2011-11-29 [wwp] 3.7.10cvs107
[claws.git] / po / pl.po
1 # translation of sylpheed-claws_new.po to Polish
2 # translation of sylpheed-claws.po to Polish
3 # Polish translation of Sylpheed
4 # Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
5 # Translators:
6 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
9 # Emil <emil5@go2.pl>, 2003, 2005.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: sylpheed-clawsgtk2_new\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
14 "POT-Creation-Date: 2005-05-09 09:10+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2005-05-09 00:06+0200\n"
16 "Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
17 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
22 "100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23
24 #: src/account.c:309
25 msgid ""
26 "Some composing windows are open.\n"
27 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
28 msgstr ""
29 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
30 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
31
32 #: src/account.c:567
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Edycja kont"
35
36 #: src/account.c:585
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
40 msgstr ""
41 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
42 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
43 "z tych kont poprzez \"Pobierz wszystkie\""
44
45 #: src/account.c:605 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:675
46 #: src/compose.c:4440 src/compose.c:4610 src/editaddress.c:774
47 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
48 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:400 src/editvcard.c:210
49 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:198
50 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:301
51 msgid "Name"
52 msgstr "Nazwa"
53
54 #: src/account.c:606 src/prefs_account.c:1130
55 msgid "Protocol"
56 msgstr "Protokó³"
57
58 #: src/account.c:607 src/ssl_manager.c:105
59 msgid "Server"
60 msgstr "Serwer"
61
62 #: src/account.c:636 src/addressbook.c:832 src/editaddress.c:722
63 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
64 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
65 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:292
66 #: src/prefs_matcher.c:560 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:773
67 msgid "Add"
68 msgstr "Dodaj"
69
70 #: src/account.c:642
71 #, fuzzy
72 msgid "Edit"
73 msgstr "/_Edycja"
74
75 #: src/account.c:648 src/prefs_customheader.c:241
76 #, fuzzy
77 msgid " Delete "
78 msgstr "Usuñ"
79
80 #: src/account.c:654
81 #, fuzzy
82 msgid " Clone "
83 msgstr "Sklonowano %s"
84
85 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
86 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
87 #: src/prefs_filtering.c:354 src/prefs_matcher.c:642
88 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:834
89 #, fuzzy
90 msgid "Down"
91 msgstr "Br±zowy"
92
93 #: src/account.c:666 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
94 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
95 #: src/prefs_filtering.c:348 src/prefs_matcher.c:636
96 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:830
97 msgid "Up"
98 msgstr ""
99
100 #: src/account.c:680
101 msgid " Set as default account "
102 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
103
104 #: src/account.c:686 src/action.c:1224 src/addressbook.c:1068
105 #: src/addressbook.c:3231 src/addressbook.c:3236 src/addressbook.c:3275
106 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:243 src/exphtmldlg.c:196
107 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:261 src/inc.c:721
108 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:224
109 msgid "Close"
110 msgstr "Zamknij"
111
112 #: src/account.c:762
113 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
114 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ klonowane"
115
116 #: src/account.c:768
117 #, c-format
118 msgid "Cloned %s"
119 msgstr "Sklonowano %s"
120
121 #: src/account.c:905
122 msgid "Delete account"
123 msgstr "Usuñ konto"
124
125 #: src/account.c:906
126 msgid "Do you really want to delete this account?"
127 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
128
129 #: src/account.c:907 src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359
130 #: src/addressbook.c:2387 src/compose.c:2306 src/compose.c:3128
131 #: src/compose.c:3474 src/compose.c:5789 src/compose.c:6108
132 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
133 #: src/folderview.c:1786 src/imap_gtk.c:266 src/imap_gtk.c:313
134 #: src/imap_gtk.c:376 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
135 #: src/mainwindow.c:1603 src/message_search.c:197 src/messageview.c:683
136 #: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206 src/news_gtk.c:255
137 #: src/news_gtk.c:310 src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
138 #: src/prefs_filtering.c:873 src/prefs_filtering.c:1021
139 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422
140 #: src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478 src/ssl_manager.c:271
141 #: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:815 src/summaryview.c:1282
142 #: src/summaryview.c:1333 src/summaryview.c:1376 src/summaryview.c:1400
143 #: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:1457 src/summaryview.c:1482
144 #: src/summaryview.c:1507 src/summaryview.c:3046 src/textview.c:1941
145 #: src/toolbar.c:1864
146 msgid "Yes"
147 msgstr "Tak"
148
149 #: src/account.c:907 src/compose.c:3474 src/compose.c:5789 src/imap_gtk.c:266
150 #: src/imap_gtk.c:313 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206
151 #: src/news_gtk.c:255 src/ssl_manager.c:271
152 msgid "+No"
153 msgstr "+Nie"
154
155 #: src/action.c:345
156 #, c-format
157 msgid "Could not get message file %d"
158 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
159
160 #: src/action.c:376
161 msgid "Could not get message part."
162 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
163
164 #: src/action.c:393
165 msgid "Can't get part of multipart message"
166 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
167
168 #: src/action.c:506
169 #, c-format
170 msgid ""
171 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
172 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
173 msgstr ""
174 "Wybrana akcjia nie mo¿e byæ stosowana w oknie kompozycji\n"
175 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
176
177 #: src/action.c:794
178 #, c-format
179 msgid ""
180 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
181 "%s"
182 msgstr ""
183 "Polecenie nie mo¿e zostaæ wykonane. Utworzenie potoku\n"
184 "nie powiod³o siê.\n"
185 "%s"
186
187 #: src/action.c:880
188 #, c-format
189 msgid ""
190 "Could not fork to execute the following command:\n"
191 "%s\n"
192 "%s"
193 msgstr ""
194 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
195 "%s\n"
196 "%s"
197
198 #: src/action.c:1107
199 #, c-format
200 msgid "--- Running: %s\n"
201 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
202
203 #: src/action.c:1111
204 #, c-format
205 msgid "--- Ended: %s\n"
206 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
207
208 #: src/action.c:1147
209 msgid "Action's input/output"
210 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
211
212 #: src/action.c:1193
213 #, fuzzy
214 msgid " Send "
215 msgstr "Wy¶lij"
216
217 #: src/action.c:1213
218 #, fuzzy
219 msgid "Completed %v/%u"
220 msgstr "Ukoñczono"
221
222 #: src/action.c:1223
223 #, fuzzy
224 msgid "Abort"
225 msgstr "O programie"
226
227 #: src/action.c:1372
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Enter the argument for the following action:\n"
231 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
232 "  %s"
233 msgstr ""
234 "Podaj argument dla wybranej akcji:\n"
235 "(`%%h' zostanie zast±pione przez argument)\n"
236 "  %s"
237
238 #: src/action.c:1377
239 msgid "Action's hidden user argument"
240 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
241
242 #: src/action.c:1381
243 #, c-format
244 msgid ""
245 "Enter the argument for the following action:\n"
246 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
247 "  %s"
248 msgstr ""
249 "Podaj argument dla nastêpuj±cej Akcji:\n"
250 "(`%%u' zostanie zast±pione przez argument)\n"
251 "  %s"
252
253 #: src/action.c:1386
254 msgid "Action's user argument"
255 msgstr "Argumentu u¿ytkownika dla Akcji"
256
257 #: src/addressadd.c:162
258 msgid "Add to address book"
259 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
260
261 #: src/addressadd.c:194 src/plugins/pgpmime/select-keys.c:302
262 #: src/toolbar.c:434
263 msgid "Address"
264 msgstr "Adres"
265
266 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:628
267 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
268 msgid "Remarks"
269 msgstr "Uwagi"
270
271 #: src/addressadd.c:226
272 msgid "Select Address Book Folder"
273 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
274
275 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:203
276 #: src/alertpanel.c:339 src/compose.c:5611 src/editaddress.c:513
277 #: src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344
278 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:239
279 #: src/export.c:188 src/foldersel.c:199 src/grouplistdialog.c:244
280 #: src/gtk/about.c:235 src/gtk/description_window.c:120
281 #: src/gtk/gtkaspell.c:1426 src/gtk/gtkaspell.c:2379 src/gtk/inputdialog.c:202
282 #: src/gtk/prefswindow.c:372 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190
283 #: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/main.c:721
284 #: src/mainwindow.c:2392 src/messageview.c:998 src/mimeview.c:1019
285 #: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:131 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
286 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2413 src/prefs_common.c:2512
287 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
288 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:209
289 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:313
290 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
291 msgid "OK"
292 msgstr "OK"
293
294 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2375 src/addrgather.c:507
295 #: src/compose.c:5612 src/compose.c:6343 src/compose.c:6381
296 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
297 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:343
298 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
299 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:200 src/grouplistdialog.c:245
300 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1435 src/gtk/inputdialog.c:203
301 #: src/gtk/prefswindow.c:373 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:191
302 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
303 #: src/main.c:721 src/mainwindow.c:2392 src/messageview.c:998
304 #: src/mimeview.c:1020 src/plugins/pgpmime/passphrase.c:135
305 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:332 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
306 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2414 src/prefs_common.c:2513
307 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
308 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:210
309 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:374 src/prefs_summary_column.c:314
310 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471
311 #: src/prefs_themes.c:478 src/summaryview.c:815 src/summaryview.c:3346
312 msgid "Cancel"
313 msgstr "Anuluj"
314
315 #: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:154
316 msgid "/_File"
317 msgstr "/_Plik"
318
319 #: src/addressbook.c:401
320 msgid "/_File/New _Book"
321 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
322
323 #: src/addressbook.c:402
324 msgid "/_File/New _vCard"
325 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
326
327 #: src/addressbook.c:404
328 msgid "/_File/New _JPilot"
329 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
330
331 #: src/addressbook.c:407
332 msgid "/_File/New _Server"
333 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
334
335 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:445
336 #: src/mainwindow.c:447 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
337 #: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:157
338 msgid "/_File/---"
339 msgstr "/_Plik/---"
340
341 #: src/addressbook.c:410
342 msgid "/_File/_Edit"
343 msgstr "/_Plik/_Edycja"
344
345 #: src/addressbook.c:411
346 msgid "/_File/_Delete"
347 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
348
349 #: src/addressbook.c:413
350 msgid "/_File/_Save"
351 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
352
353 #: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:158
354 msgid "/_File/_Close"
355 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
356
357 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
358 #: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:160
359 msgid "/_Edit"
360 msgstr "/_Edycja"
361
362 #: src/addressbook.c:416
363 msgid "/_Edit/C_ut"
364 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
365
366 #: src/addressbook.c:417 src/compose.c:546 src/mainwindow.c:464
367 #: src/messageview.c:161
368 msgid "/_Edit/_Copy"
369 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
370
371 #: src/addressbook.c:418 src/compose.c:547
372 msgid "/_Edit/_Paste"
373 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
374
375 #: src/addressbook.c:419 src/compose.c:544 src/compose.c:627 src/compose.c:633
376 #: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:163
377 msgid "/_Edit/---"
378 msgstr "/_Edycja/---"
379
380 #: src/addressbook.c:420
381 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
382 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
383
384 #: src/addressbook.c:421
385 msgid "/_Address"
386 msgstr "/_Adres"
387
388 #: src/addressbook.c:422
389 msgid "/_Address/New _Address"
390 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
391
392 #: src/addressbook.c:423
393 msgid "/_Address/New _Group"
394 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
395
396 #: src/addressbook.c:424
397 msgid "/_Address/New _Folder"
398 msgstr "/_Adres/Nowy _folder"
399
400 #: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
401 msgid "/_Address/---"
402 msgstr "/_Adres/---"
403
404 #: src/addressbook.c:426
405 msgid "/_Address/_Edit"
406 msgstr "/_Adres/_Edycja"
407
408 #: src/addressbook.c:427
409 msgid "/_Address/_Delete"
410 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
411
412 #: src/addressbook.c:429
413 msgid "/_Address/_Mail To"
414 msgstr "/_Adres/_Wiadomo¶c do"
415
416 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:701
417 #: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:735
418 #: src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:294
419 #: src/messageview.c:315
420 msgid "/_Tools/---"
421 msgstr "/_Narzêdzia/---"
422
423 #: src/addressbook.c:431
424 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
425 msgstr "/_Narzêdzia/Zai_mportuj plik LDIF..."
426
427 #: src/addressbook.c:432
428 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
429 msgstr "/_Narzêdzia/Za_importuj plik M_utta..."
430
431 #: src/addressbook.c:433
432 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
433 msgstr "/_Narzêdzia/_Zaimportuj plik _Pine..."
434
435 #: src/addressbook.c:435
436 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
437 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
438
439 #: src/addressbook.c:436
440 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
441 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
442
443 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:767
444 #: src/messageview.c:318
445 msgid "/_Help"
446 msgstr "/Pomo_c"
447
448 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:671 src/mainwindow.c:777
449 #: src/messageview.c:319
450 msgid "/_Help/_About"
451 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
452
453 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/summaryview.c:403
454 msgid "/_Delete"
455 msgstr "/_Usuñ"
456
457 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
458 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:520
459 #: src/imap_gtk.c:57 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65
460 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
461 #: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
462 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:88 src/plugins/trayicon/trayicon.c:91
463 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
464 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
465 msgid "/---"
466 msgstr "/---"
467
468 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
469 msgid "/New _Address"
470 msgstr "/Nowy _adres"
471
472 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
473 msgid "/New _Group"
474 msgstr "/Nowa _grupa"
475
476 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
477 msgid "/New _Folder"
478 msgstr "/Nowy _folder"
479
480 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
481 msgid "/C_ut"
482 msgstr "/Wy_tnij"
483
484 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465
485 msgid "/_Copy"
486 msgstr "/S_kopiuj"
487
488 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
489 msgid "/_Paste"
490 msgstr "/_Wstaw"
491
492 #: src/addressbook.c:468
493 msgid "/Pa_ste Address"
494 msgstr "/Wklej _adres"
495
496 #: src/addressbook.c:469
497 msgid "/_Mail To"
498 msgstr "/_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
499
500 #: src/addressbook.c:471
501 msgid "/_Browse Entry"
502 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
503
504 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:441 src/crash.c:460 src/importldif.c:118
505 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97 src/prefs_themes.c:623
506 #: src/prefs_themes.c:655 src/prefs_themes.c:656
507 msgid "Unknown"
508 msgstr "Nieznany"
509
510 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
511 msgid "Success"
512 msgstr "Sukces"
513
514 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
515 msgid "Bad arguments"
516 msgstr "Z³e argumenty"
517
518 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
519 msgid "File not specified"
520 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
521
522 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
523 msgid "Error opening file"
524 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
525
526 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
527 msgid "Error reading file"
528 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
529
530 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
531 msgid "End of file encountered"
532 msgstr "Napotkano koniec pliku"
533
534 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
535 msgid "Error allocating memory"
536 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
537
538 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
539 msgid "Bad file format"
540 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
541
542 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
543 msgid "Error writing to file"
544 msgstr "B³±d zapisu pliku"
545
546 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
547 msgid "Error opening directory"
548 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
549
550 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
551 msgid "No path specified"
552 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
553
554 #: src/addressbook.c:511
555 msgid "Error connecting to LDAP server"
556 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
557
558 #: src/addressbook.c:512
559 msgid "Error initializing LDAP"
560 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
561
562 #: src/addressbook.c:513
563 msgid "Error binding to LDAP server"
564 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
565
566 #: src/addressbook.c:514
567 msgid "Error searching LDAP database"
568 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
569
570 #: src/addressbook.c:515
571 msgid "Timeout performing LDAP operation"
572 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
573
574 #: src/addressbook.c:516
575 msgid "Error in LDAP search criteria"
576 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
577
578 #: src/addressbook.c:517
579 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
580 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
581
582 #: src/addressbook.c:518
583 msgid "LDAP search terminated on request"
584 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
585
586 #: src/addressbook.c:519
587 msgid "Error starting TLS connection"
588 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
589
590 #: src/addressbook.c:676
591 msgid "E-Mail address"
592 msgstr "Adres e-mail"
593
594 #: src/addressbook.c:681 src/prefs_common.c:2044 src/toolbar.c:180
595 #: src/toolbar.c:1529
596 msgid "Address book"
597 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
598
599 #: src/addressbook.c:797
600 msgid "Name:"
601 msgstr "Nazwa:"
602
603 #: src/addressbook.c:829 src/addressbook.c:2358 src/addressbook.c:2372
604 #: src/addressbook.c:2387 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
605 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
606 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
607 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:305
608 #: src/prefs_matcher.c:573 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:785
609 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
610 msgid "Delete"
611 msgstr "Usuñ"
612
613 #: src/addressbook.c:835
614 msgid "Lookup"
615 msgstr "Wyszukaj"
616
617 #: src/addressbook.c:847 src/compose.c:1469 src/compose.c:3234
618 #: src/compose.c:4254 src/compose.c:4929 src/headerview.c:53
619 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:176
620 msgid "To:"
621 msgstr "Do:"
622
623 #: src/addressbook.c:851 src/compose.c:1453 src/compose.c:3233
624 #: src/prefs_template.c:175
625 msgid "Cc:"
626 msgstr "Kopia:"
627
628 #: src/addressbook.c:855 src/compose.c:1456 src/prefs_template.c:176
629 msgid "Bcc:"
630 msgstr "Ukryta kopia:"
631
632 #: src/addressbook.c:1066 src/addressbook.c:1089
633 msgid "Delete address(es)"
634 msgstr "Usuñ adres(y)"
635
636 #: src/addressbook.c:1067
637 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
638 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
639
640 #: src/addressbook.c:1090
641 msgid "Really delete the address(es)?"
642 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
643
644 #: src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359 src/addressbook.c:2387
645 #: src/compose.c:2306 src/compose.c:3128 src/compose.c:6108
646 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
647 #: src/folderview.c:1786 src/imap_gtk.c:376 src/inc.c:182 src/inc.c:287
648 #: src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1603 src/message_search.c:197
649 #: src/messageview.c:683 src/news_gtk.c:310 src/prefs_actions.c:525
650 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:873
651 #: src/prefs_filtering.c:1021 src/prefs_matcher.c:1682
652 #: src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471
653 #: src/prefs_themes.c:478 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:815
654 #: src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1333 src/summaryview.c:1376
655 #: src/summaryview.c:1400 src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:1457
656 #: src/summaryview.c:1482 src/summaryview.c:1507 src/summaryview.c:3046
657 #: src/textview.c:1942 src/toolbar.c:1864
658 msgid "No"
659 msgstr "Nie"
660
661 #: src/addressbook.c:1630 src/addressbook.c:1703
662 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
663 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
664
665 #: src/addressbook.c:1641
666 msgid "Cannot paste into an address group."
667 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
668
669 #: src/addressbook.c:2355
670 #, c-format
671 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
672 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adres w `%s' ?"
673
674 #: src/addressbook.c:2367
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
678 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
679 msgstr ""
680 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
681 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
682 "do g³ównego katalogu."
683
684 #: src/addressbook.c:2373
685 msgid "Folder only"
686 msgstr "Tylko Katalog"
687
688 #: src/addressbook.c:2374
689 msgid "Folder and Addresses"
690 msgstr "Katalog i adresy"
691
692 #: src/addressbook.c:2386
693 #, c-format
694 msgid "Really delete `%s' ?"
695 msgstr "Naprawdê usun±æ \"%s\" ?"
696
697 #: src/addressbook.c:3181
698 msgid "New user, could not save index file."
699 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
700
701 #: src/addressbook.c:3185
702 msgid "New user, could not save address book files."
703 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
704
705 #: src/addressbook.c:3195
706 msgid "Old address book converted successfully."
707 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
708
709 #: src/addressbook.c:3200
710 msgid ""
711 "Old address book converted,\n"
712 "could not save new address index file"
713 msgstr ""
714 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
715 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
716
717 #: src/addressbook.c:3213
718 msgid ""
719 "Could not convert address book,\n"
720 "but created empty new address book files."
721 msgstr ""
722 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
723 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
724
725 #: src/addressbook.c:3219
726 msgid ""
727 "Could not convert address book,\n"
728 "could not create new address book files."
729 msgstr ""
730 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
731 "nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
732
733 #: src/addressbook.c:3224
734 msgid ""
735 "Could not convert address book\n"
736 "and could not create new address book files."
737 msgstr ""
738 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
739 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
740
741 #: src/addressbook.c:3231
742 msgid "Addressbook conversion error"
743 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
744
745 #: src/addressbook.c:3236
746 msgid "Addressbook conversion"
747 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
748
749 #: src/addressbook.c:3273
750 msgid "Addressbook Error"
751 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
752
753 #: src/addressbook.c:3274
754 msgid "Could not read address index"
755 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
756
757 #: src/addressbook.c:3632
758 msgid "Busy searching..."
759 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
760
761 #: src/addressbook.c:3703
762 #, c-format
763 msgid "Search '%s'"
764 msgstr "Szukaj '%s'"
765
766 #: src/addressbook.c:3923 src/prefs_common.c:945
767 msgid "Interface"
768 msgstr "Interfejs"
769
770 #: src/addressbook.c:3939 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
771 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
772 msgid "Address Book"
773 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
774
775 #: src/addressbook.c:3955
776 msgid "Person"
777 msgstr "Osoba"
778
779 #: src/addressbook.c:3971
780 msgid "EMail Address"
781 msgstr "Adres e-mail"
782
783 #: src/addressbook.c:3987
784 msgid "Group"
785 msgstr "Grupa"
786
787 #: src/addressbook.c:4003 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:326
788 #: src/prefs_account.c:2257
789 msgid "Folder"
790 msgstr "Katalog"
791
792 #: src/addressbook.c:4019
793 msgid "vCard"
794 msgstr "vCard"
795
796 #: src/addressbook.c:4035 src/addressbook.c:4051
797 msgid "JPilot"
798 msgstr "JPilot"
799
800 #: src/addressbook.c:4067
801 msgid "LDAP Server"
802 msgstr "Serwer LDAP"
803
804 #: src/addressbook.c:4083
805 msgid "LDAP Query"
806 msgstr "Zapytanie LDAP"
807
808 #: src/addrgather.c:156
809 msgid "Please specify name for address book."
810 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
811
812 #: src/addrgather.c:176
813 msgid "Please select the mail headers to search."
814 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
815
816 #: src/addrgather.c:183
817 msgid "Busy harvesting addresses..."
818 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
819
820 #: src/addrgather.c:221
821 msgid "Addresses gathered successfully."
822 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
823
824 #: src/addrgather.c:285
825 msgid "No folder or message was selected."
826 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci."
827
828 #: src/addrgather.c:293
829 msgid ""
830 "Please select a folder to process from the folder\n"
831 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
832 "the message list."
833 msgstr ""
834 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
835 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
836 "wiadomo¶ci z listy."
837
838 #: src/addrgather.c:345
839 msgid "Folder :"
840 msgstr "Katalog :"
841
842 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
843 #: src/importldif.c:948
844 msgid "Address Book :"
845 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
846
847 #: src/addrgather.c:366
848 msgid "Folder Size :"
849 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
850
851 #: src/addrgather.c:381
852 msgid "Process these mail header fields"
853 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
854
855 #: src/addrgather.c:399
856 msgid "Include sub-folders"
857 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
858
859 #: src/addrgather.c:422
860 msgid "Header Name"
861 msgstr "Nazwa nag³ówka"
862
863 #: src/addrgather.c:423
864 msgid "Address Count"
865 msgstr "Liczba adresów"
866
867 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:168 src/messageview.c:553
868 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:352 src/textview.c:1941
869 msgid "Warning"
870 msgstr "Ostrze¿enie"
871
872 #: src/addrgather.c:528
873 msgid "Header Fields"
874 msgstr "Pola nag³ówków"
875
876 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
877 #: src/importldif.c:1067
878 msgid "Finish"
879 msgstr "Koniec"
880
881 #: src/addrgather.c:588
882 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
883 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
884
885 #: src/addrgather.c:596
886 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
887 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
888
889 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
890 msgid "Common address"
891 msgstr "Wspólny adres"
892
893 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
894 msgid "Personal address"
895 msgstr "Osobisty adres"
896
897 #: src/alertpanel.c:155 src/compose.c:5789
898 msgid "Notice"
899 msgstr "Notatka"
900
901 #: src/alertpanel.c:181 src/alertpanel.c:203 src/compose.c:3474 src/inc.c:604
902 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:109 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:122
903 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:148
904 msgid "Error"
905 msgstr "B³±d"
906
907 #: src/alertpanel.c:203
908 msgid "View log"
909 msgstr "Wy¶wietl dziennik"
910
911 #: src/alertpanel.c:327
912 msgid "Show this message next time"
913 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
914
915 #: src/browseldap.c:238
916 msgid "Browse Directory Entry"
917 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
918
919 #: src/browseldap.c:258
920 msgid "Server Name :"
921 msgstr "Nazwa serwera :"
922
923 #: src/browseldap.c:268
924 msgid "Distinguished Name (dn) :"
925 msgstr ""
926
927 #: src/browseldap.c:291
928 msgid "LDAP Name"
929 msgstr "Nazwa LDAP"
930
931 #: src/browseldap.c:293
932 msgid "Attribute Value"
933 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
934
935 #: src/common/nntp.c:68
936 #, c-format
937 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
938 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
939
940 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
941 #, c-format
942 msgid "protocol error: %s\n"
943 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
944
945 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
946 msgid "protocol error\n"
947 msgstr "b³±d protoko³u\n"
948
949 #: src/common/nntp.c:293
950 msgid "Error occurred while posting\n"
951 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
952
953 #: src/common/nntp.c:373
954 msgid "Error occurred while sending command\n"
955 msgstr "B³±d podczas wysy³ania polecenia\n"
956
957 #: src/common/plugin.c:114
958 msgid "Plugin already loaded"
959 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
960
961 #: src/common/plugin.c:120
962 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
963 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
964
965 #: src/common/plugin.c:142
966 #, fuzzy
967 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK2."
968 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Sylpheed-Claws GTK1"
969
970 #: src/common/smtp.c:171
971 msgid "SMTP AUTH not available\n"
972 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
973
974 #: src/common/smtp.c:495 src/common/smtp.c:545
975 msgid "bad SMTP response\n"
976 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
977
978 #: src/common/smtp.c:516 src/common/smtp.c:534 src/common/smtp.c:645
979 msgid "error occurred on SMTP session\n"
980 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
981
982 #: src/common/smtp.c:525 src/pop.c:840
983 msgid "error occurred on authentication\n"
984 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
985
986 #: src/common/smtp.c:579
987 #, c-format
988 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
989 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
990
991 #: src/common/smtp.c:604 src/pop.c:833
992 msgid "can't start TLS session\n"
993 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
994
995 #: src/common/ssl.c:136
996 msgid "Error creating ssl context\n"
997 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
998
999 #: src/common/ssl.c:155
1000 #, c-format
1001 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1002 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
1003
1004 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
1005 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
1006 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
1007 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
1008 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
1009 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
1010 msgid "<not in certificate>"
1011 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
1012
1013 #: src/common/ssl_certificate.c:189
1014 #, c-format
1015 msgid ""
1016 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1017 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1018 "  Fingerprint: %s\n"
1019 "  Signature status: %s"
1020 msgstr ""
1021 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
1022 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
1023 "  Odcisk klucza: %s\n"
1024 "  Stan podpisu: %s"
1025
1026 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1027 msgid "Can't load X509 default paths"
1028 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
1029
1030 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1031 #, c-format
1032 msgid ""
1033 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1034 "%s"
1035 msgstr ""
1036 "%s przedstawi³ nieznany certyfikat SSL:\n"
1037 "%s"
1038
1039 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1040 #, c-format
1041 msgid ""
1042 "%s\n"
1043 "\n"
1044 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1045 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1046 msgstr ""
1047 "%s\n"
1048 "\n"
1049 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu zapisu certyfikatu.\n"
1050 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
1051
1052 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1053 #: src/prefs_common.c:1084
1054 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1055 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
1056
1057 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1058 #, c-format
1059 msgid ""
1060 "%s's SSL certificate changed !\n"
1061 "We have saved this one:\n"
1062 "%s\n"
1063 "\n"
1064 "It is now:\n"
1065 "%s\n"
1066 "\n"
1067 "This could mean the server answering is not the known one."
1068 msgstr ""
1069 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
1070 "Zapisano poni¿szy:\n"
1071 "%s\n"
1072 "\n"
1073 "Jest to teraz:\n"
1074 "%s\n"
1075 "\n"
1076 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest znanym serwerem."
1077
1078 #: src/common/string_match.c:73
1079 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1080 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1081
1082 #: src/common/utils.c:199
1083 #, c-format
1084 msgid "%dB"
1085 msgstr "%dB"
1086
1087 #: src/common/utils.c:201
1088 #, c-format
1089 msgid "%.1fKB"
1090 msgstr "%.1fKB"
1091
1092 #: src/common/utils.c:203
1093 #, c-format
1094 msgid "%.2fMB"
1095 msgstr "%.2fMB"
1096
1097 #: src/common/utils.c:205
1098 #, c-format
1099 msgid "%.2fGB"
1100 msgstr "%.2fGB"
1101
1102 #: src/compose.c:518
1103 msgid "/_Add..."
1104 msgstr "/Dod_aj..."
1105
1106 #: src/compose.c:519
1107 msgid "/_Remove"
1108 msgstr "/_Usuñ"
1109
1110 #: src/compose.c:521 src/folderview.c:241
1111 msgid "/_Properties..."
1112 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
1113
1114 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:271
1115 msgid "/_Message"
1116 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1117
1118 #: src/compose.c:527
1119 msgid "/_Message/_Send"
1120 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1121
1122 #: src/compose.c:529
1123 msgid "/_Message/Send _later"
1124 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1125
1126 #: src/compose.c:531 src/compose.c:535 src/compose.c:538 src/mainwindow.c:662
1127 #: src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:680
1128 #: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:274 src/messageview.c:282
1129 #: src/messageview.c:287
1130 msgid "/_Message/---"
1131 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1132
1133 #: src/compose.c:532
1134 msgid "/_Message/_Attach file"
1135 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz plik"
1136
1137 #: src/compose.c:533
1138 msgid "/_Message/_Insert file"
1139 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
1140
1141 #: src/compose.c:534
1142 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1143 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
1144
1145 #: src/compose.c:536
1146 msgid "/_Message/_Save"
1147 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Zapisz"
1148
1149 #: src/compose.c:539
1150 msgid "/_Message/_Close"
1151 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zam_knij"
1152
1153 #: src/compose.c:542
1154 msgid "/_Edit/_Undo"
1155 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
1156
1157 #: src/compose.c:543
1158 msgid "/_Edit/_Redo"
1159 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
1160
1161 #: src/compose.c:545
1162 msgid "/_Edit/Cu_t"
1163 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
1164
1165 #: src/compose.c:548
1166 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1167 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
1168
1169 #: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:465 src/messageview.c:162
1170 msgid "/_Edit/Select _all"
1171 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
1172
1173 #: src/compose.c:551
1174 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1175 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
1176
1177 #: src/compose.c:552
1178 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1179 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
1180
1181 #: src/compose.c:557
1182 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1183 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
1184
1185 #: src/compose.c:562
1186 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1187 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
1188
1189 #: src/compose.c:567
1190 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1191 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
1192
1193 #: src/compose.c:572
1194 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1195 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
1196
1197 #: src/compose.c:577
1198 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1199 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
1200
1201 #: src/compose.c:582
1202 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1203 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
1204
1205 #: src/compose.c:587
1206 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1207 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
1208
1209 #: src/compose.c:592
1210 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1211 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
1212
1213 #: src/compose.c:597
1214 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1215 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
1216
1217 #: src/compose.c:602
1218 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1219 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
1220
1221 #: src/compose.c:607
1222 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1223 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
1224
1225 #: src/compose.c:612
1226 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1227 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
1228
1229 #: src/compose.c:617
1230 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1231 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
1232
1233 #: src/compose.c:622
1234 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1235 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
1236
1237 #: src/compose.c:628
1238 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1239 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
1240
1241 #: src/compose.c:630
1242 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1243 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1244
1245 #: src/compose.c:632
1246 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1247 msgstr "/_Edycja/Aut_omatyczne zawijanie"
1248
1249 #: src/compose.c:634
1250 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1251 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1252
1253 #: src/compose.c:637
1254 msgid "/_Spelling"
1255 msgstr "/Pi_sownia"
1256
1257 #: src/compose.c:638
1258 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1259 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1260
1261 #: src/compose.c:640
1262 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1263 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1264
1265 #: src/compose.c:642
1266 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1267 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
1268
1269 #: src/compose.c:644
1270 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1271 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1272
1273 #: src/compose.c:646
1274 msgid "/_Spelling/---"
1275 msgstr "/Pi_sownia/---"
1276
1277 #: src/compose.c:647
1278 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1279 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1280
1281 #: src/compose.c:650
1282 msgid "/_Options"
1283 msgstr "/_Opcje"
1284
1285 #: src/compose.c:651
1286 msgid "/_Options/Privacy System"
1287 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci"
1288
1289 #: src/compose.c:652
1290 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1291 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci/Brak"
1292
1293 #: src/compose.c:653
1294 msgid "/_Options/Si_gn"
1295 msgstr "/_Opcje/_Podpisz"
1296
1297 #: src/compose.c:654
1298 msgid "/_Options/_Encrypt"
1299 msgstr "/_Opcje/_Szyfruj"
1300
1301 #: src/compose.c:655 src/compose.c:662
1302 msgid "/_Options/---"
1303 msgstr "/_Opcje/---"
1304
1305 #: src/compose.c:656
1306 msgid "/_Options/_Priority"
1307 msgstr "/_Opcje/Pri_orytet"
1308
1309 #: src/compose.c:657
1310 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1311 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Najwy¿szy"
1312
1313 #: src/compose.c:658
1314 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1315 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Wysoki"
1316
1317 #: src/compose.c:659
1318 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1319 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Normalny"
1320
1321 #: src/compose.c:660
1322 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1323 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_iski"
1324
1325 #: src/compose.c:661
1326 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1327 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_ajni¿szy"
1328
1329 #: src/compose.c:663
1330 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1331 msgstr "/_Opcje/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1332
1333 #: src/compose.c:664
1334 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1335 msgstr "/_Opcje/Usuñ odniesienia"
1336
1337 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:290
1338 msgid "/_Tools"
1339 msgstr "/_Narzêdzia"
1340
1341 #: src/compose.c:666
1342 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1343 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1344
1345 #: src/compose.c:667 src/messageview.c:291
1346 msgid "/_Tools/_Address book"
1347 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1348
1349 #: src/compose.c:668
1350 msgid "/_Tools/_Template"
1351 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1352
1353 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:316
1354 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1355 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1356
1357 #: src/compose.c:1459
1358 msgid "Reply-To:"
1359 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1360
1361 #: src/compose.c:1462 src/compose.c:4251 src/compose.c:4931
1362 #: src/headerview.c:54
1363 msgid "Newsgroups:"
1364 msgstr "Grupy news:"
1365
1366 #: src/compose.c:1465
1367 msgid "Followup-To:"
1368 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1369
1370 #: src/compose.c:1804
1371 msgid "Quote mark format error."
1372 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1373
1374 #: src/compose.c:1820
1375 msgid "Message reply/forward format error."
1376 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1377
1378 #: src/compose.c:2160
1379 #, c-format
1380 msgid "File %s is empty."
1381 msgstr "Plik %s jest pusty."
1382
1383 #: src/compose.c:2164
1384 #, c-format
1385 msgid "Can't read %s."
1386 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1387
1388 #: src/compose.c:2198
1389 #, c-format
1390 msgid "Message: %s"
1391 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1392
1393 #: src/compose.c:2303
1394 msgid "Encrypted message"
1395 msgstr "Zaszyfrowana wiadomo¶æ"
1396
1397 #: src/compose.c:2304
1398 msgid ""
1399 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1400 "Discard encrypted part?"
1401 msgstr ""
1402 "Nie mo¿na ponownie edytowaæ zaszyfrowanej wiadomo¶ci. \n"
1403 "Odrzuciæ zaszyfrowan± czê¶æ?"
1404
1405 #: src/compose.c:2958
1406 msgid " [Edited]"
1407 msgstr " [Edytowany]"
1408
1409 #: src/compose.c:2960
1410 #, c-format
1411 msgid "%s - Compose message%s"
1412 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1413
1414 #: src/compose.c:2963
1415 #, c-format
1416 msgid "Compose message%s"
1417 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1418
1419 #: src/compose.c:2987
1420 msgid ""
1421 "Account for sending mail is not specified.\n"
1422 "Please select a mail account before sending."
1423 msgstr ""
1424 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1425 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1426
1427 #: src/compose.c:3118
1428 msgid "Recipient is not specified."
1429 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1430
1431 #: src/compose.c:3126 src/messageview.c:553 src/prefs_account.c:972
1432 #: src/prefs_common.c:935 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1433 msgid "Send"
1434 msgstr "Wy¶lij"
1435
1436 #: src/compose.c:3127
1437 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1438 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1439
1440 #: src/compose.c:3152
1441 msgid "Could not queue message for sending"
1442 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1443
1444 #: src/compose.c:3165 src/compose.c:3194
1445 msgid ""
1446 "The message was queued but could not be sent.\n"
1447 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1448 msgstr ""
1449 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1450 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1451
1452 #: src/compose.c:3470
1453 #, c-format
1454 msgid ""
1455 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1456 "%s to %s.\n"
1457 "Send it anyway?"
1458 msgstr ""
1459 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci z\n"
1460 "%s do %s.\n"
1461 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1462
1463 #: src/compose.c:3662
1464 msgid "No account for sending mails available!"
1465 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1466
1467 #: src/compose.c:3672
1468 msgid "No account for posting news available!"
1469 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1470
1471 #: src/compose.c:4334 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:169
1472 msgid "From:"
1473 msgstr "Od:"
1474
1475 #: src/compose.c:4438 src/compose.c:4608 src/compose.c:5550
1476 msgid "MIME type"
1477 msgstr "typ MIME"
1478
1479 #: src/compose.c:4439 src/compose.c:4609 src/mimeview.c:197
1480 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:299 src/prefs_summary_column.c:73
1481 #: src/summaryview.c:457
1482 msgid "Size"
1483 msgstr "Wielko¶æ"
1484
1485 #: src/compose.c:4503
1486 msgid "Save Message to "
1487 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1488
1489 #: src/compose.c:4523 src/prefs_filtering_action.c:420
1490 msgid "Select ..."
1491 msgstr " Wybierz ..."
1492
1493 #: src/compose.c:4660 src/prefs_account.c:1563 src/prefs_customheader.c:188
1494 #: src/prefs_matcher.c:148
1495 msgid "Header"
1496 msgstr "Nag³ówek"
1497
1498 #: src/compose.c:4662
1499 msgid "Attachments"
1500 msgstr "Za³±czniki"
1501
1502 #: src/compose.c:4664
1503 msgid "Others"
1504 msgstr "Inne"
1505
1506 #: src/compose.c:4679 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1507 #: src/summary_search.c:183
1508 msgid "Subject:"
1509 msgstr "Temat:"
1510
1511 #: src/compose.c:4880 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:283
1512 #: src/gtk/gtkaspell.c:1500 src/gtk/gtkaspell.c:2174 src/prefs_account.c:604
1513 #: src/summaryview.c:4133
1514 msgid "None"
1515 msgstr "Brak"
1516
1517 #: src/compose.c:4889
1518 #, c-format
1519 msgid ""
1520 "Spell checker could not be started.\n"
1521 "%s"
1522 msgstr ""
1523 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1524 "%s"
1525
1526 #: src/compose.c:5445
1527 msgid "Invalid MIME type."
1528 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1529
1530 #: src/compose.c:5463
1531 msgid "File doesn't exist or is empty."
1532 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1533
1534 #: src/compose.c:5532
1535 msgid "Properties"
1536 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1537
1538 #: src/compose.c:5577
1539 msgid "Encoding"
1540 msgstr "Kodowanie"
1541
1542 #: src/compose.c:5608
1543 msgid "Path"
1544 msgstr "¦cie¿ka"
1545
1546 #: src/compose.c:5609 src/prefs_toolbar.c:812
1547 msgid "File name"
1548 msgstr "Nazwa pliku"
1549
1550 #: src/compose.c:5786
1551 #, c-format
1552 msgid ""
1553 "The external editor is still working.\n"
1554 "Force terminating the process?\n"
1555 "process group id: %d"
1556 msgstr ""
1557 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1558 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1559 "identyfikator grupy procesów: %d"
1560
1561 #: src/compose.c:6106 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1562 #: src/messageview.c:681 src/toolbar.c:1862
1563 msgid "Offline warning"
1564 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1565
1566 #: src/compose.c:6107 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1567 #: src/messageview.c:682 src/toolbar.c:1863
1568 msgid "You're working offline. Override?"
1569 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1570
1571 #: src/compose.c:6259 src/compose.c:6280
1572 msgid "Select file"
1573 msgstr "Wybierz plik"
1574
1575 #: src/compose.c:6294
1576 #, c-format
1577 msgid "File '%s' could not be read."
1578 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
1579
1580 #: src/compose.c:6296
1581 #, c-format
1582 msgid ""
1583 "File '%s' contained invalid characters\n"
1584 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1585 msgstr ""
1586 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
1587 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
1588
1589 #: src/compose.c:6341
1590 msgid "Discard message"
1591 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1592
1593 #: src/compose.c:6342
1594 msgid "This message has been modified. discard it?"
1595 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1596
1597 #: src/compose.c:6343
1598 msgid "Discard"
1599 msgstr "Porzuæ"
1600
1601 #: src/compose.c:6343
1602 msgid "to Draft"
1603 msgstr "do Szablonów"
1604
1605 #: src/compose.c:6378
1606 #, c-format
1607 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1608 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1609
1610 #: src/compose.c:6380
1611 msgid "Apply template"
1612 msgstr "Do³±cz szablon"
1613
1614 #: src/compose.c:6381
1615 msgid "Replace"
1616 msgstr "Podmieñ"
1617
1618 #: src/compose.c:6381 src/toolbar.c:426
1619 msgid "Insert"
1620 msgstr "Wstaw"
1621
1622 #: src/crash.c:142
1623 #, c-format
1624 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1625 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1626
1627 #: src/crash.c:187
1628 msgid "Sylpheed has crashed"
1629 msgstr "Sylpheed zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
1630
1631 #: src/crash.c:203
1632 #, c-format
1633 msgid ""
1634 "%s.\n"
1635 "Please file a bug report and include the information below."
1636 msgstr ""
1637 "%s.\n"
1638 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1639
1640 #: src/crash.c:208
1641 msgid "Debug log"
1642 msgstr "Dziennik debugu"
1643
1644 #: src/crash.c:248
1645 msgid "Save..."
1646 msgstr "Zapisz..."
1647
1648 #: src/crash.c:253
1649 msgid "Create bug report"
1650 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1651
1652 #: src/crash.c:302
1653 msgid "Save crash information"
1654 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1655
1656 #: src/editaddress.c:143
1657 msgid "Add New Person"
1658 msgstr "Dodaj now± osobê"
1659
1660 #: src/editaddress.c:144
1661 msgid "Edit Person Details"
1662 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1663
1664 #: src/editaddress.c:285
1665 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1666 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1667
1668 #: src/editaddress.c:422
1669 msgid "A Name and Value must be supplied."
1670 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1671
1672 #: src/editaddress.c:480
1673 msgid "Edit Person Data"
1674 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1675
1676 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1677 #: src/ldif.c:826
1678 msgid "Display Name"
1679 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
1680
1681 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1682 msgid "Last Name"
1683 msgstr "Imiê"
1684
1685 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1686 msgid "First Name"
1687 msgstr "Nazwisko"
1688
1689 #: src/editaddress.c:589
1690 msgid "Nickname"
1691 msgstr "Ksywka"
1692
1693 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1694 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1695 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1696 msgid "E-Mail Address"
1697 msgstr "Adres e-mail"
1698
1699 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1700 msgid "Alias"
1701 msgstr "Alias"
1702
1703 #: src/editaddress.c:710
1704 msgid "Move Up"
1705 msgstr "W górê"
1706
1707 #: src/editaddress.c:713
1708 msgid "Move Down"
1709 msgstr "W dó³"
1710
1711 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1712 msgid "Modify"
1713 msgstr "Zmieñ"
1714
1715 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/gtk/quicksearch.c:337
1716 #: src/message_search.c:134 src/summary_search.c:223
1717 msgid "Clear"
1718 msgstr "Wyczy¶æ"
1719
1720 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1721 #: src/prefs_matcher.c:458
1722 msgid "Value"
1723 msgstr "Warto¶æ"
1724
1725 #: src/editaddress.c:883
1726 msgid "Basic Data"
1727 msgstr "Podstawowe dane"
1728
1729 #: src/editaddress.c:885
1730 msgid "User Attributes"
1731 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1732
1733 #: src/editbook.c:112
1734 msgid "File appears to be Ok."
1735 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1736
1737 #: src/editbook.c:115
1738 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1739 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1740
1741 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1742 msgid "Could not read file."
1743 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1744
1745 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1746 msgid "Edit Addressbook"
1747 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1748
1749 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1750 msgid " Check File "
1751 msgstr "Sprawd¼ plik "
1752
1753 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1754 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1781
1755 msgid "File"
1756 msgstr "Plik"
1757
1758 #: src/editbook.c:283
1759 msgid "Add New Addressbook"
1760 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1761
1762 #: src/editgroup.c:103
1763 msgid "A Group Name must be supplied."
1764 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1765
1766 #: src/editgroup.c:264
1767 msgid "Edit Group Data"
1768 msgstr "Edytuj dane grupy"
1769
1770 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1771 msgid "Group Name"
1772 msgstr "Nazwa grupy"
1773
1774 #: src/editgroup.c:311
1775 msgid "Addresses in Group"
1776 msgstr "Adresy w grupie"
1777
1778 #: src/editgroup.c:313
1779 msgid " -> "
1780 msgstr " -> "
1781
1782 #: src/editgroup.c:340
1783 msgid " <- "
1784 msgstr " <- "
1785
1786 #: src/editgroup.c:342
1787 msgid "Available Addresses"
1788 msgstr "Dostêpne adresy"
1789
1790 #: src/editgroup.c:402
1791 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1792 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1793
1794 #: src/editgroup.c:450
1795 msgid "Edit Group Details"
1796 msgstr "Edytuj dane grupê"
1797
1798 #: src/editgroup.c:453
1799 msgid "Add New Group"
1800 msgstr "Dodaj now± grupê"
1801
1802 #: src/editgroup.c:503
1803 msgid "Edit folder"
1804 msgstr "Edytuj folder"
1805
1806 #: src/editgroup.c:503
1807 msgid "Input the new name of folder:"
1808 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1809
1810 #: src/editgroup.c:506 src/imap_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:118
1811 msgid "New folder"
1812 msgstr "Nowy katalog"
1813
1814 #: src/editgroup.c:507 src/mh_gtk.c:119
1815 msgid "Input the name of new folder:"
1816 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1817
1818 #: src/editjpilot.c:189
1819 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1820 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1821
1822 #: src/editjpilot.c:225
1823 msgid "Select JPilot File"
1824 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1825
1826 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1827 msgid "Edit JPilot Entry"
1828 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1829
1830 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:481 src/editvcard.c:229
1831 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1832 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2285
1833 #: src/prefs_spelling.c:244
1834 msgid " ... "
1835 msgstr " ... "
1836
1837 #: src/editjpilot.c:319
1838 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1839 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1840
1841 #: src/editjpilot.c:408
1842 msgid "Add New JPilot Entry"
1843 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1844
1845 #: src/editldap_basedn.c:141
1846 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1847 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1848
1849 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:415
1850 msgid "Hostname"
1851 msgstr "Nazwa hosta"
1852
1853 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:434 src/ssl_manager.c:106
1854 msgid "Port"
1855 msgstr "Port"
1856
1857 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:463
1858 msgid "Search Base"
1859 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1860
1861 #: src/editldap_basedn.c:202
1862 msgid "Available Search Base(s)"
1863 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1864
1865 #: src/editldap_basedn.c:291
1866 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1867 msgstr ""
1868 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1869
1870 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:267
1871 msgid "Could not connect to server"
1872 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1873
1874 #: src/editldap.c:149
1875 msgid "A Name must be supplied."
1876 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana"
1877
1878 #: src/editldap.c:161
1879 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1880 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera"
1881
1882 #: src/editldap.c:174
1883 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1884 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany"
1885
1886 #: src/editldap.c:264
1887 msgid "Connected successfully to server"
1888 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1889
1890 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:990
1891 msgid "Edit LDAP Server"
1892 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1893
1894 #: src/editldap.c:410
1895 msgid "A name that you wish to call the server."
1896 msgstr ""
1897
1898 #: src/editldap.c:425
1899 msgid ""
1900 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1901 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1902 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1903 "computer as Sylpheed."
1904 msgstr ""
1905 "Powinna, to byæ nazwa hosta danego serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com"
1906 "\" mo¿ebyæ w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze "
1907 "mo¿na u¿yæ adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co "
1908 "Sylpheed nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
1909
1910 #: src/editldap.c:449
1911 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1912 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
1913
1914 #: src/editldap.c:453
1915 msgid " Check Server "
1916 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
1917
1918 #: src/editldap.c:458
1919 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1920 msgstr ""
1921 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
1922
1923 #: src/editldap.c:473
1924 msgid ""
1925 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1926 "Examples include:\n"
1927 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1928 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1929 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: src/editldap.c:486
1933 msgid ""
1934 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1935 "server."
1936 msgstr ""
1937 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
1938 "serwera."
1939
1940 #: src/editldap.c:493
1941 msgid "Enable TLS"
1942 msgstr ""
1943
1944 #: src/editldap.c:499
1945 msgid "Connect to the server using TLS encrypted connection."
1946 msgstr ""
1947
1948 #: src/editldap.c:551
1949 msgid "Search Attributes"
1950 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
1951
1952 #: src/editldap.c:561
1953 msgid ""
1954 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1955 "find a name or address."
1956 msgstr ""
1957 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
1958 "odnalezienianazwy lub adresu."
1959
1960 #: src/editldap.c:565
1961 msgid " Defaults "
1962 msgstr " Domy¶lne "
1963
1964 #: src/editldap.c:570
1965 msgid ""
1966 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1967 "names and addresses during a name or address search process."
1968 msgstr ""
1969
1970 #: src/editldap.c:577
1971 msgid "Max Query Age (secs)"
1972 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
1973
1974 #: src/editldap.c:593
1975 msgid ""
1976 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1977 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1978 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1979 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1980 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1981 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1982 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1983 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1984 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1985 "more memory to cache results."
1986 msgstr ""
1987
1988 #: src/editldap.c:611
1989 msgid "Include server in dynamic search"
1990 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
1991
1992 #: src/editldap.c:617
1993 msgid ""
1994 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1995 "address completion."
1996 msgstr ""
1997
1998 #: src/editldap.c:624
1999 msgid "Match names 'containing' search term"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: src/editldap.c:630
2003 msgid ""
2004 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2005 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2006 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2007 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2008 "searches against other address interfaces."
2009 msgstr ""
2010
2011 #: src/editldap.c:685
2012 msgid "Bind DN"
2013 msgstr "£±cz DN"
2014
2015 #: src/editldap.c:695
2016 msgid ""
2017 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2018 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2019 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2020 "performing a search."
2021 msgstr ""
2022
2023 #: src/editldap.c:703
2024 msgid "Bind Password"
2025 msgstr "£±cz has³o"
2026
2027 #: src/editldap.c:713
2028 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2029 msgstr ""
2030
2031 #: src/editldap.c:719
2032 msgid "Timeout (secs)"
2033 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2034
2035 #: src/editldap.c:734
2036 msgid "The timeout period in seconds."
2037 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2038
2039 #: src/editldap.c:738
2040 msgid "Maximum Entries"
2041 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2042
2043 #: src/editldap.c:753
2044 msgid ""
2045 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2046 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2047
2048 #: src/editldap.c:769 src/prefs_account.c:968
2049 msgid "Basic"
2050 msgstr "Podstawowe"
2051
2052 #: src/editldap.c:770 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:222
2053 msgid "Search"
2054 msgstr "Szukaj"
2055
2056 #: src/editldap.c:771 src/gtk/quicksearch.c:296
2057 msgid "Extended"
2058 msgstr "Rozszerzone"
2059
2060 #: src/editldap.c:995
2061 msgid "Add New LDAP Server"
2062 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2063
2064 #: src/editvcard.c:96
2065 msgid "File does not appear to be vCard format."
2066 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
2067
2068 #: src/editvcard.c:132
2069 msgid "Select vCard File"
2070 msgstr "Wybierz plik vCard"
2071
2072 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2073 msgid "Edit vCard Entry"
2074 msgstr "Edytuj wpis vCard"
2075
2076 #: src/editvcard.c:296
2077 msgid "Add New vCard Entry"
2078 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
2079
2080 #: src/exphtmldlg.c:111
2081 msgid "Please specify output directory and file to create."
2082 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
2083
2084 #: src/exphtmldlg.c:114
2085 msgid "Select stylesheet and formatting."
2086 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
2087
2088 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2089 msgid "File exported successfully."
2090 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
2091
2092 #: src/exphtmldlg.c:181
2093 #, c-format
2094 msgid ""
2095 "HTML Output Directory '%s'\n"
2096 "does not exist. OK to create new directory?"
2097 msgstr ""
2098 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
2099 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2100
2101 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2102 msgid "Create Directory"
2103 msgstr "Stwórz katalog"
2104
2105 #: src/exphtmldlg.c:193
2106 #, c-format
2107 msgid ""
2108 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2109 "%s"
2110 msgstr ""
2111 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
2112 "%s"
2113
2114 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2115 msgid "Failed to Create Directory"
2116 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2117
2118 #: src/exphtmldlg.c:241
2119 msgid "Error creating HTML file"
2120 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2121
2122 #: src/exphtmldlg.c:361
2123 msgid "Select HTML Output File"
2124 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy dla HTML"
2125
2126 #: src/exphtmldlg.c:435
2127 msgid "HTML Output File"
2128 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2129
2130 #: src/exphtmldlg.c:496
2131 msgid "Stylesheet"
2132 msgstr "Wzór stylów"
2133
2134 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:2493 src/prefs_common.c:2772
2135 msgid "Default"
2136 msgstr "Domy¶lne"
2137
2138 #: src/exphtmldlg.c:515 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
2139 msgid "Full"
2140 msgstr "Pe³ny"
2141
2142 #: src/exphtmldlg.c:521
2143 msgid "Custom"
2144 msgstr "W³asne"
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:527
2147 msgid "Custom-2"
2148 msgstr "W³asne-2"
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:533
2151 msgid "Custom-3"
2152 msgstr "W³asne-3"
2153
2154 #: src/exphtmldlg.c:539
2155 msgid "Custom-4"
2156 msgstr "W³asne-4"
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:553
2159 msgid "Full Name Format"
2160 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:560
2163 msgid "First Name, Last Name"
2164 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2165
2166 #: src/exphtmldlg.c:566
2167 msgid "Last Name, First Name"
2168 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2169
2170 #: src/exphtmldlg.c:580
2171 msgid "Color Banding"
2172 msgstr "Pasek koloru"
2173
2174 #: src/exphtmldlg.c:586
2175 msgid "Format E-Mail Links"
2176 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:592
2179 msgid "Format User Attributes"
2180 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2183 msgid "File Name :"
2184 msgstr "Nazwa pliku :"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:657
2187 msgid "Open with Web Browser"
2188 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:689
2191 msgid "Export Address Book to HTML File"
2192 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2195 msgid "Prev"
2196 msgstr "Poprzednie"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2199 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2200 msgid "Next"
2201 msgstr "Nastêpne"
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2204 msgid "File Info"
2205 msgstr "Informacje o pliku"
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:756
2208 msgid "Format"
2209 msgstr "Format"
2210
2211 #: src/expldifdlg.c:110
2212 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2213 msgstr ""
2214 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2215
2216 #: src/expldifdlg.c:113
2217 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2218 msgstr ""
2219
2220 #: src/expldifdlg.c:188
2221 #, c-format
2222 msgid ""
2223 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2224 "does not exist. OK to create new directory?"
2225 msgstr ""
2226 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2227 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2228
2229 #: src/expldifdlg.c:200
2230 #, c-format
2231 msgid ""
2232 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2233 "%s"
2234 msgstr ""
2235 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2236 "%s"
2237
2238 #: src/expldifdlg.c:244
2239 msgid "Suffix was not supplied"
2240 msgstr "Nie podano przedrostka"
2241
2242 #: src/expldifdlg.c:246
2243 msgid ""
2244 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2245 "you wish to proceed without a suffix?"
2246 msgstr ""
2247 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2248 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
2249
2250 #: src/expldifdlg.c:264
2251 msgid "Error creating LDIF file"
2252 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
2253
2254 #: src/expldifdlg.c:373
2255 msgid "Select LDIF Output File"
2256 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
2257
2258 #: src/expldifdlg.c:447
2259 msgid "LDIF Output File"
2260 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
2261
2262 #: src/expldifdlg.c:508
2263 msgid "Suffix"
2264 msgstr "Przedrostek"
2265
2266 #: src/expldifdlg.c:520
2267 msgid ""
2268 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2269 "entry. Examples include:\n"
2270 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2271 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2272 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: src/expldifdlg.c:529
2276 msgid "Relative DN"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: src/expldifdlg.c:536
2280 msgid "Unique ID"
2281 msgstr "Unikatowy identyfikator"
2282
2283 #: src/expldifdlg.c:544
2284 msgid ""
2285 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2286 "to:\n"
2287 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: src/expldifdlg.c:557
2291 msgid ""
2292 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2293 "similar to:\n"
2294 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: src/expldifdlg.c:570
2298 msgid ""
2299 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2300 "is formatted similar to:\n"
2301 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: src/expldifdlg.c:584
2305 msgid ""
2306 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2307 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2308 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2309 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2310 "available RDN options that will be used to create the DN."
2311 msgstr ""
2312
2313 #: src/expldifdlg.c:597
2314 msgid "Use DN attribute if present in data"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: src/expldifdlg.c:604
2318 msgid ""
2319 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2320 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2321 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2322 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2323 msgstr ""
2324
2325 #: src/expldifdlg.c:615
2326 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2327 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
2328
2329 #: src/expldifdlg.c:622
2330 msgid ""
2331 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2332 "option to ignore these records."
2333 msgstr ""
2334 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
2335 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
2336
2337 #: src/expldifdlg.c:710
2338 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2339 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
2340
2341 #: src/expldifdlg.c:777
2342 msgid "Distguished Name"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: src/export.c:128
2346 msgid "Export"
2347 msgstr "Eksport"
2348
2349 #: src/export.c:147
2350 msgid "Specify target folder and mbox file."
2351 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
2352
2353 #: src/export.c:157
2354 msgid "Source dir:"
2355 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2356
2357 #: src/export.c:162
2358 msgid "Exporting file:"
2359 msgstr "Eksportowanie pliku:"
2360
2361 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2362 #: src/prefs_account.c:1435
2363 msgid " Select... "
2364 msgstr " Wybierz... "
2365
2366 #: src/export.c:220
2367 msgid "Select exporting file"
2368 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2369
2370 #: src/exporthtml.c:796
2371 msgid "Full Name"
2372 msgstr "Pe³na nazwa"
2373
2374 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2375 msgid "Attributes"
2376 msgstr "Atrybuty"
2377
2378 #: src/exporthtml.c:1001
2379 msgid "Sylpheed Address Book"
2380 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
2381
2382 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2383 msgid "Name already exists but is not a directory."
2384 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2385
2386 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2387 msgid "No permissions to create directory."
2388 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2389
2390 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2391 msgid "Name is too long."
2392 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2393
2394 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2395 msgid "Not specified."
2396 msgstr "Nie okre¶lono"
2397
2398 #: src/folder.c:1173
2399 msgid "Inbox"
2400 msgstr "Przychodz±ca"
2401
2402 #: src/folder.c:1177
2403 msgid "Sent"
2404 msgstr "Wys³ane"
2405
2406 #: src/folder.c:1181
2407 msgid "Queue"
2408 msgstr "Kolejka"
2409
2410 #: src/folder.c:1185
2411 msgid "Trash"
2412 msgstr "Wysypisko"
2413
2414 #: src/folder.c:1189
2415 msgid "Drafts"
2416 msgstr "Szablon"
2417
2418 #: src/folder.c:1441
2419 #, c-format
2420 msgid "Processing (%s)...\n"
2421 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2422
2423 #: src/folder.c:2450
2424 #, c-format
2425 msgid "Moving %s to %s...\n"
2426 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2427
2428 #: src/foldersel.c:153
2429 msgid "Select folder"
2430 msgstr "Wybierz katalog"
2431
2432 #: src/folderview.c:239
2433 msgid "/Mark all re_ad"
2434 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2435
2436 #: src/folderview.c:240
2437 msgid "/_Search folder..."
2438 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2439
2440 #: src/folderview.c:242
2441 msgid "/Process_ing..."
2442 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2443
2444 #: src/folderview.c:246
2445 msgid "/------"
2446 msgstr "/------"
2447
2448 #: src/folderview.c:247
2449 msgid "/Empty _trash..."
2450 msgstr "/Opró¿nij kosz..."
2451
2452 #: src/folderview.c:327
2453 msgid "New"
2454 msgstr "Nowy"
2455
2456 #: src/folderview.c:328
2457 msgid "Unread"
2458 msgstr "Nieprzeczytane"
2459
2460 #: src/folderview.c:329
2461 msgid "#"
2462 msgstr "#"
2463
2464 #: src/folderview.c:535
2465 msgid "Setting folder info..."
2466 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2467
2468 #: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:3028 src/setup.c:80
2469 #, c-format
2470 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2471 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2472
2473 #: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:3033 src/setup.c:85
2474 #, c-format
2475 msgid "Scanning folder %s ..."
2476 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2477
2478 #: src/folderview.c:795
2479 msgid "Rebuilding folder tree..."
2480 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2481
2482 #: src/folderview.c:878
2483 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2484 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2485
2486 #: src/folderview.c:1627
2487 #, c-format
2488 msgid "Opening Folder %s..."
2489 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2490
2491 #: src/folderview.c:1639
2492 msgid "Folder could not be opened."
2493 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2494
2495 #: src/folderview.c:1784 src/mainwindow.c:1601
2496 msgid "Empty trash"
2497 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
2498
2499 #: src/folderview.c:1785 src/mainwindow.c:1602
2500 msgid "Empty all messages in trash?"
2501 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
2502
2503 #: src/folderview.c:1863
2504 #, c-format
2505 msgid "Moving %s to %s..."
2506 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2507
2508 #: src/folderview.c:1892
2509 msgid "Source and destination are the same."
2510 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2511
2512 #: src/folderview.c:1895
2513 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2514 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2515
2516 #: src/folderview.c:1898
2517 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2518 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2519
2520 #: src/folderview.c:1901
2521 msgid "Move failed!"
2522 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2523
2524 #: src/folderview.c:1936 src/summaryview.c:3934
2525 msgid "Processing configuration"
2526 msgstr "Konfiguracja przetwarzania"
2527
2528 #: src/grouplistdialog.c:176
2529 msgid "Newsgroup subscription"
2530 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2531
2532 #: src/grouplistdialog.c:192
2533 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2534 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2535
2536 #: src/grouplistdialog.c:198
2537 msgid "Find groups:"
2538 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2539
2540 #: src/grouplistdialog.c:206
2541 msgid " Search "
2542 msgstr " Szukaj "
2543
2544 #: src/grouplistdialog.c:218
2545 msgid "Newsgroup name"
2546 msgstr "Nazwa grupy news:"
2547
2548 #: src/grouplistdialog.c:219
2549 msgid "Messages"
2550 msgstr "Wiadomo¶ci"
2551
2552 #: src/grouplistdialog.c:220
2553 msgid "Type"
2554 msgstr "Typ"
2555
2556 #: src/grouplistdialog.c:246
2557 #, fuzzy
2558 msgid "Refresh"
2559 msgstr "Odniesienia"
2560
2561 #: src/grouplistdialog.c:350
2562 msgid "moderated"
2563 msgstr "moderowana"
2564
2565 #: src/grouplistdialog.c:352
2566 msgid "readonly"
2567 msgstr "tylko-do-odczytu"
2568
2569 #: src/grouplistdialog.c:354
2570 msgid "unknown"
2571 msgstr "nieznana"
2572
2573 #: src/grouplistdialog.c:401
2574 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2575 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
2576
2577 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1035
2578 msgid "Done."
2579 msgstr "Zrobiono."
2580
2581 #: src/grouplistdialog.c:480
2582 #, c-format
2583 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2584 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
2585
2586 #: src/gtk/about.c:91
2587 msgid "About"
2588 msgstr "O programie"
2589
2590 #: src/gtk/about.c:144
2591 #, c-format
2592 msgid ""
2593 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2594 "Operating System: %s %s (%s)"
2595 msgstr ""
2596 "Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
2597 "Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
2598
2599 #: src/gtk/about.c:160
2600 #, c-format
2601 msgid "Compiled-in features:%s"
2602 msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
2603
2604 #: src/gtk/about.c:216
2605 msgid ""
2606 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2607 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2608 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2609 "version.\n"
2610 "\n"
2611 msgstr ""
2612 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
2613 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
2614 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
2615 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
2616 "z pó¼niejszych wersji. \n"
2617 "\n"
2618
2619 #: src/gtk/about.c:222
2620 msgid ""
2621 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2622 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2623 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2624 "more details.\n"
2625 "\n"
2626 msgstr ""
2627 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
2628 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
2629 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
2630 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
2631 "Licencja Publiczna GNU. \n"
2632 "\n"
2633
2634 #: src/gtk/about.c:228
2635 msgid ""
2636 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2637 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2638 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2639 msgstr ""
2640 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
2641 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
2642 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
2643 "USA."
2644
2645 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2646 msgid "Orange"
2647 msgstr "Pomarañczowy"
2648
2649 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2650 msgid "Red"
2651 msgstr "Czerwony"
2652
2653 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2654 msgid "Pink"
2655 msgstr "Ró¿owy"
2656
2657 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2658 msgid "Sky blue"
2659 msgstr "B³êkitny"
2660
2661 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2662 msgid "Blue"
2663 msgstr "Niebieski"
2664
2665 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2666 msgid "Green"
2667 msgstr "Zielony"
2668
2669 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2670 msgid "Brown"
2671 msgstr "Br±zowy"
2672
2673 #: src/gtk/foldersort.c:139
2674 msgid "Set folder sortorder"
2675 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
2676
2677 #: src/gtk/foldersort.c:151
2678 msgid ""
2679 "Move folders up or down to change\n"
2680 "the sort order in the folderview"
2681 msgstr ""
2682 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
2683 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie"
2684
2685 #: src/gtk/foldersort.c:171
2686 msgid "Ok"
2687 msgstr "Ok"
2688
2689 #: src/gtk/foldersort.c:219
2690 msgid "Folders"
2691 msgstr "Katalogi"
2692
2693 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2694 msgid "No dictionary selected."
2695 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2696
2697 #: src/gtk/gtkaspell.c:778 src/gtk/gtkaspell.c:1680 src/gtk/gtkaspell.c:1950
2698 msgid "Normal Mode"
2699 msgstr "Tryb Normalny"
2700
2701 #: src/gtk/gtkaspell.c:780 src/gtk/gtkaspell.c:1685 src/gtk/gtkaspell.c:1961
2702 msgid "Bad Spellers Mode"
2703 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2704
2705 #: src/gtk/gtkaspell.c:819
2706 msgid "Unknown suggestion mode."
2707 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2708
2709 #: src/gtk/gtkaspell.c:1052
2710 msgid "No misspelled word found."
2711 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2712
2713 #: src/gtk/gtkaspell.c:1386
2714 msgid "Replace unknown word"
2715 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2716
2717 #: src/gtk/gtkaspell.c:1396
2718 #, c-format
2719 msgid "Replace \"%s\" with: "
2720 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2721
2722 #: src/gtk/gtkaspell.c:1416
2723 #, fuzzy
2724 msgid ""
2725 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2726 "will learn from mistake.\n"
2727 msgstr ""
2728 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
2729 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2730
2731 #: src/gtk/gtkaspell.c:1675 src/gtk/gtkaspell.c:1939
2732 msgid "Fast Mode"
2733 msgstr "Tryb szybki"
2734
2735 #: src/gtk/gtkaspell.c:1787
2736 #, c-format
2737 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2738 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2739
2740 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
2741 msgid "Accept in this session"
2742 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2743
2744 #: src/gtk/gtkaspell.c:1810
2745 msgid "Add to personal dictionary"
2746 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2747
2748 #: src/gtk/gtkaspell.c:1820
2749 msgid "Replace with..."
2750 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2751
2752 #: src/gtk/gtkaspell.c:1830
2753 #, c-format
2754 msgid "Check with %s"
2755 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2756
2757 #: src/gtk/gtkaspell.c:1849
2758 msgid "(no suggestions)"
2759 msgstr "(brak sugestii)"
2760
2761 #: src/gtk/gtkaspell.c:1860 src/gtk/gtkaspell.c:2013
2762 msgid "More..."
2763 msgstr "Wiêcej..."
2764
2765 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
2766 #, c-format
2767 msgid "Dictionary: %s"
2768 msgstr "S³ownik: %s"
2769
2770 #: src/gtk/gtkaspell.c:1928
2771 #, c-format
2772 msgid "Use alternate (%s)"
2773 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2774
2775 #: src/gtk/gtkaspell.c:1976 src/prefs_spelling.c:172
2776 msgid "Check while typing"
2777 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2778
2779 #: src/gtk/gtkaspell.c:1992
2780 msgid "Change dictionary"
2781 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2782
2783 #: src/gtk/gtkaspell.c:2142
2784 #, c-format
2785 msgid ""
2786 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2787 "%s"
2788 msgstr ""
2789 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2790 "%s"
2791
2792 #: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
2793 msgid "Abcdef"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2797 #, c-format
2798 msgid "Input password for %s on %s:"
2799 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
2800
2801 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2802 msgid "Input password"
2803 msgstr "Wprowad¼ has³o"
2804
2805 #: src/gtk/logwindow.c:61
2806 msgid "Protocol log"
2807 msgstr "Dziennik protoko³u"
2808
2809 #: src/gtk/pluginwindow.c:122
2810 msgid "Select Plugin to load"
2811 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
2812
2813 #: src/gtk/pluginwindow.c:187 src/gtk/pluginwindow.c:213
2814 msgid "Plugins"
2815 msgstr "Wtyczki"
2816
2817 #: src/gtk/pluginwindow.c:227 src/prefs_common.c:2360
2818 msgid "Description"
2819 msgstr "Opis"
2820
2821 #: src/gtk/pluginwindow.c:251
2822 msgid "Load Plugin"
2823 msgstr "£aduj Wtyczkê"
2824
2825 #: src/gtk/pluginwindow.c:256
2826 msgid "Unload Plugin"
2827 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
2828
2829 #: src/gtk/prefswindow.c:259
2830 msgid "Page Index"
2831 msgstr "Spis Stron"
2832
2833 #: src/gtk/prefswindow.c:374 src/prefs_gtk.c:453
2834 #, fuzzy
2835 msgid "Apply"
2836 msgstr "Odpowied¼"
2837
2838 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_account.c:707
2839 #: src/prefs_filtering_action.c:344
2840 msgid "Account"
2841 msgstr "Konto"
2842
2843 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2844 #: src/prefs_summary_column.c:68
2845 msgid "Status"
2846 msgstr "Stan"
2847
2848 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2849 msgid "all messages"
2850 msgstr "wszystkie wiadomo¶ci"
2851
2852 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2853 msgid "messages whose age is greater than #"
2854 msgstr "wiadomo¶ci starsze ni¿ #"
2855
2856 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2857 msgid "messages whose age is less than #"
2858 msgstr "wiadomo¶ci nowsze ni¿ #"
2859
2860 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2861 msgid "messages which contain S in the message body"
2862 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w tre¶ci wiadomo¶ci"
2863
2864 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2865 msgid "messages which contain S in the whole message"
2866 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w ca³ej wiadomo¶ci"
2867
2868 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2869 msgid "messages carbon-copied to S"
2870 msgstr "wiadomo¶ci skopiowane do S"
2871
2872 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2873 msgid "message is either to: or cc: to S"
2874 msgstr "wiadomo¶æ jest albo do: albo kopia: do S"
2875
2876 #: src/gtk/quicksearch.c:189
2877 msgid "deleted messages"
2878 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
2879
2880 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2881 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2882 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu nadawcy"
2883
2884 #: src/gtk/quicksearch.c:191
2885 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2886 msgstr "prawdziwe je¶li \"S\" powiedzie siê"
2887
2888 #: src/gtk/quicksearch.c:192
2889 msgid "messages originating from user S"
2890 msgstr "wiadomo¶ci od u¿ytkownika S"
2891
2892 #: src/gtk/quicksearch.c:193
2893 msgid "forwarded messages"
2894 msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
2895
2896 #: src/gtk/quicksearch.c:194
2897 msgid "messages which contain header S"
2898 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± nag³ówek S"
2899
2900 #: src/gtk/quicksearch.c:195
2901 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2902 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu Message-ID nag³ówka"
2903
2904 #: src/gtk/quicksearch.c:196
2905 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2906 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w nag³ówków w-odpowiedzi-na"
2907
2908 #: src/gtk/quicksearch.c:197
2909 msgid "locked messages"
2910 msgstr "zablokowane wiadomo¶ci"
2911
2912 #: src/gtk/quicksearch.c:198
2913 msgid "messages which are in newsgroup S"
2914 msgstr "wiadomo¶ci które s± w grupie S"
2915
2916 #: src/gtk/quicksearch.c:199
2917 msgid "new messages"
2918 msgstr "nowe wiadomo¶ci"
2919
2920 #: src/gtk/quicksearch.c:200
2921 msgid "old messages"
2922 msgstr "stare wiadomo¶ci"
2923
2924 #: src/gtk/quicksearch.c:201
2925 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2926 msgstr "niekompletne wiadomo¶ci (czê¶ciowo pobrane)"
2927
2928 #: src/gtk/quicksearch.c:202
2929 msgid "messages which have been replied to"
2930 msgstr "wiadomo¶ci na które odpowiedziano"
2931
2932 #: src/gtk/quicksearch.c:203
2933 msgid "read messages"
2934 msgstr "przeczytanych wiadomo¶ci"
2935
2936 #: src/gtk/quicksearch.c:204
2937 msgid "messages which contain S in subject"
2938 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w tytule"
2939
2940 #: src/gtk/quicksearch.c:205
2941 msgid "messages whose score is equal to #"
2942 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest równa #"
2943
2944 #: src/gtk/quicksearch.c:206
2945 msgid "messages whose score is greater than #"
2946 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest wiêksza od #"
2947
2948 #: src/gtk/quicksearch.c:207
2949 msgid "messages whose score is lower than #"
2950 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest ni¿sza od #"
2951
2952 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2953 msgid "messages whose size is equal to #"
2954 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest równa #"
2955
2956 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2957 msgid "messages whose size is greater than #"
2958 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest wiêksza od #"
2959
2960 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2961 msgid "messages whose size is smaller than #"
2962 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest mniejsza od #"
2963
2964 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2965 msgid "messages which have been sent to S"
2966 msgstr "wiadomosci które zosta³y wys³ane do S"
2967
2968 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2969 msgid "marked messages"
2970 msgstr "zaznaczone wiadomo¶ci"
2971
2972 #: src/gtk/quicksearch.c:213
2973 msgid "unread messages"
2974 msgstr "nieprzeczytane wiadomo¶ci"
2975
2976 #: src/gtk/quicksearch.c:214
2977 msgid "messages which contain S in References header"
2978 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku Referencje"
2979
2980 #: src/gtk/quicksearch.c:215
2981 msgid "messages returning 0 when passed to command"
2982 msgstr "wiadomo¶ci które po przetworzeniu przez polecenie zwracj± 0"
2983
2984 #: src/gtk/quicksearch.c:216
2985 msgid "messages which contain S in X-Label header"
2986 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku X-Label"
2987
2988 #: src/gtk/quicksearch.c:218
2989 msgid "logical AND operator"
2990 msgstr "operator logiczny AND (I/Oraz)"
2991
2992 #: src/gtk/quicksearch.c:219
2993 msgid "logical OR operator"
2994 msgstr "operator logiczny LUB"
2995
2996 #: src/gtk/quicksearch.c:220
2997 msgid "logical NOT operator"
2998 msgstr "logiczny operator NIE"
2999
3000 #: src/gtk/quicksearch.c:221
3001 msgid "case sensitive search"
3002 msgstr "szukanie z rozró¿nieniem na wielko¶æ liter"
3003
3004 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3005 msgid "all filtering expressions are allowed"
3006 msgstr "wyszystkie wyra¿enia filtruj±ce s± dozwolone"
3007
3008 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3009 msgid "Extended Search symbols"
3010 msgstr "Symbole rozszerzonego wyszukiwania"
3011
3012 #: src/gtk/quicksearch.c:284 src/prefs_filtering_action.c:1114
3013 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
3014 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
3015 msgid "Subject"
3016 msgstr "Temat"
3017
3018 #: src/gtk/quicksearch.c:288 src/prefs_filtering_action.c:1115
3019 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
3020 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
3021 msgid "From"
3022 msgstr "Od"
3023
3024 #: src/gtk/quicksearch.c:292 src/prefs_filtering_action.c:1116
3025 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
3026 msgid "To"
3027 msgstr "Do:"
3028
3029 #: src/gtk/quicksearch.c:303
3030 msgid "Recursive"
3031 msgstr "Rekusywne"
3032
3033 #: src/gtk/quicksearch.c:346
3034 msgid "Extended Symbols"
3035 msgstr "symbole rozszerzonego wyszukiwania"
3036
3037 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3038 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3039 msgid "correct"
3040 msgstr "prawid³owe"
3041
3042 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3043 msgid "Owner"
3044 msgstr "W³a¶ciciel"
3045
3046 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3047 msgid "Signer"
3048 msgstr "Podpisa³"
3049
3050 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3051 #: src/prefs_themes.c:849
3052 msgid "Name: "
3053 msgstr "Nazwa: "
3054
3055 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3056 msgid "Organization: "
3057 msgstr "Organizacja: "
3058
3059 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3060 msgid "Location: "
3061 msgstr "Lokacja: "
3062
3063 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3064 msgid "Fingerprint: "
3065 msgstr "Odcisk klucza: "
3066
3067 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3068 msgid "Signature status: "
3069 msgstr "Stan podpisu: "
3070
3071 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3072 #, c-format
3073 msgid "SSL certificate for %s"
3074 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
3075
3076 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3077 #, c-format
3078 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3079 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3080
3081 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3082 #, c-format
3083 msgid "Signature status: %s"
3084 msgstr "Stan podpisu: %s"
3085
3086 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3087 msgid "View certificate"
3088 msgstr "Podgl±d certyfikatu"
3089
3090 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3091 msgid "Unknown SSL Certificate"
3092 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
3093
3094 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3095 msgid "Accept and save"
3096 msgstr "Akceptuj i zapisz"
3097
3098 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3099 msgid "Cancel connection"
3100 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
3101
3102 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3103 msgid "New certificate:"
3104 msgstr "Nowy certyfikat:"
3105
3106 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3107 msgid "Known certificate:"
3108 msgstr "Znany certyfikat:"
3109
3110 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3111 #, c-format
3112 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3113 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3114
3115 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3116 msgid "View certificates"
3117 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
3118
3119 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3120 msgid "Changed SSL Certificate"
3121 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
3122
3123 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2285
3124 msgid "(No From)"
3125 msgstr "(Brak nadawcy)"
3126
3127 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2330 src/summaryview.c:2333
3128 msgid "(No Subject)"
3129 msgstr "(Bez tematu)"
3130
3131 #: src/imap.c:669
3132 #, c-format
3133 msgid "Connecting to %s failed"
3134 msgstr "Po³±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem"
3135
3136 #: src/imap.c:674
3137 #, c-format
3138 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3139 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
3140
3141 #: src/imap.c:712
3142 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3143 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4\n"
3144
3145 #: src/imap.c:725
3146 #, c-format
3147 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3148 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
3149
3150 #: src/imap.c:764
3151 msgid "Can't start TLS session.\n"
3152 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
3153
3154 #: src/imap.c:1098
3155 #, c-format
3156 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3157 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
3158
3159 #: src/imap.c:1112 src/imap.c:1152
3160 msgid "can't expunge\n"
3161 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
3162
3163 #: src/imap.c:1146
3164 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3165 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:*\n"
3166
3167 #: src/imap.c:1188
3168 msgid "can't close folder\n"
3169 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ katalogu\n"
3170
3171 #: src/imap.c:1240
3172 #, c-format
3173 msgid "root folder %s does not exist\n"
3174 msgstr "katalog g³ówny %s nie istnieje\n"
3175
3176 #: src/imap.c:1419 src/imap.c:1427
3177 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3178 msgstr "wyst±pi³ b³±d przy poleceniu LIST.\n"
3179
3180 #: src/imap.c:1655
3181 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3182 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
3183
3184 #: src/imap.c:1677
3185 msgid "can't create mailbox\n"
3186 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
3187
3188 #: src/imap.c:1720
3189 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3190 msgstr ""
3191 "Nowa nazwa katalogu nie mo¿e zawieraæ odstêpów ani pól rozdzielaj±cych "
3192 "¶cie¿kê"
3193
3194 #: src/imap.c:1752
3195 #, c-format
3196 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3197 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
3198
3199 #: src/imap.c:1814
3200 msgid "can't delete mailbox\n"
3201 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
3202
3203 #: src/imap.c:1852
3204 msgid "can't get envelope\n"
3205 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
3206
3207 #: src/imap.c:1860
3208 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3209 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
3210
3211 #: src/imap.c:1882
3212 #, c-format
3213 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3214 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
3215
3216 #: src/imap.c:1940
3217 #, c-format
3218 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3219 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
3220
3221 #: src/imap.c:1962
3222 #, c-format
3223 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3224 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
3225
3226 #: src/imap.c:1969
3227 #, c-format
3228 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3229 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
3230
3231 #: src/imap.c:2059
3232 msgid "can't get namespace\n"
3233 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
3234
3235 #: src/imap.c:2493
3236 #, c-format
3237 msgid "can't select folder: %s\n"
3238 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
3239
3240 #: src/imap.c:2633
3241 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3242 msgstr "Uwierzytelnianie IMAP4 nie powiod³o siê\n"
3243
3244 #: src/imap.c:2650
3245 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3246 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
3247
3248 #: src/imap.c:2970
3249 #, c-format
3250 msgid "can't append %s to %s\n"
3251 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
3252
3253 #: src/imap.c:3019
3254 #, c-format
3255 msgid "can't append message to %s\n"
3256 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci do %s\n"
3257
3258 #: src/imap.c:3101
3259 #, c-format
3260 msgid "can't copy %s to %s\n"
3261 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %s do %s\n"
3262
3263 #: src/imap.c:3151
3264 #, c-format
3265 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3266 msgstr "wyst±pi³ b³±d w komendzie IMAP: STORE %s %s\n"
3267
3268 #: src/imap.c:3168
3269 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3270 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
3271
3272 #: src/imap.c:3181
3273 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3274 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP przy poleceniu: CLOSE\n"
3275
3276 #: src/imap.c:3438
3277 #, c-format
3278 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3279 msgstr "iconv nie umozliwia konwersji UTF-7 na %s\n"
3280
3281 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:50
3282 msgid "/Create _new folder..."
3283 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
3284
3285 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:51
3286 msgid "/_Rename folder..."
3287 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
3288
3289 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:52
3290 msgid "/M_ove folder..."
3291 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
3292
3293 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:53
3294 msgid "/_Delete folder"
3295 msgstr "/_Usuñ katalog"
3296
3297 #: src/imap_gtk.c:58
3298 msgid "/Down_load messages"
3299 msgstr "/Po_bierz wiadomo¶ci"
3300
3301 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
3302 msgid "/_Check for new messages"
3303 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
3304
3305 #: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
3306 msgid "/R_ebuild folder tree"
3307 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
3308
3309 #: src/imap_gtk.c:63
3310 msgid "/IMAP4 _account settings"
3311 msgstr "/Ustawienia konta _IMAP4"
3312
3313 #: src/imap_gtk.c:64
3314 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3315 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
3316
3317 #: src/imap_gtk.c:127
3318 msgid ""
3319 "Input the name of new folder:\n"
3320 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3321 " append `/' at the end of the name)"
3322 msgstr ""
3323 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
3324 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
3325 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
3326
3327 #: src/imap_gtk.c:130 src/mh_gtk.c:120
3328 msgid "NewFolder"
3329 msgstr "Nowy katalog"
3330
3331 #: src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3332 #, c-format
3333 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3334 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
3335
3336 #: src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3337 #, c-format
3338 msgid "The folder `%s' already exists."
3339 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
3340
3341 #: src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:142
3342 #, c-format
3343 msgid "Can't create the folder `%s'."
3344 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
3345
3346 #: src/imap_gtk.c:175 src/mh_gtk.c:216
3347 #, c-format
3348 msgid "Input new name for `%s':"
3349 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
3350
3351 #: src/imap_gtk.c:176 src/mh_gtk.c:217
3352 msgid "Rename folder"
3353 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
3354
3355 #: src/imap_gtk.c:203 src/mh_gtk.c:242
3356 msgid ""
3357 "The folder could not be renamed.\n"
3358 "The new folder name is not allowed."
3359 msgstr ""
3360 "Nie uda³o siê zmieniæ nazwy katalogu.\n"
3361 "Nowa nazwa katalogu nie jest dozwolona."
3362
3363 #: src/imap_gtk.c:264
3364 #, c-format
3365 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3366 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
3367
3368 #: src/imap_gtk.c:265
3369 msgid "Delete IMAP4 account"
3370 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
3371
3372 #: src/imap_gtk.c:310 src/mh_gtk.c:167
3373 #, c-format
3374 msgid ""
3375 "All folders and messages under `%s' will be deleted.\n"
3376 "Do you really want to delete?"
3377 msgstr ""
3378 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
3379 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
3380
3381 #: src/imap_gtk.c:312 src/mh_gtk.c:169
3382 msgid "Delete folder"
3383 msgstr "Usuñ katalog"
3384
3385 #: src/imap_gtk.c:330 src/mh_gtk.c:187
3386 #, c-format
3387 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3388 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
3389
3390 #: src/imap_gtk.c:374 src/news_gtk.c:308
3391 msgid "Offline"
3392 msgstr "Tryb offline"
3393
3394 #: src/imap_gtk.c:375 src/news_gtk.c:309
3395 msgid "You are offline. Go online?"
3396 msgstr "Jeste¶ w trybie offline. Przej¶c do trybu online?"
3397
3398 #: src/imap_gtk.c:392 src/news_gtk.c:326
3399 #, c-format
3400 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3401 msgstr "B³±d podczas pobierania wiadomo¶ci w '%s'."
3402
3403 #: src/import.c:130
3404 msgid "Import"
3405 msgstr "Import"
3406
3407 #: src/import.c:149
3408 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3409 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
3410
3411 #: src/import.c:159
3412 msgid "Importing file:"
3413 msgstr "Importowanie pliku:"
3414
3415 #: src/import.c:164
3416 msgid "Destination dir:"
3417 msgstr "Katalog docelowy:"
3418
3419 #: src/import.c:222
3420 msgid "Select importing file"
3421 msgstr "Wybierz importowany plik"
3422
3423 #: src/importldif.c:189
3424 msgid "Please specify address book name and file to import."
3425 msgstr ""
3426 "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
3427
3428 #: src/importldif.c:192
3429 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3430 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy pól LDIF do zaimportowania"
3431
3432 #: src/importldif.c:195
3433 msgid "File imported."
3434 msgstr "Plik zaimportowany."
3435
3436 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3437 msgid "Please select a file."
3438 msgstr "Proszê wybraæ plik."
3439
3440 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3441 msgid "Address book name must be supplied."
3442 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
3443
3444 #: src/importldif.c:470
3445 msgid "Error reading LDIF fields."
3446 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
3447
3448 #: src/importldif.c:493
3449 msgid "LDIF file imported successfully."
3450 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
3451
3452 #: src/importldif.c:605
3453 msgid "Select LDIF File"
3454 msgstr "Wybierz plik LDIF"
3455
3456 #: src/importldif.c:701
3457 msgid ""
3458 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3459 "file data."
3460 msgstr ""
3461 "Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
3462
3463 #: src/importldif.c:707
3464 msgid "File Name"
3465 msgstr "Nazwa pliku"
3466
3467 #: src/importldif.c:718
3468 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3469 msgstr "Pe³na nazwa pliku LDIF, który chcesz importowaæ."
3470
3471 #: src/importldif.c:727
3472 msgid "Select the LDIF file to import."
3473 msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
3474
3475 #: src/importldif.c:764
3476 msgid "R"
3477 msgstr "Z"
3478
3479 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:452
3480 msgid "S"
3481 msgstr "S"
3482
3483 #: src/importldif.c:766
3484 msgid "LDIF Field Name"
3485 msgstr "Nazwa pola LDIF"
3486
3487 #: src/importldif.c:767
3488 msgid "Attribute Name"
3489 msgstr "Nazwa Atrybutu"
3490
3491 #: src/importldif.c:822
3492 msgid "LDIF Field"
3493 msgstr "Pole LDIF"
3494
3495 #: src/importldif.c:834
3496 msgid "Attribute"
3497 msgstr "Atrybut"
3498
3499 #: src/importldif.c:845
3500 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3501 msgstr ""
3502 "Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
3503
3504 #: src/importldif.c:850
3505 msgid "???"
3506 msgstr "???"
3507
3508 #: src/importldif.c:868
3509 msgid ""
3510 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3511 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3512 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3513 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3514 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3515 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3516 "field for import."
3517 msgstr ""
3518 "Wybierz pola LDIF którym chcesz zmieniæ nazwy lub które chcesz importowaæ. "
3519 "Zarezerwowane pola (zaznaczone w kolumnie \"R\"), bêd± automatycznie "
3520 "importowane i ich nazwa nie mo¿e byæ zmieniona. Pojedyncze klikniêcie w "
3521 "kolumnie wyboru (\"S\") wybiera okre¶lone pole do importu. Pojedyncze "
3522 "klikniêcie na który¶ z wierszy wybiera okre¶lone pole do zmiany nazwy - "
3523 "nazwê nale¿y wprowadziæ w polu poni¿ej. Podwójne klikniêcie na który¶ z "
3524 "wierszy wybiera pole do importu."
3525
3526 #: src/importldif.c:880
3527 msgid "Select for Import"
3528 msgstr "do importu"
3529
3530 #: src/importldif.c:886
3531 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3532 msgstr "Wybiera pola LDIF, które chcesz importowaæ do ksi±¿ki adresowej."
3533
3534 #: src/importldif.c:889
3535 msgid " Modify "
3536 msgstr " Zmieñ "
3537
3538 #: src/importldif.c:895
3539 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3540 msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powy¿sz± listê dostarczonymi danymi."
3541
3542 #: src/importldif.c:968
3543 msgid "Records Imported :"
3544 msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
3545
3546 #: src/importldif.c:999
3547 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3548 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
3549
3550 #: src/importmutt.c:143
3551 msgid "Error importing MUTT file."
3552 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
3553
3554 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3555 #: src/importpine.c:329
3556 msgid "Please select a file to import."
3557 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
3558
3559 #: src/importmutt.c:185
3560 msgid "Select MUTT File"
3561 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
3562
3563 #: src/importmutt.c:239
3564 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3565 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
3566
3567 #: src/importpine.c:143
3568 msgid "Error importing Pine file."
3569 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
3570
3571 #: src/importpine.c:185
3572 msgid "Select Pine File"
3573 msgstr "Wybierz plik PINE."
3574
3575 #: src/importpine.c:239
3576 msgid "Import Pine file into Address Book"
3577 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
3578
3579 #: src/inc.c:382
3580 msgid "Retrieving new messages"
3581 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3582
3583 #: src/inc.c:429
3584 msgid "Standby"
3585 msgstr "Oczekiwanie"
3586
3587 #: src/inc.c:557 src/inc.c:610
3588 msgid "Cancelled"
3589 msgstr "Anuluj"
3590
3591 #: src/inc.c:568
3592 msgid "Retrieving"
3593 msgstr "Pobieranie"
3594
3595 #: src/inc.c:577
3596 #, c-format
3597 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3598 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3599 msgstr[0] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶æ (%s))"
3600 msgstr[1] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶ci (%s))"
3601 msgstr[2] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶ci (%s))"
3602
3603 #: src/inc.c:583
3604 msgid "Done (no new messages)"
3605 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
3606
3607 #: src/inc.c:589
3608 msgid "Connection failed"
3609 msgstr "B³±d po³±czenia."
3610
3611 #: src/inc.c:593
3612 msgid "Auth failed"
3613 msgstr "B³±d autoryzacji"
3614
3615 #: src/inc.c:597 src/prefs_summary_column.c:76
3616 msgid "Locked"
3617 msgstr "Zablokowane"
3618
3619 #: src/inc.c:607 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3620 msgid "Timeout"
3621 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
3622
3623 #: src/inc.c:688
3624 #, c-format
3625 msgid "Finished (%d new message)"
3626 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3627 msgstr[0] "Skoñczono (%d nowa wiadomo¶æ)"
3628 msgstr[1] "Skoñczono (%d nowe wiadomo¶ci)"
3629 msgstr[2] "Skoñczono (%d nowe wiadomo¶ci)"
3630
3631 #: src/inc.c:692
3632 msgid "Finished (no new messages)"
3633 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
3634
3635 #: src/inc.c:701
3636 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3637 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
3638
3639 #: src/inc.c:742
3640 #, c-format
3641 msgid "%s: Retrieving new messages"
3642 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3643
3644 #: src/inc.c:761
3645 #, c-format
3646 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3647 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
3648
3649 #: src/inc.c:771
3650 #, c-format
3651 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3652 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
3653
3654 #: src/inc.c:778
3655 #, c-format
3656 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3657 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
3658
3659 #: src/inc.c:859 src/send_message.c:467
3660 msgid "Authenticating..."
3661 msgstr "Autoryzacja..."
3662
3663 #: src/inc.c:860
3664 #, c-format
3665 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3666 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s (%s) ..."
3667
3668 #: src/inc.c:866
3669 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3670 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
3671
3672 #: src/inc.c:870
3673 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3674 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
3675
3676 #: src/inc.c:874
3677 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3678 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
3679
3680 #: src/inc.c:878
3681 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3682 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
3683
3684 #: src/inc.c:888
3685 #, c-format
3686 msgid "Deleting message %d"
3687 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
3688
3689 #: src/inc.c:895 src/send_message.c:485
3690 msgid "Quitting"
3691 msgstr "Wychodzenie"
3692
3693 #: src/inc.c:920
3694 #, c-format
3695 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3696 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s)"
3697
3698 #: src/inc.c:941
3699 #, c-format
3700 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3701 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3702 msgstr[0] "Pobieranie (%d wiadomo¶ci, otrzymano %s)"
3703 msgstr[1] "Pobieranie (%d wiadomo¶ci, otrzymano %s)"
3704 msgstr[2] "Pobieranie (%d wiadomo¶ci, otrzymano %s)"
3705
3706 #: src/inc.c:1096
3707 msgid "Connection failed."
3708 msgstr "Po³±czenie nieudane"
3709
3710 #: src/inc.c:1099
3711 #, fuzzy, c-format
3712 msgid "Connection to %s:%d failed."
3713 msgstr "Po³±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem"
3714
3715 #: src/inc.c:1104
3716 msgid "Error occurred while processing mail."
3717 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
3718
3719 #: src/inc.c:1109
3720 #, c-format
3721 msgid ""
3722 "Error occurred while processing mail:\n"
3723 "%s"
3724 msgstr ""
3725 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
3726 "%s"
3727
3728 #: src/inc.c:1115
3729 msgid "No disk space left."
3730 msgstr "Brak miejsca na dysku."
3731
3732 #: src/inc.c:1120
3733 msgid "Can't write file."
3734 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
3735
3736 #: src/inc.c:1125
3737 msgid "Socket error."
3738 msgstr "B³±d gniazda."
3739
3740 #: src/inc.c:1128
3741 #, c-format
3742 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3743 msgstr "B³±d gniazda podczas po³±czenia z %s:%d."
3744
3745 #: src/inc.c:1133 src/send_message.c:418 src/send_message.c:610
3746 msgid "Connection closed by the remote host."
3747 msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
3748
3749 #: src/inc.c:1136
3750 #, c-format
3751 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3752 msgstr "Po³±czenie z %s:%d zosta³o przerwane przez serwer."
3753
3754 #: src/inc.c:1141
3755 msgid "Mailbox is locked."
3756 msgstr "Skrzynka zablokowana."
3757
3758 #: src/inc.c:1145
3759 #, c-format
3760 msgid ""
3761 "Mailbox is locked:\n"
3762 "%s"
3763 msgstr ""
3764 "Skrzynka zablokowana:\n"
3765 "%s"
3766
3767 #: src/inc.c:1151 src/send_message.c:595
3768 msgid "Authentication failed."
3769 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiod³o siê."
3770
3771 #: src/inc.c:1156 src/send_message.c:598
3772 #, c-format
3773 msgid ""
3774 "Authentication failed:\n"
3775 "%s"
3776 msgstr ""
3777 "Uwierzytelnienie nie powiod³o siê:\n"
3778 "%s"
3779
3780 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:614
3781 msgid "Session timed out."
3782 msgstr "up³yn±³ limit czasu sesji."
3783
3784 #: src/inc.c:1164
3785 #, c-format
3786 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3787 msgstr "Up³yn±³ limit czasu oczekiwania na po³±czenie z %s:%d."
3788
3789 #: src/inc.c:1199
3790 msgid "Incorporation cancelled\n"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: src/ldif.c:838
3794 msgid "Nick Name"
3795 msgstr "Ksywka"
3796
3797 #: src/main.c:153 src/main.c:162
3798 #, c-format
3799 msgid ""
3800 "File `%s' already exists.\n"
3801 "Can't create folder."
3802 msgstr ""
3803 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3804 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3805
3806 #: src/main.c:277
3807 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3808 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3809
3810 #: src/main.c:584
3811 #, c-format
3812 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3813 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3814
3815 #: src/main.c:587
3816 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3817 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3818
3819 #: src/main.c:588
3820 msgid ""
3821 "  --attach file1 [file2]...\n"
3822 "                         open composition window with specified files\n"
3823 "                         attached"
3824 msgstr ""
3825 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
3826 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
3827 "                         plikiem"
3828
3829 #: src/main.c:591
3830 msgid "  --receive              receive new messages"
3831 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3832
3833 #: src/main.c:592
3834 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3835 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3836
3837 #: src/main.c:593
3838 msgid "  --send                 send all queued messages"
3839 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3840
3841 #: src/main.c:594
3842 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3843 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
3844
3845 #: src/main.c:595
3846 msgid ""
3847 "  --status-full [folder]...\n"
3848 "                         show the status of each folder"
3849 msgstr ""
3850 "  --status-full [folder]...\n"
3851 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3852
3853 #: src/main.c:597
3854 msgid "  --online               switch to online mode"
3855 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
3856
3857 #: src/main.c:598
3858 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3859 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
3860
3861 #: src/main.c:599
3862 msgid "  --debug                debug mode"
3863 msgstr "  --debug                tryb debug"
3864
3865 #: src/main.c:600
3866 msgid "  --help                 display this help and exit"
3867 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3868
3869 #: src/main.c:601
3870 msgid "  --version              output version information and exit"
3871 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3872
3873 #: src/main.c:602
3874 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3875 msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
3876
3877 #: src/main.c:639 src/summaryview.c:5057
3878 #, c-format
3879 msgid "Processing (%s)..."
3880 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
3881
3882 #: src/main.c:642
3883 msgid "top level folder"
3884 msgstr "katalog górnego poziomu"
3885
3886 #: src/main.c:703
3887 msgid "Really quit?"
3888 msgstr "Na pewno chcesz wyj¶æ"
3889
3890 #: src/main.c:704
3891 msgid "Composing message exists."
3892 msgstr "Otwarte jest okno tworzenia wiadomo¶æ."
3893
3894 #: src/main.c:705
3895 msgid "Draft them"
3896 msgstr "Przenie¶ do szablonów"
3897
3898 #: src/main.c:705
3899 msgid "Discard them"
3900 msgstr "Porzuæ je"
3901
3902 #: src/main.c:705
3903 msgid "Don't quit"
3904 msgstr "Nie wychod¼"
3905
3906 #: src/main.c:719
3907 msgid "Queued messages"
3908 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3909
3910 #: src/main.c:720
3911 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3912 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3913
3914 #: src/main.c:965 src/toolbar.c:1873
3915 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3916 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3917
3918 #: src/mainwindow.c:443
3919 msgid "/_File/_Add mailbox"
3920 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê"
3921
3922 #: src/mainwindow.c:444
3923 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3924 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/MH.."
3925
3926 #: src/mainwindow.c:446
3927 msgid "/_File/Change folder order"
3928 msgstr "/_Plik/_Zmieñ kolejno¶æ katalogów"
3929
3930 #: src/mainwindow.c:448
3931 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3932 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3933
3934 #: src/mainwindow.c:449
3935 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3936 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3937
3938 #: src/mainwindow.c:450
3939 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
3940 msgstr "/_Plik/_Eksportuj wybrane do pliku mbox..."
3941
3942 #: src/mainwindow.c:453
3943 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
3944 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wszystkie kosze"
3945
3946 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:155
3947 msgid "/_File/_Save as..."
3948 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3949
3950 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:156
3951 msgid "/_File/_Print..."
3952 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3953
3954 #: src/mainwindow.c:458
3955 msgid "/_File/_Work offline"
3956 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3957
3958 #: src/mainwindow.c:461
3959 msgid "/_File/E_xit"
3960 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3961
3962 #: src/mainwindow.c:466
3963 msgid "/_Edit/Select _thread"
3964 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3965
3966 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:164
3967 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3968 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3969
3970 #: src/mainwindow.c:470
3971 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3972 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3973
3974 #: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:167 src/summaryview.c:443
3975 msgid "/_View"
3976 msgstr "/_Widok"
3977
3978 #: src/mainwindow.c:472
3979 msgid "/_View/Show or hi_de"
3980 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3981
3982 #: src/mainwindow.c:473
3983 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3984 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3985
3986 #: src/mainwindow.c:475
3987 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3988 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3989
3990 #: src/mainwindow.c:477
3991 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3992 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3993
3994 #: src/mainwindow.c:479
3995 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3996 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3997
3998 #: src/mainwindow.c:481
3999 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4000 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
4001
4002 #: src/mainwindow.c:483
4003 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4004 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
4005
4006 #: src/mainwindow.c:485
4007 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4008 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
4009
4010 #: src/mainwindow.c:487
4011 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4012 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
4013
4014 #: src/mainwindow.c:489 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:521
4015 #: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:649
4016 #: src/messageview.c:267
4017 msgid "/_View/---"
4018 msgstr "/_Widok/---"
4019
4020 #: src/mainwindow.c:490
4021 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4022 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
4023
4024 #: src/mainwindow.c:491
4025 #, fuzzy
4026 msgid "/_View/Separate m_essage view"
4027 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:493
4030 msgid "/_View/_Sort"
4031 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:494
4034 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4035 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:495
4038 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4039 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:496
4042 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4043 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:497
4046 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4047 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:498
4050 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4051 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:499
4054 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4055 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:500
4058 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4059 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:502
4062 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4063 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:503
4066 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4067 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:504
4070 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4071 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:506
4074 msgid "/_View/_Sort/by score"
4075 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:507
4078 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4079 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:508
4082 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4083 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:512
4086 msgid "/_View/_Sort/---"
4087 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:510
4090 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4091 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
4092
4093 #: src/mainwindow.c:511
4094 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4095 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:513
4098 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4099 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
4100
4101 #: src/mainwindow.c:515
4102 msgid "/_View/Th_read view"
4103 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:516
4106 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4107 msgstr "/_Widok/Ro_zwiñ wszystkie w±tki"
4108
4109 #: src/mainwindow.c:517
4110 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4111 msgstr "/_Widok/_Zwiñ wszystkie w±tki"
4112
4113 #: src/mainwindow.c:518
4114 msgid "/_View/_Hide read messages"
4115 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:519
4118 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4119 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane _elementy..."
4120
4121 #: src/mainwindow.c:522
4122 msgid "/_View/_Go to"
4123 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:523
4126 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4127 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
4128
4129 #: src/mainwindow.c:524
4130 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4131 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:530 src/mainwindow.c:533
4134 #: src/mainwindow.c:538 src/mainwindow.c:543
4135 msgid "/_View/_Go to/---"
4136 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
4137
4138 #: src/mainwindow.c:526
4139 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4140 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
4141
4142 #: src/mainwindow.c:528
4143 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4144 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
4145
4146 #: src/mainwindow.c:531
4147 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4148 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
4149
4150 #: src/mainwindow.c:532
4151 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4152 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
4153
4154 #: src/mainwindow.c:534
4155 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4156 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
4157
4158 #: src/mainwindow.c:536
4159 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4160 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
4161
4162 #: src/mainwindow.c:539
4163 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4164 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
4165
4166 #: src/mainwindow.c:541
4167 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4168 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
4169
4170 #: src/mainwindow.c:544
4171 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4172 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Innego katalo_gu"
4173
4174 #: src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:170
4175 #, fuzzy
4176 msgid "/_View/_Code set/---"
4177 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
4178
4179 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:174
4180 #, fuzzy
4181 msgid "/_View/_Code set"
4182 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
4183
4184 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:175
4185 #, fuzzy
4186 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4187 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Automatyczna detekcja"
4188
4189 #: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:178
4190 #, fuzzy
4191 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4192 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/7bit ascii (US-ASC_II)"
4193
4194 #: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:182
4195 #, fuzzy
4196 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4197 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Unicode (_UTF-8)"
4198
4199 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:186
4200 #, fuzzy
4201 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4202 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
4203
4204 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:188
4205 #, fuzzy
4206 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4207 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
4208
4209 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:192
4210 #, fuzzy
4211 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4212 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
4213
4214 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:195
4215 #, fuzzy
4216 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4217 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
4218
4219 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:197
4220 #, fuzzy
4221 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4222 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
4223
4224 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:200
4225 #, fuzzy
4226 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4227 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Grecja (ISO-8859-_7)"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:203
4230 #, fuzzy
4231 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4232 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Turcja (ISO-8859-_9)"
4233
4234 #: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:206
4235 #, fuzzy
4236 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4237 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
4238
4239 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:208
4240 #, fuzzy
4241 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4242 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_R)"
4243
4244 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:210
4245 #, fuzzy
4246 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4247 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_U)"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:212
4250 #, fuzzy
4251 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4252 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (Windows-1251)"
4253
4254 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:216
4255 #, fuzzy
4256 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4257 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (ISO-2022-_JP)"
4258
4259 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:219
4260 #, fuzzy
4261 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4262 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:222
4265 #, fuzzy
4266 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4267 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (_EUC-JP)"
4268
4269 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:224
4270 #, fuzzy
4271 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4272 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (_Shift__JIS)"
4273
4274 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:228
4275 #, fuzzy
4276 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4277 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
4278
4279 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:230
4280 #, fuzzy
4281 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4282 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
4283
4284 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:232
4285 #, fuzzy
4286 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4287 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
4288
4289 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:234
4290 #, fuzzy
4291 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4292 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Chiny (ISO-2022-_CN)"
4293
4294 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:237
4295 #, fuzzy
4296 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4297 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Korea(EUC-_KR)"
4298
4299 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:239
4300 #, fuzzy
4301 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4302 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Korea (ISO-2022-KR)"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:242
4305 #, fuzzy
4306 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4307 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tajska (TIS-620)"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:244
4310 #, fuzzy
4311 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4312 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tajska (Windows-874)"
4313
4314 #: src/mainwindow.c:630 src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:252
4315 #: src/messageview.c:258
4316 msgid "/_View/Decode/---"
4317 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/---"
4318
4319 #: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:255
4320 msgid "/_View/Decode"
4321 msgstr "/_Widok/Dekodowanie"
4322
4323 #: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:256
4324 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4325 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Automatyczna detekcja"
4326
4327 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:259
4328 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4329 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_8bit"
4330
4331 #: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:260
4332 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
4333 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Quoted printable"
4334
4335 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:261
4336 msgid "/_View/Decode/_Base64"
4337 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Base64"
4338
4339 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:262
4340 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
4341 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Uuencode"
4342
4343 #: src/mainwindow.c:646 src/summaryview.c:444
4344 msgid "/_View/Open in new _window"
4345 msgstr "/_Widok/Otwórz w _nowym oknie"
4346
4347 #: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:268
4348 msgid "/_View/Mess_age source"
4349 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
4350
4351 #: src/mainwindow.c:648
4352 msgid "/_View/Show all headers"
4353 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
4354
4355 #: src/mainwindow.c:650
4356 msgid "/_View/_Update summary"
4357 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie _podsumowania"
4358
4359 #: src/mainwindow.c:653
4360 msgid "/_Message/Recei_ve"
4361 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie"
4362
4363 #: src/mainwindow.c:654
4364 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4365 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Pobierz z _aktualnego konta"
4366
4367 #: src/mainwindow.c:656
4368 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4369 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Pobierz z _wszystkich kont"
4370
4371 #: src/mainwindow.c:658
4372 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4373 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/_Anuluj pobieranie"
4374
4375 #: src/mainwindow.c:660
4376 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4377 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Od_bieranie/---"
4378
4379 #: src/mainwindow.c:661
4380 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4381 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
4382
4383 #: src/mainwindow.c:663
4384 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4385 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
4386
4387 #: src/mainwindow.c:664
4388 msgid "/_Message/Compose a news message"
4389 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
4390
4391 #: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:275
4392 msgid "/_Message/_Reply"
4393 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
4394
4395 #: src/mainwindow.c:666
4396 msgid "/_Message/Repl_y to"
4397 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
4398
4399 #: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:276
4400 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4401 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:278
4404 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4405 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
4406
4407 #: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:280
4408 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4409 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
4410
4411 #: src/mainwindow.c:671
4412 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4413 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
4414
4415 #: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:283
4416 msgid "/_Message/_Forward"
4417 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
4418
4419 #: src/mainwindow.c:674
4420 msgid "/_Message/Redirect"
4421 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
4422
4423 #: src/mainwindow.c:676
4424 msgid "/_Message/M_ove..."
4425 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
4426
4427 #: src/mainwindow.c:677
4428 msgid "/_Message/_Copy..."
4429 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
4430
4431 #: src/mainwindow.c:678
4432 msgid "/_Message/_Delete"
4433 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
4434
4435 #: src/mainwindow.c:679
4436 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4437 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
4438
4439 #: src/mainwindow.c:681
4440 msgid "/_Message/_Mark"
4441 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
4442
4443 #: src/mainwindow.c:682
4444 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4445 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
4446
4447 #: src/mainwindow.c:683
4448 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4449 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
4450
4451 #: src/mainwindow.c:684
4452 msgid "/_Message/_Mark/---"
4453 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
4454
4455 #: src/mainwindow.c:685
4456 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4457 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
4458
4459 #: src/mainwindow.c:686
4460 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4461 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
4462
4463 #: src/mainwindow.c:688
4464 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4465 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
4466
4467 #: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:288
4468 msgid "/_Message/Re-_edit"
4469 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
4470
4471 #: src/mainwindow.c:693
4472 msgid "/_Tools/_Address book..."
4473 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
4474
4475 #: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:292
4476 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4477 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
4478
4479 #: src/mainwindow.c:696
4480 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4481 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
4482
4483 #: src/mainwindow.c:697
4484 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4485 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
4486
4487 #: src/mainwindow.c:699
4488 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4489 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
4490
4491 #: src/mainwindow.c:702
4492 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4493 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wszystkie wiadomo¶ci z tego katalogu"
4494
4495 #: src/mainwindow.c:704
4496 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4497 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wybrane wiadomo¶ci"
4498
4499 #: src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:295
4500 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4501 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
4502
4503 #: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:297
4504 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4505 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
4506
4507 #: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:299
4508 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4509 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
4510
4511 #: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:301
4512 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4513 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
4514
4515 #: src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:303
4516 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4517 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
4518
4519 #: src/mainwindow.c:715
4520 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
4521 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania"
4522
4523 #: src/mainwindow.c:716
4524 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
4525 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/_Automatycznie"
4526
4527 #: src/mainwindow.c:718
4528 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
4529 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Od:'"
4530
4531 #: src/mainwindow.c:720
4532 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
4533 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Do:'"
4534
4535 #: src/mainwindow.c:722
4536 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
4537 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z Tematu"
4538
4539 #: src/mainwindow.c:727
4540 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
4541 msgstr "/_Narzêdzia/Szukaj nowych wiadomo¶_ci we wsz. katalogach"
4542
4543 #: src/mainwindow.c:729
4544 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4545 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
4546
4547 #: src/mainwindow.c:731
4548 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
4549 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci/z wybranych katalogów"
4550
4551 #: src/mainwindow.c:733
4552 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
4553 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci/ze wszystkich katalogów"
4554
4555 #: src/mainwindow.c:736
4556 msgid "/_Tools/E_xecute"
4557 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
4558
4559 #: src/mainwindow.c:739
4560 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
4561 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
4562
4563 #: src/mainwindow.c:743
4564 msgid "/_Tools/_Log window"
4565 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
4566
4567 #: src/mainwindow.c:745
4568 msgid "/_Configuration"
4569 msgstr "/Konfigura_cja"
4570
4571 #: src/mainwindow.c:746
4572 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4573 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
4574
4575 #: src/mainwindow.c:748
4576 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4577 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
4578
4579 #: src/mainwindow.c:750
4580 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4581 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
4582
4583 #: src/mainwindow.c:752
4584 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4585 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
4586
4587 #: src/mainwindow.c:754
4588 msgid "/_Configuration/---"
4589 msgstr "/Konfigura_cja/---"
4590
4591 #: src/mainwindow.c:755
4592 msgid "/_Configuration/P_references..."
4593 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia..."
4594
4595 #: src/mainwindow.c:757
4596 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
4597 msgstr "/Konfigura_cja/Wstêpne przetwarzanie..."
4598
4599 #: src/mainwindow.c:759
4600 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
4601 msgstr "/Konfigura_cja/Przetwarzanie koñcowe..."
4602
4603 #: src/mainwindow.c:761
4604 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4605 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
4606
4607 #: src/mainwindow.c:763
4608 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4609 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
4610
4611 #: src/mainwindow.c:764
4612 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4613 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
4614
4615 #: src/mainwindow.c:765
4616 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
4617 msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
4618
4619 #: src/mainwindow.c:768
4620 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4621 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
4622
4623 #: src/mainwindow.c:769
4624 msgid "/_Help/Ma_nual (Sylpheed Doc Homepage)"
4625 msgstr "/_Pomoc/_Podrêcznik (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4626
4627 #: src/mainwindow.c:771
4628 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4629 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
4630
4631 #: src/mainwindow.c:772
4632 #, fuzzy
4633 msgid "/_Help/FA_Q (Sylpheed Doc Homepage)"
4634 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4635
4636 #: src/mainwindow.c:774
4637 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4638 msgstr "/Po_moc/_Claws FAQ(Strona dokumentacji Claws)"
4639
4640 #: src/mainwindow.c:776
4641 msgid "/_Help/---"
4642 msgstr "/_Pomoc/---"
4643
4644 #: src/mainwindow.c:900
4645 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4646 msgstr ""
4647 "Jeste¶ teraz w trybie po³±czenia z sieci± (online). Klikniêciê na tê ikonkê "
4648 "spowoduje przej¶cie do trybu pracy bez po³±czenia z sieci± (offline)"
4649
4650 #: src/mainwindow.c:904
4651 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4652 msgstr ""
4653 "Pracujesz teraz w trybie bez po³±czenia z sieci± (offline). Klikniêciê na tê "
4654 "ikonkê spowoduje przej¶cie do trybu po³±czenia z sieci± (online)"
4655
4656 #: src/mainwindow.c:921
4657 msgid "Select account"
4658 msgstr "Wybierz konto"
4659
4660 #: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1299 src/mainwindow.c:1327
4661 #: src/prefs_folder_item.c:534
4662 msgid "Untitled"
4663 msgstr "Bez tytu³u"
4664
4665 #: src/mainwindow.c:1328
4666 msgid "none"
4667 msgstr "¿aden"
4668
4669 #: src/mainwindow.c:1620
4670 msgid "Add mailbox"
4671 msgstr "Dodaj skrzynkê"
4672
4673 #: src/mainwindow.c:1621
4674 msgid ""
4675 "Input the location of mailbox.\n"
4676 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4677 "scanned automatically."
4678 msgstr ""
4679 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
4680 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
4681 "automatycznie przeskanowana."
4682
4683 #: src/mainwindow.c:1627
4684 #, c-format
4685 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4686 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
4687
4688 #: src/mainwindow.c:1632 src/setup.c:58
4689 msgid "Mailbox"
4690 msgstr "Skrzynka"
4691
4692 #: src/mainwindow.c:1637 src/setup.c:62
4693 msgid ""
4694 "Creation of the mailbox failed.\n"
4695 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4696 "there."
4697 msgstr ""
4698 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
4699 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
4700
4701 #: src/mainwindow.c:1977
4702 msgid "Sylpheed - Folder View"
4703 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
4704
4705 #: src/mainwindow.c:1999 src/messageview.c:432
4706 msgid "Sylpheed - Message View"
4707 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
4708
4709 #: src/mainwindow.c:2391 src/plugins/trayicon/trayicon.c:333
4710 msgid "Exit"
4711 msgstr "Koniec"
4712
4713 #: src/mainwindow.c:2391 src/plugins/trayicon/trayicon.c:333
4714 msgid "Exit this program?"
4715 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
4716
4717 #: src/mainwindow.c:2756
4718 msgid "Deleting duplicated messages..."
4719 msgstr "Kasowanie powielonych wiadomo¶ci..."
4720
4721 #: src/mainwindow.c:2790
4722 #, fuzzy, c-format
4723 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
4724 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
4725 msgstr[0] "Kasowanie %d powielonej wiadomo¶ci z %d katalogów.\n"
4726 msgstr[1] "Kasowanie %d powielonych wiadomo¶ci z %d katalogów.\n"
4727 msgstr[2] "Kasowanie %d powielonych wiadomo¶ci z %d katalogów.\n"
4728
4729 #: src/mainwindow.c:2937 src/summaryview.c:3930
4730 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
4731 msgstr ""
4732 "Regu³y przetwarzania, które bêd± zastosowane przed przetwarzaniem w folderach"
4733
4734 #: src/mainwindow.c:2945
4735 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
4736 msgstr ""
4737 "Regu³y przetwarzania, które bêd± zastosowane po przetwarzaniu w folderach"
4738
4739 #: src/mainwindow.c:2953 src/summaryview.c:3939
4740 msgid "Filtering configuration"
4741 msgstr "Konfiguracja filtrowania"
4742
4743 #: src/matcher.c:1235 src/matcher.c:1236 src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238
4744 #: src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240 src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242
4745 msgid "(none)"
4746 msgstr "(¿aden)"
4747
4748 #: src/message_search.c:88
4749 msgid "Find in current message"
4750 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
4751
4752 #: src/message_search.c:106
4753 msgid "Find text:"
4754 msgstr "Znajd¼ tekst:"
4755
4756 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:542 src/summary_search.c:202
4757 msgid "Case sensitive"
4758 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
4759
4760 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:208
4761 msgid "Backward search"
4762 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
4763
4764 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:318
4765 msgid "Search string not found."
4766 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
4767
4768 #: src/message_search.c:190
4769 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4770 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
4771
4772 #: src/message_search.c:193
4773 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4774 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
4775
4776 #: src/message_search.c:196 src/summary_search.c:327
4777 msgid "Search finished"
4778 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
4779
4780 #: src/messageview.c:269
4781 msgid "/_View/Show all _headers"
4782 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
4783
4784 #: src/messageview.c:272
4785 msgid "/_Message/Compose _new message"
4786 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
4787
4788 #: src/messageview.c:284
4789 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4790 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ jako za³±cznik"
4791
4792 #: src/messageview.c:286
4793 msgid "/_Message/Redirec_t"
4794 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
4795
4796 #: src/messageview.c:305
4797 msgid "/_Tools/Create processing rule"
4798 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania"
4799
4800 #: src/messageview.c:307
4801 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
4802 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/_Automatycznie"
4803
4804 #: src/messageview.c:309
4805 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
4806 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Od:'"
4807
4808 #: src/messageview.c:311
4809 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
4810 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Do:'"
4811
4812 #: src/messageview.c:313
4813 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
4814 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z Tematu"
4815
4816 #: src/messageview.c:538
4817 msgid "<No Return-Path found>"
4818 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki powrotnej>"
4819
4820 #: src/messageview.c:546
4821 #, c-format
4822 msgid ""
4823 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4824 "does not correspond to the return path:\n"
4825 "Notification address: %s\n"
4826 "Return path: %s\n"
4827 "It is advised to not to send the return receipt."
4828 msgstr ""
4829 "Adres na który potwierdzenie odbioru ma byæ wys³ane nie odpowiada\n"
4830 "adresowi ¶cie¿ki zwrotu wiadomo¶ci:\n"
4831 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
4832 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
4833 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
4834
4835 #: src/messageview.c:554
4836 msgid "+Don't Send"
4837 msgstr "+Nie Wysy³aj"
4838
4839 #: src/messageview.c:564
4840 msgid ""
4841 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4842 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4843 "officially addressed to you.\n"
4844 "Receipt notification cancelled."
4845 msgstr ""
4846 "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie odbioru ale wg. nag³ówków\n"
4847 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
4848 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
4849
4850 #: src/messageview.c:991 src/mimeview.c:1140 src/summaryview.c:3341
4851 msgid "Save as"
4852 msgstr "Zapisz jako"
4853
4854 #: src/messageview.c:996 src/mimeview.c:1019 src/summaryview.c:3346
4855 msgid "Overwrite"
4856 msgstr "Nadpisz"
4857
4858 #: src/messageview.c:997
4859 msgid "Overwrite existing file?"
4860 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
4861
4862 #: src/messageview.c:1004 src/summaryview.c:3354 src/summaryview.c:3358
4863 #: src/summaryview.c:3375
4864 #, c-format
4865 msgid "Can't save the file `%s'."
4866 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku '%s'."
4867
4868 #: src/messageview.c:1069
4869 msgid "This message asks for a return receipt."
4870 msgstr "Autor tej wiadomo¶ci prosi³ o potwierdzenie dostarczenia."
4871
4872 #: src/messageview.c:1070
4873 msgid "Send receipt"
4874 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
4875
4876 # Wmorde, ale niejsane
4877 #: src/messageview.c:1110
4878 msgid ""
4879 "This message has been partially retrieved,\n"
4880 "and has been deleted from the server."
4881 msgstr ""
4882 "Ta wiadomo¶ci zosta³a czê¶ciowow pobrana \n"
4883 "i zosta³a skasowana z serwera "
4884
4885 #: src/messageview.c:1116
4886 #, c-format
4887 msgid ""
4888 "This message has been partially retrieved;\n"
4889 "it is %s."
4890 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a czê¶ciowo pobrana, porzuciæ jej fragmenty - %s?"
4891
4892 #: src/messageview.c:1120 src/messageview.c:1142
4893 msgid "Mark for download"
4894 msgstr "Oznacz do pobrania"
4895
4896 #: src/messageview.c:1121 src/messageview.c:1133
4897 msgid "Mark for deletion"
4898 msgstr "Oznacz do usuniêcia"
4899
4900 #: src/messageview.c:1126
4901 #, c-format
4902 msgid ""
4903 "This message has been partially retrieved;\n"
4904 "it is %s and will be downloaded."
4905 msgstr ""
4906 "Ta wiadomo¶æ zosta³a czê¶ciowo pobrana;\n"
4907 "jej %s zostanie pobrane."
4908
4909 #: src/messageview.c:1131 src/messageview.c:1144
4910 #: src/prefs_filtering_action.c:137
4911 msgid "Unmark"
4912 msgstr "Odznacz"
4913
4914 #: src/messageview.c:1137
4915 #, c-format
4916 msgid ""
4917 "This message has been partially retrieved;\n"
4918 "it is %s and will be deleted."
4919 msgstr ""
4920 "Ta wiadomo¶æ zosta³a czê¶ciowo pobrana;\n"
4921 "zawiera %s i zostanie usuniêta."
4922
4923 #: src/messageview.c:1211
4924 msgid "Return Receipt Notification"
4925 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
4926
4927 #: src/messageview.c:1212
4928 msgid ""
4929 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4930 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4931 "notification:"
4932 msgstr ""
4933 "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana do wielu z Twoich kont.\n"
4934 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
4935 "odbioru:"
4936
4937 #: src/messageview.c:1216
4938 msgid "Send Notification"
4939 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
4940
4941 #: src/messageview.c:1216
4942 msgid "+Cancel"
4943 msgstr "+Anuluj"
4944