2008-10-03 [paul] 3.5.0cvs145
[claws.git] / po / pl.po
1 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
2 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
3 # Polish translation of Sylpheed-claws
4 # Copyright (C) 2000,2003, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
5 # Translators:
6 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
9 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: pl\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2008-09-26 08:46+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2008-09-28 04:28+0200\n"
16 "Last-Translator: Emil Nowak <emil5@go2.pl>\n"
17 "Language-Team:  <pl@li.org>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
22 "100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23 "X-Generator: Gettext Translator 0.9\n"
24
25 #: src/account.c:384
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
31 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
32
33 #: src/account.c:431
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
36
37 #: src/account.c:702
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Edycja kont"
40
41 #: src/account.c:724
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "U¿ycie 'Pobierz pocztê' odbierze wiadomo¶ci z Twoich kont w podanej "
48 "kolejno¶ci, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostan± "
49 "uwzglêdnione."
50
51 #: src/account.c:795
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto "
54
55 #: src/account.c:887
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ skopiowane"
58
59 #: src/account.c:894
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Kopia %s"
63
64 #: src/account.c:1053
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
68
69 #: src/account.c:1055
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Bez tytu³u)"
72
73 #: src/account.c:1056
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Usuñ konto"
76
77 #: src/account.c:1527
78 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
79 msgstr "P"
80
81 #: src/account.c:1533
82 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
83 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztê z zaznaczonych kont"
84
85 #: src/account.c:1540 src/addressadd.c:192 src/addressbook.c:122
86 #: src/addrduplicates.c:480 src/compose.c:6395 src/compose.c:6689
87 #: src/editaddress.c:1269 src/editaddress.c:1326 src/editaddress.c:1342
88 #: src/editbook.c:170 src/editgroup.c:287 src/editjpilot.c:257
89 #: src/editldap.c:429 src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223
90 #: src/importpine.c:222 src/mimeview.c:268
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:379
92 #: src/prefs_filtering.c:1917 src/prefs_template.c:77
93 msgid "Name"
94 msgstr "Nazwa"
95
96 #: src/account.c:1548 src/prefs_account.c:1072 src/prefs_account.c:3808
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Protokó³"
99
100 #: src/account.c:1556 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Serwer"
103
104 #: src/action.c:373
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
108
109 #: src/action.c:404
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
112
113 #: src/action.c:421
114 #, c-format
115 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
116 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
117
118 #: src/action.c:586
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
122 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
123 msgstr ""
124 "Wybrana akcja nie mo¿e byæ u¿yta w oknie kompozycji\n"
125 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
126
127 #: src/action.c:698
128 msgid "There is no filtering action set"
129 msgstr "Nie przypisano ¿adnych akcji do tego filtra"
130
131 #: src/action.c:700
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Invalid filtering action(s):\n"
135 "%s"
136 msgstr ""
137 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:922
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
144 "%s"
145 msgstr ""
146 "Polecenie nie mo¿e zostaæ wykonane. Utworzenie potoku\n"
147 "nie powiod³o siê.\n"
148 "%s"
149
150 #: src/action.c:1017
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "Could not fork to execute the following command:\n"
154 "%s\n"
155 "%s"
156 msgstr ""
157 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160
161 #: src/action.c:1237 src/action.c:1393
162 msgid "Completed"
163 msgstr "Ukoñczono"
164
165 #: src/action.c:1273
166 #, c-format
167 msgid "--- Running: %s\n"
168 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
169
170 #: src/action.c:1277
171 #, c-format
172 msgid "--- Ended: %s\n"
173 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1310
176 msgid "Action's input/output"
177 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
178
179 #: src/action.c:1629
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Enter the argument for the following action:\n"
183 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
184 "  %s"
185 msgstr ""
186 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
187 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
188 "  %s"
189
190 #: src/action.c:1634
191 msgid "Action's hidden user argument"
192 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
193
194 #: src/action.c:1638
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "Enter the argument for the following action:\n"
198 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
199 "  %s"
200 msgstr ""
201 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
202 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
203 "  %s"
204
205 #: src/action.c:1643
206 msgid "Action's user argument"
207 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
208
209 #: src/addr_compl.c:590 src/addressbook.c:4873
210 msgid "Group"
211 msgstr "Grupa"
212
213 #: src/addrcustomattr.c:64
214 msgid "date of birth"
215 msgstr "data urodzenia"
216
217 #: src/addrcustomattr.c:65
218 msgid "address"
219 msgstr "adres"
220
221 #: src/addrcustomattr.c:66
222 msgid "phone"
223 msgstr "telefon"
224
225 #: src/addrcustomattr.c:67
226 msgid "mobile phone"
227 msgstr "telefon komórkowy"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:68
230 msgid "organization"
231 msgstr "organizacja"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:69
234 msgid "office address"
235 msgstr "adres biura"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:70
238 msgid "office phone"
239 msgstr "telefon do biura"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:71
242 msgid "fax"
243 msgstr "fax"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:72
246 msgid "website"
247 msgstr "strona internetowa"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:140
250 msgid "Attribute name"
251 msgstr "Nazwa Atrybutu"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:155
254 msgid "Delete all attribute names"
255 msgstr ""
256
257 #: src/addrcustomattr.c:156
258 #, fuzzy
259 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
260 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten wzorzec?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:180
263 #, fuzzy
264 msgid "Delete attribute name"
265 msgstr "Nazwa Atrybutu"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:181
268 #, fuzzy
269 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
270 msgstr "Czy naprawdê usun±æ t± akcjê?"
271
272 #: src/addrcustomattr.c:190
273 #, fuzzy
274 msgid "Reset to default"
275 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:191
278 #, fuzzy
279 msgid ""
280 "Do you really want to replace all attribute names\n"
281 "with the default set?"
282 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
283
284 #: src/addrcustomattr.c:211 src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:472
285 #: src/addressbook.c:489 src/edittags.c:269 src/prefs_actions.c:1087
286 #: src/prefs_filtering.c:1754 src/prefs_template.c:1089
287 #, fuzzy
288 msgid "_Delete"
289 msgstr "/_Usuñ"
290
291 #: src/addrcustomattr.c:212 src/edittags.c:270 src/prefs_actions.c:1088
292 #: src/prefs_filtering.c:1755 src/prefs_template.c:1090
293 msgid "Delete _all"
294 msgstr "Kasuj _wszystko"
295
296 #: src/addrcustomattr.c:213
297 #, fuzzy
298 msgid "_Reset to default"
299 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
300
301 #: src/addrcustomattr.c:412
302 #, fuzzy
303 msgid "Attribute name is not set."
304 msgstr "Nie okre¶lono nazwy menu."
305
306 #: src/addrcustomattr.c:471
307 #, fuzzy
308 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
309 msgstr "Przypisywanie etykiet"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:485
312 #, fuzzy
313 msgid "New attribute name:"
314 msgstr "Nazwa Atrybutu"
315
316 #: src/addrcustomattr.c:522
317 msgid ""
318 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
319 "contacts."
320 msgstr ""
321
322 #: src/addressadd.c:161 src/prefs_filtering_action.c:186
323 msgid "Add to address book"
324 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
325
326 #: src/addressadd.c:184
327 msgid "Contact"
328 msgstr "Kontakt"
329
330 #: src/addressadd.c:204 src/addrduplicates.c:451
331 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:415
332 msgid "Address"
333 msgstr "Adres"
334
335 #: src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:124 src/editaddress.c:1061
336 #: src/editaddress.c:1136 src/editgroup.c:289
337 msgid "Remarks"
338 msgstr "Uwagi"
339
340 #: src/addressadd.c:234 src/addressbook_foldersel.c:159
341 msgid "Select Address Book Folder"
342 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
343
344 #: src/addressadd.c:430 src/editaddress.c:1576 src/headerview.c:346
345 #: src/textview.c:1962
346 #, c-format
347 msgid ""
348 "Failed to save image: \n"
349 "%s"
350 msgstr ""
351 "Nie uda³o siê zapisaæ obrazka: \n"
352 "%s"
353
354 #: src/addressadd.c:443 src/addressbook.c:3243 src/addressbook.c:3293
355 msgid "Add address(es)"
356 msgstr "Dodaj adres(y)"
357
358 #: src/addressadd.c:444
359 msgid "Can't add the specified address"
360 msgstr "Wybrany adres nie mo¿e byæ dodany"
361
362 #: src/addressbook.c:123 src/addressbook.c:4857 src/editaddress.c:1058
363 #: src/editaddress.c:1119 src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:517
364 #: src/exporthtml.c:595 src/exporthtml.c:759 src/ldif.c:784
365 msgid "Email Address"
366 msgstr "Adres e-mail"
367
368 #: src/addressbook.c:411 src/compose.c:540 src/mainwindow.c:461
369 #: src/messageview.c:189
370 msgid "_Message"
371 msgstr "_Wiadomo¶æ"
372
373 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:471
374 #: src/addressbook.c:488 src/compose.c:541 src/mainwindow.c:459
375 #: src/messageview.c:187
376 msgid "_Edit"
377 msgstr "_Edycja"
378
379 #: src/addressbook.c:413 src/compose.c:546 src/mainwindow.c:462
380 #: src/messageview.c:190
381 msgid "_Tools"
382 msgstr "_Narzêdzia"
383
384 #: src/addressbook.c:414 src/compose.c:547 src/mainwindow.c:464
385 #: src/messageview.c:191
386 msgid "_Help"
387 msgstr "Pomo_c"
388
389 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:474
390 msgid "New _Book"
391 msgstr "Nowa _ksi±¿ka"
392
393 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:475
394 msgid "New _Folder"
395 msgstr "Nowy _Folder"
396
397 #: src/addressbook.c:419
398 msgid "New _vCard"
399 msgstr "Nowa _wizytówka"
400
401 #: src/addressbook.c:423
402 msgid "New _JPilot"
403 msgstr "Nowy _JPilot"
404
405 #: src/addressbook.c:426
406 msgid "New LDAP _Server"
407 msgstr "Nowy serwer LDAP"
408
409 #: src/addressbook.c:430
410 msgid "_Edit book"
411 msgstr "_Edytuj ksi±¿kê"
412
413 #: src/addressbook.c:431
414 msgid "_Delete book"
415 msgstr "_Usuñ ksi±¿kê"
416
417 #: src/addressbook.c:433 src/compose.c:557
418 msgid "_Save"
419 msgstr "Z_apisz..."
420
421 #: src/addressbook.c:434 src/compose.c:559 src/messageview.c:201
422 msgid "_Close"
423 msgstr "Zamknij"
424
425 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:486 src/messageview.c:205
426 msgid "_Select all"
427 msgstr "W_ybierz wszystko"
428
429 #: src/addressbook.c:439 src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:494
430 msgid "C_ut"
431 msgstr "Wy_tnij"
432
433 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:479 src/addressbook.c:495
434 #: src/compose.c:567 src/mainwindow.c:493 src/messageview.c:204
435 msgid "_Copy"
436 msgstr "_Kopiuj"
437
438 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:480 src/addressbook.c:496
439 #: src/compose.c:568
440 msgid "_Paste"
441 msgstr "_Wstaw"
442
443 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:491
444 msgid "New _Address"
445 msgstr "Nowy _adres"
446
447 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:492
448 msgid "New _Group"
449 msgstr "Nowa _grupa"
450
451 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:498
452 msgid "_Mail To"
453 msgstr "_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
454
455 #: src/addressbook.c:453
456 msgid "Import _LDIF file..."
457 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
458
459 #: src/addressbook.c:454
460 msgid "Import M_utt file..."
461 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
462
463 #: src/addressbook.c:455
464 msgid "Import _Pine file..."
465 msgstr "Importuj plik _Pine..."
466
467 #: src/addressbook.c:457
468 msgid "Export _HTML..."
469 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
470
471 #: src/addressbook.c:458
472 msgid "Export LDI_F..."
473 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
474
475 #: src/addressbook.c:460
476 msgid "Find duplicates..."
477 msgstr "Znajd¼ duplikaty..."
478
479 #: src/addressbook.c:461
480 msgid "Edit custom attributes..."
481 msgstr ""
482
483 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:647 src/mainwindow.c:725
484 #: src/messageview.c:300
485 msgid "_About"
486 msgstr "Informacje o"
487
488 #: src/addressbook.c:500
489 msgid "_Browse Entry"
490 msgstr "_Przegl±danie wpisu"
491
492 #: src/addressbook.c:513 src/crash.c:455 src/crash.c:474 src/importldif.c:115
493 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142 src/prefs_themes.c:703
494 #: src/prefs_themes.c:735 src/prefs_themes.c:736
495 msgid "Unknown"
496 msgstr "Nieznany"
497
498 #: src/addressbook.c:520 src/addressbook.c:539 src/importldif.c:122
499 msgid "Success"
500 msgstr "Sukces"
501
502 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:123
503 msgid "Bad arguments"
504 msgstr "Z³e argumenty"
505
506 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:124
507 msgid "File not specified"
508 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
509
510 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:125
511 msgid "Error opening file"
512 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
513
514 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:126
515 msgid "Error reading file"
516 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
517
518 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:127
519 msgid "End of file encountered"
520 msgstr "Napotkano koniec pliku"
521
522 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:128
523 msgid "Error allocating memory"
524 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
525
526 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:129
527 msgid "Bad file format"
528 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
529
530 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:130
531 msgid "Error writing to file"
532 msgstr "B³±d zapisu pliku"
533
534 #: src/addressbook.c:529 src/importldif.c:131
535 msgid "Error opening directory"
536 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
537
538 #: src/addressbook.c:530 src/importldif.c:132
539 msgid "No path specified"
540 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
541
542 #: src/addressbook.c:540
543 msgid "Error connecting to LDAP server"
544 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
545
546 #: src/addressbook.c:541
547 msgid "Error initializing LDAP"
548 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
549
550 #: src/addressbook.c:542
551 msgid "Error binding to LDAP server"
552 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
553
554 #: src/addressbook.c:543
555 msgid "Error searching LDAP database"
556 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
557
558 #: src/addressbook.c:544
559 msgid "Timeout performing LDAP operation"
560 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
561
562 #: src/addressbook.c:545
563 msgid "Error in LDAP search criteria"
564 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
565
566 #: src/addressbook.c:546
567 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
568 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
569
570 #: src/addressbook.c:547
571 msgid "LDAP search terminated on request"
572 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
573
574 #: src/addressbook.c:548
575 msgid "Error starting TLS connection"
576 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
577
578 #: src/addressbook.c:549
579 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
580 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
581
582 #: src/addressbook.c:550
583 msgid "Missing required information"
584 msgstr "Brak wymaganych informacji"
585
586 #: src/addressbook.c:551
587 msgid "Another contact exists with that key"
588 msgstr "Istnieje ju¿ kontakt o takim kluczu"
589
590 #: src/addressbook.c:552
591 msgid "Strong(er) authentication required"
592 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
593
594 #: src/addressbook.c:923
595 msgid "Sources"
596 msgstr "¬ród³a"
597
598 #: src/addressbook.c:927 src/prefs_matcher.c:601 src/prefs_other.c:519
599 #: src/toolbar.c:210 src/toolbar.c:2084
600 msgid "Address book"
601 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
602
603 #: src/addressbook.c:1143
604 msgid "Lookup name:"
605 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
606
607 #: src/addressbook.c:1485 src/addressbook.c:1538 src/addrduplicates.c:802
608 msgid "Delete address(es)"
609 msgstr "Usuñ adres(y)"
610
611 #: src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:851
612 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
613 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
614
615 #: src/addressbook.c:1530
616 msgid "Delete group"
617 msgstr "Usuñ grupê"
618
619 #: src/addressbook.c:1531
620 msgid ""
621 "Really delete the group(s)?\n"
622 "The addresses it contains will not be lost."
623 msgstr ""
624 "Czy chcesz usun±æ grupê(y)?\n"
625 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
626
627 #: src/addressbook.c:1539 src/addrduplicates.c:803
628 msgid "Really delete the address(es)?"
629 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
630
631 #: src/addressbook.c:2231
632 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
633 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
634
635 #: src/addressbook.c:2241
636 msgid "Cannot paste into an address group."
637 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
638
639 #: src/addressbook.c:2944
640 #, c-format
641 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
642 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
643
644 #: src/addressbook.c:2947 src/addressbook.c:2973 src/addressbook.c:2980
645 #: src/prefs_filtering_action.c:164 src/toolbar.c:397
646 msgid "Delete"
647 msgstr "Usuñ"
648
649 #: src/addressbook.c:2956
650 #, c-format
651 msgid ""
652 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
653 "contains will be moved into the parent folder."
654 msgstr ""
655 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nim zawarte "
656 "zostan± przeniesione do katalogu nadrzêdnego."
657
658 #: src/addressbook.c:2959 src/imap_gtk.c:364 src/mh_gtk.c:200
659 msgid "Delete folder"
660 msgstr "Usuñ katalog"
661
662 #: src/addressbook.c:2960
663 msgid "+Delete _folder only"
664 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
665
666 #: src/addressbook.c:2960
667 msgid "Delete folder and _addresses"
668 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
669
670 #: src/addressbook.c:2971
671 #, c-format
672 msgid ""
673 "Do you want to delete '%s'?\n"
674 "The addresses it contains will not be lost."
675 msgstr ""
676 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
677 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
678
679 #: src/addressbook.c:2978
680 #, c-format
681 msgid ""
682 "Do you want to delete '%s'?\n"
683 "The addresses it contains will be lost."
684 msgstr ""
685 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
686 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
687
688 #: src/addressbook.c:3088
689 #, c-format
690 msgid "Search '%s'"
691 msgstr "Szukaj '%s'"
692
693 #: src/addressbook.c:3226 src/addressbook.c:3275
694 msgid "New Contacts"
695 msgstr "Nowe kontakty"
696
697 #: src/addressbook.c:4056
698 msgid "New user, could not save index file."
699 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
700
701 #: src/addressbook.c:4060
702 msgid "New user, could not save address book files."
703 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
704
705 #: src/addressbook.c:4070
706 msgid "Old address book converted successfully."
707 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie skonwertowana."
708
709 #: src/addressbook.c:4075
710 msgid ""
711 "Old address book converted,\n"
712 "could not save new address index file."
713 msgstr ""
714 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
715 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
716
717 #: src/addressbook.c:4088
718 msgid ""
719 "Could not convert address book,\n"
720 "but created empty new address book files."
721 msgstr ""
722 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
723 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
724
725 #: src/addressbook.c:4094
726 msgid ""
727 "Could not convert address book,\n"
728 "could not save new address index file."
729 msgstr ""
730 "Nie mo¿na skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
731 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
732
733 #: src/addressbook.c:4099
734 msgid ""
735 "Could not convert address book\n"
736 "and could not create new address book files."
737 msgstr ""
738 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
739 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
740
741 #: src/addressbook.c:4106 src/addressbook.c:4112
742 msgid "Addressbook conversion error"
743 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
744
745 #: src/addressbook.c:4219
746 msgid "Addressbook Error"
747 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
748
749 #: src/addressbook.c:4220
750 msgid "Could not read address index"
751 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
752
753 #: src/addressbook.c:4547
754 msgid "Busy searching..."
755 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
756
757 #: src/addressbook.c:4809
758 msgid "Interface"
759 msgstr "Interfejs"
760
761 #: src/addressbook.c:4825 src/addressbook_foldersel.c:184 src/exphtmldlg.c:370
762 #: src/expldifdlg.c:387 src/exporthtml.c:979 src/importldif.c:655
763 msgid "Address Book"
764 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
765
766 #: src/addressbook.c:4841
767 msgid "Person"
768 msgstr "Osoba"
769
770 #: src/addressbook.c:4889 src/exporthtml.c:879 src/folderview.c:386
771 #: src/folderview.c:474 src/prefs_account.c:2644 src/prefs_folder_column.c:77
772 #: src/prefs_folder_item.c:1571 src/prefs_folder_item.c:1589
773 #: src/prefs_folder_item.c:1606
774 msgid "Folder"
775 msgstr "Katalog"
776
777 #: src/addressbook.c:4905
778 msgid "vCard"
779 msgstr "vCard"
780
781 #: src/addressbook.c:4921 src/addressbook.c:4937
782 msgid "JPilot"
783 msgstr "JPilot"
784
785 #: src/addressbook.c:4953
786 msgid "LDAP servers"
787 msgstr "Serwery LDAP"
788
789 #: src/addressbook.c:4969
790 msgid "LDAP Query"
791 msgstr "Zapytanie LDAP"
792
793 #: src/addressbook_foldersel.c:395 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
794 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
795 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
796 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
797 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
798 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
799 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:209
800 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
801 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:275
802 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
803 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
804 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
805 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
806 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606 src/prefs_matcher.c:636
807 #: src/prefs_matcher.c:666 src/prefs_matcher.c:1476 src/prefs_matcher.c:1483
808 #: src/prefs_matcher.c:1491 src/prefs_matcher.c:1493 src/prefs_matcher.c:2339
809 #: src/prefs_matcher.c:2343
810 msgid "Any"
811 msgstr "Wszystkie"
812
813 #: src/addrgather.c:147
814 msgid "Please specify name for address book."
815 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
816
817 #: src/addrgather.c:167
818 msgid "Please select the mail headers to search."
819 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
820
821 #: src/addrgather.c:174
822 msgid "Collecting addresses..."
823 msgstr "Zbieranie adresów..."
824
825 #: src/addrgather.c:213
826 msgid "Addresses collected successfully."
827 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
828
829 #: src/addrgather.c:290
830 msgid "Current folder:"
831 msgstr "Aktualny katalog:"
832
833 #: src/addrgather.c:301
834 msgid "Address book name:"
835 msgstr "Nazwa ksi±¿ki adresowej:"
836
837 #: src/addrgather.c:311
838 msgid "Address book folder size:"
839 msgstr "Rozmiar katalogu ksi±¿ki adresowej:j"
840
841 #: src/addrgather.c:315 src/addrgather.c:325
842 msgid ""
843 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
844 msgstr ""
845 "Okre¶la maksymaln± ilo¶æ wpisów w ka¿dym katalogu nowo utworzonej ksi±¿ki "
846 "adresowej"
847
848 #: src/addrgather.c:329
849 msgid "Process these mail header fields"
850 msgstr "Przetwarzane nag³ówki"
851
852 #: src/addrgather.c:347
853 msgid "Include subfolders"
854 msgstr "Uwzglêdniaj podkatalogi"
855
856 #: src/addrgather.c:370 src/prefs_filtering_action.c:1361
857 msgid "Header Name"
858 msgstr "Nazwa nag³ówka"
859
860 #: src/addrgather.c:371
861 msgid "Address Count"
862 msgstr "Liczba adresów"
863
864 #: src/addrgather.c:472
865 msgid "Header Fields"
866 msgstr "Pola nag³ówków"
867
868 #: src/addrgather.c:473 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:723
869 #: src/importldif.c:1022
870 msgid "Finish"
871 msgstr "Koniec"
872
873 #: src/addrgather.c:521
874 #, fuzzy
875 msgid "Collect email addresses from selected messages"
876 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
877
878 #: src/addrgather.c:525
879 #, fuzzy
880 msgid "Collect email addresses from folder"
881 msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail - z katalogu"
882
883 #: src/addrindex.c:118
884 msgid "Common addresses"
885 msgstr "Wspólne adresy"
886
887 #: src/addrindex.c:119
888 msgid "Personal addresses"
889 msgstr "Adresy osobiste"
890
891 #: src/addrindex.c:125
892 msgid "Common address"
893 msgstr "Wspólny adres"
894
895 #: src/addrindex.c:126
896 msgid "Personal address"
897 msgstr "Osobisty adres"
898
899 #: src/addrindex.c:1825
900 msgid "Address(es) update"
901 msgstr "Aktualizacja adresów"
902
903 #: src/addrindex.c:1826
904 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
905 msgstr ""
906 "Aktualizacja nie powiod³a siê. Zmiany nie zosta³y zapisane do Katalogu."
907
908 #: src/addrduplicates.c:126
909 msgid "Show duplicates in the same book"
910 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej ksi±¿ki"
911
912 #: src/addrduplicates.c:132
913 msgid "Show duplicates in different books"
914 msgstr "Pokazywanie duplikatów z ró¿nych ksi±¿ek"
915
916 #: src/addrduplicates.c:143
917 msgid "Find address book email duplicates"
918 msgstr "Znajd¼ duplikaty adresów e-mail w ksi±¿ce adresowej"
919
920 #: src/addrduplicates.c:144
921 msgid ""
922 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
923 msgstr ""
924 "Claws Mail przeszuka Twoj± ksi±¿kê adresow± w poszukiwaniu duplikatów "
925 "adresów e-mail."
926
927 #: src/addrduplicates.c:324
928 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
929 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
930
931 #: src/addrduplicates.c:355
932 msgid "Duplicate email addresses"
933 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
934
935 #: src/addrduplicates.c:473
936 msgid "Address book path"
937 msgstr "¦cie¿ka do ksi±¿ki adresowej"
938
939 #: src/addrduplicates.c:850
940 msgid "Delete address"
941 msgstr "Usuñ adresy"
942
943 #: src/alertpanel.c:145 src/compose.c:8505
944 msgid "Notice"
945 msgstr "Notatka"
946
947 #: src/alertpanel.c:158 src/compose.c:5226 src/compose.c:10584
948 #: src/messageview.c:803 src/messageview.c:816
949 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:592 src/summaryview.c:4811
950 msgid "Warning"
951 msgstr "Ostrze¿enie"
952
953 #: src/alertpanel.c:171 src/alertpanel.c:194 src/compose.c:5167 src/inc.c:647
954 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:154 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:245
955 msgid "Error"
956 msgstr "B³±d"
957
958 #: src/alertpanel.c:195
959 msgid "_View log"
960 msgstr "_Poka¿ log"
961
962 #: src/alertpanel.c:345
963 msgid "Show this message next time"
964 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
965
966 #: src/browseldap.c:217
967 msgid "Browse Directory Entry"
968 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
969
970 #: src/browseldap.c:237
971 msgid "Server Name :"
972 msgstr "Nazwa serwera :"
973
974 #: src/browseldap.c:247
975 msgid "Distinguished Name (dn) :"
976 msgstr ""
977
978 #: src/browseldap.c:270
979 msgid "LDAP Name"
980 msgstr "Nazwa LDAP"
981
982 #: src/browseldap.c:272
983 msgid "Attribute Value"
984 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
985
986 #: src/common/plugin.c:58
987 msgid "Nothing"
988 msgstr "Nic"
989
990 #: src/common/plugin.c:59
991 msgid "a viewer"
992 msgstr "Przegl±darka"
993
994 #: src/common/plugin.c:60
995 msgid "a MIME parser"
996 msgstr "parser MIME"
997
998 #: src/common/plugin.c:61
999 msgid "folders"
1000 msgstr "Katalogi"
1001
1002 #: src/common/plugin.c:62
1003 msgid "filtering"
1004 msgstr "Filtrowanie..."
1005
1006 #: src/common/plugin.c:63
1007 msgid "a privacy interface"
1008 msgstr "system prywatno¶ci"
1009
1010 #: src/common/plugin.c:64
1011 msgid "a notifier"
1012 msgstr "powiadamiacz"
1013
1014 #: src/common/plugin.c:65
1015 msgid "an utility"
1016 msgstr "narzêdzie"
1017
1018 #: src/common/plugin.c:66
1019 msgid "things"
1020 msgstr "rzeczy"
1021
1022 #: src/common/plugin.c:285
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1026 msgstr ""
1027 "Ta wtyczka oferuje obs³ugê %s (%s) co jest ju¿ wykonywane przez wtyczkê %s."
1028
1029 #: src/common/plugin.c:324
1030 msgid "Plugin already loaded"
1031 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
1032
1033 #: src/common/plugin.c:335
1034 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1035 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
1036
1037 #: src/common/plugin.c:365
1038 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
1039 msgstr "Ten modu³ nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL 2."
1040
1041 #: src/common/plugin.c:374
1042 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1043 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Claws Mail GTK1."
1044
1045 #: src/common/plugin.c:616
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1049 "built with."
1050 msgstr ""
1051 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której wtyczka %s zosta³a "
1052 "skompilowana."
1053
1054 #: src/common/plugin.c:619
1055 msgid ""
1056 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1057 "with."
1058 msgstr ""
1059 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której ta wtyczka zosta³a "
1060 "skompilowana."
1061
1062 #: src/common/plugin.c:628
1063 #, c-format
1064 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1065 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ wtyczki '%s'."
1066
1067 #: src/common/plugin.c:630
1068 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1069 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ tej wtyczki."
1070
1071 #: src/common/session.c:170 src/imap.c:1093
1072 msgid "SSL handshake failed\n"
1073 msgstr "B³±d po³±czenia SSL\n"
1074
1075 #: src/common/smtp.c:176
1076 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1077 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
1078
1079 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
1080 msgid "bad SMTP response\n"
1081 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
1082
1083 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
1084 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1085 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
1086
1087 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:892
1088 msgid "error occurred on authentication\n"
1089 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
1090
1091 #: src/common/smtp.c:603
1092 #, c-format
1093 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1094 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1095
1096 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:885
1097 msgid "couldn't start TLS session\n"
1098 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
1099
1100 #: src/common/socket.c:1474
1101 #, c-format
1102 msgid "write on fd%d: %s\n"
1103 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1104
1105 #: src/common/ssl.c:358
1106 msgid "Error creating ssl context\n"
1107 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
1108
1109 #: src/common/ssl.c:378
1110 #, c-format
1111 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1112 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
1113
1114 #: src/common/ssl_certificate.c:651
1115 msgid "Uncheckable"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: src/common/ssl_certificate.c:655
1119 #, fuzzy
1120 msgid "Self-signed certificate"
1121 msgstr "Skasuj certyfikat"
1122
1123 #: src/common/ssl_certificate.c:658
1124 msgid "Revoked certificate"
1125 msgstr "Uniewa¿niony certyfikat"
1126
1127 #: src/common/ssl_certificate.c:660
1128 msgid "No certificate issuer found"
1129 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1130
1131 #: src/common/ssl_certificate.c:662
1132 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: src/common/string_match.c:79
1136 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1137 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1138
1139 #: src/common/utils.c:345
1140 #, c-format
1141 msgid "%dB"
1142 msgstr "%dB"
1143
1144 #: src/common/utils.c:346
1145 #, c-format
1146 msgid "%d.%02dKB"
1147 msgstr "%d,%02dkB"
1148
1149 #: src/common/utils.c:347
1150 #, c-format
1151 msgid "%d.%02dMB"
1152 msgstr "%d,%02dMB"
1153
1154 #: src/common/utils.c:348
1155 #, c-format
1156 msgid "%.2fGB"
1157 msgstr "%.2fGB"
1158
1159 #: src/common/utils.c:4797
1160 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1161 msgstr "Niedziela"
1162
1163 #: src/common/utils.c:4798
1164 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1165 msgstr "Poniedzia³ek"
1166
1167 #: src/common/utils.c:4799
1168 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1169 msgstr "Wtorek"
1170
1171 #: src/common/utils.c:4800
1172 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1173 msgstr "¦roda"
1174
1175 #: src/common/utils.c:4801
1176 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1177 msgstr "Czwartek"
1178
1179 #: src/common/utils.c:4802
1180 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1181 msgstr "Pi±tek"
1182
1183 #: src/common/utils.c:4803
1184 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1185 msgstr "Sobota"
1186
1187 #: src/common/utils.c:4805
1188 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1189 msgstr "Styczeñ"
1190
1191 #: src/common/utils.c:4806
1192 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1193 msgstr "Luty"
1194
1195 #: src/common/utils.c:4807
1196 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1197 msgstr "Marzec"
1198
1199 #: src/common/utils.c:4808
1200 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1201 msgstr "Kwiecieñ"
1202
1203 #: src/common/utils.c:4809
1204 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1205 msgstr "Maj"
1206
1207 #: src/common/utils.c:4810
1208 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1209 msgstr "Czerwiec"
1210
1211 #: src/common/utils.c:4811
1212 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1213 msgstr "Lipiec"
1214
1215 #: src/common/utils.c:4812
1216 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1217 msgstr "Sierpieñ"
1218
1219 #: src/common/utils.c:4813
1220 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1221 msgstr "Wrzesieñ"
1222
1223 #: src/common/utils.c:4814
1224 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1225 msgstr "Pa¼dziernik"
1226
1227 #: src/common/utils.c:4815
1228 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1229 msgstr "Listopad"
1230
1231 #: src/common/utils.c:4816
1232 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1233 msgstr "Grudzieñ"
1234
1235 #: src/common/utils.c:4818
1236 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1237 msgstr "Nie"
1238
1239 #: src/common/utils.c:4819
1240 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1241 msgstr "Pon"
1242
1243 #: src/common/utils.c:4820
1244 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1245 msgstr "Wt"
1246
1247 #: src/common/utils.c:4821
1248 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1249 msgstr "¦r"
1250
1251 #: src/common/utils.c:4822
1252 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1253 msgstr "Czw"
1254
1255 #: src/common/utils.c:4823
1256 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1257 msgstr "Pi±"
1258
1259 #: src/common/utils.c:4824
1260 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1261 msgstr "Sob"
1262
1263 #: src/common/utils.c:4826
1264 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1265 msgstr "Sty"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4827
1268 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1269 msgstr "Lut"
1270
1271 #: src/common/utils.c:4828
1272 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1273 msgstr "Mar"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4829
1276 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1277 msgstr "Kwi"
1278
1279 #: src/common/utils.c:4830
1280 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1281 msgstr "Maj"
1282
1283 #: src/common/utils.c:4831
1284 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1285 msgstr "Cze"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4832
1288 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1289 msgstr "Lip"
1290
1291 #: src/common/utils.c:4833
1292 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1293 msgstr "Sie"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4834
1296 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1297 msgstr "Wrz"
1298
1299 #: src/common/utils.c:4835
1300 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1301 msgstr "Pa¼"
1302
1303 #: src/common/utils.c:4836
1304 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1305 msgstr "Lis"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4837
1308 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1309 msgstr "Gru"
1310
1311 #: src/common/utils.c:4848
1312 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1313 msgstr "Rano"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4849
1316 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1317 msgstr "Po po³udniu"
1318
1319 #: src/common/utils.c:4850
1320 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1321 msgstr "rano"
1322
1323 #: src/common/utils.c:4851
1324 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1325 msgstr "po po³udniu"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4858
1328 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1329 msgstr ""
1330
1331 #: src/common/utils.c:4859
1332 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1333 msgstr "%m-%d-%y"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4860
1336 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1337 msgstr "%H:%M:%S"
1338
1339 #: src/common/utils.c:4862
1340 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: src/compose.c:530
1344 msgid "_Add..."
1345 msgstr "Dod_aj..."
1346
1347 #: src/compose.c:531 src/mh_gtk.c:362
1348 msgid "_Remove"
1349 msgstr "_Usuñ"
1350
1351 #: src/compose.c:533 src/folderview.c:282
1352 msgid "_Properties..."
1353 msgstr "_W³a¶ciwo¶ci..."
1354
1355 #: src/compose.c:543
1356 msgid "_Spelling"
1357 msgstr "Pi_sownia"
1358
1359 #: src/compose.c:545 src/compose.c:609
1360 msgid "_Options"
1361 msgstr "_Opcje"
1362
1363 #: src/compose.c:549
1364 msgid "S_end"
1365 msgstr "Wy¶lij"
1366
1367 #: src/compose.c:550
1368 msgid "Send _later"
1369 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
1370
1371 #: src/compose.c:553
1372 msgid "_Attach file"
1373 msgstr "Do³±cz plik"
1374
1375 #: src/compose.c:554
1376 msgid "_Insert file"
1377 msgstr "Wstaw plik"
1378
1379 #: src/compose.c:555
1380 msgid "Insert si_gnature"
1381 msgstr "Wstaw podpis"
1382
1383 #: src/compose.c:562
1384 msgid "_Undo"
1385 msgstr "_Cofnij"
1386
1387 #: src/compose.c:563
1388 msgid "_Redo"
1389 msgstr "P_onów"
1390
1391 #: src/compose.c:566
1392 msgid "Cu_t"
1393 msgstr "Wy_tnij"
1394
1395 #: src/compose.c:570
1396 msgid "Special paste"
1397 msgstr "Wklej jako"
1398
1399 #: src/compose.c:571
1400 msgid "as _quotation"
1401 msgstr "_cytat"
1402
1403 #: src/compose.c:572
1404 msgid "_wrapped"
1405 msgstr "_zawiniêty tekst"
1406
1407 #: src/compose.c:573
1408 msgid "_unwrapped"
1409 msgstr "tekst _bez zawijania"
1410
1411 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:494
1412 msgid "Select _all"
1413 msgstr "W_ybierz wszystko"
1414
1415 #: src/compose.c:577
1416 msgid "A_dvanced"
1417 msgstr "Zaawansowane"
1418
1419 #: src/compose.c:578
1420 msgid "Move a character backward"
1421 msgstr "Przesuñ o znak w ty³"
1422
1423 #: src/compose.c:579
1424 msgid "Move a character forward"
1425 msgstr "Przesuñ o znak w przód"
1426
1427 #: src/compose.c:580
1428 msgid "Move a word backward"
1429 msgstr "Przesuñ o s³owo w ty³"
1430
1431 #: src/compose.c:581
1432 msgid "Move a word forward"
1433 msgstr "Przesuñ o s³owo w przód"
1434
1435 #: src/compose.c:582
1436 msgid "Move to beginning of line"
1437 msgstr "Przesuñ do pocz±tku linii"
1438
1439 #: src/compose.c:583
1440 msgid "Move to end of line"
1441 msgstr "Przesuñ do koñca linii"
1442
1443 #: src/compose.c:584
1444 msgid "Move to previous line"
1445 msgstr "Przesuñ  do poprzedniej linii"
1446
1447 #: src/compose.c:585
1448 msgid "Move to next line"
1449 msgstr "Przesuñ do nastêpnej linii"
1450
1451 #: src/compose.c:586
1452 msgid "Delete a character backward"
1453 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
1454
1455 #: src/compose.c:587
1456 msgid "Delete a character forward"
1457 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
1458
1459 #: src/compose.c:588
1460 msgid "Delete a word backward"
1461 msgstr "Wykasuj s³owo za kursorem"
1462
1463 #: src/compose.c:589
1464 msgid "Delete a word forward"
1465 msgstr "Wykasuj s³owo przed kursorem"
1466
1467 #: src/compose.c:590
1468 msgid "Delete line"
1469 msgstr "Usuñ liniê"
1470
1471 #: src/compose.c:591
1472 msgid "Delete to end of line"
1473 msgstr "Wykasuj do koñca linii"
1474
1475 #: src/compose.c:594 src/messageview.c:207
1476 msgid "_Find"
1477 msgstr "_Szukaj"
1478
1479 #: src/compose.c:597
1480 msgid "_Wrap current paragraph"
1481 msgstr "Za_wiñ obecny akapit"
1482
1483 #: src/compose.c:598
1484 msgid "Wrap all long _lines"
1485 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
1486
1487 #: src/compose.c:600
1488 msgid "Edit with e_xternal editor"
1489 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1490
1491 #: src/compose.c:603
1492 msgid "_Check all or check selection"
1493 msgstr "Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1494
1495 #: src/compose.c:604
1496 msgid "_Highlight all misspelled words"
1497 msgstr "P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1498
1499 #: src/compose.c:605
1500 msgid "Check _backwards misspelled word"
1501 msgstr "Szukaj od ty³u b³êdnie napisanych s³ów"
1502
1503 #: src/compose.c:606
1504 msgid "_Forward to next misspelled word"
1505 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1506
1507 #: src/compose.c:614
1508 msgid "Reply _mode"
1509 msgstr "Tryb odpowiadania"
1510
1511 #: src/compose.c:616
1512 msgid "Privacy _System"
1513 msgstr "Ochrona prywatno¶ci"
1514
1515 #: src/compose.c:621
1516 msgid "_Priority"
1517 msgstr "Pri_orytet"
1518
1519 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:233
1520 msgid "Character _encoding"
1521 msgstr "_Kodowanie znaków"
1522
1523 #: src/compose.c:628 src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:238
1524 msgid "Western European"
1525 msgstr "Europa Zachodnia"
1526
1527 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:239
1528 msgid "Baltic"
1529 msgstr "Ba³tyckie"
1530
1531 #: src/compose.c:630 src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:240
1532 msgid "Hebrew"
1533 msgstr "Hebrajskie"
1534
1535 #: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:241
1536 msgid "Arabic"
1537 msgstr "Arabskie"
1538
1539 #: src/compose.c:632 src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:242
1540 msgid "Cyrillic"
1541 msgstr "Cyrylica"
1542
1543 #: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:243
1544 msgid "Japanese"
1545 msgstr "Japonia"
1546
1547 #: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:244
1548 msgid "Chinese"
1549 msgstr "Chiñskie"
1550
1551 #: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:245
1552 msgid "Korean"
1553 msgstr "Koreañskie"
1554
1555 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:246
1556 msgid "Thai"
1557 msgstr "Tajskie"
1558
1559 #: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:275
1560 msgid "_Address book"
1561 msgstr "Ksi±¿ka _adresowa"
1562
1563 #: src/compose.c:641
1564 msgid "_Template"
1565 msgstr "Wzorce"
1566
1567 #: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:296
1568 msgid "Actio_ns"
1569 msgstr "Akcje"
1570
1571 #: src/compose.c:652
1572 msgid "Aut_o wrapping"
1573 msgstr "Automatyczne zawijanie"
1574
1575 #: src/compose.c:653
1576 msgid "Auto _indent"
1577 msgstr "Automatyczne wciêcia"
1578
1579 #: src/compose.c:654
1580 msgid "Si_gn"
1581 msgstr "Podpisz"
1582
1583 #: src/compose.c:655
1584 msgid "_Encrypt"
1585 msgstr "_Szyfruj"
1586
1587 #: src/compose.c:656
1588 msgid "_Request Return Receipt"
1589 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1590
1591 #: src/compose.c:657
1592 msgid "Remo_ve references"
1593 msgstr "Usuñ odniesienia"
1594
1595 #: src/compose.c:658
1596 msgid "Show _ruler"
1597 msgstr "Poka¿ li_nijkê"
1598
1599 #: src/compose.c:663 src/compose.c:673
1600 msgid "_Normal"
1601 msgstr "Z_wyk³y"
1602
1603 #: src/compose.c:664
1604 msgid "_All"
1605 msgstr "W_szystkie"
1606
1607 #: src/compose.c:665
1608 msgid "_Sender"
1609 msgstr "Nadawca"
1610
1611 #: src/compose.c:666
1612 msgid "_Mailing-list"
1613 msgstr "Lista dyskusyjna"
1614
1615 #: src/compose.c:671
1616 msgid "_Highest"
1617 msgstr "Najwy¿szy"
1618
1619 #: src/compose.c:672
1620 msgid "Hi_gh"
1621 msgstr "Wysoki"
1622
1623 #: src/compose.c:674
1624 #, fuzzy
1625 msgid "Lo_w"
1626 msgstr "Niski"
1627
1628 #: src/compose.c:675
1629 msgid "_Lowest"
1630 msgstr "Najni¿szy"
1631
1632 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:786 src/messageview.c:313
1633 msgid "_Automatic"
1634 msgstr "Automatycznie"
1635
1636 #: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:787 src/messageview.c:314
1637 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1638 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
1639
1640 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:788 src/messageview.c:315
1641 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1642 msgstr "Unicode (UTF-8)"
1643
1644 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:792 src/messageview.c:319
1645 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1646 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
1647
1648 #: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:795 src/messageview.c:322
1649 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1650 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
1651
1652 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:800 src/messageview.c:327
1653 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1654 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
1655
1656 #: src/compose.c:955 src/quote_fmt.c:566
1657 #, fuzzy
1658 msgid "New message From format error."
1659 msgstr "B³êdny rodzaj tematu wiadomo¶ci."
1660
1661 #: src/compose.c:1047 src/quote_fmt.c:569
1662 msgid "New message subject format error."
1663 msgstr "B³êdny rodzaj tematu wiadomo¶ci."
1664
1665 #: src/compose.c:1077 src/quote_fmt.c:572
1666 #, c-format
1667 msgid "New message body format error at line %d."
1668 msgstr "B³±d w tre¶ci wiadomo¶ci w linii %d."
1669
1670 #: src/compose.c:1271
1671 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1672 msgstr "Nie mo¿na odpowiedzieæ. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1673
1674 #: src/compose.c:1450 src/quote_fmt.c:589
1675 #, fuzzy
1676 msgid "Message reply From format error."
1677 msgstr "B³êdny format znaków cytowania w odpowiedzi."
1678
1679 #: src/compose.c:1497 src/quote_fmt.c:592
1680 #, c-format
1681 msgid "Message reply format error at line %d."
1682 msgstr "B³êdny format odpowiedzi w linii %d."
1683
1684 #: src/compose.c:1620 src/compose.c:1802 src/quote_fmt.c:609
1685 #, fuzzy
1686 msgid "Message forward From format error."
1687 msgstr "B³êdny formatu znaków zapytania we wiadomo¶ci przekierowuj±cej"
1688
1689 #: src/compose.c:1685 src/quote_fmt.c:612
1690 #, c-format
1691 msgid "Message forward format error at line %d."
1692 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz wiadomo¶ci w linii %d."
1693
1694 #: src/compose.c:1844
1695 msgid "Fw: multiple emails"
1696 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
1697
1698 #: src/compose.c:2263
1699 #, c-format
1700 msgid "Message redirect format error at line %d."
1701 msgstr "B³±d w formacie wiadomo¶ci przekierowuj±cej w linii %d."
1702
1703 #: src/compose.c:2327 src/gtk/headers.h:13
1704 msgid "Cc:"
1705 msgstr "Kopia:"
1706
1707 #: src/compose.c:2330 src/gtk/headers.h:14
1708 msgid "Bcc:"
1709 msgstr "Ukryta kopia:"
1710
1711 #: src/compose.c:2333 src/gtk/headers.h:11
1712 msgid "Reply-To:"
1713 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1714
1715 #: src/compose.c:2336 src/gtk/headers.h:32
1716 msgid "Newsgroups:"
1717 msgstr "Grupy news:"
1718
1719 #: src/compose.c:2339 src/gtk/headers.h:33
1720 msgid "Followup-To:"
1721 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1722
1723 #: src/compose.c:2343 src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:359
1724 msgid "To:"
1725 msgstr "Do:"
1726
1727 #: src/compose.c:2534
1728 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1729 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ pliku (konwersja strony kodowej nie powiod³a siê)."
1730
1731 #: src/compose.c:2540
1732 #, c-format
1733 msgid ""
1734 "The following file has been attached: \n"
1735 "%s"
1736 msgid_plural ""
1737 "The following files have been attached: \n"
1738 "%s"
1739 msgstr[0] ""
1740 "Nastêpuj±cy plik zosta³ do³±czony:\n"
1741 "%s"
1742 msgstr[1] ""
1743 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
1744 "%s"
1745 msgstr[2] ""
1746 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
1747 "%s"
1748
1749 #: src/compose.c:2779
1750 msgid "Quote mark format error."
1751 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1752
1753 #: src/compose.c:3349
1754 #, c-format
1755 msgid "File %s is empty."
1756 msgstr "Plik %s jest pusty."
1757
1758 #: src/compose.c:3353
1759 #, c-format
1760 msgid "Can't read %s."
1761 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1762
1763 #: src/compose.c:3380
1764 #, c-format
1765 msgid "Message: %s"
1766 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1767
1768 #: src/compose.c:4360
1769 msgid " [Edited]"
1770 msgstr " [Edytowany]"
1771
1772 #: src/compose.c:4367
1773 #, c-format
1774 msgid "%s - Compose message%s"
1775 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1776
1777 #: src/compose.c:4370
1778 #, c-format
1779 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1780 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1781
1782 #: src/compose.c:4372
1783 msgid "Compose message"
1784 msgstr "Napisz now± wiadomo¶æ"
1785
1786 #: src/compose.c:4399 src/messageview.c:838
1787 msgid ""
1788 "Account for sending mail is not specified.\n"
1789 "Please select a mail account before sending."
1790 msgstr ""
1791 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1792 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1793
1794 #: src/compose.c:4590 src/compose.c:4622 src/compose.c:4664
1795 #: src/prefs_account.c:3140 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:406
1796 msgid "Send"
1797 msgstr "Wy¶lij"
1798
1799 #: src/compose.c:4591
1800 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1801 msgstr ""
1802 "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
1803
1804 #: src/compose.c:4592 src/compose.c:4624 src/compose.c:4657 src/compose.c:5167
1805 msgid "+_Send"
1806 msgstr "+_Wy¶lij"
1807
1808 #: src/compose.c:4623
1809 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1810 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
1811
1812 #: src/compose.c:4640
1813 msgid "Recipient is not specified."
1814 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1815
1816 #: src/compose.c:4659
1817 msgid "+_Queue"
1818 msgstr "+Kolejka"
1819
1820 #: src/compose.c:4660
1821 #, c-format
1822 msgid "Subject is empty. %s"
1823 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. %s"
1824
1825 #: src/compose.c:4661
1826 msgid "Send it anyway?"
1827 msgstr "Czy mimo to chcesz wys³aæ t± wiadomo¶æ ?"
1828
1829 #: src/compose.c:4662
1830 msgid "Queue it anyway?"
1831 msgstr "Czy mimo to chcesz dodaæ tê wiadomo¶æ do kolejki ?"
1832
1833 #: src/compose.c:4664 src/toolbar.c:407
1834 msgid "Send later"
1835 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
1836
1837 #: src/compose.c:4712 src/compose.c:8842
1838 msgid ""
1839 "Could not queue message for sending:\n"
1840 "\n"
1841 "Charset conversion failed."
1842 msgstr ""
1843 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do kolejki wysy³kowej:\n"
1844 "\n"
1845 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
1846
1847 #: src/compose.c:4715 src/compose.c:8845
1848 msgid ""
1849 "Could not queue message for sending:\n"
1850 "\n"
1851 "Couldn't get recipient encryption key."
1852 msgstr ""
1853 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1854 "\n"
1855 "Nie odnaleziono klucza szyfruj±cego odbiorcy."
1856
1857 #: src/compose.c:4721 src/compose.c:8839
1858 #, c-format
1859 msgid ""
1860 "Could not queue message for sending:\n"
1861 "\n"
1862 "Signature failed: %s"
1863 msgstr ""
1864 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1865 "\n"
1866 "B³±d sygnatury %s"
1867
1868 #: src/compose.c:4724
1869 #, c-format
1870 msgid ""
1871 "Could not queue message for sending:\n"
1872 "\n"
1873 "%s."
1874 msgstr ""
1875 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
1876 "%s."
1877
1878 #: src/compose.c:4726
1879 msgid "Could not queue message for sending."
1880 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
1881
1882 #: src/compose.c:4741 src/compose.c:4801
1883 msgid ""
1884 "The message was queued but could not be sent.\n"
1885 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1886 msgstr ""
1887 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1888 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1889
1890 #: src/compose.c:4797
1891 #, c-format
1892 msgid ""
1893 "%s\n"
1894 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1895 msgstr ""
1896 "%s\n"
1897 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1898 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by spróbowaæ "
1899 "ponownie."
1900
1901 #: src/compose.c:5164
1902 #, c-format
1903 msgid ""
1904 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1905 "to the specified %s charset.\n"
1906 "Send it as %s?"
1907 msgstr ""
1908 "Nie mo¿na przekonwertowaæ wiadomo¶ci \n"
1909 "do do wybranej %s .\n"
1910 "Wys³aæ jako %s ?"
1911
1912 #: src/compose.c:5222
1913 #, c-format
1914 msgid ""
1915 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1916 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1917 "\n"
1918 "Send it anyway?"
1919 msgstr ""
1920 "Linia %d przekracza limit d³ugo¶ci (998 bajtów).\n"
1921 "Tre¶æ tej wiadomo¶ci mo¿e ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
1922 "\n"
1923 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
1924
1925 #: src/compose.c:5383
1926 msgid "Encryption warning"
1927 msgstr "Ostrze¿enie dotycz±ce szyfrowania"
1928
1929 #: src/compose.c:5384
1930 msgid "+C_ontinue"
1931 msgstr "+Kon_tynuuj"
1932
1933 #: src/compose.c:5439
1934 msgid "No account for sending mails available!"
1935 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1936
1937 #: src/compose.c:5449
1938 msgid "No account for posting news available!"
1939 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1940
1941 #: src/compose.c:6158
1942 msgid "Add to address _book"
1943 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
1944
1945 #: src/compose.c:6235
1946 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1947 msgstr ""
1948 "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
1949
1950 #: src/compose.c:6383
1951 msgid "Mime type"
1952 msgstr "typ MIME"
1953
1954 #: src/compose.c:6389 src/compose.c:6688 src/mimeview.c:267
1955 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393 src/prefs_matcher.c:599
1956 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:601
1957 msgid "Size"
1958 msgstr "Wielko¶æ"
1959
1960 #: src/compose.c:6459
1961 msgid "Save Message to "
1962 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1963
1964 #: src/compose.c:6481 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
1965 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:162 src/import.c:161 src/importmutt.c:239
1966 #: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
1967 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
1968 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
1969 msgid "_Browse"
1970 msgstr "_Przegl±daj"
1971
1972 #: src/compose.c:6687 src/compose.c:8261
1973 msgid "MIME type"
1974 msgstr "typ MIME"
1975
1976 #: src/compose.c:6964
1977 msgid "Hea_der"
1978 msgstr "Na_g³ówek"
1979
1980 #: src/compose.c:6969
1981 msgid "_Attachments"
1982 msgstr "Z_a³±czniki"
1983
1984 #: src/compose.c:6983
1985 msgid "Othe_rs"
1986 msgstr "In_ne"
1987
1988 #: src/compose.c:6998 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:366
1989 msgid "Subject:"
1990 msgstr "Temat:"
1991
1992 #: src/compose.c:7208
1993 #, c-format
1994 msgid ""
1995 "Spell checker could not be started.\n"
1996 "%s"
1997 msgstr ""
1998 "Nie uda³o siê uruchomiæ sprawdzania pisowni.\n"
1999 "%s"
2000
2001 #: src/compose.c:7319
2002 #, c-format
2003 msgid "From: <i>%s</i>"
2004 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2005
2006 #: src/compose.c:7353
2007 msgid "Account to use for this email"
2008 msgstr "Bie¿±ce konto dla tej wiadomo¶ci"
2009
2010 #: src/compose.c:7355
2011 msgid "Sender address to be used"
2012 msgstr "Adres nadawcy"
2013
2014 #: src/compose.c:7518
2015 #, c-format
2016 msgid ""
2017 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2018 "encrypt this message."
2019 msgstr ""
2020 "System ochrony prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿na "
2021 "ani podpisaæ ani zaszyfrowaæ t± wiadomo¶æ. "
2022
2023 #: src/compose.c:7617
2024 msgid "_None"
2025 msgstr "Brak"
2026
2027 #: src/compose.c:7718 src/prefs_template.c:741
2028 #, c-format
2029 msgid "Template body format error at line %d."
2030 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
2031
2032 #: src/compose.c:7829 src/prefs_template.c:786
2033 msgid "Template From format error."
2034 msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
2035
2036 #: src/compose.c:7847 src/prefs_template.c:792
2037 msgid "Template To format error."
2038 msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
2039
2040 #: src/compose.c:7865 src/prefs_template.c:798
2041 msgid "Template Cc format error."
2042 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Cc)."
2043
2044 #: src/compose.c:7883 src/prefs_template.c:804
2045 msgid "Template Bcc format error."
2046 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Bcc)."
2047
2048 #: src/compose.c:7902 src/prefs_template.c:810
2049 msgid "Template subject format error."
2050 msgstr "B³±d formatu wzorca (temat)."
2051
2052 #: src/compose.c:8155
2053 msgid "Invalid MIME type."
2054 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2055
2056 #: src/compose.c:8170
2057 msgid "File doesn't exist or is empty."
2058 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2059
2060 #: src/compose.c:8243
2061 msgid "Properties"
2062 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
2063
2064 #: src/compose.c:8294
2065 msgid "Encoding"
2066 msgstr "Kodowanie"
2067
2068 #: src/compose.c:8314
2069 msgid "Path"
2070 msgstr "¦cie¿ka"
2071
2072 #: src/compose.c:8315
2073 msgid "File name"
2074 msgstr "Nazwa pliku"
2075
2076 #: src/compose.c:8502
2077 #, c-format
2078 msgid ""
2079 "The external editor is still working.\n"
2080 "Force terminating the process?\n"
2081 "process group id: %d"
2082 msgstr ""
2083 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
2084 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
2085 "identyfikator grupy procesów: %d"
2086
2087 #: src/compose.c:8544
2088 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2089 msgstr "Komponowanie: wej¶cie z monitorowanego procesu\n"
2090
2091 #: src/compose.c:8810 src/messageview.c:1069
2092 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2093 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ t± wiadomo¶æ."
2094
2095 #: src/compose.c:8834
2096 msgid "Could not queue message."
2097 msgstr ""
2098 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2099 " %s."
2100
2101 #: src/compose.c:8836
2102 #, c-format
2103 msgid ""
2104 "Could not queue message:\n"
2105 "\n"
2106 "%s."
2107 msgstr ""
2108 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2109 "%s."
2110
2111 #: src/compose.c:8999
2112 msgid "Could not save draft."
2113 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
2114
2115 #: src/compose.c:9003
2116 msgid "Could not save draft"
2117 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej"
2118
2119 #: src/compose.c:9004
2120 msgid ""
2121 "Could not save draft.\n"
2122 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2123 msgstr ""
2124 "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej\n"
2125 "Co chcesz zrobiæ z t± wiadomo¶ci± ?"
2126
2127 #: src/compose.c:9006
2128 msgid "_Cancel exit"
2129 msgstr "_Anuluj i wyjd¼"
2130
2131 #: src/compose.c:9006
2132 msgid "_Discard email"
2133 msgstr "Porzuæ"
2134
2135 #: src/compose.c:9160 src/compose.c:9173
2136 msgid "Select file"
2137 msgstr "Wybierz plik"
2138
2139 #: src/compose.c:9186
2140 #, c-format
2141 msgid "File '%s' could not be read."
2142 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
2143
2144 #: src/compose.c:9188
2145 #, c-format
2146 msgid ""
2147 "File '%s' contained invalid characters\n"
2148 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2149 msgstr ""
2150 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
2151 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
2152
2153 #: src/compose.c:9251
2154 msgid "Discard message"
2155 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
2156
2157 #: src/compose.c:9252
2158 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2159 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
2160
2161 #: src/compose.c:9253
2162 msgid "_Discard"
2163 msgstr "Por_zuæ"
2164
2165 #: src/compose.c:9253
2166 msgid "_Save to Drafts"
2167 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2168
2169 #: src/compose.c:9255
2170 msgid "Save changes"
2171 msgstr "Zapisz zmiany"
2172
2173 #: src/compose.c:9256
2174 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2175 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona. Czy chcesz zapisaæ ostatnie zmiany?"
2176
2177 #: src/compose.c:9257
2178 msgid "_Don't save"
2179 msgstr "_Nie zapisuj"
2180
2181 #: src/compose.c:9257
2182 msgid "+_Save to Drafts"
2183 msgstr "+ Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2184
2185 #: src/compose.c:9308
2186 #, c-format
2187 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2188 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
2189
2190 #: src/compose.c:9310
2191 msgid "Apply template"
2192 msgstr "Do³±cz szablon"
2193
2194 #: src/compose.c:9311
2195 msgid "_Replace"
2196 msgstr "Za_mieñ"
2197
2198 #: src/compose.c:9311
2199 msgid "_Insert"
2200 msgstr "Ws_taw"
2201
2202 #: src/compose.c:10108
2203 msgid "Insert or attach?"
2204 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
2205
2206 #: src/compose.c:10109
2207 msgid ""
2208 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2209 "attach it to the email?"
2210 msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci? czy dodaæ go jako za³±cznik?"
2211
2212 #: src/compose.c:10111
2213 msgid "+_Insert"
2214 msgstr "Ws_taw"
2215
2216 #: src/compose.c:10111
2217 msgid "_Attach"
2218 msgstr "Z_a³±cz"
2219
2220 #: src/compose.c:10311
2221 #, c-format
2222 msgid "Quote format error at line %d."
2223 msgstr "B³±d formatu cytowania.w linii %d."
2224
2225 #: src/compose.c:10578
2226 #, c-format
2227 msgid ""
2228 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2229 "time. Do you want to continue?"
2230 msgstr ""
2231 "Zamierzasz odopowiedzieæ na %d wiadomo¶ci. Otworzenie takiej ilo¶ci okien "
2232 "mo¿e zaj±æ trochê czasu. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
2233
2234 #: src/crash.c:140
2235 #, c-format
2236 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2237 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
2238
2239 #: src/crash.c:186
2240 msgid "Claws Mail has crashed"
2241 msgstr "Claws Mail zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
2242
2243 #: src/crash.c:202
2244 #, c-format
2245 msgid ""
2246 "%s.\n"
2247 "Please file a bug report and include the information below."
2248 msgstr ""
2249 "%s.\n"
2250 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
2251
2252 #: src/crash.c:207
2253 msgid "Debug log"
2254 msgstr "Dziennik debuggera"
2255
2256 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:404
2257 msgid "Close"
2258 msgstr "Zamknij"
2259
2260 #: src/crash.c:256
2261 msgid "Save..."
2262 msgstr "Zapisz..."
2263
2264 #: src/crash.c:261
2265 msgid "Create bug report"
2266 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
2267
2268 #: src/crash.c:309
2269 msgid "Save crash information"
2270 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2271
2272 #: src/editaddress.c:154 src/editaddress.c:230
2273 msgid "Add New Person"
2274 msgstr "Dodaj now± osobê"
2275
2276 #: src/editaddress.c:156
2277 msgid ""
2278 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2279 "following values to be set:\n"
2280 " - Display Name\n"
2281 " - First Name\n"
2282 " - Last Name\n"
2283 " - Nickname\n"
2284 " - any email address\n"
2285 " - any additional attribute\n"
2286 "\n"
2287 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2288 "Click Cancel to close without saving."
2289 msgstr ""
2290
2291 #: src/editaddress.c:167
2292 msgid ""
2293 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2294 "following values to be set:\n"
2295 " - First Name\n"
2296 " - Last Name\n"
2297 " - any email address\n"
2298 " - any additional attribute\n"
2299 "\n"
2300 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2301 "Click Cancel to close without saving."
2302 msgstr ""
2303
2304 #: src/editaddress.c:231
2305 msgid "Edit Person Details"
2306 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
2307
2308 #: src/editaddress.c:409
2309 msgid "An Email address must be supplied."
2310 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
2311
2312 #: src/editaddress.c:585
2313 msgid "A Name and Value must be supplied."
2314 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
2315
2316 #: src/editaddress.c:674
2317 msgid "Discard"
2318 msgstr "Por_zuæ"
2319
2320 #: src/editaddress.c:675
2321 msgid "Apply"
2322 msgstr "Zatwierd¼"
2323
2324 #: src/editaddress.c:705 src/editaddress.c:754
2325 msgid "Edit Person Data"
2326 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2327
2328 #: src/editaddress.c:783
2329 msgid "Choose a picture"
2330 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2331
2332 #: src/editaddress.c:802
2333 #, c-format
2334 msgid ""
2335 "Failed to import image: \n"
2336 "%s"
2337 msgstr ""
2338 "Nie uda³o siê wczytaæ obrazka: \n"
2339 "%s"
2340
2341 #: src/editaddress.c:844
2342 msgid "_Set picture"
2343 msgstr "_Ustaw obrazek"
2344
2345 #: src/editaddress.c:845
2346 msgid "_Unset picture"
2347 msgstr "Wy³±cz _obrazek"
2348
2349 #: src/editaddress.c:904
2350 msgid "Photo"
2351 msgstr "Zdjêcie"
2352
2353 #: src/editaddress.c:958 src/editaddress.c:960 src/expldifdlg.c:516
2354 #: src/exporthtml.c:756 src/ldif.c:768
2355 msgid "Display Name"
2356 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
2357
2358 #: src/editaddress.c:967 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:776
2359 msgid "Last Name"
2360 msgstr "Nazwisko"
2361
2362 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970 src/ldif.c:772
2363 msgid "First Name"
2364 msgstr "Imiê"
2365
2366 #: src/editaddress.c:974 src/editaddress.c:976
2367 msgid "Nickname"
2368 msgstr "Ksywka"
2369
2370 #: src/editaddress.c:1060 src/editaddress.c:1128
2371 msgid "Alias"
2372 msgstr "Alias"
2373
2374 #: src/editaddress.c:1270 src/editaddress.c:1335 src/editaddress.c:1351
2375 #: src/prefs_customheader.c:220
2376 msgid "Value"
2377 msgstr "Warto¶æ"
2378
2379 #: src/editaddress.c:1418
2380 msgid "_User Data"
2381 msgstr "Dane _u¿ytkownika"
2382
2383 #: src/editaddress.c:1419
2384 msgid "_Email Addresses"
2385 msgstr "Adr_esy e-mail"
2386
2387 #: src/editaddress.c:1422 src/editaddress.c:1425
2388 msgid "O_ther Attributes"
2389 msgstr "In_ne Cechy"
2390
2391 #: src/editbook.c:108
2392 msgid "File appears to be OK."
2393 msgstr "Plik zdaje siê byæ poprawny."
2394
2395 #: src/editbook.c:111
2396 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2397 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy format ksi±¿ki adresowej."
2398
2399 #: src/editbook.c:114 src/editjpilot.c:190 src/editvcard.c:97
2400 msgid "Could not read file."
2401 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
2402
2403 #: src/editbook.c:148 src/editbook.c:261
2404 msgid "Edit Addressbook"
2405 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
2406
2407 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2408 msgid " Check File "
2409 msgstr "Sprawd¼ plik "
2410
2411 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2412 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1902
2413 #: src/wizard.c:1338 src/wizard.c:1601
2414 msgid "File"
2415 msgstr "Plik"
2416
2417 #: src/editbook.c:280
2418 msgid "Add New Addressbook"
2419 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
2420
2421 #: src/editgroup.c:100
2422 msgid "A Group Name must be supplied."
2423 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
2424
2425 #: src/editgroup.c:293
2426 msgid "Edit Group Data"
2427 msgstr "Edytuj dane grupy"
2428
2429 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:592
2430 msgid "Group Name"
2431 msgstr "Nazwa grupy"
2432
2433 #: src/editgroup.c:342
2434 msgid "Addresses in Group"
2435 msgstr "Adresy w grupie"
2436
2437 #: src/editgroup.c:383
2438 msgid "Available Addresses"
2439 msgstr "Dostêpne adresy"
2440
2441 #: src/editgroup.c:455
2442 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2443 msgstr ""
2444 "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
2445
2446 #: src/editgroup.c:503
2447 msgid "Edit Group Details"
2448 msgstr "Edytuj dane grupê"
2449
2450 #: src/editgroup.c:506
2451 msgid "Add New Group"
2452 msgstr "Dodaj now± grupê"
2453
2454 #: src/editgroup.c:556
2455 msgid "Edit folder"
2456 msgstr "Edytuj folder"
2457
2458 #: src/editgroup.c:556
2459 msgid "Input the new name of folder:"
2460 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2461
2462 #: src/editgroup.c:559 src/foldersel.c:545 src/imap_gtk.c:192 src/mh_gtk.c:142
2463 msgid "New folder"
2464 msgstr "Nowy katalog"
2465
2466 #: src/editgroup.c:560 src/foldersel.c:546 src/mh_gtk.c:143
2467 msgid "Input the name of new folder:"
2468 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2469
2470 #: src/editjpilot.c:187
2471 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2472 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
2473
2474 #: src/editjpilot.c:199
2475 msgid "Select JPilot File"
2476 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2477
2478 #: src/editjpilot.c:235 src/editjpilot.c:365
2479 msgid "Edit JPilot Entry"
2480 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2481
2482 #: src/editjpilot.c:281
2483 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2484 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2485
2486 #: src/editjpilot.c:372
2487 msgid "Add New JPilot Entry"
2488 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2489
2490 #: src/editldap_basedn.c:137
2491 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2492 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
2493
2494 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:442
2495 msgid "Hostname"
2496 msgstr "Nazwa hosta"
2497
2498 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:459 src/ssl_manager.c:110
2499 msgid "Port"
2500 msgstr "Port"
2501
2502 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:503
2503 msgid "Search Base"
2504 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2505
2506 #: src/editldap_basedn.c:198
2507 msgid "Available Search Base(s)"
2508 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
2509
2510 #: src/editldap_basedn.c:288
2511 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2512 msgstr ""
2513 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
2514
2515 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:280
2516 msgid "Could not connect to server"
2517 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
2518
2519 #: src/editldap.c:151
2520 msgid "A Name must be supplied."
2521 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana."
2522
2523 #: src/editldap.c:163
2524 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2525 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera."
2526
2527 #: src/editldap.c:176
2528 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2529 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany."
2530
2531 #: src/editldap.c:277
2532 msgid "Connected successfully to server"
2533 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
2534
2535 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:977
2536 msgid "Edit LDAP Server"
2537 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2538
2539 #: src/editldap.c:438
2540 msgid "A name that you wish to call the server."
2541 msgstr "Nazwa jak± chcesz nazywaæ serwer."
2542
2543 #: src/editldap.c:451
2544 msgid ""
2545 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2546 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2547 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2548 "computer as Claws Mail."
2549 msgstr ""
2550 "To jest nazwa hosta serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e byæ "
2551 "w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ "
2552 "adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Claws Mail "
2553 "nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
2554
2555 #: src/editldap.c:471
2556 msgid "TLS"
2557 msgstr "TLS"
2558
2559 #: src/editldap.c:472 src/prefs_account.c:3213
2560 msgid "SSL"
2561 msgstr "SSL"
2562
2563 #: src/editldap.c:476
2564 msgid ""
2565 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2566 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2567 "TLS_REQCERT fields)."
2568 msgstr ""
2569 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via TLS. Je¶li po³±czenie nie "
2570 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2571 "TLS_REQCERT)."
2572
2573 #: src/editldap.c:480
2574 msgid ""
2575 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2576 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2577 "TLS_REQCERT fields)."
2578 msgstr ""
2579 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via SSL. Je¶li po³±czenie nie "
2580 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2581 "TLS_REQCERT)."
2582
2583 #: src/editldap.c:492
2584 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2585 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
2586
2587 #: src/editldap.c:495
2588 msgid " Check Server "
2589 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
2590
2591 #: src/editldap.c:499
2592 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2593 msgstr ""
2594 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
2595
2596 #: src/editldap.c:512
2597 msgid ""
2598 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2599 "Examples include:\n"
2600 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2601 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2602 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2603 msgstr ""
2604 "Okre¶la nazwê katalogu który bêdzie przeszukiwany na serwerze.Przyk³ad "
2605 "zawiera:\n"
2606 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2607 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2608 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2609
2610 #: src/editldap.c:523
2611 msgid ""
2612 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2613 "server."
2614 msgstr ""
2615 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2616 "serwera."
2617
2618 #: src/editldap.c:580
2619 msgid "Search Attributes"
2620 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2621
2622 #: src/editldap.c:589
2623 msgid ""
2624 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2625 "find a name or address."
2626 msgstr ""
2627 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
2628 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2629
2630 #: src/editldap.c:592
2631 msgid " Defaults "
2632 msgstr " Domy¶lne "
2633
2634 #: src/editldap.c:596
2635 msgid ""
2636 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2637 "names and addresses during a name or address search process."
2638 msgstr ""
2639 "Atrybuty nazw zostan± zresetowane do domy¶lnych warto¶ci które powinny "
2640 "odpowiadaæ wiêkszo¶ci nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2641
2642 #: src/editldap.c:602
2643 msgid "Max Query Age (secs)"
2644 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2645
2646 #: src/editldap.c:617
2647 msgid ""
2648 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2649 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2650 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2651 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2652 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2653 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2654 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2655 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2656 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2657 "more memory to cache results."
2658 msgstr ""
2659 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2660 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwañ "
2661 "s± przechowywane w pamiêci podrêcznej dopóki ten okres czasu nie up³ynie. "
2662 "Pozwala to na polepszenie szybko¶ci odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2663 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw bêdzie "
2664 "przeszukiwana pamiêæ podrêczna a dopiero potem bêd± wykonywane zapytania do "
2665 "serwera. Domy¶ln± warto¶ci± jest 60 sekund (10 min) co powinno byæ "
2666 "najbardziej odpowiednie dla wiêkszo¶ci serwerów. Wiêksza warto¶æ przyspieszy "
2667 "szybko¶æ sekwencyjnych poszukiwañ. Bêdzie ona u¿yteczna dla serwerów, które "
2668 "maja d³ugie czasy odpowiedzi przy czym zwiêkszy siê zu¿ycie pamiêci na "
2669 "pamiêæ podrêczn±."
2670
2671 #: src/editldap.c:634
2672 msgid "Include server in dynamic search"
2673 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2674
2675 #: src/editldap.c:639
2676 msgid ""
2677 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2678 "address completion."
2679 msgstr ""
2680 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2681 "u¿ywania uzupe³niania adresu."
2682
2683 #: src/editldap.c:645
2684 msgid "Match names 'containing' search term"
2685 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawieraj±ce' szukane pojêcie"
2686
2687 #: src/editldap.c:650
2688 msgid ""
2689 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2690 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2691 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2692 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2693 "searches against other address interfaces."
2694 msgstr ""
2695 "Poszukiwania nazw lub adresów mog± byæ wykonywane przy u¿yciu terminów "
2696 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz t± opcjê aby wykonaæ "
2697 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje wiêcej "
2698 "czasu. Ze wzglêdu na  wydajno¶æ dope³nianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2699 "with\" do wszystkich poszukiwañ."
2700
2701 #: src/editldap.c:704
2702 msgid "Bind DN"
2703 msgstr "£±cz DN"
2704
2705 #: src/editldap.c:713
2706 msgid ""
2707 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2708 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2709 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2710 "performing a search."
2711 msgstr ""
2712 "Nazwa konta u¿ytkownika LDAP u¿yta do ³±czenia z serwerem. Jest zwykle "
2713 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2714 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2715
2716 #: src/editldap.c:720
2717 msgid "Bind Password"
2718 msgstr "£±cz has³o"
2719
2720 #: src/editldap.c:734
2721 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2722 msgstr ""
2723 "Has³o które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
2724
2725 #: src/editldap.c:739
2726 msgid "Timeout (secs)"
2727 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2728
2729 #: src/editldap.c:753
2730 msgid "The timeout period in seconds."
2731 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2732
2733 #: src/editldap.c:757
2734 msgid "Maximum Entries"
2735 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2736
2737 #: src/editldap.c:771
2738 msgid ""
2739 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2740 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2741
2742 #: src/editldap.c:786 src/prefs_account.c:3104
2743 msgid "Basic"
2744 msgstr "Podstawowe"
2745
2746 #: src/editldap.c:787
2747 msgid "Search"
2748 msgstr "Szukaj"
2749
2750 #: src/editldap.c:788 src/gtk/quicksearch.c:591
2751 msgid "Extended"
2752 msgstr "Rozszerzone"
2753
2754 #: src/editldap.c:982
2755 msgid "Add New LDAP Server"
2756 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2757
2758 #: src/edittags.c:186 src/matcher.c:918 src/prefs_filtering_action.c:1380
2759 msgid "Tag"
2760 msgstr "Etykieta"
2761
2762 #: src/edittags.c:214
2763 msgid "Delete tag"
2764 msgstr "Kasuj etykietê"
2765
2766 #: src/edittags.c:215
2767 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2768 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ t± etykietê?"
2769
2770 #: src/edittags.c:242
2771 msgid "Delete all tags"
2772 msgstr "Usuñ wszystkie etykiety"
2773
2774 #: src/edittags.c:243
2775 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2776 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie etykiety?"
2777
2778 #: src/edittags.c:456
2779 msgid "Tag is not set."
2780 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
2781
2782 #: src/edittags.c:521
2783 msgid "Dialog title|Apply tags"
2784 msgstr "Przypisywanie etykiet"
2785
2786 #: src/edittags.c:535
2787 msgid "New tag:"
2788 msgstr "Nowa etykieta:"
2789
2790 #: src/edittags.c:568
2791 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2792 msgstr ""
2793 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisaæ/usun±æ. Zmiany zachodz± "
2794 "natychmiastowo."
2795
2796 #: src/editvcard.c:94
2797 msgid "File does not appear to be vCard format."
2798 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
2799
2800 #: src/editvcard.c:106
2801 msgid "Select vCard File"
2802 msgstr "Wybierz plik vCard"
2803
2804 #: src/editvcard.c:151 src/editvcard.c:256
2805 msgid "Edit vCard Entry"
2806 msgstr "Edytuj wpis vCard"
2807
2808 #: src/editvcard.c:261
2809 msgid "Add New vCard Entry"
2810 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
2811
2812 #: src/exphtmldlg.c:105
2813 msgid "Please specify output directory and file to create."
2814 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
2815
2816 #: src/exphtmldlg.c:108
2817 msgid "Select stylesheet and formatting."
2818 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
2819
2820 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
2821 msgid "File exported successfully."
2822 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
2823
2824 #: src/exphtmldlg.c:176
2825 #, c-format
2826 msgid ""
2827 "HTML Output Directory '%s'\n"
2828 "does not exist. OK to create new directory?"
2829 msgstr ""
2830 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
2831 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2832
2833 #: src/exphtmldlg.c:179 src/expldifdlg.c:189
2834 msgid "Create Directory"
2835 msgstr "Stwórz katalog"
2836
2837 #: src/exphtmldlg.c:188
2838 #, c-format
2839 msgid ""
2840 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2841 "%s"
2842 msgstr ""
2843 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
2844 "%s"
2845
2846 #: src/exphtmldlg.c:190 src/expldifdlg.c:200
2847 msgid "Failed to Create Directory"
2848 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2849
2850 #: src/exphtmldlg.c:232
2851 msgid "Error creating HTML file"
2852 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2853
2854 #: src/exphtmldlg.c:318
2855 msgid "Select HTML output file"
2856 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy HTML"
2857
2858 #: src/exphtmldlg.c:382
2859 msgid "HTML Output File"
2860 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2861
2862 #: src/exphtmldlg.c:391 src/expldifdlg.c:408 src/export.c:169 src/import.c:168
2863 #: src/importldif.c:682
2864 msgid "B_rowse"
2865 msgstr "P_rzegl±daj"
2866
2867 #: src/exphtmldlg.c:444
2868 msgid "Stylesheet"
2869 msgstr "Wzór stylów"
2870
2871 #: src/exphtmldlg.c:452 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1501
2872 #: src/gtk/gtkaspell.c:2156 src/mainwindow.c:1064 src/prefs_account.c:921
2873 #: src/prefs_toolbar.c:705 src/prefs_toolbar.c:1184 src/summaryview.c:5766
2874 msgid "None"
2875 msgstr "Brak"
2876
2877 #: src/exphtmldlg.c:453 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:453
2878 msgid "Default"
2879 msgstr "Domy¶lne"
2880
2881 #: src/exphtmldlg.c:454 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150
2882 msgid "Full"
2883 msgstr "Pe³ny"
2884
2885 #: src/exphtmldlg.c:455
2886 msgid "Custom"
2887 msgstr "W³asne"
2888
2889 #: src/exphtmldlg.c:456
2890 msgid "Custom-2"
2891 msgstr "W³asne-2"
2892
2893 #: src/exphtmldlg.c:457
2894 msgid "Custom-3"
2895 msgstr "W³asne-3"
2896
2897 #: src/exphtmldlg.c:458
2898 msgid "Custom-4"
2899 msgstr "W³asne-4"
2900
2901 #: src/exphtmldlg.c:465
2902 msgid "Full Name Format"
2903 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2904
2905 #: src/exphtmldlg.c:473
2906 msgid "First Name, Last Name"
2907 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2908
2909 #: src/exphtmldlg.c:474
2910 msgid "Last Name, First Name"
2911 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2912
2913 #: src/exphtmldlg.c:481
2914 msgid "Color Banding"
2915 msgstr "Pasek koloru"
2916
2917 #: src/exphtmldlg.c:487
2918 msgid "Format Email Links"
2919 msgstr "Formatowanie odno¶ników e-mailowych"
2920
2921 #: src/exphtmldlg.c:493
2922 msgid "Format User Attributes"
2923 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2924
2925 #: src/exphtmldlg.c:538 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:890
2926 msgid "Address Book :"
2927 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
2928
2929 #: src/exphtmldlg.c:548 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:900
2930 msgid "File Name :"
2931 msgstr "Nazwa pliku :"
2932
2933 #: src/exphtmldlg.c:558
2934 msgid "Open with Web Browser"
2935 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2936
2937 #: src/exphtmldlg.c:590
2938 msgid "Export Address Book to HTML File"
2939 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2940
2941 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:1020
2942 msgid "File Info"
2943 msgstr "Informacje o pliku"
2944
2945 #: src/exphtmldlg.c:657
2946 msgid "Format"
2947 msgstr "Format"
2948
2949 #: src/expldifdlg.c:107
2950 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2951 msgstr ""
2952 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2953
2954 #: src/expldifdlg.c:110
2955 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2956 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyró¿nionej nazwy."
2957
2958 #: src/expldifdlg.c:186
2959 #, c-format
2960 msgid ""
2961 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2962 "does not exist. OK to create new directory?"
2963 msgstr ""
2964 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2965 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2966
2967 #: src/expldifdlg.c:198
2968 #, c-format
2969 msgid ""
2970 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2971 "%s"
2972 msgstr ""
2973 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2974 "%s"
2975
2976 #: src/expldifdlg.c:240
2977 msgid "Suffix was not supplied"
2978 msgstr "Nie podano przedrostka"
2979
2980 #: src/expldifdlg.c:242
2981 msgid ""
2982 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2983 "you wish to proceed without a suffix?"
2984 msgstr ""
2985 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2986 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
2987
2988 #: src/expldifdlg.c:260
2989 msgid "Error creating LDIF file"
2990 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
2991
2992 #: src/expldifdlg.c:335
2993 msgid "Select LDIF output file"
2994 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
2995
2996 #: src/expldifdlg.c:399
2997 msgid "LDIF Output File"
2998 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
2999
3000 #: src/expldifdlg.c:430
3001 msgid ""
3002 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3003 "to:\n"
3004 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3005 msgstr ""
3006 "Unikalne ID ksi±¿ki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
3007 "podobnie do:\n"
3008 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3009
3010 #: src/expldifdlg.c:436
3011 msgid ""
3012 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3013 "similar to:\n"
3014 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3015 msgstr ""
3016 "Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest u¿ywana do stworzenia WN "
3017 "formatowanej podobnie do:\n"
3018 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3019
3020 #: src/expldifdlg.c:442
3021 msgid ""
3022 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3023 "formatted similar to:\n"
3024 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3025 msgstr ""
3026 "Pierwszy adres Email nale¿±cy do osoby jest u¿yty do tworzenia WN który jest "
3027 "formatowany podobnie do:\n"
3028 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3029
3030 #: src/expldifdlg.c:489
3031 msgid "Suffix"
3032 msgstr "Przedrostek"
3033
3034 #: src/expldifdlg.c:499
3035 msgid ""
3036 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3037 "entry. Examples include:\n"
3038 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3039 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3040 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3041 msgstr ""
3042 "Przyrostek jest u¿yty do stworzenia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3043 "LDAP. Przyk³ad zawiera:\n"
3044 "  dc=claws,dc=org\n"
3045 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3046 "  o=Nazwa organizacji,c=Pañstwo\n"
3047
3048 #: src/expldifdlg.c:507
3049 msgid "Relative DN"
3050 msgstr "Relatywne WN"
3051
3052 #: src/expldifdlg.c:515
3053 msgid "Unique ID"
3054 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3055
3056 #: src/expldifdlg.c:523
3057 msgid ""
3058 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3059 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3060 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3061 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3062 "available RDN options that will be used to create the DN."
3063 msgstr ""
3064 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ³adowanych do serwera LDAP. Ka¿dy "
3065 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyró¿niona Nazwa"
3066 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyró¿nionej Nazwy"
3067 "\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostêpnych opcji RWN "
3068 "która zostanie u¿yta do stworzenia WN."
3069
3070 #: src/expldifdlg.c:543
3071 msgid "Use DN attribute if present in data"
3072 msgstr "U¿yj atrybutu WN je¿eli obecny w danych"
3073
3074 #: src/expldifdlg.c:548
3075 msgid ""
3076 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3077 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3078 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3079 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3080 msgstr ""
3081 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy które zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
3082 "pliku LDIF. \"Wyró¿niona Nazwa\" (WN) atrybutu u¿ytkownika, je¶li obecna w "
3083 "ksi±¿ce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3084 "zaznaczone powy¿ej zostanie u¿yte je¿eli atrybut u¿ytkownika WN nie zostanie "
3085 "znaleziony."
3086
3087 #: src/expldifdlg.c:558
3088 msgid "Exclude record if no Email Address"
3089 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3090
3091 #: src/expldifdlg.c:563
3092 msgid ""
3093 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3094 "option to ignore these records."
3095 msgstr ""
3096 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3097 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
3098
3099 #: src/expldifdlg.c:655
3100 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3101 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
3102
3103 #: src/expldifdlg.c:722
3104 msgid "Distinguished Name"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: src/export.c:110 src/summaryview.c:7845
3108 msgid "Export to mbox file"
3109 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3110
3111 #: src/export.c:129
3112 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3113 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportowaæ i podaj plik mbox."
3114
3115 #: src/export.c:140
3116 msgid "Source folder:"
3117 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
3118
3119 #: src/export.c:146 src/import.c:140
3120 msgid "Mbox file:"
3121 msgstr "Lokalny plik mbox"
3122
3123 #: src/export.c:201
3124 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3125 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie mo¿e byæ pusta."
3126
3127 #: src/export.c:206
3128 msgid "Source folder can't be left empty."
3129 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
3130
3131 #: src/export.c:219
3132 msgid "Couldn't find the source folder."
3133 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
3134
3135 #: src/export.c:242
3136 msgid "Select exporting file"
3137 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3138
3139 #: src/exporthtml.c:762
3140 msgid "Full Name"
3141 msgstr "Pe³na nazwa"
3142
3143 #: src/exporthtml.c:766 src/importldif.c:1021
3144 msgid "Attributes"
3145 msgstr "Atrybuty"
3146
3147 #: src/exporthtml.c:969
3148 msgid "Claws Mail Address Book"
3149 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Claws Mail"
3150
3151 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:551
3152 msgid "Name already exists but is not a directory."
3153 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
3154
3155 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:554
3156 msgid "No permissions to create directory."
3157 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
3158
3159 #: src/exporthtml.c:1089 src/exportldif.c:557
3160 msgid "Name is too long."
3161 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
3162
3163 #: src/exporthtml.c:1092 src/exportldif.c:560
3164 msgid "Not specified."
3165 msgstr "Nie okre¶lono"
3166
3167 #: src/folder.c:1442 src/foldersel.c:367 src/prefs_folder_item.c:288
3168 msgid "Inbox"
3169 msgstr "Przychodz±ca"
3170
3171 #: src/folder.c:1446 src/foldersel.c:371
3172 msgid "Sent"
3173 msgstr "Wys³ane"
3174
3175 #: src/folder.c:1450 src/foldersel.c:375 src/prefs_folder_item.c:291
3176 msgid "Queue"
3177 msgstr "Kolejka"
3178
3179 #: src/folder.c:1454 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:292
3180 #: src/toolbar.c:361 src/toolbar.c:396
3181 msgid "Trash"
3182 msgstr "Wysypisko"
3183
3184 #: src/folder.c:1458 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:290
3185 msgid "Drafts"
3186 msgstr "Kopie robocze"
3187
3188 #: src/folder.c:1894
3189 #, c-format
3190 msgid "Processing (%s)...\n"
3191 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3192
3193 #: src/folder.c:3112
3194 #, c-format
3195 msgid "Copying %s to %s...\n"
3196 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3197
3198 #: src/folder.c:3112
3199 #, c-format
3200 msgid "Moving %s to %s...\n"
3201 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3202
3203 #: src/folder.c:3399
3204 #, c-format
3205 msgid "Updating cache for %s..."
3206 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
3207
3208 #: src/folder.c:4232
3209 msgid "Processing messages..."
3210 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
3211
3212 #: src/folder.c:4368
3213 #, c-format
3214 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3215 msgstr "Synchronizowanie %s do u¿ytku w trybie offline...\n"
3216
3217 #: src/foldersel.c:221
3218 msgid "Select folder"
3219 msgstr "Wybierz katalog"
3220
3221 #: src/foldersel.c:547 src/imap_gtk.c:196 src/mh_gtk.c:144
3222 msgid "NewFolder"
3223 msgstr "Nowy katalog"
3224
3225 #: src/foldersel.c:555 src/imap_gtk.c:207 src/imap_gtk.c:213
3226 #: src/imap_gtk.c:270 src/mh_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3227 #, c-format
3228 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3229 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
3230
3231 #: src/foldersel.c:565 src/imap_gtk.c:223 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:162
3232 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321
3233 #, c-format
3234 msgid "The folder '%s' already exists."
3235 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
3236
3237 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:229 src/mh_gtk.c:168
3238 #, c-format
3239 msgid "Can't create the folder '%s'."
3240 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
3241
3242 #: src/folderview.c:278
3243 msgid "Mark all re_ad"
3244 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3245
3246 #: src/folderview.c:280
3247 msgid "R_un processing rules"
3248 msgstr "Uruchom regu³y przetwarzania"
3249
3250 #: src/folderview.c:281 src/mainwindow.c:499
3251 msgid "_Search folder..."
3252 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
3253
3254 #: src/folderview.c:283
3255 msgid "Process_ing..."
3256 msgstr "_Przetwarzanie..."
3257
3258 #: src/folderview.c:284
3259 msgid "Empty _trash..."
3260 msgstr "Opró¿nij kosz..."
3261
3262 #: src/folderview.c:285
3263 msgid "Send _queue..."
3264 msgstr "Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
3265
3266 #: src/folderview.c:428 src/folderview.c:475 src/prefs_folder_column.c:78
3267 #: src/prefs_matcher.c:367 src/summaryview.c:6035
3268 msgid "New"
3269 msgstr "Nowe"
3270
3271 #: src/folderview.c:429 src/folderview.c:476 src/prefs_folder_column.c:79
3272 #: src/prefs_matcher.c:366 src/summaryview.c:6037
3273 msgid "Unread"
3274 msgstr "Nieprzeczytane"
3275
3276 #: src/folderview.c:430 src/prefs_folder_column.c:80
3277 msgid "Total"
3278 msgstr "Wszystkie"
3279
3280 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3281 #: src/folderview.c:478 src/summaryview.c:602
3282 msgid "#"
3283 msgstr "#"
3284
3285 #: src/folderview.c:789
3286 msgid "Setting folder info..."
3287 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3288
3289 #: src/folderview.c:852 src/summaryview.c:4068
3290 msgid "Mark all as read"
3291 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3292
3293 #: src/folderview.c:853 src/summaryview.c:4069
3294 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3295 msgstr ""
3296 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
3297 "przeczytane?"
3298
3299 #: src/folderview.c:1075 src/imap.c:3971 src/mainwindow.c:4846 src/setup.c:90
3300 #, c-format
3301 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3302 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
3303
3304 #: src/folderview.c:1079 src/imap.c:3976 src/mainwindow.c:4851 src/setup.c:95
3305 #, c-format
3306 msgid "Scanning folder %s ..."
3307 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
3308
3309 #: src/folderview.c:1110
3310 msgid "Rebuild folder tree"
3311 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3312
3313 #: src/folderview.c:1111
3314 msgid ""
3315 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3316 msgstr ""
3317 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
3318 "chcesz kontynuowaæ?"
3319
3320 #: src/folderview.c:1121
3321 msgid "Rebuilding folder tree..."
3322 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3323
3324 #: src/folderview.c:1123 src/folderview.c:1164
3325 msgid "Scanning folder tree..."
3326 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3327
3328 #: src/folderview.c:1255
3329 #, c-format
3330 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3331 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s\n"
3332
3333 #: src/folderview.c:1309
3334 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3335 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
3336
3337 #: src/folderview.c:2144
3338 #, c-format
3339 msgid "Closing Folder %s..."
3340 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
3341
3342 #: src/folderview.c:2239
3343 #, c-format
3344 msgid "Opening Folder %s..."
3345 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
3346
3347 #: src/folderview.c:2257
3348 msgid "Folder could not be opened."
3349 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
3350
3351 #: src/folderview.c:2419 src/mainwindow.c:2888 src/mainwindow.c:2892
3352 msgid "Empty trash"
3353 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3354
3355 #: src/folderview.c:2420
3356 msgid "Delete all messages in trash?"
3357 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
3358
3359 #: src/folderview.c:2421
3360 msgid "+_Empty trash"
3361 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
3362
3363 #: src/folderview.c:2465 src/inc.c:1599 src/toolbar.c:2566
3364 msgid "Offline warning"
3365 msgstr "Ostrze¿enie o trybie offline"
3366
3367 #: src/folderview.c:2466 src/toolbar.c:2567
3368 msgid "You're working offline. Override?"
3369 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przej¶æ do trybu online?"
3370
3371 #: src/folderview.c:2477 src/toolbar.c:2586
3372 msgid "Send queued messages"
3373 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
3374
3375 #: src/folderview.c:2478 src/toolbar.c:2587
3376 msgid "Send all queued messages?"
3377 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
3378
3379 #: src/folderview.c:2479 src/messageview.c:804 src/messageview.c:821
3380 #: src/toolbar.c:2588
3381 msgid "_Send"
3382 msgstr "_Wy¶lij"
3383
3384 #: src/folderview.c:2487 src/toolbar.c:2606
3385 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3386 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3387
3388 #: src/folderview.c:2490 src/main.c:2411 src/toolbar.c:2609
3389 #, c-format
3390 msgid ""
3391 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3392 "%s"
3393 msgstr ""
3394 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
3395 "%s"
3396
3397 #: src/folderview.c:2572
3398 #, c-format
3399 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3400 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3401
3402 #: src/folderview.c:2573
3403 #, c-format
3404 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3405 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3406
3407 #: src/folderview.c:2575
3408 msgid "Copy folder"
3409 msgstr "Kopiuj katalog"
3410
3411 #: src/folderview.c:2575
3412 msgid "Move folder"
3413 msgstr "Przenie¶ katalog"
3414
3415 #: src/folderview.c:2586
3416 #, c-format
3417 msgid "Copying %s to %s..."
3418 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3419
3420 #: src/folderview.c:2586
3421 #, c-format
3422 msgid "Moving %s to %s..."
3423 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3424
3425 #: src/folderview.c:2617
3426 msgid "Source and destination are the same."
3427 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
3428
3429 #: src/folderview.c:2620
3430 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3431 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
3432
3433 #: src/folderview.c:2621
3434 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3435 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
3436
3437 #: src/folderview.c:2624
3438 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3439 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
3440
3441 #: src/folderview.c:2627
3442 msgid "Copy failed!"
3443 msgstr "Skopiowanie nie powiod³o siê!"
3444
3445 #: src/folderview.c:2627
3446 msgid "Move failed!"
3447 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
3448
3449 #: src/folderview.c:2678
3450 #, c-format
3451 msgid "Processing configuration for folder %s"
3452 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3453
3454 #: src/folderview.c:3066 src/summaryview.c:4498 src/summaryview.c:4597
3455 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3456 msgstr "Katalog docelowy mo¿e przechowywaæ tylko podkatalogi."
3457
3458 #: src/gedit-print.c:138 src/messageview.c:2034 src/summaryview.c:4820
3459 #: src/toolbar.c:196 src/toolbar.c:403
3460 msgid "Print"
3461 msgstr "Drukuj"
3462
3463 #: src/gedit-print.c:236
3464 msgid "Preparing pages..."
3465 msgstr "Przygotowywanie stron..."
3466
3467 #: src/gedit-print.c:263
3468 #, c-format
3469 msgid "Rendering page %d of %d..."
3470 msgstr "Renderowanie strony %d z %d"
3471
3472 #: src/gedit-print.c:265
3473 #, c-format
3474 msgid "Printing page %d of %d..."
3475 msgstr "Drukowanie strony %d z %d"
3476
3477 #: src/gedit-print.c:287 src/printing.c:350
3478 msgid "Print preview"
3479 msgstr "Podgl±d wydruku"
3480
3481 #: src/gedit-print.c:428
3482 msgid "Page %N of %Q"
3483 msgstr "Strona %N z %Q"
3484
3485 #: src/grouplistdialog.c:160
3486 msgid "Newsgroup subscription"
3487 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3488
3489 #: src/grouplistdialog.c:176
3490 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3491 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybowaæ:"
3492
3493 #: src/grouplistdialog.c:182
3494 msgid "Find groups:"
3495 msgstr "Znajd¼ grupê:"
3496
3497 #: src/grouplistdialog.c:190
3498 msgid " Search "
3499 msgstr " Szukaj "
3500
3501 #: src/grouplistdialog.c:202
3502 msgid "Newsgroup name"
3503 msgstr "Nazwa grupy news:"
3504
3505 #: src/grouplistdialog.c:203
3506 msgid "Messages"
3507 msgstr "Wiadomo¶ci"
3508
3509 #: src/grouplistdialog.c:204
3510 msgid "Type"
3511 msgstr "Typ"
3512
3513 #: src/grouplistdialog.c:333
3514 msgid "moderated"
3515 msgstr "moderowana"
3516
3517 #: src/grouplistdialog.c:335
3518 msgid "readonly"
3519 msgstr "tylko-do-odczytu"
3520
3521 #: src/grouplistdialog.c:337
3522 msgid "unknown"
3523 msgstr "nieznana"
3524
3525 #: src/grouplistdialog.c:406
3526 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3527 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
3528
3529 #: src/grouplistdialog.c:443 src/summaryview.c:1639
3530 msgid "Done."
3531 msgstr "Zrobiono."
3532
3533 #: src/grouplistdialog.c:476
3534 #, c-format
3535 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3536 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
3537
3538 #: src/gtk/about.c:122
3539 msgid ""
3540 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3541 "\n"
3542 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3543 msgstr ""
3544 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
3545 "konfiguracyjnych\n"
3546 "\n"
3547 "Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Claws "
3548 "Mail:\n"
3549
3550 #: src/gtk/about.c:128
3551 msgid ""
3552 "\n"
3553 "\n"
3554 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3555 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3556 msgstr ""
3557 "\n"
3558 "\n"
3559 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
3560 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
3561
3562 #: src/gtk/about.c:144
3563 msgid ""
3564 "\n"
3565 "\n"
3566 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3567 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3568 "and the Claws Mail team"
3569 msgstr ""
3570 "\n"
3571 "\n"
3572 "Prawa autorskie (C) 1999-2008\n"
3573 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3574 "i zespó³ Claws Mail"
3575
3576 #: src/gtk/about.c:147
3577 msgid ""
3578 "\n"
3579 "\n"
3580 "System Information\n"
3581 msgstr ""
3582 "\n"
3583 "\n"
3584 "Informacje o systemie\n"
3585
3586 #: src/gtk/about.c:153
3587 #, c-format
3588 msgid ""
3589 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3590 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3591 "Operating System: %s %s (%s)"
3592 msgstr ""
3593 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3594 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3595 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
3596
3597 #: src/gtk/about.c:162
3598 #, c-format
3599 msgid ""
3600 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3601 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3602 "Operating System: %s"
3603 msgstr ""
3604 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3605 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3606 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
3607
3608 #: src/gtk/about.c:171
3609 #, c-format
3610 msgid ""
3611 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3612 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3613 "Operating System: unknown"
3614 msgstr ""
3615 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3616 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3617 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
3618
3619 #: src/gtk/about.c:228 src/prefs_themes.c:726 src/wizard.c:542
3620 msgid "The Claws Mail Team"
3621 msgstr "Zespó³ Claws Mail"
3622
3623 #: src/gtk/about.c:247
3624 msgid "Previous team members"
3625 msgstr "Poprzedni cz³onkowie zespo³u"
3626
3627 #: src/gtk/about.c:266
3628 msgid "The translation team"
3629 msgstr "Zespó³ t³umaczy"
3630
3631 #: src/gtk/about.c:285
3632 msgid "Documentation team"
3633 msgstr "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±"
3634
3635 #: src/gtk/about.c:304
3636 msgid "Logo"
3637 msgstr "Logo"
3638
3639 #: src/gtk/about.c:323
3640 msgid "Icons"
3641 msgstr "Ikony"
3642
3643 #: src/gtk/about.c:342
3644 msgid "Contributors"
3645 msgstr "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:"
3646
3647 #: src/gtk/about.c:390
3648 msgid "Compiled-in Features\n"
3649 msgstr "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji\n"
3650
3651 #: src/gtk/about.c:406
3652 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3653 msgstr "dodaje obs³ugê nag³ówka X-Face\n"
3654
3655 #: src/gtk/about.c:416
3656 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3657 msgstr "dodaje obs³ugê sprawdzania pisowni\n"
3658
3659 #: src/gtk/about.c:426
3660 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3661 msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
3662
3663 #: src/gtk/about.c:436
3664 msgid "GTK+ >= 2.10.0|adds support for a complete print dialog\n"
3665 msgstr "dodaje w pe³ni funkcjonalne okno dialogowe do drukowania\n"
3666
3667 #: src/gtk/about.c:446
3668 msgid ""
3669 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3670 msgstr ""
3671 "dodaje obs³ugê adresów IPv6, nowego internetowego protoko³u adresowania\n"
3672
3673 #: src/gtk/about.c:457
3674 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3675 msgstr "pozwala na konwersjê do lub z ró¿nych kodowañ znaków\n"
3676
3677 #: src/gtk/about.c:467
3678 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3679 msgstr "dodaje obs³ugê ksi±¿ek adresowych PalmOs\n"
3680
3681 #: src/gtk/about.c:477
3682 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3683 msgstr "dodaje obs³ugê wspó³dzielonych ksi±¿ek adresowych LDAP\n"
3684
3685 #: src/gtk/about.c:487
3686 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3687 msgstr "dodaje obs³ugê serwerów IMAP i NNTP\n"
3688
3689 #: src/gtk/about.c:497
3690 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3691 msgstr "dodaje pe³n± obs³ugê drukowania\n"
3692
3693 #: src/gtk/about.c:507
3694 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3695 msgstr "dodaje obs³ugê sesji\n"
3696
3697 #: src/gtk/about.c:517
3698 msgid ""
3699 "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3700 msgstr "dodaje obs³ugê wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
3701
3702 #: src/gtk/about.c:527
3703 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3704 msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
3705
3706 #: src/gtk/about.c:559
3707 msgid ""
3708 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3709 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3710 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3711 "version.\n"
3712 "\n"
3713 msgstr ""
3714 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej "
3715 "i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3716 "przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - w wersji 2, 3 lub ka¿dej "
3717 "pó¼niejszej.\n"
3718 "\n"
3719
3720 #: src/gtk/about.c:565
3721 msgid ""
3722 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3723 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3724 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3725 "more details.\n"
3726 "\n"
3727 msgstr ""
3728 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
3729 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
3730 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
3731 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
3732 "Licencja Publiczna GNU. \n"
3733 "\n"
3734
3735 #: src/gtk/about.c:583
3736 msgid ""
3737 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3738 "this program. If not, see <"
3739 msgstr ""
3740 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
3741 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie, "
3742 "odwied¼ <"
3743
3744 #: src/gtk/about.c:588
3745 msgid ""
3746 ">. \n"
3747 "\n"
3748 msgstr ""
3749 ">. \n"
3750 "\n"
3751
3752 #: src/gtk/about.c:591
3753 msgid ""
3754 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3755 "the OpenSSL Toolkit ("
3756 msgstr ""
3757 "Ten produkt zawiera oprogramowanie dystrybuowane przez projekt OpenSSL do "
3758 "u¿ycia z OpenSSL Toolkit ("
3759
3760 #: src/gtk/about.c:595
3761 msgid ").\n"
3762 msgstr ").\n"
3763
3764 #: src/gtk/about.c:689
3765 msgid "About Claws Mail"
3766 msgstr "O Claws Mail"
3767
3768 #: src/gtk/about.c:740
3769 msgid ""
3770 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3771 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3772 "and the Claws Mail team"
3773 msgstr ""
3774 "Prawa autorskie (C) 1999-2008\n"
3775 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3776 "i zespó³ Claws Mail"
3777
3778 #: src/gtk/about.c:754
3779 msgid "_Info"
3780 msgstr "_Informacja"
3781
3782 #: src/gtk/about.c:760
3783 msgid "_Authors"
3784 msgstr "_Autorzy"
3785
3786 #: src/gtk/about.c:766
3787 msgid "_Features"
3788 msgstr "_Funkcje"
3789
3790 #: src/gtk/about.c:772
3791 msgid "_License"
3792 msgstr "_Licencja"
3793
3794 #: src/gtk/about.c:780
3795 msgid "_Release Notes"
3796 msgstr "_Adnotacje wydania"
3797
3798 #: src/gtk/colorlabel.c:37 src/prefs_common.c:360
3799 msgid "Orange"
3800 msgstr "Pomarañczowy"
3801
3802 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:364
3803 msgid "Red"
3804 msgstr "Czerwony"
3805
3806 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:368
3807 msgid "Pink"
3808 msgstr "Ró¿owy"
3809
3810 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:372
3811 msgid "Sky blue"
3812 msgstr "B³êkitny"
3813
3814 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:376
3815 msgid "Blue"
3816 msgstr "Niebieski"
3817
3818 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:380
3819 msgid "Green"
3820 msgstr "Zielony"
3821
3822 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:384
3823 msgid "Brown"
3824 msgstr "Br±zowy"
3825
3826 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:388
3827 msgid "Grey"
3828 msgstr "Szary"
3829
3830 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:392
3831 msgid "Light brown"
3832 msgstr "Jasnobr±zowy"
3833
3834 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:396
3835 msgid "Dark red"
3836 msgstr "Ciemnoczerwony"
3837
3838 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:400
3839 msgid "Dark pink"
3840 msgstr "Ciemnoró¿owy"
3841
3842 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:404
3843 msgid "Steel blue"
3844 msgstr "Stalowoniebieski"
3845
3846 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:408
3847 msgid "Gold"
3848 msgstr "Z³oty"
3849
3850 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:412
3851 msgid "Bright green"
3852 msgstr "Jasnozielony"
3853
3854 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:416
3855 msgid "Magenta"
3856 msgstr "Magenta"
3857
3858 #: src/gtk/colorlabel.c:331
3859 #, c-format
3860 msgid "Ctrl+%c"
3861 msgstr "Ctrl+%c"
3862
3863 #: src/gtk/foldersort.c:156
3864 msgid "Set folder order"
3865 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
3866
3867 #: src/gtk/foldersort.c:190
3868 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3869 msgstr ""
3870 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
3871 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie."
3872
3873 #: src/gtk/foldersort.c:216 src/toolbar.c:384
3874 msgid "Folders"
3875 msgstr "Katalogi"
3876
3877 #: src/gtk/gtkaspell.c:381 src/gtk/gtkaspell.c:632
3878 msgid "No dictionary selected."
3879 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
3880
3881 #: src/gtk/gtkaspell.c:405 src/gtk/gtkaspell.c:435
3882 #, c-format
3883 msgid "Couldn't initialize %s speller."
3884 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ sprawdzania pisowni %s"
3885
3886 #: src/gtk/gtkaspell.c:682
3887 #, fuzzy
3888 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
3889 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ danych, %s"
3890
3891 #: src/gtk/gtkaspell.c:687
3892 #, c-format
3893 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
3894 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ %s s³ownika: "
3895
3896 #: src/gtk/gtkaspell.c:1028
3897 msgid "No misspelled word found."
3898 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
3899
3900 #: src/gtk/gtkaspell.c:1368
3901 msgid "Replace unknown word"
3902 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
3903
3904 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
3905 #, c-format
3906 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3907 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
3908
3909 #: src/gtk/gtkaspell.c:1431
3910 msgid ""
3911 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3912 "will learn from mistake.\n"
3913 msgstr ""
3914 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
3915 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
3916
3917 #: src/gtk/gtkaspell.c:1742
3918 #, c-format
3919 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3920 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
3921
3922 #: src/gtk/gtkaspell.c:1756
3923 msgid "Accept in this session"
3924 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
3925
3926 #: src/gtk/gtkaspell.c:1766
3927 msgid "Add to personal dictionary"
3928 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
3929
3930 #: src/gtk/gtkaspell.c:1776
3931 msgid "Replace with..."
3932 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
3933
3934 #: src/gtk/gtkaspell.c:1789
3935 #, c-format
3936 msgid "Check with %s"
3937 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
3938
3939 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811
3940 msgid "(no suggestions)"
3941 msgstr "(brak sugestii)"
3942
3943 #: src/gtk/gtkaspell.c:1822 src/gtk/gtkaspell.c:1960
3944 msgid "More..."
3945 msgstr "Wiêcej..."
3946
3947 #: src/gtk/gtkaspell.c:1885
3948 #, c-format
3949 msgid "Dictionary: %s"
3950 msgstr "S³ownik: %s"
3951
3952 #: src/gtk/gtkaspell.c:1898
3953 #, c-format
3954 msgid "Use alternate (%s)"
3955 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
3956
3957 #: src/gtk/gtkaspell.c:1909
3958 msgid "Use both dictionaries"
3959 msgstr "U¿yj obu s³owników"
3960
3961 #: src/gtk/gtkaspell.c:1923 src/prefs_spelling.c:141
3962 msgid "Check while typing"
3963 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
3964
3965 #: src/gtk/gtkaspell.c:1939
3966 msgid "Change dictionary"
3967 msgstr "Zmieñ S³ownik"
3968
3969 #: src/gtk/gtkaspell.c:2078
3970 #, c-format
3971 msgid ""
3972 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3973 "%s"
3974 msgstr ""
3975 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
3976 "%s"
3977
3978 #: src/gtk/gtkaspell.c:2134
3979 #, c-format
3980 msgid ""
3981 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3982 "%s"
3983 msgstr ""
3984 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
3985 "%s"
3986
3987 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:269
3988 msgid "Configuration"
3989 msgstr "Konfigura_cja"
3990
3991 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3992 msgid "Configuration options for the print job"
3993 msgstr "Opcje konfiguracji dla drukowania"
3994
3995 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:277
3996 msgid "Source Buffer"
3997 msgstr "Bufor ¼ród³owy"
3998
3999 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
4000 msgid "GtkTextBuffer object to print"
4001 msgstr "Obiekt GtkTextBuffer do wydrukowania"
4002
4003 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:284
4004 msgid "Tabs Width"
4005 msgstr "Szeroko¶æ zak³adek"
4006
4007 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
4008 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
4009 msgstr "Jednakowa szeroko¶æ odstêpu miêdzy znakami zak³adek"
4010
4011 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:292
4012 msgid "Wrap Mode"
4013 msgstr "Tryb zawijania"
4014
4015 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
4016 msgid "Word wrapping mode"
4017 msgstr "Tryb zawijania wyrazów"
4018
4019 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:300
4020 msgid "Highlight"
4021 msgstr "Pod¶wietlenie"
4022
4023 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
4024 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
4025 msgstr "Gdzie wydrukowaæ dokument z pod¶wietlonym b³êdem"
4026
4027 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:309
4028 msgid "Font"
4029 msgstr "Czcionka"
4030
4031 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
4032 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
4033 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla tekstu dokumentu (niepolecane)"
4034
4035 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:317
4036 msgid "Font Description"
4037 msgstr "Opis fontu"
4038
4039 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
4040 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
4041 msgstr "Rodzaj fontu jaka zostanie u¿yta (np. \"Monospace 10\")"
4042
4043 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:325 src/gtk/gtksourceprintjob.c:333
4044 msgid "Numbers Font"
4045 msgstr "Numery czcionki"
4046
4047 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
4048 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
4049 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla numerów linii (niepolecane)"
4050
4051 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
4052 msgid "Font description to use for the line numbers"
4053 msgstr "Opis czcionki do u¿ycia dla numerów linii"
4054
4055 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:341
4056 msgid "Print Line Numbers"
4057 msgstr "Poka¿ numery linii"
4058
4059 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
4060 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
4061 msgstr "Odstêpy w drukowanych numerach linii (0 oznacza brak numeracji)"
4062
4063 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:349
4064 msgid "Print Header"
4065 msgstr "Poka¿ Nag³ówek"
4066
4067 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
4068 msgid "Whether to print a header in each page"
4069 msgstr "Gdzie drukowaæ nag³ówek na poszczególnych stronach"
4070
4071 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:357
4072 msgid "Print Footer"
4073 msgstr "Drukuj stopkê"
4074
4075 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
4076 msgid "Whether to print a footer in each page"
4077 msgstr "Gdzie drukowaæ stopkê na poszczególnych stronach"
4078
4079 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:365
4080 msgid "Header and Footer Font"
4081 msgstr "Czcionka nag³ówka i stopki"
4082
4083 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
4084 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4085 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia w nag³ówku i stopce (niepolecane)"
4086
4087 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:373
4088 msgid "Header and Footer Font Description"
4089 msgstr "Opis czcionki nag³ówka i stopki"
4090
4091 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4092 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4093 msgstr ""
4094 "Czcionka która zostanie u¿yta dla nag³ówków i stopek (np. \"Monospace 10\")"
4095
4096 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1206
4097 #: src/prefs_matcher.c:2004 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:48
4098 #: src/summaryview.c:600
4099 msgid "Date"
4100 msgstr "Data"
4101
4102 #: src/gtk/headers.h:8
4103 msgid "Date:"
4104 msgstr "Data:"
4105
4106 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1203
4107 #: src/prefs_matcher.c:2001 src/prefs_summary_column.c:81
4108 #: src/prefs_template.c:79 src/quote_fmt.c:49 src/quote_fmt.c:167
4109 #: src/quote_fmt.c:295 src/quote_fmt.c:427 src/summaryview.c:598
4110 msgid "From"
4111 msgstr "Od"
4112
4113 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:352
4114 msgid "From:"
4115 msgstr "Od:"
4116
4117 #: src/gtk/headers.h:10 src/toolbar.c:393
4118 msgid "Sender"
4119 msgstr "Nadawca"
4120
4121 #: src/gtk/headers.h:10
4122 msgid "Sender:"
4123 msgstr "Nadawca:"
4124
4125 #: src/gtk/headers.h:11 src/prefs_account.c:1981
4126 msgid "Reply-To"
4127 msgstr "Adres zwrotny"
4128
4129 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1204
4130 #: src/prefs_matcher.c:2002 src/prefs_summary_column.c:82
4131 #: src/prefs_template.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:599
4132 msgid "To"
4133 msgstr "Do"
4134
4135 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_account.c:1955
4136 #: src/prefs_filtering_action.c:1205 src/prefs_matcher.c:2003
4137 #: src/prefs_template.c:82 src/quote_fmt.c:57
4138 msgid "Cc"
4139 msgstr "Kopia"
4140
4141 #: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_account.c:1968 src/prefs_template.c:83
4142 msgid "Bcc"
4143 msgstr "Ukryta kopia"
4144
4145 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1207
4146 #: src/prefs_matcher.c:2005 src/quote_fmt.c:60
4147 msgid "Message-ID"
4148 msgstr "Message-ID"
4149
4150 #: src/gtk/headers.h:15
4151 msgid "Message-ID:"
4152 msgstr "Message-ID:"
4153
4154 #: src/gtk/headers.h:16
4155 msgid "In-Reply-To"
4156 msgstr "W odpowiedzi na"
4157
4158 #: src/gtk/headers.h:16
4159 msgid "In-Reply-To:"
4160 msgstr "W odpowiedzi na:"
4161
4162 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1209
4163 #: src/prefs_matcher.c:2007 src/quote_fmt.c:59
4164 msgid "References"
4165 msgstr "Odniesienia"
4166
4167 #: src/gtk/headers.h:17
4168 msgid "References:"
4169 msgstr "Odniesienia:"
4170
4171 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1202
4172 #: src/prefs_matcher.c:2000 src/prefs_summary_column.c:80
4173 #: src/prefs_template.c:84 src/quote_fmt.c:55 src/quote_fmt.c:186
4174 #: src/summaryview.c:597
4175 msgid "Subject"
4176 msgstr "Temat"
4177
4178 #: src/gtk/headers.h:19
4179 msgid "Comments"
4180 msgstr "Komentarze"
4181
4182 #: src/gtk/headers.h:19
4183 msgid "Comments:"
4184 msgstr "Komentarze:"
4185
4186 #: src/gtk/headers.h:20
4187 msgid "Keywords"
4188 msgstr "S³owa kluczowe"
4189
4190 #: src/gtk/headers.h:20
4191 msgid "Keywords:"
4192 msgstr "S³owa kluczowe"
4193
4194 #: src/gtk/headers.h:21
4195 msgid "Resent-Date"
4196 msgstr "Data ponownego wys³ania"
4197
4198 #: src/gtk/headers.h:21
4199 msgid "Resent-Date:"
4200 msgstr "Data ponownego wys³ania:"
4201
4202 #: src/gtk/headers.h:22
4203 msgid "Resent-From"
4204 msgstr ""
4205
4206 #: src/gtk/headers.h:22
4207 msgid "Resent-From:"
4208 msgstr ""
4209
4210 #: src/gtk/headers.h:23
4211 msgid "Resent-Sender"
4212 msgstr ""
4213
4214 #: src/gtk/headers.h:23
4215 msgid "Resent-Sender:"
4216 msgstr ""
4217
4218 #: src/gtk/headers.h:24
4219 msgid "Resent-To"
4220 msgstr ""
4221
4222 #: src/gtk/headers.h:24
4223 msgid "Resent-To:"
4224 msgstr ""
4225
4226 #: src/gtk/headers.h:25
4227 msgid "Resent-Cc"
4228 msgstr ""
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:25
4231 msgid "Resent-Cc:"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: src/gtk/headers.h:26
4235 msgid "Resent-Bcc"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: src/gtk/headers.h:26
4239 msgid "Resent-Bcc:"
4240 msgstr ""
4241
4242 #: src/gtk/headers.h:27
4243 #, fuzzy
4244 msgid "Resent-Message-ID"
4245 msgstr "Message-ID"
4246
4247 #: src/gtk/headers.h:27
4248 #, fuzzy
4249 msgid "Resent-Message-ID:"
4250 msgstr "Message-ID"
4251
4252 #: src/gtk/headers.h:28
4253 msgid "Return-Path"
4254 msgstr "¦cie¿ka zwrotna"
4255
4256 #: src/gtk/headers.h:28
4257 msgid "Return-Path:"
4258 msgstr "¦cie¿ka zwrotna:"
4259
4260 #: src/gtk/headers.h:29
4261 msgid "Received"
4262 msgstr "Odebrano"
4263
4264 #: src/gtk/headers.h:29
4265 msgid "Received:"
4266 msgstr "Odebrano:"
4267
4268 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1208
4269 #: src/prefs_matcher.c:2006 src/quote_fmt.c:58
4270 msgid "Newsgroups"
4271 msgstr "Grupy news"
4272
4273 #: src/gtk/headers.h:33
4274 #, fuzzy
4275 msgid "Followup-To"
4276 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:34
4279 msgid "Delivered-To"
4280 msgstr "Dostarczone do"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:34
4283 msgid "Delivered-To:"
4284 msgstr "Dostarczone do:"
4285
4286 #: src/gtk/headers.h:35
4287 msgid "Seen"
4288 msgstr "Widziane"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:35
4291 msgid "Seen:"
4292 msgstr "Widziane:"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:137
4295 #: src/gtk/sslcertwindow.c:232 src/prefs_summary_column.c:78
4296 #: src/summaryview.c:2818
4297 msgid "Status"
4298 msgstr "Stan"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:936
4301 msgid "Status:"
4302 msgstr "Stan:"
4303
4304 #: src/gtk/headers.h:37
4305 msgid "Face"
4306 msgstr ""
4307
4308 #: src/gtk/headers.h:37
4309 msgid "Face:"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: src/gtk/headers.h:38
4313 msgid "Disposition-Notification-To"
4314 msgstr "Potiwerdzenie przeczytania na adres"
4315
4316 #: src/gtk/headers.h:38
4317 msgid "Disposition-Notification-To:"
4318 msgstr "Potwierdzenie przeczytania na adres:"
4319
4320 #: src/gtk/headers.h:39
4321 #, fuzzy
4322 msgid "Return-Receipt-To"
4323 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
4324
4325 #: src/gtk/headers.h:39
4326 #, fuzzy
4327 msgid "Return-Receipt-To:"
4328 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:40
4331 msgid "User-Agent"
4332 msgstr ""
4333
4334 #: src/gtk/headers.h:40
4335 msgid "User-Agent:"
4336 msgstr ""
4337
4338 #: src/gtk/headers.h:41
4339 msgid "Content-Type"
4340 msgstr "Content-Type"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:326
4343 msgid "Content-Type:"
4344 msgstr "Content-Type:"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:42
4347 #, fuzzy
4348 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4349 msgstr "Kodowanie transferu"
4350
4351 #: src/gtk/headers.h:42
4352 #, fuzzy
4353 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4354 msgstr "Kodowanie transferu"
4355
4356 #: src/gtk/headers.h:43
4357 msgid "MIME-Version"
4358 msgstr "Wersja MIME"
4359
4360 #: src/gtk/headers.h:43
4361 msgid "MIME-Version:"
4362 msgstr "Wersja MIME:"
4363
4364 #: src/gtk/headers.h:44
4365 #, fuzzy
4366 msgid "Precedence"
4367 msgstr "Ustawienia"
4368
4369 #: src/gtk/headers.h:44
4370 #, fuzzy
4371 msgid "Precedence:"
4372 msgstr "Ustawienia"
4373
4374 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1042
4375 msgid "Organization"
4376 msgstr "Organizacja"
4377
4378 #: src/gtk/headers.h:45
4379 msgid "Organization:"
4380 msgstr "Organizacja:"
4381
4382 #: src/gtk/headers.h:47
4383 msgid "Mailing-List"
4384 msgstr "Lista dyskusyjna"
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:47
4387 msgid "Mailing-List:"
4388 msgstr "Lista dyskusyjna:"
4389
4390 #: src/gtk/headers.h:48
4391 msgid "List-Post"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: src/gtk/headers.h:48
4395 msgid "List-Post:"
4396 msgstr ""
4397
4398 #: src/gtk/headers.h:49
4399 #, fuzzy
4400 msgid "List-Subscribe"
4401 msgstr "Subskrybuj"
4402
4403 #: src/gtk/headers.h:49
4404 #, fuzzy
4405 msgid "List-Subscribe:"
4406 msgstr "Subskrybuj"
4407
4408 #: src/gtk/headers.h:50
4409 msgid "List-Unsubscribe"
4410 msgstr "Wypisanie-z-listy"
4411
4412 #: src/gtk/headers.h:50
4413 msgid "List-Unsubscribe:"
4414 msgstr "Wypisanie-z-listy:"
4415
4416 #: src/gtk/headers.h:51
4417 msgid "List-Help"
4418 msgstr ""
4419
4420 #: src/gtk/headers.h:51
4421 msgid "List-Help:"
4422 msgstr "Pomoc-Listy:"
4423
4424 #: src/gtk/headers.h:52
4425 msgid "List-Archive"
4426 msgstr "Archiwum-Listy"
4427
4428 #: src/gtk/headers.h:52
4429 msgid "List-Archive:"
4430 msgstr "Archiwum-Listy:"
4431
4432 #: src/gtk/headers.h:53
4433 msgid "List-Owner"
4434 msgstr "W³a¶ciciel-Listy"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:53
4437 msgid "List-Owner:"
4438 msgstr "W³a¶ciciel-Listy:"
4439
4440 #: src/gtk/headers.h:55
4441 msgid "X-Label"
4442 msgstr "X-Label"
4443
4444 #: src/gtk/headers.h:55
4445 msgid "X-Label:"
4446 msgstr "X-Label:"
4447
4448 #: src/gtk/headers.h:56
4449 msgid "X-Mailer"
4450 msgstr "