72c6fd8f058dc78cb55263a116958931578d3161
[claws.git] / po / ko.po
1 # korean po file for sylpheed mailer
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>, 2001
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed  0.4.63\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2001-03-24 13:28+0900\n"
11 "Last-Translator: ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>\n"
12 "Language-Team: Korean <ko@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=euc-kr\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:305
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "´Ù¸¥ ÆíÁý Ã¢ÀÌ ¿­·ÁÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
23 "°èÁ¤À» ÆíÁýÇϱâÀü¿¡ ¸ðµç ÆíÁýâµéÀ» ´Ý¾ÆÁÖ¼¼¿ä."
24
25 #: src/account.c:555
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "°èÁ¤ ÆíÁý"
28
29 #: src/account.c:573
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34
35 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
36 #: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
37 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
38 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
39 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
40 #: src/select-keys.c:301
41 msgid "Name"
42 msgstr "À̸§"
43
44 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
45 msgid "Protocol"
46 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ"
47
48 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
49 msgid "Server"
50 msgstr "¼­¹ö"
51
52 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
53 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
54 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
55 #: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
56 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
57 msgid "Add"
58 msgstr "Ãß°¡"
59
60 #: src/account.c:630
61 msgid "Edit"
62 msgstr "ÆíÁý"
63
64 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
65 msgid " Delete "
66 msgstr "»èÁ¦"
67
68 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
69 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
70 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
71 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
72 msgid "Down"
73 msgstr "¾Æ·¡·Î"
74
75 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
76 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
77 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
78 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
79 msgid "Up"
80 msgstr "À§·Î"
81
82 #: src/account.c:662
83 #, fuzzy
84 msgid " Set as default account "
85 msgstr "±âº» °èÁ¤À¸·Î ¼³Á¤"
86
87 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
88 #: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
89 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
90 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
91 msgid "Close"
92 msgstr "´Ý±â"
93
94 #: src/account.c:736
95 msgid "Delete account"
96 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
97
98 #: src/account.c:737
99 msgid "Do you really want to delete this account?"
100 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ °èÁ¤À» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
101
102 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
103 #: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
104 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
105 #: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
106 #: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
107 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
108 #: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
109 #: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
110 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
111 #: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
112 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
113 #: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
114 #: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
115 msgid "Yes"
116 msgstr "È®ÀÎ"
117
118 #: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
119 #: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
120 #: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
121 msgid "+No"
122 msgstr "¾Æ´Ï¿ä"
123
124 #: src/addressadd.c:162
125 #, fuzzy
126 msgid "Add to address book"
127 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
128
129 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
130 msgid "Address"
131 msgstr "ÁÖ¼Ò"
132
133 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
134 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
135 msgid "Remarks"
136 msgstr "¸Þ¸ð"
137
138 #: src/addressadd.c:226
139 #, fuzzy
140 msgid "Select Address Book Folder"
141 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
142
143 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
144 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
145 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
146 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
147 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
148 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
149 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
150 #: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
151 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
152 #: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
153 #: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
154 #: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
155 #: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
156 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
157 #: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
158 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
159 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
160 #: src/ssl_manager.c:98
161 msgid "OK"
162 msgstr "È®ÀÎ"
163
164 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
165 #: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
166 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
167 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
168 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
169 #: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
170 #: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
171 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
172 #: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
173 #: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
174 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
175 #: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
176 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
177 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
178 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
179 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
180 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
181 #: src/summaryview.c:3449
182 msgid "Cancel"
183 msgstr "Ãë¼Ò"
184
185 #: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
186 #: src/messageview.c:143
187 msgid "/_File"
188 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
189
190 #: src/addressbook.c:354
191 #, fuzzy
192 msgid "/_File/New _Book"
193 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
194
195 #: src/addressbook.c:355
196 #, fuzzy
197 msgid "/_File/New _vCard"
198 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
199
200 #: src/addressbook.c:357
201 #, fuzzy
202 msgid "/_File/New _JPilot"
203 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
204
205 #: src/addressbook.c:360
206 #, fuzzy
207 msgid "/_File/New _Server"
208 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ Æú´õ(_f)"
209
210 #: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
211 #: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
212 msgid "/_File/---"
213 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/---"
214
215 #: src/addressbook.c:363
216 msgid "/_File/_Edit"
217 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
218
219 #: src/addressbook.c:364
220 msgid "/_File/_Delete"
221 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»èÁ¦(_D)"
222
223 #: src/addressbook.c:366
224 #, fuzzy
225 msgid "/_File/_Save"
226 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
227
228 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
229 msgid "/_File/_Close"
230 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/´Ý±â(_C)"
231
232 #: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
233 #: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
234 msgid "/_Edit"
235 msgstr "/ÆíÁý(_E)"
236
237 #: src/addressbook.c:369
238 #, fuzzy
239 msgid "/_Edit/C_ut"
240 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_t)"
241
242 #: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
243 #: src/messageview.c:150
244 msgid "/_Edit/_Copy"
245 msgstr "/ÆíÁý(_E)/º¹»ç(_C)"
246
247 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
248 msgid "/_Edit/_Paste"
249 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
250
251 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
252 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
253 msgid "/_Edit/---"
254 msgstr "/ÆíÁý(_E)/---"
255
256 #: src/addressbook.c:373
257 #, fuzzy
258 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
259 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
260
261 #: src/addressbook.c:374
262 #, fuzzy
263 msgid "/_Address"
264 msgstr "ÁÖ¼Ò"
265
266 #: src/addressbook.c:375
267 #, fuzzy
268 msgid "/_Address/New _Address"
269 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
270
271 #: src/addressbook.c:376
272 #, fuzzy
273 msgid "/_Address/New _Group"
274 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
275
276 #: src/addressbook.c:377
277 #, fuzzy
278 msgid "/_Address/New _Folder"
279 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ Æú´õ(_f)"
280
281 #: src/addressbook.c:378
282 #, fuzzy
283 msgid "/_Address/---"
284 msgstr "ÁÖ¼Ò"
285
286 #: src/addressbook.c:379
287 #, fuzzy
288 msgid "/_Address/_Edit"
289 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
290
291 #: src/addressbook.c:380
292 #, fuzzy
293 msgid "/_Address/_Delete"
294 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
295
296 #: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
297 #: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
298 #: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
299 #: src/messageview.c:276
300 #, fuzzy
301 msgid "/_Tools/---"
302 msgstr "/µµ±¸(_T)"
303
304 #: src/addressbook.c:382
305 #, fuzzy
306 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
307 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
308
309 #: src/addressbook.c:383
310 #, fuzzy
311 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
312 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
313
314 #: src/addressbook.c:384
315 #, fuzzy
316 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
317 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
318
319 #: src/addressbook.c:386
320 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
321 msgstr ""
322
323 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
324 #: src/messageview.c:279
325 msgid "/_Help"
326 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)"
327
328 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
329 #: src/messageview.c:280
330 msgid "/_Help/_About"
331 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
332
333 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
334 #, fuzzy
335 msgid "/New _Address"
336 msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
337
338 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
339 #, fuzzy
340 msgid "/New _Group"
341 msgstr "/»õ ±×·ì(_g)"
342
343 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
344 #, fuzzy
345 msgid "/New _Folder"
346 msgstr "/»õ Æú´õ(_f)"
347
348 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
349 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
350 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
351 #: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
352 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
353 #: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
354 #: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
355 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
356 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
357 #: src/summaryview.c:457
358 msgid "/---"
359 msgstr "/---"
360
361 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
362 msgid "/_Delete"
363 msgstr "/»èÁ¦(_D)"
364
365 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
366 msgid "/C_ut"
367 msgstr ""
368
369 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
370 #, fuzzy
371 msgid "/_Copy"
372 msgstr "/º¹»ç(_C)..."
373
374 #: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
375 #, fuzzy
376 msgid "/_Paste"
377 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
378
379 #: src/addressbook.c:418
380 #, fuzzy
381 msgid "/Pa_ste Address"
382 msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
383
384 #: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
385 msgid "Unknown"
386 msgstr ""
387
388 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
389 msgid "Success"
390 msgstr ""
391
392 #: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
393 msgid "Bad arguments"
394 msgstr ""
395
396 #: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
397 #, fuzzy
398 msgid "File not specified"
399 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
400
401 #: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
402 #, fuzzy
403 msgid "Error opening file"
404 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
405
406 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
407 #, fuzzy
408 msgid "Error reading file"
409 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
410
411 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
412 msgid "End of file encountered"
413 msgstr ""
414
415 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
416 #, fuzzy
417 msgid "Error allocating memory"
418 msgstr "¸Þ¸ð¸®¸¦ ÇÒ´çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
419
420 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
421 #, fuzzy
422 msgid "Bad file format"
423 msgstr "Àü´Þ"
424
425 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
426 #, fuzzy
427 msgid "Error writing to file"
428 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
429
430 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
431 #, fuzzy
432 msgid "Error opening directory"
433 msgstr "½ºÇ® µð·ºÅ丮"
434
435 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
436 #, fuzzy
437 msgid "No path specified"
438 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
439
440 #: src/addressbook.c:457
441 #, fuzzy
442 msgid "Error connecting to LDAP server"
443 msgstr "POP3 ¼­¹ö %s¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù..."
444
445 #: src/addressbook.c:458
446 msgid "Error initializing LDAP"
447 msgstr ""
448
449 #: src/addressbook.c:459
450 msgid "Error binding to LDAP server"
451 msgstr ""
452
453 #: src/addressbook.c:460
454 msgid "Error searching LDAP database"
455 msgstr ""
456
457 #: src/addressbook.c:461
458 msgid "Timeout performing LDAP operation"
459 msgstr ""
460
461 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
462 msgid "Error in LDAP search criteria"
463 msgstr ""
464
465 #: src/addressbook.c:464
466 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
467 msgstr ""
468
469 #: src/addressbook.c:613
470 msgid "E-Mail address"
471 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
472
473 #: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
474 #: src/toolbar.c:1753
475 msgid "Address book"
476 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
477
478 #: src/addressbook.c:716
479 msgid "Name:"
480 msgstr "À̸§:"
481
482 #: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
483 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
484 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
485 #: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
486 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
487 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
488 msgid "Delete"
489 msgstr "»èÁ¦"
490
491 #: src/addressbook.c:754
492 msgid "Lookup"
493 msgstr "ã±â"
494
495 #: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
496 #: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
497 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
498 msgid "To:"
499 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷:"
500
501 #: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
502 #: src/prefs_template.c:175
503 msgid "Cc:"
504 msgstr "ÂüÁ¶:"
505
506 #: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
507 msgid "Bcc:"
508 msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶:"
509
510 #: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
511 msgid "Delete address(es)"
512 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦"
513
514 #: src/addressbook.c:976
515 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
516 msgstr ""
517
518 #: src/addressbook.c:999
519 msgid "Really delete the address(es)?"
520 msgstr "Á¤¸»·Î ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
521
522 #: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
523 #: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
524 #: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
525 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
526 #: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
527 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
528 #: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
529 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
530 #: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
531 #: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
532 msgid "No"
533 msgstr "¾Æ´Ï¿À"
534
535 #: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
536 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
537 msgstr ""
538
539 #: src/addressbook.c:1523
540 msgid "Cannot paste into an address group."
541 msgstr ""
542
543 #: src/addressbook.c:2166
544 #, c-format
545 msgid ""
546 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
547 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
548 msgstr ""
549
550 #: src/addressbook.c:2170
551 #, fuzzy
552 msgid "Folder only"
553 msgstr "Æú´õ"
554
555 #: src/addressbook.c:2170
556 #, fuzzy
557 msgid "Folder and Addresses"
558 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦"
559
560 #: src/addressbook.c:2175
561 #, c-format
562 msgid "Really delete `%s' ?"
563 msgstr "Á¤¸»·Î `%s'¸¦ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
564
565 #: src/addressbook.c:2925
566 msgid "New user, could not save index file."
567 msgstr ""
568
569 #: src/addressbook.c:2929
570 msgid "New user, could not save address book files."
571 msgstr ""
572
573 #: src/addressbook.c:2939
574 msgid "Old address book converted successfully."
575 msgstr ""
576
577 #: src/addressbook.c:2944
578 msgid ""
579 "Old address book converted,\n"
580 "could not save new address index file"
581 msgstr ""
582
583 #: src/addressbook.c:2957
584 msgid ""
585 "Could not convert address book,\n"
586 "but created empty new address book files."
587 msgstr ""
588
589 #: src/addressbook.c:2963
590 msgid ""
591 "Could not convert address book,\n"
592 "could not create new address book files."
593 msgstr ""
594
595 #: src/addressbook.c:2968
596 msgid ""
597 "Could not convert address book\n"
598 "and could not create new address book files."
599 msgstr ""
600
601 #: src/addressbook.c:2975
602 msgid "Addressbook conversion error"
603 msgstr ""
604
605 #: src/addressbook.c:2979
606 #, fuzzy
607 msgid "Addressbook conversion"
608 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
609
610 #: src/addressbook.c:3014
611 #, fuzzy
612 msgid "Addressbook Error"
613 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
614
615 #: src/addressbook.c:3015
616 msgid "Could not read address index"
617 msgstr ""
618
619 #: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
620 msgid "Interface"
621 msgstr "ÀÎÅÍÆäÀ̽º"
622
623 #: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
624 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
625 #, fuzzy
626 msgid "Address Book"
627 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
628
629 #: src/addressbook.c:3540
630 msgid "Person"
631 msgstr ""
632
633 #: src/addressbook.c:3556
634 #, fuzzy
635 msgid "EMail Address"
636 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
637
638 #: src/addressbook.c:3572
639 #, fuzzy
640 msgid "Group"
641 msgstr "»õ ±×·ì"
642
643 #: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
644 #: src/prefs_account.c:2043
645 msgid "Folder"
646 msgstr "Æú´õ"
647
648 #: src/addressbook.c:3604
649 #, fuzzy
650 msgid "vCard"
651 msgstr "Áö¿ò"
652
653 #: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
654 msgid "JPilot"
655 msgstr ""
656
657 #: src/addressbook.c:3652
658 #, fuzzy
659 msgid "LDAP Server"
660 msgstr "¼­¹ö"
661
662 #: src/addrgather.c:156
663 msgid "Please specify name for address book."
664 msgstr ""
665
666 #: src/addrgather.c:176
667 msgid "Please select the mail headers to search."
668 msgstr ""
669
670 #: src/addrgather.c:183
671 msgid "Busy harvesting addresses..."
672 msgstr ""
673
674 #: src/addrgather.c:221
675 msgid "Addresses gathered successfully."
676 msgstr ""
677
678 #: src/addrgather.c:285
679 #, fuzzy
680 msgid "No folder or message was selected."
681 msgstr "%s Æú´õ°¡ ¼±ÅõǾú½À´Ï´Ù\n"
682
683 #: src/addrgather.c:293
684 msgid ""
685 "Please select a folder to process from the folder\n"
686 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
687 "the message list."
688 msgstr ""
689
690 #: src/addrgather.c:345
691 #, fuzzy
692 msgid "Folder :"
693 msgstr "Æú´õ"
694
695 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
696 #, fuzzy
697 msgid "Address Book :"
698 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
699
700 #: src/addrgather.c:366
701 #, fuzzy
702 msgid "Folder Size :"
703 msgstr "Æú´õ"
704
705 #: src/addrgather.c:381
706 #, fuzzy
707 msgid "Process these mail header fields"
708 msgstr "Date Çì´õ Ç׸ñÀ» Ãß°¡"
709
710 #: src/addrgather.c:399
711 msgid "Include sub-folders"
712 msgstr ""
713
714 #: src/addrgather.c:422
715 #, fuzzy
716 msgid "Header Name"
717 msgstr "Çì´õ"
718
719 #: src/addrgather.c:423
720 #, fuzzy
721 msgid "Address Count"
722 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
723
724 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
725 #: src/messageview.c:576
726 msgid "Warning"
727 msgstr "°æ°í"
728
729 #: src/addrgather.c:528
730 #, fuzzy
731 msgid "Header Fields"
732 msgstr "Çì´õ"
733
734 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
735 msgid "Finish"
736 msgstr ""
737
738 #: src/addrgather.c:588
739 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
740 msgstr ""
741
742 #: src/addrgather.c:596
743 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
744 msgstr ""
745
746 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
747 msgid "Common address"
748 msgstr "°ø¿ë ÁÖ¼Ò·Ï"
749
750 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
751 msgid "Personal address"
752 msgstr "°³ÀΠÁÖ¼Ò·Ï"
753
754 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
755 msgid "Notice"
756 msgstr "¾Ë¸²"
757
758 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
759 msgid "Error"
760 msgstr "¿¡·¯"
761
762 #: src/alertpanel.c:190
763 #, fuzzy
764 msgid "View log"
765 msgstr "»õ Æú´õ"
766
767 #: src/alertpanel.c:308
768 msgid "Show this message next time"
769 msgstr ""
770
771 #: src/common/nntp.c:68
772 #, c-format
773 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
774 msgstr "%s:%d NNTP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
775
776 #: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
777 #, c-format
778 msgid "protocol error: %s\n"
779 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯: %s\n"
780
781 #: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
782 msgid "protocol error\n"
783 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯\n"
784
785 #: src/common/nntp.c:264
786 msgid "Error occurred while posting\n"
787 msgstr "±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
788
789 #: src/common/smtp.c:154
790 msgid "SMTP AUTH not available\n"
791 msgstr ""
792
793 #: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
794 msgid "bad SMTP response\n"
795 msgstr ""
796
797 #: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
798 #, fuzzy
799 msgid "error occurred on SMTP session\n"
800 msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
801
802 #: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
803 #, fuzzy
804 msgid "error occurred on authentication\n"
805 msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
806
807 #: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
808 #, fuzzy
809 msgid "can't start TLS session\n"
810 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
811
812 #: src/common/ssl.c:78
813 msgid "Error creating ssl context\n"
814 msgstr ""
815
816 #: src/common/ssl.c:97
817 #, c-format
818 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
819 msgstr ""
820
821 #: src/common/ssl.c:105
822 #, c-format
823 msgid "SSL connection using %s\n"
824 msgstr ""
825
826 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
827 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
828 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
829 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
830 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
831 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
832 msgid "<not in certificate>"
833 msgstr ""
834
835 #: src/common/ssl_certificate.c:189
836 #, c-format
837 msgid ""
838 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
839 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
840 "  Fingerprint: %s\n"
841 "  Signature status: %s"
842 msgstr ""
843
844 #: src/common/ssl_certificate.c:307
845 msgid "Can't load X509 default paths"
846 msgstr ""
847
848 #: src/common/ssl_certificate.c:362
849 #, c-format
850 msgid ""
851 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
852 "%s"
853 msgstr ""
854
855 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
856 #, c-format
857 msgid ""
858 "%s\n"
859 "\n"
860 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
861 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
862 msgstr ""
863
864 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
865 #: src/prefs_common.c:1229
866 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
867 msgstr ""
868
869 #: src/common/ssl_certificate.c:398
870 #, c-format
871 msgid ""
872 "%s's SSL certificate changed !\n"
873 "We have saved this one:\n"
874 "%s\n"
875 "\n"
876 "It is now:\n"
877 "%s\n"
878 "\n"
879 "This could mean the server answering is not the known one."
880 msgstr ""
881
882 #: src/compose.c:488
883 msgid "/_Add..."
884 msgstr "/Ãß°¡(_A)..."
885
886 #: src/compose.c:489
887 msgid "/_Remove"
888 msgstr "/»èÁ¦(_R)"
889
890 #: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
891 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
892 #, fuzzy
893 msgid "/_Properties..."
894 msgstr "/Ư¼º(_P)..."
895
896 #: src/compose.c:497
897 msgid "/_File/_Attach file"
898 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
899
900 #: src/compose.c:498
901 msgid "/_File/_Insert file"
902 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
903
904 #: src/compose.c:499
905 msgid "/_File/Insert si_gnature"
906 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¼­¸í »ðÀÔ(_g)"
907
908 #: src/compose.c:504
909 msgid "/_Edit/_Undo"
910 msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
911
912 #: src/compose.c:505
913 msgid "/_Edit/_Redo"
914 msgstr "/ÆíÁý(_E)/´Ù½Ã ½ÇÇà(_R)"
915
916 #: src/compose.c:507
917 msgid "/_Edit/Cu_t"
918 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_t)"
919
920 #: src/compose.c:510
921 #, fuzzy
922 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
923 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
924
925 #: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
926 msgid "/_Edit/Select _all"
927 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_a)"
928
929 #: src/compose.c:513
930 #, fuzzy
931 msgid "/_Edit/A_dvanced"
932 msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
933
934 #: src/compose.c:514
935 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
936 msgstr ""
937
938 #: src/compose.c:519
939 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
940 msgstr ""
941
942 #: src/compose.c:524
943 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
944 msgstr ""
945
946 #: src/compose.c:529
947 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
948 msgstr ""
949
950 #: src/compose.c:534
951 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
952 msgstr ""
953
954 #: src/compose.c:539
955 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
956 msgstr ""
957
958 #: src/compose.c:544
959 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
960 msgstr ""
961
962 #: src/compose.c:549
963 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
964 msgstr ""
965
966 #: src/compose.c:554
967 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
968 msgstr ""
969
970 #: src/compose.c:559
971 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
972 msgstr ""
973
974 #: src/compose.c:564
975 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
976 msgstr ""
977
978 #: src/compose.c:569
979 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
980 msgstr ""
981
982 #: src/compose.c:574
983 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
984 msgstr ""
985
986 #: src/compose.c:579
987 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
988 msgstr ""
989
990 #: src/compose.c:584
991 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
992 msgstr ""
993
994 #: src/compose.c:590
995 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
996 msgstr ""
997
998 #: src/compose.c:592
999 #, fuzzy
1000 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1001 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_l)"
1002
1003 #: src/compose.c:594
1004 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1005 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý(_x)"
1006
1007 #: src/compose.c:597
1008 #, fuzzy
1009 msgid "/_Spelling"
1010 msgstr "/¿­±â(_O)"
1011
1012 #: src/compose.c:598
1013 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: src/compose.c:600
1017 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: src/compose.c:602
1021 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: src/compose.c:604
1025 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: src/compose.c:606
1029 #, fuzzy
1030 msgid "/_Spelling/---"
1031 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
1032
1033 #: src/compose.c:607
1034 #, fuzzy
1035 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1036 msgstr "/¼³Á¤(_C)"
1037
1038 #: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
1039 #: src/summaryview.c:449
1040 msgid "/_View"
1041 msgstr "/º¸±â(_V)"
1042
1043 #: src/compose.c:612
1044 #, fuzzy
1045 msgid "/_View/_To"
1046 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
1047
1048 #: src/compose.c:613
1049 #, fuzzy
1050 msgid "/_View/_Cc"
1051 msgstr "/º¸±â(_V)"
1052
1053 #: src/compose.c:614
1054 #, fuzzy
1055 msgid "/_View/_Bcc"
1056 msgstr "/º¸±â(_V)"
1057
1058 #: src/compose.c:615
1059 #, fuzzy
1060 msgid "/_View/_Reply to"
1061 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
1062
1063 #: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
1064 #: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
1065 #: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
1066 msgid "/_View/---"
1067 msgstr "/º¸±â(_V)/---"
1068
1069 #: src/compose.c:617
1070 #, fuzzy
1071 msgid "/_View/_Followup to"
1072 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
1073
1074 #: src/compose.c:619
1075 #, fuzzy
1076 msgid "/_View/R_uler"
1077 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
1078
1079 #: src/compose.c:621
1080 #, fuzzy
1081 msgid "/_View/_Attachment"
1082 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
1083
1084 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
1085 msgid "/_Message"
1086 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)"
1087
1088 #: src/compose.c:624
1089 msgid "/_Message/_Send"
1090 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¸³»±â(_S)"
1091
1092 #: src/compose.c:626
1093 msgid "/_Message/Send _later"
1094 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_l)"
1095
1096 #: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
1097 #: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
1098 #: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
1099 #: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
1100 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1101 msgid "/_Message/---"
1102 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
1103
1104 #: src/compose.c:629
1105 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1106 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î º¸³»±â(_d)"
1107
1108 #: src/compose.c:631
1109 #, fuzzy
1110 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1111 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_l)"
1112
1113 #: src/compose.c:635
1114 msgid "/_Message/_To"
1115 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1116
1117 #: src/compose.c:636
1118 msgid "/_Message/_Cc"
1119 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÂüÁ¶(_C)"
1120
1121 #: src/compose.c:637
1122 msgid "/_Message/_Bcc"
1123 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ûÀº ÂüÁ¶(_B)"
1124
1125 #: src/compose.c:638
1126 msgid "/_Message/_Reply to"
1127 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
1128
1129 #: src/compose.c:640
1130 msgid "/_Message/_Followup to"
1131 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
1132
1133 #: src/compose.c:642
1134 msgid "/_Message/_Attach"
1135 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎ(_A)"
1136
1137 #: src/compose.c:646
1138 msgid "/_Message/Si_gn"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: src/compose.c:647
1142 msgid "/_Message/_Encrypt"
1143 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¾Ïȣȭ(_E)"
1144
1145 #: src/compose.c:648
1146 #, fuzzy
1147 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1148 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_o)..."
1149
1150 #: src/compose.c:649
1151 #, fuzzy
1152 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1153 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ûÀº ÂüÁ¶(_B)"
1154
1155 #: src/compose.c:652
1156 #, fuzzy
1157 msgid "/_Message/_Priority"
1158 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1159
1160 #: src/compose.c:653
1161 #, fuzzy
1162 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1163 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1164
1165 #: src/compose.c:654
1166 #, fuzzy
1167 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1168 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1169
1170 #: src/compose.c:655
1171 #, fuzzy
1172 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1173 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
1174
1175 #: src/compose.c:656
1176 #, fuzzy
1177 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1178 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
1179
1180 #: src/compose.c:657
1181 #, fuzzy
1182 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1183 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
1184
1185 #: src/compose.c:659
1186 #, fuzzy
1187 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1188 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
1189
1190 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
1191 #, fuzzy
1192 msgid "/_Tools"
1193 msgstr "/µµ±¸(_T)"
1194
1195 #: src/compose.c:661
1196 #, fuzzy
1197 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1198 msgstr "/µµ±¸(_T)/´«±ÝÀÚ º¸À̱â(_r)"
1199
1200 #: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
1201 #, fuzzy
1202 msgid "/_Tools/_Address book"
1203 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
1204
1205 #: src/compose.c:663
1206 msgid "/_Tools/_Template"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
1210 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1211 msgstr ""
1212
1213 #: src/compose.c:1384
1214 #, fuzzy
1215 msgid "Reply-To:"
1216 msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò"
1217
1218 #: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
1219 #: src/headerview.c:56
1220 msgid "Newsgroups:"
1221 msgstr "´º½º±×·ì:"
1222
1223 #: src/compose.c:1390
1224 msgid "Followup-To:"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: src/compose.c:1685
1228 msgid "Quote mark format error."
1229 msgstr ""
1230
1231 #: src/compose.c:1701
1232 msgid "Message reply/forward format error."
1233 msgstr ""
1234
1235 #: src/compose.c:2030
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "File %s is empty."
1238 msgstr "%s ÆÄÀÏÀÌ ºó ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù\n"
1239
1240 #: src/compose.c:2034
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "Can't read %s."
1243 msgstr "%s¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1244
1245 #: src/compose.c:2062
1246 #, c-format
1247 msgid "Message: %s"
1248 msgstr "¸Þ½ÃÁö: %s"
1249
1250 #: src/compose.c:2756
1251 msgid " [Edited]"
1252 msgstr " [¼öÁ¤µÊ]"
1253
1254 #: src/compose.c:2758
1255 #, c-format
1256 msgid "%s - Compose message%s"
1257 msgstr "%s - ¸Þ½ÃÁö ÆíÁý%s "
1258
1259 #: src/compose.c:2761
1260 #, c-format
1261 msgid "Compose message%s"
1262 msgstr "¸Þ½ÃÁö%s ÆíÁý"
1263
1264 #: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
1265 msgid ""
1266 "Account for sending mail is not specified.\n"
1267 "Please select a mail account before sending."
1268 msgstr ""
1269 "¸ÞÀÏÀ» º¸³»±âÀ§ÇÑ °èÁ¤ÀÌ ÁöÁ¤µÇ¾îÀÖÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
1270 "º¸³»±â Àü¿¡ ¸ÞÀÏ °èÁ¤À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
1271
1272 #: src/compose.c:2932
1273 msgid "Recipient is not specified."
1274 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
1275
1276 #: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
1277 #: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1278 msgid "Send"
1279 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
1280
1281 #: src/compose.c:2941
1282 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: src/compose.c:2962
1286 #, fuzzy
1287 msgid "Could not queue message for sending"
1288 msgstr "º¸°üµÇ¾ú´ø ¸Þ½ÃÁö º¸³»±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
1289
1290 #: src/compose.c:2967
1291 msgid ""
1292 "The message was queued but could not be sent.\n"
1293 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1294 msgstr ""
1295
1296 #: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
1297 #, c-format
1298 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1299 msgstr "%s·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
1300
1301 #: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
1302 msgid "Queueing"
1303 msgstr "Àӽú¸°ü"
1304
1305 #: src/compose.c:3063
1306 msgid ""
1307 "Error occurred while sending the message.\n"
1308 "Put this message into queue folder?"
1309 msgstr ""
1310 "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
1311 "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»±î¿ä?"
1312
1313 #: src/compose.c:3069
1314 msgid "Can't queue the message."
1315 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1316
1317 #: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
1318 msgid "Error occurred while sending the message."
1319 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
1320
1321 #: src/compose.c:3085
1322 #, fuzzy
1323 msgid "Can't save the message to Sent."
1324 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³½ ÆíÁöÇÔ¿¡ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
1325
1326 #: src/compose.c:3316
1327 #, c-format
1328 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1329 msgstr ""
1330
1331 #: src/compose.c:3422
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid ""
1334 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1335 "%s to %s.\n"
1336 "Send it anyway?"
1337 msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ ¹®ÀÚ¼ÂÀ» º¯°æÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1338
1339 #: src/compose.c:3681
1340 msgid "No account for sending mails available!"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: src/compose.c:3691
1344 msgid "No account for posting news available!"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1348 msgid "From:"
1349 msgstr "º¸³½ »ç¶÷:"
1350
1351 #: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
1352 msgid "MIME type"
1353 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
1354
1355 #: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
1356 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1357 msgid "Size"
1358 msgstr "Å©±â"
1359
1360 #: src/compose.c:4668
1361 #, fuzzy
1362 msgid "Save Message to "
1363 msgstr "º¸³½ ¸Þ½ÃÁö¸¦ 'º¸³½ ÆíÁöÇÔ'¿¡ ÀúÀå"
1364
1365 #: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
1366 #, fuzzy
1367 msgid "Select ..."
1368 msgstr "°í¸£±â..."
1369
1370 #: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
1371 #: src/prefs_matcher.c:146
1372 msgid "Header"
1373 msgstr "Çì´õ"
1374
1375 #: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
1376 #, fuzzy
1377 msgid "Attachments"
1378 msgstr "÷ºÎ"
1379
1380 #: src/compose.c:4828
1381 #, fuzzy
1382 msgid "Others"
1383 msgstr "±âŸ"
1384
1385 #: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1386 #: src/summary_search.c:163
1387 msgid "Subject:"
1388 msgstr "Á¦¸ñ:"
1389
1390 #: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
1391 #: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
1392 #, fuzzy
1393 msgid "None"
1394 msgstr "¾øÀ½"
1395
1396 #: src/compose.c:5086
1397 #, c-format
1398 msgid ""
1399 "Spell checker could not be started.\n"
1400 "%s"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: src/compose.c:5545
1404 msgid "Invalid MIME type."
1405 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ¸¶ÀӠŸÀÔ."
1406
1407 #: src/compose.c:5563
1408 msgid "File doesn't exist or is empty."
1409 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ¾ø°Å³ª ºñ¿©ÀÖ½À´Ï´Ù."
1410
1411 #: src/compose.c:5632
1412 #, fuzzy
1413 msgid "Properties"
1414 msgstr "Ư¼º"
1415
1416 #: src/compose.c:5677
1417 msgid "Encoding"
1418 msgstr "ÀÎÄÚµù"
1419
1420 #: src/compose.c:5708
1421 msgid "Path"
1422 msgstr "°æ·Î"
1423
1424 #: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
1425 msgid "File name"
1426 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1427
1428 #: src/compose.c:5886
1429 #, c-format
1430 msgid ""
1431 "The external editor is still working.\n"
1432 "Force terminating the process?\n"
1433 "process group id: %d"
1434 msgstr ""
1435 "¿ÜºÎ ÆíÁý±â°¡ ¿©ÀüÈ÷ »ì¾ÆÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
1436 "ÀÌ ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °­Á¦·Î Á¾·á½Ãų±î¿ä?\n"
1437 "ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì ¾ÆÀ̵ð: %d"
1438
1439 #: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
1440 msgid "Offline warning"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
1444 msgid "You're working offline. Override?"
1445 msgstr ""
1446
1447 #: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
1448 msgid "Select file"
1449 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
1450
1451 #: src/compose.c:6372
1452 msgid "Discard message"
1453 msgstr "¸Þ½ÃÁö ¹ö¸®±â"
1454
1455 #: src/compose.c:6373
1456 msgid "This message has been modified. discard it?"
1457 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. º¯°æ»çÇ×À» ¹ö¸±±î¿ä?"
1458
1459 #: src/compose.c:6374
1460 msgid "Discard"
1461 msgstr "¹ö¸®±â"
1462
1463 #: src/compose.c:6374
1464 msgid "to Draft"
1465 msgstr "Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î"
1466
1467 #: src/compose.c:6409
1468 #, c-format
1469 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1470 msgstr ""
1471
1472 #: src/compose.c:6411
1473 msgid "Apply template"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: src/compose.c:6412
1477 #, fuzzy
1478 msgid "Replace"
1479 msgstr "ȸ½Å"
1480
1481 #: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
1482 msgid "Insert"
1483 msgstr "»ðÀÔ"
1484
1485 #: src/crash.c:144
1486 #, c-format
1487 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: src/crash.c:189
1491 msgid "Sylpheed has crashed"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: src/crash.c:205
1495 #, c-format
1496 msgid ""
1497 "%s.\n"
1498 "Please file a bug report and include the information below."
1499 msgstr ""
1500
1501 #: src/crash.c:210
1502 msgid "Debug log"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: src/crash.c:250
1506 #, fuzzy
1507 msgid "Save..."
1508 msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
1509
1510 #: src/crash.c:255
1511 msgid "Create bug report"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: src/crash.c:304
1515 #, fuzzy
1516 msgid "Save crash information"
1517 msgstr "¼­¹ö Á¤º¸"
1518
1519 #: src/editaddress.c:143
1520 msgid "Add New Person"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: src/editaddress.c:144
1524 msgid "Edit Person Details"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: src/editaddress.c:285
1528 #, fuzzy
1529 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1530 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1531
1532 #: src/editaddress.c:422
1533 msgid "A Name and Value must be supplied."
1534 msgstr ""
1535
1536 #: src/editaddress.c:480
1537 msgid "Edit Person Data"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1541 #, fuzzy
1542 msgid "Display Name"
1543 msgstr "º¸±â"
1544
1545 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1546 #, fuzzy
1547 msgid "Last Name"
1548 msgstr "À̸§"
1549
1550 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1551 #, fuzzy
1552 msgid "First Name"
1553 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1554
1555 #: src/editaddress.c:589
1556 #, fuzzy
1557 msgid "Nickname"
1558 msgstr "À̸§"
1559
1560 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1561 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1562 #, fuzzy
1563 msgid "E-Mail Address"
1564 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
1565
1566 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1567 msgid "Alias"
1568 msgstr ""
1569
1570 #: src/editaddress.c:710
1571 msgid "Move Up"
1572 msgstr ""
1573
1574 #: src/editaddress.c:713
1575 #, fuzzy
1576 msgid "Move Down"
1577 msgstr "¾Æ·¡·Î"
1578
1579 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1580 msgid "Modify"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1584 #: src/summary_search.c:207
1585 msgid "Clear"
1586 msgstr "Áö¿ò"
1587
1588 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1589 #: src/prefs_matcher.c:455
1590 #, fuzzy
1591 msgid "Value"
1592 msgstr "°ª"
1593
1594 #: src/editaddress.c:883
1595 #, fuzzy
1596 msgid "Basic Data"
1597 msgstr "±âº»"
1598
1599 #: src/editaddress.c:885
1600 msgid "User Attributes"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: src/editbook.c:112
1604 msgid "File appears to be Ok."
1605 msgstr ""
1606
1607 #: src/editbook.c:115
1608 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1609 msgstr ""
1610
1611 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1612 #, fuzzy
1613 msgid "Could not read file."
1614 msgstr "ÆÄÀϷΠ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1615
1616 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1617 #, fuzzy
1618 msgid "Edit Addressbook"
1619 msgstr "ÁÖ¼Ò ÆíÁý"
1620
1621 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1622 msgid " Check File "
1623 msgstr ""
1624
1625 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1626 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
1627 #, fuzzy
1628 msgid "File"
1629 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
1630
1631 #: src/editbook.c:283
1632 #, fuzzy
1633 msgid "Add New Addressbook"
1634 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
1635
1636 #: src/editgroup.c:103
1637 msgid "A Group Name must be supplied."
1638 msgstr ""
1639
1640 #: src/editgroup.c:264
1641 #, fuzzy
1642 msgid "Edit Group Data"
1643 msgstr "±×·ì ÆíÁý"
1644
1645 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1646 msgid "Group Name"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: src/editgroup.c:311
1650 #, fuzzy
1651 msgid "Addresses in Group"
1652 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
1653
1654 #: src/editgroup.c:313
1655 msgid " -> "
1656 msgstr ""
1657
1658 #: src/editgroup.c:340
1659 msgid " <- "
1660 msgstr ""
1661
1662 #: src/editgroup.c:342
1663 #, fuzzy
1664 msgid "Available Addresses"
1665 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
1666
1667 #: src/editgroup.c:402
1668 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: src/editgroup.c:450
1672 #, fuzzy
1673 msgid "Edit Group Details"
1674 msgstr "±×·ì ÆíÁý"
1675
1676 #: src/editgroup.c:453
1677 #, fuzzy
1678 msgid "Add New Group"
1679 msgstr "»õ ±×·ì"
1680
1681 #: src/editgroup.c:503
1682 msgid "Edit folder"
1683 msgstr "Æú´õ ÆíÁý"
1684
1685 #: src/editgroup.c:503
1686 msgid "Input the new name of folder:"
1687 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
1688
1689 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
1690 #: src/folderview.c:2177
1691 msgid "New folder"
1692 msgstr "»õ Æú´õ"
1693
1694 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
1695 msgid "Input the name of new folder:"
1696 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
1697
1698 #: src/editjpilot.c:189
1699 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1700 msgstr ""
1701
1702 #: src/editjpilot.c:225
1703 #, fuzzy
1704 msgid "Select JPilot File"
1705 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
1706
1707 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1708 msgid "Edit JPilot Entry"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1712 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1713 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
1714 #, fuzzy
1715 msgid " ... "
1716 msgstr " ÆíÁý..."
1717
1718 #: src/editjpilot.c:319
1719 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: src/editjpilot.c:408
1723 msgid "Add New JPilot Entry"
1724 msgstr ""
1725
1726 #: src/editldap.c:164
1727 msgid "Connected successfully to server"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1731 #, fuzzy
1732 msgid "Could not connect to server"
1733 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
1734
1735 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1736 msgid "Edit LDAP Server"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1740 msgid "Hostname"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1744 #, fuzzy
1745 msgid "Port"
1746 msgstr "Àμâ"
1747
1748 #: src/editldap.c:328
1749 #, fuzzy
1750 msgid " Check Server "
1751 msgstr "¼­¹ö"
1752
1753 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1754 #, fuzzy
1755 msgid "Search Base"
1756 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
1757
1758 #: src/editldap.c:390
1759 #, fuzzy
1760 msgid "Search Criteria"
1761 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
1762
1763 #: src/editldap.c:397
1764 #, fuzzy
1765 msgid " Reset "
1766 msgstr "»èÁ¦"
1767
1768 #: src/editldap.c:402
1769 msgid "Bind DN"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: src/editldap.c:411
1773 #, fuzzy
1774 msgid "Bind Password"
1775 msgstr "¾ÏÈ£"
1776
1777 #: src/editldap.c:420
1778 msgid "Timeout (secs)"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: src/editldap.c:434
1782 msgid "Maximum Entries"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
1786 msgid "Basic"
1787 msgstr "±âº»"
1788
1789 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
1790 msgid "Extended"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: src/editldap.c:547
1794 #, fuzzy
1795 msgid "Add New LDAP Server"
1796 msgstr "´º½º ¼­¹ö"
1797
1798 #: src/editldap_basedn.c:141
1799 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: src/editldap_basedn.c:202
1803 msgid "Available Search Base(s)"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: src/editldap_basedn.c:286
1807 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1808 msgstr ""
1809
1810 #: src/editvcard.c:96
1811 msgid "File does not appear to be vCard format."
1812 msgstr ""
1813
1814 #: src/editvcard.c:132
1815 #, fuzzy
1816 msgid "Select vCard File"
1817 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
1818
1819 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1820 msgid "Edit vCard Entry"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: src/editvcard.c:296
1824 msgid "Add New vCard Entry"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: src/exphtmldlg.c:101
1828 msgid "Please specify output directory and file to create."
1829 msgstr ""
1830
1831 #: src/exphtmldlg.c:104
1832 msgid "Select stylesheet and formatting."
1833 msgstr ""
1834
1835 #: src/exphtmldlg.c:107
1836 msgid "File exported successfully."
1837 msgstr ""
1838
1839 #: src/exphtmldlg.c:154
1840 #, c-format
1841 msgid ""
1842 "HTML Output Directory '%s'\n"
1843 "does not exist. OK to create new directory?"
1844 msgstr ""
1845
1846 #: src/exphtmldlg.c:157
1847 msgid "Create Directory"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: src/exphtmldlg.c:166
1851 #, c-format
1852 msgid ""
1853 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1854 "%s"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: src/exphtmldlg.c:168
1858 msgid "Failed to Create Directory"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: src/exphtmldlg.c:318
1862 msgid "Select HTML Output File"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: src/exphtmldlg.c:387
1866 msgid "HTML Output File"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: src/exphtmldlg.c:443
1870 msgid "Stylesheet"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
1874 #, fuzzy
1875 msgid "Default"
1876 msgstr "»èÁ¦"
1877
1878 #: src/exphtmldlg.c:462
1879 #, fuzzy
1880 msgid "Full"
1881 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
1882
1883 #: src/exphtmldlg.c:468
1884 msgid "Custom"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: src/exphtmldlg.c:474
1888 msgid "Custom-2"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: src/exphtmldlg.c:480
1892 msgid "Custom-3"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: src/exphtmldlg.c:486
1896 msgid "Custom-4"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: src/exphtmldlg.c:500
1900 #, fuzzy
1901 msgid "Full Name Format"
1902 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
1903
1904 #: src/exphtmldlg.c:507
1905 msgid "First Name, Last Name"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: src/exphtmldlg.c:513
1909 msgid "Last Name, First Name"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: src/exphtmldlg.c:527
1913 msgid "Color Banding"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: src/exphtmldlg.c:533
1917 msgid "Format E-Mail Links"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: src/exphtmldlg.c:539
1921 msgid "Format User Attributes"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1925 #, fuzzy
1926 msgid "File Name"
1927 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1928
1929 #: src/exphtmldlg.c:599
1930 #, fuzzy
1931 msgid "Open with Web Browser"
1932 msgstr "³¡³¾¶§"
1933
1934 #: src/exphtmldlg.c:628
1935 #, fuzzy
1936 msgid "Export Address Book to HTML File"
1937 msgstr "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ÆÄÀϷΠ¾¹´Ï´Ù..."
1938
1939 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1940 #, fuzzy
1941 msgid "Prev"
1942 msgstr "¼³Á¤"
1943
1944 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
1945 #: src/toolbar.c:467
1946 msgid "Next"
1947 msgstr "´ÙÀ½"
1948
1949 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1950 #, fuzzy
1951 msgid "File Info"
1952 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1953
1954 #: src/exphtmldlg.c:693
1955 #, fuzzy
1956 msgid "Format"
1957 msgstr "Àü´Þ"
1958
1959 #: src/export.c:128
1960 msgid "Export"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: src/export.c:147
1964 msgid "Specify target folder and mbox file."
1965 msgstr ""
1966
1967 #: src/export.c:157
1968 msgid "Source dir:"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: src/export.c:162
1972 msgid "Exporting file:"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
1976 #: src/prefs_account.c:1205
1977 msgid " Select... "
1978 msgstr "°í¸£±â..."
1979
1980 #: src/export.c:220
1981 msgid "Select exporting file"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: src/exporthtml.c:796
1985 #, fuzzy
1986 msgid "Full Name"
1987 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
1988
1989 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1990 msgid "Attributes"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: src/exporthtml.c:1001
1994 #, fuzzy
1995 msgid "Sylpheed Address Book"
1996 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
1997
1998 #: src/exporthtml.c:1113
1999 msgid "Name already exists but is not a directory."
2000 msgstr ""
2001
2002 #: src/exporthtml.c:1116
2003 msgid "No permissions to create directory."
2004 msgstr ""
2005
2006 #: src/exporthtml.c:1119
2007 msgid "Name is too long."
2008 msgstr ""
2009
2010 #: src/exporthtml.c:1122
2011 #, fuzzy
2012 msgid "Not specified."
2013 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
2014
2015 #: src/folder.c:685
2016 msgid "Inbox"
2017 msgstr "¹ÞÀº ÆíÁöÇÔ"
2018
2019 #: src/folder.c:689
2020 #, fuzzy
2021 msgid "Sent"
2022 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
2023
2024 #: src/folder.c:693
2025 msgid "Queue"
2026 msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ"
2027
2028 #: src/folder.c:697
2029 msgid "Trash"
2030 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ"
2031
2032 #: src/folder.c:701
2033 #, fuzzy
2034 msgid "Drafts"
2035 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
2036
2037 #: src/folder.c:982
2038 #, fuzzy, c-format
2039 msgid "Processing (%s)...\n"
2040 msgstr "/Àμâ(_)..."
2041
2042 #: src/folder.c:1693
2043 #, fuzzy, c-format
2044 msgid "Moving %s to %s...\n"
2045 msgstr "¸Þ½ÃÁö %s%c%d¸¦ %s·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù...\n"
2046
2047 #: src/foldersel.c:148
2048 msgid "Select folder"
2049 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
2050
2051 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
2052 msgid "/Create _new folder..."
2053 msgstr "/»õ Æú´õ ¸¸µé±â(_n)..."
2054
2055 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
2056 msgid "/_Rename folder..."
2057 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
2058
2059 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
2060 #, fuzzy
2061 msgid "/M_ove folder..."
2062 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
2063
2064 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2065 msgid "/_Delete folder"
2066 msgstr "/Æú´õ Áö¿ì±â(_D)"
2067
2068 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
2069 msgid "/Remove _mailbox"
2070 msgstr "/¸ÞÀϹڽº¸¦ Áö¿ì±â(_m)"
2071
2072 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
2073 #: src/folderview.c:349
2074 #, fuzzy
2075 msgid "/_Processing..."
2076 msgstr "/Àμâ(_)..."
2077
2078 #: src/folderview.c:289
2079 #, fuzzy
2080 msgid "/_Scoring..."
2081 msgstr "/Àμâ(_)..."
2082
2083 #: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
2084 #, fuzzy
2085 msgid "/Mark all _read"
2086 msgstr "Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
2087
2088 #: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
2089 #, fuzzy
2090 msgid "/_Check for new messages"
2091 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
2092
2093 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2094 #, fuzzy
2095 msgid "/R_ebuild folder tree"
2096 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
2097
2098 #: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
2099 #, fuzzy
2100 msgid "/_Search folder..."
2101 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
2102
2103 #: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
2104 #, fuzzy
2105 msgid "/S_coring..."
2106 msgstr "/Àμâ(_)..."
2107
2108 #: src/folderview.c:326
2109 #, fuzzy
2110 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2111 msgstr "/IMAP4 ¼­¹ö Áö¿ì±â(_I)"
2112
2113 #: src/folderview.c:338
2114 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2115 msgstr "/´º½º±×·ì ±¸µ¶(_S)..."
2116
2117 #: src/folderview.c:340
2118 msgid "/_Remove newsgroup"
2119 msgstr "/´º½º±×·ì »èÁ¦(_R)"
2120
2121 #: src/folderview.c:345
2122 #, fuzzy
2123 msgid "/Remove _news account"
2124 msgstr "/´º½º±×·ì »èÁ¦(_R)"
2125
2126 #: src/folderview.c:375
2127 msgid "New"
2128 msgstr "»õ°Í"
2129
2130 #: src/folderview.c:376
2131 msgid "Unread"
2132 msgstr "¾ÈÀÐÀ½"
2133
2134 #: src/folderview.c:377
2135 msgid "#"
2136 msgstr "Àüü"
2137
2138 #: src/folderview.c:621
2139 msgid "Setting folder info..."
2140 msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
2141
2142 #: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
2143 #, c-format
2144 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2145 msgstr "%s%c%s¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2146
2147 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
2148 #, c-format
2149 msgid "Scanning folder %s ..."
2150 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2151
2152 #: src/folderview.c:825
2153 #, fuzzy
2154 msgid "Rebuilding folder tree..."
2155 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2156
2157 #: src/folderview.c:907
2158 #, fuzzy
2159 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2160 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
2161
2162 #: src/folderview.c:1657
2163 #, fuzzy, c-format
2164 msgid "Opening Folder %s..."
2165 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2166
2167 #: src/folderview.c:1669
2168 msgid "Folder could not be opened."
2169 msgstr ""
2170
2171 #: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
2172 msgid "NewFolder"
2173 msgstr "»õ Æú´õ"
2174
2175 #: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
2176 #, c-format
2177 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2178 msgstr "`%c'´Â Æú´õ À̸§¿¡ Æ÷ÇԵɠ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
2179
2180 #: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
2181 #: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
2182 #, c-format
2183 msgid "The folder `%s' already exists."
2184 msgstr "`%s' Æú´õ°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
2185
2186 #: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
2187 #, fuzzy, c-format
2188 msgid "Can't create the folder `%s'."
2189 msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2190
2191 #: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
2192 #, c-format
2193 msgid "Input new name for `%s':"
2194 msgstr "`%s'¿¡´ëÇÑ »õ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
2195
2196 #: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
2197 msgid "Rename folder"
2198 msgstr "Æú´õ À̸§ º¯°æ"
2199
2200 #: src/folderview.c:2085
2201 #, c-format
2202 msgid ""
2203 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2204 "Do you really want to delete?"
2205 msgstr ""
2206 "`%s'¾Æ·¡¿¡ Àִ ¸ðµç Æú´õ¿Í ¸Þ½ÃÁö°¡ »èÁ¦µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.\n"
2207 "Á¤¸»·Î »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
2208
2209 #: src/folderview.c:2087
2210 msgid "Delete folder"
2211 msgstr "Æú´õ »èÁ¦"
2212
2213 #: src/folderview.c:2096
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2216 msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2217
2218 #: src/folderview.c:2144
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid ""
2221 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2222 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2223 msgstr ""
2224 "¸ÞÀϹڽº `%s'¸¦ Á¤¸»·Î »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?\n"
2225 "(¸Þ½ÃÁö°¡ µð½ºÅ©·ÎºÎÅÍ »èÁ¦µÇ´Â°ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù)"
2226
2227 #: src/folderview.c:2146
2228 #, fuzzy
2229 msgid "Remove mailbox"
2230 msgstr "/¸ÞÀϹڽº¸¦ Áö¿ì±â(_m)"
2231
2232 #: src/folderview.c:2178
2233 msgid ""
2234 "Input the name of new folder:\n"
2235 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2236 " append `/' at the end of the name)"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: src/folderview.c:2237
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2242 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' IMAP4 ¼­¹ö¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
2243
2244 #: src/folderview.c:2238
2245 #, fuzzy
2246 msgid "Delete IMAP4 account"
2247 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
2248
2249 #: src/folderview.c:2372
2250 #, c-format
2251 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2252 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ìÀ» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
2253
2254 #: src/folderview.c:2373
2255 msgid "Delete newsgroup"
2256 msgstr "´º½º±×·ì »èÁ¦"
2257
2258 #: src/folderview.c:2411
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "Really delete news account `%s'?"
2261 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ìÀ» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
2262
2263 #: src/folderview.c:2412
2264 #, fuzzy
2265 msgid "Delete news account"
2266 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
2267
2268 #: src/folderview.c:2509
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid "Moving %s to %s..."
2271 msgstr "¸Þ½ÃÁö %s%c%d¸¦ %s·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù...\n"
2272
2273 #: src/folderview.c:2545
2274 msgid "Source and destination are the same."
2275 msgstr ""
2276
2277 #: src/folderview.c:2548
2278 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2279 msgstr ""
2280
2281 #: src/folderview.c:2551
2282 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2283 msgstr ""
2284
2285 #: src/folderview.c:2554
2286 #, fuzzy
2287 msgid "Move failed!"
2288 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
2289
2290 #: src/grouplistdialog.c:173
2291 #, fuzzy
2292 msgid "Newsgroup subscription"
2293 msgstr "´º½º±×·ì:"
2294
2295 #: src/grouplistdialog.c:189
2296 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: src/grouplistdialog.c:195
2300 #, fuzzy
2301 msgid "Find groups:"
2302 msgstr "±×·ì ÆíÁý"
2303
2304 #: src/grouplistdialog.c:203
2305 #, fuzzy
2306 msgid " Search "
2307 msgstr "ã±â"
2308
2309 #: src/grouplistdialog.c:215
2310 #, fuzzy
2311 msgid "Newsgroup name"
2312 msgstr "´º½º±×·ì:"
2313
2314 #: src/grouplistdialog.c:216
2315 #, fuzzy
2316 msgid "Messages"
2317 msgstr "º»¹®"
2318
2319 #: src/grouplistdialog.c:217
2320 #, fuzzy
2321 msgid "Type"
2322 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
2323
2324 #: src/grouplistdialog.c:243
2325 msgid "Refresh"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: src/grouplistdialog.c:347
2329 msgid "moderated"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: src/grouplistdialog.c:349
2333 msgid "readonly"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: src/grouplistdialog.c:351
2337 msgid "unknown"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: src/grouplistdialog.c:398
2341 #, fuzzy
2342 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2343 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ ¸ñ·ÏÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
2344
2345 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
2346 #, fuzzy
2347 msgid "Done."
2348 msgstr "¿Ï·á."
2349
2350 #: src/grouplistdialog.c:477
2351 #, c-format
2352 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: src/gtk/about.c:89
2356 msgid "About"
2357 msgstr "sylpheed¶õ"
2358
2359 #: src/gtk/about.c:111
2360 #, c-format
2361 msgid ""
2362 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2363 "Operating System: %s %s (%s)"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: src/gtk/about.c:126
2367 #, c-format
2368 msgid "Compiled-in features:%s"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: src/gtk/about.c:210
2372 msgid ""
2373 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2374 "\n"
2375 msgstr ""
2376 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2377 "\n"
2378
2379 #: src/gtk/about.c:214
2380 msgid ""
2381 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2382 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2383 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2384 "version.\n"
2385 "\n"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: src/gtk/about.c:220
2389 msgid ""
2390 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2391 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2392 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2393 "more details.\n"
2394 "\n"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: src/gtk/about.c:226
2398 msgid ""
2399 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2400 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2401 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2402 msgstr ""
2403
2404 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2405 msgid "Orange"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2409 msgid "Red"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2413 #, fuzzy
2414 msgid "Pink"
2415 msgstr "Àμâ"
2416
2417 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2418 msgid "Sky blue"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2422 #, fuzzy
2423 msgid "Blue"
2424 msgstr "°ª"
2425
2426 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2427 msgid "Green"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2431 #, fuzzy
2432 msgid "Brown"
2433 msgstr "¾Æ·¡·Î"
2434
2435 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2436 msgid "Abcdef"
2437 msgstr "ÇѱÛ"
2438
2439 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2440 #, fuzzy
2441 msgid "Select Plugin to load"
2442 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
2443
2444 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2445 msgid "Plugins"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
2449 #, fuzzy
2450 msgid "Description"
2451 msgstr "ÀúÀå Æú´õ"
2452
2453 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2454 msgid "Load Plugin"
2455 msgstr ""
2456
2457 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2458 msgid "Unload Plugin"
2459 msgstr ""
2460
2461 #: src/gtk/prefswindow.c:194
2462 msgid "Page Index"
2463 msgstr ""
2464
2465 #: src/gtk/prefswindow.c:202
2466 #, fuzzy
2467 msgid "Preferences"
2468 msgstr "ÀϹݠ¼³Á¤"
2469
2470 #: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
2471 msgid "Apply"
2472 msgstr "Àû¿ë"
2473
2474 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2475 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2476 msgid "correct"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2480 #, fuzzy
2481 msgid "Owner"
2482 msgstr "±âŸ"
2483
2484 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2485 #, fuzzy
2486 msgid "Signer"
2487 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
2488
2489 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2490 #: src/progressdialog.c:53
2491 msgid "Status"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2495 #, fuzzy
2496 msgid "Name: "
2497 msgstr "À̸§:"
2498
2499 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2500 #, fuzzy
2501 msgid "Organization: "
2502 msgstr "±â°ü"
2503
2504 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2505 #, fuzzy
2506 msgid "Location: "
2507 msgstr "°èÁ¤"
2508
2509 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2510 msgid "Fingerprint: "
2511 msgstr ""
2512
2513 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2514 #, fuzzy
2515 msgid "Signature status: "
2516 msgstr "¼­¸í ºÐ¸®ÀÚ"
2517
2518 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2519 #, c-format
2520 msgid "SSL certificate for %s"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2524 #, c-format
2525 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2529 #, fuzzy, c-format
2530 msgid "Signature status: %s"
2531 msgstr "¼­¸í ºÐ¸®ÀÚ"
2532
2533 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2534 msgid "View certificate"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2538 msgid "Unknown SSL Certificate"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2542 msgid "Accept and save"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2546 msgid "Cancel connection"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2550 msgid "New certificate:"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2554 msgid "Known certificate:"
2555 msgstr ""
2556
2557 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2558 #, c-format
2559 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2563 msgid "View certificates"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2567 msgid "Changed SSL Certificate"
2568 msgstr ""
2569
2570 #: src/gtk/gtkaspell.c:545
2571 #, fuzzy
2572 msgid "No dictionary selected."
2573 msgstr " ¾ÆÀÌÅÛ ¼±ÅÃ"
2574
2575 #: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
2576 msgid "Normal Mode"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
2580 msgid "Bad Spellers Mode"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: src/gtk/gtkaspell.c:805
2584 msgid "Unknown suggestion mode."
2585 msgstr ""
2586
2587 #: src/gtk/gtkaspell.c:1038
2588 msgid "No misspelled word found."
2589 msgstr ""
2590
2591 #: src/gtk/gtkaspell.c:1372
2592 msgid "Replace unknown word"
2593 msgstr ""
2594
2595 #: src/gtk/gtkaspell.c:1382
2596 #, c-format
2597 msgid "Replace \"%s\" with: "
2598 msgstr ""
2599
2600 #: src/gtk/gtkaspell.c:1402
2601 msgid ""
2602 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2603 "will learn from mistake.\n"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
2607 msgid "Fast Mode"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: src/gtk/gtkaspell.c:1744
2611 #, c-format
2612 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2613 msgstr ""
2614
2615 #: src/gtk/gtkaspell.c:1757
2616 msgid "Accept in this session"
2617 msgstr ""
2618
2619 #: src/gtk/gtkaspell.c:1767
2620 msgid "Add to personal dictionary"
2621 msgstr ""
2622
2623 #: src/gtk/gtkaspell.c:1777
2624 msgid "Replace with..."
2625 msgstr ""
2626
2627 #: src/gtk/gtkaspell.c:1787
2628 #, c-format
2629 msgid "Check with %s"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: src/gtk/gtkaspell.c:1806
2633 msgid "(no suggestions)"
2634 msgstr ""
2635
2636 #: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
2637 #, fuzzy
2638 msgid "More..."
2639 msgstr "À̵¿(_o)..."
2640
2641 #: src/gtk/gtkaspell.c:1872
2642 #, c-format
2643 msgid "Dictionary: %s"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: src/gtk/gtkaspell.c:1885
2647 #, c-format
2648 msgid "Use alternate (%s)"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
2652 msgid "Check while typing"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: src/gtk/gtkaspell.c:1949
2656 msgid "Change dictionary"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: src/gtk/gtkaspell.c:2103
2660 #, c-format
2661 msgid ""
2662 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2663 "%s"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
2667 msgid "(No From)"
2668 msgstr "(???)"
2669
2670 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
2671 msgid "(No Subject)"
2672 msgstr "(Á¦¸ñ ¾øÀ½)"
2673
2674 #: src/imap.c:565
2675 #, fuzzy, c-format
2676 msgid "Connecting %s:%d failed"
2677 msgstr "Äڵ堺¯È¯ÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
2678
2679 #: src/imap.c:570
2680 #, c-format
2681 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2682 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã Á¢¼Ó...\n"
2683
2684 #: src/imap.c:610
2685 #, fuzzy
2686 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2687 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
2688
2689 #: src/imap.c:623
2690 #, c-format
2691 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2692 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
2693
2694 #: src/imap.c:661
2695 msgid "Can't start TLS session.\n"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: src/imap.c:904
2699 #, c-format
2700 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2701 msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %d\n"
2702
2703 #: src/imap.c:910 src/imap.c:953
2704 msgid "can't expunge\n"
2705 msgstr "Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2706
2707 #: src/imap.c:947
2708 #, c-format
2709 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2710 msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: 1:%d\n"
2711
2712 #: src/imap.c:1109
2713 #, fuzzy
2714 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2715 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
2716
2717 #: src/imap.c:1295
2718 #, fuzzy
2719 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2720 msgstr "mbox ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2721
2722 #: src/imap.c:1317
2723 msgid "can't create mailbox\n"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: src/imap.c:1386
2727 #, fuzzy, c-format
2728 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2729 msgstr "¸ÞÀϹڽºÀÇ Å©±â¸¦ 0À¸·Î ¸¸µé¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2730
2731 #: src/imap.c:1450
2732 msgid "can't delete mailbox\n"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: src/imap.c:1485
2736 msgid "can't get envelope\n"
2737 msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2738
2739 #: src/imap.c:1493
2740 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2741 msgstr "envelope¸¦ ¾ò´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
2742
2743 #: src/imap.c:1515
2744 #, c-format
2745 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2746 msgstr "envelope¸¦ ÆĽÌÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
2747
2748 #: src/imap.c:1571
2749 #, c-format
2750 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: src/imap.c:1593
2754 #, c-format
2755 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2756 msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2757
2758 #: src/imap.c:1600
2759 #, fuzzy, c-format
2760 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2761 msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2762
2763 #: src/imap.c:1690
2764 #, fuzzy
2765 msgid "can't get namespace\n"
2766 msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2767
2768 #: src/imap.c:2105
2769 #, c-format
2770 msgid "can't select folder: %s\n"
2771 msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
2772
2773 #: src/imap.c:2197
2774 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2775 msgstr "IMAP4 ·Î±×ÀÎÀ» ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
2776
2777 #: src/imap.c:2618
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "can't append %s to %s\n"
2780 msgstr "%d¸¦ %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2781
2782 #: src/imap.c:2625
2783 msgid "(sending file...)"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: src/imap.c:2650
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "can't append message to %s\n"
2789 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2790
2791 #: src/imap.c:2687
2792 #, c-format
2793 msgid "can't copy %d to %s\n"
2794 msgstr "%d¸¦ %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2795
2796 #: src/imap.c:2745
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2799 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: STORE %d:%d %s\n"
2800
2801 #: src/imap.c:2759
2802 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2803 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: EXPUNGE\n"
2804
2805 #: src/imap.c:3016
2806 #, c-format
2807 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: src/import.c:130
2811 msgid "Import"
2812 msgstr "°¡Á®¿À±â"
2813
2814 #: src/import.c:149
2815 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2816 msgstr ""
2817
2818 #: src/import.c:159
2819 msgid "Importing file:"
2820 msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏ:"
2821
2822 #: src/import.c:164
2823 msgid "Destination dir:"
2824 msgstr "ÀúÀåÇÒ Æú´õ:"
2825
2826 #: src/import.c:222
2827 msgid "Select importing file"
2828 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
2829
2830 #: src/importldif.c:176
2831 msgid "Please specify address book name and file to import."
2832 msgstr ""
2833
2834 #: src/importldif.c:179
2835 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2836 msgstr ""
2837
2838 #: src/importldif.c:182
2839 #, fuzzy
2840 msgid "File imported."
2841 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
2842
2843 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2844 #, fuzzy
2845 msgid "Please select a file."
2846 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2847
2848 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2849 msgid "Address book name must be supplied."
2850 msgstr ""
2851
2852 #: src/importldif.c:388
2853 msgid "Error reading LDIF fields."
2854 msgstr ""
2855
2856 #: src/importldif.c:411
2857 msgid "LDIF file imported successfully."
2858 msgstr ""
2859
2860 #: src/importldif.c:496
2861 #, fuzzy
2862 msgid "Select LDIF File"
2863 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2864
2865 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
2866 msgid "S"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2870 msgid "LDIF Field"
2871 msgstr ""
2872
2873 #: src/importldif.c:614
2874 msgid "Attribute Name"
2875 msgstr ""
2876
2877 #: src/importldif.c:674
2878 msgid "Attribute"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
2882 msgid "Select"
2883 msgstr "¼±ÅÃ"
2884
2885 #: src/importldif.c:752
2886 #, fuzzy
2887 msgid "File Name :"
2888 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
2889
2890 #: src/importldif.c:762
2891 msgid "Records :"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: src/importldif.c:790
2895 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: src/importmutt.c:143
2899 #, fuzzy
2900 msgid "Error importing MUTT file."
2901 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
2902
2903 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2904 #: src/importpine.c:329
2905 msgid "Please select a file to import."
2906 msgstr ""
2907
2908 #: src/importmutt.c:185
2909 #, fuzzy
2910 msgid "Select MUTT File"
2911 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2912
2913 #: src/importmutt.c:239
2914 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: src/importpine.c:143
2918 #, fuzzy
2919 msgid "Error importing Pine file."
2920 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
2921
2922 #: src/importpine.c:185
2923 #, fuzzy
2924 msgid "Select Pine File"
2925 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2926
2927 #: src/importpine.c:239
2928 msgid "Import Pine file into Address Book"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: src/inc.c:356
2932 msgid "Retrieving new messages"
2933 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
2934
2935 #: src/inc.c:400
2936 msgid "Standby"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: src/inc.c:515 src/inc.c:572
2940 #, fuzzy
2941 msgid "Cancelled"
2942 msgstr "Ãë¼Ò"
2943
2944 #: src/inc.c:526
2945 msgid "Retrieving"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/inc.c:542
2949 #, c-format
2950 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: src/inc.c:546
2954 #, fuzzy
2955 msgid "Done (no new messages)"
2956 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
2957
2958 #: src/inc.c:553
2959 #, fuzzy
2960 msgid "Connection failed"
2961 msgstr "Äڵ堺¯È¯ÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
2962
2963 #: src/inc.c:557
2964 #, fuzzy
2965 msgid "Auth failed"
2966 msgstr "ÆÄÀϠ÷ºÎ"
2967
2968 #: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
2969 msgid "Locked"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: src/inc.c:585
2973 #, c-format
2974 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2975 msgstr ""
2976
2977 #: src/inc.c:652
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "Finished (%d new message(s))"
2980 msgstr "\t%d »õ ¸Þ½ÃÁö\n"
2981
2982 #: src/inc.c:655
2983 #, fuzzy
2984 msgid "Finished (no new messages)"
2985 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
2986
2987 #: src/inc.c:664
2988 #, fuzzy
2989 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2990 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
2991
2992 #: src/inc.c:705
2993 #, c-format
2994 msgid "%s: Retrieving new messages"
2995 msgstr "%s: »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
2996
2997 #: src/inc.c:722
2998 #, c-format
2999 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
3000 msgstr "POP3 ¼­¹ö %s¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù..."
3001
3002 #: src/inc.c:732
3003 #, c-format
3004 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3005 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
3006
3007 #: src/inc.c:739
3008 #, c-format
3009 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3010 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
3011
3012 #: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
3013 #, fuzzy
3014 msgid "Authenticating..."
3015 msgstr "ÀÎÁõ"
3016
3017 #: src/inc.c:809
3018 #, fuzzy
3019 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3020 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
3021
3022 #: src/inc.c:813
3023 #, fuzzy
3024 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3025 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
3026
3027 #: src/inc.c:817
3028 #, fuzzy
3029 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3030 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
3031
3032 #: src/inc.c:821
3033 #, fuzzy
3034 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3035 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
3036
3037 #: src/inc.c:832
3038 #, fuzzy, c-format
3039 msgid "Deleting message %d"
3040 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ »èÁ¦Çϴ Áß"
3041
3042 #: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
3043 msgid "Quitting"
3044 msgstr "³¡¸¶Ä¡´Â Áß"
3045
3046 #: src/inc.c:868
3047 #, fuzzy, c-format
3048 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3049 msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d) ¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß (%d / %d bytes)"
3050
3051 #: src/inc.c:949
3052 #, fuzzy, c-format
3053 msgid ""
3054 "Error occurred while processing mail:\n"
3055 "%s"
3056 msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯"
3057
3058 #: src/inc.c:951
3059 msgid "Error occurred while processing mail."
3060 msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯"
3061
3062 #: src/inc.c:954
3063 msgid "No disk space left."
3064 msgstr "µð½ºÅ©¿¡ ³²Àº °ø°£ÀÌ ¾ø½¿."
3065
3066 #: src/inc.c:957
3067 #, fuzzy
3068 msgid "Can't write file."
3069 msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
3070
3071 #: src/inc.c:962
3072 msgid "Socket error."
3073 msgstr ""
3074
3075 #: src/inc.c:968
3076 #, fuzzy, c-format
3077 msgid ""
3078 "Mailbox is locked:\n"
3079 "%s"
3080 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
3081
3082 #: src/inc.c:970
3083 #, fuzzy
3084 msgid "Mailbox is locked."
3085 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
3086
3087 #: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
3088 #, fuzzy, c-format
3089 msgid ""
3090 "Authentication failed:\n"
3091 "%s"
3092 msgstr "ÀÎÁõ"
3093
3094 #: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
3095 #, fuzzy
3096 msgid "Authentication failed."
3097 msgstr "ÀÎÁõ"
3098
3099 #: src/inc.c:1001
3100 #, fuzzy
3101 msgid "Incorporation cancelled\n"
3102 msgstr "»õ ¸ÞÀÏÀ» °¡Á®¿É´Ï´Ù"
3103
3104 #: src/inputdialog.c:152
3105 #, c-format
3106 msgid "Input password for %s on %s:"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/inputdialog.c:154
3110 msgid "Input password"
3111 msgstr "¾ÏÈ£ ÀÔ·Â"
3112
3113 #: src/logwindow.c:61
3114 msgid "Protocol log"
3115 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ·Î±×"
3116
3117 #: src/main.c:139 src/main.c:148
3118 #, c-format
3119 msgid ""
3120 "File `%s' already exists.\n"
3121 "Can't create folder."
3122 msgstr ""
3123 "ÆÄÀÏ `%s'°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.\n"
3124 "Æú´õ¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3125
3126 #: src/main.c:207
3127 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3128 msgstr "g_thread°¡ glib¿¡ÀÇÇØ Áö¿øµÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
3129
3130 #: src/main.c:257
3131 msgid ""
3132 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3133 "OpenPGP support disabled."
3134 msgstr ""
3135
3136 #: src/main.c:425
3137 #, c-format
3138 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3139 msgstr "»ç¿ë¹ý: %s [¿É¼Ç]...\n"
3140
3141 #: src/main.c:428
3142 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3143 msgstr "  --compose [ÁÖ¼Ò]       ÆíÁý Ã¢À» ¿±´Ï´Ù"
3144
3145 #: src/main.c:429
3146 msgid ""
3147 "  --attach file1 [file2]...\n"
3148 "                         open composition window with specified files\n"
3149 "                         attached"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: src/main.c:432
3153 msgid "  --receive              receive new messages"
3154 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3155
3156 #: src/main.c:433
3157 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3158 msgstr "  --receive-all          ¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3159
3160 #: src/main.c:434
3161 #, fuzzy
3162 msgid "  --send                 send all queued messages"
3163 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3164
3165 #: src/main.c:435
3166 #, fuzzy
3167 msgid "  --status               show the total number of messages"
3168 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3169
3170 #: src/main.c:436
3171 #, fuzzy
3172 msgid "  --online               switch to online mode"
3173 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
3174
3175 #: src/main.c:437
3176 #, fuzzy
3177 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3178 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
3179
3180 #: src/main.c:438
3181 msgid "  --debug                debug mode"
3182 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
3183
3184 #: src/main.c:439
3185 msgid "  --help                 display this help and exit"
3186 msgstr "  --help                 ÀÌ µµ¿ò¸»À» Ç¥½ÃÇÏ°í ³¡¸¶Ä§´Ï´Ù"
3187
3188 #: src/main.c:440
3189 msgid "  --version              output version information and exit"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
3193 #, c-format
3194 msgid "Processing (%s)..."
3195 msgstr ""
3196
3197 #: src/main.c:484
3198 #, fuzzy
3199 msgid "top level folder"
3200 msgstr "Æú´õ »èÁ¦"
3201
3202 #: src/main.c:549
3203 #, fuzzy
3204 msgid "Composing message exists."
3205 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÆíÁýÇϴ âÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤¸» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
3206
3207 #: src/main.c:550
3208 #, fuzzy
3209 msgid "Draft them"
3210 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
3211
3212 #: src/main.c:550
3213 #, fuzzy
3214 msgid "Discard them"
3215 msgstr "¹ö¸®±â"
3216
3217 #: src/main.c:550
3218 #, fuzzy
3219 msgid "Don't quit"
3220 msgstr "¹ÞÁö ¾ÊÀ½"
3221
3222 #: src/main.c:564
3223 msgid "Queued messages"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: src/main.c:565
3227 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: src/main.c:819
3231 #, fuzzy
3232 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3233 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
3234
3235 #: src/mainwindow.c:409
3236 msgid "/_File/_Folder"
3237 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)"
3238
3239 #: src/mainwindow.c:410
3240 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3241 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/»õ Æú´õ(_n)"
3242
3243 #: src/mainwindow.c:412
3244 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3245 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/Æú´õ À̸§ º¯°æ(_R)..."
3246
3247 #: src/mainwindow.c:413
3248 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3249 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/Æú´õ »èÁ¦(_D)"
3250
3251 #: src/mainwindow.c:414
3252 #, fuzzy
3253 msgid "/_File/_Folder/---"
3254 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:415
3257 #, fuzzy
3258 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3259 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/»õ Æú´õ(_n)"
3260
3261 #: src/mainwindow.c:417
3262 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3263 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀÏ ¹Ú½º Ãß°¡(_A)..."
3264
3265 #: src/mainwindow.c:418
3266 #, fuzzy
3267 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3268 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀÏ ¹Ú½º Ãß°¡(_A)..."
3269
3270 #: src/mainwindow.c:419
3271 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3272 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
3273
3274 #: src/mainwindow.c:420
3275 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3276 msgstr ""
3277
3278 #: src/mainwindow.c:421
3279 msgid "/_File/Empty _trash"
3280 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â(_t)"
3281
3282 #: src/mainwindow.c:422
3283 #, fuzzy
3284 msgid "/_File/_Work offline"
3285 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
3286
3287 #: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
3288 msgid "/_File/_Save as..."
3289 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
3290
3291 #: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
3292 msgid "/_File/_Print..."
3293 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Àμâ(_P)..."
3294
3295 #: src/mainwindow.c:428
3296 msgid "/_File/E_xit"
3297 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/³¡³»±â(_x)"
3298
3299 #: src/mainwindow.c:433
3300 #, fuzzy
3301 msgid "/_Edit/Select _thread"
3302 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_a)"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
3305 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3306 msgstr ""
3307
3308 #: src/mainwindow.c:437
3309 #, fuzzy
3310 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3311 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ã±â(_S)"
3312
3313 #: src/mainwindow.c:439
3314 msgid "/_View/Show or hi_de"
3315 msgstr ""
3316
3317 #: src/mainwindow.c:440
3318 #, fuzzy
3319 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3320 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
3321
3322 #: src/mainwindow.c:442
3323 #, fuzzy
3324 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3325 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
3326
3327 #: src/mainwindow.c:444
3328 #, fuzzy
3329 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3330 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:446
3333 #, fuzzy
3334 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3335 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ°ú ÅؽºÆ®(_a)"
3336
3337 #: src/mainwindow.c:448
3338 #, fuzzy
3339 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3340 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
3341
3342 #: src/mainwindow.c:450
3343 #, fuzzy
3344 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3345 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/ÅؽºÆ®(_T)"
3346
3347 #: src/mainwindow.c:452
3348 #, fuzzy
3349 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3350 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
3351
3352 #: src/mainwindow.c:454
3353 #, fuzzy
3354 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3355 msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
3356
3357 #: src/mainwindow.c:457
3358 #, fuzzy
3359 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3360 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_o)"
3361
3362 #: src/mainwindow.c:458
3363 #, fuzzy
3364 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3365 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
3366
3367 #: src/mainwindow.c:460
3368 #, fuzzy
3369 msgid "/_View/_Sort"
3370 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:461
3373 #, fuzzy
3374 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3375 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/¹øÈ£(_n)"
3376
3377 #: src/mainwindow.c:462
3378 #, fuzzy
3379 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3380 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
3381
3382 #: src/mainwindow.c:463
3383 #, fuzzy
3384 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3385 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_d)"
3386
3387 #: src/mainwindow.c:464
3388 #, fuzzy
3389 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3390 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/º¸³½ »ç¶÷(_f)"
3391
3392 #: src/mainwindow.c:465
3393 #, fuzzy
3394 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3395 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
3396
3397 #: src/mainwindow.c:466
3398 #, fuzzy
3399 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3400 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_s)"
3401
3402 #: src/mainwindow.c:467
3403 #, fuzzy
3404 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3405 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_o)"
3406
3407 #: src/mainwindow.c:469
3408 #, fuzzy
3409 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3410 msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:470
3413 #, fuzzy
3414 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3415 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_d)"
3416
3417 #: src/mainwindow.c:471
3418 #, fuzzy
3419 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3420 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎÆÄÀϷΠÀü´Þ(_t)"
3421
3422 #: src/mainwindow.c:473
3423 #, fuzzy
3424 msgid "/_View/_Sort/by score"
3425 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
3426
3427 #: src/mainwindow.c:474
3428 #, fuzzy
3429 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3430 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:475
3433 #, fuzzy
3434 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3435 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
3436
3437 #: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
3438 #, fuzzy
3439 msgid "/_View/_Sort/---"
3440 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
3441
3442 #: src/mainwindow.c:477
3443 #, fuzzy
3444 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3445 msgstr "/¼Ò½º º¸±â(_u)"
3446
3447 #: src/mainwindow.c:478
3448 #, fuzzy
3449 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3450 msgstr "/¼Ò½º º¸±â(_u)"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:480
3453 #, fuzzy
3454 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3455 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/_Attract by subject"
3456
3457 #: src/mainwindow.c:482
3458 #, fuzzy
3459 msgid "/_View/Th_read view"
3460 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ºä(_M)"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:483
3463 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: src/mainwindow.c:484
3467 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3468 msgstr ""
3469
3470 #: src/mainwindow.c:485
3471 #, fuzzy
3472 msgid "/_View/_Hide read messages"
3473 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
3474
3475 #: src/mainwindow.c:486
3476 #, fuzzy
3477 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3478 msgstr "/¸í·É(_S)/Ç¥½Ã Ç׸ñ ¼³Á¤(_i)..."
3479
3480 #: src/mainwindow.c:489
3481 #, fuzzy
3482 msgid "/_View/_Go to"
3483 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
3484
3485 #: src/mainwindow.c:490
3486 #, fuzzy
3487 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3488 msgstr "/¸í·É(_S)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
3489
3490 #: src/mainwindow.c:491
3491 #, fuzzy
3492 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3493 msgstr "/¸í·É(_S)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
3494
3495 #: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
3496 #: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
3497 #, fuzzy
3498 msgid "/_View/_Go to/---"
3499 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
3500
3501 #: src/mainwindow.c:493
3502 #, fuzzy
3503 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3504 msgstr "´ÙÀ½ ¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù"
3505
3506 #: src/mainwindow.c:495
3507 #, fuzzy
3508 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3509 msgstr "/¸í·É(_S)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_e)"
3510
3511 #: src/mainwindow.c:498
3512 #, fuzzy
3513 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3514 msgstr "/¸í·É(_S)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:499
3517 #, fuzzy
3518 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3519 msgstr "/¸í·É(_S)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
3520
3521 #: src/mainwindow.c:501
3522 #, fuzzy
3523 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3524 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
3525
3526 #: src/mainwindow.c:503
3527 #, fuzzy
3528 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3529 msgstr "´ÙÀ½ ¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù"
3530
3531 #: src/mainwindow.c:506
3532 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: src/mainwindow.c:508
3536 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: src/mainwindow.c:511
3540 #, fuzzy
3541 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3542 msgstr "/¸í·É(_S)/´Ù¸¥ Æú´õ·Î À̵¿(_G)"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
3545 msgid "/_View/_Code set/---"
3546 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
3549 msgid "/_View/_Code set"
3550 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
3553 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3554 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
3557 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3558 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASC_II)"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
3561 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3562 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/À¯´ÏÄÚµå(_UTF-8)"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
3565 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3566 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
3569 #, fuzzy
3570 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3571 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
3572
3573 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
3574 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3575 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Áß¾Ó À¯·´(ISO-8859-_2)"
3576
3577 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
3578 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3579 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/_Baltic (ISO-8859-13)"
3580
3581 #: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
3582 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3583 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Baltic (ISO-8859-_4)"
3584
3585 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
3586 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3587 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/±×¸®½º(ISO-8859-_7)"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
3590 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3591 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Åͱâ (ISO-8859-_9)"
3592
3593 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
3594 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3595 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
3596
3597 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
3598 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3599 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-_R)"
3600
3601 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
3602 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3603 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
3606 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3607 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-_JP)"
3608
3609 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
3610 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3611 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-JP-2)"
3612
3613 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
3614 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3615 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_EUC-JP)"
3616
3617 #: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
3618 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3619 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_Shift__JIS)"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
3622 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3623 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Simplified Chinese (_GB2312)"
3624
3625 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
3626 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3627 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (_Big5)"
3628
3629 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
3630 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3631 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3632
3633 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
3634 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3635 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
3638 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3639 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (EUC-KR)"
3640
3641 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
3642 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3643 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (ISO-2022-KR)"
3644
3645 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
3646 #, fuzzy
3647 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3648 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3649
3650 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
3651 #, fuzzy
3652 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3653 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
3654
3655 #: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
3656 #, fuzzy
3657 msgid "/_View/Open in new _window"
3658 msgstr "/»õ Ã¢À¸·Î ¿­±â(_w)"
3659
3660 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
3661 #, fuzzy
3662 msgid "/_View/Mess_age source"
3663 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ºä(_M)"
3664
3665 #: src/mainwindow.c:597
3666 #, fuzzy
3667 msgid "/_View/Show all _headers"
3668 msgstr "/¸ðµç Çì´õº¸±â(_h)"
3669
3670 #: src/mainwindow.c:599
3671 #, fuzzy
3672 msgid "/_View/_Update summary"
3673 msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
3674
3675 #: src/mainwindow.c:602
3676 #, fuzzy
3677 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3678 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ ¸ÞÀÏ ¹Þ±â(_i)"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:603
3681 #, fuzzy
3682 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3683 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_a)"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:605
3686 #, fuzzy
3687 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3688 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
3689
3690 #: src/mainwindow.c:607
3691 #, fuzzy
3692 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3693 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û(_g)"
3694
3695 #: src/mainwindow.c:609
3696 #, fuzzy
3697 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3698 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:610
3701 #, fuzzy
3702 msgid "/_Message/Compose a news message"
3703 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
3706 msgid "/_Message/_Reply"
3707 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:612
3710 #, fuzzy
3711 msgid "/_Message/Repl_y to"
3712 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
3713
3714 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
3715 #, fuzzy
3716 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3717 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àüü È¸½Å(_l)"
3718
3719 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
3720 #, fuzzy
3721 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3722 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
3725 #, fuzzy
3726 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3727 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àüü È¸½Å(_l)"
3728
3729 #: src/mainwindow.c:617
3730 #, fuzzy
3731 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3732 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
3733
3734 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
3735 msgid "/_Message/_Forward"
3736 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
3737
3738 #: src/mainwindow.c:620
3739 #, fuzzy
3740 msgid "/_Message/Redirect"
3741 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
3742
3743 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
3744 #, fuzzy
3745 msgid "/_Message/Re-_edit"
3746 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
3747
3748 #: src/mainwindow.c:624
3749 msgid "/_Message/M_ove..."
3750 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_o)..."
3751
3752 #: src/mainwindow.c:625
3753 msgid "/_Message/_Copy..."
3754 msgstr ""
3755
3756 #: src/mainwindow.c:626
3757 msgid "/_Message/_Delete"
3758 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:627
3761 #, fuzzy
3762 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3763 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:629
3766 msgid "/_Message/_Mark"
3767 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
3768
3769 #: src/mainwindow.c:630
3770 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3771 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
3772
3773 #: src/mainwindow.c:631
3774 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3775 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã Áö¿ò(_U)"
3776
3777 #: src/mainwindow.c:632
3778 msgid "/_Message/_Mark/---"
3779 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/---"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:633
3782 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3783 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
3784
3785 #: src/mainwindow.c:634
3786 #, fuzzy
3787 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3788 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
3789
3790 #: src/mainwindow.c:636
3791 #, fuzzy
3792 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3793 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
3794
3795 #: src/mainwindow.c:639
3796 #, fuzzy
3797 msgid "/_Tools/_Address book..."
3798 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
3801 #, fuzzy
3802 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3803 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
3804
3805 #: src/mainwindow.c:642
3806 #, fuzzy
3807 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3808 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
3809
3810 #: src/mainwindow.c:643
3811 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3812 msgstr ""
3813
3814 #: src/mainwindow.c:645
3815 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3816 msgstr ""
3817
3818 #: src/mainwindow.c:648
3819 #, fuzzy
3820 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3821 msgstr "/¸í·É(_S)/¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_F)"
3822
3823 #: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
3824 #, fuzzy
3825 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3826 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
3829 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
3833 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
3837 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
3841 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: src/mainwindow.c:661
3845 #, fuzzy
3846 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3847 msgstr "/¸í·É(_S)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_D)"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:664
3850 #, fuzzy
3851 msgid "/_Tools/E_xecute"
3852 msgstr "/½ÇÇà(_x)"
3853
3854 #: src/mainwindow.c:667
3855 #, fuzzy
3856 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3857 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
3858
3859 #: src/mainwindow.c:671
3860 #, fuzzy
3861 msgid "/_Tools/_Log window"
3862 msgstr "/µµ±¸(_T)/·Î±× Ã¢(_L)"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:673
3865 msgid "/_Configuration"
3866 msgstr "/¼³Á¤(_C)"
3867
3868 #: src/mainwindow.c:674
3869 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3870 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÇöÀç °èÁ¤À» º¯°æ(_h)"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:676
3873 #, fuzzy
3874 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3875 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤¿¡µû¸¥ ¼³Á¤(_P)..."
3876
3877 #: src/mainwindow.c:678
3878 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3879 msgstr "/¼³Á¤(_C)/»õ °èÁ¤ ¸¸µé±â(_n)..."
3880
3881 #: src/mainwindow.c:680
3882 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3883 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3884
3885 #: src/mainwindow.c:682
3886 msgid "/_Configuration/---"
3887 msgstr "/¼³Á¤(_C)/---"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:683
3890 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3891 msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âº»ÀûÀΠ¼³Á¤(_C)..."
3892
3893 #: src/mainwindow.c:685
3894 #, fuzzy
3895 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3896 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3897
3898 #: src/mainwindow.c:687
3899 #, fuzzy
3900 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3901 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3902
3903 #: src/mainwindow.c:689
3904 #, fuzzy
3905 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3906 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3907
3908 #: src/mainwindow.c:690
3909 #, fuzzy
3910 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3911 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3912
3913 #: src/mainwindow.c:691
3914 #, fuzzy
3915 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3916 msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âº»ÀûÀΠ¼³Á¤(_C)..."
3917
3918 #: src/mainwindow.c:692
3919 #, fuzzy
3920 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3921 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3922
3923 #: src/mainwindow.c:695
3924 #, fuzzy
3925 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3926 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)"
3927
3928 #: src/mainwindow.c:696
3929 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: src/mainwindow.c:698
3933 #, fuzzy
3934 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3935 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:699
3938 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3939 msgstr ""
3940
3941 #: src/mainwindow.c:701
3942 msgid "/_Help/---"
3943 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:820
3946 #, fuzzy
3947 msgid "Go offline"
3948 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
3949
3950 #: src/mainwindow.c:824
3951 #, fuzzy
3952 msgid "Go online"
3953 msgstr "Æ÷ÇÔ ¾ÈµÊ"
3954
3955 #: src/mainwindow.c:840
3956 #, fuzzy
3957 msgid "Select account"
3958 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
3959
3960 #: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
3961 msgid "Untitled"
3962 msgstr "Á¦¸ñ ¾ø½¿"
3963
3964 #: src/mainwindow.c:1183
3965 msgid "none"
3966 msgstr "¾øÀ½"
3967
3968 #: src/mainwindow.c:1361
3969 msgid "Empty trash"
3970 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
3971
3972 #: src/mainwindow.c:1362
3973 msgid "Empty all messages in trash?"
3974 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ¿¡Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ºñ¿ï±î¿ä?"
3975
3976 #: src/mainwindow.c:1380
3977 msgid "Add mailbox"
3978 msgstr "¸ÞÀϹڽº Ãß°¡"
3979
3980 #: src/mainwindow.c:1381
3981 msgid ""
3982 "Input the location of mailbox.\n"
3983 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3984 "scanned automatically."
3985 msgstr ""
3986 "¸ÞÀÏ ¹Ú½ºÀÇ À§Ä¡¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.\n"
3987 "±âÁ¸ÀÇ ¸ÞÀÏ ¹Ú½º°¡ ÁöÁ¤µÇ¸é ÀÚµ¿À¸·Î\n"
3988 "½ºÄµµÉ°ÍÀÔ´Ï´Ù."
3989
3990 #: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
3991 #, c-format
3992 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3993 msgstr "¸ÞÀÏ ¹Ú½º `%s'°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
3994
3995 #: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
3996 msgid "Mailbox"
3997 msgstr "¸ÞÀϹڽº"
3998
3999 #: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
4000 msgid ""
4001 "Creation of the mailbox failed.\n"
4002 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4003 "there."
4004 msgstr ""
4005 "¸ÞÀϹڽº »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
4006 "¾Æ¸¶ ¾î¶² ÆÄÀÏÀÌ À̹̠Á¸ÀçÇϰųª ±× °÷¿¡ ¾²±â ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
4007
4008 #: src/mainwindow.c:1417
4009 #, fuzzy
4010 msgid "Add mbox mailbox"
4011 msgstr "¸ÞÀϹڽº Ãß°¡"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:1418
4014 msgid "Input the location of mailbox."
4015 msgstr ""
4016
4017 #: src/mainwindow.c:1434
4018 msgid "Creation of the mailbox failed."
4019 msgstr ""
4020
4021 #: src/mainwindow.c:1748
4022 msgid "Sylpheed - Folder View"
4023 msgstr ""
4024
4025 #: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
4026 msgid "Sylpheed - Message View"
4027 msgstr ""
4028
4029 #: src/mainwindow.c:2125
4030 msgid "Exit"
4031 msgstr "³¡³»±â"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:2125
4034 msgid "Exit this program?"
4035 msgstr "ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥À» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
4036
4037 #: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
4038 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
4039 msgid "(none)"
4040 msgstr "(¼³Á¤¾ÈµÊ)"
4041
4042 #: src/message_search.c:88
4043 #, fuzzy
4044 msgid "Find in current message"
4045 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸³»±â"
4046
4047 #: src/message_search.c:106
4048 msgid "Find text:"
4049 msgstr ""
4050
4051 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4052 msgid "Case sensitive"
4053 msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°"
4054
4055 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4056 msgid "Backward search"
4057 msgstr "µÚ·Î Ã£±â"
4058
4059 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
4060 msgid "Search"
4061 msgstr "ã±â"
4062
4063 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4064 msgid "Search failed"
4065 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
4066
4067 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4068 msgid "Search string not found."
4069 msgstr "ã´Â ¹®ÀÚ¿­ÀÌ ¹ß°ßµÇÀھʾҽÀ´Ï´Ù."
4070
4071 #: src/message_search.c:191
4072 #, fuzzy
4073 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4074 msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ¸Ç¾Õ¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ³¡¿¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
4075
4076 #: src/message_search.c:194
4077 #, fuzzy
4078 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4079 msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ³¡¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ½ÃÀۺκп¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
4080
4081 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4082 msgid "Search finished"
4083 msgstr "ã±â°¡ ¿Ï·á"
4084
4085 #: src/messageview.c:240
4086 #, fuzzy
4087 msgid "/_View/Show all _header"
4088 msgstr "/¸ðµç Çì´õº¸±â(_h)"
4089
4090 #: src/messageview.c:243
4091 #, fuzzy
4092 msgid "/_Message/Compose _new message"
4093 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
4094
4095 #: src/messageview.c:255
4096 #, fuzzy
4097 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4098 msgstr "/÷ºÎ·Î Àü´Þ(_t)"
4099
4100 #: src/messageview.c:257
4101 #, fuzzy
4102 msgid "/_Message/Redirec_t"
4103 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
4104
4105 #: src/messageview.c:561
4106 #, fuzzy
4107 msgid "<No Return-Path found>"
4108 msgstr "¼­¸íÀÌ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½"
4109
4110 #: src/messageview.c:569
4111 #, c-format
4112 msgid ""
4113 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4114 "does not correspond to the return path:\n"
4115 "Notification address: %s\n"
4116 "Return path: %s\n"
4117 "It is advised to not to send the return receipt."
4118 msgstr ""
4119
4120 #: src/messageview.c:577
4121 msgid "+Don't Send"
4122 msgstr ""
4123
4124 #: src/messageview.c:586
4125 msgid ""
4126 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4127 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4128 "officially addressed to you.\n"
4129 "Receipt notification cancelled."
4130 msgstr ""
4131
4132 #: src/messageview.c:654
4133 #, fuzzy
4134 msgid ""
4135 "Error occurred while sending the notification.\n"
4136 "Put this notification into queue folder?"
4137 msgstr ""
4138 "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
4139 "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»±î¿ä?"
4140
4141 #: src/messageview.c:660
4142 #, fuzzy
4143 msgid "Can't queue the notification."
4144 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
4145
4146 #: src/messageview.c:663
4147 #, fuzzy
4148 msgid "Error occurred while sending the notification."
4149 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
4150
4151 #: src/messageview.c:818
4152 msgid "Message already removed from folder."
4153 msgstr ""
4154
4155 #: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
4156 #: src/summaryview.c:3444
4157 msgid "Save as"
4158 msgstr "»õ À̸§À¸·Î"
4159
4160 #: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
4161 #: src/summaryview.c:3449
4162 msgid "Overwrite"
4163 msgstr "µ¤¾î¾²±â"
4164
4165 #: src/messageview.c:983
4166 msgid "Overwrite existing file?"
4167 msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
4168
4169 #: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
4170 #: src/summaryview.c:3478
4171 #, fuzzy, c-format
4172 msgid "Can't save the file `%s'."
4173 msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4174
4175 #: src/messageview.c:1056
4176 msgid "This message asks for a return receipt"
4177 msgstr ""
4178
4179 #: src/messageview.c:1057
4180 msgid "Send receipt"
4181 msgstr ""
4182
4183 #: src/messageview.c:1110
4184 #, fuzzy
4185 msgid "Return Receipt Notification"
4186 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
4187
4188 #: src/messageview.c:1111
4189 msgid ""
4190 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4191 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4192 "notification:"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: src/messageview.c:1115
4196 #, fuzzy
4197 msgid "Send Notification"
4198 msgstr "ÀÎÁõ"
4199
4200 #: src/messageview.c:1115
4201 #, fuzzy
4202 msgid "+Cancel"
4203 msgstr "Ãë¼Ò"
4204
4205 #: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
4206 #: src/toolbar.c:168
4207 msgid "Print"
4208 msgstr "Àμâ"
4209
4210 #: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
4211 #, c-format
4212 msgid ""
4213 "Enter the print command line:\n"
4214 "(`%s' will be replaced with file name)"
4215 msgstr ""
4216 "Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
4217 "(`%s'´Â ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
4218
4219 #: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
4220 #, c-format
4221 msgid ""
4222 "Print command line is invalid:\n"
4223 "`%s'"
4224 msgstr ""
4225 "Àμ⠸í·É¾î°¡ ¿Ã¹Ù¸£Áö¾Ê½À´Ï´Ù:\n"
4226 "`%s'"
4227
4228 #: src/mimeview.c:115
4229 msgid "/_Open"
4230 msgstr "/¿­±â(_O)"
4231
4232 #: src/mimeview.c:116
4233 msgid "/Open _with..."
4234 msgstr ""
4235
4236 #: src/mimeview.c:117
4237 msgid "/_Display as text"
4238 msgstr "/ÅؽºÆ®·Î º¸±â(_D)"
4239
4240 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
4241 msgid "/_Save as..."
4242 msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
4243
4244 #: src/mimeview.c:119
4245 #, fuzzy
4246 msgid "/Save _all..."
4247 msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
4248
4249 #: src/mimeview.c:122
4250 msgid "/_Check signature"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: src/mimeview.c:153
4254 msgid "MIME Type"
4255 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
4256
4257 #: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
4258 msgid "Text"
4259 msgstr ""
4260
4261 #: src/mimeview.c:274
4262 #, fuzzy
4263 msgid "Right-click here to verify the signature"
4264 msgstr "¼­¸íÀ» °ËÁõÇÒ °ø°³Å°°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
4265
4266 #: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
4267 #: src/mimeview.c:1010
4268 msgid "Can't save the part of multipart message."
4269 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
4270
4271 #: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
4272 #, fuzzy, c-format
4273 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4274 msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
4275
4276 #: src/mimeview.c:1020
4277 #, fuzzy
4278 msgid "Open with"
4279 msgstr "³¡³¾¶§"
4280
4281 #: src/mimeview.c:1021
4282 #, fuzzy, c-format
4283 msgid ""
4284 "Enter the command line to open file:\n"
4285 "(`%s' will be replaced with file name)"
4286 msgstr ""
4287 "Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
4288 "(`%s'´Â ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
4289
4290 #: src/news.c:200
4291 #, c-format
4292 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4293 msgstr "%s:%d·Î NNTP Á¢¼ÓÀ» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
4294
4295 #: src/news.c:795
4296 #, c-format
4297 msgid "can't set group: %s\n"
4298 msgstr "%s ±×·ìÀ» Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4299
4300 #: src/news.c:800
4301 #, c-format
4302 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4303 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ±â»ç ¹üÀ§: %d - %d\n"
4304
4305 #: src/news.c:821
4306 #, fuzzy, c-format
4307 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4308 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
4309
4310 #: src/news.c:838
4311 #, fuzzy, c-format
4312 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4313 msgstr "%3$s¿¡¼­ %1$d - %2$d xover¸¦ °¡Á®¿È...\n"
4314
4315 #: src/news.c:841 src/news.c:910
4316 msgid "can't get xover\n"
4317 msgstr "xover¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4318
4319 #: src/news.c:846 src/news.c:916
4320 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4321 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
4322
4323 #: src/news.c:852 src/news.c:929
4324 #, c-format
4325 msgid "invalid xover line: %s\n"
4326 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº xover line: %s\n"
4327
4328 #: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
4329 #, fuzzy
4330 msgid "can't get xhdr\n"
4331 msgstr "xover¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4332
4333 #: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
4334 #, fuzzy
4335 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4336 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
4337
4338 #: src/news.c:907
4339 #, c-format
4340 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4341 msgstr "%3$s¿¡¼­ %1$d - %2$d xover¸¦ °¡Á®¿È...\n"
4342
4343 #: src/passphrase.c:85
4344 msgid "Passphrase"
4345 msgstr "Passphrase"
4346
4347 #: src/passphrase.c:253
4348 msgid "[no user id]"
4349 msgstr "[»ç¿ëÀÚ ¾ÆÀ̵ð ¾øÀ½]"
4350
4351 #: src/passphrase.c:257
4352 #, c-format
4353 msgid ""
4354 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4355 "\n"
4356 "  %.*s  \n"
4357 "(%.*s)\n"
4358 msgstr ""
4359 "%s passphrase¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
4360 "\n"
4361 "  %.*s  \n"
4362 "(%.*s)\n"
4363
4364 #: src/passphrase.c:261
4365 msgid ""
4366 "Bad passphrase! Try again...\n"
4367 "\n"
4368 msgstr ""
4369 "Bad passphrase! ´Ù½Ã ½ÃµµÇϼ¼¿ä...\n"
4370 "\n"
4371
4372 #: src/pop.c:148
4373 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4374 msgstr "greeting¿¡¼­ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀº APOP Å¸ÀÓ ½ºÅÆÇÁ°¡ ¿ä±¸µÊ\n"
4375
4376 #: src/pop.c:155
4377 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4378 msgstr "greeting¿¡¼­ Å¸ÀÓ ½ºÅÆÇÁ¿¡ ¹®¹ý ¿À·ù\n"
4379
4380 #: src/pop.c:181 src/pop.c:208
4381 msgid "POP3 protocol error\n"
4382 msgstr "POP3 ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯\n"
4383
4384 #: src/pop.c:592
4385 #, fuzzy, c-format
4386 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4387 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d¸¦ »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù...\n"
4388
4389 #: src/pop.c:600
4390 #, fuzzy, c-format
4391 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4392 msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d) ¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß (%d / %d bytes)"
4393
4394 #: src/pop.c:631
4395 #, fuzzy
4396 msgid "mailbox is locked\n"
4397 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
4398
4399 #: src/pop.c:634
4400 msgid "session timeout\n"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: src/pop.c:652
4404 #, fuzzy
4405 msgid "command not supported\n"
4406 msgstr "Çì´õ À̸§ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾ÊÀ½"
4407
4408 #: src/pop.c:656
4409 #, fuzzy
4410 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4411 msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
4412
4413 #: src/prefs_account.c:672
4414 #, c-format
4415 msgid "Account%d"
4416 msgstr "°èÁ¤%d"
4417
4418 #: src/prefs_account.c:691
4419 msgid "Preferences for new account"
4420 msgstr "»õ °èÁ¤¿¡´ëÇÑ ¼³Á¤"
4421
4422 #: src/prefs_account.c:696
4423 #, fuzzy
4424 msgid "Account preferences"
4425 msgstr "±âº»ÀûÀΠȯ°æ ¼³Á¤À» ÇÕ´Ï´Ù"
4426
4427 #: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
4428 msgid "Receive"
4429 msgstr "¹Þ±â"
4430
4431 #: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
4432 msgid "Compose"
4433 msgstr "ÀÛ¼º"
4434
4435 #: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
4436 msgid "Privacy"
4437 msgstr "ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã"
4438
4439 #: src/prefs_account.c:757
4440 msgid "SSL"
4441 msgstr ""
4442
4443 #: src/prefs_account.c:760
4444 msgid "Advanced"
4445 msgstr "°í±Þ"
4446
4447 #: src/prefs_account.c:839
4448 #, fuzzy
4449 msgid "Name of account"
4450 msgstr "ÀÌ °èÁ¤ÀÇ À̸§"
4451
4452 #: src/prefs_account.c:848
4453 msgid "Set as default"
4454 msgstr ""
4455
4456 #: src/prefs_account.c:852
4457 msgid "Personal information"
4458 msgstr "½Å»ó Á¤º¸"
4459
4460 #: src/prefs_account.c:861
4461 msgid "Full name"
4462 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
4463
4464 #: src/prefs_account.c:867
4465 msgid "Mail address"
4466 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
4467
4468 #: src/prefs_account.c:873
4469 msgid "Organization"
4470 msgstr "±â°ü"
4471
4472 #: src/prefs_account.c:897
4473 msgid "Server information"
4474 msgstr "¼­¹ö Á¤º¸"
4475
4476 #: src/prefs_account.c:918
4477 msgid "POP3 (normal)"
4478 msgstr "POP3 (º¸Åë)"
4479
4480 #: src/prefs_account.c:920
4481 msgid "POP3 (APOP auth)"
4482 msgstr "POP3 (APOP ÀÎÁõ)"
4483
4484 #: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
4485 msgid "IMAP4"
4486 msgstr "IMAP4"
4487
4488 #: src/prefs_account.c:924
4489 msgid "News (NNTP)"
4490 msgstr "´º½º(NNTP)"
4491
4492 #: src/prefs_account.c:926
4493 msgid "None (local)"
4494 msgstr "·ÎÄÃ"
4495
4496 #: src/prefs_account.c:946
4497 msgid "This server requires authentication"
4498 msgstr ""
4499
4500 #: src/prefs_account.c:953
4501 #, fuzzy
4502 msgid "Authenticate on connect"
4503 msgstr "ÀÎÁõ"
4504
4505 #: src/prefs_account.c:998
4506 msgid "News server"
4507 msgstr "´º½º ¼­¹ö"
4508
4509 #: src/prefs_account.c:1004
4510 msgid "Server for receiving"
4511 msgstr "¹Þ´Â ¼­¹ö"
4512
4513 #: src/prefs_account.c:1010
4514 #, fuzzy
4515 msgid "Local mailbox file"
4516 msgstr "mbox ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
4517
4518 #: src/prefs_account.c:1017
4519 msgid "SMTP server (send)"
4520 msgstr "SMTP ¼­¹ö(¹ß¼Û¿ë)"
4521
4522 #: src/prefs_account.c:1025
4523 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4524 msgstr ""
4525
4526 #: src/prefs_account.c:1034
4527 msgid "command to send mails"
4528 msgstr ""
4529
4530 #: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
4531 msgid "User ID"
4532 msgstr "»ç¿ëÀÚ °èÁ¤"
4533
4534 #: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
4535 msgid "Password"
4536 msgstr "¾ÏÈ£"
4537
4538 #: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
4539 msgid "POP3"
4540 msgstr "POP3"
4541
4542 #: src/prefs_account.c:1127
4543 #, fuzzy
4544 msgid "Remove messages on server when received"
4545 msgstr "¹ÞÀº ÈÄ ¼­¹ö¿¡¼­ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ò"
4546
4547 #: src/prefs_account.c:1138
4548 #, fuzzy
4549 msgid "Remove after"
4550 msgstr "Æú´õ¸¦ »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù"