2007-04-16 [paul] 2.8.1cvs101
[claws.git] / po / pl.po
1 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
2 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
3 # Polish translation of Sylpheed-claws
4 # Copyright (C) 2000,2003, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
5 # Translators:
6 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
9 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: pl\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2007-04-14 14:17+0200\n"
15 "PO-Revision-Date: 2007-04-14 19:19+0200\n"
16 "Last-Translator: Emil Nowak <emil5@go2.pl>\n"
17 "Language-Team:  <pl@li.org>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
22 "100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
24
25 #: src/account.c:372
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
31 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
32
33 #: src/account.c:419
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
36
37 #: src/account.c:679
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Edycja kont"
40
41 #: src/account.c:701
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
45 "included."
46 msgstr ""
47 "U¿ycie 'Pobierz z wszystkich kont' odbierze wiadomo¶ci z twoich kont w "
48 "podanej kolejno¶ci, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostan± "
49 "uwzglêdnione."
50
51 #: src/account.c:774
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr " Ustaw jako domy¶lne konto "
54
55 #: src/account.c:871
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ skopiowane"
58
59 #: src/account.c:877
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Kopia %s"
63
64 #: src/account.c:1016
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
68
69 #: src/account.c:1018
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Bez tytu³u)"
72
73 #: src/account.c:1019
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Usuñ konto"
76
77 #: src/account.c:1466
78 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
79 msgstr "D"
80
81 #: src/account.c:1472 src/prefs_folder_item.c:740
82 msgid "Default account"
83 msgstr "Domy¶lne konto: "
84
85 #: src/account.c:1480
86 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
87 msgstr "P"
88
89 #: src/account.c:1486
90 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
91 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztê z zaznaczonych kont"
92
93 #: src/account.c:1493 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
94 #: src/compose.c:5870 src/compose.c:6181 src/editaddress.c:1043
95 #: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
96 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
97 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
98 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:363
99 #: src/prefs_filtering.c:1480 src/prefs_template.c:185
100 msgid "Name"
101 msgstr "Nazwa"
102
103 #: src/account.c:1500 src/prefs_account.c:1258 src/prefs_account.c:2849
104 msgid "Protocol"
105 msgstr "Protokó³"
106
107 #: src/account.c:1507 src/ssl_manager.c:102
108 msgid "Server"
109 msgstr "Serwer"
110
111 #: src/action.c:355
112 #, c-format
113 msgid "Could not get message file %d"
114 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
115
116 #: src/action.c:386
117 msgid "Could not get message part."
118 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
119
120 #: src/action.c:403
121 #, c-format
122 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
123 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
124
125 #: src/action.c:517
126 #, c-format
127 msgid ""
128 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
129 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
130 msgstr ""
131 "Wybrana akcja nie mo¿e byæ u¿yta w oknie kompozycji\n"
132 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
133
134 #: src/action.c:615
135 msgid "There is no filtering action set"
136 msgstr ""
137
138 #: src/action.c:617
139 #, c-format
140 msgid ""
141 "Invalid filtering action(s):\n"
142 "%s"
143 msgstr ""
144
145 #: src/action.c:839
146 #, c-format
147 msgid ""
148 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Polecenie nie mo¿e zostaæ wykonane. Utworzenie potoku\n"
152 "nie powiod³o siê.\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:934
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "Could not fork to execute the following command:\n"
159 "%s\n"
160 "%s"
161 msgstr ""
162 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
163 "%s\n"
164 "%s"
165
166 #: src/action.c:1153 src/action.c:1303
167 msgid "Completed"
168 msgstr "Ukoñczono"
169
170 #: src/action.c:1189
171 #, c-format
172 msgid "--- Running: %s\n"
173 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1193
176 #, c-format
177 msgid "--- Ended: %s\n"
178 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
179
180 #: src/action.c:1226
181 msgid "Action's input/output"
182 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
183
184 #: src/action.c:1539
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "Enter the argument for the following action:\n"
188 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
189 "  %s"
190 msgstr ""
191 "Podaj argument dla nastepuj±cej akcji:\n"
192 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
193 "  %s"
194
195 #: src/action.c:1544
196 msgid "Action's hidden user argument"
197 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
198
199 #: src/action.c:1548
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "Enter the argument for the following action:\n"
203 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
204 "  %s"
205 msgstr ""
206 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
207 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
208 "  %s"
209
210 #: src/action.c:1553
211 msgid "Action's user argument"
212 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
213
214 #: src/addr_compl.c:597 src/addressbook.c:4403
215 msgid "Group"
216 msgstr "Grupa"
217
218 #: src/addressadd.c:174 src/prefs_filtering_action.c:179
219 msgid "Add to address book"
220 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
221
222 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
223 #: src/toolbar.c:479
224 msgid "Address"
225 msgstr "Adres"
226
227 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
228 #: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
229 msgid "Remarks"
230 msgstr "Uwagi"
231
232 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
233 msgid "Select Address Book Folder"
234 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
235
236 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
237 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
238 #: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
239 msgid "Email Address"
240 msgstr "Adres e-mail"
241
242 #: src/addressbook.c:426
243 msgid "/_Book"
244 msgstr "/_Ksi±¿ka"
245
246 #: src/addressbook.c:427
247 msgid "/_Book/New _Book"
248 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowa _ksi±¿ka"
249
250 #: src/addressbook.c:428
251 msgid "/_Book/New _Folder"
252 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowy _folder"
253
254 #: src/addressbook.c:429
255 msgid "/_Book/New _vCard"
256 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowa _wizytówka"
257
258 #: src/addressbook.c:431
259 msgid "/_Book/New _JPilot"
260 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowy _JPilot"
261
262 #: src/addressbook.c:434
263 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
264 msgstr "/_Ksi±¿ka/Dodaj nowy serwer LDAP"
265
266 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
267 msgid "/_Book/---"
268 msgstr "/_Ksi±¿ka/---"
269
270 #: src/addressbook.c:437
271 msgid "/_Book/_Edit book"
272 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Edytuj ksi±¿kê"
273
274 #: src/addressbook.c:438
275 msgid "/_Book/_Delete book"
276 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Usuñ ksi±¿kê"
277
278 #: src/addressbook.c:440
279 msgid "/_Book/_Save"
280 msgstr "/_Ksi±zka/_Zapisz"
281
282 #: src/addressbook.c:441
283 msgid "/_Book/_Close"
284 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Zamknij"
285
286 #: src/addressbook.c:442
287 msgid "/_Address"
288 msgstr "/_Adres"
289
290 #: src/addressbook.c:443
291 msgid "/_Address/_Select all"
292 msgstr "/_Adres/_Zaznacz wszystkie"
293
294 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
295 #: src/addressbook.c:454
296 msgid "/_Address/---"
297 msgstr "/_Adres/---"
298
299 #: src/addressbook.c:445
300 msgid "/_Address/C_ut"
301 msgstr "/_Adres/_Wytnij"
302
303 #: src/addressbook.c:446
304 msgid "/_Address/_Copy"
305 msgstr "/_Adres/_Kopiuj"
306
307 #: src/addressbook.c:447
308 msgid "/_Address/_Paste"
309 msgstr "/_Adres/_Wstaw"
310
311 #: src/addressbook.c:449
312 msgid "/_Address/_Edit"
313 msgstr "/_Adres/_Edycja"
314
315 #: src/addressbook.c:450
316 msgid "/_Address/_Delete"
317 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
318
319 #: src/addressbook.c:452
320 msgid "/_Address/New _Address"
321 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
322
323 #: src/addressbook.c:453
324 msgid "/_Address/New _Group"
325 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
326
327 #: src/addressbook.c:455
328 msgid "/_Address/_Mail To"
329 msgstr "/_Adres/_Wiadomo¶c do"
330
331 #: src/addressbook.c:456 src/compose.c:790 src/mainwindow.c:814
332 #: src/messageview.c:306
333 msgid "/_Tools"
334 msgstr "/_Narzêdzia"
335
336 #: src/addressbook.c:457
337 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
338 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _LDIF..."
339
340 #: src/addressbook.c:458
341 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
342 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _Mutta..."
343
344 #: src/addressbook.c:459
345 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
346 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _Pine..."
347
348 #: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:823 src/mainwindow.c:846
349 #: src/mainwindow.c:848 src/mainwindow.c:850 src/mainwindow.c:859
350 #: src/mainwindow.c:862 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:310
351 #: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
352 msgid "/_Tools/---"
353 msgstr "/_Narzêdzia/---"
354
355 #: src/addressbook.c:461
356 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
357 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
358
359 #: src/addressbook.c:462
360 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
361 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
362
363 #: src/addressbook.c:463 src/compose.c:795 src/mainwindow.c:892
364 #: src/messageview.c:336
365 msgid "/_Help"
366 msgstr "/Pomo_c"
367
368 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:898
369 #: src/messageview.c:337
370 msgid "/_Help/_About"
371 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
372
373 #: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:563
374 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:168
375 msgid "/_Edit"
376 msgstr "/_Edycja"
377
378 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
379 msgid "/_Delete"
380 msgstr "/_Usuñ"
381
382 #: src/addressbook.c:472
383 msgid "/New _Book"
384 msgstr "/Nowa _ksi±¿ka"
385
386 #: src/addressbook.c:473
387 msgid "/New _Folder"
388 msgstr "/Nowy _Folder"
389
390 #: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
391 msgid "/New _Group"
392 msgstr "/Nowa _grupa"
393
394 #: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
395 msgid "/C_ut"
396 msgstr "/Wy_tnij"
397
398 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
399 msgid "/_Copy"
400 msgstr "/_Kopiuj"
401
402 #: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
403 msgid "/_Paste"
404 msgstr "/_Wstaw"
405
406 #: src/addressbook.c:483
407 msgid "/_Select all"
408 msgstr "/W_ybierz wszystko"
409
410 #: src/addressbook.c:488
411 msgid "/New _Address"
412 msgstr "/Nowy _adres"
413
414 #: src/addressbook.c:496
415 msgid "/_Mail To"
416 msgstr "/_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
417
418 #: src/addressbook.c:498
419 msgid "/_Browse Entry"
420 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
421
422 #: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
423 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:138 src/prefs_themes.c:684
424 #: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
425 msgid "Unknown"
426 msgstr "Nieznany"
427
428 #: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
429 msgid "Success"
430 msgstr "Sukces"
431
432 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
433 msgid "Bad arguments"
434 msgstr "Z³e argumenty"
435
436 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
437 msgid "File not specified"
438 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
439
440 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
441 msgid "Error opening file"
442 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
443
444 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
445 msgid "Error reading file"
446 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
447
448 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
449 msgid "End of file encountered"
450 msgstr "Napotkano koniec pliku"
451
452 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
453 msgid "Error allocating memory"
454 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
455
456 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
457 msgid "Bad file format"
458 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
459
460 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
461 msgid "Error writing to file"
462 msgstr "B³±d zapisu pliku"
463
464 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
465 msgid "Error opening directory"
466 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
467
468 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
469 msgid "No path specified"
470 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
471
472 #: src/addressbook.c:538
473 msgid "Error connecting to LDAP server"
474 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
475
476 #: src/addressbook.c:539
477 msgid "Error initializing LDAP"
478 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
479
480 #: src/addressbook.c:540
481 msgid "Error binding to LDAP server"
482 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
483
484 #: src/addressbook.c:541
485 msgid "Error searching LDAP database"
486 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
487
488 #: src/addressbook.c:542
489 msgid "Timeout performing LDAP operation"
490 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
491
492 #: src/addressbook.c:543
493 msgid "Error in LDAP search criteria"
494 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
495
496 #: src/addressbook.c:544
497 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
498 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
499
500 #: src/addressbook.c:545
501 msgid "LDAP search terminated on request"
502 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
503
504 #: src/addressbook.c:546
505 msgid "Error starting TLS connection"
506 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
507
508 #: src/addressbook.c:920
509 msgid "Sources"
510 msgstr "¬ród³a"
511
512 #: src/addressbook.c:924 src/prefs_other.c:513 src/toolbar.c:201
513 #: src/toolbar.c:1901
514 msgid "Address book"
515 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
516
517 #: src/addressbook.c:1056
518 msgid "Lookup name:"
519 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
520
521 #: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2131 src/compose.c:4481
522 #: src/compose.c:5705 src/compose.c:6519 src/compose.c:9648 src/matcher.c:769
523 #: src/summary_search.c:363
524 msgid "To:"
525 msgstr "Do:"
526
527 #: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2115 src/compose.c:4217
528 #: src/compose.c:4480 src/compose.c:9657 src/matcher.c:770
529 msgid "Cc:"
530 msgstr "Kopia:"
531
532 #: src/addressbook.c:1137 src/compose.c:2118 src/compose.c:4248
533 msgid "Bcc:"
534 msgstr "Ukryta kopia:"
535
536 #: src/addressbook.c:1387 src/addressbook.c:1433
537 msgid "Delete address(es)"
538 msgstr "Usuñ adres(y)"
539
540 #: src/addressbook.c:1388
541 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
542 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
543
544 #: src/addressbook.c:1427
545 msgid "Delete group"
546 msgstr "Usuñ grupê"
547
548 #: src/addressbook.c:1428
549 msgid ""
550 "Really delete the group(s)?\n"
551 "The addresses it contains will not be lost."
552 msgstr ""
553 "Czy chcesz usun±æ grupê(y)?\n"
554 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
555
556 #: src/addressbook.c:1434
557 msgid "Really delete the address(es)?"
558 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
559
560 #: src/addressbook.c:2038
561 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
562 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
563
564 #: src/addressbook.c:2049
565 msgid "Cannot paste into an address group."
566 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
567
568 #: src/addressbook.c:2732
569 #, c-format
570 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
571 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
572
573 #: src/addressbook.c:2735 src/addressbook.c:2761 src/addressbook.c:2768
574 #: src/prefs_filtering_action.c:161
575 msgid "Delete"
576 msgstr "Usuñ"
577
578 #: src/addressbook.c:2744
579 #, c-format
580 msgid ""
581 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
582 "contains will be moved into the parent folder."
583 msgstr ""
584 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nimzawarte "
585 "zostan± przeniesione do katalogu .nadrzêdnego."
586
587 #: src/addressbook.c:2747 src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:182
588 msgid "Delete folder"
589 msgstr "Usuñ katalog"
590
591 #: src/addressbook.c:2748
592 msgid "+Delete _folder only"
593 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
594
595 #: src/addressbook.c:2748
596 msgid "Delete folder and _addresses"
597 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
598
599 #: src/addressbook.c:2759
600 #, c-format
601 msgid ""
602 "Do you want to delete '%s'?\n"
603 "The addresses it contains will not be lost."
604 msgstr ""
605 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
606 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
607
608 #: src/addressbook.c:2766
609 #, c-format
610 msgid ""
611 "Do you want to delete '%s'?\n"
612 "The addresses it contains will be lost."
613 msgstr ""
614 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
615 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
616
617 #: src/addressbook.c:3638
618 msgid "New user, could not save index file."
619 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
620
621 #: src/addressbook.c:3642
622 msgid "New user, could not save address book files."
623 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
624
625 #: src/addressbook.c:3652
626 msgid "Old address book converted successfully."
627 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
628
629 #: src/addressbook.c:3657
630 msgid ""
631 "Old address book converted,\n"
632 "could not save new address index file."
633 msgstr ""
634 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
635 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
636
637 #: src/addressbook.c:3670
638 msgid ""
639 "Could not convert address book,\n"
640 "but created empty new address book files."
641 msgstr ""
642 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
643 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
644
645 #: src/addressbook.c:3676
646 msgid ""
647 "Could not convert address book,\n"
648 "could not save new address index file."
649 msgstr ""
650 "Nie mo¿na przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
651 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
652
653 #: src/addressbook.c:3681
654 msgid ""
655 "Could not convert address book\n"
656 "and could not create new address book files."
657 msgstr ""
658 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
659 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
660
661 #: src/addressbook.c:3688 src/addressbook.c:3694
662 msgid "Addressbook conversion error"
663 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
664
665 #: src/addressbook.c:3732
666 msgid "Addressbook Error"
667 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
668
669 #: src/addressbook.c:3733
670 msgid "Could not read address index"
671 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
672
673 #: src/addressbook.c:4060
674 msgid "Busy searching..."
675 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
676
677 #: src/addressbook.c:4114
678 #, c-format
679 msgid "Search '%s'"
680 msgstr "Szukaj '%s'"
681
682 #: src/addressbook.c:4339
683 msgid "Interface"
684 msgstr "Interfejs"
685
686 #: src/addressbook.c:4355 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
687 #: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
688 msgid "Address Book"
689 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
690
691 #: src/addressbook.c:4371
692 msgid "Person"
693 msgstr "Osoba"
694
695 #: src/addressbook.c:4387
696 msgid "EMail Address"
697 msgstr "Adres e-mail"
698
699 #: src/addressbook.c:4419 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
700 #: src/prefs_account.c:2542 src/prefs_folder_column.c:79
701 msgid "Folder"
702 msgstr "Katalog"
703
704 #: src/addressbook.c:4435
705 msgid "vCard"
706 msgstr "vCard"
707
708 #: src/addressbook.c:4451 src/addressbook.c:4467
709 msgid "JPilot"
710 msgstr "JPilot"
711
712 #: src/addressbook.c:4483
713 msgid "LDAP servers"
714 msgstr "Serwery LDAP"
715
716 #: src/addressbook.c:4499
717 msgid "LDAP Query"
718 msgstr "Zapytanie LDAP"
719
720 #: src/addressbook.c:4822 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:312
721 #: src/matcher.c:1097 src/matcher.c:1230
722 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
723 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
724 #: src/prefs_matcher.c:527 src/prefs_matcher.c:1347 src/prefs_matcher.c:1364
725 #: src/prefs_matcher.c:1366 src/prefs_matcher.c:2119 src/prefs_matcher.c:2123
726 msgid "Any"
727 msgstr "Wszystkie"
728
729 #: src/addrgather.c:158
730 msgid "Please specify name for address book."
731 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
732
733 #: src/addrgather.c:178
734 msgid "Please select the mail headers to search."
735 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
736
737 #: src/addrgather.c:185
738 msgid "Harvesting addresses..."
739 msgstr "Zbieranie adresów..."
740
741 #: src/addrgather.c:224
742 msgid "Addresses gathered successfully."
743 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
744
745 #: src/addrgather.c:294
746 msgid "No folder or message was selected."
747 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci."
748
749 #: src/addrgather.c:302
750 msgid ""
751 "Please select a folder to process from the folder\n"
752 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
753 "the message list."
754 msgstr ""
755 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
756 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
757 "wiadomo¶ci z listy."
758
759 #: src/addrgather.c:354
760 msgid "Folder :"
761 msgstr "Katalog :"
762
763 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
764 #: src/importldif.c:909
765 msgid "Address Book :"
766 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
767
768 #: src/addrgather.c:375
769 msgid "Folder Size :"
770 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
771
772 #: src/addrgather.c:390
773 msgid "Process these mail header fields"
774 msgstr "Przetwarzane nag³ówki"
775
776 #: src/addrgather.c:408
777 msgid "Include sub-folders"
778 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
779
780 #: src/addrgather.c:431
781 msgid "Header Name"
782 msgstr "Nazwa nag³ówka"
783
784 #: src/addrgather.c:432
785 msgid "Address Count"
786 msgstr "Liczba adresów"
787
788 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:155 src/compose.c:4832
789 #: src/compose.c:9569 src/messageview.c:589 src/messageview.c:602
790 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:579
791 msgid "Warning"
792 msgstr "Ostrze¿enie"
793
794 #: src/addrgather.c:538
795 msgid "Header Fields"
796 msgstr "Pola nag³ówków"
797
798 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
799 #: src/importldif.c:1029
800 msgid "Finish"
801 msgstr "Koniec"
802
803 #: src/addrgather.c:600
804 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
805 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
806
807 #: src/addrgather.c:608
808 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
809 msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail - z katalogu"
810
811 #: src/addrindex.c:116
812 msgid "Common addresses"
813 msgstr "Wspólne adresy"
814
815 #: src/addrindex.c:117
816 msgid "Personal addresses"
817 msgstr "Adresy osobiste"
818
819 #: src/addrindex.c:123
820 msgid "Common address"
821 msgstr "Wspólny adres"
822
823 #: src/addrindex.c:124
824 msgid "Personal address"
825 msgstr "Osobisty adres"
826
827 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:7673
828 msgid "Notice"
829 msgstr "Notatka"
830
831 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:191 src/compose.c:4772 src/inc.c:619
832 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:241
833 msgid "Error"
834 msgstr "B³±d"
835
836 #: src/alertpanel.c:192
837 msgid "_View log"
838 msgstr "_Poka¿ dziennik"
839
840 #: src/alertpanel.c:340
841 msgid "Show this message next time"
842 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
843
844 #: src/browseldap.c:218
845 msgid "Browse Directory Entry"
846 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
847
848 #: src/browseldap.c:238
849 msgid "Server Name :"
850 msgstr "Nazwa serwera :"
851
852 #: src/browseldap.c:248
853 msgid "Distinguished Name (dn) :"
854 msgstr ""
855
856 #: src/browseldap.c:271
857 msgid "LDAP Name"
858 msgstr "Nazwa LDAP"
859
860 #: src/browseldap.c:273
861 msgid "Attribute Value"
862 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
863
864 #: src/common/nntp.c:73
865 #, c-format
866 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
867 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
868
869 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:848
870 msgid "SSL handshake failed\n"
871 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
872
873 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
874 #, c-format
875 msgid "protocol error: %s\n"
876 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
877
878 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
879 msgid "protocol error\n"
880 msgstr "b³±d protoko³u\n"
881
882 #: src/common/nntp.c:301
883 msgid "Error occurred while posting\n"
884 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
885
886 #: src/common/nntp.c:381
887 msgid "Error occurred while sending command\n"
888 msgstr "B³±d podczas wysy³ania polecenia\n"
889
890 #: src/common/plugin.c:55
891 msgid "Nothing"
892 msgstr "Nic"
893
894 #: src/common/plugin.c:56
895 msgid "a viewer"
896 msgstr "Przegl±darka"
897
898 #: src/common/plugin.c:57
899 msgid "folders"
900 msgstr "Katalogi"
901
902 #: src/common/plugin.c:58
903 msgid "filtering"
904 msgstr "Filtrowanie..."
905
906 #: src/common/plugin.c:59
907 msgid "a privacy interface"
908 msgstr "system prywatno¶ci"
909
910 #: src/common/plugin.c:60
911 msgid "a notifier"
912 msgstr "powiadamiacz"
913
914 #: src/common/plugin.c:61
915 msgid "an utility"
916 msgstr "narzêdzie"
917
918 #: src/common/plugin.c:62
919 msgid "things"
920 msgstr "rzeczy"
921
922 #: src/common/plugin.c:260
923 #, c-format
924 msgid ""
925 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
926 msgstr ""
927 "Ta wtyczka oferuje obs³ugê %s (%s) co jest juz wykonywane przez wtyczkê %s."
928
929 #: src/common/plugin.c:295
930 msgid "Plugin already loaded"
931 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
932
933 #: src/common/plugin.c:305
934 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
935 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
936
937 #: src/common/plugin.c:332
938 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
939 msgstr "Ten modu³ nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL."
940
941 #: src/common/plugin.c:339
942 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
943 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Claws Mail GTK1."
944
945 #: src/common/plugin.c:555
946 #, c-format
947 msgid ""
948 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
949 "built with."
950 msgstr ""
951 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której wtyczka %s zosta³a "
952 "skompilowana."
953
954 #: src/common/plugin.c:558
955 msgid ""
956 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
957 "with."
958 msgstr ""
959 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której ta wtyczka zosta³a "
960 "skompilowana."
961
962 #: src/common/plugin.c:567
963 #, c-format
964 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
965 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ wtyczki '%s'."
966
967 #: src/common/plugin.c:569
968 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
969 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ tej wtyczki."
970
971 #: src/common/smtp.c:176
972 msgid "SMTP AUTH not available\n"
973 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
974
975 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
976 msgid "bad SMTP response\n"
977 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
978
979 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
980 msgid "error occurred on SMTP session\n"
981 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
982
983 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:881
984 msgid "error occurred on authentication\n"
985 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
986
987 #: src/common/smtp.c:603
988 #, c-format
989 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
990 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
991
992 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:874
993 msgid "couldn't start TLS session\n"
994 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
995
996 #: src/common/socket.c:1401
997 #, c-format
998 msgid "write on fd%d: %s\n"
999 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1000
1001 #: src/common/ssl.c:159
1002 msgid "Error creating ssl context\n"
1003 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
1004
1005 #: src/common/ssl.c:178
1006 #, c-format
1007 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1008 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
1009
1010 #: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
1011 #: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
1012 #: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
1013 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
1014 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
1015 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1016 msgid "<not in certificate>"
1017 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
1018
1019 #: src/common/ssl_certificate.c:253
1020 #, c-format
1021 msgid ""
1022 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1023 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1024 "  Fingerprint: %s\n"
1025 "  Signature status: %s"
1026 msgstr ""
1027 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
1028 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
1029 "  Odcisk klucza: %s\n"
1030 "  Stan podpisu: %s"
1031
1032 #: src/common/ssl_certificate.c:380
1033 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1034 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
1035
1036 #: src/common/string_match.c:79
1037 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1038 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1039
1040 #: src/common/utils.c:353
1041 #, c-format
1042 msgid "%dB"
1043 msgstr "%dB"
1044
1045 #: src/common/utils.c:354
1046 #, c-format
1047 msgid "%d.%02dKB"
1048 msgstr "%d.%02dKB"
1049
1050 #: src/common/utils.c:355
1051 #, c-format
1052 msgid "%d.%02dMB"
1053 msgstr "%d.%02dMB"
1054
1055 #: src/common/utils.c:356
1056 #, c-format
1057 msgid "%.2fGB"
1058 msgstr "%.2fGB"
1059
1060 #: src/common/utils.c:4820
1061 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1062 msgstr "Niedziela"
1063
1064 #: src/common/utils.c:4821
1065 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1066 msgstr "Poniedzia³ek"
1067
1068 #: src/common/utils.c:4822
1069 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1070 msgstr "Wtorek"
1071
1072 #: src/common/utils.c:4823
1073 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1074 msgstr "¦roda"
1075
1076 #: src/common/utils.c:4824
1077 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1078 msgstr "Czwartek"
1079
1080 #: src/common/utils.c:4825
1081 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1082 msgstr "Pi±tek"
1083
1084 #: src/common/utils.c:4826
1085 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1086 msgstr "Sobota"
1087
1088 #: src/common/utils.c:4828
1089 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1090 msgstr "Styczeñ"
1091
1092 #: src/common/utils.c:4829
1093 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1094 msgstr "Luty"
1095
1096 #: src/common/utils.c:4830
1097 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1098 msgstr "Marzec"
1099
1100 #: src/common/utils.c:4831
1101 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1102 msgstr "Kwiecieñ"
1103
1104 #: src/common/utils.c:4832
1105 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1106 msgstr "Maj"
1107
1108 #: src/common/utils.c:4833
1109 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1110 msgstr "Czerwiec"
1111
1112 #: src/common/utils.c:4834
1113 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1114 msgstr "Lipiec"
1115
1116 #: src/common/utils.c:4835
1117 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1118 msgstr "Sierpieñ"
1119
1120 #: src/common/utils.c:4836
1121 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1122 msgstr "Wrzesieñ"
1123
1124 #: src/common/utils.c:4837
1125 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1126 msgstr "Pa¼dziernik"
1127
1128 #: src/common/utils.c:4838
1129 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1130 msgstr "Listopad"
1131
1132 #: src/common/utils.c:4839
1133 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1134 msgstr "Grudzieñ"
1135
1136 #: src/common/utils.c:4841
1137 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1138 msgstr "Nie"
1139
1140 #: src/common/utils.c:4842
1141 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1142 msgstr "Pon"
1143
1144 #: src/common/utils.c:4843
1145 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1146 msgstr "Wt"
1147
1148 #: src/common/utils.c:4844
1149 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1150 msgstr "¦r"
1151
1152 #: src/common/utils.c:4845
1153 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1154 msgstr "Czw"
1155
1156 #: src/common/utils.c:4846
1157 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1158 msgstr "Pi±"
1159
1160 #: src/common/utils.c:4847
1161 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1162 msgstr "Sob"
1163
1164 #: src/common/utils.c:4849
1165 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1166 msgstr "Sty"
1167
1168 #: src/common/utils.c:4850
1169 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1170 msgstr "Lut"
1171
1172 #: src/common/utils.c:4851
1173 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1174 msgstr "Mar"
1175
1176 #: src/common/utils.c:4852
1177 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1178 msgstr "Kwi"
1179
1180 #: src/common/utils.c:4853
1181 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1182 msgstr "Maj"
1183
1184 #: src/common/utils.c:4854
1185 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1186 msgstr "Cze"
1187
1188 #: src/common/utils.c:4855
1189 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1190 msgstr "Lip"
1191
1192 #: src/common/utils.c:4856
1193 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1194 msgstr "Sie"
1195
1196 #: src/common/utils.c:4857
1197 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1198 msgstr "Wrz"
1199
1200 #: src/common/utils.c:4858
1201 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1202 msgstr "Pa¼"
1203
1204 #: src/common/utils.c:4859
1205 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1206 msgstr "Lis"
1207
1208 #: src/common/utils.c:4860
1209 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1210 msgstr "Gru"
1211
1212 #: src/common/utils.c:4862
1213 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: src/common/utils.c:4863
1217 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: src/common/utils.c:4864
1221 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: src/common/utils.c:4865
1225 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: src/common/utils.c:4867
1229 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: src/common/utils.c:4868
1233 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: src/common/utils.c:4869
1237 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: src/common/utils.c:4871
1241 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: src/compose.c:540
1245 msgid "/_Add..."
1246 msgstr "/Dod_aj..."
1247
1248 #: src/compose.c:541
1249 msgid "/_Remove"
1250 msgstr "/_Usuñ"
1251
1252 #: src/compose.c:543 src/folderview.c:293
1253 msgid "/_Properties..."
1254 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
1255
1256 #: src/compose.c:548 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:289
1257 msgid "/_Message"
1258 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1259
1260 #: src/compose.c:549
1261 msgid "/_Message/S_end"
1262 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1263
1264 #: src/compose.c:551
1265 msgid "/_Message/Send _later"
1266 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1267
1268 #: src/compose.c:553 src/compose.c:557 src/compose.c:560 src/mainwindow.c:765
1269 #: src/mainwindow.c:775 src/mainwindow.c:788 src/mainwindow.c:794
1270 #: src/mainwindow.c:811 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
1271 msgid "/_Message/---"
1272 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1273
1274 #: src/compose.c:554
1275 msgid "/_Message/_Attach file"
1276 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz plik"
1277
1278 #: src/compose.c:555
1279 msgid "/_Message/_Insert file"
1280 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
1281
1282 #: src/compose.c:556
1283 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1284 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
1285
1286 #: src/compose.c:558
1287 msgid "/_Message/_Save"
1288 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Zapisz"
1289
1290 #: src/compose.c:561
1291 msgid "/_Message/_Close"
1292 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zam_knij"
1293
1294 #: src/compose.c:564
1295 msgid "/_Edit/_Undo"
1296 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
1297
1298 #: src/compose.c:565
1299 msgid "/_Edit/_Redo"
1300 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
1301
1302 #: src/compose.c:566 src/compose.c:654 src/compose.c:657 src/compose.c:663
1303 #: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:171
1304 msgid "/_Edit/---"
1305 msgstr "/_Edycja/---"
1306
1307 #: src/compose.c:567
1308 msgid "/_Edit/Cu_t"
1309 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
1310
1311 #: src/compose.c:568 src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:169
1312 msgid "/_Edit/_Copy"
1313 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
1314
1315 #: src/compose.c:569
1316 msgid "/_Edit/_Paste"
1317 msgstr "/_Edycja/_Wklej"
1318
1319 #: src/compose.c:570
1320 msgid "/_Edit/Special paste"
1321 msgstr "/_Edycja/Wklej jako"
1322
1323 #: src/compose.c:571
1324 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1325 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Cytat"
1326
1327 #: src/compose.c:573
1328 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1329 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Zawiniêty tekst"
1330
1331 #: src/compose.c:575
1332 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1333 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Niezawiniêty tekst"
1334
1335 #: src/compose.c:577 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:170
1336 msgid "/_Edit/Select _all"
1337 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
1338
1339 #: src/compose.c:578
1340 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1341 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
1342
1343 #: src/compose.c:579
1344 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1345 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
1346
1347 #: src/compose.c:584
1348 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1349 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
1350
1351 #: src/compose.c:589
1352 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1353 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
1354
1355 #: src/compose.c:594
1356 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1357 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
1358
1359 #: src/compose.c:599
1360 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1361 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
1362
1363 #: src/compose.c:604
1364 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1365 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
1366
1367 #: src/compose.c:609
1368 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1369 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
1370
1371 #: src/compose.c:614
1372 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1373 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
1374
1375 #: src/compose.c:619
1376 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1377 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
1378
1379 #: src/compose.c:624
1380 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1381 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
1382
1383 #: src/compose.c:629
1384 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1385 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
1386
1387 #: src/compose.c:634
1388 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1389 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
1390
1391 #: src/compose.c:639
1392 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1393 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
1394
1395 #: src/compose.c:644
1396 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1397 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
1398
1399 #: src/compose.c:649
1400 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1401 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
1402
1403 #: src/compose.c:655
1404 msgid "/_Edit/_Find"
1405 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼"
1406
1407 #: src/compose.c:658
1408 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1409 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
1410
1411 #: src/compose.c:660
1412 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1413 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1414
1415 #: src/compose.c:662
1416 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1417 msgstr "/_Edycja/Aut_omatyczne zawijanie"
1418
1419 #: src/compose.c:664
1420 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1421 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1422
1423 #: src/compose.c:667
1424 msgid "/_Spelling"
1425 msgstr "/Pi_sownia"
1426
1427 #: src/compose.c:668
1428 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1429 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1430
1431 #: src/compose.c:670
1432 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1433 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1434
1435 #: src/compose.c:672
1436 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1437 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
1438
1439 #: src/compose.c:674
1440 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1441 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1442
1443 #: src/compose.c:676
1444 msgid "/_Spelling/---"
1445 msgstr "/Pi_sownia/---"
1446
1447 #: src/compose.c:677
1448 msgid "/_Spelling/Options"
1449 msgstr "/Pi_sownia/Opcje"
1450
1451 #: src/compose.c:680
1452 msgid "/_Options"
1453 msgstr "/_Opcje"
1454
1455 #: src/compose.c:681
1456 msgid "/_Options/Reply _mode"
1457 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼"
1458
1459 #: src/compose.c:682
1460 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1461 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Normalna"
1462
1463 #: src/compose.c:683
1464 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1465 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Do wszystkich"
1466
1467 #: src/compose.c:684
1468 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1469 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Do nadawcy"
1470
1471 #: src/compose.c:685
1472 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1473 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Na Grupê Dyskusyjn±"
1474
1475 #: src/compose.c:686 src/compose.c:691 src/compose.c:698 src/compose.c:700
1476 #: src/compose.c:702
1477 msgid "/_Options/---"
1478 msgstr "/_Opcje/---"
1479
1480 #: src/compose.c:687
1481 msgid "/_Options/Privacy _System"
1482 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci"
1483
1484 #: src/compose.c:688
1485 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1486 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci/Brak"
1487
1488 #: src/compose.c:689
1489 msgid "/_Options/Si_gn"
1490 msgstr "/_Opcje/_Podpisz"
1491
1492 #: src/compose.c:690
1493 msgid "/_Options/_Encrypt"
1494 msgstr "/_Opcje/_Szyfruj"
1495
1496 #: src/compose.c:692
1497 msgid "/_Options/_Priority"
1498 msgstr "/_Opcje/Pri_orytet"
1499
1500 #: src/compose.c:693
1501 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1502 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Najwy¿szy"
1503
1504 #: src/compose.c:694
1505 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1506 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Wysoki"
1507
1508 #: src/compose.c:695
1509 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1510 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Normalny"
1511
1512 #: src/compose.c:696
1513 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1514 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_iski"
1515
1516 #: src/compose.c:697
1517 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1518 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_ajni¿szy"
1519
1520 #: src/compose.c:699
1521 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1522 msgstr "/_Opcje/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1523
1524 #: src/compose.c:701
1525 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1526 msgstr "/_Opcje/Usuñ odniesienia"
1527
1528 #: src/compose.c:708
1529 msgid "/_Options/Character _encoding"
1530 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków"
1531
1532 #: src/compose.c:709
1533 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1534 msgstr "/_Opcje/Kodowani_e znaków/_Automatyczne"
1535
1536 #: src/compose.c:711 src/compose.c:717 src/compose.c:725 src/compose.c:729
1537 #: src/compose.c:735 src/compose.c:739 src/compose.c:745 src/compose.c:751
1538 #: src/compose.c:755 src/compose.c:765 src/compose.c:769 src/compose.c:779
1539 #: src/compose.c:783
1540 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1541 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/---"
1542
1543 #: src/compose.c:713
1544 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1545 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/7bit ascii (US-ASC_II)"
1546
1547 #: src/compose.c:715
1548 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1549 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Unicode (_UTF-8)"
1550
1551 #: src/compose.c:719
1552 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1553 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
1554
1555 #: src/compose.c:721
1556 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1557 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
1558
1559 #: src/compose.c:723
1560 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1561 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (Windows-1252)"
1562
1563 #: src/compose.c:727
1564 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1565 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
1566
1567 #: src/compose.c:731
1568 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1569 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
1570
1571 #: src/compose.c:733
1572 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1573 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
1574
1575 #: src/compose.c:737
1576 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1577 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Grecja (ISO-8859-_7)"
1578
1579 #: src/compose.c:741
1580 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1581 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Hebrajski (ISO-8859-_8)"
1582
1583 #: src/compose.c:743
1584 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1585 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Hebrajski (Windows-1251)"
1586
1587 #: src/compose.c:747
1588 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1589 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabski (ISO-8859-_6)"
1590
1591 #: src/compose.c:749
1592 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1593 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabski (Windows-1256)"
1594
1595 #: src/compose.c:753
1596 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1597 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Turcja (ISO-8859-_9)"
1598
1599 #: src/compose.c:757
1600 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1601 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
1602
1603 #: src/compose.c:759
1604 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1605 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_R)"
1606
1607 #: src/compose.c:761
1608 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1609 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_U)"
1610
1611 #: src/compose.c:763
1612 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1613 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (Windows-1251)"
1614
1615 #: src/compose.c:767
1616 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1617 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Japonia (ISO-2022-_JP)"
1618
1619 #: src/compose.c:771
1620 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1621 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
1622
1623 #: src/compose.c:773
1624 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1625 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GBK)"
1626
1627 #: src/compose.c:775
1628 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1629 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
1630
1631 #: src/compose.c:777
1632 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1633 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
1634
1635 #: src/compose.c:781
1636 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1637 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Korea(EUC-_KR)"
1638
1639 #: src/compose.c:785
1640 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1641 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajska (TIS-620)"
1642
1643 #: src/compose.c:787
1644 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1645 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajska (Windows-874)"
1646
1647 #: src/compose.c:791
1648 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1649 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1650
1651 #: src/compose.c:792 src/messageview.c:307
1652 msgid "/_Tools/_Address book"
1653 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1654
1655 #: src/compose.c:793
1656 msgid "/_Tools/_Template"
1657 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1658
1659 #: src/compose.c:794 src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:334
1660 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1661 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1662
1663 #: src/compose.c:1049 src/prefs_compose_writing.c:369
1664 msgid "New message subject format error."
1665 msgstr "B³êdny rodzaj tematu wiadomo¶ci."
1666
1667 #: src/compose.c:1078 src/prefs_compose_writing.c:373
1668 msgid "New message body format error."
1669 msgstr "B³êdny rodzaj tre¶ci wiadomo¶ci."
1670
1671 #: src/compose.c:1440 src/prefs_quote.c:281
1672 msgid "Message reply format error."
1673 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz wiadomo¶ci."
1674
1675 #: src/compose.c:1557 src/prefs_quote.c:286
1676 msgid "Message forward format error."
1677 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz wiadomo¶ci."
1678
1679 #: src/compose.c:1677
1680 msgid "Fw: multiple emails"
1681 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
1682
1683 #: src/compose.c:2052
1684 msgid "Message redirect format error."
1685 msgstr "B³êdny rodzaj Cc  wiadomo¶ci."
1686
1687 #: src/compose.c:2121
1688 msgid "Reply-To:"
1689 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1690
1691 #: src/compose.c:2124 src/compose.c:5702 src/compose.c:6521 src/compose.c:9667
1692 msgid "Newsgroups:"
1693 msgstr "Grupy news:"
1694
1695 #: src/compose.c:2127
1696 msgid "Followup-To:"
1697 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1698
1699 #: src/compose.c:2306
1700 #, c-format
1701 msgid "The file '%s' has been attached."
1702 msgstr "Plik %s zosta³ do³±czony."
1703
1704 #: src/compose.c:2310
1705 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1706 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ pliku (konwersja strony kodowej nie powiod³a siê)."
1707
1708 #: src/compose.c:2541
1709 msgid "Quote mark format error."
1710 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1711
1712 #: src/compose.c:3146
1713 #, c-format
1714 msgid "File %s is empty."
1715 msgstr "Plik %s jest pusty."
1716
1717 #: src/compose.c:3150
1718 #, c-format
1719 msgid "Can't read %s."
1720 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1721
1722 #: src/compose.c:3177
1723 #, c-format
1724 msgid "Message: %s"
1725 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1726
1727 #: src/compose.c:3998
1728 msgid " [Edited]"
1729 msgstr " [Edytowany]"
1730
1731 #: src/compose.c:4005
1732 #, c-format
1733 msgid "%s - Compose message%s"
1734 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1735
1736 #: src/compose.c:4008
1737 #, c-format
1738 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1739 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1740
1741 #: src/compose.c:4010
1742 msgid "Compose message"
1743 msgstr "Napisz now± wiadomo¶æ"
1744
1745 #: src/compose.c:4037 src/messageview.c:624
1746 msgid ""
1747 "Account for sending mail is not specified.\n"
1748 "Please select a mail account before sending."
1749 msgstr ""
1750 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1751 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1752
1753 #: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/toolbar.c:414
1754 #: src/toolbar.c:470
1755 msgid "Send"
1756 msgstr "Wy¶lij"
1757
1758 #: src/compose.c:4231
1759 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1760 msgstr ""
1761 "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
1762
1763 #: src/compose.c:4232 src/compose.c:4263 src/compose.c:4295 src/compose.c:4772
1764 msgid "+_Send"
1765 msgstr "+_Wy¶lij"
1766
1767 #: src/compose.c:4262
1768 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1769 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
1770
1771 #: src/compose.c:4279
1772 msgid "Recipient is not specified."
1773 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1774
1775 #: src/compose.c:4294
1776 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1777 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1778
1779 #: src/compose.c:4341 src/compose.c:8026
1780 msgid ""
1781 "Could not queue message for sending:\n"
1782 "\n"
1783 "Charset conversion failed."
1784 msgstr ""
1785 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1786 "\n"
1787 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
1788
1789 #: src/compose.c:4344 src/compose.c:8029
1790 msgid ""
1791 "Could not queue message for sending:\n"
1792 "\n"
1793 "Couldn't get recipient encryption key."
1794 msgstr ""
1795 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1796 "\n"
1797 "Nie odnaleziono klucza szyfruj±cego odbiorcy."
1798
1799 #: src/compose.c:4348 src/compose.c:8023
1800 #, c-format
1801 msgid ""
1802 "Could not queue message for sending:\n"
1803 "\n"
1804 "Signature failed: %s"
1805 msgstr ""
1806 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1807 "\n"
1808 "B³±d sygnatury %s"
1809
1810 #: src/compose.c:4351
1811 #, c-format
1812 msgid ""
1813 "Could not queue message for sending:\n"
1814 "\n"
1815 "%s."
1816 msgstr ""
1817 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
1818 "%s."
1819
1820 #: src/compose.c:4353
1821 msgid "Could not queue message for sending."
1822 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
1823
1824 #: src/compose.c:4368 src/compose.c:4429
1825 msgid ""
1826 "The message was queued but could not be sent.\n"
1827 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1828 msgstr ""
1829 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1830 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1831
1832 #: src/compose.c:4423
1833 #, c-format
1834 msgid ""
1835 "%s\n"
1836 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1837 msgstr ""
1838 "%s\n"
1839 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1840 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by spróbowaæ "
1841 "ponownie."
1842
1843 #: src/compose.c:4769
1844 #, c-format
1845 msgid ""
1846 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1847 "to the specified %s charset.\n"
1848 "Send it as %s?"
1849 msgstr ""
1850 "Nie mo¿na przekonwertowaæ wiadomo¶ci \n"
1851 "do do wybranej %s .\n"
1852 "Wys³aæ jako %s ?"
1853
1854 #: src/compose.c:4828
1855 #, c-format
1856 msgid ""
1857 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1858 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1859 "\n"
1860 "Send it anyway?"
1861 msgstr ""
1862 "Linia %d przekracza limit d³ugo¶ci (998 bajtów).\n"
1863 "Tre¶æ tej wiadomo¶ci mo¿e ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
1864 "\n"
1865 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
1866
1867 #: src/compose.c:5016
1868 msgid "No account for sending mails available!"
1869 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1870
1871 #: src/compose.c:5026
1872 msgid "No account for posting news available!"
1873 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1874
1875 #: src/compose.c:5719
1876 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1877 msgstr ""
1878 "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
1879
1880 #: src/compose.c:5858
1881 msgid "Mime type"
1882 msgstr "typ MIME"
1883
1884 #: src/compose.c:5864 src/compose.c:6180 src/mimeview.c:212
1885 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
1886 #: src/summaryview.c:495
1887 msgid "Size"
1888 msgstr "Wielko¶æ"
1889
1890 #: src/compose.c:5934
1891 msgid "Save Message to "
1892 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1893
1894 #: src/compose.c:5956 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1895 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1896 #: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
1897 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
1898 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1899 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
1900 msgid "_Browse"
1901 msgstr "_Przegl±daj"
1902
1903 #: src/compose.c:6179 src/compose.c:7433
1904 msgid "MIME type"
1905 msgstr "typ MIME"
1906
1907 #: src/compose.c:6253
1908 msgid "Hea_der"
1909 msgstr "Na_g³ówek"
1910
1911 #: src/compose.c:6257
1912 msgid "_Attachments"
1913 msgstr "Z_a³±czniki"
1914
1915 #: src/compose.c:6261
1916 msgid "Othe_rs"
1917 msgstr "In_ne"
1918
1919 #: src/compose.c:6276 src/summary_search.c:370
1920 msgid "Subject:"
1921 msgstr "Temat:"
1922
1923 #: src/compose.c:6483
1924 #, c-format
1925 msgid ""
1926 "Spell checker could not be started.\n"
1927 "%s"
1928 msgstr ""
1929 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1930 "%s"
1931
1932 #: src/compose.c:6599
1933 #, c-format
1934 msgid "From: <i>%s</i>"
1935 msgstr "Od: <i>%s</i>"
1936
1937 #: src/compose.c:6630
1938 msgid "Account to use for this email"
1939 msgstr "Bie¿±ce konto dla tej wiadomo¶ci"
1940
1941 #: src/compose.c:6632
1942 msgid "Sender address to be used"
1943 msgstr "Adres nadawcy"
1944
1945 #: src/compose.c:6793
1946 #, c-format
1947 msgid ""
1948 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1949 "encrypt this message."
1950 msgstr ""
1951 "System prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿liwe "
1952 "podpisanie czyzaszyfrowanie tej wiadomo¶ci."
1953
1954 #: src/compose.c:6955 src/prefs_template.c:549
1955 msgid "Template body format error."
1956 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci)."
1957
1958 #: src/compose.c:7063 src/prefs_template.c:587
1959 msgid "Template To format error."
1960 msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
1961
1962 #: src/compose.c:7076 src/prefs_template.c:592
1963 msgid "Template Cc format error."
1964 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Cc)."
1965
1966 #: src/compose.c:7089 src/prefs_template.c:597
1967 msgid "Template Bcc format error."
1968 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Bcc)."
1969
1970 #: src/compose.c:7103 src/prefs_template.c:602
1971 msgid "Template subject format error."
1972 msgstr "B³±d formatu wzorca (temat)."
1973
1974 #: src/compose.c:7327
1975 msgid "Invalid MIME type."
1976 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1977
1978 #: src/compose.c:7342
1979 msgid "File doesn't exist or is empty."
1980 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1981
1982 #: src/compose.c:7415
1983 msgid "Properties"
1984 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1985
1986 #: src/compose.c:7466
1987 msgid "Encoding"
1988 msgstr "Kodowanie"
1989
1990 #: src/compose.c:7486
1991 msgid "Path"
1992 msgstr "¦cie¿ka"
1993
1994 #: src/compose.c:7487 src/prefs_toolbar.c:1069
1995 msgid "File name"
1996 msgstr "Nazwa pliku"
1997
1998 #: src/compose.c:7670
1999 #, c-format
2000 msgid ""
2001 "The external editor is still working.\n"
2002 "Force terminating the process?\n"
2003 "process group id: %d"
2004 msgstr ""
2005 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
2006 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
2007 "identyfikator grupy procesów: %d"
2008
2009 #: src/compose.c:7712
2010 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2011 msgstr "Komponowanie: wej¶cie z monitorowanego procesu\n"
2012
2013 #: src/compose.c:7993 src/messageview.c:729
2014 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2015 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ t± wiadomo¶æ."
2016
2017 #: src/compose.c:8018
2018 msgid "Could not queue message."
2019 msgstr ""
2020 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2021 " %s."
2022
2023 #: src/compose.c:8020
2024 #, c-format
2025 msgid ""
2026 "Could not queue message:\n"
2027 "\n"
2028 "%s."
2029 msgstr ""
2030 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2031 "%s."
2032
2033 #: src/compose.c:8193
2034 msgid "Could not save draft."
2035 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
2036
2037 #: src/compose.c:8271 src/compose.c:8294
2038 msgid "Select file"
2039 msgstr "Wybierz plik"
2040
2041 #: src/compose.c:8307
2042 #, c-format
2043 msgid "File '%s' could not be read."
2044 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
2045
2046 #: src/compose.c:8309
2047 #, c-format
2048 msgid ""
2049 "File '%s' contained invalid characters\n"
2050 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2051 msgstr ""
2052 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
2053 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
2054
2055 #: src/compose.c:8362
2056 msgid "Discard message"
2057 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
2058
2059 #: src/compose.c:8363
2060 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2061 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
2062
2063 #: src/compose.c:8364
2064 msgid "_Discard"
2065 msgstr "Por_zuæ"
2066
2067 #: src/compose.c:8364
2068 msgid "_Save to Drafts"
2069 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2070
2071 #: src/compose.c:8408
2072 #, c-format
2073 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2074 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
2075
2076 #: src/compose.c:8410
2077 msgid "Apply template"
2078 msgstr "Do³±cz szablon"
2079
2080 #: src/compose.c:8411
2081 msgid "_Replace"
2082 msgstr "Za_mieñ"
2083
2084 #: src/compose.c:8411
2085 msgid "_Insert"
2086 msgstr "Ws_taw"
2087
2088 #: src/compose.c:9142
2089 msgid "Insert or attach?"
2090 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
2091
2092 #: src/compose.c:9143
2093 msgid ""
2094 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2095 "attach it to the email?"
2096 msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci? czy dodaæ go jako za³±cznik?"
2097
2098 #: src/compose.c:9145
2099 msgid "+_Insert"
2100 msgstr "Ws_taw"
2101
2102 #: src/compose.c:9145
2103 msgid "_Attach"
2104 msgstr "Z_a³±cz"
2105
2106 #: src/compose.c:9344
2107 msgid "Quote format error."
2108 msgstr "B³±d formatu cytowania."
2109
2110 #: src/compose.c:9563
2111 #, c-format
2112 msgid ""
2113 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2114 "time. Do you want to continue?"
2115 msgstr ""
2116 "Zamierzasz odopowiedzieæ na %d wiadomo¶ci. Otworzenie takiej ilo¶ci okien "
2117 "mo¿e zaj±æ trochê czasu. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
2118
2119 #: src/crash.c:140
2120 #, c-format
2121 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2122 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
2123
2124 #: src/crash.c:186
2125 msgid "Claws Mail has crashed"
2126 msgstr "Claws Mail zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
2127
2128 #: src/crash.c:202
2129 #, c-format
2130 msgid ""
2131 "%s.\n"
2132 "Please file a bug report and include the information below."
2133 msgstr ""
2134 "%s.\n"
2135 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
2136
2137 #: src/crash.c:207
2138 msgid "Debug log"
2139 msgstr "Dziennik debuggera"
2140
2141 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:483 src/toolbar.c:534
2142 msgid "Close"
2143 msgstr "Zamknij"
2144
2145 #: src/crash.c:256
2146 msgid "Save..."
2147 msgstr "Zapisz..."
2148
2149 #: src/crash.c:261
2150 msgid "Create bug report"
2151 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
2152
2153 #: src/crash.c:308
2154 msgid "Save crash information"
2155 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2156
2157 #: src/editaddress.c:185
2158 msgid "Add New Person"
2159 msgstr "Dodaj now± osobê"
2160
2161 #: src/editaddress.c:186
2162 msgid "Edit Person Details"
2163 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
2164
2165 #: src/editaddress.c:357
2166 msgid "An Email address must be supplied."
2167 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
2168
2169 #: src/editaddress.c:531
2170 msgid "A Name and Value must be supplied."
2171 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
2172
2173 #: src/editaddress.c:620
2174 msgid "Discard"
2175 msgstr "Por_zuæ"
2176
2177 #: src/editaddress.c:621
2178 msgid "Apply"
2179 msgstr "Zatwierd¼"
2180
2181 #: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
2182 msgid "Edit Person Data"
2183 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2184
2185 #: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
2186 #: src/ldif.c:763
2187 msgid "Display Name"
2188 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
2189
2190 #: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
2191 msgid "Last Name"
2192 msgstr "Nazwisko"
2193
2194 #: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
2195 msgid "First Name"
2196 msgstr "Imiê"
2197
2198 #: src/editaddress.c:773
2199 msgid "Nickname"
2200 msgstr "Ksywka"
2201
2202 #: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
2203 msgid "Alias"
2204 msgstr "Alias"
2205
2206 #: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
2207 #: src/prefs_matcher.c:536
2208 msgid "Value"
2209 msgstr "Warto¶æ"
2210
2211 #: src/editaddress.c:1163
2212 msgid "_User Data"
2213 msgstr "Dane _u¿ytkownika"
2214
2215 #: src/editaddress.c:1164
2216 msgid "_Email Addresses"
2217 msgstr "Adr_esy e-mail"
2218
2219 #: src/editaddress.c:1165
2220 msgid "O_ther Attributes"
2221 msgstr "In_ne Cechy"
2222
2223 #: src/editbook.c:113
2224 msgid "File appears to be Ok."
2225 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
2226
2227 #: src/editbook.c:116
2228 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2229 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
2230
2231 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2232 msgid "Could not read file."
2233 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
2234
2235 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2236 msgid "Edit Addressbook"
2237 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
2238
2239 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2240 msgid " Check File "
2241 msgstr "Sprawd¼ plik "
2242
2243 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2244 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:2004
2245 msgid "File"
2246 msgstr "Plik"
2247
2248 #: src/editbook.c:285
2249 msgid "Add New Addressbook"
2250 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
2251
2252 #: src/editgroup.c:100
2253 msgid "A Group Name must be supplied."
2254 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
2255
2256 #: src/editgroup.c:293
2257 msgid "Edit Group Data"
2258 msgstr "Edytuj dane grupy"
2259
2260 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
2261 msgid "Group Name"
2262 msgstr "Nazwa grupy"
2263
2264 #: src/editgroup.c:342
2265 msgid "Addresses in Group"
2266 msgstr "Adresy w grupie"
2267
2268 #: src/editgroup.c:373
2269 msgid "Available Addresses"
2270 msgstr "Dostêpne adresy"
2271
2272 #: src/editgroup.c:445
2273 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2274 msgstr ""
2275 "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
2276
2277 #: src/editgroup.c:493
2278 msgid "Edit Group Details"
2279 msgstr "Edytuj dane grupê"
2280
2281 #: src/editgroup.c:496
2282 msgid "Add New Group"
2283 msgstr "Dodaj now± grupê"
2284
2285 #: src/editgroup.c:546
2286 msgid "Edit folder"
2287 msgstr "Edytuj folder"
2288
2289 #: src/editgroup.c:546
2290 msgid "Input the new name of folder:"
2291 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2292
2293 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:130
2294 msgid "New folder"
2295 msgstr "Nowy katalog"
2296
2297 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2298 msgid "Input the name of new folder:"
2299 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2300
2301 #: src/editjpilot.c:200
2302 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2303 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
2304
2305 #: src/editjpilot.c:212
2306 msgid "Select JPilot File"
2307 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2308
2309 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2310 msgid "Edit JPilot Entry"
2311 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2312
2313 #: src/editjpilot.c:294
2314 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2315 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2316
2317 #: src/editjpilot.c:385
2318 msgid "Add New JPilot Entry"
2319 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2320
2321 #: src/editldap_basedn.c:143
2322 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2323 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
2324
2325 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2326 msgid "Hostname"
2327 msgstr "Nazwa hosta"
2328
2329 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2330 msgid "Port"
2331 msgstr "Port"
2332
2333 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2334 msgid "Search Base"
2335 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2336
2337 #: src/editldap_basedn.c:204
2338 msgid "Available Search Base(s)"
2339 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
2340
2341 #: src/editldap_basedn.c:294
2342 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2343 msgstr ""
2344 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
2345
2346 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2347 msgid "Could not connect to server"
2348 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
2349
2350 #: src/editldap.c:153
2351 msgid "A Name must be supplied."
2352 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana."
2353
2354 #: src/editldap.c:165
2355 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2356 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera."
2357
2358 #: src/editldap.c:178
2359 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2360 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany."
2361
2362 #: src/editldap.c:275
2363 msgid "Connected successfully to server"
2364 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
2365
2366 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
2367 msgid "Edit LDAP Server"
2368 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2369
2370 #: src/editldap.c:434
2371 msgid "A name that you wish to call the server."
2372 msgstr "Nazwa jak± chcesz nazywaæ serwer."
2373
2374 #: src/editldap.c:449
2375 msgid ""
2376 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2377 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2378 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2379 "computer as Claws Mail."
2380 msgstr ""
2381 "To jest nazwa hosta serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e byæ "
2382 "w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ "
2383 "adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Claws Mail "
2384 "nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
2385
2386 #: src/editldap.c:470
2387 msgid "TLS"
2388 msgstr "TLS"
2389
2390 #: src/editldap.c:471
2391 msgid "SSL"
2392 msgstr "SSL"
2393
2394 #: src/editldap.c:475
2395 msgid ""
2396 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2397 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2398 "TLS_REQCERT fields)."
2399 msgstr ""
2400 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via TLS. Je¶li po³±czenie nie "
2401 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2402 "TLS_REQCERT)."
2403
2404 #: src/editldap.c:480
2405 msgid ""
2406 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2407 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2408 "TLS_REQCERT fields)."
2409 msgstr ""
2410 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via SSL. Je¶li po³±czenie nie "
2411 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2412 "TLS_REQCERT)."
2413
2414 #: src/editldap.c:494
2415 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2416 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
2417
2418 #: src/editldap.c:498
2419 msgid " Check Server "
2420 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
2421
2422 #: src/editldap.c:503
2423 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2424 msgstr ""
2425 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
2426
2427 #: src/editldap.c:518
2428 msgid ""
2429 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2430 "Examples include:\n"
2431 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2432 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2433 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2434 msgstr ""
2435 "Okre¶la nazwê katalogu który bêdzie przeszukiwany na serwerze.Przyk³ad "
2436 "zawiera:\n"
2437 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2438 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2439 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2440
2441 #: src/editldap.c:531
2442 msgid ""
2443 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2444 "server."
2445 msgstr ""
2446 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2447 "serwera."
2448
2449 #: src/editldap.c:589
2450 msgid "Search Attributes"
2451 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2452
2453 #: src/editldap.c:599
2454 msgid ""
2455 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2456 "find a name or address."
2457 msgstr ""
2458 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
2459 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2460
2461 #: src/editldap.c:603
2462 msgid " Defaults "
2463 msgstr " Domy¶lne "
2464
2465 #: src/editldap.c:608
2466 msgid ""
2467 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2468 "names and addresses during a name or address search process."
2469 msgstr ""
2470 "Atrybuty nazw zostan± zresetowane do domy¶lnych warto¶ci które powinny "
2471 "odpowiadaæ wiêkszo¶ci nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2472
2473 #: src/editldap.c:615
2474 msgid "Max Query Age (secs)"
2475 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2476
2477 #: src/editldap.c:631
2478 msgid ""
2479 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2480 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2481 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2482 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2483 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2484 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2485 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2486 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2487 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2488 "more memory to cache results."
2489 msgstr ""
2490 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2491 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwañ "
2492 "s± przechowywane w pamiêci podrêcznej dopóki ten okres czasu nie up³ynie. "
2493 "Pozwala to na polepszenie szybko¶ci odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2494 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw bêdzie "
2495 "przeszukiwana pamiêæ podrêczna a dopiero potem bêd± wykonywane zapytania do "
2496 "serwera. Domy¶ln± warto¶ci± jest 60 sekund (10 min) co powinno byæ "
2497 "najbardziej odpowiednie dla wiêkszo¶ci serwerów. Wiêksza warto¶æ przyspieszy "
2498 "szybko¶æ sekwencyjnych poszukiwañ. Bêdzie ona u¿yteczna dla serwerów, które "
2499 "maja d³ugie czasy odpowiedzi przy czym zwiêkszy siê zu¿ycie pamiêci na "
2500 "pamiêæ podrêczn±."
2501
2502 #: src/editldap.c:649
2503 msgid "Include server in dynamic search"
2504 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2505
2506 #: src/editldap.c:655
2507 msgid ""
2508 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2509 "address completion."
2510 msgstr ""
2511 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2512 "u¿ywania uzupe³niania adresu."
2513
2514 #: src/editldap.c:662
2515 msgid "Match names 'containing' search term"
2516 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawieraj±ce' szukane pojêcie"
2517
2518 #: src/editldap.c:668
2519 msgid ""
2520 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2521 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2522 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2523 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2524 "searches against other address interfaces."
2525 msgstr ""
2526 "Poszukiwania nazw lub adresów mog± byæ wykonywane przy u¿yciu terminów "
2527 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz t± opcjê aby wykonaæ "
2528 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje wiêcej "
2529 "czasu. Ze wzglêdu na  wydajno¶æ dope³nianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2530 "with\" do wszystkich poszukiwañ."
2531
2532 #: src/editldap.c:723
2533 msgid "Bind DN"
2534 msgstr "£±cz DN"
2535
2536 #: src/editldap.c:733
2537 msgid ""
2538 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2539 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2540 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2541 "performing a search."
2542 msgstr ""
2543 "Nazwa konta u¿ytkownika LDAP u¿yta do ³±czenia z serwerem. Jest zwykle "
2544 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2545 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2546
2547 #: src/editldap.c:741
2548 msgid "Bind Password"
2549 msgstr "£±cz has³o"
2550
2551 #: src/editldap.c:752
2552 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2553 msgstr ""
2554 "Has³o które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
2555
2556 #: src/editldap.c:758
2557 msgid "Timeout (secs)"
2558 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2559
2560 #: src/editldap.c:773
2561 msgid "The timeout period in seconds."
2562 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2563
2564 #: src/editldap.c:777
2565 msgid "Maximum Entries"
2566 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2567
2568 #: src/editldap.c:792
2569 msgid ""
2570 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2571 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2572
2573 #: src/editldap.c:808
2574 msgid "Basic"
2575 msgstr "Podstawowe"
2576
2577 #: src/editldap.c:809
2578 msgid "Search"
2579 msgstr "Szukaj"
2580
2581 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:496
2582 msgid "Extended"
2583 msgstr "Rozszerzone"
2584
2585 #: src/editldap.c:1004
2586 msgid "Add New LDAP Server"
2587 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2588
2589 #: src/editvcard.c:104
2590 msgid "File does not appear to be vCard format."
2591 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
2592
2593 #: src/editvcard.c:116
2594 msgid "Select vCard File"
2595 msgstr "Wybierz plik vCard"
2596
2597 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2598 msgid "Edit vCard Entry"
2599 msgstr "Edytuj wpis vCard"
2600
2601 #: src/editvcard.c:271
2602 msgid "Add New vCard Entry"
2603 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
2604
2605 #: src/exphtmldlg.c:110
2606 msgid "Please specify output directory and file to create."
2607 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
2608
2609 #: src/exphtmldlg.c:113
2610 msgid "Select stylesheet and formatting."
2611 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
2612
2613 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2614 msgid "File exported successfully."
2615 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
2616
2617 #: src/exphtmldlg.c:181
2618 #, c-format
2619 msgid ""
2620 "HTML Output Directory '%s'\n"
2621 "does not exist. OK to create new directory?"
2622 msgstr ""
2623 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
2624 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2625
2626 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2627 msgid "Create Directory"
2628 msgstr "Stwórz katalog"
2629
2630 #: src/exphtmldlg.c:193
2631 #, c-format
2632 msgid ""
2633 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2634 "%s"
2635 msgstr ""
2636 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
2637 "%s"
2638
2639 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2640 msgid "Failed to Create Directory"
2641 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2642
2643 #: src/exphtmldlg.c:237
2644 msgid "Error creating HTML file"
2645 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2646
2647 #: src/exphtmldlg.c:323
2648 msgid "Select HTML output file"
2649 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy HTML"
2650
2651 #: src/exphtmldlg.c:387
2652 msgid "HTML Output File"
2653 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2654
2655 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2656 #: src/importldif.c:682
2657 msgid "B_rowse"
2658 msgstr "P_rzegl±daj"
2659
2660 #: src/exphtmldlg.c:449
2661 msgid "Stylesheet"
2662 msgstr "Wzór stylów"
2663
2664 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:380 src/gtk/gtkaspell.c:1661
2665 #: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1022 src/prefs_account.c:712
2666 #: src/summaryview.c:5115
2667 msgid "None"
2668 msgstr "Brak"
2669
2670 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:112 src/prefs_other.c:453
2671 msgid "Default"
2672 msgstr "Domy¶lne"
2673
2674 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
2675 msgid "Full"
2676 msgstr "Pe³ny"
2677
2678 #: src/exphtmldlg.c:460
2679 msgid "Custom"
2680 msgstr "W³asne"
2681
2682 #: src/exphtmldlg.c:461
2683 msgid "Custom-2"
2684 msgstr "W³asne-2"
2685
2686 #: src/exphtmldlg.c:462
2687 msgid "Custom-3"
2688 msgstr "W³asne-3"
2689
2690 #: src/exphtmldlg.c:463
2691 msgid "Custom-4"
2692 msgstr "W³asne-4"
2693
2694 #: src/exphtmldlg.c:470
2695 msgid "Full Name Format"
2696 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2697
2698 #: src/exphtmldlg.c:478
2699 msgid "First Name, Last Name"
2700 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2701
2702 #: src/exphtmldlg.c:479
2703 msgid "Last Name, First Name"
2704 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2705
2706 #: src/exphtmldlg.c:486
2707 msgid "Color Banding"
2708 msgstr "Pasek koloru"
2709
2710 #: src/exphtmldlg.c:492
2711 msgid "Format Email Links"
2712 msgstr "Formatowanie odno¶ników e-mailowych"
2713
2714 #: src/exphtmldlg.c:498
2715 msgid "Format User Attributes"
2716 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2717
2718 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2719 msgid "File Name :"
2720 msgstr "Nazwa pliku :"
2721
2722 #: src/exphtmldlg.c:563
2723 msgid "Open with Web Browser"
2724 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2725
2726 #: src/exphtmldlg.c:595
2727 msgid "Export Address Book to HTML File"
2728 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2729
2730 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
2731 msgid "File Info"
2732 msgstr "Informacje o pliku"
2733
2734 #: src/exphtmldlg.c:662
2735 msgid "Format"
2736 msgstr "Format"
2737
2738 #: src/expldifdlg.c:111
2739 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2740 msgstr ""
2741 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2742
2743 #: src/expldifdlg.c:114
2744 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2745 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyró¿nionej nazwy."
2746
2747 #: src/expldifdlg.c:190
2748 #, c-format
2749 msgid ""
2750 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2751 "does not exist. OK to create new directory?"
2752 msgstr ""
2753 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2754 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2755
2756 #: src/expldifdlg.c:202
2757 #, c-format
2758 msgid ""
2759 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2760 "%s"
2761 msgstr ""
2762 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2763 "%s"
2764
2765 #: src/expldifdlg.c:247
2766 msgid "Suffix was not supplied"
2767 msgstr "Nie podano przedrostka"
2768
2769 #: src/expldifdlg.c:249
2770 msgid ""
2771 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2772 "you wish to proceed without a suffix?"
2773 msgstr ""
2774 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2775 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
2776
2777 #: src/expldifdlg.c:267
2778 msgid "Error creating LDIF file"
2779 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
2780
2781 #: src/expldifdlg.c:342
2782 msgid "Select LDIF output file"
2783 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
2784
2785 #: src/expldifdlg.c:406
2786 msgid "LDIF Output File"
2787 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
2788
2789 #: src/expldifdlg.c:467
2790 msgid "Suffix"
2791 msgstr "Przedrostek"
2792
2793 #: src/expldifdlg.c:479
2794 msgid ""
2795 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2796 "entry. Examples include:\n"
2797 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2798 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2799 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2800 msgstr ""
2801 "Przyrostek jest u¿yty do stworzenia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
2802 "LDAP. Przyk³ad zawiera:\n"
2803 "  dc=claws,dc=org\n"
2804 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
2805 "  o=Nazwa organizacji,c=Pañstwo\n"
2806
2807 #: src/expldifdlg.c:488
2808 msgid "Relative DN"
2809 msgstr "Relatywne WN"
2810
2811 #: src/expldifdlg.c:495
2812 msgid "Unique ID"
2813 msgstr "Unikatowy identyfikator"
2814
2815 #: src/expldifdlg.c:503
2816 msgid ""
2817 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2818 "to:\n"
2819 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2820 msgstr ""
2821 "Unikalne ID ksi±¿ki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
2822 "podobnie do:\n"
2823 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
2824
2825 #: src/expldifdlg.c:516
2826 msgid ""
2827 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2828 "similar to:\n"
2829 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2830 msgstr ""
2831 "Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest u¿ywana do stworzenia WN "
2832 "formatowanej podobnie do:\n"
2833 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
2834
2835 #: src/expldifdlg.c:529
2836 msgid ""
2837 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2838 "formatted similar to:\n"
2839 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2840 msgstr ""
2841 "Pierwszy adres Email nale¿±cy do osoby jest u¿yty do tworzenia WN który jest "
2842 "formatowany podobnie do:\n"
2843 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
2844
2845 #: src/expldifdlg.c:543
2846 msgid ""
2847 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2848 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2849 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2850 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2851 "available RDN options that will be used to create the DN."
2852 msgstr ""
2853 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ³adowanych do serwera LDAP. Ka¿dy "
2854 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyró¿niona Nazwa"
2855 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyró¿nionej Nazwy"
2856 "\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostêpnych opcji RWN "
2857 "która zostanie u¿yta do stworzenia WN."
2858
2859 #: src/expldifdlg.c:556
2860 msgid "Use DN attribute if present in data"
2861 msgstr "U¿yj atrybutu WN je¿eli obecny w danych"
2862
2863 #: src/expldifdlg.c:563
2864 msgid ""
2865 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2866 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2867 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2868 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2869 msgstr ""
2870 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy które zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
2871 "pliku LDIF. \"Wyró¿niona Nazwa\" (WN) atrybutu u¿ytkownika, je¶li obecna w "
2872 "ksi±¿ce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
2873 "zaznaczone powy¿ej zostanie u¿yte je¿eli atrybut u¿ytkownika WN nie zostanie "
2874 "znaleziony."
2875
2876 #: src/expldifdlg.c:574
2877 msgid "Exclude record if no Email Address"
2878 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
2879
2880 #: src/expldifdlg.c:581
2881 msgid ""
2882 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2883 "option to ignore these records."
2884 msgstr ""
2885 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
2886 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
2887
2888 #: src/expldifdlg.c:669
2889 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2890 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
2891
2892 #: src/expldifdlg.c:736
2893 msgid "Distguished Name"
2894 msgstr "Wyró¿niona Nazwa"
2895
2896 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6586
2897 msgid "Export to mbox file"
2898 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
2899
2900 #: src/export.c:139
2901 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2902 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportowaæ i podaj plik mbox."
2903
2904 #: src/export.c:150
2905 msgid "Source folder:"
2906 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2907
2908 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2909 msgid "Mbox file:"
2910 msgstr "Lokalny plik mbox"
2911
2912 #: src/export.c:211
2913 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2914 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie mo¿e byæ pusta."
2915
2916 #: src/export.c:216
2917 msgid "Source folder can't be left empty."
2918 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
2919
2920 #: src/export.c:229
2921 msgid "Couldn't find the source folder."
2922 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
2923
2924 #: src/export.c:252
2925 msgid "Select exporting file"
2926 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2927
2928 #: src/exporthtml.c:758
2929 msgid "Full Name"
2930 msgstr "Pe³na nazwa"
2931
2932 #: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
2933 msgid "Attributes"
2934 msgstr "Atrybuty"
2935
2936 #: src/exporthtml.c:963
2937 msgid "Claws Mail Address Book"
2938 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Claws Mail"
2939
2940 #: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
2941 msgid "Name already exists but is not a directory."
2942 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2943
2944 #: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
2945 msgid "No permissions to create directory."
2946 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2947
2948 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
2949 msgid "Name is too long."
2950 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2951
2952 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
2953 msgid "Not specified."
2954 msgstr "Nie okre¶lono"
2955
2956 #: src/folder.c:1334 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
2957 msgid "Inbox"
2958 msgstr "Przychodz±ca"
2959
2960 #: src/folder.c:1338 src/foldersel.c:374
2961 msgid "Sent"
2962 msgstr "Wys³ane"
2963
2964 #: src/folder.c:1342 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
2965 msgid "Queue"
2966 msgstr "Kolejka"
2967
2968 #: src/folder.c:1346 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
2969 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:428 src/toolbar.c:526
2970 msgid "Trash"
2971 msgstr "Wysypisko"
2972
2973 #: src/folder.c:1350 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
2974 msgid "Drafts"
2975 msgstr "Kopie robocze"
2976
2977 #: src/folder.c:1644
2978 #, c-format
2979 msgid "Processing (%s)...\n"
2980 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2981
2982 #: src/folder.c:2570
2983 #, c-format
2984 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2985 msgstr "Pobieranie wszystkich wiadomo¶ci w %s ...\n"
2986
2987 #: src/folder.c:2861
2988 #, c-format
2989 msgid "Copying %s to %s...\n"
2990 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
2991
2992 #: src/folder.c:2861
2993 #, c-format
2994 msgid "Moving %s to %s...\n"
2995 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2996
2997 #: src/folder.c:3148
2998 #, c-format
2999 msgid "Updating cache for %s..."
3000 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
3001
3002 #: src/folder.c:3864
3003 msgid "Processing messages..."
3004 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
3005
3006 #: src/folder.c:3993
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3009 msgstr "Synchronizuj do u¿ytku offline"
3010
3011 #: src/foldersel.c:228
3012 msgid "Select folder"
3013 msgstr "Wybierz katalog"
3014
3015 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:132
3016 msgid "NewFolder"
3017 msgstr "Nowy katalog"
3018
3019 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:167 src/imap_gtk.c:173
3020 #: src/imap_gtk.c:225 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
3021 #, c-format
3022 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3023 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
3024
3025 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:183 src/imap_gtk.c:237 src/mh_gtk.c:148
3026 #: src/mh_gtk.c:248
3027 #, c-format
3028 msgid "The folder '%s' already exists."
3029 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
3030
3031 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:189 src/mh_gtk.c:154
3032 #, c-format
3033 msgid "Can't create the folder '%s'."
3034 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
3035
3036 #: src/folderview.c:290
3037 msgid "/Mark all re_ad"
3038 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3039
3040 #: src/folderview.c:292
3041 msgid "/_Search folder..."
3042 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
3043
3044 #: src/folderview.c:294
3045 msgid "/Process_ing..."
3046 msgstr "/_Przetwarzanie..."
3047
3048 #: src/folderview.c:299
3049 msgid "/Empty _trash..."
3050 msgstr "/Opró¿nij kosz..."
3051
3052 #: src/folderview.c:304
3053 msgid "/Send _queue..."
3054 msgstr "/Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
3055
3056 #: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
3057 msgid "New"
3058 msgstr "Nowe"
3059
3060 #: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
3061 msgid "Unread"
3062 msgstr "Nieprzeczytane"
3063
3064 #: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
3065 msgid "Total"
3066 msgstr "Wszystkie"
3067
3068 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3069 #: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:496
3070 msgid "#"
3071 msgstr "#"
3072
3073 #: src/folderview.c:753
3074 msgid "Setting folder info..."
3075 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3076
3077 #: src/folderview.c:816 src/summaryview.c:3555
3078 msgid "Mark all as read"
3079 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3080
3081 #: src/folderview.c:817 src/summaryview.c:3556
3082 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3083 msgstr ""
3084 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
3085 "przeczytane?"
3086
3087 #: src/folderview.c:1034 src/imap.c:3420 src/mainwindow.c:3897 src/setup.c:90
3088 #, c-format
3089 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3090 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
3091
3092 #: src/folderview.c:1038 src/imap.c:3425 src/mainwindow.c:3902 src/setup.c:95
3093 #, c-format
3094 msgid "Scanning folder %s ..."
3095 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
3096
3097 #: src/folderview.c:1069
3098 msgid "Rebuild folder tree"
3099 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3100
3101 #: src/folderview.c:1070
3102 msgid ""
3103 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3104 msgstr ""
3105 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
3106 "chcesz kontynuowaæ?"
3107
3108 #: src/folderview.c:1080
3109 msgid "Rebuilding folder tree..."
3110 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3111
3112 #: src/folderview.c:1082 src/folderview.c:1122
3113 msgid "Scanning folder tree..."
3114 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3115
3116 #: src/folderview.c:1207
3117 #, c-format
3118 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3119 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s\n"
3120
3121 #: src/folderview.c:1260
3122 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3123 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
3124
3125 #: src/folderview.c:2059
3126 #, c-format
3127 msgid "Closing Folder %s..."
3128 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
3129
3130 #: src/folderview.c:2149
3131 #, c-format
3132 msgid "Opening Folder %s..."
3133 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
3134
3135 #: src/folderview.c:2162
3136 msgid "Folder could not be opened."
3137 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
3138
3139 #: src/folderview.c:2324 src/mainwindow.c:2121
3140 msgid "Empty trash"
3141 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3142
3143 #: src/folderview.c:2325
3144 msgid "Delete all messages in trash?"
3145 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
3146
3147 #: src/folderview.c:2326
3148 msgid "+_Empty trash"
3149 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
3150
3151 #: src/folderview.c:2370 src/inc.c:1478 src/toolbar.c:2320
3152 msgid "Offline warning"
3153 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
3154
3155 #: src/folderview.c:2371 src/toolbar.c:2321
3156 msgid "You're working offline. Override?"
3157 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz przej¶æ do trybu on-line?"
3158
3159 #: src/folderview.c:2382 src/toolbar.c:2340
3160 msgid "Send queued messages"
3161 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
3162
3163 #: src/folderview.c:2383 src/toolbar.c:2341
3164 msgid "Send all queued messages?"
3165 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
3166
3167 #: src/folderview.c:2384 src/messageview.c:590 src/messageview.c:607
3168 #: src/prefs_account.c:1122 src/toolbar.c:2342
3169 msgid "_Send"
3170 msgstr "_Wy¶lij"
3171
3172 #: src/folderview.c:2392 src/toolbar.c:2360
3173 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3174 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3175
3176 #: src/folderview.c:2395 src/main.c:1762 src/toolbar.c:2363
3177 #, c-format
3178 msgid ""
3179 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3180 "%s"
3181 msgstr ""
3182 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
3183 "%s"
3184
3185 #: src/folderview.c:2462
3186 #, c-format
3187 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3188 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3189
3190 #: src/folderview.c:2463
3191 #, c-format
3192 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
3193 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3194
3195 #: src/folderview.c:2465
3196 msgid "Copy folder"
3197 msgstr "Kopiuj katalog"
3198
3199 #: src/folderview.c:2465
3200 msgid "Move folder"
3201 msgstr "Przenie¶ katalog"
3202
3203 #: src/folderview.c:2476
3204 #, c-format
3205 msgid "Copying %s to %s..."
3206 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3207
3208 #: src/folderview.c:2476
3209 #, c-format
3210 msgid "Moving %s to %s..."
3211 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3212
3213 #: src/folderview.c:2507
3214 msgid "Source and destination are the same."
3215 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
3216
3217 #: src/folderview.c:2510
3218 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3219 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podfolderu."
3220
3221 #: src/folderview.c:2511
3222 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3223 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
3224
3225 #: src/folderview.c:2514
3226 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3227 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
3228
3229 #: src/folderview.c:2517
3230 msgid "Copy failed!"
3231 msgstr "Skopiowanie nie powiod³o siê!"
3232
3233 #: src/folderview.c:2517
3234 msgid "Move failed!"
3235 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
3236
3237 #: src/folderview.c:2568
3238 #, c-format
3239 msgid "Processing configuration for folder %s"
3240 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3241
3242 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1544 src/summaryview.c:4246
3243 #: src/toolbar.c:188
3244 msgid "Print"
3245 msgstr "Drukuj"
3246
3247 #: src/gedit-print.c:245
3248 msgid "Preparing pages..."
3249 msgstr "Przygotowywanie stron..."
3250
3251 #: src/gedit-print.c:272
3252 #, c-format
3253 msgid "Rendering page %d of %d..."
3254 msgstr "Renderowanie strony %d z %d"
3255
3256 #: src/gedit-print.c:274
3257 #, c-format
3258 msgid "Printing page %d of %d..."
3259 msgstr "Drukowanie strony %d z %d"
3260
3261 #: src/gedit-print.c:296
3262 msgid "Print preview"
3263 msgstr "Podgl±d wydruku"
3264
3265 #: src/gedit-print.c:437
3266 msgid "Page %N of %Q"
3267 msgstr "Strona %N z %Q"
3268
3269 #: src/grouplistdialog.c:173
3270 msgid "Newsgroup subscription"
3271 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3272
3273 #: src/grouplistdialog.c:189
3274 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3275 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
3276
3277 #: src/grouplistdialog.c:195
3278 msgid "Find groups:"
3279 msgstr "Znajd¼ grupê:"
3280
3281 #: src/grouplistdialog.c:203
3282 msgid " Search "
3283 msgstr " Szukaj "
3284
3285 #: src/grouplistdialog.c:215
3286 msgid "Newsgroup name"
3287 msgstr "Nazwa grupy news:"
3288
3289 #: src/grouplistdialog.c:216
3290 msgid "Messages"
3291 msgstr "Wiadomo¶ci"
3292
3293 #: src/grouplistdialog.c:217
3294 msgid "Type"
3295 msgstr "Typ"
3296
3297 #: src/grouplistdialog.c:346
3298 msgid "moderated"
3299 msgstr "moderowana"
3300
3301 #: src/grouplistdialog.c:348
3302 msgid "readonly"
3303 msgstr "tylko-do-odczytu"
3304
3305 #: src/grouplistdialog.c:350
3306 msgid "unknown"
3307 msgstr "nieznana"
3308
3309 #: src/grouplistdialog.c:412
3310 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3311 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
3312
3313 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1367
3314 msgid "Done."
3315 msgstr "Zrobiono."
3316
3317 #: src/grouplistdialog.c:477
3318 #, c-format
3319 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3320 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
3321
3322 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
3323 msgid "/_Open with Web browser"
3324 msgstr "/_Otwórz w przegl±darce"
3325
3326 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
3327 msgid "/Copy this _link"
3328 msgstr "/Kopiuj adres ³±cza"
3329
3330 #: src/gtk/about.c:138
3331 msgid ""
3332 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3333 "\n"
3334 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3335 msgstr ""
3336 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
3337 "konfiguracyjnych\n"
3338 "\n"
3339 "Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Claws "
3340 "Mail:\n"
3341
3342 #: src/gtk/about.c:144
3343 msgid ""
3344 "\n"
3345 "\n"
3346 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3347 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3348 msgstr ""
3349 "\n"
3350 "\n"
3351 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
3352 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
3353
3354 #: src/gtk/about.c:159
3355 msgid ""
3356 "\n"
3357 "\n"
3358 "System Information\n"
3359 msgstr ""
3360 "\n"
3361 "\n"
3362 "Informacje o systemie\n"
3363
3364 #: src/gtk/about.c:165
3365 #, c-format
3366 msgid ""
3367 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3368 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3369 "Operating System: %s %s (%s)"
3370 msgstr ""
3371 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3372 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3373 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
3374
3375 #: src/gtk/about.c:174
3376 #, c-format
3377 msgid ""
3378 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3379 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3380 "Operating System: %s"
3381 msgstr ""
3382 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3383 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3384 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
3385
3386 #: src/gtk/about.c:183
3387 #, c-format
3388 msgid ""
3389 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3390 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3391 "Operating System: unknown"
3392 msgstr ""
3393 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3394 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3395 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
3396
3397 #: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
3398 msgid "The Claws Mail Team"
3399 msgstr "Zespó³ Claws Mail"
3400
3401 #: src/gtk/about.c:259
3402 msgid "Previous team members"
3403 msgstr "Poprzedni cz³onkowie zespo³u"
3404
3405 #: src/gtk/about.c:278
3406 msgid "The translation team"
3407 msgstr "Zespó³ t³umaczy"
3408
3409 #: src/gtk/about.c:297
3410 msgid "Documentation team"
3411 msgstr "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±"
3412
3413 #: src/gtk/about.c:316
3414 msgid "Logo"
3415 msgstr "Logo"
3416
3417 #: src/gtk/about.c:335
3418 msgid "Icons"
3419 msgstr "Ikony"
3420
3421 #: src/gtk/about.c:354
3422 msgid "Contributors"
3423 msgstr "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:"
3424
3425 #: src/gtk/about.c:402
3426 msgid "Compiled-in Features\n"
3427 msgstr "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji\n"
3428
3429 #: src/gtk/about.c:418
3430 msgid ""
3431 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3432 msgstr ""
3433 "dodaje obs³ugê adresów IPv6, nowego internetowego protoko³u "
3434 "adresowania\n"
3435
3436 #: src/gtk/about.c:429
3437 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3438 msgstr "pozwala na konwersjê do lub z ró¿nych kodowañ znaków\n"
3439
3440 #: src/gtk/about.c:439
3441 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3442 msgstr "dodaje obs³ugê nag³ówka X-Face\n"
3443
3444 #: src/gtk/about.c:449
3445 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3446 msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
3447
3448 #: src/gtk/about.c:459
3449 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3450 msgstr "dodaje obs³ugê wspó³dzielonych ksi±¿ek adresowych LDAP\n"
3451
3452 #: src/gtk/about.c:469
3453 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3454 msgstr "dodaje obs³ugê ksi±¿ek adresowych PalmOs\n"
3455
3456 #: src/gtk/about.c:479
3457 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3458 msgstr "dodaje obs³ugê sprawdzania pisowni\n"
3459
3460 #: src/gtk/about.c:489
3461 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3462 msgstr "dodaje obs³ugê serwerów IMAP\n"
3463
3464 #: src/gtk/about.c:499
3465 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3466 msgstr "dodaje pe³n± obs³ugê drukowania\n"
3467
3468 #: src/gtk/about.c:509
3469 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3470 msgstr "dodaje obs³ugê sesji\n"
3471
3472 #: src/gtk/about.c:541
3473 msgid ""
3474 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3475 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3476 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3477 "version.\n"
3478 "\n"
3479 msgstr ""
3480 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
3481 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
3482 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
3483 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
3484 "z pó¼niejszych wersji. \n"
3485 "\n"
3486
3487 #: src/gtk/about.c:547
3488 msgid ""
3489 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3490 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3491 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3492 "more details.\n"
3493 "\n"
3494 msgstr ""
3495 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
3496 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
3497 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
3498 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
3499 "Licencja Publiczna GNU. \n"
3500 "\n"
3501
3502 #: src/gtk/about.c:553
3503 msgid ""
3504 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3505 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3506 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3507 "\n"
3508 msgstr ""
3509 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
3510 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie, "
3511 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, "
3512 "Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3513 "\n"
3514
3515 #: src/gtk/about.c:571
3516 msgid ""
3517 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3518 "the OpenSSL Toolkit ("
3519 msgstr ""
3520 "Ten produkt zawiera oprogramowanie dystrybuowane przez projekt OpenSSL do "
3521 "u¿ycia z OpenSSL Toolkit ("
3522
3523 #: src/gtk/about.c:575
3524 msgid ").\n"
3525 msgstr ").\n"
3526
3527 #: src/gtk/about.c:668
3528 msgid "About Claws Mail"
3529 msgstr "O Claws Mail"
3530
3531 #: src/gtk/about.c:719
3532 msgid ""
3533 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3534 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3535 "and the Claws Mail team"
3536 msgstr ""
3537 "Prawa autorskie (C) 1999-2007\n"
3538 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3539 "i zespó³ Claws Mail"
3540
3541 #: src/gtk/about.c:733
3542 msgid "_Info"
3543 msgstr "_Informacja"
3544
3545 #: src/gtk/about.c:739
3546 msgid "_Authors"
3547 msgstr "_Autorzy"
3548
3549 #: src/gtk/about.c:745
3550 msgid "_Features"
3551 msgstr "_Funkcje"
3552
3553 #: src/gtk/about.c:751
3554 msgid "_License"
3555 msgstr "_Licencja"
3556
3557 #: src/gtk/about.c:759
3558 msgid "_Release Notes"
3559 msgstr "_Adnotacje wydania"
3560
3561 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:329
3562 msgid "Orange"
3563 msgstr "Pomarañczowy"
3564
3565 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:333
3566 msgid "Red"
3567 msgstr "Czerwony"
3568
3569 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:337
3570 msgid "Pink"
3571 msgstr "Ró¿owy"
3572
3573 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:341
3574 msgid "Sky blue"
3575 msgstr "B³êkitny"
3576
3577 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:345
3578 msgid "Blue"
3579 msgstr "Niebieski"
3580
3581 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:349
3582 msgid "Green"
3583 msgstr "Zielony"
3584
3585 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:353
3586 msgid "Brown"
3587 msgstr "Br±zowy"
3588
3589 #: src/gtk/colorlabel.c:55 src/prefs_common.c:357
3590 msgid "Grey"
3591 msgstr "Szary"
3592
3593 #: src/gtk/colorlabel.c:56 src/prefs_common.c:361
3594 msgid "Light brown"
3595 msgstr "Jasnobr±zowy"
3596
3597 #: src/gtk/colorlabel.c:57 src/prefs_common.c:365
3598 msgid "Dark red"
3599 msgstr "Ciemnoczerwony"
3600
3601 #: src/gtk/colorlabel.c:58 src/prefs_common.c:369
3602 msgid "Dark pink"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: src/gtk/colorlabel.c:59 src/prefs_common.c:373
3606 #, fuzzy
3607 msgid "Steel blue"
3608 msgstr "B³êkitny"
3609
3610 #: src/gtk/colorlabel.c:60 src/prefs_common.c:377
3611 msgid "Gold"
3612 msgstr "Z³oty"
3613
3614 #: src/gtk/colorlabel.c:61 src/prefs_common.c:381
3615 msgid "Bright green"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: src/gtk/colorlabel.c:62 src/prefs_common.c:385
3619 #, fuzzy
3620 msgid "Magenta"
3621 msgstr "Marginalne"
3622
3623 #: src/gtk/foldersort.c:156
3624 msgid "Set folder order"
3625 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
3626
3627 #: src/gtk/foldersort.c:190
3628 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3629 msgstr ""
3630 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
3631 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie."
3632
3633 #: src/gtk/foldersort.c:214 src/toolbar.c:409
3634 msgid "Folders"
3635 msgstr "Katalogi"
3636
3637 #: src/gtk/gtkaspell.c:638
3638 msgid "No dictionary selected."
3639 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
3640
3641 #: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
3642 msgid "Normal Mode"
3643 msgstr "Tryb Normalny"
3644
3645 #: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
3646 msgid "Bad Spellers Mode"
3647 msgstr "Tryb rozszerzony"
3648
3649 #: src/gtk/gtkaspell.c:892
3650 msgid "Unknown suggestion mode."
3651 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
3652
3653 #: src/gtk/gtkaspell.c:1183
3654 msgid "No misspelled word found."
3655 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
3656
3657 #: src/gtk/gtkaspell.c:1531
3658 msgid "Replace unknown word"
3659 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
3660
3661 #: src/gtk/gtkaspell.c:1546
3662 #, c-format
3663 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3664 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
3665
3666 #: src/gtk/gtkaspell.c:1591
3667 msgid ""
3668 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3669 "will learn from mistake.\n"
3670 msgstr ""
3671 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
3672 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
3673
3674 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
3675 msgid "Fast Mode"
3676 msgstr "Tryb szybki"
3677
3678 #: src/gtk/gtkaspell.c:1953
3679 #, c-format
3680 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3681 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
3682
3683 #: src/gtk/gtkaspell.c:1967
3684 msgid "Accept in this session"
3685 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
3686
3687 #: src/gtk/gtkaspell.c:1977
3688 msgid "Add to personal dictionary"
3689 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
3690
3691 #: src/gtk/gtkaspell.c:1987
3692 msgid "Replace with..."
3693 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
3694
3695 #: src/gtk/gtkaspell.c:2000
3696 #, c-format
3697 msgid "Check with %s"
3698 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
3699
3700 #: src/gtk/gtkaspell.c:2022
3701 msgid "(no suggestions)"
3702 msgstr "(brak sugestii)"
3703
3704 #: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
3705 msgid "More..."
3706 msgstr "Wiêcej..."
3707
3708 #: src/gtk/gtkaspell.c:2097
3709 #, c-format
3710 msgid "Dictionary: %s"
3711 msgstr "S³ownik: %s"
3712
3713 #: src/gtk/gtkaspell.c:2110
3714 #, c-format
3715 msgid "Use alternate (%s)"
3716 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
3717
3718 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121
3719 msgid "Use both dictionaries"
3720 msgstr "U¿yj obu s³owników"
3721
3722 #: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
3723 msgid "Check while typing"
3724 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
3725
3726 #: src/gtk/gtkaspell.c:2191
3727 msgid "Change dictionary"
3728 msgstr "Zmieñ S³ownik"
3729
3730 #: src/gtk/gtkaspell.c:2323
3731 #, c-format
3732 msgid ""
3733 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3734 "%s"
3735 msgstr ""
3736 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
3737 "%s"
3738
3739 #: src/gtk/gtkaspell.c:2369
3740 #, c-format
3741 msgid ""
3742 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3743 "%s"
3744 msgstr ""
3745 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
3746 "%s"
3747
3748 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3749 msgid "Configuration"
3750 msgstr "Konfigura_cja"
3751
3752 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3753 msgid "Configuration options for the print job"
3754 msgstr "Opcje konfiguracji dla drukowania"
3755
3756 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3757 msgid "Source Buffer"
3758 msgstr "Bufor ¼ród³owy"
3759
3760 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3761 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3762 msgstr "Obiekt GtkTextBuffer do wydrukowania"
3763
3764 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3765 msgid "Tabs Width"
3766 msgstr "Szeroko¶æ zak³adek"
3767
3768 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3769 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3770 msgstr "Jednakowa szeroko¶æ odstêpu miêdzy znakami zak³adek"
3771
3772 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3773 msgid "Wrap Mode"
3774 msgstr "Tryb zawijania"
3775
3776 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3777 msgid "Word wrapping mode"
3778 msgstr "Tryb zawijania wyrazów"
3779
3780 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3781 msgid "Highlight"
3782 msgstr "Pod¶wietlenie"
3783
3784 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3785 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3786 msgstr "Gdzie wydrukowaæ dokument z pod¶wietlonym b³êdem"
3787
3788 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3789 msgid "Font"
3790 msgstr "Czcionka"
3791
3792 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3793 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3794 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla tekstu dokumentu (niepolecane)"
3795
3796 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3797 msgid "Font Description"
3798 msgstr "Opis czcionki"
3799
3800 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3801 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3802 msgstr "Rodzaj czcionki jaka zostanie u¿yta (np. \"Monospace 10\")"
3803
3804 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3805 msgid "Numbers Font"
3806 msgstr "Numery czcionki"
3807
3808 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3809 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3810 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla numerów linii (niepolecane)"
3811
3812 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3813 msgid "Font description to use for the line numbers"
3814 msgstr "Opis czcionki do u¿ycia dla numerów linii"
3815
3816 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3817 msgid "Print Line Numbers"
3818 msgstr "Poka¿ numery linii"
3819
3820 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3821 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3822 msgstr "Odstêpy w drukowanych numerach linii (0 oznacza brak numeracji)"
3823
3824 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3825 msgid "Print Header"
3826 msgstr "Poka¿ Nag³ówek"
3827
3828 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3829 msgid "Whether to print a header in each page"
3830 msgstr "Gdzie drukowaæ nag³ówek na poszczególnych stronach"
3831
3832 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3833 msgid "Print Footer"
3834 msgstr "Drukuj stopkê"
3835
3836 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3837 msgid "Whether to print a footer in each page"
3838 msgstr "Gdzie drukowaæ stopkê na poszczególnych stronach"
3839
3840 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3841 msgid "Header and Footer Font"
3842 msgstr "Czcionka nag³ówka i stopki"
3843
3844 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3845 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3846 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia w nag³ówku i stopce (niepolecane)"
3847
3848 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3849 msgid "Header and Footer Font Description"
3850 msgstr "Opis czcionki nag³ówka i stopki"
3851
3852 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3853 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3854 msgstr ""
3855 "Czcionka która zostanie u¿yta dla nag³ówków i stopek (np. \"Monospace 10\")"
3856
3857 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3858 msgid "New message"
3859 msgstr "Nowa wiadomo¶æ"
3860
3861 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3862 msgid "Unread message"
3863 msgstr "Nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3864
3865 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3866 msgid "Message has been replied to"
3867 msgstr "Na wiadomo¶æ odpowiedziano do"
3868
3869 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3870 msgid "Message has been forwarded"
3871 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a przekazana dalej"
3872
3873 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3874 msgid "Message is in an ignored thread"
3875 msgstr "Wiadomo¶æ znajduje siê w ignorowanym w±tku"
3876
3877 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3878 msgid "Message is spam"
3879 msgstr "Wiadomo¶æ to spam"
3880
3881 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3882 msgid "Message has attachment(s)"
3883 msgstr "Wiadomo¶æ posiada za³±cznik(i)"
3884
3885 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3886 msgid "Digitally signed message"
3887 msgstr "Wiadomo¶æ podpisana elektronicznie"
3888
3889 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3890 msgid "Encrypted message"
3891 msgstr "Zaszyfrowana wiadomo¶æ"
3892
3893 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3894 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3895 msgstr "Wiadomo¶æ jest podpisana i posiada za³±cznik(i)"
3896
3897 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3898 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3899 msgstr "Wiadomo¶æ jest zaszyfrowana i posiada za³±cznik(i)"
3900
3901 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3902 msgid "Marked message"
3903 msgstr "Zaznaczona wiadomo¶æ"
3904
3905 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3906 msgid "Message is marked for deletion"
3907 msgstr "Wiadomo¶æ wyznaczona do usuniêcia"
3908
3909 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3910 msgid "Message is marked for moving"
3911 msgstr "Wiadomo¶æ wyznaczona do przeniesienia"
3912
3913 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3914 msgid "Message is marked for copying"
3915 msgstr "Wiadomo¶æ wyznaczona do kopiowania"
3916
3917 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3918 msgid "Locked message"
3919 msgstr "Zablokowana wiadomo¶æ"
3920
3921 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3922 msgid "Folder (normal, opened)"
3923 msgstr "Katalog (normalny, otwarty)"
3924
3925 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3926 msgid "Folder with read messages hidden"
3927 msgstr "Katalog z przeczytanymi ukrytymi wiadomo¶ciami"
3928
3929 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3930 msgid "Folder contains marked messages"
3931 msgstr "Katalog zawiera zaznaczone wiadomo¶ci"
3932
3933 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3934 msgid "Icon Legend"
3935 msgstr "Opis ikon"
3936
3937 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3938 msgid ""
3939 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3940 "messages and folders:</span>"
3941 msgstr ""
3942 "<span weight=\"bold\">Nastêpuj±ce ikony s³u¿± do przedstawiania statusu "
3943 "wiadomo¶ci i katalogów:</span>"
3944
3945 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3946 #, c-format
3947 msgid "Input password for %s on %s:"
3948 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3949
3950 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3951 msgid "Input password"
3952 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3953
3954 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3955 msgid "Remember this"
3956 msgstr "Zapamiêtaj"
3957
3958 #: src/gtk/logwindow.c:443
3959 msgid "Clear _Log"
3960 msgstr "Wyczy¶æ _Logi"
3961
3962 #: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
3963 msgid ""
3964 "\n"
3965 "\n"
3966 "Version: "
3967 msgstr ""
3968 "\n"
3969 "\n"
3970 "Wersja: "
3971
3972 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3973 msgid "Error: "
3974 msgstr "B³±d: "
3975
3976 #: src/gtk/pluginwindow.c:155
3977 msgid "Plugin is not functional."
3978 msgstr "Wtyczka nie funkcjonuje."
3979
3980 #: src/gtk/pluginwindow.c:186
3981 msgid "Select the Plugins to load"
3982 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
3983
3984 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
3985 #, c-format
3986 msgid ""
3987 "The following error occured while loading %s :\n"
3988 "\n"
3989 "%s\n"
3990 msgstr ""
3991 "Nastêpuj±cy b³±d wyst±pi³ podczas ³adowania wtyczki %s :\n"
3992 "\n"
3993 "%s\n"
3994
3995 #: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
3996 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3997 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3998 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:548
3999 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
4000 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
4001 msgid "Plugins"
4002 msgstr "Wtyczki"
4003
4004 #: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
4005 msgid "Description"
4006 msgstr "Opis"
4007
4008 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4009 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4010 msgstr "Wiêcej wtyczek jest dostêpnych na stronie Claws Mail."
4011
4012 #: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
4013 msgid "Get more..."
4014 msgstr "Pobierz wiêcej..."
4015
4016 #: src/gtk/pluginwindow.c:354
4017 msgid "Load Plugin..."
4018 msgstr "£aduj Wtyczkê..."
4019
4020 #: src/gtk/pluginwindow.c:355
4021 msgid "Unload Plugin"
4022 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
4023
4024 #: src/gtk/pluginwindow.c:382
4025 msgid "Click here to load one or more plugins"
4026 msgstr "Kliknij tutaj aby za³adowaæ jedn± lub wiêcej wtyczek"
4027
4028 #: src/gtk/pluginwindow.c:386
4029 msgid "Unload the selected plugin"
4030 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
4031
4032 #: src/gtk/pluginwindow.c:451
4033 msgid "Loaded plugins"
4034 msgstr "Aktywne wtyczki"
4035
4036 #: src/gtk/prefswindow.c:535
4037 msgid "Page Index"
4038 msgstr "Spis Stron"
4039
4040 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:842
4041 #: src/prefs_filtering_action.c:399 src/prefs_filtering.c:376
4042 #: src/prefs_filtering.c:1489
4043 msgid "Account"
4044 msgstr "Konto"
4045
4046 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
4047 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2458
4048 msgid "Status"
4049 msgstr "Stan"
4050
4051 #: src/gtk/quicksearch.c:337
4052 msgid "all messages"
4053 msgstr "wszystkie wiadomo¶ci"
4054
4055 #: src/gtk/quicksearch.c:338
4056 msgid "messages whose age is greater than #"
4057 msgstr "wiadomo¶ci starsze ni¿ #"
4058
4059 #: src/gtk/quicksearch.c:339
4060 msgid "messages whose age is less than #"
4061 msgstr "wiadomo¶ci nowsze ni¿ #"
4062
4063 #: src/gtk/quicksearch.c:340
4064 msgid "messages which contain S in the message body"
4065 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w tre¶ci wiadomo¶ci"
4066
4067 #: src/gtk/quicksearch.c:341
4068 msgid "messages which contain S in the whole message"
4069 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w ca³ej wiadomo¶ci"
4070
4071 #: src/gtk/quicksearch.c:342
4072 msgid "messages carbon-copied to S"
4073 msgstr "wiadomo¶ci skopiowane do S"
4074
4075 #: src/gtk/quicksearch.c:343
4076 msgid "message is either to: or cc: to S"
4077 msgstr "wiadomo¶æ jest albo do: albo kopia: do S"
4078
4079 #: src/gtk/quicksearch.c:344
4080 msgid "deleted messages"
4081 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
4082
4083 #: src/gtk/quicksearch.c:345
4084 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4085 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu nadawcy"
4086
4087 #: src/gtk/quicksearch.c:346
4088 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4089 msgstr "prawdziwe je¶li \"S\" powiedzie siê"
4090
4091 #: src/gtk/quicksearch.c:347
4092 msgid "messages originating from user S"
4093 msgstr "wiadomo¶ci od u¿ytkownika S"
4094
4095 #: src/gtk/quicksearch.c:348
4096 msgid "forwarded messages"
4097 msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
4098
4099 #: src/gtk/quicksearch.c:349
4100 msgid "messages which contain header S"
4101 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± nag³ówek S"
4102
4103 #: src/gtk/quicksearch.c:350
4104 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4105 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu Message-ID nag³ówka"
4106
4107 #: src/gtk/quicksearch.c:351
4108 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
4109 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w nag³ówków w-odpowiedzi-na"
4110
4111 #: src/gtk/quicksearch.c:352
4112 msgid "messages which are marked with color #"
4113 msgstr "wiadomo¶ci które s± oznaczone kolorem #"
4114
4115 #: src/gtk/quicksearch.c:353
4116 msgid "locked messages"
4117 msgstr "zablokowane wiadomo¶ci"
4118
4119 #: src/gtk/quicksearch.c:354
4120 msgid "messages which are in newsgroup S"
4121 msgstr "wiadomo¶ci które s± w grupie S"
4122
4123 #: src/gtk/quicksearch.c:355
4124 msgid "new messages"
4125 msgstr "nowe wiadomo¶ci"
4126
4127 #: src/gtk/quicksearch.c:356
4128 msgid "old messages"
4129 msgstr "stare wiadomo¶ci"
4130
4131 #: src/gtk/quicksearch.c:357
4132 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4133 msgstr "niekompletne wiadomo¶ci (czê¶ciowo pobrane)"
4134
4135 #: src/gtk/quicksearch.c:358
4136 msgid "messages which have been replied to"
4137 msgstr "wiadomo¶ci na które odpowiedziano"
4138
4139 #: src/gtk/quicksearch.c:359
4140 msgid "read messages"
4141 msgstr "przeczytanych wiadomo¶ci"
4142
4143 #: src/gtk/quicksearch.c:360
4144 msgid "messages which contain S in subject"
4145 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w tytule"
4146
4147 #: src/gtk/quicksearch.c:361
4148 msgid "messages whose score is equal to #"
4149 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest równa #"
4150
4151 #: src/gtk/quicksearch.c:362
4152 msgid "messages whose score is greater than #"
4153 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest wiêksza od #"
4154
4155 #: src/gtk/quicksearch.c:363
4156 msgid "messages whose score is lower than #"
4157 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest ni¿sza od #"
4158
4159 #: src/gtk/quicksearch.c:364
4160 msgid "messages whose size is equal to #"
4161 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest równa #"
4162
4163 #: src/gtk/quicksearch.c:365
4164 msgid "messages whose size is greater than #"
4165 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest wiêksza od #"
4166
4167 #: src/gtk/quicksearch.c:366
4168 msgid "messages whose size is smaller than #"
4169 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest mniejsza od #"
4170
4171 #: src/gtk/quicksearch.c:367
4172 msgid "messages which have been sent to S"
4173 msgstr "wiadomo¶ci które zosta³y wys³ane do S"
4174
4175 #: src/gtk/quicksearch.c:368
4176 msgid "marked messages"
4177 msgstr "zaznaczone wiadomo¶ci"
4178
4179 #: src/gtk/quicksearch.c:369
4180 msgid "unread messages"
4181 msgstr "nieprzeczytane wiadomo¶ci"
4182
4183 #: src/gtk/quicksearch.c:370
4184 msgid "messages which contain S in References header"
4185 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku Referencje"
4186
4187 #: src/gtk/quicksearch.c:371
4188 #, c-format
4189 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4190 msgstr ""
4191 "wiadomo¶ci które po przetworzeniu przez polecenie zwracaj± 0 - %F jest "
4192 "plikiem z wiadomo¶ci±"
4193
4194 #: src/gtk/quicksearch.c:372
4195 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4196 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku X-Label"
4197
4198 #: src/gtk/quicksearch.c:374
4199 msgid "logical AND operator"
4200 msgstr "operator logiczny AND (I/Oraz)"
4201
4202 #: src/gtk/quicksearch.c:375
4203 msgid "logical OR operator"
4204 msgstr "operator logiczny LUB"
4205
4206 #: src/gtk/quicksearch.c:376
4207 msgid "logical NOT operator"
4208 msgstr "logiczny operator NIE"
4209
4210 #: src/gtk/quicksearch.c:377
4211 msgid "case sensitive search"
4212 msgstr "szukanie z rozró¿nieniem na wielko¶æ liter"
4213
4214 #: src/gtk/quicksearch.c:379
4215 msgid "all filtering expressions are allowed"
4216 msgstr "wszystkie wyra¿enia filtruj±ce s± dozwolone"
4217
4218 #: src/gtk/quicksearch.c:387 src/summary_search.c:401
4219 msgid "Extended Search"
4220 msgstr "Rozszerzone wyszukiwanie"
4221
4222 #: src/gtk/quicksearch.c:388
4223 msgid ""
4224 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4225 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4226 "\n"
4227 "The following symbols can be used:"
4228 msgstr ""
4229 "Wyszukiwanie w trybie rozszerzonym pozwala zdefiniowaæ kryteria, które musz± "
4230 "byæ spe³nione, aby wiadomo¶æ zosta³a wy¶wietlona.\n"
4231 "\n"
4232 "W tym trybie wyszukiwania mo¿na u¿ywaæ nastêpuj±cych symboli:"
4233
4234 #: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_compose_writing.c:224
4235 #: src/prefs_filtering_action.c:1160 src/prefs_matcher.c:159
4236 #: src/prefs_matcher.c:1882 src/prefs_summary_column.c:82
4237 #: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:491
4238 msgid "Subject"
4239 msgstr "Temat"
4240
4241 #: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1161
4242 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1883
4243 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:492
4244 msgid "From"
4245 msgstr "Od"
4246
4247 #: src/gtk/quicksearch.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1162
4248 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1884
4249 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:49
4250 #: src/summaryview.c:493
4251 msgid "To"
4252 msgstr "Do"
4253
4254 #: src/gtk/quicksearch.c:503
4255 msgid "Recursive"
4256 msgstr "Rekursywne"
4257
4258 #: src/gtk/quicksearch.c:513
4259 msgid "Sticky"
4260 msgstr "Przyklejony"
4261
4262 #: src/gtk/quicksearch.c:523
4263 msgid "Type-ahead"
4264 msgstr "Podpowied¼"
4265
4266 #: src/gtk/quicksearch.c:554 src/gtk/quicksearch.c:647
4267 msgid " Clear "
4268 msgstr "Wyczy¶æ "
4269
4270 #: src/gtk/quicksearch.c:562
4271 msgid "Clear the current search"
4272 msgstr "Wyczy¶æ aktualne zapytanie"
4273
4274 #: src/gtk/quicksearch.c:577 src/summary_search.c:354
4275 msgid "Edit search criteria"
4276 msgstr "Edytuj kryteria szukania"
4277
4278 #: src/gtk/quicksearch.c:583 src/gtk/quicksearch.c:645
4279 msgid " Extended Symbols... "
4280 msgstr "Dostêpne symbole..."
4281
4282 #: src/gtk/quicksearch.c:591
4283 msgid "Information about extended symbols"
4284 msgstr "Informacja o rozszerzonych symbolach"
4285
4286 #: src/gtk/quicksearch.c:663
4287 msgid "Info"
4288 msgstr "_Informacja"
4289
4290 #: src/gtk/quicksearch.c:665
4291 msgid "Clear"
4292 msgstr "Wyczy¶æ"
4293
4294 #: src/gtk/quicksearch.c:1090 src/summaryview.c:1175
4295 #, c-format
4296 msgid "Searching in %s... \n"
4297 msgstr "Wyszukiwanie w (%s)...\n"
4298
4299 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
4300 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
4301 msgid "correct"
4302 msgstr "prawid³owe"
4303
4304 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
4305 msgid "Owner"
4306 msgstr "W³a¶ciciel"
4307
4308 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
4309 msgid "Signer"
4310 msgstr "Podpisa³"
4311
4312 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
4313 #: src/prefs_themes.c:879
4314 msgid "Name: "
4315 msgstr "Nazwa: "
4316
4317 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
4318 msgid "Organization: "
4319 msgstr "Organizacja: "
4320
4321 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
4322 msgid "Location: "
4323 msgstr "Lokalizacja: "
4324
4325 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
4326 msgid "Fingerprint: "
4327 msgstr "Odcisk klucza: "
4328
4329 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
4330 msgid "Signature status: "
4331 msgstr "Stan podpisu: "
4332
4333 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
4334 msgid "Expires on: "
4335 msgstr "Wygasa: "
4336
4337 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
4338 #, c-format
4339 msgid "SSL certificate for %s"
4340 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
4341
4342 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
4343 #, c-format
4344 msgid ""
4345 "Certificate for %s is unknown.\n"
4346 "Do you want to accept it?"
4347 msgstr ""
4348 "Certyfikat dla %s jest nieznany.\n"
4349 "Czy chcesz go zatwierdziæ?"
4350
4351 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
4352 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
4353 #, c-format
4354 msgid "Signature status: %s"
4355 msgstr "Stan podpisu: %s"
4356
4357 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
4358 msgid "_View certificate"
4359 msgstr "_Podgl±d certyfikatu"
4360
4361 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
4362 msgid "Unknown SSL Certificate"
4363 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
4364
4365 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
4366 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
4367 msgid "_Cancel connection"
4368 msgstr "Anuluj po³±czenie"
4369
4370 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
4371 msgid "_Accept and save"
4372 msgstr "_Akceptuj i zapisz"
4373
4374 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
4375 #, c-format
4376 msgid ""
4377 "Certificate for %s is expired.\n"
4378 "Do you want to continue?"
4379 msgstr ""
4380 "Up³yn±³ termin wa¿no¶ci certyfikatu dla %s .\n"
4381 "Czy chcesz kontynuowaæ ?"
4382
4383 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
4384 msgid "Expired SSL Certificate"
4385 msgstr "Przedawniony certyfikat SSL"
4386
4387 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
4388 msgid "_Accept"
4389 msgstr "_Akceptuj"
4390
4391 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
4392 msgid "New certificate:"
4393 msgstr "Nowy certyfikat:"
4394
4395 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
4396 msgid "Known certificate:"
4397 msgstr "Znany certyfikat:"
4398
4399 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
4400 #, c-format
4401 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
4402 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
4403
4404 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
4405 msgid "_View certificates"
4406 msgstr "Po_ka¿ certyfikaty"
4407
4408 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
4409 msgid "Changed SSL Certificate"
4410 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
4411
4412 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2866 src/summaryview.c:2877
4413 msgid "(No From)"
4414 msgstr "(Brak nadawcy)"
4415
4416 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2901 src/summaryview.c:2904
4417 msgid "(No Subject)"
4418 msgstr "(Bez tematu)"