Fix incorrect HTML preventing label from appearing
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2003-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
7 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
8 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2009.
9 # Translators:
10 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
11 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
12 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
13 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.0\n"
18 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
19 "POT-Creation-Date: 2014-06-13 03:15+0400\n"
20 "PO-Revision-Date: 2009-09-25 11:04+0200\n"
21 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
22 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
23 "Language: pl\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
28 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
29 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30
31 #: ../claws-mail.appdata.xml.in.h:1
32 #, fuzzy
33 msgid "Claws Mail is a fast, powerful and very extensible email client."
34 msgstr "Claws Mail zosta³ zarejestrowany jako klient domyslny."
35
36 #: ../claws-mail.appdata.xml.in.h:2
37 msgid ""
38 "It is highly configurable and handles hundreds of thousands of emails "
39 "easily. Messages are managed in an open format, and are easy to interact "
40 "with."
41 msgstr ""
42
43 #: ../claws-mail.appdata.xml.in.h:3
44 msgid ""
45 "Lots of extra functionality is provided by plugins, such as PGP signatures "
46 "and encryption, an RSS aggregator, a calendar, powerful spam filtering, Perl "
47 "and Python interactions, HTML and PDF rendering, and more."
48 msgstr ""
49
50 #: ../claws-mail.desktop.in.h:1
51 msgid "E-mail client"
52 msgstr ""
53
54 #: ../claws-mail.desktop.in.h:2
55 msgid "Lightweight and Fast GTK+ based Mail Client"
56 msgstr ""
57
58 #: ../src/account.c:392
59 msgid ""
60 "Some composing windows are open.\n"
61 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
62 msgstr ""
63 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
64 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
65
66 #: ../src/account.c:437
67 msgid "Can't create folder."
68 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
69
70 #: ../src/account.c:717
71 msgid "Edit accounts"
72 msgstr "Edycja kont"
73
74 #: ../src/account.c:734
75 msgid ""
76 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
77 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
78 "indicates the default account."
79 msgstr ""
80 "U¿ycie 'Pobierz pocztê' odbierze wiadomo¶ci z Twoich kont w podanej "
81 "kolejno¶ci, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostan± "
82 "uwzglêdnione."
83
84 #: ../src/account.c:805
85 msgid " _Set as default account "
86 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto "
87
88 #: ../src/account.c:897
89 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
90 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ skopiowane"
91
92 #. copy fields
93 #: ../src/account.c:904
94 #, c-format
95 msgid "Copy of %s"
96 msgstr "Kopia %s"
97
98 #: ../src/account.c:1064
99 #, c-format
100 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
101 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
102
103 #: ../src/account.c:1066
104 msgid "(Untitled)"
105 msgstr "(Bez tytu³u)"
106
107 #: ../src/account.c:1067
108 msgid "Delete account"
109 msgstr "Usuñ konto"
110
111 #: ../src/account.c:1537
112 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
113 msgid "G"
114 msgstr "P"
115
116 #: ../src/account.c:1543
117 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
118 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztê z zaznaczonych kont"
119
120 #: ../src/account.c:1550 ../src/addrduplicates.c:471 ../src/addressadd.c:215
121 #: ../src/addressbook.c:125 ../src/compose.c:7144 ../src/editaddress.c:1263
122 #: ../src/editaddress.c:1320 ../src/editaddress.c:1340
123 #: ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
124 #: ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 ../src/editbook.c:170
125 #: ../src/editgroup.c:288 ../src/editjpilot.c:257 ../src/editldap.c:428
126 #: ../src/editvcard.c:173 ../src/importmutt.c:223 ../src/importpine.c:222
127 #: ../src/mimeview.c:275 ../src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1797
128 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 ../src/prefs_filtering.c:384
129 #: ../src/prefs_filtering.c:1866 ../src/prefs_template.c:78
130 msgid "Name"
131 msgstr "Nazwa"
132
133 #: ../src/account.c:1558 ../src/prefs_account.c:1103
134 #: ../src/prefs_account.c:4058
135 msgid "Protocol"
136 msgstr "Protokó³"
137
138 #: ../src/account.c:1566 ../src/ssl_manager.c:102
139 msgid "Server"
140 msgstr "Serwer"
141
142 #: ../src/action.c:383
143 #, c-format
144 msgid "Could not get message file %d"
145 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
146
147 #: ../src/action.c:420
148 msgid "Could not get message part."
149 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
150
151 #: ../src/action.c:437
152 #, c-format
153 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
154 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
155
156 #: ../src/action.c:609
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
160 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
161 msgstr ""
162 "Wybrana akcja nie mo¿e byæ u¿yta w oknie kompozycji\n"
163 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
164
165 #: ../src/action.c:721
166 msgid "There is no filtering action set"
167 msgstr "Nie przypisano ¿adnych akcji do tego filtra"
168
169 #: ../src/action.c:723
170 #, c-format
171 msgid ""
172 "Invalid filtering action(s):\n"
173 "%s"
174 msgstr ""
175 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
176 "%s"
177
178 #: ../src/action.c:988
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Could not fork to execute the following command:\n"
182 "%s\n"
183 "%s"
184 msgstr ""
185 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
186 "%s\n"
187 "%s"
188
189 #: ../src/action.c:990 ../src/ldaputil.c:326
190 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:876 ../src/plugins/rssyl/feed.c:1739
191 #: ../src/plugins/rssyl/feed.c:1743 ../src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
192 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1803
193 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1807
194 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818
195 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821 ../src/privacy.c:62
196 msgid "Unknown error"
197 msgstr "Nieznany b³±d"
198
199 #: ../src/action.c:1208 ../src/action.c:1373
200 msgid "Completed"
201 msgstr "Ukoñczono"
202
203 #: ../src/action.c:1244
204 #, c-format
205 msgid "--- Running: %s\n"
206 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
207
208 #: ../src/action.c:1248
209 #, c-format
210 msgid "--- Ended: %s\n"
211 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
212
213 #: ../src/action.c:1281
214 msgid "Action's input/output"
215 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
216
217 #: ../src/action.c:1609
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "Enter the argument for the following action:\n"
221 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
222 "  %s"
223 msgstr ""
224 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
225 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
226 "  %s"
227
228 #: ../src/action.c:1614
229 msgid "Action's hidden user argument"
230 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
231
232 #: ../src/action.c:1618
233 #, c-format
234 msgid ""
235 "Enter the argument for the following action:\n"
236 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
237 "  %s"
238 msgstr ""
239 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
240 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
241 "  %s"
242
243 #: ../src/action.c:1623
244 msgid "Action's user argument"
245 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
246
247 #: ../src/addrclip.c:479
248 #, fuzzy
249 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
250 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
251
252 #: ../src/addrclip.c:502
253 #, fuzzy
254 msgid "Cannot copy an address book to itself."
255 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
256
257 #: ../src/addrclip.c:593
258 #, fuzzy
259 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
260 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
261
262 #. that's a group
263 #: ../src/addr_compl.c:620 ../src/addressbook.c:4866
264 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
265 msgid "Group"
266 msgstr "Grupa"
267
268 #: ../src/addrcustomattr.c:65
269 msgid "date of birth"
270 msgstr "data urodzenia"
271
272 #: ../src/addrcustomattr.c:66
273 msgid "address"
274 msgstr "adres"
275
276 #: ../src/addrcustomattr.c:67
277 msgid "phone"
278 msgstr "telefon"
279
280 #: ../src/addrcustomattr.c:68
281 msgid "mobile phone"
282 msgstr "telefon komórkowy"
283
284 #: ../src/addrcustomattr.c:69
285 msgid "organization"
286 msgstr "organizacja"
287
288 #: ../src/addrcustomattr.c:70
289 msgid "office address"
290 msgstr "adres biura"
291
292 #: ../src/addrcustomattr.c:71
293 msgid "office phone"
294 msgstr "telefon do biura"
295
296 #: ../src/addrcustomattr.c:72
297 msgid "fax"
298 msgstr "fax"
299
300 #: ../src/addrcustomattr.c:73
301 msgid "website"
302 msgstr "strona internetowa"
303
304 #: ../src/addrcustomattr.c:141
305 msgid "Attribute name"
306 msgstr "Nazwa cechy"
307
308 #: ../src/addrcustomattr.c:156
309 msgid "Delete all attribute names"
310 msgstr "Usuñ wszystkie nazwy cech"
311
312 #: ../src/addrcustomattr.c:157
313 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
314 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie nazwy cech?"
315
316 #: ../src/addrcustomattr.c:181
317 msgid "Delete attribute name"
318 msgstr "Usuñ nazwê cechy"
319
320 #: ../src/addrcustomattr.c:182
321 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
322 msgstr "Czy naprawdê usun±æ tê nazwê cechy?"
323
324 #: ../src/addrcustomattr.c:191
325 msgid "Reset to default"
326 msgstr "Domy¶lne"
327
328 #: ../src/addrcustomattr.c:192
329 msgid ""
330 "Do you really want to replace all attribute names\n"
331 "with the default set?"
332 msgstr ""
333 "Czy naprawdê chcesz zast±piæ wszystkie nazwy\n"
334 "cech warto¶ciami domy¶lnymi?"
335
336 #: ../src/addrcustomattr.c:212 ../src/addressbook.c:435
337 #: ../src/addressbook.c:463 ../src/addressbook.c:480 ../src/edittags.c:272
338 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 ../src/prefs_actions.c:1090
339 #: ../src/prefs_filtering.c:1693 ../src/prefs_template.c:1099
340 msgid "_Delete"
341 msgstr "_Usuñ"
342
343 #: ../src/addrcustomattr.c:213 ../src/edittags.c:273
344 #: ../src/prefs_actions.c:1091 ../src/prefs_filtering.c:1694
345 #: ../src/prefs_template.c:1100
346 msgid "Delete _all"
347 msgstr "Kasuj _wszystko"
348
349 #: ../src/addrcustomattr.c:214
350 msgid "_Reset to default"
351 msgstr "_Domy¶lne"
352
353 #: ../src/addrcustomattr.c:403
354 msgid "Attribute name is not set."
355 msgstr "Nie okre¶lono nazwy cechy."
356
357 #: ../src/addrcustomattr.c:462
358 msgctxt "Dialog title"
359 msgid "Edit attribute names"
360 msgstr "Edycja nazw cech"
361
362 #: ../src/addrcustomattr.c:476
363 msgid "New attribute name:"
364 msgstr "Nazwa cechy:"
365
366 #: ../src/addrcustomattr.c:513
367 msgid ""
368 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
369 "contacts."
370 msgstr ""
371 "Dodawanie lub usuwanie cech nie wp³ynie na cechy ju¿ ustawione dla kontaktów."
372
373 #: ../src/addrduplicates.c:127
374 msgid "Show duplicates in the same book"
375 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej ksi±¿ki"
376
377 #: ../src/addrduplicates.c:133
378 msgid "Show duplicates in different books"
379 msgstr "Pokazywanie duplikatów z ró¿nych ksi±¿ek"
380
381 #: ../src/addrduplicates.c:144
382 msgid "Find address book email duplicates"
383 msgstr "Znajd¼ duplikaty adresów e-mail w ksi±¿ce adresowej"
384
385 #: ../src/addrduplicates.c:145
386 msgid ""
387 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
388 msgstr ""
389 "Claws Mail przeszuka Twoj± ksi±¿kê adresow± w poszukiwaniu duplikatów "
390 "adresów e-mail."
391
392 #: ../src/addrduplicates.c:315
393 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
394 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
395
396 #: ../src/addrduplicates.c:346
397 msgid "Duplicate email addresses"
398 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
399
400 #: ../src/addrduplicates.c:442 ../src/addressadd.c:227
401 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 ../src/toolbar.c:434
402 msgid "Address"
403 msgstr "Adres"
404
405 #: ../src/addrduplicates.c:464
406 msgid "Address book path"
407 msgstr "¦cie¿ka do ksi±¿ki adresowej"
408
409 #: ../src/addrduplicates.c:793 ../src/addressbook.c:1433
410 #: ../src/addressbook.c:1486
411 msgid "Delete address(es)"
412 msgstr "Usuñ adres(y)"
413
414 #: ../src/addrduplicates.c:794 ../src/addressbook.c:1487
415 msgid "Really delete the address(es)?"
416 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
417
418 #: ../src/addrduplicates.c:842
419 msgid "Delete address"
420 msgstr "Usuñ adresy"
421
422 #: ../src/addrduplicates.c:843 ../src/addressbook.c:1434
423 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
424 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
425
426 #: ../src/addressadd.c:185 ../src/prefs_filtering_action.c:201
427 msgid "Add to address book"
428 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
429
430 #: ../src/addressadd.c:207
431 msgid "Contact"
432 msgstr "Kontakt"
433
434 #: ../src/addressadd.c:238 ../src/addressbook.c:127 ../src/editaddress.c:1055
435 #: ../src/editaddress.c:1130 ../src/editgroup.c:290
436 msgid "Remarks"
437 msgstr "Uwagi"
438
439 #: ../src/addressadd.c:257 ../src/addressbook_foldersel.c:158
440 msgid "Select Address Book Folder"
441 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
442
443 #: ../src/addressadd.c:485 ../src/editaddress.c:1582 ../src/headerview.c:281
444 #: ../src/textview.c:2064
445 #, c-format
446 msgid ""
447 "Failed to save image: \n"
448 "%s"
449 msgstr ""
450 "Nie uda³o siê zapisaæ obrazka: \n"
451 "%s"
452
453 #: ../src/addressadd.c:535 ../src/addressbook.c:3209 ../src/addressbook.c:3260
454 msgid "Add address(es)"
455 msgstr "Dodaj adres(y)"
456
457 #: ../src/addressadd.c:536
458 msgid "Can't add the specified address"
459 msgstr "Wybrany adres nie mo¿e byæ dodany"
460
461 #: ../src/addressbook.c:126 ../src/addressbook.c:4854
462 #: ../src/editaddress.c:1052 ../src/editaddress.c:1113 ../src/editgroup.c:289
463 #: ../src/expldifdlg.c:517 ../src/exporthtml.c:600 ../src/exporthtml.c:764
464 #: ../src/ldif.c:780
465 msgid "Email Address"
466 msgstr "Adres e-mail"
467
468 #. menus
469 #: ../src/addressbook.c:402
470 msgid "_Book"
471 msgstr "_Ksi±¿ka"
472
473 #. {"Address/---",                      NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
474 #: ../src/addressbook.c:403 ../src/addressbook.c:434 ../src/addressbook.c:462
475 #: ../src/addressbook.c:479 ../src/compose.c:581 ../src/mainwindow.c:504
476 #: ../src/messageview.c:210
477 msgid "_Edit"
478 msgstr "_Edycja"
479
480 #: ../src/addressbook.c:404 ../src/compose.c:586 ../src/mainwindow.c:507
481 #: ../src/messageview.c:213
482 msgid "_Tools"
483 msgstr "_Narzêdzia"
484
485 #: ../src/addressbook.c:405 ../src/compose.c:587 ../src/mainwindow.c:509
486 #: ../src/messageview.c:214
487 msgid "_Help"
488 msgstr "Pomo_c"
489
490 #. Book menu
491 #: ../src/addressbook.c:408 ../src/addressbook.c:465
492 msgid "New _Book"
493 msgstr "Nowa _ksi±¿ka"
494
495 #: ../src/addressbook.c:409 ../src/addressbook.c:466
496 msgid "New _Folder"
497 msgstr "Nowy _Folder"
498
499 #: ../src/addressbook.c:410
500 msgid "New _vCard"
501 msgstr "Nowa _wizytówka"
502
503 #: ../src/addressbook.c:414
504 msgid "New _JPilot"
505 msgstr "Nowy _JPilot"
506
507 #: ../src/addressbook.c:417
508 msgid "New LDAP _Server"
509 msgstr "Nowy serwer LDAP"
510
511 #: ../src/addressbook.c:421
512 msgid "_Edit book"
513 msgstr "_Edytuj ksi±¿kê"
514
515 #: ../src/addressbook.c:422
516 msgid "_Delete book"
517 msgstr "_Usuñ ksi±¿kê"
518
519 #. {"Book/---",                 NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
520 #. {"Message/---",              NULL, "---" },
521 #: ../src/addressbook.c:424 ../src/compose.c:598
522 msgid "_Save"
523 msgstr "Z_apisz..."
524
525 #. {"Message/---",              NULL, "---" },
526 #: ../src/addressbook.c:425 ../src/compose.c:602 ../src/messageview.c:223
527 msgid "_Close"
528 msgstr "Zamknij"
529
530 #. Adress menu
531 #: ../src/addressbook.c:428 ../src/addressbook.c:477 ../src/messageview.c:227
532 msgid "_Select all"
533 msgstr "W_ybierz wszystko"
534
535 #. {"ABTreePopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
536 #. {"ABListPopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
537 #: ../src/addressbook.c:430 ../src/addressbook.c:469 ../src/addressbook.c:485
538 msgid "C_ut"
539 msgstr "Wy_tnij"
540
541 #. Edit menu
542 #: ../src/addressbook.c:431 ../src/addressbook.c:470 ../src/addressbook.c:486
543 #: ../src/compose.c:610 ../src/mainwindow.c:538 ../src/messageview.c:226
544 msgid "_Copy"
545 msgstr "_Kopiuj"
546
547 #: ../src/addressbook.c:432 ../src/addressbook.c:471 ../src/addressbook.c:487
548 #: ../src/compose.c:611
549 msgid "_Paste"
550 msgstr "_Wstaw"
551
552 #. {"Address/---",                      NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
553 #. {"ABListPopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
554 #: ../src/addressbook.c:437 ../src/addressbook.c:482
555 msgid "New _Address"
556 msgstr "Nowy _adres"
557
558 #: ../src/addressbook.c:438 ../src/addressbook.c:467 ../src/addressbook.c:483
559 msgid "New _Group"
560 msgstr "Nowa _grupa"
561
562 #. {"Address/---",                      NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
563 #. {"ABListPopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
564 #: ../src/addressbook.c:440 ../src/addressbook.c:489
565 msgid "_Mail To"
566 msgstr "_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
567
568 #. Tools menu
569 #: ../src/addressbook.c:444
570 msgid "Import _LDIF file..."
571 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
572
573 #: ../src/addressbook.c:445
574 msgid "Import M_utt file..."
575 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
576
577 #: ../src/addressbook.c:446
578 msgid "Import _Pine file..."
579 msgstr "Importuj plik _Pine..."
580
581 #: ../src/addressbook.c:448
582 msgid "Export _HTML..."
583 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
584
585 #: ../src/addressbook.c:449
586 msgid "Export LDI_F..."
587 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
588
589 #. {"Tools/---",                        NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
590 #: ../src/addressbook.c:451
591 msgid "Find duplicates..."
592 msgstr "Znajd¼ duplikaty..."
593
594 #: ../src/addressbook.c:452
595 msgid "Edit custom attributes..."
596 msgstr "Edycja atrybutów u¿ytkownika..."
597
598 #. Help menu
599 #: ../src/addressbook.c:455 ../src/compose.c:690 ../src/mainwindow.c:801
600 #: ../src/messageview.c:339
601 msgid "_About"
602 msgstr "Informacje o"
603
604 #: ../src/addressbook.c:491
605 msgid "_Browse Entry"
606 msgstr "_Przegl±danie wpisu"
607
608 #. then add the appointment
609 #: ../src/addressbook.c:504 ../src/crash.c:454 ../src/crash.c:473
610 #: ../src/importldif.c:115 ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251
611 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 ../src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
612 #: ../src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 ../src/prefs_themes.c:707
613 #: ../src/prefs_themes.c:739 ../src/prefs_themes.c:740
614 msgid "Unknown"
615 msgstr "Nieznany"
616
617 #: ../src/addressbook.c:511 ../src/addressbook.c:530 ../src/importldif.c:122
618 msgid "Success"
619 msgstr "Sukces"
620
621 #: ../src/addressbook.c:512 ../src/importldif.c:123
622 msgid "Bad arguments"
623 msgstr "Z³e argumenty"
624
625 #: ../src/addressbook.c:513 ../src/importldif.c:124
626 msgid "File not specified"
627 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
628
629 #: ../src/addressbook.c:514 ../src/importldif.c:125
630 msgid "Error opening file"
631 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
632
633 #: ../src/addressbook.c:515 ../src/importldif.c:126
634 msgid "Error reading file"
635 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
636
637 #: ../src/addressbook.c:516 ../src/importldif.c:127
638 msgid "End of file encountered"
639 msgstr "Napotkano koniec pliku"
640
641 #: ../src/addressbook.c:517 ../src/importldif.c:128
642 msgid "Error allocating memory"
643 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
644
645 #: ../src/addressbook.c:518 ../src/importldif.c:129
646 msgid "Bad file format"
647 msgstr "Format pliku nieprawid³owy"
648
649 #: ../src/addressbook.c:519 ../src/importldif.c:130
650 msgid "Error writing to file"
651 msgstr "B³±d zapisu pliku"
652
653 #: ../src/addressbook.c:520 ../src/importldif.c:131
654 msgid "Error opening directory"
655 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
656
657 #: ../src/addressbook.c:521 ../src/importldif.c:132
658 msgid "No path specified"
659 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
660
661 #: ../src/addressbook.c:531
662 msgid "Error connecting to LDAP server"
663 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
664
665 #: ../src/addressbook.c:532
666 msgid "Error initializing LDAP"
667 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
668
669 #: ../src/addressbook.c:533
670 msgid "Error binding to LDAP server"
671 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
672
673 #: ../src/addressbook.c:534
674 msgid "Error searching LDAP database"
675 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
676
677 #: ../src/addressbook.c:535
678 msgid "Timeout performing LDAP operation"
679 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
680
681 #: ../src/addressbook.c:536
682 msgid "Error in LDAP search criteria"
683 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
684
685 #: ../src/addressbook.c:537
686 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
687 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
688
689 #: ../src/addressbook.c:538
690 msgid "LDAP search terminated on request"
691 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
692
693 #: ../src/addressbook.c:539
694 msgid "Error starting TLS connection"
695 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
696
697 #: ../src/addressbook.c:540
698 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
699 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
700
701 #: ../src/addressbook.c:541
702 msgid "Missing required information"
703 msgstr "Brak wymaganych informacji"
704
705 #: ../src/addressbook.c:542
706 msgid "Another contact exists with that key"
707 msgstr "Istnieje ju¿ kontakt o takim kluczu"
708
709 #: ../src/addressbook.c:543
710 msgid "Strong(er) authentication required"
711 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
712
713 #: ../src/addressbook.c:910
714 msgid "Sources"
715 msgstr "¬ród³a"
716
717 #: ../src/addressbook.c:914 ../src/prefs_matcher.c:629
718 #: ../src/prefs_other.c:475 ../src/toolbar.c:225 ../src/toolbar.c:2142
719 msgid "Address book"
720 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
721
722 #: ../src/addressbook.c:1109
723 msgid "Lookup name:"
724 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
725
726 #: ../src/addressbook.c:1478
727 msgid "Delete group"
728 msgstr "Usuñ grupê"
729
730 #: ../src/addressbook.c:1479
731 msgid ""
732 "Really delete the group(s)?\n"
733 "The addresses it contains will not be lost."
734 msgstr ""
735 "Czy chcesz usun±æ grupê(y)?\n"
736 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
737
738 #: ../src/addressbook.c:2190
739 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
740 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
741
742 #: ../src/addressbook.c:2200
743 msgid "Cannot paste into an address group."
744 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
745
746 #: ../src/addressbook.c:2906
747 #, fuzzy, c-format
748 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
749 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
750
751 #: ../src/addressbook.c:2909 ../src/addressbook.c:2935
752 #: ../src/addressbook.c:2942 ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337
753 #: ../src/prefs_filtering_action.c:177 ../src/toolbar.c:415
754 msgid "Delete"
755 msgstr "Usuñ"
756
757 #: ../src/addressbook.c:2918
758 #, fuzzy, c-format
759 msgid ""
760 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
761 "contains will be moved into the parent folder."
762 msgstr ""
763 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nim zawarte "
764 "zostan± przeniesione do katalogu nadrzêdnego."
765
766 #: ../src/addressbook.c:2921 ../src/imap_gtk.c:363 ../src/mh_gtk.c:202
767 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324
768 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:236
769 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1966
770 msgid "Delete folder"
771 msgstr "Usuñ katalog"
772
773 #: ../src/addressbook.c:2922
774 msgid "+Delete _folder only"
775 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
776
777 #: ../src/addressbook.c:2922
778 msgid "Delete folder and _addresses"
779 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
780
781 #: ../src/addressbook.c:2933
782 #, c-format
783 msgid ""
784 "Do you want to delete '%s'?\n"
785 "The addresses it contains will not be lost."
786 msgstr ""
787 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
788 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
789
790 #: ../src/addressbook.c:2940
791 #, c-format
792 msgid ""
793 "Do you want to delete '%s'?\n"
794 "The addresses it contains will be lost."
795 msgstr ""
796 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
797 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
798
799 #. *
800 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
801 #.
802 #: ../src/addressbook.c:3054
803 #, c-format
804 msgid "Search '%s'"
805 msgstr "Szukaj '%s'"
806
807 #: ../src/addressbook.c:3192 ../src/addressbook.c:3241
808 msgid "New Contacts"
809 msgstr "Nowe kontakty"
810
811 #: ../src/addressbook.c:4022
812 msgid "New user, could not save index file."
813 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
814
815 #: ../src/addressbook.c:4026
816 msgid "New user, could not save address book files."
817 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
818
819 #: ../src/addressbook.c:4036
820 msgid "Old address book converted successfully."
821 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie skonwertowana."
822
823 #: ../src/addressbook.c:4041
824 msgid ""
825 "Old address book converted,\n"
826 "could not save new address index file."
827 msgstr ""
828 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
829 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
830
831 #: ../src/addressbook.c:4054
832 msgid ""
833 "Could not convert address book,\n"
834 "but created empty new address book files."
835 msgstr ""
836 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
837 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
838
839 #: ../src/addressbook.c:4060
840 msgid ""
841 "Could not convert address book,\n"
842 "could not save new address index file."
843 msgstr ""
844 "Nie mo¿na skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
845 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
846
847 #: ../src/addressbook.c:4065
848 msgid ""
849 "Could not convert address book\n"
850 "and could not create new address book files."
851 msgstr ""
852 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
853 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
854
855 #: ../src/addressbook.c:4072 ../src/addressbook.c:4078
856 msgid "Addressbook conversion error"
857 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
858
859 #: ../src/addressbook.c:4185
860 msgid "Addressbook Error"
861 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
862
863 #: ../src/addressbook.c:4186
864 msgid "Could not read address index"
865 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
866
867 #. *
868 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
869 #. * thread.
870 #.
871 #: ../src/addressbook.c:4517
872 msgid "Busy searching..."
873 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
874
875 #: ../src/addressbook.c:4818
876 msgid "Interface"
877 msgstr "Interfejs"
878
879 #: ../src/addressbook.c:4830 ../src/addressbook_foldersel.c:182
880 #: ../src/exphtmldlg.c:371 ../src/expldifdlg.c:388 ../src/exporthtml.c:984
881 #: ../src/importldif.c:658
882 msgid "Address Book"
883 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
884
885 #: ../src/addressbook.c:4842
886 msgid "Person"
887 msgstr "Osoba"
888
889 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
890 #: ../src/addressbook.c:4878 ../src/exporthtml.c:884 ../src/folderview.c:338
891 #: ../src/folderview.c:426 ../src/prefs_account.c:2769
892 #: ../src/prefs_folder_column.c:78
893 msgid "Folder"
894 msgstr "Katalog"
895
896 #: ../src/addressbook.c:4890
897 msgid "vCard"
898 msgstr "vCard"
899
900 #: ../src/addressbook.c:4902 ../src/addressbook.c:4914
901 msgid "JPilot"
902 msgstr "JPilot"
903
904 #: ../src/addressbook.c:4926
905 msgid "LDAP servers"
906 msgstr "Serwery LDAP"
907
908 #: ../src/addressbook.c:4938
909 msgid "LDAP Query"
910 msgstr "Zapytanie LDAP"
911
912 #. backward compatibility (when translated "Any" was stored)
913 #. store UNtranslated "Any"
914 #. backward compatibility (when translated "Any" was stored)
915 #. store UNtranslated "Any"
916 #. backward compatibility (when translated "Any" was stored)
917 #. store UNtranslated "Any"
918 #. book/folder value
919 #: ../src/addressbook_foldersel.c:388
920 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
921 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
922 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
923 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
924 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
925 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
926 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
927 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
928 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
929 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
930 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
931 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613
932 #: ../src/prefs_matcher.c:672 ../src/prefs_matcher.c:707
933 #: ../src/prefs_matcher.c:1607 ../src/prefs_matcher.c:1614
934 #: ../src/prefs_matcher.c:1622 ../src/prefs_matcher.c:1624
935 #: ../src/prefs_matcher.c:2504 ../src/prefs_matcher.c:2508
936 msgid "Any"
937 msgstr "Wszystkie"
938
939 #: ../src/addrgather.c:172
940 msgid "Please specify name for address book."
941 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
942
943 #: ../src/addrgather.c:179
944 #, fuzzy
945 msgid "No available address book."
946 msgstr "Dostêpne adresy"
947
948 #: ../src/addrgather.c:200
949 msgid "Please select the mail headers to search."
950 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
951
952 #. Go fer it
953 #: ../src/addrgather.c:207
954 msgid "Collecting addresses..."
955 msgstr "Zbieranie adresów..."
956
957 #: ../src/addrgather.c:247
958 msgid "address added by claws-mail"
959 msgstr ""
960
961 #: ../src/addrgather.c:275
962 msgid "Addresses collected successfully."
963 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
964
965 #: ../src/addrgather.c:357
966 msgid "Current folder:"
967 msgstr "Aktualny katalog:"
968
969 #: ../src/addrgather.c:368
970 msgid "Address book name:"
971 msgstr "Nazwa ksi±¿ki adresowej:"
972
973 #: ../src/addrgather.c:395
974 msgid "Address book folder size:"
975 msgstr "Rozmiar katalogu ksi±¿ki adresowej:j"
976
977 #: ../src/addrgather.c:399 ../src/addrgather.c:409
978 msgid ""
979 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
980 msgstr ""
981 "Okre¶la maksymaln± ilo¶æ wpisów w ka¿dym katalogu nowo utworzonej ksi±¿ki "
982 "adresowej"
983
984 #: ../src/addrgather.c:413
985 msgid "Process these mail header fields"
986 msgstr "Przetwarzane nag³ówki"
987
988 #: ../src/addrgather.c:432
989 msgid "Include subfolders"
990 msgstr "Uwzglêdniaj podkatalogi"
991
992 #: ../src/addrgather.c:456 ../src/prefs_filtering_action.c:1425
993 msgid "Header Name"
994 msgstr "Nazwa nag³ówka"
995
996 #: ../src/addrgather.c:457
997 msgid "Address Count"
998 msgstr "Liczba adresów"
999
1000 #. Create notebook pages
1001 #: ../src/addrgather.c:567
1002 msgid "Header Fields"
1003 msgstr "Pola nag³ówków"
1004
1005 #: ../src/addrgather.c:568 ../src/exphtmldlg.c:658 ../src/expldifdlg.c:722
1006 #: ../src/importldif.c:1023
1007 msgid "Finish"
1008 msgstr "Koniec"
1009
1010 #: ../src/addrgather.c:626
1011 msgid "Collect email addresses from selected messages"
1012 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
1013
1014 #: ../src/addrgather.c:630
1015 msgid "Collect email addresses from folder"
1016 msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail z katalogu"
1017
1018 #: ../src/addrindex.c:123
1019 msgid "Common addresses"
1020 msgstr "Wspólne adresy"
1021
1022 #: ../src/addrindex.c:124
1023 msgid "Personal addresses"
1024 msgstr "Adresy osobiste"
1025
1026 #: ../src/addrindex.c:130
1027 msgid "Common address"
1028 msgstr "Wspólny adres"
1029
1030 #: ../src/addrindex.c:131
1031 msgid "Personal address"
1032 msgstr "Osobisty adres"
1033
1034 #: ../src/addrindex.c:1827
1035 msgid "Address(es) update"
1036 msgstr "Aktualizacja adresów"
1037
1038 #: ../src/addrindex.c:1828
1039 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
1040 msgstr ""
1041 "Aktualizacja nie powiod³a siê. Zmiany nie zosta³y zapisane do Katalogu."
1042
1043 #: ../src/alertpanel.c:146 ../src/compose.c:9293
1044 msgid "Notice"
1045 msgstr "Notatka"
1046
1047 #: ../src/alertpanel.c:159 ../src/compose.c:5656 ../src/compose.c:6133
1048 #: ../src/compose.c:11662 ../src/file_checker.c:78 ../src/file_checker.c:100
1049 #: ../src/messageview.c:853 ../src/messageview.c:866
1050 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:719
1051 #: ../src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 ../src/summaryview.c:4863
1052 msgid "Warning"
1053 msgstr "Ostrze¿enie"
1054
1055 #: ../src/alertpanel.c:172 ../src/alertpanel.c:195 ../src/compose.c:5597
1056 #: ../src/inc.c:669 ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152
1057 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:249
1058 msgid "Error"
1059 msgstr "B³±d"
1060
1061 #: ../src/alertpanel.c:196 ../src/gtk/progressdialog.c:94
1062 msgid "_View log"
1063 msgstr "_Poka¿ log"
1064
1065 #: ../src/alertpanel.c:347
1066 msgid "Show this message next time"
1067 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
1068
1069 #: ../src/avatars.c:97
1070 msgid "Internal avatars rendering already initialized"
1071 msgstr ""
1072
1073 #: ../src/avatars.c:102
1074 #, fuzzy
1075 msgid "Failed to register avatars internal rendering hook"
1076 msgstr "Nie powoiod³a sie rejestracja funkcji sprawdzaj±cej przed wys³aniem"
1077
1078 #: ../src/browseldap.c:218
1079 msgid "Browse Directory Entry"
1080 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
1081
1082 #: ../src/browseldap.c:237
1083 msgid "Server Name :"
1084 msgstr "Nazwa serwera :"
1085
1086 #: ../src/browseldap.c:247
1087 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1088 msgstr "Unikatowa nazwa (dn):"
1089
1090 #: ../src/browseldap.c:270
1091 msgid "LDAP Name"
1092 msgstr "Nazwa LDAP"
1093
1094 #: ../src/browseldap.c:272
1095 msgid "Attribute Value"
1096 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
1097
1098 #: ../src/common/plugin.c:65
1099 msgid "Nothing"
1100 msgstr "Nic"
1101
1102 #: ../src/common/plugin.c:66
1103 msgid "a viewer"
1104 msgstr "Przegl±darka"
1105
1106 #: ../src/common/plugin.c:67
1107 msgid "a MIME parser"
1108 msgstr "parser MIME"
1109
1110 #: ../src/common/plugin.c:68
1111 msgid "folders"
1112 msgstr "Katalogi"
1113
1114 #: ../src/common/plugin.c:69
1115 msgid "filtering"
1116 msgstr "Filtrowanie..."
1117
1118 #: ../src/common/plugin.c:70
1119 msgid "a privacy interface"
1120 msgstr "system prywatno¶ci"
1121
1122 #: ../src/common/plugin.c:71
1123 msgid "a notifier"
1124 msgstr "powiadamiacz"
1125
1126 #: ../src/common/plugin.c:72
1127 msgid "an utility"
1128 msgstr "narzêdzie"
1129
1130 #: ../src/common/plugin.c:73
1131 msgid "things"
1132 msgstr "rzeczy"
1133
1134 #: ../src/common/plugin.c:334
1135 #, c-format
1136 msgid ""
1137 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1138 msgstr ""
1139 "Ta wtyczka oferuje obs³ugê %s (%s) co jest ju¿ wykonywane przez wtyczkê %s."
1140
1141 #: ../src/common/plugin.c:436
1142 msgid "Plugin already loaded"
1143 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
1144
1145 #: ../src/common/plugin.c:447
1146 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1147 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
1148
1149 #: ../src/common/plugin.c:481
1150 #, fuzzy
1151 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1152 msgstr "Ten modu³ nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL 2."
1153
1154 #: ../src/common/plugin.c:490
1155 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1156 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Claws Mail GTK1."
1157
1158 #: ../src/common/plugin.c:772
1159 #, c-format
1160 msgid ""
1161 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1162 "built with."
1163 msgstr ""
1164 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której wtyczka %s zosta³a "
1165 "skompilowana."
1166
1167 #: ../src/common/plugin.c:775
1168 msgid ""
1169 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1170 "with."
1171 msgstr ""
1172 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której ta wtyczka zosta³a "
1173 "skompilowana."
1174
1175 #: ../src/common/plugin.c:784
1176 #, c-format
1177 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1178 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ wtyczki '%s'."
1179
1180 #: ../src/common/plugin.c:786
1181 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1182 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ tej wtyczki."
1183
1184 #: ../src/common/session.c:177 ../src/imap.c:1171
1185 msgid "SSL handshake failed\n"
1186 msgstr "B³±d po³±czenia SSL\n"
1187
1188 #: ../src/common/smtp.c:180
1189 #, fuzzy
1190 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1191 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
1192
1193 #: ../src/common/smtp.c:183
1194 #, fuzzy
1195 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1196 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
1197
1198 #: ../src/common/smtp.c:525 ../src/common/smtp.c:579
1199 msgid "bad SMTP response\n"
1200 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
1201
1202 #: ../src/common/smtp.c:550 ../src/common/smtp.c:568 ../src/common/smtp.c:682
1203 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1204 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
1205
1206 #: ../src/common/smtp.c:559 ../src/pop.c:899
1207 msgid "error occurred on authentication\n"
1208 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
1209
1210 #: ../src/common/smtp.c:609
1211 #, c-format
1212 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1213 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1214
1215 #: ../src/common/smtp.c:641 ../src/pop.c:892
1216 msgid "couldn't start TLS session\n"
1217 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
1218
1219 #: ../src/common/socket.c:573
1220 #, fuzzy
1221 msgid "Socket IO timeout.\n"
1222 msgstr "Limit czasu operacji wej¶cia/wyj¶cia gniazda"
1223
1224 #: ../src/common/socket.c:602
1225 #, fuzzy
1226 msgid "Connection timed out.\n"
1227 msgstr "Up³yn±³ limit czasu oczekiwania na po³±czenie z %s:%d."
1228
1229 #: ../src/common/socket.c:630
1230 #, c-format
1231 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: ../src/common/socket.c:643
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "%s: unknown host.\n"
1237 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
1238
1239 #: ../src/common/socket.c:831
1240 #, fuzzy, c-format
1241 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1242 msgstr "Po³±czenie nieudane"
1243
1244 #: ../src/common/socket.c:1071
1245 #, fuzzy, c-format
1246 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1247 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
1248
1249 #: ../src/common/socket.c:1166
1250 #, c-format
1251 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: ../src/common/socket.c:1515
1255 #, c-format
1256 msgid "write on fd%d: %s\n"
1257 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1258
1259 #: ../src/common/ssl_certificate.c:328
1260 #, c-format
1261 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: ../src/common/ssl_certificate.c:336
1265 #, c-format
1266 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: ../src/common/ssl_certificate.c:345
1270 #, c-format
1271 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1272 msgstr ""
1273
1274 #: ../src/common/ssl_certificate.c:630
1275 #, fuzzy
1276 msgid "Internal error"
1277 msgstr "na pamiêci wewnêtrznej"
1278
1279 #: ../src/common/ssl_certificate.c:635
1280 msgid "Uncheckable"
1281 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ"
1282
1283 #: ../src/common/ssl_certificate.c:639
1284 msgid "Self-signed certificate"
1285 msgstr "Podpisany certyfikat"
1286
1287 #: ../src/common/ssl_certificate.c:642
1288 msgid "Revoked certificate"
1289 msgstr "Uniewa¿niony certyfikat"
1290
1291 #: ../src/common/ssl_certificate.c:644
1292 msgid "No certificate issuer found"
1293 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1294
1295 #: ../src/common/ssl_certificate.c:646
1296 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1297 msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
1298
1299 #: ../src/common/ssl_certificate.c:871
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1302 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ rozszyfrowanego pliku %s"
1303
1304 #: ../src/common/ssl_certificate.c:875
1305 #, fuzzy, c-format
1306 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1307 msgstr "Certyfikat do wysy³ania"
1308
1309 #: ../src/common/ssl_certificate.c:894
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1312 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ rozszyfrowanego pliku %s"
1313
1314 #: ../src/common/ssl_certificate.c:898
1315 #, c-format
1316 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1046
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1322 msgstr "Wybierz plik certyfikatów"
1323
1324 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1049
1325 #, c-format
1326 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1327 msgstr ""
1328
1329 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1053
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1332 msgstr "Certyfikat do wysy³ania"
1333
1334 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1078 ../src/gtk/sslcertwindow.c:85
1335 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:92 ../src/gtk/sslcertwindow.c:107
1336 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:112 ../src/gtk/sslcertwindow.c:119
1337 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:134
1338 msgid "<not in certificate>"
1339 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
1340
1341 #: ../src/common/string_match.c:83
1342 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1343 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1344
1345 #: ../src/common/utils.c:379
1346 #, c-format
1347 msgid "%dB"
1348 msgstr "%dB"
1349
1350 #: ../src/common/utils.c:380
1351 #, c-format
1352 msgid "%d.%02dKB"
1353 msgstr "%d,%02dkB"
1354
1355 #: ../src/common/utils.c:381
1356 #, c-format
1357 msgid "%d.%02dMB"
1358 msgstr "%d,%02dMB"
1359
1360 #: ../src/common/utils.c:382
1361 #, c-format
1362 msgid "%.2fGB"
1363 msgstr "%.2fGB"
1364
1365 #: ../src/common/utils.c:4967
1366 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1367 msgid "Sunday"
1368 msgstr "Niedziela"
1369
1370 #: ../src/common/utils.c:4968
1371 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1372 msgid "Monday"
1373 msgstr "Poniedzia³ek"
1374
1375 #: ../src/common/utils.c:4969
1376 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1377 msgid "Tuesday"
1378 msgstr "Wtorek"
1379
1380 #: ../src/common/utils.c:4970
1381 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1382 msgid "Wednesday"
1383 msgstr "¦roda"
1384
1385 #: ../src/common/utils.c:4971
1386 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1387 msgid "Thursday"
1388 msgstr "Czwartek"
1389
1390 #: ../src/common/utils.c:4972
1391 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1392 msgid "Friday"
1393 msgstr "Pi±tek"
1394
1395 #: ../src/common/utils.c:4973
1396 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1397 msgid "Saturday"
1398 msgstr "Sobota"
1399
1400 #: ../src/common/utils.c:4975
1401 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1402 msgid "January"
1403 msgstr "Styczeñ"
1404
1405 #: ../src/common/utils.c:4976
1406 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1407 msgid "February"
1408 msgstr "Luty"
1409
1410 #: ../src/common/utils.c:4977
1411 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1412 msgid "March"
1413 msgstr "Marzec"
1414
1415 #: ../src/common/utils.c:4978
1416 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1417 msgid "April"
1418 msgstr "Kwiecieñ"
1419
1420 #: ../src/common/utils.c:4979
1421 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1422 msgid "May"
1423 msgstr "Maj"
1424
1425 #: ../src/common/utils.c:4980
1426 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1427 msgid "June"
1428 msgstr "Czerwiec"
1429
1430 #: ../src/common/utils.c:4981
1431 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1432 msgid "July"
1433 msgstr "Lipiec"
1434
1435 #: ../src/common/utils.c:4982
1436 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1437 msgid "August"
1438 msgstr "Sierpieñ"
1439
1440 #: ../src/common/utils.c:4983
1441 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1442 msgid "September"
1443 msgstr "Wrzesieñ"
1444
1445 #: ../src/common/utils.c:4984
1446 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1447 msgid "October"
1448 msgstr "Pa¼dziernik"
1449
1450 #: ../src/common/utils.c:4985
1451 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1452 msgid "November"
1453 msgstr "Listopad"
1454
1455 #: ../src/common/utils.c:4986
1456 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1457 msgid "December"
1458 msgstr "Grudzieñ"
1459
1460 #: ../src/common/utils.c:4988
1461 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1462 msgid "Sun"
1463 msgstr "Nie"
1464
1465 #: ../src/common/utils.c:4989
1466 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1467 msgid "Mon"
1468 msgstr "Pon"
1469
1470 #: ../src/common/utils.c:4990
1471 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1472 msgid "Tue"
1473 msgstr "Wt"
1474
1475 #: ../src/common/utils.c:4991
1476 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1477 msgid "Wed"
1478 msgstr "¦r"
1479
1480 #: ../src/common/utils.c:4992
1481 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1482 msgid "Thu"
1483 msgstr "Czw"
1484
1485 #: ../src/common/utils.c:4993
1486 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1487 msgid "Fri"
1488 msgstr "Pi±"
1489
1490 #: ../src/common/utils.c:4994
1491 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1492 msgid "Sat"
1493 msgstr "Sob"
1494
1495 #: ../src/common/utils.c:4996
1496 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1497 msgid "Jan"
1498 msgstr "Sty"
1499
1500 #: ../src/common/utils.c:4997
1501 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1502 msgid "Feb"
1503 msgstr "Lut"
1504
1505 #: ../src/common/utils.c:4998
1506 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1507 msgid "Mar"
1508 msgstr "Mar"
1509
1510 #: ../src/common/utils.c:4999
1511 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1512 msgid "Apr"
1513 msgstr "Kwi"
1514
1515 #: ../src/common/utils.c:5000
1516 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1517 msgid "May"
1518 msgstr "Maj"
1519
1520 #: ../src/common/utils.c:5001
1521 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1522 msgid "Jun"
1523 msgstr "Cze"
1524
1525 #: ../src/common/utils.c:5002
1526 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1527 msgid "Jul"
1528 msgstr "Lip"
1529
1530 #: ../src/common/utils.c:5003
1531 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1532 msgid "Aug"
1533 msgstr "Sie"
1534
1535 #: ../src/common/utils.c:5004
1536 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1537 msgid "Sep"
1538 msgstr "Wrz"
1539
1540 #: ../src/common/utils.c:5005
1541 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1542 msgid "Oct"
1543 msgstr "Pa¼"
1544
1545 #: ../src/common/utils.c:5006
1546 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1547 msgid "Nov"
1548 msgstr "Lis"
1549
1550 #: ../src/common/utils.c:5007
1551 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1552 msgid "Dec"
1553 msgstr "Gru"
1554
1555 #: ../src/common/utils.c:5018
1556 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1557 msgid "AM"
1558 msgstr "Rano"
1559
1560 #: ../src/common/utils.c:5019
1561 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1562 msgid "PM"
1563 msgstr "Po po³udniu"
1564
1565 #: ../src/common/utils.c:5020
1566 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1567 msgid "am"
1568 msgstr "rano"
1569
1570 #: ../src/common/utils.c:5021
1571 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1572 msgid "pm"
1573 msgstr "po po³udniu"
1574
1575 #: ../src/compose.c:570
1576 msgid "_Add..."
1577 msgstr "Dod_aj..."
1578
1579 #: ../src/compose.c:571 ../src/mh_gtk.c:361
1580 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1581 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1582 msgid "_Remove"
1583 msgstr "_Usuñ"
1584
1585 #: ../src/compose.c:573 ../src/folderview.c:234
1586 msgid "_Properties..."
1587 msgstr "_W³a¶ciwo¶ci..."
1588
1589 #. menus
1590 #: ../src/compose.c:580 ../src/mainwindow.c:506 ../src/messageview.c:212
1591 msgid "_Message"
1592 msgstr "_Wiadomo¶æ"
1593
1594 #: ../src/compose.c:583
1595 msgid "_Spelling"
1596 msgstr "Pi_sownia"
1597
1598 #: ../src/compose.c:585 ../src/compose.c:652
1599 msgid "_Options"
1600 msgstr "_Opcje"
1601
1602 #. Message menu
1603 #: ../src/compose.c:589
1604 msgid "S_end"
1605 msgstr "Wy¶lij"
1606
1607 #: ../src/compose.c:590
1608 msgid "Send _later"
1609 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
1610
1611 #: ../src/compose.c:593
1612 msgid "_Attach file"
1613 msgstr "Do³±cz plik"
1614
1615 #: ../src/compose.c:594
1616 msgid "_Insert file"
1617 msgstr "Wstaw plik"
1618
1619 #: ../src/compose.c:595
1620 msgid "Insert si_gnature"
1621 msgstr "Wstaw podpis"
1622
1623 #: ../src/compose.c:596
1624 #, fuzzy
1625 msgid "_Replace signature"
1626 msgstr "Sprawd¼ podpis"
1627
1628 #. COMPOSE_KEEP_EDITING
1629 #. {"Message/---",              NULL, "---" },
1630 #: ../src/compose.c:600
1631 #, fuzzy
1632 msgid "_Print"
1633 msgstr "Drukuj"
1634
1635 #. Edit menu
1636 #: ../src/compose.c:605
1637 msgid "_Undo"
1638 msgstr "_Cofnij"
1639
1640 #: ../src/compose.c:606
1641 msgid "_Redo"
1642 msgstr "P_onów"
1643
1644 #: ../src/compose.c:609
1645 msgid "Cu_t"
1646 msgstr "Wy_tnij"
1647
1648 #: ../src/compose.c:613
1649 #, fuzzy
1650 msgid "_Special paste"
1651 msgstr "Wklej jako"
1652
1653 #: ../src/compose.c:614
1654 #, fuzzy
1655 msgid "As _quotation"
1656 msgstr "_cytat"
1657
1658 #: ../src/compose.c:615
1659 #, fuzzy
1660 msgid "_Wrapped"
1661 msgstr "_zawiniêty tekst"
1662
1663 #: ../src/compose.c:616
1664 #, fuzzy
1665 msgid "_Unwrapped"
1666 msgstr "tekst _bez zawijania"
1667
1668 #: ../src/compose.c:618 ../src/mainwindow.c:539
1669 msgid "Select _all"
1670 msgstr "W_ybierz wszystko"
1671
1672 #: ../src/compose.c:620
1673 msgid "A_dvanced"
1674 msgstr "Zaawansowane"
1675
1676 #: ../src/compose.c:621
1677 msgid "Move a character backward"
1678 msgstr "Przesuñ o znak w ty³"
1679
1680 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BACKWARD_CHARACTER
1681 #: ../src/compose.c:622
1682 msgid "Move a character forward"
1683 msgstr "Przesuñ o znak w przód"
1684
1685 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_FORWARD_CHARACTER
1686 #: ../src/compose.c:623
1687 msgid "Move a word backward"
1688 msgstr "Przesuñ o s³owo w ty³"
1689
1690 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BACKWARD_WORD
1691 #: ../src/compose.c:624
1692 msgid "Move a word forward"
1693 msgstr "Przesuñ o s³owo w przód"
1694
1695 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_FORWARD_WORD
1696 #: ../src/compose.c:625
1697 msgid "Move to beginning of line"
1698 msgstr "Przesuñ do pocz±tku linii"
1699
1700 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BEGINNING_OF_LINE
1701 #: ../src/compose.c:626
1702 msgid "Move to end of line"
1703 msgstr "Przesuñ do koñca linii"
1704
1705 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_END_OF_LINE
1706 #: ../src/compose.c:627
1707 msgid "Move to previous line"
1708 msgstr "Przesuñ  do poprzedniej linii"
1709
1710 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_PREVIOUS_LINE
1711 #: ../src/compose.c:628
1712 msgid "Move to next line"
1713 msgstr "Przesuñ do nastêpnej linii"
1714
1715 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_NEXT_LINE
1716 #: ../src/compose.c:629
1717 msgid "Delete a character backward"
1718 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
1719
1720 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_BACKWARD_CHARACTER
1721 #: ../src/compose.c:630
1722 msgid "Delete a character forward"
1723 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
1724
1725 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_FORWARD_CHARACTER
1726 #: ../src/compose.c:631
1727 msgid "Delete a word backward"
1728 msgstr "Wykasuj s³owo za kursorem"
1729
1730 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_BACKWARD_WORD
1731 #: ../src/compose.c:632
1732 msgid "Delete a word forward"
1733 msgstr "Wykasuj s³owo przed kursorem"
1734
1735 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_FORWARD_WORD
1736 #: ../src/compose.c:633
1737 msgid "Delete line"
1738 msgstr "Usuñ liniê"
1739
1740 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_LINE
1741 #: ../src/compose.c:634
1742 msgid "Delete to end of line"
1743 msgstr "Wykasuj do koñca linii"
1744
1745 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_TO_LINE_END
1746 #. {"Edit/---",                 NULL, "---" },
1747 #: ../src/compose.c:637 ../src/messageview.c:229
1748 msgid "_Find"
1749 msgstr "_Szukaj"
1750
1751 #. {"Edit/---",                 NULL, "---" },
1752 #: ../src/compose.c:640
1753 msgid "_Wrap current paragraph"
1754 msgstr "Za_wiñ obecny akapit"
1755
1756 #. 0
1757 #: ../src/compose.c:641
1758 msgid "Wrap all long _lines"
1759 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
1760
1761 #. 1
1762 #. {"Edit/---",                 NULL, "---" },
1763 #: ../src/compose.c:643
1764 msgid "Edit with e_xternal editor"
1765 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1766
1767 #. Spelling menu
1768 #: ../src/compose.c:646
1769 msgid "_Check all or check selection"
1770 msgstr "Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1771
1772 #: ../src/compose.c:647
1773 msgid "_Highlight all misspelled words"
1774 msgstr "P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1775
1776 #: ../src/compose.c:648
1777 msgid "Check _backwards misspelled word"
1778 msgstr "Szukaj od ty³u b³êdnie napisanych s³ów"
1779
1780 #: ../src/compose.c:649
1781 msgid "_Forward to next misspelled word"
1782 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1783
1784 #. Options menu
1785 #: ../src/compose.c:657
1786 msgid "Reply _mode"
1787 msgstr "Tryb odpowiadania"
1788
1789 #: ../src/compose.c:659
1790 msgid "Privacy _System"
1791 msgstr "Ochrona prywatno¶ci"
1792
1793 #. {"Options/---",              NULL, "---" },
1794 #: ../src/compose.c:664
1795 msgid "_Priority"
1796 msgstr "Pri_orytet"
1797
1798 #. {"View/---",                         NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
1799 #. {"View/Scroll/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
1800 #: ../src/compose.c:666 ../src/mainwindow.c:603 ../src/messageview.c:265
1801 msgid "Character _encoding"
1802 msgstr "_Kodowanie znaków"
1803
1804 #: ../src/compose.c:671 ../src/mainwindow.c:608 ../src/messageview.c:270
1805 msgid "Western European"
1806 msgstr "Europa Zachodnia"
1807
1808 #: ../src/compose.c:672 ../src/mainwindow.c:609 ../src/messageview.c:271
1809 msgid "Baltic"
1810 msgstr "Ba³tyckie"
1811
1812 #: ../src/compose.c:673 ../src/mainwindow.c:610 ../src/messageview.c:272
1813 msgid "Hebrew"
1814 msgstr "Hebrajskie"
1815
1816 #: ../src/compose.c:674 ../src/mainwindow.c:611 ../src/messageview.c:273
1817 msgid "Arabic"
1818 msgstr "Arabskie"
1819
1820 #: ../src/compose.c:675 ../src/mainwindow.c:612 ../src/messageview.c:274
1821 msgid "Cyrillic"
1822 msgstr "Cyrylica"
1823
1824 #: ../src/compose.c:676 ../src/mainwindow.c:613 ../src/messageview.c:275
1825 msgid "Japanese"
1826 msgstr "Japonia"
1827
1828 #: ../src/compose.c:677 ../src/mainwindow.c:614 ../src/messageview.c:276
1829 msgid "Chinese"
1830 msgstr "Chiñskie"
1831
1832 #: ../src/compose.c:678 ../src/mainwindow.c:615 ../src/messageview.c:277
1833 msgid "Korean"
1834 msgstr "Koreañskie"
1835
1836 #: ../src/compose.c:679 ../src/mainwindow.c:616 ../src/messageview.c:278
1837 msgid "Thai"
1838 msgstr "Tajskie"
1839
1840 #. Tools menu
1841 #: ../src/compose.c:682 ../src/mainwindow.c:723 ../src/messageview.c:314
1842 msgid "_Address book"
1843 msgstr "Ksi±¿ka _adresowa"
1844
1845 #: ../src/compose.c:684
1846 msgid "_Template"
1847 msgstr "Wzorce"
1848
1849 #. {"Tools/---",                        NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
1850 #: ../src/compose.c:686 ../src/mainwindow.c:751 ../src/messageview.c:335
1851 msgid "Actio_ns"
1852 msgstr "Akcje"
1853
1854 #: ../src/compose.c:695
1855 msgid "Aut_o wrapping"
1856 msgstr "Automatyczne zawijanie"
1857
1858 #. TOGGLE
1859 #: ../src/compose.c:696
1860 msgid "Auto _indent"
1861 msgstr "Automatyczne wciêcia"
1862
1863 #. TOGGLE
1864 #: ../src/compose.c:697
1865 msgid "Si_gn"
1866 msgstr "Podpisz"
1867
1868 #. Toggle
1869 #: ../src/compose.c:698
1870 msgid "_Encrypt"
1871 msgstr "_Szyfruj"
1872
1873 #. Toggle
1874 #: ../src/compose.c:699
1875 msgid "_Request Return Receipt"
1876 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1877
1878 #. TOGGLE
1879 #: ../src/compose.c:700
1880 msgid "Remo_ve references"
1881 msgstr "Usuñ odniesienia"
1882
1883 #. TOGGLE
1884 #: ../src/compose.c:701
1885 msgid "Show _ruler"
1886 msgstr "Poka¿ li_nijkê"
1887
1888 #. RADIO compose_set_priority_cb
1889 #: ../src/compose.c:706 ../src/compose.c:716
1890 msgid "_Normal"
1891 msgstr "Z_wyk³y"
1892
1893 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
1894 #: ../src/compose.c:707 ../src/mainwindow.c:657 ../src/messageview.c:303
1895 msgid "_All"
1896 msgstr "W_szystkie"
1897
1898 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
1899 #. COMPOSE_REPLY_TO_ALL
1900 #: ../src/compose.c:708 ../src/mainwindow.c:658 ../src/messageview.c:304
1901 msgid "_Sender"
1902 msgstr "Nadawca"
1903
1904 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
1905 #: ../src/compose.c:709
1906 msgid "_Mailing-list"
1907 msgstr "Lista dyskusyjna"
1908
1909 #: ../src/compose.c:714
1910 msgid "_Highest"
1911 msgstr "Najwy¿szy"
1912
1913 #. RADIO compose_set_priority_cb
1914 #: ../src/compose.c:715
1915 msgid "Hi_gh"
1916 msgstr "Wysoki"
1917
1918 #. RADIO compose_set_priority_cb
1919 #: ../src/compose.c:717
1920 msgid "Lo_w"
1921 msgstr "Niski"
1922
1923 #. RADIO compose_set_priority_cb
1924 #: ../src/compose.c:718
1925 msgid "_Lowest"
1926 msgstr "Najni¿szy"
1927
1928 #: ../src/compose.c:723 ../src/mainwindow.c:865 ../src/messageview.c:352
1929 msgid "_Automatic"
1930 msgstr "Automatycznie"
1931
1932 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1933 #. RADIO set_charset_cb
1934 #: ../src/compose.c:724 ../src/mainwindow.c:866 ../src/messageview.c:353
1935 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1936 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
1937
1938 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1939 #. RADIO set_charset_cb
1940 #: ../src/compose.c:725 ../src/mainwindow.c:867 ../src/messageview.c:354
1941 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1942 msgstr "Unicode (UTF-8)"
1943
1944 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1945 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1946 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1947 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1948 #. RADIO set_charset_cb
1949 #. RADIO set_charset_cb
1950 #. RADIO set_charset_cb
1951 #. RADIO set_charset_cb
1952 #: ../src/compose.c:729 ../src/mainwindow.c:871 ../src/messageview.c:358
1953 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1954 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
1955
1956 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1957 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1958 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1959 #. RADIO set_charset_cb
1960 #. RADIO set_charset_cb
1961 #. RADIO set_charset_cb
1962 #: ../src/compose.c:732 ../src/mainwindow.c:874 ../src/messageview.c:361
1963 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1964 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
1965
1966 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1967 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1968 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1969 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1970 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1971 #. RADIO set_charset_cb
1972 #. RADIO set_charset_cb
1973 #. RADIO set_charset_cb
1974 #. RADIO set_charset_cb
1975 #. RADIO set_charset_cb
1976 #: ../src/compose.c:737 ../src/mainwindow.c:879 ../src/messageview.c:366
1977 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1978 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
1979
1980 #: ../src/compose.c:1065
1981 msgid "New message From format error."
1982 msgstr "B³êdny format nadawcy wiadomo¶ci."
1983
1984 #: ../src/compose.c:1157
1985 msgid "New message subject format error."
1986 msgstr "B³êdny format tematu wiadomo¶ci."
1987
1988 #: ../src/compose.c:1188 ../src/quote_fmt.c:569
1989 #, c-format
1990 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1991 msgstr "B³±d w tre¶ci wiadomo¶ci w linii %d."
1992
1993 #: ../src/compose.c:1443
1994 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1995 msgstr "Nie mo¿na odpowiedzieæ. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1996
1997 #: ../src/compose.c:1626 ../src/quote_fmt.c:586
1998 msgid ""
1999 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
2000 "address."
2001 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawid³owy adres email."
2002
2003 #: ../src/compose.c:1674 ../src/quote_fmt.c:589
2004 #, c-format
2005 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
2006 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
2007
2008 #: ../src/compose.c:1810 ../src/compose.c:2002 ../src/quote_fmt.c:606
2009 msgid ""
2010 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
2011 "address."
2012 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przeka¿\" zawiera nieprawid³owy adres email."
2013
2014 #: ../src/compose.c:1870 ../src/quote_fmt.c:609
2015 #, c-format
2016 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
2017 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
2018
2019 #: ../src/compose.c:2044
2020 msgid "Fw: multiple emails"
2021 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
2022
2023 #: ../src/compose.c:2524
2024 #, c-format
2025 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
2026 msgstr "B³±d w formacie wiadomo¶ci przekierowuj±cej w linii %d."
2027
2028 #: ../src/compose.c:2591 ../src/gtk/headers.h:13
2029 msgid "Cc:"
2030 msgstr "Kopia:"
2031
2032 #: ../src/compose.c:2594 ../src/gtk/headers.h:14
2033 msgid "Bcc:"
2034 msgstr "Ukryta kopia:"
2035
2036 #: ../src/compose.c:2597 ../src/gtk/headers.h:11
2037 msgid "Reply-To:"
2038 msgstr "Odpowiedz-Do:"
2039
2040 #: ../src/compose.c:2600 ../src/compose.c:4911 ../src/compose.c:4913
2041 #: ../src/gtk/headers.h:32
2042 msgid "Newsgroups:"
2043 msgstr "Grupy news:"
2044
2045 #: ../src/compose.c:2603 ../src/gtk/headers.h:33
2046 msgid "Followup-To:"
2047 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
2048
2049 #: ../src/compose.c:2606 ../src/gtk/headers.h:16
2050 msgid "In-Reply-To:"
2051 msgstr "W odpowiedzi na:"
2052
2053 #: ../src/compose.c:2610 ../src/compose.c:4908 ../src/compose.c:4916
2054 #: ../src/gtk/headers.h:12 ../src/summary_search.c:433
2055 msgid "To:"
2056 msgstr "Do:"
2057
2058 #: ../src/compose.c:2819
2059 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
2060 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ pliku (konwersja strony kodowej nie powiod³a siê)."
2061
2062 #: ../src/compose.c:2825
2063 #, c-format
2064 msgid ""
2065 "The following file has been attached: \n"
2066 "%s"
2067 msgid_plural ""
2068 "The following files have been attached: \n"
2069 "%s"
2070 msgstr[0] ""
2071 "Nastêpuj±cy plik zosta³ do³±czony:\n"
2072 "%s"
2073 msgstr[1] ""
2074 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
2075 "%s"
2076 msgstr[2] ""
2077 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
2078 "%s"
2079
2080 #: ../src/compose.c:3098
2081 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
2082 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawid³owy."
2083
2084 #: ../src/compose.c:3588
2085 #, fuzzy, c-format
2086 msgid "Could not get size of file '%s'."
2087 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
2088
2089 #: ../src/compose.c:3599
2090 #, fuzzy, c-format
2091 msgid ""
2092 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
2093 "want to do that?"
2094 msgstr "Zamierzasz wydrukowaæ %d wiadomo¶ci. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
2095
2096 #: ../src/compose.c:3602
2097 msgid "Are you sure?"
2098 msgstr ""
2099
2100 #: ../src/compose.c:3603 ../src/compose.c:11144
2101 msgid "+_Insert"
2102 msgstr "Ws_taw"
2103
2104 #: ../src/compose.c:3717
2105 #, c-format
2106 msgid "File %s is empty."
2107 msgstr "Plik %s jest pusty."
2108
2109 #: ../src/compose.c:3718
2110 #, fuzzy
2111 msgid "Empty file"
2112 msgstr "Pusty kalendarz"
2113
2114 #: ../src/compose.c:3719
2115 #, fuzzy
2116 msgid "+_Attach anyway"
2117 msgstr "Ostrze¿enia o za³±cznikach"
2118
2119 #: ../src/compose.c:3728
2120 #, c-format
2121 msgid "Can't read %s."
2122 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
2123
2124 #: ../src/compose.c:3755
2125 #, c-format
2126 msgid "Message: %s"
2127 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
2128
2129 #: ../src/compose.c:4748 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:432
2130 msgid " [Edited]"
2131 msgstr " [Edytowany]"
2132
2133 #: ../src/compose.c:4755 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:435
2134 #, c-format
2135 msgid "%s - Compose message%s"
2136 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
2137
2138 #: ../src/compose.c:4758 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:438
2139 #, c-format
2140 msgid "[no subject] - Compose message%s"
2141 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
2142
2143 #. If the modified state changed, rewrite window title.
2144 #. * This partly duplicates functionality in compose.c::compose_set_title().
2145 #. * While it's nice to not have to modify Claws Mail for this to work,
2146 #. * it would be cleaner to export that function in Claws Mail.
2147 #: ../src/compose.c:4760 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:426
2148 msgid "Compose message"
2149 msgstr "Napisz now± wiadomo¶æ"
2150
2151 #: ../src/compose.c:4787 ../src/messageview.c:888
2152 msgid ""
2153 "Account for sending mail is not specified.\n"
2154 "Please select a mail account before sending."
2155 msgstr ""
2156 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
2157 "Wybierz konto przed wys³aniem."
2158
2159 #: ../src/compose.c:5007 ../src/compose.c:5039 ../src/compose.c:5081
2160 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 ../src/prefs_account.c:3270
2161 #: ../src/toolbar.c:406 ../src/toolbar.c:424
2162 msgid "Send"
2163 msgstr "Wy¶lij"
2164
2165 #: ../src/compose.c:5008
2166 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
2167 msgstr ""
2168 "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
2169
2170 #: ../src/compose.c:5009 ../src/compose.c:5041 ../src/compose.c:5074
2171 #: ../src/compose.c:5597 ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
2172 msgid "+_Send"
2173 msgstr "+_Wy¶lij"
2174
2175 #: ../src/compose.c:5040
2176 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
2177 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
2178
2179 #: ../src/compose.c:5057
2180 msgid "Recipient is not specified."
2181 msgstr "Nie podano odbiorcy."
2182
2183 #: ../src/compose.c:5076 ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
2184 msgid "+_Queue"
2185 msgstr "+Kolejka"
2186
2187 #: ../src/compose.c:5077
2188 #, c-format
2189 msgid "Subject is empty. %s"
2190 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. %s"
2191
2192 #: ../src/compose.c:5078
2193 msgid "Send it anyway?"
2194 msgstr "Czy mimo to chcesz wys³aæ t± wiadomo¶æ ?"
2195
2196 #: ../src/compose.c:5079
2197 msgid "Queue it anyway?"
2198 msgstr "Czy mimo to chcesz dodaæ tê wiadomo¶æ do kolejki ?"
2199
2200 #: ../src/compose.c:5081 ../src/toolbar.c:425
2201 msgid "Send later"
2202 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
2203
2204 #: ../src/compose.c:5134 ../src/compose.c:9719
2205 msgid ""
2206 "Could not queue message for sending:\n"
2207 "\n"
2208 "Charset conversion failed."
2209 msgstr ""
2210 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do kolejki wysy³kowej:\n"
2211 "\n"
2212 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
2213
2214 #: ../src/compose.c:5137 ../src/compose.c:9722
2215 msgid ""
2216 "Could not queue message for sending:\n"
2217 "\n"
2218 "Couldn't get recipient encryption key."
2219 msgstr ""
2220 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
2221 "\n"
2222 "Nie odnaleziono klucza szyfruj±cego odbiorcy."
2223
2224 #: ../src/compose.c:5143 ../src/compose.c:9716
2225 #, c-format
2226 msgid ""
2227 "Could not queue message for sending:\n"
2228 "\n"
2229 "Signature failed: %s"
2230 msgstr ""
2231 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
2232 "\n"
2233 "B³±d sygnatury %s"
2234
2235 #: ../src/compose.c:5146
2236 #, c-format
2237 msgid ""
2238 "Could not queue message for sending:\n"
2239 "\n"
2240 "%s."
2241 msgstr ""
2242 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
2243 "%s."
2244
2245 #: ../src/compose.c:5148
2246 msgid "Could not queue message for sending."
2247 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
2248
2249 #: ../src/compose.c:5163 ../src/compose.c:5223
2250 msgid ""
2251 "The message was queued but could not be sent.\n"
2252 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2253 msgstr ""
2254 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
2255 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
2256
2257 #: ../src/compose.c:5219
2258 #, c-format
2259 msgid ""
2260 "%s\n"
2261 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2262 msgstr ""
2263 "%s\n"
2264 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
2265 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by spróbowaæ "
2266 "ponownie."
2267
2268 #: ../src/compose.c:5594
2269 #, c-format
2270 msgid ""
2271 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2272 "to the specified %s charset.\n"
2273 "Send it as %s?"
2274 msgstr ""
2275 "Nie mo¿na przekonwertowaæ wiadomo¶ci \n"
2276 "do do wybranej %s .\n"
2277 "Wys³aæ jako %s ?"
2278
2279 #: ../src/compose.c:5652
2280 #, c-format
2281 msgid ""
2282 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2283 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2284 "\n"
2285 "Send it anyway?"
2286 msgstr ""
2287 "Linia %d przekracza limit d³ugo¶ci (998 bajtów).\n"
2288 "Tre¶æ tej wiadomo¶ci mo¿e ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
2289 "\n"
2290 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
2291
2292 #: ../src/compose.c:5836
2293 msgid "Encryption warning"
2294 msgstr "Ostrze¿enie dotycz±ce szyfrowania"
2295
2296 #: ../src/compose.c:5837
2297 msgid "+C_ontinue"
2298 msgstr "+Kon_tynuuj"
2299
2300 #: ../src/compose.c:5886
2301 msgid "No account for sending mails available!"
2302 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
2303
2304 #: ../src/compose.c:5895
2305 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2306 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wys³anie wiadomo¶ci niemo¿liwe."
2307
2308 #: ../src/compose.c:6132
2309 #, c-format
2310 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2311 msgstr "Za³±cznik %s ju¿ nie istnieje. Zignorowaæ?"
2312
2313 #: ../src/compose.c:6133 ../src/mainwindow.c:648 ../src/toolbar.c:231
2314 #: ../src/toolbar.c:2167
2315 msgid "Cancel sending"
2316 msgstr "Przerwij wysy³anie"
2317
2318 #: ../src/compose.c:6133
2319 msgid "Ignore attachment"
2320 msgstr "Ignoruj za³±cznik"
2321
2322 #: ../src/compose.c:6173
2323 #, c-format
2324 msgid "Original %s part"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: ../src/compose.c:6755
2328 msgid "Add to address _book"
2329 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
2330
2331 #: ../src/compose.c:6908
2332 msgid "Delete entry contents"
2333 msgstr "Usuñ zawarto¶æ wpisu"
2334
2335 #: ../src/compose.c:6912 ../src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2336 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2337 msgstr ""
2338 "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
2339
2340 #: ../src/compose.c:7132
2341 msgid "Mime type"
2342 msgstr "Typ MIME"
2343
2344 #. S_COL_DATE
2345 #: ../src/compose.c:7138 ../src/mimeview.c:274
2346 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394 ../src/prefs_matcher.c:627
2347 #: ../src/prefs_summary_column.c:85 ../src/summaryview.c:445
2348 msgid "Size"
2349 msgstr "Wielko¶æ"
2350
2351 #. Save Message to folder
2352 #: ../src/compose.c:7201
2353 msgid "Save Message to "
2354 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
2355
2356 #: ../src/compose.c:7238 ../src/editjpilot.c:276 ../src/editldap.c:520
2357 #: ../src/editvcard.c:192 ../src/export.c:164 ../src/import.c:163
2358 #: ../src/importmutt.c:239 ../src/importpine.c:238
2359 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2360 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2361 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2362 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2363 #: ../src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:297
2364 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2365 msgid "_Browse"
2366 msgstr "_Przegl±daj"
2367
2368 #: ../src/compose.c:7710
2369 msgid "Hea_der"
2370 msgstr "Na_g³ówek"
2371
2372 #: ../src/compose.c:7715
2373 msgid "_Attachments"
2374 msgstr "Z_a³±czniki"
2375
2376 #: ../src/compose.c:7729
2377 msgid "Othe_rs"
2378 msgstr "In_ne"
2379
2380 #: ../src/compose.c:7744 ../src/gtk/headers.h:18
2381 #: ../src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 ../src/summary_search.c:440
2382 msgid "Subject:"
2383 msgstr "Temat:"
2384
2385 #: ../src/compose.c:7966
2386 #, c-format
2387 msgid ""
2388 "Spell checker could not be started.\n"
2389 "%s"
2390 msgstr ""
2391 "Nie uda³o siê uruchomiæ sprawdzania pisowni.\n"
2392 "%s"
2393
2394 #: ../src/compose.c:8072
2395 #, c-format
2396 msgid "From: <i>%s</i>"
2397 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2398
2399 #: ../src/compose.c:8106
2400 msgid "Account to use for this email"
2401 msgstr "Bie¿±ce konto dla tej wiadomo¶ci"
2402
2403 #: ../src/compose.c:8108
2404 msgid "Sender address to be used"
2405 msgstr "Adres nadawcy"
2406
2407 #: ../src/compose.c:8272
2408 #, c-format
2409 msgid ""
2410 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2411 "encrypt this message."
2412 msgstr ""
2413 "System ochrony prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿na "
2414 "ani podpisaæ ani zaszyfrowaæ tej wiadomo¶ci. "
2415
2416 #: ../src/compose.c:8372 ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2417 msgid "_None"
2418 msgstr "Brak"
2419
2420 #: ../src/compose.c:8473 ../src/prefs_template.c:753
2421 #, c-format
2422 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2423 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
2424
2425 #: ../src/compose.c:8589
2426 msgid "Template From format error."
2427 msgstr "B³±d formatu wzorca (nadawca)."
2428
2429 #: ../src/compose.c:8607
2430 msgid "Template To format error."
2431 msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
2432
2433 #: ../src/compose.c:8625
2434 msgid "Template Cc format error."
2435 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Cc)."
2436
2437 #: ../src/compose.c:8643
2438 msgid "Template Bcc format error."
2439 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Bcc)."
2440
2441 #: ../src/compose.c:8662
2442 msgid "Template subject format error."
2443 msgstr "B³±d formatu wzorca (temat)."
2444
2445 #: ../src/compose.c:8930
2446 msgid "Invalid MIME type."
2447 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2448
2449 #: ../src/compose.c:8945
2450 msgid "File doesn't exist or is empty."
2451 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2452
2453 #: ../src/compose.c:9019
2454 msgid "Properties"
2455 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
2456
2457 #: ../src/compose.c:9036
2458 msgid "MIME type"
2459 msgstr "Typ MIME"
2460
2461 #: ../src/compose.c:9077
2462 msgid "Encoding"
2463 msgstr "Kodowanie"
2464
2465 #: ../src/compose.c:9097
2466 msgid "Path"
2467 msgstr "¦cie¿ka"
2468
2469 #: ../src/compose.c:9098
2470 msgid "File name"
2471 msgstr "Nazwa pliku"
2472
2473 #: ../src/compose.c:9290
2474 #, c-format
2475 msgid ""
2476 "The external editor is still working.\n"
2477 "Force terminating the process?\n"
2478 "process group id: %d"
2479 msgstr ""
2480 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
2481 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
2482 "identyfikator grupy procesów: %d"
2483
2484 #: ../src/compose.c:9685 ../src/messageview.c:1095
2485 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2486 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ tê wiadomo¶æ."
2487
2488 #: ../src/compose.c:9711
2489 msgid "Could not queue message."
2490 msgstr ""
2491 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2492 " %s."
2493
2494 #: ../src/compose.c:9713
2495 #, c-format
2496 msgid ""
2497 "Could not queue message:\n"
2498 "\n"
2499 "%s."
2500 msgstr ""
2501 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2502 "%s."
2503
2504 #: ../src/compose.c:9891
2505 msgid "Could not save draft."
2506 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
2507
2508 #: ../src/compose.c:9895
2509 msgid "Could not save draft"
2510 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej"
2511
2512 #: ../src/compose.c:9896
2513 msgid ""
2514 "Could not save draft.\n"
2515 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2516 msgstr ""
2517 "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej\n"
2518 "Co chcesz zrobiæ z t± wiadomo¶ci± ?"
2519
2520 #: ../src/compose.c:9898
2521 msgid "_Cancel exit"
2522 msgstr "_Anuluj i wyjd¼"
2523
2524 #: ../src/compose.c:9898
2525 msgid "_Discard email"
2526 msgstr "Porzuæ"
2527
2528 #: ../src/compose.c:10058 ../src/compose.c:10072
2529 msgid "Select file"
2530 msgstr "Wybierz plik"
2531
2532 #: ../src/compose.c:10086
2533 #, c-format
2534 msgid "File '%s' could not be read."
2535 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
2536
2537 #: ../src/compose.c:10088
2538 #, c-format
2539 msgid ""
2540 "File '%s' contained invalid characters\n"
2541 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2542 msgstr ""
2543 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
2544 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
2545
2546 #: ../src/compose.c:10175
2547 msgid "Discard message"
2548 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
2549
2550 #: ../src/compose.c:10176
2551 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2552 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
2553
2554 #: ../src/compose.c:10177
2555 msgid "_Discard"
2556 msgstr "Por_zuæ"
2557
2558 #: ../src/compose.c:10177
2559 msgid "_Save to Drafts"
2560 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2561
2562 #: ../src/compose.c:10179
2563 msgid "Save changes"
2564 msgstr "Zapisz zmiany"
2565
2566 #: ../src/compose.c:10180
2567 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2568 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona. Czy chcesz zapisaæ ostatnie zmiany?"
2569
2570 #: ../src/compose.c:10181
2571 msgid "_Don't save"
2572 msgstr "_Nie zapisuj"
2573
2574 #: ../src/compose.c:10181
2575 msgid "+_Save to Drafts"
2576 msgstr "+ Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2577
2578 #: ../src/compose.c:10251
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2581 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
2582
2583 #: ../src/compose.c:10253
2584 msgid "Apply template"
2585 msgstr "Do³±cz szablon"
2586
2587 #: ../src/compose.c:10254 ../src/prefs_actions.c:329
2588 #: ../src/prefs_filtering_action.c:610 ../src/prefs_filtering.c:477
2589 #: ../src/prefs_matcher.c:772 ../src/prefs_template.c:309
2590 #: ../src/prefs_toolbar.c:1050
2591 msgid "_Replace"
2592 msgstr "Za_mieñ"
2593
2594 #: ../src/compose.c:10254
2595 msgid "_Insert"
2596 msgstr "Ws_taw"
2597
2598 #: ../src/compose.c:11141
2599 msgid "Insert or attach?"
2600 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
2601
2602 #: ../src/compose.c:11142
2603 msgid ""
2604 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2605 "attach it to the email?"
2606 msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci czy dodaæ go jako za³±cznik?"
2607
2608 #: ../src/compose.c:11144
2609 msgid "_Attach"
2610 msgstr "Z_a³±cz"
2611
2612 #: ../src/compose.c:11361
2613 #, c-format
2614 msgid "Quote format error at line %d."
2615 msgstr "B³±d formatu cytowania.w linii %d."
2616
2617 #: ../src/compose.c:11656
2618 #, c-format
2619 msgid ""
2620 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2621 "time. Do you want to continue?"
2622 msgstr ""
2623 "Zamierzasz odopowiedzieæ na %d wiadomo¶ci. Otworzenie takiej ilo¶ci okien "
2624 "mo¿e zaj±æ trochê czasu. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
2625
2626 #: ../src/crash.c:141
2627 #, c-format
2628 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2629 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
2630
2631 #: ../src/crash.c:187
2632 msgid "Claws Mail has crashed"
2633 msgstr "Claws Mail zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
2634
2635 #: ../src/crash.c:203
2636 #, c-format
2637 msgid ""
2638 "%s.\n"
2639 "Please file a bug report and include the information below."
2640 msgstr ""
2641 "%s.\n"
2642 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
2643
2644 #: ../src/crash.c:208
2645 msgid "Debug log"
2646 msgstr "Dziennik debuggera"
2647
2648 #: ../src/crash.c:252 ../src/toolbar.c:422
2649 msgid "Close"
2650 msgstr "Zamknij"
2651
2652 #: ../src/crash.c:257
2653 msgid "Save..."
2654 msgstr "Zapisz..."
2655
2656 #: ../src/crash.c:262
2657 msgid "Create bug report"
2658 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
2659
2660 #: ../src/crash.c:312
2661 msgid "Save crash information"
2662 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2663
2664 #: ../src/editaddress.c:156 ../src/editaddress.c:232
2665 msgid "Add New Person"
2666 msgstr "Dodaj now± osobê"
2667
2668 #: ../src/editaddress.c:158
2669 msgid ""
2670 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2671 "following values to be set:\n"
2672 " - Display Name\n"
2673 " - First Name\n"
2674 " - Last Name\n"
2675 " - Nickname\n"
2676 " - any email address\n"
2677 " - any additional attribute\n"
2678 "\n"
2679 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2680 "Click Cancel to close without saving."
2681 msgstr ""
2682 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2683 "przynajmniej jednej z poni¿szych warto¶ci:\n"
2684 " - Nazwa\n"
2685 " - Imiê\n"
2686 " - Nazwisko\n"
2687 " - Psuedonim\n"
2688 " - adres e-mail\n"
2689 " - dodatkowe cechy\n"
2690 "\n"
2691 "Kliknij OK aby kontynuowaæ edycjê tego kontaktu.\n"
2692 "Kliknij Anuluj aby wyj¶æ bez zapisywania."
2693
2694 #: ../src/editaddress.c:169
2695 msgid ""
2696 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2697 "following values to be set:\n"
2698 " - First Name\n"
2699 " - Last Name\n"
2700 " - any email address\n"
2701 " - any additional attribute\n"
2702 "\n"
2703 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2704 "Click Cancel to close without saving."
2705 msgstr ""
2706 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2707 "przynajmniej jednej z poni¿szych warto¶ci:\n"
2708 " - Nazwa\n"
2709 " - Imiê\n"
2710 " - Nazwisko\n"
2711 " - Psuedonim\n"
2712 " - adres e-mail\n"
2713 " - dodatkowe cechy\n"
2714 "\n"
2715 "Kliknij OK aby kontynuowaæ edycjê tego kontaktu.\n"
2716 "Kliknij Anuluj aby wyj¶æ bez zapisywania."
2717
2718 #: ../src/editaddress.c:233
2719 msgid "Edit Person Details"
2720 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
2721
2722 #: ../src/editaddress.c:411
2723 msgid "An Email address must be supplied."
2724 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
2725
2726 #: ../src/editaddress.c:587 ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2727 msgid "A Name and Value must be supplied."
2728 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
2729
2730 #: ../src/editaddress.c:676
2731 msgid "Discard"
2732 msgstr "Por_zuæ"
2733
2734 #: ../src/editaddress.c:677
2735 msgid "Apply"
2736 msgstr "Zatwierd¼"
2737
2738 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
2739 #: ../src/editaddress.c:707 ../src/editaddress.c:756
2740 msgid "Edit Person Data"
2741 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2742
2743 #: ../src/editaddress.c:785
2744 msgid "Choose a picture"
2745 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2746
2747 #: ../src/editaddress.c:804
2748 #, c-format
2749 msgid ""
2750 "Failed to import image: \n"
2751 "%s"
2752 msgstr ""
2753 "Nie uda³o siê wczytaæ obrazka: \n"
2754 "%s"
2755
2756 #: ../src/editaddress.c:846
2757 msgid "_Set picture"
2758 msgstr "_Ustaw obrazek"
2759
2760 #: ../src/editaddress.c:847
2761 msgid "_Unset picture"
2762 msgstr "Wy³±cz _obrazek"
2763
2764 #: ../src/editaddress.c:905
2765 msgid "Photo"
2766 msgstr "Zdjêcie"
2767
2768 #: ../src/editaddress.c:952 ../src/editaddress.c:954 ../src/expldifdlg.c:516
2769 #: ../src/exporthtml.c:761 ../src/ldif.c:764
2770 msgid "Display Name"
2771 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
2772
2773 #: ../src/editaddress.c:961 ../src/editaddress.c:965 ../src/ldif.c:772
2774 msgid "Last Name"
2775 msgstr "Nazwisko"
2776
2777 #: ../src/editaddress.c:962 ../src/editaddress.c:964 ../src/ldif.c:768
2778 msgid "First Name"
2779 msgstr "Imiê"
2780
2781 #: ../src/editaddress.c:968 ../src/editaddress.c:970
2782 msgid "Nickname"
2783 msgstr "Pseudonim"
2784
2785 #: ../src/editaddress.c:1054 ../src/editaddress.c:1122
2786 msgid "Alias"
2787 msgstr "Alias"
2788
2789 #: ../src/editaddress.c:1264 ../src/editaddress.c:1333
2790 #: ../src/editaddress.c:1353 ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2791 #: ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
2792 #: ../src/prefs_customheader.c:223
2793 msgid "Value"
2794 msgstr "Warto¶æ"
2795
2796 #: ../src/editaddress.c:1424
2797 msgid "_User Data"
2798 msgstr "Dane _u¿ytkownika"
2799
2800 #: ../src/editaddress.c:1425
2801 msgid "_Email Addresses"
2802 msgstr "Adr_esy e-mail"
2803
2804 #: ../src/editaddress.c:1428 ../src/editaddress.c:1431
2805 msgid "O_ther Attributes"
2806 msgstr "In_ne Cechy"
2807
2808 #: ../src/editbook.c:109
2809 msgid "File appears to be OK."
2810 msgstr "Plik zdaje siê byæ poprawny."
2811
2812 #: ../src/editbook.c:112
2813 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2814 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy format ksi±¿ki adresowej."
2815
2816 #: ../src/editbook.c:115 ../src/editjpilot.c:191 ../src/editvcard.c:98
2817 msgid "Could not read file."
2818 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
2819
2820 #: ../src/editbook.c:149 ../src/editbook.c:262
2821 msgid "Edit Addressbook"
2822 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
2823
2824 #: ../src/editbook.c:177 ../src/editjpilot.c:264 ../src/editvcard.c:180
2825 msgid " Check File "
2826 msgstr " Sprawd¼ plik "
2827
2828 #: ../src/editbook.c:182 ../src/editjpilot.c:269 ../src/editvcard.c:185
2829 #: ../src/importmutt.c:232 ../src/importpine.c:231 ../src/prefs_account.c:1959
2830 #: ../src/wizard.c:1187 ../src/wizard.c:1601
2831 msgid "File"
2832 msgstr "Plik"
2833
2834 #: ../src/editbook.c:281
2835 msgid "Add New Addressbook"
2836 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
2837
2838 #: ../src/editgroup.c:101
2839 msgid "A Group Name must be supplied."
2840 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
2841
2842 #: ../src/editgroup.c:294
2843 msgid "Edit Group Data"
2844 msgstr "Edytuj dane grupy"
2845
2846 #: ../src/editgroup.c:323 ../src/exporthtml.c:597
2847 msgid "Group Name"
2848 msgstr "Nazwa grupy"
2849
2850 #: ../src/editgroup.c:342
2851 msgid "Addresses in Group"
2852 msgstr "Adresy w grupie"
2853
2854 #: ../src/editgroup.c:377
2855 msgid "Available Addresses"
2856 msgstr "Dostêpne adresy"
2857
2858 #: ../src/editgroup.c:452
2859 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2860 msgstr ""
2861 "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
2862
2863 #: ../src/editgroup.c:500
2864 msgid "Edit Group Details"
2865 msgstr "Edytuj dane grupy"
2866
2867 #: ../src/editgroup.c:503
2868 msgid "Add New Group"
2869 msgstr "Dodaj now± grupê"
2870
2871 #: ../src/editgroup.c:553
2872 msgid "Edit folder"
2873 msgstr "Edytuj katalog"
2874
2875 #: ../src/editgroup.c:553
2876 msgid "Input the new name of folder:"
2877 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2878
2879 #: ../src/editgroup.c:556 ../src/foldersel.c:581 ../src/imap_gtk.c:195
2880 #: ../src/mh_gtk.c:145 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239
2881 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2882 msgid "New folder"
2883 msgstr "Nowy katalog"
2884
2885 #: ../src/editgroup.c:557 ../src/foldersel.c:582 ../src/mh_gtk.c:146
2886 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240
2887 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2888 msgid "Input the name of new folder:"
2889 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2890
2891 #: ../src/editjpilot.c:188
2892 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2893 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
2894
2895 #: ../src/editjpilot.c:200
2896 msgid "Select JPilot File"
2897 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2898
2899 #: ../src/editjpilot.c:236 ../src/editjpilot.c:365
2900 msgid "Edit JPilot Entry"
2901 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2902
2903 #: ../src/editjpilot.c:281
2904 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2905 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2906
2907 #: ../src/editjpilot.c:372
2908 msgid "Add New JPilot Entry"
2909 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2910
2911 #: ../src/editldap_basedn.c:138
2912 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2913 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
2914
2915 #: ../src/editldap_basedn.c:157 ../src/editldap.c:441
2916 msgid "Hostname"
2917 msgstr "Nazwa hosta"
2918
2919 #: ../src/editldap_basedn.c:167 ../src/editldap.c:458
2920 #: ../src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:387 ../src/ssl_manager.c:110
2921 msgid "Port"
2922 msgstr "Port"
2923
2924 #: ../src/editldap_basedn.c:177 ../src/editldap.c:504
2925 msgid "Search Base"
2926 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2927
2928 #: ../src/editldap_basedn.c:198
2929 msgid "Available Search Base(s)"
2930 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
2931
2932 #: ../src/editldap_basedn.c:288
2933 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2934 msgstr ""
2935 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
2936
2937 #: ../src/editldap_basedn.c:292 ../src/editldap.c:281
2938 msgid "Could not connect to server"
2939 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
2940
2941 #: ../src/editldap.c:152
2942 msgid "A Name must be supplied."
2943 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana."
2944
2945 #: ../src/editldap.c:164
2946 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2947 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera."
2948
2949 #: ../src/editldap.c:177
2950 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2951 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany."
2952
2953 #: ../src/editldap.c:278
2954 msgid "Connected successfully to server"
2955 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
2956
2957 #: ../src/editldap.c:336 ../src/editldap.c:976
2958 msgid "Edit LDAP Server"
2959 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2960
2961 #: ../src/editldap.c:437
2962 msgid "A name that you wish to call the server."
2963 msgstr "Nazwa jak± chcesz nazywaæ serwer."
2964
2965 #: ../src/editldap.c:450
2966 msgid ""
2967 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2968 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2969 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2970 "computer as Claws Mail."
2971 msgstr ""
2972 "To jest nazwa hosta serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e byæ "
2973 "w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ "
2974 "adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Claws Mail "
2975 "nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
2976
2977 #: ../src/editldap.c:470
2978 msgid "TLS"
2979 msgstr "TLS"
2980
2981 #: ../src/editldap.c:471 ../src/prefs_account.c:3343
2982 msgid "SSL"
2983 msgstr "SSL"
2984
2985 #: ../src/editldap.c:475
2986 #, fuzzy
2987 msgid ""
2988 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2989 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2990 "TLS_REQCERT fields)."
2991 msgstr ""
2992 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via TLS. Je¶li po³±czenie nie "
2993 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2994 "TLS_REQCERT)."
2995
2996 #: ../src/editldap.c:479
2997 #, fuzzy
2998 msgid ""
2999 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
3000 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
3001 "TLS_REQCERT fields)."
3002 msgstr ""
3003 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via SSL. Je¶li po³±czenie nie "
3004 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
3005 "TLS_REQCERT)."
3006
3007 #: ../src/editldap.c:493
3008 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
3009 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
3010
3011 #: ../src/editldap.c:496
3012 msgid " Check Server "
3013 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
3014
3015 #: ../src/editldap.c:500
3016 msgid "Press this button to test the connection to the server."
3017 msgstr ""
3018 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
3019
3020 #: ../src/editldap.c:513
3021 msgid ""
3022 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
3023 "Examples include:\n"
3024 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3025 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3026 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3027 msgstr ""
3028 "Okre¶la nazwê katalogu który bêdzie przeszukiwany na serwerze.Przyk³ad "
3029 "zawiera:\n"
3030 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3031 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
3032 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
3033
3034 #: ../src/editldap.c:524
3035 msgid ""
3036 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
3037 "server."
3038 msgstr ""
3039 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
3040 "serwera."
3041
3042 #: ../src/editldap.c:580
3043 msgid "Search Attributes"
3044 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
3045
3046 #: ../src/editldap.c:589
3047 msgid ""
3048 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
3049 "find a name or address."
3050 msgstr ""
3051 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
3052 "odnalezienia nazwy lub adresu."
3053
3054 #: ../src/editldap.c:592
3055 msgid " Defaults "
3056 msgstr " Domy¶lne "
3057
3058 #: ../src/editldap.c:596
3059 msgid ""
3060 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
3061 "names and addresses during a name or address search process."
3062 msgstr ""
3063 "Atrybuty nazw zostan± zresetowane do domy¶lnych warto¶ci które powinny "
3064 "odpowiadaæ wiêkszo¶ci nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
3065
3066 #: ../src/editldap.c:602
3067 msgid "Max Query Age (secs)"
3068 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
3069
3070 #: ../src/editldap.c:617
3071 msgid ""
3072 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
3073 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
3074 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
3075 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
3076 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
3077 "searched in preference to performing a new server search request. The "
3078 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
3079 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
3080 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
3081 "more memory to cache results."
3082 msgstr ""
3083 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
3084 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwañ "
3085 "s± przechowywane w pamiêci podrêcznej dopóki ten okres czasu nie up³ynie. "
3086 "Pozwala to na polepszenie szybko¶ci odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
3087 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw bêdzie "
3088 "przeszukiwana pamiêæ podrêczna a dopiero potem bêd± wykonywane zapytania do "
3089 "serwera. Domy¶ln± warto¶ci± jest 60 sekund (10 min) co powinno byæ "
3090 "najbardziej odpowiednie dla wiêkszo¶ci serwerów. Wiêksza warto¶æ przyspieszy "
3091 "szybko¶æ sekwencyjnych poszukiwañ. Bêdzie ona u¿yteczna dla serwerów, które "
3092 "maja d³ugie czasy odpowiedzi przy czym zwiêkszy siê zu¿ycie pamiêci na "
3093 "pamiêæ podrêczn±."
3094
3095 #: ../src/editldap.c:634
3096 msgid "Include server in dynamic search"
3097 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
3098
3099 #: ../src/editldap.c:639
3100 msgid ""
3101 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
3102 "address completion."
3103 msgstr ""
3104 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
3105 "u¿ywania uzupe³niania adresu."
3106
3107 #: ../src/editldap.c:645
3108 msgid "Match names 'containing' search term"
3109 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawieraj±ce' szukane pojêcie"
3110
3111 #: ../src/editldap.c:650
3112 msgid ""
3113 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
3114 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
3115 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
3116 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
3117 "searches against other address interfaces."
3118 msgstr ""
3119 "Poszukiwania nazw lub adresów mog± byæ wykonywane przy u¿yciu terminów "
3120 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz t± opcjê aby wykonaæ "
3121 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje wiêcej "
3122 "czasu. Ze wzglêdu na  wydajno¶æ dope³nianie adresów wykorzystuje \"begins-"
3123 "with\" do wszystkich poszukiwañ."
3124
3125 #: ../src/editldap.c:703
3126 msgid "Bind DN"
3127 msgstr "£±cz DN"
3128
3129 #: ../src/editldap.c:712
3130 msgid ""
3131 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
3132 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
3133 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
3134 "performing a search."
3135 msgstr ""
3136 "Nazwa konta u¿ytkownika LDAP u¿yta do ³±czenia z serwerem. Jest zwykle "
3137 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
3138 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
3139
3140 #: ../src/editldap.c:719
3141 msgid "Bind Password"
3142 msgstr "£±cz has³o"
3143
3144 #: ../src/editldap.c:729
3145 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
3146 msgstr ""
3147 "Has³o, które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
3148
3149 #: ../src/editldap.c:734
3150 msgid "Timeout (secs)"
3151 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
3152
3153 #: ../src/editldap.c:748
3154 msgid "The timeout period in seconds."
3155 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
3156
3157 #: ../src/editldap.c:752
3158 msgid "Maximum Entries"
3159 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
3160
3161 #: ../src/editldap.c:766
3162 msgid ""
3163 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
3164 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
3165
3166 #: ../src/editldap.c:781 ../src/prefs_account.c:3234
3167 msgid "Basic"
3168 msgstr "Podstawowe"
3169
3170 #: ../src/editldap.c:782
3171 msgid "Search"
3172 msgstr "Szukaj"
3173
3174 #: ../src/editldap.c:783 ../src/gtk/quicksearch.c:680
3175 msgid "Extended"
3176 msgstr "Rozszerzone"
3177
3178 #: ../src/editldap.c:981
3179 msgid "Add New LDAP Server"
3180 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
3181
3182 #: ../src/edittags.c:187 ../src/prefs_filtering_action.c:1446
3183 msgid "Tag"
3184 msgstr "Etykieta"
3185
3186 #: ../src/edittags.c:216
3187 msgid "Delete tag"
3188 msgstr "Kasuj etykietê"
3189
3190 #: ../src/edittags.c:217
3191 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3192 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ t± etykietê?"
3193
3194 #: ../src/edittags.c:244
3195 msgid "Delete all tags"
3196 msgstr "Usuñ wszystkie etykiety"
3197
3198 #: ../src/edittags.c:245
3199 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3200 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie etykiety?"
3201
3202 #: ../src/edittags.c:416
3203 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3204 msgstr ""
3205
3206 #: ../src/edittags.c:458
3207 msgid "Tag is not set."
3208 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
3209
3210 #: ../src/edittags.c:523
3211 msgctxt "Dialog title"
3212 msgid "Apply tags"
3213 msgstr "Przypisywanie etykiet"
3214
3215 #: ../src/edittags.c:537
3216 msgid "New tag:"
3217 msgstr "Nowa etykieta:"
3218
3219 #: ../src/edittags.c:570
3220 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3221 msgstr ""
3222 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisaæ/usun±æ. Zmiany zachodz± "
3223 "natychmiastowo."
3224
3225 #: ../src/editvcard.c:95
3226 msgid "File does not appear to be vCard format."
3227 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
3228
3229 #: ../src/editvcard.c:107
3230 msgid "Select vCard File"
3231 msgstr "Wybierz plik vCard"
3232
3233 #: ../src/editvcard.c:152 ../src/editvcard.c:256
3234 msgid "Edit vCard Entry"
3235 msgstr "Edytuj wpis vCard"
3236
3237 #: ../src/editvcard.c:261
3238 msgid "Add New vCard Entry"
3239 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
3240
3241 #: ../src/etpan/etpan-ssl.c:167
3242 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: ../src/exphtmldlg.c:106
3246 msgid "Please specify output directory and file to create."
3247 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
3248
3249 #: ../src/exphtmldlg.c:109
3250 msgid "Select stylesheet and formatting."
3251 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
3252
3253 #: ../src/exphtmldlg.c:112 ../src/expldifdlg.c:114
3254 msgid "File exported successfully."
3255 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
3256
3257 #: ../src/exphtmldlg.c:177
3258 #, fuzzy, c-format
3259 msgid ""
3260 "The HTML output directory '%s'\n"
3261 "does not exist. Do you want to create it?"
3262 msgstr ""
3263 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
3264 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
3265
3266 #: ../src/exphtmldlg.c:180
3267 #, fuzzy
3268 msgid "Create directory"
3269 msgstr "Stwórz katalog"
3270
3271 #: ../src/exphtmldlg.c:189
3272 #, c-format
3273 msgid ""
3274 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3275 "%s"
3276 msgstr ""
3277 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
3278 "%s"
3279
3280 #: ../src/exphtmldlg.c:191 ../src/expldifdlg.c:201
3281 msgid "Failed to Create Directory"
3282 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
3283
3284 #: ../src/exphtmldlg.c:233
3285 msgid "Error creating HTML file"
3286 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
3287
3288 #: ../src/exphtmldlg.c:319
3289 msgid "Select HTML output file"
3290 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy HTML"
3291
3292 #: ../src/exphtmldlg.c:383
3293 msgid "HTML Output File"
3294 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
3295
3296 #: ../src/exphtmldlg.c:392 ../src/expldifdlg.c:409 ../src/export.c:171
3297 #: ../src/import.c:170 ../src/importldif.c:685
3298 msgid "B_rowse"
3299 msgstr "P_rzegl±daj"
3300
3301 #: ../src/exphtmldlg.c:445
3302 msgid "Stylesheet"
3303 msgstr "Wzór stylów"
3304
3305 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
3306 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
3307 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
3308 #. * can always get back the Mainwindow pointer.
3309 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
3310 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
3311 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
3312 #. * can always get back the SummaryView pointer.
3313 #: ../src/exphtmldlg.c:453 ../src/gtk/colorlabel.c:406
3314 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:1571 ../src/gtk/gtkaspell.c:2231
3315 #: ../src/gtk/menu.c:125 ../src/mainwindow.c:1174
3316 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241
3317 #: ../src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:187 ../src/prefs_account.c:949
3318 #: ../src/prefs_toolbar.c:780 ../src/prefs_toolbar.c:1465
3319 #: ../src/summaryview.c:6008
3320 msgid "None"
3321 msgstr "Brak"
3322
3323 #: ../src/exphtmldlg.c:454 ../src/prefs_folder_item.c:512
3324 #: ../src/prefs_other.c:116 ../src/prefs_other.c:408
3325 msgid "Default"
3326 msgstr "Domy¶lne"
3327
3328 #: ../src/exphtmldlg.c:455 ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3329 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3330 msgid "Full"
3331 msgstr "Pe³ny"
3332
3333 #: ../src/exphtmldlg.c:456
3334 msgid "Custom"
3335 msgstr "W³asne"
3336
3337 #: ../src/exphtmldlg.c:457
3338 msgid "Custom-2"
3339 msgstr "W³asne-2"
3340
3341 #: ../src/exphtmldlg.c:458
3342 msgid "Custom-3"
3343 msgstr "W³asne-3"
3344
3345 #: ../src/exphtmldlg.c:459
3346 msgid "Custom-4"
3347 msgstr "W³asne-4"
3348
3349 #: ../src/exphtmldlg.c:466
3350 msgid "Full Name Format"
3351 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
3352
3353 #: ../src/exphtmldlg.c:474
3354 msgid "First Name, Last Name"
3355 msgstr "Nazwisko, Imiê"
3356
3357 #: ../src/exphtmldlg.c:475
3358 msgid "Last Name, First Name"
3359 msgstr "Imiê, Nazwisko"
3360
3361 #: ../src/exphtmldlg.c:482
3362 msgid "Color Banding"
3363 msgstr "Pasek koloru"
3364
3365 #: ../src/exphtmldlg.c:488
3366 msgid "Format Email Links"
3367 msgstr "Formatowanie odno¶ników e-mailowych"
3368
3369 #: ../src/exphtmldlg.c:494
3370 msgid "Format User Attributes"
3371 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
3372
3373 #: ../src/exphtmldlg.c:539 ../src/expldifdlg.c:612 ../src/importldif.c:892
3374 msgid "Address Book :"
3375 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
3376
3377 #: ../src/exphtmldlg.c:549 ../src/expldifdlg.c:622 ../src/importldif.c:902
3378 msgid "File Name :"
3379 msgstr "Nazwa pliku :"
3380
3381 #: ../src/exphtmldlg.c:559
3382 msgid "Open with Web Browser"
3383 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
3384
3385 #: ../src/exphtmldlg.c:591
3386 msgid "Export Address Book to HTML File"
3387 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
3388
3389 #: ../src/exphtmldlg.c:656 ../src/expldifdlg.c:720 ../src/importldif.c:1021
3390 msgid "File Info"
3391 msgstr "Informacje o pliku"
3392
3393 #: ../src/exphtmldlg.c:657
3394 msgid "Format"
3395 msgstr "Format"
3396
3397 #: ../src/expldifdlg.c:108
3398 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3399 msgstr ""
3400 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
3401
3402 #: ../src/expldifdlg.c:111
3403 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3404 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyró¿nionej nazwy."
3405
3406 #: ../src/expldifdlg.c:187
3407 #, c-format
3408 msgid ""
3409 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3410 "does not exist. OK to create new directory?"
3411 msgstr ""
3412 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
3413 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
3414
3415 #: ../src/expldifdlg.c:190
3416 msgid "Create Directory"
3417 msgstr "Stwórz katalog"
3418
3419 #: ../src/expldifdlg.c:199
3420 #, c-format
3421 msgid ""
3422 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3423 "%s"
3424 msgstr ""
3425 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
3426 "%s"
3427
3428 #: ../src/expldifdlg.c:241
3429 msgid "Suffix was not supplied"
3430 msgstr "Nie podano przedrostka"
3431
3432 #: ../src/expldifdlg.c:243
3433 msgid ""
3434 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3435 "you wish to proceed without a suffix?"
3436 msgstr ""
3437 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
3438 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
3439
3440 #: ../src/expldifdlg.c:261
3441 msgid "Error creating LDIF file"
3442 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
3443
3444 #: ../src/expldifdlg.c:336
3445 msgid "Select LDIF output file"
3446 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
3447
3448 #: ../src/expldifdlg.c:400
3449 msgid "LDIF Output File"
3450 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
3451
3452 #: ../src/expldifdlg.c:431
3453 msgid ""
3454 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3455 "to:\n"
3456 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3457 msgstr ""
3458 "Unikalne ID ksi±¿ki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
3459 "podobnie do:\n"
3460 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3461
3462 #: ../src/expldifdlg.c:437
3463 msgid ""
3464 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3465 "similar to:\n"
3466 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3467 msgstr ""
3468 "Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest u¿ywana do stworzenia WN "
3469 "formatowanej podobnie do:\n"
3470 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3471
3472 #: ../src/expldifdlg.c:443
3473 msgid ""
3474 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3475 "formatted similar to:\n"
3476 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3477 msgstr ""
3478 "Pierwszy adres Email nale¿±cy do osoby jest u¿yty do tworzenia WN który jest "
3479 "formatowany podobnie do:\n"
3480 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3481
3482 #: ../src/expldifdlg.c:489
3483 msgid "Suffix"
3484 msgstr "Przedrostek"
3485
3486 #: ../src/expldifdlg.c:499
3487 msgid ""
3488 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3489 "entry. Examples include:\n"
3490 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3491 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3492 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3493 msgstr ""
3494 "Przyrostek jest u¿yty do stworzenia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3495 "LDAP. Przyk³ad zawiera:\n"
3496 "  dc=claws,dc=org\n"
3497 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3498 "  o=Nazwa organizacji,c=Pañstwo\n"
3499
3500 #: ../src/expldifdlg.c:507
3501 msgid "Relative DN"
3502 msgstr "Relatywne WN"
3503
3504 #: ../src/expldifdlg.c:515
3505 msgid "Unique ID"
3506 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3507
3508 #: ../src/expldifdlg.c:523
3509 msgid ""
3510 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3511 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3512 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3513 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3514 "available RDN options that will be used to create the DN."
3515 msgstr ""
3516 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ³adowanych do serwera LDAP. Ka¿dy "
3517 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyró¿niona Nazwa"
3518 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyró¿nionej Nazwy"
3519 "\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostêpnych opcji RWN "
3520 "która zostanie u¿yta do stworzenia WN."
3521
3522 #: ../src/expldifdlg.c:543
3523 msgid "Use DN attribute if present in data"
3524 msgstr "U¿yj atrybutu WN je¿eli obecny w danych"
3525
3526 #: ../src/expldifdlg.c:548
3527 msgid ""
3528 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3529 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3530 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3531 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3532 msgstr ""
3533 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy które zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
3534 "pliku LDIF. \"Wyró¿niona Nazwa\" (WN) atrybutu u¿ytkownika, je¶li obecna w "
3535 "ksi±¿ce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3536 "zaznaczone powy¿ej zostanie u¿yte je¿eli atrybut u¿ytkownika WN nie zostanie "
3537 "znaleziony."
3538
3539 #: ../src/expldifdlg.c:558
3540 msgid "Exclude record if no Email Address"
3541 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3542
3543 #: ../src/expldifdlg.c:563
3544 msgid ""
3545 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3546 "option to ignore these records."
3547 msgstr ""
3548 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3549 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
3550
3551 #: ../src/expldifdlg.c:655
3552 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3553 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
3554
3555 #: ../src/expldifdlg.c:721
3556 msgid "Distinguished Name"
3557 msgstr "Unikalna nazwa"
3558
3559 #: ../src/export.c:113 ../src/summaryview.c:8117
3560 msgid "Export to mbox file"
3561 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3562
3563 #: ../src/export.c:131
3564 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3565 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportowaæ i podaj plik mbox."
3566
3567 #: ../src/export.c:142
3568 msgid "Source folder:"
3569 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
3570
3571 #: ../src/export.c:148 ../src/import.c:142
3572 msgid "Mbox file:"
3573 msgstr "Lokalny plik mbox"
3574
3575 #: ../src/export.c:203
3576 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3577 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie mo¿e byæ pusta."
3578
3579 #: ../src/export.c:208
3580 msgid "Source folder can't be left empty."
3581 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
3582
3583 #: ../src/export.c:221
3584 msgid "Couldn't find the source folder."
3585 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
3586
3587 #: ../src/export.c:245
3588 msgid "Select exporting file"
3589 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3590
3591 #: ../src/exporthtml.c:767
3592 msgid "Full Name"
3593 msgstr "Pe³na nazwa"
3594
3595 #: ../src/exporthtml.c:771 ../src/importldif.c:1022
3596 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3597 msgid "Attributes"
3598 msgstr "Atrybuty"
3599
3600 #: ../src/exporthtml.c:974
3601 msgid "Claws Mail Address Book"
3602 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Claws Mail"
3603
3604 #: ../src/exporthtml.c:1088 ../src/exportldif.c:623
3605 msgid "Name already exists but is not a directory."
3606 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
3607
3608 #: ../src/exporthtml.c:1091 ../src/exportldif.c:626
3609 msgid "No permissions to create directory."
3610 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
3611
3612 #: ../src/exporthtml.c:1094 ../src/exportldif.c:629
3613 msgid "Name is too long."
3614 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
3615
3616 #: ../src/exporthtml.c:1097 ../src/exportldif.c:632
3617 msgid "Not specified."
3618 msgstr "Nie okre¶lono"
3619
3620 #: ../src/file_checker.c:76
3621 #, c-format
3622 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: ../src/file_checker.c:84 ../src/file_checker.c:106
3626 #, fuzzy, c-format
3627 msgid "Could not copy %s to %s"
3628 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
3629
3630 #: ../src/file_checker.c:98
3631 #, c-format
3632 msgid ""
3633 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3634 "%s?"
3635 msgstr ""
3636
3637 #: ../src/filtering.c:619 ../src/filtering.c:694 ../src/filtering.c:723
3638 msgid "rule is not account-based\n"
3639 msgstr ""
3640
3641 #: ../src/filtering.c:623
3642 #, c-format
3643 msgid ""
3644 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3645 "used to retrieve messages\n"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: ../src/filtering.c:625 ../src/filtering.c:642 ../src/filtering.c:643
3649 #: ../src/filtering.c:667 ../src/filtering.c:685 ../src/filtering.c:712
3650 #: ../src/filtering.c:713 ../src/filtering.c:730 ../src/filtering.c:731
3651 msgid "NON_EXISTENT"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: ../src/filtering.c:633
3655 msgid ""
3656 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3657 "messages\n"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: ../src/filtering.c:640
3661 #, c-format
3662 msgid ""
3663 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3664 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: ../src/filtering.c:659
3668 msgid ""
3669 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: ../src/filtering.c:665
3673 #, c-format
3674 msgid ""
3675 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3676 "request\n"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: ../src/filtering.c:683
3680 #, c-format
3681 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3682 msgstr ""
3683
3684 #: ../src/filtering.c:688
3685 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: ../src/filtering.c:710
3689 #, c-format
3690 msgid ""
3691 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3692 "%d, name='%s']\n"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: ../src/filtering.c:716
3696 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: ../src/filtering.c:728
3700 #, c-format
3701 msgid ""
3702 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3703 "name='%s']\n"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: ../src/filtering.c:768
3707 #, c-format
3708 msgid "applying action [ %s ]\n"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: ../src/filtering.c:773
3712 msgid "action could not apply\n"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: ../src/filtering.c:775
3716 #, c-format
3717 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: ../src/filtering.c:826
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3723 msgstr "Uruchom regu³y przetwarzania"
3724
3725 #: ../src/filtering.c:830
3726 #, c-format
3727 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3728 msgstr ""
3729
3730 #: ../src/filtering.c:848
3731 #, c-format
3732 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3733 msgstr ""
3734
3735 #: ../src/filtering.c:852
3736 #, c-format
3737 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3738 msgstr ""
3739
3740 #: ../src/filtering.c:890
3741 #, fuzzy
3742 msgid "undetermined"
3743 msgstr "Niezdefiniowane"
3744
3745 #: ../src/filtering.c:894
3746 #, fuzzy
3747 msgid "incorporation"
3748 msgstr "filtrowania przy odbieraniu"
3749
3750 #: ../src/filtering.c:898
3751 #, fuzzy
3752 msgid "manually"
3753 msgstr "_Podrêcznik u¿ytkownika"
3754
3755 #: ../src/filtering.c:902
3756 #, fuzzy
3757 msgid "folder processing"
3758 msgstr "_Uruchom regu³y przetwarzania katalogu"
3759
3760 #: ../src/filtering.c:906
3761 #, fuzzy
3762 msgid "pre-processing"
3763 msgstr "Przetwarzanie wstêpne..."
3764
3765 #: ../src/filtering.c:910
3766 #, fuzzy
3767 msgid "post-processing"
3768 msgstr "_Post-przetwarzanie..."
3769
3770 #: ../src/filtering.c:927
3771 #, c-format
3772 msgid ""
3773 "filtering message (%s%s%s)\n"
3774 "%smessage file: %s\n"
3775 "%s%s %s\n"
3776 "%s%s %s\n"
3777 "%s%s %s\n"
3778 "%s%s %s\n"
3779 msgstr ""
3780
3781 #: ../src/filtering.c:929 ../src/filtering.c:938
3782 msgid ": "
3783 msgstr ""
3784
3785 #: ../src/filtering.c:936
3786 #, c-format
3787 msgid ""
3788 "filtering message (%s%s%s)\n"
3789 "%smessage file: %s\n"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: ../src/folder.c:1564 ../src/foldersel.c:403 ../src/prefs_folder_item.c:306
3793 msgid "Inbox"
3794 msgstr "Przychodz±ca"
3795
3796 #: ../src/folder.c:1568 ../src/foldersel.c:407
3797 msgid "Sent"
3798 msgstr "Wys³ane"
3799
3800 #: ../src/folder.c:1572 ../src/foldersel.c:411
3801 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219
3802 #: ../src/prefs_folder_item.c:309
3803 msgid "Queue"
3804 msgstr "Kolejka"
3805
3806 #: ../src/folder.c:1576 ../src/foldersel.c:415 ../src/prefs_folder_item.c:310
3807 msgid "Trash"
3808 msgstr "Wysypisko"
3809
3810 #: ../src/folder.c:1580 ../src/foldersel.c:419 ../src/prefs_folder_item.c:308
3811 msgid "Drafts"
3812 msgstr "Kopie robocze"
3813
3814 #: ../src/folder.c:2010
3815 #, c-format
3816 msgid "Processing (%s)...\n"
3817 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3818
3819 #. move messages
3820 #: ../src/folder.c:3255
3821 #, c-format
3822 msgid "Copying %s to %s...\n"
3823 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3824
3825 #: ../src/folder.c:3255
3826 #, c-format
3827 msgid "Moving %s to %s...\n"
3828 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3829
3830 #: ../src/folder.c:3563
3831 #, c-format
3832 msgid "Updating cache for %s..."
3833 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
3834
3835 #: ../src/folder.c:4426
3836 msgid "Processing messages..."
3837 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
3838
3839 #: ../src/folder.c:4562
3840 #, c-format
3841 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3842 msgstr "Synchronizowanie %s do u¿ytku w trybie offline...\n"
3843
3844 #: ../src/foldersel.c:247
3845 msgid "Select folder"
3846 msgstr "Wybierz katalog"
3847
3848 #: ../src/foldersel.c:583 ../src/imap_gtk.c:199 ../src/mh_gtk.c:147
3849 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241
3850 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3851 msgid "NewFolder"
3852 msgstr "Nowy katalog"
3853
3854 #: ../src/foldersel.c:591 ../src/imap_gtk.c:210 ../src/imap_gtk.c:216
3855 #: ../src/imap_gtk.c:272 ../src/imap_gtk.c:277 ../src/mh_gtk.c:155
3856 #: ../src/mh_gtk.c:259 ../src/news_gtk.c:315
3857 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:249
3858 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:416
3859 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97
3860 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:339
3861 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2040
3862 #, c-format
3863 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3864 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
3865
3866 #: ../src/foldersel.c:601 ../src/imap_gtk.c:226 ../src/imap_gtk.c:284
3867 #: ../src/mh_gtk.c:165 ../src/mh_gtk.c:266 ../src/news_gtk.c:322
3868 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:261
3869 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425
3870 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3871 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:346
3872 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2047
3873 #, c-format
3874 msgid "The folder '%s' already exists."
3875 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
3876
3877 #: ../src/foldersel.c:608 ../src/imap_gtk.c:232 ../src/mh_gtk.c:171
3878 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268
3879 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3880 #, c-format
3881 msgid "Can't create the folder '%s'."
3882 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
3883
3884 #: ../src/folderview.c:230
3885 msgid "Mark all re_ad"
3886 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3887
3888 #: ../src/folderview.c:232
3889 msgid "R_un processing rules"
3890 msgstr "Uruchom regu³y przetwarzania"
3891
3892 #: ../src/folderview.c:233 ../src/mainwindow.c:544
3893 msgid "_Search folder..."
3894 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
3895
3896 #: ../src/folderview.c:235
3897 msgid "Process_ing..."
3898 msgstr "_Przetwarzanie..."
3899
3900 #: ../src/folderview.c:236
3901 msgid "Empty _trash..."
3902 msgstr "Opró¿nij kosz..."
3903
3904 #: ../src/folderview.c:237
3905 msgid "Send _queue..."
3906 msgstr "Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
3907
3908 #. F_COL_FOLDER
3909 #: ../src/folderview.c:380 ../src/folderview.c:427
3910 #: ../src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3911 #: ../src/prefs_folder_column.c:79 ../src/prefs_matcher.c:388
3912 #: ../src/summaryview.c:6284
3913 msgid "New"
3914 msgstr "Nowe"
3915
3916 #. F_COL_NEW
3917 #: ../src/folderview.c:381 ../src/folderview.c:428
3918 #: ../src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3919 #: ../src/prefs_folder_column.c:80 ../src/prefs_matcher.c:387
3920 #: ../src/summaryview.c:6286
3921 msgid "Unread"
3922 msgstr "Nieprzeczytane"
3923
3924 #. F_COL_UNREAD
3925 #: ../src/folderview.c:382
3926 #: ../src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3927 #: ../src/prefs_folder_column.c:81
3928 msgid "Total"
3929 msgstr "Wszystkie"
3930
3931 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3932 #. S_COL_SIZE
3933 #: ../src/folderview.c:430 ../src/summaryview.c:446
3934 msgid "#"
3935 msgstr "#"
3936
3937 #: ../src/folderview.c:760
3938 msgid "Setting folder info..."
3939 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3940
3941 #: ../src/folderview.c:823 ../src/summaryview.c:4117 ../src/summaryview.c:4119
3942 msgid "Mark all as read"
3943 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3944
3945 #: ../src/folderview.c:824 ../src/summaryview.c:4118
3946 #, fuzzy
3947 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3948 msgstr ""
3949 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
3950 "przeczytane?"
3951
3952 #: ../src/folderview.c:982 ../src/imap.c:4528 ../src/mainwindow.c:5134
3953 #: ../src/setup.c:91
3954 #, fuzzy, c-format
3955 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3956 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
3957
3958 #: ../src/folderview.c:986 ../src/imap.c:4533 ../src/mainwindow.c:5139
3959 #: ../src/setup.c:96
3960 #, fuzzy, c-format
3961 msgid "Scanning folder %s..."
3962 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
3963
3964 #: ../src/folderview.c:1017
3965 msgid "Rebuild folder tree"
3966 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3967
3968 #: ../src/folderview.c:1018
3969 msgid ""
3970 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3971 msgstr ""
3972 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
3973 "chcesz kontynuowaæ?"
3974
3975 #: ../src/folderview.c:1028
3976 msgid "Rebuilding folder tree..."
3977 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3978
3979 #: ../src/folderview.c:1030
3980 msgid "Scanning folder tree..."
3981 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3982
3983 #: ../src/folderview.c:1121
3984 #, c-format
3985 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3986 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s\n"
3987
3988 #: ../src/folderview.c:1175
3989 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3990 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
3991
3992 #: ../src/folderview.c:2005
3993 #, fuzzy, c-format
3994 msgid "Closing folder %s..."
3995 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
3996
3997 #. Open Folder
3998 #. TODO: wwp: avoid displaying (null) in the status bar
3999 #: ../src/folderview.c:2100
4000 #, fuzzy, c-format
4001 msgid "Opening folder %s..."
4002 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
4003
4004 #: ../src/folderview.c:2118
4005 msgid "Folder could not be opened."
4006 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
4007
4008 #: ../src/folderview.c:2261 ../src/mainwindow.c:2877 ../src/mainwindow.c:2881
4009 msgid "Empty trash"
4010 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
4011
4012 #: ../src/folderview.c:2262
4013 msgid "Delete all messages in trash?"
4014 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
4015
4016 #: ../src/folderview.c:2263
4017 msgid "+_Empty trash"
4018 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
4019
4020 #: ../src/folderview.c:2307 ../src/inc.c:1540 ../src/toolbar.c:2607
4021 msgid "Offline warning"
4022 msgstr "Ostrze¿enie o trybie offline"
4023
4024 #: ../src/folderview.c:2308 ../src/toolbar.c:2608
4025 msgid "You're working offline. Override?"
4026 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przej¶æ do trybu online?"
4027
4028 #: ../src/folderview.c:2319 ../src/toolbar.c:2627
4029 msgid "Send queued messages"
4030 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
4031
4032 #: ../src/folderview.c:2320 ../src/toolbar.c:2628
4033 msgid "Send all queued messages?"
4034 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
4035
4036 #: ../src/folderview.c:2321 ../src/messageview.c:854 ../src/messageview.c:871
4037 #: ../src/toolbar.c:2629
4038 msgid "_Send"
4039 msgstr "_Wy¶lij"
4040
4041 #: ../src/folderview.c:2329 ../src/toolbar.c:2647
4042 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4043 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
4044
4045 #: ../src/folderview.c:2332 ../src/main.c:2714 ../src/toolbar.c:2650
4046 #, c-format
4047 msgid ""
4048 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
4049 "%s"
4050 msgstr ""
4051 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
4052 "%s"
4053
4054 #: ../src/folderview.c:2409
4055 #, fuzzy, c-format
4056 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
4057 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
4058
4059 #: ../src/folderview.c:2410
4060 #, fuzzy, c-format
4061 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
4062 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
4063
4064 #: ../src/folderview.c:2412
4065 msgid "Copy folder"
4066 msgstr "Kopiuj katalog"
4067
4068 #: ../src/folderview.c:2412
4069 msgid "Move folder"
4070 msgstr "Przenie¶ katalog"
4071
4072 #: ../src/folderview.c:2423
4073 #, c-format
4074 msgid "Copying %s to %s..."
4075 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
4076
4077 #: ../src/folderview.c:2423
4078 #, c-format
4079 msgid "Moving %s to %s..."
4080 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
4081
4082 #: ../src/folderview.c:2454
4083 msgid "Source and destination are the same."
4084 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
4085
4086 #: ../src/folderview.c:2457
4087 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
4088 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
4089
4090 #: ../src/folderview.c:2458
4091 msgid "Can't move a folder to one of its children."
4092 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
4093
4094 #: ../src/folderview.c:2461
4095 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
4096 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
4097
4098 #: ../src/folderview.c:2464
4099 msgid "Copy failed!"
4100 msgstr "Skopiowanie nie powiod³o siê!"
4101
4102 #: ../src/folderview.c:2464
4103 msgid "Move failed!"
4104 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
4105
4106 #: ../src/folderview.c:2515
4107 #, c-format
4108 msgid "Processing configuration for folder %s"
4109 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
4110
4111 #: ../src/folderview.c:2943 ../src/summaryview.c:4558
4112 #: ../src/summaryview.c:4657
4113 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
4114 msgstr "Katalog docelowy mo¿e przechowywaæ tylko podkatalogi."
4115
4116 #: ../src/grouplistdialog.c:161
4117 msgid "Newsgroup subscription"
4118 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
4119
4120 #: ../src/grouplistdialog.c:178
4121 msgid "Select newsgroups for subscription:"
4122 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybowaæ:"
4123
4124 #: ../src/grouplistdialog.c:184
4125 msgid "Find groups:"
4126 msgstr "Znajd¼ grupê:"
4127
4128 #: ../src/grouplistdialog.c:192
4129 msgid " Search "
4130 msgstr " Szukaj "
4131
4132 #: ../src/grouplistdialog.c:204
4133 msgid "Newsgroup name"
4134 msgstr "Nazwa grupy news:"
4135
4136 #: ../src/grouplistdialog.c:205
4137 msgid "Messages"
4138 msgstr "Wiadomo¶ci"
4139
4140 #: ../src/grouplistdialog.c:206
4141 msgid "Type"
4142 msgstr "Typ"
4143
4144 #: ../src/grouplistdialog.c:347
4145 msgid "moderated"
4146 msgstr "moderowana"
4147
4148 #: ../src/grouplistdialog.c:349
4149 msgid "readonly"
4150 msgstr "tylko-do-odczytu"
4151
4152 #: ../src/grouplistdialog.c:351 ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
4153 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
4154 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
4155 msgid "unknown"
4156 msgstr "nieznana"
4157
4158 #: ../src/grouplistdialog.c:422
4159 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
4160 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
4161
4162 #: ../src/grouplistdialog.c:459 ../src/gtk/gtkutils.c:1905
4163 #: ../src/summaryview.c:1579
4164 msgid "Done."
4165 msgstr "Zrobiono."
4166
4167 #: ../src/grouplistdialog.c:492
4168 #, c-format
4169 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4170 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
4171
4172 #: ../src/gtk/about.c:132
4173 msgid ""
4174 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
4175 "\n"
4176 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
4177 msgstr ""
4178 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
4179 "konfiguracyjnych\n"
4180 "\n"
4181 "Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Claws "
4182 "Mail:\n"
4183
4184 #: ../src/gtk/about.c:138
4185 msgid ""
4186 "\n"
4187 "\n"
4188 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
4189 msgstr ""
4190
4191 #: ../src/gtk/about.c:143
4192 #, fuzzy
4193 msgid ""
4194 "\n"
4195 "\n"
4196 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4197 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
4198 msgstr ""
4199 "\n"
4200 "\n"
4201 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
4202 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
4203
4204 #: ../src/gtk/about.c:159
4205 msgid ""
4206 "\n"
4207 "\n"
4208 "Copyright (C) 1999-2014\n"
4209 "The Claws Mail Team\n"
4210 " and Hiroyuki Yamamoto"
4211 msgstr ""
4212
4213 #: ../src/gtk/about.c:162
4214 msgid ""
4215 "\n"
4216 "\n"
4217 "System Information\n"
4218 msgstr ""
4219 "\n"
4220 "\n"
4221 "Informacje o systemie\n"
4222
4223 #: ../src/gtk/about.c:168
4224 #, c-format
4225 msgid ""
4226 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4227 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4228 "Operating System: %s %s (%s)"
4229 msgstr ""
4230 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
4231 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4232 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
4233
4234 #: ../src/gtk/about.c:177
4235 #, c-format
4236 msgid ""
4237 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4238 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4239 "Operating System: %s"
4240 msgstr ""
4241 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4242 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4243 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
4244
4245 #: ../src/gtk/about.c:186
4246 #, c-format
4247 msgid ""
4248 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4249 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4250 "Operating System: unknown"
4251 msgstr ""
4252 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4253 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4254 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
4255
4256 #: ../src/gtk/about.c:243 ../src/prefs_themes.c:730 ../src/wizard.c:527
4257 msgid "The Claws Mail Team"
4258 msgstr "Zespó³ Claws Mail"
4259
4260 #: ../src/gtk/about.c:262
4261 msgid "Previous team members"
4262 msgstr "Poprzedni cz³onkowie zespo³u"
4263
4264 #: ../src/gtk/about.c:281
4265 msgid "The translation team"
4266 msgstr "Zespó³ t³umaczy"
4267
4268 #: ../src/gtk/about.c:300
4269 msgid "Documentation team"
4270 msgstr "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±"
4271
4272 #: ../src/gtk/about.c:319
4273 msgid "Logo"
4274 msgstr "Logo"
4275
4276 #: ../src/gtk/about.c:338
4277 msgid "Icons"
4278 msgstr "Ikony"
4279
4280 #: ../src/gtk/about.c:357
4281 msgid "Contributors"
4282 msgstr "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:"
4283
4284 #: ../src/gtk/about.c:405
4285 msgid "Compiled-in Features\n"
4286 msgstr "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji\n"
4287
4288 #: ../src/gtk/about.c:421
4289 msgctxt "compface"
4290 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4291 msgstr "dodaje obs³ugê nag³ówka X-Face\n"
4292
4293 #: ../src/gtk/about.c:431
4294 msgctxt "Enchant"
4295 msgid "adds support for spell checking\n"
4296 msgstr "dodaje obs³ugê sprawdzania pisowni\n"
4297
4298 #: ../src/gtk/about.c:441
4299 msgctxt "GnuTLS"
4300 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4301 msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
4302
4303 #: ../src/gtk/about.c:451
4304 msgctxt "IPv6"
4305 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4306 msgstr ""
4307 "dodaje obs³ugê adresów IPv6, nowego internetowego protoko³u adresowania\n"
4308
4309 #: ../src/gtk/about.c:462
4310 msgctxt "iconv"
4311 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4312 msgstr "pozwala na konwersjê do lub z ró¿nych kodowañ znaków\n"
4313
4314 #: ../src/gtk/about.c:472
4315 msgctxt "JPilot"
4316 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4317 msgstr "dodaje obs³ugê ksi±¿ek adresowych PalmOs\n"
4318
4319 #: ../src/gtk/about.c:482
4320 msgctxt "LDAP"
4321 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4322 msgstr "dodaje obs³ugê wspó³dzielonych ksi±¿ek adresowych LDAP\n"
4323
4324 #: ../src/gtk/about.c:492
4325 msgctxt "libetpan"
4326 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4327 msgstr "dodaje obs³ugê serwerów IMAP i NNTP\n"
4328
4329 #: ../src/gtk/about.c:502
4330 msgctxt "libSM"
4331 msgid "adds support for session handling\n"
4332 msgstr "dodaje obs³ugê sesji\n"
4333
4334 #: ../src/gtk/about.c:512
4335 msgctxt "NetworkManager"
4336 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4337 msgstr "dodaje obs³ugê wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
4338
4339 #: ../src/gtk/about.c:544
4340 msgid ""
4341 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4342 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4343 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4344 "version.\n"
4345 "\n"
4346 msgstr ""
4347 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej "
4348 "i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
4349 "przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - w wersji 2, 3 lub ka¿dej "
4350 "pó¼niejszej.\n"
4351 "\n"
4352
4353 #: ../src/gtk/about.c:550
4354 msgid ""
4355 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4356 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4357 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4358 "more details.\n"
4359 "\n"
4360 msgstr ""
4361 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
4362 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
4363 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
4364 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
4365 "Licencja Publiczna GNU. \n"
4366 "\n"
4367
4368 #: ../src/gtk/about.c:568
4369 msgid ""
4370 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4371 "this program. If not, see <"
4372 msgstr ""
4373 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
4374 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie, "
4375 "odwied¼ <"
4376
4377 #: ../src/gtk/about.c:573
4378 msgid ""
4379 ">. \n"
4380 "\n"
4381 msgstr ""
4382 ">. \n"
4383 "\n"
4384
4385 #: ../src/gtk/about.c:699 ../src/main.c:2538
4386 #, fuzzy, c-format
4387 msgid "Session statistics\n"
4388 msgstr "up³yn±³ limit czasu sesji\n"
4389
4390 #: ../src/gtk/about.c:709 ../src/gtk/about.c:712 ../src/main.c:2548
4391 #: ../src/main.c:2551
4392 #, fuzzy, c-format
4393 msgid "Started: %s\n"
4394 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
4395
4396 #: ../src/gtk/about.c:719 ../src/main.c:2557
4397 #, c-format
4398 msgid "Incoming traffic\n"
4399 msgstr ""