update translations
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Translators:
4 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
5 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
6 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
7 # Emil <emil5@go2.pl>, 2003.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
12 "POT-Creation-Date: 2003-12-18 05:54+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2003-12-19 02:20+0100\n"
14 "Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
15 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: src/account.c:312
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
26 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
27
28 #: src/account.c:563
29 msgid "Edit accounts"
30 msgstr "Edycja kont"
31
32 #: src/account.c:581
33 msgid ""
34 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
35 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
36 msgstr ""
37 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
38 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
39 "z tych kont poprzez \"Pobierz wszystkie\""
40
41 #: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
42 #: src/compose.c:4765 src/compose.c:4935 src/editaddress.c:774
43 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
44 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
45 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
46 #: src/select-keys.c:301
47 msgid "Name"
48 msgstr "Nazwa"
49
50 #: src/account.c:602 src/prefs_account.c:928
51 msgid "Protocol"
52 msgstr "Protokó³"
53
54 #: src/account.c:603 src/ssl_manager.c:105
55 msgid "Server"
56 msgstr "Serwer"
57
58 #: src/account.c:632 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
59 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
60 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
61 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
62 #: src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
63 msgid "Add"
64 msgstr "Dodaj"
65
66 #: src/account.c:638
67 msgid "Edit"
68 msgstr "Edycja"
69
70 #: src/account.c:644 src/prefs_customheader.c:241
71 msgid " Delete "
72 msgstr " Usuñ "
73
74 #: src/account.c:650
75 msgid " Clone "
76 msgstr " Klonuj "
77
78 #: src/account.c:656 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
79 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
80 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:639
81 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
82 msgid "Down"
83 msgstr "W dó³"
84
85 #: src/account.c:662 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
86 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
87 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:633
88 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
89 msgid "Up"
90 msgstr "W górê"
91
92 #: src/account.c:676
93 msgid " Set as default account "
94 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
95
96 #: src/account.c:682 src/action.c:1205 src/addressbook.c:1008
97 #: src/addressbook.c:3120 src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162
98 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
99 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674
100 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
101 msgid "Close"
102 msgstr "Zamknij"
103
104 #: src/account.c:758
105 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
106 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ klonowane"
107
108 #: src/account.c:764
109 #, c-format
110 msgid "Cloned %s"
111 msgstr "Sklonowano %s"
112
113 #: src/account.c:906
114 msgid "Delete account"
115 msgstr "Usuñ konto"
116
117 #: src/account.c:907
118 msgid "Do you really want to delete this account?"
119 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
120
121 #: src/account.c:908 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
122 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2232 src/compose.c:3077
123 #: src/compose.c:3577 src/compose.c:6050 src/compose.c:6358
124 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
125 #: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
126 #: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/inc.c:169 src/inc.c:259
127 #: src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
128 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:855
129 #: src/prefs_filtering.c:1003 src/prefs_matcher.c:1667
130 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
131 #: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
132 #: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
133 #: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
134 #: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1865 src/toolbar.c:2079
135 msgid "Yes"
136 msgstr "Tak"
137
138 #: src/account.c:908 src/compose.c:3577 src/compose.c:6050
139 #: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
140 #: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/ssl_manager.c:271
141 msgid "+No"
142 msgstr "+Nie"
143
144 #: src/action.c:346
145 #, c-format
146 msgid "Could not get message file %d"
147 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
148
149 #: src/action.c:365
150 msgid "Could not get message part."
151 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
152
153 #: src/action.c:382
154 msgid "Can't get part of multipart message"
155 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
156
157 #: src/action.c:488
158 #, c-format
159 msgid ""
160 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
161 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
162 msgstr ""
163 "Wybrana akcjia nie mo¿e byæ stosowana w oknie kompozycji\n"
164 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
165
166 #: src/action.c:776
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
170 "%s"
171 msgstr ""
172 "Polecenie nie mo¿e zostaæ wykonane. Utworzenie potoku\n"
173 "nie powiod³o siê.\n"
174 "%s"
175
176 #: src/action.c:861
177 #, c-format
178 msgid ""
179 "Could not fork to execute the following command:\n"
180 "%s\n"
181 "%s"
182 msgstr ""
183
184 #: src/action.c:1088
185 #, c-format
186 msgid "--- Running: %s\n"
187 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
188
189 #: src/action.c:1092
190 #, c-format
191 msgid "--- Ended: %s\n"
192 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
193
194 #: src/action.c:1128
195 msgid "Action's input/output"
196 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
197
198 #: src/action.c:1174
199 msgid " Send "
200 msgstr " Wy¶lij "
201
202 #: src/action.c:1194
203 msgid "Completed %v/%u"
204 msgstr "Ukoñczono %v/%u"
205
206 #: src/action.c:1204
207 msgid "Abort"
208 msgstr "Przerwij"
209
210 #: src/action.c:1353
211 #, c-format
212 msgid ""
213 "Enter the argument for the following action:\n"
214 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
215 "  %s"
216 msgstr ""
217 "Podaj argument dla wybranej akcji:\n"
218 "(`%%h' zostanie zast±pione przez argument)\n"
219 "  %s"
220
221 #: src/action.c:1358
222 msgid "Action's hidden user argument"
223 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
224
225 #: src/action.c:1362
226 #, c-format
227 msgid ""
228 "Enter the argument for the following action:\n"
229 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
230 "  %s"
231 msgstr ""
232 "Podaj argument dla nastêpuj±cej Akcji:\n"
233 "(`%%u' zostanie zast±pione przez argument)\n"
234 "  %s"
235
236 #: src/action.c:1367
237 msgid "Action's user argument"
238 msgstr "Argumentu u¿ytkownika dla Akcji"
239
240 #: src/addressadd.c:162
241 msgid "Add to address book"
242 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
243
244 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:432
245 msgid "Address"
246 msgstr "Adres"
247
248 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
249 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
250 msgid "Remarks"
251 msgstr "Uwagi"
252
253 #: src/addressadd.c:226
254 msgid "Select Address Book Folder"
255 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
256
257 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
258 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3202 src/compose.c:5872
259 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
260 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
261 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
262 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233
263 #: src/gtk/description_window.c:121 src/gtk/gtkaspell.c:1425
264 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
265 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
266 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:654
267 #: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908 src/mimeview.c:1018
268 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
269 #: src/prefs_common.c:2758 src/prefs_common.c:2927 src/prefs_common.c:3185
270 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
271 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
272 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
273 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
274 msgid "OK"
275 msgstr "OK"
276
277 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
278 #: src/compose.c:3202 src/compose.c:5873 src/compose.c:6553 src/compose.c:6591
279 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
280 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
281 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
282 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
283 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
284 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
285 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
286 #: src/main.c:654 src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908
287 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
288 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2759 src/prefs_common.c:3186
289 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
290 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
291 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
292 #: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:935
293 #: src/summaryview.c:3453
294 msgid "Cancel"
295 msgstr "Anuluj"
296
297 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:507 src/mainwindow.c:425
298 #: src/messageview.c:143
299 msgid "/_File"
300 msgstr "/_Plik"
301
302 #: src/addressbook.c:364
303 msgid "/_File/New _Book"
304 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
305
306 #: src/addressbook.c:365
307 msgid "/_File/New _vCard"
308 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
309
310 #: src/addressbook.c:367
311 msgid "/_File/New _JPilot"
312 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
313
314 #: src/addressbook.c:370
315 msgid "/_File/New _Server"
316 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
317
318 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:511
319 #: src/mainwindow.c:439 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:444
320 #: src/messageview.c:146
321 msgid "/_File/---"
322 msgstr "/_Plik/---"
323
324 #: src/addressbook.c:373
325 msgid "/_File/_Edit"
326 msgstr "/_Plik/_Edycja"
327
328 #: src/addressbook.c:374
329 msgid "/_File/_Delete"
330 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
331
332 #: src/addressbook.c:376
333 msgid "/_File/_Save"
334 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
335
336 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:512 src/messageview.c:147
337 msgid "/_File/_Close"
338 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
339
340 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
341 #: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:149
342 msgid "/_Edit"
343 msgstr "/_Edycja"
344
345 #: src/addressbook.c:379
346 msgid "/_Edit/C_ut"
347 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
348
349 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:519 src/mainwindow.c:449
350 #: src/messageview.c:150
351 msgid "/_Edit/_Copy"
352 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
353
354 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:520
355 msgid "/_Edit/_Paste"
356 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
357
358 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517 src/compose.c:600
359 #: src/mainwindow.c:452 src/messageview.c:152
360 msgid "/_Edit/---"
361 msgstr "/_Edycja/---"
362
363 #: src/addressbook.c:383
364 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
365 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
366
367 #: src/addressbook.c:384
368 msgid "/_Address"
369 msgstr "/_Adres"
370
371 #: src/addressbook.c:385
372 msgid "/_Address/New _Address"
373 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
374
375 #: src/addressbook.c:386
376 msgid "/_Address/New _Group"
377 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
378
379 #: src/addressbook.c:387
380 msgid "/_Address/New _Folder"
381 msgstr "/_Adres/Nowy _folder"
382
383 #: src/addressbook.c:388
384 msgid "/_Address/---"
385 msgstr "/_Adres/---"
386
387 #: src/addressbook.c:389
388 msgid "/_Address/_Edit"
389 msgstr "/_Adres/_Edycja"
390
391 #: src/addressbook.c:390
392 msgid "/_Address/_Delete"
393 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
394
395 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:665
396 #: src/mainwindow.c:685 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:690
397 #: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:265
398 #: src/messageview.c:284
399 msgid "/_Tools/---"
400 msgstr "/_Narzêdzia/---"
401
402 #: src/addressbook.c:392
403 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
404 msgstr "/_Narzêdzia/Zai_mportuj plik LDIF..."
405
406 #: src/addressbook.c:393
407 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
408 msgstr "/_Narzêdzia/Za_importuj plik M_utta..."
409
410 #: src/addressbook.c:394
411 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
412 msgstr "/_Narzêdzia/_Zaimportuj plik _Pine..."
413
414 #: src/addressbook.c:396
415 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
416 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
417
418 #: src/addressbook.c:397
419 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
420 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
421
422 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:677 src/mainwindow.c:723
423 #: src/messageview.c:287
424 msgid "/_Help"
425 msgstr "/Pomo_c"
426
427 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:733
428 #: src/messageview.c:288
429 msgid "/_Help/_About"
430 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
431
432 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
433 msgid "/New _Address"
434 msgstr "/Nowy _adres"
435
436 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
437 msgid "/New _Group"
438 msgstr "/Nowa _grupa"
439
440 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
441 msgid "/New _Folder"
442 msgstr "/Nowy _folder"
443
444 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
445 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:501
446 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:290 src/folderview.c:300
447 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
448 #: src/folderview.c:320 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
449 #: src/folderview.c:331 src/folderview.c:340 src/folderview.c:344
450 #: src/folderview.c:347 src/folderview.c:349 src/summaryview.c:410
451 #: src/summaryview.c:413 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:421
452 #: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:462
453 #: src/summaryview.c:465
454 msgid "/---"
455 msgstr "/---"
456
457 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:418
458 msgid "/_Delete"
459 msgstr "/_Usuñ"
460
461 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
462 msgid "/C_ut"
463 msgstr "/Wy_tnij"
464
465 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
466 msgid "/_Copy"
467 msgstr "/S_kopiuj"
468
469 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
470 msgid "/_Paste"
471 msgstr "/_Wstaw"
472
473 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
474 msgid "/Pa_ste Address"
475 msgstr "/Wklej _adres"
476
477 #: src/addressbook.c:431
478 msgid "/_Browse Entry"
479 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
480
481 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
482 #: src/sgpgme.c:86
483 msgid "Unknown"
484 msgstr "Nieznany"
485
486 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
487 msgid "Success"
488 msgstr "Sukces"
489
490 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
491 msgid "Bad arguments"
492 msgstr "Z³e argumenty"
493
494 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
495 msgid "File not specified"
496 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
497
498 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
499 msgid "Error opening file"
500 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
501
502 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
503 msgid "Error reading file"
504 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
505
506 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
507 msgid "End of file encountered"
508 msgstr "Napotkano koniec pliku"
509
510 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
511 msgid "Error allocating memory"
512 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
513
514 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
515 msgid "Bad file format"
516 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
517
518 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
519 msgid "Error writing to file"
520 msgstr "B³±d zapisu pliku"
521
522 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
523 msgid "Error opening directory"
524 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
525
526 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
527 msgid "No path specified"
528 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
529
530 #: src/addressbook.c:473
531 msgid "Error connecting to LDAP server"
532 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
533
534 #: src/addressbook.c:474
535 msgid "Error initializing LDAP"
536 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
537
538 #: src/addressbook.c:475
539 msgid "Error binding to LDAP server"
540 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
541
542 #: src/addressbook.c:476
543 msgid "Error searching LDAP database"
544 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
545
546 #: src/addressbook.c:477
547 msgid "Timeout performing LDAP operation"
548 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
549
550 #: src/addressbook.c:478
551 msgid "Error in LDAP search criteria"
552 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
553
554 #: src/addressbook.c:479
555 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
556 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
557
558 #: src/addressbook.c:480
559 msgid "LDAP search terminated on request"
560 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
561
562 #: src/addressbook.c:636
563 msgid "E-Mail address"
564 msgstr "Adres e-mail"
565
566 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2380 src/toolbar.c:181
567 #: src/toolbar.c:1767
568 msgid "Address book"
569 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
570
571 #: src/addressbook.c:739
572 msgid "Name:"
573 msgstr "Nazwa:"
574
575 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
576 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
577 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
578 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
579 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
580 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
581 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:382 src/toolbar.c:474
582 msgid "Delete"
583 msgstr "Usuñ"
584
585 #: src/addressbook.c:777
586 msgid "Lookup"
587 msgstr "Wyszukaj"
588
589 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1445 src/compose.c:3253
590 #: src/compose.c:4582 src/compose.c:5289 src/headerview.c:53
591 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
592 msgid "To:"
593 msgstr "Do:"
594
595 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1429 src/compose.c:3252
596 #: src/prefs_template.c:175
597 msgid "Cc:"
598 msgstr "Kopia:"
599
600 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1432 src/prefs_template.c:176
601 msgid "Bcc:"
602 msgstr "Ukryta kopia:"
603
604 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
605 msgid "Delete address(es)"
606 msgstr "Usuñ adres(y)"
607
608 #: src/addressbook.c:1007
609 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
610 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
611
612 #: src/addressbook.c:1030
613 msgid "Really delete the address(es)?"
614 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
615
616 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
617 #: src/compose.c:2232 src/compose.c:3077 src/compose.c:6358
618 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
619 #: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198
620 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
621 #: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:1003
622 #: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328
623 #: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
624 #: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
625 #: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
626 #: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1866 src/toolbar.c:2079
627 msgid "No"
628 msgstr "Nie"
629
630 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
631 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
632 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
633
634 #: src/addressbook.c:1580
635 msgid "Cannot paste into an address group."
636 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
637
638 #: src/addressbook.c:2261
639 #, c-format
640 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
641 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adres w `%s' ?"
642
643 #: src/addressbook.c:2273
644 #, c-format
645 msgid ""
646 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
647 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
648 msgstr ""
649 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
650 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
651 "do g³ównego katalogu."
652
653 #: src/addressbook.c:2279
654 msgid "Folder only"
655 msgstr "Tylko Katalog"
656
657 #: src/addressbook.c:2280
658 msgid "Folder and Addresses"
659 msgstr "Katalog i adresy"
660
661 #: src/addressbook.c:2292
662 #, c-format
663 msgid "Really delete `%s' ?"
664 msgstr "Naprawdê usun±æ \"%s\" ?"
665
666 #: src/addressbook.c:3070
667 msgid "New user, could not save index file."
668 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
669
670 #: src/addressbook.c:3074
671 msgid "New user, could not save address book files."
672 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
673
674 #: src/addressbook.c:3084
675 msgid "Old address book converted successfully."
676 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
677
678 #: src/addressbook.c:3089
679 msgid ""
680 "Old address book converted,\n"
681 "could not save new address index file"
682 msgstr ""
683 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
684 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
685
686 #: src/addressbook.c:3102
687 msgid ""
688 "Could not convert address book,\n"
689 "but created empty new address book files."
690 msgstr ""
691 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
692 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
693
694 #: src/addressbook.c:3108
695 msgid ""
696 "Could not convert address book,\n"
697 "could not create new address book files."
698 msgstr ""
699 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
700 "nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
701
702 #: src/addressbook.c:3113
703 msgid ""
704 "Could not convert address book\n"
705 "and could not create new address book files."
706 msgstr ""
707 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
708 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
709
710 #: src/addressbook.c:3120
711 msgid "Addressbook conversion error"
712 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
713
714 #: src/addressbook.c:3124
715 msgid "Addressbook conversion"
716 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
717
718 #: src/addressbook.c:3160
719 msgid "Addressbook Error"
720 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
721
722 #: src/addressbook.c:3161
723 msgid "Could not read address index"
724 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
725
726 #: src/addressbook.c:3518
727 msgid "Busy searching..."
728 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
729
730 #: src/addressbook.c:3572
731 #, c-format
732 msgid "Search '%s'"
733 msgstr "Szukaj '%s'"
734
735 #: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:984
736 msgid "Interface"
737 msgstr "Interfejs"
738
739 #: src/addressbook.c:3810 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
740 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
741 msgid "Address Book"
742 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
743
744 #: src/addressbook.c:3826
745 msgid "Person"
746 msgstr "Osoba"
747
748 #: src/addressbook.c:3842
749 msgid "EMail Address"
750 msgstr "Adres e-mail"
751
752 #: src/addressbook.c:3858
753 msgid "Group"
754 msgstr "Grupa"
755
756 #: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:384
757 #: src/prefs_account.c:2126
758 msgid "Folder"
759 msgstr "Katalog"
760
761 #: src/addressbook.c:3890
762 msgid "vCard"
763 msgstr "vCard"
764
765 #: src/addressbook.c:3906 src/addressbook.c:3922
766 msgid "JPilot"
767 msgstr "JPilot"
768
769 #: src/addressbook.c:3938
770 msgid "LDAP Server"
771 msgstr "Serwer LDAP"
772
773 #: src/addressbook.c:3954
774 msgid "LDAP Query"
775 msgstr "Zapytanie LDAP"
776
777 #: src/addrgather.c:156
778 msgid "Please specify name for address book."
779 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
780
781 #: src/addrgather.c:176
782 msgid "Please select the mail headers to search."
783 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
784
785 #: src/addrgather.c:183
786 msgid "Busy harvesting addresses..."
787 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
788
789 #: src/addrgather.c:221
790 msgid "Addresses gathered successfully."
791 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
792
793 #: src/addrgather.c:285
794 msgid "No folder or message was selected."
795 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci."
796
797 #: src/addrgather.c:293
798 msgid ""
799 "Please select a folder to process from the folder\n"
800 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
801 "the message list."
802 msgstr ""
803 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
804 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
805 "wiadomo¶ci z listy."
806
807 #: src/addrgather.c:345
808 msgid "Folder :"
809 msgstr "Katalog :"
810
811 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
812 #: src/importldif.c:948
813 msgid "Address Book :"
814 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
815
816 #: src/addrgather.c:366
817 msgid "Folder Size :"
818 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
819
820 #: src/addrgather.c:381
821 msgid "Process these mail header fields"
822 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
823
824 #: src/addrgather.c:399
825 msgid "Include sub-folders"
826 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
827
828 #: src/addrgather.c:422
829 msgid "Header Name"
830 msgstr "Nazwa nag³ówka"
831
832 #: src/addrgather.c:423
833 msgid "Address Count"
834 msgstr "Liczba adresów"
835
836 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:491
837 #: src/sgpgme.c:279 src/textview.c:1863
838 msgid "Warning"
839 msgstr "Ostrze¿enie"
840
841 #: src/addrgather.c:528
842 msgid "Header Fields"
843 msgstr "Pola nag³ówków"
844
845 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
846 #: src/importldif.c:1067
847 msgid "Finish"
848 msgstr "Koniec"
849
850 #: src/addrgather.c:588
851 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
852 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
853
854 #: src/addrgather.c:596
855 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
856 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
857
858 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
859 msgid "Common address"
860 msgstr "Wspólny adres"
861
862 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
863 msgid "Personal address"
864 msgstr "Osobisty adres"
865
866 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:636
867 msgid "Notice"
868 msgstr "Notatka"
869
870 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3577 src/inc.c:556
871 #: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
872 msgid "Error"
873 msgstr "B³±d"
874
875 #: src/alertpanel.c:190
876 msgid "View log"
877 msgstr "Wy¶wietl dziennik"
878
879 #: src/alertpanel.c:308
880 msgid "Show this message next time"
881 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
882
883 #: src/browseldap.c:238
884 msgid "Browse Directory Entry"
885 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
886
887 #: src/browseldap.c:258
888 msgid "Server Name :"
889 msgstr "Nazwa serwera :"
890
891 #: src/browseldap.c:268
892 msgid "Distinguished Name (dn) :"
893 msgstr ""
894
895 #: src/browseldap.c:291
896 msgid "LDAP Name"
897 msgstr "Nazwa LDAP"
898
899 #: src/browseldap.c:293
900 msgid "Attribute Value"
901 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
902
903 #: src/common/nntp.c:68
904 #, c-format
905 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
906 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
907
908 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
909 #, c-format
910 msgid "protocol error: %s\n"
911 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
912
913 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
914 msgid "protocol error\n"
915 msgstr "b³±d protoko³u\n"
916
917 #: src/common/nntp.c:267
918 msgid "Error occurred while posting\n"
919 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
920
921 #: src/common/plugin.c:103
922 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
923 msgstr "Alokacja pamiêci dla wtyczki nie powiod³a siê"
924
925 #: src/common/smtp.c:152
926 msgid "SMTP AUTH not available\n"
927 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
928
929 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
930 msgid "bad SMTP response\n"
931 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
932
933 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
934 msgid "error occurred on SMTP session\n"
935 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
936
937 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
938 msgid "error occurred on authentication\n"
939 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autentyfikacji\n"
940
941 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
942 msgid "can't start TLS session\n"
943 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
944
945 #: src/common/ssl.c:77
946 msgid "Error creating ssl context\n"
947 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
948
949 #: src/common/ssl.c:96
950 #, c-format
951 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
952 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
953
954 #: src/common/ssl.c:104
955 #, c-format
956 msgid "SSL connection using %s\n"
957 msgstr "Po³±czenie SSL przy u¿yciu %s\n"
958
959 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
960 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
961 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
962 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
963 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
964 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
965 msgid "<not in certificate>"
966 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
967
968 #: src/common/ssl_certificate.c:189
969 #, c-format
970 msgid ""
971 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
972 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
973 "  Fingerprint: %s\n"
974 "  Signature status: %s"
975 msgstr ""
976 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
977 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
978 "  Odcisk klucza: %s\n"
979 "  Stan podpisu: %s"
980
981 #: src/common/ssl_certificate.c:307
982 msgid "Can't load X509 default paths"
983 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
984
985 #: src/common/ssl_certificate.c:362
986 #, c-format
987 msgid ""
988 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
989 "%s"
990 msgstr ""
991 "%s przedstawi³ nieznany certyfikat SSL:\n"
992 "%s"
993
994 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
995 #, c-format
996 msgid ""
997 "%s\n"
998 "\n"
999 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1000 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1001 msgstr ""
1002 "%s\n"
1003 "\n"
1004 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu zapisu certyfikatu.\n"
1005 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
1006
1007 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1008 #: src/prefs_common.c:1123
1009 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1010 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
1011
1012 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1013 #, c-format
1014 msgid ""
1015 "%s's SSL certificate changed !\n"
1016 "We have saved this one:\n"
1017 "%s\n"
1018 "\n"
1019 "It is now:\n"
1020 "%s\n"
1021 "\n"
1022 "This could mean the server answering is not the known one."
1023 msgstr ""
1024 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
1025 "Zapisano poni¿szy:\n"
1026 "%s\n"
1027 "\n"
1028 "Jest to teraz:\n"
1029 "%s\n"
1030 "\n"
1031 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest znanym serwerem."
1032
1033 #: src/common/utils.c:178
1034 #, c-format
1035 msgid "%dB"
1036 msgstr "%dB"
1037
1038 #: src/common/utils.c:180
1039 #, c-format
1040 msgid "%.1fKB"
1041 msgstr "%.1fKB"
1042
1043 #: src/common/utils.c:182
1044 #, c-format
1045 msgid "%.2fMB"
1046 msgstr "%.2fMB"
1047
1048 #: src/common/utils.c:184
1049 #, c-format
1050 msgid "%.2fGB"
1051 msgstr "%.2fGB"
1052
1053 #: src/compose.c:499
1054 msgid "/_Add..."
1055 msgstr "/Dod_aj..."
1056
1057 #: src/compose.c:500
1058 msgid "/_Remove"
1059 msgstr "/_Usuñ"
1060
1061 #: src/compose.c:502 src/folderview.c:291 src/folderview.c:313
1062 #: src/folderview.c:333 src/folderview.c:351
1063 msgid "/_Properties..."
1064 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
1065
1066 #: src/compose.c:508
1067 msgid "/_File/_Attach file"
1068 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1069
1070 #: src/compose.c:509
1071 msgid "/_File/_Insert file"
1072 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
1073
1074 #: src/compose.c:510
1075 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1076 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
1077
1078 #: src/compose.c:515
1079 msgid "/_Edit/_Undo"
1080 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
1081
1082 #: src/compose.c:516
1083 msgid "/_Edit/_Redo"
1084 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
1085
1086 #: src/compose.c:518
1087 msgid "/_Edit/Cu_t"
1088 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
1089
1090 #: src/compose.c:521
1091 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1092 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
1093
1094 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:151
1095 msgid "/_Edit/Select _all"
1096 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
1097
1098 #: src/compose.c:524
1099 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1100 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
1101
1102 #: src/compose.c:525
1103 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1104 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
1105
1106 #: src/compose.c:530
1107 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1108 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
1109
1110 #: src/compose.c:535
1111 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1112 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
1113
1114 #: src/compose.c:540
1115 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1116 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
1117
1118 #: src/compose.c:545
1119 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1120 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
1121
1122 #: src/compose.c:550
1123 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1124 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
1125
1126 #: src/compose.c:555
1127 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1128 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
1129
1130 #: src/compose.c:560
1131 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1132 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
1133
1134 #: src/compose.c:565
1135 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1136 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
1137
1138 #: src/compose.c:570
1139 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1140 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
1141
1142 #: src/compose.c:575
1143 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1144 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
1145
1146 #: src/compose.c:580
1147 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1148 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
1149
1150 #: src/compose.c:585
1151 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1152 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
1153
1154 #: src/compose.c:590
1155 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1156 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
1157
1158 #: src/compose.c:595
1159 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1160 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
1161
1162 #: src/compose.c:601
1163 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1164 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
1165
1166 #: src/compose.c:603
1167 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1168 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1169
1170 #: src/compose.c:605
1171 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1172 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1173
1174 #: src/compose.c:608
1175 msgid "/_Spelling"
1176 msgstr "/Pi_sownia"
1177
1178 #: src/compose.c:609
1179 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1180 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1181
1182 #: src/compose.c:611
1183 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1184 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1185
1186 #: src/compose.c:613
1187 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1188 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
1189
1190 #: src/compose.c:615
1191 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1192 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1193
1194 #: src/compose.c:617
1195 msgid "/_Spelling/---"
1196 msgstr "/Pi_sownia/---"
1197
1198 #: src/compose.c:618
1199 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1200 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1201
1202 #: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:156
1203 #: src/summaryview.c:457
1204 msgid "/_View"
1205 msgstr "/_Widok"
1206
1207 #: src/compose.c:623
1208 msgid "/_View/_To"
1209 msgstr "/_Widok/_Do"
1210
1211 #: src/compose.c:624
1212 msgid "/_View/_Cc"
1213 msgstr "/_Widok/_Kopia"
1214
1215 #: src/compose.c:625
1216 msgid "/_View/_Bcc"
1217 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
1218
1219 #: src/compose.c:626
1220 msgid "/_View/_Reply to"
1221 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1222
1223 #: src/compose.c:627 src/compose.c:629 src/compose.c:631 src/mainwindow.c:474
1224 #: src/mainwindow.c:477 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:530
1225 #: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:238
1226 msgid "/_View/---"
1227 msgstr "/_Widok/---"
1228
1229 #: src/compose.c:628
1230 msgid "/_View/_Followup to"
1231 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1232
1233 #: src/compose.c:630
1234 msgid "/_View/R_uler"
1235 msgstr "/_Widok/_Linijka"
1236
1237 #: src/compose.c:632
1238 msgid "/_View/_Attachment"
1239 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1240
1241 #: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:242
1242 msgid "/_Message"
1243 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1244
1245 #: src/compose.c:635
1246 msgid "/_Message/_Send"
1247 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1248
1249 #: src/compose.c:637
1250 msgid "/_Message/Send _later"
1251 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1252
1253 #: src/compose.c:639 src/compose.c:645 src/compose.c:650 src/compose.c:652
1254 #: src/compose.c:656 src/compose.c:662 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:624
1255 #: src/mainwindow.c:626 src/mainwindow.c:636 src/mainwindow.c:639
1256 #: src/mainwindow.c:641 src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:245
1257 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1258 msgid "/_Message/---"
1259 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1260
1261 #: src/compose.c:640
1262 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1263 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
1264
1265 #: src/compose.c:642
1266 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1267 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
1268
1269 #: src/compose.c:646
1270 msgid "/_Message/_To"
1271 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1272
1273 #: src/compose.c:647
1274 msgid "/_Message/_Cc"
1275 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
1276
1277 #: src/compose.c:648
1278 msgid "/_Message/_Bcc"
1279 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
1280
1281 #: src/compose.c:649
1282 msgid "/_Message/_Reply to"
1283 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1284
1285 #: src/compose.c:651
1286 msgid "/_Message/_Followup to"
1287 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1288
1289 #: src/compose.c:653
1290 msgid "/_Message/_Attach"
1291 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
1292
1293 #: src/compose.c:657
1294 msgid "/_Message/Si_gn"
1295 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1296
1297 #: src/compose.c:658
1298 msgid "/_Message/_Encrypt"
1299 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1300
1301 #: src/compose.c:659
1302 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1303 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Tryb/_MIME"
1304
1305 #: src/compose.c:660
1306 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1307 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
1308
1309 #: src/compose.c:663
1310 msgid "/_Message/_Priority"
1311 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
1312
1313 #: src/compose.c:664
1314 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1315 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1316
1317 #: src/compose.c:665
1318 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1319 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1320
1321 #: src/compose.c:666
1322 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1323 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1324
1325 #: src/compose.c:667
1326 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1327 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1328
1329 #: src/compose.c:668
1330 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1331 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1332
1333 #: src/compose.c:670
1334 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1335 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1336
1337 #: src/compose.c:671
1338 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1339 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Usuñ odniesienia"
1340
1341 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:261
1342 msgid "/_Tools"
1343 msgstr "/_Narzêdzia"
1344
1345 #: src/compose.c:673
1346 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1347 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1348
1349 #: src/compose.c:674 src/messageview.c:262
1350 msgid "/_Tools/_Address book"
1351 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1352
1353 #: src/compose.c:675
1354 msgid "/_Tools/_Template"
1355 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1356
1357 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:285
1358 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1359 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1360
1361 #: src/compose.c:1435
1362 msgid "Reply-To:"
1363 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1364
1365 #: src/compose.c:1438 src/compose.c:4579 src/compose.c:5291
1366 #: src/headerview.c:54
1367 msgid "Newsgroups:"
1368 msgstr "Grupy news:"
1369
1370 #: src/compose.c:1441
1371 msgid "Followup-To:"
1372 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1373
1374 #: src/compose.c:1741
1375 msgid "Quote mark format error."
1376 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1377
1378 #: src/compose.c:1757
1379 msgid "Message reply/forward format error."
1380 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1381
1382 #: src/compose.c:2099
1383 #, c-format
1384 msgid "File %s is empty."
1385 msgstr "Plik %s jest pusty."
1386
1387 #: src/compose.c:2103
1388 #, c-format
1389 msgid "Can't read %s."
1390 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1391
1392 #: src/compose.c:2141
1393 #, c-format
1394 msgid "Message: %s"
1395 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1396
1397 #: src/compose.c:2229
1398 msgid "Encrypted message"
1399 msgstr "Zaszyfrowana wiadomo¶æ"
1400
1401 #: src/compose.c:2230
1402 msgid ""
1403 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1404 "Discard encrypted part?"
1405 msgstr ""
1406 "Nie mo¿na ponownie edytowaæ zaszyfrowanej wiadomo¶ci. \n"
1407 "Odrzuciæ zaszyfrowan± czê¶æ?"
1408
1409 #: src/compose.c:2891
1410 msgid " [Edited]"
1411 msgstr " [Edytowany]"
1412
1413 #: src/compose.c:2893
1414 #, c-format
1415 msgid "%s - Compose message%s"
1416 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1417
1418 #: src/compose.c:2896
1419 #, c-format
1420 msgid "Compose message%s"
1421 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1422
1423 #: src/compose.c:2920 src/compose.c:3169
1424 msgid ""
1425 "Account for sending mail is not specified.\n"
1426 "Please select a mail account before sending."
1427 msgstr ""
1428 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1429 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1430
1431 #: src/compose.c:3067
1432 msgid "Recipient is not specified."
1433 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1434
1435 #: src/compose.c:3075 src/messageview.c:491 src/prefs_account.c:768
1436 #: src/prefs_common.c:970 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:421
1437 msgid "Send"
1438 msgstr "Wy¶lij"
1439
1440 #: src/compose.c:3076
1441 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1442 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1443
1444 #: src/compose.c:3097
1445 msgid "Could not queue message for sending"
1446 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1447
1448 #: src/compose.c:3102
1449 msgid ""
1450 "The message was queued but could not be sent.\n"
1451 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1452 msgstr ""
1453 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1454 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1455
1456 #: src/compose.c:3185 src/procmsg.c:1149 src/send_message.c:229
1457 #, c-format
1458 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1459 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1460
1461 #: src/compose.c:3199
1462 msgid "Queueing"
1463 msgstr "Kolejkowanie"
1464
1465 #: src/compose.c:3200
1466 msgid ""
1467 "Error occurred while sending the message.\n"
1468 "Put this message into queue folder?"
1469 msgstr ""
1470 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1471 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1472
1473 #: src/compose.c:3206
1474 msgid "Can't queue the message."
1475 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1476
1477 #: src/compose.c:3209 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1478 msgid "Error occurred while sending the message."
1479 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1480
1481 #: src/compose.c:3222
1482 msgid "Can't save the message to Sent."
1483 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1484
1485 #: src/compose.c:3467
1486 #, c-format
1487 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1488 msgstr ""
1489 "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1490
1491 #: src/compose.c:3573
1492 #, c-format
1493 msgid ""
1494 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1495 "%s to %s.\n"
1496 "Send it anyway?"
1497 msgstr ""
1498 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci z\n"
1499 "%s do %s.\n"
1500 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1501
1502 #: src/compose.c:3836
1503 msgid "No account for sending mails available!"
1504 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1505
1506 #: src/compose.c:3846
1507 msgid "No account for posting news available!"
1508 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1509
1510 #: src/compose.c:4659 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1511 msgid "From:"
1512 msgstr "Od:"
1513
1514 #: src/compose.c:4763 src/compose.c:4933 src/compose.c:5811
1515 msgid "MIME type"
1516 msgstr "typ MIME"
1517
1518 #: src/compose.c:4764 src/compose.c:4934 src/mimeview.c:193
1519 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:477
1520 msgid "Size"
1521 msgstr "Wielko¶æ"
1522
1523 #: src/compose.c:4828
1524 msgid "Save Message to "
1525 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1526
1527 #: src/compose.c:4848 src/prefs_filtering_action.c:420
1528 msgid "Select ..."
1529 msgstr " Wybierz ..."
1530
1531 #: src/compose.c:4984 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1532 #: src/prefs_matcher.c:146
1533 msgid "Header"
1534 msgstr "Nag³ówek"
1535
1536 #: src/compose.c:4986
1537 msgid "Attachments"
1538 msgstr "Za³±czniki"
1539
1540 #: src/compose.c:4988
1541 msgid "Others"
1542 msgstr "Inne"
1543
1544 #: src/compose.c:5003 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1545 #: src/summary_search.c:164
1546 msgid "Subject:"
1547 msgstr "Temat:"
1548
1549 #: src/compose.c:5238 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1550 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4247
1551 msgid "None"
1552 msgstr "Brak"
1553
1554 #: src/compose.c:5247
1555 #, c-format
1556 msgid ""
1557 "Spell checker could not be started.\n"
1558 "%s"
1559 msgstr ""
1560 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1561 "%s"
1562
1563 #: src/compose.c:5706
1564 msgid "Invalid MIME type."
1565 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1566
1567 #: src/compose.c:5724
1568 msgid "File doesn't exist or is empty."
1569 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1570
1571 #: src/compose.c:5793
1572 msgid "Properties"
1573 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1574
1575 #: src/compose.c:5838
1576 msgid "Encoding"
1577 msgstr "Kodowanie"
1578
1579 #: src/compose.c:5869
1580 msgid "Path"
1581 msgstr "¦cie¿ka"
1582
1583 #: src/compose.c:5870 src/prefs_toolbar.c:808
1584 msgid "File name"
1585 msgstr "Nazwa pliku"
1586
1587 #: src/compose.c:6047
1588 #, c-format
1589 msgid ""
1590 "The external editor is still working.\n"
1591 "Force terminating the process?\n"
1592 "process group id: %d"
1593 msgstr ""
1594 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1595 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1596 "identyfikator grupy procesów: %d"
1597
1598 #: src/compose.c:6356 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2077
1599 msgid "Offline warning"
1600 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1601
1602 #: src/compose.c:6357 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2078
1603 msgid "You're working offline. Override?"
1604 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1605
1606 #: src/compose.c:6475 src/compose.c:6496
1607 msgid "Select file"
1608 msgstr "Wybierz plik"
1609
1610 #: src/compose.c:6510
1611 #, c-format
1612 msgid "File '%s' could not be read."
1613 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
1614
1615 #: src/compose.c:6512
1616 #, c-format
1617 msgid ""
1618 "File '%s' contained invalid characters\n"
1619 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1620 msgstr ""
1621 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
1622 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
1623
1624 #: src/compose.c:6551
1625 msgid "Discard message"
1626 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1627
1628 #: src/compose.c:6552
1629 msgid "This message has been modified. discard it?"
1630 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1631
1632 #: src/compose.c:6553
1633 msgid "Discard"
1634 msgstr "Porzuæ"
1635
1636 #: src/compose.c:6553
1637 msgid "to Draft"
1638 msgstr "do Szablonów"
1639
1640 #: src/compose.c:6588
1641 #, c-format
1642 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1643 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1644
1645 #: src/compose.c:6590
1646 msgid "Apply template"
1647 msgstr "Do³±cz szablon"
1648
1649 #: src/compose.c:6591
1650 msgid "Replace"
1651 msgstr "Podmieñ"
1652
1653 #: src/compose.c:6591 src/toolbar.c:425
1654 msgid "Insert"
1655 msgstr "Wstaw"
1656
1657 #: src/crash.c:141
1658 #, c-format
1659 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1660 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1661
1662 #: src/crash.c:186
1663 msgid "Sylpheed has crashed"
1664 msgstr "Sylpheed wykitowa³"
1665
1666 #: src/crash.c:202
1667 #, c-format
1668 msgid ""
1669 "%s.\n"
1670 "Please file a bug report and include the information below."
1671 msgstr ""
1672 "%s.\n"
1673 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1674
1675 #: src/crash.c:207
1676 msgid "Debug log"
1677 msgstr "Dziennik debugu"
1678
1679 #: src/crash.c:247
1680 msgid "Save..."
1681 msgstr "Zapisz..."
1682
1683 #: src/crash.c:252
1684 msgid "Create bug report"
1685 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1686
1687 #: src/crash.c:301
1688 msgid "Save crash information"
1689 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1690
1691 #: src/editaddress.c:143
1692 msgid "Add New Person"
1693 msgstr "Dodaj now± osobê"
1694
1695 #: src/editaddress.c:144
1696 msgid "Edit Person Details"
1697 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1698
1699 #: src/editaddress.c:285
1700 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1701 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1702
1703 #: src/editaddress.c:422
1704 msgid "A Name and Value must be supplied."
1705 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1706
1707 #: src/editaddress.c:480
1708 msgid "Edit Person Data"
1709 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1710
1711 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1712 #: src/ldif.c:826
1713 msgid "Display Name"
1714 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1715
1716 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1717 msgid "Last Name"
1718 msgstr "Imiê"
1719
1720 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1721 msgid "First Name"
1722 msgstr "Nazwisko"
1723
1724 #: src/editaddress.c:589
1725 msgid "Nickname"
1726 msgstr "Ksywka"
1727
1728 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1729 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1730 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1731 msgid "E-Mail Address"
1732 msgstr "Adres e-mail"
1733
1734 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1735 msgid "Alias"
1736 msgstr "Alias"
1737
1738 #: src/editaddress.c:710
1739 msgid "Move Up"
1740 msgstr "W górê"
1741
1742 #: src/editaddress.c:713
1743 msgid "Move Down"
1744 msgstr "W dó³"
1745
1746 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1747 msgid "Modify"
1748 msgstr "Zmieñ"
1749
1750 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1751 #: src/summary_search.c:210
1752 msgid "Clear"
1753 msgstr "Wyczy¶æ"
1754
1755 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1756 #: src/prefs_matcher.c:455
1757 msgid "Value"
1758 msgstr "Warto¶æ"
1759
1760 #: src/editaddress.c:883
1761 msgid "Basic Data"
1762 msgstr "Podstawowe dane"
1763
1764 #: src/editaddress.c:885
1765 msgid "User Attributes"
1766 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1767
1768 #: src/editbook.c:112
1769 msgid "File appears to be Ok."
1770 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1771
1772 #: src/editbook.c:115
1773 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1774 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1775
1776 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1777 msgid "Could not read file."
1778 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1779
1780 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1781 msgid "Edit Addressbook"
1782 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1783
1784 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1785 msgid " Check File "
1786 msgstr "Sprawd¼ plik "
1787
1788 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1789 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
1790 msgid "File"
1791 msgstr "Plik"
1792
1793 #: src/editbook.c:283
1794 msgid "Add New Addressbook"
1795 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1796
1797 #: src/editgroup.c:103
1798 msgid "A Group Name must be supplied."
1799 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1800
1801 #: src/editgroup.c:264
1802 msgid "Edit Group Data"
1803 msgstr "Edytuj dane grupy"
1804
1805 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1806 msgid "Group Name"
1807 msgstr "Nazwa grupy"
1808
1809 #: src/editgroup.c:311
1810 msgid "Addresses in Group"
1811 msgstr "Adresy w grupie"
1812
1813 #: src/editgroup.c:313
1814 msgid " -> "
1815 msgstr " -> "
1816
1817 #: src/editgroup.c:340
1818 msgid " <- "
1819 msgstr " <- "
1820
1821 #: src/editgroup.c:342
1822 msgid "Available Addresses"
1823 msgstr "Dostêpne adresy"
1824
1825 #: src/editgroup.c:402
1826 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1827 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1828
1829 #: src/editgroup.c:450
1830 msgid "Edit Group Details"
1831 msgstr "Edytuj dane grupê"
1832
1833 #: src/editgroup.c:453
1834 msgid "Add New Group"
1835 msgstr "Dodaj now± grupê"
1836
1837 #: src/editgroup.c:503
1838 msgid "Edit folder"
1839 msgstr "Edytuj folder"
1840
1841 #: src/editgroup.c:503
1842 msgid "Input the new name of folder:"
1843 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1844
1845 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1893 src/folderview.c:1944
1846 #: src/folderview.c:2215
1847 msgid "New folder"
1848 msgstr "Nowy katalog"
1849
1850 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1945
1851 msgid "Input the name of new folder:"
1852 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1853
1854 #: src/editjpilot.c:189
1855 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1856 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1857
1858 #: src/editjpilot.c:225
1859 msgid "Select JPilot File"
1860 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1861
1862 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1863 msgid "Edit JPilot Entry"
1864 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1865
1866 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1867 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1868 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
1869 #: src/prefs_spelling.c:244
1870 msgid " ... "
1871 msgstr " ... "
1872
1873 #: src/editjpilot.c:319
1874 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1875 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1876
1877 #: src/editjpilot.c:408
1878 msgid "Add New JPilot Entry"
1879 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1880
1881 #: src/editldap_basedn.c:141
1882 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1883 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1884
1885 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1886 msgid "Hostname"
1887 msgstr "Nazwa hosta"
1888
1889 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1890 msgid "Port"
1891 msgstr "Port"
1892
1893 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1894 msgid "Search Base"
1895 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1896
1897 #: src/editldap_basedn.c:202
1898 msgid "Available Search Base(s)"
1899 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1900
1901 #: src/editldap_basedn.c:291
1902 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1903 msgstr ""
1904 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1905
1906 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1907 msgid "Could not connect to server"
1908 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1909
1910 #: src/editldap.c:148
1911 msgid "A Name must be supplied."
1912 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana"
1913
1914 #: src/editldap.c:160
1915 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1916 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera"
1917
1918 #: src/editldap.c:173
1919 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1920 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany"
1921
1922 #: src/editldap.c:263
1923 msgid "Connected successfully to server"
1924 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1925
1926 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1927 msgid "Edit LDAP Server"
1928 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1929
1930 #: src/editldap.c:406
1931 msgid "A name that you wish to call the server."
1932 msgstr ""
1933
1934 #: src/editldap.c:421
1935 msgid ""
1936 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1937 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1938 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1939 "computer as Sylpheed."
1940 msgstr ""
1941 "Powinna, to byæ nazwa hosta danego serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com"
1942 "\" mo¿ebyæ w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze "
1943 "mo¿na u¿yæ adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co "
1944 "Sylpheed nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
1945
1946 #: src/editldap.c:445
1947 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1948 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
1949
1950 #: src/editldap.c:449
1951 msgid " Check Server "
1952 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
1953
1954 #: src/editldap.c:454
1955 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1956 msgstr ""
1957 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
1958
1959 #: src/editldap.c:469
1960 msgid ""
1961 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1962 "Examples include:\n"
1963 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1964 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1965 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: src/editldap.c:482
1969 msgid ""
1970 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1971 "server."
1972 msgstr ""
1973 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
1974 "serwera."
1975
1976 #: src/editldap.c:533
1977 msgid "Search Attributes"
1978 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
1979
1980 #: src/editldap.c:543
1981 msgid ""
1982 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1983 "find a name or address."
1984 msgstr ""
1985 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
1986 "odnalezienianazwy lub adresu."
1987
1988 #: src/editldap.c:547
1989 msgid " Defaults "
1990 msgstr " Domy¶lne "
1991
1992 #: src/editldap.c:552
1993 msgid ""
1994 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1995 "names and addresses during a name or address search process."
1996 msgstr ""
1997
1998 #: src/editldap.c:559
1999 msgid "Max Query Age (secs)"
2000 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2001
2002 #: src/editldap.c:575
2003 msgid ""
2004 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2005 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2006 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2007 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2008 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2009 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2010 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2011 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2012 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2013 "more memory to cache results."
2014 msgstr ""
2015
2016 #: src/editldap.c:593
2017 msgid "Include server in dynamic search"
2018 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2019
2020 #: src/editldap.c:599
2021 msgid ""
2022 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2023 "address completion."
2024 msgstr ""
2025
2026 #: src/editldap.c:606
2027 msgid "Match names 'containing' search term"
2028 msgstr ""
2029
2030 #: src/editldap.c:612
2031 msgid ""
2032 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2033 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2034 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2035 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2036 "searches against other address interfaces."
2037 msgstr ""
2038
2039 #: src/editldap.c:667
2040 msgid "Bind DN"
2041 msgstr "£±cz DN"
2042
2043 #: src/editldap.c:677
2044 msgid ""
2045 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2046 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2047 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2048 "performing a search."
2049 msgstr ""
2050
2051 #: src/editldap.c:685
2052 msgid "Bind Password"
2053 msgstr "£±cz has³o"
2054
2055 #: src/editldap.c:695
2056 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2057 msgstr ""
2058
2059 #: src/editldap.c:701
2060 msgid "Timeout (secs)"
2061 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2062
2063 #: src/editldap.c:716
2064 msgid "The timeout period in seconds."
2065 msgstr ""
2066
2067 #: src/editldap.c:720
2068 msgid "Maximum Entries"
2069 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2070
2071 #: src/editldap.c:735
2072 msgid ""
2073 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2074 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2075
2076 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:764
2077 msgid "Basic"
2078 msgstr "Podstawowe"
2079
2080 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
2081 msgid "Search"
2082 msgstr "Szukaj"
2083
2084 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:653
2085 msgid "Extended"
2086 msgstr "Rozszerzone"
2087
2088 #: src/editldap.c:969
2089 msgid "Add New LDAP Server"
2090 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2091
2092 #: src/editvcard.c:96
2093 msgid "File does not appear to be vCard format."
2094 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
2095
2096 #: src/editvcard.c:132
2097 msgid "Select vCard File"
2098 msgstr "Wybierz plik vCard"
2099
2100 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2101 msgid "Edit vCard Entry"
2102 msgstr "Edytuj wpis vCard"
2103
2104 #: src/editvcard.c:296
2105 msgid "Add New vCard Entry"
2106 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
2107
2108 #: src/exphtmldlg.c:111
2109 msgid "Please specify output directory and file to create."
2110 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
2111
2112 #: src/exphtmldlg.c:114
2113 msgid "Select stylesheet and formatting."
2114 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
2115
2116 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2117 msgid "File exported successfully."
2118 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
2119
2120 #: src/exphtmldlg.c:181
2121 #, c-format
2122 msgid ""
2123 "HTML Output Directory '%s'\n"
2124 "does not exist. OK to create new directory?"
2125 msgstr ""
2126 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
2127 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2128
2129 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2130 msgid "Create Directory"
2131 msgstr "Stwórz katalog"
2132
2133 #: src/exphtmldlg.c:193
2134 #, c-format
2135 msgid ""
2136 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2137 "%s"
2138 msgstr ""
2139 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
2140 "%s"
2141
2142 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2143 msgid "Failed to Create Directory"
2144 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:241
2147 msgid "Error creating HTML file"
2148 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:361
2151 msgid "Select HTML Output File"
2152 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy dla HTML"
2153
2154 #: src/exphtmldlg.c:435
2155 msgid "HTML Output File"
2156 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:496
2159 msgid "Stylesheet"
2160 msgstr "Wzór stylów"
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3166 src/prefs_common.c:3448
2163 msgid "Default"
2164 msgstr "Domy¶lne"
2165
2166 #: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
2167 msgid "Full"
2168 msgstr "Pe³ny"
2169
2170 #: src/exphtmldlg.c:521
2171 msgid "Custom"
2172 msgstr "W³asne"
2173
2174 #: src/exphtmldlg.c:527
2175 msgid "Custom-2"
2176 msgstr "W³asne-2"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:533
2179 msgid "Custom-3"
2180 msgstr "W³asne-3"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:539
2183 msgid "Custom-4"
2184 msgstr "W³asne-4"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:553
2187 msgid "Full Name Format"
2188 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:560
2191 msgid "First Name, Last Name"
2192 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:566
2195 msgid "Last Name, First Name"
2196 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:580
2199 msgid "Color Banding"
2200 msgstr "Pasek koloru"
2201
2202 #: src/exphtmldlg.c:586
2203 msgid "Format E-Mail Links"
2204 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
2205
2206 #: src/exphtmldlg.c:592
2207 msgid "Format User Attributes"
2208 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2209
2210 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2211 msgid "File Name :"
2212 msgstr "Nazwa pliku :"
2213
2214 #: src/exphtmldlg.c:657
2215 msgid "Open with Web Browser"
2216 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2217
2218 #: src/exphtmldlg.c:689
2219 msgid "Export Address Book to HTML File"
2220 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2221
2222 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2223 msgid "Prev"
2224 msgstr "Poprzednie"
2225
2226 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2227 #: src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:475
2228 msgid "Next"
2229 msgstr "Nastêpne"
2230
2231 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2232 msgid "File Info"
2233 msgstr "Informacje o pliku"
2234
2235 #: src/exphtmldlg.c:756
2236 msgid "Format"
2237 msgstr "Format"
2238
2239 #: src/expldifdlg.c:110
2240 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2241 msgstr ""
2242 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2243
2244 #: src/expldifdlg.c:113
2245 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2246 msgstr ""
2247
2248 #: src/expldifdlg.c:188
2249 #, c-format
2250 msgid ""
2251 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2252 "does not exist. OK to create new directory?"
2253 msgstr ""
2254 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2255 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2256
2257 #: src/expldifdlg.c:200
2258 #, c-format
2259 msgid ""
2260 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2261 "%s"
2262 msgstr ""
2263 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2264 "%s"
2265
2266 #: src/expldifdlg.c:244
2267 msgid "Suffix was not supplied"
2268 msgstr "Nie podano przedrostka"
2269
2270 #: src/expldifdlg.c:246
2271 msgid ""
2272 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2273 "you wish to proceed without a suffix?"
2274 msgstr ""
2275 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2276 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
2277
2278 #: src/expldifdlg.c:264
2279 msgid "Error creating LDIF file"
2280 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
2281
2282 #: src/expldifdlg.c:373
2283 msgid "Select LDIF Output File"
2284 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
2285
2286 #: src/expldifdlg.c:447
2287 msgid "LDIF Output File"
2288 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
2289
2290 #: src/expldifdlg.c:508
2291 msgid "Suffix"
2292 msgstr "Przedrostek"
2293
2294 #: src/expldifdlg.c:520
2295 msgid ""
2296 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2297 "entry. Examples include:\n"
2298 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2299 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2300 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: src/expldifdlg.c:529
2304 msgid "Relative DN"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: src/expldifdlg.c:536
2308 msgid "Unique ID"
2309 msgstr "Unikatowy identyfikator"
2310
2311 #: src/expldifdlg.c:544
2312 msgid ""
2313 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2314 "to:\n"
2315 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:557
2319 msgid ""
2320 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2321 "similar to:\n"
2322 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: src/expldifdlg.c:570
2326 msgid ""
2327 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2328 "is formatted similar to:\n"
2329 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: src/expldifdlg.c:584
2333 msgid ""
2334 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2335 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2336 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2337 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2338 "available RDN options that will be used to create the DN."
2339 msgstr ""
2340
2341 #: src/expldifdlg.c:597
2342 msgid "Use DN attribute if present in data"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: src/expldifdlg.c:604
2346 msgid ""
2347 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2348 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2349 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2350 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2351 msgstr ""
2352
2353 #: src/expldifdlg.c:615
2354 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2355 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
2356
2357 #: src/expldifdlg.c:622
2358 msgid ""
2359 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2360 "option to ignore these records."
2361 msgstr ""
2362 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
2363 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
2364
2365 #: src/expldifdlg.c:710
2366 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2367 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
2368
2369 #: src/expldifdlg.c:777
2370 msgid "Distguished Name"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: src/export.c:128
2374 msgid "Export"
2375 msgstr "Eksport"
2376
2377 #: src/export.c:147
2378 msgid "Specify target folder and mbox file."
2379 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
2380
2381 #: src/export.c:157
2382 msgid "Source dir:"
2383 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2384
2385 #: src/export.c:162
2386 msgid "Exporting file:"
2387 msgstr "Eksportowanie pliku:"
2388
2389 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2390 #: src/prefs_account.c:1229
2391 msgid " Select... "
2392 msgstr " Wybierz... "
2393
2394 #: src/export.c:220
2395 msgid "Select exporting file"
2396 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2397
2398 #: src/exporthtml.c:796
2399 msgid "Full Name"
2400 msgstr "Pe³na nazwa"
2401
2402 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2403 msgid "Attributes"
2404 msgstr "Atrybuty"
2405
2406 #: src/exporthtml.c:1001
2407 msgid "Sylpheed Address Book"
2408 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
2409
2410 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2411 msgid "Name already exists but is not a directory."
2412 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2413
2414 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2415 msgid "No permissions to create directory."
2416 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2417
2418 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2419 msgid "Name is too long."
2420 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2421
2422 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2423 msgid "Not specified."
2424 msgstr "Nie okre¶lono"
2425
2426 #: src/folder.c:1011
2427 msgid "Inbox"
2428 msgstr "Przychodz±ca"
2429
2430 #: src/folder.c:1015
2431 msgid "Sent"
2432 msgstr "Wys³ane"
2433
2434 #: src/folder.c:1019
2435 msgid "Queue"
2436 msgstr "Kolejka"
2437
2438 #: src/folder.c:1023
2439 msgid "Trash"
2440 msgstr "Wysypisko"
2441
2442 #: src/folder.c:1027
2443 msgid "Drafts"
2444 msgstr "Szablon"
2445
2446 #: src/folder.c:1240
2447 #, c-format
2448 msgid "Processing (%s)...\n"
2449 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2450
2451 #: src/folder.c:2028
2452 #, c-format
2453 msgid "Moving %s to %s...\n"
2454 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2455
2456 #: src/foldersel.c:148
2457 msgid "Select folder"
2458 msgstr "Wybierz katalog"
2459
2460 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
2461 msgid "/Create _new folder..."
2462 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
2463
2464 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:302 src/folderview.c:322
2465 msgid "/_Rename folder..."
2466 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
2467
2468 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:303 src/folderview.c:323
2469 msgid "/M_ove folder..."
2470 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
2471
2472 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
2473 msgid "/_Delete folder"
2474 msgstr "/_Usuñ katalog"
2475
2476 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
2477 msgid "/Remove _mailbox"
2478 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
2479
2480 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:314 src/folderview.c:334
2481 #: src/folderview.c:352
2482 msgid "/_Processing..."
2483 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2484
2485 #: src/folderview.c:293
2486 msgid "/_Scoring..."
2487 msgstr "/_Punktowanie..."
2488
2489 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:339
2490 msgid "/Mark all _read"
2491 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2492
2493 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:326 src/folderview.c:345
2494 msgid "/_Check for new messages"
2495 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
2496
2497 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:328
2498 msgid "/R_ebuild folder tree"
2499 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
2500
2501 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:332 src/folderview.c:350
2502 msgid "/_Search folder..."
2503 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2504
2505 #: src/folderview.c:330
2506 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2507 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
2508
2509 #: src/folderview.c:341
2510 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2511 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
2512
2513 #: src/folderview.c:343
2514 msgid "/_Remove newsgroup"
2515 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
2516
2517 #: src/folderview.c:348
2518 msgid "/Remove _news account"
2519 msgstr "/Usuñ konto _news"
2520
2521 #: src/folderview.c:385
2522 msgid "New"
2523 msgstr "Nowy"
2524
2525 #: src/folderview.c:386
2526 msgid "Unread"
2527 msgstr "Nieprzeczytane"
2528
2529 #: src/folderview.c:387
2530 msgid "#"
2531 msgstr "#"
2532
2533 #: src/folderview.c:630
2534 msgid "Setting folder info..."
2535 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2536
2537 #: src/folderview.c:790 src/mainwindow.c:2799 src/setup.c:80
2538 #, c-format
2539 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2540 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2541
2542 #: src/folderview.c:794 src/mainwindow.c:2804 src/setup.c:85
2543 #, c-format
2544 msgid "Scanning folder %s ..."
2545 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2546
2547 #: src/folderview.c:835
2548 msgid "Rebuilding folder tree..."
2549 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2550
2551 #: src/folderview.c:918
2552 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2553 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2554
2555 #: src/folderview.c:1696
2556 #, c-format
2557 msgid "Opening Folder %s..."
2558 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2559
2560 #: src/folderview.c:1708
2561 msgid "Folder could not be opened."
2562 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2563
2564 #: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1946 src/folderview.c:2219
2565 msgid "NewFolder"
2566 msgstr "Nowy katalog"
2567
2568 #: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2224
2569 #, c-format
2570 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2571 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2572
2573 #: src/folderview.c:1913 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2004
2574 #: src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2236
2575 #, c-format
2576 msgid "The folder `%s' already exists."
2577 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2578
2579 #: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:2243
2580 #, c-format
2581 msgid "Can't create the folder `%s'."
2582 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
2583
2584 #: src/folderview.c:1987 src/folderview.c:2065
2585 #, c-format
2586 msgid "Input new name for `%s':"
2587 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2588
2589 #: src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2067
2590 msgid "Rename folder"
2591 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2592
2593 #: src/folderview.c:2126
2594 #, c-format
2595 msgid ""
2596 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2597 "Do you really want to delete?"
2598 msgstr ""
2599 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2600 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2601
2602 #: src/folderview.c:2128
2603 msgid "Delete folder"
2604 msgstr "Usuñ katalog"
2605
2606 #: src/folderview.c:2145
2607 #, c-format
2608 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2609 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2610
2611 #: src/folderview.c:2181
2612 #, c-format
2613 msgid ""
2614 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2615 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2616 msgstr ""
2617 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2618 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2619
2620 #: src/folderview.c:2183
2621 msgid "Remove mailbox"
2622 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2623
2624 #: src/folderview.c:2216
2625 msgid ""
2626 "Input the name of new folder:\n"
2627 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2628 " append `/' at the end of the name)"
2629 msgstr ""
2630 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2631 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2632 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2633
2634 #: src/folderview.c:2273
2635 #, c-format
2636 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2637 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2638
2639 #: src/folderview.c:2274
2640 msgid "Delete IMAP4 account"
2641 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2642
2643 #: src/folderview.c:2408
2644 #, c-format
2645 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2646 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2647
2648 #: src/folderview.c:2409
2649 msgid "Delete newsgroup"
2650 msgstr "Usuñ grupê news"
2651
2652 #: src/folderview.c:2446
2653 #, c-format
2654 msgid "Really delete news account `%s'?"
2655 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2656
2657 #: src/folderview.c:2447
2658 msgid "Delete news account"
2659 msgstr "Usuñ konto news"
2660
2661 #: src/folderview.c:2543
2662 #, c-format
2663 msgid "Moving %s to %s..."
2664 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2665
2666 #: src/folderview.c:2572
2667 msgid "Source and destination are the same."
2668 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2669
2670 #: src/folderview.c:2575
2671 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2672 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2673
2674 #: src/folderview.c:2578
2675 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2676 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2677
2678 #: src/folderview.c:2581
2679 msgid "Move failed!"
2680 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2681
2682 #: src/folderview.c:2625 src/summaryview.c:4050
2683 msgid "Processing configuration"
2684 msgstr "Konfiguracja przetwarzania"
2685
2686 #: src/grouplistdialog.c:176
2687 msgid "Newsgroup subscription"
2688 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2689
2690 #: src/grouplistdialog.c:192
2691 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2692 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2693
2694 #: src/grouplistdialog.c:198
2695 msgid "Find groups:"
2696 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2697
2698 #: src/grouplistdialog.c:206
2699 msgid " Search "
2700 msgstr " Szukaj "
2701
2702 #: src/grouplistdialog.c:218
2703 msgid "Newsgroup name"
2704 msgstr "Nazwa grupy news:"
2705
2706 #: src/grouplistdialog.c:219
2707 msgid "Messages"
2708 msgstr "Wiadomo¶ci"
2709
2710 #: src/grouplistdialog.c:220
2711 msgid "Type"
2712 msgstr "Typ"
2713
2714 #: src/grouplistdialog.c:246
2715 msgid "Refresh"
2716 msgstr "Od¶wie¿"
2717
2718 #: src/grouplistdialog.c:350
2719 msgid "moderated"
2720 msgstr "moderowana"
2721
2722 #: src/grouplistdialog.c:352
2723 msgid "readonly"
2724 msgstr "tylko-do-odczytu"
2725
2726 #: src/grouplistdialog.c:354
2727 msgid "unknown"
2728 msgstr "nieznana"
2729
2730 #: src/grouplistdialog.c:401
2731 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2732 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
2733
2734 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1178
2735 msgid "Done."
2736 msgstr "Zrobiono."
2737
2738 #: src/grouplistdialog.c:480
2739 #, c-format
2740 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2741 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
2742
2743 #: src/gtk/about.c:89
2744 msgid "About"
2745 msgstr "O programie"
2746
2747 #: src/gtk/about.c:111
2748 #, c-format
2749 msgid ""
2750 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2751 "Operating System: %s %s (%s)"
2752 msgstr ""
2753 "Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
2754 "Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
2755
2756 #: src/gtk/about.c:126
2757 #, c-format
2758 msgid "Compiled-in features:%s"
2759 msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
2760
2761 #: src/gtk/about.c:210
2762 msgid ""
2763 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2764 "\n"
2765 msgstr ""
2766 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
2767 "\n"
2768
2769 #: src/gtk/about.c:214
2770 msgid ""
2771 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2772 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2773 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2774 "version.\n"
2775 "\n"
2776 msgstr ""
2777 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
2778 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
2779 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
2780 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
2781 "z pó¼niejszych wersji. \n"
2782 "\n"
2783
2784 #: src/gtk/about.c:220
2785 msgid ""
2786 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2787 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2788 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2789 "more details.\n"
2790 "\n"
2791 msgstr ""
2792 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
2793 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
2794 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
2795 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
2796 "Licencja Publiczna GNU. \n"
2797 "\n"
2798
2799 #: src/gtk/about.c:226
2800 msgid ""
2801 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2802 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2803 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2804 msgstr ""
2805 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
2806 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
2807 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
2808 "USA."
2809
2810 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2811 msgid "Orange"
2812 msgstr "Pomarañczowy"
2813
2814 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2815 msgid "Red"
2816 msgstr "Czerwony"
2817
2818 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2819 msgid "Pink"
2820 msgstr "Ró¿owy"
2821
2822 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2823 msgid "Sky blue"
2824 msgstr "B³êkitny"
2825
2826 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2827 msgid "Blue"
2828 msgstr "Niebieski"
2829
2830 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2831 msgid "Green"
2832 msgstr "Zielony"
2833
2834 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2835 msgid "Brown"
2836 msgstr "Br±zowy"
2837
2838 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2839 msgid "No dictionary selected."
2840 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2841
2842 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2843 msgid "Normal Mode"
2844 msgstr "Tryb Normalny"
2845
2846 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2847 msgid "Bad Spellers Mode"
2848 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2849
2850 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2851 msgid "Unknown suggestion mode."
2852 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2853
2854 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2855 msgid "No misspelled word found."
2856 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2857
2858 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2859 msgid "Replace unknown word"
2860 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2861
2862 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2863 #, c-format
2864 msgid "Replace \"%s\" with: "
2865 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2866
2867 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2868 msgid ""
2869 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2870 "will learn from mistake.\n"
2871 msgstr ""
2872 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2873 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2874
2875 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2876 msgid "Fast Mode"
2877 msgstr "Tryb szybki"
2878
2879 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2880 #, c-format
2881 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2882 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2883
2884 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2885 msgid "Accept in this session"
2886 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2887
2888 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2889 msgid "Add to personal dictionary"
2890 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2891
2892 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2893 msgid "Replace with..."
2894 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2895
2896 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2897 #, c-format
2898 msgid "Check with %s"
2899 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2900
2901 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2902 msgid "(no suggestions)"
2903 msgstr "(brak sugestii)"
2904
2905 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2906 msgid "More..."
2907 msgstr "Wiêcej..."
2908
2909 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2910 #, c-format
2911 msgid "Dictionary: %s"
2912 msgstr "S³ownik: %s"
2913
2914 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2915 #, c-format
2916 msgid "Use alternate (%s)"
2917 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2918
2919 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2920 msgid "Check while typing"
2921 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2922
2923 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2924 msgid "Change dictionary"
2925 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2926
2927 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2928 #, c-format
2929 msgid ""
2930 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2931 "%s"
2932 msgstr ""
2933 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2934 "%s"
2935
2936 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2937 msgid "Abcdef"
2938 msgstr "Abcdef"
2939
2940 #: src/gtk/logwindow.c:61
2941 msgid "Protocol log"
2942 msgstr "Dziennik protoko³u"
2943
2944 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2945 msgid "Select Plugin to load"
2946 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
2947
2948 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2949 msgid "Plugins"
2950 msgstr "Wtyczki"
2951
2952 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2705
2953 msgid "Description"
2954 msgstr "Opis"
2955
2956 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2957 msgid "Load Plugin"
2958 msgstr "£aduj Wtyczkê"
2959
2960 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2961 msgid "Unload Plugin"
2962 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
2963
2964 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2965 msgid "Page Index"
2966 msgstr "Spis Stron"
2967
2968 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
2969 msgid "Apply"
2970 msgstr "Zastosuj"
2971
2972 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2973 msgid "Account"
2974 msgstr "Konto"
2975
2976 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2977 #: src/prefs_summary_column.c:68
2978 msgid "Status"
2979 msgstr "Stan"
2980
2981 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2982 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2983 msgid "correct"
2984 msgstr "prawid³owe"
2985
2986 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2987 msgid "Owner"
2988 msgstr "W³a¶ciciel"
2989
2990 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2991 msgid "Signer"
2992 msgstr "Podpisa³"
2993
2994 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2995 msgid "Name: "
2996 msgstr "Nazwa: "
2997
2998 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2999 msgid "Organization: "
3000 msgstr "Organizacja: "
3001
3002 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3003 msgid "Location: "
3004 msgstr "Lokacja: "
3005
3006 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3007 msgid "Fingerprint: "
3008 msgstr "Odcisk klucza: "
3009
3010 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3011 msgid "Signature status: "
3012 msgstr "Stan podpisu: "
3013
3014 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3015 #, c-format
3016 msgid "SSL certificate for %s"
3017 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
3018
3019 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3020 #, c-format
3021 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3022 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3023
3024 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3025 #, c-format
3026 msgid "Signature status: %s"
3027 msgstr "Stan podpisu: %s"
3028
3029 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3030 msgid "View certificate"
3031 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
3032
3033 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3034 msgid "Unknown SSL Certificate"
3035 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
3036
3037 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3038 msgid "Accept and save"
3039 msgstr "Akceptuj i zapisz"
3040
3041 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3042 msgid "Cancel connection"
3043 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
3044
3045 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3046 msgid "New certificate:"
3047 msgstr "Nowy certyfikat:"
3048
3049 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3050 msgid "Known certificate:"
3051 msgstr "Znany certyfikat:"
3052
3053 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3054 #, c-format
3055 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3056 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3057
3058 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3059 msgid "View certificates"
3060 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
3061
3062 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3063 msgid "Changed SSL Certificate"
3064 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
3065
3066 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2398
3067 msgid "(No From)"
3068 msgstr "(Bez Od)"
3069
3070 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2440 src/summaryview.c:2443
3071 msgid "(No Subject)"
3072 msgstr "(Bez tematu)"
3073
3074 #: src/imap.c:669
3075 #, c-format
3076 msgid "Connecting %s failed"
3077 msgstr "B³±d z %s nie powiod³o siê"
3078
3079 #: src/imap.c:674
3080 #, c-format
3081 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3082 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
3083
3084 #: src/imap.c:714
3085 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3086 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4\n"
3087
3088 #: src/imap.c:727
3089 #, c-format
3090 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3091 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
3092
3093 #: src/imap.c:766
3094 msgid "Can't start TLS session.\n"
3095 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
3096
3097 #: src/imap.c:1100
3098 #, c-format
3099 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3100 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
3101
3102 #: src/imap.c:1114 src/imap.c:1154
3103 msgid "can't expunge\n"
3104 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
3105
3106 #: src/imap.c:1148
3107 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3108 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:*\n"
3109
3110 #: src/imap.c:1190
3111 msgid "can't close folder\n"
3112 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ katalogu\n"
3113
3114 #: src/imap.c:1242
3115 #, c-format
3116 msgid "root folder %s does not exist\n"
3117 msgstr "katalog g³ówny %s nie istnieje\n"
3118
3119 #: src/imap.c:1415 src/imap.c:1423
3120 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3121 msgstr "wyst±pi³ b³±d przy poleceniu LIST.\n"
3122
3123 #: src/imap.c:1651
3124 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3125 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
3126
3127 #: src/imap.c:1673
3128 msgid "can't create mailbox\n"
3129 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
3130
3131 #: src/imap.c:1742
3132 #, c-format
3133 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3134 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
3135
3136 #: src/imap.c:1804
3137 msgid "can't delete mailbox\n"
3138 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
3139
3140 #: src/imap.c:1842
3141 msgid "can't get envelope\n"
3142 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
3143
3144 #: src/imap.c:1850
3145 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3146 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
3147
3148 #: src/imap.c:1872
3149 #, c-format
3150 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3151 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
3152
3153 #: src/imap.c:1928
3154 #, c-format
3155 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3156 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
3157
3158 #: src/imap.c:1950
3159 #, c-format
3160 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3161 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
3162
3163 #: src/imap.c:1957
3164 #, c-format
3165 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3166 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
3167
3168 #: src/imap.c:2047
3169 msgid "can't get namespace\n"
3170 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
3171
3172 #: src/imap.c:2480
3173 #, c-format
3174 msgid "can't select folder: %s\n"
3175 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
3176
3177 #: src/imap.c:2620
3178 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3179 msgstr "Autentyfikacja IMAP4 nie powiod³a siê\n"
3180
3181 #: src/imap.c:2637
3182 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3183 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
3184
3185 #: src/imap.c:2953
3186 #, c-format
3187 msgid "can't append %s to %s\n"
3188 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
3189
3190 #: src/imap.c:2960
3191 msgid "(sending file...)"
3192 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
3193
3194 #: src/imap.c:3002
3195 #, c-format
3196 msgid "can't append message to %s\n"
3197 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci do %s\n"
3198
3199 #: src/imap.c:3084
3200 #, c-format
3201 msgid "can't copy %s to %s\n"
3202 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %s do %s\n"
3203
3204 #: src/imap.c:3134
3205 #, c-format
3206 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3207 msgstr "wyst±pi³ b³±d w komendzie IMAP: STORE %s %s\n"
3208
3209 #: src/imap.c:3151
3210 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3211 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
3212
3213 #: src/imap.c:3164
3214 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3215 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP przy poleceniu: CLOSE\n"
3216
3217 #: src/imap.c:3419
3218 #, c-format
3219 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3220 msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
3221
3222 #: src/import.c:130
3223 msgid "Import"
3224 msgstr "Import"
3225
3226 #: src/import.c:149
3227 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3228 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
3229
3230 #: src/import.c:159
3231 msgid "Importing file:"
3232 msgstr "Importowanie pliku:"
3233
3234 #: src/import.c:164
3235 msgid "Destination dir:"
3236 msgstr "Katalog docelowy:"
3237
3238 #: src/import.c:222
3239 msgid "Select importing file"
3240 msgstr "Wybierz importowany plik"
3241
3242 #: src/importldif.c:189
3243 msgid "Please specify address book name and file to import."
3244 msgstr ""
3245 "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
3246
3247 #: src/importldif.c:192
3248 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3249 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy pól LDIF do zaimportowania"
3250
3251 #: src/importldif.c:195
3252 msgid "File imported."
3253 msgstr "Plik zaimportowany."
3254
3255 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3256 msgid "Please select a file."
3257 msgstr "Proszê wybraæ plik."
3258
3259 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3260 msgid "Address book name must be supplied."
3261 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
3262
3263 #: src/importldif.c:470
3264 msgid "Error reading LDIF fields."
3265 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
3266
3267 #: src/importldif.c:493
3268 msgid "LDIF file imported successfully."
3269 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
3270
3271 #: src/importldif.c:605
3272 msgid "Select LDIF File"
3273 msgstr "Wybierz plik LDIF"
3274
3275 #: src/importldif.c:701
3276 msgid ""
3277 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3278 "file data."
3279 msgstr ""
3280 "Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
3281
3282 #: src/importldif.c:707
3283 msgid "File Name"
3284 msgstr "Nazwa pliku"
3285
3286 #: src/importldif.c:718
3287 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3288 msgstr "Pe³na nazwa pliku LDIF, który chcesz importowaæ."
3289
3290 #: src/importldif.c:727
3291 msgid "Select the LDIF file to import."
3292 msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
3293
3294 #: src/importldif.c:764
3295 msgid "R"
3296 msgstr "Z"
3297
3298 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:472
3299 msgid "S"
3300 msgstr "S"
3301
3302 #: src/importldif.c:766
3303 msgid "LDIF Field Name"
3304 msgstr "Nazwa pola LDIF"
3305
3306 #: src/importldif.c:767
3307 msgid "Attribute Name"
3308 msgstr "Nazwa Atrybutu"
3309
3310 #: src/importldif.c:822
3311 msgid "LDIF Field"
3312 msgstr "Pole LDIF"
3313
3314 #: src/importldif.c:834
3315 msgid "Attribute"
3316 msgstr "Atrybut"
3317
3318 #: src/importldif.c:845
3319 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3320 msgstr ""
3321 "Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
3322
3323 #: src/importldif.c:850
3324 msgid "???"
3325 msgstr "???"
3326
3327 #: src/importldif.c:868
3328 msgid ""
3329 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3330 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3331 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3332 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3333 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3334 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3335 "field for import."
3336 msgstr ""
3337 "Wybierz pola LDIF którym chcesz zmieniæ nazwy lub które chcesz importowaæ. "
3338 "Zarezerwowane pola (zaznaczone w kolumnie \"R\"), bêd± automatycznie "
3339 "importowane i ich nazwa nie mo¿e byæ zmieniona. Pojedyncze klikniêcie w "
3340 "kolumnie wyboru (\"S\") wybiera okre¶lone pole do importu. Pojedyncze "
3341 "klikniêcie na który¶ z wierszy wybiera okre¶lone pole do zmiany nazwy - "
3342 "nazwê nale¿y wprowadziæ w polu poni¿ej. Podwójne klikniêcie na który¶ z "
3343 "wierszy wybiera pole do importu."
3344
3345 #: src/importldif.c:880
3346 msgid "Select for Import"
3347 msgstr "do importu"
3348
3349 #: src/importldif.c:886
3350 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3351 msgstr "Wybiera pola LDIF, które chcesz importowaæ do ksi±¿ki adresowej."
3352
3353 #: src/importldif.c:889
3354 msgid " Modify "
3355 msgstr " Zmieñ "
3356
3357 #: src/importldif.c:895
3358 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3359 msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powy¿sz± listê dostarczonymi danymi."
3360
3361 #: src/importldif.c:968
3362 msgid "Records Imported :"
3363 msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
3364
3365 #: src/importldif.c:999
3366 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3367 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
3368
3369 #: src/importmutt.c:143
3370 msgid "Error importing MUTT file."
3371 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
3372
3373 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3374 #: src/importpine.c:329
3375 msgid "Please select a file to import."
3376 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
3377
3378 #: src/importmutt.c:185
3379 msgid "Select MUTT File"
3380 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
3381
3382 #: src/importmutt.c:239
3383 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3384 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
3385
3386 #: src/importpine.c:143
3387 msgid "Error importing Pine file."
3388 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
3389
3390 #: src/importpine.c:185
3391 msgid "Select Pine File"
3392 msgstr "Wybierz plik PINE."
3393
3394 #: src/importpine.c:239
3395 msgid "Import Pine file into Address Book"
3396 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
3397
3398 #: src/inc.c:334
3399 msgid "Retrieving new messages"
3400 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3401
3402 #: src/inc.c:379
3403 msgid "Standby"
3404 msgstr "Oczekiwanie"
3405
3406 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3407 msgid "Cancelled"
3408 msgstr "Anuluj"
3409
3410 #: src/inc.c:515
3411 msgid "Retrieving"
3412 msgstr "Pobieranie"
3413
3414 #: src/inc.c:531
3415 #, c-format
3416 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3417 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3418
3419 #: src/inc.c:535
3420 msgid "Done (no new messages)"
3421 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
3422
3423 #: src/inc.c:541
3424 msgid "Connection failed"
3425 msgstr "B³±d po³aczenia."
3426
3427 #: src/inc.c:545
3428 msgid "Auth failed"
3429 msgstr "B³ad autoryzacji"
3430
3431 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3432 msgid "Locked"
3433 msgstr "Zablokowane"
3434
3435 #: src/inc.c:572
3436 #, c-format
3437 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3438 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
3439
3440 #: src/inc.c:642
3441 #, c-format
3442 msgid "Finished (%d new message(s))"
3443 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
3444
3445 #: src/inc.c:645
3446 msgid "Finished (no new messages)"
3447 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
3448
3449 #: src/inc.c:654
3450 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3451 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
3452
3453 #: src/inc.c:695
3454 #, c-format
3455 msgid "%s: Retrieving new messages"
3456 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3457
3458 #: src/inc.c:714
3459 #, c-format
3460 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3461 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
3462
3463 #: src/inc.c:721
3464 #, c-format
3465 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3466 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
3467
3468 #: src/inc.c:728
3469 #, c-format
3470 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3471 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
3472
3473 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3474 msgid "Authenticating..."
3475 msgstr "Autentyfikacja..."
3476
3477 #: src/inc.c:795
3478 #, c-format
3479 msgid "Retrieving messages from %s..."
3480 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s..."
3481
3482 #: src/inc.c:800
3483 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3484 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
3485
3486 #: src/inc.c:804
3487 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3488 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
3489
3490 #: src/inc.c:808
3491 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3492 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
3493
3494 #: src/inc.c:812
3495 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3496 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
3497
3498 #: src/inc.c:829
3499 #, c-format
3500 msgid "Deleting message %d"
3501 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
3502
3503 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3504 msgid "Quitting"
3505 msgstr "Wychodzenie"
3506
3507 #: src/inc.c:872
3508 #, c-format
3509 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3510 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
3511
3512 #: src/inc.c:901
3513 #, c-format
3514 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3515 msgstr "Pobieranie (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3516
3517 #: src/inc.c:963
3518 msgid "Connection failed."
3519 msgstr "Po³±czenie nieudane"
3520
3521 #: src/inc.c:969
3522 msgid "Error occurred while processing mail."
3523 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
3524
3525 #: src/inc.c:974
3526 #, c-format
3527 msgid ""
3528 "Error occurred while processing mail:\n"
3529 "%s"
3530 msgstr ""
3531 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
3532 "%s"
3533
3534 #: src/inc.c:980
3535 msgid "No disk space left."
3536 msgstr "Brak miejsca na dysku."
3537
3538 #: src/inc.c:985
3539 msgid "Can't write file."
3540 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
3541
3542 #: src/inc.c:990
3543 msgid "Socket error."
3544 msgstr "B³±d gniazda."
3545
3546 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3547 msgid "Connection closed by the remote host."
3548 msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
3549
3550 #: src/inc.c:1002
3551 msgid "Mailbox is locked."
3552 msgstr "Skrzynka zablokowana."
3553
3554 #: src/inc.c:1006
3555 #, c-format
3556 msgid ""
3557 "Mailbox is locked:\n"
3558 "%s"
3559 msgstr ""
3560 "Skrzynka zablokowana:\n"
3561 "%s"
3562
3563 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3564 msgid "Authentication failed."
3565 msgstr "Autentyfikacja nieudana"
3566
3567 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3568 #, c-format
3569 msgid ""
3570 "Authentication failed:\n"
3571 "%s"
3572 msgstr ""
3573 "Autentyfikacja nieudana:\n"
3574 "%s"
3575
3576 #: src/inc.c:1052
3577 msgid "Incorporation cancelled\n"
3578 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
3579
3580 #: src/inputdialog.c:152
3581 #, c-format
3582 msgid "Input password for %s on %s:"
3583 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3584
3585 #: src/inputdialog.c:154
3586 msgid "Input password"
3587 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3588
3589 #: src/ldif.c:838
3590 msgid "Nick Name"
3591 msgstr "Ksywka"
3592
3593 #: src/main.c:143 src/main.c:152
3594 #, c-format
3595 msgid ""
3596 "File `%s' already exists.\n"
3597 "Can't create folder."
3598 msgstr ""
3599 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3600 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3601
3602 #: src/main.c:212
3603 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3604 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3605
3606 #: src/main.c:514
3607 #, c-format
3608 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3609 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3610
3611 #: src/main.c:517
3612 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3613 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3614
3615 #: src/main.c:518
3616 msgid ""
3617 "  --attach file1 [file2]...\n"
3618 "                         open composition window with specified files\n"
3619 "                         attached"
3620 msgstr ""
3621 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
3622 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
3623 "                         plikiem"
3624
3625 #: src/main.c:521
3626 msgid "  --receive              receive new messages"
3627 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3628
3629 #: src/main.c:522
3630 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3631 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3632
3633 #: src/main.c:523
3634 msgid "  --send                 send all queued messages"
3635 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3636
3637 #: src/main.c:524
3638 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3639 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
3640
3641 #: src/main.c:525
3642 msgid ""
3643 "  --status-full [folder]...\n"
3644 "                         show the status of each folder"
3645 msgstr ""
3646 "  --status-full [folder]...\n"
3647 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3648
3649 #: src/main.c:527
3650 msgid "  --online               switch to online mode"
3651 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
3652
3653 #: src/main.c:528
3654 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3655 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
3656
3657 #: src/main.c:529
3658 msgid "  --debug                debug mode"
3659 msgstr "  --debug                tryb debug"
3660
3661 #: src/main.c:530
3662 msgid "  --help                 display this help and exit"
3663 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3664
3665 #: src/main.c:531
3666 msgid "  --version              output version information and exit"
3667 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3668
3669 #: src/main.c:532
3670 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3671 msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
3672
3673 #: src/main.c:569 src/summaryview.c:5198
3674 #, c-format
3675 msgid "Processing (%s)..."
3676 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
3677
3678 #: src/main.c:572
3679 msgid "top level folder"
3680 msgstr "katalog górnego poziomu"
3681
3682 #: src/main.c:637
3683 msgid "Composing message exists."
3684 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
3685
3686 #: src/main.c:638
3687 msgid "Draft them"
3688 msgstr "Ustaw jako szablon"
3689
3690 #: src/main.c:638
3691 msgid "Discard them"
3692 msgstr "Porzuæ je"
3693
3694 #: src/main.c:638
3695 msgid "Don't quit"
3696 msgstr "Nie wychod¼"
3697
3698 #: src/main.c:652
3699 msgid "Queued messages"
3700 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3701
3702 #: src/main.c:653
3703 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3704 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3705
3706 #: src/main.c:898
3707 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3708 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3709
3710 #: src/mainwindow.c:426
3711 msgid "/_File/_Folder"
3712 msgstr "/_Plik/_Katalog"
3713
3714 #: src/mainwindow.c:427
3715 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3716 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
3717
3718 #: src/mainwindow.c:429
3719 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3720 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
3721
3722 #: src/mainwindow.c:430
3723 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3724 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
3725
3726 #: src/mainwindow.c:431
3727 msgid "/_File/_Folder/---"
3728 msgstr "/_Plik/_Katalog/---"
3729
3730 #: src/mainwindow.c:432
3731 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3732 msgstr "/_Plik/_Katalog/Sprawd¼ za now. wiadomo¶_ciami we wsz. katalogach"
3733
3734 #: src/mainwindow.c:434
3735 msgid "/_File/_Add mailbox"
3736 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê"
3737
3738 #: src/mainwindow.c:435
3739 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3740 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/MH.."
3741
3742 #: src/mainwindow.c:436
3743 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3744 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3745
3746 #: src/mainwindow.c:437
3747 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3748 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3749
3750 #: src/mainwindow.c:438
3751 msgid "/_File/Empty _trash"
3752 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
3753
3754 #: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:144
3755 msgid "/_File/_Save as..."
3756 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3757
3758 #: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:145
3759 msgid "/_File/_Print..."
3760 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3761
3762 #: src/mainwindow.c:443
3763 msgid "/_File/_Work offline"
3764 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3765
3766 #: src/mainwindow.c:446
3767 msgid "/_File/E_xit"
3768 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3769
3770 #: src/mainwindow.c:451
3771 msgid "/_Edit/Select _thread"
3772 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3773
3774 #: src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:153
3775 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3776 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3777
3778 #: src/mainwindow.c:455
3779 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3780 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3781
3782 #: src/mainwindow.c:457
3783 msgid "/_View/Show or hi_de"
3784 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3785
3786 #: src/mainwindow.c:458
3787 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3788 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3789
3790 #: src/mainwindow.c:460
3791 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3792 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3793
3794 #: src/mainwindow.c:462
3795 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3796 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3797
3798 #: src/mainwindow.c:464
3799 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3800 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3801
3802 #: src/mainwindow.c:466
3803 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3804 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3805
3806 #: src/mainwindow.c:468
3807 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3808 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3809
3810 #: src/mainwindow.c:470
3811 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3812 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3813
3814 #: src/mainwindow.c:472
3815 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3816 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
3817
3818 #: src/mainwindow.c:475
3819 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3820 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
3821
3822 #: src/mainwindow.c:476
3823 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3824 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
3825
3826 #: src/mainwindow.c:478
3827 msgid "/_View/_Sort"
3828 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
3829
3830 #: src/mainwindow.c:479
3831 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3832 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
3833
3834 #: src/mainwindow.c:480
3835 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3836 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
3837
3838 #: src/mainwindow.c:481
3839 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3840 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
3841
3842 #: src/mainwindow.c:482
3843 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3844 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
3845
3846 #: src/mainwindow.c:483
3847 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3848 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
3849
3850 #: src/mainwindow.c:484
3851 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3852 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
3853
3854 #: src/mainwindow.c:485
3855 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3856 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
3857
3858 #: src/mainwindow.c:487
3859 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3860 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
3861
3862 #: src/mainwindow.c:488
3863 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3864 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
3865
3866 #: src/mainwindow.c:489
3867 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3868 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
3869
3870 #: src/mainwindow.c:491
3871 msgid "/_View/_Sort/by score"
3872 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
3873
3874 #: src/mainwindow.c:492
3875 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3876 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
3877
3878 #: src/mainwindow.c:493
3879 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3880 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
3881
3882 #: src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:497
3883 msgid "/_View/_Sort/---"
3884 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
3885
3886 #: src/mainwindow.c:495
3887 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3888 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
3889
3890 #: src/mainwindow.c:496
3891 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3892 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3893
3894 #: src/mainwindow.c:498
3895 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3896 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3897
3898 #: src/mainwindow.c:500
3899 msgid "/_View/Th_read view"
3900 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3901
3902 #: src/mainwindow.c:501
3903 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3904 msgstr "/_Widok/Ro_zwiñ wszystkie w±tki"
3905
3906 #: src/mainwindow.c:502
3907 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3908 msgstr "/_Widok/_Zwiñ wszystkie w±tki"
3909
3910 #: src/mainwindow.c:503
3911 msgid "/_View/_Hide read messages"
3912 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3913
3914 #: src/mainwindow.c:504
3915 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3916 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane _elementy..."
3917
3918 #: src/mainwindow.c:507
3919 msgid "/_View/_Go to"
3920 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
3921
3922 #: src/mainwindow.c:508
3923 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3924 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3925
3926 #: src/mainwindow.c:509
3927 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3928 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3929
3930 #: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
3931 #: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:528
3932 msgid "/_View/_Go to/---"
3933 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
3934
3935 #: src/mainwindow.c:511
3936 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3937 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3938
3939 #: src/mainwindow.c:513
3940 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3941 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3942
3943 #: src/mainwindow.c:516
3944 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3945 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3946
3947 #: src/mainwindow.c:517
3948 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3949 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3950
3951 #: src/mainwindow.c:519
3952 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3953 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3954
3955 #: src/mainwindow.c:521
3956 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3957 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3958
3959 #: src/mainwindow.c:524
3960 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3961 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3962
3963 #: src/mainwindow.c:526
3964 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3965 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3966
3967 #: src/mainwindow.c:529
3968 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3969 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Innego katalo_gu"
3970
3971 #: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:159
3972 msgid "/_View/_Code set/---"
3973 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3974
3975 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:163
3976 msgid "/_View/_Code set"
3977 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3978
3979 #: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:164
3980 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3981 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3982
3983 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:167
3984 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3985 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3986
3987 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:171
3988 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3989 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3990
3991 #: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:175
3992 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3993 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3994
3995 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:177
3996 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3997 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3998
3999 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:181
4000 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4001 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
4002
4003 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:184
4004 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4005 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
4006
4007 #: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:186
4008 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4009 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
4010
4011 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:189
4012 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4013 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
4014
4015 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:192
4016 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4017 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
4018
4019 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:195
4020 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4021 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
4022
4023 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:197
4024 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4025 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
4026
4027 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:199
4028 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4029 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:203
4032 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4033 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:206
4036 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4037 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:209
4040 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4041 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
4042
4043 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:211
4044 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4045 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
4046
4047 #: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:215
4048 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4049 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
4050
4051 #: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:217
4052 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4053 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
4054
4055 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:219
4056 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4057 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
4058
4059 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:221
4060 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4061 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
4062
4063 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:224
4064 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4065 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
4066
4067 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:226
4068 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4069 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
4070
4071 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:229
4072 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4073 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
4074
4075 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:231
4076 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4077 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
4078
4079 #: src/mainwindow.c:613 src/summaryview.c:458
4080 msgid "/_View/Open in new _window"
4081 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
4082
4083 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:239
4084 msgid "/_View/Mess_age source"
4085 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
4086
4087 #: src/mainwindow.c:615
4088 msgid "/_View/Show all _headers"
4089 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
4090
4091 #: src/mainwindow.c:617
4092 msgid "/_View/_Update summary"
4093 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie _podsumowania"
4094
4095 #: src/mainwindow.c:620
4096 msgid "/_Message/Get new ma_il"
4097 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
4098
4099 #: src/mainwindow.c:621
4100 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
4101 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
4102
4103 #: src/mainwindow.c:623
4104 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
4105 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Anuluj pobieranie"
4106
4107 #: src/mainwindow.c:625
4108 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4109 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
4110
4111 #: src/mainwindow.c:627
4112 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4113 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
4114
4115 #: src/mainwindow.c:628
4116 msgid "/_Message/Compose a news message"
4117 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
4118
4119 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:246
4120 msgid "/_Message/_Reply"
4121 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
4122
4123 #: src/mainwindow.c:630
4124 msgid "/_Message/Repl_y to"
4125 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
4126
4127 #: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:247
4128 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4129 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
4130
4131 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:249
4132 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4133 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
4134
4135 #: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:251
4136 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4137 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
4138
4139 #: src/mainwindow.c:635
4140 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4141 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
4142
4143 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:254
4144 msgid "/_Message/_Forward"
4145 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
4146
4147 #: src/mainwindow.c:638
4148 msgid "/_Message/Redirect"
4149 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
4150
4151 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4152 msgid "/_Message/Re-_edit"
4153 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
4154
4155 #: src/mainwindow.c:642
4156 msgid "/_Message/M_ove..."
4157 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
4158
4159 #: src/mainwindow.c:643
4160 msgid "/_Message/_Copy..."
4161 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
4162
4163 #: src/mainwindow.c:644
4164 msgid "/_Message/_Delete"
4165 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
4166
4167 #: src/mainwindow.c:645
4168 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4169 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
4170
4171 #: src/mainwindow.c:647
4172 msgid "/_Message/_Mark"
4173 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
4174
4175 #: src/mainwindow.c:648
4176 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4177 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
4178
4179 #: src/mainwindow.c:649
4180 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4181 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
4182
4183 #: src/mainwindow.c:650
4184 msgid "/_Message/_Mark/---"
4185 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
4186
4187 #: src/mainwindow.c:651
4188 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4189 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
4190
4191 #: src/mainwindow.c:652
4192 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4193 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
4194
4195 #: src/mainwindow.c:654
4196 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4197 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
4198
4199 #: src/mainwindow.c:657
4200 msgid "/_Tools/_Address book..."
4201 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
4202
4203 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:263
4204 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4205 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
4206
4207 #: src/mainwindow.c:660
4208 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4209 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
4210
4211 #: src/mainwindow.c:661
4212 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4213 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
4214
4215 #: src/mainwindow.c:663
4216 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4217 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
4218
4219 #: src/mainwindow.c:666
4220 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4221 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
4222
4223 #: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:266
4224 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4225 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
4226
4227 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
4228 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4229 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
4230
4231 #: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:270
4232 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4233 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
4234
4235 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:272
4236 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4237 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
4238
4239 #: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:274
4240 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4241 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
4242
4243 #: src/mainwindow.c:676
4244 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4245 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania"
4246
4247 #: src/mainwindow.c:677
4248 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
4249 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/_Automatycznie"
4250
4251 #: src/mainwindow.c:679
4252 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
4253 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Od'"
4254
4255 #: src/mainwindow.c:681
4256 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
4257 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Do'"
4258
4259 #: src/mainwindow.c:683
4260 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
4261 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z Tematu"
4262
4263 #: src/mainwindow.c:688
4264 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4265 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
4266
4267 #: src/mainwindow.c:691
4268 msgid "/_Tools/E_xecute"
4269 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
4270
4271 #: src/mainwindow.c:694
4272 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4273 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
4274
4275 #: src/mainwindow.c:698
4276 msgid "/_Tools/_Log window"
4277 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
4278
4279 #: src/mainwindow.c:700
4280 msgid "/_Configuration"
4281 msgstr "/Konfigura_cja"
4282
4283 #: src/mainwindow.c:701
4284 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4285 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
4286
4287 #: src/mainwindow.c:703
4288 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4289 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
4290
4291 #: src/mainwindow.c:705
4292 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4293 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
4294
4295 #: src/mainwindow.c:707
4296 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4297 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
4298
4299 #: src/mainwindow.c:709
4300 msgid "/_Configuration/---"
4301 msgstr "/Konfigura_cja/---"
4302
4303 #: src/mainwindow.c:710
4304 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4305 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
4306
4307 #: src/mainwindow.c:712
4308 #, fuzzy
4309 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
4310 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
4311
4312 #: src/mainwindow.c:714
4313 #, fuzzy
4314 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
4315 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
4316
4317 #: src/mainwindow.c:716
4318 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4319 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
4320
4321 #: src/mainwindow.c:718
4322 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4323 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
4324
4325 #: src/mainwindow.c:719
4326 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4327 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
4328
4329 #: src/mainwindow.c:720
4330 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4331 msgstr "/Konfigura_cja/_Inne Ustawienia..."
4332
4333 #: src/mainwindow.c:721
4334 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4335 msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
4336
4337 #: src/mainwindow.c:724
4338 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4339 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:725
4342 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4343 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:727
4346 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4347 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:728
4350 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4351 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:730
4354 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4355 msgstr "/Po_moc/_Claws FAQ(Strona dokumentacji Claws)"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:732
4358 msgid "/_Help/---"
4359 msgstr "/_Pomoc/---"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:851
4362 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4363 msgstr "Jeste¶ w trybie online. Kliknij ikonkê aby przej¶c do trybu offline"
4364
4365 #: src/mainwindow.c:855
4366 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4367 msgstr "Jeste¶ w trybie offline. Kliknij ikonkê aby przej¶c do trybu online"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:872
4370 msgid "Select account"
4371 msgstr "Wybierz konto"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:1204 src/mainwindow.c:1221 src/prefs_folder_item.c:407
4374 msgid "Untitled"
4375 msgstr "Bez tytu³u"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:1222
4378 msgid "none"
4379 msgstr "¿aden"
4380
4381 #: src/mainwindow.c:1462
4382 msgid "Empty trash"
4383 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
4384
4385 #: src/mainwindow.c:1463
4386 msgid "Empty all messages in trash?"
4387 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:1481
4390 msgid "Add mailbox"
4391 msgstr "Dodaj skrzynkê"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:1482
4394 msgid ""
4395 "Input the location of mailbox.\n"
4396 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4397 "scanned automatically."
4398 msgstr ""
4399 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
4400 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
4401 "automatycznie przeskanowana."
4402
4403 #: src/mainwindow.c:1488
4404 #, c-format
4405 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4406 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
4407
4408 #: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:58
4409 msgid "Mailbox"
4410 msgstr "Skrzynka"
4411
4412 #: src/mainwindow.c:1498 src/setup.c:62
4413 msgid ""
4414 "Creation of the mailbox failed.\n"
4415 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4416 "there."
4417 msgstr ""
4418 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
4419 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
4420
4421 #: src/mainwindow.c:1817
4422 msgid "Sylpheed - Folder View"
4423 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
4424
4425 #: src/mainwindow.c:1838 src/messageview.c:378
4426 msgid "Sylpheed - Message View"
4427 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
4428
4429 #: src/mainwindow.c:2222
4430 msgid "Exit"
4431 msgstr "Koniec"