Make federated_url_for_address() return the same thing whether a
[claws.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
3 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
4 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2009.
5 # Polish translation of Sylpheed-claws
6 # Copyright (C) 2000,2003, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
7 # Translators:
8 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
9 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
10 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
11 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
12 msgid ""
13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: pl\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
16 "POT-Creation-Date: 2013-02-20 17:49+0100\n"
17 "PO-Revision-Date: 2009-09-25 11:04+0200\n"
18 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
19 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
20 "Language: pl\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
25 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
26 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
27
28 #: src/account.c:384
29 msgid ""
30 "Some composing windows are open.\n"
31 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
32 msgstr ""
33 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
34 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
35
36 #: src/account.c:431
37 msgid "Can't create folder."
38 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
39
40 #: src/account.c:710
41 msgid "Edit accounts"
42 msgstr "Edycja kont"
43
44 #: src/account.c:731
45 msgid ""
46 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
47 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
48 "indicates the default account."
49 msgstr ""
50 "U¿ycie 'Pobierz pocztê' odbierze wiadomo¶ci z Twoich kont w podanej "
51 "kolejno¶ci, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostan± "
52 "uwzglêdnione."
53
54 #: src/account.c:802
55 msgid " _Set as default account "
56 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto "
57
58 #: src/account.c:897
59 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
60 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ skopiowane"
61
62 #: src/account.c:904
63 #, c-format
64 msgid "Copy of %s"
65 msgstr "Kopia %s"
66
67 #: src/account.c:1064
68 #, c-format
69 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
70 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
71
72 #: src/account.c:1066
73 msgid "(Untitled)"
74 msgstr "(Bez tytu³u)"
75
76 #: src/account.c:1067
77 msgid "Delete account"
78 msgstr "Usuñ konto"
79
80 #: src/account.c:1537
81 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
82 msgid "G"
83 msgstr "P"
84
85 #: src/account.c:1543
86 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
87 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztê z zaznaczonych kont"
88
89 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
90 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6984 src/editaddress.c:1270
91 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
92 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
93 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
94 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1789
95 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398 src/prefs_filtering.c:384
96 #: src/prefs_filtering.c:1872 src/prefs_template.c:78
97 msgid "Name"
98 msgstr "Nazwa"
99
100 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokó³"
103
104 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
105 msgid "Server"
106 msgstr "Serwer"
107
108 #: src/action.c:383
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
112
113 #: src/action.c:420
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
116
117 #: src/action.c:437
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
121
122 #: src/action.c:609
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "Wybrana akcja nie mo¿e byæ u¿yta w oknie kompozycji\n"
129 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
130
131 #: src/action.c:721
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Nie przypisano ¿adnych akcji do tego filtra"
134
135 #: src/action.c:723
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:978
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:980 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
156 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
157 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
161 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
162 msgid "Unknown error"
163 msgstr "Nieznany b³±d"
164
165 #: src/action.c:1198 src/action.c:1368
166 msgid "Completed"
167 msgstr "Ukoñczono"
168
169 #: src/action.c:1234
170 #, c-format
171 msgid "--- Running: %s\n"
172 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1238
175 #, c-format
176 msgid "--- Ended: %s\n"
177 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
178
179 #: src/action.c:1271
180 msgid "Action's input/output"
181 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
182
183 #: src/action.c:1604
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Enter the argument for the following action:\n"
187 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
188 "  %s"
189 msgstr ""
190 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
191 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
192 "  %s"
193
194 #: src/action.c:1609
195 msgid "Action's hidden user argument"
196 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
197
198 #: src/action.c:1613
199 #, c-format
200 msgid ""
201 "Enter the argument for the following action:\n"
202 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
203 "  %s"
204 msgstr ""
205 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
206 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
207 "  %s"
208
209 #: src/action.c:1618
210 msgid "Action's user argument"
211 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
212
213 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
214 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
215 msgid "Group"
216 msgstr "Grupa"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:65
219 msgid "date of birth"
220 msgstr "data urodzenia"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:66
223 msgid "address"
224 msgstr "adres"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:67
227 msgid "phone"
228 msgstr "telefon"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:68
231 msgid "mobile phone"
232 msgstr "telefon komórkowy"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:69
235 msgid "organization"
236 msgstr "organizacja"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:70
239 msgid "office address"
240 msgstr "adres biura"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:71
243 msgid "office phone"
244 msgstr "telefon do biura"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:72
247 msgid "fax"
248 msgstr "fax"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:73
251 msgid "website"
252 msgstr "strona internetowa"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:141
255 msgid "Attribute name"
256 msgstr "Nazwa cechy"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:156
259 msgid "Delete all attribute names"
260 msgstr "Usuñ wszystkie nazwy cech"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:157
263 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
264 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie nazwy cech?"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:181
267 msgid "Delete attribute name"
268 msgstr "Usuñ nazwê cechy"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:182
271 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
272 msgstr "Czy naprawdê usun±æ tê nazwê cechy?"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:191
275 msgid "Reset to default"
276 msgstr "Domy¶lne"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:192
279 msgid ""
280 "Do you really want to replace all attribute names\n"
281 "with the default set?"
282 msgstr ""
283 "Czy naprawdê chcesz zast±piæ wszystkie nazwy\n"
284 "cech warto¶ciami domy¶lnymi?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
287 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271
288 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1086
289 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
290 msgid "_Delete"
291 msgstr "_Usuñ"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1087
294 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
295 msgid "Delete _all"
296 msgstr "Kasuj _wszystko"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:214
299 msgid "_Reset to default"
300 msgstr "_Domy¶lne"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:410
303 msgid "Attribute name is not set."
304 msgstr "Nie okre¶lono nazwy cechy."
305
306 #: src/addrcustomattr.c:469
307 msgctxt "Dialog title"
308 msgid "Edit attribute names"
309 msgstr "Edycja nazw cech"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:483
312 msgid "New attribute name:"
313 msgstr "Nazwa cechy:"
314
315 #: src/addrcustomattr.c:520
316 msgid ""
317 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
318 "contacts."
319 msgstr ""
320 "Dodawanie lub usuwanie cech nie wp³ynie na cechy ju¿ ustawione dla kontaktów."
321
322 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
323 msgid "Add to address book"
324 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
325
326 #: src/addressadd.c:207
327 msgid "Contact"
328 msgstr "Kontakt"
329
330 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
331 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:431
332 msgid "Address"
333 msgstr "Adres"
334
335 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
336 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
337 msgid "Remarks"
338 msgstr "Uwagi"
339
340 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
341 msgid "Select Address Book Folder"
342 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
343
344 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
345 #: src/textview.c:2110
346 #, c-format
347 msgid ""
348 "Failed to save image: \n"
349 "%s"
350 msgstr ""
351 "Nie uda³o siê zapisaæ obrazka: \n"
352 "%s"
353
354 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
355 msgid "Add address(es)"
356 msgstr "Dodaj adres(y)"
357
358 #: src/addressadd.c:533
359 msgid "Can't add the specified address"
360 msgstr "Wybrany adres nie mo¿e byæ dodany"
361
362 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
363 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
364 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
365 msgid "Email Address"
366 msgstr "Adres e-mail"
367
368 #: src/addressbook.c:402
369 msgid "_Book"
370 msgstr "_Ksi±¿ka"
371
372 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
373 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:576 src/gtk/quicksearch.c:799
374 #: src/gtk/quicksearch.c:814 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:211
375 msgid "_Edit"
376 msgstr "_Edycja"
377
378 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
379 #: src/messageview.c:214
380 msgid "_Tools"
381 msgstr "_Narzêdzia"
382
383 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:508
384 #: src/messageview.c:215
385 msgid "_Help"
386 msgstr "Pomo_c"
387
388 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
389 msgid "New _Book"
390 msgstr "Nowa _ksi±¿ka"
391
392 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
393 msgid "New _Folder"
394 msgstr "Nowy _Folder"
395
396 #: src/addressbook.c:410
397 msgid "New _vCard"
398 msgstr "Nowa _wizytówka"
399
400 #: src/addressbook.c:414
401 msgid "New _JPilot"
402 msgstr "Nowy _JPilot"
403
404 #: src/addressbook.c:417
405 msgid "New LDAP _Server"
406 msgstr "Nowy serwer LDAP"
407
408 #: src/addressbook.c:421
409 msgid "_Edit book"
410 msgstr "_Edytuj ksi±¿kê"
411
412 #: src/addressbook.c:422
413 msgid "_Delete book"
414 msgstr "_Usuñ ksi±¿kê"
415
416 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592
417 msgid "_Save"
418 msgstr "Z_apisz..."
419
420 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:596 src/messageview.c:224
421 msgid "_Close"
422 msgstr "Zamknij"
423
424 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
425 msgid "_Select all"
426 msgstr "W_ybierz wszystko"
427
428 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
429 msgid "C_ut"
430 msgstr "Wy_tnij"
431
432 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
433 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:227
434 msgid "_Copy"
435 msgstr "_Kopiuj"
436
437 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
438 #: src/compose.c:605
439 msgid "_Paste"
440 msgstr "_Wstaw"
441
442 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
443 msgid "New _Address"
444 msgstr "Nowy _adres"
445
446 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
447 msgid "New _Group"
448 msgstr "Nowa _grupa"
449
450 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
451 msgid "_Mail To"
452 msgstr "_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
453
454 #: src/addressbook.c:444
455 msgid "Import _LDIF file..."
456 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
457
458 #: src/addressbook.c:445
459 msgid "Import M_utt file..."
460 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
461
462 #: src/addressbook.c:446
463 msgid "Import _Pine file..."
464 msgstr "Importuj plik _Pine..."
465
466 #: src/addressbook.c:448
467 msgid "Export _HTML..."
468 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
469
470 #: src/addressbook.c:449
471 msgid "Export LDI_F..."
472 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
473
474 #: src/addressbook.c:451
475 msgid "Find duplicates..."
476 msgstr "Znajd¼ duplikaty..."
477
478 #: src/addressbook.c:452
479 msgid "Edit custom attributes..."
480 msgstr "Edycja atrybutów u¿ytkownika..."
481
482 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:684 src/mainwindow.c:800
483 #: src/messageview.c:340
484 msgid "_About"
485 msgstr "Informacje o"
486
487 #: src/addressbook.c:491
488 msgid "_Browse Entry"
489 msgstr "_Przegl±danie wpisu"
490
491 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
492 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
493 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
494 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
495 msgid "Unknown"
496 msgstr "Nieznany"
497
498 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
499 msgid "Success"
500 msgstr "Sukces"
501
502 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
503 msgid "Bad arguments"
504 msgstr "Z³e argumenty"
505
506 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
507 msgid "File not specified"
508 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
509
510 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
511 msgid "Error opening file"
512 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
513
514 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
515 msgid "Error reading file"
516 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
517
518 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
519 msgid "End of file encountered"
520 msgstr "Napotkano koniec pliku"
521
522 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
523 msgid "Error allocating memory"
524 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
525
526 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
527 msgid "Bad file format"
528 msgstr "Format pliku nieprawid³owy"
529
530 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
531 msgid "Error writing to file"
532 msgstr "B³±d zapisu pliku"
533
534 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
535 msgid "Error opening directory"
536 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
537
538 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
539 msgid "No path specified"
540 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
541
542 #: src/addressbook.c:531
543 msgid "Error connecting to LDAP server"
544 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
545
546 #: src/addressbook.c:532
547 msgid "Error initializing LDAP"
548 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
549
550 #: src/addressbook.c:533
551 msgid "Error binding to LDAP server"
552 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
553
554 #: src/addressbook.c:534
555 msgid "Error searching LDAP database"
556 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
557
558 #: src/addressbook.c:535
559 msgid "Timeout performing LDAP operation"
560 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
561
562 #: src/addressbook.c:536
563 msgid "Error in LDAP search criteria"
564 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
565
566 #: src/addressbook.c:537
567 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
568 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
569
570 #: src/addressbook.c:538
571 msgid "LDAP search terminated on request"
572 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
573
574 #: src/addressbook.c:539
575 msgid "Error starting TLS connection"
576 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
577
578 #: src/addressbook.c:540
579 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
580 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
581
582 #: src/addressbook.c:541
583 msgid "Missing required information"
584 msgstr "Brak wymaganych informacji"
585
586 #: src/addressbook.c:542
587 msgid "Another contact exists with that key"
588 msgstr "Istnieje ju¿ kontakt o takim kluczu"
589
590 #: src/addressbook.c:543
591 msgid "Strong(er) authentication required"
592 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
593
594 #: src/addressbook.c:913
595 msgid "Sources"
596 msgstr "¬ród³a"
597
598 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
599 #: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2156
600 msgid "Address book"
601 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
602
603 #: src/addressbook.c:1120
604 msgid "Lookup name:"
605 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
606
607 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
608 msgid "Delete address(es)"
609 msgstr "Usuñ adres(y)"
610
611 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
612 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
613 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
614
615 #: src/addressbook.c:1489
616 msgid "Delete group"
617 msgstr "Usuñ grupê"
618
619 #: src/addressbook.c:1490
620 msgid ""
621 "Really delete the group(s)?\n"
622 "The addresses it contains will not be lost."
623 msgstr ""
624 "Czy chcesz usun±æ grupê(y)?\n"
625 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
626
627 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
628 msgid "Really delete the address(es)?"
629 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
630
631 #: src/addressbook.c:2201
632 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
633 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
634
635 #: src/addressbook.c:2211
636 msgid "Cannot paste into an address group."
637 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
638
639 #: src/addressbook.c:2917
640 #, c-format
641 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
642 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
643
644 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
645 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
646 #: src/toolbar.c:413
647 msgid "Delete"
648 msgstr "Usuñ"
649
650 #: src/addressbook.c:2929
651 #, c-format
652 msgid ""
653 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
654 "contains will be moved into the parent folder."
655 msgstr ""
656 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nim zawarte "
657 "zostan± przeniesione do katalogu nadrzêdnego."
658
659 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
660 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:325 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
661 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
662 msgid "Delete folder"
663 msgstr "Usuñ katalog"
664
665 #: src/addressbook.c:2933
666 msgid "+Delete _folder only"
667 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
668
669 #: src/addressbook.c:2933
670 msgid "Delete folder and _addresses"
671 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
672
673 #: src/addressbook.c:2944
674 #, c-format
675 msgid ""
676 "Do you want to delete '%s'?\n"
677 "The addresses it contains will not be lost."
678 msgstr ""
679 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
680 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
681
682 #: src/addressbook.c:2951
683 #, c-format
684 msgid ""
685 "Do you want to delete '%s'?\n"
686 "The addresses it contains will be lost."
687 msgstr ""
688 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
689 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
690
691 #: src/addressbook.c:3065
692 #, c-format
693 msgid "Search '%s'"
694 msgstr "Szukaj '%s'"
695
696 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
697 msgid "New Contacts"
698 msgstr "Nowe kontakty"
699
700 #: src/addressbook.c:4035
701 msgid "New user, could not save index file."
702 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
703
704 #: src/addressbook.c:4039
705 msgid "New user, could not save address book files."
706 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
707
708 #: src/addressbook.c:4049
709 msgid "Old address book converted successfully."
710 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie skonwertowana."
711
712 #: src/addressbook.c:4054
713 msgid ""
714 "Old address book converted,\n"
715 "could not save new address index file."
716 msgstr ""
717 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
718 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
719
720 #: src/addressbook.c:4067
721 msgid ""
722 "Could not convert address book,\n"
723 "but created empty new address book files."
724 msgstr ""
725 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
726 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
727
728 #: src/addressbook.c:4073
729 msgid ""
730 "Could not convert address book,\n"
731 "could not save new address index file."
732 msgstr ""
733 "Nie mo¿na skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
734 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
735
736 #: src/addressbook.c:4078
737 msgid ""
738 "Could not convert address book\n"
739 "and could not create new address book files."
740 msgstr ""
741 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
742 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
743
744 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
745 msgid "Addressbook conversion error"
746 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
747
748 #: src/addressbook.c:4198
749 msgid "Addressbook Error"
750 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
751
752 #: src/addressbook.c:4199
753 msgid "Could not read address index"
754 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
755
756 #: src/addressbook.c:4530
757 msgid "Busy searching..."
758 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
759
760 #: src/addressbook.c:4833
761 msgid "Interface"
762 msgstr "Interfejs"
763
764 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
765 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
766 msgid "Address Book"
767 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
768
769 #: src/addressbook.c:4857
770 msgid "Person"
771 msgstr "Osoba"
772
773 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
774 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
775 msgid "Folder"
776 msgstr "Katalog"
777
778 #: src/addressbook.c:4905
779 msgid "vCard"
780 msgstr "vCard"
781
782 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
783 msgid "JPilot"
784 msgstr "JPilot"
785
786 #: src/addressbook.c:4941
787 msgid "LDAP servers"
788 msgstr "Serwery LDAP"
789
790 #: src/addressbook.c:4953
791 msgid "LDAP Query"
792 msgstr "Zapytanie LDAP"
793
794 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
795 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
796 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
797 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
798 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
799 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
800 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
801 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
802 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
803 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
804 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
805 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:1608
806 #: src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:2498
807 #: src/prefs_matcher.c:2502
808 msgid "Any"
809 msgstr "Wszystkie"
810
811 #: src/addrgather.c:172
812 msgid "Please specify name for address book."
813 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
814
815 #: src/addrgather.c:179
816 #, fuzzy
817 msgid "No available address book."
818 msgstr "Dostêpne adresy"
819
820 #: src/addrgather.c:200
821 msgid "Please select the mail headers to search."
822 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
823
824 #: src/addrgather.c:207
825 msgid "Collecting addresses..."
826 msgstr "Zbieranie adresów..."
827
828 #: src/addrgather.c:247
829 msgid "address added by claws-mail"
830 msgstr ""
831
832 #: src/addrgather.c:275
833 msgid "Addresses collected successfully."
834 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
835
836 #: src/addrgather.c:357
837 msgid "Current folder:"
838 msgstr "Aktualny katalog:"
839
840 #: src/addrgather.c:368
841 msgid "Address book name:"
842 msgstr "Nazwa ksi±¿ki adresowej:"
843
844 #: src/addrgather.c:395
845 msgid "Address book folder size:"
846 msgstr "Rozmiar katalogu ksi±¿ki adresowej:j"
847
848 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
849 msgid ""
850 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
851 msgstr ""
852 "Okre¶la maksymaln± ilo¶æ wpisów w ka¿dym katalogu nowo utworzonej ksi±¿ki "
853 "adresowej"
854
855 #: src/addrgather.c:413
856 msgid "Process these mail header fields"
857 msgstr "Przetwarzane nag³ówki"
858
859 #: src/addrgather.c:432
860 msgid "Include subfolders"
861 msgstr "Uwzglêdniaj podkatalogi"
862
863 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1423
864 msgid "Header Name"
865 msgstr "Nazwa nag³ówka"
866
867 #: src/addrgather.c:457
868 msgid "Address Count"
869 msgstr "Liczba adresów"
870
871 #: src/addrgather.c:567
872 msgid "Header Fields"
873 msgstr "Pola nag³ówków"
874
875 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
876 #: src/importldif.c:1022
877 msgid "Finish"
878 msgstr "Koniec"
879
880 #: src/addrgather.c:626
881 msgid "Collect email addresses from selected messages"
882 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
883
884 #: src/addrgather.c:630
885 msgid "Collect email addresses from folder"
886 msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail z katalogu"
887
888 #: src/addrindex.c:123
889 msgid "Common addresses"
890 msgstr "Wspólne adresy"
891
892 #: src/addrindex.c:124
893 msgid "Personal addresses"
894 msgstr "Adresy osobiste"
895
896 #: src/addrindex.c:130
897 msgid "Common address"
898 msgstr "Wspólny adres"
899
900 #: src/addrindex.c:131
901 msgid "Personal address"
902 msgstr "Osobisty adres"
903
904 #: src/addrindex.c:1827
905 msgid "Address(es) update"
906 msgstr "Aktualizacja adresów"
907
908 #: src/addrindex.c:1828
909 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
910 msgstr ""
911 "Aktualizacja nie powiod³a siê. Zmiany nie zosta³y zapisane do Katalogu."
912
913 #: src/addrduplicates.c:127
914 msgid "Show duplicates in the same book"
915 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej ksi±¿ki"
916
917 #: src/addrduplicates.c:133
918 msgid "Show duplicates in different books"
919 msgstr "Pokazywanie duplikatów z ró¿nych ksi±¿ek"
920
921 #: src/addrduplicates.c:144
922 msgid "Find address book email duplicates"
923 msgstr "Znajd¼ duplikaty adresów e-mail w ksi±¿ce adresowej"
924
925 #: src/addrduplicates.c:145
926 msgid ""
927 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
928 msgstr ""
929 "Claws Mail przeszuka Twoj± ksi±¿kê adresow± w poszukiwaniu duplikatów "
930 "adresów e-mail."
931
932 #: src/addrduplicates.c:325
933 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
934 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
935
936 #: src/addrduplicates.c:356
937 msgid "Duplicate email addresses"
938 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
939
940 #: src/addrduplicates.c:474
941 msgid "Address book path"
942 msgstr "¦cie¿ka do ksi±¿ki adresowej"
943
944 #: src/addrduplicates.c:852
945 msgid "Delete address"
946 msgstr "Usuñ adresy"
947
948 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9160
949 msgid "Notice"
950 msgstr "Notatka"
951
952 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5556 src/compose.c:6022
953 #: src/compose.c:11468 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
954 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
955 #: src/summaryview.c:4868
956 msgid "Warning"
957 msgstr "Ostrze¿enie"
958
959 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5497 src/inc.c:666
960 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
961 msgid "Error"
962 msgstr "B³±d"
963
964 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
965 msgid "_View log"
966 msgstr "_Poka¿ log"
967
968 #: src/alertpanel.c:347
969 msgid "Show this message next time"
970 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
971
972 #: src/browseldap.c:218
973 msgid "Browse Directory Entry"
974 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
975
976 #: src/browseldap.c:237
977 msgid "Server Name :"
978 msgstr "Nazwa serwera :"
979
980 #: src/browseldap.c:247
981 msgid "Distinguished Name (dn) :"
982 msgstr "Unikatowa nazwa (dn):"
983
984 #: src/browseldap.c:270
985 msgid "LDAP Name"
986 msgstr "Nazwa LDAP"
987
988 #: src/browseldap.c:272
989 msgid "Attribute Value"
990 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
991
992 #: src/common/plugin.c:65
993 msgid "Nothing"
994 msgstr "Nic"
995
996 #: src/common/plugin.c:66
997 msgid "a viewer"
998 msgstr "Przegl±darka"
999
1000 #: src/common/plugin.c:67
1001 msgid "a MIME parser"
1002 msgstr "parser MIME"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:68
1005 msgid "folders"
1006 msgstr "Katalogi"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:69
1009 msgid "filtering"
1010 msgstr "Filtrowanie..."
1011
1012 #: src/common/plugin.c:70
1013 msgid "a privacy interface"
1014 msgstr "system prywatno¶ci"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:71
1017 msgid "a notifier"
1018 msgstr "powiadamiacz"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:72
1021 msgid "an utility"
1022 msgstr "narzêdzie"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:73
1025 msgid "things"
1026 msgstr "rzeczy"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:334
1029 #, c-format
1030 msgid ""
1031 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1032 msgstr ""
1033 "Ta wtyczka oferuje obs³ugê %s (%s) co jest ju¿ wykonywane przez wtyczkê %s."
1034
1035 #: src/common/plugin.c:436
1036 msgid "Plugin already loaded"
1037 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
1038
1039 #: src/common/plugin.c:447
1040 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1041 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
1042
1043 #: src/common/plugin.c:481
1044 #, fuzzy
1045 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1046 msgstr "Ten modu³ nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL 2."
1047
1048 #: src/common/plugin.c:490
1049 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1050 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Claws Mail GTK1."
1051
1052 #: src/common/plugin.c:772
1053 #, c-format
1054 msgid ""
1055 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1056 "built with."
1057 msgstr ""
1058 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której wtyczka %s zosta³a "
1059 "skompilowana."
1060
1061 #: src/common/plugin.c:775
1062 msgid ""
1063 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1064 "with."
1065 msgstr ""
1066 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której ta wtyczka zosta³a "
1067 "skompilowana."
1068
1069 #: src/common/plugin.c:784
1070 #, c-format
1071 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1072 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ wtyczki '%s'."
1073
1074 #: src/common/plugin.c:786
1075 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1076 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ tej wtyczki."
1077
1078 #: src/common/session.c:173 src/imap.c:1145
1079 msgid "SSL handshake failed\n"
1080 msgstr "B³±d po³±czenia SSL\n"
1081
1082 #: src/common/smtp.c:180
1083 #, fuzzy
1084 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1085 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
1086
1087 #: src/common/smtp.c:183
1088 #, fuzzy
1089 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1090 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
1091
1092 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1093 msgid "bad SMTP response\n"
1094 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
1095
1096 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1097 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1098 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1101 msgid "error occurred on authentication\n"
1102 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
1103
1104 #: src/common/smtp.c:610
1105 #, c-format
1106 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1107 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1110 msgid "couldn't start TLS session\n"
1111 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
1112
1113 #: src/common/socket.c:573
1114 #, fuzzy
1115 msgid "Socket IO timeout.\n"
1116 msgstr "Limit czasu operacji wej¶cia/wyj¶cia gniazda"
1117
1118 #: src/common/socket.c:602
1119 #, fuzzy
1120 msgid "Connection timed out.\n"
1121 msgstr "Up³yn±³ limit czasu oczekiwania na po³±czenie z %s:%d."
1122
1123 #: src/common/socket.c:630
1124 #, c-format
1125 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: src/common/socket.c:643
1129 #, fuzzy, c-format
1130 msgid "%s: unknown host.\n"
1131 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
1132
1133 #: src/common/socket.c:831
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1136 msgstr "Po³±czenie nieudane"
1137
1138 #: src/common/socket.c:1071
1139 #, fuzzy, c-format
1140 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1141 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
1142
1143 #: src/common/socket.c:1166
1144 #, c-format
1145 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: src/common/socket.c:1513
1149 #, c-format
1150 msgid "write on fd%d: %s\n"
1151 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1152
1153 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1154 #, c-format
1155 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1159 #, c-format
1160 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1164 #, c-format
1165 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1166 msgstr ""
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1169 msgid "Uncheckable"
1170 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1173 msgid "Self-signed certificate"
1174 msgstr "Podpisany certyfikat"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1177 msgid "Revoked certificate"
1178 msgstr "Uniewa¿niony certyfikat"
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1181 msgid "No certificate issuer found"
1182 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1185 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1186 msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
1187
1188 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1189 #, fuzzy, c-format
1190 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1191 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ rozszyfrowanego pliku %s"
1192
1193 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1194 #, fuzzy, c-format
1195 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1196 msgstr "Certyfikat do wysy³ania"
1197
1198 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1199 #, fuzzy, c-format
1200 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1201 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ rozszyfrowanego pliku %s"
1202
1203 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1204 #, c-format
1205 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1209 #, fuzzy, c-format
1210 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1211 msgstr "Wybierz plik certyfikatów"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1214 #, c-format
1215 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1219 #, fuzzy, c-format
1220 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1221 msgstr "Certyfikat do wysy³ania"
1222
1223 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1225 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1227 msgid "<not in certificate>"
1228 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
1229
1230 #: src/common/string_match.c:83
1231 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1232 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1233
1234 #: src/common/utils.c:371
1235 #, c-format
1236 msgid "%dB"
1237 msgstr "%dB"
1238
1239 #: src/common/utils.c:372
1240 #, c-format
1241 msgid "%d.%02dKB"
1242 msgstr "%d,%02dkB"
1243
1244 #: src/common/utils.c:373
1245 #, c-format
1246 msgid "%d.%02dMB"
1247 msgstr "%d,%02dMB"
1248
1249 #: src/common/utils.c:374
1250 #, c-format
1251 msgid "%.2fGB"
1252 msgstr "%.2fGB"
1253
1254 #: src/common/utils.c:4974
1255 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1256 msgid "Sunday"
1257 msgstr "Niedziela"
1258
1259 #: src/common/utils.c:4975
1260 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1261 msgid "Monday"
1262 msgstr "Poniedzia³ek"
1263
1264 #: src/common/utils.c:4976
1265 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1266 msgid "Tuesday"
1267 msgstr "Wtorek"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4977
1270 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1271 msgid "Wednesday"
1272 msgstr "¦roda"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4978
1275 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1276 msgid "Thursday"
1277 msgstr "Czwartek"
1278
1279 #: src/common/utils.c:4979
1280 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1281 msgid "Friday"
1282 msgstr "Pi±tek"
1283
1284 #: src/common/utils.c:4980
1285 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1286 msgid "Saturday"
1287 msgstr "Sobota"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4982
1290 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1291 msgid "January"
1292 msgstr "Styczeñ"
1293
1294 #: src/common/utils.c:4983
1295 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1296 msgid "February"
1297 msgstr "Luty"
1298
1299 #: src/common/utils.c:4984
1300 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1301 msgid "March"
1302 msgstr "Marzec"
1303
1304 #: src/common/utils.c:4985
1305 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1306 msgid "April"
1307 msgstr "Kwiecieñ"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4986
1310 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1311 msgid "May"
1312 msgstr "Maj"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4987
1315 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1316 msgid "June"
1317 msgstr "Czerwiec"
1318
1319 #: src/common/utils.c:4988
1320 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1321 msgid "July"
1322 msgstr "Lipiec"
1323
1324 #: src/common/utils.c:4989
1325 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1326 msgid "August"
1327 msgstr "Sierpieñ"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4990
1330 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1331 msgid "September"
1332 msgstr "Wrzesieñ"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4991
1335 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1336 msgid "October"
1337 msgstr "Pa¼dziernik"
1338
1339 #: src/common/utils.c:4992
1340 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1341 msgid "November"
1342 msgstr "Listopad"
1343
1344 #: src/common/utils.c:4993
1345 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1346 msgid "December"
1347 msgstr "Grudzieñ"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4995
1350 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1351 msgid "Sun"
1352 msgstr "Nie"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4996
1355 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1356 msgid "Mon"
1357 msgstr "Pon"
1358
1359 #: src/common/utils.c:4997
1360 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1361 msgid "Tue"
1362 msgstr "Wt"
1363
1364 #: src/common/utils.c:4998
1365 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1366 msgid "Wed"
1367 msgstr "¦r"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4999
1370 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1371 msgid "Thu"
1372 msgstr "Czw"
1373
1374 #: src/common/utils.c:5000
1375 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1376 msgid "Fri"
1377 msgstr "Pi±"
1378
1379 #: src/common/utils.c:5001
1380 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1381 msgid "Sat"
1382 msgstr "Sob"
1383
1384 #: src/common/utils.c:5003
1385 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1386 msgid "Jan"
1387 msgstr "Sty"
1388
1389 #: src/common/utils.c:5004
1390 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1391 msgid "Feb"
1392 msgstr "Lut"
1393
1394 #: src/common/utils.c:5005
1395 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1396 msgid "Mar"
1397 msgstr "Mar"
1398
1399 #: src/common/utils.c:5006
1400 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1401 msgid "Apr"
1402 msgstr "Kwi"
1403
1404 #: src/common/utils.c:5007
1405 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1406 msgid "May"
1407 msgstr "Maj"
1408
1409 #: src/common/utils.c:5008
1410 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1411 msgid "Jun"
1412 msgstr "Cze"
1413
1414 #: src/common/utils.c:5009
1415 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1416 msgid "Jul"
1417 msgstr "Lip"
1418
1419 #: src/common/utils.c:5010
1420 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1421 msgid "Aug"
1422 msgstr "Sie"
1423
1424 #: src/common/utils.c:5011
1425 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1426 msgid "Sep"
1427 msgstr "Wrz"
1428
1429 #: src/common/utils.c:5012
1430 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1431 msgid "Oct"
1432 msgstr "Pa¼"
1433
1434 #: src/common/utils.c:5013
1435 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1436 msgid "Nov"
1437 msgstr "Lis"
1438
1439 #: src/common/utils.c:5014
1440 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1441 msgid "Dec"
1442 msgstr "Gru"
1443
1444 #: src/common/utils.c:5025
1445 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1446 msgid "AM"
1447 msgstr "Rano"
1448
1449 #: src/common/utils.c:5026
1450 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1451 msgid "PM"
1452 msgstr "Po po³udniu"
1453
1454 #: src/common/utils.c:5027
1455 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1456 msgid "am"
1457 msgstr "rano"
1458
1459 #: src/common/utils.c:5028
1460 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1461 msgid "pm"
1462 msgstr "po po³udniu"
1463
1464 #: src/common/utils.c:5035
1465 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1466 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1467 msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1468
1469 #: src/common/utils.c:5036
1470 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1471 msgid "%m/%d/%y"
1472 msgstr "%m-%d-%y"
1473
1474 #: src/common/utils.c:5037
1475 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1476 msgid "%H:%M:%S"
1477 msgstr "%H:%M:%S"
1478
1479 #: src/common/utils.c:5039
1480 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1481 msgid "%I:%M:%S %p"
1482 msgstr "%I:%M:%S %p"
1483
1484 #: src/compose.c:565
1485 msgid "_Add..."
1486 msgstr "Dod_aj..."
1487
1488 #: src/compose.c:566 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1489 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1490 msgid "_Remove"
1491 msgstr "_Usuñ"
1492
1493 #: src/compose.c:568 src/folderview.c:234
1494 msgid "_Properties..."
1495 msgstr "_W³a¶ciwo¶ci..."
1496
1497 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:213
1498 msgid "_Message"
1499 msgstr "_Wiadomo¶æ"
1500
1501 #: src/compose.c:578
1502 msgid "_Spelling"
1503 msgstr "Pi_sownia"
1504
1505 #: src/compose.c:580 src/compose.c:646
1506 msgid "_Options"
1507 msgstr "_Opcje"
1508
1509 #: src/compose.c:584
1510 msgid "S_end"
1511 msgstr "Wy¶lij"
1512
1513 #: src/compose.c:585
1514 msgid "Send _later"
1515 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
1516
1517 #: src/compose.c:588
1518 msgid "_Attach file"
1519 msgstr "Do³±cz plik"
1520
1521 #: src/compose.c:589
1522 msgid "_Insert file"
1523 msgstr "Wstaw plik"
1524
1525 #: src/compose.c:590
1526 msgid "Insert si_gnature"
1527 msgstr "Wstaw podpis"
1528
1529 #: src/compose.c:594
1530 #, fuzzy
1531 msgid "_Print"
1532 msgstr "Drukuj"
1533
1534 #: src/compose.c:599
1535 msgid "_Undo"
1536 msgstr "_Cofnij"
1537
1538 #: src/compose.c:600
1539 msgid "_Redo"
1540 msgstr "P_onów"
1541
1542 #: src/compose.c:603
1543 msgid "Cu_t"
1544 msgstr "Wy_tnij"
1545
1546 #: src/compose.c:607
1547 #, fuzzy
1548 msgid "_Special paste"
1549 msgstr "Wklej jako"
1550
1551 #: src/compose.c:608
1552 #, fuzzy
1553 msgid "As _quotation"
1554 msgstr "_cytat"
1555
1556 #: src/compose.c:609
1557 #, fuzzy
1558 msgid "_Wrapped"
1559 msgstr "_zawiniêty tekst"
1560
1561 #: src/compose.c:610
1562 #, fuzzy
1563 msgid "_Unwrapped"
1564 msgstr "tekst _bez zawijania"
1565
1566 #: src/compose.c:612 src/mainwindow.c:538
1567 msgid "Select _all"
1568 msgstr "W_ybierz wszystko"
1569
1570 #: src/compose.c:614
1571 msgid "A_dvanced"
1572 msgstr "Zaawansowane"
1573
1574 #: src/compose.c:615
1575 msgid "Move a character backward"
1576 msgstr "Przesuñ o znak w ty³"
1577
1578 #: src/compose.c:616
1579 msgid "Move a character forward"
1580 msgstr "Przesuñ o znak w przód"
1581
1582 #: src/compose.c:617
1583 msgid "Move a word backward"
1584 msgstr "Przesuñ o s³owo w ty³"
1585
1586 #: src/compose.c:618
1587 msgid "Move a word forward"
1588 msgstr "Przesuñ o s³owo w przód"
1589
1590 #: src/compose.c:619
1591 msgid "Move to beginning of line"
1592 msgstr "Przesuñ do pocz±tku linii"
1593
1594 #: src/compose.c:620
1595 msgid "Move to end of line"
1596 msgstr "Przesuñ do koñca linii"
1597
1598 #: src/compose.c:621
1599 msgid "Move to previous line"
1600 msgstr "Przesuñ  do poprzedniej linii"
1601
1602 #: src/compose.c:622
1603 msgid "Move to next line"
1604 msgstr "Przesuñ do nastêpnej linii"
1605
1606 #: src/compose.c:623
1607 msgid "Delete a character backward"
1608 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
1609
1610 #: src/compose.c:624
1611 msgid "Delete a character forward"
1612 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
1613
1614 #: src/compose.c:625
1615 msgid "Delete a word backward"
1616 msgstr "Wykasuj s³owo za kursorem"
1617
1618 #: src/compose.c:626
1619 msgid "Delete a word forward"
1620 msgstr "Wykasuj s³owo przed kursorem"
1621
1622 #: src/compose.c:627
1623 msgid "Delete line"
1624 msgstr "Usuñ liniê"
1625
1626 #: src/compose.c:628
1627 msgid "Delete to end of line"
1628 msgstr "Wykasuj do koñca linii"
1629
1630 #: src/compose.c:631 src/messageview.c:230
1631 msgid "_Find"
1632 msgstr "_Szukaj"
1633
1634 #: src/compose.c:634
1635 msgid "_Wrap current paragraph"
1636 msgstr "Za_wiñ obecny akapit"
1637
1638 #: src/compose.c:635
1639 msgid "Wrap all long _lines"
1640 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
1641
1642 #: src/compose.c:637
1643 msgid "Edit with e_xternal editor"
1644 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1645
1646 #: src/compose.c:640
1647 msgid "_Check all or check selection"
1648 msgstr "Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1649
1650 #: src/compose.c:641
1651 msgid "_Highlight all misspelled words"
1652 msgstr "P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1653
1654 #: src/compose.c:642
1655 msgid "Check _backwards misspelled word"
1656 msgstr "Szukaj od ty³u b³êdnie napisanych s³ów"
1657
1658 #: src/compose.c:643
1659 msgid "_Forward to next misspelled word"
1660 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1661
1662 #: src/compose.c:651
1663 msgid "Reply _mode"
1664 msgstr "Tryb odpowiadania"
1665
1666 #: src/compose.c:653
1667 msgid "Privacy _System"
1668 msgstr "Ochrona prywatno¶ci"
1669
1670 #: src/compose.c:658
1671 msgid "_Priority"
1672 msgstr "Pri_orytet"
1673
1674 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:266
1675 msgid "Character _encoding"
1676 msgstr "_Kodowanie znaków"
1677
1678 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:271
1679 msgid "Western European"
1680 msgstr "Europa Zachodnia"
1681
1682 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:272
1683 msgid "Baltic"
1684 msgstr "Ba³tyckie"
1685
1686 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:273
1687 msgid "Hebrew"
1688 msgstr "Hebrajskie"
1689
1690 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:274
1691 msgid "Arabic"
1692 msgstr "Arabskie"
1693
1694 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:275
1695 msgid "Cyrillic"
1696 msgstr "Cyrylica"
1697
1698 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:276
1699 msgid "Japanese"
1700 msgstr "Japonia"
1701
1702 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:277
1703 msgid "Chinese"
1704 msgstr "Chiñskie"
1705
1706 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:278
1707 msgid "Korean"
1708 msgstr "Koreañskie"
1709
1710 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:279
1711 msgid "Thai"
1712 msgstr "Tajskie"
1713
1714 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:315
1715 msgid "_Address book"
1716 msgstr "Ksi±¿ka _adresowa"
1717
1718 #: src/compose.c:678
1719 msgid "_Template"
1720 msgstr "Wzorce"
1721
1722 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:336
1723 msgid "Actio_ns"
1724 msgstr "Akcje"
1725
1726 #: src/compose.c:689
1727 msgid "Aut_o wrapping"
1728 msgstr "Automatyczne zawijanie"
1729
1730 #: src/compose.c:690
1731 msgid "Auto _indent"
1732 msgstr "Automatyczne wciêcia"
1733
1734 #: src/compose.c:691
1735 msgid "Si_gn"
1736 msgstr "Podpisz"
1737
1738 #: src/compose.c:692
1739 msgid "_Encrypt"
1740 msgstr "_Szyfruj"
1741
1742 #: src/compose.c:693
1743 msgid "_Request Return Receipt"
1744 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1745
1746 #: src/compose.c:694
1747 msgid "Remo_ve references"
1748 msgstr "Usuñ odniesienia"
1749
1750 #: src/compose.c:695
1751 msgid "Show _ruler"
1752 msgstr "Poka¿ li_nijkê"
1753
1754 #: src/compose.c:700 src/compose.c:710
1755 msgid "_Normal"
1756 msgstr "Z_wyk³y"
1757
1758 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:304
1759 msgid "_All"
1760 msgstr "W_szystkie"
1761
1762 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:305
1763 msgid "_Sender"
1764 msgstr "Nadawca"
1765
1766 #: src/compose.c:703
1767 msgid "_Mailing-list"
1768 msgstr "Lista dyskusyjna"
1769
1770 #: src/compose.c:708
1771 msgid "_Highest"
1772 msgstr "Najwy¿szy"
1773
1774 #: src/compose.c:709
1775 msgid "Hi_gh"
1776 msgstr "Wysoki"
1777
1778 #: src/compose.c:711
1779 msgid "Lo_w"
1780 msgstr "Niski"
1781
1782 #: src/compose.c:712
1783 msgid "_Lowest"
1784 msgstr "Najni¿szy"
1785
1786 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1787 msgid "_Automatic"
1788 msgstr "Automatycznie"
1789
1790 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1791 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1792 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
1793
1794 #: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:355
1795 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1796 msgstr "Unicode (UTF-8)"
1797
1798 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:359
1799 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1800 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
1801
1802 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:362
1803 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1804 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
1805
1806 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:367
1807 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1808 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
1809
1810 #: src/compose.c:1034
1811 msgid "New message From format error."
1812 msgstr "B³êdny format nadawcy wiadomo¶ci."
1813
1814 #: src/compose.c:1126
1815 msgid "New message subject format error."
1816 msgstr "B³êdny format tematu wiadomo¶ci."
1817
1818 #: src/compose.c:1157 src/quote_fmt.c:563
1819 #, c-format
1820 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1821 msgstr "B³±d w tre¶ci wiadomo¶ci w linii %d."
1822
1823 #: src/compose.c:1413
1824 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1825 msgstr "Nie mo¿na odpowiedzieæ. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1826
1827 #: src/compose.c:1596 src/quote_fmt.c:580
1828 msgid ""
1829 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1830 "address."
1831 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawid³owy adres email."
1832
1833 #: src/compose.c:1644 src/quote_fmt.c:583
1834 #, c-format
1835 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1836 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
1837
1838 #: src/compose.c:1780 src/compose.c:1972 src/quote_fmt.c:600
1839 msgid ""
1840 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1841 "address."
1842 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przeka¿\" zawiera nieprawid³owy adres email."
1843
1844 #: src/compose.c:1840 src/quote_fmt.c:603
1845 #, c-format
1846 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1847 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
1848
1849 #: src/compose.c:2014
1850 msgid "Fw: multiple emails"
1851 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
1852
1853 #: src/compose.c:2456
1854 #, c-format
1855 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1856 msgstr "B³±d w formacie wiadomo¶ci przekierowuj±cej w linii %d."
1857
1858 #: src/compose.c:2522 src/gtk/headers.h:13
1859 msgid "Cc:"
1860 msgstr "Kopia:"
1861
1862 #: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:14
1863 msgid "Bcc:"
1864 msgstr "Ukryta kopia:"
1865
1866 #: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:11
1867 msgid "Reply-To:"
1868 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1869
1870 #: src/compose.c:2531 src/compose.c:4818 src/compose.c:4820
1871 #: src/gtk/headers.h:32
1872 msgid "Newsgroups:"
1873 msgstr "Grupy news:"
1874
1875 #: src/compose.c:2534 src/gtk/headers.h:33
1876 msgid "Followup-To:"
1877 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1878
1879 #: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:16
1880 msgid "In-Reply-To:"
1881 msgstr "W odpowiedzi na:"
1882
1883 #: src/compose.c:2541 src/compose.c:4815 src/compose.c:4823
1884 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1885 msgid "To:"
1886 msgstr "Do:"
1887
1888 #: src/compose.c:2747
1889 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1890 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ pliku (konwersja strony kodowej nie powiod³a siê)."
1891
1892 #: src/compose.c:2753
1893 #, c-format
1894 msgid ""
1895 "The following file has been attached: \n"
1896 "%s"
1897 msgid_plural ""
1898 "The following files have been attached: \n"
1899 "%s"
1900 msgstr[0] ""
1901 "Nastêpuj±cy plik zosta³ do³±czony:\n"
1902 "%s"
1903 msgstr[1] ""
1904 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
1905 "%s"
1906 msgstr[2] ""
1907 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
1908 "%s"
1909
1910 #: src/compose.c:3026
1911 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1912 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawid³owy."
1913
1914 #: src/compose.c:3514
1915 #, fuzzy, c-format
1916 msgid "Could not get size of file '%s'."
1917 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
1918
1919 #: src/compose.c:3525
1920 #, fuzzy, c-format
1921 msgid ""
1922 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1923 "want to do that?"
1924 msgstr "Zamierzasz wydrukowaæ %d wiadomo¶ci. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
1925
1926 #: src/compose.c:3528
1927 msgid "Are you sure?"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: src/compose.c:3529 src/compose.c:10962
1931 msgid "+_Insert"
1932 msgstr "Ws_taw"
1933
1934 #: src/compose.c:3639
1935 #, c-format
1936 msgid "File %s is empty."
1937 msgstr "Plik %s jest pusty."
1938
1939 #: src/compose.c:3643
1940 #, c-format
1941 msgid "Can't read %s."
1942 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1943
1944 #: src/compose.c:3670
1945 #, c-format
1946 msgid "Message: %s"
1947 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1948
1949 #: src/compose.c:4658 src/plugins/python/composewindowtype.c:428
1950 msgid " [Edited]"
1951 msgstr " [Edytowany]"
1952
1953 #: src/compose.c:4665 src/plugins/python/composewindowtype.c:431
1954 #, c-format
1955 msgid "%s - Compose message%s"
1956 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1957
1958 #: src/compose.c:4668 src/plugins/python/composewindowtype.c:434
1959 #, c-format
1960 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1961 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1962
1963 #: src/compose.c:4670 src/plugins/python/composewindowtype.c:422
1964 msgid "Compose message"
1965 msgstr "Napisz now± wiadomo¶æ"
1966
1967 #: src/compose.c:4697 src/messageview.c:909
1968 msgid ""
1969 "Account for sending mail is not specified.\n"
1970 "Please select a mail account before sending."
1971 msgstr ""
1972 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1973 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1974
1975 #: src/compose.c:4914 src/compose.c:4946 src/compose.c:4988
1976 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_account.c:3237
1977 #: src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:422
1978 msgid "Send"
1979 msgstr "Wy¶lij"
1980
1981 #: src/compose.c:4915
1982 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1983 msgstr ""
1984 "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
1985
1986 #: src/compose.c:4916 src/compose.c:4948 src/compose.c:4981 src/compose.c:5497
1987 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:304
1988 msgid "+_Send"
1989 msgstr "+_Wy¶lij"
1990
1991 #: src/compose.c:4947
1992 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1993 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
1994
1995 #: src/compose.c:4964
1996 msgid "Recipient is not specified."
1997 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1998
1999 #: src/compose.c:4983 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:306
2000 msgid "+_Queue"
2001 msgstr "+Kolejka"
2002
2003 #: src/compose.c:4984
2004 #, c-format
2005 msgid "Subject is empty. %s"
2006 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. %s"
2007
2008 #: src/compose.c:4985
2009 msgid "Send it anyway?"
2010 msgstr "Czy mimo to chcesz wys³aæ t± wiadomo¶æ ?"
2011
2012 #: src/compose.c:4986
2013 msgid "Queue it anyway?"
2014 msgstr "Czy mimo to chcesz dodaæ tê wiadomo¶æ do kolejki ?"
2015
2016 #: src/compose.c:4988 src/toolbar.c:423
2017 msgid "Send later"
2018 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
2019
2020 #: src/compose.c:5036 src/compose.c:9585
2021 msgid ""
2022 "Could not queue message for sending:\n"
2023 "\n"
2024 "Charset conversion failed."
2025 msgstr ""
2026 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do kolejki wysy³kowej:\n"
2027 "\n"
2028 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
2029
2030 #: src/compose.c:5039 src/compose.c:9588
2031 msgid ""
2032 "Could not queue message for sending:\n"
2033 "\n"
2034 "Couldn't get recipient encryption key."
2035 msgstr ""
2036 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
2037 "\n"
2038 "Nie odnaleziono klucza szyfruj±cego odbiorcy."
2039
2040 #: src/compose.c:5045 src/compose.c:9582
2041 #, c-format
2042 msgid ""
2043 "Could not queue message for sending:\n"
2044 "\n"
2045 "Signature failed: %s"
2046 msgstr ""
2047 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
2048 "\n"
2049 "B³±d sygnatury %s"
2050
2051 #: src/compose.c:5048
2052 #, c-format
2053 msgid ""
2054 "Could not queue message for sending:\n"
2055 "\n"
2056 "%s."
2057 msgstr ""
2058 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
2059 "%s."
2060
2061 #: src/compose.c:5050
2062 msgid "Could not queue message for sending."
2063 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
2064
2065 #: src/compose.c:5065 src/compose.c:5125
2066 msgid ""
2067 "The message was queued but could not be sent.\n"
2068 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2069 msgstr ""
2070 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
2071 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
2072
2073 #: src/compose.c:5121
2074 #, c-format
2075 msgid ""
2076 "%s\n"
2077 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2078 msgstr ""
2079 "%s\n"
2080 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
2081 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by spróbowaæ "
2082 "ponownie."
2083
2084 #: src/compose.c:5494
2085 #, c-format
2086 msgid ""
2087 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2088 "to the specified %s charset.\n"
2089 "Send it as %s?"
2090 msgstr ""
2091 "Nie mo¿na przekonwertowaæ wiadomo¶ci \n"
2092 "do do wybranej %s .\n"
2093 "Wys³aæ jako %s ?"
2094
2095 #: src/compose.c:5552
2096 #, c-format
2097 msgid ""
2098 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2099 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2100 "\n"
2101 "Send it anyway?"
2102 msgstr ""
2103 "Linia %d przekracza limit d³ugo¶ci (998 bajtów).\n"
2104 "Tre¶æ tej wiadomo¶ci mo¿e ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
2105 "\n"
2106 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
2107
2108 #: src/compose.c:5733
2109 msgid "Encryption warning"
2110 msgstr "Ostrze¿enie dotycz±ce szyfrowania"
2111
2112 #: src/compose.c:5734
2113 msgid "+C_ontinue"
2114 msgstr "+Kon_tynuuj"
2115
2116 #: src/compose.c:5783
2117 msgid "No account for sending mails available!"
2118 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
2119
2120 #: src/compose.c:5792
2121 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2122 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wys³anie wiadomo¶ci niemo¿liwe."
2123
2124 #: src/compose.c:6021
2125 #, c-format
2126 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2127 msgstr "Za³±cznik %s ju¿ nie istnieje. Zignorowaæ?"
2128
2129 #: src/compose.c:6022 src/mainwindow.c:647 src/toolbar.c:229
2130 #: src/toolbar.c:2181
2131 msgid "Cancel sending"
2132 msgstr "Przerwij wysy³anie"
2133
2134 #: src/compose.c:6022
2135 msgid "Ignore attachment"
2136 msgstr "Ignoruj za³±cznik"
2137
2138 #: src/compose.c:6061
2139 #, c-format
2140 msgid "Original %s part"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: src/compose.c:6592
2144 msgid "Add to address _book"
2145 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
2146
2147 #: src/compose.c:6748
2148 msgid "Delete entry contents"
2149 msgstr "Usuñ zawarto¶æ wpisu"
2150
2151 #: src/compose.c:6752 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2152 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2153 msgstr ""
2154 "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
2155
2156 #: src/compose.c:6972
2157 msgid "Mime type"
2158 msgstr "Typ MIME"
2159
2160 #: src/compose.c:6978 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2161 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2162 msgid "Size"
2163 msgstr "Wielko¶æ"
2164
2165 #: src/compose.c:7048
2166 msgid "Save Message to "
2167 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
2168
2169 #: src/compose.c:7081 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2170 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2171 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2172 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2173 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2174 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2175 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
2176 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2177 msgid "_Browse"
2178 msgstr "_Przegl±daj"
2179
2180 #: src/compose.c:7569
2181 msgid "Hea_der"
2182 msgstr "Na_g³ówek"
2183
2184 #: src/compose.c:7574
2185 msgid "_Attachments"
2186 msgstr "Z_a³±czniki"
2187
2188 #: src/compose.c:7588
2189 msgid "Othe_rs"
2190 msgstr "In_ne"
2191
2192 #: src/compose.c:7603 src/gtk/headers.h:18
2193 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704 src/summary_search.c:426
2194 msgid "Subject:"
2195 msgstr "Temat:"
2196
2197 #: src/compose.c:7830
2198 #, c-format
2199 msgid ""
2200 "Spell checker could not be started.\n"
2201 "%s"
2202 msgstr ""
2203 "Nie uda³o siê uruchomiæ sprawdzania pisowni.\n"
2204 "%s"
2205
2206 #: src/compose.c:7943
2207 #, c-format
2208 msgid "From: <i>%s</i>"
2209 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2210
2211 #: src/compose.c:7977
2212 msgid "Account to use for this email"
2213 msgstr "Bie¿±ce konto dla tej wiadomo¶ci"
2214
2215 #: src/compose.c:7979
2216 msgid "Sender address to be used"
2217 msgstr "Adres nadawcy"
2218
2219 #: src/compose.c:8143
2220 #, c-format
2221 msgid ""
2222 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2223 "encrypt this message."
2224 msgstr ""
2225 "System ochrony prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿na "
2226 "ani podpisaæ ani zaszyfrowaæ tej wiadomo¶ci. "
2227
2228 #: src/compose.c:8243 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2229 msgid "_None"
2230 msgstr "Brak"
2231
2232 #: src/compose.c:8344 src/prefs_template.c:749
2233 #, c-format
2234 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2235 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
2236
2237 #: src/compose.c:8460
2238 msgid "Template From format error."
2239 msgstr "B³±d formatu wzorca (nadawca)."
2240
2241 #: src/compose.c:8478
2242 msgid "Template To format error."
2243 msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
2244
2245 #: src/compose.c:8496
2246 msgid "Template Cc format error."
2247 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Cc)."
2248
2249 #: src/compose.c:8514
2250 msgid "Template Bcc format error."
2251 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Bcc)."
2252
2253 #: src/compose.c:8533
2254 msgid "Template subject format error."
2255 msgstr "B³±d formatu wzorca (temat)."
2256
2257 #: src/compose.c:8797
2258 msgid "Invalid MIME type."
2259 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2260
2261 #: src/compose.c:8812
2262 msgid "File doesn't exist or is empty."
2263 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2264
2265 #: src/compose.c:8886
2266 msgid "Properties"
2267 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
2268
2269 #: src/compose.c:8903
2270 msgid "MIME type"
2271 msgstr "Typ MIME"
2272
2273 #: src/compose.c:8944
2274 msgid "Encoding"
2275 msgstr "Kodowanie"
2276
2277 #: src/compose.c:8964
2278 msgid "Path"
2279 msgstr "¦cie¿ka"
2280
2281 #: src/compose.c:8965
2282 msgid "File name"
2283 msgstr "Nazwa pliku"
2284
2285 #: src/compose.c:9157
2286 #, c-format
2287 msgid ""
2288 "The external editor is still working.\n"
2289 "Force terminating the process?\n"
2290 "process group id: %d"
2291 msgstr ""
2292 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
2293 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
2294 "identyfikator grupy procesów: %d"
2295
2296 #: src/compose.c:9551 src/messageview.c:1116
2297 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2298 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ tê wiadomo¶æ."
2299
2300 #: src/compose.c:9577
2301 msgid "Could not queue message."
2302 msgstr ""
2303 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2304 " %s."
2305
2306 #: src/compose.c:9579
2307 #, c-format
2308 msgid ""
2309 "Could not queue message:\n"
2310 "\n"
2311 "%s."
2312 msgstr ""
2313 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2314 "%s."
2315
2316 #: src/compose.c:9747
2317 msgid "Could not save draft."
2318 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
2319
2320 #: src/compose.c:9751
2321 msgid "Could not save draft"
2322 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej"
2323
2324 #: src/compose.c:9752
2325 msgid ""
2326 "Could not save draft.\n"
2327 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2328 msgstr ""
2329 "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej\n"
2330 "Co chcesz zrobiæ z t± wiadomo¶ci± ?"
2331
2332 #: src/compose.c:9754
2333 msgid "_Cancel exit"
2334 msgstr "_Anuluj i wyjd¼"
2335
2336 #: src/compose.c:9754
2337 msgid "_Discard email"
2338 msgstr "Porzuæ"
2339
2340 #: src/compose.c:9914 src/compose.c:9928
2341 msgid "Select file"
2342 msgstr "Wybierz plik"
2343
2344 #: src/compose.c:9942
2345 #, c-format
2346 msgid "File '%s' could not be read."
2347 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
2348
2349 #: src/compose.c:9944
2350 #, c-format
2351 msgid ""
2352 "File '%s' contained invalid characters\n"
2353 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2354 msgstr ""
2355 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
2356 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
2357
2358 #: src/compose.c:10016
2359 msgid "Discard message"
2360 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
2361
2362 #: src/compose.c:10017
2363 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2364 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
2365
2366 #: src/compose.c:10018
2367 msgid "_Discard"
2368 msgstr "Por_zuæ"
2369
2370 #: src/compose.c:10018
2371 msgid "_Save to Drafts"
2372 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2373
2374 #: src/compose.c:10020
2375 msgid "Save changes"
2376 msgstr "Zapisz zmiany"
2377
2378 #: src/compose.c:10021
2379 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2380 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona. Czy chcesz zapisaæ ostatnie zmiany?"
2381
2382 #: src/compose.c:10022
2383 msgid "_Don't save"
2384 msgstr "_Nie zapisuj"
2385
2386 #: src/compose.c:10022
2387 msgid "+_Save to Drafts"
2388 msgstr "+ Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2389
2390 #: src/compose.c:10092
2391 #, c-format
2392 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2393 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
2394
2395 #: src/compose.c:10094
2396 msgid "Apply template"
2397 msgstr "Do³±cz szablon"
2398
2399 #: src/compose.c:10095
2400 msgid "_Replace"
2401 msgstr "Za_mieñ"
2402
2403 #: src/compose.c:10095
2404 msgid "_Insert"
2405 msgstr "Ws_taw"
2406
2407 #: src/compose.c:10959
2408 msgid "Insert or attach?"
2409 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
2410
2411 #: src/compose.c:10960
2412 msgid ""
2413 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2414 "attach it to the email?"
2415 msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci czy dodaæ go jako za³±cznik?"
2416
2417 #: src/compose.c:10962
2418 msgid "_Attach"
2419 msgstr "Z_a³±cz"
2420
2421 #: src/compose.c:11178
2422 #, c-format
2423 msgid "Quote format error at line %d."
2424 msgstr "B³±d formatu cytowania.w linii %d."
2425
2426 #: src/compose.c:11462
2427 #, c-format
2428 msgid ""
2429 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2430 "time. Do you want to continue?"
2431 msgstr ""
2432 "Zamierzasz odopowiedzieæ na %d wiadomo¶ci. Otworzenie takiej ilo¶ci okien "
2433 "mo¿e zaj±æ trochê czasu. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
2434
2435 #: src/crash.c:141
2436 #, c-format
2437 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2438 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
2439
2440 #: src/crash.c:187
2441 msgid "Claws Mail has crashed"
2442 msgstr "Claws Mail zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
2443
2444 #: src/crash.c:203
2445 #, c-format
2446 msgid ""
2447 "%s.\n"
2448 "Please file a bug report and include the information below."
2449 msgstr ""
2450 "%s.\n"
2451 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
2452
2453 #: src/crash.c:208
2454 msgid "Debug log"
2455 msgstr "Dziennik debuggera"
2456
2457 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:420
2458 msgid "Close"
2459 msgstr "Zamknij"
2460
2461 #: src/crash.c:257
2462 msgid "Save..."
2463 msgstr "Zapisz..."
2464
2465 #: src/crash.c:262
2466 msgid "Create bug report"
2467 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
2468
2469 #: src/crash.c:312
2470 msgid "Save crash information"
2471 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2472
2473 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2474 msgid "Add New Person"
2475 msgstr "Dodaj now± osobê"
2476
2477 #: src/editaddress.c:158
2478 msgid ""
2479 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2480 "following values to be set:\n"
2481 " - Display Name\n"
2482 " - First Name\n"
2483 " - Last Name\n"
2484 " - Nickname\n"
2485 " - any email address\n"
2486 " - any additional attribute\n"
2487 "\n"
2488 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2489 "Click Cancel to close without saving."
2490 msgstr ""
2491 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2492 "przynajmniej jednej z poni¿szych warto¶ci:\n"
2493 " - Nazwa\n"
2494 " - Imiê\n"
2495 " - Nazwisko\n"
2496 " - Psuedonim\n"
2497 " - adres e-mail\n"
2498 " - dodatkowe cechy\n"
2499 "\n"
2500 "Kliknij OK aby kontynuowaæ edycjê tego kontaktu.\n"
2501 "Kliknij Anuluj aby wyj¶æ bez zapisywania."
2502
2503 #: src/editaddress.c:169
2504 msgid ""
2505 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2506 "following values to be set:\n"
2507 " - First Name\n"
2508 " - Last Name\n"
2509 " - any email address\n"
2510 " - any additional attribute\n"
2511 "\n"
2512 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2513 "Click Cancel to close without saving."
2514 msgstr ""
2515 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2516 "przynajmniej jednej z poni¿szych warto¶ci:\n"
2517 " - Nazwa\n"
2518 " - Imiê\n"
2519 " - Nazwisko\n"
2520 " - Psuedonim\n"
2521 " - adres e-mail\n"
2522 " - dodatkowe cechy\n"
2523 "\n"
2524 "Kliknij OK aby kontynuowaæ edycjê tego kontaktu.\n"
2525 "Kliknij Anuluj aby wyj¶æ bez zapisywania."
2526
2527 #: src/editaddress.c:233
2528 msgid "Edit Person Details"
2529 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
2530
2531 #: src/editaddress.c:411
2532 msgid "An Email address must be supplied."
2533 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
2534
2535 #: src/editaddress.c:587
2536 msgid "A Name and Value must be supplied."
2537 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
2538
2539 #: src/editaddress.c:676
2540 msgid "Discard"
2541 msgstr "Por_zuæ"
2542
2543 #: src/editaddress.c:677
2544 msgid "Apply"
2545 msgstr "Zatwierd¼"
2546
2547 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2548 msgid "Edit Person Data"
2549 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2550
2551 #: src/editaddress.c:785
2552 msgid "Choose a picture"
2553 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2554
2555 #: src/editaddress.c:804
2556 #, c-format
2557 msgid ""
2558 "Failed to import image: \n"
2559 "%s"
2560 msgstr ""
2561 "Nie uda³o siê wczytaæ obrazka: \n"
2562 "%s"
2563
2564 #: src/editaddress.c:846
2565 msgid "_Set picture"
2566 msgstr "_Ustaw obrazek"
2567
2568 #: src/editaddress.c:847
2569 msgid "_Unset picture"
2570 msgstr "Wy³±cz _obrazek"
2571
2572 #: src/editaddress.c:905
2573 msgid "Photo"
2574 msgstr "Zdjêcie"
2575
2576 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2577 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2578 msgid "Display Name"
2579 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
2580
2581 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2582 msgid "Last Name"
2583 msgstr "Nazwisko"
2584
2585 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2586 msgid "First Name"
2587 msgstr "Imiê"
2588
2589 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2590 msgid "Nickname"
2591 msgstr "Pseudonim"
2592
2593 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2594 msgid "Alias"
2595 msgstr "Alias"
2596
2597 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2598 #: src/prefs_customheader.c:223
2599 msgid "Value"
2600 msgstr "Warto¶æ"
2601
2602 #: src/editaddress.c:1427
2603 msgid "_User Data"
2604 msgstr "Dane _u¿ytkownika"
2605
2606 #: src/editaddress.c:1428
2607 msgid "_Email Addresses"
2608 msgstr "Adr_esy e-mail"
2609
2610 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2611 msgid "O_ther Attributes"
2612 msgstr "In_ne Cechy"
2613
2614 #: src/editbook.c:109
2615 msgid "File appears to be OK."
2616 msgstr "Plik zdaje siê byæ poprawny."
2617
2618 #: src/editbook.c:112
2619 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2620 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy format ksi±¿ki adresowej."
2621
2622 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2623 msgid "Could not read file."
2624 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
2625
2626 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2627 msgid "Edit Addressbook"
2628 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
2629
2630 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2631 msgid " Check File "
2632 msgstr " Sprawd¼ plik "
2633
2634 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2635 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2636 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2637 msgid "File"
2638 msgstr "Plik"
2639
2640 #: src/editbook.c:281
2641 msgid "Add New Addressbook"
2642 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
2643
2644 #: src/editgroup.c:101
2645 msgid "A Group Name must be supplied."
2646 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
2647
2648 #: src/editgroup.c:294
2649 msgid "Edit Group Data"
2650 msgstr "Edytuj dane grupy"
2651
2652 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2653 msgid "Group Name"
2654 msgstr "Nazwa grupy"
2655
2656 #: src/editgroup.c:342
2657 msgid "Addresses in Group"
2658 msgstr "Adresy w grupie"
2659
2660 #: src/editgroup.c:377
2661 msgid "Available Addresses"
2662 msgstr "Dostêpne adresy"
2663
2664 #: src/editgroup.c:452
2665 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2666 msgstr ""
2667 "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
2668
2669 #: src/editgroup.c:500
2670 msgid "Edit Group Details"
2671 msgstr "Edytuj dane grupy"
2672
2673 #: src/editgroup.c:503
2674 msgid "Add New Group"
2675 msgstr "Dodaj now± grupê"
2676
2677 #: src/editgroup.c:553
2678 msgid "Edit folder"
2679 msgstr "Edytuj katalog"
2680
2681 #: src/editgroup.c:553
2682 msgid "Input the new name of folder:"
2683 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2684
2685 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2686 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2687 msgid "New folder"
2688 msgstr "Nowy katalog"
2689
2690 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2691 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2692 msgid "Input the name of new folder:"
2693 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2694
2695 #: src/editjpilot.c:188
2696 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2697 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
2698
2699 #: src/editjpilot.c:200
2700 msgid "Select JPilot File"
2701 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2702
2703 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2704 msgid "Edit JPilot Entry"
2705 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2706
2707 #: src/editjpilot.c:281
2708 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2709 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2710
2711 #: src/editjpilot.c:372
2712 msgid "Add New JPilot Entry"
2713 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2714
2715 #: src/editldap_basedn.c:138
2716 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2717 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
2718
2719 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2720 msgid "Hostname"
2721 msgstr "Nazwa hosta"
2722
2723 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2724 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:386 src/ssl_manager.c:110
2725 msgid "Port"
2726 msgstr "Port"
2727
2728 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2729 msgid "Search Base"
2730 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2731
2732 #: src/editldap_basedn.c:198
2733 msgid "Available Search Base(s)"
2734 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
2735
2736 #: src/editldap_basedn.c:288
2737 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2738 msgstr ""
2739 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
2740
2741 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2742 msgid "Could not connect to server"
2743 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
2744
2745 #: src/editldap.c:152
2746 msgid "A Name must be supplied."
2747 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana."
2748
2749 #: src/editldap.c:164
2750 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2751 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera."
2752
2753 #: src/editldap.c:177
2754 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2755 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany."
2756
2757 #: src/editldap.c:278
2758 msgid "Connected successfully to server"
2759 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
2760
2761 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:980
2762 msgid "Edit LDAP Server"
2763 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2764
2765 #: src/editldap.c:437
2766 msgid "A name that you wish to call the server."
2767 msgstr "Nazwa jak± chcesz nazywaæ serwer."
2768
2769 #: src/editldap.c:450
2770 msgid ""
2771 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2772 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2773 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2774 "computer as Claws Mail."
2775 msgstr ""
2776 "To jest nazwa hosta serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e byæ "
2777 "w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ "
2778 "adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Claws Mail "
2779 "nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
2780
2781 #: src/editldap.c:470
2782 msgid "TLS"
2783 msgstr "TLS"
2784
2785 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2786 msgid "SSL"
2787 msgstr "SSL"
2788
2789 #: src/editldap.c:475
2790 #, fuzzy
2791 msgid ""
2792 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2793 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2794 "TLS_REQCERT fields)."
2795 msgstr ""
2796 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via TLS. Je¶li po³±czenie nie "
2797 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2798 "TLS_REQCERT)."
2799
2800 #: src/editldap.c:479
2801 #, fuzzy
2802 msgid ""
2803 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2804 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2805 "TLS_REQCERT fields)."
2806 msgstr ""
2807 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via SSL. Je¶li po³±czenie nie "
2808 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2809 "TLS_REQCERT)."
2810
2811 #: src/editldap.c:493
2812 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2813 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
2814
2815 #: src/editldap.c:496
2816 msgid " Check Server "
2817 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
2818
2819 #: src/editldap.c:500
2820 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2821 msgstr ""
2822 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
2823
2824 #: src/editldap.c:513
2825 msgid ""
2826 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2827 "Examples include:\n"
2828 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2829 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2830 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2831 msgstr ""
2832 "Okre¶la nazwê katalogu który bêdzie przeszukiwany na serwerze.Przyk³ad "
2833 "zawiera:\n"
2834 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2835 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2836 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2837
2838 #: src/editldap.c:524
2839 msgid ""
2840 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2841 "server."
2842 msgstr ""
2843 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2844 "serwera."
2845
2846 #: src/editldap.c:580
2847 msgid "Search Attributes"
2848 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2849
2850 #: src/editldap.c:589
2851 msgid ""
2852 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2853 "find a name or address."
2854 msgstr ""
2855 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
2856 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2857
2858 #: src/editldap.c:592
2859 msgid " Defaults "
2860 msgstr " Domy¶lne "
2861
2862 #: src/editldap.c:596
2863 msgid ""
2864 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2865 "names and addresses during a name or address search process."
2866 msgstr ""
2867 "Atrybuty nazw zostan± zresetowane do domy¶lnych warto¶ci które powinny "
2868 "odpowiadaæ wiêkszo¶ci nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2869
2870 #: src/editldap.c:602
2871 msgid "Max Query Age (secs)"
2872 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2873
2874 #: src/editldap.c:617
2875 msgid ""
2876 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2877 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2878 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2879 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2880 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2881 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2882 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2883 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2884 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2885 "more memory to cache results."
2886 msgstr ""
2887 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2888 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwañ "
2889 "s± przechowywane w pamiêci podrêcznej dopóki ten okres czasu nie up³ynie. "
2890 "Pozwala to na polepszenie szybko¶ci odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2891 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw bêdzie "
2892 "przeszukiwana pamiêæ podrêczna a dopiero potem bêd± wykonywane zapytania do "
2893 "serwera. Domy¶ln± warto¶ci± jest 60 sekund (10 min) co powinno byæ "
2894 "najbardziej odpowiednie dla wiêkszo¶ci serwerów. Wiêksza warto¶æ przyspieszy "
2895 "szybko¶æ sekwencyjnych poszukiwañ. Bêdzie ona u¿yteczna dla serwerów, które "
2896 "maja d³ugie czasy odpowiedzi przy czym zwiêkszy siê zu¿ycie pamiêci na "
2897 "pamiêæ podrêczn±."
2898
2899 #: src/editldap.c:634
2900 msgid "Include server in dynamic search"
2901 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2902
2903 #: src/editldap.c:639
2904 msgid ""
2905 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2906 "address completion."
2907 msgstr ""
2908 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2909 "u¿ywania uzupe³niania adresu."
2910
2911 #: src/editldap.c:645
2912 msgid "Match names 'containing' search term"
2913 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawieraj±ce' szukane pojêcie"
2914
2915 #: src/editldap.c:650
2916 msgid ""
2917 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2918 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2919 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2920 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2921 "searches against other address interfaces."
2922 msgstr ""
2923 "Poszukiwania nazw lub adresów mog± byæ wykonywane przy u¿yciu terminów "
2924 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz t± opcjê aby wykonaæ "
2925 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje wiêcej "
2926 "czasu. Ze wzglêdu na  wydajno¶æ dope³nianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2927 "with\" do wszystkich poszukiwañ."
2928
2929 #: src/editldap.c:703
2930 msgid "Bind DN"
2931 msgstr "£±cz DN"
2932
2933 #: src/editldap.c:712
2934 msgid ""
2935 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2936 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2937 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2938 "performing a search."
2939 msgstr ""
2940 "Nazwa konta u¿ytkownika LDAP u¿yta do ³±czenia z serwerem. Jest zwykle "
2941 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2942 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2943
2944 #: src/editldap.c:719
2945 msgid "Bind Password"
2946 msgstr "£±cz has³o"
2947
2948 #: src/editldap.c:733
2949 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2950 msgstr ""
2951 "Has³o, które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
2952
2953 #: src/editldap.c:738
2954 msgid "Timeout (secs)"
2955 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2956
2957 #: src/editldap.c:752
2958 msgid "The timeout period in seconds."
2959 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2960
2961 #: src/editldap.c:756
2962 msgid "Maximum Entries"
2963 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2964
2965 #: src/editldap.c:770
2966 msgid ""
2967 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2968 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2969
2970 #: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3201
2971 msgid "Basic"
2972 msgstr "Podstawowe"
2973
2974 #: src/editldap.c:786
2975 msgid "Search"
2976 msgstr "Szukaj"
2977
2978 #: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:661
2979 msgid "Extended"
2980 msgstr "Rozszerzone"
2981
2982 #: src/editldap.c:985
2983 msgid "Add New LDAP Server"
2984 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2985
2986 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1444
2987 msgid "Tag"
2988 msgstr "Etykieta"
2989
2990 #: src/edittags.c:215
2991 msgid "Delete tag"
2992 msgstr "Kasuj etykietê"
2993
2994 #: src/edittags.c:216
2995 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2996 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ t± etykietê?"
2997
2998 #: src/edittags.c:243
2999 msgid "Delete all tags"
3000 msgstr "Usuñ wszystkie etykiety"
3001
3002 #: src/edittags.c:244
3003 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3004 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie etykiety?"
3005
3006 #: src/edittags.c:422
3007 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3008 msgstr ""
3009
3010 #: src/edittags.c:464
3011 msgid "Tag is not set."
3012 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
3013
3014 #: src/edittags.c:529
3015 msgctxt "Dialog title"
3016 msgid "Apply tags"
3017 msgstr "Przypisywanie etykiet"
3018
3019 #: src/edittags.c:543
3020 msgid "New tag:"
3021 msgstr "Nowa etykieta:"
3022
3023 #: src/edittags.c:576
3024 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3025 msgstr ""
3026 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisaæ/usun±æ. Zmiany zachodz± "
3027 "natychmiastowo."
3028
3029 #: src/editvcard.c:95
3030 msgid "File does not appear to be vCard format."
3031 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
3032
3033 #: src/editvcard.c:107
3034 msgid "Select vCard File"
3035 msgstr "Wybierz plik vCard"
3036
3037 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3038 msgid "Edit vCard Entry"
3039 msgstr "Edytuj wpis vCard"
3040
3041 #: src/editvcard.c:261
3042 msgid "Add New vCard Entry"
3043 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
3044
3045 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
3046 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: src/exphtmldlg.c:106
3050 msgid "Please specify output directory and file to create."
3051 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
3052
3053 #: src/exphtmldlg.c:109
3054 msgid "Select stylesheet and formatting."
3055 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3058 msgid "File exported successfully."
3059 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
3060
3061 #: src/exphtmldlg.c:177
3062 #, c-format
3063 msgid ""
3064 "HTML Output Directory '%s'\n"
3065 "does not exist. OK to create new directory?"
3066 msgstr ""
3067 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
3068 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3071 msgid "Create Directory"
3072 msgstr "Stwórz katalog"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:189
3075 #, c-format
3076 msgid ""
3077 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3078 "%s"
3079 msgstr ""
3080 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
3081 "%s"
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3084 msgid "Failed to Create Directory"
3085 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:233
3088 msgid "Error creating HTML file"
3089 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:319
3092 msgid "Select HTML output file"
3093 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy HTML"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:383
3096 msgid "HTML Output File"
3097 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
3098
3099 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3100 #: src/importldif.c:684
3101 msgid "B_rowse"
3102 msgstr "P_rzegl±daj"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:445
3105 msgid "Stylesheet"
3106 msgstr "Wzór stylów"
3107
3108 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3109 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1174
3110 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241 src/prefs_account.c:938
3111 #: src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456 src/summaryview.c:6009
3112 msgid "None"
3113 msgstr "Brak"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3116 #: src/prefs_other.c:408
3117 msgid "Default"
3118 msgstr "Domy¶lne"
3119
3120 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3121 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3122 msgid "Full"
3123 msgstr "Pe³ny"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:456
3126 msgid "Custom"
3127 msgstr "W³asne"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:457
3130 msgid "Custom-2"
3131 msgstr "W³asne-2"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:458
3134 msgid "Custom-3"
3135 msgstr "W³asne-3"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:459
3138 msgid "Custom-4"
3139 msgstr "W³asne-4"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:466
3142 msgid "Full Name Format"
3143 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:474
3146 msgid "First Name, Last Name"
3147 msgstr "Nazwisko, Imiê"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:475
3150 msgid "Last Name, First Name"
3151 msgstr "Imiê, Nazwisko"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:482
3154 msgid "Color Banding"
3155 msgstr "Pasek koloru"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:488
3158 msgid "Format Email Links"
3159 msgstr "Formatowanie odno¶ników e-mailowych"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:494
3162 msgid "Format User Attributes"
3163 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3166 msgid "Address Book :"
3167 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3170 msgid "File Name :"
3171 msgstr "Nazwa pliku :"
3172
3173 #: src/exphtmldlg.c:559
3174 msgid "Open with Web Browser"
3175 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
3176
3177 #: src/exphtmldlg.c:591
3178 msgid "Export Address Book to HTML File"
3179 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
3180
3181 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3182 msgid "File Info"
3183 msgstr "Informacje o pliku"
3184
3185 #: src/exphtmldlg.c:657
3186 msgid "Format"
3187 msgstr "Format"
3188
3189 #: src/expldifdlg.c:108
3190 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3191 msgstr ""
3192 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:111
3195 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3196 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyró¿nionej nazwy."
3197
3198 #: src/expldifdlg.c:187
3199 #, c-format
3200 msgid ""
3201 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3202 "does not exist. OK to create new directory?"
3203 msgstr ""
3204 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
3205 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:199
3208 #, c-format
3209 msgid ""
3210 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3211 "%s"
3212 msgstr ""
3213 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
3214 "%s"
3215
3216 #: src/expldifdlg.c:241
3217 msgid "Suffix was not supplied"
3218 msgstr "Nie podano przedrostka"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:243
3221 msgid ""
3222 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3223 "you wish to proceed without a suffix?"
3224 msgstr ""
3225 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
3226 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:261
3229 msgid "Error creating LDIF file"
3230 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:336
3233 msgid "Select LDIF output file"
3234 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
3235
3236 #: src/expldifdlg.c:400
3237 msgid "LDIF Output File"
3238 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:431
3241 msgid ""
3242 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3243 "to:\n"
3244 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3245 msgstr ""
3246 "Unikalne ID ksi±¿ki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
3247 "podobnie do:\n"
3248 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3249
3250 #: src/expldifdlg.c:437
3251 msgid ""
3252 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3253 "similar to:\n"
3254 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3255 msgstr ""
3256 "Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest u¿ywana do stworzenia WN "
3257 "formatowanej podobnie do:\n"
3258 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3259
3260 #: src/expldifdlg.c:443
3261 msgid ""
3262 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3263 "formatted similar to:\n"
3264 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3265 msgstr ""
3266 "Pierwszy adres Email nale¿±cy do osoby jest u¿yty do tworzenia WN który jest "
3267 "formatowany podobnie do:\n"
3268 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3269
3270 #: src/expldifdlg.c:489
3271 msgid "Suffix"
3272 msgstr "Przedrostek"
3273
3274 #: src/expldifdlg.c:499
3275 msgid ""
3276 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3277 "entry. Examples include:\n"
3278 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3279 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3280 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3281 msgstr ""
3282 "Przyrostek jest u¿yty do stworzenia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3283 "LDAP. Przyk³ad zawiera:\n"
3284 "  dc=claws,dc=org\n"
3285 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3286 "  o=Nazwa organizacji,c=Pañstwo\n"
3287
3288 #: src/expldifdlg.c:507
3289 msgid "Relative DN"
3290 msgstr "Relatywne WN"
3291
3292 #: src/expldifdlg.c:515
3293 msgid "Unique ID"
3294 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:523
3297 msgid ""
3298 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3299 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3300 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3301 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3302 "available RDN options that will be used to create the DN."
3303 msgstr ""
3304 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ³adowanych do serwera LDAP. Ka¿dy "
3305 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyró¿niona Nazwa"
3306 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyró¿nionej Nazwy"
3307 "\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostêpnych opcji RWN "
3308 "która zostanie u¿yta do stworzenia WN."
3309
3310 #: src/expldifdlg.c:543
3311 msgid "Use DN attribute if present in data"
3312 msgstr "U¿yj atrybutu WN je¿eli obecny w danych"
3313
3314 #: src/expldifdlg.c:548
3315 msgid ""
3316 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3317 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3318 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3319 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3320 msgstr ""
3321 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy które zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
3322 "pliku LDIF. \"Wyró¿niona Nazwa\" (WN) atrybutu u¿ytkownika, je¶li obecna w "
3323 "ksi±¿ce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3324 "zaznaczone powy¿ej zostanie u¿yte je¿eli atrybut u¿ytkownika WN nie zostanie "
3325 "znaleziony."
3326
3327 #: src/expldifdlg.c:558
3328 msgid "Exclude record if no Email Address"
3329 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3330
3331 #: src/expldifdlg.c:563
3332 msgid ""
3333 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3334 "option to ignore these records."
3335 msgstr ""
3336 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3337 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
3338
3339 #: src/expldifdlg.c:655
3340 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3341 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
3342
3343 #: src/expldifdlg.c:721
3344 msgid "Distinguished Name"
3345 msgstr "Unikalna nazwa"
3346
3347 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8161
3348 msgid "Export to mbox file"
3349 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3350
3351 #: src/export.c:131
3352 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3353 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportowaæ i podaj plik mbox."
3354
3355 #: src/export.c:142
3356 msgid "Source folder:"
3357 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
3358
3359 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3360 msgid "Mbox file:"
3361 msgstr "Lokalny plik mbox"
3362
3363 #: src/export.c:203
3364 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3365 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie mo¿e byæ pusta."
3366
3367 #: src/export.c:208
3368 msgid "Source folder can't be left empty."
3369 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
3370
3371 #: src/export.c:221
3372 msgid "Couldn't find the source folder."
3373 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
3374
3375 #: src/export.c:245
3376 msgid "Select exporting file"
3377 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3378
3379 #: src/exporthtml.c:767
3380 msgid "Full Name"
3381 msgstr "Pe³na nazwa"
3382
3383 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3384 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3385 msgid "Attributes"
3386 msgstr "Atrybuty"
3387
3388 #: src/exporthtml.c:974
3389 msgid "Claws Mail Address Book"
3390 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Claws Mail"
3391
3392 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3393 msgid "Name already exists but is not a directory."
3394 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
3395
3396 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3397 msgid "No permissions to create directory."
3398 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
3399
3400 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3401 msgid "Name is too long."
3402 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
3403
3404 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3405 msgid "Not specified."
3406 msgstr "Nie okre¶lono"
3407
3408 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3409 msgid "Inbox"
3410 msgstr "Przychodz±ca"
3411
3412 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:378
3413 msgid "Sent"
3414 msgstr "Wys³ane"
3415
3416 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:382
3417 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_folder_item.c:311
3418 msgid "Queue"
3419 msgstr "Kolejka"
3420
3421 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3422 msgid "Trash"
3423 msgstr "Wysypisko"
3424
3425 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3426 msgid "Drafts"
3427 msgstr "Kopie robocze"
3428
3429 #: src/folder.c:2017
3430 #, c-format
3431 msgid "Processing (%s)...\n"
3432 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3433
3434 #: src/folder.c:3261
3435 #, c-format
3436 msgid "Copying %s to %s...\n"
3437 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3438
3439 #: src/folder.c:3261
3440 #, c-format
3441 msgid "Moving %s to %s...\n"
3442 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3443
3444 #: src/folder.c:3563
3445 #, c-format
3446 msgid "Updating cache for %s..."
3447 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
3448
3449 #: src/folder.c:4435
3450 msgid "Processing messages..."
3451 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
3452
3453 #: src/folder.c:4571
3454 #, c-format
3455 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3456 msgstr "Synchronizowanie %s do u¿ytku w trybie offline...\n"
3457
3458 #: src/foldersel.c:221
3459 msgid "Select folder"
3460 msgstr "Wybierz katalog"
3461
3462 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3463 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3464 msgid "NewFolder"
3465 msgstr "Nowy katalog"
3466
3467 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3468 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3469 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3470 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2025
3471 #, c-format
3472 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3473 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
3474
3475 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3476 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3477 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3478 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
3479 #, c-format
3480 msgid "The folder '%s' already exists."
3481 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
3482
3483 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3484 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3485 #, c-format
3486 msgid "Can't create the folder '%s'."
3487 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
3488
3489 #: src/folderview.c:230
3490 msgid "Mark all re_ad"
3491 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3492
3493 #: src/folderview.c:232
3494 msgid "R_un processing rules"
3495 msgstr "Uruchom regu³y przetwarzania"
3496
3497 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:543
3498 msgid "_Search folder..."
3499 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
3500
3501 #: src/folderview.c:235
3502 msgid "Process_ing..."
3503 msgstr "_Przetwarzanie..."
3504
3505 #: src/folderview.c:236
3506 msgid "Empty _trash..."
3507 msgstr "Opró¿nij kosz..."
3508
3509 #: src/folderview.c:237
3510 msgid "Send _queue..."
3511 msgstr "Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
3512
3513 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427
3514 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3515 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6293
3516 msgid "New"
3517 msgstr "Nowe"
3518
3519 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428
3520 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3521 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6295
3522 msgid "Unread"
3523 msgstr "Nieprzeczytane"
3524
3525 #: src/folderview.c:382 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3526 #: src/prefs_folder_column.c:81
3527 msgid "Total"
3528 msgstr "Wszystkie"
3529
3530 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3531 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3532 msgid "#"
3533 msgstr "#"
3534
3535 #: src/folderview.c:734
3536 msgid "Setting folder info..."
3537 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3538
3539 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4111 src/summaryview.c:4113
3540 msgid "Mark all as read"
3541 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3542
3543 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4112
3544 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3545 msgstr ""
3546 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
3547 "przeczytane?"
3548
3549 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4490 src/mainwindow.c:5316 src/setup.c:91
3550 #, c-format
3551 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3552 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
3553
3554 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4495 src/mainwindow.c:5321 src/setup.c:96
3555 #, c-format
3556 msgid "Scanning folder %s ..."
3557 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
3558
3559 #: src/folderview.c:1056
3560 msgid "Rebuild folder tree"
3561 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3562
3563 #: src/folderview.c:1057
3564 msgid ""
3565 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3566 msgstr ""
3567 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
3568 "chcesz kontynuowaæ?"
3569
3570 #: src/folderview.c:1067
3571 msgid "Rebuilding folder tree..."
3572 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3573
3574 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3575 msgid "Scanning folder tree..."
3576 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3577
3578 #: src/folderview.c:1201
3579 #, c-format
3580 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3581 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s\n"
3582
3583 #: src/folderview.c:1255
3584 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3585 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
3586
3587 #: src/folderview.c:2083
3588 #, fuzzy, c-format
3589 msgid "Closing folder %s..."
3590 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
3591
3592 #: src/folderview.c:2178
3593 #, fuzzy, c-format
3594 msgid "Opening folder %s..."
3595 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
3596
3597 #: src/folderview.c:2196
3598 msgid "Folder could not be opened."
3599 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
3600
3601 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3070 src/mainwindow.c:3074
3602 msgid "Empty trash"
3603 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3604
3605 #: src/folderview.c:2338
3606 msgid "Delete all messages in trash?"
3607 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
3608
3609 #: src/folderview.c:2339
3610 msgid "+_Empty trash"
3611 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
3612
3613 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2689
3614 msgid "Offline warning"
3615 msgstr "Ostrze¿enie o trybie offline"
3616
3617 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2690
3618 msgid "You're working offline. Override?"
3619 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przej¶æ do trybu online?"
3620
3621 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2709
3622 msgid "Send queued messages"
3623 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
3624
3625 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2710
3626 msgid "Send all queued messages?"
3627 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
3628
3629 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3630 #: src/toolbar.c:2711
3631 msgid "_Send"
3632 msgstr "_Wy¶lij"
3633
3634 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2729
3635 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3636 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3637
3638 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2853 src/toolbar.c:2732
3639 #, c-format
3640 msgid ""
3641 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3642 "%s"
3643 msgstr ""
3644 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
3645 "%s"
3646
3647 #: src/folderview.c:2485
3648 #, c-format
3649 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3650 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3651
3652 #: src/folderview.c:2486
3653 #, c-format
3654 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3655 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3656
3657 #: src/folderview.c:2488
3658 msgid "Copy folder"
3659 msgstr "Kopiuj katalog"
3660
3661 #: src/folderview.c:2488
3662 msgid "Move folder"
3663 msgstr "Przenie¶ katalog"
3664
3665 #: src/folderview.c:2499
3666 #, c-format
3667 msgid "Copying %s to %s..."
3668 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3669
3670 #: src/folderview.c:2499
3671 #, c-format
3672 msgid "Moving %s to %s..."
3673 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3674
3675 #: src/folderview.c:2530
3676 msgid "Source and destination are the same."
3677 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
3678
3679 #: src/folderview.c:2533
3680 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3681 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
3682
3683 #: src/folderview.c:2534
3684 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3685 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
3686
3687 #: src/folderview.c:2537
3688 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3689 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
3690
3691 #: src/folderview.c:2540
3692 msgid "Copy failed!"
3693 msgstr "Skopiowanie nie powiod³o siê!"
3694
3695 #: src/folderview.c:2540
3696 msgid "Move failed!"
3697 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
3698
3699 #: src/folderview.c:2591
3700 #, c-format
3701 msgid "Processing configuration for folder %s"
3702 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3703
3704 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4652
3705 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3706 msgstr "Katalog docelowy mo¿e przechowywaæ tylko podkatalogi."
3707
3708 #: src/grouplistdialog.c:161
3709 msgid "Newsgroup subscription"
3710 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3711
3712 #: src/grouplistdialog.c:178
3713 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3714 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybowaæ:"
3715
3716 #: src/grouplistdialog.c:184
3717 msgid "Find groups:"
3718 msgstr "Znajd¼ grupê:"
3719
3720 #: src/grouplistdialog.c:192
3721 msgid " Search "
3722 msgstr " Szukaj "
3723
3724 #: src/grouplistdialog.c:204
3725 msgid "Newsgroup name"
3726 msgstr "Nazwa grupy news:"
3727
3728 #: src/grouplistdialog.c:205
3729 msgid "Messages"
3730 msgstr "Wiadomo¶ci"
3731
3732 #: src/grouplistdialog.c:206
3733 msgid "Type"
3734 msgstr "Typ"
3735
3736 #: src/grouplistdialog.c:347
3737 msgid "moderated"
3738 msgstr "moderowana"
3739
3740 #: src/grouplistdialog.c:349
3741 msgid "readonly"
3742 msgstr "tylko-do-odczytu"
3743
3744 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3745 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3746 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3747 msgid "unknown"
3748 msgstr "nieznana"
3749
3750 #: src/grouplistdialog.c:422
3751 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3752 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
3753
3754 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3755 msgid "Done."
3756 msgstr "Zrobiono."
3757
3758 #: src/grouplistdialog.c:492
3759 #, c-format
3760 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3761 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
3762
3763 #: src/gtk/about.c:132
3764 msgid ""
3765 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3766 "\n"
3767 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3768 msgstr ""
3769 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
3770 "konfiguracyjnych\n"
3771 "\n"
3772 "Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Claws "
3773 "Mail:\n"
3774
3775 #: src/gtk/about.c:138
3776 msgid ""
3777 "\n"
3778 "\n"
3779 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: src/gtk/about.c:143
3783 #, fuzzy
3784 msgid ""
3785 "\n"
3786 "\n"
3787 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3788 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3789 msgstr ""
3790 "\n"
3791 "\n"
3792 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
3793 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
3794
3795 #: src/gtk/about.c:159
3796 msgid ""
3797 "\n"
3798 "\n"
3799 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3800 "The Claws Mail Team\n"
3801 " and Hiroyuki Yamamoto"
3802 msgstr ""
3803
3804 #: src/gtk/about.c:162
3805 msgid ""
3806 "\n"
3807 "\n"
3808 "System Information\n"
3809 msgstr ""
3810 "\n"
3811 "\n"
3812 "Informacje o systemie\n"
3813
3814 #: src/gtk/about.c:168
3815 #, c-format
3816 msgid ""
3817 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3818 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3819 "Operating System: %s %s (%s)"
3820 msgstr ""
3821 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3822 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3823 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
3824
3825 #: src/gtk/about.c:177
3826 #, c-format
3827 msgid ""
3828 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3829 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3830 "Operating System: %s"
3831 msgstr ""
3832 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3833 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3834 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
3835
3836 #: src/gtk/about.c:186
3837 #, c-format
3838 msgid ""
3839 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3840 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3841 "Operating System: unknown"
3842 msgstr ""
3843 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3844 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3845 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
3846
3847 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3848 msgid "The Claws Mail Team"
3849 msgstr "Zespó³ Claws Mail"
3850
3851 #: src/gtk/about.c:262
3852 msgid "Previous team members"
3853 msgstr "Poprzedni cz³onkowie zespo³u"
3854
3855 #: src/gtk/about.c:281
3856 msgid "The translation team"
3857 msgstr "Zespó³ t³umaczy"
3858
3859 #: src/gtk/about.c:300
3860 msgid "Documentation team"
3861 msgstr "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±"
3862
3863 #: src/gtk/about.c:319
3864 msgid "Logo"
3865 msgstr "Logo"
3866
3867 #: src/gtk/about.c:338
3868 msgid "Icons"
3869 msgstr "Ikony"
3870
3871 #: src/gtk/about.c:357
3872 msgid "Contributors"
3873 msgstr "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:"
3874
3875 #: src/gtk/about.c:405
3876 msgid "Compiled-in Features\n"
3877 msgstr "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji\n"
3878
3879 #: src/gtk/about.c:421
3880 msgctxt "compface"
3881 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3882 msgstr "dodaje obs³ugê nag³ówka X-Face\n"
3883
3884 #: src/gtk/about.c:431
3885 msgctxt "Enchant"
3886 msgid "adds support for spell checking\n"
3887 msgstr "dodaje obs³ugê sprawdzania pisowni\n"
3888
3889 #: src/gtk/about.c:441
3890 msgctxt "GnuTLS"
3891 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3892 msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
3893
3894 #: src/gtk/about.c:451
3895 msgctxt "IPv6"
3896 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3897 msgstr ""
3898 "dodaje obs³ugê adresów IPv6, nowego internetowego protoko³u adresowania\n"
3899
3900 #: src/gtk/about.c:462
3901 msgctxt "iconv"
3902 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3903 msgstr "pozwala na konwersjê do lub z ró¿nych kodowañ znaków\n"
3904
3905 #: src/gtk/about.c:472
3906 msgctxt "JPilot"
3907 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3908 msgstr "dodaje obs³ugê ksi±¿ek adresowych PalmOs\n"
3909
3910 #: src/gtk/about.c:482
3911 msgctxt "LDAP"
3912 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3913 msgstr "dodaje obs³ugê wspó³dzielonych ksi±¿ek adresowych LDAP\n"
3914
3915 #: src/gtk/about.c:492
3916 msgctxt "libetpan"
3917 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3918 msgstr "dodaje obs³ugê serwerów IMAP i NNTP\n"
3919
3920 #: src/gtk/about.c:502
3921 msgctxt "libSM"
3922 msgid "adds support for session handling\n"
3923 msgstr "dodaje obs³ugê sesji\n"
3924
3925 #: src/gtk/about.c:512
3926 msgctxt "NetworkManager"
3927 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3928 msgstr "dodaje obs³ugê wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
3929
3930 #: src/gtk/about.c:544
3931 msgid ""
3932 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3933 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3934 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3935 "version.\n"
3936 "\n"
3937 msgstr ""
3938 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej "
3939 "i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3940 "przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - w wersji 2, 3 lub ka¿dej "
3941 "pó¼niejszej.\n"
3942 "\n"
3943
3944 #: src/gtk/about.c:550
3945 msgid ""
3946 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3947 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3948 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3949 "more details.\n"
3950 "\n"
3951 msgstr ""
3952 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
3953 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
3954 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
3955 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
3956 "Licencja Publiczna GNU. \n"
3957 "\n"
3958
3959 #: src/gtk/about.c:568
3960 msgid ""
3961 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3962 "this program. If not, see <"
3963 msgstr ""
3964 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
3965 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie, "
3966 "odwied¼ <"
3967
3968 #: src/gtk/about.c:573
3969 msgid ""
3970 ">. \n"
3971 "\n"
3972 msgstr ""
3973 ">. \n"
3974 "\n"
3975
3976 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2680
3977 #, fuzzy
3978 msgid "Session statistics\n"
3979 msgstr "up³yn±³ limit czasu sesji\n"
3980
3981 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2690 src/main.c:2693
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "Started: %s\n"
3984 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
3985
3986 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2699
3987 msgid "Incoming traffic\n"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2702
3991 #, fuzzy, c-format
3992 msgid "Received messages: %d\n"
3993 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
3994
3995 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2708
3996 msgid "Outgoing traffic\n"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2711
4000 #, fuzzy, c-format
4001 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4002 msgstr "_Filtruj wybrane wiadomo¶ci"
4003
4004 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2715
4005 #, fuzzy, c-format
4006 msgid "Replied messages: %d\n"
4007 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
4008
4009 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2719
4010 #, fuzzy, c-format
4011 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4012 msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
4013
4014 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2723
4015 #, fuzzy, c-format
4016 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4017 msgstr "Filtrowanie wiadomo¶ci...\n"
4018
4019 #: src/gtk/about.c:774
4020 msgid "About Claws Mail"
4021 msgstr "O Claws Mail"
4022
4023 #: src/gtk/about.c:832
4024 msgid ""
4025 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4026 "The Claws Mail Team\n"
4027 "and Hiroyuki Yamamoto"
4028 msgstr ""
4029
4030 #: src/gtk/about.c:846
4031 msgid "_Info"
4032 msgstr "_Informacja"
4033
4034 #: src/gtk/about.c:852
4035 msgid "_Authors"
4036 msgstr "_Autorzy"
4037
4038 #: src/gtk/about.c:858
4039 msgid "_Features"
4040 msgstr "_Funkcje"
4041
4042 #: src/gtk/about.c:864
4043 msgid "_License"
4044 msgstr "_Licencja"
4045
4046 #: src/gtk/about.c:872
4047 msgid "_Release Notes"
4048 msgstr "_Adnotacje wydania"
4049
4050 #: src/gtk/about.c:878
4051 msgid "_Statistics"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
4055 msgid "Orange"
4056 msgstr "Pomarañczowy"
4057
4058 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
4059 msgid "Red"
4060 msgstr "Czerwony"
4061
4062 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
4063 msgid "Pink"
4064 msgstr "Ró¿owy"
4065
4066 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
4067 msgid "Sky blue"
4068 msgstr "B³êkitny"
4069
4070 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
4071 msgid "Blue"
4072 msgstr "Niebieski"
4073
4074 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
4075 msgid "Green"
4076 msgstr "Zielony"
4077
4078 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
4079 msgid "Brown"
4080 msgstr "Br±zowy"
4081
4082 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
4083 msgid "Grey"
4084 msgstr "Szary"
4085
4086 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
4087 msgid "Light brown"
4088 msgstr "Jasnobr±zowy"
4089
4090 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
4091 msgid "Dark red"
4092 msgstr "Ciemnoczerwony"
4093
4094 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
4095 msgid "Dark pink"
4096 msgstr "Ciemnoró¿owy"
4097
4098 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
4099 msgid "Steel blue"
4100 msgstr "Stalowoniebieski"
4101
4102 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
4103 msgid "Gold"
4104 msgstr "Z³oty"
4105
4106 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
4107 msgid "Bright green"
4108 msgstr "Jasnozielony"
4109
4110 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
4111 msgid "Magenta"
4112 msgstr "Magenta"
4113
4114 #: src/gtk/foldersort.c:156
4115 #, fuzzy
4116 msgid "Set mailbox order"
4117 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
4118
4119 #: src/gtk/foldersort.c:190
4120 #, fuzzy
4121 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4122 msgstr ""
4123 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
4124 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie."
4125
4126 #: src/gtk/foldersort.c:216
4127 #, fuzzy
4128 msgid "Mailboxes"
4129 msgstr "Skrzynka"
4130
4131 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4132 msgid "No dictionary selected."
4133 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
4134
4135 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4136 #, c-format
4137 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4138 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ sprawdzania pisowni %s"
4139
4140 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4141 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4142 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ Enchant broker"
4143
4144 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4145 #, c-format
4146 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4147 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ %s s³ownika: "
4148
4149 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4150 msgid "No misspelled word found."
4151 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
4152
4153 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4154 msgid "Replace unknown word"
4155 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
4156
4157 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4158 #, c-format
4159 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4160 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
4161
4162 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4163 msgid ""
4164 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4165 "will learn from mistake.\n"
4166 msgstr ""
4167 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
4168 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
4169
4170 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4171 #, fuzzy
4172 msgid "Change to..."
4173 msgstr "Zmieñ punktacjê"
4174
4175 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4176 msgid "More..."
4177 msgstr "Wiêcej..."
4178
4179 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4182 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
4183
4184 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4185 msgid "Accept in this session"
4186 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
4187
4188 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4189 msgid "Add to personal dictionary"
4190 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
4191
4192 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4193 msgid "Replace with..."
4194 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
4195
4196 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4197 #, c-format
4198 msgid "Check with %s"
4199 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
4200
4201 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4202 msgid "(no suggestions)"
4203 msgstr "(brak sugestii)"
4204
4205 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4206 #, c-format
4207 msgid "Dictionary: %s"
4208 msgstr "S³ownik: %s"
4209
4210 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4211 #, c-format
4212 msgid "Use alternate (%s)"
4213 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
4214
4215 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4216 msgid "Use both dictionaries"
4217 msgstr "U¿yj obu s³owników"
4218
4219 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4220 msgid "Check while typing"
4221 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
4222
4223 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4224 #, c-format
4225 msgid ""
4226 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4227 "%s"
4228 msgstr ""
4229 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
4230 "%s"
4231
4232 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4233 #, c-format
4234 msgid ""
4235 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4236 "%s"
4237 msgstr ""
4238 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
4239 "%s"
4240
4241 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4242 #: src/prefs_matcher.c:2152 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4243 #: src/summaryview.c:446
4244 msgid "Date"
4245 msgstr "Data"
4246
4247 #: src/gtk/headers.h:8
4248 msgid "Date:"
4249 msgstr "Data:"
4250
4251 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4252 #: src/prefs_matcher.c:2149 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4253 #: src/summaryview.c:444
4254 msgid "From"
4255 msgstr "Od"
4256
4257 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4258 msgid "From:"
4259 msgstr "Od:"
4260
4261 #: src/gtk/headers.h:10
4262 msgid "Sender"
4263 msgstr "Nadawca"
4264
4265 #: src/gtk/headers.h:10
4266 msgid "Sender:"
4267 msgstr "Nadawca:"
4268
4269 #: src/gtk/headers.h:11
4270 msgid "Reply-To"
4271 msgstr "Adres zwrotny"
4272
4273 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4274 #: src/prefs_matcher.c:2150 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4275 #: src/summaryview.c:445
4276 msgid "To"
4277 msgstr "Do"
4278
4279 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4280 #: src/prefs_matcher.c:2151 src/quote_fmt.c:58
4281 msgid "Cc"
4282 msgstr "Kopia"
4283
4284 #: src/gtk/headers.h:14
4285 msgid "Bcc"
4286 msgstr "Ukryta kopia"
4287
4288 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4289 #: src/prefs_matcher.c:2153 src/quote_fmt.c:61
4290 msgid "Message-ID"
4291 msgstr "Message-ID"
4292
4293 #: src/gtk/headers.h:15
4294 msgid "Message-ID:"
4295 msgstr "Message-ID:"
4296
4297 #: src/gtk/headers.h:16
4298 msgid "In-Reply-To"
4299 msgstr "W odpowiedzi na"
4300
4301 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4302 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/quote_fmt.c:60
4303 msgid "References"
4304 msgstr "Odniesienia"
4305
4306 #: src/gtk/headers.h:17
4307 msgid "References:"
4308 msgstr "Odniesienia:"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4311 #: src/prefs_matcher.c:2148 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4312 #: src/summaryview.c:443
4313 msgid "Subject"
4314 msgstr "Temat"
4315
4316 #: src/gtk/headers.h:19
4317 msgid "Comments"
4318 msgstr "Komentarze"
4319
4320 #: src/gtk/headers.h:19
4321 msgid "Comments:"
4322 msgstr "Komentarze:"
4323
4324 #: src/gtk/headers.h:20
4325 msgid "Keywords"
4326 msgstr "S³owa kluczowe"
4327
4328 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
4329 msgid "Keywords:"
4330 msgstr "S³owa kluczowe"
4331
4332 #: src/gtk/headers.h:21
4333 msgid "Resent-Date"
4334 msgstr "Data ponownego wys³ania"
4335
4336 #: src/gtk/headers.h:21
4337 msgid "Resent-Date:"
4338 msgstr "Data ponownego wys³ania:"
4339
4340 #: src/gtk/headers.h:22
4341 msgid "Resent-From"
4342 msgstr ""
4343
4344 #: src/gtk/headers.h:22
4345 msgid "Resent-From:"
4346 msgstr ""
4347
4348 #: src/gtk/headers.h:23
4349 msgid "Resent-Sender"
4350 msgstr ""
4351
4352 #: src/gtk/headers.h:23
4353 msgid "Resent-Sender:"
4354 msgstr ""
4355
4356 #: src/gtk/headers.h:24
4357 msgid "Resent-To"
4358 msgstr ""
4359
4360 #: src/gtk/headers.h:24
4361 msgid "Resent-To:"
4362 msgstr ""
4363
4364 #: src/gtk/headers.h:25
4365 msgid "Resent-Cc"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: src/gtk/headers.h:25
4369 msgid "Resent-Cc:"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: src/gtk/headers.h:26
4373 msgid "Resent-Bcc"
4374 msgstr ""
4375
4376 #: src/gtk/headers.h:26
4377 msgid "Resent-Bcc:"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: src/gtk/headers.h:27
4381 msgid "Resent-Message-ID"
4382 msgstr ""
4383
4384 #: src/gtk/headers.h:27
4385 msgid "Resent-Message-ID:"
4386 msgstr ""
4387
4388 #: src/gtk/headers.h:28
4389 msgid "Return-Path"
4390 msgstr "¦cie¿ka zwrotna"
4391
4392 #: src/gtk/headers.h:28
4393 msgid "Return-Path:"
4394 msgstr "¦cie¿ka zwrotna:"
4395
4396 #: src/gtk/headers.h:29
4397 msgid "Received"
4398 msgstr "Odebrano"
4399
4400 #: src/gtk/headers.h:29
4401 msgid "Received:"
4402 msgstr "Odebrano:"
4403
4404 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4405 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/quote_fmt.c:59
4406 msgid "Newsgroups"
4407 msgstr "Grupy news"
4408
4409 #: src/gtk/headers.h:33
4410 msgid "Followup-To"
4411 msgstr "Odpowiedzi-Do"
4412
4413 #: src/gtk/headers.h:34
4414 msgid "Delivered-To"
4415 msgstr "Dostarczone do"
4416
4417 #: src/gtk/headers.h:34
4418 msgid "Delivered-To:"
4419 msgstr "Dostarczone do:"
4420
4421 #: src/gtk/headers.h:35
4422 msgid "Seen"
4423 msgstr "Widziane"
4424
4425 #: src/gtk/headers.h:35
4426 msgid "Seen:"
4427 msgstr "Widziane:"
4428
4429 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4430 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4431 #: src/summaryview.c:2786
4432 msgid "Status"
4433 msgstr "Stan"
4434
4435 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4436 msgid "Status:"
4437 msgstr "Stan:"
4438
4439 #: src/gtk/headers.h:37
4440 msgid "Face"
4441 msgstr "Twarz"