sync with sylpheed 0.4.66cvs3-5
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-05-06 14:28+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
10 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
19
20 #: src/about.c:200
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
29 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
30 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
31 "\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:206
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
41 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:211
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:215
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
61 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
62 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
63 "version.\n"
64 "\n"
65
66 #: src/about.c:221
67 msgid ""
68 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
69 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
70 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
71 "more details.\n"
72 "\n"
73 msgstr ""
74 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
75 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
76 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
77 "more details.\n"
78 "\n"
79
80 #: src/about.c:227
81 msgid ""
82 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
83 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
84 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
85 msgstr ""
86 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
87 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
88 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
89
90 #: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:209
91 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:184 src/foldersel.c:175
92 #: src/import.c:188 src/inputdialog.c:155 src/main.c:319 src/main.c:327
93 #: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:115
94 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1793 src/prefs_common.c:2012
95 #: src/prefs_common.c:2128 src/prefs_display_header.c:188
96 #: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
97 msgid "OK"
98 msgstr "OK"
99
100 #: src/account.c:98
101 msgid "Reading all config for each account...\n"
102 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
103
104 #: src/account.c:113
105 #, c-format
106 msgid "Found label: %s\n"
107 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
108
109 #: src/account.c:205
110 msgid ""
111 "Some composing windows are open.\n"
112 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
113 msgstr ""
114 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
115 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
116
117 #: src/account.c:211
118 msgid "Opening account edit window...\n"
119 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
120
121 #: src/account.c:352
122 msgid "Creating account edit window...\n"
123 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
124
125 #: src/account.c:357
126 msgid "Edit accounts"
127 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
128
129 #: src/account.c:385 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
130 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:299
131 msgid "Name"
132 msgstr "̾Á°"
133
134 #: src/account.c:386 src/prefs_account.c:621
135 msgid "Protocol"
136 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
137
138 #: src/account.c:387
139 msgid "Server"
140 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
141
142 #: src/account.c:406 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:265
143 #: src/prefs_display_header.c:316
144 msgid "Add"
145 msgstr "ÄɲÃ"
146
147 #: src/account.c:412
148 msgid "Edit"
149 msgstr "ÊÔ½¸"
150
151 #: src/account.c:418
152 msgid " Delete "
153 msgstr "  ºï½ü  "
154
155 #: src/account.c:424 src/prefs_display_header.c:284 src/prefs_filter.c:435
156 msgid "Down"
157 msgstr "  ¢­  "
158
159 #: src/account.c:430 src/prefs_display_header.c:278 src/prefs_filter.c:429
160 msgid "Up"
161 msgstr "  ¢¬  "
162
163 #: src/account.c:444
164 msgid " Set as usually used account "
165 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
166
167 #: src/account.c:450 src/prefs_filter.c:195 src/summary_search.c:192
168 msgid "Close"
169 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
170
171 #: src/account.c:504
172 msgid "Delete account"
173 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
174
175 #: src/account.c:505
176 msgid "Do you really want to delete this account?"
177 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
178
179 #: src/account.c:506 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
180 #: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
181 #: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
182 #: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:718
183 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:813
184 msgid "Yes"
185 msgstr "¤Ï¤¤"
186
187 #: src/account.c:506 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
188 #: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
189 #: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
190 msgid "+No"
191 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
192
193 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
194 msgid "/_File"
195 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
196
197 #: src/addressbook.c:230
198 msgid "/_File/New _address"
199 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
200
201 #: src/addressbook.c:231
202 msgid "/_File/New _group"
203 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
204
205 #: src/addressbook.c:232
206 msgid "/_File/New _folder"
207 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
208
209 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
210 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
211 msgid "/_File/---"
212 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
213
214 #: src/addressbook.c:234
215 msgid "/_File/_Edit"
216 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
217
218 #: src/addressbook.c:235
219 msgid "/_File/_Delete"
220 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
221
222 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
223 msgid "/_File/_Close"
224 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
225
226 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
227 msgid "/_Help"
228 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
229
230 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
231 msgid "/_Help/_About"
232 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
233
234 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
235 msgid "/New _address"
236 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
237
238 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
239 msgid "/New _group"
240 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
241
242 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
243 msgid "/New _folder"
244 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
245
246 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
247 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
248 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
249 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
250 #: src/summaryview.c:314
251 msgid "/---"
252 msgstr "/---"
253
254 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
255 #: src/mainwindow.c:351
256 msgid "/_Edit"
257 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
258
259 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
260 msgid "/_Delete"
261 msgstr "/ºï½ü(_D)"
262
263 #: src/addressbook.c:318
264 msgid "E-Mail address"
265 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
266
267 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
268 msgid "Remarks"
269 msgstr "È÷¹Í"
270
271 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
272 msgid "Address book"
273 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
274
275 #: src/addressbook.c:413
276 msgid "Name:"
277 msgstr "̾Á°:"
278
279 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
280 #: src/prefs_display_header.c:271 src/prefs_display_header.c:323
281 #: src/prefs_filter.c:395
282 msgid "Delete"
283 msgstr "ºï½ü"
284
285 #: src/addressbook.c:442
286 msgid "Lookup"
287 msgstr "¸¡º÷"
288
289 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
290 msgid "To:"
291 msgstr "°¸Àè:"
292
293 #: src/addressbook.c:456
294 msgid "Cc:"
295 msgstr "Cc:"
296
297 #: src/addressbook.c:460
298 msgid "Bcc:"
299 msgstr "Bcc:"
300
301 #: src/addressbook.c:479
302 msgid "Common address"
303 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
304
305 #: src/addressbook.c:486
306 msgid "Personal address"
307 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
308
309 #: src/addressbook.c:577
310 msgid "Delete address(es)"
311 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
312
313 #: src/addressbook.c:578
314 msgid "Really delete the address(es)?"
315 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
316
317 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
318 #: src/prefs_filter.c:718 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573
319 #: src/summaryview.c:813
320 msgid "No"
321 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
322
323 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
324 msgid "New folder"
325 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
326
327 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
328 msgid "Input the name of new folder:"
329 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
330
331 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
332 msgid "NewFolder"
333 msgstr "NewFolder"
334
335 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
336 #: src/addressbook.c:1187
337 msgid "The name already exists."
338 msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
339
340 #: src/addressbook.c:1045
341 msgid "New group"
342 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
343
344 #: src/addressbook.c:1046
345 msgid "Input the name of new group:"
346 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
347
348 #: src/addressbook.c:1047
349 msgid "NewGroup"
350 msgstr "NewGroup"
351
352 #: src/addressbook.c:1122
353 msgid "Edit group"
354 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
355
356 #: src/addressbook.c:1123
357 msgid "Input the new name of group:"
358 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
359
360 #: src/addressbook.c:1173
361 msgid "Edit folder"
362 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
363
364 #: src/addressbook.c:1174
365 msgid "Input the new name of folder:"
366 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
367
368 #: src/addressbook.c:1223
369 #, c-format
370 msgid "Really delete `%s' ?"
371 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
372
373 #: src/addressbook.c:1271
374 msgid "Edit address"
375 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
376
377 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:300
378 msgid "Address"
379 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
380
381 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
382 #: src/compose.c:3641 src/export.c:185 src/foldersel.c:176 src/import.c:189
383 #: src/inputdialog.c:156 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
384 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:119 src/prefs.c:468
385 #: src/prefs_common.c:2129 src/prefs_display_header.c:189
386 #: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:324 src/summaryview.c:573
387 #: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
388 msgid "Cancel"
389 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
390
391 #: src/addressbook.c:1524
392 msgid "Reading addressbook file..."
393 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
394
395 #: src/addressbook.c:1528
396 #, c-format
397 msgid "%s doesn't exist.\n"
398 msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
399
400 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
401 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
402 #: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:994
403 #: src/summaryview.c:1200 src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1343
404 #: src/summaryview.c:1800 src/summaryview.c:2275 src/summaryview.c:2298
405 #: src/summaryview.c:2319 src/summaryview.c:2412
406 msgid "done.\n"
407 msgstr "´°Î»¡£\n"
408
409 #: src/addressbook.c:1821
410 msgid "Exporting addressbook to file..."
411 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
412
413 #: src/addressbook.c:1839
414 msgid "failed to write addressbook data.\n"
415 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
416
417 #: src/alertpanel.c:98 src/compose.c:3243 src/main.c:317
418 msgid "Notice"
419 msgstr "Ãí°Õ"
420
421 #: src/alertpanel.c:111
422 msgid "Warning"
423 msgstr "·Ù¹ð"
424
425 #: src/alertpanel.c:124 src/inc.c:415
426 msgid "Error"
427 msgstr "¥¨¥é¡¼"
428
429 #: src/alertpanel.c:160
430 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
431 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
432
433 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
434 msgid "can't allocate memory\n"
435 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
436
437 #: src/compose.c:365
438 msgid "/_Add..."
439 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
440
441 #: src/compose.c:366
442 msgid "/_Remove"
443 msgstr "/ºï½ü(_R)"
444
445 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
446 #: src/folderview.c:225
447 msgid "/_Property..."
448 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
449
450 #: src/compose.c:374
451 msgid "/_File/_Attach file"
452 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
453
454 #: src/compose.c:375
455 msgid "/_File/_Insert file"
456 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
457
458 #: src/compose.c:376
459 msgid "/_File/Insert si_gnature"
460 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
461
462 #: src/compose.c:381
463 msgid "/_Edit/_Undo"
464 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
465
466 #: src/compose.c:382
467 msgid "/_Edit/_Redo"
468 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
469
470 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
471 msgid "/_Edit/---"
472 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
473
474 #: src/compose.c:384
475 msgid "/_Edit/Cu_t"
476 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
477
478 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
479 msgid "/_Edit/_Copy"
480 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
481
482 #: src/compose.c:386
483 msgid "/_Edit/_Paste"
484 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
485
486 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
487 msgid "/_Edit/Select _all"
488 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
489
490 #: src/compose.c:389
491 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
492 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
493
494 #: src/compose.c:390
495 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
496 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
497
498 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
499 msgid "/_Message"
500 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
501
502 #: src/compose.c:394
503 msgid "/_Message/_Send"
504 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
505
506 #: src/compose.c:396
507 msgid "/_Message/Send _later"
508 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
509
510 #: src/compose.c:398
511 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
512 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
513
514 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
515 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
516 #: src/mainwindow.c:469
517 msgid "/_Message/---"
518 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
519
520 #: src/compose.c:401
521 msgid "/_Message/_To"
522 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
523
524 #: src/compose.c:402
525 msgid "/_Message/_Cc"
526 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
527
528 #: src/compose.c:403
529 msgid "/_Message/_Bcc"
530 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
531
532 #: src/compose.c:404
533 msgid "/_Message/_Reply to"
534 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
535
536 #: src/compose.c:406
537 msgid "/_Message/_Followup to"
538 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
539
540 #: src/compose.c:408
541 msgid "/_Message/_Attach"
542 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
543
544 #: src/compose.c:411
545 msgid "/_Message/Si_gn"
546 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
547
548 #: src/compose.c:412
549 msgid "/_Message/_Encrypt"
550 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
551
552 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
553 msgid "/_Tool"
554 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
555
556 #: src/compose.c:415
557 msgid "/_Tool/Show _ruler"
558 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
559
560 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
561 msgid "/_Tool/_Address book"
562 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
563
564 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
565 msgid "Can't get text part\n"
566 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
567
568 #: src/compose.c:548
569 #, c-format
570 msgid "%s: file not exist\n"
571 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
572
573 #: src/compose.c:560
574 msgid ""
575 "\n"
576 "\n"
577 "Begin forwarded message:\n"
578 "\n"
579 msgstr ""
580 "\n"
581 "\n"
582 "Begin forwarded message:\n"
583 "\n"
584
585 #: src/compose.c:1224
586 #, c-format
587 msgid "File %s doesn't exist\n"
588 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
589
590 #: src/compose.c:1228
591 #, c-format
592 msgid "Can't get file size of %s\n"
593 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
594
595 #: src/compose.c:1232
596 #, c-format
597 msgid "File %s is empty\n"
598 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
599
600 #: src/compose.c:1253
601 #, c-format
602 msgid "Message: %s"
603 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
604
605 #: src/compose.c:1359
606 msgid " [Edited]"
607 msgstr " [¹¹¿·]"
608
609 #: src/compose.c:1361
610 #, c-format
611 msgid "%s - Compose message%s"
612 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
613
614 #: src/compose.c:1364
615 #, c-format
616 msgid "Compose message%s"
617 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
618
619 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
620 msgid "Recipient is not specified."
621 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
622
623 #: src/compose.c:1404
624 msgid "can't get recipient list."
625 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
626
627 #: src/compose.c:1422
628 msgid ""
629 "Account for sending mail is not specified.\n"
630 "Please select a mail account before sending."
631 msgstr ""
632 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
633 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
634
635 #: src/compose.c:1443
636 #, c-format
637 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
638 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
639
640 #: src/compose.c:1457
641 msgid "Queueing"
642 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
643
644 #: src/compose.c:1458
645 msgid ""
646 "Error occurred while sending the message.\n"
647 "Put this message into queue folder?"
648 msgstr ""
649 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
650 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
651
652 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
653 msgid "Can't queue the message."
654 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
655
656 #: src/compose.c:1467
657 msgid "Error occurred while sending the message."
658 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
659
660 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
661 msgid "Can't save the message to outbox."
662 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
663
664 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1495
665 msgid "can't change file mode\n"
666 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
667
668 #: src/compose.c:1526
669 msgid "Can't convert the codeset of the message."
670 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
671
672 #: src/compose.c:1535
673 msgid "can't write headers\n"
674 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
675
676 #: src/compose.c:1653
677 msgid "saving sent message...\n"
678 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
679
680 #: src/compose.c:1658
681 msgid "can't save message\n"
682 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
683
684 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
685 msgid "can't open mark file\n"
686 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
687
688 #: src/compose.c:1687
689 msgid "queueing message...\n"
690 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
691
692 #: src/compose.c:1762
693 msgid "can't queue the message\n"
694 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
695
696 #: src/compose.c:1801
697 #, c-format
698 msgid "Can't open file %s\n"
699 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
700
701 #: src/compose.c:2114
702 #, c-format
703 msgid "generated Message-ID: %s\n"
704 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
705
706 #: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
707 msgid "MIME type"
708 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
709
710 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2123
711 #: src/select-keys.c:297 src/summaryview.c:361
712 msgid "Size"
713 msgstr "¥µ¥¤¥º"
714
715 #: src/compose.c:2205
716 msgid "Creating compose window...\n"
717 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
718
719 #: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
720 msgid "From:"
721 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
722
723 #: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:491
724 #: src/prefs_common.c:618
725 msgid "Send"
726 msgstr "Á÷¿®"
727
728 #: src/compose.c:2672
729 msgid "Send message"
730 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
731
732 #: src/compose.c:2679
733 msgid "Send later"
734 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
735
736 #: src/compose.c:2680
737 msgid "Put into queue folder and send later"
738 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
739
740 #: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
741 msgid "Draft"
742 msgstr "Áð¹Æ"
743
744 #: src/compose.c:2688
745 msgid "Save to draft folder"
746 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
747
748 #: src/compose.c:2697
749 msgid "Insert"
750 msgstr "ÁÞÆþ"
751
752 #: src/compose.c:2698
753 msgid "Insert file"
754 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
755
756 #: src/compose.c:2705
757 msgid "Attach"
758 msgstr "źÉÕ"
759
760 #: src/compose.c:2706
761 msgid "Attach file"
762 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
763
764 #: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1017
765 msgid "Signature"
766 msgstr "½ð̾"
767
768 #: src/compose.c:2716
769 msgid "Insert signature"
770 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
771
772 #: src/compose.c:2724
773 msgid "Editor"
774 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
775
776 #: src/compose.c:2725
777 msgid "Edit with external editor"
778 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
779
780 #: src/compose.c:2733
781 msgid "Linewrap"
782 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
783
784 #: src/compose.c:2734
785 msgid "Wrap long lines"
786 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
787
788 #: src/compose.c:2939
789 msgid "Invalid MIME type."
790 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
791
792 #: src/compose.c:2957
793 msgid "File doesn't exist or is empty."
794 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
795
796 #: src/compose.c:3025
797 msgid "Property"
798 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
799
800 #: src/compose.c:3045
801 msgid "Encoding"
802 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
803
804 #: src/compose.c:3068
805 msgid "Path"
806 msgstr "¥Ñ¥¹"
807
808 #: src/compose.c:3069
809 msgid "File name"
810 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
811
812 #: src/compose.c:3214
813 #, c-format
814 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
815 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
816
817 #: src/compose.c:3240
818 #, c-format
819 msgid ""
820 "The external editor is still working.\n"
821 "Force terminating the process?\n"
822 "process group id: %d"
823 msgstr ""
824 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
825 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
826 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
827
828 #: src/compose.c:3253
829 #, c-format
830 msgid "Terminated process group id: %d"
831 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
832
833 #: src/compose.c:3254
834 #, c-format
835 msgid "Temporary file: %s"
836 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
837
838 #: src/compose.c:3278
839 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
840 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
841
842 #. failed
843 #: src/compose.c:3311
844 msgid "Couldn't exec external editor\n"
845 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
846
847 #: src/compose.c:3315
848 msgid "Couldn't write to file\n"
849 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
850
851 #: src/compose.c:3317
852 msgid "Pipe read failed\n"
853 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
854
855 #: src/compose.c:3574
856 msgid "can't remove the old draft message\n"
857 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
858
859 #: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
860 msgid "Select file"
861 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
862
863 #: src/compose.c:3639
864 msgid "Discard message"
865 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
866
867 #: src/compose.c:3640
868 msgid "This message has been modified. discard it?"
869 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
870
871 #: src/compose.c:3641
872 msgid "Discard"
873 msgstr "ÇË´þ"
874
875 #: src/compose.c:3641
876 msgid "to Draft"
877 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
878
879 #: src/export.c:121
880 msgid "Export"
881 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
882
883 #: src/export.c:143
884 msgid "Specify target folder and mbox file."
885 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
886
887 #: src/export.c:153
888 msgid "Source dir:"
889 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
890
891 #: src/export.c:158
892 msgid "Exporting file:"
893 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
894
895 #: src/export.c:171 src/export.c:177 src/import.c:175 src/import.c:181
896 #: src/prefs_filter.c:346
897 msgid " Select... "
898 msgstr " ÁªÂò... "
899
900 #: src/export.c:216
901 msgid "Select exporting file"
902 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
903
904 #: src/foldersel.c:130
905 msgid "Select folder"
906 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
907
908 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
909 msgid "/Create _new folder..."
910 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
911
912 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
913 msgid "/_Rename folder..."
914 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
915
916 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
917 msgid "/_Delete folder"
918 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
919
920 #: src/folderview.c:201
921 msgid "/Remove _mailbox"
922 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
923
924 #: src/folderview.c:212
925 msgid "/Remove _IMAP4 server"
926 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
927
928 #: src/folderview.c:219
929 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
930 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
931
932 #: src/folderview.c:221
933 msgid "/_Remove newsgroup"
934 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
935
936 #: src/folderview.c:223
937 msgid "/Remove _news server"
938 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
939
940 #: src/folderview.c:234
941 msgid "Folder"
942 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
943
944 #: src/folderview.c:234
945 msgid "New"
946 msgstr "¿·Ãå"
947
948 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2120
949 msgid "Unread"
950 msgstr "̤ÆÉ"
951
952 #: src/folderview.c:235
953 msgid "#"
954 msgstr "Áí¿ô"
955
956 #: src/folderview.c:245
957 msgid "Creating folder view...\n"
958 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
959
960 #: src/folderview.c:382
961 msgid "Setting folder info...\n"
962 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
963
964 #: src/folderview.c:383
965 msgid "Setting folder info..."
966 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
967
968 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
969 #, c-format
970 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
971 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
972
973 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
974 #, c-format
975 msgid "Scanning folder %s ..."
976 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
977
978 #: src/folderview.c:558
979 msgid "Updating all folders..."
980 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
981
982 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:644
983 msgid "Inbox"
984 msgstr "¼õ¿®È¢"
985
986 #: src/folderview.c:602
987 msgid "Outbox"
988 msgstr "Á÷¿®¹µ"
989
990 #: src/folderview.c:607
991 msgid "Queue"
992 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
993
994 #: src/folderview.c:612
995 msgid "Trash"
996 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
997
998 #: src/folderview.c:1067
999 #, c-format
1000 msgid "Folder %s is selected\n"
1001 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
1002
1003 #: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
1004 #, c-format
1005 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1006 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1007
1008 #: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
1009 #, c-format
1010 msgid "The folder `%s' already exists."
1011 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1012
1013 #: src/folderview.c:1207
1014 #, c-format
1015 msgid "Input new name for `%s':"
1016 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1017
1018 #: src/folderview.c:1209
1019 msgid "Rename folder"
1020 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
1021
1022 #: src/folderview.c:1269
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1026 "Do you really want to delete?"
1027 msgstr ""
1028 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1029 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1030
1031 #: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
1032 msgid "Delete folder"
1033 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1034
1035 #: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
1036 #, c-format
1037 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1038 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1039
1040 #: src/folderview.c:1311
1041 #, c-format
1042 msgid ""
1043 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1044 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1045 msgstr ""
1046 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1047 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
1048
1049 #: src/folderview.c:1314
1050 msgid "Remove folder"
1051 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1052
1053 #: src/folderview.c:1401
1054 #, c-format
1055 msgid "Really delete folder `%s'?"
1056 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1057
1058 #: src/folderview.c:1441
1059 #, c-format
1060 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1061 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1062
1063 #: src/folderview.c:1443
1064 msgid "Delete IMAP4 server"
1065 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1066
1067 #: src/folderview.c:1484
1068 msgid "Subscribe newsgroup"
1069 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
1070
1071 #: src/folderview.c:1485
1072 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1073 msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1074
1075 #: src/folderview.c:1494
1076 #, c-format
1077 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1078 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1079
1080 #: src/folderview.c:1540
1081 #, c-format
1082 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1083 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1084
1085 #: src/folderview.c:1542
1086 msgid "Delete newsgroup"
1087 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
1088
1089 #: src/folderview.c:1573
1090 #, c-format
1091 msgid "Really delete news server `%s'?"
1092 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1093
1094 #: src/folderview.c:1575
1095 msgid "Delete news server"
1096 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1097
1098 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1099 msgid "Abcdef"
1100 msgstr "ÆüËܸìAbc"
1101
1102 #: src/headerview.c:56
1103 msgid "Newsgroups:"
1104 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1105
1106 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1107 msgid "Subject:"
1108 msgstr "·ï̾:"
1109
1110 #: src/headerview.c:87
1111 msgid "Creating header view...\n"
1112 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1113
1114 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1383
1115 msgid "(No From)"
1116 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
1117
1118 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1399
1119 msgid "(No Subject)"
1120 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
1121
1122 #: src/headerwindow.c:55
1123 msgid "Creating header window...\n"
1124 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1125
1126 #: src/headerwindow.c:59
1127 msgid "All header"
1128 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
1129
1130 #: src/headerwindow.c:113
1131 #, c-format
1132 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1133 msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1134
1135 #: src/headerwindow.c:115
1136 #, c-format
1137 msgid "%s - All header"
1138 msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
1139
1140 #: src/imageview.c:48
1141 msgid "Creating image view...\n"
1142 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1143
1144 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1145 msgid "Can't load the image."
1146 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1147
1148 #: src/imap.c:145
1149 #, c-format
1150 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1151 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
1152
1153 #: src/imap.c:168
1154 #, c-format
1155 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1156 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
1157
1158 #: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
1159 #, c-format
1160 msgid "can't select folder: %s\n"
1161 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1162
1163 #: src/imap.c:309
1164 #, c-format
1165 msgid "message %d has been already cached.\n"
1166 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1167
1168 #: src/imap.c:318
1169 #, c-format
1170 msgid "getting message %d...\n"
1171 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1172
1173 #: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
1174 #, c-format
1175 msgid "can't fetch message %d\n"
1176 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1177
1178 #: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
1179 #: src/mh.c:419
1180 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1181 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
1182
1183 #: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
1184 #, c-format
1185 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1186 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1187
1188 #: src/imap.c:431
1189 #, c-format
1190 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1191 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
1192
1193 #: src/imap.c:437 src/imap.c:473
1194 msgid "can't expunge\n"
1195 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1196
1197 #: src/imap.c:467
1198 #, c-format
1199 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1200 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
1201
1202 #: src/imap.c:510
1203 msgid "can't create mailbox\n"
1204 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1205
1206 #: src/imap.c:538
1207 msgid "can't delete mailbox\n"
1208 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1209
1210 #: src/imap.c:564
1211 msgid "can't get envelope\n"
1212 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1213
1214 #: src/imap.c:570
1215 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1216 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1217
1218 #: src/imap.c:578
1219 #, c-format
1220 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1221 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1222
1223 #: src/imap.c:608
1224 #, c-format
1225 msgid "deleting message %d...\n"
1226 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1227
1228 #: src/imap.c:643
1229 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1230 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
1231
1232 #: src/imap.c:670
1233 #, c-format
1234 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1235 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1236
1237 #: src/imap.c:693
1238 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1239 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1240
1241 #: src/imap.c:846
1242 #, c-format
1243 msgid "can't copy %d to %s\n"
1244 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1245
1246 #: src/imap.c:1153
1247 #, c-format
1248 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1249 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
1250
1251 #: src/imap.c:1201
1252 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1253 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
1254
1255 #: src/import.c:125
1256 msgid "Import"
1257 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
1258
1259 #: src/import.c:147
1260 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1261 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1262
1263 #: src/import.c:157
1264 msgid "Importing file:"
1265 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1266
1267 #: src/import.c:162
1268 msgid "Destination dir:"
1269 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
1270
1271 #: src/import.c:220
1272 msgid "Select importing file"
1273 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1274
1275 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236
1276 msgid "Standby"
1277 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
1278
1279 #: src/inc.c:255
1280 msgid "Retrieving new messages"
1281 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1282
1283 #: src/inc.c:384
1284 #, c-format
1285 msgid "Input password for %s on %s:"
1286 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1287
1288 #: src/inc.c:388
1289 msgid "Input password"
1290 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
1291
1292 #: src/inc.c:405
1293 msgid "Retrieving"
1294 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
1295
1296 #: src/inc.c:412
1297 msgid "Done"
1298 msgstr "´°Î»"
1299
1300 #: src/inc.c:421
1301 #, c-format
1302 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1303 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1304
1305 #: src/inc.c:487
1306 #, c-format
1307 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1308 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1309
1310 #: src/inc.c:495
1311 #, c-format
1312 msgid "%s: Retrieving new messages"
1313 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1314
1315 #: src/inc.c:516
1316 #, c-format
1317 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1318 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
1319
1320 #: src/inc.c:527 src/inc.c:661
1321 #, c-format
1322 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1323 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1324
1325 #: src/inc.c:530 src/inc.c:664
1326 #, c-format
1327 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1328 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1329
1330 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1331 #, c-format
1332 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1333 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1334
1335 #: src/inc.c:719
1336 msgid "Authorizing..."
1337 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
1338
1339 #: src/inc.c:724
1340 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1341 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
1342
1343 #: src/inc.c:729
1344 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1345 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
1346
1347 #: src/inc.c:734
1348 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1349 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
1350
1351 #: src/inc.c:739
1352 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1353 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
1354
1355 #: src/inc.c:755
1356 msgid "Deleting message"
1357 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
1358
1359 #: src/inc.c:759
1360 msgid "Quitting"
1361 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
1362
1363 #: src/inc.c:787
1364 msgid "a message won't be received\n"
1365 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1366
1367 #: src/inc.c:814
1368 msgid "Error occurred while processing mail."
1369 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1370
1371 #: src/inc.c:817
1372 msgid "No disk space left."
1373 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1374
1375 #: src/inc.c:868
1376 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1377 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1378
1379 #: src/inc.c:879
1380 #, c-format
1381 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1382 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1383
1384 #: src/logwindow.c:50
1385 msgid "Creating log window...\n"
1386 msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1387
1388 #: src/logwindow.c:54
1389 msgid "Protocol log"
1390 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
1391
1392 #. for gettext
1393 #: src/main.c:104
1394 #, c-format
1395 msgid ""
1396 "File `%s' already exists.\n"
1397 "Can't create folder."
1398 msgstr ""
1399 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1400 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1401
1402 #: src/main.c:143
1403 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1404 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1405
1406 #: src/main.c:207
1407 msgid ""
1408 "GnuPG is not installed properly.\n"
1409 "OpenPGP support disabled."
1410 msgstr ""
1411 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1412 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
1413
1414 #: src/main.c:286
1415 #, c-format
1416 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1417 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
1418
1419 #: src/main.c:288
1420 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1421 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
1422
1423 #: src/main.c:289
1424 msgid "  --receive              receive new messages"
1425 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1426
1427 #: src/main.c:290
1428 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1429 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1430
1431 #: src/main.c:291
1432 msgid "  --debug                debug mode"
1433 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
1434
1435 #: src/main.c:292
1436 msgid "  --help                 display this help and exit"
1437 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1438
1439 #: src/main.c:293
1440 msgid "  --version              output version information and exit"
1441 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1442
1443 #: src/main.c:318
1444 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1445 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1446
1447 #: src/main.c:325
1448 msgid "Queued messages"
1449 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1450
1451 #: src/main.c:326
1452 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1453 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1454
1455 #. remote command mode
1456 #: src/main.c:397
1457 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1458 msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1459
1460 #: src/mainwindow.c:334
1461 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1462 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
1463
1464 #: src/mainwindow.c:335
1465 msgid "/_File/_Update folder tree"
1466 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
1467
1468 #: src/mainwindow.c:336
1469 msgid "/_File/_Folder"
1470 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
1471
1472 #: src/mainwindow.c:337
1473 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1474 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
1475
1476 #: src/mainwindow.c:339
1477 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1478 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
1479
1480 #: src/mainwindow.c:340
1481 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1482 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
1483
1484 #: src/mainwindow.c:341
1485 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1486 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
1487
1488 #: src/mainwindow.c:342
1489 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1490 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
1491
1492 #: src/mainwindow.c:343
1493 msgid "/_File/Empty _trash"
1494 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
1495
1496 #: src/mainwindow.c:345
1497 msgid "/_File/_Save as..."
1498 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
1499
1500 #: src/mainwindow.c:346
1501 msgid "/_File/_Print..."
1502 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
1503
1504 #: src/mainwindow.c:349
1505 msgid "/_File/E_xit"
1506 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
1507
1508 #: src/mainwindow.c:355
1509 msgid "/_Edit/_Search"
1510 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
1511
1512 #: src/mainwindow.c:357
1513 msgid "/_View"
1514 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1515
1516 #: src/mainwindow.c:358
1517 msgid "/_View/_Folder tree"
1518 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
1519
1520 #: src/mainwindow.c:359
1521 msgid "/_View/_Message view"
1522 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
1523
1524 #: src/mainwindow.c:360
1525 msgid "/_View/_Toolbar"
1526 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1527
1528 #: src/mainwindow.c:361
1529 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1530 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
1531
1532 #: src/mainwindow.c:362
1533 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1534 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
1535
1536 #: src/mainwindow.c:363
1537 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1538 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
1539
1540 #: src/mainwindow.c:364
1541 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1542 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
1543
1544 #: src/mainwindow.c:365
1545 msgid "/_View/_Status bar"
1546 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
1547
1548 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1549 msgid "/_View/---"
1550 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1551
1552 #: src/mainwindow.c:367
1553 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1554 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
1555
1556 #: src/mainwindow.c:368
1557 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1558 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
1559
1560 #: src/mainwindow.c:370
1561 msgid "/_View/_Code set"
1562 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
1563
1564 #: src/mainwindow.c:371
1565 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1566 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
1567
1568 #: src/mainwindow.c:379
1569 msgid "/_View/_Code set/---"
1570 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
1571
1572 #: src/mainwindow.c:380
1573 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1574 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
1575
1576 #: src/mainwindow.c:384
1577 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1578 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
1579
1580 #: src/mainwindow.c:388
1581 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1582 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
1583
1584 #: src/mainwindow.c:392
1585 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1586 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
1587
1588 #: src/mainwindow.c:395
1589 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1590 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
1591
1592 #: src/mainwindow.c:397
1593 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1594 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
1595
1596 #: src/mainwindow.c:400
1597 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1598 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
1599
1600 #: src/mainwindow.c:403
1601 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1602 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
1603
1604 #: src/mainwindow.c:406
1605 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1606 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
1607
1608 #: src/mainwindow.c:408
1609 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1610 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
1611
1612 #: src/mainwindow.c:410
1613 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1614 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
1615
1616 #: src/mainwindow.c:414
1617 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1618 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
1619
1620 #: src/mainwindow.c:417
1621 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1622 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
1623
1624 #: src/mainwindow.c:420
1625 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1626 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
1627
1628 #: src/mainwindow.c:422
1629 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1630 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
1631
1632 #: src/mainwindow.c:426
1633 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1634 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
1635
1636 #: src/mainwindow.c:428
1637 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1638 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
1639
1640 #: src/mainwindow.c:430
1641 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1642 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
1643
1644 #: src/mainwindow.c:432
1645 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1646 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
1647
1648 #: src/mainwindow.c:435
1649 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1650 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
1651
1652 #: src/mainwindow.c:437
1653 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1654 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
1655
1656 #: src/mainwindow.c:445
1657 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1658 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
1659
1660 #: src/mainwindow.c:446
1661 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1662 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
1663
1664 #: src/mainwindow.c:449
1665 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1666 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
1667
1668 #: src/mainwindow.c:452
1669 msgid "/_Message/Compose _new message"
1670 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
1671
1672 #: src/mainwindow.c:453
1673 msgid "/_Message/_Reply"
1674 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
1675
1676 #: src/mainwindow.c:454
1677 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1678 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
1679
1680 #: src/mainwindow.c:455
1681 msgid "/_Message/_Forward"
1682 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1683
1684 #: src/mainwindow.c:456
1685 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1686 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
1687
1688 #: src/mainwindow.c:459
1689 msgid "/_Message/M_ove..."
1690 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
1691
1692 #: src/mainwindow.c:460
1693 msgid "/_Message/_Copy..."
1694 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
1695
1696 #: src/mainwindow.c:461
1697 msgid "/_Message/_Delete"
1698 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1699
1700 #: src/mainwindow.c:462
1701 msgid "/_Message/_Mark"
1702 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1703
1704 #: src/mainwindow.c:463
1705 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1706 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1707
1708 #: src/mainwindow.c:464
1709 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1710 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
1711
1712 #: src/mainwindow.c:465
1713 msgid "/_Message/_Mark/---"
1714 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
1715
1716 #: src/mainwindow.c:466
1717 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1718 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
1719
1720 #: src/mainwindow.c:467
1721 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1722 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
1723
1724 #: src/mainwindow.c:470
1725 msgid "/_Message/Open in new _window"
1726 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
1727
1728 #: src/mainwindow.c:471
1729 msgid "/_Message/View _source"
1730 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
1731
1732 #: src/mainwindow.c:472
1733 msgid "/_Message/Show all _header"
1734 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
1735
1736 #: src/mainwindow.c:473
1737 msgid "/_Message/Re_edit"
1738 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
1739
1740 #: src/mainwindow.c:475
1741 msgid "/_Summary"
1742 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
1743
1744 #: src/mainwindow.c:476
1745 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1746 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
1747
1748 #: src/mainwindow.c:478
1749 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1750 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
1751
1752 #: src/mainwindow.c:479
1753 msgid "/_Summary/E_xecute"
1754 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
1755
1756 #: src/mainwindow.c:480
1757 msgid "/_Summary/_Update"
1758 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
1759
1760 #: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
1761 msgid "/_Summary/---"
1762 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
1763
1764 #: src/mainwindow.c:482
1765 msgid "/_Summary/_Prev message"
1766 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
1767
1768 #: src/mainwindow.c:483
1769 msgid "/_Summary/_Next message"
1770 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
1771
1772 #: src/mainwindow.c:484
1773 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1774 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
1775
1776 #: src/mainwindow.c:486
1777 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1778 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
1779
1780 #: src/mainwindow.c:488
1781 msgid "/_Summary/_Sort"
1782 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
1783
1784 #: src/mainwindow.c:489
1785 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1786 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
1787
1788 #: src/mainwindow.c:490
1789 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1790 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
1791
1792 #: src/mainwindow.c:491
1793 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1794 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
1795
1796 #: src/mainwindow.c:492
1797 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1798 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
1799
1800 #: src/mainwindow.c:493
1801 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1802 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
1803
1804 #: src/mainwindow.c:494
1805 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1806 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
1807
1808 #: src/mainwindow.c:495
1809 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1810 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
1811
1812 #: src/mainwindow.c:497
1813 msgid "/_Summary/_Thread view"
1814 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
1815
1816 #: src/mainwindow.c:498
1817 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1818 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
1819
1820 #: src/mainwindow.c:499
1821 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1822 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
1823
1824 #: src/mainwindow.c:503
1825 msgid "/_Tool/_Log window"
1826 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
1827
1828 #: src/mainwindow.c:505
1829 msgid "/_Configuration"
1830 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
1831
1832 #: src/mainwindow.c:506
1833 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1834 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
1835
1836 #: src/mainwindow.c:508
1837 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1838 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
1839
1840 #: src/mainwindow.c:510
1841 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1842 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
1843
1844 #: src/mainwindow.c:512
1845 msgid "/_Configuration/---"
1846 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
1847
1848 #: src/mainwindow.c:513
1849 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1850 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
1851
1852 #: src/mainwindow.c:515
1853 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1854 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
1855
1856 #: src/mainwindow.c:517
1857 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1858 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
1859
1860 #: src/mainwindow.c:521
1861 msgid "/_Help/_Manual"
1862 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
1863
1864 #: src/mainwindow.c:522
1865 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1866 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
1867
1868 #: src/mainwindow.c:523
1869 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1870 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
1871
1872 #: src/mainwindow.c:524
1873 msgid "/_Help/---"
1874 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
1875
1876 #: src/mainwindow.c:553
1877 msgid "Creating main window...\n"
1878 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1879
1880 #: src/mainwindow.c:672
1881 #, c-format
1882 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1883 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1884
1885 #: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
1886 msgid "Untitled"
1887 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
1888
1889 #: src/mainwindow.c:834
1890 msgid "none"
1891 msgstr "¤Ê¤·"
1892
1893 #: src/mainwindow.c:843
1894 #, c-format
1895 msgid "Current account: %s"
1896 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
1897
1898 #: src/mainwindow.c:934
1899 #, c-format
1900 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1901 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
1902
1903 #: src/mainwindow.c:942
1904 msgid "Empty trash"
1905 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
1906
1907 #: src/mainwindow.c:943
1908 msgid "Empty all messages in trash?"
1909 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1910
1911 #: src/mainwindow.c:971
1912 msgid "Add mailbox"
1913 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
1914
1915 #: src/mainwindow.c:972
1916 msgid ""
1917 "Input the location of mailbox.\n"
1918 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1919 "scanned automatically."
1920 msgstr ""
1921 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1922 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
1923
1924 #: src/mainwindow.c:978
1925 #, c-format
1926 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1927 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1928
1929 #: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
1930 msgid "Mailbox"
1931 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
1932
1933 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
1934 msgid ""
1935 "Creation of the mailbox failed.\n"
1936 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1937 "there."
1938 msgstr ""
1939 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1940 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1941
1942 #: src/mainwindow.c:1134
1943 msgid "Setting widgets..."
1944 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1945
1946 #: src/mainwindow.c:1335
1947 msgid "Get"
1948 msgstr "¼õ¿®"
1949
1950 #: src/mainwindow.c:1336
1951 msgid "Incorporate new mail"
1952 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1953
1954 #: src/mainwindow.c:1341
1955 msgid "Get all"
1956 msgstr "Á´¼õ¿®"
1957
1958 #: src/mainwindow.c:1342
1959 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1960 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1961
1962 #: src/mainwindow.c:1353
1963 msgid "Send queued message(s)"
1964 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
1965
1966 #: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:493 src/prefs_common.c:620
1967 msgid "Compose"
1968 msgstr "ºîÀ®"
1969
1970 #: src/mainwindow.c:1364
1971 msgid "Compose new message"
1972 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
1973
1974 #: src/mainwindow.c:1371
1975 msgid "Reply"
1976 msgstr "ÊÖ¿®"
1977
1978 #: src/mainwindow.c:1372
1979 msgid "Reply to the message"
1980 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
1981
1982 #: src/mainwindow.c:1379
1983 msgid "Reply all"
1984 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1985
1986 #: src/mainwindow.c:1380
1987 msgid "Reply to all"
1988 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1989
1990 #: src/mainwindow.c:1387
1991 msgid "Forward"
1992 msgstr "žÁ÷"
1993
1994 #: src/mainwindow.c:1388
1995 msgid "Forward the message"
1996 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
1997
1998 #: src/mainwindow.c:1399
1999 msgid "Delete the message"
2000 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2001
2002 #: src/mainwindow.c:1407
2003 msgid "Execute"
2004 msgstr "¼Â¹Ô"
2005
2006 #: src/mainwindow.c:1408
2007 msgid "Execute marked process"
2008 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
2009
2010 #: src/mainwindow.c:1418
2011 msgid "Next"
2012 msgstr "¼¡"
2013
2014 #: src/mainwindow.c:1419
2015 msgid "Next unread message"
2016 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2017
2018 #: src/mainwindow.c:1429
2019 msgid "Prefs"
2020 msgstr "ÀßÄê"
2021
2022 #: src/mainwindow.c:1430
2023 msgid "Common preference"
2024 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2025
2026 #: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
2027 msgid "Account"
2028 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
2029
2030 #: src/mainwindow.c:1438
2031 msgid "Account setting"
2032 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2033
2034 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2035 msgid "Exit"
2036 msgstr "½ªÎ»"
2037
2038 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2039 msgid "Exit this program?"
2040 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
2041
2042 #: src/mainwindow.c:1788
2043 msgid "Sending queued message failed."
2044 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2045
2046 #: src/mainwindow.c:1905
2047 #, c-format
2048 msgid "forced charset: %s\n"
2049 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
2050
2051 #: src/mbox.c:68
2052 #, c-format
2053 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2054 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
2055
2056 #: src/mbox.c:78
2057 msgid "can't read mbox file.\n"
2058 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2059
2060 #: src/mbox.c:85
2061 #, c-format
2062 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2063 msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
2064
2065 #: src/mbox.c:92
2066 #, c-format
2067 msgid "malformed mbox: %s\n"
2068 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
2069
2070 #: src/mbox.c:109
2071 msgid "can't open temporary file\n"
2072 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2073
2074 #: src/mbox.c:159
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "unescaped From found:\n"
2078 "%s"
2079 msgstr ""
2080 "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
2081 "%s"
2082
2083 #: src/mbox.c:194
2084 msgid "can't write to temporary file\n"
2085 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
2086
2087 #: src/mbox.c:226
2088 #, c-format
2089 msgid "%d messages found.\n"
2090 msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2091
2092 #: src/mbox.c:243
2093 #, c-format
2094 msgid "can't create lock file %s\n"
2095 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2096
2097 #: src/mbox.c:244
2098 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2099 msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2100
2101 #: src/mbox.c:256
2102 #, c-format
2103 msgid "can't create %s\n"
2104 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2105
2106 #: src/mbox.c:262
2107 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2108 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
2109
2110 #: src/mbox.c:291
2111 #, c-format
2112 msgid "can't lock %s\n"
2113 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2114
2115 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2116 msgid "invalid lock type\n"
2117 msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
2118
2119 #: src/mbox.c:331
2120 #, c-format
2121 msgid "can't unlock %s\n"
2122 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2123
2124 #: src/mbox.c:362
2125 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2126 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2127
2128 #: src/mbox.c:383
2129 #, c-format
2130 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2131 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2132
2133 #: src/messageview.c:67
2134 msgid "Creating message view...\n"
2135 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2136
2137 #: src/mh.c:149
2138 #, c-format
2139 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2140 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2141
2142 #: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
2143 msgid "Can't open mark file.\n"
2144 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2145
2146 #: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
2147 #, c-format
2148 msgid "%s already exists."
2149 msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2150
2151 #: src/mh.c:348 src/mh.c:422
2152 #, c-format
2153 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2154 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2155
2156 #: src/mh.c:586
2157 #, c-format
2158 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2159 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
2160
2161 #: src/mh.c:785
2162 msgid "\tSearching uncached messages... "
2163 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
2164
2165 #: src/mh.c:840
2166 #, c-format
2167 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2168 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2169
2170 #: src/mh.c:846
2171 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2172 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2173
2174 #: src/mimeview.c:110
2175 msgid "/_Open"
2176 msgstr "/³«¤¯(_O)"
2177
2178 #: src/mimeview.c:111
2179 msgid "/_Display as text"
2180 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
2181
2182 #: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:312
2183 msgid "/_Save as..."
2184 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
2185
2186 #: src/mimeview.c:115
2187 msgid "/_Check signature"
2188 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
2189
2190 #: src/mimeview.c:135
2191 msgid "MIME Type"
2192 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2193
2194 #: src/mimeview.c:139
2195 msgid "Creating MIME view...\n"
2196 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2197
2198 #: src/mimeview.c:240
2199 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2200 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2201
2202 #: src/mimeview.c:411
2203 msgid "Can't get the part of multipart message."
2204 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2205
2206 #: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
2207 msgid "Can't save the part of multipart message."
2208 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2209
2210 #: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2009
2211 msgid "Save as"
2212 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
2213
2214 #: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2014
2215 msgid "Overwrite"
2216 msgstr "¾å½ñ¤­"
2217
2218 #: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2015
2219 msgid "Overwrite existing file?"
2220 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
2221
2222 #: src/mimeview.c:773
2223 #, c-format
2224 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2225 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
2226
2227 #: src/news.c:75
2228 #, c-format
2229 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2230 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2231
2232 #: src/news.c:112
2233 #, c-format
2234 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2235 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2236
2237 #: src/news.c:183
2238 #, c-format
2239 msgid "article %d has been already cached.\n"
2240 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2241
2242 #: src/news.c:192
2243 #, c-format
2244 msgid "getting article %d...\n"
2245 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2246
2247 #: src/news.c:197
2248 #, c-format
2249 msgid "can't read article %d\n"
2250 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
2251
2252 #: src/news.c:229
2253 msgid "can't post article.\n"
2254 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2255
2256 #: src/news.c:253
2257 #, c-format
2258 msgid "can't retrieve article %d\n"
2259 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2260
2261 #: src/news.c:292
2262 #, c-format
2263 msgid "can't set group: %s\n"
2264 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2265
2266 #: src/news.c:298
2267 #, c-format
2268 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2269 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
2270
2271 #: src/news.c:307
2272 msgid "no new articles.\n"
2273 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2274
2275 #: src/news.c:317
2276 #, c-format
2277 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2278 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
2279
2280 #: src/news.c:320
2281 msgid "can't get xover\n"
2282 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2283
2284 #: src/news.c:326
2285 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2286 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2287
2288 #: src/news.c:334
2289 #, c-format
2290 msgid "invalid xover line: %s\n"
2291 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
2292
2293 #: src/news.c:435
2294 #, c-format
2295 msgid "deleting article %d...\n"
2296 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2297
2298 #: src/news.c:466
2299 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2300 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2301
2302 #: src/nntp.c:43
2303 #, c-format
2304 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2305 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2306
2307 #: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
2308 #, c-format
2309 msgid "protocol error: %s\n"
2310 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
2311
2312 #: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
2313 msgid "protocol error\n"
2314 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2315
2316 #: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
2317 msgid "Error occurred while posting\n"
2318 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2319
2320 #: src/passphrase.c:73
2321 msgid "Passphrase"
2322 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
2323
2324 #: src/passphrase.c:228
2325 msgid "[no user id]"
2326 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
2327
2328 #: src/passphrase.c:232
2329 #, c-format
2330 msgid ""
2331 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2332 "\n"
2333 "  %.*s  \n"
2334 "(%.*s)\n"
2335 msgstr ""
2336 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2337 "\n"
2338 "  %.*s  \n"
2339 "(%.*s)\n"
2340
2341 #: src/passphrase.c:236
2342 msgid ""
2343 "Bad passphrase! Try again...\n"
2344 "\n"
2345 msgstr ""
2346 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
2347 "\n"
2348
2349 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2350 msgid "error occurred on authorization\n"
2351 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2352
2353 #: src/pop.c:117
2354 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2355 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2356
2357 #: src/pop.c:123
2358 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2359 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
2360
2361 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2362 msgid "POP3 protocol error\n"
2363 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2364
2365 #: src/prefs.c:56
2366 msgid "Reading configuration...\n"
2367 msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
2368
2369 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2370 #, c-format
2371 msgid "Found %s\n"
2372 msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
2373
2374 #: src/prefs.c:90
2375 msgid "Finished reading configuration.\n"
2376 msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2377
2378 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:354
2379 #: src/prefs_account.c:368 src/prefs_display_header.c:399
2380 #: src/prefs_display_header.c:424 src/prefs_filter.c:515
2381 #: src/prefs_filter.c:539
2382 msgid "failed to write configuration to file\n"
2383 msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2384
2385 #: src/prefs.c:216
2386 msgid "Configuration is saved.\n"
2387 msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2388
2389 #: src/prefs.c:469
2390 msgid "Apply"
2391 msgstr "ŬÍÑ"
2392
2393 #: src/prefs_account.c:399
2394 msgid "Opening account preferences window...\n"
2395 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2396
2397 #: src/prefs_account.c:426
2398 #, c-format
2399 msgid "Account%d"
2400 msgstr "Account%d"
2401
2402 #: src/prefs_account.c:439
2403 msgid "Preferences for new account"
2404 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2405
2406 #: src/prefs_account.c:444
2407 msgid "Preferences for each account"
2408 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
2409
2410 #: src/prefs_account.c:467
2411 msgid "Creating account preferences window...\n"
2412 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2413
2414 #: src/prefs_account.c:487
2415 msgid "Basic"
2416 msgstr "´ðËÜ"
2417
2418 #: src/prefs_account.c:489 src/prefs_common.c:616
2419 msgid "Receive"
2420 msgstr "¼õ¿®"
2421
2422 #: src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:627
2423 msgid "Privacy"
2424 msgstr "µ¡Ì©"
2425
2426 #: src/prefs_account.c:499
2427 msgid "Advanced"
2428 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
2429
2430 #: src/prefs_account.c:552
2431 msgid "Name of this account"
2432 msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
2433
2434 #: src/prefs_account.c:561
2435 msgid "Usually used"
2436 msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
2437
2438 #: src/prefs_account.c:565
2439 msgid "Personal information"
2440 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
2441
2442 #: src/prefs_account.c:574
2443 msgid "Full name"
2444 msgstr "̾Á°"
2445
2446 #: src/prefs_account.c:580
2447 msgid "Mail address"
2448 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
2449
2450 #: src/prefs_account.c:586
2451 msgid "Organization"
2452 msgstr "ÁÈ¿¥"
2453
2454 #: src/prefs_account.c:610
2455 msgid "Server information"
2456 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
2457
2458 #: src/prefs_account.c:631
2459 msgid "POP3 (normal)"
2460 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
2461
2462 #: src/prefs_account.c:633
2463 msgid "POP3 (APOP auth)"
2464 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
2465
2466 #: src/prefs_account.c:635
2467 msgid "IMAP4"
2468 msgstr "IMAP4"
2469
2470 #: src/prefs_account.c:637
2471 msgid "News (NNTP)"
2472 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
2473
2474 #: src/prefs_account.c:639
2475 msgid "None (local)"
2476 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
2477
2478 #: src/prefs_account.c:693
2479 msgid "News server"
2480 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
2481
2482 #: src/prefs_account.c:699
2483 msgid "Server for receiving"
2484 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
2485
2486 #: src/prefs_account.c:705
2487 msgid "SMTP server (send)"
2488 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
2489
2490 #: src/prefs_account.c:712
2491 msgid "User ID"
2492 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
2493
2494 #: src/prefs_account.c:718
2495 msgid "Password"
2496 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
2497
2498 #: src/prefs_account.c:762
2499 msgid "POP3"
2500 msgstr "POP3"
2501
2502 #: src/prefs_account.c:770
2503 msgid "Remove messages on server when received"
2504 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2505
2506 #: src/prefs_account.c:772
2507 msgid "Receive all messages on server"
2508 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
2509
2510 #: src/prefs_account.c:775
2511 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
2512 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2513
2514 #: src/prefs_account.c:777
2515 msgid "Filter messages on receiving"
2516 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2517
2518 #: src/prefs_account.c:814 src/prefs_filter.c:241
2519 msgid "Header"
2520 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
2521
2522 #: src/prefs_account.c:821
2523 msgid "Add Date header field"
2524 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
2525
2526 #: src/prefs_account.c:822
2527 msgid "Generate Message-ID"
2528 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
2529
2530 #: src/prefs_account.c:831
2531 msgid "Add user-defined header"
2532 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
2533
2534 #: src/prefs_account.c:833 src/prefs_common.c:1265 src/prefs_common.c:1290
2535 msgid " Edit... "
2536 msgstr " ÊÔ½¸... "
2537
2538 #: src/prefs_account.c:840
2539 msgid "Automatically set following addresses"
2540 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
2541
2542 #: src/prefs_account.c:849
2543 msgid "Cc"
2544 msgstr "Cc"
2545
2546 #: src/prefs_account.c:862
2547 msgid "Bcc"
2548 msgstr "Bcc"
2549
2550 #: src/prefs_account.c:875
2551 msgid "Reply-To"
2552 msgstr "Reply-To"
2553
2554 #: src/prefs_account.c:888
2555 msgid "Authentication"
2556 msgstr "ǧ¾Ú"
2557
2558 #: src/prefs_account.c:896
2559 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2560 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
2561
2562 #: src/prefs_account.c:898
2563 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2564 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
2565
2566 #: src/prefs_account.c:932
2567 msgid "Signature file"
2568 msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2569
2570 #: src/prefs_account.c:961
2571 msgid "Sign key"
2572 msgstr "½ð̾¸°"
2573
2574 #: src/prefs_account.c:969
2575 msgid "Use default GnuPG key"
2576 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2577
2578 #: src/prefs_account.c:978
2579 msgid "Select key by your email address"
2580 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2581
2582 #: src/prefs_account.c:987
2583 msgid "Specify key manually"
2584 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
2585
2586 #: src/prefs_account.c:1003
2587 msgid "User or key ID:"
2588 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
2589
2590 #: src/prefs_account.c:1048
2591 msgid "Specify SMTP port"
2592 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2593
2594 #: src/prefs_account.c:1060
2595 msgid "Specify POP3 port"
2596 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2597
2598 #: src/prefs_account.c:1072
2599 msgid "Specify domain name"
2600 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
2601
2602 #: src/prefs_account.c:1112
2603 msgid "Mail address is not entered."
2604 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2605
2606 #: src/prefs_account.c:1117
2607 msgid "SMTP server is not entered."
2608 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2609
2610 #: src/prefs_account.c:1122
2611 msgid "User ID is not entered."
2612 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2613
2614 #: src/prefs_account.c:1127
2615 msgid "POP3 server is not entered."
2616 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2617
2618 #: src/prefs_account.c:1132
2619 msgid "IMAP4 server is not entered."
2620 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2621
2622 #: src/prefs_account.c:1137
2623 msgid "NNTP server is not entered."
2624 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2625
2626 #: src/prefs_common.c:594
2627 msgid "Creating common preferences window...\n"
2628 msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2629
2630 #: src/prefs_common.c:598
2631 msgid "Common Preferences"
2632 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2633
2634 #: src/prefs_common.c:622
2635 msgid "Display"
2636 msgstr "ɽ¼¨"
2637
2638 #: src/prefs_common.c:624
2639 msgid "Message"
2640 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2641
2642 #: src/prefs_common.c:630
2643 msgid "Interface"
2644 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
2645
2646 #: src/prefs_common.c:632 src/select-keys.c:322
2647 msgid "Other"
2648 msgstr "¤½¤Î¾"
2649
2650 #: src/prefs_common.c:672 src/prefs_common.c:830
2651 msgid "External program"
2652 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
2653
2654 #: src/prefs_common.c:681
2655 msgid "Use external program for incorporation"
2656 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2657
2658 #: src/prefs_common.c:688 src/prefs_common.c:847
2659 msgid "Program path"
2660 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
2661
2662 #: src/prefs_common.c:700
2663 msgid "Local spool"
2664 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
2665
2666 #: src/prefs_common.c:711
2667 msgid "Incorporate from spool"
2668 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
2669
2670 #: src/prefs_common.c:713
2671 msgid "Filter on incorporation"
2672 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2673
2674 #: src/prefs_common.c:721
2675 msgid "Spool directory"
2676 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
2677
2678 #: src/prefs_common.c:739
2679 msgid "Auto-check new mail"
2680 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2681
2682 #: src/prefs_common.c:741
2683 msgid "each"
2684 msgstr " "
2685
2686 #: src/prefs_common.c:753
2687 msgid "minute(s)"
2688 msgstr "ʬ¤´¤È"
2689
2690 #: src/prefs_common.c:762
2691 msgid "Check new mail on startup"
2692 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2693
2694 #: src/prefs_common.c:764
2695 msgid "News"
2696 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
2697
2698 #: src/prefs_common.c:772
2699 msgid ""
2700 "Maximum article number to download\n"
2701 "(unlimited if 0 is specified)"
2702 msgstr ""
2703 "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
2704 "(0¤Ç̵À©¸Â)"
2705
2706 #: src/prefs_common.c:840
2707 msgid "Use external program for sending"
2708 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2709
2710 #: src/prefs_common.c:864
2711 msgid "Save sent message to outbox"
2712 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
2713
2714 #: src/prefs_common.c:866
2715 msgid "Queue message that failed to send"
2716 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
2717
2718 #: src/prefs_common.c:872
2719 msgid "Outgoing codeset"
2720 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
2721
2722 #: src/prefs_common.c:887
2723 msgid "Automatic"
2724 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
2725
2726 #: src/prefs_common.c:888
2727 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2728 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
2729
2730 #: src/prefs_common.c:890
2731 msgid "Unicode (UTF-8)"
2732 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2733
2734 #: src/prefs_common.c:892
2735 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2736 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
2737
2738 #: src/prefs_common.c:894
2739 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2740 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
2741
2742 #: src/prefs_common.c:895
2743 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2744 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
2745
2746 #: src/prefs_common.c:896
2747 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2748 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
2749
2750 #: src/prefs_common.c:897
2751 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2752 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
2753
2754 #: src/prefs_common.c:898
2755 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2756 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
2757
2758 #: src/prefs_common.c:899
2759 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2760 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
2761
2762 #: src/prefs_common.c:900
2763 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2764 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
2765
2766 #: src/prefs_common.c:901
2767 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2768 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
2769
2770 #: src/prefs_common.c:902
2771 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2772 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
2773
2774 #: src/prefs_common.c:904
2775 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2776 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
2777
2778 #: src/prefs_common.c:906
2779 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2780 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
2781
2782 #: src/prefs_common.c:907
2783 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2784 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
2785
2786 #: src/prefs_common.c:910
2787 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2788 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
2789
2790 #: src/prefs_common.c:911
2791 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2792 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
2793
2794 #: src/prefs_common.c:913
2795 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2796 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
2797
2798 #: src/prefs_common.c:914
2799 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2800 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
2801
2802 #: src/prefs_common.c:916
2803 msgid "Korean (EUC-KR)"
2804 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
2805
2806 #: src/prefs_common.c:966
2807 msgid "Quotation"
2808 msgstr "°úÍÑ"
2809
2810 #: src/prefs_common.c:974
2811 msgid "Quote message when replying"
2812 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
2813
2814 #: src/prefs_common.c:980
2815 msgid "Quotation mark"
2816 msgstr "°úÍÑÉä"
2817
2818 #: src/prefs_common.c:993
2819 msgid "Quotation format:"
2820 msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
2821
2822 #: src/prefs_common.c:998
2823 msgid " Description of symbols "
2824 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
2825
2826 #: src/prefs_common.c:1025
2827 msgid "Insert signature automatically"
2828 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
2829
2830 #: src/prefs_common.c:1031
2831 msgid "Signature separator"
2832 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
2833
2834 #: src/prefs_common.c:1049
2835 msgid "Wrap messages at"
2836 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
2837
2838 #: src/prefs_common.c:1061
2839 msgid "characters"
2840 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
2841
2842 #: src/prefs_common.c:1069
2843 msgid "Wrap quotation"
2844 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2845
2846 #: src/prefs_common.c:1071
2847 msgid "Wrap before sending"
2848 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2849
2850 #: src/prefs_common.c:1110
2851 msgid "Font"
2852 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2853
2854 #: src/prefs_common.c:1119
2855 msgid "Text"
2856 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
2857
2858 #: src/prefs_common.c:1142
2859 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2860 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
2861
2862 #: src/prefs_common.c:1145
2863 msgid "Display unread number next to folder name"
2864 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2865
2866 #. ---- Summary ----
2867 #: src/prefs_common.c:1149
2868 msgid "Summary View"
2869 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
2870
2871 #: src/prefs_common.c:1158
2872 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2873 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2874
2875 #: src/prefs_common.c:1160
2876 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2877 msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2878
2879 #: src/prefs_common.c:1166
2880 msgid "Date format"
2881 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
2882
2883 #: src/prefs_common.c:1177
2884 msgid ""
2885 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2886 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2887 "replaced as follows:\n"
2888 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2889 "%A: the full weekday name\n"
2890 "%b: the abbreviated month name\n"
2891 "%B: the full month name\n"
2892 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2893 "%C: the century number (year/100)\n"
2894 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2895 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2896 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2897 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2898 "%m: the month as a decimal number\n"
2899 "%M: the minute as a decimal number\n"
2900 "%p: either AM or PM\n"
2901 "%S: the second as a decimal number\n"
2902 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2903 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2904 "%y: the last two digits of a year\n"
2905 "%Y: the year as a decimal number\n"
2906 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2907 msgstr ""
2908 "½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % "
2909 "ʸ»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
2910 "%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
2911 "%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2912 "%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
2913 "%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2914 "%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
2915 "%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
2916 "%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2917 "%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2918 "%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2919 "%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2920 "%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2921 "%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2922 "%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
2923 "%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2924 "%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
2925 "%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
2926 "%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
2927 "%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
2928 "%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
2929
2930 #: src/prefs_common.c:1206
2931 msgid " Set display item of summary... "
2932 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
2933
2934 #: src/prefs_common.c:1260
2935 msgid "Enable coloration of message"
2936 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2937
2938 #: src/prefs_common.c:1279
2939 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2940 msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
2941
2942 #: src/prefs_common.c:1281
2943 msgid "Display header pane above message view"
2944 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2945
2946 #: src/prefs_common.c:1288
2947 msgid "Display short headers on message view"
2948 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2949
2950 #: src/prefs_common.c:1308
2951 msgid "Line space"
2952 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
2953
2954 #: src/prefs_common.c:1322 src/prefs_common.c:1362
2955 msgid "pixel(s)"
2956 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
2957
2958 #: src/prefs_common.c:1327
2959 msgid "Leave space on head"
2960 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
2961
2962 #: src/prefs_common.c:1329
2963 msgid "Scroll"
2964 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
2965
2966 #: src/prefs_common.c:1336
2967 msgid "Half page"
2968 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
2969
2970 #: src/prefs_common.c:1342
2971 msgid "Smooth scroll"
2972 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
2973
2974 #: src/prefs_common.c:1348
2975 msgid "Step"
2976 msgstr "´Ö³Ö"
2977
2978 #: src/prefs_common.c:1407
2979 msgid "Encrypt message by default"
2980 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
2981
2982 #: src/prefs_common.c:1410
2983 msgid "Sign message by default"
2984 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
2985
2986 #: src/prefs_common.c:1413
2987 msgid "Automatically check signatures"
2988 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú"
2989
2990 #: src/prefs_common.c:1417
2991 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2992 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
2993
2994 #. create default signkey box
2995 #: src/prefs_common.c:1425
2996 msgid "Default Sign Key"
2997 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
2998
2999 #: src/prefs_common.c:1524
3000 msgid ""
3001 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
3002 "Emacs-based mailer"
3003 msgstr ""
3004 "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
3005 "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
3006
3007 #: src/prefs_common.c:1531
3008 msgid "Open first unread message when entering a folder"
3009 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
3010
3011 #: src/prefs_common.c:1535
3012 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
3013 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
3014
3015 #: src/prefs_common.c:1543
3016 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3017 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
3018
3019 #: src/prefs_common.c:1550
3020 msgid ""
3021 "(Messages will be just marked till execution\n"
3022 " if this is turned off)"
3023 msgstr ""
3024 "(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
3025 " ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
3026
3027 #: src/prefs_common.c:1557
3028 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3029 msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
3030
3031 #: src/prefs_common.c:1559
3032 msgid "On exit"
3033 msgstr "½ªÎ»»þ"
3034
3035 #: src/prefs_common.c:1567
3036 msgid "Confirm on exit"
3037 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
3038
3039 #: src/prefs_common.c:1574
3040 msgid "Empty trash on exit"
3041 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3042
3043 #: src/prefs_common.c:1576
3044 msgid "Ask before emptying"
3045 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
3046
3047 #: src/prefs_common.c:1580
3048 msgid "Warn if there are queued messages"
3049 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
3050
3051 #: src/prefs_common.c:1618
3052 #, c-format
3053 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3054 msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3055
3056 #: src/prefs_common.c:1625 src/prefs_common.c:1649 src/prefs_common.c:1665
3057 msgid "Command"
3058 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
3059
3060 #: src/prefs_common.c:1642
3061 #, c-format
3062 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3063 msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3064
3065 #: src/prefs_common.c:1658
3066 #, c-format
3067 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3068 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3069
3070 #: src/prefs_common.c:1720
3071 msgid "Set message colors"
3072 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
3073
3074 #: src/prefs_common.c:1728
3075 msgid "Colors"
3076 msgstr "¿§"
3077
3078 #: src/prefs_common.c:1766
3079 msgid "Quoted Text - First Level"
3080 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
3081
3082 #: src/prefs_common.c:1772
3083 msgid "Quoted Text - Second Level"
3084 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
3085
3086 #: src/prefs_common.c:1778
3087 msgid "Quoted Text - Third Level"
3088 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
3089
3090 #: src/prefs_common.c:1784
3091 msgid "URI link"
3092 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
3093
3094 #: src/prefs_common.c:1791
3095 msgid "Recycle quote colors"
3096 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
3097
3098 #: src/prefs_common.c:1839
3099 msgid "Pick color for quotation level 1"
3100 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
3101
3102 #: src/prefs_common.c:1842
3103 msgid "Pick color for quotation level 2"
3104 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
3105
3106 #: src/prefs_common.c:1845
3107 msgid "Pick color for quotation level 3"
3108 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
3109
3110 #: src/prefs_common.c:1848
3111 msgid "Pick color for URI"
3112 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
3113
3114 #: src/prefs_common.c:1972
3115 msgid "Description of symbols"
3116 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
3117
3118 #: src/prefs_common.c:1999
3119 #, c-format
3120 msgid ""
3121 "Date\n"
3122 "From\n"
3123 "Full Name of Sender\n"
3124 "First Name of Sender\n"
3125 "Initial of Sender\n"
3126 "Subject\n"
3127 "To\n"
3128 "Message-ID\n"
3129 "%"
3130 msgstr ""
3131 "ÆüÉÕ\n"
3132 "º¹½Ð¿Í\n"
3133 "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
3134 "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
3135 "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
3136 "·ï̾\n"
3137 "°¸Àè\n"
3138 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
3139 "%"
3140
3141 #: src/prefs_common.c:2102
3142 msgid "Set display item"
3143 msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
3144
3145 #: src/prefs_common.c:2119
3146 msgid "Mark"
3147 msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
3148
3149 #: src/prefs_common.c:2121
3150 msgid "MIME"
3151 msgstr "MIME"
3152
3153 #: src/prefs_common.c:2122
3154 msgid "Number"
3155 msgstr "ÈÖ¹æ"
3156
3157 #: src/prefs_common.c:2124 src/summaryview.c:352
3158 msgid "Date"
3159 msgstr "ÆüÉÕ"
3160
3161 #: src/prefs_common.c:2125 src/summaryview.c:353
3162 msgid "From"
3163 msgstr "º¹½Ð¿Í"
3164
3165 #: src/prefs_common.c:2126 src/summaryview.c:354
3166 msgid "Subject"
3167 msgstr "·ï̾"
3168
3169 #: src/prefs_common.c:2179
3170 msgid "Font selection"
3171 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
3172
3173 #: src/prefs_display_header.c:176
3174 msgid "Creating display header setting window...\n"
3175 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3176
3177 #: src/prefs_display_header.c:195
3178 msgid "Display header setting"
3179 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
3180
3181 #: src/prefs_display_header.c:221
3182 msgid "Header name"
3183 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
3184
3185 #: src/prefs_display_header.c:250
3186 msgid "Displayed Headers"
3187 msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
3188
3189 #: src/prefs_display_header.c:301
3190 msgid "Hidden headers"
3191 msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À"
3192
3193 #: src/prefs_display_header.c:331
3194 msgid "Show other headers"
3195 msgstr "¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨"
3196
3197 #: src/prefs_display_header.c:355
3198 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3199 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3200
3201 #: src/prefs_display_header.c:393
3202 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3203 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3204
3205 #: src/prefs_display_header.c:515 src/prefs_filter.c:610
3206 msgid "Header name is not set."
3207 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3208
3209 #: src/prefs_display_header.c:525
3210 msgid "This header is already in the list."
3211 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3212
3213 #: src/prefs_filter.c:181
3214 msgid "Registered rules"
3215 msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
3216
3217 #: src/prefs_filter.c:183
3218 msgid "Creating filter setting window...\n"
3219 msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3220
3221 #: src/prefs_filter.c:202
3222 msgid "Filter setting"
3223 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
3224
3225 #: src/prefs_filter.c:225
3226 msgid "Operator"
3227 msgstr "±é»»»Ò"
3228
3229 #: src/prefs_filter.c:263 src/prefs_filter.c:623 src/prefs_filter.c:762
3230 #: src/prefs_filter.c:774
3231 msgid "(none)"
3232 msgstr "(¤Ê¤·)"
3233
3234 #: src/prefs_filter.c:269
3235 msgid "Keyword"
3236 msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
3237
3238 #: src/prefs_filter.c:290
3239 msgid "Predicate"
3240 msgstr "½Ò¸ì"
3241
3242 #: src/prefs_filter.c:302 src/prefs_filter.c:313 src/prefs_filter.c:632
3243 #: src/prefs_filter.c:635 src/prefs_filter.c:779 src/prefs_filter.c:782
3244 msgid "contains"
3245 msgstr "´Þ¤à"
3246
3247 #: src/prefs_filter.c:302 src/prefs_filter.c:313 src/prefs_filter.c:779
3248 #: src/prefs_filter.c:782
3249 msgid "not contain"
3250 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
3251
3252 #: src/prefs_filter.c:329
3253 msgid "Destination"
3254 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
3255
3256 #: src/prefs_filter.c:353
3257 msgid "Use regex"
3258 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
3259
3260 #: src/prefs_filter.c:357
3261 msgid "Don't receive"
3262 msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
3263
3264 #: src/prefs_filter.c:382
3265 msgid "Register"
3266 msgstr "ÅÐÏ¿"
3267
3268 #: src/prefs_filter.c:388
3269 msgid " Substitute "
3270 msgstr "  ÃÖ´¹  "
3271
3272 #: src/prefs_filter.c:475
3273 msgid "Reading filter configuration...\n"
3274 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3275
3276 #: src/prefs_filter.c:511
3277 msgid "Writing filter configuration...\n"
3278 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3279
3280 #: src/prefs_filter.c:554
3281 msgid "(New)"
3282 msgstr "(¿·µ¬)"
3283
3284 #: src/prefs_filter.c:605
3285 msgid "Destination is not set."
3286 msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3287
3288 #: src/prefs_filter.c:716
3289 msgid "Delete rule"
3290 msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
3291
3292 #: src/prefs_filter.c:717
3293 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3294 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3295
3296 #: src/procmime.c:686
3297 msgid "Code conversion failed.\n"
3298 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3299
3300 #: src/procmsg.c:138
3301 msgid "Cache data is corrupted\n"
3302 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3303
3304 #: src/procmsg.c:202
3305 msgid "\tNo cache file\n"
3306 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3307
3308 #: src/procmsg.c:209
3309 msgid "\tReading summary cache..."
3310 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
3311
3312 #: src/procmsg.c:214
3313 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3314 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3315
3316 #: src/procmsg.c:279
3317 msgid "\tMarking the messages..."
3318 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3319
3320 #: src/procmsg.c:323
3321 #, c-format
3322 msgid "\t%d new message(s)\n"
3323 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
3324
3325 #: src/procmsg.c:445
3326 msgid "Mark file not found.\n"
3327 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3328
3329 #: src/procmsg.c:447
3330 #, c-format
3331 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3332 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3333
3334 #: src/procmsg.c:463
3335 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3336 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3337
3338 #: src/procmsg.c:468
3339 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3340 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3341
3342 #: src/procmsg.c:651
3343 msgid "Sending queued message failed.\n"
3344 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3345
3346 #: src/procmsg.c:708
3347 #, c-format
3348 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3349 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
3350
3351 #: src/progressdialog.c:51
3352 msgid "Status"
3353 msgstr "¾õÂÖ"
3354
3355 #: src/progressdialog.c:53
3356 msgid "Creating progress dialog...\n"
3357 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3358
3359 #: src/recv.c:111
3360 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3361 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3362
3363 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3364 msgid "Can't write to file.\n"
3365 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3366
3367 #: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
3368 msgid "Oops: Signature not verified"
3369 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3370
3371 #: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
3372 msgid "No signature found"
3373 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3374
3375 #: src/rfc2015.c:142
3376 msgid "Good signature"
3377 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
3378
3379 #: src/rfc2015.c:145
3380 msgid "BAD signature"
3381 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3382
3383 #: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
3384 msgid "No public key to verify the signature"
3385 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3386
3387 #: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
3388 msgid "Error verifying the signature"
3389 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
3390
3391 #: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
3392 msgid "Different results for signatures"
3393 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
3394
3395 #: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
3396 msgid "Error: Unknown status"
3397 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
3398
3399 #: src/rfc2015.c:177
3400 #, c-format
3401 msgid "Good signature from \"%s\""
3402 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
3403
3404 #: src/rfc2015.c:180
3405 #, c-format
3406 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3407 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3408
3409 #: src/rfc2015.c:212
3410 msgid "Cannot find user ID for this key."
3411 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3412
3413 #: src/rfc2015.c:223
3414 #, c-format
3415 msgid "                aka \"%s\"\n"
3416 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
3417
3418 #: src/rfc2015.c:251
3419 #, c-format
3420 msgid "Signature made %s\n"
3421 msgstr "Signature made %s\n"
3422
3423 #: src/rfc2015.c:260
3424 #, c-format
3425 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3426 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
3427
3428 #: src/select-keys.c:99
3429 #, c-format
3430 msgid "Please select key for `%s'"
3431 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3432
3433 #: src/select-keys.c:102
3434 #, c-format
3435 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3436 msgstr "`%s' ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ... %c"
3437
3438 #: src/select-keys.c:270
3439 msgid "Select Keys"
3440 msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
3441
3442 #: src/select-keys.c:298
3443 msgid "Key ID"
3444 msgstr "¸°ID"
3445
3446 #: src/select-keys.c:301
3447 msgid "Val"
3448 msgstr "ÀµÅöÀ­"
3449
3450 #: src/select-keys.c:323
3451 msgid "Select"
3452 msgstr "ÁªÂò"
3453
3454 #: src/select-keys.c:431
3455 msgid "Add key"
3456 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
3457
3458 #: src/select-keys.c:432
3459 msgid "Enter another user or key ID\n"
3460 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3461
3462 #: src/send.c:148
3463 msgid "Queued message header is broken.\n"
3464 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3465
3466 #: src/send.c:157
3467 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3468 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
3469
3470 #: src/send.c:168
3471 msgid "Account not found.\n"
3472 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3473
3474 #: src/send.c:199
3475 #, c-format
3476 msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
3477 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ...\n"
3478
3479 #: src/send.c:240
3480 #, c-format
3481 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3482 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3483
3484 #: src/send.c:251
3485 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3486 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3487
3488 #: src/setup.c:43
3489 msgid "Mailbox setting"
3490 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê"
3491
3492 #: src/setup.c:44
3493 msgid ""
3494 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3495 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3496 "if you have the one.\n"
3497 "If you're not sure, just select OK."
3498 msgstr ""
3499 "ºÇ½é¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3500 "MH¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
3501 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
3502 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3503
3504 #: src/sourcewindow.c:76
3505 msgid "Creating source window...\n"
3506 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3507
3508 #: src/sourcewindow.c:80
3509 msgid "Source of the message"
3510 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
3511
3512 #: src/sourcewindow.c:140
3513 #, c-format
3514 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3515 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
3516
3517 #: src/sourcewindow.c:142
3518 #, c-format
3519 msgid "%s - Source"
3520 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
3521
3522 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3523 msgid "Search"
3524 msgstr "¸¡º÷"
3525
3526 #: src/summary_search.c:172
3527 msgid "Case sensitive"
3528 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
3529
3530 #: src/summary_search.c:178
3531 msgid "Backward search"
3532 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
3533
3534 #: src/summary_search.c:184
3535 msgid "Select all matched"
3536 msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
3537
3538 #: src/summary_search.c:191
3539 msgid "Clear"
3540 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3541
3542 #: src/summary_search.c:286
3543 msgid "Search failed"
3544 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
3545
3546 #: src/summary_search.c:287
3547 msgid "Search string not found."
3548 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3549
3550 #: src/summary_search.c:292
3551 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3552 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3553
3554 #: src/summary_search.c:294
3555 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3556 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3557
3558 #: src/summary_search.c:296
3559 msgid "Search finished"
3560 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
3561
3562 #: src/summaryview.c:289
3563 msgid "/M_ove..."
3564 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
3565
3566 #: src/summaryview.c:290
3567 msgid "/_Copy..."
3568 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3569
3570 #: src/summaryview.c:292
3571 msgid "/E_xecute"
3572 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3573
3574 #: src/summaryview.c:293
3575 msgid "/_Mark"
3576 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3577
3578 #: src/summaryview.c:294
3579 msgid "/_Mark/_Mark"
3580 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3581
3582 #: src/summaryview.c:295
3583 msgid "/_Mark/_Unmark"
3584 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3585
3586 #: src/summaryview.c:296
3587 msgid "/_Mark/---"
3588 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3589
3590 #: src/summaryview.c:297
3591 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3592 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3593
3594 #: src/summaryview.c:298
3595 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3596 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
3597
3598 #: src/summaryview.c:301
3599 msgid "/_Reply"
3600 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
3601
3602 #: src/summaryview.c:302
3603 msgid "/Reply to a_ll"
3604 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3605
3606 #: src/summaryview.c:303
3607 msgid "/_Forward"
3608 msgstr "/žÁ÷(_F)"
3609
3610 #: src/summaryview.c:304
3611 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3612 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3613
3614 #: src/summaryview.c:307
3615 msgid "/Open in new _window"
3616 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3617
3618 #: src/summaryview.c:308
3619 msgid "/View so_urce"
3620 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3621
3622 #: src/summaryview.c:309
3623 msgid "/Show all _header"
3624 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3625
3626 #: src/summaryview.c:310
3627 msgid "/Re_edit"
3628 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3629
3630 #: src/summaryview.c:313
3631 msgid "/_Print..."
3632 msgstr "/°õºþ(_P)..."
3633
3634 #: src/summaryview.c:315
3635 msgid "/Select _all"
3636 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3637
3638 #: src/summaryview.c:321
3639 msgid "M"
3640 msgstr "M"
3641
3642 #: src/summaryview.c:321
3643 msgid "U"
3644 msgstr "U"
3645
3646 #: src/summaryview.c:336
3647 msgid "Creating summary view...\n"
3648 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3649
3650 #: src/summaryview.c:351
3651 msgid "No."
3652 msgstr "ÈÖ¹æ"
3653
3654 #: src/summaryview.c:571
3655 msgid "Process mark"
3656 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
3657
3658 #: src/summaryview.c:572
3659 msgid "Some marks are left. Process it?"
3660 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
3661
3662 #: src/summaryview.c:596
3663 msgid ""
3664 "empty folder\n"
3665 "\n"
3666 msgstr ""
3667 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
3668 "\n"
3669
3670 #: src/summaryview.c:608
3671 #, c-format
3672 msgid "Scanning folder (%s)..."
3673 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
3674
3675 #: src/summaryview.c:677
3676 msgid "done."
3677 msgstr "´°Î»."
3678
3679 #: src/summaryview.c:811
3680 msgid "No unread message"
3681 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
3682
3683 #: src/summaryview.c:812
3684 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3685 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
3686
3687 #: src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:950
3688 msgid "Attracting messages by subject..."
3689 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3690
3691 #: src/summaryview.c:1093
3692 #, c-format
3693 msgid "%d deleted"
3694 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
3695
3696 #: src/summaryview.c:1097
3697 #, c-format
3698 msgid "%s%d moved"
3699 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
3700
3701 #: src/summaryview.c:1098 src/summaryview.c:1105
3702 msgid ", "
3703 msgstr ", "
3704
3705 #: src/summaryview.c:1103
3706 #, c-format
3707 msgid "%s%d copied"
3708 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
3709
3710 #: src/summaryview.c:1120
3711 msgid " item(s) selected"
3712 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
3713
3714 #: src/summaryview.c:1131
3715 #, c-format
3716 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3717 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
3718
3719 #: src/summaryview.c:1137
3720 #, c-format
3721 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3722 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
3723
3724 #: src/summaryview.c:1178 src/summaryview.c:1179
3725 msgid "Sorting summary..."
3726 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
3727
3728 #: src/summaryview.c:1217
3729 msgid "\tSetting summary from message data..."
3730 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3731
3732 #: src/summaryview.c:1219
3733 msgid "Setting summary from message data..."
3734 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3735
3736 #: src/summaryview.c:1328
3737 #, c-format
3738 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3739 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
3740
3741 #: src/summaryview.c:1380
3742 msgid "(No Date)"
3743 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
3744
3745 #: src/summaryview.c:1645
3746 #, c-format
3747 msgid "Message %d is marked\n"
3748 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3749
3750 #: src/summaryview.c:1674
3751 #, c-format
3752 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3753 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3754
3755 #: src/summaryview.c:1709
3756 #, c-format
3757 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3758 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3759
3760 #: src/summaryview.c:1751
3761 #, c-format
3762 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3763 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3764
3765 #: src/summaryview.c:1765
3766 msgid "Current folder is Trash."
3767 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
3768
3769 #: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1789
3770 msgid "Deleting duplicated messages..."
3771 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3772
3773 #: src/summaryview.c:1839
3774 #, c-format
3775 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3776 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3777
3778 #: src/summaryview.c:1876
3779 #, c-format
3780 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3781 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3782
3783 #: src/summaryview.c:1888
3784 msgid "Destination is same as current folder."
3785 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3786
3787 #: src/summaryview.c:1937
3788 #, c-format
3789 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3790 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3791
3792 #: src/summaryview.c:1950
3793 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3794 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3795
3796 #: src/summaryview.c:1982
3797 msgid "Selecting all messages..."
3798 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
3799
3800 #: src/summaryview.c:2036
3801 msgid "Print"
3802 msgstr "°õºþ"
3803
3804 #: src/summaryview.c:2037
3805 #, c-format
3806 msgid ""
3807 "Enter the print command line:\n"
3808 "(`%s' will be replaced with file name)"
3809 msgstr ""
3810 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3811 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3812
3813 #: src/summaryview.c:2043
3814 #, c-format
3815 msgid ""
3816 "Print command line is invalid:\n"
3817 "`%s'"
3818 msgstr ""
3819 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
3820 "`%s'"
3821
3822 #: src/summaryview.c:2262 src/summaryview.c:2263
3823 msgid "Building threads..."
3824 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
3825
3826 #: src/summaryview.c:2285 src/summaryview.c:2286
3827 msgid "Unthreading..."
3828 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3829
3830 #: src/summaryview.c:2308
3831 msgid "Unthreading for execution..."
3832 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3833
3834 #: src/summaryview.c:2395
3835 msgid "filtering..."
3836 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3837
3838 #: src/summaryview.c:2396
3839 msgid "Filtering..."
3840 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3841
3842 #: src/summaryview.c:2500
3843 #, c-format
3844 msgid "Go to %s\n"
3845 msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
3846
3847 #: src/textview.c:138
3848 msgid "Creating text view...\n"
3849 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3850
3851 #: src/textview.c:365
3852 msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
3853 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò\n"
3854
3855 #: src/textview.c:368
3856 msgid ""
3857 "right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
3858 "\n"
3859 msgstr ""
3860 "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3861 "\n"
3862
3863 #: src/textview.c:372
3864 msgid "To display this part as a text message, select\n"
3865 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢\n"
3866
3867 #: src/textview.c:375
3868 msgid ""
3869 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3870 "\n"
3871 msgstr ""
3872 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3873 "\n"
3874
3875 #: src/textview.c:379
3876 msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
3877 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢\n"
3878
3879 #: src/textview.c:382
3880 msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
3881 msgstr ""
3882 "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢\n"
3883 "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3884
3885 #: src/textview.c:403
3886 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3887 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3888
3889 #: src/textview.c:406
3890 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3891 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
3892
3893 #: src/textview.c:409
3894 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3895 msgstr ""
3896 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3897 "\n"
3898
3899 #: src/utils.c:1425 src/utils.c:1502
3900 #, c-format
3901 msgid "writing to %s failed.\n"
3902 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3903
3904 #: src/utils.c:1445
3905 #, c-format
3906 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3907 msgstr "%s ¤«¤é %s ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3908
3909 #: src/utils.c:1663
3910 #, c-format
3911 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3912 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"