updated message catalogs
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
4 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
5 #
6 # Last addition (from sylpheed-claws source version 0.8.0):
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
11 "POT-Creation-Date: 2002-07-23 09:52+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2002-08-27 16:17+0200\n"
13 "Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>\n"
14 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: src/about.c:89
20 msgid "About"
21 msgstr "O programie"
22
23 #: src/about.c:210
24 msgid ""
25 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
29 "\n"
30
31 #: src/about.c:214
32 msgid ""
33 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
34 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
35 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
36 "version.\n"
37 "\n"
38 msgstr ""
39 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
40 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
41 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
42 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
43 "z pó¼niejszych wersji. \n"
44 "\n"
45
46 #: src/about.c:220
47 msgid ""
48 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
49 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
50 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
51 "more details.\n"
52 "\n"
53 msgstr ""
54 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
55 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
56 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
57 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
58 "Licencja Publiczna GNU. \n"
59 "\n"
60
61 #: src/about.c:226
62 msgid ""
63 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
64 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
65 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
66 msgstr ""
67 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
68 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
69 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
70 "USA."
71
72 #. Button panel
73 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
74 #: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2807 src/compose.c:5408
75 #: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
76 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
77 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
78 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1396 src/gtkspell.c:2339
79 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
80 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:409 src/main.c:417 src/mainwindow.c:2626
81 #: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:899
82 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:285
83 #: src/prefs_common.c:3209 src/prefs_common.c:3365 src/prefs_common.c:3685
84 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
85 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
86 #: src/prefs_folder_item.c:427 src/prefs_matcher.c:307
87 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
88 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:129
89 #: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3271
90 msgid "OK"
91 msgstr "OK"
92
93 #: src/account.c:119
94 msgid "Reading all config for each account...\n"
95 msgstr "Czytanie ustawieñ wszystkich kont...\n"
96
97 #: src/account.c:134
98 #, c-format
99 msgid "Found label: %s\n"
100 msgstr "Znaleziono etykietê: %s\n"
101
102 #: src/account.c:254
103 msgid ""
104 "Some composing windows are open.\n"
105 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
106 msgstr ""
107 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
108 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
109
110 #: src/account.c:260
111 msgid "Opening account edit window...\n"
112 msgstr "Otwieranie okna edycji konta...\n"
113
114 #: src/account.c:457
115 msgid "Creating account edit window...\n"
116 msgstr "Tworzenie okna edycji konta...\n"
117
118 #: src/account.c:462
119 msgid "Edit accounts"
120 msgstr "Edycja kont"
121
122 #: src/account.c:480
123 msgid ""
124 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
125 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
126 msgstr "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
127 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
128 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
129
130 #: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
131 #: src/compose.c:4172 src/compose.c:4344 src/editaddress.c:756
132 #: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
133 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
134 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
135 #: src/select-keys.c:301
136 msgid "Name"
137 msgstr "Nazwa"
138
139 #: src/account.c:501 src/prefs_account.c:879
140 msgid "Protocol"
141 msgstr "Protokó³"
142
143 #: src/account.c:502
144 msgid "Server"
145 msgstr "Serwer"
146
147 #: src/account.c:531 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:704
148 #: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
149 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
150 msgid "Add"
151 msgstr "Dodaj"
152
153 #: src/account.c:537
154 msgid "Edit"
155 msgstr "Edycja"
156
157 #: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
158 msgid " Delete "
159 msgstr " Usuñ "
160
161 #: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:431 src/prefs_customheader.c:289
162 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
163 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
164 #: src/prefs_summary_column.c:289
165 msgid "Down"
166 msgstr "W dó³"
167
168 #: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:425 src/prefs_customheader.c:283
169 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
170 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
171 #: src/prefs_summary_column.c:285
172 msgid "Up"
173 msgstr "W górê"
174
175 #: src/account.c:569
176 msgid " Set as default account "
177 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
178
179 #: src/account.c:575 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
180 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
181 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:201
182 msgid "Close"
183 msgstr "Zamknij"
184
185 #: src/account.c:657
186 msgid "Delete account"
187 msgstr "Usuñ konto"
188
189 #: src/account.c:658
190 msgid "Do you really want to delete this account?"
191 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
192
193 #: src/account.c:659 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
194 #: src/compose.c:2686 src/compose.c:3127 src/compose.c:5582 src/compose.c:6032
195 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2049 src/folderview.c:2113
196 #: src/folderview.c:2218 src/folderview.c:2352 src/folderview.c:2388
197 #: src/inc.c:173 src/inc.c:276 src/mainwindow.c:1431 src/mainwindow.c:2824
198 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:881
199 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
200 #: src/prefs_filtering.c:966 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
201 #: src/summary_search.c:311 src/summaryview.c:720 src/summaryview.c:1131
202 #: src/summaryview.c:1175 src/summaryview.c:1218 src/summaryview.c:1242
203 #: src/summaryview.c:1274 src/summaryview.c:1299 src/summaryview.c:1324
204 #: src/summaryview.c:1349 src/summaryview.c:2923
205 msgid "Yes"
206 msgstr "Tak"
207
208 #: src/account.c:659 src/compose.c:3127 src/compose.c:5582
209 #: src/folderview.c:2049 src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2218
210 #: src/folderview.c:2352 src/folderview.c:2388
211 msgid "+No"
212 msgstr "+Nie"
213
214 #: src/account.c:671
215 msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
216 msgstr "Usuwanie odniesieñ do usuniêtego konta ze wszystkich folderów\n"
217
218 #: src/addressadd.c:163
219 msgid "Add Address to Book"
220 msgstr "Dodaj adres do ksi±¿ki adresowej"
221
222 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4894 src/select-keys.c:302
223 msgid "Address"
224 msgstr "Adres"
225
226 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:610
227 #: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
228 msgid "Remarks"
229 msgstr "Uwagi"
230
231 #: src/addressadd.c:225
232 msgid "Select Address Book Folder"
233 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
234
235 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:506
236 #: src/compose.c:2807 src/compose.c:5409 src/compose.c:6189 src/compose.c:6224
237 #: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
238 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
239 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
240 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1405
241 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
242 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:409 src/main.c:417
243 #: src/mainwindow.c:2626 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:839
244 #: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
245 #: src/prefs_actions.c:286 src/prefs_common.c:3210 src/prefs_common.c:3686
246 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
247 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
248 #: src/prefs_folder_item.c:428 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
249 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
250 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:720
251 #: src/summaryview.c:3271
252 msgid "Cancel"
253 msgstr "Anuluj"
254
255 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:483
256 msgid "/_File"
257 msgstr "/_Plik"
258
259 #: src/addressbook.c:344
260 msgid "/_File/New _Book"
261 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
262
263 #: src/addressbook.c:345
264 msgid "/_File/New _vCard"
265 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
266
267 #: src/addressbook.c:347
268 msgid "/_File/New _JPilot"
269 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
270
271 #: src/addressbook.c:350
272 msgid "/_File/New _Server"
273 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
274
275 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:503
276 #: src/mainwindow.c:496 src/mainwindow.c:499
277 msgid "/_File/---"
278 msgstr "/_Plik/---"
279
280 #: src/addressbook.c:353
281 msgid "/_File/_Edit"
282 msgstr "/_Plik/_Edycja"
283
284 #: src/addressbook.c:354
285 msgid "/_File/_Delete"
286 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
287
288 #: src/addressbook.c:356
289 msgid "/_File/_Save"
290 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
291
292 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:504
293 msgid "/_File/_Close"
294 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
295
296 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
297 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:503
298 msgid "/_Edit"
299 msgstr "/_Edycja"
300
301 #: src/addressbook.c:359
302 msgid "/_Edit/C_ut"
303 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
304
305 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:504
306 msgid "/_Edit/_Copy"
307 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
308
309 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:512
310 msgid "/_Edit/_Paste"
311 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
312
313 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:509 src/compose.c:592
314 #: src/mainwindow.c:507
315 msgid "/_Edit/---"
316 msgstr "/_Edycja/---"
317
318 #: src/addressbook.c:363
319 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
320 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
321
322 #: src/addressbook.c:364
323 msgid "/_Address"
324 msgstr "/_Adres"
325
326 #: src/addressbook.c:365
327 msgid "/_Address/New _Address"
328 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
329
330 #: src/addressbook.c:366
331 msgid "/_Address/New _Group"
332 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
333
334 #: src/addressbook.c:367
335 msgid "/_Address/New _Folder"
336 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
337
338 #: src/addressbook.c:368
339 msgid "/_Address/---"
340 msgstr "/_Adres/---"
341
342 #: src/addressbook.c:369
343 msgid "/_Address/_Edit"
344 msgstr "/_Plik/_Edycja"
345
346 #: src/addressbook.c:370
347 msgid "/_Address/_Delete"
348 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
349
350 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:707
351 #: src/mainwindow.c:716 src/mainwindow.c:727 src/mainwindow.c:729
352 #: src/mainwindow.c:732 src/mainwindow.c:734
353 msgid "/_Tools/---"
354 msgstr "/_Narzêdzia/---"
355
356 #: src/addressbook.c:372
357 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
358 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
359
360 #: src/addressbook.c:373
361 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
362 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
363
364 #: src/addressbook.c:374
365 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
366 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
367
368 #: src/addressbook.c:376
369 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
370 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
371
372 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:758
373 msgid "/_Help"
374 msgstr "/Pomo_c"
375
376 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:667 src/mainwindow.c:772
377 msgid "/_Help/_About"
378 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
379
380 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
381 msgid "/New _Address"
382 msgstr "/Nowy _adres"
383
384 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
385 msgid "/New _Group"
386 msgstr "/Nowa _grupa"
387
388 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
389 msgid "/New _Folder"
390 msgstr "/Nowy _folder"
391
392 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
393 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:493
394 #: src/folderview.c:273 src/folderview.c:275 src/folderview.c:284
395 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:292 src/folderview.c:294
396 #: src/folderview.c:304 src/folderview.c:308 src/folderview.c:312
397 #: src/folderview.c:314 src/folderview.c:324 src/folderview.c:328
398 #: src/folderview.c:330 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
399 #: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405 src/summaryview.c:417
400 #: src/summaryview.c:429 src/summaryview.c:435
401 msgid "/---"
402 msgstr "/---"
403
404 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
405 msgid "/_Delete"
406 msgstr "/_Usuñ"
407
408 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
409 msgid "/C_ut"
410 msgstr "/Wy_tnij"
411
412 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
413 msgid "/_Copy"
414 msgstr "/_Kopiuj"
415
416 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
417 msgid "/_Paste"
418 msgstr "/_Wstaw"
419
420 #: src/addressbook.c:408
421 msgid "/Pa_ste Address"
422 msgstr "/Wklej _adres"
423
424 #: src/addressbook.c:530
425 msgid "E-Mail address"
426 msgstr "Adres e-mail"
427
428 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:4895 src/prefs_common.c:2699
429 msgid "Address book"
430 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
431
432 #: src/addressbook.c:633
433 msgid "Name:"
434 msgstr "Nazwa:"
435
436 #. Buttons
437 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
438 #: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2190
439 #: src/prefs_actions.c:381 src/prefs_display_header.c:281
440 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
441 #: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:506
442 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
443 msgid "Delete"
444 msgstr "Usuñ"
445
446 #: src/addressbook.c:671
447 msgid "Lookup"
448 msgstr "Wyszukaj"
449
450 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1305 src/compose.c:2861
451 #: src/compose.c:3990 src/compose.c:4737 src/headerview.c:55
452 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:155
453 msgid "To:"
454 msgstr "Do:"
455
456 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1289 src/compose.c:2860
457 msgid "Cc:"
458 msgstr "Kopia:"
459
460 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1292
461 msgid "Bcc:"
462 msgstr "Ukryta kopia:"
463
464 #. Confirm deletion
465 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
466 msgid "Delete address(es)"
467 msgstr "Usuñ adres(y)"
468
469 #: src/addressbook.c:891
470 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
471 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
472
473 #: src/addressbook.c:914
474 msgid "Really delete the address(es)?"
475 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
476
477 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2686
478 #: src/compose.c:6032 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:173 src/inc.c:276
479 #: src/mainwindow.c:1431 src/mainwindow.c:2824 src/message_search.c:198
480 #: src/prefs_actions.c:881 src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
481 #: src/prefs_filtering.c:966 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
482 #: src/summary_search.c:311 src/summaryview.c:720 src/summaryview.c:1131
483 #: src/summaryview.c:1175 src/summaryview.c:1218 src/summaryview.c:1242
484 #: src/summaryview.c:1274 src/summaryview.c:1299 src/summaryview.c:1324
485 #: src/summaryview.c:1349 src/summaryview.c:2923
486 msgid "No"
487 msgstr "Nie"
488
489 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
490 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
491 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
492
493 #: src/addressbook.c:1435
494 msgid "Cannot paste into an address group."
495 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
496
497 #: src/addressbook.c:2078
498 #, c-format
499 msgid ""
500 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
501 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
502 msgstr "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
503 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
504 "do g³ównego katalogu."
505
506 #: src/addressbook.c:2082
507 msgid "Folder only"
508 msgstr "Tylko Katalog"
509
510 #: src/addressbook.c:2082
511 msgid "Folder and Addresses"
512 msgstr "Katalog i adresy"
513
514 #: src/addressbook.c:2087
515 #, c-format
516 msgid "Really delete `%s' ?"
517 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
518
519 #: src/addressbook.c:2792
520 msgid "New user, could not save index file."
521 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
522
523 #: src/addressbook.c:2796
524 msgid "New user, could not save address book files."
525 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
526
527 #: src/addressbook.c:2806
528 msgid "Old address book converted successfully."
529 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
530
531 #: src/addressbook.c:2811
532 msgid ""
533 "Old address book converted,\n"
534 "could not save new address index file"
535 msgstr ""
536 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
537 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
538
539 #: src/addressbook.c:2824
540 msgid ""
541 "Could not convert address book,\n"
542 "but created empty new address book files."
543 msgstr ""
544 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
545 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
546
547 #: src/addressbook.c:2830
548 msgid ""
549 "Could not convert address book,\n"
550 "could not create new address book files."
551 msgstr ""
552 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
553 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
554
555 #: src/addressbook.c:2835
556 msgid ""
557 "Could not convert address book\n"
558 "and could not create new address book files."
559 msgstr ""
560 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
561 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
562
563 #: src/addressbook.c:2842
564 msgid "Addressbook conversion error"
565 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
566
567 #: src/addressbook.c:2846
568 msgid "Addressbook conversion"
569 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
570
571 #: src/addressbook.c:2881
572 msgid "Addressbook Error"
573 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
574
575 #: src/addressbook.c:2882
576 msgid "Could not read address index"
577 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
578
579 #: src/addressbook.c:3344 src/prefs_common.c:1003
580 msgid "Interface"
581 msgstr "Interfejs"
582
583 #: src/addressbook.c:3360 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
584 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
585 msgid "Address Book"
586 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
587
588 #: src/addressbook.c:3376
589 msgid "Person"
590 msgstr "Osoba"
591
592 #: src/addressbook.c:3392
593 msgid "EMail Address"
594 msgstr "Adres e-mail"
595
596 #: src/addressbook.c:3408
597 msgid "Group"
598 msgstr "Grupa"
599
600 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
601 #: src/addressbook.c:3424 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:358
602 #: src/prefs_account.c:1899
603 msgid "Folder"
604 msgstr "Katalog"
605
606 #: src/addressbook.c:3440
607 msgid "vCard"
608 msgstr ""
609
610 #: src/addressbook.c:3456 src/addressbook.c:3472
611 msgid "JPilot"
612 msgstr ""
613
614 #: src/addressbook.c:3488
615 msgid "LDAP Server"
616 msgstr "Serwer LDAP"
617
618 #: src/addrgather.c:156
619 msgid "Please specify name for address book."
620 msgstr "Proszê o sprecyzuj nazwê dla ksi±¿ki adresowej"
621
622 #: src/addrgather.c:176
623 msgid "Please select the mail headers to search."
624 msgstr "Proszê zaznacz nag³ówki do przeszukania."
625
626 #. Go fer it
627 #: src/addrgather.c:182
628 msgid "Busy harvesting addresses..."
629 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
630
631 #: src/addrgather.c:220
632 msgid "Addresses gathered successfully."
633 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem"
634
635 #: src/addrgather.c:284
636 msgid "No folder or message was selected."
637 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci"
638
639 #: src/addrgather.c:292
640 msgid ""
641 "Please select a folder to process from the folder\n"
642 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
643 "the message list."
644 msgstr ""
645 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
646 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
647 "wiadomo¶ci z listy wiadomo¶ci."
648
649 #: src/addrgather.c:344
650 msgid "Folder :"
651 msgstr "Katalog :"
652
653 #: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
654 msgid "Address Book :"
655 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
656
657 #: src/addrgather.c:365
658 msgid "Folder Size :"
659 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
660
661 #: src/addrgather.c:380
662 msgid "Process these mail header fields"
663 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
664
665 #: src/addrgather.c:398
666 msgid "Include sub-folders"
667 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
668
669 #: src/addrgather.c:421
670 msgid "Header Name"
671 msgstr "Nazwa nag³ówka"
672
673 #: src/addrgather.c:422
674 msgid "Address Count"
675 msgstr "Ilo¶æ adresów"
676
677 #. Create notebook pages
678 #: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:245
679 msgid "Warning"
680 msgstr "Ostrze¿enie"
681
682 #: src/addrgather.c:527
683 msgid "Header Fields"
684 msgstr "Pola nag³ówków"
685
686 #: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
687 msgid "Finish"
688 msgstr "Koniec"
689
690 #: src/addrgather.c:587
691 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
692 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
693
694 #: src/addrgather.c:595
695 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
696 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
697
698 #. Old address book
699 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
700 msgid "Common address"
701 msgstr "Wspólny adres:"
702
703 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
704 msgid "Personal address"
705 msgstr "Osobisty adres:"
706
707 #: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5582 src/main.c:407
708 msgid "Notice"
709 msgstr "Notatka"
710
711 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3125 src/inc.c:548
712 msgid "Error"
713 msgstr "B³±d"
714
715 #: src/alertpanel.c:188
716 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
717 msgstr "Tworzenie panelu z ostrze¿eniami...\n"
718
719 #: src/alertpanel.c:276
720 msgid "Show this message next time"
721 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
722
723 #: src/colorlabel.c:45
724 msgid "Orange"
725 msgstr "Pomarañczowy"
726
727 #: src/colorlabel.c:46
728 msgid "Red"
729 msgstr "Czerwony"
730
731 #: src/colorlabel.c:47
732 msgid "Pink"
733 msgstr "Ró¿owy"
734
735 #: src/colorlabel.c:48
736 msgid "Sky blue"
737 msgstr "B³êkitny"
738
739 #: src/colorlabel.c:49
740 msgid "Blue"
741 msgstr "Niebieski"
742
743 #: src/colorlabel.c:50
744 msgid "Green"
745 msgstr "Zielony"
746
747 #: src/colorlabel.c:51
748 msgid "Brown"
749 msgstr "Br±zowy"
750
751 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
752 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
753 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
754 #. * can always get back the SummaryView pointer.
755 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkspell.c:1470
756 #: src/gtkspell.c:2096 src/summaryview.c:4276
757 msgid "None"
758 msgstr "Brak"
759
760 #: src/compose.c:491
761 msgid "/_Add..."
762 msgstr "/Dod_aj..."
763
764 #: src/compose.c:492
765 msgid "/_Remove"
766 msgstr "/_Usuñ"
767
768 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
769 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
770 msgid "/_Property..."
771 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
772
773 #: src/compose.c:500
774 msgid "/_File/_Attach file"
775 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
776
777 #: src/compose.c:501
778 msgid "/_File/_Insert file"
779 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
780
781 #: src/compose.c:502
782 msgid "/_File/Insert si_gnature"
783 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
784
785 #: src/compose.c:507
786 msgid "/_Edit/_Undo"
787 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
788
789 #: src/compose.c:508
790 msgid "/_Edit/_Redo"
791 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
792
793 #: src/compose.c:510
794 msgid "/_Edit/Cu_t"
795 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
796
797 #: src/compose.c:513
798 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
799 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
800
801 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:505
802 msgid "/_Edit/Select _all"
803 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
804
805 #: src/compose.c:516
806 msgid "/_Edit/A_dvanced"
807 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
808
809 #: src/compose.c:517
810 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
811 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
812
813 #: src/compose.c:522
814 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
815 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
816
817 #: src/compose.c:527
818 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
819 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
820
821 #: src/compose.c:532
822 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
823 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
824
825 #: src/compose.c:537
826 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
827 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
828
829 #: src/compose.c:542
830 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
831 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
832
833 #: src/compose.c:547
834 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
835 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
836
837 #: src/compose.c:552
838 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
839 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
840
841 #: src/compose.c:557
842 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
843 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
844
845 #: src/compose.c:562
846 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
847 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
848
849 #: src/compose.c:567
850 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
851 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
852
853 #: src/compose.c:572
854 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
855 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
856
857 #: src/compose.c:577
858 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
859 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
860
861 #: src/compose.c:582
862 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
863 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
864
865 #: src/compose.c:587
866 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
867 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
868
869 #: src/compose.c:593
870 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
871 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
872
873 #: src/compose.c:595
874 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
875 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
876
877 #: src/compose.c:597
878 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
879 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
880
881 #: src/compose.c:600
882 msgid "/_Spelling"
883 msgstr "/Pi_sownia"
884
885 #: src/compose.c:601
886 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
887 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
888
889 #: src/compose.c:603
890 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
891 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
892
893 #: src/compose.c:605
894 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
895 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
896
897 #: src/compose.c:607
898 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
899 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
900
901 #: src/compose.c:609
902 msgid "/_Spelling/---"
903 msgstr "/Pi_sownia/---"
904
905 #: src/compose.c:610
906 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
907 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
908
909 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:511 src/summaryview.c:430
910 msgid "/_View"
911 msgstr "/_Widok"
912
913 #: src/compose.c:615
914 msgid "/_View/_To"
915 msgstr "/_Widok/_Do"
916
917 #: src/compose.c:616
918 msgid "/_View/_Cc"
919 msgstr "/_Widok/_Kopia"
920
921 #: src/compose.c:617
922 msgid "/_View/_Bcc"
923 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
924
925 #: src/compose.c:618
926 msgid "/_View/_Reply to"
927 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
928
929 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:529
930 #: src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:584
931 #: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670
932 msgid "/_View/---"
933 msgstr "/_Widok/---"
934
935 #: src/compose.c:620
936 msgid "/_View/_Followup to"
937 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
938
939 #: src/compose.c:622
940 msgid "/_View/R_uler"
941 msgstr "/_Widok/_Linijka"
942
943 #: src/compose.c:624
944 msgid "/_View/_Attachment"
945 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
946
947 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:673
948 msgid "/_Message"
949 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
950
951 #: src/compose.c:627
952 msgid "/_Message/_Send"
953 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
954
955 #: src/compose.c:629
956 msgid "/_Message/Send _later"
957 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
958
959 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
960 #: src/compose.c:648 src/compose.c:652 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:678
961 #: src/mainwindow.c:680 src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:691
962 #: src/mainwindow.c:695
963 msgid "/_Message/---"
964 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
965
966 #: src/compose.c:632
967 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
968 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
969
970 #: src/compose.c:634
971 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
972 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
973
974 #: src/compose.c:638
975 msgid "/_Message/_To"
976 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
977
978 #: src/compose.c:639
979 msgid "/_Message/_Cc"
980 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
981
982 #: src/compose.c:640
983 msgid "/_Message/_Bcc"
984 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
985
986 #: src/compose.c:641
987 msgid "/_Message/_Reply to"
988 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
989
990 #: src/compose.c:643
991 msgid "/_Message/_Followup to"
992 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
993
994 #: src/compose.c:645
995 msgid "/_Message/_Attach"
996 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
997
998 #: src/compose.c:649
999 msgid "/_Message/Si_gn"
1000 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1001
1002 #: src/compose.c:650
1003 msgid "/_Message/_Encrypt"
1004 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1005
1006 #: src/compose.c:653
1007 msgid "/_Message/_Priority"
1008 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
1009
1010 #: src/compose.c:654
1011 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1012 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1013
1014 #: src/compose.c:655
1015 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1016 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1017
1018 #: src/compose.c:656
1019 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1020 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1021
1022 #: src/compose.c:657
1023 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1024 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1025
1026 #: src/compose.c:658
1027 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1028 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1029
1030 #: src/compose.c:660
1031 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1032 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1033
1034 #: src/compose.c:661 src/mainwindow.c:705
1035 msgid "/_Tools"
1036 msgstr "/_Narzêdzia"
1037
1038 #: src/compose.c:662
1039 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1040 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1041
1042 #: src/compose.c:663
1043 msgid "/_Tools/_Address book"
1044 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1045
1046 #: src/compose.c:664
1047 msgid "/_Tools/_Template"
1048 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1049
1050 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:728
1051 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1052 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1053
1054 #: src/compose.c:1059 src/compose.c:1144
1055 #, c-format
1056 msgid "%s: file not exist\n"
1057 msgstr "%s: pliku nie istnieje\n"
1058
1059 #: src/compose.c:1237 src/procmsg.c:965
1060 msgid "Can't get text part\n"
1061 msgstr "Nie mogê pobraæ czê¶ci tekstu\n"
1062
1063 #: src/compose.c:1295
1064 msgid "Reply-To:"
1065 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1066
1067 #: src/compose.c:1298 src/compose.c:3987 src/compose.c:4739
1068 #: src/headerview.c:56
1069 msgid "Newsgroups:"
1070 msgstr "Grupy news:"
1071
1072 #: src/compose.c:1301
1073 msgid "Followup-To:"
1074 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1075
1076 #: src/compose.c:1597
1077 msgid "Quote mark format error."
1078 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1079
1080 #: src/compose.c:1609
1081 msgid "Message reply/forward format error."
1082 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1083
1084 #: src/compose.c:1903
1085 #, c-format
1086 msgid "File %s doesn't exist\n"
1087 msgstr "Plik %s nie istnieje\n"
1088
1089 #: src/compose.c:1907
1090 #, c-format
1091 msgid "Can't get file size of %s\n"
1092 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ wielko¶ci pliku %s\n"
1093
1094 #: src/compose.c:1911
1095 #, c-format
1096 msgid "File %s is empty."
1097 msgstr "Plik %s jest pusty."
1098
1099 #: src/compose.c:1915
1100 #, c-format
1101 msgid "Can't read %s."
1102 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1103
1104 #: src/compose.c:1940
1105 #, c-format
1106 msgid "Message: %s"
1107 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1108
1109 #: src/compose.c:2012 src/mimeview.c:465
1110 msgid "Can't get the part of multipart message."
1111 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
1112
1113 #: src/compose.c:2592
1114 msgid " [Edited]"
1115 msgstr " [Edytowany]"
1116
1117 #: src/compose.c:2594
1118 #, c-format
1119 msgid "%s - Compose message%s"
1120 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1121
1122 #: src/compose.c:2597
1123 #, c-format
1124 msgid "Compose message%s"
1125 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1126
1127 #: src/compose.c:2621
1128 msgid ""
1129 "Account for sending mail is not specified.\n"
1130 "Please select a mail account before sending."
1131 msgstr ""
1132 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1133 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1134
1135 #: src/compose.c:2676
1136 msgid "Recipient is not specified."
1137 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1138
1139 #: src/compose.c:2684 src/compose.c:4822 src/mainwindow.c:2115
1140 #: src/prefs_account.c:720 src/prefs_actions.c:1650 src/prefs_common.c:985
1141 msgid "Send"
1142 msgstr "Wy¶lij"
1143
1144 #: src/compose.c:2685
1145 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1146 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1147
1148 #: src/compose.c:2705
1149 msgid "Could not queue message for sending"
1150 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1151
1152 #: src/compose.c:2749 src/compose.c:3307
1153 msgid "can't get recipient list."
1154 msgstr "nie mo¿na otworzyæ listy odbiorców."
1155
1156 #: src/compose.c:2790 src/procmsg.c:1315
1157 #, c-format
1158 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1159 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1160
1161 #: src/compose.c:2804 src/messageview.c:350
1162 msgid "Queueing"
1163 msgstr "Kolejkowanie"
1164
1165 #: src/compose.c:2805
1166 msgid ""
1167 "Error occurred while sending the message.\n"
1168 "Put this message into queue folder?"
1169 msgstr ""
1170 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1171 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1172
1173 #: src/compose.c:2811
1174 msgid "Can't queue the message."
1175 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1176
1177 #: src/compose.c:2814
1178 msgid "Error occurred while sending the message."
1179 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1180
1181 #: src/compose.c:2830
1182 msgid "Can't save the message to Sent."
1183 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1184
1185 #: src/compose.c:2858
1186 msgid "Writing redirect header\n"
1187 msgstr "Tworzenie nag³ówków przekazania\n"
1188
1189 #: src/compose.c:2966 src/compose.c:3093 src/compose.c:3233 src/compose.c:3377
1190 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
1191 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
1192 #: src/messageview.c:222 src/messageview.c:308 src/news.c:989
1193 #: src/procmsg.c:1296 src/utils.c:1957
1194 msgid "can't change file mode\n"
1195 msgstr "nie mo¿na zmieniæ praw pliku\n"
1196
1197 #: src/compose.c:3126
1198 msgid ""
1199 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1200 "Send it anyway?"
1201 msgstr "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci\n"
1202 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1203
1204 #: src/compose.c:3143
1205 msgid "can't write headers\n"
1206 msgstr "nie mo¿na zapisaæ nag³ówków\n"
1207
1208 #: src/compose.c:3272
1209 msgid "can't remove the old message\n"
1210 msgstr "nie mo¿na wyrzuciæ starej wiadomo¶ci\n"
1211
1212 #: src/compose.c:3295 src/messageview.c:203
1213 msgid "queueing message...\n"
1214 msgstr "kolejkowanie wiadomo¶ci...\n"
1215
1216 #: src/compose.c:3321
1217 msgid "No account for sending mails available!"
1218 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1219
1220 #: src/compose.c:3331
1221 msgid "No account for posting news available!"
1222 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1223
1224 #: src/compose.c:3469
1225 msgid "can't find queue folder\n"
1226 msgstr "nie mo¿na znale¼æ katalogu kolejki\n"
1227
1228 #: src/compose.c:3476 src/messageview.c:271
1229 msgid "can't queue the message\n"
1230 msgstr "nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do kolejki\n"
1231
1232 #: src/compose.c:3519
1233 #, c-format
1234 msgid "Can't open file %s\n"
1235 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku %s\n"
1236
1237 #: src/compose.c:3625
1238 #, c-format
1239 msgid "Writing %s-header\n"
1240 msgstr "Tworzenie nag³ówka %s\n"
1241
1242 #: src/compose.c:3885
1243 #, c-format
1244 msgid "compose: priority unknown : %d\n"
1245 msgstr "kompozycja: priorytet nieznany : %d\n"
1246
1247 #: src/compose.c:3953
1248 #, c-format
1249 msgid "generated Message-ID: %s\n"
1250 msgstr "wygenerowano Message-ID: %s\n"
1251
1252 #: src/compose.c:4066 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:148
1253 msgid "From:"
1254 msgstr "Od:"
1255
1256 #: src/compose.c:4170 src/compose.c:4342 src/compose.c:5349
1257 msgid "MIME type"
1258 msgstr "typ MIME"
1259
1260 #. S_COL_DATE
1261 #: src/compose.c:4171 src/compose.c:4343 src/mimeview.c:154
1262 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
1263 #: src/selective_download.c:814 src/summaryview.c:447
1264 msgid "Size"
1265 msgstr "Wielko¶æ"
1266
1267 #. Save Message to folder
1268 #: src/compose.c:4235
1269 msgid "Save Message to "
1270 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1271
1272 #: src/compose.c:4255 src/prefs_filtering.c:492
1273 msgid "Select ..."
1274 msgstr " Wybierz ..."
1275
1276 #: src/compose.c:4339
1277 msgid "Creating compose window...\n"
1278 msgstr "Tworzenie okna edycji...\n"
1279
1280 #. header labels and entries
1281 #: src/compose.c:4393 src/prefs_account.c:1236 src/prefs_customheader.c:188
1282 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1283 msgid "Header"
1284 msgstr "Nag³ówek"
1285
1286 #. attachment list
1287 #: src/compose.c:4395 src/mimeview.c:201
1288 msgid "Attachments"
1289 msgstr "Za³±czniki"
1290
1291 #. Others Tab
1292 #: src/compose.c:4397
1293 msgid "Others"
1294 msgstr "Inne"
1295
1296 #: src/compose.c:4412 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1297 #: src/summary_search.c:162
1298 msgid "Subject:"
1299 msgstr "Temat:"
1300
1301 #: src/compose.c:4659
1302 #, c-format
1303 msgid ""
1304 "Spell checker could not be started.\n"
1305 "%s"
1306 msgstr ""
1307 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1308 "%s"
1309
1310 #: src/compose.c:4666
1311 #, c-format
1312 msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s\n"
1313 msgstr "Pspell: nie mog³em ustawiæ trybu sugestii %s\n"
1314
1315 #: src/compose.c:4823
1316 msgid "Send message"
1317 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
1318
1319 #: src/compose.c:4829
1320 msgid "Send later"
1321 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
1322
1323 #: src/compose.c:4830
1324 msgid "Put into queue folder and send later"
1325 msgstr "Umie¶æ w katalogu kolejki i wy¶lij pó¼niej"
1326
1327 #: src/compose.c:4837
1328 msgid "Draft"
1329 msgstr "Szablon"
1330
1331 #: src/compose.c:4838
1332 msgid "Save to draft folder"
1333 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów"
1334
1335 #: src/compose.c:4847 src/compose.c:6224
1336 msgid "Insert"
1337 msgstr "Wstaw"
1338
1339 #: src/compose.c:4848
1340 msgid "Insert file"
1341 msgstr "Wstaw plik"
1342
1343 #: src/compose.c:4855
1344 msgid "Attach"
1345 msgstr "Do³±cz"
1346
1347 #: src/compose.c:4856
1348 msgid "Attach file"
1349 msgstr "Do³±cz plik"
1350
1351 #: src/compose.c:4865 src/prefs_common.c:1728
1352 msgid "Signature"
1353 msgstr "Podpis"
1354
1355 #: src/compose.c:4866
1356 msgid "Insert signature"
1357 msgstr "Wstaw podpis"
1358
1359 #: src/compose.c:4874 src/prefs_common.c:2879
1360 msgid "Editor"
1361 msgstr "Edytor"
1362
1363 #: src/compose.c:4875
1364 msgid "Edit with external editor"
1365 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1366
1367 #: src/compose.c:4883
1368 msgid "Linewrap"
1369 msgstr "Zawijanie linii"
1370
1371 #: src/compose.c:4884
1372 msgid "Wrap all long lines"
1373 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
1374
1375 #: src/compose.c:5244
1376 msgid "Invalid MIME type."
1377 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1378
1379 #: src/compose.c:5262
1380 msgid "File doesn't exist or is empty."
1381 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1382
1383 #: src/compose.c:5331
1384 msgid "Property"
1385 msgstr "W³a¶ciwo¶ci"
1386
1387 #: src/compose.c:5376
1388 msgid "Encoding"
1389 msgstr "Kodowanie"
1390
1391 #: src/compose.c:5405
1392 msgid "Path"
1393 msgstr "¦cie¿ka"
1394
1395 #: src/compose.c:5406
1396 msgid "File name"
1397 msgstr "Nazwa pliku"
1398
1399 #: src/compose.c:5553
1400 #, c-format
1401 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1402 msgstr "Niepoprawna linia wywo³ania zewnêtrznego edytora: '%s'\n"
1403
1404 #: src/compose.c:5579
1405 #, c-format
1406 msgid ""
1407 "The external editor is still working.\n"
1408 "Force terminating the process?\n"
1409 "process group id: %d"
1410 msgstr ""
1411 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1412 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1413 "identyfikator grupy procesów: %d"
1414
1415 #: src/compose.c:5592
1416 #, c-format
1417 msgid "Terminated process group id: %d"
1418 msgstr "Identyfikator zakoñczonej grupy procesów: %d"
1419
1420 #: src/compose.c:5593
1421 #, c-format
1422 msgid "Temporary file: %s"
1423 msgstr "Plik tymczasowy: %s"
1424
1425 #: src/compose.c:5617
1426 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1427 msgstr "Edycja: operacja wej¶cie z procesu monitoruj±cego\n"
1428
1429 #. failed
1430 #: src/compose.c:5650
1431 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1432 msgstr "Nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego edytora\n"
1433
1434 #: src/compose.c:5654
1435 msgid "Couldn't write to file\n"
1436 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku\n"
1437
1438 #: src/compose.c:5656
1439 msgid "Pipe read failed\n"
1440 msgstr "B³êdny odczyt z potoku\n"
1441
1442 #: src/compose.c:6030 src/inc.c:171 src/inc.c:274 src/mainwindow.c:2822
1443 msgid "Offline warning"
1444 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1445
1446 #: src/compose.c:6031 src/inc.c:172 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:2823
1447 msgid "You're working offline. Override?"
1448 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1449
1450 #: src/compose.c:6134 src/compose.c:6155
1451 msgid "Select file"
1452 msgstr "Wybierz plik"
1453
1454 #: src/compose.c:6187
1455 msgid "Discard message"
1456 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1457
1458 #: src/compose.c:6188
1459 msgid "This message has been modified. discard it?"
1460 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1461
1462 #: src/compose.c:6189
1463 msgid "Discard"
1464 msgstr "Porzuæ"
1465
1466 #: src/compose.c:6189
1467 msgid "to Draft"
1468 msgstr "do Szablonów"
1469
1470 #: src/compose.c:6221
1471 #, c-format
1472 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1473 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1474
1475 #: src/compose.c:6223
1476 msgid "Apply template"
1477 msgstr "Do³±cz szablon"
1478
1479 #: src/compose.c:6224
1480 msgid "Replace"
1481 msgstr "Podmieñ"
1482
1483 #: src/editaddress.c:143
1484 msgid "Add New Person"
1485 msgstr "Dodaj now± osobê"
1486
1487 #: src/editaddress.c:144
1488 msgid "Edit Person Details"
1489 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1490
1491 #: src/editaddress.c:280
1492 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1493 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1494
1495 #: src/editaddress.c:408
1496 msgid "A Name and Value must be supplied."
1497 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1498
1499 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1500 #: src/editaddress.c:462
1501 msgid "Edit Person Data"
1502 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1503
1504 #: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
1505 msgid "Display Name"
1506 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1507
1508 #: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
1509 msgid "Last Name"
1510 msgstr "Imiê"
1511
1512 #: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
1513 msgid "First Name"
1514 msgstr "Nazwisko"
1515
1516 #: src/editaddress.c:571
1517 msgid "Nickname"
1518 msgstr "Ksywka"
1519
1520 #: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
1521 #: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1522 msgid "E-Mail Address"
1523 msgstr "Adres e-mail"
1524
1525 #: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
1526 msgid "Alias"
1527 msgstr "Alias"
1528
1529 #. Buttons
1530 #: src/editaddress.c:692
1531 msgid "Move Up"
1532 msgstr "W górê"
1533
1534 #: src/editaddress.c:695
1535 msgid "Move Down"
1536 msgstr "W dó³"
1537
1538 #: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
1539 msgid "Modify"
1540 msgstr "Zmieñ"
1541
1542 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
1543 #: src/summary_search.c:200
1544 msgid "Clear"
1545 msgstr "Wyczy¶æ"
1546
1547 #. value
1548 #: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
1549 #: src/prefs_matcher.c:393
1550 msgid "Value"
1551 msgstr "Warto¶æ"
1552
1553 #: src/editaddress.c:865
1554 msgid "Basic Data"
1555 msgstr "Podstawowe dane"
1556
1557 #: src/editaddress.c:867
1558 msgid "User Attributes"
1559 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1560
1561 #: src/editbook.c:112
1562 msgid "File appears to be Ok."
1563 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1564
1565 #: src/editbook.c:115
1566 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1567 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1568
1569 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1570 msgid "Could not read file."
1571 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1572
1573 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1574 msgid "Edit Addressbook"
1575 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1576
1577 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1578 msgid " Check File "
1579 msgstr "Sprawd¼ plik "
1580
1581 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1582 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1583 msgid "File"
1584 msgstr "Plik"
1585
1586 #: src/editbook.c:283
1587 msgid "Add New Addressbook"
1588 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1589
1590 #: src/editgroup.c:103
1591 msgid "A Group Name must be supplied."
1592 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1593
1594 #: src/editgroup.c:259
1595 msgid "Edit Group Data"
1596 msgstr "Edytuj dane grupy"
1597
1598 #: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
1599 msgid "Group Name"
1600 msgstr "Nazwa grupy"
1601
1602 #: src/editgroup.c:306
1603 msgid "Addresses in Group"
1604 msgstr "Adresy w grupie"
1605
1606 #: src/editgroup.c:308
1607 msgid " -> "
1608 msgstr ""
1609
1610 #: src/editgroup.c:335
1611 msgid " <- "
1612 msgstr ""
1613
1614 #: src/editgroup.c:337
1615 msgid "Available Addresses"
1616 msgstr "Dostêpne adresy"
1617
1618 #: src/editgroup.c:401
1619 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1620 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1621
1622 #: src/editgroup.c:450
1623 msgid "Edit Group Details"
1624 msgstr "Edytuj dane grupê"
1625
1626 #: src/editgroup.c:453
1627 msgid "Add New Group"
1628 msgstr "Dodaj now± grupê"
1629
1630 #: src/editgroup.c:501
1631 msgid "Edit folder"
1632 msgstr "Edytuj folder"
1633
1634 #: src/editgroup.c:501
1635 msgid "Input the new name of folder:"
1636 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1637
1638 #: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1781 src/folderview.c:1847
1639 #: src/folderview.c:2145
1640 msgid "New folder"
1641 msgstr "Nowy katalog"
1642
1643 #: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1848
1644 msgid "Input the name of new folder:"
1645 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1646
1647 #: src/editjpilot.c:189
1648 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1649 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1650
1651 #: src/editjpilot.c:225
1652 msgid "Select JPilot File"
1653 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1654
1655 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1656 msgid "Edit JPilot Entry"
1657 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1658
1659 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1660 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1661 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1927
1662 msgid " ... "
1663 msgstr ""
1664
1665 #: src/editjpilot.c:319
1666 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1667 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1668
1669 #: src/editjpilot.c:408
1670 msgid "Add New JPilot Entry"
1671 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1672
1673 #: src/editldap.c:164
1674 msgid "Connected successfully to server"
1675 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1676
1677 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1678 msgid "Could not connect to server"
1679 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1680
1681 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1682 msgid "Edit LDAP Server"
1683 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1684
1685 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1686 msgid "Hostname"
1687 msgstr "Nazwa hosta"
1688
1689 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1690 msgid "Port"
1691 msgstr "Port"
1692
1693 #: src/editldap.c:328
1694 msgid " Check Server "
1695 msgstr "Sprawd¼ Serwer "
1696
1697 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1698 msgid "Search Base"
1699 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1700
1701 #: src/editldap.c:390
1702 msgid "Search Criteria"
1703 msgstr "Kryteria wyszukiwania"
1704
1705 #: src/editldap.c:397
1706 msgid " Reset "
1707 msgstr " Wróæ "
1708
1709 #: src/editldap.c:402
1710 msgid "Bind DN"
1711 msgstr "£±cz DN"
1712
1713 #: src/editldap.c:411
1714 msgid "Bind Password"
1715 msgstr "£±cz has³o"
1716
1717 #: src/editldap.c:420
1718 msgid "Timeout (secs)"
1719 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1720
1721 #: src/editldap.c:434
1722 msgid "Maximum Entries"
1723 msgstr "Maxymalna ilo¶æ wpisów"
1724
1725 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:716
1726 msgid "Basic"
1727 msgstr "Podstawowy"
1728
1729 #: src/editldap.c:462
1730 msgid "Extended"
1731 msgstr "Rozszerzony"
1732
1733 #: src/editldap.c:547
1734 msgid "Add New LDAP Server"
1735 msgstr "Dod_aj nowy serwer LDAP"
1736
1737 #: src/editldap_basedn.c:141
1738 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1739 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1740
1741 #: src/editldap_basedn.c:202
1742 msgid "Available Search Base(s)"
1743 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1744
1745 #: src/editldap_basedn.c:286
1746 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1747 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ podstawowej regu³y wyszukiwania z serwera\n"
1748 "proszê spróbowaæ zrobiæ to rêcznie"
1749
1750 #: src/editvcard.c:96
1751 msgid "File does not appear to be vCard format."
1752 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1753
1754 #: src/editvcard.c:132
1755 msgid "Select vCard File"
1756 msgstr "Wybierz plik vCard"
1757
1758 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1759 msgid "Edit vCard Entry"
1760 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1761
1762 #: src/editvcard.c:296
1763 msgid "Add New vCard Entry"
1764 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1765
1766 #: src/exphtmldlg.c:101
1767 msgid "Please specify output directory and file to create."
1768 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1769
1770 #: src/exphtmldlg.c:104
1771 msgid "Select stylesheet and formatting."
1772 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
1773
1774 #: src/exphtmldlg.c:107
1775 msgid "File exported successfully."
1776 msgstr "Plik wyeksportowany prawid³owo."
1777
1778 #: src/exphtmldlg.c:154
1779 #, c-format
1780 msgid ""
1781 "HTML Output Directory '%s'\n"
1782 "does not exist. OK to create new directory?"
1783 msgstr ""
1784 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
1785 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1786
1787 #: src/exphtmldlg.c:157
1788 msgid "Create Directory"
1789 msgstr "Stwórz katalog"
1790
1791 #: src/exphtmldlg.c:166
1792 #, c-format
1793 msgid ""
1794 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1795 "%s"
1796 msgstr ""
1797 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶cia dla pliku HTML:\n"
1798 "%s"
1799
1800 #: src/exphtmldlg.c:168
1801 msgid "Failed to Create Directory"
1802 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
1803
1804 #: src/exphtmldlg.c:318
1805 msgid "Select HTML Output File"
1806 msgstr "Wybierz plik wyj¶cia dla HTML"
1807
1808 #: src/exphtmldlg.c:387
1809 msgid "HTML Output File"
1810 msgstr "Plik wyj¶cia HTML"
1811
1812 #: src/exphtmldlg.c:443
1813 msgid "Stylesheet"
1814 msgstr "Wzór stylów"
1815
1816 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3675 src/prefs_common.c:3996
1817 msgid "Default"
1818 msgstr "Domy¶lne"
1819
1820 #: src/exphtmldlg.c:462
1821 msgid "Full"
1822 msgstr "Pe³ny"
1823
1824 #: src/exphtmldlg.c:468
1825 msgid "Custom"
1826 msgstr "W³asne"
1827
1828 #: src/exphtmldlg.c:474
1829 msgid "Custom-2"
1830 msgstr "W³asne-2"
1831
1832 #: src/exphtmldlg.c:480
1833 msgid "Custom-3"
1834 msgstr "W³asne-3"
1835
1836 #: src/exphtmldlg.c:486
1837 msgid "Custom-4"
1838 msgstr "W³asne-4"
1839
1840 #: src/exphtmldlg.c:500
1841 msgid "Full Name Format"
1842 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
1843
1844 #: src/exphtmldlg.c:507
1845 msgid "First Name, Last Name"
1846 msgstr "Nazwisko, Imiê"
1847
1848 #: src/exphtmldlg.c:513
1849 msgid "Last Name, First Name"
1850 msgstr "Imiê, Nazwisko"
1851
1852 #: src/exphtmldlg.c:527
1853 msgid "Color Banding"
1854 msgstr "Pasek koloru"
1855
1856 #: src/exphtmldlg.c:533
1857 msgid "Format E-Mail Links"
1858 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
1859
1860 #: src/exphtmldlg.c:539
1861 msgid "Format User Attributes"
1862 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
1863
1864 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1865 msgid "File Name"
1866 msgstr "Nazwa pliku"
1867
1868 #: src/exphtmldlg.c:599
1869 msgid "Open with Web Browser"
1870 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
1871
1872 #: src/exphtmldlg.c:628
1873 msgid "Export Address Book to HTML File"
1874 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
1875
1876 #. Button panel
1877 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1878 msgid "Prev"
1879 msgstr "Poprzednie"
1880
1881 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2208
1882 msgid "Next"
1883 msgstr "Nastêpne"
1884
1885 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1886 msgid "File Info"
1887 msgstr "Informacje o pliku"
1888
1889 #: src/exphtmldlg.c:693
1890 msgid "Format"
1891 msgstr "Format"
1892
1893 #: src/export.c:127
1894 msgid "Export"
1895 msgstr "Eksport"
1896
1897 #: src/export.c:146
1898 msgid "Specify target folder and mbox file."
1899 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
1900
1901 #: src/export.c:156
1902 msgid "Source dir:"
1903 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
1904
1905 #: src/export.c:161
1906 msgid "Exporting file:"
1907 msgstr "Eksportowanie pliku:"
1908
1909 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1910 #: src/prefs_account.c:1169 src/prefs_filter.c:361
1911 msgid " Select... "
1912 msgstr " Wybierz... "
1913
1914 #: src/export.c:219
1915 msgid "Select exporting file"
1916 msgstr "Wybierz plik eksportu"
1917
1918 #: src/exporthtml.c:799
1919 msgid "Full Name"
1920 msgstr "Pe³na nazwa"
1921
1922 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1923 msgid "Attributes"
1924 msgstr "Atrybuty"
1925
1926 #: src/exporthtml.c:1004
1927 msgid "Sylpheed Address Book"
1928 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
1929
1930 #: src/exporthtml.c:1116
1931 msgid "Name already exists but is not a directory."
1932 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
1933
1934 #: src/exporthtml.c:1119
1935 msgid "No permissions to create directory."
1936 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
1937
1938 #: src/exporthtml.c:1122
1939 msgid "Name is too long."
1940 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
1941
1942 #: src/exporthtml.c:1125
1943 msgid "Not specified."
1944 msgstr "Nie okre¶lono"
1945
1946 #: src/folder.c:271
1947 #, c-format
1948 msgid "Destroying folder item %s\n"
1949 msgstr "Niszczê obiekt folderu - %s\n"
1950
1951 #: src/folder.c:501
1952 msgid "Counting total number of messages...\n"
1953 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci...\n"
1954
1955 #: src/folder.c:878
1956 #, c-format
1957 msgid "Scanning folder %s for cache changes.\n"
1958 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s za zmianami.\n"
1959
1960 #: src/folder.c:949
1961 #, c-format
1962 msgid "Remembered message %d for fetching\n"
1963 msgstr "Zapamiêtano wiadomo¶æ %d do ¶ci±gniêcia\n"
1964
1965 #: src/folder.c:955
1966 #, c-format
1967 msgid "Removed message %d from cache.\n"
1968 msgstr "B³±d wysy³ania wiadomo¶ci z kolejki.\n"
1969
1970 #: src/folder.c:976
1971 #, c-format
1972 msgid "Updated msginfo for message %d.\n"
1973 msgstr "Uaktualnianie msginfo wiadomo¶ci %d.\n"
1974
1975 #: src/folder.c:1022
1976 #, c-format
1977 msgid "Added newly found message %d to cache.\n"
1978 msgstr "Dodano nowo znalezion± wiadomo¶æ %d do pamiêci.\n"
1979
1980 #: src/folder.c:1079
1981 #, c-format
1982 msgid "Cache unused time: %d (Expire time: %d)\n"
1983 msgstr "Zapamiêtano czas od ostatniego otwarcia: %d (Wygasa: %d)\n"
1984
1985 #: src/folder.c:1102
1986 #, c-format
1987 msgid "Total cache memory usage: %d\n"
1988 msgstr "Ca³kowita wielko¶æ zu¿ytej pamiêci cache: %d\n"
1989
1990 #: src/folder.c:1107
1991 msgid "Trying to free cache memory\n"
1992 msgstr "Próbowanie zwolnienia wolnej pamiêci cache\n"
1993
1994 #: src/folder.c:1114
1995 #, c-format
1996 msgid "Freeing cache memory for %s\n"
1997 msgstr "Uwalnianie pamiêci cache dla %s\n"
1998
1999 #: src/folder.c:1154
2000 #, c-format
2001 msgid "Save cache for folder %s\n"
2002 msgstr "Zapisywanie folderu cache dla %s\n"
2003
2004 #: src/foldersel.c:146
2005 msgid "Select folder"
2006 msgstr "Wybierz katalog"
2007
2008 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1014
2009 msgid "Inbox"
2010 msgstr "Przychodz±ca"
2011
2012 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1030
2013 msgid "Sent"
2014 msgstr "Wys³ane"
2015
2016 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1046
2017 msgid "Queue"
2018 msgstr "Kolejka"
2019
2020 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1062
2021 msgid "Trash"
2022 msgstr "Wysypisko"
2023
2024 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1076
2025 msgid "Drafts"
2026 msgstr "Szablon"
2027
2028 #: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
2029 msgid "/Create _new folder..."
2030 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
2031
2032 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
2033 msgid "/_Rename folder..."
2034 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
2035
2036 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2037 msgid "/_Delete folder"
2038 msgstr "/_Usuñ katalog"
2039
2040 #: src/folderview.c:274 src/folderview.c:293
2041 msgid "/Remove _mailbox"
2042 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
2043
2044 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297 src/folderview.c:317
2045 #: src/folderview.c:333
2046 msgid "/_Processing..."
2047 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2048
2049 #: src/folderview.c:278
2050 msgid "/_Scoring..."
2051 msgstr "/_Punktowanie..."
2052
2053 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:303 src/folderview.c:323
2054 msgid "/Mark all _read"
2055 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2056
2057 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
2058 msgid "/_Check for new messages"
2059 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
2060
2061 #: src/folderview.c:291 src/folderview.c:311
2062 msgid "/R_escan folder tree"
2063 msgstr "/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
2064
2065 #: src/folderview.c:295 src/folderview.c:315 src/folderview.c:331
2066 msgid "/_Search folder..."
2067 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2068
2069 #: src/folderview.c:298 src/folderview.c:318 src/folderview.c:334
2070 msgid "/S_coring..."
2071 msgstr "/_Punktowanie..."
2072
2073 #: src/folderview.c:313
2074 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2075 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
2076
2077 #: src/folderview.c:325
2078 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2079 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
2080
2081 #: src/folderview.c:327
2082 msgid "/_Remove newsgroup"
2083 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
2084
2085 #: src/folderview.c:329
2086 msgid "/Remove _news account"
2087 msgstr "/Usuñ konto _news"
2088
2089 #: src/folderview.c:355
2090 msgid "Creating folder view...\n"
2091 msgstr "Tworzenie widoku katalogów...\n"
2092
2093 #: src/folderview.c:359
2094 msgid "New"
2095 msgstr "Nowy"
2096
2097 #. S_COL_MARK
2098 #: src/folderview.c:360 src/prefs_summary_column.c:68
2099 msgid "Unread"
2100 msgstr "Nieprzeczytane"
2101
2102 #: src/folderview.c:361 src/selective_download.c:802
2103 msgid "#"
2104 msgstr "#"
2105
2106 #: src/folderview.c:579
2107 msgid "Setting folder info...\n"
2108 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu...\n"
2109
2110 #: src/folderview.c:580
2111 msgid "Setting folder info..."
2112 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2113
2114 #: src/folderview.c:761 src/mainwindow.c:3278 src/setup.c:81
2115 #, c-format
2116 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2117 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2118
2119 #: src/folderview.c:765 src/mainwindow.c:3283 src/setup.c:86
2120 #, c-format
2121 msgid "Scanning folder %s ..."
2122 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2123
2124 #: src/folderview.c:806
2125 msgid "Rescanning folder tree..."
2126 msgstr "Od¶wie¿anie widoku katalogu..."
2127
2128 #: src/folderview.c:827
2129 msgid "Rescanning all folder trees..."
2130 msgstr "Od¶wie¿anie widoku wszystkich katalogów ..."
2131
2132 #: src/folderview.c:1631
2133 #, c-format
2134 msgid "Folder %s is selected\n"
2135 msgstr "Wybrano katalog %s\n"
2136
2137 #: src/folderview.c:1783 src/folderview.c:1849 src/folderview.c:2149
2138 msgid "NewFolder"
2139 msgstr "Nowy katalog"
2140
2141 #: src/folderview.c:1788 src/folderview.c:1910 src/folderview.c:2154
2142 #, c-format
2143 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2144 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2145
2146 #: src/folderview.c:1801 src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1920
2147 #: src/folderview.c:1996 src/folderview.c:2166
2148 #, c-format
2149 msgid "The folder `%s' already exists."
2150 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2151
2152 #: src/folderview.c:1808 src/folderview.c:2173
2153 #, c-format
2154 msgid "Can't create the folder `%s'."
2155 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
2156
2157 #: src/folderview.c:1903 src/folderview.c:1986
2158 #, c-format
2159 msgid "Input new name for `%s':"
2160 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2161
2162 #: src/folderview.c:1904 src/folderview.c:1988
2163 msgid "Rename folder"
2164 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2165
2166 #: src/folderview.c:2046
2167 #, c-format
2168 msgid ""
2169 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2170 "Do you really want to delete?"
2171 msgstr ""
2172 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w '%s' zostan± usuniête.\n"
2173 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2174
2175 #: src/folderview.c:2048
2176 msgid "Delete folder"
2177 msgstr "Usuñ katalog"
2178
2179 #: src/folderview.c:2057
2180 #, c-format
2181 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2182 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu '%s'."
2183
2184 #: src/folderview.c:2110
2185 #, c-format
2186 msgid ""
2187 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2188 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2189 msgstr ""
2190 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2191 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2192
2193 #: src/folderview.c:2112
2194 msgid "Remove mailbox"
2195 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2196
2197 #: src/folderview.c:2146
2198 msgid ""
2199 "Input the name of new folder:\n"
2200 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2201 " append `/' at the end of the name)"
2202 msgstr ""
2203 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2204 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2205 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2206
2207 #: src/folderview.c:2216
2208 #, c-format
2209 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2210 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2211
2212 #: src/folderview.c:2217
2213 msgid "Delete IMAP4 account"
2214 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2215
2216 #: src/folderview.c:2350
2217 #, c-format
2218 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2219 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2220
2221 #: src/folderview.c:2351
2222 msgid "Delete newsgroup"
2223 msgstr "Usuñ grupê news"
2224
2225 #: src/folderview.c:2386
2226 #, c-format
2227 msgid "Really delete news account `%s'?"
2228 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2229
2230 #: src/folderview.c:2387
2231 msgid "Delete news account"
2232 msgstr "Usuñ konto news"
2233
2234 #: src/grouplistdialog.c:173
2235 msgid "Subscribe to newsgroup"
2236 msgstr "Subskrybuj grupê news"
2237
2238 #: src/grouplistdialog.c:189
2239 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2240 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania."
2241
2242 #: src/grouplistdialog.c:195
2243 msgid "Find groups:"
2244 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2245
2246 #: src/grouplistdialog.c:203
2247 msgid " Search "
2248 msgstr " Szukaj "
2249
2250 #: src/grouplistdialog.c:215
2251 msgid "Newsgroup name"
2252 msgstr "Nazwa grupy news:"
2253
2254 #: src/grouplistdialog.c:216
2255 msgid "Messages"
2256 msgstr "Wiadomo¶ci"
2257
2258 #: src/grouplistdialog.c:217
2259 msgid "Type"
2260 msgstr "Typ"
2261
2262 #: src/grouplistdialog.c:243
2263 msgid "Refresh"
2264 msgstr "Od¶wie¿"
2265
2266 #: src/grouplistdialog.c:347
2267 msgid "moderated"
2268 msgstr "moderowana"
2269
2270 #: src/grouplistdialog.c:349
2271 msgid "readonly"
2272 msgstr "tylko-do-odczytu"
2273
2274 #: src/grouplistdialog.c:351
2275 msgid "unknown"
2276 msgstr "nieznana"
2277
2278 #: src/grouplistdialog.c:398
2279 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2280 msgstr "Nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup news."
2281
2282 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:925
2283 msgid "Done."
2284 msgstr "Zrobiono."
2285
2286 #: src/grouplistdialog.c:477
2287 #, c-format
2288 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2289 msgstr "%d ¶ci±gniêtych nazw grup (%s przeczytano)"
2290
2291 #: src/gtkspell.c:213
2292 #, c-format
2293 msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
2294 msgstr "Pspell: ilo¶æ dzia³aj±cych regu³ do skasowania %d\n"
2295
2296 #: src/gtkspell.c:221
2297 #, c-format
2298 msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
2299 msgstr "Pspell: ilo¶æ s³owników do skasowania %d\n"
2300
2301 #: src/gtkspell.c:477
2302 msgid "No dictionary selected."
2303 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2304
2305 #: src/gtkspell.c:508
2306 #, c-format
2307 msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
2308 msgstr "Pspell: U¿ywanie istniej±cych regu³ ispell %0x\n"
2309
2310 #: src/gtkspell.c:515
2311 #, c-format
2312 msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
2313 msgstr "Pspell: Stworzono nowy gtkspeller %0x\n"
2314
2315 #: src/gtkspell.c:519
2316 msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
2317 msgstr "Pspell: NIe mog³em stworzyæ regu³y sprawdzania pisowni.\n"
2318
2319 #: src/gtkspell.c:523 src/gtkspell.c:584
2320 #, c-format
2321 msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
2322 msgstr "Pspell: ilo¶æ regu³ %d\n"
2323
2324 #: src/gtkspell.c:571
2325 #, c-format
2326 msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
2327 msgstr "Pspell: Nie wykasujê istniej±cej regu³y ispell %0x.\n"
2328
2329 #: src/gtkspell.c:578
2330 #, c-format
2331 msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
2332 msgstr "Pspell: Kasowanie gtkspeller %0x.\n"
2333
2334 #: src/gtkspell.c:601
2335 #, c-format
2336 msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
2337 msgstr "Pspell: Gtkspeller %0x skasowany.\n"
2338
2339 #: src/gtkspell.c:630
2340 msgid "Pspell: removed all paths.\n"
2341 msgstr "Pspell: wykasowano wszystkie ¶cie¿ki.\n"
2342
2343 #: src/gtkspell.c:633
2344 #, c-format
2345 msgid "Pspell: added path %s.\n"
2346 msgstr "Pspell: dodano ¶cie¿kê %s.\n"
2347
2348 #: src/gtkspell.c:661
2349 #, c-format
2350 msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
2351 msgstr "Pspell: Jêzyk: %s, pisowania: %s, ¿argon: %s, modu³: %s\n"
2352
2353 #: src/gtkspell.c:738 src/gtkspell.c:1630 src/gtkspell.c:1917
2354 msgid "Normal Mode"
2355 msgstr "Tryb Normalny"
2356
2357 #: src/gtkspell.c:740 src/gtkspell.c:1636 src/gtkspell.c:1929
2358 msgid "Bad Spellers Mode"
2359 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2360
2361 #: src/gtkspell.c:746
2362 #, c-format
2363 msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
2364 msgstr "Pspell: b³±d podczas zmieniania trybu sugestii:%s\n"
2365
2366 #: src/gtkspell.c:779
2367 msgid "Unknown suggestion mode."
2368 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2369
2370 #: src/gtkspell.c:1014
2371 msgid "No misspelled word found."
2372 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2373
2374 #: src/gtkspell.c:1354
2375 msgid "Replace unknown word"
2376 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2377
2378 #: src/gtkspell.c:1364
2379 #, c-format
2380 msgid "Replace \"%s\" with: "
2381 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2382
2383 #: src/gtkspell.c:1385
2384 msgid ""
2385 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2386 "will learn from mistake.\n"
2387 msgstr ""
2388 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2389 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2390
2391 #: src/gtkspell.c:1503
2392 #, c-format
2393 msgid ""
2394 "Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
2395 "%s\n"
2396 msgstr ""
2397 "Pspell: b³±d podczas przeszukiwania s³owników:\n"
2398 "%s\n"
2399
2400 #: src/gtkspell.c:1513
2401 #, c-format
2402 msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
2403 msgstr "Pspell: sprawdzania s³owników w %s\n"
2404
2405 #: src/gtkspell.c:1531
2406 #, c-format
2407 msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
2408 msgstr "Pspell: znaleziono s³ownik %s %s\n"
2409
2410 #: src/gtkspell.c:1540
2411 #, c-format
2412 msgid ""
2413 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2414 "No dictionary found.\n"
2415 "(%s)"
2416 msgstr ""
2417 "Pspell: b³±d przy przeszukiwaniu s³owników.\n"
2418 "Nie znaleziono s³owników.\n"
2419 "(%s)"
2420
2421 #: src/gtkspell.c:1546
2422 msgid ""
2423 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2424 "No dictionary found.\n"
2425 msgstr ""
2426 "Pspell: b³±d podczas przeszukiwania s³owników.\n"
2427 "Nie znaleziono s³ownika.\n"
2428
2429 #: src/gtkspell.c:1624 src/gtkspell.c:1905
2430 msgid "Fast Mode"
2431 msgstr "Tryb szybki"
2432
2433 #: src/gtkspell.c:1739
2434 #, c-format
2435 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2436 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2437
2438 #: src/gtkspell.c:1752
2439 msgid "Accept in this session"
2440 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2441
2442 #: src/gtkspell.c:1762
2443 msgid "Add to personal dictionary"
2444 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2445
2446 #: src/gtkspell.c:1772
2447 msgid "Replace with..."
2448 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2449
2450 #: src/gtkspell.c:1782
2451 #, c-format
2452 msgid "Check with %s"
2453 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2454
2455 #: src/gtkspell.c:1801
2456 msgid "(no suggestions)"
2457 msgstr "(brak sugestii)"
2458
2459 #: src/gtkspell.c:1812
2460 msgid "Others..."
2461 msgstr "Inne..."
2462
2463 #: src/gtkspell.c:1822 src/gtkspell.c:2002
2464 msgid "More..."
2465 msgstr "Wiêcej..."
2466
2467 #: src/gtkspell.c:1878
2468 #, c-format
2469 msgid "Dictionary: %s"
2470 msgstr "S³ownik: %s"
2471
2472 #: src/gtkspell.c:1891
2473 #, c-format
2474 msgid "Use alternate (%s)"
2475 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2476
2477 #: src/gtkspell.c:1945 src/prefs_common.c:1573
2478 msgid "Check while typing"
2479 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2480
2481 #: src/gtkspell.c:1961
2482 msgid "Change dictionary"
2483 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2484
2485 #: src/gtkspell.c:2116
2486 #, c-format
2487 msgid ""
2488 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2489 "%s"
2490 msgstr ""
2491 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ ¶³ownika.\n"
2492 "%s"
2493
2494 #: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
2495 msgid "Abcdef"
2496 msgstr "Abcdef"
2497
2498 #: src/headerview.c:87
2499 msgid "Creating header view...\n"
2500 msgstr "Tworzenie widoku nag³ówków...\n"
2501
2502 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2257
2503 msgid "(No From)"
2504 msgstr "(Bez Od)"
2505
2506 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2305 src/summaryview.c:2308
2507 msgid "(No Subject)"
2508 msgstr "(Bez tematu)"
2509
2510 #: src/imageview.c:48
2511 msgid "Creating image view...\n"
2512 msgstr "Tworzenie widoku obrazu...\n"
2513
2514 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2515 msgid "Can't load the image."
2516 msgstr "Nie mogê za³adowaæ obrazu."
2517
2518 #: src/imap.c:372
2519 #, c-format
2520 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2521 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. Inicjujê jeszcze raz po³±czenie...\n"
2522
2523 #: src/imap.c:410
2524 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2525 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2526
2527 #: src/imap.c:423
2528 #, c-format
2529 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2530 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2531
2532 #: src/imap.c:606
2533 #, c-format
2534 msgid "message %d has been already cached.\n"
2535 msgstr "wiadomo¶æ %d zosta³a ju¿ zapamiêtana.\n"
2536
2537 #: src/imap.c:620
2538 #, c-format
2539 msgid "can't select mailbox %s\n"
2540 msgstr "nie mo¿na wybraæ skrzynki\n"
2541
2542 #: src/imap.c:625
2543 #, c-format
2544 msgid "getting message %d...\n"
2545 msgstr "pobieranie wiadomo¶ci %d...\n"
2546
2547 #: src/imap.c:631 src/procmsg.c:737
2548 #, c-format
2549 msgid "can't fetch message %d\n"
2550 msgstr "nie mo¿na pobraæ wiadomo¶ci %d\n"
2551
2552 #: src/imap.c:659 src/imap.c:668
2553 #, c-format
2554 msgid "can't append message %s\n"
2555 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci %s\n"
2556
2557 #: src/imap.c:698 src/imap.c:761 src/mh.c:440 src/mh.c:548 src/mh.c:605
2558 #: src/mh.c:716
2559 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2560 msgstr "katalog ¼ród³owy jest taki sam jak docelowy.\n"
2561
2562 #: src/imap.c:706
2563 msgid "can't copy message\n"
2564 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ wiado¶ci\n"
2565
2566 #: src/imap.c:713 src/imap.c:766 src/mh.c:454 src/mh.c:551
2567 #, c-format
2568 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
2569 msgstr "Przenoszenie wiadomo¶ci %s%c%d do %s ...\n"
2570
2571 #: src/imap.c:717 src/imap.c:770 src/mh.c:619 src/mh.c:719
2572 #, c-format
2573 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2574 msgstr "Kopiowanie wiadomo¶ci %s%c%d do %s ...\n"
2575
2576 #: src/imap.c:921
2577 #, c-format
2578 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2579 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2580
2581 #: src/imap.c:928 src/imap.c:968
2582 msgid "can't expunge\n"
2583 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2584
2585 #: src/imap.c:961
2586 #, c-format
2587 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2588 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
2589
2590 #: src/imap.c:1139
2591 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2592 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
2593
2594 #: src/imap.c:1257
2595 #, c-format
2596 msgid "Can't create '%s'\n"
2597 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ %s\n"
2598
2599 #: src/imap.c:1262
2600 #, c-format
2601 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2602 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ '%s' pod Poczta Przychodz±ca\n"
2603
2604 #: src/imap.c:1325
2605 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2606 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2607
2608 #: src/imap.c:1346
2609 msgid "can't create mailbox\n"
2610 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2611
2612 #: src/imap.c:1417
2613 #, c-format
2614 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2615 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
2616
2617 #: src/imap.c:1483
2618 msgid "can't delete mailbox\n"
2619 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2620
2621 #: src/imap.c:1516 src/imap.c:3108
2622 msgid "can't get envelope\n"
2623 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2624
2625 #: src/imap.c:1524 src/imap.c:3115
2626 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2627 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
2628
2629 #: src/imap.c:1546 src/imap.c:3126
2630 #, c-format
2631 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2632 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
2633
2634 #: src/imap.c:1581
2635 #, c-format
2636 msgid "Deleting cached messages %u - %u ... "
2637 msgstr "Usuwanie zapamiêtanych wiadomo¶ci %d - %d ... "
2638
2639 #: src/imap.c:1601 src/imap.c:1620 src/mainwindow.c:1024 src/mainwindow.c:2063
2640 #: src/mh.c:1103 src/mh.c:1110 src/news.c:950 src/news.c:969 src/procmsg.c:265
2641 #: src/procmsg.c:329 src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:1944
2642 #: src/summaryview.c:2082 src/summaryview.c:2188 src/summaryview.c:2976
2643 #: src/summaryview.c:3603 src/summaryview.c:3670 src/summaryview.c:3695
2644 #: src/summaryview.c:3780 src/summaryview.c:3868
2645 msgid "done.\n"
2646 msgstr "zrobiono.\n"
2647
2648 #: src/imap.c:1614
2649 msgid "Deleting all cached messages... "
2650 msgstr "Usuwanie wszystkich zapamiêtanych wiadomo¶ci... "
2651
2652 #: src/imap.c:1635
2653 #, c-format
2654 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2655 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
2656
2657 #: src/imap.c:1656
2658 #, c-format
2659 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2660 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2661
2662 #: src/imap.c:1663
2663 #, c-format
2664 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2665 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2666
2667 #: src/imap.c:1687
2668 msgid "Can't start TLS session.\n"
2669 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
2670
2671 #: src/imap.c:1699
2672 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2673 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4\n"
2674
2675 #: src/imap.c:1773
2676 msgid "can't get namespace\n"
2677 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
2678
2679 #: src/imap.c:2203
2680 #, c-format
2681 msgid "can't select folder: %s\n"
2682 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
2683
2684 #: src/imap.c:2323
2685 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2686 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
2687
2688 #: src/imap.c:2584
2689 #, c-format
2690 msgid "can't append %s to %s\n"
2691 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
2692
2693 #: src/imap.c:2589
2694 msgid "(sending file...)"
2695 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
2696
2697 #: src/imap.c:2625
2698 #, c-format
2699 msgid "can't copy %d to %s\n"
2700 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
2701
2702 #: src/imap.c:2650
2703 #, c-format
2704 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2705 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: STORE %d:%d %s\n"
2706
2707 #: src/imap.c:2664
2708 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2709 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
2710
2711 #: src/imap.c:2863 src/imap.c:2900
2712 #, c-format
2713 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2714 msgstr "iconv nie mo¿e zamieniæ UTF-7 do %s\n"
2715
2716 #: src/imap.c:2934 src/imap.c:2967
2717 #, c-format
2718 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2719 msgstr "iconv nie mo¿e zamieniæ %s do UTF-7\n"
2720
2721 #: src/import.c:131
2722 msgid "Import"
2723 msgstr "Import"
2724
2725 #: src/import.c:150
2726 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2727 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
2728
2729 #: src/import.c:160
2730 msgid "Importing file:"
2731 msgstr "Importowanie pliku:"
2732
2733 #: src/import.c:165
2734 msgid "Destination dir:"
2735 msgstr "Katalog docelowy:"
2736
2737 #: src/import.c:223
2738 msgid "Select importing file"
2739 msgstr "Wybierz importowany plik"
2740
2741 #: src/importldif.c:117
2742 msgid "Please specify address book name and file to import."
2743 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
2744
2745 #: src/importldif.c:120
2746 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2747 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
2748
2749 #: src/importldif.c:123
2750 msgid "File imported."
2751 msgstr "Plik zaimportowany."
2752
2753 #: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2754 msgid "Please select a file."
2755 msgstr "Proszê wybraæ plik."
2756
2757 #: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2758 msgid "Address book name must be supplied."
2759 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
2760
2761 #: src/importldif.c:317
2762 msgid "Error reading LDIF fields."
2763 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
2764
2765 #: src/importldif.c:341
2766 msgid "LDIF file imported successfully."
2767 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
2768
2769 #: src/importldif.c:426
2770 msgid "Select LDIF File"
2771 msgstr "Wybierz plik LDIF"
2772
2773 #: src/importldif.c:542
2774 msgid "S"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2778 msgid "LDIF Field"
2779 msgstr "Pole LDIF"
2780
2781 #: src/importldif.c:544
2782 msgid "Attribute Name"
2783 msgstr "Nazwa Atrybutu"
2784
2785 #: src/importldif.c:602
2786 msgid "Attribute"
2787 msgstr "Atrybut"
2788
2789 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
2790 msgid "Select"
2791 msgstr "Wybierz"
2792
2793 #: src/importldif.c:674
2794 msgid "File Name :"
2795 msgstr "Nazwa pliku :"
2796
2797 #: src/importldif.c:684
2798 msgid "Records :"
2799 msgstr "Zanotowane :"
2800
2801 #: src/importldif.c:712
2802 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2803 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
2804
2805 #: src/importmutt.c:143
2806 msgid "Error importing MUTT file."
2807 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
2808
2809 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2810 #: src/importpine.c:329
2811 msgid "Please select a file to import."
2812 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
2813
2814 #: src/importmutt.c:185
2815 msgid "Select MUTT File"
2816 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
2817
2818 #: src/importmutt.c:239
2819 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2820 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
2821
2822 #: src/importpine.c:143
2823 msgid "Error importing Pine file."
2824 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
2825
2826 #: src/importpine.c:185
2827 msgid "Select Pine File"
2828 msgstr "Wybierz plik PINE."
2829
2830 #: src/importpine.c:239
2831 msgid "Import Pine file into Address Book"
2832 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
2833
2834 #: src/inc.c:252 src/inc.c:339 src/send.c:360
2835 msgid "Standby"
2836 msgstr "Oczekiwanie"
2837
2838 #: src/inc.c:363
2839 msgid "Retrieving new messages"
2840 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2841
2842 #: src/inc.c:528
2843 msgid "Retrieving"
2844 msgstr "Pobieranie"
2845
2846 #: src/inc.c:535 src/selective_download.c:687
2847 msgid "Done"
2848 msgstr "Zrobiono"
2849
2850 #: src/inc.c:538
2851 msgid "Cancelled"
2852 msgstr "Anuluj"
2853
2854 #: src/inc.c:543
2855 msgid "Connection failed"
2856 msgstr "B³±d po³aczenia."
2857
2858 #: src/inc.c:546
2859 msgid "Auth failed"
2860 msgstr "B³ad autoryzacji"
2861
2862 #: src/inc.c:558
2863 #, c-format
2864 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2865 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
2866
2867 #: src/inc.c:637
2868 msgid "Some errors occured while getting mail."
2869 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
2870
2871 #: src/inc.c:683
2872 #, c-format
2873 msgid "getting new messages of account %s...\n"
2874 msgstr "pobieranie nowych wiadomo¶ci z konta %s ...\n"
2875
2876 #: src/inc.c:691
2877 #, c-format
2878 msgid "%s: Retrieving new messages"
2879 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2880
2881 #: src/inc.c:719
2882 #, c-format
2883 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2884 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
2885
2886 #: src/inc.c:727
2887 #, c-format
2888 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2889 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
2890
2891 #: src/inc.c:734
2892 #, c-format
2893 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2894 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
2895
2896 #: src/inc.c:900 src/inc.c:966
2897 #, c-format
2898 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2899 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
2900
2901 #: src/inc.c:931
2902 msgid "Authenticating..."
2903 msgstr "Autentyfikacja..."
2904
2905 #: src/inc.c:935
2906 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2907 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
2908
2909 #: src/inc.c:939
2910 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2911 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
2912
2913 #: src/inc.c:943
2914 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2915 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
2916
2917 #: src/inc.c:947
2918 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2919 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
2920
2921 #: src/inc.c:951
2922 #, c-format
2923 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2924 msgstr "Pobieranie nag³ówka (%d / %d)"
2925
2926 #: src/inc.c:982
2927 #, c-format
2928 msgid "Deleting message %d"
2929 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
2930
2931 #: src/inc.c:988
2932 msgid "Quitting"
2933 msgstr "Wychodzenie"
2934
2935 #: src/inc.c:1023
2936 msgid "A message won't be received\n"
2937 msgstr "Wiadomo¶æ nie zostanie odebrana\n"
2938
2939 #: src/inc.c:1054
2940 msgid "Error occurred while processing mail."
2941 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
2942
2943 #: src/inc.c:1057
2944 msgid "No disk space left."
2945 msgstr "Brak miejsca na dysku."
2946
2947 #: src/inc.c:1155
2948 msgid "no messages in local mailbox.\n"
2949 msgstr "brak wiadomo¶ci w lokalnej skrzynce.\n"
2950
2951 #: src/inc.c:1171
2952 #, c-format
2953 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
2954 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s do %s...\n"
2955
2956 #: src/inputdialog.c:151
2957 #, c-format
2958 msgid "Input password for %s on %s:"
2959 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
2960
2961 #: src/inputdialog.c:153
2962 msgid "Input password"
2963 msgstr "Wprowad¼ has³o"
2964
2965 #: src/logwindow.c:52
2966 msgid "Creating log window...\n"
2967 msgstr "Tworzenie okna dziennika...\n"
2968
2969 #: src/logwindow.c:56
2970 msgid "Protocol log"
2971 msgstr "Dziennik protoko³u"
2972
2973 #: src/logwindow.c:170
2974 #, c-format
2975 msgid "Log window length: %u\n"
2976 msgstr "Zadziennikuj d³ugo¶æ okna: %u\n"
2977
2978 #: src/logwindow.c:187
2979 msgid "Error clearing log\n"
2980 msgstr "B³±d podczas przeczyszczania dziennika\n"
2981
2982 #. for gettext
2983 #: src/main.c:121 src/main.c:130 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:878
2984 #, c-format
2985 msgid ""
2986 "File `%s' already exists.\n"
2987 "Can't create folder."
2988 msgstr ""
2989 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
2990 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
2991
2992 #: src/main.c:158
2993 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2994 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
2995
2996 #: src/main.c:246
2997 msgid ""
2998 "GnuPG is not installed properly.\n"
2999 "OpenPGP support disabled."
3000 msgstr ""
3001 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany.\n"
3002 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
3003
3004 #: src/main.c:365
3005 #, c-format
3006 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3007 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3008
3009 #: src/main.c:368
3010 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3011 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3012
3013 #: src/main.c:369
3014 msgid "  --receive              receive new messages"
3015 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3016
3017 #: src/main.c:370
3018 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3019 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3020
3021 #: src/main.c:371
3022 msgid "  --send                 send all queued messages"
3023 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3024
3025 #: src/main.c:372
3026 msgid "  --status               show the total number of messages"
3027 msgstr "  --status               pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3028
3029 #: src/main.c:373
3030 msgid "  --debug                debug mode"
3031 msgstr "  --debug                tryb debug"
3032
3033 #: src/main.c:374
3034 msgid "  --help                 display this help and exit"
3035 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3036
3037 #: src/main.c:375
3038 msgid "  --version              output version information and exit"
3039 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3040
3041 #: src/main.c:408
3042 msgid "Composing message exists. Really quit?"
3043 msgstr "Tworzenie nowej wiadomo¶ci. Naprawdê chcesz wyj¶æ?"
3044
3045 #: src/main.c:415
3046 msgid "Queued messages"
3047 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3048
3049 #: src/main.c:416
3050 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3051 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3052
3053 #. remote command mode
3054 #: src/main.c:500
3055 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3056 msgstr "inna instancja Sylpheed jest ju¿ uruchomiona.\n"
3057
3058 #: src/main.c:593 src/mainwindow.c:2833
3059 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3060 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3061
3062 #: src/mainwindow.c:484
3063 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3064 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
3065
3066 #: src/mainwindow.c:485
3067 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3068 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê mailbox..."
3069
3070 #: src/mainwindow.c:486
3071 msgid "/_File/_Rescan folder tree"
3072 msgstr "/_Plik/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3073
3074 #: src/mainwindow.c:487
3075 msgid "/_File/_Folder"
3076 msgstr "/_Plik/_Katalog"
3077
3078 #: src/mainwindow.c:488
3079 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3080 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
3081
3082 #: src/mainwindow.c:490
3083 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3084 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
3085
3086 #: src/mainwindow.c:491
3087 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3088 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
3089
3090 #: src/mainwindow.c:492
3091 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3092 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3093
3094 #: src/mainwindow.c:493
3095 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3096 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3097
3098 #: src/mainwindow.c:494
3099 msgid "/_File/Empty _trash"
3100 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
3101
3102 #: src/mainwindow.c:495
3103 msgid "/_File/_Work offline"
3104 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3105
3106 #: src/mainwindow.c:497
3107 msgid "/_File/_Save as..."
3108 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3109
3110 #: src/mainwindow.c:498
3111 msgid "/_File/_Print..."
3112 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3113
3114 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3115 #: src/mainwindow.c:501
3116 msgid "/_File/E_xit"
3117 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3118
3119 #: src/mainwindow.c:506
3120 msgid "/_Edit/Select thread"
3121 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3122
3123 #: src/mainwindow.c:508
3124 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3125 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3126
3127 #: src/mainwindow.c:510
3128 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3129 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3130
3131 #: src/mainwindow.c:512
3132 msgid "/_View/Show or hi_de"
3133 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3134
3135 #: src/mainwindow.c:513
3136 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3137 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3138
3139 #: src/mainwindow.c:515
3140 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3141 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3142
3143 #: src/mainwindow.c:517
3144 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3145 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3146
3147 #: src/mainwindow.c:519
3148 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3149 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3150
3151 #: src/mainwindow.c:521
3152 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3153 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3154
3155 #: src/mainwindow.c:523
3156 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3157 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3158
3159 #: src/mainwindow.c:525
3160 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3161 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:527
3164 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3165 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:530
3168 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3169 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
3170
3171 #: src/mainwindow.c:531
3172 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3173 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
3174
3175 #: src/mainwindow.c:533
3176 msgid "/_View/_Sort"
3177 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
3178
3179 #: src/mainwindow.c:534
3180 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3181 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
3182
3183 #: src/mainwindow.c:535
3184 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3185 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
3186
3187 #: src/mainwindow.c:536
3188 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3189 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
3190
3191 #: src/mainwindow.c:537
3192 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3193 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
3194
3195 #: src/mainwindow.c:538
3196 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3197 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
3198
3199 #: src/mainwindow.c:539
3200 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3201 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
3202
3203 #: src/mainwindow.c:541
3204 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3205 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
3206
3207 #: src/mainwindow.c:542
3208 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3209 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg nie_przeczytanych"
3210
3211 #: src/mainwindow.c:543
3212 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3213 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
3214
3215 #: src/mainwindow.c:545
3216 msgid "/_View/_Sort/by score"
3217 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
3218
3219 #: src/mainwindow.c:546
3220 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3221 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
3222
3223 #: src/mainwindow.c:547
3224 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3225 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
3226
3227 #: src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:551
3228 msgid "/_View/_Sort/---"
3229 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
3230
3231 #: src/mainwindow.c:549
3232 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3233 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
3234
3235 #: src/mainwindow.c:550
3236 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3237 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3238
3239 #: src/mainwindow.c:552
3240 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3241 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3242
3243 #: src/mainwindow.c:554
3244 msgid "/_View/Th_read view"
3245 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3246
3247 #: src/mainwindow.c:555
3248 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3249 msgstr "/_Widok/Ro_zszerz wszystkie w±tki"
3250
3251 #: src/mainwindow.c:556
3252 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3253 msgstr "/_Widok/S_prê¿ wszystkie w±tki"
3254
3255 #: src/mainwindow.c:557
3256 msgid "/_View/_Hide read messages"
3257 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3258
3259 #: src/mainwindow.c:558
3260 msgid "/_View/Set display _item..."
3261 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane informacje w polu widoku..."
3262
3263 #: src/mainwindow.c:561
3264 msgid "/_View/_Go to"
3265 msgstr "/_Widok/_Id¼ do"
3266
3267 #: src/mainwindow.c:562
3268 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3269 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3270
3271 #: src/mainwindow.c:563
3272 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3273 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3274
3275 #: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:569 src/mainwindow.c:572
3276 #: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:582
3277 msgid "/_View/_Go to/---"
3278 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/---"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:565
3281 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3282 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:567
3285 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3286 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:570
3289 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3290 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:571
3293 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3294 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:573
3297 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3298 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:575
3301 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3302 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:578
3305 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3306 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:580
3309 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3310 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:583
3313 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3314 msgstr "/_Widok/Id¼ do/Innego katalo_gu"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:587 src/mainwindow.c:594
3317 msgid "/_View/_Code set/---"
3318 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:591
3321 msgid "/_View/_Code set"
3322 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:592
3325 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3326 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:595
3329 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3330 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:599
3333 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3334 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:603
3337 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3338 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:605
3341 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3342 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:609
3345 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3346 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:612
3349 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3350 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3351
3352 #: src/mainwindow.c:614
3353 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3354 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:617
3357 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3358 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:620
3361 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3362 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:623
3365 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3366 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:625
3369 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3370 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:627
3373 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3374 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:631
3377 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3378 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3379
3380 #: src/mainwindow.c:634
3381 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3382 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3383
3384 #: src/mainwindow.c:637
3385 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3386 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:639
3389 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3390 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3391
3392 #: src/mainwindow.c:643
3393 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3394 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3395
3396 #: src/mainwindow.c:645
3397 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3398 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3399
3400 #: src/mainwindow.c:647
3401 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3402 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3403
3404 #: src/mainwindow.c:649
3405 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3406 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3407
3408 #: src/mainwindow.c:652
3409 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3410 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:654
3413 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3414 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:657
3417 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3418 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:659
3421 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3422 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:667 src/summaryview.c:431
3425 msgid "/_View/Open in new _window"
3426 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:668
3429 msgid "/_View/Mess_age source"
3430 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:669
3433 msgid "/_View/Show all _header"
3434 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:671
3437 msgid "/_View/_Update summary"
3438 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie pods_umowania"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:674
3441 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3442 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3443
3444 #: src/mainwindow.c:675
3445 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3446 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:677
3449 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3450 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Anuluj ¶ci±_ganie"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:679
3453 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3454 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:681
3457 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3458 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:682
3461 msgid "/_Message/Compose a news message"
3462 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:683
3465 msgid "/_Message/_Reply"
3466 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:684
3469 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3470 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz nadawc_y"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:685
3473 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3474 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:686
3477 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3478 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz w_szystkim"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:687
3481 msgid "/_Message/_Forward"
3482 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:688
3485 msgid "/_Message/Redirect"
3486 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
3487
3488 #: src/mainwindow.c:690
3489 msgid "/_Message/Re-_edit"
3490 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
3491
3492 #: src/mainwindow.c:692
3493 msgid "/_Message/M_ove..."
3494 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
3495
3496 #: src/mainwindow.c:693
3497 msgid "/_Message/_Copy..."
3498 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:694
3501 msgid "/_Message/_Delete"
3502 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:696
3505 msgid "/_Message/_Mark"
3506 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
3507
3508 #: src/mainwindow.c:697
3509 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3510 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:698
3513 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3514 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:699
3517 msgid "/_Message/_Mark/---"
3518 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:700
3521 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3522 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:701
3525 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3526 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:703
3529 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3530 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:706
3533 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3534 msgstr "/_Narzêdzia/¦ci±ganie selektywne"
3535
3536 #: src/mainwindow.c:708
3537 msgid "/_Tools/_Address book..."
3538 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:709
3541 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3542 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:711
3545 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3546 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:712
3549 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3550 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
3551
3552 #: src/mainwindow.c:714
3553 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3554 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
3555
3556 #: src/mainwindow.c:717
3557 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3558 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:718
3561 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3562 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:719
3565 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3566 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:721
3569 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3570 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:723
3573 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3574 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:725
3577 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3578 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:730
3581 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3582 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:733
3585 msgid "/_Tools/E_xecute"
3586 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:735
3589 msgid "/_Tools/_Log window"
3590 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:737
3593 msgid "/_Configuration"
3594 msgstr "/Konfigura_cja"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:738
3597 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3598 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
3599
3600 #: src/mainwindow.c:740
3601 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3602 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawienia _filtrowania..."
3603
3604 #: src/mainwindow.c:742
3605 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3606 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
3607
3608 #: src/mainwindow.c:744
3609 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3610 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
3611
3612 #: src/mainwindow.c:746
3613 msgid "/_Configuration/_Template..."
3614 msgstr "/Konfigura_cja/_Wzorce..."
3615
3616 #: src/mainwindow.c:747
3617 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3618 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
3619
3620 #: src/mainwindow.c:748
3621 msgid "/_Configuration/---"
3622 msgstr "/Konfigura_cja/---"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:749
3625 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3626 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
3627
3628 #: src/mainwindow.c:751
3629 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3630 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3631
3632 #: src/mainwindow.c:753
3633 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3634 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3635
3636 #: src/mainwindow.c:755
3637 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3638 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:759
3641 msgid "/_Help/_Manual"
3642 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja"
3643
3644 #: src/mainwindow.c:760
3645 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3646 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/Angi_elska"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:761
3649 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3650 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/_Niemiecka"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:762
3653 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3654 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/Hi_szpañska"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:763
3657 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3658 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/_Fracuska"
3659
3660 #: src/mainwindow.c:764
3661 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3662 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/_Japoñska"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:765
3665 msgid "/_Help/_FAQ"
3666 msgstr "/Po_moc/_FAQ"
3667
3668 #: src/mainwindow.c:766
3669 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3670 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/Angi_elski"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:767
3673 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3674 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Niemiecki"
3675
3676 #: src/mainwindow.c:768
3677 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3678 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/Hi_szpañski"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:769
3681 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3682 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Francuski"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:770
3685 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3686 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/W³osk_i"
3687
3688 #: src/mainwindow.c:771
3689 msgid "/_Help/---"
3690 msgstr "/_Pomoc/---"
3691
3692 #: src/mainwindow.c:776
3693 msgid "/Reply with _quote"
3694 msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:777
3697 msgid "/_Reply without quote"
3698 msgstr "/Odpowiedz bez _cytatu"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:781
3701 msgid "/Reply to all with _quote"
3702 msgstr "/Odpowiedz wszystkim z _cytatem"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:782
3705 msgid "/_Reply to all without quote"
3706 msgstr "/Odpowiedz wszystkim bez _cytatu"
3707
3708 #: src/mainwindow.c:786
3709 msgid "/Reply to sender with _quote"
3710 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y z cytatem"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:787
3713 msgid "/_Reply to sender without quote"
3714 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y bez cytatu"
3715
3716 #: src/mainwindow.c:791
3717 msgid "/_Forward message (inline style)"
3718 msgstr "/_Przeka¿ wiadomo¶æ (jako tekst wiadomo¶ci)"
3719
3720 #: src/mainwindow.c:792
3721 msgid "/Forward message as _attachment"
3722 msgstr "/Przeka¿ jako z_a³±cznik"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:832
3725 msgid "Creating main window...\n"
3726 msgstr "Tworzenie g³ównego okna...\n"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:1021
3729 #, c-format
3730 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3731 msgstr "Okno g³ówne: b³±d alokacji kolorów %d\n"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:1234 src/mainwindow.c:1251 src/prefs_folder_item.c:403
3734 #: src/selective_download.c:593
3735 msgid "Untitled"
3736 msgstr "Bez tytu³u"
3737
3738 #: src/mainwindow.c:1252
3739 msgid "none"
3740 msgstr "¿aden"
3741
3742 #: src/mainwindow.c:1273
3743 #, c-format
3744 msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3745 msgstr "Zmienianie typu rozdzielenia okna z %d do %d\n"
3746
3747 #: src/mainwindow.c:1411
3748 #, c-format
3749 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
3750 msgstr "pozycja okna: x = %d, y = %d\n"
3751
3752 #: src/mainwindow.c:1429
3753 msgid "Empty trash"
3754 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:1430
3757 msgid "Empty all messages in trash?"
3758 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:1455
3761 msgid "Add mailbox"
3762 msgstr "Dodaj skrzynkê"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:1456
3765 msgid ""
3766 "Input the location of mailbox.\n"
3767 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3768 "scanned automatically."
3769 msgstr ""
3770 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
3771 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
3772 "automatycznie przeskanowana."
3773
3774 #: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:1500
3775 #, c-format
3776 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3777 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
3778
3779 #: src/mainwindow.c:1467 src/setup.c:57
3780 msgid "Mailbox"
3781 msgstr "Skrzynka"
3782
3783 #: src/mainwindow.c:1473 src/setup.c:63
3784 msgid ""
3785 "Creation of the mailbox failed.\n"
3786 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3787 "there."
3788 msgstr ""
3789 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
3790 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:1493
3793 msgid "Add mbox mailbox"
3794 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:1494
3797 msgid "Input the location of mailbox."
3798 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
3799
3800 #: src/mainwindow.c:1515
3801 msgid "Creation of the mailbox failed."
3802 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
3803
3804 #: src/mainwindow.c:1874
3805 msgid "Setting widgets..."
3806 msgstr "Ustawienia wid¿etów"
3807
3808 #: src/mainwindow.c:1880
3809 msgid "Sylpheed - Folder View"
3810 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
3811
3812 #: src/mainwindow.c:1896 src/messageview.c:131
3813 msgid "Sylpheed - Message View"
3814 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:2098
3817 msgid "Get"
3818 msgstr "Odbierz"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:2099
3821 msgid "Get new mail from current account"
3822 msgstr "Odbierz now± poczt± z bie¿±cego konta"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:2104
3825 msgid "Get all"
3826 msgstr "Odbierz wszystkie"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:2105
3829 msgid "Get new mail from all accounts"
3830 msgstr "Pobierz now± pocztê ze wszystkich kont"
3831
3832 #: src/mainwindow.c:2116
3833 msgid "Send queued message(s)"
3834 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶ci z kolejki"
3835
3836 #: src/mainwindow.c:2125
3837 msgid "Email"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: src/mainwindow.c:2126
3841 msgid "Compose an email message"
3842 msgstr "Utwórz now± wiadomo¶æ"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:2135 src/prefs_common.c:1195
3845 msgid "News"
3846 msgstr "News"
3847
3848 #: src/mainwindow.c:2136
3849 msgid "Compose a news message"
3850 msgstr "Utwórz nowego posta do grup"
3851
3852 #: src/mainwindow.c:2148
3853 msgid "Reply"
3854 msgstr "Odpowiedz"
3855
3856 #: src/mainwindow.c:2149
3857 msgid "Reply to the message - Right button: more options"
3858 msgstr "Odpowiedz na wiadomo¶æ - Prawy przycisk myszy: wiêcej opcji"
3859
3860 #: src/mainwindow.c:2159
3861 msgid "All"
3862 msgstr "Wszystko"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:2160
3865 msgid "Reply to all - Right button: more options"
3866 msgstr "Odpowiedz wszystkim - Prawy przycisk myszy: wiêcej opcji"
3867
3868 #: src/mainwindow.c:2169
3869 msgid "Sender"
3870 msgstr "Wy¶lij"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:2170
3873 msgid "Reply to sender - Right button: more options"
3874 msgstr "Odpowiedz nadawcy - Prawy przycisk myszy: wiêcej opcji"
3875
3876 #: src/mainwindow.c:2179 src/prefs_filtering.c:230
3877 msgid "Forward"
3878 msgstr "Przeka¿"
3879
3880 #: src/mainwindow.c:2180
3881 msgid "Forward the message - Right button: more options"
3882 msgstr "Przeka¿ wiadomo¶æ - Prawy przycisk myszy: wiêcej opcji"
3883
3884 #: src/mainwindow.c:2191
3885 msgid "Delete the message"
3886 msgstr "Usuñ wiadomo¶æ"
3887
3888 #: src/mainwindow.c:2199 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
3889 #: src/prefs_matcher.c:157
3890 msgid "Execute"
3891 msgstr "Wykonaj"
3892
3893 #: src/mainwindow.c:2200
3894 msgid "Execute marked process"
3895 msgstr "Wykonaj zaznaczony proces"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:2209
3898 msgid "Next unread message"
3899 msgstr "Nastêpna nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:2220
3902 msgid "Prefs"
3903 msgstr "Ustawienia"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:2221
3906 msgid "Common preferences"
3907 msgstr "Wspólne ustawienia"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:2228 src/prefs_filtering.c:428 src/progressdialog.c:52
3910 msgid "Account"
3911 msgstr "Konto"
3912
3913 #: src/mainwindow.c:2229
3914 msgid "Account setting"
3915 msgstr "Ustawienia konta"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:2625
3918 msgid "Exit"
3919 msgstr "Koniec programu"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:2625
3922 msgid "Exit this program?"
3923 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
3924
3925 #: src/mainwindow.c:2986
3926 #, c-format
3927 msgid "forced charset: %s\n"
3928 msgstr "wymuszona strona kodowa: %s\n"
3929
3930 #: src/matcher.c:309
3931 #, c-format
3932 msgid "Command exit code: %d\n"
3933 msgstr "Polecenie odes³a³o kod wyj¶cia: %d\n"
3934
3935 #: src/matcher.c:931 src/matcher.c:932 src/matcher.c:933 src/matcher.c:934
3936 #: src/matcher.c:935 src/matcher.c:936 src/matcher.c:937 src/matcher.c:938
3937 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
3938 #: src/prefs_filter.c:868
3939 msgid "(none)"
3940 msgstr "(¿aden)"
3941
3942 #: src/matcher.c:977
3943 msgid "filename is not set"
3944 msgstr "nazwa pliku nie zosta³a podana"
3945
3946 #: src/matcher.c:1192
3947 msgid "Writing matcher configuration...\n"
3948 msgstr "Zapisywanie ustawieñ filtra...\n"
3949
3950 #: src/matcher.c:1198 src/matcher.c:1209 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3951 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:568 src/prefs_account.c:582
3952 #: src/prefs_actions.c:502 src/prefs_actions.c:521
3953 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3954 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3955 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:793
3956 #: src/procmime.c:808
3957 msgid "failed to write configuration to file\n"
3958 msgstr "b³±d podczas zapisu konfiguracji do pliku\n"
3959
3960 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:199
3961 msgid "can't write to temporary file\n"
3962 msgstr "nie mo¿na zapisaæ do pliku tymczasowego\n"
3963
3964 #: src/mbox.c:70
3965 #, c-format
3966 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
3967 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s do %s...\n"
3968
3969 #: src/mbox.c:80
3970 msgid "can't read mbox file.\n"
3971 msgstr "nie mo¿na odczytaæ pliku mbox.\n"
3972
3973 #: src/mbox.c:87
3974 #, c-format
3975 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3976 msgstr "niepoprawny format mbox: %s\n"
3977
3978 #: src/mbox.c:94
3979 #, c-format
3980 msgid "malformed mbox: %s\n"
3981 msgstr "uszkodzona skrzynka: %s\n"
3982
3983 #: src/mbox.c:112
3984 msgid "can't open temporary file\n"
3985 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego\n"
3986
3987 #: src/mbox.c:164
3988 #, c-format
3989 msgid ""
3990 "unescaped From found:\n"
3991 "%s"
3992 msgstr ""
3993 "znaleziono b³êdne From:\n"
3994 "%s"
3995
3996 #: src/mbox.c:246
3997 #, c-format
3998 msgid "%d messages found.\n"
3999 msgstr "%d wiadomo¶ci znaleziono.\n"
4000
4001 #: src/mbox.c:263 src/mbox_folder.c:170
4002 #, c-format
4003 msgid "can't create lock file %s\n"
4004 msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku lock %s\n"
4005
4006 #: src/mbox.c:264 src/mbox_folder.c:171
4007 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
4008 msgstr "je¶li to mo¿liwe, u¿yj 'flock' zamiast 'file'.\n"
4009
4010 #: src/mbox.c:276 src/mbox_folder.c:183
4011 #, c-format
4012 msgid "can't create %s\n"
4013 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s\n"
4014
4015 #: src/mbox.c:282 src/mbox_folder.c:189
4016 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
4017 msgstr "skrzynka w posiadaniu innego procesu, oczekiwanie...\n"
4018
4019 #: src/mbox.c:311
4020 #, c-format
4021 msgid "can't lock %s\n"
4022 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ %s\n"
4023
4024 #: src/mbox.c:318 src/mbox.c:365
4025 msgid "invalid lock type\n"
4026 msgstr "nieprawid³owy typ blokady\n"
4027
4028 #: src/mbox.c:351
4029 #, c-format
4030 msgid "can't unlock %s\n"
4031 msgstr "nie mo¿na odblokowaæ %s\n"
4032
4033 #: src/mbox.c:382
4034 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
4035 msgstr "nie mo¿na skróciæ do zera.\n"
4036
4037 #: src/mbox.c:403
4038 #, c-format
4039 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
4040 msgstr "Eksportowanie wiadomo¶ci z %s do %s...\n"
4041
4042 #: src/mbox_folder.c:267
4043 #, c-format
4044 msgid "could not lock read file %s\n"
4045 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ pliku %s (tylko-odczyt)\n"
4046
4047 #: src/mbox_folder.c:286
4048 #, c-format
4049 msgid "could not lock write file %s\n"
4050 msgstr "Nie mo¿na zablokowaæ pliku %s (odczyt-zapis)\n"
4051
4052 #: src/mbox_folder.c:845
4053 #, c-format
4054 msgid "read mbox - %s\n"
4055 msgstr "przeczytana skrzynka - %s\n"
4056
4057 #: src/mbox_folder.c:876
4058 #, c-format
4059 msgid "read mbox from file - %s\n"
4060 msgstr "odczyt pliku mbox z %s\n"
4061
4062 #: src/mbox_folder.c:1425
4063 #, c-format
4064 msgid "unvalid file - %s.\n"
4065 msgstr "nieprawid³owy plik - %s.\n"
4066
4067 #: src/mbox_folder.c:1437
4068 #, c-format
4069 msgid "invalid file - %s.\n"
4070 msgstr "nieprawid³owy plik - %s.\n"
4071
4072 #: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1887
4073 #: src/utils.c:1964
4074 #, c-format
4075 msgid "writing to %s failed.\n"
4076 msgstr "b³±d zapisu do %s.\n"
4077
4078 #.
4079 #. if (n_msg == 0)
4080 #. item->new = item->unread = item->total = 0;
4081 #. else {
4082 #. gint new, unread, total, min, max;
4083 #.
4084 #. procmsg_get_mark_sum(".", &new, &unread, &total, &min, &max, 0);
4085 #. if (n_msg > total) {
4086 #. new += n_msg - total;
4087 #. unread += n_msg - total;
4088 #. }
4089 #. item->new = new;
4090 #. item->unread = unread;
4091 #. item->total = n_msg;
4092 #. }
4093 #.
4094 #: src/mbox_folder.c:1778 src/mh.c:193 src/mh.c:846
4095 #, c-format
4096 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
4097 msgstr "Ostatni numer w katalogu %s = %d\n"
4098
4099 #: src/mbox_folder.c:1971
4100 #, c-format
4101 msgid "no modification - %s\n"
4102 msgstr "brak zmian - %s\n"
4103
4104 #: src/mbox_folder.c:1975
4105 #, c-format
4106 msgid "save modification - %s\n"
4107 msgstr "zapis zmian - %s\n"
4108
4109 #: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
4110 #, c-format
4111 msgid "can't rename %s to %s\n"
4112 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy z %s do %s\n"
4113
4114 #: src/mbox_folder.c:2029 src/mbox_folder.c:2125
4115 #, c-format
4116 msgid "%i messages written - %s\n"
4117 msgstr "zapisano %i wiadomo¶ci do %s\n"
4118
4119 #: src/mbox_folder.c:2065
4120 #, c-format
4121 msgid "no deleted messages - %s\n"
4122 msgstr "brak skasowanych wiadomo¶ci - %s\n"
4123
4124 #: src/mbox_folder.c:2069
4125 #, c-format
4126 msgid "purge deleted messages - %s\n"
4127 msgstr "opró¿nienie miejsca po skasowanych wiadomo¶ciach - %s\n"
4128
4129 #: src/mbox_folder.c:2247
4130 msgid "Cannot rename folder item"
4131 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ nazwy elementu z folderu"
4132
4133 #: src/menu.c:100
4134 #, c-format
4135 msgid "unknown menu entry %s\n"
4136 msgstr "nieznany ci±g w menu %s\n"
4137
4138 #: src/message_search.c:88
4139 msgid "Find in current message"
4140 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
4141
4142 #: src/message_search.c:106
4143 msgid "Find text:"
4144 msgstr "Znajd¼ tekst:"
4145
4146 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:181
4147 msgid "Case sensitive"
4148 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
4149
4150 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:187
4151 msgid "Backward search"
4152 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
4153
4154 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:199
4155 msgid "Search"
4156 msgstr "Szukaj"
4157
4158 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:300
4159 msgid "Search failed"
4160 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
4161
4162 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:301
4163 msgid "Search string not found."
4164 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
4165
4166 #: src/message_search.c:191
4167 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4168 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
4169
4170 #: src/message_search.c:194
4171 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4172 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
4173
4174 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:310
4175 msgid "Search finished"
4176 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
4177
4178 #: src/messageview.c:78
4179 msgid "Creating message view...\n"
4180 msgstr "Tworzenie widoku wiadomo¶ci...\n"
4181
4182 #: src/messageview.c:351
4183 msgid ""
4184 "Error occurred while sending the notification.\n"
4185 "Put this notification into queue folder?"
4186 msgstr ""
4187 "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia.\n"
4188 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
4189
4190 #: src/messageview.c:357
4191 msgid "Can't queue the notification."
4192 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ powiadomienia do kolejki."
4193
4194 #: src/messageview.c:360
4195 msgid "Error occurred while sending the notification."
4196 msgstr "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia."
4197
4198 #: src/messageview.c:390 src/messageview.c:627
4199 msgid "can't get message file path.\n"
4200 msgstr "nie mo¿na znale¼æ wiadomo¶ci pod podan± ¶cie¿k±.\n"
4201
4202 #: src/messageview.c:612
4203 msgid "This messages asks for a return receipt."
4204 msgstr "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie dorêczenia."
4205
4206 #: src/messageview.c:613
4207 msgid "Send receipt"
4208 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
4209
4210 #: src/mh.c:412
4211 #, c-format
4212 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4213 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ wiadomo¶ci %s do %s\n"
4214
4215 #: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1493
4216 msgid "Can't open mark file.\n"
4217 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku zaznaczeñ.\n"
4218
4219 #: src/mh.c:1046
4220 msgid "\tSearching uncached messages... "
4221 msgstr "\tWyszukiwanie niezapamiêtanych wiadomo¶ci... "
4222
4223 #: src/mh.c:1101
4224 #, c-format
4225 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
4226 msgstr "Znaleziono %d niezapamiêtanych wiadomo¶ci.\n"
4227
4228 #: src/mh.c:1107
4229 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
4230 msgstr "\tSortowanie niezapamiêtanych wiadomo¶ci w kolejno¶ci numerycznej... "
4231
4232 #: src/mimeview.c:117
4233 msgid "/_Open"
4234 msgstr "/_Otwórz"
4235
4236 #: src/mimeview.c:118
4237 msgid "/Open _with..."
4238 msgstr "/Otwórz _z..."
4239
4240 #: src/mimeview.c:119
4241 msgid "/_Display as text"
4242 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
4243
4244 #: src/mimeview.c:120
4245 msgid "/_Display image"
4246 msgstr "/_Wy¶wietl obraz"
4247
4248 #: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:436
4249 msgid "/_Save as..."
4250 msgstr "/Zapi_sz jako..."
4251
4252 #: src/mimeview.c:122
4253 msgid "/Save _all..."
4254 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
4255
4256 #: src/mimeview.c:125
4257 msgid "/_Check signature"
4258 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
4259
4260 #: src/mimeview.c:150
4261 msgid "Creating MIME view...\n"
4262 msgstr "Tworzenie widoku MIME...\n"
4263
4264 #: src/mimeview.c:153
4265 msgid "MIME Type"
4266 msgstr "Typ MIME "
4267
4268 #: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2079
4269 msgid "Text"
4270 msgstr "Tekst"
4271
4272 #: src/mimeview.c:272
4273 msgid "Select \"Check signature\" to check"
4274 msgstr "Wybierz \"Sprawd¼ podpis\" by sprawdziæ"
4275
4276 #: src/mimeview.c:785 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:905 src/mimeview.c:924
4277 #: src/mimeview.c:948
4278 msgid "Can't save the part of multipart message."
4279 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
4280
4281 #: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3264
4282 msgid "Save as"
4283 msgstr "Zapisz jako"
4284
4285 #: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3269
4286 msgid "Overwrite"
4287 msgstr "Nadpisz"
4288
4289 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3270
4290 msgid "Overwrite existing file?"
4291 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
4292
4293 #: src/mimeview.c:958
4294 msgid "Open with"
4295 msgstr "Otwórz z"
4296
4297 #: src/mimeview.c:959
4298 #, c-format
4299 msgid ""
4300 "Enter the command line to open file:\n"
4301 "(`%s' will be replaced with file name)"
4302 msgstr ""
4303 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
4304 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4305
4306 #: src/mimeview.c:1015
4307 #, c-format
4308 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
4309 msgstr "Niepoprawne polecenie podgl±du MIME: '%s'"
4310
4311 #: src/news.c:164
4312 #, c-format
4313 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4314 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
4315
4316 #: src/news.c:263
4317 #, c-format
4318 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
4319 msgstr "Po³±czenie NNTP %s:%d zosta³o zerwane. Ponowne pod³±czanie...\n"
4320
4321 #: src/news.c:339
4322 #, c-format
4323 msgid "article %d has been already cached.\n"
4324 msgstr "artyku³ %d zosta³ ju¿ zapamiêtany.\n"
4325
4326 #: src/news.c:352
4327 #, c-format
4328 msgid "can't select group %s\n"
4329 msgstr "nie mo¿na wybraæ grupy: %s\n"
4330
4331 #: src/news.c:357
4332 #, c-format
4333 msgid "getting article %d...\n"
4334 msgstr "pobieranie artyku³u %d...\n"
4335
4336 #: src/news.c:362
4337 #, c-format
4338 msgid "can't read article %d\n"
4339 msgstr "nie mo¿na odczytaæ artyku³u %d\n"
4340
4341 #: src/news.c:384 src/news.c:705 src/news.c:1027
4342 #, c-format
4343 msgid "can't set group: %s\n"
4344 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
4345
4346 #: src/news.c:489
4347 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
4348 msgstr "nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup\n"
4349
4350 #: src/news.c:589
4351 msgid "can't post article.\n"
4352 msgstr "nie mo¿na wys³aæ artyku³u.\n"
4353
4354 #: src/news.c:613
4355 #, c-format
4356 msgid "can't retrieve article %d\n"
4357 msgstr "nie mo¿na odebraæ artyku³u %d\n"
4358
4359 #: src/news.c:711 src/news.c:1032
4360 #, c-format
4361 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4362 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
4363
4364 #: src/news.c:720
4365 msgid "no new articles.\n"
4366 msgstr "brak nowych artyku³ów.\n"
4367
4368 #: src/news.c:733 src/news.c:1132
4369 #, c-format
4370 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4371 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
4372
4373 #: src/news.c:736 src/news.c:1067 src/news.c:1135
4374 msgid "can't get xover\n"
4375 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
4376
4377 #: src/news.c:742 src/news.c:1072 src/news.c:1141
4378 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4379 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
4380
4381 #: src/news.c:750 src/news.c:1078 src/news.c:1149
4382 #, c-format
4383 msgid "invalid xover line: %s\n"
4384 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4385
4386 #: src/news.c:768 src/news.c:793 src/news.c:1092 src/news.c:1106
4387 #: src/news.c:1167 src/news.c:1192
4388 msgid "can't get xhdr\n"
4389 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
4390
4391 #: src/news.c:776 src/news.c:801 src/news.c:1097 src/news.c:1111
4392 #: src/news.c:1175 src/news.c:1200
4393 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4394 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
4395
4396 #: src/news.c:933
4397 #, c-format
4398 msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
4399 msgstr "\tUsuwanie zapamiêtanych artyku³ów 1 - %d ... "
4400
4401 #: src/news.c:963
4402 msgid "\tDeleting all cached articles... "
4403 msgstr "\tUsuwanie wszystkich zapamiêtanych artyku³ów... "
4404
4405 #: src/news.c:1047
4406 #, c-format
4407 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4408 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
4409
4410 #: src/news.c:1064
4411 #, c-format
4412 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4413 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
4414
4415 #: src/nntp.c:60
4416 #, c-format
4417 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
4418 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
4419
4420 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
4421 #, c-format
4422 msgid "protocol error: %s\n"
4423 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
4424
4425 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
4426 msgid "protocol error\n"
4427 msgstr "b³±d protoko³u\n"
4428
4429 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
4430 msgid "Error occurred while posting\n"
4431 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
4432
4433 #: src/passphrase.c:85
4434 msgid "Passphrase"
4435 msgstr "Has³o"
4436
4437 #: src/passphrase.c:253
4438 msgid "[no user id]"
4439 msgstr "[brak identyfikatora]"
4440
4441 #: src/passphrase.c:257
4442 #, c-format
4443 msgid ""
4444 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4445 "\n"
4446 "  %.*s  \n"
4447 "(%.*s)\n"
4448 msgstr ""
4449 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
4450 "\n"
4451 "  %.*s  \n"
4452 "(%.*s)\n"
4453
4454 #: src/passphrase.c:261
4455 msgid ""
4456 "Bad passphrase! Try again...\n"
4457 "\n"
4458 msgstr ""
4459 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
4460 "\n"
4461
4462 #: src/pop.c:64
4463 #, c-format
4464 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4465 msgstr "POP3: Usuwanie przeterminowanych wiadomo¶ci %d\n"