bc5ce9f4bff34b7afd499d9c32fcf41526c0aecc
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
4 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
5 #
6 #: src/addrgather.c:278
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
10 "POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2000-11-01 15:39+0100\n"
12 "Last-Translator: Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl>\n"
13 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: src/about.c:89
19 msgid "About"
20 msgstr "O programie"
21
22 #: src/about.c:209
23 msgid ""
24 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
25 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
26 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
27 "source.\n"
28 "\n"
29 msgstr ""
30 "Czê¶ci kodu programu wziête z fetchmail (c) 1997 by Eric S. Raymond. S± one "
31 "równie¿ zastrze¿one przez Carla Harrisa, 1993 i 1995. Zatrzega siê prawa w "
32 "celu ochrony wolnej dystrybucji\n"
33 "kodu.\n"
34 "\n"
35
36 #: src/about.c:215
37 msgid ""
38 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
39 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
40 "\n"
41 msgstr ""
42 "Kcc jest zastrze¿ony przez Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, a libkcc je "
43 "chroniony prawami takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
44 "\n"
45
46 #: src/about.c:220
47 msgid ""
48 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
49 "\n"
50 msgstr ""
51 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:224
55 msgid ""
56 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
57 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
58 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
59 "version.\n"
60 "\n"
61 msgstr ""
62 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
63 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
64 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
65 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
66 "z pó¼niejszych wersji. \n"
67 "\n"
68
69 #: src/about.c:230
70 msgid ""
71 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
72 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
73 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
74 "more details.\n"
75 "\n"
76 msgstr ""
77 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
78 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
79 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
80 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
81 "Licencja Publiczna GNU. \n"
82 "\n"
83
84 #: src/about.c:236
85 msgid ""
86 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
87 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
88 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
89 msgstr ""
90 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
91 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
92 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
93 "USA."
94
95 #. Button panel
96 #: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
97 #: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
98 #: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
99 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
100 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
101 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
102 #: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
103 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
104 #: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
105 #: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
106 #: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
107 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
108 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
109 #: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
110 #: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
111 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
112 #: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
113 msgid "OK"
114 msgstr "OK"
115
116 #: src/account.c:119
117 msgid "Reading all config for each account...\n"
118 msgstr "Czytanie ustawieñ wszystkich kont...\n"
119
120 #: src/account.c:134
121 #, c-format
122 msgid "Found label: %s\n"
123 msgstr "Znaleziono etykietê: %s\n"
124
125 #: src/account.c:254
126 msgid ""
127 "Some composing windows are open.\n"
128 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
129 msgstr ""
130 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
131 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami konta."
132
133 #: src/account.c:260
134 msgid "Opening account edit window...\n"
135 msgstr "Otwieranie okna edycji konta...\n"
136
137 #: src/account.c:457
138 msgid "Creating account edit window...\n"
139 msgstr "Tworzenie okna edycji konta...\n"
140
141 #: src/account.c:462
142 msgid "Edit accounts"
143 msgstr "Edycja kont"
144
145 #: src/account.c:480
146 msgid ""
147 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
148 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
149 msgstr ""
150
151 #: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
152 #: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
153 #: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
154 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
155 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
156 #: src/select-keys.c:301
157 msgid "Name"
158 msgstr "Nazwa"
159
160 #: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
161 msgid "Protocol"
162 msgstr "Protokó³"
163
164 #: src/account.c:502
165 msgid "Server"
166 msgstr "Serwer"
167
168 #: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
169 #: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
170 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
171 msgid "Add"
172 msgstr "Dodaj"
173
174 #: src/account.c:537
175 msgid "Edit"
176 msgstr "Edycja"
177
178 #: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
179 msgid " Delete "
180 msgstr " Usuñ "
181
182 #: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
183 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
184 #: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
185 #: src/prefs_summary_column.c:289
186 msgid "Down"
187 msgstr "W dó³"
188
189 #: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
190 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
191 #: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
192 #: src/prefs_summary_column.c:285
193 msgid "Up"
194 msgstr "W górê"
195
196 #: src/account.c:569
197 #, fuzzy
198 msgid " Set as default account "
199 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
200
201 #: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
202 #: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
203 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
204 msgid "Close"
205 msgstr "Zamknij"
206
207 #: src/account.c:657
208 msgid "Delete account"
209 msgstr "Usuñ konto"
210
211 #: src/account.c:658
212 msgid "Do you really want to delete this account?"
213 msgstr "Czy naprawdê usun±æ to konto?"
214
215 #: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
216 #: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
217 #: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
218 #: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
219 #: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
220 #: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
221 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
222 #: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
223 #: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
224 #: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
225 #: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
226 msgid "Yes"
227 msgstr "Tak"
228
229 #: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
230 #: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
231 #: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
232 msgid "+No"
233 msgstr "+Nie"
234
235 #: src/account.c:671
236 msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
237 msgstr ""
238
239 #: src/addressadd.c:163
240 #, fuzzy
241 msgid "Add Address to Book"
242 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
243
244 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
245 msgid "Address"
246 msgstr "Adres"
247
248 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
249 #: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
250 msgid "Remarks"
251 msgstr "Uwagi"
252
253 #: src/addressadd.c:225
254 #, fuzzy
255 msgid "Select Address Book Folder"
256 msgstr "Wybierz katalog"
257
258 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
259 #: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
260 #: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
261 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
262 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
263 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
264 #: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
265 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
266 #: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
267 #: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
268 #: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
269 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
270 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
271 #: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
272 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
273 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
274 #: src/summaryview.c:3402
275 msgid "Cancel"
276 msgstr "Anuluj"
277
278 #: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
279 msgid "/_File"
280 msgstr "/_Plik"
281
282 #: src/addressbook.c:349
283 #, fuzzy
284 msgid "/_File/New _Book"
285 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
286
287 #: src/addressbook.c:350
288 #, fuzzy
289 msgid "/_File/New _vCard"
290 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
291
292 #: src/addressbook.c:352
293 #, fuzzy
294 msgid "/_File/New _JPilot"
295 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
296
297 #: src/addressbook.c:355
298 #, fuzzy
299 msgid "/_File/New _Server"
300 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
301
302 #: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
303 #: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
304 msgid "/_File/---"
305 msgstr "/_Plik/---"
306
307 #: src/addressbook.c:358
308 msgid "/_File/_Edit"
309 msgstr "/_Plik/_Edycja"
310
311 #: src/addressbook.c:359
312 msgid "/_File/_Delete"
313 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
314
315 #: src/addressbook.c:361
316 #, fuzzy
317 msgid "/_File/_Save"
318 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
319
320 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
321 msgid "/_File/_Close"
322 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
323
324 #: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
325 #: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
326 msgid "/_Edit"
327 msgstr "/_Edycja"
328
329 #: src/addressbook.c:364
330 #, fuzzy
331 msgid "/_Edit/C_ut"
332 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
333
334 #: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
335 msgid "/_Edit/_Copy"
336 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
337
338 #: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
339 msgid "/_Edit/_Paste"
340 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
341
342 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
343 #: src/mainwindow.c:516
344 msgid "/_Edit/---"
345 msgstr "/_Edycja/---"
346
347 #: src/addressbook.c:368
348 #, fuzzy
349 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
350 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
351
352 #: src/addressbook.c:369
353 #, fuzzy
354 msgid "/_Address"
355 msgstr "Adres"
356
357 #: src/addressbook.c:370
358 #, fuzzy
359 msgid "/_Address/New _Address"
360 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
361
362 #: src/addressbook.c:371
363 #, fuzzy
364 msgid "/_Address/New _Group"
365 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
366
367 #: src/addressbook.c:372
368 #, fuzzy
369 msgid "/_Address/New _Folder"
370 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
371
372 #: src/addressbook.c:373
373 #, fuzzy
374 msgid "/_Address/---"
375 msgstr "Adres"
376
377 #: src/addressbook.c:374
378 #, fuzzy
379 msgid "/_Address/_Edit"
380 msgstr "/_Plik/_Edycja"
381
382 #: src/addressbook.c:375
383 #, fuzzy
384 msgid "/_Address/_Delete"
385 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
386
387 #: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
388 #: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
389 #: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
390 #, fuzzy
391 msgid "/_Tools/---"
392 msgstr "/_Narzêdzia"
393
394 #: src/addressbook.c:377
395 #, fuzzy
396 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
397 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
398
399 #: src/addressbook.c:378
400 #, fuzzy
401 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
402 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
403
404 #: src/addressbook.c:379
405 #, fuzzy
406 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
407 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
408
409 #: src/addressbook.c:381
410 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
411 msgstr ""
412
413 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
414 msgid "/_Help"
415 msgstr "/Pomo_c"
416
417 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
418 msgid "/_Help/_About"
419 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
420
421 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
422 #, fuzzy
423 msgid "/New _Address"
424 msgstr "/Nowy _adres"
425
426 #: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
427 #, fuzzy
428 msgid "/New _Group"
429 msgstr "/Nowa _grupa"
430
431 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
432 #, fuzzy
433 msgid "/New _Folder"
434 msgstr "/Nowy _folder"
435
436 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
437 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
438 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
439 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
440 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
441 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
442 #: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
443 #: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
444 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
445 msgid "/---"
446 msgstr "/---"
447
448 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
449 msgid "/_Delete"
450 msgstr "/_Usuñ"
451
452 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
453 msgid "/C_ut"
454 msgstr ""
455
456 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
457 #, fuzzy
458 msgid "/_Copy"
459 msgstr "/_Kopiuj..."
460
461 #: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
462 #, fuzzy
463 msgid "/_Paste"
464 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
465
466 #: src/addressbook.c:413
467 #, fuzzy
468 msgid "/Pa_ste Address"
469 msgstr "/Nowy _adres"
470
471 #: src/addressbook.c:535
472 msgid "E-Mail address"
473 msgstr "Adres e-mail"
474
475 #: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
476 msgid "Address book"
477 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
478
479 #: src/addressbook.c:638
480 msgid "Name:"
481 msgstr "Nazwa:"
482
483 #. Buttons
484 #: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
485 #: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
486 #: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
487 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
488 #: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
489 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
490 msgid "Delete"
491 msgstr "Usuñ"
492
493 #: src/addressbook.c:676
494 msgid "Lookup"
495 msgstr "Wyszukaj"
496
497 #: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
498 #: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
499 #: src/summary_search.c:154
500 msgid "To:"
501 msgstr "Do:"
502
503 #: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
504 msgid "Cc:"
505 msgstr "Kopia:"
506
507 #: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
508 msgid "Bcc:"
509 msgstr "Ukryta kopia:"
510
511 #. Confirm deletion
512 #: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
513 msgid "Delete address(es)"
514 msgstr "Usuñ adres(y)"
515
516 #: src/addressbook.c:892
517 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
518 msgstr ""
519
520 #: src/addressbook.c:915
521 msgid "Really delete the address(es)?"
522 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
523
524 #: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
525 #: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
526 #: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
527 #: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
528 #: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
529 #: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
530 #: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
531 #: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
532 #: src/summaryview.c:3046
533 msgid "No"
534 msgstr "Nie"
535
536 #: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
537 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
538 msgstr ""
539
540 #: src/addressbook.c:1428
541 msgid "Cannot paste into an address group."
542 msgstr ""
543
544 #: src/addressbook.c:2071
545 #, c-format
546 msgid ""
547 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
548 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
549 msgstr ""
550
551 #: src/addressbook.c:2075
552 #, fuzzy
553 msgid "Folder only"
554 msgstr "Katalog"
555
556 #: src/addressbook.c:2075
557 #, fuzzy
558 msgid "Folder and Addresses"
559 msgstr "Usuñ adres(y)"
560
561 #: src/addressbook.c:2080
562 #, c-format
563 msgid "Really delete `%s' ?"
564 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
565
566 #: src/addressbook.c:2858
567 msgid "New user, could not save index file."
568 msgstr ""
569
570 #: src/addressbook.c:2862
571 msgid "New user, could not save address book files."
572 msgstr ""
573
574 #: src/addressbook.c:2872
575 msgid "Old address book converted successfully."
576 msgstr ""
577
578 #: src/addressbook.c:2877
579 msgid ""
580 "Old address book converted,\n"
581 "could not save new address index file"
582 msgstr ""
583
584 #: src/addressbook.c:2890
585 msgid ""
586 "Could not convert address book,\n"
587 "but created empty new address book files."
588 msgstr ""
589
590 #: src/addressbook.c:2896
591 msgid ""
592 "Could not convert address book,\n"
593 "could not create new address book files."
594 msgstr ""
595
596 #: src/addressbook.c:2901
597 msgid ""
598 "Could not convert address book\n"
599 "and could not create new address book files."
600 msgstr ""
601
602 #: src/addressbook.c:2908
603 msgid "Addressbook conversion error"
604 msgstr ""
605
606 #: src/addressbook.c:2912
607 #, fuzzy
608 msgid "Addressbook conversion"
609 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
610
611 #: src/addressbook.c:2947
612 #, fuzzy
613 msgid "Addressbook Error"
614 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
615
616 #: src/addressbook.c:2948
617 msgid "Could not read address index"
618 msgstr ""
619
620 #: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
621 msgid "Interface"
622 msgstr "Interfejs"
623
624 #: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
625 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
626 #, fuzzy
627 msgid "Address Book"
628 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
629
630 #: src/addressbook.c:3456
631 msgid "Person"
632 msgstr ""
633
634 #: src/addressbook.c:3472
635 #, fuzzy
636 msgid "EMail Address"
637 msgstr "Adres e-mail"
638
639 #: src/addressbook.c:3488
640 #, fuzzy
641 msgid "Group"
642 msgstr "Nowa grupa"
643
644 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
645 #: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
646 #: src/prefs_account.c:1733
647 msgid "Folder"
648 msgstr "Katalog"
649
650 #: src/addressbook.c:3520
651 #, fuzzy
652 msgid "vCard"
653 msgstr "Wyczy¶æ"
654
655 #: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
656 msgid "JPilot"
657 msgstr ""
658
659 #: src/addressbook.c:3568
660 #, fuzzy
661 msgid "LDAP Server"
662 msgstr "Serwer"
663
664 #: src/addrgather.c:156
665 #, fuzzy
666 msgid "Please specify name for address book."
667 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
668
669 #: src/addrgather.c:176
670 msgid "Please select the mail headers to search."
671 msgstr ""
672
673 #. Go fer it
674 #: src/addrgather.c:182
675 msgid "Busy harvesting addresses..."
676 msgstr ""
677
678 #: src/addrgather.c:220
679 msgid "Addresses gathered successfully."
680 msgstr ""
681
682 #: src/addrgather.c:284
683 #, fuzzy
684 msgid "No folder or message was selected."
685 msgstr "Wybrano katalog %s\n"
686
687 #: src/addrgather.c:292
688 msgid ""
689 "Please select a folder to process from the folder\n"
690 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
691 "the message list."
692 msgstr ""
693
694 #: src/addrgather.c:344
695 #, fuzzy
696 msgid "Folder :"
697 msgstr "Katalog"
698
699 #: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
700 #, fuzzy
701 msgid "Address Book :"
702 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
703
704 #: src/addrgather.c:365
705 #, fuzzy
706 msgid "Folder Size :"
707 msgstr "Katalog"
708
709 #: src/addrgather.c:380
710 #, fuzzy
711 msgid "Process these mail header fields"
712 msgstr "Dodaj pole Data do nag³ówka"
713
714 #: src/addrgather.c:398
715 msgid "Include sub-folders"
716 msgstr ""
717
718 #: src/addrgather.c:421
719 #, fuzzy
720 msgid "Header Name"
721 msgstr "Nazwa nag³ówka"
722
723 #: src/addrgather.c:422
724 #, fuzzy
725 msgid "Address Count"
726 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
727
728 #. Create notebook pages
729 #: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
730 msgid "Warning"
731 msgstr "Ostrze¿enie"
732
733 #: src/addrgather.c:527
734 #, fuzzy
735 msgid "Header Fields"
736 msgstr "Nazwa nag³ówka"
737
738 #: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
739 msgid "Finish"
740 msgstr ""
741
742 #: src/addrgather.c:587
743 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
744 msgstr ""
745
746 #: src/addrgather.c:595
747 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
748 msgstr ""
749
750 #. Old address book
751 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
752 msgid "Common address"
753 msgstr "Wspólny adres:"
754
755 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
756 msgid "Personal address"
757 msgstr "Osobisty adres:"
758
759 #: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
760 msgid "Notice"
761 msgstr "Notatka"
762
763 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
764 msgid "Error"
765 msgstr "B³±d"
766
767 #: src/alertpanel.c:188
768 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
769 msgstr "Tworzenie panelu z ostrze¿eniami...\n"
770
771 #: src/alertpanel.c:276
772 msgid "Show this message next time"
773 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
774
775 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
776 msgid "can't allocate memory\n"
777 msgstr "nie mogê zaalokowaæ pamiêci\n"
778
779 #: src/colorlabel.c:45
780 msgid "Orange"
781 msgstr ""
782
783 #: src/colorlabel.c:46
784 msgid "Red"
785 msgstr ""
786
787 #: src/colorlabel.c:47
788 #, fuzzy
789 msgid "Pink"
790 msgstr "Drukuj"
791
792 #: src/colorlabel.c:48
793 msgid "Sky blue"
794 msgstr ""
795
796 #: src/colorlabel.c:49
797 #, fuzzy
798 msgid "Blue"
799 msgstr "Warto¶æ"
800
801 #: src/colorlabel.c:50
802 msgid "Green"
803 msgstr ""
804
805 #: src/colorlabel.c:51
806 #, fuzzy
807 msgid "Brown"
808 msgstr "W dó³"
809
810 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
811 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
812 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
813 #. * can always get back the SummaryView pointer.
814 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
815 #: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
816 #, fuzzy
817 msgid "None"
818 msgstr "Zrobiono"
819
820 #: src/compose.c:485
821 msgid "/_Add..."
822 msgstr "/Dod_aj..."
823
824 #: src/compose.c:486
825 msgid "/_Remove"
826 msgstr "/_Usuñ"
827
828 #: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
829 #: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
830 msgid "/_Property..."
831 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
832
833 #: src/compose.c:494
834 msgid "/_File/_Attach file"
835 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
836
837 #: src/compose.c:495
838 msgid "/_File/_Insert file"
839 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
840
841 #: src/compose.c:496
842 msgid "/_File/Insert si_gnature"
843 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
844
845 #: src/compose.c:501
846 msgid "/_Edit/_Undo"
847 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
848
849 #: src/compose.c:502
850 msgid "/_Edit/_Redo"
851 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
852
853 #: src/compose.c:504
854 msgid "/_Edit/Cu_t"
855 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
856
857 #: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
858 msgid "/_Edit/Select _all"
859 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
860
861 #: src/compose.c:508
862 #, fuzzy
863 msgid "/_Edit/A_dvanced"
864 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
865
866 #: src/compose.c:509
867 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
868 msgstr ""
869
870 #: src/compose.c:514
871 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
872 msgstr ""
873
874 #: src/compose.c:519
875 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
876 msgstr ""
877
878 #: src/compose.c:524
879 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
880 msgstr ""
881
882 #: src/compose.c:529
883 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
884 msgstr ""
885
886 #: src/compose.c:534
887 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
888 msgstr ""
889
890 #: src/compose.c:539
891 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
892 msgstr ""
893
894 #: src/compose.c:544
895 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
896 msgstr ""
897
898 #: src/compose.c:549
899 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
900 msgstr ""
901
902 #: src/compose.c:554
903 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
904 msgstr ""
905
906 #: src/compose.c:559
907 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
908 msgstr ""
909
910 #: src/compose.c:564
911 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
912 msgstr ""
913
914 #: src/compose.c:569
915 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
916 msgstr ""
917
918 #: src/compose.c:574
919 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
920 msgstr ""
921
922 #: src/compose.c:579
923 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
924 msgstr ""
925
926 #: src/compose.c:585
927 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
928 msgstr ""
929
930 #: src/compose.c:587
931 #, fuzzy
932 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
933 msgstr "/_Edycja/Zawijaj _linie"
934
935 #: src/compose.c:589
936 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
937 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
938
939 #: src/compose.c:592
940 #, fuzzy
941 msgid "/_Spelling"
942 msgstr "/_Otwórz"
943
944 #: src/compose.c:593
945 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
946 msgstr ""
947
948 #: src/compose.c:595
949 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
950 msgstr ""
951
952 #: src/compose.c:597
953 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
954 msgstr ""
955
956 #: src/compose.c:599
957 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
958 msgstr ""
959
960 #: src/compose.c:601
961 #, fuzzy
962 msgid "/_Spelling/---"
963 msgstr "/_Pomoc/---"
964
965 #: src/compose.c:602
966 #, fuzzy
967 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
968 msgstr "/Konfigura_cja"
969
970 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
971 msgid "/_View"
972 msgstr "/_Widok"
973
974 #: src/compose.c:607
975 #, fuzzy
976 msgid "/_View/_To"
977 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi"
978
979 #: src/compose.c:608
980 #, fuzzy
981 msgid "/_View/_Cc"
982 msgstr "/_Widok"
983
984 #: src/compose.c:609
985 #, fuzzy
986 msgid "/_View/_Bcc"
987 msgstr "/_Widok"
988
989 #: src/compose.c:610
990 #, fuzzy
991 msgid "/_View/_Reply to"
992 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
993
994 #: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
995 #: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
996 #: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
997 msgid "/_View/---"
998 msgstr "/_Widok/---"
999
1000 #: src/compose.c:612
1001 #, fuzzy
1002 msgid "/_View/_Followup to"
1003 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1004
1005 #: src/compose.c:614
1006 #, fuzzy
1007 msgid "/_View/R_uler"
1008 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi"
1009
1010 #: src/compose.c:616
1011 #, fuzzy
1012 msgid "/_View/_Attachment"
1013 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1014
1015 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
1016 msgid "/_Message"
1017 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1018
1019 #: src/compose.c:619
1020 msgid "/_Message/_Send"
1021 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1022
1023 #: src/compose.c:621
1024 msgid "/_Message/Send _later"
1025 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1026
1027 #: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
1028 #: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
1029 #: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
1030 #: src/mainwindow.c:693
1031 msgid "/_Message/---"
1032 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1033
1034 #: src/compose.c:624
1035 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1036 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
1037
1038 #: src/compose.c:626
1039 #, fuzzy
1040 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1041 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1042
1043 #: src/compose.c:630
1044 msgid "/_Message/_To"
1045 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1046
1047 #: src/compose.c:631
1048 msgid "/_Message/_Cc"
1049 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
1050
1051 #: src/compose.c:632
1052 msgid "/_Message/_Bcc"
1053 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
1054
1055 #: src/compose.c:633
1056 msgid "/_Message/_Reply to"
1057 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1058
1059 #: src/compose.c:635
1060 msgid "/_Message/_Followup to"
1061 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1062
1063 #: src/compose.c:637
1064 msgid "/_Message/_Attach"
1065 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
1066
1067 #: src/compose.c:641
1068 msgid "/_Message/Si_gn"
1069 msgstr "_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1070
1071 #: src/compose.c:642
1072 msgid "/_Message/_Encrypt"
1073 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1074
1075 #: src/compose.c:645
1076 #, fuzzy
1077 msgid "/_Message/Priority"
1078 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1079
1080 #: src/compose.c:646
1081 msgid "/_Message/Priority/Highest"
1082 msgstr ""
1083
1084 #: src/compose.c:647
1085 #, fuzzy
1086 msgid "/_Message/Priority/High"
1087 msgstr "_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1088
1089 #: src/compose.c:648
1090 #, fuzzy
1091 msgid "/_Message/Priority/Normal"
1092 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ da_lej"
1093
1094 #: src/compose.c:649
1095 #, fuzzy
1096 msgid "/_Message/Priority/Low"
1097 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ da_lej"
1098
1099 #: src/compose.c:650
1100 #, fuzzy
1101 msgid "/_Message/Priority/Lowest"
1102 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ da_lej"
1103
1104 #: src/compose.c:652
1105 #, fuzzy
1106 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1107 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
1108
1109 #: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
1110 #, fuzzy
1111 msgid "/_Tools"
1112 msgstr "/_Narzêdzia"
1113
1114 #: src/compose.c:654
1115 #, fuzzy
1116 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1117 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1118
1119 #: src/compose.c:655
1120 #, fuzzy
1121 msgid "/_Tools/_Address book"
1122 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1123
1124 #: src/compose.c:656
1125 msgid "/_Tools/_Template"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
1129 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1130 msgstr ""
1131
1132 #: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
1133 msgid "Can't get the part of multipart message."
1134 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
1135
1136 #: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
1137 #, c-format
1138 msgid "%s: file not exist\n"
1139 msgstr "%s: brak pliku\n"
1140
1141 #: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
1142 msgid "Can't get text part\n"
1143 msgstr "Nie mogê pobraæ czê¶ci tekstu\n"
1144
1145 #: src/compose.c:1326
1146 msgid "Reply-To:"
1147 msgstr "Adres zwrotny:"
1148
1149 #: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
1150 #: src/headerview.c:56
1151 msgid "Newsgroups:"
1152 msgstr "Grupy news:"
1153
1154 #: src/compose.c:1332
1155 msgid "Followup-To:"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: src/compose.c:1610
1159 msgid "Quote mark format error."
1160 msgstr ""
1161
1162 #: src/compose.c:1622
1163 msgid "Message reply/forward format error."
1164 msgstr ""
1165
1166 #: src/compose.c:1919
1167 #, c-format
1168 msgid "File %s doesn't exist\n"
1169 msgstr "Plik %s nie wystêpuje\n"
1170
1171 #: src/compose.c:1923
1172 #, c-format
1173 msgid "Can't get file size of %s\n"
1174 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ wielko¶ci pliku %s\n"
1175
1176 #: src/compose.c:1927
1177 #, fuzzy, c-format
1178 msgid "File %s is empty."
1179 msgstr "Plik %s jest pusty\n"
1180
1181 #: src/compose.c:1931
1182 #, fuzzy, c-format
1183 msgid "Can't read %s."
1184 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s\n"
1185
1186 #: src/compose.c:1956
1187 #, c-format
1188 msgid "Message: %s"
1189 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1190
1191 #: src/compose.c:2600
1192 msgid " [Edited]"
1193 msgstr " [Edytowany]"
1194
1195 #: src/compose.c:2602
1196 #, c-format
1197 msgid "%s - Compose message%s"
1198 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1199
1200 #: src/compose.c:2605
1201 #, c-format
1202 msgid "Compose message%s"
1203 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1204
1205 #: src/compose.c:2629
1206 msgid ""
1207 "Account for sending mail is not specified.\n"
1208 "Please select a mail account before sending."
1209 msgstr ""
1210 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1211 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1212
1213 #: src/compose.c:2684
1214 msgid "Recipient is not specified."
1215 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1216
1217 #: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
1218 #: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
1219 msgid "Send"
1220 msgstr "Wy¶lij"
1221
1222 #: src/compose.c:2693
1223 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: src/compose.c:2713
1227 #, fuzzy
1228 msgid "Could not queue message for sending"
1229 msgstr "Wys³anie wiadomo¶ci z kolejki nie powiod³o siê."
1230
1231 #: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
1232 msgid "can't get recipient list."
1233 msgstr "nie mo¿na otworzyæ listy odbiorców."
1234
1235 #: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
1236 #, c-format
1237 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1238 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1239
1240 #: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
1241 msgid "Queueing"
1242 msgstr "Kolejkowanie"
1243
1244 #: src/compose.c:2813
1245 msgid ""
1246 "Error occurred while sending the message.\n"
1247 "Put this message into queue folder?"
1248 msgstr ""
1249 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1250 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1251
1252 #: src/compose.c:2819
1253 msgid "Can't queue the message."
1254 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1255
1256 #: src/compose.c:2822
1257 msgid "Error occurred while sending the message."
1258 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1259
1260 #: src/compose.c:2838
1261 #, fuzzy
1262 msgid "Can't save the message to Sent."
1263 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do outbox."
1264
1265 #: src/compose.c:2867
1266 msgid "Writing bounce header\n"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
1270 #: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
1271 #: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
1272 #: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
1273 #: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
1274 msgid "can't change file mode\n"
1275 msgstr "nie mo¿na zmieniæ praw pliku\n"
1276
1277 #: src/compose.c:3106
1278 #, fuzzy
1279 msgid ""
1280 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1281 "Send it anyway?"
1282 msgstr "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci"
1283
1284 #: src/compose.c:3123
1285 msgid "can't write headers\n"
1286 msgstr "nie mo¿na zapisaæ nag³ówków\n"
1287
1288 #: src/compose.c:3253
1289 #, fuzzy
1290 msgid "can't remove the old message\n"
1291 msgstr "nie mo¿na wyrzuciæ starego szablonu wiadomo¶ci\n"
1292
1293 #: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
1294 msgid "queueing message...\n"
1295 msgstr "kolejkowanie wiadomo¶ci...\n"
1296
1297 #: src/compose.c:3303
1298 msgid "No account for sending mails available!"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: src/compose.c:3313
1302 msgid "No account for posting news available!"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: src/compose.c:3443
1306 #, fuzzy
1307 msgid "can't find queue folder\n"
1308 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
1309
1310 #: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
1311 msgid "can't queue the message\n"
1312 msgstr "nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do kolejki\n"
1313
1314 #: src/compose.c:3495
1315 #, c-format
1316 msgid "Can't open file %s\n"
1317 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku %s\n"
1318
1319 #: src/compose.c:3601
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid "Writing %s-header\n"
1322 msgstr "Tworzenie widoku nag³ówków...\n"
1323
1324 #: src/compose.c:3861
1325 #, c-format
1326 msgid "compose: priority unknown : %d\n"
1327 msgstr ""
1328
1329 #: src/compose.c:3929
1330 #, c-format
1331 msgid "generated Message-ID: %s\n"
1332 msgstr "wygenerowany Message-ID: %s\n"
1333
1334 #: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
1335 msgid "From:"
1336 msgstr "Od:"
1337
1338 #: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
1339 msgid "MIME type"
1340 msgstr "typ MIME"
1341
1342 #. S_COL_DATE
1343 #: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
1344 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
1345 #: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
1346 msgid "Size"
1347 msgstr "Wielko¶æ"
1348
1349 #. Save Message to folder
1350 #: src/compose.c:4241
1351 #, fuzzy
1352 msgid "Save Message to "
1353 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci do Poczta wys³ana"
1354
1355 #: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
1356 #, fuzzy
1357 msgid "Select ..."
1358 msgstr " Wybierz... "
1359
1360 #: src/compose.c:4347
1361 msgid "Creating compose window...\n"
1362 msgstr "Tworzenie okna edycji...\n"
1363
1364 #. header labels and entries
1365 #: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
1366 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1367 msgid "Header"
1368 msgstr "Nag³ówek"
1369
1370 #. attachment list
1371 #: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
1372 #, fuzzy
1373 msgid "Attachments"
1374 msgstr "Do³±cz"
1375
1376 #. Others Tab
1377 #: src/compose.c:4405
1378 #, fuzzy
1379 msgid "Others"
1380 msgstr "Inne"
1381
1382 #: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1383 #: src/summary_search.c:161
1384 msgid "Subject:"
1385 msgstr "Temat:"
1386
1387 #: src/compose.c:4667
1388 #, c-format
1389 msgid ""
1390 "Spell checker could not be started.\n"
1391 "%s"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: src/compose.c:4674
1395 #, c-format
1396 msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: src/compose.c:4831
1400 msgid "Send message"
1401 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
1402
1403 #: src/compose.c:4837
1404 msgid "Send later"
1405 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
1406
1407 #: src/compose.c:4838
1408 msgid "Put into queue folder and send later"
1409 msgstr "Umie¶æ w katalogu kolejki i wy¶lij pó¼niej"
1410
1411 #: src/compose.c:4845
1412 msgid "Draft"
1413 msgstr "Szablon"
1414
1415 #: src/compose.c:4846
1416 msgid "Save to draft folder"
1417 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów"
1418
1419 #: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
1420 msgid "Insert"
1421 msgstr "Wstaw"
1422
1423 #: src/compose.c:4856
1424 msgid "Insert file"
1425 msgstr "Wstaw plik"
1426
1427 #: src/compose.c:4863
1428 msgid "Attach"
1429 msgstr "Do³±cz"
1430
1431 #: src/compose.c:4864
1432 msgid "Attach file"
1433 msgstr "Do³±cz plik"
1434
1435 #: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
1436 msgid "Signature"
1437 msgstr "Podpis"
1438
1439 #: src/compose.c:4874
1440 msgid "Insert signature"
1441 msgstr "Wstaw podpis"
1442
1443 #: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
1444 msgid "Editor"
1445 msgstr "Edytor"
1446
1447 #: src/compose.c:4883
1448 msgid "Edit with external editor"
1449 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1450
1451 #: src/compose.c:4891
1452 msgid "Linewrap"
1453 msgstr "Zawijanie linii"
1454
1455 #: src/compose.c:4892
1456 #, fuzzy
1457 msgid "Wrap all long lines"
1458 msgstr "Zawijaj linie"
1459
1460 #: src/compose.c:5255
1461 msgid "Invalid MIME type."
1462 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1463
1464 #: src/compose.c:5273
1465 msgid "File doesn't exist or is empty."
1466 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1467
1468 #: src/compose.c:5342
1469 msgid "Property"
1470 msgstr "W³a¶ciwo¶ci"
1471
1472 #: src/compose.c:5387
1473 msgid "Encoding"
1474 msgstr "Kodowanie"
1475
1476 #: src/compose.c:5416
1477 msgid "Path"
1478 msgstr "¦cie¿ka"
1479
1480 #: src/compose.c:5417
1481 msgid "File name"
1482 msgstr "Nazwa pliku"
1483
1484 #: src/compose.c:5564
1485 #, c-format
1486 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1487 msgstr "Niepoprawna linia wywo³ania zewnêtrznego edytora: '%s'\n"
1488
1489 #: src/compose.c:5590
1490 #, c-format
1491 msgid ""
1492 "The external editor is still working.\n"
1493 "Force terminating the process?\n"
1494 "process group id: %d"
1495 msgstr ""
1496 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1497 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1498 "identyfikator grupy procesów: %d"
1499
1500 #: src/compose.c:5603
1501 #, c-format
1502 msgid "Terminated process group id: %d"
1503 msgstr "Identyfikator zakoñczonej grupy procesów: %d"
1504
1505 #: src/compose.c:5604
1506 #, c-format
1507 msgid "Temporary file: %s"
1508 msgstr "Plik tymczasowy: %s"
1509
1510 #: src/compose.c:5628
1511 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1512 msgstr "Edycja: wej¶cie z procesu monitoruj±cego\n"
1513
1514 #. failed
1515 #: src/compose.c:5661
1516 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1517 msgstr "Nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego edytora\n"
1518
1519 #: src/compose.c:5665
1520 msgid "Couldn't write to file\n"
1521 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku\n"
1522
1523 #: src/compose.c:5667
1524 msgid "Pipe read failed\n"
1525 msgstr "B³êdny odczyt z potoku\n"
1526
1527 #: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
1528 msgid "Offline warning"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
1532 msgid "You're working offline. Override?"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
1536 msgid "Select file"
1537 msgstr "Wybierz plik"
1538
1539 #: src/compose.c:6198
1540 msgid "Discard message"
1541 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1542
1543 #: src/compose.c:6199
1544 msgid "This message has been modified. discard it?"
1545 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1546
1547 #: src/compose.c:6200
1548 msgid "Discard"
1549 msgstr "Porzuæ"
1550
1551 #: src/compose.c:6200
1552 msgid "to Draft"
1553 msgstr "do Szablonów"
1554
1555 #: src/compose.c:6232
1556 #, c-format
1557 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1558 msgstr ""
1559
1560 #: src/compose.c:6234
1561 msgid "Apply template"
1562 msgstr ""
1563
1564 #: src/compose.c:6235
1565 #, fuzzy
1566 msgid "Replace"
1567 msgstr "Odpowiedz"
1568
1569 #: src/editaddress.c:143
1570 msgid "Add New Person"
1571 msgstr ""
1572
1573 #: src/editaddress.c:144
1574 msgid "Edit Person Details"
1575 msgstr ""
1576
1577 #: src/editaddress.c:280
1578 #, fuzzy
1579 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1580 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
1581
1582 #: src/editaddress.c:408
1583 msgid "A Name and Value must be supplied."
1584 msgstr ""
1585
1586 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1587 #: src/editaddress.c:462
1588 msgid "Edit Person Data"
1589 msgstr ""
1590
1591 #: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
1592 #, fuzzy
1593 msgid "Display Name"
1594 msgstr "Wy¶wietlanie"
1595
1596 #: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
1597 #, fuzzy
1598 msgid "Last Name"
1599 msgstr "Nazwa"
1600
1601 #: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
1602 #, fuzzy
1603 msgid "First Name"
1604 msgstr "Nazwa pliku"
1605
1606 #: src/editaddress.c:571
1607 #, fuzzy
1608 msgid "Nickname"
1609 msgstr "Nazwa"
1610
1611 #: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
1612 #: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1613 #, fuzzy
1614 msgid "E-Mail Address"
1615 msgstr "Adres e-mail"
1616
1617 #: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
1618 msgid "Alias"
1619 msgstr ""
1620
1621 #. Buttons
1622 #: src/editaddress.c:692
1623 msgid "Move Up"
1624 msgstr ""
1625
1626 #: src/editaddress.c:695
1627 #, fuzzy
1628 msgid "Move Down"
1629 msgstr "W dó³"
1630
1631 #: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
1632 msgid "Modify"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
1636 #: src/summary_search.c:199
1637 msgid "Clear"
1638 msgstr "Wyczy¶æ"
1639
1640 #. value
1641 #: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
1642 #: src/prefs_matcher.c:393
1643 msgid "Value"
1644 msgstr "Warto¶æ"
1645
1646 #: src/editaddress.c:865
1647 #, fuzzy
1648 msgid "Basic Data"
1649 msgstr "Podstawowe"
1650
1651 #: src/editaddress.c:867
1652 msgid "User Attributes"
1653 msgstr ""
1654
1655 #: src/editbook.c:112
1656 msgid "File appears to be Ok."
1657 msgstr ""
1658
1659 #: src/editbook.c:115
1660 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1661 msgstr ""
1662
1663 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1664 #, fuzzy
1665 msgid "Could not read file."
1666 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku\n"
1667
1668 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1669 #, fuzzy
1670 msgid "Edit Addressbook"
1671 msgstr "Edytuj adres"
1672
1673 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1674 msgid " Check File "
1675 msgstr ""
1676
1677 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1678 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1679 #, fuzzy
1680 msgid "File"
1681 msgstr "/_Plik"
1682
1683 #: src/editbook.c:283
1684 #, fuzzy
1685 msgid "Add New Addressbook"
1686 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1687
1688 #: src/editgroup.c:103
1689 msgid "A Group Name must be supplied."
1690 msgstr ""
1691
1692 #: src/editgroup.c:259
1693 #, fuzzy
1694 msgid "Edit Group Data"
1695 msgstr "Edytuj grupê"
1696
1697 #: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
1698 msgid "Group Name"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: src/editgroup.c:306
1702 #, fuzzy
1703 msgid "Addresses in Group"
1704 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1705
1706 #: src/editgroup.c:308
1707 msgid " -> "
1708 msgstr ""
1709
1710 #: src/editgroup.c:335
1711 msgid " <- "
1712 msgstr ""
1713
1714 #: src/editgroup.c:337
1715 #, fuzzy
1716 msgid "Available Addresses"
1717 msgstr "Adres e-mail"
1718
1719 #: src/editgroup.c:401
1720 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: src/editgroup.c:450
1724 #, fuzzy
1725 msgid "Edit Group Details"
1726 msgstr "Edytuj grupê"
1727
1728 #: src/editgroup.c:453
1729 #, fuzzy
1730 msgid "Add New Group"
1731 msgstr "Nowa grupa"
1732
1733 #: src/editgroup.c:501
1734 msgid "Edit folder"
1735 msgstr "Edytuj folder"
1736
1737 #: src/editgroup.c:501
1738 msgid "Input the new name of folder:"
1739 msgstr "Podaj nazwê nowego foldera:"
1740
1741 #: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
1742 #: src/folderview.c:2126
1743 msgid "New folder"
1744 msgstr "Nowy katalog"
1745
1746 #: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
1747 msgid "Input the name of new folder:"
1748 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1749
1750 #: src/editjpilot.c:189
1751 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1752 msgstr ""
1753
1754 #: src/editjpilot.c:225
1755 #, fuzzy
1756 msgid "Select JPilot File"
1757 msgstr "Wybierz importowany plik"
1758
1759 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1760 msgid "Edit JPilot Entry"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1764 #: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1765 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
1766 #, fuzzy
1767 msgid " ... "
1768 msgstr "Edycja..."
1769
1770 #: src/editjpilot.c:319
1771 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: src/editjpilot.c:408
1775 msgid "Add New JPilot Entry"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: src/editldap.c:164
1779 msgid "Connected successfully to server"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1783 #, fuzzy
1784 msgid "Could not connect to server"
1785 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
1786
1787 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1788 msgid "Edit LDAP Server"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1792 msgid "Hostname"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1796 #, fuzzy
1797 msgid "Port"
1798 msgstr "Drukuj"
1799
1800 #: src/editldap.c:328
1801 #, fuzzy
1802 msgid " Check Server "
1803 msgstr "Serwer"
1804
1805 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1806 #, fuzzy
1807 msgid "Search Base"
1808 msgstr "B³±d wyszukiwania"
1809
1810 #: src/editldap.c:390
1811 #, fuzzy
1812 msgid "Search Criteria"
1813 msgstr "B³±d wyszukiwania"
1814
1815 #: src/editldap.c:397
1816 #, fuzzy
1817 msgid " Reset "
1818 msgstr " Usuñ "
1819
1820 #: src/editldap.c:402
1821 msgid "Bind DN"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: src/editldap.c:411
1825 #, fuzzy
1826 msgid "Bind Password"
1827 msgstr "Has³o"
1828
1829 #: src/editldap.c:420
1830 msgid "Timeout (secs)"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: src/editldap.c:434
1834 msgid "Maximum Entries"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
1838 msgid "Basic"
1839 msgstr "Podstawowe"
1840
1841 #: src/editldap.c:462
1842 msgid "Extended"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: src/editldap.c:547
1846 #, fuzzy
1847 msgid "Add New LDAP Server"
1848 msgstr "/Dod_aj serwer news"
1849
1850 #: src/editldap_basedn.c:141
1851 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: src/editldap_basedn.c:202
1855 msgid "Available Search Base(s)"
1856 msgstr ""
1857
1858 #: src/editldap_basedn.c:286
1859 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1860 msgstr ""
1861
1862 #: src/editvcard.c:96
1863 msgid "File does not appear to be vCard format."
1864 msgstr ""
1865
1866 #: src/editvcard.c:132
1867 #, fuzzy
1868 msgid "Select vCard File"
1869 msgstr "Wybierz plik"
1870
1871 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1872 msgid "Edit vCard Entry"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: src/editvcard.c:296
1876 msgid "Add New vCard Entry"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: src/exphtmldlg.c:99
1880 msgid "Please specify output directory and file to create."
1881 msgstr ""
1882
1883 #: src/exphtmldlg.c:102
1884 msgid "Select stylesheet and formatting."
1885 msgstr ""
1886
1887 #: src/exphtmldlg.c:105
1888 msgid "File exported successfully."
1889 msgstr ""
1890
1891 #: src/exphtmldlg.c:152
1892 #, c-format
1893 msgid ""
1894 "HTML Output Directory '%s'\n"
1895 "does not exist. OK to create new directory?"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: src/exphtmldlg.c:155
1899 #, fuzzy
1900 msgid "Create Directory"
1901 msgstr "Nie mogê utworzyæ katalogu."
1902
1903 #: src/exphtmldlg.c:164
1904 #, c-format
1905 msgid ""
1906 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1907 "%s"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: src/exphtmldlg.c:166
1911 #, fuzzy
1912 msgid "Failed to Create Directory"
1913 msgstr "Nie mogê utworzyæ katalogu."
1914
1915 #: src/exphtmldlg.c:316
1916 msgid "Select HTML Output File"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: src/exphtmldlg.c:385
1920 msgid "HTML Output File"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: src/exphtmldlg.c:441
1924 msgid "Stylesheet"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
1928 #, fuzzy
1929 msgid "Default"
1930 msgstr "Usuñ"
1931
1932 #: src/exphtmldlg.c:460
1933 #, fuzzy
1934 msgid "Full"
1935 msgstr "Pe³na nazwa"
1936
1937 #: src/exphtmldlg.c:466
1938 #, fuzzy
1939 msgid "Custom"
1940 msgstr "Nag³ówki u¿ytkownika"
1941
1942 #: src/exphtmldlg.c:472
1943 msgid "Custom-2"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: src/exphtmldlg.c:478
1947 msgid "Custom-3"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: src/exphtmldlg.c:484
1951 msgid "Custom-4"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: src/exphtmldlg.c:498
1955 #, fuzzy
1956 msgid "Full Name Format"
1957 msgstr "Pe³na nazwa"
1958
1959 #: src/exphtmldlg.c:505
1960 msgid "First Name, Last Name"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: src/exphtmldlg.c:511
1964 msgid "Last Name, First Name"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: src/exphtmldlg.c:525
1968 msgid "Color Banding"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: src/exphtmldlg.c:531
1972 msgid "Format E-Mail Links"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: src/exphtmldlg.c:537
1976 msgid "Format User Attributes"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
1980 #, fuzzy
1981 msgid "File Name"
1982 msgstr "Nazwa pliku"
1983
1984 #: src/exphtmldlg.c:597
1985 #, fuzzy
1986 msgid "Open with Web Browser"
1987 msgstr "Otwórz z"
1988
1989 #: src/exphtmldlg.c:626
1990 #, fuzzy
1991 msgid "Export Address Book to HTML File"
1992 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku..."
1993
1994 #. Button panel
1995 #: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
1996 #, fuzzy
1997 msgid "Prev"
1998 msgstr "Preferencje"
1999
2000 #: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
2001 msgid "Next"
2002 msgstr "Nastêpna"
2003
2004 #: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
2005 #, fuzzy
2006 msgid "File Info"
2007 msgstr "Nazwa pliku"
2008
2009 #: src/exphtmldlg.c:691
2010 #, fuzzy
2011 msgid "Format"
2012 msgstr "Przeka¿"
2013
2014 #: src/export.c:127
2015 msgid "Export"
2016 msgstr "Eksport"
2017
2018 #: src/export.c:146
2019 msgid "Specify target folder and mbox file."
2020 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
2021
2022 #: src/export.c:156
2023 msgid "Source dir:"
2024 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2025
2026 #: src/export.c:161
2027 msgid "Exporting file:"
2028 msgstr "Eksportowanie pliku:"
2029
2030 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
2031 #: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
2032 msgid " Select... "
2033 msgstr " Wybierz... "
2034
2035 #: src/export.c:219
2036 msgid "Select exporting file"
2037 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2038
2039 #: src/exporthtml.c:799
2040 #, fuzzy
2041 msgid "Full Name"
2042 msgstr "Pe³na nazwa"
2043
2044 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
2045 msgid "Attributes"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: src/exporthtml.c:1004
2049 #, fuzzy
2050 msgid "Sylpheed Address Book"
2051 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
2052
2053 #: src/exporthtml.c:1116
2054 #, fuzzy
2055 msgid "Name already exists but is not a directory."
2056 msgstr "Wybrana nazwa nie jest katalogiem."
2057
2058 #: src/exporthtml.c:1119
2059 #, fuzzy
2060 msgid "No permissions to create directory."
2061 msgstr "Nie mogê utworzyæ katalogu."
2062
2063 #: src/exporthtml.c:1122
2064 msgid "Name is too long."
2065 msgstr ""
2066
2067 #: src/exporthtml.c:1125
2068 #, fuzzy
2069 msgid "Not specified."
2070 msgstr "Nie podano odbiorcy."
2071
2072 #: src/folder.c:408
2073 #, fuzzy
2074 msgid "Counting total number of messages...\n"
2075 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
2076
2077 #: src/foldersel.c:146
2078 msgid "Select folder"
2079 msgstr "Wybierz katalog"
2080
2081 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
2082 msgid "Inbox"
2083 msgstr "Poczta przychodz±ca"
2084
2085 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
2086 #, fuzzy
2087 msgid "Sent"
2088 msgstr "Wy¶lij"
2089
2090 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
2091 msgid "Queue"
2092 msgstr "Kolejka"
2093
2094 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
2095 msgid "Trash"
2096 msgstr "¦mietnik"
2097
2098 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
2099 #, fuzzy
2100 msgid "Drafts"
2101 msgstr "Szablon"
2102
2103 #: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
2104 msgid "/Create _new folder..."
2105 msgstr "/Twórz _nowy katalog..."
2106
2107 #: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
2108 msgid "/_Rename folder..."
2109 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
2110
2111 #: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
2112 msgid "/_Delete folder"
2113 msgstr "/_Usuñ katalog"
2114
2115 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
2116 msgid "/Remove _mailbox"
2117 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
2118
2119 #: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
2120 #: src/folderview.c:331
2121 #, fuzzy
2122 msgid "/_Processing..."
2123 msgstr "/_Drukuj..."
2124
2125 #: src/folderview.c:276
2126 #, fuzzy
2127 msgid "/_Scoring..."
2128 msgstr "/_Drukuj..."
2129
2130 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
2131 #, fuzzy
2132 msgid "/Mark all _read"
2133 msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako prz_eczytane"
2134
2135 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2136 #, fuzzy
2137 msgid "/_Check for new messages"
2138 msgstr "Utwórz now± wiadomo¶æ"
2139
2140 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
2141 #, fuzzy
2142 msgid "/R_escan folder tree"
2143 msgstr "/_Od¶wierz drzewo katalogów"
2144
2145 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
2146 #, fuzzy
2147 msgid "/_Search folder..."
2148 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
2149
2150 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
2151 #, fuzzy
2152 msgid "/S_coring..."
2153 msgstr "/_Drukuj..."
2154
2155 #: src/folderview.c:311
2156 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2157 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
2158
2159 #: src/folderview.c:323
2160 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2161 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
2162
2163 #: src/folderview.c:325
2164 msgid "/_Remove newsgroup"
2165 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
2166
2167 #: src/folderview.c:327
2168 msgid "/Remove _news account"
2169 msgstr "/Usuñ konto _news"
2170
2171 #: src/folderview.c:353
2172 msgid "Creating folder view...\n"
2173 msgstr "Tworzenie widoku katalogów...\n"
2174
2175 #: src/folderview.c:357
2176 msgid "New"
2177 msgstr "Nowy"
2178
2179 #. S_COL_MARK
2180 #: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
2181 msgid "Unread"
2182 msgstr "Nieprzeczytane"
2183
2184 #: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
2185 msgid "#"
2186 msgstr "#"
2187
2188 #: src/folderview.c:576
2189 msgid "Setting folder info...\n"
2190 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu...\n"
2191
2192 #: src/folderview.c:577
2193 msgid "Setting folder info..."
2194 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2195
2196 #: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
2197 #, c-format
2198 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2199 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2200
2201 #: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
2202 #, c-format
2203 msgid "Scanning folder %s ..."
2204 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2205
2206 #: src/folderview.c:803
2207 #, fuzzy
2208 msgid "Rescanning folder tree..."
2209 msgstr "Od¶wie¿anie widoku katalogu..."
2210
2211 #: src/folderview.c:822
2212 #, fuzzy
2213 msgid "Rescanning all folder trees..."
2214 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2215
2216 #: src/folderview.c:1618
2217 #, c-format
2218 msgid "Folder %s is selected\n"
2219 msgstr "Wybrano katalog %s\n"
2220
2221 #: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
2222 msgid "NewFolder"
2223 msgstr "Nowy katalog"
2224
2225 #: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
2226 #, c-format
2227 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2228 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2229
2230 #: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
2231 #: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
2232 #, c-format
2233 msgid "The folder `%s' already exists."
2234 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2235
2236 #: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
2237 #, c-format
2238 msgid "Can't create the folder `%s'."
2239 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
2240
2241 #: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
2242 #, c-format
2243 msgid "Input new name for `%s':"
2244 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2245
2246 #: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
2247 msgid "Rename folder"
2248 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2249
2250 #: src/folderview.c:2027
2251 #, c-format
2252 msgid ""
2253 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2254 "Do you really want to delete?"
2255 msgstr ""
2256 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w '%s' zostan± usuniête.\n"
2257 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2258
2259 #: src/folderview.c:2029
2260 msgid "Delete folder"
2261 msgstr "Usuñ katalog"
2262
2263 #: src/folderview.c:2038
2264 #, c-format
2265 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2266 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu '%s'."
2267
2268 #: src/folderview.c:2091
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid ""
2271 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2272 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2273 msgstr ""
2274 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2275 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2276
2277 #: src/folderview.c:2093
2278 msgid "Remove folder"
2279 msgstr "Usuñ katalog"
2280
2281 #: src/folderview.c:2127
2282 msgid ""
2283 "Input the name of new folder:\n"
2284 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2285 " append `/' at the end of the name)"
2286 msgstr ""
2287 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2288 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2289 "inne, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2290
2291 #: src/folderview.c:2197
2292 #, c-format
2293 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2294 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 '%s' ?"
2295
2296 #: src/folderview.c:2198
2297 msgid "Delete IMAP4 account"
2298 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2299
2300 #: src/folderview.c:2331
2301 #, c-format
2302 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2303 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news '%s' ?"
2304
2305 #: src/folderview.c:2332
2306 msgid "Delete newsgroup"
2307 msgstr "Usuñ grupê news"
2308
2309 #: src/folderview.c:2367
2310 #, c-format
2311 msgid "Really delete news account `%s'?"
2312 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news '%s' ?"
2313
2314 #: src/folderview.c:2368
2315 msgid "Delete news account"
2316 msgstr "Usuñ konto news"
2317
2318 #: src/grouplistdialog.c:173
2319 #, fuzzy
2320 msgid "Subscribe to newsgroup"
2321 msgstr "Subskrybuj grupê news"
2322
2323 #: src/grouplistdialog.c:189
2324 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2325 msgstr ""
2326
2327 #: src/grouplistdialog.c:195
2328 #, fuzzy
2329 msgid "Find groups:"
2330 msgstr "Edytuj grupê"
2331
2332 #: src/grouplistdialog.c:203
2333 #, fuzzy
2334 msgid " Search "
2335 msgstr "Szukaj"
2336
2337 #: src/grouplistdialog.c:215
2338 #, fuzzy
2339 msgid "Newsgroup name"
2340 msgstr "Grupy news:"
2341
2342 #: src/grouplistdialog.c:216
2343 #, fuzzy
2344 msgid "Messages"
2345 msgstr "Wiadomo¶æ"
2346
2347 #: src/grouplistdialog.c:217
2348 #, fuzzy
2349 msgid "Type"
2350 msgstr "Typ MIME "
2351
2352 #: src/grouplistdialog.c:243
2353 msgid "Refresh"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: src/grouplistdialog.c:347
2357 msgid "moderated"
2358 msgstr ""
2359
2360 #: src/grouplistdialog.c:349
2361 msgid "readonly"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: src/grouplistdialog.c:351
2365 msgid "unknown"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: src/grouplistdialog.c:398
2369 #, fuzzy
2370 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2371 msgstr "nie mo¿na otworzyæ listy odbiorców."
2372
2373 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
2374 #, fuzzy
2375 msgid "Done."
2376 msgstr "Zrobiono"
2377
2378 #: src/grouplistdialog.c:477
2379 #, c-format
2380 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: src/gtkspell.c:219
2384 #, c-format
2385 msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: src/gtkspell.c:227
2389 #, c-format
2390 msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: src/gtkspell.c:470
2394 #, fuzzy
2395 msgid "No dictionary selected."
2396 msgstr " element(ów) wybrany(o)"
2397
2398 #: src/gtkspell.c:500
2399 #, c-format
2400 msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: src/gtkspell.c:508
2404 #, c-format
2405 msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: src/gtkspell.c:513
2409 msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
2413 #, c-format
2414 msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: src/gtkspell.c:565
2418 #, c-format
2419 msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: src/gtkspell.c:571
2423 #, c-format
2424 msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
2425 msgstr ""
2426
2427 #: src/gtkspell.c:594
2428 #, c-format
2429 msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: src/gtkspell.c:622
2433 msgid "Pspell: removed all paths.\n"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: src/gtkspell.c:625
2437 #, c-format
2438 msgid "Pspell: added path %s.\n"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: src/gtkspell.c:653
2442 #, c-format
2443 msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
2447 msgid "Normal Mode"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
2451 msgid "Bad Spellers Mode"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: src/gtkspell.c:736
2455 #, c-format
2456 msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: src/gtkspell.c:767
2460 msgid "Unknown suggestion mode."
2461 msgstr ""
2462
2463 #: src/gtkspell.c:986
2464 msgid "No misspelled word found."
2465 msgstr ""
2466
2467 #: src/gtkspell.c:1313
2468 msgid "Replace unknown word"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: src/gtkspell.c:1323
2472 #, c-format
2473 msgid "Replace \"%s\" with: "
2474 msgstr ""
2475
2476 #: src/gtkspell.c:1344
2477 msgid ""
2478 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2479 "will learn from mistake.\n"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: src/gtkspell.c:1459
2483 #, c-format
2484 msgid ""
2485 "Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
2486 "%s\n"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: src/gtkspell.c:1467
2490 #, c-format
2491 msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: src/gtkspell.c:1484
2495 #, c-format
2496 msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
2497 msgstr ""
2498
2499 #: src/gtkspell.c:1493
2500 #, c-format
2501 msgid ""
2502 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2503 "No dictionary found.\n"
2504 "(%s)"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: src/gtkspell.c:1499
2508 msgid ""
2509 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2510 "No dictionary found."
2511 msgstr ""
2512
2513 #: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
2514 msgid "Fast Mode"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: src/gtkspell.c:1760
2518 #, c-format
2519 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: src/gtkspell.c:1773
2523 msgid "Accept in this session"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: src/gtkspell.c:1782
2527 msgid "Add to personal dictionary"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: src/gtkspell.c:1791
2531 #, fuzzy
2532 msgid "Replace with..."
2533 msgstr "/Otwórz _z..."
2534
2535 #: src/gtkspell.c:1801
2536 #, c-format
2537 msgid "Check with %s"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: src/gtkspell.c:1819
2541 msgid "(no suggestions)"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: src/gtkspell.c:1830
2545 #, fuzzy
2546 msgid "Others..."
2547 msgstr "Inne"
2548
2549 #: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
2550 #, fuzzy
2551 msgid "More..."
2552 msgstr "/_Przenie¶..."
2553
2554 #: src/gtkspell.c:1893
2555 #, c-format
2556 msgid "Dictionary: %s"
2557 msgstr ""
2558
2559 #: src/gtkspell.c:1905
2560 #, c-format
2561 msgid "Use alternate (%s)"
2562 msgstr ""
2563
2564 #: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
2565 msgid "Check while typing"
2566 msgstr ""
2567
2568 #: src/gtkspell.c:1972
2569 #, fuzzy
2570 msgid "Change dictionary"
2571 msgstr "Nie mogê utworzyæ katalogu."
2572
2573 #: src/gtkspell.c:2126
2574 #, c-format
2575 msgid ""
2576 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2577 "%s"
2578 msgstr ""
2579
2580 #: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
2581 msgid "Abcdef"
2582 msgstr "Abcdef"
2583
2584 #: src/headerview.c:87
2585 msgid "Creating header view...\n"
2586 msgstr "Tworzenie widoku nag³ówków...\n"
2587
2588 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
2589 msgid "(No From)"
2590 msgstr "(Bez Od)"
2591
2592 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
2593 msgid "(No Subject)"
2594 msgstr "(Bez tematu)"
2595
2596 #: src/imageview.c:48
2597 msgid "Creating image view...\n"
2598 msgstr "Tworzenie widoku obrazu...\n"
2599
2600 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2601 msgid "Can't load the image."
2602 msgstr "Nie mogê za³adowaæ obrazu."
2603
2604 #: src/imap.c:357
2605 #, c-format
2606 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2607 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. Ponowne pod³±czanie...\n"
2608
2609 #: src/imap.c:395
2610 #, fuzzy
2611 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2612 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2613
2614 #: src/imap.c:402
2615 #, c-format
2616 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2617 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2618
2619 #: src/imap.c:585
2620 #, c-format
2621 msgid "message %d has been already cached.\n"
2622 msgstr "wiadomo¶æ %d zosta³a ju¿ zapamiêtana.\n"
2623
2624 #: src/imap.c:599
2625 #, fuzzy, c-format
2626 msgid "can't select mailbox %s\n"
2627 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2628
2629 #: src/imap.c:604
2630 #, c-format
2631 msgid "getting message %d...\n"
2632 msgstr "pobieranie wiadomo¶ci %d...\n"
2633
2634 #: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
2635 #, c-format
2636 msgid "can't fetch message %d\n"
2637 msgstr "nie mo¿na pobraæ wiadomo¶ci %d\n"
2638
2639 #: src/imap.c:638 src/imap.c:647
2640 #, c-format
2641 msgid "can't append message %s\n"
2642 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci %s\n"
2643
2644 #: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
2645 #: src/mh.c:614
2646 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2647 msgstr "katalog ¼ród³owy jest taki sam jak docelowy.\n"
2648
2649 #: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
2650 #, c-format
2651 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
2652 msgstr "Przenoszenie wiadomo¶ci %s%c%d do %s ...\n"
2653
2654 #: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
2655 #, c-format
2656 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2657 msgstr "Kopiowanie wiadomo¶ci %s%c%d do %s ...\n"
2658
2659 #: src/imap.c:887
2660 #, c-format
2661 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2662 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2663
2664 #: src/imap.c:894 src/imap.c:934
2665 msgid "can't expunge\n"
2666 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2667
2668 #: src/imap.c:927
2669 #, c-format
2670 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2671 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
2672
2673 #: src/imap.c:1105
2674 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2675 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
2676
2677 #: src/imap.c:1223
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "Can't create '%s'\n"
2680 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s\n"
2681
2682 #: src/imap.c:1228
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2685 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s\n"
2686
2687 #: src/imap.c:1291
2688 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2689 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2690
2691 #: src/imap.c:1312
2692 msgid "can't create mailbox\n"
2693 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2694
2695 #: src/imap.c:1383
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2698 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2699
2700 #: src/imap.c:1449
2701 msgid "can't delete mailbox\n"
2702 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2703
2704 #: src/imap.c:1482
2705 msgid "can't get envelope\n"
2706 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2707
2708 #: src/imap.c:1490
2709 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2710 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
2711
2712 #: src/imap.c:1512
2713 #, c-format
2714 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2715 msgstr "nie mo¿na parsowaæ koperty: %s\n"
2716
2717 #: src/imap.c:1547
2718 #, c-format
2719 msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
2720 msgstr "Usuwanie zapamiêtanych wiadomo¶ci %d - %d ... "
2721
2722 #: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
2723 #: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
2724 #: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
2725 #: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
2726 #: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
2727 #: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
2728 msgid "done.\n"
2729 msgstr "zrobiono.\n"
2730
2731 #: src/imap.c:1580
2732 msgid "Deleting all cached messages... "
2733 msgstr "Usuwanie wszystkich zapamiêtanych wiadomo¶ci... "
2734
2735 #: src/imap.c:1596
2736 #, c-format
2737 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: src/imap.c:1614
2741 #, c-format
2742 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2743 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2744
2745 #: src/imap.c:1621
2746 #, fuzzy, c-format
2747 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2748 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2749
2750 #: src/imap.c:1637
2751 msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: src/imap.c:1711
2755 msgid "can't get namespace\n"
2756 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
2757
2758 #: src/imap.c:2250
2759 #, c-format
2760 msgid "can't select folder: %s\n"
2761 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
2762
2763 #: src/imap.c:2370
2764 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2765 msgstr "Nie mo¿na zalogowaæ siê do serwera IMAP4.\n"
2766
2767 #: src/imap.c:2625
2768 #, c-format
2769 msgid "can't append %s to %s\n"
2770 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
2771
2772 #: src/imap.c:2630
2773 #, fuzzy
2774 msgid "(sending file...)"
2775 msgstr "Czytanie folderu %s ..."
2776
2777 #: src/imap.c:2666
2778 #, c-format
2779 msgid "can't copy %d to %s\n"
2780 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
2781
2782 #: src/imap.c:2691
2783 #, c-format
2784 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2785 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: STORE %d:%d %s\n"
2786
2787 #: src/imap.c:2705
2788 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2789 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
2790
2791 #: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
2792 #, c-format
2793 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
2797 #, c-format
2798 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: src/import.c:132
2802 msgid "Import"
2803 msgstr "Import"
2804
2805 #: src/import.c:151
2806 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2807 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± oraz docelowy katalog."
2808
2809 #: src/import.c:161
2810 msgid "Importing file:"
2811 msgstr "Importowanie pliku:"
2812
2813 #: src/import.c:166
2814 msgid "Destination dir:"
2815 msgstr "Katalog docelowy:"
2816
2817 #: src/import.c:224
2818 msgid "Select importing file"
2819 msgstr "Wybierz importowany plik"
2820
2821 #: src/importldif.c:117
2822 msgid "Please specify address book name and file to import."
2823 msgstr ""
2824
2825 #: src/importldif.c:120
2826 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2827 msgstr ""
2828
2829 #: src/importldif.c:123
2830 #, fuzzy
2831 msgid "File imported."
2832 msgstr "Nazwa pliku"
2833
2834 #: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2835 #, fuzzy
2836 msgid "Please select a file."
2837 msgstr "Wybierz klucz dla `%s'"
2838
2839 #: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2840 msgid "Address book name must be supplied."
2841 msgstr ""
2842
2843 #: src/importldif.c:317
2844 msgid "Error reading LDIF fields."
2845 msgstr ""
2846
2847 #: src/importldif.c:341
2848 msgid "LDIF file imported successfully."
2849 msgstr ""
2850
2851 #: src/importldif.c:426
2852 #, fuzzy
2853 msgid "Select LDIF File"
2854 msgstr "Wybierz plik"
2855
2856 #: src/importldif.c:542
2857 msgid "S"
2858 msgstr ""
2859
2860 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2861 msgid "LDIF Field"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: src/importldif.c:544
2865 msgid "Attribute Name"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: src/importldif.c:602
2869 msgid "Attribute"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
2873 msgid "Select"
2874 msgstr "Wybierz"
2875
2876 #: src/importldif.c:674
2877 #, fuzzy
2878 msgid "File Name :"
2879 msgstr "Nazwa pliku"
2880
2881 #: src/importldif.c:684
2882 msgid "Records :"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: src/importldif.c:712
2886 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: src/importmutt.c:143
2890 #, fuzzy
2891 msgid "Error importing MUTT file."
2892 msgstr "Wybierz importowany plik"
2893
2894 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2895 #: src/importpine.c:329
2896 #, fuzzy
2897 msgid "Please select a file to import."
2898 msgstr "Wybierz klucz dla `%s'"
2899
2900 #: src/importmutt.c:185
2901 #, fuzzy
2902 msgid "Select MUTT File"
2903 msgstr "Wybierz plik"
2904
2905 #: src/importmutt.c:239
2906 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: src/importpine.c:143
2910 #, fuzzy
2911 msgid "Error importing Pine file."
2912 msgstr "Wybierz importowany plik"
2913
2914 #: src/importpine.c:185
2915 #, fuzzy
2916 msgid "Select Pine File"
2917 msgstr "Wybierz plik"
2918
2919 #: src/importpine.c:239
2920 msgid "Import Pine file into Address Book"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
2924 msgid "Standby"
2925 msgstr "Oczekiwanie"
2926
2927 #: src/inc.c:349
2928 msgid "Retrieving new messages"
2929 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2930
2931 #: src/inc.c:513
2932 msgid "Retrieving"
2933 msgstr "Pobieranie"
2934
2935 #: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
2936 msgid "Done"
2937 msgstr "Zrobiono"
2938
2939 #: src/inc.c:523
2940 #, fuzzy
2941 msgid "Cancelled"
2942 msgstr "Anuluj"
2943
2944 #: src/inc.c:528
2945 #, fuzzy
2946 msgid "Connection failed"
2947 msgstr "B³±d konwersji kodu.\n"
2948
2949 #: src/inc.c:531
2950 #, fuzzy
2951 msgid "Auth failed"
2952 msgstr "Do³±cz plik"
2953
2954 #: src/inc.c:543
2955 #, c-format
2956 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2957 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
2958
2959 #: src/inc.c:627
2960 #, fuzzy
2961 msgid "Some errors occured while getting mail."
2962 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
2963
2964 #: src/inc.c:670
2965 #, c-format
2966 msgid "getting new messages of account %s...\n"
2967 msgstr "pobieranie nowych wiadomo¶ci z konta %s ...\n"
2968
2969 #: src/inc.c:678
2970 #, c-format
2971 msgid "%s: Retrieving new messages"
2972 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2973
2974 #: src/inc.c:706
2975 #, c-format
2976 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2977 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
2978
2979 #: src/inc.c:714
2980 #, c-format
2981 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2982 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
2983
2984 #: src/inc.c:721
2985 #, c-format
2986 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2987 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
2988
2989 #: src/inc.c:920 src/inc.c:986
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2992 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%d / %d bajtów)"
2993
2994 #: src/inc.c:951
2995 #, fuzzy
2996 msgid "Authenticating..."
2997 msgstr "Autentykacja"
2998
2999 #: src/inc.c:955
3000 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3001 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
3002
3003 #: src/inc.c:959
3004 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3005 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
3006
3007 #: src/inc.c:963
3008 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3009 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
3010
3011 #: src/inc.c:967
3012 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3013 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
3014
3015 #: src/inc.c:971
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
3018 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%d / %d bajtów)"
3019
3020 #: src/inc.c:1002
3021 msgid "Deleting message"
3022 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci"
3023
3024 #: src/inc.c:1006
3025 msgid "Quitting"
3026 msgstr "Wychodzenie"
3027
3028 #: src/inc.c:1041
3029 msgid "a message won't be received\n"
3030 msgstr "wiadomo¶æ nie mo¿e byæ odebrana\n"
3031
3032 #: src/inc.c:1072
3033 msgid "Error occurred while processing mail."
3034 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
3035
3036 #: src/inc.c:1076
3037 msgid "No disk space left."
3038 msgstr "Brak miejsca na dysku."
3039
3040 #: src/inc.c:1177
3041 msgid "no messages in local mailbox.\n"
3042 msgstr "brak wiadomo¶ci w lokalnej skrzynce.\n"
3043
3044 #: src/inc.c:1193
3045 #, c-format
3046 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3047 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s do %s...\n"
3048
3049 #: src/inputdialog.c:151
3050 #, c-format
3051 msgid "Input password for %s on %s:"
3052 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3053
3054 #: src/inputdialog.c:153
3055 msgid "Input password"
3056 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3057
3058 #: src/logwindow.c:50
3059 msgid "Creating log window...\n"
3060 msgstr "Tworzenie okna dziennika...\n"
3061
3062 #: src/logwindow.c:54
3063 msgid "Protocol log"
3064 msgstr "Dziennik protoko³u"
3065
3066 #. for gettext
3067 #: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
3068 #, c-format
3069 msgid ""
3070 "File `%s' already exists.\n"
3071 "Can't create folder."
3072 msgstr ""
3073 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3074 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3075
3076 #: src/main.c:161
3077 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3078 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3079
3080 #: src/main.c:248
3081 msgid ""
3082 "GnuPG is not installed properly.\n"
3083 "OpenPGP support disabled."
3084 msgstr ""
3085 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany.\n"
3086 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
3087
3088 #: src/main.c:367
3089 #, c-format
3090 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3091 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3092
3093 #: src/main.c:370
3094 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3095 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3096
3097 #: src/main.c:371
3098 msgid "  --receive              receive new messages"
3099 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3100
3101 #: src/main.c:372
3102 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3103 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3104
3105 #: src/main.c:373
3106 #, fuzzy
3107 msgid "  --send                 send all queued messages"
3108 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3109
3110 #: src/main.c:374
3111 #, fuzzy
3112 msgid "  --status               show the total number of messages"
3113 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3114
3115 #: src/main.c:375
3116 msgid "  --debug                debug mode"
3117 msgstr "  --debug                tryb debug"
3118
3119 #: src/main.c:376
3120 msgid "  --help                 display this help and exit"
3121 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3122
3123 #: src/main.c:377
3124 msgid "  --version              output version information and exit"
3125 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3126
3127 #: src/main.c:402
3128 msgid "Composing message exists. Really quit?"
3129 msgstr "Tworzenie nowej wiadomo¶ci. Wyj¶æ?"
3130
3131 #: src/main.c:409
3132 msgid "Queued messages"
3133 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3134
3135 #: src/main.c:410
3136 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3137 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3138
3139 #. remote command mode
3140 #: src/main.c:493
3141 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3142 msgstr "Jest ju¿ uruchomiona kopia programu Sylpheed.\n"
3143
3144 #: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
3145 #, fuzzy
3146 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3147 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
3148
3149 #: src/mainwindow.c:494
3150 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3151 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
3152
3153 #: src/mainwindow.c:495
3154 #, fuzzy
3155 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3156 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
3157
3158 #: src/mainwindow.c:496
3159 #, fuzzy
3160 msgid "/_File/_Rescan folder tree"
3161 msgstr "/_Plik/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:497
3164 msgid "/_File/_Folder"
3165 msgstr "/_Plik/_Katalog"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:498
3168 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3169 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
3170
3171 #: src/mainwindow.c:500
3172 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3173 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
3174
3175 #: src/mainwindow.c:501
3176 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3177 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
3178
3179 #: src/mainwindow.c:502
3180 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3181 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3182
3183 #: src/mainwindow.c:503
3184 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3185 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3186
3187 #: src/mainwindow.c:504
3188 msgid "/_File/Empty _trash"
3189 msgstr "/_Plik/Opró¿nij ¶mie_tnik"
3190
3191 #: src/mainwindow.c:505
3192 #, fuzzy
3193 msgid "/_File/_Work offline"
3194 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:507
3197 msgid "/_File/_Save as..."
3198 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3199
3200 #: src/mainwindow.c:508
3201 msgid "/_File/_Print..."
3202 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3203
3204 #: src/mainwindow.c:510
3205 msgid "/_File/E_xit"
3206 msgstr "/_Plik/_Koniec"
3207
3208 #: src/mainwindow.c:515
3209 #, fuzzy
3210 msgid "/_Edit/Select thread"
3211 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
3212
3213 #: src/mainwindow.c:517
3214 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3215 msgstr ""
3216
3217 #: src/mainwindow.c:519
3218 #, fuzzy
3219 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3220 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3221
3222 #: src/mainwindow.c:521
3223 msgid "/_View/Show or hi_de"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: src/mainwindow.c:522
3227 #, fuzzy
3228 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3229 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi"
3230
3231 #: src/mainwindow.c:524
3232 #, fuzzy
3233 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3234 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:526
3237 #, fuzzy
3238 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3239 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3240
3241 #: src/mainwindow.c:528
3242 #, fuzzy
3243 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3244 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3245
3246 #: src/mainwindow.c:530
3247 #, fuzzy
3248 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3249 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi/¯ade_n"
3250
3251 #: src/mainwindow.c:532
3252 #, fuzzy
3253 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3254 msgstr "/_Widok/Pa_sek statusu"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:535
3257 #, fuzzy
3258 msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
3259 msgstr "/_Widok/_Oddzielne drzewo katalogów"
3260
3261 #: src/mainwindow.c:536
3262 #, fuzzy
3263 msgid "/_View/Separate _Message View"
3264 msgstr "/_Widok/Oddzielny widok wiado_mo¶ci"
3265
3266 #: src/mainwindow.c:537
3267 #, fuzzy
3268 msgid "/_View/E_xpand Summary View"
3269 msgstr "Widok ³±czny :)"
3270
3271 #: src/mainwindow.c:538
3272 #, fuzzy
3273 msgid "/_View/Ex_pand Message View"
3274 msgstr "/_Widok/Widok wiado_mo¶ci"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:540
3277 #, fuzzy
3278 msgid "/_View/_Sort"
3279 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi"
3280
3281 #: src/mainwindow.c:541
3282 #, fuzzy
3283 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3284 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj/Sortuj wg _numeru"
3285
3286 #: src/mainwindow.c:542
3287 #, fuzzy
3288 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3289 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj/Sortuj wg w_ielko¶ci"
3290
3291 #: src/mainwindow.c:543
3292 #, fuzzy
3293 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3294 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj/Sortuj wg _daty"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:544
3297 #, fuzzy
3298 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3299 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj wg pola _od"
3300
3301 #: src/mainwindow.c:545
3302 #, fuzzy
3303 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3304 msgstr "/Pod_sumowanie/Sortuj wg _tematu"
3305
3306 #: src/mainwindow.c:546
3307 #, fuzzy
3308 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3309 msgstr "/_Widok/_Oddzielne drzewo katalogów"
3310
3311 #: src/mainwindow.c:548
3312 #, fuzzy
3313 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3314 msgstr "/_Widok/Pa_sek statusu"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:549
3317 #, fuzzy
3318 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3319 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi/¯ade_n"
3320
3321 #: src/mainwindow.c:550
3322 #, fuzzy
3323 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3324 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ j_ako za³±cznik"
3325
3326 #: src/mainwindow.c:552
3327 #, fuzzy
3328 msgid "/_View/_Sort/---"
3329 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3330
3331 #: src/mainwindow.c:553
3332 #, fuzzy
3333 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3334 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj/_Attract wg tematu"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:555
3337 #, fuzzy
3338 msgid "/_View/Th_read view"
3339 msgstr "/_Widok/Widok wiado_mo¶ci"
3340
3341 #: src/mainwindow.c:556
3342 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: src/mainwindow.c:557
3346 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: src/mainwindow.c:558
3350 #, fuzzy
3351 msgid "/_View/_Hide read messages"
3352 msgstr "/_Widok/Oddzielny widok wiado_mo¶ci"
3353
3354 #: src/mainwindow.c:559
3355 #, fuzzy
3356 msgid "/_View/Set display _item..."
3357 msgstr "/Pod_sumowanie/Ustaw wy¶wietlane _elementy..."
3358
3359 #: src/mainwindow.c:562
3360 #, fuzzy
3361 msgid "/_View/_Go to"
3362 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:563
3365 #, fuzzy
3366 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3367 msgstr "/Pod_sumowanie/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3368
3369 #: src/mainwindow.c:564
3370 #, fuzzy
3371 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3372 msgstr "/Pod_sumowanie/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3373
3374 #: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
3375 #: src/mainwindow.c:580
3376 #, fuzzy
3377 msgid "/_View/_Go to/---"
3378 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3379
3380 #: src/mainwindow.c:566
3381 #, fuzzy
3382 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3383 msgstr "Nastêpna nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3384
3385 #: src/mainwindow.c:568
3386 #, fuzzy
3387 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3388 msgstr "/Pod_sumowanie/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3389
3390 #: src/mainwindow.c:571
3391 #, fuzzy
3392 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3393 msgstr "/_Widok/Oddzielny widok wiado_mo¶ci"
3394
3395 #: src/mainwindow.c:573
3396 #, fuzzy
3397 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3398 msgstr "Nastêpna nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3399
3400 #: src/mainwindow.c:576
3401 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: src/mainwindow.c:578
3405 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3406 msgstr ""
3407
3408 #: src/mainwindow.c:581
3409 #, fuzzy
3410 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3411 msgstr "/Pod_sumowanie/Id¼ do inne_go katalogu"
3412
3413 #: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
3414 msgid "/_View/_Code set/---"
3415 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3416
3417 #: src/mainwindow.c:589
3418 msgid "/_View/_Code set"
3419 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3420
3421 #: src/mainwindow.c:590
3422 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3423 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3424
3425 #: src/mainwindow.c:593
3426 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3427 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:597
3430 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3431 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3432
3433 #: src/mainwindow.c:601
3434 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3435 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3436
3437 #: src/mainwindow.c:603
3438 #, fuzzy
3439 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3440 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3441
3442 #: src/mainwindow.c:607
3443 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3444 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:610
3447 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3448 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:612
3451 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3452 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:615
3455 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3456 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3457
3458 #: src/mainwindow.c:618
3459 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3460 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:621
3463 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3464 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:623
3467 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3468 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3469
3470 #: src/mainwindow.c:625
3471 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3472 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3473
3474 #: src/mainwindow.c:629
3475 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3476 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:632
3479 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3480 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:635
3483 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3484 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:637
3487 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3488 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3489
3490 #: src/mainwindow.c:641
3491 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3492 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3493
3494 #: src/mainwindow.c:643
3495 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3496 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3497
3498 #: src/mainwindow.c:645
3499 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3500 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:647
3503 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3504 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3505
3506 #: src/mainwindow.c:650
3507 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3508 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3509
3510 #: src/mainwindow.c:652
3511 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3512 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3513
3514 #: src/mainwindow.c:655
3515 #, fuzzy
3516 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3517 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3518
3519 #: src/mainwindow.c:657
3520 #, fuzzy
3521 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3522 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
3525 #, fuzzy
3526 msgid "/_View/Open in new _window"
3527 msgstr "/Ot_wórz w nowym oknie"
3528
3529 #: src/mainwindow.c:666
3530 #, fuzzy
3531 msgid "/_View/Mess_age source"
3532 msgstr "/_Widok/Widok wiado_mo¶ci"
3533
3534 #: src/mainwindow.c:667
3535 #, fuzzy
3536 msgid "/_View/Show all _header"
3537 msgstr "/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3538
3539 #: src/mainwindow.c:669
3540 #, fuzzy
3541 msgid "/_View/_Update summary"
3542 msgstr "/_Widok/Pa_sek statusu"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:672
3545 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3546 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3547
3548 #: src/mainwindow.c:673
3549 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3550 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:675
3553 #, fuzzy
3554 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3555 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3556
3557 #: src/mainwindow.c:677
3558 #, fuzzy
3559 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3560 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3561
3562 #: src/mainwindow.c:679
3563 #, fuzzy
3564 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3565 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3566
3567 #: src/mainwindow.c:680
3568 #, fuzzy
3569 msgid "/_Message/Compose a news message"
3570 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:681
3573 msgid "/_Message/_Reply"
3574 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:682
3577 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3578 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz nadawc_y"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:683
3581 #, fuzzy
3582 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3583 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
3584
3585 #: src/mainwindow.c:684
3586 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3587 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz w_szystkim"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:685
3590 msgid "/_Message/_Forward"
3591 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ da_lej"
3592
3593 #: src/mainwindow.c:686
3594 #, fuzzy
3595 msgid "/_Message/Bounce"
3596 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
3597
3598 #: src/mainwindow.c:688
3599 msgid "/_Message/Re-_edit"
3600 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_eedytuj"
3601
3602 #: src/mainwindow.c:690
3603 msgid "/_Message/M_ove..."
3604 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
3605
3606 #: src/mainwindow.c:691
3607 msgid "/_Message/_Copy..."
3608 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
3609
3610 #: src/mainwindow.c:692
3611 msgid "/_Message/_Delete"
3612 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3613
3614 #: src/mainwindow.c:694
3615 msgid "/_Message/_Mark"
3616 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:695
3619 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3620 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
3621
3622 #: src/mainwindow.c:696
3623 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3624 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
3625
3626 #: src/mainwindow.c:697
3627 msgid "/_Message/_Mark/---"
3628 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
3629
3630 #: src/mainwindow.c:698
3631 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3632 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
3633
3634 #: src/mainwindow.c:699
3635 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3636 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3637
3638 #: src/mainwindow.c:701
3639 #, fuzzy
3640 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3641 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3642
3643 #: src/mainwindow.c:704
3644 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3645 msgstr ""
3646
3647 #: src/mainwindow.c:706
3648 #, fuzzy
3649 msgid "/_Tools/_Address book..."
3650 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:707
3653 #, fuzzy
3654 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3655 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
3656
3657 #: src/mainwindow.c:709
3658 #, fuzzy
3659 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3660 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3661
3662 #: src/mainwindow.c:710
3663 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3664 msgstr ""
3665
3666 #: src/mainwindow.c:712
3667 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3668 msgstr ""
3669
3670 #: src/mainwindow.c:715
3671 #, fuzzy
3672 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3673 msgstr "/Pod_sumowanie/_Filtruj wiadomo¶ci"
3674
3675 #: src/mainwindow.c:716
3676 #, fuzzy
3677 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3678 msgstr "/_Plik/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:717
3681 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3682 msgstr ""
3683
3684 #: src/mainwindow.c:719
3685 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: src/mainwindow.c:721
3689 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: src/mainwindow.c:723
3693 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: src/mainwindow.c:728
3697 #, fuzzy
3698 msgid "/_Tools/E_xecute"
3699 msgstr "/_Wykonaj"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:730
3702 #, fuzzy
3703 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3704 msgstr "/Pod_sumowanie/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
3705
3706 #: src/mainwindow.c:733
3707 #, fuzzy
3708 msgid "/_Tools/_Log window"
3709 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _logów"
3710
3711 #: src/mainwindow.c:735
3712 msgid "/_Configuration"
3713 msgstr "/Konfigura_cja"
3714
3715 #: src/mainwindow.c:736
3716 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3717 msgstr "/Konfigura_cja/Preferen_cje..."
3718
3719 #: src/mainwindow.c:738
3720 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3721 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawienia _filtrowania"
3722
3723 #: src/mainwindow.c:740
3724 #, fuzzy
3725 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3726 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawienia _filtrowania"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:742
3729 #, fuzzy
3730 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3731 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawienia _filtrowania"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:744
3734 #, fuzzy
3735 msgid "/_Configuration/_Template..."
3736 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawienia _filtrowania"
3737
3738 #: src/mainwindow.c:745
3739 #, fuzzy
3740 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3741 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3742
3743 #: src/mainwindow.c:746
3744 msgid "/_Configuration/---"
3745 msgstr "/Konfigura_cja/---"
3746
3747 #: src/mainwindow.c:747
3748 #, fuzzy
3749 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3750 msgstr "/Konfigura_cja/_Preferencje konta..."
3751
3752 #: src/mainwindow.c:749
3753 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3754 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3755
3756 #: src/mainwindow.c:751
3757 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3758 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3759
3760 #: src/mainwindow.c:753
3761 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3762 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:757
3765 msgid "/_Help/_Manual"
3766 msgstr "/_Pomoc/_Manual"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:758
3769 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3770 msgstr "/_Pomoc/_Manual/Angi_elski"
3771
3772 #: src/mainwindow.c:759
3773 #, fuzzy
3774 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3775 msgstr "/_Pomoc/_Manual/_Japoñski"
3776
3777 #: src/mainwindow.c:760
3778 #, fuzzy
3779 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3780 msgstr "/_Pomoc/_Manual/Angi_elski"
3781
3782 #: src/mainwindow.c:761
3783 #, fuzzy
3784 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3785 msgstr "/_Pomoc/_Manual/Angi_elski"
3786
3787 #: src/mainwindow.c:762
3788 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3789 msgstr "/_Pomoc/_Manual/_Japoñski"
3790
3791 #: src/mainwindow.c:763
3792 #, fuzzy
3793 msgid "/_Help/_FAQ"
3794 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:764
3797 #, fuzzy
3798 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3799 msgstr "/_Pomoc/_Manual/Angi_elski"
3800
3801 #: src/mainwindow.c:765
3802 #, fuzzy
3803 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3804 msgstr "/_Pomoc/_Manual"
3805
3806 #: src/mainwindow.c:766
3807 #, fuzzy
3808 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3809 msgstr "/_Pomoc/_Manual/Angi_elski"
3810
3811 #: src/mainwindow.c:767
3812 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: src/mainwindow.c:768
3816 #, fuzzy
3817 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3818 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:769
3821 msgid "/_Help/---"
3822 msgstr "/_Pomoc/---"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:774
3825 #, fuzzy
3826 msgid "/Reply with _quote"
3827 msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
3828
3829 #: src/mainwindow.c:775
3830 #, fuzzy
3831 msgid "/_Reply without quote"
3832 msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
3833
3834 #: src/mainwindow.c:779
3835 #, fuzzy
3836 msgid "/Reply to all with _quote"
3837 msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
3838
3839 #: src/mainwindow.c:780
3840 #, fuzzy
3841 msgid "/_Reply to all without quote"
3842 msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:784
3845 #, fuzzy
3846 msgid "/Reply to sender with _quote"
3847 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:785
3850 #, fuzzy
3851 msgid "/_Reply to sender without quote"
3852 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y"
3853
3854 #: src/mainwindow.c:789
3855 msgid "/_Forward message (inline style)"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: src/mainwindow.c:790
3859 #, fuzzy
3860 msgid "/Forward message as _attachment"
3861 msgstr "/Przeka¿ jako za³±cznik"
3862
3863 #: src/mainwindow.c:831
3864 msgid "Creating main window...\n"
3865 msgstr "Tworzenie g³ównego okna...\n"
3866
3867 #: src/mainwindow.c:1017
3868 #, c-format
3869 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3870 msgstr "Okno g³ówne: b³±d alokacji kolorów %d\n"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
3873 msgid "Untitled"
3874 msgstr "Bez tytu³u"
3875
3876 #: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
3877 msgid "none"
3878 msgstr "¿aden"
3879
3880 #: src/mainwindow.c:1290
3881 #, c-format
3882 msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: src/mainwindow.c:1370
3886 #, c-format
3887 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
3888 msgstr "pozycja okna: x = %d, y = %d\n"
3889
3890 #: src/mainwindow.c:1388
3891 msgid "Empty trash"
3892 msgstr "Opró¿nij ¶mietnik"
3893
3894 #: src/mainwindow.c:1389
3895 msgid "Empty all messages in trash?"
3896 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci ze ¶mietnika?"
3897
3898 #: src/mainwindow.c:1415
3899 msgid "Add mailbox"
3900 msgstr "Dodaj skrzynkê"
3901
3902 #: src/mainwindow.c:1416
3903 msgid ""
3904 "Input the location of mailbox.\n"
3905 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3906 "scanned automatically."
3907 msgstr ""
3908 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
3909 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona \n"
3910 "automatycznie przeskanowana."
3911
3912 #: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
3913 #, c-format
3914 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3915 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
3918 msgid "Mailbox"
3919 msgstr "Skrzynka"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
3922 msgid ""
3923 "Creation of the mailbox failed.\n"
3924 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3925 "there."
3926 msgstr ""
3927 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
3928 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
3929
3930 #: src/mainwindow.c:1453
3931 #, fuzzy
3932 msgid "Add mbox mailbox"
3933 msgstr "Dodaj skrzynkê"
3934
3935 #: src/mainwindow.c:1454
3936 msgid "Input the location of mailbox."
3937 msgstr ""
3938
3939 #: src/mainwindow.c:1475
3940 #, fuzzy
3941 msgid "Creation of the mailbox failed."
3942 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
3943
3944 #: src/mainwindow.c:1775
3945 msgid "Setting widgets..."
3946 msgstr "Ustawienia wid¿etów"
3947
3948 #: src/mainwindow.c:1781
3949 msgid "Sylpheed - Folder View"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
3953 msgid "Sylpheed - Message View"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: src/mainwindow.c:2003
3957 msgid "Get"
3958 msgstr "Odbierz"
3959
3960 #: src/mainwindow.c:2004
3961 #, fuzzy
3962 msgid "Get new mail from current account"
3963 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza pocztê dla tego konta"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:2009
3966 msgid "Get all"
3967 msgstr "Odbierz wsz."
3968
3969 #: src/mainwindow.c:2010
3970 #, fuzzy
3971 msgid "Get new mail from all accounts"
3972 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3973
3974 #: src/mainwindow.c:2021
3975 msgid "Send queued message(s)"
3976 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶ci z kolejki"
3977
3978 #: src/mainwindow.c:2030
3979 msgid "Email"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: src/mainwindow.c:2031
3983 #, fuzzy
3984 msgid "Compose an email message"
3985 msgstr "Utwórz now± wiadomo¶æ"
3986
3987 #: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
3988 msgid "News"
3989 msgstr "News"
3990
3991 #: src/mainwindow.c:2041
3992 #, fuzzy
3993 msgid "Compose a news message"
3994 msgstr "Utwórz now± wiadomo¶æ"
3995
3996 #: src/mainwindow.c:2053
3997 msgid "Reply"
3998 msgstr "Odpowiedz"
3999
4000 #: src/mainwindow.c:2054
4001 msgid "Reply to the message - Right button: more options"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: src/mainwindow.c:2064
4005 msgid "All"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: src/mainwindow.c:2065
4009 msgid "Reply to all - Right button: more options"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: src/mainwindow.c:2074
4013 #, fuzzy
4014 msgid "Sender"
4015 msgstr "Wy¶lij"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:2075
4018 msgid "Reply to sender - Right button: more options"
4019 msgstr ""
4020
4021 #: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
4022 msgid "Forward"
4023 msgstr "Przeka¿"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:2085
4026 msgid "Forward the message - Right button: more options"
4027 msgstr ""
4028
4029 #: src/mainwindow.c:2096
4030 msgid "Delete the message"
4031 msgstr "Usuñ wiadomo¶æ"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
4034 #: src/prefs_matcher.c:157
4035 msgid "Execute"
4036 msgstr "Wykonaj"
4037
4038 #: src/mainwindow.c:2105
4039 msgid "Execute marked process"
4040 msgstr "Wykonaj zaznaczony proces"
4041
4042 #: src/mainwindow.c:2114
4043 msgid "Next unread message"
4044 msgstr "Nastêpna nieprzeczytana wiadomo¶æ"
4045
4046 #: src/mainwindow.c:2125
4047 msgid "Prefs"
4048 msgstr "Preferencje"
4049
4050 #: src/mainwindow.c:2126
4051 #, fuzzy
4052 msgid "Common preferences"
4053 msgstr "Wspólne preferencje "
4054
4055 #: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
4056 msgid "Account"
4057 msgstr "Konto"
4058
4059 #: src/mainwindow.c:2134
4060 msgid "Account setting"
4061 msgstr "Ustawienia konta"
4062
4063 #: src/mainwindow.c:2560
4064 msgid "Exit"
4065 msgstr "Koniec programu"
4066
4067 #: src/mainwindow.c:2560
4068 msgid "Exit this program?"
4069 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
4070
4071 #: src/mainwindow.c:2945
4072 #, c-format
4073 msgid "forced charset: %s\n"
4074 msgstr "wymuszona strona kodowa: %s\n"
4075
4076 #: src/matcher.c:308
4077 #, c-format
4078 msgid "Command exit code: %i\n"
4079 msgstr ""
4080
4081 #: src/matcher.c:965
4082 #, fuzzy
4083 msgid "filename is not set"
4084 msgstr "Brak nazwy nag³ówka."
4085
4086 #: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
4087 #: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
4088 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
4089 #: src/prefs_filter.c:868
4090 msgid "(none)"
4091 msgstr "(¿aden)"
4092
4093 #: src/matcher.c:1178
4094 #, fuzzy
4095 msgid "Writing matcher configuration...\n"
4096 msgstr "Zapisywanie ustawieñ filtra...\n"
4097
4098 #: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
4099 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
4100 #: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
4101 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
4102 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
4103 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
4104 #: src/procmime.c:814
4105 msgid "failed to write configuration to file\n"
4106 msgstr "b³±d podczas zapisu konfiguracji do pliku\n"
4107
4108 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
4109 msgid "can't write to temporary file\n"
4110 msgstr "nie mo¿na zapisaæ do pliku tymczasowego\n"
4111
4112 #: src/mbox.c:70
4113 #, c-format
4114 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
4115 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s do %s...\n"
4116
4117 #: src/mbox.c:80
4118 msgid "can't read mbox file.\n"
4119 msgstr "nie mo¿na odczytaæ pliku mbox.\n"
4120
4121 #: src/mbox.c:87
4122 #, c-format
4123 msgid "invalid mbox format: %s\n"
4124 msgstr "niepoprawny format mbox: %s\n"
4125
4126 #: src/mbox.c:94
4127 #, c-format
4128 msgid "malformed mbox: %s\n"
4129 msgstr "uszkodzona skrzynka: %s\n"
4130
4131 #: src/mbox.c:113
4132 msgid "can't open temporary file\n"
4133 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego\n"
4134
4135 #: src/mbox.c:165
4136 #, c-format
4137 msgid ""
4138 "unescaped From found:\n"
4139 "%s"
4140 msgstr ""
4141
4142 #: src/mbox.c:249
4143 #, c-format
4144 msgid "%d messages found.\n"
4145 msgstr "%d wiadomo¶ci znaleziono.\n"
4146
4147 #: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
4148 #, c-format
4149 msgid "can't create lock file %s\n"
4150 msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku lock %s\n"
4151
4152 #: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
4153 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
4154 msgstr "je¶li to mo¿liwe, u¿yj 'flock' zamiast 'file'.\n"
4155
4156 #: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
4157 #, c-format
4158 msgid "can't create %s\n"
4159 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s\n"
4160
4161 #: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
4162 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
4163 msgstr "skrzynka w posiadaniu innego procesu, oczekiwanie...\n"
4164
4165 #: src/mbox.c:314
4166 #, c-format
4167 msgid "can't lock %s\n"
4168 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ %s\n"
4169
4170 #: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
4171 msgid "invalid lock type\n"
4172 msgstr "nieprawid³owy typ blokady\n"
4173
4174 #: src/mbox.c:354
4175 #, c-format
4176 msgid "can't unlock %s\n"
4177 msgstr "nie mo¿na odblokowaæ %s\n"
4178
4179 #: src/mbox.c:385
4180 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
4181 msgstr "nie mo¿na skróciæ do zera.\n"
4182
4183 #: src/mbox.c:406
4184 #, c-format
4185 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
4186 msgstr "Eksportowanie wiadomo¶ci z %s do %s...\n"
4187
4188 #: src/mbox_folder.c:255
4189 #, fuzzy, c-format
4190 msgid "could not lock read file %s\n"
4191 msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku lock %s\n"
4192
4193 #: src/mbox_folder.c:274
4194 #, fuzzy, c-format
4195 msgid "could not lock write file %s\n"
4196 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku\n"
4197
4198 #: src/mbox_folder.c:833
4199 #, fuzzy, c-format
4200 msgid "read mbox - %s\n"
4201 msgstr "uszkodzona skrzynka: %s\n"
4202
4203 #: src/mbox_folder.c:864
4204 #, fuzzy, c-format
4205 msgid "read mbox from file - %s\n"
4206 msgstr "nie mo¿na odczytaæ pliku mbox.\n"
4207
4208 #: src/mbox_folder.c:1414
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "unvalid file - %s.\n"
4211 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4212
4213 #: src/mbox_folder.c:1426
4214 #, fuzzy, c-format
4215 msgid "invalid file - %s.\n"
4216 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4217
4218 #: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
4219 #: src/utils.c:1958
4220 #, c-format
4221 msgid "writing to %s failed.\n"
4222 msgstr "b³±d zapisu do %s.\n"
4223
4224 #: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
4225 #, c-format
4226 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
4227 msgstr "Ostatni numer w katalogu %s = %d\n"
4228
4229 #: src/mbox_folder.c:1960
4230 #, c-format
4231 msgid "no modification - %s\n"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: src/mbox_folder.c:1964
4235 #, c-format
4236 msgid "save modification - %s\n"
4237 msgstr ""
4238
4239 #: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
4240 #, fuzzy, c-format
4241 msgid "can't rename %s to %s\n"
4242 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
4243
4244 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
4245 #, c-format
4246 msgid "%i messages written - %s\n"
4247 msgstr ""
4248
4249 #: src/mbox_folder.c:2054
4250 #, fuzzy, c-format
4251 msgid "no deleted messages - %s\n"
4252 msgstr "wygenerowany Message-ID: %s\n"
4253
4254 #: src/mbox_folder.c:2058
4255 #, fuzzy, c-format
4256 msgid "purge deleted messages - %s\n"
4257 msgstr "wygenerowany Message-ID: %s\n"
4258
4259 #: src/mbox_folder.c:2236
4260 #, fuzzy
4261 msgid "Cannot rename folder item"
4262 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
4263
4264 #: src/menu.c:100
4265 #, c-format
4266 msgid "unknown menu entry %s\n"
4267 msgstr ""
4268
4269 #: src/message_search.c:88
4270 #, fuzzy
4271 msgid "Find in current message"
4272 msgstr "Wysy³anie wiadomo¶ci"
4273
4274 #: src/message_search.c:106
4275 msgid "Find text:"
4276 msgstr ""
4277
4278 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
4279 msgid "Case sensitive"
4280 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
4281
4282 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
4283 msgid "Backward search"
4284 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
4285
4286 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
4287 msgid "Search"
4288 msgstr "Szukaj"
4289
4290 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
4291 msgid "Search failed"
4292 msgstr "B³±d wyszukiwania"
4293
4294 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
4295 msgid "Search string not found."
4296 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
4297
4298 #: src/message_search.c:191
4299 #, fuzzy
4300 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4301 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek listy; zacz±æ od koñca?"
4302
4303 #: src/message_search.c:194
4304 #, fuzzy
4305 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4306 msgstr "Osi±gniêto koniec listy; zacz±æ od pocz±tku?"
4307
4308 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
4309 msgid "Search finished"
4310 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
4311
4312 #: src/messageview.c:72
4313 msgid "Creating message view...\n"
4314 msgstr "Tworzenie widoku wiadomo¶ci...\n"
4315
4316 #: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
4317 msgid "can't open mark file\n"
4318 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku zaznaczeñ\n"
4319
4320 #: src/messageview.c:351
4321 #, fuzzy
4322 msgid ""
4323 "Error occurred while sending the notification.\n"
4324 "Put this notification into queue folder?"
4325 msgstr ""
4326 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
4327 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
4328
4329 #: src/messageview.c:357
4330 #, fuzzy
4331 msgid "Can't queue the notification."
4332 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
4333
4334 #: src/messageview.c:360
4335 #, fuzzy
4336 msgid "Error occurred while sending the notification."
4337 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
4338
4339 #: src/messageview.c:411
4340 msgid "Return Receipt"
4341 msgstr ""
4342
4343 #: src/messageview.c:411
4344 msgid "Send return receipt ?"
4345 msgstr ""
4346
4347 #: src/messageview.c:415
4348 #, fuzzy
4349 msgid "Error occurred while sending notification."
4350 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
4351
4352 #: src/mh.c:242
4353 #, c-format
4354 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4355 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ wiadomo¶ci  %s do %s\n"
4356
4357 #: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
4358 msgid "Can't open mark file.\n"
4359 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku zaznaczeñ.\n"
4360
4361 #: src/mh.c:967
4362 msgid "\tSearching uncached messages... "
4363 msgstr "\tWyszukiwanie niezapamiêtanych wiadomo¶ci... "
4364
4365 #: src/mh.c:1022
4366 #, c-format
4367 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
4368 msgstr "Znaleziono %d niezapamiêtanych wiadomo¶ci.\n"
4369
4370 #: src/mh.c:1028
4371 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
4372 msgstr "\tSortowanie niezapamiêtanych wiadomo¶ci w kolejno¶ci numerycznej... "
4373
4374 #: src/mimeview.c:116
4375 msgid "/_Open"
4376 msgstr "/_Otwórz"
4377
4378 #: src/mimeview.c:117
4379 msgid "/Open _with..."
4380 msgstr "/Otwórz _z..."
4381
4382 #: src/mimeview.c:118
4383 msgid "/_Display as text"
4384 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
4385
4386 #: src/mimeview.c:119
4387 #, fuzzy
4388 msgid "/_Display image"
4389 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
4390
4391 #: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
4392 msgid "/_Save as..."
4393 msgstr "/Zapi_sz jako..."
4394
4395 #: src/mimeview.c:123
4396 msgid "/_Check signature"
4397 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
4398
4399 #: src/mimeview.c:148
4400 msgid "Creating MIME view...\n"
4401 msgstr "Tworzenie widoku MIME...\n"
4402
4403 #: src/mimeview.c:151
4404 msgid "MIME Type"
4405 msgstr "Typ MIME "
4406
4407 #: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
4408 msgid "Text"
4409 msgstr "Tekst"
4410
4411 #: src/mimeview.c:270
4412 msgid "Select \"Check signature\" to check"
4413 msgstr "Wybierz \"Sprawd¼ podpis\" by sprawdziæ"
4414
4415 #: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
4416 msgid "Can't save the part of multipart message."
4417 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
4418
4419 #: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
4420 msgid "Save as"
4421 msgstr "Zapisz jako"
4422
4423 #: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
4424 msgid "Overwrite"
4425 msgstr "Nadpisz"
4426
4427 #: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
4428 msgid "Overwrite existing file?"
4429 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
4430
4431 #: src/mimeview.c:896
4432 msgid "Open with"
4433 msgstr "Otwórz z"
4434
4435 #: src/mimeview.c:897
4436 #, c-format
4437 msgid ""
4438 "Enter the command line to open file:\n"
4439 "(`%s' will be replaced with file name)"
4440 msgstr ""
4441 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
4442 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4443
4444 #: src/mimeview.c:953
4445 #, c-format
4446 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
4447 msgstr "Niepoprawne polecenie podgl±du MIME: '%s'"
4448
4449 #: src/news.c:147
4450 #, c-format
4451 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4452 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
4453
4454 #: src/news.c:255
4455 #, c-format
4456 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
4457 msgstr "Po³±czenie NNTP %s:%d zosta³o zerwane. Ponowne pod³±czanie...\n"
4458
4459 #: src/news.c:331
4460 #, c-format
4461 msgid "article %d has been already cached.\n"
4462 msgstr "artyku³ %d zosta³ ju¿ zapamiêtany.\n"
4463
4464 #: src/news.c:344
4465 #, c-format
4466 msgid "can't select group %s\n"
4467 msgstr "nie mo¿na wybraæ grupy: %s\n"
4468
4469 #: src/news.c:349
4470 #, c-format
4471 msgid "getting article %d...\n"
4472 msgstr "pobieranie artyku³u %d...\n"
4473
4474 #: src/news.c:354
4475 #, c-format
4476 msgid "can't read article %d\n"
4477 msgstr "nie mo¿na odczytaæ artyku³u %d\n"
4478
4479 #: src/news.c:379 src/news.c:693
4480 #, c-format
4481 msgid "can't set group: %s\n"
4482 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
4483
4484 #: src/news.c:472
4485 #, fuzzy
4486 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
4487 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
4488
4489 #: src/news.c:572
4490 msgid "can't post article.\n"
4491 msgstr "nie mo¿na wys³aæ artyku³u.\n"
4492
4493 #: src/news.c:596
4494 #, c-format
4495 msgid "can't retrieve article %d\n"
4496 msgstr "nie mo¿na odebraæ artyku³u %d\n"
4497
4498 #: src/news.c:699
4499 #, c-format
4500 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4501 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
4502
4503 #: src/news.c:708
4504 msgid "no new articles.\n"
4505 msgstr "brak nowych artyku³ów.\n"
4506
4507 #: src/news.c:721
4508 #, c-format
4509 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4510 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
4511
4512 #: src/news.c:724
4513 msgid "can't get xover\n"
4514 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
4515
4516 #: src/news.c:730
4517 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4518 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
4519
4520 #: src/news.c:738
4521 #, c-format
4522 msgid "invalid xover line: %s\n"
4523 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4524
4525 #: src/news.c:756 src/news.c:781
4526 msgid "can't get xhdr\n"
4527 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
4528
4529 #: src/news.c:764 src/news.c:789
4530 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4531 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
4532
4533 #: src/news.c:921
4534 #, c-format
4535 msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
4536 msgstr "\tUsuwanie zapamiêtanych artyku³ów 1 - %d ... "
4537
4538 #: src/news.c:950
4539 msgid "\tDeleting all cached articles... "
4540 msgstr "\tUsuwanie wszystkich zapamiêtanych artyku³ów... "
4541
4542 #: src/nntp.c:57
4543 #, c-format
4544 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
4545 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
4546
4547 #: src/nntp.c:134 src/nntp.c:197
4548 #, c-format
4549 msgid "protocol error: %s\n"
4550 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
4551
4552 #: src/nntp.c:157 src/nntp.c:203
4553 msgid "protocol error\n"
4554 msgstr "b³±d protoko³u\n"
4555
4556 #: src/nntp.c:253 src/nntp.c:259
4557 msgid "Error occurred while posting\n"
4558 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
4559
4560 #: src/passphrase.c:85
4561 msgid "Passphrase"
4562 msgstr "Has³o"
4563
4564 #: src/passphrase.c:253
4565 msgid "[no user id]"
4566 msgstr "[ brak identyfikatora ]"
4567
4568 #: src/passphrase.c:257
4569 #, c-format
4570 msgid ""
4571 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4572 "\n"
4573 "  %.*s  \n"
4574 "(%.*s)\n"
4575 msgstr ""
4576 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
4577 "\n"
4578 "  %.*s  \n"
4579 "(%.*s)\n"
4580
4581 #: src/passphrase.c:261
4582 msgid ""
4583 "Bad passphrase! Try again...\n"
4584 "\n"
4585 msgstr ""
4586 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
4587 "\n"
4588
4589 #: src/pop.c:50
4590 #, fuzzy, c-format
4591 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4592 msgstr "Wysy³anie wiadomo¶ci (%d / %d) (%d / %d bajtów)"
4593
4594 #: src/pop.c:104 src/pop.c:134 src/pop.c:186
4595 #, fuzzy
4596 msgid "error occurred on authentication\n"
4597 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autoryzacji\n"
4598
4599 #: src/pop.c:152
4600 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4601 msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znaczika czasowego APOP\n"
4602
4603 #: src/pop.c:158
4604 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4605 msgstr "B³±d sk³adni przy znaczniku czasowym powitania\n"
4606
4607 #: src/pop.c:209 src/pop.c:244
4608 msgid "POP3 protocol error\n"
4609 msgstr "B³±d protoko³u POP3\n"
4610
4611 #: src/pop.c:552
4612 #, fuzzy
4613 msgid "error occurred on DELE\n"
4614 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autoryzacji\n"
4615
4616 #: src/pop.c:648
4617 #, fuzzy, c-format
4618 msgid "next to delete %i\n"
4619 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
4620
4621 #: src/prefs.c:54
4622 msgid "Reading configuration...\n"
4623 msgstr "Odczytywanie konfiguracji...\n"
4624
4625 #: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
4626 #, c-format
4627 msgid "Found %s\n"
4628 msgstr "Znaleziono: %s\n"
4629
4630 #: src/prefs.c:88
4631 msgid "Finished reading configuration.\n"
4632 msgstr "Ukoñczono czytanie konfiguracji.\n"
4633
4634 #: src/prefs.c:215
4635 msgid "Configuration is saved.\n"
4636 msgstr "Konfiguracja zapisana.\n"
4637
4638 #: src/prefs.c:270
4639 #, c-format
4640 msgid "no permission - %s\n"
4641 msgstr ""
4642
4643 #: src/prefs.c:477
4644 msgid "Apply"
4645 msgstr "Zastosuj"
4646
4647 #: src/prefs_account.c:581
4648 msgid "Opening account preferences window...\n"
4649 msgstr "Otwieranie okna preferencji konta...\n"
4650
4651 #: src/prefs_account.c:611
4652 #, c-format
4653 msgid "Account%d"
4654 msgstr "Konto%d"
4655
4656 #: src/prefs_account.c:630
4657 msgid "Preferences for new account"
4658 msgstr "Preferencje nowego konta"
4659
4660 #: src/prefs_account.c:635
4661 #, fuzzy
4662 msgid "Account preferences"
4663 msgstr "Wspólne preferencje "
4664
4665 #: src/prefs_account.c:663
4666 msgid "Creating account preferences window...\n"
4667 msgstr "Tworzenie okna preferencji okna...\n"
4668
4669 #: src/prefs_account.c:683 src/prefs_account.c:1498 src/prefs_common.c:964
4670 #: src/selective_download.c:501
4671 msgid "Receive"
4672 msgstr "Odbieranie"
4673
4674 #: src/prefs_account.c:687 src/prefs_common.c:968
4675 msgid "Compose"
4676 msgstr "Utwórz"
4677
4678 #: src/prefs_account.c:690 src/prefs_common.c:981
4679 msgid "Privacy"
4680 msgstr "Prywatno¶æ"
4681
4682 #: src/prefs_account.c:694
4683 msgid "SSL"
4684 msgstr ""
4685
4686 #: src/prefs_account.c:697
4687 msgid "Advanced"
4688 msgstr "Zaawansowane"
4689
4690 #: src/prefs_account.c:775
4691 msgid "Name of this account"
4692 msgstr "Nazwa tego konta"
4693
4694 #: src/prefs_account.c:784
4695 #, fuzzy
4696 msgid "Set as default"
4697 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
4698
4699 #: src/prefs_account.c:788
4700 msgid "Personal information"
4701 msgstr "Informacje osobiste"
4702
4703 #: src/prefs_account.c:797
4704 msgid "Full name"
4705 msgstr "Pe³na nazwa"
4706
4707 #: src/prefs_account.c:803
4708 msgid "Mail address"
4709 msgstr "Adres e-mail"
4710
4711 #: src/prefs_account.c:809
4712 msgid "Organization"
4713 msgstr "Organizacja"
4714
4715 #: src/prefs_account.c:833
4716 msgid "Server information"
4717 msgstr "Informacje o serwerze"
4718
4719 #: src/prefs_account.c:854
4720 msgid "POP3 (normal)"
4721 msgstr "POP3 (normalny)"
4722
4723 #: src/prefs_account.c:856
4724 msgid "POP3 (APOP auth)"
4725 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
4726
4727 #: src/prefs_account.c:858 src/prefs_account.c:1709
4728 msgid "IMAP4"
4729 msgstr "IMAP4"
4730
4731 #: src/prefs_account.c:860
4732 msgid "News (NNTP)"
4733 msgstr "News (NNTP)"
4734
4735 #: src/prefs_account.c:862
4736 msgid "None (local)"
4737 msgstr "¯aden (lokalnie)"
4738
4739 #: src/prefs_account.c:882
4740 msgid "This server requires authentication"
4741 msgstr "Ten serwer wymaga autoryzacji"
4742
4743 #: src/prefs_account.c:926
4744 msgid "News server"
4745 msgstr "Serwer news"
4746
4747 #: src/prefs_account.c:932
4748 msgid "Server for receiving"
4749 msgstr "Serwer dla odbioru"
4750
4751 #: src/prefs_account.c:938
4752 #, fuzzy
4753 msgid "Local mailbox file"
4754 msgstr "nie mo¿na odczytaæ pliku mbox.\n"
4755
4756 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4757 #: src/prefs_account.c:945
4758 msgid "SMTP server (send)"
4759 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
4760
4761 #: src/prefs_account.c:953
4762 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4763 msgstr ""
4764
4765 #: src/prefs_account.c:962
4766 msgid "command to send mails"
4767 msgstr ""
4768
4769 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4770 #: src/prefs_account.c:969 src/prefs_account.c:1217
4771 msgid "User ID"
4772 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
4773
4774 #: src/prefs_account.c:975 src/prefs_account.c:1226
4775 msgid "Password"
4776 msgstr "Has³o"
4777
4778 #: src/prefs_account.c:1040
4779 msgid "POP3"
4780 msgstr "POP3"
4781
4782 #: src/prefs_account.c:1053
4783 #, fuzzy
4784 msgid "Remove messages on server when received for "
4785 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
4786
4787 #: src/prefs_account.c:1059
4788 msgid " days"
4789 msgstr ""
4790
4791 #: src/prefs_account.c:1063
4792 msgid "(Setting to 0 days will delete messages immediately)"
4793 msgstr ""
4794
4795 #: src/prefs_account.c:1068
4796 msgid "Download all messages on server"
4797 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
4798
4799 #: src/prefs_account.c:1074
4800 msgid "Receive size limit"
4801 msgstr ""
4802
4803 #: src/prefs_account.c:1088
4804 msgid "Filter messages on receiving"
4805 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
4806
4807 #: src/prefs_account.c:1096
4808 #, fuzzy
4809 msgid "Default inbox"
4810 msgstr "Standardowy Sign Key"
4811
4812 #: src/prefs_account.c:1119
4813 #, fuzzy
4814 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4815 msgstr ""
4816 "Podczas wchodzenia do katalogu otwórz pierwsz± nieprzeczytan± wiadomo¶æ"
4817
4818 #: src/prefs_account.c:1126
4819 #, fuzzy
4820 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4821 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza pocztê dla tego konta"
4822
4823 #: src/prefs_account.c:1174
4824 msgid "Add Date header field"
4825 msgstr "Dodaj pole Data do nag³ówka"
4826
4827 #: src/prefs_account.c:1175
4828 msgid "Generate Message-ID"
4829 msgstr "Generuj Message-ID"
4830
4831 #: src/prefs_account.c:1182
4832 msgid "Add user-defined header"
4833 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
4834
4835 #: src/prefs_account.c:1184 src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:2352
4836 msgid " Edit... "
4837 msgstr "Edycja..."
4838
4839 #: src/prefs_account.c:1194
4840 msgid "Authentication"
4841 msgstr "Autentykacja"
4842
4843 #: src/prefs_account.c:1202
4844 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4845 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
4846
4847 #: src/prefs_account.c:1248
4848 msgid ""
4849 "If you leave these entries empty, the same\n"
4850 "user ID and password as receiving will be used."
4851 msgstr ""
4852
4853 #: src/prefs_account.c:1257
4854 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4855 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
4856
4857 #: src/prefs_account.c:1294
4858 msgid "Signature file"
4859 msgstr "Plik podpisu"
4860
4861 #: src/prefs_account.c:1302
4862 #, fuzzy
4863 msgid "Automatically set the following addresses"
4864 msgstr "Automatycznie ustaw nastêpuj±ce adresy"
4865
4866 #. to
4867 #: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:47
4868 msgid "Cc"
4869 msgstr "Kopia"
4870
4871 #: src/prefs_account.c:1324
4872 msgid "Bcc"
4873 msgstr "Ukryta kopia"
4874
4875 #: src/prefs_account.c:1337
4876 msgid "Reply-To"
4877 msgstr "Adres zwrotny"
4878
4879 #: src/prefs_account.c:1383
4880 #, fuzzy
4881 msgid "Default Actions"
4882 msgstr "Standardowy Sign Key"
4883
4884 #: src/prefs_account.c:1391
4885 msgid "Encrypt message by default"
4886 msgstr "Standardowo szyfruj wiadomo¶æ"
4887
4888 #: src/prefs_account.c:1394
4889 msgid "Plain ASCII-armored"
4890 msgstr ""
4891
4892 #: src/prefs_account.c:1399
4893 msgid "Sign message by default"
4894 msgstr "Standardowo podpisz wiadomo¶æ"
4895
4896 #: src/prefs_account.c:1401
4897 msgid "Sign key"
4898 msgstr "Klucz"
4899
4900 #: src/prefs_account.c:1409
4901 msgid "Use default GnuPG key"
4902 msgstr "U¿yj standardowego klucza GnuPG"
4903
4904 #: src/prefs_account.c:1418
4905 msgid "Select key by your email address"
4906 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
4907
4908 #: src/prefs_account.c:1427
4909 msgid "Specify key manually"
4910 msgstr "Okre¶l klucz rêcznie"
4911
4912 #: src/prefs_account.c:1443
4913 msgid "User or key ID:"
4914 msgstr "U¿ytkownik lub klucz ID:"
4915
4916 #: src/prefs_account.c:1468
4917 msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
4918 msgstr ""
4919
4920 #: src/prefs_account.c:1469
4921 msgid ""
4922 "Its not recommend to use the old style plain ASCII-\n"
4923 "armored mode for encrypted messages. It doesn't comply\n"
4924 "with the RFC 3156 - MIME security with OpenPGP."
4925 msgstr ""
4926
4927 #: src/prefs_account.c:1506
4928 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4929 msgstr ""
4930
4931 #: src/prefs_account.c:1508
4932 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4933 msgstr ""
4934
4935 #: src/prefs_account.c:1510
4936 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4937 msgstr ""
4938
4939 #: src/prefs_account.c:1512
4940 msgid "Send (SMTP)"
4941 msgstr ""
4942
4943 #: src/prefs_account.c:1520
4944 msgid "Don't use SSL"
4945 msgstr ""
4946
4947 #: src/prefs_account.c:1529
4948 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4949 msgstr ""
4950
4951 #: src/prefs_account.c:1538
4952 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4953 msgstr ""
4954
4955 #: src/prefs_account.c:1655
4956 msgid "Specify SMTP port"
4957 msgstr "Okre¶l port SMTP"
4958
4959 #: src/prefs_account.c:1661
4960 msgid "Specify POP3 port"
4961 msgstr "Okre¶l port POP3"
4962
4963 #: src/prefs_account.c:1667
4964 msgid "Specify IMAP4 port"
4965 msgstr "Okre¶l port IMAP4"
4966
4967 #: src/prefs_account.c:1673
4968 msgid "Specify NNTP port"
4969 msgstr "Okre¶l port NNTP"
4970
4971 #: src/prefs_account.c:1678
4972 msgid "Specify domain name"
4973 msgstr "Okre¶l nazwê domeny"
4974
4975 #: src/prefs_account.c:1688
4976 msgid "Tunnel command to open connection"
4977 msgstr ""
4978
4979 #: src/prefs_account.c:1696
4980 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4981 msgstr ""
4982
4983 #: src/prefs_account.c:1720
4984 msgid "IMAP server directory"
4985 msgstr "Katalog serwera IMAP4."
4986
4987 #: src/prefs_account.c:1774
4988 #, fuzzy
4989 msgid "Put sent messages to"
4990 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci do Poczta wys³ana"
4991
4992 #: src/prefs_account.c:1776
4993 #, fuzzy
4994 msgid "Put draft messages to"
4995 msgstr "Dziel wiadomo¶æ przy"
4996
4997 #: src/prefs_account.c:1778
4998 #, fuzzy
4999 msgid "Put deleted messages to"
5000 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
5001
5002 #: src/prefs_account.c:1842
5003 #, fuzzy
5004 msgid "Account name is not entered."
5005 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
5006
5007 #: src/prefs_account.c:1846
5008 msgid "Mail address is not entered."
5009 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
5010
5011 #: src/prefs_account.c:1851
5012 msgid "SMTP server is not entered."
5013 msgstr "Nie okre¶lono serwera SMTP."
5014
5015 #: src/prefs_account.c:1856
5016 msgid "User ID is not entered."
5017 msgstr "Nie okre¶lono ID u¿ytkownika."
5018
5019 #: src/prefs_account.c:1861
5020 msgid "POP3 server is not entered."
5021 msgstr "Nie okre¶lono serwera POP3."
5022
5023 #: src/prefs_account.c:1866
5024 msgid "IMAP4 server is not entered."
5025 msgstr "Nie okre¶lono serwera IMAP4."
5026
5027 #: src/prefs_account.c:1871
5028 msgid "NNTP server is not entered."
5029 msgstr "Nie okre¶lono serwera NNTP."
5030
5031 #: src/prefs_account.c:1877
5032 #, fuzzy
5033 msgid "local mailbox filename is not entered."
5034 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
5035
5036 #: src/prefs_account.c:1883
5037 #, fuzzy
5038 msgid "mail command is not entered."
5039 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
5040
5041 #: src/prefs_common.c:943
5042 msgid "Creating common preferences window...\n"
5043 msgstr "Tworzenie okna preferencji...\n"
5044
5045 #: src/prefs_common.c:947
5046 msgid "Common Preferences"
5047 msgstr "Preferencje"
5048
5049 #: src/prefs_common.c:971
5050 #, fuzzy
5051 msgid "Spell Checker"
5052 msgstr "Ca³y nag³ówek"
5053
5054 #: src/prefs_common.c:974
5055 #, fuzzy
5056 msgid "Quote"
5057 msgstr "Kolejka"
5058
5059 #: src/prefs_common.c:976
5060 msgid "Display"
5061 msgstr "Wy¶wietlanie"
5062
5063 #: src/prefs_common.c:978
5064 msgid "Message"
5065 msgstr "Wiadomo¶æ"
5066
5067 #: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:324
5068 msgid "Other"
5069 msgstr "Inne"
5070
5071 #: src/prefs_common.c:1036 src/prefs_common.c:1256
5072 msgid "External program"
5073 msgstr "Program zewnêtrzny"
5074
5075 #: src/prefs_common.c:1045
5076 msgid "Use external program for incorporation"
5077 msgstr ""
5078
5079 #: src/prefs_common.c:1052 src/prefs_common.c:1271
5080 msgid "Command"
5081 msgstr "Polecenie"
5082
5083 #: src/prefs_common.c:1066
5084 msgid "Local spool"
5085 msgstr "Lokalny Spool"
5086
5087 #: src/prefs_common.c:1077
5088 msgid "Incorporate from spool"
5089 msgstr ""
5090
5091 #: src/prefs_common.c:1079
5092 msgid "Filter on incorporation"
5093 msgstr ""
5094
5095 #: src/prefs_common.c:1087
5096 msgid "Spool directory"
5097 msgstr "Katalog Spool"
5098
5099 #: src/prefs_common.c:1105
5100 msgid "Auto-check new mail"
5101 msgstr "Automatycznie sprawdzaj pocztê"
5102
5103 #: src/prefs_common.c:1107
5104 #, fuzzy
5105 msgid "every"
5106 msgstr "Serwer"
5107
5108 #: src/prefs_common.c:1119 src/prefs_common.c:2502
5109 msgid "minute(s)"
5110 msgstr "minuta(y)"
5111
5112 #: src/prefs_common.c:1128
5113 msgid "Check new mail on startup"
5114 msgstr "Sprawd¼ pocztê przy starcie"
5115
5116 #: src/prefs_common.c:1131
5117 msgid "No error popup on receive error"
5118 msgstr ""
5119
5120 #: src/prefs_common.c:1133
5121 msgid "Update all local folders after incorporation"
5122 msgstr ""
5123
5124 #: src/prefs_common.c:1136
5125 msgid "Run command when new mail arrives"
5126 msgstr ""
5127
5128 #: src/prefs_common.c:1146
5129 msgid "after autochecking"
5130 msgstr ""
5131
5132 #: src/prefs_common.c:1148
5133 msgid "after manual checking"
5134 msgstr ""
5135
5136 #: src/prefs_common.c:1162
5137 #, c-format
5138 msgid ""
5139 "Command  to execute:\n"
5140 "(use %d as number of new mails)"
5141 msgstr ""
5142
5143 #: src/prefs_common.c:1188
5144 #, fuzzy
5145 msgid ""
5146 "Maximum number of articles to download\n"
5147 "(unlimited if 0 is specified)"
5148 msgstr ""
5149 "Maksymalna liczba artyku³ów do odebrania\n"
5150 "(bez ograniczeñ - 0)"
5151
5152 #: src/prefs_common.c:1264
5153 msgid "Use external program for sending"
5154 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do wysy³ania"
5155
5156 #: src/prefs_common.c:1290
5157 #, fuzzy
5158 msgid "Save sent messages to Sent"
5159 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci do Poczta wys³ana"
5160
5161 #: src/prefs_common.c:1292
5162 msgid "Queue messages that fail to send"
5163 msgstr "Kolejkuj wiadomo¶ci których nie da³o siê wys³aæ"
5164
5165 #: src/prefs_common.c:1294
5166 msgid "Send return receipt on request"
5167 msgstr ""
5168
5169 #: src/prefs_common.c:1300
5170 msgid "Outgoing codeset"
5171 msgstr "Strona kodowa dla wychodz±cych"
5172
5173 #: src/prefs_common.c:1315
5174 msgid "Automatic (Recommended)"
5175 msgstr "Automatycznie (Zalecane)"
5176
5177 #: src/prefs_common.c:1316
5178 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5179 msgstr "7 bitów ascii (US-ASCII)"
5180
5181 #: src/prefs_common.c:1318
5182 msgid "Unicode (UTF-8)"
5183 msgstr "Unicode (UTF-8)"
5184
5185 #: src/prefs_common.c:1320
5186 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5187 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
5188
5189 #: src/prefs_common.c:1321
5190 #, fuzzy
5191 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5192 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
5193
5194 #: src/prefs_common.c:1322
5195 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5196 msgstr "Europa ¦odkowa (ISO-8859-2)"
5197
5198 #: src/prefs_common.c:1323
5199 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5200 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
5201
5202 #: src/prefs_common.c:1324
5203 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5204 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-4)"
5205
5206 #: src/prefs_common.c:1325
5207 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5208 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
5209
5210 #: src/prefs_common.c:1326
5211 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5212 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
5213
5214 #: src/prefs_common.c:1328
5215 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5216 msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
5217
5218 #: src/prefs_common.c:1330
5219 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5220 msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
5221
5222 #: src/prefs_common.c:1332
5223 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5224 msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
5225
5226 #: src/prefs_common.c:1333
5227 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5228 msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
5229
5230 #: src/prefs_common.c:1335
5231 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5232 msgstr "Japonia (ISO-2022-JP)"
5233
5234 #: src/prefs_common.c:1337
5235 msgid "Japanese (EUC-JP)"
5236 msgstr "Japonia (EUC-JP)"
5237
5238 #: src/prefs_common.c:1338
5239 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5240 msgstr "Japonia (Shift_JIS)"
5241
5242 #: src/prefs_common.c:1340
5243 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5244 msgstr "Uproszczony Chiny (GB2312)"
5245
5246 #: src/prefs_common.c:1341
5247 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5248 msgstr "Tradycyjny Chiny (Big5)"
5249
5250 #: src/prefs_common.c:1343
5251 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5252 msgstr "Tradycyjny Chiny (EUC-TW)"
5253
5254 #: src/prefs_common.c:1344
5255 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5256 msgstr "Chiny (ISO-2022-CN)"
5257
5258 #: src/prefs_common.c:1346
5259 msgid "Korean (EUC-KR)"
5260 msgstr "Korea (EUC-KR)"
5261
5262 #: src/prefs_common.c:1347
5263 msgid "Thai (TIS-620)"
5264 msgstr ""
5265
5266 #: src/prefs_common.c:1348
5267 msgid "Thai (Windows-874)"
5268 msgstr ""
5269
5270 #: src/prefs_common.c:1357
5271 msgid ""
5272 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
5273 "for the current locale will be used."
5274 msgstr ""
5275
5276 #: src/prefs_common.c:1485
5277 #, fuzzy
5278 msgid "Select dictionaries location"
5279 msgstr "Wybierz katalog docelowy"
5280
5281 #. spell checker defaults
5282 #: src/prefs_common.c:1548
5283 msgid "Global spelling checker settings"
5284 msgstr ""
5285
5286 #: src/prefs_common.c:1555
5287 msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
5288 msgstr ""
5289
5290 #: src/prefs_common.c:1566
5291 #, fuzzy
5292 msgid "Enable alternate dictionary"
5293 msgstr "W³±cz widok w±tków w podsumowaniu"
5294
5295 #: src/prefs_common.c:1568
5296 msgid ""
5297 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
5298 "with the last used dictionary faster."
5299 msgstr ""
5300
5301 #: src/prefs_common.c:1579
5302 msgid "Dictionaries path:"
5303 msgstr ""
5304
5305 #: src/prefs_common.c:1606
5306 #, fuzzy
5307 msgid "Default dictionary:"
5308 msgstr "Standardowy Sign Key"
5309
5310 #. Suggestion mode
5311 #: src/prefs_common.c:1622
5312 #, fuzzy
5313 msgid "Default suggestion mode"
5314 msgstr "Standardowy Sign Key"
5315
5316 #. Color
5317 #: src/prefs_common.c:1637
5318 msgid "Misspelled word color:"
5319 msgstr ""
5320
5321 #: src/prefs_common.c:1747
5322 #, fuzzy
5323 msgid "Insert signature automatically"
5324 msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
5325
5326 #: src/prefs_common.c:1752
5327 msgid "Signature separator"
5328 msgstr "Oddzielenie podpisu"
5329
5330 #. Account autoselection
5331 #: src/prefs_common.c:1763
5332 #, fuzzy
5333 msgid "Automatic account selection"
5334 msgstr "Wybór fontu"
5335
5336 #: src/prefs_common.c:1771
5337 #, fuzzy
5338 msgid "when replying"
5339 msgstr "Cytuj wiadomo¶æ przy odpowiedzi"
5340
5341 #: src/prefs_common.c:1773
5342 msgid "when forwarding"
5343 msgstr ""
5344
5345 #: src/prefs_common.c:1775
5346 msgid "when re-editing"
5347 msgstr ""
5348
5349 #: src/prefs_common.c:1782
5350 #, fuzzy
5351 msgid "Automatically launch the external editor"
5352 msgstr "Automatycznie sprawd¼ podpisy"
5353
5354 #: src/prefs_common.c:1791 src/prefs_filtering.c:231
5355 #, fuzzy
5356 msgid "Forward as attachment"
5357 msgstr "/Przeka¿ jako za³±cznik"
5358
5359 #: src/prefs_common.c:1794
5360 msgid "Block cursor"
5361 msgstr ""
5362
5363 #: src/prefs_common.c:1797
5364 msgid "Keep the original 'From' header when bouncing"
5365 msgstr ""
5366
5367 #: src/prefs_common.c:1803
5368 msgid "Undo level"
5369 msgstr ""
5370
5371 #. line-wrapping
5372 #: src/prefs_common.c:1818
5373 #, fuzzy
5374 msgid "Message wrapping"
5375 msgstr "Wiadomo¶æ"
5376
5377 #: src/prefs_common.c:1832
5378 msgid "Wrap messages at"
5379 msgstr "Dziel wiadomo¶æ przy"
5380
5381 #: src/prefs_common.c:1844
5382 msgid "characters"
5383 msgstr "znakach"
5384
5385 #: src/prefs_common.c:1854
5386 msgid "Wrap quotation"
5387 msgstr "Dziel cytat"
5388
5389 #: src/prefs_common.c:1856
5390 msgid "Wrap before sending"
5391 msgstr "Dziel przed wys³aniem"
5392
5393 #: src/prefs_common.c:1859
5394 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5395 msgstr ""
5396
5397 #. reply
5398 #: src/prefs_common.c:1923
5399 #, fuzzy
5400 msgid "Reply will quote by default"
5401 msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
5402
5403 #: src/prefs_common.c:1925
5404 #, fuzzy
5405 msgid "Reply format"
5406 msgstr "Format daty"
5407
5408 #: src/prefs_common.c:1940 src/prefs_common.c:1979
5409 msgid "Quotation mark"
5410 msgstr "Znak cytowania"
5411
5412 #. forward
5413 #: src/prefs_common.c:1964
5414 #, fuzzy
5415 msgid "Forward format"
5416 msgstr "Przeka¿"
5417
5418 #: src/prefs_common.c:2008
5419 msgid " Description of symbols "
5420 msgstr " Opis symboli "
5421
5422 #. quote chars
5423 #: src/prefs_common.c:2016
5424 #, fuzzy
5425 msgid "Quoting characters"
5426 msgstr "znakach"
5427
5428 #: src/prefs_common.c:2031
5429 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5430 msgstr ""
5431
5432 #: src/prefs_common.c:2084
5433 msgid "Font"
5434 msgstr "Font"
5435
5436 #: src/prefs_common.c:2113
5437 msgid "Small"
5438 msgstr ""
5439
5440 #: src/prefs_common.c:2132
5441 msgid "Normal"
5442 msgstr ""
5443
5444 #: src/prefs_common.c:2151
5445 #, fuzzy
5446 msgid "Bold"
5447 msgstr "Katalog"
5448
5449 #: src/prefs_common.c:2176
5450 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5451 msgstr "T³umacz nazwê nag³ówka (jak np. 'Od:', 'Temat:')"
5452
5453 #: src/prefs_common.c:2179
5454 msgid "Display unread number next to folder name"
5455 msgstr ""
5456
5457 #: src/prefs_common.c:2182
5458 #, fuzzy
5459 msgid "Automatically display images"
5460 msgstr "Automatycznie sprawd¼ podpisy"
5461
5462 #: src/prefs_common.c:2191
5463 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5464 msgstr ""
5465
5466 #: src/prefs_common.c:2206
5467 #, fuzzy
5468 msgid "letters"
5469 msgstr "Usuñ"
5470
5471 #. ---- Summary ----
5472 #: src/prefs_common.c:2212
5473 msgid "Summary View"
5474 msgstr "Widok ³±czny :)"
5475
5476 #: src/prefs_common.c:2221
5477 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5478 msgstr "Wy¶wietl odbiorcê w kolumnie `Od` je¶li jeste¶ nadawc±"
5479
5480 #: src/prefs_common.c:2224
5481 #, fuzzy
5482 msgid "Display sender using address book"
5483 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
5484
5485 #: src/prefs_common.c:2226
5486 msgid "Enable horizontal scroll bar"
5487 msgstr "Za³±cz poziomy pasek przewijania"
5488
5489 #: src/prefs_common.c:2228
5490 msgid "Expand threads"
5491 msgstr ""
5492
5493 #: src/prefs_common.c:2231
5494 msgid "Display unread messages with bold font"
5495 msgstr ""
5496
5497 #: src/prefs_common.c:2239 src/prefs_common.c:3107 src/prefs_common.c:3145
5498 msgid "Date format"
5499 msgstr "Format daty"
5500
5501 #: src/prefs_common.c:2261
5502 msgid " Set display item of summary... "
5503 msgstr " Ustaw element wy¶wietlania podsumowania... "
5504
5505 #: src/prefs_common.c:2322
5506 msgid "Enable coloration of message"
5507 msgstr "W³±cz kolorowanie wiadomo¶ci"
5508
5509 #: src/prefs_common.c:2341
5510 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
5511 msgstr "Wy¶wietlaj 2-bajtowo alfabet i 1-bajtowo znaki numeryczne"
5512
5513 #: src/prefs_common.c:2343
5514 msgid "Display header pane above message view"
5515 msgstr "Wy¶wietl panel nag³ówków powy¿ej okna wiadomo¶ci"
5516
5517 #: src/prefs_common.c:2350
5518 msgid "Display short headers on message view"
5519 msgstr "Pokazuj krótkie nag³ówki w widoku wiadomo¶ci"
5520
5521 #: src/prefs_common.c:2372
5522 msgid "Line space"
5523 msgstr "Interlinia"
5524
5525 #: src/prefs_common.c:2386 src/prefs_common.c:2426
5526 msgid "pixel(s)"
5527 msgstr "piksel(e)"
5528
5529 #: src/prefs_common.c:2391
5530 msgid "Leave space on head"
5531 msgstr "Zostaw miejsce w nag³ówku "
5532
5533 #: src/prefs_common.c:2393
5534 msgid "Scroll"
5535 msgstr "Przewijanie"
5536
5537 #: src/prefs_common.c:2400
5538 msgid "Half page"
5539 msgstr "Pó³ strony"
5540
5541 #: src/prefs_common.c:2406
5542 msgid "Smooth scroll"
5543 msgstr "Wyg³adzone przewijanie"
5544
5545 #: src/prefs_common.c:2412
5546 msgid "Step"
5547 msgstr "Krok"
5548
5549 #: src/prefs_common.c:2479
5550 msgid "Automatically check signatures"
5551 msgstr "Automatycznie sprawd¼ podpisy"
5552
5553 #: src/prefs_common.c:2482
5554 msgid "Show signature check result in a popup window"
5555 msgstr "Poka¿ wynik sprawdzania podpisu w wyskakuj±cym oknie"
5556
5557 #: src/prefs_common.c:2488
5558 msgid "Store passphrase temporarily"
5559 msgstr ""
5560
5561 #: src/prefs_common.c:2490
5562 #, fuzzy
5563 msgid "- remove after"
5564 msgstr "Usuñ katalog"
5565
5566 #: src/prefs_common.c:2510
5567 msgid ""
5568 "(A setting of '0' will store the passphrase\n"
5569 " for the whole session)"
5570 msgstr ""
5571
5572 #: src/prefs_common.c:2523
5573 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5574 msgstr "Przechwyæ wej¶cie podczas wprowadzania has³a"
5575
5576 #: src/prefs_common.c:2528
5577 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5578 msgstr "Je¶li GnuPG nie dzia³a wy¶wietl ostrze¿enie przy starcie"
5579
5580 #. create default signkey box
5581 #: src/prefs_common.c:2535
5582 msgid "Default Sign Key"
5583 msgstr "Standardowy Sign Key"
5584
5585 #: src/prefs_common.c:2657
5586 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5587 msgstr ""
5588 "Podczas wchodzenia do katalogu otwórz pierwsz± nieprzeczytan± wiadomo¶æ"
5589
5590 #: src/prefs_common.c:2661
5591 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5592 msgstr "Id¼ do Poczty przychodz±cej po odbiorze poczty"
5593
5594 #: src/prefs_common.c:2669
5595 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5596 msgstr "Wykonaj natychmiastowo podczas przenoszenia lub kasowania wiadomo¶ci"
5597
5598 #: src/prefs_common.c:2676
5599 #, fuzzy
5600 msgid ""
5601 "(Messages will be marked until execution\n"
5602 " if this is turned off)"
5603 msgstr ""
5604 "(Wiadomo¶ci pozostan± zaznaczone do wykonania\n"
5605 " gdy jest wy³±czone)"
5606
5607 #: src/prefs_common.c:2688
5608 msgid "Show receive dialog"
5609 msgstr ""
5610
5611 #: src/prefs_common.c:2698 src/prefs_common.c:2732
5612 msgid "Always"
5613 msgstr ""
5614
5615 #: src/prefs_common.c:2699
5616 msgid "Only if a window is active"
5617 msgstr ""
5618
5619 #: src/prefs_common.c:2701
5620 #, fuzzy
5621 msgid "Never"
5622 msgstr "Serwer"
5623
5624 #: src/prefs_common.c:2714
5625 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5626 msgstr "Dodaj adres do docelowego po dwukrotnym klikniêciu"
5627
5628 #: src/prefs_common.c:2721
5629 #, fuzzy
5630 msgid "Show no-unread-message dialog"
5631 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
5632
5633 #: src/prefs_common.c:2734
5634 msgid "Assume 'Yes'"
5635 msgstr ""
5636
5637