2004-08-27 [colin] 0.9.12cvs83.1
[claws.git] / po / ko.po
1 # korean po file for sylpheed mailer
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>, 2001
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed  0.4.63\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-08-24 14:59+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2001-03-24 13:28+0900\n"
11 "Last-Translator: ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>\n"
12 "Language-Team: Korean <ko@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=euc-kr\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:309
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "´Ù¸¥ ÆíÁý Ã¢ÀÌ ¿­·ÁÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
23 "°èÁ¤À» ÆíÁýÇϱâÀü¿¡ ¸ðµç ÆíÁýâµéÀ» ´Ý¾ÆÁÖ¼¼¿ä."
24
25 #: src/account.c:561
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "°èÁ¤ ÆíÁý"
28
29 #: src/account.c:579
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34
35 #: src/account.c:599 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:643
36 #: src/compose.c:4990 src/compose.c:5166 src/editaddress.c:775
37 #: src/editaddress.c:824 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
38 #: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:397 src/editvcard.c:211
39 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
40 #: src/select-keys.c:301
41 msgid "Name"
42 msgstr "À̸§"
43
44 #: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
45 msgid "Protocol"
46 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ"
47
48 #: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
49 msgid "Server"
50 msgstr "¼­¹ö"
51
52 #: src/account.c:630 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:723
53 #: src/editaddress.c:857 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
54 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
55 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
56 #: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
57 msgid "Add"
58 msgstr "Ãß°¡"
59
60 #: src/account.c:636
61 msgid "Edit"
62 msgstr "ÆíÁý"
63
64 #: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
65 msgid " Delete "
66 msgstr "»èÁ¦"
67
68 #: src/account.c:648
69 #, fuzzy
70 msgid " Clone "
71 msgstr "´Ý±â"
72
73 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
74 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
75 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
76 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
77 msgid "Down"
78 msgstr "¾Æ·¡·Î"
79
80 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
81 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
82 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
83 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
84 msgid "Up"
85 msgstr "À§·Î"
86
87 #: src/account.c:674
88 #, fuzzy
89 msgid " Set as default account "
90 msgstr "±âº» °èÁ¤À¸·Î ¼³Á¤"
91
92 #: src/account.c:680 src/action.c:1193 src/addressbook.c:1018
93 #: src/addressbook.c:3180 src/addressbook.c:3185 src/addressbook.c:3224
94 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:197
95 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:231 src/inc.c:713
96 #: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:212
97 msgid "Close"
98 msgstr "´Ý±â"
99
100 #: src/account.c:756
101 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
102 msgstr ""
103
104 #: src/account.c:762
105 #, fuzzy, c-format
106 msgid "Cloned %s"
107 msgstr "%sÀ» ¹ß°ß\n"
108
109 #: src/account.c:904
110 msgid "Delete account"
111 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
112
113 #: src/account.c:905
114 msgid "Do you really want to delete this account?"
115 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ °èÁ¤À» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
116
117 #: src/account.c:906 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318
118 #: src/addressbook.c:2346 src/compose.c:2369 src/compose.c:3300
119 #: src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/compose.c:6596
120 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
121 #: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
122 #: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200
123 #: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
124 #: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
125 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
126 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
127 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/ssl_manager.c:271
128 #: src/summary_search.c:351 src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258
129 #: src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366
130 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
131 #: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1903
132 #: src/textview.c:2050 src/toolbar.c:1869
133 msgid "Yes"
134 msgstr "È®ÀÎ"
135
136 #: src/account.c:906 src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/imap_gtk.c:253
137 #: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
138 #: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
139 msgid "+No"
140 msgstr "¾Æ´Ï¿ä"
141
142 #: src/action.c:347
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "Could not get message file %d"
145 msgstr "º¸°üµÇ¾ú´ø ¸Þ½ÃÁö º¸³»±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
146
147 #: src/action.c:366
148 #, fuzzy
149 msgid "Could not get message part."
150 msgstr "º¸°üµÇ¾ú´ø ¸Þ½ÃÁö º¸³»±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
151
152 #: src/action.c:383
153 #, fuzzy
154 msgid "Can't get part of multipart message"
155 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
156
157 #: src/action.c:496
158 #, c-format
159 msgid ""
160 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
161 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
162 msgstr ""
163
164 #: src/action.c:771
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
168 "%s"
169 msgstr ""
170
171 #: src/action.c:858
172 #, fuzzy, c-format
173 msgid ""
174 "Could not fork to execute the following command:\n"
175 "%s\n"
176 "%s"
177 msgstr "¿ÜºÎ ÆíÁý±â¸¦ ½ÇÇàÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
178
179 #: src/action.c:1081
180 #, c-format
181 msgid "--- Running: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: src/action.c:1085
185 #, c-format
186 msgid "--- Ended: %s\n"
187 msgstr ""
188
189 #: src/action.c:1120
190 msgid "Action's input/output"
191 msgstr ""
192
193 #: src/action.c:1170
194 #, fuzzy
195 msgid " Send "
196 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
197
198 #: src/action.c:1186
199 msgid "Completed %v/%u"
200 msgstr ""
201
202 #: src/action.c:1192
203 #, fuzzy
204 msgid "Abort"
205 msgstr "sylpheed¶õ"
206
207 #: src/action.c:1334
208 #, fuzzy, c-format
209 msgid ""
210 "Enter the argument for the following action:\n"
211 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
212 "  %s"
213 msgstr ""
214 "Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
215 "(`%s'´Â ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
216
217 #: src/action.c:1339
218 msgid "Action's hidden user argument"
219 msgstr ""
220
221 #: src/action.c:1343
222 #, fuzzy, c-format
223 msgid ""
224 "Enter the argument for the following action:\n"
225 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
226 "  %s"
227 msgstr ""
228 "Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
229 "(`%s'´Â ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
230
231 #: src/action.c:1348
232 msgid "Action's user argument"
233 msgstr ""
234
235 #: src/addressadd.c:165
236 #, fuzzy
237 msgid "Add to address book"
238 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
239
240 #: src/addressadd.c:197 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
241 msgid "Address"
242 msgstr "ÁÖ¼Ò"
243
244 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:629
245 #: src/editaddress.c:693 src/editgroup.c:262
246 msgid "Remarks"
247 msgstr "¸Þ¸ð"
248
249 #: src/addressadd.c:229
250 #, fuzzy
251 msgid "Select Address Book Folder"
252 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
253
254 #: src/addressadd.c:243 src/addrgather.c:507 src/alertpanel.c:197
255 #: src/alertpanel.c:328 src/compose.c:6100 src/editaddress.c:514
256 #: src/editbook.c:205 src/editgroup.c:372 src/editjpilot.c:345
257 #: src/editldap_basedn.c:214 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:240
258 #: src/export.c:201 src/foldersel.c:197 src/grouplistdialog.c:237
259 #: src/gtk/about.c:231 src/gtk/description_window.c:120
260 #: src/gtk/gtkaspell.c:1470 src/gtk/gtkaspell.c:2440 src/gtk/inputdialog.c:202
261 #: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:206
262 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/main.c:727
263 #: src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961 src/mimeview.c:1026
264 #: src/passphrase.c:133 src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
265 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2537 src/prefs_common.c:2636
266 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
267 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
268 #: src/prefs_gtk.c:489 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
269 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
270 msgid "OK"
271 msgstr "È®ÀÎ"
272
273 #: src/addressadd.c:244 src/addressbook.c:2334 src/addrgather.c:508
274 #: src/compose.c:6101 src/compose.c:6797 src/compose.c:6835
275 #: src/editaddress.c:515 src/editbook.c:206 src/editgroup.c:373
276 #: src/editjpilot.c:346 src/editldap_basedn.c:215 src/editldap.c:343
277 #: src/editvcard.c:241 src/exphtmldlg.c:728 src/expldifdlg.c:748
278 #: src/export.c:202 src/foldersel.c:198 src/grouplistdialog.c:238
279 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1479 src/gtk/inputdialog.c:203
280 #: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:207
281 #: src/importldif.c:1036 src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
282 #: src/main.c:727 src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961
283 #: src/mimeview.c:1027 src/passphrase.c:137
284 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312 src/prefs_actions.c:162
285 #: src/prefs_common.c:2538 src/prefs_common.c:2637
286 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
287 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
288 #: src/prefs_gtk.c:490 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
289 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:427 src/prefs_themes.c:476
290 #: src/prefs_themes.c:483 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:824
291 #: src/summaryview.c:3276
292 msgid "Cancel"
293 msgstr "Ãë¼Ò"
294
295 #: src/addressbook.c:369 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:435
296 #: src/messageview.c:151
297 msgid "/_File"
298 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
299
300 #: src/addressbook.c:370
301 #, fuzzy
302 msgid "/_File/New _Book"
303 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
304
305 #: src/addressbook.c:371
306 #, fuzzy
307 msgid "/_File/New _vCard"
308 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
309
310 #: src/addressbook.c:373
311 #, fuzzy
312 msgid "/_File/New _JPilot"
313 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
314
315 #: src/addressbook.c:376
316 #, fuzzy
317 msgid "/_File/New _Server"
318 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ Æú´õ(_f)"
319
320 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:519
321 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
322 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
323 msgid "/_File/---"
324 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/---"
325
326 #: src/addressbook.c:379
327 msgid "/_File/_Edit"
328 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
329
330 #: src/addressbook.c:380
331 msgid "/_File/_Delete"
332 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»èÁ¦(_D)"
333
334 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517
335 #, fuzzy
336 msgid "/_File/_Save"
337 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
338
339 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:524 src/messageview.c:155
340 msgid "/_File/_Close"
341 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/´Ý±â(_C)"
342
343 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
344 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
345 msgid "/_Edit"
346 msgstr "/ÆíÁý(_E)"
347
348 #: src/addressbook.c:385
349 #, fuzzy
350 msgid "/_Edit/C_ut"
351 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_t)"
352
353 #: src/addressbook.c:386 src/compose.c:531 src/mainwindow.c:452
354 #: src/messageview.c:158
355 msgid "/_Edit/_Copy"
356 msgstr "/ÆíÁý(_E)/º¹»ç(_C)"
357
358 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:532
359 msgid "/_Edit/_Paste"
360 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
361
362 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:529 src/compose.c:612 src/compose.c:618
363 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
364 msgid "/_Edit/---"
365 msgstr "/ÆíÁý(_E)/---"
366
367 #: src/addressbook.c:389
368 #, fuzzy
369 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
370 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
371
372 #: src/addressbook.c:390
373 #, fuzzy
374 msgid "/_Address"
375 msgstr "ÁÖ¼Ò"
376
377 #: src/addressbook.c:391
378 #, fuzzy
379 msgid "/_Address/New _Address"
380 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
381
382 #: src/addressbook.c:392
383 #, fuzzy
384 msgid "/_Address/New _Group"
385 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
386
387 #: src/addressbook.c:393
388 #, fuzzy
389 msgid "/_Address/New _Folder"
390 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ Æú´õ(_f)"
391
392 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
393 #, fuzzy
394 msgid "/_Address/---"
395 msgstr "ÁÖ¼Ò"
396
397 #: src/addressbook.c:395
398 #, fuzzy
399 msgid "/_Address/_Edit"
400 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
401
402 #: src/addressbook.c:396
403 #, fuzzy
404 msgid "/_Address/_Delete"
405 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
406
407 #: src/addressbook.c:398
408 #, fuzzy
409 msgid "/_Address/_Mail To"
410 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
411
412 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
413 #: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
414 #: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
415 #: src/messageview.c:296
416 #, fuzzy
417 msgid "/_Tools/---"
418 msgstr "/µµ±¸(_T)"
419
420 #: src/addressbook.c:400
421 #, fuzzy
422 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
423 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
424
425 #: src/addressbook.c:401
426 #, fuzzy
427 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
428 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
429
430 #: src/addressbook.c:402
431 #, fuzzy
432 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
433 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
434
435 #: src/addressbook.c:404
436 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
437 msgstr ""
438
439 #: src/addressbook.c:405
440 #, fuzzy
441 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
442 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
443
444 #: src/addressbook.c:406 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:740
445 #: src/messageview.c:299
446 msgid "/_Help"
447 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)"
448
449 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:750
450 #: src/messageview.c:300
451 msgid "/_Help/_About"
452 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
453
454 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
455 msgid "/_Delete"
456 msgstr "/»èÁ¦(_D)"
457
458 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
459 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:510
460 #: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
461 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
462 #: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
463 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:85 src/plugins/trayicon/trayicon.c:88
464 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
465 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
466 msgid "/---"
467 msgstr "/---"
468
469 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
470 #, fuzzy
471 msgid "/New _Address"
472 msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
473
474 #: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
475 #, fuzzy
476 msgid "/New _Group"
477 msgstr "/»õ ±×·ì(_g)"
478
479 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
480 #, fuzzy
481 msgid "/New _Folder"
482 msgstr "/»õ Æú´õ(_f)"
483
484 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
485 msgid "/C_ut"
486 msgstr ""
487
488 #: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
489 #, fuzzy
490 msgid "/_Copy"
491 msgstr "/º¹»ç(_C)..."
492
493 #: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
494 #, fuzzy
495 msgid "/_Paste"
496 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
497
498 #: src/addressbook.c:437
499 #, fuzzy
500 msgid "/Pa_ste Address"
501 msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
502
503 #: src/addressbook.c:438
504 #, fuzzy
505 msgid "/_Mail To"
506 msgstr "¸ÞÀϹڽº"
507
508 #: src/addressbook.c:440
509 msgid "/_Browse Entry"
510 msgstr ""
511
512 #: src/addressbook.c:453 src/crash.c:442 src/crash.c:461 src/importldif.c:118
513 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:643
514 #: src/prefs_themes.c:675 src/prefs_themes.c:676
515 msgid "Unknown"
516 msgstr ""
517
518 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
519 msgid "Success"
520 msgstr ""
521
522 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
523 msgid "Bad arguments"
524 msgstr ""
525
526 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
527 #, fuzzy
528 msgid "File not specified"
529 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
530
531 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
532 #, fuzzy
533 msgid "Error opening file"
534 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
535
536 #: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
537 #, fuzzy
538 msgid "Error reading file"
539 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
540
541 #: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
542 msgid "End of file encountered"
543 msgstr ""
544
545 #: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
546 #, fuzzy
547 msgid "Error allocating memory"
548 msgstr "¸Þ¸ð¸®¸¦ ÇÒ´çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
549
550 #: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
551 #, fuzzy
552 msgid "Bad file format"
553 msgstr "Àü´Þ"
554
555 #: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
556 #, fuzzy
557 msgid "Error writing to file"
558 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
559
560 #: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
561 #, fuzzy
562 msgid "Error opening directory"
563 msgstr "½ºÇ® µð·ºÅ丮"
564
565 #: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
566 #, fuzzy
567 msgid "No path specified"
568 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
569
570 #: src/addressbook.c:480
571 #, fuzzy
572 msgid "Error connecting to LDAP server"
573 msgstr "POP3 ¼­¹ö %s¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù..."
574
575 #: src/addressbook.c:481
576 msgid "Error initializing LDAP"
577 msgstr ""
578
579 #: src/addressbook.c:482
580 msgid "Error binding to LDAP server"
581 msgstr ""
582
583 #: src/addressbook.c:483
584 msgid "Error searching LDAP database"
585 msgstr ""
586
587 #: src/addressbook.c:484
588 msgid "Timeout performing LDAP operation"
589 msgstr ""
590
591 #: src/addressbook.c:485
592 msgid "Error in LDAP search criteria"
593 msgstr ""
594
595 #: src/addressbook.c:486
596 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
597 msgstr ""
598
599 #: src/addressbook.c:487
600 msgid "LDAP search terminated on request"
601 msgstr ""
602
603 #: src/addressbook.c:488
604 msgid "Error starting TLS connection"
605 msgstr ""
606
607 #: src/addressbook.c:644
608 msgid "E-Mail address"
609 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
610
611 #: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
612 #: src/toolbar.c:1530
613 msgid "Address book"
614 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
615
616 #: src/addressbook.c:749
617 msgid "Name:"
618 msgstr "À̸§:"
619
620 #: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2317 src/addressbook.c:2331
621 #: src/addressbook.c:2346 src/editaddress.c:717 src/editaddress.c:851
622 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
623 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
624 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
625 #: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
626 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
627 msgid "Delete"
628 msgstr "»èÁ¦"
629
630 #: src/addressbook.c:787
631 msgid "Lookup"
632 msgstr "ã±â"
633
634 #: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1493 src/compose.c:3476
635 #: src/compose.c:4791 src/compose.c:5500 src/headerview.c:53
636 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
637 msgid "To:"
638 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷:"
639
640 #: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1477 src/compose.c:3475
641 #: src/prefs_template.c:175
642 msgid "Cc:"
643 msgstr "ÂüÁ¶:"
644
645 #: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1480 src/prefs_template.c:176
646 msgid "Bcc:"
647 msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶:"
648
649 #: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
650 msgid "Delete address(es)"
651 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦"
652
653 #: src/addressbook.c:1017
654 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
655 msgstr ""
656
657 #: src/addressbook.c:1040
658 msgid "Really delete the address(es)?"
659 msgstr "Á¤¸»·Î ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
660
661 #: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318 src/addressbook.c:2346
662 #: src/compose.c:2369 src/compose.c:3300 src/compose.c:6596
663 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
664 #: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
665 #: src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200 src/news_gtk.c:297
666 #: src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
667 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
668 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
669 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/summary_search.c:351
670 #: src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1302
671 #: src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1394
672 #: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
673 #: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1904 src/textview.c:2050
674 #: src/toolbar.c:1869
675 msgid "No"
676 msgstr "¾Æ´Ï¿À"
677
678 #: src/addressbook.c:1595 src/addressbook.c:1668
679 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
680 msgstr ""
681
682 #: src/addressbook.c:1606
683 msgid "Cannot paste into an address group."
684 msgstr ""
685
686 #: src/addressbook.c:2314
687 #, c-format
688 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
689 msgstr ""
690
691 #: src/addressbook.c:2326
692 #, c-format
693 msgid ""
694 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
695 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
696 msgstr ""
697
698 #: src/addressbook.c:2332
699 #, fuzzy
700 msgid "Folder only"
701 msgstr "Æú´õ"
702
703 #: src/addressbook.c:2333
704 #, fuzzy
705 msgid "Folder and Addresses"
706 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦"
707
708 #: src/addressbook.c:2345
709 #, c-format
710 msgid "Really delete `%s' ?"
711 msgstr "Á¤¸»·Î `%s'¸¦ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
712
713 #: src/addressbook.c:3130
714 msgid "New user, could not save index file."
715 msgstr ""
716
717 #: src/addressbook.c:3134
718 msgid "New user, could not save address book files."
719 msgstr ""
720
721 #: src/addressbook.c:3144
722 msgid "Old address book converted successfully."
723 msgstr ""
724
725 #: src/addressbook.c:3149
726 msgid ""
727 "Old address book converted,\n"
728 "could not save new address index file"
729 msgstr ""
730
731 #: src/addressbook.c:3162
732 msgid ""
733 "Could not convert address book,\n"
734 "but created empty new address book files."
735 msgstr ""
736
737 #: src/addressbook.c:3168
738 msgid ""
739 "Could not convert address book,\n"
740 "could not create new address book files."
741 msgstr ""
742
743 #: src/addressbook.c:3173
744 msgid ""
745 "Could not convert address book\n"
746 "and could not create new address book files."
747 msgstr ""
748
749 #: src/addressbook.c:3180
750 msgid "Addressbook conversion error"
751 msgstr ""
752
753 #: src/addressbook.c:3185
754 #, fuzzy
755 msgid "Addressbook conversion"
756 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
757
758 #: src/addressbook.c:3222
759 #, fuzzy
760 msgid "Addressbook Error"
761 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
762
763 #: src/addressbook.c:3223
764 msgid "Could not read address index"
765 msgstr ""
766
767 #: src/addressbook.c:3582
768 msgid "Busy searching..."
769 msgstr ""
770
771 #: src/addressbook.c:3653
772 #, fuzzy, c-format
773 msgid "Search '%s'"
774 msgstr "ã±â"
775
776 #: src/addressbook.c:3873 src/prefs_common.c:962
777 msgid "Interface"
778 msgstr "ÀÎÅÍÆäÀ̽º"
779
780 #: src/addressbook.c:3889 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:437
781 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
782 #, fuzzy
783 msgid "Address Book"
784 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
785
786 #: src/addressbook.c:3905
787 msgid "Person"
788 msgstr ""
789
790 #: src/addressbook.c:3921
791 #, fuzzy
792 msgid "EMail Address"
793 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
794
795 #: src/addressbook.c:3937
796 #, fuzzy
797 msgid "Group"
798 msgstr "»õ ±×·ì"
799
800 #: src/addressbook.c:3953 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
801 #: src/prefs_account.c:2138
802 msgid "Folder"
803 msgstr "Æú´õ"
804
805 #: src/addressbook.c:3969
806 #, fuzzy
807 msgid "vCard"
808 msgstr "Áö¿ò"
809
810 #: src/addressbook.c:3985 src/addressbook.c:4001
811 msgid "JPilot"
812 msgstr ""
813
814 #: src/addressbook.c:4017
815 #, fuzzy
816 msgid "LDAP Server"
817 msgstr "¼­¹ö"
818
819 #: src/addressbook.c:4033
820 #, fuzzy
821 msgid "LDAP Query"
822 msgstr "¼­¹ö"
823
824 #: src/addrgather.c:157
825 msgid "Please specify name for address book."
826 msgstr ""
827
828 #: src/addrgather.c:177
829 msgid "Please select the mail headers to search."
830 msgstr ""
831
832 #: src/addrgather.c:184
833 msgid "Busy harvesting addresses..."
834 msgstr ""
835
836 #: src/addrgather.c:222
837 msgid "Addresses gathered successfully."
838 msgstr ""
839
840 #: src/addrgather.c:286
841 #, fuzzy
842 msgid "No folder or message was selected."
843 msgstr "%s Æú´õ°¡ ¼±ÅõǾú½À´Ï´Ù\n"
844
845 #: src/addrgather.c:294
846 msgid ""
847 "Please select a folder to process from the folder\n"
848 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
849 "the message list."
850 msgstr ""
851
852 #: src/addrgather.c:346
853 #, fuzzy
854 msgid "Folder :"
855 msgstr "Æú´õ"
856
857 #: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:669
858 #: src/importldif.c:950
859 #, fuzzy
860 msgid "Address Book :"
861 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
862
863 #: src/addrgather.c:367
864 #, fuzzy
865 msgid "Folder Size :"
866 msgstr "Æú´õ"
867
868 #: src/addrgather.c:382
869 #, fuzzy
870 msgid "Process these mail header fields"
871 msgstr "Date Çì´õ Ç׸ñÀ» Ãß°¡"
872
873 #: src/addrgather.c:400
874 msgid "Include sub-folders"
875 msgstr ""
876
877 #: src/addrgather.c:423
878 #, fuzzy
879 msgid "Header Name"
880 msgstr "Çì´õ"
881
882 #: src/addrgather.c:424
883 #, fuzzy
884 msgid "Address Count"
885 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
886
887 #: src/addrgather.c:528 src/alertpanel.c:162 src/messageview.c:524
888 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1901 src/textview.c:2050
889 msgid "Warning"
890 msgstr "°æ°í"
891
892 #: src/addrgather.c:529
893 #, fuzzy
894 msgid "Header Fields"
895 msgstr "Çì´õ"
896
897 #: src/addrgather.c:530 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:780
898 #: src/importldif.c:1069
899 msgid "Finish"
900 msgstr ""
901
902 #: src/addrgather.c:589
903 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
904 msgstr ""
905
906 #: src/addrgather.c:597
907 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
908 msgstr ""
909
910 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
911 msgid "Common address"
912 msgstr "°ø¿ë ÁÖ¼Ò·Ï"
913
914 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
915 msgid "Personal address"
916 msgstr "°³ÀΠÁÖ¼Ò·Ï"
917
918 #: src/alertpanel.c:149 src/compose.c:6280
919 msgid "Notice"
920 msgstr "¾Ë¸²"
921
922 #: src/alertpanel.c:175 src/alertpanel.c:197 src/compose.c:3808 src/inc.c:601
923 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
924 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
925 msgid "Error"
926 msgstr "¿¡·¯"
927
928 #: src/alertpanel.c:197
929 #, fuzzy
930 msgid "View log"
931 msgstr "»õ Æú´õ"
932
933 #: src/alertpanel.c:316
934 msgid "Show this message next time"
935 msgstr ""
936
937 #: src/browseldap.c:238
938 msgid "Browse Directory Entry"
939 msgstr ""
940
941 #: src/browseldap.c:258
942 #, fuzzy
943 msgid "Server Name :"
944 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
945
946 #: src/browseldap.c:268
947 msgid "Distinguished Name (dn) :"
948 msgstr ""
949
950 #: src/browseldap.c:291
951 #, fuzzy
952 msgid "LDAP Name"
953 msgstr "À̸§"
954
955 #: src/browseldap.c:293
956 msgid "Attribute Value"
957 msgstr ""
958
959 #: src/common/nntp.c:68
960 #, c-format
961 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
962 msgstr "%s:%d NNTP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
963
964 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
965 #, c-format
966 msgid "protocol error: %s\n"
967 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯: %s\n"
968
969 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
970 msgid "protocol error\n"
971 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯\n"
972
973 #: src/common/nntp.c:293
974 msgid "Error occurred while posting\n"
975 msgstr "±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
976
977 #: src/common/nntp.c:373
978 #, fuzzy
979 msgid "Error occurred while sending command\n"
980 msgstr "HELO¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
981
982 #: src/common/plugin.c:103
983 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
984 msgstr ""
985
986 #: src/common/smtp.c:154
987 msgid "SMTP AUTH not available\n"
988 msgstr ""
989
990 #: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
991 msgid "bad SMTP response\n"
992 msgstr ""
993
994 #: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
995 #, fuzzy
996 msgid "error occurred on SMTP session\n"
997 msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
998
999 #: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:815
1000 #, fuzzy
1001 msgid "error occurred on authentication\n"
1002 msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
1003
1004 #: src/common/smtp.c:504
1005 #, c-format
1006 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:808
1010 #, fuzzy
1011 msgid "can't start TLS session\n"
1012 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1013
1014 #: src/common/ssl.c:136
1015 msgid "Error creating ssl context\n"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: src/common/ssl.c:155
1019 #, c-format
1020 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
1024 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
1025 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
1026 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
1027 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
1028 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
1029 msgid "<not in certificate>"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: src/common/ssl_certificate.c:189
1033 #, c-format
1034 msgid ""
1035 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1036 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1037 "  Fingerprint: %s\n"
1038 "  Signature status: %s"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1042 msgid "Can't load X509 default paths"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1049 "%s"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1053 #, c-format
1054 msgid ""
1055 "%s\n"
1056 "\n"
1057 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1058 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1062 #: src/prefs_common.c:1101
1063 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1067 #, c-format
1068 msgid ""
1069 "%s's SSL certificate changed !\n"
1070 "We have saved this one:\n"
1071 "%s\n"
1072 "\n"
1073 "It is now:\n"
1074 "%s\n"
1075 "\n"
1076 "This could mean the server answering is not the known one."
1077 msgstr ""
1078
1079 #: src/common/string_match.c:73
1080 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1081 msgstr ""
1082
1083 #: src/common/utils.c:179
1084 #, c-format
1085 msgid "%dB"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: src/common/utils.c:181
1089 #, c-format
1090 msgid "%.1fKB"
1091 msgstr ""
1092
1093 #: src/common/utils.c:183
1094 #, c-format
1095 msgid "%.2fMB"
1096 msgstr ""
1097
1098 #: src/common/utils.c:185
1099 #, c-format
1100 msgid "%.2fGB"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: src/compose.c:508
1104 msgid "/_Add..."
1105 msgstr "/Ãß°¡(_A)..."
1106
1107 #: src/compose.c:509
1108 msgid "/_Remove"
1109 msgstr "/»èÁ¦(_R)"
1110
1111 #: src/compose.c:511 src/folderview.c:234
1112 #, fuzzy
1113 msgid "/_Properties..."
1114 msgstr "/Ư¼º(_P)..."
1115
1116 #: src/compose.c:520
1117 msgid "/_File/_Attach file"
1118 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
1119
1120 #: src/compose.c:521
1121 msgid "/_File/_Insert file"
1122 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
1123
1124 #: src/compose.c:522
1125 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1126 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¼­¸í »ðÀÔ(_g)"
1127
1128 #: src/compose.c:527
1129 msgid "/_Edit/_Undo"
1130 msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
1131
1132 #: src/compose.c:528
1133 msgid "/_Edit/_Redo"
1134 msgstr "/ÆíÁý(_E)/´Ù½Ã ½ÇÇà(_R)"
1135
1136 #: src/compose.c:530
1137 msgid "/_Edit/Cu_t"
1138 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_t)"
1139
1140 #: src/compose.c:533
1141 #, fuzzy
1142 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1143 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
1144
1145 #: src/compose.c:535 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
1146 msgid "/_Edit/Select _all"
1147 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_a)"
1148
1149 #: src/compose.c:536
1150 #, fuzzy
1151 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1152 msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
1153
1154 #: src/compose.c:537
1155 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: src/compose.c:542
1159 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: src/compose.c:547
1163 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: src/compose.c:552
1167 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: src/compose.c:557
1171 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: src/compose.c:562
1175 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: src/compose.c:567
1179 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: src/compose.c:572
1183 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: src/compose.c:577
1187 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: src/compose.c:582
1191 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: src/compose.c:587
1195 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: src/compose.c:592
1199 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: src/compose.c:597
1203 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: src/compose.c:602
1207 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: src/compose.c:607
1211 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: src/compose.c:613
1215 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: src/compose.c:615
1219 #, fuzzy
1220 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1221 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_l)"
1222
1223 #: src/compose.c:617
1224 #, fuzzy
1225 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1226 msgstr "/ÆíÁý(_E)/º¹»ç(_C)"
1227
1228 #: src/compose.c:619
1229 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1230 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý(_x)"
1231
1232 #: src/compose.c:622
1233 #, fuzzy
1234 msgid "/_Spelling"
1235 msgstr "/¿­±â(_O)"
1236
1237 #: src/compose.c:623
1238 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: src/compose.c:625
1242 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: src/compose.c:627
1246 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: src/compose.c:629
1250 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: src/compose.c:631
1254 #, fuzzy
1255 msgid "/_Spelling/---"
1256 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
1257
1258 #: src/compose.c:632
1259 #, fuzzy
1260 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1261 msgstr "/¼³Á¤(_C)"
1262
1263 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
1264 #: src/summaryview.c:443
1265 msgid "/_View"
1266 msgstr "/º¸±â(_V)"
1267
1268 #: src/compose.c:637
1269 #, fuzzy
1270 msgid "/_View/_To"
1271 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
1272
1273 #: src/compose.c:638
1274 #, fuzzy
1275 msgid "/_View/_Cc"
1276 msgstr "/º¸±â(_V)"
1277
1278 #: src/compose.c:639
1279 #, fuzzy
1280 msgid "/_View/_Bcc"
1281 msgstr "/º¸±â(_V)"
1282
1283 #: src/compose.c:640
1284 #, fuzzy
1285 msgid "/_View/_Reply to"
1286 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
1287
1288 #: src/compose.c:641 src/compose.c:643 src/compose.c:645 src/mainwindow.c:477
1289 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
1290 #: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
1291 msgid "/_View/---"
1292 msgstr "/º¸±â(_V)/---"
1293
1294 #: src/compose.c:642
1295 #, fuzzy
1296 msgid "/_View/_Followup to"
1297 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
1298
1299 #: src/compose.c:644
1300 #, fuzzy
1301 msgid "/_View/R_uler"
1302 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
1303
1304 #: src/compose.c:646
1305 #, fuzzy
1306 msgid "/_View/_Attachment"
1307 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
1308
1309 #: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
1310 msgid "/_Message"
1311 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)"
1312
1313 #: src/compose.c:649
1314 msgid "/_Message/_Send"
1315 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¸³»±â(_S)"
1316
1317 #: src/compose.c:651
1318 msgid "/_Message/Send _later"
1319 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_l)"
1320
1321 #: src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661 src/compose.c:665
1322 #: src/compose.c:672 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:634
1323 #: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
1324 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
1325 #: src/messageview.c:268
1326 msgid "/_Message/---"
1327 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
1328
1329 #: src/compose.c:655
1330 msgid "/_Message/_To"
1331 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1332
1333 #: src/compose.c:656
1334 msgid "/_Message/_Cc"
1335 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÂüÁ¶(_C)"
1336
1337 #: src/compose.c:657
1338 msgid "/_Message/_Bcc"
1339 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ûÀº ÂüÁ¶(_B)"
1340
1341 #: src/compose.c:658
1342 msgid "/_Message/_Reply to"
1343 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
1344
1345 #: src/compose.c:660
1346 msgid "/_Message/_Followup to"
1347 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
1348
1349 #: src/compose.c:662
1350 msgid "/_Message/_Attach"
1351 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎ(_A)"
1352
1353 #: src/compose.c:666
1354 msgid "/_Message/Si_gn"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: src/compose.c:667
1358 msgid "/_Message/_Encrypt"
1359 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¾Ïȣȭ(_E)"
1360
1361 #: src/compose.c:668
1362 #, fuzzy
1363 msgid "/_Message/Mode"
1364 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_o)..."
1365
1366 #: src/compose.c:669
1367 #, fuzzy
1368 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1369 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_o)..."
1370
1371 #: src/compose.c:670
1372 #, fuzzy
1373 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1374 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ûÀº ÂüÁ¶(_B)"
1375
1376 #: src/compose.c:673
1377 #, fuzzy
1378 msgid "/_Message/_Priority"
1379 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1380
1381 #: src/compose.c:674
1382 #, fuzzy
1383 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1384 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1385
1386 #: src/compose.c:675
1387 #, fuzzy
1388 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1389 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1390
1391 #: src/compose.c:676
1392 #, fuzzy
1393 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1394 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
1395
1396 #: src/compose.c:677
1397 #, fuzzy
1398 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1399 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
1400
1401 #: src/compose.c:678
1402 #, fuzzy
1403 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1404 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
1405
1406 #: src/compose.c:680
1407 #, fuzzy
1408 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1409 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
1410
1411 #: src/compose.c:681
1412 #, fuzzy
1413 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1414 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
1415
1416 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
1417 #, fuzzy
1418 msgid "/_Tools"
1419 msgstr "/µµ±¸(_T)"
1420
1421 #: src/compose.c:683
1422 #, fuzzy
1423 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1424 msgstr "/µµ±¸(_T)/´«±ÝÀÚ º¸À̱â(_r)"
1425
1426 #: src/compose.c:684 src/messageview.c:272
1427 #, fuzzy
1428 msgid "/_Tools/_Address book"
1429 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
1430
1431 #: src/compose.c:685
1432 msgid "/_Tools/_Template"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
1436 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: src/compose.c:1483
1440 #, fuzzy
1441 msgid "Reply-To:"
1442 msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò"
1443
1444 #: src/compose.c:1486 src/compose.c:4788 src/compose.c:5502
1445 #: src/headerview.c:54
1446 msgid "Newsgroups:"
1447 msgstr "´º½º±×·ì:"
1448
1449 #: src/compose.c:1489
1450 msgid "Followup-To:"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: src/compose.c:1817
1454 msgid "Quote mark format error."
1455 msgstr ""
1456
1457 #: src/compose.c:1833
1458 msgid "Message reply/forward format error."
1459 msgstr ""
1460
1461 #: src/compose.c:2224
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "File %s is empty."
1464 msgstr "%s ÆÄÀÏÀÌ ºó ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù\n"
1465
1466 #: src/compose.c:2228
1467 #, fuzzy, c-format
1468 msgid "Can't read %s."
1469 msgstr "%s¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1470
1471 #: src/compose.c:2262
1472 #, c-format
1473 msgid "Message: %s"
1474 msgstr "¸Þ½ÃÁö: %s"
1475
1476 #: src/compose.c:2366
1477 #, fuzzy
1478 msgid "Encrypted message"
1479 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½¿ "
1480
1481 #: src/compose.c:2367
1482 msgid ""
1483 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1484 "Discard encrypted part?"
1485 msgstr ""
1486
1487 #: src/compose.c:3128
1488 msgid " [Edited]"
1489 msgstr " [¼öÁ¤µÊ]"
1490
1491 #: src/compose.c:3130
1492 #, c-format
1493 msgid "%s - Compose message%s"
1494 msgstr "%s - ¸Þ½ÃÁö ÆíÁý%s "
1495
1496 #: src/compose.c:3133
1497 #, c-format
1498 msgid "Compose message%s"
1499 msgstr "¸Þ½ÃÁö%s ÆíÁý"
1500
1501 #: src/compose.c:3157 src/compose.c:3409
1502 msgid ""
1503 "Account for sending mail is not specified.\n"
1504 "Please select a mail account before sending."
1505 msgstr ""
1506 "¸ÞÀÏÀ» º¸³»±âÀ§ÇÑ °èÁ¤ÀÌ ÁöÁ¤µÇ¾îÀÖÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
1507 "º¸³»±â Àü¿¡ ¸ÞÀÏ °èÁ¤À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
1508
1509 #: src/compose.c:3290
1510 msgid "Recipient is not specified."
1511 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
1512
1513 #: src/compose.c:3298 src/messageview.c:524 src/prefs_account.c:766
1514 #: src/prefs_common.c:948 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1515 msgid "Send"
1516 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
1517
1518 #: src/compose.c:3299
1519 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: src/compose.c:3324
1523 #, fuzzy
1524 msgid "Could not queue message for sending"
1525 msgstr "º¸°üµÇ¾ú´ø ¸Þ½ÃÁö º¸³»±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
1526
1527 #: src/compose.c:3333
1528 msgid ""
1529 "The message was queued but could not be sent.\n"
1530 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1531 msgstr ""
1532
1533 #: src/compose.c:3425 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
1534 #, c-format
1535 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1536 msgstr "%s·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
1537
1538 #: src/compose.c:3445
1539 #, fuzzy
1540 msgid "Can't save the message to Sent."
1541 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³½ ÆíÁöÇÔ¿¡ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
1542
1543 #: src/compose.c:3692
1544 #, c-format
1545 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1546 msgstr ""
1547
1548 #: src/compose.c:3804
1549 #, fuzzy, c-format
1550 msgid ""
1551 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1552 "%s to %s.\n"
1553 "Send it anyway?"
1554 msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ ¹®ÀÚ¼ÂÀ» º¯°æÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1555
1556 #: src/compose.c:4094
1557 msgid "No account for sending mails available!"
1558 msgstr ""
1559
1560 #: src/compose.c:4104
1561 msgid "No account for posting news available!"
1562 msgstr ""
1563
1564 #: src/compose.c:4884 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1565 msgid "From:"
1566 msgstr "º¸³½ »ç¶÷:"
1567
1568 #: src/compose.c:4988 src/compose.c:5164 src/compose.c:6039
1569 msgid "MIME type"
1570 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
1571
1572 #: src/compose.c:4989 src/compose.c:5165 src/mimeview.c:197
1573 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
1574 msgid "Size"
1575 msgstr "Å©±â"
1576
1577 #: src/compose.c:5053
1578 #, fuzzy
1579 msgid "Save Message to "
1580 msgstr "º¸³½ ¸Þ½ÃÁö¸¦ 'º¸³½ ÆíÁöÇÔ'¿¡ ÀúÀå"
1581
1582 #: src/compose.c:5077 src/prefs_filtering_action.c:420
1583 #, fuzzy
1584 msgid "Select ..."
1585 msgstr "°í¸£±â..."
1586
1587 #: src/compose.c:5216 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1588 #: src/prefs_matcher.c:148
1589 msgid "Header"
1590 msgstr "Çì´õ"
1591
1592 #: src/compose.c:5218
1593 #, fuzzy
1594 msgid "Attachments"
1595 msgstr "÷ºÎ"
1596
1597 #: src/compose.c:5220
1598 #, fuzzy
1599 msgid "Others"
1600 msgstr "±âŸ"
1601
1602 #: src/compose.c:5235 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1603 #: src/summary_search.c:164
1604 msgid "Subject:"
1605 msgstr "Á¦¸ñ:"
1606
1607 #: src/compose.c:5449 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:281
1608 #: src/gtk/gtkaspell.c:1532 src/gtk/gtkaspell.c:2239 src/summaryview.c:4080
1609 #, fuzzy
1610 msgid "None"
1611 msgstr "¾øÀ½"
1612
1613 #: src/compose.c:5459
1614 #, c-format
1615 msgid ""
1616 "Spell checker could not be started.\n"
1617 "%s"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: src/compose.c:5934
1621 msgid "Invalid MIME type."
1622 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ¸¶ÀӠŸÀÔ."
1623
1624 #: src/compose.c:5952
1625 msgid "File doesn't exist or is empty."
1626 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ¾ø°Å³ª ºñ¿©ÀÖ½À´Ï´Ù."
1627
1628 #: src/compose.c:6021
1629 #, fuzzy
1630 msgid "Properties"
1631 msgstr "Ư¼º"
1632
1633 #: src/compose.c:6066
1634 msgid "Encoding"
1635 msgstr "ÀÎÄÚµù"
1636
1637 #: src/compose.c:6097
1638 msgid "Path"
1639 msgstr "°æ·Î"
1640
1641 #: src/compose.c:6098 src/prefs_toolbar.c:808
1642 msgid "File name"
1643 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1644
1645 #: src/compose.c:6277
1646 #, c-format
1647 msgid ""
1648 "The external editor is still working.\n"
1649 "Force terminating the process?\n"
1650 "process group id: %d"
1651 msgstr ""
1652 "¿ÜºÎ ÆíÁý±â°¡ ¿©ÀüÈ÷ »ì¾ÆÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
1653 "ÀÌ ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °­Á¦·Î Á¾·á½Ãų±î¿ä?\n"
1654 "ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì ¾ÆÀ̵ð: %d"
1655
1656 #: src/compose.c:6594 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1657 #: src/toolbar.c:1867
1658 msgid "Offline warning"
1659 msgstr ""
1660
1661 #: src/compose.c:6595 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1662 #: src/toolbar.c:1868
1663 msgid "You're working offline. Override?"
1664 msgstr ""
1665
1666 #: src/compose.c:6714 src/compose.c:6735
1667 msgid "Select file"
1668 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
1669
1670 #: src/compose.c:6748
1671 #, c-format
1672 msgid "File '%s' could not be read."
1673 msgstr ""
1674
1675 #: src/compose.c:6750
1676 #, c-format
1677 msgid ""
1678 "File '%s' contained invalid characters\n"
1679 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1680 msgstr ""
1681
1682 #: src/compose.c:6795
1683 msgid "Discard message"
1684 msgstr "¸Þ½ÃÁö ¹ö¸®±â"
1685
1686 #: src/compose.c:6796
1687 msgid "This message has been modified. discard it?"
1688 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. º¯°æ»çÇ×À» ¹ö¸±±î¿ä?"
1689
1690 #: src/compose.c:6797
1691 msgid "Discard"
1692 msgstr "¹ö¸®±â"
1693
1694 #: src/compose.c:6797
1695 msgid "to Draft"
1696 msgstr "Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î"
1697
1698 #: src/compose.c:6832
1699 #, c-format
1700 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: src/compose.c:6834
1704 msgid "Apply template"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: src/compose.c:6835
1708 #, fuzzy
1709 msgid "Replace"
1710 msgstr "ȸ½Å"
1711
1712 #: src/compose.c:6835 src/toolbar.c:426
1713 msgid "Insert"
1714 msgstr "»ðÀÔ"
1715
1716 #: src/crash.c:141
1717 #, c-format
1718 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: src/crash.c:186
1722 msgid "Sylpheed has crashed"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: src/crash.c:202
1726 #, c-format
1727 msgid ""
1728 "%s.\n"
1729 "Please file a bug report and include the information below."
1730 msgstr ""
1731
1732 #: src/crash.c:207
1733 msgid "Debug log"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: src/crash.c:247
1737 #, fuzzy
1738 msgid "Save..."
1739 msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
1740
1741 #: src/crash.c:252
1742 msgid "Create bug report"
1743 msgstr ""
1744
1745 #: src/crash.c:299
1746 #, fuzzy
1747 msgid "Save crash information"
1748 msgstr "¼­¹ö Á¤º¸"
1749
1750 #: src/editaddress.c:144
1751 msgid "Add New Person"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: src/editaddress.c:145
1755 msgid "Edit Person Details"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: src/editaddress.c:286
1759 #, fuzzy
1760 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1761 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1762
1763 #: src/editaddress.c:423
1764 msgid "A Name and Value must be supplied."
1765 msgstr ""
1766
1767 #: src/editaddress.c:481
1768 msgid "Edit Person Data"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: src/editaddress.c:578 src/expldifdlg.c:551 src/exporthtml.c:790
1772 #: src/ldif.c:826
1773 #, fuzzy
1774 msgid "Display Name"
1775 msgstr "º¸±â"
1776
1777 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:834
1778 #, fuzzy
1779 msgid "Last Name"
1780 msgstr "À̸§"
1781
1782 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:830
1783 #, fuzzy
1784 msgid "First Name"
1785 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1786
1787 #: src/editaddress.c:590
1788 #, fuzzy
1789 msgid "Nickname"
1790 msgstr "À̸§"
1791
1792 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:675 src/editaddress.c:885
1793 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:564 src/exporthtml.c:629
1794 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1795 #, fuzzy
1796 msgid "E-Mail Address"
1797 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
1798
1799 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:684
1800 msgid "Alias"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: src/editaddress.c:711
1804 msgid "Move Up"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: src/editaddress.c:714
1808 #, fuzzy
1809 msgid "Move Down"
1810 msgstr "¾Æ·¡·Î"
1811
1812 #: src/editaddress.c:720 src/editaddress.c:854
1813 msgid "Modify"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: src/editaddress.c:726 src/editaddress.c:860 src/gtk/quicksearch.c:308
1817 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
1818 msgid "Clear"
1819 msgstr "Áö¿ò"
1820
1821 #: src/editaddress.c:776 src/editaddress.c:833 src/prefs_customheader.c:205
1822 #: src/prefs_matcher.c:457
1823 #, fuzzy
1824 msgid "Value"
1825 msgstr "°ª"
1826
1827 #: src/editaddress.c:884
1828 #, fuzzy
1829 msgid "Basic Data"
1830 msgstr "±âº»"
1831
1832 #: src/editaddress.c:886
1833 msgid "User Attributes"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: src/editbook.c:113
1837 msgid "File appears to be Ok."
1838 msgstr ""
1839
1840 #: src/editbook.c:116
1841 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1842 msgstr ""
1843
1844 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
1845 #, fuzzy
1846 msgid "Could not read file."
1847 msgstr "ÆÄÀϷΠ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1848
1849 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:265
1850 #, fuzzy
1851 msgid "Edit Addressbook"
1852 msgstr "ÁÖ¼Ò ÆíÁý"
1853
1854 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
1855 msgid " Check File "
1856 msgstr ""
1857
1858 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
1859 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1573
1860 #, fuzzy
1861 msgid "File"
1862 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
1863
1864 #: src/editbook.c:284
1865 #, fuzzy
1866 msgid "Add New Addressbook"
1867 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
1868
1869 #: src/editgroup.c:103
1870 msgid "A Group Name must be supplied."
1871 msgstr ""
1872
1873 #: src/editgroup.c:267
1874 #, fuzzy
1875 msgid "Edit Group Data"
1876 msgstr "±×·ì ÆíÁý"
1877
1878 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1879 msgid "Group Name"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: src/editgroup.c:314
1883 #, fuzzy
1884 msgid "Addresses in Group"
1885 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
1886
1887 #: src/editgroup.c:316
1888 msgid " -> "
1889 msgstr ""
1890
1891 #: src/editgroup.c:343
1892 msgid " <- "
1893 msgstr ""
1894
1895 #: src/editgroup.c:345
1896 #, fuzzy
1897 msgid "Available Addresses"
1898 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
1899
1900 #: src/editgroup.c:405
1901 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: src/editgroup.c:453
1905 #, fuzzy
1906 msgid "Edit Group Details"
1907 msgstr "±×·ì ÆíÁý"
1908
1909 #: src/editgroup.c:456
1910 #, fuzzy
1911 msgid "Add New Group"
1912 msgstr "»õ ±×·ì"
1913
1914 #: src/editgroup.c:506
1915 msgid "Edit folder"
1916 msgstr "Æú´õ ÆíÁý"
1917
1918 #: src/editgroup.c:506
1919 msgid "Input the new name of folder:"
1920 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
1921
1922 #: src/editgroup.c:509 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
1923 msgid "New folder"
1924 msgstr "»õ Æú´õ"
1925
1926 #: src/editgroup.c:510 src/mh_gtk.c:119
1927 msgid "Input the name of new folder:"
1928 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
1929
1930 #: src/editjpilot.c:190
1931 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1932 msgstr ""
1933
1934 #: src/editjpilot.c:226
1935 #, fuzzy
1936 msgid "Select JPilot File"
1937 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
1938
1939 #: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:402
1940 msgid "Edit JPilot Entry"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:478 src/editvcard.c:230
1944 #: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:458 src/importldif.c:723
1945 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2166
1946 #: src/prefs_spelling.c:244
1947 #, fuzzy
1948 msgid " ... "
1949 msgstr " ÆíÁý..."
1950
1951 #: src/editjpilot.c:320
1952 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: src/editjpilot.c:409
1956 msgid "Add New JPilot Entry"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: src/editldap_basedn.c:143
1960 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:412
1964 msgid "Hostname"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:431 src/ssl_manager.c:106
1968 #, fuzzy
1969 msgid "Port"
1970 msgstr "Àμâ"
1971
1972 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:460
1973 #, fuzzy
1974 msgid "Search Base"
1975 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
1976
1977 #: src/editldap_basedn.c:204
1978 msgid "Available Search Base(s)"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: src/editldap_basedn.c:293
1982 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: src/editldap_basedn.c:297 src/editldap.c:267
1986 #, fuzzy
1987 msgid "Could not connect to server"
1988 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
1989
1990 #: src/editldap.c:148
1991 #, fuzzy
1992 msgid "A Name must be supplied."
1993 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1994
1995 #: src/editldap.c:160
1996 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1997 msgstr ""
1998
1999 #: src/editldap.c:173
2000 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2001 msgstr ""
2002
2003 #: src/editldap.c:264
2004 msgid "Connected successfully to server"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:965
2008 msgid "Edit LDAP Server"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: src/editldap.c:407
2012 msgid "A name that you wish to call the server."
2013 msgstr ""
2014
2015 #: src/editldap.c:422
2016 msgid ""
2017 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2018 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2019 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2020 "computer as Sylpheed."
2021 msgstr ""
2022
2023 #: src/editldap.c:446
2024 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2025 msgstr ""
2026
2027 #: src/editldap.c:450
2028 #, fuzzy
2029 msgid " Check Server "
2030 msgstr "¼­¹ö"
2031
2032 #: src/editldap.c:455
2033 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2034 msgstr ""
2035
2036 #: src/editldap.c:470
2037 msgid ""
2038 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2039 "Examples include:\n"
2040 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2041 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2042 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: src/editldap.c:483
2046 msgid ""
2047 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2048 "server."
2049 msgstr ""
2050
2051 #: src/editldap.c:534
2052 #, fuzzy
2053 msgid "Search Attributes"
2054 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
2055
2056 #: src/editldap.c:544
2057 msgid ""
2058 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2059 "find a name or address."
2060 msgstr ""
2061
2062 #: src/editldap.c:548
2063 #, fuzzy
2064 msgid " Defaults "
2065 msgstr "»èÁ¦"
2066
2067 #: src/editldap.c:553
2068 msgid ""
2069 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2070 "names and addresses during a name or address search process."
2071 msgstr ""
2072
2073 #: src/editldap.c:560
2074 msgid "Max Query Age (secs)"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: src/editldap.c:576
2078 msgid ""
2079 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2080 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2081 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2082 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2083 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2084 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2085 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2086 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2087 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2088 "more memory to cache results."
2089 msgstr ""
2090
2091 #: src/editldap.c:594
2092 msgid "Include server in dynamic search"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: src/editldap.c:600
2096 msgid ""
2097 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2098 "address completion."
2099 msgstr ""
2100
2101 #: src/editldap.c:607
2102 msgid "Match names 'containing' search term"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: src/editldap.c:613
2106 msgid ""
2107 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2108 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2109 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2110 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2111 "searches against other address interfaces."
2112 msgstr ""
2113
2114 #: src/editldap.c:668
2115 msgid "Bind DN"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: src/editldap.c:678
2119 msgid ""
2120 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2121 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2122 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2123 "performing a search."
2124 msgstr ""
2125
2126 #: src/editldap.c:686
2127 #, fuzzy
2128 msgid "Bind Password"
2129 msgstr "¾ÏÈ£"
2130
2131 #: src/editldap.c:696
2132 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2133 msgstr ""
2134
2135 #: src/editldap.c:702
2136 msgid "Timeout (secs)"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: src/editldap.c:717
2140 msgid "The timeout period in seconds."
2141 msgstr ""
2142
2143 #: src/editldap.c:721
2144 msgid "Maximum Entries"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: src/editldap.c:736
2148 msgid ""
2149 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2150 msgstr ""
2151
2152 #: src/editldap.c:752 src/prefs_account.c:762
2153 msgid "Basic"
2154 msgstr "±âº»"
2155
2156 #: src/editldap.c:753 src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
2157 msgid "Search"
2158 msgstr "ã±â"
2159
2160 #: src/editldap.c:754 src/gtk/quicksearch.c:280
2161 msgid "Extended"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: src/editldap.c:970
2165 #, fuzzy
2166 msgid "Add New LDAP Server"
2167 msgstr "´º½º ¼­¹ö"
2168
2169 #: src/editvcard.c:96
2170 msgid "File does not appear to be vCard format."
2171 msgstr ""
2172
2173 #: src/editvcard.c:132
2174 #, fuzzy
2175 msgid "Select vCard File"
2176 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2177
2178 #: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:292
2179 msgid "Edit vCard Entry"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: src/editvcard.c:297
2183 msgid "Add New vCard Entry"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:111
2187 msgid "Please specify output directory and file to create."
2188 msgstr ""
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:114
2191 msgid "Select stylesheet and formatting."
2192 msgstr ""
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2195 msgid "File exported successfully."
2196 msgstr ""
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:182
2199 #, c-format
2200 msgid ""
2201 "HTML Output Directory '%s'\n"
2202 "does not exist. OK to create new directory?"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:191
2206 msgid "Create Directory"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: src/exphtmldlg.c:194
2210 #, c-format
2211 msgid ""
2212 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2213 "%s"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:202
2217 msgid "Failed to Create Directory"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: src/exphtmldlg.c:242
2221 #, fuzzy
2222 msgid "Error creating HTML file"
2223 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
2224
2225 #: src/exphtmldlg.c:362
2226 msgid "Select HTML Output File"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: src/exphtmldlg.c:438
2230 msgid "HTML Output File"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: src/exphtmldlg.c:499
2234 msgid "Stylesheet"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2617 src/prefs_common.c:2925
2238 #, fuzzy
2239 msgid "Default"
2240 msgstr "»èÁ¦"
2241
2242 #: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
2243 #, fuzzy
2244 msgid "Full"
2245 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
2246
2247 #: src/exphtmldlg.c:524
2248 msgid "Custom"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/exphtmldlg.c:530
2252 msgid "Custom-2"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: src/exphtmldlg.c:536
2256 msgid "Custom-3"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: src/exphtmldlg.c:542
2260 msgid "Custom-4"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: src/exphtmldlg.c:556
2264 #, fuzzy
2265 msgid "Full Name Format"
2266 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
2267
2268 #: src/exphtmldlg.c:563
2269 msgid "First Name, Last Name"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: src/exphtmldlg.c:569
2273 msgid "Last Name, First Name"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: src/exphtmldlg.c:583
2277 msgid "Color Banding"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: src/exphtmldlg.c:589
2281 msgid "Format E-Mail Links"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: src/exphtmldlg.c:595
2285 msgid "Format User Attributes"
2286 msgstr ""
2287
2288 #: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:679 src/importldif.c:960
2289 #, fuzzy
2290 msgid "File Name :"
2291 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
2292
2293 #: src/exphtmldlg.c:660
2294 #, fuzzy
2295 msgid "Open with Web Browser"
2296 msgstr "³¡³¾¶§"
2297
2298 #: src/exphtmldlg.c:692
2299 #, fuzzy
2300 msgid "Export Address Book to HTML File"
2301 msgstr "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ÆÄÀϷΠ¾¹´Ï´Ù..."
2302
2303 #: src/exphtmldlg.c:726 src/expldifdlg.c:746 src/importldif.c:1034
2304 #, fuzzy
2305 msgid "Prev"
2306 msgstr "¼³Á¤"
2307
2308 #: src/exphtmldlg.c:727 src/expldifdlg.c:747 src/importldif.c:1035
2309 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2310 msgid "Next"
2311 msgstr "´ÙÀ½"
2312
2313 #: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:778 src/importldif.c:1067
2314 #, fuzzy
2315 msgid "File Info"
2316 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
2317
2318 #: src/exphtmldlg.c:759
2319 #, fuzzy
2320 msgid "Format"
2321 msgstr "Àü´Þ"
2322
2323 #: src/expldifdlg.c:110
2324 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2325 msgstr ""
2326
2327 #: src/expldifdlg.c:113
2328 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2329 msgstr ""
2330
2331 #: src/expldifdlg.c:188
2332 #, c-format
2333 msgid ""
2334 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2335 "does not exist. OK to create new directory?"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: src/expldifdlg.c:200
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2342 "%s"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: src/expldifdlg.c:244
2346 msgid "Suffix was not supplied"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: src/expldifdlg.c:246
2350 msgid ""
2351 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2352 "you wish to proceed without a suffix?"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: src/expldifdlg.c:264
2356 #, fuzzy
2357 msgid "Error creating LDIF file"
2358 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
2359
2360 #: src/expldifdlg.c:373
2361 #, fuzzy
2362 msgid "Select LDIF Output File"
2363 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2364
2365 #: src/expldifdlg.c:449
2366 msgid "LDIF Output File"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: src/expldifdlg.c:510
2370 msgid "Suffix"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: src/expldifdlg.c:522
2374 msgid ""
2375 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2376 "entry. Examples include:\n"
2377 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2378 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2379 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: src/expldifdlg.c:531
2383 #, fuzzy
2384 msgid "Relative DN"
2385 msgstr "ȸ½Å"
2386
2387 #: src/expldifdlg.c:538
2388 #, fuzzy
2389 msgid "Unique ID"
2390 msgstr "»ç¿ëÀÚ °èÁ¤"
2391
2392 #: src/expldifdlg.c:546
2393 msgid ""
2394 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2395 "to:\n"
2396 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: src/expldifdlg.c:559
2400 msgid ""
2401 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2402 "similar to:\n"
2403 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: src/expldifdlg.c:572
2407 msgid ""
2408 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2409 "is formatted similar to:\n"
2410 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2411 msgstr ""
2412
2413 #: src/expldifdlg.c:586
2414 msgid ""
2415 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2416 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2417 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2418 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2419 "available RDN options that will be used to create the DN."
2420 msgstr ""
2421
2422 #: src/expldifdlg.c:599
2423 msgid "Use DN attribute if present in data"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: src/expldifdlg.c:606
2427 msgid ""
2428 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2429 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2430 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2431 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2432 msgstr ""
2433
2434 #: src/expldifdlg.c:617
2435 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: src/expldifdlg.c:624
2439 msgid ""
2440 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2441 "option to ignore these records."
2442 msgstr ""
2443
2444 #: src/expldifdlg.c:712
2445 #, fuzzy
2446 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2447 msgstr "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ÆÄÀϷΠ¾¹´Ï´Ù..."
2448
2449 #: src/expldifdlg.c:779
2450 #, fuzzy
2451 msgid "Distguished Name"
2452 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
2453
2454 #: src/export.c:141
2455 msgid "Export"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: src/export.c:160
2459 msgid "Specify target folder and mbox file."
2460 msgstr ""
2461
2462 #: src/export.c:170
2463 msgid "Source dir:"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/export.c:175
2467 msgid "Exporting file:"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: src/export.c:188 src/export.c:194 src/import.c:193 src/import.c:199
2471 #: src/prefs_account.c:1229
2472 msgid " Select... "
2473 msgstr "°í¸£±â..."
2474
2475 #: src/export.c:233
2476 msgid "Select exporting file"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: src/exporthtml.c:796
2480 #, fuzzy
2481 msgid "Full Name"
2482 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
2483
2484 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2485 msgid "Attributes"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: src/exporthtml.c:1001
2489 #, fuzzy
2490 msgid "Sylpheed Address Book"
2491 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
2492
2493 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2494 msgid "Name already exists but is not a directory."
2495 msgstr ""
2496
2497 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2498 msgid "No permissions to create directory."
2499 msgstr ""
2500
2501 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2502 msgid "Name is too long."
2503 msgstr ""
2504
2505 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2506 #, fuzzy
2507 msgid "Not specified."
2508 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
2509
2510 #: src/folder.c:1173
2511 msgid "Inbox"
2512 msgstr "¹ÞÀº ÆíÁöÇÔ"
2513
2514 #: src/folder.c:1177
2515 #, fuzzy
2516 msgid "Sent"
2517 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
2518
2519 #: src/folder.c:1181
2520 msgid "Queue"
2521 msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ"
2522
2523 #: src/folder.c:1185
2524 msgid "Trash"
2525 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ"
2526
2527 #: src/folder.c:1189
2528 #, fuzzy
2529 msgid "Drafts"
2530 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
2531
2532 #: src/folder.c:1441
2533 #, fuzzy, c-format
2534 msgid "Processing (%s)...\n"
2535 msgstr "/Àμâ(_)..."
2536
2537 #: src/folder.c:2440
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "Moving %s to %s...\n"
2540 msgstr "¸Þ½ÃÁö %s%c%d¸¦ %s·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù...\n"
2541
2542 #: src/foldersel.c:153
2543 msgid "Select folder"
2544 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
2545
2546 #: src/folderview.c:232
2547 #, fuzzy
2548 msgid "/Mark all _read"
2549 msgstr "Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
2550
2551 #: src/folderview.c:233
2552 #, fuzzy
2553 msgid "/_Search folder..."
2554 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
2555
2556 #: src/folderview.c:235
2557 #, fuzzy
2558 msgid "/_Processing..."
2559 msgstr "/Àμâ(_)..."
2560
2561 #: src/folderview.c:314
2562 msgid "New"
2563 msgstr "»õ°Í"
2564
2565 #: src/folderview.c:315
2566 msgid "Unread"
2567 msgstr "¾ÈÀÐÀ½"
2568
2569 #: src/folderview.c:316
2570 msgid "#"
2571 msgstr "Àüü"
2572
2573 #: src/folderview.c:521
2574 msgid "Setting folder info..."
2575 msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
2576
2577 #: src/folderview.c:728 src/mainwindow.c:2991 src/setup.c:80
2578 #, c-format
2579 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2580 msgstr "%s%c%s¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2581
2582 #: src/folderview.c:732 src/mainwindow.c:2996 src/setup.c:85
2583 #, c-format
2584 msgid "Scanning folder %s ..."
2585 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2586
2587 #: src/folderview.c:773
2588 #, fuzzy
2589 msgid "Rebuilding folder tree..."
2590 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2591
2592 #: src/folderview.c:856
2593 #, fuzzy
2594 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2595 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
2596
2597 #: src/folderview.c:1520
2598 #, fuzzy, c-format
2599 msgid "Opening Folder %s..."
2600 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2601
2602 #: src/folderview.c:1532
2603 msgid "Folder could not be opened."
2604 msgstr ""
2605
2606 #: src/folderview.c:1722
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "Moving %s to %s..."
2609 msgstr "¸Þ½ÃÁö %s%c%d¸¦ %s·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù...\n"
2610
2611 #: src/folderview.c:1751
2612 msgid "Source and destination are the same."
2613 msgstr ""
2614
2615 #: src/folderview.c:1754
2616 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2617 msgstr ""
2618
2619 #: src/folderview.c:1757
2620 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2621 msgstr ""
2622
2623 #: src/folderview.c:1760
2624 #, fuzzy
2625 msgid "Move failed!"
2626 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
2627
2628 #: src/folderview.c:1795 src/summaryview.c:3883
2629 #, fuzzy
2630 msgid "Processing configuration"
2631 msgstr "¼³Á¤ Àб⸦ ¸¶Ä§.\n"
2632
2633 #: src/grouplistdialog.c:171
2634 #, fuzzy
2635 msgid "Newsgroup subscription"
2636 msgstr "´º½º±×·ì:"
2637
2638 #: src/grouplistdialog.c:187
2639 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2640 msgstr ""
2641
2642 #: src/grouplistdialog.c:193
2643 #, fuzzy
2644 msgid "Find groups:"
2645 msgstr "±×·ì ÆíÁý"
2646
2647 #: src/grouplistdialog.c:201
2648 #, fuzzy
2649 msgid " Search "
2650 msgstr "ã±â"
2651
2652 #: src/grouplistdialog.c:213
2653 #, fuzzy
2654 msgid "Newsgroup name"
2655 msgstr "´º½º±×·ì:"
2656
2657 #: src/grouplistdialog.c:214
2658 #, fuzzy
2659 msgid "Messages"
2660 msgstr "º»¹®"
2661
2662 #: src/grouplistdialog.c:215
2663 #, fuzzy
2664 msgid "Type"
2665 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
2666
2667 #: src/grouplistdialog.c:239
2668 msgid "Refresh"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: src/grouplistdialog.c:343
2672 msgid "moderated"
2673 msgstr ""
2674
2675 #: src/grouplistdialog.c:345
2676 msgid "readonly"
2677 msgstr ""
2678
2679 #: src/grouplistdialog.c:347
2680 msgid "unknown"
2681 msgstr ""
2682
2683 #: src/grouplistdialog.c:407
2684 #, fuzzy
2685 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2686 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ ¸ñ·ÏÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
2687
2688 #: src/grouplistdialog.c:440 src/summaryview.c:1018
2689 #, fuzzy
2690 msgid "Done."
2691 msgstr "¿Ï·á."
2692
2693 #: src/grouplistdialog.c:470
2694 #, c-format
2695 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: src/gtk/about.c:91
2699 msgid "About"
2700 msgstr "sylpheed¶õ"
2701
2702 #: src/gtk/about.c:112
2703 #, c-format
2704 msgid ""
2705 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2706 "Operating System: %s %s (%s)"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: src/gtk/about.c:127
2710 #, c-format
2711 msgid "Compiled-in features:%s"
2712 msgstr ""
2713
2714 #: src/gtk/about.c:210
2715 msgid ""
2716 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2717 "\n"
2718 msgstr ""
2719 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2720 "\n"
2721
2722 #: src/gtk/about.c:214
2723 msgid ""
2724 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2725 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2726 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2727 "version.\n"
2728 "\n"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: src/gtk/about.c:220
2732 msgid ""
2733 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2734 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2735 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2736 "more details.\n"
2737 "\n"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: src/gtk/about.c:226
2741 msgid ""
2742 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2743 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2744 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2745 msgstr ""
2746
2747 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2748 msgid "Orange"
2749 msgstr ""
2750
2751 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2752 msgid "Red"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2756 #, fuzzy
2757 msgid "Pink"
2758 msgstr "Àμâ"
2759
2760 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2761 msgid "Sky blue"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2765 #, fuzzy
2766 msgid "Blue"
2767 msgstr "°ª"
2768
2769 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2770 msgid "Green"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: src/gtk/colorlabel.c:54
2774 #, fuzzy
2775 msgid "Brown"
2776 msgstr "¾Æ·¡·Î"
2777
2778 #: src/gtk/foldersort.c:139
2779 #, fuzzy
2780 msgid "Set folder sortorder"
2781 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
2782
2783 #: src/gtk/foldersort.c:151
2784 msgid ""
2785 "Move folders up or down to change\n"
2786 "the sort order in the folderview"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: src/gtk/foldersort.c:171
2790 msgid "Ok"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: src/gtk/foldersort.c:219
2794 #, fuzzy
2795 msgid "Folders"
2796 msgstr "Æú´õ"
2797
2798 #: src/gtk/gtkaspell.c:602
2799 #, fuzzy
2800 msgid "No dictionary selected."
2801 msgstr " ¾ÆÀÌÅÛ ¼±ÅÃ"
2802
2803 #: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1716 src/gtk/gtkaspell.c:2003
2804 msgid "Normal Mode"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: src/gtk/gtkaspell.c:825 src/gtk/gtkaspell.c:1722 src/gtk/gtkaspell.c:2014
2808 msgid "Bad Spellers Mode"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: src/gtk/gtkaspell.c:864
2812 msgid "Unknown suggestion mode."
2813 msgstr ""
2814
2815 #: src/gtk/gtkaspell.c:1117
2816 msgid "No misspelled word found."
2817 msgstr ""
2818
2819 #: src/gtk/gtkaspell.c:1430
2820 msgid "Replace unknown word"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: src/gtk/gtkaspell.c:1440
2824 #, c-format
2825 msgid "Replace \"%s\" with: "
2826 msgstr ""
2827
2828 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
2829 msgid ""
2830 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2831 "will learn from mistake.\n"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: src/gtk/gtkaspell.c:1710 src/gtk/gtkaspell.c:1992
2835 msgid "Fast Mode"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: src/gtk/gtkaspell.c:1833
2839 #, c-format
2840 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2841 msgstr ""
2842
2843 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846
2844 msgid "Accept in this session"
2845 msgstr ""
2846
2847 #: src/gtk/gtkaspell.c:1856
2848 msgid "Add to personal dictionary"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
2852 msgid "Replace with..."
2853 msgstr ""
2854
2855 #: src/gtk/gtkaspell.c:1876
2856 #, c-format
2857 msgid "Check with %s"
2858 msgstr ""
2859
2860 #: src/gtk/gtkaspell.c:1895
2861 msgid "(no suggestions)"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: src/gtk/gtkaspell.c:1906 src/gtk/gtkaspell.c:2066
2865 #, fuzzy
2866 msgid "More..."
2867 msgstr "À̵¿(_o)..."
2868
2869 #: src/gtk/gtkaspell.c:1968
2870 #, c-format
2871 msgid "Dictionary: %s"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981
2875 #, c-format
2876 msgid "Use alternate (%s)"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: src/gtk/gtkaspell.c:2029 src/prefs_spelling.c:172
2880 msgid "Check while typing"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: src/gtk/gtkaspell.c:2045
2884 msgid "Change dictionary"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: src/gtk/gtkaspell.c:2207
2888 #, c-format
2889 msgid ""
2890 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2891 "%s"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2895 #, c-format
2896 msgid "Input password for %s on %s:"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2900 msgid "Input password"
2901 msgstr "¾ÏÈ£ ÀÔ·Â"
2902
2903 #: src/gtk/logwindow.c:63
2904 msgid "Protocol log"
2905 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ·Î±×"
2906
2907 #: src/gtk/pluginwindow.c:123
2908 #, fuzzy
2909 msgid "Select Plugin to load"
2910 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
2911
2912 #: src/gtk/pluginwindow.c:159 src/gtk/pluginwindow.c:183
2913 msgid "Plugins"
2914 msgstr ""
2915
2916 #: src/gtk/pluginwindow.c:197 src/prefs_common.c:2483
2917 #, fuzzy
2918 msgid "Description"
2919 msgstr "ÀúÀå Æú´õ"
2920
2921 #: src/gtk/pluginwindow.c:221
2922 msgid "Load Plugin"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: src/gtk/pluginwindow.c:226
2926 msgid "Unload Plugin"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2930 msgid "Page Index"
2931 msgstr ""
2932
2933 #: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:491
2934 msgid "Apply"
2935 msgstr "Àû¿ë"
2936
2937 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2938 msgid "Account"
2939 msgstr "°èÁ¤"
2940
2941 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2942 #: src/prefs_summary_column.c:68
2943 msgid "Status"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: src/gtk/quicksearch.c:99
2947 msgid "Extended symbols"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: src/gtk/quicksearch.c:179
2951 #, fuzzy
2952 msgid "all messages"
2953 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸³»±â"
2954
2955 #: src/gtk/quicksearch.c:180
2956 msgid "messages whose age is greater than #"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: src/gtk/quicksearch.c:181
2960 msgid "messages whose age is less than #"
2961 msgstr ""
2962
2963 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2964 msgid "messages which contain S in the message body"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2968 msgid "messages which contain S in the whole message"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2972 msgid "messages carbon-copied to S"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2976 #, fuzzy
2977 msgid "message is either to: or cc: to S"
2978 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ %s·Î À̵¿Çϵµ·Ï Çß½À´Ï´Ù\n"
2979
2980 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2981 #, fuzzy
2982 msgid "deleted messages"
2983 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù"
2984
2985 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2986 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2990 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2991 msgstr ""
2992
2993 #: src/gtk/quicksearch.c:189
2994 msgid "messages originating from user S"
2995 msgstr ""
2996
2997 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2998 #, fuzzy
2999 msgid "forwarded messages"
3000 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½¿ "
3001
3002 #: src/gtk/quicksearch.c:191
3003 msgid "messages which contain header S"
3004 msgstr ""
3005
3006 #: src/gtk/quicksearch.c:192
3007 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: src/gtk/quicksearch.c:193
3011 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: src/gtk/quicksearch.c:194
3015 #, fuzzy
3016 msgid "locked messages"
3017 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½¿ "
3018
3019 #: src/gtk/quicksearch.c:195
3020 msgid "messages which are in newsgroup S"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: src/gtk/quicksearch.c:196
3024 #, fuzzy
3025 msgid "new messages"
3026 msgstr "\t%d »õ ¸Þ½ÃÁö\n"
3027
3028 #: src/gtk/quicksearch.c:197
3029 #, fuzzy
3030 msgid "old messages"
3031 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸³»±â"
3032
3033 #: src/gtk/quicksearch.c:198
3034 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3035 msgstr ""
3036
3037 #: src/gtk/quicksearch.c:199
3038 msgid "messages which have been replied to"
3039 msgstr ""
3040
3041 #: src/gtk/quicksearch.c:200
3042 #, fuzzy
3043 msgid "read messages"
3044 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½¿ "
3045
3046 #: src/gtk/quicksearch.c:201
3047 msgid "messages which contain S in subject"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: src/gtk/quicksearch.c:202
3051 msgid "messages whose score is equal to #"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: src/gtk/quicksearch.c:203
3055 msgid "messages whose score is greater than #"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: src/gtk/quicksearch.c:204
3059 msgid "messages whose score is lower than #"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: src/gtk/quicksearch.c:205
3063 msgid "messages whose size is equal to #"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: src/gtk/quicksearch.c:206
3067 msgid "messages whose size is greater than #"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: src/gtk/quicksearch.c:207
3071 msgid "messages whose size is smaller than #"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: src/gtk/quicksearch.c:208
3075 msgid "messages which have been sent to S"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: src/gtk/quicksearch.c:209
3079 #, fuzzy
3080 msgid "marked messages"
3081 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½¿ "
3082
3083 #: src/gtk/quicksearch.c:210
3084 #, fuzzy
3085 msgid "unread messages"
3086 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½¿ "
3087
3088 #: src/gtk/quicksearch.c:211
3089 msgid "messages which contain S in References header"
3090 msgstr ""
3091
3092 #: src/gtk/quicksearch.c:212
3093 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: src/gtk/quicksearch.c:213
3097 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3098 msgstr ""
3099
3100 #: src/gtk/quicksearch.c:215
3101 msgid "logical AND operator"
3102 msgstr ""
3103
3104 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3105 msgid "logical OR operator"
3106 msgstr ""
3107
3108 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3109 msgid "logical NOT operator"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3113 #, fuzzy
3114 msgid "case sensitive search"
3115 msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°"
3116
3117 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3118 msgid "all filtering expressions are allowed"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3122 msgid "Extended Search symbols"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: src/gtk/quicksearch.c:268 src/prefs_filtering_action.c:1115
3126 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
3127 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
3128 msgid "Subject"
3129 msgstr "Á¦¸ñ"
3130
3131 #: src/gtk/quicksearch.c:272 src/prefs_filtering_action.c:1116
3132 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
3133 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
3134 msgid "From"
3135 msgstr "º¸³½ »ç¶÷"
3136
3137 #: src/gtk/quicksearch.c:276 src/prefs_filtering_action.c:1117
3138 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
3139 #, fuzzy
3140 msgid "To"
3141 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷:"
3142
3143 #: src/gtk/quicksearch.c:317
3144 msgid "Extended Symbols"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3148 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3149 msgid "correct"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3153 #, fuzzy
3154 msgid "Owner"
3155 msgstr "±âŸ"
3156
3157 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3158 #, fuzzy
3159 msgid "Signer"
3160 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
3161
3162 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3163 #: src/prefs_themes.c:874
3164 #, fuzzy
3165 msgid "Name: "
3166 msgstr "À̸§:"
3167
3168 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3169 #, fuzzy
3170 msgid "Organization: "
3171 msgstr "±â°ü"
3172
3173 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3174 #, fuzzy
3175 msgid "Location: "
3176 msgstr "°èÁ¤"
3177
3178 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3179 msgid "Fingerprint: "
3180 msgstr ""
3181
3182 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3183 #, fuzzy
3184 msgid "Signature status: "
3185 msgstr "¼­¸í ºÐ¸®ÀÚ"
3186
3187 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3188 #, c-format
3189 msgid "SSL certificate for %s"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3193 #, c-format
3194 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3198 #, fuzzy, c-format
3199 msgid "Signature status: %s"
3200 msgstr "¼­¸í ºÐ¸®ÀÚ"
3201
3202 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3203 msgid "View certificate"
3204 msgstr ""
3205
3206 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3207 msgid "Unknown SSL Certificate"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3211 msgid "Accept and save"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3215 msgid "Cancel connection"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3219 msgid "New certificate:"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3223 msgid "Known certificate:"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3227 #, c-format
3228 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3232 msgid "View certificates"
3233 msgstr ""
3234
3235 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3236 msgid "Changed SSL Certificate"
3237 msgstr ""
3238
3239 #: src/headerview.c:171 src/summaryview.c:2247
3240 msgid "(No From)"
3241 msgstr "(???)"
3242
3243 #: src/headerview.c:186 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
3244 msgid "(No Subject)"
3245 msgstr "(Á¦¸ñ ¾øÀ½)"
3246
3247 #: src/imap.c:667
3248 #, fuzzy, c-format
3249 msgid "Connecting to %s failed"
3250 msgstr "Äڵ堺¯È¯ÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3251
3252 #: src/imap.c:672
3253 #, fuzzy, c-format
3254 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3255 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã Á¢¼Ó...\n"
3256
3257 #: src/imap.c:710
3258 #, fuzzy
3259 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3260 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
3261
3262 #: src/imap.c:723
3263 #, c-format
3264 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3265 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
3266
3267 #: src/imap.c:762
3268 msgid "Can't start TLS session.\n"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: src/imap.c:1096
3272 #, c-format
3273 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3274 msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %d\n"
3275
3276 #: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
3277 msgid "can't expunge\n"
3278 msgstr "Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3279
3280 #: src/imap.c:1144
3281 #, fuzzy
3282 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3283 msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: 1:%d\n"
3284
3285 #: src/imap.c:1186
3286 #, fuzzy
3287 msgid "can't close folder\n"
3288 msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
3289
3290 #: src/imap.c:1238
3291 #, fuzzy, c-format
3292 msgid "root folder %s does not exist\n"
3293 msgstr "%sÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3294
3295 #: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
3296 #, fuzzy
3297 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3298 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
3299
3300 #: src/imap.c:1653
3301 #, fuzzy
3302 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3303 msgstr "mbox ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
3304
3305 #: src/imap.c:1675
3306 msgid "can't create mailbox\n"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: src/imap.c:1718
3310 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3311 msgstr ""
3312
3313 #: src/imap.c:1750
3314 #, fuzzy, c-format
3315 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3316 msgstr "¸ÞÀϹڽºÀÇ Å©±â¸¦ 0À¸·Î ¸¸µé¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
3317
3318 #: src/imap.c:1812
3319 msgid "can't delete mailbox\n"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: src/imap.c:1850
3323 msgid "can't get envelope\n"
3324 msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3325
3326 #: src/imap.c:1858
3327 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3328 msgstr "envelope¸¦ ¾ò´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
3329
3330 #: src/imap.c:1880
3331 #, c-format
3332 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3333 msgstr "envelope¸¦ ÆĽÌÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
3334
3335 #: src/imap.c:1938
3336 #, c-format
3337 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: src/imap.c:1960
3341 #, c-format
3342 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3343 msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3344
3345 #: src/imap.c:1967
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3348 msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3349
3350 #: src/imap.c:2057
3351 #, fuzzy
3352 msgid "can't get namespace\n"
3353 msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3354
3355 #: src/imap.c:2491
3356 #, c-format
3357 msgid "can't select folder: %s\n"
3358 msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
3359
3360 #: src/imap.c:2631
3361 #, fuzzy
3362 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3363 msgstr "ÀÎÁõ"
3364
3365 #: src/imap.c:2648
3366 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3367 msgstr "IMAP4 ·Î±×ÀÎÀ» ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3368
3369 #: src/imap.c:2966
3370 #, fuzzy, c-format
3371 msgid "can't append %s to %s\n"
3372 msgstr "%d¸¦ %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3373
3374 #: src/imap.c:3015
3375 #, fuzzy, c-format
3376 msgid "can't append message to %s\n"
3377 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3378
3379 #: src/imap.c:3097
3380 #, fuzzy, c-format
3381 msgid "can't copy %s to %s\n"
3382 msgstr "%d¸¦ %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3383
3384 #: src/imap.c:3147
3385 #, fuzzy, c-format
3386 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3387 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: STORE %d:%d %s\n"
3388
3389 #: src/imap.c:3164
3390 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3391 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: EXPUNGE\n"
3392
3393 #: src/imap.c:3177
3394 #, fuzzy
3395 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3396 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: EXPUNGE\n"
3397
3398 #: src/imap.c:3396 src/imap.c:3433
3399 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to UTF-8\n"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: src/imap.c:3528
3403 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
3407 msgid "/Create _new folder..."
3408 msgstr "/»õ Æú´õ ¸¸µé±â(_n)..."
3409
3410 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
3411 msgid "/_Rename folder..."
3412 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
3413
3414 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
3415 #, fuzzy
3416 msgid "/M_ove folder..."
3417 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
3418
3419 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
3420 msgid "/_Delete folder"
3421 msgstr "/Æú´õ Áö¿ì±â(_D)"
3422
3423 #: src/imap_gtk.c:57
3424 #, fuzzy
3425 msgid "/Down_load messages"
3426 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸³»±â"
3427
3428 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
3429 #, fuzzy
3430 msgid "/_Check for new messages"
3431 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
3432
3433 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
3434 #, fuzzy
3435 msgid "/R_ebuild folder tree"
3436 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
3437
3438 #: src/imap_gtk.c:62
3439 #, fuzzy
3440 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3441 msgstr "/IMAP4 ¼­¹ö Áö¿ì±â(_I)"
3442
3443 #: src/imap_gtk.c:125
3444 msgid ""
3445 "Input the name of new folder:\n"
3446 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3447 " append `/' at the end of the name)"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
3451 msgid "NewFolder"
3452 msgstr "»õ Æú´õ"
3453
3454 #: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3455 #, c-format
3456 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3457 msgstr "`%c'´Â Æú´õ À̸§¿¡ Æ÷ÇԵɠ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
3458
3459 #: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3460 #, c-format
3461 msgid "The folder `%s' already exists."
3462 msgstr "`%s' Æú´õ°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
3463
3464 #: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
3465 #, fuzzy, c-format
3466 msgid "Can't create the folder `%s'."
3467 msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3468
3469 #: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
3470 #, c-format
3471 msgid "Input new name for `%s':"
3472 msgstr "`%s'¿¡´ëÇÑ »õ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
3473
3474 #: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
3475 msgid "Rename folder"
3476 msgstr "Æú´õ À̸§ º¯°æ"
3477
3478 #: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
3479 msgid ""
3480 "The folder could not be renamed.\n"
3481 "The new folder name is not allowed."
3482 msgstr ""
3483
3484 #: src/imap_gtk.c:251
3485 #, fuzzy, c-format
3486 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3487 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' IMAP4 ¼­¹ö¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
3488
3489 #: src/imap_gtk.c:252
3490 #, fuzzy
3491 msgid "Delete IMAP4 account"
3492 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
3493
3494 #: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
3495 #, c-format
3496 msgid ""
3497 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
3498 "Do you really want to delete?"
3499 msgstr ""
3500 "`%s'¾Æ·¡¿¡ Àִ ¸ðµç Æú´õ¿Í ¸Þ½ÃÁö°¡ »èÁ¦µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.\n"
3501 "Á¤¸»·Î »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
3502
3503 #: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
3504 msgid "Delete folder"
3505 msgstr "Æú´õ »èÁ¦"
3506
3507 #: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
3508 #, fuzzy, c-format
3509 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3510 msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3511
3512 #: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
3513 #, fuzzy
3514 msgid "Offline"
3515 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
3516
3517 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
3518 msgid "You are offline. Go online?"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
3522 #, fuzzy, c-format
3523 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3524 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
3525
3526 #: src/import.c:146
3527 msgid "Import"
3528 msgstr "°¡Á®¿À±â"
3529
3530 #: src/import.c:165
3531 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3532 msgstr ""
3533
3534 #: src/import.c:175
3535 msgid "Importing file:"
3536 msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏ:"
3537
3538 #: src/import.c:180
3539 msgid "Destination dir:"
3540 msgstr "ÀúÀåÇÒ Æú´õ:"
3541
3542 #: src/import.c:238
3543 msgid "Select importing file"
3544 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
3545
3546 #: src/importldif.c:189
3547 msgid "Please specify address book name and file to import."
3548 msgstr ""
3549
3550 #: src/importldif.c:192
3551 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3552 msgstr ""
3553
3554 #: src/importldif.c:195
3555 #, fuzzy
3556 msgid "File imported."
3557 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
3558
3559 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3560 #, fuzzy
3561 msgid "Please select a file."
3562 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3563
3564 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3565 msgid "Address book name must be supplied."
3566 msgstr ""
3567
3568 #: src/importldif.c:471
3569 msgid "Error reading LDIF fields."
3570 msgstr ""
3571
3572 #: src/importldif.c:494
3573 msgid "LDIF file imported successfully."
3574 msgstr ""
3575
3576 #: src/importldif.c:606
3577 #, fuzzy
3578 msgid "Select LDIF File"
3579 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3580
3581 #: src/importldif.c:703
3582 msgid ""
3583 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3584 "file data."
3585 msgstr ""
3586
3587 #: src/importldif.c:709
3588 #, fuzzy
3589 msgid "File Name"
3590 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
3591
3592 #: src/importldif.c:720
3593 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3594 msgstr ""
3595
3596 #: src/importldif.c:729
3597 #, fuzzy
3598 msgid "Select the LDIF file to import."
3599 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3600
3601 #: src/importldif.c:766
3602 msgid "R"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
3606 msgid "S"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: src/importldif.c:768
3610 #, fuzzy
3611 msgid "LDIF Field Name"
3612 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
3613
3614 #: src/importldif.c:769
3615 msgid "Attribute Name"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: src/importldif.c:824
3619 msgid "LDIF Field"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: src/importldif.c:836
3623 msgid "Attribute"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: src/importldif.c:847
3627 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3628 msgstr ""
3629
3630 #: src/importldif.c:852
3631 msgid "???"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: src/importldif.c:870
3635 msgid ""
3636 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3637 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3638 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3639 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3640 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3641 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3642 "field for import."
3643 msgstr ""
3644
3645 #: src/importldif.c:882
3646 #, fuzzy
3647 msgid "Select for Import"
3648 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
3649
3650 #: src/importldif.c:888
3651 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3652 msgstr ""
3653
3654 #: src/importldif.c:891
3655 msgid " Modify "
3656 msgstr ""
3657
3658 #: src/importldif.c:897
3659 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3660 msgstr ""
3661
3662 #: src/importldif.c:970
3663 msgid "Records Imported :"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: src/importldif.c:1001
3667 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: src/importmutt.c:143
3671 #, fuzzy
3672 msgid "Error importing MUTT file."
3673 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
3674
3675 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:329 src/importpine.c:171
3676 #: src/importpine.c:330
3677 msgid "Please select a file to import."
3678 msgstr ""
3679
3680 #: src/importmutt.c:185
3681 #, fuzzy
3682 msgid "Select MUTT File"
3683 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3684
3685 #: src/importmutt.c:242
3686 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3687 msgstr ""
3688
3689 #: src/importpine.c:143
3690 #, fuzzy
3691 msgid "Error importing Pine file."
3692 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
3693
3694 #: src/importpine.c:185
3695 #, fuzzy
3696 msgid "Select Pine File"
3697 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3698
3699 #: src/importpine.c:242
3700 msgid "Import Pine file into Address Book"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: src/inc.c:382
3704 msgid "Retrieving new messages"
3705 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
3706
3707 #: src/inc.c:429
3708 msgid "Standby"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: src/inc.c:556 src/inc.c:607
3712 #, fuzzy
3713 msgid "Cancelled"
3714 msgstr "Ãë¼Ò"
3715
3716 #: src/inc.c:567
3717 msgid "Retrieving"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: src/inc.c:576
3721 #, c-format
3722 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3723 msgstr ""
3724
3725 #: src/inc.c:580
3726 #, fuzzy
3727 msgid "Done (no new messages)"
3728 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
3729
3730 #: src/inc.c:586
3731 #, fuzzy
3732 msgid "Connection failed"
3733 msgstr "Äڵ堺¯È¯ÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3734
3735 #: src/inc.c:590
3736 #, fuzzy
3737 msgid "Auth failed"
3738 msgstr "ÆÄÀϠ÷ºÎ"
3739
3740 #: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
3741 msgid "Locked"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3745 msgid "Timeout"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: src/inc.c:681
3749 #, fuzzy, c-format
3750 msgid "Finished (%d new message(s))"
3751 msgstr "\t%d »õ ¸Þ½ÃÁö\n"
3752
3753 #: src/inc.c:684
3754 #, fuzzy
3755 msgid "Finished (no new messages)"
3756 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
3757
3758 #: src/inc.c:693
3759 #, fuzzy
3760 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3761 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
3762
3763 #: src/inc.c:734
3764 #, c-format
3765 msgid "%s: Retrieving new messages"
3766 msgstr "%s: »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
3767
3768 #: src/inc.c:753
3769 #, fuzzy, c-format
3770 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3771 msgstr "POP3 ¼­¹ö %s¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù..."
3772
3773 #: src/inc.c:763
3774 #, c-format
3775 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3776 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3777
3778 #: src/inc.c:770
3779 #, c-format
3780 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3781 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
3782
3783 #: src/inc.c:851 src/send_message.c:461
3784 #, fuzzy
3785 msgid "Authenticating..."
3786 msgstr "ÀÎÁõ"
3787
3788 #: src/inc.c:852
3789 #, fuzzy, c-format
3790 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3791 msgstr "%s·ÎºÎÅÍ %s·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿É´Ï´Ù...\n"
3792
3793 #: src/inc.c:858
3794 #, fuzzy
3795 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3796 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
3797
3798 #: src/inc.c:862
3799 #, fuzzy
3800 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3801 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
3802
3803 #: src/inc.c:866
3804 #, fuzzy
3805 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3806 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
3807
3808 #: src/inc.c:870
3809 #, fuzzy
3810 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3811 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
3812
3813 #: src/inc.c:880
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid "Deleting message %d"
3816 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ »èÁ¦Çϴ Áß"
3817
3818 #: src/inc.c:887 src/send_message.c:479
3819 msgid "Quitting"
3820 msgstr "³¡¸¶Ä¡´Â Áß"
3821
3822 #: src/inc.c:912
3823 #, fuzzy, c-format
3824 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3825 msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d) ¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß (%d / %d bytes)"
3826
3827 #: src/inc.c:931
3828 #, fuzzy, c-format
3829 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3830 msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d) ¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß (%d / %d bytes)"
3831
3832 #: src/inc.c:1084
3833 #, fuzzy
3834 msgid "Connection failed."
3835 msgstr "Äڵ堺¯È¯ÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3836
3837 #: src/inc.c:1090
3838 msgid "Error occurred while processing mail."
3839 msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯"
3840
3841 #: src/inc.c:1095
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid ""
3844 "Error occurred while processing mail:\n"
3845 "%s"
3846 msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯"
3847
3848 #: src/inc.c:1101
3849 msgid "No disk space left."
3850 msgstr "µð½ºÅ©¿¡ ³²Àº °ø°£ÀÌ ¾ø½¿."
3851
3852 #: src/inc.c:1106
3853 #, fuzzy
3854 msgid "Can't write file."
3855 msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
3856
3857 #: src/inc.c:1111
3858 msgid "Socket error."
3859 msgstr ""
3860
3861 #: src/inc.c:1117 src/send_message.c:604
3862 msgid "Connection closed by the remote host."
3863 msgstr ""
3864
3865 #: src/inc.c:1123
3866 #, fuzzy
3867 msgid "Mailbox is locked."
3868 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
3869
3870 #: src/inc.c:1127
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid ""
3873 "Mailbox is locked:\n"
3874 "%s"
3875 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
3876
3877 #: src/inc.c:1133 src/send_message.c:589
3878 #, fuzzy
3879 msgid "Authentication failed."
3880 msgstr "ÀÎÁõ"
3881
3882 #: src/inc.c:1138 src/send_message.c:592
3883 #, fuzzy, c-format
3884 msgid ""
3885 "Authentication failed:\n"
3886 "%s"
3887 msgstr "ÀÎÁõ"
3888
3889 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:608
3890 msgid "Session timed out."
3891 msgstr ""
3892
3893 #: src/inc.c:1179
3894 #, fuzzy
3895 msgid "Incorporation cancelled\n"
3896 msgstr "»õ ¸ÞÀÏÀ» °¡Á®¿É´Ï´Ù"
3897
3898 #: src/ldif.c:838
3899 #, fuzzy
3900 msgid "Nick Name"
3901 msgstr "À̸§"
3902
3903 #: src/main.c:158 src/main.c:167
3904 #, c-format
3905 msgid ""
3906 "File `%s' already exists.\n"
3907 "Can't create folder."
3908 msgstr ""
3909 "ÆÄÀÏ `%s'°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.\n"
3910 "Æú´õ¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3911
3912 #: src/main.c:280
3913 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3914 msgstr "g_thread°¡ glib¿¡ÀÇÇØ Áö¿øµÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
3915
3916 #: src/main.c:587
3917 #, c-format
3918 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3919 msgstr "»ç¿ë¹ý: %s [¿É¼Ç]...\n"
3920
3921 #: src/main.c:590
3922 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3923 msgstr "  --compose [ÁÖ¼Ò]       ÆíÁý Ã¢À» ¿±´Ï´Ù"
3924
3925 #: src/main.c:591
3926 msgid ""
3927 "  --attach file1 [file2]...\n"
3928 "                         open composition window with specified files\n"
3929 "                         attached"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: src/main.c:594
3933 msgid "  --receive              receive new messages"
3934 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3935
3936 #: src/main.c:595
3937 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3938 msgstr "  --receive-all          ¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3939
3940 #: src/main.c:596
3941 #, fuzzy
3942 msgid "  --send                 send all queued messages"
3943 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3944
3945 #: src/main.c:597
3946 #, fuzzy
3947 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3948 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3949
3950 #: src/main.c:598
3951 #, fuzzy
3952 msgid ""
3953 "  --status-full [folder]...\n"
3954 "                         show the status of each folder"
3955 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3956
3957 #: src/main.c:600
3958 #, fuzzy
3959 msgid "  --online               switch to online mode"
3960 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
3961
3962 #: src/main.c:601
3963 #, fuzzy
3964 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3965 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
3966
3967 #: src/main.c:602
3968 msgid "  --debug                debug mode"
3969 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
3970
3971 #: src/main.c:603
3972 msgid "  --help                 display this help and exit"
3973 msgstr "  --help                 ÀÌ µµ¿ò¸»À» Ç¥½ÃÇÏ°í ³¡¸¶Ä§´Ï´Ù"
3974
3975 #: src/main.c:604
3976 msgid "  --version              output version information and exit"
3977 msgstr ""
3978
3979 #: src/main.c:605
3980 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: src/main.c:642 src/summaryview.c:5044
3984 #, c-format
3985 msgid "Processing (%s)..."
3986 msgstr ""
3987
3988 #: src/main.c:645
3989 #, fuzzy
3990 msgid "top level folder"
3991 msgstr "Æú´õ »èÁ¦"
3992
3993 #: src/main.c:709
3994 msgid "Really quit?"
3995 msgstr ""
3996
3997 #: src/main.c:710
3998 #, fuzzy
3999 msgid "Composing message exists."
4000 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÆíÁýÇϴ âÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤¸» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
4001
4002 #: src/main.c:711
4003 #, fuzzy
4004 msgid "Draft them"
4005 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
4006
4007 #: src/main.c:711
4008 #, fuzzy
4009 msgid "Discard them"
4010 msgstr "¹ö¸®±â"
4011
4012 #: src/main.c:711
4013 #, fuzzy
4014 msgid "Don't quit"
4015 msgstr "¹ÞÁö ¾ÊÀ½"
4016
4017 #: src/main.c:725
4018 msgid "Queued messages"
4019 msgstr ""
4020
4021 #: src/main.c:726
4022 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4023 msgstr ""
4024
4025 #: src/main.c:971
4026 #, fuzzy
4027 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4028 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
4029
4030 #: src/mainwindow.c:436
4031 #, fuzzy
4032 msgid "/_File/_Add mailbox"
4033 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀÏ ¹Ú½º Ãß°¡(_A)..."
4034
4035 #: src/mainwindow.c:437
4036 #, fuzzy
4037 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4038 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀÏ ¹Ú½º Ãß°¡(_A)..."
4039
4040 #: src/mainwindow.c:438
4041 #, fuzzy
4042 msgid "/_File/Change folder order"
4043 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:439
4046 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4047 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
4048
4049 #: src/mainwindow.c:440
4050 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4051 msgstr ""
4052
4053 #: src/mainwindow.c:441
4054 msgid "/_File/Empty _trash"
4055 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â(_t)"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
4058 msgid "/_File/_Save as..."
4059 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
4060
4061 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
4062 msgid "/_File/_Print..."
4063 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Àμâ(_P)..."
4064
4065 #: src/mainwindow.c:446
4066 #, fuzzy
4067 msgid "/_File/_Work offline"
4068 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
4069
4070 #: src/mainwindow.c:449
4071 msgid "/_File/E_xit"
4072 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/³¡³»±â(_x)"
4073
4074 #: src/mainwindow.c:454
4075 #, fuzzy
4076 msgid "/_Edit/Select _thread"
4077 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_a)"
4078
4079 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
4080 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4081 msgstr ""
4082
4083 #: src/mainwindow.c:458
4084 #, fuzzy
4085 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4086 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ã±â(_S)"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:460
4089 msgid "/_View/Show or hi_de"
4090 msgstr ""
4091
4092 #: src/mainwindow.c:461
4093 #, fuzzy
4094 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4095 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:463
4098 #, fuzzy
4099 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4100 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
4101
4102 #: src/mainwindow.c:465
4103 #, fuzzy
4104 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4105 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
4106
4107 #: src/mainwindow.c:467
4108 #, fuzzy
4109 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4110 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ°ú ÅؽºÆ®(_a)"
4111
4112 #: src/mainwindow.c:469
4113 #, fuzzy
4114 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4115 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:471
4118 #, fuzzy
4119 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4120 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/ÅؽºÆ®(_T)"
4121
4122 #: src/mainwindow.c:473
4123 #, fuzzy
4124 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4125 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
4126
4127 #: src/mainwindow.c:475
4128 #, fuzzy
4129 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4130 msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
4131
4132 #: src/mainwindow.c:478
4133 #, fuzzy
4134 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4135 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_o)"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:479
4138 #, fuzzy
4139 msgid "/_View/Separate m_essage view"
4140 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
4141
4142 #: src/mainwindow.c:481
4143 #, fuzzy
4144 msgid "/_View/_Sort"
4145 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
4146
4147 #: src/mainwindow.c:482
4148 #, fuzzy
4149 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4150 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/¹øÈ£(_n)"
4151
4152 #: src/mainwindow.c:483
4153 #, fuzzy
4154 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4155 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:484
4158 #, fuzzy
4159 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4160 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_d)"
4161
4162 #: src/mainwindow.c:485
4163 #, fuzzy
4164 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4165 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/º¸³½ »ç¶÷(_f)"
4166
4167 #: src/mainwindow.c:486
4168 #, fuzzy
4169 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4170 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
4171
4172 #: src/mainwindow.c:487
4173 #, fuzzy
4174 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4175 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_s)"
4176
4177 #: src/mainwindow.c:488
4178 #, fuzzy
4179 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4180 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_o)"
4181
4182 #: src/mainwindow.c:490
4183 #, fuzzy
4184 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4185 msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
4186
4187 #: src/mainwindow.c:491
4188 #, fuzzy
4189 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4190 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_d)"
4191
4192 #: src/mainwindow.c:492
4193 #, fuzzy
4194 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4195 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎÆÄÀϷΠÀü´Þ(_t)"
4196
4197 #: src/mainwindow.c:494
4198 #, fuzzy
4199 msgid "/_View/_Sort/by score"
4200 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
4201
4202 #: src/mainwindow.c:495
4203 #, fuzzy
4204 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4205 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
4206
4207 #: src/mainwindow.c:496
4208 #, fuzzy
4209 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4210 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
4211
4212 #: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
4213 #, fuzzy
4214 msgid "/_View/_Sort/---"
4215 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:498
4218 #, fuzzy
4219 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4220 msgstr "/¼Ò½º º¸±â(_u)"
4221
4222 #: src/mainwindow.c:499
4223 #, fuzzy
4224 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4225 msgstr "/¼Ò½º º¸±â(_u)"
4226
4227 #: src/mainwindow.c:501
4228 #, fuzzy
4229 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4230 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/_Attract by subject"
4231
4232 #: src/mainwindow.c:503
4233 #, fuzzy
4234 msgid "/_View/Th_read view"
4235 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ºä(_M)"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:504
4238 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4239 msgstr ""
4240
4241 #: src/mainwindow.c:505
4242 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4243 msgstr ""
4244
4245 #: src/mainwindow.c:506
4246 #, fuzzy
4247 msgid "/_View/_Hide read messages"
4248 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
4249
4250 #: src/mainwindow.c:507
4251 #, fuzzy
4252 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4253 msgstr "/¸í·É(_S)/Ç¥½Ã Ç׸ñ ¼³Á¤(_i)..."
4254
4255 #: src/mainwindow.c:510
4256 #, fuzzy
4257 msgid "/_View/_Go to"
4258 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
4259
4260 #: src/mainwindow.c:511
4261 #, fuzzy
4262 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4263 msgstr "/¸í·É(_S)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:512
4266 #, fuzzy
4267 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4268 msgstr "/¸í·É(_S)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
4269
4270 #: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4271 #: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
4272 #, fuzzy
4273 msgid "/_View/_Go to/---"
4274 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
4275
4276 #: src/mainwindow.c:514
4277 #, fuzzy
4278 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4279 msgstr "´ÙÀ½ ¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù"
4280
4281 #: src/mainwindow.c:516
4282 #, fuzzy
4283 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4284 msgstr "/¸í·É(_S)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_e)"
4285
4286 #: src/mainwindow.c:519
4287 #, fuzzy
4288 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4289 msgstr "/¸í·É(_S)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
4290
4291 #: src/mainwindow.c:520
4292 #, fuzzy
4293 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4294 msgstr "/¸í·É(_S)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
4295
4296 #: src/mainwindow.c:522
4297 #, fuzzy
4298 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4299 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
4300
4301 #: src/mainwindow.c:524
4302 #, fuzzy
4303 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4304 msgstr "´ÙÀ½ ¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù"
4305
4306 #: src/mainwindow.c:527
4307 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4308 msgstr ""
4309
4310 #: src/mainwindow.c:529
4311 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4312 msgstr ""
4313
4314 #: src/mainwindow.c:532
4315 #, fuzzy
4316 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4317 msgstr "/¸í·É(_S)/´Ù¸¥ Æú´õ·Î À̵¿(_G)"
4318
4319 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
4320 msgid "/_View/_Code set/---"
4321 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
4322
4323 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
4324 msgid "/_View/_Code set"
4325 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
4326
4327 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
4328 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4329 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
4330
4331 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
4332 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4333 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASC_II)"
4334
4335 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
4336 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4337 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/À¯´ÏÄÚµå(_UTF-8)"
4338
4339 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
4340 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4341 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
4342
4343 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
4344 #, fuzzy
4345 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4346 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
4347
4348 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
4349 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4350 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Áß¾Ó À¯·´(ISO-8859-_2)"
4351
4352 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
4353 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4354 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/_Baltic (ISO-8859-13)"
4355
4356 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
4357 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4358 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Baltic (ISO-8859-_4)"
4359
4360 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
4361 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4362 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/±×¸®½º(ISO-8859-_7)"
4363
4364 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
4365 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4366 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Åͱâ (ISO-8859-_9)"
4367
4368 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
4369 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4370 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
4371
4372 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
4373 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4374 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-_R)"
4375
4376 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
4377 #, fuzzy
4378 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4379 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-_R)"
4380
4381 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
4382 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4383 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
4384
4385 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
4386 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4387 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-_JP)"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
4390 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4391 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-JP-2)"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
4394 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4395 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_EUC-JP)"
4396
4397 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
4398 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4399 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_Shift__JIS)"
4400
4401 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
4402 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4403 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Simplified Chinese (_GB2312)"
4404
4405 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
4406 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4407 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (_Big5)"
4408
4409 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
4410 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4411 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
4414 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4415 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4416
4417 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
4418 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4419 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (EUC-KR)"
4420
4421 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
4422 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4423 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (ISO-2022-KR)"
4424
4425 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
4426 #, fuzzy
4427 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4428 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4429
4430 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
4431 #, fuzzy
4432 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4433 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
4434
4435 #: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
4436 #, fuzzy
4437 msgid "/_View/Open in new _window"
4438 msgstr "/»õ Ã¢À¸·Î ¿­±â(_w)"
4439
4440 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
4441 #, fuzzy
4442 msgid "/_View/Mess_age source"
4443 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ºä(_M)"
4444
4445 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
4446 #, fuzzy
4447 msgid "/_View/Show all _headers"
4448 msgstr "/¸ðµç Çì´õº¸±â(_h)"
4449
4450 #: src/mainwindow.c:622
4451 #, fuzzy
4452 msgid "/_View/_Update summary"
4453 msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
4454
4455 #: src/mainwindow.c:625
4456 #, fuzzy
4457 msgid "/_Message/Recei_ve"
4458 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
4459
4460 #: src/mainwindow.c:626
4461 #, fuzzy
4462 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4463 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_a)"
4464
4465 #: src/mainwindow.c:628
4466 #, fuzzy
4467 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4468 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_a)"
4469
4470 #: src/mainwindow.c:630
4471 #, fuzzy
4472 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4473 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
4474
4475 #: src/mainwindow.c:632
4476 #, fuzzy
4477 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4478 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
4479
4480 #: src/mainwindow.c:633
4481 #, fuzzy
4482 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4483 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û(_g)"
4484
4485 #: src/mainwindow.c:635
4486 #, fuzzy
4487 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4488 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
4489
4490 #: src/mainwindow.c:636
4491 #, fuzzy
4492 msgid "/_Message/Compose a news message"
4493 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
4494
4495 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
4496 msgid "/_Message/_Reply"
4497 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
4498
4499 #: src/mainwindow.c:638
4500 #, fuzzy
4501 msgid "/_Message/Repl_y to"
4502 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
4503
4504 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
4505 #, fuzzy
4506 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4507 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àüü È¸½Å(_l)"
4508
4509 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4510 #, fuzzy
4511 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4512 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
4513
4514 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
4515 #, fuzzy
4516 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4517 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àüü È¸½Å(_l)"
4518
4519 #: src/mainwindow.c:643
4520 #, fuzzy
4521 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4522 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
4523
4524 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
4525 msgid "/_Message/_Forward"
4526 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
4527
4528 #: src/mainwindow.c:646
4529 #, fuzzy
4530 msgid "/_Message/Redirect"
4531 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
4532
4533 #: src/mainwindow.c:648
4534 msgid "/_Message/M_ove..."
4535 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_o)..."
4536
4537 #: src/mainwindow.c:649
4538 msgid "/_Message/_Copy..."
4539 msgstr ""
4540
4541 #: src/mainwindow.c:650
4542 msgid "/_Message/_Delete"
4543 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
4544
4545 #: src/mainwindow.c:651
4546 #, fuzzy
4547 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4548 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
4549
4550 #: src/mainwindow.c:653
4551 msgid "/_Message/_Mark"
4552 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
4553
4554 #: src/mainwindow.c:654
4555 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4556 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
4557
4558 #: src/mainwindow.c:655
4559 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4560 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã Áö¿ò(_U)"
4561
4562 #: src/mainwindow.c:656
4563 msgid "/_Message/_Mark/---"
4564 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/---"
4565
4566 #: src/mainwindow.c:657
4567 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4568 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
4569
4570 #: src/mainwindow.c:658
4571 #, fuzzy
4572 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4573 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
4574
4575 #: src/mainwindow.c:660
4576 #, fuzzy
4577 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4578 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
4579
4580 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
4581 #, fuzzy
4582 msgid "/_Message/Re-_edit"
4583 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
4584
4585 #: src/mainwindow.c:665
4586 #, fuzzy
4587 msgid "/_Tools/_Address book..."
4588 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
4589
4590 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
4591 #, fuzzy
4592 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4593 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
4594
4595 #: src/mainwindow.c:668
4596 #, fuzzy
4597 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4598 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
4599
4600 #: src/mainwindow.c:669
4601 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4602 msgstr ""
4603
4604 #: src/mainwindow.c:671
4605 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4606 msgstr ""
4607
4608 #: src/mainwindow.c:674
4609 #, fuzzy
4610 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4611 msgstr "/¸í·É(_S)/¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_F)"
4612
4613 #: src/mainwindow.c:676
4614 #, fuzzy
4615 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4616 msgstr "/¸í·É(_S)/¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_F)"
4617
4618 #: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
4619 #, fuzzy
4620 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4621 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4622
4623 #: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:278
4624 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4625 msgstr ""
4626
4627 #: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:280
4628 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4629 msgstr ""
4630
4631 #: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:282
4632 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4633 msgstr ""
4634
4635 #: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:284
4636 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4637 msgstr ""
4638
4639 #: src/mainwindow.c:687
4640 #, fuzzy
4641 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4642 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4643
4644 #: src/mainwindow.c:688
4645 #, fuzzy
4646 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
4647 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4648
4649 #: src/mainwindow.c:690
4650 #, fuzzy
4651 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
4652 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4653
4654 #: src/mainwindow.c:692
4655 #, fuzzy
4656 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
4657 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4658
4659 #: src/mainwindow.c:694
4660 #, fuzzy
4661 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
4662 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4663
4664 #: src/mainwindow.c:699
4665 #, fuzzy
4666 msgid "/_Tools/_Check for new messages in all folders"
4667 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/»õ Æú´õ(_n)"
4668
4669 #: src/mainwindow.c:701
4670 #, fuzzy
4671 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4672 msgstr "/¸í·É(_S)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_D)"
4673
4674 #: src/mainwindow.c:703
4675 #, fuzzy
4676 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
4677 msgstr "/¸í·É(_S)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_D)"
4678
4679 #: src/mainwindow.c:705
4680 #, fuzzy
4681 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
4682 msgstr "/¸í·É(_S)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_D)"
4683
4684 #: src/mainwindow.c:708
4685 #, fuzzy
4686 msgid "/_Tools/E_xecute"
4687 msgstr "/½ÇÇà(_x)"
4688
4689 #: src/mainwindow.c:711
4690 #, fuzzy
4691 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4692 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
4693
4694 #: src/mainwindow.c:715
4695 #, fuzzy
4696 msgid "/_Tools/_Log window"
4697 msgstr "/µµ±¸(_T)/·Î±× Ã¢(_L)"
4698
4699 #: src/mainwindow.c:717
4700 msgid "/_Configuration"
4701 msgstr "/¼³Á¤(_C)"
4702
4703 #: src/mainwindow.c:718
4704 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4705 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÇöÀç °èÁ¤À» º¯°æ(_h)"
4706
4707 #: src/mainwindow.c:720
4708 #, fuzzy
4709 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4710 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤¿¡µû¸¥ ¼³Á¤(_P)..."
4711
4712 #: src/mainwindow.c:722
4713 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4714 msgstr "/¼³Á¤(_C)/»õ °èÁ¤ ¸¸µé±â(_n)..."
4715
4716 #: src/mainwindow.c:724
4717 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4718 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
4719
4720 #: src/mainwindow.c:726
4721 msgid "/_Configuration/---"
4722 msgstr "/¼³Á¤(_C)/---"
4723
4724 #: src/mainwindow.c:727
4725 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4726 msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âº»ÀûÀΠ¼³Á¤(_C)..."
4727
4728 #: src/mainwindow.c:729
4729 #, fuzzy
4730 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
4731 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
4732
4733 #: src/mainwindow.c:731
4734 #, fuzzy
4735 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
4736 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
4737
4738 #: src/mainwindow.c:733
4739 #, fuzzy
4740 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4741 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
4742
4743 #: src/mainwindow.c:735
4744 #, fuzzy
4745 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4746 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
4747
4748 #: src/mainwindow.c:736
4749 #, fuzzy
4750 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4751 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
4752
4753 #: src/mainwindow.c:737
4754 #, fuzzy
4755 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4756 msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âº»ÀûÀΠ¼³Á¤(_C)..."
4757
4758 #: src/mainwindow.c:738
4759 #, fuzzy
4760 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4761 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
4762
4763 #: src/mainwindow.c:741
4764 #, fuzzy
4765 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4766 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)"
4767
4768 #: src/mainwindow.c:742
4769 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4770 msgstr ""
4771
4772 #: src/mainwindow.c:744
4773 #, fuzzy
4774 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4775 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
4776
4777 #: src/mainwindow.c:745
4778 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4779 msgstr ""
4780
4781 #: src/mainwindow.c:747
4782 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4783 msgstr ""
4784
4785 #: src/mainwindow.c:749
4786 msgid "/_Help/---"
4787 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
4788
4789 #: src/mainwindow.c:890
4790 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4791 msgstr ""
4792
4793 #: src/mainwindow.c:894
4794 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4795 msgstr ""
4796
4797 #: src/mainwindow.c:911
4798 #, fuzzy
4799 msgid "Select account"
4800 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
4801
4802 #: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1292 src/mainwindow.c:1320
4803 #: src/prefs_folder_item.c:411
4804 msgid "Untitled"
4805 msgstr "Á¦¸ñ ¾ø½¿"
4806
4807 #: src/mainwindow.c:1321
4808 msgid "none"
4809 msgstr "¾øÀ½"
4810
4811 #: src/mainwindow.c:1586
4812 msgid "Empty trash"
4813 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
4814
4815 #: src/mainwindow.c:1587
4816 msgid "Empty all messages in trash?"
4817 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ¿¡Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ºñ¿ï±î¿ä?"
4818
4819 #: src/mainwindow.c:1605
4820 msgid "Add mailbox"
4821 msgstr "¸ÞÀϹڽº Ãß°¡"
4822
4823 #: src/mainwindow.c:1606
4824 msgid ""
4825 "Input the location of mailbox.\n"
4826 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4827 "scanned automatically."
4828 msgstr ""
4829 "¸ÞÀÏ ¹Ú½ºÀÇ À§Ä¡¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.\n"
4830 "±âÁ¸ÀÇ ¸ÞÀÏ ¹Ú½º°¡ ÁöÁ¤µÇ¸é ÀÚµ¿À¸·Î\n"
4831 "½ºÄµµÉ°ÍÀÔ´Ï´Ù."
4832
4833 #: src/mainwindow.c:1612
4834 #, c-format
4835 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4836 msgstr "¸ÞÀÏ ¹Ú½º `%s'°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
4837
4838 #: src/mainwindow.c:1617 src/setup.c:58
4839 msgid "Mailbox"
4840 msgstr "¸ÞÀϹڽº"
4841
4842 #: src/mainwindow.c:1622 src/setup.c:62
4843 msgid ""
4844 "Creation of the mailbox failed.\n"
4845 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4846 "there."
4847 msgstr ""
4848 "¸ÞÀϹڽº »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
4849 "¾Æ¸¶ ¾î¶² ÆÄÀÏÀÌ À̹̠Á¸ÀçÇϰųª ±× °÷¿¡ ¾²±â ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
4850
4851 #: src/mainwindow.c:1962
4852 msgid "Sylpheed - Folder View"
4853 msgstr ""
4854
4855 #: src/mainwindow.c:1980 src/messageview.c:412
4856 msgid "Sylpheed - Message View"
4857 msgstr ""
4858
4859 #: src/mainwindow.c:2365 src/plugins/trayicon/trayicon.c:311
4860 msgid "Exit"
4861 msgstr "³¡³»±â"
4862
4863 #: src/mainwindow.c:2365 src/plugins/trayicon/trayicon.c:311
4864 msgid "Exit this program?"
4865 msgstr "ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥À» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
4866
4867 #: src/mainwindow.c:2721
4868 msgid "Deleting duplicated messages..."
4869 msgstr "Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù..."
4870
4871 #: src/mainwindow.c:2755
4872 #, fuzzy, c-format
4873 msgid "Deleted %d duplicate message(s) in %d folders.\n"
4874 msgstr "Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù..."
4875
4876 #: src/mainwindow.c:2900 src/summaryview.c:3879
4877 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
4878 msgstr ""
4879
4880 #: src/mainwindow.c:2908
4881 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
4882 msgstr ""
4883
4884 #: src/mainwindow.c:2916 src/summaryview.c:3888
4885 #, fuzzy
4886 msgid "Filtering configuration"
4887 msgstr "¼³Á¤À» ÀнÀ´Ï´Ù...\n"
4888
4889 #: src/matcher.c:1231 src/matcher.c:1232 src/matcher.c:1233 src/matcher.c:1234
4890 #: src/matcher.c:1235 src/matcher.c:1236 src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238
4891 msgid "(none)"
4892 msgstr "(¼³Á¤¾ÈµÊ)"
4893
4894 #: src/message_search.c:88
4895 #, fuzzy
4896 msgid "Find in current message"
4897 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸³»±â"
4898
4899 #: src/message_search.c:106
4900 msgid "Find text:"
4901 msgstr ""
4902
4903 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:541 src/summary_search.c:183
4904 msgid "Case sensitive"
4905 msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°"
4906
4907 #: src/message_search.c:128 src/summary_search.c:190
4908 msgid "Backward search"
4909 msgstr "µÚ·Î Ã£±â"
4910
4911 #: src/message_search.c:186 src/summary_search.c:341
4912 msgid "Search string not found."
4913 msgstr "ã´Â ¹®ÀÚ¿­ÀÌ ¹ß°ßµÇÀھʾҽÀ´Ï´Ù."
4914
4915 #: src/message_search.c:193
4916 #, fuzzy
4917 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4918 msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ¸Ç¾Õ¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ³¡¿¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
4919
4920 #: src/message_search.c:196
4921 #, fuzzy
4922 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4923 msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ³¡¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ½ÃÀۺκп¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
4924
4925 #: src/message_search.c:199 src/summary_search.c:350
4926 msgid "Search finished"
4927 msgstr "ã±â°¡ ¿Ï·á"
4928
4929 #: src/messageview.c:253
4930 #, fuzzy
4931 msgid "/_Message/Compose _new message"
4932 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
4933
4934 #: src/messageview.c:265
4935 #, fuzzy
4936 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4937 msgstr "/÷ºÎ·Î Àü´Þ(_t)"
4938
4939 #: src/messageview.c:267
4940 #, fuzzy
4941 msgid "/_Message/Redirec_t"
4942 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
4943
4944 #: src/messageview.c:286
4945 #, fuzzy
4946 msgid "/_Tools/Create processing rule/"
4947 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4948
4949 #: src/messageview.c:288
4950 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
4951 msgstr ""
4952
4953 #: src/messageview.c:290
4954 #, fuzzy
4955 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
4956 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4957
4958 #: src/messageview.c:292
4959 #, fuzzy
4960 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
4961 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4962
4963 #: src/messageview.c:294
4964 #, fuzzy
4965 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
4966 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
4967
4968 #: src/messageview.c:509
4969 #, fuzzy
4970 msgid "<No Return-Path found>"
4971 msgstr "¼­¸íÀÌ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½"
4972
4973 #: src/messageview.c:517
4974 #, c-format
4975 msgid ""
4976 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4977 "does not correspond to the return path:\n"
4978 "Notification address: %s\n"
4979 "Return path: %s\n"
4980 "It is advised to not to send the return receipt."
4981 msgstr ""
4982
4983 #: src/messageview.c:525
4984 msgid "+Don't Send"
4985 msgstr ""
4986
4987 #: src/messageview.c:535
4988 msgid ""
4989 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4990 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4991 "officially addressed to you.\n"
4992 "Receipt notification cancelled."
4993 msgstr ""
4994
4995 #: src/messageview.c:954 src/mimeview.c:1135 src/summaryview.c:3267
4996 #: src/summaryview.c:3270
4997 msgid "Save as"
4998 msgstr "»õ À̸§À¸·Î"
4999
5000 #: src/messageview.c:959 src/mimeview.c:1026 src/summaryview.c:3276
5001 msgid "Overwrite"
5002 msgstr "µ¤¾î¾²±â"
5003
5004 #: src/messageview.c:960
5005 msgid "Overwrite existing file?"
5006 msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
5007
5008 #: src/messageview.c:967 src/summaryview.c:3284 src/summaryview.c:3288
5009 #: src/summaryview.c:3305
5010 #, fuzzy, c-format
5011 msgid "Can't save the file `%s'."
5012 msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
5013
5014 #: src/messageview.c:1033
5015 msgid "This message asks for a return receipt."
5016 msgstr ""
5017
5018 #: src/messageview.c:1034
5019 msgid "Send receipt"
5020 msgstr ""
5021
5022 #: src/messageview.c:1074
5023 msgid ""
5024 "This message has been partially retrieved,\n"
5025 "and has been deleted from the server."
5026 msgstr ""
5027
5028 #: src/messageview.c:1080
5029 #, fuzzy, c-format
5030 msgid ""
5031 "This message has been partially retrieved;\n"
5032 "it is %s."
5033 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. º¯°æ»çÇ×À» ¹ö¸±±î¿ä?"
5034
5035 #: src/messageview.c:1084 src/messageview.c:1106
5036 msgid "Mark for download"
5037 msgstr ""
5038
5039 #: src/messageview.c:1085 src/messageview.c:1097
5040 msgid "Mark for deletion"
5041 msgstr ""
5042
5043 #: src/messageview.c:1090
5044 #, c-format
5045 msgid ""
5046 "This message has been partially retrieved;\n"
5047 "it is %s and will be downloaded."
5048 msgstr ""
5049
5050 #: src/messageview.c:1095 src/messageview.c:1108
5051 #: src/prefs_filtering_action.c:137
5052 #, fuzzy
5053 msgid "Unmark"
5054 msgstr "¸Þ¸ð"
5055
5056 #: src/messageview.c:1101
5057 #, c-format
5058 msgid ""
5059 "This message has been partially retrieved;\n"
5060 "it is %s and will be deleted."
5061 msgstr ""
5062
5063 #: src/messageview.c:1177
5064 #, fuzzy
5065 msgid "Return Receipt Notification"
5066 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
5067
5068 #: src/messageview.c:1178
5069 msgid ""
5070 "The message was sent to several of your accounts.\n"
5071 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
5072 "notification:"
5073 msgstr ""
5074
5075 #: src/messageview.c:1182
5076 #, fuzzy
5077 msgid "Send Notification"
5078 msgstr "ÀÎÁõ"
5079
5080 #: src/messageview.c:1182
5081 #, fuzzy
5082 msgid "+Cancel"
5083 msgstr "Ãë¼Ò"
5084
5085 #: src/messageview.c:1242 src/summaryview.c:3323 src/toolbar.c:169
5086 msgid "Print"
5087 msgstr "Àμâ"
5088
5089 #: src/messageview.c:1243 src/summaryview.c:3324
5090 #, c-format
5091 msgid ""
5092 "Enter the print command line:\n"
5093 "(`%s' will be replaced with file name)"
5094 msgstr ""
5095 "Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
5096 "(`%s'´Â ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
5097
5098 #: src/messageview.c:1249 src/summaryview.c:3330
5099 #, c-format
5100 msgid ""
5101 "Print command line is invalid:\n"
5102 "`%s'"
5103 msgstr ""
5104 "Àμ⠸í·É¾î°¡ ¿Ã¹Ù¸£Áö¾Ê½À´Ï´Ù:\n"
5105 "`%s'"
5106
5107 #: src/mh.c:352
5108 #, c-format
5109 msgid "can't copy message %s to %s\n"
5110 msgstr "¸Þ½ÃÁö %sÀ» %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
5111
5112 #: src/mh_gtk.c:58
5113 msgid "/Remove _mailbox"
5114 msgstr "/¸ÞÀϹڽº¸¦ Áö¿ì±â(_m)"
5115
5116 #: src/mh_gtk.c:308
5117 #, fuzzy, c-format
5118 msgid ""
5119 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
5120 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
5121 msgstr ""
5122 "¸ÞÀϹڽº `%s'¸¦ Á¤¸»·Î »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?\n"
5123 "(¸Þ½ÃÁö°¡ µð½ºÅ©·ÎºÎÅÍ »èÁ¦µÇ´Â°ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù)"
5124
5125 #: src/mh_gtk.c:310
5126 #, fuzzy
5127 msgid "Remove mailbox"
5128 msgstr "/¸ÞÀϹڽº¸¦ Áö¿ì±â(_m)"
5129
5130 #: src/mimeview.c:153
5131 msgid "/_Open"
5132 msgstr "/¿­±â(_O)"
5133
5134 #: src/mimeview.c:154
5135 msgid "/Open _with..."
5136 msgstr ""
5137
5138 #: src/mimeview.c:155
5139 msgid "/_Display as text"
5140 msgstr "/ÅؽºÆ®·Î º¸±â(_D)"
5141
5142 #: src/mimeview.c:156
5143 msgid "/_Save as..."
5144 msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
5145
5146 #: src/mimeview.c:157
5147 #, fuzzy
5148 msgid "/Save _all..."
5149 msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
5150
5151 #: src/mimeview.c:196
5152 msgid "MIME Type"
5153 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
5154
5155 #: src/mimeview.c:640
5156 msgid "Check"
5157 msgstr ""
5158
5159 #: src/mimeview.c:645 src/mimeview.c:650 src/mimeview.c:655
5160 #, fuzzy
5161 msgid "Full info"
5162 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
5163
5164 #: src/mimeview.c:660
5165 #, fuzzy
5166 msgid "Check again"
5167 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
5168
5169 #: src/mimeview.c:968 src/mimeview.c:1034 src/mimeview.c:1195
5170 #: src/mimeview.c:1225
5171 msgid "Can't save the part of multipart message."
5172 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
5173
5174 #: src/mimeview.c:1024
5175 #, fuzzy, c-format
5176 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
5177 msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
5178
5179 #: src/mimeview.c:1061
5180 #, fuzzy
5181 msgid "Select destination folder"
5182 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
5183
5184 #: src/mimeview.c:1068
5185 #, c-format
5186 msgid "`%s' is not a directory."
5187 msgstr ""
5188
5189 #: src/mimeview.c:1235
5190 #, fuzzy
5191 msgid "Open with"
5192 msgstr "³¡³¾¶§"
5193
5194 #: src/mimeview.c:1236
5195 #, fuzzy, c-format
5196 msgid ""
5197 "Enter the command line to open file:\n"
5198 "(`%s' will be replaced with file name)"
5199 msgstr ""
5200 "Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
5201 "(`%s'´Â ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
5202
5203 #: src/news.c:204
5204 #, c-format
5205 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
5206 msgstr "%s:%d·Î NNTP Á¢¼ÓÀ» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
5207
5208 #: src/news.c:277
5209 #, c-format
5210 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
5211 msgstr "%s:%d·ÎÀÇ NNTP ¿¬°áÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù...\n"
5212
5213 #: src/news.c:407
5214 #, fuzzy
5215 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
5216 msgstr "%s ±×·ìÀ» Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
5217
5218 #: src/news.c:520
5219 msgid "can't post article.\n"
5220 msgstr "±â»ç¸¦ ¿Ã¸± ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
5221
5222 #: src/news.c:546
5223 #, c-format
5224 msgid "can't retrieve article %d\n"
5225 msgstr "±â»ç %d¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
5226
5227 #: src/news.c:595
5228 #, fuzzy, c-format
5229 msgid "can't select group: %s\n"
5230 msgstr "%s ±×·ìÀ» Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
5231
5232 #: src/news.c:808
5233 #, c-format
5234 msgid "can't set group: %s\n"
5235 msgstr "%s ±×·ìÀ» Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
5236
5237 #: src/news.c:816
5238 #, c-format
5239 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
5240 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ±â»ç ¹üÀ§: %d - %d\n"
5241
5242 #: src/news.c:836
5243 #, fuzzy, c-format
5244 msgid "error occurred while getting %s.\n"
5245 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
5246
5247 #: src/news.c:854
5248 #, fuzzy, c-format
5249 msgid "getting xover %d in %s...\n"
5250 msgstr "%3$s¿¡¼­ %1$d - %2$d xover¸¦ °¡Á®¿È...\n"
5251
5252 #: src/news.c:858 src/news.c:943
5253 msgid "can't get xover\n"
5254 msgstr "xover¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
5255
5256 #: src/news.c:867 src/news.c:953
5257 msgid "error occurred while getting xover.\n"
5258 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
5259
5260 #: src/news.c:873 src/news.c:966
5261 #, c-format
5262 msgid "invalid xover line: %s\n"
5263 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº xover line: %s\n"
5264
5265 #: src/news.c:888 src/news.c:907 src/news.c:985 src/news.c:1020
5266 #, fuzzy
5267 msgid "can't get xhdr\n"
5268 msgstr "xover¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
5269
5270 #: src/news.c:897 src/news.c:916 src/news.c:997 src/news.c:1032
5271 #, fuzzy
5272 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
5273 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
5274
5275 #: src/news.c:939
5276 #, c-format
5277 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
5278 msgstr "%3$s¿¡¼­ %1$d - %2$d xover¸¦ °¡Á®¿È...\n"
5279
5280 #: src/news_gtk.c:49
5281 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
5282 msgstr "/´º½º±×·ì ±¸µ¶(_S)..."
5283
5284 #: src/news_gtk.c:50
5285 #, fuzzy
5286 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
5287 msgstr "/´º½º±×·ì ±¸µ¶(_S)..."
5288
5289 #: src/news_gtk.c:52
5290 msgid "/Down_load"
5291 msgstr ""
5292
5293 #: src/news_gtk.c:56
5294 #, fuzzy
5295 msgid "/Remove _news account"
5296 msgstr "/´º½º±×·ì »èÁ¦(_R)"
5297
5298 #: src/news_gtk.c:202
5299 #, fuzzy, c-format
5300 msgid "Really unsubscribe newsgroup `%s'?"
5301 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ìÀ» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
5302
5303 #: src/news_gtk.c:203
5304 #, fuzzy
5305 msgid "Unsubscribe newsgroup"
5306 msgstr "´º½º±×·ì ±¸µ¶"
5307
5308 #: src/news_gtk.c:240
5309 #, fuzzy, c-format
5310 msgid "Really delete news account `%s'?"
5311 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ìÀ» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
5312
5313 #: src/news_gtk.c:241
5314 #, fuzzy
5315 msgid "Delete news account"
5316 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
5317
5318 #: src/passphrase.c:88
5319 msgid "Passphrase"
5320 msgstr "Passphrase"
5321
5322 #: src/passphrase.c:271
5323 msgid "[no user id]"
5324 msgstr "[»ç¿ëÀÚ ¾ÆÀ̵ð ¾øÀ½]"
5325
5326 #: src/passphrase.c:275
5327 #, c-format
5328 msgid ""
5329 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
5330 "\n"
5331 "  %.*s  \n"
5332 "(%.*s)\n"
5333 msgstr ""
5334 "%s passphrase¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
5335 "\n"
5336 "  %.*s  \n"
5337 "(%.*s)\n"
5338
5339 #: src/passphrase.c:279
5340 msgid ""
5341 "Bad passphrase! Try again...\n"
5342 "\n"
5343 msgstr ""
5344 "Bad passphrase! ´Ù½Ã ½ÃµµÇϼ¼¿ä...\n"
5345 "\n"
5346
5347 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:116
5348 #, fuzzy
5349 msgid "ClamAV: scanning message..."
5350 msgstr "º¸³½ ¸ÞÀÏÀ» ÀúÁ¤ÇÕ´Ï´Ù...\n"
5351
5352 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:226
5353 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:244
5354 msgid "Clam AntiVirus"
5355 msgstr ""
5356
5357 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:231
5358 msgid ""
5359 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
5360 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
5361 "\n"
5362 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
5363 "saved in a specially designated folder.\n"
5364 "\n"
5365 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
5366 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
5367 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
5368 msgstr ""
5369
5370 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
5371 msgid "Enable virus scanning"
5372 msgstr ""
5373
5374 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
5375 msgid "Scan archive contents"
5376 msgstr ""
5377
5378 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
5379 msgid "Maximum attachment size"
5380 msgstr ""
5381
5382 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
5383 #, fuzzy
5384 msgid "MB"
5385 msgstr "M"
5386
5387 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
5388 #, fuzzy
5389 msgid "Save infected messages"
5390 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
5391
5392 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
5393 #, fuzzy
5394 msgid "Save folder"
5395 msgstr "»õ Æú´õ"
5396
5397 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
5398 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
5399 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
5400 msgstr ""
5401
5402 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:243
5403 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
5404 #, fuzzy
5405 msgid "Filtering"
5406 msgstr "ÇÊÅ͸µ..."
5407
5408 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:268
5409 msgid "Clam AntiVirus GTK"
5410 msgstr ""
5411
5412 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:273
5413 msgid ""
5414 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
5415 "\n"
5416 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
5417 "Clam AntiVirus.\n"
5418 "\n"
5419 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
5420 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
5421 "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
5422 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
5423 "mail will be saved.\n"
5424 msgstr ""
5425
5426 #: src/plugins/demo/demo.c:71
5427 #, fuzzy
5428 msgid "Demo"
5429 msgstr "/»èÁ¦(_R)"
5430
5431 #: src/plugins/demo/demo.c:76
5432 msgid ""
5433 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
5434 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
5435 "\n"
5436 "It is not really useful"
5437 msgstr ""
5438
5439 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:73
5440 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:152 src/prefs_ext_prog.c:265
5441 #: src/prefs_msg_colors.c:384
5442 #, fuzzy
5443 msgid "Message View"
5444 msgstr "º»¹®"
5445
5446 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
5447 msgid "Dillo Browser"
5448 msgstr ""
5449
5450 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
5451 msgid "Do not load remote links in mails"
5452 msgstr ""
5453
5454 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:118
5455 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
5456 msgstr ""
5457
5458 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:120
5459 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
5460 msgstr ""
5461
5462 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
5463 msgid "Full window mode (hide controls)"
5464 msgstr ""
5465
5466 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
5467 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
5468 msgstr ""
5469
5470 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
5471 msgid "Dillo HTML Viewer"
5472 msgstr ""
5473
5474 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
5475 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
5476 msgstr ""
5477
5478 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
5479 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:153
5480 msgid "Image Viewer"
5481 msgstr ""
5482
5483 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
5484 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
5485 msgstr ""
5486
5487 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:345
5488 #, fuzzy
5489 msgid "Filename:"
5490 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
5491
5492 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:352
5493 #, fuzzy
5494 msgid "Filesize:"
5495 msgstr "Æú´õ"
5496
5497 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:373
5498 msgid "Load Image"
5499 msgstr ""
5500
5501 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:379
5502 msgid "Content-Type:"
5503 msgstr ""
5504
5505 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
5506 #, fuzzy
5507 msgid "Automatically display attached images"
5508 msgstr "´ÙÀ½ ÁÖ¼Ò¸¦ ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î Á¤ÇÔ"
5509
5510 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
5511 msgid ""
5512 "Resize attached images by default\n"
5513 "(Clicking image toggles scaling)"
5514 msgstr ""
5515
5516 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
5517 msgid "MathML Viewer"
5518 msgstr ""
5519
5520 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
5521 msgid ""
5522 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
5523 "(Content-Type: text/mathml)"
5524 msgstr ""
5525
5526 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97
5527 msgid "Undefined"
5528 msgstr ""
5529
5530 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:99 src/prefs_common.c:1096
5531 #: src/prefs_common.c:1215
5532 #, fuzzy
5533 msgid "Never"
5534 msgstr "¼­¹ö"
5535
5536 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:101
5537 msgid "Marginal"
5538 msgstr ""
5539
5540 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
5541 #, fuzzy
5542 msgid "Ultimate"
5543 msgstr "Á¦¸ñ ¾ø½¿"
5544
5545 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:125
5546 #, fuzzy, c-format
5547 msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
5548 msgstr "¼­¸í ºÐ¸®ÀÚ"
5549
5550 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:130
5551 #, fuzzy
5552 msgid "The signature has expired"
5553 msgstr "¼­¸í ÆÄÀÏ"
5554
5555 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:132
5556 msgid "The key that was used to sign this part has expired"
5557 msgstr ""
5558
5559 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:134
5560 #, fuzzy
5561 msgid "Not all signatures are valid"
5562 msgstr "¼­¸íÀÌ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½"
5563
5564 #: src/plugi