fc4feb800bae0db25b80921eb39e3db9c25d2e9f
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-06-16 13:11+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
10 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
19
20 #: src/about.c:199
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
29 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
30 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
31 "\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:205
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
41 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:210
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:214
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
61 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
62 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
63 "version.\n"
64 "\n"
65
66 #: src/about.c:220
67 msgid ""
68 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
69 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
70 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
71 "more details.\n"
72 "\n"
73 msgstr ""
74 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
75 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
76 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
77 "more details.\n"
78 "\n"
79
80 #: src/about.c:226
81 msgid ""
82 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
83 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
84 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
85 msgstr ""
86 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
87 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
88 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
89
90 #: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
91 #: src/compose.c:1468 src/compose.c:3124 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
92 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
93 #: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
94 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
95 #: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
96 #: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2020
97 #: src/summaryview.c:2531
98 msgid "OK"
99 msgstr "OK"
100
101 #: src/account.c:101
102 msgid "Reading all config for each account...\n"
103 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
104
105 #: src/account.c:116
106 #, c-format
107 msgid "Found label: %s\n"
108 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
109
110 #: src/account.c:208
111 msgid ""
112 "Some composing windows are open.\n"
113 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
114 msgstr ""
115 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
116 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
117
118 #: src/account.c:214
119 msgid "Opening account edit window...\n"
120 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
121
122 #: src/account.c:361
123 msgid "Creating account edit window...\n"
124 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
125
126 #: src/account.c:366
127 msgid "Edit accounts"
128 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
129
130 #: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
131 #: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
132 msgid "Name"
133 msgstr "̾Á°"
134
135 #: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
136 msgid "Protocol"
137 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
138
139 #: src/account.c:396
140 msgid "Server"
141 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
142
143 #: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
144 #: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
145 msgid "Add"
146 msgstr "ÄɲÃ"
147
148 #: src/account.c:421
149 msgid "Edit"
150 msgstr "ÊÔ½¸"
151
152 #: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
153 msgid " Delete "
154 msgstr "  ºï½ü  "
155
156 #: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
157 #: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
158 msgid "Down"
159 msgstr "  ¢­  "
160
161 #: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
162 #: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
163 msgid "Up"
164 msgstr "  ¢¬  "
165
166 #: src/account.c:453
167 msgid " Set as usually used account "
168 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
169
170 #: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
171 msgid "Close"
172 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
173
174 #: src/account.c:513
175 msgid "Delete account"
176 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
177
178 #: src/account.c:514
179 msgid "Do you really want to delete this account?"
180 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
181
182 #: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
183 #: src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1490
184 #: src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630 src/folderview.c:1729
185 #: src/folderview.c:1762 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
186 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
187 #: src/summaryview.c:817
188 msgid "Yes"
189 msgstr "¤Ï¤¤"
190
191 #: src/account.c:515 src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447
192 #: src/folderview.c:1490 src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630
193 #: src/folderview.c:1729 src/folderview.c:1762
194 msgid "+No"
195 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
196
197 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
198 msgid "/_File"
199 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
200
201 #: src/addressbook.c:230
202 msgid "/_File/New _address"
203 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
204
205 #: src/addressbook.c:231
206 msgid "/_File/New _group"
207 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
208
209 #: src/addressbook.c:232
210 msgid "/_File/New _folder"
211 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
212
213 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
214 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
215 msgid "/_File/---"
216 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
217
218 #: src/addressbook.c:234
219 msgid "/_File/_Edit"
220 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
221
222 #: src/addressbook.c:235
223 msgid "/_File/_Delete"
224 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
225
226 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
227 msgid "/_File/_Close"
228 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
229
230 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
231 msgid "/_Help"
232 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
233
234 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
235 msgid "/_Help/_About"
236 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
237
238 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
239 msgid "/New _address"
240 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
241
242 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
243 msgid "/New _group"
244 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
245
246 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
247 msgid "/New _folder"
248 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
249
250 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
251 #: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
252 #: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
253 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
254 #: src/summaryview.c:315
255 msgid "/---"
256 msgstr "/---"
257
258 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
259 #: src/mainwindow.c:351
260 msgid "/_Edit"
261 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
262
263 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
264 msgid "/_Delete"
265 msgstr "/ºï½ü(_D)"
266
267 #: src/addressbook.c:318
268 msgid "E-Mail address"
269 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
270
271 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
272 msgid "Remarks"
273 msgstr "È÷¹Í"
274
275 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2796
276 msgid "Address book"
277 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
278
279 #: src/addressbook.c:413
280 msgid "Name:"
281 msgstr "̾Á°:"
282
283 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
284 #: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
285 #: src/prefs_filter.c:398
286 msgid "Delete"
287 msgstr "ºï½ü"
288
289 #: src/addressbook.c:442
290 msgid "Lookup"
291 msgstr "¸¡º÷"
292
293 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
294 msgid "To:"
295 msgstr "°¸Àè:"
296
297 #: src/addressbook.c:456
298 msgid "Cc:"
299 msgstr "Cc:"
300
301 #: src/addressbook.c:460
302 msgid "Bcc:"
303 msgstr "Bcc:"
304
305 #: src/addressbook.c:479
306 msgid "Common address"
307 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
308
309 #: src/addressbook.c:486
310 msgid "Personal address"
311 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
312
313 #: src/addressbook.c:577
314 msgid "Delete address(es)"
315 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
316
317 #: src/addressbook.c:578
318 msgid "Really delete the address(es)?"
319 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
320
321 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
322 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
323 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
324 msgid "No"
325 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
326
327 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1320 src/folderview.c:1521
328 msgid "New folder"
329 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
330
331 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1321
332 msgid "Input the name of new folder:"
333 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
334
335 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1322 src/folderview.c:1525
336 msgid "NewFolder"
337 msgstr "NewFolder"
338
339 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
340 #: src/addressbook.c:1187
341 msgid "The name already exists."
342 msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
343
344 #: src/addressbook.c:1045
345 msgid "New group"
346 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
347
348 #: src/addressbook.c:1046
349 msgid "Input the name of new group:"
350 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
351
352 #: src/addressbook.c:1047
353 msgid "NewGroup"
354 msgstr "NewGroup"
355
356 #: src/addressbook.c:1122
357 msgid "Edit group"
358 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
359
360 #: src/addressbook.c:1123
361 msgid "Input the new name of group:"
362 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
363
364 #: src/addressbook.c:1173
365 msgid "Edit folder"
366 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
367
368 #: src/addressbook.c:1174
369 msgid "Input the new name of folder:"
370 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
371
372 #: src/addressbook.c:1223
373 #, c-format
374 msgid "Really delete `%s' ?"
375 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
376
377 #: src/addressbook.c:1271
378 msgid "Edit address"
379 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
380
381 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2795 src/select-keys.c:302
382 msgid "Address"
383 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
384
385 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1468 src/compose.c:3125
386 #: src/compose.c:3695 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
387 #: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
388 #: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
389 #: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
390 #: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
391 #: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2020
392 #: src/summaryview.c:2531
393 msgid "Cancel"
394 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
395
396 #: src/addressbook.c:1524
397 msgid "Reading addressbook file..."
398 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
399
400 #: src/addressbook.c:1528
401 #, c-format
402 msgid "%s doesn't exist.\n"
403 msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
404
405 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856
406 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
407 #: src/news.c:661 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:998
408 #: src/summaryview.c:1204 src/summaryview.c:1286 src/summaryview.c:1347
409 #: src/summaryview.c:1804 src/summaryview.c:2282 src/summaryview.c:2305
410 #: src/summaryview.c:2326 src/summaryview.c:2419
411 msgid "done.\n"
412 msgstr "´°Î»¡£\n"
413
414 #: src/addressbook.c:1821
415 msgid "Exporting addressbook to file..."
416 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
417
418 #: src/addressbook.c:1839
419 msgid "failed to write addressbook data.\n"
420 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
421
422 #: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3298 src/main.c:332
423 msgid "Notice"
424 msgstr "Ãí°Õ"
425
426 #: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
427 msgid "Warning"
428 msgstr "·Ù¹ð"
429
430 #: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
431 msgid "Error"
432 msgstr "¥¨¥é¡¼"
433
434 #: src/alertpanel.c:183
435 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
436 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
437
438 #: src/alertpanel.c:269
439 msgid "Show this message next time"
440 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
441
442 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
443 msgid "can't allocate memory\n"
444 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
445
446 #: src/compose.c:367
447 msgid "/_Add..."
448 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
449
450 #: src/compose.c:368
451 msgid "/_Remove"
452 msgstr "/ºï½ü(_R)"
453
454 #: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
455 #: src/folderview.c:231
456 msgid "/_Property..."
457 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
458
459 #: src/compose.c:376
460 msgid "/_File/_Attach file"
461 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
462
463 #: src/compose.c:377
464 msgid "/_File/_Insert file"
465 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
466
467 #: src/compose.c:378
468 msgid "/_File/Insert si_gnature"
469 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
470
471 #: src/compose.c:383
472 msgid "/_Edit/_Undo"
473 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
474
475 #: src/compose.c:384
476 msgid "/_Edit/_Redo"
477 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
478
479 #: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
480 msgid "/_Edit/---"
481 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
482
483 #: src/compose.c:386
484 msgid "/_Edit/Cu_t"
485 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
486
487 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
488 msgid "/_Edit/_Copy"
489 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
490
491 #: src/compose.c:388
492 msgid "/_Edit/_Paste"
493 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
494
495 #: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
496 msgid "/_Edit/Select _all"
497 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
498
499 #: src/compose.c:391
500 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
501 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
502
503 #: src/compose.c:392
504 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
505 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
506
507 #: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
508 msgid "/_Message"
509 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
510
511 #: src/compose.c:396
512 msgid "/_Message/_Send"
513 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
514
515 #: src/compose.c:398
516 msgid "/_Message/Send _later"
517 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
518
519 #: src/compose.c:400
520 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
521 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
522
523 #: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
524 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
525 #: src/mainwindow.c:470
526 msgid "/_Message/---"
527 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
528
529 #: src/compose.c:403
530 msgid "/_Message/_To"
531 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
532
533 #: src/compose.c:404
534 msgid "/_Message/_Cc"
535 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
536
537 #: src/compose.c:405
538 msgid "/_Message/_Bcc"
539 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
540
541 #: src/compose.c:406
542 msgid "/_Message/_Reply to"
543 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
544
545 #: src/compose.c:408
546 msgid "/_Message/_Followup to"
547 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
548
549 #: src/compose.c:410
550 msgid "/_Message/_Attach"
551 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
552
553 #: src/compose.c:413
554 msgid "/_Message/Si_gn"
555 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
556
557 #: src/compose.c:414
558 msgid "/_Message/_Encrypt"
559 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
560
561 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
562 msgid "/_Tool"
563 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
564
565 #: src/compose.c:417
566 msgid "/_Tool/Show _ruler"
567 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
568
569 #: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
570 msgid "/_Tool/_Address book"
571 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
572
573 #: src/compose.c:489 src/compose.c:559 src/compose.c:619 src/procmsg.c:686
574 msgid "Can't get text part\n"
575 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
576
577 #: src/compose.c:551
578 #, c-format
579 msgid "%s: file not exist\n"
580 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
581
582 #: src/compose.c:563
583 msgid ""
584 "\n"
585 "\n"
586 "Begin forwarded message:\n"
587 "\n"
588 msgstr ""
589 "\n"
590 "\n"
591 "Begin forwarded message:\n"
592 "\n"
593
594 #: src/compose.c:1232
595 #, c-format
596 msgid "File %s doesn't exist\n"
597 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
598
599 #: src/compose.c:1236
600 #, c-format
601 msgid "Can't get file size of %s\n"
602 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
603
604 #: src/compose.c:1240
605 #, c-format
606 msgid "File %s is empty\n"
607 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
608
609 #: src/compose.c:1261
610 #, c-format
611 msgid "Message: %s"
612 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
613
614 #: src/compose.c:1367
615 msgid " [Edited]"
616 msgstr " [¹¹¿·]"
617
618 #: src/compose.c:1369
619 #, c-format
620 msgid "%s - Compose message%s"
621 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
622
623 #: src/compose.c:1372
624 #, c-format
625 msgid "Compose message%s"
626 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
627
628 #: src/compose.c:1394 src/compose.c:3588
629 msgid "Recipient is not specified."
630 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
631
632 #: src/compose.c:1412
633 msgid "can't get recipient list."
634 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
635
636 #: src/compose.c:1430
637 msgid ""
638 "Account for sending mail is not specified.\n"
639 "Please select a mail account before sending."
640 msgstr ""
641 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
642 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
643
644 #: src/compose.c:1451
645 #, c-format
646 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
647 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
648
649 #: src/compose.c:1465
650 msgid "Queueing"
651 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
652
653 #: src/compose.c:1466
654 msgid ""
655 "Error occurred while sending the message.\n"
656 "Put this message into queue folder?"
657 msgstr ""
658 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
659 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
660
661 #: src/compose.c:1472 src/compose.c:3600
662 msgid "Can't queue the message."
663 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
664
665 #: src/compose.c:1475
666 msgid "Error occurred while sending the message."
667 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
668
669 #: src/compose.c:1482 src/compose.c:3607
670 msgid "Can't save the message to outbox."
671 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
672
673 #: src/compose.c:1508 src/compose.c:1629 src/compose.c:1715 src/utils.c:1533
674 msgid "can't change file mode\n"
675 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
676
677 #: src/compose.c:1534
678 msgid "Can't convert the codeset of the message."
679 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
680
681 #: src/compose.c:1543
682 msgid "can't write headers\n"
683 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
684
685 #: src/compose.c:1661
686 msgid "saving sent message...\n"
687 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
688
689 #: src/compose.c:1666
690 msgid "can't save message\n"
691 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
692
693 #: src/compose.c:1672 src/compose.c:1779
694 msgid "can't open mark file\n"
695 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
696
697 #: src/compose.c:1695
698 msgid "queueing message...\n"
699 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
700
701 #: src/compose.c:1770
702 msgid "can't queue the message\n"
703 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
704
705 #: src/compose.c:1808
706 #, c-format
707 msgid "Can't open file %s\n"
708 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
709
710 #: src/compose.c:2162
711 #, c-format
712 msgid "generated Message-ID: %s\n"
713 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
714
715 #: src/compose.c:2236 src/compose.c:3096
716 msgid "MIME type"
717 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
718
719 #: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
720 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
721 msgid "Size"
722 msgstr "¥µ¥¤¥º"
723
724 #: src/compose.c:2253
725 msgid "Creating compose window...\n"
726 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
727
728 #: src/compose.c:2299 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
729 msgid "From:"
730 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
731
732 #: src/compose.c:2722 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
733 #: src/prefs_common.c:636
734 msgid "Send"
735 msgstr "Á÷¿®"
736
737 #: src/compose.c:2723
738 msgid "Send message"
739 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
740
741 #: src/compose.c:2730
742 msgid "Send later"
743 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
744
745 #: src/compose.c:2731
746 msgid "Put into queue folder and send later"
747 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
748
749 #: src/compose.c:2738 src/folderview.c:738
750 msgid "Draft"
751 msgstr "Áð¹Æ"
752
753 #: src/compose.c:2739
754 msgid "Save to draft folder"
755 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
756
757 #: src/compose.c:2748
758 msgid "Insert"
759 msgstr "ÁÞÆþ"
760
761 #: src/compose.c:2749
762 msgid "Insert file"
763 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
764
765 #: src/compose.c:2756
766 msgid "Attach"
767 msgstr "źÉÕ"
768
769 #: src/compose.c:2757
770 msgid "Attach file"
771 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
772
773 #: src/compose.c:2766 src/prefs_common.c:1035
774 msgid "Signature"
775 msgstr "½ð̾"
776
777 #: src/compose.c:2767
778 msgid "Insert signature"
779 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
780
781 #: src/compose.c:2775
782 msgid "Editor"
783 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
784
785 #: src/compose.c:2776
786 msgid "Edit with external editor"
787 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
788
789 #: src/compose.c:2784
790 msgid "Linewrap"
791 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
792
793 #: src/compose.c:2785
794 msgid "Wrap long lines"
795 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
796
797 #: src/compose.c:2992
798 msgid "Invalid MIME type."
799 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
800
801 #: src/compose.c:3010
802 msgid "File doesn't exist or is empty."
803 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
804
805 #: src/compose.c:3078
806 msgid "Property"
807 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
808
809 #: src/compose.c:3098
810 msgid "Encoding"
811 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
812
813 #: src/compose.c:3121
814 msgid "Path"
815 msgstr "¥Ñ¥¹"
816
817 #: src/compose.c:3122
818 msgid "File name"
819 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
820
821 #: src/compose.c:3269
822 #, c-format
823 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
824 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
825
826 #: src/compose.c:3295
827 #, c-format
828 msgid ""
829 "The external editor is still working.\n"
830 "Force terminating the process?\n"
831 "process group id: %d"
832 msgstr ""
833 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
834 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
835 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
836
837 #: src/compose.c:3308
838 #, c-format
839 msgid "Terminated process group id: %d"
840 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
841
842 #: src/compose.c:3309
843 #, c-format
844 msgid "Temporary file: %s"
845 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
846
847 #: src/compose.c:3333
848 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
849 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
850
851 #. failed
852 #: src/compose.c:3366
853 msgid "Couldn't exec external editor\n"
854 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
855
856 #: src/compose.c:3370
857 msgid "Couldn't write to file\n"
858 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
859
860 #: src/compose.c:3372
861 msgid "Pipe read failed\n"
862 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
863
864 #: src/compose.c:3629
865 msgid "can't remove the old draft message\n"
866 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
867
868 #: src/compose.c:3657 src/compose.c:3669
869 msgid "Select file"
870 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
871
872 #: src/compose.c:3693
873 msgid "Discard message"
874 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
875
876 #: src/compose.c:3694
877 msgid "This message has been modified. discard it?"
878 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
879
880 #: src/compose.c:3695
881 msgid "Discard"
882 msgstr "ÇË´þ"
883
884 #: src/compose.c:3695
885 msgid "to Draft"
886 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
887
888 #: src/export.c:122
889 msgid "Export"
890 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
891
892 #: src/export.c:144
893 msgid "Specify target folder and mbox file."
894 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
895
896 #: src/export.c:154
897 msgid "Source dir:"
898 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
899
900 #: src/export.c:159
901 msgid "Exporting file:"
902 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
903
904 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
905 #: src/prefs_filter.c:349
906 msgid " Select... "
907 msgstr " ÁªÂò... "
908
909 #: src/export.c:217
910 msgid "Select exporting file"
911 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
912
913 #: src/foldersel.c:131
914 msgid "Select folder"
915 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
916
917 #: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
918 msgid "/Create _new folder..."
919 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
920
921 #: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
922 msgid "/_Rename folder..."
923 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
924
925 #: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
926 msgid "/_Delete folder"
927 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
928
929 #: src/folderview.c:207
930 msgid "/Remove _mailbox"
931 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
932
933 #: src/folderview.c:218
934 msgid "/Remove _IMAP4 server"
935 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
936
937 #: src/folderview.c:225
938 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
939 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
940
941 #: src/folderview.c:227
942 msgid "/_Remove newsgroup"
943 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
944
945 #: src/folderview.c:229
946 msgid "/Remove _news server"
947 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
948
949 #: src/folderview.c:240
950 msgid "Folder"
951 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
952
953 #: src/folderview.c:240
954 msgid "New"
955 msgstr "¿·Ãå"
956
957 #: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
958 msgid "Unread"
959 msgstr "̤ÆÉ"
960
961 #: src/folderview.c:241
962 msgid "#"
963 msgstr "Áí¿ô"
964
965 #: src/folderview.c:251
966 msgid "Creating folder view...\n"
967 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
968
969 #: src/folderview.c:395
970 msgid "Setting folder info...\n"
971 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
972
973 #: src/folderview.c:396
974 msgid "Setting folder info..."
975 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
976
977 #: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:81
978 #, c-format
979 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
980 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
981
982 #: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2089 src/setup.c:86
983 #, c-format
984 msgid "Scanning folder %s ..."
985 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
986
987 #: src/folderview.c:581
988 msgid "Updating all folders..."
989 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
990
991 #: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
992 msgid "Inbox"
993 msgstr "¼õ¿®È¢"
994
995 #: src/folderview.c:721
996 msgid "Outbox"
997 msgstr "Á÷¿®¹µ"
998
999 #: src/folderview.c:726
1000 msgid "Queue"
1001 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
1002
1003 #: src/folderview.c:731
1004 msgid "Trash"
1005 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
1006
1007 #: src/folderview.c:1213
1008 #, c-format
1009 msgid "Folder %s is selected\n"
1010 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
1011
1012 #: src/folderview.c:1326 src/folderview.c:1389 src/folderview.c:1530
1013 #, c-format
1014 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1015 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1016
1017 #: src/folderview.c:1334 src/folderview.c:1398 src/folderview.c:1538
1018 #, c-format
1019 msgid "The folder `%s' already exists."
1020 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1021
1022 #: src/folderview.c:1342 src/folderview.c:1546
1023 #, c-format
1024 msgid "Can't create the folder `%s'."
1025 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1026
1027 #: src/folderview.c:1381
1028 #, c-format
1029 msgid "Input new name for `%s':"
1030 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1031
1032 #: src/folderview.c:1383
1033 msgid "Rename folder"
1034 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
1035
1036 #: src/folderview.c:1443
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1040 "Do you really want to delete?"
1041 msgstr ""
1042 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1043 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1044
1045 #: src/folderview.c:1446 src/folderview.c:1588
1046 msgid "Delete folder"
1047 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1048
1049 #: src/folderview.c:1452 src/folderview.c:1594
1050 #, c-format
1051 msgid "Can't remove the folder `%s'."
1052 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1053
1054 #: src/folderview.c:1486
1055 #, c-format
1056 msgid ""
1057 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1058 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1059 msgstr ""
1060 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1061 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
1062
1063 #: src/folderview.c:1489
1064 msgid "Remove folder"
1065 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1066
1067 #: src/folderview.c:1522
1068 msgid ""
1069 "Input the name of new folder:\n"
1070 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1071 " append `/' at the end of the name)"
1072 msgstr ""
1073 "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1074 "(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
1075 " Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
1076
1077 #: src/folderview.c:1586
1078 #, c-format
1079 msgid "Really delete folder `%s'?"
1080 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1081
1082 #: src/folderview.c:1627
1083 #, c-format
1084 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1085 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1086
1087 #: src/folderview.c:1629
1088 msgid "Delete IMAP4 server"
1089 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1090
1091 #: src/folderview.c:1670
1092 msgid "Subscribe newsgroup"
1093 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
1094
1095 #: src/folderview.c:1671
1096 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1097 msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1098
1099 #: src/folderview.c:1680
1100 #, c-format
1101 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1102 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1103
1104 #: src/folderview.c:1726
1105 #, c-format
1106 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1107 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1108
1109 #: src/folderview.c:1728
1110 msgid "Delete newsgroup"
1111 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
1112
1113 #: src/folderview.c:1759
1114 #, c-format
1115 msgid "Really delete news server `%s'?"
1116 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1117
1118 #: src/folderview.c:1761
1119 msgid "Delete news server"
1120 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1121
1122 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1123 msgid "Abcdef"
1124 msgstr "ÆüËܸìAbc"
1125
1126 #: src/headerview.c:56
1127 msgid "Newsgroups:"
1128 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1129
1130 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1131 msgid "Subject:"
1132 msgstr "·ï̾:"
1133
1134 #: src/headerview.c:87
1135 msgid "Creating header view...\n"
1136 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1137
1138 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1387
1139 msgid "(No From)"
1140 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
1141
1142 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1403
1143 msgid "(No Subject)"
1144 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
1145
1146 #: src/headerwindow.c:55
1147 msgid "Creating header window...\n"
1148 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1149
1150 #: src/headerwindow.c:59
1151 msgid "All header"
1152 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
1153
1154 #: src/headerwindow.c:113
1155 #, c-format
1156 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1157 msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1158
1159 #: src/headerwindow.c:115
1160 #, c-format
1161 msgid "%s - All header"
1162 msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
1163
1164 #: src/imageview.c:48
1165 msgid "Creating image view...\n"
1166 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1167
1168 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1169 msgid "Can't load the image."
1170 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1171
1172 #: src/imap.c:193
1173 #, c-format
1174 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1175 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
1176
1177 #: src/imap.c:219
1178 #, c-format
1179 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1180 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
1181
1182 #: src/imap.c:360
1183 #, c-format
1184 msgid "message %d has been already cached.\n"
1185 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1186
1187 #: src/imap.c:369
1188 #, c-format
1189 msgid "getting message %d...\n"
1190 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1191
1192 #: src/imap.c:375 src/procmsg.c:586
1193 #, c-format
1194 msgid "can't fetch message %d\n"
1195 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1196
1197 #: src/imap.c:404
1198 #, c-format
1199 msgid "can't append message %s\n"
1200 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
1201
1202 #: src/imap.c:433 src/imap.c:490 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
1203 #: src/mh.c:402
1204 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1205 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
1206
1207 #: src/imap.c:443 src/imap.c:495 src/mh.c:201 src/mh.c:267
1208 #, c-format
1209 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1210 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1211
1212 #: src/imap.c:447 src/imap.c:499 src/mh.c:331 src/mh.c:405
1213 #, c-format
1214 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
1215 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1216
1217 #: src/imap.c:567
1218 #, c-format
1219 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1220 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
1221
1222 #: src/imap.c:574 src/imap.c:613
1223 msgid "can't expunge\n"
1224 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1225
1226 #: src/imap.c:606
1227 #, c-format
1228 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1229 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
1230
1231 #: src/imap.c:718
1232 msgid "can't create mailbox\n"
1233 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1234
1235 #: src/imap.c:755
1236 msgid "can't delete mailbox\n"
1237 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1238
1239 #: src/imap.c:781
1240 msgid "can't get envelope\n"
1241 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1242
1243 #: src/imap.c:787
1244 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1245 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1246
1247 #: src/imap.c:795
1248 #, c-format
1249 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1250 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1251
1252 #: src/imap.c:825
1253 #, c-format
1254 msgid "deleting message %d...\n"
1255 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1256
1257 #: src/imap.c:850
1258 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1259 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
1260
1261 #: src/imap.c:864
1262 #, c-format
1263 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1264 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1265
1266 #: src/imap.c:897
1267 msgid "can't get namespace\n"
1268 msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1269
1270 #: src/imap.c:1304
1271 #, c-format
1272 msgid "can't select folder: %s\n"
1273 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1274
1275 #: src/imap.c:1320
1276 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1277 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1278
1279 #: src/imap.c:1490
1280 #, c-format
1281 msgid "can't append %s to %s\n"
1282 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
1283
1284 #: src/imap.c:1506
1285 #, c-format
1286 msgid "can't copy %d to %s\n"
1287 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1288
1289 #: src/imap.c:1530
1290 #, c-format
1291 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1292 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
1293
1294 #: src/imap.c:1544
1295 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1296 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
1297
1298 #: src/import.c:126
1299 msgid "Import"
1300 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
1301
1302 #: src/import.c:148
1303 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1304 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1305
1306 #: src/import.c:158
1307 msgid "Importing file:"
1308 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1309
1310 #: src/import.c:163
1311 msgid "Destination dir:"
1312 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
1313
1314 #: src/import.c:221
1315 msgid "Select importing file"
1316 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1317
1318 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
1319 msgid "Standby"
1320 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
1321
1322 #: src/inc.c:255
1323 msgid "Retrieving new messages"
1324 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1325
1326 #: src/inc.c:384 src/news.c:128
1327 #, c-format
1328 msgid "Input password for %s on %s:"
1329 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1330
1331 #: src/inc.c:388 src/news.c:130
1332 msgid "Input password"
1333 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
1334
1335 #: src/inc.c:405
1336 msgid "Retrieving"
1337 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
1338
1339 #: src/inc.c:412
1340 msgid "Done"
1341 msgstr "´°Î»"
1342
1343 #: src/inc.c:421
1344 #, c-format
1345 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1346 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1347
1348 #: src/inc.c:487
1349 #, c-format
1350 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1351 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1352
1353 #: src/inc.c:495
1354 #, c-format
1355 msgid "%s: Retrieving new messages"
1356 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1357
1358 #: src/inc.c:516
1359 #, c-format
1360 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1361 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
1362
1363 #: src/inc.c:527 src/inc.c:660
1364 #, c-format
1365 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1366 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1367
1368 #: src/inc.c:530 src/inc.c:663
1369 #, c-format
1370 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1371 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1372
1373 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1374 #, c-format
1375 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1376 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1377
1378 #: src/inc.c:719
1379 msgid "Authorizing..."
1380 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
1381
1382 #: src/inc.c:724
1383 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1384 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
1385
1386 #: src/inc.c:729
1387 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1388 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
1389
1390 #: src/inc.c:734
1391 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1392 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
1393
1394 #: src/inc.c:739
1395 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1396 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
1397
1398 #: src/inc.c:755
1399 msgid "Deleting message"
1400 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
1401
1402 #: src/inc.c:759
1403 msgid "Quitting"
1404 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
1405
1406 #: src/inc.c:787
1407 msgid "a message won't be received\n"
1408 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1409
1410 #: src/inc.c:813
1411 msgid "Error occurred while processing mail."
1412 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1413
1414 #: src/inc.c:816
1415 msgid "No disk space left."
1416 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1417
1418 #: src/inc.c:867
1419 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1420 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1421
1422 #: src/inc.c:881
1423 #, c-format
1424 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1425 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1426
1427 #: src/logwindow.c:50
1428 msgid "Creating log window...\n"
1429 msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1430
1431 #: src/logwindow.c:54
1432 msgid "Protocol log"
1433 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
1434
1435 #. for gettext
1436 #: src/main.c:108
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "File `%s' already exists.\n"
1440 "Can't create folder."
1441 msgstr ""
1442 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1443 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1444
1445 #: src/main.c:149
1446 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1447 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1448
1449 #: src/main.c:219
1450 msgid ""
1451 "GnuPG is not installed properly.\n"
1452 "OpenPGP support disabled."
1453 msgstr ""
1454 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1455 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
1456
1457 #: src/main.c:300
1458 #, c-format
1459 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1460 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
1461
1462 #: src/main.c:303
1463 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1464 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
1465
1466 #: src/main.c:304
1467 msgid "  --receive              receive new messages"
1468 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1469
1470 #: src/main.c:305
1471 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1472 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1473
1474 #: src/main.c:306
1475 msgid "  --debug                debug mode"
1476 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
1477
1478 #: src/main.c:307
1479 msgid "  --help                 display this help and exit"
1480 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1481
1482 #: src/main.c:308
1483 msgid "  --version              output version information and exit"
1484 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1485
1486 #: src/main.c:333
1487 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1488 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1489
1490 #: src/main.c:340
1491 msgid "Queued messages"
1492 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1493
1494 #: src/main.c:341
1495 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1496 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1497
1498 #. remote command mode
1499 #: src/main.c:412
1500 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1501 msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1502
1503 #: src/mainwindow.c:334
1504 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1505 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
1506
1507 #: src/mainwindow.c:335
1508 msgid "/_File/_Update folder tree"
1509 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
1510
1511 #: src/mainwindow.c:336
1512 msgid "/_File/_Folder"
1513 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
1514
1515 #: src/mainwindow.c:337
1516 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1517 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
1518
1519 #: src/mainwindow.c:339
1520 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1521 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
1522
1523 #: src/mainwindow.c:340
1524 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1525 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
1526
1527 #: src/mainwindow.c:341
1528 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1529 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
1530
1531 #: src/mainwindow.c:342
1532 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1533 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
1534
1535 #: src/mainwindow.c:343
1536 msgid "/_File/Empty _trash"
1537 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
1538
1539 #: src/mainwindow.c:345
1540 msgid "/_File/_Save as..."
1541 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
1542
1543 #: src/mainwindow.c:346
1544 msgid "/_File/_Print..."
1545 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
1546
1547 #: src/mainwindow.c:349
1548 msgid "/_File/E_xit"
1549 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
1550
1551 #: src/mainwindow.c:355
1552 msgid "/_Edit/_Search"
1553 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
1554
1555 #: src/mainwindow.c:357
1556 msgid "/_View"
1557 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1558
1559 #: src/mainwindow.c:358
1560 msgid "/_View/_Folder tree"
1561 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
1562
1563 #: src/mainwindow.c:359
1564 msgid "/_View/_Message view"
1565 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
1566
1567 #: src/mainwindow.c:360
1568 msgid "/_View/_Toolbar"
1569 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1570
1571 #: src/mainwindow.c:361
1572 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1573 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
1574
1575 #: src/mainwindow.c:362
1576 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1577 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
1578
1579 #: src/mainwindow.c:363
1580 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1581 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
1582
1583 #: src/mainwindow.c:364
1584 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1585 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
1586
1587 #: src/mainwindow.c:365
1588 msgid "/_View/_Status bar"
1589 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
1590
1591 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1592 msgid "/_View/---"
1593 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1594
1595 #: src/mainwindow.c:367
1596 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1597 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
1598
1599 #: src/mainwindow.c:368
1600 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1601 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
1602
1603 #: src/mainwindow.c:370
1604 msgid "/_View/_Code set"
1605 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
1606
1607 #: src/mainwindow.c:371
1608 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1609 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
1610
1611 #: src/mainwindow.c:379
1612 msgid "/_View/_Code set/---"
1613 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
1614
1615 #: src/mainwindow.c:380
1616 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1617 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
1618
1619 #: src/mainwindow.c:384
1620 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1621 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
1622
1623 #: src/mainwindow.c:388
1624 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1625 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
1626
1627 #: src/mainwindow.c:392
1628 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1629 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
1630
1631 #: src/mainwindow.c:395
1632 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1633 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
1634
1635 #: src/mainwindow.c:397
1636 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1637 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
1638
1639 #: src/mainwindow.c:400
1640 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1641 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
1642
1643 #: src/mainwindow.c:403
1644 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1645 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
1646
1647 #: src/mainwindow.c:406
1648 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1649 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
1650
1651 #: src/mainwindow.c:408
1652 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1653 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
1654
1655 #: src/mainwindow.c:410
1656 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1657 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
1658
1659 #: src/mainwindow.c:414
1660 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1661 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
1662
1663 #: src/mainwindow.c:417
1664 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1665 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
1666
1667 #: src/mainwindow.c:420
1668 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1669 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
1670
1671 #: src/mainwindow.c:422
1672 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1673 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
1674
1675 #: src/mainwindow.c:426
1676 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1677 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
1678
1679 #: src/mainwindow.c:428
1680 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1681 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
1682
1683 #: src/mainwindow.c:430
1684 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1685 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
1686
1687 #: src/mainwindow.c:432
1688 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1689 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
1690
1691 #: src/mainwindow.c:435
1692 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1693 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
1694
1695 #: src/mainwindow.c:437
1696 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1697 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
1698
1699 #: src/mainwindow.c:445
1700 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1701 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
1702
1703 #: src/mainwindow.c:446
1704 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1705 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
1706
1707 #: src/mainwindow.c:449
1708 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1709 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
1710
1711 #: src/mainwindow.c:452
1712 msgid "/_Message/Compose _new message"
1713 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
1714
1715 #: src/mainwindow.c:453
1716 msgid "/_Message/_Reply"
1717 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
1718
1719 #: src/mainwindow.c:454
1720 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
1721 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
1722
1723 #: src/mainwindow.c:455
1724 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1725 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
1726
1727 #: src/mainwindow.c:456
1728 msgid "/_Message/_Forward"
1729 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1730
1731 #: src/mainwindow.c:457
1732 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1733 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
1734
1735 #: src/mainwindow.c:460
1736 msgid "/_Message/M_ove..."
1737 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
1738
1739 #: src/mainwindow.c:461
1740 msgid "/_Message/_Copy..."
1741 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
1742
1743 #: src/mainwindow.c:462
1744 msgid "/_Message/_Delete"
1745 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1746
1747 #: src/mainwindow.c:463
1748 msgid "/_Message/_Mark"
1749 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1750
1751 #: src/mainwindow.c:464
1752 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1753 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1754
1755 #: src/mainwindow.c:465
1756 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1757 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
1758
1759 #: src/mainwindow.c:466
1760 msgid "/_Message/_Mark/---"
1761 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
1762
1763 #: src/mainwindow.c:467
1764 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1765 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
1766
1767 #: src/mainwindow.c:468
1768 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1769 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
1770
1771 #: src/mainwindow.c:471
1772 msgid "/_Message/Open in new _window"
1773 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
1774
1775 #: src/mainwindow.c:472
1776 msgid "/_Message/View _source"
1777 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
1778
1779 #: src/mainwindow.c:473
1780 msgid "/_Message/Show all _header"
1781 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
1782
1783 #: src/mainwindow.c:474
1784 msgid "/_Message/Re_edit"
1785 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
1786
1787 #: src/mainwindow.c:476
1788 msgid "/_Summary"
1789 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
1790
1791 #: src/mainwindow.c:477
1792 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1793 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
1794
1795 #: src/mainwindow.c:479
1796 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1797 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
1798
1799 #: src/mainwindow.c:480
1800 msgid "/_Summary/E_xecute"
1801 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
1802
1803 #: src/mainwindow.c:481
1804 msgid "/_Summary/_Update"
1805 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
1806
1807 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
1808 msgid "/_Summary/---"
1809 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
1810
1811 #: src/mainwindow.c:483
1812 msgid "/_Summary/_Prev message"
1813 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
1814
1815 #: src/mainwindow.c:484
1816 msgid "/_Summary/_Next message"
1817 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
1818
1819 #: src/mainwindow.c:485
1820 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1821 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
1822
1823 #: src/mainwindow.c:487
1824 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1825 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
1826
1827 #: src/mainwindow.c:489
1828 msgid "/_Summary/_Sort"
1829 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
1830
1831 #: src/mainwindow.c:490
1832 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1833 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
1834
1835 #: src/mainwindow.c:491
1836 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1837 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
1838
1839 #: src/mainwindow.c:492
1840 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1841 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
1842
1843 #: src/mainwindow.c:493
1844 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1845 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
1846
1847 #: src/mainwindow.c:494
1848 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1849 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
1850
1851 #: src/mainwindow.c:495
1852 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1853 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
1854
1855 #: src/mainwindow.c:496
1856 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1857 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
1858
1859 #: src/mainwindow.c:498
1860 msgid "/_Summary/_Thread view"
1861 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
1862
1863 #: src/mainwindow.c:499
1864 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1865 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
1866
1867 #: src/mainwindow.c:500
1868 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1869 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
1870
1871 #: src/mainwindow.c:504
1872 msgid "/_Tool/_Log window"
1873 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
1874
1875 #: src/mainwindow.c:506
1876 msgid "/_Configuration"
1877 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
1878
1879 #: src/mainwindow.c:507
1880 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1881 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
1882
1883 #: src/mainwindow.c:509
1884 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1885 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
1886
1887 #: src/mainwindow.c:511
1888 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1889 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
1890
1891 #: src/mainwindow.c:513
1892 msgid "/_Configuration/---"
1893 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
1894
1895 #: src/mainwindow.c:514
1896 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1897 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
1898
1899 #: src/mainwindow.c:516
1900 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1901 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
1902
1903 #: src/mainwindow.c:518
1904 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1905 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
1906
1907 #: src/mainwindow.c:522
1908 msgid "/_Help/_Manual"
1909 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
1910
1911 #: src/mainwindow.c:523
1912 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1913 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
1914
1915 #: src/mainwindow.c:524
1916 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1917 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
1918
1919 #: src/mainwindow.c:525
1920 msgid "/_Help/---"
1921 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
1922
1923 #: src/mainwindow.c:554
1924 msgid "Creating main window...\n"
1925 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1926
1927 #: src/mainwindow.c:673
1928 #, c-format
1929 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1930 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1931
1932 #: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
1933 msgid "Untitled"
1934 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
1935
1936 #: src/mainwindow.c:840
1937 msgid "none"
1938 msgstr "¤Ê¤·"
1939
1940 #: src/mainwindow.c:849
1941 #, c-format
1942 msgid "Current account: %s"
1943 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
1944
1945 #: src/mainwindow.c:940
1946 #, c-format
1947 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1948 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
1949
1950 #: src/mainwindow.c:948
1951 msgid "Empty trash"
1952 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
1953
1954 #: src/mainwindow.c:949
1955 msgid "Empty all messages in trash?"
1956 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1957
1958 #: src/mainwindow.c:977
1959 msgid "Add mailbox"
1960 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
1961
1962 #: src/mainwindow.c:978
1963 msgid ""
1964 "Input the location of mailbox.\n"
1965 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1966 "scanned automatically."
1967 msgstr ""
1968 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1969 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
1970
1971 #: src/mainwindow.c:984
1972 #, c-format
1973 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1974 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1975
1976 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
1977 msgid "Mailbox"
1978 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
1979
1980 #: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
1981 msgid ""
1982 "Creation of the mailbox failed.\n"
1983 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1984 "there."
1985 msgstr ""
1986 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1987 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1988
1989 #: src/mainwindow.c:1141
1990 msgid "Setting widgets..."
1991 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1992
1993 #: src/mainwindow.c:1342
1994 msgid "Get"
1995 msgstr "¼õ¿®"
1996
1997 #: src/mainwindow.c:1343
1998 msgid "Incorporate new mail"
1999 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
2000
2001 #: src/mainwindow.c:1348
2002 msgid "Get all"
2003 msgstr "Á´¼õ¿®"
2004
2005 #: src/mainwindow.c:1349
2006 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
2007 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
2008
2009 #: src/mainwindow.c:1360
2010 msgid "Send queued message(s)"
2011 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
2012
2013 #: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
2014 msgid "Compose"
2015 msgstr "ºîÀ®"
2016
2017 #: src/mainwindow.c:1371
2018 msgid "Compose new message"
2019 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
2020
2021 #: src/mainwindow.c:1378
2022 msgid "Reply"
2023 msgstr "ÊÖ¿®"
2024
2025 #: src/mainwindow.c:1379
2026 msgid "Reply to the message"
2027 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
2028
2029 #: src/mainwindow.c:1386
2030 msgid "Reply all"
2031 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
2032
2033 #: src/mainwindow.c:1387
2034 msgid "Reply to all"
2035 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
2036
2037 #: src/mainwindow.c:1394
2038 msgid "Forward"
2039 msgstr "žÁ÷"
2040
2041 #: src/mainwindow.c:1395
2042 msgid "Forward the message"
2043 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
2044
2045 #: src/mainwindow.c:1406
2046 msgid "Delete the message"
2047 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2048
2049 #: src/mainwindow.c:1414
2050 msgid "Execute"
2051 msgstr "¼Â¹Ô"
2052
2053 #: src/mainwindow.c:1415
2054 msgid "Execute marked process"
2055 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
2056
2057 #: src/mainwindow.c:1423
2058 msgid "Next"
2059 msgstr "¼¡"
2060
2061 #: src/mainwindow.c:1424
2062 msgid "Next unread message"
2063 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2064
2065 #: src/mainwindow.c:1434
2066 msgid "Prefs"
2067 msgstr "ÀßÄê"
2068
2069 #: src/mainwindow.c:1435
2070 msgid "Common preference"
2071 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2072
2073 #: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
2074 msgid "Account"
2075 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
2076
2077 #: src/mainwindow.c:1443
2078 msgid "Account setting"
2079 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2080
2081 #: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
2082 msgid "Exit"
2083 msgstr "½ªÎ»"
2084
2085 #: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
2086 msgid "Exit this program?"
2087 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
2088
2089 #: src/mainwindow.c:1793
2090 msgid "Sending queued message failed."
2091 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2092
2093 #: src/mainwindow.c:1916
2094 #, c-format
2095 msgid "forced charset: %s\n"
2096 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
2097
2098 #: src/mbox.c:68
2099 #, c-format
2100 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2101 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
2102
2103 #: src/mbox.c:78
2104 msgid "can't read mbox file.\n"
2105 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2106
2107 #: src/mbox.c:85
2108 #, c-format
2109 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2110 msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
2111
2112 #: src/mbox.c:92
2113 #, c-format
2114 msgid "malformed mbox: %s\n"
2115 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
2116
2117 #: src/mbox.c:109
2118 msgid "can't open temporary file\n"
2119 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2120
2121 #: src/mbox.c:159
2122 #, c-format
2123 msgid ""
2124 "unescaped From found:\n"
2125 "%s"
2126 msgstr ""
2127 "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
2128 "%s"
2129
2130 #: src/mbox.c:194
2131 msgid "can't write to temporary file\n"
2132 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
2133
2134 #: src/mbox.c:226
2135 #, c-format
2136 msgid "%d messages found.\n"
2137 msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2138
2139 #: src/mbox.c:243
2140 #, c-format
2141 msgid "can't create lock file %s\n"
2142 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2143
2144 #: src/mbox.c:244
2145 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2146 msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2147
2148 #: src/mbox.c:256
2149 #, c-format
2150 msgid "can't create %s\n"
2151 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2152
2153 #: src/mbox.c:262
2154 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2155 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
2156
2157 #: src/mbox.c:291
2158 #, c-format
2159 msgid "can't lock %s\n"
2160 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2161
2162 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2163 msgid "invalid lock type\n"
2164 msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
2165
2166 #: src/mbox.c:331
2167 #, c-format
2168 msgid "can't unlock %s\n"
2169 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2170
2171 #: src/mbox.c:362
2172 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2173 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2174
2175 #: src/mbox.c:383
2176 #, c-format
2177 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2178 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2179
2180 #: src/messageview.c:67
2181 msgid "Creating message view...\n"
2182 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2183
2184 #: src/mh.c:155
2185 #, c-format
2186 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2187 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2188
2189 #: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
2190 msgid "Can't open mark file.\n"
2191 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2192
2193 #: src/mh.c:340 src/mh.c:414
2194 #, c-format
2195 msgid "%s already exists."
2196 msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2197
2198 #: src/mh.c:553
2199 #, c-format
2200 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2201 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
2202
2203 #: src/mh.c:752
2204 msgid "\tSearching uncached messages... "
2205 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
2206
2207 #: src/mh.c:807
2208 #, c-format
2209 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2210 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2211
2212 #: src/mh.c:813
2213 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2214 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2215
2216 #: src/mimeview.c:113
2217 msgid "/_Open"
2218 msgstr "/³«¤¯(_O)"
2219
2220 #: src/mimeview.c:114
2221 msgid "/Open _with..."
2222 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
2223
2224 #: src/mimeview.c:115
2225 msgid "/_Display as text"
2226 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
2227
2228 #: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
2229 msgid "/_Save as..."
2230 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
2231
2232 #: src/mimeview.c:119
2233 msgid "/_Check signature"
2234 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
2235
2236 #: src/mimeview.c:139
2237 msgid "MIME Type"
2238 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2239
2240 #: src/mimeview.c:143
2241 msgid "Creating MIME view...\n"
2242 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2243
2244 #: src/mimeview.c:244
2245 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2246 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2247
2248 #: src/mimeview.c:415
2249 msgid "Can't get the part of multipart message."
2250 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2251
2252 #: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
2253 msgid "Can't save the part of multipart message."
2254 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2255
2256 #: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2013
2257 msgid "Save as"
2258 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
2259
2260 #: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2018
2261 msgid "Overwrite"
2262 msgstr "¾å½ñ¤­"
2263
2264 #: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2019
2265 msgid "Overwrite existing file?"
2266 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
2267
2268 #: src/mimeview.c:769
2269 msgid "Open with"
2270 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
2271
2272 #: src/mimeview.c:770
2273 #, c-format
2274 msgid ""
2275 "Enter the command line to open file:\n"
2276 "(`%s' will be replaced with file name)"
2277 msgstr ""
2278 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2279 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
2280
2281 #: src/mimeview.c:822
2282 #, c-format
2283 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2284 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
2285
2286 #: src/news.c:92
2287 #, c-format
2288 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2289 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2290
2291 #: src/news.c:175
2292 #, c-format
2293 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2294 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2295
2296 #: src/news.c:244
2297 #, c-format
2298 msgid "article %d has been already cached.\n"
2299 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2300
2301 #: src/news.c:256
2302 #, c-format
2303 msgid "can't select group %s\n"
2304 msgstr "¥°¥ë¡¼¥× %s ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2305
2306 #: src/news.c:261
2307 #, c-format
2308 msgid "getting article %d...\n"
2309 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2310
2311 #: src/news.c:266
2312 #, c-format
2313 msgid "can't read article %d\n"
2314 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
2315
2316 #: src/news.c:298
2317 msgid "can't post article.\n"
2318 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2319
2320 #: src/news.c:322
2321 #, c-format
2322 msgid "can't retrieve article %d\n"
2323 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2324
2325 #: src/news.c:392
2326 #, c-format
2327 msgid "can't set group: %s\n"
2328 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2329
2330 #: src/news.c:399
2331 #, c-format
2332 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2333 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
2334
2335 #: src/news.c:408
2336 msgid "no new articles.\n"
2337 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2338
2339 #: src/news.c:421
2340 #, c-format
2341 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2342 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
2343
2344 #: src/news.c:424
2345 msgid "can't get xover\n"
2346 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2347
2348 #: src/news.c:430
2349 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2350 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2351
2352 #: src/news.c:438
2353 #, c-format
2354 msgid "invalid xover line: %s\n"
2355 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
2356
2357 #: src/news.c:455 src/news.c:480
2358 msgid "can't get xhdr\n"
2359 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2360
2361 #: src/news.c:463 src/news.c:488
2362 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
2363 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2364
2365 #: src/news.c:612
2366 #, c-format
2367 msgid "deleting article %d...\n"
2368 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2369
2370 #: src/news.c:643
2371 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2372 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2373
2374 #: src/nntp.c:52
2375 #, c-format
2376 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2377 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2378
2379 #: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
2380 #, c-format
2381 msgid "protocol error: %s\n"
2382 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
2383
2384 #: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
2385 msgid "protocol error\n"
2386 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2387
2388 #: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
2389 msgid "Error occurred while posting\n"
2390 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2391
2392 #: src/passphrase.c:77
2393 msgid "Passphrase"
2394 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
2395
2396 #: src/passphrase.c:240
2397 msgid "[no user id]"
2398 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
2399
2400 #: src/passphrase.c:244
2401 #, c-format
2402 msgid ""
2403 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2404 "\n"
2405 "  %.*s  \n"
2406 "(%.*s)\n"
2407 msgstr ""
2408 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2409 "\n"
2410 "  %.*s  \n"
2411 "(%.*s)\n"
2412
2413 #: src/passphrase.c:248
2414 msgid ""
2415 "Bad passphrase! Try again...\n"
2416 "\n"
2417 msgstr ""
2418 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
2419 "\n"
2420
2421 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2422 msgid "error occurred on authorization\n"
2423 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2424
2425 #: src/pop.c:117
2426 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2427 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2428
2429 #: src/pop.c:123
2430 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2431 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
2432
2433 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2434 msgid "POP3 protocol error\n"
2435 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2436
2437 #: src/prefs.c:56
2438 msgid "Reading configuration...\n"
2439 msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
2440
2441 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2442 #, c-format
2443 msgid "Found %s\n"
2444 msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
2445
2446 #: src/prefs.c:90
2447 msgid "Finished reading configuration.\n"
2448 msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2449
2450 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
2451 #: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
2452 #: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
2453 #: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
2454 #: src/prefs_filter.c:542
2455 msgid "failed to write configuration to file\n"
2456 msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2457
2458 #: src/prefs.c:216
2459 msgid "Configuration is saved.\n"
2460 msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2461
2462 #: src/prefs.c:469
2463 msgid "Apply"
2464 msgstr "ŬÍÑ"
2465
2466 #: src/prefs_account.c:409
2467 msgid "Opening account preferences window...\n"
2468 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2469
2470 #: src/prefs_account.c:436
2471 #, c-format
2472 msgid "Account%d"
2473 msgstr "Account%d"
2474
2475 #: src/prefs_account.c:449
2476 msgid "Preferences for new account"
2477 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2478
2479 #: src/prefs_account.c:454
2480 msgid "Preferences for each account"
2481 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
2482
2483 #: src/prefs_account.c:477
2484 msgid "Creating account preferences window...\n"
2485 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2486
2487 #: src/prefs_account.c:497
2488 msgid "Basic"
2489 msgstr "´ðËÜ"
2490
2491 #: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
2492 msgid "Receive"
2493 msgstr "¼õ¿®"
2494
2495 #: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
2496 msgid "Privacy"
2497 msgstr "µ¡Ì©"
2498
2499 #: src/prefs_account.c:509
2500 msgid "Advanced"
2501 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
2502
2503 #: src/prefs_account.c:563
2504 msgid "Name of this account"
2505 msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
2506
2507 #: src/prefs_account.c:572
2508 msgid "Usually used"
2509 msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
2510
2511 #: src/prefs_account.c:576
2512 msgid "Personal information"
2513 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
2514
2515 #: src/prefs_account.c:585
2516 msgid "Full name"
2517 msgstr "̾Á°"
2518
2519 #: src/prefs_account.c:591
2520 msgid "Mail address"
2521 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
2522
2523 #: src/prefs_account.c:597
2524 msgid "Organization"
2525 msgstr "ÁÈ¿¥"
2526
2527 #: src/prefs_account.c:621
2528 msgid "Server information"
2529 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
2530
2531 #: src/prefs_account.c:642
2532 msgid "POP3 (normal)"
2533 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
2534
2535 #: src/prefs_account.c:644
2536 msgid "POP3 (APOP auth)"
2537 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
2538
2539 #: src/prefs_account.c:646
2540 msgid "IMAP4"
2541 msgstr "IMAP4"
2542
2543 #: src/prefs_account.c:648
2544 msgid "News (NNTP)"
2545 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
2546
2547 #: src/prefs_account.c:650
2548 msgid "None (local)"
2549 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
2550
2551 #: src/prefs_account.c:672
2552 msgid "This server requires authentication"
2553 msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
2554
2555 #: src/prefs_account.c:711
2556 msgid "News server"
2557 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
2558
2559 #: src/prefs_account.c:717
2560 msgid "Server for receiving"
2561 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
2562
2563 #: src/prefs_account.c:723
2564 msgid "SMTP server (send)"
2565 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
2566
2567 #: src/prefs_account.c:730
2568 msgid "User ID"
2569 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
2570
2571 #: src/prefs_account.c:736
2572 msgid "Password"
2573 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
2574
2575 #: src/prefs_account.c:786
2576 msgid "POP3"
2577 msgstr "POP3"
2578
2579 #: src/prefs_account.c:794
2580 msgid "Remove messages on server when received"
2581 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2582
2583 #: src/prefs_account.c:796
2584 msgid "Receive all messages on server"
2585 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
2586
2587 #: src/prefs_account.c:799
2588 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
2589 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2590
2591 #: src/prefs_account.c:801
2592 msgid "Filter messages on receiving"
2593 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2594
2595 #: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
2596 msgid "Header"
2597 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
2598
2599 #: src/prefs_account.c:845
2600 msgid "Add Date header field"
2601 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
2602
2603 #: src/prefs_account.c:846
2604 msgid "Generate Message-ID"
2605 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
2606
2607 #: src/prefs_account.c:853
2608 msgid "Add user-defined header"
2609 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
2610
2611 #: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
2612 msgid " Edit... "
2613 msgstr " ÊÔ½¸... "
2614
2615 #: src/prefs_account.c:865
2616 msgid "Automatically set following addresses"
2617 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
2618
2619 #: src/prefs_account.c:874
2620 msgid "Cc"
2621 msgstr "Cc"
2622
2623 #: src/prefs_account.c:887
2624 msgid "Bcc"
2625 msgstr "Bcc"
2626
2627 #: src/prefs_account.c:900
2628 msgid "Reply-To"
2629 msgstr "Reply-To"
2630
2631 #: src/prefs_account.c:913
2632 msgid "Authentication"
2633 msgstr "ǧ¾Ú"
2634
2635 #: src/prefs_account.c:921
2636 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2637 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
2638
2639 #: src/prefs_account.c:923
2640 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2641 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
2642
2643 #: src/prefs_account.c:957
2644 msgid "Signature file"
2645 msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2646
2647 #: src/prefs_account.c:986
2648 msgid "Sign key"
2649 msgstr "½ð̾¸°"
2650
2651 #: src/prefs_account.c:994
2652 msgid "Use default GnuPG key"
2653 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2654
2655 #: src/prefs_account.c:1003
2656 msgid "Select key by your email address"
2657 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2658
2659 #: src/prefs_account.c:1012
2660 msgid "Specify key manually"
2661 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
2662
2663 #: src/prefs_account.c:1028
2664 msgid "User or key ID:"
2665 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
2666
2667 #: src/prefs_account.c:1073
2668 msgid "Specify SMTP port"
2669 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2670
2671 #: src/prefs_account.c:1085
2672 msgid "Specify POP3 port"
2673 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2674
2675 #: src/prefs_account.c:1097
2676 msgid "Specify domain name"
2677 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
2678
2679 #: src/prefs_account.c:1144
2680 msgid "Mail address is not entered."
2681 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2682
2683 #: src/prefs_account.c:1149
2684 msgid "SMTP server is not entered."
2685 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2686
2687 #: src/prefs_account.c:1154
2688 msgid "User ID is not entered."
2689 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2690
2691 #: src/prefs_account.c:1159
2692 msgid "POP3 server is not entered."
2693 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2694
2695 #: src/prefs_account.c:1164
2696 msgid "IMAP4 server is not entered."
2697 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2698
2699 #: src/prefs_account.c:1169
2700 msgid "NNTP server is not entered."
2701 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2702
2703 #: src/prefs_common.c:612
2704 msgid "Creating common preferences window...\n"
2705 msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2706
2707 #: src/prefs_common.c:616
2708 msgid "Common Preferences"
2709 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2710
2711 #: src/prefs_common.c:640
2712 msgid "Display"
2713 msgstr "ɽ¼¨"
2714
2715 #: src/prefs_common.c:642
2716 msgid "Message"
2717 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2718
2719 #: src/prefs_common.c:648
2720 msgid "Interface"
2721 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
2722
2723 #: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
2724 msgid "Other"
2725 msgstr "¤½¤Î¾"
2726
2727 #: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
2728 msgid "External program"
2729 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
2730
2731 #: src/prefs_common.c:699
2732 msgid "Use external program for incorporation"
2733 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2734
2735 #: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
2736 msgid "Program path"
2737 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
2738
2739 #: src/prefs_common.c:718
2740 msgid "Local spool"
2741 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
2742
2743 #: src/prefs_common.c:729
2744 msgid "Incorporate from spool"
2745 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
2746
2747 #: src/prefs_common.c:731
2748 msgid "Filter on incorporation"
2749 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2750
2751 #: src/prefs_common.c:739
2752 msgid "Spool directory"
2753 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
2754
2755 #: src/prefs_common.c:757
2756 msgid "Auto-check new mail"
2757 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2758
2759 #: src/prefs_common.c:759
2760 msgid "each"
2761 msgstr " "
2762
2763 #: src/prefs_common.c:771
2764 msgid "minute(s)"
2765 msgstr "ʬ¤´¤È"
2766
2767 #: src/prefs_common.c:780
2768 msgid "Check new mail on startup"
2769 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2770
2771 #: src/prefs_common.c:782
2772 msgid "News"
2773 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
2774
2775 #: src/prefs_common.c:790
2776 msgid ""
2777 "Maximum article number to download\n"
2778 "(unlimited if 0 is specified)"
2779 msgstr ""
2780 "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
2781 "(0¤Ç̵À©¸Â)"
2782
2783 #: src/prefs_common.c:858
2784 msgid "Use external program for sending"
2785 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2786
2787 #: src/prefs_common.c:882
2788 msgid "Save sent message to outbox"
2789 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
2790
2791 #: src/prefs_common.c:884
2792 msgid "Queue message that failed to send"
2793 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
2794
2795 #: src/prefs_common.c:890
2796 msgid "Outgoing codeset"
2797 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
2798
2799 #: src/prefs_common.c:905
2800 msgid "Automatic"
2801 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
2802
2803 #: src/prefs_common.c:906
2804 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2805 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
2806
2807 #: src/prefs_common.c:908
2808 msgid "Unicode (UTF-8)"
2809 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2810
2811 #: src/prefs_common.c:910
2812 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2813 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
2814
2815 #: src/prefs_common.c:912
2816 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2817 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
2818
2819 #: src/prefs_common.c:913
2820 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2821 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
2822
2823 #: src/prefs_common.c:914
2824 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2825 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
2826
2827 #: src/prefs_common.c:915
2828 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2829 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
2830
2831 #: src/prefs_common.c:916
2832 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2833 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
2834
2835 #: src/prefs_common.c:917
2836 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2837 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
2838
2839 #: src/prefs_common.c:918
2840 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2841 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
2842
2843 #: src/prefs_common.c:919
2844 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2845 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
2846
2847 #: src/prefs_common.c:920
2848 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2849 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
2850
2851 #: src/prefs_common.c:922
2852 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2853 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
2854
2855 #: src/prefs_common.c:924
2856 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2857 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
2858
2859 #: src/prefs_common.c:925
2860 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2861 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
2862
2863 #: src/prefs_common.c:928
2864 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2865 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
2866
2867 #: src/prefs_common.c:929
2868 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2869 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
2870
2871 #: src/prefs_common.c:931
2872 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2873 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
2874
2875 #: src/prefs_common.c:932
2876 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2877 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
2878
2879 #: src/prefs_common.c:934
2880 msgid "Korean (EUC-KR)"
2881 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
2882
2883 #: src/prefs_common.c:984
2884 msgid "Quotation"
2885 msgstr "°úÍÑ"
2886
2887 #: src/prefs_common.c:992
2888 msgid "Quote message when replying"
2889 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
2890
2891 #: src/prefs_common.c:998
2892 msgid "Quotation mark"
2893 msgstr "°úÍÑÉä"
2894
2895 #: src/prefs_common.c:1011
2896 msgid "Quotation format:"
2897 msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
2898
2899 #: src/prefs_common.c:1016
2900 msgid " Description of symbols "
2901 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
2902
2903 #: src/prefs_common.c:1043
2904 msgid "Insert signature automatically"
2905 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
2906
2907 #: src/prefs_common.c:1049
2908 msgid "Signature separator"
2909 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
2910
2911 #: src/prefs_common.c:1067
2912 msgid "Wrap messages at"
2913 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
2914
2915 #: src/prefs_common.c:1079
2916 msgid "characters"
2917 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
2918
2919 #: src/prefs_common.c:1087
2920 msgid "Wrap quotation"
2921 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2922
2923 #: src/prefs_common.c:1089
2924 msgid "Wrap before sending"
2925 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2926
2927 #: src/prefs_common.c:1128
2928 msgid "Font"
2929 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2930
2931 #: src/prefs_common.c:1137
2932 msgid "Text"
2933 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
2934
2935 #: src/prefs_common.c:1160
2936 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2937 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
2938
2939 #: src/prefs_common.c:1163
2940 msgid "Display unread number next to folder name"
2941 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2942
2943 #. ---- Summary ----
2944 #: src/prefs_common.c:1167
2945 msgid "Summary View"
2946 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
2947
2948 #: src/prefs_common.c:1176
2949 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2950 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2951
2952 #: src/prefs_common.c:1178
2953 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2954 msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2955
2956 #: src/prefs_common.c:1184
2957 msgid "Date format"
2958 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
2959
2960 #: src/prefs_common.c:1195
2961 msgid ""
2962 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2963 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2964 "replaced as follows:\n"
2965 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2966 "%A: the full weekday name\n"
2967 "%b: the abbreviated month name\n"
2968 "%B: the full month name\n"
2969 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2970 "%C: the century number (year/100)\n"
2971 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2972 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2973 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2974 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2975 "%m: the month as a decimal number\n"
2976 "%M: the minute as a decimal number\n"
2977 "%p: either AM or PM\n"
2978 "%S: the second as a decimal number\n"
2979 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2980 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2981 "%y: the last two digits of a year\n"
2982 "%Y: the year as a decimal number\n"
2983 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2984 msgstr ""
2985 "½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % "
2986 "ʸ»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
2987 "%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
2988 "%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2989 "%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
2990 "%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2991 "%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
2992 "%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
2993 "%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2994 "%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2995 "%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2996 "%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2997 "%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2998 "%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2999 "%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
3000 "%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
3001 "%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
3002 "%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
3003 "%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
3004 "%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
3005 "%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
3006
3007 #: src/prefs_common.c:1224
3008 msgid " Set display item of summary... "
3009 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
3010
3011 #: src/prefs_common.c:1278
3012 msgid "Enable coloration of message"
3013 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
3014
3015 #: src/prefs_common.c:1297
3016 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
3017 msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
3018
3019 #: src/prefs_common.c:1299
3020 msgid "Display header pane above message view"
3021 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
3022
3023 #: src/prefs_common.c:1306
3024 msgid "Display short headers on message view"
3025 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
3026
3027 #: src/prefs_common.c:1326
3028 msgid "Line space"
3029 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
3030
3031 #: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
3032 msgid "pixel(s)"
3033 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
3034
3035 #: src/prefs_common.c:1345
3036 msgid "Leave space on head"
3037 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
3038
3039 #: src/prefs_common.c:1347
3040 msgid "Scroll"
3041 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
3042
3043 #: src/prefs_common.c:1354
3044 msgid "Half page"
3045 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
3046
3047 #: src/prefs_common.c:1360
3048 msgid "Smooth scroll"
3049 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
3050
3051 #: src/prefs_common.c:1366
3052 msgid "Step"
3053 msgstr "´Ö³Ö"
3054
3055 #: src/prefs_common.c:1427
3056 msgid "Encrypt message by default"
3057 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
3058
3059 #: src/prefs_common.c:1430
3060 msgid "Sign message by default"
3061 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
3062
3063 #: src/prefs_common.c:1433
3064 msgid "Automatically check signatures"
3065 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
3066
3067 #: src/prefs_common.c:1436
3068 msgid "Show signature check result in a popup window"
3069 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
3070
3071 #: src/prefs_common.c:1440
3072 msgid "Grab input while entering a passphrase"
3073 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
3074
3075 #: src/prefs_common.c:1445
3076 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
3077 msgstr "GnuPG¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹çµ¯Æ°»þ¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
3078
3079 #. create default signkey box
3080 #: src/prefs_common.c:1452
3081 msgid "Default Sign Key"
3082 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
3083
3084 #: src/prefs_common.c:1554
3085 msgid ""
3086 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
3087 "Emacs-based mailer"
3088 msgstr ""
3089 "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
3090 "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
3091
3092 #: src/prefs_common.c:1561
3093 msgid "Open first unread message when entering a folder"
3094 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
3095
3096 #: src/prefs_common.c:1565
3097 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
3098 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
3099
3100 #: src/prefs_common.c:1573
3101 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3102 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
3103
3104 #: src/prefs_common.c:1580
3105 msgid ""
3106 "(Messages will be just marked till execution\n"
3107 " if this is turned off)"
3108 msgstr ""
3109 "(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
3110 " ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
3111
3112 #: src/prefs_common.c:1587
3113 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3114 msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
3115
3116 #: src/prefs_common.c:1589
3117 msgid "On exit"
3118 msgstr "½ªÎ»»þ"
3119
3120 #: src/prefs_common.c:1597
3121 msgid "Confirm on exit"
3122 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
3123
3124 #: src/prefs_common.c:1604
3125 msgid "Empty trash on exit"
3126 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3127
3128 #: src/prefs_common.c:1606
3129 msgid "Ask before emptying"
3130 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
3131
3132 #: src/prefs_common.c:1610
3133 msgid "Warn if there are queued messages"
3134 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
3135
3136 #: src/prefs_common.c:1648
3137 #, c-format
3138 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3139 msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3140
3141 #: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
3142 msgid "Command"
3143 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
3144
3145 #: src/prefs_common.c:1673
3146 #, c-format
3147 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3148 msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3149
3150 #: src/prefs_common.c:1689
3151 #, c-format
3152 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3153 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3154
3155 #: src/prefs_common.c:1752
3156 msgid "Set message colors"
3157 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
3158
3159 #: src/prefs_common.c:1760
3160 msgid "Colors"
3161 msgstr "¿§"
3162
3163 #: src/prefs_common.c:1794
3164 msgid "Quoted Text - First Level"
3165 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
3166
3167 #: src/prefs_common.c:1800
3168 msgid "Quoted Text - Second Level"
3169 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
3170
3171 #: src/prefs_common.c:1806
3172 msgid "Quoted Text - Third Level"
3173 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
3174
3175 #: src/prefs_common.c:1812
3176 msgid "URI link"
3177 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
3178
3179 #: src/prefs_common.c:1819
3180 msgid "Recycle quote colors"
3181 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
3182
3183 #: src/prefs_common.c:1881
3184 msgid "Pick color for quotation level 1"
3185 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
3186
3187 #: src/prefs_common.c:1884
3188 msgid "Pick color for quotation level 2"
3189 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
3190
3191 #: src/prefs_common.c:1887
3192 msgid "Pick color for quotation level 3"
3193 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
3194
3195 #: src/prefs_common.c:1890
3196 msgid "Pick color for URI"
3197 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
3198
3199 #: src/prefs_common.c:2025
3200 msgid "Description of symbols"
3201 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
3202
3203 #: src/prefs_common.c:2052
3204 #, c-format
3205 msgid ""
3206 "Date\n"
3207 "From\n"
3208 "Full Name of Sender\n"
3209 "First Name of Sender\n"
3210 "Initial of Sender\n"
3211 "Subject\n"
3212 "To\n"
3213 "Message-ID\n"
3214 "%"
3215 msgstr ""
3216 "ÆüÉÕ\n"
3217 "º¹½Ð¿Í\n"
3218 "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
3219 "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
3220 "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
3221 "·ï̾\n"
3222 "°¸Àè\n"
3223 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
3224 "%"
3225
3226 #: src/prefs_common.c:2155
3227 msgid "Set display item"
3228 msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
3229
3230 #: src/prefs_common.c:2172
3231 msgid "Mark"
3232 msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
3233
3234 #: src/prefs_common.c:2174
3235 msgid "MIME"
3236 msgstr "MIME"
3237
3238 #: src/prefs_common.c:2175
3239 msgid "Number"
3240 msgstr "ÈÖ¹æ"
3241
3242 #: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
3243 msgid "Date"
3244 msgstr "ÆüÉÕ"
3245
3246 #: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
3247 msgid "From"
3248 msgstr "º¹½Ð¿Í"
3249
3250 #: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
3251 msgid "Subject"
3252 msgstr "·ï̾"
3253
3254 #: src/prefs_common.c:2232
3255 msgid "Font selection"
3256 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
3257
3258 #: src/prefs_customheader.c:148
3259 msgid "Custom headers"
3260 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
3261
3262 #: src/prefs_customheader.c:150
3263 msgid "Creating custom header setting window...\n"
3264 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3265
3266 #: src/prefs_customheader.c:168
3267 msgid "Custom header setting"
3268 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
3269
3270 #: src/prefs_customheader.c:212
3271 msgid "Value"
3272 msgstr "ÆâÍÆ"
3273
3274 #: src/prefs_customheader.c:320
3275 msgid "Reading custom header configuration...\n"
3276 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3277
3278 #: src/prefs_customheader.c:365
3279 msgid "Writing custom header configuration...\n"
3280 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3281
3282 #: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
3283 #: src/prefs_filter.c:613
3284 msgid "Header name is not set."
3285 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3286
3287 #: src/prefs_customheader.c:541
3288 msgid "Delete header"
3289 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Îºï½ü"
3290
3291 #: src/prefs_customheader.c:542
3292 msgid "Do you really want to delete this header?"
3293 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3294
3295 #: src/prefs_display_header.c:187
3296 msgid "Creating display header setting window...\n"
3297 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3298
3299 #: src/prefs_display_header.c:210
3300 msgid "Display header setting"
3301 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
3302
3303 #: src/prefs_display_header.c:237
3304 msgid "Header name"
3305 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
3306
3307 #: src/prefs_display_header.c:269
3308 msgid "Displayed Headers"
3309 msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
3310
3311 #: src/prefs_display_header.c:327
3312 msgid "Hidden headers"
3313 msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À"
3314
3315 #: src/prefs_display_header.c:357
3316 msgid "Show all unspecified headers"
3317 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁ´¤Æɽ¼¨"
3318
3319 #: src/prefs_display_header.c:382
3320 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3321 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3322
3323 #: src/prefs_display_header.c:420
3324 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3325 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3326
3327 #: src/prefs_display_header.c:552
3328 msgid "This header is already in the list."
3329 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3330
3331 #: src/prefs_filter.c:184
3332 msgid "Registered rules"
3333 msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
3334
3335 #: src/prefs_filter.c:186
3336 msgid "Creating filter setting window...\n"
3337 msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3338
3339 #: src/prefs_filter.c:205
3340 msgid "Filter setting"
3341 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
3342
3343 #: src/prefs_filter.c:228
3344 msgid "Operator"
3345 msgstr "±é»»»Ò"
3346
3347 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3348 #: src/prefs_filter.c:777
3349 msgid "(none)"
3350 msgstr "(¤Ê¤·)"
3351
3352 #: src/prefs_filter.c:272
3353 msgid "Keyword"
3354 msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
3355
3356 #: src/prefs_filter.c:293
3357 msgid "Predicate"
3358 msgstr "½Ò¸ì"
3359
3360 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3361 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3362 msgid "contains"
3363 msgstr "´Þ¤à"
3364
3365 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3366 #: src/prefs_filter.c:785
3367 msgid "not contain"
3368 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
3369
3370 #: src/prefs_filter.c:332
3371 msgid "Destination"
3372 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
3373
3374 #: src/prefs_filter.c:356
3375 msgid "Use regex"
3376 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
3377
3378 #: src/prefs_filter.c:360
3379 msgid "Don't receive"
3380 msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
3381
3382 #: src/prefs_filter.c:385
3383 msgid "Register"
3384 msgstr "ÅÐÏ¿"
3385
3386 #: src/prefs_filter.c:391
3387 msgid " Substitute "
3388 msgstr "  ÃÖ´¹  "
3389
3390 #: src/prefs_filter.c:478
3391 msgid "Reading filter configuration...\n"
3392 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3393
3394 #: src/prefs_filter.c:514
3395 msgid "Writing filter configuration...\n"
3396 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3397
3398 #: src/prefs_filter.c:557
3399 msgid "(New)"
3400 msgstr "(¿·µ¬)"
3401
3402 #: src/prefs_filter.c:608
3403 msgid "Destination is not set."
3404 msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3405
3406 #: src/prefs_filter.c:719
3407 msgid "Delete rule"
3408 msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
3409
3410 #: src/prefs_filter.c:720
3411 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3412 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3413
3414 #: src/procmime.c:686
3415 msgid "Code conversion failed.\n"
3416 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3417
3418 #: src/procmsg.c:138
3419 msgid "Cache data is corrupted\n"
3420 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3421
3422 #: src/procmsg.c:202
3423 msgid "\tNo cache file\n"
3424 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3425
3426 #: src/procmsg.c:209
3427 msgid "\tReading summary cache..."
3428 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
3429
3430 #: src/procmsg.c:214
3431 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3432 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3433
3434 #: src/procmsg.c:279
3435 msgid "\tMarking the messages..."
3436 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3437
3438 #: src/procmsg.c:323
3439 #, c-format
3440 msgid "\t%d new message(s)\n"
3441 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
3442
3443 #: src/procmsg.c:456
3444 msgid "Mark file not found.\n"
3445 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3446
3447 #: src/procmsg.c:458
3448 #, c-format
3449 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3450 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3451
3452 #: src/procmsg.c:474
3453 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3454 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3455
3456 #: src/procmsg.c:479
3457 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3458 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3459
3460 #: src/procmsg.c:662
3461 msgid "Sending queued message failed.\n"
3462 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3463
3464 #: src/procmsg.c:719
3465 #, c-format
3466 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3467 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
3468
3469 #: src/progressdialog.c:51
3470 msgid "Status"
3471 msgstr "¾õÂÖ"
3472
3473 #: src/progressdialog.c:53
3474 msgid "Creating progress dialog...\n"
3475 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3476
3477 #: src/recv.c:111
3478 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3479 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3480
3481 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3482 msgid "Can't write to file.\n"
3483 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3484
3485 #: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
3486 msgid "Oops: Signature not verified"
3487 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3488
3489 #: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
3490 msgid "No signature found"
3491 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3492
3493 #: src/rfc2015.c:143
3494 msgid "Good signature"
3495 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
3496
3497 #: src/rfc2015.c:146
3498 msgid "BAD signature"
3499 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3500
3501 #: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
3502 msgid "No public key to verify the signature"
3503 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3504
3505 #: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
3506 msgid "Error verifying the signature"
3507 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
3508
3509 #: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
3510 msgid "Different results for signatures"
3511 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
3512
3513 #: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
3514 msgid "Error: Unknown status"
3515 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
3516
3517 #: src/rfc2015.c:178
3518 #, c-format
3519 msgid "Good signature from \"%s\""
3520 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
3521
3522 #: src/rfc2015.c:181
3523 #, c-format
3524 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3525 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3526
3527 #: src/rfc2015.c:213
3528 msgid "Cannot find user ID for this key."
3529 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3530
3531 #: src/rfc2015.c:224
3532 #, c-format
3533 msgid "                aka \"%s\"\n"
3534 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
3535
3536 #: src/rfc2015.c:252
3537 #, c-format
3538 msgid "Signature made %s\n"
3539 msgstr "Signature made %s\n"
3540
3541 #: src/rfc2015.c:261
3542 #, c-format
3543 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3544 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
3545
3546 #: src/select-keys.c:101
3547 #, c-format
3548 msgid "Please select key for `%s'"
3549 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3550
3551 #: src/select-keys.c:104
3552 #, c-format
3553 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3554 msgstr "`%s' ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ... %c"
3555
3556 #: src/select-keys.c:272
3557 msgid "Select Keys"
3558 msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
3559
3560 #: src/select-keys.c:300
3561 msgid "Key ID"
3562 msgstr "¸°ID"
3563
3564 #: src/select-keys.c:303
3565 msgid "Val"
3566 msgstr "ÀµÅöÀ­"
3567
3568 #: src/select-keys.c:325
3569 msgid "Select"
3570 msgstr "ÁªÂò"
3571
3572 #: src/select-keys.c:445
3573 msgid "Add key"
3574 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
3575
3576 #: src/select-keys.c:446
3577 msgid "Enter another user or key ID\n"
3578 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3579
3580 #: src/send.c:148
3581 msgid "Queued message header is broken.\n"
3582 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3583
3584 #: src/send.c:157
3585 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3586 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
3587
3588 #: src/send.c:168
3589 msgid "Account not found.\n"
3590 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3591
3592 #: src/send.c:250
3593 #, c-format
3594 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
3595 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
3596
3597 #: src/send.c:254
3598 msgid "Connecting"
3599 msgstr "ÀܳÃæ"
3600
3601 #: src/send.c:261
3602 msgid "Sending MAIL FROM..."
3603 msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3604
3605 #: src/send.c:262
3606 msgid "Sending"
3607 msgstr "Á÷¿®Ãæ"
3608
3609 #: src/send.c:269
3610 msgid "Sending RCPT TO..."
3611 msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3612
3613 #: src/send.c:276
3614 msgid "Sending DATA..."
3615 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3616
3617 #: src/send.c:292
3618 #, c-format
3619 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
3620 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
3621
3622 #: src/send.c:309
3623 msgid "Quitting..."
3624 msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
3625
3626 #: src/send.c:330
3627 #, c-format
3628 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3629 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3630
3631 #: src/send.c:341
3632 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3633 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3634
3635 #: src/send.c:357
3636 msgid "Sending message"
3637 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
3638
3639 #: src/setup.c:43
3640 msgid "Mailbox setting"
3641 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê"
3642
3643 #: src/setup.c:44
3644 msgid ""
3645 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3646 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3647 "if you have the one.\n"
3648 "If you're not sure, just select OK."
3649 msgstr ""
3650 "ºÇ½é¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3651 "MH¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
3652 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
3653 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3654
3655 #: src/sourcewindow.c:76
3656 msgid "Creating source window...\n"
3657 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3658
3659 #: src/sourcewindow.c:80
3660 msgid "Source of the message"
3661 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
3662
3663 #: src/sourcewindow.c:140
3664 #, c-format
3665 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3666 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
3667
3668 #: src/sourcewindow.c:142
3669 #, c-format
3670 msgid "%s - Source"
3671 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
3672
3673 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3674 msgid "Search"
3675 msgstr "¸¡º÷"
3676
3677 #: src/summary_search.c:172
3678 msgid "Case sensitive"
3679 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
3680
3681 #: src/summary_search.c:178
3682 msgid "Backward search"
3683 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
3684
3685 #: src/summary_search.c:184
3686 msgid "Select all matched"
3687 msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
3688
3689 #: src/summary_search.c:191
3690 msgid "Clear"
3691 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3692
3693 #: src/summary_search.c:286
3694 msgid "Search failed"
3695 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
3696
3697 #: src/summary_search.c:287
3698 msgid "Search string not found."
3699 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3700
3701 #: src/summary_search.c:292
3702 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3703 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3704
3705 #: src/summary_search.c:294
3706 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3707 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3708
3709 #: src/summary_search.c:296
3710 msgid "Search finished"
3711 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
3712
3713 #: src/summaryview.c:289
3714 msgid "/M_ove..."
3715 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
3716
3717 #: src/summaryview.c:290
3718 msgid "/_Copy..."
3719 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3720
3721 #: src/summaryview.c:292
3722 msgid "/E_xecute"
3723 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3724
3725 #: src/summaryview.c:293
3726 msgid "/_Mark"
3727 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3728
3729 #: src/summaryview.c:294
3730 msgid "/_Mark/_Mark"
3731 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3732
3733 #: src/summaryview.c:295
3734 msgid "/_Mark/_Unmark"
3735 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3736
3737 #: src/summaryview.c:296
3738 msgid "/_Mark/---"
3739 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3740
3741 #: src/summaryview.c:297
3742 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3743 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3744
3745 #: src/summaryview.c:298
3746 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3747 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
3748
3749 #: src/summaryview.c:301
3750 msgid "/_Reply"
3751 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
3752
3753 #: src/summaryview.c:302
3754 msgid "/Repl_y to sender"
3755 msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
3756
3757 #: src/summaryview.c:303
3758 msgid "/Reply to a_ll"
3759 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3760
3761 #: src/summaryview.c:304
3762 msgid "/_Forward"
3763 msgstr "/žÁ÷(_F)"
3764
3765 #: src/summaryview.c:305
3766 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3767 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3768
3769 #: src/summaryview.c:308
3770 msgid "/Open in new _window"
3771 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3772
3773 #: src/summaryview.c:309
3774 msgid "/View so_urce"
3775 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3776
3777 #: src/summaryview.c:310
3778 msgid "/Show all _header"
3779 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3780
3781 #: src/summaryview.c:311
3782 msgid "/Re_edit"
3783 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3784
3785 #: src/summaryview.c:314
3786 msgid "/_Print..."
3787 msgstr "/°õºþ(_P)..."
3788
3789 #: src/summaryview.c:316
3790 msgid "/Select _all"
3791 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3792
3793 #: src/summaryview.c:322
3794 msgid "M"
3795 msgstr "M"
3796
3797 #: src/summaryview.c:322
3798 msgid "U"
3799 msgstr "U"
3800
3801 #: src/summaryview.c:337
3802 msgid "Creating summary view...\n"
3803 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3804
3805 #: src/summaryview.c:352
3806 msgid "No."
3807 msgstr "ÈÖ¹æ"
3808
3809 #: src/summaryview.c:573
3810 msgid "Process mark"
3811 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
3812
3813 #: src/summaryview.c:574
3814 msgid "Some marks are left. Process it?"
3815 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
3816
3817 #: src/summaryview.c:599
3818 msgid ""
3819 "empty folder\n"
3820 "\n"
3821 msgstr ""
3822 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
3823 "\n"
3824
3825 #: src/summaryview.c:611
3826 #, c-format
3827 msgid "Scanning folder (%s)..."
3828 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
3829
3830 #: src/summaryview.c:680
3831 msgid "done."
3832 msgstr "´°Î»."
3833
3834 #: src/summaryview.c:815
3835 msgid "No unread message"
3836 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
3837
3838 #: src/summaryview.c:816
3839 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3840 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
3841
3842 #: src/summaryview.c:952 src/summaryview.c:954
3843 msgid "Attracting messages by subject..."
3844 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3845
3846 #: src/summaryview.c:1097
3847 #, c-format
3848 msgid "%d deleted"
3849 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
3850
3851 #: src/summaryview.c:1101
3852 #, c-format
3853 msgid "%s%d moved"
3854 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
3855
3856 #: src/summaryview.c:1102 src/summaryview.c:1109
3857 msgid ", "
3858 msgstr ", "
3859
3860 #: src/summaryview.c:1107
3861 #, c-format
3862 msgid "%s%d copied"
3863 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
3864
3865 #: src/summaryview.c:1124
3866 msgid " item(s) selected"
3867 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
3868
3869 #: src/summaryview.c:1135
3870 #, c-format
3871 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3872 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
3873
3874 #: src/summaryview.c:1141
3875 #, c-format
3876 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3877 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
3878
3879 #: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1183
3880 msgid "Sorting summary..."
3881 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
3882
3883 #: src/summaryview.c:1221
3884 msgid "\tSetting summary from message data..."
3885 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3886
3887 #: src/summaryview.c:1223
3888 msgid "Setting summary from message data..."
3889 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3890
3891 #: src/summaryview.c:1332
3892 #, c-format
3893 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3894 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
3895
3896 #: src/summaryview.c:1384
3897 msgid "(No Date)"
3898 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
3899
3900 #: src/summaryview.c:1649
3901 #, c-format
3902 msgid "Message %d is marked\n"
3903 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3904
3905 #: src/summaryview.c:1678
3906 #, c-format
3907 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3908 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3909
3910 #: src/summaryview.c:1713
3911 #, c-format
3912 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3913 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3914
3915 #: src/summaryview.c:1755
3916 #, c-format
3917 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3918 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3919
3920 #: src/summaryview.c:1769
3921 msgid "Current folder is Trash."
3922 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
3923
3924 #: src/summaryview.c:1791 src/summaryview.c:1793
3925 msgid "Deleting duplicated messages..."
3926 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3927
3928 #: src/summaryview.c:1843
3929 #, c-format
3930 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3931 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3932
3933 #: src/summaryview.c:1880
3934 #, c-format
3935 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3936 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3937
3938 #: src/summaryview.c:1892
3939 msgid "Destination is same as current folder."
3940 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3941
3942 #: src/summaryview.c:1941
3943 #, c-format
3944 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3945 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3946
3947 #: src/summaryview.c:1954
3948 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3949 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3950
3951 #: src/summaryview.c:1986
3952 msgid "Selecting all messages..."
3953 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
3954
3955 #: src/summaryview.c:2040
3956 msgid "Print"
3957 msgstr "°õºþ"
3958
3959 #: src/summaryview.c:2041
3960 #, c-format
3961 msgid ""
3962 "Enter the print command line:\n"
3963 "(`%s' will be replaced with file name)"
3964 msgstr ""
3965 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3966 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3967
3968 #: src/summaryview.c:2047
3969 #, c-format
3970 msgid ""
3971 "Print command line is invalid:\n"
3972 "`%s'"
3973 msgstr ""
3974 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
3975 "`%s'"
3976
3977 #: src/summaryview.c:2269 src/summaryview.c:2270
3978 msgid "Building threads..."
3979 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
3980
3981 #: src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2293
3982 msgid "Unthreading..."
3983 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3984
3985 #: src/summaryview.c:2315
3986 msgid "Unthreading for execution..."
3987 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3988
3989 #: src/summaryview.c:2402
3990 msgid "filtering..."
3991 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3992
3993 #: src/summaryview.c:2403
3994 msgid "Filtering..."
3995 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3996
3997 #: src/summaryview.c:2507
3998 #, c-format
3999 msgid "Go to %s\n"
4000 msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
4001
4002 #: src/textview.c:138
4003 msgid "Creating text view...\n"
4004 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
4005
4006 #: src/textview.c:366
4007 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
4008 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò"
4009
4010 #: src/textview.c:367
4011 msgid "right click and select `Save as...', "
4012 msgstr "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
4013
4014 #: src/textview.c:368
4015 msgid ""
4016 "or press `y' key.\n"
4017 "\n"
4018 msgstr ""
4019 "`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4020 "\n"
4021
4022 #: src/textview.c:370
4023 msgid "To display this part as a text message, select "
4024 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
4025
4026 #: src/textview.c:371
4027 msgid ""
4028 "`Display as text', or press `t' key.\n"
4029 "\n"
4030 msgstr ""
4031 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4032 "\n"
4033
4034 #: src/textview.c:373
4035 msgid "To open this part with external program, select "
4036 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï"
4037
4038 #: src/textview.c:374
4039 msgid "`Open' or `Open with...', "
4040 msgstr "¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
4041
4042 #: src/textview.c:375
4043 msgid "or double-click, or click the center button, "
4044 msgstr "¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"
4045
4046 #: src/textview.c:376
4047 msgid "or press `l' key."
4048 msgstr "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
4049
4050 #: src/textview.c:395
4051 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
4052 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4053
4054 #: src/textview.c:396
4055 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
4056 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
4057
4058 #: src/textview.c:397
4059 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
4060 msgstr ""
4061 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4062 "\n"
4063
4064 #: src/utils.c:1540
4065 #, c-format
4066 msgid "writing to %s failed.\n"
4067 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4068
4069 #: src/utils.c:1581
4070 #, c-format
4071 msgid "move_file(): file %s already exists."
4072 msgstr "move_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
4073
4074 #: src/utils.c:1722
4075 #, c-format
4076 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
4077 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"