2004-12-06 [colin] 0.9.12cvs187.1
[claws.git] / po / ko.po
1 # korean po file for sylpheed mailer
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>, 2001
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed 0.9.12\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-10-01 17:56+0900\n"
10 "PO-Revision-Date: 2004-10-11 23:52+0900\n"
11 "Last-Translator: SungHyun Nam <namsh@kldp.org>\n"
12 "Language-Team: Korean <gnome-kr-translation@lists.sourceforge.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=euc-kr\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:309
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "´Ù¸¥ ÆíÁý Ã¢ÀÌ ¿­·ÁÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
23 "°èÁ¤À» ÆíÁýÇϱâÀü¿¡ ¸ðµç ÆíÁýâµéÀ» ´Ý¾ÆÁÖ¼¼¿ä."
24
25 #: src/account.c:561
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "°èÁ¤ ÆíÁý"
28
29 #: src/account.c:579
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34 "»õ ¸Þ½ÃÁö´Â ÀÌ ¼ø¼­´ë·Î È®Àεɠ°ÍÀÔ´Ï´Ù. `¸ðµÎ ¹Þ±â'·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦\n"
35 "¹ÞÀ¸·Á¸é `G' Ä÷³ »óÀÚ¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
36
37 #: src/account.c:599 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:677
38 #: src/compose.c:4803 src/compose.c:4973 src/editaddress.c:774
39 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
40 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:400 src/editvcard.c:210
41 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:198
42 #: src/select-keys.c:301
43 msgid "Name"
44 msgstr "À̸§"
45
46 #: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
47 msgid "Protocol"
48 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ"
49
50 #: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
51 msgid "Server"
52 msgstr "¼­¹ö"
53
54 #: src/account.c:630 src/addressbook.c:834 src/editaddress.c:722
55 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
56 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
57 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
58 #: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
59 msgid "Add"
60 msgstr "´õÇϱâ"
61
62 #: src/account.c:636
63 msgid "Edit"
64 msgstr "ÆíÁý"
65
66 #: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
67 msgid " Delete "
68 msgstr " Áö¿ì±â "
69
70 #: src/account.c:648
71 msgid " Clone "
72 msgstr " Å¬·Ð "
73
74 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
75 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
76 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
77 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
78 msgid "Down"
79 msgstr "¾Æ·¡·Î"
80
81 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
82 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
83 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
84 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
85 msgid "Up"
86 msgstr "À§·Î"
87
88 #: src/account.c:674
89 msgid " Set as default account "
90 msgstr " ±âº» °èÁ¤À¸·Î ¼³Á¤ "
91
92 #: src/account.c:680 src/action.c:1212 src/addressbook.c:1070
93 #: src/addressbook.c:3233 src/addressbook.c:3238 src/addressbook.c:3277
94 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
95 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:223 src/inc.c:715
96 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
97 msgid "Close"
98 msgstr "´Ý±â"
99
100 #: src/account.c:756
101 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
102 msgstr ""
103
104 #: src/account.c:762
105 #, c-format
106 msgid "Cloned %s"
107 msgstr "%sÀ»(¸¦) º¹Á¦Çß½À´Ï´Ù"
108
109 #: src/account.c:904
110 msgid "Delete account"
111 msgstr "°èÁ¤ Áö¿ì±â"
112
113 #: src/account.c:905
114 msgid "Do you really want to delete this account?"
115 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ °èÁ¤À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
116
117 #: src/account.c:906 src/addressbook.c:1093 src/addressbook.c:2361
118 #: src/addressbook.c:2389 src/compose.c:2298 src/compose.c:3129
119 #: src/compose.c:3652 src/compose.c:6097 src/compose.c:6416
120 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
121 #: src/folderview.c:1693 src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300
122 #: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
123 #: src/mainwindow.c:1569 src/message_search.c:197 src/mh_gtk.c:170
124 #: src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242 src/news_gtk.c:297
125 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
126 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
127 #: src/prefs_matcher.c:1680 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:426
128 #: src/prefs_themes.c:475 src/prefs_themes.c:482 src/ssl_manager.c:271
129 #: src/summary_search.c:327 src/summaryview.c:813 src/summaryview.c:1251
130 #: src/summaryview.c:1295 src/summaryview.c:1338 src/summaryview.c:1362
131 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
132 #: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:3000 src/textview.c:1955
133 #: src/toolbar.c:1868
134 msgid "Yes"
135 msgstr "È®ÀÎ"
136
137 #: src/account.c:906 src/compose.c:3652 src/compose.c:6097 src/imap_gtk.c:253
138 #: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
139 #: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
140 msgid "+No"
141 msgstr "¾Æ´Ï¿ä"
142
143 #: src/action.c:346
144 #, c-format
145 msgid "Could not get message file %d"
146 msgstr "¸Þ½ÃÁö ÆÄÀÏ %dÀ»(¸¦) °¡Á®¿Ã ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
147
148 #: src/action.c:365
149 msgid "Could not get message part."
150 msgstr "¸Þ½ÃÁö ºÎºÐÀ» °¡Á®¿Ã ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
151
152 #: src/action.c:382
153 msgid "Can't get part of multipart message"
154 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
155
156 #: src/action.c:495
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
160 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
161 msgstr ""
162 "¼±ÅõȠµ¿ÀÛÀº ÆíÁö ÀÛ¼º Ã¢¿¡¼­ »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
163 "¿Ö³ÄÇϸé %%f, %%F, %%as È¤Àº %%p¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù."
164
165 #: src/action.c:783
166 #, c-format
167 msgid ""
168 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
169 "%s"
170 msgstr ""
171 "¸í·ÉÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ÆÄÀÌÇÁ »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
172 "%s"
173
174 #: src/action.c:868
175 #, c-format
176 msgid ""
177 "Could not fork to execute the following command:\n"
178 "%s\n"
179 "%s"
180 msgstr ""
181 "´ÙÀ½ ¸í·ÉÀ» ½ÇÇàÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù:\n"
182 "%s\n"
183 "%s"
184
185 #: src/action.c:1095
186 #, c-format
187 msgid "--- Running: %s\n"
188 msgstr "--- ½ÇÇàÁßÀÔ´Ï´Ù: %s\n"
189
190 #: src/action.c:1099
191 #, c-format
192 msgid "--- Ended: %s\n"
193 msgstr "--- ³¡³µ½À´Ï´Ù: %s\n"
194
195 #: src/action.c:1135
196 msgid "Action's input/output"
197 msgstr "µ¿ÀÛ ÀÔÃâ·Â"
198
199 #: src/action.c:1181
200 msgid " Send "
201 msgstr " ¹ß¼Û "
202
203 #: src/action.c:1201
204 msgid "Completed %v/%u"
205 msgstr ""
206
207 #: src/action.c:1211
208 msgid "Abort"
209 msgstr "ÁßÁöµÊ"
210
211 #: src/action.c:1360
212 #, c-format
213 msgid ""
214 "Enter the argument for the following action:\n"
215 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
216 "  %s"
217 msgstr ""
218 "´ÙÀ½ µ¿ÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
219 "(`%%h'´Â ÀÎÀڷΠ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)  %s"
220
221 #: src/action.c:1365
222 msgid "Action's hidden user argument"
223 msgstr "µ¿ÀÛÀÇ ¼û°ÜÁø »ç¿ëÀÚ ÀÎÀÚ"
224
225 #: src/action.c:1369
226 #, c-format
227 msgid ""
228 "Enter the argument for the following action:\n"
229 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
230 "  %s"
231 msgstr ""
232 "´ÙÀ½ µ¿ÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
233 "(`%%u'´Â ÀÎÀڷΠ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)\n"
234 "  %s"
235
236 #: src/action.c:1374
237 msgid "Action's user argument"
238 msgstr "µ¿ÀÛÀÇ »ç¿ëÀÚ ÀÎÀÚ"
239
240 #: src/addressadd.c:162
241 msgid "Add to address book"
242 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï¿¡ ´õÇϱâ"
243
244 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
245 msgid "Address"
246 msgstr "ÁÖ¼Ò"
247
248 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:679 src/editaddress.c:628
249 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
250 msgid "Remarks"
251 msgstr "¸Þ¸ð"
252
253 #: src/addressadd.c:226
254 msgid "Select Address Book Folder"
255 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï Æú´õ ¼±ÅÃ"
256
257 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:203
258 #: src/alertpanel.c:339 src/compose.c:5919 src/editaddress.c:513
259 #: src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344
260 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:239
261 #: src/export.c:188 src/foldersel.c:199 src/grouplistdialog.c:244
262 #: src/gtk/about.c:232 src/gtk/description_window.c:120
263 #: src/gtk/gtkaspell.c:1425 src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/inputdialog.c:202
264 #: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190
265 #: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/main.c:723
266 #: src/mainwindow.c:2345 src/messageview.c:955 src/mimeview.c:1019
267 #: src/passphrase.c:130 src/plugins/trayicon/trayicon.c:307
268 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2531 src/prefs_common.c:2630
269 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
270 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
271 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
272 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
273 msgid "OK"
274 msgstr "È®ÀÎ"
275
276 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2377 src/addrgather.c:507
277 #: src/compose.c:5920 src/compose.c:6620 src/compose.c:6658
278 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
279 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:343
280 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
281 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:200 src/grouplistdialog.c:245
282 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/inputdialog.c:203
283 #: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:191
284 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
285 #: src/main.c:723 src/mainwindow.c:2345 src/messageview.c:955
286 #: src/mimeview.c:1020 src/passphrase.c:134
287 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:307 src/prefs_actions.c:162
288 #: src/prefs_common.c:2532 src/prefs_common.c:2631
289 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
290 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
291 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
292 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:426 src/prefs_themes.c:475
293 #: src/prefs_themes.c:482 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:813
294 #: src/summaryview.c:3298
295 msgid "Cancel"
296 msgstr "Ãë¼Ò"
297
298 #: src/addressbook.c:402 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:435
299 #: src/messageview.c:151
300 msgid "/_File"
301 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
302
303 #: src/addressbook.c:403
304 msgid "/_File/New _Book"
305 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò·Ï(_B)"
306
307 #: src/addressbook.c:404
308 msgid "/_File/New _vCard"
309 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ vCard(_V)"
310
311 #: src/addressbook.c:406
312 msgid "/_File/New _JPilot"
313 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ JPilot(_J)"
314
315 #: src/addressbook.c:409
316 msgid "/_File/New _Server"
317 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ¼­¹ö(_S)"
318
319 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:414 src/compose.c:525
320 #: src/compose.c:529 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
321 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
322 msgid "/_File/---"
323 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/---"
324
325 #: src/addressbook.c:412
326 msgid "/_File/_Edit"
327 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
328
329 #: src/addressbook.c:413
330 msgid "/_File/_Delete"
331 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Áö¿ì±â(_D)"
332
333 #: src/addressbook.c:415 src/compose.c:523
334 msgid "/_File/_Save"
335 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÀúÀå(_S)"
336
337 #: src/addressbook.c:416 src/compose.c:530 src/messageview.c:155
338 msgid "/_File/_Close"
339 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/´Ý±â(_C)"
340
341 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:459
342 #: src/compose.c:532 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
343 msgid "/_Edit"
344 msgstr "/ÆíÁý(_E)"
345
346 #: src/addressbook.c:418
347 msgid "/_Edit/C_ut"
348 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_U)"
349
350 #: src/addressbook.c:419 src/compose.c:537 src/mainwindow.c:452
351 #: src/messageview.c:158
352 msgid "/_Edit/_Copy"
353 msgstr "/ÆíÁý(_E)/º¹»ç(_C)"
354
355 #: src/addressbook.c:420 src/compose.c:538
356 msgid "/_Edit/_Paste"
357 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
358
359 #: src/addressbook.c:421 src/compose.c:535 src/compose.c:618 src/compose.c:624
360 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
361 msgid "/_Edit/---"
362 msgstr "/ÆíÁý(_E)/---"
363
364 #: src/addressbook.c:422
365 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
366 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÁÖ¼Ò ºÙ¿©³Ö±â(_S)"
367
368 #: src/addressbook.c:423
369 msgid "/_Address"
370 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)"
371
372 #: src/addressbook.c:424
373 msgid "/_Address/New _Address"
374 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ ÁÖ¼Ò(_A)"
375
376 #: src/addressbook.c:425
377 msgid "/_Address/New _Group"
378 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ ±×·ì(_G)"
379
380 #: src/addressbook.c:426
381 msgid "/_Address/New _Folder"
382 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ Æú´õ(_F)"
383
384 #: src/addressbook.c:427 src/addressbook.c:430
385 msgid "/_Address/---"
386 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/---"
387
388 #: src/addressbook.c:428
389 msgid "/_Address/_Edit"
390 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/ÆíÁý(_E)"
391
392 #: src/addressbook.c:429
393 msgid "/_Address/_Delete"
394 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/Áö¿ì±â(_D)"
395
396 #: src/addressbook.c:431
397 msgid "/_Address/_Mail To"
398 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/Mail To(_M)"
399
400 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/mainwindow.c:673
401 #: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
402 #: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
403 #: src/messageview.c:296
404 msgid "/_Tools/---"
405 msgstr "/µµ±¸(_T)/---"
406
407 #: src/addressbook.c:433
408 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
409 msgstr "/µµ±¸(_T)/LDIF ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_L)..."
410
411 #: src/addressbook.c:434
412 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
413 msgstr "/µµ±¸(_T)/Mutt ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_U)..."
414
415 #: src/addressbook.c:435
416 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
417 msgstr "/µµ±¸(_T)/Pine ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_P)..."
418
419 #: src/addressbook.c:437
420 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
421 msgstr "/µµ±¸(_T)/HTML ÆÄÀϷΠ³»º¸³»±â(_H)..."
422
423 #: src/addressbook.c:438
424 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
425 msgstr "/µµ±¸(_T)/LDIF ÆÄÀϷΠ³»º¸³»±â(_F)..."
426
427 #: src/addressbook.c:439 src/compose.c:693 src/mainwindow.c:740
428 #: src/messageview.c:299
429 msgid "/_Help"
430 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)"
431
432 #: src/addressbook.c:440 src/compose.c:694 src/mainwindow.c:750
433 #: src/messageview.c:300
434 msgid "/_Help/_About"
435 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
436
437 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460 src/summaryview.c:403
438 msgid "/_Delete"
439 msgstr "/Áö¿ì±â(_D)"
440
441 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:461
442 #: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:469 src/compose.c:516
443 #: src/folderview.c:245 src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61
444 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59
445 #: src/news_gtk.c:51 src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
446 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:80 src/plugins/trayicon/trayicon.c:83
447 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
448 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
449 msgid "/---"
450 msgstr "/---"
451
452 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
453 msgid "/New _Address"
454 msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_A)"
455
456 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:463
457 msgid "/New _Group"
458 msgstr "/»õ ±×·ì(_G)"
459
460 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
461 msgid "/New _Folder"
462 msgstr "/»õ Æú´õ(_F)"
463
464 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
465 msgid "/C_ut"
466 msgstr "/À߶󳻱â(_U)"
467
468 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:467
469 msgid "/_Copy"
470 msgstr "/º¹»ç(_C)"
471
472 #: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:468
473 msgid "/_Paste"
474 msgstr "/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
475
476 #: src/addressbook.c:470
477 msgid "/Pa_ste Address"
478 msgstr "/ÁÖ¼Ò ºÙ¿©³Ö±â(_S)"
479
480 #: src/addressbook.c:471
481 msgid "/_Mail To"
482 msgstr "/Mail To(_M)"
483
484 #: src/addressbook.c:473
485 msgid "/_Browse Entry"
486 msgstr ""
487
488 #: src/addressbook.c:486 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
489 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:627
490 #: src/prefs_themes.c:659 src/prefs_themes.c:660
491 msgid "Unknown"
492 msgstr "¸ð¸§"
493
494 #: src/addressbook.c:493 src/addressbook.c:512 src/importldif.c:125
495 msgid "Success"
496 msgstr "¼º°ø"
497
498 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:126
499 msgid "Bad arguments"
500 msgstr "À߸øµÈ ÀÎÀÚ"
501
502 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
503 msgid "File not specified"
504 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
505
506 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
507 msgid "Error opening file"
508 msgstr "ÆÄÀÏÀ» ¿­´Ù°¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
509
510 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
511 msgid "Error reading file"
512 msgstr "ÆÄÀÏÀ» Àдٰ¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
513
514 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
515 msgid "End of file encountered"
516 msgstr ""
517
518 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
519 msgid "Error allocating memory"
520 msgstr ""
521
522 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
523 msgid "Bad file format"
524 msgstr "³ª»Û ÆÄÀÏ Çü½Ä"
525
526 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
527 msgid "Error writing to file"
528 msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾²±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
529
530 #: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
531 msgid "Error opening directory"
532 msgstr ""
533
534 #: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
535 msgid "No path specified"
536 msgstr ""
537
538 #: src/addressbook.c:513
539 msgid "Error connecting to LDAP server"
540 msgstr "LDAP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°á Áß ¿¡·¯"
541
542 #: src/addressbook.c:514
543 msgid "Error initializing LDAP"
544 msgstr "LDAP ÃʱâÈ­ Áß ¿¡·¯"
545
546 #: src/addressbook.c:515
547 msgid "Error binding to LDAP server"
548 msgstr "LDAP ¼­¹ö¿¡ ¹ÙÀεù Áß ¿¡·¯"
549
550 #: src/addressbook.c:516
551 msgid "Error searching LDAP database"
552 msgstr "LDAP µ¥ÀÌŸº£À̽º Ã£´Â Áß ¿¡·¯"
553
554 #: src/addressbook.c:517
555 msgid "Timeout performing LDAP operation"
556 msgstr ""
557
558 #: src/addressbook.c:518
559 msgid "Error in LDAP search criteria"
560 msgstr ""
561
562 #: src/addressbook.c:519
563 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
564 msgstr ""
565
566 #: src/addressbook.c:520
567 msgid "LDAP search terminated on request"
568 msgstr ""
569
570 #: src/addressbook.c:521
571 msgid "Error starting TLS connection"
572 msgstr "TLS ¿¬°á ½ÃÀÛ Áß ¿¡·¯"
573
574 #: src/addressbook.c:678
575 msgid "E-Mail address"
576 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
577
578 #: src/addressbook.c:683 src/prefs_common.c:2160 src/toolbar.c:180
579 #: src/toolbar.c:1529
580 msgid "Address book"
581 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
582
583 #: src/addressbook.c:799
584 msgid "Name:"
585 msgstr "À̸§:"
586
587 #: src/addressbook.c:831 src/addressbook.c:2360 src/addressbook.c:2374
588 #: src/addressbook.c:2389 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
589 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
590 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
591 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
592 #: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
593 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
594 msgid "Delete"
595 msgstr "Áö¿ì±â"
596
597 #: src/addressbook.c:837
598 msgid "Lookup"
599 msgstr "ã±â"
600
601 #: src/addressbook.c:849 src/compose.c:1480 src/compose.c:3324
602 #: src/compose.c:4617 src/compose.c:5326 src/headerview.c:53
603 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
604 msgid "To:"
605 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷:"
606
607 #: src/addressbook.c:853 src/compose.c:1464 src/compose.c:3323
608 #: src/prefs_template.c:175
609 msgid "Cc:"
610 msgstr "ÂüÁ¶:"
611
612 #: src/addressbook.c:857 src/compose.c:1467 src/prefs_template.c:176
613 msgid "Bcc:"
614 msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶:"
615
616 #: src/addressbook.c:1068 src/addressbook.c:1091
617 msgid "Delete address(es)"
618 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ Áö¿ì±â"
619
620 #: src/addressbook.c:1069
621 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
622 msgstr ""
623
624 #: src/addressbook.c:1092
625 msgid "Really delete the address(es)?"
626 msgstr "Á¤¸»·Î ÁÖ¼Ò¸¦ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
627
628 #: src/addressbook.c:1093 src/addressbook.c:2361 src/addressbook.c:2389
629 #: src/compose.c:2298 src/compose.c:3129 src/compose.c:6416
630 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
631 #: src/folderview.c:1693 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287
632 #: src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1569 src/message_search.c:197
633 #: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
634 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
635 #: src/prefs_matcher.c:1680 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:426
636 #: src/prefs_themes.c:475 src/prefs_themes.c:482 src/summary_search.c:327
637 #: src/summaryview.c:813 src/summaryview.c:1251 src/summaryview.c:1295
638 #: src/summaryview.c:1338 src/summaryview.c:1362 src/summaryview.c:1394
639 #: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
640 #: src/summaryview.c:3000 src/textview.c:1956 src/toolbar.c:1868
641 msgid "No"
642 msgstr "¾Æ´Ï¿À"
643
644 #: src/addressbook.c:1632 src/addressbook.c:1705
645 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
646 msgstr ""
647
648 #: src/addressbook.c:1643
649 msgid "Cannot paste into an address group."
650 msgstr ""
651
652 #: src/addressbook.c:2357
653 #, c-format
654 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
655 msgstr ""
656
657 #: src/addressbook.c:2369
658 #, c-format
659 msgid ""
660 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
661 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
662 msgstr ""
663 "`%s'ÀÇ ¸ðµç ÁÖ¼Ò¿Í Æú´õ¸¦ Áö¿ï±î¿ä ? \n"
664 "Æú´õ¸¸ Áö¿ï °æ¿ì ÁּҴ ±× »óÀ§ Æú´õ·Î ¿Å°ÜÁý´Ï´Ù."
665
666 #: src/addressbook.c:2375
667 msgid "Folder only"
668 msgstr "Æú´õ¸¸"
669
670 #: src/addressbook.c:2376
671 msgid "Folder and Addresses"
672 msgstr "Æú´õ¿Í ÁÖ¼Ò"
673
674 #: src/addressbook.c:2388
675 #, c-format
676 msgid "Really delete `%s' ?"
677 msgstr "Á¤¸»·Î `%s'À»(¸¦) Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
678
679 #: src/addressbook.c:3183
680 msgid "New user, could not save index file."
681 msgstr "»õ »ç¿ëÀÚ, »öÀΠÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
682
683 #: src/addressbook.c:3187
684 msgid "New user, could not save address book files."
685 msgstr "»õ »ç¿ëÀÚ, ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
686
687 #: src/addressbook.c:3197
688 msgid "Old address book converted successfully."
689 msgstr "¿¹Àü ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î º¯È¯ÇÏ¿´½À´Ï´Ù."
690
691 #: src/addressbook.c:3202
692 msgid ""
693 "Old address book converted,\n"
694 "could not save new address index file"
695 msgstr ""
696 "¿¹Àü ÁÖ¼Ò·ÏÀÌ º¯È¯µÇ¾ú½À´Ï´Ù,\n"
697 "»õ ÁÖ¼Ò·ÏÀÇ »öÀΠÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
698
699 #: src/addressbook.c:3215
700 msgid ""
701 "Could not convert address book,\n"
702 "but created empty new address book files."
703 msgstr ""
704 "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù,\n"
705 "´ë½Å¿¡ ºó »õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ¸¸µé¾ú½À´Ï´Ù."
706
707 #: src/addressbook.c:3221
708 msgid ""
709 "Could not convert address book,\n"
710 "could not create new address book files."
711 msgstr ""
712 "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù,\n"
713 "»õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ¸¸µéÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù."
714
715 #: src/addressbook.c:3226
716 msgid ""
717 "Could not convert address book\n"
718 "and could not create new address book files."
719 msgstr ""
720 "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÏÁö ¸øÇß°í\n"
721 "»õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀϵµ ¸¸µéÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù."
722
723 #: src/addressbook.c:3233
724 msgid "Addressbook conversion error"
725 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï º¯È¯ ¿¡·¯"
726
727 #: src/addressbook.c:3238
728 msgid "Addressbook conversion"
729 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï º¯È¯"
730
731 #: src/addressbook.c:3275
732 msgid "Addressbook Error"
733 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï ¿¡·¯"
734
735 #: src/addressbook.c:3276
736 msgid "Could not read address index"
737 msgstr "ÁÖ¼Ò »öÀÎÀ» ÀÐÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
738
739 #: src/addressbook.c:3634
740 msgid "Busy searching..."
741 msgstr ""
742
743 #: src/addressbook.c:3705
744 #, c-format
745 msgid "Search '%s'"
746 msgstr "'%s' Ã£±â"
747
748 #: src/addressbook.c:3925 src/prefs_common.c:959
749 msgid "Interface"
750 msgstr "ÀÎÅÍÆäÀ̽º"
751
752 #: src/addressbook.c:3941 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
753 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
754 msgid "Address Book"
755 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
756
757 #: src/addressbook.c:3957
758 msgid "Person"
759 msgstr "»ç¶÷"
760
761 #: src/addressbook.c:3973
762 msgid "EMail Address"
763 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
764
765 #: src/addressbook.c:3989
766 msgid "Group"
767 msgstr "±×·ì"
768
769 #: src/addressbook.c:4005 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:325
770 #: src/prefs_account.c:2126
771 msgid "Folder"
772 msgstr "Æú´õ"
773
774 #: src/addressbook.c:4021
775 msgid "vCard"
776 msgstr "vCard"
777
778 #: src/addressbook.c:4037 src/addressbook.c:4053
779 msgid "JPilot"
780 msgstr "JPilot"
781
782 #: src/addressbook.c:4069
783 msgid "LDAP Server"
784 msgstr "LDAP ¼­¹ö"
785
786 #: src/addressbook.c:4085
787 msgid "LDAP Query"
788 msgstr "LDAP Á¶È¸"
789
790 #: src/addrgather.c:156
791 msgid "Please specify name for address book."
792 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï À̸§À» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
793
794 #: src/addrgather.c:176
795 msgid "Please select the mail headers to search."
796 msgstr "ãÀ» ¸ÞÀÏ Çì´õ¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
797
798 #: src/addrgather.c:183
799 msgid "Busy harvesting addresses..."
800 msgstr ""
801
802 #: src/addrgather.c:221
803 msgid "Addresses gathered successfully."
804 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î Ã¤ÁýÇÏ¿´½À´Ï´Ù."
805
806 #: src/addrgather.c:285
807 msgid "No folder or message was selected."
808 msgstr "¼±ÅõȠÆú´õ³ª ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
809
810 #: src/addrgather.c:293
811 msgid ""
812 "Please select a folder to process from the folder\n"
813 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
814 "the message list."
815 msgstr ""
816
817 #: src/addrgather.c:345
818 msgid "Folder :"
819 msgstr "Æú´õ :"
820
821 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
822 #: src/importldif.c:948
823 msgid "Address Book :"
824 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï :"
825
826 #: src/addrgather.c:366
827 msgid "Folder Size :"
828 msgstr "Æú´õ Å©±â :"
829
830 #: src/addrgather.c:381
831 msgid "Process these mail header fields"
832 msgstr "ÀÌ ¸ÞÀÏ Çì´õ Ç׸ñµé Ã³¸®"
833
834 #: src/addrgather.c:399
835 msgid "Include sub-folders"
836 msgstr "ÇÏÀ§ Æú´õ Æ÷ÇÔ"
837
838 #: src/addrgather.c:422
839 msgid "Header Name"
840 msgstr "Çì´õ À̸§"
841
842 #: src/addrgather.c:423
843 msgid "Address Count"
844 msgstr "ÁÖ¼Ò °¹¼ö"
845
846 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:168 src/messageview.c:525
847 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:284 src/textview.c:1955
848 msgid "Warning"
849 msgstr "°æ°í"
850
851 #: src/addrgather.c:528
852 msgid "Header Fields"
853 msgstr "Çì´õ Ç׸ñ"
854
855 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
856 #: src/importldif.c:1067
857 msgid "Finish"
858 msgstr ""
859
860 #: src/addrgather.c:588
861 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
862 msgstr ""
863
864 #: src/addrgather.c:596
865 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
866 msgstr ""
867
868 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
869 msgid "Common address"
870 msgstr "°ø¿ë ÁÖ¼Ò·Ï"
871
872 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
873 msgid "Personal address"
874 msgstr "°³ÀΠÁÖ¼Ò·Ï"
875
876 #: src/alertpanel.c:155 src/compose.c:6097
877 msgid "Notice"
878 msgstr "¾Ë¸²"
879
880 #: src/alertpanel.c:181 src/alertpanel.c:203 src/compose.c:3652 src/inc.c:601
881 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
882 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
883 msgid "Error"
884 msgstr "¿¡·¯"
885
886 #: src/alertpanel.c:203
887 msgid "View log"
888 msgstr ""
889
890 #: src/alertpanel.c:327
891 msgid "Show this message next time"
892 msgstr "´ÙÀ½¹ø¿¡ ÀÌ ¸Þ½ÃÁö º¸±â"
893
894 #: src/browseldap.c:238
895 msgid "Browse Directory Entry"
896 msgstr ""
897
898 #: src/browseldap.c:258
899 msgid "Server Name :"
900 msgstr "¼­¹ö À̸§ :"
901
902 #: src/browseldap.c:268
903 msgid "Distinguished Name (dn) :"
904 msgstr ""
905
906 #: src/browseldap.c:291
907 msgid "LDAP Name"
908 msgstr "LDAP À̸§"
909
910 #: src/browseldap.c:293
911 msgid "Attribute Value"
912 msgstr "¼Ó¼º °ª"
913
914 #: src/common/nntp.c:68
915 #, c-format
916 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
917 msgstr "%s:%d NNTP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
918
919 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
920 #, c-format
921 msgid "protocol error: %s\n"
922 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯: %s\n"
923
924 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
925 msgid "protocol error\n"
926 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯\n"
927
928 #: src/common/nntp.c:293
929 msgid "Error occurred while posting\n"
930 msgstr "±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
931
932 #: src/common/nntp.c:373
933 msgid "Error occurred while sending command\n"
934 msgstr "¸í·ÉÀ» º¸³»´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù\n"
935
936 #: src/common/plugin.c:103
937 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
938 msgstr ""
939
940 #: src/common/smtp.c:154
941 msgid "SMTP AUTH not available\n"
942 msgstr "SMTP ÀÎÁõÀ» »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
943
944 #: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
945 msgid "bad SMTP response\n"
946 msgstr "À߸øµÈ SMTP ÀÀ´ä\n"
947
948 #: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
949 msgid "error occurred on SMTP session\n"
950 msgstr "SMTP ¼¼¼Ç¿¡¼­ ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
951
952 #: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:816
953 msgid "error occurred on authentication\n"
954 msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
955
956 #: src/common/smtp.c:503
957 #, c-format
958 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
959 msgstr ""
960
961 #: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:809
962 msgid "can't start TLS session\n"
963 msgstr "TLS ¼¼¼ÇÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
964
965 #: src/common/ssl.c:136
966 msgid "Error creating ssl context\n"
967 msgstr "ssl ¹®¸Æ »ý¼º ¿¡·¯\n"
968
969 #: src/common/ssl.c:155
970 #, c-format
971 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
972 msgstr "SSL ¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù(%s)\n"
973
974 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
975 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
976 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
977 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
978 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
979 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
980 msgid "<not in certificate>"
981 msgstr ""
982
983 #: src/common/ssl_certificate.c:189
984 #, c-format
985 msgid ""
986 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
987 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
988 "  Fingerprint: %s\n"
989 "  Signature status: %s"
990 msgstr ""
991
992 #: src/common/ssl_certificate.c:307
993 msgid "Can't load X509 default paths"
994 msgstr ""
995
996 #: src/common/ssl_certificate.c:362
997 #, c-format
998 msgid ""
999 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1000 "%s"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1004 #, c-format
1005 msgid ""
1006 "%s\n"
1007 "\n"
1008 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1009 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1010 msgstr ""
1011
1012 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1013 #: src/prefs_common.c:1098
1014 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1015 msgstr "¹Þ±â ¿¡·¯ ¹ß»ý½Ã ¿¡·¯ »óÀÚ º¸ÀÌÁö ¾ÊÀ½"
1016
1017 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1018 #, c-format
1019 msgid ""
1020 "%s's SSL certificate changed !\n"
1021 "We have saved this one:\n"
1022 "%s\n"
1023 "\n"
1024 "It is now:\n"
1025 "%s\n"
1026 "\n"
1027 "This could mean the server answering is not the known one."
1028 msgstr ""
1029
1030 #: src/common/string_match.c:73
1031 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1032 msgstr ""
1033
1034 #: src/common/utils.c:178
1035 #, c-format
1036 msgid "%dB"
1037 msgstr "%dB"
1038
1039 #: src/common/utils.c:180
1040 #, c-format
1041 msgid "%.1fKB"
1042 msgstr "%.1fKB"
1043
1044 #: src/common/utils.c:182
1045 #, c-format
1046 msgid "%.2fMB"
1047 msgstr "%.2fMB"
1048
1049 #: src/common/utils.c:184
1050 #, c-format
1051 msgid "%.2fGB"
1052 msgstr "%.2fGB"
1053
1054 #: src/compose.c:514
1055 msgid "/_Add..."
1056 msgstr "/´õÇϱâ(_A)..."
1057
1058 #: src/compose.c:515
1059 msgid "/_Remove"
1060 msgstr "/»èÁ¦(_R)"
1061
1062 #: src/compose.c:517 src/folderview.c:240
1063 msgid "/_Properties..."
1064 msgstr "/Ư¼º(_P)..."
1065
1066 #: src/compose.c:526
1067 msgid "/_File/_Attach file"
1068 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
1069
1070 #: src/compose.c:527
1071 msgid "/_File/_Insert file"
1072 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
1073
1074 #: src/compose.c:528
1075 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1076 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¼­¸í »ðÀÔ(_G)"
1077
1078 #: src/compose.c:533
1079 msgid "/_Edit/_Undo"
1080 msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
1081
1082 #: src/compose.c:534
1083 msgid "/_Edit/_Redo"
1084 msgstr "/ÆíÁý(_E)/´Ù½Ã ½ÇÇà(_R)"
1085
1086 #: src/compose.c:536
1087 msgid "/_Edit/Cu_t"
1088 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_T)"
1089
1090 #: src/compose.c:539
1091 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1092 msgstr "/ÆíÁý(_E)/quotationÀ¸·Î ºÙ¿©³Ö±â(_Q)"
1093
1094 #: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
1095 msgid "/_Edit/Select _all"
1096 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_A)"
1097
1098 #: src/compose.c:542
1099 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1100 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)"
1101
1102 #: src/compose.c:543
1103 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1104 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ µÚ·Î À̵¿"
1105
1106 #: src/compose.c:548
1107 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1108 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ ¾ÕÀ¸·Î À̵¿"
1109
1110 #: src/compose.c:553
1111 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1112 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ µÚ·Î À̵¿"
1113
1114 #: src/compose.c:558
1115 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1116 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ ¾ÕÀ¸·Î À̵¿"
1117
1118 #: src/compose.c:563
1119 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1120 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀÎÀǠóÀ½À¸·Î À̵¿"
1121
1122 #: src/compose.c:568
1123 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1124 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀÎÀÇ ³¡À¸·Î À̵¿"
1125
1126 #: src/compose.c:573
1127 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1128 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/ÀÌÀü ¶óÀÎÀ¸·Î À̵¿"
1129
1130 #: src/compose.c:578
1131 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1132 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´ÙÀ½ ¶óÀÎÀ¸·Î À̵¿"
1133
1134 #: src/compose.c:583
1135 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1136 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ µÚ·Î Áö¿ì±â"
1137
1138 #: src/compose.c:588
1139 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1140 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ ¾ÕÀ¸·Î Áö¿ì±â"
1141
1142 #: src/compose.c:593
1143 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1144 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ µÚ·Î Áö¿ì±â"
1145
1146 #: src/compose.c:598
1147 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1148 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ ¾ÕÀ¸·Î Áö¿ì±â"
1149
1150 #: src/compose.c:603
1151 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1152 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀΠÁö¿ì±â"
1153
1154 #: src/compose.c:608
1155 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1156 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/Àüü ¶óÀΠÁö¿ì±â"
1157
1158 #: src/compose.c:613
1159 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1160 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀΠ³¡±îÁö Áö¿ì±â"
1161
1162 #: src/compose.c:619
1163 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1164 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÇöÀ破ܶô ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_W)"
1165
1166 #: src/compose.c:621
1167 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1168 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµç ±ä ¶óÀΠÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_L)"
1169
1170 #: src/compose.c:623
1171 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1172 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_O)"
1173
1174 #: src/compose.c:625
1175 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1176 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý(_X)"
1177
1178 #: src/compose.c:628
1179 msgid "/_Spelling"
1180 msgstr "/"
1181
1182 #: src/compose.c:629
1183 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: src/compose.c:631
1187 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: src/compose.c:633
1191 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: src/compose.c:635
1195 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: src/compose.c:637
1199 msgid "/_Spelling/---"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: src/compose.c:638
1203 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: src/compose.c:642 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
1207 #: src/summaryview.c:443
1208 msgid "/_View"
1209 msgstr "/º¸±â(_V)"
1210
1211 #: src/compose.c:643
1212 msgid "/_View/_To"
1213 msgstr "/º¸±â(_V)/To(_T)"
1214
1215 #: src/compose.c:644
1216 msgid "/_View/_Cc"
1217 msgstr "/º¸±â(_V)/Cc(_C)"
1218
1219 #: src/compose.c:645
1220 msgid "/_View/_Bcc"
1221 msgstr "/º¸±â(_V)/Bcc(_B)"
1222
1223 #: src/compose.c:646
1224 msgid "/_View/_Reply to"
1225 msgstr "/º¸±â(_V)/Reply to(_R)"
1226
1227 #: src/compose.c:647 src/compose.c:649 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:477
1228 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
1229 #: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
1230 msgid "/_View/---"
1231 msgstr "/º¸±â(_V)/---"
1232
1233 #: src/compose.c:648
1234 msgid "/_View/_Followup to"
1235 msgstr "/º¸±â(_V)/µû¶ó¿Ã¸®±â(_F)"
1236
1237 #: src/compose.c:650
1238 msgid "/_View/R_uler"
1239 msgstr "/º¸±â(_V)/Ruler(_U)"
1240
1241 #: src/compose.c:652
1242 msgid "/_View/_Attachment"
1243 msgstr "/º¸±â(_V)/÷ºÎ(_A)"
1244
1245 #: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
1246 msgid "/_Message"
1247 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)"
1248
1249 #: src/compose.c:655
1250 msgid "/_Message/_Send"
1251 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¸³»±â(_S)"
1252
1253 #: src/compose.c:657
1254 msgid "/_Message/Send _later"
1255 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_L)"
1256
1257 #: src/compose.c:660 src/compose.c:665 src/compose.c:667 src/compose.c:671
1258 #: src/compose.c:678 src/compose.c:685 src/mainwindow.c:634
1259 #: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
1260 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
1261 #: src/messageview.c:268
1262 msgid "/_Message/---"
1263 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
1264
1265 #: src/compose.c:661
1266 msgid "/_Message/_To"
1267 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/To(_T)"
1268
1269 #: src/compose.c:662
1270 msgid "/_Message/_Cc"
1271 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Cc(_C)"
1272
1273 #: src/compose.c:663
1274 msgid "/_Message/_Bcc"
1275 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Bcc(_B)"
1276
1277 #: src/compose.c:664
1278 msgid "/_Message/_Reply to"
1279 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
1280
1281 #: src/compose.c:666
1282 msgid "/_Message/_Followup to"
1283 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Followup to(_F)"
1284
1285 #: src/compose.c:668
1286 msgid "/_Message/_Attach"
1287 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎ(_A))"
1288
1289 #: src/compose.c:672
1290 msgid "/_Message/Si_gn"
1291 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Sign(_G)"
1292
1293 #: src/compose.c:673
1294 msgid "/_Message/_Encrypt"
1295 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¾Ïȣȭ(_E)"
1296
1297 #: src/compose.c:674
1298 msgid "/_Message/Mode"
1299 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµå"
1300
1301 #: src/compose.c:675
1302 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1303 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµå/MIME"
1304
1305 #: src/compose.c:676
1306 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1307 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµå/Inline"
1308
1309 #: src/compose.c:679
1310 msgid "/_Message/_Priority"
1311 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)"
1312
1313 #: src/compose.c:680
1314 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1315 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/°¡Àå ³ô°Ô(_H)"
1316
1317 #: src/compose.c:681
1318 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1319 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/³ô°Ô(_G)"
1320
1321 #: src/compose.c:682
1322 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1323 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/º¸Åë(_N)"
1324
1325 #: src/compose.c:683
1326 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1327 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/³·°Ô(_W)"
1328
1329 #: src/compose.c:684
1330 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1331 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/°¡Àå ³·°Ô(_L)"
1332
1333 #: src/compose.c:686
1334 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1335 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ö½Å È®ÀΠ¿äû(_R)"
1336
1337 #: src/compose.c:687
1338 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1339 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÂüÁ¶ Áö¿ì±â(_V)"
1340
1341 #: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
1342 msgid "/_Tools"
1343 msgstr "/µµ±¸(_T)"
1344
1345 #: src/compose.c:689
1346 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1347 msgstr "/µµ±¸(_T)/´«±ÝÀÚ º¸À̱â(_R)"
1348
1349 #: src/compose.c:690 src/messageview.c:272
1350 msgid "/_Tools/_Address book"
1351 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
1352
1353 #: src/compose.c:691
1354 msgid "/_Tools/_Template"
1355 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÅÛÇø´(_T)"
1356
1357 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
1358 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1359 msgstr "/µµ±¸(_T)/µ¿ÀÛ(_N)"
1360
1361 #: src/compose.c:1470
1362 msgid "Reply-To:"
1363 msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò:"
1364
1365 #: src/compose.c:1473 src/compose.c:4614 src/compose.c:5328
1366 #: src/headerview.c:54
1367 msgid "Newsgroups:"
1368 msgstr "´º½º±×·ì:"
1369
1370 #: src/compose.c:1476
1371 msgid "Followup-To:"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: src/compose.c:1795
1375 msgid "Quote mark format error."
1376 msgstr "Àο렺ÎÈ£ Çü½Ä ¿¡·¯."
1377
1378 #: src/compose.c:1811
1379 msgid "Message reply/forward format error."
1380 msgstr "¸Þ½ÃÁö È¸½Å/Àü´Þ Çü½Ä ¿¡·¯."
1381
1382 #: src/compose.c:2154
1383 #, c-format
1384 msgid "File %s is empty."
1385 msgstr "%s ÆÄÀÏÀÌ ºó ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù."
1386
1387 #: src/compose.c:2158
1388 #, c-format
1389 msgid "Can't read %s."
1390 msgstr "%sÀ»(¸¦) ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1391
1392 #: src/compose.c:2192
1393 #, c-format
1394 msgid "Message: %s"
1395 msgstr "¸Þ½ÃÁö: %s"
1396
1397 #: src/compose.c:2295
1398 msgid "Encrypted message"
1399 msgstr "¾ÏȣȭµÈ ¸Þ½ÃÁö"
1400
1401 #: src/compose.c:2296
1402 msgid ""
1403 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1404 "Discard encrypted part?"
1405 msgstr ""
1406
1407 #: src/compose.c:2957
1408 msgid " [Edited]"
1409 msgstr " [¼öÁ¤µÊ]"
1410
1411 #: src/compose.c:2959
1412 #, c-format
1413 msgid "%s - Compose message%s"
1414 msgstr "%s - ¸Þ½ÃÁö ÆíÁý%s "
1415
1416 #: src/compose.c:2962
1417 #, c-format
1418 msgid "Compose message%s"
1419 msgstr "¸Þ½ÃÁö%s ÆíÁý"
1420
1421 #: src/compose.c:2986 src/compose.c:3257
1422 msgid ""
1423 "Account for sending mail is not specified.\n"
1424 "Please select a mail account before sending."
1425 msgstr ""
1426 "¸ÞÀÏÀ» º¸³»±âÀ§ÇÑ °èÁ¤ÀÌ ÁöÁ¤µÇ¾îÀÖÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
1427 "º¸³»±â Àü¿¡ ¸ÞÀÏ °èÁ¤À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
1428
1429 #: src/compose.c:3119
1430 msgid "Recipient is not specified."
1431 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1432
1433 #: src/compose.c:3127 src/messageview.c:525 src/prefs_account.c:766
1434 #: src/prefs_common.c:945 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1435 msgid "Send"
1436 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
1437
1438 #: src/compose.c:3128
1439 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1440 msgstr "Á¦¸ñÀÌ ºñ¾ú½À´Ï´Ù. ±×·¡µµ º¸³¾±î¿ä?"
1441
1442 #: src/compose.c:3153
1443 msgid "Could not queue message for sending"
1444 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»±â Å¥¿¡ ÀúÀåÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù"
1445
1446 #: src/compose.c:3166
1447 msgid ""
1448 "The message was queued but could not be sent.\n"
1449 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1450 msgstr ""
1451
1452 #: src/compose.c:3273 src/procmsg.c:1169 src/send_message.c:229
1453 #, c-format
1454 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1455 msgstr "%s(À¸)·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
1456
1457 #: src/compose.c:3293
1458 msgid "Can't save the message to Sent."
1459 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³½ ÆíÁöÇÔ¿¡ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1460
1461 #: src/compose.c:3538
1462 #, c-format
1463 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1464 msgstr "ÇöÀç ¼±ÅõȠŰ ID `%s'¿¡ ¿¬°áµÈ ¾î¶² Å°µµ Ã£À» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
1465
1466 #: src/compose.c:3648
1467 #, c-format
1468 msgid ""
1469 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1470 "%s to %s.\n"
1471 "Send it anyway?"
1472 msgstr ""
1473 "¸Þ½ÃÁöÀÇ ¹®ÀÚ¼ÂÀ» %s¿¡¼­ %s(À¸)·Î ¹Ù²Ü ¼ö\n"
1474 "¾ø½À´Ï´Ù.\n"
1475 "±×·¡µµ º¸³¾±î¿ä?"
1476
1477 #: src/compose.c:3929
1478 msgid "No account for sending mails available!"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: src/compose.c:3939
1482 msgid "No account for posting news available!"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: src/compose.c:4697 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1486 msgid "From:"
1487 msgstr "º¸³½ »ç¶÷:"
1488
1489 #: src/compose.c:4801 src/compose.c:4971 src/compose.c:5858
1490 msgid "MIME type"
1491 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
1492
1493 #: src/compose.c:4802 src/compose.c:4972 src/mimeview.c:197
1494 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
1495 msgid "Size"
1496 msgstr "Å©±â"
1497
1498 #: src/compose.c:4866
1499 msgid "Save Message to "
1500 msgstr ""
1501
1502 #: src/compose.c:4886 src/prefs_filtering_action.c:420
1503 msgid "Select ..."
1504 msgstr "°í¸£±â ..."
1505
1506 #: src/compose.c:5023 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1507 #: src/prefs_matcher.c:148
1508 msgid "Header"
1509 msgstr "Çì´õ"
1510
1511 #: src/compose.c:5025
1512 msgid "Attachments"
1513 msgstr "÷ºÎ"
1514
1515 #: src/compose.c:5027
1516 msgid "Others"
1517 msgstr "±âŸ"
1518
1519 #: src/compose.c:5042 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1520 #: src/summary_search.c:164
1521 msgid "Subject:"
1522 msgstr "Á¦¸ñ:"
1523
1524 #: src/compose.c:5277 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1525 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4102
1526 msgid "None"
1527 msgstr "¾øÀ½"
1528
1529 #: src/compose.c:5286
1530 #, c-format
1531 msgid ""
1532 "Spell checker could not be started.\n"
1533 "%s"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: src/compose.c:5753
1537 msgid "Invalid MIME type."
1538 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ¸¶ÀӠŸÀÔ."
1539
1540 #: src/compose.c:5771
1541 msgid "File doesn't exist or is empty."
1542 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ¾ø°Å³ª ºñ¿©ÀÖ½À´Ï´Ù."
1543
1544 #: src/compose.c:5840
1545 msgid "Properties"
1546 msgstr "µî·Ï Á¤º¸"
1547
1548 #: src/compose.c:5885
1549 msgid "Encoding"
1550 msgstr "ÀÎÄÚµù"
1551
1552 #: src/compose.c:5916
1553 msgid "Path"
1554 msgstr "°æ·Î"
1555
1556 #: src/compose.c:5917 src/prefs_toolbar.c:808
1557 msgid "File name"
1558 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1559
1560 #: src/compose.c:6094
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "The external editor is still working.\n"
1564 "Force terminating the process?\n"
1565 "process group id: %d"
1566 msgstr ""
1567 "¿ÜºÎ ÆíÁý±â°¡ ¿©ÀüÈ÷ »ì¾ÆÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
1568 "ÀÌ ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °­Á¦·Î Á¾·á½Ãų±î¿ä?\n"
1569 "ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì ¾ÆÀ̵ð: %d"
1570
1571 #: src/compose.c:6414 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1572 #: src/toolbar.c:1866
1573 msgid "Offline warning"
1574 msgstr "¿ÀÇÁ¶óÀΠ°æ°í"
1575
1576 #: src/compose.c:6415 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1577 #: src/toolbar.c:1867
1578 msgid "You're working offline. Override?"
1579 msgstr "ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿Â¶óÀΠ»óÅ·Π¹Ù²Ü±î¿ä?"
1580
1581 #: src/compose.c:6536 src/compose.c:6557
1582 msgid "Select file"
1583 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
1584
1585 #: src/compose.c:6571
1586 #, c-format
1587 msgid "File '%s' could not be read."
1588 msgstr ""
1589
1590 #: src/compose.c:6573
1591 #, c-format
1592 msgid ""
1593 "File '%s' contained invalid characters\n"
1594 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1595 msgstr ""
1596
1597 #: src/compose.c:6618
1598 msgid "Discard message"
1599 msgstr "¸Þ½ÃÁö ¹ö¸®±â"
1600
1601 #: src/compose.c:6619
1602 msgid "This message has been modified. discard it?"
1603 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. º¯°æ»çÇ×À» ¹ö¸±±î¿ä?"
1604
1605 #: src/compose.c:6620
1606 msgid "Discard"
1607 msgstr "¹ö¸®±â"
1608
1609 #: src/compose.c:6620
1610 msgid "to Draft"
1611 msgstr "Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î"
1612
1613 #: src/compose.c:6655
1614 #, c-format
1615 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1616 msgstr "`%s' ÅÛÇø´À» Àû¿ëÇÒ±î¿ä?"
1617
1618 #: src/compose.c:6657
1619 msgid "Apply template"
1620 msgstr "ÅÛÇø´À» Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù."
1621
1622 #: src/compose.c:6658
1623 msgid "Replace"
1624 msgstr "´ëü"
1625
1626 #: src/compose.c:6658 src/toolbar.c:426
1627 msgid "Insert"
1628 msgstr "»ðÀÔ"
1629
1630 #: src/crash.c:141
1631 #, c-format
1632 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: src/crash.c:186
1636 msgid "Sylpheed has crashed"
1637 msgstr ""
1638
1639 #: src/crash.c:202
1640 #, c-format
1641 msgid ""
1642 "%s.\n"
1643 "Please file a bug report and include the information below."
1644 msgstr ""
1645
1646 #: src/crash.c:207
1647 msgid "Debug log"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: src/crash.c:247
1651 msgid "Save..."
1652 msgstr "ÀúÀå..."
1653
1654 #: src/crash.c:252
1655 msgid "Create bug report"
1656 msgstr ""
1657
1658 #: src/crash.c:301
1659 msgid "Save crash information"
1660 msgstr "Å©·¡½¬ Á¤º¸ ÀúÀå"
1661
1662 #: src/editaddress.c:143
1663 msgid "Add New Person"
1664 msgstr "»õ Àι° ´õÇϱâ"
1665
1666 #: src/editaddress.c:144
1667 msgid "Edit Person Details"
1668 msgstr "Àι° »ó¼¼³»¿ª ÆíÁý"
1669
1670 #: src/editaddress.c:285
1671 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1672 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1673
1674 #: src/editaddress.c:422
1675 msgid "A Name and Value must be supplied."
1676 msgstr "À̸§°ú °ªÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1677
1678 #: src/editaddress.c:480
1679 msgid "Edit Person Data"
1680 msgstr "Àι° ÀÚ·á ÆíÁý"
1681
1682 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1683 #: src/ldif.c:826
1684 msgid "Display Name"
1685 msgstr "Ç¥½Ã ¸í"
1686
1687 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1688 msgid "Last Name"
1689 msgstr "¸¶Áö¸· À̸§"
1690
1691 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1692 msgid "First Name"
1693 msgstr "óÀ½ À̸§"
1694
1695 #: src/editaddress.c:589
1696 msgid "Nickname"
1697 msgstr "°¡¸í"
1698
1699 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1700 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1701 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1702 msgid "E-Mail Address"
1703 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
1704
1705 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1706 msgid "Alias"
1707 msgstr "º°¸í"
1708
1709 #: src/editaddress.c:710
1710 msgid "Move Up"
1711 msgstr "À§·Î À̵¿"
1712
1713 #: src/editaddress.c:713
1714 msgid "Move Down"
1715 msgstr "¾Æ·¡·Î À̵¿"
1716
1717 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1718 msgid "Modify"
1719 msgstr "¼öÁ¤"
1720
1721 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/gtk/quicksearch.c:296
1722 #: src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
1723 msgid "Clear"
1724 msgstr "Áö¿ò"
1725
1726 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1727 #: src/prefs_matcher.c:457
1728 msgid "Value"
1729 msgstr "°ª"
1730
1731 #: src/editaddress.c:883
1732 msgid "Basic Data"
1733 msgstr "±âº» ÀÚ·á"
1734
1735 #: src/editaddress.c:885
1736 msgid "User Attributes"
1737 msgstr "»ç¿ëÀÚ ¼Ó¼º"
1738
1739 #: src/editbook.c:112
1740 msgid "File appears to be Ok."
1741 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù."
1742
1743 #: src/editbook.c:115
1744 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1745 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ Á¤»óÀûÀΠÁÖ¼Ò·Ï Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
1746
1747 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1748 msgid "Could not read file."
1749 msgstr "ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1750
1751 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1752 msgid "Edit Addressbook"
1753 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï ÆíÁý"
1754
1755 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1756 msgid " Check File "
1757 msgstr " ÆÄÀÏ È®ÀΠ"
1758
1759 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1760 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
1761 msgid "File"
1762 msgstr "ÆÄÀÏ"
1763
1764 #: src/editbook.c:283
1765 msgid "Add New Addressbook"
1766 msgstr "»õ ÁÖ¼Ò·Ï ´õÇϱâ"
1767
1768 #: src/editgroup.c:103
1769 msgid "A Group Name must be supplied."
1770 msgstr "±×·ì¸íÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1771
1772 #: src/editgroup.c:264
1773 msgid "Edit Group Data"
1774 msgstr "±×·ì ÀÚ·á ÆíÁý"
1775
1776 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1777 msgid "Group Name"
1778 msgstr "±×·ì¸í"
1779
1780 #: src/editgroup.c:311
1781 msgid "Addresses in Group"
1782 msgstr "±×·ìÀÇ ÁÖ¼Ò"
1783
1784 #: src/editgroup.c:313
1785 msgid " -> "
1786 msgstr " -> "
1787
1788 #: src/editgroup.c:340
1789 msgid " <- "
1790 msgstr " <- "
1791
1792 #: src/editgroup.c:342
1793 msgid "Available Addresses"
1794 msgstr "»ç¿ë°¡´ÉÇÑ ÁÖ¼Ò"
1795
1796 #: src/editgroup.c:402
1797 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1798 msgstr "È­»ìÇ¥ ´ÜÃ߷Π±×·ì¿¡¼­ È¤Àº ±×·ìÀ¸·Î ÀüÀÚ¿ìÆí ÁÖ¼Ò À̵¿"
1799
1800 #: src/editgroup.c:450
1801 msgid "Edit Group Details"
1802 msgstr "±×·ì »ó¼¼³»¿ë ÆíÁý"
1803
1804 #: src/editgroup.c:453
1805 msgid "Add New Group"
1806 msgstr "»õ ±×·ì ´õÇϱâ"
1807
1808 #: src/editgroup.c:503
1809 msgid "Edit folder"
1810 msgstr "Æú´õ ÆíÁý"
1811
1812 #: src/editgroup.c:503
1813 msgid "Input the new name of folder:"
1814 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
1815
1816 #: src/editgroup.c:506 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
1817 msgid "New folder"
1818 msgstr "»õ Æú´õ"
1819
1820 #: src/editgroup.c:507 src/mh_gtk.c:119
1821 msgid "Input the name of new folder:"
1822 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
1823
1824 #: src/editjpilot.c:189
1825 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1826 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ JPilot Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
1827
1828 #: src/editjpilot.c:225
1829 msgid "Select JPilot File"
1830 msgstr "JPilot ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
1831
1832 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1833 msgid "Edit JPilot Entry"
1834 msgstr "JPilot Ç׸ñ ÆíÁý"
1835
1836 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:481 src/editvcard.c:229
1837 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1838 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
1839 #: src/prefs_spelling.c:244
1840 msgid " ... "
1841 msgstr " ... "
1842
1843 #: src/editjpilot.c:319
1844 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1845 msgstr "Ãß°¡ÀûÀΠÀüÀÚ¿ìÆí ÁÖ¼Ò Ç׸ñ(µé)"
1846
1847 #: src/editjpilot.c:408
1848 msgid "Add New JPilot Entry"
1849 msgstr "»õ JPilot Ç׸ñ ´õÇϱâ"
1850
1851 #: src/editldap_basedn.c:141
1852 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1853 msgstr "LDAP ÆíÁý - ±âº» Ã£±â ¼±ÅÃ"
1854
1855 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:415
1856 msgid "Hostname"
1857 msgstr "È£½ºÆ®¸í"
1858
1859 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:434 src/ssl_manager.c:106
1860 msgid "Port"
1861 msgstr "Æ÷Æ®"
1862
1863 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:463
1864 msgid "Search Base"
1865 msgstr ""
1866
1867 #: src/editldap_basedn.c:202
1868 msgid "Available Search Base(s)"
1869 msgstr "°¡´ÉÇÑ ±âº» Ã£±â(µé)"
1870
1871 #: src/editldap_basedn.c:291
1872 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1873 msgstr "¼­¹ö¿¡¼­ ±âº» Ã£±â(µé)À» ÀÐÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù - ¼öµ¿À¸·Î ¼³Á¤Çϼ¼¿ä"
1874
1875 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:267
1876 msgid "Could not connect to server"
1877 msgstr "¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
1878
1879 #: src/editldap.c:149
1880 msgid "A Name must be supplied."
1881 msgstr "À̸§ÀÌ Á¦°øµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù."
1882
1883 #: src/editldap.c:161
1884 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1885 msgstr "¼­¹ö¿¡ ´ëÇѠȣ½ºÆ®¸íÀÌ Á¦°øµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù."
1886
1887 #: src/editldap.c:174
1888 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1889 msgstr ""
1890
1891 #: src/editldap.c:264
1892 msgid "Connected successfully to server"
1893 msgstr "¼­¹ö¿¡ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¿¬°áµÇ¾ú½À´Ï´Ù"
1894
1895 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:990
1896 msgid "Edit LDAP Server"
1897 msgstr "LDAP ¼­¹ö ÆíÁý"
1898
1899 #: src/editldap.c:410
1900 msgid "A name that you wish to call the server."
1901 msgstr ""
1902
1903 #: src/editldap.c:425
1904 msgid ""
1905 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1906 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1907 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1908 "computer as Sylpheed."
1909 msgstr ""
1910
1911 #: src/editldap.c:449
1912 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1913 msgstr ""
1914
1915 #: src/editldap.c:453
1916 msgid " Check Server "
1917 msgstr " ¼­¹ö È®ÀΠ"
1918
1919 #: src/editldap.c:458
1920 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1921 msgstr ""
1922
1923 #: src/editldap.c:473
1924 msgid ""
1925 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1926 "Examples include:\n"
1927 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1928 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1929 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: src/editldap.c:486
1933 msgid ""
1934 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1935 "server."
1936 msgstr ""
1937
1938 #: src/editldap.c:493
1939 msgid "Enable TLS"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: src/editldap.c:499
1943 msgid "Connect to the server using TLS encrypted connection."
1944 msgstr ""
1945
1946 #: src/editldap.c:551
1947 msgid "Search Attributes"
1948 msgstr "¼Ó¼º Ã£±â"
1949
1950 #: src/editldap.c:561
1951 msgid ""
1952 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1953 "find a name or address."
1954 msgstr ""
1955
1956 #: src/editldap.c:565
1957 msgid " Defaults "
1958 msgstr " ±âº» "
1959
1960 #: src/editldap.c:570
1961 msgid ""
1962 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1963 "names and addresses during a name or address search process."
1964 msgstr ""
1965
1966 #: src/editldap.c:577
1967 msgid "Max Query Age (secs)"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: src/editldap.c:593
1971 msgid ""
1972 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1973 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1974 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1975 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1976 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1977 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1978 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1979 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1980 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1981 "more memory to cache results."
1982 msgstr ""
1983
1984 #: src/editldap.c:611
1985 msgid "Include server in dynamic search"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: src/editldap.c:617
1989 msgid ""
1990 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1991 "address completion."
1992 msgstr ""
1993
1994 #: src/editldap.c:624
1995 msgid "Match names 'containing' search term"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: src/editldap.c:630
1999 msgid ""
2000 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2001 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2002 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2003 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2004 "searches against other address interfaces."
2005 msgstr ""
2006
2007 #: src/editldap.c:685
2008 msgid "Bind DN"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: src/editldap.c:695
2012 msgid ""
2013 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2014 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2015 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2016 "performing a search."
2017 msgstr ""
2018
2019 #: src/editldap.c:703
2020 msgid "Bind Password"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: src/editldap.c:713
2024 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2025 msgstr ""
2026
2027 #: src/editldap.c:719
2028 msgid "Timeout (secs)"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: src/editldap.c:734
2032 msgid "The timeout period in seconds."
2033 msgstr ""
2034
2035 #: src/editldap.c:738
2036 msgid "Maximum Entries"
2037 msgstr ""
2038
2039 #: src/editldap.c:753
2040 msgid ""
2041 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2042 msgstr ""
2043
2044 #: src/editldap.c:769 src/prefs_account.c:762
2045 msgid "Basic"
2046 msgstr "±âº»"
2047
2048 #: src/editldap.c:770 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
2049 msgid "Search"
2050 msgstr "ã±â"
2051
2052 #: src/editldap.c:771 src/gtk/quicksearch.c:268
2053 msgid "Extended"
2054 msgstr "È®Àå"
2055
2056 #: src/editldap.c:995
2057 msgid "Add New LDAP Server"
2058 msgstr "»õ LDAP ¼­¹ö ´õÇϱâ"
2059
2060 #: src/editvcard.c:96
2061 msgid "File does not appear to be vCard format."
2062 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ vCard Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
2063
2064 #: src/editvcard.c:132
2065 msgid "Select vCard File"
2066 msgstr "vCard ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2067
2068 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2069 msgid "Edit vCard Entry"
2070 msgstr "vCard Ç׸ñ ÆíÁý"
2071
2072 #: src/editvcard.c:296
2073 msgid "Add New vCard Entry"
2074 msgstr "»õ vCard Ç׸ñ ´õÇϱâ"
2075
2076 #: src/exphtmldlg.c:111
2077 msgid "Please specify output directory and file to create."
2078 msgstr "»ý¼ºÇÒ Ãâ·Â µð·ºÅ丮¿Í ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
2079
2080 #: src/exphtmldlg.c:114
2081 msgid "Select stylesheet and formatting."
2082 msgstr ""
2083
2084 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2085 msgid "File exported successfully."
2086 msgstr "ÆÄÀÏÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ³»º¸³Â½À´Ï´Ù."
2087
2088 #: src/exphtmldlg.c:181
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "HTML Output Directory '%s'\n"
2092 "does not exist. OK to create new directory?"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2096 msgid "Create Directory"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: src/exphtmldlg.c:193
2100 #, c-format
2101 msgid ""
2102 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2103 "%s"
2104 msgstr ""
2105
2106 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2107 msgid "Failed to Create Directory"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: src/exphtmldlg.c:241
2111 msgid "Error creating HTML file"
2112 msgstr "HTML ÆÄÀÏÀ» ¸¸µå´Â Áß ¿¡·¯"
2113
2114 #: src/exphtmldlg.c:361
2115 msgid "Select HTML Output File"
2116 msgstr "HTML Ãâ·Â ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2117
2118 #: src/exphtmldlg.c:435
2119 msgid "HTML Output File"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: src/exphtmldlg.c:496
2123 msgid "Stylesheet"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:2611 src/prefs_common.c:2893
2127 msgid "Default"
2128 msgstr "±âº»"
2129
2130 #: src/exphtmldlg.c:515 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
2131 msgid "Full"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: src/exphtmldlg.c:521
2135 msgid "Custom"
2136 msgstr "»ç¿ëÀÚ"
2137
2138 #: src/exphtmldlg.c:527
2139 msgid "Custom-2"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: src/exphtmldlg.c:533
2143 msgid "Custom-3"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:539
2147 msgid "Custom-4"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:553
2151 msgid "Full Name Format"
2152 msgstr "Àüü À̸§ Çü½Ä"
2153
2154 #: src/exphtmldlg.c:560
2155 msgid "First Name, Last Name"
2156 msgstr "óÀ½ À̸§, ¸¶Áö¸· À̸§"
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:566
2159 msgid "Last Name, First Name"
2160 msgstr "¸¶Áö¸· À̸§, Ã³À½ À̸§"
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:580
2163 msgid "Color Banding"
2164 msgstr ""
2165
2166 #: src/exphtmldlg.c:586
2167 msgid "Format E-Mail Links"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: src/exphtmldlg.c:592
2171 msgid "Format User Attributes"
2172 msgstr "»ç¿ëÀÚ ¼Ó¼º Çü½Ä"
2173
2174 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2175 msgid "File Name :"
2176 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§ :"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:657
2179 msgid "Open with Web Browser"
2180 msgstr "À¥ Å½»ö±â·Î ¿­±â"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:689
2183 msgid "Export Address Book to HTML File"
2184 msgstr "Áּҷϸ¦ HTML Çü½ÄÀ¸·Î ÀúÀå"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2187 msgid "Prev"
2188 msgstr "ÀÌÀü"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2191 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2192 msgid "Next"
2193 msgstr "´ÙÀ½"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2196 msgid "File Info"
2197 msgstr "ÆÄÀÏ Á¤º¸"
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:756
2200 msgid "Format"
2201 msgstr "Çü½Ä"
2202
2203 #: src/expldifdlg.c:110
2204 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2205 msgstr "¸¸µé Ãâ·Â µð·ºÅ丮¿Í LDIF ÆÄÀϸíÀ» ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä."
2206
2207 #: src/expldifdlg.c:113
2208 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2209 msgstr ""
2210
2211 #: src/expldifdlg.c:188
2212 #, c-format
2213 msgid ""
2214 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2215 "does not exist. OK to create new directory?"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: src/expldifdlg.c:200
2219 #, c-format
2220 msgid ""
2221 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2222 "%s"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: src/expldifdlg.c:244
2226 msgid "Suffix was not supplied"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: src/expldifdlg.c:246
2230 msgid ""
2231 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2232 "you wish to proceed without a suffix?"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: src/expldifdlg.c:264
2236 msgid "Error creating LDIF file"
2237 msgstr "LDIF ÆÄÀÏÀ» ¸¸µå´Â Áß ¿¡·¯"
2238
2239 #: src/expldifdlg.c:373
2240 msgid "Select LDIF Output File"
2241 msgstr "LDIF Ãâ·Â ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2242
2243 #: src/expldifdlg.c:447
2244 msgid "LDIF Output File"
2245 msgstr "LDIF Ãâ·Â ÆÄÀÏ"
2246
2247 #: src/expldifdlg.c:508
2248 msgid "Suffix"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/expldifdlg.c:520
2252 msgid ""
2253 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2254 "entry. Examples include:\n"
2255 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2256 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2257 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: src/expldifdlg.c:529
2261 msgid "Relative DN"
2262 msgstr "»ó´ëÀûÀΠDN"
2263
2264 #: src/expldifdlg.c:536
2265 msgid "Unique ID"
2266 msgstr "À¯ÀÏÇÑ ID"
2267
2268 #: src/expldifdlg.c:544
2269 msgid ""
2270 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2271 "to:\n"
2272 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: src/expldifdlg.c:557
2276 msgid ""
2277 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2278 "similar to:\n"
2279 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2280 msgstr ""
2281
2282 #: src/expldifdlg.c:570
2283 msgid ""
2284 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2285 "is formatted similar to:\n"
2286 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: src/expldifdlg.c:584
2290 msgid ""
2291 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2292 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2293 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2294 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2295 "available RDN options that will be used to create the DN."
2296 msgstr ""
2297
2298 #: src/expldifdlg.c:597
2299 msgid "Use DN attribute if present in data"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: src/expldifdlg.c:604
2303 msgid ""
2304 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2305 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2306 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2307 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2308 msgstr ""
2309
2310 #: src/expldifdlg.c:615
2311 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: src/expldifdlg.c:622
2315 msgid ""
2316 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2317 "option to ignore these records."
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/expldifdlg.c:710
2321 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2322 msgstr "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» LDIF ÆÄÀϷΠÀúÀå"
2323
2324 #: src/expldifdlg.c:777
2325 msgid "Distguished Name"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: src/export.c:128
2329 msgid "Export"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: src/export.c:147
2333 msgid "Specify target folder and mbox file."
2334 msgstr "´ë»ó Æú´õ¿Í mbox ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
2335
2336 #: src/export.c:157
2337 msgid "Source dir:"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: src/export.c:162
2341 msgid "Exporting file:"
2342 msgstr ""
2343
2344 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2345 #: src/prefs_account.c:1229
2346 msgid " Select... "
2347 msgstr "°í¸£±â..."
2348
2349 #: src/export.c:220
2350 msgid "Select exporting file"
2351 msgstr ""
2352
2353 #: src/exporthtml.c:796
2354 msgid "Full Name"
2355 msgstr "Àüü À̸§"
2356
2357 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2358 msgid "Attributes"
2359 msgstr "¼Ó¼º"
2360
2361 #: src/exporthtml.c:1001
2362 msgid "Sylpheed Address Book"
2363 msgstr "Sylpheed ÁÖ¼Ò·Ï"
2364
2365 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2366 msgid "Name already exists but is not a directory."
2367 msgstr ""
2368
2369 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2370 msgid "No permissions to create directory."
2371 msgstr ""
2372
2373 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2374 msgid "Name is too long."
2375 msgstr "À̸§ÀÌ ³Ê¹« ±é´Ï´Ù."
2376
2377 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2378 msgid "Not specified."
2379 msgstr "ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
2380
2381 #: src/folder.c:1173
2382 msgid "Inbox"
2383 msgstr "¹ÞÀº ÆíÁöÇÔ"
2384
2385 #: src/folder.c:1177
2386 msgid "Sent"
2387 msgstr "¹ß¼Û ÆíÁöÇÔ"
2388
2389 #: src/folder.c:1181
2390 msgid "Queue"
2391 msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ"
2392
2393 #: src/folder.c:1185
2394 msgid "Trash"
2395 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ"
2396
2397 #: src/folder.c:1189
2398 msgid "Drafts"
2399 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
2400
2401 #: src/folder.c:1440
2402 #, c-format
2403 msgid "Processing (%s)...\n"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: src/folder.c:2434
2407 #, c-format
2408 msgid "Moving %s to %s...\n"
2409 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î ¿Å±â´Â Áß...\n"
2410
2411 #: src/foldersel.c:153
2412 msgid "Select folder"
2413 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
2414
2415 #: src/folderview.c:238
2416 msgid "/Mark all _read"
2417 msgstr "/¸ðµÎ ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_R)"
2418
2419 #: src/folderview.c:239
2420 msgid "/_Search folder..."
2421 msgstr "/Æú´õ Ã£±â(_S)..."
2422
2423 #: src/folderview.c:241
2424 msgid "/Pr_ocessing..."
2425 msgstr ""
2426
2427 #: src/folderview.c:246
2428 msgid "/Empty trash..."
2429 msgstr "/Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â..."
2430
2431 #: src/folderview.c:326
2432 msgid "New"
2433 msgstr "»õ°Í"
2434
2435 #: src/folderview.c:327
2436 msgid "Unread"
2437 msgstr "¾ÈÀÐÀ½"
2438
2439 #: src/folderview.c:328
2440 msgid "#"
2441 msgstr "Àüü"
2442
2443 #: src/folderview.c:534
2444 msgid "Setting folder info..."
2445 msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
2446
2447 #: src/folderview.c:741 src/mainwindow.c:2969 src/setup.c:80
2448 #, c-format
2449 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2450 msgstr "%s%c%sÀ»(¸¦) ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2451
2452 #: src/folderview.c:745 src/mainwindow.c:2974 src/setup.c:85
2453 #, c-format
2454 msgid "Scanning folder %s ..."
2455 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2456
2457 #: src/folderview.c:786
2458 msgid "Rebuilding folder tree..."
2459 msgstr "Æú´õ Æ®¸®¸¦ °»½ÅÇÕ´Ï´Ù..."
2460
2461 #: src/folderview.c:869
2462 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2463 msgstr "¸ðµç Æú´õÀÇ »õ·Î¿î ¸Þ½ÃÁö¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù..."
2464
2465 #: src/folderview.c:1534
2466 #, c-format
2467 msgid "Opening Folder %s..."
2468 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ¿±´Ï´Ù..."
2469
2470 #: src/folderview.c:1546
2471 msgid "Folder could not be opened."
2472 msgstr ""
2473
2474 #: src/folderview.c:1691 src/mainwindow.c:1567
2475 msgid "Empty trash"
2476 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
2477
2478 #: src/folderview.c:1692 src/mainwindow.c:1568
2479 msgid "Empty all messages in trash?"
2480 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ¿¡Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ºñ¿ï±î¿ä?"
2481
2482 #: src/folderview.c:1768
2483 #, c-format
2484 msgid "Moving %s to %s..."
2485 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î ¿Å±â´Â Áß..."
2486
2487 #: src/folderview.c:1797
2488 msgid "Source and destination are the same."
2489 msgstr ""
2490
2491 #: src/folderview.c:1800
2492 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2493 msgstr ""
2494
2495 #: src/folderview.c:1803
2496 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2497 msgstr ""
2498
2499 #: src/folderview.c:1806
2500 msgid "Move failed!"
2501 msgstr "¿Å±â±â ½ÇÆÐ!"
2502
2503 #: src/folderview.c:1841 src/summaryview.c:3905
2504 msgid "Processing configuration"
2505 msgstr "¼³Á¤ ÀÛ¾÷Áß"
2506
2507 #: src/grouplistdialog.c:176
2508 msgid "Newsgroup subscription"
2509 msgstr "´º½º±×·ì ±¸µ¶"
2510
2511 #: src/grouplistdialog.c:192
2512 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2513 msgstr "±¸µ¶ÇÒ ´º½º±×·ì ¼±ÅÃ:"
2514
2515 #: src/grouplistdialog.c:198
2516 msgid "Find groups:"
2517 msgstr "±×·ì Ã£±â:"
2518
2519 #: src/grouplistdialog.c:206
2520 msgid " Search "
2521 msgstr " Ã£±â "
2522
2523 #: src/grouplistdialog.c:218
2524 msgid "Newsgroup name"
2525 msgstr "´º½º±×·ì À̸§"
2526
2527 #: src/grouplistdialog.c:219
2528 msgid "Messages"
2529 msgstr "¸Þ½ÃÁö"
2530
2531 #: src/grouplistdialog.c:220
2532 msgid "Type"
2533 msgstr "Çü½Ä"
2534
2535 #: src/grouplistdialog.c:246
2536 msgid "Refresh"
2537 msgstr "°»½Å"
2538
2539 #: src/grouplistdialog.c:350
2540 msgid "moderated"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/grouplistdialog.c:352
2544 msgid "readonly"
2545 msgstr "ÀбâÀü¿ë"
2546
2547 #: src/grouplistdialog.c:354
2548 msgid "unknown"
2549 msgstr "¸ð¸§"
2550
2551 #: src/grouplistdialog.c:401
2552 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2553 msgstr "´º½º±×·ì ¸ñ·ÏÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
2554
2555 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1011
2556 msgid "Done."
2557 msgstr "¿Ï·á."
2558
2559 #: src/grouplistdialog.c:480
2560 #, c-format
2561 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2562 msgstr "%d°³ÀÇ ´º½º±×·ìÀÌ ¹Þ¾ÆÁ³½À´Ï´Ù (%s ÀÐÀ½)"
2563
2564 #: src/gtk/about.c:89
2565 msgid "About"
2566 msgstr "Á¤º¸"
2567
2568 #: src/gtk/about.c:110
2569 #, c-format
2570 msgid ""
2571 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2572 "Operating System: %s %s (%s)"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: src/gtk/about.c:125
2576 #, c-format
2577 msgid "Compiled-in features:%s"
2578 msgstr ""
2579
2580 #: src/gtk/about.c:209
2581 msgid ""
2582 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2583 "\n"
2584 msgstr ""
2585 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2586 "\n"
2587
2588 #: src/gtk/about.c:213
2589 msgid ""
2590 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2591 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2592 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2593 "version.\n"
2594 "\n"
2595 msgstr ""
2596 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2597 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2598 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2599 "version.\n"
2600 "\n"
2601
2602 #: src/gtk/about.c:219
2603 msgid ""
2604 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2605 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2606 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2607 "more details.\n"
2608 "\n"
2609 msgstr ""
2610 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2611 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2612 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2613 "more details.\n"
2614 "\n"
2615
2616 #: src/gtk/about.c:225
2617 msgid ""
2618 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2619 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2620 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2621 msgstr ""
2622 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2623 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2624 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2625
2626 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2627 msgid "Orange"
2628 msgstr "¿À·»Áö»ö"
2629
2630 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2631 msgid "Red"
2632 msgstr "Àû»ö"
2633
2634 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2635 msgid "Pink"
2636 msgstr "ºÐÈ«»ö"
2637
2638 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2639 msgid "Sky blue"
2640 msgstr "Çϴûö"
2641
2642 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2643 msgid "Blue"
2644 msgstr "û»ö"
2645
2646 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2647 msgid "Green"
2648 msgstr "³ì»ö"
2649
2650 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2651 msgid "Brown"
2652 msgstr "°¥»ö"
2653
2654 #: src/gtk/foldersort.c:139
2655 msgid "Set folder sortorder"
2656 msgstr "Æú´õ Á¤·Ä ¼ø¼­ ¼³Á¤"
2657
2658 #: src/gtk/foldersort.c:151
2659 msgid ""
2660 "Move folders up or down to change\n"
2661 "the sort order in the folderview"
2662 msgstr ""
2663
2664 #: src/gtk/foldersort.c:171
2665 msgid "Ok"
2666 msgstr "È®ÀÎ"
2667
2668 #: src/gtk/foldersort.c:219
2669 msgid "Folders"
2670 msgstr "Æú´õ"
2671
2672 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2673 msgid "No dictionary selected."
2674 msgstr "¼±ÅõȠ»çÀüÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
2675
2676 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2677 msgid "Normal Mode"
2678 msgstr "º¸Åë ¸ðµå"
2679
2680 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2681 msgid "Bad Spellers Mode"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2685 msgid "Unknown suggestion mode."
2686 msgstr ""
2687
2688 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2689 msgid "No misspelled word found."
2690 msgstr ""
2691
2692 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2693 msgid "Replace unknown word"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2697 #, c-format
2698 msgid "Replace \"%s\" with: "
2699 msgstr ""
2700
2701 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2702 msgid ""
2703 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2704 "will learn from mistake.\n"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2708 msgid "Fast Mode"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2712 #, c-format
2713 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2717 msgid "Accept in this session"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2721 msgid "Add to personal dictionary"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2725 msgid "Replace with..."
2726 msgstr "¹Ù²Ù±â..."
2727
2728 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2729 #, c-format
2730 msgid "Check with %s"
2731 msgstr "%s(À¸)·Î È®ÀÎ"
2732
2733 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2734 msgid "(no suggestions)"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2738 msgid "More..."
2739 msgstr "´õ..."
2740
2741 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2742 #, c-format
2743 msgid "Dictionary: %s"
2744 msgstr ""
2745
2746 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2747 #, c-format
2748 msgid "Use alternate (%s)"
2749 msgstr ""
2750
2751 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2752 msgid "Check while typing"
2753 msgstr "ÀÔ·ÂÇϴ µ¿¾È °Ë»ç"
2754
2755 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2756 msgid "Change dictionary"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2760 #, c-format
2761 msgid ""
2762 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2763 "%s"
2764 msgstr ""
2765
2766 #: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
2767 msgid "Abcdef"
2768 msgstr "ÇѱÛ"
2769
2770 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2771 #, c-format
2772 msgid "Input password for %s on %s:"
2773 msgstr "%sÀÇ %s¿¡¼­ÀÇ ¿­¼è±Û ÀÔ·Â:"
2774
2775 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2776 msgid "Input password"
2777 msgstr "¿­¼è±Û ÀÔ·Â"
2778
2779 #: src/gtk/logwindow.c:61
2780 msgid "Protocol log"
2781 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ·Î±×"
2782
2783 #: src/gtk/pluginwindow.c:115
2784 msgid "Select Plugin to load"
2785 msgstr "·ÎµåÇÒ Ç÷¯±×ÀΠ¼±ÅÃ"
2786
2787 #: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:175
2788 msgid "Plugins"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: src/gtk/pluginwindow.c:189 src/prefs_common.c:2478
2792 msgid "Description"
2793 msgstr "¼³¸í"
2794
2795 #: src/gtk/pluginwindow.c:213
2796 msgid "Load Plugin"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: src/gtk/pluginwindow.c:218
2800 msgid "Unload Plugin"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2804 msgid "Page Index"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:453
2808 msgid "Apply"
2809 msgstr "Àû¿ë"
2810
2811 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2812 msgid "Account"
2813 msgstr "°èÁ¤"
2814
2815 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2816 #: src/prefs_summary_column.c:68
2817 msgid "Status"
2818 msgstr "»óÅÂ"
2819
2820 #: src/gtk/quicksearch.c:154
2821 msgid "all messages"
2822 msgstr "¸ðµç ¸Þ½ÃÁö"
2823
2824 #: src/gtk/quicksearch.c:155
2825 msgid "messages whose age is greater than #"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: src/gtk/quicksearch.c:156
2829 msgid "messages whose age is less than #"
2830 msgstr ""
2831
2832 #: src/gtk/quicksearch.c:157
2833 msgid "messages which contain S in the message body"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: src/gtk/quicksearch.c:158
2837 msgid "messages which contain S in the whole message"
2838 msgstr ""
2839
2840 #: src/gtk/quicksearch.c:159
2841 msgid "messages carbon-copied to S"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: src/gtk/quicksearch.c:160
2845 msgid "message is either to: or cc: to S"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: src/gtk/quicksearch.c:161
2849 msgid "deleted messages"
2850 msgstr "Áö¿öÁø ¸Þ½ÃÁö"
2851
2852 #: src/gtk/quicksearch.c:162
2853 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: src/gtk/quicksearch.c:163
2857 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2858 msgstr ""
2859
2860 #: src/gtk/quicksearch.c:164
2861 msgid "messages originating from user S"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: src/gtk/quicksearch.c:165
2865 msgid "forwarded messages"
2866 msgstr "¹è´ÞÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2867
2868 #: src/gtk/quicksearch.c:166
2869 msgid "messages which contain header S"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: src/gtk/quicksearch.c:167
2873 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: src/gtk/quicksearch.c:168
2877 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: src/gtk/quicksearch.c:169
2881 msgid "locked messages"
2882 msgstr "Àá±ä ¸Þ½ÃÁö"
2883
2884 #: src/gtk/quicksearch.c:170
2885 msgid "messages which are in newsgroup S"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: src/gtk/quicksearch.c:171
2889 msgid "new messages"
2890 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö"
2891
2892 #: src/gtk/quicksearch.c:172
2893 msgid "old messages"
2894 msgstr "¿À·¡µÈ ¸Þ½ÃÁö"
2895
2896 #: src/gtk/quicksearch.c:173
2897 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2898 msgstr ""
2899
2900 #: src/gtk/quicksearch.c:174
2901 msgid "messages which have been replied to"
2902 msgstr "ÀÀ´äÀ» º¸³Â´ø ¸Þ½ÃÁö"
2903
2904 #: src/gtk/quicksearch.c:175
2905 msgid "read messages"
2906 msgstr "ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö"
2907
2908 #: src/gtk/quicksearch.c:176
2909 msgid "messages which contain S in subject"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: src/gtk/quicksearch.c:177
2913 msgid "messages whose score is equal to #"
2914 msgstr ""
2915
2916 #: src/gtk/quicksearch.c:178
2917 msgid "messages whose score is greater than #"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: src/gtk/quicksearch.c:179
2921 msgid "messages whose score is lower than #"
2922 msgstr ""
2923
2924 #: src/gtk/quicksearch.c:180
2925 msgid "messages whose size is equal to #"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: src/gtk/quicksearch.c:181
2929 msgid "messages whose size is greater than #"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2933 msgid "messages whose size is smaller than #"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2937 msgid "messages which have been sent to S"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2941 msgid "marked messages"
2942 msgstr "Ç¥½ÃµÈ ¸Þ½ÃÁö"
2943
2944 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2945 msgid "unread messages"
2946 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö"
2947
2948 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2949 msgid "messages which contain S in References header"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2953 msgid "messages returning 0 when passed to command"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2957 msgid "messages which contain S in X-Label header"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2961 msgid "logical AND operator"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: src/gtk/quicksearch.c:191
2965 msgid "logical OR operator"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: src/gtk/quicksearch.c:192
2969 msgid "logical NOT operator"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: src/gtk/quicksearch.c:193
2973 msgid "case sensitive search"
2974 msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°ÇÏ¿© Ã£±â"
2975
2976 #: src/gtk/quicksearch.c:195
2977 msgid "all filtering expressions are allowed"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: src/gtk/quicksearch.c:202
2981 msgid "Extended Search symbols"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: src/gtk/quicksearch.c:256 src/prefs_filtering_action.c:1113
2985 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1724
2986 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
2987 msgid "Subject"
2988 msgstr "Á¦¸ñ"
2989
2990 #: src/gtk/quicksearch.c:260 src/prefs_filtering_action.c:1114
2991 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1725
2992 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
2993 msgid "From"
2994 msgstr "º¸³½ »ç¶÷"
2995
2996 #: src/gtk/quicksearch.c:264 src/prefs_filtering_action.c:1115
2997 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1726 src/quote_fmt.c:48
2998 msgid "To"
2999 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷"
3000
3001 #: src/gtk/quicksearch.c:305
3002 msgid "Extended Symbols"
3003 msgstr "È®À堽ɺ¼"
3004
3005 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3006 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3007 msgid "correct"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3011 msgid "Owner"
3012 msgstr "¼ÒÀ¯ÀÚ"
3013
3014 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3015 msgid "Signer"
3016 msgstr "¼­¸íÀÚ"
3017
3018 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3019 #: src/prefs_themes.c:858
3020 msgid "Name: "
3021 msgstr "À̸§: "
3022
3023 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3024 msgid "Organization: "
3025 msgstr "±â°ü: "
3026
3027 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3028 msgid "Location: "
3029 msgstr "À§Ä¡: "
3030
3031 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3032 msgid "Fingerprint: "
3033 msgstr ""
3034
3035 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3036 msgid "Signature status: "
3037 msgstr "¼­¸í »óÅÂ: "
3038
3039 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3040 #, c-format
3041 msgid "SSL certificate for %s"
3042 msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ SSL ÀÎÁõ"
3043
3044 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3045 #, c-format
3046 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3050 #, c-format
3051 msgid "Signature status: %s"
3052 msgstr "¼­¸í »óÅÂ: %s"
3053
3054 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3055 msgid "View certificate"
3056 msgstr "ÀÎÁõ º¸±â"
3057
3058 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3059 msgid "Unknown SSL Certificate"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3063 msgid "Accept and save"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3067 msgid "Cancel connection"
3068 msgstr "¿¬°áÀ» Ãë¼ÒÇÕ´Ï´Ù"
3069
3070 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3071 msgid "New certificate:"
3072 msgstr "»õ ÀÎÁõ:"
3073
3074 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3075 msgid "Known certificate:"
3076 msgstr "¾Ë·ÁÁø ÀÎÁõ:"
3077
3078 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3079 #, c-format
3080 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3084 msgid "View certificates"
3085 msgstr "ÀÎÁõ º¸±â"
3086
3087 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3088 msgid "Changed SSL Certificate"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2247
3092 msgid "(No From)"
3093 msgstr "(???)"
3094
3095 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
3096 msgid "(No Subject)"
3097 msgstr "(Á¦¸ñ ¾øÀ½)"
3098
3099 #: src/imap.c:667
3100 #, c-format
3101 msgid "Connecting to %s failed"
3102 msgstr "%s·ÎÀÇ ¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
3103
3104 #: src/imap.c:672
3105 #, c-format
3106 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3107 msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã Á¢¼Ó...\n"
3108
3109 #: src/imap.c:710
3110 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: src/imap.c:723
3114 #, c-format
3115 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3116 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
3117
3118 #: src/imap.c:762
3119 msgid "Can't start TLS session.\n"
3120 msgstr "TLS ¼¼¼ÇÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
3121
3122 #: src/imap.c:1096
3123 #, c-format
3124 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3125 msgstr "Áö¿öÁø Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %d\n"
3126
3127 #: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
3128 msgid "can't expunge\n"
3129 msgstr "Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3130
3131 #: src/imap.c:1144
3132 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3133 msgstr "Áö¿öÁø Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: 1:*\n"
3134
3135 #: src/imap.c:1186
3136 msgid "can't close folder\n"
3137 msgstr "Æú´õ¸¦ ´ÝÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3138
3139 #: src/imap.c:1238
3140 #, c-format
3141 msgid "root folder %s does not exist\n"
3142 msgstr "·çÆ® Æú´õ %sÀÌ(°¡) ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3143
3144 #: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
3145 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3146 msgstr "LIST¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
3147
3148 #: src/imap.c:1653
3149 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3150 msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: LIST ½ÇÆÐ\n"
3151
3152 #: src/imap.c:1675
3153 msgid "can't create mailbox\n"
3154 msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3155
3156 #: src/imap.c:1718
3157 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: src/imap.c:1750
3161 #, c-format
3162 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3163 msgstr "¿ìÆíÇÔ¸íÀ» ¹Ù²Ü ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s¿¡¼­ %s(À¸)·Î\n"
3164
3165 #: src/imap.c:1812
3166 msgid "can't delete mailbox\n"
3167 msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» Áö¿ï ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3168
3169 #: src/imap.c:1850
3170 msgid "can't get envelope\n"
3171 msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3172
3173 #: src/imap.c:1858
3174 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3175 msgstr "envelope¸¦ ¾ò´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
3176
3177 #: src/imap.c:1880
3178 #, c-format
3179 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3180 msgstr "envelope¸¦ ÆĽÌÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
3181
3182 #: src/imap.c:1938
3183 #, c-format
3184 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3185 msgstr "IMAP4 ¼¼¼ÇÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
3186
3187 #: src/imap.c:1960
3188 #, c-format
3189 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3190 msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3191
3192 #: src/imap.c:1967
3193 #, c-format
3194 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3195 msgstr "IMAP4 ¼¼¼ÇÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s: %d\n"
3196
3197 #: src/imap.c:2057
3198 msgid "can't get namespace\n"
3199 msgstr "namespace¸¦ ¾òÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3200
3201 #: src/imap.c:2491
3202 #, c-format
3203 msgid "can't select folder: %s\n"
3204 msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
3205
3206 #: src/imap.c:2631
3207 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3208 msgstr "IMAP4 ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3209
3210 #: src/imap.c:2648
3211 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3212 msgstr "IMAP4 ·Î±×ÀÎÀ» ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3213
3214 #: src/imap.c:2966
3215 #, c-format
3216 msgid "can't append %s to %s\n"
3217 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s¿¡ ºÙÀÏ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3218
3219 #: src/imap.c:3015
3220 #, c-format
3221 msgid "can't append message to %s\n"
3222 msgstr "%s¿¡ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Ãß°¡ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3223
3224 #: src/imap.c:3097
3225 #, c-format
3226 msgid "can't copy %s to %s\n"
3227 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3228
3229 #: src/imap.c:3147
3230 #, c-format
3231 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3232 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: STORE %s %s\n"
3233
3234 #: src/imap.c:3164
3235 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3236 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: EXPUNGE\n"
3237
3238 #: src/imap.c:3177
3239 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3240 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: CLOSE\n"
3241
3242 #: src/imap.c:3434
3243 #, c-format
3244 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3245 msgstr "iconv°¡ UTF-7¸¦ %s(À¸)·Î º¯È¯ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3246
3247 #: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
3248 msgid "/Create _new folder..."
3249 msgstr "/»õ Æú´õ ¸¸µé±â(_N)..."
3250
3251 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
3252 msgid "/_Rename folder..."
3253 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
3254
3255 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
3256 msgid "/M_ove folder..."
3257 msgstr "/Æú´õ ¿Å±â±â(_O)..."
3258
3259 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
3260 msgid "/_Delete folder"
3261 msgstr "/Æú´õ Áö¿ì±â(_D)"
3262
3263 #: src/imap_gtk.c:57
3264 msgid "/Down_load messages"
3265 msgstr "/¸Þ½ÃÁö ³»·Á¹Þ±â(_L)"
3266
3267 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
3268 msgid "/_Check for new messages"
3269 msgstr "/»õ ¸Þ½ÃÁö È®ÀÎ(_C)"
3270
3271 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
3272 msgid "/R_ebuild folder tree"
3273 msgstr "/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_E)"
3274
3275 #: src/imap_gtk.c:62
3276 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3277 msgstr "/IMAP4 °èÁ¤ »èÁ¦(_I)"
3278
3279 #: src/imap_gtk.c:125
3280 msgid ""
3281 "Input the name of new folder:\n"
3282 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3283 " append `/' at the end of the name)"
3284 msgstr ""
3285 "»õ Æú´õÀÇ À̸§ ÀÔ·Â:\n"
3286 "(¸¸ÀÏ ÇÏÀ§Æú´õ¸¦ ÀúÀåÇϱâ À§ÇÑ Æú´õ¸¦ ¸¸µé·Á¸é,\n"
3287 "À̸§ÀÇ ¸¶Áö¸·¿¡ `/'¸¦ Ãß°¡Çϼ¼¿ä)"
3288
3289 #: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
3290 msgid "NewFolder"
3291 msgstr "»õ Æú´õ"
3292
3293 #: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3294 #, c-format
3295 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3296 msgstr "`%c'Àº(´Â) Æú´õ À̸§¿¡ Æ÷ÇԵɠ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
3297
3298 #: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3299 #, c-format
3300 msgid "The folder `%s' already exists."
3301 msgstr "`%s' Æú´õ°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
3302
3303 #: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
3304 #, c-format
3305 msgid "Can't create the folder `%s'."
3306 msgstr "`%s' Æú´õ¸¦ ¸¸µé ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3307
3308 #: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
3309 #, c-format
3310 msgid "Input new name for `%s':"
3311 msgstr "`%s'¿¡´ëÇÑ »õ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
3312
3313 #: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
3314 msgid "Rename folder"
3315 msgstr "Æú´õ À̸§ º¯°æ"
3316
3317 #: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
3318 msgid ""
3319 "The folder could not be renamed.\n"
3320 "The new folder name is not allowed."
3321 msgstr ""
3322
3323 #: src/imap_gtk.c:251
3324 #, c-format
3325 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3326 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' IMAP4 °èÁ¤À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
3327
3328 #: src/imap_gtk.c:252
3329 msgid "Delete IMAP4 account"
3330 msgstr "IMAP4 °èÁ¤ Áö¿ì±â"
3331
3332 #: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
3333 #, c-format
3334 msgid ""
3335 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
3336 "Do you really want to delete?"
3337 msgstr ""
3338 "`%s'¾Æ·¡¿¡ Àִ ¸ðµç Æú´õ¿Í ¸Þ½ÃÁö°¡ Áö¿öÁú °ÍÀÔ´Ï´Ù.\n"
3339 "Á¤¸»·Î Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
3340
3341 #: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
3342 msgid "Delete folder"
3343 msgstr "Æú´õ Áö¿ì±â"
3344
3345 #: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
3346 #, c-format
3347 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3348 msgstr "`%s' Æú´õ¸¦ Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3349
3350 #: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
3351 msgid "Offline"
3352 msgstr "¿ÀÇÁ¶óÀÎ"
3353
3354 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
3355 msgid "You are offline. Go online?"
3356 msgstr "ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿Â¶óÀΠ»óÅ·Π¹Ù²Ü±î¿ä?"
3357
3358 #: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
3359 #, c-format
3360 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3361 msgstr "%s¿¡ Àִ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ³»·Á¹Þ´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
3362
3363 #: src/import.c:130
3364 msgid "Import"
3365 msgstr "°¡Á®¿À±â"
3366
3367 #: src/import.c:149
3368 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3369 msgstr "´ë»ó mbox ÆÄÀÏ°ú ´ë»ó Æú´õ¸¦ ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
3370
3371 #: src/import.c:159
3372 msgid "Importing file:"
3373 msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏ:"
3374
3375 #: src/import.c:164
3376 msgid "Destination dir:"
3377 msgstr "ÀúÀåÇÒ Æú´õ:"
3378
3379 #: src/import.c:222
3380 msgid "Select importing file"
3381 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
3382
3383 #: src/importldif.c:189
3384 msgid "Please specify address book name and file to import."
3385 msgstr "°¡Á®¿Ã ÁÖ¼Ò·Ï À̸§°ú ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
3386
3387 #: src/importldif.c:192
3388 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3389 msgstr "°¡Á®¿Ã LDIF Ç׸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í ¹Ù²Ù¼¼¿ä."
3390
3391 #: src/importldif.c:195
3392 msgid "File imported."
3393 msgstr "ÆÄÀÏÀ» °¡Á®¿Ô½À´Ï´Ù."
3394
3395 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3396 msgid "Please select a file."
3397 msgstr "ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
3398
3399 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3400 msgid "Address book name must be supplied."
3401 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï À̸§ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
3402
3403 #: src/importldif.c:470
3404 msgid "Error reading LDIF fields."
3405 msgstr "LDIF field¸¦ Àдٰ¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
3406
3407 #: src/importldif.c:493
3408 msgid "LDIF file imported successfully."
3409 msgstr "LDIF ÆÄÀÏÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î °¡Á®¿Ô½À´Ï´Ù."
3410
3411 #: src/importldif.c:605
3412 msgid "Select LDIF File"
3413 msgstr "LDIF ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3414
3415 #: src/importldif.c:701
3416 msgid ""
3417 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3418 "file data."
3419 msgstr ""
3420
3421 #: src/importldif.c:707
3422 msgid "File Name"
3423 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
3424
3425 #: src/importldif.c:718
3426 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3427 msgstr ""
3428
3429 #: src/importldif.c:727
3430 msgid "Select the LDIF file to import."
3431 msgstr "°¡Á®¿Ã LDIF ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
3432
3433 #: src/importldif.c:764
3434 msgid "R"
3435 msgstr ""
3436
3437 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:452
3438 msgid "S"
3439 msgstr "S"
3440
3441 #: src/importldif.c:766
3442 msgid "LDIF Field Name"
3443 msgstr "LDIF Çʵå À̸§"
3444
3445 #: src/importldif.c:767
3446 msgid "Attribute Name"
3447 msgstr "¼Ó¼º À̸§"
3448
3449 #: src/importldif.c:822
3450 msgid "LDIF Field"
3451 msgstr "LDIF Field"
3452
3453 #: src/importldif.c:834
3454 msgid "Attribute"
3455 msgstr "¼Ó¼º"
3456
3457 #: src/importldif.c:845
3458 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3459 msgstr ""
3460
3461 #: src/importldif.c:850
3462 msgid "???"
3463 msgstr ""
3464
3465 #: src/importldif.c:868
3466 msgid ""
3467 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3468 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3469 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3470 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3471 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3472 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3473 "field for import."
3474 msgstr ""
3475
3476 #: src/importldif.c:880
3477 msgid "Select for Import"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: src/importldif.c:886
3481 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3482 msgstr ""
3483
3484 #: src/importldif.c:889
3485 msgid " Modify "
3486 msgstr " ¼öÁ¤ "
3487
3488 #: src/importldif.c:895
3489 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3490 msgstr ""
3491
3492 #: src/importldif.c:968
3493 msgid "Records Imported :"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: src/importldif.c:999
3497 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3498 msgstr "LDIF ÆÄÀÏÀ» ÁÖ¼Ò·ÏÀ¸·Î °¡Á®¿À±â"
3499
3500 #: src/importmutt.c:143
3501 msgid "Error importing MUTT file."
3502 msgstr "MUTT ÆÄÀÏÀ» °¡Á®¿À´Â Áß ¿¡·¯."
3503
3504 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3505 #: src/importpine.c:329
3506 msgid "Please select a file to import."
3507 msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
3508
3509 #: src/importmutt.c:185
3510 msgid "Select MUTT File"
3511 msgstr "MUTT ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3512
3513 #: src/importmutt.c:239
3514 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3515 msgstr "MUTT ÆÄÀÏÀ» ÁÖ¼Ò·ÏÀ¸·Î °¡Á®¿À±â"
3516
3517 #: src/importpine.c:143
3518 msgid "Error importing Pine file."
3519 msgstr "Pine ÆÄÀÏÀ» °¡Á®¿À´Â Áß ¿¡·¯."
3520
3521 #: src/importpine.c:185
3522 msgid "Select Pine File"
3523 msgstr "Pine ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3524
3525 #: src/importpine.c:239
3526 msgid "Import Pine file into Address Book"
3527 msgstr "Pine ÆÄÀÏÀ» ÁÖ¼Ò·ÏÀ¸·Î °¡Á®¿À±â"
3528
3529 #: src/inc.c:382
3530 msgid "Retrieving new messages"
3531 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
3532
3533 #: src/inc.c:429
3534 msgid "Standby"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: src/inc.c:556 src/inc.c:607
3538 msgid "Cancelled"
3539 msgstr "Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù"
3540
3541 #: src/inc.c:567
3542 msgid "Retrieving"
3543 msgstr "¹Þ´Â Áß"
3544
3545 #: src/inc.c:576
3546 #, c-format
3547 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3548 msgstr "¿Ï·á (%d ¸Þ½ÃÁö (%s)°¡ ¹Þ¾ÆÁü)"
3549
3550 #: src/inc.c:580
3551 msgid "Done (no new messages)"
3552 msgstr "¿Ï·á (»õ ¸Þ½ÃÁö ¾øÀ½)"
3553
3554 #: src/inc.c:586
3555 msgid "Connection failed"
3556 msgstr "¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
3557
3558 #: src/inc.c:590
3559 msgid "Auth failed"
3560 msgstr "ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
3561
3562 #: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
3563 msgid "Locked"
3564 msgstr "Àá±è"
3565
3566 #: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
3567 msgid "Timeout"
3568 msgstr "½Ã°£ÃÊ°ú"
3569
3570 #: src/inc.c:683
3571 #, c-format
3572 msgid "Finished (%d new message(s))"
3573 msgstr "³¡³µ½À´Ï´Ù (%d°³ÀÇ »õ·Î¿î ¸Þ½ÃÁö)"
3574
3575 #: src/inc.c:686
3576 msgid "Finished (no new messages)"
3577 msgstr "³¡³µ½À´Ï´Ù (»õ ¸Þ½ÃÁö ¾øÀ½)"
3578
3579 #: src/inc.c:695
3580 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3581 msgstr "ÆíÁö¸¦ ¹Þ´Ù°¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
3582
3583 #: src/inc.c:736
3584 #, c-format
3585 msgid "%s: Retrieving new messages"
3586 msgstr "%s: »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
3587
3588 #: src/inc.c:755
3589 #, c-format
3590 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3591 msgstr "POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù: %s..."
3592
3593 #: src/inc.c:765
3594 #, c-format
3595 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3596 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3597
3598 #: src/inc.c:772
3599 #, c-format
3600 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3601 msgstr "POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s:%d"
3602
3603 #: src/inc.c:853 src/send_message.c:462
3604 msgid "Authenticating..."
3605 msgstr "ÀÎÁõ ÁßÀÔ´Ï´Ù..."
3606
3607 #: src/inc.c:854
3608 #, c-format
3609 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3610 msgstr "%s (%s)¿¡¼­ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿É´Ï´Ù ..."
3611
3612 #: src/inc.c:860
3613 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3614 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ ¾ò´Â Áß (STAT)..."
3615
3616 #: src/inc.c:864
3617 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3618 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ ¾ò´Â Áß (LAST)..."
3619
3620 #: src/inc.c:868
3621 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3622 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ ¾ò´Â Áß (UIDL)..."
3623
3624 #: src/inc.c:872
3625 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3626 msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ Å©±â¸¦ ¾ò´Â Áß (LIST)..."
3627
3628 #: src/inc.c:882
3629 #, c-format
3630 msgid "Deleting message %d"
3631 msgstr "%d ¸Þ½ÃÁö¸¦ »èÁ¦Çϴ Áß"
3632
3633 #: src/inc.c:889 src/send_message.c:480
3634 msgid "Quitting"
3635 msgstr "³¡¸¶Ä¡´Â Áß"
3636
3637 #: src/inc.c:914
3638 #, c-format
3639 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3640 msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d)À»(¸¦) °¡Á®¿À´Â Áß (%s / %s)"
3641
3642 #: src/inc.c:935
3643 #, c-format
3644 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3645 msgstr "¼ö½Å (%d ¸Þ½ÃÁö (%s)°¡ ¹Þ¾ÆÁü)"
3646
3647 #: src/inc.c:1088
3648 msgid "Connection failed."
3649 msgstr "¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
3650
3651 #: src/inc.c:1091
3652 #, c-format
3653 msgid "Connection to %s:%d failed."
3654 msgstr "%s:%d·ÎÀÇ ¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
3655
3656 #: src/inc.c:1096
3657 msgid "Error occurred while processing mail."
3658 msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯."
3659
3660 #: src/inc.c:1101
3661 #, c-format
3662 msgid ""
3663 "Error occurred while processing mail:\n"
3664 "%s"
3665 msgstr ""
3666 "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý:\n"
3667 "%s"
3668
3669 #: src/inc.c:1107
3670 msgid "No disk space left."
3671 msgstr "µð½ºÅ©¿¡ ³²Àº °ø°£ÀÌ ¾øÀ½."
3672
3673 #: src/inc.c:1112
3674 msgid "Can't write file."
3675 msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3676
3677 #: src/inc.c:1117
3678 msgid "Socket error."
3679 msgstr "¼ÒÄÏ ¿¡·¯."
3680
3681 #: src/inc.c:1120
3682 #, c-format
3683 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3684 msgstr "%s:%d(À¸)·Î ¿¬°áÇϴ Áß ¼ÒÄÏ ¿¡·¯."
3685
3686 #: src/inc.c:1125 src/send_message.c:605
3687 msgid "Connection closed by the remote host."
3688 msgstr "¿ø°Ý È£½ºÆ®¿¡ ÀÇÇØ ¿¬°áÀÌ ²÷°å½À´Ï´Ù."
3689
3690 #: src/inc.c:1128
3691 #, c-format
3692 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3693 msgstr "¿ø°Ý È£½ºÆ®¿¡ ÀÇÇØ %s:%d¿¡ ´ëÇÑ ¿¬°áÀÌ ²÷°å½À´Ï´Ù."
3694
3695 #: src/inc.c:1133
3696 msgid "Mailbox is locked."
3697 msgstr "¸ÞÀϹڽº°¡ Àá°ÜÀÖ½À´Ï´Ù."
3698
3699 #: src/inc.c:1137
3700 #, c-format
3701 msgid ""
3702 "Mailbox is locked:\n"
3703 "%s"
3704 msgstr ""
3705 "¸ÞÀϹڽº°¡ Àá°ÜÀÖ½À´Ï´Ù:\n"
3706 "%s"
3707
3708 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:590
3709 msgid "Authentication failed."
3710 msgstr "ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
3711
3712 #: src/inc.c:1148 src/send_message.c:593
3713 #, c-format
3714 msgid ""
3715 "Authentication failed:\n"
3716 "%s"
3717 msgstr ""
3718 "ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù:\n"
3719 "%s"
3720
3721 #: src/inc.c:1153 src/send_message.c:609
3722 msgid "Session timed out."
3723 msgstr "¼¼¼Ç ½Ã°£ ÃÊ°ú."
3724
3725 #: src/inc.c:1156
3726 #, c-format
3727 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3728 msgstr "%s:%d¿¡ ´ëÇÑ ¿¬°áÀÌ ½Ã°£ÀÌ ÃÊ°úµÇ¾ú½À´Ï´Ù."
3729
3730 #: src/inc.c:1191
3731 msgid "Incorporation cancelled\n"
3732 msgstr "º´ÇÕÀÌ Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
3733
3734 #: src/ldif.c:838
3735 msgid "Nick Name"
3736 msgstr "°¡¸í"
3737
3738 #: src/main.c:158 src/main.c:167
3739 #, c-format
3740 msgid ""
3741 "File `%s' already exists.\n"
3742 "Can't create folder."
3743 msgstr ""
3744 "ÆÄÀÏ `%s'ÀÌ(°¡) À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.\n"
3745 "Æú´õ¸¦ ¸¸µé ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3746
3747 #: src/main.c:281
3748 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3749 msgstr "g_thread°¡ glib¿¡ÀÇÇØ Áö¿øµÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
3750
3751 #: src/main.c:583
3752 #, c-format
3753 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3754 msgstr "»ç¿ë¹ý: %s [¿É¼Ç]...\n"
3755
3756 #: src/main.c:586
3757 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3758 msgstr "  --compose [ÁÖ¼Ò]       ÆíÁý Ã¢À» ¿±´Ï´Ù"
3759
3760 #: src/main.c:587
3761 msgid ""
3762 "  --attach file1 [file2]...\n"
3763 "                         open composition window with specified files\n"
3764 "                         attached"
3765 msgstr ""
3766 "  --attach file1 [file2]...\n"
3767 "                         ÁöÁ¤µÈ ÆÄÀÏÀ» Ã·ºÎÇؼ­ ÆíÁö ÀÛ¼º Ã¢\n"
3768 "                         attached"
3769
3770 #: src/main.c:590
3771 msgid "  --receive              receive new messages"
3772 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3773
3774 #: src/main.c:591
3775 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3776 msgstr "  --receive-all          ¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3777
3778 #: src/main.c:592
3779 msgid "  --send                 send all queued messages"
3780 msgstr "  --send                 Å¥¿¡ Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³À´Ï´Ù"
3781
3782 #: src/main.c:593
3783 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3784 msgstr "  --status [Æú´õ]...     ÃÑ ¸Þ½ÃÁö °¹¼ö¸¦ ¾Ë·ÁÁÝ´Ï´Ù"
3785
3786 #: src/main.c:594
3787 msgid ""
3788 "  --status-full [folder]...\n"
3789 "                         show the status of each folder"
3790 msgstr ""
3791 "  --status-full [Æú´õ]...\n"
3792 "                         °¢ Æú´õÀÇ »óŸ¦ ¾Ë·ÁÁÝ´Ï´Ù"
3793
3794 #: src/main.c:596
3795 msgid "  --online               switch to online mode"
3796 msgstr "  --online               ¿Â¶óÀΠ¸ðµå"
3797
3798 #: src/main.c:597
3799 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3800 msgstr "  --offline              ¿ÀÇÁ¶óÀΠ¸ðµå"
3801
3802 #: src/main.c:598
3803 msgid "  --debug                debug mode"
3804 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
3805
3806 #: src/main.c:599
3807 msgid "  --help                 display this help and exit"
3808 msgstr "  --help                 ÀÌ µµ¿ò¸»À» Ç¥½ÃÇÏ°í ³¡¸¶Ä§´Ï´Ù"
3809
3810 #: src/main.c:600
3811 msgid "  --version              output version information and exit"
3812 msgstr "  --version              ¹öÁ¯ Á¤º¸ Ãâ·ÂÇÏ°í ³¡³»±â"
3813
3814 #: src/main.c:601
3815 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3816 msgstr "  --config-dir           ¼³Á¤ µð·ºÅ丮 Ãâ·Â"
3817
3818 #: src/main.c:638 src/summaryview.c:5021
3819 #, c-format
3820 msgid "Processing (%s)..."
3821 msgstr ""
3822
3823 #: src/main.c:641
3824 msgid "top level folder"
3825 msgstr "ÃÖ»óÀ§ Æú´õ"
3826
3827 #: src/main.c:705
3828 msgid "Really quit?"
3829 msgstr "Á¤¸»·Î ³¡¸¶Ä¥±î¿ä?"
3830
3831 #: src/main.c:706
3832 msgid "Composing message exists."
3833 msgstr "ÆíÁýÇÏ´ø ¸Þ½ÃÁö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù."
3834
3835 #: src/main.c:707
3836 msgid "Draft them"
3837 msgstr "Àӽຸ°ü"
3838
3839 #: src/main.c:707
3840 msgid "Discard them"
3841 msgstr "¹ö¸®±â"
3842
3843 #: src/main.c:707
3844 msgid "Don't quit"
3845 msgstr "³¡³»Áö ¾ÊÀ½"
3846
3847 #: src/main.c:721
3848 msgid "Queued messages"
3849 msgstr "º¸°ü"
3850
3851 #: src/main.c:722
3852 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3853 msgstr "º¸³»ÁöÁö ¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ Å¥¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. Áö±Ý ¸¶Ä¥±î¿ä?"
3854
3855 #: src/main.c:967
3856 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3857 msgstr "º¸°üµÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý."
3858
3859 #: src/mainwindow.c:436
3860 msgid "/_File/_Add mailbox"
3861 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀϹڽº ´õÇϱâ(_A)"
3862
3863 #: src/mainwindow.c:437
3864 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3865 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀϹڽº ´õÇϱâ(_A)/MH..."
3866
3867 #: src/mainwindow.c:438
3868 msgid "/_File/Change folder order"
3869 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ ¼ø¼­ ¹Ù²Ù±â"
3870
3871 #: src/mainwindow.c:439
3872 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3873 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
3874
3875 #: src/mainwindow.c:440
3876 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3877 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀϷΠÀúÀå(_E)..."
3878
3879 #: src/mainwindow.c:441
3880 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
3881 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ðµç Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â(_T)"
3882
3883 #: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
3884 msgid "/_File/_Save as..."
3885 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
3886
3887 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
3888 msgid "/_File/_Print..."
3889 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Àμâ(_P)..."
3890
3891 #: src/mainwindow.c:446
3892 msgid "/_File/_Work offline"
3893 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀÛ¾÷(_W)"
3894
3895 #: src/mainwindow.c:449
3896 msgid "/_File/E_xit"
3897 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/³¡³»±â(_X)"
3898
3899 #: src/mainwindow.c:454
3900 msgid "/_Edit/Select _thread"
3901 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¾²·¹µå ¼±ÅÃ(_T)"
3902
3903 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
3904 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3905 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÇöÀç ¸Þ½ÃÁö Ã£±â(_F)..."
3906
3907 #: src/mainwindow.c:458
3908 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3909 msgstr "/ÆíÁý(_E)/Æú´õ Ã£±â(_S)..."
3910
3911 #: src/mainwindow.c:460
3912 msgid "/_View/Show or hi_de"
3913 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)"
3914
3915 #: src/mainwindow.c:461
3916 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3917 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(d)/Æú´õ Æ®¸®(_F)"
3918
3919 #: src/mainwindow.c:463
3920 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3921 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/¸Þ½ÃÁö º¸±â(_M)"
3922
3923 #: src/mainwindow.c:465
3924 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3925 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)"
3926
3927 #: src/mainwindow.c:467
3928 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3929 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ°ú ÅؽºÆ®(_A)"
3930
3931 #: src/mainwindow.c:469
3932 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3933 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
3934
3935 #: src/mainwindow.c:471
3936 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3937 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/ÅؽºÆ®(_T)"
3938
3939 #: src/mainwindow.c:473
3940 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3941 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾øÀ½(_N)"
3942
3943 #: src/mainwindow.c:475
3944 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3945 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/»óŹÙ(_B)"
3946
3947 #: src/mainwindow.c:478
3948 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3949 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_O)"
3950
3951 #: src/mainwindow.c:479
3952 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3953 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_E)"
3954
3955 #: src/mainwindow.c:481
3956 msgid "/_View/_Sort"
3957 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)"
3958
3959 #: src/mainwindow.c:482
3960 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3961 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¹øÈ£(_N)"
3962
3963 #: src/mainwindow.c:483
3964 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3965 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_I)"
3966
3967 #: src/mainwindow.c:484
3968 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3969 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_D)"
3970
3971 #: src/mainwindow.c:485
3972 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3973 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/º¸³½ »ç¶÷(_F)"
3974
3975 #: src/mainwindow.c:486
3976 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3977 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¼ö½ÅÀÚ(_R)"
3978
3979 #: src/mainwindow.c:487
3980 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3981 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_S)"
3982
3983 #: src/mainwindow.c:488
3984 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3985 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/»ö ¶óº§(_C)"
3986
3987 #: src/mainwindow.c:490
3988 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3989 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Ç¥½Ã(_M)"
3990
3991 #: src/mainwindow.c:491
3992 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3993 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/»óÅÂ(_S)"
3994
3995 #: src/mainwindow.c:492
3996 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3997 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/÷ºÎ(_T)"
3998
3999 #: src/mainwindow.c:494
4000 msgid "/_View/_Sort/by score"
4001 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¡¼ö(_I)"
4002
4003 #: src/mainwindow.c:495
4004 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4005 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Àá±Ý"
4006
4007 #: src/mainwindow.c:496
4008 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4009 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¤·Ä ¾ÈÇÔ(_O)"
4010
4011 #: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
4012 msgid "/_View/_Sort/---"
4013 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/---"
4014
4015 #: src/mainwindow.c:498
4016 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4017 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¿À¸§Â÷¼ø"
4018
4019 #: src/mainwindow.c:499
4020 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4021 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/³»¸²Â÷¼ø"
4022
4023 #: src/mainwindow.c:501
4024 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4025 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_A)"
4026
4027 #: src/mainwindow.c:503
4028 msgid "/_View/Th_read view"
4029 msgstr "/º¸±â(_V)/¾²·¹µå º¸±â(_R)"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:504
4032 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4033 msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç ¾²·¹µå Æì±â(_X)"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:505
4036 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4037 msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç ¾²·¹µå Á¢±â(_L)"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:506
4040 msgid "/_View/_Hide read messages"
4041 msgstr "/º¸±â(_V)/ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö ¼û±â±â(_H)"
4042
4043 #: src/mainwindow.c:507
4044 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4045 msgstr "/º¸±â(_V)/Ç¥½Ã Ç׸ñ ¼³Á¤(_I)..."
4046
4047 #: src/mainwindow.c:510
4048 msgid "/_View/_Go to"
4049 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)"
4050
4051 #: src/mainwindow.c:511
4052 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4053 msgstr "/¸í·É(_S)/°¡±â(_G)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
4054
4055 #: src/mainwindow.c:512
4056 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4057 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
4058
4059 #: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4060 #: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
4061 msgid "/_View/_Go to/---"
4062 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/---"
4063
4064 #: src/mainwindow.c:514
4065 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4066 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_E)"
4067
4068 #: src/mainwindow.c:516
4069 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4070 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_E)"
4071
4072 #: src/mainwindow.c:519
4073 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4074 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/ÀÌÀü »õ ¸Þ½ÃÁö(_W)"
4075
4076 #: src/mainwindow.c:520
4077 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4078 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´ÙÀ½ »õ ¸Þ½ÃÁö(_X)"
4079
4080 #: src/mainwindow.c:522
4081 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4082 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/Ç¥½ÃµÈ ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_M)"
4083
4084 #: src/mainwindow.c:524
4085 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4086 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/Ç¥½ÃµÈ ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_A)"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:527
4089 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4090 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/²¿¸®Ç¥Àִ ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_L)"
4091
4092 #: src/mainwindow.c:529
4093 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4094 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/²¿¸®Ç¥Àִ ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_B)"
4095
4096 #: src/mainwindow.c:532
4097 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4098 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´Ù¸¥ Æú´õ·Î(_F)..."
4099
4100 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
4101 msgid "/_View/_Code set/---"
4102 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
4103
4104 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
4105 msgid "/_View/_Code set"
4106 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
4107
4108 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
4109 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4110 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
4111
4112 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
4113 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4114 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASC_II)"
4115
4116 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
4117 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4118 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/À¯´ÏÄÚµå(_UTF-8)"
4119
4120 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
4121 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4122 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
4123
4124 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
4125 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4126 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-15)"
4127
4128 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
4129 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4130 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Áß¾Ó À¯·´(ISO-8859-_2)"
4131
4132 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
4133 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4134 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/_Baltic (ISO-8859-13)"
4135
4136 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
4137 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4138 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Baltic (ISO-8859-_4)"
4139
4140 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
4141 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4142 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/±×¸®½º(ISO-8859-_7)"
4143
4144 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
4145 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4146 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Åͱâ (ISO-8859-_9)"
4147
4148 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
4149 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4150 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
4151
4152 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
4153 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4154 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-_R)"
4155
4156 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
4157 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4158 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-U)"
4159
4160 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
4161 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4162 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
4163
4164 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
4165 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4166 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-_JP)"
4167
4168 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
4169 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4170 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-JP-2)"
4171
4172 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
4173 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4174 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_EUC-JP)"
4175
4176 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
4177 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4178 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_Shift__JIS)"
4179
4180 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
4181 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4182 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Simplified Chinese (_GB2312)"
4183
4184 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
4185 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4186 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (_Big5)"
4187
4188 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
4189 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4190 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4191
4192 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
4193 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4194 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4195
4196 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
4197 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4198 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (EUC-KR)"
4199
4200 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
4201 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4202 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (ISO-2022-KR)"
4203
4204 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
4205 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4206 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Thai (TIS-620)"
4207
4208 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
4209 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4210 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Thai (Windows-874)"
4211
4212 #: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
4213 msgid "/_View/Open in new _window"
4214 msgstr "/º¸±â(_V)/»õ Ã¢À¸·Î ¿­±â(_W)"
4215
4216 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
4217 msgid "/_View/Mess_age source"
4218 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ¼Ò½º(_A)"
4219
4220 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
4221 msgid "/_View/Show all _headers"
4222 msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç Çì´õº¸±â(_H)"
4223
4224 #: src/mainwindow.c:622
4225 msgid "/_View/_Update summary"
4226 msgstr "/º¸±â(_V)/¿ä¾à °»½Å(_U)"
4227
4228 #: src/mainwindow.c:625
4229 msgid "/_Message/Recei_ve"
4230 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)"
4231
4232 #: src/mainwindow.c:626
4233 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4234 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/ÇöÀç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_C)"
4235
4236 #: src/mainwindow.c:628
4237 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4238 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_A)"
4239
4240 #: src/mainwindow.c:630
4241 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4242 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/¹Þ±â Ãë¼Ò(_G)"
4243
4244 #: src/mainwindow.c:632
4245 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4246 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/---"
4247
4248 #: src/mainwindow.c:633
4249 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4250 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û(_S)"
4251
4252 #: src/mainwindow.c:635
4253 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4254 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÆíÁö »õ·Î ¸¸µé±â(_N)"
4255
4256 #: src/mainwindow.c:636
4257 msgid "/_Message/Compose a news message"
4258 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´º½º »õ·Î ¸¸µé±â"
4259
4260 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
4261 msgid "/_Message/_Reply"
4262 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:638
4265 msgid "/_Message/Repl_y to"
4266 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)"
4267
4268 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
4269 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4270 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/Àüü(_A)"
4271
4272 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4273 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4274 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/º¸³½ÀÌ(_S)"
4275
4276 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
4277 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4278 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/¸ÞÀϸµ¸®½ºÆ®(_L)"
4279
4280 #: src/mainwindow.c:643
4281 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4282 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/µû¶ó¿Ã¸®°í È¸½Å"
4283
4284 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
4285 msgid "/_Message/_Forward"
4286 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
4287
4288 #: src/mainwindow.c:646
4289 msgid "/_Message/Redirect"
4290 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Redirect"
4291
4292 #: src/mainwindow.c:648
4293 msgid "/_Message/M_ove..."
4294 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_O)..."
4295
4296 #: src/mainwindow.c:649
4297 msgid "/_Message/_Copy..."
4298 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¹»ç(_C)..."
4299
4300 #: src/mainwindow.c:650
4301 msgid "/_Message/_Delete"
4302 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Áö¿ì±â(_D)"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:651
4305 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4306 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´º½º ¸Þ½ÃÁö Ãë¼Ò"
4307
4308 #: src/mainwindow.c:653
4309 msgid "/_Message/_Mark"
4310 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
4311
4312 #: src/mainwindow.c:654
4313 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4314 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
4315
4316 #: src/mainwindow.c:655
4317 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4318 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã Áö¿ò(_U)"
4319
4320 #: src/mainwindow.c:656
4321 msgid "/_Message/_Mark/---"
4322 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/---"
4323
4324 #: src/mainwindow.c:657
4325 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4326 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_E)"
4327
4328 #: src/mainwindow.c:658
4329 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4330 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_D)"
4331
4332 #: src/mainwindow.c:660
4333 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4334 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/¸ðµÎ ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_R)"
4335
4336 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
4337 msgid "/_Message/Re-_edit"
4338 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_E)"
4339
4340 #: src/mainwindow.c:665
4341 msgid "/_Tools/_Address book..."
4342 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)..."
4343
4344 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
4345 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4346 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï¿¡ º¸³½ÀÌ ´õÇϱâ(_K)"
4347
4348 #: src/mainwindow.c:668
4349 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4350 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò ¾ò±â(_H)"
4351
4352 #: src/mainwindow.c:669
4353 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4354 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò ¾ò±â(_H)/Æú´õ¿¡¼­(_F)..."
4355
4356 #: src/mainwindow.c:671
4357 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4358 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò ¾ò±â(_H)/¸Þ½ÃÁö¿¡¼­(_M)..."
4359
4360 #: src/mainwindow.c:674
4361 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4362 msgstr "/µµ±¸(_T)/Æú´õÀÇ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_F)"
4363
4364 #: src/mainwindow.c:676
4365 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4366 msgstr "/µµ±¸(_T)/¼±ÅõȠ¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_S)"
4367
4368 #: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
4369 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4370 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)"
4371
4372 #: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:278
4373 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4374 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
4375
4376 #: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:280
4377 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4378 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/º¸³½ÀÌ·Î(_F)"
4379
4380 #: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:282
4381 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4382 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/¹Þ´ÂÀÌ·Î(_T)"
4383
4384 #: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:284
4385 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4386 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/Á¦¸ñÀ¸·Î(_S)"
4387
4388 #: src/mainwindow.c:687
4389 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4390 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)"
4391
4392 #: src/mainwindow.c:688
4393 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
4394 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
4395
4396 #: src/mainwindow.c:690
4397 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
4398 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/º¸³½ÀÌ·Î(_F)"
4399
4400 #: src/mainwindow.c:692
4401 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
4402 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/¹Þ´ÂÀÌ·Î(_T)"
4403
4404 #: src/mainwindow.c:694
4405 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
4406 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/Á¦¸ñÀ¸·Î(_S)"
4407
4408 #: src/mainwindow.c:699
4409 msgid "/_Tools/_Check for new messages in all folders"
4410 msgstr "/µµ±¸(_T)/¸ðµç Æú´õÀÇ »õ ¸Þ½ÃÁö È®ÀÎ(_C)"
4411
4412 #: src/mainwindow.c:701
4413 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4414 msgstr "/µµ±¸(_T)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_P)"
4415
4416 #: src/mainwindow.c:703
4417 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
4418 msgstr "/µµ±¸(_T)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_P)/¼±ÅõȠÆú´õ¿¡¼­"
4419
4420 #: src/mainwindow.c:705
4421 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
4422 msgstr "/µµ±¸(_T)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_P)/¸ðµç Æú´õ¿¡¼­"
4423
4424 #: src/mainwindow.c:708
4425 msgid "/_Tools/E_xecute"
4426 msgstr "/µµ±¸(_T)/½ÇÇà(_X)"
4427
4428 #: src/mainwindow.c:711
4429 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4430 msgstr ""
4431
4432 #: src/mainwindow.c:715
4433 msgid "/_Tools/_Log window"
4434 msgstr "/µµ±¸(_T)/·Î±× Ã¢(_L)"
4435
4436 #: src/mainwindow.c:717
4437 msgid "/_Configuration"
4438 msgstr "/¼³Á¤(_C)"
4439
4440 #: src/mainwindow.c:718
4441 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4442 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÇöÀç °èÁ¤À» ¹Ù²Ù±â(_H)"
4443
4444 #: src/mainwindow.c:720
4445 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4446 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤¿¡ µû¸¥ ¼³Á¤(_P)..."
4447
4448 #: src/mainwindow.c:722
4449 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4450 msgstr "/¼³Á¤(_C)/»õ °èÁ¤ ¸¸µé±â(_N)..."
4451
4452 #: src/mainwindow.c:724
4453 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4454 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
4455
4456 #: src/mainwindow.c:726
4457 msgid "/_Configuration/---"
4458 msgstr "/¼³Á¤(_C)/---"
4459
4460 #: src/mainwindow.c:727
4461 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4462 msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âº»ÀûÀΠ¼³Á¤(_C)..."
4463
4464 #: src/mainwindow.c:729
4465 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
4466 msgstr "/¼³Á¤(_C)/Àüó¸®..."
4467
4468 #: src/mainwindow.c:731
4469 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
4470 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÈÄó¸®..."
4471
4472 #: src/mainwindow.c:733
4473 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4474 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÇÊÅÍ(_F)..."
4475
4476 #: src/mainwindow.c:735
4477 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4478 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÅÛÇø´(_T)..."
4479
4480 #: src/mainwindow.c:736
4481 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4482 msgstr "/¼³Á¤(_C)/µ¿ÀÛ(_A)..."
4483
4484 #: src/mainwindow.c:737
4485 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4486 msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âŸ(_O)..."
4487
4488 #: src/mainwindow.c:738
4489 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4490 msgstr "/¼³Á¤(_C)/Ç÷¯±×ÀÎ..."
4491
4492 #: src/mainwindow.c:741
4493 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4494 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­ (Áö¿ª)(_M)"
4495
4496 #: src/mainwindow.c:742
4497 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4498 msgstr ""
4499
4500 #: src/mainwindow.c:744
4501 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4502 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/FAQ (Áö¿ª)(_F)"
4503
4504 #: src/mainwindow.c:745
4505 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4506 msgstr ""
4507
4508 #: src/mainwindow.c:747
4509 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4510 msgstr ""
4511
4512 #: src/mainwindow.c:749
4513 msgid "/_Help/---"
4514 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
4515
4516 #: src/mainwindow.c:873
4517 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4518 msgstr "ÇöÀ砿¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ¹Ù²Ù·Á¸é ¾ÆÀÌÄÜÀ» Å¬¸¯Çϼ¼¿ä."
4519
4520 #: src/mainwindow.c:877
4521 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4522 msgstr "ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ¹Ù²Ù·Á¸é ¾ÆÀÌÄÜÀ» Å¬¸¯Çϼ¼¿ä."
4523
4524 #: src/mainwindow.c:894
4525 msgid "Select account"
4526 msgstr "°èÁ¤ ¼±ÅÃ"
4527
4528 #: src/mainwindow.c:1230 src/mainwindow.c:1271 src/mainwindow.c:1299
4529 #: src/prefs_folder_item.c:534
4530 msgid "Untitled"
4531 msgstr "Á¦¸ñ ¾øÀ½"
4532
4533 #: src/mainwindow.c:1300
4534 msgid "none"
4535 msgstr "¾øÀ½"
4536
4537 #: src/mainwindow.c:1586
4538 msgid "Add mailbox"
4539 msgstr "¸ÞÀϹڽº ´õÇϱâ"
4540
4541 #: src/mainwindow.c:1587
4542 msgid ""
4543 "Input the location of mailbox.\n"
4544 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4545 "scanned automatically."
4546 msgstr ""
4547 "¸ÞÀÏ ¹Ú½ºÀÇ À§Ä¡¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.\n"
4548 "±âÁ¸ÀÇ ¸ÞÀÏ ¹Ú½º°¡ ÁöÁ¤µÇ¸é ÀÚµ¿À¸·Î\n"
4549 "½ºÄµµÉ°ÍÀÔ´Ï´Ù."
4550
4551 #: src/mainwindow.c:1593
4552 #, c-format
4553 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4554 msgstr "¸ÞÀÏ ¹Ú½º `%s'ÀÌ(°¡) À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
4555
4556 #: src/mainwindow.c:1598 src/setup.c:58
4557 msgid "Mailbox"
4558 msgstr "¸ÞÀϹڽº"
4559
4560 #: src/mainwindow.c:1603 src/setup.c:62
4561 msgid ""
4562 "Creation of the mailbox failed.\n"
4563 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4564 "there."
4565 msgstr ""
4566 "¸ÞÀϹڽº »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
4567 "¾Æ¸¶ ¾î¶² ÆÄÀÏÀÌ À̹̠Á¸ÀçÇϰųª ±× °÷¿¡ ¾²±â ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
4568
4569 #: src/mainwindow.c:1943
4570 msgid "Sylpheed - Folder View"
4571 msgstr "Sylpheed - Æú´õ º¸±â"
4572
4573 #: src/mainwindow.c:1964 src/messageview.c:412
4574 msgid "Sylpheed - Message View"
4575 msgstr "Sylpheed - ¸Þ½ÃÁö º¸±â"
4576
4577 #: src/mainwindow.c:2344 src/plugins/trayicon/trayicon.c:306
4578 msgid "Exit"
4579 msgstr "³¡³»±â"
4580
4581 #: src/mainwindow.c:2344 src/plugins/trayicon/trayicon.c:306
4582 msgid "Exit this program?"
4583 msgstr "ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥À» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
4584
4585 #: src/mainwindow.c:2699
4586 msgid "Deleting duplicated messages..."
4587 msgstr "Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù..."
4588
4589 #: src/mainwindow.c:2733
4590 #, c-format
4591 msgid "Deleted %d duplicate message(s) in %d folders.\n"
4592 msgstr "Áߺ¹µÈ %d ¸Þ½ÃÁö¸¦ %d Æú´õ¿¡¼­ Áö¿ó´Ï´Ù.\n"
4593
4594 #: src/mainwindow.c:2878 src/summaryview.c:3901
4595 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
4596 msgstr ""
4597
4598 #: src/mainwindow.c:2886
4599 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
4600 msgstr ""
4601
4602 #: src/mainwindow.c:2894 src/summaryview.c:3910
4603 msgid "Filtering configuration"
4604 msgstr "ÇÊÅÍ ¼³Á¤"
4605
4606 #: src/matcher.c:1231 src/matcher.c:1232 src/matcher.c:1233 src/matcher.c:1234
4607 #: src/matcher.c:1235 src/matcher.c:1236 src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238
4608 msgid "(none)"
4609 msgstr "(¾øÀ½)"
4610
4611 #: src/message_search.c:88
4612 msgid "Find in current message"
4613 msgstr "ÇöÀç ¸Þ½ÃÁö¿¡¼­ Ã£±â"
4614
4615 #: src/message_search.c:106
4616 msgid "Find text:"
4617 msgstr "ãÀ» ¹®ÀÚ¿­:"
4618
4619 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:541 src/summary_search.c:183
4620 msgid "Case sensitive"
4621 msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°"
4622
4623 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
4624 msgid "Backward search"
4625 msgstr "µÚ·Î Ã£±â"
4626
4627 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
4628 msgid "Search string not found."
4629 msgstr "ã´Â ¹®ÀÚ¿­ÀÌ ¹ß°ßµÇÀھʾҽÀ´Ï´Ù."
4630
4631 #: src/message_search.c:190
4632 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4633 msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ ¸Ç¾Õ¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ³¡¿¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
4634
4635 #: src/message_search.c:193
4636 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4637 msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ ³¡¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ½ÃÀۺκп¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
4638
4639 #: src/message_search.c:196 src/summary_search.c:326
4640 msgid "Search finished"
4641 msgstr "ã±â°¡ ¿Ï·á"
4642
4643 #: src/messageview.c:253
4644 msgid "/_Message/Compose _new message"
4645 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_N)"
4646
4647 #: src/messageview.c:265
4648 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4649 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎÆÄÀϷΠÀü´Þ(_W)"
4650
4651 #: src/messageview.c:267
4652 msgid "/_Message/Redirec_t"
4653 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Redirect(_T)"
4654
4655 #: src/messageview.c:286
4656 msgid "/_Tools/Create processing rule/"
4657 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/"
4658
4659 #: src/messageview.c:288
4660 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
4661 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/ÀÚµ¿(_A)"
4662
4663 #: src/messageview.c:290
4664 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
4665 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/º¸³½ÀÌ·Î(_F)"
4666
4667 #: src/messageview.c:292
4668 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
4669 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/¹Þ´ÂÀÌ·Î(_T)"
4670
4671 #: src/messageview.c:294
4672 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
4673 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/Á¦¸ñÀ¸·Î(_S)"
4674
4675 #: src/messageview.c:510
4676 msgid "<No Return-Path found>"
4677 msgstr "<Return-Path ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½>"
4678
4679 #: src/messageview.c:518
4680 #, c-format
4681 msgid ""
4682 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4683 "does not correspond to the return path:\n"
4684 "Notification address: %s\n"
4685 "Return path: %s\n"
4686 "It is advised to not to send the return receipt."
4687 msgstr ""
4688
4689 #: src/messageview.c:526
4690 msgid "+Don't Send"
4691 msgstr ""
4692
4693 #: src/messageview.c:536
4694 msgid ""
4695 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4696 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4697 "officially addressed to you.\n"
4698 "Receipt notification cancelled."
4699 msgstr ""
4700
4701 #: src/messageview.c:948 src/mimeview.c:1126 src/summaryview.c:3293
4702 msgid "Save as"
4703 msgstr "´Ù¸¥ À̸§À¸·Î ÀúÀå"
4704
4705 #: src/messageview.c:953 src/mimeview.c:1019 src/summaryview.c:3298
4706 msgid "Overwrite"
4707 msgstr "µ¤¾î¾²±â"
4708
4709 #: src/messageview.c:954
4710 msgid "Overwrite existing file?"
4711 msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
4712
4713 #: src/messageview.c:961 src/summaryview.c:3306 src/summaryview.c:3310
4714 #: src/summaryview.c:3327
4715 #, c-format
4716 msgid "Can't save the file `%s'."
4717 msgstr "`%s' ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
4718
4719 #: src/messageview.c:1026
4720 msgid "This message asks for a return receipt."
4721 msgstr ""
4722
4723 #: src/messageview.c:1027
4724 msgid "Send receipt"
4725 msgstr ""
4726
4727 #: src/messageview.c:1067
4728 msgid ""
4729 "This message has been partially retrieved,\n"
4730 "and has been deleted from the server."
4731 msgstr ""
4732
4733 #: src/messageview.c:1073
4734 #, c-format
4735 msgid ""
4736 "This message has been partially retrieved;\n"
4737 "it is %s."
4738 msgstr ""
4739 "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ºÎºÐÀûÀ¸·Î ¹Þ¾ÆÁ³½À´Ï´Ù;\n"
4740 "ÀÌ°ÍÀº %sÀÔ´Ï´Ù."
4741
4742 #: src/messageview.c:1077 src/messageview.c:1099
4743 msgid "Mark for download"
4744 msgstr ""
4745
4746 #: src/messageview.c:1078 src/messageview.c:1090
4747 msgid "Mark for deletion"
4748 msgstr ""
4749
4750 #: src/messageview.c:1083
4751 #, c-format
4752 msgid ""
4753 "This message has been partially retrieved;\n"
4754 "it is %s and will be downloaded."
4755 msgstr ""
4756
4757 #: src/messageview.c:1088 src/messageview.c:1101
4758 #: src/prefs_filtering_action.c:137
4759 msgid "Unmark"
4760 msgstr ""
4761
4762 #: src/messageview.c:1094
4763 #, c-format
4764 msgid ""
4765 "This message has been partially retrieved;\n"
4766 "it is %s and will be deleted."
4767 msgstr ""
4768
4769 #: src/messageview.c:1168
4770 msgid "Return Receipt Notification"
4771 msgstr ""
4772
4773 #: src/messageview.c:1169
4774 msgid ""
4775 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4776 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4777 "notification:"
4778 msgstr ""
4779
4780 #: src/messageview.c:1173
4781 msgid "Send Notification"
4782 msgstr ""
4783
4784 #: src/messageview.c:1173
4785 msgid "+Cancel"
4786 msgstr "+Ãë¼Ò"
4787
4788 #: src/messageview.c:1227 src/summaryview.c:3345 src/toolbar.c:169
4789 msgid "Print"
4790 msgstr "Àμâ"
4791
4792 #: src/messageview.c:1228 src/summaryview.c:3346
4793 #, c-format
4794 msgid ""
4795 "Enter the print command line:\n"
4796 "(`%s' will be replaced with file name)"
4797 msgstr ""
4798 "Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
4799 "(`%s'Àº(´Â) ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
4800
4801 #: src/messageview.c:1234 src/summaryview.c:3352
4802 #, c-format
4803 msgid ""
4804 "Print command line is invalid:\n"
4805 "`%s'"
4806 msgstr ""
4807 "Àμ⠸í·É¾î°¡ ¿Ã¹Ù¸£Áö¾Ê½À´Ï´Ù:\n"
4808 "`%s'"
4809
4810 #: src/mh.c:349
4811 #, c-format
4812 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4813 msgstr "¸Þ½ÃÁö %sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4814
4815 #: src/mh_gtk.c:58
4816 msgid "/Remove _mailbox"
4817 msgstr "/¸ÞÀϹڽº¸¦ Áö¿ì±â(_M)"
4818
4819 #: src/mh_gtk.c:308
4820 #, c-format
4821 msgid ""
4822 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
4823 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
4824 msgstr ""
4825 "`%s' ¸ÞÀϹڽº¸¦ Á¤¸»·Î Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?\n"
4826 "(¸Þ½ÃÁö°¡ µð½ºÅ©·ÎºÎÅÍ Áö¿öÁö´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù)"
4827
4828 #: src/mh_gtk.c:310
4829 msgid "Remove mailbox"
4830 msgstr "¸ÞÀϹڽº¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù"
4831
4832 #: src/mimeview.c:153
4833 msgid "/_Open"
4834 msgstr "/¿­±â(_O)"
4835
4836 #: src/mimeview.c:154
4837 msgid "/Open _with..."
4838 msgstr "/¿­±â(_W)..."
4839
4840 #: src/mimeview.c:155
4841 msgid "/_Display as text"
4842 msgstr "/ÅؽºÆ®·Î º¸±â(_D)"
4843
4844 #: src/mimeview.c:156
4845 msgid "/_Save as..."
4846 msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
4847
4848 #: src/mimeview.c:157
4849 msgid "/Save _all..."
4850 msgstr "/¸ðµÎ ÀúÀå(_A)..."
4851
4852 #: src/mimeview.c:196
4853 msgid "MIME Type"
4854 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
4855
4856 #: src/mimeview.c:640
4857 msgid "Check"
4858 msgstr ""
4859
4860 #: src/mimeview.c:645 src/mimeview.c:650 src/mimeview.c:655
4861 msgid "Full info"
4862 msgstr ""
4863
4864 #: src/mimeview.c:660
4865 msgid "Check again"
4866 msgstr "´Ù½Ã È®ÀÎ"
4867
4868 #: src/mimeview.c:961 src/mimeview.c:1027 src/mimeview.c:1186
4869 #: src/mimeview.c:1216
4870 msgid "Can't save the part of multipart message."
4871 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
4872
4873 #: src/mimeview.c:1017
4874 #, c-format
4875 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4876 msgstr "ÆÄÀÏ '%s'À»(¸¦) µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
4877
4878 #: src/mimeview.c:1054
4879 msgid "Select destination folder"
4880 msgstr "´ë»ó Æú´õ ¼±ÅÃ"
4881
4882 #: src/mimeview.c:1061
4883 #, c-format
4884 msgid "`%s' is not a directory."
4885 msgstr ""
4886
4887 #: src/mimeview.c:1226
4888 msgid "Open with"
4889 msgstr "...·Î ¿­±â"
4890
4891 #: src/mimeview.c:1227
4892 #, c-format
4893 msgid ""
4894 "Enter the command line to open file:\n"
4895 "(`%s' will be replaced with file name)"
4896 msgstr ""
4897 "ÆÄÀÏÀ» ¿­ ¸í·ÉÀ» ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
4898 "(`%s'Àº(´Â) ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
4899
4900 #: src/news.c:203
4901 #, c-format
4902 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4903 msgstr "%s:%d(À¸)·Î NNTP Á¢¼ÓÀ» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
4904
4905 #: src/news.c:276
4906 #, c-format
4907 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
4908 msgstr "%s:%d·ÎÀÇ NNTP ¿¬°áÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù...\n"
4909
4910 #: src/news.c:406
4911 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
4912 msgstr "´º½º±×·ì ¸ñ·ÏÀ» ¹ÞÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4913
4914 #: src/news.c:519
4915 msgid "can't post article.\n"
4916 msgstr "±â»ç¸¦ ¿Ã¸± ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
4917
4918 #: src/news.c:545
4919 #, c-format
4920 msgid "can't retrieve article %d\n"
4921 msgstr "±â»ç %dÀ»(¸¦) °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4922
4923 #: src/news.c:594
4924 #, c-format
4925 msgid "can't select group: %s\n"
4926 msgstr "±×·ìÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
4927
4928 #: src/news.c:807
4929 #, c-format
4930 msgid "can't set group: %s\n"
4931 msgstr "±×·ìÀ» ¼³Á¤ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
4932
4933 #: src/news.c:815
4934 #, c-format
4935 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4936 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ±â»ç ¹üÀ§: %d - %d\n"
4937
4938 #: src/news.c:835
4939 #, c-format
4940 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4941 msgstr "%sÀ»(¸¦) ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
4942
4943 #: src/news.c:853
4944 #, c-format
4945 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4946 msgstr ""
4947
4948 #: src/news.c:857 src/news.c:942
4949 msgid "can't get xover\n"
4950 msgstr "xover¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4951
4952 #: src/news.c:866 src/news.c:952
4953 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4954 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
4955
4956 #: src/news.c:872 src/news.c:965
4957 #, c-format
4958 msgid "invalid xover line: %s\n"
4959 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº xover line: %s\n"
4960
4961 #: src/news.c:887 src/news.c:906 src/news.c:984 src/news.c:1019
4962 msgid "can't get xhdr\n"
4963 msgstr "xhdrÀ» °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4964
4965 #: src/news.c:896 src/news.c:915 src/news.c:996 src/news.c:1031
4966 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4967 msgstr "xhdrÀ» ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
4968
4969 #: src/news.c:938
4970 #, c-format
4971 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4972 msgstr "%3$s¿¡¼­ %1$d - %2$d xover¸¦ °¡Á®¿È...\n"
4973
4974 #: src/news_gtk.c:49
4975 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
4976 msgstr "/´º½º±×·ì ±¸µ¶(_S)..."
4977
4978 #: src/news_gtk.c:50
4979 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
4980 msgstr "/´º½º±×·ì ±¸µ¶¾ÈÇÔ(_U)"
4981
4982 #: src/news_gtk.c:52
4983 msgid "/Down_load"
4984 msgstr "/³»·Á¹Þ±â(_L)"
4985
4986 #: src/news_gtk.c:56
4987 msgid "/Remove _news account"
4988 msgstr "/´º½º±×·ì °èÁ¤ »èÁ¦(_N)"
4989
4990 #: src/news_gtk.c:202
4991 #, c-format
4992 msgid "Really unsubscribe newsgroup `%s'?"
4993 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ì ±¸µ¶À» ¾ÈÇϽðڽÀ´Ï±î?"
4994
4995 #: src/news_gtk.c:203
4996 msgid "Unsubscribe newsgroup"
4997 msgstr "´º½º±×·ì ±¸µ¶¾ÈÇÔ"
4998
4999 #: src/news_gtk.c:240
5000 #, c-format
5001 msgid "Really delete news account `%s'?"
5002 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ì °èÁ¤À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
5003
5004 #: src/news_gtk.c:241
5005 msgid "Delete news account"
5006 msgstr "´º½º±×·ì °èÁ¤ Áö¿ì±â"
5007
5008 #: src/passphrase.c:85
5009 msgid "Passphrase"
5010 msgstr "Passphrase"
5011
5012 #: src/passphrase.c:256
5013 msgid "[no user id]"
5014 msgstr "[»ç¿ëÀÚ ¾ÆÀ̵ð ¾øÀ½]"
5015
5016 #: src/passphrase.c:260
5017 #, c-format
5018 msgid ""
5019 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
5020 "\n"
5021 "  %.*s  \n"
5022 "(%.*s)\n"
5023 msgstr ""
5024 "%s passphrase¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
5025 "\n"
5026 "  %.*s  \n"
5027 "(%.*s)\n"
5028
5029 #: src/passphrase.c:264
5030 msgid ""
5031 "Bad passphrase! Try again...\n"
5032 "\n"
5033 msgstr ""
5034 "Bad passphrase! ´Ù½Ã ½ÃµµÇϼ¼¿ä...\n"
5035 "\n"
5036
5037 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:116
5038 msgid "ClamAV: scanning message..."
5039 msgstr ""
5040
5041 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:226
5042 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:243
5043 msgid "Clam AntiVirus"
5044 msgstr ""
5045
5046 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:231
5047 msgid ""
5048 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
5049 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
5050 "\n"
5051 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
5052 "saved in a specially designated folder.\n"
5053 "\n"
5054 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
5055 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
5056 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
5057 msgstr ""
5058
5059 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
5060 msgid "Enable virus scanning"
5061 msgstr ""
5062
5063 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
5064 msgid "Scan archive contents"
5065 msgstr ""
5066
5067 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
5068 msgid "Maximum attachment size"
5069 msgstr ""
5070
5071 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
5072 msgid "MB"
5073 msgstr "MB"
5074
5075 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
5076 msgid "Save infected messages"
5077 msgstr "°¨¿°µÈ ¸Þ½ÃÁö ÀúÀå"
5078
5079 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
5080 msgid "Save folder"
5081 msgstr "Æú´õ ÀúÀå"
5082
5083 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
5084 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
5085 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
5086 msgstr ""
5087
5088 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:242
5089 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:455
5090 msgid "Filtering"
5091 msgstr "ÇÊÅ͸µ"
5092
5093 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:267
5094 msgid "Clam AntiVirus GTK"
5095 msgstr ""
5096
5097 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:272
5098 msgid ""
5099 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
5100 "\n"
5101 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
5102 "Clam AntiVirus.\n"
5103 "\n"
5104 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
5105 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
5106 "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
5107 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
5108 "mail will be saved.\n"
5109 msgstr ""
5110
5111 #: src/plugins/demo/demo.c:71
5112 msgid "Demo"
5113 msgstr ""
5114
5115 #: src/plugins/demo/demo.c:76
5116 msgid ""
5117 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
5118 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
5119 "\n"
5120 "It is not really useful"
5121 msgstr ""
5122
5123 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:73
5124 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:152 src/prefs_ext_prog.c:265
5125 #: src/prefs_msg_colors.c:383
5126 msgid "Message View"
5127 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸±â"
5128
5129 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
5130 msgid "Dillo Browser"
5131 msgstr ""
5132
5133 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
5134 msgid "Do not load remote links in mails"
5135 msgstr ""
5136
5137 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:118
5138 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
5139 msgstr ""
5140
5141 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:120
5142 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
5143 msgstr ""
5144
5145 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
5146 msgid "Full window mode (hide controls)"
5147 msgstr ""
5148
5149 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
5150 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
5151 msgstr ""
5152
5153 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
5154 msgid "Dillo HTML Viewer"
5155 msgstr ""
5156
5157 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
5158 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
5159 msgstr ""
5160
5161 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
5162 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:153
5163 msgid "Image Viewer"
5164 msgstr ""
5165
5166 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
5167 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
5168 msgstr ""
5169
5170 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:340
5171 msgid "Filename:"
5172 msgstr "ÆÄÀÏÀ̸§:"
5173
5174 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:347
5175 msgid "Filesize:"
5176 msgstr "ÆÄÀÏÅ©±â:"
5177
5178 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:368
5179 msgid "Load Image"
5180 msgstr ""
5181
5182 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:374
5183 msgid "Content-Type:"
5184 msgstr ""
5185
5186 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
5187 msgid "Automatically display attached images"
5188 msgstr "ÀÚµ¿À¸·Î Ã·ºÎµÈ À̹ÌÁö Ç¥½Ã"
5189
5190 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
5191 msgid ""
5192 "Resize attached images by default\n"
5193 "(Clicking image toggles scaling)"
5194 msgstr ""
5195
5196 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
5197 msgid "MathML Viewer"
5198 msgstr ""
5199
5200 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
5201 msgid ""
5202 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
5203 "(Content-Type: text/mathml)"
5204 msgstr ""
5205
5206 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:58
5207 msgid "PGP/MIME"
5208 msgstr ""
5209
5210 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:63
5211 msgid ""
5212 "This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and "
5213 "decryption of encrypted messages. \n"
5214 "\n"
5215 "You don't need it to send signed or encrypted emails."
5216 msgstr ""
5217
5218 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97
5219 msgid "Undefined"
5220 msgstr ""
5221
5222 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:99 src/prefs_common.c:1093
5223 #: src/prefs_common.c:1212
5224 msgid "Never"
5225 msgstr "º¸ÀÌÁö ¾ÊÀ½"
5226
5227 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:101
5228 msgid "Marginal"
5229 msgstr ""
5230
5231 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
5232 msgid "Ultimate"
5233 msgstr ""
5234
5235 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:125
5236 #, c-format
5237 msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
5238 msgstr ""
5239
5240 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:130
5241 msgid "The signature has expired"
5242 msgstr ""
5243
5244 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:132
5245 msgid "The key that was used to sign this part has expired"
5246 msgstr ""
5247
5248 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:134
5249 msgid "Not all signatures are valid"
5250 msgstr "À¯È¿ÇÏÁö ¾ÊÀº ¼­¸íÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù"
5251
5252 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:136
5253 msgid "This signature is invalid"
5254 msgstr "ÀÌ ¼­¸íÀº ¹«È¿ÀÔ´Ï´Ù"
5255
5256 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:138
5257 msgid "You have no key to verify this signature"
5258 msgstr "ÀÌ ¼­¸íÀ» °ËÁõÇÒ °ø°³Å°°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
5259
5260 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:140 src/privacy.c:150 src/privacy.c:169
5261 msgid "No signature found"
5262 msgstr "¼­¸íÀÌ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½"
5263
5264 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:142
5265 msgid "An error occured"
5266 msgstr ""
5267
5268 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:144
5269 msgid "The signature has not been checked"
5270 msgstr ""
5271
5272 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:168
5273 #, c-format
5274 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
5275 msgstr ""
5276
5277 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:177
5278 #, c-format
5279 msgid "Good signature from \"%s\"\n"
5280 msgstr "\"%s\"¿¡¼­ À¯È¿ÇÑ ¼­¸í\n"
5281
5282 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:182
5283 #, c-format
5284 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
5285 msgstr ""
5286
5287 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:187
5288 #, c-format
5289 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
5290 msgstr "\"%s\"¿¡¼­ ³ª»Û ¼­¸í\n"
5291
5292 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:198
5293 #, c-format
5294 msgid "                aka \"%s\"\n"
5295 msgstr "                aka \"%s\"\n"
5296
5297 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:203
5298 #, c-format
5299 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
5300 msgstr ""
5301
5302 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:214
5303 #, c-format
5304 msgid "Signature expires %s\n"
5305 msgstr ""
5306
5307 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:216
5308 #, c-format
5309 msgid "Signature expired %s\n"
5310 msgstr ""
5311
5312 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:285
5313 msgid ""
5314 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
5315 "OpenPGP support disabled."
5316 msgstr ""
5317 "GnuPG°¡ ÀûÀýÇÏ°Ô ÀνºÅçµÇÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª ¾÷±×·¹À̵尡 ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.\n"
5318 "OpenPGP Áö¿ø±â´ÉÀ» ²ü´Ï´Ù."
5319
5320 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:181
5321 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
5322 msgstr "SpamAssassin: ¸Þ½ÃÁöÀ» ÇÊÅ͸µ..."
5323
5324 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:316
5325 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
5326 msgid "SpamAssassin"
5327 msgstr "SpamAssassin"
5328
5329 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:321
5330 msgid ""
5331 "This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
5332 "account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
5333 "Server (spamd) running somewhere.\n"
5334 "\n"
5335 "When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
5336 "special folder.\n"
5337 "\n"
5338 "This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
5339 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
5340 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
5341 msgstr ""
5342
5343 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
5344 msgid "Disabled"
5345 msgstr ""
5346
5347 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
5348 msgid "Localhost"
5349 msgstr "·ÎÄÃÈ£½ºÆ®"
5350
5351 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
5352 msgid "TCP"
5353 msgstr "TCP"
5354
5355 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
5356 msgid "Unix Socket"
5357 msgstr "À¯´Ð½º ¼ÒÄÏ"
5358
5359 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
5360 msgid "Transport"
5361 msgstr ""
5362
5363 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
5364 msgid "spamd "
5365 msgstr ""
5366
5367 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
5368 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
5369 msgstr ""
5370
5371 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
5372 msgid ":"
5373 msgstr ""
5374
5375 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
5376 msgid "Port of spamd server"
5377 msgstr ""
5378
5379 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
5380 msgid "Path of Unix socket"
5381 msgstr ""
5382
5383 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
5384 msgid ""
5385 "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
5386 "be aborted and the message will be handled as not spam."
5387 msgstr ""
5388
5389 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
5390 msgid "s"
5391 msgstr ""
5392
5393 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
5394 msgid "Save Spam"
5395 msgstr "½ºÆÔ ÀúÀå"
5396
5397 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
5398 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
5399 msgstr ""
5400
5401 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
5402 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
5403 msgstr ""
5404
5405 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
5406 msgid "kB"
5407 msgstr ""
5408
5409 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
5410 msgid "Save Folder"
5411 msgstr "Æú´õ ÀúÀå"
5412
5413 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
5414 msgid ""
5415 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
5416 "folder"
5417 msgstr ""
5418
5419 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
5420 msgid "..."
5421 msgstr "..."
5422
5423 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
5424 msgid "Maximum Size"
5425 msgstr ""
5426
5427 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:480
5428 msgid "SpamAssassin GTK"
5429 msgstr ""
5430
5431 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:485
5432 msgid ""
5433 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
5434 "\n"
5435 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"