sync with 0.9.11cvs17 HEAD
[claws.git] / po / pl.po
1 # translation of sylpheed-claws.po to Polish
2 # Polish translation of Sylpheed
3 # Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
4 # Translators:
5 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
6 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
7 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
8 # Emil <emil5@go2.pl>, 2003.
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
13 "POT-Creation-Date: 2004-02-05 07:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2004-02-05 13:37+0100\n"
15 "Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
16 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: src/account.c:312
22 msgid ""
23 "Some composing windows are open.\n"
24 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
25 msgstr ""
26 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
27 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
28
29 #: src/account.c:563
30 msgid "Edit accounts"
31 msgstr "Edycja kont"
32
33 #: src/account.c:581
34 msgid ""
35 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
36 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
37 msgstr ""
38 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
39 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
40 "z tych kont poprzez \"Pobierz wszystkie\""
41
42 #: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
43 #: src/compose.c:4760 src/compose.c:4930 src/editaddress.c:774
44 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
45 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
46 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
47 #: src/select-keys.c:301
48 msgid "Name"
49 msgstr "Nazwa"
50
51 #: src/account.c:602 src/prefs_account.c:923
52 msgid "Protocol"
53 msgstr "Protokó³"
54
55 #: src/account.c:603 src/ssl_manager.c:105
56 msgid "Server"
57 msgstr "Serwer"
58
59 #: src/account.c:632 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
60 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
61 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
62 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
63 #: src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
64 msgid "Add"
65 msgstr "Dodaj"
66
67 #: src/account.c:638
68 msgid "Edit"
69 msgstr "Edycja"
70
71 #: src/account.c:644 src/prefs_customheader.c:241
72 msgid " Delete "
73 msgstr " Usuñ "
74
75 #: src/account.c:650
76 msgid " Clone "
77 msgstr " Klonuj "
78
79 #: src/account.c:656 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
80 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
81 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:639
82 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
83 msgid "Down"
84 msgstr "W dó³"
85
86 #: src/account.c:662 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
87 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
88 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:633
89 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
90 msgid "Up"
91 msgstr "W górê"
92
93 #: src/account.c:676
94 msgid " Set as default account "
95 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
96
97 #: src/account.c:682 src/action.c:1212 src/addressbook.c:1008
98 #: src/addressbook.c:3120 src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162
99 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
100 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:691
101 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
102 msgid "Close"
103 msgstr "Zamknij"
104
105 #: src/account.c:758
106 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
107 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ klonowane"
108
109 #: src/account.c:764
110 #, c-format
111 msgid "Cloned %s"
112 msgstr "Sklonowano %s"
113
114 #: src/account.c:906
115 msgid "Delete account"
116 msgstr "Usuñ konto"
117
118 #: src/account.c:907
119 msgid "Do you really want to delete this account?"
120 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
121
122 #: src/account.c:908 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
123 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2236 src/compose.c:3081
124 #: src/compose.c:3581 src/compose.c:6050 src/compose.c:6371
125 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
126 #: src/folderview.c:1866 src/folderview.c:2210 src/folderview.c:2265
127 #: src/folderview.c:2354 src/folderview.c:2489 src/folderview.c:2527
128 #: src/inc.c:169 src/inc.c:257 src/inc.c:283 src/mainwindow.c:1566
129 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
130 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:853
131 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1667
132 #: src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
133 #: src/prefs_themes.c:479 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
134 #: src/summaryview.c:938 src/summaryview.c:1406 src/summaryview.c:1450
135 #: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1549
136 #: src/summaryview.c:1574 src/summaryview.c:1599 src/summaryview.c:1624
137 #: src/summaryview.c:3113 src/textview.c:1961 src/toolbar.c:1870
138 msgid "Yes"
139 msgstr "Tak"
140
141 #: src/account.c:908 src/compose.c:3581 src/compose.c:6050
142 #: src/folderview.c:2210 src/folderview.c:2265 src/folderview.c:2354
143 #: src/folderview.c:2489 src/folderview.c:2527 src/ssl_manager.c:271
144 msgid "+No"
145 msgstr "+Nie"
146
147 #: src/action.c:346
148 #, c-format
149 msgid "Could not get message file %d"
150 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
151
152 #: src/action.c:365
153 msgid "Could not get message part."
154 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
155
156 #: src/action.c:382
157 msgid "Can't get part of multipart message"
158 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
159
160 #: src/action.c:495
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
164 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
165 msgstr ""
166 "Wybrana akcjia nie mo¿e byæ stosowana w oknie kompozycji\n"
167 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
168
169 #: src/action.c:783
170 #, c-format
171 msgid ""
172 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
173 "%s"
174 msgstr ""
175 "Polecenie nie mo¿e zostaæ wykonane. Utworzenie potoku\n"
176 "nie powiod³o siê.\n"
177 "%s"
178
179 #: src/action.c:868
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Could not fork to execute the following command:\n"
183 "%s\n"
184 "%s"
185 msgstr ""
186 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
187 "%s\n"
188 "%s"
189
190 #: src/action.c:1095
191 #, c-format
192 msgid "--- Running: %s\n"
193 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
194
195 #: src/action.c:1099
196 #, c-format
197 msgid "--- Ended: %s\n"
198 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
199
200 #: src/action.c:1135
201 msgid "Action's input/output"
202 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
203
204 #: src/action.c:1181
205 msgid " Send "
206 msgstr " Wy¶lij "
207
208 #: src/action.c:1201
209 msgid "Completed %v/%u"
210 msgstr "Ukoñczono %v/%u"
211
212 #: src/action.c:1211
213 msgid "Abort"
214 msgstr "Przerwij"
215
216 #: src/action.c:1360
217 #, c-format
218 msgid ""
219 "Enter the argument for the following action:\n"
220 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
221 "  %s"
222 msgstr ""
223 "Podaj argument dla wybranej akcji:\n"
224 "(`%%h' zostanie zast±pione przez argument)\n"
225 "  %s"
226
227 #: src/action.c:1365
228 msgid "Action's hidden user argument"
229 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
230
231 #: src/action.c:1369
232 #, c-format
233 msgid ""
234 "Enter the argument for the following action:\n"
235 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
236 "  %s"
237 msgstr ""
238 "Podaj argument dla nastêpuj±cej Akcji:\n"
239 "(`%%u' zostanie zast±pione przez argument)\n"
240 "  %s"
241
242 #: src/action.c:1374
243 msgid "Action's user argument"
244 msgstr "Argumentu u¿ytkownika dla Akcji"
245
246 #: src/addressadd.c:162
247 msgid "Add to address book"
248 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
249
250 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:433
251 msgid "Address"
252 msgstr "Adres"
253
254 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
255 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
256 msgid "Remarks"
257 msgstr "Uwagi"
258
259 #: src/addressadd.c:226
260 msgid "Select Address Book Folder"
261 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
262
263 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
264 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3206 src/compose.c:5872
265 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
266 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
267 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
268 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233
269 #: src/gtk/description_window.c:121 src/gtk/gtkaspell.c:1425
270 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
271 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
272 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:653
273 #: src/mainwindow.c:2357 src/messageview.c:918 src/mimeview.c:1018
274 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
275 #: src/prefs_common.c:2642 src/prefs_common.c:2811 src/prefs_common.c:3069
276 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
277 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
278 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
279 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
280 msgid "OK"
281 msgstr "OK"
282
283 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
284 #: src/compose.c:3206 src/compose.c:5873 src/compose.c:6572 src/compose.c:6610
285 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
286 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
287 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
288 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
289 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
290 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
291 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
292 #: src/main.c:653 src/mainwindow.c:2357 src/messageview.c:918
293 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
294 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2643 src/prefs_common.c:3070
295 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
296 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
297 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
298 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
299 #: src/prefs_themes.c:479 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:938
300 #: src/summaryview.c:3416
301 msgid "Cancel"
302 msgstr "Anuluj"
303
304 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:510 src/mainwindow.c:435
305 #: src/messageview.c:143
306 msgid "/_File"
307 msgstr "/_Plik"
308
309 #: src/addressbook.c:364
310 msgid "/_File/New _Book"
311 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
312
313 #: src/addressbook.c:365
314 msgid "/_File/New _vCard"
315 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
316
317 #: src/addressbook.c:367
318 msgid "/_File/New _JPilot"
319 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
320
321 #: src/addressbook.c:370
322 msgid "/_File/New _Server"
323 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
324
325 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:514
326 #: src/mainwindow.c:449 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
327 #: src/messageview.c:146
328 msgid "/_File/---"
329 msgstr "/_Plik/---"
330
331 #: src/addressbook.c:373
332 msgid "/_File/_Edit"
333 msgstr "/_Plik/_Edycja"
334
335 #: src/addressbook.c:374
336 msgid "/_File/_Delete"
337 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
338
339 #: src/addressbook.c:376
340 msgid "/_File/_Save"
341 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
342
343 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:515 src/messageview.c:147
344 msgid "/_File/_Close"
345 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
346
347 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
348 #: src/compose.c:517 src/mainwindow.c:458 src/messageview.c:149
349 msgid "/_Edit"
350 msgstr "/_Edycja"
351
352 #: src/addressbook.c:379
353 msgid "/_Edit/C_ut"
354 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
355
356 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:459
357 #: src/messageview.c:150
358 msgid "/_Edit/_Copy"
359 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
360
361 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:523
362 msgid "/_Edit/_Paste"
363 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
364
365 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:520 src/compose.c:603
366 #: src/mainwindow.c:462 src/messageview.c:152
367 msgid "/_Edit/---"
368 msgstr "/_Edycja/---"
369
370 #: src/addressbook.c:383
371 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
372 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
373
374 #: src/addressbook.c:384
375 msgid "/_Address"
376 msgstr "/_Adres"
377
378 #: src/addressbook.c:385
379 msgid "/_Address/New _Address"
380 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
381
382 #: src/addressbook.c:386
383 msgid "/_Address/New _Group"
384 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
385
386 #: src/addressbook.c:387
387 msgid "/_Address/New _Folder"
388 msgstr "/_Adres/Nowy _folder"
389
390 #: src/addressbook.c:388
391 msgid "/_Address/---"
392 msgstr "/_Adres/---"
393
394 #: src/addressbook.c:389
395 msgid "/_Address/_Edit"
396 msgstr "/_Adres/_Edycja"
397
398 #: src/addressbook.c:390
399 msgid "/_Address/_Delete"
400 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
401
402 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:678
403 #: src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:700 src/mainwindow.c:703
404 #: src/mainwindow.c:706 src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:265
405 #: src/messageview.c:286
406 msgid "/_Tools/---"
407 msgstr "/_Narzêdzia/---"
408
409 #: src/addressbook.c:392
410 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
411 msgstr "/_Narzêdzia/Zai_mportuj plik LDIF..."
412
413 #: src/addressbook.c:393
414 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
415 msgstr "/_Narzêdzia/Za_importuj plik M_utta..."
416
417 #: src/addressbook.c:394
418 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
419 msgstr "/_Narzêdzia/_Zaimportuj plik _Pine..."
420
421 #: src/addressbook.c:396
422 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
423 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
424
425 #: src/addressbook.c:397
426 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
427 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
428
429 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:736
430 #: src/messageview.c:289
431 msgid "/_Help"
432 msgstr "/Pomo_c"
433
434 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:681 src/mainwindow.c:746
435 #: src/messageview.c:290
436 msgid "/_Help/_About"
437 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
438
439 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
440 msgid "/New _Address"
441 msgstr "/Nowy _adres"
442
443 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
444 msgid "/New _Group"
445 msgstr "/Nowa _grupa"
446
447 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
448 msgid "/New _Folder"
449 msgstr "/Nowy _folder"
450
451 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
452 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:504
453 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:294 src/folderview.c:303
454 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:312 src/folderview.c:314
455 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:328 src/folderview.c:330
456 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:336 src/folderview.c:345
457 #: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/folderview.c:354
458 #: src/folderview.c:356 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:414
459 #: src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422 src/summaryview.c:436
460 #: src/summaryview.c:457 src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:466
461 msgid "/---"
462 msgstr "/---"
463
464 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:419
465 msgid "/_Delete"
466 msgstr "/_Usuñ"
467
468 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
469 msgid "/C_ut"
470 msgstr "/Wy_tnij"
471
472 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
473 msgid "/_Copy"
474 msgstr "/S_kopiuj"
475
476 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
477 msgid "/_Paste"
478 msgstr "/_Wstaw"
479
480 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
481 msgid "/Pa_ste Address"
482 msgstr "/Wklej _adres"
483
484 #: src/addressbook.c:431
485 msgid "/_Browse Entry"
486 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
487
488 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
489 #: src/prefs_themes.c:620 src/prefs_themes.c:652 src/prefs_themes.c:653
490 #: src/sgpgme.c:95
491 msgid "Unknown"
492 msgstr "Nieznany"
493
494 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
495 msgid "Success"
496 msgstr "Sukces"
497
498 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
499 msgid "Bad arguments"
500 msgstr "Z³e argumenty"
501
502 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
503 msgid "File not specified"
504 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
505
506 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
507 msgid "Error opening file"
508 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
509
510 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
511 msgid "Error reading file"
512 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
513
514 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
515 msgid "End of file encountered"
516 msgstr "Napotkano koniec pliku"
517
518 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
519 msgid "Error allocating memory"
520 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
521
522 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
523 msgid "Bad file format"
524 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
525
526 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
527 msgid "Error writing to file"
528 msgstr "B³±d zapisu pliku"
529
530 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
531 msgid "Error opening directory"
532 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
533
534 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
535 msgid "No path specified"
536 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
537
538 #: src/addressbook.c:473
539 msgid "Error connecting to LDAP server"
540 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
541
542 #: src/addressbook.c:474
543 msgid "Error initializing LDAP"
544 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
545
546 #: src/addressbook.c:475
547 msgid "Error binding to LDAP server"
548 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
549
550 #: src/addressbook.c:476
551 msgid "Error searching LDAP database"
552 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
553
554 #: src/addressbook.c:477
555 msgid "Timeout performing LDAP operation"
556 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
557
558 #: src/addressbook.c:478
559 msgid "Error in LDAP search criteria"
560 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
561
562 #: src/addressbook.c:479
563 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
564 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
565
566 #: src/addressbook.c:480
567 msgid "LDAP search terminated on request"
568 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
569
570 #: src/addressbook.c:636
571 msgid "E-Mail address"
572 msgstr "Adres e-mail"
573
574 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2271 src/toolbar.c:181
575 #: src/toolbar.c:1543
576 msgid "Address book"
577 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
578
579 #: src/addressbook.c:739
580 msgid "Name:"
581 msgstr "Nazwa:"
582
583 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
584 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
585 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
586 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
587 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
588 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
589 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:475
590 msgid "Delete"
591 msgstr "Usuñ"
592
593 #: src/addressbook.c:777
594 msgid "Lookup"
595 msgstr "Wyszukaj"
596
597 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1448 src/compose.c:3257
598 #: src/compose.c:4574 src/compose.c:5279 src/headerview.c:53
599 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
600 msgid "To:"
601 msgstr "Do:"
602
603 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1432 src/compose.c:3256
604 #: src/prefs_template.c:175
605 msgid "Cc:"
606 msgstr "Kopia:"
607
608 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1435 src/prefs_template.c:176
609 msgid "Bcc:"
610 msgstr "Ukryta kopia:"
611
612 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
613 msgid "Delete address(es)"
614 msgstr "Usuñ adres(y)"
615
616 #: src/addressbook.c:1007
617 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
618 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
619
620 #: src/addressbook.c:1030
621 msgid "Really delete the address(es)?"
622 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
623
624 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
625 #: src/compose.c:2236 src/compose.c:3081 src/compose.c:6371
626 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
627 #: src/folderview.c:1866 src/inc.c:169 src/inc.c:257 src/inc.c:283
628 #: src/mainwindow.c:1566 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
629 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:853
630 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1667
631 #: src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
632 #: src/prefs_themes.c:479 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:938
633 #: src/summaryview.c:1406 src/summaryview.c:1450 src/summaryview.c:1493
634 #: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
635 #: src/summaryview.c:1599 src/summaryview.c:1624 src/summaryview.c:3113
636 #: src/textview.c:1961 src/toolbar.c:1870
637 msgid "No"
638 msgstr "Nie"
639
640 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
641 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
642 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
643
644 #: src/addressbook.c:1580
645 msgid "Cannot paste into an address group."
646 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
647
648 #: src/addressbook.c:2261
649 #, c-format
650 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
651 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adres w `%s' ?"
652
653 #: src/addressbook.c:2273
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
657 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
658 msgstr ""
659 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
660 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
661 "do g³ównego katalogu."
662
663 #: src/addressbook.c:2279
664 msgid "Folder only"
665 msgstr "Tylko Katalog"
666
667 #: src/addressbook.c:2280
668 msgid "Folder and Addresses"
669 msgstr "Katalog i adresy"
670
671 #: src/addressbook.c:2292
672 #, c-format
673 msgid "Really delete `%s' ?"
674 msgstr "Naprawdê usun±æ \"%s\" ?"
675
676 #: src/addressbook.c:3070
677 msgid "New user, could not save index file."
678 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
679
680 #: src/addressbook.c:3074
681 msgid "New user, could not save address book files."
682 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
683
684 #: src/addressbook.c:3084
685 msgid "Old address book converted successfully."
686 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
687
688 #: src/addressbook.c:3089
689 msgid ""
690 "Old address book converted,\n"
691 "could not save new address index file"
692 msgstr ""
693 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
694 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
695
696 #: src/addressbook.c:3102
697 msgid ""
698 "Could not convert address book,\n"
699 "but created empty new address book files."
700 msgstr ""
701 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
702 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
703
704 #: src/addressbook.c:3108
705 msgid ""
706 "Could not convert address book,\n"
707 "could not create new address book files."
708 msgstr ""
709 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
710 "nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
711
712 #: src/addressbook.c:3113
713 msgid ""
714 "Could not convert address book\n"
715 "and could not create new address book files."
716 msgstr ""
717 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
718 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
719
720 #: src/addressbook.c:3120
721 msgid "Addressbook conversion error"
722 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
723
724 #: src/addressbook.c:3124
725 msgid "Addressbook conversion"
726 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
727
728 #: src/addressbook.c:3160
729 msgid "Addressbook Error"
730 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
731
732 #: src/addressbook.c:3161
733 msgid "Could not read address index"
734 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
735
736 #: src/addressbook.c:3518
737 msgid "Busy searching..."
738 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
739
740 #: src/addressbook.c:3572
741 #, c-format
742 msgid "Search '%s'"
743 msgstr "Szukaj '%s'"
744
745 #: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:980
746 msgid "Interface"
747 msgstr "Interfejs"
748
749 #: src/addressbook.c:3810 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
750 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
751 msgid "Address Book"
752 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
753
754 #: src/addressbook.c:3826
755 msgid "Person"
756 msgstr "Osoba"
757
758 #: src/addressbook.c:3842
759 msgid "EMail Address"
760 msgstr "Adres e-mail"
761
762 #: src/addressbook.c:3858
763 msgid "Group"
764 msgstr "Grupa"
765
766 #: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:391
767 #: src/prefs_account.c:2123
768 msgid "Folder"
769 msgstr "Katalog"
770
771 #: src/addressbook.c:3890
772 msgid "vCard"
773 msgstr "vCard"
774
775 #: src/addressbook.c:3906 src/addressbook.c:3922
776 msgid "JPilot"
777 msgstr "JPilot"
778
779 #: src/addressbook.c:3938
780 msgid "LDAP Server"
781 msgstr "Serwer LDAP"
782
783 #: src/addressbook.c:3954
784 msgid "LDAP Query"
785 msgstr "Zapytanie LDAP"
786
787 #: src/addrgather.c:156
788 msgid "Please specify name for address book."
789 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
790
791 #: src/addrgather.c:176
792 msgid "Please select the mail headers to search."
793 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
794
795 #: src/addrgather.c:183
796 msgid "Busy harvesting addresses..."
797 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
798
799 #: src/addrgather.c:221
800 msgid "Addresses gathered successfully."
801 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
802
803 #: src/addrgather.c:285
804 msgid "No folder or message was selected."
805 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci."
806
807 #: src/addrgather.c:293
808 msgid ""
809 "Please select a folder to process from the folder\n"
810 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
811 "the message list."
812 msgstr ""
813 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
814 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
815 "wiadomo¶ci z listy."
816
817 #: src/addrgather.c:345
818 msgid "Folder :"
819 msgstr "Katalog :"
820
821 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
822 #: src/importldif.c:948
823 msgid "Address Book :"
824 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
825
826 #: src/addrgather.c:366
827 msgid "Folder Size :"
828 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
829
830 #: src/addrgather.c:381
831 msgid "Process these mail header fields"
832 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
833
834 #: src/addrgather.c:399
835 msgid "Include sub-folders"
836 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
837
838 #: src/addrgather.c:422
839 msgid "Header Name"
840 msgstr "Nazwa nag³ówka"
841
842 #: src/addrgather.c:423
843 msgid "Address Count"
844 msgstr "Liczba adresów"
845
846 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:503
847 #: src/sgpgme.c:288 src/textview.c:1961
848 msgid "Warning"
849 msgstr "Ostrze¿enie"
850
851 #: src/addrgather.c:528
852 msgid "Header Fields"
853 msgstr "Pola nag³ówków"
854
855 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
856 #: src/importldif.c:1067
857 msgid "Finish"
858 msgstr "Koniec"
859
860 #: src/addrgather.c:588
861 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
862 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
863
864 #: src/addrgather.c:596
865 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
866 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
867
868 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
869 msgid "Common address"
870 msgstr "Wspólny adres"
871
872 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
873 msgid "Personal address"
874 msgstr "Osobisty adres"
875
876 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:635
877 msgid "Notice"
878 msgstr "Notatka"
879
880 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3581 src/inc.c:573
881 #: src/sgpgme.c:107 src/sgpgme.c:120 src/sgpgme.c:146
882 msgid "Error"
883 msgstr "B³±d"
884
885 #: src/alertpanel.c:190
886 msgid "View log"
887 msgstr "Wy¶wietl dziennik"
888
889 #: src/alertpanel.c:308
890 msgid "Show this message next time"
891 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
892
893 #: src/browseldap.c:238
894 msgid "Browse Directory Entry"
895 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
896
897 #: src/browseldap.c:258
898 msgid "Server Name :"
899 msgstr "Nazwa serwera :"
900
901 #: src/browseldap.c:268
902 msgid "Distinguished Name (dn) :"
903 msgstr ""
904
905 #: src/browseldap.c:291
906 msgid "LDAP Name"
907 msgstr "Nazwa LDAP"
908
909 #: src/browseldap.c:293
910 msgid "Attribute Value"
911 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
912
913 #: src/common/nntp.c:68
914 #, c-format
915 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
916 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
917
918 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
919 #, c-format
920 msgid "protocol error: %s\n"
921 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
922
923 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
924 msgid "protocol error\n"
925 msgstr "b³±d protoko³u\n"
926
927 #: src/common/nntp.c:267
928 msgid "Error occurred while posting\n"
929 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
930
931 #: src/common/plugin.c:103
932 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
933 msgstr "Alokacja pamiêci dla wtyczki nie powiod³a siê"
934
935 #: src/common/smtp.c:152
936 msgid "SMTP AUTH not available\n"
937 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
938
939 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
940 msgid "bad SMTP response\n"
941 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
942
943 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
944 msgid "error occurred on SMTP session\n"
945 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
946
947 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
948 msgid "error occurred on authentication\n"
949 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
950
951 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
952 msgid "can't start TLS session\n"
953 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
954
955 #: src/common/ssl.c:77
956 msgid "Error creating ssl context\n"
957 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
958
959 #: src/common/ssl.c:96
960 #, c-format
961 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
962 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
963
964 #: src/common/ssl.c:104
965 #, c-format
966 msgid "SSL connection using %s\n"
967 msgstr "Po³±czenie SSL przy u¿yciu %s\n"
968
969 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
970 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
971 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
972 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
973 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
974 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
975 msgid "<not in certificate>"
976 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
977
978 #: src/common/ssl_certificate.c:189
979 #, c-format
980 msgid ""
981 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
982 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
983 "  Fingerprint: %s\n"
984 "  Signature status: %s"
985 msgstr ""
986 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
987 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
988 "  Odcisk klucza: %s\n"
989 "  Stan podpisu: %s"
990
991 #: src/common/ssl_certificate.c:307
992 msgid "Can't load X509 default paths"
993 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
994
995 #: src/common/ssl_certificate.c:362
996 #, c-format
997 msgid ""
998 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
999 "%s"
1000 msgstr ""
1001 "%s przedstawi³ nieznany certyfikat SSL:\n"
1002 "%s"
1003
1004 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1005 #, c-format
1006 msgid ""
1007 "%s\n"
1008 "\n"
1009 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1010 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1011 msgstr ""
1012 "%s\n"
1013 "\n"
1014 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu zapisu certyfikatu.\n"
1015 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
1016
1017 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1018 #: src/prefs_common.c:1119
1019 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1020 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
1021
1022 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "%s's SSL certificate changed !\n"
1026 "We have saved this one:\n"
1027 "%s\n"
1028 "\n"
1029 "It is now:\n"
1030 "%s\n"
1031 "\n"
1032 "This could mean the server answering is not the known one."
1033 msgstr ""
1034 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
1035 "Zapisano poni¿szy:\n"
1036 "%s\n"
1037 "\n"
1038 "Jest to teraz:\n"
1039 "%s\n"
1040 "\n"
1041 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest znanym serwerem."
1042
1043 #: src/common/string_match.c:73
1044 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1045 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1046
1047 #: src/common/utils.c:178
1048 #, c-format
1049 msgid "%dB"
1050 msgstr "%dB"
1051
1052 #: src/common/utils.c:180
1053 #, c-format
1054 msgid "%.1fKB"
1055 msgstr "%.1fKB"
1056
1057 #: src/common/utils.c:182
1058 #, c-format
1059 msgid "%.2fMB"
1060 msgstr "%.2fMB"
1061
1062 #: src/common/utils.c:184
1063 #, c-format
1064 msgid "%.2fGB"
1065 msgstr "%.2fGB"
1066
1067 #: src/compose.c:502
1068 msgid "/_Add..."
1069 msgstr "/Dod_aj..."
1070
1071 #: src/compose.c:503
1072 msgid "/_Remove"
1073 msgstr "/_Usuñ"
1074
1075 #: src/compose.c:505 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
1076 #: src/folderview.c:338 src/folderview.c:358
1077 msgid "/_Properties..."
1078 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
1079
1080 #: src/compose.c:511
1081 msgid "/_File/_Attach file"
1082 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1083
1084 #: src/compose.c:512
1085 msgid "/_File/_Insert file"
1086 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
1087
1088 #: src/compose.c:513
1089 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1090 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
1091
1092 #: src/compose.c:518
1093 msgid "/_Edit/_Undo"
1094 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
1095
1096 #: src/compose.c:519
1097 msgid "/_Edit/_Redo"
1098 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
1099
1100 #: src/compose.c:521
1101 msgid "/_Edit/Cu_t"
1102 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
1103
1104 #: src/compose.c:524
1105 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1106 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
1107
1108 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:151
1109 msgid "/_Edit/Select _all"
1110 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
1111
1112 #: src/compose.c:527
1113 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1114 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
1115
1116 #: src/compose.c:528
1117 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1118 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
1119
1120 #: src/compose.c:533
1121 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1122 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
1123
1124 #: src/compose.c:538
1125 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1126 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
1127
1128 #: src/compose.c:543
1129 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1130 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
1131
1132 #: src/compose.c:548
1133 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1134 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
1135
1136 #: src/compose.c:553
1137 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1138 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
1139
1140 #: src/compose.c:558
1141 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1142 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
1143
1144 #: src/compose.c:563
1145 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1146 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
1147
1148 #: src/compose.c:568
1149 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1150 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
1151
1152 #: src/compose.c:573
1153 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1154 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
1155
1156 #: src/compose.c:578
1157 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1158 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
1159
1160 #: src/compose.c:583
1161 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1162 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
1163
1164 #: src/compose.c:588
1165 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1166 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
1167
1168 #: src/compose.c:593
1169 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1170 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
1171
1172 #: src/compose.c:598
1173 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1174 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
1175
1176 #: src/compose.c:604
1177 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1178 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
1179
1180 #: src/compose.c:606
1181 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1182 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1183
1184 #: src/compose.c:608
1185 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1186 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1187
1188 #: src/compose.c:611
1189 msgid "/_Spelling"
1190 msgstr "/Pi_sownia"
1191
1192 #: src/compose.c:612
1193 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1194 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1195
1196 #: src/compose.c:614
1197 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1198 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1199
1200 #: src/compose.c:616
1201 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1202 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
1203
1204 #: src/compose.c:618
1205 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1206 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1207
1208 #: src/compose.c:620
1209 msgid "/_Spelling/---"
1210 msgstr "/Pi_sownia/---"
1211
1212 #: src/compose.c:621
1213 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1214 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1215
1216 #: src/compose.c:625 src/mainwindow.c:466 src/messageview.c:156
1217 #: src/summaryview.c:458
1218 msgid "/_View"
1219 msgstr "/_Widok"
1220
1221 #: src/compose.c:626
1222 msgid "/_View/_To"
1223 msgstr "/_Widok/_Do"
1224
1225 #: src/compose.c:627
1226 msgid "/_View/_Cc"
1227 msgstr "/_Widok/_Kopia"
1228
1229 #: src/compose.c:628
1230 msgid "/_View/_Bcc"
1231 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
1232
1233 #: src/compose.c:629
1234 msgid "/_View/_Reply to"
1235 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1236
1237 #: src/compose.c:630 src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/mainwindow.c:484
1238 #: src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:516 src/mainwindow.c:540
1239 #: src/mainwindow.c:622 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:238
1240 msgid "/_View/---"
1241 msgstr "/_Widok/---"
1242
1243 #: src/compose.c:631
1244 msgid "/_View/_Followup to"
1245 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1246
1247 #: src/compose.c:633
1248 msgid "/_View/R_uler"
1249 msgstr "/_Widok/_Linijka"
1250
1251 #: src/compose.c:635
1252 msgid "/_View/_Attachment"
1253 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1254
1255 #: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:242
1256 msgid "/_Message"
1257 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1258
1259 #: src/compose.c:638
1260 msgid "/_Message/_Send"
1261 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1262
1263 #: src/compose.c:640
1264 msgid "/_Message/Send _later"
1265 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1266
1267 #: src/compose.c:642 src/compose.c:648 src/compose.c:653 src/compose.c:655
1268 #: src/compose.c:659 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:639
1269 #: src/mainwindow.c:649 src/mainwindow.c:652 src/mainwindow.c:654
1270 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:245 src/messageview.c:253
1271 #: src/messageview.c:258
1272 msgid "/_Message/---"
1273 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1274
1275 #: src/compose.c:643
1276 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1277 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
1278
1279 #: src/compose.c:645
1280 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1281 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
1282
1283 #: src/compose.c:649
1284 msgid "/_Message/_To"
1285 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1286
1287 #: src/compose.c:650
1288 msgid "/_Message/_Cc"
1289 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
1290
1291 #: src/compose.c:651
1292 msgid "/_Message/_Bcc"
1293 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
1294
1295 #: src/compose.c:652
1296 msgid "/_Message/_Reply to"
1297 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1298
1299 #: src/compose.c:654
1300 msgid "/_Message/_Followup to"
1301 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1302
1303 #: src/compose.c:656
1304 msgid "/_Message/_Attach"
1305 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
1306
1307 #: src/compose.c:660
1308 msgid "/_Message/Si_gn"
1309 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1310
1311 #: src/compose.c:661
1312 msgid "/_Message/_Encrypt"
1313 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1314
1315 #: src/compose.c:662
1316 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1317 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Tryb/_MIME"
1318
1319 #: src/compose.c:663
1320 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1321 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
1322
1323 #: src/compose.c:666
1324 msgid "/_Message/_Priority"
1325 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
1326
1327 #: src/compose.c:667
1328 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1329 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1330
1331 #: src/compose.c:668
1332 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1333 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1334
1335 #: src/compose.c:669
1336 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1337 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1338
1339 #: src/compose.c:670
1340 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1341 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1342
1343 #: src/compose.c:671
1344 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1345 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1346
1347 #: src/compose.c:673
1348 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1349 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1350
1351 #: src/compose.c:674
1352 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1353 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Usuñ odniesienia"
1354
1355 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:261
1356 msgid "/_Tools"
1357 msgstr "/_Narzêdzia"
1358
1359 #: src/compose.c:676
1360 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1361 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1362
1363 #: src/compose.c:677 src/messageview.c:262
1364 msgid "/_Tools/_Address book"
1365 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1366
1367 #: src/compose.c:678
1368 msgid "/_Tools/_Template"
1369 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1370
1371 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:287
1372 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1373 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1374
1375 #: src/compose.c:1438
1376 msgid "Reply-To:"
1377 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1378
1379 #: src/compose.c:1441 src/compose.c:4571 src/compose.c:5281
1380 #: src/headerview.c:54
1381 msgid "Newsgroups:"
1382 msgstr "Grupy news:"
1383
1384 #: src/compose.c:1444
1385 msgid "Followup-To:"
1386 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1387
1388 #: src/compose.c:1744
1389 msgid "Quote mark format error."
1390 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1391
1392 #: src/compose.c:1760
1393 msgid "Message reply/forward format error."
1394 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1395
1396 #: src/compose.c:2103
1397 #, c-format
1398 msgid "File %s is empty."
1399 msgstr "Plik %s jest pusty."
1400
1401 #: src/compose.c:2107
1402 #, c-format
1403 msgid "Can't read %s."
1404 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1405
1406 #: src/compose.c:2145
1407 #, c-format
1408 msgid "Message: %s"
1409 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1410
1411 #: src/compose.c:2233
1412 msgid "Encrypted message"
1413 msgstr "Zaszyfrowana wiadomo¶æ"
1414
1415 #: src/compose.c:2234
1416 msgid ""
1417 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1418 "Discard encrypted part?"
1419 msgstr ""
1420 "Nie mo¿na ponownie edytowaæ zaszyfrowanej wiadomo¶ci. \n"
1421 "Odrzuciæ zaszyfrowan± czê¶æ?"
1422
1423 #: src/compose.c:2895
1424 msgid " [Edited]"
1425 msgstr " [Edytowany]"
1426
1427 #: src/compose.c:2897
1428 #, c-format
1429 msgid "%s - Compose message%s"
1430 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1431
1432 #: src/compose.c:2900
1433 #, c-format
1434 msgid "Compose message%s"
1435 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1436
1437 #: src/compose.c:2924 src/compose.c:3173
1438 msgid ""
1439 "Account for sending mail is not specified.\n"
1440 "Please select a mail account before sending."
1441 msgstr ""
1442 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1443 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1444
1445 #: src/compose.c:3071
1446 msgid "Recipient is not specified."
1447 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1448
1449 #: src/compose.c:3079 src/messageview.c:503 src/prefs_account.c:763
1450 #: src/prefs_common.c:966 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1451 msgid "Send"
1452 msgstr "Wy¶lij"
1453
1454 #: src/compose.c:3080
1455 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1456 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1457
1458 #: src/compose.c:3101
1459 msgid "Could not queue message for sending"
1460 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1461
1462 #: src/compose.c:3106
1463 msgid ""
1464 "The message was queued but could not be sent.\n"
1465 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1466 msgstr ""
1467 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1468 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1469
1470 #: src/compose.c:3189 src/procmsg.c:1140 src/send_message.c:229
1471 #, c-format
1472 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1473 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1474
1475 #: src/compose.c:3203
1476 msgid "Queueing"
1477 msgstr "Kolejkowanie"
1478
1479 #: src/compose.c:3204
1480 msgid ""
1481 "Error occurred while sending the message.\n"
1482 "Put this message into queue folder?"
1483 msgstr ""
1484 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1485 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1486
1487 #: src/compose.c:3210
1488 msgid "Can't queue the message."
1489 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1490
1491 #: src/compose.c:3213 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1492 msgid "Error occurred while sending the message."
1493 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1494
1495 #: src/compose.c:3226
1496 msgid "Can't save the message to Sent."
1497 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1498
1499 #: src/compose.c:3471
1500 #, c-format
1501 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1502 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1503
1504 #: src/compose.c:3577
1505 #, c-format
1506 msgid ""
1507 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1508 "%s to %s.\n"
1509 "Send it anyway?"
1510 msgstr ""
1511 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci z\n"
1512 "%s do %s.\n"
1513 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1514
1515 #: src/compose.c:3840
1516 msgid "No account for sending mails available!"
1517 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1518
1519 #: src/compose.c:3850
1520 msgid "No account for posting news available!"
1521 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1522
1523 #: src/compose.c:4654 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1524 msgid "From:"
1525 msgstr "Od:"
1526
1527 #: src/compose.c:4758 src/compose.c:4928 src/compose.c:5811
1528 msgid "MIME type"
1529 msgstr "typ MIME"
1530
1531 #: src/compose.c:4759 src/compose.c:4929 src/mimeview.c:193
1532 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:478
1533 msgid "Size"
1534 msgstr "Wielko¶æ"
1535
1536 #: src/compose.c:4823
1537 msgid "Save Message to "
1538 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1539
1540 #: src/compose.c:4843 src/prefs_filtering_action.c:420
1541 msgid "Select ..."
1542 msgstr " Wybierz ..."
1543
1544 #: src/compose.c:4980 src/prefs_account.c:1353 src/prefs_customheader.c:188
1545 #: src/prefs_matcher.c:146
1546 msgid "Header"
1547 msgstr "Nag³ówek"
1548
1549 #: src/compose.c:4982
1550 msgid "Attachments"
1551 msgstr "Za³±czniki"
1552
1553 #: src/compose.c:4984
1554 msgid "Others"
1555 msgstr "Inne"
1556
1557 #: src/compose.c:4999 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1558 #: src/summary_search.c:164
1559 msgid "Subject:"
1560 msgstr "Temat:"
1561
1562 #: src/compose.c:5231 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1563 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4210
1564 msgid "None"
1565 msgstr "Brak"
1566
1567 #: src/compose.c:5240
1568 #, c-format
1569 msgid ""
1570 "Spell checker could not be started.\n"
1571 "%s"
1572 msgstr ""
1573 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1574 "%s"
1575
1576 #: src/compose.c:5706
1577 msgid "Invalid MIME type."
1578 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1579
1580 #: src/compose.c:5724
1581 msgid "File doesn't exist or is empty."
1582 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1583
1584 #: src/compose.c:5793
1585 msgid "Properties"
1586 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1587
1588 #: src/compose.c:5838
1589 msgid "Encoding"
1590 msgstr "Kodowanie"
1591
1592 #: src/compose.c:5869
1593 msgid "Path"
1594 msgstr "¦cie¿ka"
1595
1596 #: src/compose.c:5870 src/prefs_toolbar.c:808
1597 msgid "File name"
1598 msgstr "Nazwa pliku"
1599
1600 #: src/compose.c:6047
1601 #, c-format
1602 msgid ""
1603 "The external editor is still working.\n"
1604 "Force terminating the process?\n"
1605 "process group id: %d"
1606 msgstr ""
1607 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1608 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1609 "identyfikator grupy procesów: %d"
1610
1611 #: src/compose.c:6369 src/inc.c:167 src/inc.c:255 src/inc.c:281
1612 #: src/toolbar.c:1868
1613 msgid "Offline warning"
1614 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1615
1616 #: src/compose.c:6370 src/inc.c:168 src/inc.c:256 src/inc.c:282
1617 #: src/toolbar.c:1869
1618 msgid "You're working offline. Override?"
1619 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1620
1621 #: src/compose.c:6488 src/compose.c:6509
1622 msgid "Select file"
1623 msgstr "Wybierz plik"
1624
1625 #: src/compose.c:6523
1626 #, c-format
1627 msgid "File '%s' could not be read."
1628 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
1629
1630 #: src/compose.c:6525
1631 #, c-format
1632 msgid ""
1633 "File '%s' contained invalid characters\n"
1634 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1635 msgstr ""
1636 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
1637 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
1638
1639 #: src/compose.c:6570
1640 msgid "Discard message"
1641 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1642
1643 #: src/compose.c:6571
1644 msgid "This message has been modified. discard it?"
1645 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1646
1647 #: src/compose.c:6572
1648 msgid "Discard"
1649 msgstr "Porzuæ"
1650
1651 #: src/compose.c:6572
1652 msgid "to Draft"
1653 msgstr "do Szablonów"
1654
1655 #: src/compose.c:6607
1656 #, c-format
1657 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1658 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1659
1660 #: src/compose.c:6609
1661 msgid "Apply template"
1662 msgstr "Do³±cz szablon"
1663
1664 #: src/compose.c:6610
1665 msgid "Replace"
1666 msgstr "Podmieñ"
1667
1668 #: src/compose.c:6610 src/toolbar.c:426
1669 msgid "Insert"
1670 msgstr "Wstaw"
1671
1672 #: src/crash.c:141
1673 #, c-format
1674 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1675 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1676
1677 #: src/crash.c:186
1678 msgid "Sylpheed has crashed"
1679 msgstr "Sylpheed zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
1680
1681 #: src/crash.c:202
1682 #, c-format
1683 msgid ""
1684 "%s.\n"
1685 "Please file a bug report and include the information below."
1686 msgstr ""
1687 "%s.\n"
1688 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1689
1690 #: src/crash.c:207
1691 msgid "Debug log"
1692 msgstr "Dziennik debugu"
1693
1694 #: src/crash.c:247
1695 msgid "Save..."
1696 msgstr "Zapisz..."
1697
1698 #: src/crash.c:252
1699 msgid "Create bug report"
1700 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1701
1702 #: src/crash.c:301
1703 msgid "Save crash information"
1704 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1705
1706 #: src/editaddress.c:143
1707 msgid "Add New Person"
1708 msgstr "Dodaj now± osobê"
1709
1710 #: src/editaddress.c:144
1711 msgid "Edit Person Details"
1712 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1713
1714 #: src/editaddress.c:285
1715 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1716 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1717
1718 #: src/editaddress.c:422
1719 msgid "A Name and Value must be supplied."
1720 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1721
1722 #: src/editaddress.c:480
1723 msgid "Edit Person Data"
1724 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1725
1726 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1727 #: src/ldif.c:826
1728 msgid "Display Name"
1729 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
1730
1731 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1732 msgid "Last Name"
1733 msgstr "Imiê"
1734
1735 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1736 msgid "First Name"
1737 msgstr "Nazwisko"
1738
1739 #: src/editaddress.c:589
1740 msgid "Nickname"
1741 msgstr "Ksywka"
1742
1743 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1744 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1745 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1746 msgid "E-Mail Address"
1747 msgstr "Adres e-mail"
1748
1749 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1750 msgid "Alias"
1751 msgstr "Alias"
1752
1753 #: src/editaddress.c:710
1754 msgid "Move Up"
1755 msgstr "W górê"
1756
1757 #: src/editaddress.c:713
1758 msgid "Move Down"
1759 msgstr "W dó³"
1760
1761 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1762 msgid "Modify"
1763 msgstr "Zmieñ"
1764
1765 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1766 #: src/summary_search.c:210
1767 msgid "Clear"
1768 msgstr "Wyczy¶æ"
1769
1770 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1771 #: src/prefs_matcher.c:455
1772 msgid "Value"
1773 msgstr "Warto¶æ"
1774
1775 #: src/editaddress.c:883
1776 msgid "Basic Data"
1777 msgstr "Podstawowe dane"
1778
1779 #: src/editaddress.c:885
1780 msgid "User Attributes"
1781 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1782
1783 #: src/editbook.c:112
1784 msgid "File appears to be Ok."
1785 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1786
1787 #: src/editbook.c:115
1788 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1789 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1790
1791 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1792 msgid "Could not read file."
1793 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1794
1795 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1796 msgid "Edit Addressbook"
1797 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1798
1799 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1800 msgid " Check File "
1801 msgstr "Sprawd¼ plik "
1802
1803 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1804 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1570
1805 msgid "File"
1806 msgstr "Plik"
1807
1808 #: src/editbook.c:283
1809 msgid "Add New Addressbook"
1810 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1811
1812 #: src/editgroup.c:103
1813 msgid "A Group Name must be supplied."
1814 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1815
1816 #: src/editgroup.c:264
1817 msgid "Edit Group Data"
1818 msgstr "Edytuj dane grupy"
1819
1820 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1821 msgid "Group Name"
1822 msgstr "Nazwa grupy"
1823
1824 #: src/editgroup.c:311
1825 msgid "Addresses in Group"
1826 msgstr "Adresy w grupie"
1827
1828 #: src/editgroup.c:313
1829 msgid " -> "
1830 msgstr " -> "
1831
1832 #: src/editgroup.c:340
1833 msgid " <- "
1834 msgstr " <- "
1835
1836 #: src/editgroup.c:342
1837 msgid "Available Addresses"
1838 msgstr "Dostêpne adresy"
1839
1840 #: src/editgroup.c:402
1841 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1842 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1843
1844 #: src/editgroup.c:450
1845 msgid "Edit Group Details"
1846 msgstr "Edytuj dane grupê"
1847
1848 #: src/editgroup.c:453
1849 msgid "Add New Group"
1850 msgstr "Dodaj now± grupê"
1851
1852 #: src/editgroup.c:503
1853 msgid "Edit folder"
1854 msgstr "Edytuj folder"
1855
1856 #: src/editgroup.c:503
1857 msgid "Input the new name of folder:"
1858 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1859
1860 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1974 src/folderview.c:2025
1861 #: src/folderview.c:2294
1862 msgid "New folder"
1863 msgstr "Nowy katalog"
1864
1865 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1975 src/folderview.c:2026
1866 msgid "Input the name of new folder:"
1867 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1868
1869 #: src/editjpilot.c:189
1870 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1871 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1872
1873 #: src/editjpilot.c:225
1874 msgid "Select JPilot File"
1875 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1876
1877 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1878 msgid "Edit JPilot Entry"
1879 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1880
1881 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1882 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1883 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2151
1884 #: src/prefs_spelling.c:244
1885 msgid " ... "
1886 msgstr " ... "
1887
1888 #: src/editjpilot.c:319
1889 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1890 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1891
1892 #: src/editjpilot.c:408
1893 msgid "Add New JPilot Entry"
1894 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1895
1896 #: src/editldap_basedn.c:141
1897 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1898 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1899
1900 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1901 msgid "Hostname"
1902 msgstr "Nazwa hosta"
1903
1904 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1905 msgid "Port"
1906 msgstr "Port"
1907
1908 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1909 msgid "Search Base"
1910 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1911
1912 #: src/editldap_basedn.c:202
1913 msgid "Available Search Base(s)"
1914 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1915
1916 #: src/editldap_basedn.c:291
1917 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1918 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1919
1920 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1921 msgid "Could not connect to server"
1922 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1923
1924 #: src/editldap.c:148
1925 msgid "A Name must be supplied."
1926 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana"
1927
1928 #: src/editldap.c:160
1929 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1930 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera"
1931
1932 #: src/editldap.c:173
1933 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1934 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany"
1935
1936 #: src/editldap.c:263
1937 msgid "Connected successfully to server"
1938 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1939
1940 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1941 msgid "Edit LDAP Server"
1942 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1943
1944 #: src/editldap.c:406
1945 msgid "A name that you wish to call the server."
1946 msgstr ""
1947
1948 #: src/editldap.c:421
1949 msgid ""
1950 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1951 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1952 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1953 "computer as Sylpheed."
1954 msgstr ""
1955 "Powinna, to byæ nazwa hosta danego serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com"
1956 "\" mo¿ebyæ w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze "
1957 "mo¿na u¿yæ adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co "
1958 "Sylpheed nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
1959
1960 #: src/editldap.c:445
1961 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1962 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
1963
1964 #: src/editldap.c:449
1965 msgid " Check Server "
1966 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
1967
1968 #: src/editldap.c:454
1969 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1970 msgstr "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
1971
1972 #: src/editldap.c:469
1973 msgid ""
1974 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1975 "Examples include:\n"
1976 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1977 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1978 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: src/editldap.c:482
1982 msgid ""
1983 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1984 "server."
1985 msgstr ""
1986 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
1987 "serwera."
1988
1989 #: src/editldap.c:533
1990 msgid "Search Attributes"
1991 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
1992
1993 #: src/editldap.c:543
1994 msgid ""
1995 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1996 "find a name or address."
1997 msgstr ""
1998 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
1999 "odnalezienianazwy lub adresu."
2000
2001 #: src/editldap.c:547
2002 msgid " Defaults "
2003 msgstr " Domy¶lne "
2004
2005 #: src/editldap.c:552
2006 msgid ""
2007 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2008 "names and addresses during a name or address search process."
2009 msgstr ""
2010
2011 #: src/editldap.c:559
2012 msgid "Max Query Age (secs)"
2013 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2014
2015 #: src/editldap.c:575
2016 msgid ""
2017 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2018 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2019 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2020 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2021 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2022 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2023 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2024 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2025 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2026 "more memory to cache results."
2027 msgstr ""
2028
2029 #: src/editldap.c:593
2030 msgid "Include server in dynamic search"
2031 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2032
2033 #: src/editldap.c:599
2034 msgid ""
2035 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2036 "address completion."
2037 msgstr ""
2038
2039 #: src/editldap.c:606
2040 msgid "Match names 'containing' search term"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: src/editldap.c:612
2044 msgid ""
2045 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2046 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2047 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2048 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2049 "searches against other address interfaces."
2050 msgstr ""
2051
2052 #: src/editldap.c:667
2053 msgid "Bind DN"
2054 msgstr "£±cz DN"
2055
2056 #: src/editldap.c:677
2057 msgid ""
2058 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2059 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2060 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2061 "performing a search."
2062 msgstr ""
2063
2064 #: src/editldap.c:685
2065 msgid "Bind Password"
2066 msgstr "£±cz has³o"
2067
2068 #: src/editldap.c:695
2069 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2070 msgstr ""
2071
2072 #: src/editldap.c:701
2073 msgid "Timeout (secs)"
2074 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2075
2076 #: src/editldap.c:716
2077 msgid "The timeout period in seconds."
2078 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2079
2080 #: src/editldap.c:720
2081 msgid "Maximum Entries"
2082 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2083
2084 #: src/editldap.c:735
2085 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2086 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2087
2088 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:759
2089 msgid "Basic"
2090 msgstr "Podstawowe"
2091
2092 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
2093 msgid "Search"
2094 msgstr "Szukaj"
2095
2096 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:654
2097 msgid "Extended"
2098 msgstr "Rozszerzone"
2099
2100 #: src/editldap.c:969
2101 msgid "Add New LDAP Server"
2102 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2103
2104 #: src/editvcard.c:96
2105 msgid "File does not appear to be vCard format."
2106 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
2107
2108 #: src/editvcard.c:132
2109 msgid "Select vCard File"
2110 msgstr "Wybierz plik vCard"
2111
2112 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2113 msgid "Edit vCard Entry"
2114 msgstr "Edytuj wpis vCard"
2115
2116 #: src/editvcard.c:296
2117 msgid "Add New vCard Entry"
2118 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
2119
2120 #: src/exphtmldlg.c:111
2121 msgid "Please specify output directory and file to create."
2122 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
2123
2124 #: src/exphtmldlg.c:114
2125 msgid "Select stylesheet and formatting."
2126 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
2127
2128 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2129 msgid "File exported successfully."
2130 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
2131
2132 #: src/exphtmldlg.c:181
2133 #, c-format
2134 msgid ""
2135 "HTML Output Directory '%s'\n"
2136 "does not exist. OK to create new directory?"
2137 msgstr ""
2138 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
2139 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2140
2141 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2142 msgid "Create Directory"
2143 msgstr "Stwórz katalog"
2144
2145 #: src/exphtmldlg.c:193
2146 #, c-format
2147 msgid ""
2148 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2149 "%s"
2150 msgstr ""
2151 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
2152 "%s"
2153
2154 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2155 msgid "Failed to Create Directory"
2156 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:241
2159 msgid "Error creating HTML file"
2160 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:361
2163 msgid "Select HTML Output File"
2164 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy dla HTML"
2165
2166 #: src/exphtmldlg.c:435
2167 msgid "HTML Output File"
2168 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2169
2170 #: src/exphtmldlg.c:496
2171 msgid "Stylesheet"
2172 msgstr "Wzór stylów"
2173
2174 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3050 src/prefs_common.c:3332
2175 msgid "Default"
2176 msgstr "Domy¶lne"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:103
2179 msgid "Full"
2180 msgstr "Pe³ny"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:521
2183 msgid "Custom"
2184 msgstr "W³asne"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:527
2187 msgid "Custom-2"
2188 msgstr "W³asne-2"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:533
2191 msgid "Custom-3"
2192 msgstr "W³asne-3"
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:539
2195 msgid "Custom-4"
2196 msgstr "W³asne-4"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:553
2199 msgid "Full Name Format"
2200 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2201
2202 #: src/exphtmldlg.c:560
2203 msgid "First Name, Last Name"
2204 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2205
2206 #: src/exphtmldlg.c:566
2207 msgid "Last Name, First Name"
2208 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2209
2210 #: src/exphtmldlg.c:580
2211 msgid "Color Banding"
2212 msgstr "Pasek koloru"
2213
2214 #: src/exphtmldlg.c:586
2215 msgid "Format E-Mail Links"
2216 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
2217
2218 #: src/exphtmldlg.c:592
2219 msgid "Format User Attributes"
2220 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2221
2222 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2223 msgid "File Name :"
2224 msgstr "Nazwa pliku :"
2225
2226 #: src/exphtmldlg.c:657
2227 msgid "Open with Web Browser"
2228 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2229
2230 #: src/exphtmldlg.c:689
2231 msgid "Export Address Book to HTML File"
2232 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2233
2234 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2235 msgid "Prev"
2236 msgstr "Poprzednie"
2237
2238 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2239 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:476
2240 msgid "Next"
2241 msgstr "Nastêpne"
2242
2243 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2244 msgid "File Info"
2245 msgstr "Informacje o pliku"
2246
2247 #: src/exphtmldlg.c:756
2248 msgid "Format"
2249 msgstr "Format"
2250
2251 #: src/expldifdlg.c:110
2252 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2253 msgstr "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2254
2255 #: src/expldifdlg.c:113
2256 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2257 msgstr ""
2258
2259 #: src/expldifdlg.c:188
2260 #, c-format
2261 msgid ""
2262 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2263 "does not exist. OK to create new directory?"
2264 msgstr ""
2265 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2266 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2267
2268 #: src/expldifdlg.c:200
2269 #, c-format
2270 msgid ""
2271 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2272 "%s"
2273 msgstr ""
2274 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2275 "%s"
2276
2277 #: src/expldifdlg.c:244
2278 msgid "Suffix was not supplied"
2279 msgstr "Nie podano przedrostka"
2280
2281 #: src/expldifdlg.c:246
2282 msgid ""
2283 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2284 "you wish to proceed without a suffix?"
2285 msgstr ""
2286 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2287 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
2288
2289 #: src/expldifdlg.c:264
2290 msgid "Error creating LDIF file"
2291 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
2292
2293 #: src/expldifdlg.c:373
2294 msgid "Select LDIF Output File"
2295 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
2296
2297 #: src/expldifdlg.c:447
2298 msgid "LDIF Output File"
2299 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
2300
2301 #: src/expldifdlg.c:508
2302 msgid "Suffix"
2303 msgstr "Przedrostek"
2304
2305 #: src/expldifdlg.c:520
2306 msgid ""
2307 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2308 "entry. Examples include:\n"
2309 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2310 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2311 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: src/expldifdlg.c:529
2315 msgid "Relative DN"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:536
2319 msgid "Unique ID"
2320 msgstr "Unikatowy identyfikator"
2321
2322 #: src/expldifdlg.c:544
2323 msgid ""
2324 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2325 "to:\n"
2326 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: src/expldifdlg.c:557
2330 msgid ""
2331 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2332 "similar to:\n"
2333 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: src/expldifdlg.c:570
2337 msgid ""
2338 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2339 "is formatted similar to:\n"
2340 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2341 msgstr ""
2342
2343 #: src/expldifdlg.c:584
2344 msgid ""
2345 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2346 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2347 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2348 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2349 "available RDN options that will be used to create the DN."
2350 msgstr ""
2351
2352 #: src/expldifdlg.c:597
2353 msgid "Use DN attribute if present in data"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: src/expldifdlg.c:604
2357 msgid ""
2358 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2359 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2360 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2361 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2362 msgstr ""
2363
2364 #: src/expldifdlg.c:615
2365 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2366 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
2367
2368 #: src/expldifdlg.c:622
2369 msgid ""
2370 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2371 "option to ignore these records."
2372 msgstr ""
2373 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
2374 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
2375
2376 #: src/expldifdlg.c:710
2377 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2378 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
2379
2380 #: src/expldifdlg.c:777
2381 msgid "Distguished Name"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: src/export.c:128
2385 msgid "Export"
2386 msgstr "Eksport"
2387
2388 #: src/export.c:147
2389 msgid "Specify target folder and mbox file."
2390 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
2391
2392 #: src/export.c:157
2393 msgid "Source dir:"
2394 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2395
2396 #: src/export.c:162
2397 msgid "Exporting file:"
2398 msgstr "Eksportowanie pliku:"
2399
2400 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2401 #: src/prefs_account.c:1226
2402 msgid " Select... "
2403 msgstr " Wybierz... "
2404
2405 #: src/export.c:220
2406 msgid "Select exporting file"
2407 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2408
2409 #: src/exporthtml.c:796
2410 msgid "Full Name"
2411 msgstr "Pe³na nazwa"
2412
2413 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2414 msgid "Attributes"
2415 msgstr "Atrybuty"
2416
2417 #: src/exporthtml.c:1001
2418 msgid "Sylpheed Address Book"
2419 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
2420
2421 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2422 msgid "Name already exists but is not a directory."
2423 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2424
2425 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2426 msgid "No permissions to create directory."
2427 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2428
2429 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2430 msgid "Name is too long."
2431 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2432
2433 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2434 msgid "Not specified."
2435 msgstr "Nie okre¶lono"
2436
2437 #: src/folder.c:1125
2438 msgid "Inbox"
2439 msgstr "Przychodz±ca"
2440
2441 #: src/folder.c:1129
2442 msgid "Sent"
2443 msgstr "Wys³ane"
2444
2445 #: src/folder.c:1133
2446 msgid "Queue"
2447 msgstr "Kolejka"
2448
2449 #: src/folder.c:1137
2450 msgid "Trash"
2451 msgstr "Wysypisko"
2452
2453 #: src/folder.c:1141
2454 msgid "Drafts"
2455 msgstr "Szablon"
2456
2457 #: src/folder.c:1354
2458 #, c-format
2459 msgid "Processing (%s)...\n"
2460 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2461
2462 #: src/folder.c:2188
2463 #, c-format
2464 msgid "Moving %s to %s...\n"
2465 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2466
2467 #: src/foldersel.c:148
2468 msgid "Select folder"
2469 msgstr "Wybierz katalog"
2470
2471 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
2472 msgid "/Create _new folder..."
2473 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
2474
2475 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:305 src/folderview.c:325
2476 msgid "/_Rename folder..."
2477 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
2478
2479 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:306 src/folderview.c:326
2480 msgid "/M_ove folder..."
2481 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
2482
2483 #: src/folderview.c:291 src/folderview.c:307 src/folderview.c:327
2484 msgid "/_Delete folder"
2485 msgstr "/_Usuñ katalog"
2486
2487 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313
2488 msgid "/Remove _mailbox"
2489 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
2490
2491 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:339
2492 #: src/folderview.c:359
2493 msgid "/_Processing..."
2494 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2495
2496 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:322 src/folderview.c:344
2497 msgid "/Mark all _read"
2498 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2499
2500 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:331 src/folderview.c:352
2501 msgid "/_Check for new messages"
2502 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
2503
2504 #: src/folderview.c:311 src/folderview.c:333
2505 msgid "/R_ebuild folder tree"
2506 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
2507
2508 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:337 src/folderview.c:357
2509 msgid "/_Search folder..."
2510 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2511
2512 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:350
2513 msgid "/Down_load"
2514 msgstr "/Pobiera_nie"
2515
2516 #: src/folderview.c:335
2517 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2518 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
2519
2520 #: src/folderview.c:346
2521 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2522 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
2523
2524 #: src/folderview.c:348
2525 msgid "/_Remove newsgroup"
2526 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
2527
2528 #: src/folderview.c:355
2529 msgid "/Remove _news account"
2530 msgstr "/Usuñ konto _news"
2531
2532 #: src/folderview.c:392
2533 msgid "New"
2534 msgstr "Nowy"
2535
2536 #: src/folderview.c:393
2537 msgid "Unread"
2538 msgstr "Nieprzeczytane"
2539
2540 #: src/folderview.c:394
2541 msgid "#"
2542 msgstr "#"
2543
2544 #: src/folderview.c:639
2545 msgid "Setting folder info..."
2546 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2547
2548 #: src/folderview.c:799 src/mainwindow.c:2941 src/setup.c:80
2549 #, c-format
2550 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2551 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2552
2553 #: src/folderview.c:803 src/mainwindow.c:2946 src/setup.c:85
2554 #, c-format
2555 msgid "Scanning folder %s ..."
2556 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2557
2558 #: src/folderview.c:844
2559 msgid "Rebuilding folder tree..."
2560 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2561
2562 #: src/folderview.c:927
2563 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2564 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2565
2566 #: src/folderview.c:1713
2567 #, c-format
2568 msgid "Opening Folder %s..."
2569 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2570
2571 #: src/folderview.c:1725
2572 msgid "Folder could not be opened."
2573 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2574
2575 #: src/folderview.c:1841
2576 #, c-format
2577 msgid "Downloading messages in %s ..."
2578 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s ..."
2579
2580 #: src/folderview.c:1864
2581 msgid "Offline"
2582 msgstr "Tryb offline"
2583
2584 #: src/folderview.c:1865
2585 msgid "You are offline. Go online?"
2586 msgstr "Jeste¶ w trybie offline. Przej¶c do trybu online?"
2587
2588 #: src/folderview.c:1883
2589 #, c-format
2590 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
2591 msgstr "B³±d podczas pobierania wiadomo¶ci w '%s'."
2592
2593 #: src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2027 src/folderview.c:2298
2594 msgid "NewFolder"
2595 msgstr "Nowy katalog"
2596
2597 #: src/folderview.c:1981 src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2303
2598 #, c-format
2599 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2600 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2601
2602 #: src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2032 src/folderview.c:2085
2603 #: src/folderview.c:2156 src/folderview.c:2315
2604 #, c-format
2605 msgid "The folder `%s' already exists."
2606 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2607
2608 #: src/folderview.c:2001 src/folderview.c:2322
2609 #, c-format
2610 msgid "Can't create the folder `%s'."
2611 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
2612
2613 #: src/folderview.c:2068 src/folderview.c:2146
2614 #, c-format
2615 msgid "Input new name for `%s':"
2616 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2617
2618 #: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2148
2619 msgid "Rename folder"
2620 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2621
2622 #: src/folderview.c:2207
2623 #, c-format
2624 msgid ""
2625 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2626 "Do you really want to delete?"
2627 msgstr ""
2628 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2629 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2630
2631 #: src/folderview.c:2209
2632 msgid "Delete folder"
2633 msgstr "Usuñ katalog"
2634
2635 #: src/folderview.c:2226
2636 #, c-format
2637 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2638 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2639
2640 #: src/folderview.c:2262
2641 #, c-format
2642 msgid ""
2643 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2644 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2645 msgstr ""
2646 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2647 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2648
2649 #: src/folderview.c:2264
2650 msgid "Remove mailbox"
2651 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2652
2653 #: src/folderview.c:2295
2654 msgid ""
2655 "Input the name of new folder:\n"
2656 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2657 " append `/' at the end of the name)"
2658 msgstr ""
2659 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2660 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2661 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2662
2663 #: src/folderview.c:2352
2664 #, c-format
2665 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2666 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2667
2668 #: src/folderview.c:2353
2669 msgid "Delete IMAP4 account"
2670 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2671
2672 #: src/folderview.c:2487
2673 #, c-format
2674 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2675 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2676
2677 #: src/folderview.c:2488
2678 msgid "Delete newsgroup"
2679 msgstr "Usuñ grupê news"
2680
2681 #: src/folderview.c:2525
2682 #, c-format
2683 msgid "Really delete news account `%s'?"
2684 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2685
2686 #: src/folderview.c:2526
2687 msgid "Delete news account"
2688 msgstr "Usuñ konto news"
2689
2690 #: src/folderview.c:2622
2691 #, c-format
2692 msgid "Moving %s to %s..."
2693 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2694
2695 #: src/folderview.c:2651
2696 msgid "Source and destination are the same."
2697 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2698
2699 #: src/folderview.c:2654
2700 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2701 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2702
2703 #: src/folderview.c:2657
2704 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2705 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2706
2707 #: src/folderview.c:2660
2708 msgid "Move failed!"
2709 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2710
2711 #: src/folderview.c:2704 src/summaryview.c:4013
2712 msgid "Processing configuration"
2713 msgstr "Konfiguracja przetwarzania"
2714
2715 #: src/grouplistdialog.c:176
2716 msgid "Newsgroup subscription"
2717 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2718
2719 #: src/grouplistdialog.c:192
2720 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2721 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2722
2723 #: src/grouplistdialog.c:198
2724 msgid "Find groups:"
2725 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2726
2727 #: src/grouplistdialog.c:206
2728 msgid " Search "
2729 msgstr " Szukaj "
2730
2731 #: src/grouplistdialog.c:218
2732 msgid "Newsgroup name"
2733 msgstr "Nazwa grupy news:"
2734
2735 #: src/grouplistdialog.c:219
2736 msgid "Messages"
2737 msgstr "Wiadomo¶ci"
2738
2739 #: src/grouplistdialog.c:220
2740 msgid "Type"
2741 msgstr "Typ"
2742
2743 #: src/grouplistdialog.c:246
2744 msgid "Refresh"
2745 msgstr "Od¶wie¿"
2746
2747 #: src/grouplistdialog.c:350
2748 msgid "moderated"
2749 msgstr "moderowana"
2750
2751 #: src/grouplistdialog.c:352
2752 msgid "readonly"
2753 msgstr "tylko-do-odczytu"
2754
2755 #: src/grouplistdialog.c:354
2756 msgid "unknown"
2757 msgstr "nieznana"
2758
2759 #: src/grouplistdialog.c:401
2760 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2761 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
2762
2763 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1181
2764 msgid "Done."
2765 msgstr "Zrobiono."
2766
2767 #: src/grouplistdialog.c:480
2768 #, c-format
2769 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2770 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
2771
2772 #: src/gtk/about.c:89
2773 msgid "About"
2774 msgstr "O programie"
2775
2776 #: src/gtk/about.c:111
2777 #, c-format
2778 msgid ""
2779 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2780 "Operating System: %s %s (%s)"
2781 msgstr ""
2782 "Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
2783 "Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
2784
2785 #: src/gtk/about.c:126
2786 #, c-format
2787 msgid "Compiled-in features:%s"
2788 msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
2789
2790 #: src/gtk/about.c:210
2791 msgid ""
2792 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2793 "\n"
2794 msgstr ""
2795 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
2796 "\n"
2797
2798 #: src/gtk/about.c:214
2799 msgid ""
2800 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2801 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2802 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2803 "version.\n"
2804 "\n"
2805 msgstr ""
2806 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
2807 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
2808 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
2809 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
2810 "z pó¼niejszych wersji. \n"
2811 "\n"
2812
2813 #: src/gtk/about.c:220
2814 msgid ""
2815 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2816 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2817 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2818 "more details.\n"
2819 "\n"
2820 msgstr ""
2821 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
2822 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
2823 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
2824 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
2825 "Licencja Publiczna GNU. \n"
2826 "\n"
2827
2828 #: src/gtk/about.c:226
2829 msgid ""
2830 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2831 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2832 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2833 msgstr ""
2834 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
2835 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
2836 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
2837 "USA."
2838
2839 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2840 msgid "Orange"
2841 msgstr "Pomarañczowy"
2842
2843 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2844 msgid "Red"
2845 msgstr "Czerwony"
2846
2847 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2848 msgid "Pink"
2849 msgstr "Ró¿owy"
2850
2851 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2852 msgid "Sky blue"
2853 msgstr "B³êkitny"
2854
2855 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2856 msgid "Blue"
2857 msgstr "Niebieski"
2858
2859 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2860 msgid "Green"
2861 msgstr "Zielony"
2862
2863 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2864 msgid "Brown"
2865 msgstr "Br±zowy"
2866
2867 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2868 msgid "No dictionary selected."
2869 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2870
2871 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2872 msgid "Normal Mode"
2873 msgstr "Tryb Normalny"
2874
2875 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2876 msgid "Bad Spellers Mode"
2877 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2878
2879 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2880 msgid "Unknown suggestion mode."
2881 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2882
2883 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2884 msgid "No misspelled word found."
2885 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2886
2887 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2888 msgid "Replace unknown word"
2889 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2890
2891 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2892 #, c-format
2893 msgid "Replace \"%s\" with: "
2894 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2895
2896 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2897 msgid ""
2898 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2899 "will learn from mistake.\n"
2900 msgstr ""
2901 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2902 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2903
2904 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2905 msgid "Fast Mode"
2906 msgstr "Tryb szybki"
2907
2908 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2909 #, c-format
2910 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2911 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2912
2913 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2914 msgid "Accept in this session"
2915 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2916
2917 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2918 msgid "Add to personal dictionary"
2919 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2920
2921 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2922 msgid "Replace with..."
2923 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2924
2925 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2926 #, c-format
2927 msgid "Check with %s"
2928 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2929
2930 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2931 msgid "(no suggestions)"
2932 msgstr "(brak sugestii)"
2933
2934 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2935 msgid "More..."
2936 msgstr "Wiêcej..."
2937
2938 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2939 #, c-format
2940 msgid "Dictionary: %s"
2941 msgstr "S³ownik: %s"
2942
2943 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2944 #, c-format
2945 msgid "Use alternate (%s)"
2946 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2947
2948 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2949 msgid "Check while typing"
2950 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2951
2952 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2953 msgid "Change dictionary"
2954 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2955
2956 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2957 #, c-format
2958 msgid ""
2959 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2960 "%s"
2961 msgstr ""
2962 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2963 "%s"
2964
2965 #: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
2966 msgid "Abcdef"
2967 msgstr "Abcdef"
2968
2969 #: src/gtk/logwindow.c:61
2970 msgid "Protocol log"
2971 msgstr "Dziennik protoko³u"
2972
2973 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2974 msgid "Select Plugin to load"
2975 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
2976
2977 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2978 msgid "Plugins"
2979 msgstr "Wtyczki"
2980
2981 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2589
2982 msgid "Description"
2983 msgstr "Opis"
2984
2985 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2986 msgid "Load Plugin"
2987 msgstr "£aduj Wtyczkê"
2988
2989 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2990 msgid "Unload Plugin"
2991 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
2992
2993 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2994 msgid "Page Index"
2995 msgstr "Spis Stron"
2996
2997 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
2998 msgid "Apply"
2999 msgstr "Zastosuj"
3000
3001 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
3002 msgid "Account"
3003 msgstr "Konto"
3004
3005 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
3006 #: src/prefs_summary_column.c:68
3007 msgid "Status"
3008 msgstr "Stan"
3009
3010 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3011 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3012 msgid "correct"
3013 msgstr "prawid³owe"
3014
3015 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3016 msgid "Owner"
3017 msgstr "W³a¶ciciel"
3018
3019 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3020 msgid "Signer"
3021 msgstr "Podpisa³"
3022
3023 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3024 #: src/prefs_themes.c:851
3025 msgid "Name: "
3026 msgstr "Nazwa: "
3027
3028 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3029 msgid "Organization: "
3030 msgstr "Organizacja: "
3031
3032 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3033 msgid "Location: "
3034 msgstr "Lokacja: "
3035
3036 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3037 msgid "Fingerprint: "
3038 msgstr "Odcisk klucza: "
3039
3040 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3041 msgid "Signature status: "
3042 msgstr "Stan podpisu: "
3043
3044 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3045 #, c-format
3046 msgid "SSL certificate for %s"
3047 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
3048
3049 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3050 #, c-format
3051 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3052 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3053
3054 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3055 #, c-format
3056 msgid "Signature status: %s"
3057 msgstr "Stan podpisu: %s"
3058
3059 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3060 msgid "View certificate"
3061 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
3062
3063 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3064 msgid "Unknown SSL Certificate"
3065 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
3066
3067 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3068 msgid "Accept and save"
3069 msgstr "Akceptuj i zapisz"
3070
3071 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3072 msgid "Cancel connection"
3073 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
3074
3075 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3076 msgid "New certificate:"
3077 msgstr "Nowy certyfikat:"
3078
3079 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3080 msgid "Known certificate:"
3081 msgstr "Znany certyfikat:"
3082
3083 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3084 #, c-format
3085 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3086 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3087
3088 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3089 msgid "View certificates"
3090 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
3091
3092 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3093 msgid "Changed SSL Certificate"
3094 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
3095
3096 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2401
3097 msgid "(No From)"
3098 msgstr "(Bez Od)"
3099
3100 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2443 src/summaryview.c:2446
3101 msgid "(No Subject)"
3102 msgstr "(Bez tematu)"
3103
3104 #: src/imap.c:669
3105 #, c-format
3106 msgid "Connecting %s failed"
3107 msgstr "B³±d z %s nie powiod³o siê"
3108
3109 #: src/imap.c:674
3110 #, c-format
3111 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3112 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
3113
3114 #: src/imap.c:714
3115 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3116 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4\n"
3117
3118 #: src/imap.c:727
3119 #, c-format
3120 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3121 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
3122
3123 #: src/imap.c:766
3124 msgid "Can't start TLS session.\n"
3125 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
3126
3127 #: src/imap.c:1100
3128 #, c-format
3129 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3130 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
3131
3132 #: src/imap.c:1114 src/imap.c:1154
3133 msgid "can't expunge\n"
3134 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
3135
3136 #: src/imap.c:1148
3137 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3138 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:*\n"
3139
3140 #: src/imap.c:1190
3141 msgid "can't close folder\n"
3142 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ katalogu\n"
3143
3144 #: src/imap.c:1242
3145 #, c-format
3146 msgid "root folder %s does not exist\n"
3147 msgstr "katalog g³ówny %s nie istnieje\n"
3148
3149 #: src/imap.c:1421 src/imap.c:1429
3150 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3151 msgstr "wyst±pi³ b³±d przy poleceniu LIST.\n"
3152
3153 #: src/imap.c:1657
3154 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3155 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
3156
3157 #: src/imap.c:1679
3158 msgid "can't create mailbox\n"
3159 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
3160
3161 #: src/imap.c:1748
3162 #, c-format
3163 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3164 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
3165
3166 #: src/imap.c:1810
3167 msgid "can't delete mailbox\n"
3168 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
3169
3170 #: src/imap.c:1848
3171 msgid "can't get envelope\n"
3172 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
3173
3174 #: src/imap.c:1856
3175 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3176 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
3177
3178 #: src/imap.c:1878
3179 #, c-format
3180 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3181 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
3182
3183 #: src/imap.c:1934
3184 #, c-format
3185 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3186 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
3187
3188 #: src/imap.c:1956
3189 #, c-format
3190 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3191 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
3192
3193 #: src/imap.c:1963
3194 #, c-format
3195 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3196 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
3197
3198 #: src/imap.c:2053
3199 msgid "can't get namespace\n"
3200 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
3201
3202 #: src/imap.c:2486
3203 #, c-format
3204 msgid "can't select folder: %s\n"
3205 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
3206
3207 #: src/imap.c:2626
3208 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3209 msgstr "Uwierzytelnianie IMAP4 nie powiod³o siê\n"
3210
3211 #: src/imap.c:2643
3212 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3213 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
3214
3215 #: src/imap.c:2959
3216 #, c-format
3217 msgid "can't append %s to %s\n"
3218 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
3219
3220 #: src/imap.c:2966
3221 msgid "(sending file...)"
3222 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
3223
3224 #: src/imap.c:3008
3225 #, c-format
3226 msgid "can't append message to %s\n"
3227 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci do %s\n"
3228
3229 #: src/imap.c:3090
3230 #, c-format
3231 msgid "can't copy %s to %s\n"
3232 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %s do %s\n"
3233
3234 #: src/imap.c:3140
3235 #, c-format
3236 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3237 msgstr "wyst±pi³ b³±d w komendzie IMAP: STORE %s %s\n"
3238
3239 #: src/imap.c:3157
3240 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3241 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
3242
3243 #: src/imap.c:3170
3244 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3245 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP przy poleceniu: CLOSE\n"
3246
3247 #: src/imap.c:3425
3248 #, c-format
3249 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3250 msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
3251
3252 #: src/import.c:130
3253 msgid "Import"
3254 msgstr "Import"
3255
3256 #: src/import.c:149
3257 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3258 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
3259
3260 #: src/import.c:159
3261 msgid "Importing file:"
3262 msgstr "Importowanie pliku:"
3263
3264 #: src/import.c:164
3265 msgid "Destination dir:"
3266 msgstr "Katalog docelowy:"
3267
3268 #: src/import.c:222
3269 msgid "Select importing file"
3270 msgstr "Wybierz importowany plik"
3271
3272 #: src/importldif.c:189
3273 msgid "Please specify address book name and file to import."
3274 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
3275
3276 #: src/importldif.c:192
3277 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3278 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy pól LDIF do zaimportowania"
3279
3280 #: src/importldif.c:195
3281 msgid "File imported."
3282 msgstr "Plik zaimportowany."
3283
3284 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3285 msgid "Please select a file."
3286 msgstr "Proszê wybraæ plik."
3287
3288 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3289 msgid "Address book name must be supplied."
3290 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
3291
3292 #: src/importldif.c:470
3293 msgid "Error reading LDIF fields."
3294 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
3295
3296 #: src/importldif.c:493
3297 msgid "LDIF file imported successfully."
3298 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
3299
3300 #: src/importldif.c:605
3301 msgid "Select LDIF File"
3302 msgstr "Wybierz plik LDIF"
3303
3304 #: src/importldif.c:701
3305 msgid ""
3306 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3307 "file data."
3308 msgstr "Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
3309
3310 #: src/importldif.c:707
3311 msgid "File Name"
3312 msgstr "Nazwa pliku"
3313
3314 #: src/importldif.c:718
3315 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3316 msgstr "Pe³na nazwa pliku LDIF, który chcesz importowaæ."
3317
3318 #: src/importldif.c:727
3319 msgid "Select the LDIF file to import."
3320 msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
3321
3322 #: src/importldif.c:764
3323 msgid "R"
3324 msgstr "Z"
3325
3326 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:473
3327 msgid "S"
3328 msgstr "S"
3329
3330 #: src/importldif.c:766
3331 msgid "LDIF Field Name"
3332 msgstr "Nazwa pola LDIF"
3333
3334 #: src/importldif.c:767
3335 msgid "Attribute Name"
3336 msgstr "Nazwa Atrybutu"
3337
3338 #: src/importldif.c:822
3339 msgid "LDIF Field"
3340 msgstr "Pole LDIF"
3341
3342 #: src/importldif.c:834
3343 msgid "Attribute"
3344 msgstr "Atrybut"
3345
3346 #: src/importldif.c:845
3347 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3348 msgstr "Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
3349
3350 #: src/importldif.c:850
3351 msgid "???"
3352 msgstr "???"
3353
3354 #: src/importldif.c:868
3355 msgid ""
3356 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3357 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3358 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3359 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3360 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3361 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3362 "field for import."
3363 msgstr ""
3364 "Wybierz pola LDIF którym chcesz zmieniæ nazwy lub które chcesz importowaæ. "
3365 "Zarezerwowane pola (zaznaczone w kolumnie \"R\"), bêd± automatycznie "
3366 "importowane i ich nazwa nie mo¿e byæ zmieniona. Pojedyncze klikniêcie w "
3367 "kolumnie wyboru (\"S\") wybiera okre¶lone pole do importu. Pojedyncze "
3368 "klikniêcie na który¶ z wierszy wybiera okre¶lone pole do zmiany nazwy - "
3369 "nazwê nale¿y wprowadziæ w polu poni¿ej. Podwójne klikniêcie na który¶ z "
3370 "wierszy wybiera pole do importu."
3371
3372 #: src/importldif.c:880
3373 msgid "Select for Import"
3374 msgstr "do importu"
3375
3376 #: src/importldif.c:886
3377 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3378 msgstr "Wybiera pola LDIF, które chcesz importowaæ do ksi±¿ki adresowej."
3379
3380 #: src/importldif.c:889
3381 msgid " Modify "
3382 msgstr " Zmieñ "
3383
3384 #: src/importldif.c:895
3385 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3386 msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powy¿sz± listê dostarczonymi danymi."
3387
3388 #: src/importldif.c:968
3389 msgid "Records Imported :"
3390 msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
3391
3392 #: src/importldif.c:999
3393 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3394 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
3395
3396 #: src/importmutt.c:143
3397 msgid "Error importing MUTT file."
3398 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
3399
3400 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3401 #: src/importpine.c:329
3402 msgid "Please select a file to import."
3403 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
3404
3405 #: src/importmutt.c:185
3406 msgid "Select MUTT File"
3407 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
3408
3409 #: src/importmutt.c:239
3410 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3411 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
3412
3413 #: src/importpine.c:143
3414 msgid "Error importing Pine file."
3415 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
3416
3417 #: src/importpine.c:185
3418 msgid "Select Pine File"
3419 msgstr "Wybierz plik PINE."
3420
3421 #: src/importpine.c:239
3422 msgid "Import Pine file into Address Book"
3423 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
3424
3425 #: src/inc.c:358
3426 msgid "Retrieving new messages"
3427 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3428
3429 #: src/inc.c:403
3430 msgid "Standby"
3431 msgstr "Oczekiwanie"
3432
3433 #: src/inc.c:521 src/inc.c:576
3434 msgid "Cancelled"
3435 msgstr "Anuluj"
3436
3437 #: src/inc.c:532
3438 msgid "Retrieving"
3439 msgstr "Pobieranie"
3440
3441 #: src/inc.c:548
3442 #, c-format
3443 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3444 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3445
3446 #: src/inc.c:552
3447 msgid "Done (no new messages)"
3448 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
3449
3450 #: src/inc.c:558
3451 msgid "Connection failed"
3452 msgstr "B³±d po³aczenia."
3453
3454 #: src/inc.c:562
3455 msgid "Auth failed"
3456 msgstr "B³ad autoryzacji"
3457
3458 #: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
3459 msgid "Locked"
3460 msgstr "Zablokowane"
3461
3462 #: src/inc.c:589
3463 #, c-format
3464 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3465 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
3466
3467 #: src/inc.c:659
3468 #, c-format
3469 msgid "Finished (%d new message(s))"
3470 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
3471
3472 #: src/inc.c:662
3473 msgid "Finished (no new messages)"
3474 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
3475
3476 #: src/inc.c:671
3477 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3478 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
3479
3480 #: src/inc.c:712
3481 #, c-format
3482 msgid "%s: Retrieving new messages"
3483 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3484
3485 #: src/inc.c:731
3486 #, c-format
3487 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3488 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
3489
3490 #: src/inc.c:738
3491 #, c-format
3492 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3493 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
3494
3495 #: src/inc.c:745
3496 #, c-format
3497 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3498 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
3499
3500 #: src/inc.c:811 src/send_message.c:461
3501 msgid "Authenticating..."
3502 msgstr "Autentyfikacja..."
3503
3504 #: src/inc.c:812
3505 #, c-format
3506 msgid "Retrieving messages from %s..."
3507 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s..."
3508
3509 #: src/inc.c:817
3510 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3511 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
3512
3513 #: src/inc.c:821
3514 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3515 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
3516
3517 #: src/inc.c:825
3518 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3519 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
3520
3521 #: src/inc.c:829
3522 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3523 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
3524
3525 #: src/inc.c:846
3526 #, c-format
3527 msgid "Deleting message %d"
3528 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
3529
3530 #: src/inc.c:852 src/send_message.c:479
3531 msgid "Quitting"
3532 msgstr "Wychodzenie"
3533
3534 #: src/inc.c:889
3535 #, c-format
3536 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3537 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
3538
3539 #: src/inc.c:918
3540 #, c-format
3541 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3542 msgstr "Pobieranie (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3543
3544 #: src/inc.c:980
3545 msgid "Connection failed."
3546 msgstr "Po³±czenie nieudane"
3547
3548 #: src/inc.c:986
3549 msgid "Error occurred while processing mail."
3550 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
3551
3552 #: src/inc.c:991
3553 #, c-format
3554 msgid ""
3555 "Error occurred while processing mail:\n"
3556 "%s"
3557 msgstr ""
3558 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
3559 "%s"
3560
3561 #: src/inc.c:997
3562 msgid "No disk space left."
3563 msgstr "Brak miejsca na dysku."
3564
3565 #: src/inc.c:1002
3566 msgid "Can't write file."
3567 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
3568
3569 #: src/inc.c:1007
3570 msgid "Socket error."
3571 msgstr "B³±d gniazda."
3572
3573 #: src/inc.c:1013 src/send_message.c:602
3574 msgid "Connection closed by the remote host."
3575 msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
3576
3577 #: src/inc.c:1019
3578 msgid "Mailbox is locked."
3579 msgstr "Skrzynka zablokowana."
3580
3581 #: src/inc.c:1023
3582 #, c-format
3583 msgid ""
3584 "Mailbox is locked:\n"
3585 "%s"
3586 msgstr ""
3587 "Skrzynka zablokowana:\n"
3588 "%s"
3589
3590 #: src/inc.c:1029 src/send_message.c:589
3591 msgid "Authentication failed."
3592 msgstr "Autentyfikacja nieudana"
3593
3594 #: src/inc.c:1034 src/send_message.c:592
3595 #, c-format
3596 msgid ""
3597 "Authentication failed:\n"
3598 "%s"
3599 msgstr ""
3600 "Autentyfikacja nieudana:\n"
3601 "%s"
3602
3603 #: src/inc.c:1069
3604 msgid "Incorporation cancelled\n"
3605 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
3606
3607 #: src/inputdialog.c:152
3608 #, c-format
3609 msgid "Input password for %s on %s:"
3610 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3611
3612 #: src/inputdialog.c:154
3613 msgid "Input password"
3614 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3615
3616 #: src/ldif.c:838
3617 msgid "Nick Name"
3618 msgstr "Ksywka"
3619
3620 #: src/main.c:145 src/main.c:154
3621 #, c-format
3622 msgid ""
3623 "File `%s' already exists.\n"
3624 "Can't create folder."
3625 msgstr ""
3626 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3627 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3628
3629 #: src/main.c:214
3630 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3631 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3632
3633 #: src/main.c:513
3634 #, c-format
3635 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3636 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3637
3638 #: src/main.c:516
3639 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3640 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3641
3642 #: src/main.c:517
3643 msgid ""
3644 "  --attach file1 [file2]...\n"
3645 "                         open composition window with specified files\n"
3646 "                         attached"
3647 msgstr ""
3648 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
3649 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
3650 "                         plikiem"
3651
3652 #: src/main.c:520
3653 msgid "  --receive              receive new messages"
3654 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3655
3656 #: src/main.c:521
3657 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3658 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3659
3660 #: src/main.c:522
3661 msgid "  --send                 send all queued messages"
3662 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3663
3664 #: src/main.c:523
3665 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3666 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
3667
3668 #: src/main.c:524
3669 msgid ""
3670 "  --status-full [folder]...\n"
3671 "                         show the status of each folder"
3672 msgstr ""
3673 "  --status-full [folder]...\n"
3674 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3675
3676 #: src/main.c:526
3677 msgid "  --online               switch to online mode"
3678 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
3679
3680 #: src/main.c:527
3681 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3682 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
3683
3684 #: src/main.c:528
3685 msgid "  --debug                debug mode"
3686 msgstr "  --debug                tryb debug"
3687
3688 #: src/main.c:529
3689 msgid "  --help                 display this help and exit"
3690 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3691
3692 #: src/main.c:530
3693 msgid "  --version              output version information and exit"
3694 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3695
3696 #: src/main.c:531
3697 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3698 msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
3699
3700 #: src/main.c:568 src/summaryview.c:5167
3701 #, c-format
3702 msgid "Processing (%s)..."
3703 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
3704
3705 #: src/main.c:571
3706 msgid "top level folder"
3707 msgstr "katalog górnego poziomu"
3708
3709 #: src/main.c:636
3710 msgid "Composing message exists."
3711 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
3712
3713 #: src/main.c:637
3714 msgid "Draft them"
3715 msgstr "Ustaw jako szablon"
3716
3717 #: src/main.c:637
3718 msgid "Discard them"
3719 msgstr "Porzuæ je"
3720
3721 #: src/main.c:637
3722 msgid "Don't quit"
3723 msgstr "Nie wychod¼"
3724
3725 #: src/main.c:651
3726 msgid "Queued messages"
3727 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3728
3729 #: src/main.c:652
3730 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3731 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3732
3733 #: src/main.c:897
3734 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3735 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3736
3737 #: src/mainwindow.c:436
3738 msgid "/_File/_Folder"
3739 msgstr "/_Plik/_Katalog"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:437
3742 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3743 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
3744
3745 #: src/mainwindow.c:439
3746 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3747 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
3748
3749 #: src/mainwindow.c:440
3750 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3751 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:441
3754 msgid "/_File/_Folder/---"
3755 msgstr "/_Plik/_Katalog/---"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:442
3758 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3759 msgstr "/_Plik/_Katalog/Sprawd¼ za now. wiadomo¶_ciami we wsz. katalogach"
3760
3761 #: src/mainwindow.c:444
3762 msgid "/_File/_Add mailbox"
3763 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:445
3766 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3767 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/MH.."
3768
3769 #: src/mainwindow.c:446
3770 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3771 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3772
3773 #: src/mainwindow.c:447
3774 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3775 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3776
3777 #: src/mainwindow.c:448
3778 msgid "/_File/Empty _trash"
3779 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:144
3782 msgid "/_File/_Save as..."
3783 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3784
3785 #: src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:145
3786 msgid "/_File/_Print..."
3787 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3788
3789 #: src/mainwindow.c:453
3790 msgid "/_File/_Work offline"
3791 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3792
3793 #: src/mainwindow.c:456
3794 msgid "/_File/E_xit"
3795 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:461
3798 msgid "/_Edit/Select _thread"
3799 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3800
3801 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:153
3802 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3803 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3804
3805 #: src/mainwindow.c:465
3806 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3807 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3808
3809 #: src/mainwindow.c:467
3810 msgid "/_View/Show or hi_de"
3811 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3812
3813 #: src/mainwindow.c:468
3814 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3815 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3816
3817 #: src/mainwindow.c:470
3818 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3819 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3820
3821 #: src/mainwindow.c:472
3822 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3823 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3824
3825 #: src/mainwindow.c:474
3826 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3827 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3828
3829 #: src/mainwindow.c:476
3830 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3831 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3832
3833 #: src/mainwindow.c:478
3834 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3835 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3836
3837 #: src/mainwindow.c:480
3838 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3839 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3840
3841 #: src/mainwindow.c:482
3842 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3843 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
3844
3845 #: src/mainwindow.c:485
3846 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3847 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:486
3850 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3851 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
3852
3853 #: src/mainwindow.c:488
3854 msgid "/_View/_Sort"
3855 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:489
3858 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3859 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
3860
3861 #: src/mainwindow.c:490
3862 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3863 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
3864
3865 #: src/mainwindow.c:491
3866 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3867 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
3868
3869 #: src/mainwindow.c:492
3870 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3871 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
3872
3873 #: src/mainwindow.c:493
3874 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3875 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
3876
3877 #: src/mainwindow.c:494
3878 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3879 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
3880
3881 #: src/mainwindow.c:495
3882 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3883 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
3884
3885 #: src/mainwindow.c:497
3886 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3887 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:498
3890 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3891 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
3892
3893 #: src/mainwindow.c:499
3894 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3895 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:501
3898 msgid "/_View/_Sort/by score"
3899 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:502
3902 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3903 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:503
3906 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3907 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:504 src/mainwindow.c:507
3910 msgid "/_View/_Sort/---"
3911 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
3912
3913 #: src/mainwindow.c:505
3914 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3915 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:506
3918 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3919 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:508
3922 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3923 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3924
3925 #: src/mainwindow.c:510
3926 msgid "/_View/Th_read view"
3927 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3928
3929 #: src/mainwindow.c:511
3930 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3931 msgstr "/_Widok/Ro_zwiñ wszystkie w±tki"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:512
3934 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3935 msgstr "/_Widok/_Zwiñ wszystkie w±tki"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:513
3938 msgid "/_View/_Hide read messages"
3939 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:514
3942 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3943 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane _elementy..."
3944
3945 #: src/mainwindow.c:517
3946 msgid "/_View/_Go to"
3947 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
3948
3949 #: src/mainwindow.c:518
3950 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3951 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:519
3954 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3955 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3956
3957 #: src/mainwindow.c:520 src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
3958 #: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:538
3959 msgid "/_View/_Go to/---"
3960 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
3961
3962 #: src/mainwindow.c:521
3963 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3964 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3965
3966 #: src/mainwindow.c:523
3967 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3968 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3969
3970 #: src/mainwindow.c:526
3971 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3972 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3973
3974 #: src/mainwindow.c:527
3975 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3976 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3977
3978 #: src/mainwindow.c:529
3979 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3980 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3981
3982 #: src/mainwindow.c:531
3983 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3984 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3985
3986 #: src/mainwindow.c:534
3987 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3988 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3989
3990 #: src/mainwindow.c:536
3991 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3992 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3993
3994 #: src/mainwindow.c:539
3995 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3996 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Innego katalo_gu"
3997
3998 #: src/mainwindow.c:543 src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:159
3999 msgid "/_View/_Code set/---"
4000 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
4001
4002 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:163
4003 msgid "/_View/_Code set"
4004 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
4005
4006 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:164
4007 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4008 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
4009
4010 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:167
4011 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4012 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
4013
4014 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:171
4015 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4016 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
4017
4018 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:175
4019 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4020 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
4021
4022 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:177
4023 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4024 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
4025
4026 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:181
4027 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4028 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
4029
4030 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:184
4031 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4032 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
4033
4034 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:186
4035 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4036 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
4037
4038 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:189
4039 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4040 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
4041
4042 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:192
4043 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4044 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
4045
4046 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:195
4047 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4048 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
4049
4050 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:197
4051 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4052 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
4053
4054 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:199
4055 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4056 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
4057
4058 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:203
4059 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4060 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
4061
4062 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:206
4063 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4064 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
4065
4066 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:209
4067 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4068 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
4069
4070 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:211
4071 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4072 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
4073
4074 #: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:215
4075 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4076 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
4077
4078 #: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:217
4079 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4080 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
4081
4082 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:219
4083 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4084 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
4085
4086 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:221
4087 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4088 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
4089
4090 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:224
4091 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4092 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
4093
4094 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:226
4095 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4096 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
4097
4098 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:229
4099 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4100 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
4101
4102 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:231
4103 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4104 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
4105
4106 #: src/mainwindow.c:623 src/summaryview.c:459
4107 msgid "/_View/Open in new _window"
4108 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
4109
4110 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:239
4111 msgid "/_View/Mess_age source"
4112 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
4113
4114 #: src/mainwindow.c:625
4115 msgid "/_View/Show all _headers"
4116 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
4117
4118 #: src/mainwindow.c:627
4119 msgid "/_View/_Update summary"
4120 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie _podsumowania"
4121
4122 #: src/mainwindow.c:630
4123 msgid "/_Message/Recei_ve"
4124 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie"
4125
4126 #: src/mainwindow.c:631
4127 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4128 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Pobierz z _aktualnego konta"
4129
4130 #: src/mainwindow.c:633
4131 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4132 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Pobierz z _wszystkich kont"
4133
4134 #: src/mainwindow.c:635
4135 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4136 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/_Anuluj pobieranie"
4137
4138 #: src/mainwindow.c:637
4139 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4140 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Od_bieranie/---"
4141
4142 #: src/mainwindow.c:638
4143 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4144 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
4145
4146 #: src/mainwindow.c:640
4147 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4148 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
4149
4150 #: src/mainwindow.c:641
4151 msgid "/_Message/Compose a news message"
4152 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
4153
4154 #: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:246
4155 msgid "/_Message/_Reply"
4156 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
4157
4158 #: src/mainwindow.c:643
4159 msgid "/_Message/Repl_y to"
4160 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
4161
4162 #: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:247
4163 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4164 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
4165
4166 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:249
4167 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4168 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
4169
4170 #: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:251
4171 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4172 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
4173
4174 #: src/mainwindow.c:648
4175 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4176 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
4177
4178 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:254
4179 msgid "/_Message/_Forward"
4180 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
4181
4182 #: src/mainwindow.c:651
4183 msgid "/_Message/Redirect"
4184 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
4185
4186 #: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:259
4187 msgid "/_Message/Re-_edit"
4188 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
4189
4190 #: src/mainwindow.c:655
4191 msgid "/_Message/M_ove..."
4192 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
4193
4194 #: src/mainwindow.c:656
4195 msgid "/_Message/_Copy..."
4196 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
4197
4198 #: src/mainwindow.c:657
4199 msgid "/_Message/_Delete"
4200 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
4201
4202 #: src/mainwindow.c:658
4203 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4204 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
4205
4206 #: src/mainwindow.c:660
4207 msgid "/_Message/_Mark"
4208 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
4209
4210 #: src/mainwindow.c:661
4211 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4212 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
4213
4214 #: src/mainwindow.c:662
4215 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4216 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
4217
4218 #: src/mainwindow.c:663
4219 msgid "/_Message/_Mark/---"
4220 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
4221
4222 #: src/mainwindow.c:664
4223 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4224 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
4225
4226 #: src/mainwindow.c:665
4227 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4228 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
4229
4230 #: src/mainwindow.c:667
4231 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4232 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
4233
4234 #: src/mainwindow.c:670
4235 msgid "/_Tools/_Address book..."
4236 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
4237
4238 #: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:263
4239 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4240 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
4241
4242 #: src/mainwindow.c:673
4243 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4244 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
4245
4246 #: src/mainwindow.c:674
4247 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4248 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
4249
4250 #: src/mainwindow.c:676
4251 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4252 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
4253
4254 #: src/mainwindow.c:679
4255 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4256 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
4257
4258 #: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:266
4259 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4260 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
4261
4262 #: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:268
4263 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4264 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
4265
4266 #: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:270
4267 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4268 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
4269
4270 #: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:272
4271 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4272 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
4273
4274 #: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:274
4275 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4276 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
4277
4278 #: src/mainwindow.c:689
4279 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4280 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania"
4281
4282 #: src/mainwindow.c:690
4283 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
4284 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/_Automatycznie"
4285
4286 #: src/mainwindow.c:692
4287 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
4288 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Od'"
4289
4290 #: src/mainwindow.c:694
4291 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
4292 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Do'"
4293
4294 #: src/mainwindow.c:696
4295 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
4296 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z Tematu"
4297
4298 #: src/mainwindow.c:701
4299 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4300 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
4301
4302 #: src/mainwindow.c:704
4303 msgid "/_Tools/E_xecute"
4304 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
4305
4306 #: src/mainwindow.c:707
4307 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4308 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
4309
4310 #: src/mainwindow.c:711
4311 msgid "/_Tools/_Log window"
4312 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
4313
4314 #: src/mainwindow.c:713
4315 msgid "/_Configuration"
4316 msgstr "/Konfigura_cja"
4317
4318 #: src/mainwindow.c:714
4319 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4320 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
4321
4322 #: src/mainwindow.c:716
4323 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4324 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
4325
4326 #: src/mainwindow.c:718
4327 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4328 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
4329
4330 #: src/mainwindow.c:720
4331 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4332 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
4333
4334 #: src/mainwindow.c:722
4335 msgid "/_Configuration/---"
4336 msgstr "/Konfigura_cja/---"
4337
4338 #: src/mainwindow.c:723
4339 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4340 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
4341
4342 #: src/mainwindow.c:725
4343 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
4344 msgstr "/Konfigura_cja/Wstêpne przetwarzanie..."
4345
4346 #: src/mainwindow.c:727
4347 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
4348 msgstr "/Konfigura_cja/Przetwarzanie koñcowe..."
4349
4350 #: src/mainwindow.c:729
4351 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4352 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
4353
4354 #: src/mainwindow.c:731
4355 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4356 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
4357
4358 #: src/mainwindow.c:732
4359 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4360 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
4361
4362 #: src/mainwindow.c:733
4363 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4364 msgstr "/Konfigura_cja/_Inne Ustawienia..."
4365
4366 #: src/mainwindow.c:734
4367 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4368 msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
4369
4370 #: src/mainwindow.c:737
4371 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4372 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
4373
4374 #: src/mainwindow.c:738
4375 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4376 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4377
4378 #: src/mainwindow.c:740
4379 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4380 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
4381
4382 #: src/mainwindow.c:741
4383 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4384 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4385
4386 #: src/mainwindow.c:743
4387 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4388 msgstr "/Po_moc/_Claws FAQ(Strona dokumentacji Claws)"
4389
4390 #: src/mainwindow.c:745
4391 msgid "/_Help/---"
4392 msgstr "/_Pomoc/---"
4393
4394 #: src/mainwindow.c:868
4395 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4396 msgstr "Jeste¶ w trybie online. Kliknij ikonkê aby przej¶c do trybu offline"
4397
4398 #: src/mainwindow.c:872
4399 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4400 msgstr "Jeste¶ w trybie offline. Kliknij ikonkê aby przej¶c do trybu online"
4401
4402 #: src/mainwindow.c:889
4403 msgid "Select account"
4404 msgstr "Wybierz konto"
4405
4406 #: src/mainwindow.c:1227 src/mainwindow.c:1268 src/mainwindow.c:1296
4407 #: src/prefs_folder_item.c:407
4408 msgid "Untitled"
4409 msgstr "Bez tytu³u"
4410
4411 #: src/mainwindow.c:1297
4412 msgid "none"
4413 msgstr "¿aden"
4414
4415 #: src/mainwindow.c:1564
4416 msgid "Empty trash"
4417 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
4418
4419 #: src/mainwindow.c:1565
4420 msgid "Empty all messages in trash?"
4421 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
4422
4423 #: src/mainwindow.c:1583
4424 msgid "Add mailbox"
4425 msgstr "Dodaj skrzynkê"
4426
4427 #: src/mainwindow.c:1584
4428 msgid ""
4429 "Input the location of mailbox.\n"