*** empty log message ***
[claws.git] / po / ko.po
1 # korean po file for sylpheed mailer
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>, 2001
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed  0.4.63\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-05-01 18:07+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 2001-03-24 13:28+0900\n"
10 "Last-Translator: ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>\n"
11 "Language-Team: Korean <ko@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=euc-kr\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "sylpheed¶õ"
19
20 #: src/about.c:200
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28
29 #: src/about.c:206
30 msgid ""
31 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
32 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
33 "\n"
34 msgstr ""
35
36 #: src/about.c:211
37 msgid ""
38 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
39 "\n"
40 msgstr ""
41 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:215
45 msgid ""
46 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
47 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
48 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
49 "version.\n"
50 "\n"
51 msgstr ""
52
53 #: src/about.c:221
54 msgid ""
55 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
56 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
57 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
58 "more details.\n"
59 "\n"
60 msgstr ""
61
62 #: src/about.c:227
63 msgid ""
64 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
65 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
66 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
67 msgstr ""
68
69 #: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:209
70 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:184 src/foldersel.c:175
71 #: src/import.c:188 src/inputdialog.c:155 src/main.c:314 src/main.c:322
72 #: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:115
73 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1772 src/prefs_common.c:1991
74 #: src/prefs_common.c:2107 src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
75 msgid "OK"
76 msgstr "È®ÀÎ"
77
78 #: src/account.c:97
79 msgid "Reading all config for each account...\n"
80 msgstr "°¢ °èÁ¤¿¡´ëÇÑ ¸ðµç ¼³Á¤À» ÀнÀ´Ï´Ù...\n"
81
82 #: src/account.c:112
83 #, c-format
84 msgid "Found label: %s\n"
85 msgstr "¶óº§ %s¸¦ ¹ß°ßÇß½À´Ï´Ù\n"
86
87 #: src/account.c:202
88 msgid ""
89 "Some composing windows are open.\n"
90 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
91 msgstr ""
92 "´Ù¸¥ ÆíÁý Ã¢ÀÌ ¿­·ÁÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
93 "°èÁ¤À» ÆíÁýÇϱâÀü¿¡ ¸ðµç ÆíÁýâµéÀ» ´Ý¾ÆÁÖ¼¼¿ä."
94
95 #: src/account.c:207
96 msgid "Opening account edit window...\n"
97 msgstr "°èÁ¤ ÆíÁýâÀ» ¿±´Ï´Ù...\n"
98
99 #: src/account.c:347
100 msgid "Creating account edit window...\n"
101 msgstr "°èÁ¤ ÆíÁýâÀ» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
102
103 #: src/account.c:352
104 msgid "Edit accounts"
105 msgstr "°èÁ¤ ÆíÁý"
106
107 #: src/account.c:380 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
108 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:299
109 msgid "Name"
110 msgstr "À̸§"
111
112 #: src/account.c:381 src/prefs_account.c:616
113 msgid "Protocol"
114 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ"
115
116 #: src/account.c:382
117 msgid "Server"
118 msgstr "¼­¹ö"
119
120 #: src/account.c:401 src/addressbook.c:439
121 msgid "Add"
122 msgstr "Ãß°¡"
123
124 #: src/account.c:407
125 msgid "Edit"
126 msgstr "ÆíÁý"
127
128 #: src/account.c:413
129 msgid " Delete "
130 msgstr "»èÁ¦"
131
132 #: src/account.c:419 src/prefs_filter.c:432
133 msgid "Down"
134 msgstr "¾Æ·¡·Î"
135
136 #: src/account.c:425 src/prefs_filter.c:426
137 msgid "Up"
138 msgstr "À§·Î"
139
140 #: src/account.c:439
141 msgid " Set as usually used account "
142 msgstr "±âº» °èÁ¤À¸·Î ¼³Á¤"
143
144 #: src/account.c:445 src/prefs_filter.c:192 src/summary_search.c:192
145 msgid "Close"
146 msgstr "´Ý±â"
147
148 #: src/account.c:498
149 msgid "Delete account"
150 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
151
152 #: src/account.c:499
153 msgid "Do you really want to delete this account?"
154 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ °èÁ¤À» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
155
156 #: src/account.c:500 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
157 #: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
158 #: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
159 #: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:715
160 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:813
161 msgid "Yes"
162 msgstr "È®ÀÎ"
163
164 #: src/account.c:500 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
165 #: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
166 #: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
167 msgid "+No"
168 msgstr "¾Æ´Ï¿ä"
169
170 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
171 msgid "/_File"
172 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
173
174 #: src/addressbook.c:230
175 msgid "/_File/New _address"
176 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
177
178 #: src/addressbook.c:231
179 msgid "/_File/New _group"
180 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
181
182 #: src/addressbook.c:232
183 msgid "/_File/New _folder"
184 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ Æú´õ(_f)"
185
186 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
187 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
188 msgid "/_File/---"
189 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/---"
190
191 #: src/addressbook.c:234
192 msgid "/_File/_Edit"
193 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
194
195 #: src/addressbook.c:235
196 msgid "/_File/_Delete"
197 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»èÁ¦(_D)"
198
199 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
200 msgid "/_File/_Close"
201 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/´Ý±â(_C)"
202
203 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
204 msgid "/_Help"
205 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)"
206
207 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
208 msgid "/_Help/_About"
209 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
210
211 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
212 msgid "/New _address"
213 msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
214
215 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
216 msgid "/New _group"
217 msgstr "/»õ ±×·ì(_g)"
218
219 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
220 msgid "/New _folder"
221 msgstr "/»õ Æú´õ(_f)"
222
223 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
224 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
225 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
226 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
227 #: src/summaryview.c:314
228 msgid "/---"
229 msgstr "/---"
230
231 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
232 #: src/mainwindow.c:351
233 msgid "/_Edit"
234 msgstr "/ÆíÁý(_E)"
235
236 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
237 msgid "/_Delete"
238 msgstr "/»èÁ¦(_D)"
239
240 #: src/addressbook.c:318
241 msgid "E-Mail address"
242 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
243
244 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
245 msgid "Remarks"
246 msgstr "¸Þ¸ð"
247
248 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
249 msgid "Address book"
250 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
251
252 #: src/addressbook.c:413
253 msgid "Name:"
254 msgstr "À̸§:"
255
256 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
257 #: src/prefs_filter.c:392
258 msgid "Delete"
259 msgstr "»èÁ¦"
260
261 #: src/addressbook.c:442
262 msgid "Lookup"
263 msgstr "ã±â"
264
265 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
266 msgid "To:"
267 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷:"
268
269 #: src/addressbook.c:456
270 msgid "Cc:"
271 msgstr "ÂüÁ¶:"
272
273 #: src/addressbook.c:460
274 msgid "Bcc:"
275 msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶:"
276
277 #: src/addressbook.c:479
278 msgid "Common address"
279 msgstr "°ø¿ë ÁÖ¼Ò·Ï"
280
281 #: src/addressbook.c:486
282 msgid "Personal address"
283 msgstr "°³ÀΠÁÖ¼Ò·Ï"
284
285 #: src/addressbook.c:577
286 msgid "Delete address(es)"
287 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦"
288
289 #: src/addressbook.c:578
290 msgid "Really delete the address(es)?"
291 msgstr "Á¤¸»·Î ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
292
293 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
294 #: src/prefs_filter.c:715 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573
295 #: src/summaryview.c:813
296 msgid "No"
297 msgstr "¾Æ´Ï¿À"
298
299 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
300 msgid "New folder"
301 msgstr "»õ Æú´õ"
302
303 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
304 msgid "Input the name of new folder:"
305 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
306
307 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
308 msgid "NewFolder"
309 msgstr "»õ Æú´õ"
310
311 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
312 #: src/addressbook.c:1187
313 msgid "The name already exists."
314 msgstr "À̹̠±× À̸§ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù."
315
316 #: src/addressbook.c:1045
317 msgid "New group"
318 msgstr "»õ ±×·ì"
319
320 #: src/addressbook.c:1046
321 msgid "Input the name of new group:"
322 msgstr "»õ ±×·ìÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
323
324 #: src/addressbook.c:1047
325 msgid "NewGroup"
326 msgstr "»õ ±×·ì"
327
328 #: src/addressbook.c:1122
329 msgid "Edit group"
330 msgstr "±×·ì ÆíÁý"
331
332 #: src/addressbook.c:1123
333 msgid "Input the new name of group:"
334 msgstr "±×·ìÀÇ »õ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
335
336 #: src/addressbook.c:1173
337 msgid "Edit folder"
338 msgstr "Æú´õ ÆíÁý"
339
340 #: src/addressbook.c:1174
341 msgid "Input the new name of folder:"
342 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
343
344 #: src/addressbook.c:1223
345 #, c-format
346 msgid "Really delete `%s' ?"
347 msgstr "Á¤¸»·Î `%s'¸¦ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
348
349 #: src/addressbook.c:1271
350 msgid "Edit address"
351 msgstr "ÁÖ¼Ò ÆíÁý"
352
353 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:300
354 msgid "Address"
355 msgstr "ÁÖ¼Ò"
356
357 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
358 #: src/compose.c:3641 src/export.c:185 src/foldersel.c:176 src/import.c:189
359 #: src/inputdialog.c:156 src/main.c:314 src/main.c:322 src/mainwindow.c:1655
360 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:119 src/prefs.c:468
361 #: src/prefs_common.c:2108 src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:324
362 #: src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
363 msgid "Cancel"
364 msgstr "Ãë¼Ò"
365
366 #: src/addressbook.c:1524
367 msgid "Reading addressbook file..."
368 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ÀнÀ´Ï´Ù..."
369
370 #: src/addressbook.c:1528
371 #, c-format
372 msgid "%s doesn't exist.\n"
373 msgstr "%s°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
374
375 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
376 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
377 #: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:994
378 #: src/summaryview.c:1200 src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1343
379 #: src/summaryview.c:1800 src/summaryview.c:2275 src/summaryview.c:2298
380 #: src/summaryview.c:2319 src/summaryview.c:2412
381 msgid "done.\n"
382 msgstr "¸¶Ä§.\n"
383
384 #: src/addressbook.c:1821
385 msgid "Exporting addressbook to file..."
386 msgstr "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ÆÄÀϷΠ¾¹´Ï´Ù..."
387
388 #: src/addressbook.c:1839
389 msgid "failed to write addressbook data.\n"
390 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï µ¥ÀÌŸ ¾²±â¸¦ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
391
392 #: src/alertpanel.c:98 src/compose.c:3243 src/main.c:312
393 msgid "Notice"
394 msgstr "¾Ë¸²"
395
396 #: src/alertpanel.c:111
397 msgid "Warning"
398 msgstr "°æ°í"
399
400 #: src/alertpanel.c:124 src/inc.c:403
401 msgid "Error"
402 msgstr "¿¡·¯"
403
404 #: src/alertpanel.c:160
405 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
406 msgstr "°æ°í ÆгΠ´ÙÀ̾ó·Î±×¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
407
408 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
409 msgid "can't allocate memory\n"
410 msgstr "¸Þ¸ð¸®¸¦ ÇÒ´çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
411
412 #: src/compose.c:365
413 msgid "/_Add..."
414 msgstr "/Ãß°¡(_A)..."
415
416 #: src/compose.c:366
417 msgid "/_Remove"
418 msgstr "/»èÁ¦(_R)"
419
420 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
421 #: src/folderview.c:225
422 msgid "/_Property..."
423 msgstr "/Ư¼º(_P)..."
424
425 #: src/compose.c:374
426 msgid "/_File/_Attach file"
427 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
428
429 #: src/compose.c:375
430 msgid "/_File/_Insert file"
431 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
432
433 #: src/compose.c:376
434 msgid "/_File/Insert si_gnature"
435 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¼­¸í »ðÀÔ(_g)"
436
437 #: src/compose.c:381
438 msgid "/_Edit/_Undo"
439 msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
440
441 #: src/compose.c:382
442 msgid "/_Edit/_Redo"
443 msgstr "/ÆíÁý(_E)/´Ù½Ã ½ÇÇà(_R)"
444
445 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
446 msgid "/_Edit/---"
447 msgstr "/ÆíÁý(_E)/---"
448
449 #: src/compose.c:384
450 msgid "/_Edit/Cu_t"
451 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_t)"
452
453 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
454 msgid "/_Edit/_Copy"
455 msgstr "/ÆíÁý(_E)/º¹»ç(_C)"
456
457 #: src/compose.c:386
458 msgid "/_Edit/_Paste"
459 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
460
461 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
462 msgid "/_Edit/Select _all"
463 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_a)"
464
465 #: src/compose.c:389
466 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
467 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_l)"
468
469 #: src/compose.c:390
470 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
471 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý(_x)"
472
473 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
474 msgid "/_Message"
475 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)"
476
477 #: src/compose.c:394
478 msgid "/_Message/_Send"
479 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¸³»±â(_S)"
480
481 #: src/compose.c:396
482 msgid "/_Message/Send _later"
483 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_l)"
484
485 #: src/compose.c:398
486 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
487 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î º¸³»±â(_d)"
488
489 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
490 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
491 #: src/mainwindow.c:469
492 msgid "/_Message/---"
493 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
494
495 #: src/compose.c:401
496 msgid "/_Message/_To"
497 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
498
499 #: src/compose.c:402
500 msgid "/_Message/_Cc"
501 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÂüÁ¶(_C)"
502
503 #: src/compose.c:403
504 msgid "/_Message/_Bcc"
505 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ûÀº ÂüÁ¶(_B)"
506
507 #: src/compose.c:404
508 msgid "/_Message/_Reply to"
509 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
510
511 #: src/compose.c:406
512 msgid "/_Message/_Followup to"
513 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
514
515 #: src/compose.c:408
516 msgid "/_Message/_Attach"
517 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎ(_A)"
518
519 #: src/compose.c:411
520 msgid "/_Message/Si_gn"
521 msgstr ""
522
523 #: src/compose.c:412
524 msgid "/_Message/_Encrypt"
525 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¾Ïȣȭ(_E)"
526
527 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
528 msgid "/_Tool"
529 msgstr "/µµ±¸(_T)"
530
531 #: src/compose.c:415
532 msgid "/_Tool/Show _ruler"
533 msgstr "/µµ±¸(_T)/´«±ÝÀÚ º¸À̱â(_r)"
534
535 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
536 msgid "/_Tool/_Address book"
537 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
538
539 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
540 msgid "Can't get text part\n"
541 msgstr "ÅؽºÆ® ºÎºÐÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
542
543 #: src/compose.c:548
544 #, c-format
545 msgid "%s: file not exist\n"
546 msgstr "%s: ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
547
548 #: src/compose.c:560
549 msgid ""
550 "\n"
551 "\n"
552 "Begin forwarded message:\n"
553 "\n"
554 msgstr ""
555 "\n"
556 "\n"
557 "Àü´Þ ¸Þ½ÃÁöÀÇ ½ÃÀÛ:\n"
558 "\n"
559
560 #: src/compose.c:1224
561 #, c-format
562 msgid "File %s doesn't exist\n"
563 msgstr "%sÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
564
565 #: src/compose.c:1228
566 #, c-format
567 msgid "Can't get file size of %s\n"
568 msgstr "%sÀÇ ÆÄÀÏ Å©±â¸¦ ¾Ë¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
569
570 #: src/compose.c:1232
571 #, c-format
572 msgid "File %s is empty\n"
573 msgstr "%s ÆÄÀÏÀÌ ºó ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù\n"
574
575 #: src/compose.c:1253
576 #, c-format
577 msgid "Message: %s"
578 msgstr "¸Þ½ÃÁö: %s"
579
580 #: src/compose.c:1359
581 msgid " [Edited]"
582 msgstr " [¼öÁ¤µÊ]"
583
584 #: src/compose.c:1361
585 #, c-format
586 msgid "%s - Compose message%s"
587 msgstr "%s - ¸Þ½ÃÁö ÆíÁý%s "
588
589 #: src/compose.c:1364
590 #, c-format
591 msgid "Compose message%s"
592 msgstr "¸Þ½ÃÁö%s ÆíÁý"
593
594 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
595 msgid "Recipient is not specified."
596 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
597
598 #: src/compose.c:1404
599 msgid "can't get recipient list."
600 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ ¸ñ·ÏÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
601
602 #: src/compose.c:1422
603 msgid ""
604 "Account for sending mail is not specified.\n"
605 "Please select a mail account before sending."
606 msgstr ""
607 "¸ÞÀÏÀ» º¸³»±âÀ§ÇÑ °èÁ¤ÀÌ ÁöÁ¤µÇ¾îÀÖÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
608 "º¸³»±â Àü¿¡ ¸ÞÀÏ °èÁ¤À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
609
610 #: src/compose.c:1443
611 #, c-format
612 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
613 msgstr "%s·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
614
615 #: src/compose.c:1457
616 msgid "Queueing"
617 msgstr "Àӽú¸°ü"
618
619 #: src/compose.c:1458
620 msgid ""
621 "Error occurred while sending the message.\n"
622 "Put this message into queue folder?"
623 msgstr ""
624 "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
625 "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»±î¿ä?"
626
627 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
628 msgid "Can't queue the message."
629 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
630
631 #: src/compose.c:1467
632 msgid "Error occurred while sending the message."
633 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
634
635 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
636 msgid "Can't save the message to outbox."
637 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³½ ÆíÁöÇÔ¿¡ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
638
639 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1477
640 msgid "can't change file mode\n"
641 msgstr "ÆÄÀÏ ¸ðµå¸¦ ¹Ù²Ü¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
642
643 #: src/compose.c:1526
644 msgid "Can't convert the codeset of the message."
645 msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ ¹®ÀÚ¼ÂÀ» º¯°æÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
646
647 #: src/compose.c:1535
648 msgid "can't write headers\n"
649 msgstr "Çì´õ¸¦ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
650
651 #: src/compose.c:1653
652 msgid "saving sent message...\n"
653 msgstr "º¸³½ ¸ÞÀÏÀ» ÀúÁ¤ÇÕ´Ï´Ù...\n"
654
655 #: src/compose.c:1658
656 msgid "can't save message\n"
657 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
658
659 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
660 msgid "can't open mark file\n"
661 msgstr "Ç¥½Ã ÆÄÀÏÀ» ¿­¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
662
663 #: src/compose.c:1687
664 msgid "queueing message...\n"
665 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÕ´Ï´Ù...\n"
666
667 #: src/compose.c:1762
668 msgid "can't queue the message\n"
669 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
670
671 #: src/compose.c:1801
672 #, c-format
673 msgid "Can't open file %s\n"
674 msgstr "%s ÆÄÀÏÀ» ¿­ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
675
676 #: src/compose.c:2114
677 #, c-format
678 msgid "generated Message-ID: %s\n"
679 msgstr "»ý¼ºµÈ Message-ID: %s\n"
680
681 #: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
682 msgid "MIME type"
683 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
684
685 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2102
686 #: src/select-keys.c:297 src/summaryview.c:361
687 msgid "Size"
688 msgstr "Å©±â"
689
690 #: src/compose.c:2205
691 msgid "Creating compose window...\n"
692 msgstr "ÆíÁýâÀ» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
693
694 #: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
695 msgid "From:"
696 msgstr "º¸³½ »ç¶÷:"
697
698 #: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:486
699 #: src/prefs_common.c:611
700 msgid "Send"
701 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
702
703 #: src/compose.c:2672
704 msgid "Send message"
705 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸³»±â"
706
707 #: src/compose.c:2679
708 msgid "Send later"
709 msgstr "³ªÁß¿¡ º¸³»±â"
710
711 #: src/compose.c:2680
712 msgid "Put into queue folder and send later"
713 msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ¿¡ ³Ö¾î¼­ ³ªÁß¿¡ º¸³»±â"
714
715 #: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
716 msgid "Draft"
717 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
718
719 #: src/compose.c:2688
720 msgid "Save to draft folder"
721 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³Ö±â"
722
723 #: src/compose.c:2697
724 msgid "Insert"
725 msgstr "»ðÀÔ"
726
727 #: src/compose.c:2698
728 msgid "Insert file"
729 msgstr "ÆÄÀÏÀ» »ðÀÔÇÕ´Ï´Ù"
730
731 #: src/compose.c:2705
732 msgid "Attach"
733 msgstr "÷ºÎ"
734
735 #: src/compose.c:2706
736 msgid "Attach file"
737 msgstr "ÆÄÀϠ÷ºÎ"
738
739 #: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1012
740 msgid "Signature"
741 msgstr "¼­¸í"
742
743 #: src/compose.c:2716
744 msgid "Insert signature"
745 msgstr "¼­¸í ÆÄÀÏÀ» ³¢¿ö³Ö½À´Ï´Ù"
746
747 #: src/compose.c:2724
748 msgid "Editor"
749 msgstr "ÆíÁý±â"
750
751 #: src/compose.c:2725
752 msgid "Edit with external editor"
753 msgstr "¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý"
754
755 #: src/compose.c:2733
756 msgid "Linewrap"
757 msgstr "ÁٹٲÞ"
758
759 #: src/compose.c:2734
760 msgid "Wrap long lines"
761 msgstr "±ä ÁÙ¿¡´ëÇØ ÀÚµ¿ ÁٹٲÞÀ» ÇÕ´Ï´Ù"
762
763 #: src/compose.c:2939
764 msgid "Invalid MIME type."
765 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ¸¶ÀӠŸÀÔ."
766
767 #: src/compose.c:2957
768 msgid "File doesn't exist or is empty."
769 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ¾ø°Å³ª ºñ¿©ÀÖ½À´Ï´Ù."
770
771 #: src/compose.c:3025
772 msgid "Property"
773 msgstr "Ư¼º"
774
775 #: src/compose.c:3045
776 msgid "Encoding"
777 msgstr "ÀÎÄÚµù"
778
779 #: src/compose.c:3068
780 msgid "Path"
781 msgstr "°æ·Î"
782
783 #: src/compose.c:3069
784 msgid "File name"
785 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
786
787 #: src/compose.c:3214
788 #, c-format
789 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
790 msgstr "¿ÜºÎ ÆíÁý±â ¸í·É¾î°¡ ¿Ã¹Ù¸£Áö¾Ê½À´Ï´Ù: `%s'\n"
791
792 #: src/compose.c:3240
793 #, c-format
794 msgid ""
795 "The external editor is still working.\n"
796 "Force terminating the process?\n"
797 "process group id: %d"
798 msgstr ""
799 "¿ÜºÎ ÆíÁý±â°¡ ¿©ÀüÈ÷ »ì¾ÆÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
800 "ÀÌ ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °­Á¦·Î Á¾·á½Ãų±î¿ä?\n"
801 "ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì ¾ÆÀ̵ð: %d"
802
803 #: src/compose.c:3253
804 #, c-format
805 msgid "Terminated process group id: %d"
806 msgstr "ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì id: %d¸¦ Á¾·á½ÃÅ´"
807
808 #: src/compose.c:3254
809 #, c-format
810 msgid "Temporary file: %s"
811 msgstr "ÀӽàÆÄÀÏ: %s"
812
813 #: src/compose.c:3278
814 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
815 msgstr "ÆíÁý: ¸ð´ÏÅ͸µÇϴ ÇÁ·Î¼¼½º·ÎºÎÅÍ ÀÔ·ÂÀÌ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù\n"
816
817 #. failed
818 #: src/compose.c:3311
819 msgid "Couldn't exec external editor\n"
820 msgstr "¿ÜºÎ ÆíÁý±â¸¦ ½ÇÇàÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
821
822 #: src/compose.c:3315
823 msgid "Couldn't write to file\n"
824 msgstr "ÆÄÀϷΠ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
825
826 #: src/compose.c:3317
827 msgid "Pipe read failed\n"
828 msgstr "ÆÄÀÌÇÁ Àб⠽ÇÆÐ\n"
829
830 #: src/compose.c:3574
831 msgid "can't remove the old draft message\n"
832 msgstr "¿À·¡µÈ Àӽຸ°ü ¸Þ½ÃÁö¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
833
834 #: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
835 msgid "Select file"
836 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
837
838 #: src/compose.c:3639
839 msgid "Discard message"
840 msgstr "¸Þ½ÃÁö ¹ö¸®±â"
841
842 #: src/compose.c:3640
843 msgid "This message has been modified. discard it?"
844 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. º¯°æ»çÇ×À» ¹ö¸±±î¿ä?"
845
846 #: src/compose.c:3641
847 msgid "Discard"
848 msgstr "¹ö¸®±â"
849
850 #: src/compose.c:3641
851 msgid "to Draft"
852 msgstr "Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î"
853
854 #: src/export.c:121
855 msgid "Export"
856 msgstr ""
857
858 #: src/export.c:143
859 msgid "Specify target folder and mbox file."
860 msgstr ""
861
862 #: src/export.c:153
863 msgid "Source dir:"
864 msgstr ""
865
866 #: src/export.c:158
867 msgid "Exporting file:"
868 msgstr ""
869
870 #: src/export.c:171 src/export.c:177 src/import.c:175 src/import.c:181
871 #: src/prefs_filter.c:343
872 msgid " Select... "
873 msgstr "°í¸£±â..."
874
875 #: src/export.c:216
876 msgid "Select exporting file"
877 msgstr ""
878
879 #: src/foldersel.c:130
880 msgid "Select folder"
881 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
882
883 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
884 msgid "/Create _new folder..."
885 msgstr "/»õ Æú´õ ¸¸µé±â(_n)..."
886
887 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
888 msgid "/_Rename folder..."
889 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
890
891 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
892 msgid "/_Delete folder"
893 msgstr "/Æú´õ Áö¿ì±â(_D)"
894
895 #: src/folderview.c:201
896 msgid "/Remove _mailbox"
897 msgstr "/¸ÞÀϹڽº¸¦ Áö¿ì±â(_m)"
898
899 #: src/folderview.c:212
900 msgid "/Remove _IMAP4 server"
901 msgstr "/IMAP4 ¼­¹ö Áö¿ì±â(_I)"
902
903 #: src/folderview.c:219
904 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
905 msgstr "/´º½º±×·ì ±¸µ¶(_S)..."
906
907 #: src/folderview.c:221
908 msgid "/_Remove newsgroup"
909 msgstr "/´º½º±×·ì »èÁ¦(_R)"
910
911 #: src/folderview.c:223
912 msgid "/Remove _news server"
913 msgstr "/´º½º ¼­¹ö »èÁ¦(_n)"
914
915 #: src/folderview.c:234
916 msgid "Folder"
917 msgstr "Æú´õ"
918
919 #: src/folderview.c:234
920 msgid "New"
921 msgstr "»õ°Í"
922
923 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2099
924 msgid "Unread"
925 msgstr "¾ÈÀÐÀ½"
926
927 #: src/folderview.c:235
928 msgid "#"
929 msgstr "Àüü"
930
931 #: src/folderview.c:245
932 msgid "Creating folder view...\n"
933 msgstr "Æú´õ ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
934
935 #: src/folderview.c:382
936 msgid "Setting folder info...\n"
937 msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù...\n"
938
939 #: src/folderview.c:383
940 msgid "Setting folder info..."
941 msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
942
943 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
944 #, c-format
945 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
946 msgstr "%s%c%s¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
947
948 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
949 #, c-format
950 msgid "Scanning folder %s ..."
951 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
952
953 #: src/folderview.c:558
954 msgid "Updating all folders..."
955 msgstr "¸ðµç Æú´õ¸¦ °»½ÅÇÕ´Ï´Ù..."
956
957 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:639
958 msgid "Inbox"
959 msgstr "¹ÞÀº ÆíÁöÇÔ"
960
961 #: src/folderview.c:602
962 msgid "Outbox"
963 msgstr "º¸³½ ÆíÁöÇÔ"
964
965 #: src/folderview.c:607
966 msgid "Queue"
967 msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ"
968
969 #: src/folderview.c:612
970 msgid "Trash"
971 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ"
972
973 #: src/folderview.c:1067
974 #, c-format
975 msgid "Folder %s is selected\n"
976 msgstr "%s Æú´õ°¡ ¼±ÅõǾú½À´Ï´Ù\n"
977
978 #: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
979 #, c-format
980 msgid "`%c' can't be included in folder name."
981 msgstr "`%c'´Â Æú´õ À̸§¿¡ Æ÷ÇԵɠ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
982
983 #: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
984 #, c-format
985 msgid "The folder `%s' already exists."
986 msgstr "`%s' Æú´õ°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
987
988 #: src/folderview.c:1207
989 #, c-format
990 msgid "Input new name for `%s':"
991 msgstr "`%s'¿¡´ëÇÑ »õ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
992
993 #: src/folderview.c:1209
994 msgid "Rename folder"
995 msgstr "Æú´õ À̸§ º¯°æ"
996
997 #: src/folderview.c:1269
998 #, c-format
999 msgid ""
1000 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1001 "Do you really want to delete?"
1002 msgstr ""
1003 "`%s'¾Æ·¡¿¡ Àִ ¸ðµç Æú´õ¿Í ¸Þ½ÃÁö°¡ »èÁ¦µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.\n"
1004 "Á¤¸»·Î »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
1005
1006 #: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
1007 msgid "Delete folder"
1008 msgstr "Æú´õ »èÁ¦"
1009
1010 #: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
1011 #, c-format
1012 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1013 msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1014
1015 #: src/folderview.c:1311
1016 #, c-format
1017 msgid ""
1018 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1019 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1020 msgstr ""
1021 "¸ÞÀϹڽº `%s'¸¦ Á¤¸»·Î »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?\n"
1022 "(¸Þ½ÃÁö°¡ µð½ºÅ©·ÎºÎÅÍ »èÁ¦µÇ´Â°ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù)"
1023
1024 #: src/folderview.c:1314
1025 msgid "Remove folder"
1026 msgstr "Æú´õ¸¦ »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù"
1027
1028 #: src/folderview.c:1401
1029 #, c-format
1030 msgid "Really delete folder `%s'?"
1031 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' Æú´õ¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
1032
1033 #: src/folderview.c:1441
1034 #, c-format
1035 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1036 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' IMAP4 ¼­¹ö¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
1037
1038 #: src/folderview.c:1443
1039 msgid "Delete IMAP4 server"
1040 msgstr "IMAP4 ¼­¹ö »èÁ¦"
1041
1042 #: src/folderview.c:1484
1043 msgid "Subscribe newsgroup"
1044 msgstr "´º½º±×·ì ±¸µ¶"
1045
1046 #: src/folderview.c:1485
1047 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1048 msgstr "±¸µ¶ÇÒ ´º½º±×·ìÀ» ÀÔ·Â:"
1049
1050 #: src/folderview.c:1494
1051 #, c-format
1052 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1053 msgstr "`%s' ´º½º±×·ìÀÌ À̹̠ÀÖ½À´Ï´Ù."
1054
1055 #: src/folderview.c:1540
1056 #, c-format
1057 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1058 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ìÀ» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
1059
1060 #: src/folderview.c:1542
1061 msgid "Delete newsgroup"
1062 msgstr "´º½º±×·ì »èÁ¦"
1063
1064 #: src/folderview.c:1573
1065 #, c-format
1066 msgid "Really delete news server `%s'?"
1067 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º ¼­¹ö¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
1068
1069 #: src/folderview.c:1575
1070 msgid "Delete news server"
1071 msgstr "´º½º ¼­¹ö »èÁ¦"
1072
1073 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1074 msgid "Abcdef"
1075 msgstr "ÇѱÛ"
1076
1077 #: src/headerview.c:56
1078 msgid "Newsgroups:"
1079 msgstr "´º½º±×·ì:"
1080
1081 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1082 msgid "Subject:"
1083 msgstr "Á¦¸ñ:"
1084
1085 #: src/headerview.c:87
1086 msgid "Creating header view...\n"
1087 msgstr "Çì´õ ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
1088
1089 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1383
1090 msgid "(No From)"
1091 msgstr "(???)"
1092
1093 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1399
1094 msgid "(No Subject)"
1095 msgstr "(Á¦¸ñ ¾øÀ½)"
1096
1097 #: src/headerwindow.c:55
1098 msgid "Creating header window...\n"
1099 msgstr "Çì´õ Ã¢À» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
1100
1101 #: src/headerwindow.c:59
1102 msgid "All header"
1103 msgstr "¸ðµç Çì¼­"
1104
1105 #: src/headerwindow.c:113
1106 #, c-format
1107 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1108 msgstr "%sÀÇ Çì´õ¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù...\n"
1109
1110 #: src/headerwindow.c:115
1111 #, c-format
1112 msgid "%s - All header"
1113 msgstr "%s - ¸ðµç Çì¼­"
1114
1115 #: src/imageview.c:48
1116 msgid "Creating image view...\n"
1117 msgstr "À̹ÌÁö ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
1118
1119 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1120 msgid "Can't load the image."
1121 msgstr "À̹ÌÁö¸¦ ºÒ·¯¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1122
1123 #: src/imap.c:145
1124 #, c-format
1125 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1126 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã Á¢¼Ó...\n"
1127
1128 #: src/imap.c:168
1129 #, c-format
1130 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1131 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
1132
1133 #: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
1134 #, c-format
1135 msgid "can't select folder: %s\n"
1136 msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
1137
1138 #: src/imap.c:309
1139 #, c-format
1140 msgid "message %d has been already cached.\n"
1141 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d´Â À̹̠ij½¬µÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
1142
1143 #: src/imap.c:318
1144 #, c-format
1145 msgid "getting message %d...\n"
1146 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d¸¦ °¡Á®¿É´Ï´Ù...\n"
1147
1148 #: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
1149 #, c-format
1150 msgid "can't fetch message %d\n"
1151 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1152
1153 #: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
1154 #: src/mh.c:419
1155 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1156 msgstr "¿Å±æ Æú´õ¿Í ¿Å°ÜÁú Æú´õ°¡ °°½À´Ï´Ù.\n"
1157
1158 #: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
1159 #, c-format
1160 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1161 msgstr "¸Þ½ÃÁö %s%c%d¸¦ %s·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù...\n"
1162
1163 #: src/imap.c:431
1164 #, c-format
1165 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1166 msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %d\n"
1167
1168 #: src/imap.c:437 src/imap.c:473
1169 msgid "can't expunge\n"
1170 msgstr "Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1171
1172 #: src/imap.c:467
1173 #, c-format
1174 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1175 msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: 1:%d\n"
1176
1177 #: src/imap.c:510
1178 msgid "can't create mailbox\n"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: src/imap.c:538
1182 msgid "can't delete mailbox\n"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: src/imap.c:564
1186 msgid "can't get envelope\n"
1187 msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1188
1189 #: src/imap.c:570
1190 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1191 msgstr "envelope¸¦ ¾ò´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
1192
1193 #: src/imap.c:578
1194 #, c-format
1195 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1196 msgstr "envelope¸¦ ÆĽÌÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
1197
1198 #: src/imap.c:608
1199 #, c-format
1200 msgid "deleting message %d...\n"
1201 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d¸¦ »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù...\n"
1202
1203 #: src/imap.c:643
1204 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1205 msgstr "\tij½¬µÈ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ò´Ï´Ù... "
1206
1207 #: src/imap.c:670
1208 #, c-format
1209 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1210 msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1211
1212 #: src/imap.c:693
1213 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1214 msgstr "IMAP4 ·Î±×ÀÎÀ» ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
1215
1216 #: src/imap.c:846
1217 #, c-format
1218 msgid "can't copy %d to %s\n"
1219 msgstr "%d¸¦ %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1220
1221 #: src/imap.c:1153
1222 #, c-format
1223 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1224 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: STORE %d:%d %s\n"
1225
1226 #: src/imap.c:1201
1227 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1228 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: EXPUNGE\n"
1229
1230 #: src/import.c:125
1231 msgid "Import"
1232 msgstr "°¡Á®¿À±â"
1233
1234 #: src/import.c:147
1235 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1236 msgstr ""
1237
1238 #: src/import.c:157
1239 msgid "Importing file:"
1240 msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏ:"
1241
1242 #: src/import.c:162
1243 msgid "Destination dir:"
1244 msgstr "ÀúÀåÇÒ Æú´õ:"
1245
1246 #: src/import.c:220
1247 msgid "Select importing file"
1248 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
1249
1250 #: src/inc.c:183 src/inc.c:225
1251 msgid "Standby"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: src/inc.c:243
1255 msgid "Retrieving new messages"
1256 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
1257
1258 #: src/inc.c:372
1259 #, c-format
1260 msgid "Input password for %s on %s:"
1261 msgstr ""
1262
1263 #: src/inc.c:376
1264 msgid "Input password"
1265 msgstr "¾ÏÈ£ ÀÔ·Â"
1266
1267 #: src/inc.c:393
1268 msgid "Retrieving"
1269 msgstr ""
1270
1271 #: src/inc.c:400
1272 msgid "Done"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: src/inc.c:409
1276 #, c-format
1277 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: src/inc.c:475
1281 #, c-format
1282 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1283 msgstr "%s °èÁ¤À¸·ÎºÎÅÍ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¾ò½À´Ï´Ù...\n"
1284
1285 #: src/inc.c:483
1286 #, c-format
1287 msgid "%s: Retrieving new messages"
1288 msgstr "%s: »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
1289
1290 #: src/inc.c:504
1291 #, c-format
1292 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1293 msgstr "POP3 ¼­¹ö %s¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù..."
1294
1295 #: src/inc.c:515 src/inc.c:649
1296 #, c-format
1297 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1298 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1299
1300 #: src/inc.c:518 src/inc.c:652
1301 #, c-format
1302 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1303 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
1304
1305 #: src/inc.c:683 src/inc.c:722
1306 #, c-format
1307 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1308 msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d) ¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß (%d / %d bytes)"
1309
1310 #: src/inc.c:708
1311 msgid "Authorizing"
1312 msgstr "ÀÎÁõÇϴ Áß"
1313
1314 #: src/inc.c:717
1315 msgid "Getting number of new messages"
1316 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
1317
1318 #: src/inc.c:733
1319 msgid "Deleting message"
1320 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ »èÁ¦Çϴ Áß"
1321
1322 #: src/inc.c:737
1323 msgid "Quitting"
1324 msgstr "³¡¸¶Ä¡´Â Áß"
1325
1326 #: src/inc.c:765
1327 msgid "a message won't be received\n"
1328 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹ÞÁö¾ÊÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù\n"
1329
1330 #: src/inc.c:792
1331 msgid "Error occurred while processing mail."
1332 msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯"
1333
1334 #: src/inc.c:795
1335 msgid "No disk space left."
1336 msgstr "µð½ºÅ©¿¡ ³²Àº °ø°£ÀÌ ¾ø½¿."
1337
1338 #: src/inc.c:846
1339 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1340 msgstr "·ÎÄ® ¸ÞÀϹڽº¿¡ ¸Þ½Ã°¡ ¾øÀ½.\n"
1341
1342 #: src/inc.c:857
1343 #, c-format
1344 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1345 msgstr "%s·ÎºÎÅÍ %s·Î »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È...\n"
1346
1347 #: src/logwindow.c:50
1348 msgid "Creating log window...\n"
1349 msgstr "·Î±× Ã¢À» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
1350
1351 #: src/logwindow.c:54
1352 msgid "Protocol log"
1353 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ·Î±×"
1354
1355 #. for gettext
1356 #: src/main.c:103
1357 #, c-format
1358 msgid ""
1359 "File `%s' already exists.\n"
1360 "Can't create folder."
1361 msgstr ""
1362 "ÆÄÀÏ `%s'°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.\n"
1363 "Æú´õ¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1364
1365 #: src/main.c:142
1366 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1367 msgstr "g_thread°¡ glib¿¡ÀÇÇØ Áö¿øµÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
1368
1369 #: src/main.c:206
1370 msgid ""
1371 "GnuPG is not installed properly.\n"
1372 "OpenPGP support disabled."
1373 msgstr ""
1374
1375 #: src/main.c:281
1376 #, c-format
1377 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1378 msgstr "»ç¿ë¹ý: %s [¿É¼Ç]...\n"
1379
1380 #: src/main.c:283
1381 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1382 msgstr "  --compose [ÁÖ¼Ò]       ÆíÁý Ã¢À» ¿±´Ï´Ù"
1383
1384 #: src/main.c:284
1385 msgid "  --receive              receive new messages"
1386 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
1387
1388 #: src/main.c:285
1389 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1390 msgstr "  --receive-all          ¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
1391
1392 #: src/main.c:286
1393 msgid "  --debug                debug mode"
1394 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
1395
1396 #: src/main.c:287
1397 msgid "  --help                 display this help and exit"
1398 msgstr "  --help                 ÀÌ µµ¿ò¸»À» Ç¥½ÃÇÏ°í ³¡¸¶Ä§´Ï´Ù"
1399
1400 #: src/main.c:288
1401 msgid "  --version              output version information and exit"
1402 msgstr ""
1403
1404 #: src/main.c:313
1405 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1406 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÆíÁýÇϴ âÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤¸» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
1407
1408 #: src/main.c:320
1409 msgid "Queued messages"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: src/main.c:321
1413 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1414 msgstr ""
1415
1416 #. remote command mode
1417 #: src/main.c:392
1418 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1419 msgstr "´Ù¸¥ Sylpheed°¡ À̹̠½ÇÇàµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
1420
1421 #: src/mainwindow.c:334
1422 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1423 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀÏ ¹Ú½º Ãß°¡(_A)..."
1424
1425 #: src/mainwindow.c:335
1426 msgid "/_File/_Update folder tree"
1427 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
1428
1429 #: src/mainwindow.c:336
1430 msgid "/_File/_Folder"
1431 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)"
1432
1433 #: src/mainwindow.c:337
1434 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1435 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/»õ Æú´õ(_n)"
1436
1437 #: src/mainwindow.c:339
1438 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1439 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/Æú´õ À̸§ º¯°æ(_R)..."
1440
1441 #: src/mainwindow.c:340
1442 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1443 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/Æú´õ »èÁ¦(_D)"
1444
1445 #: src/mainwindow.c:341
1446 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1447 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
1448
1449 #: src/mainwindow.c:342
1450 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1451 msgstr ""
1452
1453 #: src/mainwindow.c:343
1454 msgid "/_File/Empty _trash"
1455 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â(_t)"
1456
1457 #: src/mainwindow.c:345
1458 msgid "/_File/_Save as..."
1459 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
1460
1461 #: src/mainwindow.c:346
1462 msgid "/_File/_Print..."
1463 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Àμâ(_P)..."
1464
1465 #: src/mainwindow.c:349
1466 msgid "/_File/E_xit"
1467 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/³¡³»±â(_x)"
1468
1469 #: src/mainwindow.c:355
1470 msgid "/_Edit/_Search"
1471 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ã±â(_S)"
1472
1473 #: src/mainwindow.c:357
1474 msgid "/_View"
1475 msgstr "/º¸±â(_V)"
1476
1477 #: src/mainwindow.c:358
1478 msgid "/_View/_Folder tree"
1479 msgstr "/º¸±â(_V)/Æú´õ Æ®¸®(_F)"
1480
1481 #: src/mainwindow.c:359
1482 msgid "/_View/_Message view"
1483 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ºä(_M)"
1484
1485 #: src/mainwindow.c:360
1486 msgid "/_View/_Toolbar"
1487 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
1488
1489 #: src/mainwindow.c:361
1490 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1491 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ°ú ÅؽºÆ®(_a)"
1492
1493 #: src/mainwindow.c:362
1494 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1495 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
1496
1497 #: src/mainwindow.c:363
1498 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1499 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/ÅؽºÆ®(_T)"
1500
1501 #: src/mainwindow.c:364
1502 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1503 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/°¨Ãß±â(_N)"
1504
1505 #: src/mainwindow.c:365
1506 msgid "/_View/_Status bar"
1507 msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
1508
1509 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1510 msgid "/_View/---"
1511 msgstr "/º¸±â(_V)/---"
1512
1513 #: src/mainwindow.c:367
1514 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1515 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_o)"
1516
1517 #: src/mainwindow.c:368
1518 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1519 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
1520
1521 #: src/mainwindow.c:370
1522 msgid "/_View/_Code set"
1523 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
1524
1525 #: src/mainwindow.c:371
1526 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1527 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
1528
1529 #: src/mainwindow.c:379
1530 msgid "/_View/_Code set/---"
1531 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
1532
1533 #: src/mainwindow.c:380
1534 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1535 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASC_II)"
1536
1537 #: src/mainwindow.c:384
1538 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1539 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/À¯´ÏÄÚµå(_UTF-8)"
1540
1541 #: src/mainwindow.c:388
1542 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1543 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
1544
1545 #: src/mainwindow.c:392
1546 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1547 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Áß¾Ó À¯·´(ISO-8859-_2)"
1548
1549 #: src/mainwindow.c:395
1550 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1551 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/_Baltic (ISO-8859-13)"
1552
1553 #: src/mainwindow.c:397
1554 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1555 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Baltic (ISO-8859-_4)"
1556
1557 #: src/mainwindow.c:400
1558 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1559 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/±×¸®½º(ISO-8859-_7)"
1560
1561 #: src/mainwindow.c:403
1562 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1563 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Åͱâ (ISO-8859-_9)"
1564
1565 #: src/mainwindow.c:406
1566 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1567 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
1568
1569 #: src/mainwindow.c:408
1570 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1571 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-_R)"
1572
1573 #: src/mainwindow.c:410
1574 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1575 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
1576
1577 #: src/mainwindow.c:414
1578 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1579 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-_JP)"
1580
1581 #: src/mainwindow.c:417
1582 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1583 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-JP-2)"
1584
1585 #: src/mainwindow.c:420
1586 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1587 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_EUC-JP)"
1588
1589 #: src/mainwindow.c:422
1590 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1591 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_Shift__JIS)"
1592
1593 #: src/mainwindow.c:426
1594 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1595 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Simplified Chinese (_GB2312)"
1596
1597 #: src/mainwindow.c:428
1598 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1599 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (_Big5)"
1600
1601 #: src/mainwindow.c:430
1602 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1603 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1604
1605 #: src/mainwindow.c:432
1606 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1607 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1608
1609 #: src/mainwindow.c:435
1610 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1611 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (EUC-KR)"
1612
1613 #: src/mainwindow.c:437
1614 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1615 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (ISO-2022-KR)"
1616
1617 #: src/mainwindow.c:445
1618 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1619 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ ¸ÞÀÏ ¹Þ±â(_i)"
1620
1621 #: src/mainwindow.c:446
1622 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1623 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_a)"
1624
1625 #: src/mainwindow.c:449
1626 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1627 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û(_g)"
1628
1629 #: src/mainwindow.c:452
1630 msgid "/_Message/Compose _new message"
1631 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
1632
1633 #: src/mainwindow.c:453
1634 msgid "/_Message/_Reply"
1635 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
1636
1637 #: src/mainwindow.c:454
1638 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1639 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àüü È¸½Å(_l)"
1640
1641 #: src/mainwindow.c:455
1642 msgid "/_Message/_Forward"
1643 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
1644
1645 #: src/mainwindow.c:456
1646 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1647 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎÆÄÀϷΠÀü´Þ(_t)"
1648
1649 #: src/mainwindow.c:459
1650 msgid "/_Message/M_ove..."
1651 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_o)..."
1652
1653 #: src/mainwindow.c:460
1654 msgid "/_Message/_Copy..."
1655 msgstr ""
1656
1657 #: src/mainwindow.c:461
1658 msgid "/_Message/_Delete"
1659 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
1660
1661 #: src/mainwindow.c:462
1662 msgid "/_Message/_Mark"
1663 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
1664
1665 #: src/mainwindow.c:463
1666 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1667 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
1668
1669 #: src/mainwindow.c:464
1670 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1671 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã Áö¿ò(_U)"
1672
1673 #: src/mainwindow.c:465
1674 msgid "/_Message/_Mark/---"
1675 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/---"
1676
1677 #: src/mainwindow.c:466
1678 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1679 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
1680
1681 #: src/mainwindow.c:467
1682 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1683 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_b)"
1684
1685 #: src/mainwindow.c:470
1686 msgid "/_Message/Open in new _window"
1687 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ Ã¢¿¡¼­ ¿­±â"
1688
1689 #: src/mainwindow.c:471
1690 msgid "/_Message/View _source"
1691 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼Ò½º º¸±â(_s)"
1692
1693 #: src/mainwindow.c:472
1694 msgid "/_Message/Show all _header"
1695 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµç Çì´õ º¸±â(_h)"
1696
1697 #: src/mainwindow.c:473
1698 msgid "/_Message/Re_edit"
1699 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
1700
1701 #: src/mainwindow.c:475
1702 msgid "/_Summary"
1703 msgstr "/¸í·É(_S)"
1704
1705 #: src/mainwindow.c:476
1706 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1707 msgstr "/¸í·É(_S)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_D)"
1708
1709 #: src/mainwindow.c:478
1710 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1711 msgstr "/¸í·É(_S)/¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_F)"
1712
1713 #: src/mainwindow.c:479
1714 msgid "/_Summary/E_xecute"
1715 msgstr "/¸í·É(_S)/½ÇÇà(_x)"
1716
1717 #: src/mainwindow.c:480
1718 msgid "/_Summary/_Update"
1719 msgstr "/¸í·É(_S)/°»½Å(_U)"
1720
1721 #: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
1722 msgid "/_Summary/---"
1723 msgstr "/¸í·É(_S)/---"
1724
1725 #: src/mainwindow.c:482
1726 msgid "/_Summary/_Prev message"
1727 msgstr "/¸í·É(_S)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
1728
1729 #: src/mainwindow.c:483
1730 msgid "/_Summary/_Next message"
1731 msgstr "/¸í·É(_S)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
1732
1733 #: src/mainwindow.c:484
1734 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1735 msgstr "/¸í·É(_S)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_e)"
1736
1737 #: src/mainwindow.c:486
1738 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1739 msgstr "/¸í·É(_S)/´Ù¸¥ Æú´õ·Î À̵¿(_G)"
1740
1741 #: src/mainwindow.c:488
1742 msgid "/_Summary/_Sort"
1743 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)"
1744
1745 #: src/mainwindow.c:489
1746 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1747 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/¹øÈ£(_n)"
1748
1749 #: src/mainwindow.c:490
1750 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1751 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
1752
1753 #: src/mainwindow.c:491
1754 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1755 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_d)"
1756
1757 #: src/mainwindow.c:492
1758 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1759 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/º¸³½ »ç¶÷(_f)"
1760
1761 #: src/mainwindow.c:493
1762 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1763 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_s)"
1764
1765 #: src/mainwindow.c:494
1766 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1767 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/---"
1768
1769 #: src/mainwindow.c:495
1770 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1771 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/_Attract by subject"
1772
1773 #: src/mainwindow.c:497
1774 msgid "/_Summary/_Thread view"
1775 msgstr "/¸í·É(_S)/¾²·¹µå º¸±â(_T)"
1776
1777 #: src/mainwindow.c:498
1778 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1779 msgstr "/¸í·É(_S)/¾²·¹µå ¾ø¾Ö±â(_h)"
1780
1781 #: src/mainwindow.c:499
1782 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1783 msgstr "/¸í·É(_S)/Ç¥½Ã Ç׸ñ ¼³Á¤(_i)..."
1784
1785 #: src/mainwindow.c:503
1786 msgid "/_Tool/_Log window"
1787 msgstr "/µµ±¸(_T)/·Î±× Ã¢(_L)"
1788
1789 #: src/mainwindow.c:505
1790 msgid "/_Configuration"
1791 msgstr "/¼³Á¤(_C)"
1792
1793 #: src/mainwindow.c:506
1794 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1795 msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âº»ÀûÀΠ¼³Á¤(_C)..."
1796
1797 #: src/mainwindow.c:508
1798 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1799 msgstr ""
1800
1801 #: src/mainwindow.c:510
1802 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1803 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤¿¡µû¸¥ ¼³Á¤(_P)..."
1804
1805 #: src/mainwindow.c:512
1806 msgid "/_Configuration/---"
1807 msgstr "/¼³Á¤(_C)/---"
1808
1809 #: src/mainwindow.c:513
1810 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1811 msgstr "/¼³Á¤(_C)/»õ °èÁ¤ ¸¸µé±â(_n)..."
1812
1813 #: src/mainwindow.c:515
1814 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1815 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
1816
1817 #: src/mainwindow.c:517
1818 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1819 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÇöÀç °èÁ¤À» º¯°æ(_h)"
1820
1821 #: src/mainwindow.c:521
1822 msgid "/_Help/_Manual"
1823 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)"
1824
1825 #: src/mainwindow.c:522
1826 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1827 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)/¿µ¾î(_E)"
1828
1829 #: src/mainwindow.c:523
1830 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1831 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)/ÀϺ»¾î(_J)"
1832
1833 #: src/mainwindow.c:524
1834 msgid "/_Help/---"
1835 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
1836
1837 #: src/mainwindow.c:553
1838 msgid "Creating main window...\n"
1839 msgstr "»õ Ã¢À» ¸¸µì´Ï´Ù...\n"
1840
1841 #: src/mainwindow.c:672
1842 #, c-format
1843 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1844 msgstr "¸ÞÀΠâ: »ö ÇÒ´ç %d ½ÇÆÐ\n"
1845
1846 #: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
1847 msgid "Untitled"
1848 msgstr "Á¦¸ñ ¾ø½¿"
1849
1850 #: src/mainwindow.c:834
1851 msgid "none"
1852 msgstr "¾øÀ½"
1853
1854 #: src/mainwindow.c:843
1855 #, c-format
1856 msgid "Current account: %s"
1857 msgstr "ÇöÀç °èÁ¤: %s"
1858
1859 #: src/mainwindow.c:934
1860 #, c-format
1861 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1862 msgstr "â À§Ä¡: x = %d, y = %d\n"
1863
1864 #: src/mainwindow.c:942
1865 msgid "Empty trash"
1866 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
1867
1868 #: src/mainwindow.c:943
1869 msgid "Empty all messages in trash?"
1870 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ¿¡Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ºñ¿ï±î¿ä?"
1871
1872 #: src/mainwindow.c:971
1873 msgid "Add mailbox"
1874 msgstr "¸ÞÀϹڽº Ãß°¡"
1875
1876 #: src/mainwindow.c:972
1877 msgid ""
1878 "Input the location of mailbox.\n"
1879 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1880 "scanned automatically."
1881 msgstr ""
1882 "¸ÞÀÏ ¹Ú½ºÀÇ À§Ä¡¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.\n"
1883 "±âÁ¸ÀÇ ¸ÞÀÏ ¹Ú½º°¡ ÁöÁ¤µÇ¸é ÀÚµ¿À¸·Î\n"
1884 "½ºÄµµÉ°ÍÀÔ´Ï´Ù."
1885
1886 #: src/mainwindow.c:978
1887 #, c-format
1888 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1889 msgstr "¸ÞÀÏ ¹Ú½º `%s'°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
1890
1891 #: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
1892 msgid "Mailbox"
1893 msgstr "¸ÞÀϹڽº"
1894
1895 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
1896 msgid ""
1897 "Creation of the mailbox failed.\n"
1898 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1899 "there."
1900 msgstr ""
1901 "¸ÞÀϹڽº »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
1902 "¾Æ¸¶ ¾î¶² ÆÄÀÏÀÌ À̹̠Á¸ÀçÇϰųª ±× °÷¿¡ ¾²±â ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
1903
1904 #: src/mainwindow.c:1134
1905 msgid "Setting widgets..."
1906 msgstr "À§Á¬µéÀ» ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
1907
1908 #: src/mainwindow.c:1335
1909 msgid "Get"
1910 msgstr "¹Þ±â"
1911
1912 #: src/mainwindow.c:1336
1913 msgid "Incorporate new mail"
1914 msgstr "»õ ¸ÞÀÏÀ» °¡Á®¿É´Ï´Ù"
1915
1916 #: src/mainwindow.c:1341
1917 msgid "Get all"
1918 msgstr "ÀüºÎ ¹Þ±â"
1919
1920 #: src/mainwindow.c:1342
1921 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1922 msgstr "¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸ÞÀÏÀ» °¡Á®¿É´Ï´Ù"
1923
1924 #: src/mainwindow.c:1353
1925 msgid "Send queued message(s)"
1926 msgstr "Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³À´Ï´Ù"
1927
1928 #: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:488 src/prefs_common.c:613
1929 msgid "Compose"
1930 msgstr "ÀÛ¼º"
1931
1932 #: src/mainwindow.c:1364
1933 msgid "Compose new message"
1934 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
1935
1936 #: src/mainwindow.c:1371
1937 msgid "Reply"
1938 msgstr "ȸ½Å"
1939
1940 #: src/mainwindow.c:1372
1941 msgid "Reply to the message"
1942 msgstr "¸Þ½ÃÁö¿¡ È¸½ÅÀ» º¸³À´Ï´Ù"
1943
1944 #: src/mainwindow.c:1379
1945 msgid "Reply all"
1946 msgstr "Àüü È¸½Å"
1947
1948 #: src/mainwindow.c:1380
1949 msgid "Reply to all"
1950 msgstr "ÀüºÎ¿¡°Ô È¸½ÅÀ» º¸³À´Ï´Ù"
1951
1952 #: src/mainwindow.c:1387
1953 msgid "Forward"
1954 msgstr "Àü´Þ"
1955
1956 #: src/mainwindow.c:1388
1957 msgid "Forward the message"
1958 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ´Ù¸¥ »ç¶÷¿¡°Ô Àü´ÞÇÕ´Ï´Ù"
1959
1960 #: src/mainwindow.c:1399
1961 msgid "Delete the message"
1962 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù"
1963
1964 #: src/mainwindow.c:1407
1965 msgid "Execute"
1966 msgstr "½ÇÇà"
1967
1968 #: src/mainwindow.c:1408
1969 msgid "Execute marked process"
1970 msgstr "Ç¥½ÃµÈ ÇÁ·Î¼¼½ºµéÀ» ½ÇÇàÇÕ´Ï´Ù"
1971
1972 #: src/mainwindow.c:1418
1973 msgid "Next"
1974 msgstr "´ÙÀ½"
1975
1976 #: src/mainwindow.c:1419
1977 msgid "Next unread message"
1978 msgstr "´ÙÀ½ ¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù"
1979
1980 #: src/mainwindow.c:1429
1981 msgid "Prefs"
1982 msgstr "¼³Á¤"
1983
1984 #: src/mainwindow.c:1430
1985 msgid "Common preference"
1986 msgstr "±âº»ÀûÀΠȯ°æ ¼³Á¤À» ÇÕ´Ï´Ù"
1987
1988 #: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
1989 msgid "Account"
1990 msgstr "°èÁ¤"
1991
1992 #: src/mainwindow.c:1438
1993 msgid "Account setting"
1994 msgstr "°èÁ¤À» ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù"
1995
1996 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
1997 msgid "Exit"
1998 msgstr "³¡³»±â"
1999
2000 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2001 msgid "Exit this program?"
2002 msgstr "ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥À» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
2003
2004 #: src/mainwindow.c:1788
2005 msgid "Sending queued message failed."
2006 msgstr "º¸°üµÇ¾ú´ø ¸Þ½ÃÁö º¸³»±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
2007
2008 #: src/mainwindow.c:1905
2009 #, c-format
2010 msgid "forced charset: %s\n"
2011 msgstr "¼³Á¤µÈ ¹®ÀÚ¼Â: %s\n"
2012
2013 #: src/mbox.c:68
2014 #, c-format
2015 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2016 msgstr "%s·ÎºÎÅÍ %s·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿É´Ï´Ù...\n"
2017
2018 #: src/mbox.c:78
2019 msgid "can't read mbox file.\n"
2020 msgstr "mbox ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2021
2022 #: src/mbox.c:85
2023 #, c-format
2024 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2025 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº mbox Æ÷¸ä: %s\n"
2026
2027 #: src/mbox.c:92
2028 #, c-format
2029 msgid "malformed mbox: %s\n"
2030 msgstr "Á¦´ë·ÎµÇ¾îÀÖÁö¾ÊÀº mbox: %s\n"
2031
2032 #: src/mbox.c:109
2033 msgid "can't open temporary file\n"
2034 msgstr "ÀÓ½ÃÆÄÀÏÀ» ¿­ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2035
2036 #: src/mbox.c:159
2037 #, c-format
2038 msgid ""
2039 "unescaped From found:\n"
2040 "%s"
2041 msgstr ""
2042 "¸Þ½ÃÁö º»¹®Áß FromÀ¸·Î ½ÃÀÛÇϴ ÁÙÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù:\n"
2043 "%s"
2044
2045 #: src/mbox.c:194
2046 msgid "can't write to temporary file\n"
2047 msgstr "ÀӽàÆÄÀÏ¿¡ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2048
2049 #: src/mbox.c:226
2050 #, c-format
2051 msgid "%d messages found.\n"
2052 msgstr "%d°³ÀÇ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¹ß°ßµÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
2053
2054 #: src/mbox.c:243
2055 #, c-format
2056 msgid "can't create lock file %s\n"
2057 msgstr "Àá±Ý ÆÄÀÏ %sÀ» ¸¸µé¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2058
2059 #: src/mbox.c:244
2060 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2061 msgstr "°¡´ÉÇϸé 'file'´ë½Å¿¡ 'flock'¸¦ »ç¿ëÇϼ¼¿ä.\n"
2062
2063 #: src/mbox.c:256
2064 #, c-format
2065 msgid "can't create %s\n"
2066 msgstr "%s¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2067
2068 #: src/mbox.c:262
2069 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2070 msgstr "¸ÞÀϹڽº¸¦ ´Ù¸¥ ÇÁ·Î¼¼½º°¡ ÀаíÀÖ½À´Ï´Ù. Àá½Ã ±â´Ù¸®¼¼¿ä...\n"
2071
2072 #: src/mbox.c:291
2073 #, c-format
2074 msgid "can't lock %s\n"
2075 msgstr "%s¿¡ lock¸¦ °É¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2076
2077 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2078 msgid "invalid lock type\n"
2079 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº Àá±Ý Å¸ÀÔ\n"
2080
2081 #: src/mbox.c:331
2082 #, c-format
2083 msgid "can't unlock %s\n"
2084 msgstr "%s¿¡ lock¸¦ Ç® ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2085
2086 #: src/mbox.c:362
2087 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2088 msgstr "¸ÞÀϹڽºÀÇ Å©±â¸¦ 0À¸·Î ¸¸µé¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2089
2090 #: src/mbox.c:383
2091 #, c-format
2092 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: src/messageview.c:67
2096 msgid "Creating message view...\n"
2097 msgstr "¸Þ½ÃÁö ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
2098
2099 #: src/mh.c:149
2100 #, c-format
2101 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2102 msgstr "¸Þ½ÃÁö %sÀ» %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2103
2104 #: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
2105 msgid "Can't open mark file.\n"
2106 msgstr "Ç¥½Ã ÆÄÀÏÀ» ¿­ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2107
2108 #: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
2109 #, c-format
2110 msgid "%s already exists."
2111 msgstr "%sÀÌ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
2112
2113 #: src/mh.c:348 src/mh.c:422
2114 #, c-format
2115 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: src/mh.c:586
2119 #, c-format
2120 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2121 msgstr "µð·ºÅ丮 %s¿¡¼­ ¸¶Áö¸· ¼ýÀÚ = %d\n"
2122
2123 #: src/mh.c:785
2124 msgid "\tSearching uncached messages... "
2125 msgstr "\tij½¬µÇÁö¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ Ã£½À´Ï´Ù... "
2126
2127 #: src/mh.c:840
2128 #, c-format
2129 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2130 msgstr "%d°³ÀǠij½¬µÇÁö¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¹ß°ßµÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
2131
2132 #: src/mh.c:846
2133 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2134 msgstr "\tij½¬µÇÁö¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ Á¤·ÄÇÕ´Ï´Ù..."
2135
2136 #: src/mimeview.c:110
2137 msgid "/_Open"
2138 msgstr "/¿­±â(_O)"
2139
2140 #: src/mimeview.c:111
2141 msgid "/_Display as text"
2142 msgstr "/ÅؽºÆ®·Î º¸±â(_D)"
2143
2144 #: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:312
2145 msgid "/_Save as..."
2146 msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
2147
2148 #: src/mimeview.c:115
2149 msgid "/_Check signature"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: src/mimeview.c:135
2153 msgid "MIME Type"
2154 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
2155
2156 #: src/mimeview.c:139
2157 msgid "Creating MIME view...\n"
2158 msgstr "¸¶ÀÓ ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
2159
2160 #: src/mimeview.c:240
2161 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: src/mimeview.c:411
2165 msgid "Can't get the part of multipart message."
2166 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
2167
2168 #: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
2169 msgid "Can't save the part of multipart message."
2170 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
2171
2172 #: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2009
2173 msgid "Save as"
2174 msgstr "»õ À̸§À¸·Î"
2175
2176 #: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2014
2177 msgid "Overwrite"
2178 msgstr "µ¤¾î¾²±â"
2179
2180 #: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2015
2181 msgid "Overwrite existing file?"
2182 msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
2183
2184 #: src/mimeview.c:773
2185 #, c-format
2186 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2187 msgstr "¸¶ÀÓ ºä¾îÀÇ ¸í·ÉÇàÀÌ ºÎÀûÀýÇÕ´Ï´Ù: `%s'"
2188
2189 #: src/news.c:75
2190 #, c-format
2191 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2192 msgstr "%s:%d·Î NNTP Á¢¼ÓÀ» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
2193
2194 #: src/news.c:112
2195 #, c-format
2196 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2197 msgstr "%s:%d·ÎÀÇ NNTP ¿¬°áÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù...\n"
2198
2199 #: src/news.c:183
2200 #, c-format
2201 msgid "article %d has been already cached.\n"
2202 msgstr "±â»ç %d´Â À̹̠ij½¬µÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
2203
2204 #: src/news.c:192
2205 #, c-format
2206 msgid "getting article %d...\n"
2207 msgstr "±â»ç %d¸¦ ¾ò½À´Ï´Ù...\n"
2208
2209 #: src/news.c:197
2210 #, c-format
2211 msgid "can't read article %d\n"
2212 msgstr "±â»ç %d¸¦ ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2213
2214 #: src/news.c:229
2215 msgid "can't post article.\n"
2216 msgstr "±â»ç¸¦ ¿Ã¸± ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2217
2218 #: src/news.c:253
2219 #, c-format
2220 msgid "can't retrieve article %d\n"
2221 msgstr "±â»ç %d¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2222
2223 #: src/news.c:292
2224 #, c-format
2225 msgid "can't set group: %s\n"
2226 msgstr "%s ±×·ìÀ» Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2227
2228 #: src/news.c:298
2229 #, c-format
2230 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2231 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ±â»ç ¹üÀ§: %d - %d\n"
2232
2233 #: src/news.c:307
2234 msgid "no new articles.\n"
2235 msgstr "»õ ±â»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2236
2237 #: src/news.c:317
2238 #, c-format
2239 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2240 msgstr "%3$s¿¡¼­ %1$d - %2$d xover¸¦ °¡Á®¿È...\n"
2241
2242 #: src/news.c:320
2243 msgid "can't get xover\n"
2244 msgstr "xover¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2245
2246 #: src/news.c:326
2247 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2248 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
2249
2250 #: src/news.c:334
2251 #, c-format
2252 msgid "invalid xover line: %s\n"
2253 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº xover line: %s\n"
2254
2255 #: src/news.c:435
2256 #, c-format
2257 msgid "deleting article %d...\n"
2258 msgstr "±â»ç %d¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù...\n"
2259
2260 #: src/news.c:466
2261 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2262 msgstr "\tij½¬µÈ ¸ðµç ±â»ç¸¦ Áö¿ò´Ï´Ù... "
2263
2264 #: src/nntp.c:43
2265 #, c-format
2266 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2267 msgstr "%s:%d NNTP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2268
2269 #: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
2270 #, c-format
2271 msgid "protocol error: %s\n"
2272 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯: %s\n"
2273
2274 #: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
2275 msgid "protocol error\n"
2276 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯\n"
2277
2278 #: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
2279 msgid "Error occurred while posting\n"
2280 msgstr "±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
2281
2282 #: src/passphrase.c:73
2283 msgid "Passphrase"
2284 msgstr "Passphrase"
2285
2286 #: src/passphrase.c:228
2287 msgid "[no user id]"
2288 msgstr "[»ç¿ëÀÚ ¾ÆÀ̵ð ¾øÀ½]"
2289
2290 #: src/passphrase.c:232
2291 #, c-format
2292 msgid ""
2293 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2294 "\n"
2295 "  %.*s  \n"
2296 "(%.*s)\n"
2297 msgstr ""
2298 "%s passphrase¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
2299 "\n"
2300 "  %.*s  \n"
2301 "(%.*s)\n"
2302
2303 #: src/passphrase.c:236
2304 msgid ""
2305 "Bad passphrase! Try again...\n"
2306 "\n"
2307 msgstr ""
2308 "Bad passphrase! ´Ù½Ã ½ÃµµÇϼ¼¿ä...\n"
2309 "\n"
2310
2311 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2312 msgid "error occurred on authorization\n"
2313 msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
2314
2315 #: src/pop.c:117
2316 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2317 msgstr "greeting¿¡¼­ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀº APOP Å¸ÀÓ ½ºÅÆÇÁ°¡ ¿ä±¸µÊ\n"
2318
2319 #: src/pop.c:123
2320 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2321 msgstr "greeting¿¡¼­ Å¸ÀÓ ½ºÅÆÇÁ¿¡ ¹®¹ý ¿À·ù\n"
2322
2323 #: src/pop.c:171 src/pop.c:208
2324 msgid "POP3 protocol error\n"
2325 msgstr "POP3 ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯\n"
2326
2327 #: src/prefs.c:56
2328 msgid "Reading configuration...\n"
2329 msgstr "¼³Á¤À» ÀнÀ´Ï´Ù...\n"
2330
2331 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2332 #, c-format
2333 msgid "Found %s\n"
2334 msgstr "%sÀ» ¹ß°ß\n"
2335
2336 #: src/prefs.c:90
2337 msgid "Finished reading configuration.\n"
2338 msgstr "¼³Á¤ Àб⸦ ¸¶Ä§.\n"
2339
2340 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:353
2341 #: src/prefs_account.c:367 src/prefs_filter.c:512 src/prefs_filter.c:536
2342 msgid "failed to write configuration to file\n"
2343 msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¼³Á¤À» ¾²±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù\n"
2344
2345 #: src/prefs.c:216
2346 msgid "Configuration is saved.\n"
2347 msgstr "¼³Á¤ÀÌ ÀúÀåµÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
2348
2349 #: src/prefs.c:469
2350 msgid "Apply"
2351 msgstr "Àû¿ë"
2352
2353 #: src/prefs_account.c:398
2354 msgid "Opening account preferences window...\n"
2355 msgstr "°èÁ¤ ¼³Á¤ Ã¢À» ¿±´Ï´Ù...\n"
2356
2357 #: src/prefs_account.c:423
2358 #, c-format
2359 msgid "Account%d"
2360 msgstr "°èÁ¤%d"
2361
2362 #: src/prefs_account.c:436
2363 msgid "Preferences for new account"
2364 msgstr "»õ °èÁ¤¿¡´ëÇÑ ¼³Á¤"
2365
2366 #: src/prefs_account.c:441
2367 msgid "Preferences for each account"
2368 msgstr "°¢ °èÁ¤¿¡´ëÇÑ ¼³Á¤"
2369
2370 #: src/prefs_account.c:462
2371 msgid "Creating account preferences window...\n"
2372 msgstr "°èÁ¤ ¼³Á¤ Ã¢À» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
2373
2374 #: src/prefs_account.c:482
2375 msgid "Basic"
2376 msgstr "±âº»"
2377
2378 #: src/prefs_account.c:484 src/prefs_common.c:609
2379 msgid "Receive"
2380 msgstr "¹Þ±â"
2381
2382 #: src/prefs_account.c:491 src/prefs_common.c:620
2383 msgid "Privacy"
2384 msgstr "ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã"
2385
2386 #: src/prefs_account.c:494
2387 msgid "Advanced"
2388 msgstr "°í±Þ"
2389
2390 #: src/prefs_account.c:547
2391 msgid "Name of this account"
2392 msgstr "ÀÌ °èÁ¤ÀÇ À̸§"
2393
2394 #: src/prefs_account.c:556
2395 msgid "Usually used"
2396 msgstr "±âº» °èÁ¤"
2397
2398 #: src/prefs_account.c:560
2399 msgid "Personal information"
2400 msgstr "½Å»ó Á¤º¸"
2401
2402 #: src/prefs_account.c:569
2403 msgid "Full name"
2404 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
2405
2406 #: src/prefs_account.c:575
2407 msgid "Mail address"
2408 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
2409
2410 #: src/prefs_account.c:581
2411 msgid "Organization"
2412 msgstr "±â°ü"
2413
2414 #: src/prefs_account.c:605
2415 msgid "Server information"
2416 msgstr "¼­¹ö Á¤º¸"
2417
2418 #: src/prefs_account.c:626
2419 msgid "POP3 (normal)"
2420 msgstr "POP3 (º¸Åë)"
2421
2422 #: src/prefs_account.c:628
2423 msgid "POP3 (APOP auth)"
2424 msgstr "POP3 (APOP ÀÎÁõ)"
2425
2426 #: src/prefs_account.c:630
2427 msgid "IMAP4"
2428 msgstr "IMAP4"
2429
2430 #: src/prefs_account.c:632
2431 msgid "News (NNTP)"
2432 msgstr "´º½º(NNTP)"
2433
2434 #: src/prefs_account.c:634
2435 msgid "None (local)"
2436 msgstr "·ÎÄÃ"
2437
2438 #: src/prefs_account.c:688
2439 msgid "News server"
2440 msgstr "´º½º ¼­¹ö"
2441
2442 #: src/prefs_account.c:694
2443 msgid "Server for receiving"
2444 msgstr "¹Þ´Â ¼­¹ö"
2445
2446 #: src/prefs_account.c:700
2447 msgid "SMTP server (send)"
2448 msgstr "SMTP ¼­¹ö(¹ß¼Û¿ë)"
2449
2450 #: src/prefs_account.c:707
2451 msgid "User ID"
2452 msgstr "»ç¿ëÀÚ °èÁ¤"
2453
2454 #: src/prefs_account.c:713
2455 msgid "Password"
2456 msgstr "¾ÏÈ£"
2457
2458 #: src/prefs_account.c:757
2459 msgid "POP3"
2460 msgstr "POP3"
2461
2462 #: src/prefs_account.c:765
2463 msgid "Remove messages on server when received"
2464 msgstr "¹ÞÀº ÈÄ ¼­¹ö¿¡¼­ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ò"
2465
2466 #: src/prefs_account.c:767
2467 msgid "Receive all messages on server"
2468 msgstr "¼­¹ö¿¡¼­ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹ÞÀ½"
2469
2470 #: src/prefs_account.c:769
2471 msgid "Receive at getting from all accounts"
2472 msgstr "¸ðµç °èÁ¤À¸·ÎºÎÅÍ ¸ÞÀÏÀ» °¡Á®¿Ã¶§ ¹ÞÀ½"
2473
2474 #: src/prefs_account.c:771
2475 msgid "Filter messages on receiving"
2476 msgstr "¹ÞÀ»¶§ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÇÊÅ͸µ"
2477
2478 #: src/prefs_account.c:808 src/prefs_filter.c:238
2479 msgid "Header"
2480 msgstr "Çì´õ"
2481
2482 #: src/prefs_account.c:815
2483 msgid "Add Date header field"
2484 msgstr "Date Çì´õ Ç׸ñÀ» Ãß°¡"
2485
2486 #: src/prefs_account.c:816
2487 msgid "Generate Message-ID"
2488 msgstr "Message-ID »ý¼º"
2489
2490 #: src/prefs_account.c:825
2491 msgid "Add user-defined header"
2492 msgstr "»ç¿ëÀÚ Á¤ÀǵȠÇì´õ Ãß°¡"
2493
2494 #: src/prefs_account.c:827 src/prefs_common.c:1259
2495 msgid " Edit... "
2496 msgstr " ÆíÁý..."
2497
2498 #: src/prefs_account.c:834
2499 msgid "Automatically set following addresses"
2500 msgstr "´ÙÀ½ ÁÖ¼Ò¸¦ ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î Á¤ÇÔ"
2501
2502 #: src/prefs_account.c:843
2503 msgid "Cc"
2504 msgstr "ÂüÁ¶"
2505
2506 #: src/prefs_account.c:856
2507 msgid "Bcc"
2508 msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶"
2509
2510 #: src/prefs_account.c:869
2511 msgid "Reply-To"
2512 msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò"
2513
2514 #: src/prefs_account.c:882
2515 msgid "Authentication"
2516 msgstr "ÀÎÁõ"
2517
2518 #: src/prefs_account.c:890
2519 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2520 msgstr "SMTP ÀÎÁõ(SMTP AUTH)"
2521
2522 #: src/prefs_account.c:892
2523 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2524 msgstr "º¸³»±âÀü POP3¿Í ÀÎÁõ"
2525
2526 #: src/prefs_account.c:926
2527 msgid "Signature file"
2528 msgstr "¼­¸í ÆÄÀÏ"
2529
2530 #: src/prefs_account.c:955
2531 msgid "Sign key"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: src/prefs_account.c:963
2535 msgid "Use default GnuPG key"
2536 msgstr ""
2537
2538 #: src/prefs_account.c:972
2539 msgid "Select key by your email address"
2540 msgstr ""
2541
2542 #: src/prefs_account.c:981
2543 msgid "Specify key manually"
2544 msgstr ""
2545
2546 #: src/prefs_account.c:997
2547 msgid "User or key ID:"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: src/prefs_account.c:1042
2551 msgid "Specify SMTP port"
2552 msgstr "SMTP Æ÷Æ® ¹øÈ£"
2553
2554 #: src/prefs_account.c:1054
2555 msgid "Specify POP3 port"
2556 msgstr "POP3 Æ÷Æ® ¹øÈ£"
2557
2558 #: src/prefs_account.c:1066
2559 msgid "Specify domain name"
2560 msgstr "µµ¸ÞÀΠÀ̸§ ÁöÁ¤"
2561
2562 #: src/prefs_account.c:1106
2563 msgid "Mail address is not entered."
2564 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
2565
2566 #: src/prefs_account.c:1111
2567 msgid "SMTP server is not entered."
2568 msgstr "SMTP ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
2569
2570 #: src/prefs_account.c:1116
2571 msgid "User ID is not entered."
2572 msgstr "»ç¿ëÀÚ ¾ÆÀ̵𰡠ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
2573
2574 #: src/prefs_account.c:1121
2575 msgid "POP3 server is not entered."
2576 msgstr "POP3 ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
2577
2578 #: src/prefs_account.c:1126
2579 msgid "IMAP4 server is not entered."
2580 msgstr "IMAP4 ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
2581
2582 #: src/prefs_account.c:1131
2583 msgid "NNTP server is not entered."
2584 msgstr "NNTP ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
2585
2586 #: src/prefs_common.c:586
2587 msgid "Creating common preferences window...\n"
2588 msgstr "ÀϹݠ¼³Á¤ Ã¢À» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
2589
2590 #: src/prefs_common.c:590
2591 msgid "Common Preferences"
2592 msgstr "ÀϹݠ¼³Á¤"
2593
2594 #: src/prefs_common.c:615
2595 msgid "Display"
2596 msgstr "º¸±â"
2597
2598 #: src/prefs_common.c:617
2599 msgid "Message"
2600 msgstr "º»¹®"
2601
2602 #: src/prefs_common.c:623
2603 msgid "Interface"
2604 msgstr "ÀÎÅÍÆäÀ̽º"
2605
2606 #: src/prefs_common.c:625 src/select-keys.c:322
2607 msgid "Other"
2608 msgstr "±âŸ"
2609
2610 #: src/prefs_common.c:665 src/prefs_common.c:825
2611 msgid "External program"
2612 msgstr "¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥"
2613
2614 #: src/prefs_common.c:674
2615 msgid "Use external program for incorporation"
2616 msgstr "ÇÕüÀ» À§ÇØ ¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥À» »ç¿ë"
2617
2618 #: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:842
2619 msgid "Program path"
2620 msgstr "ÇÁ·Î±×·¥ °æ·Î"
2621
2622 #: src/prefs_common.c:693
2623 msgid "Local spool"
2624 msgstr "Local spool"
2625
2626 #: src/prefs_common.c:704
2627 msgid "Incorporate from spool"
2628 msgstr "spool·ÎºÎÅÍ ÇÕü"
2629
2630 #: src/prefs_common.c:706
2631 msgid "Filter on incorporation"
2632 msgstr "ÇÕü½Ã ÇÊÅ͸µ"
2633
2634 #: src/prefs_common.c:714
2635 msgid "Spool directory"
2636 msgstr "½ºÇ® µð·ºÅ丮"
2637
2638 #: src/prefs_common.c:734
2639 msgid "Auto-check new mail"
2640 msgstr "»õ ÆíÁö¸¦ ÀÚµ¿ °Ë»ç"
2641
2642 #: src/prefs_common.c:736
2643 msgid "each"
2644 msgstr "°¢°¢"
2645
2646 #: src/prefs_common.c:748
2647 msgid "minute(s)"
2648 msgstr "ºÐ"
2649
2650 #: src/prefs_common.c:757
2651 msgid "Check new mail on startup"
2652 msgstr "½ÃÀÛÇÒ ¶§ »õ ÆíÁö¸¦ °Ë»ç"
2653
2654 #: src/prefs_common.c:759
2655 msgid "News"
2656 msgstr "´º½º"
2657
2658 #: src/prefs_common.c:767
2659 msgid ""
2660 "Maximum article number to download\n"
2661 "(unlimited if 0 is specified)"
2662 msgstr ""
2663 "³»·Á¹ÞÀ» ÃÖ´ë ±â»ç ¼ö\n"
2664 "(0ÀΠ°æ¿ì Á¦ÇÑ ¾øÀ½)"
2665
2666 #: src/prefs_common.c:835
2667 msgid "Use external program for sending"
2668 msgstr "¹ß¼ÛÀ» À§ÇØ ¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥À» »ç¿ë"
2669
2670 #: src/prefs_common.c:859
2671 msgid "Save sent message to outbox"
2672 msgstr "º¸³½ ¸Þ½ÃÁö¸¦ 'º¸³½ ÆíÁöÇÔ'¿¡ ÀúÀå"
2673
2674 #: src/prefs_common.c:861
2675 msgid "Queue message that failed to send"
2676 msgstr "º¸³»±â¸¦ ½ÇÆÐÇßÀ»¶§ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³¾ ÆíÁöÇÔÀ¸·Î º¸³¿"
2677
2678 #: src/prefs_common.c:867
2679 msgid "Outgoing codeset"
2680 msgstr "º¸³»´Â ¸ÞÀÏÀÇ ¹®ÀÚ¼Â"
2681
2682 #: src/prefs_common.c:882
2683 msgid "Automatic"
2684 msgstr "ÀÚµ¿"
2685
2686 #: src/prefs_common.c:883
2687 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2688 msgstr "7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASCII)"
2689
2690 #: src/prefs_common.c:885
2691 msgid "Unicode (UTF-8)"
2692 msgstr "À¯´ÏÄÚµå (UTF-8)"
2693
2694 #: src/prefs_common.c:887
2695 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2696 msgstr "¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-1)"
2697
2698 #: src/prefs_common.c:889
2699 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2700 msgstr "ÁߺΠÀ¯·´(ISO-8859-2)"
2701
2702 #: src/prefs_common.c:890
2703 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2704 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
2705
2706 #: src/prefs_common.c:891
2707 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2708 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
2709
2710 #: src/prefs_common.c:892
2711 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2712 msgstr "±×¸®½º (ISO-8859-7)"
2713
2714 #: src/prefs_common.c:893
2715 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2716 msgstr "ÅÍÅ° (ISO-8859-9)"
2717
2718 #: src/prefs_common.c:894
2719 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2720 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2721
2722 #: src/prefs_common.c:895
2723 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2724 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
2725
2726 #: src/prefs_common.c:896
2727 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2728 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
2729
2730 #: src/prefs_common.c:897
2731 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2732 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
2733
2734 #: src/prefs_common.c:899
2735 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2736 msgstr "ÀϺ» (ISO-2022-JP)"
2737
2738 #: src/prefs_common.c:901
2739 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2740 msgstr "ÀϺ» (EUC-JP)"
2741
2742 #: src/prefs_common.c:902
2743 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2744 msgstr "ÀϺ» (Shift_JIS)"
2745
2746 #: src/prefs_common.c:905
2747 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2748 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
2749
2750 #: src/prefs_common.c:906
2751 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2752 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
2753
2754 #: src/prefs_common.c:908
2755 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2756 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2757
2758 #: src/prefs_common.c:909
2759 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2760 msgstr "Áß±¹(ISO-2022-CN)"
2761
2762 #: src/prefs_common.c:911
2763 msgid "Korean (EUC-KR)"
2764 msgstr "Çѱ¹(EUC-KR)"
2765
2766 #: src/prefs_common.c:961
2767 msgid "Quotation"
2768 msgstr "Àοë"
2769
2770 #: src/prefs_common.c:969
2771 msgid "Quote message when replying"
2772 msgstr "ȸ½ÅÇÒ ¶§ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àοë"
2773
2774 #: src/prefs_common.c:975
2775 msgid "Quotation mark"
2776 msgstr "Àο렺ÎÈ£"
2777
2778 #: src/prefs_common.c:988
2779 msgid "Quotation format:"
2780 msgstr "Àοë Çü½Ä:"
2781
2782 #: src/prefs_common.c:993
2783 msgid " Description of symbols "
2784 msgstr "ºÎÈ£ ¼³¸í"
2785
2786 #: src/prefs_common.c:1020
2787 msgid "Insert signature automatically"
2788 msgstr "¼­¸íÀ» Áöµ¿À¸·Î »ðÀÔ"
2789
2790 #: src/prefs_common.c:1026
2791 msgid "Signature separator"
2792 msgstr "¼­¸í ºÐ¸®ÀÚ"
2793
2794 #: src/prefs_common.c:1044
2795 msgid "Wrap messages at"
2796 msgstr "ÁÙ ¹Ù²Þ at"
2797
2798 #: src/prefs_common.c:1056
2799 msgid "characters"
2800 msgstr "±ÛÀÚ"
2801
2802 #: src/prefs_common.c:1064
2803 msgid "Wrap quotation"
2804 msgstr "Àο뵵 ÁÙ ¹Ù²Þ"
2805
2806 #: src/prefs_common.c:1066
2807 msgid "Wrap before sending"
2808 msgstr "º¸³»±â Àü¿¡ ÁÙ ¹Ù²Þ"
2809
2810 #: src/prefs_common.c:1105
2811 msgid "Font"
2812 msgstr "±Û²Ã"
2813
2814 #: src/prefs_common.c:1114
2815 msgid "Text"
2816 msgstr ""
2817
2818 #: src/prefs_common.c:1137
2819 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2820 msgstr "Çì´õ À̸§À» ¹ø¿ª(`From:', `Subject:' µîµî)"
2821
2822 #: src/prefs_common.c:1140
2823 msgid "Display unread number next to folder name"
2824 msgstr "Æú´õÀ̸§¿·¿¡ ÀÐÁö¾ÊÀ» ¸Þ½ÃÁö ¼ö¸¦ Ç¥½Ã"
2825
2826 #. ---- Summary ----
2827 #: src/prefs_common.c:1144
2828 msgid "Summary View"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: src/prefs_common.c:1153
2832 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2833 msgstr "º¸³½ »ç¶÷ÀÌ º»ÀÎÀΠ°æ¿ì º¸³½ »ç¶÷ Ä­¿¡ ¹Þ´Â »ç¶÷À» Ç¥½Ã"
2834
2835 #: src/prefs_common.c:1155
2836 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2837 msgstr "°¡·Î ½ºÅ©·Ñ¹Ù¸¦ ¸¸µë"
2838
2839 #: src/prefs_common.c:1161
2840 msgid "Date format"
2841 msgstr ""
2842
2843 #: src/prefs_common.c:1172
2844 msgid ""
2845 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2846 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2847 "replaced as follows:\n"
2848 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2849 "%A: the full weekday name\n"
2850 "%b: the abbreviated month name\n"
2851 "%B: the full month name\n"
2852 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2853 "%C: the century number (year/100)\n"
2854 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2855 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2856 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2857 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2858 "%m: the month as a decimal number\n"
2859 "%M: the minute as a decimal number\n"
2860 "%p: either AM or PM\n"
2861 "%S: the second as a decimal number\n"
2862 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2863 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2864 "%y: the last two digits of a year\n"
2865 "%Y: the year as a decimal number\n"
2866 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: src/prefs_common.c:1201
2870 msgid " Set display item of summary... "
2871 msgstr "¿ä¾à¿¡ Ç¥½ÃµÉ Ç׸ñ ¼³Á¤... "
2872
2873 #: src/prefs_common.c:1254
2874 msgid "Enable coloration of message"
2875 msgstr "¸Þ½ÃÁö¿¡ »öÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© º¸¿©ÁÖ±â"
2876
2877 #: src/prefs_common.c:1273
2878 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2879 msgstr "Àü°¢ ¹®ÀÚ¸¦ ¹Ý°¢À¸·Î Ç¥½Ã"
2880
2881 #: src/prefs_common.c:1275
2882 msgid "Display header pane above message view"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: src/prefs_common.c:1277
2886 msgid "Display short headers on message view"
2887 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¼¶§ °£´ÜÇÑ Çì´õ¸¸ Ç¥½Ã"
2888
2889 #: src/prefs_common.c:1287
2890 msgid "Line space"
2891 msgstr "ÁÙ °£°Ý"
2892
2893 #: src/prefs_common.c:1301 src/prefs_common.c:1341
2894 msgid "pixel(s)"
2895 msgstr "Çȼ¿"
2896
2897 #: src/prefs_common.c:1306
2898 msgid "Leave space on head"
2899 msgstr "¸Ó¸®ºÎºÐ¿¡ °ø°£À» ³²±â±â"
2900
2901 #: src/prefs_common.c:1308
2902 msgid "Scroll"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: src/prefs_common.c:1315
2906 msgid "Half page"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: src/prefs_common.c:1321
2910 msgid "Smooth scroll"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/prefs_common.c:1327
2914 msgid "Step"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: src/prefs_common.c:1386
2918 msgid "Encrypt message by default"
2919 msgstr "±âº»À¸·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¾Ïȣȭ"
2920
2921 #: src/prefs_common.c:1389
2922 msgid "Sign message by default"
2923 msgstr "±âº»À¸·Î ¸Þ½ÃÁö¿¡ »çÀÎÀ» ÇÔ"
2924
2925 #: src/prefs_common.c:1392
2926 msgid "Automatically check signatures"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: src/prefs_common.c:1396
2930 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2931 msgstr "passphrase¸¦ ÀÔ·ÂÇÒ¶§ Grab input"
2932
2933 #. create default signkey box
2934 #: src/prefs_common.c:1404
2935 msgid "Default Sign Key"
2936 msgstr ""
2937
2938 #: src/prefs_common.c:1503
2939 msgid ""
2940 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
2941 "Emacs-based mailer"
2942 msgstr ""
2943 "Emacs¿¡ ±â¹ÝÇÑ ¸ÞÀÏ·¯µéÀÇ ¸¶¿ì½º µ¿ÀÛÀ»\n"
2944 "Èä³»³»±â"
2945
2946 #: src/prefs_common.c:1510
2947 msgid "Open first unread message when entering a folder"
2948 msgstr "Æú´õ¿¡ µé¾î°¡¸é Ã¹¹ø° ¾ÈÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö ¿­±â"
2949
2950 #: src/prefs_common.c:1514
2951 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: src/prefs_common.c:1522
2955 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
2956 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ À̵¿Çϰųª Áö¿ï¶§ Áï½Ã ½ÇÇà"
2957
2958 #: src/prefs_common.c:1529
2959 msgid ""
2960 "(Messages will be just marked till execution\n"
2961 " if this is turned off)"
2962 msgstr ""
2963 "ÀÌ°ÍÀÌ ²¨Á®Àִ °æ¿ì ¸Þ½ÃÁö´Â ½ÇÇට±îÁö\n"
2964 "´ÜÁö Ç¥½Ã¸¸ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù"
2965
2966 #: src/prefs_common.c:1536
2967 msgid "Add address to destination when double-clicked"
2968 msgstr ""
2969
2970 #: src/prefs_common.c:1538
2971 msgid "On exit"
2972 msgstr "³¡³¾¶§"
2973
2974 #: src/prefs_common.c:1546
2975 msgid "Confirm on exit"
2976 msgstr "³¡³Â¶§ È®ÀÎ"
2977
2978 #: src/prefs_common.c:1553
2979 msgid "Empty trash on exit"
2980 msgstr "³¡³¾¶§ Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
2981
2982 #: src/prefs_common.c:1555
2983 msgid "Ask before emptying"
2984 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ï¶§ È®ÀÎÇϱâ"
2985
2986 #: src/prefs_common.c:1559
2987 msgid "Warn if there are queued messages"
2988 msgstr ""
2989
2990 #: src/prefs_common.c:1597
2991 #, c-format
2992 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
2993 msgstr "¿ÜºÎ À¥ ºê¶ó¿ìÁ®(%s´Â URI·Î ´ëüµË´Ï´Ù)"
2994
2995 #: src/prefs_common.c:1604 src/prefs_common.c:1628 src/prefs_common.c:1644
2996 msgid "Command"
2997 msgstr "¸í·É¾î"
2998
2999 #: src/prefs_common.c:1621
3000 #, c-format
3001 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3002 msgstr "Àμâ(%s´Â ÆÄÀÏ À̸§À¸·Î ´ëüµË´Ï´Ù)"
3003
3004 #: src/prefs_common.c:1637
3005 #, c-format
3006 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3007 msgstr "¿ÜºÎ ÆíÁý±â(%s´Â ÆÄÀÏ À̸§À¸·Î ´ëüµË´Ï´Ù)"
3008
3009 #: src/prefs_common.c:1699
3010 msgid "Set message colors"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: src/prefs_common.c:1707
3014 msgid "Colors"
3015 msgstr ""
3016
3017 #: src/prefs_common.c:1745
3018 msgid "Quoted Text - First Level"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: src/prefs_common.c:1751
3022 msgid "Quoted Text - Second Level"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: src/prefs_common.c:1757
3026 msgid "Quoted Text - Third Level"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: src/prefs_common.c:1763
3030 msgid "URI link"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: src/prefs_common.c:1770
3034 msgid "Recycle quote colors"
3035 msgstr ""
3036
3037 #: src/prefs_common.c:1818
3038 msgid "Pick color for quotation level 1"
3039 msgstr ""
3040
3041 #: src/prefs_common.c:1821
3042 msgid "Pick color for quotation level 2"
3043 msgstr ""
3044
3045 #: src/prefs_common.c:1824
3046 msgid "Pick color for quotation level 3"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: src/prefs_common.c:1827
3050 msgid "Pick color for URI"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: src/prefs_common.c:1951
3054 msgid "Description of symbols"
3055 msgstr "ºÎÈ£ ¼³¸í"
3056
3057 #: src/prefs_common.c:1978
3058 #, c-format
3059 msgid ""
3060 "Date\n"
3061 "From\n"
3062 "Full Name of Sender\n"
3063 "First Name of Sender\n"
3064 "Initial of Sender\n"
3065 "Subject\n"
3066 "To\n"
3067 "Message-ID\n"
3068 "%"
3069 msgstr ""
3070 "³¯Â¥\n"
3071 "º¸³½ »ç¶÷\n"
3072 "º¸³½ »ç¶÷ÀÇ À̸§\n"
3073 "º¸³½ »ç¶÷ÀÇ ¼º\n"
3074 "º¸³½ »ç¶÷ÀÇ À̴ϼÈ\n"
3075 "Á¦¸ñ\n"
3076 "¹Þ´Â »ç¶÷\n"
3077 "¸Þ½ÃÁö-ID\n"
3078 "%"
3079
3080 #: src/prefs_common.c:2081
3081 msgid "Set display item"
3082 msgstr "Ç¥½ÃÇÒ Ç׸ñ ¼³Á¤"
3083
3084 #: src/prefs_common.c:2098
3085 msgid "Mark"
3086 msgstr "Ç¥½Ã"
3087
3088 #: src/prefs_common.c:2100
3089 msgid "MIME"
3090 msgstr "¸¶ÀÓ"
3091
3092 #: src/prefs_common.c:2101
3093 msgid "Number"
3094 msgstr "¼ýÀÚ"
3095
3096 #: src/prefs_common.c:2103 src/summaryview.c:352
3097 msgid "Date"
3098 msgstr "³¯Â¥"
3099
3100 #: src/prefs_common.c:2104 src/summaryview.c:353
3101 msgid "From"
3102 msgstr "º¸³½ »ç¶÷"
3103
3104 #: src/prefs_common.c:2105 src/summaryview.c:354
3105 msgid "Subject"
3106 msgstr "Á¦¸ñ"
3107
3108 #: src/prefs_common.c:2158
3109 msgid "Font selection"
3110 msgstr "±Û²Ã ¼±ÅÃ"
3111
3112 #: src/prefs_filter.c:178
3113 msgid "Registered rules"
3114 msgstr "µî·ÏµÈ ±ÔÄ¢"
3115
3116 #: src/prefs_filter.c:180
3117 msgid "Creating filter setting window...\n"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: src/prefs_filter.c:199
3121 msgid "Filter setting"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: src/prefs_filter.c:222
3125 msgid "Operator"
3126 msgstr " "
3127
3128 #: src/prefs_filter.c:260 src/prefs_filter.c:620 src/prefs_filter.c:759
3129 #: src/prefs_filter.c:771
3130 msgid "(none)"
3131 msgstr "(¼³Á¤¾ÈµÊ)"
3132
3133 #: src/prefs_filter.c:266
3134 msgid "Keyword"
3135 msgstr "Å°¿öµå"
3136
3137 #: src/prefs_filter.c:287
3138 msgid "Predicate"
3139 msgstr "Á¶°Ç"
3140
3141 #: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:629
3142 #: src/prefs_filter.c:632 src/prefs_filter.c:776 src/prefs_filter.c:779
3143 msgid "contains"
3144 msgstr "Æ÷ÇÔ"
3145
3146 #: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:776
3147 #: src/prefs_filter.c:779
3148 msgid "not contain"
3149 msgstr "Æ÷ÇÔ ¾ÈµÊ"
3150
3151 #: src/prefs_filter.c:326
3152 msgid "Destination"
3153 msgstr "ÀúÀå Æú´õ"
3154
3155 #: src/prefs_filter.c:350
3156 msgid "Use regex"
3157 msgstr "Á¤±Ô½Ä »ç¿ë"
3158
3159 #: src/prefs_filter.c:354
3160 msgid "Don't receive"
3161 msgstr "¹ÞÁö ¾ÊÀ½"
3162
3163 #: src/prefs_filter.c:379
3164 msgid "Register"
3165 msgstr "µî·Ï"
3166
3167 #: src/prefs_filter.c:385
3168 msgid " Substitute "
3169 msgstr " ġȯ"
3170
3171 #: src/prefs_filter.c:472
3172 msgid "Reading filter configuration...\n"
3173 msgstr "ÇÊÅÍ ¼³Á¤À» ÀоîµéÀÔ´Ï´Ù...\n"
3174
3175 #: src/prefs_filter.c:508
3176 msgid "Writing filter configuration...\n"
3177 msgstr "ÇÊÅÍ ¼³Á¤À» ¾¹´Ï´Ù...\n"
3178
3179 #: src/prefs_filter.c:551
3180 msgid "(New)"
3181 msgstr "(»õ ±ÔÄ¢)"
3182
3183 #: src/prefs_filter.c:602
3184 msgid "Destination is not set."
3185 msgstr "ÀúÀå Æú´õ°¡ ¼³Á¤ÀÌ µÇ¾îÀÖÁö¾Ê½À´Ï´Ù"
3186
3187 #: src/prefs_filter.c:607
3188 msgid "Header name is not set."
3189 msgstr "Çì´õ À̸§ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾ÊÀ½"
3190
3191 #: src/prefs_filter.c:713
3192 msgid "Delete rule"
3193 msgstr "±ÔÄ¢ »èÁ¦"
3194
3195 #: src/prefs_filter.c:714
3196 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3197 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ ±ÔÄ¢À» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
3198
3199 #: src/procmime.c:686
3200 msgid "Code conversion failed.\n"
3201 msgstr "Äڵ堺¯È¯ÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3202
3203 #: src/procmsg.c:138
3204 msgid "Cache data is corrupted\n"
3205 msgstr "ij½¬ µ¥ÀÌŸ°¡ ±úÁ®ÀÖ½À´Ï´Ù\n"
3206
3207 #: src/procmsg.c:202
3208 msgid "\tNo cache file\n"
3209 msgstr "\tij½¬ ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3210
3211 #: src/procmsg.c:209
3212 msgid "\tReading summary cache..."
3213 msgstr "\t¿ä¾à Ä³½¬¸¦ Àоîµå¸³´Ï´Ù..."
3214
3215 #: src/procmsg.c:214
3216 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3217 msgstr "ij½¬ ¹öÀüÀÌ ´Ù¸¨´Ï´Ù. ±×°ÍÀ» ¹ö¸².\n"
3218
3219 #: src/procmsg.c:279
3220 msgid "\tMarking the messages..."
3221 msgstr "\t¸Þ½ÃÁöµéÀ» Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù..."
3222
3223 #: src/procmsg.c:323
3224 #, c-format
3225 msgid "\t%d new message(s)\n"
3226 msgstr "\t%d »õ ¸Þ½ÃÁö\n"
3227
3228 #: src/procmsg.c:445
3229 msgid "Mark file not found.\n"
3230 msgstr "Ç¥½Ã ÆÄÀÏÀÌ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½.\n"
3231
3232 #: src/procmsg.c:447
3233 #, c-format
3234 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3235 msgstr "Ç¥½Ã ¹öÀüÀÌ ´Ù¸¨´Ï´Ù(%d != %d). ±×°ÍÀ» ¹«½ÃÇÕ´Ï´Ù.\n"
3236
3237 #: src/procmsg.c:463
3238 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3239 msgstr "Ãß°¡ ¸ðµå·Î Ç¥½Ã ÆÄÀÏÀ» ¿­ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
3240
3241 #: src/procmsg.c:468
3242 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3243 msgstr "¾²±â ¸ðµå·Î Ç¥½Ã ÆÄÀÏÀ» ¿­ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
3244
3245 #: src/procmsg.c:651
3246 msgid "Sending queued message failed.\n"
3247 msgstr "º¸°üµÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3248
3249 #: src/procmsg.c:708
3250 #, c-format
3251 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3252 msgstr "Àμ⠸í·É¾î°¡ ¿Ã¹Ù¸£Áö¾Ê½À´Ï´Ù: `%s'\n"
3253
3254 #: src/progressdialog.c:51
3255 msgid "Status"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: src/progressdialog.c:53
3259 msgid "Creating progress dialog...\n"
3260 msgstr "ÁøÇà ´ÙÀ̾ó·Î±×¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
3261
3262 #: src/recv.c:110
3263 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3264 msgstr "µ¥ÀÌŸ¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù.\n"
3265
3266 #: src/recv.c:135 src/recv.c:180 src/recv.c:196
3267 msgid "Can't write to file.\n"
3268 msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
3269
3270 #: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
3271 msgid "Oops: Signature not verified"
3272 msgstr "À×?: ¼­¸íÀÌ ÀÎÁõµÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
3273
3274 #: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
3275 msgid "No signature found"
3276 msgstr "¼­¸íÀÌ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½"
3277
3278 #: src/rfc2015.c:142
3279 msgid "Good signature"
3280 msgstr "Good signature"
3281
3282 #: src/rfc2015.c:145
3283 msgid "BAD signature"
3284 msgstr "BAD signature"
3285
3286 #: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
3287 msgid "No public key to verify the signature"
3288 msgstr "¼­¸íÀ» °ËÁõÇÒ °ø°³Å°°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
3289
3290 #: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
3291 msgid "Error verifying the signature"
3292 msgstr "¼­¸íÀ» °ËÁõÇϴ µµÁß ¿¡·¯"
3293
3294 #: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
3295 msgid "Different results for signatures"
3296 msgstr ""
3297
3298 #: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
3299 msgid "Error: Unknown status"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: src/rfc2015.c:177
3303 #, c-format
3304 msgid "Good signature from \"%s\""
3305 msgstr ""
3306
3307 #: src/rfc2015.c:180
3308 #, c-format
3309 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3310 msgstr ""
3311
3312 #: src/rfc2015.c:212
3313 msgid "Cannot find user ID for this key."
3314 msgstr ""
3315
3316 #: src/rfc2015.c:223
3317 #, c-format
3318 msgid "                aka \"%s\"\n"
3319 msgstr ""
3320
3321 #: src/rfc2015.c:251
3322 #, c-format
3323 msgid "Signature made %s\n"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: src/rfc2015.c:260
3327 #, c-format
3328 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: src/select-keys.c:99
3332 #, c-format
3333 msgid "Please select key for `%s'"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: src/select-keys.c:102
3337 #, c-format
3338 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: src/select-keys.c:270
3342 msgid "Select Keys"
3343 msgstr "Å° ¼±ÅÃ"
3344
3345 #: src/select-keys.c:298
3346 msgid "Key ID"
3347 msgstr "Ű ID"
3348
3349 #: src/select-keys.c:301
3350 msgid "Val"
3351 msgstr "°ª"
3352
3353 #: src/select-keys.c:323
3354 msgid "Select"
3355 msgstr "¼±ÅÃ"
3356
3357 #: src/select-keys.c:431
3358 msgid "Add key"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: src/select-keys.c:432
3362 msgid "Enter another user or key ID\n"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: src/send.c:148
3366 msgid "Queued message header is broken.\n"
3367 msgstr "º¸³¾ ¸Þ½ÃÁöÀÇ Çì´õ°¡ ±úÁ³½À´Ï´Ù.\n"
3368
3369 #: src/send.c:157
3370 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3371 msgstr "°èÁ¤ÀÌ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½. ÇöÀç °èÁ¤À» »ç¿ë...\n"
3372
3373 #: src/send.c:168
3374 msgid "Account not found.\n"
3375 msgstr "°èÁ¤ÀÌ ¹ß°ßµÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.\n"
3376
3377 #: src/send.c:199
3378 #, c-format
3379 msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
3380 msgstr "SMTP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù: %s ...\n"
3381
3382 #: src/send.c:240
3383 #, c-format
3384 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3385 msgstr "%s:%d SMPT ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3386
3387 #: src/send.c:251
3388 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3389 msgstr "HELO¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
3390
3391 #: src/setup.c:43
3392 msgid "Mailbox setting"
3393 msgstr "¸ÞÀϹڽº ¼³Á¤"
3394
3395 #: src/setup.c:44
3396 msgid ""
3397 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3398 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3399 "if you have the one.\n"
3400 "If you're not sure, just select OK."
3401 msgstr ""
3402 "¸ÕÀú ¸ÞÀϹڽºÀÇ À§Ä¡¸¦ ÁöÁ¤ÇؾßÇÕ´Ï´Ù.\n"
3403 "±âÁ¸¿¡ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸½Ã¸é MH Æ÷¸äÀÇ ¸ÞÀϹڽº¸¦\n"
3404 "»ç¿ëÇϽǠ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù\n"
3405 "Àß ¸ð¸£°ÚÀ¸¸é ±×³É È®ÀÎÀ» ´©¸£¼¼¿ä."
3406
3407 #: src/sourcewindow.c:76
3408 msgid "Creating source window...\n"
3409 msgstr "¼Ò½º Ã¢À» ¸¸µì´Ï´Ù...\n"
3410
3411 #: src/sourcewindow.c:80
3412 msgid "Source of the message"
3413 msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ ¼Ò½º"
3414
3415 #: src/sourcewindow.c:140
3416 #, c-format
3417 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3418 msgstr "%sÀÇ ¼Ò½º¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù...\n"
3419
3420 #: src/sourcewindow.c:142
3421 #, c-format
3422 msgid "%s - Source"
3423 msgstr "%s - ¼Ò½º"
3424
3425 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3426 msgid "Search"
3427 msgstr "ã±â"
3428
3429 #: src/summary_search.c:172
3430 msgid "Case sensitive"
3431 msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°"
3432
3433 #: src/summary_search.c:178
3434 msgid "Backward search"
3435 msgstr "µÚ·Î Ã£±â"
3436
3437 #: src/summary_search.c:184
3438 msgid "Select all matched"
3439 msgstr "Á¶°Ç¿¡ ¸Â´Â °ÍÀ» ¸ðµÎ ¼±ÅÃ"
3440
3441 #: src/summary_search.c:191
3442 msgid "Clear"
3443 msgstr "Áö¿ò"
3444
3445 #: src/summary_search.c:286
3446 msgid "Search failed"
3447 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
3448
3449 #: src/summary_search.c:287
3450 msgid "Search string not found."
3451 msgstr "ã´Â ¹®ÀÚ¿­ÀÌ ¹ß°ßµÇÀھʾҽÀ´Ï´Ù."
3452
3453 #: src/summary_search.c:292
3454 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3455 msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ¸Ç¾Õ¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ³¡¿¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
3456
3457 #: src/summary_search.c:294
3458 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3459 msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ³¡¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ½ÃÀۺκп¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
3460
3461 #: src/summary_search.c:296
3462 msgid "Search finished"
3463 msgstr "ã±â°¡ ¿Ï·á"
3464
3465 #: src/summaryview.c:289
3466 msgid "/M_ove..."
3467 msgstr "À̵¿(_o)..."
3468
3469 #: src/summaryview.c:290
3470 msgid "/_Copy..."
3471 msgstr "/º¹»ç(_C)..."
3472
3473 #: src/summaryview.c:292
3474 msgid "/E_xecute"
3475 msgstr "/½ÇÇà(_x)"
3476
3477 #: src/summaryview.c:293
3478 msgid "/_Mark"
3479 msgstr "/Ç¥½Ã(_M)"
3480
3481 #: src/summaryview.c:294
3482 msgid "/_Mark/_Mark"
3483 msgstr "/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã(_U)"
3484
3485 #: src/summaryview.c:295
3486 msgid "/_Mark/_Unmark"
3487 msgstr "/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã ¾ø¾Ú(_U)"
3488
3489 #: src/summaryview.c:296
3490 msgid "/_Mark/---"
3491 msgstr "/Ç¥½Ã(_M)/---"
3492
3493 #: src/summaryview.c:297
3494 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3495 msgstr "Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
3496
3497 #: src/summaryview.c:298
3498 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3499 msgstr "/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_b)"
3500
3501 #: src/summaryview.c:301
3502 msgid "/_Reply"
3503 msgstr "/ȸ½Å(_R)"
3504
3505 #: src/summaryview.c:302
3506 msgid "/Reply to a_ll"
3507 msgstr "/Àüü È¸½Å(_l)"
3508
3509 #: src/summaryview.c:303
3510 msgid "/_Forward"
3511 msgstr "/Àü´Þ(_F)"
3512
3513 #: src/summaryview.c:304
3514 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3515 msgstr "/÷ºÎ·Î Àü´Þ(_t)"
3516
3517 #: src/summaryview.c:307
3518 msgid "/Open in new _window"
3519 msgstr "/»õ Ã¢À¸·Î ¿­±â(_w)"
3520
3521 #: src/summaryview.c:308
3522 msgid "/View so_urce"
3523 msgstr "/¼Ò½º º¸±â(_u)"
3524
3525 #: src/summaryview.c:309
3526 msgid "/Show all _header"
3527 msgstr "/¸ðµç Çì´õº¸±â(_h)"
3528
3529 #: src/summaryview.c:310
3530 msgid "/Re_edit"
3531 msgstr "/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
3532
3533 #: src/summaryview.c:313
3534 msgid "/_Print..."
3535 msgstr "/Àμâ(_)..."
3536
3537 #: src/summaryview.c:315
3538 msgid "/Select _all"
3539 msgstr "/ÀüºÎ ¼±ÅÃ(_a)"
3540
3541 #: src/summaryview.c:321
3542 msgid "M"
3543 msgstr "M"
3544
3545 #: src/summaryview.c:321
3546 msgid "U"
3547 msgstr "U"
3548
3549 #: src/summaryview.c:336
3550 msgid "Creating summary view...\n"
3551 msgstr "¿ä¾à Ã¢À» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
3552
3553 #: src/summaryview.c:351
3554 msgid "No."
3555 msgstr "¹øÈ£"
3556
3557 #: src/summaryview.c:571
3558 msgid "Process mark"
3559 msgstr "Ç¥½Ã Ã³¸®"
3560
3561 #: src/summaryview.c:572
3562 msgid "Some marks are left. Process it?"
3563 msgstr "Ç¥½Ã°¡ ¿©ÀüÈ÷ ³²¾ÆÀÖ½À´Ï´Ù. ±×°ÍµéÀ» Ã³¸®ÇÒ±î¿ä?"
3564
3565 #: src/summaryview.c:596
3566 msgid ""
3567 "empty folder\n"
3568 "\n"
3569 msgstr ""
3570 "ºó Æú´õ\n"
3571 "\n"
3572
3573 #: src/summaryview.c:608
3574 #, c-format
3575 msgid "Scanning folder (%s)..."
3576 msgstr "Æú´õ(%s)¸¦ ½ºÄµ..."
3577
3578 #: src/summaryview.c:677
3579 msgid "done."
3580 msgstr "¿Ï·á."
3581
3582 #: src/summaryview.c:811
3583 msgid "No unread message"
3584 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½¿ "
3585
3586 #: src/summaryview.c:812
3587 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3588 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ´ÙÀ½ Æú´õ·Î °¥±î¿ä?"
3589
3590 #: src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:950
3591 msgid "Attracting messages by subject..."
3592 msgstr "Attracting messages by subject..."
3593
3594 #: src/summaryview.c:1093
3595 #, c-format
3596 msgid "%d deleted"
3597 msgstr "%d°³ »èÁ¦µÊ"
3598
3599 #: src/summaryview.c:1097
3600 #, c-format
3601 msgid "%s%d moved"
3602 msgstr "%s%d°³ À̵¿"
3603
3604 #: src/summaryview.c:1098 src/summaryview.c:1105
3605 msgid ", "
3606 msgstr ", "
3607
3608 #: src/summaryview.c:1103
3609 #, c-format
3610 msgid "%s%d copied"
3611 msgstr ""
3612
3613 #: src/summaryview.c:1120
3614 msgid " item(s) selected"
3615 msgstr " ¾ÆÀÌÅÛ ¼±ÅÃ"
3616
3617 #: src/summaryview.c:1131
3618 #, c-format
3619 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3620 msgstr "%d »õ ¸Þ½ÃÁö, %d ¾È ÀÐÀ½, %d°³ ¸Þ½ÃÁö(%s)"
3621
3622 #: src/summaryview.c:1137
3623 #, c-format
3624 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3625 msgstr "%d »õ ¸Þ½ÃÁö, %d ¾È ÀÐÀ½, %d°³ ¸Þ½ÃÁö"
3626
3627 #: src/summaryview.c:1178 src/summaryview.c:1179
3628 msgid "Sorting summary..."
3629 msgstr "¿ä¾àÀ» Á¤·ÄÇÕ´Ï´Ù..."
3630
3631 #: src/summaryview.c:1217
3632 msgid "\tSetting summary from message data..."
3633 msgstr "\t¸Þ½ÃÁö µ¥ÀÌŸ·ÎºÎÅÍ ¿ä¾àÀ» ¸¸µì´Ï´Ù..."
3634
3635 #: src/summaryview.c:1219
3636 msgid "Setting summary from message data..."
3637 msgstr "¸Þ½ÃÁö µ¥ÀÌŸ·ÎºÎÅÍ ¿ä¾àÀ» ¸¸µì´Ï´Ù..."
3638
3639 #: src/summaryview.c:1328
3640 #, c-format
3641 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3642 msgstr "¿ä¾à Ä³½¬ (%s)¸¦ ¾¹´Ï´Ù..."
3643
3644 #: src/summaryview.c:1380
3645 msgid "(No Date)"
3646 msgstr "(³¯Â¥ ¾ø½¿)"
3647
3648 #: src/summaryview.c:1645
3649 #, c-format
3650 msgid "Message %d is marked\n"
3651 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
3652
3653 #: src/summaryview.c:1674
3654 #, c-format
3655 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3656 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
3657
3658 #: src/summaryview.c:1709
3659 #, c-format
3660 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3661 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
3662
3663 #: src/summaryview.c:1751
3664 #, c-format
3665 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3666 msgstr "¸Þ½ÃÁö %s/%d°¡ Áö¿ï°ÍÀ¸·Î Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
3667
3668 #: src/summaryview.c:1765
3669 msgid "Current folder is Trash."
3670 msgstr "ÇöÀç Æú´õ´Â Áö¿î ÆíÁöÇÔÀÔ´Ï´Ù."
3671
3672 #: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1789
3673 msgid "Deleting duplicated messages..."
3674 msgstr "Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù..."
3675
3676 #: src/summaryview.c:1839
3677 #, c-format
3678 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3679 msgstr "¸Þ½ÃÁö %s/%dÀǠǥ½Ã¸¦ Áö¿ü½À´Ï´Ù\n"
3680
3681 #: src/summaryview.c:1876
3682 #, c-format
3683 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3684 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ %s·Î À̵¿Çϵµ·Ï Çß½À´Ï´Ù\n"
3685
3686 #: src/summaryview.c:1888
3687 msgid "Destination is same as current folder."
3688 msgstr "µµÂøÁö°¡ ÇöÀç Æú´õ¿Í °°½À´Ï´Ù"
3689
3690 #: src/summaryview.c:1937
3691 #, c-format
3692 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: src/summaryview.c:1950
3696 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3697 msgstr ""
3698
3699 #: src/summaryview.c:1982
3700 msgid "Selecting all messages..."
3701 msgstr "¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¼±ÅÃ..."
3702
3703 #: src/summaryview.c:2036
3704 msgid "Print"
3705 msgstr "Àμâ"
3706
3707 #: src/summaryview.c:2037
3708 #, c-format
3709 msgid ""
3710 "Enter the print command line:\n"
3711 "(`%s' will be replaced with file name)"
3712 msgstr ""
3713 "Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
3714 "(`%s'´Â ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
3715
3716 #: src/summaryview.c:2043
3717 #, c-format
3718 msgid ""
3719 "Print command line is invalid:\n"
3720 "`%s'"
3721 msgstr ""
3722 "Àμ⠸í·É¾î°¡ ¿Ã¹Ù¸£Áö¾Ê½À´Ï´Ù:\n"
3723 "`%s'"
3724
3725 #: src/summaryview.c:2262 src/summaryview.c:2263
3726 msgid "Building threads..."
3727 msgstr "¾²·¹µå¸¦ ¸¸µì´Ï´Ù..."
3728
3729 #: src/summaryview.c:2285 src/summaryview.c:2286
3730 msgid "Unthreading..."
3731 msgstr "¾²·¹µå¸¦ ¾ø¾Û´Ï´Ù..."
3732
3733 #: src/summaryview.c:2308
3734 msgid "Unthreading for execution..."
3735 msgstr "½ÇÇàÀ» À§ÇØ ¾²·¹µå¸¦ ¾ø¾Û´Ï´Ù..."
3736
3737 #: src/summaryview.c:2395
3738 msgid "filtering..."
3739 msgstr "ÇÊÅ͸µ..."
3740
3741 #: src/summaryview.c:2396
3742 msgid "Filtering..."
3743 msgstr "ÇÊÅ͸µ..."
3744
3745 #: src/summaryview.c:2500
3746 #, c-format
3747 msgid "Go to %s\n"
3748 msgstr "%s·Î °¡±â\n"
3749
3750 #: src/textview.c:137
3751 msgid "Creating text view...\n"
3752 msgstr "ÅؽºÆ® ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
3753
3754 #: src/textview.c:372
3755 msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
3756 msgstr "ÀÌ ºÎºÐÀ» ÀúÀåÇϱ栿øÇϸ頿À¸¥ÂÊ ¹öÆ°À¸·Î\n"
3757
3758 #: src/textview.c:375
3759 msgid ""
3760 "right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
3761 "\n"
3762 msgstr "¸Þ´º¸¦ Æ˾÷ÇϵçÁö '»õ À̸§À¸·Î...'¸¦ ¼±ÅÃÇϰųª `y'¸¦ ´©¸£¼¼¿ä\n"
3763
3764 #: src/textview.c:379
3765 msgid "To display this part as a text message, select\n"
3766 msgstr "ÅؽºÆ® ¸Þ½ÃÁö·Î ÀÌ ºÎºÐÀ» º¼·Á¸é\n"
3767
3768 #: src/textview.c:382
3769 msgid ""
3770 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3771 "\n"
3772 msgstr ""
3773 "`ÅؽºÆ®·Î º¸±â'¸¦ ¼±ÅÃÇϰųª `t'¸¦ ´©¸£¼¼¿ä.\n"
3774 "\n"
3775
3776 #: src/textview.c:386
3777 msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
3778 msgstr "¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÀÌ ºÎºÐÀ» ¿­·Á¸é `¿­±â'¸¦ ÅÃÇϼ¼¿ä.\n"
3779
3780 #: src/textview.c:389
3781 msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
3782 msgstr "¶Ç´Â ´õºí Å¬¸¯À» ÇϽðųª °¡¿îµ¥ ¹öÆ° Å¬¸¯ ¶Ç´Â 'l'¸¦ ´©¸£¼¼¿ä."
3783
3784 #: src/textview.c:410
3785 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: src/textview.c:413
3789 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: src/textview.c:416
3793 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3794 msgstr ""
3795
3796 #: src/utils.c:1407 src/utils.c:1484
3797 #, c-format
3798 msgid "writing to %s failed.\n"
3799 msgstr "%s·Î ¾²±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3800
3801 #: src/utils.c:1427
3802 #, c-format
3803 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: src/utils.c:1645
3807 #, c-format
3808 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3809 msgstr "URI¿­±â ¸í·É¾î°¡ ¿Ã¹Ù¸£Áö¾Ê½À´Ï´Ù: `%s'"
3810
3811 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
3812 #~ msgstr "ÀÏ¿ùÈ­¼ö¸ñ±ÝÅä"