2008-01-09 [colin] 3.2.0cvs34
[claws.git] / po / pl.po
1 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
2 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
3 # Polish translation of Sylpheed-claws
4 # Copyright (C) 2000,2003, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
5 # Translators:
6 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
9 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: pl\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2007-11-12 08:40+0000\n"
15 "PO-Revision-Date: 2007-11-13 23:32+0100\n"
16 "Last-Translator: Emil Nowak <emil5@go2.pl>\n"
17 "Language-Team:  <pl@li.org>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
22 "100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23 "X-Generator: Gettext Translator 0.9\n"
24
25 #: src/account.c:381
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
31 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
32
33 #: src/account.c:428
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
36
37 #: src/account.c:699
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Edycja kont"
40
41 #: src/account.c:721
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "U¿ycie 'Pobierz pocztê' odbierze wiadomo¶ci z Twoich kont w podanej "
48 "kolejno¶ci, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostan± "
49 "uwzglêdnione."
50
51 #: src/account.c:792
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto "
54
55 #: src/account.c:884
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ skopiowane"
58
59 #: src/account.c:891
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Kopia %s"
63
64 #: src/account.c:1050
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
68
69 #: src/account.c:1052
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Bez tytu³u)"
72
73 #: src/account.c:1053
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Usuñ konto"
76
77 #: src/account.c:1506
78 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
79 msgstr "P"
80
81 #: src/account.c:1512
82 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
83 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztê z zaznaczonych kont"
84
85 #: src/account.c:1519 src/addressadd.c:206 src/addressbook.c:136
86 #: src/addrduplicates.c:483 src/compose.c:6239 src/compose.c:6530
87 #: src/editaddress.c:1190 src/editaddress.c:1247 src/editaddress.c:1263
88 #: src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287 src/editjpilot.c:270
89 #: src/editldap.c:434 src/editvcard.c:183 src/importmutt.c:228
90 #: src/importpine.c:227 src/mimeview.c:254
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407 src/prefs_filtering.c:364
92 #: src/prefs_filtering.c:1598 src/prefs_template.c:210
93 msgid "Name"
94 msgstr "Nazwa"
95
96 #: src/account.c:1527 src/prefs_account.c:1015 src/prefs_account.c:3568
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Protokó³"
99
100 #: src/account.c:1535 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Serwer"
103
104 #: src/action.c:363
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
108
109 #: src/action.c:394
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
112
113 #: src/action.c:411
114 #, c-format
115 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
116 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
117
118 #: src/action.c:525
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
122 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
123 msgstr ""
124 "Wybrana akcja nie mo¿e byæ u¿yta w oknie kompozycji\n"
125 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
126
127 #: src/action.c:623
128 msgid "There is no filtering action set"
129 msgstr "Nie przypisano ¿adnych akcji do tego filtra"
130
131 #: src/action.c:625
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Invalid filtering action(s):\n"
135 "%s"
136 msgstr ""
137 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:847
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
144 "%s"
145 msgstr ""
146 "Polecenie nie mo¿e zostaæ wykonane. Utworzenie potoku\n"
147 "nie powiod³o siê.\n"
148 "%s"
149
150 #: src/action.c:942
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "Could not fork to execute the following command:\n"
154 "%s\n"
155 "%s"
156 msgstr ""
157 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160
161 #: src/action.c:1162 src/action.c:1312
162 msgid "Completed"
163 msgstr "Ukoñczono"
164
165 #: src/action.c:1198
166 #, c-format
167 msgid "--- Running: %s\n"
168 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
169
170 #: src/action.c:1202
171 #, c-format
172 msgid "--- Ended: %s\n"
173 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1235
176 msgid "Action's input/output"
177 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
178
179 #: src/action.c:1548
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Enter the argument for the following action:\n"
183 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
184 "  %s"
185 msgstr ""
186 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
187 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
188 "  %s"
189
190 #: src/action.c:1553
191 msgid "Action's hidden user argument"
192 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
193
194 #: src/action.c:1557
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "Enter the argument for the following action:\n"
198 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
199 "  %s"
200 msgstr ""
201 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
202 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
203 "  %s"
204
205 #: src/action.c:1562
206 msgid "Action's user argument"
207 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
208
209 #: src/addr_compl.c:597 src/addressbook.c:4682
210 msgid "Group"
211 msgstr "Grupa"
212
213 #: src/addressadd.c:179 src/prefs_filtering_action.c:188
214 msgid "Add to address book"
215 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
216
217 #: src/addressadd.c:218 src/addrduplicates.c:455
218 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:408 src/toolbar.c:445
219 msgid "Address"
220 msgstr "Adres"
221
222 #: src/addressadd.c:228 src/addressbook.c:138 src/editaddress.c:984
223 #: src/editaddress.c:1059 src/editgroup.c:289
224 msgid "Remarks"
225 msgstr "Uwagi"
226
227 #: src/addressadd.c:250 src/addressbook_foldersel.c:164
228 msgid "Select Address Book Folder"
229 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
230
231 #: src/addressadd.c:445 src/editaddress.c:1504 src/headerview.c:349
232 #: src/textview.c:1916
233 #, c-format
234 msgid ""
235 "Failed to save image: \n"
236 "%s"
237 msgstr ""
238 "Nie uda³o siê zapisaæ obrazka: \n"
239 "%s"
240
241 #: src/addressadd.c:458 src/addressbook.c:3060 src/addressbook.c:3110
242 msgid "Add address(es)"
243 msgstr "Dodaj adres(y)"
244
245 #: src/addressadd.c:459
246 msgid "Can't add the specified address"
247 msgstr "Wybrany adres nie mo¿e byæ dodany"
248
249 #: src/addressbook.c:137 src/addressbook.c:4666 src/editaddress.c:981
250 #: src/editaddress.c:1042 src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:525
251 #: src/exporthtml.c:595 src/exporthtml.c:759 src/ldif.c:781
252 msgid "Email Address"
253 msgstr "Adres e-mail"
254
255 #: src/addressbook.c:431
256 msgid "/_Book"
257 msgstr "/_Ksi±¿ka"
258
259 #: src/addressbook.c:432
260 msgid "/_Book/New _Book"
261 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowa _ksi±¿ka"
262
263 #: src/addressbook.c:433
264 msgid "/_Book/New _Folder"
265 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowy _folder"
266
267 #: src/addressbook.c:434
268 msgid "/_Book/New _vCard"
269 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowa _wizytówka"
270
271 #: src/addressbook.c:436
272 msgid "/_Book/New _JPilot"
273 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowy _JPilot"
274
275 #: src/addressbook.c:439
276 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
277 msgstr "/_Ksi±¿ka/Dodaj nowy serwer LDAP"
278
279 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:444
280 msgid "/_Book/---"
281 msgstr "/_Ksi±¿ka/---"
282
283 #: src/addressbook.c:442
284 msgid "/_Book/_Edit book"
285 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Edytuj ksi±¿kê"
286
287 #: src/addressbook.c:443
288 msgid "/_Book/_Delete book"
289 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Usuñ ksi±¿kê"
290
291 #: src/addressbook.c:445
292 msgid "/_Book/_Save"
293 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Zapisz"
294
295 #: src/addressbook.c:446
296 msgid "/_Book/_Close"
297 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Zamknij"
298
299 #: src/addressbook.c:447
300 msgid "/_Address"
301 msgstr "/_Adres"
302
303 #: src/addressbook.c:448
304 msgid "/_Address/_Select all"
305 msgstr "/_Adres/_Zaznacz wszystkie"
306
307 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:456
308 #: src/addressbook.c:459
309 msgid "/_Address/---"
310 msgstr "/_Adres/---"
311
312 #: src/addressbook.c:450
313 msgid "/_Address/C_ut"
314 msgstr "/_Adres/_Wytnij"
315
316 #: src/addressbook.c:451
317 msgid "/_Address/_Copy"
318 msgstr "/_Adres/_Kopiuj"
319
320 #: src/addressbook.c:452
321 msgid "/_Address/_Paste"
322 msgstr "/_Adres/_Wstaw"
323
324 #: src/addressbook.c:454
325 msgid "/_Address/_Edit"
326 msgstr "/_Adres/_Edycja"
327
328 #: src/addressbook.c:455
329 msgid "/_Address/_Delete"
330 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
331
332 #: src/addressbook.c:457
333 msgid "/_Address/New _Address"
334 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
335
336 #: src/addressbook.c:458
337 msgid "/_Address/New _Group"
338 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
339
340 #: src/addressbook.c:460
341 msgid "/_Address/_Mail To"
342 msgstr "/_Adres/_Wiadomo¶æ do"
343
344 #: src/addressbook.c:461 src/compose.c:811 src/mainwindow.c:853
345 #: src/messageview.c:392
346 msgid "/_Tools"
347 msgstr "/_Narzêdzia"
348
349 #: src/addressbook.c:462
350 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
351 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _LDIF..."
352
353 #: src/addressbook.c:463
354 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
355 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _Mutta..."
356
357 #: src/addressbook.c:464
358 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
359 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _Pine..."
360
361 #: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:468 src/mainwindow.c:862
362 #: src/mainwindow.c:887 src/mainwindow.c:889 src/mainwindow.c:891
363 #: src/mainwindow.c:900 src/mainwindow.c:903 src/mainwindow.c:907
364 #: src/messageview.c:396 src/messageview.c:417 src/messageview.c:419
365 msgid "/_Tools/---"
366 msgstr "/_Narzêdzia/---"
367
368 #: src/addressbook.c:466
369 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
370 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
371
372 #: src/addressbook.c:467
373 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
374 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
375
376 #: src/addressbook.c:469
377 msgid "/_Tools/Find duplicates..."
378 msgstr "/_Narzêdzia/Znajd¼ duplikaty..."
379
380 #: src/addressbook.c:470 src/compose.c:816 src/mainwindow.c:935
381 #: src/messageview.c:422
382 msgid "/_Help"
383 msgstr "/Pomo_c"
384
385 #: src/addressbook.c:471 src/compose.c:817 src/mainwindow.c:941
386 #: src/messageview.c:423
387 msgid "/_Help/_About"
388 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
389
390 #: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:492 src/compose.c:578
391 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:224
392 msgid "/_Edit"
393 msgstr "/_Edycja"
394
395 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:493 src/edittags.c:225
396 msgid "/_Delete"
397 msgstr "/_Usuñ"
398
399 #: src/addressbook.c:479
400 msgid "/New _Book"
401 msgstr "/Nowa _ksi±¿ka"
402
403 #: src/addressbook.c:480
404 msgid "/New _Folder"
405 msgstr "/Nowy _Folder"
406
407 #: src/addressbook.c:481 src/addressbook.c:496
408 msgid "/New _Group"
409 msgstr "/Nowa _grupa"
410
411 #: src/addressbook.c:483 src/addressbook.c:498
412 msgid "/C_ut"
413 msgstr "/Wy_tnij"
414
415 #: src/addressbook.c:484 src/addressbook.c:499
416 msgid "/_Copy"
417 msgstr "/_Kopiuj"
418
419 #: src/addressbook.c:485 src/addressbook.c:500
420 msgid "/_Paste"
421 msgstr "/_Wstaw"
422
423 #: src/addressbook.c:490
424 msgid "/_Select all"
425 msgstr "/W_ybierz wszystko"
426
427 #: src/addressbook.c:495
428 msgid "/New _Address"
429 msgstr "/Nowy _adres"
430
431 #: src/addressbook.c:503
432 msgid "/_Mail To"
433 msgstr "/_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
434
435 #: src/addressbook.c:505
436 msgid "/_Browse Entry"
437 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
438
439 #: src/addressbook.c:518 src/crash.c:455 src/crash.c:474 src/importldif.c:120
440 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 src/prefs_themes.c:690
441 #: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
442 msgid "Unknown"
443 msgstr "Nieznany"
444
445 #: src/addressbook.c:525 src/addressbook.c:544 src/importldif.c:127
446 msgid "Success"
447 msgstr "Sukces"
448
449 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:128
450 msgid "Bad arguments"
451 msgstr "Z³e argumenty"
452
453 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:129
454 msgid "File not specified"
455 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
456
457 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:130
458 msgid "Error opening file"
459 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
460
461 #: src/addressbook.c:529 src/importldif.c:131
462 msgid "Error reading file"
463 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
464
465 #: src/addressbook.c:530 src/importldif.c:132
466 msgid "End of file encountered"
467 msgstr "Napotkano koniec pliku"
468
469 #: src/addressbook.c:531 src/importldif.c:133
470 msgid "Error allocating memory"
471 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
472
473 #: src/addressbook.c:532 src/importldif.c:134
474 msgid "Bad file format"
475 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
476
477 #: src/addressbook.c:533 src/importldif.c:135
478 msgid "Error writing to file"
479 msgstr "B³±d zapisu pliku"
480
481 #: src/addressbook.c:534 src/importldif.c:136
482 msgid "Error opening directory"
483 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
484
485 #: src/addressbook.c:535 src/importldif.c:137
486 msgid "No path specified"
487 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
488
489 #: src/addressbook.c:545
490 msgid "Error connecting to LDAP server"
491 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
492
493 #: src/addressbook.c:546
494 msgid "Error initializing LDAP"
495 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
496
497 #: src/addressbook.c:547
498 msgid "Error binding to LDAP server"
499 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
500
501 #: src/addressbook.c:548
502 msgid "Error searching LDAP database"
503 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
504
505 #: src/addressbook.c:549
506 msgid "Timeout performing LDAP operation"
507 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
508
509 #: src/addressbook.c:550
510 msgid "Error in LDAP search criteria"
511 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
512
513 #: src/addressbook.c:551
514 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
515 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
516
517 #: src/addressbook.c:552
518 msgid "LDAP search terminated on request"
519 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
520
521 #: src/addressbook.c:553
522 msgid "Error starting TLS connection"
523 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
524
525 #: src/addressbook.c:554
526 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
527 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
528
529 #: src/addressbook.c:555
530 msgid "Missing required information"
531 msgstr "Brak wymaganych informacji"
532
533 #: src/addressbook.c:556
534 msgid "Another contact exists with that key"
535 msgstr "Istnieje ju¿ kontakt o takim kluczu"
536
537 #: src/addressbook.c:557
538 msgid "Strong(er) authentication required"
539 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
540
541 #: src/addressbook.c:931
542 msgid "Sources"
543 msgstr "¬ród³a"
544
545 #: src/addressbook.c:935 src/prefs_other.c:512 src/toolbar.c:207
546 #: src/toolbar.c:2044
547 msgid "Address book"
548 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
549
550 #: src/addressbook.c:1067
551 msgid "Lookup name:"
552 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
553
554 #: src/addressbook.c:1398 src/addressbook.c:1444 src/addrduplicates.c:805
555 msgid "Delete address(es)"
556 msgstr "Usuñ adres(y)"
557
558 #: src/addressbook.c:1399 src/addrduplicates.c:854
559 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
560 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
561
562 #: src/addressbook.c:1438
563 msgid "Delete group"
564 msgstr "Usuñ grupê"
565
566 #: src/addressbook.c:1439
567 msgid ""
568 "Really delete the group(s)?\n"
569 "The addresses it contains will not be lost."
570 msgstr ""
571 "Czy chcesz usun±æ grupê(y)?\n"
572 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
573
574 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:806
575 msgid "Really delete the address(es)?"
576 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
577
578 #: src/addressbook.c:2067
579 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
580 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
581
582 #: src/addressbook.c:2078
583 msgid "Cannot paste into an address group."
584 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
585
586 #: src/addressbook.c:2761
587 #, c-format
588 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
589 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
590
591 #: src/addressbook.c:2764 src/addressbook.c:2790 src/addressbook.c:2797
592 #: src/prefs_filtering_action.c:166 src/toolbar.c:428
593 msgid "Delete"
594 msgstr "Usuñ"
595
596 #: src/addressbook.c:2773
597 #, c-format
598 msgid ""
599 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
600 "contains will be moved into the parent folder."
601 msgstr ""
602 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nim zawarte "
603 "zostan± przeniesione do katalogu .nadrzêdnego."
604
605 #: src/addressbook.c:2776 src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:182
606 msgid "Delete folder"
607 msgstr "Usuñ katalog"
608
609 #: src/addressbook.c:2777
610 msgid "+Delete _folder only"
611 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
612
613 #: src/addressbook.c:2777
614 msgid "Delete folder and _addresses"
615 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
616
617 #: src/addressbook.c:2788
618 #, c-format
619 msgid ""
620 "Do you want to delete '%s'?\n"
621 "The addresses it contains will not be lost."
622 msgstr ""
623 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
624 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
625
626 #: src/addressbook.c:2795
627 #, c-format
628 msgid ""
629 "Do you want to delete '%s'?\n"
630 "The addresses it contains will be lost."
631 msgstr ""
632 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
633 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
634
635 #: src/addressbook.c:2905
636 #, c-format
637 msgid "Search '%s'"
638 msgstr "Szukaj '%s'"
639
640 #: src/addressbook.c:3043 src/addressbook.c:3092
641 msgid "New Contacts"
642 msgstr "Nowe kontakty"
643
644 #: src/addressbook.c:3865
645 msgid "New user, could not save index file."
646 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
647
648 #: src/addressbook.c:3869
649 msgid "New user, could not save address book files."
650 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
651
652 #: src/addressbook.c:3879
653 msgid "Old address book converted successfully."
654 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie skonwertowana."
655
656 #: src/addressbook.c:3884
657 msgid ""
658 "Old address book converted,\n"
659 "could not save new address index file."
660 msgstr ""
661 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
662 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
663
664 #: src/addressbook.c:3897
665 msgid ""
666 "Could not convert address book,\n"
667 "but created empty new address book files."
668 msgstr ""
669 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
670 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
671
672 #: src/addressbook.c:3903
673 msgid ""
674 "Could not convert address book,\n"
675 "could not save new address index file."
676 msgstr ""
677 "Nie mo¿na skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
678 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
679
680 #: src/addressbook.c:3908
681 msgid ""
682 "Could not convert address book\n"
683 "and could not create new address book files."
684 msgstr ""
685 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
686 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
687
688 #: src/addressbook.c:3915 src/addressbook.c:3921
689 msgid "Addressbook conversion error"
690 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
691
692 #: src/addressbook.c:4028
693 msgid "Addressbook Error"
694 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
695
696 #: src/addressbook.c:4029
697 msgid "Could not read address index"
698 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
699
700 #: src/addressbook.c:4356
701 msgid "Busy searching..."
702 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
703
704 #: src/addressbook.c:4618
705 msgid "Interface"
706 msgstr "Interfejs"
707
708 #: src/addressbook.c:4634 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
709 #: src/expldifdlg.c:392 src/exporthtml.c:979 src/importldif.c:660
710 msgid "Address Book"
711 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
712
713 #: src/addressbook.c:4650
714 msgid "Person"
715 msgstr "Osoba"
716
717 #: src/addressbook.c:4698 src/exporthtml.c:879 src/folderview.c:405
718 #: src/folderview.c:493 src/prefs_account.c:2509 src/prefs_folder_column.c:81
719 #: src/prefs_folder_item.c:1483 src/prefs_folder_item.c:1501
720 #: src/prefs_folder_item.c:1518
721 msgid "Folder"
722 msgstr "Katalog"
723
724 #: src/addressbook.c:4714
725 msgid "vCard"
726 msgstr "vCard"
727
728 #: src/addressbook.c:4730 src/addressbook.c:4746
729 msgid "JPilot"
730 msgstr "JPilot"
731
732 #: src/addressbook.c:4762
733 msgid "LDAP servers"
734 msgstr "Serwery LDAP"
735
736 #: src/addressbook.c:4778
737 msgid "LDAP Query"
738 msgstr "Zapytanie LDAP"
739
740 #: src/addressbook.c:5102 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:329
741 #: src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1370
742 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
743 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:217
744 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:232
745 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
746 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:197
747 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
748 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
749 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:254
750 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447 src/prefs_matcher.c:476
751 #: src/prefs_matcher.c:503 src/prefs_matcher.c:1273 src/prefs_matcher.c:1288
752 #: src/prefs_matcher.c:1290 src/prefs_matcher.c:2049 src/prefs_matcher.c:2053
753 msgid "Any"
754 msgstr "Wszystkie"
755
756 #: src/addrgather.c:158
757 msgid "Please specify name for address book."
758 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
759
760 #: src/addrgather.c:178
761 msgid "Please select the mail headers to search."
762 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
763
764 #: src/addrgather.c:185
765 msgid "Harvesting addresses..."
766 msgstr "Zbieranie adresów..."
767
768 #: src/addrgather.c:224
769 msgid "Addresses gathered successfully."
770 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
771
772 #: src/addrgather.c:294
773 msgid "No folder or message was selected."
774 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci."
775
776 #: src/addrgather.c:302
777 msgid ""
778 "Please select a folder to process from the folder\n"
779 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
780 "the message list."
781 msgstr ""
782 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
783 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
784 "wiadomo¶ci z listy."
785
786 #: src/addrgather.c:354
787 msgid "Folder :"
788 msgstr "Katalog :"
789
790 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:629
791 #: src/importldif.c:909
792 msgid "Address Book :"
793 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
794
795 #: src/addrgather.c:375
796 msgid "Folder Size :"
797 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
798
799 #: src/addrgather.c:390
800 msgid "Process these mail header fields"
801 msgstr "Przetwarzane nag³ówki"
802
803 #: src/addrgather.c:408
804 msgid "Include subfolders"
805 msgstr "Uwzglêdniaj podkatalogi"
806
807 #: src/addrgather.c:431
808 msgid "Header Name"
809 msgstr "Nazwa nag³ówka"
810
811 #: src/addrgather.c:432
812 msgid "Address Count"
813 msgstr "Liczba adresów"
814
815 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:158 src/compose.c:5091
816 #: src/compose.c:10110 src/messageview.c:684 src/messageview.c:697
817 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:581 src/summaryview.c:4499
818 msgid "Warning"
819 msgstr "Ostrze¿enie"
820
821 #: src/addrgather.c:538
822 msgid "Header Fields"
823 msgstr "Pola nag³ówków"
824
825 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:740
826 #: src/importldif.c:1041
827 msgid "Finish"
828 msgstr "Koniec"
829
830 #: src/addrgather.c:600
831 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
832 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
833
834 #: src/addrgather.c:608
835 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
836 msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail - z katalogu"
837
838 #: src/addrindex.c:118
839 msgid "Common addresses"
840 msgstr "Wspólne adresy"
841
842 #: src/addrindex.c:119
843 msgid "Personal addresses"
844 msgstr "Adresy osobiste"
845
846 #: src/addrindex.c:125
847 msgid "Common address"
848 msgstr "Wspólny adres"
849
850 #: src/addrindex.c:126
851 msgid "Personal address"
852 msgstr "Osobisty adres"
853
854 #: src/addrindex.c:1825
855 msgid "Address(es) update"
856 msgstr "Aktualizacja adresów"
857
858 #: src/addrindex.c:1826
859 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
860 msgstr ""
861 "Aktualizacja nie powiod³a siê. Zmiany nie zosta³y zapisane do Katalogu."
862
863 #: src/addrduplicates.c:128
864 msgid "Show duplicates in the same book"
865 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej ksi±¿ki"
866
867 #: src/addrduplicates.c:134
868 msgid "Show duplicates in different books"
869 msgstr "Pokazywanie duplikatów z ró¿nych ksi±¿ek"
870
871 #: src/addrduplicates.c:145
872 msgid "Find address book email duplicates"
873 msgstr "Znajd¼ duplikaty adresów e-mail w ksi±¿ce adresowej"
874
875 #: src/addrduplicates.c:146
876 msgid ""
877 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
878 msgstr ""
879 "Claws Mail przeszuka Twoj± ksi±¿kê adresow± w poszukiwaniu duplikatów "
880 "adresów e-mail."
881
882 #: src/addrduplicates.c:327
883 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
884 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
885
886 #: src/addrduplicates.c:358
887 msgid "Duplicate email addresses"
888 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
889
890 #: src/addrduplicates.c:476
891 msgid "Address book path"
892 msgstr "¦cie¿ka do ksi±¿ki adresowej"
893
894 #: src/addrduplicates.c:853
895 msgid "Delete address"
896 msgstr "Usuñ adresy"
897
898 #: src/alertpanel.c:145 src/compose.c:8124
899 msgid "Notice"
900 msgstr "Notatka"
901
902 #: src/alertpanel.c:171 src/alertpanel.c:194 src/compose.c:5031 src/inc.c:649
903 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:243
904 msgid "Error"
905 msgstr "B³±d"
906
907 #: src/alertpanel.c:195
908 msgid "_View log"
909 msgstr "_Poka¿ log"
910
911 #: src/alertpanel.c:345
912 msgid "Show this message next time"
913 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
914
915 #: src/browseldap.c:223
916 msgid "Browse Directory Entry"
917 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
918
919 #: src/browseldap.c:243
920 msgid "Server Name :"
921 msgstr "Nazwa serwera :"
922
923 #: src/browseldap.c:253
924 msgid "Distinguished Name (dn) :"
925 msgstr ""
926
927 #: src/browseldap.c:276
928 msgid "LDAP Name"
929 msgstr "Nazwa LDAP"
930
931 #: src/browseldap.c:278
932 msgid "Attribute Value"
933 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
934
935 #: src/common/plugin.c:58
936 msgid "Nothing"
937 msgstr "Nic"
938
939 #: src/common/plugin.c:59
940 msgid "a viewer"
941 msgstr "Przegl±darka"
942
943 #: src/common/plugin.c:60
944 msgid "a MIME parser"
945 msgstr "parser MIME"
946
947 #: src/common/plugin.c:61
948 msgid "folders"
949 msgstr "Katalogi"
950
951 #: src/common/plugin.c:62
952 msgid "filtering"
953 msgstr "Filtrowanie..."
954
955 #: src/common/plugin.c:63
956 msgid "a privacy interface"
957 msgstr "system prywatno¶ci"
958
959 #: src/common/plugin.c:64
960 msgid "a notifier"
961 msgstr "powiadamiacz"
962
963 #: src/common/plugin.c:65
964 msgid "an utility"
965 msgstr "narzêdzie"
966
967 #: src/common/plugin.c:66
968 msgid "things"
969 msgstr "rzeczy"
970
971 #: src/common/plugin.c:284
972 #, c-format
973 msgid ""
974 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
975 msgstr ""
976 "Ta wtyczka oferuje obs³ugê %s (%s) co jest ju¿ wykonywane przez wtyczkê %s."
977
978 #: src/common/plugin.c:323
979 msgid "Plugin already loaded"
980 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
981
982 #: src/common/plugin.c:334
983 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
984 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
985
986 #: src/common/plugin.c:364
987 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
988 msgstr "Ten modu³ nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL 2."
989
990 #: src/common/plugin.c:373
991 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
992 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Claws Mail GTK1."
993
994 #: src/common/plugin.c:613
995 #, c-format
996 msgid ""
997 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
998 "built with."
999 msgstr ""
1000 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której wtyczka %s zosta³a "
1001 "skompilowana."
1002
1003 #: src/common/plugin.c:616
1004 msgid ""
1005 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1006 "with."
1007 msgstr ""
1008 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której ta wtyczka zosta³a "
1009 "skompilowana."
1010
1011 #: src/common/plugin.c:625
1012 #, c-format
1013 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1014 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ wtyczki '%s'."
1015
1016 #: src/common/plugin.c:627
1017 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1018 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ tej wtyczki."
1019
1020 #: src/common/session.c:166 src/imap.c:1057
1021 msgid "SSL handshake failed\n"
1022 msgstr "B³±d po³±czenia SSL\n"
1023
1024 #: src/common/smtp.c:176
1025 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1026 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
1027
1028 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
1029 msgid "bad SMTP response\n"
1030 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
1031
1032 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
1033 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1034 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
1035
1036 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:891
1037 msgid "error occurred on authentication\n"
1038 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
1039
1040 #: src/common/smtp.c:603
1041 #, c-format
1042 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1043 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1044
1045 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:884
1046 msgid "couldn't start TLS session\n"
1047 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
1048
1049 #: src/common/socket.c:1426
1050 #, c-format
1051 msgid "write on fd%d: %s\n"
1052 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1053
1054 #: src/common/ssl.c:211
1055 msgid "Error creating ssl context\n"
1056 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
1057
1058 #: src/common/ssl.c:230
1059 #, c-format
1060 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1061 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
1062
1063 #: src/common/ssl_certificate.c:479
1064 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1065 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
1066
1067 #: src/common/ssl_certificate.c:501
1068 msgid "Uncheckable"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: src/common/ssl_certificate.c:505
1072 #, fuzzy
1073 msgid "Self-signed certificate"
1074 msgstr "Skasuj certyfikat"
1075
1076 #: src/common/ssl_certificate.c:508
1077 msgid "Revoked certificate"
1078 msgstr "Uniewa¿niony certyfikat"
1079
1080 #: src/common/ssl_certificate.c:510
1081 msgid "No certificate issuer found"
1082 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1083
1084 #: src/common/ssl_certificate.c:512
1085 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: src/common/string_match.c:79
1089 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1090 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1091
1092 #: src/common/utils.c:332
1093 #, c-format
1094 msgid "%dB"
1095 msgstr "%dB"
1096
1097 #: src/common/utils.c:333
1098 #, c-format
1099 msgid "%d.%02dKB"
1100 msgstr "%d,%02dkB"
1101
1102 #: src/common/utils.c:334
1103 #, c-format
1104 msgid "%d.%02dMB"
1105 msgstr "%d,%02dMB"
1106
1107 #: src/common/utils.c:335
1108 #, c-format
1109 msgid "%.2fGB"
1110 msgstr "%.2fGB"
1111
1112 #: src/common/utils.c:4624
1113 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1114 msgstr "Niedziela"
1115
1116 #: src/common/utils.c:4625
1117 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1118 msgstr "Poniedzia³ek"
1119
1120 #: src/common/utils.c:4626
1121 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1122 msgstr "Wtorek"
1123
1124 #: src/common/utils.c:4627
1125 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1126 msgstr "¦roda"
1127
1128 #: src/common/utils.c:4628
1129 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1130 msgstr "Czwartek"
1131
1132 #: src/common/utils.c:4629
1133 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1134 msgstr "Pi±tek"
1135
1136 #: src/common/utils.c:4630
1137 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1138 msgstr "Sobota"
1139
1140 #: src/common/utils.c:4632
1141 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1142 msgstr "Styczeñ"
1143
1144 #: src/common/utils.c:4633
1145 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1146 msgstr "Luty"
1147
1148 #: src/common/utils.c:4634
1149 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1150 msgstr "Marzec"
1151
1152 #: src/common/utils.c:4635
1153 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1154 msgstr "Kwiecieñ"
1155
1156 #: src/common/utils.c:4636
1157 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1158 msgstr "Maj"
1159
1160 #: src/common/utils.c:4637
1161 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1162 msgstr "Czerwiec"
1163
1164 #: src/common/utils.c:4638
1165 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1166 msgstr "Lipiec"
1167
1168 #: src/common/utils.c:4639
1169 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1170 msgstr "Sierpieñ"
1171
1172 #: src/common/utils.c:4640
1173 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1174 msgstr "Wrzesieñ"
1175
1176 #: src/common/utils.c:4641
1177 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1178 msgstr "Pa¼dziernik"
1179
1180 #: src/common/utils.c:4642
1181 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1182 msgstr "Listopad"
1183
1184 #: src/common/utils.c:4643
1185 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1186 msgstr "Grudzieñ"
1187
1188 #: src/common/utils.c:4645
1189 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1190 msgstr "Nie"
1191
1192 #: src/common/utils.c:4646
1193 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1194 msgstr "Pon"
1195
1196 #: src/common/utils.c:4647
1197 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1198 msgstr "Wt"
1199
1200 #: src/common/utils.c:4648
1201 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1202 msgstr "¦r"
1203
1204 #: src/common/utils.c:4649
1205 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1206 msgstr "Czw"
1207
1208 #: src/common/utils.c:4650
1209 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1210 msgstr "Pi±"
1211
1212 #: src/common/utils.c:4651
1213 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1214 msgstr "Sob"
1215
1216 #: src/common/utils.c:4653
1217 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1218 msgstr "Sty"
1219
1220 #: src/common/utils.c:4654
1221 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1222 msgstr "Lut"
1223
1224 #: src/common/utils.c:4655
1225 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1226 msgstr "Mar"
1227
1228 #: src/common/utils.c:4656
1229 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1230 msgstr "Kwi"
1231
1232 #: src/common/utils.c:4657
1233 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1234 msgstr "Maj"
1235
1236 #: src/common/utils.c:4658
1237 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1238 msgstr "Cze"
1239
1240 #: src/common/utils.c:4659
1241 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1242 msgstr "Lip"
1243
1244 #: src/common/utils.c:4660
1245 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1246 msgstr "Sie"
1247
1248 #: src/common/utils.c:4661
1249 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1250 msgstr "Wrz"
1251
1252 #: src/common/utils.c:4662
1253 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1254 msgstr "Pa¼"
1255
1256 #: src/common/utils.c:4663
1257 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1258 msgstr "Lis"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4664
1261 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1262 msgstr "Gru"
1263
1264 #: src/common/utils.c:4666
1265 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1266 msgstr "Rano"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4667
1269 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1270 msgstr "Po po³udniu"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4668
1273 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1274 msgstr "rano"
1275
1276 #: src/common/utils.c:4669
1277 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1278 msgstr "po po³udniu"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4671
1281 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: src/common/utils.c:4672
1285 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1286 msgstr "%m-%d-%y"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4673
1289 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1290 msgstr "%H:%M:%S"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4675
1293 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: src/compose.c:555
1297 msgid "/_Add..."
1298 msgstr "/Dod_aj..."
1299
1300 #: src/compose.c:556
1301 msgid "/_Remove"
1302 msgstr "/_Usuñ"
1303
1304 #: src/compose.c:558 src/folderview.c:299
1305 msgid "/_Properties..."
1306 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
1307
1308 #: src/compose.c:563 src/mainwindow.c:791 src/messageview.c:375
1309 msgid "/_Message"
1310 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1311
1312 #: src/compose.c:564
1313 msgid "/_Message/S_end"
1314 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1315
1316 #: src/compose.c:566
1317 msgid "/_Message/Send _later"
1318 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1319
1320 #: src/compose.c:568 src/compose.c:572 src/compose.c:575 src/mainwindow.c:801
1321 #: src/mainwindow.c:811 src/mainwindow.c:824 src/mainwindow.c:830
1322 #: src/mainwindow.c:850 src/messageview.c:378 src/messageview.c:386
1323 msgid "/_Message/---"
1324 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1325
1326 #: src/compose.c:569
1327 msgid "/_Message/_Attach file"
1328 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz plik"
1329
1330 #: src/compose.c:570
1331 msgid "/_Message/_Insert file"
1332 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
1333
1334 #: src/compose.c:571
1335 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1336 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
1337
1338 #: src/compose.c:573
1339 msgid "/_Message/_Save"
1340 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Zapisz"
1341
1342 #: src/compose.c:576
1343 msgid "/_Message/_Close"
1344 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zam_knij"
1345
1346 #: src/compose.c:579
1347 msgid "/_Edit/_Undo"
1348 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
1349
1350 #: src/compose.c:580
1351 msgid "/_Edit/_Redo"
1352 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
1353
1354 #: src/compose.c:581 src/compose.c:669 src/compose.c:672 src/compose.c:678
1355 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:227
1356 msgid "/_Edit/---"
1357 msgstr "/_Edycja/---"
1358
1359 #: src/compose.c:582
1360 msgid "/_Edit/Cu_t"
1361 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
1362
1363 #: src/compose.c:583 src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:225
1364 msgid "/_Edit/_Copy"
1365 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
1366
1367 #: src/compose.c:584
1368 msgid "/_Edit/_Paste"
1369 msgstr "/_Edycja/_Wklej"
1370
1371 #: src/compose.c:585
1372 msgid "/_Edit/Special paste"
1373 msgstr "/_Edycja/Wklej jako"
1374
1375 #: src/compose.c:586
1376 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1377 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Cytat"
1378
1379 #: src/compose.c:588
1380 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1381 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Zawiniêty tekst"
1382
1383 #: src/compose.c:590
1384 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1385 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Niezawiniêty tekst"
1386
1387 #: src/compose.c:592 src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:226
1388 msgid "/_Edit/Select _all"
1389 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
1390
1391 #: src/compose.c:593
1392 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1393 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
1394
1395 #: src/compose.c:594
1396 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1397 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
1398
1399 #: src/compose.c:599
1400 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1401 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
1402
1403 #: src/compose.c:604
1404 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1405 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
1406
1407 #: src/compose.c:609
1408 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1409 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
1410
1411 #: src/compose.c:614
1412 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1413 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
1414
1415 #: src/compose.c:619
1416 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1417 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
1418
1419 #: src/compose.c:624
1420 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1421 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
1422
1423 #: src/compose.c:629
1424 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1425 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
1426
1427 #: src/compose.c:634
1428 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1429 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
1430
1431 #: src/compose.c:639
1432 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1433 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
1434
1435 #: src/compose.c:644
1436 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1437 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
1438
1439 #: src/compose.c:649
1440 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1441 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
1442
1443 #: src/compose.c:654
1444 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1445 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
1446
1447 #: src/compose.c:659
1448 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1449 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
1450
1451 #: src/compose.c:664
1452 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1453 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
1454
1455 #: src/compose.c:670
1456 msgid "/_Edit/_Find"
1457 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼"
1458
1459 #: src/compose.c:673
1460 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1461 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
1462
1463 #: src/compose.c:675
1464 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1465 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1466
1467 #: src/compose.c:677
1468 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1469 msgstr "/_Edycja/Aut_omatyczne zawijanie"
1470
1471 #: src/compose.c:679
1472 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1473 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1474
1475 #: src/compose.c:682
1476 msgid "/_Spelling"
1477 msgstr "/Pi_sownia"
1478
1479 #: src/compose.c:683
1480 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1481 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1482
1483 #: src/compose.c:685
1484 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1485 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1486
1487 #: src/compose.c:687
1488 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1489 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
1490
1491 #: src/compose.c:689
1492 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1493 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1494
1495 #: src/compose.c:691
1496 msgid "/_Spelling/---"
1497 msgstr "/Pi_sownia/---"
1498
1499 #: src/compose.c:692
1500 msgid "/_Spelling/Options"
1501 msgstr "/Pi_sownia/Opcje"
1502
1503 #: src/compose.c:695
1504 msgid "/_Options"
1505 msgstr "/_Opcje"
1506
1507 #: src/compose.c:696
1508 msgid "/_Options/Reply _mode"
1509 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼"
1510
1511 #: src/compose.c:697
1512 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1513 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Normalna"
1514
1515 #: src/compose.c:698
1516 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1517 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Do wszystkich"
1518
1519 #: src/compose.c:699
1520 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1521 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Do nadawcy"
1522
1523 #: src/compose.c:700
1524 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1525 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Na Grupê Dyskusyjn±"
1526
1527 #: src/compose.c:701 src/compose.c:706 src/compose.c:713 src/compose.c:715
1528 #: src/compose.c:717
1529 msgid "/_Options/---"
1530 msgstr "/_Opcje/---"
1531
1532 #: src/compose.c:702
1533 msgid "/_Options/Privacy _System"
1534 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci"
1535
1536 #: src/compose.c:703
1537 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1538 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci/Brak"
1539
1540 #: src/compose.c:704
1541 msgid "/_Options/Si_gn"
1542 msgstr "/_Opcje/_Podpisz"
1543
1544 #: src/compose.c:705
1545 msgid "/_Options/_Encrypt"
1546 msgstr "/_Opcje/_Szyfruj"
1547
1548 #: src/compose.c:707
1549 msgid "/_Options/_Priority"
1550 msgstr "/_Opcje/Pri_orytet"
1551
1552 #: src/compose.c:708
1553 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1554 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Najwy¿szy"
1555
1556 #: src/compose.c:709
1557 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1558 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Wysoki"
1559
1560 #: src/compose.c:710
1561 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1562 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Normalny"
1563
1564 #: src/compose.c:711
1565 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1566 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_iski"
1567
1568 #: src/compose.c:712
1569 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1570 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_ajni¿szy"
1571
1572 #: src/compose.c:714
1573 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1574 msgstr "/_Opcje/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1575
1576 #: src/compose.c:716
1577 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1578 msgstr "/_Opcje/Usuñ odniesienia"
1579
1580 #: src/compose.c:723
1581 msgid "/_Options/Character _encoding"
1582 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków"
1583
1584 #: src/compose.c:724
1585 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1586 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/_Automatyczne"
1587
1588 #: src/compose.c:726 src/compose.c:732
1589 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1590 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/---"
1591
1592 #: src/compose.c:728
1593 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ASCII (US-ASC_II)"
1594 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/7bit ASCII (US-ASC_II)"
1595
1596 #: src/compose.c:730
1597 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1598 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Unicode (_UTF-8)"
1599
1600 #: src/compose.c:734
1601 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European"
1602 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia"
1603
1604 #: src/compose.c:735
1605 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/ISO-8859-_1"
1606 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia/ISO-8859-_1"
1607
1608 #: src/compose.c:737
1609 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/ISO-8859-15"
1610 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia/ISO-8859-15"
1611
1612 #: src/compose.c:739
1613 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/Windows-1252"
1614 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia/Windows-1252"
1615
1616 #: src/compose.c:742
1617 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1618 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
1619
1620 #: src/compose.c:745
1621 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic"
1622 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje _Ba³tyckie"
1623
1624 #: src/compose.c:746
1625 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic/ISO-8859-13"
1626 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje _Ba³tyckie/ISO-8859-13"
1627
1628 #: src/compose.c:748
1629 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic/ISO-8859-_4"
1630 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje _Ba³tyckie/ISO-8859-_4"
1631
1632 #: src/compose.c:751
1633 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1634 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Grecja (ISO-8859-_7)"
1635
1636 #: src/compose.c:754
1637 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew"
1638 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znakówHebrajski"
1639
1640 #: src/compose.c:755
1641 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew/ISO-8859-_8"
1642 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Hebrajski/ISO-8859-_8"
1643
1644 #: src/compose.c:757
1645 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew/Windows-1255"
1646 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Hebrajski/Windows-1251"
1647
1648 #: src/compose.c:760
1649 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic"
1650 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabskie"
1651
1652 #: src/compose.c:761
1653 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic/ISO-8859-_6"
1654 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabskie/ISO-8859-_6"
1655
1656 #: src/compose.c:763
1657 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic/Windows-1256"
1658 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabskie/Windows-1256"
1659
1660 #: src/compose.c:766
1661 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1662 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Turcja (ISO-8859-_9)"
1663
1664 #: src/compose.c:769
1665 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic"
1666 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica"
1667
1668 #: src/compose.c:770
1669 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/ISO-8859-_5"
1670 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica/ISO-8859-_5"
1671
1672 #: src/compose.c:772
1673 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/KOI8-_R"
1674 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica/KOI8-_R"
1675
1676 #: src/compose.c:774
1677 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/KOI8-U"
1678 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica/KOI8-_U"
1679
1680 #: src/compose.c:776
1681 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/Windows-1251"
1682 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica/Windows-1251"
1683
1684 #: src/compose.c:779
1685 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese"
1686 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Japonia"
1687
1688 #: src/compose.c:780
1689 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/ISO-2022-_JP"
1690 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Japonia/ISO-2022-_JP"
1691
1692 #: src/compose.c:782
1693 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/ISO-2022-JP-2"
1694 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Japonia/ISO-2022-_JP"
1695
1696 #: src/compose.c:784
1697 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/_EUC-JP"
1698 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Japonia/_EUC-JP"
1699
1700 #: src/compose.c:786
1701 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/_Shift__JIS"
1702 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Japonia/_Shift__JIS"
1703
1704 #: src/compose.c:789
1705 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese"
1706 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Chiny"
1707
1708 #: src/compose.c:790
1709 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Simplified (_GB2312)"
1710 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Chiny/Uproszczony (_GB2312)"
1711
1712 #: src/compose.c:792
1713 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Simplified (GBK)"
1714 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Chiny/Uproszczony (_GBK)"
1715
1716 #: src/compose.c:794
1717 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Traditional (_Big5)"
1718 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Chiny/Tradycyjny (_Big5)"
1719
1720 #: src/compose.c:796
1721 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Traditional (EUC-_TW)"
1722 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Chiny/Tradycyjny (EUC-_TW)"
1723
1724 #: src/compose.c:799
1725 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean"
1726 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Korea"
1727
1728 #: src/compose.c:800
1729 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean/EUC-_KR"
1730 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Korea/EUC-_KR"
1731
1732 #: src/compose.c:802
1733 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean/ISO-2022-KR"
1734 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Korea/ISO-2022-KR"
1735
1736 #: src/compose.c:805
1737 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai"
1738 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajlandia"
1739
1740 #: src/compose.c:806
1741 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai/TIS-620"
1742 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajlandia/TIS-620"
1743
1744 #: src/compose.c:808
1745 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai/Windows-874"
1746 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajlandia/Windows-874"
1747
1748 #: src/compose.c:812
1749 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1750 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1751
1752 #: src/compose.c:813 src/messageview.c:393
1753 msgid "/_Tools/_Address book"
1754 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1755
1756 #: src/compose.c:814
1757 msgid "/_Tools/_Template"
1758 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1759
1760 #: src/compose.c:815 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:420
1761 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1762 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1763
1764 #: src/compose.c:1098 src/quote_fmt.c:421
1765 msgid "New message subject format error."
1766 msgstr "B³êdny rodzaj tematu wiadomo¶ci."
1767
1768 #: src/compose.c:1128 src/quote_fmt.c:424
1769 #, c-format
1770 msgid "New message body format error at line %d."
1771 msgstr "B³±d w tre¶ci wiadomo¶ci w linii %d."
1772
1773 #: src/compose.c:1319
1774 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1775 msgstr "Nie mo¿na odpowiedzieæ. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1776
1777 #: src/compose.c:1510 src/quote_fmt.c:440
1778 #, c-format
1779 msgid "Message reply format error at line %d."
1780 msgstr "B³êdny format odpowiedzi w linii %d."
1781
1782 #: src/compose.c:1646 src/quote_fmt.c:456
1783 #, c-format
1784 msgid "Message forward format error at line %d."
1785 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz wiadomo¶ci w linii %d."
1786
1787 #: src/compose.c:1769
1788 msgid "Fw: multiple emails"
1789 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
1790
1791 #: src/compose.c:2177
1792 #, c-format
1793 msgid "Message redirect format error at line %d."
1794 msgstr "B³±d w formacie wiadomo¶ci przekierowuj±cej w linii %d."
1795
1796 #: src/compose.c:2242 src/gtk/headers.h:13
1797 msgid "Cc:"
1798 msgstr "Kopia:"
1799
1800 #: src/compose.c:2245 src/gtk/headers.h:14
1801 msgid "Bcc:"
1802 msgstr "Ukryta kopia:"
1803
1804 #: src/compose.c:2248 src/gtk/headers.h:11
1805 msgid "Reply-To:"
1806 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1807
1808 #: src/compose.c:2251 src/gtk/headers.h:32
1809 msgid "Newsgroups:"
1810 msgstr "Grupy news:"
1811
1812 #: src/compose.c:2254 src/gtk/headers.h:33
1813 msgid "Followup-To:"
1814 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1815
1816 #: src/compose.c:2258 src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:363
1817 msgid "To:"
1818 msgstr "Do:"
1819
1820 #: src/compose.c:2436
1821 #, c-format
1822 msgid "The file '%s' has been attached."
1823 msgstr "Plik %s zosta³ do³±czony."
1824
1825 #: src/compose.c:2440
1826 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1827 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ pliku (konwersja strony kodowej nie powiod³a siê)."
1828
1829 #: src/compose.c:2677
1830 msgid "Quote mark format error."
1831 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1832
1833 #: src/compose.c:3285
1834 #, c-format
1835 msgid "File %s is empty."
1836 msgstr "Plik %s jest pusty."
1837
1838 #: src/compose.c:3289
1839 #, c-format
1840 msgid "Can't read %s."
1841 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1842
1843 #: src/compose.c:3316
1844 #, c-format
1845 msgid "Message: %s"
1846 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1847
1848 #: src/compose.c:4226
1849 msgid " [Edited]"
1850 msgstr " [Edytowany]"
1851
1852 #: src/compose.c:4233
1853 #, c-format
1854 msgid "%s - Compose message%s"
1855 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1856
1857 #: src/compose.c:4236
1858 #, c-format
1859 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1860 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1861
1862 #: src/compose.c:4238
1863 msgid "Compose message"
1864 msgstr "Napisz now± wiadomo¶æ"
1865
1866 #: src/compose.c:4265 src/messageview.c:719
1867 msgid ""
1868 "Account for sending mail is not specified.\n"
1869 "Please select a mail account before sending."
1870 msgstr ""
1871 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1872 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1873
1874 #: src/compose.c:4458 src/compose.c:4489 src/compose.c:4528 src/compose.c:4530
1875 #: src/prefs_account.c:3002 src/toolbar.c:419 src/toolbar.c:436
1876 msgid "Send"
1877 msgstr "Wy¶lij"
1878
1879 #: src/compose.c:4459
1880 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1881 msgstr ""
1882 "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
1883
1884 #: src/compose.c:4460 src/compose.c:4491 src/compose.c:4524 src/compose.c:5031
1885 msgid "+_Send"
1886 msgstr "+_Wy¶lij"
1887
1888 #: src/compose.c:4490
1889 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1890 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
1891
1892 #: src/compose.c:4507
1893 msgid "Recipient is not specified."
1894 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1895
1896 #: src/compose.c:4526
1897 msgid "+_Queue"
1898 msgstr "+Kolejka"
1899
1900 #: src/compose.c:4527
1901 #, c-format
1902 msgid "Subject is empty. %s it anyway?"
1903 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy mimo to chcesz %s?"
1904
1905 #: src/compose.c:4528 src/folder.c:1359 src/foldersel.c:378
1906 #: src/prefs_folder_item.c:285
1907 msgid "Queue"
1908 msgstr "Kolejka"
1909
1910 #: src/compose.c:4530 src/toolbar.c:437
1911 msgid "Send later"
1912 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
1913
1914 #: src/compose.c:4578 src/compose.c:8477
1915 msgid ""
1916 "Could not queue message for sending:\n"
1917 "\n"
1918 "Charset conversion failed."
1919 msgstr ""
1920 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do kolejki wysy³kowej:\n"
1921 "\n"
1922 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
1923
1924 #: src/compose.c:4581 src/compose.c:8480
1925 msgid ""
1926 "Could not queue message for sending:\n"
1927 "\n"
1928 "Couldn't get recipient encryption key."
1929 msgstr ""
1930 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1931 "\n"
1932 "Nie odnaleziono klucza szyfruj±cego odbiorcy."
1933
1934 #: src/compose.c:4587 src/compose.c:8474
1935 #, c-format
1936 msgid ""
1937 "Could not queue message for sending:\n"
1938 "\n"
1939 "Signature failed: %s"
1940 msgstr ""
1941 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1942 "\n"
1943 "B³±d sygnatury %s"
1944
1945 #: src/compose.c:4590
1946 #, c-format
1947 msgid ""
1948 "Could not queue message for sending:\n"
1949 "\n"
1950 "%s."
1951 msgstr ""
1952 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
1953 "%s."
1954
1955 #: src/compose.c:4592
1956 msgid "Could not queue message for sending."
1957 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
1958
1959 #: src/compose.c:4607 src/compose.c:4667
1960 msgid ""
1961 "The message was queued but could not be sent.\n"
1962 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1963 msgstr ""
1964 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1965 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1966
1967 #: src/compose.c:4663
1968 #, c-format
1969 msgid ""
1970 "%s\n"
1971 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1972 msgstr ""
1973 "%s\n"
1974 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1975 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by spróbowaæ "
1976 "ponownie."
1977
1978 #: src/compose.c:5028
1979 #, c-format
1980 msgid ""
1981 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1982 "to the specified %s charset.\n"
1983 "Send it as %s?"
1984 msgstr ""
1985 "Nie mo¿na przekonwertowaæ wiadomo¶ci \n"
1986 "do do wybranej %s .\n"
1987 "Wys³aæ jako %s ?"
1988
1989 #: src/compose.c:5087
1990 #, c-format
1991 msgid ""
1992 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1993 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1994 "\n"
1995 "Send it anyway?"
1996 msgstr ""
1997 "Linia %d przekracza limit d³ugo¶ci (998 bajtów).\n"
1998 "Tre¶æ tej wiadomo¶ci mo¿e ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
1999 "\n"
2000 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
2001
2002 #: src/compose.c:5248
2003 msgid "Encryption warning"
2004 msgstr "Ostrze¿enie dotycz±ce szyfrowania"
2005
2006 #: src/compose.c:5249
2007 msgid "+C_ontinue"
2008 msgstr "+Kon_tynuuj"
2009
2010 #: src/compose.c:5304
2011 msgid "No account for sending mails available!"
2012 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
2013
2014 #: src/compose.c:5314
2015 msgid "No account for posting news available!"
2016 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
2017
2018 #: src/compose.c:6005
2019 msgid "Add to address _book"
2020 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
2021
2022 #: src/compose.c:6079
2023 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2024 msgstr ""
2025 "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
2026
2027 #: src/compose.c:6227
2028 msgid "Mime type"
2029 msgstr "typ MIME"
2030
2031 #: src/compose.c:6233 src/compose.c:6529 src/mimeview.c:253
2032 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405 src/prefs_summary_column.c:88
2033 #: src/summaryview.c:550
2034 msgid "Size"
2035 msgstr "Wielko¶æ"
2036
2037 #: src/compose.c:6303
2038 msgid "Save Message to "
2039 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
2040
2041 #: src/compose.c:6325 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:536
2042 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:244
2043 #: src/importpine.c:243 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
2044 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2045 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
2046 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:421 src/prefs_spelling.c:198
2047 msgid "_Browse"
2048 msgstr "_Przegl±daj"
2049
2050 #: src/compose.c:6528 src/compose.c:7884
2051 msgid "MIME type"
2052 msgstr "typ MIME"
2053
2054 #: src/compose.c:6608
2055 msgid "Hea_der"
2056 msgstr "Na_g³ówek"
2057
2058 #: src/compose.c:6613
2059 msgid "_Attachments"
2060 msgstr "Z_a³±czniki"
2061
2062 #: src/compose.c:6627
2063 msgid "Othe_rs"
2064 msgstr "In_ne"
2065
2066 #: src/compose.c:6642 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:370
2067 msgid "Subject:"
2068 msgstr "Temat:"
2069
2070 #: src/compose.c:6851
2071 #, c-format
2072 msgid ""
2073 "Spell checker could not be started.\n"
2074 "%s"
2075 msgstr ""
2076 "Nie uda³o siê uruchomiæ sprawdzania pisowni.\n"
2077 "%s"
2078
2079 #: src/compose.c:6969
2080 #, c-format
2081 msgid "From: <i>%s</i>"
2082 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2083
2084 #: src/compose.c:7003
2085 msgid "Account to use for this email"
2086 msgstr "Bie¿±ce konto dla tej wiadomo¶ci"
2087
2088 #: src/compose.c:7005
2089 msgid "Sender address to be used"
2090 msgstr "Adres nadawcy"
2091
2092 #: src/compose.c:7165
2093 #, c-format
2094 msgid ""
2095 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2096 "encrypt this message."
2097 msgstr ""
2098 "System ochrony prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿na "
2099 "ani podpisaæ ani zaszyfrowaæ t± wiadomo¶æ. "
2100
2101 #: src/compose.c:7363 src/prefs_template.c:630
2102 #, c-format
2103 msgid "Template body format error at line %d."
2104 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
2105
2106 #: src/compose.c:7474 src/prefs_template.c:669
2107 msgid "Template To format error."
2108 msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
2109
2110 #: src/compose.c:7492 src/prefs_template.c:675
2111 msgid "Template Cc format error."
2112 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Cc)."
2113
2114 #: src/compose.c:7510 src/prefs_template.c:681
2115 msgid "Template Bcc format error."
2116 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Bcc)."
2117
2118 #: src/compose.c:7529 src/prefs_template.c:687
2119 msgid "Template subject format error."
2120 msgstr "B³±d formatu wzorca (temat)."
2121
2122 #: src/compose.c:7778
2123 msgid "Invalid MIME type."
2124 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2125
2126 #: src/compose.c:7793
2127 msgid "File doesn't exist or is empty."
2128 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2129
2130 #: src/compose.c:7866
2131 msgid "Properties"
2132 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
2133
2134 #: src/compose.c:7917
2135 msgid "Encoding"
2136 msgstr "Kodowanie"
2137
2138 #: src/compose.c:7937
2139 msgid "Path"
2140 msgstr "¦cie¿ka"
2141
2142 #: src/compose.c:7938
2143 msgid "File name"
2144 msgstr "Nazwa pliku"
2145
2146 #: src/compose.c:8121
2147 #, c-format
2148 msgid ""
2149 "The external editor is still working.\n"
2150 "Force terminating the process?\n"
2151 "process group id: %d"
2152 msgstr ""
2153 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
2154 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
2155 "identyfikator grupy procesów: %d"
2156
2157 #: src/compose.c:8163
2158 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2159 msgstr "Komponowanie: wej¶cie z monitorowanego procesu\n"
2160
2161 #: src/compose.c:8444 src/messageview.c:877
2162 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2163 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ t± wiadomo¶æ."
2164
2165 #: src/compose.c:8469
2166 msgid "Could not queue message."
2167 msgstr ""
2168 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2169 " %s."
2170
2171 #: src/compose.c:8471
2172 #, c-format
2173 msgid ""
2174 "Could not queue message:\n"
2175 "\n"
2176 "%s."
2177 msgstr ""
2178 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2179 "%s."
2180
2181 #: src/compose.c:8631
2182 msgid "Could not save draft."
2183 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
2184
2185 #: src/compose.c:8635
2186 msgid "Could not save draft"
2187 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej"
2188
2189 #: src/compose.c:8636
2190 msgid ""
2191 "Could not save draft.\n"
2192 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2193 msgstr ""
2194 "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej\n"
2195 "Co chcesz zrobiæ z t± wiadomo¶ci± ?"
2196
2197 #: src/compose.c:8638
2198 msgid "_Cancel exit"
2199 msgstr "_Anuluj i wyjd¼"
2200
2201 #: src/compose.c:8638
2202 msgid "_Discard email"
2203 msgstr "Porzuæ"
2204
2205 #: src/compose.c:8792 src/compose.c:8806
2206 msgid "Select file"
2207 msgstr "Wybierz plik"
2208
2209 #: src/compose.c:8819
2210 #, c-format
2211 msgid "File '%s' could not be read."
2212 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
2213
2214 #: src/compose.c:8821
2215 #, c-format
2216 msgid ""
2217 "File '%s' contained invalid characters\n"
2218 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2219 msgstr ""
2220 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
2221 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
2222
2223 #: src/compose.c:8874
2224 msgid "Discard message"
2225 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
2226
2227 #: src/compose.c:8875
2228 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2229 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
2230
2231 #: src/compose.c:8876
2232 msgid "_Discard"
2233 msgstr "Por_zuæ"
2234
2235 #: src/compose.c:8876
2236 msgid "_Save to Drafts"
2237 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2238
2239 #: src/compose.c:8920
2240 #, c-format
2241 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2242 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
2243
2244 #: src/compose.c:8922
2245 msgid "Apply template"
2246 msgstr "Do³±cz szablon"
2247
2248 #: src/compose.c:8923
2249 msgid "_Replace"
2250 msgstr "Za_mieñ"
2251
2252 #: src/compose.c:8923
2253 msgid "_Insert"
2254 msgstr "Ws_taw"
2255
2256 #: src/compose.c:9672
2257 msgid "Insert or attach?"
2258 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
2259
2260 #: src/compose.c:9673
2261 msgid ""
2262 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2263 "attach it to the email?"
2264 msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci? czy dodaæ go jako za³±cznik?"
2265
2266 #: src/compose.c:9675
2267 msgid "+_Insert"
2268 msgstr "Ws_taw"
2269
2270 #: src/compose.c:9675
2271 msgid "_Attach"
2272 msgstr "Z_a³±cz"
2273
2274 #: src/compose.c:9873
2275 #, c-format
2276 msgid "Quote format error at line %d."
2277 msgstr "B³±d formatu cytowania.w linii %d."
2278
2279 #: src/compose.c:10104
2280 #, c-format
2281 msgid ""
2282 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2283 "time. Do you want to continue?"
2284 msgstr ""
2285 "Zamierzasz odopowiedzieæ na %d wiadomo¶ci. Otworzenie takiej ilo¶ci okien "
2286 "mo¿e zaj±æ trochê czasu. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
2287
2288 #: src/crash.c:140
2289 #, c-format
2290 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2291 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
2292
2293 #: src/crash.c:186
2294 msgid "Claws Mail has crashed"
2295 msgstr "Claws Mail zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
2296
2297 #: src/crash.c:202
2298 #, c-format
2299 msgid ""
2300 "%s.\n"
2301 "Please file a bug report and include the information below."
2302 msgstr ""
2303 "%s.\n"
2304 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
2305
2306 #: src/crash.c:207
2307 msgid "Debug log"
2308 msgstr "Dziennik debuggera"
2309
2310 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:435
2311 msgid "Close"
2312 msgstr "Zamknij"
2313
2314 #: src/crash.c:256
2315 msgid "Save..."
2316 msgstr "Zapisz..."
2317
2318 #: src/crash.c:261
2319 msgid "Create bug report"
2320 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
2321
2322 #: src/crash.c:309
2323 msgid "Save crash information"
2324 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2325
2326 #: src/editaddress.c:161
2327 msgid "Add New Person"
2328 msgstr "Dodaj now± osobê"
2329
2330 #: src/editaddress.c:162
2331 msgid "Edit Person Details"
2332 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
2333
2334 #: src/editaddress.c:336
2335 msgid "An Email address must be supplied."
2336 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
2337
2338 #: src/editaddress.c:512
2339 msgid "A Name and Value must be supplied."
2340 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
2341
2342 #: src/editaddress.c:601
2343 msgid "Discard"
2344 msgstr "Por_zuæ"
2345
2346 #: src/editaddress.c:602
2347 msgid "Apply"
2348 msgstr "Zatwierd¼"
2349
2350 #: src/editaddress.c:632 src/editaddress.c:681
2351 msgid "Edit Person Data"
2352 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2353
2354 #: src/editaddress.c:710
2355 msgid "Choose a picture"
2356 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2357
2358 #: src/editaddress.c:729
2359 #, c-format
2360 msgid ""
2361 "Failed to import image: \n"
2362 "%s"
2363 msgstr ""
2364 "Nie uda³o siê wczytaæ obrazka: \n"
2365 "%s"
2366
2367 #: src/editaddress.c:771
2368 msgid "/_Set picture"
2369 msgstr "/_Ustaw obrazek"
2370
2371 #: src/editaddress.c:772
2372 msgid "/_Unset picture"
2373 msgstr "/Wy³±cz _obrazek"
2374
2375 #: src/editaddress.c:827
2376 msgid "Photo"
2377 msgstr "Zdjêcie"
2378
2379 #: src/editaddress.c:881 src/editaddress.c:883 src/expldifdlg.c:524
2380 #: src/exporthtml.c:756 src/ldif.c:765
2381 msgid "Display Name"
2382 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
2383
2384 #: src/editaddress.c:890 src/editaddress.c:894 src/ldif.c:773
2385 msgid "Last Name"
2386 msgstr "Nazwisko"
2387
2388 #: src/editaddress.c:891 src/editaddress.c:893 src/ldif.c:769
2389 msgid "First Name"
2390 msgstr "Imiê"
2391
2392 #: src/editaddress.c:897 src/editaddress.c:899
2393 msgid "Nickname"
2394 msgstr "Ksywka"
2395
2396 #: src/editaddress.c:983 src/editaddress.c:1051
2397 msgid "Alias"
2398 msgstr "Alias"
2399
2400 #: src/editaddress.c:1191 src/editaddress.c:1256 src/editaddress.c:1272
2401 #: src/prefs_customheader.c:220 src/prefs_matcher.c:484
2402 msgid "Value"
2403 msgstr "Warto¶æ"
2404
2405 #: src/editaddress.c:1334
2406 msgid "_User Data"
2407 msgstr "Dane _u¿ytkownika"
2408
2409 #: src/editaddress.c:1335
2410 msgid "_Email Addresses"
2411 msgstr "Adr_esy e-mail"
2412
2413 #: src/editaddress.c:1338 src/editaddress.c:1341
2414 msgid "O_ther Attributes"
2415 msgstr "In_ne Cechy"
2416
2417 #: src/editbook.c:113
2418 msgid "File appears to be OK."
2419 msgstr "Plik zdaje siê byæ poprawny."
2420
2421 #: src/editbook.c:116
2422 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2423 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy format ksi±¿ki adresowej."
2424
2425 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2426 msgid "Could not read file."
2427 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
2428
2429 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2430 msgid "Edit Addressbook"
2431 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
2432
2433 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2434 msgid " Check File "
2435 msgstr "Sprawd¼ plik "
2436
2437 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2438 #: src/importmutt.c:237 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1845
2439 msgid "File"
2440 msgstr "Plik"
2441
2442 #: src/editbook.c:285
2443 msgid "Add New Addressbook"
2444 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
2445
2446 #: src/editgroup.c:100
2447 msgid "A Group Name must be supplied."
2448 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
2449
2450 #: src/editgroup.c:293
2451 msgid "Edit Group Data"
2452 msgstr "Edytuj dane grupy"
2453
2454 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:592
2455 msgid "Group Name"
2456 msgstr "Nazwa grupy"
2457
2458 #: src/editgroup.c:342
2459 msgid "Addresses in Group"
2460 msgstr "Adresy w grupie"
2461
2462 #: src/editgroup.c:373
2463 msgid "Available Addresses"
2464 msgstr "Dostêpne adresy"
2465
2466 #: src/editgroup.c:445
2467 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2468 msgstr ""
2469 "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
2470
2471 #: src/editgroup.c:493
2472 msgid "Edit Group Details"
2473 msgstr "Edytuj dane grupê"
2474
2475 #: src/editgroup.c:496
2476 msgid "Add New Group"
2477 msgstr "Dodaj now± grupê"
2478
2479 #: src/editgroup.c:546
2480 msgid "Edit folder"
2481 msgstr "Edytuj folder"
2482
2483 #: src/editgroup.c:546
2484 msgid "Input the new name of folder:"
2485 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2486
2487 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:130
2488 msgid "New folder"
2489 msgstr "Nowy katalog"
2490
2491 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2492 msgid "Input the name of new folder:"
2493 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2494
2495 #: src/editjpilot.c:200
2496 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2497 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
2498
2499 #: src/editjpilot.c:212
2500 msgid "Select JPilot File"
2501 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2502
2503 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2504 msgid "Edit JPilot Entry"
2505 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2506
2507 #: src/editjpilot.c:294
2508 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2509 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2510
2511 #: src/editjpilot.c:385
2512 msgid "Add New JPilot Entry"
2513 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2514
2515 #: src/editldap_basedn.c:143
2516 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2517 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
2518
2519 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:449
2520 msgid "Hostname"
2521 msgstr "Nazwa hosta"
2522
2523 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:468 src/ssl_manager.c:110
2524 msgid "Port"
2525 msgstr "Port"
2526
2527 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:518
2528 msgid "Search Base"
2529 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2530
2531 #: src/editldap_basedn.c:204
2532 msgid "Available Search Base(s)"
2533 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
2534
2535 #: src/editldap_basedn.c:294
2536 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2537 msgstr ""
2538 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
2539
2540 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:285
2541 msgid "Could not connect to server"
2542 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
2543
2544 #: src/editldap.c:156
2545 msgid "A Name must be supplied."
2546 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana."
2547
2548 #: src/editldap.c:168
2549 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2550 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera."
2551
2552 #: src/editldap.c:181
2553 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2554 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany."
2555
2556 #: src/editldap.c:282
2557 msgid "Connected successfully to server"
2558 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
2559
2560 #: src/editldap.c:340 src/editldap.c:1009
2561 msgid "Edit LDAP Server"
2562 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2563
2564 #: src/editldap.c:444
2565 msgid "A name that you wish to call the server."
2566 msgstr "Nazwa jak± chcesz nazywaæ serwer."
2567
2568 #: src/editldap.c:459
2569 msgid ""
2570 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2571 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2572 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2573 "computer as Claws Mail."
2574 msgstr ""
2575 "To jest nazwa hosta serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e byæ "
2576 "w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ "
2577 "adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Claws Mail "
2578 "nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
2579
2580 #: src/editldap.c:480
2581 msgid "TLS"
2582 msgstr "TLS"
2583
2584 #: src/editldap.c:481 src/prefs_account.c:3075
2585 msgid "SSL"
2586 msgstr "SSL"
2587
2588 #: src/editldap.c:485
2589 msgid ""
2590 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2591 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2592 "TLS_REQCERT fields)."
2593 msgstr ""
2594 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via TLS. Je¶li po³±czenie nie "
2595 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2596 "TLS_REQCERT)."
2597
2598 #: src/editldap.c:490
2599 msgid ""
2600 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2601 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2602 "TLS_REQCERT fields)."
2603 msgstr ""
2604 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via SSL. Je¶li po³±czenie nie "
2605 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2606 "TLS_REQCERT)."
2607
2608 #: src/editldap.c:504
2609 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2610 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
2611
2612 #: src/editldap.c:508
2613 msgid " Check Server "
2614 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
2615
2616 #: src/editldap.c:513
2617 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2618 msgstr ""
2619 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
2620
2621 #: src/editldap.c:528
2622 msgid ""
2623 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2624 "Examples include:\n"
2625 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2626 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2627 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2628 msgstr ""
2629 "Okre¶la nazwê katalogu który bêdzie przeszukiwany na serwerze.Przyk³ad "
2630 "zawiera:\n"
2631 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2632 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2633 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2634
2635 #: src/editldap.c:541
2636 msgid ""
2637 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2638 "server."
2639 msgstr ""
2640 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2641 "serwera."
2642
2643 #: src/editldap.c:599
2644 msgid "Search Attributes"
2645 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2646
2647 #: src/editldap.c:609
2648 msgid ""
2649 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2650 "find a name or address."
2651 msgstr ""
2652 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
2653 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2654
2655 #: src/editldap.c:613
2656 msgid " Defaults "
2657 msgstr " Domy¶lne "
2658
2659 #: src/editldap.c:618
2660 msgid ""
2661 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2662 "names and addresses during a name or address search process."
2663 msgstr ""
2664 "Atrybuty nazw zostan± zresetowane do domy¶lnych warto¶ci które powinny "
2665 "odpowiadaæ wiêkszo¶ci nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2666
2667 #: src/editldap.c:625
2668 msgid "Max Query Age (secs)"
2669 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2670
2671 #: src/editldap.c:641
2672 msgid ""
2673 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2674 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2675 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2676 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2677 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2678 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2679 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2680 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2681 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2682 "more memory to cache results."
2683 msgstr ""
2684 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2685 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwañ "
2686 "s± przechowywane w pamiêci podrêcznej dopóki ten okres czasu nie up³ynie. "
2687 "Pozwala to na polepszenie szybko¶ci odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2688 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw bêdzie "
2689 "przeszukiwana pamiêæ podrêczna a dopiero potem bêd± wykonywane zapytania do "
2690 "serwera. Domy¶ln± warto¶ci± jest 60 sekund (10 min) co powinno byæ "
2691 "najbardziej odpowiednie dla wiêkszo¶ci serwerów. Wiêksza warto¶æ przyspieszy "
2692 "szybko¶æ sekwencyjnych poszukiwañ. Bêdzie ona u¿yteczna dla serwerów, które "
2693 "maja d³ugie czasy odpowiedzi przy czym zwiêkszy siê zu¿ycie pamiêci na "
2694 "pamiêæ podrêczn±."
2695
2696 #: src/editldap.c:659
2697 msgid "Include server in dynamic search"
2698 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2699
2700 #: src/editldap.c:665
2701 msgid ""
2702 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2703 "address completion."
2704 msgstr ""
2705 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2706 "u¿ywania uzupe³niania adresu."
2707
2708 #: src/editldap.c:672
2709 msgid "Match names 'containing' search term"
2710 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawieraj±ce' szukane pojêcie"
2711
2712 #: src/editldap.c:678
2713 msgid ""
2714 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2715 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2716 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2717 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2718 "searches against other address interfaces."
2719 msgstr ""
2720 "Poszukiwania nazw lub adresów mog± byæ wykonywane przy u¿yciu terminów "
2721 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz t± opcjê aby wykonaæ "
2722 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje wiêcej "
2723 "czasu. Ze wzglêdu na  wydajno¶æ dope³nianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2724 "with\" do wszystkich poszukiwañ."
2725
2726 #: src/editldap.c:733
2727 msgid "Bind DN"
2728 msgstr "£±cz DN"
2729
2730 #: src/editldap.c:743
2731 msgid ""
2732 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2733 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2734 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2735 "performing a search."
2736 msgstr ""
2737 "Nazwa konta u¿ytkownika LDAP u¿yta do ³±czenia z serwerem. Jest zwykle "
2738 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2739 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2740
2741 #: src/editldap.c:751
2742 msgid "Bind Password"
2743 msgstr "£±cz has³o"
2744
2745 #: src/editldap.c:762
2746 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2747 msgstr ""
2748 "Has³o które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
2749
2750 #: src/editldap.c:768
2751 msgid "Timeout (secs)"
2752 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2753
2754 #: src/editldap.c:783
2755 msgid "The timeout period in seconds."
2756 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2757
2758 #: src/editldap.c:787
2759 msgid "Maximum Entries"
2760 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2761
2762 #: src/editldap.c:802
2763 msgid ""
2764 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2765 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2766
2767 #: src/editldap.c:818 src/prefs_account.c:2966
2768 msgid "Basic"
2769 msgstr "Podstawowe"
2770
2771 #: src/editldap.c:819
2772 msgid "Search"
2773 msgstr "Szukaj"
2774
2775 #: src/editldap.c:820 src/gtk/quicksearch.c:590
2776 msgid "Extended"
2777 msgstr "Rozszerzone"
2778
2779 #: src/editldap.c:1014
2780 msgid "Add New LDAP Server"
2781 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2782
2783 #: src/edittags.c:175 src/matcher.c:878 src/prefs_filtering_action.c:445
2784 msgid "Tag"
2785 msgstr "Etykieta"
2786
2787 #: src/edittags.c:204
2788 msgid "Delete tag"
2789 msgstr "Kasuj etykietê"
2790
2791 #: src/edittags.c:205
2792 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2793 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ t± etykietê?"
2794
2795 #: src/edittags.c:380
2796 msgid "Tag is not set."
2797 msgstr "Etykieta nie jest ustawiony"
2798
2799 #: src/edittags.c:435
2800 msgid "Dialog title|Apply tags"
2801 msgstr "Przypisywanie etykiet"
2802
2803 #: src/edittags.c:449
2804 msgid "New tag:"
2805 msgstr "Nowa etykieta:"
2806
2807 #: src/edittags.c:482
2808 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2809 msgstr ""
2810 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisaæ/usun±æ. Zmiany zachodz± "
2811 "natychmiastowo."
2812
2813 #: src/editvcard.c:104
2814 msgid "File does not appear to be vCard format."
2815 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
2816
2817 #: src/editvcard.c:116
2818 msgid "Select vCard File"
2819 msgstr "Wybierz plik vCard"
2820
2821 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2822 msgid "Edit vCard Entry"
2823 msgstr "Edytuj wpis vCard"
2824
2825 #: src/editvcard.c:271
2826 msgid "Add New vCard Entry"
2827 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
2828
2829 #: src/exphtmldlg.c:110
2830 msgid "Please specify output directory and file to create."
2831 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
2832
2833 #: src/exphtmldlg.c:113
2834 msgid "Select stylesheet and formatting."
2835 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
2836
2837 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:118
2838 msgid "File exported successfully."
2839 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
2840
2841 #: src/exphtmldlg.c:181
2842 #, c-format
2843 msgid ""
2844 "HTML Output Directory '%s'\n"
2845 "does not exist. OK to create new directory?"
2846 msgstr ""
2847 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
2848 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2849
2850 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:194
2851 msgid "Create Directory"
2852 msgstr "Stwórz katalog"
2853
2854 #: src/exphtmldlg.c:193
2855 #, c-format
2856 msgid ""
2857 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2858 "%s"
2859 msgstr ""
2860 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
2861 "%s"
2862
2863 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:205
2864 msgid "Failed to Create Directory"
2865 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2866
2867 #: src/exphtmldlg.c:237
2868 msgid "Error creating HTML file"
2869 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2870
2871 #: src/exphtmldlg.c:323
2872 msgid "Select HTML output file"
2873 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy HTML"
2874
2875 #: src/exphtmldlg.c:387
2876 msgid "HTML Output File"
2877 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2878
2879 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:413 src/export.c:179 src/import.c:178
2880 #: src/importldif.c:691
2881 msgid "B_rowse"
2882 msgstr "P_rzegl±daj"
2883
2884 #: src/exphtmldlg.c:449
2885 msgid "Stylesheet"
2886 msgstr "Wzór stylów"
2887
2888 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:380 src/gtk/gtkaspell.c:1667
2889 #: src/gtk/gtkaspell.c:2377 src/mainwindow.c:1177 src/prefs_account.c:864
2890 #: src/prefs_toolbar.c:701 src/prefs_toolbar.c:1180 src/summaryview.c:5442
2891 msgid "None"
2892 msgstr "Brak"
2893
2894 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:111 src/prefs_other.c:452
2895 msgid "Default"
2896 msgstr "Domy¶lne"
2897
2898 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
2899 msgid "Full"
2900 msgstr "Pe³ny"
2901
2902 #: src/exphtmldlg.c:460
2903 msgid "Custom"
2904 msgstr "W³asne"
2905
2906 #: src/exphtmldlg.c:461
2907 msgid "Custom-2"
2908 msgstr "W³asne-2"
2909
2910 #: src/exphtmldlg.c:462
2911 msgid "Custom-3"
2912 msgstr "W³asne-3"
2913
2914 #: src/exphtmldlg.c:463
2915 msgid "Custom-4"
2916 msgstr "W³asne-4"
2917
2918 #: src/exphtmldlg.c:470
2919 msgid "Full Name Format"
2920 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2921
2922 #: src/exphtmldlg.c:478
2923 msgid "First Name, Last Name"
2924 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2925
2926 #: src/exphtmldlg.c:479
2927 msgid "Last Name, First Name"
2928 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2929
2930 #: src/exphtmldlg.c:486
2931 msgid "Color Banding"
2932 msgstr "Pasek koloru"
2933
2934 #: src/exphtmldlg.c:492
2935 msgid "Format Email Links"
2936 msgstr "Formatowanie odno¶ników e-mailowych"
2937
2938 #: src/exphtmldlg.c:498
2939 msgid "Format User Attributes"
2940 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2941
2942 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:639 src/importldif.c:919
2943 msgid "File Name :"
2944 msgstr "Nazwa pliku :"
2945
2946 #: src/exphtmldlg.c:563
2947 msgid "Open with Web Browser"
2948 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2949
2950 #: src/exphtmldlg.c:595
2951 msgid "Export Address Book to HTML File"
2952 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2953
2954 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:738 src/importldif.c:1039
2955 msgid "File Info"
2956 msgstr "Informacje o pliku"
2957
2958 #: src/exphtmldlg.c:662
2959 msgid "Format"
2960 msgstr "Format"
2961
2962 #: src/expldifdlg.c:112
2963 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2964 msgstr ""
2965 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2966
2967 #: src/expldifdlg.c:115
2968 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2969 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyró¿nionej nazwy."
2970
2971 #: src/expldifdlg.c:191
2972 #, c-format
2973 msgid ""
2974 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2975 "does not exist. OK to create new directory?"
2976 msgstr ""
2977 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2978 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2979
2980 #: src/expldifdlg.c:203
2981 #, c-format
2982 msgid ""
2983 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2984 "%s"
2985 msgstr ""
2986 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2987 "%s"
2988
2989 #: src/expldifdlg.c:245
2990 msgid "Suffix was not supplied"
2991 msgstr "Nie podano przedrostka"
2992
2993 #: src/expldifdlg.c:247
2994 msgid ""
2995 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2996 "you wish to proceed without a suffix?"
2997 msgstr ""
2998 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2999 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
3000
3001 #: src/expldifdlg.c:265
3002 msgid "Error creating LDIF file"
3003 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
3004
3005 #: src/expldifdlg.c:340
3006 msgid "Select LDIF output file"
3007 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
3008
3009 #: src/expldifdlg.c:404
3010 msgid "LDIF Output File"
3011 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
3012
3013 #: src/expldifdlg.c:435
3014 msgid ""
3015 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3016 "to:\n"
3017 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3018 msgstr ""
3019 "Unikalne ID ksi±¿ki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
3020 "podobnie do:\n"
3021 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3022
3023 #: src/expldifdlg.c:441
3024 msgid ""
3025 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3026 "similar to:\n"
3027 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3028 msgstr ""
3029 "Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest u¿ywana do stworzenia WN "
3030 "formatowanej podobnie do:\n"
3031 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3032
3033 #: src/expldifdlg.c:447
3034 msgid ""
3035 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3036 "formatted similar to:\n"
3037 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3038 msgstr ""
3039 "Pierwszy adres Email nale¿±cy do osoby jest u¿yty do tworzenia WN który jest "
3040 "formatowany podobnie do:\n"
3041 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3042
3043 #: src/expldifdlg.c:494
3044 msgid "Suffix"
3045 msgstr "Przedrostek"
3046
3047 #: src/expldifdlg.c:506
3048 msgid ""
3049 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3050 "entry. Examples include:\n"
3051 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3052 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3053 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3054 msgstr ""
3055 "Przyrostek jest u¿yty do stworzenia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3056 "LDAP. Przyk³ad zawiera:\n"
3057 "  dc=claws,dc=org\n"
3058 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3059 "  o=Nazwa organizacji,c=Pañstwo\n"
3060
3061 #: src/expldifdlg.c:515
3062 msgid "Relative DN"
3063 msgstr "Relatywne WN"
3064
3065 #: src/expldifdlg.c:523
3066 msgid "Unique ID"
3067 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3068
3069 #: src/expldifdlg.c:533
3070 msgid ""
3071 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3072 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3073 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3074 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3075 "available RDN options that will be used to create the DN."
3076 msgstr ""
3077 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ³adowanych do serwera LDAP. Ka¿dy "
3078 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyró¿niona Nazwa"
3079 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyró¿nionej Nazwy"
3080 "\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostêpnych opcji RWN "
3081 "która zostanie u¿yta do stworzenia WN."
3082
3083 #: src/expldifdlg.c:554
3084 msgid "Use DN attribute if present in data"
3085 msgstr "U¿yj atrybutu WN je¿eli obecny w danych"
3086
3087 #: src/expldifdlg.c:561
3088 msgid ""
3089 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3090 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3091 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3092 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3093 msgstr ""
3094 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy które zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
3095 "pliku LDIF. \"Wyró¿niona Nazwa\" (WN) atrybutu u¿ytkownika, je¶li obecna w "
3096 "ksi±¿ce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3097 "zaznaczone powy¿ej zostanie u¿yte je¿eli atrybut u¿ytkownika WN nie zostanie "
3098 "znaleziony."
3099
3100 #: src/expldifdlg.c:572
3101 msgid "Exclude record if no Email Address"
3102 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3103
3104 #: src/expldifdlg.c:579
3105 msgid ""
3106 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3107 "option to ignore these records."
3108 msgstr ""
3109 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3110 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
3111
3112 #: src/expldifdlg.c:672
3113 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3114 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
3115
3116 #: src/expldifdlg.c:739
3117 msgid "Distinguished Name"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:7268
3121 msgid "Export to mbox file"
3122 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3123
3124 #: src/export.c:139
3125 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3126 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportowaæ i podaj plik mbox."
3127
3128 #: src/export.c:150
3129 msgid "Source folder:"
3130 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
3131
3132 #: src/export.c:156 src/import.c:150
3133 msgid "Mbox file:"
3134 msgstr "Lokalny plik mbox"
3135
3136 #: src/export.c:211
3137 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3138 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie mo¿e byæ pusta."
3139
3140 #: src/export.c:216
3141 msgid "Source folder can't be left empty."
3142 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
3143
3144 #: src/export.c:229
3145 msgid "Couldn't find the source folder."
3146 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
3147
3148 #: src/export.c:252
3149 msgid "Select exporting file"
3150 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3151
3152 #: src/exporthtml.c:762
3153 msgid "Full Name"
3154 msgstr "Pe³na nazwa"
3155
3156 #: src/exporthtml.c:766 src/importldif.c:1040
3157 msgid "Attributes"
3158 msgstr "Atrybuty"
3159
3160 #: src/exporthtml.c:969
3161 msgid "Claws Mail Address Book"
3162 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Claws Mail"
3163
3164 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:551
3165 msgid "Name already exists but is not a directory."
3166 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
3167
3168 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:554
3169 msgid "No permissions to create directory."
3170 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
3171
3172 #: src/exporthtml.c:1089 src/exportldif.c:557
3173 msgid "Name is too long."
3174 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
3175
3176 #: src/exporthtml.c:1092 src/exportldif.c:560
3177 msgid "Not specified."
3178 msgstr "Nie okre¶lono"
3179
3180 #: src/folder.c:1351 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:282
3181 msgid "Inbox"
3182 msgstr "Przychodz±ca"
3183
3184 #: src/folder.c:1355 src/foldersel.c:374
3185 msgid "Sent"
3186 msgstr "Wys³ane"
3187
3188 #: src/folder.c:1363 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:286
3189 #: src/toolbar.c:392 src/toolbar.c:427
3190 msgid "Trash"
3191 msgstr "Wysypisko"
3192
3193 #: src/folder.c:1367 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:284
3194 msgid "Drafts"
3195 msgstr "Kopie robocze"
3196
3197 #: src/folder.c:1802
3198 #, c-format
3199 msgid "Processing (%s)...\n"
3200 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3201
3202 #: src/folder.c:2946
3203 #, c-format
3204 msgid "Copying %s to %s...\n"
3205 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3206
3207 #: src/folder.c:2946
3208 #, c-format
3209 msgid "Moving %s to %s...\n"
3210 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3211
3212 #: src/folder.c:3233
3213 #, c-format
3214 msgid "Updating cache for %s..."
3215 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
3216
3217 #: src/folder.c:4019
3218 msgid "Processing messages..."
3219 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
3220
3221 #: src/folder.c:4150
3222 #, c-format
3223 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3224 msgstr "Synchronizowanie %s do u¿ytku w trybie offline...\n"
3225
3226 #: src/foldersel.c:228
3227 msgid "Select folder"
3228 msgstr "Wybierz katalog"
3229
3230 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:132
3231 msgid "NewFolder"
3232 msgstr "Nowy katalog"
3233
3234 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:167 src/imap_gtk.c:173
3235 #: src/imap_gtk.c:225 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
3236 #, c-format
3237 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3238 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
3239
3240 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:183 src/imap_gtk.c:237 src/mh_gtk.c:148
3241 #: src/mh_gtk.c:248
3242 #, c-format
3243 msgid "The folder '%s' already exists."
3244 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
3245
3246 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:189 src/mh_gtk.c:154
3247 #, c-format
3248 msgid "Can't create the folder '%s'."
3249 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
3250
3251 #: src/folderview.c:295
3252 msgid "/Mark all re_ad"
3253 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3254
3255 #: src/folderview.c:297
3256 msgid "/R_un processing rules"
3257 msgstr "/Uruchom regu³y przetwarzania"
3258
3259 #: src/folderview.c:298
3260 msgid "/_Search folder..."
3261 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
3262
3263 #: src/folderview.c:300
3264 msgid "/Process_ing..."
3265 msgstr "/_Przetwarzanie..."
3266
3267 #: src/folderview.c:305
3268 msgid "/Empty _trash..."
3269 msgstr "/Opró¿nij kosz..."
3270
3271 #: src/folderview.c:310
3272 msgid "/Send _queue..."
3273 msgstr "/Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
3274
3275 #: src/folderview.c:447 src/folderview.c:494 src/prefs_folder_column.c:82
3276 msgid "New"
3277 msgstr "Nowe"
3278
3279 #: src/folderview.c:448 src/folderview.c:495 src/prefs_folder_column.c:83
3280 msgid "Unread"
3281 msgstr "Nieprzeczytane"
3282
3283 #: src/folderview.c:449 src/prefs_folder_column.c:84
3284 msgid "Total"
3285 msgstr "Wszystkie"
3286
3287 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3288 #: src/folderview.c:497 src/summaryview.c:551
3289 msgid "#"
3290 msgstr "#"
3291
3292 #: src/folderview.c:785
3293 msgid "Setting folder info..."
3294 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3295
3296 #: src/folderview.c:848 src/summaryview.c:3767
3297 msgid "Mark all as read"
3298 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3299
3300 #: src/folderview.c:849 src/summaryview.c:3768
3301 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3302 msgstr ""
3303 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
3304 "przeczytane?"
3305
3306 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:3916 src/mainwindow.c:4329 src/setup.c:90
3307 #, c-format
3308 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3309 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
3310
3311 #: src/folderview.c:1070 src/imap.c:3921 src/mainwindow.c:4334 src/setup.c:95
3312 #, c-format
3313 msgid "Scanning folder %s ..."
3314 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
3315
3316 #: src/folderview.c:1101
3317 msgid "Rebuild folder tree"
3318 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3319
3320 #: src/folderview.c:1102
3321 msgid ""
3322 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3323 msgstr ""
3324 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
3325 "chcesz kontynuowaæ?"
3326
3327 #: src/folderview.c:1112
3328 msgid "Rebuilding folder tree..."
3329 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3330
3331 #: src/folderview.c:1114 src/folderview.c:1155
3332 msgid "Scanning folder tree..."
3333 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3334
3335 #: src/folderview.c:1246
3336 #, c-format
3337 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3338 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s\n"
3339
3340 #: src/folderview.c:1300
3341 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3342 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
3343
3344 #: src/folderview.c:2120
3345 #, c-format
3346 msgid "Closing Folder %s..."
3347 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
3348
3349 #: src/folderview.c:2212
3350 #, c-format
3351 msgid "Opening Folder %s..."
3352 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
3353
3354 #: src/folderview.c:2230
3355 msgid "Folder could not be opened."
3356 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
3357
3358 #: src/folderview.c:2392 src/mainwindow.c:2471
3359 msgid "Empty trash"
3360 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3361
3362 #: src/folderview.c:2393
3363 msgid "Delete all messages in trash?"
3364 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
3365
3366 #: src/folderview.c:2394
3367 msgid "+_Empty trash"
3368 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
3369
3370 #: src/folderview.c:2438 src/inc.c:1593 src/toolbar.c:2521
3371 msgid "Offline warning"
3372 msgstr "Ostrze¿enie o trybie offline"
3373
3374 #: src/folderview.c:2439 src/toolbar.c:2522
3375 msgid "You're working offline. Override?"
3376 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przej¶æ do trybu online?"
3377
3378 #: src/folderview.c:2450 src/toolbar.c:2541
3379 msgid "Send queued messages"
3380 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
3381
3382 #: src/folderview.c:2451 src/toolbar.c:2542
3383 msgid "Send all queued messages?"
3384 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
3385
3386 #: src/folderview.c:2452 src/messageview.c:685 src/messageview.c:702
3387 #: src/toolbar.c:2543
3388 msgid "_Send"
3389 msgstr "_Wy¶lij"
3390
3391 #: src/folderview.c:2460 src/toolbar.c:2561
3392 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3393 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3394
3395 #: src/folderview.c:2463 src/main.c:2055 src/toolbar.c:2564
3396 #, c-format
3397 msgid ""
3398 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3399 "%s"
3400 msgstr ""
3401 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
3402 "%s"
3403
3404 #: src/folderview.c:2543
3405 #, c-format
3406 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3407 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3408
3409 #: src/folderview.c:2544
3410 #, c-format
3411 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3412 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3413
3414 #: src/folderview.c:2546
3415 msgid "Copy folder"
3416 msgstr "Kopiuj katalog"
3417
3418 #: src/folderview.c:2546
3419 msgid "Move folder"
3420 msgstr "Przenie¶ katalog"
3421
3422 #: src/folderview.c:2557
3423 #, c-format
3424 msgid "Copying %s to %s..."
3425 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3426
3427 #: src/folderview.c:2557
3428 #, c-format
3429 msgid "Moving %s to %s..."
3430 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3431
3432 #: src/folderview.c:2588
3433 msgid "Source and destination are the same."
3434 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
3435
3436 #: src/folderview.c:2591
3437 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3438 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
3439
3440 #: src/folderview.c:2592
3441 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3442 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
3443
3444 #: src/folderview.c:2595
3445 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3446 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
3447
3448 #: src/folderview.c:2598
3449 msgid "Copy failed!"
3450 msgstr "Skopiowanie nie powiod³o siê!"
3451
3452 #: src/folderview.c:2598
3453 msgid "Move failed!"
3454 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
3455
3456 #: src/folderview.c:2649
3457 #, c-format
3458 msgid "Processing configuration for folder %s"
3459 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3460
3461 #: src/folderview.c:3026 src/summaryview.c:4188 src/summaryview.c:4285
3462 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3463 msgstr "Katalog docelowy mo¿e przechowywaæ tylko podkatalogi."
3464
3465 #: src/gedit-print.c:145 src/messageview.c:1718 src/summaryview.c:4508
3466 #: src/toolbar.c:194 src/toolbar.c:434
3467 msgid "Print"
3468 msgstr "Drukuj"
3469
3470 #: src/gedit-print.c:243
3471 msgid "Preparing pages..."
3472 msgstr "Przygotowywanie stron..."
3473
3474 #: src/gedit-print.c:270
3475 #, c-format
3476 msgid "Rendering page %d of %d..."
3477 msgstr "Renderowanie strony %d z %d"
3478
3479 #: src/gedit-print.c:272
3480 #, c-format
3481 msgid "Printing page %d of %d..."
3482 msgstr "Drukowanie strony %d z %d"
3483
3484 #: src/gedit-print.c:294 src/printing.c:345
3485 msgid "Print preview"
3486 msgstr "Podgl±d wydruku"
3487
3488 #: src/gedit-print.c:435
3489 msgid "Page %N of %Q"
3490 msgstr "Strona %N z %Q"
3491
3492 #: src/grouplistdialog.c:174
3493 msgid "Newsgroup subscription"
3494 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3495
3496 #: src/grouplistdialog.c:190
3497 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3498 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybowaæ:"
3499
3500 #: src/grouplistdialog.c:196
3501 msgid "Find groups:"
3502 msgstr "Znajd¼ grupê:"
3503
3504 #: src/grouplistdialog.c:204
3505 msgid " Search "
3506 msgstr " Szukaj "
3507
3508 #: src/grouplistdialog.c:216
3509 msgid "Newsgroup name"
3510 msgstr "Nazwa grupy news:"
3511
3512 #: src/grouplistdialog.c:217
3513 msgid "Messages"
3514 msgstr "Wiadomo¶ci"
3515
3516 #: src/grouplistdialog.c:218
3517 msgid "Type"
3518 msgstr "Typ"
3519
3520 #: src/grouplistdialog.c:347
3521 msgid "moderated"
3522 msgstr "moderowana"
3523
3524 #: src/grouplistdialog.c:349
3525 msgid "readonly"
3526 msgstr "tylko-do-odczytu"
3527
3528 #: src/grouplistdialog.c:351
3529 msgid "unknown"
3530 msgstr "nieznana"
3531
3532 #: src/grouplistdialog.c:420
3533 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3534 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
3535
3536 #: src/grouplistdialog.c:457 src/summaryview.c:1446
3537 msgid "Done."
3538 msgstr "Zrobiono."
3539
3540 #: src/grouplistdialog.c:490
3541 #, c-format
3542 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3543 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
3544
3545 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
3546 msgid "/_Open with Web browser"
3547 msgstr "/_Otwórz w przegl±darce"
3548
3549 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
3550 msgid "/Copy this _link"
3551 msgstr "/Kopiuj adres ³±cza"
3552
3553 #: src/gtk/about.c:139
3554 msgid ""
3555 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3556 "\n"
3557 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3558 msgstr ""
3559 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
3560 "konfiguracyjnych\n"
3561 "\n"
3562 "Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Claws "
3563 "Mail:\n"
3564
3565 #: src/gtk/about.c:145
3566 msgid ""
3567 "\n"
3568 "\n"
3569 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3570 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3571 msgstr ""
3572 "\n"
3573 "\n"
3574 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
3575 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
3576
3577 #: src/gtk/about.c:161
3578 msgid ""
3579 "\n"
3580 "\n"
3581 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3582 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3583 "and the Claws Mail team"
3584 msgstr ""
3585 "\n"
3586 "\n"
3587 "Prawa autorskie (C) 1999-2007\n"
3588 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3589 "i zespó³ Claws Mail"
3590
3591 #: src/gtk/about.c:164
3592 msgid ""
3593 "\n"
3594 "\n"
3595 "System Information\n"
3596 msgstr ""
3597 "\n"
3598 "\n"
3599 "Informacje o systemie\n"
3600
3601 #: src/gtk/about.c:170
3602 #, c-format
3603 msgid ""
3604 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3605 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3606 "Operating System: %s %s (%s)"
3607 msgstr ""
3608 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3609 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3610 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
3611
3612 #: src/gtk/about.c:179
3613 #, c-format
3614 msgid ""
3615 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3616 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3617 "Operating System: %s"
3618 msgstr ""
3619 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3620 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3621 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
3622
3623 #: src/gtk/about.c:188
3624 #, c-format
3625 msgid ""
3626 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3627 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3628 "Operating System: unknown"
3629 msgstr ""
3630 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3631 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3632 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
3633
3634 #: src/gtk/about.c:245 src/prefs_themes.c:713 src/wizard.c:493
3635 msgid "The Claws Mail Team"
3636 msgstr "Zespó³ Claws Mail"
3637
3638 #: src/gtk/about.c:264
3639 msgid "Previous team members"
3640 msgstr "Poprzedni cz³onkowie zespo³u"
3641
3642 #: src/gtk/about.c:283
3643 msgid "The translation team"
3644 msgstr "Zespó³ t³umaczy"
3645
3646 #: src/gtk/about.c:302
3647 msgid "Documentation team"
3648 msgstr "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±"
3649
3650 #: src/gtk/about.c:321
3651 msgid "Logo"
3652 msgstr "Logo"
3653
3654 #: src/gtk/about.c:340
3655 msgid "Icons"
3656 msgstr "Ikony"
3657
3658 #: src/gtk/about.c:359
3659 msgid "Contributors"
3660 msgstr "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:"
3661
3662 #: src/gtk/about.c:407
3663 msgid "Compiled-in Features\n"
3664 msgstr "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji\n"
3665
3666 #: src/gtk/about.c:423
3667 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3668 msgstr "dodaje obs³ugê nag³ówka X-Face\n"
3669
3670 #: src/gtk/about.c:433
3671 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3672 msgstr "dodaje obs³ugê sprawdzania pisowni\n"
3673
3674 #: src/gtk/about.c:443
3675 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3676 msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
3677
3678 #: src/gtk/about.c:453
3679 msgid "GTK+ >= 2.10.0|adds support for a complete print dialog\n"
3680 msgstr "dodaje w pe³ni funkcjonalne okno dialogowe do drukowania\n"
3681
3682 #: src/gtk/about.c:463
3683 msgid ""
3684 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3685 msgstr ""
3686 "dodaje obs³ugê adresów IPv6, nowego internetowego protoko³u adresowania\n"
3687
3688 #: src/gtk/about.c:474
3689 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3690 msgstr "pozwala na konwersjê do lub z ró¿nych kodowañ znaków\n"
3691
3692 #: src/gtk/about.c:484
3693 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3694 msgstr "dodaje obs³ugê ksi±¿ek adresowych PalmOs\n"
3695
3696 #: src/gtk/about.c:494
3697 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3698 msgstr "dodaje obs³ugê wspó³dzielonych ksi±¿ek adresowych LDAP\n"
3699
3700 #: src/gtk/about.c:504
3701 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3702 msgstr "dodaje obs³ugê serwerów IMAP i NNTP\n"
3703
3704 #: src/gtk/about.c:514
3705 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3706 msgstr "dodaje pe³n± obs³ugê drukowania\n"
3707
3708 #: src/gtk/about.c:524
3709 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3710 msgstr "dodaje obs³ugê sesji\n"
3711
3712 #: src/gtk/about.c:534
3713 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3714 msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
3715
3716 #: src/gtk/about.c:566
3717 msgid ""
3718 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3719 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3720 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3721 "version.\n"
3722 "\n"
3723 msgstr ""
3724 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej "
3725 "i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3726 "przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - w wersji 2, 3 lub ka¿dej "
3727 "pó¼niejszej.\n"
3728 "\n"
3729
3730 #: src/gtk/about.c:572
3731 msgid ""
3732 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3733 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3734 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3735 "more details.\n"
3736 "\n"
3737 msgstr ""
3738 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
3739 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
3740 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
3741 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
3742 "Licencja Publiczna GNU. \n"
3743 "\n"
3744
3745 #: src/gtk/about.c:590
3746 msgid ""
3747 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3748 "this program. If not, see <"
3749 msgstr ""
3750 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
3751 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie, "
3752 "odwied¼ <"
3753
3754 #: src/gtk/about.c:595
3755 msgid ""
3756 ">. \n"
3757 "\n"
3758 msgstr ""
3759 ">. \n"
3760 "\n"
3761
3762 #: src/gtk/about.c:598
3763 msgid ""
3764 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3765 "the OpenSSL Toolkit ("
3766 msgstr ""
3767 "Ten produkt zawiera oprogramowanie dystrybuowane przez projekt OpenSSL do "
3768 "u¿ycia z OpenSSL Toolkit ("
3769
3770 #: src/gtk/about.c:602
3771 msgid ").\n"
3772 msgstr ").\n"
3773
3774 #: src/gtk/about.c:696
3775 msgid "About Claws Mail"
3776 msgstr "O Claws Mail"
3777
3778 #: src/gtk/about.c:747
3779 msgid ""
3780 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3781 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3782 "and the Claws Mail team"
3783 msgstr ""
3784 "Prawa autorskie (C) 1999-2007\n"
3785 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3786 "i zespó³ Claws Mail"
3787
3788 #: src/gtk/about.c:761
3789 msgid "_Info"
3790 msgstr "_Informacja"
3791
3792 #: src/gtk/about.c:767
3793 msgid "_Authors"
3794 msgstr "_Autorzy"
3795
3796 #: src/gtk/about.c:773
3797 msgid "_Features"
3798 msgstr "_Funkcje"
3799
3800 #: src/gtk/about.c:779
3801 msgid "_License"
3802 msgstr "_Licencja"
3803
3804 #: src/gtk/about.c:787
3805 msgid "_Release Notes"
3806 msgstr "_Adnotacje wydania"
3807
3808 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:339
3809 msgid "Orange"
3810 msgstr "Pomarañczowy"
3811
3812 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:343
3813 msgid "Red"
3814 msgstr "Czerwony"
3815
3816 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:347
3817 msgid "Pink"
3818 msgstr "Ró¿owy"
3819
3820 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:351
3821 msgid "Sky blue"
3822 msgstr "B³êkitny"
3823
3824 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:355
3825 msgid "Blue"
3826 msgstr "Niebieski"
3827
3828 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:359
3829 msgid "Green"
3830 msgstr "Zielony"
3831
3832 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:363
3833 msgid "Brown"
3834 msgstr "Br±zowy"
3835
3836 #: src/gtk/colorlabel.c:55 src/prefs_common.c:367
3837 msgid "Grey"
3838 msgstr "Szary"
3839
3840 #: src/gtk/colorlabel.c:56 src/prefs_common.c:371
3841 msgid "Light brown"
3842 msgstr "Jasnobr±zowy"
3843
3844 #: src/gtk/colorlabel.c:57 src/prefs_common.c:375
3845 msgid "Dark red"
3846 msgstr "Ciemnoczerwony"
3847
3848 #: src/gtk/colorlabel.c:58 src/prefs_common.c:379
3849 msgid "Dark pink"
3850 msgstr "Ciemnoró¿owy"
3851
3852 #: src/gtk/colorlabel.c:59 src/prefs_common.c:383
3853 msgid "Steel blue"
3854 msgstr "Stalowoniebieski"
3855
3856 #: src/gtk/colorlabel.c:60 src/prefs_common.c:387
3857 msgid "Gold"
3858 msgstr "Z³oty"
3859
3860 #: src/gtk/colorlabel.c:61 src/prefs_common.c:391
3861 msgid "Bright green"
3862 msgstr "Jasnozielony"
3863
3864 #: src/gtk/colorlabel.c:62 src/prefs_common.c:395
3865 msgid "Magenta"
3866 msgstr "Magenta"
3867
3868 #: src/gtk/colorlabel.c:342
3869 #, c-format
3870 msgid "Ctrl+%c"
3871 msgstr "Ctrl+%c"
3872
3873 #: src/gtk/foldersort.c:156
3874 msgid "Set folder order"
3875 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
3876
3877 #: src/gtk/foldersort.c:190
3878 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3879 msgstr ""
3880 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
3881 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie."
3882
3883 #: src/gtk/foldersort.c:216 src/toolbar.c:415
3884 msgid "Folders"
3885 msgstr "Katalogi"
3886
3887 #: src/gtk/gtkaspell.c:644
3888 msgid "No dictionary selected."
3889 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
3890
3891 #: src/gtk/gtkaspell.c:857 src/gtk/gtkaspell.c:1875 src/gtk/gtkaspell.c:2138
3892 msgid "Normal Mode"
3893 msgstr "Tryb Normalny"
3894
3895 #: src/gtk/gtkaspell.c:859 src/gtk/gtkaspell.c:1876 src/gtk/gtkaspell.c:2150
3896 msgid "Bad Spellers Mode"
3897 msgstr "Tryb rozszerzony"
3898
3899 #: src/gtk/gtkaspell.c:898
3900 msgid "Unknown suggestion mode."
3901 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
3902
3903 #: src/gtk/gtkaspell.c:1189
3904 msgid "No misspelled word found."
3905 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
3906
3907 #: src/gtk/gtkaspell.c:1537
3908 msgid "Replace unknown word"
3909 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
3910
3911 #: src/gtk/gtkaspell.c:1552
3912 #, c-format
3913 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3914 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
3915
3916 #: src/gtk/gtkaspell.c:1597
3917 msgid ""
3918 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3919 "will learn from mistake.\n"
3920 msgstr ""
3921 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
3922 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
3923
3924 #: src/gtk/gtkaspell.c:1874 src/gtk/gtkaspell.c:2126
3925 msgid "Fast Mode"
3926 msgstr "Tryb szybki"
3927
3928 #: src/gtk/gtkaspell.c:1944
3929 #, c-format
3930 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3931 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
3932
3933 #: src/gtk/gtkaspell.c:1958
3934 msgid "Accept in this session"
3935 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
3936
3937 #: src/gtk/gtkaspell.c:1968
3938 msgid "Add to personal dictionary"
3939 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
3940
3941 #: src/gtk/gtkaspell.c:1978
3942 msgid "Replace with..."
3943 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
3944
3945 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
3946 #, c-format
3947 msgid "Check with %s"
3948 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
3949
3950 #: src/gtk/gtkaspell.c:2013
3951 msgid "(no suggestions)"
3952 msgstr "(brak sugestii)"
3953
3954 #: src/gtk/gtkaspell.c:2024 src/gtk/gtkaspell.c:2203
3955 msgid "More..."
3956 msgstr "Wiêcej..."
3957
3958 #: src/gtk/gtkaspell.c:2088
3959 #, c-format
3960 msgid "Dictionary: %s"
3961 msgstr "S³ownik: %s"
3962
3963 #: src/gtk/gtkaspell.c:2101
3964 #, c-format
3965 msgid "Use alternate (%s)"
3966 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
3967
3968 #: src/gtk/gtkaspell.c:2112
3969 msgid "Use both dictionaries"
3970 msgstr "U¿yj obu s³owników"
3971
3972 #: src/gtk/gtkaspell.c:2166 src/prefs_spelling.c:205
3973 msgid "Check while typing"
3974 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
3975
3976 #: src/gtk/gtkaspell.c:2182
3977 msgid "Change dictionary"
3978 msgstr "Zmieñ S³ownik"
3979
3980 #: src/gtk/gtkaspell.c:2313
3981 #, c-format
3982 msgid ""
3983 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3984 "%s"
3985 msgstr ""
3986 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
3987 "%s"
3988
3989 #: src/gtk/gtkaspell.c:2355
3990 #, c-format
3991 msgid ""
3992 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3993 "%s"
3994 msgstr ""
3995 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
3996 "%s"
3997
3998 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3999 msgid "Configuration"
4000 msgstr "Konfigura_cja"
4001
4002 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
4003 msgid "Configuration options for the print job"
4004 msgstr "Opcje konfiguracji dla drukowania"
4005
4006 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
4007 msgid "Source Buffer"
4008 msgstr "Bufor ¼ród³owy"
4009
4010 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
4011 msgid "GtkTextBuffer object to print"
4012 msgstr "Obiekt GtkTextBuffer do wydrukowania"
4013
4014 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
4015 msgid "Tabs Width"
4016 msgstr "Szeroko¶æ zak³adek"
4017
4018 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
4019 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
4020 msgstr "Jednakowa szeroko¶æ odstêpu miêdzy znakami zak³adek"
4021
4022 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
4023 msgid "Wrap Mode"
4024 msgstr "Tryb zawijania"
4025
4026 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
4027 msgid "Word wrapping mode"
4028 msgstr "Tryb zawijania wyrazów"
4029
4030 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
4031 msgid "Highlight"
4032 msgstr "Pod¶wietlenie"
4033
4034 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
4035 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
4036 msgstr "Gdzie wydrukowaæ dokument z pod¶wietlonym b³êdem"
4037
4038 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
4039 msgid "Font"
4040 msgstr "Czcionka"
4041
4042 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
4043 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
4044 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla tekstu dokumentu (niepolecane)"
4045
4046 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
4047 msgid "Font Description"
4048 msgstr "Opis fontu"
4049
4050 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
4051 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
4052 msgstr "Rodzaj fontu jaka zostanie u¿yta (np. \"Monospace 10\")"
4053
4054 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
4055 msgid "Numbers Font"
4056 msgstr "Numery czcionki"
4057
4058 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
4059 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
4060 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla numerów linii (niepolecane)"
4061
4062 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
4063 msgid "Font description to use for the line numbers"
4064 msgstr "Opis czcionki do u¿ycia dla numerów linii"
4065
4066 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
4067 msgid "Print Line Numbers"
4068 msgstr "Poka¿ numery linii"
4069
4070 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
4071 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
4072 msgstr "Odstêpy w drukowanych numerach linii (0 oznacza brak numeracji)"
4073
4074 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
4075 msgid "Print Header"
4076 msgstr "Poka¿ Nag³ówek"
4077
4078 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
4079 msgid "Whether to print a header in each page"
4080 msgstr "Gdzie drukowaæ nag³ówek na poszczególnych stronach"
4081
4082 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
4083 msgid "Print Footer"
4084 msgstr "Drukuj stopkê"
4085
4086 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
4087 msgid "Whether to print a footer in each page"
4088 msgstr "Gdzie drukowaæ stopkê na poszczególnych stronach"
4089
4090 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
4091 msgid "Header and Footer Font"
4092 msgstr "Czcionka nag³ówka i stopki"
4093
4094 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
4095 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4096 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia w nag³ówku i stopce (niepolecane)"
4097
4098 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4099 msgid "Header and Footer Font Description"
4100 msgstr "Opis czcionki nag³ówka i stopki"
4101
4102 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
4103 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4104 msgstr ""
4105 "Czcionka która zostanie u¿yta dla nag³ówków i stopek (np. \"Monospace 10\")"
4106
4107 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1167
4108 #: src/prefs_matcher.c:1811 src/prefs_summary_column.c:87 src/quote_fmt.c:48
4109 #: src/summaryview.c:549
4110 msgid "Date"
4111 msgstr "Data"
4112
4113 #: src/gtk/headers.h:8
4114 msgid "Date:"
4115 msgstr "Data:"
4116
4117 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1164
4118 #: src/prefs_matcher.c:174 src/prefs_matcher.c:1808
4119 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:547
4120 msgid "From"
4121 msgstr "Od"
4122
4123 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:356
4124 msgid "From:"
4125 msgstr "Od:"
4126
4127 #: src/gtk/headers.h:10 src/toolbar.c:424
4128 msgid "Sender"
4129 msgstr "Nadawca"
4130
4131 #: src/gtk/headers.h:10
4132 msgid "Sender:"
4133 msgstr "Nadawca:"
4134
4135 #: src/gtk/headers.h:11 src/prefs_account.c:1924
4136 msgid "Reply-To"
4137 msgstr "Adres zwrotny"
4138
4139 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1165
4140 #: src/prefs_matcher.c:175 src/prefs_matcher.c:1809
4141 #: src/prefs_summary_column.c:86 src/prefs_template.c:212 src/quote_fmt.c:56
4142 #: src/summaryview.c:548
4143 msgid "To"
4144 msgstr "Do"
4145
4146 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_account.c:1898
4147 #: src/prefs_filtering_action.c:1166 src/prefs_matcher.c:176
4148 #: src/prefs_matcher.c:1810 src/prefs_template.c:213 src/quote_fmt.c:57
4149 msgid "Cc"
4150 msgstr "Kopia"
4151
4152 #: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_template.c:214
4153 msgid "Bcc"
4154 msgstr "Ukryta kopia"
4155
4156 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1168
4157 #: src/prefs_matcher.c:1812 src/quote_fmt.c:60
4158 msgid "Message-ID"
4159 msgstr "Message-ID"
4160
4161 #: src/gtk/headers.h:15
4162 msgid "Message-ID:"
4163 msgstr "Message-ID:"
4164
4165 #: src/gtk/headers.h:16
4166 msgid "In-Reply-To"
4167 msgstr "W odpowiedzi na"
4168
4169 #: src/gtk/headers.h:16
4170 msgid "In-Reply-To:"
4171 msgstr "W odpowiedzi na:"
4172
4173 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1170
4174 #: src/prefs_matcher.c:180 src/prefs_matcher.c:1814 src/quote_fmt.c:59
4175 msgid "References"
4176 msgstr "Odniesienia"
4177
4178 #: src/gtk/headers.h:17
4179 msgid "References:"
4180 msgstr "Odniesienia:"
4181
4182 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1163
4183 #: src/prefs_matcher.c:173 src/prefs_matcher.c:1807
4184 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:215 src/quote_fmt.c:55
4185 #: src/quote_fmt.c:154 src/summaryview.c:546
4186 msgid "Subject"
4187 msgstr "Temat"
4188
4189 #: src/gtk/headers.h:19
4190 msgid "Comments"
4191 msgstr "Komentarze"
4192
4193 #: src/gtk/headers.h:19
4194 msgid "Comments:"
4195 msgstr "Komentarze:"
4196
4197 #: src/gtk/headers.h:20
4198 msgid "Keywords"
4199 msgstr "S³owa kluczowe"
4200
4201 #: src/gtk/headers.h:20
4202 msgid "Keywords:"
4203 msgstr "S³owa kluczowe"
4204
4205 #: src/gtk/headers.h:21
4206 msgid "Resent-Date"
4207 msgstr "Data ponownego wys³ania"
4208
4209 #: src/gtk/headers.h:21
4210 msgid "Resent-Date:"
4211 msgstr "Data ponownego wys³ania:"
4212
4213 #: src/gtk/headers.h:22
4214 msgid "Resent-From"
4215 msgstr ""
4216
4217 #: src/gtk/headers.h:22
4218 msgid "Resent-From:"
4219 msgstr ""
4220
4221 #: src/gtk/headers.h:23
4222 msgid "Resent-Sender"
4223 msgstr ""
4224
4225 #: src/gtk/headers.h:23
4226 msgid "Resent-Sender:"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: src/gtk/headers.h:24
4230 msgid "Resent-To"
4231 msgstr ""
4232
4233 #: src/gtk/headers.h:24
4234 msgid "Resent-To:"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: src/gtk/headers.h:25
4238 msgid "Resent-Cc"
4239 msgstr ""
4240
4241 #: src/gtk/headers.h:25
4242 msgid "Resent-Cc:"
4243 msgstr ""
4244
4245 #: src/gtk/headers.h:26
4246 msgid "Resent-Bcc"
4247 msgstr ""
4248
4249 #: src/gtk/headers.h:26
4250 msgid "Resent-Bcc:"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: src/gtk/headers.h:27
4254 #, fuzzy
4255 msgid "Resent-Message-ID"
4256 msgstr "Message-ID"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:27
4259 #, fuzzy
4260 msgid "Resent-Message-ID:"
4261 msgstr "Message-ID"
4262
4263 #: src/gtk/headers.h:28
4264 msgid "Return-Path"
4265 msgstr "¦cie¿ka zwrotna"
4266
4267 #: src/gtk/headers.h:28
4268 msgid "Return-Path:"
4269 msgstr "¦cie¿ka zwrotna:"
4270
4271 #: src/gtk/headers.h:29
4272 msgid "Received"
4273 msgstr "Odebrano"
4274
4275 #: src/gtk/headers.h:29
4276 msgid "Received:"
4277 msgstr "Odebrano:"
4278
4279 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1169
4280 #: src/prefs_matcher.c:178 src/prefs_matcher.c:1813 src/quote_fmt.c:58
4281 msgid "Newsgroups"
4282 msgstr "Grupy news"
4283
4284 #: src/gtk/headers.h:33
4285 #, fuzzy
4286 msgid "Followup-To"
4287 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
4288
4289 #: src/gtk/headers.h:34
4290 msgid "Delivered-To"
4291 msgstr "Dostarczone do"
4292
4293 #: src/gtk/headers.h:34
4294 msgid "Delivered-To:"
4295 msgstr "Dostarczone do:"
4296
4297 #: src/gtk/headers.h:35
4298 msgid "Seen"
4299 msgstr "Widziane"
4300
4301 #: src/gtk/headers.h:35
4302 msgid "Seen:"
4303 msgstr "Widziane:"
4304
4305 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:148
4306 #: src/gtk/sslcertwindow.c:226 src/prefs_summary_column.c:82
4307 #: src/summaryview.c:2583
4308 msgid "Status"
4309 msgstr "Stan"
4310
4311 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:923
4312 msgid "Status:"
4313 msgstr "Stan:"
4314
4315 #: src/gtk/headers.h:37
4316 msgid "Face"
4317 msgstr ""
4318
4319 #: src/gtk/headers.h:37
4320 msgid "Face:"
4321 msgstr ""
4322
4323 #: src/gtk/headers.h:38
4324 msgid "Disposition-Notification-To"
4325 msgstr "Potiwerdzenie przeczytania na adres"
4326
4327 #: src/gtk/headers.h:38
4328 msgid "Disposition-Notification-To:"
4329 msgstr "Potwierdzenie przeczytania na adres:"
4330
4331 #: src/gtk/headers.h:39
4332 #, fuzzy
4333 msgid "Return-Receipt-To"
4334 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
4335
4336 #: src/gtk/headers.h:39
4337 #, fuzzy
4338 msgid "Return-Receipt-To:"
4339 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
4340
4341 #: src/gtk/headers.h:40
4342 msgid "User-Agent"
4343 msgstr ""
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:40
4346 msgid "User-Agent:"
4347 msgstr ""
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:41
4350 msgid "Content-Type"
4351 msgstr "Content-Type"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:329
4354 msgid "Content-Type:"
4355 msgstr "Content-Type:"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:42
4358 #, fuzzy
4359 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4360 msgstr "Kodowanie transferu"
4361
4362 #: src/gtk/headers.h:42
4363 #, fuzzy
4364 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4365 msgstr "Kodowanie transferu"
4366
4367 #: src/gtk/headers.h:43
4368 msgid "MIME-Version"
4369 msgstr "Wersja MIME"
4370
4371 #: src/gtk/headers.h:43
4372 msgid "MIME-Version:"
4373 msgstr "Wersja MIME:"
4374
4375 #: src/gtk/headers.h:44
4376 #, fuzzy
4377 msgid "Precedence"
4378 msgstr "Ustawienia"
4379
4380 #: src/gtk/headers.h:44
4381 #, fuzzy
4382 msgid "Precedence:"
4383 msgstr "Ustawienia"
4384
4385 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:985
4386 msgid "Organization"
4387 msgstr "Organizacja"
4388
4389 #: src/gtk/headers.h:45
4390 msgid "Organization:"
4391 msgstr "Organizacja:"
4392
4393 #: src/gtk/headers.h:47
4394 msgid "Mailing-List"
4395 msgstr "Lista dyskusyjna"
4396
4397 #: src/gtk/headers.h:47
4398 msgid "Mailing-List:"
4399 msgstr "Lista dyskusyjna:"
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:48
4402 msgid "List-Post"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: src/gtk/headers.h:48
4406 msgid "List-Post:"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: src/gtk/headers.h:49
4410 #, fuzzy
4411 msgid "List-Subscribe"
4412 msgstr "Subskrybuj"
4413
4414 #: src/gtk/headers.h:49
4415 #, fuzzy
4416 msgid "List-Subscribe:"
4417 msgstr "Subskrybuj"
4418
4419 #: src/gtk/headers.h:50
4420 msgid "List-Unsubscribe"
4421 msgstr "Wypisanie-z-listy"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:50
4424 msgid "List-Unsubscribe:"
4425 msgstr "Wypisanie-z-listy:"
4426
4427 #: src/gtk/headers.h:51
4428 msgid "List-Help"
4429 msgstr ""
4430
4431 #: src/gtk/headers.h:51
4432 msgid "List-Help:"
4433 msgstr "Pomoc-Listy:"
4434
4435 #: src/gtk/headers.h:52
4436 msgid "List-Archive"
4437 msgstr "Archiwum-Listy"
4438
4439 #: src/gtk/headers.h:52
4440 msgid &q