updated translations
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
4 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
5 #
6 # Last addition (from sylpheed-claws source version 0.8.0):
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
11 "POT-Creation-Date: 2002-11-24 19:09+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2002-11-24 20:04+0100\n"
13 "Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc."
14 "katowice.supermedia.pl>\n"
15 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: src/about.c:89
21 msgid "About"
22 msgstr "O programie"
23
24 #: src/about.c:210
25 msgid ""
26 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
30 "\n"
31
32 #: src/about.c:214
33 msgid ""
34 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
35 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
36 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
37 "version.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
41 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
42 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
43 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
44 "z pó¼niejszych wersji. \n"
45 "\n"
46
47 #: src/about.c:220
48 msgid ""
49 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
50 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
51 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
52 "more details.\n"
53 "\n"
54 msgstr ""
55 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
56 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
57 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
58 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
59 "Licencja Publiczna GNU. \n"
60 "\n"
61
62 #: src/about.c:226
63 msgid ""
64 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
65 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
66 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
67 msgstr ""
68 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
69 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
70 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
71 "USA."
72
73 #. Button panel
74 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
75 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2953 src/compose.c:5792
76 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
77 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
78 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
79 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
80 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
81 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:555 src/mainwindow.c:2219
82 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
83 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
84 #: src/prefs_common.c:3251 src/prefs_common.c:3420 src/prefs_common.c:3750
85 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
86 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:499
87 #: src/prefs_matcher.c:307 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
88 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
89 #: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
90 msgid "OK"
91 msgstr "OK"
92
93 #: src/account.c:304
94 msgid ""
95 "Some composing windows are open.\n"
96 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
97 msgstr ""
98 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
99 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
100
101 #: src/account.c:554
102 msgid "Edit accounts"
103 msgstr "Edycja kont"
104
105 #: src/account.c:572
106 msgid ""
107 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
108 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
109 msgstr ""
110 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
111 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
112 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
113
114 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
115 #: src/compose.c:4486 src/compose.c:4656 src/editaddress.c:774
116 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
117 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
118 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
119 #: src/select-keys.c:299
120 msgid "Name"
121 msgstr "Nazwa"
122
123 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
124 msgid "Protocol"
125 msgstr "Protokó³"
126
127 #: src/account.c:594
128 msgid "Server"
129 msgstr "Serwer"
130
131 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
132 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
133 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
134 msgid "Add"
135 msgstr "Dodaj"
136
137 #: src/account.c:629
138 msgid "Edit"
139 msgstr "Edycja"
140
141 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
142 msgid " Delete "
143 msgstr " Usuñ "
144
145 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
146 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:577
147 #: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
148 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
149 msgid "Down"
150 msgstr "W dó³"
151
152 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
153 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:571
154 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
155 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
156 msgid "Up"
157 msgstr "W górê"
158
159 #: src/account.c:661
160 msgid " Set as default account "
161 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
162
163 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
164 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
165 #: src/inc.c:678 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
166 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:240
167 msgid "Close"
168 msgstr "Zamknij"
169
170 #: src/account.c:735
171 msgid "Delete account"
172 msgstr "Usuñ konto"
173
174 #: src/account.c:736
175 msgid "Do you really want to delete this account?"
176 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
177
178 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
179 #: src/compose.c:2833 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970 src/compose.c:6333
180 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190
181 #: src/folderview.c:2282 src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
182 #: src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077
183 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:884
184 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1053
185 #: src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
186 #: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226 src/summaryview.c:1270
187 #: src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337 src/summaryview.c:1369
188 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
189 #: src/summaryview.c:2928
190 msgid "Yes"
191 msgstr "Tak"
192
193 #: src/account.c:737 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970
194 #: src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190 src/folderview.c:2282
195 #: src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
196 msgid "+No"
197 msgstr "+Nie"
198
199 #: src/addressadd.c:163
200 msgid "Add Address to Book"
201 msgstr "Dodaj adres do ksi±¿ki adresowej"
202
203 #: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:300
204 msgid "Address"
205 msgstr "Adres"
206
207 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
208 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
209 msgid "Remarks"
210 msgstr "Uwagi"
211
212 #: src/addressadd.c:225
213 msgid "Select Address Book Folder"
214 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
215
216 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
217 #: src/compose.c:2953 src/compose.c:5793 src/compose.c:6505 src/compose.c:6543
218 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
219 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
220 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
221 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
222 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
223 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:555
224 #: src/mainwindow.c:2219 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839
225 #: src/mimeview.c:897 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
226 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3252 src/prefs_common.c:3751
227 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
228 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
229 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
230 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
231 #: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
232 #: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:3305
233 msgid "Cancel"
234 msgstr "Anuluj"
235
236 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:518 src/mainwindow.c:511
237 msgid "/_File"
238 msgstr "/_Plik"
239
240 #: src/addressbook.c:344
241 msgid "/_File/New _Book"
242 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
243
244 #: src/addressbook.c:345
245 msgid "/_File/New _vCard"
246 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
247
248 #: src/addressbook.c:347
249 msgid "/_File/New _JPilot"
250 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
251
252 #: src/addressbook.c:350
253 msgid "/_File/New _Server"
254 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
255
256 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:522
257 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
258 msgid "/_File/---"
259 msgstr "/_Plik/---"
260
261 #: src/addressbook.c:353
262 msgid "/_File/_Edit"
263 msgstr "/_Plik/_Edycja"
264
265 #: src/addressbook.c:354
266 msgid "/_File/_Delete"
267 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
268
269 #: src/addressbook.c:356
270 msgid "/_File/_Save"
271 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
272
273 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:523
274 msgid "/_File/_Close"
275 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
276
277 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
278 #: src/compose.c:525 src/mainwindow.c:532
279 msgid "/_Edit"
280 msgstr "/_Edycja"
281
282 #: src/addressbook.c:359
283 msgid "/_Edit/C_ut"
284 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
285
286 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:530 src/mainwindow.c:533
287 msgid "/_Edit/_Copy"
288 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
289
290 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:531
291 msgid "/_Edit/_Paste"
292 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
293
294 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:528 src/compose.c:611
295 #: src/mainwindow.c:536
296 msgid "/_Edit/---"
297 msgstr "/_Edycja/---"
298
299 #: src/addressbook.c:363
300 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
301 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
302
303 #: src/addressbook.c:364
304 msgid "/_Address"
305 msgstr "/_Adres"
306
307 #: src/addressbook.c:365
308 msgid "/_Address/New _Address"
309 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
310
311 #: src/addressbook.c:366
312 msgid "/_Address/New _Group"
313 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
314
315 #: src/addressbook.c:367
316 msgid "/_Address/New _Folder"
317 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
318
319 #: src/addressbook.c:368
320 msgid "/_Address/---"
321 msgstr "/_Adres/---"
322
323 #: src/addressbook.c:369
324 msgid "/_Address/_Edit"
325 msgstr "/_Plik/_Edycja"
326
327 #: src/addressbook.c:370
328 msgid "/_Address/_Delete"
329 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
330
331 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:741
332 #: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:761 src/mainwindow.c:763
333 #: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:768
334 msgid "/_Tools/---"
335 msgstr "/_Narzêdzia/---"
336
337 #: src/addressbook.c:372
338 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
339 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
340
341 #: src/addressbook.c:373
342 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
343 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
344
345 #: src/addressbook.c:374
346 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
347 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
348
349 #: src/addressbook.c:376
350 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
351 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
352
353 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:796
354 msgid "/_Help"
355 msgstr "/Pomo_c"
356
357 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:804
358 msgid "/_Help/_About"
359 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
360
361 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
362 msgid "/New _Address"
363 msgstr "/Nowy _adres"
364
365 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
366 msgid "/New _Group"
367 msgstr "/Nowa _grupa"
368
369 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
370 msgid "/New _Folder"
371 msgstr "/Nowy _folder"
372
373 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
374 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:512
375 #: src/folderview.c:274 src/folderview.c:276 src/folderview.c:285
376 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:293 src/folderview.c:295
377 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:313
378 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
379 #: src/folderview.c:331 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
380 #: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
381 #: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
382 msgid "/---"
383 msgstr "/---"
384
385 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
386 msgid "/_Delete"
387 msgstr "/_Usuñ"
388
389 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
390 msgid "/C_ut"
391 msgstr "/Wy_tnij"
392
393 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
394 msgid "/_Copy"
395 msgstr "/_Kopiuj"
396
397 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
398 msgid "/_Paste"
399 msgstr "/_Wstaw"
400
401 #: src/addressbook.c:408
402 msgid "/Pa_ste Address"
403 msgstr "/Wklej _adres"
404
405 #: src/addressbook.c:530
406 msgid "E-Mail address"
407 msgstr "Adres e-mail"
408
409 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5201 src/prefs_common.c:2733
410 #: src/toolbar.c:106
411 msgid "Address book"
412 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
413
414 #: src/addressbook.c:633
415 msgid "Name:"
416 msgstr "Nazwa:"
417
418 #. Buttons
419 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
420 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
421 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
422 #: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:536 src/prefs_matcher.c:506
423 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:829
424 #: src/toolbar.c:250
425 msgid "Delete"
426 msgstr "Usuñ"
427
428 #: src/addressbook.c:671
429 msgid "Lookup"
430 msgstr "Wyszukaj"
431
432 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1359 src/compose.c:3007
433 #: src/compose.c:4303 src/compose.c:5000 src/headerview.c:55
434 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
435 msgid "To:"
436 msgstr "Do:"
437
438 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1343 src/compose.c:3006
439 #: src/prefs_template.c:175
440 msgid "Cc:"
441 msgstr "Kopia:"
442
443 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1346 src/prefs_template.c:176
444 msgid "Bcc:"
445 msgstr "Ukryta kopia:"
446
447 #. Confirm deletion
448 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
449 msgid "Delete address(es)"
450 msgstr "Usuñ adres(y)"
451
452 #: src/addressbook.c:891
453 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
454 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
455
456 #: src/addressbook.c:914
457 msgid "Really delete the address(es)?"
458 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
459
460 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2833
461 #: src/compose.c:6333 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:297
462 #: src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077 src/message_search.c:198
463 #: src/prefs_actions.c:884 src/prefs_customheader.c:541
464 #: src/prefs_filtering.c:1053 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
465 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226
466 #: src/summaryview.c:1270 src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337
467 #: src/summaryview.c:1369 src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419
468 #: src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:2928
469 msgid "No"
470 msgstr "Nie"
471
472 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
473 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
474 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
475
476 #: src/addressbook.c:1435
477 msgid "Cannot paste into an address group."
478 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
479
480 #: src/addressbook.c:2078
481 #, c-format
482 msgid ""
483 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
484 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
485 msgstr ""
486 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
487 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
488 "do g³ównego katalogu."
489
490 #: src/addressbook.c:2082
491 msgid "Folder only"
492 msgstr "Tylko Katalog"
493
494 #: src/addressbook.c:2082
495 msgid "Folder and Addresses"
496 msgstr "Katalog i adresy"
497
498 #: src/addressbook.c:2087
499 #, c-format
500 msgid "Really delete `%s' ?"
501 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
502
503 #: src/addressbook.c:2792
504 msgid "New user, could not save index file."
505 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
506
507 #: src/addressbook.c:2796
508 msgid "New user, could not save address book files."
509 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
510
511 #: src/addressbook.c:2806
512 msgid "Old address book converted successfully."
513 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
514
515 #: src/addressbook.c:2811
516 msgid ""
517 "Old address book converted,\n"
518 "could not save new address index file"
519 msgstr ""
520 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
521 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
522
523 #: src/addressbook.c:2824
524 msgid ""
525 "Could not convert address book,\n"
526 "but created empty new address book files."
527 msgstr ""
528 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
529 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
530
531 #: src/addressbook.c:2830
532 msgid ""
533 "Could not convert address book,\n"
534 "could not create new address book files."
535 msgstr ""
536 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
537 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
538
539 #: src/addressbook.c:2835
540 msgid ""
541 "Could not convert address book\n"
542 "and could not create new address book files."
543 msgstr ""
544 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
545 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
546
547 #: src/addressbook.c:2842
548 msgid "Addressbook conversion error"
549 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
550
551 #: src/addressbook.c:2846
552 msgid "Addressbook conversion"
553 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
554
555 #: src/addressbook.c:2881
556 msgid "Addressbook Error"
557 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
558
559 #: src/addressbook.c:2882
560 msgid "Could not read address index"
561 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
562
563 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1028
564 msgid "Interface"
565 msgstr "Interfejs"
566
567 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
568 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
569 msgid "Address Book"
570 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
571
572 #: src/addressbook.c:3377
573 msgid "Person"
574 msgstr "Osoba"
575
576 #: src/addressbook.c:3393
577 msgid "EMail Address"
578 msgstr "Adres e-mail"
579
580 #: src/addressbook.c:3409
581 msgid "Group"
582 msgstr "Grupa"
583
584 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
585 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:359
586 #: src/prefs_account.c:1950
587 msgid "Folder"
588 msgstr "Katalog"
589
590 #: src/addressbook.c:3441
591 msgid "vCard"
592 msgstr "vCard"
593
594 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
595 msgid "JPilot"
596 msgstr "JPilot"
597
598 #: src/addressbook.c:3489
599 msgid "LDAP Server"
600 msgstr "Serwer LDAP"
601
602 #: src/addrgather.c:156
603 msgid "Please specify name for address book."
604 msgstr "Proszê o sprecyzuj nazwê dla ksi±¿ki adresowej"
605
606 #: src/addrgather.c:176
607 msgid "Please select the mail headers to search."
608 msgstr "Proszê zaznacz nag³ówki do przeszukania."
609
610 #. Go fer it
611 #: src/addrgather.c:183
612 msgid "Busy harvesting addresses..."
613 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
614
615 #: src/addrgather.c:221
616 msgid "Addresses gathered successfully."
617 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem"
618
619 #: src/addrgather.c:285
620 msgid "No folder or message was selected."
621 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci"
622
623 #: src/addrgather.c:293
624 msgid ""
625 "Please select a folder to process from the folder\n"
626 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
627 "the message list."
628 msgstr ""
629 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
630 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
631 "wiadomo¶ci z listy wiadomo¶ci."
632
633 #: src/addrgather.c:345
634 msgid "Folder :"
635 msgstr "Katalog :"
636
637 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
638 msgid "Address Book :"
639 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
640
641 #: src/addrgather.c:366
642 msgid "Folder Size :"
643 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
644
645 #: src/addrgather.c:381
646 msgid "Process these mail header fields"
647 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
648
649 #: src/addrgather.c:399
650 msgid "Include sub-folders"
651 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
652
653 #: src/addrgather.c:422
654 msgid "Header Name"
655 msgstr "Nazwa nag³ówka"
656
657 #: src/addrgather.c:423
658 msgid "Address Count"
659 msgstr "Ilo¶æ adresów"
660
661 #. Create notebook pages
662 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:270
663 #: src/messageview.c:331 src/ssl_certificate.c:330 src/ssl_certificate.c:370
664 msgid "Warning"
665 msgstr "Ostrze¿enie"
666
667 #: src/addrgather.c:528
668 msgid "Header Fields"
669 msgstr "Pola nag³ówków"
670
671 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
672 msgid "Finish"
673 msgstr "Koniec"
674
675 #: src/addrgather.c:588
676 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
677 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
678
679 #: src/addrgather.c:596
680 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
681 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
682
683 #. Old address book
684 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
685 msgid "Common address"
686 msgstr "Wspólny adres:"
687
688 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
689 msgid "Personal address"
690 msgstr "Osobisty adres:"
691
692 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5970 src/main.c:537
693 msgid "Notice"
694 msgstr "Notatka"
695
696 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3305 src/inc.c:559
697 msgid "Error"
698 msgstr "B³±d"
699
700 #: src/alertpanel.c:279
701 msgid "Show this message next time"
702 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
703
704 #: src/colorlabel.c:45
705 msgid "Orange"
706 msgstr "Pomarañczowy"
707
708 #: src/colorlabel.c:46
709 msgid "Red"
710 msgstr "Czerwony"
711
712 #: src/colorlabel.c:47
713 msgid "Pink"
714 msgstr "Ró¿owy"
715
716 #: src/colorlabel.c:48
717 msgid "Sky blue"
718 msgstr "B³êkitny"
719
720 #: src/colorlabel.c:49
721 msgid "Blue"
722 msgstr "Niebieski"
723
724 #: src/colorlabel.c:50
725 msgid "Green"
726 msgstr "Zielony"
727
728 #: src/colorlabel.c:51
729 msgid "Brown"
730 msgstr "Br±zowy"
731
732 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
733 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
734 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
735 #. * can always get back the SummaryView pointer.
736 #: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4955 src/exphtmldlg.c:450
737 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4264
738 msgid "None"
739 msgstr "Brak"
740
741 #: src/compose.c:510
742 msgid "/_Add..."
743 msgstr "/Dod_aj..."
744
745 #: src/compose.c:511
746 msgid "/_Remove"
747 msgstr "/_Usuñ"
748
749 #: src/compose.c:513
750 msgid "/_Property..."
751 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
752
753 #: src/compose.c:519
754 msgid "/_File/_Attach file"
755 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
756
757 #: src/compose.c:520
758 msgid "/_File/_Insert file"
759 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
760
761 #: src/compose.c:521
762 msgid "/_File/Insert si_gnature"
763 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
764
765 #: src/compose.c:526
766 msgid "/_Edit/_Undo"
767 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
768
769 #: src/compose.c:527
770 msgid "/_Edit/_Redo"
771 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
772
773 #: src/compose.c:529
774 msgid "/_Edit/Cu_t"
775 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
776
777 #: src/compose.c:532
778 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
779 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
780
781 #: src/compose.c:534 src/mainwindow.c:534
782 msgid "/_Edit/Select _all"
783 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
784
785 #: src/compose.c:535
786 msgid "/_Edit/A_dvanced"
787 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
788
789 #: src/compose.c:536
790 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
791 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
792
793 #: src/compose.c:541
794 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
795 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
796
797 #: src/compose.c:546
798 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
799 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
800
801 #: src/compose.c:551
802 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
803 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
804
805 #: src/compose.c:556
806 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
807 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
808
809 #: src/compose.c:561
810 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
811 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
812
813 #: src/compose.c:566
814 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
815 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
816
817 #: src/compose.c:571
818 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
819 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
820
821 #: src/compose.c:576
822 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
823 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
824
825 #: src/compose.c:581
826 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
827 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
828
829 #: src/compose.c:586
830 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
831 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
832
833 #: src/compose.c:591
834 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
835 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
836
837 #: src/compose.c:596
838 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
839 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
840
841 #: src/compose.c:601
842 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
843 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
844
845 #: src/compose.c:606
846 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
847 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
848
849 #: src/compose.c:612
850 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
851 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
852
853 #: src/compose.c:614
854 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
855 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
856
857 #: src/compose.c:616
858 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
859 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
860
861 #: src/compose.c:619
862 msgid "/_Spelling"
863 msgstr "/Pi_sownia"
864
865 #: src/compose.c:620
866 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
867 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
868
869 #: src/compose.c:622
870 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
871 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
872
873 #: src/compose.c:624
874 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
875 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
876
877 #: src/compose.c:626
878 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
879 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
880
881 #: src/compose.c:628
882 msgid "/_Spelling/---"
883 msgstr "/Pi_sownia/---"
884
885 #: src/compose.c:629
886 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
887 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
888
889 #: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:540 src/summaryview.c:432
890 msgid "/_View"
891 msgstr "/_Widok"
892
893 #: src/compose.c:634
894 msgid "/_View/_To"
895 msgstr "/_Widok/_Do"
896
897 #: src/compose.c:635
898 msgid "/_View/_Cc"
899 msgstr "/_Widok/_Kopia"
900
901 #: src/compose.c:636
902 msgid "/_View/_Bcc"
903 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
904
905 #: src/compose.c:637
906 msgid "/_View/_Reply to"
907 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
908
909 #: src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/compose.c:642 src/mainwindow.c:558
910 #: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:613
911 #: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699
912 msgid "/_View/---"
913 msgstr "/_Widok/---"
914
915 #: src/compose.c:639
916 msgid "/_View/_Followup to"
917 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
918
919 #: src/compose.c:641
920 msgid "/_View/R_uler"
921 msgstr "/_Widok/_Linijka"
922
923 #: src/compose.c:643
924 msgid "/_View/_Attachment"
925 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
926
927 #: src/compose.c:645 src/mainwindow.c:702
928 msgid "/_Message"
929 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
930
931 #: src/compose.c:646
932 msgid "/_Message/_Send"
933 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
934
935 #: src/compose.c:648
936 msgid "/_Message/Send _later"
937 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
938
939 #: src/compose.c:650 src/compose.c:656 src/compose.c:661 src/compose.c:663
940 #: src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:707
941 #: src/mainwindow.c:709 src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:722
942 #: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:729
943 msgid "/_Message/---"
944 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
945
946 #: src/compose.c:651
947 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
948 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
949
950 #: src/compose.c:653
951 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
952 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
953
954 #: src/compose.c:657
955 msgid "/_Message/_To"
956 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
957
958 #: src/compose.c:658
959 msgid "/_Message/_Cc"
960 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
961
962 #: src/compose.c:659
963 msgid "/_Message/_Bcc"
964 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
965
966 #: src/compose.c:660
967 msgid "/_Message/_Reply to"
968 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
969
970 #: src/compose.c:662
971 msgid "/_Message/_Followup to"
972 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
973
974 #: src/compose.c:664
975 msgid "/_Message/_Attach"
976 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
977
978 #: src/compose.c:668
979 msgid "/_Message/Si_gn"
980 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
981
982 #: src/compose.c:669
983 msgid "/_Message/_Encrypt"
984 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
985
986 #: src/compose.c:670
987 msgid "/_Message/Mode/MIME"
988 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_MIME"
989
990 #: src/compose.c:671
991 msgid "/_Message/Mode/Inline"
992 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
993
994 #: src/compose.c:674
995 msgid "/_Message/_Priority"
996 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
997
998 #: src/compose.c:675
999 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1000 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1001
1002 #: src/compose.c:676
1003 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1004 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1005
1006 #: src/compose.c:677
1007 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1008 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1009
1010 #: src/compose.c:678
1011 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1012 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1013
1014 #: src/compose.c:679
1015 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1016 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1017
1018 #: src/compose.c:681
1019 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1020 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1021
1022 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:739
1023 msgid "/_Tools"
1024 msgstr "/_Narzêdzia"
1025
1026 #: src/compose.c:683
1027 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1028 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1029
1030 #: src/compose.c:684
1031 msgid "/_Tools/_Address book"
1032 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1033
1034 #: src/compose.c:685
1035 msgid "/_Tools/_Template"
1036 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1037
1038 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:762
1039 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1040 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1041
1042 #: src/compose.c:1020 src/compose.c:1121
1043 #, c-format
1044 msgid "%s: file not exist\n"
1045 msgstr "%s: pliku nie istnieje\n"
1046
1047 #: src/compose.c:1217 src/procmsg.c:986
1048 msgid "Can't get text part\n"
1049 msgstr "Nie mogê pobraæ czê¶ci tekstu\n"
1050
1051 #: src/compose.c:1349
1052 msgid "Reply-To:"
1053 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1054
1055 #: src/compose.c:1352 src/compose.c:4300 src/compose.c:5002
1056 #: src/headerview.c:56
1057 msgid "Newsgroups:"
1058 msgstr "Grupy news:"
1059
1060 #: src/compose.c:1355
1061 msgid "Followup-To:"
1062 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1063
1064 #: src/compose.c:1608
1065 msgid "Quote mark format error."
1066 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1067
1068 #: src/compose.c:1620
1069 msgid "Message reply/forward format error."
1070 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1071
1072 #: src/compose.c:1929
1073 #, c-format
1074 msgid "File %s doesn't exist\n"
1075 msgstr "Plik %s nie istnieje\n"
1076
1077 #: src/compose.c:1933
1078 #, c-format
1079 msgid "Can't get file size of %s\n"
1080 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ wielko¶ci pliku %s\n"
1081
1082 #: src/compose.c:1937
1083 #, c-format
1084 msgid "File %s is empty."
1085 msgstr "Plik %s jest pusty."
1086
1087 #: src/compose.c:1941
1088 #, c-format
1089 msgid "Can't read %s."
1090 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1091
1092 #: src/compose.c:1966
1093 #, c-format
1094 msgid "Message: %s"
1095 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1096
1097 #: src/compose.c:2045 src/mimeview.c:463
1098 msgid "Can't get the part of multipart message."
1099 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
1100
1101 #: src/compose.c:2644
1102 msgid " [Edited]"
1103 msgstr " [Edytowany]"
1104
1105 #: src/compose.c:2646
1106 #, c-format
1107 msgid "%s - Compose message%s"
1108 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1109
1110 #: src/compose.c:2649
1111 #, c-format
1112 msgid "Compose message%s"
1113 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1114
1115 #: src/compose.c:2673 src/compose.c:2919
1116 msgid ""
1117 "Account for sending mail is not specified.\n"
1118 "Please select a mail account before sending."
1119 msgstr ""
1120 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1121 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1122
1123 #: src/compose.c:2823
1124 msgid "Recipient is not specified."
1125 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1126
1127 #: src/compose.c:2831 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:734
1128 #: src/prefs_common.c:1010 src/toolbar.c:242 src/toolbar.c:289
1129 msgid "Send"
1130 msgstr "Wy¶lij"
1131
1132 #: src/compose.c:2832
1133 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1134 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1135
1136 #: src/compose.c:2853
1137 msgid "Could not queue message for sending"
1138 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1139
1140 #: src/compose.c:2898 src/compose.c:3551
1141 msgid "can't get recipient list."
1142 msgstr "nie mo¿na otworzyæ listy odbiorców."
1143
1144 #: src/compose.c:2936 src/procmsg.c:1366
1145 #, c-format
1146 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1147 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1148
1149 #: src/compose.c:2950 src/messageview.c:408
1150 msgid "Queueing"
1151 msgstr "Kolejkowanie"
1152
1153 #: src/compose.c:2951
1154 msgid ""
1155 "Error occurred while sending the message.\n"
1156 "Put this message into queue folder?"
1157 msgstr ""
1158 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1159 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1160
1161 #: src/compose.c:2957
1162 msgid "Can't queue the message."
1163 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1164
1165 #: src/compose.c:2960
1166 msgid "Error occurred while sending the message."
1167 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1168
1169 #: src/compose.c:2976
1170 msgid "Can't save the message to Sent."
1171 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1172
1173 #: src/compose.c:3112 src/compose.c:3265 src/compose.c:3465 src/compose.c:3619
1174 #: src/mbox_folder.c:1301 src/mbox_folder.c:1402 src/mbox_folder.c:1971
1175 #: src/mbox_folder.c:2003 src/mbox_folder.c:2068 src/mbox_folder.c:2102
1176 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1027
1177 #: src/procmsg.c:1347 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
1178 msgid "can't change file mode\n"
1179 msgstr "nie mo¿na zmieniæ praw pliku\n"
1180
1181 #: src/compose.c:3207
1182 #, c-format
1183 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1184 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1185
1186 #: src/compose.c:3306
1187 msgid ""
1188 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1189 "Send it anyway?"
1190 msgstr ""
1191 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci\n"
1192 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1193
1194 #: src/compose.c:3364
1195 msgid "can't write headers\n"
1196 msgstr "nie mo¿na zapisaæ nag³ówków\n"
1197
1198 #: src/compose.c:3504
1199 msgid "can't remove the old message\n"
1200 msgstr "nie mo¿na wyrzuciæ starej wiadomo¶ci\n"
1201
1202 #: src/compose.c:3563
1203 msgid "No account for sending mails available!"
1204 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1205
1206 #: src/compose.c:3573
1207 msgid "No account for posting news available!"
1208 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1209
1210 #: src/compose.c:3711
1211 msgid "can't find queue folder\n"
1212 msgstr "nie mo¿na znale¼æ katalogu kolejki\n"
1213
1214 #: src/compose.c:3718 src/messageview.c:274
1215 msgid "can't queue the message\n"
1216 msgstr "nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do kolejki\n"
1217
1218 #: src/compose.c:3761
1219 #, c-format
1220 msgid "Can't open file %s\n"
1221 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku %s\n"
1222
1223 #: src/compose.c:4380 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1224 msgid "From:"
1225 msgstr "Od:"
1226
1227 #: src/compose.c:4484 src/compose.c:4654 src/compose.c:5733
1228 msgid "MIME type"
1229 msgstr "typ MIME"
1230
1231 #. S_COL_DATE
1232 #: src/compose.c:4485 src/compose.c:4655 src/mimeview.c:151
1233 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1234 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
1235 msgid "Size"
1236 msgstr "Wielko¶æ"
1237
1238 #. Save Message to folder
1239 #: src/compose.c:4549
1240 msgid "Save Message to "
1241 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1242
1243 #: src/compose.c:4569 src/prefs_filtering.c:494
1244 msgid "Select ..."
1245 msgstr " Wybierz ..."
1246
1247 #. header labels and entries
1248 #: src/compose.c:4704 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
1249 #: src/prefs_matcher.c:150
1250 msgid "Header"
1251 msgstr "Nag³ówek"
1252
1253 #. attachment list
1254 #: src/compose.c:4706 src/mimeview.c:198
1255 msgid "Attachments"
1256 msgstr "Za³±czniki"
1257
1258 #. Others Tab
1259 #: src/compose.c:4708
1260 msgid "Others"
1261 msgstr "Inne"
1262
1263 #: src/compose.c:4723 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1264 #: src/summary_search.c:163
1265 msgid "Subject:"
1266 msgstr "Temat:"
1267
1268 #: src/compose.c:4963
1269 #, c-format
1270 msgid ""
1271 "Spell checker could not be started.\n"
1272 "%s"
1273 msgstr ""
1274 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1275 "%s"
1276
1277 #: src/compose.c:5153 src/toolbar.c:98
1278 msgid "Send Message"
1279 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
1280
1281 #: src/compose.c:5159 src/toolbar.c:99
1282 msgid "Put into queue folder and send later"
1283 msgstr "Umie¶æ w katalogu kolejki i wy¶lij pó¼niej"
1284
1285 #: src/compose.c:5165 src/toolbar.c:100
1286 msgid "Save to draft folder"
1287 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów"
1288
1289 #: src/compose.c:5171 src/toolbar.c:101
1290 msgid "Insert file"
1291 msgstr "Wstaw plik"
1292
1293 #: src/compose.c:5177 src/toolbar.c:102
1294 msgid "Attach file"
1295 msgstr "Do³±cz plik"
1296
1297 #: src/compose.c:5183 src/toolbar.c:103
1298 msgid "Insert signature"
1299 msgstr "Wstaw podpis"
1300
1301 #: src/compose.c:5189 src/toolbar.c:104
1302 msgid "Edit with external editor"
1303 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1304
1305 #: src/compose.c:5195 src/toolbar.c:105
1306 msgid "Wrap all long lines"
1307 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
1308
1309 #: src/compose.c:5628
1310 msgid "Invalid MIME type."
1311 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1312
1313 #: src/compose.c:5646
1314 msgid "File doesn't exist or is empty."
1315 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1316
1317 #: src/compose.c:5715
1318 msgid "Property"
1319 msgstr "W³a¶ciwo¶ci"
1320
1321 #: src/compose.c:5760
1322 msgid "Encoding"
1323 msgstr "Kodowanie"
1324
1325 #: src/compose.c:5789
1326 msgid "Path"
1327 msgstr "¦cie¿ka"
1328
1329 #: src/compose.c:5790 src/prefs_toolbar.c:850
1330 msgid "File name"
1331 msgstr "Nazwa pliku"
1332
1333 #: src/compose.c:5941
1334 #, c-format
1335 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1336 msgstr "Niepoprawna linia wywo³ania zewnêtrznego edytora: '%s'\n"
1337
1338 #: src/compose.c:5967
1339 #, c-format
1340 msgid ""
1341 "The external editor is still working.\n"
1342 "Force terminating the process?\n"
1343 "process group id: %d"
1344 msgstr ""
1345 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1346 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1347 "identyfikator grupy procesów: %d"
1348
1349 #: src/compose.c:5980
1350 #, c-format
1351 msgid "Terminated process group id: %d"
1352 msgstr "Identyfikator zakoñczonej grupy procesów: %d"
1353
1354 #: src/compose.c:5981
1355 #, c-format
1356 msgid "Temporary file: %s"
1357 msgstr "Plik tymczasowy: %s"
1358
1359 #. failed
1360 #: src/compose.c:6038
1361 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1362 msgstr "Nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego edytora\n"
1363
1364 #: src/compose.c:6042
1365 msgid "Couldn't write to file\n"
1366 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku\n"
1367
1368 #: src/compose.c:6044
1369 msgid "Pipe read failed\n"
1370 msgstr "B³êdny odczyt z potoku\n"
1371
1372 #: src/compose.c:6331 src/inc.c:167 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3075
1373 msgid "Offline warning"
1374 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1375
1376 #: src/compose.c:6332 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3076
1377 msgid "You're working offline. Override?"
1378 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1379
1380 #: src/compose.c:6447 src/compose.c:6468
1381 msgid "Select file"
1382 msgstr "Wybierz plik"
1383
1384 #: src/compose.c:6503
1385 msgid "Discard message"
1386 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1387
1388 #: src/compose.c:6504
1389 msgid "This message has been modified. discard it?"
1390 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1391
1392 #: src/compose.c:6505
1393 msgid "Discard"
1394 msgstr "Porzuæ"
1395
1396 #: src/compose.c:6505
1397 msgid "to Draft"
1398 msgstr "do Szablonów"
1399
1400 #: src/compose.c:6540
1401 #, c-format
1402 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1403 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1404
1405 #: src/compose.c:6542
1406 msgid "Apply template"
1407 msgstr "Do³±cz szablon"
1408
1409 #: src/compose.c:6543
1410 msgid "Replace"
1411 msgstr "Podmieñ"
1412
1413 #: src/compose.c:6543 src/toolbar.c:293
1414 msgid "Insert"
1415 msgstr "Wstaw"
1416
1417 #: src/editaddress.c:143
1418 msgid "Add New Person"
1419 msgstr "Dodaj now± osobê"
1420
1421 #: src/editaddress.c:144
1422 msgid "Edit Person Details"
1423 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1424
1425 #: src/editaddress.c:285
1426 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1427 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1428
1429 #: src/editaddress.c:422
1430 msgid "A Name and Value must be supplied."
1431 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1432
1433 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1434 #: src/editaddress.c:480
1435 msgid "Edit Person Data"
1436 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1437
1438 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1439 msgid "Display Name"
1440 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1441
1442 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1443 msgid "Last Name"
1444 msgstr "Imiê"
1445
1446 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1447 msgid "First Name"
1448 msgstr "Nazwisko"
1449
1450 #: src/editaddress.c:589
1451 msgid "Nickname"
1452 msgstr "Ksywka"
1453
1454 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1455 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1456 msgid "E-Mail Address"
1457 msgstr "Adres e-mail"
1458
1459 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1460 msgid "Alias"
1461 msgstr "Alias"
1462
1463 #. Buttons
1464 #: src/editaddress.c:710
1465 msgid "Move Up"
1466 msgstr "W górê"
1467
1468 #: src/editaddress.c:713
1469 msgid "Move Down"
1470 msgstr "W dó³"
1471
1472 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1473 msgid "Modify"
1474 msgstr "Zmieñ"
1475
1476 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1477 #: src/summary_search.c:207
1478 msgid "Clear"
1479 msgstr "Wyczy¶æ"
1480
1481 #. value
1482 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1483 #: src/prefs_matcher.c:393
1484 msgid "Value"
1485 msgstr "Warto¶æ"
1486
1487 #: src/editaddress.c:883
1488 msgid "Basic Data"
1489 msgstr "Podstawowe dane"
1490
1491 #: src/editaddress.c:885
1492 msgid "User Attributes"
1493 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1494
1495 #: src/editbook.c:112
1496 msgid "File appears to be Ok."
1497 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1498
1499 #: src/editbook.c:115
1500 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1501 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1502
1503 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1504 msgid "Could not read file."
1505 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1506
1507 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1508 msgid "Edit Addressbook"
1509 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1510
1511 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1512 msgid " Check File "
1513 msgstr "Sprawd¼ plik "
1514
1515 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1516 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1517 msgid "File"
1518 msgstr "Plik"
1519
1520 #: src/editbook.c:283
1521 msgid "Add New Addressbook"
1522 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1523
1524 #: src/editgroup.c:105
1525 msgid "A Group Name must be supplied."
1526 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1527
1528 #: src/editgroup.c:261
1529 msgid "Edit Group Data"
1530 msgstr "Edytuj dane grupy"
1531
1532 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1533 msgid "Group Name"
1534 msgstr "Nazwa grupy"
1535
1536 #: src/editgroup.c:308
1537 msgid "Addresses in Group"
1538 msgstr "Adresy w grupie"
1539
1540 #: src/editgroup.c:310
1541 msgid " -> "
1542 msgstr " -> "
1543
1544 #: src/editgroup.c:337
1545 msgid " <- "
1546 msgstr " <- "
1547
1548 #: src/editgroup.c:339
1549 msgid "Available Addresses"
1550 msgstr "Dostêpne adresy"
1551
1552 #: src/editgroup.c:403
1553 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1554 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1555
1556 #: src/editgroup.c:453
1557 msgid "Edit Group Details"
1558 msgstr "Edytuj dane grupê"
1559
1560 #: src/editgroup.c:456
1561 msgid "Add New Group"
1562 msgstr "Dodaj now± grupê"
1563
1564 #: src/editgroup.c:506
1565 msgid "Edit folder"
1566 msgstr "Edytuj folder"
1567
1568 #: src/editgroup.c:506
1569 msgid "Input the new name of folder:"
1570 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1571
1572 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1947
1573 #: src/folderview.c:2220
1574 msgid "New folder"
1575 msgstr "Nowy katalog"
1576
1577 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1896 src/folderview.c:1948
1578 msgid "Input the name of new folder:"
1579 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1580
1581 #: src/editjpilot.c:189
1582 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1583 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1584
1585 #: src/editjpilot.c:225
1586 msgid "Select JPilot File"
1587 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1588
1589 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1590 msgid "Edit JPilot Entry"
1591 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1592
1593 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1594 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1595 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
1596 msgid " ... "
1597 msgstr " ... "
1598
1599 #: src/editjpilot.c:319
1600 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1601 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1602
1603 #: src/editjpilot.c:408
1604 msgid "Add New JPilot Entry"
1605 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1606
1607 #: src/editldap.c:164
1608 msgid "Connected successfully to server"
1609 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1610
1611 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1612 msgid "Could not connect to server"
1613 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1614
1615 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1616 msgid "Edit LDAP Server"
1617 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1618
1619 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1620 msgid "Hostname"
1621 msgstr "Nazwa hosta"
1622
1623 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1624 msgid "Port"
1625 msgstr "Port"
1626
1627 #: src/editldap.c:328
1628 msgid " Check Server "
1629 msgstr "Sprawd¼ Serwer "
1630
1631 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1632 msgid "Search Base"
1633 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1634
1635 #: src/editldap.c:390
1636 msgid "Search Criteria"
1637 msgstr "Kryteria wyszukiwania"
1638
1639 #: src/editldap.c:397
1640 msgid " Reset "
1641 msgstr " Wróæ "
1642
1643 #: src/editldap.c:402
1644 msgid "Bind DN"
1645 msgstr "£±cz DN"
1646
1647 #: src/editldap.c:411
1648 msgid "Bind Password"
1649 msgstr "£±cz has³o"
1650
1651 #: src/editldap.c:420
1652 msgid "Timeout (secs)"
1653 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1654
1655 #: src/editldap.c:434
1656 msgid "Maximum Entries"
1657 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
1658
1659 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
1660 msgid "Basic"
1661 msgstr "Podstawowy"
1662
1663 #: src/editldap.c:462
1664 msgid "Extended"
1665 msgstr "Rozszerzony"
1666
1667 #: src/editldap.c:547
1668 msgid "Add New LDAP Server"
1669 msgstr "Dod_aj nowy serwer LDAP"
1670
1671 #: src/editldap_basedn.c:141
1672 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1673 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1674
1675 #: src/editldap_basedn.c:202
1676 msgid "Available Search Base(s)"
1677 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1678
1679 #: src/editldap_basedn.c:286
1680 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1681 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1682
1683 #: src/editvcard.c:96
1684 msgid "File does not appear to be vCard format."
1685 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1686
1687 #: src/editvcard.c:132
1688 msgid "Select vCard File"
1689 msgstr "Wybierz plik vCard"
1690
1691 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1692 msgid "Edit vCard Entry"
1693 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1694
1695 #: src/editvcard.c:296
1696 msgid "Add New vCard Entry"
1697 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1698
1699 #: src/exphtmldlg.c:101
1700 msgid "Please specify output directory and file to create."
1701 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1702
1703 #: src/exphtmldlg.c:104
1704 msgid "Select stylesheet and formatting."
1705 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
1706
1707 #: src/exphtmldlg.c:107
1708 msgid "File exported successfully."
1709 msgstr "Plik wyeksportowany prawid³owo."
1710
1711 #: src/exphtmldlg.c:154
1712 #, c-format
1713 msgid ""
1714 "HTML Output Directory '%s'\n"
1715 "does not exist. OK to create new directory?"
1716 msgstr ""
1717 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
1718 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1719
1720 #: src/exphtmldlg.c:157
1721 msgid "Create Directory"
1722 msgstr "Stwórz katalog"
1723
1724 #: src/exphtmldlg.c:166
1725 #, c-format
1726 msgid ""
1727 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1728 "%s"
1729 msgstr ""
1730 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶cia dla pliku HTML:\n"
1731 "%s"
1732
1733 #: src/exphtmldlg.c:168
1734 msgid "Failed to Create Directory"
1735 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
1736
1737 #: src/exphtmldlg.c:318
1738 msgid "Select HTML Output File"
1739 msgstr "Wybierz plik wyj¶cia dla HTML"
1740
1741 #: src/exphtmldlg.c:387
1742 msgid "HTML Output File"
1743 msgstr "Plik wyj¶cia HTML"
1744
1745 #: src/exphtmldlg.c:443
1746 msgid "Stylesheet"
1747 msgstr "Wzór stylów"
1748
1749 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3740 src/prefs_common.c:4066
1750 msgid "Default"
1751 msgstr "Domy¶lne"
1752
1753 #: src/exphtmldlg.c:462
1754 msgid "Full"
1755 msgstr "Pe³ny"
1756
1757 #: src/exphtmldlg.c:468
1758 msgid "Custom"
1759 msgstr "W³asne"
1760
1761 #: src/exphtmldlg.c:474
1762 msgid "Custom-2"
1763 msgstr "W³asne-2"
1764
1765 #: src/exphtmldlg.c:480
1766 msgid "Custom-3"
1767 msgstr "W³asne-3"
1768
1769 #: src/exphtmldlg.c:486
1770 msgid "Custom-4"
1771 msgstr "W³asne-4"
1772
1773 #: src/exphtmldlg.c:500
1774 msgid "Full Name Format"
1775 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
1776
1777 #: src/exphtmldlg.c:507
1778 msgid "First Name, Last Name"
1779 msgstr "Nazwisko, Imiê"
1780
1781 #: src/exphtmldlg.c:513
1782 msgid "Last Name, First Name"
1783 msgstr "Imiê, Nazwisko"
1784
1785 #: src/exphtmldlg.c:527
1786 msgid "Color Banding"
1787 msgstr "Pasek koloru"
1788
1789 #: src/exphtmldlg.c:533
1790 msgid "Format E-Mail Links"
1791 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
1792
1793 #: src/exphtmldlg.c:539
1794 msgid "Format User Attributes"
1795 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1798 msgid "File Name"
1799 msgstr "Nazwa pliku"
1800
1801 #: src/exphtmldlg.c:599
1802 msgid "Open with Web Browser"
1803 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
1804
1805 #: src/exphtmldlg.c:628
1806 msgid "Export Address Book to HTML File"
1807 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
1808
1809 #. Button panel
1810 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1811 msgid "Prev"
1812 msgstr "Poprzednie"
1813
1814 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:252
1815 msgid "Next"
1816 msgstr "Nastêpne"
1817
1818 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1819 msgid "File Info"
1820 msgstr "Informacje o pliku"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:693
1823 msgid "Format"
1824 msgstr "Format"
1825
1826 #: src/export.c:127
1827 msgid "Export"
1828 msgstr "Eksport"
1829
1830 #: src/export.c:146
1831 msgid "Specify target folder and mbox file."
1832 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
1833
1834 #: src/export.c:156
1835 msgid "Source dir:"
1836 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
1837
1838 #: src/export.c:161
1839 msgid "Exporting file:"
1840 msgstr "Eksportowanie pliku:"
1841
1842 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1843 #: src/prefs_account.c:1183
1844 msgid " Select... "
1845 msgstr " Wybierz... "
1846
1847 #: src/export.c:219
1848 msgid "Select exporting file"
1849 msgstr "Wybierz plik eksportu"
1850
1851 #: src/exporthtml.c:799
1852 msgid "Full Name"
1853 msgstr "Pe³na nazwa"
1854
1855 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1856 msgid "Attributes"
1857 msgstr "Atrybuty"
1858
1859 #: src/exporthtml.c:1004
1860 msgid "Sylpheed Address Book"
1861 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
1862
1863 #: src/exporthtml.c:1116
1864 msgid "Name already exists but is not a directory."
1865 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
1866
1867 #: src/exporthtml.c:1119
1868 msgid "No permissions to create directory."
1869 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
1870
1871 #: src/exporthtml.c:1122
1872 msgid "Name is too long."
1873 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
1874
1875 #: src/exporthtml.c:1125
1876 msgid "Not specified."
1877 msgstr "Nie okre¶lono"
1878
1879 #: src/folder.c:954
1880 #, c-format
1881 msgid "Processing (%s)...\n"
1882 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
1883
1884 #: src/folder.c:1517 src/folderview.c:2645
1885 #, c-format
1886 msgid "Moving %s to %s..."
1887 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
1888
1889 #: src/folder.c:1527
1890 #, c-format
1891 msgid "Moving %s to %s (%d%%)..."
1892 msgstr "Przenoszenie %s do %s (%d%%)..."
1893
1894 #: src/foldersel.c:146
1895 msgid "Select folder"
1896 msgstr "Wybierz katalog"
1897
1898 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1053
1899 msgid "Inbox"
1900 msgstr "Przychodz±ca"
1901
1902 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1069
1903 msgid "Sent"
1904 msgstr "Wys³ane"
1905
1906 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1085
1907 msgid "Queue"
1908 msgstr "Kolejka"
1909
1910 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1101
1911 msgid "Trash"
1912 msgstr "Wysypisko"
1913
1914 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1115
1915 msgid "Drafts"
1916 msgstr "Szablon"
1917
1918 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
1919 msgid "/Create _new folder..."
1920 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
1921
1922 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
1923 msgid "/_Rename folder..."
1924 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
1925
1926 #: src/folderview.c:273 src/folderview.c:288 src/folderview.c:308
1927 msgid "/_Delete folder"
1928 msgstr "/_Usuñ katalog"
1929
1930 #: src/folderview.c:275 src/folderview.c:294
1931 msgid "/Remove _mailbox"
1932 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
1933
1934 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297 src/folderview.c:317
1935 #: src/folderview.c:333
1936 msgid "/_Properties..."
1937 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
1938
1939 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298 src/folderview.c:318
1940 #: src/folderview.c:334
1941 msgid "/_Processing..."
1942 msgstr "/_Przetwarzanie..."
1943
1944 #: src/folderview.c:279
1945 msgid "/_Scoring..."
1946 msgstr "/_Punktowanie..."
1947
1948 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
1949 msgid "/Mark all _read"
1950 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
1951
1952 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
1953 msgid "/_Check for new messages"
1954 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
1955
1956 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
1957 msgid "/R_ebuild folder tree"
1958 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
1959
1960 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
1961 msgid "/_Search folder..."
1962 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
1963
1964 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:335
1965 msgid "/S_coring..."
1966 msgstr "/_Punktowanie..."
1967
1968 #: src/folderview.c:314
1969 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1970 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
1971
1972 #: src/folderview.c:326
1973 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1974 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
1975
1976 #: src/folderview.c:328
1977 msgid "/_Remove newsgroup"
1978 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
1979
1980 #: src/folderview.c:330
1981 msgid "/Remove _news account"
1982 msgstr "/Usuñ konto _news"
1983
1984 #: src/folderview.c:360
1985 msgid "New"
1986 msgstr "Nowy"
1987
1988 #. S_COL_MARK
1989 #: src/folderview.c:361 src/prefs_summary_column.c:68
1990 msgid "Unread"
1991 msgstr "Nieprzeczytane"
1992
1993 #: src/folderview.c:362 src/selective_download.c:800
1994 msgid "#"
1995 msgstr "#"
1996
1997 #: src/folderview.c:589
1998 msgid "Setting folder info..."
1999 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2000
2001 #: src/folderview.c:770 src/mainwindow.c:3526 src/setup.c:81
2002 #, c-format
2003 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2004 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2005
2006 #: src/folderview.c:774 src/mainwindow.c:3531 src/setup.c:86
2007 #, c-format
2008 msgid "Scanning folder %s ..."
2009 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2010
2011 #: src/folderview.c:815
2012 msgid "Rebuilding folder tree..."
2013 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2014
2015 #: src/folderview.c:836
2016 msgid "Rescanning all folder trees..."
2017 msgstr "Od¶wie¿anie widoku wszystkich katalogów ..."
2018
2019 #: src/folderview.c:914
2020 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2021 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2022
2023 #. Open Folder
2024 #: src/folderview.c:1695
2025 #, c-format
2026 msgid "Opening Folder %s..."
2027 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2028
2029 #: src/folderview.c:1706
2030 msgid "Folder could not be opened."
2031 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2032
2033 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2224
2034 msgid "NewFolder"
2035 msgstr "Nowy katalog"
2036
2037 #: src/folderview.c:1902 src/folderview.c:1998 src/folderview.c:2229
2038 #, c-format
2039 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2040 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2041
2042 #: src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1954 src/folderview.c:2008
2043 #: src/folderview.c:2078 src/folderview.c:2241
2044 #, c-format
2045 msgid "The folder `%s' already exists."
2046 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2047
2048 #: src/folderview.c:1922 src/folderview.c:2248
2049 #, c-format
2050 msgid "Can't create the folder `%s'."
2051 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
2052
2053 #: src/folderview.c:1991 src/folderview.c:2068
2054 #, c-format
2055 msgid "Input new name for `%s':"
2056 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2057
2058 #: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
2059 msgid "Rename folder"
2060 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2061
2062 #: src/folderview.c:2128
2063 #, c-format
2064 msgid ""
2065 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2066 "Do you really want to delete?"
2067 msgstr ""
2068 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2069 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2070
2071 #: src/folderview.c:2130
2072 msgid "Delete folder"
2073 msgstr "Usuñ katalog"
2074
2075 #: src/folderview.c:2139
2076 #, c-format
2077 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2078 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2079
2080 #: src/folderview.c:2187
2081 #, c-format
2082 msgid ""
2083 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2084 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2085 msgstr ""
2086 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2087 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2088
2089 #: src/folderview.c:2189
2090 msgid "Remove mailbox"
2091 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2092
2093 #: src/folderview.c:2221
2094 msgid ""
2095 "Input the name of new folder:\n"
2096 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2097 " append `/' at the end of the name)"
2098 msgstr ""
2099 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2100 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2101 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2102
2103 #: src/folderview.c:2280
2104 #, c-format
2105 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2106 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2107
2108 #: src/folderview.c:2281
2109 msgid "Delete IMAP4 account"
2110 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2111
2112 #: src/folderview.c:2415
2113 #, c-format
2114 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2115 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2116
2117 #: src/folderview.c:2416
2118 msgid "Delete newsgroup"
2119 msgstr "Usuñ grupê news"
2120
2121 #: src/folderview.c:2452
2122 #, c-format
2123 msgid "Really delete news account `%s'?"
2124 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2125
2126 #: src/folderview.c:2453
2127 msgid "Delete news account"
2128 msgstr "Usuñ konto news"
2129
2130 #: src/folderview.c:2677
2131 msgid "Source and destination are the same."
2132 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2133
2134 #: src/folderview.c:2680
2135 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2136 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2137
2138 #: src/folderview.c:2683
2139 msgid "Move failed!"
2140 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2141
2142 #: src/grouplistdialog.c:173
2143 msgid "Subscribe to newsgroup"
2144 msgstr "Subskrybuj grupê news"
2145
2146 #: src/grouplistdialog.c:189
2147 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2148 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania."
2149
2150 #: src/grouplistdialog.c:195
2151 msgid "Find groups:"
2152 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2153
2154 #: src/grouplistdialog.c:203
2155 msgid " Search "
2156 msgstr " Szukaj "
2157
2158 #: src/grouplistdialog.c:215
2159 msgid "Newsgroup name"
2160 msgstr "Nazwa grupy news:"
2161
2162 #: src/grouplistdialog.c:216
2163 msgid "Messages"
2164 msgstr "Wiadomo¶ci"
2165
2166 #: src/grouplistdialog.c:217
2167 msgid "Type"
2168 msgstr "Typ"
2169
2170 #: src/grouplistdialog.c:243
2171 msgid "Refresh"
2172 msgstr "Od¶wie¿"
2173
2174 #: src/grouplistdialog.c:347
2175 msgid "moderated"
2176 msgstr "moderowana"
2177
2178 #: src/grouplistdialog.c:349
2179 msgid "readonly"
2180 msgstr "tylko-do-odczytu"
2181
2182 #: src/grouplistdialog.c:351
2183 msgid "unknown"
2184 msgstr "nieznana"
2185
2186 #: src/grouplistdialog.c:398
2187 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2188 msgstr "Nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup news."
2189
2190 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1025
2191 msgid "Done."
2192 msgstr "Zrobiono."
2193
2194 #: src/grouplistdialog.c:477
2195 #, c-format
2196 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2197 msgstr "%d ¶ci±gniêtych nazw grup (%s przeczytano)"
2198
2199 #: src/gtkaspell.c:479
2200 msgid "No dictionary selected."
2201 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2202
2203 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2204 msgid "Normal Mode"
2205 msgstr "Tryb Normalny"
2206
2207 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2208 msgid "Bad Spellers Mode"
2209 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2210
2211 #: src/gtkaspell.c:740
2212 msgid "Unknown suggestion mode."
2213 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2214
2215 #: src/gtkaspell.c:973
2216 msgid "No misspelled word found."
2217 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2218
2219 #: src/gtkaspell.c:1307
2220 msgid "Replace unknown word"
2221 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2222
2223 #: src/gtkaspell.c:1317
2224 #, c-format
2225 msgid "Replace \"%s\" with: "
2226 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2227
2228 #: src/gtkaspell.c:1337
2229 msgid ""
2230 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2231 "will learn from mistake.\n"
2232 msgstr ""
2233 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2234 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2235
2236 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2237 msgid "Fast Mode"
2238 msgstr "Tryb szybki"
2239
2240 #: src/gtkaspell.c:1682
2241 #, c-format
2242 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2243 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2244
2245 #: src/gtkaspell.c:1695
2246 msgid "Accept in this session"
2247 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2248
2249 #: src/gtkaspell.c:1705
2250 msgid "Add to personal dictionary"
2251 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2252
2253 #: src/gtkaspell.c:1715
2254 msgid "Replace with..."
2255 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2256
2257 #: src/gtkaspell.c:1725
2258 #, c-format
2259 msgid "Check with %s"
2260 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2261
2262 #: src/gtkaspell.c:1744
2263 msgid "(no suggestions)"
2264 msgstr "(brak sugestii)"
2265
2266 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2267 msgid "More..."
2268 msgstr "Wiêcej..."
2269
2270 #: src/gtkaspell.c:1810
2271 #, c-format
2272 msgid "Dictionary: %s"
2273 msgstr "S³ownik: %s"
2274
2275 #: src/gtkaspell.c:1823
2276 #, c-format
2277 msgid "Use alternate (%s)"
2278 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2279
2280 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1598
2281 msgid "Check while typing"
2282 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2283
2284 #: src/gtkaspell.c:1887
2285 msgid "Change dictionary"
2286 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2287
2288 #: src/gtkaspell.c:2041
2289 #, c-format
2290 msgid ""
2291 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2292 "%s"
2293 msgstr ""
2294 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2295 "%s"
2296
2297 #: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
2298 msgid "Abcdef"
2299 msgstr "Abcdef"
2300
2301 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
2302 msgid "(No From)"
2303 msgstr "(Bez Od)"
2304
2305 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
2306 msgid "(No Subject)"
2307 msgstr "(Bez tematu)"
2308
2309 #: src/imageview.c:89 src/imageview.c:136
2310 msgid "Can't load the image."
2311 msgstr "Nie mogê za³adowaæ obrazu."
2312
2313 #: src/imap.c:445
2314 #, c-format
2315 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2316 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
2317
2318 #: src/imap.c:487
2319 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2320 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2321
2322 #: src/imap.c:500
2323 #, c-format
2324 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2325 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2326
2327 #: src/imap.c:701
2328 #, c-format
2329 msgid "can't select mailbox %s\n"
2330 msgstr "nie mo¿na wybraæ skrzynki\n"
2331
2332 #: src/imap.c:712 src/procmsg.c:748
2333 #, c-format
2334 msgid "can't fetch message %d\n"
2335 msgstr "nie mo¿na pobraæ wiadomo¶ci %d\n"
2336
2337 #: src/imap.c:740 src/imap.c:749
2338 #, c-format
2339 msgid "can't append message %s\n"
2340 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci %s\n"
2341
2342 #: src/imap.c:779 src/imap.c:854 src/mh.c:421 src/mh.c:525 src/mh.c:580
2343 #: src/mh.c:697
2344 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2345 msgstr "katalog ¼ród³owy jest taki sam jak docelowy.\n"
2346
2347 #: src/imap.c:787
2348 msgid "can't copy message\n"
2349 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ wiado¶ci\n"
2350
2351 #: src/imap.c:1026 src/imap.c:1078
2352 #, c-format
2353 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2354 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2355
2356 #: src/imap.c:1033 src/imap.c:1086 src/imap.c:1137
2357 msgid "can't expunge\n"
2358 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2359
2360 #: src/imap.c:1130
2361 #, c-format
2362 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2363 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
2364
2365 #: src/imap.c:1321
2366 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2367 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
2368
2369 #: src/imap.c:1439
2370 #, c-format
2371 msgid "Can't create '%s'\n"
2372 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ %s\n"
2373
2374 #: src/imap.c:1444
2375 #, c-format
2376 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2377 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ '%s' pod Poczta Przychodz±ca\n"
2378
2379 #: src/imap.c:1507
2380 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2381 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2382
2383 #: src/imap.c:1528
2384 msgid "can't create mailbox\n"
2385 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2386
2387 #: src/imap.c:1599
2388 #, c-format
2389 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2390 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
2391
2392 #: src/imap.c:1665
2393 msgid "can't delete mailbox\n"
2394 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2395
2396 #: src/imap.c:1698
2397 msgid "can't get envelope\n"
2398 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2399
2400 #: src/imap.c:1706
2401 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2402 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
2403
2404 #: src/imap.c:1728
2405 #, c-format
2406 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2407 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
2408
2409 #: src/imap.c:1819
2410 #, c-format
2411 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2412 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
2413
2414 #: src/imap.c:1840
2415 #, c-format
2416 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2417 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2418
2419 #: src/imap.c:1847
2420 #, c-format
2421 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2422 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2423
2424 #: src/imap.c:1871
2425 msgid "Can't start TLS session.\n"
2426 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
2427
2428 #: src/imap.c:1883
2429 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2430 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4\n"
2431
2432 #: src/imap.c:1957
2433 msgid "can't get namespace\n"
2434 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
2435
2436 #: src/imap.c:2388
2437 #, c-format
2438 msgid "can't select folder: %s\n"
2439 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
2440
2441 #: src/imap.c:2511
2442 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2443 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
2444
2445 #: src/imap.c:2772
2446 #, c-format
2447 msgid "can't append %s to %s\n"
2448 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
2449
2450 #: src/imap.c:2777
2451 msgid "(sending file...)"
2452 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
2453
2454 #: src/imap.c:2813
2455 #, c-format
2456 msgid "can't copy %d to %s\n"
2457 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
2458
2459 #: src/imap.c:2838
2460 #, c-format
2461 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2462 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: STORE %d:%d %s\n"
2463
2464 #: src/imap.c:2852
2465 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2466 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
2467
2468 #: src/imap.c:3051 src/imap.c:3088
2469 #, c-format
2470 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2471 msgstr "iconv nie mo¿e zamieniæ UTF-7 do %s\n"
2472
2473 #: src/imap.c:3122 src/imap.c:3155
2474 #, c-format
2475 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2476 msgstr "iconv nie mo¿e zamieniæ %s do UTF-7\n"
2477
2478 #: src/import.c:131
2479 msgid "Import"
2480 msgstr "Import"
2481
2482 #: src/import.c:150
2483 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2484 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
2485
2486 #: src/import.c:160
2487 msgid "Importing file:"
2488 msgstr "Importowanie pliku:"
2489
2490 #: src/import.c:165
2491 msgid "Destination dir:"
2492 msgstr "Katalog docelowy:"
2493
2494 #: src/import.c:223
2495 msgid "Select importing file"
2496 msgstr "Wybierz importowany plik"
2497
2498 #: src/importldif.c:118
2499 msgid "Please specify address book name and file to import."
2500 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
2501
2502 #: src/importldif.c:121
2503 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2504 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
2505
2506 #: src/importldif.c:124
2507 msgid "File imported."
2508 msgstr "Plik zaimportowany."
2509
2510 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2511 msgid "Please select a file."
2512 msgstr "Proszê wybraæ plik."
2513
2514 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2515 msgid "Address book name must be supplied."
2516 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
2517
2518 #: src/importldif.c:318
2519 msgid "Error reading LDIF fields."
2520 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
2521
2522 #: src/importldif.c:341
2523 msgid "LDIF file imported successfully."
2524 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
2525
2526 #: src/importldif.c:426
2527 msgid "Select LDIF File"
2528 msgstr "Wybierz plik LDIF"
2529
2530 #: src/importldif.c:542
2531 msgid "S"
2532 msgstr "S"
2533
2534 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2535 msgid "LDIF Field"
2536 msgstr "Pole LDIF"
2537
2538 #: src/importldif.c:544
2539 msgid "Attribute Name"
2540 msgstr "Nazwa Atrybutu"
2541
2542 #: src/importldif.c:602
2543 msgid "Attribute"
2544 msgstr "Atrybut"
2545
2546 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2547 msgid "Select"
2548 msgstr "Wybierz"
2549
2550 #: src/importldif.c:674
2551 msgid "File Name :"
2552 msgstr "Nazwa pliku :"
2553
2554 #: src/importldif.c:684
2555 msgid "Records :"
2556 msgstr "Zanotowane :"
2557
2558 #: src/importldif.c:712
2559 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2560 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
2561
2562 #: src/importmutt.c:143
2563 msgid "Error importing MUTT file."
2564 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
2565
2566 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2567 #: src/importpine.c:329
2568 msgid "Please select a file to import."
2569 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
2570
2571 #: src/importmutt.c:185
2572 msgid "Select MUTT File"
2573 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
2574
2575 #: src/importmutt.c:239
2576 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2577 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
2578
2579 #: src/importpine.c:143
2580 msgid "Error importing Pine file."
2581 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
2582
2583 #: src/importpine.c:185
2584 msgid "Select Pine File"
2585 msgstr "Wybierz plik PINE."
2586
2587 #: src/importpine.c:239
2588 msgid "Import Pine file into Address Book"
2589 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
2590
2591 #: src/inc.c:268 src/inc.c:368 src/send.c:384
2592 msgid "Standby"
2593 msgstr "Oczekiwanie"
2594
2595 #: src/inc.c:392
2596 msgid "Retrieving new messages"
2597 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2598
2599 #: src/inc.c:524
2600 msgid "Retrieving"
2601 msgstr "Pobieranie"
2602
2603 #: src/inc.c:533
2604 #, c-format
2605 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2606 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
2607
2608 #: src/inc.c:537
2609 msgid "Done (no new messages)"
2610 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
2611
2612 #: src/inc.c:544
2613 msgid "Connection failed"
2614 msgstr "B³±d po³aczenia."
2615
2616 #: src/inc.c:548
2617 msgid "Auth failed"
2618 msgstr "B³ad autoryzacji"
2619
2620 #. S_COL_SCORE
2621 #: src/inc.c:552 src/prefs_summary_column.c:76
2622 msgid "Locked"
2623 msgstr "Zablokowane"
2624
2625 #: src/inc.c:563
2626 msgid "Cancelled"
2627 msgstr "Anuluj"
2628
2629 #: src/inc.c:576
2630 #, c-format
2631 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2632 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
2633
2634 #: src/inc.c:648
2635 #, c-format
2636 msgid "Finished (%d new message(s))"
2637 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
2638
2639 #: src/inc.c:651
2640 msgid "Finished (no new messages)"
2641 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
2642
2643 #: src/inc.c:659
2644 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2645 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
2646
2647 #: src/inc.c:723
2648 #, c-format
2649 msgid "%s: Retrieving new messages"
2650 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2651
2652 #: src/inc.c:751
2653 #, c-format
2654 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2655 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
2656
2657 #: src/inc.c:759
2658 #, c-format
2659 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2660 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
2661
2662 #: src/inc.c:766
2663 #, c-format
2664 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2665 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
2666
2667 #: src/inc.c:882 src/inc.c:951
2668 #, c-format
2669 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2670 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
2671
2672 #: src/inc.c:915
2673 msgid "Authenticating..."
2674 msgstr "Autentyfikacja..."
2675
2676 #: src/inc.c:919
2677 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2678 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
2679
2680 #: src/inc.c:923
2681 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2682 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
2683
2684 #: src/inc.c:927
2685 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2686 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
2687
2688 #: src/inc.c:931
2689 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2690 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
2691
2692 #: src/inc.c:935
2693 #, c-format
2694 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2695 msgstr "Pobieranie nag³ówka (%d / %d)"
2696
2697 #: src/inc.c:968
2698 #, c-format
2699 msgid "Deleting message %d"
2700 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
2701
2702 #: src/inc.c:974
2703 msgid "Quitting"
2704 msgstr "Wychodzenie"
2705
2706 #: src/inc.c:1019
2707 msgid "Error occurred while processing mail."
2708 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
2709
2710 #: src/inc.c:1022
2711 msgid "No disk space left."
2712 msgstr "Brak miejsca na dysku."
2713
2714 #: src/inc.c:1025
2715 msgid "Can't write file."
2716 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
2717
2718 #: src/inc.c:1028
2719 msgid "Socket error."
2720 msgstr "B³±d gniazda."
2721
2722 #: src/inc.c:1032
2723 msgid "Mailbox is locked."
2724 msgstr "Skrzynka zablokowana."
2725
2726 #: src/inc.c:1060
2727 msgid "Incorporation cancelled\n"
2728 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
2729
2730 #: src/inputdialog.c:151
2731 #, c-format
2732 msgid "Input password for %s on %s:"
2733 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
2734
2735 #: src/inputdialog.c:153
2736 msgid "Input password"
2737 msgstr "Wprowad¼ has³o"
2738
2739 #: src/logwindow.c:59
2740 msgid "Protocol log"
2741 msgstr "Dziennik protoko³u"
2742
2743 #. for gettext
2744 #: src/main.c:142 src/main.c:151 src/mbox_folder.c:2124 src/mh.c:859
2745 #, c-format
2746 msgid ""
2747 "File `%s' already exists.\n"
2748 "Can't create folder."
2749 msgstr ""
2750 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
2751 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
2752
2753 #: src/main.c:192
2754 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2755 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
2756
2757 #: src/main.c:271
2758 msgid ""
2759 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2760 "OpenPGP support disabled."
2761 msgstr ""
2762 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
2763 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
2764
2765 #: src/main.c:431
2766 #, c-format
2767 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2768 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
2769
2770 #: src/main.c:434
2771 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2772 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
2773
2774 #: src/main.c:435
2775 msgid ""
2776 "  --attach file1 [file2]...\n"
2777 "                         open composition window with specified files\n"
2778 "                         attached"
2779 msgstr ""
2780 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
2781 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
2782 "                         plikiem"
2783
2784 #: src/main.c:438
2785 msgid "  --receive              receive new messages"
2786 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
2787
2788 #: src/main.c:439
2789 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2790 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
2791
2792 #: src/main.c:440
2793 msgid "  --send                 send all queued messages"
2794 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
2795
2796 #: src/main.c:441
2797 msgid "  --status               show the total number of messages"
2798 msgstr "  --status               pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
2799
2800 #: src/main.c:442
2801 msgid "  --online               switch to online mode"
2802 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
2803
2804 #: src/main.c:443
2805 msgid "  --offline              switch to offline mode"
2806 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
2807
2808 #: src/main.c:444
2809 msgid "  --debug                debug mode"
2810 msgstr "  --debug                tryb debug"
2811
2812 #: src/main.c:445
2813 msgid "  --help                 display this help and exit"
2814 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
2815
2816 #: src/main.c:446
2817 msgid "  --version              output version information and exit"
2818 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
2819
2820 #: src/main.c:487 src/summaryview.c:5144
2821 #, c-format
2822 msgid "Processing (%s)..."
2823 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
2824
2825 #: src/main.c:490
2826 msgid "top level folder"
2827 msgstr "katalog górnego poziomu"
2828
2829 #: src/main.c:538
2830 msgid "Composing message exists."
2831 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
2832
2833 #: src/main.c:539
2834 msgid "Draft them"
2835 msgstr "Ustaw jako szablon"
2836
2837 #: src/main.c:539
2838 msgid "Discard them"
2839 msgstr "Porzuæ je"
2840
2841 #: src/main.c:539
2842 msgid "Don't quit"
2843 msgstr "Nie wychod¼"
2844
2845 #: src/main.c:553
2846 msgid "Queued messages"
2847 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
2848
2849 #: src/main.c:554
2850 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2851 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
2852
2853 #: src/main.c:801 src/mainwindow.c:3086
2854 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2855 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
2856
2857 #: src/mainwindow.c:512
2858 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2859 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
2860
2861 #: src/mainwindow.c:513
2862 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2863 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê mailbox..."
2864
2865 #: src/mainwindow.c:514
2866 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2867 msgstr "/_Plik/Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶_ciami we wszystkich folderach"
2868
2869 #: src/mainwindow.c:516
2870 msgid "/_File/_Folder"
2871 msgstr "/_Plik/_Katalog"
2872
2873 #: src/mainwindow.c:517
2874 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2875 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
2876
2877 #: src/mainwindow.c:519
2878 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2879 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
2880
2881 #: src/mainwindow.c:520
2882 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2883 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
2884
2885 #: src/mainwindow.c:521
2886 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2887 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
2888
2889 #: src/mainwindow.c:522
2890 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2891 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
2892
2893 #: src/mainwindow.c:523
2894 msgid "/_File/Empty _trash"
2895 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
2896
2897 #: src/mainwindow.c:524
2898 msgid "/_File/_Work offline"
2899 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
2900
2901 #: src/mainwindow.c:526
2902 msgid "/_File/_Save as..."
2903 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
2904
2905 #: src/mainwindow.c:527
2906 msgid "/_File/_Print..."
2907 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
2908
2909 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
2910 #: src/mainwindow.c:530
2911 msgid "/_File/E_xit"
2912 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
2913
2914 #: src/mainwindow.c:535
2915 msgid "/_Edit/Select _thread"
2916 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
2917
2918 #: src/mainwindow.c:537
2919 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2920 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
2921
2922 #: src/mainwindow.c:539
2923 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2924 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
2925
2926 #: src/mainwindow.c:541
2927 msgid "/_View/Show or hi_de"
2928 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
2929
2930 #: src/mainwindow.c:542
2931 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2932 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
2933
2934 #: src/mainwindow.c:544
2935 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2936 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
2937
2938 #: src/mainwindow.c:546
2939 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2940 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
2941
2942 #: src/mainwindow.c:548
2943 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2944 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
2945
2946 #: src/mainwindow.c:550
2947 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2948 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
2949
2950 #: src/mainwindow.c:552
2951 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2952 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
2953
2954 #: src/mainwindow.c:554
2955 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2956 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
2957
2958 #: src/mainwindow.c:556
2959 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2960 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
2961
2962 #: src/mainwindow.c:559
2963 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2964 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
2965
2966 #: src/mainwindow.c:560
2967 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2968 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
2969
2970 #: src/mainwindow.c:562
2971 msgid "/_View/_Sort"
2972 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
2973
2974 #: src/mainwindow.c:563
2975 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2976 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
2977
2978 #: src/mainwindow.c:564
2979 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2980 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
2981
2982 #: src/mainwindow.c:565
2983 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2984 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
2985
2986 #: src/mainwindow.c:566
2987 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2988 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
2989
2990 #: src/mainwindow.c:567
2991 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2992 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
2993
2994 #: src/mainwindow.c:568
2995 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2996 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
2997
2998 #: src/mainwindow.c:570
2999 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3000 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
3001
3002 #: src/mainwindow.c:571
3003 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3004 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg nie_przeczytanych"
3005
3006 #: src/mainwindow.c:572
3007 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3008 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
3009
3010 #: src/mainwindow.c:574
3011 msgid "/_View/_Sort/by score"
3012 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
3013
3014 #: src/mainwindow.c:575
3015 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3016 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
3017
3018 #: src/mainwindow.c:576
3019 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3020 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
3021
3022 #: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
3023 msgid "/_View/_Sort/---"
3024 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
3025
3026 #: src/mainwindow.c:578
3027 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3028 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
3029
3030 #: src/mainwindow.c:579
3031 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3032 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3033
3034 #: src/mainwindow.c:581
3035 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3036 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3037
3038 #: src/mainwindow.c:583
3039 msgid "/_View/Th_read view"
3040 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3041
3042 #: src/mainwindow.c:584
3043 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3044 msgstr "/_Widok/Ro_zszerz wszystkie w±tki"
3045
3046 #: src/mainwindow.c:585
3047 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3048 msgstr "/_Widok/S_prê¿ wszystkie w±tki"
3049
3050 #: src/mainwindow.c:586
3051 msgid "/_View/_Hide read messages"
3052 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3053
3054 #: src/mainwindow.c:587
3055 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3056 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane rz_eczy..."
3057
3058 #: src/mainwindow.c:590
3059 msgid "/_View/_Go to"
3060 msgstr "/_Widok/_Id¼ do"
3061
3062 #: src/mainwindow.c:591
3063 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3064 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3065
3066 #: src/mainwindow.c:592
3067 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3068 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3069
3070 #: src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:601
3071 #: src/mainwindow.c:606 src/mainwindow.c:611
3072 msgid "/_View/_Go to/---"
3073 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/---"
3074
3075 #: src/mainwindow.c:594
3076 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3077 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3078
3079 #: src/mainwindow.c:596
3080 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3081 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3082
3083 #: src/mainwindow.c:599
3084 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3085 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3086
3087 #: src/mainwindow.c:600
3088 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3089 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3090
3091 #: src/mainwindow.c:602
3092 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3093 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3094
3095 #: src/mainwindow.c:604
3096 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3097 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3098
3099 #: src/mainwindow.c:607
3100 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3101 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3102
3103 #: src/mainwindow.c:609
3104 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3105 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3106
3107 #: src/mainwindow.c:612
3108 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3109 msgstr "/_Widok/Id¼ do/Innego katalo_gu"
3110
3111 #: src/mainwindow.c:616 src/mainwindow.c:623
3112 msgid "/_View/_Code set/---"
3113 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3114
3115 #: src/mainwindow.c:620
3116 msgid "/_View/_Code set"
3117 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3118
3119 #: src/mainwindow.c:621
3120 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3121 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3122
3123 #: src/mainwindow.c:624
3124 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3125 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3126
3127 #: src/mainwindow.c:628
3128 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3129 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3130
3131 #: src/mainwindow.c:632
3132 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3133 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3134
3135 #: src/mainwindow.c:634
3136 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3137 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3138
3139 #: src/mainwindow.c:638
3140 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3141 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3142
3143 #: src/mainwindow.c:641
3144 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3145 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3146
3147 #: src/mainwindow.c:643
3148 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3149 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3150
3151 #: src/mainwindow.c:646
3152 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3153 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3154
3155 #: src/mainwindow.c:649
3156 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3157 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3158
3159 #: src/mainwindow.c:652
3160 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3161 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:654
3164 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3165 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:656
3168 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3169 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3170
3171 #: src/mainwindow.c:660
3172 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3173 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3174
3175 #: src/mainwindow.c:663
3176 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3177 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3178
3179 #: src/mainwindow.c:666
3180 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3181 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3182
3183 #: src/mainwindow.c:668
3184 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3185 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3186
3187 #: src/mainwindow.c:672
3188 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3189 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3190
3191 #: src/mainwindow.c:674
3192 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3193 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3194
3195 #: src/mainwindow.c:676
3196 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3197 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3198
3199 #: src/mainwindow.c:678
3200 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3201 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3202
3203 #: src/mainwindow.c:681
3204 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3205 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3206
3207 #: src/mainwindow.c:683
3208 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3209 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3210
3211 #: src/mainwindow.c:686
3212 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3213 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
3214
3215 #: src/mainwindow.c:688
3216 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3217 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
3218
3219 #: src/mainwindow.c:696 src/summaryview.c:433
3220 msgid "/_View/Open in new _window"
3221 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3222
3223 #: src/mainwindow.c:697
3224 msgid "/_View/Mess_age source"
3225 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
3226
3227 #: src/mainwindow.c:698
3228 msgid "/_View/Show all _headers"
3229 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3230
3231 #: src/mainwindow.c:700
3232 msgid "/_View/_Update summary"
3233 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie pods_umowania"
3234
3235 #: src/mainwindow.c:703
3236 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3237 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3238
3239 #: src/mainwindow.c:704
3240 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3241 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3242
3243 #: src/mainwindow.c:706
3244 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3245 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Anuluj ¶ci±_ganie"
3246
3247 #: src/mainwindow.c:708
3248 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3249 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3250
3251 #: src/mainwindow.c:710
3252 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3253 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3254
3255 #: src/mainwindow.c:711
3256 msgid "/_Message/Compose a news message"
3257 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
3258
3259 #: src/mainwindow.c:712
3260 msgid "/_Message/_Reply"
3261 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3262
3263 #: src/mainwindow.c:713
3264 msgid "/_Message/Repl_y to"
3265 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
3266
3267 #: src/mainwindow.c:714
3268 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3269 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
3270
3271 #: src/mainwindow.c:715
3272 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3273 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
3274
3275 #: src/mainwindow.c:716
3276 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3277 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
3278
3279 #: src/mainwindow.c:718
3280 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3281 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
3282
3283 #: src/mainwindow.c:720
3284 msgid "/_Message/_Forward"
3285 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
3286
3287 #: src/mainwindow.c:721
3288 msgid "/_Message/Redirect"
3289 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
3290
3291 #: src/mainwindow.c:723
3292 msgid "/_Message/Re-_edit"
3293 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
3294
3295 #: src/mainwindow.c:725
3296 msgid "/_Message/M_ove..."
3297 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
3298
3299 #: src/mainwindow.c:726
3300 msgid "/_Message/_Copy..."
3301 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
3302
3303 #: src/mainwindow.c:727
3304 msgid "/_Message/_Delete"
3305 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3306
3307 #: src/mainwindow.c:728
3308 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3309 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
3310
3311 #: src/mainwindow.c:730
3312 msgid "/_Message/_Mark"
3313 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
3314
3315 #: src/mainwindow.c:731
3316 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3317 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
3318
3319 #: src/mainwindow.c:732
3320 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3321 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
3322
3323 #: src/mainwindow.c:733
3324 msgid "/_Message/_Mark/---"
3325 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
3326
3327 #: src/mainwindow.c:734
3328 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3329 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
3330
3331 #: src/mainwindow.c:735
3332 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3333 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3334
3335 #: src/mainwindow.c:737
3336 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3337 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
3338
3339 #: src/mainwindow.c:740
3340 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3341 msgstr "/_Narzêdzia/¦ci±ganie selektywne"
3342
3343 #: src/mainwindow.c:742
3344 msgid "/_Tools/_Address book..."
3345 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3346
3347 #: src/mainwindow.c:743
3348 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3349 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
3350
3351 #: src/mainwindow.c:745
3352 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3353 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
3354
3355 #: src/mainwindow.c:746
3356 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3357 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
3358
3359 #: src/mainwindow.c:748
3360 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3361 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
3362
3363 #: src/mainwindow.c:751
3364 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3365 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
3366
3367 #: src/mainwindow.c:752
3368 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3369 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3370
3371 #: src/mainwindow.c:753
3372 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3373 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
3374
3375 #: src/mainwindow.c:755
3376 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3377 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
3378
3379 #: src/mainwindow.c:757
3380 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3381 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
3382
3383 #: src/mainwindow.c:759
3384 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3385 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
3386
3387 #: src/mainwindow.c:764
3388 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3389 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
3390
3391 #: src/mainwindow.c:767
3392 msgid "/_Tools/E_xecute"
3393 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
3394
3395 #: src/mainwindow.c:769
3396 msgid "/_Tools/_Log window"
3397 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
3398
3399 #: src/mainwindow.c:771
3400 msgid "/_Configuration"
3401 msgstr "/Konfigura_cja"
3402
3403 #: src/mainwindow.c:772
3404 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3405 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
3406
3407 #: src/mainwindow.c:774
3408 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
3409 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi"
3410
3411 #: src/mainwindow.c:776
3412 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
3413 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi/_G³ówny pasek narzêdzi..."
3414
3415 #: src/mainwindow.c:778
3416 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
3417 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi/_Twórz pasek narzêdzi..."
3418
3419 #: src/mainwindow.c:780
3420 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3421 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
3422
3423 #: src/mainwindow.c:782
3424 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3425 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
3426
3427 #: src/mainwindow.c:784
3428 msgid "/_Configuration/_Template..."
3429 msgstr "/Konfigura_cja/_Wzorce..."
3430
3431 #: src/mainwindow.c:785
3432 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3433 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
3434
3435 #: src/mainwindow.c:786
3436 msgid "/_Configuration/---"
3437 msgstr "/Konfigura_cja/---"
3438
3439 #: src/mainwindow.c:787
3440 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3441 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
3442
3443 #: src/mainwindow.c:789
3444 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3445 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3446
3447 #: src/mainwindow.c:791
3448 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3449 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3450
3451 #: src/mainwindow.c:793
3452 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3453 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
3454
3455 #: src/mainwindow.c:797
3456 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3457 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
3458
3459 #: src/mainwindow.c:798
3460 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3461 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
3462
3463 #: src/mainwindow.c:800
3464 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3465 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
3466
3467 #: src/mainwindow.c:801
3468 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3469 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
3470
3471 #: src/mainwindow.c:803
3472 msgid "/_Help/---"
3473 msgstr "/_Pomoc/---"
3474
3475 #: src/mainwindow.c:811
3476 msgid "/Reply with _quote"
3477 msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
3478
3479 #: src/mainwindow.c:812
3480 msgid "/_Reply without quote"
3481 msgstr "/Odpowiedz bez _cytatu"
3482
3483 #: src/mainwindow.c:816
3484 msgid "/Reply to all with _quote"
3485 msgstr "/Odpowiedz wszystkim z _cytatem"
3486
3487 #: src/mainwindow.c:817
3488 msgid "/_Reply to all without quote"
3489 msgstr "/Odpowiedz wszystkim bez _cytatu"
3490
3491 #: src/mainwindow.c:821
3492 msgid "/Reply to list with _quote"
3493 msgstr "/Odpowiedz grupie z _cytatem"
3494
3495 #: src/mainwindow.c:822
3496 msgid "/_Reply to list without quote"
3497 msgstr "/Odpowiedz grupie bez _cytatu"
3498
3499 #: src/mainwindow.c:826
3500 msgid "/Reply to sender with _quote"
3501 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y z cytatem"
3502
3503 #: src/mainwindow.c:827
3504 msgid "/_Reply to sender without quote"
3505 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y bez cytatu"
3506
3507 #: src/mainwindow.c:831
3508 msgid "/_Forward message (inline style)"
3509 msgstr "/_Przeka¿ wiadomo¶æ (jako tekst wiadomo¶ci)"
3510
3511 #: src/mainwindow.c:832
3512 msgid "/Forward message as _attachment"
3513 msgstr "/Przeka¿ jako z_a³±cznik"
3514
3515 #: src/mainwindow.c:1034
3516 #, c-format
3517 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3518 msgstr "Okno g³ówne: b³±d alokacji kolorów %d\n"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1275 src/prefs_folder_item.c:450
3521 #: src/selective_download.c:591
3522 msgid "Untitled"
3523 msgstr "Bez tytu³u"
3524
3525 #: src/mainwindow.c:1276
3526 msgid "none"
3527 msgstr "¿aden"
3528
3529 #: src/mainwindow.c:1453
3530 msgid "Empty trash"
3531 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3532
3533 #: src/mainwindow.c:1454
3534 msgid "Empty all messages in trash?"
3535 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
3536
3537 #: src/mainwindow.c:1479
3538 msgid "Add mailbox"
3539 msgstr "Dodaj skrzynkê"
3540
3541 #: src/mainwindow.c:1480
3542 msgid ""
3543 "Input the location of mailbox.\n"
3544 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3545 "scanned automatically."
3546 msgstr ""
3547 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
3548 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
3549 "automatycznie przeskanowana."
3550
3551 #: src/mainwindow.c:1486 src/mainwindow.c:1524
3552 #, c-format
3553 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3554 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
3555
3556 #: src/mainwindow.c:1491 src/setup.c:57
3557 msgid "Mailbox"
3558 msgstr "Skrzynka"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:1497 src/setup.c:63
3561 msgid ""
3562 "Creation of the mailbox failed.\n"
3563 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3564 "there."
3565 msgstr ""
3566 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
3567 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
3568
3569 #: src/mainwindow.c:1517
3570 msgid "Add mbox mailbox"
3571 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
3572
3573 #: src/mainwindow.c:1518
3574 msgid "Input the location of mailbox."
3575 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
3576
3577 #: src/mainwindow.c:1539
3578 msgid "Creation of the mailbox failed."
3579 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
3580
3581 #: src/mainwindow.c:1843
3582 msgid "Sylpheed - Folder View"
3583 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
3584
3585 #: src/mainwindow.c:1859 src/messageview.c:134
3586 msgid "Sylpheed - Message View"
3587 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:2218
3590 msgid "Exit"
3591 msgstr "Koniec programu"
3592
3593 #: src/mainwindow.c:2218
3594 msgid "Exit this program?"
3595 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
3596
3597 #: src/mainwindow.c:2759 src/toolbar.c:84
3598 msgid "Receive Mail on all Accounts"
3599 msgstr "Pobierz now± pocztê ze wszystkich kont"
3600
3601 #: src/mainwindow.c:2765 src/toolbar.c:85
3602 msgid "Receive Mail on current Account"
3603 msgstr "Odbierz now± pocztê z bie¿±cego konta"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:2771 src/toolbar.c:86
3606 msgid "Send Queued Message(s)"
3607 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ(-ci) z kolejki"
3608
3609 #: src/mainwindow.c:2776 src/prefs_common.c:1220
3610 msgid "News"
3611 msgstr "News"
3612
3613 #: src/mainwindow.c:2784 src/toolbar.c:87
3614 msgid "Compose Email"
3615 msgstr "Pisz Emaila"
3616
3617 #: src/mainwindow.c:2788 src/toolbar.c:88
3618 msgid "Compose News"
3619 msgstr "Pisz posta"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:2794 src/toolbar.c:89
3622 msgid "Reply to Message"
3623 msgstr "Odpowiedz na wiadomo¶æ"
3624
3625 #: src/mainwindow.c:2811 src/toolbar.c:90
3626 msgid "Reply to Sender"
3627 msgstr "Odpowiedz nadawcy"
3628
3629 #: src/mainwindow.c:2829 src/toolbar.c:91
3630 msgid "Reply to All"
3631 msgstr "Odpowiedz wszystkim"
3632
3633 #: src/mainwindow.c:2847 src/toolbar.c:92
3634 msgid "Reply to Mailing-list"
3635 msgstr "Odpowiedz Grupie Mailingowej"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:2865 src/toolbar.c:93
3638 msgid "Forward Message"
3639 msgstr "Przeka¿ wiadomo¶æ"
3640
3641 #: src/mainwindow.c:2883 src/toolbar.c:94
3642 msgid "Delete Message"
3643 msgstr "Usuñ wiadomo¶æ"
3644
3645 #: src/mainwindow.c:2889 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:475
3646 #: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:95 src/toolbar.c:251
3647 msgid "Execute"
3648 msgstr "Wykonaj"
3649
3650 #: src/mainwindow.c:2895 src/toolbar.c:96
3651 msgid "Goto Next Message"
3652 msgstr "Id¼ do nastêpnej wiadomo¶ci"
3653
3654 #: src/matcher.c:995 src/matcher.c:996 src/matcher.c:997 src/matcher.c:998
3655 #: src/matcher.c:999 src/matcher.c:1000 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1002
3656 msgid "(none)"
3657 msgstr "(¿aden)"
3658
3659 #: src/matcher.c:1041
3660 msgid "filename is not set"
3661 msgstr "nazwa pliku nie zosta³a podana"
3662
3663 #: src/matcher.c:1261 src/matcher.c:1272 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3664 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:584 src/prefs_account.c:598
3665 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3666 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3667 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3668 #: src/procmime.c:781 src/procmime.c:796
3669 msgid "failed to write configuration to file\n"
3670 msgstr "b³±d podczas zapisu konfiguracji do pliku\n"
3671
3672 #: src/mbox.c:50 src/mbox.c:197
3673 msgid "can't write to temporary file\n"
3674 msgstr "nie mo¿na zapisaæ do pliku tymczasowego\n"
3675
3676 #: src/mbox.c:79
3677 msgid "can't read mbox file.\n"
3678 msgstr "nie mo¿na odczytaæ pliku mbox.\n"
3679
3680 #: src/mbox.c:86
3681 #, c-format
3682 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3683 msgstr "niepoprawny format mbox: %s\n"
3684
3685 #: src/mbox.c:93
3686 #, c-format
3687 msgid "malformed mbox: %s\n"
3688 msgstr "uszkodzona skrzynka: %s\n"
3689
3690 #: src/mbox.c:109
3691 msgid "can't open temporary file\n"
3692 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego\n"
3693
3694 #: src/mbox.c:162
3695 #, c-format
3696 msgid ""
3697 "unescaped From found:\n"
3698 "%s"
3699 msgstr ""
3700 "znaleziono b³êdne From:\n"
3701 "%s"
3702
3703 #: src/mbox.c:238 src/mbox_folder.c:171
3704 #, c-format
3705 msgid "can't create lock file %s\n"
3706 msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku lock %s\n"
3707
3708 #: src/mbox.c:239 src/mbox_folder.c:172
3709 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3710 msgstr "je¶li to mo¿liwe, u¿yj 'flock' zamiast 'file'.\n"
3711
3712 #: src/mbox.c:251 src/mbox_folder.c:184
3713 #, c-format
3714 msgid "can't create %s\n"
3715 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s\n"
3716
3717 #: src/mbox.c:257 src/mbox_folder.c:191
3718 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3719 msgstr "skrzynka w posiadaniu innego procesu, oczekiwanie...\n"
3720
3721 #: src/mbox.c:286
3722 #, c-format
3723 msgid "can't lock %s\n"
3724 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ %s\n"
3725
3726 #: src/mbox.c:293 src/mbox.c:340
3727 msgid "invalid lock type\n"
3728 msgstr "nieprawid³owy typ blokady\n"
3729
3730 #: src/mbox.c:326
3731 #, c-format
3732 msgid "can't unlock %s\n"
3733 msgstr "nie mo¿na odblokowaæ %s\n"
3734
3735 #: src/mbox.c:357
3736 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3737 msgstr "nie mo¿na skróciæ do zera.\n"
3738
3739 #: src/mbox_folder.c:270
3740 #, c-format
3741 msgid "could not lock read file %s\n"
3742 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ pliku %s (tylko-odczyt)\n"
3743
3744 #: src/mbox_folder.c:289
3745 #, c-format
3746 msgid "could not lock write file %s\n"
3747 msgstr "Nie mo¿na zablokowaæ pliku %s (odczyt-zapis)\n"
3748
3749 #: src/mbox_folder.c:1411
3750 #, c-format
3751 msgid "unvalid file - %s.\n"
3752 msgstr "nieprawid³owy plik - %s.\n"
3753
3754 #: src/mbox_folder.c:1423
3755 #, c-format
3756 msgid "invalid file - %s.\n"
3757 msgstr "nieprawid³owy plik - %s.\n"
3758
3759 #: src/mbox_folder.c:1441 src/mbox_folder.c:1813 src/utils.c:2073
3760 #: src/utils.c:2141 src/utils.c:2209 src/utils.c:2301
3761 #, c-format
3762 msgid "writing to %s failed.\n"
3763 msgstr "b³±d zapisu do %s.\n"
3764
3765 #: src/mbox_folder.c:1992 src/mbox_folder.c:2091
3766 #, c-format
3767 msgid "can't rename %s to %s\n"
3768 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy z %s do %s\n"
3769
3770 #: src/mbox_folder.c:2235
3771 msgid "Cannot rename folder item"
3772 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ nazwy elementu z folderu"
3773
3774 #: src/message_search.c:88
3775 msgid "Find in current message"
3776 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
3777
3778 #: src/message_search.c:106
3779 msgid "Find text:"
3780 msgstr "Znajd¼ tekst:"
3781
3782 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3783 msgid "Case sensitive"
3784 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
3785
3786 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3787 msgid "Backward search"
3788 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
3789
3790 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3791 msgid "Search"
3792 msgstr "Szukaj"
3793
3794 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3795 msgid "Search failed"
3796 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
3797
3798 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3799 msgid "Search string not found."
3800 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
3801
3802 #: src/message_search.c:191
3803 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3804 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
3805
3806 #: src/message_search.c:194
3807 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3808 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
3809
3810 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3811 msgid "Search finished"
3812 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
3813
3814 #: src/messageview.c:316
3815 msgid "<No Return-Path found>"
3816 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
3817
3818 #: src/messageview.c:324
3819 #, c-format
3820 msgid ""
3821 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3822 "does not correspond to the return path:\n"
3823 "Notification address: %s\n"
3824 "Return path: %s\n"
3825 "It is advised to not to send the return receipt."
3826 msgstr ""
3827 "Adres na który potwierdzenie odbioru ma byæ wys³ane nie odpowiada\n"
3828 "adresowi ¶cie¿ki zwrotu wiadomo¶ci:\n"
3829 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
3830 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
3831 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
3832
3833 #: src/messageview.c:332
3834 msgid "+Don't Send"
3835 msgstr "+Nie Wysy³aj"
3836
3837 #: src/messageview.c:341
3838 msgid ""
3839 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3840 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3841 "officially addressed to you.\n"
3842 "Receipt notification cancelled."
3843 msgstr ""
3844 "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie odbioru ale wg. nag³ówków\n"
3845 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
3846 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
3847
3848 #: src/messageview.c:409
3849 msgid ""
3850 "Error occurred while sending the notification.\n"
3851 "Put this notification into queue folder?"
3852 msgstr ""
3853 "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia.\n"
3854 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
3855
3856 #: src/messageview.c:415
3857 msgid "Can't queue the notification."
3858 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ powiadomienia do kolejki."
3859
3860 #: src/messageview.c:418
3861 msgid "Error occurred while sending the notification."
3862 msgstr "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia."
3863
3864 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3865 msgid "can't get message file path.\n"
3866 msgstr "nie mo¿na znale¼æ wiadomo¶ci pod podan± ¶cie¿k±.\n"
3867
3868 #: src/messageview.c:670
3869 msgid "This messages asks for a return receipt."
3870 msgstr "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie dorêczenia."
3871
3872 #: src/messageview.c:671
3873 msgid "Send receipt"
3874 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
3875
3876 #: src/messageview.c:724
3877 msgid "Return Receipt Notification"
3878 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
3879
3880 #: src/messageview.c:725
3881 msgid ""
3882 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3883 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3884 "notification:"
3885 msgstr ""
3886 "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana do wielu z Twoich kont.\n"
3887 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
3888 "odbioru:"
3889
3890 #: src/messageview.c:729
3891 msgid "Send Notification"
3892 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
3893
3894 #: src/messageview.c:729
3895 msgid "+Cancel"
3896 msgstr "+Anuluj"
3897
3898 #: src/mh.c:393
3899 #, c-format
3900 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3901 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ wiadomo¶ci %s do %s\n"
3902
3903 #: src/mh.c:489 src/procmsg.c:1545
3904 msgid "Can't open mark file.\n"
3905 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku zaznaczeñ.\n"
3906
3907 #: src/mimeview.c:114
3908 msgid "/_Open"
3909 msgstr "/_Otwórz"
3910
3911 #: src/mimeview.c:115
3912 msgid "/Open _with..."
3913 msgstr "/Otwórz _z..."
3914
3915 #: src/mimeview.c:116
3916 msgid "/_Display as text"
3917 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
3918
3919 #: src/mimeview.c:117
3920 msgid "/_Display image"
3921 msgstr "/_Wy¶wietl obraz"
3922
3923 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
3924 msgid "/_Save as..."
3925 msgstr "/Zapi_sz jako..."
3926
3927 #: src/mimeview.c:119
3928 msgid "/Save _all..."
3929 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
3930
3931 #: src/mimeview.c:122
3932 msgid "/_Check signature"
3933 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
3934
3935 #: src/mimeview.c:150
3936 msgid "MIME Type"
3937 msgstr "Typ MIME "
3938
3939 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2134
3940 msgid "Text"
3941 msgstr "Tekst"
3942
3943 #: src/mimeview.c:269
3944 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3945 msgstr "Wybierz \"Sprawd¼ podpis\" by sprawdziæ"
3946
3947 #: src/mimeview.c:783 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:903 src/mimeview.c:922
3948 #: src/mimeview.c:946
3949 msgid "Can't save the part of multipart message."
3950 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
3951
3952 #: src/mimeview.c:808 src/mimeview.c:890 src/summaryview.c:3300
3953 msgid "Save as"
3954 msgstr "Zapisz jako"
3955
3956 #: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895 src/summaryview.c:3305
3957 msgid "Overwrite"
3958 msgstr "Nadpisz"
3959
3960 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
3961 msgid "Overwrite existing file?"
3962 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
3963
3964 #: src/mimeview.c:956
3965 msgid "Open with"
3966 msgstr "Otwórz z"
3967
3968 #: src/mimeview.c:957
3969 #, c-format
3970 msgid ""
3971 "Enter the command line to open file:\n"
3972 "(`%s' will be replaced with file name)"
3973 msgstr ""
3974 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
3975 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
3976
3977 #: src/mimeview.c:1013
3978 #, c-format
3979 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3980 msgstr "Niepoprawne polecenie podgl±du MIME: '%s'"
3981
3982 #: src/news.c:178
3983 #, c-format
3984 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3985 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
3986
3987 #: src/news.c:280
3988 #, c-format
3989 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3990 msgstr "Po³±czenie NNTP %s:%d zosta³o zerwane. Ponowne pod³±czanie...\n"
3991
3992 #: src/news.c:377
3993 #, c-format
3994 msgid "can't select group %s\n"
3995 msgstr "nie mo¿na wybraæ grupy: %s\n"
3996
3997 #: src/news.c:387
3998 #, c-format
3999 msgid "can't read article %d\n"
4000 msgstr "nie mo¿na odczytaæ artyku³u %d\n"
4001
4002 #: src/news.c:409 src/news.c:730 src/news.c:1066
4003 #, c-format
4004 msgid "can't set group: %s\n"
4005 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
4006
4007 #: src/news.c:510
4008 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
4009 msgstr "nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup\n"
4010
4011 #: src/news.c:627
4012 msgid "can't post article.\n"
4013 msgstr "nie mo¿na wys³aæ artyku³u.\n"
4014
4015 #: src/news.c:647
4016 #, c-format
4017 msgid "can't retrieve article %d\n"
4018 msgstr "nie mo¿na odebraæ artyku³u %d\n"
4019
4020 #: src/news.c:736 src/news.c:1071
4021 #, c-format
4022 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4023 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
4024
4025 #: src/news.c:759 src/news.c:1177
4026 #, c-format
4027 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4028 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
4029
4030 #: src/news.c:762 src/news.c:1112 src/news.c:1180
4031 msgid "can't get xover\n"
4032 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
4033
4034 #: src/news.c:768 src/news.c:1117 src/news.c:1186
4035 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4036 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
4037
4038 #: src/news.c:776 src/news.c:1123 src/news.c:1194
4039 #, c-format
4040 msgid "invalid xover line: %s\n"
4041 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4042
4043 #: src/news.c:794 src/news.c:819 src/news.c:1137 src/news.c:1151
4044 #: src/news.c:1212 src/news.c:1237
4045 msgid "can't get xhdr\n"
4046 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
4047
4048 #: src/news.c:802 src/news.c:827 src/news.c:1142 src/news.c:1156
4049 #: src/news.c:1220 src/news.c:1245
4050 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4051 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
4052
4053 #: src/news.c:1092
4054 #, c-format
4055 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4056 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
4057
4058 #: src/news.c:1109
4059 #, c-format
4060 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4061 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
4062
4063 #: src/nntp.c:60
4064 #, c-format
4065 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
4066 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
4067
4068 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
4069 #, c-format
4070 msgid "protocol error: %s\n"
4071 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
4072
4073 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
4074 msgid "protocol error\n"
4075 msgstr "b³±d protoko³u\n"
4076
4077 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
4078 msgid "Error occurred while posting\n"
4079 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
4080
4081 #: src/passphrase.c:85
4082 msgid "Passphrase"
4083 msgstr "Has³o"
4084
4085 #: src/passphrase.c:253
4086 msgid "[no user id]"
4087 msgstr "[brak identyfikatora]"
4088
4089 #: src/passphrase.c:257
4090 #, c-format
4091 msgid ""
4092 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4093 "\n"
4094 "  %.*s  \n"
4095 "(%.*s)\n"
4096 msgstr ""
4097 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
4098 "\n"
4099 "  %.*s  \n"
4100 "(%.*s)\n"
4101
4102 #: src/passphrase.c:261
4103 msgid ""
4104 "Bad passphrase! Try again...\n"
4105 "\n"
4106 msgstr ""
4107 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
4108 "\n"
4109
4110 #: src/pop.c:66
4111 #, c-format
4112 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4113 msgstr "POP3: Usuwanie przeterminowanych wiadomo¶ci %d\n"
4114
4115 #: src/pop.c:72
4116 #, c-format
4117 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4118 msgstr "POP3: Pomijanie wiadomo¶ci %d (%d bajtów)\n"
4119
4120 #: src/pop.c:138
4121 msgid "can't start TLS session\n"
4122 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
4123
4124 #: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
4125 msgid "error occurred on authentication\n"
4126 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autentyfikacji\n"
4127
4128 #: src/pop.c:191 src/pop.c:243
4129 msgid "mailbox is locked\n"
4130 msgstr "skrzynka zablokowana\n"
4131
4132 #: src/pop.c:212
4133 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4134 msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znaczika czasowego APOP\n"
4135
4136 #: src/pop.c:219
4137 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4138 msgstr "B³±d sk³adni przy znaczniku czasowym powitania\n"
4139
4140 #: src/pop.c:269 src/pop.c:308
4141 msgid "POP3 protocol error\n"
4142 msgstr "B³±d protoko³u POP3\n"
4143
4144 #: src/pop.c:387 src/pop.c:437
4145 msgid "Socket error\n"
4146 msgstr "B³±d gniazdka\n"
4147
4148 #: src/prefs.c:270
4149 #, c-format
4150 msgid "no permission - %s\n"
4151 msgstr "brak uprawnieñ - %s\n"
4152
4153 #: src/prefs.c:477
4154 msgid "Apply"
4155 msgstr "Zastosuj"
4156
4157 #: src/prefs_account.c:658
4158 #, c-format
4159 msgid "Account%d"
4160 msgstr "Konto%d"
4161
4162 #: src/prefs_account.c:677
4163 msgid "Preferences for new account"
4164 msgstr "Ustawienia nowego konta"
4165
4166 #: src/prefs_account.c:682
4167 msgid "Account preferences"
4168 msgstr "Ustawienia konta"
4169
4170 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1008
4171 msgid "Receive"
4172 msgstr "Odbieranie"
4173
4174 #: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1012
4175 msgid "Compose"
4176 msgstr "Utwórz"
4177
4178 #: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1025
4179 msgid "Privacy"
4180 msgstr "Prywatno¶æ"
4181
4182 #: src/prefs_account.c:743
4183 msgid "SSL"
4184 msgstr "SSL"
4185
4186 #: src/prefs_account.c:746
4187 msgid "Advanced"
4188 msgstr "Zaawansowane"
4189
4190 #: src/prefs_account.c:824
4191 msgid "Name of this account"
4192 msgstr "Nazwa tego konta"
4193
4194 #: src/prefs_account.c:833
4195 msgid "Set as default"
4196 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
4197
4198 #: src/prefs_account.c:837
4199 msgid "Personal information"
4200 msgstr "Informacje osobiste"
4201
4202 #: src/prefs_account.c:846
4203 msgid "Full name"
4204 msgstr "Pe³ne imiê"
4205
4206 #: src/prefs_account.c:852
4207 msgid "Mail address"
4208 msgstr "Adres e-mail"
4209
4210 #: src/prefs_account.c:858
4211 msgid "Organization"
4212 msgstr "Organizacja"
4213
4214 #: src/prefs_account.c:882
4215 msgid "Server information"
4216 msgstr "Informacje o serwerze"
4217
4218 #: src/prefs_account.c:903
4219 msgid "POP3 (normal)"
4220 msgstr "POP3 (normalny)"
4221
4222 #: src/prefs_account.c:905
4223 msgid "POP3 (APOP auth)"
4224 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
4225
4226 #: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
4227 msgid "IMAP4"
4228 msgstr "IMAP4"
4229
4230 #: src/prefs_account.c:909
4231 msgid "News (NNTP)"
4232 msgstr "News (NNTP)"
4233
4234 #: src/prefs_account.c:911
4235 msgid "None (local)"
4236 msgstr "¯aden (lokalnie)"
4237
4238 #: src/prefs_account.c:931
4239 msgid "This server requires authentication"
4240 msgstr "Ten serwer wymaga autentyfikacji"
4241
4242 #: src/prefs_account.c:975
4243 msgid "News server"
4244 msgstr "Serwer news"
4245
4246 #: src/prefs_account.c:981
4247 msgid "Server for receiving"
4248 msgstr "Serwer dla odbioru"
4249
4250 #: src/prefs_account.c:987
4251 msgid "Local mailbox file"
4252 msgstr "Lokalny plik mailbox"
4253
4254 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4255 #: src/prefs_account.c:994
4256 msgid "SMTP server (send)"
4257 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
4258
4259 #: src/prefs_account.c:1002
4260 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4261 msgstr "U¿ywaj polecenia lokalnego ni¿ serwer SMTP"
4262
4263 #: src/prefs_account.c:1011
4264 msgid "command to send mails"
4265 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
4266
4267 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4268 #: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
4269 msgid "User ID"
4270 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
4271
4272 #: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
4273 msgid "Password"
4274 msgstr "Has³o"
4275
4276 #: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
4277 msgid "POP3"
4278 msgstr "POP3"
4279
4280 #: src/prefs_account.c:1098
4281 msgid "Remove messages on server when received"
4282 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
4283
4284 #: src/prefs_account.c:1109
4285 msgid "Remove after"
4286 msgstr "Usuñ po"
4287
4288 #: src/prefs_account.c:1118
4289 msgid "days"
4290 msgstr "dni"
4291
4292 #: src/prefs_account.c:1135
4293 msgid "(0 days: remove immediately)"
4294 msgstr "(0 dni: skasuj od razu)"
4295
4296 #: src/prefs_account.c:1142
4297 msgid "Download all messages on server"
4298 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
4299
4300 #: src/prefs_account.c:1144
4301 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4302 msgstr "U¿ywaj regu³ filtrowania wraz z selektywnym ¶ci±ganiem"
4303
4304 #: src/prefs_account.c:1146
4305 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4306 msgstr "Skasuj pocztê po za³adowaniu selektywnym ¶ci±ganiem"
4307
4308 #: src/prefs_account.c:1152
4309 msgid "Receive size limit"
4310 msgstr "Limit ilo¶ci ¶ci±ganych danych"
4311
4312 #: src/prefs_account.c:1166
4313 msgid "Filter messages on receiving"
4314 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
4315
4316 #: src/prefs_account.c:1174
4317 msgid "Default inbox"
4318 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
4319
4320 #: src/prefs_account.c:1197
4321 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4322 msgstr "(Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu)"
4323
4324 #: src/prefs_account.c:1204
4325 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4326 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza za now± poczt± na tym koncie"
4327
4328 #: src/prefs_account.c:1258
4329 msgid "Add Date header field"
4330 msgstr "Dodaj pole Data do nag³ówka"
4331
4332 #: src/prefs_account.c:1259
4333 msgid "Generate Message-ID"
4334 msgstr "Generuj Message-ID"
4335
4336 #: src/prefs_account.c:1266
4337 msgid "Add user-defined header"
4338 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
4339
4340 #: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2367 src/prefs_common.c:2392
4341 msgid " Edit... "
4342 msgstr " Edycja... "
4343
4344 #: src/prefs_account.c:1278
4345 msgid "Authentication"
4346 msgstr "Autentykacja"
4347
4348 #: src/prefs_account.c:1286
4349 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4350 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
4351
4352 #: src/prefs_account.c:1301
4353 msgid "Authentication method"
4354 msgstr "Metoda autentykacji"
4355
4356 #: src/prefs_account.c:1311
4357 msgid "Automatic"
4358 msgstr "Automatycznie"
4359
4360 #: src/prefs_account.c:1361
4361 msgid ""
4362 "If you leave these entries empty, the same\n"
4363 "user ID and password as receiving will be used."
4364 msgstr ""
4365 "Je¶li pozostawisz te pola puste, wtedy ten sam login i\n"
4366 "has³o u¿ytkownika jak przy odbieraniu zostanie wykorzystany"
4367
4368 #: src/prefs_account.c:1370
4369 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4370 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
4371
4372 #: src/prefs_account.c:1385
4373 msgid "POP authentication timeout: "
4374 msgstr "Koniec czasu dla autentyfikacji POP: "
4375
4376 #: src/prefs_account.c:1394
4377 msgid "minutes"
4378 msgstr "minut"
4379
4380 #: src/prefs_account.c:1436
4381 msgid "Signature file"
4382 msgstr "Plik podpisu"
4383
4384 #: src/prefs_account.c:1444
4385 msgid "Automatically set the following addresses"
4386 msgstr "Automatycznie wstaw nastêpuj±ce adresy"
4387
4388 #. to
4389 #: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4390 msgid "Cc"
4391 msgstr "Kopia"
4392
4393 #: src/prefs_account.c:1466
4394 msgid "Bcc"
4395 msgstr "Ukryta kopia"
4396
4397 #: src/prefs_account.c:1479
4398 msgid "Reply-To"
4399 msgstr "Adres zwrotny"
4400
4401 #: src/prefs_account.c:1531
4402 msgid "Encrypt message by default"
4403 msgstr "Standardowo szyfruj wiadomo¶æ"
4404
4405 #: src/prefs_account.c:1533
4406 msgid "Sign message by default"
4407 msgstr "Standardowo podpisz wiadomo¶æ"
4408
4409 #: src/prefs_account.c:1535
4410 msgid "Default mode"
4411 msgstr "Domy¶lny tryb"
4412
4413 #: src/prefs_account.c:1543
4414 msgid "Use PGP/MIME"
4415 msgstr "U¿ywaj PGP/MIME"
4416
4417 #: src/prefs_account.c:1552
4418 msgid "Use Inline"
4419 msgstr "U¿ywaj trybu wewn±trzwiadomo¶ciowego"
4420
4421 #: src/prefs_account.c:1562
4422 msgid "Sign key"
4423 msgstr "Klucz"
4424
4425 #: src/prefs_account.c:1570
4426 msgid "Use default GnuPG key"
4427 msgstr "U¿yj standardowego klucza GnuPG"
4428
4429 #: src/prefs_account.c:1579
4430 msgid "Select key by your email address"
4431 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
4432
4433 #: src/prefs_account.c:1588
4434 msgid "Specify key manually"
4435 msgstr "Okre¶l klucz rêcznie"
4436
4437 #: src/prefs_account.c:1604
4438 msgid "User or key ID:"
4439 msgstr "U¿ytkownik lub klucz ID:"
4440
4441 #: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
4442 #: src/prefs_account.c:1744
4443 msgid "Don't use SSL"
4444 msgstr "Nie u¿ywaj SSL"
4445
4446 #: src/prefs_account.c:1696
4447 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4448 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ POP3"
4449
4450 #: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
4451 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4452 msgstr "U¿yj komendy STARTTLS by nawi±zaæ sesjê SSL"
4453
4454 #: src/prefs_account.c:1713
4455 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4456 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ IMAP4"
4457
4458 #: src/prefs_account.c:1719