911518e65b8200b5c0fdfed6b1d582418b37541b
[claws.git] / po / ko.po
1 # korean po file for sylpheed mailer
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>, 2001
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws 0.9.13\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-01-18 09:52+0900\n"
10 "PO-Revision-Date: 2005-01-18 21:22+0900\n"
11 "Last-Translator: SungHyun Nam <goweol@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Korean <gnome-kr-translation@lists.sourceforge.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=euc-kr\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:309
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "´Ù¸¥ ÆíÁý Ã¢ÀÌ ¿­·ÁÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
23 "°èÁ¤À» ÆíÁýÇϱâÀü¿¡ ¸ðµç ÆíÁýâµéÀ» ´Ý¾ÆÁÖ¼¼¿ä."
24
25 #: src/account.c:561
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "°èÁ¤ ÆíÁý"
28
29 #: src/account.c:579
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34 "»õ ¸Þ½ÃÁö´Â ÀÌ ¼ø¼­´ë·Î È®Àεɠ°ÍÀÔ´Ï´Ù. `¸ðµÎ ¹Þ±â'·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦\n"
35 "¹ÞÀ¸·Á¸é `G' Ä÷³ »óÀÚ¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
36
37 #: src/account.c:599 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:675
38 #: src/compose.c:4388 src/compose.c:4558 src/editaddress.c:774
39 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
40 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:400 src/editvcard.c:210
41 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:198
42 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:301
43 msgid "Name"
44 msgstr "À̸§"
45
46 #: src/account.c:600 src/prefs_account.c:1093
47 msgid "Protocol"
48 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ"
49
50 #: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
51 msgid "Server"
52 msgstr "¼­¹ö"
53
54 #: src/account.c:630 src/addressbook.c:832 src/editaddress.c:722
55 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
56 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
57 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
58 #: src/prefs_matcher.c:560 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:773
59 msgid "Add"
60 msgstr "´õÇϱâ"
61
62 #: src/account.c:636
63 msgid "Edit"
64 msgstr "ÆíÁý"
65
66 #: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
67 msgid " Delete "
68 msgstr " Áö¿ì±â "
69
70 #: src/account.c:648
71 msgid " Clone "
72 msgstr " Å¬·Ð "
73
74 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
75 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
76 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:642
77 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:834
78 msgid "Down"
79 msgstr "¾Æ·¡·Î"
80
81 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
82 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
83 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:636
84 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:830
85 msgid "Up"
86 msgstr "À§·Î"
87
88 #: src/account.c:674
89 msgid " Set as default account "
90 msgstr " ±âº» °èÁ¤À¸·Î ¼³Á¤ "
91
92 #: src/account.c:680 src/action.c:1224 src/addressbook.c:1068
93 #: src/addressbook.c:3231 src/addressbook.c:3236 src/addressbook.c:3275
94 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
95 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:261 src/inc.c:715
96 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:224
97 msgid "Close"
98 msgstr "´Ý±â"
99
100 #: src/account.c:756
101 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
102 msgstr ""
103
104 #: src/account.c:762
105 #, c-format
106 msgid "Cloned %s"
107 msgstr "%sÀ»(¸¦) º¹Á¦Çß½À´Ï´Ù"
108
109 #: src/account.c:899
110 msgid "Delete account"
111 msgstr "°èÁ¤ Áö¿ì±â"
112
113 #: src/account.c:900
114 msgid "Do you really want to delete this account?"
115 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ °èÁ¤À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
116
117 #: src/account.c:901 src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359
118 #: src/addressbook.c:2387 src/compose.c:2289 src/compose.c:3111
119 #: src/compose.c:3441 src/compose.c:5737 src/compose.c:6056
120 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
121 #: src/folderview.c:1702 src/imap_gtk.c:266 src/imap_gtk.c:313
122 #: src/imap_gtk.c:376 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
123 #: src/mainwindow.c:1591 src/message_search.c:197 src/mh_gtk.c:170
124 #: src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206 src/news_gtk.c:255 src/news_gtk.c:310
125 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
126 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
127 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422
128 #: src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478 src/ssl_manager.c:271
129 #: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:814 src/summaryview.c:1261
130 #: src/summaryview.c:1312 src/summaryview.c:1355 src/summaryview.c:1379
131 #: src/summaryview.c:1411 src/summaryview.c:1436 src/summaryview.c:1461
132 #: src/summaryview.c:1486 src/summaryview.c:3017 src/textview.c:1940
133 #: src/toolbar.c:1868
134 msgid "Yes"
135 msgstr "È®ÀÎ"
136
137 #: src/account.c:901 src/compose.c:3441 src/compose.c:5737 src/imap_gtk.c:266
138 #: src/imap_gtk.c:313 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206
139 #: src/news_gtk.c:255 src/ssl_manager.c:271
140 msgid "+No"
141 msgstr "¾Æ´Ï¿ä"
142
143 #: src/action.c:345
144 #, c-format
145 msgid "Could not get message file %d"
146 msgstr "¸Þ½ÃÁö ÆÄÀÏ %dÀ»(¸¦) °¡Á®¿Ã ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
147
148 #: src/action.c:376
149 msgid "Could not get message part."
150 msgstr "¸Þ½ÃÁö ºÎºÐÀ» °¡Á®¿Ã ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
151
152 #: src/action.c:393
153 msgid "Can't get part of multipart message"
154 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
155
156 #: src/action.c:506
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
160 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
161 msgstr ""
162 "¼±ÅõȠµ¿ÀÛÀº ÆíÁö ÀÛ¼º Ã¢¿¡¼­ »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
163 "¿Ö³ÄÇϸé %%f, %%F, %%as È¤Àº %%p¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù."
164
165 #: src/action.c:794
166 #, c-format
167 msgid ""
168 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
169 "%s"
170 msgstr ""
171 "¸í·ÉÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ÆÄÀÌÇÁ »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
172 "%s"
173
174 #: src/action.c:880
175 #, c-format
176 msgid ""
177 "Could not fork to execute the following command:\n"
178 "%s\n"
179 "%s"
180 msgstr ""
181 "´ÙÀ½ ¸í·ÉÀ» ½ÇÇàÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù:\n"
182 "%s\n"
183 "%s"
184
185 #: src/action.c:1107
186 #, c-format
187 msgid "--- Running: %s\n"
188 msgstr "--- ½ÇÇàÁßÀÔ´Ï´Ù: %s\n"
189
190 #: src/action.c:1111
191 #, c-format
192 msgid "--- Ended: %s\n"
193 msgstr "--- ³¡³µ½À´Ï´Ù: %s\n"
194
195 #: src/action.c:1147
196 msgid "Action's input/output"
197 msgstr "µ¿ÀÛ ÀÔÃâ·Â"
198
199 #: src/action.c:1193
200 msgid " Send "
201 msgstr " ¹ß¼Û "
202
203 #: src/action.c:1213
204 msgid "Completed %v/%u"
205 msgstr "³¡³µ½À´Ï´Ù %v/%u"
206
207 #: src/action.c:1223
208 msgid "Abort"
209 msgstr "ÁßÁöµÊ"
210
211 #: src/action.c:1372
212 #, c-format
213 msgid ""
214 "Enter the argument for the following action:\n"
215 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
216 "  %s"
217 msgstr ""
218 "´ÙÀ½ µ¿ÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
219 "(`%%h'´Â ÀÎÀڷΠ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)  %s"
220
221 #: src/action.c:1377
222 msgid "Action's hidden user argument"
223 msgstr "µ¿ÀÛÀÇ ¼û°ÜÁø »ç¿ëÀÚ ÀÎÀÚ"
224
225 #: src/action.c:1381
226 #, c-format
227 msgid ""
228 "Enter the argument for the following action:\n"
229 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
230 "  %s"
231 msgstr ""
232 "´ÙÀ½ µ¿ÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
233 "(`%%u'´Â ÀÎÀڷΠ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)\n"
234 "  %s"
235
236 #: src/action.c:1386
237 msgid "Action's user argument"
238 msgstr "µ¿ÀÛÀÇ »ç¿ëÀÚ ÀÎÀÚ"
239
240 #: src/addressadd.c:162
241 msgid "Add to address book"
242 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï¿¡ ´õÇϱâ"
243
244 #: src/addressadd.c:194 src/plugins/pgpmime/select-keys.c:302
245 #: src/toolbar.c:434
246 msgid "Address"
247 msgstr "ÁÖ¼Ò"
248
249 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:628
250 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
251 msgid "Remarks"
252 msgstr "¸Þ¸ð"
253
254 #: src/addressadd.c:226
255 msgid "Select Address Book Folder"
256 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï Æú´õ ¼±ÅÃ"
257
258 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:203
259 #: src/alertpanel.c:339 src/compose.c:5559 src/editaddress.c:513
260 #: src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344
261 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:239
262 #: src/export.c:188 src/foldersel.c:199 src/grouplistdialog.c:244
263 #: src/gtk/about.c:224 src/gtk/description_window.c:120
264 #: src/gtk/gtkaspell.c:1425 src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/inputdialog.c:202
265 #: src/gtk/prefswindow.c:356 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190
266 #: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/main.c:721
267 #: src/mainwindow.c:2373 src/messageview.c:974 src/mimeview.c:1019
268 #: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:131 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
269 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2406 src/prefs_common.c:2505
270 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
271 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
272 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:313
273 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
274 msgid "OK"
275 msgstr "È®ÀÎ"
276
277 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2375 src/addrgather.c:507
278 #: src/compose.c:5560 src/compose.c:6289 src/compose.c:6327
279 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
280 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:343
281 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
282 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:200 src/grouplistdialog.c:245
283 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/inputdialog.c:203
284 #: src/gtk/prefswindow.c:357 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:191
285 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
286 #: src/main.c:721 src/mainwindow.c:2373 src/messageview.c:974
287 #: src/mimeview.c:1020 src/plugins/pgpmime/passphrase.c:135
288 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:332 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
289 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2407 src/prefs_common.c:2506
290 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
291 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
292 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:374 src/prefs_summary_column.c:314
293 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471
294 #: src/prefs_themes.c:478 src/summaryview.c:814 src/summaryview.c:3315
295 msgid "Cancel"
296 msgstr "Ãë¼Ò"
297
298 #: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:439 src/messageview.c:154
299 msgid "/_File"
300 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
301
302 #: src/addressbook.c:401
303 msgid "/_File/New _Book"
304 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò·Ï(_B)"
305
306 #: src/addressbook.c:402
307 msgid "/_File/New _vCard"
308 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ vCard(_V)"
309
310 #: src/addressbook.c:404
311 msgid "/_File/New _JPilot"
312 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ JPilot(_J)"
313
314 #: src/addressbook.c:407
315 msgid "/_File/New _Server"
316 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ¼­¹ö(_S)"
317
318 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:442
319 #: src/mainwindow.c:444 src/mainwindow.c:447 src/mainwindow.c:449
320 #: src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:157
321 msgid "/_File/---"
322 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/---"
323
324 #: src/addressbook.c:410
325 msgid "/_File/_Edit"
326 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
327
328 #: src/addressbook.c:411
329 msgid "/_File/_Delete"
330 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Áö¿ì±â(_D)"
331
332 #: src/addressbook.c:413
333 msgid "/_File/_Save"
334 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÀúÀå(_S)"
335
336 #: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:158
337 msgid "/_File/_Close"
338 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/´Ý±â(_C)"
339
340 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
341 #: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:458 src/messageview.c:160
342 msgid "/_Edit"
343 msgstr "/ÆíÁý(_E)"
344
345 #: src/addressbook.c:416
346 msgid "/_Edit/C_ut"
347 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_U)"
348
349 #: src/addressbook.c:417 src/compose.c:546 src/mainwindow.c:459
350 #: src/messageview.c:161
351 msgid "/_Edit/_Copy"
352 msgstr "/ÆíÁý(_E)/º¹»ç(_C)"
353
354 #: src/addressbook.c:418 src/compose.c:547
355 msgid "/_Edit/_Paste"
356 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
357
358 #: src/addressbook.c:419 src/compose.c:544 src/compose.c:627 src/compose.c:633
359 #: src/mainwindow.c:462 src/messageview.c:163
360 msgid "/_Edit/---"
361 msgstr "/ÆíÁý(_E)/---"
362
363 #: src/addressbook.c:420
364 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
365 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÁÖ¼Ò ºÙ¿©³Ö±â(_S)"
366
367 #: src/addressbook.c:421
368 msgid "/_Address"
369 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)"
370
371 #: src/addressbook.c:422
372 msgid "/_Address/New _Address"
373 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ ÁÖ¼Ò(_A)"
374
375 #: src/addressbook.c:423
376 msgid "/_Address/New _Group"
377 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ ±×·ì(_G)"
378
379 #: src/addressbook.c:424
380 msgid "/_Address/New _Folder"
381 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ Æú´õ(_F)"
382
383 #: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
384 msgid "/_Address/---"
385 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/---"
386
387 #: src/addressbook.c:426
388 msgid "/_Address/_Edit"
389 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/ÆíÁý(_E)"
390
391 #: src/addressbook.c:427
392 msgid "/_Address/_Delete"
393 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/Áö¿ì±â(_D)"
394
395 #: src/addressbook.c:429
396 msgid "/_Address/_Mail To"
397 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/Mail To(_M)"
398
399 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:696
400 #: src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:721 src/mainwindow.c:730
401 #: src/mainwindow.c:733 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:294
402 #: src/messageview.c:315
403 msgid "/_Tools/---"
404 msgstr "/µµ±¸(_T)/---"
405
406 #: src/addressbook.c:431
407 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
408 msgstr "/µµ±¸(_T)/LDIF ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_L)..."
409
410 #: src/addressbook.c:432
411 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
412 msgstr "/µµ±¸(_T)/Mutt ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_U)..."
413
414 #: src/addressbook.c:433
415 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
416 msgstr "/µµ±¸(_T)/Pine ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_P)..."
417
418 #: src/addressbook.c:435
419 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
420 msgstr "/µµ±¸(_T)/HTML ÆÄÀϷΠ³»º¸³»±â(_H)..."
421
422 #: src/addressbook.c:436
423 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
424 msgstr "/µµ±¸(_T)/LDIF ÆÄÀϷΠ³»º¸³»±â(_F)..."
425
426 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:762
427 #: src/messageview.c:318
428 msgid "/_Help"
429 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)"
430
431 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:671 src/mainwindow.c:772
432 #: src/messageview.c:319
433 msgid "/_Help/_About"
434 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
435
436 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/summaryview.c:403
437 msgid "/_Delete"
438 msgstr "/Áö¿ì±â(_D)"
439
440 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
441 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:520
442 #: src/imap_gtk.c:57 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65
443 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
444 #: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
445 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:88 src/plugins/trayicon/trayicon.c:91
446 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
447 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
448 msgid "/---"
449 msgstr "/---"
450
451 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
452 msgid "/New _Address"
453 msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_A)"
454
455 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
456 msgid "/New _Group"
457 msgstr "/»õ ±×·ì(_G)"
458
459 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
460 msgid "/New _Folder"
461 msgstr "/»õ Æú´õ(_F)"
462
463 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
464 msgid "/C_ut"
465 msgstr "/À߶󳻱â(_U)"
466
467 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465
468 msgid "/_Copy"
469 msgstr "/º¹»ç(_C)"
470
471 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
472 msgid "/_Paste"
473 msgstr "/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
474
475 #: src/addressbook.c:468
476 msgid "/Pa_ste Address"
477 msgstr "/ÁÖ¼Ò ºÙ¿©³Ö±â(_S)"
478
479 #: src/addressbook.c:469
480 msgid "/_Mail To"
481 msgstr "/Mail To(_M)"
482
483 #: src/addressbook.c:471
484 msgid "/_Browse Entry"
485 msgstr "/Ç׸ñ ºê¶ó¿ìÁî(_B)"
486
487 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:440 src/crash.c:459 src/importldif.c:118
488 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97 src/prefs_themes.c:623
489 #: src/prefs_themes.c:655 src/prefs_themes.c:656
490 msgid "Unknown"
491 msgstr "¸ð¸§"
492
493 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
494 msgid "Success"
495 msgstr "¼º°ø"
496
497 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
498 msgid "Bad arguments"
499 msgstr "À߸øµÈ ÀÎÀÚ"
500
501 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
502 msgid "File not specified"
503 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
504
505 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
506 msgid "Error opening file"
507 msgstr "ÆÄÀÏÀ» ¿­´Ù°¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
508
509 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
510 msgid "Error reading file"
511 msgstr "ÆÄÀÏÀ» Àдٰ¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
512
513 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
514 msgid "End of file encountered"
515 msgstr "ÆÄÀÏ ³¡ÀÔ´Ï´Ù"
516
517 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
518 msgid "Error allocating memory"
519 msgstr "¸Þ¸ð¸® ÇÒ´ç ¿¡·¯"
520
521 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
522 msgid "Bad file format"
523 msgstr "³ª»Û ÆÄÀÏ Çü½Ä"
524
525 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
526 msgid "Error writing to file"
527 msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾²±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
528
529 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
530 msgid "Error opening directory"
531 msgstr "µð·ºÅ丮 ¿­±â ¿¡·¯"
532
533 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
534 msgid "No path specified"
535 msgstr "°æ·Î°¡ ÁÖ¾îÁöÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
536
537 #: src/addressbook.c:511
538 msgid "Error connecting to LDAP server"
539 msgstr "LDAP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°á Áß ¿¡·¯"
540
541 #: src/addressbook.c:512
542 msgid "Error initializing LDAP"
543 msgstr "LDAP ÃʱâÈ­ Áß ¿¡·¯"
544
545 #: src/addressbook.c:513
546 msgid "Error binding to LDAP server"
547 msgstr "LDAP ¼­¹ö¿¡ ¹ÙÀεù Áß ¿¡·¯"
548
549 #: src/addressbook.c:514
550 msgid "Error searching LDAP database"
551 msgstr "LDAP µ¥ÀÌŸº£À̽º Ã£´Â Áß ¿¡·¯"
552
553 #: src/addressbook.c:515
554 msgid "Timeout performing LDAP operation"
555 msgstr "LDAP µ¿ÀÛ ¼öÇà Áß ½Ã°£ ÃÊ°ú"
556
557 #: src/addressbook.c:516
558 msgid "Error in LDAP search criteria"
559 msgstr "LDAP Ã£±â ±âÁØ¿¡ ¿¡·¯"
560
561 #: src/addressbook.c:517
562 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
563 msgstr "ã±â ±âÁØ¿¡¼­ LDAP Ç׸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù"
564
565 #: src/addressbook.c:518
566 msgid "LDAP search terminated on request"
567 msgstr "¿äû¿¡ ÀÇÇØ LDAP Ã£±â¸¦ ¸ØÃß¾ú½À´Ï´Ù"
568
569 #: src/addressbook.c:519
570 msgid "Error starting TLS connection"
571 msgstr "TLS ¿¬°á ½ÃÀÛ Áß ¿¡·¯"
572
573 #: src/addressbook.c:676
574 msgid "E-Mail address"
575 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
576
577 #: src/addressbook.c:681 src/prefs_common.c:2037 src/toolbar.c:180
578 #: src/toolbar.c:1529
579 msgid "Address book"
580 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
581
582 #: src/addressbook.c:797
583 msgid "Name:"
584 msgstr "À̸§:"
585
586 #: src/addressbook.c:829 src/addressbook.c:2358 src/addressbook.c:2372
587 #: src/addressbook.c:2387 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
588 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
589 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
590 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
591 #: src/prefs_matcher.c:573 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:785
592 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
593 msgid "Delete"
594 msgstr "Áö¿ì±â"
595
596 #: src/addressbook.c:835
597 msgid "Lookup"
598 msgstr "ã±â"
599
600 #: src/addressbook.c:847 src/compose.c:1472 src/compose.c:3217
601 #: src/compose.c:4202 src/compose.c:4877 src/headerview.c:53
602 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:176
603 msgid "To:"
604 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷:"
605
606 #: src/addressbook.c:851 src/compose.c:1456 src/compose.c:3216
607 #: src/prefs_template.c:175
608 msgid "Cc:"
609 msgstr "ÂüÁ¶:"
610
611 #: src/addressbook.c:855 src/compose.c:1459 src/prefs_template.c:176
612 msgid "Bcc:"
613 msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶:"
614
615 #: src/addressbook.c:1066 src/addressbook.c:1089
616 msgid "Delete address(es)"
617 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ Áö¿ì±â"
618
619 #: src/addressbook.c:1067
620 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
621 msgstr "ÀÌ ÁÖ¼Ò ÀÚ·á´Â ÀбâÀü¿ëÀ̾ Áö¿ï ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
622
623 #: src/addressbook.c:1090
624 msgid "Really delete the address(es)?"
625 msgstr "Á¤¸»·Î ÁÖ¼Ò¸¦ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
626
627 #: src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359 src/addressbook.c:2387
628 #: src/compose.c:2289 src/compose.c:3111 src/compose.c:6056
629 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
630 #: src/folderview.c:1702 src/imap_gtk.c:376 src/inc.c:182 src/inc.c:287
631 #: src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1591 src/message_search.c:197
632 #: src/news_gtk.c:310 src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
633 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
634 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422
635 #: src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478 src/summary_search.c:328
636 #: src/summaryview.c:814 src/summaryview.c:1261 src/summaryview.c:1312
637 #: src/summaryview.c:1355 src/summaryview.c:1379 src/summaryview.c:1411
638 #: src/summaryview.c:1436 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1486
639 #: src/summaryview.c:3017 src/textview.c:1941 src/toolbar.c:1868
640 msgid "No"
641 msgstr "¾Æ´Ï¿À"
642
643 #: src/addressbook.c:1630 src/addressbook.c:1703
644 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
645 msgstr "ºÙ¿©³ÖÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ´ë»ó ÁÖ¼Ò·ÏÀº ÀбâÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù."
646
647 #: src/addressbook.c:1641
648 msgid "Cannot paste into an address group."
649 msgstr "ÁÖ¼Ò ±×·ì¿¡ ºÙ¿©³ÖÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
650
651 #: src/addressbook.c:2355
652 #, c-format
653 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
654 msgstr ""
655
656 #: src/addressbook.c:2367
657 #, c-format
658 msgid ""
659 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
660 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
661 msgstr ""
662 "`%s'ÀÇ ¸ðµç ÁÖ¼Ò¿Í Æú´õ¸¦ Áö¿ï±î¿ä ? \n"
663 "Æú´õ¸¸ Áö¿ï °æ¿ì ÁּҴ ±× »óÀ§ Æú´õ·Î ¿Å°ÜÁý´Ï´Ù."
664
665 #: src/addressbook.c:2373
666 msgid "Folder only"
667 msgstr "Æú´õ¸¸"
668
669 #: src/addressbook.c:2374
670 msgid "Folder and Addresses"
671 msgstr "Æú´õ¿Í ÁÖ¼Ò"
672
673 #: src/addressbook.c:2386
674 #, c-format
675 msgid "Really delete `%s' ?"
676 msgstr "Á¤¸»·Î `%s'À»(¸¦) Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
677
678 #: src/addressbook.c:3181
679 msgid "New user, could not save index file."
680 msgstr "»õ »ç¿ëÀÚ, »öÀΠÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
681
682 #: src/addressbook.c:3185
683 msgid "New user, could not save address book files."
684 msgstr "»õ »ç¿ëÀÚ, ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
685
686 #: src/addressbook.c:3195
687 msgid "Old address book converted successfully."
688 msgstr "¿¹Àü ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î º¯È¯ÇÏ¿´½À´Ï´Ù."
689
690 #: src/addressbook.c:3200
691 msgid ""
692 "Old address book converted,\n"
693 "could not save new address index file"
694 msgstr ""
695 "¿¹Àü ÁÖ¼Ò·ÏÀÌ º¯È¯µÇ¾ú½À´Ï´Ù,\n"
696 "»õ ÁÖ¼Ò·ÏÀÇ »öÀΠÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
697
698 #: src/addressbook.c:3213
699 msgid ""
700 "Could not convert address book,\n"
701 "but created empty new address book files."
702 msgstr ""
703 "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù,\n"
704 "´ë½Å¿¡ ºó »õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ¸¸µé¾ú½À´Ï´Ù."
705
706 #: src/addressbook.c:3219
707 msgid ""
708 "Could not convert address book,\n"
709 "could not create new address book files."
710 msgstr ""
711 "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù,\n"
712 "»õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ¸¸µéÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù."
713
714 #: src/addressbook.c:3224
715 msgid ""
716 "Could not convert address book\n"
717 "and could not create new address book files."
718 msgstr ""
719 "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÏÁö ¸øÇß°í\n"
720 "»õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀϵµ ¸¸µéÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù."
721
722 #: src/addressbook.c:3231
723 msgid "Addressbook conversion error"
724 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï º¯È¯ ¿¡·¯"
725
726 #: src/addressbook.c:3236
727 msgid "Addressbook conversion"
728 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï º¯È¯"
729
730 #: src/addressbook.c:3273
731 msgid "Addressbook Error"
732 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï ¿¡·¯"
733
734 #: src/addressbook.c:3274
735 msgid "Could not read address index"
736 msgstr "ÁÖ¼Ò »öÀÎÀ» ÀÐÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
737
738 #: src/addressbook.c:3632
739 msgid "Busy searching..."
740 msgstr "ã´Â Áß..."
741
742 #: src/addressbook.c:3703
743 #, c-format
744 msgid "Search '%s'"
745 msgstr "'%s' Ã£±â"
746
747 #: src/addressbook.c:3923 src/prefs_common.c:938
748 msgid "Interface"
749 msgstr "ÀÎÅÍÆäÀ̽º"
750
751 #: src/addressbook.c:3939 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
752 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
753 msgid "Address Book"
754 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
755
756 #: src/addressbook.c:3955
757 msgid "Person"
758 msgstr "»ç¶÷"
759
760 #: src/addressbook.c:3971
761 msgid "EMail Address"
762 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
763
764 #: src/addressbook.c:3987
765 msgid "Group"
766 msgstr "±×·ì"
767
768 #: src/addressbook.c:4003 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:326
769 #: src/prefs_account.c:2218
770 msgid "Folder"
771 msgstr "Æú´õ"
772
773 #: src/addressbook.c:4019
774 msgid "vCard"
775 msgstr "vCard"
776
777 #: src/addressbook.c:4035 src/addressbook.c:4051
778 msgid "JPilot"
779 msgstr "JPilot"
780
781 #: src/addressbook.c:4067
782 msgid "LDAP Server"
783 msgstr "LDAP ¼­¹ö"
784
785 #: src/addressbook.c:4083
786 msgid "LDAP Query"
787 msgstr "LDAP Á¶È¸"
788
789 #: src/addrgather.c:156
790 msgid "Please specify name for address book."
791 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï À̸§À» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
792
793 #: src/addrgather.c:176
794 msgid "Please select the mail headers to search."
795 msgstr "ãÀ» ¸ÞÀÏ Çì´õ¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
796
797 #: src/addrgather.c:183
798 msgid "Busy harvesting addresses..."
799 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ ¾ò´Â Áß..."
800
801 #: src/addrgather.c:221
802 msgid "Addresses gathered successfully."
803 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î Ã¤ÁýÇÏ¿´½À´Ï´Ù."
804
805 #: src/addrgather.c:285
806 msgid "No folder or message was selected."
807 msgstr "¼±ÅõȠÆú´õ³ª ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
808
809 #: src/addrgather.c:293
810 msgid ""
811 "Please select a folder to process from the folder\n"
812 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
813 "the message list."
814 msgstr ""
815 "Æú´õ ¸ñ·Ï¿¡¼­ Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä.\n"
816 "¾Æ´Ï¸é ¸Þ½ÃÁö ¸ñ·Ï¿¡¼­ Çϳª È¤Àº\n"
817 "±× ÀÌ»óÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
818
819 #: src/addrgather.c:345
820 msgid "Folder :"
821 msgstr "Æú´õ :"
822
823 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
824 #: src/importldif.c:948
825 msgid "Address Book :"
826 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï :"
827
828 #: src/addrgather.c:366
829 msgid "Folder Size :"
830 msgstr "Æú´õ Å©±â :"
831
832 #: src/addrgather.c:381
833 msgid "Process these mail header fields"
834 msgstr "ÀÌ ¸ÞÀÏ Çì´õ Ç׸ñµé Ã³¸®"
835
836 #: src/addrgather.c:399
837 msgid "Include sub-folders"
838 msgstr "ÇÏÀ§ Æú´õ Æ÷ÇÔ"
839
840 #: src/addrgather.c:422
841 msgid "Header Name"
842 msgstr "Çì´õ À̸§"
843
844 #: src/addrgather.c:423
845 msgid "Address Count"
846 msgstr "ÁÖ¼Ò °¹¼ö"
847
848 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:168 src/messageview.c:544
849 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:352 src/textview.c:1940
850 msgid "Warning"
851 msgstr "°æ°í"
852
853 #: src/addrgather.c:528
854 msgid "Header Fields"
855 msgstr "Çì´õ Ç׸ñ"
856
857 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
858 #: src/importldif.c:1067
859 msgid "Finish"
860 msgstr "³¡³¿"
861
862 #: src/addrgather.c:588
863 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
864 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò ¾ò±â - ¼±ÅõȠ¸Þ½ÃÁö¿¡¼­"
865
866 #: src/addrgather.c:596
867 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
868 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò ¾ò±â - Æú´õ¿¡¼­"
869
870 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
871 msgid "Common address"
872 msgstr "°øÅë ÁÖ¼Ò·Ï"
873
874 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
875 msgid "Personal address"
876 msgstr "°³ÀΠÁÖ¼Ò·Ï"
877
878 #: src/alertpanel.c:155 src/compose.c:5737
879 msgid "Notice"
880 msgstr "¾Ë¸²"
881
882 #: src/alertpanel.c:181 src/alertpanel.c:203 src/compose.c:3441 src/inc.c:601
883 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:109 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:122
884 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:148
885 msgid "Error"
886 msgstr "¿¡·¯"
887
888 #: src/alertpanel.c:203
889 msgid "View log"
890 msgstr "·Î±× º¸±â"
891
892 #: src/alertpanel.c:327
893 msgid "Show this message next time"
894 msgstr "´ÙÀ½¹ø¿¡ ÀÌ ¸Þ½ÃÁö º¸±â"
895
896 #: src/browseldap.c:238
897 msgid "Browse Directory Entry"
898 msgstr "µð·ºÅ丮 Ç׸ñ ºê¶ó¿ìÁî"
899
900 #: src/browseldap.c:258
901 msgid "Server Name :"
902 msgstr "¼­¹ö À̸§ :"
903
904 #: src/browseldap.c:268
905 msgid "Distinguished Name (dn) :"
906 msgstr "ºÐ·ù À̸§ (dn) :"
907
908 #: src/browseldap.c:291
909 msgid "LDAP Name"
910 msgstr "LDAP À̸§"
911
912 #: src/browseldap.c:293
913 msgid "Attribute Value"
914 msgstr "¼Ó¼º °ª"
915
916 #: src/common/nntp.c:68
917 #, c-format
918 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
919 msgstr "%s:%d NNTP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
920
921 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
922 #, c-format
923 msgid "protocol error: %s\n"
924 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯: %s\n"
925
926 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
927 msgid "protocol error\n"
928 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯\n"
929
930 #: src/common/nntp.c:293
931 msgid "Error occurred while posting\n"
932 msgstr "±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
933
934 #: src/common/nntp.c:373
935 msgid "Error occurred while sending command\n"
936 msgstr "¸í·ÉÀ» º¸³»´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù\n"
937
938 #: src/common/plugin.c:103
939 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
940 msgstr "Ç÷¯±×ÀÎÀÇ ¸Þ¸ð¸®¸¦ ÇÒ´çÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
941
942 #: src/common/smtp.c:170
943 msgid "SMTP AUTH not available\n"
944 msgstr "SMTP ÀÎÁõÀ» »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
945
946 #: src/common/smtp.c:493 src/common/smtp.c:543
947 msgid "bad SMTP response\n"
948 msgstr "À߸øµÈ SMTP ÀÀ´ä\n"
949
950 #: src/common/smtp.c:514 src/common/smtp.c:532 src/common/smtp.c:643
951 msgid "error occurred on SMTP session\n"
952 msgstr "SMTP ¼¼¼Ç¿¡¼­ ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
953
954 #: src/common/smtp.c:523 src/pop.c:828
955 msgid "error occurred on authentication\n"
956 msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
957
958 #: src/common/smtp.c:577
959 #, c-format
960 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
961 msgstr "¸Þ½ÃÁö°¡ ³Ê¹« Å®´Ï´Ù (ÃÖ´ë Å©±â´Â %s)\n"
962
963 #: src/common/smtp.c:602 src/pop.c:821
964 msgid "can't start TLS session\n"
965 msgstr "TLS ¼¼¼ÇÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
966
967 #: src/common/ssl.c:136
968 msgid "Error creating ssl context\n"
969 msgstr "ssl ¹®¸Æ »ý¼º ¿¡·¯\n"
970
971 #: src/common/ssl.c:155
972 #, c-format
973 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
974 msgstr "SSL ¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù(%s)\n"
975
976 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
977 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
978 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
979 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
980 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
981 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
982 msgid "<not in certificate>"
983 msgstr "<Áõ¸í¼­¿¡ ¾øÀ½>"
984
985 #: src/common/ssl_certificate.c:189
986 #, c-format
987 msgid ""
988 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
989 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
990 "  Fingerprint: %s\n"
991 "  Signature status: %s"
992 msgstr ""
993 "  ¼ÒÀ¯ÀÚ: %s (%s) in %s\n"
994 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
995 "  Fingerprint: %s\n"
996 "  Signature »óÅÂ: %s"
997
998 #: src/common/ssl_certificate.c:307
999 msgid "Can't load X509 default paths"
1000 msgstr "X509 ±âº» °æ·Î¸¦ ·ÎµåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
1001
1002 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1003 #, c-format
1004 msgid ""
1005 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1006 "%s"
1007 msgstr ""
1008 "%sÀº(´Â) ¸ð¸£´Â SSL Áõ¸íÀÔ´Ï´Ù:\n"
1009 "%s"
1010
1011 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1012 #, c-format
1013 msgid ""
1014 "%s\n"
1015 "\n"
1016 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1017 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1018 msgstr ""
1019 "%s\n"
1020 "\n"
1021 "Áõ¸íÀ» ÀúÀåÇÒ ¶§±îÁö ÀÌ °èÁ¤ÀÇ ÆíÁö´Â ¹ÞÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
1022 "(\"%s\" ¼Ó¼º ¼±ÅÃÀ» ÇØÁ¦Çϼ¼¿ä).\n"
1023
1024 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1025 #: src/prefs_common.c:1077
1026 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1027 msgstr "¹Þ±â ¿¡·¯ ¹ß»ý½Ã ¿¡·¯ »óÀÚ º¸ÀÌÁö ¾ÊÀ½"
1028
1029 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1030 #, c-format
1031 msgid ""
1032 "%s's SSL certificate changed !\n"
1033 "We have saved this one:\n"
1034 "%s\n"
1035 "\n"
1036 "It is now:\n"
1037 "%s\n"
1038 "\n"
1039 "This could mean the server answering is not the known one."
1040 msgstr ""
1041 "%sÀÇ SSL Áõ¸í¼­°¡ ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù !\n"
1042 "¿ø·¡´Â ´ÙÀ½ °ÍÀ̾ú½À´Ï´Ù:\n"
1043 "%s\n"
1044 "\n"
1045 "Áö±ÝÀº ´ÙÀ½ °ÍÀÔ´Ï´Ù:\n"
1046 "%s\n"
1047 "\n"
1048 "ÀÌ°ÍÀº ¼­¹öÀÇ ÀÀ´äÀ» ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù´Â °ÍÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù."
1049
1050 #: src/common/string_match.c:73
1051 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1052 msgstr "(Á¦¸ñÀÌ RegExp¿¡ ÀÇÇØ Áö¿öÁü)"
1053
1054 #: src/common/utils.c:199
1055 #, c-format
1056 msgid "%dB"
1057 msgstr "%dB"
1058
1059 #: src/common/utils.c:201
1060 #, c-format
1061 msgid "%.1fKB"
1062 msgstr "%.1fKB"
1063
1064 #: src/common/utils.c:203
1065 #, c-format
1066 msgid "%.2fMB"
1067 msgstr "%.2fMB"
1068
1069 #: src/common/utils.c:205
1070 #, c-format
1071 msgid "%.2fGB"
1072 msgstr "%.2fGB"
1073
1074 #: src/compose.c:518
1075 msgid "/_Add..."
1076 msgstr "/´õÇϱâ(_A)..."
1077
1078 #: src/compose.c:519
1079 msgid "/_Remove"
1080 msgstr "/»èÁ¦(_R)"
1081
1082 #: src/compose.c:521 src/folderview.c:241
1083 msgid "/_Properties..."
1084 msgstr "/Ư¼º(_P)..."
1085
1086 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:271
1087 msgid "/_Message"
1088 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)"
1089
1090 #: src/compose.c:527
1091 msgid "/_Message/_Send"
1092 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¸³»±â(_S)"
1093
1094 #: src/compose.c:529
1095 msgid "/_Message/Send _later"
1096 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_L)"
1097
1098 #: src/compose.c:531 src/compose.c:535 src/compose.c:538 src/mainwindow.c:657
1099 #: src/mainwindow.c:667 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:675
1100 #: src/mainwindow.c:684 src/messageview.c:274 src/messageview.c:282
1101 #: src/messageview.c:287
1102 msgid "/_Message/---"
1103 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
1104
1105 #: src/compose.c:532
1106 msgid "/_Message/_Attach file"
1107 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÆÄÀϠ÷ºÎ(_A)"
1108
1109 #: src/compose.c:533
1110 msgid "/_Message/_Insert file"
1111 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
1112
1113 #: src/compose.c:534
1114 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1115 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼­¸í »ðÀÔ(_G)"
1116
1117 #: src/compose.c:536
1118 msgid "/_Message/_Save"
1119 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÀúÀå(_S)"
1120
1121 #: src/compose.c:539
1122 msgid "/_Message/_Close"
1123 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ý±â(_C)"
1124
1125 #: src/compose.c:542
1126 msgid "/_Edit/_Undo"
1127 msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
1128
1129 #: src/compose.c:543
1130 msgid "/_Edit/_Redo"
1131 msgstr "/ÆíÁý(_E)/´Ù½Ã ½ÇÇà(_R)"
1132
1133 #: src/compose.c:545
1134 msgid "/_Edit/Cu_t"
1135 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_T)"
1136
1137 #: src/compose.c:548
1138 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1139 msgstr "/ÆíÁý(_E)/quotationÀ¸·Î ºÙ¿©³Ö±â(_Q)"
1140
1141 #: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:162
1142 msgid "/_Edit/Select _all"
1143 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_A)"
1144
1145 #: src/compose.c:551
1146 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1147 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)"
1148
1149 #: src/compose.c:552
1150 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1151 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ µÚ·Î À̵¿"
1152
1153 #: src/compose.c:557
1154 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1155 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ ¾ÕÀ¸·Î À̵¿"
1156
1157 #: src/compose.c:562
1158 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1159 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ µÚ·Î À̵¿"
1160
1161 #: src/compose.c:567
1162 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1163 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ ¾ÕÀ¸·Î À̵¿"
1164
1165 #: src/compose.c:572
1166 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1167 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀÎÀǠóÀ½À¸·Î À̵¿"
1168
1169 #: src/compose.c:577
1170 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1171 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀÎÀÇ ³¡À¸·Î À̵¿"
1172
1173 #: src/compose.c:582
1174 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1175 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/ÀÌÀü ¶óÀÎÀ¸·Î À̵¿"
1176
1177 #: src/compose.c:587
1178 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1179 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´ÙÀ½ ¶óÀÎÀ¸·Î À̵¿"
1180
1181 #: src/compose.c:592
1182 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1183 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ µÚ·Î Áö¿ì±â"
1184
1185 #: src/compose.c:597
1186 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1187 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ ¾ÕÀ¸·Î Áö¿ì±â"
1188
1189 #: src/compose.c:602
1190 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1191 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ µÚ·Î Áö¿ì±â"
1192
1193 #: src/compose.c:607
1194 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1195 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ ¾ÕÀ¸·Î Áö¿ì±â"
1196
1197 #: src/compose.c:612
1198 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1199 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀΠÁö¿ì±â"
1200
1201 #: src/compose.c:617
1202 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1203 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/Àüü ¶óÀΠÁö¿ì±â"
1204
1205 #: src/compose.c:622
1206 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1207 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀΠ³¡±îÁö Áö¿ì±â"
1208
1209 #: src/compose.c:628
1210 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1211 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÇöÀ破ܶô ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_W)"
1212
1213 #: src/compose.c:630
1214 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1215 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµç ±ä ¶óÀΠÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_L)"
1216
1217 #: src/compose.c:632
1218 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1219 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_O)"
1220
1221 #: src/compose.c:634
1222 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1223 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý(_X)"
1224
1225 #: src/compose.c:637
1226 msgid "/_Spelling"
1227 msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)"
1228
1229 #: src/compose.c:638
1230 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1231 msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ðµÎ È¤Àº ¼±ÅõȠ°Í È®ÀÎ(_C)"
1232
1233 #: src/compose.c:640
1234 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1235 msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸° ¸ðµç ´Ü¾î °­Á¶(_H)"
1236
1237 #: src/compose.c:642
1238 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1239 msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸¯ ´Ü¾î µÚ·Î °Ë»ö(_B)"
1240
1241 #: src/compose.c:644
1242 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1243 msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸¯ ´Ü¾î ¾ÕÀ¸·Î °Ë»ö(_B)"
1244
1245 #: src/compose.c:646
1246 msgid "/_Spelling/---"
1247 msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/---"
1248
1249 #: src/compose.c:647
1250 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1251 msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¼³Á¤(_S)"
1252
1253 #: src/compose.c:650
1254 msgid "/_Options"
1255 msgstr "/¿É¼Ç(_O)"
1256
1257 #: src/compose.c:651
1258 msgid "/_Options/Privacy System"
1259 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã ½Ã½ºÅÛ"
1260
1261 #: src/compose.c:652
1262 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1263 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã ½Ã½ºÅÛ/¾øÀ½"
1264
1265 #: src/compose.c:653
1266 msgid "/_Options/Si_gn"
1267 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/½ÎÀÎ(_G)"
1268
1269 #: src/compose.c:654
1270 msgid "/_Options/_Encrypt"
1271 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¾Ïȣȭ(_E)"
1272
1273 #: src/compose.c:655 src/compose.c:662
1274 msgid "/_Options/---"
1275 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/---"
1276
1277 #: src/compose.c:656
1278 msgid "/_Options/_Priority"
1279 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)"
1280
1281 #: src/compose.c:657
1282 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1283 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/°¡Àå ³ô°Ô(_H)"
1284
1285 #: src/compose.c:658
1286 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1287 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/³ô°Ô(_G)"
1288
1289 #: src/compose.c:659
1290 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1291 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/º¸Åë(_N)"
1292
1293 #: src/compose.c:660
1294 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1295 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/³·°Ô(_W)"
1296
1297 #: src/compose.c:661
1298 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1299 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/°¡Àå ³·°Ô(_L)"
1300
1301 #: src/compose.c:663
1302 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1303 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¼ö½Å È®ÀΠ¿äû(_R)"
1304
1305 #: src/compose.c:664
1306 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1307 msgstr "/¿É¼Ç(_O)/ÂüÁ¶ Áö¿ì±â(_V)"
1308
1309 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:290
1310 msgid "/_Tools"
1311 msgstr "/µµ±¸(_T)"
1312
1313 #: src/compose.c:666
1314 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1315 msgstr "/µµ±¸(_T)/´«±ÝÀÚ º¸À̱â(_R)"
1316
1317 #: src/compose.c:667 src/messageview.c:291
1318 msgid "/_Tools/_Address book"
1319 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
1320
1321 #: src/compose.c:668
1322 msgid "/_Tools/_Template"
1323 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÅÛÇø´(_T)"
1324
1325 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:316
1326 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1327 msgstr "/µµ±¸(_T)/µ¿ÀÛ(_N)"
1328
1329 #: src/compose.c:1462
1330 msgid "Reply-To:"
1331 msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò:"
1332
1333 #: src/compose.c:1465 src/compose.c:4199 src/compose.c:4879
1334 #: src/headerview.c:54
1335 msgid "Newsgroups:"
1336 msgstr "´º½º±×·ì:"
1337
1338 #: src/compose.c:1468
1339 msgid "Followup-To:"
1340 msgstr "µû¶ó¿Ã¸®±â:"
1341
1342 #: src/compose.c:1787
1343 msgid "Quote mark format error."
1344 msgstr "Àο렺ÎÈ£ Çü½Ä ¿¡·¯."
1345
1346 #: src/compose.c:1803
1347 msgid "Message reply/forward format error."
1348 msgstr "¸Þ½ÃÁö È¸½Å/Àü´Þ Çü½Ä ¿¡·¯."
1349
1350 #: src/compose.c:2143
1351 #, c-format
1352 msgid "File %s is empty."
1353 msgstr "%s ÆÄÀÏÀÌ ºó ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù."
1354
1355 #: src/compose.c:2147
1356 #, c-format
1357 msgid "Can't read %s."
1358 msgstr "%sÀ»(¸¦) ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1359
1360 #: src/compose.c:2181
1361 #, c-format
1362 msgid "Message: %s"
1363 msgstr "¸Þ½ÃÁö: %s"
1364
1365 #: src/compose.c:2286
1366 msgid "Encrypted message"
1367 msgstr "¾ÏȣȭµÈ ¸Þ½ÃÁö"
1368
1369 #: src/compose.c:2287
1370 msgid ""
1371 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1372 "Discard encrypted part?"
1373 msgstr ""
1374 "¾ÏȣȭµÈ ¸Þ½ÃÁö´Â ´Ù½Ã ÆíÁýÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
1375 "¾ÏȣȭµÈ ºÎºÐÀ» ¹ö¸±±î¿ä?"
1376
1377 #: src/compose.c:2941
1378 msgid " [Edited]"
1379 msgstr " [¼öÁ¤µÊ]"
1380
1381 #: src/compose.c:2943
1382 #, c-format
1383 msgid "%s - Compose message%s"
1384 msgstr "%s - ¸Þ½ÃÁö ÆíÁý%s "
1385
1386 #: src/compose.c:2946
1387 #, c-format
1388 msgid "Compose message%s"
1389 msgstr "¸Þ½ÃÁö%s ÆíÁý"
1390
1391 #: src/compose.c:2970
1392 msgid ""
1393 "Account for sending mail is not specified.\n"
1394 "Please select a mail account before sending."
1395 msgstr ""
1396 "¸ÞÀÏÀ» º¸³»±âÀ§ÇÑ °èÁ¤ÀÌ ÁöÁ¤µÇ¾îÀÖÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
1397 "º¸³»±â Àü¿¡ ¸ÞÀÏ °èÁ¤À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
1398
1399 #: src/compose.c:3101
1400 msgid "Recipient is not specified."
1401 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1402
1403 #: src/compose.c:3109 src/messageview.c:544 src/prefs_account.c:935
1404 #: src/prefs_common.c:928 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1405 msgid "Send"
1406 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
1407
1408 #: src/compose.c:3110
1409 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1410 msgstr "Á¦¸ñÀÌ ºñ¾ú½À´Ï´Ù. ±×·¡µµ º¸³¾±î¿ä?"
1411
1412 #: src/compose.c:3135
1413 msgid "Could not queue message for sending"
1414 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»±â Å¥¿¡ ÀúÀåÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù"
1415
1416 #: src/compose.c:3148 src/compose.c:3177
1417 msgid ""
1418 "The message was queued but could not be sent.\n"
1419 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1420 msgstr ""
1421 "¸Þ½ÃÁö°¡ Å¥¿¡ ÀúÀåµÇ¾úÁö¸¸ º¸³¾ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
1422 "´Ù½Ã ½ÃµµÇϽ÷Á¸é ¸ÞÀΠâ¿¡¼­ \"Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û\"¸¦ »ç¿ëÇϼ¼¿ä."
1423
1424 #: src/compose.c:3437
1425 #, c-format
1426 msgid ""
1427 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1428 "%s to %s.\n"
1429 "Send it anyway?"
1430 msgstr ""
1431 "¸Þ½ÃÁöÀÇ ¹®ÀÚ¼ÂÀ» %s¿¡¼­ %s(À¸)·Î ¹Ù²Ü ¼ö\n"
1432 "¾ø½À´Ï´Ù.\n"
1433 "±×·¡µµ º¸³¾±î¿ä?"
1434
1435 #: src/compose.c:3617
1436 msgid "No account for sending mails available!"
1437 msgstr "ÆíÁö¸¦ º¸³¾ ¼ö Àִ °èÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù!"
1438
1439 #: src/compose.c:3627
1440 msgid "No account for posting news available!"
1441 msgstr "´º½º¸¦ ¿Ã¸± ¼ö Àִ °èÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù!"
1442
1443 #: src/compose.c:4282 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:169
1444 msgid "From:"
1445 msgstr "º¸³½ »ç¶÷:"
1446
1447 #: src/compose.c:4386 src/compose.c:4556 src/compose.c:5498
1448 msgid "MIME type"
1449 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
1450
1451 #: src/compose.c:4387 src/compose.c:4557 src/mimeview.c:197
1452 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:299 src/prefs_summary_column.c:73
1453 #: src/summaryview.c:457
1454 msgid "Size"
1455 msgstr "Å©±â"
1456
1457 #: src/compose.c:4451
1458 msgid "Save Message to "
1459 msgstr ""
1460
1461 #: src/compose.c:4471 src/prefs_filtering_action.c:420
1462 msgid "Select ..."
1463 msgstr "°í¸£±â ..."
1464
1465 #: src/compose.c:4608 src/prefs_account.c:1526 src/prefs_customheader.c:188
1466 #: src/prefs_matcher.c:148
1467 msgid "Header"
1468 msgstr "Çì´õ"
1469
1470 #: src/compose.c:4610
1471 msgid "Attachments"
1472 msgstr "÷ºÎ"
1473
1474 #: src/compose.c:4612
1475 msgid "Others"
1476 msgstr "±âŸ"
1477
1478 #: src/compose.c:4627 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1479 #: src/summary_search.c:183
1480 msgid "Subject:"
1481 msgstr "Á¦¸ñ:"
1482
1483 #: src/compose.c:4828 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:283
1484 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/prefs_account.c:581
1485 #: src/summaryview.c:4116
1486 msgid "None"
1487 msgstr "¾øÀ½"
1488
1489 #: src/compose.c:4837
1490 #, c-format
1491 msgid ""
1492 "Spell checker could not be started.\n"
1493 "%s"
1494 msgstr ""
1495 "¸ÂÃã¹ý È®ÀΠÇÁ·Î±×·¥À» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
1496 "%s"
1497
1498 #: src/compose.c:5393
1499 msgid "Invalid MIME type."
1500 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ¸¶ÀӠŸÀÔ."
1501
1502 #: src/compose.c:5411
1503 msgid "File doesn't exist or is empty."
1504 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ¾ø°Å³ª ºñ¿©ÀÖ½À´Ï´Ù."
1505
1506 #: src/compose.c:5480
1507 msgid "Properties"
1508 msgstr "µî·Ï Á¤º¸"
1509
1510 #: src/compose.c:5525
1511 msgid "Encoding"
1512 msgstr "ÀÎÄÚµù"
1513
1514 #: src/compose.c:5556
1515 msgid "Path"
1516 msgstr "°æ·Î"
1517
1518 #: src/compose.c:5557 src/prefs_toolbar.c:812
1519 msgid "File name"
1520 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1521
1522 #: src/compose.c:5734
1523 #, c-format
1524 msgid ""
1525 "The external editor is still working.\n"
1526 "Force terminating the process?\n"
1527 "process group id: %d"
1528 msgstr ""
1529 "¿ÜºÎ ÆíÁý±â°¡ ¿©ÀüÈ÷ »ì¾ÆÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
1530 "ÀÌ ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °­Á¦·Î Á¾·á½Ãų±î¿ä?\n"
1531 "ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì ¾ÆÀ̵ð: %d"
1532
1533 #: src/compose.c:6054 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1534 #: src/toolbar.c:1866
1535 msgid "Offline warning"
1536 msgstr "¿ÀÇÁ¶óÀΠ°æ°í"
1537
1538 #: src/compose.c:6055 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1539 #: src/toolbar.c:1867
1540 msgid "You're working offline. Override?"
1541 msgstr "ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿Â¶óÀΠ»óÅ·Π¹Ù²Ü±î¿ä?"
1542
1543 #: src/compose.c:6205 src/compose.c:6226
1544 msgid "Select file"
1545 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
1546
1547 #: src/compose.c:6240
1548 #, c-format
1549 msgid "File '%s' could not be read."
1550 msgstr "'%s' ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
1551
1552 #: src/compose.c:6242
1553 #, c-format
1554 msgid ""
1555 "File '%s' contained invalid characters\n"
1556 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1557 msgstr ""
1558 "'%s' ÆÄÀÏÀÌ À߸øµÈ ¹®ÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù\n"
1559 "ÇöÀç ÀÎÄÚµù¿¡ ´ëÇؼ­´Â »ðÀԽàÀ߸øµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù."
1560
1561 #: src/compose.c:6287
1562 msgid "Discard message"
1563 msgstr "¸Þ½ÃÁö ¹ö¸®±â"
1564
1565 #: src/compose.c:6288
1566 msgid "This message has been modified. discard it?"
1567 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. º¯°æ»çÇ×À» ¹ö¸±±î¿ä?"
1568
1569 #: src/compose.c:6289
1570 msgid "Discard"
1571 msgstr "¹ö¸®±â"
1572
1573 #: src/compose.c:6289
1574 msgid "to Draft"
1575 msgstr "Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î"
1576
1577 #: src/compose.c:6324
1578 #, c-format
1579 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1580 msgstr "`%s' ÅÛÇø´À» Àû¿ëÇÒ±î¿ä?"
1581
1582 #: src/compose.c:6326
1583 msgid "Apply template"
1584 msgstr "ÅÛÇø´À» Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù."
1585
1586 #: src/compose.c:6327
1587 msgid "Replace"
1588 msgstr "´ëü"
1589
1590 #: src/compose.c:6327 src/toolbar.c:426
1591 msgid "Insert"
1592 msgstr "»ðÀÔ"
1593
1594 #: src/crash.c:141
1595 #, c-format
1596 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1597 msgstr "Sylpheed ÇÁ·Î¼¼½º(%ld)°¡ %ld ½Ã±×³ÎÀ» ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù"
1598
1599 #: src/crash.c:186
1600 msgid "Sylpheed has crashed"
1601 msgstr "Sylpheed°¡ Á×¾ú½À´Ï´Ù"
1602
1603 #: src/crash.c:202
1604 #, c-format
1605 msgid ""
1606 "%s.\n"
1607 "Please file a bug report and include the information below."
1608 msgstr ""
1609 "%s.\n"
1610 "¹ØÀÇ Á¤º¸¸¦ Æ÷ÇÔÇؼ­ ¹ö±× ·¹Æ÷Æ®¸¦ ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù."
1611
1612 #: src/crash.c:207
1613 msgid "Debug log"
1614 msgstr "µð¹ö±× ·Î±×"
1615
1616 #: src/crash.c:247
1617 msgid "Save..."
1618 msgstr "ÀúÀå..."
1619
1620 #: src/crash.c:252
1621 msgid "Create bug report"
1622 msgstr "¹ö±× ·¹Æ÷Æ® ¸¸µé±â"
1623
1624 #: src/crash.c:301
1625 msgid "Save crash information"
1626 msgstr "Å©·¡½¬ Á¤º¸ ÀúÀå"
1627
1628 #: src/editaddress.c:143
1629 msgid "Add New Person"
1630 msgstr "»õ Àι° ´õÇϱâ"
1631
1632 #: src/editaddress.c:144
1633 msgid "Edit Person Details"
1634 msgstr "Àι° »ó¼¼³»¿ª ÆíÁý"
1635
1636 #: src/editaddress.c:285
1637 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1638 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1639
1640 #: src/editaddress.c:422
1641 msgid "A Name and Value must be supplied."
1642 msgstr "À̸§°ú °ªÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1643
1644 #: src/editaddress.c:480
1645 msgid "Edit Person Data"
1646 msgstr "Àι° ÀÚ·á ÆíÁý"
1647
1648 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1649 #: src/ldif.c:826
1650 msgid "Display Name"
1651 msgstr "Ç¥½Ã ¸í"
1652
1653 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1654 msgid "Last Name"
1655 msgstr "¸¶Áö¸· À̸§"
1656
1657 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1658 msgid "First Name"
1659 msgstr "óÀ½ À̸§"
1660
1661 #: src/editaddress.c:589
1662 msgid "Nickname"
1663 msgstr "°¡¸í"
1664
1665 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1666 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1667 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1668 msgid "E-Mail Address"
1669 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
1670
1671 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1672 msgid "Alias"
1673 msgstr "º°¸í"
1674
1675 #: src/editaddress.c:710
1676 msgid "Move Up"
1677 msgstr "À§·Î À̵¿"
1678
1679 #: src/editaddress.c:713
1680 msgid "Move Down"
1681 msgstr "¾Æ·¡·Î À̵¿"
1682
1683 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1684 msgid "Modify"
1685 msgstr "¼öÁ¤"
1686
1687 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/gtk/quicksearch.c:298
1688 #: src/message_search.c:134 src/summary_search.c:223
1689 msgid "Clear"
1690 msgstr "Áö¿ò"
1691
1692 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1693 #: src/prefs_matcher.c:458
1694 msgid "Value"
1695 msgstr "°ª"
1696
1697 #: src/editaddress.c:883
1698 msgid "Basic Data"
1699 msgstr "±âº» ÀÚ·á"
1700
1701 #: src/editaddress.c:885
1702 msgid "User Attributes"
1703 msgstr "»ç¿ëÀÚ ¼Ó¼º"
1704
1705 #: src/editbook.c:112
1706 msgid "File appears to be Ok."
1707 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù."
1708
1709 #: src/editbook.c:115
1710 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1711 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ Á¤»óÀûÀΠÁÖ¼Ò·Ï Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
1712
1713 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1714 msgid "Could not read file."
1715 msgstr "ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1716
1717 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1718 msgid "Edit Addressbook"
1719 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï ÆíÁý"
1720
1721 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1722 msgid " Check File "
1723 msgstr " ÆÄÀÏ È®ÀΠ"
1724
1725 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1726 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1744
1727 msgid "File"
1728 msgstr "ÆÄÀÏ"
1729
1730 #: src/editbook.c:283
1731 msgid "Add New Addressbook"
1732 msgstr "»õ ÁÖ¼Ò·Ï ´õÇϱâ"
1733
1734 #: src/editgroup.c:103
1735 msgid "A Group Name must be supplied."
1736 msgstr "±×·ì¸íÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1737
1738 #: src/editgroup.c:264
1739 msgid "Edit Group Data"
1740 msgstr "±×·ì ÀÚ·á ÆíÁý"
1741
1742 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1743 msgid "Group Name"
1744 msgstr "±×·ì¸í"
1745
1746 #: src/editgroup.c:311
1747 msgid "Addresses in Group"
1748 msgstr "±×·ìÀÇ ÁÖ¼Ò"
1749
1750 #: src/editgroup.c:313
1751 msgid " -> "
1752 msgstr " -> "
1753
1754 #: src/editgroup.c:340
1755 msgid " <- "
1756 msgstr " <- "
1757
1758 #: src/editgroup.c:342
1759 msgid "Available Addresses"
1760 msgstr "»ç¿ë°¡´ÉÇÑ ÁÖ¼Ò"
1761
1762 #: src/editgroup.c:402
1763 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1764 msgstr "È­»ìÇ¥ ´ÜÃ߷Π±×·ì¿¡¼­ È¤Àº ±×·ìÀ¸·Î ÀüÀÚ¿ìÆí ÁÖ¼Ò À̵¿"
1765
1766 #: src/editgroup.c:450
1767 msgid "Edit Group Details"
1768 msgstr "±×·ì »ó¼¼³»¿ë ÆíÁý"
1769
1770 #: src/editgroup.c:453
1771 msgid "Add New Group"
1772 msgstr "»õ ±×·ì ´õÇϱâ"
1773
1774 #: src/editgroup.c:503
1775 msgid "Edit folder"
1776 msgstr "Æú´õ ÆíÁý"
1777
1778 #: src/editgroup.c:503
1779 msgid "Input the new name of folder:"
1780 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
1781
1782 #: src/editgroup.c:506 src/imap_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:118
1783 msgid "New folder"
1784 msgstr "»õ Æú´õ"
1785
1786 #: src/editgroup.c:507 src/mh_gtk.c:119
1787 msgid "Input the name of new folder:"
1788 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
1789
1790 #: src/editjpilot.c:189
1791 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1792 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ JPilot Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
1793
1794 #: src/editjpilot.c:225
1795 msgid "Select JPilot File"
1796 msgstr "JPilot ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
1797
1798 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1799 msgid "Edit JPilot Entry"
1800 msgstr "JPilot Ç׸ñ ÆíÁý"
1801
1802 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:481 src/editvcard.c:229
1803 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1804 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2246
1805 #: src/prefs_spelling.c:244
1806 msgid " ... "
1807 msgstr " ... "
1808
1809 #: src/editjpilot.c:319
1810 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1811 msgstr "Ãß°¡ÀûÀΠÀüÀÚ¿ìÆí ÁÖ¼Ò Ç׸ñ(µé)"
1812
1813 #: src/editjpilot.c:408
1814 msgid "Add New JPilot Entry"
1815 msgstr "»õ JPilot Ç׸ñ ´õÇϱâ"
1816
1817 #: src/editldap_basedn.c:141
1818 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1819 msgstr "LDAP ÆíÁý - ±âº» Ã£±â ¼±ÅÃ"
1820
1821 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:415
1822 msgid "Hostname"
1823 msgstr "È£½ºÆ®¸í"
1824
1825 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:434 src/ssl_manager.c:106
1826 msgid "Port"
1827 msgstr "Æ÷Æ®"
1828
1829 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:463
1830 msgid "Search Base"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: src/editldap_basedn.c:202
1834 msgid "Available Search Base(s)"
1835 msgstr "°¡´ÉÇÑ ±âº» Ã£±â(µé)"
1836
1837 #: src/editldap_basedn.c:291
1838 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1839 msgstr "¼­¹ö¿¡¼­ ±âº» Ã£±â(µé)À» ÀÐÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù - ¼öµ¿À¸·Î ¼³Á¤Çϼ¼¿ä"
1840
1841 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:267
1842 msgid "Could not connect to server"
1843 msgstr "¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
1844
1845 #: src/editldap.c:149
1846 msgid "A Name must be supplied."
1847 msgstr "À̸§ÀÌ Á¦°øµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù."
1848
1849 #: src/editldap.c:161
1850 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1851 msgstr "¼­¹ö¿¡ ´ëÇѠȣ½ºÆ®¸íÀÌ Á¦°øµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù."
1852
1853 #: src/editldap.c:174
1854 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1855 msgstr "Àû¾îµµ ÇϳªÀÇ LDAP Ã£±â ¼Ó¼ºÀÌ ÁÖ¾îÁ®¾ß ÇÕ´Ï´Ù."
1856
1857 #: src/editldap.c:264
1858 msgid "Connected successfully to server"
1859 msgstr "¼­¹ö¿¡ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¿¬°áµÇ¾ú½À´Ï´Ù"
1860
1861 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:990
1862 msgid "Edit LDAP Server"
1863 msgstr "LDAP ¼­¹ö ÆíÁý"
1864
1865 #: src/editldap.c:410
1866 msgid "A name that you wish to call the server."
1867 msgstr "¼­¹ö À̸§."
1868
1869 #: src/editldap.c:425
1870 msgid ""
1871 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1872 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1873 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1874 "computer as Sylpheed."
1875 msgstr ""
1876
1877 #: src/editldap.c:449
1878 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1879 msgstr "¼­¹öÀÇ Æ÷Æ® ¹øÈ£. Æ÷Æ® 389°¡ ±âº»°ªÀÔ´Ï´Ù."
1880
1881 #: src/editldap.c:453
1882 msgid " Check Server "
1883 msgstr " ¼­¹ö È®ÀΠ"
1884
1885 #: src/editldap.c:458
1886 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1887 msgstr "¼­¹ö·ÎÀÇ ¿¬°áÀ» ½ÃÇèÇÏ·Á¸é ÀÌ ´ÜÃ߸¦ ´©¸£¼¼¿ä."
1888
1889 #: src/editldap.c:473
1890 msgid ""
1891 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1892 "Examples include:\n"
1893 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1894 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1895 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: src/editldap.c:486
1899 msgid ""
1900 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1901 "server."
1902 msgstr ""
1903
1904 #: src/editldap.c:493
1905 msgid "Enable TLS"
1906 msgstr "TLS »ç¿ë"
1907
1908 #: src/editldap.c:499
1909 msgid "Connect to the server using TLS encrypted connection."
1910 msgstr "TLS ¾ÏÈ£ ¿¬°áÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¼­¹ö¿¡ ¿¬°á."
1911
1912 #: src/editldap.c:551
1913 msgid "Search Attributes"
1914 msgstr "¼Ó¼º Ã£±â"
1915
1916 #: src/editldap.c:561
1917 msgid ""
1918 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1919 "find a name or address."
1920 msgstr ""
1921
1922 #: src/editldap.c:565
1923 msgid " Defaults "
1924 msgstr " ±âº» "
1925
1926 #: src/editldap.c:570
1927 msgid ""
1928 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1929 "names and addresses during a name or address search process."
1930 msgstr ""
1931
1932 #: src/editldap.c:577
1933 msgid "Max Query Age (secs)"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: src/editldap.c:593
1937 msgid ""
1938 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1939 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1940 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1941 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1942 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1943 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1944 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1945 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1946 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1947 "more memory to cache results."
1948 msgstr ""
1949
1950 #: src/editldap.c:611
1951 msgid "Include server in dynamic search"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: src/editldap.c:617
1955 msgid ""
1956 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1957 "address completion."
1958 msgstr ""
1959
1960 #: src/editldap.c:624
1961 msgid "Match names 'containing' search term"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: src/editldap.c:630
1965 msgid ""
1966 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
1967 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
1968 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
1969 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
1970 "searches against other address interfaces."
1971 msgstr ""
1972
1973 #: src/editldap.c:685
1974 msgid "Bind DN"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: src/editldap.c:695
1978 msgid ""
1979 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
1980 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
1981 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
1982 "performing a search."
1983 msgstr ""
1984
1985 #: src/editldap.c:703
1986 msgid "Bind Password"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: src/editldap.c:713
1990 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
1991 msgstr ""
1992
1993 #: src/editldap.c:719
1994 msgid "Timeout (secs)"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: src/editldap.c:734
1998 msgid "The timeout period in seconds."
1999 msgstr ""
2000
2001 #: src/editldap.c:738
2002 msgid "Maximum Entries"
2003 msgstr ""
2004
2005 #: src/editldap.c:753
2006 msgid ""
2007 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2008 msgstr ""
2009
2010 #: src/editldap.c:769 src/prefs_account.c:931
2011 msgid "Basic"
2012 msgstr "±âº»"
2013
2014 #: src/editldap.c:770 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:222
2015 msgid "Search"
2016 msgstr "ã±â"
2017
2018 #: src/editldap.c:771 src/gtk/quicksearch.c:270
2019 msgid "Extended"
2020 msgstr "È®Àå"
2021
2022 #: src/editldap.c:995
2023 msgid "Add New LDAP Server"
2024 msgstr "»õ LDAP ¼­¹ö ´õÇϱâ"
2025
2026 #: src/editvcard.c:96
2027 msgid "File does not appear to be vCard format."
2028 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ vCard Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
2029
2030 #: src/editvcard.c:132
2031 msgid "Select vCard File"
2032 msgstr "vCard ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2033
2034 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2035 msgid "Edit vCard Entry"
2036 msgstr "vCard Ç׸ñ ÆíÁý"
2037
2038 #: src/editvcard.c:296
2039 msgid "Add New vCard Entry"
2040 msgstr "»õ vCard Ç׸ñ ´õÇϱâ"
2041
2042 #: src/exphtmldlg.c:111
2043 msgid "Please specify output directory and file to create."
2044 msgstr "¸¸µé Ãâ·Â µð·ºÅ丮¿Í ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
2045
2046 #: src/exphtmldlg.c:114
2047 msgid "Select stylesheet and formatting."
2048 msgstr ""
2049
2050 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2051 msgid "File exported successfully."
2052 msgstr "ÆÄÀÏÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ³»º¸³Â½À´Ï´Ù."
2053
2054 #: src/exphtmldlg.c:181
2055 #, c-format
2056 msgid ""
2057 "HTML Output Directory '%s'\n"
2058 "does not exist. OK to create new directory?"
2059 msgstr ""
2060 "HTML Ãâ·Â µð·ºÅ丮 '%s'ÀÌ(°¡) ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2061 "»õ µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé±î¿ä?"
2062
2063 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2064 msgid "Create Directory"
2065 msgstr "µð·ºÅ丮 ¸¸µé±â"
2066
2067 #: src/exphtmldlg.c:193
2068 #, c-format
2069 msgid ""
2070 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2071 "%s"
2072 msgstr ""
2073 "HTML ÆÄÀÏÀÇ Ãâ·Â µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù:\n"
2074 "%s"
2075
2076 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2077 msgid "Failed to Create Directory"
2078 msgstr "µð·ºÅ丮 ¸¸µé±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
2079
2080 #: src/exphtmldlg.c:241
2081 msgid "Error creating HTML file"
2082 msgstr "HTML ÆÄÀÏÀ» ¸¸µå´Â Áß ¿¡·¯"
2083
2084 #: src/exphtmldlg.c:361
2085 msgid "Select HTML Output File"
2086 msgstr "HTML Ãâ·Â ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2087
2088 #: src/exphtmldlg.c:435
2089 msgid "HTML Output File"
2090 msgstr "HTML Ãâ·Â ÆÄÀÏ"
2091
2092 #: src/exphtmldlg.c:496
2093 msgid "Stylesheet"
2094 msgstr "½ºÅ¸ÀϽ¬Æ®"
2095
2096 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2765
2097 msgid "Default"
2098 msgstr "±âº»"
2099
2100 #: src/exphtmldlg.c:515 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
2101 msgid "Full"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: src/exphtmldlg.c:521
2105 msgid "Custom"
2106 msgstr "»ç¿ëÀÚ"
2107
2108 #: src/exphtmldlg.c:527
2109 msgid "Custom-2"
2110 msgstr "»ç¿ëÀÚ-2"
2111
2112 #: src/exphtmldlg.c:533
2113 msgid "Custom-3"
2114 msgstr "»ç¿ëÀÚ-3"
2115
2116 #: src/exphtmldlg.c:539
2117 msgid "Custom-4"
2118 msgstr "»ç¿ëÀÚ-4"
2119
2120 #: src/exphtmldlg.c:553
2121 msgid "Full Name Format"
2122 msgstr "Àüü À̸§ Çü½Ä"
2123
2124 #: src/exphtmldlg.c:560
2125 msgid "First Name, Last Name"
2126 msgstr "óÀ½ À̸§, ¸¶Áö¸· À̸§"
2127
2128 #: src/exphtmldlg.c:566
2129 msgid "Last Name, First Name"
2130 msgstr "¸¶Áö¸· À̸§, Ã³À½ À̸§"
2131
2132 #: src/exphtmldlg.c:580
2133 msgid "Color Banding"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: src/exphtmldlg.c:586
2137 msgid "Format E-Mail Links"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: src/exphtmldlg.c:592
2141 msgid "Format User Attributes"
2142 msgstr "»ç¿ëÀÚ ¼Ó¼º Çü½Ä"
2143
2144 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2145 msgid "File Name :"
2146 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§ :"
2147
2148 #: src/exphtmldlg.c:657
2149 msgid "Open with Web Browser"
2150 msgstr "À¥ Å½»ö±â·Î ¿­±â"
2151
2152 #: src/exphtmldlg.c:689
2153 msgid "Export Address Book to HTML File"
2154 msgstr "Áּҷϸ¦ HTML Çü½ÄÀ¸·Î ÀúÀå"
2155
2156 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2157 msgid "Prev"
2158 msgstr "ÀÌÀü"
2159
2160 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2161 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2162 msgid "Next"
2163 msgstr "´ÙÀ½"
2164
2165 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2166 msgid "File Info"
2167 msgstr "ÆÄÀÏ Á¤º¸"
2168
2169 #: src/exphtmldlg.c:756
2170 msgid "Format"
2171 msgstr "Çü½Ä"
2172
2173 #: src/expldifdlg.c:110
2174 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2175 msgstr "¸¸µé Ãâ·Â µð·ºÅ丮¿Í LDIF ÆÄÀϸíÀ» ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä."
2176
2177 #: src/expldifdlg.c:113
2178 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2179 msgstr ""
2180
2181 #: src/expldifdlg.c:188
2182 #, c-format
2183 msgid ""
2184 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2185 "does not exist. OK to create new directory?"
2186 msgstr ""
2187 "LDIF Ãâ·Â µð·ºÅ丮 '%s'ÀÌ(°¡) ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2188 "»õ µð·ºÅ丮µé ¸¸µé±î¿ä?"
2189
2190 #: src/expldifdlg.c:200
2191 #, c-format
2192 msgid ""
2193 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2194 "%s"
2195 msgstr ""
2196 "LDIF ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù:\n"
2197 "%s"
2198
2199 #: src/expldifdlg.c:244
2200 msgid "Suffix was not supplied"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: src/expldifdlg.c:246
2204 msgid ""
2205 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2206 "you wish to proceed without a suffix?"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: src/expldifdlg.c:264
2210 msgid "Error creating LDIF file"
2211 msgstr "LDIF ÆÄÀÏÀ» ¸¸µå´Â Áß ¿¡·¯"
2212
2213 #: src/expldifdlg.c:373
2214 msgid "Select LDIF Output File"
2215 msgstr "LDIF Ãâ·Â ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2216
2217 #: src/expldifdlg.c:447
2218 msgid "LDIF Output File"
2219 msgstr "LDIF Ãâ·Â ÆÄÀÏ"
2220
2221 #: src/expldifdlg.c:508
2222 msgid "Suffix"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: src/expldifdlg.c:520
2226 msgid ""
2227 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2228 "entry. Examples include:\n"
2229 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2230 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2231 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2232 msgstr ""
2233
2234 #: src/expldifdlg.c:529
2235 msgid "Relative DN"
2236 msgstr "»ó´ëÀûÀΠDN"
2237
2238 #: src/expldifdlg.c:536
2239 msgid "Unique ID"
2240 msgstr "À¯ÀÏÇÑ ID"
2241
2242 #: src/expldifdlg.c:544
2243 msgid ""
2244 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2245 "to:\n"
2246 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: src/expldifdlg.c:557
2250 msgid ""
2251 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2252 "similar to:\n"
2253 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: src/expldifdlg.c:570
2257 msgid ""
2258 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2259 "is formatted similar to:\n"
2260 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: src/expldifdlg.c:584
2264 msgid ""
2265 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2266 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2267 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2268 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2269 "available RDN options that will be used to create the DN."
2270 msgstr ""
2271
2272 #: src/expldifdlg.c:597
2273 msgid "Use DN attribute if present in data"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: src/expldifdlg.c:604
2277 msgid ""
2278 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2279 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2280 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2281 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2282 msgstr ""
2283
2284 #: src/expldifdlg.c:615
2285 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2286 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ¾ø´Â °æ¿ì ±â·Ï¿¡¼­ Á¦¿Ü"
2287
2288 #: src/expldifdlg.c:622
2289 msgid ""
2290 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2291 "option to ignore these records."
2292 msgstr ""
2293 "ÁÖ¼Ò·ÏÀÌ À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ¾ø´Â Ç׸ñÀ» Æ÷ÇÔÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯ÇÑ ±â·ÏµéÀ» "
2294 "¹«½ÃÇÏ·Á¸é ÀÌ ¿É¼ÇÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
2295
2296 #: src/expldifdlg.c:710
2297 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2298 msgstr "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» LDIF ÆÄÀϷΠÀúÀå"
2299
2300 #: src/expldifdlg.c:777
2301 msgid "Distguished Name"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: src/export.c:128
2305 msgid "Export"
2306 msgstr "³»º¸³»±â"
2307
2308 #: src/export.c:147
2309 msgid "Specify target folder and mbox file."
2310 msgstr "´ë»ó Æú´õ¿Í mbox ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
2311
2312 #: src/export.c:157
2313 msgid "Source dir:"
2314 msgstr "¿øº» µð·ºÅ丮:"
2315
2316 #: src/export.c:162
2317 msgid "Exporting file:"
2318 msgstr "³»º¸³¾ ÆÄÀÏ:"
2319
2320 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2321 #: src/prefs_account.c:1398
2322 msgid " Select... "
2323 msgstr "°í¸£±â..."
2324
2325 #: src/export.c:220
2326 msgid "Select exporting file"
2327 msgstr "³»º¸³¾ ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
2328
2329 #: src/exporthtml.c:796
2330 msgid "Full Name"
2331 msgstr "Àüü À̸§"
2332
2333 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2334 msgid "Attributes"
2335 msgstr "¼Ó¼º"
2336
2337 #: src/exporthtml.c:1001
2338 msgid "Sylpheed Address Book"
2339 msgstr "Sylpheed ÁÖ¼Ò·Ï"
2340
2341 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2342 msgid "Name already exists but is not a directory."
2343 msgstr "À̸§ÀÌ À̹̠Àִ µ¥ µð·ºÅ丮°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
2344
2345 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2346 msgid "No permissions to create directory."
2347 msgstr "µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé ¼ö Àִ ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
2348
2349 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2350 msgid "Name is too long."
2351 msgstr "À̸§ÀÌ ³Ê¹« ±é´Ï´Ù."
2352
2353 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2354 msgid "Not specified."
2355 msgstr "ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
2356
2357 #: src/folder.c:1173
2358 msgid "Inbox"
2359 msgstr "¹ÞÀº ÆíÁöÇÔ"
2360
2361 #: src/folder.c:1177
2362 msgid "Sent"
2363 msgstr "¹ß¼Û ÆíÁöÇÔ"
2364
2365 #: src/folder.c:1181
2366 msgid "Queue"
2367 msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ"
2368
2369 #: src/folder.c:1185
2370 msgid "Trash"
2371 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ"
2372
2373 #: src/folder.c:1189
2374 msgid "Drafts"
2375 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
2376
2377 #: src/folder.c:1440
2378 #, c-format
2379 msgid "Processing (%s)...\n"
2380 msgstr "ó¸®Áß (%s)...\n"
2381
2382 #: src/folder.c:2449
2383 #, c-format
2384 msgid "Moving %s to %s...\n"
2385 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î ¿Å±â´Â Áß...\n"
2386
2387 #: src/foldersel.c:153
2388 msgid "Select folder"
2389 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
2390
2391 #: src/folderview.c:239
2392 msgid "/Mark all _read"
2393 msgstr "/¸ðµÎ ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_R)"
2394
2395 #: src/folderview.c:240
2396 msgid "/_Search folder..."
2397 msgstr "/Æú´õ Ã£±â(_S)..."
2398
2399 #: src/folderview.c:242
2400 msgid "/Pr_ocessing..."
2401 msgstr "/ó¸®(_O)..."
2402
2403 #: src/folderview.c:246
2404 msgid "/------"
2405 msgstr "/------"
2406
2407 #: src/folderview.c:247
2408 msgid "/Empty trash..."
2409 msgstr "/Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â..."
2410
2411 #: src/folderview.c:327
2412 msgid "New"
2413 msgstr "»õ°Í"
2414
2415 #: src/folderview.c:328
2416 msgid "Unread"
2417 msgstr "¾ÈÀÐÀ½"
2418
2419 #: src/folderview.c:329
2420 msgid "#"
2421 msgstr "Àüü"
2422
2423 #: src/folderview.c:535
2424 msgid "Setting folder info..."
2425 msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
2426
2427 #: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:3011 src/setup.c:80
2428 #, c-format
2429 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2430 msgstr "%s%c%sÀ»(¸¦) ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2431
2432 #: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:3016 src/setup.c:85
2433 #, c-format
2434 msgid "Scanning folder %s ..."
2435 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2436
2437 #: src/folderview.c:795
2438 msgid "Rebuilding folder tree..."
2439 msgstr "Æú´õ Æ®¸®¸¦ °»½ÅÇÕ´Ï´Ù..."
2440
2441 #: src/folderview.c:878
2442 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2443 msgstr "¸ðµç Æú´õÀÇ »õ·Î¿î ¸Þ½ÃÁö¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù..."
2444
2445 #: src/folderview.c:1543
2446 #, c-format
2447 msgid "Opening Folder %s..."
2448 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ¿±´Ï´Ù..."
2449
2450 #: src/folderview.c:1555
2451 msgid "Folder could not be opened."
2452 msgstr "Æú´õ¸¦ ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
2453
2454 #: src/folderview.c:1700 src/mainwindow.c:1589
2455 msgid "Empty trash"
2456 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
2457
2458 #: src/folderview.c:1701 src/mainwindow.c:1590
2459 msgid "Empty all messages in trash?"
2460 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ¿¡Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ºñ¿ï±î¿ä?"
2461
2462 #: src/folderview.c:1776
2463 #, c-format
2464 msgid "Moving %s to %s..."
2465 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î ¿Å±â´Â Áß..."
2466
2467 #: src/folderview.c:1805
2468 msgid "Source and destination are the same."
2469 msgstr "¿øº»°ú ´ë»óÀÌ °°½À´Ï´Ù."
2470
2471 #: src/folderview.c:1808
2472 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2473 msgstr "Æú´õ¸¦ ±× Æú´õÀÇ ÀڽĠÆú´õ·Î ¿Å±æ ¼ö´Â ¾ø½À´Ï´Ù."
2474
2475 #: src/folderview.c:1811
2476 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2477 msgstr "´Ù¸¥ ¿ìÆíÇÔ °£¿¡´Â Æú´õ¸¦ ¿Å±æ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
2478
2479 #: src/folderview.c:1814
2480 msgid "Move failed!"
2481 msgstr "¿Å±â±â ½ÇÆÐ!"
2482
2483 #: src/folderview.c:1849 src/summaryview.c:3919
2484 msgid "Processing configuration"
2485 msgstr "¼³Á¤ ÀÛ¾÷Áß"
2486
2487 #: src/grouplistdialog.c:176
2488 msgid "Newsgroup subscription"
2489 msgstr "´º½º±×·ì ±¸µ¶"
2490
2491 #: src/grouplistdialog.c:192
2492 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2493 msgstr "±¸µ¶ÇÒ ´º½º±×·ì ¼±ÅÃ:"
2494
2495 #: src/grouplistdialog.c:198
2496 msgid "Find groups:"
2497 msgstr "±×·ì Ã£±â:"
2498
2499 #: src/grouplistdialog.c:206
2500 msgid " Search "
2501 msgstr " Ã£±â "
2502
2503 #: src/grouplistdialog.c:218
2504 msgid "Newsgroup name"
2505 msgstr "´º½º±×·ì À̸§"
2506
2507 #: src/grouplistdialog.c:219
2508 msgid "Messages"
2509 msgstr "¸Þ½ÃÁö"
2510
2511 #: src/grouplistdialog.c:220
2512 msgid "Type"
2513 msgstr "Çü½Ä"
2514
2515 #: src/grouplistdialog.c:246
2516 msgid "Refresh"
2517 msgstr "°»½Å"
2518
2519 #: src/grouplistdialog.c:350
2520 msgid "moderated"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: src/grouplistdialog.c:352
2524 msgid "readonly"
2525 msgstr "ÀбâÀü¿ë"
2526
2527 #: src/grouplistdialog.c:354
2528 msgid "unknown"
2529 msgstr "¸ð¸§"
2530
2531 #: src/grouplistdialog.c:401
2532 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2533 msgstr "´º½º±×·ì ¸ñ·ÏÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
2534
2535 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1014
2536 msgid "Done."
2537 msgstr "¿Ï·á."
2538
2539 #: src/grouplistdialog.c:480
2540 #, c-format
2541 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2542 msgstr "%d°³ÀÇ ´º½º±×·ìÀÌ ¹Þ¾ÆÁ³½À´Ï´Ù (%s ÀÐÀ½)"
2543
2544 #: src/gtk/about.c:89
2545 msgid "About"
2546 msgstr "Á¤º¸"
2547
2548 #: src/gtk/about.c:110
2549 #, c-format
2550 msgid ""
2551 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2552 "Operating System: %s %s (%s)"
2553 msgstr ""
2554 "GTK+ ¹öÀü %d.%d.%d\n"
2555 "¿î¿µ Ã¼°è: %s %s (%s)"
2556
2557 #: src/gtk/about.c:125
2558 #, c-format
2559 msgid "Compiled-in features:%s"
2560 msgstr "ÄÄÆÄÀϵȠ±â´É:%s"
2561
2562 #: src/gtk/about.c:205
2563 msgid ""
2564 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2565 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2566 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2567 "version.\n"
2568 "\n"
2569 msgstr ""
2570 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2571 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2572 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2573 "version.\n"
2574 "\n"
2575
2576 #: src/gtk/about.c:211
2577 msgid ""
2578 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2579 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2580 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2581 "more details.\n"
2582 "\n"
2583 msgstr ""
2584 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2585 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2586 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2587 "more details.\n"
2588 "\n"
2589
2590 #: src/gtk/about.c:217
2591 msgid ""
2592 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2593 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2594 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2595 msgstr ""
2596 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2597 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2598 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2599
2600 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2601 msgid "Orange"
2602 msgstr "¿À·»Áö»ö"
2603
2604 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2605 msgid "Red"
2606 msgstr "Àû»ö"
2607
2608 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2609 msgid "Pink"
2610 msgstr "ºÐÈ«»ö"
2611
2612 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2613 msgid "Sky blue"
2614 msgstr "Çϴûö"
2615
2616 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2617 msgid "Blue"
2618 msgstr "û»ö"
2619
2620 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2621 msgid "Green"
2622 msgstr "³ì»ö"
2623
2624 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2625 msgid "Brown"
2626 msgstr "°¥»ö"
2627
2628 #: src/gtk/foldersort.c:139
2629 msgid "Set folder sortorder"
2630 msgstr "Æú´õ Á¤·Ä ¼ø¼­ ¼³Á¤"
2631
2632 #: src/gtk/foldersort.c:151
2633 msgid ""
2634 "Move folders up or down to change\n"
2635 "the sort order in the folderview"
2636 msgstr ""
2637 "Æú´õºä¿¡¼­ÀÇ ¼ø¼­¸¦ ¹Ù²Ù·Á¸é\n"
2638 "Æú´õ¸¦ À§ È¤Àº ¾Æ·¡·Î ¿Å±â¼¼¿ä"
2639
2640 #: src/gtk/foldersort.c:171
2641 msgid "Ok"
2642 msgstr "È®ÀÎ"
2643
2644 #: src/gtk/foldersort.c:219
2645 msgid "Folders"
2646 msgstr "Æú´õ"
2647
2648 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2649 msgid "No dictionary selected."
2650 msgstr "¼±ÅõȠ»çÀüÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
2651
2652 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2653 msgid "Normal Mode"
2654 msgstr "º¸Åë ¸ðµå"
2655
2656 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2657 msgid "Bad Spellers Mode"
2658 msgstr ""
2659
2660 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2661 msgid "Unknown suggestion mode."
2662 msgstr ""
2663
2664 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2665 msgid "No misspelled word found."
2666 msgstr "¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸° ´Ü¾î°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
2667
2668 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2669 msgid "Replace unknown word"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2673 #, c-format
2674 msgid "Replace \"%s\" with: "
2675 msgstr ""
2676
2677 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2678 msgid ""
2679 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2680 "will learn from mistake.\n"
2681 msgstr ""
2682
2683 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2684 msgid "Fast Mode"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2688 #, c-format
2689 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2693 msgid "Accept in this session"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2697 msgid "Add to personal dictionary"
2698 msgstr "°³ÀΠ»çÀü¿¡ ´õÇϱâ"
2699
2700 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2701 msgid "Replace with..."
2702 msgstr "¹Ù²Ù±â..."
2703
2704 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2705 #, c-format
2706 msgid "Check with %s"
2707 msgstr "%s(À¸)·Î È®ÀÎ"
2708
2709 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2710 msgid "(no suggestions)"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2714 msgid "More..."
2715 msgstr "´õ..."
2716
2717 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2718 #, c-format
2719 msgid "Dictionary: %s"
2720 msgstr "»çÀü: %s"
2721
2722 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2723 #, c-format
2724 msgid "Use alternate (%s)"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2728 msgid "Check while typing"
2729 msgstr "ÀÔ·ÂÇϴ µ¿¾È °Ë»ç"
2730
2731 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2732 msgid "Change dictionary"
2733 msgstr "»çÀü ¹Ù²Ù±â"
2734
2735 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2736 #, c-format
2737 msgid ""
2738 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2739 "%s"
2740 msgstr ""
2741 "¸ÂÃã¹ý °Ë»ç±â°¡ »çÀüÀ» ¹Ù²ÙÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù.\n"
2742 "%s"
2743
2744 #: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
2745 msgid "Abcdef"
2746 msgstr "ÇѱÛ"
2747
2748 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2749 #, c-format
2750 msgid "Input password for %s on %s:"
2751 msgstr "%sÀÇ %s¿¡¼­ÀÇ ¿­¼è±Û ÀÔ·Â:"
2752
2753 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2754 msgid "Input password"
2755 msgstr "¿­¼è±Û ÀÔ·Â"
2756
2757 #: src/gtk/logwindow.c:61
2758 msgid "Protocol log"
2759 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ·Î±×"
2760
2761 #: src/gtk/pluginwindow.c:122
2762 msgid "Select Plugin to load"
2763 msgstr "·ÎµåÇÒ Ç÷¯±×ÀΠ¼±ÅÃ"
2764
2765 #: src/gtk/pluginwindow.c:187 src/gtk/pluginwindow.c:213
2766 msgid "Plugins"
2767 msgstr "Ç÷¯±×ÀÎ"
2768
2769 #: src/gtk/pluginwindow.c:227 src/prefs_common.c:2353
2770 msgid "Description"
2771 msgstr "¼³¸í"
2772
2773 #: src/gtk/pluginwindow.c:251
2774 msgid "Load Plugin"
2775 msgstr "Ç÷¯±×ÀΠ·Îµå"
2776
2777 #: src/gtk/pluginwindow.c:256
2778 msgid "Unload Plugin"
2779 msgstr "Ç÷¯±×ÀΠ¾ð·Îµå"
2780
2781 #: src/gtk/prefswindow.c:243
2782 msgid "Page Index"
2783 msgstr "ÆäÀÌÁö »öÀÎ"
2784
2785 #: src/gtk/prefswindow.c:358 src/prefs_gtk.c:453
2786 msgid "Apply"
2787 msgstr "Àû¿ë"
2788
2789 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_account.c:671
2790 #: src/prefs_filtering_action.c:344
2791 msgid "Account"
2792 msgstr "°èÁ¤"
2793
2794 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2795 #: src/prefs_summary_column.c:68
2796 msgid "Status"
2797 msgstr "»óÅÂ"
2798
2799 #: src/gtk/quicksearch.c:156
2800 msgid "all messages"
2801 msgstr "¸ðµç ¸Þ½ÃÁö"
2802
2803 #: src/gtk/quicksearch.c:157
2804 msgid "messages whose age is greater than #"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: src/gtk/quicksearch.c:158
2808 msgid "messages whose age is less than #"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: src/gtk/quicksearch.c:159
2812 msgid "messages which contain S in the message body"
2813 msgstr "¸Þ½ÃÁö º»¹®¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2814
2815 #: src/gtk/quicksearch.c:160
2816 msgid "messages which contain S in the whole message"
2817 msgstr "Àüü ¸Þ½ÃÁö¿¡¼­ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2818
2819 #: src/gtk/quicksearch.c:161
2820 msgid "messages carbon-copied to S"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: src/gtk/quicksearch.c:162
2824 msgid "message is either to: or cc: to S"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: src/gtk/quicksearch.c:163
2828 msgid "deleted messages"
2829 msgstr "Áö¿öÁø ¸Þ½ÃÁö"
2830
2831 #: src/gtk/quicksearch.c:164
2832 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2833 msgstr "Sender Ç׸ñ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2834
2835 #: src/gtk/quicksearch.c:165
2836 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2837 msgstr ""
2838
2839 #: src/gtk/quicksearch.c:166
2840 msgid "messages originating from user S"
2841 msgstr "»ç¿ëÀÚ S°¡ º¸³½ ¸Þ½ÃÁö"
2842
2843 #: src/gtk/quicksearch.c:167
2844 msgid "forwarded messages"
2845 msgstr "¹è´ÞÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2846
2847 #: src/gtk/quicksearch.c:168
2848 msgid "messages which contain header S"
2849 msgstr "Çì´õ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2850
2851 #: src/gtk/quicksearch.c:169
2852 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2853 msgstr "Message-ID Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2854
2855 #: src/gtk/quicksearch.c:170
2856 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2857 msgstr "inreplyto Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2858
2859 #: src/gtk/quicksearch.c:171
2860 msgid "locked messages"
2861 msgstr "Àá±ä ¸Þ½ÃÁö"
2862
2863 #: src/gtk/quicksearch.c:172
2864 msgid "messages which are in newsgroup S"
2865 msgstr "´º½º±×·ì S¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2866
2867 #: src/gtk/quicksearch.c:173
2868 msgid "new messages"
2869 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö"
2870
2871 #: src/gtk/quicksearch.c:174
2872 msgid "old messages"
2873 msgstr "¿À·¡µÈ ¸Þ½ÃÁö"
2874
2875 #: src/gtk/quicksearch.c:175
2876 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2877 msgstr "ºÒ¿ÏÀüÇÑ ¸Þ½ÃÁö (ºÎºÐÀûÀ¸·Î ´Ù¿î·ÎµåµÊ)"
2878
2879 #: src/gtk/quicksearch.c:176
2880 msgid "messages which have been replied to"
2881 msgstr "ÀÀ´äÀ» º¸³Â´ø ¸Þ½ÃÁö"
2882
2883 #: src/gtk/quicksearch.c:177
2884 msgid "read messages"
2885 msgstr "ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö"
2886
2887 #: src/gtk/quicksearch.c:178
2888 msgid "messages which contain S in subject"
2889 msgstr "Á¦¸ñ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2890
2891 #: src/gtk/quicksearch.c:179
2892 msgid "messages whose score is equal to #"
2893 msgstr "Á¡¼ö°¡ #°ú °°Àº ¸Þ½ÃÁö"
2894
2895 #: src/gtk/quicksearch.c:180
2896 msgid "messages whose score is greater than #"
2897 msgstr "Á¡¼ö°¡ #º¸´Ù Å« ¸Þ½ÃÁö"
2898
2899 #: src/gtk/quicksearch.c:181
2900 msgid "messages whose score is lower than #"
2901 msgstr "Á¡¼ö°¡ #º¸´Ù ÀÛÀº ¸Þ½ÃÁö"
2902
2903 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2904 msgid "messages whose size is equal to #"
2905 msgstr "Å©±â°¡ #°ú °°Àº ¸Þ½ÃÁö"
2906
2907 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2908 msgid "messages whose size is greater than #"
2909 msgstr "Å©±â°¡ #º¸´Ù Å« ¸Þ½ÃÁö"
2910
2911 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2912 msgid "messages whose size is smaller than #"
2913 msgstr "Å©±â°¡ #º¸´Ù ÀÛÀº ¸Þ½ÃÁö"
2914
2915 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2916 msgid "messages which have been sent to S"
2917 msgstr "S¿¡°Ô º¸³»Áø ¸Þ½ÃÁö"
2918
2919 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2920 msgid "marked messages"
2921 msgstr "Ç¥½ÃµÈ ¸Þ½ÃÁö"
2922
2923 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2924 msgid "unread messages"
2925 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö"
2926
2927 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2928 msgid "messages which contain S in References header"
2929 msgstr "References Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2930
2931 #: src/gtk/quicksearch.c:189
2932 msgid "messages returning 0 when passed to command"
2933 msgstr "¸í·É ½ÇÇà °á°ú°¡ 0ÀΠ¸Þ½ÃÁö"
2934
2935 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2936 msgid "messages which contain S in X-Label header"
2937 msgstr "X-Label Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
2938
2939 #: src/gtk/quicksearch.c:192
2940 msgid "logical AND operator"
2941 msgstr "³í¸® AND ¿¬»êÀÚ"
2942
2943 #: src/gtk/quicksearch.c:193
2944 msgid "logical OR operator"
2945 msgstr "³í¸® OR ¿¬»êÀÚ"
2946
2947 #: src/gtk/quicksearch.c:194
2948 msgid "logical NOT operator"
2949 msgstr "³í¸® NOT ¿¬»êÀÚ"
2950
2951 #: src/gtk/quicksearch.c:195
2952 msgid "case sensitive search"
2953 msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°ÇÏ¿© Ã£±â"
2954
2955 #: src/gtk/quicksearch.c:197
2956 msgid "all filtering expressions are allowed"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: src/gtk/quicksearch.c:204
2960 msgid "Extended Search symbols"
2961 msgstr ""
2962
2963 #: src/gtk/quicksearch.c:258 src/prefs_filtering_action.c:1114
2964 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
2965 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
2966 msgid "Subject"
2967 msgstr "Á¦¸ñ"
2968
2969 #: src/gtk/quicksearch.c:262 src/prefs_filtering_action.c:1115
2970 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
2971 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
2972 msgid "From"
2973 msgstr "º¸³½ »ç¶÷"
2974
2975 #: src/gtk/quicksearch.c:266 src/prefs_filtering_action.c:1116
2976 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
2977 msgid "To"
2978 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷"
2979
2980 #: src/gtk/quicksearch.c:307
2981 msgid "Extended Symbols"
2982 msgstr "È®À堽ɺ¼"
2983
2984 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2985 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2986 msgid "correct"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2990 msgid "Owner"
2991 msgstr "¼ÒÀ¯ÀÚ"
2992
2993 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2994 msgid "Signer"
2995 msgstr "¼­¸íÀÚ"
2996
2997 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2998 #: src/prefs_themes.c:849
2999 msgid "Name: "
3000 msgstr "À̸§: "
3001
3002 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3003 msgid "Organization: "
3004 msgstr "±â°ü: "
3005
3006 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3007 msgid "Location: "
3008 msgstr "À§Ä¡: "
3009
3010 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3011 msgid "Fingerprint: "
3012 msgstr ""
3013
3014 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3015 msgid "Signature status: "
3016 msgstr "¼­¸í »óÅÂ: "
3017
3018 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3019 #, c-format
3020 msgid "SSL certificate for %s"
3021 msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ SSL ÀÎÁõ"
3022
3023 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3024 #, c-format
3025 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3026 msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ Áõ¸íÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. Çã¿ëÇϽðڽÀ´Ï±î?"
3027
3028 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3029 #, c-format
3030 msgid "Signature status: %s"
3031 msgstr "¼­¸í »óÅÂ: %s"
3032
3033 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3034 msgid "View certificate"
3035 msgstr "ÀÎÁõ º¸±â"
3036
3037 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3038 msgid "Unknown SSL Certificate"
3039 msgstr "¸ð¸£´Â SSL Áõ¸í"
3040
3041 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3042 msgid "Accept and save"
3043 msgstr "Çã¿ëÇÏ°í ÀúÀå"
3044
3045 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3046 msgid "Cancel connection"
3047 msgstr "¿¬°áÀ» Ãë¼ÒÇÕ´Ï´Ù"
3048
3049 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3050 msgid "New certificate:"
3051 msgstr "»õ ÀÎÁõ:"
3052
3053 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3054 msgid "Known certificate:"
3055 msgstr "¾Ë·ÁÁø ÀÎÁõ:"
3056
3057 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3058 #, c-format
3059 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3060 msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ Áõ¸í¼­°¡ ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù. Çã¿ëÇÒ±î¿ä?"
3061
3062 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3063 msgid "View certificates"
3064 msgstr "ÀÎÁõ º¸±â"
3065
3066 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3067 msgid "Changed SSL Certificate"
3068 msgstr "SSL Áõ¸íÀÌ ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù"
3069
3070 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2264
3071 msgid "(No From)"
3072 msgstr "(From ¾øÀ½)"
3073
3074 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2309 src/summaryview.c:2312
3075 msgid "(No Subject)"
3076 msgstr "(Á¦¸ñ ¾øÀ½)"
3077
3078 #: src/imap.c:669
3079 #, c-format
3080 msgid "Connecting to %s failed"
3081 msgstr "%s·ÎÀÇ ¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
3082
3083 #: src/imap.c:674
3084 #, c-format
3085 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3086 msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã Á¢¼Ó...\n"
3087
3088 #: src/imap.c:712
3089 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3090 msgstr ""
3091
3092 #: src/imap.c:725
3093 #, c-format
3094 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3095 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
3096
3097 #: src/imap.c:764
3098 msgid "Can't start TLS session.\n"
3099 msgstr "TLS ¼¼¼ÇÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
3100
3101 #: src/imap.c:1098
3102 #, c-format
3103 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3104 msgstr "Áö¿öÁø Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %d\n"
3105
3106 #: src/imap.c:1112 src/imap.c:1152
3107 msgid "can't expunge\n"
3108 msgstr "Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3109
3110 #: src/imap.c:1146
3111 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3112 msgstr "Áö¿öÁø Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: 1:*\n"
3113
3114 #: src/imap.c:1188
3115 msgid "can't close folder\n"
3116 msgstr "Æú´õ¸¦ ´ÝÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3117
3118 #: src/imap.c:1240
3119 #, c-format
3120 msgid "root folder %s does not exist\n"
3121 msgstr "·çÆ® Æú´õ %sÀÌ(°¡) ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3122
3123 #: src/imap.c:1419 src/imap.c:1427
3124 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3125 msgstr "LIST¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
3126
3127 #: src/imap.c:1655
3128 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3129 msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: LIST ½ÇÆÐ\n"
3130
3131 #: src/imap.c:1677
3132 msgid "can't create mailbox\n"
3133 msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3134
3135 #: src/imap.c:1720
3136 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: src/imap.c:1752
3140 #, c-format
3141 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3142 msgstr "¿ìÆíÇÔ¸íÀ» ¹Ù²Ü ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s¿¡¼­ %s(À¸)·Î\n"
3143
3144 #: src/imap.c:1814
3145 msgid "can't delete mailbox\n"
3146 msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» Áö¿ï ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3147
3148 #: src/imap.c:1852
3149 msgid "can't get envelope\n"
3150 msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3151
3152 #: src/imap.c:1860
3153 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3154 msgstr "envelope¸¦ ¾ò´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
3155
3156 #: src/imap.c:1882
3157 #, c-format
3158 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3159 msgstr "envelope¸¦ ÆĽÌÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
3160
3161 #: src/imap.c:1940
3162 #, c-format
3163 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3164 msgstr "IMAP4 ¼¼¼ÇÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
3165
3166 #: src/imap.c:1962
3167 #, c-format
3168 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3169 msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3170
3171 #: src/imap.c:1969
3172 #, c-format
3173 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3174 msgstr "IMAP4 ¼¼¼ÇÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s: %d\n"
3175
3176 #: src/imap.c:2059
3177 msgid "can't get namespace\n"
3178 msgstr "namespace¸¦ ¾òÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3179
3180 #: src/imap.c:2493
3181 #, c-format
3182 msgid "can't select folder: %s\n"
3183 msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
3184
3185 #: src/imap.c:2633
3186 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3187 msgstr "IMAP4 ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3188
3189 #: src/imap.c:2650
3190 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3191 msgstr "IMAP4 ·Î±×ÀÎÀ» ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3192
3193 #: src/imap.c:2970
3194 #, c-format
3195 msgid "can't append %s to %s\n"
3196 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s¿¡ ºÙÀÏ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3197
3198 #: src/imap.c:3019
3199 #, c-format
3200 msgid "can't append message to %s\n"
3201 msgstr "%s¿¡ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Ãß°¡ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3202
3203 #: src/imap.c:3101
3204 #, c-format
3205 msgid "can't copy %s to %s\n"
3206 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3207
3208 #: src/imap.c:3151
3209 #, c-format
3210 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3211 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: STORE %s %s\n"
3212
3213 #: src/imap.c:3168
3214 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3215 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: EXPUNGE\n"
3216
3217 #: src/imap.c:3181
3218 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3219 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: CLOSE\n"
3220
3221 #: src/imap.c:3438
3222 #, c-format
3223 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3224 msgstr "iconv°¡ UTF-7¸¦ %s(À¸)·Î º¯È¯ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3225
3226 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:50
3227 msgid "/Create _new folder..."
3228 msgstr "/»õ Æú´õ ¸¸µé±â(_N)..."
3229
3230 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:51
3231 msgid "/_Rename folder..."
3232 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
3233
3234 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:52
3235 msgid "/M_ove folder..."
3236 msgstr "/Æú´õ ¿Å±â±â(_O)..."
3237
3238 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:53
3239 msgid "/_Delete folder"
3240 msgstr "/Æú´õ Áö¿ì±â(_D)"
3241
3242 #: src/imap_gtk.c:58
3243 msgid "/Down_load messages"
3244 msgstr "/¸Þ½ÃÁö ³»·Á¹Þ±â(_L)"
3245
3246 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
3247 msgid "/_Check for new messages"
3248 msgstr "/»õ ¸Þ½ÃÁö È®ÀÎ(_C)"
3249
3250 #: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
3251 msgid "/R_ebuild folder tree"
3252 msgstr "/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_E)"
3253
3254 #: src/imap_gtk.c:63
3255 msgid "/IMAP4 _account settings"
3256 msgstr "/IMAP4 °èÁ¤ ¼³Á¤(_A)"
3257
3258 #: src/imap_gtk.c:64
3259 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3260 msgstr "/IMAP4 °èÁ¤ »èÁ¦(_I)"
3261
3262 #: src/imap_gtk.c:127
3263 msgid ""
3264 "Input the name of new folder:\n"
3265 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3266 " append `/' at the end of the name)"
3267 msgstr ""
3268 "»õ Æú´õÀÇ À̸§ ÀÔ·Â:\n"
3269 "(¸¸ÀÏ ÇÏÀ§Æú´õ¸¦ ÀúÀåÇϱâ À§ÇÑ Æú´õ¸¦ ¸¸µé·Á¸é,\n"
3270 "À̸§ÀÇ ¸¶Áö¸·¿¡ `/'¸¦ Ãß°¡Çϼ¼¿ä)"
3271
3272 #: src/imap_gtk.c:130 src/mh_gtk.c:120
3273 msgid "NewFolder"
3274 msgstr "»õ Æú´õ"
3275
3276 #: src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3277 #, c-format
3278 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3279 msgstr "`%c'Àº(´Â) Æú´õ À̸§¿¡ Æ÷ÇԵɠ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
3280
3281 #: src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3282 #, c-format
3283 msgid "The folder `%s' already exists."
3284 msgstr "`%s' Æú´õ°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
3285
3286 #: src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:142
3287 #, c-format
3288 msgid "Can't create the folder `%s'."
3289 msgstr "`%s' Æú´õ¸¦ ¸¸µé ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3290
3291 #: src/imap_gtk.c:175 src/mh_gtk.c:216
3292 #, c-format
3293 msgid "Input new name for `%s':"
3294 msgstr "`%s'¿¡´ëÇÑ »õ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
3295
3296 #: src/imap_gtk.c:176 src/mh_gtk.c:217
3297 msgid "Rename folder"
3298 msgstr "Æú´õ À̸§ º¯°æ"
3299
3300 #: src/imap_gtk.c:203 src/mh_gtk.c:242
3301 msgid ""
3302 "The folder could not be renamed.\n"
3303 "The new folder name is not allowed."
3304 msgstr ""
3305 "Æú´õ À̸§À» ¹Ù²Ü ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
3306 "»õ·Î¿î Æú´õ À̸§Àº Çã¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."
3307
3308 #: src/imap_gtk.c:264
3309 #, c-format
3310 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3311 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' IMAP4 °èÁ¤À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
3312
3313 #: src/imap_gtk.c:265
3314 msgid "Delete IMAP4 account"
3315 msgstr "IMAP4 °èÁ¤ Áö¿ì±â"
3316
3317 #: src/imap_gtk.c:310 src/mh_gtk.c:167
3318 #, c-format
3319 msgid ""
3320 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
3321 "Do you really want to delete?"
3322 msgstr ""
3323 "`%s'¾Æ·¡¿¡ Àִ ¸ðµç Æú´õ¿Í ¸Þ½ÃÁö°¡ Áö¿öÁú °ÍÀÔ´Ï´Ù.\n"
3324 "Á¤¸»·Î Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
3325
3326 #: src/imap_gtk.c:312 src/mh_gtk.c:169
3327 msgid "Delete folder"
3328 msgstr "Æú´õ Áö¿ì±â"
3329
3330 #: src/imap_gtk.c:330 src/mh_gtk.c:187
3331 #, c-format
3332 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3333 msgstr "`%s' Æú´õ¸¦ Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3334
3335 #: src/imap_gtk.c:374 src/news_gtk.c:308
3336 msgid "Offline"
3337 msgstr "¿ÀÇÁ¶óÀÎ"
3338
3339 #: src/imap_gtk.c:375 src/news_gtk.c:309
3340 msgid "You are offline. Go online?"
3341 msgstr "ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿Â¶óÀΠ»óÅ·Π¹Ù²Ü±î¿ä?"
3342
3343 #: src/imap_gtk.c:392 src/news_gtk.c:326
3344 #, c-format
3345 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3346 msgstr "%s¿¡ Àִ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ³»·Á¹Þ´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
3347
3348 #: src/import.c:130
3349 msgid "Import"
3350 msgstr "°¡Á®¿À±â"
3351
3352 #: src/import.c:149
3353 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3354 msgstr "´ë»ó mbox ÆÄÀÏ°ú ´ë»ó Æú´õ¸¦ ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
3355
3356 #: src/import.c:159
3357 msgid "Importing file:"
3358 msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏ:"
3359
3360 #: src/import.c:164
3361 msgid "Destination dir:"
3362 msgstr "ÀúÀåÇÒ Æú´õ:"
3363
3364 #: src/import.c:222
3365 msgid "Select importing file"
3366 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
3367
3368 #: src/importldif.c:189
3369 msgid "Please specify address book name and file to import."
3370 msgstr "°¡Á®¿Ã ÁÖ¼Ò·Ï À̸§°ú ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
3371
3372 #: src/importldif.c:192
3373 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3374 msgstr "°¡Á®¿Ã LDIF Ç׸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í ¹Ù²Ù¼¼¿ä."
3375
3376 #: src/importldif.c:195
3377 msgid "File imported."
3378 msgstr "ÆÄÀÏÀ» °¡Á®¿Ô½À´Ï´Ù."
3379
3380 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3381 msgid "Please select a file."
3382 msgstr "ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
3383
3384 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3385 msgid "Address book name must be supplied."
3386 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï À̸§ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
3387
3388 #: src/importldif.c:470
3389 msgid "Error reading LDIF fields."
3390 msgstr "LDIF field¸¦ Àдٰ¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
3391
3392 #: src/importldif.c:493
3393 msgid "LDIF file imported successfully."
3394 msgstr "LDIF ÆÄÀÏÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î °¡Á®¿Ô½À´Ï´Ù."
3395
3396 #: src/importldif.c:605
3397 msgid "Select LDIF File"
3398 msgstr "LDIF ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3399
3400 #: src/importldif.c:701
3401 msgid ""
3402 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3403 "file data."
3404 msgstr ""
3405 "LDIF ÆÄÀÏ µ¥ÀÌŸ·ÎºÎÅÍ ¸¸µé¾îÁú ÁÖ¼Ò·Ï À̸§À» ÀûÀ¸¼¼¿ä."
3406
3407 #: src/importldif.c:707
3408 msgid "File Name"
3409 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
3410
3411 #: src/importldif.c:718
3412 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3413 msgstr ""
3414
3415 #: src/importldif.c:727
3416 msgid "Select the LDIF file to import."
3417 msgstr "°¡Á®¿Ã LDIF ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
3418
3419 #: src/importldif.c:764
3420 msgid "R"
3421 msgstr "R"
3422
3423 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:452
3424 msgid "S"
3425 msgstr "S"
3426
3427 #: src/importldif.c:766
3428 msgid "LDIF Field Name"
3429 msgstr "LDIF Çʵå À̸§"
3430
3431 #: src/importldif.c:767
3432 msgid "Attribute Name"
3433 msgstr "¼Ó¼º À̸§"
3434
3435 #: src/importldif.c:822
3436 msgid "LDIF Field"
3437 msgstr "LDIF Field"
3438
3439 #: src/importldif.c:834
3440 msgid "Attribute"
3441 msgstr "¼Ó¼º"
3442
3443 #: src/importldif.c:845
3444 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3445 msgstr ""
3446
3447 #: src/importldif.c:850
3448 msgid "???"
3449 msgstr "???"
3450
3451 #: src/importldif.c:868
3452 msgid ""
3453 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3454 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3455 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3456 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3457 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3458 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3459 "field for import."
3460 msgstr ""
3461
3462 #: src/importldif.c:880
3463 msgid "Select for Import"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: src/importldif.c:886
3467 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3468 msgstr ""
3469
3470 #: src/importldif.c:889
3471 msgid " Modify "
3472 msgstr " ¼öÁ¤ "
3473
3474 #: src/importldif.c:895
3475 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3476 msgstr ""
3477
3478 #: src/importldif.c:968
3479 msgid "Records Imported :"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: src/importldif.c:999
3483 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3484 msgstr "LDIF ÆÄÀÏÀ» ÁÖ¼Ò·ÏÀ¸·Î °¡Á®¿À±â"
3485
3486 #: src/importmutt.c:143
3487 msgid "Error importing MUTT file."
3488 msgstr "MUTT ÆÄÀÏÀ» °¡Á®¿À´Â Áß ¿¡·¯."
3489
3490 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3491 #: src/importpine.c:329
3492 msgid "Please select a file to import."
3493 msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
3494
3495 #: src/importmutt.c:185
3496 msgid "Select MUTT File"
3497 msgstr "MUTT ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3498
3499 #: src/importmutt.c:239
3500 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3501 msgstr "MUTT ÆÄÀÏÀ» ÁÖ¼Ò·ÏÀ¸·Î °¡Á®¿À±â"
3502
3503 #: src/importpine.c:143
3504 msgid "Error importing Pine file."
3505 msgstr "Pine ÆÄÀÏÀ» °¡Á®¿À´Â Áß ¿¡·¯."
3506
3507 #: src/importpine.c:185
3508 msgid "Select Pine File"
3509 msgstr "Pine ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
3510
3511 #: src/importpine.c:239
3512 msgid "Import Pine file into Address Book"
3513 msgstr "Pine ÆÄÀÏÀ» ÁÖ¼Ò·ÏÀ¸·Î °¡Á®¿À±â"
3514
3515 #: src/inc.c:382
3516 msgid "Retrieving new messages"
3517 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
3518
3519 #: src/inc.c:429
3520 msgid "Standby"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: src/inc.c:556 src/inc.c:607
3524 msgid "Cancelled"
3525 msgstr "Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù"
3526
3527 #: src/inc.c:567
3528 msgid "Retrieving"
3529 msgstr "¹Þ´Â Áß"
3530
3531 #: src/inc.c:576
3532 #, c-format
3533 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3534 msgstr "¿Ï·á (%d ¸Þ½ÃÁö (%s)°¡ ¹Þ¾ÆÁü)"
3535
3536 #: src/inc.c:580
3537 msgid "Done (no new messages)"
3538 msgstr "¿Ï·á (»õ ¸Þ½ÃÁö ¾øÀ½)"
3539
3540 #: src/inc.c:586
3541 msgid "Connection failed"
3542 msgstr "¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
3543
3544 #: src/inc.c:590
3545 msgid "Auth failed"
3546 msgstr "ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
3547
3548 #: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
3549 msgid "Locked"
3550 msgstr "Àá±è"
3551
3552 #: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3553 msgid "Timeout"
3554 msgstr "½Ã°£ÃÊ°ú"
3555
3556 #: src/inc.c:683
3557 #, c-format
3558 msgid "Finished (%d new message(s))"
3559 msgstr "³¡³µ½À´Ï´Ù (%d°³ÀÇ »õ·Î¿î ¸Þ½ÃÁö)"
3560
3561 #: src/inc.c:686
3562 msgid "Finished (no new messages)"
3563 msgstr "³¡³µ½À´Ï´Ù (»õ ¸Þ½ÃÁö ¾øÀ½)"
3564
3565 #: src/inc.c:695
3566 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3567 msgstr "ÆíÁö¸¦ ¹Þ´Ù°¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
3568
3569 #: src/inc.c:736
3570 #, c-format
3571 msgid "%s: Retrieving new messages"
3572 msgstr "%s: »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
3573
3574 #: src/inc.c:755
3575 #, c-format
3576 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3577 msgstr "POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù: %s..."
3578
3579 #: src/inc.c:765
3580 #, c-format
3581 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3582 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3583
3584 #: src/inc.c:772
3585 #, c-format
3586 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3587 msgstr "POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s:%d"
3588
3589 #: src/inc.c:853 src/send_message.c:462
3590 msgid "Authenticating..."
3591 msgstr "ÀÎÁõ ÁßÀÔ´Ï´Ù..."
3592
3593 #: src/inc.c:854
3594 #, c-format
3595 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3596 msgstr "%s (%s)¿¡¼­ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿É´Ï´Ù ..."
3597
3598 #: src/inc.c:860
3599 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3600 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ ¾ò´Â Áß (STAT)..."
3601
3602 #: src/inc.c:864
3603 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3604 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ ¾ò´Â Áß (LAST)..."
3605
3606 #: src/inc.c:868
3607 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3608 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ ¾ò´Â Áß (UIDL)..."
3609
3610 #: src/inc.c:872
3611 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3612 msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ Å©±â¸¦ ¾ò´Â Áß (LIST)..."
3613
3614 #: src/inc.c:882
3615 #, c-format
3616 msgid "Deleting message %d"
3617 msgstr "%d ¸Þ½ÃÁö¸¦ »èÁ¦Çϴ Áß"
3618
3619 #: src/inc.c:889 src/send_message.c:480
3620 msgid "Quitting"
3621 msgstr "³¡¸¶Ä¡´Â Áß"
3622
3623 #: src/inc.c:914
3624 #, c-format
3625 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3626 msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d)À»(¸¦) °¡Á®¿À´Â Áß (%s / %s)"
3627
3628 #: src/inc.c:935
3629 #, c-format
3630 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3631 msgstr "¼ö½Å (%d ¸Þ½ÃÁö (%s)°¡ ¹Þ¾ÆÁü)"
3632
3633 #: src/inc.c:1088
3634 msgid "Connection failed."
3635 msgstr "¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
3636
3637 #: src/inc.c:1091
3638 #, c-format
3639 msgid "Connection to %s:%d failed."
3640 msgstr "%s:%d·ÎÀÇ ¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
3641
3642 #: src/inc.c:1096
3643 msgid "Error occurred while processing mail."
3644 msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯."
3645
3646 #: src/inc.c:1101
3647 #, c-format
3648 msgid ""
3649 "Error occurred while processing mail:\n"
3650 "%s"
3651 msgstr ""
3652 "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý:\n"
3653 "%s"
3654
3655 #: src/inc.c:1107
3656 msgid "No disk space left."
3657 msgstr "µð½ºÅ©¿¡ ³²Àº °ø°£ÀÌ ¾øÀ½."
3658
3659 #: src/inc.c:1112
3660 msgid "Can't write file."
3661 msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3662
3663 #: src/inc.c:1117
3664 msgid "Socket error."
3665 msgstr "¼ÒÄÏ ¿¡·¯."
3666
3667 #: src/inc.c:1120
3668 #, c-format
3669 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3670 msgstr "%s:%d(À¸)·Î ¿¬°áÇϴ Áß ¼ÒÄÏ ¿¡·¯."
3671
3672 #: src/inc.c:1125 src/send_message.c:605
3673 msgid "Connection closed by the remote host."
3674 msgstr "¿ø°Ý È£½ºÆ®¿¡ ÀÇÇØ ¿¬°áÀÌ ²÷°å½À´Ï´Ù."
3675
3676 #: src/inc.c:1128
3677 #, c-format
3678 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3679 msgstr "¿ø°Ý È£½ºÆ®¿¡ ÀÇÇØ %s:%d¿¡ ´ëÇÑ ¿¬°áÀÌ ²÷°å½À´Ï´Ù."
3680
3681 #: src/inc.c:1133
3682 msgid "Mailbox is locked."
3683 msgstr "¸ÞÀϹڽº°¡ Àá°ÜÀÖ½À´Ï´Ù."
3684
3685 #: src/inc.c:1137
3686 #, c-format
3687 msgid ""
3688 "Mailbox is locked:\n"
3689 "%s"
3690 msgstr ""
3691 "¸ÞÀϹڽº°¡ Àá°ÜÀÖ½À´Ï´Ù:\n"
3692 "%s"
3693
3694 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:590
3695 msgid "Authentication failed."
3696 msgstr "ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
3697
3698 #: src/inc.c:1148 src/send_message.c:593
3699 #, c-format
3700 msgid ""
3701 "Authentication failed:\n"
3702 "%s"
3703 msgstr ""
3704 "ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù:\n"
3705 "%s"
3706
3707 #: src/inc.c:1153 src/send_message.c:609
3708 msgid "Session timed out."
3709 msgstr "¼¼¼Ç ½Ã°£ ÃÊ°ú."
3710
3711 #: src/inc.c:1156
3712 #, c-format
3713 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3714 msgstr "%s:%d¿¡ ´ëÇÑ ¿¬°áÀÌ ½Ã°£ÀÌ ÃÊ°úµÇ¾ú½À´Ï´Ù."
3715
3716 #: src/inc.c:1191
3717 msgid "Incorporation cancelled\n"
3718 msgstr "º´ÇÕÀÌ Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
3719
3720 #: src/ldif.c:838
3721 msgid "Nick Name"
3722 msgstr "°¡¸í"
3723
3724 #: src/main.c:153 src/main.c:162
3725 #, c-format
3726 msgid ""
3727 "File `%s' already exists.\n"
3728 "Can't create folder."
3729 msgstr ""
3730 "ÆÄÀÏ `%s'ÀÌ(°¡) À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.\n"
3731 "Æú´õ¸¦ ¸¸µé ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3732
3733 #: src/main.c:277
3734 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3735 msgstr "g_thread°¡ glib¿¡ÀÇÇØ Áö¿øµÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
3736
3737 #: src/main.c:584
3738 #, c-format
3739 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3740 msgstr "»ç¿ë¹ý: %s [¿É¼Ç]...\n"
3741
3742 #: src/main.c:587
3743 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3744 msgstr "  --compose [ÁÖ¼Ò]       ÆíÁý Ã¢À» ¿±´Ï´Ù"
3745
3746 #: src/main.c:588
3747 msgid ""
3748 "  --attach file1 [file2]...\n"
3749 "                         open composition window with specified files\n"
3750 "                         attached"
3751 msgstr ""
3752 "  --attach file1 [file2]...\n"
3753 "                         ÁöÁ¤µÈ ÆÄÀÏÀ» Ã·ºÎÇؼ­ ÆíÁö ÀÛ¼º Ã¢\n"
3754 "                         attached"
3755
3756 #: src/main.c:591
3757 msgid "  --receive              receive new messages"
3758 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3759
3760 #: src/main.c:592
3761 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3762 msgstr "  --receive-all          ¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3763
3764 #: src/main.c:593
3765 msgid "  --send                 send all queued messages"
3766 msgstr "  --send                 Å¥¿¡ Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³À´Ï´Ù"
3767
3768 #: src/main.c:594
3769 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3770 msgstr "  --status [Æú´õ]...     ÃÑ ¸Þ½ÃÁö °¹¼ö¸¦ ¾Ë·ÁÁÝ´Ï´Ù"
3771
3772 #: src/main.c:595
3773 msgid ""
3774 "  --status-full [folder]...\n"
3775 "                         show the status of each folder"
3776 msgstr ""
3777 "  --status-full [Æú´õ]...\n"
3778 "                         °¢ Æú´õÀÇ »óŸ¦ ¾Ë·ÁÁÝ´Ï´Ù"
3779
3780 #: src/main.c:597
3781 msgid "  --online               switch to online mode"
3782 msgstr "  --online               ¿Â¶óÀΠ¸ðµå"
3783
3784 #: src/main.c:598
3785 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3786 msgstr "  --offline              ¿ÀÇÁ¶óÀΠ¸ðµå"
3787
3788 #: src/main.c:599
3789 msgid "  --debug                debug mode"
3790 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
3791
3792 #: src/main.c:600
3793 msgid "  --help                 display this help and exit"
3794 msgstr "  --help                 ÀÌ µµ¿ò¸»À» Ç¥½ÃÇÏ°í ³¡¸¶Ä§´Ï´Ù"
3795
3796 #: src/main.c:601
3797 msgid "  --version              output version information and exit"
3798 msgstr "  --version              ¹öÁ¯ Á¤º¸ Ãâ·ÂÇÏ°í ³¡³»±â"
3799
3800 #: src/main.c:602
3801 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3802 msgstr "  --config-dir           ¼³Á¤ µð·ºÅ丮 Ãâ·Â"
3803
3804 #: src/main.c:639 src/summaryview.c:5044
3805 #, c-format
3806 msgid "Processing (%s)..."
3807 msgstr "ó¸®Áß (%s)..."
3808
3809 #: src/main.c:642
3810 msgid "top level folder"
3811 msgstr "ÃÖ»óÀ§ Æú´õ"
3812
3813 #: src/main.c:703
3814 msgid "Really quit?"
3815 msgstr "Á¤¸»·Î ³¡¸¶Ä¥±î¿ä?"
3816
3817 #: src/main.c:704
3818 msgid "Composing message exists."
3819 msgstr "ÆíÁýÇÏ´ø ¸Þ½ÃÁö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù."
3820
3821 #: src/main.c:705
3822 msgid "Draft them"
3823 msgstr "Àӽຸ°ü"
3824
3825 #: src/main.c:705
3826 msgid "Discard them"
3827 msgstr "¹ö¸®±â"
3828
3829 #: src/main.c:705
3830 msgid "Don't quit"
3831 msgstr "³¡³»Áö ¾ÊÀ½"
3832
3833 #: src/main.c:719
3834 msgid "Queued messages"
3835 msgstr "º¸°ü"
3836
3837 #: src/main.c:720
3838 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3839 msgstr "º¸³»ÁöÁö ¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ Å¥¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. Áö±Ý ¸¶Ä¥±î¿ä?"
3840
3841 #: src/main.c:965 src/toolbar.c:1877
3842 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3843 msgstr "º¸°üµÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý."
3844
3845 #: src/mainwindow.c:440
3846 msgid "/_File/_Add mailbox"
3847 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀϹڽº ´õÇϱâ(_A)"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:441
3850 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3851 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀϹڽº ´õÇϱâ(_A)/MH..."
3852
3853 #: src/mainwindow.c:443
3854 msgid "/_File/Change folder order"
3855 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ ¼ø¼­ ¹Ù²Ù±â"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:445
3858 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3859 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
3860
3861 #: src/mainwindow.c:446
3862 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3863 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀϷΠÀúÀå(_E)..."
3864
3865 #: src/mainwindow.c:448
3866 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
3867 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ðµç Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â(_T)"
3868
3869 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:155
3870 msgid "/_File/_Save as..."
3871 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
3872
3873 #: src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:156
3874 msgid "/_File/_Print..."
3875 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Àμâ(_P)..."
3876
3877 #: src/mainwindow.c:453
3878 msgid "/_File/_Work offline"
3879 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀÛ¾÷(_W)"
3880
3881 #: src/mainwindow.c:456
3882 msgid "/_File/E_xit"
3883 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/³¡³»±â(_X)"
3884
3885 #: src/mainwindow.c:461
3886 msgid "/_Edit/Select _thread"
3887 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¾²·¹µå ¼±ÅÃ(_T)"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:164
3890 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3891 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÇöÀç ¸Þ½ÃÁö Ã£±â(_F)..."
3892
3893 #: src/mainwindow.c:465
3894 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3895 msgstr "/ÆíÁý(_E)/Æú´õ Ã£±â(_S)..."
3896
3897 #: src/mainwindow.c:466 src/messageview.c:167 src/summaryview.c:443
3898 msgid "/_View"
3899 msgstr "/º¸±â(_V)"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:467
3902 msgid "/_View/Show or hi_de"
3903 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:468
3906 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3907 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(d)/Æú´õ Æ®¸®(_F)"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:470
3910 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3911 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/¸Þ½ÃÁö º¸±â(_M)"
3912
3913 #: src/mainwindow.c:472
3914 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3915 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:474
3918 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3919 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ°ú ÅؽºÆ®(_A)"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:476
3922 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3923 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
3924
3925 #: src/mainwindow.c:478
3926 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3927 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/ÅؽºÆ®(_T)"
3928
3929 #: src/mainwindow.c:480
3930 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3931 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾øÀ½(_N)"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:482
3934 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3935 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/»óŹÙ(_B)"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:516
3938 #: src/mainwindow.c:540 src/mainwindow.c:640 src/mainwindow.c:644
3939 #: src/messageview.c:267
3940 msgid "/_View/---"
3941 msgstr "/º¸±â(_V)/---"
3942
3943 #: src/mainwindow.c:485
3944 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3945 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_O)"
3946
3947 #: src/mainwindow.c:486
3948 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3949 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_E)"
3950
3951 #: src/mainwindow.c:488
3952 msgid "/_View/_Sort"
3953 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)"
3954
3955 #: src/mainwindow.c:489
3956 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3957 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¹øÈ£(_N)"
3958
3959 #: src/mainwindow.c:490
3960 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3961 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_I)"
3962
3963 #: src/mainwindow.c:491
3964 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3965 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_D)"
3966
3967 #: src/mainwindow.c:492
3968 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3969 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/º¸³½ »ç¶÷(_F)"
3970
3971 #: src/mainwindow.c:493
3972 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3973 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¼ö½ÅÀÚ(_R)"
3974
3975 #: src/mainwindow.c:494
3976 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3977 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_S)"
3978
3979 #: src/mainwindow.c:495
3980 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3981 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/»ö ¶óº§(_C)"
3982
3983 #: src/mainwindow.c:497
3984 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3985 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Ç¥½Ã(_M)"
3986
3987 #: src/mainwindow.c:498
3988 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3989 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/»óÅÂ(_S)"
3990
3991 #: src/mainwindow.c:499
3992 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3993 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/÷ºÎ(_T)"
3994
3995 #: src/mainwindow.c:501
3996 msgid "/_View/_Sort/by score"
3997 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¡¼ö(_I)"
3998
3999 #: src/mainwindow.c:502
4000 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4001 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Àá±Ý"
4002
4003 #: src/mainwindow.c:503
4004 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4005 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¤·Ä ¾ÈÇÔ(_O)"
4006
4007 #: src/mainwindow.c:504 src/mainwindow.c:507
4008 msgid "/_View/_Sort/---"
4009 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/---"
4010
4011 #: src/mainwindow.c:505
4012 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4013 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¿À¸§Â÷¼ø"
4014
4015 #: src/mainwindow.c:506
4016 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4017 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/³»¸²Â÷¼ø"
4018
4019 #: src/mainwindow.c:508
4020 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4021 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_A)"
4022
4023 #: src/mainwindow.c:510
4024 msgid "/_View/Th_read view"
4025 msgstr "/º¸±â(_V)/¾²·¹µå º¸±â(_R)"
4026
4027 #: src/mainwindow.c:511
4028 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4029 msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç ¾²·¹µå Æì±â(_X)"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:512
4032 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4033 msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç ¾²·¹µå Á¢±â(_L)"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:513
4036 msgid "/_View/_Hide read messages"
4037 msgstr "/º¸±â(_V)/ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö ¼û±â±â(_H)"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:514
4040 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4041 msgstr "/º¸±â(_V)/Ç¥½Ã Ç׸ñ ¼³Á¤(_I)..."
4042
4043 #: src/mainwindow.c:517
4044 msgid "/_View/_Go to"
4045 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)"
4046
4047 #: src/mainwindow.c:518
4048 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4049 msgstr "/¸í·É(_S)/°¡±â(_G)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
4050
4051 #: src/mainwindow.c:519
4052 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4053 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
4054
4055 #: src/mainwindow.c:520 src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
4056 #: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:538
4057 msgid "/_View/_Go to/---"
4058 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/---"
4059
4060 #: src/mainwindow.c:521
4061 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4062 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_E)"
4063
4064 #: src/mainwindow.c:523
4065 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4066 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_E)"
4067
4068 #: src/mainwindow.c:526
4069 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4070 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/ÀÌÀü »õ ¸Þ½ÃÁö(_W)"
4071
4072 #: src/mainwindow.c:527
4073 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4074 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´ÙÀ½ »õ ¸Þ½ÃÁö(_X)"
4075
4076 #: src/mainwindow.c:529
4077 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4078 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/Ç¥½ÃµÈ ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_M)"
4079
4080 #: src/mainwindow.c:531
4081 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4082 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/Ç¥½ÃµÈ ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_A)"
4083
4084 #: src/mainwindow.c:534
4085 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4086 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/²¿¸®Ç¥Àִ ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_L)"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:536
4089 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4090 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/²¿¸®Ç¥Àִ ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_B)"
4091
4092 #: src/mainwindow.c:539
4093 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4094 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´Ù¸¥ Æú´õ·Î(_F)..."
4095
4096 #: src/mainwindow.c:543 src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:170
4097 msgid "/_View/_Code set/---"
4098 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
4099
4100 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:174
4101 msgid "/_View/_Code set"
4102 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
4103
4104 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:175
4105 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4106 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
4107
4108 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:178
4109 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4110 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASC_II)"
4111
4112 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:182
4113 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4114 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/À¯´ÏÄÚµå(_UTF-8)"
4115
4116 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:186
4117 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4118 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
4119
4120 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:188
4121 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4122 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-15)"
4123
4124 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:192
4125 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4126 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Áß¾Ó À¯·´(ISO-8859-_2)"
4127
4128 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:195
4129 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4130 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/_Baltic (ISO-8859-13)"
4131
4132 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:197
4133 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4134 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Baltic (ISO-8859-_4)"
4135
4136 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:200
4137 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4138 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/±×¸®½º(ISO-8859-_7)"
4139
4140 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:203
4141 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4142 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Åͱâ (ISO-8859-_9)"
4143
4144 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:206
4145 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4146 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
4147
4148 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:208
4149 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4150 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-_R)"
4151
4152 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:210
4153 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4154 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-U)"
4155
4156 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:212
4157 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4158 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
4159
4160 #: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:216
4161 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4162 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-_JP)"
4163
4164 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:219
4165 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4166 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-JP-2)"
4167
4168 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:222
4169 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4170 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_EUC-JP)"
4171
4172 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:224
4173 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4174 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_Shift__JIS)"
4175
4176 #: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:228
4177 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4178 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Simplified Chinese (_GB2312)"
4179
4180 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:230
4181 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4182 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (_Big5)"
4183
4184 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:232
4185 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4186 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4187
4188 #: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:234
4189 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4190 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4191
4192 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:237
4193 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4194 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (EUC-KR)"
4195
4196 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:239
4197 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4198 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (ISO-2022-KR)"
4199
4200 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:242
4201 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4202 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Thai (TIS-620)"
4203
4204 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:244
4205 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4206 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Thai (Windows-874)"
4207
4208 #: src/mainwindow.c:625 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:252
4209 #: src/messageview.c:258
4210 msgid "/_View/Decode/---"
4211 msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/---"
4212
4213 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:255
4214 msgid "/_View/Decode"
4215 msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:256
4218 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4219 msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/ÀÚµ¿(_A)"
4220
4221 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:259
4222 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4223 msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/8bit(_8)"
4224
4225 #: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:260
4226 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
4227 msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/Quoted printable(_Q)"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:261
4230 msgid "/_View/Decode/_Base64"
4231 msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/Base64(_B)"
4232
4233 #: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:262
4234 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
4235 msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/Uuencode(_U)"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:641 src/summaryview.c:444
4238 msgid "/_View/Open in new _window"
4239 msgstr "/º¸±â(_V)/»õ Ã¢À¸·Î ¿­±â(_W)"
4240
4241 #: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:268
4242 msgid "/_View/Mess_age source"
4243 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ¼Ò½º(_A)"
4244
4245 #: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:269
4246 msgid "/_View/Show all _headers"
4247 msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç Çì´õº¸±â(_H)"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:645
4250 msgid "/_View/_Update summary"
4251 msgstr "/º¸±â(_V)/¿ä¾à °»½Å(_U)"
4252
4253 #: src/mainwindow.c:648
4254 msgid "/_Message/Recei_ve"
4255 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)"
4256
4257 #: src/mainwindow.c:649
4258 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4259 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/ÇöÀç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_C)"
4260
4261 #: src/mainwindow.c:651
4262 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4263 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_A)"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:653
4266 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4267 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/¹Þ±â Ãë¼Ò(_G)"
4268
4269 #: src/mainwindow.c:655
4270 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4271 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/---"
4272
4273 #: src/mainwindow.c:656
4274 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4275 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û(_S)"
4276
4277 #: src/mainwindow.c:658
4278 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4279 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÆíÁö »õ·Î ¸¸µé±â(_N)"
4280
4281 #: src/mainwindow.c:659
4282 msgid "/_Message/Compose a news message"
4283 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´º½º »õ·Î ¸¸µé±â"
4284
4285 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:275
4286 msgid "/_Message/_Reply"
4287 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
4288
4289 #: src/mainwindow.c:661
4290 msgid "/_Message/Repl_y to"
4291 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)"
4292
4293 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:276
4294 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4295 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/Àüü(_A)"
4296
4297 #: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:278
4298 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4299 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/º¸³½ÀÌ(_S)"
4300
4301 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:280
4302 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4303 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/¸ÞÀϸµ¸®½ºÆ®(_L)"
4304
4305 #: src/mainwindow.c:666
4306 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4307 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/µû¶ó¿Ã¸®°í È¸½Å"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:283
4310 msgid "/_Message/_Forward"
4311 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
4312
4313 #: src/mainwindow.c:669
4314 msgid "/_Message/Redirect"
4315 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Redirect"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:671
4318 msgid "/_Message/M_ove..."
4319 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_O)..."
4320
4321 #: src/mainwindow.c:672
4322 msgid "/_Message/_Copy..."
4323 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¹»ç(_C)..."
4324
4325 #: src/mainwindow.c:673
4326 msgid "/_Message/_Delete"
4327 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Áö¿ì±â(_D)"
4328
4329 #: src/mainwindow.c:674
4330 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4331 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´º½º ¸Þ½ÃÁö Ãë¼Ò"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:676
4334 msgid "/_Message/_Mark"
4335 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:677
4338 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4339 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:678
4342 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4343 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã Áö¿ò(_U)"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:679
4346 msgid "/_Message/_Mark/---"
4347 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/---"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:680
4350 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4351 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_E)"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:681
4354 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4355 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_D)"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:683
4358 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4359 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/¸ðµÎ ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_R)"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:288
4362 msgid "/_Message/Re-_edit"
4363 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_E)"
4364
4365 #: src/mainwindow.c:688
4366 msgid "/_Tools/_Address book..."
4367 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)..."
4368
4369 #: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:292
4370 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4371 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï¿¡ º¸³½ÀÌ ´õÇϱâ(_K)"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:691
4374 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4375 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò ¾ò±â(_H)"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:692
4378 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4379 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò ¾ò±â(_H)/Æú´õ¿¡¼­(_F)..."
4380
4381 #: src/mainwindow.c:694
4382 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4383 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò ¾ò±â(_H)/¸Þ½ÃÁö¿¡¼­(_M)..."
4384
4385 #: src/mainwindow.c:697
4386 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4387 msgstr "/µµ±¸(_T)/Æú´õÀÇ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_F)"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:699
4390 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4391 msgstr "/µµ±¸(_T)/¼±ÅõȠ¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_S)"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:295
4394 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4395 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)"
4396
4397 #: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:297
4398 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4399 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
4400
4401 #: src/mainwindow.c:704 src/messageview.c:299
4402 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4403 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/º¸³½ÀÌ·Î(_F)"
4404
4405 #: src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:301
4406 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4407 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/¹Þ´ÂÀÌ·Î(_T)"
4408
4409 #: src/mainwindow.c:708 src/messageview.c:303
4410 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4411 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/Á¦¸ñÀ¸·Î(_S)"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:710
4414 msgid "/_Tools/_C