de.po update by Thomas Bellman
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2003-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
7 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
8 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2009.
9 # Translators:
10 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
11 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
12 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
13 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.0\n"
18 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
19 "POT-Creation-Date: 2013-02-20 17:49+0100\n"
20 "PO-Revision-Date: 2009-09-25 11:04+0200\n"
21 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
22 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
23 "Language: pl\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
28 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
29 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30
31 #: src/account.c:384
32 msgid ""
33 "Some composing windows are open.\n"
34 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
35 msgstr ""
36 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
37 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
38
39 #: src/account.c:431
40 msgid "Can't create folder."
41 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
42
43 #: src/account.c:710
44 msgid "Edit accounts"
45 msgstr "Edycja kont"
46
47 #: src/account.c:731
48 msgid ""
49 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
50 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
51 "indicates the default account."
52 msgstr ""
53 "U¿ycie 'Pobierz pocztê' odbierze wiadomo¶ci z Twoich kont w podanej "
54 "kolejno¶ci, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostan± "
55 "uwzglêdnione."
56
57 #: src/account.c:802
58 msgid " _Set as default account "
59 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto "
60
61 #: src/account.c:897
62 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
63 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ skopiowane"
64
65 #: src/account.c:904
66 #, c-format
67 msgid "Copy of %s"
68 msgstr "Kopia %s"
69
70 #: src/account.c:1064
71 #, c-format
72 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
73 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
74
75 #: src/account.c:1066
76 msgid "(Untitled)"
77 msgstr "(Bez tytu³u)"
78
79 #: src/account.c:1067
80 msgid "Delete account"
81 msgstr "Usuñ konto"
82
83 #: src/account.c:1537
84 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
85 msgid "G"
86 msgstr "P"
87
88 #: src/account.c:1543
89 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
90 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztê z zaznaczonych kont"
91
92 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
93 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6984 src/editaddress.c:1270
94 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
95 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
96 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
97 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1789
98 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398 src/prefs_filtering.c:384
99 #: src/prefs_filtering.c:1872 src/prefs_template.c:78
100 msgid "Name"
101 msgstr "Nazwa"
102
103 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
104 msgid "Protocol"
105 msgstr "Protokó³"
106
107 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
108 msgid "Server"
109 msgstr "Serwer"
110
111 #: src/action.c:383
112 #, c-format
113 msgid "Could not get message file %d"
114 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
115
116 #: src/action.c:420
117 msgid "Could not get message part."
118 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
119
120 #: src/action.c:437
121 #, c-format
122 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
123 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
124
125 #: src/action.c:609
126 #, c-format
127 msgid ""
128 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
129 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
130 msgstr ""
131 "Wybrana akcja nie mo¿e byæ u¿yta w oknie kompozycji\n"
132 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
133
134 #: src/action.c:721
135 msgid "There is no filtering action set"
136 msgstr "Nie przypisano ¿adnych akcji do tego filtra"
137
138 #: src/action.c:723
139 #, c-format
140 msgid ""
141 "Invalid filtering action(s):\n"
142 "%s"
143 msgstr ""
144 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
145 "%s"
146
147 #: src/action.c:978
148 #, c-format
149 msgid ""
150 "Could not fork to execute the following command:\n"
151 "%s\n"
152 "%s"
153 msgstr ""
154 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
155 "%s\n"
156 "%s"
157
158 #: src/action.c:980 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
159 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
160 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
161 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
162 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
163 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
164 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
165 msgid "Unknown error"
166 msgstr "Nieznany b³±d"
167
168 #: src/action.c:1198 src/action.c:1368
169 msgid "Completed"
170 msgstr "Ukoñczono"
171
172 #: src/action.c:1234
173 #, c-format
174 msgid "--- Running: %s\n"
175 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
176
177 #: src/action.c:1238
178 #, c-format
179 msgid "--- Ended: %s\n"
180 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
181
182 #: src/action.c:1271
183 msgid "Action's input/output"
184 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
185
186 #: src/action.c:1604
187 #, c-format
188 msgid ""
189 "Enter the argument for the following action:\n"
190 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
191 "  %s"
192 msgstr ""
193 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
194 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
195 "  %s"
196
197 #: src/action.c:1609
198 msgid "Action's hidden user argument"
199 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
200
201 #: src/action.c:1613
202 #, c-format
203 msgid ""
204 "Enter the argument for the following action:\n"
205 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
206 "  %s"
207 msgstr ""
208 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
209 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
210 "  %s"
211
212 #: src/action.c:1618
213 msgid "Action's user argument"
214 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
215
216 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
217 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
218 msgid "Group"
219 msgstr "Grupa"
220
221 #: src/addrcustomattr.c:65
222 msgid "date of birth"
223 msgstr "data urodzenia"
224
225 #: src/addrcustomattr.c:66
226 msgid "address"
227 msgstr "adres"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:67
230 msgid "phone"
231 msgstr "telefon"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:68
234 msgid "mobile phone"
235 msgstr "telefon komórkowy"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:69
238 msgid "organization"
239 msgstr "organizacja"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:70
242 msgid "office address"
243 msgstr "adres biura"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:71
246 msgid "office phone"
247 msgstr "telefon do biura"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:72
250 msgid "fax"
251 msgstr "fax"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:73
254 msgid "website"
255 msgstr "strona internetowa"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:141
258 msgid "Attribute name"
259 msgstr "Nazwa cechy"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:156
262 msgid "Delete all attribute names"
263 msgstr "Usuñ wszystkie nazwy cech"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:157
266 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
267 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie nazwy cech?"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:181
270 msgid "Delete attribute name"
271 msgstr "Usuñ nazwê cechy"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:182
274 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
275 msgstr "Czy naprawdê usun±æ tê nazwê cechy?"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:191
278 msgid "Reset to default"
279 msgstr "Domy¶lne"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:192
282 msgid ""
283 "Do you really want to replace all attribute names\n"
284 "with the default set?"
285 msgstr ""
286 "Czy naprawdê chcesz zast±piæ wszystkie nazwy\n"
287 "cech warto¶ciami domy¶lnymi?"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
290 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271
291 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1086
292 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
293 msgid "_Delete"
294 msgstr "_Usuñ"
295
296 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1087
297 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
298 msgid "Delete _all"
299 msgstr "Kasuj _wszystko"
300
301 #: src/addrcustomattr.c:214
302 msgid "_Reset to default"
303 msgstr "_Domy¶lne"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:410
306 msgid "Attribute name is not set."
307 msgstr "Nie okre¶lono nazwy cechy."
308
309 #: src/addrcustomattr.c:469
310 msgctxt "Dialog title"
311 msgid "Edit attribute names"
312 msgstr "Edycja nazw cech"
313
314 #: src/addrcustomattr.c:483
315 msgid "New attribute name:"
316 msgstr "Nazwa cechy:"
317
318 #: src/addrcustomattr.c:520
319 msgid ""
320 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
321 "contacts."
322 msgstr ""
323 "Dodawanie lub usuwanie cech nie wp³ynie na cechy ju¿ ustawione dla kontaktów."
324
325 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
326 msgid "Add to address book"
327 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
328
329 #: src/addressadd.c:207
330 msgid "Contact"
331 msgstr "Kontakt"
332
333 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
334 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:431
335 msgid "Address"
336 msgstr "Adres"
337
338 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
339 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
340 msgid "Remarks"
341 msgstr "Uwagi"
342
343 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
344 msgid "Select Address Book Folder"
345 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
346
347 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
348 #: src/textview.c:2110
349 #, c-format
350 msgid ""
351 "Failed to save image: \n"
352 "%s"
353 msgstr ""
354 "Nie uda³o siê zapisaæ obrazka: \n"
355 "%s"
356
357 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
358 msgid "Add address(es)"
359 msgstr "Dodaj adres(y)"
360
361 #: src/addressadd.c:533
362 msgid "Can't add the specified address"
363 msgstr "Wybrany adres nie mo¿e byæ dodany"
364
365 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
366 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
367 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
368 msgid "Email Address"
369 msgstr "Adres e-mail"
370
371 #: src/addressbook.c:402
372 msgid "_Book"
373 msgstr "_Ksi±¿ka"
374
375 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
376 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:576 src/gtk/quicksearch.c:799
377 #: src/gtk/quicksearch.c:814 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:211
378 msgid "_Edit"
379 msgstr "_Edycja"
380
381 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
382 #: src/messageview.c:214
383 msgid "_Tools"
384 msgstr "_Narzêdzia"
385
386 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:508
387 #: src/messageview.c:215
388 msgid "_Help"
389 msgstr "Pomo_c"
390
391 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
392 msgid "New _Book"
393 msgstr "Nowa _ksi±¿ka"
394
395 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
396 msgid "New _Folder"
397 msgstr "Nowy _Folder"
398
399 #: src/addressbook.c:410
400 msgid "New _vCard"
401 msgstr "Nowa _wizytówka"
402
403 #: src/addressbook.c:414
404 msgid "New _JPilot"
405 msgstr "Nowy _JPilot"
406
407 #: src/addressbook.c:417
408 msgid "New LDAP _Server"
409 msgstr "Nowy serwer LDAP"
410
411 #: src/addressbook.c:421
412 msgid "_Edit book"
413 msgstr "_Edytuj ksi±¿kê"
414
415 #: src/addressbook.c:422
416 msgid "_Delete book"
417 msgstr "_Usuñ ksi±¿kê"
418
419 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592
420 msgid "_Save"
421 msgstr "Z_apisz..."
422
423 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:596 src/messageview.c:224
424 msgid "_Close"
425 msgstr "Zamknij"
426
427 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
428 msgid "_Select all"
429 msgstr "W_ybierz wszystko"
430
431 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
432 msgid "C_ut"
433 msgstr "Wy_tnij"
434
435 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
436 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:227
437 msgid "_Copy"
438 msgstr "_Kopiuj"
439
440 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
441 #: src/compose.c:605
442 msgid "_Paste"
443 msgstr "_Wstaw"
444
445 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
446 msgid "New _Address"
447 msgstr "Nowy _adres"
448
449 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
450 msgid "New _Group"
451 msgstr "Nowa _grupa"
452
453 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
454 msgid "_Mail To"
455 msgstr "_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
456
457 #: src/addressbook.c:444
458 msgid "Import _LDIF file..."
459 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
460
461 #: src/addressbook.c:445
462 msgid "Import M_utt file..."
463 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
464
465 #: src/addressbook.c:446
466 msgid "Import _Pine file..."
467 msgstr "Importuj plik _Pine..."
468
469 #: src/addressbook.c:448
470 msgid "Export _HTML..."
471 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
472
473 #: src/addressbook.c:449
474 msgid "Export LDI_F..."
475 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
476
477 #: src/addressbook.c:451
478 msgid "Find duplicates..."
479 msgstr "Znajd¼ duplikaty..."
480
481 #: src/addressbook.c:452
482 msgid "Edit custom attributes..."
483 msgstr "Edycja atrybutów u¿ytkownika..."
484
485 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:684 src/mainwindow.c:800
486 #: src/messageview.c:340
487 msgid "_About"
488 msgstr "Informacje o"
489
490 #: src/addressbook.c:491
491 msgid "_Browse Entry"
492 msgstr "_Przegl±danie wpisu"
493
494 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
495 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
496 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
497 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
498 msgid "Unknown"
499 msgstr "Nieznany"
500
501 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
502 msgid "Success"
503 msgstr "Sukces"
504
505 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
506 msgid "Bad arguments"
507 msgstr "Z³e argumenty"
508
509 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
510 msgid "File not specified"
511 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
512
513 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
514 msgid "Error opening file"
515 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
516
517 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
518 msgid "Error reading file"
519 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
520
521 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
522 msgid "End of file encountered"
523 msgstr "Napotkano koniec pliku"
524
525 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
526 msgid "Error allocating memory"
527 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
528
529 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
530 msgid "Bad file format"
531 msgstr "Format pliku nieprawid³owy"
532
533 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
534 msgid "Error writing to file"
535 msgstr "B³±d zapisu pliku"
536
537 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
538 msgid "Error opening directory"
539 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
540
541 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
542 msgid "No path specified"
543 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
544
545 #: src/addressbook.c:531
546 msgid "Error connecting to LDAP server"
547 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
548
549 #: src/addressbook.c:532
550 msgid "Error initializing LDAP"
551 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
552
553 #: src/addressbook.c:533
554 msgid "Error binding to LDAP server"
555 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
556
557 #: src/addressbook.c:534
558 msgid "Error searching LDAP database"
559 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
560
561 #: src/addressbook.c:535
562 msgid "Timeout performing LDAP operation"
563 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
564
565 #: src/addressbook.c:536
566 msgid "Error in LDAP search criteria"
567 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
568
569 #: src/addressbook.c:537
570 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
571 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
572
573 #: src/addressbook.c:538
574 msgid "LDAP search terminated on request"
575 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
576
577 #: src/addressbook.c:539
578 msgid "Error starting TLS connection"
579 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
580
581 #: src/addressbook.c:540
582 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
583 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
584
585 #: src/addressbook.c:541
586 msgid "Missing required information"
587 msgstr "Brak wymaganych informacji"
588
589 #: src/addressbook.c:542
590 msgid "Another contact exists with that key"
591 msgstr "Istnieje ju¿ kontakt o takim kluczu"
592
593 #: src/addressbook.c:543
594 msgid "Strong(er) authentication required"
595 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
596
597 #: src/addressbook.c:913
598 msgid "Sources"
599 msgstr "¬ród³a"
600
601 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
602 #: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2156
603 msgid "Address book"
604 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
605
606 #: src/addressbook.c:1120
607 msgid "Lookup name:"
608 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
609
610 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
611 msgid "Delete address(es)"
612 msgstr "Usuñ adres(y)"
613
614 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
615 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
616 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
617
618 #: src/addressbook.c:1489
619 msgid "Delete group"
620 msgstr "Usuñ grupê"
621
622 #: src/addressbook.c:1490
623 msgid ""
624 "Really delete the group(s)?\n"
625 "The addresses it contains will not be lost."
626 msgstr ""
627 "Czy chcesz usun±æ grupê(y)?\n"
628 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
629
630 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
631 msgid "Really delete the address(es)?"
632 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
633
634 #: src/addressbook.c:2201
635 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
636 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
637
638 #: src/addressbook.c:2211
639 msgid "Cannot paste into an address group."
640 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
641
642 #: src/addressbook.c:2917
643 #, c-format
644 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
645 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
646
647 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
648 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
649 #: src/toolbar.c:413
650 msgid "Delete"
651 msgstr "Usuñ"
652
653 #: src/addressbook.c:2929
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
657 "contains will be moved into the parent folder."
658 msgstr ""
659 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nim zawarte "
660 "zostan± przeniesione do katalogu nadrzêdnego."
661
662 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
663 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:325 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
664 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
665 msgid "Delete folder"
666 msgstr "Usuñ katalog"
667
668 #: src/addressbook.c:2933
669 msgid "+Delete _folder only"
670 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
671
672 #: src/addressbook.c:2933
673 msgid "Delete folder and _addresses"
674 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
675
676 #: src/addressbook.c:2944
677 #, c-format
678 msgid ""
679 "Do you want to delete '%s'?\n"
680 "The addresses it contains will not be lost."
681 msgstr ""
682 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
683 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
684
685 #: src/addressbook.c:2951
686 #, c-format
687 msgid ""
688 "Do you want to delete '%s'?\n"
689 "The addresses it contains will be lost."
690 msgstr ""
691 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
692 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
693
694 #: src/addressbook.c:3065
695 #, c-format
696 msgid "Search '%s'"
697 msgstr "Szukaj '%s'"
698
699 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
700 msgid "New Contacts"
701 msgstr "Nowe kontakty"
702
703 #: src/addressbook.c:4035
704 msgid "New user, could not save index file."
705 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
706
707 #: src/addressbook.c:4039
708 msgid "New user, could not save address book files."
709 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
710
711 #: src/addressbook.c:4049
712 msgid "Old address book converted successfully."
713 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie skonwertowana."
714
715 #: src/addressbook.c:4054
716 msgid ""
717 "Old address book converted,\n"
718 "could not save new address index file."
719 msgstr ""
720 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
721 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
722
723 #: src/addressbook.c:4067
724 msgid ""
725 "Could not convert address book,\n"
726 "but created empty new address book files."
727 msgstr ""
728 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
729 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
730
731 #: src/addressbook.c:4073
732 msgid ""
733 "Could not convert address book,\n"
734 "could not save new address index file."
735 msgstr ""
736 "Nie mo¿na skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
737 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
738
739 #: src/addressbook.c:4078
740 msgid ""
741 "Could not convert address book\n"
742 "and could not create new address book files."
743 msgstr ""
744 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
745 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
746
747 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
748 msgid "Addressbook conversion error"
749 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
750
751 #: src/addressbook.c:4198
752 msgid "Addressbook Error"
753 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
754
755 #: src/addressbook.c:4199
756 msgid "Could not read address index"
757 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
758
759 #: src/addressbook.c:4530
760 msgid "Busy searching..."
761 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
762
763 #: src/addressbook.c:4833
764 msgid "Interface"
765 msgstr "Interfejs"
766
767 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
768 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
769 msgid "Address Book"
770 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
771
772 #: src/addressbook.c:4857
773 msgid "Person"
774 msgstr "Osoba"
775
776 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
777 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
778 msgid "Folder"
779 msgstr "Katalog"
780
781 #: src/addressbook.c:4905
782 msgid "vCard"
783 msgstr "vCard"
784
785 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
786 msgid "JPilot"
787 msgstr "JPilot"
788
789 #: src/addressbook.c:4941
790 msgid "LDAP servers"
791 msgstr "Serwery LDAP"
792
793 #: src/addressbook.c:4953
794 msgid "LDAP Query"
795 msgstr "Zapytanie LDAP"
796
797 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
798 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
799 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
800 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
801 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
802 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
803 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
804 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
805 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
806 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
807 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
808 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:1608
809 #: src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:2498
810 #: src/prefs_matcher.c:2502
811 msgid "Any"
812 msgstr "Wszystkie"
813
814 #: src/addrgather.c:172
815 msgid "Please specify name for address book."
816 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
817
818 #: src/addrgather.c:179
819 #, fuzzy
820 msgid "No available address book."
821 msgstr "Dostêpne adresy"
822
823 #: src/addrgather.c:200
824 msgid "Please select the mail headers to search."
825 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
826
827 #: src/addrgather.c:207
828 msgid "Collecting addresses..."
829 msgstr "Zbieranie adresów..."
830
831 #: src/addrgather.c:247
832 msgid "address added by claws-mail"
833 msgstr ""
834
835 #: src/addrgather.c:275
836 msgid "Addresses collected successfully."
837 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
838
839 #: src/addrgather.c:357
840 msgid "Current folder:"
841 msgstr "Aktualny katalog:"
842
843 #: src/addrgather.c:368
844 msgid "Address book name:"
845 msgstr "Nazwa ksi±¿ki adresowej:"
846
847 #: src/addrgather.c:395
848 msgid "Address book folder size:"
849 msgstr "Rozmiar katalogu ksi±¿ki adresowej:j"
850
851 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
852 msgid ""
853 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
854 msgstr ""
855 "Okre¶la maksymaln± ilo¶æ wpisów w ka¿dym katalogu nowo utworzonej ksi±¿ki "
856 "adresowej"
857
858 #: src/addrgather.c:413
859 msgid "Process these mail header fields"
860 msgstr "Przetwarzane nag³ówki"
861
862 #: src/addrgather.c:432
863 msgid "Include subfolders"
864 msgstr "Uwzglêdniaj podkatalogi"
865
866 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1423
867 msgid "Header Name"
868 msgstr "Nazwa nag³ówka"
869
870 #: src/addrgather.c:457
871 msgid "Address Count"
872 msgstr "Liczba adresów"
873
874 #: src/addrgather.c:567
875 msgid "Header Fields"
876 msgstr "Pola nag³ówków"
877
878 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
879 #: src/importldif.c:1022
880 msgid "Finish"
881 msgstr "Koniec"
882
883 #: src/addrgather.c:626
884 msgid "Collect email addresses from selected messages"
885 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
886
887 #: src/addrgather.c:630
888 msgid "Collect email addresses from folder"
889 msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail z katalogu"
890
891 #: src/addrindex.c:123
892 msgid "Common addresses"
893 msgstr "Wspólne adresy"
894
895 #: src/addrindex.c:124
896 msgid "Personal addresses"
897 msgstr "Adresy osobiste"
898
899 #: src/addrindex.c:130
900 msgid "Common address"
901 msgstr "Wspólny adres"
902
903 #: src/addrindex.c:131
904 msgid "Personal address"
905 msgstr "Osobisty adres"
906
907 #: src/addrindex.c:1827
908 msgid "Address(es) update"
909 msgstr "Aktualizacja adresów"
910
911 #: src/addrindex.c:1828
912 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
913 msgstr ""
914 "Aktualizacja nie powiod³a siê. Zmiany nie zosta³y zapisane do Katalogu."
915
916 #: src/addrduplicates.c:127
917 msgid "Show duplicates in the same book"
918 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej ksi±¿ki"
919
920 #: src/addrduplicates.c:133
921 msgid "Show duplicates in different books"
922 msgstr "Pokazywanie duplikatów z ró¿nych ksi±¿ek"
923
924 #: src/addrduplicates.c:144
925 msgid "Find address book email duplicates"
926 msgstr "Znajd¼ duplikaty adresów e-mail w ksi±¿ce adresowej"
927
928 #: src/addrduplicates.c:145
929 msgid ""
930 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
931 msgstr ""
932 "Claws Mail przeszuka Twoj± ksi±¿kê adresow± w poszukiwaniu duplikatów "
933 "adresów e-mail."
934
935 #: src/addrduplicates.c:325
936 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
937 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
938
939 #: src/addrduplicates.c:356
940 msgid "Duplicate email addresses"
941 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
942
943 #: src/addrduplicates.c:474
944 msgid "Address book path"
945 msgstr "¦cie¿ka do ksi±¿ki adresowej"
946
947 #: src/addrduplicates.c:852
948 msgid "Delete address"
949 msgstr "Usuñ adresy"
950
951 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9160
952 msgid "Notice"
953 msgstr "Notatka"
954
955 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5556 src/compose.c:6022
956 #: src/compose.c:11468 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
957 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
958 #: src/summaryview.c:4868
959 msgid "Warning"
960 msgstr "Ostrze¿enie"
961
962 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5497 src/inc.c:666
963 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
964 msgid "Error"
965 msgstr "B³±d"
966
967 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
968 msgid "_View log"
969 msgstr "_Poka¿ log"
970
971 #: src/alertpanel.c:347
972 msgid "Show this message next time"
973 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
974
975 #: src/browseldap.c:218
976 msgid "Browse Directory Entry"
977 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
978
979 #: src/browseldap.c:237
980 msgid "Server Name :"
981 msgstr "Nazwa serwera :"
982
983 #: src/browseldap.c:247
984 msgid "Distinguished Name (dn) :"
985 msgstr "Unikatowa nazwa (dn):"
986
987 #: src/browseldap.c:270
988 msgid "LDAP Name"
989 msgstr "Nazwa LDAP"
990
991 #: src/browseldap.c:272
992 msgid "Attribute Value"
993 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
994
995 #: src/common/plugin.c:65
996 msgid "Nothing"
997 msgstr "Nic"
998
999 #: src/common/plugin.c:66
1000 msgid "a viewer"
1001 msgstr "Przegl±darka"
1002
1003 #: src/common/plugin.c:67
1004 msgid "a MIME parser"
1005 msgstr "parser MIME"
1006
1007 #: src/common/plugin.c:68
1008 msgid "folders"
1009 msgstr "Katalogi"
1010
1011 #: src/common/plugin.c:69
1012 msgid "filtering"
1013 msgstr "Filtrowanie..."
1014
1015 #: src/common/plugin.c:70
1016 msgid "a privacy interface"
1017 msgstr "system prywatno¶ci"
1018
1019 #: src/common/plugin.c:71
1020 msgid "a notifier"
1021 msgstr "powiadamiacz"
1022
1023 #: src/common/plugin.c:72
1024 msgid "an utility"
1025 msgstr "narzêdzie"
1026
1027 #: src/common/plugin.c:73
1028 msgid "things"
1029 msgstr "rzeczy"
1030
1031 #: src/common/plugin.c:334
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1035 msgstr ""
1036 "Ta wtyczka oferuje obs³ugê %s (%s) co jest ju¿ wykonywane przez wtyczkê %s."
1037
1038 #: src/common/plugin.c:436
1039 msgid "Plugin already loaded"
1040 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
1041
1042 #: src/common/plugin.c:447
1043 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1044 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
1045
1046 #: src/common/plugin.c:481
1047 #, fuzzy
1048 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1049 msgstr "Ten modu³ nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL 2."
1050
1051 #: src/common/plugin.c:490
1052 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1053 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Claws Mail GTK1."
1054
1055 #: src/common/plugin.c:772
1056 #, c-format
1057 msgid ""
1058 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1059 "built with."
1060 msgstr ""
1061 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której wtyczka %s zosta³a "
1062 "skompilowana."
1063
1064 #: src/common/plugin.c:775
1065 msgid ""
1066 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1067 "with."
1068 msgstr ""
1069 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której ta wtyczka zosta³a "
1070 "skompilowana."
1071
1072 #: src/common/plugin.c:784
1073 #, c-format
1074 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1075 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ wtyczki '%s'."
1076
1077 #: src/common/plugin.c:786
1078 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1079 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ tej wtyczki."
1080
1081 #: src/common/session.c:173 src/imap.c:1145
1082 msgid "SSL handshake failed\n"
1083 msgstr "B³±d po³±czenia SSL\n"
1084
1085 #: src/common/smtp.c:180
1086 #, fuzzy
1087 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1088 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:183
1091 #, fuzzy
1092 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1093 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
1094
1095 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1096 msgid "bad SMTP response\n"
1097 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
1098
1099 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1100 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1101 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1104 msgid "error occurred on authentication\n"
1105 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:610
1108 #, c-format
1109 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1110 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1111
1112 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1113 msgid "couldn't start TLS session\n"
1114 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
1115
1116 #: src/common/socket.c:573
1117 #, fuzzy
1118 msgid "Socket IO timeout.\n"
1119 msgstr "Limit czasu operacji wej¶cia/wyj¶cia gniazda"
1120
1121 #: src/common/socket.c:602
1122 #, fuzzy
1123 msgid "Connection timed out.\n"
1124 msgstr "Up³yn±³ limit czasu oczekiwania na po³±czenie z %s:%d."
1125
1126 #: src/common/socket.c:630
1127 #, c-format
1128 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1129 msgstr ""
1130
1131 #: src/common/socket.c:643
1132 #, fuzzy, c-format
1133 msgid "%s: unknown host.\n"
1134 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
1135
1136 #: src/common/socket.c:831
1137 #, fuzzy, c-format
1138 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1139 msgstr "Po³±czenie nieudane"
1140
1141 #: src/common/socket.c:1071
1142 #, fuzzy, c-format
1143 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1144 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
1145
1146 #: src/common/socket.c:1166
1147 #, c-format
1148 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: src/common/socket.c:1513
1152 #, c-format
1153 msgid "write on fd%d: %s\n"
1154 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1155
1156 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1157 #, c-format
1158 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1162 #, c-format
1163 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1167 #, c-format
1168 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1172 msgid "Uncheckable"
1173 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1176 msgid "Self-signed certificate"
1177 msgstr "Podpisany certyfikat"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1180 msgid "Revoked certificate"
1181 msgstr "Uniewa¿niony certyfikat"
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1184 msgid "No certificate issuer found"
1185 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1186
1187 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1188 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1189 msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1192 #, fuzzy, c-format
1193 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1194 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ rozszyfrowanego pliku %s"
1195
1196 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1199 msgstr "Certyfikat do wysy³ania"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1202 #, fuzzy, c-format
1203 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1204 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ rozszyfrowanego pliku %s"
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1207 #, c-format
1208 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1214 msgstr "Wybierz plik certyfikatów"
1215
1216 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1217 #, c-format
1218 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1224 msgstr "Certyfikat do wysy³ania"
1225
1226 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1227 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1228 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1229 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1230 msgid "<not in certificate>"
1231 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
1232
1233 #: src/common/string_match.c:83
1234 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1235 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1236
1237 #: src/common/utils.c:371
1238 #, c-format
1239 msgid "%dB"
1240 msgstr "%dB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:372
1243 #, c-format
1244 msgid "%d.%02dKB"
1245 msgstr "%d,%02dkB"
1246
1247 #: src/common/utils.c:373
1248 #, c-format
1249 msgid "%d.%02dMB"
1250 msgstr "%d,%02dMB"
1251
1252 #: src/common/utils.c:374
1253 #, c-format
1254 msgid "%.2fGB"
1255 msgstr "%.2fGB"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4974
1258 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1259 msgid "Sunday"
1260 msgstr "Niedziela"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4975
1263 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1264 msgid "Monday"
1265 msgstr "Poniedzia³ek"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4976
1268 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1269 msgid "Tuesday"
1270 msgstr "Wtorek"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4977
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Wednesday"
1275 msgstr "¦roda"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4978
1278 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1279 msgid "Thursday"
1280 msgstr "Czwartek"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4979
1283 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1284 msgid "Friday"
1285 msgstr "Pi±tek"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4980
1288 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1289 msgid "Saturday"
1290 msgstr "Sobota"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4982
1293 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1294 msgid "January"
1295 msgstr "Styczeñ"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4983
1298 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1299 msgid "February"
1300 msgstr "Luty"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4984
1303 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1304 msgid "March"
1305 msgstr "Marzec"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4985
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "April"
1310 msgstr "Kwiecieñ"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4986
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "May"
1315 msgstr "Maj"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4987
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "June"
1320 msgstr "Czerwiec"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4988
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "July"
1325 msgstr "Lipiec"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4989
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "August"
1330 msgstr "Sierpieñ"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4990
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "September"
1335 msgstr "Wrzesieñ"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4991
1338 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1339 msgid "October"
1340 msgstr "Pa¼dziernik"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4992
1343 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1344 msgid "November"
1345 msgstr "Listopad"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4993
1348 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1349 msgid "December"
1350 msgstr "Grudzieñ"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4995
1353 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1354 msgid "Sun"
1355 msgstr "Nie"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4996
1358 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1359 msgid "Mon"
1360 msgstr "Pon"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4997
1363 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1364 msgid "Tue"
1365 msgstr "Wt"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4998
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Wed"
1370 msgstr "¦r"
1371
1372 #: src/common/utils.c:4999
1373 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1374 msgid "Thu"
1375 msgstr "Czw"
1376
1377 #: src/common/utils.c:5000
1378 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1379 msgid "Fri"
1380 msgstr "Pi±"
1381
1382 #: src/common/utils.c:5001
1383 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1384 msgid "Sat"
1385 msgstr "Sob"
1386
1387 #: src/common/utils.c:5003
1388 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1389 msgid "Jan"
1390 msgstr "Sty"
1391
1392 #: src/common/utils.c:5004
1393 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1394 msgid "Feb"
1395 msgstr "Lut"
1396
1397 #: src/common/utils.c:5005
1398 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1399 msgid "Mar"
1400 msgstr "Mar"
1401
1402 #: src/common/utils.c:5006
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "Apr"
1405 msgstr "Kwi"
1406
1407 #: src/common/utils.c:5007
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "May"
1410 msgstr "Maj"
1411
1412 #: src/common/utils.c:5008
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Jun"
1415 msgstr "Cze"
1416
1417 #: src/common/utils.c:5009
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Jul"
1420 msgstr "Lip"
1421
1422 #: src/common/utils.c:5010
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "Aug"
1425 msgstr "Sie"
1426
1427 #: src/common/utils.c:5011
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Sep"
1430 msgstr "Wrz"
1431
1432 #: src/common/utils.c:5012
1433 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1434 msgid "Oct"
1435 msgstr "Pa¼"
1436
1437 #: src/common/utils.c:5013
1438 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1439 msgid "Nov"
1440 msgstr "Lis"
1441
1442 #: src/common/utils.c:5014
1443 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1444 msgid "Dec"
1445 msgstr "Gru"
1446
1447 #: src/common/utils.c:5025
1448 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1449 msgid "AM"
1450 msgstr "Rano"
1451
1452 #: src/common/utils.c:5026
1453 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1454 msgid "PM"
1455 msgstr "Po po³udniu"
1456
1457 #: src/common/utils.c:5027
1458 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1459 msgid "am"
1460 msgstr "rano"
1461
1462 #: src/common/utils.c:5028
1463 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1464 msgid "pm"
1465 msgstr "po po³udniu"
1466
1467 #: src/common/utils.c:5035
1468 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1469 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1470 msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1471
1472 #: src/common/utils.c:5036
1473 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1474 msgid "%m/%d/%y"
1475 msgstr "%m-%d-%y"
1476
1477 #: src/common/utils.c:5037
1478 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1479 msgid "%H:%M:%S"
1480 msgstr "%H:%M:%S"
1481
1482 #: src/common/utils.c:5039
1483 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1484 msgid "%I:%M:%S %p"
1485 msgstr "%I:%M:%S %p"
1486
1487 #: src/compose.c:565
1488 msgid "_Add..."
1489 msgstr "Dod_aj..."
1490
1491 #: src/compose.c:566 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1492 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1493 msgid "_Remove"
1494 msgstr "_Usuñ"
1495
1496 #: src/compose.c:568 src/folderview.c:234
1497 msgid "_Properties..."
1498 msgstr "_W³a¶ciwo¶ci..."
1499
1500 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:213
1501 msgid "_Message"
1502 msgstr "_Wiadomo¶æ"
1503
1504 #: src/compose.c:578
1505 msgid "_Spelling"
1506 msgstr "Pi_sownia"
1507
1508 #: src/compose.c:580 src/compose.c:646
1509 msgid "_Options"
1510 msgstr "_Opcje"
1511
1512 #: src/compose.c:584
1513 msgid "S_end"
1514 msgstr "Wy¶lij"
1515
1516 #: src/compose.c:585
1517 msgid "Send _later"
1518 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
1519
1520 #: src/compose.c:588
1521 msgid "_Attach file"
1522 msgstr "Do³±cz plik"
1523
1524 #: src/compose.c:589
1525 msgid "_Insert file"
1526 msgstr "Wstaw plik"
1527
1528 #: src/compose.c:590
1529 msgid "Insert si_gnature"
1530 msgstr "Wstaw podpis"
1531
1532 #: src/compose.c:594
1533 #, fuzzy
1534 msgid "_Print"
1535 msgstr "Drukuj"
1536
1537 #: src/compose.c:599
1538 msgid "_Undo"
1539 msgstr "_Cofnij"
1540
1541 #: src/compose.c:600
1542 msgid "_Redo"
1543 msgstr "P_onów"
1544
1545 #: src/compose.c:603
1546 msgid "Cu_t"
1547 msgstr "Wy_tnij"
1548
1549 #: src/compose.c:607
1550 #, fuzzy
1551 msgid "_Special paste"
1552 msgstr "Wklej jako"
1553
1554 #: src/compose.c:608
1555 #, fuzzy
1556 msgid "As _quotation"
1557 msgstr "_cytat"
1558
1559 #: src/compose.c:609
1560 #, fuzzy
1561 msgid "_Wrapped"
1562 msgstr "_zawiniêty tekst"
1563
1564 #: src/compose.c:610
1565 #, fuzzy
1566 msgid "_Unwrapped"
1567 msgstr "tekst _bez zawijania"
1568
1569 #: src/compose.c:612 src/mainwindow.c:538
1570 msgid "Select _all"
1571 msgstr "W_ybierz wszystko"
1572
1573 #: src/compose.c:614
1574 msgid "A_dvanced"
1575 msgstr "Zaawansowane"
1576
1577 #: src/compose.c:615
1578 msgid "Move a character backward"
1579 msgstr "Przesuñ o znak w ty³"
1580
1581 #: src/compose.c:616
1582 msgid "Move a character forward"
1583 msgstr "Przesuñ o znak w przód"
1584
1585 #: src/compose.c:617
1586 msgid "Move a word backward"
1587 msgstr "Przesuñ o s³owo w ty³"
1588
1589 #: src/compose.c:618
1590 msgid "Move a word forward"
1591 msgstr "Przesuñ o s³owo w przód"
1592
1593 #: src/compose.c:619
1594 msgid "Move to beginning of line"
1595 msgstr "Przesuñ do pocz±tku linii"
1596
1597 #: src/compose.c:620
1598 msgid "Move to end of line"
1599 msgstr "Przesuñ do koñca linii"
1600
1601 #: src/compose.c:621
1602 msgid "Move to previous line"
1603 msgstr "Przesuñ  do poprzedniej linii"
1604
1605 #: src/compose.c:622
1606 msgid "Move to next line"
1607 msgstr "Przesuñ do nastêpnej linii"
1608
1609 #: src/compose.c:623
1610 msgid "Delete a character backward"
1611 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
1612
1613 #: src/compose.c:624
1614 msgid "Delete a character forward"
1615 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
1616
1617 #: src/compose.c:625
1618 msgid "Delete a word backward"
1619 msgstr "Wykasuj s³owo za kursorem"
1620
1621 #: src/compose.c:626
1622 msgid "Delete a word forward"
1623 msgstr "Wykasuj s³owo przed kursorem"
1624
1625 #: src/compose.c:627
1626 msgid "Delete line"
1627 msgstr "Usuñ liniê"
1628
1629 #: src/compose.c:628
1630 msgid "Delete to end of line"
1631 msgstr "Wykasuj do koñca linii"
1632
1633 #: src/compose.c:631 src/messageview.c:230
1634 msgid "_Find"
1635 msgstr "_Szukaj"
1636
1637 #: src/compose.c:634
1638 msgid "_Wrap current paragraph"
1639 msgstr "Za_wiñ obecny akapit"
1640
1641 #: src/compose.c:635
1642 msgid "Wrap all long _lines"
1643 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
1644
1645 #: src/compose.c:637
1646 msgid "Edit with e_xternal editor"
1647 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1648
1649 #: src/compose.c:640
1650 msgid "_Check all or check selection"
1651 msgstr "Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1652
1653 #: src/compose.c:641
1654 msgid "_Highlight all misspelled words"
1655 msgstr "P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1656
1657 #: src/compose.c:642
1658 msgid "Check _backwards misspelled word"
1659 msgstr "Szukaj od ty³u b³êdnie napisanych s³ów"
1660
1661 #: src/compose.c:643
1662 msgid "_Forward to next misspelled word"
1663 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1664
1665 #: src/compose.c:651
1666 msgid "Reply _mode"
1667 msgstr "Tryb odpowiadania"
1668
1669 #: src/compose.c:653
1670 msgid "Privacy _System"
1671 msgstr "Ochrona prywatno¶ci"
1672
1673 #: src/compose.c:658
1674 msgid "_Priority"
1675 msgstr "Pri_orytet"
1676
1677 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:266
1678 msgid "Character _encoding"
1679 msgstr "_Kodowanie znaków"
1680
1681 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:271
1682 msgid "Western European"
1683 msgstr "Europa Zachodnia"
1684
1685 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:272
1686 msgid "Baltic"
1687 msgstr "Ba³tyckie"
1688
1689 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:273
1690 msgid "Hebrew"
1691 msgstr "Hebrajskie"
1692
1693 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:274
1694 msgid "Arabic"
1695 msgstr "Arabskie"
1696
1697 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:275
1698 msgid "Cyrillic"
1699 msgstr "Cyrylica"
1700
1701 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:276
1702 msgid "Japanese"
1703 msgstr "Japonia"
1704
1705 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:277
1706 msgid "Chinese"
1707 msgstr "Chiñskie"
1708
1709 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:278
1710 msgid "Korean"
1711 msgstr "Koreañskie"
1712
1713 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:279
1714 msgid "Thai"
1715 msgstr "Tajskie"
1716
1717 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:315
1718 msgid "_Address book"
1719 msgstr "Ksi±¿ka _adresowa"
1720
1721 #: src/compose.c:678
1722 msgid "_Template"
1723 msgstr "Wzorce"
1724
1725 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:336
1726 msgid "Actio_ns"
1727 msgstr "Akcje"
1728
1729 #: src/compose.c:689
1730 msgid "Aut_o wrapping"
1731 msgstr "Automatyczne zawijanie"
1732
1733 #: src/compose.c:690
1734 msgid "Auto _indent"
1735 msgstr "Automatyczne wciêcia"
1736
1737 #: src/compose.c:691
1738 msgid "Si_gn"
1739 msgstr "Podpisz"
1740
1741 #: src/compose.c:692
1742 msgid "_Encrypt"
1743 msgstr "_Szyfruj"
1744
1745 #: src/compose.c:693
1746 msgid "_Request Return Receipt"
1747 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1748
1749 #: src/compose.c:694
1750 msgid "Remo_ve references"
1751 msgstr "Usuñ odniesienia"
1752
1753 #: src/compose.c:695
1754 msgid "Show _ruler"
1755 msgstr "Poka¿ li_nijkê"
1756
1757 #: src/compose.c:700 src/compose.c:710
1758 msgid "_Normal"
1759 msgstr "Z_wyk³y"
1760
1761 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:304
1762 msgid "_All"
1763 msgstr "W_szystkie"
1764
1765 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:305
1766 msgid "_Sender"
1767 msgstr "Nadawca"
1768
1769 #: src/compose.c:703
1770 msgid "_Mailing-list"
1771 msgstr "Lista dyskusyjna"
1772
1773 #: src/compose.c:708
1774 msgid "_Highest"
1775 msgstr "Najwy¿szy"
1776
1777 #: src/compose.c:709
1778 msgid "Hi_gh"
1779 msgstr "Wysoki"
1780
1781 #: src/compose.c:711
1782 msgid "Lo_w"
1783 msgstr "Niski"
1784
1785 #: src/compose.c:712
1786 msgid "_Lowest"
1787 msgstr "Najni¿szy"
1788
1789 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1790 msgid "_Automatic"
1791 msgstr "Automatycznie"
1792
1793 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1794 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1795 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
1796
1797 #: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:355
1798 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1799 msgstr "Unicode (UTF-8)"
1800
1801 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:359
1802 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1803 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
1804
1805 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:362
1806 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1807 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
1808
1809 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:367
1810 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1811 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
1812
1813 #: src/compose.c:1034
1814 msgid "New message From format error."
1815 msgstr "B³êdny format nadawcy wiadomo¶ci."
1816
1817 #: src/compose.c:1126
1818 msgid "New message subject format error."
1819 msgstr "B³êdny format tematu wiadomo¶ci."
1820
1821 #: src/compose.c:1157 src/quote_fmt.c:563
1822 #, c-format
1823 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1824 msgstr "B³±d w tre¶ci wiadomo¶ci w linii %d."
1825
1826 #: src/compose.c:1413
1827 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1828 msgstr "Nie mo¿na odpowiedzieæ. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1829
1830 #: src/compose.c:1596 src/quote_fmt.c:580
1831 msgid ""
1832 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1833 "address."
1834 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawid³owy adres email."
1835
1836 #: src/compose.c:1644 src/quote_fmt.c:583
1837 #, c-format
1838 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1839 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
1840
1841 #: src/compose.c:1780 src/compose.c:1972 src/quote_fmt.c:600
1842 msgid ""
1843 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1844 "address."
1845 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przeka¿\" zawiera nieprawid³owy adres email."
1846
1847 #: src/compose.c:1840 src/quote_fmt.c:603
1848 #, c-format
1849 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1850 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
1851
1852 #: src/compose.c:2014
1853 msgid "Fw: multiple emails"
1854 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
1855
1856 #: src/compose.c:2456
1857 #, c-format
1858 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1859 msgstr "B³±d w formacie wiadomo¶ci przekierowuj±cej w linii %d."
1860
1861 #: src/compose.c:2522 src/gtk/headers.h:13
1862 msgid "Cc:"
1863 msgstr "Kopia:"
1864
1865 #: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:14
1866 msgid "Bcc:"
1867 msgstr "Ukryta kopia:"
1868
1869 #: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:11
1870 msgid "Reply-To:"
1871 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1872
1873 #: src/compose.c:2531 src/compose.c:4818 src/compose.c:4820
1874 #: src/gtk/headers.h:32
1875 msgid "Newsgroups:"
1876 msgstr "Grupy news:"
1877
1878 #: src/compose.c:2534 src/gtk/headers.h:33
1879 msgid "Followup-To:"
1880 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1881
1882 #: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:16
1883 msgid "In-Reply-To:"
1884 msgstr "W odpowiedzi na:"
1885
1886 #: src/compose.c:2541 src/compose.c:4815 src/compose.c:4823
1887 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1888 msgid "To:"
1889 msgstr "Do:"
1890
1891 #: src/compose.c:2747
1892 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1893 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ pliku (konwersja strony kodowej nie powiod³a siê)."
1894
1895 #: src/compose.c:2753
1896 #, c-format
1897 msgid ""
1898 "The following file has been attached: \n"
1899 "%s"
1900 msgid_plural ""
1901 "The following files have been attached: \n"
1902 "%s"
1903 msgstr[0] ""
1904 "Nastêpuj±cy plik zosta³ do³±czony:\n"
1905 "%s"
1906 msgstr[1] ""
1907 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
1908 "%s"
1909 msgstr[2] ""
1910 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
1911 "%s"
1912
1913 #: src/compose.c:3026
1914 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1915 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawid³owy."
1916
1917 #: src/compose.c:3514
1918 #, fuzzy, c-format
1919 msgid "Could not get size of file '%s'."
1920 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
1921
1922 #: src/compose.c:3525
1923 #, fuzzy, c-format
1924 msgid ""
1925 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1926 "want to do that?"
1927 msgstr "Zamierzasz wydrukowaæ %d wiadomo¶ci. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
1928
1929 #: src/compose.c:3528
1930 msgid "Are you sure?"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: src/compose.c:3529 src/compose.c:10962
1934 msgid "+_Insert"
1935 msgstr "Ws_taw"
1936
1937 #: src/compose.c:3639
1938 #, c-format
1939 msgid "File %s is empty."
1940 msgstr "Plik %s jest pusty."
1941
1942 #: src/compose.c:3643
1943 #, c-format
1944 msgid "Can't read %s."
1945 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1946
1947 #: src/compose.c:3670
1948 #, c-format
1949 msgid "Message: %s"
1950 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1951
1952 #: src/compose.c:4658 src/plugins/python/composewindowtype.c:428
1953 msgid " [Edited]"
1954 msgstr " [Edytowany]"
1955
1956 #: src/compose.c:4665 src/plugins/python/composewindowtype.c:431
1957 #, c-format
1958 msgid "%s - Compose message%s"
1959 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1960
1961 #: src/compose.c:4668 src/plugins/python/composewindowtype.c:434
1962 #, c-format
1963 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1964 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1965
1966 #: src/compose.c:4670 src/plugins/python/composewindowtype.c:422
1967 msgid "Compose message"
1968 msgstr "Napisz now± wiadomo¶æ"
1969
1970 #: src/compose.c:4697 src/messageview.c:909
1971 msgid ""
1972 "Account for sending mail is not specified.\n"
1973 "Please select a mail account before sending."
1974 msgstr ""
1975 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1976 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1977
1978 #: src/compose.c:4914 src/compose.c:4946 src/compose.c:4988
1979 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_account.c:3237
1980 #: src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:422
1981 msgid "Send"
1982 msgstr "Wy¶lij"
1983
1984 #: src/compose.c:4915
1985 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1986 msgstr ""
1987 "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
1988
1989 #: src/compose.c:4916 src/compose.c:4948 src/compose.c:4981 src/compose.c:5497
1990 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:304
1991 msgid "+_Send"
1992 msgstr "+_Wy¶lij"
1993
1994 #: src/compose.c:4947
1995 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1996 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
1997
1998 #: src/compose.c:4964
1999 msgid "Recipient is not specified."
2000 msgstr "Nie podano odbiorcy."
2001
2002 #: src/compose.c:4983 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:306
2003 msgid "+_Queue"
2004 msgstr "+Kolejka"
2005
2006 #: src/compose.c:4984
2007 #, c-format
2008 msgid "Subject is empty. %s"
2009 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. %s"
2010
2011 #: src/compose.c:4985
2012 msgid "Send it anyway?"
2013 msgstr "Czy mimo to chcesz wys³aæ t± wiadomo¶æ ?"
2014
2015 #: src/compose.c:4986
2016 msgid "Queue it anyway?"
2017 msgstr "Czy mimo to chcesz dodaæ tê wiadomo¶æ do kolejki ?"
2018
2019 #: src/compose.c:4988 src/toolbar.c:423
2020 msgid "Send later"
2021 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
2022
2023 #: src/compose.c:5036 src/compose.c:9585
2024 msgid ""
2025 "Could not queue message for sending:\n"
2026 "\n"
2027 "Charset conversion failed."
2028 msgstr ""
2029 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do kolejki wysy³kowej:\n"
2030 "\n"
2031 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
2032
2033 #: src/compose.c:5039 src/compose.c:9588
2034 msgid ""
2035 "Could not queue message for sending:\n"
2036 "\n"
2037 "Couldn't get recipient encryption key."
2038 msgstr ""
2039 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
2040 "\n"
2041 "Nie odnaleziono klucza szyfruj±cego odbiorcy."
2042
2043 #: src/compose.c:5045 src/compose.c:9582
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "Could not queue message for sending:\n"
2047 "\n"
2048 "Signature failed: %s"
2049 msgstr ""
2050 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
2051 "\n"
2052 "B³±d sygnatury %s"
2053
2054 #: src/compose.c:5048
2055 #, c-format
2056 msgid ""
2057 "Could not queue message for sending:\n"
2058 "\n"
2059 "%s."
2060 msgstr ""
2061 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
2062 "%s."
2063
2064 #: src/compose.c:5050
2065 msgid "Could not queue message for sending."
2066 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
2067
2068 #: src/compose.c:5065 src/compose.c:5125
2069 msgid ""
2070 "The message was queued but could not be sent.\n"
2071 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2072 msgstr ""
2073 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
2074 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
2075
2076 #: src/compose.c:5121
2077 #, c-format
2078 msgid ""
2079 "%s\n"
2080 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2081 msgstr ""
2082 "%s\n"
2083 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
2084 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by spróbowaæ "
2085 "ponownie."
2086
2087 #: src/compose.c:5494
2088 #, c-format
2089 msgid ""
2090 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2091 "to the specified %s charset.\n"
2092 "Send it as %s?"
2093 msgstr ""
2094 "Nie mo¿na przekonwertowaæ wiadomo¶ci \n"
2095 "do do wybranej %s .\n"
2096 "Wys³aæ jako %s ?"
2097
2098 #: src/compose.c:5552
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2102 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2103 "\n"
2104 "Send it anyway?"
2105 msgstr ""
2106 "Linia %d przekracza limit d³ugo¶ci (998 bajtów).\n"
2107 "Tre¶æ tej wiadomo¶ci mo¿e ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
2108 "\n"
2109 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
2110
2111 #: src/compose.c:5733
2112 msgid "Encryption warning"
2113 msgstr "Ostrze¿enie dotycz±ce szyfrowania"
2114
2115 #: src/compose.c:5734
2116 msgid "+C_ontinue"
2117 msgstr "+Kon_tynuuj"
2118
2119 #: src/compose.c:5783
2120 msgid "No account for sending mails available!"
2121 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
2122
2123 #: src/compose.c:5792
2124 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2125 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wys³anie wiadomo¶ci niemo¿liwe."
2126
2127 #: src/compose.c:6021
2128 #, c-format
2129 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2130 msgstr "Za³±cznik %s ju¿ nie istnieje. Zignorowaæ?"
2131
2132 #: src/compose.c:6022 src/mainwindow.c:647 src/toolbar.c:229
2133 #: src/toolbar.c:2181
2134 msgid "Cancel sending"
2135 msgstr "Przerwij wysy³anie"
2136
2137 #: src/compose.c:6022
2138 msgid "Ignore attachment"
2139 msgstr "Ignoruj za³±cznik"
2140
2141 #: src/compose.c:6061
2142 #, c-format
2143 msgid "Original %s part"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: src/compose.c:6592
2147 msgid "Add to address _book"
2148 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
2149
2150 #: src/compose.c:6748
2151 msgid "Delete entry contents"
2152 msgstr "Usuñ zawarto¶æ wpisu"
2153
2154 #: src/compose.c:6752 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2155 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2156 msgstr ""
2157 "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
2158
2159 #: src/compose.c:6972
2160 msgid "Mime type"
2161 msgstr "Typ MIME"
2162
2163 #: src/compose.c:6978 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2164 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2165 msgid "Size"
2166 msgstr "Wielko¶æ"
2167
2168 #: src/compose.c:7048
2169 msgid "Save Message to "
2170 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
2171
2172 #: src/compose.c:7081 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2173 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2174 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2175 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2176 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2177 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2178 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
2179 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2180 msgid "_Browse"
2181 msgstr "_Przegl±daj"
2182
2183 #: src/compose.c:7569
2184 msgid "Hea_der"
2185 msgstr "Na_g³ówek"
2186
2187 #: src/compose.c:7574
2188 msgid "_Attachments"
2189 msgstr "Z_a³±czniki"
2190
2191 #: src/compose.c:7588
2192 msgid "Othe_rs"
2193 msgstr "In_ne"
2194
2195 #: src/compose.c:7603 src/gtk/headers.h:18
2196 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704 src/summary_search.c:426
2197 msgid "Subject:"
2198 msgstr "Temat:"
2199
2200 #: src/compose.c:7830
2201 #, c-format
2202 msgid ""
2203 "Spell checker could not be started.\n"
2204 "%s"
2205 msgstr ""
2206 "Nie uda³o siê uruchomiæ sprawdzania pisowni.\n"
2207 "%s"
2208
2209 #: src/compose.c:7943
2210 #, c-format
2211 msgid "From: <i>%s</i>"
2212 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2213
2214 #: src/compose.c:7977
2215 msgid "Account to use for this email"
2216 msgstr "Bie¿±ce konto dla tej wiadomo¶ci"
2217
2218 #: src/compose.c:7979
2219 msgid "Sender address to be used"
2220 msgstr "Adres nadawcy"
2221
2222 #: src/compose.c:8143
2223 #, c-format
2224 msgid ""
2225 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2226 "encrypt this message."
2227 msgstr ""
2228 "System ochrony prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿na "
2229 "ani podpisaæ ani zaszyfrowaæ tej wiadomo¶ci. "
2230
2231 #: src/compose.c:8243 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2232 msgid "_None"
2233 msgstr "Brak"
2234
2235 #: src/compose.c:8344 src/prefs_template.c:749
2236 #, c-format
2237 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2238 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
2239
2240 #: src/compose.c:8460
2241 msgid "Template From format error."
2242 msgstr "B³±d formatu wzorca (nadawca)."
2243
2244 #: src/compose.c:8478
2245 msgid "Template To format error."
2246 msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
2247
2248 #: src/compose.c:8496
2249 msgid "Template Cc format error."
2250 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Cc)."
2251
2252 #: src/compose.c:8514
2253 msgid "Template Bcc format error."
2254 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Bcc)."
2255
2256 #: src/compose.c:8533
2257 msgid "Template subject format error."
2258 msgstr "B³±d formatu wzorca (temat)."
2259
2260 #: src/compose.c:8797
2261 msgid "Invalid MIME type."
2262 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2263
2264 #: src/compose.c:8812
2265 msgid "File doesn't exist or is empty."
2266 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2267
2268 #: src/compose.c:8886
2269 msgid "Properties"
2270 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
2271
2272 #: src/compose.c:8903
2273 msgid "MIME type"
2274 msgstr "Typ MIME"
2275
2276 #: src/compose.c:8944
2277 msgid "Encoding"
2278 msgstr "Kodowanie"
2279
2280 #: src/compose.c:8964
2281 msgid "Path"
2282 msgstr "¦cie¿ka"
2283
2284 #: src/compose.c:8965
2285 msgid "File name"
2286 msgstr "Nazwa pliku"
2287
2288 #: src/compose.c:9157
2289 #, c-format
2290 msgid ""
2291 "The external editor is still working.\n"
2292 "Force terminating the process?\n"
2293 "process group id: %d"
2294 msgstr ""
2295 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
2296 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
2297 "identyfikator grupy procesów: %d"
2298
2299 #: src/compose.c:9551 src/messageview.c:1116
2300 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2301 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ tê wiadomo¶æ."
2302
2303 #: src/compose.c:9577
2304 msgid "Could not queue message."
2305 msgstr ""
2306 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2307 " %s."
2308
2309 #: src/compose.c:9579
2310 #, c-format
2311 msgid ""
2312 "Could not queue message:\n"
2313 "\n"
2314 "%s."
2315 msgstr ""
2316 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2317 "%s."
2318
2319 #: src/compose.c:9747
2320 msgid "Could not save draft."
2321 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
2322
2323 #: src/compose.c:9751
2324 msgid "Could not save draft"
2325 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej"
2326
2327 #: src/compose.c:9752
2328 msgid ""
2329 "Could not save draft.\n"
2330 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2331 msgstr ""
2332 "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej\n"
2333 "Co chcesz zrobiæ z t± wiadomo¶ci± ?"
2334
2335 #: src/compose.c:9754
2336 msgid "_Cancel exit"
2337 msgstr "_Anuluj i wyjd¼"
2338
2339 #: src/compose.c:9754
2340 msgid "_Discard email"
2341 msgstr "Porzuæ"
2342
2343 #: src/compose.c:9914 src/compose.c:9928
2344 msgid "Select file"
2345 msgstr "Wybierz plik"
2346
2347 #: src/compose.c:9942
2348 #, c-format
2349 msgid "File '%s' could not be read."
2350 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
2351
2352 #: src/compose.c:9944
2353 #, c-format
2354 msgid ""
2355 "File '%s' contained invalid characters\n"
2356 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2357 msgstr ""
2358 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
2359 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
2360
2361 #: src/compose.c:10016
2362 msgid "Discard message"
2363 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
2364
2365 #: src/compose.c:10017
2366 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2367 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
2368
2369 #: src/compose.c:10018
2370 msgid "_Discard"
2371 msgstr "Por_zuæ"
2372
2373 #: src/compose.c:10018
2374 msgid "_Save to Drafts"
2375 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2376
2377 #: src/compose.c:10020
2378 msgid "Save changes"
2379 msgstr "Zapisz zmiany"
2380
2381 #: src/compose.c:10021
2382 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2383 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona. Czy chcesz zapisaæ ostatnie zmiany?"
2384
2385 #: src/compose.c:10022
2386 msgid "_Don't save"
2387 msgstr "_Nie zapisuj"
2388
2389 #: src/compose.c:10022
2390 msgid "+_Save to Drafts"
2391 msgstr "+ Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2392
2393 #: src/compose.c:10092
2394 #, c-format
2395 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2396 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
2397
2398 #: src/compose.c:10094
2399 msgid "Apply template"
2400 msgstr "Do³±cz szablon"
2401
2402 #: src/compose.c:10095
2403 msgid "_Replace"
2404 msgstr "Za_mieñ"
2405
2406 #: src/compose.c:10095
2407 msgid "_Insert"
2408 msgstr "Ws_taw"
2409
2410 #: src/compose.c:10959
2411 msgid "Insert or attach?"
2412 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
2413
2414 #: src/compose.c:10960
2415 msgid ""
2416 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2417 "attach it to the email?"
2418 msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci czy dodaæ go jako za³±cznik?"
2419
2420 #: src/compose.c:10962
2421 msgid "_Attach"
2422 msgstr "Z_a³±cz"
2423
2424 #: src/compose.c:11178
2425 #, c-format
2426 msgid "Quote format error at line %d."
2427 msgstr "B³±d formatu cytowania.w linii %d."
2428
2429 #: src/compose.c:11462
2430 #, c-format
2431 msgid ""
2432 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2433 "time. Do you want to continue?"
2434 msgstr ""
2435 "Zamierzasz odopowiedzieæ na %d wiadomo¶ci. Otworzenie takiej ilo¶ci okien "
2436 "mo¿e zaj±æ trochê czasu. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
2437
2438 #: src/crash.c:141
2439 #, c-format
2440 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2441 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
2442
2443 #: src/crash.c:187
2444 msgid "Claws Mail has crashed"
2445 msgstr "Claws Mail zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
2446
2447 #: src/crash.c:203
2448 #, c-format
2449 msgid ""
2450 "%s.\n"
2451 "Please file a bug report and include the information below."
2452 msgstr ""
2453 "%s.\n"
2454 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
2455
2456 #: src/crash.c:208
2457 msgid "Debug log"
2458 msgstr "Dziennik debuggera"
2459
2460 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:420
2461 msgid "Close"
2462 msgstr "Zamknij"
2463
2464 #: src/crash.c:257
2465 msgid "Save..."
2466 msgstr "Zapisz..."
2467
2468 #: src/crash.c:262
2469 msgid "Create bug report"
2470 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
2471
2472 #: src/crash.c:312
2473 msgid "Save crash information"
2474 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2475
2476 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2477 msgid "Add New Person"
2478 msgstr "Dodaj now± osobê"
2479
2480 #: src/editaddress.c:158
2481 msgid ""
2482 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2483 "following values to be set:\n"
2484 " - Display Name\n"
2485 " - First Name\n"
2486 " - Last Name\n"
2487 " - Nickname\n"
2488 " - any email address\n"
2489 " - any additional attribute\n"
2490 "\n"
2491 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2492 "Click Cancel to close without saving."
2493 msgstr ""
2494 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2495 "przynajmniej jednej z poni¿szych warto¶ci:\n"
2496 " - Nazwa\n"
2497 " - Imiê\n"
2498 " - Nazwisko\n"
2499 " - Psuedonim\n"
2500 " - adres e-mail\n"
2501 " - dodatkowe cechy\n"
2502 "\n"
2503 "Kliknij OK aby kontynuowaæ edycjê tego kontaktu.\n"
2504 "Kliknij Anuluj aby wyj¶æ bez zapisywania."
2505
2506 #: src/editaddress.c:169
2507 msgid ""
2508 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2509 "following values to be set:\n"
2510 " - First Name\n"
2511 " - Last Name\n"
2512 " - any email address\n"
2513 " - any additional attribute\n"
2514 "\n"
2515 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2516 "Click Cancel to close without saving."
2517 msgstr ""
2518 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2519 "przynajmniej jednej z poni¿szych warto¶ci:\n"
2520 " - Nazwa\n"
2521 " - Imiê\n"
2522 " - Nazwisko\n"
2523 " - Psuedonim\n"
2524 " - adres e-mail\n"
2525 " - dodatkowe cechy\n"
2526 "\n"
2527 "Kliknij OK aby kontynuowaæ edycjê tego kontaktu.\n"
2528 "Kliknij Anuluj aby wyj¶æ bez zapisywania."
2529
2530 #: src/editaddress.c:233
2531 msgid "Edit Person Details"
2532 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
2533
2534 #: src/editaddress.c:411
2535 msgid "An Email address must be supplied."
2536 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
2537
2538 #: src/editaddress.c:587
2539 msgid "A Name and Value must be supplied."
2540 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
2541
2542 #: src/editaddress.c:676
2543 msgid "Discard"
2544 msgstr "Por_zuæ"
2545
2546 #: src/editaddress.c:677
2547 msgid "Apply"
2548 msgstr "Zatwierd¼"
2549
2550 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2551 msgid "Edit Person Data"
2552 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2553
2554 #: src/editaddress.c:785
2555 msgid "Choose a picture"
2556 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2557
2558 #: src/editaddress.c:804
2559 #, c-format
2560 msgid ""
2561 "Failed to import image: \n"
2562 "%s"
2563 msgstr ""
2564 "Nie uda³o siê wczytaæ obrazka: \n"
2565 "%s"
2566
2567 #: src/editaddress.c:846
2568 msgid "_Set picture"
2569 msgstr "_Ustaw obrazek"
2570
2571 #: src/editaddress.c:847
2572 msgid "_Unset picture"
2573 msgstr "Wy³±cz _obrazek"
2574
2575 #: src/editaddress.c:905
2576 msgid "Photo"
2577 msgstr "Zdjêcie"
2578
2579 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2580 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2581 msgid "Display Name"
2582 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
2583
2584 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2585 msgid "Last Name"
2586 msgstr "Nazwisko"
2587
2588 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2589 msgid "First Name"
2590 msgstr "Imiê"
2591
2592 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2593 msgid "Nickname"
2594 msgstr "Pseudonim"
2595
2596 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2597 msgid "Alias"
2598 msgstr "Alias"
2599
2600 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2601 #: src/prefs_customheader.c:223
2602 msgid "Value"
2603 msgstr "Warto¶æ"
2604
2605 #: src/editaddress.c:1427
2606 msgid "_User Data"
2607 msgstr "Dane _u¿ytkownika"
2608
2609 #: src/editaddress.c:1428
2610 msgid "_Email Addresses"
2611 msgstr "Adr_esy e-mail"
2612
2613 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2614 msgid "O_ther Attributes"
2615 msgstr "In_ne Cechy"
2616
2617 #: src/editbook.c:109
2618 msgid "File appears to be OK."
2619 msgstr "Plik zdaje siê byæ poprawny."
2620
2621 #: src/editbook.c:112
2622 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2623 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy format ksi±¿ki adresowej."
2624
2625 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2626 msgid "Could not read file."
2627 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
2628
2629 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2630 msgid "Edit Addressbook"
2631 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
2632
2633 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2634 msgid " Check File "
2635 msgstr " Sprawd¼ plik "
2636
2637 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2638 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2639 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2640 msgid "File"
2641 msgstr "Plik"
2642
2643 #: src/editbook.c:281
2644 msgid "Add New Addressbook"
2645 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
2646
2647 #: src/editgroup.c:101
2648 msgid "A Group Name must be supplied."
2649 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
2650
2651 #: src/editgroup.c:294
2652 msgid "Edit Group Data"
2653 msgstr "Edytuj dane grupy"
2654
2655 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2656 msgid "Group Name"
2657 msgstr "Nazwa grupy"
2658
2659 #: src/editgroup.c:342
2660 msgid "Addresses in Group"
2661 msgstr "Adresy w grupie"
2662
2663 #: src/editgroup.c:377
2664 msgid "Available Addresses"
2665 msgstr "Dostêpne adresy"
2666
2667 #: src/editgroup.c:452
2668 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2669 msgstr ""
2670 "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
2671
2672 #: src/editgroup.c:500
2673 msgid "Edit Group Details"
2674 msgstr "Edytuj dane grupy"
2675
2676 #: src/editgroup.c:503
2677 msgid "Add New Group"
2678 msgstr "Dodaj now± grupê"
2679
2680 #: src/editgroup.c:553
2681 msgid "Edit folder"
2682 msgstr "Edytuj katalog"
2683
2684 #: src/editgroup.c:553
2685 msgid "Input the new name of folder:"
2686 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2687
2688 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2689 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2690 msgid "New folder"
2691 msgstr "Nowy katalog"
2692
2693 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2694 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2695 msgid "Input the name of new folder:"
2696 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2697
2698 #: src/editjpilot.c:188
2699 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2700 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
2701
2702 #: src/editjpilot.c:200
2703 msgid "Select JPilot File"
2704 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2705
2706 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2707 msgid "Edit JPilot Entry"
2708 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2709
2710 #: src/editjpilot.c:281
2711 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2712 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2713
2714 #: src/editjpilot.c:372
2715 msgid "Add New JPilot Entry"
2716 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2717
2718 #: src/editldap_basedn.c:138
2719 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2720 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2723 msgid "Hostname"
2724 msgstr "Nazwa hosta"
2725
2726 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2727 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:386 src/ssl_manager.c:110
2728 msgid "Port"
2729 msgstr "Port"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2732 msgid "Search Base"
2733 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2734
2735 #: src/editldap_basedn.c:198
2736 msgid "Available Search Base(s)"
2737 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
2738
2739 #: src/editldap_basedn.c:288
2740 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2741 msgstr ""
2742 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
2743
2744 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2745 msgid "Could not connect to server"
2746 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
2747
2748 #: src/editldap.c:152
2749 msgid "A Name must be supplied."
2750 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana."
2751
2752 #: src/editldap.c:164
2753 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2754 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera."
2755
2756 #: src/editldap.c:177
2757 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2758 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany."
2759
2760 #: src/editldap.c:278
2761 msgid "Connected successfully to server"
2762 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
2763
2764 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:980
2765 msgid "Edit LDAP Server"
2766 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2767
2768 #: src/editldap.c:437
2769 msgid "A name that you wish to call the server."
2770 msgstr "Nazwa jak± chcesz nazywaæ serwer."
2771
2772 #: src/editldap.c:450
2773 msgid ""
2774 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2775 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2776 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2777 "computer as Claws Mail."
2778 msgstr ""
2779 "To jest nazwa hosta serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e byæ "
2780 "w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ "
2781 "adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Claws Mail "
2782 "nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
2783
2784 #: src/editldap.c:470
2785 msgid "TLS"
2786 msgstr "TLS"
2787
2788 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2789 msgid "SSL"
2790 msgstr "SSL"
2791
2792 #: src/editldap.c:475
2793 #, fuzzy
2794 msgid ""
2795 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2796 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2797 "TLS_REQCERT fields)."
2798 msgstr ""
2799 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via TLS. Je¶li po³±czenie nie "
2800 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2801 "TLS_REQCERT)."
2802
2803 #: src/editldap.c:479
2804 #, fuzzy
2805 msgid ""
2806 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2807 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2808 "TLS_REQCERT fields)."
2809 msgstr ""
2810 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via SSL. Je¶li po³±czenie nie "
2811 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2812 "TLS_REQCERT)."
2813
2814 #: src/editldap.c:493
2815 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2816 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
2817
2818 #: src/editldap.c:496
2819 msgid " Check Server "
2820 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
2821
2822 #: src/editldap.c:500
2823 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2824 msgstr ""
2825 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
2826
2827 #: src/editldap.c:513
2828 msgid ""
2829 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2830 "Examples include:\n"
2831 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2832 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2833 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2834 msgstr ""
2835 "Okre¶la nazwê katalogu który bêdzie przeszukiwany na serwerze.Przyk³ad "
2836 "zawiera:\n"
2837 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2838 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2839 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2840
2841 #: src/editldap.c:524
2842 msgid ""
2843 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2844 "server."
2845 msgstr ""
2846 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2847 "serwera."
2848
2849 #: src/editldap.c:580
2850 msgid "Search Attributes"
2851 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2852
2853 #: src/editldap.c:589
2854 msgid ""
2855 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2856 "find a name or address."
2857 msgstr ""
2858 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
2859 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2860
2861 #: src/editldap.c:592
2862 msgid " Defaults "
2863 msgstr " Domy¶lne "
2864
2865 #: src/editldap.c:596
2866 msgid ""
2867 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2868 "names and addresses during a name or address search process."
2869 msgstr ""
2870 "Atrybuty nazw zostan± zresetowane do domy¶lnych warto¶ci które powinny "
2871 "odpowiadaæ wiêkszo¶ci nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2872
2873 #: src/editldap.c:602
2874 msgid "Max Query Age (secs)"
2875 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2876
2877 #: src/editldap.c:617
2878 msgid ""
2879 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2880 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2881 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2882 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2883 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2884 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2885 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2886 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2887 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2888 "more memory to cache results."
2889 msgstr ""
2890 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2891 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwañ "
2892 "s± przechowywane w pamiêci podrêcznej dopóki ten okres czasu nie up³ynie. "
2893 "Pozwala to na polepszenie szybko¶ci odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2894 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw bêdzie "
2895 "przeszukiwana pamiêæ podrêczna a dopiero potem bêd± wykonywane zapytania do "
2896 "serwera. Domy¶ln± warto¶ci± jest 60 sekund (10 min) co powinno byæ "
2897 "najbardziej odpowiednie dla wiêkszo¶ci serwerów. Wiêksza warto¶æ przyspieszy "
2898 "szybko¶æ sekwencyjnych poszukiwañ. Bêdzie ona u¿yteczna dla serwerów, które "
2899 "maja d³ugie czasy odpowiedzi przy czym zwiêkszy siê zu¿ycie pamiêci na "
2900 "pamiêæ podrêczn±."
2901
2902 #: src/editldap.c:634
2903 msgid "Include server in dynamic search"
2904 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2905
2906 #: src/editldap.c:639
2907 msgid ""
2908 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2909 "address completion."
2910 msgstr ""
2911 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2912 "u¿ywania uzupe³niania adresu."
2913
2914 #: src/editldap.c:645
2915 msgid "Match names 'containing' search term"
2916 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawieraj±ce' szukane pojêcie"
2917
2918 #: src/editldap.c:650
2919 msgid ""
2920 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2921 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2922 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2923 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2924 "searches against other address interfaces."
2925 msgstr ""
2926 "Poszukiwania nazw lub adresów mog± byæ wykonywane przy u¿yciu terminów "
2927 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz t± opcjê aby wykonaæ "
2928 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje wiêcej "
2929 "czasu. Ze wzglêdu na  wydajno¶æ dope³nianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2930 "with\" do wszystkich poszukiwañ."
2931
2932 #: src/editldap.c:703
2933 msgid "Bind DN"
2934 msgstr "£±cz DN"
2935
2936 #: src/editldap.c:712
2937 msgid ""
2938 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2939 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2940 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2941 "performing a search."
2942 msgstr ""
2943 "Nazwa konta u¿ytkownika LDAP u¿yta do ³±czenia z serwerem. Jest zwykle "
2944 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2945 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2946
2947 #: src/editldap.c:719
2948 msgid "Bind Password"
2949 msgstr "£±cz has³o"
2950
2951 #: src/editldap.c:733
2952 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2953 msgstr ""
2954 "Has³o, które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
2955
2956 #: src/editldap.c:738
2957 msgid "Timeout (secs)"
2958 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2959
2960 #: src/editldap.c:752
2961 msgid "The timeout period in seconds."
2962 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2963
2964 #: src/editldap.c:756
2965 msgid "Maximum Entries"
2966 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2967
2968 #: src/editldap.c:770
2969 msgid ""
2970 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2971 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2972
2973 #: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3201
2974 msgid "Basic"
2975 msgstr "Podstawowe"
2976
2977 #: src/editldap.c:786
2978 msgid "Search"
2979 msgstr "Szukaj"
2980
2981 #: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:661
2982 msgid "Extended"
2983 msgstr "Rozszerzone"
2984
2985 #: src/editldap.c:985
2986 msgid "Add New LDAP Server"
2987 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2988
2989 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1444
2990 msgid "Tag"
2991 msgstr "Etykieta"
2992
2993 #: src/edittags.c:215
2994 msgid "Delete tag"
2995 msgstr "Kasuj etykietê"
2996
2997 #: src/edittags.c:216
2998 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2999 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ t± etykietê?"
3000
3001 #: src/edittags.c:243
3002 msgid "Delete all tags"
3003 msgstr "Usuñ wszystkie etykiety"
3004
3005 #: src/edittags.c:244
3006 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3007 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie etykiety?"
3008
3009 #: src/edittags.c:422
3010 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3011 msgstr ""
3012
3013 #: src/edittags.c:464
3014 msgid "Tag is not set."
3015 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
3016
3017 #: src/edittags.c:529
3018 msgctxt "Dialog title"
3019 msgid "Apply tags"
3020 msgstr "Przypisywanie etykiet"
3021
3022 #: src/edittags.c:543
3023 msgid "New tag:"
3024 msgstr "Nowa etykieta:"
3025
3026 #: src/edittags.c:576
3027 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3028 msgstr ""
3029 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisaæ/usun±æ. Zmiany zachodz± "
3030 "natychmiastowo."
3031
3032 #: src/editvcard.c:95
3033 msgid "File does not appear to be vCard format."
3034 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
3035
3036 #: src/editvcard.c:107
3037 msgid "Select vCard File"
3038 msgstr "Wybierz plik vCard"
3039
3040 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3041 msgid "Edit vCard Entry"
3042 msgstr "Edytuj wpis vCard"
3043
3044 #: src/editvcard.c:261
3045 msgid "Add New vCard Entry"
3046 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
3047
3048 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
3049 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:106
3053 msgid "Please specify output directory and file to create."
3054 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
3055
3056 #: src/exphtmldlg.c:109
3057 msgid "Select stylesheet and formatting."
3058 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
3059
3060 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3061 msgid "File exported successfully."
3062 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:177
3065 #, c-format
3066 msgid ""
3067 "HTML Output Directory '%s'\n"
3068 "does not exist. OK to create new directory?"
3069 msgstr ""
3070 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
3071 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
3072
3073 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3074 msgid "Create Directory"
3075 msgstr "Stwórz katalog"
3076
3077 #: src/exphtmldlg.c:189
3078 #, c-format
3079 msgid ""
3080 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3081 "%s"
3082 msgstr ""
3083 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
3084 "%s"
3085
3086 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3087 msgid "Failed to Create Directory"
3088 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:233
3091 msgid "Error creating HTML file"
3092 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
3093
3094 #: src/exphtmldlg.c:319
3095 msgid "Select HTML output file"
3096 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy HTML"
3097
3098 #: src/exphtmldlg.c:383
3099 msgid "HTML Output File"
3100 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
3101
3102 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3103 #: src/importldif.c:684
3104 msgid "B_rowse"
3105 msgstr "P_rzegl±daj"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:445
3108 msgid "Stylesheet"
3109 msgstr "Wzór stylów"
3110
3111 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3112 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1174
3113 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241 src/prefs_account.c:938
3114 #: src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456 src/summaryview.c:6009
3115 msgid "None"
3116 msgstr "Brak"
3117
3118 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3119 #: src/prefs_other.c:408
3120 msgid "Default"
3121 msgstr "Domy¶lne"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3124 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3125 msgid "Full"
3126 msgstr "Pe³ny"
3127
3128 #: src/exphtmldlg.c:456
3129 msgid "Custom"
3130 msgstr "W³asne"
3131
3132 #: src/exphtmldlg.c:457
3133 msgid "Custom-2"
3134 msgstr "W³asne-2"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:458
3137 msgid "Custom-3"
3138 msgstr "W³asne-3"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:459
3141 msgid "Custom-4"
3142 msgstr "W³asne-4"
3143
3144 #: src/exphtmldlg.c:466
3145 msgid "Full Name Format"
3146 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:474
3149 msgid "First Name, Last Name"
3150 msgstr "Nazwisko, Imiê"
3151
3152 #: src/exphtmldlg.c:475
3153 msgid "Last Name, First Name"
3154 msgstr "Imiê, Nazwisko"
3155
3156 #: src/exphtmldlg.c:482
3157 msgid "Color Banding"
3158 msgstr "Pasek koloru"
3159
3160 #: src/exphtmldlg.c:488
3161 msgid "Format Email Links"
3162 msgstr "Formatowanie odno¶ników e-mailowych"
3163
3164 #: src/exphtmldlg.c:494
3165 msgid "Format User Attributes"
3166 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
3167
3168 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3169 msgid "Address Book :"
3170 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
3171
3172 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3173 msgid "File Name :"
3174 msgstr "Nazwa pliku :"
3175
3176 #: src/exphtmldlg.c:559
3177 msgid "Open with Web Browser"
3178 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
3179
3180 #: src/exphtmldlg.c:591
3181 msgid "Export Address Book to HTML File"
3182 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
3183
3184 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3185 msgid "File Info"
3186 msgstr "Informacje o pliku"
3187
3188 #: src/exphtmldlg.c:657
3189 msgid "Format"
3190 msgstr "Format"
3191
3192 #: src/expldifdlg.c:108
3193 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3194 msgstr ""
3195 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
3196
3197 #: src/expldifdlg.c:111
3198 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3199 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyró¿nionej nazwy."
3200
3201 #: src/expldifdlg.c:187
3202 #, c-format
3203 msgid ""
3204 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3205 "does not exist. OK to create new directory?"
3206 msgstr ""
3207 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
3208 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
3209
3210 #: src/expldifdlg.c:199
3211 #, c-format
3212 msgid ""
3213 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3214 "%s"
3215 msgstr ""
3216 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
3217 "%s"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:241
3220 msgid "Suffix was not supplied"
3221 msgstr "Nie podano przedrostka"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:243
3224 msgid ""
3225 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3226 "you wish to proceed without a suffix?"
3227 msgstr ""
3228 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
3229 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
3230
3231 #: src/expldifdlg.c:261
3232 msgid "Error creating LDIF file"
3233 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
3234
3235 #: src/expldifdlg.c:336
3236 msgid "Select LDIF output file"
3237 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
3238
3239 #: src/expldifdlg.c:400
3240 msgid "LDIF Output File"
3241 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
3242
3243 #: src/expldifdlg.c:431
3244 msgid ""
3245 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3246 "to:\n"
3247 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3248 msgstr ""
3249 "Unikalne ID ksi±¿ki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
3250 "podobnie do:\n"
3251 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3252
3253 #: src/expldifdlg.c:437
3254 msgid ""
3255 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3256 "similar to:\n"
3257 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3258 msgstr ""
3259 "Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest u¿ywana do stworzenia WN "
3260 "formatowanej podobnie do:\n"
3261 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3262
3263 #: src/expldifdlg.c:443
3264 msgid ""
3265 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3266 "formatted similar to:\n"
3267 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3268 msgstr ""
3269 "Pierwszy adres Email nale¿±cy do osoby jest u¿yty do tworzenia WN który jest "
3270 "formatowany podobnie do:\n"
3271 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3272
3273 #: src/expldifdlg.c:489
3274 msgid "Suffix"
3275 msgstr "Przedrostek"
3276
3277 #: src/expldifdlg.c:499
3278 msgid ""
3279 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3280 "entry. Examples include:\n"
3281 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3282 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3283 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3284 msgstr ""
3285 "Przyrostek jest u¿yty do stworzenia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3286 "LDAP. Przyk³ad zawiera:\n"
3287 "  dc=claws,dc=org\n"
3288 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3289 "  o=Nazwa organizacji,c=Pañstwo\n"
3290
3291 #: src/expldifdlg.c:507
3292 msgid "Relative DN"
3293 msgstr "Relatywne WN"
3294
3295 #: src/expldifdlg.c:515
3296 msgid "Unique ID"
3297 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3298
3299 #: src/expldifdlg.c:523
3300 msgid ""
3301 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3302 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3303 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3304 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3305 "available RDN options that will be used to create the DN."
3306 msgstr ""
3307 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ³adowanych do serwera LDAP. Ka¿dy "
3308 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyró¿niona Nazwa"
3309 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyró¿nionej Nazwy"
3310 "\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostêpnych opcji RWN "
3311 "która zostanie u¿yta do stworzenia WN."
3312
3313 #: src/expldifdlg.c:543
3314 msgid "Use DN attribute if present in data"
3315 msgstr "U¿yj atrybutu WN je¿eli obecny w danych"
3316
3317 #: src/expldifdlg.c:548
3318 msgid ""
3319 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3320 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3321 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3322 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3323 msgstr ""
3324 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy które zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
3325 "pliku LDIF. \"Wyró¿niona Nazwa\" (WN) atrybutu u¿ytkownika, je¶li obecna w "
3326 "ksi±¿ce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3327 "zaznaczone powy¿ej zostanie u¿yte je¿eli atrybut u¿ytkownika WN nie zostanie "
3328 "znaleziony."
3329
3330 #: src/expldifdlg.c:558
3331 msgid "Exclude record if no Email Address"
3332 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3333
3334 #: src/expldifdlg.c:563
3335 msgid ""
3336 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3337 "option to ignore these records."
3338 msgstr ""
3339 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3340 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
3341
3342 #: src/expldifdlg.c:655
3343 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3344 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
3345
3346 #: src/expldifdlg.c:721
3347 msgid "Distinguished Name"
3348 msgstr "Unikalna nazwa"
3349
3350 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8161
3351 msgid "Export to mbox file"
3352 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3353
3354 #: src/export.c:131
3355 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3356 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportowaæ i podaj plik mbox."
3357
3358 #: src/export.c:142
3359 msgid "Source folder:"
3360 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
3361
3362 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3363 msgid "Mbox file:"
3364 msgstr "Lokalny plik mbox"
3365
3366 #: src/export.c:203
3367 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3368 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie mo¿e byæ pusta."
3369
3370 #: src/export.c:208
3371 msgid "Source folder can't be left empty."
3372 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
3373
3374 #: src/export.c:221
3375 msgid "Couldn't find the source folder."
3376 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
3377
3378 #: src/export.c:245
3379 msgid "Select exporting file"
3380 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3381
3382 #: src/exporthtml.c:767
3383 msgid "Full Name"
3384 msgstr "Pe³na nazwa"
3385
3386 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3387 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3388 msgid "Attributes"
3389 msgstr "Atrybuty"
3390
3391 #: src/exporthtml.c:974
3392 msgid "Claws Mail Address Book"
3393 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Claws Mail"
3394
3395 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3396 msgid "Name already exists but is not a directory."
3397 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
3398
3399 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3400 msgid "No permissions to create directory."
3401 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
3402
3403 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3404 msgid "Name is too long."
3405 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
3406
3407 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3408 msgid "Not specified."
3409 msgstr "Nie okre¶lono"
3410
3411 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3412 msgid "Inbox"
3413 msgstr "Przychodz±ca"
3414
3415 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:378
3416 msgid "Sent"
3417 msgstr "Wys³ane"
3418
3419 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:382
3420 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_folder_item.c:311
3421 msgid "Queue"
3422 msgstr "Kolejka"
3423
3424 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3425 msgid "Trash"
3426 msgstr "Wysypisko"
3427
3428 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3429 msgid "Drafts"
3430 msgstr "Kopie robocze"
3431
3432 #: src/folder.c:2017
3433 #, c-format
3434 msgid "Processing (%s)...\n"
3435 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3436
3437 #: src/folder.c:3261
3438 #, c-format
3439 msgid "Copying %s to %s...\n"
3440 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3441
3442 #: src/folder.c:3261
3443 #, c-format
3444 msgid "Moving %s to %s...\n"
3445 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3446
3447 #: src/folder.c:3563
3448 #, c-format
3449 msgid "Updating cache for %s..."
3450 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
3451
3452 #: src/folder.c:4435
3453 msgid "Processing messages..."
3454 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
3455
3456 #: src/folder.c:4571
3457 #, c-format
3458 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3459 msgstr "Synchronizowanie %s do u¿ytku w trybie offline...\n"
3460
3461 #: src/foldersel.c:221
3462 msgid "Select folder"
3463 msgstr "Wybierz katalog"
3464
3465 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3466 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3467 msgid "NewFolder"
3468 msgstr "Nowy katalog"
3469
3470 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3471 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3472 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3473 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2025
3474 #, c-format
3475 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3476 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
3477
3478 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3479 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3480 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3481 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
3482 #, c-format
3483 msgid "The folder '%s' already exists."
3484 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
3485
3486 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3487 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3488 #, c-format
3489 msgid "Can't create the folder '%s'."
3490 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
3491
3492 #: src/folderview.c:230
3493 msgid "Mark all re_ad"
3494 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3495
3496 #: src/folderview.c:232
3497 msgid "R_un processing rules"
3498 msgstr "Uruchom regu³y przetwarzania"
3499
3500 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:543
3501 msgid "_Search folder..."
3502 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
3503
3504 #: src/folderview.c:235
3505 msgid "Process_ing..."
3506 msgstr "_Przetwarzanie..."
3507
3508 #: src/folderview.c:236
3509 msgid "Empty _trash..."
3510 msgstr "Opró¿nij kosz..."
3511
3512 #: src/folderview.c:237
3513 msgid "Send _queue..."
3514 msgstr "Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
3515
3516 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427
3517 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3518 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6293
3519 msgid "New"
3520 msgstr "Nowe"
3521
3522 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428
3523 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3524 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6295
3525 msgid "Unread"
3526 msgstr "Nieprzeczytane"
3527
3528 #: src/folderview.c:382 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3529 #: src/prefs_folder_column.c:81
3530 msgid "Total"
3531 msgstr "Wszystkie"
3532
3533 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3534 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3535 msgid "#"
3536 msgstr "#"
3537
3538 #: src/folderview.c:734
3539 msgid "Setting folder info..."
3540 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3541
3542 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4111 src/summaryview.c:4113
3543 msgid "Mark all as read"
3544 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3545
3546 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4112
3547 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3548 msgstr ""
3549 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
3550 "przeczytane?"
3551
3552 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4490 src/mainwindow.c:5316 src/setup.c:91
3553 #, c-format
3554 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3555 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
3556
3557 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4495 src/mainwindow.c:5321 src/setup.c:96
3558 #, c-format
3559 msgid "Scanning folder %s ..."
3560 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
3561
3562 #: src/folderview.c:1056
3563 msgid "Rebuild folder tree"
3564 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3565
3566 #: src/folderview.c:1057
3567 msgid ""
3568 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3569 msgstr ""
3570 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
3571 "chcesz kontynuowaæ?"
3572
3573 #: src/folderview.c:1067
3574 msgid "Rebuilding folder tree..."
3575 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3576
3577 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3578 msgid "Scanning folder tree..."
3579 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3580
3581 #: src/folderview.c:1201
3582 #, c-format
3583 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3584 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s\n"
3585
3586 #: src/folderview.c:1255
3587 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3588 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
3589
3590 #: src/folderview.c:2083
3591 #, fuzzy, c-format
3592 msgid "Closing folder %s..."
3593 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
3594
3595 #: src/folderview.c:2178
3596 #, fuzzy, c-format
3597 msgid "Opening folder %s..."
3598 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
3599
3600 #: src/folderview.c:2196
3601 msgid "Folder could not be opened."
3602 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
3603
3604 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3070 src/mainwindow.c:3074
3605 msgid "Empty trash"
3606 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3607
3608 #: src/folderview.c:2338
3609 msgid "Delete all messages in trash?"
3610 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
3611
3612 #: src/folderview.c:2339
3613 msgid "+_Empty trash"
3614 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
3615
3616 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2689
3617 msgid "Offline warning"
3618 msgstr "Ostrze¿enie o trybie offline"
3619
3620 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2690
3621 msgid "You're working offline. Override?"
3622 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przej¶æ do trybu online?"
3623
3624 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2709
3625 msgid "Send queued messages"
3626 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
3627
3628 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2710
3629 msgid "Send all queued messages?"
3630 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
3631
3632 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3633 #: src/toolbar.c:2711
3634 msgid "_Send"
3635 msgstr "_Wy¶lij"
3636
3637 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2729
3638 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3639 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3640
3641 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2853 src/toolbar.c:2732
3642 #, c-format
3643 msgid ""
3644 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3645 "%s"
3646 msgstr ""
3647 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
3648 "%s"
3649
3650 #: src/folderview.c:2485
3651 #, c-format
3652 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3653 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3654
3655 #: src/folderview.c:2486
3656 #, c-format
3657 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3658 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3659
3660 #: src/folderview.c:2488
3661 msgid "Copy folder"
3662 msgstr "Kopiuj katalog"
3663
3664 #: src/folderview.c:2488
3665 msgid "Move folder"
3666 msgstr "Przenie¶ katalog"
3667
3668 #: src/folderview.c:2499
3669 #, c-format
3670 msgid "Copying %s to %s..."
3671 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3672
3673 #: src/folderview.c:2499
3674 #, c-format
3675 msgid "Moving %s to %s..."
3676 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3677
3678 #: src/folderview.c:2530
3679 msgid "Source and destination are the same."
3680 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
3681
3682 #: src/folderview.c:2533
3683 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3684 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
3685
3686 #: src/folderview.c:2534
3687 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3688 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
3689
3690 #: src/folderview.c:2537
3691 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3692 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
3693
3694 #: src/folderview.c:2540
3695 msgid "Copy failed!"
3696 msgstr "Skopiowanie nie powiod³o siê!"
3697
3698 #: src/folderview.c:2540
3699 msgid "Move failed!"
3700 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
3701
3702 #: src/folderview.c:2591
3703 #, c-format
3704 msgid "Processing configuration for folder %s"
3705 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3706
3707 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4652
3708 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3709 msgstr "Katalog docelowy mo¿e przechowywaæ tylko podkatalogi."
3710
3711 #: src/grouplistdialog.c:161
3712 msgid "Newsgroup subscription"
3713 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3714
3715 #: src/grouplistdialog.c:178
3716 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3717 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybowaæ:"
3718
3719 #: src/grouplistdialog.c:184
3720 msgid "Find groups:"
3721 msgstr "Znajd¼ grupê:"
3722
3723 #: src/grouplistdialog.c:192
3724 msgid " Search "
3725 msgstr " Szukaj "
3726
3727 #: src/grouplistdialog.c:204
3728 msgid "Newsgroup name"
3729 msgstr "Nazwa grupy news:"
3730
3731 #: src/grouplistdialog.c:205
3732 msgid "Messages"
3733 msgstr "Wiadomo¶ci"
3734
3735 #: src/grouplistdialog.c:206
3736 msgid "Type"
3737 msgstr "Typ"
3738
3739 #: src/grouplistdialog.c:347
3740 msgid "moderated"
3741 msgstr "moderowana"
3742
3743 #: src/grouplistdialog.c:349
3744 msgid "readonly"
3745 msgstr "tylko-do-odczytu"
3746
3747 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3748 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3749 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3750 msgid "unknown"
3751 msgstr "nieznana"
3752
3753 #: src/grouplistdialog.c:422
3754 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3755 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
3756
3757 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3758 msgid "Done."
3759 msgstr "Zrobiono."
3760
3761 #: src/grouplistdialog.c:492
3762 #, c-format
3763 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3764 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
3765
3766 #: src/gtk/about.c:132
3767 msgid ""
3768 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3769 "\n"
3770 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3771 msgstr ""
3772 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
3773 "konfiguracyjnych\n"
3774 "\n"
3775 "Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Claws "
3776 "Mail:\n"
3777
3778 #: src/gtk/about.c:138
3779 msgid ""
3780 "\n"
3781 "\n"
3782 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3783 msgstr ""
3784
3785 #: src/gtk/about.c:143
3786 #, fuzzy
3787 msgid ""
3788 "\n"
3789 "\n"
3790 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3791 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3792 msgstr ""
3793 "\n"
3794 "\n"
3795 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
3796 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
3797
3798 #: src/gtk/about.c:159
3799 msgid ""
3800 "\n"
3801 "\n"
3802 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3803 "The Claws Mail Team\n"
3804 " and Hiroyuki Yamamoto"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: src/gtk/about.c:162
3808 msgid ""
3809 "\n"
3810 "\n"
3811 "System Information\n"
3812 msgstr ""
3813 "\n"
3814 "\n"
3815 "Informacje o systemie\n"
3816
3817 #: src/gtk/about.c:168
3818 #, c-format
3819 msgid ""
3820 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3821 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3822 "Operating System: %s %s (%s)"
3823 msgstr ""
3824 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3825 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3826 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
3827
3828 #: src/gtk/about.c:177
3829 #, c-format
3830 msgid ""
3831 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3832 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3833 "Operating System: %s"
3834 msgstr ""
3835 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3836 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3837 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
3838
3839 #: src/gtk/about.c:186
3840 #, c-format
3841 msgid ""
3842 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3843 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3844 "Operating System: unknown"
3845 msgstr ""
3846 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3847 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3848 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
3849
3850 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3851 msgid "The Claws Mail Team"
3852 msgstr "Zespó³ Claws Mail"
3853
3854 #: src/gtk/about.c:262
3855 msgid "Previous team members"
3856 msgstr "Poprzedni cz³onkowie zespo³u"
3857
3858 #: src/gtk/about.c:281
3859 msgid "The translation team"
3860 msgstr "Zespó³ t³umaczy"
3861
3862 #: src/gtk/about.c:300
3863 msgid "Documentation team"
3864 msgstr "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±"
3865
3866 #: src/gtk/about.c:319
3867 msgid "Logo"
3868 msgstr "Logo"
3869
3870 #: src/gtk/about.c:338
3871 msgid "Icons"
3872 msgstr "Ikony"
3873
3874 #: src/gtk/about.c:357
3875 msgid "Contributors"
3876 msgstr "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:"
3877
3878 #: src/gtk/about.c:405
3879 msgid "Compiled-in Features\n"
3880 msgstr "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji\n"
3881
3882 #: src/gtk/about.c:421
3883 msgctxt "compface"
3884 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3885 msgstr "dodaje obs³ugê nag³ówka X-Face\n"
3886
3887 #: src/gtk/about.c:431
3888 msgctxt "Enchant"
3889 msgid "adds support for spell checking\n"
3890 msgstr "dodaje obs³ugê sprawdzania pisowni\n"
3891
3892 #: src/gtk/about.c:441
3893 msgctxt "GnuTLS"
3894 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3895 msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
3896
3897 #: src/gtk/about.c:451
3898 msgctxt "IPv6"
3899 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3900 msgstr ""
3901 "dodaje obs³ugê adresów IPv6, nowego internetowego protoko³u adresowania\n"
3902
3903 #: src/gtk/about.c:462
3904 msgctxt "iconv"
3905 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3906 msgstr "pozwala na konwersjê do lub z ró¿nych kodowañ znaków\n"
3907
3908 #: src/gtk/about.c:472
3909 msgctxt "JPilot"
3910 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3911 msgstr "dodaje obs³ugê ksi±¿ek adresowych PalmOs\n"
3912
3913 #: src/gtk/about.c:482
3914 msgctxt "LDAP"
3915 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3916 msgstr "dodaje obs³ugê wspó³dzielonych ksi±¿ek adresowych LDAP\n"
3917
3918 #: src/gtk/about.c:492
3919 msgctxt "libetpan"
3920 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3921 msgstr "dodaje obs³ugê serwerów IMAP i NNTP\n"
3922
3923 #: src/gtk/about.c:502
3924 msgctxt "libSM"
3925 msgid "adds support for session handling\n"
3926 msgstr "dodaje obs³ugê sesji\n"
3927
3928 #: src/gtk/about.c:512
3929 msgctxt "NetworkManager"
3930 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3931 msgstr "dodaje obs³ugê wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
3932
3933 #: src/gtk/about.c:544
3934 msgid ""
3935 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3936 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3937 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3938 "version.\n"
3939 "\n"
3940 msgstr ""
3941 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej "
3942 "i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3943 "przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - w wersji 2, 3 lub ka¿dej "
3944 "pó¼niejszej.\n"
3945 "\n"
3946
3947 #: src/gtk/about.c:550
3948 msgid ""
3949 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3950 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3951 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3952 "more details.\n"
3953 "\n"
3954 msgstr ""
3955 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
3956 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
3957 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
3958 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
3959 "Licencja Publiczna GNU. \n"
3960 "\n"
3961
3962 #: src/gtk/about.c:568
3963 msgid ""
3964 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3965 "this program. If not, see <"
3966 msgstr ""
3967 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
3968 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie, "
3969 "odwied¼ <"
3970
3971 #: src/gtk/about.c:573
3972 msgid ""
3973 ">. \n"
3974 "\n"
3975 msgstr ""
3976 ">. \n"
3977 "\n"
3978
3979 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2680
3980 #, fuzzy
3981 msgid "Session statistics\n"
3982 msgstr "up³yn±³ limit czasu sesji\n"
3983
3984 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2690 src/main.c:2693
3985 #, fuzzy, c-format
3986 msgid "Started: %s\n"
3987 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
3988
3989 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2699
3990 msgid "Incoming traffic\n"
3991 msgstr ""
3992
3993 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2702
3994 #, fuzzy, c-format
3995 msgid "Received messages: %d\n"
3996 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
3997
3998 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2708
3999 msgid "Outgoing traffic\n"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2711
4003 #, fuzzy, c-format
4004 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4005 msgstr "_Filtruj wybrane wiadomo¶ci"
4006
4007 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2715
4008 #, fuzzy, c-format
4009 msgid "Replied messages: %d\n"
4010 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
4011
4012 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2719
4013 #, fuzzy, c-format
4014 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4015 msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
4016
4017 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2723
4018 #, fuzzy, c-format
4019 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4020 msgstr "Filtrowanie wiadomo¶ci...\n"
4021
4022 #: src/gtk/about.c:774
4023 msgid "About Claws Mail"
4024 msgstr "O Claws Mail"
4025
4026 #: src/gtk/about.c:832
4027 msgid ""
4028 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4029 "The Claws Mail Team\n"
4030 "and Hiroyuki Yamamoto"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: src/gtk/about.c:846
4034 msgid "_Info"
4035 msgstr "_Informacja"
4036
4037 #: src/gtk/about.c:852
4038 msgid "_Authors"
4039 msgstr "_Autorzy"
4040
4041 #: src/gtk/about.c:858
4042 msgid "_Features"
4043 msgstr "_Funkcje"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:864
4046 msgid "_License"
4047 msgstr "_Licencja"
4048
4049 #: src/gtk/about.c:872
4050 msgid "_Release Notes"
4051 msgstr "_Adnotacje wydania"
4052
4053 #: src/gtk/about.c:878
4054 msgid "_Statistics"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
4058 msgid "Orange"
4059 msgstr "Pomarañczowy"
4060
4061 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
4062 msgid "Red"
4063 msgstr "Czerwony"
4064
4065 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
4066 msgid "Pink"
4067 msgstr "Ró¿owy"
4068
4069 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
4070 msgid "Sky blue"
4071 msgstr "B³êkitny"
4072
4073 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
4074 msgid "Blue"
4075 msgstr "Niebieski"
4076
4077 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
4078 msgid "Green"
4079 msgstr "Zielony"
4080
4081 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
4082 msgid "Brown"
4083 msgstr "Br±zowy"
4084
4085 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
4086 msgid "Grey"
4087 msgstr "Szary"
4088
4089 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
4090 msgid "Light brown"
4091 msgstr "Jasnobr±zowy"
4092
4093 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
4094 msgid "Dark red"
4095 msgstr "Ciemnoczerwony"
4096
4097 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
4098 msgid "Dark pink"
4099 msgstr "Ciemnoró¿owy"
4100
4101 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
4102 msgid "Steel blue"
4103 msgstr "Stalowoniebieski"
4104
4105 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
4106 msgid "Gold"
4107 msgstr "Z³oty"
4108
4109 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
4110 msgid "Bright green"
4111 msgstr "Jasnozielony"
4112
4113 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
4114 msgid "Magenta"
4115 msgstr "Magenta"
4116
4117 #: src/gtk/foldersort.c:156
4118 #, fuzzy
4119 msgid "Set mailbox order"
4120 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
4121
4122 #: src/gtk/foldersort.c:190
4123 #, fuzzy
4124 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4125 msgstr ""
4126 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
4127 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie."
4128
4129 #: src/gtk/foldersort.c:216
4130 #, fuzzy
4131 msgid "Mailboxes"
4132 msgstr "Skrzynka"
4133
4134 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4135 msgid "No dictionary selected."
4136 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
4137
4138 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4139 #, c-format
4140 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4141 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ sprawdzania pisowni %s"
4142
4143 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4144 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4145 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ Enchant broker"
4146
4147 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4148 #, c-format
4149 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4150 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ %s s³ownika: "
4151
4152 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4153 msgid "No misspelled word found."
4154 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
4155
4156 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4157 msgid "Replace unknown word"
4158 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
4159
4160 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4161 #, c-format
4162 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4163 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
4164
4165 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4166 msgid ""
4167 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4168 "will learn from mistake.\n"
4169 msgstr ""
4170 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
4171 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
4172
4173 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4174 #, fuzzy
4175 msgid "Change to..."
4176 msgstr "Zmieñ punktacjê"
4177
4178 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4179 msgid "More..."
4180 msgstr "Wiêcej..."
4181
4182 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4183 #, fuzzy, c-format
4184 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4185 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
4186
4187 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4188 msgid "Accept in this session"
4189 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
4190
4191 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4192 msgid "Add to personal dictionary"
4193 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
4194
4195 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4196 msgid "Replace with..."
4197 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
4198
4199 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4200 #, c-format
4201 msgid "Check with %s"
4202 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
4203
4204 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4205 msgid "(no suggestions)"
4206 msgstr "(brak sugestii)"
4207
4208 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4209 #, c-format
4210 msgid "Dictionary: %s"
4211 msgstr "S³ownik: %s"
4212
4213 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4214 #, c-format
4215 msgid "Use alternate (%s)"
4216 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
4217
4218 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4219 msgid "Use both dictionaries"
4220 msgstr "U¿yj obu s³owników"
4221
4222 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4223 msgid "Check while typing"
4224 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
4225
4226 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4227 #, c-format
4228 msgid ""
4229 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4230 "%s"
4231 msgstr ""
4232 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
4233 "%s"
4234
4235 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4236 #, c-format
4237 msgid ""
4238 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4239 "%s"
4240 msgstr ""
4241 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
4242 "%s"
4243
4244 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4245 #: src/prefs_matcher.c:2152 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4246 #: src/summaryview.c:446
4247 msgid "Date"
4248 msgstr "Data"
4249
4250 #: src/gtk/headers.h:8
4251 msgid "Date:"
4252 msgstr "Data:"
4253
4254 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4255 #: src/prefs_matcher.c:2149 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4256 #: src/summaryview.c:444
4257 msgid "From"
4258 msgstr "Od"
4259
4260 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4261 msgid "From:"
4262 msgstr "Od:"
4263
4264 #: src/gtk/headers.h:10
4265 msgid "Sender"
4266 msgstr "Nadawca"
4267
4268 #: src/gtk/headers.h:10
4269 msgid "Sender:"
4270 msgstr "Nadawca:"
4271
4272 #: src/gtk/headers.h:11
4273 msgid "Reply-To"
4274 msgstr "Adres zwrotny"
4275
4276 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4277 #: src/prefs_matcher.c:2150 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4278 #: src/summaryview.c:445
4279 msgid "To"
4280 msgstr "Do"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4283 #: src/prefs_matcher.c:2151 src/quote_fmt.c:58
4284 msgid "Cc"
4285 msgstr "Kopia"
4286
4287 #: src/gtk/headers.h:14
4288 msgid "Bcc"
4289 msgstr "Ukryta kopia"
4290
4291 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4292 #: src/prefs_matcher.c:2153 src/quote_fmt.c:61
4293 msgid "Message-ID"
4294 msgstr "Message-ID"
4295
4296 #: src/gtk/headers.h:15
4297 msgid "Message-ID:"
4298 msgstr "Message-ID:"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:16
4301 msgid "In-Reply-To"
4302 msgstr "W odpowiedzi na"
4303
4304 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4305 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/quote_fmt.c:60
4306 msgid "References"
4307 msgstr "Odniesienia"
4308
4309 #: src/gtk/headers.h:17
4310 msgid "References:"
4311 msgstr "Odniesienia:"
4312
4313 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4314 #: src/prefs_matcher.c:2148 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4315 #: src/summaryview.c:443
4316 msgid "Subject"
4317 msgstr "Temat"
4318
4319 #: src/gtk/headers.h:19
4320 msgid "Comments"
4321 msgstr "Komentarze"
4322
4323 #: src/gtk/headers.h:19
4324 msgid "Comments:"
4325 msgstr "Komentarze:"
4326
4327 #: src/gtk/headers.h:20
4328 msgid "Keywords"
4329 msgstr "S³owa kluczowe"
4330
4331 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
4332 msgid "Keywords:"
4333 msgstr "S³owa kluczowe"
4334
4335 #: src/gtk/headers.h:21
4336 msgid "Resent-Date"
4337 msgstr "Data ponownego wys³ania"
4338
4339 #: src/gtk/headers.h:21
4340 msgid "Resent-Date:"
4341 msgstr "Data ponownego wys³ania:"
4342
4343 #: src/gtk/headers.h:22
4344 msgid "Resent-From"
4345 msgstr ""
4346
4347 #: src/gtk/headers.h:22
4348 msgid "Resent-From:"
4349 msgstr ""
4350
4351 #: src/gtk/headers.h:23
4352 msgid "Resent-Sender"
4353 msgstr ""
4354
4355 #: src/gtk/headers.h:23
4356 msgid "Resent-Sender:"
4357 msgstr ""
4358
4359 #: src/gtk/headers.h:24
4360 msgid "Resent-To"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: src/gtk/headers.h:24
4364 msgid "Resent-To:"
4365 msgstr ""
4366
4367 #: src/gtk/headers.h:25
4368 msgid "Resent-Cc"
4369 msgstr ""
4370
4371 #: src/gtk/headers.h:25
4372 msgid "Resent-Cc:"
4373 msgstr ""
4374
4375 #: src/gtk/headers.h:26
4376 msgid "Resent-Bcc"
4377 msgstr ""
4378
4379 #: src/gtk/headers.h:26
4380 msgid "Resent-Bcc:"
4381 msgstr ""
4382
4383 #: src/gtk/headers.h:27
4384 msgid "Resent-Message-ID"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: src/gtk/headers.h:27
4388 msgid "Resent-Message-ID:"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: src/gtk/headers.h:28
4392 msgid "Return-Path"
4393 msgstr "¦cie¿ka zwrotna"
4394
4395 #: src/gtk/headers.h:28
4396 msgid "Return-Path:"
4397 msgstr "¦cie¿ka zwrotna:"
4398
4399 #: src/gtk/headers.h:29
4400 msgid "Received"
4401 msgstr "Odebrano"
4402
4403 #: src/gtk/headers.h:29
4404 msgid "Received:"
4405 msgstr "Odebrano:"
4406
4407 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4408 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/quote_fmt.c:59
4409 msgid "Newsgroups"
4410 msgstr "Grupy news"
4411
4412 #: src/gtk/headers.h:33
4413 msgid "Followup-To"
4414 msgstr "Odpowiedzi-Do"
4415
4416 #: src/gtk/headers.h:34
4417 msgid "Delivered-To"
4418 msgstr "Dostarczone do"
4419
4420 #: src/gtk/headers.h:34
4421 msgid "Delivered-To:"
4422 msgstr "Dostarczone do:"
4423
4424 #: src/gtk/headers.h:35
4425 msgid "Seen"
4426 msgstr "Widziane"
4427
4428 #: src/gtk/headers.h:35
4429 msgid "Seen:"
4430 msgstr "Widziane:"
4431
4432 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4433 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4434 #: src/summaryview.c:2786
4435 msgid "Status"
4436 msgstr "Stan"
4437
4438 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4439 msgid "Status:"
4440 msgstr "Stan:"
4441