update Russian translation
[claws.git] / po / pl.po
1 # translation of sylpheed-claws_new.po to Polish
2 # translation of sylpheed-claws.po to Polish
3 # Polish translation of Sylpheed
4 # Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
5 # Translators:
6 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
9 # Emil <emil5@go2.pl>, 2003, 2005.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: sylpheed-clawsgtk2_new\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
14 "POT-Creation-Date: 2005-05-09 08:44+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2005-05-09 00:06+0200\n"
16 "Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
17 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
22 "100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23
24 #: src/account.c:368
25 msgid ""
26 "Some composing windows are open.\n"
27 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
28 msgstr ""
29 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
30 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
31
32 #: src/account.c:626
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Edycja kont"
35
36 #: src/account.c:644
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
40 msgstr ""
41 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
42 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
43 "z tych kont poprzez \"Pobierz wszystkie\""
44
45 #: src/account.c:714
46 msgid " Set as default account "
47 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
48
49 #: src/account.c:791
50 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
51 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ klonowane"
52
53 #. copy fields
54 #: src/account.c:797
55 #, c-format
56 msgid "Cloned %s"
57 msgstr "Sklonowano %s"
58
59 #: src/account.c:935
60 msgid "Delete account"
61 msgstr "Usuñ konto"
62
63 #: src/account.c:936
64 msgid "Do you really want to delete this account?"
65 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
66
67 #: src/account.c:937 src/compose.c:2457 src/compose.c:3485 src/compose.c:5910
68 #: src/compose.c:6205 src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
69 #: src/expldifdlg.c:251 src/folderview.c:1804 src/imap_gtk.c:268
70 #: src/imap_gtk.c:315 src/imap_gtk.c:378 src/inc.c:179 src/inc.c:284
71 #: src/inc.c:310 src/messageview.c:675 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:313
72 #: src/news_gtk.c:206 src/news_gtk.c:255 src/news_gtk.c:310
73 #: src/prefs_filtering.c:881 src/prefs_filtering.c:1038
74 #: src/prefs_matcher.c:1605 src/prefs_themes.c:434 src/prefs_themes.c:489
75 #: src/prefs_themes.c:496 src/ssl_manager.c:376 src/toolbar.c:1864
76 msgid "Yes"
77 msgstr "Tak"
78
79 #: src/account.c:937 src/compose.c:3485 src/compose.c:5910 src/imap_gtk.c:268
80 #: src/imap_gtk.c:315 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:313 src/news_gtk.c:206
81 #: src/news_gtk.c:255 src/ssl_manager.c:376
82 msgid "+No"
83 msgstr "+Nie"
84
85 #: src/account.c:1375 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:675
86 #: src/compose.c:4524 src/compose.c:4688 src/editaddress.c:776
87 #: src/editaddress.c:825 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
88 #: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:211
89 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
90 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:315
91 msgid "Name"
92 msgstr "Nazwa"
93
94 #: src/account.c:1382 src/prefs_account.c:1135
95 msgid "Protocol"
96 msgstr "Protokó³"
97
98 #: src/account.c:1389 src/ssl_manager.c:97
99 msgid "Server"
100 msgstr "Serwer"
101
102 #: src/action.c:346
103 #, c-format
104 msgid "Could not get message file %d"
105 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
106
107 #: src/action.c:377
108 msgid "Could not get message part."
109 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
110
111 #: src/action.c:394
112 msgid "Can't get part of multipart message"
113 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
114
115 #: src/action.c:507
116 #, c-format
117 msgid ""
118 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
119 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
120 msgstr ""
121 "Wybrana akcjia nie mo¿e byæ stosowana w oknie kompozycji\n"
122 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
123
124 #: src/action.c:782
125 #, c-format
126 msgid ""
127 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
128 "%s"
129 msgstr ""
130 "Polecenie nie mo¿e zostaæ wykonane. Utworzenie potoku\n"
131 "nie powiod³o siê.\n"
132 "%s"
133
134 #. Fork error
135 #: src/action.c:877
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Could not fork to execute the following command:\n"
139 "%s\n"
140 "%s"
141 msgstr ""
142 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
143 "%s\n"
144 "%s"
145
146 #: src/action.c:1082 src/action.c:1233
147 msgid "Completed"
148 msgstr "Ukoñczono"
149
150 #: src/action.c:1118
151 #, c-format
152 msgid "--- Running: %s\n"
153 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
154
155 #: src/action.c:1122
156 #, c-format
157 msgid "--- Ended: %s\n"
158 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
159
160 #: src/action.c:1156
161 msgid "Action's input/output"
162 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
163
164 #: src/action.c:1421
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Enter the argument for the following action:\n"
168 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
169 "  %s"
170 msgstr ""
171 "Podaj argument dla wybranej akcji:\n"
172 "(`%%h' zostanie zast±pione przez argument)\n"
173 "  %s"
174
175 #: src/action.c:1426
176 msgid "Action's hidden user argument"
177 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
178
179 #: src/action.c:1430
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Enter the argument for the following action:\n"
183 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
184 "  %s"
185 msgstr ""
186 "Podaj argument dla nastêpuj±cej Akcji:\n"
187 "(`%%u' zostanie zast±pione przez argument)\n"
188 "  %s"
189
190 #: src/action.c:1435
191 msgid "Action's user argument"
192 msgstr "Argumentu u¿ytkownika dla Akcji"
193
194 #: src/addressadd.c:165
195 msgid "Add to address book"
196 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
197
198 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpmime/select-keys.c:316
199 #: src/toolbar.c:434
200 msgid "Address"
201 msgstr "Adres"
202
203 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:630
204 #: src/editaddress.c:694 src/editgroup.c:262
205 msgid "Remarks"
206 msgstr "Uwagi"
207
208 #: src/addressadd.c:229
209 msgid "Select Address Book Folder"
210 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
211
212 #: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:153
213 msgid "/_File"
214 msgstr "/_Plik"
215
216 #: src/addressbook.c:401
217 msgid "/_File/New _Book"
218 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
219
220 #: src/addressbook.c:402
221 msgid "/_File/New _vCard"
222 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
223
224 #: src/addressbook.c:404
225 msgid "/_File/New _JPilot"
226 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
227
228 #: src/addressbook.c:407
229 msgid "/_File/New _Server"
230 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
231
232 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:445
233 #: src/mainwindow.c:447 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
234 #: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:156
235 msgid "/_File/---"
236 msgstr "/_Plik/---"
237
238 #: src/addressbook.c:410
239 msgid "/_File/_Edit"
240 msgstr "/_Plik/_Edycja"
241
242 #: src/addressbook.c:411
243 msgid "/_File/_Delete"
244 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
245
246 #: src/addressbook.c:413
247 msgid "/_File/_Save"
248 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
249
250 #: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:157
251 msgid "/_File/_Close"
252 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
253
254 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
255 #: src/compose.c:551 src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:159
256 msgid "/_Edit"
257 msgstr "/_Edycja"
258
259 #: src/addressbook.c:416
260 msgid "/_Edit/C_ut"
261 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
262
263 #: src/addressbook.c:417 src/compose.c:556 src/mainwindow.c:464
264 #: src/messageview.c:160
265 msgid "/_Edit/_Copy"
266 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
267
268 #: src/addressbook.c:418 src/compose.c:557
269 msgid "/_Edit/_Paste"
270 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
271
272 #: src/addressbook.c:419 src/compose.c:554 src/compose.c:637 src/compose.c:643
273 #: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:162
274 msgid "/_Edit/---"
275 msgstr "/_Edycja/---"
276
277 #: src/addressbook.c:420
278 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
279 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
280
281 #: src/addressbook.c:421
282 msgid "/_Address"
283 msgstr "/_Adres"
284
285 #: src/addressbook.c:422
286 msgid "/_Address/New _Address"
287 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
288
289 #: src/addressbook.c:423
290 msgid "/_Address/New _Group"
291 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
292
293 #: src/addressbook.c:424
294 msgid "/_Address/New _Folder"
295 msgstr "/_Adres/Nowy _folder"
296
297 #: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
298 msgid "/_Address/---"
299 msgstr "/_Adres/---"
300
301 #: src/addressbook.c:426
302 msgid "/_Address/_Edit"
303 msgstr "/_Adres/_Edycja"
304
305 #: src/addressbook.c:427
306 msgid "/_Address/_Delete"
307 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
308
309 #: src/addressbook.c:429
310 msgid "/_Address/_Mail To"
311 msgstr "/_Adres/_Wiadomo¶c do"
312
313 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:704
314 #: src/mainwindow.c:727 src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:738
315 #: src/mainwindow.c:741 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:287
316 #: src/messageview.c:308
317 msgid "/_Tools/---"
318 msgstr "/_Narzêdzia/---"
319
320 #: src/addressbook.c:431
321 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
322 msgstr "/_Narzêdzia/Zai_mportuj plik LDIF..."
323
324 #: src/addressbook.c:432
325 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
326 msgstr "/_Narzêdzia/Za_importuj plik M_utta..."
327
328 #: src/addressbook.c:433
329 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
330 msgstr "/_Narzêdzia/_Zaimportuj plik _Pine..."
331
332 #: src/addressbook.c:435
333 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
334 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
335
336 #: src/addressbook.c:436
337 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
338 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
339
340 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:770
341 #: src/messageview.c:311
342 msgid "/_Help"
343 msgstr "/Pomo_c"
344
345 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:681 src/mainwindow.c:780
346 #: src/messageview.c:312
347 msgid "/_Help/_About"
348 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
349
350 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/summaryview.c:403
351 msgid "/_Delete"
352 msgstr "/_Usuñ"
353
354 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
355 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:530
356 #: src/imap_gtk.c:57 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65
357 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
358 #: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
359 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
360 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
361 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
362 msgid "/---"
363 msgstr "/---"
364
365 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
366 msgid "/New _Address"
367 msgstr "/Nowy _adres"
368
369 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
370 msgid "/New _Group"
371 msgstr "/Nowa _grupa"
372
373 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
374 msgid "/New _Folder"
375 msgstr "/Nowy _folder"
376
377 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
378 msgid "/C_ut"
379 msgstr "/Wy_tnij"
380
381 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465 src/textview.c:222
382 msgid "/_Copy"
383 msgstr "/S_kopiuj"
384
385 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
386 msgid "/_Paste"
387 msgstr "/_Wstaw"
388
389 #: src/addressbook.c:468
390 msgid "/Pa_ste Address"
391 msgstr "/Wklej _adres"
392
393 #: src/addressbook.c:469
394 msgid "/_Mail To"
395 msgstr "/_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
396
397 #: src/addressbook.c:471
398 msgid "/_Browse Entry"
399 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
400
401 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:434 src/crash.c:453 src/importldif.c:118
402 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:98 src/prefs_themes.c:660
403 #: src/prefs_themes.c:692 src/prefs_themes.c:693
404 msgid "Unknown"
405 msgstr "Nieznany"
406
407 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
408 msgid "Success"
409 msgstr "Sukces"
410
411 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
412 msgid "Bad arguments"
413 msgstr "Z³e argumenty"
414
415 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
416 msgid "File not specified"
417 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
418
419 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
420 msgid "Error opening file"
421 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
422
423 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
424 msgid "Error reading file"
425 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
426
427 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
428 msgid "End of file encountered"
429 msgstr "Napotkano koniec pliku"
430
431 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
432 msgid "Error allocating memory"
433 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
434
435 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
436 msgid "Bad file format"
437 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
438
439 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
440 msgid "Error writing to file"
441 msgstr "B³±d zapisu pliku"
442
443 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
444 msgid "Error opening directory"
445 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
446
447 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
448 msgid "No path specified"
449 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
450
451 #: src/addressbook.c:511
452 msgid "Error connecting to LDAP server"
453 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
454
455 #: src/addressbook.c:512
456 msgid "Error initializing LDAP"
457 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
458
459 #: src/addressbook.c:513
460 msgid "Error binding to LDAP server"
461 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
462
463 #: src/addressbook.c:514
464 msgid "Error searching LDAP database"
465 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
466
467 #: src/addressbook.c:515
468 msgid "Timeout performing LDAP operation"
469 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
470
471 #: src/addressbook.c:516
472 msgid "Error in LDAP search criteria"
473 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
474
475 #: src/addressbook.c:517
476 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
477 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
478
479 #: src/addressbook.c:518
480 msgid "LDAP search terminated on request"
481 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
482
483 #: src/addressbook.c:519
484 msgid "Error starting TLS connection"
485 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
486
487 #: src/addressbook.c:676
488 msgid "E-Mail address"
489 msgstr "Adres e-mail"
490
491 #: src/addressbook.c:681 src/prefs_common.c:2077 src/toolbar.c:180
492 #: src/toolbar.c:1529
493 msgid "Address book"
494 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
495
496 #: src/addressbook.c:796
497 msgid "Name:"
498 msgstr "Nazwa:"
499
500 #. Buttons
501 #: src/addressbook.c:828 src/addressbook.c:2369 src/addressbook.c:2383
502 #: src/addressbook.c:2398 src/editaddress.c:718 src/editaddress.c:852
503 #: src/prefs_filtering_action.c:151 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
504 msgid "Delete"
505 msgstr "Usuñ"
506
507 #: src/addressbook.c:831 src/editaddress.c:724 src/editaddress.c:858
508 msgid "Add"
509 msgstr "Dodaj"
510
511 #: src/addressbook.c:834
512 msgid "Lookup"
513 msgstr "Wyszukaj"
514
515 #: src/addressbook.c:846 src/compose.c:1499 src/compose.c:3239
516 #: src/compose.c:4289 src/compose.c:4996 src/headerview.c:53
517 #: src/prefs_template.c:187 src/summary_search.c:176
518 msgid "To:"
519 msgstr "Do:"
520
521 #: src/addressbook.c:850 src/compose.c:1483 src/compose.c:3238
522 #: src/prefs_template.c:189
523 msgid "Cc:"
524 msgstr "Kopia:"
525
526 #: src/addressbook.c:854 src/compose.c:1486 src/prefs_template.c:190
527 msgid "Bcc:"
528 msgstr "Ukryta kopia:"
529
530 #. Confirm deletion
531 #: src/addressbook.c:1065 src/addressbook.c:1088
532 msgid "Delete address(es)"
533 msgstr "Usuñ adres(y)"
534
535 #: src/addressbook.c:1066
536 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
537 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
538
539 #: src/addressbook.c:1089
540 msgid "Really delete the address(es)?"
541 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
542
543 #: src/addressbook.c:1631 src/addressbook.c:1704
544 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
545 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
546
547 #: src/addressbook.c:1642
548 msgid "Cannot paste into an address group."
549 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
550
551 #: src/addressbook.c:2366
552 #, c-format
553 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
554 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adres w `%s' ?"
555
556 #: src/addressbook.c:2378
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
560 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
561 msgstr ""
562 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
563 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
564 "do g³ównego katalogu."
565
566 #: src/addressbook.c:2384
567 msgid "Folder only"
568 msgstr "Tylko Katalog"
569
570 #: src/addressbook.c:2385
571 msgid "Folder and Addresses"
572 msgstr "Katalog i adresy"
573
574 #: src/addressbook.c:2397
575 #, c-format
576 msgid "Really delete `%s' ?"
577 msgstr "Naprawdê usun±æ \"%s\" ?"
578
579 #: src/addressbook.c:3192
580 msgid "New user, could not save index file."
581 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
582
583 #: src/addressbook.c:3196
584 msgid "New user, could not save address book files."
585 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
586
587 #: src/addressbook.c:3206
588 msgid "Old address book converted successfully."
589 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
590
591 #: src/addressbook.c:3211
592 msgid ""
593 "Old address book converted,\n"
594 "could not save new address index file"
595 msgstr ""
596 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
597 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
598
599 #: src/addressbook.c:3224
600 msgid ""
601 "Could not convert address book,\n"
602 "but created empty new address book files."
603 msgstr ""
604 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
605 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
606
607 #: src/addressbook.c:3230
608 msgid ""
609 "Could not convert address book,\n"
610 "could not create new address book files."
611 msgstr ""
612 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
613 "nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
614
615 #: src/addressbook.c:3235
616 msgid ""
617 "Could not convert address book\n"
618 "and could not create new address book files."
619 msgstr ""
620 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
621 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
622
623 #: src/addressbook.c:3242
624 msgid "Addressbook conversion error"
625 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
626
627 #: src/addressbook.c:3247
628 msgid "Addressbook conversion"
629 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
630
631 #: src/addressbook.c:3284
632 msgid "Addressbook Error"
633 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
634
635 #: src/addressbook.c:3285
636 msgid "Could not read address index"
637 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
638
639 #. *
640 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
641 #. * thread.
642 #.
643 #: src/addressbook.c:3644
644 msgid "Busy searching..."
645 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
646
647 #. *
648 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
649 #.
650 #: src/addressbook.c:3715
651 #, c-format
652 msgid "Search '%s'"
653 msgstr "Szukaj '%s'"
654
655 #: src/addressbook.c:3935 src/prefs_common.c:970
656 msgid "Interface"
657 msgstr "Interfejs"
658
659 #: src/addressbook.c:3951 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:438
660 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
661 msgid "Address Book"
662 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
663
664 #: src/addressbook.c:3967
665 msgid "Person"
666 msgstr "Osoba"
667
668 #: src/addressbook.c:3983
669 msgid "EMail Address"
670 msgstr "Adres e-mail"
671
672 #: src/addressbook.c:3999
673 msgid "Group"
674 msgstr "Grupa"
675
676 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
677 #: src/addressbook.c:4015 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:326
678 #: src/prefs_account.c:2274
679 msgid "Folder"
680 msgstr "Katalog"
681
682 #: src/addressbook.c:4031
683 msgid "vCard"
684 msgstr "vCard"
685
686 #: src/addressbook.c:4047 src/addressbook.c:4063
687 msgid "JPilot"
688 msgstr "JPilot"
689
690 #: src/addressbook.c:4079
691 msgid "LDAP Server"
692 msgstr "Serwer LDAP"
693
694 #: src/addressbook.c:4095
695 msgid "LDAP Query"
696 msgstr "Zapytanie LDAP"
697
698 #: src/addrgather.c:157
699 msgid "Please specify name for address book."
700 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
701
702 #: src/addrgather.c:177
703 msgid "Please select the mail headers to search."
704 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
705
706 #. Go fer it
707 #: src/addrgather.c:184
708 msgid "Busy harvesting addresses..."
709 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
710
711 #: src/addrgather.c:222
712 msgid "Addresses gathered successfully."
713 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
714
715 #: src/addrgather.c:286
716 msgid "No folder or message was selected."
717 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci."
718
719 #: src/addrgather.c:294
720 msgid ""
721 "Please select a folder to process from the folder\n"
722 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
723 "the message list."
724 msgstr ""
725 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
726 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
727 "wiadomo¶ci z listy."
728
729 #: src/addrgather.c:346
730 msgid "Folder :"
731 msgstr "Katalog :"
732
733 #: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:670
734 #: src/importldif.c:950
735 msgid "Address Book :"
736 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
737
738 #: src/addrgather.c:367
739 msgid "Folder Size :"
740 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
741
742 #: src/addrgather.c:382
743 msgid "Process these mail header fields"
744 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
745
746 #: src/addrgather.c:400
747 msgid "Include sub-folders"
748 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
749
750 #: src/addrgather.c:423
751 msgid "Header Name"
752 msgstr "Nazwa nag³ówka"
753
754 #: src/addrgather.c:424
755 msgid "Address Count"
756 msgstr "Liczba adresów"
757
758 #. Create notebook pages
759 #: src/addrgather.c:529 src/alertpanel.c:164 src/messageview.c:545
760 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:353 src/textview.c:2194
761 msgid "Warning"
762 msgstr "Ostrze¿enie"
763
764 #: src/addrgather.c:530
765 msgid "Header Fields"
766 msgstr "Pola nag³ówków"
767
768 #: src/addrgather.c:531 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:781
769 #: src/importldif.c:1069
770 msgid "Finish"
771 msgstr "Koniec"
772
773 #: src/addrgather.c:590
774 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
775 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
776
777 #: src/addrgather.c:598
778 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
779 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
780
781 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
782 msgid "Common address"
783 msgstr "Wspólny adres"
784
785 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
786 msgid "Personal address"
787 msgstr "Osobisty adres"
788
789 #: src/alertpanel.c:151 src/compose.c:5910
790 msgid "Notice"
791 msgstr "Notatka"
792
793 #: src/alertpanel.c:177 src/alertpanel.c:199 src/compose.c:3485 src/inc.c:599
794 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:110 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:123
795 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:149
796 msgid "Error"
797 msgstr "B³±d"
798
799 #: src/alertpanel.c:199 src/gtk/gtkaspell.c:1471 src/gtk/gtkaspell.c:2441
800 #: src/gtk/sslcertwindow.c:231 src/plugins/trayicon/trayicon.c:343
801 msgid "OK"
802 msgstr "OK"
803
804 #: src/alertpanel.c:199
805 msgid "View log"
806 msgstr "Wy¶wietl dziennik"
807
808 #: src/alertpanel.c:333
809 msgid "Show this message next time"
810 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
811
812 #: src/browseldap.c:238
813 msgid "Browse Directory Entry"
814 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
815
816 #: src/browseldap.c:258
817 msgid "Server Name :"
818 msgstr "Nazwa serwera :"
819
820 #: src/browseldap.c:268
821 msgid "Distinguished Name (dn) :"
822 msgstr ""
823
824 #: src/browseldap.c:291
825 msgid "LDAP Name"
826 msgstr "Nazwa LDAP"
827
828 #: src/browseldap.c:293
829 msgid "Attribute Value"
830 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
831
832 #: src/common/nntp.c:68
833 #, c-format
834 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
835 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
836
837 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
838 #, c-format
839 msgid "protocol error: %s\n"
840 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
841
842 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
843 msgid "protocol error\n"
844 msgstr "b³±d protoko³u\n"
845
846 #: src/common/nntp.c:293
847 msgid "Error occurred while posting\n"
848 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
849
850 #: src/common/nntp.c:373
851 msgid "Error occurred while sending command\n"
852 msgstr "B³±d podczas wysy³ania polecenia\n"
853
854 #: src/common/plugin.c:114
855 msgid "Plugin already loaded"
856 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
857
858 #: src/common/plugin.c:120
859 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
860 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
861
862 #: src/common/plugin.c:142
863 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
864 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Sylpheed-Claws GTK1"
865
866 #: src/common/smtp.c:171
867 msgid "SMTP AUTH not available\n"
868 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
869
870 #: src/common/smtp.c:502 src/common/smtp.c:552
871 msgid "bad SMTP response\n"
872 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
873
874 #: src/common/smtp.c:523 src/common/smtp.c:541 src/common/smtp.c:652
875 msgid "error occurred on SMTP session\n"
876 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
877
878 #: src/common/smtp.c:532 src/pop.c:840
879 msgid "error occurred on authentication\n"
880 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
881
882 #: src/common/smtp.c:587
883 #, c-format
884 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
885 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
886
887 #: src/common/smtp.c:611 src/pop.c:833
888 msgid "can't start TLS session\n"
889 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
890
891 #: src/common/ssl.c:136
892 msgid "Error creating ssl context\n"
893 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
894
895 #: src/common/ssl.c:155
896 #, c-format
897 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
898 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
899
900 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
901 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
902 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
903 #: src/gtk/sslcertwindow.c:64 src/gtk/sslcertwindow.c:75
904 #: src/gtk/sslcertwindow.c:81 src/gtk/sslcertwindow.c:88
905 #: src/gtk/sslcertwindow.c:99 src/gtk/sslcertwindow.c:105
906 msgid "<not in certificate>"
907 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
908
909 #: src/common/ssl_certificate.c:190
910 #, c-format
911 msgid ""
912 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
913 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
914 "  Fingerprint: %s\n"
915 "  Signature status: %s"
916 msgstr ""
917 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
918 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
919 "  Odcisk klucza: %s\n"
920 "  Stan podpisu: %s"
921
922 #: src/common/ssl_certificate.c:308
923 msgid "Can't load X509 default paths"
924 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
925
926 #: src/common/ssl_certificate.c:363
927 #, c-format
928 msgid ""
929 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
930 "%s"
931 msgstr ""
932 "%s przedstawi³ nieznany certyfikat SSL:\n"
933 "%s"
934
935 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
936 #, c-format
937 msgid ""
938 "%s\n"
939 "\n"
940 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
941 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
942 msgstr ""
943 "%s\n"
944 "\n"
945 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu zapisu certyfikatu.\n"
946 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
947
948 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
949 #: src/prefs_common.c:1109
950 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
951 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
952
953 #: src/common/ssl_certificate.c:399
954 #, c-format
955 msgid ""
956 "%s's SSL certificate changed !\n"
957 "We have saved this one:\n"
958 "%s\n"
959 "\n"
960 "It is now:\n"
961 "%s\n"
962 "\n"
963 "This could mean the server answering is not the known one."
964 msgstr ""
965 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
966 "Zapisano poni¿szy:\n"
967 "%s\n"
968 "\n"
969 "Jest to teraz:\n"
970 "%s\n"
971 "\n"
972 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest znanym serwerem."
973
974 #: src/common/string_match.c:74
975 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
976 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
977
978 #: src/common/utils.c:200
979 #, c-format
980 msgid "%dB"
981 msgstr "%dB"
982
983 #: src/common/utils.c:202
984 #, c-format
985 msgid "%.1fKB"
986 msgstr "%.1fKB"
987
988 #: src/common/utils.c:204
989 #, c-format
990 msgid "%.2fMB"
991 msgstr "%.2fMB"
992
993 #: src/common/utils.c:206
994 #, c-format
995 msgid "%.2fGB"
996 msgstr "%.2fGB"
997
998 #: src/compose.c:528
999 msgid "/_Add..."
1000 msgstr "/Dod_aj..."
1001
1002 #: src/compose.c:529
1003 msgid "/_Remove"
1004 msgstr "/_Usuñ"
1005
1006 #: src/compose.c:531 src/folderview.c:241
1007 msgid "/_Properties..."
1008 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
1009
1010 #: src/compose.c:536 src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:264
1011 msgid "/_Message"
1012 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1013
1014 #: src/compose.c:537
1015 msgid "/_Message/_Send"
1016 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1017
1018 #: src/compose.c:539
1019 msgid "/_Message/Send _later"
1020 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1021
1022 #: src/compose.c:541 src/compose.c:545 src/compose.c:548 src/mainwindow.c:665
1023 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:683
1024 #: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:267 src/messageview.c:275
1025 #: src/messageview.c:280
1026 msgid "/_Message/---"
1027 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1028
1029 #: src/compose.c:542
1030 msgid "/_Message/_Attach file"
1031 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz plik"
1032
1033 #: src/compose.c:543
1034 msgid "/_Message/_Insert file"
1035 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
1036
1037 #: src/compose.c:544
1038 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1039 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
1040
1041 #: src/compose.c:546
1042 msgid "/_Message/_Save"
1043 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Zapisz"
1044
1045 #: src/compose.c:549
1046 msgid "/_Message/_Close"
1047 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zam_knij"
1048
1049 #: src/compose.c:552
1050 msgid "/_Edit/_Undo"
1051 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
1052
1053 #: src/compose.c:553
1054 msgid "/_Edit/_Redo"
1055 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
1056
1057 #: src/compose.c:555
1058 msgid "/_Edit/Cu_t"
1059 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
1060
1061 #: src/compose.c:558
1062 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1063 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
1064
1065 #: src/compose.c:560 src/mainwindow.c:465 src/messageview.c:161
1066 msgid "/_Edit/Select _all"
1067 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
1068
1069 #: src/compose.c:561
1070 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1071 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
1072
1073 #: src/compose.c:562
1074 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1075 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
1076
1077 #: src/compose.c:567
1078 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1079 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
1080
1081 #: src/compose.c:572
1082 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1083 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
1084
1085 #: src/compose.c:577
1086 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1087 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
1088
1089 #: src/compose.c:582
1090 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1091 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
1092
1093 #: src/compose.c:587
1094 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1095 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
1096
1097 #: src/compose.c:592
1098 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1099 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
1100
1101 #: src/compose.c:597
1102 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1103 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
1104
1105 #: src/compose.c:602
1106 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1107 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
1108
1109 #: src/compose.c:607
1110 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1111 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
1112
1113 #: src/compose.c:612
1114 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1115 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
1116
1117 #: src/compose.c:617
1118 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1119 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
1120
1121 #: src/compose.c:622
1122 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1123 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
1124
1125 #: src/compose.c:627
1126 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1127 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
1128
1129 #: src/compose.c:632
1130 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1131 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
1132
1133 #: src/compose.c:638
1134 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1135 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
1136
1137 #: src/compose.c:640
1138 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1139 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1140
1141 #: src/compose.c:642
1142 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1143 msgstr "/_Edycja/Aut_omatyczne zawijanie"
1144
1145 #: src/compose.c:644
1146 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1147 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1148
1149 #: src/compose.c:647
1150 msgid "/_Spelling"
1151 msgstr "/Pi_sownia"
1152
1153 #: src/compose.c:648
1154 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1155 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1156
1157 #: src/compose.c:650
1158 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1159 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1160
1161 #: src/compose.c:652
1162 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1163 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
1164
1165 #: src/compose.c:654
1166 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1167 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1168
1169 #: src/compose.c:656
1170 msgid "/_Spelling/---"
1171 msgstr "/Pi_sownia/---"
1172
1173 #: src/compose.c:657
1174 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1175 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1176
1177 #: src/compose.c:660
1178 msgid "/_Options"
1179 msgstr "/_Opcje"
1180
1181 #: src/compose.c:661
1182 msgid "/_Options/Privacy System"
1183 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci"
1184
1185 #: src/compose.c:662
1186 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1187 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci/Brak"
1188
1189 #: src/compose.c:663
1190 msgid "/_Options/Si_gn"
1191 msgstr "/_Opcje/_Podpisz"
1192
1193 #: src/compose.c:664
1194 msgid "/_Options/_Encrypt"
1195 msgstr "/_Opcje/_Szyfruj"
1196
1197 #: src/compose.c:665 src/compose.c:672
1198 msgid "/_Options/---"
1199 msgstr "/_Opcje/---"
1200
1201 #: src/compose.c:666
1202 msgid "/_Options/_Priority"
1203 msgstr "/_Opcje/Pri_orytet"
1204
1205 #: src/compose.c:667
1206 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1207 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Najwy¿szy"
1208
1209 #: src/compose.c:668
1210 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1211 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Wysoki"
1212
1213 #: src/compose.c:669
1214 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1215 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Normalny"
1216
1217 #: src/compose.c:670
1218 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1219 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_iski"
1220
1221 #: src/compose.c:671
1222 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1223 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_ajni¿szy"
1224
1225 #: src/compose.c:673
1226 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1227 msgstr "/_Opcje/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1228
1229 #: src/compose.c:674
1230 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1231 msgstr "/_Opcje/Usuñ odniesienia"
1232
1233 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:283
1234 msgid "/_Tools"
1235 msgstr "/_Narzêdzia"
1236
1237 #: src/compose.c:676
1238 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1239 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1240
1241 #: src/compose.c:677 src/messageview.c:284
1242 msgid "/_Tools/_Address book"
1243 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1244
1245 #: src/compose.c:678
1246 msgid "/_Tools/_Template"
1247 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1248
1249 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:309
1250 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1251 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1252
1253 #: src/compose.c:1489
1254 msgid "Reply-To:"
1255 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1256
1257 #: src/compose.c:1492 src/compose.c:4286 src/compose.c:4998
1258 #: src/headerview.c:54
1259 msgid "Newsgroups:"
1260 msgstr "Grupy news:"
1261
1262 #: src/compose.c:1495
1263 msgid "Followup-To:"
1264 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1265
1266 #: src/compose.c:1859
1267 msgid "Quote mark format error."
1268 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1269
1270 #: src/compose.c:1875
1271 msgid "Message reply/forward format error."
1272 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1273
1274 #: src/compose.c:2299
1275 #, c-format
1276 msgid "File %s is empty."
1277 msgstr "Plik %s jest pusty."
1278
1279 #: src/compose.c:2303
1280 #, c-format
1281 msgid "Can't read %s."
1282 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1283
1284 #: src/compose.c:2338
1285 #, c-format
1286 msgid "Message: %s"
1287 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1288
1289 #: src/compose.c:2454
1290 msgid "Encrypted message"
1291 msgstr "Zaszyfrowana wiadomo¶æ"
1292
1293 #: src/compose.c:2455
1294 msgid ""
1295 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1296 "Discard encrypted part?"
1297 msgstr ""
1298 "Nie mo¿na ponownie edytowaæ zaszyfrowanej wiadomo¶ci. \n"
1299 "Odrzuciæ zaszyfrowan± czê¶æ?"
1300
1301 #: src/compose.c:2457 src/compose.c:6205 src/exphtmldlg.c:186
1302 #: src/expldifdlg.c:193 src/expldifdlg.c:251 src/folderview.c:1804
1303 #: src/imap_gtk.c:378 src/inc.c:179 src/inc.c:284 src/inc.c:310
1304 #: src/messageview.c:675 src/news_gtk.c:310 src/prefs_filtering.c:881
1305 #: src/prefs_filtering.c:1038 src/prefs_matcher.c:1605 src/prefs_themes.c:434
1306 #: src/prefs_themes.c:489 src/prefs_themes.c:496 src/toolbar.c:1864
1307 msgid "No"
1308 msgstr "Nie"
1309
1310 #: src/compose.c:2961
1311 msgid " [Edited]"
1312 msgstr " [Edytowany]"
1313
1314 #: src/compose.c:2963
1315 #, c-format
1316 msgid "%s - Compose message%s"
1317 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1318
1319 #: src/compose.c:2966
1320 #, c-format
1321 msgid "Compose message%s"
1322 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1323
1324 #: src/compose.c:2990
1325 msgid ""
1326 "Account for sending mail is not specified.\n"
1327 "Please select a mail account before sending."
1328 msgstr ""
1329 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1330 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1331
1332 #: src/compose.c:3121
1333 msgid "Recipient is not specified."
1334 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1335
1336 #: src/compose.c:3129 src/messageview.c:545 src/prefs_account.c:977
1337 #: src/prefs_common.c:960 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1338 msgid "Send"
1339 msgstr "Wy¶lij"
1340
1341 #: src/compose.c:3130
1342 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1343 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1344
1345 #: src/compose.c:3155
1346 msgid "Could not queue message for sending"
1347 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1348
1349 #: src/compose.c:3168 src/compose.c:3197
1350 msgid ""
1351 "The message was queued but could not be sent.\n"
1352 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1353 msgstr ""
1354 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1355 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1356
1357 #: src/compose.c:3481
1358 #, c-format
1359 msgid ""
1360 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1361 "%s to %s.\n"
1362 "Send it anyway?"
1363 msgstr ""
1364 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci z\n"
1365 "%s do %s.\n"
1366 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1367
1368 #: src/compose.c:3685
1369 msgid "No account for sending mails available!"
1370 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1371
1372 #: src/compose.c:3695
1373 msgid "No account for posting news available!"
1374 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1375
1376 #: src/compose.c:4385 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:169
1377 msgid "From:"
1378 msgstr "Od:"
1379
1380 #: src/compose.c:4512
1381 msgid "Mime type"
1382 msgstr "typ MIME"
1383
1384 #. S_COL_DATE
1385 #: src/compose.c:4518 src/compose.c:4687 src/mimeview.c:197
1386 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:313 src/prefs_summary_column.c:85
1387 #: src/summaryview.c:457
1388 msgid "Size"
1389 msgstr "Wielko¶æ"
1390
1391 #. Save Message to folder
1392 #: src/compose.c:4577
1393 msgid "Save Message to "
1394 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1395
1396 #: src/compose.c:4599 src/prefs_filtering_action.c:435
1397 msgid "Select ..."
1398 msgstr " Wybierz ..."
1399
1400 #: src/compose.c:4686 src/compose.c:5668
1401 msgid "MIME type"
1402 msgstr "typ MIME"
1403
1404 #. header labels and entries
1405 #: src/compose.c:4744 src/prefs_account.c:1571 src/prefs_customheader.c:203
1406 #: src/prefs_matcher.c:154
1407 msgid "Header"
1408 msgstr "Nag³ówek"
1409
1410 #. attachment list
1411 #: src/compose.c:4746
1412 msgid "Attachments"
1413 msgstr "Za³±czniki"
1414
1415 #. Others Tab
1416 #: src/compose.c:4748
1417 msgid "Others"
1418 msgstr "Inne"
1419
1420 #: src/compose.c:4763 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:191
1421 #: src/summary_search.c:183
1422 msgid "Subject:"
1423 msgstr "Temat:"
1424
1425 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1426 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1427 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1428 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1429 #: src/compose.c:4946 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:280
1430 #: src/gtk/gtkaspell.c:1533 src/gtk/gtkaspell.c:2240 src/prefs_account.c:604
1431 #: src/summaryview.c:4172
1432 msgid "None"
1433 msgstr "Brak"
1434
1435 #: src/compose.c:4956
1436 #, c-format
1437 msgid ""
1438 "Spell checker could not be started.\n"
1439 "%s"
1440 msgstr ""
1441 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1442 "%s"
1443
1444 #: src/compose.c:5559
1445 msgid "Invalid MIME type."
1446 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1447
1448 #: src/compose.c:5577
1449 msgid "File doesn't exist or is empty."
1450 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1451
1452 #: src/compose.c:5650
1453 msgid "Properties"
1454 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1455
1456 #: src/compose.c:5695
1457 msgid "Encoding"
1458 msgstr "Kodowanie"
1459
1460 #: src/compose.c:5726
1461 msgid "Path"
1462 msgstr "¦cie¿ka"
1463
1464 #: src/compose.c:5727 src/prefs_toolbar.c:1055
1465 msgid "File name"
1466 msgstr "Nazwa pliku"
1467
1468 #: src/compose.c:5907
1469 #, c-format
1470 msgid ""
1471 "The external editor is still working.\n"
1472 "Force terminating the process?\n"
1473 "process group id: %d"
1474 msgstr ""
1475 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1476 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1477 "identyfikator grupy procesów: %d"
1478
1479 #: src/compose.c:6203 src/inc.c:177 src/inc.c:282 src/inc.c:308
1480 #: src/messageview.c:673 src/toolbar.c:1862
1481 msgid "Offline warning"
1482 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1483
1484 #: src/compose.c:6204 src/inc.c:178 src/inc.c:283 src/inc.c:309
1485 #: src/messageview.c:674 src/toolbar.c:1863
1486 msgid "You're working offline. Override?"
1487 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1488
1489 #: src/compose.c:6356 src/compose.c:6379
1490 msgid "Select file"
1491 msgstr "Wybierz plik"
1492
1493 #: src/compose.c:6392
1494 #, c-format
1495 msgid "File '%s' could not be read."
1496 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
1497
1498 #: src/compose.c:6394
1499 #, c-format
1500 msgid ""
1501 "File '%s' contained invalid characters\n"
1502 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1503 msgstr ""
1504 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
1505 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
1506
1507 #: src/compose.c:6440
1508 msgid "Discard message"
1509 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1510
1511 #: src/compose.c:6441
1512 msgid "This message has been modified. discard it?"
1513 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1514
1515 #: src/compose.c:6442
1516 msgid "Discard"
1517 msgstr "Porzuæ"
1518
1519 #: src/compose.c:6442
1520 msgid "to Draft"
1521 msgstr "do Szablonów"
1522
1523 #: src/compose.c:6477
1524 #, c-format
1525 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1526 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1527
1528 #: src/compose.c:6479
1529 msgid "Apply template"
1530 msgstr "Do³±cz szablon"
1531
1532 #: src/compose.c:6480
1533 msgid "Replace"
1534 msgstr "Podmieñ"
1535
1536 #: src/compose.c:6480 src/toolbar.c:426
1537 msgid "Insert"
1538 msgstr "Wstaw"
1539
1540 #: src/crash.c:142
1541 #, c-format
1542 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1543 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1544
1545 #: src/crash.c:187
1546 msgid "Sylpheed has crashed"
1547 msgstr "Sylpheed zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
1548
1549 #: src/crash.c:203
1550 #, c-format
1551 msgid ""
1552 "%s.\n"
1553 "Please file a bug report and include the information below."
1554 msgstr ""
1555 "%s.\n"
1556 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1557
1558 #: src/crash.c:208
1559 msgid "Debug log"
1560 msgstr "Dziennik debugu"
1561
1562 #: src/crash.c:243 src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
1563 msgid "Close"
1564 msgstr "Zamknij"
1565
1566 #: src/crash.c:248
1567 msgid "Save..."
1568 msgstr "Zapisz..."
1569
1570 #: src/crash.c:253
1571 msgid "Create bug report"
1572 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1573
1574 #: src/crash.c:300
1575 msgid "Save crash information"
1576 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1577
1578 #: src/editaddress.c:144
1579 msgid "Add New Person"
1580 msgstr "Dodaj now± osobê"
1581
1582 #: src/editaddress.c:145
1583 msgid "Edit Person Details"
1584 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1585
1586 #: src/editaddress.c:286
1587 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1588 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1589
1590 #: src/editaddress.c:423
1591 msgid "A Name and Value must be supplied."
1592 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1593
1594 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1595 #: src/editaddress.c:481
1596 msgid "Edit Person Data"
1597 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1598
1599 #: src/editaddress.c:579 src/expldifdlg.c:552 src/exporthtml.c:790
1600 #: src/ldif.c:826
1601 msgid "Display Name"
1602 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
1603
1604 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:589 src/ldif.c:834
1605 msgid "Last Name"
1606 msgstr "Imiê"
1607
1608 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:830
1609 msgid "First Name"
1610 msgstr "Nazwisko"
1611
1612 #: src/editaddress.c:591
1613 msgid "Nickname"
1614 msgstr "Ksywka"
1615
1616 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:676 src/editaddress.c:886
1617 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:565 src/exporthtml.c:629
1618 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1619 msgid "E-Mail Address"
1620 msgstr "Adres e-mail"
1621
1622 #: src/editaddress.c:629 src/editaddress.c:685
1623 msgid "Alias"
1624 msgstr "Alias"
1625
1626 #. Buttons
1627 #: src/editaddress.c:712
1628 msgid "Move Up"
1629 msgstr "W górê"
1630
1631 #: src/editaddress.c:715
1632 msgid "Move Down"
1633 msgstr "W dó³"
1634
1635 #: src/editaddress.c:721 src/editaddress.c:855
1636 msgid "Modify"
1637 msgstr "Zmieñ"
1638
1639 #: src/editaddress.c:727 src/editaddress.c:861 src/gtk/quicksearch.c:349
1640 msgid "Clear"
1641 msgstr "Wyczy¶æ"
1642
1643 #. value
1644 #: src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:834 src/prefs_customheader.c:220
1645 #: src/prefs_matcher.c:475
1646 msgid "Value"
1647 msgstr "Warto¶æ"
1648
1649 #: src/editaddress.c:885
1650 msgid "Basic Data"
1651 msgstr "Podstawowe dane"
1652
1653 #: src/editaddress.c:887
1654 msgid "User Attributes"
1655 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1656
1657 #: src/editbook.c:113
1658 msgid "File appears to be Ok."
1659 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1660
1661 #: src/editbook.c:116
1662 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1663 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1664
1665 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
1666 msgid "Could not read file."
1667 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1668
1669 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1670 msgid "Edit Addressbook"
1671 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1672
1673 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
1674 msgid " Check File "
1675 msgstr "Sprawd¼ plik "
1676
1677 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
1678 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1791
1679 msgid "File"
1680 msgstr "Plik"
1681
1682 #: src/editbook.c:285
1683 msgid "Add New Addressbook"
1684 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1685
1686 #: src/editgroup.c:103
1687 msgid "A Group Name must be supplied."
1688 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1689
1690 #: src/editgroup.c:267
1691 msgid "Edit Group Data"
1692 msgstr "Edytuj dane grupy"
1693
1694 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1695 msgid "Group Name"
1696 msgstr "Nazwa grupy"
1697
1698 #: src/editgroup.c:314
1699 msgid "Addresses in Group"
1700 msgstr "Adresy w grupie"
1701
1702 #: src/editgroup.c:316
1703 msgid " -> "
1704 msgstr " -> "
1705
1706 #: src/editgroup.c:343
1707 msgid " <- "
1708 msgstr " <- "
1709
1710 #: src/editgroup.c:345
1711 msgid "Available Addresses"
1712 msgstr "Dostêpne adresy"
1713
1714 #: src/editgroup.c:406
1715 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1716 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1717
1718 #: src/editgroup.c:454
1719 msgid "Edit Group Details"
1720 msgstr "Edytuj dane grupê"
1721
1722 #: src/editgroup.c:457
1723 msgid "Add New Group"
1724 msgstr "Dodaj now± grupê"
1725
1726 #: src/editgroup.c:507
1727 msgid "Edit folder"
1728 msgstr "Edytuj folder"
1729
1730 #: src/editgroup.c:507
1731 msgid "Input the new name of folder:"
1732 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1733
1734 #: src/editgroup.c:510 src/foldersel.c:497 src/imap_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:118
1735 msgid "New folder"
1736 msgstr "Nowy katalog"
1737
1738 #: src/editgroup.c:511 src/foldersel.c:498 src/mh_gtk.c:119
1739 msgid "Input the name of new folder:"
1740 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1741
1742 #: src/editjpilot.c:190
1743 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1744 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1745
1746 #: src/editjpilot.c:226
1747 msgid "Select JPilot File"
1748 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1749
1750 #: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:403
1751 msgid "Edit JPilot Entry"
1752 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1753
1754 #: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:230
1755 #: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:459 src/importldif.c:723
1756 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2302
1757 #: src/prefs_spelling.c:244
1758 msgid " ... "
1759 msgstr " ... "
1760
1761 #: src/editjpilot.c:320
1762 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1763 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1764
1765 #: src/editjpilot.c:410
1766 msgid "Add New JPilot Entry"
1767 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1768
1769 #: src/editldap_basedn.c:143
1770 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1771 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1772
1773 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1774 msgid "Hostname"
1775 msgstr "Nazwa hosta"
1776
1777 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:105
1778 msgid "Port"
1779 msgstr "Port"
1780
1781 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1782 msgid "Search Base"
1783 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1784
1785 #: src/editldap_basedn.c:204
1786 msgid "Available Search Base(s)"
1787 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1788
1789 #: src/editldap_basedn.c:294
1790 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1791 msgstr ""
1792 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1793
1794 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1795 msgid "Could not connect to server"
1796 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1797
1798 #: src/editldap.c:148
1799 msgid "A Name must be supplied."
1800 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana"
1801
1802 #: src/editldap.c:160
1803 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1804 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera"
1805
1806 #: src/editldap.c:173
1807 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1808 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany"
1809
1810 #: src/editldap.c:264
1811 msgid "Connected successfully to server"
1812 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1813
1814 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:966
1815 msgid "Edit LDAP Server"
1816 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1817
1818 #: src/editldap.c:408
1819 msgid "A name that you wish to call the server."
1820 msgstr ""
1821
1822 #: src/editldap.c:423
1823 msgid ""
1824 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1825 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1826 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1827 "computer as Sylpheed."
1828 msgstr ""
1829 "Powinna, to byæ nazwa hosta danego serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com"
1830 "\" mo¿ebyæ w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze "
1831 "mo¿na u¿yæ adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co "
1832 "Sylpheed nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
1833
1834 #: src/editldap.c:447
1835 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1836 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
1837
1838 #: src/editldap.c:451
1839 msgid " Check Server "
1840 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
1841
1842 #: src/editldap.c:456
1843 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1844 msgstr ""
1845 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
1846
1847 #: src/editldap.c:471
1848 msgid ""
1849 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1850 "Examples include:\n"
1851 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1852 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1853 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: src/editldap.c:484
1857 msgid ""
1858 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1859 "server."
1860 msgstr ""
1861 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
1862 "serwera."
1863
1864 #: src/editldap.c:535
1865 msgid "Search Attributes"
1866 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
1867
1868 #: src/editldap.c:545
1869 msgid ""
1870 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1871 "find a name or address."
1872 msgstr ""
1873 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
1874 "odnalezienianazwy lub adresu."
1875
1876 #: src/editldap.c:549
1877 msgid " Defaults "
1878 msgstr " Domy¶lne "
1879
1880 #: src/editldap.c:554
1881 msgid ""
1882 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1883 "names and addresses during a name or address search process."
1884 msgstr ""
1885
1886 #: src/editldap.c:561
1887 msgid "Max Query Age (secs)"
1888 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
1889
1890 #: src/editldap.c:577
1891 msgid ""
1892 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1893 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1894 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1895 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1896 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1897 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1898 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1899 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1900 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1901 "more memory to cache results."
1902 msgstr ""
1903
1904 #: src/editldap.c:595
1905 msgid "Include server in dynamic search"
1906 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
1907
1908 #: src/editldap.c:601
1909 msgid ""
1910 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1911 "address completion."
1912 msgstr ""
1913
1914 #: src/editldap.c:608
1915 msgid "Match names 'containing' search term"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: src/editldap.c:614
1919 msgid ""
1920 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
1921 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
1922 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
1923 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
1924 "searches against other address interfaces."
1925 msgstr ""
1926
1927 #: src/editldap.c:669
1928 msgid "Bind DN"
1929 msgstr "£±cz DN"
1930
1931 #: src/editldap.c:679
1932 msgid ""
1933 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
1934 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
1935 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
1936 "performing a search."
1937 msgstr ""
1938
1939 #: src/editldap.c:687
1940 msgid "Bind Password"
1941 msgstr "£±cz has³o"
1942
1943 #: src/editldap.c:697
1944 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
1945 msgstr ""
1946
1947 #: src/editldap.c:703
1948 msgid "Timeout (secs)"
1949 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1950
1951 #: src/editldap.c:718
1952 msgid "The timeout period in seconds."
1953 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
1954
1955 #: src/editldap.c:722
1956 msgid "Maximum Entries"
1957 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
1958
1959 #: src/editldap.c:737
1960 msgid ""
1961 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
1962 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
1963
1964 #: src/editldap.c:753 src/prefs_account.c:973
1965 msgid "Basic"
1966 msgstr "Podstawowe"
1967
1968 #: src/editldap.c:754
1969 msgid "Search"
1970 msgstr "Szukaj"
1971
1972 #: src/editldap.c:755 src/gtk/quicksearch.c:309
1973 msgid "Extended"
1974 msgstr "Rozszerzone"
1975
1976 #: src/editldap.c:971
1977 msgid "Add New LDAP Server"
1978 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
1979
1980 #: src/editvcard.c:96
1981 msgid "File does not appear to be vCard format."
1982 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1983
1984 #: src/editvcard.c:132
1985 msgid "Select vCard File"
1986 msgstr "Wybierz plik vCard"
1987
1988 #: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:293
1989 msgid "Edit vCard Entry"
1990 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1991
1992 #: src/editvcard.c:298
1993 msgid "Add New vCard Entry"
1994 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1995
1996 #: src/exphtmldlg.c:111
1997 msgid "Please specify output directory and file to create."
1998 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1999
2000 #: src/exphtmldlg.c:114
2001 msgid "Select stylesheet and formatting."
2002 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
2003
2004 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2005 msgid "File exported successfully."
2006 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
2007
2008 #: src/exphtmldlg.c:182
2009 #, c-format
2010 msgid ""
2011 "HTML Output Directory '%s'\n"
2012 "does not exist. OK to create new directory?"
2013 msgstr ""
2014 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
2015 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2016
2017 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
2018 msgid "Create Directory"
2019 msgstr "Stwórz katalog"
2020
2021 #: src/exphtmldlg.c:194
2022 #, c-format
2023 msgid ""
2024 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2025 "%s"
2026 msgstr ""
2027 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
2028 "%s"
2029
2030 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
2031 msgid "Failed to Create Directory"
2032 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2033
2034 #: src/exphtmldlg.c:242
2035 msgid "Error creating HTML file"
2036 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2037
2038 #: src/exphtmldlg.c:362
2039 msgid "Select HTML Output File"
2040 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy dla HTML"
2041
2042 #: src/exphtmldlg.c:438
2043 msgid "HTML Output File"
2044 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2045
2046 #: src/exphtmldlg.c:499
2047 msgid "Stylesheet"
2048 msgstr "Wzór stylów"
2049
2050 #: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2568 src/prefs_common.c:2878
2051 msgid "Default"
2052 msgstr "Domy¶lne"
2053
2054 #: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:106
2055 msgid "Full"
2056 msgstr "Pe³ny"
2057
2058 #: src/exphtmldlg.c:524
2059 msgid "Custom"
2060 msgstr "W³asne"
2061
2062 #: src/exphtmldlg.c:530
2063 msgid "Custom-2"
2064 msgstr "W³asne-2"
2065
2066 #: src/exphtmldlg.c:536
2067 msgid "Custom-3"
2068 msgstr "W³asne-3"
2069
2070 #: src/exphtmldlg.c:542
2071 msgid "Custom-4"
2072 msgstr "W³asne-4"
2073
2074 #: src/exphtmldlg.c:556
2075 msgid "Full Name Format"
2076 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2077
2078 #: src/exphtmldlg.c:563
2079 msgid "First Name, Last Name"
2080 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2081
2082 #: src/exphtmldlg.c:569
2083 msgid "Last Name, First Name"
2084 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2085
2086 #: src/exphtmldlg.c:583
2087 msgid "Color Banding"
2088 msgstr "Pasek koloru"
2089
2090 #: src/exphtmldlg.c:589
2091 msgid "Format E-Mail Links"
2092 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
2093
2094 #: src/exphtmldlg.c:595
2095 msgid "Format User Attributes"
2096 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2097
2098 #: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:680 src/importldif.c:960
2099 msgid "File Name :"
2100 msgstr "Nazwa pliku :"
2101
2102 #: src/exphtmldlg.c:660
2103 msgid "Open with Web Browser"
2104 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2105
2106 #: src/exphtmldlg.c:692
2107 msgid "Export Address Book to HTML File"
2108 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2109
2110 #: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:779 src/importldif.c:1067
2111 msgid "File Info"
2112 msgstr "Informacje o pliku"
2113
2114 #: src/exphtmldlg.c:759
2115 msgid "Format"
2116 msgstr "Format"
2117
2118 #: src/expldifdlg.c:110
2119 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2120 msgstr ""
2121 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2122
2123 #: src/expldifdlg.c:113
2124 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2125 msgstr ""
2126
2127 #: src/expldifdlg.c:189
2128 #, c-format
2129 msgid ""
2130 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2131 "does not exist. OK to create new directory?"
2132 msgstr ""
2133 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2134 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2135
2136 #: src/expldifdlg.c:201
2137 #, c-format
2138 msgid ""
2139 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2140 "%s"
2141 msgstr ""
2142 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2143 "%s"
2144
2145 #: src/expldifdlg.c:245
2146 msgid "Suffix was not supplied"
2147 msgstr "Nie podano przedrostka"
2148
2149 #: src/expldifdlg.c:247
2150 msgid ""
2151 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2152 "you wish to proceed without a suffix?"
2153 msgstr ""
2154 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2155 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
2156
2157 #: src/expldifdlg.c:265
2158 msgid "Error creating LDIF file"
2159 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
2160
2161 #: src/expldifdlg.c:374
2162 msgid "Select LDIF Output File"
2163 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
2164
2165 #: src/expldifdlg.c:450
2166 msgid "LDIF Output File"
2167 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
2168
2169 #: src/expldifdlg.c:511
2170 msgid "Suffix"
2171 msgstr "Przedrostek"
2172
2173 #: src/expldifdlg.c:523
2174 msgid ""
2175 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2176 "entry. Examples include:\n"
2177 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2178 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2179 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: src/expldifdlg.c:532
2183 msgid "Relative DN"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: src/expldifdlg.c:539
2187 msgid "Unique ID"
2188 msgstr "Unikatowy identyfikator"
2189
2190 #: src/expldifdlg.c:547
2191 msgid ""
2192 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2193 "to:\n"
2194 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: src/expldifdlg.c:560
2198 msgid ""
2199 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2200 "similar to:\n"
2201 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: src/expldifdlg.c:573
2205 msgid ""
2206 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2207 "is formatted similar to:\n"
2208 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: src/expldifdlg.c:587
2212 msgid ""
2213 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2214 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2215 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2216 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2217 "available RDN options that will be used to create the DN."
2218 msgstr ""
2219
2220 #: src/expldifdlg.c:600
2221 msgid "Use DN attribute if present in data"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: src/expldifdlg.c:607
2225 msgid ""
2226 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2227 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2228 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2229 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2230 msgstr ""
2231
2232 #: src/expldifdlg.c:618
2233 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2234 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
2235
2236 #: src/expldifdlg.c:625
2237 msgid ""
2238 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2239 "option to ignore these records."
2240 msgstr ""
2241 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
2242 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
2243
2244 #: src/expldifdlg.c:713
2245 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2246 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
2247
2248 #: src/expldifdlg.c:780
2249 msgid "Distguished Name"
2250 msgstr ""
2251
2252 #: src/export.c:141
2253 msgid "Export"
2254 msgstr "Eksport"
2255
2256 #: src/export.c:160
2257 msgid "Specify target folder and mbox file."
2258 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
2259
2260 #: src/export.c:170
2261 msgid "Source dir:"
2262 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2263
2264 #: src/export.c:175
2265 msgid "Exporting file:"
2266 msgstr "Eksportowanie pliku:"
2267
2268 #: src/export.c:233
2269 msgid "Select exporting file"
2270 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2271
2272 #: src/exporthtml.c:796
2273 msgid "Full Name"
2274 msgstr "Pe³na nazwa"
2275
2276 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2277 msgid "Attributes"
2278 msgstr "Atrybuty"
2279
2280 #: src/exporthtml.c:1001
2281 msgid "Sylpheed Address Book"
2282 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
2283
2284 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2285 msgid "Name already exists but is not a directory."
2286 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2287
2288 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2289 msgid "No permissions to create directory."
2290 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2291
2292 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2293 msgid "Name is too long."
2294 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2295
2296 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2297 msgid "Not specified."
2298 msgstr "Nie okre¶lono"
2299
2300 #: src/folder.c:1178 src/foldersel.c:337
2301 msgid "Inbox"
2302 msgstr "Przychodz±ca"
2303
2304 #: src/folder.c:1182 src/foldersel.c:341
2305 msgid "Sent"
2306 msgstr "Wys³ane"
2307
2308 #: src/folder.c:1186 src/foldersel.c:345
2309 msgid "Queue"
2310 msgstr "Kolejka"
2311
2312 #: src/folder.c:1190 src/foldersel.c:349
2313 msgid "Trash"
2314 msgstr "Wysypisko"
2315
2316 #: src/folder.c:1194 src/foldersel.c:353
2317 msgid "Drafts"
2318 msgstr "Szablon"
2319
2320 #. Processing
2321 #: src/folder.c:1446
2322 #, c-format
2323 msgid "Processing (%s)...\n"
2324 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2325
2326 #. move messages
2327 #: src/folder.c:2455
2328 #, c-format
2329 msgid "Moving %s to %s...\n"
2330 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2331
2332 #: src/foldersel.c:216
2333 msgid "Select folder"
2334 msgstr "Wybierz katalog"
2335
2336 #: src/foldersel.c:499 src/imap_gtk.c:130 src/mh_gtk.c:120
2337 msgid "NewFolder"
2338 msgstr "Nowy katalog"
2339
2340 #: src/foldersel.c:507 src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:227
2341 #, c-format
2342 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2343 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2344
2345 #: src/foldersel.c:517 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:136
2346 #: src/mh_gtk.c:234
2347 #, c-format
2348 msgid "The folder `%s' already exists."
2349 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2350
2351 #: src/foldersel.c:524 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:142
2352 #, c-format
2353 msgid "Can't create the folder `%s'."
2354 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
2355
2356 #: src/folderview.c:239
2357 msgid "/Mark all re_ad"
2358 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2359
2360 #: src/folderview.c:240
2361 msgid "/_Search folder..."
2362 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2363
2364 #: src/folderview.c:242
2365 msgid "/Process_ing..."
2366 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2367
2368 #: src/folderview.c:246
2369 msgid "/------"
2370 msgstr "/------"
2371
2372 #: src/folderview.c:247
2373 msgid "/Empty _trash..."
2374 msgstr "/Opró¿nij kosz..."
2375
2376 #: src/folderview.c:327 src/prefs_actions.c:413
2377 #: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
2378 msgid "New"
2379 msgstr "Nowy"
2380
2381 #: src/folderview.c:328
2382 msgid "Unread"
2383 msgstr "Nieprzeczytane"
2384
2385 #: src/folderview.c:329
2386 msgid "#"
2387 msgstr "#"
2388
2389 #: src/folderview.c:544
2390 msgid "Setting folder info..."
2391 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2392
2393 #: src/folderview.c:759 src/mainwindow.c:3093 src/setup.c:90
2394 #, c-format
2395 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2396 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2397
2398 #: src/folderview.c:763 src/mainwindow.c:3098 src/setup.c:95
2399 #, c-format
2400 msgid "Scanning folder %s ..."
2401 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2402
2403 #: src/folderview.c:804
2404 msgid "Rebuilding folder tree..."
2405 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2406
2407 #: src/folderview.c:887
2408 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2409 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2410
2411 #. Open Folder
2412 #: src/folderview.c:1645
2413 #, c-format
2414 msgid "Opening Folder %s..."
2415 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2416
2417 #: src/folderview.c:1657
2418 msgid "Folder could not be opened."
2419 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2420
2421 #: src/folderview.c:1802 src/mainwindow.c:1626
2422 msgid "Empty trash"
2423 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
2424
2425 #: src/folderview.c:1803 src/mainwindow.c:1627
2426 msgid "Empty all messages in trash?"
2427 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
2428
2429 #: src/folderview.c:1881
2430 #, c-format
2431 msgid "Moving %s to %s..."
2432 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2433
2434 #: src/folderview.c:1910
2435 msgid "Source and destination are the same."
2436 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2437
2438 #: src/folderview.c:1913
2439 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2440 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2441
2442 #: src/folderview.c:1916
2443 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2444 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2445
2446 #: src/folderview.c:1919
2447 msgid "Move failed!"
2448 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2449
2450 #: src/folderview.c:1954 src/summaryview.c:3973
2451 msgid "Processing configuration"
2452 msgstr "Konfiguracja przetwarzania"
2453
2454 #: src/grouplistdialog.c:172
2455 msgid "Newsgroup subscription"
2456 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2457
2458 #: src/grouplistdialog.c:188
2459 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2460 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2461
2462 #: src/grouplistdialog.c:194
2463 msgid "Find groups:"
2464 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2465
2466 #: src/grouplistdialog.c:202
2467 msgid " Search "
2468 msgstr " Szukaj "
2469
2470 #: src/grouplistdialog.c:214
2471 msgid "Newsgroup name"
2472 msgstr "Nazwa grupy news:"
2473
2474 #: src/grouplistdialog.c:215
2475 msgid "Messages"
2476 msgstr "Wiadomo¶ci"
2477
2478 #: src/grouplistdialog.c:216
2479 msgid "Type"
2480 msgstr "Typ"
2481
2482 #: src/grouplistdialog.c:345
2483 msgid "moderated"
2484 msgstr "moderowana"
2485
2486 #: src/grouplistdialog.c:347
2487 msgid "readonly"
2488 msgstr "tylko-do-odczytu"
2489
2490 #: src/grouplistdialog.c:349
2491 msgid "unknown"
2492 msgstr "nieznana"
2493
2494 #: src/grouplistdialog.c:411
2495 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2496 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
2497
2498 #: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1024
2499 msgid "Done."
2500 msgstr "Zrobiono."
2501
2502 #: src/grouplistdialog.c:476
2503 #, c-format
2504 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2505 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
2506
2507 #: src/gtk/about.c:92
2508 msgid "About"
2509 msgstr "O programie"
2510
2511 #: src/gtk/about.c:152
2512 #, c-format
2513 msgid ""
2514 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2515 "Operating System: %s %s (%s)"
2516 msgstr ""
2517 "Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
2518 "Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
2519
2520 #: src/gtk/about.c:169
2521 #, c-format
2522 msgid "Compiled-in features:%s"
2523 msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
2524
2525 #: src/gtk/about.c:224
2526 msgid ""
2527 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2528 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2529 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2530 "version.\n"
2531 "\n"
2532 msgstr ""
2533 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
2534 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
2535 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
2536 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
2537 "z pó¼niejszych wersji. \n"
2538 "\n"
2539
2540 #: src/gtk/about.c:230
2541 msgid ""
2542 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2543 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2544 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2545 "more details.\n"
2546 "\n"
2547 msgstr ""
2548 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
2549 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
2550 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
2551 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
2552 "Licencja Publiczna GNU. \n"
2553 "\n"
2554
2555 #: src/gtk/about.c:236
2556 msgid ""
2557 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2558 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2559 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2560 msgstr ""
2561 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
2562 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
2563 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
2564 "USA."
2565
2566 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2567 msgid "Orange"
2568 msgstr "Pomarañczowy"
2569
2570 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2571 msgid "Red"
2572 msgstr "Czerwony"
2573
2574 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2575 msgid "Pink"
2576 msgstr "Ró¿owy"
2577
2578 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2579 msgid "Sky blue"
2580 msgstr "B³êkitny"
2581
2582 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2583 msgid "Blue"
2584 msgstr "Niebieski"
2585
2586 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2587 msgid "Green"
2588 msgstr "Zielony"
2589
2590 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2591 msgid "Brown"
2592 msgstr "Br±zowy"
2593
2594 #: src/gtk/foldersort.c:141
2595 msgid "Set folder sortorder"
2596 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
2597
2598 #: src/gtk/foldersort.c:153
2599 msgid ""
2600 "Move folders up or down to change\n"
2601 "the sort order in the folderview"
2602 msgstr ""
2603 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
2604 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie"
2605
2606 #: src/gtk/foldersort.c:173
2607 msgid "Ok"
2608 msgstr "Ok"
2609
2610 #: src/gtk/foldersort.c:178 src/gtk/gtkaspell.c:1480
2611 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:343 src/prefs_themes.c:434
2612 #: src/prefs_themes.c:489 src/prefs_themes.c:496
2613 msgid "Cancel"
2614 msgstr "Anuluj"
2615
2616 #: src/gtk/foldersort.c:221
2617 msgid "Folders"
2618 msgstr "Katalogi"
2619
2620 #: src/gtk/gtkaspell.c:602
2621 msgid "No dictionary selected."
2622 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2623
2624 #: src/gtk/gtkaspell.c:824 src/gtk/gtkaspell.c:1717 src/gtk/gtkaspell.c:2004
2625 msgid "Normal Mode"
2626 msgstr "Tryb Normalny"
2627
2628 #: src/gtk/gtkaspell.c:826 src/gtk/gtkaspell.c:1723 src/gtk/gtkaspell.c:2015
2629 msgid "Bad Spellers Mode"
2630 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2631
2632 #: src/gtk/gtkaspell.c:865
2633 msgid "Unknown suggestion mode."
2634 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2635
2636 #: src/gtk/gtkaspell.c:1118
2637 msgid "No misspelled word found."
2638 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2639
2640 #: src/gtk/gtkaspell.c:1431
2641 msgid "Replace unknown word"
2642 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2643
2644 #: src/gtk/gtkaspell.c:1441
2645 #, c-format
2646 msgid "Replace \"%s\" with: "
2647 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2648
2649 #: src/gtk/gtkaspell.c:1461
2650 msgid ""
2651 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2652 "will learn from mistake.\n"
2653 msgstr ""
2654 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
2655 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2656
2657 #: src/gtk/gtkaspell.c:1711 src/gtk/gtkaspell.c:1993
2658 msgid "Fast Mode"
2659 msgstr "Tryb szybki"
2660
2661 #: src/gtk/gtkaspell.c:1834
2662 #, c-format
2663 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2664 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2665
2666 #: src/gtk/gtkaspell.c:1847
2667 msgid "Accept in this session"
2668 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2669
2670 #: src/gtk/gtkaspell.c:1857
2671 msgid "Add to personal dictionary"
2672 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2673
2674 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
2675 msgid "Replace with..."
2676 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2677
2678 #: src/gtk/gtkaspell.c:1877
2679 #, c-format
2680 msgid "Check with %s"
2681 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2682
2683 #: src/gtk/gtkaspell.c:1896
2684 msgid "(no suggestions)"
2685 msgstr "(brak sugestii)"
2686
2687 #: src/gtk/gtkaspell.c:1907 src/gtk/gtkaspell.c:2067
2688 msgid "More..."
2689 msgstr "Wiêcej..."
2690
2691 #: src/gtk/gtkaspell.c:1969
2692 #, c-format
2693 msgid "Dictionary: %s"
2694 msgstr "S³ownik: %s"
2695
2696 #: src/gtk/gtkaspell.c:1982
2697 #, c-format
2698 msgid "Use alternate (%s)"
2699 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2700
2701 #: src/gtk/gtkaspell.c:2030 src/prefs_spelling.c:172
2702 msgid "Check while typing"
2703 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2704
2705 #: src/gtk/gtkaspell.c:2046
2706 msgid "Change dictionary"
2707 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2708
2709 #: src/gtk/gtkaspell.c:2208
2710 #, c-format
2711 msgid ""
2712 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2713 "%s"
2714 msgstr ""
2715 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2716 "%s"
2717
2718 #: src/gtk/inputdialog.c:153
2719 #, c-format
2720 msgid "Input password for %s on %s:"
2721 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
2722
2723 #: src/gtk/inputdialog.c:155
2724 msgid "Input password"
2725 msgstr "Wprowad¼ has³o"
2726
2727 #: src/gtk/logwindow.c:63
2728 msgid "Protocol log"
2729 msgstr "Dziennik protoko³u"
2730
2731 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
2732 msgid "Select Plugin to load"
2733 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
2734
2735 #: src/gtk/pluginwindow.c:221 src/gtk/pluginwindow.c:355
2736 msgid "Plugins"
2737 msgstr "Wtyczki"
2738
2739 #: src/gtk/pluginwindow.c:252 src/prefs_common.c:2442
2740 msgid "Description"
2741 msgstr "Opis"
2742
2743 #: src/gtk/pluginwindow.c:276
2744 msgid "Load Plugin"
2745 msgstr "£aduj Wtyczkê"
2746
2747 #: src/gtk/pluginwindow.c:281
2748 msgid "Unload Plugin"
2749 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
2750
2751 #: src/gtk/prefswindow.c:470
2752 msgid "Page Index"
2753 msgstr "Spis Stron"
2754
2755 #: src/gtk/progressdialog.c:69 src/gtk/progressdialog.c:320
2756 #: src/prefs_account.c:709 src/prefs_filtering_action.c:359
2757 msgid "Account"
2758 msgstr "Konto"
2759
2760 #. S_COL_MARK
2761 #: src/gtk/progressdialog.c:70 src/gtk/progressdialog.c:328
2762 #: src/gtk/sslcertwindow.c:122 src/prefs_summary_column.c:80
2763 msgid "Status"
2764 msgstr "Stan"
2765
2766 #: src/gtk/quicksearch.c:107
2767 msgid "Extended symbols"
2768 msgstr "Symbole rozszerzonego wyszukiwania"
2769
2770 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2771 msgid "all messages"
2772 msgstr "wszystkie wiadomo¶ci"
2773
2774 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2775 msgid "messages whose age is greater than #"
2776 msgstr "wiadomo¶ci starsze ni¿ #"
2777
2778 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2779 msgid "messages whose age is less than #"
2780 msgstr "wiadomo¶ci nowsze ni¿ #"
2781
2782 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2783 msgid "messages which contain S in the message body"
2784 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w tre¶ci wiadomo¶ci"
2785
2786 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2787 msgid "messages which contain S in the whole message"
2788 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w ca³ej wiadomo¶ci"
2789
2790 #: src/gtk/quicksearch.c:213
2791 msgid "messages carbon-copied to S"
2792 msgstr "wiadomo¶ci skopiowane do S"
2793
2794 #: src/gtk/quicksearch.c:214
2795 msgid "message is either to: or cc: to S"
2796 msgstr "wiadomo¶æ jest albo do: albo kopia: do S"
2797
2798 #: src/gtk/quicksearch.c:215
2799 msgid "deleted messages"
2800 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
2801
2802 #. * how I can filter deleted messages *
2803 #: src/gtk/quicksearch.c:216
2804 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2805 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu nadawcy"
2806
2807 #: src/gtk/quicksearch.c:217
2808 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2809 msgstr "prawdziwe je¶li \"S\" powiedzie siê"
2810
2811 #: src/gtk/quicksearch.c:218
2812 msgid "messages originating from user S"
2813 msgstr "wiadomo¶ci od u¿ytkownika S"
2814
2815 #: src/gtk/quicksearch.c:219
2816 msgid "forwarded messages"
2817 msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
2818
2819 #: src/gtk/quicksearch.c:220
2820 msgid "messages which contain header S"
2821 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± nag³ówek S"
2822
2823 #: src/gtk/quicksearch.c:221
2824 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2825 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu Message-ID nag³ówka"
2826
2827 #: src/gtk/quicksearch.c:222
2828 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2829 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w nag³ówków w-odpowiedzi-na"
2830
2831 #: src/gtk/quicksearch.c:223
2832 msgid "locked messages"
2833 msgstr "zablokowane wiadomo¶ci"
2834
2835 #: src/gtk/quicksearch.c:224
2836 msgid "messages which are in newsgroup S"
2837 msgstr "wiadomo¶ci które s± w grupie S"
2838
2839 #: src/gtk/quicksearch.c:225
2840 msgid "new messages"
2841 msgstr "nowe wiadomo¶ci"
2842
2843 #: src/gtk/quicksearch.c:226
2844 msgid "old messages"
2845 msgstr "stare wiadomo¶ci"
2846
2847 #: src/gtk/quicksearch.c:227
2848 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2849 msgstr "niekompletne wiadomo¶ci (czê¶ciowo pobrane)"
2850
2851 #: src/gtk/quicksearch.c:228
2852 msgid "messages which have been replied to"
2853 msgstr "wiadomo¶ci na które odpowiedziano"
2854
2855 #: src/gtk/quicksearch.c:229
2856 msgid "read messages"
2857 msgstr "przeczytanych wiadomo¶ci"
2858
2859 #: src/gtk/quicksearch.c:230
2860 msgid "messages which contain S in subject"
2861 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w tytule"
2862
2863 #: src/gtk/quicksearch.c:231
2864 msgid "messages whose score is equal to #"
2865 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest równa #"
2866
2867 #: src/gtk/quicksearch.c:232
2868 msgid "messages whose score is greater than #"
2869 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest wiêksza od #"
2870
2871 #: src/gtk/quicksearch.c:233
2872 msgid "messages whose score is lower than #"
2873 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest ni¿sza od #"
2874
2875 #: src/gtk/quicksearch.c:234
2876 msgid "messages whose size is equal to #"
2877 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest równa #"
2878
2879 #: src/gtk/quicksearch.c:235
2880 msgid "messages whose size is greater than #"
2881 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest wiêksza od #"
2882
2883 #: src/gtk/quicksearch.c:236
2884 msgid "messages whose size is smaller than #"
2885 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest mniejsza od #"
2886
2887 #: src/gtk/quicksearch.c:237
2888 msgid "messages which have been sent to S"
2889 msgstr "wiadomosci które zosta³y wys³ane do S"
2890
2891 #: src/gtk/quicksearch.c:238
2892 msgid "marked messages"
2893 msgstr "zaznaczone wiadomo¶ci"
2894
2895 #: src/gtk/quicksearch.c:239
2896 msgid "unread messages"
2897 msgstr "nieprzeczytane wiadomo¶ci"
2898
2899 #: src/gtk/quicksearch.c:240
2900 msgid "messages which contain S in References header"
2901 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku Referencje"
2902
2903 #: src/gtk/quicksearch.c:241
2904 msgid "messages returning 0 when passed to command"
2905 msgstr "wiadomo¶ci które po przetworzeniu przez polecenie zwracj± 0"
2906
2907 #: src/gtk/quicksearch.c:242
2908 msgid "messages which contain S in X-Label header"
2909 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku X-Label"
2910
2911 #: src/gtk/quicksearch.c:244
2912 msgid "logical AND operator"
2913 msgstr "operator logiczny AND (I/Oraz)"
2914
2915 #: src/gtk/quicksearch.c:245
2916 msgid "logical OR operator"
2917 msgstr "operator logiczny LUB"
2918
2919 #: src/gtk/quicksearch.c:246
2920 msgid "logical NOT operator"
2921 msgstr "logiczny operator NIE"
2922
2923 #: src/gtk/quicksearch.c:247
2924 msgid "case sensitive search"
2925 msgstr "szukanie z rozró¿nieniem na wielko¶æ liter"
2926
2927 #: src/gtk/quicksearch.c:249
2928 msgid "all filtering expressions are allowed"
2929 msgstr "wyszystkie wyra¿enia filtruj±ce s± dozwolone"
2930
2931 #: src/gtk/quicksearch.c:256
2932 msgid "Extended Search symbols"
2933 msgstr "Symbole rozszerzonego wyszukiwania"
2934
2935 #. S_COL_MIME
2936 #. initial of sender
2937 #. S_COL_STATUS
2938 #. S_COL_MIME
2939 #: src/gtk/quicksearch.c:297 src/prefs_filtering_action.c:1045
2940 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1651
2941 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
2942 msgid "Subject"
2943 msgstr "Temat"
2944
2945 #. S_COL_SUBJECT
2946 #. date
2947 #. S_COL_SUBJECT
2948 #: src/gtk/quicksearch.c:301 src/prefs_filtering_action.c:1046
2949 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1652
2950 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
2951 msgid "From"
2952 msgstr "Od"
2953
2954 #. subject
2955 #: src/gtk/quicksearch.c:305 src/prefs_filtering_action.c:1047
2956 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1653 src/quote_fmt.c:48
2957 msgid "To"
2958 msgstr "Do:"
2959
2960 #: src/gtk/quicksearch.c:316
2961 msgid "Recursive"
2962 msgstr "Rekusywne"
2963
2964 #: src/gtk/quicksearch.c:358
2965 msgid "Extended Symbols"
2966 msgstr "symbole rozszerzonego wyszukiwania"
2967
2968 #: src/gtk/sslcertwindow.c:115 src/gtk/sslcertwindow.c:269
2969 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322
2970 msgid "correct"
2971 msgstr "prawid³owe"
2972
2973 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2974 msgid "Owner"
2975 msgstr "W³a¶ciciel"
2976
2977 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121
2978 msgid "Signer"
2979 msgstr "Podpisa³"
2980
2981 #: src/gtk/sslcertwindow.c:128 src/gtk/sslcertwindow.c:149
2982 #: src/prefs_themes.c:886
2983 msgid "Name: "
2984 msgstr "Nazwa: "
2985
2986 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135 src/gtk/sslcertwindow.c:156
2987 msgid "Organization: "
2988 msgstr "Organizacja: "
2989
2990 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
2991 msgid "Location: "
2992 msgstr "Lokacja: "
2993
2994 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170
2995 msgid "Fingerprint: "
2996 msgstr "Odcisk klucza: "
2997
2998 #: src/gtk/sslcertwindow.c:176
2999 msgid "Signature status: "
3000 msgstr "Stan podpisu: "
3001
3002 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230
3003 #, c-format
3004 msgid "SSL certificate for %s"
3005 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
3006
3007 #: src/gtk/sslcertwindow.c:260
3008 #, c-format
3009 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3010 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3011
3012 #: src/gtk/sslcertwindow.c:271 src/gtk/sslcertwindow.c:324
3013 #, c-format
3014 msgid "Signature status: %s"
3015 msgstr "Stan podpisu: %s"
3016
3017 #: src/gtk/sslcertwindow.c:278
3018 msgid "View certificate"
3019 msgstr "Podgl±d certyfikatu"
3020
3021 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284
3022 msgid "Unknown SSL Certificate"
3023 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
3024
3025 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:336
3026 msgid "Accept and save"
3027 msgstr "Akceptuj i zapisz"
3028
3029 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:336
3030 msgid "Cancel connection"
3031 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
3032
3033 #: src/gtk/sslcertwindow.c:301
3034 msgid "New certificate:"
3035 msgstr "Nowy certyfikat:"
3036
3037 #: src/gtk/sslcertwindow.c:306
3038 msgid "Known certificate:"
3039 msgstr "Znany certyfikat:"
3040
3041 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
3042 #, c-format
3043 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3044 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3045
3046 #: src/gtk/sslcertwindow.c:331
3047 msgid "View certificates"
3048 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
3049
3050 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
3051 msgid "Changed SSL Certificate"
3052 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
3053
3054 #: src/headerview.c:168 src/summaryview.c:2273
3055 msgid "(No From)"
3056 msgstr "(Brak nadawcy)"
3057
3058 #: src/headerview.c:183 src/summaryview.c:2318 src/summaryview.c:2321
3059 msgid "(No Subject)"
3060 msgstr "(Bez tematu)"
3061
3062 #: src/image_viewer.c:284
3063 msgid "Filename:"
3064 msgstr "Nazwa pliku:"
3065
3066 #: src/image_viewer.c:291
3067 msgid "Filesize:"
3068 msgstr "Wielko¶æ pliku:"
3069
3070 #: src/image_viewer.c:312
3071 msgid "Load Image"
3072 msgstr "£aduj obraz"
3073
3074 #: src/image_viewer.c:318
3075 msgid "Content-Type:"
3076 msgstr "Content-Type:"
3077
3078 #: src/imap.c:669
3079 #, c-format
3080 msgid "Connecting to %s failed"
3081 msgstr "Po³±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem"
3082
3083 #: src/imap.c:674
3084 #, c-format
3085 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3086 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
3087
3088 #: src/imap.c:712
3089 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3090 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4\n"
3091
3092 #: src/imap.c:725
3093 #, c-format
3094 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3095 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
3096
3097 #: src/imap.c:764
3098 msgid "Can't start TLS session.\n"
3099 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
3100
3101 #: src/imap.c:1098
3102 #, c-format
3103 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3104 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
3105
3106 #: src/imap.c:1112 src/imap.c:1152
3107 msgid "can't expunge\n"
3108 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
3109
3110 #: src/imap.c:1146
3111 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3112 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:*\n"
3113
3114 #: src/imap.c:1188
3115 msgid "can't close folder\n"
3116 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ katalogu\n"
3117
3118 #: src/imap.c:1240
3119 #, c-format
3120 msgid "root folder %s does not exist\n"
3121 msgstr "katalog g³ówny %s nie istnieje\n"
3122
3123 #: src/imap.c:1420 src/imap.c:1428
3124 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3125 msgstr "wyst±pi³ b³±d przy poleceniu LIST.\n"
3126
3127 #: src/imap.c:1657
3128 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3129 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
3130
3131 #: src/imap.c:1679
3132 msgid "can't create mailbox\n"
3133 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
3134
3135 #: src/imap.c:1722
3136 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3137 msgstr ""
3138 "Nowa nazwa katalogu nie mo¿e zawieraæ odstêpów ani pól rozdzielaj±cych "
3139 "¶cie¿kê"
3140
3141 #: src/imap.c:1754
3142 #, c-format
3143 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3144 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
3145
3146 #: src/imap.c:1816
3147 msgid "can't delete mailbox\n"
3148 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
3149
3150 #: src/imap.c:1854
3151 msgid "can't get envelope\n"
3152 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
3153
3154 #: src/imap.c:1862
3155 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3156 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
3157
3158 #: src/imap.c:1884
3159 #, c-format
3160 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3161 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
3162
3163 #: src/imap.c:1942
3164 #, c-format
3165 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3166 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
3167
3168 #: src/imap.c:1964
3169 #, c-format
3170 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3171 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
3172
3173 #: src/imap.c:1971
3174 #, c-format
3175 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3176 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
3177
3178 #: src/imap.c:2061
3179 msgid "can't get namespace\n"
3180 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
3181
3182 #: src/imap.c:2495
3183 #, c-format
3184 msgid "can't select folder: %s\n"
3185 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
3186
3187 #: src/imap.c:2635
3188 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3189 msgstr "Uwierzytelnianie IMAP4 nie powiod³o siê\n"
3190
3191 #: src/imap.c:2652
3192 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3193 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
3194
3195 #: src/imap.c:2972
3196 #, c-format
3197 msgid "can't append %s to %s\n"
3198 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
3199
3200 #: src/imap.c:3021
3201 #, c-format
3202 msgid "can't append message to %s\n"
3203 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci do %s\n"
3204
3205 #: src/imap.c:3103
3206 #, c-format
3207 msgid "can't copy %s to %s\n"
3208 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %s do %s\n"
3209
3210 #: src/imap.c:3153
3211 #, c-format
3212 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3213 msgstr "wyst±pi³ b³±d w komendzie IMAP: STORE %s %s\n"
3214
3215 #: src/imap.c:3170
3216 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3217 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
3218
3219 #: src/imap.c:3183
3220 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3221 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP przy poleceniu: CLOSE\n"
3222
3223 #: src/imap.c:3423
3224 #, c-format
3225 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3226 msgstr "iconv nie umozliwia konwersji UTF-7 na %s\n"
3227
3228 #: src/imap.c:3453
3229 #, c-format
3230 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3231 msgstr "iconv nie umozliwia konwersji %s na UTF-7\n"
3232
3233 #: src/imap.c:3497
3234 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3235 msgstr "iconv nie umozliwia konwersji UTF-8 na UTF-7\n"
3236
3237 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:50
3238 msgid "/Create _new folder..."
3239 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
3240
3241 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:51
3242 msgid "/_Rename folder..."
3243 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
3244
3245 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:52
3246 msgid "/M_ove folder..."
3247 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
3248
3249 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:53
3250 msgid "/_Delete folder"
3251 msgstr "/_Usuñ katalog"
3252
3253 #: src/imap_gtk.c:58
3254 msgid "/Down_load messages"
3255 msgstr "/Po_bierz wiadomo¶ci"
3256
3257 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
3258 msgid "/_Check for new messages"
3259 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
3260
3261 #: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
3262 msgid "/R_ebuild folder tree"
3263 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
3264
3265 #: src/imap_gtk.c:63
3266 msgid "/IMAP4 _account settings"
3267 msgstr "/Ustawienia konta _IMAP4"
3268
3269 #: src/imap_gtk.c:64
3270 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3271 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
3272
3273 #: src/imap_gtk.c:127
3274 msgid ""
3275 "Input the name of new folder:\n"
3276 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3277 " append `/' at the end of the name)"
3278 msgstr ""
3279 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
3280 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
3281 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
3282
3283 #: src/imap_gtk.c:176 src/mh_gtk.c:217
3284 #, c-format
3285 msgid "Input new name for `%s':"
3286 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
3287
3288 #: src/imap_gtk.c:178 src/mh_gtk.c:219
3289 msgid "Rename folder"
3290 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
3291
3292 #: src/imap_gtk.c:205 src/mh_gtk.c:244
3293 msgid ""
3294 "The folder could not be renamed.\n"
3295 "The new folder name is not allowed."
3296 msgstr ""
3297 "Nie uda³o siê zmieniæ nazwy katalogu.\n"
3298 "Nowa nazwa katalogu nie jest dozwolona."
3299
3300 #: src/imap_gtk.c:266
3301 #, c-format
3302 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3303 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
3304
3305 #: src/imap_gtk.c:267
3306 msgid "Delete IMAP4 account"
3307 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
3308
3309 #: src/imap_gtk.c:312 src/mh_gtk.c:167
3310 #, c-format
3311 msgid ""
3312 "All folders and messages under `%s' will be deleted.\n"
3313 "Do you really want to delete?"
3314 msgstr ""
3315 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
3316 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
3317
3318 #: src/imap_gtk.c:314 src/mh_gtk.c:169
3319 msgid "Delete folder"
3320 msgstr "Usuñ katalog"
3321
3322 #: src/imap_gtk.c:332 src/mh_gtk.c:187
3323 #, c-format
3324 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3325 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
3326
3327 #: src/imap_gtk.c:376 src/news_gtk.c:308
3328 msgid "Offline"
3329 msgstr "Tryb offline"
3330
3331 #: src/imap_gtk.c:377 src/news_gtk.c:309
3332 msgid "You are offline. Go online?"
3333 msgstr "Jeste¶ w trybie offline. Przej¶c do trybu online?"
3334
3335 #: src/imap_gtk.c:394 src/news_gtk.c:326
3336 #, c-format
3337 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3338 msgstr "B³±d podczas pobierania wiadomo¶ci w '%s'."
3339
3340 #: src/import.c:142
3341 msgid "Import"
3342 msgstr "Import"
3343
3344 #: src/import.c:161
3345 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3346 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
3347
3348 #: src/import.c:171
3349 msgid "Importing file:"
3350 msgstr "Importowanie pliku:"
3351
3352 #: src/import.c:176
3353 msgid "Destination dir:"
3354 msgstr "Katalog docelowy:"
3355
3356 #: src/import.c:236
3357 msgid "Select importing file"
3358 msgstr "Wybierz importowany plik"
3359
3360 #: src/importldif.c:189
3361 msgid "Please specify address book name and file to import."
3362 msgstr ""
3363 "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
3364
3365 #: src/importldif.c:192
3366 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3367 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy pól LDIF do zaimportowania"
3368
3369 #: src/importldif.c:195
3370 msgid "File imported."
3371 msgstr "Plik zaimportowany."
3372
3373 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3374 msgid "Please select a file."
3375 msgstr "Proszê wybraæ plik."
3376
3377 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3378 msgid "Address book name must be supplied."
3379 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
3380
3381 #: src/importldif.c:471
3382 msgid "Error reading LDIF fields."
3383 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
3384
3385 #: src/importldif.c:494
3386 msgid "LDIF file imported successfully."
3387 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
3388
3389 #: src/importldif.c:606
3390 msgid "Select LDIF File"
3391 msgstr "Wybierz plik LDIF"
3392
3393 #: src/importldif.c:703
3394 msgid ""
3395 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3396 "file data."
3397 msgstr ""
3398 "Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
3399
3400 #: src/importldif.c:709
3401 msgid "File Name"
3402 msgstr "Nazwa pliku"
3403
3404 #: src/importldif.c:720
3405 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3406 msgstr "Pe³na nazwa pliku LDIF, który chcesz importowaæ."
3407
3408 #: src/importldif.c:729
3409 msgid "Select the LDIF file to import."
3410 msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
3411
3412 #: src/importldif.c:766
3413 msgid "R"
3414 msgstr "Z"
3415
3416 #. S_COL_MARK
3417 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
3418 msgid "S"
3419 msgstr "S"
3420
3421 #: src/importldif.c:768
3422 msgid "LDIF Field Name"
3423 msgstr "Nazwa pola LDIF"
3424
3425 #: src/importldif.c:769
3426 msgid "Attribute Name"
3427 msgstr "Nazwa Atrybutu"
3428
3429 #: src/importldif.c:824
3430 msgid "LDIF Field"
3431 msgstr "Pole LDIF"
3432
3433 #: src/importldif.c:836
3434 msgid "Attribute"
3435 msgstr "Atrybut"
3436
3437 #: src/importldif.c:847
3438 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3439 msgstr ""
3440 "Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
3441
3442 #: src/importldif.c:852
3443 msgid "???"
3444 msgstr "???"
3445
3446 #: src/importldif.c:870
3447 msgid ""
3448 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3449 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3450 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3451 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3452 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3453 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3454 "field for import."
3455 msgstr ""
3456 "Wybierz pola LDIF którym chcesz zmieniæ nazwy lub które chcesz importowaæ. "
3457 "Zarezerwowane pola (zaznaczone w kolumnie \"R\"), bêd± automatycznie "
3458 "importowane i ich nazwa nie mo¿e byæ zmieniona. Pojedyncze klikniêcie w "
3459 "kolumnie wyboru (\"S\") wybiera okre¶lone pole do importu. Pojedyncze "
3460 "klikniêcie na który¶ z wierszy wybiera okre¶lone pole do zmiany nazwy - "
3461 "nazwê nale¿y wprowadziæ w polu poni¿ej. Podwójne klikniêcie na który¶ z "
3462 "wierszy wybiera pole do importu."
3463
3464 #: src/importldif.c:882
3465 msgid "Select for Import"
3466 msgstr "do importu"
3467
3468 #: src/importldif.c:888
3469 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3470 msgstr "Wybiera pola LDIF, które chcesz importowaæ do ksi±¿ki adresowej."
3471
3472 #: src/importldif.c:891
3473 msgid " Modify "
3474 msgstr " Zmieñ "
3475
3476 #: src/importldif.c:897
3477 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3478 msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powy¿sz± listê dostarczonymi danymi."
3479
3480 #: src/importldif.c:970
3481 msgid "Records Imported :"
3482 msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
3483
3484 #: src/importldif.c:1001
3485 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3486 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
3487
3488 #. Button panel
3489 #: src/importldif.c:1034
3490 msgid "Prev"
3491 msgstr "Poprzednie"
3492
3493 #: src/importldif.c:1035 src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
3494 msgid "Next"
3495 msgstr "Nastêpne"
3496
3497 #: src/importmutt.c:143
3498 msgid "Error importing MUTT file."
3499 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
3500
3501 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:330 src/importpine.c:171
3502 #: src/importpine.c:331
3503 msgid "Please select a file to import."
3504 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
3505
3506 #: src/importmutt.c:185
3507 msgid "Select MUTT File"
3508 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
3509
3510 #: src/importmutt.c:242
3511 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3512 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
3513
3514 #: src/importpine.c:143
3515 msgid "Error importing Pine file."
3516 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
3517
3518 #: src/importpine.c:185
3519 msgid "Select Pine File"
3520 msgstr "Wybierz plik PINE."
3521
3522 #: src/importpine.c:242
3523 msgid "Import Pine file into Address Book"
3524 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
3525
3526 #: src/inc.c:379
3527 msgid "Retrieving new messages"
3528 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3529
3530 #: src/inc.c:426
3531 msgid "Standby"
3532 msgstr "Oczekiwanie"
3533
3534 #: src/inc.c:555 src/inc.c:605
3535 msgid "Cancelled"
3536 msgstr "Anuluj"
3537
3538 #: src/inc.c:566
3539 msgid "Retrieving"
3540 msgstr "Pobieranie"
3541
3542 #: src/inc.c:575
3543 #, c-format
3544 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3545 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3546 msgstr[0] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶æ (%s))"
3547 msgstr[1] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶ci (%s))"
3548 msgstr[2] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶ci (%s))"
3549
3550 #: src/inc.c:581
3551 msgid "Done (no new messages)"
3552 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
3553
3554 #: src/inc.c:586
3555 msgid "Connection failed"
3556 msgstr "B³±d po³±czenia."
3557
3558 #: src/inc.c:589
3559 msgid "Auth failed"
3560 msgstr "B³±d autoryzacji"
3561
3562 #. S_COL_SCORE
3563 #: src/inc.c:592 src/prefs_summary_column.c:88
3564 msgid "Locked"
3565 msgstr "Zablokowane"
3566
3567 #: src/inc.c:602 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
3568 msgid "Timeout"
3569 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
3570
3571 #: src/inc.c:683
3572 #, c-format
3573 msgid "Finished (%d new message)"
3574 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3575 msgstr[0] "Skoñczono (%d nowa wiadomo¶æ)"
3576 msgstr[1] "Skoñczono (%d nowe wiadomo¶ci)"
3577 msgstr[2] "Skoñczono (%d nowe wiadomo¶ci)"
3578
3579 #: src/inc.c:687
3580 msgid "Finished (no new messages)"
3581 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
3582
3583 #: src/inc.c:696
3584 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3585 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
3586
3587 #: src/inc.c:737
3588 #, c-format
3589 msgid "%s: Retrieving new messages"
3590 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3591
3592 #: src/inc.c:756
3593 #, c-format
3594 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3595 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
3596
3597 #: src/inc.c:766
3598 #, c-format
3599 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3600 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
3601
3602 #: src/inc.c:773
3603 #, c-format
3604 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3605 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
3606
3607 #: src/inc.c:854 src/send_message.c:382
3608 msgid "Authenticating..."
3609 msgstr "Autoryzacja..."
3610
3611 #: src/inc.c:855
3612 #, c-format
3613 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3614 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s (%s) ..."
3615
3616 #: src/inc.c:861
3617 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3618 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
3619
3620 #: src/inc.c:865
3621 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3622 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
3623
3624 #: src/inc.c:869
3625 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3626 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
3627
3628 #: src/inc.c:873
3629 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3630 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
3631
3632 #: src/inc.c:883
3633 #, c-format
3634 msgid "Deleting message %d"
3635 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
3636
3637 #: src/inc.c:890 src/send_message.c:400
3638 msgid "Quitting"
3639 msgstr "Wychodzenie"
3640
3641 #: src/inc.c:915
3642 #, c-format
3643 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3644 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s)"
3645
3646 #: src/inc.c:934
3647 #, c-format
3648 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3649 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3650 msgstr[0] "Pobieranie (%d wiadomo¶ci, otrzymano %s)"
3651 msgstr[1] "Pobieranie (%d wiadomo¶ci, otrzymano %s)"
3652 msgstr[2] "Pobieranie (%d wiadomo¶ci, otrzymano %s)"
3653
3654 #: src/inc.c:1090
3655 msgid "Connection failed."
3656 msgstr "Po³±czenie nieudane"
3657
3658 #: src/inc.c:1093
3659 #, fuzzy, c-format
3660 msgid "Connection to %s:%d failed."
3661 msgstr "Po³±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem"
3662
3663 #: src/inc.c:1098
3664 msgid "Error occurred while processing mail."
3665 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
3666
3667 #: src/inc.c:1103
3668 #, c-format
3669 msgid ""
3670 "Error occurred while processing mail:\n"
3671 "%s"
3672 msgstr ""
3673 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
3674 "%s"
3675
3676 #: src/inc.c:1109
3677 msgid "No disk space left."
3678 msgstr "Brak miejsca na dysku."
3679
3680 #: src/inc.c:1114
3681 msgid "Can't write file."
3682 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
3683
3684 #: src/inc.c:1119
3685 msgid "Socket error."
3686 msgstr "B³±d gniazda."
3687
3688 #: src/inc.c:1122
3689 #, c-format
3690 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3691 msgstr "B³±d gniazda podczas po³±czenia z %s:%d."
3692
3693 #. consider EOF right after QUIT successful
3694 #: src/inc.c:1127 src/send_message.c:314 src/send_message.c:525
3695 msgid "Connection closed by the remote host."
3696 msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
3697
3698 #: src/inc.c:1130
3699 #, c-format
3700 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3701 msgstr "Po³±czenie z %s:%d zosta³o przerwane przez serwer."
3702
3703 #: src/inc.c:1135
3704 msgid "Mailbox is locked."
3705 msgstr "Skrzynka zablokowana."
3706
3707 #: src/inc.c:1139
3708 #, c-format
3709 msgid ""
3710 "Mailbox is locked:\n"
3711 "%s"
3712 msgstr ""
3713 "Skrzynka zablokowana:\n"
3714 "%s"
3715
3716 #: src/inc.c:1145 src/send_message.c:510
3717 msgid "Authentication failed."
3718 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiod³o siê."
3719
3720 #: src/inc.c:1150 src/send_message.c:513
3721 #, c-format
3722 msgid ""
3723 "Authentication failed:\n"
3724 "%s"
3725 msgstr ""
3726 "Uwierzytelnienie nie powiod³o siê:\n"
3727 "%s"
3728
3729 #: src/inc.c:1155 src/send_message.c:529
3730 msgid "Session timed out."
3731 msgstr "up³yn±³ limit czasu sesji."
3732
3733 #: src/inc.c:1158
3734 #, c-format
3735 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3736 msgstr "Up³yn±³ limit czasu oczekiwania na po³±czenie z %s:%d."
3737
3738 #: src/inc.c:1193
3739 msgid "Incorporation cancelled\n"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: src/ldif.c:838
3743 msgid "Nick Name"
3744 msgstr "Ksywka"
3745
3746 #: src/main.c:158
3747 #, c-format
3748 msgid ""
3749 "File `%s' already exists.\n"
3750 "Can't create folder."
3751 msgstr ""
3752 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3753 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3754
3755 #: src/main.c:272
3756 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3757 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3758
3759 #: src/main.c:594
3760 #, c-format
3761 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3762 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3763
3764 #: src/main.c:596
3765 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3766 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3767
3768 #: src/main.c:597
3769 msgid ""
3770 "  --attach file1 [file2]...\n"
3771 "                         open composition window with specified files\n"
3772 "                         attached"
3773 msgstr ""
3774 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
3775 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
3776 "                         plikiem"
3777
3778 #: src/main.c:600
3779 msgid "  --receive              receive new messages"
3780 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3781
3782 #: src/main.c:601
3783 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3784 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3785
3786 #: src/main.c:602
3787 msgid "  --send                 send all queued messages"
3788 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3789
3790 #: src/main.c:603
3791 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3792 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
3793
3794 #: src/main.c:604
3795 msgid ""
3796 "  --status-full [folder]...\n"
3797 "                         show the status of each folder"
3798 msgstr ""
3799 "  --status-full [folder]...\n"
3800 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3801
3802 #: src/main.c:606
3803 msgid "  --online               switch to online mode"
3804 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
3805
3806 #: src/main.c:607
3807 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3808 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
3809
3810 #: src/main.c:608
3811 msgid "  --debug                debug mode"
3812 msgstr "  --debug                tryb debug"
3813
3814 #: src/main.c:609
3815 msgid "  --help                 display this help and exit"
3816 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3817
3818 #: src/main.c:610
3819 msgid "  --version              output version information and exit"
3820 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3821
3822 #: src/main.c:611
3823 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3824 msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
3825
3826 #: src/main.c:649 src/summaryview.c:5120
3827 #, c-format
3828 msgid "Processing (%s)..."
3829 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
3830
3831 #: src/main.c:652
3832 msgid "top level folder"
3833 msgstr "katalog górnego poziomu"
3834
3835 #: src/main.c:714
3836 msgid "Really quit?"
3837 msgstr "Na pewno chcesz wyj¶æ"
3838
3839 #: src/main.c:715
3840 msgid "Composing message exists."
3841 msgstr "Otwarte jest okno tworzenia wiadomo¶æ."
3842
3843 #: src/main.c:716
3844 msgid "Draft them"
3845 msgstr "Przenie¶ do szablonów"
3846
3847 #: src/main.c:716
3848 msgid "Discard them"
3849 msgstr "Porzuæ je"
3850
3851 #: src/main.c:716
3852 msgid "Don't quit"
3853 msgstr "Nie wychod¼"
3854
3855 #: src/main.c:730
3856 msgid "Queued messages"
3857 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3858
3859 #: src/main.c:731
3860 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3861 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3862
3863 #: src/main.c:977 src/toolbar.c:1873
3864 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3865 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3866
3867 #: src/mainwindow.c:443
3868 msgid "/_File/_Add mailbox"
3869 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê"
3870
3871 #: src/mainwindow.c:444
3872 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3873 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/MH.."
3874
3875 #: src/mainwindow.c:446
3876 msgid "/_File/Change folder order"
3877 msgstr "/_Plik/_Zmieñ kolejno¶æ katalogów"
3878
3879 #: src/mainwindow.c:448
3880 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3881 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3882
3883 #: src/mainwindow.c:449
3884 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3885 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3886
3887 #: src/mainwindow.c:450
3888 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
3889 msgstr "/_Plik/_Eksportuj wybrane do pliku mbox..."
3890
3891 #: src/mainwindow.c:453
3892 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
3893 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wszystkie kosze"
3894
3895 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:154
3896 msgid "/_File/_Save as..."
3897 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3898
3899 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:155
3900 msgid "/_File/_Print..."
3901 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3902
3903 #: src/mainwindow.c:458
3904 msgid "/_File/_Work offline"
3905 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3906
3907 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3908 #: src/mainwindow.c:461
3909 msgid "/_File/E_xit"
3910 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3911
3912 #: src/mainwindow.c:466
3913 msgid "/_Edit/Select _thread"
3914 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3915
3916 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:163
3917 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3918 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3919
3920 #: src/mainwindow.c:470
3921 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3922 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3923
3924 #: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:166 src/summaryview.c:443
3925 msgid "/_View"
3926 msgstr "/_Widok"
3927
3928 #: src/mainwindow.c:472
3929 msgid "/_View/Show or hi_de"
3930 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3931
3932 #: src/mainwindow.c:473
3933 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3934 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3935
3936 #: src/mainwindow.c:475
3937 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3938 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3939
3940 #: src/mainwindow.c:477
3941 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3942 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3943
3944 #: src/mainwindow.c:479
3945 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3946 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3947
3948 #: src/mainwindow.c:481
3949 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3950 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3951
3952 #: src/mainwindow.c:483
3953 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3954 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3955
3956 #: src/mainwindow.c:485
3957 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3958 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3959
3960 #: src/mainwindow.c:487
3961 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3962 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
3963
3964 #: src/mainwindow.c:489 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:521
3965 #: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:648 src/mainwindow.c:652
3966 #: src/messageview.c:260
3967 msgid "/_View/---"
3968 msgstr "/_Widok/---"
3969
3970 #: src/mainwindow.c:490
3971 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3972 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
3973
3974 #: src/mainwindow.c:491
3975 msgid "/_View/Separate _message view"
3976 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
3977
3978 #: src/mainwindow.c:493
3979 msgid "/_View/_Sort"
3980 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
3981
3982 #: src/mainwindow.c:494
3983 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3984 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
3985
3986 #: src/mainwindow.c:495
3987 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3988 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
3989
3990 #: src/mainwindow.c:496
3991 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3992 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
3993
3994 #: src/mainwindow.c:497
3995 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3996 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
3997
3998 #: src/mainwindow.c:498
3999 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4000 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
4001
4002 #: src/mainwindow.c:499
4003 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4004 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
4005
4006 #: src/mainwindow.c:500
4007 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4008 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
4009
4010 #: src/mainwindow.c:502
4011 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4012 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
4013
4014 #: src/mainwindow.c:503
4015 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4016 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
4017
4018 #: src/mainwindow.c:504
4019 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4020 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
4021
4022 #: src/mainwindow.c:506
4023 msgid "/_View/_Sort/by score"
4024 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
4025
4026 #: src/mainwindow.c:507
4027 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4028 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
4029
4030 #: src/mainwindow.c:508
4031 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4032 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
4033
4034 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:512
4035 msgid "/_View/_Sort/---"
4036 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
4037
4038 #: src/mainwindow.c:510
4039 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4040 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
4041
4042 #: src/mainwindow.c:511
4043 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4044 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
4045
4046 #: src/mainwindow.c:513
4047 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4048 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
4049
4050 #: src/mainwindow.c:515
4051 msgid "/_View/Th_read view"
4052 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
4053
4054 #: src/mainwindow.c:516
4055 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4056 msgstr "/_Widok/Ro_zwiñ wszystkie w±tki"
4057
4058 #: src/mainwindow.c:517
4059 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4060 msgstr "/_Widok/_Zwiñ wszystkie w±tki"
4061
4062 #: src/mainwindow.c:518
4063 msgid "/_View/_Hide read messages"
4064 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
4065
4066 #: src/mainwindow.c:519
4067 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4068 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane _elementy..."
4069
4070 #: src/mainwindow.c:522
4071 msgid "/_View/_Go to"
4072 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
4073
4074 #: src/mainwindow.c:523
4075 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4076 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
4077
4078 #: src/mainwindow.c:524
4079 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4080 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
4081
4082 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:530 src/mainwindow.c:533
4083 #: src/mainwindow.c:538 src/mainwindow.c:543
4084 msgid "/_View/_Go to/---"
4085 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
4086
4087 #: src/mainwindow.c:526
4088 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4089 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
4090
4091 #: src/mainwindow.c:528
4092 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4093 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
4094
4095 #: src/mainwindow.c:531
4096 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4097 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
4098
4099 #: src/mainwindow.c:532
4100 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4101 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
4102
4103 #: src/mainwindow.c:534
4104 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4105 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
4106
4107 #: src/mainwindow.c:536
4108 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4109 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
4110
4111 #: src/mainwindow.c:539
4112 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4113 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
4114
4115 #: src/mainwindow.c:541
4116 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4117 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
4118
4119 #: src/mainwindow.c:544
4120 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4121 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Innego katalo_gu"
4122
4123 #: src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:169
4124 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4125 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/---"
4126
4127 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:173
4128 msgid "/_View/Character _encoding"
4129 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków"
4130
4131 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:174
4132 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4133 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/_Automatyczne"
4134
4135 #: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:177
4136 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4137 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/7bit ascii (US-ASC_II)"
4138
4139 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:180
4140 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4141 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Unicode (_UTF-8)"
4142
4143 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:183
4144 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4145 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
4146
4147 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:185
4148 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4149 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
4150
4151 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:188
4152 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4153 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
4154
4155 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:191
4156 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4157 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
4158
4159 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:193
4160 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4161 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
4162
4163 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:196
4164 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4165 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Grecja (ISO-8859-_7)"
4166
4167 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:199
4168 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4169 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Turcja (ISO-8859-_9)"
4170
4171 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:202
4172 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4173 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
4174
4175 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:204
4176 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
4177 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_R)"
4178
4179 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:206
4180 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
4181 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_U)"
4182
4183 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:208
4184 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
4185 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (Windows-1251)"
4186
4187 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:211
4188 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4189 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (ISO-2022-_JP)"
4190
4191 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:213
4192 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4193 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
4194
4195 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:215
4196 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
4197 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (_EUC-JP)"
4198
4199 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:217
4200 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
4201 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (_Shift__JIS)"
4202
4203 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:220
4204 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
4205 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
4206
4207 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:222
4208 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
4209 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
4210
4211 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:224
4212 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
4213 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
4214
4215 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:226
4216 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4217 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
4218
4219 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:228
4220 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4221 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Chiny (ISO-2022-_CN)"
4222
4223 #: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:231
4224 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
4225 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Korea(EUC-_KR)"
4226
4227 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:233
4228 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
4229 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Korea (ISO-2022-KR)"
4230
4231 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:236
4232 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
4233 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tajska (TIS-620)"
4234
4235 #: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:238
4236 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
4237 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tajska (Windows-874)"
4238
4239 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:245
4240 #: src/messageview.c:251
4241 msgid "/_View/Decode/---"
4242 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/---"
4243
4244 #: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:248
4245 msgid "/_View/Decode"
4246 msgstr "/_Widok/Dekodowanie"
4247
4248 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:249
4249 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4250 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Automatyczna detekcja"
4251
4252 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:252
4253 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4254 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_8bit"
4255
4256 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:253
4257 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
4258 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Quoted printable"
4259
4260 #: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:254
4261 msgid "/_View/Decode/_Base64"
4262 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Base64"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:255
4265 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
4266 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Uuencode"
4267
4268 #: src/mainwindow.c:649 src/summaryview.c:444
4269 msgid "/_View/Open in new _window"
4270 msgstr "/_Widok/Otwórz w _nowym oknie"
4271
4272 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
4273 msgid "/_View/Mess_age source"
4274 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
4275
4276 #: src/mainwindow.c:651
4277 msgid "/_View/Show all headers"
4278 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
4279
4280 #: src/mainwindow.c:653
4281 msgid "/_View/_Update summary"
4282 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie _podsumowania"
4283
4284 #: src/mainwindow.c:656
4285 msgid "/_Message/Recei_ve"
4286 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie"
4287
4288 #: src/mainwindow.c:657
4289 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4290 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Pobierz z _aktualnego konta"
4291
4292 #: src/mainwindow.c:659
4293 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4294 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Pobierz z _wszystkich kont"
4295
4296 #: src/mainwindow.c:661
4297 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4298 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/_Anuluj pobieranie"
4299
4300 #: src/mainwindow.c:663
4301 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4302 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Od_bieranie/---"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:664
4305 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4306 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
4307
4308 #: src/mainwindow.c:666
4309 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4310 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
4311
4312 #: src/mainwindow.c:667
4313 msgid "/_Message/Compose a news message"
4314 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
4315
4316 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
4317 msgid "/_Message/_Reply"
4318 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
4319
4320 #: src/mainwindow.c:669
4321 msgid "/_Message/Repl_y to"
4322 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
4323
4324 #: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:269
4325 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4326 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
4327
4328 #: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:271
4329 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4330 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
4331
4332 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:273
4333 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4334 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
4335
4336 #: src/mainwindow.c:674
4337 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4338 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
4339
4340 #: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:276
4341 msgid "/_Message/_Forward"
4342 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
4343
4344 #: src/mainwindow.c:677
4345 msgid "/_Message/Redirect"
4346 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
4347
4348 #: src/mainwindow.c:679
4349 msgid "/_Message/M_ove..."
4350 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
4351
4352 #: src/mainwindow.c:680
4353 msgid "/_Message/_Copy..."
4354 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
4355
4356 #: src/mainwindow.c:681
4357 msgid "/_Message/_Delete"
4358 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
4359
4360 #: src/mainwindow.c:682
4361 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4362 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
4363
4364 #: src/mainwindow.c:684
4365 msgid "/_Message/_Mark"
4366 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
4367
4368 #: src/mainwindow.c:685
4369 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4370 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
4371
4372 #: src/mainwindow.c:686
4373 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4374 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
4375
4376 #: src/mainwindow.c:687
4377 msgid "/_Message/_Mark/---"
4378 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
4379
4380 #: src/mainwindow.c:688
4381 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4382 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
4383
4384 #: src/mainwindow.c:689
4385 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4386 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
4387
4388 #: src/mainwindow.c:691
4389 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4390 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
4391
4392 #: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:281
4393 msgid "/_Message/Re-_edit"
4394 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
4395
4396 #: src/mainwindow.c:696
4397 msgid "/_Tools/_Address book..."
4398 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
4399
4400 #: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:285
4401 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4402 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
4403
4404 #: src/mainwindow.c:699
4405 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4406 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
4407
4408 #: src/mainwindow.c:700
4409 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4410 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
4411
4412 #: src/mainwindow.c:702
4413 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4414 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
4415
4416 #: src/mainwindow.c:705
4417 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4418 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wszystkie wiadomo¶ci z tego katalogu"
4419
4420 #: src/mainwindow.c:707
4421 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4422 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wybrane wiadomo¶ci"
4423
4424 #: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:288
4425 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4426 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
4427