Reintegrate RSSyl's don't-mark-as-unread translations from 3.9.3. Fix the fuzzy ones...
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2003-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
7 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
8 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2009.
9 # Translators:
10 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
11 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
12 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
13 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.0\n"
18 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
19 "POT-Creation-Date: 2014-06-05 11:45+0200\n"
20 "PO-Revision-Date: 2009-09-25 11:04+0200\n"
21 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
22 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
23 "Language: pl\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
28 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
29 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30
31 #: src/account.c:392
32 msgid ""
33 "Some composing windows are open.\n"
34 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
35 msgstr ""
36 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
37 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
38
39 #: src/account.c:437
40 msgid "Can't create folder."
41 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
42
43 #: src/account.c:717
44 msgid "Edit accounts"
45 msgstr "Edycja kont"
46
47 #: src/account.c:734
48 msgid ""
49 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
50 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
51 "indicates the default account."
52 msgstr ""
53 "U¿ycie 'Pobierz pocztê' odbierze wiadomo¶ci z Twoich kont w podanej "
54 "kolejno¶ci, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostan± "
55 "uwzglêdnione."
56
57 #: src/account.c:805
58 msgid " _Set as default account "
59 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto "
60
61 #: src/account.c:897
62 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
63 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ skopiowane"
64
65 #: src/account.c:904
66 #, c-format
67 msgid "Copy of %s"
68 msgstr "Kopia %s"
69
70 #: src/account.c:1064
71 #, c-format
72 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
73 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
74
75 #: src/account.c:1066
76 msgid "(Untitled)"
77 msgstr "(Bez tytu³u)"
78
79 #: src/account.c:1067
80 msgid "Delete account"
81 msgstr "Usuñ konto"
82
83 #: src/account.c:1537
84 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
85 msgid "G"
86 msgstr "P"
87
88 #: src/account.c:1543
89 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
90 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztê z zaznaczonych kont"
91
92 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
93 #: src/addrduplicates.c:471 src/compose.c:7147 src/editaddress.c:1263
94 #: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340 src/editbook.c:170
95 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
96 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
97 #: src/mimeview.c:275 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1800
98 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
99 #: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:78
100 msgid "Name"
101 msgstr "Nazwa"
102
103 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:4058
104 msgid "Protocol"
105 msgstr "Protokó³"
106
107 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
108 msgid "Server"
109 msgstr "Serwer"
110
111 #: src/action.c:383
112 #, c-format
113 msgid "Could not get message file %d"
114 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
115
116 #: src/action.c:420
117 msgid "Could not get message part."
118 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
119
120 #: src/action.c:437
121 #, c-format
122 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
123 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
124
125 #: src/action.c:609
126 #, c-format
127 msgid ""
128 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
129 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
130 msgstr ""
131 "Wybrana akcja nie mo¿e byæ u¿yta w oknie kompozycji\n"
132 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
133
134 #: src/action.c:721
135 msgid "There is no filtering action set"
136 msgstr "Nie przypisano ¿adnych akcji do tego filtra"
137
138 #: src/action.c:723
139 #, c-format
140 msgid ""
141 "Invalid filtering action(s):\n"
142 "%s"
143 msgstr ""
144 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
145 "%s"
146
147 #: src/action.c:988
148 #, c-format
149 msgid ""
150 "Could not fork to execute the following command:\n"
151 "%s\n"
152 "%s"
153 msgstr ""
154 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
155 "%s\n"
156 "%s"
157
158 #: src/action.c:990 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
159 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1739 src/plugins/rssyl/feed.c:1743
160 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
161 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1803
162 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1807
163 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818
164 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821 src/privacy.c:62
165 msgid "Unknown error"
166 msgstr "Nieznany b³±d"
167
168 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
169 msgid "Completed"
170 msgstr "Ukoñczono"
171
172 #: src/action.c:1244
173 #, c-format
174 msgid "--- Running: %s\n"
175 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
176
177 #: src/action.c:1248
178 #, c-format
179 msgid "--- Ended: %s\n"
180 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
181
182 #: src/action.c:1281
183 msgid "Action's input/output"
184 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
185
186 #: src/action.c:1609
187 #, c-format
188 msgid ""
189 "Enter the argument for the following action:\n"
190 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
191 "  %s"
192 msgstr ""
193 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
194 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
195 "  %s"
196
197 #: src/action.c:1614
198 msgid "Action's hidden user argument"
199 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
200
201 #: src/action.c:1618
202 #, c-format
203 msgid ""
204 "Enter the argument for the following action:\n"
205 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
206 "  %s"
207 msgstr ""
208 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
209 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
210 "  %s"
211
212 #: src/action.c:1623
213 msgid "Action's user argument"
214 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
215
216 #: src/addr_compl.c:620 src/addressbook.c:4870
217 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
218 msgid "Group"
219 msgstr "Grupa"
220
221 #: src/addrcustomattr.c:65
222 msgid "date of birth"
223 msgstr "data urodzenia"
224
225 #: src/addrcustomattr.c:66
226 msgid "address"
227 msgstr "adres"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:67
230 msgid "phone"
231 msgstr "telefon"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:68
234 msgid "mobile phone"
235 msgstr "telefon komórkowy"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:69
238 msgid "organization"
239 msgstr "organizacja"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:70
242 msgid "office address"
243 msgstr "adres biura"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:71
246 msgid "office phone"
247 msgstr "telefon do biura"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:72
250 msgid "fax"
251 msgstr "fax"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:73
254 msgid "website"
255 msgstr "strona internetowa"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:141
258 msgid "Attribute name"
259 msgstr "Nazwa cechy"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:156
262 msgid "Delete all attribute names"
263 msgstr "Usuñ wszystkie nazwy cech"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:157
266 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
267 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie nazwy cech?"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:181
270 msgid "Delete attribute name"
271 msgstr "Usuñ nazwê cechy"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:182
274 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
275 msgstr "Czy naprawdê usun±æ tê nazwê cechy?"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:191
278 msgid "Reset to default"
279 msgstr "Domy¶lne"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:192
282 msgid ""
283 "Do you really want to replace all attribute names\n"
284 "with the default set?"
285 msgstr ""
286 "Czy naprawdê chcesz zast±piæ wszystkie nazwy\n"
287 "cech warto¶ciami domy¶lnymi?"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
290 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:272
291 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1090
292 #: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1099
293 msgid "_Delete"
294 msgstr "_Usuñ"
295
296 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
297 #: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1100
298 msgid "Delete _all"
299 msgstr "Kasuj _wszystko"
300
301 #: src/addrcustomattr.c:214
302 msgid "_Reset to default"
303 msgstr "_Domy¶lne"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:403
306 msgid "Attribute name is not set."
307 msgstr "Nie okre¶lono nazwy cechy."
308
309 #: src/addrcustomattr.c:462
310 msgctxt "Dialog title"
311 msgid "Edit attribute names"
312 msgstr "Edycja nazw cech"
313
314 #: src/addrcustomattr.c:476
315 msgid "New attribute name:"
316 msgstr "Nazwa cechy:"
317
318 #: src/addrcustomattr.c:513
319 msgid ""
320 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
321 "contacts."
322 msgstr ""
323 "Dodawanie lub usuwanie cech nie wp³ynie na cechy ju¿ ustawione dla kontaktów."
324
325 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
326 msgid "Add to address book"
327 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
328
329 #: src/addressadd.c:207
330 msgid "Contact"
331 msgstr "Kontakt"
332
333 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:442
334 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:434
335 msgid "Address"
336 msgstr "Adres"
337
338 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
339 #: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
340 msgid "Remarks"
341 msgstr "Uwagi"
342
343 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
344 msgid "Select Address Book Folder"
345 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
346
347 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:281
348 #: src/textview.c:2053
349 #, c-format
350 msgid ""
351 "Failed to save image: \n"
352 "%s"
353 msgstr ""
354 "Nie uda³o siê zapisaæ obrazka: \n"
355 "%s"
356
357 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3210 src/addressbook.c:3261
358 msgid "Add address(es)"
359 msgstr "Dodaj adres(y)"
360
361 #: src/addressadd.c:533
362 msgid "Can't add the specified address"
363 msgstr "Wybrany adres nie mo¿e byæ dodany"
364
365 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4858 src/editaddress.c:1052
366 #: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
367 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
368 msgid "Email Address"
369 msgstr "Adres e-mail"
370
371 #: src/addressbook.c:402
372 msgid "_Book"
373 msgstr "_Ksi±¿ka"
374
375 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
376 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:504
377 #: src/messageview.c:210
378 msgid "_Edit"
379 msgstr "_Edycja"
380
381 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:507
382 #: src/messageview.c:213
383 msgid "_Tools"
384 msgstr "_Narzêdzia"
385
386 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:509
387 #: src/messageview.c:214
388 msgid "_Help"
389 msgstr "Pomo_c"
390
391 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
392 msgid "New _Book"
393 msgstr "Nowa _ksi±¿ka"
394
395 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
396 msgid "New _Folder"
397 msgstr "Nowy _Folder"
398
399 #: src/addressbook.c:410
400 msgid "New _vCard"
401 msgstr "Nowa _wizytówka"
402
403 #: src/addressbook.c:414
404 msgid "New _JPilot"
405 msgstr "Nowy _JPilot"
406
407 #: src/addressbook.c:417
408 msgid "New LDAP _Server"
409 msgstr "Nowy serwer LDAP"
410
411 #: src/addressbook.c:421
412 msgid "_Edit book"
413 msgstr "_Edytuj ksi±¿kê"
414
415 #: src/addressbook.c:422
416 msgid "_Delete book"
417 msgstr "_Usuñ ksi±¿kê"
418
419 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:598
420 msgid "_Save"
421 msgstr "Z_apisz..."
422
423 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:602 src/messageview.c:223
424 msgid "_Close"
425 msgstr "Zamknij"
426
427 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:227
428 msgid "_Select all"
429 msgstr "W_ybierz wszystko"
430
431 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
432 msgid "C_ut"
433 msgstr "Wy_tnij"
434
435 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
436 #: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:226
437 msgid "_Copy"
438 msgstr "_Kopiuj"
439
440 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
441 #: src/compose.c:611
442 msgid "_Paste"
443 msgstr "_Wstaw"
444
445 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
446 msgid "New _Address"
447 msgstr "Nowy _adres"
448
449 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
450 msgid "New _Group"
451 msgstr "Nowa _grupa"
452
453 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
454 msgid "_Mail To"
455 msgstr "_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
456
457 #: src/addressbook.c:444
458 msgid "Import _LDIF file..."
459 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
460
461 #: src/addressbook.c:445
462 msgid "Import M_utt file..."
463 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
464
465 #: src/addressbook.c:446
466 msgid "Import _Pine file..."
467 msgstr "Importuj plik _Pine..."
468
469 #: src/addressbook.c:448
470 msgid "Export _HTML..."
471 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
472
473 #: src/addressbook.c:449
474 msgid "Export LDI_F..."
475 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
476
477 #: src/addressbook.c:451
478 msgid "Find duplicates..."
479 msgstr "Znajd¼ duplikaty..."
480
481 #: src/addressbook.c:452
482 msgid "Edit custom attributes..."
483 msgstr "Edycja atrybutów u¿ytkownika..."
484
485 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:690 src/mainwindow.c:801
486 #: src/messageview.c:339
487 msgid "_About"
488 msgstr "Informacje o"
489
490 #: src/addressbook.c:491
491 msgid "_Browse Entry"
492 msgstr "_Przegl±danie wpisu"
493
494 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
495 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
496 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
497 #: src/prefs_themes.c:707 src/prefs_themes.c:739 src/prefs_themes.c:740
498 msgid "Unknown"
499 msgstr "Nieznany"
500
501 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
502 msgid "Success"
503 msgstr "Sukces"
504
505 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
506 msgid "Bad arguments"
507 msgstr "Z³e argumenty"
508
509 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
510 msgid "File not specified"
511 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
512
513 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
514 msgid "Error opening file"
515 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
516
517 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
518 msgid "Error reading file"
519 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
520
521 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
522 msgid "End of file encountered"
523 msgstr "Napotkano koniec pliku"
524
525 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
526 msgid "Error allocating memory"
527 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
528
529 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
530 msgid "Bad file format"
531 msgstr "Format pliku nieprawid³owy"
532
533 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
534 msgid "Error writing to file"
535 msgstr "B³±d zapisu pliku"
536
537 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
538 msgid "Error opening directory"
539 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
540
541 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
542 msgid "No path specified"
543 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
544
545 #: src/addressbook.c:531
546 msgid "Error connecting to LDAP server"
547 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
548
549 #: src/addressbook.c:532
550 msgid "Error initializing LDAP"
551 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
552
553 #: src/addressbook.c:533
554 msgid "Error binding to LDAP server"
555 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
556
557 #: src/addressbook.c:534
558 msgid "Error searching LDAP database"
559 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
560
561 #: src/addressbook.c:535
562 msgid "Timeout performing LDAP operation"
563 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
564
565 #: src/addressbook.c:536
566 msgid "Error in LDAP search criteria"
567 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
568
569 #: src/addressbook.c:537
570 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
571 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
572
573 #: src/addressbook.c:538
574 msgid "LDAP search terminated on request"
575 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
576
577 #: src/addressbook.c:539
578 msgid "Error starting TLS connection"
579 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
580
581 #: src/addressbook.c:540
582 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
583 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
584
585 #: src/addressbook.c:541
586 msgid "Missing required information"
587 msgstr "Brak wymaganych informacji"
588
589 #: src/addressbook.c:542
590 msgid "Another contact exists with that key"
591 msgstr "Istnieje ju¿ kontakt o takim kluczu"
592
593 #: src/addressbook.c:543
594 msgid "Strong(er) authentication required"
595 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
596
597 #: src/addressbook.c:910
598 msgid "Sources"
599 msgstr "¬ród³a"
600
601 #: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
602 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2170
603 msgid "Address book"
604 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
605
606 #: src/addressbook.c:1109
607 msgid "Lookup name:"
608 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
609
610 #: src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:793
611 msgid "Delete address(es)"
612 msgstr "Usuñ adres(y)"
613
614 #: src/addressbook.c:1434 src/addrduplicates.c:843
615 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
616 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
617
618 #: src/addressbook.c:1478
619 msgid "Delete group"
620 msgstr "Usuñ grupê"
621
622 #: src/addressbook.c:1479
623 msgid ""
624 "Really delete the group(s)?\n"
625 "The addresses it contains will not be lost."
626 msgstr ""
627 "Czy chcesz usun±æ grupê(y)?\n"
628 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
629
630 #: src/addressbook.c:1487 src/addrduplicates.c:794
631 msgid "Really delete the address(es)?"
632 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
633
634 #: src/addressbook.c:2190
635 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
636 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
637
638 #: src/addressbook.c:2200
639 msgid "Cannot paste into an address group."
640 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
641
642 #: src/addressbook.c:2906
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
645 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
646
647 #: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
648 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
649 #: src/toolbar.c:415
650 msgid "Delete"
651 msgstr "Usuñ"
652
653 #: src/addressbook.c:2918
654 #, fuzzy, c-format
655 msgid ""
656 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
657 "contains will be moved into the parent folder."
658 msgstr ""
659 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nim zawarte "
660 "zostan± przeniesione do katalogu nadrzêdnego."
661
662 #: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
663 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:236
664 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
665 msgid "Delete folder"
666 msgstr "Usuñ katalog"
667
668 #: src/addressbook.c:2922
669 msgid "+Delete _folder only"
670 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
671
672 #: src/addressbook.c:2922
673 msgid "Delete folder and _addresses"
674 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
675
676 #: src/addressbook.c:2933
677 #, c-format
678 msgid ""
679 "Do you want to delete '%s'?\n"
680 "The addresses it contains will not be lost."
681 msgstr ""
682 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
683 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
684
685 #: src/addressbook.c:2940
686 #, c-format
687 msgid ""
688 "Do you want to delete '%s'?\n"
689 "The addresses it contains will be lost."
690 msgstr ""
691 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
692 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
693
694 #: src/addressbook.c:3054
695 #, c-format
696 msgid "Search '%s'"
697 msgstr "Szukaj '%s'"
698
699 #: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3242
700 msgid "New Contacts"
701 msgstr "Nowe kontakty"
702
703 #: src/addressbook.c:4024
704 msgid "New user, could not save index file."
705 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
706
707 #: src/addressbook.c:4028
708 msgid "New user, could not save address book files."
709 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
710
711 #: src/addressbook.c:4038
712 msgid "Old address book converted successfully."
713 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie skonwertowana."
714
715 #: src/addressbook.c:4043
716 msgid ""
717 "Old address book converted,\n"
718 "could not save new address index file."
719 msgstr ""
720 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
721 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
722
723 #: src/addressbook.c:4056
724 msgid ""
725 "Could not convert address book,\n"
726 "but created empty new address book files."
727 msgstr ""
728 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
729 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
730
731 #: src/addressbook.c:4062
732 msgid ""
733 "Could not convert address book,\n"
734 "could not save new address index file."
735 msgstr ""
736 "Nie mo¿na skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
737 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
738
739 #: src/addressbook.c:4067
740 msgid ""
741 "Could not convert address book\n"
742 "and could not create new address book files."
743 msgstr ""
744 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
745 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
746
747 #: src/addressbook.c:4074 src/addressbook.c:4080
748 msgid "Addressbook conversion error"
749 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
750
751 #: src/addressbook.c:4187
752 msgid "Addressbook Error"
753 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
754
755 #: src/addressbook.c:4188
756 msgid "Could not read address index"
757 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
758
759 #: src/addressbook.c:4519
760 msgid "Busy searching..."
761 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
762
763 #: src/addressbook.c:4822
764 msgid "Interface"
765 msgstr "Interfejs"
766
767 #: src/addressbook.c:4834 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
768 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
769 msgid "Address Book"
770 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
771
772 #: src/addressbook.c:4846
773 msgid "Person"
774 msgstr "Osoba"
775
776 #: src/addressbook.c:4882 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
777 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2769 src/prefs_folder_column.c:78
778 msgid "Folder"
779 msgstr "Katalog"
780
781 #: src/addressbook.c:4894
782 msgid "vCard"
783 msgstr "vCard"
784
785 #: src/addressbook.c:4906 src/addressbook.c:4918
786 msgid "JPilot"
787 msgstr "JPilot"
788
789 #: src/addressbook.c:4930
790 msgid "LDAP servers"
791 msgstr "Serwery LDAP"
792
793 #: src/addressbook.c:4942
794 msgid "LDAP Query"
795 msgstr "Zapytanie LDAP"
796
797 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
798 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
799 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
800 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
801 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
802 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
803 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
804 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
805 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
806 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
807 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
808 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1607 src/prefs_matcher.c:1614
809 #: src/prefs_matcher.c:1622 src/prefs_matcher.c:1624 src/prefs_matcher.c:2504
810 #: src/prefs_matcher.c:2508
811 msgid "Any"
812 msgstr "Wszystkie"
813
814 #: src/addrgather.c:172
815 msgid "Please specify name for address book."
816 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
817
818 #: src/addrgather.c:179
819 #, fuzzy
820 msgid "No available address book."
821 msgstr "Dostêpne adresy"
822
823 #: src/addrgather.c:200
824 msgid "Please select the mail headers to search."
825 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
826
827 #: src/addrgather.c:207
828 msgid "Collecting addresses..."
829 msgstr "Zbieranie adresów..."
830
831 #: src/addrgather.c:247
832 msgid "address added by claws-mail"
833 msgstr ""
834
835 #: src/addrgather.c:275
836 msgid "Addresses collected successfully."
837 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
838
839 #: src/addrgather.c:357
840 msgid "Current folder:"
841 msgstr "Aktualny katalog:"
842
843 #: src/addrgather.c:368
844 msgid "Address book name:"
845 msgstr "Nazwa ksi±¿ki adresowej:"
846
847 #: src/addrgather.c:395
848 msgid "Address book folder size:"
849 msgstr "Rozmiar katalogu ksi±¿ki adresowej:j"
850
851 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
852 msgid ""
853 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
854 msgstr ""
855 "Okre¶la maksymaln± ilo¶æ wpisów w ka¿dym katalogu nowo utworzonej ksi±¿ki "
856 "adresowej"
857
858 #: src/addrgather.c:413
859 msgid "Process these mail header fields"
860 msgstr "Przetwarzane nag³ówki"
861
862 #: src/addrgather.c:432
863 msgid "Include subfolders"
864 msgstr "Uwzglêdniaj podkatalogi"
865
866 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
867 msgid "Header Name"
868 msgstr "Nazwa nag³ówka"
869
870 #: src/addrgather.c:457
871 msgid "Address Count"
872 msgstr "Liczba adresów"
873
874 #: src/addrgather.c:567
875 msgid "Header Fields"
876 msgstr "Pola nag³ówków"
877
878 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
879 #: src/importldif.c:1022
880 msgid "Finish"
881 msgstr "Koniec"
882
883 #: src/addrgather.c:626
884 msgid "Collect email addresses from selected messages"
885 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
886
887 #: src/addrgather.c:630
888 msgid "Collect email addresses from folder"
889 msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail z katalogu"
890
891 #: src/addrindex.c:123
892 msgid "Common addresses"
893 msgstr "Wspólne adresy"
894
895 #: src/addrindex.c:124
896 msgid "Personal addresses"
897 msgstr "Adresy osobiste"
898
899 #: src/addrindex.c:130
900 msgid "Common address"
901 msgstr "Wspólny adres"
902
903 #: src/addrindex.c:131
904 msgid "Personal address"
905 msgstr "Osobisty adres"
906
907 #: src/addrindex.c:1827
908 msgid "Address(es) update"
909 msgstr "Aktualizacja adresów"
910
911 #: src/addrindex.c:1828
912 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
913 msgstr ""
914 "Aktualizacja nie powiod³a siê. Zmiany nie zosta³y zapisane do Katalogu."
915
916 #: src/addrduplicates.c:127
917 msgid "Show duplicates in the same book"
918 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej ksi±¿ki"
919
920 #: src/addrduplicates.c:133
921 msgid "Show duplicates in different books"
922 msgstr "Pokazywanie duplikatów z ró¿nych ksi±¿ek"
923
924 #: src/addrduplicates.c:144
925 msgid "Find address book email duplicates"
926 msgstr "Znajd¼ duplikaty adresów e-mail w ksi±¿ce adresowej"
927
928 #: src/addrduplicates.c:145
929 msgid ""
930 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
931 msgstr ""
932 "Claws Mail przeszuka Twoj± ksi±¿kê adresow± w poszukiwaniu duplikatów "
933 "adresów e-mail."
934
935 #: src/addrduplicates.c:315
936 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
937 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
938
939 #: src/addrduplicates.c:346
940 msgid "Duplicate email addresses"
941 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
942
943 #: src/addrduplicates.c:464
944 msgid "Address book path"
945 msgstr "¦cie¿ka do ksi±¿ki adresowej"
946
947 #: src/addrduplicates.c:842
948 msgid "Delete address"
949 msgstr "Usuñ adresy"
950
951 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9302
952 msgid "Notice"
953 msgstr "Notatka"
954
955 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5660 src/compose.c:6134
956 #: src/compose.c:11674 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
957 #: src/messageview.c:853 src/messageview.c:866
958 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:699 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
959 #: src/summaryview.c:4870
960 msgid "Warning"
961 msgstr "Ostrze¿enie"
962
963 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5601 src/inc.c:669
964 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
965 msgid "Error"
966 msgstr "B³±d"
967
968 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
969 msgid "_View log"
970 msgstr "_Poka¿ log"
971
972 #: src/alertpanel.c:347
973 msgid "Show this message next time"
974 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
975
976 #: src/browseldap.c:218
977 msgid "Browse Directory Entry"
978 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
979
980 #: src/browseldap.c:237
981 msgid "Server Name :"
982 msgstr "Nazwa serwera :"
983
984 #: src/browseldap.c:247
985 msgid "Distinguished Name (dn) :"
986 msgstr "Unikatowa nazwa (dn):"
987
988 #: src/browseldap.c:270
989 msgid "LDAP Name"
990 msgstr "Nazwa LDAP"
991
992 #: src/browseldap.c:272
993 msgid "Attribute Value"
994 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
995
996 #: src/common/plugin.c:65
997 msgid "Nothing"
998 msgstr "Nic"
999
1000 #: src/common/plugin.c:66
1001 msgid "a viewer"
1002 msgstr "Przegl±darka"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:67
1005 msgid "a MIME parser"
1006 msgstr "parser MIME"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:68
1009 msgid "folders"
1010 msgstr "Katalogi"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:69
1013 msgid "filtering"
1014 msgstr "Filtrowanie..."
1015
1016 #: src/common/plugin.c:70
1017 msgid "a privacy interface"
1018 msgstr "system prywatno¶ci"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:71
1021 msgid "a notifier"
1022 msgstr "powiadamiacz"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:72
1025 msgid "an utility"
1026 msgstr "narzêdzie"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:73
1029 msgid "things"
1030 msgstr "rzeczy"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:334
1033 #, c-format
1034 msgid ""
1035 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1036 msgstr ""
1037 "Ta wtyczka oferuje obs³ugê %s (%s) co jest ju¿ wykonywane przez wtyczkê %s."
1038
1039 #: src/common/plugin.c:436
1040 msgid "Plugin already loaded"
1041 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
1042
1043 #: src/common/plugin.c:447
1044 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1045 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
1046
1047 #: src/common/plugin.c:481
1048 #, fuzzy
1049 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1050 msgstr "Ten modu³ nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL 2."
1051
1052 #: src/common/plugin.c:490
1053 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1054 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Claws Mail GTK1."
1055
1056 #: src/common/plugin.c:772
1057 #, c-format
1058 msgid ""
1059 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1060 "built with."
1061 msgstr ""
1062 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której wtyczka %s zosta³a "
1063 "skompilowana."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:775
1066 msgid ""
1067 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1068 "with."
1069 msgstr ""
1070 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której ta wtyczka zosta³a "
1071 "skompilowana."
1072
1073 #: src/common/plugin.c:784
1074 #, c-format
1075 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1076 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ wtyczki '%s'."
1077
1078 #: src/common/plugin.c:786
1079 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1080 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ tej wtyczki."
1081
1082 #: src/common/session.c:177 src/imap.c:1171
1083 msgid "SSL handshake failed\n"
1084 msgstr "B³±d po³±czenia SSL\n"
1085
1086 #: src/common/smtp.c:180
1087 #, fuzzy
1088 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1089 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
1090
1091 #: src/common/smtp.c:183
1092 #, fuzzy
1093 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1094 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
1095
1096 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:579
1097 msgid "bad SMTP response\n"
1098 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:550 src/common/smtp.c:568 src/common/smtp.c:683
1101 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1102 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
1103
1104 #: src/common/smtp.c:559 src/pop.c:899
1105 msgid "error occurred on authentication\n"
1106 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
1107
1108 #: src/common/smtp.c:610
1109 #, c-format
1110 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1111 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1112
1113 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:892
1114 msgid "couldn't start TLS session\n"
1115 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
1116
1117 #: src/common/socket.c:573
1118 #, fuzzy
1119 msgid "Socket IO timeout.\n"
1120 msgstr "Limit czasu operacji wej¶cia/wyj¶cia gniazda"
1121
1122 #: src/common/socket.c:602
1123 #, fuzzy
1124 msgid "Connection timed out.\n"
1125 msgstr "Up³yn±³ limit czasu oczekiwania na po³±czenie z %s:%d."
1126
1127 #: src/common/socket.c:630
1128 #, c-format
1129 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1130 msgstr ""
1131
1132 #: src/common/socket.c:643
1133 #, fuzzy, c-format
1134 msgid "%s: unknown host.\n"
1135 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
1136
1137 #: src/common/socket.c:831
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1140 msgstr "Po³±czenie nieudane"
1141
1142 #: src/common/socket.c:1071
1143 #, fuzzy, c-format
1144 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1145 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
1146
1147 #: src/common/socket.c:1166
1148 #, c-format
1149 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: src/common/socket.c:1515
1153 #, c-format
1154 msgid "write on fd%d: %s\n"
1155 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1156
1157 #: src/common/ssl_certificate.c:328
1158 #, c-format
1159 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: src/common/ssl_certificate.c:336
1163 #, c-format
1164 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: src/common/ssl_certificate.c:345
1168 #, c-format
1169 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1170 msgstr ""
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:622
1173 #, fuzzy
1174 msgid "Internal error"
1175 msgstr "na pamiêci wewnêtrznej"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:627
1178 msgid "Uncheckable"
1179 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:631
1182 msgid "Self-signed certificate"
1183 msgstr "Podpisany certyfikat"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:634
1186 msgid "Revoked certificate"
1187 msgstr "Uniewa¿niony certyfikat"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:636
1190 msgid "No certificate issuer found"
1191 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1192
1193 #: src/common/ssl_certificate.c:638
1194 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1195 msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
1196
1197 #: src/common/ssl_certificate.c:863
1198 #, fuzzy, c-format
1199 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1200 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ rozszyfrowanego pliku %s"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:867
1203 #, fuzzy, c-format
1204 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1205 msgstr "Certyfikat do wysy³ania"
1206
1207 #: src/common/ssl_certificate.c:886
1208 #, fuzzy, c-format
1209 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1210 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ rozszyfrowanego pliku %s"
1211
1212 #: src/common/ssl_certificate.c:890
1213 #, c-format
1214 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: src/common/ssl_certificate.c:1038
1218 #, fuzzy, c-format
1219 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1220 msgstr "Wybierz plik certyfikatów"
1221
1222 #: src/common/ssl_certificate.c:1041
1223 #, c-format
1224 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: src/common/ssl_certificate.c:1045
1228 #, fuzzy, c-format
1229 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1230 msgstr "Certyfikat do wysy³ania"
1231
1232 #: src/common/ssl_certificate.c:1070 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1233 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1235 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1236 msgid "<not in certificate>"
1237 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
1238
1239 #: src/common/string_match.c:83
1240 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1241 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1242
1243 #: src/common/utils.c:379
1244 #, c-format
1245 msgid "%dB"
1246 msgstr "%dB"
1247
1248 #: src/common/utils.c:380
1249 #, c-format
1250 msgid "%d.%02dKB"
1251 msgstr "%d,%02dkB"
1252
1253 #: src/common/utils.c:381
1254 #, c-format
1255 msgid "%d.%02dMB"
1256 msgstr "%d,%02dMB"
1257
1258 #: src/common/utils.c:382
1259 #, c-format
1260 msgid "%.2fGB"
1261 msgstr "%.2fGB"
1262
1263 #: src/common/utils.c:4958
1264 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1265 msgid "Sunday"
1266 msgstr "Niedziela"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4959
1269 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1270 msgid "Monday"
1271 msgstr "Poniedzia³ek"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4960
1274 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1275 msgid "Tuesday"
1276 msgstr "Wtorek"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4961
1279 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1280 msgid "Wednesday"
1281 msgstr "¦roda"
1282
1283 #: src/common/utils.c:4962
1284 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1285 msgid "Thursday"
1286 msgstr "Czwartek"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4963
1289 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1290 msgid "Friday"
1291 msgstr "Pi±tek"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4964
1294 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1295 msgid "Saturday"
1296 msgstr "Sobota"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4966
1299 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1300 msgid "January"
1301 msgstr "Styczeñ"
1302
1303 #: src/common/utils.c:4967
1304 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1305 msgid "February"
1306 msgstr "Luty"
1307
1308 #: src/common/utils.c:4968
1309 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1310 msgid "March"
1311 msgstr "Marzec"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4969
1314 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1315 msgid "April"
1316 msgstr "Kwiecieñ"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4970
1319 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1320 msgid "May"
1321 msgstr "Maj"
1322
1323 #: src/common/utils.c:4971
1324 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1325 msgid "June"
1326 msgstr "Czerwiec"
1327
1328 #: src/common/utils.c:4972
1329 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1330 msgid "July"
1331 msgstr "Lipiec"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4973
1334 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1335 msgid "August"
1336 msgstr "Sierpieñ"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4974
1339 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1340 msgid "September"
1341 msgstr "Wrzesieñ"
1342
1343 #: src/common/utils.c:4975
1344 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1345 msgid "October"
1346 msgstr "Pa¼dziernik"
1347
1348 #: src/common/utils.c:4976
1349 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1350 msgid "November"
1351 msgstr "Listopad"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4977
1354 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1355 msgid "December"
1356 msgstr "Grudzieñ"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4979
1359 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1360 msgid "Sun"
1361 msgstr "Nie"
1362
1363 #: src/common/utils.c:4980
1364 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1365 msgid "Mon"
1366 msgstr "Pon"
1367
1368 #: src/common/utils.c:4981
1369 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1370 msgid "Tue"
1371 msgstr "Wt"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4982
1374 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1375 msgid "Wed"
1376 msgstr "¦r"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4983
1379 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1380 msgid "Thu"
1381 msgstr "Czw"
1382
1383 #: src/common/utils.c:4984
1384 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1385 msgid "Fri"
1386 msgstr "Pi±"
1387
1388 #: src/common/utils.c:4985
1389 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1390 msgid "Sat"
1391 msgstr "Sob"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4987
1394 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1395 msgid "Jan"
1396 msgstr "Sty"
1397
1398 #: src/common/utils.c:4988
1399 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1400 msgid "Feb"
1401 msgstr "Lut"
1402
1403 #: src/common/utils.c:4989
1404 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1405 msgid "Mar"
1406 msgstr "Mar"
1407
1408 #: src/common/utils.c:4990
1409 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1410 msgid "Apr"
1411 msgstr "Kwi"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4991
1414 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1415 msgid "May"
1416 msgstr "Maj"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4992
1419 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1420 msgid "Jun"
1421 msgstr "Cze"
1422
1423 #: src/common/utils.c:4993
1424 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1425 msgid "Jul"
1426 msgstr "Lip"
1427
1428 #: src/common/utils.c:4994
1429 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1430 msgid "Aug"
1431 msgstr "Sie"
1432
1433 #: src/common/utils.c:4995
1434 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1435 msgid "Sep"
1436 msgstr "Wrz"
1437
1438 #: src/common/utils.c:4996
1439 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1440 msgid "Oct"
1441 msgstr "Pa¼"
1442
1443 #: src/common/utils.c:4997
1444 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1445 msgid "Nov"
1446 msgstr "Lis"
1447
1448 #: src/common/utils.c:4998
1449 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1450 msgid "Dec"
1451 msgstr "Gru"
1452
1453 #: src/common/utils.c:5009
1454 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1455 msgid "AM"
1456 msgstr "Rano"
1457
1458 #: src/common/utils.c:5010
1459 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1460 msgid "PM"
1461 msgstr "Po po³udniu"
1462
1463 #: src/common/utils.c:5011
1464 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1465 msgid "am"
1466 msgstr "rano"
1467
1468 #: src/common/utils.c:5012
1469 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1470 msgid "pm"
1471 msgstr "po po³udniu"
1472
1473 #: src/compose.c:570
1474 msgid "_Add..."
1475 msgstr "Dod_aj..."
1476
1477 #: src/compose.c:571 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1478 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1479 msgid "_Remove"
1480 msgstr "_Usuñ"
1481
1482 #: src/compose.c:573 src/folderview.c:234
1483 msgid "_Properties..."
1484 msgstr "_W³a¶ciwo¶ci..."
1485
1486 #: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:506 src/messageview.c:212
1487 msgid "_Message"
1488 msgstr "_Wiadomo¶æ"
1489
1490 #: src/compose.c:583
1491 msgid "_Spelling"
1492 msgstr "Pi_sownia"
1493
1494 #: src/compose.c:585 src/compose.c:652
1495 msgid "_Options"
1496 msgstr "_Opcje"
1497
1498 #: src/compose.c:589
1499 msgid "S_end"
1500 msgstr "Wy¶lij"
1501
1502 #: src/compose.c:590
1503 msgid "Send _later"
1504 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
1505
1506 #: src/compose.c:593
1507 msgid "_Attach file"
1508 msgstr "Do³±cz plik"
1509
1510 #: src/compose.c:594
1511 msgid "_Insert file"
1512 msgstr "Wstaw plik"
1513
1514 #: src/compose.c:595
1515 msgid "Insert si_gnature"
1516 msgstr "Wstaw podpis"
1517
1518 #: src/compose.c:596
1519 #, fuzzy
1520 msgid "_Replace signature"
1521 msgstr "Sprawd¼ podpis"
1522
1523 #: src/compose.c:600
1524 #, fuzzy
1525 msgid "_Print"
1526 msgstr "Drukuj"
1527
1528 #: src/compose.c:605
1529 msgid "_Undo"
1530 msgstr "_Cofnij"
1531
1532 #: src/compose.c:606
1533 msgid "_Redo"
1534 msgstr "P_onów"
1535
1536 #: src/compose.c:609
1537 msgid "Cu_t"
1538 msgstr "Wy_tnij"
1539
1540 #: src/compose.c:613
1541 #, fuzzy
1542 msgid "_Special paste"
1543 msgstr "Wklej jako"
1544
1545 #: src/compose.c:614
1546 #, fuzzy
1547 msgid "As _quotation"
1548 msgstr "_cytat"
1549
1550 #: src/compose.c:615
1551 #, fuzzy
1552 msgid "_Wrapped"
1553 msgstr "_zawiniêty tekst"
1554
1555 #: src/compose.c:616
1556 #, fuzzy
1557 msgid "_Unwrapped"
1558 msgstr "tekst _bez zawijania"
1559
1560 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:539
1561 msgid "Select _all"
1562 msgstr "W_ybierz wszystko"
1563
1564 #: src/compose.c:620
1565 msgid "A_dvanced"
1566 msgstr "Zaawansowane"
1567
1568 #: src/compose.c:621
1569 msgid "Move a character backward"
1570 msgstr "Przesuñ o znak w ty³"
1571
1572 #: src/compose.c:622
1573 msgid "Move a character forward"
1574 msgstr "Przesuñ o znak w przód"
1575
1576 #: src/compose.c:623
1577 msgid "Move a word backward"
1578 msgstr "Przesuñ o s³owo w ty³"
1579
1580 #: src/compose.c:624
1581 msgid "Move a word forward"
1582 msgstr "Przesuñ o s³owo w przód"
1583
1584 #: src/compose.c:625
1585 msgid "Move to beginning of line"
1586 msgstr "Przesuñ do pocz±tku linii"
1587
1588 #: src/compose.c:626
1589 msgid "Move to end of line"
1590 msgstr "Przesuñ do koñca linii"
1591
1592 #: src/compose.c:627
1593 msgid "Move to previous line"
1594 msgstr "Przesuñ  do poprzedniej linii"
1595
1596 #: src/compose.c:628
1597 msgid "Move to next line"
1598 msgstr "Przesuñ do nastêpnej linii"
1599
1600 #: src/compose.c:629
1601 msgid "Delete a character backward"
1602 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
1603
1604 #: src/compose.c:630
1605 msgid "Delete a character forward"
1606 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
1607
1608 #: src/compose.c:631
1609 msgid "Delete a word backward"
1610 msgstr "Wykasuj s³owo za kursorem"
1611
1612 #: src/compose.c:632
1613 msgid "Delete a word forward"
1614 msgstr "Wykasuj s³owo przed kursorem"
1615
1616 #: src/compose.c:633
1617 msgid "Delete line"
1618 msgstr "Usuñ liniê"
1619
1620 #: src/compose.c:634
1621 msgid "Delete to end of line"
1622 msgstr "Wykasuj do koñca linii"
1623
1624 #: src/compose.c:637 src/messageview.c:229
1625 msgid "_Find"
1626 msgstr "_Szukaj"
1627
1628 #: src/compose.c:640
1629 msgid "_Wrap current paragraph"
1630 msgstr "Za_wiñ obecny akapit"
1631
1632 #: src/compose.c:641
1633 msgid "Wrap all long _lines"
1634 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
1635
1636 #: src/compose.c:643
1637 msgid "Edit with e_xternal editor"
1638 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1639
1640 #: src/compose.c:646
1641 msgid "_Check all or check selection"
1642 msgstr "Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1643
1644 #: src/compose.c:647
1645 msgid "_Highlight all misspelled words"
1646 msgstr "P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1647
1648 #: src/compose.c:648
1649 msgid "Check _backwards misspelled word"
1650 msgstr "Szukaj od ty³u b³êdnie napisanych s³ów"
1651
1652 #: src/compose.c:649
1653 msgid "_Forward to next misspelled word"
1654 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1655
1656 #: src/compose.c:657
1657 msgid "Reply _mode"
1658 msgstr "Tryb odpowiadania"
1659
1660 #: src/compose.c:659
1661 msgid "Privacy _System"
1662 msgstr "Ochrona prywatno¶ci"
1663
1664 #: src/compose.c:664
1665 msgid "_Priority"
1666 msgstr "Pri_orytet"
1667
1668 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:265
1669 msgid "Character _encoding"
1670 msgstr "_Kodowanie znaków"
1671
1672 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:270
1673 msgid "Western European"
1674 msgstr "Europa Zachodnia"
1675
1676 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:271
1677 msgid "Baltic"
1678 msgstr "Ba³tyckie"
1679
1680 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:272
1681 msgid "Hebrew"
1682 msgstr "Hebrajskie"
1683
1684 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:273
1685 msgid "Arabic"
1686 msgstr "Arabskie"
1687
1688 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:274
1689 msgid "Cyrillic"
1690 msgstr "Cyrylica"
1691
1692 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:275
1693 msgid "Japanese"
1694 msgstr "Japonia"
1695
1696 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:276
1697 msgid "Chinese"
1698 msgstr "Chiñskie"
1699
1700 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:277
1701 msgid "Korean"
1702 msgstr "Koreañskie"
1703
1704 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:278
1705 msgid "Thai"
1706 msgstr "Tajskie"
1707
1708 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:314
1709 msgid "_Address book"
1710 msgstr "Ksi±¿ka _adresowa"
1711
1712 #: src/compose.c:684
1713 msgid "_Template"
1714 msgstr "Wzorce"
1715
1716 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:335
1717 msgid "Actio_ns"
1718 msgstr "Akcje"
1719
1720 #: src/compose.c:695
1721 msgid "Aut_o wrapping"
1722 msgstr "Automatyczne zawijanie"
1723
1724 #: src/compose.c:696
1725 msgid "Auto _indent"
1726 msgstr "Automatyczne wciêcia"
1727
1728 #: src/compose.c:697
1729 msgid "Si_gn"
1730 msgstr "Podpisz"
1731
1732 #: src/compose.c:698
1733 msgid "_Encrypt"
1734 msgstr "_Szyfruj"
1735
1736 #: src/compose.c:699
1737 msgid "_Request Return Receipt"
1738 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1739
1740 #: src/compose.c:700
1741 msgid "Remo_ve references"
1742 msgstr "Usuñ odniesienia"
1743
1744 #: src/compose.c:701
1745 msgid "Show _ruler"
1746 msgstr "Poka¿ li_nijkê"
1747
1748 #: src/compose.c:706 src/compose.c:716
1749 msgid "_Normal"
1750 msgstr "Z_wyk³y"
1751
1752 #: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:303
1753 msgid "_All"
1754 msgstr "W_szystkie"
1755
1756 #: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:304
1757 msgid "_Sender"
1758 msgstr "Nadawca"
1759
1760 #: src/compose.c:709
1761 msgid "_Mailing-list"
1762 msgstr "Lista dyskusyjna"
1763
1764 #: src/compose.c:714
1765 msgid "_Highest"
1766 msgstr "Najwy¿szy"
1767
1768 #: src/compose.c:715
1769 msgid "Hi_gh"
1770 msgstr "Wysoki"
1771
1772 #: src/compose.c:717
1773 msgid "Lo_w"
1774 msgstr "Niski"
1775
1776 #: src/compose.c:718
1777 msgid "_Lowest"
1778 msgstr "Najni¿szy"
1779
1780 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:865 src/messageview.c:352
1781 msgid "_Automatic"
1782 msgstr "Automatycznie"
1783
1784 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1785 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1786 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
1787
1788 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1789 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1790 msgstr "Unicode (UTF-8)"
1791
1792 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:871 src/messageview.c:358
1793 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1794 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
1795
1796 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:361
1797 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1798 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
1799
1800 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:366
1801 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1802 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
1803
1804 #: src/compose.c:1065
1805 msgid "New message From format error."
1806 msgstr "B³êdny format nadawcy wiadomo¶ci."
1807
1808 #: src/compose.c:1157
1809 msgid "New message subject format error."
1810 msgstr "B³êdny format tematu wiadomo¶ci."
1811
1812 #: src/compose.c:1188 src/quote_fmt.c:569
1813 #, c-format
1814 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1815 msgstr "B³±d w tre¶ci wiadomo¶ci w linii %d."
1816
1817 #: src/compose.c:1443
1818 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1819 msgstr "Nie mo¿na odpowiedzieæ. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1820
1821 #: src/compose.c:1626 src/quote_fmt.c:586
1822 msgid ""
1823 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1824 "address."
1825 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawid³owy adres email."
1826
1827 #: src/compose.c:1674 src/quote_fmt.c:589
1828 #, c-format
1829 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1830 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
1831
1832 #: src/compose.c:1810 src/compose.c:2002 src/quote_fmt.c:606
1833 msgid ""
1834 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1835 "address."
1836 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przeka¿\" zawiera nieprawid³owy adres email."
1837
1838 #: src/compose.c:1870 src/quote_fmt.c:609
1839 #, c-format
1840 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1841 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
1842
1843 #: src/compose.c:2044
1844 msgid "Fw: multiple emails"
1845 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
1846
1847 #: src/compose.c:2524
1848 #, c-format
1849 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1850 msgstr "B³±d w formacie wiadomo¶ci przekierowuj±cej w linii %d."
1851
1852 #: src/compose.c:2591 src/gtk/headers.h:13
1853 msgid "Cc:"
1854 msgstr "Kopia:"
1855
1856 #: src/compose.c:2594 src/gtk/headers.h:14
1857 msgid "Bcc:"
1858 msgstr "Ukryta kopia:"
1859
1860 #: src/compose.c:2597 src/gtk/headers.h:11
1861 msgid "Reply-To:"
1862 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1863
1864 #: src/compose.c:2600 src/compose.c:4915 src/compose.c:4917
1865 #: src/gtk/headers.h:32
1866 msgid "Newsgroups:"
1867 msgstr "Grupy news:"
1868
1869 #: src/compose.c:2603 src/gtk/headers.h:33
1870 msgid "Followup-To:"
1871 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1872
1873 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:16
1874 msgid "In-Reply-To:"
1875 msgstr "W odpowiedzi na:"
1876
1877 #: src/compose.c:2610 src/compose.c:4912 src/compose.c:4920
1878 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:445
1879 msgid "To:"
1880 msgstr "Do:"
1881
1882 #: src/compose.c:2819
1883 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1884 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ pliku (konwersja strony kodowej nie powiod³a siê)."
1885
1886 #: src/compose.c:2825
1887 #, c-format
1888 msgid ""
1889 "The following file has been attached: \n"
1890 "%s"
1891 msgid_plural ""
1892 "The following files have been attached: \n"
1893 "%s"
1894 msgstr[0] ""
1895 "Nastêpuj±cy plik zosta³ do³±czony:\n"
1896 "%s"
1897 msgstr[1] ""
1898 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
1899 "%s"
1900 msgstr[2] ""
1901 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
1902 "%s"
1903
1904 #: src/compose.c:3098
1905 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1906 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawid³owy."
1907
1908 #: src/compose.c:3589
1909 #, fuzzy, c-format
1910 msgid "Could not get size of file '%s'."
1911 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
1912
1913 #: src/compose.c:3600
1914 #, fuzzy, c-format
1915 msgid ""
1916 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1917 "want to do that?"
1918 msgstr "Zamierzasz wydrukowaæ %d wiadomo¶ci. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
1919
1920 #: src/compose.c:3603
1921 msgid "Are you sure?"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: src/compose.c:3604 src/compose.c:11153
1925 msgid "+_Insert"
1926 msgstr "Ws_taw"
1927
1928 #: src/compose.c:3721
1929 #, c-format
1930 msgid "File %s is empty."
1931 msgstr "Plik %s jest pusty."
1932
1933 #: src/compose.c:3722
1934 #, fuzzy
1935 msgid "Empty file"
1936 msgstr "Pusty kalendarz"
1937
1938 #: src/compose.c:3723
1939 #, fuzzy
1940 msgid "+_Attach anyway"
1941 msgstr "Ostrze¿enia o za³±cznikach"
1942
1943 #: src/compose.c:3732
1944 #, c-format
1945 msgid "Can't read %s."
1946 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1947
1948 #: src/compose.c:3759
1949 #, c-format
1950 msgid "Message: %s"
1951 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1952
1953 #: src/compose.c:4752 src/plugins/python/composewindowtype.c:432
1954 msgid " [Edited]"
1955 msgstr " [Edytowany]"
1956
1957 #: src/compose.c:4759 src/plugins/python/composewindowtype.c:435
1958 #, c-format
1959 msgid "%s - Compose message%s"
1960 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1961
1962 #: src/compose.c:4762 src/plugins/python/composewindowtype.c:438
1963 #, c-format
1964 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1965 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1966
1967 #: src/compose.c:4764 src/plugins/python/composewindowtype.c:426
1968 msgid "Compose message"
1969 msgstr "Napisz now± wiadomo¶æ"
1970
1971 #: src/compose.c:4791 src/messageview.c:888
1972 msgid ""
1973 "Account for sending mail is not specified.\n"
1974 "Please select a mail account before sending."
1975 msgstr ""
1976 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1977 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1978
1979 #: src/compose.c:5011 src/compose.c:5043 src/compose.c:5085
1980 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_account.c:3270
1981 #: src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1982 msgid "Send"
1983 msgstr "Wy¶lij"
1984
1985 #: src/compose.c:5012
1986 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1987 msgstr ""
1988 "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
1989
1990 #: src/compose.c:5013 src/compose.c:5045 src/compose.c:5078 src/compose.c:5601
1991 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
1992 msgid "+_Send"
1993 msgstr "+_Wy¶lij"
1994
1995 #: src/compose.c:5044
1996 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1997 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
1998
1999 #: src/compose.c:5061
2000 msgid "Recipient is not specified."
2001 msgstr "Nie podano odbiorcy."
2002
2003 #: src/compose.c:5080 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
2004 msgid "+_Queue"
2005 msgstr "+Kolejka"
2006
2007 #: src/compose.c:5081
2008 #, c-format
2009 msgid "Subject is empty. %s"
2010 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. %s"
2011
2012 #: src/compose.c:5082
2013 msgid "Send it anyway?"
2014 msgstr "Czy mimo to chcesz wys³aæ t± wiadomo¶æ ?"
2015
2016 #: src/compose.c:5083
2017 msgid "Queue it anyway?"
2018 msgstr "Czy mimo to chcesz dodaæ tê wiadomo¶æ do kolejki ?"
2019
2020 #: src/compose.c:5085 src/toolbar.c:425
2021 msgid "Send later"
2022 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
2023
2024 #: src/compose.c:5138 src/compose.c:9728
2025 msgid ""
2026 "Could not queue message for sending:\n"
2027 "\n"
2028 "Charset conversion failed."
2029 msgstr ""
2030 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do kolejki wysy³kowej:\n"
2031 "\n"
2032 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
2033
2034 #: src/compose.c:5141 src/compose.c:9731
2035 msgid ""
2036 "Could not queue message for sending:\n"
2037 "\n"
2038 "Couldn't get recipient encryption key."
2039 msgstr ""
2040 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
2041 "\n"
2042 "Nie odnaleziono klucza szyfruj±cego odbiorcy."
2043
2044 #: src/compose.c:5147 src/compose.c:9725
2045 #, c-format
2046 msgid ""
2047 "Could not queue message for sending:\n"
2048 "\n"
2049 "Signature failed: %s"
2050 msgstr ""
2051 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
2052 "\n"
2053 "B³±d sygnatury %s"
2054
2055 #: src/compose.c:5150
2056 #, c-format
2057 msgid ""
2058 "Could not queue message for sending:\n"
2059 "\n"
2060 "%s."
2061 msgstr ""
2062 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
2063 "%s."
2064
2065 #: src/compose.c:5152
2066 msgid "Could not queue message for sending."
2067 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
2068
2069 #: src/compose.c:5167 src/compose.c:5227
2070 msgid ""
2071 "The message was queued but could not be sent.\n"
2072 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2073 msgstr ""
2074 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
2075 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
2076
2077 #: src/compose.c:5223
2078 #, c-format
2079 msgid ""
2080 "%s\n"
2081 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2082 msgstr ""
2083 "%s\n"
2084 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
2085 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by spróbowaæ "
2086 "ponownie."
2087
2088 #: src/compose.c:5598
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2092 "to the specified %s charset.\n"
2093 "Send it as %s?"
2094 msgstr ""
2095 "Nie mo¿na przekonwertowaæ wiadomo¶ci \n"
2096 "do do wybranej %s .\n"
2097 "Wys³aæ jako %s ?"
2098
2099 #: src/compose.c:5656
2100 #, c-format
2101 msgid ""
2102 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2103 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2104 "\n"
2105 "Send it anyway?"
2106 msgstr ""
2107 "Linia %d przekracza limit d³ugo¶ci (998 bajtów).\n"
2108 "Tre¶æ tej wiadomo¶ci mo¿e ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
2109 "\n"
2110 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
2111
2112 #: src/compose.c:5837
2113 msgid "Encryption warning"
2114 msgstr "Ostrze¿enie dotycz±ce szyfrowania"
2115
2116 #: src/compose.c:5838
2117 msgid "+C_ontinue"
2118 msgstr "+Kon_tynuuj"
2119
2120 #: src/compose.c:5887
2121 msgid "No account for sending mails available!"
2122 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
2123
2124 #: src/compose.c:5896
2125 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2126 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wys³anie wiadomo¶ci niemo¿liwe."
2127
2128 #: src/compose.c:6133
2129 #, c-format
2130 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2131 msgstr "Za³±cznik %s ju¿ nie istnieje. Zignorowaæ?"
2132
2133 #: src/compose.c:6134 src/mainwindow.c:648 src/toolbar.c:231
2134 #: src/toolbar.c:2195
2135 msgid "Cancel sending"
2136 msgstr "Przerwij wysy³anie"
2137
2138 #: src/compose.c:6134
2139 msgid "Ignore attachment"
2140 msgstr "Ignoruj za³±cznik"
2141
2142 #: src/compose.c:6173
2143 #, c-format
2144 msgid "Original %s part"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: src/compose.c:6755
2148 msgid "Add to address _book"
2149 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
2150
2151 #: src/compose.c:6911
2152 msgid "Delete entry contents"
2153 msgstr "Usuñ zawarto¶æ wpisu"
2154
2155 #: src/compose.c:6915 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2156 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2157 msgstr ""
2158 "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
2159
2160 #: src/compose.c:7135
2161 msgid "Mime type"
2162 msgstr "Typ MIME"
2163
2164 #: src/compose.c:7141 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2165 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:445
2166 msgid "Size"
2167 msgstr "Wielko¶æ"
2168
2169 #: src/compose.c:7204
2170 msgid "Save Message to "
2171 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
2172
2173 #: src/compose.c:7241 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2174 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2175 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2176 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2177 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2178 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2179 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
2180 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2181 msgid "_Browse"
2182 msgstr "_Przegl±daj"
2183
2184 #: src/compose.c:7716
2185 msgid "Hea_der"
2186 msgstr "Na_g³ówek"
2187
2188 #: src/compose.c:7721
2189 msgid "_Attachments"
2190 msgstr "Z_a³±czniki"
2191
2192 #: src/compose.c:7735
2193 msgid "Othe_rs"
2194 msgstr "In_ne"
2195
2196 #: src/compose.c:7750 src/gtk/headers.h:18
2197 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704 src/summary_search.c:452
2198 msgid "Subject:"
2199 msgstr "Temat:"
2200
2201 #: src/compose.c:7972
2202 #, c-format
2203 msgid ""
2204 "Spell checker could not be started.\n"
2205 "%s"
2206 msgstr ""
2207 "Nie uda³o siê uruchomiæ sprawdzania pisowni.\n"
2208 "%s"
2209
2210 #: src/compose.c:8081
2211 #, c-format
2212 msgid "From: <i>%s</i>"
2213 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2214
2215 #: src/compose.c:8115
2216 msgid "Account to use for this email"
2217 msgstr "Bie¿±ce konto dla tej wiadomo¶ci"
2218
2219 #: src/compose.c:8117
2220 msgid "Sender address to be used"
2221 msgstr "Adres nadawcy"
2222
2223 #: src/compose.c:8281
2224 #, c-format
2225 msgid ""
2226 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2227 "encrypt this message."
2228 msgstr ""
2229 "System ochrony prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿na "
2230 "ani podpisaæ ani zaszyfrowaæ tej wiadomo¶ci. "
2231
2232 #: src/compose.c:8381 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2233 msgid "_None"
2234 msgstr "Brak"
2235
2236 #: src/compose.c:8482 src/prefs_template.c:753
2237 #, c-format
2238 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2239 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
2240
2241 #: src/compose.c:8598
2242 msgid "Template From format error."
2243 msgstr "B³±d formatu wzorca (nadawca)."
2244
2245 #: src/compose.c:8616
2246 msgid "Template To format error."
2247 msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
2248
2249 #: src/compose.c:8634
2250 msgid "Template Cc format error."
2251 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Cc)."
2252
2253 #: src/compose.c:8652
2254 msgid "Template Bcc format error."
2255 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Bcc)."
2256
2257 #: src/compose.c:8671
2258 msgid "Template subject format error."
2259 msgstr "B³±d formatu wzorca (temat)."
2260
2261 #: src/compose.c:8939
2262 msgid "Invalid MIME type."
2263 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2264
2265 #: src/compose.c:8954
2266 msgid "File doesn't exist or is empty."
2267 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2268
2269 #: src/compose.c:9028
2270 msgid "Properties"
2271 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
2272
2273 #: src/compose.c:9045
2274 msgid "MIME type"
2275 msgstr "Typ MIME"
2276
2277 #: src/compose.c:9086
2278 msgid "Encoding"
2279 msgstr "Kodowanie"
2280
2281 #: src/compose.c:9106
2282 msgid "Path"
2283 msgstr "¦cie¿ka"
2284
2285 #: src/compose.c:9107
2286 msgid "File name"
2287 msgstr "Nazwa pliku"
2288
2289 #: src/compose.c:9299
2290 #, c-format
2291 msgid ""
2292 "The external editor is still working.\n"
2293 "Force terminating the process?\n"
2294 "process group id: %d"
2295 msgstr ""
2296 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
2297 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
2298 "identyfikator grupy procesów: %d"
2299
2300 #: src/compose.c:9694 src/messageview.c:1095
2301 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2302 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ tê wiadomo¶æ."
2303
2304 #: src/compose.c:9720
2305 msgid "Could not queue message."
2306 msgstr ""
2307 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2308 " %s."
2309
2310 #: src/compose.c:9722
2311 #, c-format
2312 msgid ""
2313 "Could not queue message:\n"
2314 "\n"
2315 "%s."
2316 msgstr ""
2317 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2318 "%s."
2319
2320 #: src/compose.c:9900
2321 msgid "Could not save draft."
2322 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
2323
2324 #: src/compose.c:9904
2325 msgid "Could not save draft"
2326 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej"
2327
2328 #: src/compose.c:9905
2329 msgid ""
2330 "Could not save draft.\n"
2331 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2332 msgstr ""
2333 "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej\n"
2334 "Co chcesz zrobiæ z t± wiadomo¶ci± ?"
2335
2336 #: src/compose.c:9907
2337 msgid "_Cancel exit"
2338 msgstr "_Anuluj i wyjd¼"
2339
2340 #: src/compose.c:9907
2341 msgid "_Discard email"
2342 msgstr "Porzuæ"
2343
2344 #: src/compose.c:10067 src/compose.c:10081
2345 msgid "Select file"
2346 msgstr "Wybierz plik"
2347
2348 #: src/compose.c:10095
2349 #, c-format
2350 msgid "File '%s' could not be read."
2351 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
2352
2353 #: src/compose.c:10097
2354 #, c-format
2355 msgid ""
2356 "File '%s' contained invalid characters\n"
2357 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2358 msgstr ""
2359 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
2360 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
2361
2362 #: src/compose.c:10184
2363 msgid "Discard message"
2364 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
2365
2366 #: src/compose.c:10185
2367 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2368 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
2369
2370 #: src/compose.c:10186
2371 msgid "_Discard"
2372 msgstr "Por_zuæ"
2373
2374 #: src/compose.c:10186
2375 msgid "_Save to Drafts"
2376 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2377
2378 #: src/compose.c:10188
2379 msgid "Save changes"
2380 msgstr "Zapisz zmiany"
2381
2382 #: src/compose.c:10189
2383 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2384 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona. Czy chcesz zapisaæ ostatnie zmiany?"
2385
2386 #: src/compose.c:10190
2387 msgid "_Don't save"
2388 msgstr "_Nie zapisuj"
2389
2390 #: src/compose.c:10190
2391 msgid "+_Save to Drafts"
2392 msgstr "+ Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2393
2394 #: src/compose.c:10260
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2397 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
2398
2399 #: src/compose.c:10262
2400 msgid "Apply template"
2401 msgstr "Do³±cz szablon"
2402
2403 #: src/compose.c:10263 src/prefs_actions.c:329
2404 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2405 #: src/prefs_matcher.c:772 src/prefs_template.c:309 src/prefs_toolbar.c:1050
2406 msgid "_Replace"
2407 msgstr "Za_mieñ"
2408
2409 #: src/compose.c:10263
2410 msgid "_Insert"
2411 msgstr "Ws_taw"
2412
2413 #: src/compose.c:11150
2414 msgid "Insert or attach?"
2415 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
2416
2417 #: src/compose.c:11151
2418 msgid ""
2419 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2420 "attach it to the email?"
2421 msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci czy dodaæ go jako za³±cznik?"
2422
2423 #: src/compose.c:11153
2424 msgid "_Attach"
2425 msgstr "Z_a³±cz"
2426
2427 #: src/compose.c:11373
2428 #, c-format
2429 msgid "Quote format error at line %d."
2430 msgstr "B³±d formatu cytowania.w linii %d."
2431
2432 #: src/compose.c:11668
2433 #, c-format
2434 msgid ""
2435 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2436 "time. Do you want to continue?"
2437 msgstr ""
2438 "Zamierzasz odopowiedzieæ na %d wiadomo¶ci. Otworzenie takiej ilo¶ci okien "
2439 "mo¿e zaj±æ trochê czasu. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
2440
2441 #: src/crash.c:141
2442 #, c-format
2443 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2444 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
2445
2446 #: src/crash.c:187
2447 msgid "Claws Mail has crashed"
2448 msgstr "Claws Mail zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
2449
2450 #: src/crash.c:203
2451 #, c-format
2452 msgid ""
2453 "%s.\n"
2454 "Please file a bug report and include the information below."
2455 msgstr ""
2456 "%s.\n"
2457 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
2458
2459 #: src/crash.c:208
2460 msgid "Debug log"
2461 msgstr "Dziennik debuggera"
2462
2463 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:422
2464 msgid "Close"
2465 msgstr "Zamknij"
2466
2467 #: src/crash.c:257
2468 msgid "Save..."
2469 msgstr "Zapisz..."
2470
2471 #: src/crash.c:262
2472 msgid "Create bug report"
2473 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
2474
2475 #: src/crash.c:312
2476 msgid "Save crash information"
2477 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2478
2479 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2480 msgid "Add New Person"
2481 msgstr "Dodaj now± osobê"
2482
2483 #: src/editaddress.c:158
2484 msgid ""
2485 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2486 "following values to be set:\n"
2487 " - Display Name\n"
2488 " - First Name\n"
2489 " - Last Name\n"
2490 " - Nickname\n"
2491 " - any email address\n"
2492 " - any additional attribute\n"
2493 "\n"
2494 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2495 "Click Cancel to close without saving."
2496 msgstr ""
2497 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2498 "przynajmniej jednej z poni¿szych warto¶ci:\n"
2499 " - Nazwa\n"
2500 " - Imiê\n"
2501 " - Nazwisko\n"
2502 " - Psuedonim\n"
2503 " - adres e-mail\n"
2504 " - dodatkowe cechy\n"
2505 "\n"
2506 "Kliknij OK aby kontynuowaæ edycjê tego kontaktu.\n"
2507 "Kliknij Anuluj aby wyj¶æ bez zapisywania."
2508
2509 #: src/editaddress.c:169
2510 msgid ""
2511 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2512 "following values to be set:\n"
2513 " - First Name\n"
2514 " - Last Name\n"
2515 " - any email address\n"
2516 " - any additional attribute\n"
2517 "\n"
2518 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2519 "Click Cancel to close without saving."
2520 msgstr ""
2521 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2522 "przynajmniej jednej z poni¿szych warto¶ci:\n"
2523 " - Nazwa\n"
2524 " - Imiê\n"
2525 " - Nazwisko\n"
2526 " - Psuedonim\n"
2527 " - adres e-mail\n"
2528 " - dodatkowe cechy\n"
2529 "\n"
2530 "Kliknij OK aby kontynuowaæ edycjê tego kontaktu.\n"
2531 "Kliknij Anuluj aby wyj¶æ bez zapisywania."
2532
2533 #: src/editaddress.c:233
2534 msgid "Edit Person Details"
2535 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
2536
2537 #: src/editaddress.c:411
2538 msgid "An Email address must be supplied."
2539 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
2540
2541 #: src/editaddress.c:587
2542 msgid "A Name and Value must be supplied."
2543 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
2544
2545 #: src/editaddress.c:676
2546 msgid "Discard"
2547 msgstr "Por_zuæ"
2548
2549 #: src/editaddress.c:677
2550 msgid "Apply"
2551 msgstr "Zatwierd¼"
2552
2553 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2554 msgid "Edit Person Data"
2555 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2556
2557 #: src/editaddress.c:785
2558 msgid "Choose a picture"
2559 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2560
2561 #: src/editaddress.c:804
2562 #, c-format
2563 msgid ""
2564 "Failed to import image: \n"
2565 "%s"
2566 msgstr ""
2567 "Nie uda³o siê wczytaæ obrazka: \n"
2568 "%s"
2569
2570 #: src/editaddress.c:846
2571 msgid "_Set picture"
2572 msgstr "_Ustaw obrazek"
2573
2574 #: src/editaddress.c:847
2575 msgid "_Unset picture"
2576 msgstr "Wy³±cz _obrazek"
2577
2578 #: src/editaddress.c:905
2579 msgid "Photo"
2580 msgstr "Zdjêcie"
2581
2582 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
2583 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2584 msgid "Display Name"
2585 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
2586
2587 #: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:774
2588 msgid "Last Name"
2589 msgstr "Nazwisko"
2590
2591 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:770
2592 msgid "First Name"
2593 msgstr "Imiê"
2594
2595 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
2596 msgid "Nickname"
2597 msgstr "Pseudonim"
2598
2599 #: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
2600 msgid "Alias"
2601 msgstr "Alias"
2602
2603 #: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
2604 #: src/prefs_customheader.c:223
2605 msgid "Value"
2606 msgstr "Warto¶æ"
2607
2608 #: src/editaddress.c:1424
2609 msgid "_User Data"
2610 msgstr "Dane _u¿ytkownika"
2611
2612 #: src/editaddress.c:1425
2613 msgid "_Email Addresses"
2614 msgstr "Adr_esy e-mail"
2615
2616 #: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
2617 msgid "O_ther Attributes"
2618 msgstr "In_ne Cechy"
2619
2620 #: src/editbook.c:109
2621 msgid "File appears to be OK."
2622 msgstr "Plik zdaje siê byæ poprawny."
2623
2624 #: src/editbook.c:112
2625 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2626 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy format ksi±¿ki adresowej."
2627
2628 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2629 msgid "Could not read file."
2630 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
2631
2632 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2633 msgid "Edit Addressbook"
2634 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
2635
2636 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2637 msgid " Check File "
2638 msgstr " Sprawd¼ plik "
2639
2640 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2641 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1959
2642 #: src/wizard.c:1188 src/wizard.c:1602
2643 msgid "File"
2644 msgstr "Plik"
2645
2646 #: src/editbook.c:281
2647 msgid "Add New Addressbook"
2648 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
2649
2650 #: src/editgroup.c:101
2651 msgid "A Group Name must be supplied."
2652 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
2653
2654 #: src/editgroup.c:294
2655 msgid "Edit Group Data"
2656 msgstr "Edytuj dane grupy"
2657
2658 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2659 msgid "Group Name"
2660 msgstr "Nazwa grupy"
2661
2662 #: src/editgroup.c:342
2663 msgid "Addresses in Group"
2664 msgstr "Adresy w grupie"
2665
2666 #: src/editgroup.c:377
2667 msgid "Available Addresses"
2668 msgstr "Dostêpne adresy"
2669
2670 #: src/editgroup.c:452
2671 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2672 msgstr ""
2673 "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
2674
2675 #: src/editgroup.c:500
2676 msgid "Edit Group Details"
2677 msgstr "Edytuj dane grupy"
2678
2679 #: src/editgroup.c:503
2680 msgid "Add New Group"
2681 msgstr "Dodaj now± grupê"
2682
2683 #: src/editgroup.c:553
2684 msgid "Edit folder"
2685 msgstr "Edytuj katalog"
2686
2687 #: src/editgroup.c:553
2688 msgid "Input the new name of folder:"
2689 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2690
2691 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2692 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2693 msgid "New folder"
2694 msgstr "Nowy katalog"
2695
2696 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:582 src/mh_gtk.c:146
2697 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2698 msgid "Input the name of new folder:"
2699 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2700
2701 #: src/editjpilot.c:188
2702 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2703 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
2704
2705 #: src/editjpilot.c:200
2706 msgid "Select JPilot File"
2707 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2708
2709 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2710 msgid "Edit JPilot Entry"
2711 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2712
2713 #: src/editjpilot.c:281
2714 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2715 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2716
2717 #: src/editjpilot.c:372
2718 msgid "Add New JPilot Entry"
2719 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2720
2721 #: src/editldap_basedn.c:138
2722 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2723 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
2724
2725 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2726 msgid "Hostname"
2727 msgstr "Nazwa hosta"
2728
2729 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2730 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:386 src/ssl_manager.c:110
2731 msgid "Port"
2732 msgstr "Port"
2733
2734 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2735 msgid "Search Base"
2736 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2737
2738 #: src/editldap_basedn.c:198
2739 msgid "Available Search Base(s)"
2740 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
2741
2742 #: src/editldap_basedn.c:288
2743 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2744 msgstr ""
2745 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
2746
2747 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2748 msgid "Could not connect to server"
2749 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
2750
2751 #: src/editldap.c:152
2752 msgid "A Name must be supplied."
2753 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana."
2754
2755 #: src/editldap.c:164
2756 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2757 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera."
2758
2759 #: src/editldap.c:177
2760 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2761 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany."
2762
2763 #: src/editldap.c:278
2764 msgid "Connected successfully to server"
2765 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
2766
2767 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:976
2768 msgid "Edit LDAP Server"
2769 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2770
2771 #: src/editldap.c:437
2772 msgid "A name that you wish to call the server."
2773 msgstr "Nazwa jak± chcesz nazywaæ serwer."
2774
2775 #: src/editldap.c:450
2776 msgid ""
2777 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2778 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2779 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2780 "computer as Claws Mail."
2781 msgstr ""
2782 "To jest nazwa hosta serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e byæ "
2783 "w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ "
2784 "adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Claws Mail "
2785 "nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
2786
2787 #: src/editldap.c:470
2788 msgid "TLS"
2789 msgstr "TLS"
2790
2791 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3343
2792 msgid "SSL"
2793 msgstr "SSL"
2794
2795 #: src/editldap.c:475
2796 #, fuzzy
2797 msgid ""
2798 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2799 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2800 "TLS_REQCERT fields)."
2801 msgstr ""
2802 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via TLS. Je¶li po³±czenie nie "
2803 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2804 "TLS_REQCERT)."
2805
2806 #: src/editldap.c:479
2807 #, fuzzy
2808 msgid ""
2809 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2810 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2811 "TLS_REQCERT fields)."
2812 msgstr ""
2813 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via SSL. Je¶li po³±czenie nie "
2814 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2815 "TLS_REQCERT)."
2816
2817 #: src/editldap.c:493
2818 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2819 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
2820
2821 #: src/editldap.c:496
2822 msgid " Check Server "
2823 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
2824
2825 #: src/editldap.c:500
2826 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2827 msgstr ""
2828 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
2829
2830 #: src/editldap.c:513
2831 msgid ""
2832 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2833 "Examples include:\n"
2834 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2835 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2836 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2837 msgstr ""
2838 "Okre¶la nazwê katalogu który bêdzie przeszukiwany na serwerze.Przyk³ad "
2839 "zawiera:\n"
2840 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2841 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2842 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2843
2844 #: src/editldap.c:524
2845 msgid ""
2846 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2847 "server."
2848 msgstr ""
2849 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2850 "serwera."
2851
2852 #: src/editldap.c:580
2853 msgid "Search Attributes"
2854 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2855
2856 #: src/editldap.c:589
2857 msgid ""
2858 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2859 "find a name or address."
2860 msgstr ""
2861 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
2862 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2863
2864 #: src/editldap.c:592
2865 msgid " Defaults "
2866 msgstr " Domy¶lne "
2867
2868 #: src/editldap.c:596
2869 msgid ""
2870 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2871 "names and addresses during a name or address search process."
2872 msgstr ""
2873 "Atrybuty nazw zostan± zresetowane do domy¶lnych warto¶ci które powinny "
2874 "odpowiadaæ wiêkszo¶ci nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2875
2876 #: src/editldap.c:602
2877 msgid "Max Query Age (secs)"
2878 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2879
2880 #: src/editldap.c:617
2881 msgid ""
2882 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2883 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2884 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2885 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2886 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2887 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2888 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2889 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2890 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2891 "more memory to cache results."
2892 msgstr ""
2893 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2894 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwañ "
2895 "s± przechowywane w pamiêci podrêcznej dopóki ten okres czasu nie up³ynie. "
2896 "Pozwala to na polepszenie szybko¶ci odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2897 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw bêdzie "
2898 "przeszukiwana pamiêæ podrêczna a dopiero potem bêd± wykonywane zapytania do "
2899 "serwera. Domy¶ln± warto¶ci± jest 60 sekund (10 min) co powinno byæ "
2900 "najbardziej odpowiednie dla wiêkszo¶ci serwerów. Wiêksza warto¶æ przyspieszy "
2901 "szybko¶æ sekwencyjnych poszukiwañ. Bêdzie ona u¿yteczna dla serwerów, które "
2902 "maja d³ugie czasy odpowiedzi przy czym zwiêkszy siê zu¿ycie pamiêci na "
2903 "pamiêæ podrêczn±."
2904
2905 #: src/editldap.c:634
2906 msgid "Include server in dynamic search"
2907 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2908
2909 #: src/editldap.c:639
2910 msgid ""
2911 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2912 "address completion."
2913 msgstr ""
2914 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2915 "u¿ywania uzupe³niania adresu."
2916
2917 #: src/editldap.c:645
2918 msgid "Match names 'containing' search term"
2919 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawieraj±ce' szukane pojêcie"
2920
2921 #: src/editldap.c:650
2922 msgid ""
2923 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2924 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2925 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2926 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2927 "searches against other address interfaces."
2928 msgstr ""
2929 "Poszukiwania nazw lub adresów mog± byæ wykonywane przy u¿yciu terminów "
2930 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz t± opcjê aby wykonaæ "
2931 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje wiêcej "
2932 "czasu. Ze wzglêdu na  wydajno¶æ dope³nianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2933 "with\" do wszystkich poszukiwañ."
2934
2935 #: src/editldap.c:703
2936 msgid "Bind DN"
2937 msgstr "£±cz DN"
2938
2939 #: src/editldap.c:712
2940 msgid ""
2941 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2942 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2943 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2944 "performing a search."
2945 msgstr ""
2946 "Nazwa konta u¿ytkownika LDAP u¿yta do ³±czenia z serwerem. Jest zwykle "
2947 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2948 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2949
2950 #: src/editldap.c:719
2951 msgid "Bind Password"
2952 msgstr "£±cz has³o"
2953
2954 #: src/editldap.c:729
2955 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2956 msgstr ""
2957 "Has³o, które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
2958
2959 #: src/editldap.c:734
2960 msgid "Timeout (secs)"
2961 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2962
2963 #: src/editldap.c:748
2964 msgid "The timeout period in seconds."
2965 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2966
2967 #: src/editldap.c:752
2968 msgid "Maximum Entries"
2969 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2970
2971 #: src/editldap.c:766
2972 msgid ""
2973 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2974 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2975
2976 #: src/editldap.c:781 src/prefs_account.c:3234
2977 msgid "Basic"
2978 msgstr "Podstawowe"
2979
2980 #: src/editldap.c:782
2981 msgid "Search"
2982 msgstr "Szukaj"
2983
2984 #: src/editldap.c:783 src/gtk/quicksearch.c:680
2985 msgid "Extended"
2986 msgstr "Rozszerzone"
2987
2988 #: src/editldap.c:981
2989 msgid "Add New LDAP Server"
2990 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2991
2992 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2993 msgid "Tag"
2994 msgstr "Etykieta"
2995
2996 #: src/edittags.c:216
2997 msgid "Delete tag"
2998 msgstr "Kasuj etykietê"
2999
3000 #: src/edittags.c:217
3001 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3002 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ t± etykietê?"
3003
3004 #: src/edittags.c:244
3005 msgid "Delete all tags"
3006 msgstr "Usuñ wszystkie etykiety"
3007
3008 #: src/edittags.c:245
3009 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3010 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie etykiety?"
3011
3012 #: src/edittags.c:416
3013 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3014 msgstr ""
3015
3016 #: src/edittags.c:458
3017 msgid "Tag is not set."
3018 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
3019
3020 #: src/edittags.c:523
3021 msgctxt "Dialog title"
3022 msgid "Apply tags"
3023 msgstr "Przypisywanie etykiet"
3024
3025 #: src/edittags.c:537
3026 msgid "New tag:"
3027 msgstr "Nowa etykieta:"
3028
3029 #: src/edittags.c:570
3030 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3031 msgstr ""
3032 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisaæ/usun±æ. Zmiany zachodz± "
3033 "natychmiastowo."
3034
3035 #: src/editvcard.c:95
3036 msgid "File does not appear to be vCard format."
3037 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
3038
3039 #: src/editvcard.c:107
3040 msgid "Select vCard File"
3041 msgstr "Wybierz plik vCard"
3042
3043 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3044 msgid "Edit vCard Entry"
3045 msgstr "Edytuj wpis vCard"
3046
3047 #: src/editvcard.c:261
3048 msgid "Add New vCard Entry"
3049 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:106
3052 msgid "Please specify output directory and file to create."
3053 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:109
3056 msgid "Select stylesheet and formatting."
3057 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3060 msgid "File exported successfully."
3061 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:177
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid ""
3066 "The HTML output directory '%s'\n"
3067 "does not exist. Do you want to create it?"
3068 msgstr ""
3069 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
3070 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:180
3073 #, fuzzy
3074 msgid "Create directory"
3075 msgstr "Stwórz katalog"
3076
3077 #: src/exphtmldlg.c:189
3078 #, c-format
3079 msgid ""
3080 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3081 "%s"
3082 msgstr ""
3083 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
3084 "%s"
3085
3086 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3087 msgid "Failed to Create Directory"
3088 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:233
3091 msgid "Error creating HTML file"
3092 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
3093
3094 #: src/exphtmldlg.c:319
3095 msgid "Select HTML output file"
3096 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy HTML"
3097
3098 #: src/exphtmldlg.c:383
3099 msgid "HTML Output File"
3100 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
3101
3102 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3103 #: src/importldif.c:684
3104 msgid "B_rowse"
3105 msgstr "P_rzegl±daj"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:445
3108 msgid "Stylesheet"
3109 msgstr "Wzór stylów"
3110
3111 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3112 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1174
3113 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241
3114 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:187 src/prefs_account.c:949
3115 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1465 src/summaryview.c:6015
3116 msgid "None"
3117 msgstr "Brak"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:512 src/prefs_other.c:116
3120 #: src/prefs_other.c:408
3121 msgid "Default"
3122 msgstr "Domy¶lne"
3123
3124 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3125 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3126 msgid "Full"
3127 msgstr "Pe³ny"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:456
3130 msgid "Custom"
3131 msgstr "W³asne"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:457
3134 msgid "Custom-2"
3135 msgstr "W³asne-2"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:458
3138 msgid "Custom-3"
3139 msgstr "W³asne-3"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:459
3142 msgid "Custom-4"
3143 msgstr "W³asne-4"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:466
3146 msgid "Full Name Format"
3147 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:474
3150 msgid "First Name, Last Name"
3151 msgstr "Nazwisko, Imiê"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:475
3154 msgid "Last Name, First Name"
3155 msgstr "Imiê, Nazwisko"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:482
3158 msgid "Color Banding"
3159 msgstr "Pasek koloru"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:488
3162 msgid "Format Email Links"
3163 msgstr "Formatowanie odno¶ników e-mailowych"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:494
3166 msgid "Format User Attributes"
3167 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3170 msgid "Address Book :"
3171 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
3172
3173 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3174 msgid "File Name :"
3175 msgstr "Nazwa pliku :"
3176
3177 #: src/exphtmldlg.c:559
3178 msgid "Open with Web Browser"
3179 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
3180
3181 #: src/exphtmldlg.c:591
3182 msgid "Export Address Book to HTML File"
3183 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
3184
3185 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3186 msgid "File Info"
3187 msgstr "Informacje o pliku"
3188
3189 #: src/exphtmldlg.c:657
3190 msgid "Format"
3191 msgstr "Format"
3192
3193 #: src/expldifdlg.c:108
3194 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3195 msgstr ""
3196 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
3197
3198 #: src/expldifdlg.c:111
3199 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3200 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyró¿nionej nazwy."
3201
3202 #: src/expldifdlg.c:187
3203 #, c-format
3204 msgid ""
3205 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3206 "does not exist. OK to create new directory?"
3207 msgstr ""
3208 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
3209 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:190
3212 msgid "Create Directory"
3213 msgstr "Stwórz katalog"
3214
3215 #: src/expldifdlg.c:199
3216 #, c-format
3217 msgid ""
3218 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3219 "%s"
3220 msgstr ""
3221 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
3222 "%s"
3223
3224 #: src/expldifdlg.c:241
3225 msgid "Suffix was not supplied"
3226 msgstr "Nie podano przedrostka"
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:243
3229 msgid ""
3230 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3231 "you wish to proceed without a suffix?"
3232 msgstr ""
3233 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
3234 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
3235
3236 #: src/expldifdlg.c:261
3237 msgid "Error creating LDIF file"
3238 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:336
3241 msgid "Select LDIF output file"
3242 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
3243
3244 #: src/expldifdlg.c:400
3245 msgid "LDIF Output File"
3246 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
3247
3248 #: src/expldifdlg.c:431
3249 msgid ""
3250 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3251 "to:\n"
3252 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3253 msgstr ""
3254 "Unikalne ID ksi±¿ki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
3255 "podobnie do:\n"
3256 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3257
3258 #: src/expldifdlg.c:437
3259 msgid ""
3260 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3261 "similar to:\n"
3262 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3263 msgstr ""
3264 "Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest u¿ywana do stworzenia WN "
3265 "formatowanej podobnie do:\n"
3266 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3267
3268 #: src/expldifdlg.c:443
3269 msgid ""
3270 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3271 "formatted similar to:\n"
3272 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3273 msgstr ""
3274 "Pierwszy adres Email nale¿±cy do osoby jest u¿yty do tworzenia WN który jest "
3275 "formatowany podobnie do:\n"
3276 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3277
3278 #: src/expldifdlg.c:489
3279 msgid "Suffix"
3280 msgstr "Przedrostek"
3281
3282 #: src/expldifdlg.c:499
3283 msgid ""
3284 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3285 "entry. Examples include:\n"
3286 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3287 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3288 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3289 msgstr ""
3290 "Przyrostek jest u¿yty do stworzenia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3291 "LDAP. Przyk³ad zawiera:\n"
3292 "  dc=claws,dc=org\n"
3293 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3294 "  o=Nazwa organizacji,c=Pañstwo\n"
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:507
3297 msgid "Relative DN"
3298 msgstr "Relatywne WN"
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:515
3301 msgid "Unique ID"
3302 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3303
3304 #: src/expldifdlg.c:523
3305 msgid ""
3306 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3307 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3308 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3309 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3310 "available RDN options that will be used to create the DN."
3311 msgstr ""
3312 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ³adowanych do serwera LDAP. Ka¿dy "
3313 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyró¿niona Nazwa"
3314 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyró¿nionej Nazwy"
3315 "\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostêpnych opcji RWN "
3316 "która zostanie u¿yta do stworzenia WN."
3317
3318 #: src/expldifdlg.c:543
3319 msgid "Use DN attribute if present in data"
3320 msgstr "U¿yj atrybutu WN je¿eli obecny w danych"
3321
3322 #: src/expldifdlg.c:548
3323 msgid ""
3324 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3325 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3326 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3327 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3328 msgstr ""
3329 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy które zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
3330 "pliku LDIF. \"Wyró¿niona Nazwa\" (WN) atrybutu u¿ytkownika, je¶li obecna w "
3331 "ksi±¿ce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3332 "zaznaczone powy¿ej zostanie u¿yte je¿eli atrybut u¿ytkownika WN nie zostanie "
3333 "znaleziony."
3334
3335 #: src/expldifdlg.c:558
3336 msgid "Exclude record if no Email Address"
3337 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3338
3339 #: src/expldifdlg.c:563
3340 msgid ""
3341 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3342 "option to ignore these records."
3343 msgstr ""
3344 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3345 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
3346
3347 #: src/expldifdlg.c:655
3348 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3349 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
3350
3351 #: src/expldifdlg.c:721
3352 msgid "Distinguished Name"
3353 msgstr "Unikalna nazwa"
3354
3355 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8127
3356 msgid "Export to mbox file"
3357 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3358
3359 #: src/export.c:131
3360 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3361 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportowaæ i podaj plik mbox."
3362
3363 #: src/export.c:142
3364 msgid "Source folder:"
3365 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
3366
3367 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3368 msgid "Mbox file:"
3369 msgstr "Lokalny plik mbox"
3370
3371 #: src/export.c:203
3372 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3373 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie mo¿e byæ pusta."
3374
3375 #: src/export.c:208
3376 msgid "Source folder can't be left empty."
3377 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
3378
3379 #: src/export.c:221
3380 msgid "Couldn't find the source folder."
3381 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
3382
3383 #: src/export.c:245
3384 msgid "Select exporting file"
3385 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3386
3387 #: src/exporthtml.c:767
3388 msgid "Full Name"
3389 msgstr "Pe³na nazwa"
3390
3391 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3392 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3393 msgid "Attributes"
3394 msgstr "Atrybuty"
3395
3396 #: src/exporthtml.c:974
3397 msgid "Claws Mail Address Book"
3398 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Claws Mail"
3399
3400 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3401 msgid "Name already exists but is not a directory."
3402 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
3403
3404 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3405 msgid "No permissions to create directory."
3406 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
3407
3408 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3409 msgid "Name is too long."
3410 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
3411
3412 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3413 msgid "Not specified."
3414 msgstr "Nie okre¶lono"
3415
3416 #: src/file_checker.c:76
3417 #, c-format
3418 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3422 #, fuzzy, c-format
3423 msgid "Could not copy %s to %s"
3424 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
3425
3426 #: src/file_checker.c:98
3427 #, c-format
3428 msgid ""
3429 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3430 "%s?"
3431 msgstr ""
3432
3433 #: src/folder.c:1564 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:306
3434 msgid "Inbox"
3435 msgstr "Przychodz±ca"
3436
3437 #: src/folder.c:1568 src/foldersel.c:407
3438 msgid "Sent"
3439 msgstr "Wys³ane"
3440
3441 #: src/folder.c:1572 src/foldersel.c:411
3442 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_folder_item.c:309
3443 msgid "Queue"
3444 msgstr "Kolejka"
3445
3446 #: src/folder.c:1576 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:310
3447 msgid "Trash"
3448 msgstr "Wysypisko"
3449
3450 #: src/folder.c:1580 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:308
3451 msgid "Drafts"
3452 msgstr "Kopie robocze"
3453
3454 #: src/folder.c:2010
3455 #, c-format
3456 msgid "Processing (%s)...\n"
3457 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3458
3459 #: src/folder.c:3254
3460 #, c-format
3461 msgid "Copying %s to %s...\n"
3462 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3463
3464 #: src/folder.c:3254
3465 #, c-format
3466 msgid "Moving %s to %s...\n"
3467 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3468
3469 #: src/folder.c:3562
3470 #, c-format
3471 msgid "Updating cache for %s..."
3472 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
3473
3474 #: src/folder.c:4426
3475 msgid "Processing messages..."
3476 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
3477
3478 #: src/folder.c:4562
3479 #, c-format
3480 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3481 msgstr "Synchronizowanie %s do u¿ytku w trybie offline...\n"
3482
3483 #: src/foldersel.c:247
3484 msgid "Select folder"
3485 msgstr "Wybierz katalog"
3486
3487 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3488 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3489 msgid "NewFolder"
3490 msgstr "Nowy katalog"
3491
3492 #: src/foldersel.c:591 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3493 #: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259
3494 #: src/news_gtk.c:315 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:249
3495 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:416 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97
3496 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:339
3497 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2027
3498 #, c-format
3499 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3500 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
3501
3502 #: src/foldersel.c:601 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3503 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:322 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:261
3504 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3505 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:346
3506 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2034
3507 #, c-format
3508 msgid "The folder '%s' already exists."
3509 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
3510
3511 #: src/foldersel.c:608 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3512 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3513 #, c-format
3514 msgid "Can't create the folder '%s'."
3515 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
3516
3517 #: src/folderview.c:230
3518 msgid "Mark all re_ad"
3519 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3520
3521 #: src/folderview.c:232
3522 msgid "R_un processing rules"
3523 msgstr "Uruchom regu³y przetwarzania"
3524
3525 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:544
3526 msgid "_Search folder..."
3527 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
3528
3529 #: src/folderview.c:235
3530 msgid "Process_ing..."
3531 msgstr "_Przetwarzanie..."
3532
3533 #: src/folderview.c:236
3534 msgid "Empty _trash..."
3535 msgstr "Opró¿nij kosz..."
3536
3537 #: src/folderview.c:237
3538 msgid "Send _queue..."
3539 msgstr "Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
3540
3541 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427
3542 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3543 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6291
3544 msgid "New"
3545 msgstr "Nowe"
3546
3547 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428
3548 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3549 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6293
3550 msgid "Unread"
3551 msgstr "Nieprzeczytane"
3552
3553 #: src/folderview.c:382 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3554 #: src/prefs_folder_column.c:81
3555 msgid "Total"
3556 msgstr "Wszystkie"
3557
3558 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3559 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:446
3560 msgid "#"
3561 msgstr "#"
3562
3563 #: src/folderview.c:760
3564 msgid "Setting folder info..."
3565 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3566
3567 #: src/folderview.c:823 src/summaryview.c:4124 src/summaryview.c:4126
3568 msgid "Mark all as read"
3569 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3570
3571 #: src/folderview.c:824 src/summaryview.c:4125
3572 #, fuzzy
3573 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3574 msgstr ""
3575 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
3576 "przeczytane?"
3577
3578 #: src/folderview.c:980 src/imap.c:4520 src/mainwindow.c:5134 src/setup.c:91
3579 #, fuzzy, c-format
3580 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3581 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
3582
3583 #: src/folderview.c:984 src/imap.c:4525 src/mainwindow.c:5139 src/setup.c:96
3584 #, fuzzy, c-format
3585 msgid "Scanning folder %s..."
3586 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
3587
3588 #: src/folderview.c:1015
3589 msgid "Rebuild folder tree"
3590 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3591
3592 #: src/folderview.c:1016
3593 msgid ""
3594 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3595 msgstr ""
3596 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
3597 "chcesz kontynuowaæ?"
3598
3599 #: src/folderview.c:1026
3600 msgid "Rebuilding folder tree..."
3601 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3602
3603 #: src/folderview.c:1028
3604 msgid "Scanning folder tree..."
3605 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3606
3607 #: src/folderview.c:1119
3608 #, c-format
3609 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3610 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s\n"
3611
3612 #: src/folderview.c:1173
3613 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3614 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
3615
3616 #: src/folderview.c:2003
3617 #, fuzzy, c-format
3618 msgid "Closing folder %s..."
3619 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
3620
3621 #: src/folderview.c:2098
3622 #, fuzzy, c-format
3623 msgid "Opening folder %s..."
3624 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
3625
3626 #: src/folderview.c:2116
3627 msgid "Folder could not be opened."
3628 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
3629
3630 #: src/folderview.c:2259 src/mainwindow.c:2877 src/mainwindow.c:2881
3631 msgid "Empty trash"
3632 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3633
3634 #: src/folderview.c:2260
3635 msgid "Delete all messages in trash?"
3636 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
3637
3638 #: src/folderview.c:2261
3639 msgid "+_Empty trash"
3640 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
3641
3642 #: src/folderview.c:2305 src/inc.c:1542 src/toolbar.c:2694
3643 msgid "Offline warning"
3644 msgstr "Ostrze¿enie o trybie offline"
3645
3646 #: src/folderview.c:2306 src/toolbar.c:2695
3647 msgid "You're working offline. Override?"
3648 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przej¶æ do trybu online?"
3649
3650 #: src/folderview.c:2317 src/toolbar.c:2714
3651 msgid "Send queued messages"
3652 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
3653
3654 #: src/folderview.c:2318 src/toolbar.c:2715
3655 msgid "Send all queued messages?"
3656 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
3657
3658 #: src/folderview.c:2319 src/messageview.c:854 src/messageview.c:871
3659 #: src/toolbar.c:2716
3660 msgid "_Send"
3661 msgstr "_Wy¶lij"
3662
3663 #: src/folderview.c:2327 src/toolbar.c:2734
3664 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3665 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3666
3667 #: src/folderview.c:2330 src/main.c:2702 src/toolbar.c:2737
3668 #, c-format
3669 msgid ""
3670 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3671 "%s"
3672 msgstr ""
3673 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
3674 "%s"
3675
3676 #: src/folderview.c:2407
3677 #, fuzzy, c-format
3678 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3679 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3680
3681 #: src/folderview.c:2408
3682 #, fuzzy, c-format
3683 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3684 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3685
3686 #: src/folderview.c:2410
3687 msgid "Copy folder"
3688 msgstr "Kopiuj katalog"
3689
3690 #: src/folderview.c:2410
3691 msgid "Move folder"
3692 msgstr "Przenie¶ katalog"
3693
3694 #: src/folderview.c:2421
3695 #, c-format
3696 msgid "Copying %s to %s..."
3697 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3698
3699 #: src/folderview.c:2421
3700 #, c-format
3701 msgid "Moving %s to %s..."
3702 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3703
3704 #: src/folderview.c:2452
3705 msgid "Source and destination are the same."
3706 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
3707
3708 #: src/folderview.c:2455
3709 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3710 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
3711
3712 #: src/folderview.c:2456
3713 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3714 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
3715
3716 #: src/folderview.c:2459
3717 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3718 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
3719
3720 #: src/folderview.c:2462
3721 msgid "Copy failed!"
3722 msgstr "Skopiowanie nie powiod³o siê!"
3723
3724 #: src/folderview.c:2462
3725 msgid "Move failed!"
3726 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
3727
3728 #: src/folderview.c:2513
3729 #, c-format
3730 msgid "Processing configuration for folder %s"
3731 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3732
3733 #: src/folderview.c:2942 src/summaryview.c:4565 src/summaryview.c:4664
3734 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3735 msgstr "Katalog docelowy mo¿e przechowywaæ tylko podkatalogi."
3736
3737 #: src/grouplistdialog.c:161
3738 msgid "Newsgroup subscription"
3739 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3740
3741 #: src/grouplistdialog.c:178
3742 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3743 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybowaæ:"
3744
3745 #: src/grouplistdialog.c:184
3746 msgid "Find groups:"
3747 msgstr "Znajd¼ grupê:"
3748
3749 #: src/grouplistdialog.c:192
3750 msgid " Search "
3751 msgstr " Szukaj "
3752
3753 #: src/grouplistdialog.c:204
3754 msgid "Newsgroup name"
3755 msgstr "Nazwa grupy news:"
3756
3757 #: src/grouplistdialog.c:205
3758 msgid "Messages"
3759 msgstr "Wiadomo¶ci"
3760
3761 #: src/grouplistdialog.c:206
3762 msgid "Type"
3763 msgstr "Typ"
3764
3765 #: src/grouplistdialog.c:347
3766 msgid "moderated"
3767 msgstr "moderowana"
3768
3769 #: src/grouplistdialog.c:349
3770 msgid "readonly"
3771 msgstr "tylko-do-odczytu"
3772
3773 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3774 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3775 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3776 msgid "unknown"
3777 msgstr "nieznana"
3778
3779 #: src/grouplistdialog.c:422
3780 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3781 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
3782
3783 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1582
3784 msgid "Done."
3785 msgstr "Zrobiono."
3786
3787 #: src/grouplistdialog.c:492
3788 #, c-format
3789 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3790 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
3791
3792 #: src/gtk/about.c:132
3793 msgid ""
3794 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3795 "\n"
3796 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3797 msgstr ""
3798 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
3799 "konfiguracyjnych\n"
3800 "\n"
3801 "Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Claws "
3802 "Mail:\n"
3803
3804 #: src/gtk/about.c:138
3805 msgid ""
3806 "\n"
3807 "\n"
3808 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3809 msgstr ""
3810
3811 #: src/gtk/about.c:143
3812 #, fuzzy
3813 msgid ""
3814 "\n"
3815 "\n"
3816 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3817 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3818 msgstr ""
3819 "\n"
3820 "\n"
3821 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
3822 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
3823
3824 #: src/gtk/about.c:159
3825 msgid ""
3826 "\n"
3827 "\n"
3828 "Copyright (C) 1999-2014\n"
3829 "The Claws Mail Team\n"
3830 " and Hiroyuki Yamamoto"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: src/gtk/about.c:162
3834 msgid ""
3835 "\n"
3836 "\n"
3837 "System Information\n"
3838 msgstr ""
3839 "\n"
3840 "\n"
3841 "Informacje o systemie\n"
3842
3843 #: src/gtk/about.c:168
3844 #, c-format
3845 msgid ""
3846 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3847 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3848 "Operating System: %s %s (%s)"
3849 msgstr ""
3850 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3851 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3852 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
3853
3854 #: src/gtk/about.c:177
3855 #, c-format
3856 msgid ""
3857 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3858 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3859 "Operating System: %s"
3860 msgstr ""
3861 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3862 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3863 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
3864
3865 #: src/gtk/about.c:186
3866 #, c-format
3867 msgid ""
3868 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3869 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3870 "Operating System: unknown"
3871 msgstr ""
3872 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3873 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3874 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
3875
3876 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:730 src/wizard.c:528
3877 msgid "The Claws Mail Team"
3878 msgstr "Zespó³ Claws Mail"
3879
3880 #: src/gtk/about.c:262
3881 msgid "Previous team members"
3882 msgstr "Poprzedni cz³onkowie zespo³u"
3883
3884 #: src/gtk/about.c:281
3885 msgid "The translation team"
3886 msgstr "Zespó³ t³umaczy"
3887
3888 #: src/gtk/about.c:300
3889 msgid "Documentation team"
3890 msgstr "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±"
3891
3892 #: src/gtk/about.c:319
3893 msgid "Logo"
3894 msgstr "Logo"
3895
3896 #: src/gtk/about.c:338
3897 msgid "Icons"
3898 msgstr "Ikony"
3899
3900 #: src/gtk/about.c:357
3901 msgid "Contributors"
3902 msgstr "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:"
3903
3904 #: src/gtk/about.c:405
3905 msgid "Compiled-in Features\n"
3906 msgstr "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji\n"
3907
3908 #: src/gtk/about.c:421
3909 msgctxt "compface"
3910 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3911 msgstr "dodaje obs³ugê nag³ówka X-Face\n"
3912
3913 #: src/gtk/about.c:431
3914 msgctxt "Enchant"
3915 msgid "adds support for spell checking\n"
3916 msgstr "dodaje obs³ugê sprawdzania pisowni\n"
3917
3918 #: src/gtk/about.c:441
3919 msgctxt "GnuTLS"
3920 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3921 msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
3922
3923 #: src/gtk/about.c:451
3924 msgctxt "IPv6"
3925 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3926 msgstr ""
3927 "dodaje obs³ugê adresów IPv6, nowego internetowego protoko³u adresowania\n"
3928
3929 #: src/gtk/about.c:462
3930 msgctxt "iconv"
3931 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3932 msgstr "pozwala na konwersjê do lub z ró¿nych kodowañ znaków\n"
3933
3934 #: src/gtk/about.c:472
3935 msgctxt "JPilot"
3936 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3937 msgstr "dodaje obs³ugê ksi±¿ek adresowych PalmOs\n"
3938
3939 #: src/gtk/about.c:482
3940 msgctxt "LDAP"
3941 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3942 msgstr "dodaje obs³ugê wspó³dzielonych ksi±¿ek adresowych LDAP\n"
3943
3944 #: src/gtk/about.c:492
3945 msgctxt "libetpan"
3946 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3947 msgstr "dodaje obs³ugê serwerów IMAP i NNTP\n"
3948
3949 #: src/gtk/about.c:502
3950 msgctxt "libSM"
3951 msgid "adds support for session handling\n"
3952 msgstr "dodaje obs³ugê sesji\n"
3953
3954 #: src/gtk/about.c:512
3955 msgctxt "NetworkManager"
3956 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3957 msgstr "dodaje obs³ugê wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
3958
3959 #: src/gtk/about.c:544
3960 msgid ""
3961 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3962 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3963 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3964 "version.\n"
3965 "\n"
3966 msgstr ""
3967 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej "
3968 "i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3969 "przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - w wersji 2, 3 lub ka¿dej "
3970 "pó¼niejszej.\n"
3971 "\n"
3972
3973 #: src/gtk/about.c:550
3974 msgid ""
3975 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3976 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3977 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3978 "more details.\n"
3979 "\n"
3980 msgstr ""
3981 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
3982 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
3983 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
3984 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
3985 "Licencja Publiczna GNU. \n"
3986 "\n"
3987
3988 #: src/gtk/about.c:568
3989 msgid ""
3990 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3991 "this program. If not, see <"
3992 msgstr ""
3993 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
3994 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie, "
3995 "odwied¼ <"
3996
3997 #: src/gtk/about.c:573
3998 msgid ""
3999 ">. \n"
4000 "\n"
4001 msgstr ""
4002 ">. \n"
4003 "\n"
4004
4005 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2529
4006 #, fuzzy
4007 msgid "Session statistics\n"
4008 msgstr "up³yn±³ limit czasu sesji\n"
4009
4010 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2539 src/main.c:2542
4011 #, fuzzy, c-format
4012 msgid "Started: %s\n"
4013 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
4014
4015 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2548
4016 msgid "Incoming traffic\n"
4017 msgstr ""
4018
4019 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2551
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "Received messages: %d\n"
4022 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
4023
4024 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2557
4025 msgid "Outgoing traffic\n"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2560
4029 #, fuzzy, c-format
4030 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4031 msgstr "_Filtruj wybrane wiadomo¶ci"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2564
4034 #, fuzzy, c-format
4035 msgid "Replied messages: %d\n"
4036 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
4037
4038 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2568
4039 #, fuzzy, c-format
4040 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4041 msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
4042
4043 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2572
4044 #, fuzzy, c-format
4045 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4046 msgstr "Filtrowanie wiadomo¶ci...\n"
4047
4048 #: src/gtk/about.c:774
4049 msgid "About Claws Mail"
4050 msgstr "O Claws Mail"
4051
4052 #: src/gtk/about.c:832
4053 msgid ""
4054 "Copyright (C) 1999-2014\n"
4055 "The Claws Mail Team\n"
4056 "and Hiroyuki Yamamoto"
4057 msgstr ""
4058
4059 #: src/gtk/about.c:846
4060 msgid "_Info"
4061 msgstr "_Informacja"
4062
4063 #: src/gtk/about.c:852
4064 msgid "_Authors"
4065 msgstr "_Autorzy"
4066
4067 #: src/gtk/about.c:858
4068 msgid "_Features"
4069 msgstr "_Funkcje"
4070
4071 #: src/gtk/about.c:864
4072 msgid "_License"
4073 msgstr "_Licencja"
4074
4075 #: src/gtk/about.c:872
4076 msgid "_Release Notes"
4077 msgstr "_Adnotacje wydania"
4078
4079 #: src/gtk/about.c:878
4080 msgid "_Statistics"
4081 msgstr ""
4082
4083 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:360
4084 msgid "Orange"
4085 msgstr "Pomarañczowy"
4086
4087 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:364
4088 msgid "Red"
4089 msgstr "Czerwony"
4090
4091 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:368
4092 msgid "Pink"
4093 msgstr "Ró¿owy"
4094
4095 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:372
4096 msgid "Sky blue"
4097 msgstr "B³êkitny"
4098
4099 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:376
4100 msgid "Blue"
4101 msgstr "Niebieski"
4102
4103 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:380
4104 msgid "Green"
4105 msgstr "Zielony"
4106
4107 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:384
4108 msgid "Brown"
4109 msgstr "Br±zowy"
4110
4111 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:388
4112 msgid "Grey"
4113 msgstr "Szary"
4114
4115 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:392
4116 msgid "Light brown"
4117 msgstr "Jasnobr±zowy"
4118
4119 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:396
4120 msgid "Dark red"
4121 msgstr "Ciemnoczerwony"
4122
4123 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:400
4124 msgid "Dark pink"
4125 msgstr "Ciemnoró¿owy"
4126
4127 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:404
4128 msgid "Steel blue"
4129 msgstr "Stalowoniebieski"
4130
4131 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:408
4132 msgid "Gold"
4133 msgstr "Z³oty"
4134
4135 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:412
4136 msgid "Bright green"
4137 msgstr "Jasnozielony"
4138
4139 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:416
4140 msgid "Magenta"
4141 msgstr "Magenta"
4142
4143 #: src/gtk/foldersort.c:156
4144 #, fuzzy
4145 msgid "Set mailbox order"
4146 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
4147
4148 #: src/gtk/foldersort.c:190
4149 #, fuzzy
4150 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4151 msgstr ""
4152 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
4153 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie."
4154
4155 #: src/gtk/foldersort.c:216
4156 #, fuzzy
4157 msgid "Mailboxes"
4158 msgstr "Skrzynka"
4159
4160 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4161 msgid "No dictionary selected."
4162 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
4163
4164 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4165 #, c-format
4166 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4167 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ sprawdzania pisowni %s"
4168
4169 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4170 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4171 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ Enchant broker"
4172
4173 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4174 #, c-format
4175 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4176 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ %s s³ownika: "
4177
4178 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4179 msgid "No misspelled word found."
4180 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
4181
4182 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4183 msgid "Replace unknown word"
4184 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
4185
4186 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4187 #, c-format
4188 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4189 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
4190
4191 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4192 msgid ""
4193 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4194 "will learn from mistake.\n"
4195 msgstr ""
4196 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
4197 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
4198
4199 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4200 #, fuzzy
4201 msgid "Change to..."
4202 msgstr "Zmieñ punktacjê"
4203
4204 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4205 msgid "More..."
4206 msgstr "Wiêcej..."
4207
4208 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4211 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
4212
4213 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4214 msgid "Accept in this session"
4215 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
4216
4217 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4218 msgid "Add to personal dictionary"
4219 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
4220
4221 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4222 msgid "Replace with..."
4223 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
4224
4225 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4226 #, c-format
4227 msgid "Check with %s"
4228 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
4229
4230 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4231 msgid "(no suggestions)"
4232 msgstr "(brak sugestii)"
4233
4234 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4235 #, c-format
4236 msgid "Dictionary: %s"
4237 msgstr "S³ownik: %s"
4238
4239 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4240 #, c-format
4241 msgid "Use alternate (%s)"
4242 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
4243
4244 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4245 msgid "Use both dictionaries"
4246 msgstr "U¿yj obu s³owników"
4247
4248 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4249 msgid "Check while typing"
4250 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
4251
4252 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4253 #, c-format
4254 msgid ""
4255 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4256 "%s"
4257 msgstr ""
4258 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
4259 "%s"
4260
4261 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4262 #, c-format
4263 msgid ""
4264 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4265 "%s"
4266 msgstr ""
4267 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
4268 "%s"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1259
4271 #: src/prefs_matcher.c:2158 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4272 #: src/summaryview.c:444
4273 msgid "Date"
4274 msgstr "Data"
4275
4276 #: src/gtk/headers.h:8
4277 msgid "Date:"
4278 msgstr "Data:"
4279
4280 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1256
4281 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4282 #: src/summaryview.c:442
4283 msgid "From"
4284 msgstr "Od"
4285
4286 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:438
4287 msgid "From:"
4288 msgstr "Od:"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:10
4291 msgid "Sender"
4292 msgstr "Nadawca"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:10
4295 msgid "Sender:"
4296 msgstr "Nadawca:"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:11
4299 msgid "Reply-To"
4300 msgstr "Adres zwrotny"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1257
4303 #: src/prefs_matcher.c:2156 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4304 #: src/summaryview.c:443
4305 msgid "To"
4306 msgstr "Do"
4307
4308 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1258
4309 #: src/prefs_matcher.c:2157 src/quote_fmt.c:58
4310 msgid "Cc"
4311 msgstr "Kopia"
4312
4313 #: src/gtk/headers.h:14
4314 msgid "Bcc"
4315 msgstr "Ukryta kopia"
4316
4317 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1260
4318 #: src/prefs_matcher.c:2159 src/quote_fmt.c:61
4319 msgid "Message-ID"
4320 msgstr "Message-ID"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:15
4323 msgid "Message-ID:"
4324 msgstr "Message-ID:"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:16
4327 msgid "In-Reply-To"
4328 msgstr "W odpowiedzi na"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1262
4331 #: src/prefs_matcher.c:2161 src/quote_fmt.c:60
4332 msgid "References"
4333 msgstr "Odniesienia"
4334
4335 #: src/gtk/headers.h:17
4336 msgid "References:"
4337 msgstr "Odniesienia:"
4338
4339 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1255
4340 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4341 #: src/summaryview.c:441
4342 msgid "Subject"
4343 msgstr "Temat"
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:19
4346 msgid "Comments"
4347 msgstr "Komentarze"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:19
4350 msgid "Comments:"
4351 msgstr "Komentarze:"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:20
4354 msgid "Keywords"
4355 msgstr "S³owa kluczowe"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
4358 msgid "Keywords:"
4359 msgstr "S³owa kluczowe"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:21
4362 msgid "Resent-Date"
4363 msgstr "Data ponownego wys³ania"
4364
4365 #: src/gtk/headers.h:21
4366 msgid "Resent-Date:"
4367 msgstr "Data ponownego wys³ania:"
4368
4369 #: src/gtk/headers.h:22
4370 msgid "Resent-From"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: src/gtk/headers.h:22
4374 msgid "Resent-From:"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: src/gtk/headers.h:23
4378 msgid "Resent-Sender"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: src/gtk/headers.h:23
4382 msgid "Resent-Sender:"
4383 msgstr ""
4384
4385 #: src/gtk/headers.h:24
4386 msgid "Resent-To"
4387 msgstr ""
4388
4389 #: src/gtk/headers.h:24
4390 msgid "Resent-To:"
4391 msgstr ""
4392
4393 #: src/gtk/headers.h:25
4394 msgid "Resent-Cc"
4395 msgstr ""
4396
4397 #: src/gtk/headers.h:25
4398 msgid "Resent-Cc:"
4399 msgstr ""
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:26
4402 msgid "Resent-Bcc"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: src/gtk/headers.h:26
4406 msgid "Resent-Bcc:"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: src/gtk/headers.h:27
4410 msgid "Resent-Message-ID"
4411 msgstr ""
4412
4413 #: src/gtk/headers.h:27
4414 msgid "Resent-Message-ID:"
4415 msgstr ""
4416
4417 #: src/gtk/headers.h:28
4418 msgid "Return-Path"
4419 msgstr "¦cie¿ka zwrotna"
4420
4421 #: src/gtk/headers.h:28
4422 msgid "Return-Path:"
4423 msgstr "¦cie¿ka zwrotna:"
4424
4425 #: src/gtk/headers.h:29
4426 msgid "Received"
4427 msgstr "Odebrano"
4428
4429 #: src/gtk/headers.h:29
4430 msgid "Received:"
4431 msgstr "Odebrano:"
4432
4433 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1261
4434 #: src/prefs_matcher.c:2160 src/quote_fmt.c:59
4435 msgid "Newsgroups"
4436 msgstr "Grupy news"
4437
4438 #: src/gtk/headers.h:33
4439 msgid "Followup-To"
4440 msgstr "Odpowied