updated en_GB translation
[claws.git] / po / ko.po
1 # korean po file for sylpheed mailer
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>, 2001
4 #
5 #: src/addrgather.c:278
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed  0.4.63\n"
9 "POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2001-03-24 13:28+0900\n"
11 "Last-Translator: ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>\n"
12 "Language-Team: Korean <ko@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=euc-kr\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/about.c:89
18 msgid "About"
19 msgstr "sylpheed¶õ"
20
21 #: src/about.c:209
22 msgid ""
23 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
24 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
25 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
26 "source.\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29
30 #: src/about.c:215
31 msgid ""
32 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
33 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36
37 #: src/about.c:220
38 msgid ""
39 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
40 "\n"
41 msgstr ""
42 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
43 "\n"
44
45 #: src/about.c:224
46 msgid ""
47 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
48 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
49 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
50 "version.\n"
51 "\n"
52 msgstr ""
53
54 #: src/about.c:230
55 msgid ""
56 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
57 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
58 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
59 "more details.\n"
60 "\n"
61 msgstr ""
62
63 #: src/about.c:236
64 msgid ""
65 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
66 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
67 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
68 msgstr ""
69
70 #. Button panel
71 #: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
72 #: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
73 #: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
74 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
75 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
76 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
77 #: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
78 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
79 #: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
80 #: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
81 #: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
82 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
83 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
84 #: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
85 #: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
86 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
87 #: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
88 msgid "OK"
89 msgstr "È®ÀÎ"
90
91 #: src/account.c:119
92 msgid "Reading all config for each account...\n"
93 msgstr "°¢ °èÁ¤¿¡´ëÇÑ ¸ðµç ¼³Á¤À» ÀнÀ´Ï´Ù...\n"
94
95 #: src/account.c:134
96 #, c-format
97 msgid "Found label: %s\n"
98 msgstr "¶óº§ %s¸¦ ¹ß°ßÇß½À´Ï´Ù\n"
99
100 #: src/account.c:254
101 msgid ""
102 "Some composing windows are open.\n"
103 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
104 msgstr ""
105 "´Ù¸¥ ÆíÁý Ã¢ÀÌ ¿­·ÁÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
106 "°èÁ¤À» ÆíÁýÇϱâÀü¿¡ ¸ðµç ÆíÁýâµéÀ» ´Ý¾ÆÁÖ¼¼¿ä."
107
108 #: src/account.c:260
109 msgid "Opening account edit window...\n"
110 msgstr "°èÁ¤ ÆíÁýâÀ» ¿±´Ï´Ù...\n"
111
112 #: src/account.c:457
113 msgid "Creating account edit window...\n"
114 msgstr "°èÁ¤ ÆíÁýâÀ» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
115
116 #: src/account.c:462
117 msgid "Edit accounts"
118 msgstr "°èÁ¤ ÆíÁý"
119
120 #: src/account.c:480
121 msgid ""
122 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
123 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
124 msgstr ""
125
126 #: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
127 #: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
128 #: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
129 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
130 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
131 #: src/select-keys.c:301
132 msgid "Name"
133 msgstr "À̸§"
134
135 #: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
136 msgid "Protocol"
137 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ"
138
139 #: src/account.c:502
140 msgid "Server"
141 msgstr "¼­¹ö"
142
143 #: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
144 #: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
145 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
146 msgid "Add"
147 msgstr "Ãß°¡"
148
149 #: src/account.c:537
150 msgid "Edit"
151 msgstr "ÆíÁý"
152
153 #: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
154 msgid " Delete "
155 msgstr "»èÁ¦"
156
157 #: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
158 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
159 #: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
160 #: src/prefs_summary_column.c:289
161 msgid "Down"
162 msgstr "¾Æ·¡·Î"
163
164 #: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
165 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
166 #: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
167 #: src/prefs_summary_column.c:285
168 msgid "Up"
169 msgstr "À§·Î"
170
171 #: src/account.c:569
172 #, fuzzy
173 msgid " Set as default account "
174 msgstr "±âº» °èÁ¤À¸·Î ¼³Á¤"
175
176 #: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
177 #: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
178 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
179 msgid "Close"
180 msgstr "´Ý±â"
181
182 #: src/account.c:657
183 msgid "Delete account"
184 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
185
186 #: src/account.c:658
187 msgid "Do you really want to delete this account?"
188 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ °èÁ¤À» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
189
190 #: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
191 #: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
192 #: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
193 #: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
194 #: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
195 #: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
196 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
197 #: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
198 #: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
199 #: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
200 #: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
201 msgid "Yes"
202 msgstr "È®ÀÎ"
203
204 #: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
205 #: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
206 #: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
207 msgid "+No"
208 msgstr "¾Æ´Ï¿ä"
209
210 #: src/account.c:671
211 msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
212 msgstr ""
213
214 #: src/addressadd.c:163
215 #, fuzzy
216 msgid "Add Address to Book"
217 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
218
219 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
220 msgid "Address"
221 msgstr "ÁÖ¼Ò"
222
223 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
224 #: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
225 msgid "Remarks"
226 msgstr "¸Þ¸ð"
227
228 #: src/addressadd.c:225
229 #, fuzzy
230 msgid "Select Address Book Folder"
231 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
232
233 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
234 #: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
235 #: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
236 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
237 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
238 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
239 #: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
240 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
241 #: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
242 #: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
243 #: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
244 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
245 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
246 #: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
247 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
248 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
249 #: src/summaryview.c:3402
250 msgid "Cancel"
251 msgstr "Ãë¼Ò"
252
253 #: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
254 msgid "/_File"
255 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
256
257 #: src/addressbook.c:349
258 #, fuzzy
259 msgid "/_File/New _Book"
260 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
261
262 #: src/addressbook.c:350
263 #, fuzzy
264 msgid "/_File/New _vCard"
265 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
266
267 #: src/addressbook.c:352
268 #, fuzzy
269 msgid "/_File/New _JPilot"
270 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
271
272 #: src/addressbook.c:355
273 #, fuzzy
274 msgid "/_File/New _Server"
275 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ Æú´õ(_f)"
276
277 #: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
278 #: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
279 msgid "/_File/---"
280 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/---"
281
282 #: src/addressbook.c:358
283 msgid "/_File/_Edit"
284 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
285
286 #: src/addressbook.c:359
287 msgid "/_File/_Delete"
288 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»èÁ¦(_D)"
289
290 #: src/addressbook.c:361
291 #, fuzzy
292 msgid "/_File/_Save"
293 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
294
295 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
296 msgid "/_File/_Close"
297 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/´Ý±â(_C)"
298
299 #: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
300 #: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
301 msgid "/_Edit"
302 msgstr "/ÆíÁý(_E)"
303
304 #: src/addressbook.c:364
305 #, fuzzy
306 msgid "/_Edit/C_ut"
307 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_t)"
308
309 #: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
310 msgid "/_Edit/_Copy"
311 msgstr "/ÆíÁý(_E)/º¹»ç(_C)"
312
313 #: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
314 msgid "/_Edit/_Paste"
315 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
316
317 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
318 #: src/mainwindow.c:516
319 msgid "/_Edit/---"
320 msgstr "/ÆíÁý(_E)/---"
321
322 #: src/addressbook.c:368
323 #, fuzzy
324 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
325 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
326
327 #: src/addressbook.c:369
328 #, fuzzy
329 msgid "/_Address"
330 msgstr "ÁÖ¼Ò"
331
332 #: src/addressbook.c:370
333 #, fuzzy
334 msgid "/_Address/New _Address"
335 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
336
337 #: src/addressbook.c:371
338 #, fuzzy
339 msgid "/_Address/New _Group"
340 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
341
342 #: src/addressbook.c:372
343 #, fuzzy
344 msgid "/_Address/New _Folder"
345 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ Æú´õ(_f)"
346
347 #: src/addressbook.c:373
348 #, fuzzy
349 msgid "/_Address/---"
350 msgstr "ÁÖ¼Ò"
351
352 #: src/addressbook.c:374
353 #, fuzzy
354 msgid "/_Address/_Edit"
355 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
356
357 #: src/addressbook.c:375
358 #, fuzzy
359 msgid "/_Address/_Delete"
360 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
361
362 #: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
363 #: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
364 #: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
365 #, fuzzy
366 msgid "/_Tools/---"
367 msgstr "/µµ±¸(_T)"
368
369 #: src/addressbook.c:377
370 #, fuzzy
371 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
372 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
373
374 #: src/addressbook.c:378
375 #, fuzzy
376 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
377 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
378
379 #: src/addressbook.c:379
380 #, fuzzy
381 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
382 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
383
384 #: src/addressbook.c:381
385 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
386 msgstr ""
387
388 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
389 msgid "/_Help"
390 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)"
391
392 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
393 msgid "/_Help/_About"
394 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
395
396 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
397 #, fuzzy
398 msgid "/New _Address"
399 msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
400
401 #: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
402 #, fuzzy
403 msgid "/New _Group"
404 msgstr "/»õ ±×·ì(_g)"
405
406 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
407 #, fuzzy
408 msgid "/New _Folder"
409 msgstr "/»õ Æú´õ(_f)"
410
411 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
412 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
413 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
414 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
415 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
416 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
417 #: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
418 #: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
419 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
420 msgid "/---"
421 msgstr "/---"
422
423 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
424 msgid "/_Delete"
425 msgstr "/»èÁ¦(_D)"
426
427 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
428 msgid "/C_ut"
429 msgstr ""
430
431 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
432 #, fuzzy
433 msgid "/_Copy"
434 msgstr "/º¹»ç(_C)..."
435
436 #: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
437 #, fuzzy
438 msgid "/_Paste"
439 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
440
441 #: src/addressbook.c:413
442 #, fuzzy
443 msgid "/Pa_ste Address"
444 msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
445
446 #: src/addressbook.c:535
447 msgid "E-Mail address"
448 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
449
450 #: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
451 msgid "Address book"
452 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
453
454 #: src/addressbook.c:638
455 msgid "Name:"
456 msgstr "À̸§:"
457
458 #. Buttons
459 #: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
460 #: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
461 #: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
462 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
463 #: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
464 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
465 msgid "Delete"
466 msgstr "»èÁ¦"
467
468 #: src/addressbook.c:676
469 msgid "Lookup"
470 msgstr "ã±â"
471
472 #: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
473 #: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
474 #: src/summary_search.c:154
475 msgid "To:"
476 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷:"
477
478 #: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
479 msgid "Cc:"
480 msgstr "ÂüÁ¶:"
481
482 #: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
483 msgid "Bcc:"
484 msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶:"
485
486 #. Confirm deletion
487 #: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
488 msgid "Delete address(es)"
489 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦"
490
491 #: src/addressbook.c:892
492 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
493 msgstr ""
494
495 #: src/addressbook.c:915
496 msgid "Really delete the address(es)?"
497 msgstr "Á¤¸»·Î ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
498
499 #: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
500 #: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
501 #: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
502 #: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
503 #: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
504 #: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
505 #: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
506 #: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
507 #: src/summaryview.c:3046
508 msgid "No"
509 msgstr "¾Æ´Ï¿À"
510
511 #: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
512 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
513 msgstr ""
514
515 #: src/addressbook.c:1428
516 msgid "Cannot paste into an address group."
517 msgstr ""
518
519 #: src/addressbook.c:2071
520 #, c-format
521 msgid ""
522 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
523 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
524 msgstr ""
525
526 #: src/addressbook.c:2075
527 #, fuzzy
528 msgid "Folder only"
529 msgstr "Æú´õ"
530
531 #: src/addressbook.c:2075
532 #, fuzzy
533 msgid "Folder and Addresses"
534 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦"
535
536 #: src/addressbook.c:2080
537 #, c-format
538 msgid "Really delete `%s' ?"
539 msgstr "Á¤¸»·Î `%s'¸¦ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
540
541 #: src/addressbook.c:2858
542 msgid "New user, could not save index file."
543 msgstr ""
544
545 #: src/addressbook.c:2862
546 msgid "New user, could not save address book files."
547 msgstr ""
548
549 #: src/addressbook.c:2872
550 msgid "Old address book converted successfully."
551 msgstr ""
552
553 #: src/addressbook.c:2877
554 msgid ""
555 "Old address book converted,\n"
556 "could not save new address index file"
557 msgstr ""
558
559 #: src/addressbook.c:2890
560 msgid ""
561 "Could not convert address book,\n"
562 "but created empty new address book files."
563 msgstr ""
564
565 #: src/addressbook.c:2896
566 msgid ""
567 "Could not convert address book,\n"
568 "could not create new address book files."
569 msgstr ""
570
571 #: src/addressbook.c:2901
572 msgid ""
573 "Could not convert address book\n"
574 "and could not create new address book files."
575 msgstr ""
576
577 #: src/addressbook.c:2908
578 msgid "Addressbook conversion error"
579 msgstr ""
580
581 #: src/addressbook.c:2912
582 #, fuzzy
583 msgid "Addressbook conversion"
584 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
585
586 #: src/addressbook.c:2947
587 #, fuzzy
588 msgid "Addressbook Error"
589 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
590
591 #: src/addressbook.c:2948
592 msgid "Could not read address index"
593 msgstr ""
594
595 #: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
596 msgid "Interface"
597 msgstr "ÀÎÅÍÆäÀ̽º"
598
599 #: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
600 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
601 #, fuzzy
602 msgid "Address Book"
603 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
604
605 #: src/addressbook.c:3456
606 msgid "Person"
607 msgstr ""
608
609 #: src/addressbook.c:3472
610 #, fuzzy
611 msgid "EMail Address"
612 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
613
614 #: src/addressbook.c:3488
615 #, fuzzy
616 msgid "Group"
617 msgstr "»õ ±×·ì"
618
619 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
620 #: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
621 #: src/prefs_account.c:1733
622 msgid "Folder"
623 msgstr "Æú´õ"
624
625 #: src/addressbook.c:3520
626 #, fuzzy
627 msgid "vCard"
628 msgstr "Áö¿ò"
629
630 #: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
631 msgid "JPilot"
632 msgstr ""
633
634 #: src/addressbook.c:3568
635 #, fuzzy
636 msgid "LDAP Server"
637 msgstr "¼­¹ö"
638
639 #: src/addrgather.c:156
640 msgid "Please specify name for address book."
641 msgstr ""
642
643 #: src/addrgather.c:176
644 msgid "Please select the mail headers to search."
645 msgstr ""
646
647 #. Go fer it
648 #: src/addrgather.c:182
649 msgid "Busy harvesting addresses..."
650 msgstr ""
651
652 #: src/addrgather.c:220
653 msgid "Addresses gathered successfully."
654 msgstr ""
655
656 #: src/addrgather.c:284
657 #, fuzzy
658 msgid "No folder or message was selected."
659 msgstr "%s Æú´õ°¡ ¼±ÅõǾú½À´Ï´Ù\n"
660
661 #: src/addrgather.c:292
662 msgid ""
663 "Please select a folder to process from the folder\n"
664 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
665 "the message list."
666 msgstr ""
667
668 #: src/addrgather.c:344
669 #, fuzzy
670 msgid "Folder :"
671 msgstr "Æú´õ"
672
673 #: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
674 #, fuzzy
675 msgid "Address Book :"
676 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
677
678 #: src/addrgather.c:365
679 #, fuzzy
680 msgid "Folder Size :"
681 msgstr "Æú´õ"
682
683 #: src/addrgather.c:380
684 #, fuzzy
685 msgid "Process these mail header fields"
686 msgstr "Date Çì´õ Ç׸ñÀ» Ãß°¡"
687
688 #: src/addrgather.c:398
689 msgid "Include sub-folders"
690 msgstr ""
691
692 #: src/addrgather.c:421
693 #, fuzzy
694 msgid "Header Name"
695 msgstr "Çì´õ"
696
697 #: src/addrgather.c:422
698 #, fuzzy
699 msgid "Address Count"
700 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
701
702 #. Create notebook pages
703 #: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
704 msgid "Warning"
705 msgstr "°æ°í"
706
707 #: src/addrgather.c:527
708 #, fuzzy
709 msgid "Header Fields"
710 msgstr "Çì´õ"
711
712 #: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
713 msgid "Finish"
714 msgstr ""
715
716 #: src/addrgather.c:587
717 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
718 msgstr ""
719
720 #: src/addrgather.c:595
721 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
722 msgstr ""
723
724 #. Old address book
725 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
726 msgid "Common address"
727 msgstr "°ø¿ë ÁÖ¼Ò·Ï"
728
729 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
730 msgid "Personal address"
731 msgstr "°³ÀΠÁÖ¼Ò·Ï"
732
733 #: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
734 msgid "Notice"
735 msgstr "¾Ë¸²"
736
737 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
738 msgid "Error"
739 msgstr "¿¡·¯"
740
741 #: src/alertpanel.c:188
742 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
743 msgstr "°æ°í ÆгΠ´ÙÀ̾ó·Î±×¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
744
745 #: src/alertpanel.c:276
746 msgid "Show this message next time"
747 msgstr ""
748
749 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
750 msgid "can't allocate memory\n"
751 msgstr "¸Þ¸ð¸®¸¦ ÇÒ´çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
752
753 #: src/colorlabel.c:45
754 msgid "Orange"
755 msgstr ""
756
757 #: src/colorlabel.c:46
758 msgid "Red"
759 msgstr ""
760
761 #: src/colorlabel.c:47
762 #, fuzzy
763 msgid "Pink"
764 msgstr "Àμâ"
765
766 #: src/colorlabel.c:48
767 msgid "Sky blue"
768 msgstr ""
769
770 #: src/colorlabel.c:49
771 #, fuzzy
772 msgid "Blue"
773 msgstr "°ª"
774
775 #: src/colorlabel.c:50
776 msgid "Green"
777 msgstr ""
778
779 #: src/colorlabel.c:51
780 #, fuzzy
781 msgid "Brown"
782 msgstr "¾Æ·¡·Î"
783
784 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
785 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
786 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
787 #. * can always get back the SummaryView pointer.
788 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
789 #: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
790 #, fuzzy
791 msgid "None"
792 msgstr "¾øÀ½"
793
794 #: src/compose.c:485
795 msgid "/_Add..."
796 msgstr "/Ãß°¡(_A)..."
797
798 #: src/compose.c:486
799 msgid "/_Remove"
800 msgstr "/»èÁ¦(_R)"
801
802 #: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
803 #: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
804 msgid "/_Property..."
805 msgstr "/Ư¼º(_P)..."
806
807 #: src/compose.c:494
808 msgid "/_File/_Attach file"
809 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
810
811 #: src/compose.c:495
812 msgid "/_File/_Insert file"
813 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
814
815 #: src/compose.c:496
816 msgid "/_File/Insert si_gnature"
817 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¼­¸í »ðÀÔ(_g)"
818
819 #: src/compose.c:501
820 msgid "/_Edit/_Undo"
821 msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
822
823 #: src/compose.c:502
824 msgid "/_Edit/_Redo"
825 msgstr "/ÆíÁý(_E)/´Ù½Ã ½ÇÇà(_R)"
826
827 #: src/compose.c:504
828 msgid "/_Edit/Cu_t"
829 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_t)"
830
831 #: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
832 msgid "/_Edit/Select _all"
833 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_a)"
834
835 #: src/compose.c:508
836 #, fuzzy
837 msgid "/_Edit/A_dvanced"
838 msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
839
840 #: src/compose.c:509
841 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
842 msgstr ""
843
844 #: src/compose.c:514
845 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
846 msgstr ""
847
848 #: src/compose.c:519
849 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
850 msgstr ""
851
852 #: src/compose.c:524
853 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
854 msgstr ""
855
856 #: src/compose.c:529
857 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
858 msgstr ""
859
860 #: src/compose.c:534
861 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
862 msgstr ""
863
864 #: src/compose.c:539
865 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
866 msgstr ""
867
868 #: src/compose.c:544
869 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
870 msgstr ""
871
872 #: src/compose.c:549
873 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
874 msgstr ""
875
876 #: src/compose.c:554
877 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
878 msgstr ""
879
880 #: src/compose.c:559
881 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
882 msgstr ""
883
884 #: src/compose.c:564
885 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
886 msgstr ""
887
888 #: src/compose.c:569
889 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
890 msgstr ""
891
892 #: src/compose.c:574
893 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
894 msgstr ""
895
896 #: src/compose.c:579
897 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
898 msgstr ""
899
900 #: src/compose.c:585
901 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
902 msgstr ""
903
904 #: src/compose.c:587
905 #, fuzzy
906 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
907 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_l)"
908
909 #: src/compose.c:589
910 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
911 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý(_x)"
912
913 #: src/compose.c:592
914 #, fuzzy
915 msgid "/_Spelling"
916 msgstr "/¿­±â(_O)"
917
918 #: src/compose.c:593
919 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
920 msgstr ""
921
922 #: src/compose.c:595
923 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
924 msgstr ""
925
926 #: src/compose.c:597
927 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
928 msgstr ""
929
930 #: src/compose.c:599
931 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
932 msgstr ""
933
934 #: src/compose.c:601
935 #, fuzzy
936 msgid "/_Spelling/---"
937 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
938
939 #: src/compose.c:602
940 #, fuzzy
941 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
942 msgstr "/¼³Á¤(_C)"
943
944 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
945 msgid "/_View"
946 msgstr "/º¸±â(_V)"
947
948 #: src/compose.c:607
949 #, fuzzy
950 msgid "/_View/_To"
951 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
952
953 #: src/compose.c:608
954 #, fuzzy
955 msgid "/_View/_Cc"
956 msgstr "/º¸±â(_V)"
957
958 #: src/compose.c:609
959 #, fuzzy
960 msgid "/_View/_Bcc"
961 msgstr "/º¸±â(_V)"
962
963 #: src/compose.c:610
964 #, fuzzy
965 msgid "/_View/_Reply to"
966 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
967
968 #: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
969 #: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
970 #: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
971 msgid "/_View/---"
972 msgstr "/º¸±â(_V)/---"
973
974 #: src/compose.c:612
975 #, fuzzy
976 msgid "/_View/_Followup to"
977 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
978
979 #: src/compose.c:614
980 #, fuzzy
981 msgid "/_View/R_uler"
982 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
983
984 #: src/compose.c:616
985 #, fuzzy
986 msgid "/_View/_Attachment"
987 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
988
989 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
990 msgid "/_Message"
991 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)"
992
993 #: src/compose.c:619
994 msgid "/_Message/_Send"
995 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¸³»±â(_S)"
996
997 #: src/compose.c:621
998 msgid "/_Message/Send _later"
999 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_l)"
1000
1001 #: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
1002 #: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
1003 #: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
1004 #: src/mainwindow.c:693
1005 msgid "/_Message/---"
1006 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
1007
1008 #: src/compose.c:624
1009 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1010 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î º¸³»±â(_d)"
1011
1012 #: src/compose.c:626
1013 #, fuzzy
1014 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1015 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_l)"
1016
1017 #: src/compose.c:630
1018 msgid "/_Message/_To"
1019 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1020
1021 #: src/compose.c:631
1022 msgid "/_Message/_Cc"
1023 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÂüÁ¶(_C)"
1024
1025 #: src/compose.c:632
1026 msgid "/_Message/_Bcc"
1027 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ûÀº ÂüÁ¶(_B)"
1028
1029 #: src/compose.c:633
1030 msgid "/_Message/_Reply to"
1031 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
1032
1033 #: src/compose.c:635
1034 msgid "/_Message/_Followup to"
1035 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
1036
1037 #: src/compose.c:637
1038 msgid "/_Message/_Attach"
1039 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎ(_A)"
1040
1041 #: src/compose.c:641
1042 msgid "/_Message/Si_gn"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: src/compose.c:642
1046 msgid "/_Message/_Encrypt"
1047 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¾Ïȣȭ(_E)"
1048
1049 #: src/compose.c:645
1050 #, fuzzy
1051 msgid "/_Message/Priority"
1052 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1053
1054 #: src/compose.c:646
1055 msgid "/_Message/Priority/Highest"
1056 msgstr ""
1057
1058 #: src/compose.c:647
1059 #, fuzzy
1060 msgid "/_Message/Priority/High"
1061 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
1062
1063 #: src/compose.c:648
1064 #, fuzzy
1065 msgid "/_Message/Priority/Normal"
1066 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
1067
1068 #: src/compose.c:649
1069 #, fuzzy
1070 msgid "/_Message/Priority/Low"
1071 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
1072
1073 #: src/compose.c:650
1074 #, fuzzy
1075 msgid "/_Message/Priority/Lowest"
1076 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
1077
1078 #: src/compose.c:652
1079 #, fuzzy
1080 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1081 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
1082
1083 #: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
1084 #, fuzzy
1085 msgid "/_Tools"
1086 msgstr "/µµ±¸(_T)"
1087
1088 #: src/compose.c:654
1089 #, fuzzy
1090 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1091 msgstr "/µµ±¸(_T)/´«±ÝÀÚ º¸À̱â(_r)"
1092
1093 #: src/compose.c:655
1094 #, fuzzy
1095 msgid "/_Tools/_Address book"
1096 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
1097
1098 #: src/compose.c:656
1099 msgid "/_Tools/_Template"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
1103 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
1107 msgid "Can't get the part of multipart message."
1108 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1109
1110 #: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
1111 #, c-format
1112 msgid "%s: file not exist\n"
1113 msgstr "%s: ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1114
1115 #: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
1116 msgid "Can't get text part\n"
1117 msgstr "ÅؽºÆ® ºÎºÐÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1118
1119 #: src/compose.c:1326
1120 #, fuzzy
1121 msgid "Reply-To:"
1122 msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò"
1123
1124 #: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
1125 #: src/headerview.c:56
1126 msgid "Newsgroups:"
1127 msgstr "´º½º±×·ì:"
1128
1129 #: src/compose.c:1332
1130 msgid "Followup-To:"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: src/compose.c:1610
1134 msgid "Quote mark format error."
1135 msgstr ""
1136
1137 #: src/compose.c:1622
1138 msgid "Message reply/forward format error."
1139 msgstr ""
1140
1141 #: src/compose.c:1919
1142 #, c-format
1143 msgid "File %s doesn't exist\n"
1144 msgstr "%sÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1145
1146 #: src/compose.c:1923
1147 #, c-format
1148 msgid "Can't get file size of %s\n"
1149 msgstr "%sÀÇ ÆÄÀÏ Å©±â¸¦ ¾Ë¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1150
1151 #: src/compose.c:1927
1152 #, fuzzy, c-format
1153 msgid "File %s is empty."
1154 msgstr "%s ÆÄÀÏÀÌ ºó ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù\n"
1155
1156 #: src/compose.c:1931
1157 #, fuzzy, c-format
1158 msgid "Can't read %s."
1159 msgstr "%s¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1160
1161 #: src/compose.c:1956
1162 #, c-format
1163 msgid "Message: %s"
1164 msgstr "¸Þ½ÃÁö: %s"
1165
1166 #: src/compose.c:2600
1167 msgid " [Edited]"
1168 msgstr " [¼öÁ¤µÊ]"
1169
1170 #: src/compose.c:2602
1171 #, c-format
1172 msgid "%s - Compose message%s"
1173 msgstr "%s - ¸Þ½ÃÁö ÆíÁý%s "
1174
1175 #: src/compose.c:2605
1176 #, c-format
1177 msgid "Compose message%s"
1178 msgstr "¸Þ½ÃÁö%s ÆíÁý"
1179
1180 #: src/compose.c:2629
1181 msgid ""
1182 "Account for sending mail is not specified.\n"
1183 "Please select a mail account before sending."
1184 msgstr ""
1185 "¸ÞÀÏÀ» º¸³»±âÀ§ÇÑ °èÁ¤ÀÌ ÁöÁ¤µÇ¾îÀÖÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
1186 "º¸³»±â Àü¿¡ ¸ÞÀÏ °èÁ¤À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
1187
1188 #: src/compose.c:2684
1189 msgid "Recipient is not specified."
1190 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
1191
1192 #: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
1193 #: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
1194 msgid "Send"
1195 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
1196
1197 #: src/compose.c:2693
1198 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: src/compose.c:2713
1202 #, fuzzy
1203 msgid "Could not queue message for sending"
1204 msgstr "º¸°üµÇ¾ú´ø ¸Þ½ÃÁö º¸³»±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
1205
1206 #: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
1207 msgid "can't get recipient list."
1208 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ ¸ñ·ÏÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
1209
1210 #: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
1211 #, c-format
1212 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1213 msgstr "%s·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
1214
1215 #: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
1216 msgid "Queueing"
1217 msgstr "Àӽú¸°ü"
1218
1219 #: src/compose.c:2813
1220 msgid ""
1221 "Error occurred while sending the message.\n"
1222 "Put this message into queue folder?"
1223 msgstr ""
1224 "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
1225 "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»±î¿ä?"
1226
1227 #: src/compose.c:2819
1228 msgid "Can't queue the message."
1229 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1230
1231 #: src/compose.c:2822
1232 msgid "Error occurred while sending the message."
1233 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
1234
1235 #: src/compose.c:2838
1236 #, fuzzy
1237 msgid "Can't save the message to Sent."
1238 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³½ ÆíÁöÇÔ¿¡ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
1239
1240 #: src/compose.c:2867
1241 msgid "Writing bounce header\n"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
1245 #: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
1246 #: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
1247 #: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
1248 #: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
1249 msgid "can't change file mode\n"
1250 msgstr "ÆÄÀÏ ¸ðµå¸¦ ¹Ù²Ü¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1251
1252 #: src/compose.c:3106
1253 #, fuzzy
1254 msgid ""
1255 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1256 "Send it anyway?"
1257 msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ ¹®ÀÚ¼ÂÀ» º¯°æÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
1258
1259 #: src/compose.c:3123
1260 msgid "can't write headers\n"
1261 msgstr "Çì´õ¸¦ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1262
1263 #: src/compose.c:3253
1264 #, fuzzy
1265 msgid "can't remove the old message\n"
1266 msgstr "¿À·¡µÈ Àӽຸ°ü ¸Þ½ÃÁö¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1267
1268 #: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
1269 msgid "queueing message...\n"
1270 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÕ´Ï´Ù...\n"
1271
1272 #: src/compose.c:3303
1273 msgid "No account for sending mails available!"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: src/compose.c:3313
1277 msgid "No account for posting news available!"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: src/compose.c:3443
1281 #, fuzzy
1282 msgid "can't find queue folder\n"
1283 msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
1284
1285 #: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
1286 msgid "can't queue the message\n"
1287 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1288
1289 #: src/compose.c:3495
1290 #, c-format
1291 msgid "Can't open file %s\n"
1292 msgstr "%s ÆÄÀÏÀ» ¿­ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1293
1294 #: src/compose.c:3601
1295 #, fuzzy, c-format
1296 msgid "Writing %s-header\n"
1297 msgstr "Çì´õ ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
1298
1299 #: src/compose.c:3861
1300 #, c-format
1301 msgid "compose: priority unknown : %d\n"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: src/compose.c:3929
1305 #, c-format
1306 msgid "generated Message-ID: %s\n"
1307 msgstr "»ý¼ºµÈ Message-ID: %s\n"
1308
1309 #: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
1310 msgid "From:"
1311 msgstr "º¸³½ »ç¶÷:"
1312
1313 #: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
1314 msgid "MIME type"
1315 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
1316
1317 #. S_COL_DATE
1318 #: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
1319 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
1320 #: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
1321 msgid "Size"
1322 msgstr "Å©±â"
1323
1324 #. Save Message to folder
1325 #: src/compose.c:4241
1326 #, fuzzy
1327 msgid "Save Message to "
1328 msgstr "º¸³½ ¸Þ½ÃÁö¸¦ 'º¸³½ ÆíÁöÇÔ'¿¡ ÀúÀå"
1329
1330 #: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
1331 #, fuzzy
1332 msgid "Select ..."
1333 msgstr "°í¸£±â..."
1334
1335 #: src/compose.c:4347
1336 msgid "Creating compose window...\n"
1337 msgstr "ÆíÁýâÀ» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
1338
1339 #. header labels and entries
1340 #: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
1341 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1342 msgid "Header"
1343 msgstr "Çì´õ"
1344
1345 #. attachment list
1346 #: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
1347 #, fuzzy
1348 msgid "Attachments"
1349 msgstr "÷ºÎ"
1350
1351 #. Others Tab
1352 #: src/compose.c:4405
1353 #, fuzzy
1354 msgid "Others"
1355 msgstr "±âŸ"
1356
1357 #: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1358 #: src/summary_search.c:161
1359 msgid "Subject:"
1360 msgstr "Á¦¸ñ:"
1361
1362 #: src/compose.c:4667
1363 #, c-format
1364 msgid ""
1365 "Spell checker could not be started.\n"
1366 "%s"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: src/compose.c:4674
1370 #, c-format
1371 msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: src/compose.c:4831
1375 msgid "Send message"
1376 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸³»±â"
1377
1378 #: src/compose.c:4837
1379 msgid "Send later"
1380 msgstr "³ªÁß¿¡ º¸³»±â"
1381
1382 #: src/compose.c:4838
1383 msgid "Put into queue folder and send later"
1384 msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ¿¡ ³Ö¾î¼­ ³ªÁß¿¡ º¸³»±â"
1385
1386 #: src/compose.c:4845
1387 msgid "Draft"
1388 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
1389
1390 #: src/compose.c:4846
1391 msgid "Save to draft folder"
1392 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³Ö±â"
1393
1394 #: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
1395 msgid "Insert"
1396 msgstr "»ðÀÔ"
1397
1398 #: src/compose.c:4856
1399 msgid "Insert file"
1400 msgstr "ÆÄÀÏÀ» »ðÀÔÇÕ´Ï´Ù"
1401
1402 #: src/compose.c:4863
1403 msgid "Attach"
1404 msgstr "÷ºÎ"
1405
1406 #: src/compose.c:4864
1407 msgid "Attach file"
1408 msgstr "ÆÄÀϠ÷ºÎ"
1409
1410 #: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
1411 msgid "Signature"
1412 msgstr "¼­¸í"
1413
1414 #: src/compose.c:4874
1415 msgid "Insert signature"
1416 msgstr "¼­¸í ÆÄÀÏÀ» ³¢¿ö³Ö½À´Ï´Ù"
1417
1418 #: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
1419 msgid "Editor"
1420 msgstr "ÆíÁý±â"
1421
1422 #: src/compose.c:4883
1423 msgid "Edit with external editor"
1424 msgstr "¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý"
1425
1426 #: src/compose.c:4891
1427 msgid "Linewrap"
1428 msgstr "ÁٹٲÞ"
1429
1430 #: src/compose.c:4892
1431 #, fuzzy
1432 msgid "Wrap all long lines"
1433 msgstr "±ä ÁÙ¿¡´ëÇØ ÀÚµ¿ ÁٹٲÞÀ» ÇÕ´Ï´Ù"
1434
1435 #: src/compose.c:5255
1436 msgid "Invalid MIME type."
1437 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ¸¶ÀӠŸÀÔ."
1438
1439 #: src/compose.c:5273
1440 msgid "File doesn't exist or is empty."
1441 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ¾ø°Å³ª ºñ¿©ÀÖ½À´Ï´Ù."
1442
1443 #: src/compose.c:5342
1444 msgid "Property"
1445 msgstr "Ư¼º"
1446
1447 #: src/compose.c:5387
1448 msgid "Encoding"
1449 msgstr "ÀÎÄÚµù"
1450
1451 #: src/compose.c:5416
1452 msgid "Path"
1453 msgstr "°æ·Î"
1454
1455 #: src/compose.c:5417
1456 msgid "File name"
1457 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1458
1459 #: src/compose.c:5564
1460 #, c-format
1461 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1462 msgstr "¿ÜºÎ ÆíÁý±â ¸í·É¾î°¡ ¿Ã¹Ù¸£Áö¾Ê½À´Ï´Ù: `%s'\n"
1463
1464 #: src/compose.c:5590
1465 #, c-format
1466 msgid ""
1467 "The external editor is still working.\n"
1468 "Force terminating the process?\n"
1469 "process group id: %d"
1470 msgstr ""
1471 "¿ÜºÎ ÆíÁý±â°¡ ¿©ÀüÈ÷ »ì¾ÆÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
1472 "ÀÌ ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °­Á¦·Î Á¾·á½Ãų±î¿ä?\n"
1473 "ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì ¾ÆÀ̵ð: %d"
1474
1475 #: src/compose.c:5603
1476 #, c-format
1477 msgid "Terminated process group id: %d"
1478 msgstr "ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì id: %d¸¦ Á¾·á½ÃÅ´"
1479
1480 #: src/compose.c:5604
1481 #, c-format
1482 msgid "Temporary file: %s"
1483 msgstr "ÀӽàÆÄÀÏ: %s"
1484
1485 #: src/compose.c:5628
1486 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1487 msgstr "ÆíÁý: ¸ð´ÏÅ͸µÇϴ ÇÁ·Î¼¼½º·ÎºÎÅÍ ÀÔ·ÂÀÌ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù\n"
1488
1489 #. failed
1490 #: src/compose.c:5661
1491 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1492 msgstr "¿ÜºÎ ÆíÁý±â¸¦ ½ÇÇàÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1493
1494 #: src/compose.c:5665
1495 msgid "Couldn't write to file\n"
1496 msgstr "ÆÄÀϷΠ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1497
1498 #: src/compose.c:5667
1499 msgid "Pipe read failed\n"
1500 msgstr "ÆÄÀÌÇÁ Àб⠽ÇÆÐ\n"
1501
1502 #: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
1503 msgid "Offline warning"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
1507 msgid "You're working offline. Override?"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
1511 msgid "Select file"
1512 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
1513
1514 #: src/compose.c:6198
1515 msgid "Discard message"
1516 msgstr "¸Þ½ÃÁö ¹ö¸®±â"
1517
1518 #: src/compose.c:6199
1519 msgid "This message has been modified. discard it?"
1520 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. º¯°æ»çÇ×À» ¹ö¸±±î¿ä?"
1521
1522 #: src/compose.c:6200
1523 msgid "Discard"
1524 msgstr "¹ö¸®±â"
1525
1526 #: src/compose.c:6200
1527 msgid "to Draft"
1528 msgstr "Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î"
1529
1530 #: src/compose.c:6232
1531 #, c-format
1532 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: src/compose.c:6234
1536 msgid "Apply template"
1537 msgstr ""
1538
1539 #: src/compose.c:6235
1540 #, fuzzy
1541 msgid "Replace"
1542 msgstr "ȸ½Å"
1543
1544 #: src/editaddress.c:143
1545 msgid "Add New Person"
1546 msgstr ""
1547
1548 #: src/editaddress.c:144
1549 msgid "Edit Person Details"
1550 msgstr ""
1551
1552 #: src/editaddress.c:280
1553 #, fuzzy
1554 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1555 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
1556
1557 #: src/editaddress.c:408
1558 msgid "A Name and Value must be supplied."
1559 msgstr ""
1560
1561 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1562 #: src/editaddress.c:462
1563 msgid "Edit Person Data"
1564 msgstr ""
1565
1566 #: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
1567 #, fuzzy
1568 msgid "Display Name"
1569 msgstr "º¸±â"
1570
1571 #: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
1572 #, fuzzy
1573 msgid "Last Name"
1574 msgstr "À̸§"
1575
1576 #: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
1577 #, fuzzy
1578 msgid "First Name"
1579 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1580
1581 #: src/editaddress.c:571
1582 #, fuzzy
1583 msgid "Nickname"
1584 msgstr "À̸§"
1585
1586 #: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
1587 #: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1588 #, fuzzy
1589 msgid "E-Mail Address"
1590 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
1591
1592 #: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
1593 msgid "Alias"
1594 msgstr ""
1595
1596 #. Buttons
1597 #: src/editaddress.c:692
1598 msgid "Move Up"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: src/editaddress.c:695
1602 #, fuzzy
1603 msgid "Move Down"
1604 msgstr "¾Æ·¡·Î"
1605
1606 #: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
1607 msgid "Modify"
1608 msgstr ""
1609
1610 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
1611 #: src/summary_search.c:199
1612 msgid "Clear"
1613 msgstr "Áö¿ò"
1614
1615 #. value
1616 #: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
1617 #: src/prefs_matcher.c:393
1618 #, fuzzy
1619 msgid "Value"
1620 msgstr "°ª"
1621
1622 #: src/editaddress.c:865
1623 #, fuzzy
1624 msgid "Basic Data"
1625 msgstr "±âº»"
1626
1627 #: src/editaddress.c:867
1628 msgid "User Attributes"
1629 msgstr ""
1630
1631 #: src/editbook.c:112
1632 msgid "File appears to be Ok."
1633 msgstr ""
1634
1635 #: src/editbook.c:115
1636 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1637 msgstr ""
1638
1639 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1640 #, fuzzy
1641 msgid "Could not read file."
1642 msgstr "ÆÄÀϷΠ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
1643
1644 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1645 #, fuzzy
1646 msgid "Edit Addressbook"
1647 msgstr "ÁÖ¼Ò ÆíÁý"
1648
1649 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1650 msgid " Check File "
1651 msgstr ""
1652
1653 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1654 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1655 #, fuzzy
1656 msgid "File"
1657 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
1658
1659 #: src/editbook.c:283
1660 #, fuzzy
1661 msgid "Add New Addressbook"
1662 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
1663
1664 #: src/editgroup.c:103
1665 msgid "A Group Name must be supplied."
1666 msgstr ""
1667
1668 #: src/editgroup.c:259
1669 #, fuzzy
1670 msgid "Edit Group Data"
1671 msgstr "±×·ì ÆíÁý"
1672
1673 #: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
1674 msgid "Group Name"
1675 msgstr ""
1676
1677 #: src/editgroup.c:306
1678 #, fuzzy
1679 msgid "Addresses in Group"
1680 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
1681
1682 #: src/editgroup.c:308
1683 msgid " -> "
1684 msgstr ""
1685
1686 #: src/editgroup.c:335
1687 msgid " <- "
1688 msgstr ""
1689
1690 #: src/editgroup.c:337
1691 #, fuzzy
1692 msgid "Available Addresses"
1693 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
1694
1695 #: src/editgroup.c:401
1696 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: src/editgroup.c:450
1700 #, fuzzy
1701 msgid "Edit Group Details"
1702 msgstr "±×·ì ÆíÁý"
1703
1704 #: src/editgroup.c:453
1705 #, fuzzy
1706 msgid "Add New Group"
1707 msgstr "»õ ±×·ì"
1708
1709 #: src/editgroup.c:501
1710 msgid "Edit folder"
1711 msgstr "Æú´õ ÆíÁý"
1712
1713 #: src/editgroup.c:501
1714 msgid "Input the new name of folder:"
1715 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
1716
1717 #: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
1718 #: src/folderview.c:2126
1719 msgid "New folder"
1720 msgstr "»õ Æú´õ"
1721
1722 #: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
1723 msgid "Input the name of new folder:"
1724 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
1725
1726 #: src/editjpilot.c:189
1727 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1728 msgstr ""
1729
1730 #: src/editjpilot.c:225
1731 #, fuzzy
1732 msgid "Select JPilot File"
1733 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
1734
1735 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1736 msgid "Edit JPilot Entry"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1740 #: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1741 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
1742 #, fuzzy
1743 msgid " ... "
1744 msgstr " ÆíÁý..."
1745
1746 #: src/editjpilot.c:319
1747 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: src/editjpilot.c:408
1751 msgid "Add New JPilot Entry"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: src/editldap.c:164
1755 msgid "Connected successfully to server"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1759 #, fuzzy
1760 msgid "Could not connect to server"
1761 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
1762
1763 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1764 msgid "Edit LDAP Server"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1768 msgid "Hostname"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1772 #, fuzzy
1773 msgid "Port"
1774 msgstr "Àμâ"
1775
1776 #: src/editldap.c:328
1777 #, fuzzy
1778 msgid " Check Server "
1779 msgstr "¼­¹ö"
1780
1781 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1782 #, fuzzy
1783 msgid "Search Base"
1784 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
1785
1786 #: src/editldap.c:390
1787 #, fuzzy
1788 msgid "Search Criteria"
1789 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
1790
1791 #: src/editldap.c:397
1792 #, fuzzy
1793 msgid " Reset "
1794 msgstr "»èÁ¦"
1795
1796 #: src/editldap.c:402
1797 msgid "Bind DN"
1798 msgstr ""
1799
1800 #: src/editldap.c:411
1801 #, fuzzy
1802 msgid "Bind Password"
1803 msgstr "¾ÏÈ£"
1804
1805 #: src/editldap.c:420
1806 msgid "Timeout (secs)"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: src/editldap.c:434
1810 msgid "Maximum Entries"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
1814 msgid "Basic"
1815 msgstr "±âº»"
1816
1817 #: src/editldap.c:462
1818 msgid "Extended"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: src/editldap.c:547
1822 #, fuzzy
1823 msgid "Add New LDAP Server"
1824 msgstr "´º½º ¼­¹ö"
1825
1826 #: src/editldap_basedn.c:141
1827 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1828 msgstr ""
1829
1830 #: src/editldap_basedn.c:202
1831 msgid "Available Search Base(s)"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: src/editldap_basedn.c:286
1835 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1836 msgstr ""
1837
1838 #: src/editvcard.c:96
1839 msgid "File does not appear to be vCard format."
1840 msgstr ""
1841
1842 #: src/editvcard.c:132
1843 #, fuzzy
1844 msgid "Select vCard File"
1845 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
1846
1847 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1848 msgid "Edit vCard Entry"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: src/editvcard.c:296
1852 msgid "Add New vCard Entry"
1853 msgstr ""
1854
1855 #: src/exphtmldlg.c:99
1856 msgid "Please specify output directory and file to create."
1857 msgstr ""
1858
1859 #: src/exphtmldlg.c:102
1860 msgid "Select stylesheet and formatting."
1861 msgstr ""
1862
1863 #: src/exphtmldlg.c:105
1864 msgid "File exported successfully."
1865 msgstr ""
1866
1867 #: src/exphtmldlg.c:152
1868 #, c-format
1869 msgid ""
1870 "HTML Output Directory '%s'\n"
1871 "does not exist. OK to create new directory?"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: src/exphtmldlg.c:155
1875 msgid "Create Directory"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: src/exphtmldlg.c:164
1879 #, c-format
1880 msgid ""
1881 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1882 "%s"
1883 msgstr ""
1884
1885 #: src/exphtmldlg.c:166
1886 msgid "Failed to Create Directory"
1887 msgstr ""
1888
1889 #: src/exphtmldlg.c:316
1890 msgid "Select HTML Output File"
1891 msgstr ""
1892
1893 #: src/exphtmldlg.c:385
1894 msgid "HTML Output File"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: src/exphtmldlg.c:441
1898 msgid "Stylesheet"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
1902 #, fuzzy
1903 msgid "Default"
1904 msgstr "»èÁ¦"
1905
1906 #: src/exphtmldlg.c:460
1907 #, fuzzy
1908 msgid "Full"
1909 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
1910
1911 #: src/exphtmldlg.c:466
1912 msgid "Custom"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: src/exphtmldlg.c:472
1916 msgid "Custom-2"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: src/exphtmldlg.c:478
1920 msgid "Custom-3"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: src/exphtmldlg.c:484
1924 msgid "Custom-4"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: src/exphtmldlg.c:498
1928 #, fuzzy
1929 msgid "Full Name Format"
1930 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
1931
1932 #: src/exphtmldlg.c:505
1933 msgid "First Name, Last Name"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: src/exphtmldlg.c:511
1937 msgid "Last Name, First Name"
1938 msgstr ""
1939
1940 #: src/exphtmldlg.c:525
1941 msgid "Color Banding"
1942 msgstr ""
1943
1944 #: src/exphtmldlg.c:531
1945 msgid "Format E-Mail Links"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: src/exphtmldlg.c:537
1949 msgid "Format User Attributes"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
1953 #, fuzzy
1954 msgid "File Name"
1955 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1956
1957 #: src/exphtmldlg.c:597
1958 #, fuzzy
1959 msgid "Open with Web Browser"
1960 msgstr "³¡³¾¶§"
1961
1962 #: src/exphtmldlg.c:626
1963 #, fuzzy
1964 msgid "Export Address Book to HTML File"
1965 msgstr "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ÆÄÀϷΠ¾¹´Ï´Ù..."
1966
1967 #. Button panel
1968 #: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
1969 #, fuzzy
1970 msgid "Prev"
1971 msgstr "¼³Á¤"
1972
1973 #: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
1974 msgid "Next"
1975 msgstr "´ÙÀ½"
1976
1977 #: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
1978 #, fuzzy
1979 msgid "File Info"
1980 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
1981
1982 #: src/exphtmldlg.c:691
1983 #, fuzzy
1984 msgid "Format"
1985 msgstr "Àü´Þ"
1986
1987 #: src/export.c:127
1988 msgid "Export"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: src/export.c:146
1992 msgid "Specify target folder and mbox file."
1993 msgstr ""
1994
1995 #: src/export.c:156
1996 msgid "Source dir:"
1997 msgstr ""
1998
1999 #: src/export.c:161
2000 msgid "Exporting file:"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
2004 #: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
2005 msgid " Select... "
2006 msgstr "°í¸£±â..."
2007
2008 #: src/export.c:219
2009 msgid "Select exporting file"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: src/exporthtml.c:799
2013 #, fuzzy
2014 msgid "Full Name"
2015 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
2016
2017 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
2018 msgid "Attributes"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: src/exporthtml.c:1004
2022 #, fuzzy
2023 msgid "Sylpheed Address Book"
2024 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
2025
2026 #: src/exporthtml.c:1116
2027 msgid "Name already exists but is not a directory."
2028 msgstr ""
2029
2030 #: src/exporthtml.c:1119
2031 msgid "No permissions to create directory."
2032 msgstr ""
2033
2034 #: src/exporthtml.c:1122
2035 msgid "Name is too long."
2036 msgstr ""
2037
2038 #: src/exporthtml.c:1125
2039 #, fuzzy
2040 msgid "Not specified."
2041 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
2042
2043 #: src/folder.c:408
2044 #, fuzzy
2045 msgid "Counting total number of messages...\n"
2046 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
2047
2048 #: src/foldersel.c:146
2049 msgid "Select folder"
2050 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
2051
2052 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
2053 msgid "Inbox"
2054 msgstr "¹ÞÀº ÆíÁöÇÔ"
2055
2056 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
2057 #, fuzzy
2058 msgid "Sent"
2059 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
2060
2061 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
2062 msgid "Queue"
2063 msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ"
2064
2065 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
2066 msgid "Trash"
2067 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ"
2068
2069 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
2070 #, fuzzy
2071 msgid "Drafts"
2072 msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
2073
2074 #: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
2075 msgid "/Create _new folder..."
2076 msgstr "/»õ Æú´õ ¸¸µé±â(_n)..."
2077
2078 #: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
2079 msgid "/_Rename folder..."
2080 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
2081
2082 #: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
2083 msgid "/_Delete folder"
2084 msgstr "/Æú´õ Áö¿ì±â(_D)"
2085
2086 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
2087 msgid "/Remove _mailbox"
2088 msgstr "/¸ÞÀϹڽº¸¦ Áö¿ì±â(_m)"
2089
2090 #: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
2091 #: src/folderview.c:331
2092 #, fuzzy
2093 msgid "/_Processing..."
2094 msgstr "/Àμâ(_)..."
2095
2096 #: src/folderview.c:276
2097 #, fuzzy
2098 msgid "/_Scoring..."
2099 msgstr "/Àμâ(_)..."
2100
2101 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
2102 #, fuzzy
2103 msgid "/Mark all _read"
2104 msgstr "Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
2105
2106 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2107 #, fuzzy
2108 msgid "/_Check for new messages"
2109 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
2110
2111 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
2112 #, fuzzy
2113 msgid "/R_escan folder tree"
2114 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
2115
2116 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
2117 #, fuzzy
2118 msgid "/_Search folder..."
2119 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
2120
2121 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
2122 #, fuzzy
2123 msgid "/S_coring..."
2124 msgstr "/Àμâ(_)..."
2125
2126 #: src/folderview.c:311
2127 #, fuzzy
2128 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2129 msgstr "/IMAP4 ¼­¹ö Áö¿ì±â(_I)"
2130
2131 #: src/folderview.c:323
2132 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2133 msgstr "/´º½º±×·ì ±¸µ¶(_S)..."
2134
2135 #: src/folderview.c:325
2136 msgid "/_Remove newsgroup"
2137 msgstr "/´º½º±×·ì »èÁ¦(_R)"
2138
2139 #: src/folderview.c:327
2140 #, fuzzy
2141 msgid "/Remove _news account"
2142 msgstr "/´º½º±×·ì »èÁ¦(_R)"
2143
2144 #: src/folderview.c:353
2145 msgid "Creating folder view...\n"
2146 msgstr "Æú´õ ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
2147
2148 #: src/folderview.c:357
2149 msgid "New"
2150 msgstr "»õ°Í"
2151
2152 #. S_COL_MARK
2153 #: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
2154 msgid "Unread"
2155 msgstr "¾ÈÀÐÀ½"
2156
2157 #: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
2158 msgid "#"
2159 msgstr "Àüü"
2160
2161 #: src/folderview.c:576
2162 msgid "Setting folder info...\n"
2163 msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù...\n"
2164
2165 #: src/folderview.c:577
2166 msgid "Setting folder info..."
2167 msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
2168
2169 #: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
2170 #, c-format
2171 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2172 msgstr "%s%c%s¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2173
2174 #: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
2175 #, c-format
2176 msgid "Scanning folder %s ..."
2177 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2178
2179 #: src/folderview.c:803
2180 #, fuzzy
2181 msgid "Rescanning folder tree..."
2182 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2183
2184 #: src/folderview.c:822
2185 #, fuzzy
2186 msgid "Rescanning all folder trees..."
2187 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
2188
2189 #: src/folderview.c:1618
2190 #, c-format
2191 msgid "Folder %s is selected\n"
2192 msgstr "%s Æú´õ°¡ ¼±ÅõǾú½À´Ï´Ù\n"
2193
2194 #: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
2195 msgid "NewFolder"
2196 msgstr "»õ Æú´õ"
2197
2198 #: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
2199 #, c-format
2200 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2201 msgstr "`%c'´Â Æú´õ À̸§¿¡ Æ÷ÇԵɠ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
2202
2203 #: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
2204 #: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
2205 #, c-format
2206 msgid "The folder `%s' already exists."
2207 msgstr "`%s' Æú´õ°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
2208
2209 #: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
2210 #, fuzzy, c-format
2211 msgid "Can't create the folder `%s'."
2212 msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2213
2214 #: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
2215 #, c-format
2216 msgid "Input new name for `%s':"
2217 msgstr "`%s'¿¡´ëÇÑ »õ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
2218
2219 #: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
2220 msgid "Rename folder"
2221 msgstr "Æú´õ À̸§ º¯°æ"
2222
2223 #: src/folderview.c:2027
2224 #, c-format
2225 msgid ""
2226 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2227 "Do you really want to delete?"
2228 msgstr ""
2229 "`%s'¾Æ·¡¿¡ Àִ ¸ðµç Æú´õ¿Í ¸Þ½ÃÁö°¡ »èÁ¦µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.\n"
2230 "Á¤¸»·Î »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
2231
2232 #: src/folderview.c:2029
2233 msgid "Delete folder"
2234 msgstr "Æú´õ »èÁ¦"
2235
2236 #: src/folderview.c:2038
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2239 msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2240
2241 #: src/folderview.c:2091
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid ""
2244 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2245 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2246 msgstr ""
2247 "¸ÞÀϹڽº `%s'¸¦ Á¤¸»·Î »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?\n"
2248 "(¸Þ½ÃÁö°¡ µð½ºÅ©·ÎºÎÅÍ »èÁ¦µÇ´Â°ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù)"
2249
2250 #: src/folderview.c:2093
2251 msgid "Remove folder"
2252 msgstr "Æú´õ¸¦ »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù"
2253
2254 #: src/folderview.c:2127
2255 msgid ""
2256 "Input the name of new folder:\n"
2257 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2258 " append `/' at the end of the name)"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/folderview.c:2197
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2264 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' IMAP4 ¼­¹ö¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
2265
2266 #: src/folderview.c:2198
2267 #, fuzzy
2268 msgid "Delete IMAP4 account"
2269 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
2270
2271 #: src/folderview.c:2331
2272 #, c-format
2273 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2274 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ìÀ» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
2275
2276 #: src/folderview.c:2332
2277 msgid "Delete newsgroup"
2278 msgstr "´º½º±×·ì »èÁ¦"
2279
2280 #: src/folderview.c:2367
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "Really delete news account `%s'?"
2283 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ìÀ» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
2284
2285 #: src/folderview.c:2368
2286 #, fuzzy
2287 msgid "Delete news account"
2288 msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
2289
2290 #: src/grouplistdialog.c:173
2291 #, fuzzy
2292 msgid "Subscribe to newsgroup"
2293 msgstr "´º½º±×·ì ±¸µ¶"
2294
2295 #: src/grouplistdialog.c:189
2296 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2297 msgstr ""
2298
2299 #: src/grouplistdialog.c:195
2300 #, fuzzy
2301 msgid "Find groups:"
2302 msgstr "±×·ì ÆíÁý"
2303
2304 #: src/grouplistdialog.c:203
2305 #, fuzzy
2306 msgid " Search "
2307 msgstr "ã±â"
2308
2309 #: src/grouplistdialog.c:215
2310 #, fuzzy
2311 msgid "Newsgroup name"
2312 msgstr "´º½º±×·ì:"
2313
2314 #: src/grouplistdialog.c:216
2315 #, fuzzy
2316 msgid "Messages"
2317 msgstr "º»¹®"
2318
2319 #: src/grouplistdialog.c:217
2320 #, fuzzy
2321 msgid "Type"
2322 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
2323
2324 #: src/grouplistdialog.c:243
2325 msgid "Refresh"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: src/grouplistdialog.c:347
2329 msgid "moderated"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: src/grouplistdialog.c:349
2333 msgid "readonly"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: src/grouplistdialog.c:351
2337 msgid "unknown"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: src/grouplistdialog.c:398
2341 #, fuzzy
2342 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2343 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ ¸ñ·ÏÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
2344
2345 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
2346 #, fuzzy
2347 msgid "Done."
2348 msgstr "¿Ï·á."
2349
2350 #: src/grouplistdialog.c:477
2351 #, c-format
2352 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: src/gtkspell.c:219
2356 #, c-format
2357 msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
2358 msgstr ""
2359
2360 #: src/gtkspell.c:227
2361 #, c-format
2362 msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: src/gtkspell.c:470
2366 #, fuzzy
2367 msgid "No dictionary selected."
2368 msgstr " ¾ÆÀÌÅÛ ¼±ÅÃ"
2369
2370 #: src/gtkspell.c:500
2371 #, c-format
2372 msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
2373 msgstr ""
2374
2375 #: src/gtkspell.c:508
2376 #, c-format
2377 msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: src/gtkspell.c:513
2381 msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
2385 #, c-format
2386 msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: src/gtkspell.c:565
2390 #, c-format
2391 msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: src/gtkspell.c:571
2395 #, c-format
2396 msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: src/gtkspell.c:594
2400 #, c-format
2401 msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: src/gtkspell.c:622
2405 msgid "Pspell: removed all paths.\n"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: src/gtkspell.c:625
2409 #, c-format
2410 msgid "Pspell: added path %s.\n"
2411 msgstr ""
2412
2413 #: src/gtkspell.c:653
2414 #, c-format
2415 msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
2419 msgid "Normal Mode"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
2423 msgid "Bad Spellers Mode"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: src/gtkspell.c:736
2427 #, c-format
2428 msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: src/gtkspell.c:767
2432 msgid "Unknown suggestion mode."
2433 msgstr ""
2434
2435 #: src/gtkspell.c:986
2436 msgid "No misspelled word found."
2437 msgstr ""
2438
2439 #: src/gtkspell.c:1313
2440 msgid "Replace unknown word"
2441 msgstr ""
2442
2443 #: src/gtkspell.c:1323
2444 #, c-format
2445 msgid "Replace \"%s\" with: "
2446 msgstr ""
2447
2448 #: src/gtkspell.c:1344
2449 msgid ""
2450 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2451 "will learn from mistake.\n"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: src/gtkspell.c:1459
2455 #, c-format
2456 msgid ""
2457 "Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
2458 "%s\n"
2459 msgstr ""
2460
2461 #: src/gtkspell.c:1467
2462 #, c-format
2463 msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/gtkspell.c:1484
2467 #, c-format
2468 msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: src/gtkspell.c:1493
2472 #, c-format
2473 msgid ""
2474 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2475 "No dictionary found.\n"
2476 "(%s)"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: src/gtkspell.c:1499
2480 msgid ""
2481 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2482 "No dictionary found."
2483 msgstr ""
2484
2485 #: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
2486 msgid "Fast Mode"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: src/gtkspell.c:1760
2490 #, c-format
2491 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: src/gtkspell.c:1773
2495 msgid "Accept in this session"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: src/gtkspell.c:1782
2499 msgid "Add to personal dictionary"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: src/gtkspell.c:1791
2503 msgid "Replace with..."
2504 msgstr ""
2505
2506 #: src/gtkspell.c:1801
2507 #, c-format
2508 msgid "Check with %s"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: src/gtkspell.c:1819
2512 msgid "(no suggestions)"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: src/gtkspell.c:1830
2516 #, fuzzy
2517 msgid "Others..."
2518 msgstr "±âŸ"
2519
2520 #: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
2521 #, fuzzy
2522 msgid "More..."
2523 msgstr "À̵¿(_o)..."
2524
2525 #: src/gtkspell.c:1893
2526 #, c-format
2527 msgid "Dictionary: %s"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: src/gtkspell.c:1905
2531 #, c-format
2532 msgid "Use alternate (%s)"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
2536 msgid "Check while typing"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: src/gtkspell.c:1972
2540 msgid "Change dictionary"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/gtkspell.c:2126
2544 #, c-format
2545 msgid ""
2546 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2547 "%s"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
2551 msgid "Abcdef"
2552 msgstr "ÇѱÛ"
2553
2554 #: src/headerview.c:87
2555 msgid "Creating header view...\n"
2556 msgstr "Çì´õ ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
2557
2558 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
2559 msgid "(No From)"
2560 msgstr "(???)"
2561
2562 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
2563 msgid "(No Subject)"
2564 msgstr "(Á¦¸ñ ¾øÀ½)"
2565
2566 #: src/imageview.c:48
2567 msgid "Creating image view...\n"
2568 msgstr "À̹ÌÁö ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
2569
2570 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2571 msgid "Can't load the image."
2572 msgstr "À̹ÌÁö¸¦ ºÒ·¯¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
2573
2574 #: src/imap.c:357
2575 #, c-format
2576 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2577 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã Á¢¼Ó...\n"
2578
2579 #: src/imap.c:395
2580 #, fuzzy
2581 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2582 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
2583
2584 #: src/imap.c:402
2585 #, c-format
2586 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2587 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
2588
2589 #: src/imap.c:585
2590 #, c-format
2591 msgid "message %d has been already cached.\n"
2592 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d´Â À̹̠ij½¬µÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
2593
2594 #: src/imap.c:599
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "can't select mailbox %s\n"
2597 msgstr "%s ±×·ìÀ» Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2598
2599 #: src/imap.c:604
2600 #, c-format
2601 msgid "getting message %d...\n"
2602 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d¸¦ °¡Á®¿É´Ï´Ù...\n"
2603
2604 #: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
2605 #, c-format
2606 msgid "can't fetch message %d\n"
2607 msgstr "¸Þ½ÃÁö %d¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2608
2609 #: src/imap.c:638 src/imap.c:647
2610 #, fuzzy, c-format
2611 msgid "can't append message %s\n"
2612 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2613
2614 #: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
2615 #: src/mh.c:614
2616 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2617 msgstr "¿Å±æ Æú´õ¿Í ¿Å°ÜÁú Æú´õ°¡ °°½À´Ï´Ù.\n"
2618
2619 #: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
2620 #, c-format
2621 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
2622 msgstr "¸Þ½ÃÁö %s%c%d¸¦ %s·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù...\n"
2623
2624 #: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
2625 #, c-format
2626 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: src/imap.c:887
2630 #, c-format
2631 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2632 msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %d\n"
2633
2634 #: src/imap.c:894 src/imap.c:934
2635 msgid "can't expunge\n"
2636 msgstr "Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2637
2638 #: src/imap.c:927
2639 #, c-format
2640 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2641 msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: 1:%d\n"
2642
2643 #: src/imap.c:1105
2644 #, fuzzy
2645 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2646 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
2647
2648 #: src/imap.c:1223
2649 #, fuzzy, c-format
2650 msgid "Can't create '%s'\n"
2651 msgstr "%s¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2652
2653 #: src/imap.c:1228
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2656 msgstr "%s¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2657
2658 #: src/imap.c:1291
2659 #, fuzzy
2660 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2661 msgstr "mbox ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2662
2663 #: src/imap.c:1312
2664 msgid "can't create mailbox\n"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: src/imap.c:1383
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2670 msgstr "¸ÞÀϹڽºÀÇ Å©±â¸¦ 0À¸·Î ¸¸µé¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
2671
2672 #: src/imap.c:1449
2673 msgid "can't delete mailbox\n"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: src/imap.c:1482
2677 msgid "can't get envelope\n"
2678 msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2679
2680 #: src/imap.c:1490
2681 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2682 msgstr "envelope¸¦ ¾ò´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
2683
2684 #: src/imap.c:1512
2685 #, c-format
2686 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2687 msgstr "envelope¸¦ ÆĽÌÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
2688
2689 #: src/imap.c:1547
2690 #, fuzzy, c-format
2691 msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
2692 msgstr "\tij½¬µÈ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ò´Ï´Ù... "
2693
2694 #: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
2695 #: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
2696 #: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
2697 #: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
2698 #: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
2699 #: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
2700 msgid "done.\n"
2701 msgstr "¸¶Ä§.\n"
2702
2703 #: src/imap.c:1580
2704 #, fuzzy
2705 msgid "Deleting all cached messages... "
2706 msgstr "\tij½¬µÈ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ò´Ï´Ù... "
2707
2708 #: src/imap.c:1596
2709 #, c-format
2710 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: src/imap.c:1614
2714 #, c-format
2715 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2716 msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2717
2718 #: src/imap.c:1621
2719 #, fuzzy, c-format
2720 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2721 msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2722
2723 #: src/imap.c:1637
2724 msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: src/imap.c:1711
2728 #, fuzzy
2729 msgid "can't get namespace\n"
2730 msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2731
2732 #: src/imap.c:2250
2733 #, c-format
2734 msgid "can't select folder: %s\n"
2735 msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
2736
2737 #: src/imap.c:2370
2738 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2739 msgstr "IMAP4 ·Î±×ÀÎÀ» ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
2740
2741 #: src/imap.c:2625
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "can't append %s to %s\n"
2744 msgstr "%d¸¦ %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2745
2746 #: src/imap.c:2630
2747 msgid "(sending file...)"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: src/imap.c:2666
2751 #, c-format
2752 msgid "can't copy %d to %s\n"
2753 msgstr "%d¸¦ %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2754
2755 #: src/imap.c:2691
2756 #, c-format
2757 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2758 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: STORE %d:%d %s\n"
2759
2760 #: src/imap.c:2705
2761 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2762 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: EXPUNGE\n"
2763
2764 #: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
2765 #, c-format
2766 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2767 msgstr ""
2768
2769 #: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
2770 #, c-format
2771 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: src/import.c:132
2775 msgid "Import"
2776 msgstr "°¡Á®¿À±â"
2777
2778 #: src/import.c:151
2779 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2780 msgstr ""
2781
2782 #: src/import.c:161
2783 msgid "Importing file:"
2784 msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏ:"
2785
2786 #: src/import.c:166
2787 msgid "Destination dir:"
2788 msgstr "ÀúÀåÇÒ Æú´õ:"
2789
2790 #: src/import.c:224
2791 msgid "Select importing file"
2792 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
2793
2794 #: src/importldif.c:117
2795 msgid "Please specify address book name and file to import."
2796 msgstr ""
2797
2798 #: src/importldif.c:120
2799 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2800 msgstr ""
2801
2802 #: src/importldif.c:123
2803 #, fuzzy
2804 msgid "File imported."
2805 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
2806
2807 #: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2808 #, fuzzy
2809 msgid "Please select a file."
2810 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2811
2812 #: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2813 msgid "Address book name must be supplied."
2814 msgstr ""
2815
2816 #: src/importldif.c:317
2817 msgid "Error reading LDIF fields."
2818 msgstr ""
2819
2820 #: src/importldif.c:341
2821 msgid "LDIF file imported successfully."
2822 msgstr ""
2823
2824 #: src/importldif.c:426
2825 #, fuzzy
2826 msgid "Select LDIF File"
2827 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2828
2829 #: src/importldif.c:542
2830 msgid "S"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2834 msgid "LDIF Field"
2835 msgstr ""
2836
2837 #: src/importldif.c:544
2838 msgid "Attribute Name"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: src/importldif.c:602
2842 msgid "Attribute"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
2846 msgid "Select"
2847 msgstr "¼±ÅÃ"
2848
2849 #: src/importldif.c:674
2850 #, fuzzy
2851 msgid "File Name :"
2852 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
2853
2854 #: src/importldif.c:684
2855 msgid "Records :"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: src/importldif.c:712
2859 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: src/importmutt.c:143
2863 #, fuzzy
2864 msgid "Error importing MUTT file."
2865 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
2866
2867 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2868 #: src/importpine.c:329
2869 msgid "Please select a file to import."
2870 msgstr ""
2871
2872 #: src/importmutt.c:185
2873 #, fuzzy
2874 msgid "Select MUTT File"
2875 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2876
2877 #: src/importmutt.c:239
2878 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: src/importpine.c:143
2882 #, fuzzy
2883 msgid "Error importing Pine file."
2884 msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
2885
2886 #: src/importpine.c:185
2887 #, fuzzy
2888 msgid "Select Pine File"
2889 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
2890
2891 #: src/importpine.c:239
2892 msgid "Import Pine file into Address Book"
2893 msgstr ""
2894
2895 #: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
2896 msgid "Standby"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: src/inc.c:349
2900 msgid "Retrieving new messages"
2901 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
2902
2903 #: src/inc.c:513
2904 msgid "Retrieving"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
2908 msgid "Done"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: src/inc.c:523
2912 #, fuzzy
2913 msgid "Cancelled"
2914 msgstr "Ãë¼Ò"
2915
2916 #: src/inc.c:528
2917 #, fuzzy
2918 msgid "Connection failed"
2919 msgstr "Äڵ堺¯È¯ÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
2920
2921 #: src/inc.c:531
2922 #, fuzzy
2923 msgid "Auth failed"
2924 msgstr "ÆÄÀϠ÷ºÎ"
2925
2926 #: src/inc.c:543
2927 #, c-format
2928 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: src/inc.c:627
2932 #, fuzzy
2933 msgid "Some errors occured while getting mail."
2934 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
2935
2936 #: src/inc.c:670
2937 #, c-format
2938 msgid "getting new messages of account %s...\n"
2939 msgstr "%s °èÁ¤À¸·ÎºÎÅÍ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¾ò½À´Ï´Ù...\n"
2940
2941 #: src/inc.c:678
2942 #, c-format
2943 msgid "%s: Retrieving new messages"
2944 msgstr "%s: »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
2945
2946 #: src/inc.c:706
2947 #, c-format
2948 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2949 msgstr "POP3 ¼­¹ö %s¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù..."
2950
2951 #: src/inc.c:714
2952 #, c-format
2953 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2954 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
2955
2956 #: src/inc.c:721
2957 #, c-format
2958 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2959 msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
2960
2961 #: src/inc.c:920 src/inc.c:986
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2964 msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d) ¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß (%d / %d bytes)"
2965
2966 #: src/inc.c:951
2967 #, fuzzy
2968 msgid "Authenticating..."
2969 msgstr "ÀÎÁõ"
2970
2971 #: src/inc.c:955
2972 #, fuzzy
2973 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2974 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
2975
2976 #: src/inc.c:959
2977 #, fuzzy
2978 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2979 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
2980
2981 #: src/inc.c:963
2982 #, fuzzy
2983 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2984 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
2985
2986 #: src/inc.c:967
2987 #, fuzzy
2988 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2989 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
2990
2991 #: src/inc.c:971
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2994 msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d) ¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß (%d / %d bytes)"
2995
2996 #: src/inc.c:1002
2997 msgid "Deleting message"
2998 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ »èÁ¦Çϴ Áß"
2999
3000 #: src/inc.c:1006
3001 msgid "Quitting"
3002 msgstr "³¡¸¶Ä¡´Â Áß"
3003
3004 #: src/inc.c:1041
3005 msgid "a message won't be received\n"
3006 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹ÞÁö¾ÊÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù\n"
3007
3008 #: src/inc.c:1072
3009 msgid "Error occurred while processing mail."
3010 msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯"
3011
3012 #: src/inc.c:1076
3013 msgid "No disk space left."
3014 msgstr "µð½ºÅ©¿¡ ³²Àº °ø°£ÀÌ ¾ø½¿."
3015
3016 #: src/inc.c:1177
3017 msgid "no messages in local mailbox.\n"
3018 msgstr "·ÎÄ® ¸ÞÀϹڽº¿¡ ¸Þ½Ã°¡ ¾øÀ½.\n"
3019
3020 #: src/inc.c:1193
3021 #, c-format
3022 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3023 msgstr "%s·ÎºÎÅÍ %s·Î »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È...\n"
3024
3025 #: src/inputdialog.c:151
3026 #, c-format
3027 msgid "Input password for %s on %s:"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: src/inputdialog.c:153
3031 msgid "Input password"
3032 msgstr "¾ÏÈ£ ÀÔ·Â"
3033
3034 #: src/logwindow.c:50
3035 msgid "Creating log window...\n"
3036 msgstr "·Î±× Ã¢À» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
3037
3038 #: src/logwindow.c:54
3039 msgid "Protocol log"
3040 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ·Î±×"
3041
3042 #. for gettext
3043 #: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
3044 #, c-format
3045 msgid ""
3046 "File `%s' already exists.\n"
3047 "Can't create folder."
3048 msgstr ""
3049 "ÆÄÀÏ `%s'°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.\n"
3050 "Æú´õ¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
3051
3052 #: src/main.c:161
3053 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3054 msgstr "g_thread°¡ glib¿¡ÀÇÇØ Áö¿øµÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
3055
3056 #: src/main.c:248
3057 msgid ""
3058 "GnuPG is not installed properly.\n"
3059 "OpenPGP support disabled."
3060 msgstr ""
3061
3062 #: src/main.c:367
3063 #, c-format
3064 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3065 msgstr "»ç¿ë¹ý: %s [¿É¼Ç]...\n"
3066
3067 #: src/main.c:370
3068 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3069 msgstr "  --compose [ÁÖ¼Ò]       ÆíÁý Ã¢À» ¿±´Ï´Ù"
3070
3071 #: src/main.c:371
3072 msgid "  --receive              receive new messages"
3073 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3074
3075 #: src/main.c:372
3076 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3077 msgstr "  --receive-all          ¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3078
3079 #: src/main.c:373
3080 #, fuzzy
3081 msgid "  --send                 send all queued messages"
3082 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3083
3084 #: src/main.c:374
3085 #, fuzzy
3086 msgid "  --status               show the total number of messages"
3087 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
3088
3089 #: src/main.c:375
3090 msgid "  --debug                debug mode"
3091 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
3092
3093 #: src/main.c:376
3094 msgid "  --help                 display this help and exit"
3095 msgstr "  --help                 ÀÌ µµ¿ò¸»À» Ç¥½ÃÇÏ°í ³¡¸¶Ä§´Ï´Ù"
3096
3097 #: src/main.c:377
3098 msgid "  --version              output version information and exit"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: src/main.c:402
3102 msgid "Composing message exists. Really quit?"
3103 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÆíÁýÇϴ âÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤¸» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
3104
3105 #: src/main.c:409
3106 msgid "Queued messages"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/main.c:410
3110 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3111 msgstr ""
3112
3113 #. remote command mode
3114 #: src/main.c:493
3115 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3116 msgstr "´Ù¸¥ Sylpheed°¡ À̹̠½ÇÇàµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
3117
3118 #: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
3119 #, fuzzy
3120 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3121 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
3122
3123 #: src/mainwindow.c:494
3124 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3125 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀÏ ¹Ú½º Ãß°¡(_A)..."
3126
3127 #: src/mainwindow.c:495
3128 #, fuzzy
3129 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3130 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀÏ ¹Ú½º Ãß°¡(_A)..."
3131
3132 #: src/mainwindow.c:496
3133 #, fuzzy
3134 msgid "/_File/_Rescan folder tree"
3135 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
3136
3137 #: src/mainwindow.c:497
3138 msgid "/_File/_Folder"
3139 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)"
3140
3141 #: src/mainwindow.c:498
3142 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3143 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/»õ Æú´õ(_n)"
3144
3145 #: src/mainwindow.c:500
3146 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3147 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/Æú´õ À̸§ º¯°æ(_R)..."
3148
3149 #: src/mainwindow.c:501
3150 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3151 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/Æú´õ »èÁ¦(_D)"
3152
3153 #: src/mainwindow.c:502
3154 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3155 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
3156
3157 #: src/mainwindow.c:503
3158 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3159 msgstr ""
3160
3161 #: src/mainwindow.c:504
3162 msgid "/_File/Empty _trash"
3163 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â(_t)"
3164
3165 #: src/mainwindow.c:505
3166 #, fuzzy
3167 msgid "/_File/_Work offline"
3168 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
3169
3170 #: src/mainwindow.c:507
3171 msgid "/_File/_Save as..."
3172 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
3173
3174 #: src/mainwindow.c:508
3175 msgid "/_File/_Print..."
3176 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Àμâ(_P)..."
3177
3178 #: src/mainwindow.c:510
3179 msgid "/_File/E_xit"
3180 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/³¡³»±â(_x)"
3181
3182 #: src/mainwindow.c:515
3183 #, fuzzy
3184 msgid "/_Edit/Select thread"
3185 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_a)"
3186
3187 #: src/mainwindow.c:517
3188 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3189 msgstr ""
3190
3191 #: src/mainwindow.c:519
3192 #, fuzzy
3193 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3194 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ã±â(_S)"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:521
3197 msgid "/_View/Show or hi_de"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: src/mainwindow.c:522
3201 #, fuzzy
3202 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3203 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
3204
3205 #: src/mainwindow.c:524
3206 #, fuzzy
3207 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3208 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ°ú ÅؽºÆ®(_a)"
3209
3210 #: src/mainwindow.c:526
3211 #, fuzzy
3212 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3213 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
3214
3215 #: src/mainwindow.c:528
3216 #, fuzzy
3217 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3218 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/ÅؽºÆ®(_T)"
3219
3220 #: src/mainwindow.c:530
3221 #, fuzzy
3222 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3223 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
3224
3225 #: src/mainwindow.c:532
3226 #, fuzzy
3227 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3228 msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
3229
3230 #: src/mainwindow.c:535
3231 #, fuzzy
3232 msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
3233 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_o)"
3234
3235 #: src/mainwindow.c:536
3236 #, fuzzy
3237 msgid "/_View/Separate _Message View"
3238 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
3239
3240 #: src/mainwindow.c:537
3241 msgid "/_View/E_xpand Summary View"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: src/mainwindow.c:538
3245 #, fuzzy
3246 msgid "/_View/Ex_pand Message View"
3247 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ºä(_M)"
3248
3249 #: src/mainwindow.c:540
3250 #, fuzzy
3251 msgid "/_View/_Sort"
3252 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
3253
3254 #: src/mainwindow.c:541
3255 #, fuzzy
3256 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3257 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/¹øÈ£(_n)"
3258
3259 #: src/mainwindow.c:542
3260 #, fuzzy
3261 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3262 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:543
3265 #, fuzzy
3266 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3267 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_d)"
3268
3269 #: src/mainwindow.c:544
3270 #, fuzzy
3271 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3272 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/º¸³½ »ç¶÷(_f)"
3273
3274 #: src/mainwindow.c:545
3275 #, fuzzy
3276 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3277 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_s)"
3278
3279 #: src/mainwindow.c:546
3280 #, fuzzy
3281 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3282 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_o)"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:548
3285 #, fuzzy
3286 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3287 msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
3288
3289 #: src/mainwindow.c:549
3290 #, fuzzy
3291 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3292 msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
3293
3294 #: src/mainwindow.c:550
3295 #, fuzzy
3296 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3297 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎÆÄÀϷΠÀü´Þ(_t)"
3298
3299 #: src/mainwindow.c:552
3300 #, fuzzy
3301 msgid "/_View/_Sort/---"
3302 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:553
3305 #, fuzzy
3306 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3307 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/_Attract by subject"
3308
3309 #: src/mainwindow.c:555
3310 #, fuzzy
3311 msgid "/_View/Th_read view"
3312 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ºä(_M)"
3313
3314 #: src/mainwindow.c:556
3315 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: src/mainwindow.c:557
3319 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: src/mainwindow.c:558
3323 #, fuzzy
3324 msgid "/_View/_Hide read messages"
3325 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
3326
3327 #: src/mainwindow.c:559
3328 #, fuzzy
3329 msgid "/_View/Set display _item..."
3330 msgstr "/¸í·É(_S)/Ç¥½Ã Ç׸ñ ¼³Á¤(_i)..."
3331
3332 #: src/mainwindow.c:562
3333 #, fuzzy
3334 msgid "/_View/_Go to"
3335 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
3336
3337 #: src/mainwindow.c:563
3338 #, fuzzy
3339 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3340 msgstr "/¸í·É(_S)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
3341
3342 #: src/mainwindow.c:564
3343 #, fuzzy
3344 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3345 msgstr "/¸í·É(_S)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
3346
3347 #: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
3348 #: src/mainwindow.c:580
3349 #, fuzzy
3350 msgid "/_View/_Go to/---"
3351 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
3352
3353 #: src/mainwindow.c:566
3354 #, fuzzy
3355 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3356 msgstr "´ÙÀ½ ¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù"
3357
3358 #: src/mainwindow.c:568
3359 #, fuzzy
3360 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3361 msgstr "/¸í·É(_S)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_e)"
3362
3363 #: src/mainwindow.c:571
3364 #, fuzzy
3365 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3366 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:573
3369 #, fuzzy
3370 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3371 msgstr "´ÙÀ½ ¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù"
3372
3373 #: src/mainwindow.c:576
3374 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: src/mainwindow.c:578
3378 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: src/mainwindow.c:581
3382 #, fuzzy
3383 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3384 msgstr "/¸í·É(_S)/´Ù¸¥ Æú´õ·Î À̵¿(_G)"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
3387 msgid "/_View/_Code set/---"
3388 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
3389
3390 #: src/mainwindow.c:589
3391 msgid "/_View/_Code set"
3392 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
3393
3394 #: src/mainwindow.c:590
3395 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3396 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
3397
3398 #: src/mainwindow.c:593
3399 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3400 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASC_II)"
3401
3402 #: src/mainwindow.c:597
3403 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3404 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/À¯´ÏÄÚµå(_UTF-8)"
3405
3406 #: src/mainwindow.c:601
3407 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3408 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
3409
3410 #: src/mainwindow.c:603
3411 #, fuzzy
3412 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3413 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
3414
3415 #: src/mainwindow.c:607
3416 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3417 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Áß¾Ó À¯·´(ISO-8859-_2)"
3418
3419 #: src/mainwindow.c:610
3420 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3421 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/_Baltic (ISO-8859-13)"
3422
3423 #: src/mainwindow.c:612
3424 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3425 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Baltic (ISO-8859-_4)"
3426
3427 #: src/mainwindow.c:615
3428 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3429 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/±×¸®½º(ISO-8859-_7)"
3430
3431 #: src/mainwindow.c:618
3432 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3433 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Åͱâ (ISO-8859-_9)"
3434
3435 #: src/mainwindow.c:621
3436 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3437 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
3438
3439 #: src/mainwindow.c:623
3440 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3441 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-_R)"
3442
3443 #: src/mainwindow.c:625
3444 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3445 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
3446
3447 #: src/mainwindow.c:629
3448 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3449 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-_JP)"
3450
3451 #: src/mainwindow.c:632
3452 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3453 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-JP-2)"
3454
3455 #: src/mainwindow.c:635
3456 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3457 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_EUC-JP)"
3458
3459 #: src/mainwindow.c:637
3460 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3461 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_Shift__JIS)"
3462
3463 #: src/mainwindow.c:641
3464 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3465 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Simplified Chinese (_GB2312)"
3466
3467 #: src/mainwindow.c:643
3468 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3469 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (_Big5)"
3470
3471 #: src/mainwindow.c:645
3472 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3473 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3474
3475 #: src/mainwindow.c:647
3476 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3477 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3478
3479 #: src/mainwindow.c:650
3480 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3481 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (EUC-KR)"
3482
3483 #: src/mainwindow.c:652
3484 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3485 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (ISO-2022-KR)"
3486
3487 #: src/mainwindow.c:655
3488 #, fuzzy
3489 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3490 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3491
3492 #: src/mainwindow.c:657
3493 #, fuzzy
3494 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3495 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
3496
3497 #: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
3498 #, fuzzy
3499 msgid "/_View/Open in new _window"
3500 msgstr "/»õ Ã¢À¸·Î ¿­±â(_w)"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:666
3503 #, fuzzy
3504 msgid "/_View/Mess_age source"
3505 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ºä(_M)"
3506
3507 #: src/mainwindow.c:667
3508 #, fuzzy
3509 msgid "/_View/Show all _header"
3510 msgstr "/¸ðµç Çì´õº¸±â(_h)"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:669
3513 #, fuzzy
3514 msgid "/_View/_Update summary"
3515 msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
3516
3517 #: src/mainwindow.c:672
3518 #, fuzzy
3519 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3520 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ ¸ÞÀÏ ¹Þ±â(_i)"
3521
3522 #: src/mainwindow.c:673
3523 #, fuzzy
3524 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3525 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_a)"
3526
3527 #: src/mainwindow.c:675
3528 #, fuzzy
3529 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3530 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:677
3533 #, fuzzy
3534 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3535 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û(_g)"
3536
3537 #: src/mainwindow.c:679
3538 #, fuzzy
3539 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3540 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
3541
3542 #: src/mainwindow.c:680
3543 #, fuzzy
3544 msgid "/_Message/Compose a news message"
3545 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
3546
3547 #: src/mainwindow.c:681
3548 msgid "/_Message/_Reply"
3549 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
3550
3551 #: src/mainwindow.c:682
3552 #, fuzzy
3553 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3554 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:683
3557 #, fuzzy
3558 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3559 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
3560
3561 #: src/mainwindow.c:684
3562 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3563 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àüü È¸½Å(_l)"
3564
3565 #: src/mainwindow.c:685
3566 msgid "/_Message/_Forward"
3567 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
3568
3569 #: src/mainwindow.c:686
3570 #, fuzzy
3571 msgid "/_Message/Bounce"
3572 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ûÀº ÂüÁ¶(_B)"
3573
3574 #: src/mainwindow.c:688
3575 #, fuzzy
3576 msgid "/_Message/Re-_edit"
3577 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
3578
3579 #: src/mainwindow.c:690
3580 msgid "/_Message/M_ove..."
3581 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_o)..."
3582
3583 #: src/mainwindow.c:691
3584 msgid "/_Message/_Copy..."
3585 msgstr ""
3586
3587 #: src/mainwindow.c:692
3588 msgid "/_Message/_Delete"
3589 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
3590
3591 #: src/mainwindow.c:694
3592 msgid "/_Message/_Mark"
3593 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
3594
3595 #: src/mainwindow.c:695
3596 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3597 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
3598
3599 #: src/mainwindow.c:696
3600 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3601 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã Áö¿ò(_U)"
3602
3603 #: src/mainwindow.c:697
3604 msgid "/_Message/_Mark/---"
3605 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/---"
3606
3607 #: src/mainwindow.c:698
3608 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3609 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
3610
3611 #: src/mainwindow.c:699
3612 #, fuzzy
3613 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3614 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:701
3617 #, fuzzy
3618 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3619 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:704
3622 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3623 msgstr ""
3624
3625 #: src/mainwindow.c:706
3626 #, fuzzy
3627 msgid "/_Tools/_Address book..."
3628 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
3629
3630 #: src/mainwindow.c:707
3631 #, fuzzy
3632 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3633 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
3634
3635 #: src/mainwindow.c:709
3636 #, fuzzy
3637 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3638 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:710
3641 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3642 msgstr ""
3643
3644 #: src/mainwindow.c:712
3645 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3646 msgstr ""
3647
3648 #: src/mainwindow.c:715
3649 #, fuzzy
3650 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3651 msgstr "/¸í·É(_S)/¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_F)"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:716
3654 #, fuzzy
3655 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3656 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
3657
3658 #: src/mainwindow.c:717
3659 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: src/mainwindow.c:719
3663 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: src/mainwindow.c:721
3667 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: src/mainwindow.c:723
3671 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: src/mainwindow.c:728
3675 #, fuzzy
3676 msgid "/_Tools/E_xecute"
3677 msgstr "/½ÇÇà(_x)"
3678
3679 #: src/mainwindow.c:730
3680 #, fuzzy
3681 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3682 msgstr "/¸í·É(_S)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_D)"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:733
3685 #, fuzzy
3686 msgid "/_Tools/_Log window"
3687 msgstr "/µµ±¸(_T)/·Î±× Ã¢(_L)"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:735
3690 msgid "/_Configuration"
3691 msgstr "/¼³Á¤(_C)"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:736
3694 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3695 msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âº»ÀûÀΠ¼³Á¤(_C)..."
3696
3697 #: src/mainwindow.c:738
3698 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3699 msgstr ""
3700
3701 #: src/mainwindow.c:740
3702 #, fuzzy
3703 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3704 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3705
3706 #: src/mainwindow.c:742
3707 #, fuzzy
3708 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3709 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3710
3711 #: src/mainwindow.c:744
3712 #, fuzzy
3713 msgid "/_Configuration/_Template..."
3714 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3715
3716 #: src/mainwindow.c:745
3717 #, fuzzy
3718 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3719 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3720
3721 #: src/mainwindow.c:746
3722 msgid "/_Configuration/---"
3723 msgstr "/¼³Á¤(_C)/---"
3724
3725 #: src/mainwindow.c:747
3726 #, fuzzy
3727 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3728 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤¿¡µû¸¥ ¼³Á¤(_P)..."
3729
3730 #: src/mainwindow.c:749
3731 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3732 msgstr "/¼³Á¤(_C)/»õ °èÁ¤ ¸¸µé±â(_n)..."
3733
3734 #: src/mainwindow.c:751
3735 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3736 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
3737
3738 #: src/mainwindow.c:753
3739 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3740 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÇöÀç °èÁ¤À» º¯°æ(_h)"
3741
3742 #: src/mainwindow.c:757
3743 msgid "/_Help/_Manual"
3744 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)"
3745
3746 #: src/mainwindow.c:758
3747 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3748 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)/¿µ¾î(_E)"
3749
3750 #: src/mainwindow.c:759
3751 #, fuzzy
3752 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3753 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)/ÀϺ»¾î(_J)"
3754
3755 #: src/mainwindow.c:760
3756 #, fuzzy
3757 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3758 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)/¿µ¾î(_E)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:761
3761 #, fuzzy
3762 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3763 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)/¿µ¾î(_E)"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:762
3766 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3767 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)/ÀϺ»¾î(_J)"
3768
3769 #: src/mainwindow.c:763
3770 #, fuzzy
3771 msgid "/_Help/_FAQ"
3772 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
3773
3774 #: src/mainwindow.c:764
3775 #, fuzzy
3776 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3777 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)/¿µ¾î(_E)"
3778
3779 #: src/mainwindow.c:765
3780 #, fuzzy
3781 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3782 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)"
3783
3784 #: src/mainwindow.c:766
3785 #, fuzzy
3786 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3787 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)/¿µ¾î(_E)"
3788
3789 #: src/mainwindow.c:767
3790 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: src/mainwindow.c:768
3794 #, fuzzy
3795 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3796 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
3797
3798 #: src/mainwindow.c:769
3799 msgid "/_Help/---"
3800 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
3801
3802 #: src/mainwindow.c:774
3803 #, fuzzy
3804 msgid "/Reply with _quote"
3805 msgstr "/Àüü È¸½Å(_l)"
3806
3807 #: src/mainwindow.c:775
3808 msgid "/_Reply without quote"
3809 msgstr ""
3810
3811 #: src/mainwindow.c:779
3812 #, fuzzy
3813 msgid "/Reply to all with _quote"
3814 msgstr "/Àüü È¸½Å(_l)"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:780
3817 #, fuzzy
3818 msgid "/_Reply to all without quote"
3819 msgstr "/Àüü È¸½Å(_l)"
3820
3821 #: src/mainwindow.c:784
3822 #, fuzzy
3823 msgid "/Reply to sender with _quote"
3824 msgstr "/Àüü È¸½Å(_l)"
3825
3826 #: src/mainwindow.c:785
3827 #, fuzzy
3828 msgid "/_Reply to sender without quote"
3829 msgstr "/Àüü È¸½Å(_l)"
3830
3831 #: src/mainwindow.c:789
3832 msgid "/_Forward message (inline style)"
3833 msgstr ""
3834
3835 #: src/mainwindow.c:790
3836 #, fuzzy
3837 msgid "/Forward message as _attachment"
3838 msgstr "/÷ºÎ·Î Àü´Þ(_t)"
3839
3840 #: src/mainwindow.c:831
3841 msgid "Creating main window...\n"
3842 msgstr "»õ Ã¢À» ¸¸µì´Ï´Ù...\n"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:1017
3845 #, c-format
3846 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3847 msgstr "¸ÞÀΠâ: »ö ÇÒ´ç %d ½ÇÆÐ\n"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
3850 msgid "Untitled"
3851 msgstr "Á¦¸ñ ¾ø½¿"
3852
3853 #: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
3854 msgid "none"
3855 msgstr "¾øÀ½"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:1290
3858 #, c-format
3859 msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: src/mainwindow.c:1370
3863 #, c-format
3864 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
3865 msgstr "â À§Ä¡: x = %d, y = %d\n"
3866
3867 #: src/mainwindow.c:1388
3868 msgid "Empty trash"
3869 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
3870
3871 #: src/mainwindow.c:1389
3872 msgid "Empty all messages in trash?"
3873 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ¿¡Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ºñ¿ï±î¿ä?"
3874
3875 #: src/mainwindow.c:1415
3876 msgid "Add mailbox"
3877 msgstr "¸ÞÀϹڽº Ãß°¡"
3878
3879 #: src/mainwindow.c:1416
3880 msgid ""
3881 "Input the location of mailbox.\n"
3882 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3883 "scanned automatically."
3884 msgstr ""
3885 "¸ÞÀÏ ¹Ú½ºÀÇ À§Ä¡¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.\n"
3886 "±âÁ¸ÀÇ ¸ÞÀÏ ¹Ú½º°¡ ÁöÁ¤µÇ¸é ÀÚµ¿À¸·Î\n"
3887 "½ºÄµµÉ°ÍÀÔ´Ï´Ù."
3888
3889 #: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
3890 #, c-format
3891 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3892 msgstr "¸ÞÀÏ ¹Ú½º `%s'°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
3893
3894 #: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
3895 msgid "Mailbox"
3896 msgstr "¸ÞÀϹڽº"
3897
3898 #: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
3899 msgid ""
3900 "Creation of the mailbox failed.\n"
3901 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3902 "there."
3903 msgstr ""
3904 "¸ÞÀϹڽº »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
3905 "¾Æ¸¶ ¾î¶² ÆÄÀÏÀÌ À̹̠Á¸ÀçÇϰųª ±× °÷¿¡ ¾²±â ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
3906
3907 #: src/mainwindow.c:1453
3908 #, fuzzy
3909 msgid "Add mbox mailbox"
3910 msgstr "¸ÞÀϹڽº Ãß°¡"
3911
3912 #: src/mainwindow.c:1454
3913 msgid "Input the location of mailbox."
3914 msgstr ""
3915
3916 #: src/mainwindow.c:1475
3917 msgid "Creation of the mailbox failed."
3918 msgstr ""
3919
3920 #: src/mainwindow.c:1775
3921 msgid "Setting widgets..."
3922 msgstr "À§Á¬µéÀ» ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
3923
3924 #: src/mainwindow.c:1781
3925 msgid "Sylpheed - Folder View"
3926 msgstr ""
3927
3928 #: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
3929 msgid "Sylpheed - Message View"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: src/mainwindow.c:2003
3933 msgid "Get"
3934 msgstr "¹Þ±â"
3935
3936 #: src/mainwindow.c:2004
3937 #, fuzzy
3938 msgid "Get new mail from current account"
3939 msgstr "¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸ÞÀÏÀ» °¡Á®¿É´Ï´Ù"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:2009
3942 msgid "Get all"
3943 msgstr "ÀüºÎ ¹Þ±â"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:2010
3946 #, fuzzy
3947 msgid "Get new mail from all accounts"
3948 msgstr "¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸ÞÀÏÀ» °¡Á®¿É´Ï´Ù"
3949
3950 #: src/mainwindow.c:2021
3951 msgid "Send queued message(s)"
3952 msgstr "Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³À´Ï´Ù"
3953
3954 #: src/mainwindow.c:2030
3955 msgid "Email"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: src/mainwindow.c:2031
3959 #, fuzzy
3960 msgid "Compose an email message"
3961 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
3962
3963 #: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
3964 msgid "News"
3965 msgstr "´º½º"
3966
3967 #: src/mainwindow.c:2041
3968 #, fuzzy
3969 msgid "Compose a news message"
3970 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
3971
3972 #: src/mainwindow.c:2053
3973 msgid "Reply"
3974 msgstr "ȸ½Å"
3975
3976 #: src/mainwindow.c:2054
3977 msgid "Reply to the message - Right button: more options"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: src/mainwindow.c:2064
3981 msgid "All"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: src/mainwindow.c:2065
3985 msgid "Reply to all - Right button: more options"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: src/mainwindow.c:2074
3989 #, fuzzy
3990 msgid "Sender"
3991 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:2075
3994 msgid "Reply to sender - Right button: more options"
3995 msgstr ""
3996
3997 #: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
3998 msgid "Forward"
3999 msgstr "Àü´Þ"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:2085
4002 msgid "Forward the message - Right button: more options"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: src/mainwindow.c:2096
4006 msgid "Delete the message"
4007 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
4010 #: src/prefs_matcher.c:157
4011 msgid "Execute"
4012 msgstr "½ÇÇà"
4013
4014 #: src/mainwindow.c:2105
4015 msgid "Execute marked process"
4016 msgstr "Ç¥½ÃµÈ ÇÁ·Î¼¼½ºµéÀ» ½ÇÇàÇÕ´Ï´Ù"
4017
4018 #: src/mainwindow.c:2114
4019 msgid "Next unread message"
4020 msgstr "´ÙÀ½ ¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù"
4021
4022 #: src/mainwindow.c:2125
4023 msgid "Prefs"
4024 msgstr "¼³Á¤"
4025
4026 #: src/mainwindow.c:2126
4027 #, fuzzy
4028 msgid "Common preferences"
4029 msgstr "±âº»ÀûÀΠȯ°æ ¼³Á¤À» ÇÕ´Ï´Ù"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
4032 msgid "Account"
4033 msgstr "°èÁ¤"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:2134
4036 msgid "Account setting"
4037 msgstr "°èÁ¤À» ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:2560
4040 msgid "Exit"
4041 msgstr "³¡³»±â"
4042
4043 #: src/mainwindow.c:2560
4044 msgid "Exit this program?"
4045 msgstr "ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥À» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
4046
4047 #: src/mainwindow.c:2945
4048 #, c-format
4049 msgid "forced charset: %s\n"
4050 msgstr "¼³Á¤µÈ ¹®ÀÚ¼Â: %s\n"
4051
4052 #: src/matcher.c:308
4053 #, c-format
4054 msgid "Command exit code: %i\n"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: src/matcher.c:965
4058 #, fuzzy
4059 msgid "filename is not set"
4060 msgstr "Çì´õ À̸§ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾ÊÀ½"
4061
4062 #: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
4063 #: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
4064 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
4065 #: src/prefs_filter.c:868
4066 msgid "(none)"
4067 msgstr "(¼³Á¤¾ÈµÊ)"
4068
4069 #: src/matcher.c:1178
4070 #, fuzzy
4071 msgid "Writing matcher configuration...\n"
4072 msgstr "ÇÊÅÍ ¼³Á¤À» ¾¹´Ï´Ù...\n"
4073
4074 #: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
4075 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
4076 #: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
4077 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
4078 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
4079 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
4080 #: src/procmime.c:814
4081 msgid "failed to write configuration to file\n"
4082 msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¼³Á¤À» ¾²±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù\n"
4083
4084 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
4085 msgid "can't write to temporary file\n"
4086 msgstr "ÀӽàÆÄÀÏ¿¡ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4087
4088 #: src/mbox.c:70
4089 #, c-format
4090 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
4091 msgstr "%s·ÎºÎÅÍ %s·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿É´Ï´Ù...\n"
4092
4093 #: src/mbox.c:80
4094 msgid "can't read mbox file.\n"
4095 msgstr "mbox ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
4096
4097 #: src/mbox.c:87
4098 #, c-format
4099 msgid "invalid mbox format: %s\n"
4100 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº mbox Æ÷¸ä: %s\n"
4101
4102 #: src/mbox.c:94
4103 #, c-format
4104 msgid "malformed mbox: %s\n"
4105 msgstr "Á¦´ë·ÎµÇ¾îÀÖÁö¾ÊÀº mbox: %s\n"
4106
4107 #: src/mbox.c:113
4108 msgid "can't open temporary file\n"
4109 msgstr "ÀÓ½ÃÆÄÀÏÀ» ¿­ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4110
4111 #: src/mbox.c:165
4112 #, c-format
4113 msgid ""
4114 "unescaped From found:\n"
4115 "%s"
4116 msgstr ""
4117 "¸Þ½ÃÁö º»¹®Áß FromÀ¸·Î ½ÃÀÛÇϴ ÁÙÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù:\n"
4118 "%s"
4119
4120 #: src/mbox.c:249
4121 #, c-format
4122 msgid "%d messages found.\n"
4123 msgstr "%d°³ÀÇ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¹ß°ßµÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
4124
4125 #: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
4126 #, c-format
4127 msgid "can't create lock file %s\n"
4128 msgstr "Àá±Ý ÆÄÀÏ %sÀ» ¸¸µé¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4129
4130 #: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
4131 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
4132 msgstr "°¡´ÉÇϸé 'file'´ë½Å¿¡ 'flock'¸¦ »ç¿ëÇϼ¼¿ä.\n"
4133
4134 #: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
4135 #, c-format
4136 msgid "can't create %s\n"
4137 msgstr "%s¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4138
4139 #: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
4140 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
4141 msgstr "¸ÞÀϹڽº¸¦ ´Ù¸¥ ÇÁ·Î¼¼½º°¡ ÀаíÀÖ½À´Ï´Ù. Àá½Ã ±â´Ù¸®¼¼¿ä...\n"
4142
4143 #: src/mbox.c:314
4144 #, c-format
4145 msgid "can't lock %s\n"
4146 msgstr "%s¿¡ lock¸¦ °É¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4147
4148 #: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
4149 msgid "invalid lock type\n"
4150 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº Àá±Ý Å¸ÀÔ\n"
4151
4152 #: src/mbox.c:354
4153 #, c-format
4154 msgid "can't unlock %s\n"
4155 msgstr "%s¿¡ lock¸¦ Ç® ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4156
4157 #: src/mbox.c:385
4158 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
4159 msgstr "¸ÞÀϹڽºÀÇ Å©±â¸¦ 0À¸·Î ¸¸µé¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
4160
4161 #: src/mbox.c:406
4162 #, c-format
4163 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
4164 msgstr ""
4165
4166 #: src/mbox_folder.c:255
4167 #, fuzzy, c-format
4168 msgid "could not lock read file %s\n"
4169 msgstr "Àá±Ý ÆÄÀÏ %sÀ» ¸¸µé¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4170
4171 #: src/mbox_folder.c:274
4172 #, fuzzy, c-format
4173 msgid "could not lock write file %s\n"
4174 msgstr "ÆÄÀϷΠ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4175
4176 #: src/mbox_folder.c:833
4177 #, fuzzy, c-format
4178 msgid "read mbox - %s\n"
4179 msgstr "Á¦´ë·ÎµÇ¾îÀÖÁö¾ÊÀº mbox: %s\n"
4180
4181 #: src/mbox_folder.c:864
4182 #, fuzzy, c-format
4183 msgid "read mbox from file - %s\n"
4184 msgstr "mbox ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
4185
4186 #: src/mbox_folder.c:1414
4187 #, fuzzy, c-format
4188 msgid "unvalid file - %s.\n"
4189 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº xover line: %s\n"
4190
4191 #: src/mbox_folder.c:1426
4192 #, fuzzy, c-format
4193 msgid "invalid file - %s.\n"
4194 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº xover line: %s\n"
4195
4196 #: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
4197 #: src/utils.c:1958
4198 #, c-format
4199 msgid "writing to %s failed.\n"
4200 msgstr "%s·Î ¾²±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
4201
4202 #: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
4203 #, c-format
4204 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
4205 msgstr "µð·ºÅ丮 %s¿¡¼­ ¸¶Áö¸· ¼ýÀÚ = %d\n"
4206
4207 #: src/mbox_folder.c:1960
4208 #, c-format
4209 msgid "no modification - %s\n"
4210 msgstr ""
4211
4212 #: src/mbox_folder.c:1964
4213 #, c-format
4214 msgid "save modification - %s\n"
4215 msgstr ""
4216
4217 #: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
4218 #, fuzzy, c-format
4219 msgid "can't rename %s to %s\n"
4220 msgstr "%d¸¦ %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4221
4222 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
4223 #, c-format
4224 msgid "%i messages written - %s\n"
4225 msgstr ""
4226
4227 #: src/mbox_folder.c:2054
4228 #, fuzzy, c-format
4229 msgid "no deleted messages - %s\n"
4230 msgstr "»ý¼ºµÈ Message-ID: %s\n"
4231
4232 #: src/mbox_folder.c:2058
4233 #, fuzzy, c-format
4234 msgid "purge deleted messages - %s\n"
4235 msgstr "»ý¼ºµÈ Message-ID: %s\n"
4236
4237 #: src/mbox_folder.c:2236
4238 #, fuzzy
4239 msgid "Cannot rename folder item"
4240 msgstr "Æú´õ À̸§ º¯°æ"
4241
4242 #: src/menu.c:100
4243 #, c-format
4244 msgid "unknown menu entry %s\n"
4245 msgstr ""
4246
4247 #: src/message_search.c:88
4248 #, fuzzy
4249 msgid "Find in current message"
4250 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸³»±â"
4251
4252 #: src/message_search.c:106
4253 msgid "Find text:"
4254 msgstr ""
4255
4256 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
4257 msgid "Case sensitive"
4258 msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°"
4259
4260 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
4261 msgid "Backward search"
4262 msgstr "µÚ·Î Ã£±â"
4263
4264 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
4265 msgid "Search"
4266 msgstr "ã±â"
4267
4268 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
4269 msgid "Search failed"
4270 msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
4271
4272 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
4273 msgid "Search string not found."
4274 msgstr "ã´Â ¹®ÀÚ¿­ÀÌ ¹ß°ßµÇÀھʾҽÀ´Ï´Ù."
4275
4276 #: src/message_search.c:191
4277 #, fuzzy
4278 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4279 msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ¸Ç¾Õ¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ³¡¿¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
4280
4281 #: src/message_search.c:194
4282 #, fuzzy
4283 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4284 msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ³¡¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ½ÃÀۺκп¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
4285
4286 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
4287 msgid "Search finished"
4288 msgstr "ã±â°¡ ¿Ï·á"
4289
4290 #: src/messageview.c:72
4291 msgid "Creating message view...\n"
4292 msgstr "¸Þ½ÃÁö ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
4293
4294 #: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
4295 msgid "can't open mark file\n"
4296 msgstr "Ç¥½Ã ÆÄÀÏÀ» ¿­¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4297
4298 #: src/messageview.c:351
4299 #, fuzzy
4300 msgid ""
4301 "Error occurred while sending the notification.\n"
4302 "Put this notification into queue folder?"
4303 msgstr ""
4304 "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
4305 "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»±î¿ä?"
4306
4307 #: src/messageview.c:357
4308 #, fuzzy
4309 msgid "Can't queue the notification."
4310 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
4311
4312 #: src/messageview.c:360
4313 #, fuzzy
4314 msgid "Error occurred while sending the notification."
4315 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
4316
4317 #: src/messageview.c:411
4318 msgid "Return Receipt"
4319 msgstr ""
4320
4321 #: src/messageview.c:411
4322 msgid "Send return receipt ?"
4323 msgstr ""
4324
4325 #: src/messageview.c:415
4326 #, fuzzy
4327 msgid "Error occurred while sending notification."
4328 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
4329
4330 #: src/mh.c:242
4331 #, c-format
4332 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4333 msgstr "¸Þ½ÃÁö %sÀ» %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4334
4335 #: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
4336 msgid "Can't open mark file.\n"
4337 msgstr "Ç¥½Ã ÆÄÀÏÀ» ¿­ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
4338
4339 #: src/mh.c:967
4340 msgid "\tSearching uncached messages... "
4341 msgstr "\tij½¬µÇÁö¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ Ã£½À´Ï´Ù... "
4342
4343 #: src/mh.c:1022
4344 #, c-format
4345 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
4346 msgstr "%d°³ÀǠij½¬µÇÁö¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¹ß°ßµÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
4347
4348 #: src/mh.c:1028
4349 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
4350 msgstr "\tij½¬µÇÁö¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ Á¤·ÄÇÕ´Ï´Ù..."
4351
4352 #: src/mimeview.c:116
4353 msgid "/_Open"
4354 msgstr "/¿­±â(_O)"
4355
4356 #: src/mimeview.c:117
4357 msgid "/Open _with..."
4358 msgstr ""
4359
4360 #: src/mimeview.c:118
4361 msgid "/_Display as text"
4362 msgstr "/ÅؽºÆ®·Î º¸±â(_D)"
4363
4364 #: src/mimeview.c:119
4365 #, fuzzy
4366 msgid "/_Display image"
4367 msgstr "/ÅؽºÆ®·Î º¸±â(_D)"
4368
4369 #: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
4370 msgid "/_Save as..."
4371 msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
4372
4373 #: src/mimeview.c:123
4374 msgid "/_Check signature"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: src/mimeview.c:148
4378 msgid "Creating MIME view...\n"
4379 msgstr "¸¶ÀÓ ºä¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
4380
4381 #: src/mimeview.c:151
4382 msgid "MIME Type"
4383 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
4384
4385 #: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
4386 msgid "Text"
4387 msgstr ""
4388
4389 #: src/mimeview.c:270
4390 msgid "Select \"Check signature\" to check"
4391 msgstr ""
4392
4393 #: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
4394 msgid "Can't save the part of multipart message."
4395 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
4396
4397 #: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
4398 msgid "Save as"
4399 msgstr "»õ À̸§À¸·Î"
4400
4401 #: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
4402 msgid "Overwrite"
4403 msgstr "µ¤¾î¾²±â"
4404
4405 #: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
4406 msgid "Overwrite existing file?"
4407 msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
4408
4409 #: src/mimeview.c:896
4410 #, fuzzy
4411 msgid "Open with"
4412 msgstr "³¡³¾¶§"
4413
4414 #: src/mimeview.c:897
4415 #, fuzzy, c-format
4416 msgid ""
4417 "Enter the command line to open file:\n"
4418 "(`%s' will be replaced with file name)"
4419 msgstr ""
4420 "Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
4421 "(`%s'´Â ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
4422
4423 #: src/mimeview.c:953
4424 #, c-format
4425 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
4426 msgstr "¸¶ÀÓ ºä¾îÀÇ ¸í·ÉÇàÀÌ ºÎÀûÀýÇÕ´Ï´Ù: `%s'"
4427
4428 #: src/news.c:147
4429 #, c-format
4430 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4431 msgstr "%s:%d·Î NNTP Á¢¼ÓÀ» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
4432
4433 #: src/news.c:255
4434 #, c-format
4435 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
4436 msgstr "%s:%d·ÎÀÇ NNTP ¿¬°áÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù...\n"
4437
4438 #: src/news.c:331
4439 #, c-format
4440 msgid "article %d has been already cached.\n"
4441 msgstr "±â»ç %d´Â À̹̠ij½¬µÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
4442
4443 #: src/news.c:344
4444 #, fuzzy, c-format
4445 msgid "can't select group %s\n"
4446 msgstr "%s ±×·ìÀ» Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4447
4448 #: src/news.c:349
4449 #, c-format
4450 msgid "getting article %d...\n"
4451 msgstr "±â»ç %d¸¦ ¾ò½À´Ï´Ù...\n"
4452
4453 #: src/news.c:354
4454 #, c-format
4455 msgid "can't read article %d\n"
4456 msgstr "±â»ç %d¸¦ ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4457
4458 #: src/news.c:379 src/news.c:693
4459 #, c-format
4460 msgid "can't set group: %s\n"
4461 msgstr "%s ±×·ìÀ» Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4462
4463 #: src/news.c:472
4464 #, fuzzy
4465 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
4466 msgstr "%s ±×·ìÀ» Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4467
4468 #: src/news.c:572
4469 msgid "can't post article.\n"
4470 msgstr "±â»ç¸¦ ¿Ã¸± ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
4471
4472 #: src/news.c:596
4473 #, c-format
4474 msgid "can't retrieve article %d\n"
4475 msgstr "±â»ç %d¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4476
4477 #: src/news.c:699
4478 #, c-format
4479 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4480 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ±â»ç ¹üÀ§: %d - %d\n"
4481
4482 #: src/news.c:708
4483 msgid "no new articles.\n"
4484 msgstr "»õ ±â»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
4485
4486 #: src/news.c:721
4487 #, c-format
4488 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4489 msgstr "%3$s¿¡¼­ %1$d - %2$d xover¸¦ °¡Á®¿È...\n"
4490
4491 #: src/news.c:724
4492 msgid "can't get xover\n"
4493 msgstr "xover¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4494
4495 #: src/news.c:730
4496 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4497 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
4498
4499 #: src/news.c:738
4500 #, c-format
4501 msgid "invalid xover line: %s\n"
4502 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº xover line: %s\n"
4503
4504 #: src/news.c:756 src/news.c:781
4505 #, fuzzy
4506 msgid "can't get xhdr\n"
4507 msgstr "xover¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4508
4509 #: src/news.c:764 src/news.c:789
4510 #, fuzzy
4511 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4512 msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
4513
4514 #: src/news.c:921
4515 #, fuzzy, c-format
4516 msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
4517 msgstr "\tij½¬µÈ ¸ðµç ±â»ç¸¦ Áö¿ò´Ï´Ù... "
4518
4519 #: src/news.c:950
4520 msgid "\tDeleting all cached articles... "
4521 msgstr "\tij½¬µÈ ¸ðµç ±â»ç¸¦ Áö¿ò´Ï´Ù... "
4522
4523 #: src/nntp.c:57
4524 #, c-format
4525 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
4526 msgstr "%s:%d NNTP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
4527
4528 #: src/nntp.c:134 src/nntp.c:197
4529 #, c-format
4530 msgid "protocol error: %s\n"
4531 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯: %s\n"
4532