f04acb1a18403f35cf438ab6cbcd52fdee488027
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-11-26 07:13+0900\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
11 "Last-Translator: Rui Hirokawa <rui_hirokawa@ybb.ne.jp>\n"
12 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:305
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
23 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
24
25 #: src/account.c:555
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
28
29 #: src/account.c:573
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34 "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î½çÈ֤ǥÁ¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£`Á´¤Æ¼èÆÀ'¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
35 "¼èÆÀ¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢`G'¥«¥é¥à¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
36
37 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
38 #: src/compose.c:4770 src/compose.c:4940 src/editaddress.c:774
39 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
40 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
41 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
42 #: src/select-keys.c:301
43 msgid "Name"
44 msgstr "̾Á°"
45
46 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
47 msgid "Protocol"
48 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
49
50 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
51 msgid "Server"
52 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
53
54 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
55 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
56 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
57 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
58 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
59 msgid "Add"
60 msgstr "ÄɲÃ"
61
62 #: src/account.c:630
63 msgid "Edit"
64 msgstr "ÊÔ½¸"
65
66 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
67 msgid " Delete "
68 msgstr "  ºï½ü  "
69
70 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
71 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
72 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
73 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
74 msgid "Down"
75 msgstr "  ¢­  "
76
77 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
78 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
79 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
80 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
81 msgid "Up"
82 msgstr "  ¢¬  "
83
84 #: src/account.c:662
85 msgid " Set as default account "
86 msgstr " Ä̾異¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
87
88 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:1008 src/addressbook.c:3120
89 #: src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162 src/browseldap.c:307
90 #: src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
91 #: src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674 src/message_search.c:135
92 #: src/summary_search.c:211
93 msgid "Close"
94 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
95
96 #: src/account.c:736
97 msgid "Delete account"
98 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
99
100 #: src/account.c:737
101 msgid "Do you really want to delete this account?"
102 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
103
104 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
105 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2228 src/compose.c:3073
106 #: src/compose.c:3573 src/compose.c:6055 src/compose.c:6363
107 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
108 #: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2189 src/folderview.c:2280
109 #: src/folderview.c:2415 src/folderview.c:2453 src/inc.c:169 src/inc.c:259
110 #: src/mainwindow.c:1434 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
111 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
112 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
113 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
114 #: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:921 src/summaryview.c:1386
115 #: src/summaryview.c:1430 src/summaryview.c:1473 src/summaryview.c:1497
116 #: src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554 src/summaryview.c:1579
117 #: src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:3086 src/toolbar.c:2048
118 msgid "Yes"
119 msgstr "¤Ï¤¤"
120
121 #: src/account.c:738 src/compose.c:3573 src/compose.c:6055
122 #: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2189 src/folderview.c:2280
123 #: src/folderview.c:2415 src/folderview.c:2453 src/ssl_manager.c:271
124 msgid "+No"
125 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
126
127 #: src/addressadd.c:162
128 msgid "Add to address book"
129 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲÃ"
130
131 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
132 msgid "Address"
133 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
134
135 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
136 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
137 msgid "Remarks"
138 msgstr "È÷¹Í"
139
140 #: src/addressadd.c:226
141 msgid "Select Address Book Folder"
142 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
143
144 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
145 #: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3198 src/compose.c:5877
146 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
147 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
148 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
149 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
150 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
151 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
152 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:600
153 #: src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:890 src/mimeview.c:1018
154 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
155 #: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
156 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
157 #: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370
158 #: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
159 #: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
160 msgid "OK"
161 msgstr "OK"
162
163 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
164 #: src/compose.c:3198 src/compose.c:5878 src/compose.c:6558 src/compose.c:6596
165 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
166 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
167 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
168 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
169 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
170 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
171 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
172 #: src/main.c:600 src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:890
173 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
174 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770 src/prefs_common.c:3197
175 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
176 #: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371
177 #: src/prefs_scoring.c:197 src/prefs_summary_column.c:314
178 #: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:921
179 #: src/summaryview.c:3428
180 msgid "Cancel"
181 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
182
183 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:414
184 #: src/messageview.c:139
185 msgid "/_File"
186 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
187
188 #: src/addressbook.c:364
189 msgid "/_File/New _Book"
190 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_B)"
191
192 #: src/addressbook.c:365
193 msgid "/_File/New _vCard"
194 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ _vCard"
195
196 #: src/addressbook.c:367
197 msgid "/_File/New _JPilot"
198 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ _JPilot"
199
200 #: src/addressbook.c:370
201 msgid "/_File/New _Server"
202 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ ¥µ¡¼¥Ð¡¼(_S)"
203
204 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
205 #: src/mainwindow.c:429 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:142
206 msgid "/_File/---"
207 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
208
209 #: src/addressbook.c:373
210 msgid "/_File/_Edit"
211 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
212
213 #: src/addressbook.c:374
214 msgid "/_File/_Delete"
215 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
216
217 #: src/addressbook.c:376
218 msgid "/_File/_Save"
219 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/Êݸ(_S)"
220
221 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:513 src/messageview.c:143
222 msgid "/_File/_Close"
223 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
224
225 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
226 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:145
227 msgid "/_Edit"
228 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
229
230 #: src/addressbook.c:379
231 msgid "/_Edit/C_ut"
232 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_u)"
233
234 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:520 src/mainwindow.c:437
235 #: src/messageview.c:146
236 msgid "/_Edit/_Copy"
237 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
238
239 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:521
240 msgid "/_Edit/_Paste"
241 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
242
243 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:518 src/compose.c:601
244 #: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:148
245 msgid "/_Edit/---"
246 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
247
248 #: src/addressbook.c:383
249 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
250 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È(_s)"
251
252 #: src/addressbook.c:384
253 msgid "/_Address"
254 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
255
256 #: src/addressbook.c:385
257 msgid "/_Address/New _Address"
258 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
259
260 #: src/addressbook.c:386
261 msgid "/_Address/New _Group"
262 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
263
264 #: src/addressbook.c:387
265 msgid "/_Address/New _Folder"
266 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
267
268 #: src/addressbook.c:388
269 msgid "/_Address/---"
270 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/---"
271
272 #: src/addressbook.c:389
273 msgid "/_Address/_Edit"
274 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/ÊÔ½¸(_E)"
275
276 #: src/addressbook.c:390
277 msgid "/_Address/_Delete"
278 msgstr "/_¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/ºï½ü(_D)"
279
280 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:653
281 #: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:669
282 #: src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:261
283 #: src/messageview.c:272
284 msgid "/_Tools/---"
285 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/---"
286
287 #: src/addressbook.c:392
288 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
289 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
290
291 #: src/addressbook.c:393
292 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
293 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/M_utt¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
294
295 #: src/addressbook.c:394
296 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
297 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
298
299 #: src/addressbook.c:396
300 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
301 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_HTML¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È..."
302
303 #: src/addressbook.c:397
304 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
305 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/LDI_F¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È..."
306
307 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:700
308 #: src/messageview.c:275
309 msgid "/_Help"
310 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
311
312 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:710
313 #: src/messageview.c:276
314 msgid "/_Help/_About"
315 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
316
317 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
318 msgid "/New _Address"
319 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
320
321 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
322 msgid "/New _Group"
323 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
324
325 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
326 msgid "/New _Folder"
327 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
328
329 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
330 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:502
331 #: src/folderview.c:291 src/folderview.c:293 src/folderview.c:303
332 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:312 src/folderview.c:314
333 #: src/folderview.c:324 src/folderview.c:329 src/folderview.c:333
334 #: src/folderview.c:335 src/folderview.c:345 src/folderview.c:349
335 #: src/folderview.c:352 src/folderview.c:354 src/summaryview.c:409
336 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
337 #: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
338 #: src/summaryview.c:455
339 msgid "/---"
340 msgstr "/---"
341
342 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:417
343 msgid "/_Delete"
344 msgstr "/ºï½ü(_D)"
345
346 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
347 msgid "/C_ut"
348 msgstr "¥«¥Ã¥È(_u)"
349
350 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
351 msgid "/_Copy"
352 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)"
353
354 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
355 msgid "/_Paste"
356 msgstr "/¥Ú¡¼¥¹¥È(_P)"
357
358 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
359 msgid "/Pa_ste Address"
360 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È(_s)"
361
362 #: src/addressbook.c:431
363 msgid "/_Browse Entry"
364 msgstr "/¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¸«¤ë(_B)"
365
366 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
367 #: src/sgpgme.c:86
368 msgid "Unknown"
369 msgstr "ÉÔÌÀ"
370
371 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
372 msgid "Success"
373 msgstr "À®¸ù"
374
375 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
376 msgid "Bad arguments"
377 msgstr "°ú¿ô¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£"
378
379 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
380 msgid "File not specified"
381 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
382
383 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
384 msgid "Error opening file"
385 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼"
386
387 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
388 msgid "Error reading file"
389 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëÆɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
390
391 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
392 msgid "End of file encountered"
393 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ªÃ¼¤Ë㤷¤Þ¤·¤¿¡£"
394
395 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
396 msgid "Error allocating memory"
397 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó"
398
399 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
400 msgid "Bad file format"
401 msgstr "ÆüÉդνñ¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
402
403 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
404 msgid "Error writing to file"
405 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
406
407 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
408 msgid "Error opening directory"
409 msgstr "¼­½ñ¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼"
410
411 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
412 msgid "No path specified"
413 msgstr "¥Ñ¥¹¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
414
415 #: src/addressbook.c:473
416 msgid "Error connecting to LDAP server"
417 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥ÐÀܳ¥¨¥é¡¼"
418
419 #: src/addressbook.c:474
420 msgid "Error initializing LDAP"
421 msgstr "LDAP½é´ü²½¥¨¥é¡¼"
422
423 #: src/addressbook.c:475
424 msgid "Error binding to LDAP server"
425 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥ó¥É»þ¥¨¥é¡¼"
426
427 #: src/addressbook.c:476
428 msgid "Error searching LDAP database"
429 msgstr "LDAP¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¸¡º÷¥¨¥é¡¼"
430
431 #: src/addressbook.c:477
432 msgid "Timeout performing LDAP operation"
433 msgstr "LDAP½èÍý¼Â¹Ô»þ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È"
434
435 #: src/addressbook.c:478
436 msgid "Error in LDAP search criteria"
437 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Á¾ò·ï¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
438
439 #: src/addressbook.c:479
440 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
441 msgstr "»ØÄꤷ¤¿¥µ¡¼¥Á¾ò·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆLDAP¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
442
443 #: src/addressbook.c:480
444 msgid "LDAP search terminated on request"
445 msgstr "LDAP¸¡º÷¤ÏÍ×µá¤Ë¤è¤ê½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿"
446
447 #: src/addressbook.c:636
448 msgid "E-Mail address"
449 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
450
451 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
452 #: src/toolbar.c:1751
453 msgid "Address book"
454 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
455
456 #: src/addressbook.c:739
457 msgid "Name:"
458 msgstr "̾Á°:"
459
460 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
461 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
462 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
463 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering.c:306
464 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229
465 #: src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374
466 #: src/toolbar.c:466
467 msgid "Delete"
468 msgstr "ºï½ü"
469
470 #: src/addressbook.c:777
471 msgid "Lookup"
472 msgstr "¸¡º÷"
473
474 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1446 src/compose.c:3249
475 #: src/compose.c:4587 src/compose.c:5294 src/headerview.c:53
476 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
477 msgid "To:"
478 msgstr "°¸Àè:"
479
480 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1430 src/compose.c:3248
481 #: src/prefs_template.c:175
482 msgid "Cc:"
483 msgstr "Cc:"
484
485 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1433 src/prefs_template.c:176
486 msgid "Bcc:"
487 msgstr "Bcc:"
488
489 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
490 msgid "Delete address(es)"
491 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
492
493 #: src/addressbook.c:1007
494 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
495 msgstr "¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥Ç¡¼¥¿¤ÏÆɤ߹þ¤ß¤Î¤ß¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
496
497 #: src/addressbook.c:1030
498 msgid "Really delete the address(es)?"
499 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
500
501 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
502 #: src/compose.c:2228 src/compose.c:3073 src/compose.c:6363
503 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
504 #: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1434 src/message_search.c:198
505 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
506 #: src/prefs_filtering.c:854 src/prefs_filtering.c:1002
507 #: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
508 #: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:921
509 #: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1430 src/summaryview.c:1473
510 #: src/summaryview.c:1497 src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554
511 #: src/summaryview.c:1579 src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:3086
512 #: src/toolbar.c:2048
513 msgid "No"
514 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
515
516 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
517 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
518 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¡¼¥¹¥ÈÀè¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÏÆɤ߹þ¤ßÀìÍѤǤ¹¡£"
519
520 #: src/addressbook.c:1580
521 msgid "Cannot paste into an address group."
522 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
523
524 #: src/addressbook.c:2261
525 #, c-format
526 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
527 msgstr "`%s'¤Î¥¯¥¨¥ê·ë²Ì¤È¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤« ?"
528
529 #: src/addressbook.c:2273
530 #, c-format
531 msgid ""
532 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
533 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
534 msgstr ""
535 "¥Õ¥©¥ë¥À¤È`%s'¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤« ? \n"
536 "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
537
538 #: src/addressbook.c:2279
539 msgid "Folder only"
540 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤ß"
541
542 #: src/addressbook.c:2280
543 msgid "Folder and Addresses"
544 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥¢¥É¥ì¥¹"
545
546 #: src/addressbook.c:2292
547 #, c-format
548 msgid "Really delete `%s' ?"
549 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
550
551 #: src/addressbook.c:3070
552 msgid "New user, could not save index file."
553 msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
554
555 #: src/addressbook.c:3074
556 msgid "New user, could not save address book files."
557 msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
558
559 #: src/addressbook.c:3084
560 msgid "Old address book converted successfully."
561 msgstr "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÊÑ´¹¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
562
563 #: src/addressbook.c:3089
564 msgid ""
565 "Old address book converted,\n"
566 "could not save new address index file"
567 msgstr ""
568 "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢\n"
569 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
570
571 #: src/addressbook.c:3102
572 msgid ""
573 "Could not convert address book,\n"
574 "but created empty new address book files."
575 msgstr ""
576 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢\n"
577 "¶õ¤Î¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
578
579 #: src/addressbook.c:3108
580 msgid ""
581 "Could not convert address book,\n"
582 "could not create new address book files."
583 msgstr ""
584 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
585 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
586
587 #: src/addressbook.c:3113
588 msgid ""
589 "Could not convert address book\n"
590 "and could not create new address book files."
591 msgstr ""
592 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
593 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
594
595 #: src/addressbook.c:3120
596 msgid "Addressbook conversion error"
597 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹¥¨¥é¡¼"
598
599 #: src/addressbook.c:3124
600 msgid "Addressbook conversion"
601 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹"
602
603 #: src/addressbook.c:3160
604 msgid "Addressbook Error"
605 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥¨¥é¡¼"
606
607 #: src/addressbook.c:3161
608 msgid "Could not read address index"
609 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤»¤ó"
610
611 #: src/addressbook.c:3518
612 msgid "Busy searching..."
613 msgstr "¸¡º÷¼Â¹ÔÃæ..."
614
615 #: src/addressbook.c:3572
616 #, c-format
617 msgid "Search '%s'"
618 msgstr "'%s'¤ò¸¡º÷"
619
620 #: src/addressbook.c:3782 src/prefs_common.c:989
621 msgid "Interface"
622 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
623
624 #: src/addressbook.c:3798 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
625 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
626 msgid "Address Book"
627 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
628
629 #: src/addressbook.c:3814
630 msgid "Person"
631 msgstr "¸Ä¿Í"
632
633 #: src/addressbook.c:3830
634 msgid "EMail Address"
635 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
636
637 #: src/addressbook.c:3846
638 msgid "Group"
639 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×"
640
641 #: src/addressbook.c:3862 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:390
642 #: src/prefs_account.c:2125
643 msgid "Folder"
644 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
645
646 #: src/addressbook.c:3878
647 msgid "vCard"
648 msgstr "vCard"
649
650 #: src/addressbook.c:3894 src/addressbook.c:3910
651 msgid "JPilot"
652 msgstr "JPilot"
653
654 #: src/addressbook.c:3926
655 msgid "LDAP Server"
656 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð"
657
658 #: src/addressbook.c:3942
659 msgid "LDAP Query"
660 msgstr "LDAP¥¯¥¨¥ê"
661
662 #: src/addrgather.c:156
663 msgid "Please specify name for address book."
664 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
665
666 #: src/addrgather.c:176
667 msgid "Please select the mail headers to search."
668 msgstr "¸¡º÷¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
669
670 #: src/addrgather.c:183
671 msgid "Busy harvesting addresses..."
672 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¼ý½¸Ãæ..."
673
674 #: src/addrgather.c:221
675 msgid "Addresses gathered successfully."
676 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¼ý½¸¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
677
678 #: src/addrgather.c:285
679 msgid "No folder or message was selected."
680 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
681
682 #: src/addrgather.c:293
683 msgid ""
684 "Please select a folder to process from the folder\n"
685 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
686 "the message list."
687 msgstr ""
688 "¥Õ¥©¥ë¥À°ìÍ÷¤«¤é½èÍý¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£\n"
689 "¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò\n"
690 "ÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
691
692 #: src/addrgather.c:345
693 msgid "Folder :"
694 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À :"
695
696 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
697 #: src/importldif.c:948
698 msgid "Address Book :"
699 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ :"
700
701 #: src/addrgather.c:366
702 msgid "Folder Size :"
703 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥µ¥¤¥º :"
704
705 #: src/addrgather.c:381
706 msgid "Process these mail header fields"
707 msgstr "»ØÄꤷ¤¿¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò½èÍý"
708
709 #: src/addrgather.c:399
710 msgid "Include sub-folders"
711 msgstr "¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òÆɤ߹þ¤à"
712
713 #: src/addrgather.c:422
714 msgid "Header Name"
715 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
716
717 #: src/addrgather.c:423
718 msgid "Address Count"
719 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¿ô"
720
721 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/messageview.c:479
722 #: src/sgpgme.c:279
723 msgid "Warning"
724 msgstr "·Ù¹ð"
725
726 #: src/addrgather.c:528
727 msgid "Header Fields"
728 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Õ¡¼¥ë¥É"
729
730 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
731 #: src/importldif.c:1067
732 msgid "Finish"
733 msgstr "½ªÎ»"
734
735 #: src/addrgather.c:588
736 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
737 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼ý½¸ - ÁªÂò¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é"
738
739 #: src/addrgather.c:596
740 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
741 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼ý½¸ - ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é"
742
743 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
744 msgid "Common address"
745 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
746
747 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
748 msgid "Personal address"
749 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
750
751 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:6055 src/main.c:582
752 msgid "Notice"
753 msgstr "Ãí°Õ"
754
755 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3573 src/inc.c:556
756 #: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
757 msgid "Error"
758 msgstr "¥¨¥é¡¼"
759
760 #: src/alertpanel.c:189
761 msgid "View log"
762 msgstr "¥í¥°¤ò¸«¤ë"
763
764 #: src/alertpanel.c:307
765 msgid "Show this message next time"
766 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
767
768 #: src/browseldap.c:238
769 msgid "Browse Directory Entry"
770 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¸«¤ë"
771
772 #: src/browseldap.c:258
773 msgid "Server Name :"
774 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼Ì¾ :"
775
776 #: src/browseldap.c:268
777 msgid "Distinguished Name (dn) :"
778 msgstr "¼±ÊÌ̾ (dn) :"
779
780 #: src/browseldap.c:291
781 msgid "LDAP Name"
782 msgstr "LDAP̾"
783
784 #: src/browseldap.c:293
785 msgid "Attribute Value"
786 msgstr "°À­ÃÍ"
787
788 #: src/common/nntp.c:68
789 #, c-format
790 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
791 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
792
793 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
794 #, c-format
795 msgid "protocol error: %s\n"
796 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
797
798 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
799 msgid "protocol error\n"
800 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
801
802 #: src/common/nntp.c:267
803 msgid "Error occurred while posting\n"
804 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
805
806 #: src/common/smtp.c:152
807 msgid "SMTP AUTH not available\n"
808 msgstr "SMTPǧ¾Ú¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
809
810 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
811 msgid "bad SMTP response\n"
812 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊSMTP¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹\n"
813
814 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
815 msgid "error occurred on SMTP session\n"
816 msgstr "SMTP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
817
818 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
819 msgid "error occurred on authentication\n"
820 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
821
822 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
823 msgid "can't start TLS session\n"
824 msgstr "TLS¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
825
826 #: src/common/ssl.c:78
827 msgid "Error creating ssl context\n"
828 msgstr "SSL¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¥¨¥é¡¼\n"
829
830 #: src/common/ssl.c:97
831 #, c-format
832 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
833 msgstr "SSLÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿ (%s)\n"
834
835 #: src/common/ssl.c:105
836 #, c-format
837 msgid "SSL connection using %s\n"
838 msgstr "%s ¤Ë¤è¤êSSLÀܳ\n"
839
840 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
841 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
842 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
843 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
844 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
845 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
846 msgid "<not in certificate>"
847 msgstr "<̤ǧ¾Ú>"
848
849 #: src/common/ssl_certificate.c:189
850 #, c-format
851 msgid ""
852 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
853 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
854 "  Fingerprint: %s\n"
855 "  Signature status: %s"
856 msgstr ""
857 "  ½êÍ­¼Ô: %s (%s) in %s\n"
858 "  ½ð̾¼Ô: %s (%s) in %s\n"
859 "  »ØÌæ: %s\n"
860 "  ½ð̾¤Î¾õÂÖ: %s"
861
862 #: src/common/ssl_certificate.c:307
863 msgid "Can't load X509 default paths"
864 msgstr "X509¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ñ¥¹¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
865
866 #: src/common/ssl_certificate.c:362
867 #, c-format
868 msgid ""
869 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
870 "%s"
871 msgstr ""
872 "%s ¤Ï̤ÃΤÎSSL¾ÚÌÀ½ñ¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
873 "%s"
874
875 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
876 #, c-format
877 msgid ""
878 "%s\n"
879 "\n"
880 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
881 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
882 msgstr ""
883 "%s\n"
884 "\n"
885 "¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤òÊݸ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥á¡¼¥ë¤Ï¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
886 "(\"%s\" ÀßÄê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤)\n"
887
888 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
889 #: src/prefs_common.c:1128
890 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
891 msgstr "¼õ¿®¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
892
893 #: src/common/ssl_certificate.c:398
894 #, c-format
895 msgid ""
896 "%s's SSL certificate changed !\n"
897 "We have saved this one:\n"
898 "%s\n"
899 "\n"
900 "It is now:\n"
901 "%s\n"
902 "\n"
903 "This could mean the server answering is not the known one."
904 msgstr ""
905 "%s ¤ÎSSL¾ÚÌÀ½ñ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ !\n"
906 "ÊݸºÑ¤ß¤Î¾ÚÌÀ½ñ:\n"
907 "%s\n"
908 "\n"
909 "Êѹ¹¸å¤Î¾ÚÌÀ½ñ:\n"
910 "%s\n"
911 "\n"
912 "¤³¤ì¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ð¤ÎÊÖ¿®¤¬´ûÃΤΤâ¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£"
913
914 #: src/compose.c:500
915 msgid "/_Add..."
916 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
917
918 #: src/compose.c:501
919 msgid "/_Remove"
920 msgstr "/ºï½ü(_R)"
921
922 #: src/compose.c:503 src/folderview.c:294 src/folderview.c:316
923 #: src/folderview.c:337 src/folderview.c:356
924 msgid "/_Properties..."
925 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
926
927 #: src/compose.c:509
928 msgid "/_File/_Attach file"
929 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
930
931 #: src/compose.c:510
932 msgid "/_File/_Insert file"
933 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
934
935 #: src/compose.c:511
936 msgid "/_File/Insert si_gnature"
937 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
938
939 #: src/compose.c:516
940 msgid "/_Edit/_Undo"
941 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
942
943 #: src/compose.c:517
944 msgid "/_Edit/_Redo"
945 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
946
947 #: src/compose.c:519
948 msgid "/_Edit/Cu_t"
949 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
950
951 #: src/compose.c:522
952 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
953 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È(_q)"
954
955 #: src/compose.c:524 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:147
956 msgid "/_Edit/Select _all"
957 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
958
959 #: src/compose.c:525
960 msgid "/_Edit/A_dvanced"
961 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(_d)"
962
963 #: src/compose.c:526
964 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
965 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìʸ»ú¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
966
967 #: src/compose.c:531
968 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
969 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìʸ»úÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
970
971 #: src/compose.c:536
972 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
973 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìñ¸ì¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
974
975 #: src/compose.c:541
976 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
977 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìñ¸ìÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
978
979 #: src/compose.c:546
980 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
981 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔƬ¤Ø°ÜÆ°"
982
983 #: src/compose.c:551
984 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
985 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔËö¤Ø°ÜÆ°"
986
987 #: src/compose.c:556
988 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
989 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/Á°¤Î¹Ô¤Ø°ÜÆ°"
990
991 #: src/compose.c:561
992 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
993 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¼¡¤Î¹Ô¤Ø°ÜÆ°"
994
995 #: src/compose.c:566
996 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
997 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ʸ»ú¤òºï½ü¤·¤Æ¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
998
999 #: src/compose.c:571
1000 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1001 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ʸ»ú¤òºï½ü¤·¤ÆÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
1002
1003 #: src/compose.c:576
1004 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1005 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ñ¸ì¤òºï½ü¤·¤Æ¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
1006
1007 #: src/compose.c:581
1008 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1009 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ñ¸ì¤òºï½ü¤·¤ÆÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
1010
1011 #: src/compose.c:586
1012 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1013 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹Ô¤òºï½ü"
1014
1015 #: src/compose.c:591
1016 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1017 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔÁ´ÂΤòºï½ü"
1018
1019 #: src/compose.c:596
1020 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1021 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔËö¤Þ¤Çºï½ü"
1022
1023 #: src/compose.c:602
1024 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1025 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸½ºß¤Î¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_W)"
1026
1027 #: src/compose.c:604
1028 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1029 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_l)"
1030
1031 #: src/compose.c:606
1032 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1033 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
1034
1035 #: src/compose.c:609
1036 msgid "/_Spelling"
1037 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)"
1038
1039 #: src/compose.c:610
1040 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1041 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/Á´¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤¿¤ÏÁªÂòÉô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(_C)"
1042
1043 #: src/compose.c:612
1044 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1045 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤òÁ´¤Æ¶¯Ä´É½¼¨(_H)"
1046
1047 #: src/compose.c:614
1048 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1049 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¸åÊý¤Ø¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤ò¸¡º÷(_b)"
1050
1051 #: src/compose.c:616
1052 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1053 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¼¡¤Î¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤Þ¤ÇÁ°¿Ê(_F)"
1054
1055 #: src/compose.c:618
1056 msgid "/_Spelling/---"
1057 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/---"
1058
1059 #: src/compose.c:619
1060 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1061 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÀßÄê(_S)"
1062
1063 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:152
1064 #: src/summaryview.c:447
1065 msgid "/_View"
1066 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1067
1068 #: src/compose.c:624
1069 msgid "/_View/_To"
1070 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_To"
1071
1072 #: src/compose.c:625
1073 msgid "/_View/_Cc"
1074 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Cc"
1075
1076 #: src/compose.c:626
1077 msgid "/_View/_Bcc"
1078 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Bcc"
1079
1080 #: src/compose.c:627
1081 msgid "/_View/_Reply to"
1082 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Reply To"
1083
1084 #: src/compose.c:628 src/compose.c:630 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:462
1085 #: src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:518
1086 #: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:234
1087 msgid "/_View/---"
1088 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1089
1090 #: src/compose.c:629
1091 msgid "/_View/_Followup to"
1092 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Followup To"
1093
1094 #: src/compose.c:631
1095 msgid "/_View/R_uler"
1096 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Ä구(_u)"
1097
1098 #: src/compose.c:633
1099 msgid "/_View/_Attachment"
1100 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë(_A)"
1101
1102 #: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:238
1103 msgid "/_Message"
1104 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
1105
1106 #: src/compose.c:636
1107 msgid "/_Message/_Send"
1108 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
1109
1110 #: src/compose.c:638
1111 msgid "/_Message/Send _later"
1112 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
1113
1114 #: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:651 src/compose.c:653
1115 #: src/compose.c:657 src/compose.c:663 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612
1116 #: src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:624 src/mainwindow.c:627
1117 #: src/mainwindow.c:629 src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:241
1118 #: src/messageview.c:249 src/messageview.c:254
1119 msgid "/_Message/---"
1120 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
1121
1122 #: src/compose.c:641
1123 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1124 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
1125
1126 #: src/compose.c:643
1127 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1128 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Êݸ¸å¤ËÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë(_k)"
1129
1130 #: src/compose.c:647
1131 msgid "/_Message/_To"
1132 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
1133
1134 #: src/compose.c:648
1135 msgid "/_Message/_Cc"
1136 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
1137
1138 #: src/compose.c:649
1139 msgid "/_Message/_Bcc"
1140 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
1141
1142 #: src/compose.c:650
1143 msgid "/_Message/_Reply to"
1144 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
1145
1146 #: src/compose.c:652
1147 msgid "/_Message/_Followup to"
1148 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
1149
1150 #: src/compose.c:654
1151 msgid "/_Message/_Attach"
1152 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
1153
1154 #: src/compose.c:658
1155 msgid "/_Message/Si_gn"
1156 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
1157
1158 #: src/compose.c:659
1159 msgid "/_Message/_Encrypt"
1160 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
1161
1162 #: src/compose.c:660
1163 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1164 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥â¡¼¥É/MIME"
1165
1166 #: src/compose.c:661
1167 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1168 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥â¡¼¥É/¥¤¥ó¥é¥¤¥ó"
1169
1170 #: src/compose.c:664
1171 msgid "/_Message/_Priority"
1172 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)"
1173
1174 #: src/compose.c:665
1175 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1176 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/ºÇ¹â(_H)"
1177
1178 #: src/compose.c:666
1179 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1180 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/¹â(_g)"
1181
1182 #: src/compose.c:667
1183 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1184 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/Ä̾ï(_N)"
1185
1186 #: src/compose.c:668
1187 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1188 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/Äã(_w)"
1189
1190 #: src/compose.c:669
1191 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1192 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/ºÇÄã(_L)"
1193
1194 #: src/compose.c:671
1195 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1196 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¼õ¼è¤ê³Îǧ¤òÍ×µá(_R)"
1197
1198 #: src/compose.c:672
1199 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1200 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ºï½ü(_v)"
1201
1202 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:257
1203 msgid "/_Tools"
1204 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
1205
1206 #: src/compose.c:674
1207 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1208 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_r)"
1209
1210 #: src/compose.c:675 src/messageview.c:258
1211 msgid "/_Tools/_Address book"
1212 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
1213
1214 #: src/compose.c:676
1215 msgid "/_Tools/_Template"
1216 msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(_T)"
1217
1218 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:273
1219 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1220 msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_n)"
1221
1222 #: src/compose.c:1436
1223 msgid "Reply-To:"
1224 msgstr "ÊÖ¿®Àè:"
1225
1226 #: src/compose.c:1439 src/compose.c:4584 src/compose.c:5296
1227 #: src/headerview.c:54
1228 msgid "Newsgroups:"
1229 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1230
1231 #: src/compose.c:1442
1232 msgid "Followup-To:"
1233 msgstr "Followup-To:"
1234
1235 #: src/compose.c:1737
1236 msgid "Quote mark format error."
1237 msgstr "°úÍÑÉä¹æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
1238
1239 #: src/compose.c:1753
1240 msgid "Message reply/forward format error."
1241 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊÖ¿®/žÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
1242
1243 #: src/compose.c:2095
1244 #, c-format
1245 msgid "File %s is empty."
1246 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1247
1248 #: src/compose.c:2099
1249 #, c-format
1250 msgid "Can't read %s."
1251 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1252
1253 #: src/compose.c:2137
1254 #, c-format
1255 msgid "Message: %s"
1256 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
1257
1258 #: src/compose.c:2225
1259 msgid "Encrypted message"
1260 msgstr "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1261
1262 #: src/compose.c:2226
1263 msgid ""
1264 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1265 "Discard encrypted part?"
1266 msgstr ""
1267 "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1268 "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤òÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
1269
1270 #: src/compose.c:2887
1271 msgid " [Edited]"
1272 msgstr " [¹¹¿·]"
1273
1274 #: src/compose.c:2889
1275 #, c-format
1276 msgid "%s - Compose message%s"
1277 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1278
1279 #: src/compose.c:2892
1280 #, c-format
1281 msgid "Compose message%s"
1282 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1283
1284 #: src/compose.c:2916 src/compose.c:3165
1285 msgid ""
1286 "Account for sending mail is not specified.\n"
1287 "Please select a mail account before sending."
1288 msgstr ""
1289 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1290 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1291
1292 #: src/compose.c:3063
1293 msgid "Recipient is not specified."
1294 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
1295
1296 #: src/compose.c:3071 src/messageview.c:479 src/prefs_account.c:767
1297 #: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1298 msgid "Send"
1299 msgstr "Á÷¿®"
1300
1301 #: src/compose.c:3072
1302 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1303 msgstr "·ï̾¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«?"
1304
1305 #: src/compose.c:3093
1306 msgid "Could not queue message for sending"
1307 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1308
1309 #: src/compose.c:3098
1310 msgid ""
1311 "The message was queued but could not be sent.\n"
1312 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1313 msgstr ""
1314 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤·¤¿¤¬Á÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
1315 "ºÆ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î\"Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®\"¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²¼"
1316 "¤µ¤¤¡£"
1317
1318 #: src/compose.c:3181 src/procmsg.c:1159 src/send_message.c:229
1319 #, c-format
1320 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1321 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1322
1323 #: src/compose.c:3195
1324 msgid "Queueing"
1325 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
1326
1327 #: src/compose.c:3196
1328 msgid ""
1329 "Error occurred while sending the message.\n"
1330 "Put this message into queue folder?"
1331 msgstr ""
1332 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1333 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
1334
1335 #: src/compose.c:3202
1336 msgid "Can't queue the message."
1337 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1338
1339 #: src/compose.c:3205 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1340 msgid "Error occurred while sending the message."
1341 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1342
1343 #: src/compose.c:3218
1344 msgid "Can't save the message to Sent."
1345 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1346
1347 #: src/compose.c:3463
1348 #, c-format
1349 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1350 msgstr ""
1351 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¡¼ID `%s' ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥­¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
1352
1353 #: src/compose.c:3569
1354 #, c-format
1355 msgid ""
1356 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1357 "%s to %s.\n"
1358 "Send it anyway?"
1359 msgstr ""
1360 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò\n"
1361 "%s¤«¤é%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1362 "ËÜÅö¤ËÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«?"
1363
1364 #: src/compose.c:3832
1365 msgid "No account for sending mails available!"
1366 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥á¡¼¥ëÁ÷¿®ÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1367
1368 #: src/compose.c:3842
1369 msgid "No account for posting news available!"
1370 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹ÆÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1371
1372 #: src/compose.c:4664 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1373 msgid "From:"
1374 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
1375
1376 #: src/compose.c:4768 src/compose.c:4938 src/compose.c:5816
1377 msgid "MIME type"
1378 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
1379
1380 #: src/compose.c:4769 src/compose.c:4939 src/mimeview.c:193
1381 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
1382 msgid "Size"
1383 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1384
1385 #: src/compose.c:4833
1386 msgid "Save Message to "
1387 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊݸÀè "
1388
1389 #: src/compose.c:4853
1390 msgid "Select ..."
1391 msgstr "ÁªÂò ..."
1392
1393 #: src/compose.c:4989 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1394 #: src/prefs_matcher.c:146
1395 msgid "Header"
1396 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
1397
1398 #: src/compose.c:4991
1399 msgid "Attachments"
1400 msgstr "źÉÕ"
1401
1402 #: src/compose.c:4993
1403 msgid "Others"
1404 msgstr "¤½¤Î¾"
1405
1406 #: src/compose.c:5008 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1407 #: src/summary_search.c:164
1408 msgid "Subject:"
1409 msgstr "·ï̾:"
1410
1411 #: src/compose.c:5243 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1412 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4197
1413 msgid "None"
1414 msgstr "¤Ê¤·"
1415
1416 #: src/compose.c:5252
1417 #, c-format
1418 msgid ""
1419 "Spell checker could not be started.\n"
1420 "%s"
1421 msgstr ""
1422 "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1423 "%s"
1424
1425 #: src/compose.c:5711
1426 msgid "Invalid MIME type."
1427 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
1428
1429 #: src/compose.c:5729
1430 msgid "File doesn't exist or is empty."
1431 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1432
1433 #: src/compose.c:5798
1434 msgid "Properties"
1435 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
1436
1437 #: src/compose.c:5843
1438 msgid "Encoding"
1439 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
1440
1441 #: src/compose.c:5874
1442 msgid "Path"
1443 msgstr "¥Ñ¥¹"
1444
1445 #: src/compose.c:5875 src/prefs_toolbar.c:808
1446 msgid "File name"
1447 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1448
1449 #: src/compose.c:6052
1450 #, c-format
1451 msgid ""
1452 "The external editor is still working.\n"
1453 "Force terminating the process?\n"
1454 "process group id: %d"
1455 msgstr ""
1456 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
1457 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1458 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
1459
1460 #: src/compose.c:6361 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
1461 msgid "Offline warning"
1462 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·Ù¹ð"
1463
1464 #: src/compose.c:6362 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
1465 msgid "You're working offline. Override?"
1466 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Çºî¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£Êѹ¹¤·¤Þ¤¹¤«?"
1467
1468 #: src/compose.c:6480 src/compose.c:6501
1469 msgid "Select file"
1470 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
1471
1472 #: src/compose.c:6515
1473 #, c-format
1474 msgid "File '%s' could not be read."
1475 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë '%s' ¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
1476
1477 #: src/compose.c:6517
1478 #, c-format
1479 msgid ""
1480 "File '%s' contained invalid characters\n"
1481 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1482 msgstr ""
1483 "¥Õ¥¡¥¤¥ë '%s' ¤Ë¤Ï¥«¥ì¥ó¥È¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç\n"
1484 "̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÞÆþ¤¹¤ë¤ÈÀµ¤·¤¤·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£"
1485
1486 #: src/compose.c:6556
1487 msgid "Discard message"
1488 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
1489
1490 #: src/compose.c:6557
1491 msgid "This message has been modified. discard it?"
1492 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
1493
1494 #: src/compose.c:6558
1495 msgid "Discard"
1496 msgstr "ÇË´þ"
1497
1498 #: src/compose.c:6558
1499 msgid "to Draft"
1500 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
1501
1502 #: src/compose.c:6593
1503 #, c-format
1504 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1505 msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È `%s' ¤òŬÍѤ·¤Þ¤¹¤« ?"
1506
1507 #: src/compose.c:6595
1508 msgid "Apply template"
1509 msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬÍÑ"
1510
1511 #: src/compose.c:6596
1512 msgid "Replace"
1513 msgstr "ÃÖ´¹"
1514
1515 #: src/compose.c:6596 src/toolbar.c:417
1516 msgid "Insert"
1517 msgstr "ÁÞÆþ"
1518
1519 #: src/crash.c:141
1520 #, c-format
1521 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1522 msgstr "Sylpheed¥×¥í¥»¥¹ (%ld) ¤Ï¥·¥°¥Ê¥ë %ld ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿"
1523
1524 #: src/crash.c:186
1525 msgid "Sylpheed has crashed"
1526 msgstr "Sylpheed¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
1527
1528 #: src/crash.c:202
1529 #, c-format
1530 msgid ""
1531 "%s.\n"
1532 "Please file a bug report and include the information below."
1533 msgstr ""
1534 "%s.\n"
1535 "°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤¿¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1536
1537 #: src/crash.c:207
1538 msgid "Debug log"
1539 msgstr "¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥í¥°"
1540
1541 #: src/crash.c:247
1542 msgid "Save..."
1543 msgstr "Êݸ..."
1544
1545 #: src/crash.c:252
1546 msgid "Create bug report"
1547 msgstr "¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®"
1548
1549 #: src/crash.c:301
1550 msgid "Save crash information"
1551 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥å¾ðÊó¤òÊݸ"
1552
1553 #: src/editaddress.c:143
1554 msgid "Add New Person"
1555 msgstr "¿·µ¬¸Ä¿Í¤òÄɲÃ"
1556
1557 #: src/editaddress.c:144
1558 msgid "Edit Person Details"
1559 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¾ÜºÙÊÔ½¸"
1560
1561 #: src/editaddress.c:285
1562 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1563 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1564
1565 #: src/editaddress.c:422
1566 msgid "A Name and Value must be supplied."
1567 msgstr "̾Á°¤ÈÃͤÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1568
1569 #: src/editaddress.c:480
1570 msgid "Edit Person Data"
1571 msgstr "¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿ÊÔ½¸"
1572
1573 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1574 #: src/ldif.c:826
1575 msgid "Display Name"
1576 msgstr "ɽ¼¨Ì¾"
1577
1578 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1579 msgid "Last Name"
1580 msgstr "À«"
1581
1582 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1583 msgid "First Name"
1584 msgstr "̾"
1585
1586 #: src/editaddress.c:589
1587 msgid "Nickname"
1588 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
1589
1590 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1591 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1592 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1593 msgid "E-Mail Address"
1594 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
1595
1596 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1597 msgid "Alias"
1598 msgstr "ÊÌ̾"
1599
1600 #: src/editaddress.c:710
1601 msgid "Move Up"
1602 msgstr "¾å¤Ë°ÜÆ°"
1603
1604 #: src/editaddress.c:713
1605 msgid "Move Down"
1606 msgstr "²¼¤Ë°ÜÆ°"
1607
1608 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1609 msgid "Modify"
1610 msgstr "½¤Àµ"
1611
1612 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1613 #: src/summary_search.c:210
1614 msgid "Clear"
1615 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
1616
1617 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1618 #: src/prefs_matcher.c:455
1619 msgid "Value"
1620 msgstr "ÆâÍÆ"
1621
1622 #: src/editaddress.c:883
1623 msgid "Basic Data"
1624 msgstr "´ðËܥǡ¼¥¿"
1625
1626 #: src/editaddress.c:885
1627 msgid "User Attributes"
1628 msgstr "¥æ¡¼¥¶Â°À­"
1629
1630 #: src/editbook.c:112
1631 msgid "File appears to be Ok."
1632 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·Á¼°¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£"
1633
1634 #: src/editbook.c:115
1635 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1636 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÍ­¸ú¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1637
1638 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1639 msgid "Could not read file."
1640 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1641
1642 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1643 msgid "Edit Addressbook"
1644 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÔ½¸"
1645
1646 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1647 msgid " Check File "
1648 msgstr " ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯"
1649
1650 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1651 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1652 msgid "File"
1653 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1654
1655 #: src/editbook.c:283
1656 msgid "Add New Addressbook"
1657 msgstr "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÄɲÃ"
1658
1659 #: src/editgroup.c:103
1660 msgid "A Group Name must be supplied."
1661 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×̾¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1662
1663 #: src/editgroup.c:264
1664 msgid "Edit Group Data"
1665 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÔ½¸"
1666
1667 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1668 msgid "Group Name"
1669 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×̾"
1670
1671 #: src/editgroup.c:311
1672 msgid "Addresses in Group"
1673 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
1674
1675 #: src/editgroup.c:313
1676 msgid " -> "
1677 msgstr " -> "
1678
1679 #: src/editgroup.c:340
1680 msgid " <- "
1681 msgstr " <- "
1682
1683 #: src/editgroup.c:342
1684 msgid "Available Addresses"
1685 msgstr "»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
1686
1687 #: src/editgroup.c:402
1688 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1689 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÌð°õ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°ÜÆ°¤Þ¤¿¤ÏÌᤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1690
1691 #: src/editgroup.c:450
1692 msgid "Edit Group Details"
1693 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¾ÜºÙ¤òÊÔ½¸"
1694
1695 #: src/editgroup.c:453
1696 msgid "Add New Group"
1697 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÄɲÃ"
1698
1699 #: src/editgroup.c:503
1700 msgid "Edit folder"
1701 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
1702
1703 #: src/editgroup.c:503
1704 msgid "Input the new name of folder:"
1705 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1706
1707 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1898 src/folderview.c:1949
1708 #: src/folderview.c:2220
1709 msgid "New folder"
1710 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
1711
1712 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1899 src/folderview.c:1950
1713 msgid "Input the name of new folder:"
1714 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1715
1716 #: src/editjpilot.c:189
1717 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1718 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏJPilot·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1719
1720 #: src/editjpilot.c:225
1721 msgid "Select JPilot File"
1722 msgstr "JPilot¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1723
1724 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1725 msgid "Edit JPilot Entry"
1726 msgstr "JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÊÔ½¸"
1727
1728 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1729 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1730 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1731 #: src/prefs_spelling.c:244
1732 msgid " ... "
1733 msgstr " ... "
1734
1735 #: src/editjpilot.c:319
1736 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1737 msgstr "ÄɲäΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¹àÌÜ"
1738
1739 #: src/editjpilot.c:408
1740 msgid "Add New JPilot Entry"
1741 msgstr "¿·µ¬JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲÃ"
1742
1743 #: src/editldap_basedn.c:141
1744 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1745 msgstr "LDAP¤òÊÔ½¸ - ¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò"
1746
1747 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1748 msgid "Hostname"
1749 msgstr "¥Û¥¹¥È̾"
1750
1751 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1752 msgid "Port"
1753 msgstr "¥Ý¡¼¥È"
1754
1755 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1756 msgid "Search Base"
1757 msgstr "¥Ù¡¼¥¹¤ò¸¡º÷"
1758
1759 #: src/editldap_basedn.c:202
1760 msgid "Available Search Base(s)"
1761 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹"
1762
1763 #: src/editldap_basedn.c:291
1764 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1765 msgstr "¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤ò¥µ¡¼¥Ð¤«¤éÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó - ¼êÆ°¤ÇÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1766
1767 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1768 msgid "Could not connect to server"
1769 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1770
1771 #: src/editldap.c:148
1772 msgid "A Name must be supplied."
1773 msgstr "̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1774
1775 #: src/editldap.c:160
1776 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1777 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Û¥¹¥È̾¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1778
1779 #: src/editldap.c:173
1780 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1781 msgstr "ºÇÄ㣱¤Ä¤ÎLDAP¸¡º÷°À­¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1782
1783 #: src/editldap.c:263
1784 msgid "Connected successfully to server"
1785 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀܳ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿"
1786
1787 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1788 msgid "Edit LDAP Server"
1789 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÊÔ½¸"
1790
1791 #: src/editldap.c:406
1792 msgid "A name that you wish to call the server."
1793 msgstr "¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î̾Á°¡£"
1794
1795 #: src/editldap.c:421
1796 msgid ""
1797 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1798 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1799 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1800 "computer as Sylpheed."
1801 msgstr ""
1802 "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Û¥¹¥È̾¤Ç¤¹¡£Î㤨¤Ð¡¢\"ldap.mydomain.com\" ¤Ï¡¢ÃÄÂΠ\"mydomain.com"
1803 "\" ¤Ë¤ª¤¤¤ÆŬÅö¤Ê̾Á°¤Ç¤¹¡£IP¥¢¥É¥ì¥¹¤â»ÈÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£Sylpheed¤ÈƱ¤¸¥³¥ó¥Ô¥å¡¼"
1804 "¥¿¤ÇLDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢\"localhost\"¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ"
1805 "¤¹¡£"
1806
1807 #: src/editldap.c:445
1808 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1809 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬ÀܳÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ý¡¼¥ÈÈֹ档¥Ý¡¼¥È389¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤¹¡£"
1810
1811 #: src/editldap.c:449
1812 msgid " Check Server "
1813 msgstr " ¥µ¡¼¥Ð¤ò³Îǧ "
1814
1815 #: src/editldap.c:454
1816 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1817 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤ÎÀܳ¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1818
1819 #: src/editldap.c:469
1820 msgid ""
1821 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1822 "Examples include:\n"
1823 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1824 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1825 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1826 msgstr ""
1827 "¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤Ç¸¡º÷¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Îã:\n"
1828 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1829 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1830 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1831
1832 #: src/editldap.c:482
1833 msgid ""
1834 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1835 "server."
1836 msgstr ""
1837 "¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1838
1839 #: src/editldap.c:533
1840 msgid "Search Attributes"
1841 msgstr "°À­¤ò¸¡º÷"
1842
1843 #: src/editldap.c:543
1844 msgid ""
1845 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1846 "find a name or address."
1847 msgstr "̾Á°¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¸¡º÷¤¹¤ëLDAP°À­Ì¾¤Î¥ê¥¹¥È"
1848
1849 #: src/editldap.c:547
1850 msgid " Defaults "
1851 msgstr " ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È "
1852
1853 #: src/editldap.c:552
1854 msgid ""
1855 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1856 "names and addresses during a name or address search process."
1857 msgstr ""
1858 "¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â°À­Ì¾¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤ˥ꥻ¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢Ì¾Á°¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¸¡º÷½èÍý"
1859 "»þ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î̾Á°¤È¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¸¡º÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£"
1860
1861 #: src/editldap.c:559
1862 msgid "Max Query Age (secs)"
1863 msgstr "ºÇÂ祯¥¨¥ê»þ´Ö (ÉÃ)"
1864
1865 #: src/editldap.c:575
1866 msgid ""
1867 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1868 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1869 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1870 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1871 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1872 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1873 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1874 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1875 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1876 "more memory to cache results."
1877 msgstr ""
1878 "¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°ÍѤ˥¢¥É¥ì¥¹¸¡º÷·ë²Ì¤ÎÍ­¸ú»þ´Ö(ñ°Ì:ÉÃ)¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£¸¡º÷·ë²Ì¤Ï¡¢"
1879 "¤³¤Î»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ËÊݸ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÇË´þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢"
1880 "¥É¥ì¥¹Êä´°»þ¤ËƱ¤¸Ì¾Á°¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ºÆÅÙ¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î±þÅú¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È"
1881 "¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¸¡º÷Í׵᤬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¸¡º÷¤µ¤ì¤Þ"
1882 "¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤÏ600ÉÃ(10ʬ)¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÃͤȤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£¤³"
1883 "¤ÎÃͤò¤è¤êÂ礭¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢Â³¤¹¤ë¸¡º÷¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢"
1884 "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î±þÅú»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍ­ÍѤǤ¹¤¬¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å·ë²Ì¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤è"
1885 "¤ê¿¤¯¤Î¥á¥â¥ê¤òÍפ·¤Þ¤¹¡£"
1886
1887 #: src/editldap.c:593
1888 msgid "Include server in dynamic search"
1889 msgstr "ưŪ¸¡º÷»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¤¹¤ë"
1890
1891 #: src/editldap.c:599
1892 msgid ""
1893 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1894 "address completion."
1895 msgstr ""
1896 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤òÍѤ¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËưŪ¸¡º÷¤Ë¤³¤Î"
1897 "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò´Þ¤á¤Þ¤¹¡£"
1898
1899 #: src/editldap.c:606
1900 msgid "Match names 'containing' search term"
1901 msgstr "¸¡º÷¸ì¤ò'´Þ¤à'̾Á°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á"
1902
1903 #: src/editldap.c:612
1904 msgid ""
1905 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
1906 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
1907 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
1908 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
1909 "searches against other address interfaces."
1910 msgstr ""
1911 "¸¡º÷¾ò·ï \"¤Ç»Ï¤Þ¤ë\" ¤Þ¤¿¤Ï \"¤ò´Þ¤à\"¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÍѤ¤¤Æ¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¸ì¤ò"
1912 "´Þ¤à¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Ä̾¤³¤Î·Á¼°¤Î¸¡º÷¤Ï"
1913 "´°Î»¤Ë¤è¤ê»þ´Ö¤òÍפ·¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°»þ¤Ë\"¤Ç»Ï¤Þ¤ë\"¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
1914 "¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÁ´¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À­Ç½Ì̤«¤éÃí°Õ¤òÍפ·¤Þ¤¹¡£"
1915
1916 #: src/editldap.c:667
1917 msgid "Bind DN"
1918 msgstr "¥Ð¥¤¥ó¥ÉÍÑDN"
1919
1920 #: src/editldap.c:677
1921 msgid ""
1922 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
1923 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
1924 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
1925 "performing a search."
1926 msgstr ""
1927 "¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÀܳ»þ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ëLDAP¥æ¡¼¥¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¡£Ä̾ï¤Ï¡¢   Ç§¾Ú¤Ç"
1928 "Êݸ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î̾Á°¤Ï¡¢Ä̾¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤È"
1929 "¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\""
1930 "¸¡º÷¤ò¼Â¹Ô»þ¤Ï¡¢Ä̾¤³¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤Þ¤¹¡£"
1931
1932 #: src/editldap.c:685
1933 msgid "Bind Password"
1934 msgstr "¥Ð¥¤¥ó¥ÉÍѥѥ¹¥ï¡¼¥É"
1935
1936 #: src/editldap.c:695
1937 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
1938 msgstr "\"Bind DN\"¥æ¡¼¥¶¤È¤·¤ÆÀܳ¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡£"
1939
1940 #: src/editldap.c:701
1941 msgid "Timeout (secs)"
1942 msgstr "¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È"
1943
1944 #: src/editldap.c:716
1945 msgid "The timeout period in seconds."
1946 msgstr "¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È»þ´Ö(ñ°Ì:ÉÃ)¡£"
1947
1948 #: src/editldap.c:720
1949 msgid "Maximum Entries"
1950 msgstr "ºÇÂ票¥ó¥È¥ê¿ô"
1951
1952 #: src/editldap.c:735
1953 msgid ""
1954 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
1955 msgstr "¸¡º÷·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¿ô¤Î¾å¸Â¡£"
1956
1957 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:763
1958 msgid "Basic"
1959 msgstr "´ðËÜ"
1960
1961 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
1962 msgid "Search"
1963 msgstr "¸¡º÷"
1964
1965 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:642
1966 msgid "Extended"
1967 msgstr "³ÈÄ¥"
1968
1969 #: src/editldap.c:969
1970 msgid "Add New LDAP Server"
1971 msgstr "¿·µ¬LDAP¥µ¡¼¥Ð¤òÄɲÃ"
1972
1973 #: src/editvcard.c:96
1974 msgid "File does not appear to be vCard format."
1975 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏvCard·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1976
1977 #: src/editvcard.c:132
1978 msgid "Select vCard File"
1979 msgstr "vCard¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1980
1981 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1982 msgid "Edit vCard Entry"
1983 msgstr "vCard¥¨¥ó¥È¥ê¤òÊÔ½¸"
1984
1985 #: src/editvcard.c:296
1986 msgid "Add New vCard Entry"
1987 msgstr "vCard¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¿·µ¬¤ËÄɲÃ"
1988
1989 #: src/exphtmldlg.c:111
1990 msgid "Please specify output directory and file to create."
1991 msgstr "½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈºîÀ®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1992
1993 #: src/exphtmldlg.c:114
1994 msgid "Select stylesheet and formatting."
1995 msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¤ÆÀ®·Á"
1996
1997 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1998 msgid "File exported successfully."
1999 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2000
2001 #: src/exphtmldlg.c:181
2002 #, c-format
2003 msgid ""
2004 "HTML Output Directory '%s'\n"
2005 "does not exist. OK to create new directory?"
2006 msgstr ""
2007 "HTML½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê '%s'\n"
2008 "¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2009
2010 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2011 msgid "Create Directory"
2012 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®"
2013
2014 #: src/exphtmldlg.c:193
2015 #, c-format
2016 msgid ""
2017 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2018 "%s"
2019 msgstr ""
2020 "HTML¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤνÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó:\n"
2021 "%s"
2022
2023 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2024 msgid "Failed to Create Directory"
2025 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ"
2026
2027 #: src/exphtmldlg.c:241
2028 msgid "Error creating HTML file"
2029 msgstr "HTML¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®¥¨¥é¡¼"
2030
2031 #: src/exphtmldlg.c:361
2032 msgid "Select HTML Output File"
2033 msgstr "HTML½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2034
2035 #: src/exphtmldlg.c:435
2036 msgid "HTML Output File"
2037 msgstr "HTML½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2038
2039 #: src/exphtmldlg.c:496
2040 msgid "Stylesheet"
2041 msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È"
2042
2043 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
2044 msgid "Default"
2045 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È"
2046
2047 #: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
2048 msgid "Full"
2049 msgstr "´°Á´"
2050
2051 #: src/exphtmldlg.c:521
2052 msgid "Custom"
2053 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à"
2054
2055 #: src/exphtmldlg.c:527
2056 msgid "Custom-2"
2057 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-2"
2058
2059 #: src/exphtmldlg.c:533
2060 msgid "Custom-3"
2061 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-3"
2062
2063 #: src/exphtmldlg.c:539
2064 msgid "Custom-4"
2065 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-4"
2066
2067 #: src/exphtmldlg.c:553
2068 msgid "Full Name Format"
2069 msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Î·Á¼°"
2070
2071 #: src/exphtmldlg.c:560
2072 msgid "First Name, Last Name"
2073 msgstr "̾Á°, Ì¾»ú"
2074
2075 #: src/exphtmldlg.c:566
2076 msgid "Last Name, First Name"
2077 msgstr "̾»ú, Ì¾Á°"
2078
2079 #: src/exphtmldlg.c:580
2080 msgid "Color Banding"
2081 msgstr "¿§ÈÏ°Ï»ØÄê"
2082
2083 #: src/exphtmldlg.c:586
2084 msgid "Format E-Mail Links"
2085 msgstr "¥á¡¼¥ë¥ê¥ó¥¯·Á¼°"
2086
2087 #: src/exphtmldlg.c:592
2088 msgid "Format User Attributes"
2089 msgstr "¥æ¡¼¥¶Â°À­·Á¼°"
2090
2091 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2092 msgid "File Name :"
2093 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ :"
2094
2095 #: src/exphtmldlg.c:657
2096 msgid "Open with Web Browser"
2097 msgstr "Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç³«¤¯"
2098
2099 #: src/exphtmldlg.c:689
2100 msgid "Export Address Book to HTML File"
2101 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òHTML¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
2102
2103 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2104 msgid "Prev"
2105 msgstr "Á°"
2106
2107 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2108 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
2109 msgid "Next"
2110 msgstr "¼¡"
2111
2112 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2113 msgid "File Info"
2114 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó"
2115
2116 #: src/exphtmldlg.c:756
2117 msgid "Format"
2118 msgstr "¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
2119
2120 #: src/expldifdlg.c:110
2121 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2122 msgstr "½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈºîÀ®¤¹¤ëLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2123
2124 #: src/expldifdlg.c:113
2125 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2126 msgstr "¼±ÊÌ̾¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2127
2128 #: src/expldifdlg.c:188
2129 #, c-format
2130 msgid ""
2131 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2132 "does not exist. OK to create new directory?"
2133 msgstr ""
2134 "LDIF ½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê '%s'\n"
2135 "¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·µ¬¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2136
2137 #: src/expldifdlg.c:200
2138 #, c-format
2139 msgid ""
2140 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2141 "%s"
2142 msgstr ""
2143 "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѽÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó:\n"
2144 "%s"
2145
2146 #: src/expldifdlg.c:244
2147 msgid "Suffix was not supplied"
2148 msgstr "ÀÜÈø¼­¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2149
2150 #: src/expldifdlg.c:246
2151 msgid ""
2152 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2153 "you wish to proceed without a suffix?"
2154 msgstr ""
2155 "¥Ç¡¼¥¿¤òLDAP¥µ¡¼¥Ð¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤ÏÀÜÈø¼­¤¬É¬ÍפǤ¹¡£ÀÜÈø¼­¤Ê¤·¤Ç½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â"
2156 "¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2157
2158 #: src/expldifdlg.c:264
2159 msgid "Error creating LDIF file"
2160 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®»þ¥¨¥é¡¼"
2161
2162 #: src/expldifdlg.c:373
2163 msgid "Select LDIF Output File"
2164 msgstr "LDIF½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2165
2166 #: src/expldifdlg.c:447
2167 msgid "LDIF Output File"
2168 msgstr "LDIF½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2169
2170 #: src/expldifdlg.c:508
2171 msgid "Suffix"
2172 msgstr "ÀÜÈø¼­"
2173
2174 #: src/expldifdlg.c:520
2175 msgid ""
2176 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2177 "entry. Examples include:\n"
2178 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2179 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2180 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2181 msgstr ""
2182 "LDAP¥¨¥ó¥È¥ê¤Î\"¼±ÊÌ̾\" (¤Þ¤¿¤Ï DN) ¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏLDAPÀÜÈø¼­ ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ"
2183 "¤¹¡£Îã:\n"
2184 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2185 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2186 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2187
2188 #: src/expldifdlg.c:529
2189 msgid "Relative DN"
2190 msgstr "ÁêÂÐDN"
2191
2192 #: src/expldifdlg.c:536
2193 msgid "Unique ID"
2194 msgstr "¥æ¥Ë¡¼¥¯ID"
2195
2196 #: src/expldifdlg.c:544
2197 msgid ""
2198 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2199 "to:\n"
2200 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2201 msgstr ""
2202 " uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org \n"
2203 "¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤ÎDN¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊID¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹ "
2204
2205 #: src/expldifdlg.c:557
2206 msgid ""
2207 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2208 "similar to:\n"
2209 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2210 msgstr ""
2211 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org \n"
2212 "¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤ÎDN¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Îɽ¼¨Ì¾¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹ "
2213
2214 #: src/expldifdlg.c:570
2215 msgid ""
2216 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2217 "is formatted similar to:\n"
2218 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2219 msgstr ""
2220 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org \n"
2221 "¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤ÎDN¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¸Ä¿Í¤Ë°¤¹¤ëºÇ½é¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬DN¤òºîÀ®¤¹¤ë"
2222 "ºÝ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹"
2223
2224 #: src/expldifdlg.c:584
2225 msgid ""
2226 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2227 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2228 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2229 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2230 "available RDN options that will be used to create the DN."
2231 msgstr ""
2232 "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤ÏÄ̾ïLDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¤¬´Þ¤Þ"
2233 "¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³Æ¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¤Ï\"¼±ÊÌ̾\" (¤Þ¤¿¤Ï DN)¤¬³ä¤êÉÕ¤±"
2234 "¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DN¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤ËÀÜÈø¼­¤¬ \"ÁêÂм±ÊÌ̾\"(¤Þ¤¿¤ÏRDN)¤ËÄɲ䵤ì¤Þ"
2235 "¤¹¡£DN¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ëRDN¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î£±¤Ä¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2236
2237 #: src/expldifdlg.c:597
2238 msgid "Use DN attribute if present in data"
2239 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËDN°À­¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2240
2241 #: src/expldifdlg.c:604
2242 msgid ""
2243 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2244 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2245 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2246 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2247 msgstr ""
2248 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¤ÏLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬"
2249 "¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ç¡¼¤¿¤Ë\"¼±ÊÌ̾\" (DN) ¥æ¡¼¥¶Â°À­¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥¨"
2250 "¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¾å¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿RDN¤ÏDN"
2251 "¥æ¡¼¥¶Â°À­¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
2252
2253 #: src/expldifdlg.c:615
2254 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2255 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¥ì¥³¡¼¥É¤ò½ü³°¤¹¤ë"
2256
2257 #: src/expldifdlg.c:622
2258 msgid ""
2259 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2260 "option to ignore these records."
2261 msgstr ""
2262 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¤Ï¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î"
2263 "¥ì¥³¡¼¥É¤ò½ü³°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2264
2265 #: src/expldifdlg.c:710
2266 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2267 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹"
2268
2269 #: src/expldifdlg.c:777
2270 msgid "Distguished Name"
2271 msgstr "¼±ÊÌ̾"
2272
2273 #: src/export.c:128
2274 msgid "Export"
2275 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
2276
2277 #: src/export.c:147
2278 msgid "Specify target folder and mbox file."
2279 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2280
2281 #: src/export.c:157
2282 msgid "Source dir:"
2283 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
2284
2285 #: src/export.c:162
2286 msgid "Exporting file:"
2287 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
2288
2289 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2290 #: src/prefs_account.c:1228
2291 msgid " Select... "
2292 msgstr " ÁªÂò... "
2293
2294 #: src/export.c:220
2295 msgid "Select exporting file"
2296 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2297
2298 #: src/exporthtml.c:796
2299 msgid "Full Name"
2300 msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à"
2301
2302 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2303 msgid "Attributes"
2304 msgstr "°À­"
2305
2306 #: src/exporthtml.c:1001
2307 msgid "Sylpheed Address Book"
2308 msgstr "Sylpheed¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
2309
2310 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2311 msgid "Name already exists but is not a directory."
2312 msgstr "̾Á°¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2313
2314 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2315 msgid "No permissions to create directory."
2316 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2317
2318 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2319 msgid "Name is too long."
2320 msgstr "̾Á°¤¬Ä¹²á¤®¤Þ¤¹¡£"
2321
2322 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2323 msgid "Not specified."
2324 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2325
2326 #: src/folder.c:854
2327 msgid "Inbox"
2328 msgstr "¼õ¿®È¢"
2329
2330 #: src/folder.c:858
2331 msgid "Sent"
2332 msgstr "Á÷¿®ºÑ¤ß"
2333
2334 #: src/folder.c:862
2335 msgid "Queue"
2336 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
2337
2338 #: src/folder.c:866
2339 msgid "Trash"
2340 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
2341
2342 #: src/folder.c:870
2343 msgid "Drafts"
2344 msgstr "Áð¹Æ"
2345
2346 #: src/folder.c:1083
2347 #, c-format
2348 msgid "Processing (%s)...\n"
2349 msgstr "½èÍýÃæ (%s) ...\n"
2350
2351 #: src/folder.c:1871
2352 #, c-format
2353 msgid "Moving %s to %s...\n"
2354 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2355
2356 #: src/foldersel.c:148
2357 msgid "Select folder"
2358 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
2359
2360 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2361 msgid "/Create _new folder..."
2362 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
2363
2364 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2365 msgid "/_Rename folder..."
2366 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
2367
2368 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:306 src/folderview.c:327
2369 msgid "/M_ove folder..."
2370 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°ÜÆ°(_o)..."
2371
2372 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:307 src/folderview.c:328
2373 msgid "/_Delete folder"
2374 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
2375
2376 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
2377 msgid "/Remove _mailbox"
2378 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
2379
2380 #: src/folderview.c:295 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
2381 #: src/folderview.c:357
2382 msgid "/_Processing..."
2383 msgstr "/½èÍý(_P)..."
2384
2385 #: src/folderview.c:296
2386 msgid "/_Scoring..."
2387 msgstr "/ºÎÅÀ(_S)..."
2388
2389 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:323 src/folderview.c:344
2390 msgid "/Mark all _read"
2391 msgstr "/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
2392
2393 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:350
2394 msgid "/_Check for new messages"
2395 msgstr "/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)"
2396
2397 #: src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2398 msgid "/R_ebuild folder tree"
2399 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛ(_e)"
2400
2401 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2402 msgid "/_Search folder..."
2403 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸¡º÷(_S)..."
2404
2405 #: src/folderview.c:318 src/folderview.c:339 src/folderview.c:358
2406 msgid "/S_coring..."
2407 msgstr "/ºÎÅÀ(_c)..."
2408
2409 #: src/folderview.c:334
2410 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2411 msgstr "/IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_I)"
2412
2413 #: src/folderview.c:346
2414 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2415 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
2416
2417 #: src/folderview.c:348
2418 msgid "/_Remove newsgroup"
2419 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
2420
2421 #: src/folderview.c:353
2422 msgid "/Remove _news account"
2423 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_n)"
2424
2425 #: src/folderview.c:391
2426 msgid "New"
2427 msgstr "¿·Ãå"
2428
2429 #: src/folderview.c:392
2430 msgid "Unread"
2431 msgstr "̤ÆÉ"
2432
2433 #: src/folderview.c:393
2434 msgid "#"
2435 msgstr "#"
2436
2437 #: src/folderview.c:636
2438 msgid "Setting folder info..."
2439 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
2440
2441 #: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2751 src/setup.c:79
2442 #, c-format
2443 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2444 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
2445
2446 #: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2756 src/setup.c:84
2447 #, c-format
2448 msgid "Scanning folder %s ..."
2449 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
2450
2451 #: src/folderview.c:841
2452 msgid "Rebuilding folder tree..."
2453 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛÃæ..."
2454
2455 #: src/folderview.c:923
2456 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2457 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³ÎǧÃæ..."
2458
2459 #: src/folderview.c:1701
2460 #, c-format
2461 msgid "Opening Folder %s..."
2462 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
2463
2464 #: src/folderview.c:1713
2465 msgid "Folder could not be opened."
2466 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
2467
2468 #: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2224
2469 msgid "NewFolder"
2470 msgstr "¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À"
2471
2472 #: src/folderview.c:1905 src/folderview.c:1999 src/folderview.c:2229
2473 #, c-format
2474 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2475 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2476
2477 #: src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1956 src/folderview.c:2009
2478 #: src/folderview.c:2080 src/folderview.c:2241
2479 #, c-format
2480 msgid "The folder `%s' already exists."
2481 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2482
2483 #: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2248
2484 #, c-format
2485 msgid "Can't create the folder `%s'."
2486 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2487
2488 #: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
2489 #, c-format
2490 msgid "Input new name for `%s':"
2491 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
2492
2493 #: src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2072
2494 msgid "Rename folder"
2495 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
2496
2497 #: src/folderview.c:2131
2498 #, c-format
2499 msgid ""
2500 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2501 "Do you really want to delete?"
2502 msgstr ""
2503 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2504 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2505
2506 #: src/folderview.c:2133
2507 msgid "Delete folder"
2508 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
2509
2510 #: src/folderview.c:2150
2511 #, c-format
2512 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2513 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2514
2515 #: src/folderview.c:2186
2516 #, c-format
2517 msgid ""
2518 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2519 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2520 msgstr ""
2521 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
2522 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
2523
2524 #: src/folderview.c:2188
2525 msgid "Remove mailbox"
2526 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü"
2527
2528 #: src/folderview.c:2221
2529 msgid ""
2530 "Input the name of new folder:\n"
2531 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2532 " append `/' at the end of the name)"
2533 msgstr ""
2534 "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2535 "(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
2536 " Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
2537
2538 #: src/folderview.c:2278
2539 #, c-format
2540 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2541 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2542
2543 #: src/folderview.c:2279
2544 msgid "Delete IMAP4 account"
2545 msgstr "IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2546
2547 #: src/folderview.c:2413
2548 #, c-format
2549 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2550 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2551
2552 #: src/folderview.c:2414
2553 msgid "Delete newsgroup"
2554 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
2555
2556 #: src/folderview.c:2451
2557 #, c-format
2558 msgid "Really delete news account `%s'?"
2559 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2560
2561 #: src/folderview.c:2452
2562 msgid "Delete news account"
2563 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2564
2565 #: src/folderview.c:2560
2566 #, c-format
2567 msgid "Moving %s to %s..."
2568 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
2569
2570 #: src/folderview.c:2589
2571 msgid "Source and destination are the same."
2572 msgstr "°ÜÆ°¸µ¤È°ÜÆ°À褬Ʊ¤¸¤Ç¤¹¡£"
2573
2574 #: src/folderview.c:2592
2575 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2576 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤½¤Î»Ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2577
2578 #: src/folderview.c:2595
2579 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2580 msgstr "°Û¤Ê¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹´Ö¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2581
2582 #: src/folderview.c:2598
2583 msgid "Move failed!"
2584 msgstr "°ÜÆ°¼ºÇÔ!"
2585
2586 #: src/grouplistdialog.c:176
2587 msgid "Newsgroup subscription"
2588 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ"
2589
2590 #: src/grouplistdialog.c:192
2591 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2592 msgstr "²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÁªÂò:"
2593
2594 #: src/grouplistdialog.c:198
2595 msgid "Find groups:"
2596 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¸¡º÷:"
2597
2598 #: src/grouplistdialog.c:206
2599 msgid " Search "
2600 msgstr " ¸¡º÷ "
2601
2602 #: src/grouplistdialog.c:218
2603 msgid "Newsgroup name"
2604 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾"
2605
2606 #: src/grouplistdialog.c:219
2607 msgid "Messages"
2608 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2609
2610 #: src/grouplistdialog.c:220
2611 msgid "Type"
2612 msgstr "·¿"
2613
2614 #: src/grouplistdialog.c:246
2615 msgid "Refresh"
2616 msgstr "¹¹¿·"
2617
2618 #: src/grouplistdialog.c:350
2619 msgid "moderated"
2620 msgstr "´ÉÍýÉÕ¤­"
2621
2622 #: src/grouplistdialog.c:352
2623 msgid "readonly"
2624 msgstr "Æɹþ¤ßÀìÍÑ"
2625
2626 #: src/grouplistdialog.c:354
2627 msgid "unknown"
2628 msgstr "ÉÔÌÀ"
2629
2630 #: src/grouplistdialog.c:401
2631 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2632 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2633
2634 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1162
2635 msgid "Done."
2636 msgstr "´°Î»"
2637
2638 #: src/grouplistdialog.c:480
2639 #, c-format
2640 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2641 msgstr "%d ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¼õ¿® (%s ÆɹþºÑ¤ß)"
2642
2643 #: src/gtk/about.c:89
2644 msgid "About"
2645 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2646
2647 #: src/gtk/about.c:111
2648 #, c-format
2649 msgid ""
2650 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2651 "Operating System: %s %s (%s)"
2652 msgstr ""
2653 "GTK+ ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó %d.%d.%d\n"
2654 "¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à: %s %s (%s)"
2655
2656 #: src/gtk/about.c:126
2657 #, c-format
2658 msgid "Compiled-in features:%s"
2659 msgstr "ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½:%s"
2660
2661 #: src/gtk/about.c:210
2662 msgid ""
2663 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2664 "\n"
2665 msgstr ""
2666 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
2667 "\n"
2668
2669 #: src/gtk/about.c:214
2670 msgid ""
2671 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2672 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2673 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2674 "version.\n"
2675 "\n"
2676 msgstr ""
2677 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2678 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2679 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2680 "version.\n"
2681 "\n"
2682
2683 #: src/gtk/about.c:220
2684 msgid ""
2685 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2686 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2687 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2688 "more details.\n"
2689 "\n"
2690 msgstr ""
2691 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2692 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2693 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2694 "more details.\n"
2695 "\n"
2696
2697 #: src/gtk/about.c:226
2698 msgid ""
2699 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2700 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2701 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2702 msgstr ""
2703 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2704 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2705 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2706
2707 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2708 msgid "Orange"
2709 msgstr "¥ª¥ì¥ó¥¸"
2710
2711 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2712 msgid "Red"
2713 msgstr "ÀÖ"
2714
2715 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2716 msgid "Pink"
2717 msgstr "¥Ô¥ó¥¯"
2718
2719 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2720 msgid "Sky blue"
2721 msgstr "¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼"
2722
2723 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2724 msgid "Blue"
2725 msgstr "ÀÄ"
2726
2727 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2728 msgid "Green"
2729 msgstr "ÎÐ"
2730
2731 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2732 msgid "Brown"
2733 msgstr "Ãã"
2734
2735 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2736 msgid "No dictionary selected."
2737 msgstr "¼­½ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2738
2739 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2740 msgid "Normal Mode"
2741 msgstr "Ä̾ï¤Î¥â¡¼¥É"
2742
2743 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2744 msgid "Bad Spellers Mode"
2745 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥Ú¥ë¥â¡¼¥É"
2746
2747 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2748 msgid "Unknown suggestion mode."
2749 msgstr "̤ÃΤν¤Àµ¸õÊä¥â¡¼¥É"
2750
2751 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2752 msgid "No misspelled word found."
2753 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Î¤¢¤ëñ¸ì¤Ï¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
2754
2755 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2756 msgid "Replace unknown word"
2757 msgstr "ÉÔÌÀ¤Êñ¸ì¤òÃÖ´¹¤¹¤ë"
2758
2759 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2760 #, c-format
2761 msgid "Replace \"%s\" with: "
2762 msgstr "\"%s\" ¤ò¼¡¤Îñ¸ì¤ÇÃÖ´¹ : "
2763
2764 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2765 msgid ""
2766 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2767 "will learn from mistake.\n"
2768 msgstr ""
2769 "MOD1¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éEnter¤ò²¡¤¹¤È¡¢\n"
2770 "¸í¤ê¤«¤é³Ø½¬¤·¤Þ¤¹¡£\n"
2771
2772 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2773 msgid "Fast Mode"
2774 msgstr "¹â®¥â¡¼¥É"
2775
2776 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2777 #, c-format
2778 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2779 msgstr "\"%s\" ¤¬ÉÔÌÀ (%s)"
2780
2781 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2782 msgid "Accept in this session"
2783 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÎÍÑ"
2784
2785 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2786 msgid "Add to personal dictionary"
2787 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ËÄɲÃ"
2788
2789 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2790 msgid "Replace with..."
2791 msgstr "ÃÖ´¹..."
2792
2793 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2794 #, c-format
2795 msgid "Check with %s"
2796 msgstr "%s¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯"
2797
2798 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2799 msgid "(no suggestions)"
2800 msgstr "(½¤Àµ¸õÊä¤Ê¤·)"
2801
2802 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2803 msgid "More..."
2804 msgstr "¼¡..."
2805
2806 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2807 #, c-format
2808 msgid "Dictionary: %s"
2809 msgstr "¼­½ñ: %s"
2810
2811 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2812 #, c-format
2813 msgid "Use alternate (%s)"
2814 msgstr "¾¤ÎÁªÂò»è (%s)¤ò»ÈÍÑ"
2815
2816 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2817 msgid "Check while typing"
2818 msgstr "ÆþÎÏÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯"
2819
2820 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2821 msgid "Change dictionary"
2822 msgstr "¼­½ñ¤òÊѹ¹"
2823
2824 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2825 #, c-format
2826 msgid ""
2827 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2828 "%s"
2829 msgstr ""
2830 "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤Ï¼­½ñ¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
2831 "%s"
2832
2833 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2834 msgid "Abcdef"
2835 msgstr "ÆüËܸìAbc"
2836
2837 #: src/gtk/logwindow.c:61
2838 msgid "Protocol log"
2839 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
2840
2841 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2842 msgid "Select Plugin to load"
2843 msgstr "¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÁªÂò"
2844
2845 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2846 msgid "Plugins"
2847 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó"
2848
2849 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
2850 msgid "Description"
2851 msgstr "ÀâÌÀ"
2852
2853 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2854 msgid "Load Plugin"
2855 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥í¡¼¥É"
2856
2857 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2858 msgid "Unload Plugin"
2859 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É"
2860
2861 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2862 msgid "Page Index"
2863 msgstr "¥Ú¡¼¥¸¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹"
2864
2865 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
2866 msgid "Apply"
2867 msgstr "ŬÍÑ"
2868
2869 #: src/gtk/progressdialog.c:52
2870 msgid "Account"
2871 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
2872
2873 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2874 #: src/prefs_summary_column.c:68
2875 msgid "Status"
2876 msgstr "¾õÂÖ"
2877
2878 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2879 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2880 msgid "correct"
2881 msgstr "Àµ¤·¤¤"
2882
2883 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2884 msgid "Owner"
2885 msgstr "½êÍ­¼Ô"
2886
2887 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2888 msgid "Signer"
2889 msgstr "½ð̾¼Ô"
2890
2891 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2892 msgid "Name: "
2893 msgstr "̾Á°:"
2894
2895 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2896 msgid "Organization: "
2897 msgstr "ÁÈ¿¥: "
2898
2899 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2900 msgid "Location: "
2901 msgstr "¾ì½ê: "
2902
2903 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2904 msgid "Fingerprint: "
2905 msgstr "»ØÌæ: "
2906
2907 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2908 msgid "Signature status: "
2909 msgstr "½ð̾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹: "
2910
2911 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2912 #, c-format
2913 msgid "SSL certificate for %s"
2914 msgstr "%s¤ÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
2915
2916 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2917 #, c-format
2918 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2919 msgstr "%s¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ï̤ÃΤΤâ¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
2920
2921 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2922 #, c-format
2923 msgid "Signature status: %s"
2924 msgstr "½ð̾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹: %s"
2925
2926 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2927 msgid "View certificate"
2928 msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë"
2929
2930 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2931 msgid "Unknown SSL Certificate"
2932 msgstr "̤ÃΤÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
2933
2934 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2935 msgid "Accept and save"
2936 msgstr "¼õÍý¡¦Êݸ¤¹¤ë"
2937
2938 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2939 msgid "Cancel connection"
2940 msgstr "Àܳ¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
2941
2942 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2943 msgid "New certificate:"
2944 msgstr "¿·¤·¤¤¾ÚÌÀ½ñ:"
2945
2946 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2947 msgid "Known certificate:"
2948 msgstr "´ûÃΤξÚÌÀ½ñ:"
2949
2950 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2951 #, c-format
2952 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2953 msgstr "%s¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
2954
2955 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2956 msgid "View certificates"
2957 msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë¡£"
2958
2959 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2960 msgid "Changed SSL Certificate"
2961 msgstr "SSL¾ÚÌÀ½ñ¤òÊѹ¹¤¹¤ë"
2962
2963 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2377
2964 msgid "(No From)"
2965 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
2966
2967 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2419 src/summaryview.c:2422
2968 msgid "(No Subject)"
2969 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
2970
2971 #: src/imap.c:659
2972 #, c-format
2973 msgid "Connecting %s failed"
2974 msgstr "%s ¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2975
2976 #: src/imap.c:664
2977 #, c-format
2978 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2979 msgstr "%s¤Ø¤ÎIMAP4Àܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2980
2981 #: src/imap.c:704
2982 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2983 msgstr "¥È¥ó¥Í¥ê¥ó¥°IMAP4Àܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2984
2985 #: src/imap.c:717
2986 #, c-format
2987 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2988 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2989
2990 #: src/imap.c:756
2991 msgid "Can't start TLS session.\n"
2992 msgstr "TLS¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2993
2994 #: src/imap.c:1089
2995 #, c-format
2996 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2997 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
2998
2999 #: src/imap.c:1103 src/imap.c:1143
3000 msgid "can't expunge\n"
3001 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3002
3003 #: src/imap.c:1137
3004 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3005 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:*\n"
3006
3007 #: src/imap.c:1179
3008 msgid "can't close folder\n"
3009 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3010
3011 #: src/imap.c:1231
3012 #, c-format
3013 msgid "root folder %s does not exist\n"
3014 msgstr "¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3015
3016 #: src/imap.c:1404 src/imap.c:1412
3017 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3018 msgstr "LIST¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3019
3020 #: src/imap.c:1640
3021 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3022 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: LIST¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3023
3024 #: src/imap.c:1662
3025 msgid "can't create mailbox\n"
3026 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3027
3028 #: src/imap.c:1731
3029 #, c-format
3030 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3031 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î̾Á°¤ò%s¤«¤é%s¤ËÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3032
3033 #: src/imap.c:1793
3034 msgid "can't delete mailbox\n"
3035 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3036
3037 #: src/imap.c:1831
3038 msgid "can't get envelope\n"
3039 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3040
3041 #: src/imap.c:1839
3042 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3043 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3044
3045 #: src/imap.c:1861
3046 #, c-format
3047 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3048 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3049
3050 #: src/imap.c:1917
3051 #, c-format
3052 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3053 msgstr "%s¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3054
3055 #: src/imap.c:1939
3056 #, c-format
3057 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3058 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3059
3060 #: src/imap.c:1946
3061 #, c-format
3062 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3063 msgstr "%s:%d¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP4¥µ¡¼¥Ð¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3064
3065 #: src/imap.c:2036
3066 msgid "can't get namespace\n"
3067 msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3068
3069 #: src/imap.c:2469
3070 #, c-format
3071 msgid "can't select folder: %s\n"
3072 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3073
3074 #: src/imap.c:2609
3075 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3076 msgstr "IMAP4ǧ¾Ú¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3077
3078 #: src/imap.c:2626
3079 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3080 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3081
3082 #: src/imap.c:2942
3083 #, c-format
3084 msgid "can't append %s to %s\n"
3085 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
3086
3087 #: src/imap.c:2949
3088 msgid "(sending file...)"
3089 msgstr "(¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ÷¿®Ãæ...)"
3090
3091 #: src/imap.c:2991
3092 #, c-format
3093 msgid "can't append message to %s\n"
3094 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
3095
3096 #: src/imap.c:3073
3097 #, c-format
3098 msgid "can't copy %s to %s\n"
3099 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3100
3101 #: src/imap.c:3123
3102 #, c-format
3103 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3104 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %s %s\n"
3105
3106 #: src/imap.c:3140
3107 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3108 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
3109
3110 #: src/imap.c:3153
3111 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3112 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: CLOSE\n"
3113
3114 #: src/imap.c:3408
3115 #, c-format
3116 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3117 msgstr "iconv¤ÏUTF-7¤ò%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3118
3119 #: src/import.c:130
3120 msgid "Import"
3121 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3122
3123 #: src/import.c:149
3124 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3125 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3126
3127 #: src/import.c:159
3128 msgid "Importing file:"
3129 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
3130
3131 #: src/import.c:164
3132 msgid "Destination dir:"
3133 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
3134
3135 #: src/import.c:222
3136 msgid "Select importing file"
3137 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
3138
3139 #: src/importldif.c:189
3140 msgid "Please specify address book name and file to import."
3141 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3142
3143 #: src/importldif.c:192
3144 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3145 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤òÁªÂò¤·¤Æ̾Á°¤òÊѹ¹"
3146
3147 #: src/importldif.c:195
3148 msgid "File imported."
3149 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
3150
3151 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3152 msgid "Please select a file."
3153 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3154
3155 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3156 msgid "Address book name must be supplied."
3157 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3158
3159 #: src/importldif.c:470
3160 msgid "Error reading LDIF fields."
3161 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÆɤ߹þ¤ß»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¤òȯÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3162
3163 #: src/importldif.c:493
3164 msgid "LDIF file imported successfully."
3165 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɹþ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3166
3167 #: src/importldif.c:605
3168 msgid "Select LDIF File"
3169 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
3170
3171 #: src/importldif.c:701
3172 msgid ""
3173 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3174 "file data."
3175 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºîÀ®¤¹¤ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3176
3177 #: src/importldif.c:707
3178 msgid "File Name"
3179 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
3180
3181 #: src/importldif.c:718
3182 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3183 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë°À­"
3184
3185 #: src/importldif.c:727
3186 msgid "Select the LDIF file to import."
3187 msgstr "Æɤ߹þ¤àLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
3188
3189 #: src/importldif.c:764
3190 msgid "R"
3191 msgstr "R"
3192
3193 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
3194 msgid "S"
3195 msgstr "S"
3196
3197 #: src/importldif.c:766
3198 msgid "LDIF Field Name"
3199 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾"
3200
3201 #: src/importldif.c:767
3202 msgid "Attribute Name"
3203 msgstr "°À­Ì¾"
3204
3205 #: src/importldif.c:822
3206 msgid "LDIF Field"
3207 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É"
3208
3209 #: src/importldif.c:834
3210 msgid "Attribute"
3211 msgstr "°À­"
3212
3213 #: src/importldif.c:845
3214 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3215 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¥æ¡¼¥¶Â°À­Ì¾¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
3216
3217 #: src/importldif.c:850
3218 msgid "???"
3219 msgstr "???"
3220
3221 #: src/importldif.c:868
3222 msgid ""
3223 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3224 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3225 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3226 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3227 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3228 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3229 "field for import."
3230 msgstr ""
3231 "¾å¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é̾Á°¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤«¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÍѤËÁªÂò¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ"
3232 "²¼¤µ¤¤¡£Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É(\"R\"¥«¥é¥à¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥¤¥ó"
3233 "¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Ì¾Á°¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£Select (\"S\") ¥«¥é¥à¤Ç°ì²ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥¤"
3234 "¥ó¥Ý¡¼¥ÈÍѤΥե£¡¼¥ë¥É¤È¤·¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹Ô¤Î¤É¤³¤«¤Ç°ì²ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È"
3235 "¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¡¢¥ê¥¹¥È¤Î²¼¤ÎÆþÎÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç̾Á°¤¬Êѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹Ô¤Î¤É"
3236 "¤³¤«¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤·¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
3237
3238 #: src/importldif.c:880
3239 msgid "Select for Import"
3240 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÁªÂò"
3241
3242 #: src/importldif.c:886
3243 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3244 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3245
3246 #: src/importldif.c:889
3247 msgid " Modify "
3248 msgstr " ½¤Àµ "
3249
3250 #: src/importldif.c:895
3251 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3252 msgstr "¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï»ØÄꤷ¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¾åµ­¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£"
3253
3254 #: src/importldif.c:968
3255 msgid "Records Imported :"
3256 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥É :"
3257
3258 #: src/importldif.c:999
3259 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3260 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3261
3262 #: src/importmutt.c:143
3263 msgid "Error importing MUTT file."
3264 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼"
3265
3266 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3267 #: src/importpine.c:329
3268 msgid "Please select a file to import."
3269 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
3270
3271 #: src/importmutt.c:185
3272 msgid "Select MUTT File"
3273 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3274
3275 #: src/importmutt.c:239
3276 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3277 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3278
3279 #: src/importpine.c:143
3280 msgid "Error importing Pine file."
3281 msgstr "Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È»þ¥¨¥é¡¼"
3282
3283 #: src/importpine.c:185
3284 msgid "Select Pine File"
3285 msgstr "Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
3286
3287 #: src/importpine.c:239
3288 msgid "Import Pine file into Address Book"
3289 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËPine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3290
3291 #: src/inc.c:334
3292 msgid "Retrieving new messages"
3293 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
3294
3295 #: src/inc.c:379
3296 msgid "Standby"
3297 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
3298
3299 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3300 msgid "Cancelled"
3301 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
3302
3303 #: src/inc.c:515
3304 msgid "Retrieving"
3305 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
3306
3307 #: src/inc.c:531
3308 #, c-format
3309 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3310 msgstr "´°Î» (%d ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(s) (%s) ¼õ¿®)"
3311
3312 #: src/inc.c:535
3313 msgid "Done (no new messages)"
3314 msgstr "´°Î» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
3315
3316 #: src/inc.c:541
3317 msgid "Connection failed"
3318 msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3319
3320 #: src/inc.c:545
3321 msgid "Auth failed"
3322 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3323
3324 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3325 msgid "Locked"
3326 msgstr "¥í¥Ã¥¯"
3327
3328 #: src/inc.c:572
3329 #, c-format
3330 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3331 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3332
3333 #: src/inc.c:642
3334 #, c-format
3335 msgid "Finished (%d new message(s))"
3336 msgstr "½ªÎ» (%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)"
3337
3338 #: src/inc.c:645
3339 msgid "Finished (no new messages)"
3340 msgstr "½ªÎ» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
3341
3342 #: src/inc.c:654
3343 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3344 msgstr "¥á¡¼¥ë¼èÆÀÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3345
3346 #: src/inc.c:695
3347 #, c-format
3348 msgid "%s: Retrieving new messages"
3349 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
3350
3351 #: src/inc.c:714
3352 #, c-format
3353 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3354 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
3355
3356 #: src/inc.c:721
3357 #, c-format
3358 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3359 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3360
3361 #: src/inc.c:728
3362 #, c-format
3363 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3364 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3365
3366 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3367 msgid "Authenticating..."
3368 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
3369
3370 #: src/inc.c:795
3371 #, c-format
3372 msgid "Retrieving messages from %s..."
3373 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹..."
3374
3375 #: src/inc.c:800
3376 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3377 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
3378
3379 #: src/inc.c:804
3380 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3381 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
3382
3383 #: src/inc.c:808
3384 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3385 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
3386
3387 #: src/inc.c:812
3388 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3389 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
3390
3391 #: src/inc.c:829
3392 #, c-format
3393 msgid "Deleting message %d"
3394 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½üÃæ"
3395
3396 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3397 msgid "Quitting"
3398 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
3399
3400 # c-format
3401 #: src/inc.c:872
3402 #, c-format
3403 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3404 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%s / %s)"
3405
3406 #: src/inc.c:901
3407 #, c-format
3408 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3409 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d ·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ (%s) ¼õ¿®ºÑ¤ß)"
3410
3411 #: src/inc.c:963
3412 msgid "Connection failed."
3413 msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3414
3415 #: src/inc.c:969
3416 msgid "Error occurred while processing mail."
3417 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3418
3419 #: src/inc.c:974
3420 #, c-format
3421 msgid ""
3422 "Error occurred while processing mail:\n"
3423 "%s"
3424 msgstr ""
3425 "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3426 "%s"
3427
3428 #: src/inc.c:980
3429 msgid "No disk space left."
3430 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3431
3432 #: src/inc.c:985
3433 msgid "Can't write file."
3434 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
3435
3436 #: src/inc.c:990
3437 msgid "Socket error."
3438 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼"
3439
3440 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3441 msgid "Connection closed by the remote host."
3442 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤êÀܳ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
3443
3444 #: src/inc.c:1002
3445 msgid "Mailbox is locked."
3446 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3447
3448 #: src/inc.c:1006
3449 #, c-format
3450 msgid ""
3451 "Mailbox is locked:\n"
3452 "%s"
3453 msgstr ""
3454 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
3455 "%s"
3456
3457 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3458 msgid "Authentication failed."
3459 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3460
3461 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3462 #, c-format
3463 msgid ""
3464 "Authentication failed:\n"
3465 "%s"
3466 msgstr ""
3467 "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ:\n"
3468 "%s"
3469
3470 #: src/inc.c:1052
3471 msgid "Incorporation cancelled\n"
3472 msgstr "¼è¤ê¹þ¤ß¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3473
3474 #: src/inputdialog.c:152
3475 #, c-format
3476 msgid "Input password for %s on %s:"
3477 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
3478
3479 #: src/inputdialog.c:154
3480 msgid "Input password"
3481 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
3482
3483 #: src/ldif.c:838
3484 msgid "Nick Name"
3485 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
3486
3487 #: src/main.c:143 src/main.c:152
3488 #, c-format
3489 msgid ""
3490 "File `%s' already exists.\n"
3491 "Can't create folder."
3492 msgstr ""
3493 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3494 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
3495
3496 #: src/main.c:212
3497 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3498 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3499
3500 #: src/main.c:451
3501 #, c-format
3502 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3503 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
3504
3505 #: src/main.c:454
3506 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3507 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
3508
3509 #: src/main.c:455
3510 msgid ""
3511 "  --attach file1 [file2]...\n"
3512 "                         open composition window with specified files\n"
3513 "                         attached"
3514 msgstr ""
3515 "  --attach file1 [file2]...\n"
3516 "                         »ØÄꤷ¤¿ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇºîÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò\n"
3517 "\t\t\t  ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë"
3518
3519 #: src/main.c:458
3520 msgid "  --receive              receive new messages"
3521 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3522
3523 #: src/main.c:459
3524 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3525 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3526
3527 #: src/main.c:460
3528 msgid "  --send                 send all queued messages"
3529 msgstr "  --send                ÂÔµ¡Ãæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
3530
3531 #: src/main.c:461
3532 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3533 msgstr "  --status [¥Õ¥©¥ë¥À]...   Á´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òɽ¼¨"
3534
3535 #: src/main.c:462
3536 msgid ""
3537 "  --status-full [folder]...\n"
3538 "                         show the status of each folder"
3539 msgstr ""
3540 "  --status-full [¥Õ¥©¥ë¥À]...\n"
3541 "                         ³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨"
3542
3543 #: src/main.c:464
3544 msgid "  --online               switch to online mode"
3545 msgstr "  --online               ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
3546
3547 #: src/main.c:465
3548 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3549 msgstr "  --offline              ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
3550
3551 #: src/main.c:466
3552 msgid "  --debug                debug mode"
3553 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
3554
3555 #: src/main.c:467
3556 msgid "  --help                 display this help and exit"
3557 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3558
3559 #: src/main.c:468
3560 msgid "  --version              output version information and exit"
3561 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3562
3563 #: src/main.c:469
3564 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3565 msgstr "  --config-dir           ÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò½ÐÎÏ"
3566
3567 #: src/main.c:513 src/summaryview.c:5142
3568 #, c-format
3569 msgid "Processing (%s)..."
3570 msgstr "½èÍýÃæ (%s)..."
3571
3572 #: src/main.c:516
3573 msgid "top level folder"
3574 msgstr "ºÇ¾å°Ì¥Õ¥©¥ë¥À"
3575
3576 #: src/main.c:583
3577 msgid "Composing message exists."
3578 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3579
3580 #: src/main.c:584
3581 msgid "Draft them"
3582 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø"
3583
3584 #: src/main.c:584
3585 msgid "Discard them"
3586 msgstr "ÇË´þ"
3587
3588 #: src/main.c:584
3589 msgid "Don't quit"
3590 msgstr "½ªÎ»¤·¤Ê¤¤"
3591
3592 #: src/main.c:598
3593 msgid "Queued messages"
3594 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3595
3596 #: src/main.c:599
3597 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3598 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
3599
3600 #: src/main.c:889
3601 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3602 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3603
3604 #: src/mainwindow.c:415
3605 msgid "/_File/_Folder"
3606 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
3607
3608 #: src/mainwindow.c:416
3609 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3610 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
3611
3612 #: src/mainwindow.c:418
3613 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3614 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
3615
3616 #: src/mainwindow.c:419
3617 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3618 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
3619
3620 #: src/mainwindow.c:420
3621 msgid "/_File/_Folder/---"
3622 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/---"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:421
3625 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3626 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)..."
3627
3628 #: src/mainwindow.c:423
3629 msgid "/_File/_Add mailbox"
3630 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
3631
3632 #: src/mainwindow.c:424
3633 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3634 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)/MH..."
3635
3636 #: src/mainwindow.c:425
3637 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3638 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
3639
3640 #: src/mainwindow.c:426
3641 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3642 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
3643
3644 #: src/mainwindow.c:427
3645 msgid "/_File/Empty _trash"
3646 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:428
3649 msgid "/_File/_Work offline"
3650 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ(_W)"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:140
3653 msgid "/_File/_Save as..."
3654 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
3655
3656 #: src/mainwindow.c:431 src/messageview.c:141
3657 msgid "/_File/_Print..."
3658 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
3659
3660 #: src/mainwindow.c:434
3661 msgid "/_File/E_xit"
3662 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:439
3665 msgid "/_Edit/Select _thread"
3666 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò(_t)"
3667
3668 #: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:149
3669 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3670 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥ì¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥µ¡¼¥Á(_F)..."
3671
3672 #: src/mainwindow.c:443
3673 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3674 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Õ¥©¥ë¥À¸¡º÷(_S)..."
3675
3676 #: src/mainwindow.c:445
3677 msgid "/_View/Show or hi_de"
3678 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:446
3681 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3682 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:448
3685 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3686 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
3687
3688 #: src/mainwindow.c:450
3689 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3690 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
3691
3692 #: src/mainwindow.c:452
3693 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3694 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥¢¥¤¥³¥ó¤È¥Æ¥­¥¹¥È(_a)"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:454
3697 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3698 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:456
3701 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3702 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥Æ¥­¥¹¥È(_T)"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:458
3705 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3706 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
3707
3708 #: src/mainwindow.c:460
3709 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3710 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_b)"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:463
3713 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3714 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_o)"
3715
3716 #: src/mainwindow.c:464
3717 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3718 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_e)"
3719
3720 #: src/mainwindow.c:466
3721 msgid "/_View/_Sort"
3722 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:467
3725 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3726 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_n)"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:468
3729 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3730 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_i)"
3731
3732 #: src/mainwindow.c:469
3733 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3734 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_d)"
3735
3736 #: src/mainwindow.c:470
3737 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3738 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_f)"
3739
3740 #: src/mainwindow.c:471
3741 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3742 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/°¸Àè¤Ç¥½¡¼¥È(_r)"
3743
3744 #: src/mainwindow.c:472
3745 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3746 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_s)"
3747
3748 #: src/mainwindow.c:473
3749 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3750 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Ç¥½¡¼¥È(_c)"
3751
3752 #: src/mainwindow.c:475
3753 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3754 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥½¡¼¥È(_m)"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:476
3757 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3758 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¥½¡¼¥È(_s)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:477
3761 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3762 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/źÉդǥ½¡¼¥È(_t)"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:479
3765 msgid "/_View/_Sort/by score"
3766 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥¹¥³¥¢¤Ç¥½¡¼¥È"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:480
3769 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3770 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥í¥Ã¥¯¤Î̵ͭ¤Ç¥½¡¼¥È"
3771
3772 #: src/mainwindow.c:481
3773 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3774 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤"
3775
3776 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:485
3777 msgid "/_View/_Sort/---"
3778 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
3779
3780 #: src/mainwindow.c:483
3781 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3782 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¾º½ç"
3783
3784 #: src/mainwindow.c:484
3785 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3786 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¹ß½ç"
3787
3788 #: src/mainwindow.c:486
3789 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3790 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:488
3793 msgid "/_View/Th_read view"
3794 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ó¥å¡¼(_r)"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:489
3797 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3798 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«(_x)"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:490
3801 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3802 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò³ÊǼ(_l)"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:491
3805 msgid "/_View/_Hide read messages"
3806 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æɤ߹þ¤ß¤ò±£¤¹(_H)"
3807
3808 #: src/mainwindow.c:492
3809 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3810 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_i)..."
3811
3812 #: src/mainwindow.c:495
3813 msgid "/_View/_Go to"
3814 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:496
3817 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3818 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:497
3821 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3822 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506
3825 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:516
3826 msgid "/_View/_Go to/---"
3827 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/---"
3828
3829 #: src/mainwindow.c:499
3830 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3831 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_r)"
3832
3833 #: src/mainwindow.c:501
3834 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3835 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_e)"
3836
3837 #: src/mainwindow.c:504
3838 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3839 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_w)"
3840
3841 #: src/mainwindow.c:505
3842 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3843 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_x)"
3844
3845 #: src/mainwindow.c:507
3846 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3847 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_m)"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:509
3850 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3851 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_a)"
3852
3853 #: src/mainwindow.c:512
3854 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3855 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_l)"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:514
3858 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3859 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_b)"
3860
3861 #: src/mainwindow.c:517
3862 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3863 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_f)..."
3864
3865 #: src/mainwindow.c:521 src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:155
3866 msgid "/_View/_Code set/---"
3867 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
3868
3869 #: src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:159
3870 msgid "/_View/_Code set"
3871 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
3872
3873 #: src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:160
3874 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3875 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
3876
3877 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:163
3878 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3879 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
3880
3881 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:167
3882 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3883 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
3884
3885 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:171
3886 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3887 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:539 src/messageview.c:173
3890 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3891 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/À¾²¤ (ISO-8859-_15)"
3892
3893 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:177
3894 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3895 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:180
3898 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3899 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:182
3902 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3903 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:185
3906 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3907 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:188
3910 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3911 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
3912
3913 #: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:191
3914 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3915 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:193
3918 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3919 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:195
3922 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3923 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
3924
3925 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:199
3926 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3927 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
3928
3929 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:202
3930 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3931 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:205
3934 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3935 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:207
3938 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3939 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:211
3942 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3943 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:213
3946 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3947 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
3948
3949 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:215
3950 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3951 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:217
3954 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3955 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
3956
3957 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:220
3958 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3959 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
3960
3961 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:222
3962 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3963 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:225
3966 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3967 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (TIS-620)"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:227
3970 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3971 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (Windows-874)"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:601 src/summaryview.c:448
3974 msgid "/_View/Open in new _window"
3975 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_w)"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:235
3978 msgid "/_View/Mess_age source"
3979 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¡¼¥¹(_a)"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:603
3982 msgid "/_View/Show all _headers"
3983 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:605
3986 msgid "/_View/_Update summary"
3987 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·(_U)"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:608
3990 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3991 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_i)"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:609
3994 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3995 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_a)"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:611
3998 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3999 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¼õ¿®¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹(_g)"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:613
4002 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4003 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_S)"
4004
4005 #: src/mainwindow.c:615
4006 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4007 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_n)"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:616
4010 msgid "/_Message/Compose a news message"
4011 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:242
4014 msgid "/_Message/_Reply"
4015 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:618
4018 msgid "/_Message/Repl_y to"
4019 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:243
4022 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4023 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/Á´°÷(_a)"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:245
4026 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4027 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/º¹½Ð¿Í(_s)"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:247
4030 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4031 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/¥ê¥¹¥È(_l)"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:623
4034 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4035 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:250
4038 msgid "/_Message/_Forward"
4039 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:626
4042 msgid "/_Message/Redirect"
4043 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:255
4046 msgid "/_Message/Re-_edit"
4047 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:630
4050 msgid "/_Message/M_ove..."
4051 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
4052
4053 #: src/mainwindow.c:631
4054 msgid "/_Message/_Copy..."
4055 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
4056
4057 #: src/mainwindow.c:632
4058 msgid "/_Message/_Delete"
4059 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:633
4062 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4063 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:635
4066 msgid "/_Message/_Mark"
4067 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:636
4070 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4071 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:637
4074 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4075 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:638
4078 msgid "/_Message/_Mark/---"
4079 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:639
4082 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4083 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:640
4086 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4087 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:642
4090 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4091 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
4092
4093 #: src/mainwindow.c:645
4094 msgid "/_Tools/_Address book..."
4095 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)..."
4096
4097 #: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:259
4098 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4099 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/º¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ØÄɲÃ(_k)"
4100
4101 #: src/mainwindow.c:648
4102 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4103 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:649
4106 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4107 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)/¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é(_F)..."
4108
4109 #: src/mainwindow.c:651
4110 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4111 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é(_M)..."
4112
4113 #: src/mainwindow.c:654
4114 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4115 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:262
4118 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4119 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)"
4120
4121 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:264
4122 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4123 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/¼«Æ°(_A)"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:266
4126 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4127 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_From¤«¤é"
4128
4129 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:268
4130 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4131 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_To¤«¤é"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:270
4134 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4135 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_Subject¤«¤é"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:667
4138 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4139 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_p)"
4140
4141 #: src/mainwindow.c:670
4142 msgid "/_Tools/E_xecute"
4143 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¼Â¹Ô(_x)"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:673
4146 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4147 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/SSL¾ÚÌÀ½ñ(_f)..."
4148
4149 #: src/mainwindow.c:677
4150 msgid "/_Tools/_Log window"
4151 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:679
4154 msgid "/_Configuration"
4155 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:680
4158 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4159 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:682
4162 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4163 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê(_P)..."
4164
4165 #: src/mainwindow.c:684
4166 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4167 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
4168
4169 #: src/mainwindow.c:686
4170 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4171 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
4172
4173 #: src/mainwindow.c:688
4174 msgid "/_Configuration/---"
4175 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
4176
4177 #: src/mainwindow.c:689
4178 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4179 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
4180
4181 #: src/mainwindow.c:691
4182 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
4183 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¹¥³¥¢ºîÀ®(_S)..."
4184
4185 #: src/mainwindow.c:693
4186 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4187 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±(_F)..."
4188
4189 #: src/mainwindow.c:695
4190 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4191 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(_T)..."
4192
4193 #: src/mainwindow.c:696
4194 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4195 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_A)..."
4196
4197 #: src/mainwindow.c:697
4198 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4199 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê(_O)..."
4200
4201 #: src/mainwindow.c:698
4202 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4203 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥×¥é¥°¥¤¥ó..."
4204
4205 #: src/mainwindow.c:701
4206 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4207 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M) (¥í¡¼¥«¥ë)"
4208
4209 #: src/mainwindow.c:702
4210 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4211 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M) (Sylpheed Doc ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸)"
4212
4213 #: src/mainwindow.c:704
4214 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4215 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)(¥í¡¼¥«¥ë)"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:705
4218 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4219 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F) (Sylpheed Doc ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸)"
4220
4221 #: src/mainwindow.c:707
4222 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4223 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/Claws FAQ(_C) (Claws¥É¥­¥å¥á¥ó¥È)"
4224
4225 #: src/mainwindow.c:709
4226 msgid "/_Help/---"
4227 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:828
4230 msgid "Go offline"
4231 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë"
4232
4233 #: src/mainwindow.c:832
4234 msgid "Go online"
4235 msgstr "¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:848
4238 msgid "Select account"
4239 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
4240
4241 #: src/mainwindow.c:1174 src/mainwindow.c:1191 src/prefs_folder_item.c:395
4242 msgid "Untitled"
4243 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
4244
4245 #: src/mainwindow.c:1192
4246 msgid "none"
4247 msgstr "¤Ê¤·"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:1432
4250 msgid "Empty trash"
4251 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
4252
4253 #: src/mainwindow.c:1433
4254 msgid "Empty all messages in trash?"
4255 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
4256
4257 #: src/mainwindow.c:1451
4258 msgid "Add mailbox"
4259 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
4260
4261 #: src/mainwindow.c:1452
4262 msgid ""
4263 "Input the location of mailbox.\n"
4264 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4265 "scanned automatically."
4266 msgstr ""
4267 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4268 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
4269
4270 #: src/mainwindow.c:1458
4271 #, c-format
4272 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4273 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
4274
4275 #: src/mainwindow.c:1463 src/setup.c:57
4276 msgid "Mailbox"
4277 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
4278
4279 #: src/mainwindow.c:1468 src/setup.c:61
4280 msgid ""
4281 "Creation of the mailbox failed.\n"
4282 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4283 "there."
4284 msgstr ""
4285 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4286 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
4287
4288 #: src/mainwindow.c:1787
4289 msgid "Sylpheed - Folder View"
4290 msgstr "Sylpheed - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼"
4291
4292 #: src/mainwindow.c:1808 src/messageview.c:366
4293 msgid "Sylpheed - Message View"
4294 msgstr "Sylpheed - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼"
4295
4296 #: src/mainwindow.c:2192
4297 msgid "Exit"
4298 msgstr "½ªÎ»"
4299
4300 #: src/mainwindow.c:2192
4301 msgid "Exit this program?"
4302 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
4303
4304 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
4305 #: src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219 src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1221
4306 msgid "(none)"
4307 msgstr "(¤Ê¤·)"
4308
4309 #: src/message_search.c:88
4310 msgid "Find in current message"
4311 msgstr "¥«¥ì¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¸¡º÷"
4312
4313 #: src/message_search.c:106
4314 msgid "Find text:"
4315 msgstr "¸¡º÷¥Æ¥­¥¹¥È:"
4316
4317 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:183
4318 msgid "Case sensitive"
4319 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
4320
4321 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
4322 msgid "Backward search"
4323 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
4324
4325 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
4326 msgid "Search failed"
4327 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
4328
4329 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
4330 msgid "Search string not found."
4331 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
4332
4333 #: src/message_search.c:191
4334 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4335 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç㤷¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é³¤±¤Þ¤¹¤«?"
4336
4337 #: src/message_search.c:194
4338 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4339 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç㤷¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é³¤±¤Þ¤¹¤«?"
4340
4341 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:327
4342 msgid "Search finished"
4343 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
4344
4345 #: src/messageview.c:236
4346 msgid "/_View/Show all _header"
4347 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
4348
4349 #: src/messageview.c:239
4350 msgid "/_Message/Compose _new message"
4351 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_n)"
4352
4353 #: src/messageview.c:251
4354 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4355 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_w)"
4356
4357 #: src/messageview.c:253
4358 msgid "/_Message/Redirec_t"
4359 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È(_t)"
4360
4361 #: src/messageview.c:464
4362 msgid "<No Return-Path found>"
4363 msgstr "<Return-Path¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó>"
4364
4365 #: src/messageview.c:472
4366 #, c-format
4367 msgid ""
4368 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4369 "does not correspond to the return path:\n"
4370 "Notification address: %s\n"
4371 "Return path: %s\n"
4372 "It is advised to not to send the return receipt."
4373 msgstr ""
4374 "¼õ¿®³Îǧ¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤ëÄÌÃÎÀè¤Ïreturn path¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹:\n"
4375 "ÄÌÃÎÀè: %s\n"
4376 "Return path: %s\n"
4377 "¼õ¿®ÄÌÃΤòÁ÷¿®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£"
4378
4379 #: src/messageview.c:480
4380 msgid "+Don't Send"
4381 msgstr "+Á÷¿®¤·¤Ê¤¤"
4382
4383 #: src/messageview.c:490
4384 msgid ""
4385 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4386 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4387 "officially addressed to you.\n"
4388 "Receipt notification cancelled."
4389 msgstr ""
4390 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®³Îǧ¤òÊÖ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4391 "¤·¤«¤·¡¢'To:'¤ª¤è¤Ó'CC:'¥Ø¥Ã¥À¤¬\n"
4392 "Àµ¼°¤Ë¤¢¤Ê¤¿°¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4393 "¼õ¿®³Îǧ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
4394
4395 #: src/messageview.c:883 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1076
4396 #: src/summaryview.c:3423
4397 msgid "Save as"
4398 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
4399
4400 #: src/messageview.c:888 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
4401 #: src/summaryview.c:3428
4402 msgid "Overwrite"
4403 msgstr "¾å½ñ¤­"
4404
4405 #: src/messageview.c:889
4406 msgid "Overwrite existing file?"
4407 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
4408
4409 #: src/messageview.c:896 src/summaryview.c:3436 src/summaryview.c:3440
4410 #: src/summaryview.c:3457
4411 #, c-format
4412 msgid "Can't save the file `%s'."
4413 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4414
4415 #: src/messageview.c:961
4416 msgid "This message asks for a return receipt"
4417 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¼è¤ê³Îǧ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
4418
4419 #: src/messageview.c:962
4420 msgid "Send receipt"
4421 msgstr "¼õ¼è¤ê¤òÁ÷¿®"
4422
4423 #: src/messageview.c:1015
4424 msgid "Return Receipt Notification"
4425 msgstr "¼õ¿®³Îǧ¤òÊÖ¤¹"
4426
4427 #: src/messageview.c:1016
4428 msgid ""
4429 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4430 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4431 "notification:"
4432 msgstr ""
4433 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊ£¿ô¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4434 "¼õ¿®³Îǧ¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤:"
4435
4436 #: src/messageview.c:1020
4437 msgid "Send Notification"
4438 msgstr "³Îǧ¤òÁ÷¿®"
4439
4440 #: src/messageview.c:1020
4441 msgid "+Cancel"
4442 msgstr "+¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
4443
4444 #: src/messageview.c:1074 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3475
4445 #: src/toolbar.c:168
4446 msgid "Print"
4447 msgstr "°õºþ"
4448
4449 #: src/messageview.c:1075 src/summaryview.c:3476
4450 #, c-format
4451 msgid ""
4452 "Enter the print command line:\n"
4453 "(`%s' will be replaced with file name)"
4454 msgstr ""
4455 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4456 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
4457
4458 #: src/messageview.c:1081 src/summaryview.c:3482
4459 #, c-format
4460 msgid ""
4461 "Print command line is invalid:\n"
4462 "`%s'"
4463 msgstr ""
4464 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
4465 "`%s'"
4466
4467 #: src/mimeview.c:149
4468 msgid "/_Open"
4469 msgstr "/³«¤¯(_O)"
4470
4471 #: src/mimeview.c:150
4472 msgid "/Open _with..."
4473 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
4474
4475 #: src/mimeview.c:151
4476 msgid "/_Display as text"
4477 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
4478
4479 #: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:453
4480 msgid "/_Save as..."
4481 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
4482
4483 #: src/mimeview.c:153
4484 msgid "/Save _all..."
4485 msgstr "/Á´¤ÆÊݸ(_a)..."
4486
4487 #: src/mimeview.c:192
4488 msgid "MIME Type"
4489 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
4490
4491 #: src/mimeview.c:634
4492 msgid "Check"
4493 msgstr "³Îǧ"
4494
4495 #: src/mimeview.c:639 src/mimeview.c:644 src/mimeview.c:649
4496 msgid "Full info"
4497 msgstr "´°Á´¤Ê¾ðÊó"
4498
4499 #: src/mimeview.c:654
4500 msgid "Check again"
4501 msgstr "ºÆ¸¡º÷"
4502
4503 #: src/mimeview.c:946 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
4504 #: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
4505 msgid "Can't save the part of multipart message."
4506 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4507
4508 #: src/mimeview.c:973
4509 #, c-format
4510 msgid "`%s' is not a directory."
4511 msgstr "`%s'¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
4512
4513 #: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4514 #, c-format
4515 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4516 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë '%s' ¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
4517
4518 #: src/mimeview.c:1155
4519 msgid "Open with"
4520 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
4521
4522 #: src/mimeview.c:1156
4523 #, c-format
4524 msgid ""
4525 "Enter the command line to open file:\n"
4526 "(`%s' will be replaced with file name)"
4527 msgstr ""
4528 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4529 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
4530
4531 #: src/news.c:209
4532 #, c-format
4533 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4534 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
4535
4536 #: src/news.c:787
4537 #, c-format
4538 msgid "can't set group: %s\n"
4539 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4540
4541 #: src/news.c:797
4542 #, c-format
4543 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4544 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
4545
4546 #: src/news.c:818
4547 #, c-format
4548 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4549 msgstr "%s ¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4550
4551 #: src/news.c:835
4552 #, c-format
4553 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4554 msgstr "xover %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
4555
4556 #: src/news.c:838 src/news.c:907
4557 msgid "can't get xover\n"
4558 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4559
4560 #: src/news.c:843 src/news.c:913
4561 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4562 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4563
4564 #: src/news.c:849 src/news.c:926
4565 #, c-format
4566 msgid "invalid xover line: %s\n"
4567 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
4568
4569 #: src/news.c:863 src/news.c:877 src/news.c:944 src/news.c:974
4570 msgid "can't get xhdr\n"
4571 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4572
4573 #: src/news.c:868 src/news.c:882 src/news.c:952 src/news.c:982
4574 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4575 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4576
4577 #: src/news.c:904
4578 #, c-format
4579 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4580 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
4581
4582 #: src/passphrase.c:85
4583 msgid "Passphrase"
4584 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
4585
4586 #: src/passphrase.c:253
4587 msgid "[no user id]"
4588 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
4589
4590 #: src/passphrase.c:257
4591 #, c-format
4592 msgid ""
4593 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4594 "\n"
4595 "  %.*s  \n"
4596 "(%.*s)\n"
4597 msgstr ""
4598 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4599 "\n"
4600 "  %.*s  \n"
4601 "(%.*s)\n"
4602
4603 #: src/passphrase.c:261
4604 msgid ""
4605 "Bad passphrase! Try again...\n"
4606 "\n"
4607 msgstr ""
4608 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
4609 "\n"
4610
4611 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:224
4612 msgid "Clam AntiVirus"
4613 msgstr "Clam AntiVirus"
4614
4615 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:229
4616 msgid ""
4617 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
4618 "received from a POP account.\n"
4619 "\n"
4620 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
4621 "saved in a specially designated folder.\n"
4622 "\n"
4623 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
4624 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
4625 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4626 msgstr ""
4627 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏPOP¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼õ¿®¤·¤¿Á´¤Æ¤ÎźÉÕÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë"
4628 "¤¿¤á¤ËClam AntiVirus¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£\n"
4629 "\n"
4630 "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºï½ü¤Þ¤¿¤Ï »ØÄꤷ¤¿"
4631 "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
4632 "\n"
4633 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¡¢ºï½ü¡¢°ÜÆ°¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î"
4634 "¤ß¤Ç¤¹¡£Gtk+ ¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥é¥°¥¤¥ó¤â¥í¡¼¥É¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ"
4635 "¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥×¥é¥°¥¤¥óÀßÄê¤òÆȼ«¤Ë¹Ô¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4636
4637 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
4638 msgid "Enable virus scanning"
4639 msgstr "¥¦¥¤¥ë¥¹¥¹¥­¥ã¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
4640
4641 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
4642 msgid "Scan archive contents"
4643 msgstr "¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë"
4644
4645 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
4646 msgid "Maximum attachment size"
4647 msgstr "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º"
4648
4649 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
4650 msgid "MB"
4651 msgstr "MB"
4652
4653 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
4654 msgid "Save infected messages"
4655 msgstr "±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ"
4656
4657 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
4658 msgid "Save folder"
4659 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
4660
4661 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
4662 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
4663 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
4664 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë"
4665
4666 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
4667 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
4668 msgstr "¿¶¤êʬ¤±/Clam AntiVirus"
4669
4670 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
4671 msgid "Clam AntiVirus GTK"
4672 msgstr "Clam AntiVirus GTK"
4673
4674 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
4675 msgid ""
4676 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
4677 "\n"
4678 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
4679 "Clam AntiVirus.\n"
4680 "\n"
4681 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
4682 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
4683 "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
4684 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
4685 "mail will be saved.\n"
4686 msgstr ""
4687 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏClam AntiVirus¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤÎÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4688 "\n"
4689 "¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê¤Î¿¶Ê¬¤±ÀßÄê/Clam AntiVirus¤Î²¼¤Ë¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4690 "\n"
4691 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¼Â¹Ô¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¼Â¹Ô¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô"
4692 "¤¦ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤Î»ØÄê(»ØÄꥵ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ"
4693 "¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹), ´¶À÷¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î»ØÄê(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È: Yes)¡¢´¶"
4694 "À÷¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤òÊݸ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
4695
4696 #: src/plugins/demo/demo.c:71
4697 msgid "Demo"
4698 msgstr "¥Ç¥â"
4699
4700 #: src/plugins/demo/demo.c:76
4701 msgid ""
4702 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
4703 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
4704 "\n"
4705 "It is not really useful"
4706 msgstr ""
4707 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏSylpheedÍѤΥץ饰¥¤¥ó¤Î½ñ¤­Êý¤Î¥Ç¥âÍѤȤ·¤Æ¤Î¤ßµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£"
4708 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¿·µ¬¥í¥°½ÐÎϤΥե寤òÁÞÆþ¤·¡¢É¸½à½ÐÎϤ˽ñ¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4709 "\n"
4710 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÌò¤Ë¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤»¤ó"
4711
4712 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
4713 msgid "Do not load remote links in mails"
4714 msgstr "¥á¡¼¥ëʸ½ñ¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤"
4715
4716 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
4717 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
4718 msgstr "Dillo¤Î'--local'¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈƱÅù"
4719
4720 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
4721 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
4722 msgstr "¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¥Ú¡¼¥¸¤òºÆ¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤¹¡£"
4723
4724 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
4725 msgid "Full window mode (hide controls)"
4726 msgstr "¥¦¥¤¥ó¥É¥¦Á´É½¼¨¥â¡¼¥É (¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò±£¤¹)"
4727
4728 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
4729 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
4730 msgstr "Dillo¤Î'--fullwindow'¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈƱÅù"
4731
4732 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
4733 msgid "Dillo HTML Viewer"
4734 msgstr "Dillo HTML¥Ó¥å¥¢¡¼"
4735
4736 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
4737 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
4738 msgstr ""
4739 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏDillo Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤è¤êHTML¥á¡¼¥ë¤ò¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£"
4740
4741 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
4742 msgid "Image Viewer"
4743 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¥¢¡¼"
4744
4745 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
4746 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
4747 msgstr ""
4748 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏźÉÕ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëgdk-pixbuf¤Þ¤¿¤Ïimlib¤ò»ÈÍѤ·¤Þ"
4749 "¤¹¡£"
4750
4751 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:337
4752 msgid "Filename:"
4753 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾:"
4754
4755 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
4756 msgid "Filesize:"
4757 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º:"
4758
4759 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:365
4760 msgid "Load Image"
4761 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥í¡¼¥É"
4762
4763 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:371
4764 msgid "Content-Type:"
4765 msgstr "Content-Type:"
4766
4767 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
4768 msgid "Automatically display attached images"
4769 msgstr "źÉÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼«Æ°Åª¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë"
4770
4771 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
4772 msgid ""
4773 "Resize attached images by default\n"
4774 "(Clicking image toggles scaling)"
4775 msgstr ""
4776 "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇźÉÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÂ礭¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ë\n"
4777 "(¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥µ¥¤¥ºÊѹ¹¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤¹)"
4778
4779 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
4780 msgid "MathML Viewer"
4781 msgstr "MathML¥Ó¥å¡¼¥¢"
4782
4783 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
4784 msgid ""
4785 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
4786 "(Content-Type: text/mathml)"
4787 msgstr ""
4788 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏźÉÕ¤µ¤ì¤¿MathML(Content-Type: text/mathml)¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë"
4789 "GtkMathView¥¦¥¤¥¸¥§¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
4790
4791 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
4792 msgid "SpamAssassin"
4793 msgstr "SpamAssassin"
4794
4795 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
4796 msgid ""
4797 "This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
4798 "spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
4799 "(spamd) running somewhere.\n"
4800 "\n"
4801 "When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
4802 "special folder.\n"
4803 "\n"
4804 "This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
4805 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
4806 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4807 msgstr ""
4808 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¡¢POP¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¹ÔÃæ¤Î"
4809 "SpamAssassin¥µ¡¼¥Ð¡¼(spamd)¤òÍѤ¤¤Æ¥¹¥Ñ¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4810 "\n"
4811 "¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥¹¥Ñ¥à¤Èǧ¼±¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ºï½ü¤Þ¤¿¤ÏÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Þ"
4812 "¤¹¡£\n"
4813 "\n"
4814 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¡¢ºï½ü¡¢°ÜÆ°¤Îµ¡Ç½¤Î¤ß¤Ç"
4815 "¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥é¥°¥¤¥ó¤â¥í¡¼¥É¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½"
4816 "¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼êÆ°¤Ç¥×¥é¥°¥¤¥óÀßÄê¤ò¹Ô¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4817
4818 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
4819 msgid "Disabled"
4820 msgstr "̵¸ú"
4821
4822 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
4823 msgid "Localhost"
4824 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥Û¥¹¥È"
4825
4826 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
4827 msgid "TCP"
4828 msgstr "TCP"
4829
4830 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
4831 msgid "Unix Socket"
4832 msgstr "UNIX¥½¥±¥Ã¥È"
4833
4834 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
4835 msgid "Transport"
4836 msgstr "¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È"
4837
4838 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
4839 msgid "spamd "
4840 msgstr "spamd "
4841
4842 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
4843 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
4844 msgstr "spamd¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Û¥¹¥È̾¤Þ¤¿¤ÏIP¥¢¥É¥ì¥¹"
4845
4846 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
4847 msgid ":"
4848 msgstr ":"
4849
4850 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
4851 msgid "Port of spamd server"
4852 msgstr "spamd¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ý¡¼¥È"
4853
4854 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
4855 msgid "Path of Unix socket"
4856 msgstr "UNIX¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥¹"
4857
4858 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
4859 msgid "Timeout"
4860 msgstr "Í­¸ú»þ´Ö"
4861
4862 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
4863 msgid ""
4864 "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
4865 "be aborted and the message will be handled as not spam."
4866 msgstr ""
4867 "³Îǧ¤ËµöÍƤµ¤ì¤ë»þ´Ö¡£³Îǧ¤¬¤³¤Î»þ´Ö¤è¤êŤ¤¾ì¹ç¡¢¤½¤Î³Îǧ¤ÏÃæÃǤµ¤ì¡¢¥á¥Ã"
4868 "¥»¡¼¥¸¤Ï¥¹¥Ñ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
4869
4870 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
4871 msgid "s"
4872 msgstr "ÉÃ"
4873
4874 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
4875 msgid "Save Spam"
4876 msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤È¤·¤ÆÊݸ"
4877
4878 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
4879 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
4880 msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤Èǧ¼±¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
4881
4882 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
4883 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
4884 msgstr "³Îǧ¤ò¹Ô¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º"
4885
4886 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
4887 msgid "kB"
4888 msgstr "kB"
4889
4890 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
4891 msgid "Save Folder"
4892 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
4893
4894 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
4895 msgid ""
4896 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
4897 "folder"
4898 msgstr ""
4899 "¥¹¥Ñ¥àÊݸÍѤ˻ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¡£¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï"
4900 "¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
4901
4902 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
4903 msgid "..."
4904 msgstr "..."
4905
4906 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
4907 msgid "Maximum Size"
4908 msgstr "ºÇÂ祵¥¤¥º"
4909
4910 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
4911 msgid "Filtering/SpamAssassin"
4912 msgstr "¿¶¤êʬ¤±/SpamAssassin"
4913
4914 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
4915 msgid "SpamAssassin GTK"
4916 msgstr "SpamAssassin GTK"
4917
4918 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
4919 msgid ""
4920 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
4921 "\n"
4922 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
4923 "SpamAssassin.\n"
4924 "\n"
4925 "With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
4926 "server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
4927 "the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
4928 "should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
4929 "be saved.\n"
4930 msgstr ""
4931 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏSpamAssassin¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤÎÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£\n"
4932 "\n"
4933 "¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê¤Î¿¶¤êʬ¤±/SpamAssassin¤Î²¼¤Ë¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4934 "\n"
4935 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¿¶¤êʬ¤±¤ÎÍ­¸ú²½¡¢SpamAssassin¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Û¥¹¥È¤È¥Ý¡¼¥È¡¢"
4936 "¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºÇÂç¤ÎÂ礭¤µ(¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç"
4937 "¤Ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥à¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦"
4938 "¤«(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È: Yes)¤ò»ØÄꤷ¡¢¥¹¥Ñ¥à¥á¡¼¥ë¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ"
4939 "¤¤¡£\n"
4940
4941 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
4942 msgid "Trayicon"
4943 msgstr "¥È¥ì¥¤¥¢¥¤¥³¥ó"
4944
4945 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
4946 msgid ""
4947 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
4948 "have new or unread mail.\n"
4949 "\n"
4950 "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
4951 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
4952 msgstr ""
4953 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥ì¡¼¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¤òÃÖ¤­¡¢¿·µ¬¤Þ¤¿¤Ï̤ÆÉ"
4954 "¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃΤ餻¤Þ¤¹¡£\n"
4955 "\n"
4956 "̤ÆɤΥ᡼¥ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼ê»æ¤¬"
4957 "¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ä¡¼¥ë¥Æ¥£¥Ã¥×¤Ë¤Ï¿·µ¬¡¢Ì¤ÆÉ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
4958
4959 #: src/pop.c:151
4960 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4961 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4962
4963 #: src/pop.c:158
4964 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4965 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
4966
4967 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4968 msgid "POP3 protocol error\n"
4969 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
4970
4971 #: src/pop.c:628
4972 #, c-format
4973 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4974 msgstr "POP3: ´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4975
4976 #: src/pop.c:636
4977 #, c-format
4978 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4979 msgstr "POP3: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥¹¥­¥Ã¥×Ãæ (%d ¥Ð¥¤¥È)\n"
4980
4981 #: src/pop.c:667
4982 msgid "mailbox is locked\n"
4983 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4984
4985 #: src/pop.c:670
4986 msgid "session timeout\n"
4987 msgstr "¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ç¤¹\n"
4988
4989 #: src/pop.c:688
4990 msgid "command not supported\n"
4991 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4992
4993 #: src/pop.c:692
4994 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4995 msgstr "POP3¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
4996
4997 #: src/prefs_account.c:691
4998 #, c-format
4999 msgid "Account%d"
5000 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È%d"
5001
5002 #: src/prefs_account.c:710
5003 msgid "Preferences for new account"
5004 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
5005
5006 #: src/prefs_account.c:715
5007 msgid "Account preferences"
5008 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê"
5009
5010 #: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:973
5011 msgid "Receive"
5012 msgstr "¼õ¿®"
5013
5014 #: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:977 src/prefs_folder_item.c:563
5015 msgid "Compose"
5016 msgstr "ºîÀ®"
5017
5018 #: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:986
5019 msgid "Privacy"
5020 msgstr "µ¡Ì©"
5021
5022 #: src/prefs_account.c:776
5023 msgid "SSL"
5024 msgstr "SSL"
5025
5026 #: src/prefs_account.c:779
5027 msgid "Advanced"
5028 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
5029
5030 #: src/prefs_account.c:858
5031 msgid "Name of account"
5032 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾"
5033
5034 #: src/prefs_account.c:867
5035 msgid "Set as default"
5036 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê"
5037
5038 #: src/prefs_account.c:871
5039 msgid "Personal information"
5040 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
5041
5042 #: src/prefs_account.c:880
5043 msgid "Full name"
5044 msgstr "̾Á°"
5045
5046 #: src/prefs_account.c:886
5047 msgid "Mail address"
5048 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
5049
5050 #: src/prefs_account.c:892
5051 msgid "Organization"
5052 msgstr "ÁÈ¿¥"
5053
5054 #: src/prefs_account.c:916
5055 msgid "Server information"
5056 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
5057
5058 #: src/prefs_account.c:937
5059 msgid "POP3 (normal)"
5060 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
5061
5062 #: src/prefs_account.c:939
5063 msgid "POP3 (APOP auth)"
5064 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
5065
5066 #: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
5067 msgid "IMAP4"
5068 msgstr "IMAP4"
5069
5070 #: src/prefs_account.c:943
5071 msgid "News (NNTP)"
5072 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
5073
5074 #: src/prefs_account.c:945
5075 msgid "None (local)"
5076 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
5077
5078 #: src/prefs_account.c:965
5079 msgid "This server requires authentication"
5080 msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
5081
5082 #: src/prefs_account.c:972
5083 msgid "Authenticate on connect"
5084 msgstr "Àܳ»þ¤Ëǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
5085
5086 #: src/prefs_account.c:1017
5087 msgid "News server"
5088 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
5089
5090 #: src/prefs_account.c:1023
5091 msgid "Server for receiving"
5092 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
5093
5094 #: src/prefs_account.c:1029
5095 msgid "Local mailbox"
5096 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹"
5097
5098 #: src/prefs_account.c:1036
5099 msgid "SMTP server (send)"
5100 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
5101
5102 #: src/prefs_account.c:1044
5103 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
5104 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯mail¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ"
5105
5106 #: src/prefs_account.c:1053
5107 msgid "command to send mails"
5108 msgstr "¥á¡¼¥ëÁ÷¿®ÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É"
5109
5110 #: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
5111 msgid "User ID"
5112 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
5113
5114 #: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
5115 msgid "Password"
5116 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
5117
5118 #: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
5119 msgid "POP3"
5120 msgstr "POP3"
5121
5122 #: src/prefs_account.c:1150
5123 msgid "Remove messages on server when received"
5124 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
5125
5126 #: src/prefs_account.c:1161
5127 msgid "Remove after"
5128 msgstr " "
5129
5130 #: src/prefs_account.c:1170
5131 msgid "days"
5132 msgstr " Æü¸å¤Ëºï½ü"
5133
5134 #: src/prefs_account.c:1187
5135 msgid "(0 days: remove immediately)"
5136 msgstr "(0 Æü: Ä¾¤Á¤Ëºï½ü)"
5137
5138 #: src/prefs_account.c:1194
5139 msgid "Download all messages on server"
5140 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
5141
5142 #: src/prefs_account.c:1200
5143 msgid "Receive size limit"
5144 msgstr "¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â"
5145
5146 #: src/prefs_account.c:1207
5147 msgid "KB"
5148 msgstr "KB"
5149
5150 #: src/prefs_account.c:1219
5151 msgid "Default inbox"
5152 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Îinbox"
5153
5154 #: src/prefs_account.c:1242
5155 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
5156 msgstr "(¿¶¤êʬ¤±¤µ¤ì¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹)"
5157
5158 #: src/prefs_account.c:1247
5159 msgid "Maximum number of articles to download"
5160 msgstr "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â"
5161
5162 #: src/prefs_account.c:1266
5163 msgid "unlimited if 0 is specified"
5164 msgstr "0¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Ï̵À©¸Â"
5165
5166 #: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
5167 msgid "Authentication method"
5168 msgstr "ǧ¾ÚÊýË¡"
5169
5170 #: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1336
5171 msgid "Automatic"
5172 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
5173
5174 #: src/prefs_account.c:1299
5175 msgid "Filter messages on receiving"
5176 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
5177
5178 #: src/prefs_account.c:1303
5179 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
5180 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
5181
5182 #: src/prefs_account.c:1362
5183 msgid "Add Date"
5184 msgstr "ÆüÉÕ¤ÎÄɲÃ"
5185
5186 #: src/prefs_account.c:1363
5187 msgid "Generate Message-ID"
5188 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
5189
5190 #: src/prefs_account.c:1370
5191 msgid "Add user-defined header"
5192 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
5193
5194 #: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:1895 src/prefs_common.c:1920
5195 msgid " Edit... "
5196 msgstr " ÊÔ½¸... "
5197
5198 #: src/prefs_account.c:1382
5199 msgid "Authentication"
5200 msgstr "ǧ¾Ú"
5201
5202 #: src/prefs_account.c:1390
5203 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
5204 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
5205
5206 #: src/prefs_account.c:1465
5207 msgid ""
5208 "If you leave these entries empty, the same\n"
5209 "user ID and password as receiving will be used."
5210 msgstr ""
5211 "¶õÇò¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼õ¿®ÍѤΥ桼¥¶ID¤È\n"
5212 "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
5213
5214 #: src/prefs_account.c:1474
5215 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
5216 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
5217
5218 #: src/prefs_account.c:1489
5219 msgid "POP authentication timeout: "
5220 msgstr "POPǧ¾Ú¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö: "
5221
5222 #: src/prefs_account.c:1498
5223 msgid "minutes"
5224 msgstr "ʬ¤´¤È"
5225
5226 #: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
5227 msgid "Signature"
5228 msgstr "½ð̾"
5229
5230 #: src/prefs_account.c:1553
5231 msgid "Insert signature automatically"
5232 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
5233
5234 #: src/prefs_account.c:1558
5235 msgid "Signature separator"
5236 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
5237
5238 #: src/prefs_account.c:1580
5239 msgid "Command output"
5240 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É½ÐÎÏ"
5241
5242 #: src/prefs_account.c:1598
5243 msgid "Automatically set the following addresses"
5244 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
5245
5246 #: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1714
5247 #: src/quote_fmt.c:49
5248 msgid "Cc"
5249 msgstr "Cc"
5250
5251 #: src/prefs_account.c:1620
5252 msgid "Bcc"
5253 msgstr "Bcc"
5254
5255 #: src/prefs_account.c:1633
5256 msgid "Reply-To"
5257 msgstr "Reply-To"
5258
5259 #: src/prefs_account.c:1688
5260 msgid "Encrypt message by default"
5261 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
5262
5263 #: src/prefs_account.c:1690
5264 msgid "Sign message by default"
5265 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
5266
5267 #: src/prefs_account.c:1692
5268 msgid "Default mode"
5269 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É"
5270
5271 #: src/prefs_account.c:1700
5272 msgid "Use PGP/MIME"
5273 msgstr "PGP/MIME¤ò»ÈÍÑ"
5274
5275 #: src/prefs_account.c:1709
5276 msgid "Use Inline"
5277 msgstr "¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ"
5278
5279 #: src/prefs_account.c:1719
5280 msgid "Sign key"
5281 msgstr "½ð̾¸°"
5282
5283 #: src/prefs_account.c:1727
5284 msgid "Use default GnuPG key"
5285 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5286
5287 #: src/prefs_account.c:1736
5288 msgid "Select key by your email address"
5289 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
5290
5291 #: src/prefs_account.c:1745
5292 msgid "Specify key manually"
5293 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
5294
5295 #: src/prefs_account.c:1761
5296 msgid "User or key ID:"
5297 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
5298
5299 #: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
5300 msgid "Don't use SSL"
5301 msgstr "SSL¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤"
5302
5303 #: src/prefs_account.c:1859
5304 msgid "Use SSL for POP3 connection"
5305 msgstr "POP3Àܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍÑ"
5306
5307 #: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
5308 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
5309 msgstr "SSL¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï»þ¤ËSTARTTLS¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5310
5311 #: src/prefs_account.c:1876
5312 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
5313 msgstr "IMAPÀܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5314
5315 #: src/prefs_account.c:1882
5316 msgid "NNTP"
5317 msgstr "NNTP"
5318
5319 #: src/prefs_account.c:1897
5320 msgid "Use SSL for NNTP connection"
5321 msgstr "NNTPÀܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5322
5323 #: src/prefs_account.c:1899
5324 msgid "Send (SMTP)"
5325 msgstr "Á÷¿® (SMTP)"
5326
5327 #: src/prefs_account.c:1907
5328 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
5329 msgstr "SSL¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤ (ɬÍפʾì¹ç¤ËSTARTTLS¤ò»ÈÍѤ¹¤ë)"
5330
5331 #: src/prefs_account.c:1910
5332 msgid "Use SSL for SMTP connection"
5333 msgstr "SMTPÀܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5334
5335 #: src/prefs_account.c:1921
5336 msgid "Use non-blocking SSL"
5337 msgstr "¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°SSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5338
5339 #: src/prefs_account.c:1933
5340 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
5341 msgstr "(SSLÀܳ»þ¤ËÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤ì¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤)"
5342
5343 #: src/prefs_account.c:2057
5344 msgid "Specify SMTP port"
5345 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
5346
5347 #: src/prefs_account.c:2063
5348 msgid "Specify POP3 port"
5349 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
5350
5351 #: src/prefs_account.c:2069
5352 msgid "Specify IMAP4 port"
5353 msgstr "IMAP4¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
5354
5355 #: src/prefs_account.c:2075
5356 msgid "Specify NNTP port"
5357 msgstr "NNTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
5358
5359 #: src/prefs_account.c:2080
5360 msgid "Specify domain name"
5361 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
5362
5363 #: src/prefs_account.c:2090