sync with sylpheed 0.5.3 release
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
4 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 "POT-Creation-Date: 2001-08-14 21:10+0900\n"
10 "PO-Revision-Date: 2000-11-01 15:39+0100\n"
11 "Last-Translator: Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl>\n"
12 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/about.c:90
18 msgid "About"
19 msgstr "O programie"
20
21 #: src/about.c:199
22 msgid ""
23 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
24 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
25 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
26 "source.\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "Czê¶ci kodu programu wziête z fetchmail (c) 1997 by Eric S. Raymond. S± one "
30 "równie¿ zastrze¿one przez Carla Harrisa, 1993 i 1995. Zatrzega siê prawa w "
31 "celu ochrony wolnej dystrybucji\n"
32 "kodu.\n"
33 "\n"
34
35 #: src/about.c:205
36 msgid ""
37 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
38 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
39 "\n"
40 msgstr ""
41 "Kcc jest zastrze¿ony przez Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, a libkcc je "
42 "chroniony prawami takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
43 "\n"
44
45 #: src/about.c:210
46 msgid ""
47 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
48 "\n"
49 msgstr ""
50 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
51 "\n"
52
53 #: src/about.c:214
54 msgid ""
55 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
56 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
57 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
58 "version.\n"
59 "\n"
60 msgstr ""
61 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
62 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
63 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
64 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
65 "z pó¼niejszych wersji. \n"
66 "\n"
67
68 #: src/about.c:220
69 msgid ""
70 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
71 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
72 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
73 "more details.\n"
74 "\n"
75 msgstr ""
76 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
77 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
78 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
79 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
80 "Licencja Publiczna GNU. \n"
81 "\n"
82
83 #: src/about.c:226
84 msgid ""
85 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
86 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
87 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
88 msgstr ""
89 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
90 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
91 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
92 "USA."
93
94 #: src/about.c:233 src/addressbook.c:1307 src/alertpanel.c:234
95 #: src/compose.c:1486 src/compose.c:3147 src/export.c:185 src/foldersel.c:177
96 #: src/grouplistdialog.c:204 src/import.c:189 src/inputdialog.c:160
97 #: src/main.c:345 src/main.c:353 src/mainwindow.c:1652 src/mimeview.c:723
98 #: src/passphrase.c:119 src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1996
99 #: src/prefs_common.c:2138 src/prefs_common.c:2384 src/prefs_common.c:2500
100 #: src/prefs_customheader.c:162 src/prefs_display_header.c:203
101 #: src/summaryview.c:2144 src/summaryview.c:2692
102 msgid "OK"
103 msgstr "OK"
104
105 #: src/account.c:112
106 msgid "Reading all config for each account...\n"
107 msgstr "Czytanie ustawieñ wszystkich kont...\n"
108
109 #: src/account.c:127
110 #, c-format
111 msgid "Found label: %s\n"
112 msgstr "Znaleziono etykietê: %s\n"
113
114 #: src/account.c:241
115 msgid ""
116 "Some composing windows are open.\n"
117 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
118 msgstr ""
119 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
120 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami konta."
121
122 #: src/account.c:247
123 msgid "Opening account edit window...\n"
124 msgstr "Otwieranie okna edycji konta...\n"
125
126 #: src/account.c:394
127 msgid "Creating account edit window...\n"
128 msgstr "Tworzenie okna edycji konta...\n"
129
130 #: src/account.c:399
131 msgid "Edit accounts"
132 msgstr "Edycja kont"
133
134 #: src/account.c:429 src/addressbook.c:303 src/addressbook.c:1303
135 #: src/compose.c:2259 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
136 msgid "Name"
137 msgstr "Nazwa"
138
139 #: src/account.c:430 src/prefs_account.c:661
140 msgid "Protocol"
141 msgstr "Protokó³"
142
143 #: src/account.c:431
144 msgid "Server"
145 msgstr "Serwer"
146
147 #: src/account.c:454 src/addressbook.c:423 src/prefs_customheader.c:242
148 #: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
149 msgid "Add"
150 msgstr "Dodaj"
151
152 #: src/account.c:460
153 msgid "Edit"
154 msgstr "Edycja"
155
156 #: src/account.c:466 src/prefs_customheader.c:249
157 msgid " Delete "
158 msgstr " Usuñ "
159
160 #: src/account.c:472 src/prefs_customheader.c:296
161 #: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
162 msgid "Down"
163 msgstr "W dó³"
164
165 #: src/account.c:478 src/prefs_customheader.c:290
166 #: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
167 msgid "Up"
168 msgstr "W górê"
169
170 #: src/account.c:492
171 #, fuzzy
172 msgid " Set as default account "
173 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
174
175 #: src/account.c:498 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
176 msgid "Close"
177 msgstr "Zamknij"
178
179 #: src/account.c:554
180 msgid "Delete account"
181 msgstr "Usuñ konto"
182
183 #: src/account.c:555
184 msgid "Do you really want to delete this account?"
185 msgstr "Czy naprawdê usun±æ to konto?"
186
187 #: src/account.c:556 src/addressbook.c:625 src/addressbook.c:1238
188 #: src/compose.c:3321 src/folderview.c:1553 src/folderview.c:1596
189 #: src/folderview.c:1695 src/folderview.c:1740 src/folderview.c:1838
190 #: src/folderview.c:1871 src/mainwindow.c:941 src/prefs_customheader.c:548
191 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:617
192 #: src/summaryview.c:873
193 msgid "Yes"
194 msgstr "Tak"
195
196 #: src/account.c:556 src/compose.c:3321 src/folderview.c:1553
197 #: src/folderview.c:1596 src/folderview.c:1695 src/folderview.c:1740
198 #: src/folderview.c:1838 src/folderview.c:1871
199 msgid "+No"
200 msgstr "+Nie"
201
202 #: src/address.c:209
203 msgid "Reading addressbook file..."
204 msgstr "Czytanie pliku ksi±¿ki adresowej..."
205
206 #: src/address.c:222
207 #, c-format
208 msgid "%s doesn't exist.\n"
209 msgstr "%s nie wystêpuje.\n"
210
211 #. gtkut_ctree_set_focus_row(ctree, summaryview->selected);
212 #: src/address.c:244 src/address.c:515 src/imap.c:1217 src/imap.c:1236
213 #: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:1280 src/mh.c:811 src/mh.c:818
214 #: src/news.c:747 src/procmsg.c:258 src/procmsg.c:319 src/summaryview.c:1055
215 #: src/summaryview.c:1261 src/summaryview.c:1345 src/summaryview.c:1406
216 #: src/summaryview.c:1929 src/summaryview.c:2460 src/summaryview.c:2497
217 #: src/summaryview.c:2518 src/summaryview.c:2574
218 msgid "done.\n"
219 msgstr "zrobiono.\n"
220
221 #: src/address.c:496
222 msgid "Exporting addressbook to file..."
223 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku..."
224
225 #: src/address.c:511
226 msgid "failed to write addressbook data.\n"
227 msgstr "b³±d przy zapisie danych ksi±¿ki adresowej.\n"
228
229 #: src/addressbook.c:201 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
230 msgid "/_File"
231 msgstr "/_Plik"
232
233 #: src/addressbook.c:202
234 msgid "/_File/New _address"
235 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
236
237 #: src/addressbook.c:203
238 msgid "/_File/New _group"
239 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
240
241 #: src/addressbook.c:204
242 msgid "/_File/New _folder"
243 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
244
245 #: src/addressbook.c:205 src/addressbook.c:208 src/compose.c:379
246 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
247 msgid "/_File/---"
248 msgstr "/_Plik/---"
249
250 #: src/addressbook.c:206
251 msgid "/_File/_Edit"
252 msgstr "/_Plik/_Edycja"
253
254 #: src/addressbook.c:207
255 msgid "/_File/_Delete"
256 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
257
258 #: src/addressbook.c:209 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
259 msgid "/_File/_Close"
260 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
261
262 #: src/addressbook.c:210 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
263 msgid "/_Help"
264 msgstr "/Pomo_c"
265
266 #: src/addressbook.c:211 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
267 msgid "/_Help/_About"
268 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
269
270 #: src/addressbook.c:216 src/addressbook.c:226
271 msgid "/New _address"
272 msgstr "/Nowy _adres"
273
274 #: src/addressbook.c:217 src/addressbook.c:227
275 msgid "/New _group"
276 msgstr "/Nowa _grupa"
277
278 #: src/addressbook.c:218 src/addressbook.c:228
279 msgid "/New _folder"
280 msgstr "/Nowy _folder"
281
282 #: src/addressbook.c:219 src/addressbook.c:229 src/compose.c:369
283 #: src/folderview.c:214 src/folderview.c:217 src/folderview.c:226
284 #: src/folderview.c:229 src/folderview.c:238 src/folderview.c:240
285 #: src/summaryview.c:308 src/summaryview.c:315 src/summaryview.c:318
286 #: src/summaryview.c:323 src/summaryview.c:326
287 msgid "/---"
288 msgstr "/---"
289
290 #: src/addressbook.c:220 src/addressbook.c:230 src/compose.c:382
291 #: src/mainwindow.c:351
292 msgid "/_Edit"
293 msgstr "/_Edycja"
294
295 #: src/addressbook.c:221 src/addressbook.c:231 src/summaryview.c:299
296 msgid "/_Delete"
297 msgstr "/_Usuñ"
298
299 #: src/addressbook.c:303
300 msgid "E-Mail address"
301 msgstr "Adres e-mail"
302
303 #: src/addressbook.c:303 src/addressbook.c:1305
304 msgid "Remarks"
305 msgstr "Uwagi"
306
307 #: src/addressbook.c:309 src/compose.c:2819 src/prefs_common.c:1630
308 msgid "Address book"
309 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
310
311 #: src/addressbook.c:397
312 msgid "Name:"
313 msgstr "Nazwa:"
314
315 #: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:1238 src/mainwindow.c:1397
316 #: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
317 #: src/prefs_filter.c:398
318 msgid "Delete"
319 msgstr "Usuñ"
320
321 #: src/addressbook.c:426
322 msgid "Lookup"
323 msgstr "Wyszukaj"
324
325 #: src/addressbook.c:436 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
326 msgid "To:"
327 msgstr "Do:"
328
329 #: src/addressbook.c:440
330 msgid "Cc:"
331 msgstr "Kopia:"
332
333 #: src/addressbook.c:444
334 msgid "Bcc:"
335 msgstr "Ukryta kopia:"
336
337 #: src/addressbook.c:545 src/addressbook.c:1624
338 msgid "Common address"
339 msgstr "Wspólny adres:"
340
341 #: src/addressbook.c:547 src/addressbook.c:1626
342 msgid "Personal address"
343 msgstr "Osobisty adres:"
344
345 #: src/addressbook.c:623
346 msgid "Delete address(es)"
347 msgstr "Usuñ adres(y)"
348
349 #: src/addressbook.c:624
350 msgid "Really delete the address(es)?"
351 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
352
353 #: src/addressbook.c:625 src/addressbook.c:1238 src/mainwindow.c:941
354 #: src/prefs_customheader.c:548 src/prefs_filter.c:721
355 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:617 src/summaryview.c:873
356 msgid "No"
357 msgstr "Nie"
358
359 #: src/addressbook.c:1004 src/folderview.c:1426 src/folderview.c:1627
360 msgid "New folder"
361 msgstr "Nowy katalog"
362
363 #: src/addressbook.c:1005 src/folderview.c:1427
364 msgid "Input the name of new folder:"
365 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
366
367 #: src/addressbook.c:1006 src/folderview.c:1428 src/folderview.c:1631
368 msgid "NewFolder"
369 msgstr "Nowy katalog"
370
371 #: src/addressbook.c:1017 src/addressbook.c:1068 src/addressbook.c:1149
372 #: src/addressbook.c:1201
373 msgid "The name already exists."
374 msgstr "Taka nazwa ju¿ istnieje."
375
376 #: src/addressbook.c:1055
377 msgid "New group"
378 msgstr "Nowa grupa"
379
380 #: src/addressbook.c:1056
381 msgid "Input the name of new group:"
382 msgstr "Podaj nazwê nowej grupy:"
383
384 #: src/addressbook.c:1057
385 msgid "NewGroup"
386 msgstr "Nowa grupa"
387
388 #: src/addressbook.c:1136
389 msgid "Edit group"
390 msgstr "Edytuj grupê"
391
392 #: src/addressbook.c:1137
393 msgid "Input the new name of group:"
394 msgstr "Podaj nazwê nowej grupy:"
395
396 #: src/addressbook.c:1187
397 msgid "Edit folder"
398 msgstr "Edytuj folder"
399
400 #: src/addressbook.c:1188
401 msgid "Input the new name of folder:"
402 msgstr "Podaj nazwê nowego foldera:"
403
404 #: src/addressbook.c:1237
405 #, c-format
406 msgid "Really delete `%s' ?"
407 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
408
409 #: src/addressbook.c:1285
410 msgid "Edit address"
411 msgstr "Edytuj adres"
412
413 #: src/addressbook.c:1304 src/compose.c:2818 src/select-keys.c:302
414 msgid "Address"
415 msgstr "Adres"
416
417 #: src/addressbook.c:1308 src/compose.c:1486 src/compose.c:3148
418 #: src/compose.c:3718 src/export.c:186 src/foldersel.c:178
419 #: src/grouplistdialog.c:205 src/import.c:190 src/inputdialog.c:161
420 #: src/main.c:345 src/main.c:353 src/mainwindow.c:1652 src/mimeview.c:723
421 #: src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468 src/prefs_common.c:1997
422 #: src/prefs_common.c:2501 src/prefs_customheader.c:163
423 #: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:77
424 #: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:617 src/summaryview.c:2144
425 #: src/summaryview.c:2692
426 msgid "Cancel"
427 msgstr "Anuluj"
428
429 #: src/addressbook.c:1591
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "The address <%s> has already been registered."
432 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
433
434 #: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3321 src/main.c:343
435 msgid "Notice"
436 msgstr "Notatka"
437
438 #: src/alertpanel.c:132 src/main.c:225
439 msgid "Warning"
440 msgstr "Ostrze¿enie"
441
442 #: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:432
443 msgid "Error"
444 msgstr "B³±d"
445
446 #: src/alertpanel.c:183
447 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
448 msgstr "Tworzenie panelu z ostrze¿eniami...\n"
449
450 #: src/alertpanel.c:271
451 msgid "Show this message next time"
452 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
453
454 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
455 msgid "can't allocate memory\n"
456 msgstr "nie mogê zaalokowaæ pamiêci\n"
457
458 #: src/compose.c:367
459 msgid "/_Add..."
460 msgstr "/Dod_aj..."
461
462 #: src/compose.c:368
463 msgid "/_Remove"
464 msgstr "/_Usuñ"
465
466 #: src/compose.c:370 src/folderview.c:218 src/folderview.c:230
467 #: src/folderview.c:241
468 msgid "/_Property..."
469 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
470
471 #: src/compose.c:376
472 msgid "/_File/_Attach file"
473 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
474
475 #: src/compose.c:377
476 msgid "/_File/_Insert file"
477 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
478
479 #: src/compose.c:378
480 msgid "/_File/Insert si_gnature"
481 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
482
483 #: src/compose.c:383
484 msgid "/_Edit/_Undo"
485 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
486
487 #: src/compose.c:384
488 msgid "/_Edit/_Redo"
489 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
490
491 #: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
492 msgid "/_Edit/---"
493 msgstr "/_Edycja/---"
494
495 #: src/compose.c:386
496 msgid "/_Edit/Cu_t"
497 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
498
499 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
500 msgid "/_Edit/_Copy"
501 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
502
503 #: src/compose.c:388
504 msgid "/_Edit/_Paste"
505 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
506
507 #: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
508 msgid "/_Edit/Select _all"
509 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
510
511 #: src/compose.c:391
512 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
513 msgstr "/_Edycja/Zawijaj _linie"
514
515 #: src/compose.c:392
516 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
517 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
518
519 #: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
520 msgid "/_Message"
521 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
522
523 #: src/compose.c:396
524 msgid "/_Message/_Send"
525 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
526
527 #: src/compose.c:398
528 msgid "/_Message/Send _later"
529 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
530
531 #: src/compose.c:400
532 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
533 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
534
535 #: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
536 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
537 #: src/mainwindow.c:470
538 msgid "/_Message/---"
539 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
540
541 #: src/compose.c:403
542 msgid "/_Message/_To"
543 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
544
545 #: src/compose.c:404
546 msgid "/_Message/_Cc"
547 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
548
549 #: src/compose.c:405
550 msgid "/_Message/_Bcc"
551 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
552
553 #: src/compose.c:406
554 msgid "/_Message/_Reply to"
555 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
556
557 #: src/compose.c:408
558 msgid "/_Message/_Followup to"
559 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
560
561 #: src/compose.c:410
562 msgid "/_Message/_Attach"
563 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
564
565 #: src/compose.c:413
566 msgid "/_Message/Si_gn"
567 msgstr "_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
568
569 #: src/compose.c:414
570 msgid "/_Message/_Encrypt"
571 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
572
573 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
574 msgid "/_Tool"
575 msgstr "/_Narzêdzia"
576
577 #: src/compose.c:417
578 msgid "/_Tool/Show _ruler"
579 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
580
581 #: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
582 msgid "/_Tool/_Address book"
583 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
584
585 #: src/compose.c:500 src/compose.c:570 src/compose.c:630 src/procmsg.c:685
586 msgid "Can't get text part\n"
587 msgstr "Nie mogê pobraæ czê¶ci tekstu\n"
588
589 #: src/compose.c:562
590 #, c-format
591 msgid "%s: file not exist\n"
592 msgstr "%s: brak pliku\n"
593
594 #: src/compose.c:574
595 msgid ""
596 "\n"
597 "\n"
598 "Begin forwarded message:\n"
599 "\n"
600 msgstr ""
601 "\n"
602 "\n"
603 "Pocz±tek przekazywanej wiadomo¶ci:\n"
604 "\n"
605
606 #: src/compose.c:1250
607 #, c-format
608 msgid "File %s doesn't exist\n"
609 msgstr "Plik %s nie wystêpuje\n"
610
611 #: src/compose.c:1254
612 #, c-format
613 msgid "Can't get file size of %s\n"
614 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ wielko¶ci pliku %s\n"
615
616 #: src/compose.c:1258
617 #, c-format
618 msgid "File %s is empty\n"
619 msgstr "Plik %s jest pusty\n"
620
621 #: src/compose.c:1279
622 #, c-format
623 msgid "Message: %s"
624 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
625
626 #: src/compose.c:1385
627 msgid " [Edited]"
628 msgstr " [Edytowany]"
629
630 #: src/compose.c:1387
631 #, c-format
632 msgid "%s - Compose message%s"
633 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
634
635 #: src/compose.c:1390
636 #, c-format
637 msgid "Compose message%s"
638 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
639
640 #: src/compose.c:1412 src/compose.c:3611
641 msgid "Recipient is not specified."
642 msgstr "Nie podano odbiorcy."
643
644 #: src/compose.c:1430
645 msgid "can't get recipient list."
646 msgstr "nie mo¿na otworzyæ listy odbiorców."
647
648 #: src/compose.c:1448
649 msgid ""
650 "Account for sending mail is not specified.\n"
651 "Please select a mail account before sending."
652 msgstr ""
653 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
654 "Wybierz konto przed wys³aniem."
655
656 #: src/compose.c:1469
657 #, c-format
658 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
659 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
660
661 #: src/compose.c:1483
662 msgid "Queueing"
663 msgstr "Kolejkowanie"
664
665 #: src/compose.c:1484
666 msgid ""
667 "Error occurred while sending the message.\n"
668 "Put this message into queue folder?"
669 msgstr ""
670 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
671 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
672
673 #: src/compose.c:1490 src/compose.c:3623
674 msgid "Can't queue the message."
675 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
676
677 #: src/compose.c:1493
678 msgid "Error occurred while sending the message."
679 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
680
681 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:3630
682 msgid "Can't save the message to outbox."
683 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do outbox."
684
685 #: src/compose.c:1526 src/compose.c:1649 src/compose.c:1736 src/utils.c:1551
686 msgid "can't change file mode\n"
687 msgstr "nie mo¿na zmieniæ praw pliku\n"
688
689 #: src/compose.c:1552
690 msgid "Can't convert the codeset of the message."
691 msgstr "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci"
692
693 #: src/compose.c:1561
694 msgid "can't write headers\n"
695 msgstr "nie mo¿na zapisaæ nag³ówków\n"
696
697 #: src/compose.c:1681
698 msgid "saving sent message...\n"
699 msgstr "zapisywanie wys³anej wiadomo¶ci...\n"
700
701 #: src/compose.c:1686
702 msgid "can't save message\n"
703 msgstr "nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci\n"
704
705 #: src/compose.c:1692 src/compose.c:1800
706 msgid "can't open mark file\n"
707 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku zaznaczeñ\n"
708
709 #: src/compose.c:1716
710 msgid "queueing message...\n"
711 msgstr "kolejkowanie wiadomo¶ci...\n"
712
713 #: src/compose.c:1791
714 msgid "can't queue the message\n"
715 msgstr "nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do kolejki\n"
716
717 #: src/compose.c:1830
718 #, c-format
719 msgid "Can't open file %s\n"
720 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku %s\n"
721
722 #: src/compose.c:2185
723 #, c-format
724 msgid "generated Message-ID: %s\n"
725 msgstr "wygenerowany Message-ID: %s\n"
726
727 #: src/compose.c:2259 src/compose.c:3119
728 msgid "MIME type"
729 msgstr "typ MIME"
730
731 #: src/compose.c:2259 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2495
732 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:373
733 msgid "Size"
734 msgstr "Wielko¶æ"
735
736 #: src/compose.c:2276
737 msgid "Creating compose window...\n"
738 msgstr "Tworzenie okna edycji...\n"
739
740 #: src/compose.c:2322 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
741 msgid "From:"
742 msgstr "Od:"
743
744 #: src/compose.c:2746 src/mainwindow.c:1351 src/prefs_account.c:530
745 #: src/prefs_common.c:679
746 msgid "Send"
747 msgstr "Wy¶lij"
748
749 #: src/compose.c:2747
750 msgid "Send message"
751 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
752
753 #: src/compose.c:2753
754 msgid "Send later"
755 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
756
757 #: src/compose.c:2754
758 msgid "Put into queue folder and send later"
759 msgstr "Umie¶æ w katalogu kolejki i wy¶lij pó¼niej"
760
761 #: src/compose.c:2761 src/folderview.c:814
762 msgid "Draft"
763 msgstr "Szablon"
764
765 #: src/compose.c:2762
766 msgid "Save to draft folder"
767 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów"
768
769 #: src/compose.c:2771
770 msgid "Insert"
771 msgstr "Wstaw"
772
773 #: src/compose.c:2772
774 msgid "Insert file"
775 msgstr "Wstaw plik"
776
777 #: src/compose.c:2779
778 msgid "Attach"
779 msgstr "Do³±cz"
780
781 #: src/compose.c:2780
782 msgid "Attach file"
783 msgstr "Do³±cz plik"
784
785 #. signature
786 #: src/compose.c:2789 src/prefs_common.c:1085
787 msgid "Signature"
788 msgstr "Podpis"
789
790 #: src/compose.c:2790
791 msgid "Insert signature"
792 msgstr "Wstaw podpis"
793
794 #: src/compose.c:2798
795 msgid "Editor"
796 msgstr "Edytor"
797
798 #: src/compose.c:2799
799 msgid "Edit with external editor"
800 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
801
802 #: src/compose.c:2807
803 msgid "Linewrap"
804 msgstr "Zawijanie linii"
805
806 #: src/compose.c:2808
807 msgid "Wrap long lines"
808 msgstr "Zawijaj linie"
809
810 #: src/compose.c:3015
811 msgid "Invalid MIME type."
812 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
813
814 #: src/compose.c:3033
815 msgid "File doesn't exist or is empty."
816 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
817
818 #: src/compose.c:3101
819 msgid "Property"
820 msgstr "W³a¶ciwo¶ci"
821
822 #: src/compose.c:3121
823 msgid "Encoding"
824 msgstr "Kodowanie"
825
826 #: src/compose.c:3144
827 msgid "Path"
828 msgstr "¦cie¿ka"
829
830 #: src/compose.c:3145
831 msgid "File name"
832 msgstr "Nazwa pliku"
833
834 #: src/compose.c:3292
835 #, c-format
836 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
837 msgstr "Niepoprawna linia wywo³ania zewnêtrznego edytora: '%s'\n"
838
839 #: src/compose.c:3318
840 #, c-format
841 msgid ""
842 "The external editor is still working.\n"
843 "Force terminating the process?\n"
844 "process group id: %d"
845 msgstr ""
846 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
847 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
848 "identyfikator grupy procesów: %d"
849
850 #: src/compose.c:3331
851 #, c-format
852 msgid "Terminated process group id: %d"
853 msgstr "Identyfikator zakoñczonej grupy procesów: %d"
854
855 #: src/compose.c:3332
856 #, c-format
857 msgid "Temporary file: %s"
858 msgstr "Plik tymczasowy: %s"
859
860 #: src/compose.c:3356
861 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
862 msgstr "Edycja: wej¶cie z procesu monitoruj±cego\n"
863
864 #. failed
865 #: src/compose.c:3389
866 msgid "Couldn't exec external editor\n"
867 msgstr "Nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego edytora\n"
868
869 #: src/compose.c:3393
870 msgid "Couldn't write to file\n"
871 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku\n"
872
873 #: src/compose.c:3395
874 msgid "Pipe read failed\n"
875 msgstr "B³êdny odczyt z potoku\n"
876
877 #: src/compose.c:3652
878 msgid "can't remove the old draft message\n"
879 msgstr "nie mo¿na wyrzuciæ starego szablonu wiadomo¶ci\n"
880
881 #: src/compose.c:3680 src/compose.c:3692
882 msgid "Select file"
883 msgstr "Wybierz plik"
884
885 #: src/compose.c:3716
886 msgid "Discard message"
887 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
888
889 #: src/compose.c:3717
890 msgid "This message has been modified. discard it?"
891 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
892
893 #: src/compose.c:3718
894 msgid "Discard"
895 msgstr "Porzuæ"
896
897 #: src/compose.c:3718
898 msgid "to Draft"
899 msgstr "do Szablonów"
900
901 #: src/export.c:122
902 msgid "Export"
903 msgstr "Eksport"
904
905 #: src/export.c:144
906 msgid "Specify target folder and mbox file."
907 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
908
909 #: src/export.c:154
910 msgid "Source dir:"
911 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
912
913 #: src/export.c:159
914 msgid "Exporting file:"
915 msgstr "Eksportowanie pliku:"
916
917 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
918 #: src/prefs_filter.c:349
919 msgid " Select... "
920 msgstr " Wybierz... "
921
922 #: src/export.c:217
923 msgid "Select exporting file"
924 msgstr "Wybierz plik eksportu"
925
926 #: src/foldersel.c:132
927 msgid "Select folder"
928 msgstr "Wybierz katalog"
929
930 #: src/folderview.c:211 src/folderview.c:223
931 msgid "/Create _new folder..."
932 msgstr "/Twórz _nowy katalog..."
933
934 #: src/folderview.c:212 src/folderview.c:224
935 msgid "/_Rename folder..."
936 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
937
938 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:225
939 msgid "/_Delete folder"
940 msgstr "/_Usuñ katalog"
941
942 #: src/folderview.c:215 src/folderview.c:227
943 msgid "/_Update folder tree"
944 msgstr "/_Od¶wierz drzewo katalogów"
945
946 #: src/folderview.c:216
947 msgid "/Remove _mailbox"
948 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
949
950 #: src/folderview.c:228
951 msgid "/Remove _IMAP4 account"
952 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
953
954 #: src/folderview.c:235
955 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
956 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
957
958 #: src/folderview.c:237
959 msgid "/_Remove newsgroup"
960 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
961
962 #: src/folderview.c:239
963 msgid "/Remove _news account"
964 msgstr "/Usuñ konto _news"
965
966 #: src/folderview.c:250
967 msgid "Folder"
968 msgstr "Katalog"
969
970 #: src/folderview.c:250
971 msgid "New"
972 msgstr "Nowy"
973
974 #: src/folderview.c:251 src/prefs_common.c:2492
975 msgid "Unread"
976 msgstr "Nieprzeczytane"
977
978 #: src/folderview.c:251
979 msgid "#"
980 msgstr "#"
981
982 #: src/folderview.c:261
983 msgid "Creating folder view...\n"
984 msgstr "Tworzenie widoku katalogów...\n"
985
986 #: src/folderview.c:412
987 msgid "Setting folder info...\n"
988 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu...\n"
989
990 #: src/folderview.c:413
991 msgid "Setting folder info..."
992 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
993
994 #: src/folderview.c:571 src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:81
995 #, c-format
996 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
997 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
998
999 #: src/folderview.c:575 src/mainwindow.c:2089 src/setup.c:86
1000 #, c-format
1001 msgid "Scanning folder %s ..."
1002 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
1003
1004 #: src/folderview.c:615
1005 msgid "Updating folder tree..."
1006 msgstr "Od¶wie¿anie widoku katalogu..."
1007
1008 #: src/folderview.c:632 src/folderview.c:658
1009 msgid "Updating all folders..."
1010 msgstr "Od¶wie¿anie wszystkich katalogów..."
1011
1012 #: src/folderview.c:792 src/prefs_account.c:684
1013 msgid "Inbox"
1014 msgstr "Poczta przychodz±ca"
1015
1016 #: src/folderview.c:797
1017 msgid "Outbox"
1018 msgstr "Poczta wys³ana"
1019
1020 #: src/folderview.c:802
1021 msgid "Queue"
1022 msgstr "Kolejka"
1023
1024 #: src/folderview.c:807
1025 msgid "Trash"
1026 msgstr "¦mietnik"
1027
1028 #: src/folderview.c:1291
1029 #, c-format
1030 msgid "Folder %s is selected\n"
1031 msgstr "Wybrano katalog %s\n"
1032
1033 #: src/folderview.c:1432 src/folderview.c:1495 src/folderview.c:1636
1034 #, c-format
1035 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1036 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
1037
1038 #: src/folderview.c:1440 src/folderview.c:1504 src/folderview.c:1644
1039 #, c-format
1040 msgid "The folder `%s' already exists."
1041 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
1042
1043 #: src/folderview.c:1448 src/folderview.c:1652
1044 #, c-format
1045 msgid "Can't create the folder `%s'."
1046 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
1047
1048 #: src/folderview.c:1487
1049 #, c-format
1050 msgid "Input new name for `%s':"
1051 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
1052
1053 #: src/folderview.c:1489
1054 msgid "Rename folder"
1055 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
1056
1057 #: src/folderview.c:1549
1058 #, c-format
1059 msgid ""
1060 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1061 "Do you really want to delete?"
1062 msgstr ""
1063 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w '%s' zostan± usuniête.\n"
1064 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
1065
1066 #: src/folderview.c:1552 src/folderview.c:1694
1067 msgid "Delete folder"
1068 msgstr "Usuñ katalog"
1069
1070 #: src/folderview.c:1558 src/folderview.c:1700
1071 #, c-format
1072 msgid "Can't remove the folder `%s'."
1073 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu '%s'."
1074
1075 #: src/folderview.c:1592
1076 #, c-format
1077 msgid ""
1078 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1079 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1080 msgstr ""
1081 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
1082 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
1083
1084 #: src/folderview.c:1595
1085 msgid "Remove folder"
1086 msgstr "Usuñ katalog"
1087
1088 #: src/folderview.c:1628
1089 msgid ""
1090 "Input the name of new folder:\n"
1091 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1092 " append `/' at the end of the name)"
1093 msgstr ""
1094 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
1095 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
1096 "inne, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
1097
1098 #: src/folderview.c:1692
1099 #, c-format
1100 msgid "Really delete folder `%s'?"
1101 msgstr "Naprawdê usun±æ katalog `%s'?"
1102
1103 #: src/folderview.c:1737
1104 #, c-format
1105 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
1106 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 '%s' ?"
1107
1108 #: src/folderview.c:1739
1109 msgid "Delete IMAP4 account"
1110 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
1111
1112 #: src/folderview.c:1789
1113 #, c-format
1114 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1115 msgstr "Grupa news '%s' ju¿ istnieje."
1116
1117 #: src/folderview.c:1835
1118 #, c-format
1119 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1120 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news '%s' ?"
1121
1122 #: src/folderview.c:1837
1123 msgid "Delete newsgroup"
1124 msgstr "Usuñ grupê news"
1125
1126 #: src/folderview.c:1868
1127 #, c-format
1128 msgid "Really delete news account `%s'?"
1129 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news '%s' ?"
1130
1131 #: src/folderview.c:1870
1132 msgid "Delete news account"
1133 msgstr "Usuñ konto news"
1134
1135 #: src/grouplistdialog.c:155
1136 #, fuzzy
1137 msgid "Subscribe to newsgroup"
1138 msgstr "Subskrybuj grupê news"
1139
1140 #: src/grouplistdialog.c:174
1141 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1142 msgstr "Wprowad¼ subskrybowan± grupê:"
1143
1144 #: src/grouplistdialog.c:206
1145 msgid "Refresh"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: src/grouplistdialog.c:233
1149 #, fuzzy
1150 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
1151 msgstr "nie mo¿na otworzyæ listy odbiorców."
1152
1153 #: src/grouplistdialog.c:249 src/summaryview.c:710
1154 #, fuzzy
1155 msgid "Done."
1156 msgstr "Zrobiono"
1157
1158 #: src/grouplistdialog.c:260
1159 #, c-format
1160 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1164 msgid "Abcdef"
1165 msgstr "Abcdef"
1166
1167 #: src/headerview.c:56
1168 msgid "Newsgroups:"
1169 msgstr "Grupy news:"
1170
1171 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1172 msgid "Subject:"
1173 msgstr "Temat:"
1174
1175 #: src/headerview.c:87
1176 msgid "Creating header view...\n"
1177 msgstr "Tworzenie widoku nag³ówków...\n"
1178
1179 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1446
1180 msgid "(No From)"
1181 msgstr "(Bez Od)"
1182
1183 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1462
1184 msgid "(No Subject)"
1185 msgstr "(Bez tematu)"
1186
1187 #: src/headerwindow.c:56
1188 msgid "Creating header window...\n"
1189 msgstr "Tworzenie widoku nag³ówków...\n"
1190
1191 #: src/headerwindow.c:60
1192 msgid "All header"
1193 msgstr "Ca³y nag³ówek"
1194
1195 #: src/headerwindow.c:114
1196 #, c-format
1197 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1198 msgstr "Wy¶wietlanie nag³ówka %s ...\n"
1199
1200 #: src/headerwindow.c:116
1201 #, c-format
1202 msgid "%s - All header"
1203 msgstr "%s - Ca³y nag³ówek"
1204
1205 #: src/imageview.c:48
1206 msgid "Creating image view...\n"
1207 msgstr "Tworzenie widoku obrazu...\n"
1208
1209 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1210 msgid "Can't load the image."
1211 msgstr "Nie mogê za³adowaæ obrazu."
1212
1213 #: src/imap.c:238
1214 #, c-format
1215 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1216 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. Ponowne pod³±czanie...\n"
1217
1218 #: src/imap.c:260 src/inc.c:391 src/news.c:129
1219 #, c-format
1220 msgid "Input password for %s on %s:"
1221 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
1222
1223 #: src/imap.c:262 src/inc.c:395 src/news.c:131
1224 msgid "Input password"
1225 msgstr "Wprowad¼ has³o"
1226
1227 #: src/imap.c:287
1228 #, c-format
1229 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1230 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
1231
1232 #: src/imap.c:444
1233 #, c-format
1234 msgid "message %d has been already cached.\n"
1235 msgstr "wiadomo¶æ %d zosta³a ju¿ zapamiêtana.\n"
1236
1237 #: src/imap.c:454
1238 #, c-format
1239 msgid "getting message %d...\n"
1240 msgstr "pobieranie wiadomo¶ci %d...\n"
1241
1242 #: src/imap.c:460 src/procmsg.c:585
1243 #, c-format
1244 msgid "can't fetch message %d\n"
1245 msgstr "nie mo¿na pobraæ wiadomo¶ci %d\n"
1246
1247 #: src/imap.c:484
1248 #, c-format
1249 msgid "can't append message %s\n"
1250 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci %s\n"
1251
1252 #: src/imap.c:512 src/imap.c:564 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:319
1253 #: src/mh.c:403
1254 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1255 msgstr "katalog ¼ród³owy jest taki sam jak docelowy.\n"
1256
1257 #: src/imap.c:519 src/imap.c:569 src/mh.c:201 src/mh.c:267
1258 #, c-format
1259 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1260 msgstr "Przenoszenie wiadomo¶ci %s%c%d do %s ...\n"
1261
1262 #: src/imap.c:523 src/imap.c:573 src/mh.c:332 src/mh.c:406
1263 #, c-format
1264 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
1265 msgstr "Kopiowanie wiadomo¶ci %s%c%d do %s ...\n"
1266
1267 #: src/imap.c:643
1268 #, c-format
1269 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1270 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
1271
1272 #: src/imap.c:650 src/imap.c:690
1273 msgid "can't expunge\n"
1274 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
1275
1276 #: src/imap.c:683
1277 #, c-format
1278 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1279 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
1280
1281 #: src/imap.c:847
1282 msgid "error occured while getting LIST.\n"
1283 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
1284
1285 #: src/imap.c:1048
1286 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
1287 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
1288
1289 #: src/imap.c:1068
1290 msgid "can't create mailbox\n"
1291 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
1292
1293 #: src/imap.c:1115
1294 msgid "can't delete mailbox\n"
1295 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
1296
1297 #: src/imap.c:1144
1298 msgid "can't get envelope\n"
1299 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
1300
1301 #: src/imap.c:1152
1302 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1303 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
1304
1305 #: src/imap.c:1167
1306 #, c-format
1307 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1308 msgstr "nie mo¿na parsowaæ koperty: %s\n"
1309
1310 #: src/imap.c:1197
1311 #, c-format
1312 msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
1313 msgstr "Usuwanie zapamiêtanych wiadomo¶ci %d - %d ... "
1314
1315 #: src/imap.c:1230
1316 msgid "Deleting all cached messages... "
1317 msgstr "Usuwanie wszystkich zapamiêtanych wiadomo¶ci... "
1318
1319 #: src/imap.c:1244
1320 #, c-format
1321 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1322 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
1323
1324 #: src/imap.c:1277
1325 msgid "can't get namespace\n"
1326 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
1327
1328 #: src/imap.c:1718
1329 #, c-format
1330 msgid "can't select folder: %s\n"
1331 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
1332
1333 #: src/imap.c:1835
1334 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1335 msgstr "Nie mo¿na zalogowaæ siê do serwera IMAP4.\n"
1336
1337 #: src/imap.c:2063
1338 #, c-format
1339 msgid "can't append %s to %s\n"
1340 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
1341
1342 #: src/imap.c:2083
1343 #, c-format
1344 msgid "can't copy %d to %s\n"
1345 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
1346
1347 #: src/imap.c:2108
1348 #, c-format
1349 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1350 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: STORE %d:%d %s\n"
1351
1352 #: src/imap.c:2122
1353 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1354 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
1355
1356 #: src/import.c:126
1357 msgid "Import"
1358 msgstr "Import"
1359
1360 #: src/import.c:148
1361 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1362 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± oraz docelowy katalog."
1363
1364 #: src/import.c:158
1365 msgid "Importing file:"
1366 msgstr "Importowanie pliku:"
1367
1368 #: src/import.c:163
1369 msgid "Destination dir:"
1370 msgstr "Katalog docelowy:"
1371
1372 #: src/import.c:221
1373 msgid "Select importing file"
1374 msgstr "Wybierz importowany plik"
1375
1376 #: src/inc.c:191 src/inc.c:242 src/send.c:246
1377 msgid "Standby"
1378 msgstr "Oczekiwanie"
1379
1380 #: src/inc.c:261
1381 msgid "Retrieving new messages"
1382 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
1383
1384 #: src/inc.c:412
1385 msgid "Retrieving"
1386 msgstr "Pobieranie"
1387
1388 #: src/inc.c:419
1389 msgid "Done"
1390 msgstr "Zrobiono"
1391
1392 #: src/inc.c:422
1393 #, fuzzy
1394 msgid "Cancelled"
1395 msgstr "Anuluj"
1396
1397 #: src/inc.c:427
1398 #, fuzzy
1399 msgid "Connection failed"
1400 msgstr "B³±d konwersji kodu.\n"
1401
1402 #: src/inc.c:430
1403 #, fuzzy
1404 msgid "Auth failed"
1405 msgstr "Do³±cz plik"
1406
1407 #: src/inc.c:469
1408 #, fuzzy
1409 msgid "Some errors occured while getting mail."
1410 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
1411
1412 #: src/inc.c:508
1413 #, c-format
1414 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1415 msgstr "pobieranie nowych wiadomo¶ci z konta %s ...\n"
1416
1417 #: src/inc.c:516
1418 #, c-format
1419 msgid "%s: Retrieving new messages"
1420 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
1421
1422 #: src/inc.c:537
1423 #, c-format
1424 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1425 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
1426
1427 #: src/inc.c:548 src/inc.c:677
1428 #, c-format
1429 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1430 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
1431
1432 #: src/inc.c:710 src/inc.c:762
1433 #, fuzzy, c-format
1434 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
1435 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%d / %d bajtów)"
1436
1437 #: src/inc.c:736
1438 #, fuzzy
1439 msgid "Authenticating..."
1440 msgstr "Autentykacja"
1441
1442 #: src/inc.c:741
1443 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1444 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
1445
1446 #: src/inc.c:746
1447 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1448 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
1449
1450 #: src/inc.c:751
1451 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1452 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
1453
1454 #: src/inc.c:756
1455 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1456 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
1457
1458 #: src/inc.c:774
1459 msgid "Deleting message"
1460 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci"
1461
1462 #: src/inc.c:778
1463 msgid "Quitting"
1464 msgstr "Wychodzenie"
1465
1466 #: src/inc.c:806
1467 msgid "a message won't be received\n"
1468 msgstr "wiadomo¶æ nie mo¿e byæ odebrana\n"
1469
1470 #: src/inc.c:832
1471 msgid "Error occurred while processing mail."
1472 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
1473
1474 #: src/inc.c:835
1475 msgid "No disk space left."
1476 msgstr "Brak miejsca na dysku."
1477
1478 #: src/inc.c:886
1479 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1480 msgstr "brak wiadomo¶ci w lokalnej skrzynce.\n"
1481
1482 #: src/inc.c:900
1483 #, c-format
1484 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1485 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s do %s...\n"
1486
1487 #: src/logwindow.c:50
1488 msgid "Creating log window...\n"
1489 msgstr "Tworzenie okna dziennika...\n"
1490
1491 #: src/logwindow.c:54
1492 msgid "Protocol log"
1493 msgstr "Dziennik protoko³u"
1494
1495 #. for gettext
1496 #: src/main.c:108 src/main.c:117 src/mh.c:585
1497 #, c-format
1498 msgid ""
1499 "File `%s' already exists.\n"
1500 "Can't create folder."
1501 msgstr ""
1502 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
1503 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
1504
1505 #: src/main.c:149
1506 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1507 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
1508
1509 #: src/main.c:226
1510 msgid ""
1511 "GnuPG is not installed properly.\n"
1512 "OpenPGP support disabled."
1513 msgstr ""
1514 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany.\n"
1515 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
1516
1517 #: src/main.c:311
1518 #, c-format
1519 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1520 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
1521
1522 #: src/main.c:314
1523 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1524 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
1525
1526 #: src/main.c:315
1527 msgid "  --receive              receive new messages"
1528 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
1529
1530 #: src/main.c:316
1531 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1532 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
1533
1534 #: src/main.c:317
1535 msgid "  --debug                debug mode"
1536 msgstr "  --debug                tryb debug"
1537
1538 #: src/main.c:318
1539 msgid "  --help                 display this help and exit"
1540 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
1541
1542 #: src/main.c:319
1543 msgid "  --version              output version information and exit"
1544 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
1545
1546 #: src/main.c:344
1547 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1548 msgstr "Tworzenie nowej wiadomo¶ci. Wyj¶æ?"
1549
1550 #: src/main.c:351
1551 msgid "Queued messages"
1552 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
1553
1554 #: src/main.c:352
1555 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1556 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
1557
1558 #. remote command mode
1559 #: src/main.c:425
1560 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1561 msgstr "Jest ju¿ uruchomiona kopia programu Sylpheed.\n"
1562
1563 #: src/mainwindow.c:334
1564 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1565 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
1566
1567 #: src/mainwindow.c:335
1568 msgid "/_File/_Update folder tree"
1569 msgstr "/_Plik/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
1570
1571 #: src/mainwindow.c:336
1572 msgid "/_File/_Folder"
1573 msgstr "/_Plik/_Katalog"
1574
1575 #: src/mainwindow.c:337
1576 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1577 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
1578
1579 #: src/mainwindow.c:339
1580 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1581 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
1582
1583 #: src/mainwindow.c:340
1584 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1585 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
1586
1587 #: src/mainwindow.c:341
1588 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1589 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
1590
1591 #: src/mainwindow.c:342
1592 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1593 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
1594
1595 #: src/mainwindow.c:343
1596 msgid "/_File/Empty _trash"
1597 msgstr "/_Plik/Opró¿nij ¶mie_tnik"
1598
1599 #: src/mainwindow.c:345
1600 msgid "/_File/_Save as..."
1601 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
1602
1603 #: src/mainwindow.c:346
1604 msgid "/_File/_Print..."
1605 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
1606
1607 #: src/mainwindow.c:349
1608 msgid "/_File/E_xit"
1609 msgstr "/_Plik/_Koniec"
1610
1611 #: src/mainwindow.c:355
1612 msgid "/_Edit/_Search"
1613 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
1614
1615 #: src/mainwindow.c:357
1616 msgid "/_View"
1617 msgstr "/_Widok"
1618
1619 #: src/mainwindow.c:358
1620 msgid "/_View/_Folder tree"
1621 msgstr "/_Widok/_Drzewo katalogów"
1622
1623 #: src/mainwindow.c:359
1624 msgid "/_View/_Message view"
1625 msgstr "/_Widok/Widok wiado_mo¶ci"
1626
1627 #: src/mainwindow.c:360
1628 msgid "/_View/_Toolbar"
1629 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi"
1630
1631 #: src/mainwindow.c:361
1632 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1633 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
1634
1635 #: src/mainwindow.c:362
1636 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1637 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
1638
1639 #: src/mainwindow.c:363
1640 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1641 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
1642
1643 #: src/mainwindow.c:364
1644 msgid "/_View/_Toolbar/_None"
1645 msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi/¯ade_n"
1646
1647 #: src/mainwindow.c:365
1648 msgid "/_View/_Status bar"
1649 msgstr "/_Widok/Pa_sek statusu"
1650
1651 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1652 msgid "/_View/---"
1653 msgstr "/_Widok/---"
1654
1655 #: src/mainwindow.c:367
1656 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1657 msgstr "/_Widok/_Oddzielne drzewo katalogów"
1658
1659 #: src/mainwindow.c:368
1660 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1661 msgstr "/_Widok/Oddzielny widok wiado_mo¶ci"
1662
1663 #: src/mainwindow.c:370
1664 msgid "/_View/_Code set"
1665 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
1666
1667 #: src/mainwindow.c:371
1668 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1669 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
1670
1671 #: src/mainwindow.c:375 src/mainwindow.c:379
1672 msgid "/_View/_Code set/---"
1673 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
1674
1675 #: src/mainwindow.c:380
1676 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1677 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
1678
1679 #: src/mainwindow.c:384
1680 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1681 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
1682
1683 #: src/mainwindow.c:388
1684 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1685 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
1686
1687 #: src/mainwindow.c:392
1688 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1689 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
1690
1691 #: src/mainwindow.c:395
1692 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1693 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
1694
1695 #: src/mainwindow.c:397
1696 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1697 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
1698
1699 #: src/mainwindow.c:400
1700 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1701 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
1702
1703 #: src/mainwindow.c:403
1704 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1705 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
1706
1707 #: src/mainwindow.c:406
1708 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1709 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
1710
1711 #: src/mainwindow.c:408
1712 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1713 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
1714
1715 #: src/mainwindow.c:410
1716 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1717 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
1718
1719 #: src/mainwindow.c:414
1720 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1721 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
1722
1723 #: src/mainwindow.c:417
1724 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1725 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
1726
1727 #: src/mainwindow.c:420
1728 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1729 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
1730
1731 #: src/mainwindow.c:422
1732 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1733 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
1734
1735 #: src/mainwindow.c:426
1736 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1737 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
1738
1739 #: src/mainwindow.c:428
1740 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1741 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
1742
1743 #: src/mainwindow.c:430
1744 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1745 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
1746
1747 #: src/mainwindow.c:432
1748 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1749 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
1750
1751 #: src/mainwindow.c:435
1752 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1753 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
1754
1755 #: src/mainwindow.c:437
1756 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1757 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
1758
1759 #: src/mainwindow.c:445
1760 msgid "/_Message/Get new ma_il"
1761 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
1762
1763 #: src/mainwindow.c:446
1764 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
1765 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
1766
1767 #: src/mainwindow.c:449
1768 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1769 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
1770
1771 #: src/mainwindow.c:452
1772 msgid "/_Message/Compose _new message"
1773 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
1774
1775 #: src/mainwindow.c:453
1776 msgid "/_Message/_Reply"
1777 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
1778
1779 #: src/mainwindow.c:454
1780 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
1781 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz nadawc_y"
1782
1783 #: src/mainwindow.c:455
1784 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1785 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz w_szystkim"
1786
1787 #: src/mainwindow.c:456
1788 msgid "/_Message/_Forward"
1789 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ da_lej"
1790
1791 #: src/mainwindow.c:457
1792 msgid "/_Message/Forward as a_ttachment"
1793 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ j_ako za³±cznik"
1794
1795 #: src/mainwindow.c:460
1796 msgid "/_Message/M_ove..."
1797 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
1798
1799 #: src/mainwindow.c:461
1800 msgid "/_Message/_Copy..."
1801 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
1802
1803 #: src/mainwindow.c:462
1804 msgid "/_Message/_Delete"
1805 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
1806
1807 #: src/mainwindow.c:463
1808 msgid "/_Message/_Mark"
1809 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
1810
1811 #: src/mainwindow.c:464
1812 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1813 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
1814
1815 #: src/mainwindow.c:465
1816 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1817 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
1818
1819 #: src/mainwindow.c:466
1820 msgid "/_Message/_Mark/---"
1821 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
1822
1823 #: src/mainwindow.c:467
1824 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1825 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
1826
1827 #: src/mainwindow.c:468
1828 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
1829 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
1830
1831 #: src/mainwindow.c:471
1832 msgid "/_Message/Open in new _window"
1833 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Ot_wórz w nowym oknie"
1834
1835 #: src/mainwindow.c:472
1836 msgid "/_Message/View _source"
1837 msgstr "/Wiado_mo¶æ/P_oka¿ ¼ród³o"
1838
1839 #: src/mainwindow.c:473
1840 msgid "/_Message/Show all _header"
1841 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Po_ka¿ wszystkie nag³ówki"
1842
1843 #: src/mainwindow.c:474
1844 msgid "/_Message/Re-_edit"
1845 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_eedytuj"
1846
1847 #: src/mainwindow.c:476
1848 msgid "/_Summary"
1849 msgstr "/Pod_sumowanie"
1850
1851 #: src/mainwindow.c:477
1852 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1853 msgstr "/Pod_sumowanie/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
1854
1855 #: src/mainwindow.c:479
1856 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1857 msgstr "/Pod_sumowanie/_Filtruj wiadomo¶ci"
1858
1859 #: src/mainwindow.c:480
1860 msgid "/_Summary/E_xecute"
1861 msgstr "/Pod_sumowanie/W_ykonaj"
1862
1863 #: src/mainwindow.c:481
1864 msgid "/_Summary/_Update"
1865 msgstr "/Pod_sumowanie/Akt_ualizuj"
1866
1867 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
1868 msgid "/_Summary/---"
1869 msgstr "/Pod_sumowanie/---"
1870
1871 #: src/mainwindow.c:483
1872 msgid "/_Summary/_Prev message"
1873 msgstr "/Pod_sumowanie/_Poprzednia wiadomo¶æ"
1874
1875 #: src/mainwindow.c:484
1876 msgid "/_Summary/_Next message"
1877 msgstr "/Pod_sumowanie/_Nastêpna wiadomo¶æ"
1878
1879 #: src/mainwindow.c:485
1880 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1881 msgstr "/Pod_sumowanie/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
1882
1883 #: src/mainwindow.c:487
1884 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1885 msgstr "/Pod_sumowanie/Id¼ do inne_go katalogu"
1886
1887 #: src/mainwindow.c:489
1888 msgid "/_Summary/_Sort"
1889 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj"
1890
1891 #: src/mainwindow.c:490
1892 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1893 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj/Sortuj wg _numeru"
1894
1895 #: src/mainwindow.c:491
1896 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1897 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj/Sortuj wg w_ielko¶ci"
1898
1899 #: src/mainwindow.c:492
1900 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1901 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj/Sortuj wg _daty"
1902
1903 #: src/mainwindow.c:493
1904 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1905 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj wg pola _od"
1906
1907 #: src/mainwindow.c:494
1908 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1909 msgstr "/Pod_sumowanie/Sortuj wg _tematu"
1910
1911 #: src/mainwindow.c:495
1912 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1913 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj/---"
1914
1915 #: src/mainwindow.c:496
1916 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1917 msgstr "/Pod_sumowanie/_Sortuj/_Attract wg tematu"
1918
1919 #: src/mainwindow.c:498
1920 msgid "/_Summary/_Thread view"
1921 msgstr "/Pod_sumowanie/Widok w±_tków"
1922
1923 #: src/mainwindow.c:499
1924 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1925 msgstr "/Pod_sumowanie/Widok be_z w±tków"
1926
1927 #: src/mainwindow.c:500
1928 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1929 msgstr "/Pod_sumowanie/Ustaw wy¶wietlane _elementy..."
1930
1931 #: src/mainwindow.c:504
1932 msgid "/_Tool/_Log window"
1933 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _logów"
1934
1935 #: src/mainwindow.c:506
1936 msgid "/_Configuration"
1937 msgstr "/Konfigura_cja"
1938
1939 #: src/mainwindow.c:507
1940 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1941 msgstr "/Konfigura_cja/Preferen_cje..."
1942
1943 #: src/mainwindow.c:509
1944 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1945 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawienia _filtrowania"
1946
1947 #: src/mainwindow.c:511
1948 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1949 msgstr "/Konfigura_cja/_Preferencje konta..."
1950
1951 #: src/mainwindow.c:513
1952 msgid "/_Configuration/---"
1953 msgstr "/Konfigura_cja/---"
1954
1955 #: src/mainwindow.c:514
1956 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1957 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
1958
1959 #: src/mainwindow.c:516
1960 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1961 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
1962
1963 #: src/mainwindow.c:518
1964 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1965 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
1966
1967 #: src/mainwindow.c:522
1968 msgid "/_Help/_Manual"
1969 msgstr "/_Pomoc/_Manual"
1970
1971 #: src/mainwindow.c:523
1972 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1973 msgstr "/_Pomoc/_Manual/Angi_elski"
1974
1975 #: src/mainwindow.c:524
1976 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1977 msgstr "/_Pomoc/_Manual/_Japoñski"
1978
1979 #: src/mainwindow.c:525
1980 msgid "/_Help/---"
1981 msgstr "/_Pomoc/---"
1982
1983 #: src/mainwindow.c:554
1984 msgid "Creating main window...\n"
1985 msgstr "Tworzenie g³ównego okna...\n"
1986
1987 #: src/mainwindow.c:665
1988 #, c-format
1989 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1990 msgstr "Okno g³ówne: b³±d alokacji kolorów %d\n"
1991
1992 #: src/mainwindow.c:813 src/mainwindow.c:830
1993 msgid "Untitled"
1994 msgstr "Bez tytu³u"
1995
1996 #: src/mainwindow.c:831
1997 msgid "none"
1998 msgstr "¿aden"
1999
2000 #: src/mainwindow.c:840
2001 #, c-format
2002 msgid "Current account: %s"
2003 msgstr "Bie¿±ce konto: %s"
2004
2005 #: src/mainwindow.c:931
2006 #, c-format
2007 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
2008 msgstr "pozycja okna: x = %d, y = %d\n"
2009
2010 #: src/mainwindow.c:939
2011 msgid "Empty trash"
2012 msgstr "Opró¿nij ¶mietnik"
2013
2014 #: src/mainwindow.c:940
2015 msgid "Empty all messages in trash?"
2016 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci ze ¶mietnika?"
2017
2018 #: src/mainwindow.c:968
2019 msgid "Add mailbox"
2020 msgstr "Dodaj skrzynkê"
2021
2022 #: src/mainwindow.c:969
2023 msgid ""
2024 "Input the location of mailbox.\n"
2025 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
2026 "scanned automatically."
2027 msgstr ""
2028 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
2029 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona \n"
2030 "automatycznie przeskanowana."
2031
2032 #: src/mainwindow.c:975
2033 #, c-format
2034 msgid "The mailbox `%s' already exists."
2035 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje"
2036
2037 #: src/mainwindow.c:980 src/setup.c:57
2038 msgid "Mailbox"
2039 msgstr "Skrzynka"
2040
2041 #: src/mainwindow.c:986 src/setup.c:63
2042 msgid ""
2043 "Creation of the mailbox failed.\n"
2044 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
2045 "there."
2046 msgstr ""
2047 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
2048 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
2049
2050 #: src/mainwindow.c:1133
2051 msgid "Setting widgets..."
2052 msgstr "Ustawienia wid¿etów"
2053
2054 #: src/mainwindow.c:1334
2055 msgid "Get"
2056 msgstr "Odbierz"
2057
2058 #: src/mainwindow.c:1335
2059 msgid "Incorporate new mail"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: src/mainwindow.c:1340
2063 msgid "Get all"
2064 msgstr "Odbierz wsz."
2065
2066 #: src/mainwindow.c:1341
2067 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
2068 msgstr ""
2069
2070 #: src/mainwindow.c:1352
2071 msgid "Send queued message(s)"
2072 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶ci z kolejki"
2073
2074 #: src/mainwindow.c:1362 src/prefs_account.c:532 src/prefs_common.c:681
2075 msgid "Compose"
2076 msgstr "Utwórz"
2077
2078 #: src/mainwindow.c:1363
2079 msgid "Compose new message"
2080 msgstr "Utwórz now± wiadomo¶æ"
2081
2082 #: src/mainwindow.c:1370
2083 msgid "Reply"
2084 msgstr "Odpowiedz"
2085
2086 #: src/mainwindow.c:1371
2087 msgid "Reply to the message"
2088 msgstr "Odpowiedz na wiadomo¶æ"
2089
2090 #: src/mainwindow.c:1378
2091 msgid "Reply all"
2092 msgstr "Odp. na wsz."
2093
2094 #: src/mainwindow.c:1379
2095 msgid "Reply to all"
2096 msgstr "Odpowiedz na wszystkie"
2097
2098 #: src/mainwindow.c:1386
2099 msgid "Forward"
2100 msgstr "Przeka¿"
2101
2102 #: src/mainwindow.c:1387
2103 msgid "Forward the message"
2104 msgstr "Przeka¿ wiadomo¶æ dalej"
2105
2106 #: src/mainwindow.c:1398
2107 msgid "Delete the message"
2108 msgstr "Usuñ wiadomo¶æ"
2109
2110 #: src/mainwindow.c:1406
2111 msgid "Execute"
2112 msgstr "Wykonaj"
2113
2114 #: src/mainwindow.c:1407
2115 msgid "Execute marked process"
2116 msgstr "Wykonaj zaznaczony proces"
2117
2118 #: src/mainwindow.c:1415
2119 msgid "Next"
2120 msgstr "Nastêpna"
2121
2122 #: src/mainwindow.c:1416
2123 msgid "Next unread message"
2124 msgstr "Nastêpna nieprzeczytana wiadomo¶æ"
2125
2126 #: src/mainwindow.c:1426
2127 msgid "Prefs"
2128 msgstr "Preferencje"
2129
2130 #: src/mainwindow.c:1427
2131 msgid "Common preference"
2132 msgstr "Wspólne preferencje "
2133
2134 #: src/mainwindow.c:1434 src/progressdialog.c:52
2135 msgid "Account"
2136 msgstr "Konto"
2137
2138 #: src/mainwindow.c:1435
2139 msgid "Account setting"
2140 msgstr "Ustawienia konta"
2141
2142 #: src/mainwindow.c:1651 src/summaryview.c:2691
2143 msgid "Exit"
2144 msgstr "Koniec programu"
2145
2146 #: src/mainwindow.c:1651 src/summaryview.c:2691
2147 msgid "Exit this program?"
2148 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
2149
2150 #: src/mainwindow.c:1785
2151 msgid "Sending queued message failed."
2152 msgstr "Wys³anie wiadomo¶ci z kolejki nie powiod³o siê."
2153
2154 #: src/mainwindow.c:1916
2155 #, c-format
2156 msgid "forced charset: %s\n"
2157 msgstr "wymuszona strona kodowa: %s\n"
2158
2159 #: src/mbox.c:50 src/mbox.c:194
2160 msgid "can't write to temporary file\n"
2161 msgstr "nie mo¿na zapisaæ do pliku tymczasowego\n"
2162
2163 #: src/mbox.c:68
2164 #, c-format
2165 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2166 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s do %s...\n"
2167
2168 #: src/mbox.c:78
2169 msgid "can't read mbox file.\n"
2170 msgstr "nie mo¿na odczytaæ pliku mbox.\n"
2171
2172 #: src/mbox.c:85
2173 #, c-format
2174 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2175 msgstr "niepoprawny format mbox: %s\n"
2176
2177 #: src/mbox.c:92
2178 #, c-format
2179 msgid "malformed mbox: %s\n"
2180 msgstr "uszkodzona skrzynka: %s\n"
2181
2182 #: src/mbox.c:109
2183 msgid "can't open temporary file\n"
2184 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego\n"
2185
2186 #: src/mbox.c:159
2187 #, c-format
2188 msgid ""
2189 "unescaped From found:\n"
2190 "%s"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: src/mbox.c:226
2194 #, c-format
2195 msgid "%d messages found.\n"
2196 msgstr "%d wiadomo¶ci znaleziono.\n"
2197
2198 #: src/mbox.c:243
2199 #, c-format
2200 msgid "can't create lock file %s\n"
2201 msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku lock %s\n"
2202
2203 #: src/mbox.c:244
2204 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2205 msgstr "je¶li to mo¿liwe, u¿yj 'flock' zamiast 'file'.\n"
2206
2207 #: src/mbox.c:256
2208 #, c-format
2209 msgid "can't create %s\n"
2210 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s\n"
2211
2212 #: src/mbox.c:262
2213 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2214 msgstr "skrzynka w posiadaniu innego procesu, oczekiwanie...\n"
2215
2216 #: src/mbox.c:291
2217 #, c-format
2218 msgid "can't lock %s\n"
2219 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ %s\n"
2220
2221 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2222 msgid "invalid lock type\n"
2223 msgstr "nieprawid³owy typ blokady\n"
2224
2225 #: src/mbox.c:331
2226 #, c-format
2227 msgid "can't unlock %s\n"
2228 msgstr "nie mo¿na odblokowaæ %s\n"
2229
2230 #: src/mbox.c:362
2231 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2232 msgstr "nie mo¿na skróciæ do zera.\n"
2233
2234 #: src/mbox.c:383
2235 #, c-format
2236 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2237 msgstr "Eksportowanie wiadomo¶ci z %s do %s...\n"
2238
2239 #: src/messageview.c:67
2240 msgid "Creating message view...\n"
2241 msgstr "Tworzenie widoku wiadomo¶ci...\n"
2242
2243 #: src/mh.c:155
2244 #, c-format
2245 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2246 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ wiadomo¶ci  %s do %s\n"
2247
2248 #: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:330 src/mh.c:397
2249 msgid "Can't open mark file.\n"
2250 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku zaznaczeñ.\n"
2251
2252 #: src/mh.c:341 src/mh.c:415
2253 #, c-format
2254 msgid "%s already exists."
2255 msgstr "%s ju¿ istnieje"
2256
2257 #: src/mh.c:555
2258 #, c-format
2259 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2260 msgstr "Ostatni numer w katalogu %s = %d\n"
2261
2262 #: src/mh.c:754
2263 msgid "\tSearching uncached messages... "
2264 msgstr "\tWyszukiwanie niezapamiêtanych wiadomo¶ci... "
2265
2266 #: src/mh.c:809
2267 #, c-format
2268 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2269 msgstr "Znaleziono %d niezapamiêtanych wiadomo¶ci.\n"
2270
2271 #: src/mh.c:815
2272 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2273 msgstr "\tSortowanie niezapamiêtanych wiadomo¶ci w kolejno¶ci numerycznej... "
2274
2275 #: src/mimeview.c:113
2276 msgid "/_Open"
2277 msgstr "/_Otwórz"
2278
2279 #: src/mimeview.c:114
2280 msgid "/Open _with..."
2281 msgstr "/Otwórz _z..."
2282
2283 #: src/mimeview.c:115
2284 msgid "/_Display as text"
2285 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
2286
2287 #: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:324
2288 msgid "/_Save as..."
2289 msgstr "/Zapi_sz jako..."
2290
2291 #: src/mimeview.c:119
2292 msgid "/_Check signature"
2293 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
2294
2295 #: src/mimeview.c:139
2296 msgid "MIME Type"
2297 msgstr "Typ MIME "
2298
2299 #: src/mimeview.c:143
2300 msgid "Creating MIME view...\n"
2301 msgstr "Tworzenie widoku MIME...\n"
2302
2303 #: src/mimeview.c:244
2304 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2305 msgstr "Wybierz \"Sprawd¼ podpis\" by sprawdziæ"
2306
2307 #: src/mimeview.c:415
2308 msgid "Can't get the part of multipart message."
2309 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
2310
2311 #: src/mimeview.c:681 src/mimeview.c:729 src/mimeview.c:748 src/mimeview.c:771
2312 msgid "Can't save the part of multipart message."
2313 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
2314
2315 #: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2137
2316 msgid "Save as"
2317 msgstr "Zapisz jako"
2318
2319 #: src/mimeview.c:721 src/summaryview.c:2142
2320 msgid "Overwrite"
2321 msgstr "Nadpisz"
2322
2323 #: src/mimeview.c:722 src/summaryview.c:2143
2324 msgid "Overwrite existing file?"
2325 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
2326
2327 #: src/mimeview.c:776
2328 msgid "Open with"
2329 msgstr "Otwórz z"
2330
2331 #: src/mimeview.c:777
2332 #, c-format
2333 msgid ""
2334 "Enter the command line to open file:\n"
2335 "(`%s' will be replaced with file name)"
2336 msgstr ""
2337 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
2338 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
2339
2340 #: src/mimeview.c:829
2341 #, c-format
2342 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2343 msgstr "Niepoprawne polecenie podgl±du MIME: '%s'"
2344
2345 #: src/news.c:93
2346 #, c-format
2347 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2348 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
2349
2350 #: src/news.c:182
2351 #, c-format
2352 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2353 msgstr "Po³±czenie NNTP %s:%d zosta³o zerwane. Ponowne pod³±czanie...\n"
2354
2355 #: src/news.c:257
2356 #, c-format
2357 msgid "article %d has been already cached.\n"
2358 msgstr "artyku³ %d zosta³ ju¿ zapamiêtany.\n"
2359
2360 #: src/news.c:270
2361 #, c-format
2362 msgid "can't select group %s\n"
2363 msgstr "nie mo¿na wybraæ grupy: %s\n"
2364
2365 #: src/news.c:275
2366 #, c-format
2367 msgid "getting article %d...\n"
2368 msgstr "pobieranie artyku³u %d...\n"
2369
2370 #: src/news.c:280
2371 #, c-format
2372 msgid "can't read article %d\n"
2373 msgstr "nie mo¿na odczytaæ artyku³u %d\n"
2374
2375 #: src/news.c:325
2376 #, fuzzy
2377 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
2378 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
2379
2380 #: src/news.c:397
2381 msgid "can't post article.\n"
2382 msgstr "nie mo¿na wys³aæ artyku³u.\n"
2383
2384 #: src/news.c:421
2385 #, c-format
2386 msgid "can't retrieve article %d\n"
2387 msgstr "nie mo¿na odebraæ artyku³u %d\n"
2388
2389 #: src/news.c:491
2390 #, c-format
2391 msgid "can't set group: %s\n"
2392 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
2393
2394 #: src/news.c:498
2395 #, c-format
2396 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2397 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
2398
2399 #: src/news.c:507
2400 msgid "no new articles.\n"
2401 msgstr "brak nowych artyku³ów.\n"
2402
2403 #: src/news.c:520
2404 #, c-format
2405 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2406 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
2407
2408 #: src/news.c:523
2409 msgid "can't get xover\n"
2410 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
2411
2412 #: src/news.c:529
2413 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2414 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
2415
2416 #: src/news.c:537
2417 #, c-format
2418 msgid "invalid xover line: %s\n"
2419 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
2420
2421 #: src/news.c:555 src/news.c:580
2422 msgid "can't get xhdr\n"
2423 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
2424
2425 #: src/news.c:563 src/news.c:588
2426 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
2427 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
2428
2429 #: src/news.c:712
2430 #, c-format
2431 msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
2432 msgstr "\tUsuwanie zapamiêtanych artyku³ów 1 - %d ... "
2433
2434 #: src/news.c:741
2435 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2436 msgstr "\tUsuwanie wszystkich zapamiêtanych artyku³ów... "
2437
2438 #: src/nntp.c:52
2439 #, c-format
2440 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2441 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
2442
2443 #: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
2444 #, c-format
2445 msgid "protocol error: %s\n"
2446 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
2447
2448 #: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
2449 msgid "protocol error\n"
2450 msgstr "b³±d protoko³u\n"
2451
2452 #: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
2453 msgid "Error occurred while posting\n"
2454 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
2455
2456 #: src/passphrase.c:77
2457 msgid "Passphrase"
2458 msgstr "Has³o"
2459
2460 #: src/passphrase.c:240
2461 msgid "[no user id]"
2462 msgstr "[ brak identyfikatora ]"
2463
2464 #: src/passphrase.c:244
2465 #, c-format
2466 msgid ""
2467 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2468 "\n"
2469 "  %.*s  \n"
2470 "(%.*s)\n"
2471 msgstr ""
2472 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
2473 "\n"
2474 "  %.*s  \n"
2475 "(%.*s)\n"
2476
2477 #: src/passphrase.c:248
2478 msgid ""
2479 "Bad passphrase! Try again...\n"
2480 "\n"
2481 msgstr ""
2482 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
2483 "\n"
2484
2485 #: src/pop.c:98 src/pop.c:146
2486 #, fuzzy
2487 msgid "error occurred on authentication\n"
2488 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autoryzacji\n"
2489
2490 #: src/pop.c:118
2491 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2492 msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znaczika czasowego APOP\n"
2493
2494 #: src/pop.c:124
2495 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2496 msgstr "B³±d sk³adni przy znaczniku czasowym powitania\n"
2497
2498 #: src/pop.c:173 src/pop.c:214
2499 msgid "POP3 protocol error\n"
2500 msgstr "B³±d protoko³u POP3\n"
2501
2502 #: src/prefs.c:56
2503 msgid "Reading configuration...\n"
2504 msgstr "Odczytywanie konfiguracji...\n"
2505
2506 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2507 #, c-format
2508 msgid "Found %s\n"
2509 msgstr "Znaleziono: %s\n"
2510
2511 #: src/prefs.c:90
2512 msgid "Finished reading configuration.\n"
2513 msgstr "Ukoñczono czytanie konfiguracji.\n"
2514
2515 #: src/prefs.c:140 src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:393
2516 #: src/prefs_account.c:407 src/prefs_customheader.c:393
2517 #: src/prefs_customheader.c:439 src/prefs_display_header.c:426
2518 #: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
2519 #: src/prefs_filter.c:542
2520 msgid "failed to write configuration to file\n"
2521 msgstr "b³±d podczas zapisu konfiguracji do pliku\n"
2522
2523 #: src/prefs.c:216
2524 msgid "Configuration is saved.\n"
2525 msgstr "Konfiguracja zapisana.\n"
2526
2527 #: src/prefs.c:469
2528 msgid "Apply"
2529 msgstr "Zastosuj"
2530
2531 #: src/prefs_account.c:438
2532 msgid "Opening account preferences window...\n"
2533 msgstr "Otwieranie okna preferencji konta...\n"
2534
2535 #: src/prefs_account.c:465
2536 #, c-format
2537 msgid "Account%d"
2538 msgstr "Konto%d"
2539
2540 #: src/prefs_account.c:478
2541 msgid "Preferences for new account"
2542 msgstr "Preferencje nowego konta"
2543
2544 #: src/prefs_account.c:483
2545 msgid "Preferences for each account"
2546 msgstr "Preferencje dla ka¿dego konta"
2547
2548 #: src/prefs_account.c:506
2549 msgid "Creating account preferences window...\n"
2550 msgstr "Tworzenie okna preferencji okna...\n"
2551
2552 #: src/prefs_account.c:526
2553 msgid "Basic"
2554 msgstr "Podstawowe"
2555
2556 #: src/prefs_account.c:528 src/prefs_common.c:677
2557 msgid "Receive"
2558 msgstr "Odbieranie"
2559
2560 #: src/prefs_account.c:535 src/prefs_common.c:688
2561 msgid "Privacy"
2562 msgstr "Prywatno¶æ"
2563
2564 #: src/prefs_account.c:538
2565 msgid "Advanced"
2566 msgstr "Zaawansowane"
2567
2568 #: src/prefs_account.c:592
2569 msgid "Name of this account"
2570 msgstr "Nazwa tego konta"
2571
2572 #: src/prefs_account.c:601
2573 msgid "Usually used"
2574 msgstr "Najczê¶ciej u¿ywane"
2575
2576 #: src/prefs_account.c:605
2577 msgid "Personal information"
2578 msgstr "Informacje osobiste"
2579
2580 #: src/prefs_account.c:614
2581 msgid "Full name"
2582 msgstr "Pe³na nazwa"
2583
2584 #: src/prefs_account.c:620
2585 msgid "Mail address"
2586 msgstr "Adres e-mail"
2587
2588 #: src/prefs_account.c:626
2589 msgid "Organization"
2590 msgstr "Organizacja"
2591
2592 #: src/prefs_account.c:650
2593 msgid "Server information"
2594 msgstr "Informacje o serwerze"
2595
2596 #: src/prefs_account.c:671
2597 msgid "POP3 (normal)"
2598 msgstr "POP3 (normalny)"
2599
2600 #: src/prefs_account.c:673
2601 msgid "POP3 (APOP auth)"
2602 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
2603
2604 #: src/prefs_account.c:675 src/prefs_account.c:836
2605 msgid "IMAP4"
2606 msgstr "IMAP4"
2607
2608 #: src/prefs_account.c:677
2609 msgid "News (NNTP)"
2610 msgstr "News (NNTP)"
2611
2612 #: src/prefs_account.c:679
2613 msgid "None (local)"
2614 msgstr "¯aden (lokalnie)"
2615
2616 #: src/prefs_account.c:701
2617 msgid "This server requires authentication"
2618 msgstr "Ten serwer wymaga autoryzacji"
2619
2620 #: src/prefs_account.c:740
2621 msgid "News server"
2622 msgstr "Serwer news"
2623
2624 #: src/prefs_account.c:746
2625 msgid "Server for receiving"
2626 msgstr "Serwer dla odbioru"
2627
2628 #: src/prefs_account.c:752
2629 msgid "SMTP server (send)"
2630 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
2631
2632 #: src/prefs_account.c:759
2633 msgid "User ID"
2634 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
2635
2636 #: src/prefs_account.c:765
2637 msgid "Password"
2638 msgstr "Has³o"
2639
2640 #: src/prefs_account.c:819
2641 msgid "POP3"
2642 msgstr "POP3"
2643
2644 #: src/prefs_account.c:827
2645 msgid "Remove messages on server when received"
2646 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
2647
2648 #: src/prefs_account.c:829
2649 msgid "Download all messages on server"
2650 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
2651
2652 #: src/prefs_account.c:832
2653 msgid "`Get all' checks for new mail on this account"
2654 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza pocztê dla tego konta"
2655
2656 #: src/prefs_account.c:834
2657 msgid "Filter messages on receiving"
2658 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
2659
2660 #: src/prefs_account.c:847
2661 msgid "IMAP server directory"
2662 msgstr "Katalog serwera IMAP4."
2663
2664 #: src/prefs_account.c:893 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
2665 msgid "Header"
2666 msgstr "Nag³ówek"
2667
2668 #: src/prefs_account.c:900
2669 msgid "Add Date header field"
2670 msgstr "Dodaj pole Data do nag³ówka"
2671
2672 #: src/prefs_account.c:901
2673 msgid "Generate Message-ID"
2674 msgstr "Generuj Message-ID"
2675
2676 #: src/prefs_account.c:908
2677 msgid "Add user-defined header"
2678 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
2679
2680 #: src/prefs_account.c:910 src/prefs_common.c:1332 src/prefs_common.c:1357
2681 msgid " Edit... "
2682 msgstr "Edycja..."
2683
2684 #: src/prefs_account.c:920
2685 msgid "Automatically set following addresses"
2686 msgstr "Automatycznie ustaw nastêpuj±ce adresy"
2687
2688 #: src/prefs_account.c:929
2689 msgid "Cc"
2690 msgstr "Kopia"
2691
2692 #: src/prefs_account.c:942
2693 msgid "Bcc"
2694 msgstr "Ukryta kopia"
2695
2696 #: src/prefs_account.c:955
2697 msgid "Reply-To"
2698 msgstr "Adres zwrotny"
2699
2700 #: src/prefs_account.c:968
2701 msgid "Authentication"
2702 msgstr "Autentykacja"
2703
2704 #: src/prefs_account.c:976
2705 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2706 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
2707
2708 #: src/prefs_account.c:978
2709 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2710 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
2711
2712 #: src/prefs_account.c:1012
2713 msgid "Signature file"
2714 msgstr "Plik podpisu"
2715
2716 #: src/prefs_account.c:1041
2717 msgid "Sign key"
2718 msgstr "Klucz"
2719
2720 #: src/prefs_account.c:1049
2721 msgid "Use default GnuPG key"
2722 msgstr "U¿yj standardowego klucza GnuPG"
2723
2724 #: src/prefs_account.c:1058
2725 msgid "Select key by your email address"
2726 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
2727
2728 #: src/prefs_account.c:1067
2729 msgid "Specify key manually"
2730 msgstr "Okre¶l klucz rêcznie"
2731
2732 #: src/prefs_account.c:1083
2733 msgid "User or key ID:"
2734 msgstr "U¿ytkownik lub klucz ID:"
2735
2736 #: src/prefs_account.c:1145
2737 msgid "Specify SMTP port"
2738 msgstr "Okre¶l port SMTP"
2739
2740 #: src/prefs_account.c:1151
2741 msgid "Specify POP3 port"
2742 msgstr "Okre¶l port POP3"
2743
2744 #: src/prefs_account.c:1157
2745 msgid "Specify IMAP4 port"
2746 msgstr "Okre¶l port IMAP4"
2747
2748 #: src/prefs_account.c:1163
2749 msgid "Specify NNTP port"
2750 msgstr "Okre¶l port NNTP"
2751
2752 #: src/prefs_account.c:1168
2753 msgid "Specify domain name"
2754 msgstr "Okre¶l nazwê domeny"
2755
2756 #: src/prefs_account.c:1225
2757 msgid "Mail address is not entered."
2758 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
2759
2760 #: src/prefs_account.c:1230
2761 msgid "SMTP server is not entered."
2762 msgstr "Nie okre¶lono serwera SMTP."
2763
2764 #: src/prefs_account.c:1235
2765 msgid "User ID is not entered."
2766 msgstr "Nie okre¶lono ID u¿ytkownika."
2767
2768 #: src/prefs_account.c:1240
2769 msgid "POP3 server is not entered."
2770 msgstr "Nie okre¶lono serwera POP3."
2771
2772 #: src/prefs_account.c:1245
2773 msgid "IMAP4 server is not entered."
2774 msgstr "Nie okre¶lono serwera IMAP4."
2775
2776 #: src/prefs_account.c:1250
2777 msgid "NNTP server is not entered."
2778 msgstr "Nie okre¶lono serwera NNTP."
2779
2780 #: src/prefs_common.c:655
2781 msgid "Creating common preferences window...\n"
2782 msgstr "Tworzenie okna preferencji...\n"
2783
2784 #: src/prefs_common.c:659
2785 msgid "Common Preferences"
2786 msgstr "Preferencje"
2787
2788 #: src/prefs_common.c:683
2789 msgid "Display"
2790 msgstr "Wy¶wietlanie"
2791
2792 #: src/prefs_common.c:685
2793 msgid "Message"
2794 msgstr "Wiadomo¶æ"
2795
2796 #: src/prefs_common.c:691
2797 msgid "Interface"
2798 msgstr "Interfejs"
2799
2800 #: src/prefs_common.c:693 src/select-keys.c:324
2801 msgid "Other"
2802 msgstr "Inne"
2803
2804 #: src/prefs_common.c:734 src/prefs_common.c:895
2805 msgid "External program"
2806 msgstr "Program zewnêtrzny"
2807
2808 #: src/prefs_common.c:743
2809 msgid "Use external program for incorporation"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: src/prefs_common.c:750 src/prefs_common.c:912
2813 msgid "Program path"
2814 msgstr "¦cie¿ka do programu"
2815
2816 #: src/prefs_common.c:762
2817 msgid "Local spool"
2818 msgstr "Lokalny Spool"
2819
2820 #: src/prefs_common.c:773
2821 msgid "Incorporate from spool"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: src/prefs_common.c:775
2825 msgid "Filter on incorporation"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: src/prefs_common.c:783
2829 msgid "Spool directory"
2830 msgstr "Katalog Spool"
2831
2832 #: src/prefs_common.c:801
2833 msgid "Auto-check new mail"
2834 msgstr "Automatycznie sprawdzaj pocztê"
2835
2836 #: src/prefs_common.c:803
2837 msgid "each"
2838 msgstr "ka¿da(e)"
2839
2840 #: src/prefs_common.c:815
2841 msgid "minute(s)"
2842 msgstr "minuta(y)"
2843
2844 #: src/prefs_common.c:824
2845 msgid "Check new mail on startup"
2846 msgstr "Sprawd¼ pocztê przy starcie"
2847
2848 #: src/prefs_common.c:826
2849 msgid "Update all local folders after incorporation"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: src/prefs_common.c:828
2853 msgid "News"
2854 msgstr "News"
2855
2856 #: src/prefs_common.c:836
2857 msgid ""
2858 "Maximum article number to download\n"
2859 "(unlimited if 0 is specified)"
2860 msgstr ""
2861 "Maksymalna liczba artyku³ów do odebrania\n"
2862 "(bez ograniczeñ - 0)"
2863
2864 #: src/prefs_common.c:905
2865 msgid "Use external program for sending"
2866 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do wysy³ania"
2867
2868 #: src/prefs_common.c:929
2869 msgid "Save sent messages to outbox"
2870 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci do Poczta wys³ana"
2871
2872 #: src/prefs_common.c:931
2873 msgid "Queue messages that fail to send"
2874 msgstr "Kolejkuj wiadomo¶ci których nie da³o siê wys³aæ"
2875
2876 #: src/prefs_common.c:937
2877 msgid "Outgoing codeset"
2878 msgstr "Strona kodowa dla wychodz±cych"
2879
2880 #: src/prefs_common.c:952
2881 msgid "Automatic (Recommended)"
2882 msgstr "Automatycznie (Zalecane)"
2883
2884 #: src/prefs_common.c:953
2885 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2886 msgstr "7 bitów ascii (US-ASCII)"
2887
2888 #: src/prefs_common.c:955
2889 msgid "Unicode (UTF-8)"
2890 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2891
2892 #: src/prefs_common.c:957
2893 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2894 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
2895
2896 #: src/prefs_common.c:958
2897 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2898 msgstr "Europa ¦odkowa (ISO-8859-2)"
2899
2900 #: src/prefs_common.c:959
2901 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2902 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
2903
2904 #: src/prefs_common.c:960
2905 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2906 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-4)"
2907
2908 #: src/prefs_common.c:961
2909 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2910 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
2911
2912 #: src/prefs_common.c:962
2913 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2914 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
2915
2916 #: src/prefs_common.c:964
2917 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2918 msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
2919
2920 #: src/prefs_common.c:966
2921 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2922 msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
2923
2924 #: src/prefs_common.c:968
2925 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2926 msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
2927
2928 #: src/prefs_common.c:969
2929 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2930 msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
2931
2932 #: src/prefs_common.c:971
2933 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2934 msgstr "Japonia (ISO-2022-JP)"
2935
2936 #: src/prefs_common.c:973
2937 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2938 msgstr "Japonia (EUC-JP)"
2939
2940 #: src/prefs_common.c:974
2941 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2942 msgstr "Japonia (Shift_JIS)"
2943
2944 #: src/prefs_common.c:976
2945 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2946 msgstr "Uproszczony Chiny (GB2312)"
2947
2948 #: src/prefs_common.c:977
2949 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2950 msgstr "Tradycyjny Chiny (Big5)"
2951
2952 #: src/prefs_common.c:979
2953 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2954 msgstr "Tradycyjny Chiny (EUC-TW)"
2955
2956 #: src/prefs_common.c:980
2957 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2958 msgstr "Chiny (ISO-2022-CN)"
2959
2960 #: src/prefs_common.c:982
2961 msgid "Korean (EUC-KR)"
2962 msgstr "Korea (EUC-KR)"
2963
2964 #: src/prefs_common.c:1032
2965 msgid "Quotation"
2966 msgstr "Cytowanie"
2967
2968 #: src/prefs_common.c:1040
2969 msgid "Quote message when replying"
2970 msgstr "Cytuj wiadomo¶æ przy odpowiedzi"
2971
2972 #: src/prefs_common.c:1046
2973 msgid "Quotation mark"
2974 msgstr "Znak cytowania"
2975
2976 #: src/prefs_common.c:1059
2977 msgid "Quotation format:"
2978 msgstr "Format cytatu:"
2979
2980 #: src/prefs_common.c:1064
2981 msgid " Description of symbols "
2982 msgstr " Opis symboli "
2983
2984 #: src/prefs_common.c:1096
2985 msgid "Signature separator"
2986 msgstr "Oddzielenie podpisu"
2987
2988 #: src/prefs_common.c:1105
2989 #, fuzzy
2990 msgid "Insert automatically"
2991 msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
2992
2993 #: src/prefs_common.c:1112
2994 #, fuzzy
2995 msgid "Automatically select account for replies"
2996 msgstr "Automatycznie ustaw nastêpuj±ce adresy"
2997
2998 #: src/prefs_common.c:1120
2999 msgid "Wrap messages at"
3000 msgstr "Dziel wiadomo¶æ przy"
3001
3002 #: src/prefs_common.c:1132
3003 msgid "characters"
3004 msgstr "znakach"
3005
3006 #: src/prefs_common.c:1140
3007 msgid "Wrap quotation"
3008 msgstr "Dziel cytat"
3009
3010 #: src/prefs_common.c:1142
3011 msgid "Wrap before sending"
3012 msgstr "Dziel przed wys³aniem"
3013
3014 #: src/prefs_common.c:1186
3015 msgid "Font"
3016 msgstr "Font"
3017
3018 #: src/prefs_common.c:1195
3019 msgid "Text"
3020 msgstr "Tekst"
3021
3022 #: src/prefs_common.c:1218
3023 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
3024 msgstr "T³umacz nazwê nag³ówka (jak np. 'Od:', 'Temat:')"
3025
3026 #: src/prefs_common.c:1221
3027 msgid "Display unread number next to folder name"
3028 msgstr ""
3029
3030 #. ---- Summary ----
3031 #: src/prefs_common.c:1225
3032 msgid "Summary View"
3033 msgstr "Widok ³±czny :)"
3034
3035 #: src/prefs_common.c:1234
3036 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
3037 msgstr "Wy¶wietl odbiorcê w kolumnie `Od` je¶li jeste¶ nadawc±"
3038
3039 #: src/prefs_common.c:1236
3040 msgid "Enable horizontal scroll bar"
3041 msgstr "Za³±cz poziomy pasek przewijania"
3042
3043 #: src/prefs_common.c:1238
3044 msgid "Expand threads"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: src/prefs_common.c:1241
3048 msgid "Display unread messages with bold font"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: src/prefs_common.c:1247 src/prefs_common.c:1927 src/prefs_common.c:1965
3052 msgid "Date format"
3053 msgstr "Format daty"
3054
3055 #: src/prefs_common.c:1271
3056 msgid " Set display item of summary... "
3057 msgstr " Ustaw element wy¶wietlania podsumowania... "
3058
3059 #: src/prefs_common.c:1327
3060 msgid "Enable coloration of message"
3061 msgstr "W³±cz kolorowanie wiadomo¶ci"
3062
3063 #: src/prefs_common.c:1346
3064 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
3065 msgstr "Wy¶wietlaj 2-bajtowo alfabet i 1-bajtowo znaki numeryczne"
3066
3067 #: src/prefs_common.c:1348
3068 msgid "Display header pane above message view"
3069 msgstr "Wy¶wietl panel nag³ówków powy¿ej okna wiadomo¶ci"
3070
3071 #: src/prefs_common.c:1355
3072 msgid "Display short headers on message view"
3073 msgstr "Pokazuj krótkie nag³ówki w widoku wiadomo¶ci"
3074
3075 #: src/prefs_common.c:1375
3076 msgid "Line space"
3077 msgstr "Interlinia"
3078
3079 #: src/prefs_common.c:1389 src/prefs_common.c:1429
3080 msgid "pixel(s)"
3081 msgstr "piksel(e)"
3082
3083 #: src/prefs_common.c:1394
3084 msgid "Leave space on head"
3085 msgstr "Zostaw miejsce w nag³ówku "
3086
3087 #: src/prefs_common.c:1396
3088 msgid "Scroll"
3089 msgstr "Przewijanie"
3090
3091 #: src/prefs_common.c:1403
3092 msgid "Half page"
3093 msgstr "Pó³ strony"
3094
3095 #: src/prefs_common.c:1409
3096 msgid "Smooth scroll"
3097 msgstr "Wyg³adzone przewijanie"
3098
3099 #: src/prefs_common.c:1415
3100 msgid "Step"
3101 msgstr "Krok"
3102
3103 #: src/prefs_common.c:1476
3104 msgid "Encrypt message by default"
3105 msgstr "Standardowo szyfruj wiadomo¶æ"
3106
3107 #: src/prefs_common.c:1479
3108 msgid "Sign message by default"
3109 msgstr "Standardowo podpisz wiadomo¶æ"
3110
3111 #: src/prefs_common.c:1482
3112 msgid "Automatically check signatures"
3113 msgstr "Automatycznie sprawd¼ podpisy"
3114
3115 #: src/prefs_common.c:1485
3116 msgid "Show signature check result in a popup window"
3117 msgstr "Poka¿ wynik sprawdzania podpisu w wyskakuj±cym oknie"
3118
3119 #: src/prefs_common.c:1489
3120 msgid "Grab input while entering a passphrase"
3121 msgstr "Przechwyæ wej¶cie podczas wprowadzania has³a"
3122
3123 #: src/prefs_common.c:1494
3124 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
3125 msgstr "Je¶li GnuPG nie dzia³a wy¶wietl ostrze¿enie przy starcie"
3126
3127 #. create default signkey box
3128 #: src/prefs_common.c:1501
3129 msgid "Default Sign Key"
3130 msgstr "Standardowy Sign Key"
3131
3132 #: src/prefs_common.c:1606
3133 msgid "Open first unread message when entering a folder"
3134 msgstr ""
3135 "Podczas wchodzenia do katalogu otwórz pierwsz± nieprzeczytan± wiadomo¶æ"
3136
3137 #: src/prefs_common.c:1610
3138 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
3139 msgstr "Id¼ do Poczty przychodz±cej po odbiorze poczty"
3140
3141 #: src/prefs_common.c:1618
3142 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3143 msgstr "Wykonaj natychmiastowo podczas przenoszenia lub kasowania wiadomo¶ci"
3144
3145 #: src/prefs_common.c:1625
3146 msgid ""
3147 "(Messages will be just marked till execution\n"
3148 " if this is turned off)"
3149 msgstr ""
3150 "(Wiadomo¶ci pozostan± zaznaczone do wykonania\n"
3151 " gdy jest wy³±czone)"
3152
3153 #: src/prefs_common.c:1639
3154 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3155 msgstr "Dodaj adres do docelowego po dwukrotnym klikniêciu"
3156
3157 #: src/prefs_common.c:1641
3158 msgid "On exit"
3159 msgstr "Podczas wyj¶cia"
3160
3161 #: src/prefs_common.c:1649
3162 msgid "Confirm on exit"
3163 msgstr "Potwierd¼ wyj¶cie"
3164
3165 #: src/prefs_common.c:1656
3166 msgid "Empty trash on exit"
3167 msgstr "Opró¿nij ¶mietnik przy wyj¶ciu"
3168
3169 #: src/prefs_common.c:1658
3170 msgid "Ask before emptying"
3171 msgstr "Zapytaj przed opró¿nieniem"
3172
3173 #: src/prefs_common.c:1662
3174 msgid "Warn if there are queued messages"
3175 msgstr "Ostrzegaj je¶li s± wiadomo¶ci w kolejce"
3176
3177 #: src/prefs_common.c:1699
3178 #, c-format
3179 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3180 msgstr "Zewnêtrzna przegl±darka WWW (%s bêdzie zast±pione URI)"
3181
3182 #: src/prefs_common.c:1706 src/prefs_common.c:1731 src/prefs_common.c:1747
3183 msgid "Command"
3184 msgstr "Polecenie"
3185
3186 #: src/prefs_common.c:1724
3187 #, c-format
3188 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3189 msgstr "Drukowanie (%s zostanie zast±pione nazw± pliku)"
3190
3191 #: src/prefs_common.c:1740
3192 #, c-format
3193 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3194 msgstr "Zewnêtrzny edytor (%s zostanie zast±pione nazw± pliku)"
3195
3196 #: src/prefs_common.c:1897
3197 msgid "the full abbreviated weekday name"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: src/prefs_common.c:1898
3201 msgid "the full weekday name"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: src/prefs_common.c:1899
3205 msgid "the abbreviated month name"
3206 msgstr ""
3207
3208 #: src/prefs_common.c:1900
3209 msgid "the full month name"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: src/prefs_common.c:1901
3213 msgid "the preferred date and time for the current locale"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: src/prefs_common.c:1902
3217 msgid "the century number (year/100)"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: src/prefs_common.c:1903
3221 msgid "the day of the month as a decimal number"
3222 msgstr ""
3223
3224 #: src/prefs_common.c:1904
3225 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: src/prefs_common.c:1905
3229 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: src/prefs_common.c:1906
3233 msgid "the day of the year as a decimal number"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: src/prefs_common.c:1907
3237 msgid "the month as a decimal number"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: src/prefs_common.c:1908
3241 msgid "the minute as a decimal number"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: src/prefs_common.c:1909
3245 msgid "either AM or PM"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: src/prefs_common.c:1910
3249 msgid "the second as a decimal number"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: src/prefs_common.c:1911
3253 msgid "the day of the week as a decimal number"
3254 msgstr ""
3255
3256 #: src/prefs_common.c:1912
3257 msgid "the preferred date for the current locale"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: src/prefs_common.c:1913
3261 msgid "the last two digits of a year"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: src/prefs_common.c:1914
3265 msgid "the year as a decimal number"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: src/prefs_common.c:1915
3269 msgid "the time zone or name or abbreviation"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: src/prefs_common.c:1942
3273 #, fuzzy
3274 msgid "Specifier"
3275 msgstr "Wybierz plik"
3276
3277 #: src/prefs_common.c:1943
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Description"
3280 msgstr "Przeznaczenie"
3281
3282 #: src/prefs_common.c:1982
3283 msgid "Example"
3284 msgstr ""
3285
3286 #: src/prefs_common.c:2069
3287 msgid "Set message colors"
3288 msgstr "Ustaw kolor wiadomo¶ci"
3289
3290 #: src/prefs_common.c:2077
3291 msgid "Colors"
3292 msgstr "Kolory"
3293
3294 #: src/prefs_common.c:2111
3295 msgid "Quoted Text - First Level"
3296 msgstr "Cytowany tekst - poziom pierwszy"
3297
3298 #: src/prefs_common.c:2117
3299 msgid "Quoted Text - Second Level"
3300 msgstr "Cytowany tekst - poziom drugi"
3301
3302 #: src/prefs_common.c:2123
3303 msgid "Quoted Text - Third Level"
3304 msgstr "Cytowany tekst - poziom trzeci"
3305
3306 #: src/prefs_common.c:2129
3307 msgid "URI link"
3308 msgstr "£±cze URI"
3309
3310 #: src/prefs_common.c:2136
3311 msgid "Recycle quote colors"
3312 msgstr "Powtarzaj kolory cytowania"
3313
3314 #: src/prefs_common.c:2198
3315 msgid "Pick color for quotation level 1"
3316 msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu cytowania"
3317
3318 #: src/prefs_common.c:2201
3319 msgid "Pick color for quotation level 2"
3320 msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu cytowania"
3321
3322 #: src/prefs_common.c:2204
3323 msgid "Pick color for quotation level 3"
3324 msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
3325
3326 #: src/prefs_common.c:2207
3327 msgid "Pick color for URI"
3328 msgstr "Wybierz kolor dla URI"
3329
3330 #: src/prefs_common.c:2342
3331 msgid "Description of symbols"
3332 msgstr "Opis symboli"
3333
3334 #: src/prefs_common.c:2370
3335 #, fuzzy, c-format
3336 msgid ""
3337 "Date\n"
3338 "From\n"
3339 "Full Name of Sender\n"
3340 "First Name of Sender\n"
3341 "Initial of Sender\n"
3342 "Subject\n"
3343 "To\n"
3344 "Cc\n"
3345 "Message-ID\n"
3346 "%"
3347 msgstr ""
3348 "Data\n"
3349 "Od\n"
3350 "Pe³na nazwa nadawcy\n"
3351 "Nazwisko nadawcy\n"
3352 "Inicja³ nadawcy\n"
3353 "Temat\n"
3354 "Do\n"
3355 "Message-ID\n"
3356 "%"
3357
3358 #: src/prefs_common.c:2474
3359 msgid "Set display item"
3360 msgstr "Ustaw element wy¶wietlania"
3361
3362 #: src/prefs_common.c:2491
3363 msgid "Mark"
3364 msgstr "Zaznacz"
3365
3366 #: src/prefs_common.c:2493
3367 msgid "MIME"
3368 msgstr "MIME"
3369
3370 #: src/prefs_common.c:2494
3371 msgid "Number"
3372 msgstr "Numer"
3373
3374 #: src/prefs_common.c:2496 src/summaryview.c:364
3375 msgid "Date"
3376 msgstr "Data"
3377
3378 #: src/prefs_common.c:2497 src/summaryview.c:365
3379 msgid "From"
3380 msgstr "Od"
3381
3382 #: src/prefs_common.c:2498 src/summaryview.c:366
3383 msgid "Subject"
3384 msgstr "Temat"
3385
3386 #: src/prefs_common.c:2551
3387 msgid "Font selection"
3388 msgstr "Wybór fontu"
3389
3390 #: src/prefs_customheader.c:148
3391 msgid "Custom headers"
3392 msgstr "Nag³ówki u¿ytkownika"
3393
3394 #: src/prefs_customheader.c:150
3395 msgid "Creating custom header setting window...\n"
3396 msgstr "Tworzenie okna ustawieñ nag³ówka u¿ytkownika...\n"
3397
3398 #: src/prefs_customheader.c:168
3399 msgid "Custom header setting"
3400 msgstr "Ustawienia nag³ówka u¿ytkownika"
3401
3402 #: src/prefs_customheader.c:213
3403 msgid "Value"
3404 msgstr "Warto¶æ"
3405
3406 #: src/prefs_customheader.c:322
3407 msgid "Reading custom header configuration...\n"
3408 msgstr "Odczytywanie konfiguracji nag³ówka u¿ytkownika...\n"
3409
3410 #: src/prefs_customheader.c:367
3411 msgid "Writing custom header configuration...\n"
3412 msgstr "Zapisywanie konfiguracji nag³ówka u¿ytkownika...\n"
3413
3414 #: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:542
3415 #: src/prefs_filter.c:613
3416 msgid "Header name is not set."
3417 msgstr "Brak nazwy nag³ówka."
3418
3419 #: src/prefs_customheader.c:546
3420 msgid "Delete header"
3421 msgstr "Usuñ nag³ówek"
3422
3423 #: src/prefs_customheader.c:547
3424 msgid "Do you really want to delete this header?"
3425 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten nag³ówek?"
3426
3427 #: src/prefs_display_header.c:187
3428 msgid "Creating display header setting window...\n"
3429 msgstr "Tworzenie okna ustawieñ wy¶wietlania nag³ówka\n"
3430
3431 #: src/prefs_display_header.c:210
3432 msgid "Display header setting"
3433 msgstr "Ustawienia wy¶wietlania nag³ówka"
3434
3435 #: src/prefs_display_header.c:237
3436 msgid "Header name"
3437 msgstr "Nazwa nag³ówka"
3438
3439 #: src/prefs_display_header.c:269
3440 msgid "Displayed Headers"
3441 msgstr "Wy¶wietlone nag³ówki "
3442
3443 #: src/prefs_display_header.c:327
3444 msgid "Hidden headers"
3445 msgstr "Ukryte nag³ówki"
3446
3447 #: src/prefs_display_header.c:357
3448 msgid "Show all unspecified headers"
3449 msgstr "Poka¿ wszystkie nieokre¶lone nag³ówki"
3450
3451 #: src/prefs_display_header.c:382
3452 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3453 msgstr "Odczytywanie konfiguracji wy¶wietlania nag³ówków...\n"
3454
3455 #: src/prefs_display_header.c:420
3456 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3457 msgstr "Zapisywanie konfiguracji wy¶wietlania nag³ówków...\n"
3458
3459 #: src/prefs_display_header.c:552
3460 msgid "This header is already in the list."
3461 msgstr "Taki nag³ówek ju¿ wystêpuje."
3462
3463 #: src/prefs_filter.c:184
3464 msgid "Registered rules"
3465 msgstr "Zarejestrowane regu³y"
3466
3467 #: src/prefs_filter.c:186
3468 msgid "Creating filter setting window...\n"
3469 msgstr "Tworzenie okna ustawieñ fitra...\n"
3470
3471 #: src/prefs_filter.c:205
3472 msgid "Filter setting"
3473 msgstr "UStawienia filtra"
3474
3475 #: src/prefs_filter.c:228
3476 msgid "Operator"
3477 msgstr "Operator"
3478
3479 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3480 #: src/prefs_filter.c:777
3481 msgid "(none)"
3482 msgstr "(¿aden)"
3483
3484 #: src/prefs_filter.c:272
3485 msgid "Keyword"
3486 msgstr "S³owo kluczowe"
3487
3488 #: src/prefs_filter.c:293
3489 msgid "Predicate"
3490 msgstr "Orzecznik"
3491
3492 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3493 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3494 msgid "contains"
3495 msgstr "zawiera"
3496
3497 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3498 #: src/prefs_filter.c:785
3499 msgid "not contain"
3500 msgstr "nie zawiera"
3501
3502 #: src/prefs_filter.c:332
3503 msgid "Destination"
3504 msgstr "Przeznaczenie"
3505
3506 #: src/prefs_filter.c:356
3507 msgid "Use regex"
3508 msgstr "U¿yj wyra¿enia regularnego"
3509
3510 #: src/prefs_filter.c:360
3511 msgid "Don't receive"
3512 msgstr "Nie odbieraj"
3513
3514 #: src/prefs_filter.c:385
3515 msgid "Register"
3516 msgstr "Rejestruj"
3517
3518 #: src/prefs_filter.c:391
3519 msgid " Substitute "
3520 msgstr " Zast±p "
3521
3522 #: src/prefs_filter.c:478
3523 msgid "Reading filter configuration...\n"
3524 msgstr "Odczytywanie ustawieñ filtra...\n"
3525
3526 #: src/prefs_filter.c:514
3527 msgid "Writing filter configuration...\n"
3528 msgstr "Zapisywanie ustawieñ filtra...\n"
3529
3530 #: src/prefs_filter.c:557
3531 msgid "(New)"
3532 msgstr "(Nowy)"
3533
3534 #: src/prefs_filter.c:608
3535 msgid "Destination is not set."
3536 msgstr "Nie okre¶lone Przeznaczenie."
3537
3538 #: src/prefs_filter.c:719
3539 msgid "Delete rule"
3540 msgstr "Usuñ regu³ê"
3541
3542 #: src/prefs_filter.c:720
3543 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3544 msgstr "Naprawdê chcesz usun±æ tê regu³ê?"
3545
3546 #: src/procmime.c:687
3547 msgid "Code conversion failed.\n"
3548 msgstr "B³±d konwersji kodu.\n"
3549
3550 #: src/procmsg.c:137 src/procmsg.c:153
3551 msgid "Cache data is corrupted\n"
3552 msgstr "Zapamiêtane dane s± uszkodzone\n"
3553
3554 #: src/procmsg.c:202
3555 msgid "\tNo cache file\n"
3556 msgstr "\tBrak pliku cache\n"
3557
3558 #: src/procmsg.c:209
3559 msgid "\tReading summary cache..."
3560 msgstr "\tOdczytywanie podsumowania cache..."
3561
3562 #: src/procmsg.c:214
3563 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3564 msgstr "Rózne wersje cache, odrzucenie.\n"
3565
3566 #: src/procmsg.c:280
3567 msgid "\tMarking the messages..."
3568 msgstr "\tZaznaczanie wiadomo¶ci..."
3569
3570 #: src/procmsg.c:321
3571 #, c-format
3572 msgid "\t%d new message(s)\n"
3573 msgstr "\t%d nowe wiadomo¶ci\n"
3574
3575 #: src/procmsg.c:455
3576 msgid "Mark file not found.\n"
3577 msgstr "Nie znaleziono pliku zaznaczeñ.\n"
3578
3579 #: src/procmsg.c:457
3580 #, c-format
3581 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3582 msgstr "Ró¿na wersja zaznaczeñ (%d != %d). Odrzucam.\n"
3583
3584 #: src/procmsg.c:473
3585 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3586 msgstr "Nie mogê otworzyæ pliku zaznaczeñ dla do³±czania.\n"
3587
3588 #: src/procmsg.c:478
3589 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3590 msgstr "Nie moge otworzyæ pliku zaznaczeñ dla zapisu.\n"
3591
3592 #: src/procmsg.c:661
3593 msgid "Sending queued message failed.\n"
3594 msgstr "B³±d wysy³ania wiadomo¶ci z kolejki.\n"
3595
3596 #: src/procmsg.c:718
3597 #, c-format
3598 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3599 msgstr "B³êdna linia polecenia wydruku: '%s'\n"
3600
3601 #: src/progressdialog.c:53
3602 msgid "Status"
3603 msgstr "Stan"
3604
3605 #: src/progressdialog.c:55
3606 msgid "Creating progress dialog...\n"
3607 msgstr "Tworzenie dialogu postêpu...\n"
3608
3609 #: src/recv.c:112
3610 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3611 msgstr "b³±d podczas odbierania danych.\n"
3612
3613 #: src/recv.c:152 src/recv.c:191 src/recv.c:207
3614 msgid "Can't write to file.\n"
3615 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku.\n"
3616
3617 #: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
3618 msgid "Oops: Signature not verified"
3619 msgstr "Oops: Podpis nie zweryfikowany"
3620
3621 #: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
3622 msgid "No signature found"
3623 msgstr "Nie znaleziono podpisu"
3624
3625 #: src/rfc2015.c:143
3626 msgid "Good signature"
3627 msgstr "Poprawny podpis"
3628
3629 #: src/rfc2015.c:146
3630 msgid "BAD signature"
3631 msgstr "Z£Y podpis"
3632
3633 #: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
3634 msgid "No public key to verify the signature"
3635 msgstr "Brak klucza publicznego dla sprawdzenia podpisu"
3636
3637 #: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
3638 msgid "Error verifying the signature"
3639 msgstr "B³±d podczas sprawdzania podpisu"
3640
3641 #: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
3642 msgid "Different results for signatures"
3643 msgstr "Ró¿ne wyniki dla podpisów"
3644
3645 #: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
3646 msgid "Error: Unknown status"
3647 msgstr "B³±d: Nieznany stan"
3648
3649 #: src/rfc2015.c:178
3650 #, c-format
3651 msgid "Good signature from \"%s\""
3652 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\""
3653
3654 #: src/rfc2015.c:181
3655 #, c-format
3656 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3657 msgstr "Z£Y podpis od \"%s\""
3658
3659 #: src/rfc2015.c:213
3660 msgid "Cannot find user ID for this key."
3661 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ ID u¿ykownika dla tego klucza"
3662
3663 #: src/rfc2015.c:224
3664 #, c-format
3665 msgid "                aka \"%s\"\n"
3666 msgstr "                jako \"%s\"\n"
3667
3668 #: src/rfc2015.c:252
3669 #, c-format
3670 msgid "Signature made %s\n"
3671 msgstr "Podpis wykona³ %s\n"
3672
3673 #: src/rfc2015.c:261
3674 #, c-format
3675 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3676 msgstr "Odcisk klucza: %s\n"
3677
3678 #: src/select-keys.c:101
3679 #, c-format
3680 msgid "Please select key for `%s'"
3681 msgstr "Wybierz klucz dla `%s'"
3682
3683 #: src/select-keys.c:104
3684 #, c-format
3685 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3686 msgstr "Zbieranie informacji dla `%s' ... %c"
3687
3688 #: src/select-keys.c:272
3689 msgid "Select Keys"
3690 msgstr "Wybierz klucze"
3691
3692 #: src/select-keys.c:300
3693 msgid "Key ID"
3694 msgstr "ID klucza"
3695
3696 #: src/select-keys.c:303
3697 msgid "Val"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: src/select-keys.c:325
3701 msgid "Select"
3702 msgstr "Wybierz"
3703
3704 #: src/select-keys.c:445
3705 msgid "Add key"
3706 msgstr "Dodaj klucz"
3707
3708 #: src/select-keys.c:446
3709 msgid "Enter another user or key ID\n"
3710 msgstr "Wprowad¼ innego u¿ytkownika lub ID klucza\n"
3711
3712 #: src/send.c:148
3713 msgid "Queued message header is broken.\n"
3714 msgstr "Uszkodzony nag³ówek wiadomo¶ci w kolejce.\n"
3715
3716 #: src/send.c:157
3717 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3718 msgstr "Konto nie znalezione. U¿ywam bie¿±cego konta...\n"
3719
3720 #: src/send.c:168
3721 msgid "Account not found.\n"
3722 msgstr "Konto nie znalezione.\n"
3723
3724 #: src/send.c:250
3725 #, c-format
3726 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
3727 msgstr "£±czenie z serwerem SMTP: %s ..."
3728
3729 #: src/send.c:254
3730 msgid "Connecting"
3731 msgstr "Pod³±czanie"
3732
3733 #: src/send.c:261
3734 msgid "Sending MAIL FROM..."
3735 msgstr "Wysy³anie MAIL FROM..."
3736
3737 #: src/send.c:262
3738 msgid "Sending"
3739 msgstr "Wysy³anie"
3740
3741 #: src/send.c:269
3742 msgid "Sending RCPT TO..."
3743 msgstr "Wysy³anie RCPT TO..."
3744
3745 #: src/send.c:276
3746 msgid "Sending DATA..."
3747 msgstr "Wysy³anie DATA"
3748
3749 #: src/send.c:292
3750 #, c-format
3751 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
3752 msgstr "Wysy³anie wiadomo¶ci (%d / %d) (%d / %d bajtów)"
3753
3754 #: src/send.c:309
3755 msgid "Quitting..."
3756 msgstr "Wychodzenie..."
3757
3758 #: src/send.c:330
3759 #, c-format
3760 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3761 msgstr "Nie mogê po³±czyæ siê z serwerem SMTP: %s:%d\n"
3762
3763 #: src/send.c:341
3764 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3765 msgstr "B³±d podczas wysy³ania HELO\n"
3766
3767 #: src/send.c:357
3768 msgid "Sending message"
3769 msgstr "Wysy³anie wiadomo¶ci"
3770
3771 #: src/setup.c:43
3772 msgid "Mailbox setting"
3773 msgstr "Ustawienia skrzynki"
3774
3775 #: src/setup.c:44
3776 msgid ""
3777 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3778 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3779 "if you have the one.\n"
3780 "If you're not sure, just select OK."
3781 msgstr ""
3782 "Najpierw wybierz miejsce skrzynki.\n"
3783 "Je¶li posiadasz, to mo¿esz u¿yæ istniej±cej\n"
3784 "skrzynki w formacie MH.\n"
3785 "Je¶li nie jeste¶ pewien, wybierz OK."
3786
3787 #: src/sourcewindow.c:76
3788 msgid "Creating source window...\n"
3789 msgstr "Tworzenie okna ¼ród³a...\n"
3790
3791 #: src/sourcewindow.c:80
3792 msgid "Source of the message"
3793 msgstr "¬ród³o wiadomo¶ci"
3794
3795 #: src/sourcewindow.c:140
3796 #, c-format
3797 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3798 msgstr "Wy¶wietlanie ¼ród³a %s ...\n"
3799
3800 #: src/sourcewindow.c:142
3801 #, c-format
3802 msgid "%s - Source"
3803 msgstr "%s - ¬ród³o"
3804
3805 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3806 msgid "Search"
3807 msgstr "Szukaj"
3808
3809 #: src/summary_search.c:172
3810 msgid "Case sensitive"
3811 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
3812
3813 #: src/summary_search.c:178
3814 msgid "Backward search"
3815 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
3816
3817 #: src/summary_search.c:184
3818 msgid "Select all matched"
3819 msgstr "Wybierz wszystkie pasuj±ce"
3820
3821 #: src/summary_search.c:191
3822 msgid "Clear"
3823 msgstr "Wyczy¶æ"
3824
3825 #: src/summary_search.c:286
3826 msgid "Search failed"
3827 msgstr "B³±d wyszukiwania"
3828
3829 #: src/summary_search.c:287
3830 msgid "Search string not found."
3831 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
3832
3833 #: src/summary_search.c:292
3834 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3835 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek listy; zacz±æ od koñca?"
3836
3837 #: src/summary_search.c:294
3838 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3839 msgstr "Osi±gniêto koniec listy; zacz±æ od pocz±tku?"
3840
3841 #: src/summary_search.c:296
3842 msgid "Search finished"
3843 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
3844
3845 #: src/summaryview.c:297
3846 msgid "/M_ove..."
3847 msgstr "/_Przenie¶..."
3848
3849 #: src/summaryview.c:298
3850 msgid "/_Copy..."
3851 msgstr "/_Kopiuj..."
3852
3853 #: src/summaryview.c:300
3854 msgid "/E_xecute"
3855 msgstr "/_Wykonaj"
3856
3857 #: src/summaryview.c:301
3858 msgid "/_Mark"
3859 msgstr "/_Zaznacz"
3860
3861 #: src/summaryview.c:302
3862 msgid "/_Mark/_Mark"
3863 msgstr "/_Zaznacz/_Zaznacz"
3864
3865 #: src/summaryview.c:303
3866 msgid "/_Mark/_Unmark"
3867 msgstr "/_Zaznacz/_Odznacz"
3868
3869 #: src/summaryview.c:304
3870 msgid "/_Mark/---"
3871 msgstr "/_Zaznacz/---"
3872
3873 #: src/summaryview.c:305
3874 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3875 msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako niep_rzeczytane"
3876
3877 #: src/summaryview.c:306
3878 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
3879 msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako prz_eczytane"
3880
3881 #: src/summaryview.c:309
3882 msgid "/_Reply"
3883 msgstr "/_Odpowiedz"
3884
3885 #: src/summaryview.c:310
3886 msgid "/Repl_y to sender"
3887 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y"
3888
3889 #: src/summaryview.c:311
3890 msgid "/Reply to a_ll"
3891 msgstr "/Odpowiedz wszystki_m"
3892
3893 #: src/summaryview.c:312
3894 msgid "/_Forward"
3895 msgstr "/Prze_ka¿"
3896
3897 #: src/summaryview.c:313
3898 msgid "/Forward as a_ttachment"
3899 msgstr "/Przeka¿ jako za³±cznik"
3900
3901 #: src/summaryview.c:316
3902 #, fuzzy
3903 msgid "/Add sender to address _book"
3904 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
3905
3906 #: src/summaryview.c:319
3907 msgid "/Open in new _window"
3908 msgstr "/Ot_wórz w nowym oknie"
3909
3910 #: src/summaryview.c:320
3911 msgid "/View so_urce"
3912 msgstr "Poka¿ ¼ród³_o"
3913
3914 #: src/summaryview.c:321
3915 msgid "/Show all _header"
3916 msgstr "/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3917
3918 #: src/summaryview.c:322
3919 msgid "/Re-_edit"
3920 msgstr "/Prz_eedytuj"
3921
3922 #: src/summaryview.c:325
3923 msgid "/_Print..."
3924 msgstr "/_Drukuj..."
3925
3926 #: src/summaryview.c:327
3927 msgid "/Select _all"
3928 msgstr "/_Wybierz wszystkie"
3929
3930 #: src/summaryview.c:333
3931 msgid "M"
3932 msgstr "M"
3933
3934 #: src/summaryview.c:333
3935 msgid "U"
3936 msgstr "U"
3937
3938 #: src/summaryview.c:348
3939 msgid "Creating summary view...\n"
3940 msgstr "Tworzenie widoku podsumowania...\n"
3941
3942 #: src/summaryview.c:363
3943 msgid "No."
3944 msgstr "Nr"
3945
3946 #: src/summaryview.c:615
3947 msgid "Process mark"
3948 msgstr "Znacznik procesu"
3949
3950 #: src/summaryview.c:616
3951 msgid "Some marks are left. Process it?"
3952 msgstr "brak niektórych znaczników, wykonaæ ?"
3953
3954 #: src/summaryview.c:642
3955 msgid ""
3956 "empty folder\n"
3957 "\n"
3958 msgstr ""
3959 "pusty folder\n"
3960 "\n"
3961
3962 #: src/summaryview.c:656
3963 #, c-format
3964 msgid "Scanning folder (%s)..."
3965 msgstr "Skanowanie katalogu (%s)..."
3966
3967 #: src/summaryview.c:871
3968 msgid "No unread message"
3969 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
3970
3971 #: src/summaryview.c:872
3972 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3973 msgstr ""
3974 "Nie znaleziono nieprzeczytanych wiadomo¶ci.\n"
3975 "I¶æ do nastêpnego folderu?"
3976
3977 #: src/summaryview.c:1009 src/summaryview.c:1011
3978 msgid "Attracting messages by subject..."
3979 msgstr "£±czenie wiadomo¶ci wg tematu..."
3980
3981 #: src/summaryview.c:1154
3982 #, c-format
3983 msgid "%d deleted"
3984 msgstr "%d usuniêto"
3985
3986 #: src/summaryview.c:1158
3987 #, c-format
3988 msgid "%s%d moved"
3989 msgstr "%s%d przeniesiono"
3990
3991 #: src/summaryview.c:1159 src/summaryview.c:1166
3992 msgid ", "
3993 msgstr ", "
3994
3995 #: src/summaryview.c:1164
3996 #, c-format
3997 msgid "%s%d copied"
3998 msgstr "%s%d skopiowano"
3999
4000 #: src/summaryview.c:1181
4001 msgid " item(s) selected"
4002 msgstr " element(ów) wybrany(o)"
4003
4004 #: src/summaryview.c:1192
4005 #, c-format
4006 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
4007 msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, razem %d (%s)"
4008
4009 #: src/summaryview.c:1198
4010 #, c-format
4011 msgid "%d new, %d unread, %d total"
4012 msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, %d razem"
4013
4014 #: src/summaryview.c:1239 src/summaryview.c:1240
4015 msgid "Sorting summary..."
4016 msgstr "Sortowanie podsumowania..."
4017
4018 #: src/summaryview.c:1278
4019 msgid "\tSetting summary from message data..."
4020 msgstr "\tUstawianie podsumowania z danych wiadomo¶ci..."
4021
4022 #: src/summaryview.c:1280
4023 msgid "Setting summary from message data..."
4024 msgstr "Ustawianie podsumowania z danych wiadomo¶ci..."
4025
4026 #: src/summaryview.c:1391
4027 #, c-format
4028 msgid "Writing summary cache (%s)..."
4029 msgstr "Zapisywanie summary cache (%s)..."
4030
4031 #: src/summaryview.c:1443
4032 msgid "(No Date)"
4033 msgstr "(Bez daty)"
4034
4035 #: src/summaryview.c:1776
4036 #, c-format
4037 msgid "Message %d is marked\n"
4038 msgstr "Wiadomo¶æ %d zaznaczona\n"
4039
4040 #: src/summaryview.c:1805
4041 #, c-format
4042 msgid "Message %d is marked as being read\n"
4043 msgstr "Wiadomo¶æ %d zaznaczona jako przeczytana\n"
4044
4045 #: src/summaryview.c:1840
4046 #, c-format
4047 msgid "Message %d is marked as unread\n"
4048 msgstr "Wiadomo¶æ %d zaznaczona jako nieprzeczytana\n"
4049
4050 #: src/summaryview.c:1880
4051 #, c-format
4052 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
4053 msgstr "Wiadomo¶æ %s/%d ustawiona do skasowania\n"
4054
4055 #: src/summaryview.c:1894
4056 msgid "Current folder is Trash."
4057 msgstr "Bie¿±cy folder to ¦mietnik."
4058
4059 #: src/summaryview.c:1916 src/summaryview.c:1918
4060 msgid "Deleting duplicated messages..."
4061 msgstr "Kasowanie powielonych wiadomo¶ci..."
4062
4063 #: src/summaryview.c:1965
4064 #, c-format
4065 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
4066 msgstr "Wiadomo¶æ %s/%d niezaznaczona\n"
4067
4068 #: src/summaryview.c:2002
4069 #, c-format
4070 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
4071 msgstr "Wiadomo¶æ %d ustawiona do przesuniêcia do %s\n"
4072
4073 #: src/summaryview.c:2014
4074 msgid "Destination is same as current folder."
4075 msgstr "Folder docelowy taki sam jak bie¿±cy."
4076
4077 #: src/summaryview.c:2064
4078 #, c-format
4079 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
4080 msgstr "Wiadomo¶æ %d ustawiona do kopiowania do %s\n"
4081
4082 #: src/summaryview.c:2077
4083 msgid "Destination to copy is same as current folder."
4084 msgstr "Folder docelowy taki sam jak bie¿±cy."
4085
4086 #: src/summaryview.c:2110
4087 msgid "Selecting all messages..."
4088 msgstr "Wybieranie wszystkich wiadomo¶ci"
4089
4090 #: src/summaryview.c:2164
4091 msgid "Print"
4092 msgstr "Drukuj"
4093
4094 #: src/summaryview.c:2165
4095 #, c-format
4096 msgid ""
4097 "Enter the print command line:\n"
4098 "(`%s' will be replaced with file name)"
4099 msgstr ""
4100 "Podaj polecenie wydruku:\n"
4101 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4102
4103 #: src/summaryview.c:2171
4104 #, c-format
4105 msgid ""
4106 "Print command line is invalid:\n"
4107 "`%s'"
4108 msgstr ""
4109 "B³êdne polecenie wydruku:\n"
4110 "`%s'"
4111
4112 #: src/summaryview.c:2399 src/summaryview.c:2400
4113 msgid "Building threads..."
4114 msgstr "Tworzenie w±tków..."
4115
4116 #: src/summaryview.c:2473 src/summaryview.c:2474
4117 msgid "Unthreading..."
4118 msgstr "Odw±tkowanie ..:-)"
4119
4120 #: src/summaryview.c:2507
4121 msgid "Unthreading for execution..."
4122 msgstr "Odw±tkowanie w celu wykonania"
4123
4124 #: src/summaryview.c:2557
4125 msgid "filtering..."
4126 msgstr "filtrowanie..."
4127
4128 #: src/summaryview.c:2558
4129 msgid "Filtering..."
4130 msgstr "Filtowanie..."
4131
4132 #: src/summaryview.c:2665
4133 #, c-format
4134 msgid "Go to %s\n"
4135 msgstr "Id¼ do  %s\n"
4136
4137 #: src/textview.c:138
4138 msgid "Creating text view...\n"
4139 msgstr "Tworzenie widoku tekstowego...\n"
4140
4141 #: src/textview.c:370
4142 #, fuzzy
4143 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
4144 msgstr "By zapisaæ tê czê¶æ, rozwiñ menu kontekstowe \n"
4145
4146 #: src/textview.c:371
4147 msgid "right click and select `Save as...', "
4148 msgstr "prawym przyciskiem i wybierz `Zapisz jako...',"
4149
4150 #: src/textview.c:372
4151 msgid ""
4152 "or press `y' key.\n"
4153 "\n"
4154 msgstr ""
4155 "lub naci¶nij 'y'.\n"
4156 "\n"
4157
4158 #: src/textview.c:374
4159 msgid "To display this part as a text message, select "
4160 msgstr "By wy¶wietliæ czê¶æ jako wiadomo¶æ tekstow± wybierz"
4161
4162 #: src/textview.c:375
4163 msgid ""
4164 "`Display as text', or press `t' key.\n"
4165 "\n"
4166 msgstr ""
4167 "'Wy¶wietl jako tekst' lub naci¶nij klawisz 't'.\n"
4168 "\n"
4169
4170 #: src/textview.c:377
4171 msgid "To open this part with external program, select "
4172 msgstr "By otworzyæ tê czê¶æ w zewnêtrznym programie wybierz"
4173
4174 #: src/textview.c:378
4175 msgid "`Open' or `Open with...', "
4176 msgstr "`Otówrz' lub `Otwórz z...',"
4177
4178 #: src/textview.c:379
4179 msgid "or double-click, or click the center button, "
4180 msgstr "lub kliknij podwójnie, lub w ¶rodek przycisku,"
4181
4182 #: src/textview.c:380
4183 msgid "or press `l' key."
4184 msgstr "lub naci¶nij klawisz `l'."
4185
4186 #: src/textview.c:399
4187 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
4188 msgstr "Ten podpis nie zosta³ jeszcze sprawdzony.\n"
4189
4190 #: src/textview.c:400
4191 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
4192 msgstr "By to sprawdziæ, rozwiñ menu kontekstowe prawym \n"
4193
4194 #: src/textview.c:401
4195 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
4196 msgstr "przyciskiem myszy i wybierz `Sprawd¼ podpis'.\n"
4197
4198 #: src/utils.c:1558
4199 #, c-format
4200 msgid "writing to %s failed.\n"
4201 msgstr "b³±d zapisu do %s.\n"
4202
4203 #: src/utils.c:1599
4204 #, c-format
4205 msgid "move_file(): file %s already exists."
4206 msgstr "move_file(): plik '%s' ju¿ istnieje."
4207
4208 #: src/utils.c:1740
4209 #, c-format
4210 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
4211 msgstr "B³êdne polecenie otwarcia URI : '%s'"
4212
4213 #~ msgid "Authorization for %s on %s failed"
4214 #~ msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
4215
4216 #~ msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
4217 #~ msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
4218
4219 #~ msgid "Authorizing..."
4220 #~ msgstr "Autoryzowanie..."
4221
4222 #~ msgid ""
4223 #~ "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
4224 #~ "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and "
4225 #~ "are replaced as follows:\n"
4226 #~ "%a: the abbreviated weekday name\n"
4227 #~ "%A: the full weekday name\n"
4228 #~ "%b: the abbreviated month name\n"
4229 #~ "%B: the full month name\n"
4230 #~ "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
4231 #~ "%C: the century number (year/100)\n"
4232 #~ "%d: the day of the month as a decimal number\n"
4233 #~ "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
4234 #~ "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
4235 #~ "%j: the day of the year as a decimal number\n"
4236 #~ "%m: the month as a decimal number\n"
4237 #~ "%M: the minute as a decimal number\n"
4238 #~ "%p: either AM or PM\n"
4239 #~ "%S: the second as a decimal number\n"
4240 #~ "%w: the day of the week as a decimal number\n"
4241 #~ "%x: the preferred date for the current locale\n"
4242 #~ "%y: the last two digits of a year\n"
4243 #~ "%Y: the year as a decimal number\n"
4244 #~ "%Z: the time zone or name or abbreviation"
4245 #~ msgstr ""
4246 #~ "Zwyk³e znaki umieszczone w ci±gu znaków formatuj±cych s± kopiowane "
4247 #~ "bezkonwersji. Znaczniki konwersji poprzedzone s± znakiem % character, i "
4248 #~ "s± zamienione w nastêpuj±cy sposób:\n"
4249 #~ "%a: skrócona nazwa dnia tygodnia\n"
4250 #~ "%A: pe³na nazwa dnia tygodnia\n"
4251 #~ "%b: skrócona nazwa miesi±ca\n"
4252 #~ "%B: pe³na nazwa miesi±ca\n"
4253 #~ "%c: preferowana data i czas z bie¿±cych ustawieñ jêzykowych\n"
4254 #~ "%C: numer roku (rok/100)\n"
4255 #~ "%d: dzieñ miesi±ca jako liczba\n"
4256 #~ "%H: godzina jako liczba (zegar 24-godzinny)\n"
4257 #~ "%I: godzina jako liczba (zegar 12-godzinny)\n"
4258 #~ "%j: dzieñ roku jako liczba\n"
4259 #~ "%m: miesi±c jako liczba\n"
4260 #~ "%M: minuta jako liczba\n"
4261 #~ "%p: AM lub PM\n"
4262 #~ "%S: sekundy jako liczba\n"
4263 #~ "%w: dzieñ tygodnia jako liczba\n"
4264 #~ "%x: preferowana data z bie¿±cych ustawieñ jêzykowych\n"
4265 #~ "%y: ostatnie dwie cyfry roku\n"
4266 #~ "%Y: rok jako liczba\n"
4267 #~ "%Z: strefa czasowa lub nazwa lub skrót"
4268
4269 #~ msgid ""
4270 #~ "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
4271 #~ "Emacs-based mailer"
4272 #~ msgstr ""
4273 #~ "Emuluj zachowanie myszy z \n"
4274 #~ "programów pocztowych Emacs'a"
4275
4276 #~ msgid "done."
4277 #~ msgstr "zrobiono."
4278
4279 #~ msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
4280 #~ msgstr "nie mogê dostaæ nastêpnego uid foldera: %s\n"
4281
4282 #~ msgid "Automatic"
4283 #~ msgstr "Automatycznie"
4284
4285 #~ msgid "/Remove _news server"
4286 #~ msgstr "/Usuñ serwer _news"
4287
4288 #~ msgid "Really delete news server `%s'?"
4289 #~ msgstr "Naprawdê skasowaæ serwer news `%s' ?"
4290
4291 #~ msgid "Delete news server"
4292 #~ msgstr "Usuñ serwer news"
4293
4294 #~ msgid "deleting message %d...\n"
4295 #~ msgstr "usuwanie wiadomo¶ci %d...\n"
4296
4297 #~ msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
4298 #~ msgstr "/_Widok/_Pasek narzêdzi/_Niewy¶wietlane"
4299
4300 #~ msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
4301 #~ msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Zaznaczenie/Zaznacz jako _przeczytane"
4302
4303 #~ msgid "deleting article %d...\n"
4304 #~ msgstr "usuwam artyku³ %d...\n"
4305
4306 #~ msgid "/_Mark/Make it as _being read"
4307 #~ msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako _przeczytane"
4308
4309 #~ msgid "Show other headers"
4310 #~ msgstr "Poka¿ inne nag³ówki"
4311
4312 #~ msgid ""
4313 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
4314 #~ "comment of the md5.c module for license terms.\n"
4315 #~ "\n"
4316 #~ msgstr ""
4317 #~ "Obs³uga MD5 jest zastrze¿ona przez RSA Data Security, Inc. Pro Spójrz w "
4318 #~ "komentarz w module md5.c by przeczytaæ licencjê.\n"
4319 #~ "\n"
4320
4321 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
4322 #~ msgstr "NiePonWtoSroCzwPiaSob"
4323
4324 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
4325 #~ msgstr "/_Podsumowanie/_Wybierz wszystko"
4326
4327 #~ msgid "Clean trash"
4328 #~ msgstr "Opró¿nij ¶mietnik"
4329
4330 #~ msgid "/_Mark/Mark as _important"
4331 #~ msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako wa¿_ne"
4332
4333 #~ msgid "D"
4334 #~ msgstr "D"
4335
4336 #~ msgid "o"
4337 #~ msgstr "o"
4338
4339 #~ msgid "TextView: color allocation failed\n"
4340 #~ msgstr "TextView: b³±d alokacji koloru\n"
4341
4342 #~ msgid "*** Warning: code conversion failed ***\n"
4343 #~ msgstr "*** Uwaga: b³±d kodu konwersji ***\n"
4344
4345 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
4346 #~ msgstr "B³êdny typ MIME\n"
4347
4348 #~ msgid "Reply-To:"
4349 #~ msgstr "Adres zwrotny:"
4350
4351 #~ msgid "%s - Compose message [Edited]"
4352 #~ msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ [Edited]"
4353
4354 #~ msgid "/_Add news server"
4355 #~ msgstr "/Dod_aj serwer news"
4356
4357 #~ msgid "deleting folder %s ...\n"
4358 #~ msgstr "usuwanie folder %s ...\n"
4359
4360 #~ msgid "deleting newsgroup %s ...\n"
4361 #~ msgstr "usuwanie grupê news %s ...\n"
4362
4363 #~ msgid "The news server `%s' already exists."
4364 #~ msgstr "Serwer news `%s' ju¿ istnieje."
4365
4366 #~ msgid "deleting cache folder of %s ...\n"
4367 #~ msgstr "usuwanie folderu cache z %s ...\n"
4368
4369 #~ msgid "IMAP login command is invalid.\n"
4370 #~ msgstr "Niepoprawna komenda logowania IMAP.\n"
4371
4372 #~ msgid "Next unread"
4373 #~ msgstr "Nastêpna nieprzeczytana"
4374
4375 #~ msgid "New directory"
4376 #~ msgstr "Nowy katalog"
4377
4378 #~ msgid "The directory not found. Create it?"
4379 #~ msgstr "Nie znaleziono katalogu. Utworzyæ?"
4380
4381 #~ msgid "Can't create directory."
4382 #~ msgstr "Nie mogê utworzyæ katalogu."
4383
4384 #~ msgid "Selected name isn't a directory."
4385 #~ msgstr "Wybrana nazwa nie jest katalogiem."
4386
4387 #~ msgid "Writing mail folder list..."
4388 #~ msgstr "Zapisywanie listy folderów poczty..."
4389
4390 #~ msgid "Writing imap folder list..."
4391 #~ msgstr "Zapisywanie listy folderów imap..."
4392
4393 #~ msgid "Writing news folder list..."
4394 #~ msgstr "Zapisywanie listy folderów news..."
4395
4396 #~ msgid "Reading folder %s ..."
4397 #~ msgstr "Czytanie folderu %s ..."
4398
4399 #~ msgid "Mail Server (IMAP4)"
4400 #~ msgstr "Serwer pocztowy (IMAP4)"
4401
4402 #~ msgid "reading folder list %s ..."
4403 #~ msgstr "czytam listê folderów %s ..."
4404
4405 #~ msgid "Broken folder list cache.\n"
4406 #~ msgstr "Uszkodzona lista zapamiêtanych folderów.\n"
4407
4408 #~ msgid "Select destination directory"
4409 #~ msgstr "Wybierz katalog docelowy"
4410
4411 #~ msgid "can't drop message into %s\n"
4412 #~ msgstr "nie mogê wrzuciæ wiadomo¶ci do %s\n"
4413
4414 #~ msgid "%s exists\n"
4415 #~ msgstr "%s istnieje\n"
4416
4417 #~ msgid "can't move tmpmsg to %s\n"
4418 #~ msgstr "nie mogê przenie¶æ tmpmsg do %s\n"
4419
4420 #~ msgid "IMAP session is not established\n"
4421 #~ msgstr "Nie ustanowiona sesja IMAP\n"
4422
4423 #~ msgid "news session is not established\n"
4424 #~ msgstr "nie ustanowiona sesja news\n"
4425
4426 #~ msgid "Unlinking message %s in trash...\n"
4427 #~ msgstr "Od³±czanie wiadomo¶ci w ¶mietniku...\n"
4428
4429 #~ msgid "Not yet implemented."
4430 #~ msgstr "Jescze nie zaimplementowano."
4431
4432 #~ msgid "/_Summary/Unsele_ct all"
4433 #~ msgstr "/_Podsumowanie/Odzna_cz wszystko"
4434
4435 #~ msgid "Korean (ISO-2022-KR)"
4436 #~ msgstr "Korea (ISO-2022-KR)"
4437
4438 #~ msgid "Enable thread view on summary"
4439 #~ msgstr "W³±cz widok w±tków w podsumowaniu"
4440
4441 #~ msgid "Printing"
4442 #~ msgstr "Drukowanie"
4443
4444 #~ msgid ""
4445 #~ "Date\n"
4446 #~ "from\n"
4447 #~ "Subject\n"
4448 #~ "To\n"
4449 #~ "Message-ID\n"
4450 #~ "%"
4451 #~ msgstr ""
4452 #~ "Data\n"
4453 #~ "Od\n"
4454 #~ "Temat\n"
4455 #~ "Do\n"
4456 #~ "Message-ID\n"
4457 #~ "%"
4458
4459 #~ msgid "Invalid month\n"
4460 #~ msgstr "Niepoprawny miesi±c\n"
4461
4462 #~ msgid "/_Mark/Mark _all"
4463 #~ msgstr "/_Zaznacz/Z_aznacz wszystko"
4464
4465 #~ msgid "/_Mark/U_nmark all"
4466 #~ msgstr "/_Zaznacz/_Odznacz wszystko"
4467
4468 #~ msgid "/_Mark/M_ove marked"
4469 #~ msgstr "/_Zaznacz/Przenie¶ zaznacz_one"
4470
4471 #~ msgid "/_Mark/_Delete marked"
4472 #~ msgstr "/_Zaznacz/_Usuñ zaznaczone"
4473
4474 #~ msgid "/U_nselect all"
4475 #~ msgstr "/Odz_nacz wszystko"
4476
4477 #~ msgid "/_Message/Reply with _quotation"
4478 #~ msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz z _cytatem"
4479
4480 #~ msgid "/Reply with _quotation"
4481 #~ msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
4482
4483 #~ msgid "queueing message that failed to send...\n"
4484 #~ msgstr "kolejkowanie wiadomo¶ci, których nie uda³o siê wys³aæ...\n"
4485
4486 #~ msgid "allocated mainview size: width = %d, height = %d\n"
4487 #~ msgstr ""
4488 #~ "zaalokowano wielko¶æ g³ównego widoku: szeroko¶æ = %d, wysoko¶æ = %d\n"
4489
4490 #~ msgid "allocated mainwin size: width = %d, height = %d\n"
4491 #~ msgstr "zaalokowano wielko¶æ g³ównego okna: szeroko¶æ = %d, wysoko¶æ = %d\n"