2006-10-17 [colin] 2.5.5cvs11
[claws.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to
2 # Polish translation of Sylpheed-claws
3 # Copyright (C) 2000,2003, 2006 Free Software Foundation, Inc.
4 # Translators:
5 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
6 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
7 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
8 # Emil <emil5@go2.pl>, 2003, 2005. 2006
9 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006 
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: sylpheed-claws-2.4.0\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2006-07-17 17:04+0200\n"
15 "PO-Revision-Date: 2006-07-29 16:44+0200\n"
16 "Last-Translator: Emil Nowak <emil5@go2.pl>\n"
17 "Language-Team:  <pl@li.org>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
22 "100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23 "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
24
25 #: src/account.c:377
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
31 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
32
33 #: src/account.c:424
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
36
37 #: src/account.c:681
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Edycja kont"
40
41 #: src/account.c:699
42 msgid ""
43 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
44 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
45 msgstr ""
46 "Konta pocztowe bêd± sprawdzane w kolejno¶ci jak w tabelce poni¿ej.\n"
47 "Zaznaczenie kolumny 'G' spowoduje sprawdzanie wybranego konta \n"
48 "po wci¶niêciu przycisku \"Pobierz wszystkie\"."
49
50 #: src/account.c:774
51 msgid " _Set as default account "
52 msgstr " Ustaw jako domy¶lne konto "
53
54 #: src/account.c:868
55 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
56 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ skopiowane"
57
58 #: src/account.c:874
59 #, c-format
60 msgid "Copy of %s"
61 msgstr "Kopia %s"
62
63 #: src/account.c:1012
64 #, c-format
65 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
66 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
67
68 #: src/account.c:1014
69 msgid "(Untitled)"
70 msgstr "(Bez tytu³u)"
71
72 #: src/account.c:1015
73 msgid "Delete account"
74 msgstr "Usuñ konto"
75
76 #: src/account.c:1456 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:118
77 #: src/compose.c:5519 src/compose.c:5810 src/editaddress.c:953
78 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
79 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
80 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:203
81 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:338 src/prefs_filtering.c:1342
82 msgid "Name"
83 msgstr "Nazwa"
84
85 #: src/account.c:1463 src/prefs_account.c:1165 src/prefs_account.c:2686
86 msgid "Protocol"
87 msgstr "Protokó³"
88
89 #: src/account.c:1470 src/ssl_manager.c:99
90 msgid "Server"
91 msgstr "Serwer"
92
93 #: src/action.c:355
94 #, c-format
95 msgid "Could not get message file %d"
96 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
97
98 #: src/action.c:386
99 msgid "Could not get message part."
100 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
101
102 #: src/action.c:403
103 msgid "Can't get part of multipart message"
104 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
105
106 #: src/action.c:517
107 #, c-format
108 msgid ""
109 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
110 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
111 msgstr ""
112 "Wybrana akcja nie mo¿e byæ u¿yta w oknie kompozycji\n"
113 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
114
115 #: src/action.c:829
116 #, c-format
117 msgid ""
118 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
119 "%s"
120 msgstr ""
121 "Polecenie nie mo¿e zostaæ wykonane. Utworzenie potoku\n"
122 "nie powiod³o siê.\n"
123 "%s"
124
125 #: src/action.c:924
126 #, c-format
127 msgid ""
128 "Could not fork to execute the following command:\n"
129 "%s\n"
130 "%s"
131 msgstr ""
132 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
133 "%s\n"
134 "%s"
135
136 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
137 msgid "Completed"
138 msgstr "Ukoñczono"
139
140 #: src/action.c:1180
141 #, c-format
142 msgid "--- Running: %s\n"
143 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
144
145 #: src/action.c:1184
146 #, c-format
147 msgid "--- Ended: %s\n"
148 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
149
150 #: src/action.c:1217
151 msgid "Action's input/output"
152 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
153
154 #: src/action.c:1527
155 #, c-format
156 msgid ""
157 "Enter the argument for the following action:\n"
158 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
159 "  %s"
160 msgstr ""
161 "Podaj argument dla nastepuj±cej akcji:\n"
162 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
163 "  %s"
164
165 #: src/action.c:1532
166 msgid "Action's hidden user argument"
167 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
168
169 #: src/action.c:1536
170 #, c-format
171 msgid ""
172 "Enter the argument for the following action:\n"
173 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
174 "  %s"
175 msgstr ""
176 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
177 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
178 "  %s"
179
180 #: src/action.c:1541
181 msgid "Action's user argument"
182 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
183
184 #: src/addressadd.c:174
185 msgid "Add to address book"
186 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
187
188 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:339
189 #: src/toolbar.c:448
190 msgid "Address"
191 msgstr "Adres"
192
193 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:120 src/editaddress.c:761
194 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
195 msgid "Remarks"
196 msgstr "Uwagi"
197
198 #: src/addressadd.c:240
199 msgid "Select Address Book Folder"
200 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
201
202 #: src/addressbook.c:119 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
203 #: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
204 #: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
205 msgid "Email Address"
206 msgstr "Adres e-mail"
207
208 #: src/addressbook.c:402
209 msgid "/_Book"
210 msgstr "/_Ksi±¿ka"
211
212 #: src/addressbook.c:403
213 msgid "/_Book/New _Book"
214 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowa _ksi±¿ka"
215
216 #: src/addressbook.c:404
217 msgid "/_Book/New _Folder"
218 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowy _folder"
219
220 #: src/addressbook.c:405
221 msgid "/_Book/New _vCard"
222 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowa _wizytówka"
223
224 #: src/addressbook.c:407
225 msgid "/_Book/New _JPilot"
226 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowy _JPilot"
227
228 #: src/addressbook.c:410
229 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
230 msgstr "/_Ksi±¿ka/Dodaj nowy serwer LDAP"
231
232 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:415
233 msgid "/_Book/---"
234 msgstr "/_Ksi±¿ka/---"
235
236 #: src/addressbook.c:413
237 msgid "/_Book/_Edit book"
238 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Edytuj ksi±¿kê"
239
240 #: src/addressbook.c:414
241 msgid "/_Book/_Delete book"
242 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Usuñ ksi±¿kê"
243
244 #: src/addressbook.c:416
245 msgid "/_Book/_Save"
246 msgstr "/_Ksi±zka/_Zapisz"
247
248 #: src/addressbook.c:417
249 msgid "/_Book/_Close"
250 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Zamknij"
251
252 #: src/addressbook.c:418
253 msgid "/_Address"
254 msgstr "/_Adres"
255
256 #: src/addressbook.c:419
257 msgid "/_Address/_Select all"
258 msgstr "/_Adres/_Zaznacz wszystkie"
259
260 #: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:427
261 #: src/addressbook.c:430
262 msgid "/_Address/---"
263 msgstr "/_Adres/---"
264
265 #: src/addressbook.c:421
266 msgid "/_Address/C_ut"
267 msgstr "/_Adres/_Wytnij"
268
269 #: src/addressbook.c:422
270 msgid "/_Address/_Copy"
271 msgstr "/_Adres/_Kopiuj"
272
273 #: src/addressbook.c:423
274 msgid "/_Address/_Paste"
275 msgstr "/_Adres/_Wstaw"
276
277 #: src/addressbook.c:425
278 msgid "/_Address/_Edit"
279 msgstr "/_Adres/_Edycja"
280
281 #: src/addressbook.c:426
282 msgid "/_Address/_Delete"
283 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
284
285 #: src/addressbook.c:428
286 msgid "/_Address/New _Address"
287 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
288
289 #: src/addressbook.c:429
290 msgid "/_Address/New _Group"
291 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
292
293 #: src/addressbook.c:431
294 msgid "/_Address/_Mail To"
295 msgstr "/_Adres/_Wiadomo¶c do"
296
297 #: src/addressbook.c:432 src/compose.c:756 src/mainwindow.c:759
298 #: src/messageview.c:295
299 msgid "/_Tools"
300 msgstr "/_Narzêdzia"
301
302 #: src/addressbook.c:433
303 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
304 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _LDIF..."
305
306 #: src/addressbook.c:434
307 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
308 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _Mutta..."
309
310 #: src/addressbook.c:435
311 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
312 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _Pine..."
313
314 #: src/addressbook.c:436 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:791
315 #: src/mainwindow.c:793 src/mainwindow.c:802 src/mainwindow.c:805
316 #: src/mainwindow.c:809 src/messageview.c:299 src/messageview.c:320
317 msgid "/_Tools/---"
318 msgstr "/_Narzêdzia/---"
319
320 #: src/addressbook.c:437
321 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
322 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
323
324 #: src/addressbook.c:438
325 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
326 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
327
328 #: src/addressbook.c:439 src/compose.c:761 src/mainwindow.c:834
329 #: src/messageview.c:323
330 msgid "/_Help"
331 msgstr "/Pomo_c"
332
333 #: src/addressbook.c:440 src/compose.c:762 src/mainwindow.c:840
334 #: src/messageview.c:324
335 msgid "/_Help/_About"
336 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
337
338 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:459 src/compose.c:535
339 #: src/mainwindow.c:492 src/messageview.c:161
340 msgid "/_Edit"
341 msgstr "/_Edycja"
342
343 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
344 msgid "/_Delete"
345 msgstr "/_Usuñ"
346
347 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:458
348 #: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:468
349 #: src/compose.c:514 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
350 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
351 #: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
352 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
353 #: src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:432
354 #: src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:471 src/summaryview.c:477
355 msgid "/---"
356 msgstr "/---"
357
358 #: src/addressbook.c:448
359 msgid "/New _Folder"
360 msgstr "/Nowy _Folder"
361
362 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:465
363 msgid "/C_ut"
364 msgstr "/Wy_tnij"
365
366 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:466
367 msgid "/_Copy"
368 msgstr "/_Kopiuj"
369
370 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
371 msgid "/_Paste"
372 msgstr "/_Wstaw"
373
374 #: src/addressbook.c:457
375 msgid "/_Select all"
376 msgstr "/W_ybierz wszystko"
377
378 #: src/addressbook.c:462
379 msgid "/New _Address"
380 msgstr "/Nowy _adres"
381
382 #: src/addressbook.c:463
383 msgid "/New _Group"
384 msgstr "/Nowa _grupa"
385
386 #: src/addressbook.c:470
387 msgid "/_Mail To"
388 msgstr "/_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
389
390 #: src/addressbook.c:472
391 msgid "/_Browse Entry"
392 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
393
394 #: src/addressbook.c:485 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
395 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/prefs_themes.c:683
396 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
397 msgid "Unknown"
398 msgstr "Nieznany"
399
400 #: src/addressbook.c:492 src/addressbook.c:511 src/importldif.c:126
401 msgid "Success"
402 msgstr "Sukces"
403
404 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
405 msgid "Bad arguments"
406 msgstr "Z³e argumenty"
407
408 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
409 msgid "File not specified"
410 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
411
412 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
413 msgid "Error opening file"
414 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
415
416 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
417 msgid "Error reading file"
418 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
419
420 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
421 msgid "End of file encountered"
422 msgstr "Napotkano koniec pliku"
423
424 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
425 msgid "Error allocating memory"
426 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
427
428 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
429 msgid "Bad file format"
430 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
431
432 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
433 msgid "Error writing to file"
434 msgstr "B³±d zapisu pliku"
435
436 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
437 msgid "Error opening directory"
438 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
439
440 #: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:136
441 msgid "No path specified"
442 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
443
444 #: src/addressbook.c:512
445 msgid "Error connecting to LDAP server"
446 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
447
448 #: src/addressbook.c:513
449 msgid "Error initializing LDAP"
450 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
451
452 #: src/addressbook.c:514
453 msgid "Error binding to LDAP server"
454 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
455
456 #: src/addressbook.c:515
457 msgid "Error searching LDAP database"
458 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
459
460 #: src/addressbook.c:516
461 msgid "Timeout performing LDAP operation"
462 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
463
464 #: src/addressbook.c:517
465 msgid "Error in LDAP search criteria"
466 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
467
468 #: src/addressbook.c:518
469 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
470 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
471
472 #: src/addressbook.c:519
473 msgid "LDAP search terminated on request"
474 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
475
476 #: src/addressbook.c:520
477 msgid "Error starting TLS connection"
478 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
479
480 #: src/addressbook.c:835
481 msgid "Sources"
482 msgstr "¬ród³a"
483
484 #: src/addressbook.c:839 src/prefs_other.c:100 src/toolbar.c:190
485 #: src/toolbar.c:1730
486 msgid "Address book"
487 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
488
489 #: src/addressbook.c:962
490 msgid "Lookup name:"
491 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
492
493 #: src/addressbook.c:1026 src/compose.c:1959 src/compose.c:4187
494 #: src/compose.c:5381 src/compose.c:6126 src/prefs_template.c:207
495 #: src/summary_search.c:264
496 msgid "To:"
497 msgstr "Do:"
498
499 #: src/addressbook.c:1030 src/compose.c:1943 src/compose.c:3966
500 #: src/compose.c:4186 src/prefs_template.c:209
501 msgid "Cc:"
502 msgstr "Kopia:"
503
504 #: src/addressbook.c:1034 src/compose.c:1946 src/compose.c:3997
505 #: src/prefs_template.c:211
506 msgid "Bcc:"
507 msgstr "Ukryta kopia:"
508
509 #: src/addressbook.c:1269 src/addressbook.c:1292
510 msgid "Delete address(es)"
511 msgstr "Usuñ adres(y)"
512
513 #: src/addressbook.c:1270
514 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
515 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
516
517 #: src/addressbook.c:1293
518 msgid "Really delete the address(es)?"
519 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
520
521 #: src/addressbook.c:1887
522 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
523 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
524
525 #: src/addressbook.c:1898
526 msgid "Cannot paste into an address group."
527 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
528
529 #: src/addressbook.c:2554
530 #, c-format
531 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
532 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
533
534 #: src/addressbook.c:2557 src/addressbook.c:2583
535 #: src/prefs_filtering_action.c:152
536 msgid "Delete"
537 msgstr "Usuñ"
538
539 #: src/addressbook.c:2566
540 #, c-format
541 msgid ""
542 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
543 "contains will be moved into the parent folder."
544 msgstr ""
545 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nimzawarte "
546 "zostan± przeniesione do katalogu .nadrzêdnego."
547
548 #: src/addressbook.c:2569 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
549 msgid "Delete folder"
550 msgstr "Usuñ katalog"
551
552 #: src/addressbook.c:2570
553 msgid "+Delete _folder only"
554 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
555
556 #: src/addressbook.c:2570
557 msgid "Delete folder and _addresses"
558 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
559
560 #: src/addressbook.c:2581
561 #, c-format
562 msgid ""
563 "Do you want to delete '%s'?\n"
564 "The addresses it contains will be lost."
565 msgstr ""
566 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
567 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
568
569 #: src/addressbook.c:3391
570 msgid "New user, could not save index file."
571 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
572
573 #: src/addressbook.c:3395
574 msgid "New user, could not save address book files."
575 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
576
577 #: src/addressbook.c:3405
578 msgid "Old address book converted successfully."
579 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
580
581 #: src/addressbook.c:3410
582 msgid ""
583 "Old address book converted,\n"
584 "could not save new address index file."
585 msgstr ""
586 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
587 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
588
589 #: src/addressbook.c:3423
590 msgid ""
591 "Could not convert address book,\n"
592 "but created empty new address book files."
593 msgstr ""
594 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
595 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
596
597 #: src/addressbook.c:3429
598 msgid ""
599 "Could not convert address book,\n"
600 "could not save new address index file."
601 msgstr ""
602 "Nie mo¿na przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
603 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
604
605 #: src/addressbook.c:3434
606 msgid ""
607 "Could not convert address book\n"
608 "and could not create new address book files."
609 msgstr ""
610 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
611 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
612
613 #: src/addressbook.c:3441 src/addressbook.c:3447
614 msgid "Addressbook conversion error"
615 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
616
617 #: src/addressbook.c:3485
618 msgid "Addressbook Error"
619 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
620
621 #: src/addressbook.c:3486
622 msgid "Could not read address index"
623 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
624
625 #: src/addressbook.c:3813
626 msgid "Busy searching..."
627 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
628
629 #: src/addressbook.c:3884
630 #, c-format
631 msgid "Search '%s'"
632 msgstr "Szukaj '%s'"
633
634 #: src/addressbook.c:4109
635 msgid "Interface"
636 msgstr "Interfejs"
637
638 #: src/addressbook.c:4125 src/exphtmldlg.c:378 src/expldifdlg.c:394
639 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
640 msgid "Address Book"
641 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
642
643 #: src/addressbook.c:4141
644 msgid "Person"
645 msgstr "Osoba"
646
647 #: src/addressbook.c:4157
648 msgid "EMail Address"
649 msgstr "Adres e-mail"
650
651 #: src/addressbook.c:4173
652 msgid "Group"
653 msgstr "Grupa"
654
655 #: src/addressbook.c:4189 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:441
656 #: src/prefs_account.c:2399 src/prefs_folder_column.c:79
657 msgid "Folder"
658 msgstr "Katalog"
659
660 #: src/addressbook.c:4205
661 msgid "vCard"
662 msgstr "vCard"
663
664 #: src/addressbook.c:4221 src/addressbook.c:4237
665 msgid "JPilot"
666 msgstr "JPilot"
667
668 #: src/addressbook.c:4253
669 msgid "LDAP servers"
670 msgstr "Serwery LDAP"
671
672 #: src/addressbook.c:4269
673 msgid "LDAP Query"
674 msgstr "Zapytanie LDAP"
675
676 #: src/addrgather.c:158
677 msgid "Please specify name for address book."
678 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
679
680 #: src/addrgather.c:178
681 msgid "Please select the mail headers to search."
682 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
683
684 #: src/addrgather.c:185
685 msgid "Harvesting addresses..."
686 msgstr "Zbieranie adresów..."
687
688 #: src/addrgather.c:224
689 msgid "Addresses gathered successfully."
690 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
691
692 #: src/addrgather.c:294
693 msgid "No folder or message was selected."
694 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci."
695
696 #: src/addrgather.c:302
697 msgid ""
698 "Please select a folder to process from the folder\n"
699 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
700 "the message list."
701 msgstr ""
702 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
703 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
704 "wiadomo¶ci z listy."
705
706 #: src/addrgather.c:354
707 msgid "Folder :"
708 msgstr "Katalog :"
709
710 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:546 src/expldifdlg.c:626
711 #: src/importldif.c:909
712 msgid "Address Book :"
713 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
714
715 #: src/addrgather.c:375
716 msgid "Folder Size :"
717 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
718
719 #: src/addrgather.c:390
720 msgid "Process these mail header fields"
721 msgstr "Przetwarzane nag³ówki"
722
723 #: src/addrgather.c:408
724 msgid "Include sub-folders"
725 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
726
727 #: src/addrgather.c:431
728 msgid "Header Name"
729 msgstr "Nazwa nag³ówka"
730
731 #: src/addrgather.c:432
732 msgid "Address Count"
733 msgstr "Liczba adresów"
734
735 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4518
736 #: src/compose.c:8971 src/messageview.c:561 src/messageview.c:574
737 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:563
738 msgid "Warning"
739 msgstr "Ostrze¿enie"
740
741 #: src/addrgather.c:538
742 msgid "Header Fields"
743 msgstr "Pola nag³ówków"
744
745 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:666 src/expldifdlg.c:738
746 #: src/importldif.c:1029
747 msgid "Finish"
748 msgstr "Koniec"
749
750 #: src/addrgather.c:600
751 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
752 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
753
754 #: src/addrgather.c:608
755 #, fuzzy
756 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
757 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
758
759 #: src/addrindex.c:115
760 msgid "Common addresses"
761 msgstr "Wspólne adresy"
762
763 #: src/addrindex.c:116
764 msgid "Personal addresses"
765 msgstr "Adresy osobiste"
766
767 #: src/addrindex.c:122
768 msgid "Common address"
769 msgstr "Wspólny adres"
770
771 #: src/addrindex.c:123
772 msgid "Personal address"
773 msgstr "Osobisty adres"
774
775 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:7199
776 msgid "Notice"
777 msgstr "Notatka"
778
779 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4464 src/inc.c:594
780 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:135 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:226
781 msgid "Error"
782 msgstr "B³±d"
783
784 #: src/alertpanel.c:189
785 msgid "_View log"
786 msgstr "_Poka¿ dziennik"
787
788 #: src/alertpanel.c:336
789 msgid "Show this message next time"
790 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
791
792 #: src/browseldap.c:219
793 msgid "Browse Directory Entry"
794 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
795
796 #: src/browseldap.c:239
797 msgid "Server Name :"
798 msgstr "Nazwa serwera :"
799
800 #: src/browseldap.c:249
801 msgid "Distinguished Name (dn) :"
802 msgstr ""
803
804 #: src/browseldap.c:272
805 msgid "LDAP Name"
806 msgstr "Nazwa LDAP"
807
808 #: src/browseldap.c:274
809 msgid "Attribute Value"
810 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
811
812 #: src/common/nntp.c:73
813 #, c-format
814 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
815 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
816
817 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
818 #, c-format
819 msgid "protocol error: %s\n"
820 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
821
822 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
823 msgid "protocol error\n"
824 msgstr "b³±d protoko³u\n"
825
826 #: src/common/nntp.c:300
827 msgid "Error occurred while posting\n"
828 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
829
830 #: src/common/nntp.c:380
831 msgid "Error occurred while sending command\n"
832 msgstr "B³±d podczas wysy³ania polecenia\n"
833
834 #: src/common/plugin.c:251
835 msgid "Plugin already loaded"
836 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
837
838 #: src/common/plugin.c:261
839 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
840 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
841
842 #: src/common/plugin.c:287
843 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
844 msgstr "Ten modu³ nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL."
845
846 #: src/common/plugin.c:294
847 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
848 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Sylpheed-Claws GTK1"
849
850 #: src/common/smtp.c:176
851 msgid "SMTP AUTH not available\n"
852 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
853
854 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
855 msgid "bad SMTP response\n"
856 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
857
858 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
859 msgid "error occurred on SMTP session\n"
860 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
861
862 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
863 msgid "error occurred on authentication\n"
864 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
865
866 #: src/common/smtp.c:603
867 #, c-format
868 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
869 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
870
871 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
872 msgid "can't start TLS session\n"
873 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
874
875 #: src/common/socket.c:1332
876 #, c-format
877 msgid "write on fd%d: %s\n"
878 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
879
880 #: src/common/ssl.c:159
881 msgid "Error creating ssl context\n"
882 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
883
884 #: src/common/ssl.c:178
885 #, c-format
886 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
887 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
888
889 #: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
890 #: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
891 #: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
892 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
893 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
894 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
895 msgid "<not in certificate>"
896 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
897
898 #: src/common/ssl_certificate.c:239
899 #, c-format
900 msgid ""
901 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
902 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
903 "  Fingerprint: %s\n"
904 "  Signature status: %s"
905 msgstr ""
906 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
907 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
908 "  Odcisk klucza: %s\n"
909 "  Stan podpisu: %s"
910
911 #: src/common/ssl_certificate.c:348
912 msgid "Can't load X509 default paths"
913 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
914
915 #: src/common/string_match.c:79
916 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
917 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
918
919 #: src/common/utils.c:342
920 #, c-format
921 msgid "%dB"
922 msgstr "%dB"
923
924 #: src/common/utils.c:344
925 #, c-format
926 msgid "%.1fKB"
927 msgstr "%.1fKB"
928
929 #: src/common/utils.c:346
930 #, c-format
931 msgid "%.2fMB"
932 msgstr "%.2fMB"
933
934 #: src/common/utils.c:348
935 #, c-format
936 msgid "%.2fGB"
937 msgstr "%.2fGB"
938
939 #: src/compose.c:512
940 msgid "/_Add..."
941 msgstr "/Dod_aj..."
942
943 #: src/compose.c:513
944 msgid "/_Remove"
945 msgstr "/_Usuñ"
946
947 #: src/compose.c:515 src/folderview.c:288
948 msgid "/_Properties..."
949 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
950
951 #: src/compose.c:520 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:278
952 msgid "/_Message"
953 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
954
955 #: src/compose.c:521
956 msgid "/_Message/_Send"
957 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
958
959 #: src/compose.c:523
960 msgid "/_Message/Send _later"
961 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
962
963 #: src/compose.c:525 src/compose.c:529 src/compose.c:532 src/mainwindow.c:715
964 #: src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:744
965 #: src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:281 src/messageview.c:289
966 msgid "/_Message/---"
967 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
968
969 #: src/compose.c:526
970 msgid "/_Message/_Attach file"
971 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz plik"
972
973 #: src/compose.c:527
974 msgid "/_Message/_Insert file"
975 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
976
977 #: src/compose.c:528
978 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
979 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
980
981 #: src/compose.c:530
982 msgid "/_Message/_Save"
983 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Zapisz"
984
985 #: src/compose.c:533
986 msgid "/_Message/_Close"
987 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zam_knij"
988
989 #: src/compose.c:536
990 msgid "/_Edit/_Undo"
991 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
992
993 #: src/compose.c:537
994 msgid "/_Edit/_Redo"
995 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
996
997 #: src/compose.c:538 src/compose.c:626 src/compose.c:629 src/compose.c:635
998 #: src/mainwindow.c:496 src/messageview.c:164
999 msgid "/_Edit/---"
1000 msgstr "/_Edycja/---"
1001
1002 #: src/compose.c:539
1003 msgid "/_Edit/Cu_t"
1004 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
1005
1006 #: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:493 src/messageview.c:162
1007 msgid "/_Edit/_Copy"
1008 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
1009
1010 #: src/compose.c:541
1011 msgid "/_Edit/_Paste"
1012 msgstr "/_Edycja/_Wklej"
1013
1014 #: src/compose.c:542
1015 msgid "/_Edit/Special paste"
1016 msgstr "/_Edycja/Wklej jako"
1017
1018 #: src/compose.c:543
1019 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1020 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Cytat"
1021
1022 #: src/compose.c:545
1023 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1024 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Zawiniêty tekst"
1025
1026 #: src/compose.c:547
1027 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1028 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Niezawiniêty tekst"
1029
1030 #: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:163
1031 msgid "/_Edit/Select _all"
1032 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
1033
1034 #: src/compose.c:550
1035 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1036 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
1037
1038 #: src/compose.c:551
1039 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1040 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
1041
1042 #: src/compose.c:556
1043 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1044 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
1045
1046 #: src/compose.c:561
1047 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1048 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
1049
1050 #: src/compose.c:566
1051 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1052 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
1053
1054 #: src/compose.c:571
1055 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1056 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
1057
1058 #: src/compose.c:576
1059 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1060 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
1061
1062 #: src/compose.c:581
1063 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1064 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
1065
1066 #: src/compose.c:586
1067 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1068 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
1069
1070 #: src/compose.c:591
1071 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1072 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
1073
1074 #: src/compose.c:596
1075 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1076 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
1077
1078 #: src/compose.c:601
1079 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1080 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
1081
1082 #: src/compose.c:606
1083 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1084 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
1085
1086 #: src/compose.c:611
1087 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1088 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
1089
1090 #: src/compose.c:616
1091 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1092 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
1093
1094 #: src/compose.c:621
1095 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1096 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
1097
1098 #: src/compose.c:627
1099 msgid "/_Edit/_Find"
1100 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼"
1101
1102 #: src/compose.c:630
1103 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1104 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
1105
1106 #: src/compose.c:632
1107 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1108 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1109
1110 #: src/compose.c:634
1111 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1112 msgstr "/_Edycja/Aut_omatyczne zawijanie"
1113
1114 #: src/compose.c:636
1115 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1116 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1117
1118 #: src/compose.c:639
1119 msgid "/_Spelling"
1120 msgstr "/Pi_sownia"
1121
1122 #: src/compose.c:640
1123 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1124 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1125
1126 #: src/compose.c:642
1127 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1128 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1129
1130 #: src/compose.c:644
1131 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1132 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
1133
1134 #: src/compose.c:646
1135 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1136 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1137
1138 #: src/compose.c:648
1139 msgid "/_Spelling/---"
1140 msgstr "/Pi_sownia/---"
1141
1142 #: src/compose.c:649
1143 msgid "/_Spelling/Options"
1144 msgstr "/Pi_sownia/Opcje"
1145
1146 #: src/compose.c:652
1147 msgid "/_Options"
1148 msgstr "/_Opcje"
1149
1150 #: src/compose.c:653
1151 msgid "/_Options/Privacy System"
1152 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci"
1153
1154 #: src/compose.c:654
1155 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1156 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci/Brak"
1157
1158 #: src/compose.c:655
1159 msgid "/_Options/Si_gn"
1160 msgstr "/_Opcje/_Podpisz"
1161
1162 #: src/compose.c:656
1163 msgid "/_Options/_Encrypt"
1164 msgstr "/_Opcje/_Szyfruj"
1165
1166 #: src/compose.c:657 src/compose.c:664 src/compose.c:666 src/compose.c:668
1167 msgid "/_Options/---"
1168 msgstr "/_Opcje/---"
1169
1170 #: src/compose.c:658
1171 msgid "/_Options/_Priority"
1172 msgstr "/_Opcje/Pri_orytet"
1173
1174 #: src/compose.c:659
1175 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1176 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Najwy¿szy"
1177
1178 #: src/compose.c:660
1179 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1180 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Wysoki"
1181
1182 #: src/compose.c:661
1183 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1184 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Normalny"
1185
1186 #: src/compose.c:662
1187 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1188 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_iski"
1189
1190 #: src/compose.c:663
1191 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1192 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_ajni¿szy"
1193
1194 #: src/compose.c:665
1195 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1196 msgstr "/_Opcje/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1197
1198 #: src/compose.c:667
1199 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1200 msgstr "/_Opcje/Usuñ odniesienia"
1201
1202 #: src/compose.c:674
1203 msgid "/_Options/Character _encoding"
1204 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków"
1205
1206 #: src/compose.c:675
1207 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1208 msgstr "/_Opcje/Kodowani_e znaków/_Automatyczne"
1209
1210 #: src/compose.c:677 src/compose.c:683 src/compose.c:691 src/compose.c:695
1211 #: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/compose.c:717
1212 #: src/compose.c:721 src/compose.c:731 src/compose.c:735 src/compose.c:745
1213 #: src/compose.c:749
1214 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1215 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/---"
1216
1217 #: src/compose.c:679
1218 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1219 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/7bit ascii (US-ASC_II)"
1220
1221 #: src/compose.c:681
1222 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1223 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Unicode (_UTF-8)"
1224
1225 #: src/compose.c:685
1226 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1227 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
1228
1229 #: src/compose.c:687
1230 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1231 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
1232
1233 #: src/compose.c:689
1234 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1235 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (Windows-1252)"
1236
1237 #: src/compose.c:693
1238 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1239 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
1240
1241 #: src/compose.c:697
1242 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1243 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
1244
1245 #: src/compose.c:699
1246 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1247 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
1248
1249 #: src/compose.c:703
1250 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1251 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Grecja (ISO-8859-_7)"
1252
1253 #: src/compose.c:707
1254 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1255 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Hebrajski (ISO-8859-_8)"
1256
1257 #: src/compose.c:709
1258 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1259 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Hebrajski (Windows-1251)"
1260
1261 #: src/compose.c:713
1262 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1263 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabski (ISO-8859-_6)"
1264
1265 #: src/compose.c:715
1266 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1267 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabski (Windows-1256)"
1268
1269 #: src/compose.c:719
1270 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1271 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Turcja (ISO-8859-_9)"
1272
1273 #: src/compose.c:723
1274 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1275 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
1276
1277 #: src/compose.c:725
1278 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1279 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_R)"
1280
1281 #: src/compose.c:727
1282 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1283 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_U)"
1284
1285 #: src/compose.c:729
1286 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1287 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (Windows-1251)"
1288
1289 #: src/compose.c:733
1290 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1291 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Japonia (ISO-2022-_JP)"
1292
1293 #: src/compose.c:737
1294 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1295 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
1296
1297 #: src/compose.c:739
1298 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1299 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GBK)"
1300
1301 #: src/compose.c:741
1302 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1303 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
1304
1305 #: src/compose.c:743
1306 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1307 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
1308
1309 #: src/compose.c:747
1310 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1311 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Korea(EUC-_KR)"
1312
1313 #: src/compose.c:751
1314 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1315 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajska (TIS-620)"
1316
1317 #: src/compose.c:753
1318 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1319 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajska (Windows-874)"
1320
1321 #: src/compose.c:757
1322 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1323 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1324
1325 #: src/compose.c:758 src/messageview.c:296
1326 msgid "/_Tools/_Address book"
1327 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1328
1329 #: src/compose.c:759
1330 msgid "/_Tools/_Template"
1331 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1332
1333 #: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:792 src/messageview.c:321
1334 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1335 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1336
1337 #: src/compose.c:1554
1338 msgid "Fw: multiple emails"
1339 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
1340
1341 #: src/compose.c:1949
1342 msgid "Reply-To:"
1343 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1344
1345 #: src/compose.c:1952 src/compose.c:5378 src/compose.c:6128
1346 msgid "Newsgroups:"
1347 msgstr "Grupy news:"
1348
1349 #: src/compose.c:1955
1350 msgid "Followup-To:"
1351 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1352
1353 #: src/compose.c:2352
1354 msgid "Quote mark format error."
1355 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1356
1357 #: src/compose.c:2368
1358 msgid "Message reply/forward format error."
1359 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1360
1361 #: src/compose.c:2925
1362 #, c-format
1363 msgid "File %s is empty."
1364 msgstr "Plik %s jest pusty."
1365
1366 #: src/compose.c:2929
1367 #, c-format
1368 msgid "Can't read %s."
1369 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1370
1371 #: src/compose.c:2956
1372 #, c-format
1373 msgid "Message: %s"
1374 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1375
1376 #: src/compose.c:3768
1377 msgid " [Edited]"
1378 msgstr " [Edytowany]"
1379
1380 #: src/compose.c:3774
1381 #, c-format
1382 msgid "%s - Compose message%s"
1383 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1384
1385 #: src/compose.c:3777
1386 #, c-format
1387 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1388 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1389
1390 #: src/compose.c:3802 src/messageview.c:596
1391 msgid ""
1392 "Account for sending mail is not specified.\n"
1393 "Please select a mail account before sending."
1394 msgstr ""
1395 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1396 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1397
1398 #: src/compose.c:3979 src/compose.c:4010 src/compose.c:4041 src/toolbar.c:391
1399 #: src/toolbar.c:441
1400 msgid "Send"
1401 msgstr "Wy¶lij"
1402
1403 #: src/compose.c:3980
1404 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1405 msgstr ""
1406 "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
1407
1408 #: src/compose.c:3981 src/compose.c:4012 src/compose.c:4043 src/compose.c:4464
1409 msgid "+_Send"
1410 msgstr "+_Wy¶lij"
1411
1412 #: src/compose.c:4011
1413 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1414 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
1415
1416 #: src/compose.c:4028
1417 msgid "Recipient is not specified."
1418 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1419
1420 #: src/compose.c:4042
1421 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1422 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1423
1424 #: src/compose.c:4081 src/compose.c:7549
1425 msgid ""
1426 "Could not queue message for sending:\n"
1427 "\n"
1428 "Charset conversion failed."
1429 msgstr ""
1430 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1431 "\n"
1432 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
1433
1434 #: src/compose.c:4085 src/compose.c:7546
1435 #, c-format
1436 msgid ""
1437 "Could not queue message for sending:\n"
1438 "\n"
1439 "Signature failed: %s"
1440 msgstr ""
1441 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1442 "\n"
1443 "B³±d sygnatury %s"
1444
1445 #: src/compose.c:4088
1446 #, c-format
1447 msgid ""
1448 "Could not queue message for sending:\n"
1449 "\n"
1450 "%s."
1451 msgstr ""
1452 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
1453 "%s."
1454
1455 #: src/compose.c:4090
1456 msgid "Could not queue message for sending."
1457 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
1458
1459 #: src/compose.c:4104 src/compose.c:4144
1460 msgid ""
1461 "The message was queued but could not be sent.\n"
1462 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1463 msgstr ""
1464 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1465 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1466
1467 #: src/compose.c:4138
1468 #, fuzzy, c-format
1469 msgid ""
1470 "%s\n"
1471 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1472 msgstr ""
1473 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1474 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1475
1476 #: src/compose.c:4461
1477 #, c-format
1478 msgid ""
1479 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1480 "to the specified %s charset.\n"
1481 "Send it as %s?"
1482 msgstr ""
1483 "Nie mo¿na przekonwertowaæ wiadomo¶ci \n"
1484 "do do wybranej %s .\n"
1485 "Wys³aæ jako %s ?"
1486
1487 #: src/compose.c:4514
1488 #, c-format
1489 msgid ""
1490 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1491 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1492 "\n"
1493 "Send it anyway?"
1494 msgstr ""
1495 "Linia %d przekracza limit d³ugo¶ci (998 bajtów).\n"
1496 "Tre¶æ tej wiadomo¶ci mo¿e ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
1497 "\n"
1498 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
1499
1500 #: src/compose.c:4699
1501 msgid "No account for sending mails available!"
1502 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1503
1504 #: src/compose.c:4709
1505 msgid "No account for posting news available!"
1506 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1507
1508 #: src/compose.c:5395
1509 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1510 msgstr ""
1511 "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
1512
1513 #: src/compose.c:5507
1514 msgid "Mime type"
1515 msgstr "typ MIME"
1516
1517 #: src/compose.c:5513 src/compose.c:5809 src/mimeview.c:202
1518 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:336 src/prefs_summary_column.c:86
1519 #: src/summaryview.c:490
1520 msgid "Size"
1521 msgstr "Wielko¶æ"
1522
1523 #: src/compose.c:5574
1524 msgid "Save Message to "
1525 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1526
1527 #: src/compose.c:5596 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1528 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1529 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:147
1530 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
1531 msgid "_Browse"
1532 msgstr "_Przegl±daj"
1533
1534 #: src/compose.c:5808 src/compose.c:6959
1535 msgid "MIME type"
1536 msgstr "typ MIME"
1537
1538 #: src/compose.c:5880
1539 msgid "Hea_der"
1540 msgstr "Na_g³ówek"
1541
1542 #: src/compose.c:5884
1543 msgid "_Attachments"
1544 msgstr "Z_a³±czniki"
1545
1546 #: src/compose.c:5888
1547 msgid "Othe_rs"
1548 msgstr "In_ne"
1549
1550 #: src/compose.c:5903 src/prefs_template.c:213 src/summary_search.c:271
1551 msgid "Subject:"
1552 msgstr "Temat:"
1553
1554 #: src/compose.c:6091
1555 #, c-format
1556 msgid ""
1557 "Spell checker could not be started.\n"
1558 "%s"
1559 msgstr ""
1560 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1561 "%s"
1562
1563 #: src/compose.c:6202
1564 #, c-format
1565 msgid "From: <i>%s</i>"
1566 msgstr "Od: <i>%s</i>"
1567
1568 #: src/compose.c:6233
1569 msgid "Account to use for this email"
1570 msgstr ""
1571
1572 #: src/compose.c:6235
1573 msgid "Sender address to be used"
1574 msgstr "Adres nadawcy"
1575
1576 #: src/compose.c:6359
1577 #, c-format
1578 msgid ""
1579 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1580 "encrypt this message."
1581 msgstr ""
1582 "System prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿liwe "
1583 "podpisanie czyzaszyfrowanie tej wiadomo¶ci."
1584
1585 #: src/compose.c:6598
1586 msgid "Message To format error."
1587 msgstr "B³êdny rodzaj Do "
1588
1589 #: src/compose.c:6611
1590 msgid "Message Cc format error."
1591 msgstr "B³êdny rodzaj Cc "
1592
1593 #: src/compose.c:6624
1594 msgid "Message Bcc format error."
1595 msgstr "B³êdny rodzaj Bcc "
1596
1597 #: src/compose.c:6638
1598 msgid "Message subject format error."
1599 msgstr "B³êdny rodzaj Tematu."
1600
1601 #: src/compose.c:6853
1602 msgid "Invalid MIME type."
1603 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1604
1605 #: src/compose.c:6868
1606 msgid "File doesn't exist or is empty."
1607 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1608
1609 #: src/compose.c:6941
1610 msgid "Properties"
1611 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1612
1613 #: src/compose.c:6992
1614 msgid "Encoding"
1615 msgstr "Kodowanie"
1616
1617 #: src/compose.c:7012
1618 msgid "Path"
1619 msgstr "¦cie¿ka"
1620
1621 #: src/compose.c:7013 src/prefs_toolbar.c:1060
1622 msgid "File name"
1623 msgstr "Nazwa pliku"
1624
1625 #: src/compose.c:7196
1626 #, c-format
1627 msgid ""
1628 "The external editor is still working.\n"
1629 "Force terminating the process?\n"
1630 "process group id: %d"
1631 msgstr ""
1632 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1633 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1634 "identyfikator grupy procesów: %d"
1635
1636 #: src/compose.c:7238
1637 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1638 msgstr "Komponowanie: wej¶cie z monitorowanego procesu\n"
1639
1640 #: src/compose.c:7519 src/messageview.c:701
1641 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
1642 msgstr "Sylpheed-Claws potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ t± wiadomo¶æ."
1643
1644 #: src/compose.c:7541
1645 msgid "Could not queue message."
1646 msgstr ""
1647 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
1648 " %s."
1649
1650 #: src/compose.c:7543
1651 #, c-format
1652 msgid ""
1653 "Could not queue message:\n"
1654 "\n"
1655 "%s."
1656 msgstr ""
1657 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
1658 "%s."
1659
1660 #: src/compose.c:7659
1661 msgid "Could not save draft."
1662 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
1663
1664 #: src/compose.c:7734 src/compose.c:7757
1665 msgid "Select file"
1666 msgstr "Wybierz plik"
1667
1668 #: src/compose.c:7770
1669 #, c-format
1670 msgid "File '%s' could not be read."
1671 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
1672
1673 #: src/compose.c:7772
1674 #, c-format
1675 msgid ""
1676 "File '%s' contained invalid characters\n"
1677 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1678 msgstr ""
1679 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
1680 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
1681
1682 #: src/compose.c:7820
1683 msgid "Discard message"
1684 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1685
1686 #: src/compose.c:7821
1687 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1688 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1689
1690 #: src/compose.c:7822
1691 msgid "_Discard"
1692 msgstr "Por_zuæ"
1693
1694 #: src/compose.c:7822
1695 msgid "_Save to Drafts"
1696 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
1697
1698 #: src/compose.c:7866
1699 #, c-format
1700 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1701 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
1702
1703 #: src/compose.c:7868
1704 msgid "Apply template"
1705 msgstr "Do³±cz szablon"
1706
1707 #: src/compose.c:7869
1708 msgid "_Replace"
1709 msgstr "Za_mieñ"
1710
1711 #: src/compose.c:7869
1712 msgid "_Insert"
1713 msgstr "Ws_taw"
1714
1715 #: src/compose.c:8556
1716 msgid "Insert or attach?"
1717 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
1718
1719 #: src/compose.c:8557
1720 msgid ""
1721 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
1722 "attach it to the email?"
1723 msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci? czy dodaæ go jako za³±cznik?"
1724
1725 #: src/compose.c:8559
1726 msgid "+_Insert"
1727 msgstr "Ws_taw"
1728
1729 #: src/compose.c:8559
1730 msgid "_Attach"
1731 msgstr "Z_a³±cz"
1732
1733 #: src/compose.c:8965
1734 #, c-format
1735 msgid ""
1736 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
1737 "time. Do you want to continue?"
1738 msgstr ""
1739 "Zamierzasz odopowiedzieæ na %d wiadomo¶ci. Otworzenie takiej ilo¶ci okien "
1740 "mo¿e zaj±æ trochê czasu. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
1741
1742 #: src/crash.c:142
1743 #, c-format
1744 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1745 msgstr "Proces Sylpheed-Claws (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1746
1747 #: src/crash.c:188
1748 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1749 msgstr "Sylpheed-Claws zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
1750
1751 #: src/crash.c:204
1752 #, c-format
1753 msgid ""
1754 "%s.\n"
1755 "Please file a bug report and include the information below."
1756 msgstr ""
1757 "%s.\n"
1758 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1759
1760 #: src/crash.c:209
1761 msgid "Debug log"
1762 msgstr "Dziennik debugu"
1763
1764 #: src/crash.c:253
1765 msgid "Close"
1766 msgstr "Zamknij"
1767
1768 #: src/crash.c:258
1769 msgid "Save..."
1770 msgstr "Zapisz..."
1771
1772 #: src/crash.c:263
1773 msgid "Create bug report"
1774 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1775
1776 #: src/crash.c:310
1777 msgid "Save crash information"
1778 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1779
1780 #: src/editaddress.c:153
1781 msgid "Add New Person"
1782 msgstr "Dodaj now± osobê"
1783
1784 #: src/editaddress.c:154
1785 msgid "Edit Person Details"
1786 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1787
1788 #: src/editaddress.c:316
1789 msgid "An Email address must be supplied."
1790 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1791
1792 #: src/editaddress.c:490
1793 msgid "A Name and Value must be supplied."
1794 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1795
1796 #: src/editaddress.c:560
1797 msgid "Edit Person Data"
1798 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1799
1800 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1801 #: src/ldif.c:819
1802 msgid "Display Name"
1803 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
1804
1805 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
1806 msgid "Last Name"
1807 msgstr "Nazwisko"
1808
1809 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
1810 msgid "First Name"
1811 msgstr "Imiê"
1812
1813 #: src/editaddress.c:683
1814 msgid "Nickname"
1815 msgstr "Ksywka"
1816
1817 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1818 msgid "Alias"
1819 msgstr "Alias"
1820
1821 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:222
1822 #: src/prefs_matcher.c:490
1823 msgid "Value"
1824 msgstr "Warto¶æ"
1825
1826 #: src/editaddress.c:1070
1827 msgid "_User Data"
1828 msgstr "Dane _u¿ytkownika"
1829
1830 #: src/editaddress.c:1071
1831 msgid "_Email Addresses"
1832 msgstr "Adr_esy e-mail"
1833
1834 #: src/editaddress.c:1072
1835 msgid "O_ther Attributes"
1836 msgstr "In_ne Cechy"
1837
1838 #: src/editbook.c:113
1839 msgid "File appears to be Ok."
1840 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1841
1842 #: src/editbook.c:116
1843 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1844 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1845
1846 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1847 msgid "Could not read file."
1848 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1849
1850 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1851 msgid "Edit Addressbook"
1852 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1853
1854 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1855 msgid " Check File "
1856 msgstr "Sprawd¼ plik "
1857
1858 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1859 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1895
1860 msgid "File"
1861 msgstr "Plik"
1862
1863 #: src/editbook.c:285
1864 msgid "Add New Addressbook"
1865 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1866
1867 #: src/editgroup.c:103
1868 msgid "A Group Name must be supplied."
1869 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1870
1871 #: src/editgroup.c:286
1872 msgid "Edit Group Data"
1873 msgstr "Edytuj dane grupy"
1874
1875 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
1876 msgid "Group Name"
1877 msgstr "Nazwa grupy"
1878
1879 #: src/editgroup.c:333
1880 msgid "Addresses in Group"
1881 msgstr "Adresy w grupie"
1882
1883 #: src/editgroup.c:364
1884 msgid "Available Addresses"
1885 msgstr "Dostêpne adresy"
1886
1887 #: src/editgroup.c:425
1888 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
1889 msgstr ""
1890 "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
1891
1892 #: src/editgroup.c:473
1893 msgid "Edit Group Details"
1894 msgstr "Edytuj dane grupê"
1895
1896 #: src/editgroup.c:476
1897 msgid "Add New Group"
1898 msgstr "Dodaj now± grupê"
1899
1900 #: src/editgroup.c:526
1901 msgid "Edit folder"
1902 msgstr "Edytuj folder"
1903
1904 #: src/editgroup.c:526
1905 msgid "Input the new name of folder:"
1906 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1907
1908 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
1909 msgid "New folder"
1910 msgstr "Nowy katalog"
1911
1912 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
1913 msgid "Input the name of new folder:"
1914 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1915
1916 #: src/editjpilot.c:200
1917 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1918 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1919
1920 #: src/editjpilot.c:212
1921 msgid "Select JPilot File"
1922 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1923
1924 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1925 msgid "Edit JPilot Entry"
1926 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1927
1928 #: src/editjpilot.c:294
1929 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1930 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1931
1932 #: src/editjpilot.c:385
1933 msgid "Add New JPilot Entry"
1934 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1935
1936 #: src/editldap_basedn.c:143
1937 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1938 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1939
1940 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
1941 msgid "Hostname"
1942 msgstr "Nazwa hosta"
1943
1944 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:107
1945 msgid "Port"
1946 msgstr "Port"
1947
1948 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
1949 msgid "Search Base"
1950 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1951
1952 #: src/editldap_basedn.c:204
1953 msgid "Available Search Base(s)"
1954 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1955
1956 #: src/editldap_basedn.c:294
1957 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1958 msgstr ""
1959 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1960
1961 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
1962 msgid "Could not connect to server"
1963 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1964
1965 #: src/editldap.c:153
1966 msgid "A Name must be supplied."
1967 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana."
1968
1969 #: src/editldap.c:165
1970 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1971 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera."
1972
1973 #: src/editldap.c:178
1974 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1975 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany."
1976
1977 #: src/editldap.c:275
1978 msgid "Connected successfully to server"
1979 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1980
1981 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
1982 msgid "Edit LDAP Server"
1983 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1984
1985 #: src/editldap.c:434
1986 msgid "A name that you wish to call the server."
1987 msgstr "Nazwa jak± chcesz nazywaæ serwer."
1988
1989 #: src/editldap.c:449
1990 msgid ""
1991 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1992 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1993 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1994 "computer as Sylpheed-Claws."
1995 msgstr ""
1996 "To jest nazwa hosta serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e byæ "
1997 "w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ "
1998 "adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Sylpheed-"
1999 "Claws nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
2000
2001 #: src/editldap.c:470
2002 msgid "TLS"
2003 msgstr "TLS"
2004
2005 #: src/editldap.c:471
2006 msgid "SSL"
2007 msgstr "SSL"
2008
2009 #: src/editldap.c:475
2010 msgid ""
2011 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2012 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2013 "TLS_CACERTDIR fields)."
2014 msgstr ""
2015
2016 #: src/editldap.c:480
2017 msgid ""
2018 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2019 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2020 "TLS_CACERTDIR fields)."
2021 msgstr ""
2022
2023 #: src/editldap.c:494
2024 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2025 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
2026
2027 #: src/editldap.c:498
2028 msgid " Check Server "
2029 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
2030
2031 #: src/editldap.c:503
2032 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2033 msgstr ""
2034 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
2035
2036 #: src/editldap.c:518
2037 msgid ""
2038 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2039 "Examples include:\n"
2040 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2041 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2042 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2043 msgstr ""
2044 "Okre¶la nazwê katalogu który bêdzie przeszukiwany na serwerze.Przyk³ad "
2045 "zawiera:\n"
2046
2047 #: src/editldap.c:531
2048 msgid ""
2049 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2050 "server."
2051 msgstr ""
2052 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2053 "serwera."
2054
2055 #: src/editldap.c:589
2056 msgid "Search Attributes"
2057 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2058
2059 #: src/editldap.c:599
2060 msgid ""
2061 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2062 "find a name or address."
2063 msgstr ""
2064 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
2065 "odnalezienianazwy lub adresu."
2066
2067 #: src/editldap.c:603
2068 msgid " Defaults "
2069 msgstr " Domy¶lne "
2070
2071 #: src/editldap.c:608
2072 msgid ""
2073 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2074 "names and addresses during a name or address search process."
2075 msgstr ""
2076 "Atrybuty nazw zostan± zresetowane do domy¶lnych warto¶ci które powinny "
2077 "odpowiadaæ wiêkszo¶ci nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2078
2079 #: src/editldap.c:615
2080 msgid "Max Query Age (secs)"
2081 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2082
2083 #: src/editldap.c:631
2084 msgid ""
2085 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2086 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2087 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2088 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2089 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2090 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2091 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2092 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2093 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2094 "more memory to cache results."
2095 msgstr ""
2096
2097 #: src/editldap.c:649
2098 msgid "Include server in dynamic search"
2099 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2100
2101 #: src/editldap.c:655
2102 msgid ""
2103 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2104 "address completion."
2105 msgstr ""
2106 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2107 "uzywania uzupe³niania adresu."
2108
2109 #: src/editldap.c:662
2110 msgid "Match names 'containing' search term"
2111 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawieraj±ce' szukane pojêcie"
2112
2113 #: src/editldap.c:668
2114 msgid ""
2115 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2116 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2117 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2118 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2119 "searches against other address interfaces."
2120 msgstr ""
2121
2122 #: src/editldap.c:723
2123 msgid "Bind DN"
2124 msgstr "£±cz DN"
2125
2126 #: src/editldap.c:733
2127 msgid ""
2128 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2129 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2130 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2131 "performing a search."
2132 msgstr ""
2133 "Nazwa konta u¿ytkownika LDAP u¿yta do ³±czenia z serwerem. Jest zwykle "
2134 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2135 "\"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2136
2137 #: src/editldap.c:741
2138 msgid "Bind Password"
2139 msgstr "£±cz has³o"
2140
2141 #: src/editldap.c:752
2142 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2143 msgstr ""
2144 "Has³o które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
2145
2146 #: src/editldap.c:758
2147 msgid "Timeout (secs)"
2148 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2149
2150 #: src/editldap.c:773
2151 msgid "The timeout period in seconds."
2152 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2153
2154 #: src/editldap.c:777
2155 msgid "Maximum Entries"
2156 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2157
2158 #: src/editldap.c:792
2159 msgid ""
2160 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2161 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2162
2163 #: src/editldap.c:808
2164 msgid "Basic"
2165 msgstr "Podstawowe"
2166
2167 #: src/editldap.c:809
2168 msgid "Search"
2169 msgstr "Szukaj"
2170
2171 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:411
2172 msgid "Extended"
2173 msgstr "Rozszerzone"
2174
2175 #: src/editldap.c:1037
2176 msgid "Add New LDAP Server"
2177 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2178
2179 #: src/editvcard.c:104
2180 msgid "File does not appear to be vCard format."
2181 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
2182
2183 #: src/editvcard.c:116
2184 msgid "Select vCard File"
2185 msgstr "Wybierz plik vCard"
2186
2187 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2188 msgid "Edit vCard Entry"
2189 msgstr "Edytuj wpis vCard"
2190
2191 #: src/editvcard.c:271
2192 msgid "Add New vCard Entry"
2193 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:113
2196 msgid "Please specify output directory and file to create."
2197 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:116
2200 msgid "Select stylesheet and formatting."
2201 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:119 src/expldifdlg.c:117
2204 msgid "File exported successfully."
2205 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:184
2208 #, c-format
2209 msgid ""
2210 "HTML Output Directory '%s'\n"
2211 "does not exist. OK to create new directory?"
2212 msgstr ""
2213 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
2214 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2215
2216 #: src/exphtmldlg.c:187 src/expldifdlg.c:193
2217 msgid "Create Directory"
2218 msgstr "Stwórz katalog"
2219
2220 #: src/exphtmldlg.c:196
2221 #, c-format
2222 msgid ""
2223 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2224 "%s"
2225 msgstr ""
2226 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
2227 "%s"
2228
2229 #: src/exphtmldlg.c:198 src/expldifdlg.c:204
2230 msgid "Failed to Create Directory"
2231 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2232
2233 #: src/exphtmldlg.c:240
2234 msgid "Error creating HTML file"
2235 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2236
2237 #: src/exphtmldlg.c:326
2238 msgid "Select HTML output file"
2239 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy HTML"
2240
2241 #: src/exphtmldlg.c:390
2242 msgid "HTML Output File"
2243 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2244
2245 #: src/exphtmldlg.c:399 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2246 #: src/importldif.c:682
2247 msgid "B_rowse"
2248 msgstr "P_rzegl±daj"
2249
2250 #: src/exphtmldlg.c:452
2251 msgid "Stylesheet"
2252 msgstr "Wzór stylów"
2253
2254 #: src/exphtmldlg.c:460 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1632
2255 #: src/gtk/gtkaspell.c:2299 src/mainwindow.c:964 src/prefs_account.c:661
2256 #: src/summaryview.c:4735
2257 msgid "None"
2258 msgstr "Brak"
2259
2260 #: src/exphtmldlg.c:461 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
2261 msgid "Default"
2262 msgstr "Domy¶lne"
2263
2264 #: src/exphtmldlg.c:462 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:131
2265 msgid "Full"
2266 msgstr "Pe³ny"
2267
2268 #: src/exphtmldlg.c:463
2269 msgid "Custom"
2270 msgstr "W³asne"
2271
2272 #: src/exphtmldlg.c:464
2273 msgid "Custom-2"
2274 msgstr "W³asne-2"
2275
2276 #: src/exphtmldlg.c:465
2277 msgid "Custom-3"
2278 msgstr "W³asne-3"
2279
2280 #: src/exphtmldlg.c:466
2281 msgid "Custom-4"
2282 msgstr "W³asne-4"
2283
2284 #: src/exphtmldlg.c:473
2285 msgid "Full Name Format"
2286 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2287
2288 #: src/exphtmldlg.c:481
2289 msgid "First Name, Last Name"
2290 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2291
2292 #: src/exphtmldlg.c:482
2293 msgid "Last Name, First Name"
2294 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2295
2296 #: src/exphtmldlg.c:489
2297 msgid "Color Banding"
2298 msgstr "Pasek koloru"
2299
2300 #: src/exphtmldlg.c:495
2301 msgid "Format Email Links"
2302 msgstr "Formatowanie odno¶ników e-mailowych"
2303
2304 #: src/exphtmldlg.c:501
2305 msgid "Format User Attributes"
2306 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2307
2308 #: src/exphtmldlg.c:556 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2309 msgid "File Name :"
2310 msgstr "Nazwa pliku :"
2311
2312 #: src/exphtmldlg.c:566
2313 msgid "Open with Web Browser"
2314 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2315
2316 #: src/exphtmldlg.c:598
2317 msgid "Export Address Book to HTML File"
2318 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2319
2320 #: src/exphtmldlg.c:664 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
2321 msgid "File Info"
2322 msgstr "Informacje o pliku"
2323
2324 #: src/exphtmldlg.c:665
2325 msgid "Format"
2326 msgstr "Format"
2327
2328 #: src/expldifdlg.c:111
2329 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2330 msgstr ""
2331 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2332
2333 #: src/expldifdlg.c:114
2334 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2335 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyró¿nionej nazwy."
2336
2337 #: src/expldifdlg.c:190
2338 #, c-format
2339 msgid ""
2340 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2341 "does not exist. OK to create new directory?"
2342 msgstr ""
2343 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2344 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2345
2346 #: src/expldifdlg.c:202
2347 #, c-format
2348 msgid ""
2349 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2350 "%s"
2351 msgstr ""
2352 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2353 "%s"
2354
2355 #: src/expldifdlg.c:247
2356 msgid "Suffix was not supplied"
2357 msgstr "Nie podano przedrostka"
2358
2359 #: src/expldifdlg.c:249
2360 msgid ""
2361 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2362 "you wish to proceed without a suffix?"
2363 msgstr ""
2364 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2365 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
2366
2367 #: src/expldifdlg.c:267
2368 msgid "Error creating LDIF file"
2369 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
2370
2371 #: src/expldifdlg.c:342
2372 msgid "Select LDIF output file"
2373 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
2374
2375 #: src/expldifdlg.c:406
2376 msgid "LDIF Output File"
2377 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
2378
2379 #: src/expldifdlg.c:467
2380 msgid "Suffix"
2381 msgstr "Przedrostek"
2382
2383 #: src/expldifdlg.c:479
2384 msgid ""
2385 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2386 "entry. Examples include:\n"
2387 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2388 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2389 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2390 msgstr ""
2391 "Przyrostek jest u¿yty do stwo¿enia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
2392 "LDAP. Przyk³ad zawiera:\n"
2393 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2394 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
2395 "  o=Nazwa organizacji,c=Pañstwo\n"
2396
2397 #: src/expldifdlg.c:488
2398 msgid "Relative DN"
2399 msgstr "Relatywne WN"
2400
2401 #: src/expldifdlg.c:495
2402 msgid "Unique ID"
2403 msgstr "Unikatowy identyfikator"
2404
2405 #: src/expldifdlg.c:503
2406 msgid ""
2407 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2408 "to:\n"
2409 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2410 msgstr ""
2411 "Unikalne ID ksi±zki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
2412 "podobnie do:\n"
2413 " uid=102376,ou=ludzie,dc=sylpheed,dc=org"
2414
2415 #: src/expldifdlg.c:516
2416 msgid ""
2417 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2418 "similar to:\n"
2419 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2420 msgstr ""
2421 "Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest uzywana do stworzenia WN "
2422 "formatowanej podobnie do:\n"
2423 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=sylpheed,dc=org"
2424
2425 #: src/expldifdlg.c:529
2426 msgid ""
2427 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2428 "formatted similar to:\n"
2429 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2430 msgstr ""
2431 "Pierwszy adres Email nale¿±cy do osoby jest u¿yty do tworzenia WN który jest "
2432 "formatowany podobnie do:\n"
2433 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=sylpheed,dc=org"
2434
2435 #: src/expldifdlg.c:543
2436 msgid ""
2437 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2438 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2439 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2440 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2441 "available RDN options that will be used to create the DN."
2442 msgstr ""
2443 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ³adowanych do serwera LDAP. Ka¿dy "
2444 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyró¿niona Nazwa"
2445 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyró¿nionej Nazwy"
2446 "\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostepnych opcji RWN "
2447 "która zostanie u¿yta do stworzenia WN."
2448
2449 #: src/expldifdlg.c:556
2450 msgid "Use DN attribute if present in data"
2451 msgstr "U¿yj atrybutu WN je¿eli obecny w danych"
2452
2453 #: src/expldifdlg.c:563
2454 msgid ""
2455 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2456 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2457 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2458 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2459 msgstr ""
2460 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy któe zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
2461 "pliku LDIF. \"Wyró¿niona Nazwa\" (WN) atrybutu u¿ytkownika, je¶li obecna w "
2462 "ksi±¿kce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
2463 "zaznaczone powy¿ej zostanie u¿yte je¿eli atrybut u¿ytkownika WN nie zostanie "
2464 "znaleziony."
2465
2466 #: src/expldifdlg.c:574
2467 msgid "Exclude record if no Email Address"
2468 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
2469
2470 #: src/expldifdlg.c:581
2471 msgid ""
2472 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2473 "option to ignore these records."
2474 msgstr ""
2475 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
2476 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
2477
2478 #: src/expldifdlg.c:669
2479 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2480 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
2481
2482 #: src/expldifdlg.c:737
2483 msgid "Distguished Name"
2484 msgstr "Wyró¿niona Nazwa"
2485
2486 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6069
2487 msgid "Export to mbox file"
2488 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
2489
2490 #: src/export.c:139
2491 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2492 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportowaæ i podaj plik mbox."
2493
2494 #: src/export.c:150
2495 msgid "Source folder:"
2496 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2497
2498 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2499 msgid "Mbox file:"
2500 msgstr "Lokalny plik mbox"
2501
2502 #: src/export.c:211
2503 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2504 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie mo¿e byæ pusta."
2505
2506 #: src/export.c:216
2507 msgid "Source folder can't be left empty."
2508 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
2509
2510 #: src/export.c:229
2511 msgid "Can't find the source folder."
2512 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
2513
2514 #: src/export.c:252
2515 msgid "Select exporting file"
2516 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2517
2518 #: src/exporthtml.c:805
2519 msgid "Full Name"
2520 msgstr "Pe³na nazwa"
2521
2522 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
2523 msgid "Attributes"
2524 msgstr "Atrybuty"
2525
2526 #: src/exporthtml.c:1010
2527 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2528 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheed-Claws"
2529
2530 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2531 msgid "Name already exists but is not a directory."
2532 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2533
2534 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2535 msgid "No permissions to create directory."
2536 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2537
2538 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2539 msgid "Name is too long."
2540 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2541
2542 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2543 msgid "Not specified."
2544 msgstr "Nie okre¶lono"
2545
2546 #: src/folder.c:1275 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:208
2547 msgid "Inbox"
2548 msgstr "Przychodz±ca"
2549
2550 #: src/folder.c:1279 src/foldersel.c:375
2551 msgid "Sent"
2552 msgstr "Wys³ane"
2553
2554 #: src/folder.c:1283 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:211
2555 msgid "Queue"
2556 msgstr "Kolejka"
2557
2558 #: src/folder.c:1287 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:212
2559 #: src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:399 src/toolbar.c:490
2560 msgid "Trash"
2561 msgstr "Wysypisko"
2562
2563 #: src/folder.c:1291 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:210
2564 msgid "Drafts"
2565 msgstr "Kopie robocze"
2566
2567 #: src/folder.c:1562
2568 #, c-format
2569 msgid "Processing (%s)...\n"
2570 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2571
2572 #: src/folder.c:1935 src/inc.c:634
2573 msgid "Filtering messages...\n"
2574 msgstr "Filtrowanie wiadomo¶ci...\n"
2575
2576 #: src/folder.c:2477
2577 #, c-format
2578 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2579 msgstr "Pobieranie wszystkich wiadomo¶ci w %s ...\n"
2580
2581 #: src/folder.c:2766
2582 #, c-format
2583 msgid "Moving %s to %s...\n"
2584 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2585
2586 #: src/folder.c:3035
2587 #, c-format
2588 msgid "Updating cache for %s..."
2589 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
2590
2591 #: src/folder.c:3739
2592 msgid "Processing messages..."
2593 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
2594
2595 #: src/foldersel.c:228
2596 msgid "Select folder"
2597 msgstr "Wybierz katalog"
2598
2599 #: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
2600 msgid "NewFolder"
2601 msgstr "Nowy katalog"
2602
2603 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
2604 #: src/mh_gtk.c:238
2605 #, c-format
2606 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2607 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
2608
2609 #: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
2610 #: src/mh_gtk.c:245
2611 #, c-format
2612 msgid "The folder '%s' already exists."
2613 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2614
2615 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
2616 #, c-format
2617 msgid "Can't create the folder '%s'."
2618 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
2619
2620 #: src/folderview.c:286
2621 msgid "/Mark all re_ad"
2622 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2623
2624 #: src/folderview.c:287
2625 msgid "/_Search folder..."
2626 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2627
2628 #: src/folderview.c:289
2629 msgid "/Process_ing..."
2630 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2631
2632 #: src/folderview.c:293
2633 #, fuzzy
2634 msgid "/------trashsep"
2635 msgstr "/------"
2636
2637 #: src/folderview.c:294
2638 msgid "/Empty _trash..."
2639 msgstr "/Opró¿nij kosz..."
2640
2641 #: src/folderview.c:298
2642 #, fuzzy
2643 msgid "/------queuesep"
2644 msgstr "/------"
2645
2646 #: src/folderview.c:299
2647 msgid "/Send _queue..."
2648 msgstr "/Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
2649
2650 #: src/folderview.c:442 src/prefs_actions.c:450
2651 #: src/prefs_filtering_action.c:585 src/prefs_folder_column.c:80
2652 #: src/prefs_matcher.c:730
2653 msgid "New"
2654 msgstr "Nowe"
2655
2656 #: src/folderview.c:443 src/prefs_folder_column.c:81
2657 msgid "Unread"
2658 msgstr "Nieprzeczytane"
2659
2660 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
2661 #: src/folderview.c:445 src/summaryview.c:491
2662 msgid "#"
2663 msgstr "#"
2664
2665 #: src/folderview.c:678
2666 msgid "Setting folder info..."
2667 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2668
2669 #: src/folderview.c:732 src/summaryview.c:3278
2670 msgid "Mark all as read"
2671 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2672
2673 #: src/folderview.c:733 src/summaryview.c:3279
2674 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2675 msgstr ""
2676 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
2677 "przeczytane?"
2678
2679 #: src/folderview.c:1018
2680 msgid ""
2681 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
2682 "Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
2683 "disabled.\n"
2684 "\n"
2685 "You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
2686 msgstr ""
2687 "Masz zdefiniowane jedno lub wiêcej kont IMAP. Jednak ta wersja Sylpheed-"
2688 "Claws zosta³a zbudowana bez obs³ugi IMAP; Twoje konta IMAP zosta³y "
2689 "zdeaktywowane.\n"
2690 "\n"
2691 "Prawdopodobnie potrzebujesz zainstalowaæ libtepan lub przekompilowaæ "
2692 "Sylpheed-Claws."
2693
2694 #: src/folderview.c:1035 src/imap.c:3110 src/mainwindow.c:3696 src/setup.c:90
2695 #, c-format
2696 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2697 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2698
2699 #: src/folderview.c:1039 src/imap.c:3115 src/mainwindow.c:3701 src/setup.c:95
2700 #, c-format
2701 msgid "Scanning folder %s ..."
2702 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2703
2704 #: src/folderview.c:1066
2705 msgid "Rebuild folder tree"
2706 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
2707
2708 #: src/folderview.c:1067
2709 msgid ""
2710 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2711 msgstr ""
2712 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
2713 "chcesz kontynuowaæ?"
2714
2715 #: src/folderview.c:1077
2716 msgid "Rebuilding folder tree..."
2717 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2718
2719 #: src/folderview.c:1079
2720 msgid "Scanning folder tree..."
2721 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
2722
2723 #: src/folderview.c:1197
2724 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2725 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2726
2727 #: src/folderview.c:2031
2728 #, c-format
2729 msgid "Closing Folder %s..."
2730 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
2731
2732 #: src/folderview.c:2070
2733 #, c-format
2734 msgid "Opening Folder %s..."
2735 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2736
2737 #: src/folderview.c:2083
2738 msgid "Folder could not be opened."
2739 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2740
2741 #: src/folderview.c:2242 src/mainwindow.c:1962
2742 msgid "Empty trash"
2743 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
2744
2745 #: src/folderview.c:2243
2746 msgid "Delete all messages in trash?"
2747 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
2748
2749 #: src/folderview.c:2244 src/mainwindow.c:1964
2750 msgid "+_Empty trash"
2751 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
2752
2753 #: src/folderview.c:2288 src/inc.c:1447 src/toolbar.c:2091
2754 msgid "Offline warning"
2755 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
2756
2757 #: src/folderview.c:2289 src/toolbar.c:2092
2758 msgid "You're working offline. Override?"
2759 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz przej¶æ do trybu on-line?"
2760
2761 #: src/folderview.c:2300 src/toolbar.c:2111
2762 msgid "Send queued messages"
2763 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
2764
2765 #: src/folderview.c:2301 src/toolbar.c:2112
2766 msgid "Send all queued messages?"
2767 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
2768
2769 #: src/folderview.c:2302 src/messageview.c:562 src/messageview.c:579
2770 #: src/prefs_account.c:1030 src/toolbar.c:2113
2771 msgid "_Send"
2772 msgstr "_Wy¶lij"
2773
2774 #: src/folderview.c:2310 src/toolbar.c:2131
2775 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2776 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
2777
2778 #: src/folderview.c:2313 src/main.c:1263 src/toolbar.c:2134
2779 #, c-format
2780 msgid ""
2781 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
2782 "%s"
2783 msgstr ""
2784 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
2785 "%s"
2786
2787 #: src/folderview.c:2380
2788 #, c-format
2789 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2790 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
2791
2792 #: src/folderview.c:2383
2793 msgid "Move folder"
2794 msgstr "Przenie¶ katalog"
2795
2796 #: src/folderview.c:2394
2797 #, c-format
2798 msgid "Moving %s to %s..."
2799 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2800
2801 #: src/folderview.c:2423
2802 msgid "Source and destination are the same."
2803 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2804
2805 #: src/folderview.c:2426
2806 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2807 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2808
2809 #: src/folderview.c:2429
2810 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2811 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2812
2813 #: src/folderview.c:2432
2814 msgid "Move failed!"
2815 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2816
2817 #: src/folderview.c:2468
2818 #, c-format
2819 msgid "Processing configuration for folder %s"
2820 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
2821
2822 #: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1409 src/summaryview.c:3945
2823 #: src/toolbar.c:178
2824 msgid "Print"
2825 msgstr "Drukuj"
2826
2827 #: src/gedit-print.c:244
2828 msgid "Preparing pages..."
2829 msgstr "Przygotowywanie stron..."
2830
2831 #: src/gedit-print.c:271
2832 #, c-format
2833 msgid "Rendering page %d of %d..."
2834 msgstr "Renderowanie strony %d z %d"
2835
2836 #: src/gedit-print.c:273
2837 #, c-format
2838 msgid "Printing page %d of %d..."
2839 msgstr "Drukowanie strony %d z %d"
2840
2841 #: src/gedit-print.c:295
2842 msgid "Print preview"
2843 msgstr "Podgl±d wydruku"
2844
2845 #: src/gedit-print.c:451
2846 msgid "Page %N of %Q"
2847 msgstr "Strona %N z %Q"
2848
2849 #: src/grouplistdialog.c:173
2850 msgid "Newsgroup subscription"
2851 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2852
2853 #: src/grouplistdialog.c:189
2854 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2855 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2856
2857 #: src/grouplistdialog.c:195
2858 msgid "Find groups:"
2859 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2860
2861 #: src/grouplistdialog.c:203
2862 msgid " Search "
2863 msgstr " Szukaj "
2864
2865 #: src/grouplistdialog.c:215
2866 msgid "Newsgroup name"
2867 msgstr "Nazwa grupy news:"
2868
2869 #: src/grouplistdialog.c:216
2870 msgid "Messages"
2871 msgstr "Wiadomo¶ci"
2872
2873 #: src/grouplistdialog.c:217
2874 msgid "Type"
2875 msgstr "Typ"
2876
2877 #: src/grouplistdialog.c:346
2878 msgid "moderated"
2879 msgstr "moderowana"
2880
2881 #: src/grouplistdialog.c:348
2882 msgid "readonly"
2883 msgstr "tylko-do-odczytu"
2884
2885 #: src/grouplistdialog.c:350
2886 msgid "unknown"
2887 msgstr "nieznana"
2888
2889 #: src/grouplistdialog.c:412
2890 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2891 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
2892
2893 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1168
2894 msgid "Done."
2895 msgstr "Zrobiono."
2896
2897 #: src/grouplistdialog.c:477
2898 #, c-format
2899 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2900 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
2901
2902 #: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:226
2903 msgid "/_Open with Web browser"
2904 msgstr "/_Otwórz w przegl±darce"
2905
2906 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:227
2907 msgid "/Copy this _link"
2908 msgstr "/Kopiuj adres ³±cza"
2909
2910 #: src/gtk/about.c:119
2911 msgid "About Sylpheed-Claws"
2912 msgstr "O Sylpheed-Claws."
2913
2914 #: src/gtk/about.c:161
2915 #, c-format
2916 msgid ""
2917 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2918 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2919 "Operating System: %s %s (%s)"
2920 msgstr ""
2921 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2922 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
2923 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
2924
2925 #: src/gtk/about.c:170
2926 #, c-format
2927 msgid ""
2928 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2929 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2930 "Operating System: %s"
2931 msgstr ""
2932 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2933 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
2934 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
2935
2936 #: src/gtk/about.c:179
2937 #, c-format
2938 msgid ""
2939 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2940 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2941 "Operating System: unknown"
2942 msgstr ""
2943 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2944 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
2945 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
2946
2947 #: src/gtk/about.c:194
2948 #, c-format
2949 msgid ""
2950 "Compiled-in features:\n"
2951 "%s"
2952 msgstr ""
2953 "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji:\n"
2954 "%s"
2955
2956 #: src/gtk/about.c:237
2957 msgid ""
2958 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2959 "and the Sylpheed-Claws team"
2960 msgstr ""
2961 "Prawa autorskie zastrze¿one przez Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2962 "i zespó³ Sylpheed-Claws (C) 1999-2006"
2963
2964 #: src/gtk/about.c:280
2965 msgid ""
2966 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
2967 "\n"
2968 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
2969 msgstr ""
2970 "Sylpheed-Claws jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
2971 "konfiguracyjnych\n"
2972 "\n"
2973 "Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Sylpheed-"
2974 "Claws:\n"
2975
2976 #: src/gtk/about.c:286
2977 msgid ""
2978 "\n"
2979 "\n"
2980 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2981 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
2982 msgstr ""
2983 "\n"
2984 "\n"
2985 "Sylpheed-Claws jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
2986 "chcesz wspomóc projekt Sylpheed-Claws mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
2987
2988 #: src/gtk/about.c:293
2989 msgid "\n"
2990 msgstr "\n"
2991
2992 #: src/gtk/about.c:304
2993 msgid "_Info"
2994 msgstr "_Informacja"
2995
2996 #: src/gtk/about.c:332
2997 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2998 msgstr "Zespó³ Sylpheed-Claws\n"
2999
3000 #: src/gtk/about.c:349
3001 msgid ""
3002 "\n"
3003 "Previous team members\n"
3004 msgstr ""
3005 "\n"
3006 "Poprzedni cz³onkowie zespo³u\n"
3007
3008 #: src/gtk/about.c:366
3009 msgid ""
3010 "\n"
3011 "The translation team\n"
3012 msgstr ""
3013 "\n"
3014 "Zespó³ t³umaczy\n"
3015
3016 #: src/gtk/about.c:383
3017 msgid ""
3018 "\n"
3019 "Documentation team\n"
3020 msgstr ""
3021 "\n"
3022 "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±\n"
3023
3024 #: src/gtk/about.c:400
3025 msgid ""
3026 "\n"
3027 "Logo\n"
3028 msgstr ""
3029 "\n"
3030 "Logo\n"
3031
3032 #: src/gtk/about.c:417
3033 msgid ""
3034 "\n"
3035 "Icons\n"
3036 msgstr ""
3037 "\n"
3038 "Ikony\n"
3039
3040 #: src/gtk/about.c:434
3041 msgid ""
3042 "\n"
3043 "Contributors\n"
3044 msgstr ""
3045 "\n"
3046 "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:\n"
3047
3048 #: src/gtk/about.c:453
3049 msgid "_Authors"
3050 msgstr "_Autorzy"
3051
3052 #: src/gtk/about.c:473
3053 msgid ""
3054 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3055 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3056 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3057 "version.\n"
3058 "\n"
3059 msgstr ""
3060 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
3061 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
3062 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
3063 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
3064 "z pó¼niejszych wersji. \n"
3065 "\n"
3066
3067 #: src/gtk/about.c:479
3068 msgid ""
3069 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3070 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3071 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3072 "more details.\n"
3073 "\n"
3074 msgstr ""
3075 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
3076 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
3077 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
3078 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
3079 "Licencja Publiczna GNU. \n"
3080 "\n"
3081
3082 #: src/gtk/about.c:485
3083 msgid ""
3084 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3085 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3086 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3087 "\n"
3088 msgstr ""
3089 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
3090 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie, "
3091 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, "
3092 "Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3093 "\n"
3094
3095 #: src/gtk/about.c:499
3096 msgid ""
3097 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3098 "the OpenSSL Toolkit ("
3099 msgstr ""
3100 "Ten produkt zawiera oprogramowanie dystrybuowane przez projekt OpenSSL do "
3101 "u¿ycia z OpenSSL Toolkit ("
3102
3103 #: src/gtk/about.c:503
3104 msgid ").\n"
3105 msgstr ").\n"
3106
3107 #: src/gtk/about.c:515
3108 msgid "_License"
3109 msgstr "_Licencja"
3110
3111 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:299
3112 msgid "Orange"
3113 msgstr "Pomarañczowy"
3114
3115 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:303
3116 msgid "Red"
3117 msgstr "Czerwony"
3118
3119 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:307
3120 msgid "Pink"
3121 msgstr "Ró¿owy"
3122
3123 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:311
3124 msgid "Sky blue"
3125 msgstr "B³êkitny"
3126
3127 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:315
3128 msgid "Blue"
3129 msgstr "Niebieski"
3130
3131 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:319
3132 msgid "Green"
3133 msgstr "Zielony"
3134
3135 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:323
3136 msgid "Brown"
3137 msgstr "Br±zowy"
3138
3139 #: src/gtk/foldersort.c:142
3140 msgid "Set folder order"
3141 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
3142
3143 #: src/gtk/foldersort.c:172
3144 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3145 msgstr ""
3146 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
3147 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie."
3148
3149 #: src/gtk/foldersort.c:196
3150 msgid "Folders"
3151 msgstr "Katalogi"
3152
3153 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3154 msgid "Configuration"
3155 msgstr "Konfigura_cja"
3156
3157 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3158 msgid "Configuration options for the print job"
3159 msgstr "Opcje konfiguracji dla drukowania"
3160
3161 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3162 msgid "Source Buffer"
3163 msgstr "Bufor ¼ród³owy"
3164
3165 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3166 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3167 msgstr "Objekt GtkTextBuffer do wydrukowania"
3168
3169 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3170 msgid "Tabs Width"
3171 msgstr "Szeroko¶æ zak³adek"
3172
3173 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3174 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3175 msgstr "Jednakowa szeroko¶æ odstêpu miêdzy znakami zak³adek"
3176
3177 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3178 msgid "Wrap Mode"
3179 msgstr "Tryb zawijania"
3180
3181 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3182 msgid "Word wrapping mode"
3183 msgstr "Tryb zawijania wyrazów"
3184
3185 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3186 msgid "Highlight"
3187 msgstr "Pod¶wietlenie"
3188
3189 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3190 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3191 msgstr "Gdzie wydrukowaæ dokument z pod¶wietlonym b³êdem"
3192
3193 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3194 msgid "Font"
3195 msgstr "Czcionka"
3196
3197 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3198 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3199 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla tekstu dokumentu (niepolecane)"
3200
3201 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3202 msgid "Font Description"
3203 msgstr "Opis czcionki"
3204
3205 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3206 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3207 msgstr "Rodzaj czcionki jaka zostanie u¿yta (np. \"Monospace 10\")"
3208
3209 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3210 msgid "Numbers Font"
3211 msgstr "Numery czcionki"
3212
3213 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3214 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3215 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla numerów linii (niepolecane)"
3216
3217 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3218 msgid "Font description to use for the line numbers"
3219 msgstr "Opis czcionki do u¿ycia dla numerów linii"
3220
3221 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3222 msgid "Print Line Numbers"
3223 msgstr "Poka¿ numery linii"
3224
3225 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3226 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3227 msgstr "Odstêpy w drukowanych numerach linii (0 oznacza brak numeracji)"
3228
3229 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3230 msgid "Print Header"
3231 msgstr "Poka¿ Nag³ówek"
3232
3233 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3234 msgid "Whether to print a header in each page"
3235 msgstr "Gdzie drukowaæ nag³ówek na poszczególnych stronach"
3236
3237 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3238 msgid "Print Footer"
3239 msgstr "Drukuj stopkê"
3240
3241 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3242 msgid "Whether to print a footer in each page"
3243 msgstr "Gdzie drukowaæ stopkê na poszczególnych stronach"
3244
3245 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3246 msgid "Header and Footer Font"
3247 msgstr "Czcionka nag³ówka i stopki"
3248
3249 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3250 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3251 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia w nag³ówku i stopce (niepolecane)"
3252
3253 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3254 msgid "Header and Footer Font Description"
3255 msgstr "Opis czcionki nag³ówka i stopki"
3256
3257 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3258 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3259 msgstr ""
3260 "Czcionka która zostanie u¿yta dla nag³ówków i stopek (np. \"Monospace 10\")"
3261
3262 #: src/gtk/gtkaspell.c:606
3263 msgid "No dictionary selected."
3264 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
3265
3266 #: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1815 src/gtk/gtkaspell.c:2095
3267 msgid "Normal Mode"
3268 msgstr "Tryb Normalny"
3269
3270 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1821 src/gtk/gtkaspell.c:2106
3271 msgid "Bad Spellers Mode"
3272 msgstr "Tryb rozszerzony"
3273
3274 #: src/gtk/gtkaspell.c:870
3275 msgid "Unknown suggestion mode."
3276 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
3277
3278 #: src/gtk/gtkaspell.c:1154
3279 msgid "No misspelled word found."
3280 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
3281
3282 #: src/gtk/gtkaspell.c:1502
3283 msgid "Replace unknown word"
3284 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
3285
3286 #: src/gtk/gtkaspell.c:1517
3287 #, c-format
3288 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3289 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
3290
3291 #: src/gtk/gtkaspell.c:1562
3292 msgid ""
3293 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3294 "will learn from mistake.\n"
3295 msgstr ""
3296 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
3297 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
3298
3299 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809 src/gtk/gtkaspell.c:2084
3300 msgid "Fast Mode"
3301 msgstr "Tryb szybki"
3302
3303 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
3304 #, c-format
3305 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3306 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
3307
3308 #: src/gtk/gtkaspell.c:1930
3309 msgid "Accept in this session"
3310 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
3311
3312 #: src/gtk/gtkaspell.c:1940
3313 msgid "Add to personal dictionary"
3314 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
3315
3316 #: src/gtk/gtkaspell.c:1950
3317 msgid "Replace with..."
3318 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
3319
3320 #: src/gtk/gtkaspell.c:1963
3321 #, c-format
3322 msgid "Check with %s"
3323 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
3324
3325 #: src/gtk/gtkaspell.c:1985
3326 msgid "(no suggestions)"
3327 msgstr "(brak sugestii)"
3328
3329 #: src/gtk/gtkaspell.c:1996 src/gtk/gtkaspell.c:2158
3330 msgid "More..."
3331 msgstr "Wiêcej..."
3332
3333 #: src/gtk/gtkaspell.c:2060
3334 #, c-format
3335 msgid "Dictionary: %s"
3336 msgstr "S³ownik: %s"
3337
3338 #: src/gtk/gtkaspell.c:2073
3339 #, c-format
3340 msgid "Use alternate (%s)"
3341 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
3342
3343 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121 src/prefs_spelling.c:221
3344 msgid "Check while typing"
3345 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
3346
3347 #: src/gtk/gtkaspell.c:2137
3348 msgid "Change dictionary"
3349 msgstr "Zmieñ S³ownik"
3350
3351 #: src/gtk/gtkaspell.c:2270
3352 #, c-format
3353 msgid ""
3354 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3355 "%s"
3356 msgstr ""
3357 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
3358 "%s"
3359
3360 #: src/gtk/icon_legend.c:63
3361 msgid "New message"
3362 msgstr "Nowa wiadomo¶æ"
3363
3364 #: src/gtk/icon_legend.c:64
3365 msgid "Unread message"
3366 msgstr "Nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3367
3368 #: src/gtk/icon_legend.c:65
3369 msgid "Message has been replied to"
3370 msgstr "Na wiadomo¶æ odpowiedziano do"
3371
3372 #: src/gtk/icon_legend.c:66
3373 msgid "Message has been forwarded"
3374 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a przekazana dalej"
3375
3376 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3377 msgid "Message has attachment(s)"
3378 msgstr "Wiadomo¶æ posiada za³±cznik(i)"
3379
3380 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3381 msgid "Digitally signed message"
3382 msgstr "Wiadomo¶æ podpisana elektronicznie"
3383
3384 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3385 msgid "Encrypted message"
3386 msgstr "Zaszyfrowana wiadomo¶æ"
3387
3388 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3389 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3390 msgstr "Wiadomo¶æ jest podpisana i posiada za³±cznik(i)"
3391
3392 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3393 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3394 msgstr "Wiadomo¶æ jest zaszyfrowana i posiada za³±cznik(i)"
3395
3396 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3397 msgid "Marked message"
3398 msgstr "Zaznaczona wiadomo¶æ"
3399
3400 #: src/gtk/icon_legend.c:73
3401 msgid "Locked message"
3402 msgstr "Zablokowana wiadomo¶æ"
3403
3404 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3405 msgid "Message is in an ignored thread"
3406 msgstr "Wiadomo¶æ znajduje siê w ignorowanym w±tku"
3407
3408 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3409 msgid "Message is spam"
3410 msgstr "Wiadomo¶æ to spam"
3411
3412 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3413 msgid "Folder (normal, opened)"
3414 msgstr "Katalog (normalny, otwarty)"
3415
3416 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3417 msgid "Folder with read messages hidden"
3418 msgstr "Katalog z przeczytanymi ukrytymi wiadomo¶ciami"
3419
3420 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3421 msgid "Folder contains marked emails"
3422 msgstr "Katalog zawiera zaznaczone wiadomo¶ci"
3423
3424 #: src/gtk/icon_legend.c:110
3425 msgid "Icon Legend"
3426 msgstr "Opis ikon"
3427
3428 #: src/gtk/icon_legend.c:128
3429 msgid ""
3430 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3431 "messages and folders:</span>"
3432 msgstr ""
3433 "<span weight=\"bold\">Nastêpuj±ce ikony s³u¿± do przedstawiania statusu "
3434 "wiadomo¶ci i katalogów:</span>"
3435
3436 #: src/gtk/inputdialog.c:168
3437 #, c-format
3438 msgid "Input password for %s on %s:"
3439 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3440
3441 #: src/gtk/inputdialog.c:170
3442 msgid "Input password"
3443 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3444
3445 #: src/gtk/logwindow.c:87
3446 msgid "Protocol log"
3447 msgstr "Dziennik protoko³u"
3448
3449 #: src/gtk/logwindow.c:344
3450 msgid "Clear _Log"
3451 msgstr "Wyczy¶æ _Logi"
3452
3453 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
3454 msgid ""
3455 "\n"
3456 "\n"
3457 "Version: "
3458 msgstr ""
3459 "\n"
3460 "\n"
3461 "Wersja: "
3462
3463 #: src/gtk/pluginwindow.c:153
3464 msgid "Error: "
3465 msgstr "B³±d: "
3466
3467 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3468 msgid "Plugin is not functional."
3469 msgstr "Wtyczka nie funkcjonuje."
3470
3471 #: src/gtk/pluginwindow.c:185
3472 msgid "Select Plugin to load"
3473 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
3474
3475 #: src/gtk/pluginwindow.c:199
3476 #, c-format
3477 msgid ""
3478 "The following error occured while loading the plugin [%s] :\n"
3479 "%s\n"
3480 msgstr ""
3481 "Nastêpuj±cy b³±d wyst±pi³ podczas ³adowania wtyczki [%s] :\n"
3482 "%s\n"
3483
3484 #: src/gtk/pluginwindow.c:283 src/gtk/pluginwindow.c:433
3485 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:213
3486 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3487 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:453
3488 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
3489 msgid "Plugins"
3490 msgstr "Wtyczki"
3491
3492 #: src/gtk/pluginwindow.c:314 src/prefs_summaries.c:210
3493 msgid "Description"
3494 msgstr "Opis"
3495
3496 #: src/gtk/pluginwindow.c:337 src/prefs_themes.c:866
3497 msgid "Get more..."
3498 msgstr "Pobierz wiêcej..."
3499
3500 #: src/gtk/pluginwindow.c:346
3501 msgid "Load Plugin..."
3502 msgstr "£aduj Wtyczkê..."
3503
3504 #: src/gtk/pluginwindow.c:347
3505 msgid "Unload Plugin"
3506 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
3507
3508 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3509 msgid "Page Index"
3510 msgstr "Spis Stron"
3511
3512 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:760
3513 #: src/prefs_filtering_action.c:378
3514 msgid "Account"
3515 msgstr "Konto"
3516
3517 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3518 #: src/prefs_summary_column.c:80
3519 msgid "Status"
3520 msgstr "Stan"
3521
3522 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3523 msgid "all messages"
3524 msgstr "wszystkie wiadomo¶ci"
3525
3526 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3527 msgid "messages whose age is greater than #"
3528 msgstr "wiadomo¶ci starsze ni¿ #"
3529
3530 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3531 msgid "messages whose age is less than #"
3532 msgstr "wiadomo¶ci nowsze ni¿ #"
3533
3534 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3535 msgid "messages which contain S in the message body"
3536 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w tre¶ci wiadomo¶ci"
3537
3538 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3539 msgid "messages which contain S in the whole message"
3540 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w ca³ej wiadomo¶ci"
3541
3542 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3543 msgid "messages carbon-copied to S"
3544 msgstr "wiadomo¶ci skopiowane do S"
3545
3546 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3547 msgid "message is either to: or cc: to S"
3548 msgstr "wiadomo¶æ jest albo do: albo kopia: do S"
3549
3550 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3551 msgid "deleted messages"
3552 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
3553
3554 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3555 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3556 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu nadawcy"
3557
3558 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3559 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3560 msgstr "prawdziwe je¶li \"S\" powiedzie siê"
3561
3562 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3563 msgid "messages originating from user S"
3564 msgstr "wiadomo¶ci od u¿ytkownika S"
3565
3566 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3567 msgid "forwarded messages"
3568 msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
3569
3570 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3571 msgid "messages which contain header S"
3572 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± nag³ówek S"
3573
3574 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3575 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3576 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu Message-ID nag³ówka"
3577
3578 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3579 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3580 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w nag³ówków w-odpowiedzi-na"
3581
3582 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3583 msgid "messages which are marked with color #"
3584 msgstr "wiadomo¶ci które s± oznaczone kolorem #"
3585
3586 #: src/gtk/quicksearch.c:268
3587 msgid "locked messages"
3588 msgstr "zablokowane wiadomo¶ci"
3589
3590 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3591 msgid "messages which are in newsgroup S"
3592 msgstr "wiadomo¶ci które s± w grupie S"
3593
3594 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3595 msgid "new messages"
3596 msgstr "nowe wiadomo¶ci"
3597
3598 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3599 msgid "old messages"
3600 msgstr "stare wiadomo¶ci"
3601
3602 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3603 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3604 msgstr "niekompletne wiadomo¶ci (czê¶ciowo pobrane)"
3605
3606 #: src/gtk/quicksearch.c:273
3607 msgid "messages which have been replied to"
3608 msgstr "wiadomo¶ci na które odpowiedziano"
3609
3610 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3611 msgid "read messages"
3612 msgstr "przeczytanych wiadomo¶ci"
3613
3614 #: src/gtk/quicksearch.c:275
3615 msgid "messages which contain S in subject"
3616 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w tytule"
3617
3618 #: src/gtk/quicksearch.c:276
3619 msgid "messages whose score is equal to #"
3620 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest równa #"
3621
3622 #: src/gtk/quicksearch.c:277
3623 msgid "messages whose score is greater than #"
3624 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest wiêksza od #"
3625
3626 #: src/gtk/quicksearch.c:278
3627 msgid "messages whose score is lower than #"
3628 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest ni¿sza od #"
3629
3630 #: src/gtk/quicksearch.c:279
3631 msgid "messages whose size is equal to #"
3632 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest równa #"
3633
3634 #: src/gtk/quicksearch.c:280
3635 msgid "messages whose size is greater than #"
3636 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest wiêksza od #"
3637
3638 #: src/gtk/quicksearch.c:281
3639 msgid "messages whose size is smaller than #"
3640 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest mniejsza od #"
3641
3642 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3643 msgid "messages which have been sent to S"
3644 msgstr "wiadomosci które zosta³y wys³ane do S"
3645
3646 #: src/gtk/quicksearch.c:283
3647 msgid "marked messages"
3648 msgstr "zaznaczone wiadomo¶ci"
3649
3650 #: src/gtk/quicksearch.c:284
3651 msgid "unread messages"
3652 msgstr "nieprzeczytane wiadomo¶ci"
3653
3654 #: src/gtk/quicksearch.c:285
3655 msgid "messages which contain S in References header"
3656 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku Referencje"
3657
3658 #: src/gtk/quicksearch.c:286
3659 #, c-format
3660 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
3661 msgstr ""
3662 "wiadomo¶ci które po przetworzeniu przez polecenie zwracaj± 0 - %F jest "
3663 "plikiem z wiadomo¶ci±"
3664
3665 #: src/gtk/quicksearch.c:287
3666 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3667 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku X-Label"
3668
3669 #: src/gtk/quicksearch.c:289
3670 msgid "logical AND operator"
3671 msgstr "operator logiczny AND (I/Oraz)"
3672
3673 #: src/gtk/quicksearch.c:290
3674 msgid "logical OR operator"
3675 msgstr "operator logiczny LUB"
3676
3677 #: src/gtk/quicksearch.c:291
3678 msgid "logical NOT operator"
3679 msgstr "logiczny operator NIE"
3680
3681 #: src/gtk/quicksearch.c:292
3682 msgid "case sensitive search"
3683 msgstr "szukanie z rozró¿nieniem na wielko¶æ liter"
3684
3685 #: src/gtk/quicksearch.c:294
3686 msgid "all filtering expressions are allowed"
3687 msgstr "wyszystkie wyra¿enia filtruj±ce s± dozwolone"
3688
3689 #: src/gtk/quicksearch.c:302 src/summary_search.c:302
3690 msgid "Extended Search"
3691 msgstr "Rozszerzone wyszukiwanie"
3692
3693 #: src/gtk/quicksearch.c:303
3694 msgid ""
3695 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
3696 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
3697 "\n"
3698 "The following symbols can be used:"
3699 msgstr ""
3700 "Wyszukiwanie w trybie rozszerzonym pozwala zdefiniowaæ kryteria, które musz± "
3701 "byæ spe³nione, aby wiadomo¶æ zosta³a wy¶wietlona.\n"
3702 "\n"
3703 "W tym trybie wyszukiwania mo¿na u¿ywaæ nastêpuj±cych symboli:"
3704
3705 #: src/gtk/quicksearch.c:399 src/prefs_filtering_action.c:1080
3706 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
3707 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
3708 msgid "Subject"
3709 msgstr "Temat"
3710
3711 #: src/gtk/quicksearch.c:403 src/prefs_filtering_action.c:1081
3712 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
3713 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
3714 msgid "From"
3715 msgstr "Od"
3716
3717 #: src/gtk/quicksearch.c:407 src/prefs_filtering_action.c:1082
3718 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
3719 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:488
3720 msgid "To"
3721 msgstr "Do"
3722
3723 #: src/gtk/quicksearch.c:418
3724 msgid "Recursive"
3725 msgstr "Rekusywne"
3726
3727 #: src/gtk/quicksearch.c:428
3728 msgid "Sticky"
3729 msgstr "Przyklejony"
3730
3731 #: src/gtk/quicksearch.c:459
3732 msgid " Clear "
3733 msgstr "Wyczy¶æ "
3734
3735 #: src/gtk/quicksearch.c:480 src/summary_search.c:255
3736 msgid "Edit search criteria"
3737 msgstr "Edytuj kryteria szukania"
3738
3739 #: src/gtk/quicksearch.c:486
3740 msgid " Extended Symbols... "
3741 msgstr "Dostêpne symbole..."
3742
3743 #: src/gtk/quicksearch.c:917 src/summaryview.c:993
3744 #, c-format
3745 msgid "Searching in %s... \n"
3746 msgstr "Wyszukiwanie w (%s)...\n"
3747
3748 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
3749 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
3750 msgid "correct"
3751 msgstr "prawid³owe"
3752
3753 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
3754 msgid "Owner"
3755 msgstr "W³a¶ciciel"
3756
3757 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
3758 msgid "Signer"
3759 msgstr "Podpisa³"
3760
3761 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
3762 #: src/prefs_filtering.c:294 src/prefs_themes.c:883
3763 msgid "Name: "
3764 msgstr "Nazwa: "
3765
3766 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
3767 msgid "Organization: "
3768 msgstr "Organizacja: "
3769
3770 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
3771 msgid "Location: "
3772 msgstr "Lokalizacja: "
3773
3774 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
3775 msgid "Fingerprint: "
3776 msgstr "Odcisk klucza: "
3777
3778 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
3779 msgid "Signature status: "
3780 msgstr "Stan podpisu: "
3781
3782 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
3783 msgid "Expires on: "
3784 msgstr "Wygasa: "
3785
3786 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
3787 #, c-format
3788 msgid "SSL certificate for %s"
3789 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
3790
3791 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
3792 #, c-format
3793 msgid ""
3794 "Certificate for %s is unknown.\n"
3795 "Do you want to accept it?"
3796 msgstr ""
3797 "Certyfikat dla %s jest nieznany.\n"
3798 "Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3799
3800 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
3801 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
3802 #, c-format
3803 msgid "Signature status: %s"
3804 msgstr "Stan podpisu: %s"
3805
3806 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
3807 msgid "_View certificate"
3808 msgstr "_Podgl±d certyfikatu"
3809
3810 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
3811 msgid "Unknown SSL Certificate"
3812 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
3813
3814 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
3815 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
3816 msgid "_Cancel connection"
3817 msgstr "Anuluj po³±czenie"
3818
3819 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
3820 msgid "_Accept and save"
3821 msgstr "_Akceptuj i zapisz"
3822
3823 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
3824 #, c-format
3825 msgid ""
3826 "Certificate for %s is expired.\n"
3827 "Do you want to continue?"
3828 msgstr ""
3829 "Up³yn±³ termina wa¿no¶ci certyfikatu dla %s .\n"
3830 "Czy chcesz kontynuowaæ ?"
3831
3832 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
3833 msgid "Expired SSL Certificate"
3834 msgstr "Przedawniony certyfikat SSL"
3835
3836 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
3837 msgid "_Accept"
3838 msgstr "_Akceptuj"
3839
3840 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
3841 msgid "New certificate:"
3842 msgstr "Nowy certyfikat:"
3843
3844 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
3845 msgid "Known certificate:"
3846 msgstr "Znany certyfikat:"
3847
3848 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
3849 #, c-format
3850 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3851 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3852
3853 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
3854 msgid "_View certificates"
3855 msgstr "Po_ka¿ certyfikaty"
3856
3857 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
3858 msgid "Changed SSL Certificate"
3859 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
3860
3861 #: src/headerview.c:196 src/summaryview.c:2633 src/summaryview.c:2644
3862 msgid "(No From)"
3863 msgstr "(Brak nadawcy)"
3864
3865 #: src/headerview.c:211 src/summaryview.c:2669 src/summaryview.c:2672
3866 msgid "(No Subject)"
3867 msgstr "(Bez tematu)"
3868
3869 #: src/image_viewer.c:288
3870 msgid "Filename:"
3871 msgstr "Nazwa pliku:"
3872
3873 #: src/image_viewer.c:295
3874 msgid "Filesize:"
3875 msgstr "Wielko¶æ pliku:"
3876
3877 #: src/image_viewer.c:316
3878 msgid "Load Image"
3879 msgstr "£aduj obraz"
3880
3881 #: src/image_viewer.c:322
3882 msgid "Content-Type:"
3883 msgstr "Content-Type:"
3884
3885 #: src/imap.c:616
3886 msgid ""
3887 "\n"
3888 "\n"
3889 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3890 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3891 msgstr ""
3892 "\n"
3893 "\n"
3894 "Logowanie z u¿yciem CRAM-MD5 dzia³a tylko je¿eli biblioteka libtepan zosta³a "
3895 "skompilowana ze wsparciem SASL i wtyczka CRAM-MD5 SASL jest zainstalowana."
3896
3897 #: src/imap.c:625
3898 #, c-format
3899 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3900 msgstr "£±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem: odmowa logowania.%s"
3901
3902 #: src/imap.c:629
3903 #, c-format
3904 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3905 msgstr "£±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem: odmowa logowania.%s\n"
3906
3907 #: src/imap.c:646
3908 #, c-format
3909 msgid "Connecting to %s failed"
3910 msgstr "Po³±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem"
3911
3912 #: src/imap.c:651 src/imap.c:654
3913 #, c-format
3914 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3915 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
3916
3917 #: src/imap.c:692 src/imap.c:2153 src/imap.c:2653 src/imap.c:2737
3918 #: src/imap.c:3075 src/imap.c:3831
3919 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
3920 msgstr ""
3921 "Sylpheed-Claws potrzebuje dostêpu do sieci w celu dostepu do serwera IMAP."
3922
3923 #: src/imap.c:764 src/inc.c:759 src/news.c:295 src/send_message.c:299
3924 msgid "Insecure connection"
3925 msgstr "Po³±czenie nie jest bezpieczne"
3926
3927 #: src/imap.c:765 src/inc.c:760 src/news.c:296 src/send_message.c:300
3928 msgid ""
3929 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3930 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3931 "\n"
3932 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3933 "not be secure."
3934 msgstr ""
3935 "To po³±czenie jest skonfigurowane jako bezpieczne z u¿yciem SSL, ale SSL nie "
3936 "jest dostepny w tej wersji Sylpheed-Claws. \n"
3937 "\n"
3938 "Czy chesz kontynuowaæ ³±czenie do tego serwera? Po³±czenie nie bêdzie "
3939 "bezpieczne."
3940
3941 #: src/imap.c:771 src/inc.c:766 src/news.c:302 src/send_message.c:306
3942 msgid "Con_tinue connecting"
3943 msgstr "Kon_tynuuj ³±czenie"
3944
3945 #: src/imap.c:781
3946 #, c-format
3947 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3948 msgstr "£±czenie z serwerem IMAP4: %s ..."
3949
3950 #: src/imap.c:813
3951 #, c-format
3952 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3953 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem IMAP4: %s:%d"
3954
3955 #: src/imap.c:816
3956 #, c-format
3957 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3958 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
3959
3960 #: src/imap.c:845
3961 msgid "Can't start TLS session.\n"
3962 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
3963
3964 #: src/imap.c:882
3965 #, c-format
3966 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3967 msgstr "£±czenie z serwerem IMAP4: %s ...\n"
3968
3969 #: src/imap.c:894
3970 #, c-format
3971 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
3972 msgstr "£±czenie z serwerem IMAP4: %s."
3973
3974 #: src/imap.c:1067
3975 msgid "Adding messages..."
3976 msgstr "Dodawanie wiadomo¶ci..."
3977
3978 #: src/imap.c:1215 src/mh.c:500
3979 msgid "Copying messages..."
3980 msgstr "Kopiowanie wiadomo¶ci..."
3981
3982 #: src/imap.c:1342
3983 msgid "can't set deleted flags\n"
3984 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany\n"
3985
3986 #: src/imap.c:1348 src/imap.c:3583
3987 msgid "can't expunge\n"
3988 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
3989
3990 #: src/imap.c:1792
3991 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3992 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
3993
3994 #: src/imap.c:1808
3995 msgid "can't create mailbox\n"
3996 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
3997
3998 #: src/imap.c:1889
3999 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
4000 msgstr ""
4001 "Nowa nazwa katalogu nie mo¿e zawieraæ odstêpów ani pól rozdzielaj±cych "
4002 "¶cie¿kê"
4003
4004 #: src/imap.c:1920
4005 #, c-format
4006 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
4007 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
4008
4009 #: src/imap.c:1984
4010 msgid "can't delete mailbox\n"
4011 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
4012
4013 #: src/imap.c:2265
4014 msgid "LIST failed\n"
4015 msgstr "Wykonanie komenda LIST nie powiod³o siê\n"
4016
4017 #: src/imap.c:2373
4018 #, c-format
4019 msgid "can't select folder: %s\n"
4020 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
4021
4022 #: src/imap.c:2658
4023 msgid "Fetching message..."
4024 msgstr "Odbieranie wiadomo¶ci..."
4025
4026 #: src/imap.c:2824
4027 #, c-format
4028 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
4029 msgstr "iconv nie umozliwia konwersji UTF-7 na %s\n"
4030
4031 #: src/imap.c:2854
4032 #, c-format
4033 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
4034 msgstr "iconv nie umozliwia konwersji %s na UTF-7\n"
4035
4036 #: src/imap.c:2898
4037 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
4038 msgstr "iconv nie umozliwia konwersji UTF-8 na UTF-7\n"
4039
4040 #: src/imap.c:3568
4041 #, c-format
4042 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
4043 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
4044
4045 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
4046 msgid "/Create _new folder..."
4047 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
4048
4049 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
4050 msgid "/_Rename folder..."
4051 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
4052
4053 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
4054 msgid "/M_ove folder..."
4055 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
4056
4057 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
4058 msgid "/_Delete folder..."
4059 msgstr "/_Usuñ katalog..."
4060
4061 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
4062 msgid "/Synchronise"
4063 msgstr "/Synchronizuj"
4064
4065 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
4066 msgid "/Down_load messages"
4067 msgstr "/Po_bierz wiadomo¶ci"
4068
4069 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
4070 msgid "/_Check for new messages"
4071 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
4072
4073 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
4074 msgid "/C_heck for new folders"
4075 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi katalogami"
4076
4077 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
4078 msgid "/R_ebuild folder tree"
4079 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
4080
4081 #: src/imap_gtk.c:135
4082 msgid ""
4083 "Input the name of new folder:\n"
4084 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
4085 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
4086 msgstr ""
4087 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
4088 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
4089 "podkatalogi a nie przechowywaæ wiadomo¶ci, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
4090
4091 #: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
4092 #, c-format
4093 msgid "Input new name for '%s':"
4094 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s':"
4095
4096 #: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
4097 msgid "Rename folder"
4098 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
4099
4100 #: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
4101 #, c-format
4102 msgid "`%c' can't be included in folder name."
4103 msgstr "`%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
4104
4105 #: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
4106 msgid ""
4107 "The folder could not be renamed.\n"
4108 "The new folder name is not allowed."
4109 msgstr ""
4110 "Nie uda³o siê zmieniæ nazwy katalogu.\n"
4111 "Nowa nazwa katalogu nie jest dozwolona."
4112
4113 #: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
4114 #, c-format
4115 msgid ""
4116 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
4117 "will not be possible.\n"
4118 "\n"
4119 "Do you really want to delete?"
4120 msgstr ""
4121 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w '%s' zostan± trwale usuniête.\n"
4122 "Odzyskanie ich nie bêdzie mo¿liwe.\n"
4123 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
4124
4125 #: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
4126 #, c-format
4127 msgid "Can't remove the folder '%s'."
4128 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
4129
4130 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
4131 #, c-format
4132 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
4133 msgstr "B³±d podczas pobierania wiadomo¶ci w '%s'."
4134
4135 #: src/import.c:120 src/import.c:215
4136 msgid "Import mbox file"
4137 msgstr "Import pliku mbox"
4138
4139 #: src/import.c:139
4140 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
4141 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
4142
4143 #: src/import.c:156
4144 msgid "Destination folder:"
4145 msgstr "Katalog docelowy:"
4146
4147 #: src/import.c:210
4148 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
4149 msgstr "nazwa ¼ród³owej skrzynki mbox nie zosta³a podana."
4150
4151 #: src/import.c:215
4152 msgid ""
4153 "Destination folder is not set.\n"
4154 "Import mbox file to the inbox folder?"
4155 msgstr ""
4156
4157 #: src/import.c:237
4158 msgid "Can't find the destination folder."
4159 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ docelowego katalogu."
4160
4161 #: src/import.c:261
4162 msgid "Select importing file"
4163 msgstr "Wybierz importowany plik"
4164
4165 #: src/importldif.c:190
4166 msgid "Please specify address book name and file to import."
4167 msgstr ""
4168 "Proszê podaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik, który chcesz importowaæ."
4169
4170 #: src/importldif.c:193
4171 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
4172 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy pól LDIF do importowania"
4173
4174 #: src/importldif.c:196
4175 msgid "File imported."
4176 msgstr "Plik zaimportowany."
4177
4178 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
4179 msgid "Please select a file."
4180 msgstr "Proszê wybraæ plik."
4181
4182 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
4183 msgid "Address book name must be supplied."
4184 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
4185
4186 #: src/importldif.c:472
4187 msgid "Error reading LDIF fields."
4188 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
4189
4190 #: src/importldif.c:495
4191 msgid "LDIF file imported successfully."
4192 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
4193
4194 #: src/importldif.c:574
4195 msgid "Select LDIF File"
4196 msgstr "Wybierz plik LDIF"
4197
4198 #: src/importldif.c:662
4199 msgid ""
4200 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
4201 "file data."
4202 msgstr ""
4203 "Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
4204
4205 #: src/importldif.c:668
4206 msgid "File Name"
4207 msgstr "Nazwa pliku"
4208
4209 #: src/importldif.c:679
4210 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
4211 msgstr "Pe³na nazwa pliku LDIF, który chcesz importowaæ."
4212
4213 #: src/importldif.c:688
4214 msgid "Select the LDIF file to import."
4215 msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
4216
4217 #: src/importldif.c:725
4218 msgid "R"
4219 msgstr "Z"
4220
4221 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:484
4222 msgid "S"
4223 msgstr "S"
4224
4225 #: src/importldif.c:727
4226 msgid "LDIF Field Name"
4227 msgstr "Nazwa pola LDIF"
4228
4229 #: src/importldif.c:728
4230 msgid "Attribute Name"
4231 msgstr "Nazwa Atrybutu"
4232
4233 #: src/importldif.c:783
4234 msgid "LDIF Field"
4235 msgstr "Pole LDIF"
4236
4237 #: src/importldif.c:795
4238 msgid "Attribute"
4239 msgstr "Atrybut"
4240
4241 #: src/importldif.c:806
4242 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4243 msgstr ""
4244 "Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
4245
4246 #: src/importldif.c:811
4247 msgid "???"
4248 msgstr "???"
4249
4250 #: src/importldif.c:829
4251 msgid ""
4252 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4253 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4254 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4255 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4256 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4257 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4258 "field for import."
4259 msgstr ""
4260 "Wybierz pola LDIF którym chcesz zmieniæ nazwy lub które chcesz importowaæ. "
4261 "Zarezerwowane pola (zaznaczone w kolumnie \"R\"), bêd± automatycznie "
4262 "importowane i ich nazwa nie mo¿e byæ zmieniona. Pojedyncze klikniêcie w "
4263 "kolumnie wyboru (\"S\") wybiera okre¶lone pole do importu. Pojedyncze "
4264 "klikniêcie na który¶ z wierszy wybiera okre¶lone pole do zmiany nazwy - "
4265 "nazwê nale¿y wprowadziæ w polu poni¿ej. Podwójne klikniêcie na który¶ z "
4266 "wierszy wybiera pole do importu."
4267
4268 #: src/importldif.c:841
4269 msgid "Select for Import"
4270 msgstr "do importu"
4271
4272 #: src/importldif.c:847
4273 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4274 msgstr "Wybiera pola LDIF, które chcesz importowaæ do ksi±¿ki adresowej."
4275
4276 #: src/importldif.c:850
4277 msgid " Modify "
4278 msgstr " Zmieñ "
4279
4280 #: src/importldif.c:856
4281 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
4282 msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powy¿sz± listê dostarczonymi danymi."
4283
4284 #: src/importldif.c:929
4285 msgid "Records Imported :"
4286 msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
4287
4288 #: src/importldif.c:960
4289 msgid "Import LDIF file into Address Book"
4290 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
4291
4292 #: src/importmutt.c:144
4293 msgid "Error importing MUTT file."
4294 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
4295
4296 #: src/importmutt.c:159
4297 msgid "Select MUTT File"
4298 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
4299
4300 #: src/importmutt.c:206
4301 msgid "Import MUTT file into Address Book"
4302 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
4303
4304 #: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
4305 msgid "Please select a file to import."
4306 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
4307
4308 #: src/importpine.c:144
4309 msgid "Error importing Pine file."
4310 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
4311
4312 #: src/importpine.c:159
4313 msgid "Select Pine File"
4314 msgstr "Wybierz plik PINE."
4315
4316 #: src/importpine.c:206
4317 msgid "Import Pine file into Address Book"
4318 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
4319
4320 #: src/inc.c:172 src/inc.c:277 src/inc.c:303
4321 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
4322 msgstr "Sylpheed-Claws potrzebuje dostêpu do sieci aby pobraæ wiadomo¶ci."
4323
4324 #: src/inc.c:373
4325 msgid "Retrieving new messages"
4326 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
4327
4328 #: src/inc.c:420
4329 msgid "Standby"
4330 msgstr "Oczekiwanie"
4331
4332 #: src/inc.c:550 src/inc.c:600
4333 msgid "Cancelled"
4334 msgstr "Anuluj"
4335
4336 #: src/inc.c:561
4337 msgid "Retrieving"
4338 msgstr "Pobieranie"
4339
4340 #: src/inc.c:570
4341 #, c-format
4342 msgid "Done (%d message (%s) received)"
4343 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
4344 msgstr[0] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶æ (%s))"
4345 msgstr[1] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶ci (%s))"
4346 msgstr[2] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶ci (%s))"
4347
4348 #: src/inc.c:576
4349 msgid "Done (no new messages)"
4350 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
4351
4352 #: src/inc.c:581
4353 msgid "Connection failed"
4354 msgstr "B³±d po³±czenia."
4355
4356 #: src/inc.c:584
4357 msgid "Auth failed"
4358 msgstr "B³±d autoryzacji"
4359
4360 #: src/inc.c:587 src/prefs_summary_column.c:89
4361 msgid "Locked"
4362 msgstr "Zablokowana"
4363
4364 #: src/inc.c:597 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
4365 msgid "Timeout"
4366 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
4367
4368 #: src/inc.c:701
4369 #, c-format
4370 msgid "Finished (%d new message)"
4371 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
4372 msgstr[0] "Skoñczono (%d nowa wiadomo¶æ)"
4373 msgstr[1] "Skoñczono (%d nowe wiadomo¶ci)"
4374 msgstr[2] "Skoñczono (%d nowe wiadomo¶ci)"
4375
4376 #: src/inc.c:705
4377 msgid "Finished (no new messages)"
4378 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
4379
4380 #: src/inc.c:743
4381 #, c-format
4382 msgid "%s: Retrieving new messages"
4383 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
4384
4385 #: src/inc.c:775
4386 #, c-format
4387 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
4388 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
4389
4390 #: src/inc.c:787
4391 #, c-format
4392 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
4393 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
4394
4395 #: src/inc.c:794
4396 #, c-format
4397 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
4398 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
4399
4400 #: src/inc.c:875 src/send_message.c:472
4401 msgid "Authenticating..."
4402 msgstr "Autoryzacja..."
4403
4404 #: src/inc.c:877
4405 #, c-format
4406 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
4407 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s (%s) ..."
4408
4409 #: src/inc.c:883
4410 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
4411 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
4412
4413 #: src/inc.c:887
4414 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
4415 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
4416