Imported version 1.0
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-04-19 14:23+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
10 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:86
17 msgid "About"
18 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
19
20 #: src/about.c:189
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
29 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
30 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
31 "\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:195
35 msgid ""
36 "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
37 "comment of the md5.c module for license terms.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "MD5 ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÃøºî¸¢¤Ï RSA Data Security, Inc. "
41 "¼Ò¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£»ÈÍѾò·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï md5.c "
42 "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
43 "\n"
44
45 #: src/about.c:199
46 msgid ""
47 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
48 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
49 "\n"
50 msgstr ""
51 "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
52 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
53 "\n"
54
55 #: src/about.c:204
56 msgid ""
57 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
61 "\n"
62
63 #: src/about.c:208
64 msgid ""
65 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
66 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
67 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
68 "version.\n"
69 "\n"
70 msgstr ""
71 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
72 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
73 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
74 "version.\n"
75 "\n"
76
77 #: src/about.c:214
78 msgid ""
79 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
80 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
81 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
82 "more details.\n"
83 "\n"
84 msgstr ""
85 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
86 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
87 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
88 "more details.\n"
89 "\n"
90
91 #: src/about.c:220
92 msgid ""
93 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
94 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
95 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
96 msgstr ""
97 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
98 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
99 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
100
101 #: src/about.c:227 src/addressbook.c:1289 src/alertpanel.c:209
102 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3068 src/foldersel.c:175 src/import.c:171
103 #: src/inputdialog.c:155 src/main.c:293 src/mainwindow.c:1642
104 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:115 src/prefs.c:467
105 #: src/prefs_common.c:1699 src/prefs_common.c:1918 src/prefs_common.c:2034
106 #: src/summaryview.c:2012 src/summaryview.c:2518
107 msgid "OK"
108 msgstr "OK"
109
110 #: src/account.c:97
111 msgid "Reading all config for each account...\n"
112 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
113
114 #: src/account.c:112
115 #, c-format
116 msgid "Found label: %s\n"
117 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
118
119 #: src/account.c:202
120 msgid ""
121 "Some composing windows are open.\n"
122 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
123 msgstr ""
124 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
125 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
126
127 #: src/account.c:207
128 msgid "Opening account edit window...\n"
129 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
130
131 #: src/account.c:347
132 msgid "Creating account edit window...\n"
133 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
134
135 #: src/account.c:352
136 msgid "Edit accounts"
137 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
138
139 #: src/account.c:380 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1285
140 #: src/compose.c:2185 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:272
141 msgid "Name"
142 msgstr "̾Á°"
143
144 #: src/account.c:381 src/prefs_account.c:585
145 msgid "Protocol"
146 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
147
148 #: src/account.c:382
149 msgid "Server"
150 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
151
152 #: src/account.c:401 src/addressbook.c:439
153 msgid "Add"
154 msgstr "ÄɲÃ"
155
156 #: src/account.c:407
157 msgid "Edit"
158 msgstr "ÊÔ½¸"
159
160 #: src/account.c:413
161 msgid " Delete "
162 msgstr "  ºï½ü  "
163
164 #: src/account.c:419 src/prefs_filter.c:432
165 msgid "Down"
166 msgstr "  ¢­  "
167
168 #: src/account.c:425 src/prefs_filter.c:426
169 msgid "Up"
170 msgstr "  ¢¬  "
171
172 #: src/account.c:439
173 msgid " Set as usually used account "
174 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
175
176 #: src/account.c:445 src/prefs_filter.c:192 src/summary_search.c:192
177 msgid "Close"
178 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
179
180 #: src/account.c:498
181 msgid "Delete account"
182 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
183
184 #: src/account.c:499
185 msgid "Do you really want to delete this account?"
186 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
187
188 #: src/account.c:500 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1220
189 #: src/compose.c:3240 src/folderview.c:1263 src/folderview.c:1305
190 #: src/folderview.c:1394 src/folderview.c:1427 src/folderview.c:1526
191 #: src/folderview.c:1559 src/mainwindow.c:938 src/prefs_filter.c:715
192 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:569 src/summaryview.c:809
193 msgid "Yes"
194 msgstr "¤Ï¤¤"
195
196 #: src/account.c:500 src/compose.c:3240 src/folderview.c:1263
197 #: src/folderview.c:1305 src/folderview.c:1394 src/folderview.c:1427
198 #: src/folderview.c:1526 src/folderview.c:1559
199 msgid "+No"
200 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
201
202 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:329
203 msgid "/_File"
204 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
205
206 #: src/addressbook.c:230
207 msgid "/_File/New _address"
208 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
209
210 #: src/addressbook.c:231
211 msgid "/_File/New _group"
212 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
213
214 #: src/addressbook.c:232
215 msgid "/_File/New _folder"
216 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
217
218 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
219 #: src/mainwindow.c:339 src/mainwindow.c:342
220 msgid "/_File/---"
221 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
222
223 #: src/addressbook.c:234
224 msgid "/_File/_Edit"
225 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
226
227 #: src/addressbook.c:235
228 msgid "/_File/_Delete"
229 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
230
231 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:343
232 msgid "/_File/_Close"
233 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
234
235 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:515
236 msgid "/_Help"
237 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
238
239 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:520
240 msgid "/_Help/_About"
241 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
242
243 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
244 msgid "/New _address"
245 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
246
247 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
248 msgid "/New _group"
249 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
250
251 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
252 msgid "/New _folder"
253 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
254
255 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
256 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
257 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
258 #: src/summaryview.c:299 src/summaryview.c:305 src/summaryview.c:310
259 #: src/summaryview.c:313
260 msgid "/---"
261 msgstr "/---"
262
263 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
264 #: src/mainwindow.c:346
265 msgid "/_Edit"
266 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
267
268 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:290
269 msgid "/_Delete"
270 msgstr "/ºï½ü(_D)"
271
272 #: src/addressbook.c:318
273 msgid "E-Mail address"
274 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
275
276 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1287
277 msgid "Remarks"
278 msgstr "È÷¹Í"
279
280 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2742
281 msgid "Address book"
282 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
283
284 #: src/addressbook.c:413
285 msgid "Name:"
286 msgstr "̾Á°:"
287
288 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1220 src/mainwindow.c:1391
289 #: src/prefs_filter.c:392
290 msgid "Delete"
291 msgstr "ºï½ü"
292
293 #: src/addressbook.c:442
294 msgid "Lookup"
295 msgstr "¸¡º÷"
296
297 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
298 msgid "To:"
299 msgstr "°¸Àè:"
300
301 #: src/addressbook.c:456
302 msgid "Cc:"
303 msgstr "Cc:"
304
305 #: src/addressbook.c:460
306 msgid "Bcc:"
307 msgstr "Bcc:"
308
309 #: src/addressbook.c:479
310 msgid "Common address"
311 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
312
313 #: src/addressbook.c:486
314 msgid "Personal address"
315 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
316
317 #: src/addressbook.c:577
318 msgid "Delete address(es)"
319 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
320
321 #: src/addressbook.c:578
322 msgid "Really delete the address(es)?"
323 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
324
325 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1220 src/mainwindow.c:938
326 #: src/prefs_filter.c:715 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:569
327 #: src/summaryview.c:809
328 msgid "No"
329 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
330
331 #: src/addressbook.c:996 src/folderview.c:1141 src/folderview.c:1334
332 msgid "New folder"
333 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
334
335 #: src/addressbook.c:997 src/folderview.c:1142 src/folderview.c:1335
336 msgid "Input the name of new folder:"
337 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
338
339 #: src/addressbook.c:998 src/folderview.c:1143 src/folderview.c:1336
340 msgid "NewFolder"
341 msgstr "NewFolder"
342
343 #: src/addressbook.c:1009 src/addressbook.c:1054 src/addressbook.c:1131
344 #: src/addressbook.c:1183
345 msgid "The name already exists."
346 msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
347
348 #: src/addressbook.c:1041
349 msgid "New group"
350 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
351
352 #: src/addressbook.c:1042
353 msgid "Input the name of new group:"
354 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
355
356 #: src/addressbook.c:1043
357 msgid "NewGroup"
358 msgstr "NewGroup"
359
360 #: src/addressbook.c:1118
361 msgid "Edit group"
362 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
363
364 #: src/addressbook.c:1119
365 msgid "Input the new name of group:"
366 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
367
368 #: src/addressbook.c:1169
369 msgid "Edit folder"
370 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
371
372 #: src/addressbook.c:1170
373 msgid "Input the new name of folder:"
374 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
375
376 #: src/addressbook.c:1219
377 #, c-format
378 msgid "Really delete `%s' ?"
379 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
380
381 #: src/addressbook.c:1267
382 msgid "Edit address"
383 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
384
385 #: src/addressbook.c:1286 src/compose.c:2741 src/select-keys.c:273
386 msgid "Address"
387 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
388
389 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:1460 src/compose.c:3069
390 #: src/compose.c:3638 src/foldersel.c:176 src/import.c:172
391 #: src/inputdialog.c:156 src/main.c:293 src/mainwindow.c:1642
392 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:119 src/prefs.c:468
393 #: src/prefs_common.c:2035 src/progressdialog.c:70 src/select-keys.c:289
394 #: src/summaryview.c:569 src/summaryview.c:2012 src/summaryview.c:2518
395 msgid "Cancel"
396 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
397
398 #: src/addressbook.c:1520
399 msgid "Reading addressbook file..."
400 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
401
402 #: src/addressbook.c:1524
403 #, c-format
404 msgid "%s doesn't exist.\n"
405 msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
406
407 #: src/addressbook.c:1546 src/addressbook.c:1839 src/imap.c:618
408 #: src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:1274 src/mh.c:842 src/mh.c:849
409 #: src/news.c:483 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:990
410 #: src/summaryview.c:1196 src/summaryview.c:1278 src/summaryview.c:1339
411 #: src/summaryview.c:1796 src/summaryview.c:2269 src/summaryview.c:2292
412 #: src/summaryview.c:2313 src/summaryview.c:2406
413 msgid "done.\n"
414 msgstr "´°Î»¡£\n"
415
416 #: src/addressbook.c:1817
417 msgid "Exporting addressbook to file..."
418 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
419
420 #: src/addressbook.c:1835
421 msgid "failed to write addressbook data.\n"
422 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
423
424 #: src/alertpanel.c:98 src/compose.c:3240 src/main.c:291
425 msgid "Notice"
426 msgstr "Ãí°Õ"
427
428 #: src/alertpanel.c:111
429 msgid "Warning"
430 msgstr "·Ù¹ð"
431
432 #: src/alertpanel.c:124
433 msgid "Error"
434 msgstr "¥¨¥é¡¼"
435
436 #: src/alertpanel.c:160
437 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
438 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
439
440 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
441 msgid "can't allocate memory\n"
442 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
443
444 #: src/compose.c:365
445 msgid "/_Add..."
446 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
447
448 #: src/compose.c:366
449 msgid "/_Remove"
450 msgstr "/ºï½ü(_R)"
451
452 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
453 #: src/folderview.c:225
454 msgid "/_Property..."
455 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
456
457 #: src/compose.c:374
458 msgid "/_File/_Attach file"
459 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
460
461 #: src/compose.c:375
462 msgid "/_File/_Insert file"
463 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
464
465 #: src/compose.c:376
466 msgid "/_File/Insert si_gnature"
467 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
468
469 #: src/compose.c:381
470 msgid "/_Edit/_Undo"
471 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
472
473 #: src/compose.c:382
474 msgid "/_Edit/_Redo"
475 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
476
477 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:349
478 msgid "/_Edit/---"
479 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
480
481 #: src/compose.c:384
482 msgid "/_Edit/Cu_t"
483 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
484
485 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:347
486 msgid "/_Edit/_Copy"
487 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
488
489 #: src/compose.c:386
490 msgid "/_Edit/_Paste"
491 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
492
493 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:348
494 msgid "/_Edit/Select _all"
495 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
496
497 #: src/compose.c:389
498 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
499 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
500
501 #: src/compose.c:390
502 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
503 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
504
505 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:439
506 msgid "/_Message"
507 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
508
509 #: src/compose.c:394
510 msgid "/_Message/_Send"
511 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
512
513 #: src/compose.c:396
514 msgid "/_Message/Send _later"
515 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
516
517 #: src/compose.c:398
518 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
519 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
520
521 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
522 #: src/mainwindow.c:443 src/mainwindow.c:446 src/mainwindow.c:453
523 #: src/mainwindow.c:464
524 msgid "/_Message/---"
525 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
526
527 #: src/compose.c:401
528 msgid "/_Message/_To"
529 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
530
531 #: src/compose.c:402
532 msgid "/_Message/_Cc"
533 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
534
535 #: src/compose.c:403
536 msgid "/_Message/_Bcc"
537 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
538
539 #: src/compose.c:404
540 msgid "/_Message/_Reply to"
541 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
542
543 #: src/compose.c:406
544 msgid "/_Message/_Followup to"
545 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
546
547 #: src/compose.c:408
548 msgid "/_Message/_Attach"
549 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
550
551 #: src/compose.c:411
552 msgid "/_Message/Si_gn"
553 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
554
555 #: src/compose.c:412
556 msgid "/_Message/_Encrypt"
557 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
558
559 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:496
560 msgid "/_Tool"
561 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
562
563 #: src/compose.c:415
564 msgid "/_Tool/Show _ruler"
565 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
566
567 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:497
568 msgid "/_Tool/_Address book"
569 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
570
571 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
572 msgid "Can't get text part\n"
573 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
574
575 #: src/compose.c:548
576 #, c-format
577 msgid "%s: file not exist\n"
578 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
579
580 #: src/compose.c:560
581 msgid ""
582 "\n"
583 "\n"
584 "Begin forwarded message:\n"
585 "\n"
586 msgstr ""
587 "\n"
588 "\n"
589 "Begin forwarded message:\n"
590 "\n"
591
592 #: src/compose.c:1224
593 #, c-format
594 msgid "File %s doesn't exist\n"
595 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
596
597 #: src/compose.c:1228
598 #, c-format
599 msgid "Can't get file size of %s\n"
600 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
601
602 #: src/compose.c:1232
603 #, c-format
604 msgid "File %s is empty\n"
605 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
606
607 #: src/compose.c:1253
608 #, c-format
609 msgid "Message: %s"
610 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
611
612 #: src/compose.c:1359
613 msgid " [Edited]"
614 msgstr " [¹¹¿·]"
615
616 #: src/compose.c:1361
617 #, c-format
618 msgid "%s - Compose message%s"
619 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
620
621 #: src/compose.c:1364
622 #, c-format
623 msgid "Compose message%s"
624 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
625
626 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3530
627 msgid "Recipient is not specified."
628 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
629
630 #: src/compose.c:1404
631 msgid "can't get recipient list."
632 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
633
634 #: src/compose.c:1422
635 msgid ""
636 "Account for sending mail is not specified.\n"
637 "Please select a mail account before sending."
638 msgstr ""
639 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
640 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
641
642 #: src/compose.c:1443
643 #, c-format
644 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
645 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
646
647 #: src/compose.c:1457
648 msgid "Queueing"
649 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
650
651 #: src/compose.c:1458
652 msgid ""
653 "Error occurred while sending the message.\n"
654 "Put this message into queue folder?"
655 msgstr ""
656 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
657 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
658
659 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3542
660 msgid "Can't queue the message."
661 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
662
663 #: src/compose.c:1467
664 msgid "Error occurred while sending the message."
665 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
666
667 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3549
668 msgid "Can't save the message to outbox."
669 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
670
671 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1446
672 msgid "can't change file mode\n"
673 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
674
675 #: src/compose.c:1526
676 msgid "Can't convert the codeset of the message."
677 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
678
679 #: src/compose.c:1535
680 msgid "can't write headers\n"
681 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
682
683 #: src/compose.c:1653
684 msgid "saving sent message...\n"
685 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
686
687 #: src/compose.c:1658
688 msgid "can't save message\n"
689 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
690
691 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
692 msgid "can't open mark file\n"
693 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
694
695 #: src/compose.c:1687
696 msgid "queueing message...\n"
697 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
698
699 #: src/compose.c:1762
700 msgid "can't queue the message\n"
701 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
702
703 #: src/compose.c:1798
704 #, c-format
705 msgid "Can't open file %s\n"
706 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
707
708 #: src/compose.c:2111
709 #, c-format
710 msgid "generated Message-ID: %s\n"
711 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
712
713 #: src/compose.c:2185 src/compose.c:3040
714 msgid "MIME type"
715 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
716
717 #: src/compose.c:2185 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2029
718 #: src/select-keys.c:270 src/summaryview.c:360
719 msgid "Size"
720 msgstr "¥µ¥¤¥º"
721
722 #: src/compose.c:2202
723 msgid "Creating compose window...\n"
724 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
725
726 #: src/compose.c:2248 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
727 msgid "From:"
728 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
729
730 #: src/compose.c:2668 src/mainwindow.c:1345 src/prefs_account.c:459
731 #: src/prefs_common.c:595
732 msgid "Send"
733 msgstr "Á÷¿®"
734
735 #: src/compose.c:2669
736 msgid "Send message"
737 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
738
739 #: src/compose.c:2676
740 msgid "Send later"
741 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
742
743 #: src/compose.c:2677
744 msgid "Put into queue folder and send later"
745 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
746
747 #: src/compose.c:2684 src/folderview.c:619
748 msgid "Draft"
749 msgstr "Áð¹Æ"
750
751 #: src/compose.c:2685
752 msgid "Save to draft folder"
753 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
754
755 #: src/compose.c:2694
756 msgid "Insert"
757 msgstr "ÁÞÆþ"
758
759 #: src/compose.c:2695
760 msgid "Insert file"
761 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
762
763 #: src/compose.c:2702
764 msgid "Attach"
765 msgstr "źÉÕ"
766
767 #: src/compose.c:2703
768 msgid "Attach file"
769 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
770
771 #: src/compose.c:2712 src/prefs_common.c:996
772 msgid "Signature"
773 msgstr "½ð̾"
774
775 #: src/compose.c:2713
776 msgid "Insert signature"
777 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
778
779 #: src/compose.c:2721
780 msgid "Editor"
781 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
782
783 #: src/compose.c:2722
784 msgid "Edit with external editor"
785 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
786
787 #: src/compose.c:2730
788 msgid "Linewrap"
789 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
790
791 #: src/compose.c:2731
792 msgid "Wrap long lines"
793 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
794
795 #: src/compose.c:2936
796 msgid "Invalid MIME type."
797 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
798
799 #: src/compose.c:2954
800 msgid "File doesn't exist or is empty."
801 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
802
803 #: src/compose.c:3022
804 msgid "Property"
805 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
806
807 #: src/compose.c:3042
808 msgid "Encoding"
809 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
810
811 #: src/compose.c:3065
812 msgid "Path"
813 msgstr "¥Ñ¥¹"
814
815 #: src/compose.c:3066
816 msgid "File name"
817 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
818
819 #: src/compose.c:3211
820 #, c-format
821 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
822 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
823
824 #: src/compose.c:3237
825 #, c-format
826 msgid ""
827 "The external editor is still working.\n"
828 "Force terminating the process?\n"
829 "process group id: %d"
830 msgstr ""
831 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
832 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
833 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
834
835 #: src/compose.c:3250
836 #, c-format
837 msgid "Terminated process group id: %d"
838 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
839
840 #: src/compose.c:3251
841 #, c-format
842 msgid "Temporary file: %s"
843 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
844
845 #: src/compose.c:3275
846 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
847 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
848
849 #. failed
850 #: src/compose.c:3308
851 msgid "Couldn't exec external editor\n"
852 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
853
854 #: src/compose.c:3312
855 msgid "Couldn't write to file\n"
856 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
857
858 #: src/compose.c:3314
859 msgid "Pipe read failed\n"
860 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
861
862 #: src/compose.c:3571
863 msgid "can't remove the old draft message\n"
864 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
865
866 #: src/compose.c:3600 src/compose.c:3612
867 msgid "Select file"
868 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
869
870 #: src/compose.c:3636
871 msgid "Discard message"
872 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
873
874 #: src/compose.c:3637
875 msgid "This message has been modified. discard it?"
876 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
877
878 #: src/compose.c:3638
879 msgid "Discard"
880 msgstr "ÇË´þ"
881
882 #: src/compose.c:3638
883 msgid "to Draft"
884 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
885
886 #: src/foldersel.c:130
887 msgid "Select folder"
888 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
889
890 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
891 msgid "/Create _new folder..."
892 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
893
894 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
895 msgid "/_Rename folder..."
896 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
897
898 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
899 msgid "/_Delete folder"
900 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
901
902 #: src/folderview.c:201
903 msgid "/Remove _mailbox"
904 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
905
906 #: src/folderview.c:212
907 msgid "/Remove _IMAP4 server"
908 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
909
910 #: src/folderview.c:219
911 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
912 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
913
914 #: src/folderview.c:221
915 msgid "/_Remove newsgroup"
916 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
917
918 #: src/folderview.c:223
919 msgid "/Remove _news server"
920 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
921
922 #: src/folderview.c:234
923 msgid "Folder"
924 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
925
926 #: src/folderview.c:234
927 msgid "New"
928 msgstr "¿·Ãå"
929
930 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2026
931 msgid "Unread"
932 msgstr "̤ÆÉ"
933
934 #: src/folderview.c:235
935 msgid "#"
936 msgstr "Áí¿ô"
937
938 #: src/folderview.c:245
939 msgid "Creating folder view...\n"
940 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
941
942 #: src/folderview.c:382
943 msgid "Setting folder info...\n"
944 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
945
946 #: src/folderview.c:383
947 msgid "Setting folder info..."
948 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
949
950 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2060 src/setup.c:81
951 #, c-format
952 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
953 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
954
955 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2065 src/setup.c:86
956 #, c-format
957 msgid "Scanning folder %s ..."
958 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
959
960 #: src/folderview.c:558
961 msgid "Updating all folders..."
962 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
963
964 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:608
965 msgid "Inbox"
966 msgstr "¼õ¿®È¢"
967
968 #: src/folderview.c:602
969 msgid "Outbox"
970 msgstr "Á÷¿®¹µ"
971
972 #: src/folderview.c:607
973 msgid "Queue"
974 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
975
976 #: src/folderview.c:612
977 msgid "Trash"
978 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
979
980 #: src/folderview.c:1057
981 #, c-format
982 msgid "Folder %s is selected\n"
983 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
984
985 #: src/folderview.c:1147 src/folderview.c:1205 src/folderview.c:1340
986 #, c-format
987 msgid "`%c' can't be included in folder name."
988 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
989
990 #: src/folderview.c:1155 src/folderview.c:1214 src/folderview.c:1348
991 #, c-format
992 msgid "The folder `%s' already exists."
993 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
994
995 #: src/folderview.c:1197
996 #, c-format
997 msgid "Input new name for `%s':"
998 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
999
1000 #: src/folderview.c:1199
1001 msgid "Rename folder"
1002 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
1003
1004 #: src/folderview.c:1259
1005 #, c-format
1006 msgid ""
1007 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1008 "Do you really want to delete?"
1009 msgstr ""
1010 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1011 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1012
1013 #: src/folderview.c:1262 src/folderview.c:1393
1014 msgid "Delete folder"
1015 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1016
1017 #: src/folderview.c:1268
1018 #, c-format
1019 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1020 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1021
1022 #: src/folderview.c:1301
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1026 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1027 msgstr ""
1028 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1029 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
1030
1031 #: src/folderview.c:1304
1032 msgid "Remove folder"
1033 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1034
1035 #: src/folderview.c:1391
1036 #, c-format
1037 msgid "Really delete folder `%s'?"
1038 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1039
1040 #: src/folderview.c:1424
1041 #, c-format
1042 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1043 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1044
1045 #: src/folderview.c:1426
1046 msgid "Delete IMAP4 server"
1047 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1048
1049 #: src/folderview.c:1467
1050 msgid "Subscribe newsgroup"
1051 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
1052
1053 #: src/folderview.c:1468
1054 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1055 msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1056
1057 #: src/folderview.c:1477
1058 #, c-format
1059 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1060 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1061
1062 #: src/folderview.c:1523
1063 #, c-format
1064 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1065 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1066
1067 #: src/folderview.c:1525
1068 msgid "Delete newsgroup"
1069 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
1070
1071 #: src/folderview.c:1556
1072 #, c-format
1073 msgid "Really delete news server `%s'?"
1074 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1075
1076 #: src/folderview.c:1558
1077 msgid "Delete news server"
1078 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1079
1080 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1081 msgid "Abcdef"
1082 msgstr "ÆüËܸìAbc"
1083
1084 #: src/headerview.c:56
1085 msgid "Newsgroups:"
1086 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1087
1088 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1089 msgid "Subject:"
1090 msgstr "·ï̾:"
1091
1092 #: src/headerview.c:87
1093 msgid "Creating header view...\n"
1094 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1095
1096 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1379
1097 msgid "(No From)"
1098 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
1099
1100 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1395
1101 msgid "(No Subject)"
1102 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
1103
1104 #: src/headerwindow.c:55
1105 msgid "Creating header window...\n"
1106 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1107
1108 #: src/headerwindow.c:59
1109 msgid "All header"
1110 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
1111
1112 #: src/headerwindow.c:113
1113 #, c-format
1114 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1115 msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1116
1117 #: src/headerwindow.c:115
1118 #, c-format
1119 msgid "%s - All header"
1120 msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
1121
1122 #: src/imageview.c:48
1123 msgid "Creating image view...\n"
1124 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1125
1126 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1127 msgid "Can't load the image."
1128 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1129
1130 #: src/imap.c:141
1131 #, c-format
1132 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1133 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
1134
1135 #: src/imap.c:164
1136 #, c-format
1137 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1138 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
1139
1140 #: src/imap.c:231 src/imap.c:419 src/imap.c:455
1141 #, c-format
1142 msgid "can't select folder: %s\n"
1143 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1144
1145 #: src/imap.c:304
1146 #, c-format
1147 msgid "message %d has been already cached.\n"
1148 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1149
1150 #: src/imap.c:313
1151 #, c-format
1152 msgid "getting message %d...\n"
1153 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1154
1155 #: src/imap.c:319 src/procmsg.c:575
1156 #, c-format
1157 msgid "can't fetch message %d\n"
1158 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1159
1160 #: src/imap.c:340 src/imap.c:381 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
1161 #: src/mh.c:419
1162 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1163 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
1164
1165 #: src/imap.c:350 src/imap.c:390 src/mh.c:183 src/mh.c:267
1166 #, c-format
1167 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1168 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1169
1170 #: src/imap.c:426
1171 #, c-format
1172 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1173 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
1174
1175 #: src/imap.c:432 src/imap.c:468
1176 msgid "can't expunge\n"
1177 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1178
1179 #: src/imap.c:462
1180 #, c-format
1181 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1182 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
1183
1184 #: src/imap.c:521
1185 msgid "can't get envelope\n"
1186 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1187
1188 #: src/imap.c:527
1189 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1190 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1191
1192 #: src/imap.c:535
1193 #, c-format
1194 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1195 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1196
1197 #: src/imap.c:565
1198 #, c-format
1199 msgid "deleting message %d...\n"
1200 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1201
1202 #: src/imap.c:600
1203 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1204 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
1205
1206 #: src/imap.c:628
1207 #, c-format
1208 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1209 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1210
1211 #: src/imap.c:653
1212 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1213 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1214
1215 #: src/imap.c:794
1216 #, c-format
1217 msgid "can't copy %d to %s\n"
1218 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1219
1220 #: src/imap.c:1101
1221 #, c-format
1222 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1223 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
1224
1225 #: src/imap.c:1149
1226 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1227 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
1228
1229 #: src/import.c:116
1230 msgid "Import"
1231 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
1232
1233 #: src/import.c:140
1234 msgid "Importing file:"
1235 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1236
1237 #: src/import.c:145
1238 msgid "Destination dir:"
1239 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
1240
1241 #: src/import.c:158 src/import.c:164 src/prefs_filter.c:343
1242 msgid " Select... "
1243 msgstr " ÁªÂò... "
1244
1245 #: src/import.c:201
1246 msgid "Select importing file"
1247 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1248
1249 #: src/inc.c:214
1250 msgid "Retrieving new messages"
1251 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1252
1253 #: src/inc.c:332
1254 #, c-format
1255 msgid "Input password for %s on %s:"
1256 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1257
1258 #: src/inc.c:336
1259 msgid "Input password"
1260 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
1261
1262 #: src/inc.c:358
1263 #, c-format
1264 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1265 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1266
1267 #: src/inc.c:420
1268 #, c-format
1269 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1270 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1271
1272 #: src/inc.c:428
1273 #, c-format
1274 msgid "%s: Retrieving new messages"
1275 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1276
1277 #: src/inc.c:449
1278 #, c-format
1279 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1280 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
1281
1282 #: src/inc.c:460 src/inc.c:588
1283 #, c-format
1284 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1285 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1286
1287 #: src/inc.c:463 src/inc.c:591
1288 #, c-format
1289 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1290 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1291
1292 #: src/inc.c:622
1293 msgid "Authorizing"
1294 msgstr "ǧ¾ÚÃæ"
1295
1296 #: src/inc.c:631
1297 msgid "Getting number of new messages"
1298 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ"
1299
1300 #: src/inc.c:636
1301 #, c-format
1302 msgid "Retrieving message (%d / %d)"
1303 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d)"
1304
1305 #: src/inc.c:644
1306 msgid "Deleting message"
1307 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
1308
1309 #: src/inc.c:648
1310 msgid "Quitting"
1311 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
1312
1313 #: src/inc.c:676
1314 msgid "a message won't be received\n"
1315 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1316
1317 #: src/inc.c:703
1318 msgid "Error occurred while processing mail."
1319 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1320
1321 #: src/inc.c:706
1322 msgid "No disk space left."
1323 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1324
1325 #: src/inc.c:757
1326 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1327 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1328
1329 #: src/inc.c:768
1330 #, c-format
1331 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1332 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1333
1334 #: src/logwindow.c:50
1335 msgid "Creating log window...\n"
1336 msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1337
1338 #: src/logwindow.c:54
1339 msgid "Protocol log"
1340 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
1341
1342 #. for gettext
1343 #: src/main.c:101
1344 #, c-format
1345 msgid ""
1346 "File `%s' already exists.\n"
1347 "Can't create folder."
1348 msgstr ""
1349 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1350 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1351
1352 #: src/main.c:140
1353 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1354 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1355
1356 #: src/main.c:271
1357 #, c-format
1358 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1359 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
1360
1361 #: src/main.c:273
1362 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1363 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
1364
1365 #: src/main.c:274
1366 msgid "  --receive              receive new messages"
1367 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1368
1369 #: src/main.c:275
1370 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1371 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1372
1373 #: src/main.c:276
1374 msgid "  --debug                debug mode"
1375 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
1376
1377 #: src/main.c:277
1378 msgid "  --help                 display this help and exit"
1379 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1380
1381 #: src/main.c:278
1382 msgid "  --version              output version information and exit"
1383 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1384
1385 #: src/main.c:292
1386 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1387 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1388
1389 #. remote command mode
1390 #: src/main.c:362
1391 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1392 msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1393
1394 #: src/mainwindow.c:330
1395 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1396 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
1397
1398 #: src/mainwindow.c:331
1399 msgid "/_File/_Update folder tree"
1400 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
1401
1402 #: src/mainwindow.c:332
1403 msgid "/_File/_Folder"
1404 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
1405
1406 #: src/mainwindow.c:333
1407 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1408 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
1409
1410 #: src/mainwindow.c:335
1411 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1412 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
1413
1414 #: src/mainwindow.c:336
1415 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1416 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
1417
1418 #: src/mainwindow.c:337
1419 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1420 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
1421
1422 #: src/mainwindow.c:338
1423 msgid "/_File/Empty _trash"
1424 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
1425
1426 #: src/mainwindow.c:340
1427 msgid "/_File/_Save as..."
1428 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
1429
1430 #: src/mainwindow.c:341
1431 msgid "/_File/_Print..."
1432 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
1433
1434 #: src/mainwindow.c:344
1435 msgid "/_File/E_xit"
1436 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
1437
1438 #: src/mainwindow.c:350
1439 msgid "/_Edit/_Search"
1440 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
1441
1442 #: src/mainwindow.c:352
1443 msgid "/_View"
1444 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1445
1446 #: src/mainwindow.c:353
1447 msgid "/_View/_Folder tree"
1448 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
1449
1450 #: src/mainwindow.c:354
1451 msgid "/_View/_Message view"
1452 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
1453
1454 #: src/mainwindow.c:355
1455 msgid "/_View/_Toolbar"
1456 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1457
1458 #: src/mainwindow.c:356
1459 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1460 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
1461
1462 #: src/mainwindow.c:357
1463 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1464 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
1465
1466 #: src/mainwindow.c:358
1467 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1468 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
1469
1470 #: src/mainwindow.c:359
1471 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1472 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
1473
1474 #: src/mainwindow.c:360
1475 msgid "/_View/_Status bar"
1476 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
1477
1478 #: src/mainwindow.c:361 src/mainwindow.c:364
1479 msgid "/_View/---"
1480 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1481
1482 #: src/mainwindow.c:362
1483 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1484 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
1485
1486 #: src/mainwindow.c:363
1487 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1488 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
1489
1490 #: src/mainwindow.c:365
1491 msgid "/_View/_Code set"
1492 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
1493
1494 #: src/mainwindow.c:366
1495 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1496 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
1497
1498 #: src/mainwindow.c:374
1499 msgid "/_View/_Code set/---"
1500 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
1501
1502 #: src/mainwindow.c:375
1503 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1504 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
1505
1506 #: src/mainwindow.c:379
1507 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1508 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
1509
1510 #: src/mainwindow.c:383
1511 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1512 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
1513
1514 #: src/mainwindow.c:387
1515 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1516 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
1517
1518 #: src/mainwindow.c:390
1519 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1520 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
1521
1522 #: src/mainwindow.c:392
1523 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1524 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
1525
1526 #: src/mainwindow.c:395
1527 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1528 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
1529
1530 #: src/mainwindow.c:398
1531 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1532 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
1533
1534 #: src/mainwindow.c:401
1535 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1536 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
1537
1538 #: src/mainwindow.c:403
1539 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1540 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
1541
1542 #: src/mainwindow.c:405
1543 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1544 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
1545
1546 #: src/mainwindow.c:409
1547 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1548 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
1549
1550 #: src/mainwindow.c:412
1551 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1552 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
1553
1554 #: src/mainwindow.c:415
1555 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1556 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
1557
1558 #: src/mainwindow.c:417
1559 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1560 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
1561
1562 #: src/mainwindow.c:421
1563 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1564 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
1565
1566 #: src/mainwindow.c:423
1567 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1568 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
1569
1570 #: src/mainwindow.c:425
1571 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1572 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
1573
1574 #: src/mainwindow.c:427
1575 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1576 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
1577
1578 #: src/mainwindow.c:430
1579 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1580 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
1581
1582 #: src/mainwindow.c:432
1583 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1584 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
1585
1586 #: src/mainwindow.c:440
1587 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1588 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
1589
1590 #: src/mainwindow.c:441
1591 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1592 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
1593
1594 #: src/mainwindow.c:444
1595 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1596 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
1597
1598 #: src/mainwindow.c:447
1599 msgid "/_Message/Compose _new message"
1600 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
1601
1602 #: src/mainwindow.c:448
1603 msgid "/_Message/_Reply"
1604 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
1605
1606 #: src/mainwindow.c:449
1607 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1608 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
1609
1610 #: src/mainwindow.c:450
1611 msgid "/_Message/_Forward"
1612 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1613
1614 #: src/mainwindow.c:451
1615 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1616 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
1617
1618 #: src/mainwindow.c:454
1619 msgid "/_Message/M_ove..."
1620 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
1621
1622 #: src/mainwindow.c:455
1623 msgid "/_Message/_Copy..."
1624 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
1625
1626 #: src/mainwindow.c:456
1627 msgid "/_Message/_Delete"
1628 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1629
1630 #: src/mainwindow.c:457
1631 msgid "/_Message/_Mark"
1632 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1633
1634 #: src/mainwindow.c:458
1635 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1636 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1637
1638 #: src/mainwindow.c:459
1639 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1640 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
1641
1642 #: src/mainwindow.c:460
1643 msgid "/_Message/_Mark/---"
1644 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
1645
1646 #: src/mainwindow.c:461
1647 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1648 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
1649
1650 #: src/mainwindow.c:462
1651 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1652 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
1653
1654 #: src/mainwindow.c:465
1655 msgid "/_Message/Open in new _window"
1656 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
1657
1658 #: src/mainwindow.c:466
1659 msgid "/_Message/View _source"
1660 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
1661
1662 #: src/mainwindow.c:467
1663 msgid "/_Message/Show all _header"
1664 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
1665
1666 #: src/mainwindow.c:468
1667 msgid "/_Message/Re_edit"
1668 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
1669
1670 #: src/mainwindow.c:470
1671 msgid "/_Summary"
1672 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
1673
1674 #: src/mainwindow.c:471
1675 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1676 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
1677
1678 #: src/mainwindow.c:473
1679 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1680 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
1681
1682 #: src/mainwindow.c:474
1683 msgid "/_Summary/E_xecute"
1684 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
1685
1686 #: src/mainwindow.c:475
1687 msgid "/_Summary/_Update"
1688 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
1689
1690 #: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:482
1691 msgid "/_Summary/---"
1692 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
1693
1694 #: src/mainwindow.c:477
1695 msgid "/_Summary/_Prev message"
1696 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
1697
1698 #: src/mainwindow.c:478
1699 msgid "/_Summary/_Next message"
1700 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
1701
1702 #: src/mainwindow.c:479
1703 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1704 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
1705
1706 #: src/mainwindow.c:481
1707 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1708 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
1709
1710 #: src/mainwindow.c:483
1711 msgid "/_Summary/_Sort"
1712 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
1713
1714 #: src/mainwindow.c:484
1715 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1716 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
1717
1718 #: src/mainwindow.c:485
1719 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1720 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
1721
1722 #: src/mainwindow.c:486
1723 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1724 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
1725
1726 #: src/mainwindow.c:487
1727 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1728 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
1729
1730 #: src/mainwindow.c:488
1731 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1732 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
1733
1734 #: src/mainwindow.c:489
1735 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1736 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
1737
1738 #: src/mainwindow.c:490
1739 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1740 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
1741
1742 #: src/mainwindow.c:492
1743 msgid "/_Summary/_Thread view"
1744 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
1745
1746 #: src/mainwindow.c:493
1747 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1748 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
1749
1750 #: src/mainwindow.c:494
1751 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1752 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
1753
1754 #: src/mainwindow.c:498
1755 msgid "/_Tool/_Log window"
1756 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
1757
1758 #: src/mainwindow.c:500
1759 msgid "/_Configuration"
1760 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
1761
1762 #: src/mainwindow.c:501
1763 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1764 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
1765
1766 #: src/mainwindow.c:503
1767 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1768 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
1769
1770 #: src/mainwindow.c:505
1771 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1772 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
1773
1774 #: src/mainwindow.c:507
1775 msgid "/_Configuration/---"
1776 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
1777
1778 #: src/mainwindow.c:508
1779 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1780 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
1781
1782 #: src/mainwindow.c:510
1783 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1784 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
1785
1786 #: src/mainwindow.c:512
1787 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1788 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
1789
1790 #: src/mainwindow.c:516
1791 msgid "/_Help/_Manual"
1792 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
1793
1794 #: src/mainwindow.c:517
1795 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1796 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
1797
1798 #: src/mainwindow.c:518
1799 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1800 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
1801
1802 #: src/mainwindow.c:519
1803 msgid "/_Help/---"
1804 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
1805
1806 #: src/mainwindow.c:548
1807 msgid "Creating main window...\n"
1808 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1809
1810 #: src/mainwindow.c:667
1811 #, c-format
1812 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1813 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1814
1815 #: src/mainwindow.c:810 src/mainwindow.c:827
1816 msgid "Untitled"
1817 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
1818
1819 #: src/mainwindow.c:828
1820 msgid "none"
1821 msgstr "¤Ê¤·"
1822
1823 #: src/mainwindow.c:837
1824 #, c-format
1825 msgid "Current account: %s"
1826 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
1827
1828 #: src/mainwindow.c:928
1829 #, c-format
1830 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1831 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
1832
1833 #: src/mainwindow.c:936
1834 msgid "Empty trash"
1835 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
1836
1837 #: src/mainwindow.c:937
1838 msgid "Empty all messages in trash?"
1839 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1840
1841 #: src/mainwindow.c:964
1842 msgid "Add mailbox"
1843 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
1844
1845 #: src/mainwindow.c:965
1846 msgid ""
1847 "Input the location of mailbox.\n"
1848 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1849 "scanned automatically."
1850 msgstr ""
1851 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1852 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
1853
1854 #: src/mainwindow.c:971
1855 #, c-format
1856 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1857 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1858
1859 #: src/mainwindow.c:976 src/setup.c:57
1860 msgid "Mailbox"
1861 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
1862
1863 #: src/mainwindow.c:982 src/setup.c:63
1864 msgid ""
1865 "Creation of the mailbox failed.\n"
1866 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1867 "there."
1868 msgstr ""
1869 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1870 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1871
1872 #: src/mainwindow.c:1127
1873 msgid "Setting widgets..."
1874 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1875
1876 #: src/mainwindow.c:1328
1877 msgid "Get"
1878 msgstr "¼õ¿®"
1879
1880 #: src/mainwindow.c:1329
1881 msgid "Incorporate new mail"
1882 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1883
1884 #: src/mainwindow.c:1334
1885 msgid "Get all"
1886 msgstr "Á´¼õ¿®"
1887
1888 #: src/mainwindow.c:1335
1889 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1890 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1891
1892 #: src/mainwindow.c:1346
1893 msgid "Send queued message(s)"
1894 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
1895
1896 #: src/mainwindow.c:1356 src/prefs_account.c:461 src/prefs_common.c:597
1897 msgid "Compose"
1898 msgstr "ºîÀ®"
1899
1900 #: src/mainwindow.c:1357
1901 msgid "Compose new message"
1902 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
1903
1904 #: src/mainwindow.c:1364
1905 msgid "Reply"
1906 msgstr "ÊÖ¿®"
1907
1908 #: src/mainwindow.c:1365
1909 msgid "Reply to the message"
1910 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
1911
1912 #: src/mainwindow.c:1372
1913 msgid "Reply all"
1914 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1915
1916 #: src/mainwindow.c:1373
1917 msgid "Reply to all"
1918 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1919
1920 #: src/mainwindow.c:1380
1921 msgid "Forward"
1922 msgstr "žÁ÷"
1923
1924 #: src/mainwindow.c:1381
1925 msgid "Forward the message"
1926 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
1927
1928 #: src/mainwindow.c:1392
1929 msgid "Delete the message"
1930 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
1931
1932 #: src/mainwindow.c:1400
1933 msgid "Execute"
1934 msgstr "¼Â¹Ô"
1935
1936 #: src/mainwindow.c:1401
1937 msgid "Execute marked process"
1938 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
1939
1940 #: src/mainwindow.c:1411
1941 msgid "Next"
1942 msgstr "¼¡"
1943
1944 #: src/mainwindow.c:1412
1945 msgid "Next unread message"
1946 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1947
1948 #: src/mainwindow.c:1422
1949 msgid "Prefs"
1950 msgstr "ÀßÄê"
1951
1952 #: src/mainwindow.c:1423
1953 msgid "Common preference"
1954 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
1955
1956 #: src/mainwindow.c:1430
1957 msgid "Account"
1958 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
1959
1960 #: src/mainwindow.c:1431
1961 msgid "Account setting"
1962 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
1963
1964 #: src/mainwindow.c:1641 src/summaryview.c:2517
1965 msgid "Exit"
1966 msgstr "½ªÎ»"
1967
1968 #: src/mainwindow.c:1641 src/summaryview.c:2517
1969 msgid "Exit this program?"
1970 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1971
1972 #: src/mainwindow.c:1775
1973 msgid "Sending queued message failed."
1974 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1975
1976 #: src/mainwindow.c:1892
1977 #, c-format
1978 msgid "forced charset: %s\n"
1979 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
1980
1981 #: src/mbox.c:63
1982 #, c-format
1983 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
1984 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1985
1986 #: src/mbox.c:73
1987 msgid "can't read mbox file.\n"
1988 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1989
1990 #: src/mbox.c:80
1991 #, c-format
1992 msgid "invalid mbox format: %s\n"
1993 msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
1994
1995 #: src/mbox.c:87
1996 #, c-format
1997 msgid "malformed mbox: %s\n"
1998 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
1999
2000 #: src/mbox.c:104
2001 msgid "can't open temporary file\n"
2002 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2003
2004 #: src/mbox.c:154
2005 #, c-format
2006 msgid ""
2007 "unescaped From found:\n"
2008 "%s"
2009 msgstr ""
2010 "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
2011 "%s"
2012
2013 #: src/mbox.c:189
2014 msgid "can't write to temporary file\n"
2015 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
2016
2017 #: src/mbox.c:221
2018 #, c-format
2019 msgid "%d messages found.\n"
2020 msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2021
2022 #: src/mbox.c:238
2023 #, c-format
2024 msgid "can't create lock file %s\n"
2025 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2026
2027 #: src/mbox.c:239
2028 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2029 msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2030
2031 #: src/mbox.c:251
2032 #, c-format
2033 msgid "can't create %s\n"
2034 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2035
2036 #: src/mbox.c:257
2037 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2038 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
2039
2040 #: src/mbox.c:286
2041 #, c-format
2042 msgid "can't lock %s\n"
2043 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2044
2045 #: src/mbox.c:293 src/mbox.c:340
2046 msgid "invalid lock type\n"
2047 msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
2048
2049 #: src/mbox.c:326
2050 #, c-format
2051 msgid "can't unlock %s\n"
2052 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2053
2054 #: src/mbox.c:357
2055 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2056 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2057
2058 #: src/messageview.c:67
2059 msgid "Creating message view...\n"
2060 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2061
2062 #: src/mh.c:149
2063 #, c-format
2064 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2065 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2066
2067 #: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
2068 msgid "Can't open mark file.\n"
2069 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2070
2071 #: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
2072 #, c-format
2073 msgid "%s already exists."
2074 msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2075
2076 #: src/mh.c:348 src/mh.c:422
2077 #, c-format
2078 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2079 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2080
2081 #: src/mh.c:586
2082 #, c-format
2083 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2084 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
2085
2086 #: src/mh.c:785
2087 msgid "\tSearching uncached messages... "
2088 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
2089
2090 #: src/mh.c:840
2091 #, c-format
2092 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2093 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2094
2095 #: src/mh.c:846
2096 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2097 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2098
2099 #: src/mimeview.c:110
2100 msgid "/_Open"
2101 msgstr "/³«¤¯(_O)"
2102
2103 #: src/mimeview.c:111
2104 msgid "/_Display as text"
2105 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
2106
2107 #: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:311
2108 msgid "/_Save as..."
2109 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
2110
2111 #: src/mimeview.c:115
2112 msgid "/_Check signature"
2113 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
2114
2115 #: src/mimeview.c:135
2116 msgid "MIME Type"
2117 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2118
2119 #: src/mimeview.c:139
2120 msgid "Creating MIME view...\n"
2121 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2122
2123 #: src/mimeview.c:240
2124 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2125 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2126
2127 #: src/mimeview.c:411
2128 msgid "Can't get the part of multipart message."
2129 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2130
2131 #: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
2132 msgid "Can't save the part of multipart message."
2133 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2134
2135 #: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2005
2136 msgid "Save as"
2137 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
2138
2139 #: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2010
2140 msgid "Overwrite"
2141 msgstr "¾å½ñ¤­"
2142
2143 #: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2011
2144 msgid "Overwrite existing file?"
2145 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
2146
2147 #: src/mimeview.c:773
2148 #, c-format
2149 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2150 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
2151
2152 #: src/news.c:75
2153 #, c-format
2154 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2155 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2156
2157 #: src/news.c:111
2158 #, c-format
2159 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2160 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2161
2162 #: src/news.c:182
2163 #, c-format
2164 msgid "article %d has been already cached.\n"
2165 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2166
2167 #: src/news.c:191
2168 #, c-format
2169 msgid "getting article %d...\n"
2170 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2171
2172 #: src/news.c:196
2173 #, c-format
2174 msgid "can't read article %d\n"
2175 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
2176
2177 #: src/news.c:228
2178 msgid "can't post article.\n"
2179 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2180
2181 #: src/news.c:252
2182 #, c-format
2183 msgid "can't retrieve article %d\n"
2184 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2185
2186 #: src/news.c:291
2187 #, c-format
2188 msgid "can't set group: %s\n"
2189 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2190
2191 #: src/news.c:297
2192 #, c-format
2193 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2194 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
2195
2196 #: src/news.c:306
2197 msgid "no new articles.\n"
2198 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2199
2200 #: src/news.c:316
2201 #, c-format
2202 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2203 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
2204
2205 #: src/news.c:319
2206 msgid "can't get xover\n"
2207 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2208
2209 #: src/news.c:325
2210 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2211 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2212
2213 #: src/news.c:333
2214 #, c-format
2215 msgid "invalid xover line: %s\n"
2216 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
2217
2218 #: src/news.c:434
2219 #, c-format
2220 msgid "deleting article %d...\n"
2221 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2222
2223 #: src/news.c:465
2224 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2225 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2226
2227 #: src/nntp.c:44
2228 #, c-format
2229 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2230 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2231
2232 #: src/nntp.c:73 src/nntp.c:135
2233 #, c-format
2234 msgid "protocol error: %s\n"
2235 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
2236
2237 #: src/nntp.c:95 src/nntp.c:141
2238 msgid "protocol error\n"
2239 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2240
2241 #: src/nntp.c:174 src/nntp.c:180
2242 msgid "Error occurred while posting\n"
2243 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2244
2245 #: src/passphrase.c:73
2246 msgid "Passphrase"
2247 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
2248
2249 #: src/passphrase.c:228
2250 msgid "[no user id]"
2251 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
2252
2253 #: src/passphrase.c:232
2254 #, c-format
2255 msgid ""
2256 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2257 "\n"
2258 "  %.*s  \n"
2259 "(%.*s)\n"
2260 msgstr ""
2261 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2262 "\n"
2263 "  %.*s  \n"
2264 "(%.*s)\n"
2265
2266 #: src/passphrase.c:236
2267 msgid ""
2268 "Bad passphrase! Try again...\n"
2269 "\n"
2270 msgstr ""
2271 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
2272 "\n"
2273
2274 #: src/pop.c:98 src/pop.c:144
2275 msgid "error occurred on authorization\n"
2276 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2277
2278 #: src/pop.c:116
2279 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2280 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2281
2282 #: src/pop.c:122
2283 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2284 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
2285
2286 #: src/pop.c:169 src/pop.c:206
2287 msgid "POP3 protocol error\n"
2288 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2289
2290 #: src/prefs.c:56
2291 msgid "Reading configuration...\n"
2292 msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
2293
2294 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2295 #, c-format
2296 msgid "Found %s\n"
2297 msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
2298
2299 #: src/prefs.c:90
2300 msgid "Finished reading configuration.\n"
2301 msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2302
2303 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:326
2304 #: src/prefs_account.c:340 src/prefs_filter.c:512 src/prefs_filter.c:536
2305 msgid "failed to write configuration to file\n"
2306 msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2307
2308 #: src/prefs.c:216
2309 msgid "Configuration is saved.\n"
2310 msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2311
2312 #: src/prefs.c:469
2313 msgid "Apply"
2314 msgstr "ŬÍÑ"
2315
2316 #: src/prefs_account.c:371
2317 msgid "Opening account preferences window...\n"
2318 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2319
2320 #: src/prefs_account.c:396
2321 #, c-format
2322 msgid "Account%d"
2323 msgstr "Account%d"
2324
2325 #: src/prefs_account.c:409
2326 msgid "Preferences for new account"
2327 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2328
2329 #: src/prefs_account.c:414
2330 msgid "Preferences for each account"
2331 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
2332
2333 #: src/prefs_account.c:435
2334 msgid "Creating account preferences window...\n"
2335 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2336
2337 #: src/prefs_account.c:455
2338 msgid "Basic"
2339 msgstr "´ðËÜ"
2340
2341 #: src/prefs_account.c:457 src/prefs_common.c:593
2342 msgid "Receive"
2343 msgstr "¼õ¿®"
2344
2345 #: src/prefs_account.c:463
2346 msgid "Advanced"
2347 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
2348
2349 #: src/prefs_account.c:516
2350 msgid "Name of this account"
2351 msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
2352
2353 #: src/prefs_account.c:525
2354 msgid "Usually used"
2355 msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
2356
2357 #: src/prefs_account.c:529
2358 msgid "Personal information"
2359 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
2360
2361 #: src/prefs_account.c:538
2362 msgid "Full name"
2363 msgstr "̾Á°"
2364
2365 #: src/prefs_account.c:544
2366 msgid "Mail address"
2367 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
2368
2369 #: src/prefs_account.c:550
2370 msgid "Organization"
2371 msgstr "ÁÈ¿¥"
2372
2373 #: src/prefs_account.c:574
2374 msgid "Server information"
2375 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
2376
2377 #: src/prefs_account.c:595
2378 msgid "POP3 (normal)"
2379 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
2380
2381 #: src/prefs_account.c:597
2382 msgid "POP3 (APOP auth)"
2383 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
2384
2385 #: src/prefs_account.c:599
2386 msgid "IMAP4"
2387 msgstr "IMAP4"
2388
2389 #: src/prefs_account.c:601
2390 msgid "News (NNTP)"
2391 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
2392
2393 #: src/prefs_account.c:603
2394 msgid "None (local)"
2395 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
2396
2397 #: src/prefs_account.c:657
2398 msgid "News server"
2399 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
2400
2401 #: src/prefs_account.c:663
2402 msgid "Server for receiving"
2403 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
2404
2405 #: src/prefs_account.c:669
2406 msgid "SMTP server (send)"
2407 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
2408
2409 #: src/prefs_account.c:676
2410 msgid "User ID"
2411 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
2412
2413 #: src/prefs_account.c:682
2414 msgid "Password"
2415 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
2416
2417 #: src/prefs_account.c:726
2418 msgid "POP3"
2419 msgstr "POP3"
2420
2421 #: src/prefs_account.c:734
2422 msgid "Remove messages on server when received"
2423 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2424
2425 #: src/prefs_account.c:736
2426 msgid "Receive all messages on server"
2427 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
2428
2429 #: src/prefs_account.c:738
2430 msgid "Receive at getting from all accounts"
2431 msgstr "¡ÖÁ´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¡×¤Ç¼õ¿®¤¹¤ë"
2432
2433 #: src/prefs_account.c:740
2434 msgid "Filter messages on receiving"
2435 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2436
2437 #: src/prefs_account.c:777 src/prefs_filter.c:238
2438 msgid "Header"
2439 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
2440
2441 #: src/prefs_account.c:784
2442 msgid "Add Date header field"
2443 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
2444
2445 #: src/prefs_account.c:785
2446 msgid "Generate Message-ID"
2447 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
2448
2449 #: src/prefs_account.c:794
2450 msgid "Add user-defined header"
2451 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
2452
2453 #: src/prefs_account.c:796 src/prefs_common.c:1200
2454 msgid " Edit... "
2455 msgstr " ÊÔ½¸... "
2456
2457 #: src/prefs_account.c:803
2458 msgid "Automatically set following addresses"
2459 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
2460
2461 #: src/prefs_account.c:812
2462 msgid "Cc"
2463 msgstr "Cc"
2464
2465 #: src/prefs_account.c:825
2466 msgid "Bcc"
2467 msgstr "Bcc"
2468
2469 #: src/prefs_account.c:838
2470 msgid "Reply-To"
2471 msgstr "Reply-To"
2472
2473 #: src/prefs_account.c:851
2474 msgid "Authentication"
2475 msgstr "ǧ¾Ú"
2476
2477 #: src/prefs_account.c:859
2478 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2479 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
2480
2481 #: src/prefs_account.c:861
2482 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2483 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
2484
2485 #: src/prefs_account.c:895
2486 msgid "Signature file"
2487 msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2488
2489 #: src/prefs_account.c:933
2490 msgid "Specify SMTP port"
2491 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2492
2493 #: src/prefs_account.c:945
2494 msgid "Specify POP3 port"
2495 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2496
2497 #: src/prefs_account.c:957
2498 msgid "Specify domain name"
2499 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
2500
2501 #: src/prefs_account.c:997
2502 msgid "Mail address is not entered."
2503 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2504
2505 #: src/prefs_account.c:1002
2506 msgid "SMTP server is not entered."
2507 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2508
2509 #: src/prefs_account.c:1007
2510 msgid "User ID is not entered."
2511 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2512
2513 #: src/prefs_account.c:1012
2514 msgid "POP3 server is not entered."
2515 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2516
2517 #: src/prefs_account.c:1017
2518 msgid "IMAP4 server is not entered."
2519 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2520
2521 #: src/prefs_account.c:1022
2522 msgid "NNTP server is not entered."
2523 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2524
2525 #: src/prefs_common.c:570
2526 msgid "Creating common preferences window...\n"
2527 msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2528
2529 #: src/prefs_common.c:574
2530 msgid "Common Preferences"
2531 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2532
2533 #: src/prefs_common.c:599
2534 msgid "Display"
2535 msgstr "ɽ¼¨"
2536
2537 #: src/prefs_common.c:601
2538 msgid "Message"
2539 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2540
2541 #: src/prefs_common.c:604
2542 msgid "Privacy"
2543 msgstr "µ¡Ì©"
2544
2545 #: src/prefs_common.c:607
2546 msgid "Interface"
2547 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
2548
2549 #: src/prefs_common.c:609
2550 msgid "Other"
2551 msgstr "¤½¤Î¾"
2552
2553 #: src/prefs_common.c:649 src/prefs_common.c:809
2554 msgid "External program"
2555 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
2556
2557 #: src/prefs_common.c:658
2558 msgid "Use external program for incorporation"
2559 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2560
2561 #: src/prefs_common.c:665 src/prefs_common.c:826
2562 msgid "Program path"
2563 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
2564
2565 #: src/prefs_common.c:677
2566 msgid "Local spool"
2567 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
2568
2569 #: src/prefs_common.c:688
2570 msgid "Incorporate from spool"
2571 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
2572
2573 #: src/prefs_common.c:690
2574 msgid "Filter on incorporation"
2575 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2576
2577 #: src/prefs_common.c:698
2578 msgid "Spool directory"
2579 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
2580
2581 #: src/prefs_common.c:718
2582 msgid "Auto-check new mail"
2583 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2584
2585 #: src/prefs_common.c:720
2586 msgid "each"
2587 msgstr " "
2588
2589 #: src/prefs_common.c:732
2590 msgid "minute(s)"
2591 msgstr "ʬ¤´¤È"
2592
2593 #: src/prefs_common.c:741
2594 msgid "Check new mail on startup"
2595 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2596
2597 #: src/prefs_common.c:743
2598 msgid "News"
2599 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
2600
2601 #: src/prefs_common.c:751
2602 msgid ""
2603 "Maximum article number to download\n"
2604 "(unlimited if 0 is specified)"
2605 msgstr ""
2606 "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
2607 "(0¤Ç̵À©¸Â)"
2608
2609 #: src/prefs_common.c:819
2610 msgid "Use external program for sending"
2611 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2612
2613 #: src/prefs_common.c:843
2614 msgid "Save sent message to outbox"
2615 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
2616
2617 #: src/prefs_common.c:845
2618 msgid "Queue message that failed to send"
2619 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
2620
2621 #: src/prefs_common.c:851
2622 msgid "Outgoing codeset"
2623 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
2624
2625 #: src/prefs_common.c:866
2626 msgid "Automatic"
2627 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
2628
2629 #: src/prefs_common.c:867
2630 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2631 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
2632
2633 #: src/prefs_common.c:869
2634 msgid "Unicode (UTF-8)"
2635 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2636
2637 #: src/prefs_common.c:871
2638 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2639 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
2640
2641 #: src/prefs_common.c:873
2642 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2643 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
2644
2645 #: src/prefs_common.c:874
2646 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2647 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
2648
2649 #: src/prefs_common.c:875
2650 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2651 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
2652
2653 #: src/prefs_common.c:876
2654 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2655 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
2656
2657 #: src/prefs_common.c:877
2658 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2659 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
2660
2661 #: src/prefs_common.c:878
2662 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2663 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
2664
2665 #: src/prefs_common.c:879
2666 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2667 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
2668
2669 #: src/prefs_common.c:880
2670 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2671 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
2672
2673 #: src/prefs_common.c:881
2674 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2675 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
2676
2677 #: src/prefs_common.c:883
2678 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2679 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
2680
2681 #: src/prefs_common.c:885
2682 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2683 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
2684
2685 #: src/prefs_common.c:886
2686 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2687 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
2688
2689 #: src/prefs_common.c:889
2690 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2691 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
2692
2693 #: src/prefs_common.c:890
2694 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2695 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
2696
2697 #: src/prefs_common.c:892
2698 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2699 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
2700
2701 #: src/prefs_common.c:893
2702 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2703 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
2704
2705 #: src/prefs_common.c:895
2706 msgid "Korean (EUC-KR)"
2707 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
2708
2709 #: src/prefs_common.c:945
2710 msgid "Quotation"
2711 msgstr "°úÍÑ"
2712
2713 #: src/prefs_common.c:953
2714 msgid "Quote message when replying"
2715 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
2716
2717 #: src/prefs_common.c:959
2718 msgid "Quotation mark"
2719 msgstr "°úÍÑÉä"
2720
2721 #: src/prefs_common.c:972
2722 msgid "Quotation format:"
2723 msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
2724
2725 #: src/prefs_common.c:977
2726 msgid " Description of symbols "
2727 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
2728
2729 #: src/prefs_common.c:1004
2730 msgid "Insert signature automatically"
2731 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
2732
2733 #: src/prefs_common.c:1010
2734 msgid "Signature separator"
2735 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
2736
2737 #: src/prefs_common.c:1028
2738 msgid "Wrap messages at"
2739 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
2740
2741 #: src/prefs_common.c:1040
2742 msgid "characters"
2743 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
2744
2745 #: src/prefs_common.c:1048
2746 msgid "Wrap quotation"
2747 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2748
2749 #: src/prefs_common.c:1050
2750 msgid "Wrap before sending"
2751 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2752
2753 #: src/prefs_common.c:1086
2754 msgid "Font"
2755 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2756
2757 #: src/prefs_common.c:1095
2758 msgid "Text"
2759 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
2760
2761 #: src/prefs_common.c:1118
2762 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2763 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
2764
2765 #: src/prefs_common.c:1121
2766 msgid "Display unread number next to folder name"
2767 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2768
2769 #. ---- Summary ----
2770 #: src/prefs_common.c:1125
2771 msgid "Summary View"
2772 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
2773
2774 #: src/prefs_common.c:1134
2775 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2776 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2777
2778 #: src/prefs_common.c:1136
2779 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2780 msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2781
2782 #: src/prefs_common.c:1143
2783 msgid " Set display item of summary... "
2784 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
2785
2786 #: src/prefs_common.c:1195
2787 msgid "Enable coloration of message"
2788 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2789
2790 #: src/prefs_common.c:1214
2791 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2792 msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
2793
2794 #: src/prefs_common.c:1216
2795 msgid "Display header pane above message view"
2796 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2797
2798 #: src/prefs_common.c:1218
2799 msgid "Display short headers on message view"
2800 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2801
2802 #: src/prefs_common.c:1228
2803 msgid "Line space"
2804 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
2805
2806 #: src/prefs_common.c:1242 src/prefs_common.c:1282
2807 msgid "pixel(s)"
2808 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
2809
2810 #: src/prefs_common.c:1247
2811 msgid "Leave space on head"
2812 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
2813
2814 #: src/prefs_common.c:1249
2815 msgid "Scroll"
2816 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
2817
2818 #: src/prefs_common.c:1256
2819 msgid "Half page"
2820 msgstr "Ⱦ²èÌÌñ°Ì"
2821
2822 #: src/prefs_common.c:1262
2823 msgid "Smooth scroll"
2824 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
2825
2826 #: src/prefs_common.c:1268
2827 msgid "Step"
2828 msgstr "´Ö³Ö"
2829
2830 #: src/prefs_common.c:1327
2831 msgid "Encrypt message by default"
2832 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
2833
2834 #: src/prefs_common.c:1330
2835 msgid "Sign message by default"
2836 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
2837
2838 #: src/prefs_common.c:1333
2839 msgid "Automatically check signatures"
2840 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú"
2841
2842 #: src/prefs_common.c:1336
2843 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2844 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
2845
2846 #. create default signkey box
2847 #: src/prefs_common.c:1343
2848 msgid "Default Sign Key"
2849 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
2850
2851 #: src/prefs_common.c:1440
2852 msgid ""
2853 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
2854 "Emacs-based mailer"
2855 msgstr ""
2856 "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
2857 "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
2858
2859 #: src/prefs_common.c:1447
2860 msgid "Open first unread message when entering a folder"
2861 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
2862
2863 #: src/prefs_common.c:1451
2864 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
2865 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
2866
2867 #: src/prefs_common.c:1459
2868 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
2869 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
2870
2871 #: src/prefs_common.c:1466
2872 msgid ""
2873 "(Messages will be just marked till execution\n"
2874 " if this is turned off)"
2875 msgstr ""
2876 "(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
2877 " ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
2878
2879 #: src/prefs_common.c:1471
2880 msgid "On exit"
2881 msgstr "½ªÎ»»þ"
2882
2883 #: src/prefs_common.c:1479
2884 msgid "Confirm on exit"
2885 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
2886
2887 #: src/prefs_common.c:1486
2888 msgid "Empty trash on exit"
2889 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
2890
2891 #: src/prefs_common.c:1488
2892 msgid "Ask before emptying"
2893 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
2894
2895 #: src/prefs_common.c:1525
2896 #, c-format
2897 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
2898 msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
2899
2900 #: src/prefs_common.c:1532 src/prefs_common.c:1556 src/prefs_common.c:1572
2901 msgid "Command"
2902 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
2903
2904 #: src/prefs_common.c:1549
2905 #, c-format
2906 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
2907 msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
2908
2909 #: src/prefs_common.c:1565
2910 #, c-format
2911 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
2912 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
2913
2914 #: src/prefs_common.c:1626
2915 msgid "Set message colors"
2916 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
2917
2918 #: src/prefs_common.c:1634
2919 msgid "Colors"
2920 msgstr "¿§"
2921
2922 #: src/prefs_common.c:1672
2923 msgid "Quoted Text - First Level"
2924 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
2925
2926 #: src/prefs_common.c:1678
2927 msgid "Quoted Text - Second Level"
2928 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
2929
2930 #: src/prefs_common.c:1684
2931 msgid "Quoted Text - Third Level"
2932 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
2933
2934 #: src/prefs_common.c:1690
2935 msgid "URI link"
2936 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
2937
2938 #: src/prefs_common.c:1697
2939 msgid "Recycle quote colors"
2940 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
2941
2942 #: src/prefs_common.c:1745
2943 msgid "Pick color for quotation level 1"
2944 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
2945
2946 #: src/prefs_common.c:1748
2947 msgid "Pick color for quotation level 2"
2948 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
2949
2950 #: src/prefs_common.c:1751
2951 msgid "Pick color for quotation level 3"
2952 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
2953
2954 #: src/prefs_common.c:1754
2955 msgid "Pick color for URI"
2956 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
2957
2958 #: src/prefs_common.c:1878
2959 msgid "Description of symbols"
2960 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
2961
2962 #: src/prefs_common.c:1905
2963 #, c-format
2964 msgid ""
2965 "Date\n"
2966 "From\n"
2967 "Full Name of Sender\n"
2968 "First Name of Sender\n"
2969 "Initial of Sender\n"
2970 "Subject\n"
2971 "To\n"
2972 "Message-ID\n"
2973 "%"
2974 msgstr ""
2975 "ÆüÉÕ\n"
2976 "º¹½Ð¿Í\n"
2977 "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
2978 "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
2979 "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
2980 "·ï̾\n"
2981 "°¸Àè\n"
2982 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
2983 "%"
2984
2985 #: src/prefs_common.c:2008
2986 msgid "Set display item"
2987 msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
2988
2989 #: src/prefs_common.c:2025
2990 msgid "Mark"
2991 msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
2992
2993 #: src/prefs_common.c:2027
2994 msgid "MIME"
2995 msgstr "MIME"
2996
2997 #: src/prefs_common.c:2028
2998 msgid "Number"
2999 msgstr "ÈÖ¹æ"
3000
3001 #: src/prefs_common.c:2030 src/summaryview.c:351
3002 msgid "Date"
3003 msgstr "ÆüÉÕ"
3004
3005 #: src/prefs_common.c:2031 src/summaryview.c:352
3006 msgid "From"
3007 msgstr "º¹½Ð¿Í"
3008
3009 #: src/prefs_common.c:2032 src/summaryview.c:353
3010 msgid "Subject"
3011 msgstr "·ï̾"
3012
3013 #: src/prefs_common.c:2085
3014 msgid "Font selection"
3015 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
3016
3017 #: src/prefs_filter.c:178
3018 msgid "Registered rules"
3019 msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
3020
3021 #: src/prefs_filter.c:180
3022 msgid "Creating filter setting window...\n"
3023 msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3024
3025 #: src/prefs_filter.c:199
3026 msgid "Filter setting"
3027 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
3028
3029 #: src/prefs_filter.c:222
3030 msgid "Operator"
3031 msgstr "±é»»»Ò"
3032
3033 #: src/prefs_filter.c:260 src/prefs_filter.c:620 src/prefs_filter.c:759
3034 #: src/prefs_filter.c:771
3035 msgid "(none)"
3036 msgstr "(¤Ê¤·)"
3037
3038 #: src/prefs_filter.c:266
3039 msgid "Keyword"
3040 msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
3041
3042 #: src/prefs_filter.c:287
3043 msgid "Predicate"
3044 msgstr "½Ò¸ì"
3045
3046 #: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:629
3047 #: src/prefs_filter.c:632 src/prefs_filter.c:776 src/prefs_filter.c:779
3048 msgid "contains"
3049 msgstr "´Þ¤à"
3050
3051 #: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:776
3052 #: src/prefs_filter.c:779
3053 msgid "not contain"
3054 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
3055
3056 #: src/prefs_filter.c:326
3057 msgid "Destination"
3058 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
3059
3060 #: src/prefs_filter.c:350
3061 msgid "Use regex"
3062 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
3063
3064 #: src/prefs_filter.c:354
3065 msgid "Don't receive"
3066 msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
3067
3068 #: src/prefs_filter.c:379
3069 msgid "Register"
3070 msgstr "ÅÐÏ¿"
3071
3072 #: src/prefs_filter.c:385
3073 msgid " Substitute "
3074 msgstr "  ÃÖ´¹  "
3075
3076 #: src/prefs_filter.c:472
3077 msgid "Reading filter configuration...\n"
3078 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3079
3080 #: src/prefs_filter.c:508
3081 msgid "Writing filter configuration...\n"
3082 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3083
3084 #: src/prefs_filter.c:551
3085 msgid "(New)"
3086 msgstr "(¿·µ¬)"
3087
3088 #: src/prefs_filter.c:602
3089 msgid "Destination is not set."
3090 msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3091
3092 #: src/prefs_filter.c:607
3093 msgid "Header name is not set."
3094 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3095
3096 #: src/prefs_filter.c:713
3097 msgid "Delete rule"
3098 msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
3099
3100 #: src/prefs_filter.c:714
3101 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3102 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3103
3104 #: src/procheader.c:526
3105 msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
3106 msgstr "Æü·î²Ð¿åÌÚ¶âÅÚ"
3107
3108 #: src/procmime.c:686
3109 msgid "Code conversion failed.\n"
3110 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3111
3112 #: src/procmsg.c:138
3113 msgid "Cache data is corrupted\n"
3114 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3115
3116 #: src/procmsg.c:202
3117 msgid "\tNo cache file\n"
3118 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3119
3120 #: src/procmsg.c:209
3121 msgid "\tReading summary cache..."
3122 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
3123
3124 #: src/procmsg.c:214
3125 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3126 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3127
3128 #: src/procmsg.c:279
3129 msgid "\tMarking the messages..."
3130 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3131
3132 #: src/procmsg.c:323
3133 #, c-format
3134 msgid "\t%d new message(s)\n"
3135 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
3136
3137 #: src/procmsg.c:445
3138 msgid "Mark file not found.\n"
3139 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3140
3141 #: src/procmsg.c:447
3142 #, c-format
3143 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3144 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3145
3146 #: src/procmsg.c:463
3147 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3148 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3149
3150 #: src/procmsg.c:468
3151 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3152 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3153
3154 #: src/procmsg.c:651
3155 msgid "Sending queued message failed.\n"
3156 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3157
3158 #: src/procmsg.c:708
3159 #, c-format
3160 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3161 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
3162
3163 #: src/progressdialog.c:48
3164 msgid "Creating progress dialog...\n"
3165 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3166
3167 #: src/recv.c:107
3168 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3169 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3170
3171 #: src/recv.c:128 src/recv.c:169 src/recv.c:181
3172 msgid "Can't write to file.\n"
3173 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3174
3175 #: src/rfc2015.c:135 src/rfc2015.c:170
3176 msgid "Oops: Signature not verified"
3177 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3178
3179 #: src/rfc2015.c:138 src/rfc2015.c:173
3180 msgid "No signature found"
3181 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3182
3183 #: src/rfc2015.c:141
3184 msgid "Good signature"
3185 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
3186
3187 #: src/rfc2015.c:144
3188 msgid "BAD signature"
3189 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3190
3191 #: src/rfc2015.c:147 src/rfc2015.c:182
3192 msgid "No public key to verify the signature"
3193 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3194
3195 #: src/rfc2015.c:150 src/rfc2015.c:185
3196 msgid "Error verifying the signature"
3197 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
3198
3199 #: src/rfc2015.c:153 src/rfc2015.c:188
3200 msgid "Different results for signatures"
3201 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
3202
3203 #: src/rfc2015.c:156 src/rfc2015.c:191
3204 msgid "Error: Unknown status"
3205 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
3206
3207 #: src/rfc2015.c:176
3208 #, c-format
3209 msgid "Good signature from \"%s\""
3210 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
3211
3212 #: src/rfc2015.c:179
3213 #, c-format
3214 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3215 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3216
3217 #: src/rfc2015.c:211
3218 msgid "Cannot find user ID for this key."
3219 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3220
3221 #: src/rfc2015.c:222
3222 #, c-format
3223 msgid "                aka \"%s\"\n"
3224 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
3225
3226 #: src/rfc2015.c:250
3227 #, c-format
3228 msgid "Signature made %s\n"
3229 msgstr "Signature made %s\n"
3230
3231 #: src/rfc2015.c:259
3232 #, c-format
3233 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3234 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
3235
3236 #: src/select-keys.c:241
3237 msgid "Select Keys"
3238 msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
3239
3240 #: src/select-keys.c:253
3241 msgid "Select key for: "
3242 msgstr "¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3243
3244 #: src/select-keys.c:271
3245 msgid "Key ID"
3246 msgstr "¸°ID"
3247
3248 #: src/select-keys.c:274
3249 msgid "Val"
3250 msgstr "ÀµÅöÀ­"
3251
3252 #: src/select-keys.c:288
3253 msgid "Select"
3254 msgstr "ÁªÂò"
3255
3256 #: src/send.c:146
3257 msgid "Queued message header is broken.\n"
3258 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3259
3260 #: src/send.c:155
3261 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3262 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
3263
3264 #: src/send.c:166
3265 msgid "Account not found.\n"
3266 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3267
3268 #: src/send.c:197
3269 #, c-format
3270 msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
3271 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ...\n"
3272
3273 #: src/send.c:239
3274 #, c-format
3275 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3276 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3277
3278 #: src/send.c:252
3279 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3280 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3281
3282 #: src/setup.c:43
3283 msgid "Mailbox setting"
3284 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê"
3285
3286 #: src/setup.c:44
3287 msgid ""
3288 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3289 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3290 "if you have the one.\n"
3291 "If you're not sure, just select OK."
3292 msgstr ""
3293 "ºÇ½é¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3294 "MH¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
3295 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
3296 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3297
3298 #: src/sourcewindow.c:76
3299 msgid "Creating source window...\n"
3300 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3301
3302 #: src/sourcewindow.c:80
3303 msgid "Source of the message"
3304 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
3305
3306 #: src/sourcewindow.c:140
3307 #, c-format
3308 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3309 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
3310
3311 #: src/sourcewindow.c:142
3312 #, c-format
3313 msgid "%s - Source"
3314 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
3315
3316 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3317 msgid "Search"
3318 msgstr "¸¡º÷"
3319
3320 #: src/summary_search.c:172
3321 msgid "Case sensitive"
3322 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
3323
3324 #: src/summary_search.c:178
3325 msgid "Backward search"
3326 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
3327
3328 #: src/summary_search.c:184
3329 msgid "Select all matched"
3330 msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
3331
3332 #: src/summary_search.c:191
3333 msgid "Clear"
3334 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3335
3336 #: src/summary_search.c:286
3337 msgid "Search failed"
3338 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
3339
3340 #: src/summary_search.c:287
3341 msgid "Search string not found."
3342 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3343
3344 #: src/summary_search.c:292
3345 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3346 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3347
3348 #: src/summary_search.c:294
3349 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3350 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3351
3352 #: src/summary_search.c:296
3353 msgid "Search finished"
3354 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
3355
3356 #: src/summaryview.c:288
3357 msgid "/M_ove..."
3358 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
3359
3360 #: src/summaryview.c:289
3361 msgid "/_Copy..."
3362 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3363
3364 #: src/summaryview.c:291
3365 msgid "/E_xecute"
3366 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3367
3368 #: src/summaryview.c:292
3369 msgid "/_Mark"
3370 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3371
3372 #: src/summaryview.c:293
3373 msgid "/_Mark/_Mark"
3374 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3375
3376 #: src/summaryview.c:294
3377 msgid "/_Mark/_Unmark"
3378 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3379
3380 #: src/summaryview.c:295
3381 msgid "/_Mark/---"
3382 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3383
3384 #: src/summaryview.c:296
3385 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3386 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3387
3388 #: src/summaryview.c:297
3389 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3390 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
3391
3392 #: src/summaryview.c:300
3393 msgid "/_Reply"
3394 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
3395
3396 #: src/summaryview.c:301
3397 msgid "/Reply to a_ll"
3398 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3399
3400 #: src/summaryview.c:302
3401 msgid "/_Forward"
3402 msgstr "/žÁ÷(_F)"
3403
3404 #: src/summaryview.c:303
3405 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3406 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3407
3408 #: src/summaryview.c:306
3409 msgid "/Open in new _window"
3410 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3411
3412 #: src/summaryview.c:307
3413 msgid "/View so_urce"
3414 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3415
3416 #: src/summaryview.c:308
3417 msgid "/Show all _header"
3418 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3419
3420 #: src/summaryview.c:309
3421 msgid "/Re_edit"
3422 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3423
3424 #: src/summaryview.c:312
3425 msgid "/_Print..."
3426 msgstr "/°õºþ(_P)..."
3427
3428 #: src/summaryview.c:314
3429 msgid "/Select _all"
3430 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3431
3432 #: src/summaryview.c:320
3433 msgid "M"
3434 msgstr "M"
3435
3436 #: src/summaryview.c:320
3437 msgid "U"
3438 msgstr "U"
3439
3440 #: src/summaryview.c:335
3441 msgid "Creating summary view...\n"
3442 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3443
3444 #: src/summaryview.c:350
3445 msgid "No."
3446 msgstr "ÈÖ¹æ"
3447
3448 #: src/summaryview.c:567
3449 msgid "Process mark"
3450 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
3451
3452 #: src/summaryview.c:568
3453 msgid "Some marks are left. Process it?"
3454 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
3455
3456 #: src/summaryview.c:592
3457 msgid ""
3458 "empty folder\n"
3459 "\n"
3460 msgstr ""
3461 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
3462 "\n"
3463
3464 #: src/summaryview.c:604
3465 #, c-format
3466 msgid "Scanning folder (%s)..."
3467 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
3468
3469 #: src/summaryview.c:673
3470 msgid "done."
3471 msgstr "´°Î»."
3472
3473 #: src/summaryview.c:807
3474 msgid "No unread message"
3475 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
3476
3477 #: src/summaryview.c:808
3478 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3479 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
3480
3481 #: src/summaryview.c:944 src/summaryview.c:946
3482 msgid "Attracting messages by subject..."
3483 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3484
3485 #: src/summaryview.c:1089
3486 #, c-format
3487 msgid "%d deleted"
3488 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
3489
3490 #: src/summaryview.c:1093
3491 #, c-format
3492 msgid "%s%d moved"
3493 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
3494
3495 #: src/summaryview.c:1094 src/summaryview.c:1101
3496 msgid ", "
3497 msgstr ", "
3498
3499 #: src/summaryview.c:1099
3500 #, c-format
3501 msgid "%s%d copied"
3502 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
3503
3504 #: src/summaryview.c:1116
3505 msgid " item(s) selected"
3506 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
3507
3508 #: src/summaryview.c:1127
3509 #, c-format
3510 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3511 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
3512
3513 #: src/summaryview.c:1133
3514 #, c-format
3515 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3516 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
3517
3518 #: src/summaryview.c:1174 src/summaryview.c:1175
3519 msgid "Sorting summary..."
3520 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
3521
3522 #: src/summaryview.c:1213
3523 msgid "\tSetting summary from message data..."
3524 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3525
3526 #: src/summaryview.c:1215
3527 msgid "Setting summary from message data..."
3528 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3529
3530 #: src/summaryview.c:1324
3531 #, c-format
3532 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3533 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
3534
3535 #: src/summaryview.c:1376
3536 msgid "(No Date)"
3537 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
3538
3539 #: src/summaryview.c:1641
3540 #, c-format
3541 msgid "Message %d is marked\n"
3542 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3543
3544 #: src/summaryview.c:1670
3545 #, c-format
3546 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3547 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3548
3549 #: src/summaryview.c:1705
3550 #, c-format
3551 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3552 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3553
3554 #: src/summaryview.c:1747
3555 #, c-format
3556 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3557 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3558
3559 #: src/summaryview.c:1761
3560 msgid "Current folder is Trash."
3561 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
3562
3563 #: src/summaryview.c:1783 src/summaryview.c:1785
3564 msgid "Deleting duplicated messages..."
3565 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3566
3567 #: src/summaryview.c:1835
3568 #, c-format
3569 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3570 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3571
3572 #: src/summaryview.c:1872
3573 #, c-format
3574 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3575 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3576
3577 #: src/summaryview.c:1884
3578 msgid "Destination is same as current folder."
3579 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3580
3581 #: src/summaryview.c:1933
3582 #, c-format
3583 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3584 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3585
3586 #: src/summaryview.c:1946
3587 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3588 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3589
3590 #: src/summaryview.c:1978
3591 msgid "Selecting all messages..."
3592 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
3593
3594 #: src/summaryview.c:2032
3595 msgid "Print"
3596 msgstr "°õºþ"
3597
3598 #: src/summaryview.c:2033
3599 #, c-format
3600 msgid ""
3601 "Enter the print command line:\n"
3602 "(`%s' will be replaced with file name)"
3603 msgstr ""
3604 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3605 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3606
3607 #: src/summaryview.c:2039
3608 #, c-format
3609 msgid ""
3610 "Print command line is invalid:\n"
3611 "`%s'"
3612 msgstr ""
3613 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
3614 "`%s'"
3615
3616 #: src/summaryview.c:2256 src/summaryview.c:2257
3617 msgid "Building threads..."
3618 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
3619
3620 #: src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2280
3621 msgid "Unthreading..."
3622 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3623
3624 #: src/summaryview.c:2302
3625 msgid "Unthreading for execution..."
3626 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3627
3628 #: src/summaryview.c:2389
3629 msgid "filtering..."
3630 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3631
3632 #: src/summaryview.c:2390
3633 msgid "Filtering..."
3634 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3635
3636 #: src/summaryview.c:2494
3637 #, c-format
3638 msgid "Go to %s\n"
3639 msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
3640
3641 #: src/textview.c:137
3642 msgid "Creating text view...\n"
3643 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3644
3645 #: src/textview.c:372
3646 msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
3647 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò\n"
3648
3649 #: src/textview.c:375
3650 msgid ""
3651 "right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
3652 "\n"
3653 msgstr ""
3654 "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3655 "\n"
3656
3657 #: src/textview.c:379
3658 msgid "To display this part as a text message, select\n"
3659 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢\n"
3660
3661 #: src/textview.c:382
3662 msgid ""
3663 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3664 "\n"
3665 msgstr ""
3666 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3667 "\n"
3668
3669 #: src/textview.c:386
3670 msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
3671 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢\n"
3672
3673 #: src/textview.c:389
3674 msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
3675 msgstr ""
3676 "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢\n"
3677 "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3678
3679 #: src/textview.c:410
3680 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3681 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3682
3683 #: src/textview.c:413
3684 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3685 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
3686
3687 #: src/textview.c:416
3688 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3689 msgstr ""
3690 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3691 "\n"
3692
3693 #: src/utils.c:1376 src/utils.c:1453
3694 #, c-format
3695 msgid "writing to %s failed.\n"
3696 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3697
3698 #: src/utils.c:1396
3699 #, c-format
3700 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3701 msgstr "%s ¤«¤é %s ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3702
3703 #: src/utils.c:1614
3704 #, c-format
3705 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3706 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"