8ed5792ba661c726d34b755f82a222525daff9b7
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
4 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
5 #
6 # Last addition (from sylpheed-claws source version 0.8.0):
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
11 "POT-Creation-Date: 2002-10-08 15:45+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2002-10-08 16:24+0200\n"
13 "Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc."
14 "katowice.supermedia.pl>\n"
15 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: src/about.c:89
21 msgid "About"
22 msgstr "O programie"
23
24 #: src/about.c:210
25 msgid ""
26 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
30 "\n"
31
32 #: src/about.c:214
33 msgid ""
34 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
35 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
36 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
37 "version.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
41 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
42 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
43 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
44 "z pó¼niejszych wersji. \n"
45 "\n"
46
47 #: src/about.c:220
48 msgid ""
49 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
50 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
51 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
52 "more details.\n"
53 "\n"
54 msgstr ""
55 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
56 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
57 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
58 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
59 "Licencja Publiczna GNU. \n"
60 "\n"
61
62 #: src/about.c:226
63 msgid ""
64 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
65 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
66 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
67 msgstr ""
68 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
69 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
70 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
71 "USA."
72
73 #. Button panel
74 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
75 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2930 src/compose.c:5723
76 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
77 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
78 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
79 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
80 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
81 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2230
82 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
83 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
84 #: src/prefs_common.c:3246 src/prefs_common.c:3415 src/prefs_common.c:3745
85 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
86 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
87 #: src/prefs_folder_item.c:498 src/prefs_matcher.c:307
88 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
89 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
90 #: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
91 msgid "OK"
92 msgstr "OK"
93
94 #: src/account.c:281
95 msgid ""
96 "Some composing windows are open.\n"
97 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
98 msgstr ""
99 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
100 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
101
102 #: src/account.c:489
103 msgid "Edit accounts"
104 msgstr "Edycja kont"
105
106 #: src/account.c:507
107 msgid ""
108 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
109 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
110 msgstr ""
111 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
112 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
113 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
114
115 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
116 #: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/editaddress.c:774
117 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
118 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
119 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
120 #: src/select-keys.c:299
121 msgid "Name"
122 msgstr "Nazwa"
123
124 #: src/account.c:528 src/prefs_account.c:906
125 msgid "Protocol"
126 msgstr "Protokó³"
127
128 #: src/account.c:529
129 msgid "Server"
130 msgstr "Serwer"
131
132 #: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
133 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
134 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
135 msgid "Add"
136 msgstr "Dodaj"
137
138 #: src/account.c:564
139 msgid "Edit"
140 msgstr "Edycja"
141
142 #: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
143 msgid " Delete "
144 msgstr " Usuñ "
145
146 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
147 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
148 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
149 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
150 msgid "Down"
151 msgstr "W dó³"
152
153 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
154 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
155 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
156 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
157 msgid "Up"
158 msgstr "W górê"
159
160 #: src/account.c:596
161 msgid " Set as default account "
162 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
163
164 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
165 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
166 #: src/inc.c:682 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1661
167 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:243
168 msgid "Close"
169 msgstr "Zamknij"
170
171 #: src/account.c:686
172 msgid "Delete account"
173 msgstr "Usuñ konto"
174
175 #: src/account.c:687
176 msgid "Do you really want to delete this account?"
177 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
178
179 #: src/account.c:688 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
180 #: src/compose.c:2810 src/compose.c:3284 src/compose.c:5901 src/compose.c:6264
181 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/folderview.c:2115
182 #: src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285 src/folderview.c:2419
183 #: src/folderview.c:2455 src/inc.c:170 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:1466
184 #: src/mainwindow.c:3084 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
185 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
186 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
187 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:806 src/summaryview.c:1222
188 #: src/summaryview.c:1266 src/summaryview.c:1309 src/summaryview.c:1333
189 #: src/summaryview.c:1365 src/summaryview.c:1390 src/summaryview.c:1415
190 #: src/summaryview.c:1440 src/summaryview.c:2928
191 msgid "Yes"
192 msgstr "Tak"
193
194 #: src/account.c:688 src/compose.c:3284 src/compose.c:5901
195 #: src/folderview.c:2115 src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285
196 #: src/folderview.c:2419 src/folderview.c:2455
197 msgid "+No"
198 msgstr "+Nie"
199
200 #: src/addressadd.c:163
201 msgid "Add Address to Book"
202 msgstr "Dodaj adres do ksi±¿ki adresowej"
203
204 #: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:296
205 msgid "Address"
206 msgstr "Adres"
207
208 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
209 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
210 msgid "Remarks"
211 msgstr "Uwagi"
212
213 #: src/addressadd.c:225
214 msgid "Select Address Book Folder"
215 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
216
217 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
218 #: src/compose.c:2930 src/compose.c:5724 src/compose.c:6429 src/compose.c:6467
219 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
220 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
221 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
222 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
223 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
224 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
225 #: src/mainwindow.c:2230 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
226 #: src/mimeview.c:896 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
227 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3247 src/prefs_common.c:3746
228 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
229 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
230 #: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
231 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
232 #: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
233 #: src/summaryview.c:806 src/summaryview.c:3297
234 msgid "Cancel"
235 msgstr "Anuluj"
236
237 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:515
238 msgid "/_File"
239 msgstr "/_Plik"
240
241 #: src/addressbook.c:344
242 msgid "/_File/New _Book"
243 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
244
245 #: src/addressbook.c:345
246 msgid "/_File/New _vCard"
247 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
248
249 #: src/addressbook.c:347
250 msgid "/_File/New _JPilot"
251 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
252
253 #: src/addressbook.c:350
254 msgid "/_File/New _Server"
255 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
256
257 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:516
258 #: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532
259 msgid "/_File/---"
260 msgstr "/_Plik/---"
261
262 #: src/addressbook.c:353
263 msgid "/_File/_Edit"
264 msgstr "/_Plik/_Edycja"
265
266 #: src/addressbook.c:354
267 msgid "/_File/_Delete"
268 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
269
270 #: src/addressbook.c:356
271 msgid "/_File/_Save"
272 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
273
274 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:517
275 msgid "/_File/_Close"
276 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
277
278 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
279 #: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:536
280 msgid "/_Edit"
281 msgstr "/_Edycja"
282
283 #: src/addressbook.c:359
284 msgid "/_Edit/C_ut"
285 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
286
287 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:537
288 msgid "/_Edit/_Copy"
289 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
290
291 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:525
292 msgid "/_Edit/_Paste"
293 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
294
295 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:522 src/compose.c:605
296 #: src/mainwindow.c:540
297 msgid "/_Edit/---"
298 msgstr "/_Edycja/---"
299
300 #: src/addressbook.c:363
301 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
302 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
303
304 #: src/addressbook.c:364
305 msgid "/_Address"
306 msgstr "/_Adres"
307
308 #: src/addressbook.c:365
309 msgid "/_Address/New _Address"
310 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
311
312 #: src/addressbook.c:366
313 msgid "/_Address/New _Group"
314 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
315
316 #: src/addressbook.c:367
317 msgid "/_Address/New _Folder"
318 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
319
320 #: src/addressbook.c:368
321 msgid "/_Address/---"
322 msgstr "/_Adres/---"
323
324 #: src/addressbook.c:369
325 msgid "/_Address/_Edit"
326 msgstr "/_Plik/_Edycja"
327
328 #: src/addressbook.c:370
329 msgid "/_Address/_Delete"
330 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
331
332 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:745
333 #: src/mainwindow.c:754 src/mainwindow.c:765 src/mainwindow.c:767
334 #: src/mainwindow.c:770 src/mainwindow.c:772
335 msgid "/_Tools/---"
336 msgstr "/_Narzêdzia/---"
337
338 #: src/addressbook.c:372
339 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
340 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
341
342 #: src/addressbook.c:373
343 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
344 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
345
346 #: src/addressbook.c:374
347 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
348 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
349
350 #: src/addressbook.c:376
351 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
352 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
353
354 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:804
355 msgid "/_Help"
356 msgstr "/Pomo_c"
357
358 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:818
359 msgid "/_Help/_About"
360 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
361
362 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
363 msgid "/New _Address"
364 msgstr "/Nowy _adres"
365
366 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
367 msgid "/New _Group"
368 msgstr "/Nowa _grupa"
369
370 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
371 msgid "/New _Folder"
372 msgstr "/Nowy _folder"
373
374 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
375 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:506
376 #: src/folderview.c:261 src/folderview.c:263 src/folderview.c:272
377 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:280 src/folderview.c:282
378 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:296 src/folderview.c:300
379 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:312 src/folderview.c:316
380 #: src/folderview.c:318 src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400
381 #: src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:420
382 #: src/summaryview.c:432 src/summaryview.c:438 src/summaryview.c:441
383 msgid "/---"
384 msgstr "/---"
385
386 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:405
387 msgid "/_Delete"
388 msgstr "/_Usuñ"
389
390 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
391 msgid "/C_ut"
392 msgstr "/Wy_tnij"
393
394 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
395 msgid "/_Copy"
396 msgstr "/_Kopiuj"
397
398 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
399 msgid "/_Paste"
400 msgstr "/_Wstaw"
401
402 #: src/addressbook.c:408
403 msgid "/Pa_ste Address"
404 msgstr "/Wklej _adres"
405
406 #: src/addressbook.c:530
407 msgid "E-Mail address"
408 msgstr "Adres e-mail"
409
410 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5172 src/prefs_common.c:2731
411 #: src/toolbar.c:102
412 msgid "Address book"
413 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
414
415 #: src/addressbook.c:633
416 msgid "Name:"
417 msgstr "Nazwa:"
418
419 #. Buttons
420 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
421 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
422 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
423 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
424 #: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
425 #: src/prefs_toolbar.c:829 src/toolbar.c:246
426 msgid "Delete"
427 msgstr "Usuñ"
428
429 #: src/addressbook.c:671
430 msgid "Lookup"
431 msgstr "Wyszukaj"
432
433 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1342 src/compose.c:2984
434 #: src/compose.c:4280 src/compose.c:4982 src/headerview.c:55
435 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
436 msgid "To:"
437 msgstr "Do:"
438
439 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1326 src/compose.c:2983
440 msgid "Cc:"
441 msgstr "Kopia:"
442
443 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1329
444 msgid "Bcc:"
445 msgstr "Ukryta kopia:"
446
447 #. Confirm deletion
448 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
449 msgid "Delete address(es)"
450 msgstr "Usuñ adres(y)"
451
452 #: src/addressbook.c:891
453 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
454 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
455
456 #: src/addressbook.c:914
457 msgid "Really delete the address(es)?"
458 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
459
460 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2810
461 #: src/compose.c:6264 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/inc.c:170
462 #: src/inc.c:296 src/mainwindow.c:1466 src/mainwindow.c:3084
463 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
464 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
465 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
466 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:806 src/summaryview.c:1222
467 #: src/summaryview.c:1266 src/summaryview.c:1309 src/summaryview.c:1333
468 #: src/summaryview.c:1365 src/summaryview.c:1390 src/summaryview.c:1415
469 #: src/summaryview.c:1440 src/summaryview.c:2928
470 msgid "No"
471 msgstr "Nie"
472
473 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
474 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
475 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
476
477 #: src/addressbook.c:1435
478 msgid "Cannot paste into an address group."
479 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
480
481 #: src/addressbook.c:2078
482 #, c-format
483 msgid ""
484 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
485 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
486 msgstr ""
487 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
488 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
489 "do g³ównego katalogu."
490
491 #: src/addressbook.c:2082
492 msgid "Folder only"
493 msgstr "Tylko Katalog"
494
495 #: src/addressbook.c:2082
496 msgid "Folder and Addresses"
497 msgstr "Katalog i adresy"
498
499 #: src/addressbook.c:2087
500 #, c-format
501 msgid "Really delete `%s' ?"
502 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
503
504 #: src/addressbook.c:2792
505 msgid "New user, could not save index file."
506 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
507
508 #: src/addressbook.c:2796
509 msgid "New user, could not save address book files."
510 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
511
512 #: src/addressbook.c:2806
513 msgid "Old address book converted successfully."
514 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
515
516 #: src/addressbook.c:2811
517 msgid ""
518 "Old address book converted,\n"
519 "could not save new address index file"
520 msgstr ""
521 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
522 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
523
524 #: src/addressbook.c:2824
525 msgid ""
526 "Could not convert address book,\n"
527 "but created empty new address book files."
528 msgstr ""
529 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
530 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
531
532 #: src/addressbook.c:2830
533 msgid ""
534 "Could not convert address book,\n"
535 "could not create new address book files."
536 msgstr ""
537 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
538 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
539
540 #: src/addressbook.c:2835
541 msgid ""
542 "Could not convert address book\n"
543 "and could not create new address book files."
544 msgstr ""
545 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
546 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
547
548 #: src/addressbook.c:2842
549 msgid "Addressbook conversion error"
550 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
551
552 #: src/addressbook.c:2846
553 msgid "Addressbook conversion"
554 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
555
556 #: src/addressbook.c:2881
557 msgid "Addressbook Error"
558 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
559
560 #: src/addressbook.c:2882
561 msgid "Could not read address index"
562 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
563
564 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1026
565 msgid "Interface"
566 msgstr "Interfejs"
567
568 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
569 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
570 msgid "Address Book"
571 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
572
573 #: src/addressbook.c:3377
574 msgid "Person"
575 msgstr "Osoba"
576
577 #: src/addressbook.c:3393
578 msgid "EMail Address"
579 msgstr "Adres e-mail"
580
581 #: src/addressbook.c:3409
582 msgid "Group"
583 msgstr "Grupa"
584
585 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
586 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:346
587 #: src/prefs_account.c:1940
588 msgid "Folder"
589 msgstr "Katalog"
590
591 #: src/addressbook.c:3441
592 msgid "vCard"
593 msgstr "vCard"
594
595 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
596 msgid "JPilot"
597 msgstr "JPilot"
598
599 #: src/addressbook.c:3489
600 msgid "LDAP Server"
601 msgstr "Serwer LDAP"
602
603 #: src/addrgather.c:156
604 msgid "Please specify name for address book."
605 msgstr "Proszê o sprecyzuj nazwê dla ksi±¿ki adresowej"
606
607 #: src/addrgather.c:176
608 msgid "Please select the mail headers to search."
609 msgstr "Proszê zaznacz nag³ówki do przeszukania."
610
611 #. Go fer it
612 #: src/addrgather.c:183
613 msgid "Busy harvesting addresses..."
614 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
615
616 #: src/addrgather.c:221
617 msgid "Addresses gathered successfully."
618 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem"
619
620 #: src/addrgather.c:285
621 msgid "No folder or message was selected."
622 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci"
623
624 #: src/addrgather.c:293
625 msgid ""
626 "Please select a folder to process from the folder\n"
627 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
628 "the message list."
629 msgstr ""
630 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
631 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
632 "wiadomo¶ci z listy wiadomo¶ci."
633
634 #: src/addrgather.c:345
635 msgid "Folder :"
636 msgstr "Katalog :"
637
638 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
639 msgid "Address Book :"
640 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
641
642 #: src/addrgather.c:366
643 msgid "Folder Size :"
644 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
645
646 #: src/addrgather.c:381
647 msgid "Process these mail header fields"
648 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
649
650 #: src/addrgather.c:399
651 msgid "Include sub-folders"
652 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
653
654 #: src/addrgather.c:422
655 msgid "Header Name"
656 msgstr "Nazwa nag³ówka"
657
658 #: src/addrgather.c:423
659 msgid "Address Count"
660 msgstr "Ilo¶æ adresów"
661
662 #. Create notebook pages
663 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
664 #: src/messageview.c:331
665 msgid "Warning"
666 msgstr "Ostrze¿enie"
667
668 #: src/addrgather.c:528
669 msgid "Header Fields"
670 msgstr "Pola nag³ówków"
671
672 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
673 msgid "Finish"
674 msgstr "Koniec"
675
676 #: src/addrgather.c:588
677 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
678 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
679
680 #: src/addrgather.c:596
681 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
682 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
683
684 #. Old address book
685 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
686 msgid "Common address"
687 msgstr "Wspólny adres:"
688
689 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
690 msgid "Personal address"
691 msgstr "Osobisty adres:"
692
693 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5901 src/main.c:494
694 msgid "Notice"
695 msgstr "Notatka"
696
697 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3282 src/inc.c:555
698 msgid "Error"
699 msgstr "B³±d"
700
701 #: src/alertpanel.c:279
702 msgid "Show this message next time"
703 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
704
705 #: src/colorlabel.c:45
706 msgid "Orange"
707 msgstr "Pomarañczowy"
708
709 #: src/colorlabel.c:46
710 msgid "Red"
711 msgstr "Czerwony"
712
713 #: src/colorlabel.c:47
714 msgid "Pink"
715 msgstr "Ró¿owy"
716
717 #: src/colorlabel.c:48
718 msgid "Sky blue"
719 msgstr "B³êkitny"
720
721 #: src/colorlabel.c:49
722 msgid "Blue"
723 msgstr "Niebieski"
724
725 #: src/colorlabel.c:50
726 msgid "Green"
727 msgstr "Zielony"
728
729 #: src/colorlabel.c:51
730 msgid "Brown"
731 msgstr "Br±zowy"
732
733 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
734 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
735 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
736 #. * can always get back the SummaryView pointer.
737 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
738 #: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4292
739 msgid "None"
740 msgstr "Brak"
741
742 #: src/compose.c:504
743 msgid "/_Add..."
744 msgstr "/Dod_aj..."
745
746 #: src/compose.c:505
747 msgid "/_Remove"
748 msgstr "/_Usuñ"
749
750 #: src/compose.c:507 src/folderview.c:264 src/folderview.c:284
751 #: src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
752 msgid "/_Property..."
753 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
754
755 #: src/compose.c:513
756 msgid "/_File/_Attach file"
757 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
758
759 #: src/compose.c:514
760 msgid "/_File/_Insert file"
761 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
762
763 #: src/compose.c:515
764 msgid "/_File/Insert si_gnature"
765 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
766
767 #: src/compose.c:520
768 msgid "/_Edit/_Undo"
769 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
770
771 #: src/compose.c:521
772 msgid "/_Edit/_Redo"
773 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
774
775 #: src/compose.c:523
776 msgid "/_Edit/Cu_t"
777 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
778
779 #: src/compose.c:526
780 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
781 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
782
783 #: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:538
784 msgid "/_Edit/Select _all"
785 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
786
787 #: src/compose.c:529
788 msgid "/_Edit/A_dvanced"
789 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
790
791 #: src/compose.c:530
792 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
793 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
794
795 #: src/compose.c:535
796 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
797 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
798
799 #: src/compose.c:540
800 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
801 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
802
803 #: src/compose.c:545
804 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
805 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
806
807 #: src/compose.c:550
808 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
809 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
810
811 #: src/compose.c:555
812 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
813 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
814
815 #: src/compose.c:560
816 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
817 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
818
819 #: src/compose.c:565
820 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
821 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
822
823 #: src/compose.c:570
824 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
825 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
826
827 #: src/compose.c:575
828 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
829 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
830
831 #: src/compose.c:580
832 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
833 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
834
835 #: src/compose.c:585
836 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
837 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
838
839 #: src/compose.c:590
840 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
841 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
842
843 #: src/compose.c:595
844 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
845 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
846
847 #: src/compose.c:600
848 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
849 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
850
851 #: src/compose.c:606
852 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
853 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
854
855 #: src/compose.c:608
856 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
857 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
858
859 #: src/compose.c:610
860 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
861 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
862
863 #: src/compose.c:613
864 msgid "/_Spelling"
865 msgstr "/Pi_sownia"
866
867 #: src/compose.c:614
868 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
869 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
870
871 #: src/compose.c:616
872 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
873 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
874
875 #: src/compose.c:618
876 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
877 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
878
879 #: src/compose.c:620
880 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
881 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
882
883 #: src/compose.c:622
884 msgid "/_Spelling/---"
885 msgstr "/Pi_sownia/---"
886
887 #: src/compose.c:623
888 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
889 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
890
891 #: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:544 src/summaryview.c:433
892 msgid "/_View"
893 msgstr "/_Widok"
894
895 #: src/compose.c:628
896 msgid "/_View/_To"
897 msgstr "/_Widok/_Do"
898
899 #: src/compose.c:629
900 msgid "/_View/_Cc"
901 msgstr "/_Widok/_Kopia"
902
903 #: src/compose.c:630
904 msgid "/_View/_Bcc"
905 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
906
907 #: src/compose.c:631
908 msgid "/_View/_Reply to"
909 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
910
911 #: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:562
912 #: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:617
913 #: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703
914 msgid "/_View/---"
915 msgstr "/_Widok/---"
916
917 #: src/compose.c:633
918 msgid "/_View/_Followup to"
919 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
920
921 #: src/compose.c:635
922 msgid "/_View/R_uler"
923 msgstr "/_Widok/_Linijka"
924
925 #: src/compose.c:637
926 msgid "/_View/_Attachment"
927 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
928
929 #: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:706
930 msgid "/_Message"
931 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
932
933 #: src/compose.c:640
934 msgid "/_Message/_Send"
935 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
936
937 #: src/compose.c:642
938 msgid "/_Message/Send _later"
939 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
940
941 #: src/compose.c:644 src/compose.c:650 src/compose.c:655 src/compose.c:657
942 #: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:711
943 #: src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:723 src/mainwindow.c:726
944 #: src/mainwindow.c:728 src/mainwindow.c:733
945 msgid "/_Message/---"
946 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
947
948 #: src/compose.c:645
949 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
950 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
951
952 #: src/compose.c:647
953 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
954 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
955
956 #: src/compose.c:651
957 msgid "/_Message/_To"
958 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
959
960 #: src/compose.c:652
961 msgid "/_Message/_Cc"
962 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
963
964 #: src/compose.c:653
965 msgid "/_Message/_Bcc"
966 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
967
968 #: src/compose.c:654
969 msgid "/_Message/_Reply to"
970 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
971
972 #: src/compose.c:656
973 msgid "/_Message/_Followup to"
974 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
975
976 #: src/compose.c:658
977 msgid "/_Message/_Attach"
978 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
979
980 #: src/compose.c:662
981 msgid "/_Message/Si_gn"
982 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
983
984 #: src/compose.c:663
985 msgid "/_Message/_Encrypt"
986 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
987
988 #: src/compose.c:666
989 msgid "/_Message/_Priority"
990 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
991
992 #: src/compose.c:667
993 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
994 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
995
996 #: src/compose.c:668
997 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
998 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
999
1000 #: src/compose.c:669
1001 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1002 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1003
1004 #: src/compose.c:670
1005 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1006 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1007
1008 #: src/compose.c:671
1009 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1010 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1011
1012 #: src/compose.c:673
1013 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1014 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1015
1016 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:743
1017 msgid "/_Tools"
1018 msgstr "/_Narzêdzia"
1019
1020 #: src/compose.c:675
1021 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1022 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1023
1024 #: src/compose.c:676
1025 msgid "/_Tools/_Address book"
1026 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1027
1028 #: src/compose.c:677
1029 msgid "/_Tools/_Template"
1030 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1031
1032 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:766
1033 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1034 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1035
1036 #: src/compose.c:1019 src/compose.c:1111
1037 #, c-format
1038 msgid "%s: file not exist\n"
1039 msgstr "%s: pliku nie istnieje\n"
1040
1041 #: src/compose.c:1207 src/procmsg.c:979
1042 msgid "Can't get text part\n"
1043 msgstr "Nie mogê pobraæ czê¶ci tekstu\n"
1044
1045 #: src/compose.c:1332
1046 msgid "Reply-To:"
1047 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1048
1049 #: src/compose.c:1335 src/compose.c:4277 src/compose.c:4984
1050 #: src/headerview.c:56
1051 msgid "Newsgroups:"
1052 msgstr "Grupy news:"
1053
1054 #: src/compose.c:1338
1055 msgid "Followup-To:"
1056 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1057
1058 #: src/compose.c:1590
1059 msgid "Quote mark format error."
1060 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1061
1062 #: src/compose.c:1602
1063 msgid "Message reply/forward format error."
1064 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1065
1066 #: src/compose.c:1908
1067 #, c-format
1068 msgid "File %s doesn't exist\n"
1069 msgstr "Plik %s nie istnieje\n"
1070
1071 #: src/compose.c:1912
1072 #, c-format
1073 msgid "Can't get file size of %s\n"
1074 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ wielko¶ci pliku %s\n"
1075
1076 #: src/compose.c:1916
1077 #, c-format
1078 msgid "File %s is empty."
1079 msgstr "Plik %s jest pusty."
1080
1081 #: src/compose.c:1920
1082 #, c-format
1083 msgid "Can't read %s."
1084 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1085
1086 #: src/compose.c:1945
1087 #, c-format
1088 msgid "Message: %s"
1089 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1090
1091 #: src/compose.c:2024 src/mimeview.c:462
1092 msgid "Can't get the part of multipart message."
1093 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
1094
1095 #: src/compose.c:2623
1096 msgid " [Edited]"
1097 msgstr " [Edytowany]"
1098
1099 #: src/compose.c:2625
1100 #, c-format
1101 msgid "%s - Compose message%s"
1102 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1103
1104 #: src/compose.c:2628
1105 #, c-format
1106 msgid "Compose message%s"
1107 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1108
1109 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:2896
1110 msgid ""
1111 "Account for sending mail is not specified.\n"
1112 "Please select a mail account before sending."
1113 msgstr ""
1114 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1115 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1116
1117 #: src/compose.c:2800
1118 msgid "Recipient is not specified."
1119 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1120
1121 #: src/compose.c:2808 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:747
1122 #: src/prefs_common.c:1008 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
1123 msgid "Send"
1124 msgstr "Wy¶lij"
1125
1126 #: src/compose.c:2809
1127 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1128 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1129
1130 #: src/compose.c:2830
1131 msgid "Could not queue message for sending"
1132 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1133
1134 #: src/compose.c:2875 src/compose.c:3528
1135 msgid "can't get recipient list."
1136 msgstr "nie mo¿na otworzyæ listy odbiorców."
1137
1138 #: src/compose.c:2913 src/procmsg.c:1360
1139 #, c-format
1140 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1141 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1142
1143 #: src/compose.c:2927 src/messageview.c:408
1144 msgid "Queueing"
1145 msgstr "Kolejkowanie"
1146
1147 #: src/compose.c:2928
1148 msgid ""
1149 "Error occurred while sending the message.\n"
1150 "Put this message into queue folder?"
1151 msgstr ""
1152 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1153 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1154
1155 #: src/compose.c:2934
1156 msgid "Can't queue the message."
1157 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1158
1159 #: src/compose.c:2937
1160 msgid "Error occurred while sending the message."
1161 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1162
1163 #: src/compose.c:2953
1164 msgid "Can't save the message to Sent."
1165 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1166
1167 #: src/compose.c:3089 src/compose.c:3242 src/compose.c:3442 src/compose.c:3596
1168 #: src/mbox_folder.c:1298 src/mbox_folder.c:1399 src/mbox_folder.c:1967
1169 #: src/mbox_folder.c:1998 src/mbox_folder.c:2061 src/mbox_folder.c:2094
1170 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1023
1171 #: src/procmsg.c:1341 src/utils.c:2131 src/utils.c:2199
1172 msgid "can't change file mode\n"
1173 msgstr "nie mo¿na zmieniæ praw pliku\n"
1174
1175 #: src/compose.c:3184
1176 #, c-format
1177 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1178 msgstr ""
1179 "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1180
1181 #: src/compose.c:3283
1182 msgid ""
1183 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1184 "Send it anyway?"
1185 msgstr ""
1186 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci\n"
1187 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1188
1189 #: src/compose.c:3341
1190 msgid "can't write headers\n"
1191 msgstr "nie mo¿na zapisaæ nag³ówków\n"
1192
1193 #: src/compose.c:3481
1194 msgid "can't remove the old message\n"
1195 msgstr "nie mo¿na wyrzuciæ starej wiadomo¶ci\n"
1196
1197 #: src/compose.c:3540
1198 msgid "No account for sending mails available!"
1199 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1200
1201 #: src/compose.c:3550
1202 msgid "No account for posting news available!"
1203 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1204
1205 #: src/compose.c:3688
1206 msgid "can't find queue folder\n"
1207 msgstr "nie mo¿na znale¼æ katalogu kolejki\n"
1208
1209 #: src/compose.c:3695 src/messageview.c:274
1210 msgid "can't queue the message\n"
1211 msgstr "nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do kolejki\n"
1212
1213 #: src/compose.c:3738
1214 #, c-format
1215 msgid "Can't open file %s\n"
1216 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku %s\n"
1217
1218 #: src/compose.c:4356 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1219 msgid "From:"
1220 msgstr "Od:"
1221
1222 #: src/compose.c:4460 src/compose.c:4631 src/compose.c:5664
1223 msgid "MIME type"
1224 msgstr "typ MIME"
1225
1226 #. S_COL_DATE
1227 #: src/compose.c:4461 src/compose.c:4632 src/mimeview.c:151
1228 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1229 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:453
1230 msgid "Size"
1231 msgstr "Wielko¶æ"
1232
1233 #. Save Message to folder
1234 #: src/compose.c:4525
1235 msgid "Save Message to "
1236 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1237
1238 #: src/compose.c:4545 src/prefs_filtering.c:492
1239 msgid "Select ..."
1240 msgstr " Wybierz ..."
1241
1242 #. header labels and entries
1243 #: src/compose.c:4681 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
1244 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1245 msgid "Header"
1246 msgstr "Nag³ówek"
1247
1248 #. attachment list
1249 #: src/compose.c:4683 src/mimeview.c:198
1250 msgid "Attachments"
1251 msgstr "Za³±czniki"
1252
1253 #. Others Tab
1254 #: src/compose.c:4685
1255 msgid "Others"
1256 msgstr "Inne"
1257
1258 #: src/compose.c:4700 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1259 #: src/summary_search.c:163
1260 msgid "Subject:"
1261 msgstr "Temat:"
1262
1263 #: src/compose.c:4946
1264 #, c-format
1265 msgid ""
1266 "Spell checker could not be started.\n"
1267 "%s"
1268 msgstr ""
1269 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1270 "%s"
1271
1272 #: src/compose.c:5124 src/toolbar.c:94
1273 msgid "Send Message"
1274 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
1275
1276 #: src/compose.c:5130 src/toolbar.c:95
1277 msgid "Put into queue folder and send later"
1278 msgstr "Umie¶æ w katalogu kolejki i wy¶lij pó¼niej"
1279
1280 #: src/compose.c:5136 src/toolbar.c:96
1281 msgid "Save to draft folder"
1282 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów"
1283
1284 #: src/compose.c:5142 src/toolbar.c:97
1285 msgid "Insert file"
1286 msgstr "Wstaw plik"
1287
1288 #: src/compose.c:5148 src/toolbar.c:98
1289 msgid "Attach file"
1290 msgstr "Do³±cz plik"
1291
1292 #: src/compose.c:5154 src/toolbar.c:99
1293 msgid "Insert signature"
1294 msgstr "Wstaw podpis"
1295
1296 #: src/compose.c:5160 src/toolbar.c:100
1297 msgid "Edit with external editor"
1298 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1299
1300 #: src/compose.c:5166 src/toolbar.c:101
1301 msgid "Wrap all long lines"
1302 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
1303
1304 #: src/compose.c:5559
1305 msgid "Invalid MIME type."
1306 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1307
1308 #: src/compose.c:5577
1309 msgid "File doesn't exist or is empty."
1310 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1311
1312 #: src/compose.c:5646
1313 msgid "Property"
1314 msgstr "W³a¶ciwo¶ci"
1315
1316 #: src/compose.c:5691
1317 msgid "Encoding"
1318 msgstr "Kodowanie"
1319
1320 #: src/compose.c:5720
1321 msgid "Path"
1322 msgstr "¦cie¿ka"
1323
1324 #: src/compose.c:5721 src/prefs_toolbar.c:850
1325 msgid "File name"
1326 msgstr "Nazwa pliku"
1327
1328 #: src/compose.c:5872
1329 #, c-format
1330 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1331 msgstr "Niepoprawna linia wywo³ania zewnêtrznego edytora: '%s'\n"
1332
1333 #: src/compose.c:5898
1334 #, c-format
1335 msgid ""
1336 "The external editor is still working.\n"
1337 "Force terminating the process?\n"
1338 "process group id: %d"
1339 msgstr ""
1340 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1341 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1342 "identyfikator grupy procesów: %d"
1343
1344 #: src/compose.c:5911
1345 #, c-format
1346 msgid "Terminated process group id: %d"
1347 msgstr "Identyfikator zakoñczonej grupy procesów: %d"
1348
1349 #: src/compose.c:5912
1350 #, c-format
1351 msgid "Temporary file: %s"
1352 msgstr "Plik tymczasowy: %s"
1353
1354 #. failed
1355 #: src/compose.c:5969
1356 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1357 msgstr "Nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego edytora\n"
1358
1359 #: src/compose.c:5973
1360 msgid "Couldn't write to file\n"
1361 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku\n"
1362
1363 #: src/compose.c:5975
1364 msgid "Pipe read failed\n"
1365 msgstr "B³êdny odczyt z potoku\n"
1366
1367 #: src/compose.c:6262 src/inc.c:168 src/inc.c:294 src/mainwindow.c:3082
1368 msgid "Offline warning"
1369 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1370
1371 #: src/compose.c:6263 src/inc.c:169 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3083
1372 msgid "You're working offline. Override?"
1373 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1374
1375 #: src/compose.c:6371 src/compose.c:6392
1376 msgid "Select file"
1377 msgstr "Wybierz plik"
1378
1379 #: src/compose.c:6427
1380 msgid "Discard message"
1381 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1382
1383 #: src/compose.c:6428
1384 msgid "This message has been modified. discard it?"
1385 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1386
1387 #: src/compose.c:6429
1388 msgid "Discard"
1389 msgstr "Porzuæ"
1390
1391 #: src/compose.c:6429
1392 msgid "to Draft"
1393 msgstr "do Szablonów"
1394
1395 #: src/compose.c:6464
1396 #, c-format
1397 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1398 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1399
1400 #: src/compose.c:6466
1401 msgid "Apply template"
1402 msgstr "Do³±cz szablon"
1403
1404 #: src/compose.c:6467
1405 msgid "Replace"
1406 msgstr "Podmieñ"
1407
1408 #: src/compose.c:6467 src/toolbar.c:289
1409 msgid "Insert"
1410 msgstr "Wstaw"
1411
1412 #: src/editaddress.c:143
1413 msgid "Add New Person"
1414 msgstr "Dodaj now± osobê"
1415
1416 #: src/editaddress.c:144
1417 msgid "Edit Person Details"
1418 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1419
1420 #: src/editaddress.c:285
1421 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1422 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1423
1424 #: src/editaddress.c:422
1425 msgid "A Name and Value must be supplied."
1426 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1427
1428 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1429 #: src/editaddress.c:480
1430 msgid "Edit Person Data"
1431 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1432
1433 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1434 msgid "Display Name"
1435 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1436
1437 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1438 msgid "Last Name"
1439 msgstr "Imiê"
1440
1441 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1442 msgid "First Name"
1443 msgstr "Nazwisko"
1444
1445 #: src/editaddress.c:589
1446 msgid "Nickname"
1447 msgstr "Ksywka"
1448
1449 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1450 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1451 msgid "E-Mail Address"
1452 msgstr "Adres e-mail"
1453
1454 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1455 msgid "Alias"
1456 msgstr "Alias"
1457
1458 #. Buttons
1459 #: src/editaddress.c:710
1460 msgid "Move Up"
1461 msgstr "W górê"
1462
1463 #: src/editaddress.c:713
1464 msgid "Move Down"
1465 msgstr "W dó³"
1466
1467 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1468 msgid "Modify"
1469 msgstr "Zmieñ"
1470
1471 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1472 #: src/summary_search.c:207
1473 msgid "Clear"
1474 msgstr "Wyczy¶æ"
1475
1476 #. value
1477 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1478 #: src/prefs_matcher.c:393
1479 msgid "Value"
1480 msgstr "Warto¶æ"
1481
1482 #: src/editaddress.c:883
1483 msgid "Basic Data"
1484 msgstr "Podstawowe dane"
1485
1486 #: src/editaddress.c:885
1487 msgid "User Attributes"
1488 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1489
1490 #: src/editbook.c:112
1491 msgid "File appears to be Ok."
1492 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1493
1494 #: src/editbook.c:115
1495 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1496 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1497
1498 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1499 msgid "Could not read file."
1500 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1501
1502 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1503 msgid "Edit Addressbook"
1504 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1505
1506 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1507 msgid " Check File "
1508 msgstr "Sprawd¼ plik "
1509
1510 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1511 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1512 msgid "File"
1513 msgstr "Plik"
1514
1515 #: src/editbook.c:283
1516 msgid "Add New Addressbook"
1517 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1518
1519 #: src/editgroup.c:105
1520 msgid "A Group Name must be supplied."
1521 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1522
1523 #: src/editgroup.c:261
1524 msgid "Edit Group Data"
1525 msgstr "Edytuj dane grupy"
1526
1527 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1528 msgid "Group Name"
1529 msgstr "Nazwa grupy"
1530
1531 #: src/editgroup.c:308
1532 msgid "Addresses in Group"
1533 msgstr "Adresy w grupie"
1534
1535 #: src/editgroup.c:310
1536 msgid " -> "
1537 msgstr " -> "
1538
1539 #: src/editgroup.c:337
1540 msgid " <- "
1541 msgstr " <- "
1542
1543 #: src/editgroup.c:339
1544 msgid "Available Addresses"
1545 msgstr "Dostêpne adresy"
1546
1547 #: src/editgroup.c:403
1548 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1549 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1550
1551 #: src/editgroup.c:453
1552 msgid "Edit Group Details"
1553 msgstr "Edytuj dane grupê"
1554
1555 #: src/editgroup.c:456
1556 msgid "Add New Group"
1557 msgstr "Dodaj now± grupê"
1558
1559 #: src/editgroup.c:506
1560 msgid "Edit folder"
1561 msgstr "Edytuj folder"
1562
1563 #: src/editgroup.c:506
1564 msgid "Input the new name of folder:"
1565 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1566
1567 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1843 src/folderview.c:1911
1568 #: src/folderview.c:2210
1569 msgid "New folder"
1570 msgstr "Nowy katalog"
1571
1572 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
1573 msgid "Input the name of new folder:"
1574 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1575
1576 #: src/editjpilot.c:189
1577 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1578 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1579
1580 #: src/editjpilot.c:225
1581 msgid "Select JPilot File"
1582 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1583
1584 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1585 msgid "Edit JPilot Entry"
1586 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1587
1588 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1589 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1590 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1968
1591 msgid " ... "
1592 msgstr " ... "
1593
1594 #: src/editjpilot.c:319
1595 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1596 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1597
1598 #: src/editjpilot.c:408
1599 msgid "Add New JPilot Entry"
1600 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1601
1602 #: src/editldap.c:164
1603 msgid "Connected successfully to server"
1604 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1605
1606 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1607 msgid "Could not connect to server"
1608 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1609
1610 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1611 msgid "Edit LDAP Server"
1612 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1613
1614 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1615 msgid "Hostname"
1616 msgstr "Nazwa hosta"
1617
1618 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1619 msgid "Port"
1620 msgstr "Port"
1621
1622 #: src/editldap.c:328
1623 msgid " Check Server "
1624 msgstr "Sprawd¼ Serwer "
1625
1626 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1627 msgid "Search Base"
1628 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1629
1630 #: src/editldap.c:390
1631 msgid "Search Criteria"
1632 msgstr "Kryteria wyszukiwania"
1633
1634 #: src/editldap.c:397
1635 msgid " Reset "
1636 msgstr " Wróæ "
1637
1638 #: src/editldap.c:402
1639 msgid "Bind DN"
1640 msgstr "£±cz DN"
1641
1642 #: src/editldap.c:411
1643 msgid "Bind Password"
1644 msgstr "£±cz has³o"
1645
1646 #: src/editldap.c:420
1647 msgid "Timeout (secs)"
1648 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1649
1650 #: src/editldap.c:434
1651 msgid "Maximum Entries"
1652 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
1653
1654 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:743
1655 msgid "Basic"
1656 msgstr "Podstawowy"
1657
1658 #: src/editldap.c:462
1659 msgid "Extended"
1660 msgstr "Rozszerzony"
1661
1662 #: src/editldap.c:547
1663 msgid "Add New LDAP Server"
1664 msgstr "Dod_aj nowy serwer LDAP"
1665
1666 #: src/editldap_basedn.c:141
1667 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1668 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1669
1670 #: src/editldap_basedn.c:202
1671 msgid "Available Search Base(s)"
1672 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1673
1674 #: src/editldap_basedn.c:286
1675 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1676 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1677
1678 #: src/editvcard.c:96
1679 msgid "File does not appear to be vCard format."
1680 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1681
1682 #: src/editvcard.c:132
1683 msgid "Select vCard File"
1684 msgstr "Wybierz plik vCard"
1685
1686 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1687 msgid "Edit vCard Entry"
1688 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1689
1690 #: src/editvcard.c:296
1691 msgid "Add New vCard Entry"
1692 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1693
1694 #: src/exphtmldlg.c:101
1695 msgid "Please specify output directory and file to create."
1696 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1697
1698 #: src/exphtmldlg.c:104
1699 msgid "Select stylesheet and formatting."
1700 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
1701
1702 #: src/exphtmldlg.c:107
1703 msgid "File exported successfully."
1704 msgstr "Plik wyeksportowany prawid³owo."
1705
1706 #: src/exphtmldlg.c:154
1707 #, c-format
1708 msgid ""
1709 "HTML Output Directory '%s'\n"
1710 "does not exist. OK to create new directory?"
1711 msgstr ""
1712 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
1713 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1714
1715 #: src/exphtmldlg.c:157
1716 msgid "Create Directory"
1717 msgstr "Stwórz katalog"
1718
1719 #: src/exphtmldlg.c:166
1720 #, c-format
1721 msgid ""
1722 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1723 "%s"
1724 msgstr ""
1725 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶cia dla pliku HTML:\n"
1726 "%s"
1727
1728 #: src/exphtmldlg.c:168
1729 msgid "Failed to Create Directory"
1730 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
1731
1732 #: src/exphtmldlg.c:318
1733 msgid "Select HTML Output File"
1734 msgstr "Wybierz plik wyj¶cia dla HTML"
1735
1736 #: src/exphtmldlg.c:387
1737 msgid "HTML Output File"
1738 msgstr "Plik wyj¶cia HTML"
1739
1740 #: src/exphtmldlg.c:443
1741 msgid "Stylesheet"
1742 msgstr "Wzór stylów"
1743
1744 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3735 src/prefs_common.c:4061
1745 msgid "Default"
1746 msgstr "Domy¶lne"
1747
1748 #: src/exphtmldlg.c:462
1749 msgid "Full"
1750 msgstr "Pe³ny"
1751
1752 #: src/exphtmldlg.c:468
1753 msgid "Custom"
1754 msgstr "W³asne"
1755
1756 #: src/exphtmldlg.c:474
1757 msgid "Custom-2"
1758 msgstr "W³asne-2"
1759
1760 #: src/exphtmldlg.c:480
1761 msgid "Custom-3"
1762 msgstr "W³asne-3"
1763
1764 #: src/exphtmldlg.c:486
1765 msgid "Custom-4"
1766 msgstr "W³asne-4"
1767
1768 #: src/exphtmldlg.c:500
1769 msgid "Full Name Format"
1770 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
1771
1772 #: src/exphtmldlg.c:507
1773 msgid "First Name, Last Name"
1774 msgstr "Nazwisko, Imiê"
1775
1776 #: src/exphtmldlg.c:513
1777 msgid "Last Name, First Name"
1778 msgstr "Imiê, Nazwisko"
1779
1780 #: src/exphtmldlg.c:527
1781 msgid "Color Banding"
1782 msgstr "Pasek koloru"
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:533
1785 msgid "Format E-Mail Links"
1786 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
1787
1788 #: src/exphtmldlg.c:539
1789 msgid "Format User Attributes"
1790 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
1791
1792 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1793 msgid "File Name"
1794 msgstr "Nazwa pliku"
1795
1796 #: src/exphtmldlg.c:599
1797 msgid "Open with Web Browser"
1798 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
1799
1800 #: src/exphtmldlg.c:628
1801 msgid "Export Address Book to HTML File"
1802 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
1803
1804 #. Button panel
1805 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1806 msgid "Prev"
1807 msgstr "Poprzednie"
1808
1809 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:248
1810 msgid "Next"
1811 msgstr "Nastêpne"
1812
1813 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1814 msgid "File Info"
1815 msgstr "Informacje o pliku"
1816
1817 #: src/exphtmldlg.c:693
1818 msgid "Format"
1819 msgstr "Format"
1820
1821 #: src/export.c:127
1822 msgid "Export"
1823 msgstr "Eksport"
1824
1825 #: src/export.c:146
1826 msgid "Specify target folder and mbox file."
1827 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
1828
1829 #: src/export.c:156
1830 msgid "Source dir:"
1831 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
1832
1833 #: src/export.c:161
1834 msgid "Exporting file:"
1835 msgstr "Eksportowanie pliku:"
1836
1837 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1838 #: src/prefs_account.c:1196 src/prefs_filter.c:361
1839 msgid " Select... "
1840 msgstr " Wybierz... "
1841
1842 #: src/export.c:219
1843 msgid "Select exporting file"
1844 msgstr "Wybierz plik eksportu"
1845
1846 #: src/exporthtml.c:799
1847 msgid "Full Name"
1848 msgstr "Pe³na nazwa"
1849
1850 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1851 msgid "Attributes"
1852 msgstr "Atrybuty"
1853
1854 #: src/exporthtml.c:1004
1855 msgid "Sylpheed Address Book"
1856 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
1857
1858 #: src/exporthtml.c:1116
1859 msgid "Name already exists but is not a directory."
1860 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
1861
1862 #: src/exporthtml.c:1119
1863 msgid "No permissions to create directory."
1864 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
1865
1866 #: src/exporthtml.c:1122
1867 msgid "Name is too long."
1868 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
1869
1870 #: src/exporthtml.c:1125
1871 msgid "Not specified."
1872 msgstr "Nie okre¶lono"
1873
1874 #: src/foldersel.c:146
1875 msgid "Select folder"
1876 msgstr "Wybierz katalog"
1877
1878 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1041
1879 msgid "Inbox"
1880 msgstr "Przychodz±ca"
1881
1882 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1057
1883 msgid "Sent"
1884 msgstr "Wys³ane"
1885
1886 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1073
1887 msgid "Queue"
1888 msgstr "Kolejka"
1889
1890 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1089
1891 msgid "Trash"
1892 msgstr "Wysypisko"
1893
1894 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1103
1895 msgid "Drafts"
1896 msgstr "Szablon"
1897
1898 #: src/folderview.c:258 src/folderview.c:273 src/folderview.c:293
1899 msgid "/Create _new folder..."
1900 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
1901
1902 #: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
1903 msgid "/_Rename folder..."
1904 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
1905
1906 #: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
1907 msgid "/_Delete folder"
1908 msgstr "/_Usuñ katalog"
1909
1910 #: src/folderview.c:262 src/folderview.c:281
1911 msgid "/Remove _mailbox"
1912 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
1913
1914 #: src/folderview.c:265 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
1915 #: src/folderview.c:321
1916 msgid "/_Processing..."
1917 msgstr "/_Przetwarzanie..."
1918
1919 #: src/folderview.c:266
1920 msgid "/_Scoring..."
1921 msgstr "/_Punktowanie..."
1922
1923 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:291 src/folderview.c:311
1924 msgid "/Mark all _read"
1925 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
1926
1927 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297
1928 msgid "/_Check for new messages"
1929 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
1930
1931 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:299
1932 msgid "/R_escan folder tree"
1933 msgstr "/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
1934
1935 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:303 src/folderview.c:319
1936 msgid "/_Search folder..."
1937 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
1938
1939 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:306 src/folderview.c:322
1940 msgid "/S_coring..."
1941 msgstr "/_Punktowanie..."
1942
1943 #: src/folderview.c:301
1944 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1945 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
1946
1947 #: src/folderview.c:313
1948 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1949 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
1950
1951 #: src/folderview.c:315
1952 msgid "/_Remove newsgroup"
1953 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
1954
1955 #: src/folderview.c:317
1956 msgid "/Remove _news account"
1957 msgstr "/Usuñ konto _news"
1958
1959 #: src/folderview.c:347
1960 msgid "New"
1961 msgstr "Nowy"
1962
1963 #. S_COL_MARK
1964 #: src/folderview.c:348 src/prefs_summary_column.c:68
1965 msgid "Unread"
1966 msgstr "Nieprzeczytane"
1967
1968 #: src/folderview.c:349 src/selective_download.c:800
1969 msgid "#"
1970 msgstr "#"
1971
1972 #: src/folderview.c:568
1973 msgid "Setting folder info..."
1974 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
1975
1976 #: src/folderview.c:749 src/mainwindow.c:3538 src/setup.c:81
1977 #, c-format
1978 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1979 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
1980
1981 #: src/folderview.c:753 src/mainwindow.c:3543 src/setup.c:86
1982 #, c-format
1983 msgid "Scanning folder %s ..."
1984 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
1985
1986 #: src/folderview.c:795
1987 msgid "Rescan folder tree"
1988 msgstr "Od¶wie¿ drzewo katalogów"
1989
1990 #: src/folderview.c:796
1991 msgid ""
1992 "All previous settings for each folders will be lost.\n"
1993 "Continue?"
1994 msgstr ""
1995 "Wszystkie poprzednie ustawienia folderów zostan± stracone.\n"
1996 "Kontynuowaæ?"
1997
1998 #: src/folderview.c:802
1999 msgid "Rescanning folder tree..."
2000 msgstr "Od¶wie¿anie widoku katalogu..."
2001
2002 #: src/folderview.c:824
2003 msgid "Rescanning all folder trees..."
2004 msgstr "Od¶wie¿anie widoku wszystkich katalogów ..."
2005
2006 #: src/folderview.c:902
2007 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2008 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2009
2010 #: src/folderview.c:1696 src/main.c:472 src/summaryview.c:5169
2011 #, c-format
2012 msgid "Processing (%s)..."
2013 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
2014
2015 #: src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913 src/folderview.c:2214
2016 msgid "NewFolder"
2017 msgstr "Nowy katalog"
2018
2019 #: src/folderview.c:1850 src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2219
2020 #, c-format
2021 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2022 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2023
2024 #: src/folderview.c:1863 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1986
2025 #: src/folderview.c:2062 src/folderview.c:2231
2026 #, c-format
2027 msgid "The folder `%s' already exists."
2028 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2029
2030 #: src/folderview.c:1870 src/folderview.c:2238
2031 #, c-format
2032 msgid "Can't create the folder `%s'."
2033 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
2034
2035 #: src/folderview.c:1969 src/folderview.c:2052
2036 #, c-format
2037 msgid "Input new name for `%s':"
2038 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2039
2040 #: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2054
2041 msgid "Rename folder"
2042 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2043
2044 #: src/folderview.c:2112
2045 #, c-format
2046 msgid ""
2047 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2048 "Do you really want to delete?"
2049 msgstr ""
2050 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2051 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2052
2053 #: src/folderview.c:2114
2054 msgid "Delete folder"
2055 msgstr "Usuñ katalog"
2056
2057 #: src/folderview.c:2123
2058 #, c-format
2059 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2060 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2061
2062 #: src/folderview.c:2175
2063 #, c-format
2064 msgid ""
2065 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2066 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2067 msgstr ""
2068 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2069 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2070
2071 #: src/folderview.c:2177
2072 msgid "Remove mailbox"
2073 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2074
2075 #: src/folderview.c:2211
2076 msgid ""
2077 "Input the name of new folder:\n"
2078 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2079 " append `/' at the end of the name)"
2080 msgstr ""
2081 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2082 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2083 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2084
2085 #: src/folderview.c:2283
2086 #, c-format
2087 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2088 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2089
2090 #: src/folderview.c:2284
2091 msgid "Delete IMAP4 account"
2092 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2093
2094 #: src/folderview.c:2417
2095 #, c-format
2096 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2097 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2098
2099 #: src/folderview.c:2418
2100 msgid "Delete newsgroup"
2101 msgstr "Usuñ grupê news"
2102
2103 #: src/folderview.c:2453
2104 #, c-format
2105 msgid "Really delete news account `%s'?"
2106 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2107
2108 #: src/folderview.c:2454
2109 msgid "Delete news account"
2110 msgstr "Usuñ konto news"
2111
2112 #: src/grouplistdialog.c:173
2113 msgid "Subscribe to newsgroup"
2114 msgstr "Subskrybuj grupê news"
2115
2116 #: src/grouplistdialog.c:189
2117 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2118 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania."
2119
2120 #: src/grouplistdialog.c:195
2121 msgid "Find groups:"
2122 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2123
2124 #: src/grouplistdialog.c:203
2125 msgid " Search "
2126 msgstr " Szukaj "
2127
2128 #: src/grouplistdialog.c:215
2129 msgid "Newsgroup name"
2130 msgstr "Nazwa grupy news:"
2131
2132 #: src/grouplistdialog.c:216
2133 msgid "Messages"
2134 msgstr "Wiadomo¶ci"
2135
2136 #: src/grouplistdialog.c:217
2137 msgid "Type"
2138 msgstr "Typ"
2139
2140 #: src/grouplistdialog.c:243
2141 msgid "Refresh"
2142 msgstr "Od¶wie¿"
2143
2144 #: src/grouplistdialog.c:347
2145 msgid "moderated"
2146 msgstr "moderowana"
2147
2148 #: src/grouplistdialog.c:349
2149 msgid "readonly"
2150 msgstr "tylko-do-odczytu"
2151
2152 #: src/grouplistdialog.c:351
2153 msgid "unknown"
2154 msgstr "nieznana"
2155
2156 #: src/grouplistdialog.c:398
2157 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2158 msgstr "Nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup news."
2159
2160 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1019
2161 msgid "Done."
2162 msgstr "Zrobiono."
2163
2164 #: src/grouplistdialog.c:477
2165 #, c-format
2166 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2167 msgstr "%d ¶ci±gniêtych nazw grup (%s przeczytano)"
2168
2169 #: src/gtkaspell.c:479
2170 msgid "No dictionary selected."
2171 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2172
2173 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
2174 msgid "Normal Mode"
2175 msgstr "Tryb Normalny"
2176
2177 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
2178 msgid "Bad Spellers Mode"
2179 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2180
2181 #: src/gtkaspell.c:740
2182 msgid "Unknown suggestion mode."
2183 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2184
2185 #: src/gtkaspell.c:973
2186 msgid "No misspelled word found."
2187 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2188
2189 #: src/gtkaspell.c:1307
2190 msgid "Replace unknown word"
2191 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2192
2193 #: src/gtkaspell.c:1317
2194 #, c-format
2195 msgid "Replace \"%s\" with: "
2196 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2197
2198 #: src/gtkaspell.c:1337
2199 msgid ""
2200 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2201 "will learn from mistake.\n"
2202 msgstr ""
2203 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2204 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2205
2206 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
2207 msgid "Fast Mode"
2208 msgstr "Tryb szybki"
2209
2210 #: src/gtkaspell.c:1682
2211 #, c-format
2212 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2213 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2214
2215 #: src/gtkaspell.c:1695
2216 msgid "Accept in this session"
2217 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2218
2219 #: src/gtkaspell.c:1705
2220 msgid "Add to personal dictionary"
2221 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2222
2223 #: src/gtkaspell.c:1715
2224 msgid "Replace with..."
2225 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2226
2227 #: src/gtkaspell.c:1725
2228 #, c-format
2229 msgid "Check with %s"
2230 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2231
2232 #: src/gtkaspell.c:1744
2233 msgid "(no suggestions)"
2234 msgstr "(brak sugestii)"
2235
2236 #: src/gtkaspell.c:1755
2237 msgid "Others..."
2238 msgstr "Inne..."
2239
2240 #: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
2241 msgid "More..."
2242 msgstr "Wiêcej..."
2243
2244 #: src/gtkaspell.c:1820
2245 #, c-format
2246 msgid "Dictionary: %s"
2247 msgstr "S³ownik: %s"
2248
2249 #: src/gtkaspell.c:1833
2250 #, c-format
2251 msgid "Use alternate (%s)"
2252 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2253
2254 #: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1596
2255 msgid "Check while typing"
2256 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2257
2258 #: src/gtkaspell.c:1897
2259 msgid "Change dictionary"
2260 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2261
2262 #: src/gtkaspell.c:2052
2263 #, c-format
2264 msgid ""
2265 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2266 "%s"
2267 msgstr ""
2268 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2269 "%s"
2270
2271 #: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
2272 msgid "Abcdef"
2273 msgstr "Abcdef"
2274
2275 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2232
2276 msgid "(No From)"
2277 msgstr "(Bez Od)"
2278
2279 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2275 src/summaryview.c:2278
2280 msgid "(No Subject)"
2281 msgstr "(Bez tematu)"
2282
2283 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2284 msgid "Can't load the image."
2285 msgstr "Nie mogê za³adowaæ obrazu."
2286
2287 #: src/imap.c:427
2288 #, c-format
2289 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2290 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
2291
2292 #: src/imap.c:469
2293 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2294 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2295
2296 #: src/imap.c:482
2297 #, c-format
2298 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2299 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2300
2301 #: src/imap.c:683
2302 #, c-format
2303 msgid "can't select mailbox %s\n"
2304 msgstr "nie mo¿na wybraæ skrzynki\n"
2305
2306 #: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
2307 #, c-format
2308 msgid "can't fetch message %d\n"
2309 msgstr "nie mo¿na pobraæ wiadomo¶ci %d\n"
2310
2311 #: src/imap.c:722 src/imap.c:731
2312 #, c-format
2313 msgid "can't append message %s\n"
2314 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci %s\n"
2315
2316 #: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
2317 #: src/mh.c:712
2318 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2319 msgstr "katalog ¼ród³owy jest taki sam jak docelowy.\n"
2320
2321 #: src/imap.c:769
2322 msgid "can't copy message\n"
2323 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ wiado¶ci\n"
2324
2325 #: src/imap.c:985
2326 #, c-format
2327 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2328 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2329
2330 #: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
2331 msgid "can't expunge\n"
2332 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2333
2334 #: src/imap.c:1031
2335 #, c-format
2336 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2337 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
2338
2339 #: src/imap.c:1222
2340 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2341 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
2342
2343 #: src/imap.c:1340
2344 #, c-format
2345 msgid "Can't create '%s'\n"
2346 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ %s\n"
2347
2348 #: src/imap.c:1345
2349 #, c-format
2350 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2351 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ '%s' pod Poczta Przychodz±ca\n"
2352
2353 #: src/imap.c:1408
2354 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2355 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2356
2357 #: src/imap.c:1429
2358 msgid "can't create mailbox\n"
2359 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2360
2361 #: src/imap.c:1500
2362 #, c-format
2363 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2364 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
2365
2366 #: src/imap.c:1566
2367 msgid "can't delete mailbox\n"
2368 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2369
2370 #: src/imap.c:1599 src/imap.c:3229
2371 msgid "can't get envelope\n"
2372 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2373
2374 #: src/imap.c:1607 src/imap.c:3236
2375 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2376 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
2377
2378 #: src/imap.c:1629 src/imap.c:3264
2379 #, c-format
2380 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2381 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
2382
2383 #: src/imap.c:1720
2384 #, c-format
2385 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2386 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
2387
2388 #: src/imap.c:1741
2389 #, c-format
2390 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2391 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2392
2393 #: src/imap.c:1748
2394 #, c-format
2395 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2396 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2397
2398 #: src/imap.c:1772
2399 msgid "Can't start TLS session.\n"
2400 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
2401
2402 #: src/imap.c:1784
2403 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2404 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4\n"
2405
2406 #: src/imap.c:1858
2407 msgid "can't get namespace\n"
2408 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
2409
2410 #: src/imap.c:2288
2411 #, c-format
2412 msgid "can't select folder: %s\n"
2413 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
2414
2415 #: src/imap.c:2411
2416 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2417 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
2418
2419 #: src/imap.c:2672
2420 #, c-format
2421 msgid "can't append %s to %s\n"
2422 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
2423
2424 #: src/imap.c:2677
2425 msgid "(sending file...)"
2426 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
2427
2428 #: src/imap.c:2713
2429 #, c-format
2430 msgid "can't copy %d to %s\n"
2431 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
2432
2433 #: src/imap.c:2738
2434 #, c-format
2435 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2436 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: STORE %d:%d %s\n"
2437
2438 #: src/imap.c:2752
2439 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2440 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
2441
2442 #: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
2443 #, c-format
2444 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2445 msgstr "iconv nie mo¿e zamieniæ UTF-7 do %s\n"
2446
2447 #: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
2448 #, c-format
2449 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2450 msgstr "iconv nie mo¿e zamieniæ %s do UTF-7\n"
2451
2452 #: src/import.c:131
2453 msgid "Import"
2454 msgstr "Import"
2455
2456 #: src/import.c:150
2457 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2458 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
2459
2460 #: src/import.c:160
2461 msgid "Importing file:"
2462 msgstr "Importowanie pliku:"
2463
2464 #: src/import.c:165
2465 msgid "Destination dir:"
2466 msgstr "Katalog docelowy:"
2467
2468 #: src/import.c:223
2469 msgid "Select importing file"
2470 msgstr "Wybierz importowany plik"
2471
2472 #: src/importldif.c:118
2473 msgid "Please specify address book name and file to import."
2474 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
2475
2476 #: src/importldif.c:121
2477 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2478 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
2479
2480 #: src/importldif.c:124
2481 msgid "File imported."
2482 msgstr "Plik zaimportowany."
2483
2484 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2485 msgid "Please select a file."
2486 msgstr "Proszê wybraæ plik."
2487
2488 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2489 msgid "Address book name must be supplied."
2490 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
2491
2492 #: src/importldif.c:318
2493 msgid "Error reading LDIF fields."
2494 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
2495
2496 #: src/importldif.c:341
2497 msgid "LDIF file imported successfully."
2498 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
2499
2500 #: src/importldif.c:426
2501 msgid "Select LDIF File"
2502 msgstr "Wybierz plik LDIF"
2503
2504 #: src/importldif.c:542
2505 msgid "S"
2506 msgstr "S"
2507
2508 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2509 msgid "LDIF Field"
2510 msgstr "Pole LDIF"
2511
2512 #: src/importldif.c:544
2513 msgid "Attribute Name"
2514 msgstr "Nazwa Atrybutu"
2515
2516 #: src/importldif.c:602
2517 msgid "Attribute"
2518 msgstr "Atrybut"
2519
2520 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2521 msgid "Select"
2522 msgstr "Wybierz"
2523
2524 #: src/importldif.c:674
2525 msgid "File Name :"
2526 msgstr "Nazwa pliku :"
2527
2528 #: src/importldif.c:684
2529 msgid "Records :"
2530 msgstr "Zanotowane :"
2531
2532 #: src/importldif.c:712
2533 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2534 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
2535
2536 #: src/importmutt.c:143
2537 msgid "Error importing MUTT file."
2538 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
2539
2540 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2541 #: src/importpine.c:329
2542 msgid "Please select a file to import."
2543 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
2544
2545 #: src/importmutt.c:185
2546 msgid "Select MUTT File"
2547 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
2548
2549 #: src/importmutt.c:239
2550 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2551 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
2552
2553 #: src/importpine.c:143
2554 msgid "Error importing Pine file."
2555 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
2556
2557 #: src/importpine.c:185
2558 msgid "Select Pine File"
2559 msgstr "Wybierz plik PINE."
2560
2561 #: src/importpine.c:239
2562 msgid "Import Pine file into Address Book"
2563 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
2564
2565 #: src/inc.c:267 src/inc.c:367 src/send.c:384
2566 msgid "Standby"
2567 msgstr "Oczekiwanie"
2568
2569 #: src/inc.c:391
2570 msgid "Retrieving new messages"
2571 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2572
2573 #: src/inc.c:522
2574 msgid "Retrieving"
2575 msgstr "Pobieranie"
2576
2577 #: src/inc.c:531
2578 #, c-format
2579 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2580 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
2581
2582 #: src/inc.c:535
2583 msgid "Done (no new messages)"
2584 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
2585
2586 #: src/inc.c:542
2587 msgid "Connection failed"
2588 msgstr "B³±d po³aczenia."
2589
2590 #: src/inc.c:546
2591 msgid "Auth failed"
2592 msgstr "B³ad autoryzacji"
2593
2594 #. S_COL_SCORE
2595 #: src/inc.c:550 src/prefs_summary_column.c:76
2596 msgid "Locked"
2597 msgstr "Zablokowane"
2598
2599 #: src/inc.c:559
2600 msgid "Cancelled"
2601 msgstr "Anuluj"
2602
2603 #: src/inc.c:572
2604 #, c-format
2605 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2606 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
2607
2608 #: src/inc.c:652
2609 #, c-format
2610 msgid "Finished (%d new message(s))"
2611 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
2612
2613 #: src/inc.c:655
2614 msgid "Finished (no new messages)"
2615 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
2616
2617 #: src/inc.c:663
2618 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2619 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
2620
2621 #: src/inc.c:727
2622 #, c-format
2623 msgid "%s: Retrieving new messages"
2624 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2625
2626 #: src/inc.c:755
2627 #, c-format
2628 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2629 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
2630
2631 #: src/inc.c:763
2632 #, c-format
2633 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2634 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
2635
2636 #: src/inc.c:770
2637 #, c-format
2638 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2639 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
2640
2641 #: src/inc.c:880 src/inc.c:949
2642 #, c-format
2643 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2644 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
2645
2646 #: src/inc.c:913
2647 msgid "Authenticating..."
2648 msgstr "Autentyfikacja..."
2649
2650 #: src/inc.c:917
2651 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2652 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
2653
2654 #: src/inc.c:921
2655 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2656 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
2657
2658 #: src/inc.c:925
2659 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2660 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
2661
2662 #: src/inc.c:929
2663 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2664 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
2665
2666 #: src/inc.c:933
2667 #, c-format
2668 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2669 msgstr "Pobieranie nag³ówka (%d / %d)"
2670
2671 #: src/inc.c:966
2672 #, c-format
2673 msgid "Deleting message %d"
2674 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
2675
2676 #: src/inc.c:972
2677 msgid "Quitting"
2678 msgstr "Wychodzenie"
2679
2680 #: src/inc.c:1044
2681 msgid "Error occurred while processing mail."
2682 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
2683
2684 #: src/inc.c:1047
2685 msgid "No disk space left."
2686 msgstr "Brak miejsca na dysku."
2687
2688 #: src/inc.c:1051
2689 msgid "Mailbox is locked."
2690 msgstr "Skrzynka zablokowana."
2691
2692 #: src/inc.c:1079
2693 msgid "Incorporation cancelled\n"
2694 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
2695
2696 #: src/inputdialog.c:151
2697 #, c-format
2698 msgid "Input password for %s on %s:"
2699 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
2700
2701 #: src/inputdialog.c:153
2702 msgid "Input password"
2703 msgstr "Wprowad¼ has³o"
2704
2705 #: src/logwindow.c:59
2706 msgid "Protocol log"
2707 msgstr "Dziennik protoko³u"
2708
2709 #: src/logwindow.c:215
2710 msgid "Error clearing log\n"
2711 msgstr "B³±d podczas przeczyszczania dziennika\n"
2712
2713 #. for gettext
2714 #: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2116 src/mh.c:874
2715 #, c-format
2716 msgid ""
2717 "File `%s' already exists.\n"
2718 "Can't create folder."
2719 msgstr ""
2720 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
2721 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
2722
2723 #: src/main.c:182
2724 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2725 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
2726
2727 #: src/main.c:268
2728 msgid ""
2729 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2730 "OpenPGP support disabled."
2731 msgstr ""
2732 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
2733 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
2734
2735 #: src/main.c:418
2736 #, c-format
2737 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2738 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
2739
2740 #: src/main.c:421
2741 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2742 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
2743
2744 #: src/main.c:422
2745 msgid ""
2746 "  --attach file1 [file2]...\n"
2747 "                         open composition window with specified files\n"
2748 "                         attached"
2749 msgstr ""
2750 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
2751 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
2752 "                         plikiem"
2753
2754 #: src/main.c:425
2755 msgid "  --receive              receive new messages"
2756 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
2757
2758 #: src/main.c:426
2759 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2760 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
2761
2762 #: src/main.c:427
2763 msgid "  --send                 send all queued messages"
2764 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
2765
2766 #: src/main.c:428
2767 msgid "  --status               show the total number of messages"
2768 msgstr "  --status               pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
2769
2770 #: src/main.c:429
2771 msgid "  --debug                debug mode"
2772 msgstr "  --debug                tryb debug"
2773
2774 #: src/main.c:430
2775 msgid "  --help                 display this help and exit"
2776 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
2777
2778 #: src/main.c:431
2779 msgid "  --version              output version information and exit"
2780 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
2781
2782 #: src/main.c:475
2783 msgid "top level folder"
2784 msgstr "katalog górnego poziomu"
2785
2786 #: src/main.c:495
2787 msgid "Composing message exists. Really quit?"
2788 msgstr "Tworzenie nowej wiadomo¶ci. Naprawdê chcesz wyj¶æ?"
2789
2790 #: src/main.c:502
2791 msgid "Queued messages"
2792 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
2793
2794 #: src/main.c:503
2795 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2796 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
2797
2798 #: src/main.c:743 src/mainwindow.c:3093
2799 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2800 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
2801
2802 #: src/mainwindow.c:516
2803 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2804 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
2805
2806 #: src/mainwindow.c:517
2807 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2808 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê mailbox..."
2809
2810 #: src/mainwindow.c:518
2811 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2812 msgstr "/_Plik/Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶_ciami we wszystkich folderach"
2813
2814 #: src/mainwindow.c:520
2815 msgid "/_File/_Folder"
2816 msgstr "/_Plik/_Katalog"
2817
2818 #: src/mainwindow.c:521
2819 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2820 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
2821
2822 #: src/mainwindow.c:523
2823 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2824 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
2825
2826 #: src/mainwindow.c:524
2827 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2828 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
2829
2830 #: src/mainwindow.c:525
2831 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2832 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
2833
2834 #: src/mainwindow.c:526
2835 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2836 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
2837
2838 #: src/mainwindow.c:527
2839 msgid "/_File/Empty _trash"
2840 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
2841
2842 #: src/mainwindow.c:528
2843 msgid "/_File/_Work offline"
2844 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
2845
2846 #: src/mainwindow.c:530
2847 msgid "/_File/_Save as..."
2848 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
2849
2850 #: src/mainwindow.c:531
2851 msgid "/_File/_Print..."
2852 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
2853
2854 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
2855 #: src/mainwindow.c:534
2856 msgid "/_File/E_xit"
2857 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
2858
2859 #: src/mainwindow.c:539
2860 msgid "/_Edit/Select _thread"
2861 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
2862
2863 #: src/mainwindow.c:541
2864 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2865 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
2866
2867 #: src/mainwindow.c:543
2868 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2869 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
2870
2871 #: src/mainwindow.c:545
2872 msgid "/_View/Show or hi_de"
2873 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
2874
2875 #: src/mainwindow.c:546
2876 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2877 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
2878
2879 #: src/mainwindow.c:548
2880 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2881 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
2882
2883 #: src/mainwindow.c:550
2884 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2885 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
2886
2887 #: src/mainwindow.c:552
2888 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2889 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
2890
2891 #: src/mainwindow.c:554
2892 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2893 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
2894
2895 #: src/mainwindow.c:556
2896 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2897 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
2898
2899 #: src/mainwindow.c:558
2900 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2901 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
2902
2903 #: src/mainwindow.c:560
2904 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2905 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
2906
2907 #: src/mainwindow.c:563
2908 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2909 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
2910
2911 #: src/mainwindow.c:564
2912 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2913 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
2914
2915 #: src/mainwindow.c:566
2916 msgid "/_View/_Sort"
2917 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
2918
2919 #: src/mainwindow.c:567
2920 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2921 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
2922
2923 #: src/mainwindow.c:568
2924 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2925 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
2926
2927 #: src/mainwindow.c:569
2928 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2929 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
2930
2931 #: src/mainwindow.c:570
2932 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2933 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
2934
2935 #: src/mainwindow.c:571
2936 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2937 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
2938
2939 #: src/mainwindow.c:572
2940 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2941 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
2942
2943 #: src/mainwindow.c:574
2944 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2945 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
2946
2947 #: src/mainwindow.c:575
2948 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2949 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg nie_przeczytanych"
2950
2951 #: src/mainwindow.c:576
2952 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2953 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
2954
2955 #: src/mainwindow.c:578
2956 msgid "/_View/_Sort/by score"
2957 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
2958
2959 #: src/mainwindow.c:579
2960 msgid "/_View/_Sort/by locked"
2961 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
2962
2963 #: src/mainwindow.c:580
2964 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2965 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
2966
2967 #: src/mainwindow.c:581 src/mainwindow.c:584
2968 msgid "/_View/_Sort/---"
2969 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
2970
2971 #: src/mainwindow.c:582
2972 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2973 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
2974
2975 #: src/mainwindow.c:583
2976 msgid "/_View/_Sort/Descending"
2977 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
2978
2979 #: src/mainwindow.c:585
2980 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2981 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
2982
2983 #: src/mainwindow.c:587
2984 msgid "/_View/Th_read view"
2985 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
2986
2987 #: src/mainwindow.c:588
2988 msgid "/_View/E_xpand all threads"
2989 msgstr "/_Widok/Ro_zszerz wszystkie w±tki"
2990
2991 #: src/mainwindow.c:589
2992 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2993 msgstr "/_Widok/S_prê¿ wszystkie w±tki"
2994
2995 #: src/mainwindow.c:590
2996 msgid "/_View/_Hide read messages"
2997 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
2998
2999 #: src/mainwindow.c:591
3000 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3001 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane rz_eczy..."
3002
3003 #: src/mainwindow.c:594
3004 msgid "/_View/_Go to"
3005 msgstr "/_Widok/_Id¼ do"
3006
3007 #: src/mainwindow.c:595
3008 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3009 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3010
3011 #: src/mainwindow.c:596
3012 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3013 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3014
3015 #: src/mainwindow.c:597 src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:605
3016 #: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:615
3017 msgid "/_View/_Go to/---"
3018 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/---"
3019
3020 #: src/mainwindow.c:598
3021 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3022 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3023
3024 #: src/mainwindow.c:600
3025 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3026 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3027
3028 #: src/mainwindow.c:603
3029 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3030 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3031
3032 #: src/mainwindow.c:604
3033 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3034 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3035
3036 #: src/mainwindow.c:606
3037 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3038 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3039
3040 #: src/mainwindow.c:608
3041 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3042 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3043
3044 #: src/mainwindow.c:611
3045 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3046 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3047
3048 #: src/mainwindow.c:613
3049 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3050 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3051
3052 #: src/mainwindow.c:616
3053 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3054 msgstr "/_Widok/Id¼ do/Innego katalo_gu"
3055
3056 #: src/mainwindow.c:620 src/mainwindow.c:627
3057 msgid "/_View/_Code set/---"
3058 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3059
3060 #: src/mainwindow.c:624
3061 msgid "/_View/_Code set"
3062 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3063
3064 #: src/mainwindow.c:625
3065 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3066 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3067
3068 #: src/mainwindow.c:628
3069 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3070 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3071
3072 #: src/mainwindow.c:632
3073 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3074 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3075
3076 #: src/mainwindow.c:636
3077 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3078 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3079
3080 #: src/mainwindow.c:638
3081 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3082 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3083
3084 #: src/mainwindow.c:642
3085 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3086 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3087
3088 #: src/mainwindow.c:645
3089 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3090 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3091
3092 #: src/mainwindow.c:647
3093 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3094 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3095
3096 #: src/mainwindow.c:650
3097 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3098 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3099
3100 #: src/mainwindow.c:653
3101 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3102 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3103
3104 #: src/mainwindow.c:656
3105 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3106 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3107
3108 #: src/mainwindow.c:658
3109 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3110 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3111
3112 #: src/mainwindow.c:660
3113 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3114 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3115
3116 #: src/mainwindow.c:664
3117 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3118 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3119
3120 #: src/mainwindow.c:667
3121 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3122 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3123
3124 #: src/mainwindow.c:670
3125 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3126 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3127
3128 #: src/mainwindow.c:672
3129 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3130 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3131
3132 #: src/mainwindow.c:676
3133 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3134 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3135
3136 #: src/mainwindow.c:678
3137 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3138 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3139
3140 #: src/mainwindow.c:680
3141 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3142 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3143
3144 #: src/mainwindow.c:682
3145 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3146 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3147
3148 #: src/mainwindow.c:685
3149 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3150 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3151
3152 #: src/mainwindow.c:687
3153 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3154 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3155
3156 #: src/mainwindow.c:690
3157 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3158 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
3159
3160 #: src/mainwindow.c:692
3161 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3162 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
3163
3164 #: src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:434
3165 msgid "/_View/Open in new _window"
3166 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3167
3168 #: src/mainwindow.c:701
3169 msgid "/_View/Mess_age source"
3170 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
3171
3172 #: src/mainwindow.c:702
3173 msgid "/_View/Show all _headers"
3174 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3175
3176 #: src/mainwindow.c:704
3177 msgid "/_View/_Update summary"
3178 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie pods_umowania"
3179
3180 #: src/mainwindow.c:707
3181 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3182 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3183
3184 #: src/mainwindow.c:708
3185 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3186 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3187
3188 #: src/mainwindow.c:710
3189 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3190 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Anuluj ¶ci±_ganie"
3191
3192 #: src/mainwindow.c:712
3193 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3194 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:714
3197 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3198 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3199
3200 #: src/mainwindow.c:715
3201 msgid "/_Message/Compose a news message"
3202 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
3203
3204 #: src/mainwindow.c:716
3205 msgid "/_Message/_Reply"
3206 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3207
3208 #: src/mainwindow.c:717
3209 msgid "/_Message/Repl_y to"
3210 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
3211
3212 #: src/mainwindow.c:718
3213 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3214 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
3215
3216 #: src/mainwindow.c:719
3217 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3218 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
3219
3220 #: src/mainwindow.c:720
3221 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3222 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
3223
3224 #: src/mainwindow.c:722
3225 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3226 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
3227
3228 #: src/mainwindow.c:724
3229 msgid "/_Message/_Forward"
3230 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:725
3233 msgid "/_Message/Redirect"
3234 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:727
3237 msgid "/_Message/Re-_edit"
3238 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
3239
3240 #: src/mainwindow.c:729
3241 msgid "/_Message/M_ove..."
3242 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
3243
3244 #: src/mainwindow.c:730
3245 msgid "/_Message/_Copy..."
3246 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
3247
3248 #: src/mainwindow.c:731
3249 msgid "/_Message/_Delete"
3250 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:732
3253 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3254 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:734
3257 msgid "/_Message/_Mark"
3258 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
3259
3260 #: src/mainwindow.c:735
3261 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3262 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:736
3265 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3266 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
3267
3268 #: src/mainwindow.c:737
3269 msgid "/_Message/_Mark/---"
3270 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:738
3273 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3274 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:739
3277 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3278 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:741
3281 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3282 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:744
3285 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3286 msgstr "/_Narzêdzia/¦ci±ganie selektywne"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:746
3289 msgid "/_Tools/_Address book..."
3290 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:747
3293 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3294 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:749
3297 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3298 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:750
3301 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3302 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
3303
3304 #: src/mainwindow.c:752
3305 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3306 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
3307
3308 #: src/mainwindow.c:755
3309 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3310 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:756
3313 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3314 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:757
3317 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3318 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:759
3321 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3322 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:761
3325 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3326 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:763
3329 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3330 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:768
3333 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3334 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:771
3337 msgid "/_Tools/E_xecute"
3338 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:773
3341 msgid "/_Tools/_Log window"
3342 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:775
3345 msgid "/_Configuration"
3346 msgstr "/Konfigura_cja"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:776
3349 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3350 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
3351
3352 #: src/mainwindow.c:778
3353 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
3354 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:780
3357 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
3358 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi/_G³ówny pasek narzêdzi..."
3359
3360 #: src/mainwindow.c:782
3361 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
3362 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi/_Twórz pasek narzêdzi..."
3363
3364 #: src/mainwindow.c:785
3365 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3366 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawienia _filtrowania..."
3367
3368 #: src/mainwindow.c:788
3369 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3370 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
3371
3372 #: src/mainwindow.c:790
3373 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3374 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
3375
3376 #: src/mainwindow.c:792
3377 msgid "/_Configuration/_Template..."
3378 msgstr "/Konfigura_cja/_Wzorce..."
3379
3380 #: src/mainwindow.c:793
3381 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3382 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
3383
3384 #: src/mainwindow.c:794
3385 msgid "/_Configuration/---"
3386 msgstr "/Konfigura_cja/---"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:795
3389 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3390 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
3391
3392 #: src/mainwindow.c:797
3393 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3394 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3395
3396 #: src/mainwindow.c:799
3397 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3398 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3399
3400 #: src/mainwindow.c:801
3401 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3402 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
3403
3404 #: src/mainwindow.c:805
3405 msgid "/_Help/_Manual"
3406 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja"
3407
3408 #: src/mainwindow.c:806
3409 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3410 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/Angi_elska"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:807
3413 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3414 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/_Niemiecka"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:808
3417 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3418 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/Hi_szpañska"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:809
3421 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3422 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/_Fracuska"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:810
3425 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3426 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/_Japoñska"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:811
3429 msgid "/_Help/_FAQ"
3430 msgstr "/Po_moc/_FAQ"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:812
3433 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3434 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/Angi_elski"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:813
3437 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3438 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Niemiecki"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:814
3441 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3442 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/Hi_szpañski"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:815
3445 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3446 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Francuski"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:816
3449 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3450 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/W³osk_i"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:817
3453 msgid "/_Help/---"
3454 msgstr "/_Pomoc/---"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:825
3457 msgid "/Reply with _quote"
3458 msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:826
3461 msgid "/_Reply without quote"
3462 msgstr "/Odpowiedz bez _cytatu"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:830
3465 msgid "/Reply to all with _quote"
3466 msgstr "/Odpowiedz wszystkim z _cytatem"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:831
3469 msgid "/_Reply to all without quote"
3470 msgstr "/Odpowiedz wszystkim bez _cytatu"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:835
3473 msgid "/Reply to list with _quote"
3474 msgstr "/Odpowiedz grupie z _cytatem"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:836
3477 msgid "/_Reply to list without quote"
3478 msgstr "/Odpowiedz grupie bez _cytatu"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:840
3481 msgid "/Reply to sender with _quote"
3482 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y z cytatem"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:841
3485 msgid "/_Reply to sender without quote"
3486 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y bez cytatu"
3487
3488 #: src/mainwindow.c:845
3489 msgid "/_Forward message (inline style)"
3490 msgstr "/_Przeka¿ wiadomo¶æ (jako tekst wiadomo¶ci)"
3491
3492 #: src/mainwindow.c:846
3493 msgid "/Forward message as _attachment"
3494 msgstr "/Przeka¿ jako z_a³±cznik"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:1045
3497 #, c-format
3498 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3499 msgstr "Okno g³ówne: b³±d alokacji kolorów %d\n"
3500
3501 #: src/mainwindow.c:1269 src/mainwindow.c:1286 src/prefs_folder_item.c:449
3502 #: src/selective_download.c:591
3503 msgid "Untitled"
3504 msgstr "Bez tytu³u"
3505
3506 #: src/mainwindow.c:1287
3507 msgid "none"
3508 msgstr "¿aden"
3509
3510 #: src/mainwindow.c:1464
3511 msgid "Empty trash"
3512 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3513
3514 #: src/mainwindow.c:1465
3515 msgid "Empty all messages in trash?"
3516 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:1490
3519 msgid "Add mailbox"
3520 msgstr "Dodaj skrzynkê"
3521
3522 #: src/mainwindow.c:1491
3523 msgid ""
3524 "Input the location of mailbox.\n"
3525 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3526 "scanned automatically."
3527 msgstr ""
3528 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
3529 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
3530 "automatycznie przeskanowana."
3531
3532 #: src/mainwindow.c:1497 src/mainwindow.c:1535
3533 #, c-format
3534 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3535 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
3536
3537 #: src/mainwindow.c:1502 src/setup.c:57
3538 msgid "Mailbox"
3539 msgstr "Skrzynka"
3540
3541 #: src/mainwindow.c:1508 src/setup.c:63
3542 msgid ""
3543 "Creation of the mailbox failed.\n"
3544 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3545 "there."
3546 msgstr ""
3547 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
3548 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
3549
3550 #: src/mainwindow.c:1528
3551 msgid "Add mbox mailbox"
3552 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
3553
3554 #: src/mainwindow.c:1529
3555 msgid "Input the location of mailbox."
3556 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
3557
3558 #: src/mainwindow.c:1550
3559 msgid "Creation of the mailbox failed."
3560 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
3561
3562 #: src/mainwindow.c:1854
3563 msgid "Sylpheed - Folder View"
3564 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
3565
3566 #: src/mainwindow.c:1870 src/messageview.c:134
3567 msgid "Sylpheed - Message View"
3568 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
3569
3570 #: src/mainwindow.c:2229
3571 msgid "Exit"
3572 msgstr "Koniec programu"
3573
3574 #: src/mainwindow.c:2229
3575 msgid "Exit this program?"
3576 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
3577
3578 #: src/mainwindow.c:2770 src/toolbar.c:80
3579 msgid "Receive Mail on all Accounts"
3580 msgstr "Pobierz now± pocztê ze wszystkich kont"
3581
3582 #: src/mainwindow.c:2776 src/toolbar.c:81
3583 msgid "Receive Mail on current Account"
3584 msgstr "Odbierz now± pocztê z bie¿±cego konta"
3585
3586 #: src/mainwindow.c:2782 src/toolbar.c:82
3587 msgid "Send Queued Message(s)"
3588 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ(-ci) z kolejki"
3589
3590 #: src/mainwindow.c:2787 src/prefs_common.c:1218
3591 msgid "News"
3592 msgstr "News"
3593
3594 #: src/mainwindow.c:2795 src/toolbar.c:83
3595 msgid "Compose Email"
3596 msgstr "Pisz Emaila"
3597
3598 #: src/mainwindow.c:2799 src/toolbar.c:84
3599 msgid "Compose News"
3600 msgstr "Pisz posta"
3601
3602 #: src/mainwindow.c:2805 src/toolbar.c:85
3603 msgid "Reply to Message"
3604 msgstr "Odpowiedz na wiadomo¶æ"
3605
3606 #: src/mainwindow.c:2822 src/toolbar.c:86
3607 msgid "Reply to Sender"
3608 msgstr "Odpowiedz nadawcy"
3609
3610 #: src/mainwindow.c:2840 src/toolbar.c:87
3611 msgid "Reply to All"
3612 msgstr "Odpowiedz wszystkim"
3613
3614 #: src/mainwindow.c:2858 src/toolbar.c:88
3615 msgid "Reply to Mailing-list"
3616 msgstr "Odpowiedz Grupie Mailingowej"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:2876 src/toolbar.c:89
3619 msgid "Forward Message"
3620 msgstr "Przeka¿ wiadomo¶æ"
3621
3622 #: src/mainwindow.c:2894 src/toolbar.c:90
3623 msgid "Delete Message"
3624 msgstr "Usuñ wiadomo¶æ"
3625
3626 #: src/mainwindow.c:2900 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
3627 #: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
3628 msgid "Execute"
3629 msgstr "Wykonaj"
3630
3631 #: src/mainwindow.c:2906 src/toolbar.c:92
3632 msgid "Goto Next Message"
3633 msgstr "Id¼ do nastêpnej wiadomo¶ci"
3634
3635 #: src/matcher.c:948 src/matcher.c:949 src/matcher.c:950 src/matcher.c:951
3636 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
3637 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
3638 #: src/prefs_filter.c:868
3639 msgid "(none)"
3640 msgstr "(¿aden)"
3641
3642 #: src/matcher.c:994
3643 msgid "filename is not set"
3644 msgstr "nazwa pliku nie zosta³a podana"
3645
3646 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1225 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3647 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:597 src/prefs_account.c:611
3648 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3649 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3650 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3651 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:802
3652 #: src/procmime.c:817
3653 msgid "failed to write configuration to file\n"
3654 msgstr "b³±d podczas zapisu konfiguracji do pliku\n"
3655
3656 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
3657 msgid "can't write to temporary file\n"
3658 msgstr "nie mo¿na zapisaæ do pliku tymczasowego\n"
3659
3660 #: src/mbox.c:81
3661 msgid "can't read mbox file.\n"
3662 msgstr "nie mo¿na odczytaæ pliku mbox.\n"
3663
3664 #: src/mbox.c:88
3665 #, c-format
3666 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3667 msgstr "niepoprawny format mbox: %s\n"
3668
3669 #: src/mbox.c:95
3670 #, c-format
3671 msgid "malformed mbox: %s\n"
3672 msgstr "uszkodzona skrzynka: %s\n"
3673
3674 #: src/mbox.c:113
3675 msgid "can't open temporary file\n"
3676 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego\n"
3677
3678 #: src/mbox.c:166
3679 #, c-format
3680 msgid ""
3681 "unescaped From found:\n"
3682 "%s"
3683 msgstr ""
3684 "znaleziono b³êdne From:\n"
3685 "%s"
3686
3687 #: src/mbox.c:268 src/mbox_folder.c:170
3688 #, c-format
3689 msgid "can't create lock file %s\n"
3690 msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku lock %s\n"
3691
3692 #: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:171
3693 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3694 msgstr "je¶li to mo¿liwe, u¿yj 'flock' zamiast 'file'.\n"
3695
3696 #: src/mbox.c:281 src/mbox_folder.c:183
3697 #, c-format
3698 msgid "can't create %s\n"
3699 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s\n"
3700
3701 #: src/mbox.c:287 src/mbox_folder.c:189
3702 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3703 msgstr "skrzynka w posiadaniu innego procesu, oczekiwanie...\n"
3704
3705 #: src/mbox.c:316
3706 #, c-format
3707 msgid "can't lock %s\n"
3708 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ %s\n"
3709
3710 #: src/mbox.c:323 src/mbox.c:370
3711 msgid "invalid lock type\n"
3712 msgstr "nieprawid³owy typ blokady\n"
3713
3714 #: src/mbox.c:356
3715 #, c-format
3716 msgid "can't unlock %s\n"
3717 msgstr "nie mo¿na odblokowaæ %s\n"
3718
3719 #: src/mbox.c:387
3720 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3721 msgstr "nie mo¿na skróciæ do zera.\n"
3722
3723 #: src/mbox_folder.c:267
3724 #, c-format
3725 msgid "could not lock read file %s\n"
3726 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ pliku %s (tylko-odczyt)\n"
3727
3728 #: src/mbox_folder.c:286
3729 #, c-format
3730 msgid "could not lock write file %s\n"
3731 msgstr "Nie mo¿na zablokowaæ pliku %s (odczyt-zapis)\n"
3732
3733 #: src/mbox_folder.c:1408
3734 #, c-format
3735 msgid "unvalid file - %s.\n"
3736 msgstr "nieprawid³owy plik - %s.\n"
3737
3738 #: src/mbox_folder.c:1420
3739 #, c-format
3740 msgid "invalid file - %s.\n"
3741 msgstr "nieprawid³owy plik - %s.\n"
3742
3743 #: src/mbox_folder.c:1438 src/mbox_folder.c:1810 src/utils.c:2070
3744 #: src/utils.c:2138 src/utils.c:2206 src/utils.c:2298
3745 #, c-format
3746 msgid "writing to %s failed.\n"
3747 msgstr "b³±d zapisu do %s.\n"
3748
3749 #: src/mbox_folder.c:1988 src/mbox_folder.c:2084
3750 #, c-format
3751 msgid "can't rename %s to %s\n"
3752 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy z %s do %s\n"
3753
3754 #: src/mbox_folder.c:2227
3755 msgid "Cannot rename folder item"
3756 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ nazwy elementu z folderu"
3757
3758 #: src/message_search.c:88
3759 msgid "Find in current message"
3760 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
3761
3762 #: src/message_search.c:106
3763 msgid "Find text:"
3764 msgstr "Znajd¼ tekst:"
3765
3766 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3767 msgid "Case sensitive"
3768 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
3769
3770 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3771 msgid "Backward search"
3772 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
3773
3774 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3775 msgid "Search"
3776 msgstr "Szukaj"
3777
3778 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3779 msgid "Search failed"
3780 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
3781
3782 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3783 msgid "Search string not found."
3784 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
3785
3786 #: src/message_search.c:191
3787 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3788 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
3789
3790 #: src/message_search.c:194
3791 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3792 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
3793
3794 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3795 msgid "Search finished"
3796 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
3797
3798 #: src/messageview.c:316
3799 msgid "<No Return-Path found>"
3800 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
3801
3802 #: src/messageview.c:324
3803 #, c-format
3804 msgid ""
3805 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3806 "does not correspond to the return path:\n"
3807 "Notification address: %s\n"
3808 "Return path: %s\n"
3809 "It is advised to not to send the return receipt."
3810 msgstr ""
3811 "Adres na który potwierdzenie odbioru ma byæ wys³ane nie odpowiada\n"
3812 "adresowi ¶cie¿ki zwrotu wiadomo¶ci:\n"
3813 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
3814 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
3815 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
3816
3817 #: src/messageview.c:332
3818 msgid "+Don't Send"
3819 msgstr "+Nie Wysy³aj"
3820
3821 #: src/messageview.c:341
3822 msgid ""
3823 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3824 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3825 "officially addressed to you.\n"
3826 "Receipt notification cancelled."
3827 msgstr ""
3828 "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie odbioru ale wg. nag³ówków\n"
3829 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
3830 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
3831
3832 #: src/messageview.c:409
3833 msgid ""
3834 "Error occurred while sending the notification.\n"
3835 "Put this notification into queue folder?"
3836 msgstr ""
3837 "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia.\n"
3838 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
3839
3840 #: src/messageview.c:415
3841 msgid "Can't queue the notification."
3842 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ powiadomienia do kolejki."
3843
3844 #: src/messageview.c:418
3845 msgid "Error occurred while sending the notification."
3846 msgstr "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia."
3847
3848 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3849 msgid "can't get message file path.\n"
3850 msgstr "nie mo¿na znale¼æ wiadomo¶ci pod podan± ¶cie¿k±.\n"
3851
3852 #: src/messageview.c:670
3853 msgid "This messages asks for a return receipt."
3854 msgstr "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie dorêczenia."
3855
3856 #: src/messageview.c:671
3857 msgid "Send receipt"
3858 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
3859
3860 #: src/messageview.c:724
3861 msgid "Return Receipt Notification"
3862 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
3863
3864 #: src/messageview.c:725
3865 msgid ""
3866 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3867 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3868 "notification:"
3869 msgstr ""
3870 "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana do wielu z Twoich kont.\n"
3871 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
3872 "odbioru:"
3873
3874 #: src/messageview.c:729
3875 msgid "Send Notification"
3876 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
3877
3878 #: src/messageview.c:729
3879 msgid "+Cancel"
3880 msgstr "+Anuluj"
3881
3882 #: src/mh.c:416
3883 #, c-format
3884 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3885 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ wiadomo¶ci %s do %s\n"
3886
3887 #: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1537
3888 msgid "Can't open mark file.\n"
3889 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku zaznaczeñ.\n"
3890
3891 #: src/mimeview.c:114
3892 msgid "/_Open"
3893 msgstr "/_Otwórz"
3894
3895 #: src/mimeview.c:115
3896 msgid "/Open _with..."
3897 msgstr "/Otwórz _z..."
3898
3899 #: src/mimeview.c:116
3900 msgid "/_Display as text"
3901 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
3902
3903 #: src/mimeview.c:117
3904 msgid "/_Display image"
3905 msgstr "/_Wy¶wietl obraz"
3906
3907 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:439
3908 msgid "/_Save as..."
3909 msgstr "/Zapi_sz jako..."
3910
3911 #: src/mimeview.c:119
3912 msgid "/Save _all..."
3913 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
3914
3915 #: src/mimeview.c:122
3916 msgid "/_Check signature"
3917 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
3918
3919 #: src/mimeview.c:150
3920 msgid "MIME Type"
3921 msgstr "Typ MIME "
3922
3923 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2132
3924 msgid "Text"
3925 msgstr "Tekst"
3926
3927 #: src/mimeview.c:269
3928 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3929 msgstr "Wybierz \"Sprawd¼ podpis\" by sprawdziæ"
3930
3931 #: src/mimeview.c:782 src/mimeview.c:842 src/mimeview.c:902 src/mimeview.c:921
3932 #: src/mimeview.c:945
3933 msgid "Can't save the part of multipart message."
3934 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
3935
3936 #: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3292
3937 msgid "Save as"
3938 msgstr "Zapisz jako"
3939
3940 #: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3297
3941 msgid "Overwrite"
3942 msgstr "Nadpisz"
3943
3944 #: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895
3945 msgid "Overwrite existing file?"
3946 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
3947
3948 #: src/mimeview.c:955
3949 msgid "Open with"
3950 msgstr "Otwórz z"
3951
3952 #: src/mimeview.c:956
3953 #, c-format
3954 msgid ""
3955 "Enter the command line to open file:\n"
3956 "(`%s' will be replaced with file name)"
3957 msgstr ""
3958 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
3959 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
3960
3961 #: src/mimeview.c:1012
3962 #, c-format
3963 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3964 msgstr "Niepoprawne polecenie podgl±du MIME: '%s'"
3965
3966 #: src/news.c:174
3967 #, c-format
3968 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3969 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
3970
3971 #: src/news.c:276
3972 #, c-format
3973 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3974 msgstr "Po³±czenie NNTP %s:%d zosta³o zerwane. Ponowne pod³±czanie...\n"
3975
3976 #: src/news.c:373
3977 #, c-format
3978 msgid "can't select group %s\n"
3979 msgstr "nie mo¿na wybraæ grupy: %s\n"
3980
3981 #: src/news.c:383
3982 #, c-format
3983 msgid "can't read article %d\n"
3984 msgstr "nie mo¿na odczytaæ artyku³u %d\n"
3985
3986 #: src/news.c:405 src/news.c:726 src/news.c:1062
3987 #, c-format
3988 msgid "can't set group: %s\n"
3989 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
3990
3991 #: src/news.c:506
3992 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3993 msgstr "nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup\n"
3994
3995 #: src/news.c:623
3996 msgid "can't post article.\n"
3997 msgstr "nie mo¿na wys³aæ artyku³u.\n"
3998
3999 #: src/news.c:643
4000 #, c-format
4001 msgid "can't retrieve article %d\n"
4002 msgstr "nie mo¿na odebraæ artyku³u %d\n"
4003
4004 #: src/news.c:732 src/news.c:1067
4005 #, c-format
4006 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4007 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
4008
4009 #: src/news.c:755 src/news.c:1172
4010 #, c-format
4011 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4012 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
4013
4014 #: src/news.c:758 src/news.c:1107 src/news.c:1175
4015 msgid "can't get xover\n"
4016 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
4017
4018 #: src/news.c:764 src/news.c:1112 src/news.c:1181
4019 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4020 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
4021
4022 #: src/news.c:772 src/news.c:1118 src/news.c:1189
4023 #, c-format
4024 msgid "invalid xover line: %s\n"
4025 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4026
4027 #: src/news.c:790 src/news.c:815 src/news.c:1132 src/news.c:1146
4028 #: src/news.c:1207 src/news.c:1232
4029 msgid "can't get xhdr\n"
4030 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
4031
4032 #: src/news.c:798 src/news.c:823 src/news.c:1137 src/news.c:1151
4033 #: src/news.c:1215 src/news.c:1240
4034 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4035 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
4036
4037 #: src/news.c:1087
4038 #, c-format
4039 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4040 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
4041
4042 #: src/news.c:1104
4043 #, c-format
4044 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4045 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
4046
4047 #: src/nntp.c:60
4048 #, c-format
4049 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
4050 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
4051
4052 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
4053 #, c-format
4054 msgid "protocol error: %s\n"
4055 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
4056
4057 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
4058 msgid "protocol error\n"
4059 msgstr "b³±d protoko³u\n"
4060
4061 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
4062 msgid "Error occurred while posting\n"
4063 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
4064
4065 #: src/passphrase.c:85
4066 msgid "Passphrase"
4067 msgstr "Has³o"
4068
4069 #: src/passphrase.c:253
4070 msgid "[no user id]"
4071 msgstr "[brak identyfikatora]"
4072
4073 #: src/passphrase.c:257
4074 #, c-format
4075 msgid ""
4076 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4077 "\n"
4078 "  %.*s  \n"
4079 "(%.*s)\n"
4080 msgstr ""
4081 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
4082 "\n"
4083 "  %.*s  \n"
4084 "(%.*s)\n"
4085
4086 #: src/passphrase.c:261
4087 msgid ""
4088 "Bad passphrase! Try again...\n"
4089 "\n"
4090 msgstr ""
4091 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
4092 "\n"
4093
4094 #: src/pop.c:66
4095 #, c-format
4096 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4097 msgstr "POP3: Usuwanie przeterminowanych wiadomo¶ci %d\n"
4098
4099 #: src/pop.c:72
4100 #, c-format
4101 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4102 msgstr "POP3: Pomijanie wiadomo¶ci %d (%d bajtów)\n"
4103
4104 #: src/pop.c:138
4105 msgid "can't start TLS session\n"
4106 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
4107
4108 #: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
4109 msgid "error occurred on authentication\n"
4110 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autentyfikacji\n"
4111
4112 #: src/pop.c:191 src/pop.c:243
4113 msgid "mailbox is locked\n"
4114 msgstr "skrzynka zablokowana\n"
4115
4116 #: src/pop.c:212
4117 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4118 msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znaczika czasowego APOP\n"
4119
4120 #: src/pop.c:219
4121 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4122 msgstr "B³±d sk³adni przy znaczniku czasowym powitania\n"
4123
4124 #: src/pop.c:269 src/pop.c:308
4125 msgid "POP3 protocol error\n"
4126 msgstr "B³±d protoko³u POP3\n"
4127
4128 #: src/pop.c:387 src/pop.c:437
4129 msgid "Socket error\n"
4130 msgstr "B³±d gniazdka\n"
4131
4132 #: src/prefs.c:270
4133 #, c-format
4134 msgid "no permission - %s\n"
4135 msgstr "brak uprawnieñ - %s\n"
4136
4137 #: src/prefs.c:477
4138 msgid "Apply"
4139 msgstr "Zastosuj"
4140
4141 #: src/prefs_account.c:671
4142 #, c-format
4143 msgid "Account%d"
4144 msgstr "Konto%d"
4145
4146 #: src/prefs_account.c:690
4147 msgid "Preferences for new account"
4148 msgstr "Ustawienia nowego konta"
4149
4150 #: src/prefs_account.c:695
4151 msgid "Account preferences"
4152 msgstr "Ustawienia konta"
4153
4154 #: src/prefs_account.c:745 src/prefs_common.c:1006
4155 msgid "Receive"
4156 msgstr "Odbieranie"
4157
4158 #: src/prefs_account.c:749 src/prefs_common.c:1010
4159 msgid "Compose"
4160 msgstr "Utwórz"
4161
4162 #: src/prefs_account.c:752 src/prefs_common.c:1023
4163 msgid "Privacy"
4164 msgstr "Prywatno¶æ"
4165
4166 #: src/prefs_account.c:756
4167 msgid "SSL"
4168 msgstr "SSL"
4169
4170 #: src/prefs_account.c:759
4171 msgid "Advanced"
4172 msgstr "Zaawansowane"
4173
4174 #: src/prefs_account.c:837
4175 msgid "Name of this account"
4176 msgstr "Nazwa tego konta"
4177
4178 #: src/prefs_account.c:846
4179 msgid "Set as default"
4180 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
4181
4182 #: src/prefs_account.c:850
4183 msgid "Personal information"
4184 msgstr "Informacje osobiste"
4185
4186 #: src/prefs_account.c:859
4187 msgid "Full name"
4188 msgstr "Pe³ne imiê"
4189
4190 #: src/prefs_account.c:865
4191 msgid "Mail address"
4192 msgstr "Adres e-mail"
4193
4194 #: src/prefs_account.c:871
4195 msgid "Organization"
4196 msgstr "Organizacja"
4197
4198 #: src/prefs_account.c:895
4199 msgid "Server information"
4200 msgstr "Informacje o serwerze"
4201
4202 #: src/prefs_account.c:916
4203 msgid "POP3 (normal)"
4204 msgstr "POP3 (normalny)"
4205
4206 #: src/prefs_account.c:918
4207 msgid "POP3 (APOP auth)"
4208 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
4209
4210 #: src/prefs_account.c:920 src/prefs_account.c:1692 src/prefs_account.c:1916
4211 msgid "IMAP4"
4212 msgstr "IMAP4"
4213
4214 #: src/prefs_account.c:922
4215 msgid "News (NNTP)"
4216 msgstr "News (NNTP)"
4217
4218 #: src/prefs_account.c:924
4219 msgid "None (local)"
4220 msgstr "¯aden (lokalnie)"
4221
4222 #: src/prefs_account.c:944
4223 msgid "This server requires authentication"
4224 msgstr "Ten serwer wymaga autentyfikacji"
4225
4226 #: src/prefs_account.c:988
4227 msgid "News server"
4228 msgstr "Serwer news"
4229
4230 #: src/prefs_account.c:994
4231 msgid "Server for receiving"
4232 msgstr "Serwer dla odbioru"
4233
4234 #: src/prefs_account.c:1000
4235 msgid "Local mailbox file"
4236 msgstr "Lokalny plik mailbox"
4237
4238 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4239 #: src/prefs_account.c:1007
4240 msgid "SMTP server (send)"
4241 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
4242
4243 #: src/prefs_account.c:1015
4244 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4245 msgstr "U¿ywaj polecenia lokalnego ni¿ serwer SMTP"
4246
4247 #: src/prefs_account.c:1024
4248 msgid "command to send mails"
4249 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
4250
4251 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4252 #: src/prefs_account.c:1031 src/prefs_account.c:1343
4253 msgid "User ID"
4254 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
4255
4256 #: src/prefs_account.c:1037 src/prefs_account.c:1352
4257 msgid "Password"
4258 msgstr "Has³o"
4259
4260 #: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1675
4261 msgid "POP3"
4262 msgstr "POP3"
4263
4264 #: src/prefs_account.c:1111
4265 msgid "Remove messages on server when received"
4266 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
4267
4268 #: src/prefs_account.c:1122
4269 msgid "Remove after"
4270 msgstr "Usuñ po"
4271
4272 #: src/prefs_account.c:1131
4273 msgid "days"
4274 msgstr "dni"
4275
4276 #: src/prefs_account.c:1148
4277 msgid "(0 days: remove immediately)"
4278 msgstr "(0 dni: skasuj od razu)"
4279
4280 #: src/prefs_account.c:1155
4281 msgid "Download all messages on server"
4282 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
4283
4284 #: src/prefs_account.c:1157
4285 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4286 msgstr "U¿ywaj regu³ filtrowania wraz z selektywnym ¶ci±ganiem"
4287
4288 #: src/prefs_account.c:1159
4289 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4290 msgstr "Skasuj pocztê po za³adowaniu selektywnym ¶ci±ganiem"
4291
4292 #: src/prefs_account.c:1165
4293 msgid "Receive size limit"
4294 msgstr "Limit ilo¶ci ¶ci±ganych danych"
4295
4296 #: src/prefs_account.c:1179
4297 msgid "Filter messages on receiving"
4298 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
4299
4300 #: src/prefs_account.c:1187
4301 msgid "Default inbox"
4302 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
4303
4304 #: src/prefs_account.c:1210
4305 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4306 msgstr "(Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu)"
4307
4308 #: src/prefs_account.c:1217
4309 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4310 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza za now± poczt± na tym koncie"
4311
4312 #: src/prefs_account.c:1271
4313 msgid "Add Date header field"
4314 msgstr "Dodaj pole Data do nag³ówka"
4315
4316 #: src/prefs_account.c:1272
4317 msgid "Generate Message-ID"
4318 msgstr "Generuj Message-ID"
4319
4320 #: src/prefs_account.c:1279
4321 msgid "Add user-defined header"
4322 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
4323
4324 #: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2365 src/prefs_common.c:2390
4325 msgid " Edit... "
4326 msgstr " Edycja... "
4327
4328 #: src/prefs_account.c:1291
4329 msgid "Authentication"
4330 msgstr "Autentykacja"
4331
4332 #: src/prefs_account.c:1299
4333 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4334 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
4335
4336 #: src/prefs_account.c:1314
4337 msgid "Authentication method"
4338 msgstr "Metoda autentykacji"
4339
4340 #: src/prefs_account.c:1324
4341 msgid "Automatic"
4342 msgstr "Automatycznie"
4343
4344 #: src/prefs_account.c:1374
4345 msgid ""
4346 "If you leave these entries empty, the same\n"
4347 "user ID and password as receiving will be used."
4348 msgstr ""
4349 "Je¶li pozostawisz te pola puste, wtedy ten sam login i\n"
4350 "has³o u¿ytkownika jak przy odbieraniu zostanie wykorzystany"
4351
4352 #: src/prefs_account.c:1383
4353 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4354 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
4355
4356 #: src/prefs_account.c:1398
4357 msgid "POP authentication timeout: "
4358 msgstr "Koniec czasu dla autentyfikacji POP: "
4359
4360 #: src/prefs_account.c:1407
4361 msgid "minutes"
4362 msgstr "minut"
4363
4364 #: src/prefs_account.c:1449
4365 msgid "Signature file"
4366 msgstr "Plik podpisu"
4367
4368 #: src/prefs_account.c:1457
4369 msgid "Automatically set the following addresses"
4370 msgstr "Automatycznie wstaw nastêpuj±ce adresy"
4371
4372 #. to
4373 #: src/prefs_account.c:1466 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4374 msgid "Cc"
4375 msgstr "Kopia"
4376
4377 #: src/prefs_account.c:1479
4378 msgid "Bcc"
4379 msgstr "Ukryta kopia"
4380
4381 #: src/prefs_account.c:1492
4382 msgid "Reply-To"
4383 msgstr "Adres zwrotny"
4384
4385 #: src/prefs_account.c:1542
4386 msgid "Encrypt message by default"
4387 msgstr "Standardowo szyfruj wiadomo¶æ"
4388
4389 #: src/prefs_account.c:1544
4390 msgid "Sign message by default"
4391 msgstr "Standardowo podpisz wiadomo¶æ"
4392
4393 #: src/prefs_account.c:1546
4394 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4395 msgstr "U¿yj \"zbrojonego\" formatu ASCII do kryptografii"
4396
4397 #: src/prefs_account.c:1548
4398 msgid "Use clear text signature"
4399 msgstr "Wstaw pusty podpis"
4400
4401 #: src/prefs_account.c:1552
4402 msgid "Sign key"
4403 msgstr "Klucz"
4404
4405 #: src/prefs_account.c:1560
4406 msgid "Use default GnuPG key"
4407 msgstr "U¿yj standardowego klucza GnuPG"
4408
4409 #: src/prefs_account.c:1569
4410 msgid "Select key by your email address"
4411 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
4412
4413 #: src/prefs_account.c:1578
4414 msgid "Specify key manually"
4415 msgstr "Okre¶l klucz rêcznie"
4416
4417 #: src/prefs_account.c:1594
4418 msgid "User or key ID:"
4419 msgstr "U¿ytkownik lub klucz ID:"
4420
4421 #: src/prefs_account.c:1683 src/prefs_account.c:1700 src/prefs_account.c:1716
4422 #: src/prefs_account.c:1734
4423 msgid "Don't use SSL"
4424 msgstr "Nie u¿ywaj SSL"
4425
4426 #: src/prefs_account.c:1686
4427 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4428 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ POP3"
4429
4430 #: src/prefs_account.c:1689 src/prefs_account.c:1706 src/prefs_account.c:1740
4431 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4432 msgstr "U¿yj komendy STARTTLS by nawi±zaæ sesjê SSL"
4433
4434 #: src/prefs_account.c:1703
4435 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4436 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ IMAP4"
4437
4438 #: src/prefs_account.c:1709
4439 msgid "NNTP"
4440 msgstr "NNTP"
4441
4442 #: src/prefs_account.c:1724
4443 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4444 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ NNTP"
4445
4446 #: src/prefs_account.c:1726
4447 msgid "Send (SMTP)"
4448 msgstr "Wysy³aj (SMTP)"
4449
4450 #: src/prefs_account.c:1737
4451 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4452 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ SMTP"
4453
4454 #: src/prefs_account.c:1862
4455 msgid "Specify SMTP port"
4456 msgstr "Okre¶l port SMTP"
4457
4458 #: src/prefs_account.c:1868
4459 msgid "Specify POP3 port"
4460 msgstr "Okre¶l port POP3"
4461
4462 #: src/prefs_account.c:1874
4463 msgid "Specify IMAP4 port"
4464 msgstr "Okre¶l port IMAP4"
4465
4466 #: src/prefs_account.c:1880
4467 msgid "Specify NNTP port"
4468 msgstr "Okre¶l port NNTP"
4469
4470 #: src/prefs_account.c:1885
4471 msgid "Specify domain name"
4472 msgstr "Okre¶l nazwê domeny"
4473
4474 #: src/prefs_account.c:1895
4475 msgid "Tunnel command to open connection"
4476 msgstr "Przekieruj komendê do po³±czenia"
4477
4478 #: src/prefs_account.c:1903
4479 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4480 msgstr "Zaznacz cross-posty jako przeczytane i zakoloruj:"
4481
4482 #: src/prefs_account.c:1927
4483 msgid "IMAP server directory"
4484 msgstr "Katalog serwera IMAP4."
4485
4486 #: src/prefs_account.c:1981
4487 msgid "Put sent messages in"
4488 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci w"
4489
4490 #: src/prefs_account.c:1983
4491 msgid "Put draft messages in"
4492 msgstr "Zapisz wzorzec w"
4493
4494 #: src/prefs_account.c:1985
4495 msgid "Put deleted messages in"
4496 msgstr "Zapisz skasowane wiadomo¶ci w"
4497
4498 #: src/prefs_account.c:2049
4499 msgid "Account name is not entered."
4500 msgstr "Nie okre¶lono nazwy konta."
4501
4502 #: src/prefs_account.c:2053
4503 msgid "Mail address is not entered."
4504 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
4505
4506 #: src/prefs_account.c:2058
4507 msgid "SMTP server is not entered."
4508 msgstr "Nie okre¶lono serwera SMTP."
4509
4510 #: src/prefs_account.c:2063
4511 msgid "User ID is not entered."
4512 msgstr "Nie okre¶lono ID u¿ytkownika."
4513
4514 #: src/prefs_account.c:2068
4515 msgid "POP3 server is not entered."
4516 msgstr "Nie okre¶lono serwera POP3."
4517
4518 #: src/prefs_account.c:2073
4519 msgid "IMAP4 server is not entered."
4520 msgstr "Nie okre¶lono serwera IMAP4."
4521
4522 #: src/prefs_account.c:2078
4523 msgid "NNTP server is not entered."
4524 msgstr "Nie okre¶lono serwera NNTP."
4525
4526 #: src/prefs_account.c:2084
4527 msgid "local mailbox filename is not entered."
4528 msgstr "nazwa lokalnej skrzynki mailbox nie zosta³a podana."
4529
4530 #: src/prefs_account.c:2090
4531 msgid "mail command is not entered."
4532 msgstr "nie okre¶lono komendy do lokalnego wys³ania poczty."
4533
4534 #: src/prefs_account.c:2177
4535 msgid ""
4536 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4537 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4538 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4539 msgstr ""
4540 "Nie jest zalecane u¿ywanie starego typu zwyk³ego \"zbrojonego\"\n"
4541 "ASCII dla szyfrowanych wiadomo¶ci. To nie jest zgodne z ¿±daniem\n"
4542 "RFC 3156 - \"Bezpieczeñstwo MIME poprzez OpenPGP\""
4543
4544 #: src/prefs_actions.c:287
4545 msgid "Actions setting"
4546 msgstr "Ustawienia akcji"
4547
4548 #: src/prefs_actions.c:309
4549 msgid "Menu name:"
4550 msgstr "Nazwa menu:"
4551
4552 #: src/prefs_actions.c:318
4553 msgid "Command line:"
4554 msgstr "Linia komend:"
4555
4556 #: src/prefs_actions.c:330
4557 #, c-format
4558 msgid ""
4559 "Menu name:\n"
4560 " Use / in menu name to make submenus.\n"
4561 "Command line:\n"
4562 " Begin with:\n"
4563 "   | to send message body or selection to command\n"
4564 "   > to send user provided text to command\n"
4565 "   * to send user provided hidden text to command\n"
4566 " End with:\n"
4567 "   | to replace message body or selection with command output\n"
4568 "   & to run command asynchronously\n"
4569 " Use %f for message file name\n"
4570 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
4571 "   %p for the selected message MIME part."
4572 msgstr ""
4573 "Nazwa menu:\n"
4574 " U¿yj / w nazwie menu by zrobiæ podmenu.\n"
4575 "Linia komend:\n"
4576 " Zacznij z:\n"
4577 "   | by wys³aæ tekst wiadomo¶ci lub jej zaznaczony fragment do komendy\n"
4578 "   > by wys³aæ tekst u¿ytkownika do komendy\n"
4579 "   * by wys³aæ schowany tekst u¿ytkownika do komendy\n"
4580 " Zakoñcz poprzez:\n"
4581 "   | by zamieniæ tekst wiadomo¶ci lub zaznaczony tekst na wyj¶cie komendy\n"
4582 "   & by uruchomiæ komendê asynchronicznie\n"
4583 " U¿yj %f dla nazwy pliku wiadomo¶ci\n"
4584 "   %F dla listy nazw plików zaznaczonych wiadomo¶ci\n"
4585 "   %p dla zaznaczonej czê¶ci wiadomo¶ci."
4586
4587 #: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
4588 #: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
4589 #: src/prefs_toolbar.c:817
4590 msgid "Register"
4591 msgstr "Rejestruj"
4592
4593 #: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
4594 #: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
4595 #: src/prefs_toolbar.c:823
4596 msgid " Substitute "
4597 msgstr " Zast±p "
4598
4599 #: src/prefs_actions.c:383
4600 msgid " Syntax help "
4601 msgstr " Pomoc do sk³adni "
4602
4603 #: src/prefs_actions.c:402
4604 msgid "Registered actions"
4605 msgstr "Zarejestrowane regu³y"
4606
4607 #: src/prefs_actions.c:670 src/prefs_actions.c:675
4608 msgid "Could not get message file."
4609 msgstr "Wys³anie wiadomo¶ci z kolejki nie powiod³o siê."
4610
4611 #: src/prefs_actions.c:683
4612 msgid "Could not get message part."
4613 msgstr "Nie mo¿na by³o otrzymaæ czê¶ci wiadomo¶ci."
4614
4615 #: src/prefs_actions.c:689
4616 msgid "No message part selected."
4617 msgstr "Nie zaznaczono czê¶ci wiadomo¶ci"
4618
4619 #: src/prefs_actions.c:693
4620 msgid "No message file selected."
4621 msgstr "Nie zaznaczono pliku wiadomo¶ci"
4622
4623 #: src/prefs_actions.c:712
4624 msgid "Can't get part of multipart message"
4625 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
4626
4627 #: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
4628 #: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
4629 #: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
4630 #: src/prefs_template.c:301
4631 msgid "(New)"
4632 msgstr "(Nowy)"
4633
4634 #: src/prefs_actions.c:780
4635 msgid "Menu name is not set."
4636 msgstr "Nie okre¶lono nazwy menu."
4637
4638 #: src/prefs_actions.c:785
4639 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4640 msgstr "Dwukropek ':' nie jest mo¿liwy w nazwie menu"
4641
4642 #: src/prefs_actions.c:795
4643 msgid "Menu name is too long."
4644 msgstr "Nazwa menu jest za d³uga"
4645
4646 #: src/prefs_actions.c:804
4647 msgid "Command line not set."
4648 msgstr "Nie okre¶lono linii komend."
4649
4650 #: src/prefs_actions.c:809
4651 msgid "Menu name and command are too long."
4652 msgstr "Nazwa menu i komenda s± za d³ugie."
4653
4654 #: src/prefs_actions.c:814
4655 #, c-format
4656 msgid ""
4657 "The command\n"
4658 "%s\n"
4659 "has a syntax error."
4660 msgstr ""
4661 "Ta komenda\n"
4662 "%s\n"
4663 "ma b³±d sk³adni."
4664
4665 #: src/prefs_actions.c:875
4666 msgid "Delete action"
4667 msgstr "Usuñ konto"
4668
4669 #: src/prefs_actions.c:876
4670 msgid "Do you really want to delete this action?"
4671 msgstr "Czy naprawdê usun±æ t± akcjê?"
4672
4673 #: src/prefs_actions.c:1079
4674 #, c-format
4675 msgid ""
4676 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4677 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4678 msgstr ""
4679 "Zaznaczona akcja nie mo¿e byæ wykorzystana w oknie kompozycji\n"
4680 "poniewa¿ zawiera ona %%f, %%F lub %%p."
4681
4682 #: src/prefs_actions.c:1252
4683 #, c-format
4684 msgid ""
4685 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4686 "%s"
4687 msgstr ""
4688 "Komenda nie mog³a zostaæ uruchomiona. B³±d tworzenia rury.\n"
4689 "%s"
4690
4691 #. Fork error
4692 #: src/prefs_actions.c:1338
4693 #, c-format
4694 msgid ""
4695 "Could not fork to execute the following command:\n"
4696 "%s\n"
4697 "%s"
4698 msgstr ""
4699 "Nie mo¿na by³o rozwidliæ siê by uruchomiæ nastêpuj±c± komendê:\n"
4700 "%s\n"
4701 "%s"
4702
4703 #: src/prefs_actions.c:1565
4704 #, c-format
4705 msgid "--- Running: %s\n"
4706 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
4707
4708 #: src/prefs_actions.c:1569
4709 #, c-format
4710 msgid "--- Ended: %s\n"
4711 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
4712
4713 #: src/prefs_actions.c:1603
4714 msgid "Action's input/output"
4715 msgstr "Akcji wej¶cia/wyj¶cia"
4716
4717 #: src/prefs_actions.c:1649
4718 msgid " Send "
4719 msgstr " Wy¶lij "
4720
4721 #: src/prefs_actions.c:1660
4722 msgid "Abort"
4723 msgstr "Anuluj"
4724
4725 #: src/prefs_common.c:989
4726 msgid "Common Preferences"
4727 msgstr "Zwyk³e ustawienia"
4728
4729 #: src/prefs_common.c:1013
4730 msgid "Spell Checker"
4731 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
4732
4733 #: src/prefs_common.c:1016
4734 msgid "Quote"
4735 msgstr "Cytat"
4736
4737 #: src/prefs_common.c:1018
4738 msgid "Display"
4739 msgstr "Wy¶wietlanie"
4740
4741 #: src/prefs_common.c:1020
4742 msgid "Message"
4743 msgstr "Wiadomo¶æ"
4744
4745 #: src/prefs_common.c:1028 src/select-keys.c:324
4746 msgid "Other"
4747 msgstr "Inne"
4748
4749 #: src/prefs_common.c:1077 src/prefs_common.c:1292
4750 msgid "External program"
4751 msgstr "Program zewnêtrzny"
4752
4753 #: src/prefs_common.c:1086
4754 msgid "Use external program for incorporation"
4755 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do inkorporacji"
4756
4757 #: src/prefs_common.c:1093 src/prefs_common.c:1307
4758 msgid "Command"
4759 msgstr "Polecenie"
4760
4761 #: src/prefs_common.c:1107
4762 msgid "Local spool"
4763 msgstr "Lokalny Spool"
4764
4765 #: src/prefs_common.c:1118
4766 msgid "Incorporate from spool"
4767 msgstr "Inkorporacja z Spool"
4768
4769 #: src/prefs_common.c:1120
4770 msgid "Filter on incorporation"
4771 msgstr "Filtrowanie inkorporacji"
4772
4773 #: src/prefs_common.c:1128
4774 msgid "Spool directory"
4775 msgstr "Katalog Spool"
4776
4777 #: src/prefs_common.c:1146
4778 msgid "Auto-check new mail"
4779 msgstr "Automatycznie sprawdzaj pocztê"
4780
4781 #: src/prefs_common.c:1148
4782 msgid "every"
4783 msgstr "co ka¿de"
4784
4785 #: src/prefs_common.c:1160
4786 msgid "minute(s)"
4787 msgstr "minut"
4788
4789 #: src/prefs_common.c:1169
4790 msgid "Check new mail on startup"
4791 msgstr "Sprawd¼ pocztê przy starcie"
4792
4793 #: src/prefs_common.c:1171
4794 msgid "Update all local folders after incorporation"
4795 msgstr "Uaktualnij wszystkie lokalne foldery po inkorporacji"
4796
4797 #: src/prefs_common.c:1174
4798 msgid "Run command when new mail arrives"
4799 msgstr "Uruchom polecenie kiedy przyjdzie nowa poczta"
4800
4801 #: src/prefs_common.c:1184
4802 msgid "after autochecking"
4803 msgstr "po automatycznym sprawdzeniu"
4804
4805 #: src/prefs_common.c:1186
4806 msgid "after manual checking"
4807 msgstr "po rêcznym sprawdzeniu"
4808
4809 #: src/prefs_common.c:1200
4810 #, c-format
4811 msgid ""
4812 "Command to execute:\n"
4813 "(use %d as number of new mails)"
4814 msgstr ""
4815 "Komenda do uruchomienia:\n"
4816 "(u¿yj %d jako numeru nowych wiadomo¶ci)"
4817
4818 #: src/prefs_common.c:1226
4819 msgid ""
4820 "Maximum number of articles to download\n"
4821 "(unlimited if 0 is specified)"
4822 msgstr ""
4823 "Maksymalna liczba artyku³ów do ¶ci±gniêcia\n"
4824 "(bez ograniczeñ - 0)"
4825
4826 #: src/prefs_common.c:1300
4827 msgid "Use external program for sending"
4828 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do wysy³ania"
4829
4830 #: src/prefs_common.c:1326
4831 msgid "Save sent messages to Sent"
4832 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci do Poczta wys³ana"
4833
4834 #: src/prefs_common.c:1328
4835 msgid "Queue messages that fail to send"
4836 msgstr "Kolejkuj wiadomo¶ci których nie da³o siê wys³aæ"
4837
4838 #: src/prefs_common.c:1334
4839 msgid "Outgoing codeset"
4840 msgstr "Strona kodowa dla wychodz±cych"
4841
4842 #: src/prefs_common.c:1349
4843 msgid "Automatic (Recommended)"
4844 msgstr "Automatycznie (Zalecane)"
4845
4846 #: src/prefs_common.c:1350
4847 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4848 msgstr "7 bitów ascii (US-ASCII)"
4849
4850 #: src/prefs_common.c:1352
4851 msgid "Unicode (UTF-8)"
4852 msgstr "Unicode (UTF-8)"
4853
4854 #: src/prefs_common.c:1354
4855 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4856 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
4857
4858 #: src/prefs_common.c:1355
4859 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4860 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
4861
4862 #: src/prefs_common.c:1356
4863 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4864 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
4865
4866 #: src/prefs_common.c:1357
4867 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4868 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
4869
4870 #: src/prefs_common.c:1358
4871 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4872 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-4)"
4873
4874 #: src/prefs_common.c:1359
4875 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4876 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
4877
4878 #: src/prefs_common.c:1360
4879 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4880 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
4881
4882 #: src/prefs_common.c:1362
4883 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4884 msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
4885
4886 #: src/prefs_common.c:1364
4887 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4888 msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
4889
4890 #: src/prefs_common.c:1366
4891 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4892 msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
4893
4894 #: src/prefs_common.c:1367
4895 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4896 msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
4897
4898 #: src/prefs_common.c:1369
4899 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4900 msgstr "Japonia (ISO-2022-JP)"
4901
4902 #: src/prefs_common.c:1371
4903 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4904 msgstr "Japonia (EUC-JP)"
4905
4906 #: src/prefs_common.c:1372
4907 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4908 msgstr "Japonia (Shift_JIS)"
4909
4910 #: src/prefs_common.c:1374
4911 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4912 msgstr "Uproszczony Chiñski (GB2312)"
4913
4914 #: src/prefs_common.c:1375
4915 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4916 msgstr "Tradycyjny Chiñski (Big5)"
4917
4918 #: src/prefs_common.c:1377
4919 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4920 msgstr "Tradycyjny Chiñski (EUC-TW)"
4921
4922 #: src/prefs_common.c:1378
4923 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4924 msgstr "Chiñski (ISO-2022-CN)"
4925
4926 #: src/prefs_common.c:1380
4927 msgid "Korean (EUC-KR)"
4928 msgstr "Korea (EUC-KR)"
4929
4930 #: src/prefs_common.c:1381
4931 msgid "Thai (TIS-620)"
4932 msgstr "Tajlandzki (TIS-620)"
4933
4934 #: src/prefs_common.c:1382
4935 msgid "Thai (Windows-874)"
4936 msgstr "Tajlandzki (Windows-874)"
4937
4938 #: src/prefs_common.c:1391
4939 msgid ""
4940 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4941 "for the current locale will be used."
4942 msgstr ""
4943 "Je¶li `Automatyczny' jest zaznaczony, to optymalne\n"
4944 "kodowanie dla danego locale zostanie u¿yte."
4945
4946 #: src/prefs_common.c:1518
4947 msgid "Select dictionaries location"
4948 msgstr "Wybierz lokacjê s³ownika"
4949
4950 #. spell checker defaults
4951 #: src/prefs_common.c:1581
4952 msgid "Global spelling checker settings"
4953 msgstr "Globalne ustawienia sprawdzania pisowni"
4954
4955 #: src/prefs_common.c:1588
4956 msgid "Enable spell checker"
4957 msgstr "W³±cz sprawdzanie pisowni"
4958
4959 #: src/prefs_common.c:1599
4960 msgid "Enable alternate dictionary"
4961 msgstr "W³±cz alternatywny s³ownik"
4962
4963 #: src/prefs_common.c:1601
4964 msgid ""
4965 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
4966 "with the last used dictionary faster."
4967 msgstr ""
4968 "Uruchamianie alternatywnego s³ownika powoduje\n"
4969 "szybszy start z poprzednio u¿ywanym s³ownikiem."
4970
4971 #: src/prefs_common.c:1612
4972 msgid "Dictionaries path:"
4973 msgstr "¦cie¿ka do s³owników:"
4974
4975 #: src/prefs_common.c:1639
4976 msgid "Default dictionary:"
4977 msgstr "Standardowy S³ownik:"
4978
4979 #. Suggestion mode
4980 #: src/prefs_common.c:1655
4981 msgid "Default suggestion mode"
4982 msgstr "Standardowy tryb sugestii"
4983
4984 #. Color
4985 #: src/prefs_common.c:1670
4986 msgid "Misspelled word color:"
4987 msgstr "Kolor b³êdnie napisanego wyrazu:"
4988
4989 #: src/prefs_common.c:1758 src/toolbar.c:291
4990 msgid "Signature"
4991 msgstr "Podpis"
4992
4993 #: src/prefs_common.c:1766
4994 msgid "Insert signature automatically"
4995 msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
4996
4997 #: src/prefs_common.c:1771
4998 msgid "Signature separator"
4999 msgstr "Oddzielenie podpisu"
5000
5001 #. Account autoselection
5002 #: src/prefs_common.c:1782
5003 msgid "Automatic account selection"
5004 msgstr "Automatyczny wybór konta"
5005
5006 #: src/prefs_common.c:1790
5007 msgid "when replying"
5008 msgstr "przy odpowiedzi"
5009
5010 #: src/prefs_common.c:1792
5011 msgid "when forwarding"
5012 msgstr "przy przekazywaniu"
5013
5014 #: src/prefs_common.c:1794
5015 msgid "when re-editing"
5016 msgstr "przy re-edycji"
5017
5018 #: src/prefs_common.c:1801
5019 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5020 msgstr "Przycisk odpowiedzi powoduje odpowied¼ do grupy mailingowej"
5021
5022 #: src/prefs_common.c:1804
5023 msgid "Automatically launch the external editor"
5024 msgstr "Automatycznie uruchom zewnêtrzny edytor"
5025
5026 #: src/prefs_common.c:1811 src/prefs_filtering.c:231
5027 msgid "Forward as attachment"
5028 msgstr "Przeka¿ jako za³±cznik"
5029
5030 #: src/prefs_common.c:1814
5031 msgid "Block cursor"
5032 msgstr "Blok kursora"
5033
5034 #: src/prefs_common.c:1817
5035 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5036 msgstr "Pozostaw oryginalny nag³ówek 'Od' ('From') przy przekazywaniu"
5037
5038 #: src/prefs_common.c:1825
5039 msgid "Autosave to drafts every "
5040 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów co ka¿de "
5041
5042 #: src/prefs_common.c:1832 src/prefs_common.c:1877
5043 msgid "characters"
5044 msgstr "znakach"
5045
5046 #: src/prefs_common.c:1840
5047 msgid "Undo level"
5048 msgstr "Poziom cofania"
5049
5050 #. line-wrapping
5051 #: src/prefs_common.c:1853
5052 msgid "Message wrapping"
5053 msgstr "Zawijanie wiadomo¶ci"
5054
5055 #: src/prefs_common.c:1865
5056 msgid "Wrap messages at"
5057 msgstr "Zawijaj wiadomo¶æ przy"
5058
5059 #: src/prefs_common.c:1885
5060 msgid "Wrap quotation"
5061 msgstr "Zawijaj cytat"
5062
5063 #: src/prefs_common.c:1887
5064 msgid "Wrap on input"
5065 msgstr "Zawijaj wej¶cie"
5066
5067 #: src/prefs_common.c:1890
5068 msgid "Wrap before sending"
5069 msgstr "Zawijaj przed wys³aniem"
5070
5071 #: src/prefs_common.c:1893
5072 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5073 msgstr "M±dre zawijanie (EXPERYMENTALNE)"
5074
5075 #. reply
5076 #: src/prefs_common.c:1961
5077 msgid "Reply will quote by default"
5078 msgstr "Odpowiedz z cytatem domy¶lnie"
5079
5080 #: src/prefs_common.c:1963
5081 msgid "Reply format"
5082 msgstr "Format odpowiedzi"
5083
5084 #: src/prefs_common.c:1978 src/prefs_common.c:2017
5085 msgid "Quotation mark"
5086 msgstr "Znak cytowania"
5087
5088 #. forward
5089 #: src/prefs_common.c:2002
5090 msgid "Forward format"
5091 msgstr "Format przekazu"
5092
5093 #: src/prefs_common.c:2046
5094 msgid " Description of symbols "
5095 msgstr " Opis symboli "
5096
5097 #. quote chars
5098 #: src/prefs_common.c:2054
5099 msgid "Quoting characters"
5100 msgstr "Znaki cytowania"
5101
5102 #: src/prefs_common.c:2069
5103 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5104 msgstr "Traktuj te znaki jako znaczniki cytatu:"
5105
5106 #: src/prefs_common.c:2122
5107 msgid "Font"
5108 msgstr "Czcionka"
5109
5110 #: src/prefs_common.c:2151
5111 msgid "Small"
5112 msgstr "Ma³a"
5113
5114 #: src/prefs_common.c:2170
5115 msgid "Normal"
5116 msgstr "Normalna"
5117
5118 #: src/prefs_common.c:2189
5119 msgid "Bold"
5120 msgstr "Pogrubiona"
5121
5122 #: src/prefs_common.c:2214
5123 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5124 msgstr "T³umacz nazwê nag³ówka (jak np. 'Od:', 'Temat:')"
5125
5126 #: src/prefs_common.c:2217
5127 msgid "Display unread number next to folder name"
5128 msgstr "Wy¶wietl liczbê nieprzeczytanych wiadomo¶ci obok nazwy katalogu"
5129
5130 #: src/prefs_common.c:2220
5131 msgid "Automatically display images"
5132 msgstr "Automatycznie wy¶wietlaj obrazy"
5133
5134 #: src/prefs_common.c:2229
5135 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5136 msgstr "Skracaj nazwy grup d³u¿sze ni¿"
5137
5138 #: src/prefs_common.c:2244
5139 msgid "letters"
5140 msgstr "litery"
5141
5142 #. ---- Summary ----
5143 #: src/prefs_common.c:2250
5144 msgid "Summary View"
5145 msgstr "Widok podsumowania"
5146
5147 #: src/prefs_common.c:2259
5148 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5149 msgstr "Wy¶wietl odbiorcê w kolumnie `Od` je¶li jeste¶ nadawc±"
5150
5151 #: src/prefs_common.c:2262
5152 msgid "Display sender using address book"
5153 msgstr "Wy¶wietlaj nadawnê u¿ywaj±c ksi±¿ki adresowej"
5154
5155 #: src/prefs_common.c:2264
5156 msgid "Enable horizontal scroll bar"
5157 msgstr "Za³±cz poziomy pasek przewijania"
5158
5159 #: src/prefs_common.c:2266
5160 msgid "Expand threads"
5161 msgstr "Rozszerz w±tki"
5162
5163 #: src/prefs_common.c:2269
5164 msgid "Display unread messages with bold font"
5165 msgstr "Wy¶wietl nieprzeczytane wiadomo¶ci pogrubion± czcionk±"
5166
5167 #: src/prefs_common.c:2277 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3215
5168 msgid "Date format"
5169 msgstr "Format daty"
5170
5171 #: src/prefs_common.c:2299
5172 msgid " Set displayed items of summary... "
5173 msgstr " Ustaw wy¶wietlane elementy podsumowania... "
5174
5175 #: src/prefs_common.c:2360
5176 msgid "Enable coloration of message"
5177 msgstr "W³±cz kolorowanie wiadomo¶ci"
5178
5179 #: src/prefs_common.c:2379
5180 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
5181 msgstr "Wy¶wietlaj 2-bajtowo alfabet i 1-bajtowo znaki numeryczne"
5182
5183 #: src/prefs_common.c:2381
5184 msgid "Display header pane above message view"
5185 msgstr "Wy¶wietl panel nag³ówków powy¿ej okna wiadomo¶ci"
5186
5187 #: src/prefs_common.c:2388
5188 msgid "Display short headers on message view"
5189 msgstr "Pokazuj krótkie nag³ówki w widoku wiadomo¶ci"
5190
5191 #: src/prefs_common.c:2410
5192 msgid "Line space"
5193 msgstr "Interlinia"
5194
5195 #: src/prefs_common.c:2424 src/prefs_common.c:2464
5196 msgid "pixel(s)"
5197 msgstr "piksel(e)"
5198
5199 #: src/prefs_common.c:2429
5200 msgid "Leave space on head"
5201 msgstr "Zostaw miejsce w nag³ówku "
5202
5203 #: src/prefs_common.c:2431
5204 msgid "Scroll"
5205 msgstr "Przewijanie"
5206
5207 #: src/prefs_common.c:2438
5208 msgid "Half page"
5209 msgstr "Pó³ strony"
5210
5211 #: src/prefs_common.c:2444
5212 msgid "Smooth scroll"
5213 msgstr "Wyg³adzone przewijanie"
5214
5215 #: src/prefs_common.c:2450
5216 msgid "Step"
5217 msgstr "Krok"
5218
5219 #: src/prefs_common.c:2511
5220 msgid "Automatically check signatures"
5221 msgstr "Automatycznie sprawd¼ podpisy"
5222
5223 #: src/prefs_common.c:2514
5224 msgid "Show signature check result in a popup window"
5225 msgstr "Poka¿ wynik sprawdzania podpisu w wyskakuj±cym oknie"
5226
5227 #: src/prefs_common.c:2517
5228 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5229 msgstr "Przechowuj has³o chwilowo w pamiêci"
5230
5231 #: src/prefs_common.c:2532
5232 msgid "Expire after"
5233 msgstr "Usuñ po"
5234
5235 #: src/prefs_common.c:2545
5236 msgid "minute(s) "
5237 msgstr "minut(a) "
5238
5239 #: src/prefs_common.c:2558
5240 msgid ""
5241 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5242 " for the whole session)"
5243 msgstr ""
5244 "(Ustawienie '0' bêdzie przetrzymywa³o has³o\n"
5245 " przez ca³± sesjê"
5246
5247 #: src/prefs_common.c:2568
5248 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5249 msgstr "Przechwyæ wej¶cie podczas wprowadzania has³a"
5250
5251 #: src/prefs_common.c:2573
5252 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5253 msgstr "Je¶li GnuPG nie dzia³a wy¶wietl ostrze¿enie przy starcie"
5254
5255 #: src/prefs_common.c:2646
5256 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
5257 msgstr "Otwórz wiadomo¶æ je¶li klawisze kursora s± naci¶niête w podsumowaniu"
5258
5259 #: src/prefs_common.c:2650
5260 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5261 msgstr ""
5262 "Podczas wchodzenia do katalogu otwórz pierwsz± nieprzeczytan± wiadomo¶æ"
5263
5264 #: src/prefs_common.c:2654
5265 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5266 msgstr "Zaznaczaj wiadomo¶æ jako przeczytan± po otwarciu w nowym oknie"
5267
5268 #: src/prefs_common.c:2658
5269 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5270 msgstr "Id¼ do Poczty przychodz±cej po odbiorze poczty"
5271
5272 #: src/prefs_common.c:2666
5273 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5274 msgstr "Wykonaj natychmiastowo podczas przenoszenia lub kasowania wiadomo¶ci"
5275
5276 #: src/prefs_common.c:2673
5277 msgid ""
5278 "(Messages will be marked until execution\n"
5279 " if this is turned off)"
5280 msgstr ""
5281 "(Wiadomo¶ci pozostan± zaznaczone do wykonania\n"
5282 " gdy jest wy³±czone)"
5283
5284 #: src/prefs_common.c:2688
5285 msgid "Show send dialog"
5286 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy wysy³aniu"
5287
5288 #: src/prefs_common.c:2701 src/prefs_common.c:2718 src/prefs_common.c:2758
5289 msgid "Always"
5290 msgstr "Zawsze"
5291
5292 #: src/prefs_common.c:2702 src/prefs_common.c:2721
5293 msgid "Never"
5294 msgstr "Nigdy"
5295
5296 #: src/prefs_common.c:2706
5297 msgid "Show receive dialog"
5298 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy odbieraniu"
5299
5300 #: src/prefs_common.c:2719
5301 msgid "Only if a window is active"
5302 msgstr "Tylko je¶li okno jest aktywne"
5303
5304 #: src/prefs_common.c:2726
5305 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5306 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
5307
5308 #: src/prefs_common.c:2729
5309 msgid "Close receive dialog when finished"
5310 msgstr "Zamknij okno dialogowe po skoñczeniu"
5311
5312 #: src/prefs_common.c:2740
5313 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5314 msgstr "Dodaj adres do docelowego po dwukrotnym klikniêciu"
5315
5316 #: src/prefs_common.c:2747
5317 msgid "Show no-unread-message dialog"
5318 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
5319
5320 #: src/prefs_common.c:2760
5321 msgid "Assume 'Yes'"
5322 msgstr "Przyjmij 'Tak'"
5323
5324 #: src/prefs_common.c:2762
5325 msgid "Assume 'No'"
5326 msgstr "Przyjmij 'Nie'"
5327
5328 #: src/prefs_common.c:2793
5329 msgid " Set key bindings... "
5330 msgstr " Ustaw po³±czenia klawiszy... "
5331
5332 #: src/prefs_common.c:2799
5333 msgid "Icon theme"
5334 msgstr "Skórka ikonek"
5335
5336 #: src/prefs_common.c:2872
5337 #, c-format
5338 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5339 msgstr "Zewnêtrzny edytor (%s zostanie zast±pione nazw± pliku / URI)"
5340
5341 #: src/prefs_common.c:2881
5342 msgid "Web browser"
5343 msgstr "Przegl±darka internetowa"
5344
5345 #: src/prefs_common.c:2904 src/summaryview.c:3343
5346 msgid "Print"
5347 msgstr "Drukuj"
5348
5349 #: src/prefs_common.c:2915 src/toolbar.c:293
5350 msgid "Editor"
5351 msgstr "Edytor"
5352
5353 #. Clip Log
5354 #: src/prefs_common.c:2937
5355 msgid "Log Size"
5356 msgstr "Wielko¶æ dziennika"
5357
5358 #: src/prefs_common.c:2944
5359 msgid "Clip the log size"
5360 msgstr "¦cinaj d³ugo¶æ dziennika"
5361
5362 #: src/prefs_common.c:2949
5363 msgid "Log window length"
5364 msgstr "D³ugo¶æ okna dziennika"
5365
5366 #. On Exit
5367 #: src/prefs_common.c:2961
5368 msgid "On exit"
5369 msgstr "Podczas wyj¶cia"
5370
5371 #: src/prefs_common.c:2969
5372 msgid "Confirm on exit"
5373 msgstr "Potwierd¼ wyj¶cie"
5374
5375 #: src/prefs_common.c:2976
5376 msgid "Empty trash on exit"
5377 msgstr "Opró¿nij wysypisko przy wyj¶ciu"
5378
5379 #: src/prefs_common.c:2978
5380 msgid "Ask before emptying"
5381 msgstr "Zapytaj przed opró¿nieniem"
5382
5383 #: src/prefs_common.c:2982
5384 msgid "Warn if there are queued messages"
5385 msgstr "Ostrzegaj je¶li s± wiadomo¶ci w kolejce"
5386
5387 #: src/prefs_common.c:3153
5388 msgid "the full abbreviated weekday name"
5389 msgstr "pe³na skrócona nazwa dnia"
5390
5391 #: src/prefs_common.c:3154
5392 msgid "the full weekday name"
5393 msgstr "pe³na nazwa dnia"
5394
5395 #: src/prefs_common.c:3155
5396 msgid "the abbreviated month name"
5397 msgstr "pe³na skrócona nazwa miesi±ca"
5398
5399 #: src/prefs_common.c:3156
5400 msgid "the full month name"
5401 msgstr "pe³na nazwa miesi±ca"
5402
5403 #: src/prefs_common.c:3157
5404 msgid "the preferred date and time for the current locale"
5405 msgstr "preferowany czas i data dla bie¿±cego locale"
5406
5407 #: src/prefs_common.c:3158
5408 msgid "the century number (year/100)"
5409 msgstr "numer wieku (rok/100)"
5410
5411 #: src/prefs_common.c:3159
5412 msgid "the day of the month as a decimal number"
5413 msgstr "dzieñ jako liczba"
5414
5415 #: src/prefs_common.c:3160
5416 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5417 msgstr "godzina jako numer (zegar 24 godzinny)"
5418
5419 #: src/prefs_common.c:3161
5420 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5421 msgstr "godzina jako numer (zegar 12 godzinny)"
5422
5423 #: src/prefs_common.c:3162
5424 msgid "the day of the year as a decimal number"
5425 msgstr "dzieñ roku jako liczba"
5426
5427 #: src/prefs_common.c:3163
5428 msgid "the month as a decimal number"
5429 msgstr "miesi±c jako liczba"
5430
5431 #: src/prefs_common.c:3164
5432 msgid "the minute as a decimal number"
5433 msgstr "minuta jako liczba"
5434
5435 #: src/prefs_common.c:3165
5436 msgid "either AM or PM"
5437 msgstr "albo AM albo PM"
5438
5439 #: src/prefs_common.c:3166
5440 msgid "the second as a decimal number"
5441 msgstr "drugie jako liczba"
5442
5443 #: src/prefs_common.c:3167
5444 msgid "the day of the week as a decimal number"
5445 msgstr "dzieñ tygodnia jako liczba"
5446
5447 #: src/prefs_common.c:3168
5448 msgid "the preferred date for the current locale"
5449 msgstr "preferowana data dla bie¿±cego locale"
5450
5451 #: src/prefs_common.c:3169
5452 msgid "the last two digits of a year"
5453 msgstr "ostatnie dwie liczby roku"
5454
5455 #: src/prefs_common.c:3170
5456 msgid "the year as a decimal number"
5457 msgstr "rok jako liczba"
5458
5459 #: src/prefs_common.c:3171
5460 msgid "the time zone or name or abbreviation"
5461 msgstr "strefa czasu lub nazwa lub skrót"
5462
5463 #: src/prefs_common.c:3192
5464 msgid "Specifier"
5465 msgstr "Wybierz plik"
5466
5467 #: src/prefs_common.c:3193
5468 msgid "Description"
5469 msgstr "Opis"
5470
5471 #: src/prefs_common.c:3232
5472 msgid "Example"
5473 msgstr "Przyk³ad"
5474
5475 #: src/prefs_common.c:3321
5476 msgid "Set message colors"
5477 msgstr "Ustaw kolor wiadomo¶ci"
5478
5479 #: src/prefs_common.c:3329
5480 msgid "Colors"
5481 msgstr "Kolory"
5482
5483 #: src/prefs_common.c:3376
5484 msgid "Quoted Text - First Level"
5485 msgstr "Cytowany tekst - poziom pierwszy"
5486
5487 #: src/prefs_common.c:3382
5488 msgid "Quoted Text - Second Level"
5489 msgstr "Cytowany tekst - poziom drugi"
5490
5491 #: src/prefs_common.c:3388
5492 msgid "Quoted Text - Third Level"
5493 msgstr "Cytowany tekst - poziom trzeci"