update Japanese translation
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-09-10 17:22+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
11 "Last-Translator: Rui Hirokawa <rui_hirokawa@ybb.ne.jp>\n"
12 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:305
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
23 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
24
25 #: src/account.c:555
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
28
29 #: src/account.c:573
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34 "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î½çÈ֤ǥÁ¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£`Á´¤Æ¼èÆÀ'¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
35 "¼èÆÀ¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢`G'¥«¥é¥à¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
36
37 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
38 #: src/compose.c:4662 src/compose.c:4832 src/editaddress.c:774
39 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
40 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
41 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
42 #: src/select-keys.c:301
43 msgid "Name"
44 msgstr "̾Á°"
45
46 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
47 msgid "Protocol"
48 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
49
50 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
51 msgid "Server"
52 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
53
54 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
55 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
56 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
57 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
58 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
59 msgid "Add"
60 msgstr "ÄɲÃ"
61
62 #: src/account.c:630
63 msgid "Edit"
64 msgstr "ÊÔ½¸"
65
66 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
67 msgid " Delete "
68 msgstr "  ºï½ü  "
69
70 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
71 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
72 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
73 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
74 msgid "Down"
75 msgstr "  ¢­  "
76
77 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
78 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
79 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
80 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
81 msgid "Up"
82 msgstr "  ¢¬  "
83
84 #: src/account.c:662
85 msgid " Set as default account "
86 msgstr " Ä̾異¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
87
88 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3013
89 #: src/addressbook.c:3017 src/addressbook.c:3055 src/crash.c:242
90 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
91 #: src/inc.c:691 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
92 msgid "Close"
93 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
94
95 #: src/account.c:736
96 msgid "Delete account"
97 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
98
99 #: src/account.c:737
100 msgid "Do you really want to delete this account?"
101 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
102
103 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
104 #: src/compose.c:2982 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947 src/compose.c:6255
105 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
106 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
107 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/inc.c:168 src/inc.c:270
108 #: src/mainwindow.c:1436 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
109 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
110 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
111 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
112 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380
113 #: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
114 #: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
115 #: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
116 msgid "Yes"
117 msgstr "¤Ï¤¤"
118
119 #: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
120 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
121 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
122 msgid "+No"
123 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
124
125 #: src/addressadd.c:162
126 msgid "Add to address book"
127 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲÃ"
128
129 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
130 msgid "Address"
131 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
132
133 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
134 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
135 msgid "Remarks"
136 msgstr "È÷¹Í"
137
138 #: src/addressadd.c:226
139 msgid "Select Address Book Folder"
140 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
141
142 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
143 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3107 src/compose.c:5769
144 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
145 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
146 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
147 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
148 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1425
149 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
150 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:613
151 #: src/mainwindow.c:2218 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
152 #: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
153 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2991 src/prefs_common.c:3160
154 #: src/prefs_common.c:3487 src/prefs_customheader.c:157
155 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:212
156 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
157 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
158 #: src/ssl_manager.c:98
159 msgid "OK"
160 msgstr "OK"
161
162 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
163 #: src/compose.c:3107 src/compose.c:5770 src/compose.c:6438 src/compose.c:6476
164 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
165 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
166 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
167 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
168 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/import.c:191
169 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
170 #: src/inputdialog.c:204 src/main.c:613 src/mainwindow.c:2218
171 #: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
172 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
173 #: src/prefs_common.c:2992 src/prefs_common.c:3488
174 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
175 #: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
176 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
177 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:917
178 #: src/summaryview.c:3425
179 msgid "Cancel"
180 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
181
182 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
183 #: src/messageview.c:141
184 msgid "/_File"
185 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
186
187 #: src/addressbook.c:358
188 msgid "/_File/New _Book"
189 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_B)"
190
191 #: src/addressbook.c:359
192 msgid "/_File/New _vCard"
193 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ _vCard"
194
195 #: src/addressbook.c:361
196 msgid "/_File/New _JPilot"
197 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ _JPilot"
198
199 #: src/addressbook.c:364
200 msgid "/_File/New _Server"
201 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ ¥µ¡¼¥Ð¡¼(_S)"
202
203 #: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
204 #: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
205 msgid "/_File/---"
206 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
207
208 #: src/addressbook.c:367
209 msgid "/_File/_Edit"
210 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
211
212 #: src/addressbook.c:368
213 msgid "/_File/_Delete"
214 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
215
216 #: src/addressbook.c:370
217 msgid "/_File/_Save"
218 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/Êݸ(_S)"
219
220 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
221 msgid "/_File/_Close"
222 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
223
224 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
225 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
226 msgid "/_Edit"
227 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
228
229 #: src/addressbook.c:373
230 msgid "/_Edit/C_ut"
231 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_u)"
232
233 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
234 #: src/messageview.c:148
235 msgid "/_Edit/_Copy"
236 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
237
238 #: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
239 msgid "/_Edit/_Paste"
240 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
241
242 #: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
243 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
244 msgid "/_Edit/---"
245 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
246
247 #: src/addressbook.c:377
248 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
249 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È(_s)"
250
251 #: src/addressbook.c:378
252 msgid "/_Address"
253 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
254
255 #: src/addressbook.c:379
256 msgid "/_Address/New _Address"
257 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
258
259 #: src/addressbook.c:380
260 msgid "/_Address/New _Group"
261 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
262
263 #: src/addressbook.c:381
264 msgid "/_Address/New _Folder"
265 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
266
267 #: src/addressbook.c:382
268 msgid "/_Address/---"
269 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/---"
270
271 #: src/addressbook.c:383
272 msgid "/_Address/_Edit"
273 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/ÊÔ½¸(_E)"
274
275 #: src/addressbook.c:384
276 msgid "/_Address/_Delete"
277 msgstr "/_¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/ºï½ü(_D)"
278
279 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
280 #: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
281 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
282 #: src/messageview.c:274
283 msgid "/_Tools/---"
284 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/---"
285
286 #: src/addressbook.c:386
287 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
288 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
289
290 #: src/addressbook.c:387
291 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
292 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/M_utt¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
293
294 #: src/addressbook.c:388
295 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
296 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
297
298 #: src/addressbook.c:390
299 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
300 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_HTML¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È..."
301
302 #: src/addressbook.c:391
303 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
304 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/LDI_F¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È..."
305
306 #: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
307 #: src/messageview.c:277
308 msgid "/_Help"
309 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
310
311 #: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
312 #: src/messageview.c:278
313 msgid "/_Help/_About"
314 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
315
316 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
317 msgid "/New _Address"
318 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
319
320 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
321 msgid "/New _Group"
322 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
323
324 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
325 msgid "/New _Folder"
326 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
327
328 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
329 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
330 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
331 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
332 #: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
333 #: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
334 #: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
335 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
336 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
337 #: src/summaryview.c:457
338 msgid "/---"
339 msgstr "/---"
340
341 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:419
342 msgid "/_Delete"
343 msgstr "/ºï½ü(_D)"
344
345 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
346 msgid "/C_ut"
347 msgstr ""
348
349 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
350 msgid "/_Copy"
351 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)"
352
353 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
354 msgid "/_Paste"
355 msgstr "/¥Ú¡¼¥¹¥È(_P)"
356
357 #: src/addressbook.c:423
358 msgid "/Pa_ste Address"
359 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È(_s)"
360
361 #: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
362 msgid "Unknown"
363 msgstr "ÉÔÌÀ"
364
365 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
366 msgid "Success"
367 msgstr "À®¸ù"
368
369 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
370 msgid "Bad arguments"
371 msgstr "°ú¿ô¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£"
372
373 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
374 msgid "File not specified"
375 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
376
377 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
378 msgid "Error opening file"
379 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼"
380
381 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
382 msgid "Error reading file"
383 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëÆɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
384
385 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
386 msgid "End of file encountered"
387 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ªÃ¼¤Ë㤷¤Þ¤·¤¿¡£"
388
389 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
390 msgid "Error allocating memory"
391 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó"
392
393 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
394 msgid "Bad file format"
395 msgstr "ÆüÉդνñ¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
396
397 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
398 msgid "Error writing to file"
399 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
400
401 #: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
402 msgid "Error opening directory"
403 msgstr "¼­½ñ¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼"
404
405 #: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
406 msgid "No path specified"
407 msgstr "¥Ñ¥¹¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
408
409 #: src/addressbook.c:462
410 msgid "Error connecting to LDAP server"
411 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥ÐÀܳ¥¨¥é¡¼"
412
413 #: src/addressbook.c:463
414 msgid "Error initializing LDAP"
415 msgstr "LDAP½é´ü²½¥¨¥é¡¼"
416
417 #: src/addressbook.c:464
418 msgid "Error binding to LDAP server"
419 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥ó¥É»þ¥¨¥é¡¼"
420
421 #: src/addressbook.c:465
422 msgid "Error searching LDAP database"
423 msgstr "LDAP¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¸¡º÷¥¨¥é¡¼"
424
425 #: src/addressbook.c:466
426 msgid "Timeout performing LDAP operation"
427 msgstr "LDAP½èÍý¼Â¹Ô»þ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È"
428
429 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
430 msgid "Error in LDAP search criteria"
431 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Á¾ò·ï¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
432
433 #: src/addressbook.c:469
434 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
435 msgstr "»ØÄꤷ¤¿¥µ¡¼¥Á¾ò·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆLDAP¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
436
437 #: src/addressbook.c:619
438 msgid "E-Mail address"
439 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
440
441 #: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
442 #: src/toolbar.c:1751
443 msgid "Address book"
444 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
445
446 #: src/addressbook.c:722
447 msgid "Name:"
448 msgstr "̾Á°:"
449
450 #: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
451 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
452 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
453 #: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
454 #: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
455 #: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
456 msgid "Delete"
457 msgstr "ºï½ü"
458
459 #: src/addressbook.c:760
460 msgid "Lookup"
461 msgstr "¸¡º÷"
462
463 #: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1424 src/compose.c:3157
464 #: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
465 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
466 msgid "To:"
467 msgstr "°¸Àè:"
468
469 #: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
470 #: src/prefs_template.c:175
471 msgid "Cc:"
472 msgstr "Cc:"
473
474 #: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1411 src/prefs_template.c:176
475 msgid "Bcc:"
476 msgstr "Bcc:"
477
478 #: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
479 msgid "Delete address(es)"
480 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
481
482 #: src/addressbook.c:983
483 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
484 msgstr "¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥Ç¡¼¥¿¤ÏÆɤ߹þ¤ß¤Î¤ß¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
485
486 #: src/addressbook.c:1006
487 msgid "Really delete the address(es)?"
488 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
489
490 #: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2982
491 #: src/compose.c:6255 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
492 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:168 src/inc.c:270 src/mainwindow.c:1436
493 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
494 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
495 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
496 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
497 #: src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
498 #: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
499 #: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
500 #: src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
501 msgid "No"
502 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
503
504 #: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
505 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
506 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¡¼¥¹¥ÈÀè¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÏÆɤ߹þ¤ßÀìÍѤǤ¹¡£"
507
508 #: src/addressbook.c:1545
509 msgid "Cannot paste into an address group."
510 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
511
512 #: src/addressbook.c:2195
513 #, c-format
514 msgid ""
515 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
516 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
517 msgstr ""
518 "¥Õ¥©¥ë¥À¤È`%s'¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤« ? \n"
519 "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
520
521 #: src/addressbook.c:2199
522 msgid "Folder only"
523 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤ß"
524
525 #: src/addressbook.c:2199
526 msgid "Folder and Addresses"
527 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥¢¥É¥ì¥¹"
528
529 #: src/addressbook.c:2204
530 #, c-format
531 msgid "Really delete `%s' ?"
532 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
533
534 #: src/addressbook.c:2963
535 msgid "New user, could not save index file."
536 msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
537
538 #: src/addressbook.c:2967
539 msgid "New user, could not save address book files."
540 msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
541
542 #: src/addressbook.c:2977
543 msgid "Old address book converted successfully."
544 msgstr "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÊÑ´¹¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
545
546 #: src/addressbook.c:2982
547 msgid ""
548 "Old address book converted,\n"
549 "could not save new address index file"
550 msgstr ""
551 "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢\n"
552 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
553
554 #: src/addressbook.c:2995
555 msgid ""
556 "Could not convert address book,\n"
557 "but created empty new address book files."
558 msgstr ""
559 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢\n"
560 "¶õ¤Î¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
561
562 #: src/addressbook.c:3001
563 msgid ""
564 "Could not convert address book,\n"
565 "could not create new address book files."
566 msgstr ""
567 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
568 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
569
570 #: src/addressbook.c:3006
571 msgid ""
572 "Could not convert address book\n"
573 "and could not create new address book files."
574 msgstr ""
575 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
576 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
577
578 #: src/addressbook.c:3013
579 msgid "Addressbook conversion error"
580 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹¥¨¥é¡¼"
581
582 #: src/addressbook.c:3017
583 msgid "Addressbook conversion"
584 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹"
585
586 #: src/addressbook.c:3053
587 msgid "Addressbook Error"
588 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥¨¥é¡¼"
589
590 #: src/addressbook.c:3054
591 msgid "Could not read address index"
592 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤»¤ó"
593
594 #: src/addressbook.c:3405
595 msgid "Busy searching..."
596 msgstr "¸¡º÷¼Â¹ÔÃæ..."
597
598 #: src/addressbook.c:3606 src/prefs_common.c:1037
599 msgid "Interface"
600 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
601
602 #: src/addressbook.c:3622 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
603 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
604 msgid "Address Book"
605 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
606
607 #: src/addressbook.c:3638
608 msgid "Person"
609 msgstr "¸Ä¿Í"
610
611 #: src/addressbook.c:3654
612 msgid "EMail Address"
613 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
614
615 #: src/addressbook.c:3670
616 msgid "Group"
617 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×"
618
619 #: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
620 #: src/prefs_account.c:2125
621 msgid "Folder"
622 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
623
624 #: src/addressbook.c:3702
625 msgid "vCard"
626 msgstr "vCard"
627
628 #: src/addressbook.c:3718 src/addressbook.c:3734
629 msgid "JPilot"
630 msgstr "JPilot"
631
632 #: src/addressbook.c:3750
633 msgid "LDAP Server"
634 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð"
635
636 #: src/addressbook.c:3766
637 msgid "LDAP Query"
638 msgstr "LDAP¥¯¥¨¥ê"
639
640 #: src/addrgather.c:156
641 msgid "Please specify name for address book."
642 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
643
644 #: src/addrgather.c:176
645 msgid "Please select the mail headers to search."
646 msgstr "¸¡º÷¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
647
648 #: src/addrgather.c:183
649 msgid "Busy harvesting addresses..."
650 msgstr ""
651
652 #: src/addrgather.c:221
653 msgid "Addresses gathered successfully."
654 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¼ý½¸¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
655
656 #: src/addrgather.c:285
657 msgid "No folder or message was selected."
658 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
659
660 #: src/addrgather.c:293
661 msgid ""
662 "Please select a folder to process from the folder\n"
663 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
664 "the message list."
665 msgstr ""
666 "¥Õ¥©¥ë¥À°ìÍ÷¤«¤é½èÍý¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£\n"
667 "¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò\n"
668 "ÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
669
670 #: src/addrgather.c:345
671 msgid "Folder :"
672 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À :"
673
674 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
675 #: src/importldif.c:948
676 msgid "Address Book :"
677 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ :"
678
679 #: src/addrgather.c:366
680 msgid "Folder Size :"
681 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥µ¥¤¥º :"
682
683 #: src/addrgather.c:381
684 msgid "Process these mail header fields"
685 msgstr "»ØÄꤷ¤¿¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò½èÍý"
686
687 #: src/addrgather.c:399
688 msgid "Include sub-folders"
689 msgstr ""
690
691 #: src/addrgather.c:422
692 msgid "Header Name"
693 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
694
695 #: src/addrgather.c:423
696 msgid "Address Count"
697 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¿ô"
698
699 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
700 #: src/messageview.c:492
701 msgid "Warning"
702 msgstr "·Ù¹ð"
703
704 #: src/addrgather.c:528
705 msgid "Header Fields"
706 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Õ¡¼¥ë¥É"
707
708 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
709 #: src/importldif.c:1067
710 msgid "Finish"
711 msgstr "½ªÎ»"
712
713 #: src/addrgather.c:588
714 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
715 msgstr ""
716
717 #: src/addrgather.c:596
718 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
719 msgstr ""
720
721 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
722 msgid "Common address"
723 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
724
725 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
726 msgid "Personal address"
727 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
728
729 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5947 src/main.c:595
730 msgid "Notice"
731 msgstr "Ãí°Õ"
732
733 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3468 src/inc.c:573
734 msgid "Error"
735 msgstr "¥¨¥é¡¼"
736
737 #: src/alertpanel.c:190
738 msgid "View log"
739 msgstr "¥í¥°¤ò¸«¤ë"
740
741 #: src/alertpanel.c:308
742 msgid "Show this message next time"
743 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
744
745 #: src/common/nntp.c:68
746 #, c-format
747 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
748 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
749
750 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
751 #, c-format
752 msgid "protocol error: %s\n"
753 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
754
755 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
756 msgid "protocol error\n"
757 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
758
759 #: src/common/nntp.c:267
760 msgid "Error occurred while posting\n"
761 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
762
763 #: src/common/smtp.c:152
764 msgid "SMTP AUTH not available\n"
765 msgstr "SMTPǧ¾Ú¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
766
767 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
768 msgid "bad SMTP response\n"
769 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊSMTP¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹\n"
770
771 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
772 msgid "error occurred on SMTP session\n"
773 msgstr "SMTP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
774
775 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
776 msgid "error occurred on authentication\n"
777 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
778
779 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
780 msgid "can't start TLS session\n"
781 msgstr "TLS¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
782
783 #: src/common/ssl.c:78
784 msgid "Error creating ssl context\n"
785 msgstr "SSL¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¥¨¥é¡¼\n"
786
787 #: src/common/ssl.c:97
788 #, c-format
789 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
790 msgstr "SSLÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿ (%s)\n"
791
792 #: src/common/ssl.c:105
793 #, c-format
794 msgid "SSL connection using %s\n"
795 msgstr "%s ¤Ë¤è¤êSSLÀܳ\n"
796
797 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
798 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
799 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
800 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
801 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
802 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
803 msgid "<not in certificate>"
804 msgstr "<̤ǧ¾Ú>"
805
806 #: src/common/ssl_certificate.c:189
807 #, c-format
808 msgid ""
809 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
810 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
811 "  Fingerprint: %s\n"
812 "  Signature status: %s"
813 msgstr ""
814 "  ½êÍ­¼Ô: %s (%s) in %s\n"
815 "  ½ð̾¼Ô: %s (%s) in %s\n"
816 "  »ØÌæ: %s\n"
817 "  ½ð̾¤Î¾õÂÖ: %s"
818
819 #: src/common/ssl_certificate.c:307
820 msgid "Can't load X509 default paths"
821 msgstr "X509¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ñ¥¹¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
822
823 #: src/common/ssl_certificate.c:362
824 #, c-format
825 msgid ""
826 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
827 "%s"
828 msgstr ""
829
830 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
831 #, c-format
832 msgid ""
833 "%s\n"
834 "\n"
835 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
836 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
837 msgstr ""
838
839 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
840 #: src/prefs_common.c:1211
841 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
842 msgstr "¼õ¿®¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
843
844 #: src/common/ssl_certificate.c:398
845 #, c-format
846 msgid ""
847 "%s's SSL certificate changed !\n"
848 "We have saved this one:\n"
849 "%s\n"
850 "\n"
851 "It is now:\n"
852 "%s\n"
853 "\n"
854 "This could mean the server answering is not the known one."
855 msgstr ""
856
857 #: src/compose.c:491
858 msgid "/_Add..."
859 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
860
861 #: src/compose.c:492
862 msgid "/_Remove"
863 msgstr "/ºï½ü(_R)"
864
865 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
866 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
867 msgid "/_Properties..."
868 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
869
870 #: src/compose.c:500
871 msgid "/_File/_Attach file"
872 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
873
874 #: src/compose.c:501
875 msgid "/_File/_Insert file"
876 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
877
878 #: src/compose.c:502
879 msgid "/_File/Insert si_gnature"
880 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
881
882 #: src/compose.c:507
883 msgid "/_Edit/_Undo"
884 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
885
886 #: src/compose.c:508
887 msgid "/_Edit/_Redo"
888 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
889
890 #: src/compose.c:510
891 msgid "/_Edit/Cu_t"
892 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
893
894 #: src/compose.c:513
895 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
896 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È(_q)"
897
898 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
899 msgid "/_Edit/Select _all"
900 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
901
902 #: src/compose.c:516
903 msgid "/_Edit/A_dvanced"
904 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(_d)"
905
906 #: src/compose.c:517
907 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
908 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìʸ»ú¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
909
910 #: src/compose.c:522
911 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
912 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìʸ»úÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
913
914 #: src/compose.c:527
915 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
916 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìñ¸ì¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
917
918 #: src/compose.c:532
919 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
920 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìñ¸ìÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
921
922 #: src/compose.c:537
923 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
924 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔƬ¤Ø°ÜÆ°"
925
926 #: src/compose.c:542
927 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
928 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔËö¤Ø°ÜÆ°"
929
930 #: src/compose.c:547
931 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
932 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/Á°¤Î¹Ô¤Ø°ÜÆ°"
933
934 #: src/compose.c:552
935 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
936 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¼¡¤Î¹Ô¤Ø°ÜÆ°"
937
938 #: src/compose.c:557
939 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
940 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ʸ»ú¤òºï½ü¤·¤Æ¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
941
942 #: src/compose.c:562
943 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
944 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ʸ»ú¤òºï½ü¤·¤ÆÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
945
946 #: src/compose.c:567
947 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
948 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ñ¸ì¤òºï½ü¤·¤Æ¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
949
950 #: src/compose.c:572
951 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
952 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ñ¸ì¤òºï½ü¤·¤ÆÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
953
954 #: src/compose.c:577
955 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
956 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹Ô¤òºï½ü"
957
958 #: src/compose.c:582
959 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
960 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔÁ´ÂΤòºï½ü"
961
962 #: src/compose.c:587
963 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
964 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔËö¤Þ¤Çºï½ü"
965
966 #: src/compose.c:593
967 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
968 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸½ºß¤Î¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_W)"
969
970 #: src/compose.c:595
971 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
972 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_l)"
973
974 #: src/compose.c:597
975 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
976 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
977
978 #: src/compose.c:600
979 msgid "/_Spelling"
980 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)"
981
982 #: src/compose.c:601
983 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
984 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/Á´¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤¿¤ÏÁªÂòÉô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(_C)"
985
986 #: src/compose.c:603
987 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
988 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤òÁ´¤Æ¶¯Ä´É½¼¨(_H)"
989
990 #: src/compose.c:605
991 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
992 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¸åÊý¤Ø¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤ò¸¡º÷(_b)"
993
994 #: src/compose.c:607
995 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
996 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¼¡¤Î¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤Þ¤ÇÁ°¿Ê(_F)"
997
998 #: src/compose.c:609
999 msgid "/_Spelling/---"
1000 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/---"
1001
1002 #: src/compose.c:610
1003 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1004 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÀßÄê(_S)"
1005
1006 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
1007 #: src/summaryview.c:449
1008 msgid "/_View"
1009 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1010
1011 #: src/compose.c:615
1012 msgid "/_View/_To"
1013 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_To"
1014
1015 #: src/compose.c:616
1016 msgid "/_View/_Cc"
1017 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Cc"
1018
1019 #: src/compose.c:617
1020 msgid "/_View/_Bcc"
1021 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Bcc"
1022
1023 #: src/compose.c:618
1024 msgid "/_View/_Reply to"
1025 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Reply To"
1026
1027 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
1028 #: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
1029 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
1030 msgid "/_View/---"
1031 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1032
1033 #: src/compose.c:620
1034 msgid "/_View/_Followup to"
1035 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Followup To"
1036
1037 #: src/compose.c:622
1038 msgid "/_View/R_uler"
1039 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Ä구(_u)"
1040
1041 #: src/compose.c:624
1042 msgid "/_View/_Attachment"
1043 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë(_A)"
1044
1045 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
1046 msgid "/_Message"
1047 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
1048
1049 #: src/compose.c:627
1050 msgid "/_Message/_Send"
1051 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
1052
1053 #: src/compose.c:629
1054 msgid "/_Message/Send _later"
1055 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
1056
1057 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
1058 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
1059 #: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
1060 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
1061 #: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
1062 msgid "/_Message/---"
1063 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
1064
1065 #: src/compose.c:632
1066 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1067 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
1068
1069 #: src/compose.c:634
1070 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1071 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Êݸ¸å¤ËÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë(_k)"
1072
1073 #: src/compose.c:638
1074 msgid "/_Message/_To"
1075 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
1076
1077 #: src/compose.c:639
1078 msgid "/_Message/_Cc"
1079 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
1080
1081 #: src/compose.c:640
1082 msgid "/_Message/_Bcc"
1083 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
1084
1085 #: src/compose.c:641
1086 msgid "/_Message/_Reply to"
1087 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
1088
1089 #: src/compose.c:643
1090 msgid "/_Message/_Followup to"
1091 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
1092
1093 #: src/compose.c:645
1094 msgid "/_Message/_Attach"
1095 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
1096
1097 #: src/compose.c:649
1098 msgid "/_Message/Si_gn"
1099 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
1100
1101 #: src/compose.c:650
1102 msgid "/_Message/_Encrypt"
1103 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
1104
1105 #: src/compose.c:651
1106 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1107 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥â¡¼¥É/MIME"
1108
1109 #: src/compose.c:652
1110 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1111 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥â¡¼¥É/¥¤¥ó¥é¥¤¥ó"
1112
1113 #: src/compose.c:655
1114 msgid "/_Message/_Priority"
1115 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)"
1116
1117 #: src/compose.c:656
1118 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1119 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/ºÇ¹â(_H)"
1120
1121 #: src/compose.c:657
1122 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1123 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/¹â(_g)"
1124
1125 #: src/compose.c:658
1126 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1127 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/Ä̾ï(_N)"
1128
1129 #: src/compose.c:659
1130 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1131 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/Äã(_w)"
1132
1133 #: src/compose.c:660
1134 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1135 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/ºÇÄã(_L)"
1136
1137 #: src/compose.c:662
1138 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1139 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¼õ¼è¤ê³Îǧ¤òÍ×µá(_R)"
1140
1141 #: src/compose.c:663
1142 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1143 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ºï½ü(_v)"
1144
1145 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
1146 msgid "/_Tools"
1147 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
1148
1149 #: src/compose.c:665
1150 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1151 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_r)"
1152
1153 #: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
1154 msgid "/_Tools/_Address book"
1155 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
1156
1157 #: src/compose.c:667
1158 msgid "/_Tools/_Template"
1159 msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(_T)"
1160
1161 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
1162 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1163 msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_n)"
1164
1165 #: src/compose.c:1414
1166 msgid "Reply-To:"
1167 msgstr "Reply-To:"
1168
1169 #: src/compose.c:1417 src/compose.c:4476 src/compose.c:5188
1170 #: src/headerview.c:56
1171 msgid "Newsgroups:"
1172 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1173
1174 #: src/compose.c:1420
1175 msgid "Followup-To:"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: src/compose.c:1715
1179 msgid "Quote mark format error."
1180 msgstr "°úÍÑÉä¹æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
1181
1182 #: src/compose.c:1731
1183 msgid "Message reply/forward format error."
1184 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊÖ¿®/žÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
1185
1186 #: src/compose.c:2059
1187 #, c-format
1188 msgid "File %s is empty."
1189 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1190
1191 #: src/compose.c:2063
1192 #, c-format
1193 msgid "Can't read %s."
1194 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1195
1196 #: src/compose.c:2101
1197 #, c-format
1198 msgid "Message: %s"
1199 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
1200
1201 #: src/compose.c:2796
1202 msgid " [Edited]"
1203 msgstr " [¹¹¿·]"
1204
1205 #: src/compose.c:2798
1206 #, c-format
1207 msgid "%s - Compose message%s"
1208 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1209
1210 #: src/compose.c:2801
1211 #, c-format
1212 msgid "Compose message%s"
1213 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1214
1215 #: src/compose.c:2825 src/compose.c:3074
1216 msgid ""
1217 "Account for sending mail is not specified.\n"
1218 "Please select a mail account before sending."
1219 msgstr ""
1220 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1221 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1222
1223 #: src/compose.c:2972
1224 msgid "Recipient is not specified."
1225 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
1226
1227 #: src/compose.c:2980 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
1228 #: src/prefs_common.c:1023 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1229 msgid "Send"
1230 msgstr "Á÷¿®"
1231
1232 #: src/compose.c:2981
1233 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: src/compose.c:3002
1237 msgid "Could not queue message for sending"
1238 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1239
1240 #: src/compose.c:3007
1241 msgid ""
1242 "The message was queued but could not be sent.\n"
1243 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1244 msgstr ""
1245 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤·¤¿¤¬Á÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
1246 "ºÆ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î\"Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®\"¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1247
1248 #: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
1249 #, c-format
1250 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1251 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1252
1253 #: src/compose.c:3104
1254 msgid "Queueing"
1255 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
1256
1257 #: src/compose.c:3105
1258 msgid ""
1259 "Error occurred while sending the message.\n"
1260 "Put this message into queue folder?"
1261 msgstr ""
1262 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1263 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
1264
1265 #: src/compose.c:3111
1266 msgid "Can't queue the message."
1267 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1268
1269 #: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
1270 msgid "Error occurred while sending the message."
1271 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1272
1273 #: src/compose.c:3127
1274 msgid "Can't save the message to Sent."
1275 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1276
1277 #: src/compose.c:3358
1278 #, c-format
1279 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1280 msgstr ""
1281
1282 #: src/compose.c:3464
1283 #, c-format
1284 msgid ""
1285 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1286 "%s to %s.\n"
1287 "Send it anyway?"
1288 msgstr ""
1289 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò\n"
1290 "%s¤«¤é%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1291 "ËÜÅö¤ËÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«?"
1292
1293 #: src/compose.c:3728
1294 msgid "No account for sending mails available!"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: src/compose.c:3738
1298 msgid "No account for posting news available!"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: src/compose.c:4556 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1302 msgid "From:"
1303 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
1304
1305 #: src/compose.c:4660 src/compose.c:4830 src/compose.c:5708
1306 msgid "MIME type"
1307 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
1308
1309 #: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
1310 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1311 msgid "Size"
1312 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1313
1314 #: src/compose.c:4725
1315 msgid "Save Message to "
1316 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊݸÀè "
1317
1318 #: src/compose.c:4745
1319 msgid "Select ..."
1320 msgstr "ÁªÂò ..."
1321
1322 #: src/compose.c:4881 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1323 #: src/prefs_matcher.c:146
1324 msgid "Header"
1325 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
1326
1327 #: src/compose.c:4883
1328 msgid "Attachments"
1329 msgstr "źÉÕ"
1330
1331 #: src/compose.c:4885
1332 msgid "Others"
1333 msgstr "¤½¤Î¾"
1334
1335 #: src/compose.c:4900 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1336 #: src/summary_search.c:163
1337 msgid "Subject:"
1338 msgstr "·ï̾:"
1339
1340 #: src/compose.c:5135 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1341 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4194
1342 msgid "None"
1343 msgstr "¤Ê¤·"
1344
1345 #: src/compose.c:5144
1346 msgid ""
1347 "Spell checker could not be started.\n"
1348 "%s"
1349 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1350 "%s"
1351
1352 #: src/compose.c:5603
1353 msgid "Invalid MIME type."
1354 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
1355
1356 #: src/compose.c:5621
1357 msgid "File doesn't exist or is empty."
1358 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1359
1360 #: src/compose.c:5690
1361 msgid "Properties"
1362 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
1363
1364 #: src/compose.c:5735
1365 msgid "Encoding"
1366 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
1367
1368 #: src/compose.c:5766
1369 msgid "Path"
1370 msgstr "¥Ñ¥¹"
1371
1372 #: src/compose.c:5767 src/prefs_toolbar.c:808
1373 msgid "File name"
1374 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1375
1376 #: src/compose.c:5944
1377 #, c-format
1378 msgid ""
1379 "The external editor is still working.\n"
1380 "Force terminating the process?\n"
1381 "process group id: %d"
1382 msgstr ""
1383 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
1384 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1385 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
1386
1387 #: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
1388 msgid "Offline warning"
1389 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·Ù¹ð"
1390
1391 #: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
1392 msgid "You're working offline. Override?"
1393 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Çºî¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£Êѹ¹¤·¤Þ¤¹¤«?"
1394
1395 #: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
1396 msgid "Select file"
1397 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
1398
1399 #: src/compose.c:6436
1400 msgid "Discard message"
1401 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
1402
1403 #: src/compose.c:6437
1404 msgid "This message has been modified. discard it?"
1405 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
1406
1407 #: src/compose.c:6438
1408 msgid "Discard"
1409 msgstr "ÇË´þ"
1410
1411 #: src/compose.c:6438
1412 msgid "to Draft"
1413 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
1414
1415 #: src/compose.c:6473
1416 #, c-format
1417 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: src/compose.c:6475
1421 msgid "Apply template"
1422 msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬÍÑ"
1423
1424 #: src/compose.c:6476
1425 msgid "Replace"
1426 msgstr "ÃÖ´¹"
1427
1428 #: src/compose.c:6476 src/toolbar.c:417
1429 msgid "Insert"
1430 msgstr "ÁÞÆþ"
1431
1432 #: src/crash.c:141
1433 #, c-format
1434 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1435 msgstr "Sylpheed¥×¥í¥»¥¹ (%ld) ¤Ï¥·¥°¥Ê¥ë %ld ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿"
1436
1437 #: src/crash.c:186
1438 msgid "Sylpheed has crashed"
1439 msgstr "Sylpheed¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
1440
1441 #: src/crash.c:202
1442 #, c-format
1443 msgid ""
1444 "%s.\n"
1445 "Please file a bug report and include the information below."
1446 msgstr ""
1447 "%s.\n"
1448 "°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤¿¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1449
1450 #: src/crash.c:207
1451 msgid "Debug log"
1452 msgstr "¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥í¥°"
1453
1454 #: src/crash.c:247
1455 msgid "Save..."
1456 msgstr "Êݸ..."
1457
1458 #: src/crash.c:252
1459 msgid "Create bug report"
1460 msgstr "¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®"
1461
1462 #: src/crash.c:301
1463 msgid "Save crash information"
1464 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥å¾ðÊó¤òÊݸ"
1465
1466 #: src/editaddress.c:143
1467 msgid "Add New Person"
1468 msgstr "¿·µ¬¸Ä¿Í¤òÄɲÃ"
1469
1470 #: src/editaddress.c:144
1471 msgid "Edit Person Details"
1472 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¾ÜºÙÊÔ½¸"
1473
1474 #: src/editaddress.c:285
1475 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1476 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1477
1478 #: src/editaddress.c:422
1479 msgid "A Name and Value must be supplied."
1480 msgstr "̾Á°¤ÈÃͤÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1481
1482 #: src/editaddress.c:480
1483 msgid "Edit Person Data"
1484 msgstr "¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿ÊÔ½¸"
1485
1486 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1487 #: src/ldif.c:826
1488 msgid "Display Name"
1489 msgstr "ɽ¼¨Ì¾"
1490
1491 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1492 msgid "Last Name"
1493 msgstr "À«"
1494
1495 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1496 msgid "First Name"
1497 msgstr "̾"
1498
1499 #: src/editaddress.c:589
1500 msgid "Nickname"
1501 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
1502
1503 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1504 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1505 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1506 msgid "E-Mail Address"
1507 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
1508
1509 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1510 msgid "Alias"
1511 msgstr "ÊÌ̾"
1512
1513 #: src/editaddress.c:710
1514 msgid "Move Up"
1515 msgstr "¾å¤Ë°ÜÆ°"
1516
1517 #: src/editaddress.c:713
1518 msgid "Move Down"
1519 msgstr "²¼¤Ë°ÜÆ°"
1520
1521 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1522 msgid "Modify"
1523 msgstr "½¤Àµ"
1524
1525 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1526 #: src/summary_search.c:207
1527 msgid "Clear"
1528 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
1529
1530 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1531 #: src/prefs_matcher.c:455
1532 msgid "Value"
1533 msgstr "ÆâÍÆ"
1534
1535 #: src/editaddress.c:883
1536 msgid "Basic Data"
1537 msgstr "´ðËܥǡ¼¥¿"
1538
1539 #: src/editaddress.c:885
1540 msgid "User Attributes"
1541 msgstr "¥æ¡¼¥¶Â°À­"
1542
1543 #: src/editbook.c:112
1544 msgid "File appears to be Ok."
1545 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·Á¼°¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£"
1546
1547 #: src/editbook.c:115
1548 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1549 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÍ­¸ú¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1550
1551 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1552 msgid "Could not read file."
1553 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1554
1555 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1556 msgid "Edit Addressbook"
1557 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÔ½¸"
1558
1559 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1560 msgid " Check File "
1561 msgstr " ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯"
1562
1563 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1564 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1565 msgid "File"
1566 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1567
1568 #: src/editbook.c:283
1569 msgid "Add New Addressbook"
1570 msgstr "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÄɲÃ"
1571
1572 #: src/editgroup.c:103
1573 msgid "A Group Name must be supplied."
1574 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×̾¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1575
1576 #: src/editgroup.c:264
1577 msgid "Edit Group Data"
1578 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÔ½¸"
1579
1580 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1581 msgid "Group Name"
1582 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×̾"
1583
1584 #: src/editgroup.c:311
1585 msgid "Addresses in Group"
1586 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
1587
1588 #: src/editgroup.c:313
1589 msgid " -> "
1590 msgstr " -> "
1591
1592 #: src/editgroup.c:340
1593 msgid " <- "
1594 msgstr " <- "
1595
1596 #: src/editgroup.c:342
1597 msgid "Available Addresses"
1598 msgstr "»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
1599
1600 #: src/editgroup.c:402
1601 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1602 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÌð°õ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°ÜÆ°¤Þ¤¿¤ÏÌᤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1603
1604 #: src/editgroup.c:450
1605 msgid "Edit Group Details"
1606 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¾ÜºÙ¤òÊÔ½¸"
1607
1608 #: src/editgroup.c:453
1609 msgid "Add New Group"
1610 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÄɲÃ"
1611
1612 #: src/editgroup.c:503
1613 msgid "Edit folder"
1614 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
1615
1616 #: src/editgroup.c:503
1617 msgid "Input the new name of folder:"
1618 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1619
1620 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
1621 #: src/folderview.c:2208
1622 msgid "New folder"
1623 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
1624
1625 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
1626 msgid "Input the name of new folder:"
1627 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1628
1629 #: src/editjpilot.c:189
1630 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1631 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏJPilot·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1632
1633 #: src/editjpilot.c:225
1634 msgid "Select JPilot File"
1635 msgstr "JPilot¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1636
1637 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1638 msgid "Edit JPilot Entry"
1639 msgstr "JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÊÔ½¸"
1640
1641 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1642 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1643 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1644 #: src/prefs_spelling.c:244
1645 msgid " ... "
1646 msgstr " ... "
1647
1648 #: src/editjpilot.c:319
1649 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1650 msgstr "ÄɲäΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¹àÌÜ"
1651
1652 #: src/editjpilot.c:408
1653 msgid "Add New JPilot Entry"
1654 msgstr "¿·µ¬JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲÃ"
1655
1656 #: src/editldap.c:147
1657 msgid "A Name must be supplied."
1658 msgstr "̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1659
1660 #: src/editldap.c:159
1661 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1662 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Û¥¹¥È̾¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1663
1664 #: src/editldap.c:172
1665 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1666 msgstr "ºÇÄ㣱¤Ä¤ÎLDAP¸¡º÷°À­¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1667
1668 #: src/editldap.c:262
1669 msgid "Connected successfully to server"
1670 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀܳ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿"
1671
1672 #: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
1673 msgid "Could not connect to server"
1674 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1675
1676 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1677 msgid "Edit LDAP Server"
1678 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÊÔ½¸"
1679
1680 #: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
1681 msgid "Hostname"
1682 msgstr "¥Û¥¹¥È̾"
1683
1684 #: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1685 msgid "Port"
1686 msgstr "¥Ý¡¼¥È"
1687
1688 #: src/editldap.c:427
1689 msgid " Check Server "
1690 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ò³Îǧ"
1691
1692 #: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
1693 msgid "Search Base"
1694 msgstr "¥Ù¡¼¥¹¤ò¸¡º÷"
1695
1696 #: src/editldap.c:488
1697 msgid "Search Attributes"
1698 msgstr "°À­¤ò¸¡º÷"
1699
1700 #: src/editldap.c:496
1701 msgid " Defaults "
1702 msgstr " ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È "
1703
1704 #: src/editldap.c:501
1705 msgid "Max Query Age (secs)"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: src/editldap.c:518
1709 msgid "Include server in dynamic search"
1710 msgstr "ưŪ¸¡º÷»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¤¹¤ë"
1711
1712 #: src/editldap.c:565
1713 msgid "Bind DN"
1714 msgstr "¥Ð¥¤¥ó¥ÉÍÑDN"
1715
1716 #: src/editldap.c:575
1717 msgid "Bind Password"
1718 msgstr "¥Ð¥¤¥ó¥ÉÍѥѥ¹¥ï¡¼¥É"
1719
1720 #: src/editldap.c:585
1721 msgid "Timeout (secs)"
1722 msgstr "¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È"
1723
1724 #: src/editldap.c:600
1725 msgid "Maximum Entries"
1726 msgstr "ºÇÂ票¥ó¥È¥ê¿ô"
1727
1728 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1729 msgid "Basic"
1730 msgstr "´ðËÜ"
1731
1732 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1733 msgid "Search"
1734 msgstr "¸¡º÷"
1735
1736 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
1737 msgid "Extended"
1738 msgstr "³ÈÄ¥"
1739
1740 #: src/editldap.c:829
1741 msgid "Add New LDAP Server"
1742 msgstr "¿·µ¬LDAP¥µ¡¼¥Ð¤òÄɲÃ"
1743
1744 #: src/editldap_basedn.c:141
1745 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1746 msgstr "LDAP¤òÊÔ½¸ - ¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò"
1747
1748 #: src/editldap_basedn.c:202
1749 msgid "Available Search Base(s)"
1750 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹"
1751
1752 #: src/editldap_basedn.c:291
1753 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1754 msgstr "¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤ò¥µ¡¼¥Ð¤«¤éÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó - ¼êÆ°¤ÇÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1755
1756 #: src/editvcard.c:96
1757 msgid "File does not appear to be vCard format."
1758 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏvCard·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1759
1760 #: src/editvcard.c:132
1761 msgid "Select vCard File"
1762 msgstr "vCard¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1763
1764 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1765 msgid "Edit vCard Entry"
1766 msgstr "vCard¥¨¥ó¥È¥ê¤òÊÔ½¸"
1767
1768 #: src/editvcard.c:296
1769 msgid "Add New vCard Entry"
1770 msgstr "vCard¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¿·µ¬¤ËÄɲÃ"
1771
1772 #: src/exphtmldlg.c:111
1773 msgid "Please specify output directory and file to create."
1774 msgstr "½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈºîÀ®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1775
1776 #: src/exphtmldlg.c:114
1777 msgid "Select stylesheet and formatting."
1778 msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¤ÆÀ®·Á"
1779
1780 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1781 msgid "File exported successfully."
1782 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:181
1785 #, c-format
1786 msgid ""
1787 "HTML Output Directory '%s'\n"
1788 "does not exist. OK to create new directory?"
1789 msgstr ""
1790 "HTML½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê '%s'\n"
1791 "¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1792
1793 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1794 msgid "Create Directory"
1795 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®"
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:193
1798 #, c-format
1799 msgid ""
1800 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1801 "%s"
1802 msgstr ""
1803 "HTML¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤνÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó:\n"
1804 "%s"
1805
1806 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1807 msgid "Failed to Create Directory"
1808 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ"
1809
1810 #: src/exphtmldlg.c:241
1811 msgid "Error creating HTML file"
1812 msgstr "HTML¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®¥¨¥é¡¼"
1813
1814 #: src/exphtmldlg.c:361
1815 msgid "Select HTML Output File"
1816 msgstr "HTML½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1817
1818 #: src/exphtmldlg.c:435
1819 msgid "HTML Output File"
1820 msgstr "HTML½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:496
1823 msgid "Stylesheet"
1824 msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È"
1825
1826 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
1827 msgid "Default"
1828 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È"
1829
1830 #: src/exphtmldlg.c:515
1831 msgid "Full"
1832 msgstr "´°Á´"
1833
1834 #: src/exphtmldlg.c:521
1835 msgid "Custom"
1836 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à"
1837
1838 #: src/exphtmldlg.c:527
1839 msgid "Custom-2"
1840 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-2"
1841
1842 #: src/exphtmldlg.c:533
1843 msgid "Custom-3"
1844 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-3"
1845
1846 #: src/exphtmldlg.c:539
1847 msgid "Custom-4"
1848 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-4"
1849
1850 #: src/exphtmldlg.c:553
1851 msgid "Full Name Format"
1852 msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Î·Á¼°"
1853
1854 #: src/exphtmldlg.c:560
1855 msgid "First Name, Last Name"
1856 msgstr "̾Á°, Ì¾»ú"
1857
1858 #: src/exphtmldlg.c:566
1859 msgid "Last Name, First Name"
1860 msgstr "̾»ú, Ì¾Á°"
1861
1862 #: src/exphtmldlg.c:580
1863 msgid "Color Banding"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: src/exphtmldlg.c:586
1867 msgid "Format E-Mail Links"
1868 msgstr "¥á¡¼¥ë¥ê¥ó¥¯·Á¼°"
1869
1870 #: src/exphtmldlg.c:592
1871 msgid "Format User Attributes"
1872 msgstr "¥æ¡¼¥¶Â°À­·Á¼°"
1873
1874 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1875 msgid "File Name :"
1876 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ :"
1877
1878 #: src/exphtmldlg.c:657
1879 msgid "Open with Web Browser"
1880 msgstr "Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç³«¤¯"
1881
1882 #: src/exphtmldlg.c:689
1883 msgid "Export Address Book to HTML File"
1884 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òHTML¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
1885
1886 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1887 msgid "Prev"
1888 msgstr "Á°"
1889
1890 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1891 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1892 msgid "Next"
1893 msgstr "¼¡"
1894
1895 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1896 msgid "File Info"
1897 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó"
1898
1899 #: src/exphtmldlg.c:756
1900 msgid "Format"
1901 msgstr "¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1902
1903 #: src/expldifdlg.c:110
1904 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1905 msgstr "½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈºîÀ®¤¹¤ëLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1906
1907 #: src/expldifdlg.c:113
1908 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1909 msgstr ""
1910
1911 #: src/expldifdlg.c:188
1912 #, c-format
1913 msgid ""
1914 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1915 "does not exist. OK to create new directory?"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: src/expldifdlg.c:200
1919 #, c-format
1920 msgid ""
1921 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1922 "%s"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: src/expldifdlg.c:244
1926 msgid "Suffix was not supplied"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: src/expldifdlg.c:246
1930 msgid ""
1931 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1932 "you wish to proceed without a suffix?"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: src/expldifdlg.c:264
1936 msgid "Error creating LDIF file"
1937 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®»þ¥¨¥é¡¼"
1938
1939 #: src/expldifdlg.c:373
1940 msgid "Select LDIF Output File"
1941 msgstr "LDIF½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1942
1943 #: src/expldifdlg.c:447
1944 msgid "LDIF Output File"
1945 msgstr "LDIF½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1946
1947 #: src/expldifdlg.c:508
1948 msgid "Suffix"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: src/expldifdlg.c:520
1952 msgid ""
1953 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1954 "entry. Examples include:\n"
1955 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1956 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1957 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1958 msgstr ""
1959
1960 #: src/expldifdlg.c:529
1961 msgid "Relative DN"
1962 msgstr "ÁêÂÐDN"
1963
1964 #: src/expldifdlg.c:536
1965 msgid "Unique ID"
1966 msgstr "¥æ¥Ë¡¼¥¯ID"
1967
1968 #: src/expldifdlg.c:544
1969 msgid ""
1970 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
1971 "to:\n"
1972 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: src/expldifdlg.c:557
1976 msgid ""
1977 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
1978 "similar to:\n"
1979 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
1980 msgstr ""
1981
1982 #: src/expldifdlg.c:570
1983 msgid ""
1984 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
1985 "is formatted similar to:\n"
1986 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: src/expldifdlg.c:584
1990 msgid ""
1991 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
1992 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
1993 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
1994 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
1995 "available RDN options that will be used to create the DN."
1996 msgstr ""
1997
1998 #: src/expldifdlg.c:597
1999 msgid "Use DN attribute if present in data"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: src/expldifdlg.c:604
2003 msgid ""
2004 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2005 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2006 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2007 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2008 msgstr ""
2009
2010 #: src/expldifdlg.c:615
2011 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2012 msgstr ""
2013
2014 #: src/expldifdlg.c:622
2015 msgid ""
2016 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2017 "option to ignore these records."
2018 msgstr ""
2019
2020 #: src/expldifdlg.c:710
2021 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2022 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹"
2023
2024 #: src/expldifdlg.c:777
2025 msgid "Distguished Name"
2026 msgstr "Distguished Name"
2027
2028 #: src/export.c:128
2029 msgid "Export"
2030 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
2031
2032 #: src/export.c:147
2033 msgid "Specify target folder and mbox file."
2034 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2035
2036 #: src/export.c:157
2037 msgid "Source dir:"
2038 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
2039
2040 #: src/export.c:162
2041 msgid "Exporting file:"
2042 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
2043
2044 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2045 #: src/prefs_account.c:1228
2046 msgid " Select... "
2047 msgstr " ÁªÂò... "
2048
2049 #: src/export.c:220
2050 msgid "Select exporting file"
2051 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2052
2053 #: src/exporthtml.c:796
2054 msgid "Full Name"
2055 msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à"
2056
2057 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2058 msgid "Attributes"
2059 msgstr "°À­"
2060
2061 #: src/exporthtml.c:1001
2062 msgid "Sylpheed Address Book"
2063 msgstr "Sylpheed¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
2064
2065 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2066 msgid "Name already exists but is not a directory."
2067 msgstr "̾Á°¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2068
2069 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2070 msgid "No permissions to create directory."
2071 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2072
2073 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2074 msgid "Name is too long."
2075 msgstr "̾Á°¤¬Ä¹²á¤®¤Þ¤¹¡£"
2076
2077 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2078 msgid "Not specified."
2079 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2080
2081 #: src/folder.c:854
2082 msgid "Inbox"
2083 msgstr "¼õ¿®È¢"
2084
2085 #: src/folder.c:858
2086 msgid "Sent"
2087 msgstr "Á÷¿®ºÑ¤ß"
2088
2089 #: src/folder.c:862
2090 msgid "Queue"
2091 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
2092
2093 #: src/folder.c:866
2094 msgid "Trash"
2095 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
2096
2097 #: src/folder.c:870
2098 msgid "Drafts"
2099 msgstr "Áð¹Æ"
2100
2101 #: src/folder.c:1083
2102 #, c-format
2103 msgid "Processing (%s)...\n"
2104 msgstr "½èÍýÃæ (%s) ...\n"
2105
2106 #: src/folder.c:1870
2107 #, c-format
2108 msgid "Moving %s to %s...\n"
2109 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2110
2111 #: src/foldersel.c:148
2112 msgid "Select folder"
2113 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
2114
2115 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2116 msgid "/Create _new folder..."
2117 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
2118
2119 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
2120 msgid "/_Rename folder..."
2121 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
2122
2123 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2124 msgid "/M_ove folder..."
2125 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°ÜÆ°(_o)..."
2126
2127 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2128 msgid "/_Delete folder"
2129 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
2130
2131 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
2132 msgid "/Remove _mailbox"
2133 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
2134
2135 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
2136 #: src/folderview.c:354
2137 msgid "/_Processing..."
2138 msgstr "/½èÍý(_P)..."
2139
2140 #: src/folderview.c:294
2141 msgid "/_Scoring..."
2142 msgstr "/ºÎÅÀ(_S)..."
2143
2144 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
2145 msgid "/Mark all _read"
2146 msgstr "/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
2147
2148 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
2149 msgid "/_Check for new messages"
2150 msgstr "/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)"
2151
2152 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
2153 msgid "/R_ebuild folder tree"
2154 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛ(_e)"
2155
2156 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2157 msgid "/_Search folder..."
2158 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸¡º÷(_S)..."
2159
2160 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2161 msgid "/S_coring..."
2162 msgstr "/ºÎÅÀ(_c)..."
2163
2164 #: src/folderview.c:331
2165 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2166 msgstr "/IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_I)"
2167
2168 #: src/folderview.c:343
2169 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2170 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
2171
2172 #: src/folderview.c:345
2173 msgid "/_Remove newsgroup"
2174 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
2175
2176 #: src/folderview.c:350
2177 msgid "/Remove _news account"
2178 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_n)"
2179
2180 #: src/folderview.c:384
2181 msgid "New"
2182 msgstr "¿·Ãå"
2183
2184 #: src/folderview.c:385
2185 msgid "Unread"
2186 msgstr "̤ÆÉ"
2187
2188 #: src/folderview.c:386
2189 msgid "#"
2190 msgstr "#"
2191
2192 #: src/folderview.c:636
2193 msgid "Setting folder info..."
2194 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
2195
2196 #: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
2197 #, c-format
2198 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2199 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
2200
2201 #: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
2202 #, c-format
2203 msgid "Scanning folder %s ..."
2204 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
2205
2206 #: src/folderview.c:841
2207 msgid "Rebuilding folder tree..."
2208 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛÃæ..."
2209
2210 #: src/folderview.c:923
2211 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2212 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³ÎǧÃæ..."
2213
2214 #: src/folderview.c:1693
2215 #, c-format
2216 msgid "Opening Folder %s..."
2217 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
2218
2219 #: src/folderview.c:1705
2220 msgid "Folder could not be opened."
2221 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
2222
2223 #: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
2224 msgid "NewFolder"
2225 msgstr "NewFolder"
2226
2227 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
2228 #, c-format
2229 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2230 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2231
2232 #: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
2233 #: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
2234 #, c-format
2235 msgid "The folder `%s' already exists."
2236 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2237
2238 #: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
2239 #, c-format
2240 msgid "Can't create the folder `%s'."
2241 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2242
2243 #: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
2244 #, c-format
2245 msgid "Input new name for `%s':"
2246 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
2247
2248 #: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
2249 msgid "Rename folder"
2250 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
2251
2252 #: src/folderview.c:2119
2253 #, c-format
2254 msgid ""
2255 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2256 "Do you really want to delete?"
2257 msgstr ""
2258 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2259 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2260
2261 #: src/folderview.c:2121
2262 msgid "Delete folder"
2263 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
2264
2265 #: src/folderview.c:2138
2266 #, c-format
2267 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2268 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2269
2270 #: src/folderview.c:2174
2271 #, c-format
2272 msgid ""
2273 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2274 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2275 msgstr ""
2276 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
2277 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
2278
2279 #: src/folderview.c:2176
2280 msgid "Remove mailbox"
2281 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü"
2282
2283 #: src/folderview.c:2209
2284 msgid ""
2285 "Input the name of new folder:\n"
2286 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2287 " append `/' at the end of the name)"
2288 msgstr ""
2289 "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2290 "(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
2291 " Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
2292
2293 #: src/folderview.c:2266
2294 #, c-format
2295 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2296 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2297
2298 #: src/folderview.c:2267
2299 msgid "Delete IMAP4 account"
2300 msgstr "IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2301
2302 #: src/folderview.c:2401
2303 #, c-format
2304 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2305 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2306
2307 #: src/folderview.c:2402
2308 msgid "Delete newsgroup"
2309 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
2310
2311 #: src/folderview.c:2440
2312 #, c-format
2313 msgid "Really delete news account `%s'?"
2314 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2315
2316 #: src/folderview.c:2441
2317 msgid "Delete news account"
2318 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2319
2320 #: src/folderview.c:2549
2321 #, c-format
2322 msgid "Moving %s to %s..."
2323 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
2324
2325 #: src/folderview.c:2578
2326 msgid "Source and destination are the same."
2327 msgstr "°ÜÆ°¸µ¤È°ÜÆ°À褬Ʊ¤¸¤Ç¤¹¡£"
2328
2329 #: src/folderview.c:2581
2330 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2331 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤½¤Î»Ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2332
2333 #: src/folderview.c:2584
2334 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2335 msgstr "°Û¤Ê¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹´Ö¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2336
2337 #: src/folderview.c:2587
2338 msgid "Move failed!"
2339 msgstr "°ÜÆ°¼ºÇÔ!"
2340
2341 #: src/grouplistdialog.c:173
2342 msgid "Newsgroup subscription"
2343 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ"
2344
2345 #: src/grouplistdialog.c:189
2346 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2347 msgstr "²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÁªÂò:"
2348
2349 #: src/grouplistdialog.c:195
2350 msgid "Find groups:"
2351 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¸¡º÷:"
2352
2353 #: src/grouplistdialog.c:203
2354 msgid " Search "
2355 msgstr " ¸¡º÷ "
2356
2357 #: src/grouplistdialog.c:215
2358 msgid "Newsgroup name"
2359 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾"
2360
2361 #: src/grouplistdialog.c:216
2362 msgid "Messages"
2363 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2364
2365 #: src/grouplistdialog.c:217
2366 msgid "Type"
2367 msgstr "·¿"
2368
2369 #: src/grouplistdialog.c:243
2370 msgid "Refresh"
2371 msgstr "¹¹¿·"
2372
2373 #: src/grouplistdialog.c:347
2374 msgid "moderated"
2375 msgstr "´ÉÍýÉÕ¤­"
2376
2377 #: src/grouplistdialog.c:349
2378 msgid "readonly"
2379 msgstr "Æɹþ¤ßÀìÍÑ"
2380
2381 #: src/grouplistdialog.c:351
2382 msgid "unknown"
2383 msgstr "ÉÔÌÀ"
2384
2385 #: src/grouplistdialog.c:398
2386 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2387 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2388
2389 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
2390 msgid "Done."
2391 msgstr "´°Î»"
2392
2393 #: src/grouplistdialog.c:477
2394 #, c-format
2395 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2396 msgstr "%d ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¼õ¿® (%s ÆɹþºÑ¤ß)"
2397
2398 #: src/gtk/about.c:89
2399 msgid "About"
2400 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2401
2402 #: src/gtk/about.c:111
2403 #, c-format
2404 msgid ""
2405 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2406 "Operating System: %s %s (%s)"
2407 msgstr ""
2408 "GTK+ ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó %d.%d.%d\n"
2409 "¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à: %s %s (%s)"
2410
2411 #: src/gtk/about.c:126
2412 #, c-format
2413 msgid "Compiled-in features:%s"
2414 msgstr "ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½:%s"
2415
2416 #: src/gtk/about.c:210
2417 msgid ""
2418 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2419 "\n"
2420 msgstr ""
2421 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
2422 "\n"
2423
2424 #: src/gtk/about.c:214
2425 msgid ""
2426 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2427 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2428 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2429 "version.\n"
2430 "\n"
2431 msgstr ""
2432 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2433 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2434 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2435 "version.\n"
2436 "\n"
2437
2438 #: src/gtk/about.c:220
2439 msgid ""
2440 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2441 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2442 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2443 "more details.\n"
2444 "\n"
2445 msgstr ""
2446 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2447 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2448 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2449 "more details.\n"
2450 "\n"
2451
2452 #: src/gtk/about.c:226
2453 msgid ""
2454 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2455 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2456 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2457 msgstr ""
2458 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2459 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2460 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2461
2462 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2463 msgid "Orange"
2464 msgstr "¥ª¥ì¥ó¥¸"
2465
2466 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2467 msgid "Red"
2468 msgstr "ÀÖ"
2469
2470 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2471 msgid "Pink"
2472 msgstr "¥Ô¥ó¥¯"
2473
2474 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2475 msgid "Sky blue"
2476 msgstr "¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼"
2477
2478 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2479 msgid "Blue"
2480 msgstr "ÀÄ"
2481
2482 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2483 msgid "Green"
2484 msgstr "ÎÐ"
2485
2486 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2487 msgid "Brown"
2488 msgstr "Ãã"
2489
2490 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2491 msgid "Abcdef"
2492 msgstr "ÆüËܸìAbc"
2493
2494 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2495 msgid "Select Plugin to load"
2496 msgstr "¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÁªÂò"
2497
2498 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2499 msgid "Plugins"
2500 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó"
2501
2502 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2938
2503 msgid "Description"
2504 msgstr "ÀâÌÀ"
2505
2506 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2507 msgid "Load Plugin"
2508 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥í¡¼¥É"
2509
2510 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2511 msgid "Unload Plugin"
2512 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É"
2513
2514 #: src/gtk/prefswindow.c:215
2515 msgid "Page Index"
2516 msgstr "¥Ú¡¼¥¸¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹"
2517
2518 #: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
2519 msgid "Apply"
2520 msgstr "ŬÍÑ"
2521
2522 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2523 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2524 msgid "correct"
2525 msgstr "Àµ¤·¤¤"
2526
2527 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2528 msgid "Owner"
2529 msgstr "½êÍ­¼Ô"
2530
2531 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2532 msgid "Signer"
2533 msgstr "½ð̾¼Ô"
2534
2535 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2536 #: src/progressdialog.c:53
2537 msgid "Status"
2538 msgstr "¾õÂÖ"
2539
2540 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2541 msgid "Name: "
2542 msgstr "̾Á°:"
2543
2544 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2545 msgid "Organization: "
2546 msgstr "ÁÈ¿¥: "
2547
2548 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2549 msgid "Location: "
2550 msgstr "¾ì½ê: "
2551
2552 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2553 msgid "Fingerprint: "
2554 msgstr "»ØÌæ: "
2555
2556 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2557 msgid "Signature status: "
2558 msgstr "½ð̾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹: "
2559
2560 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2561 #, c-format
2562 msgid "SSL certificate for %s"
2563 msgstr "%s¤ÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
2564
2565 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2566 #, c-format
2567 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2568 msgstr "%s¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ï̤ÃΤΤâ¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
2569
2570 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2571 #, c-format
2572 msgid "Signature status: %s"
2573 msgstr "½ð̾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹: %s"
2574
2575 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2576 msgid "View certificate"
2577 msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë"
2578
2579 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2580 msgid "Unknown SSL Certificate"
2581 msgstr "̤ÃΤÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
2582
2583 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2584 msgid "Accept and save"
2585 msgstr "¼õÍý¡¦Êݸ¤¹¤ë"
2586
2587 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2588 msgid "Cancel connection"
2589 msgstr "Àܳ¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
2590
2591 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2592 msgid "New certificate:"
2593 msgstr "¿·¤·¤¤¾ÚÌÀ½ñ:"
2594
2595 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2596 msgid "Known certificate:"
2597 msgstr "´ûÃΤξÚÌÀ½ñ:"
2598
2599 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2600 #, c-format
2601 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2602 msgstr "%s¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
2603
2604 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2605 msgid "View certificates"
2606 msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë¡£"
2607
2608 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2609 msgid "Changed SSL Certificate"
2610 msgstr "SSL¾ÚÌÀ½ñ¤òÊѹ¹¤¹¤ë"
2611
2612 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2613 msgid "No dictionary selected."
2614 msgstr "¼­½ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2615
2616 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2617 msgid "Normal Mode"
2618 msgstr "Ä̾ï¤Î¥â¡¼¥É"
2619
2620 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2621 msgid "Bad Spellers Mode"
2622 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥Ú¥ë¥â¡¼¥É"
2623
2624 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2625 msgid "Unknown suggestion mode."
2626 msgstr "̤ÃΤν¤Àµ¸õÊä¥â¡¼¥É"
2627
2628 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2629 msgid "No misspelled word found."
2630 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Î¤¢¤ëñ¸ì¤Ï¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
2631
2632 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2633 msgid "Replace unknown word"
2634 msgstr "ÉÔÌÀ¤Êñ¸ì¤òÃÖ´¹¤¹¤ë"
2635
2636 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2637 #, c-format
2638 msgid "Replace \"%s\" with: "
2639 msgstr "\"%s\" ¤ò¼¡¤Îñ¸ì¤ÇÃÖ´¹ : "
2640
2641 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2642 msgid ""
2643 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2644 "will learn from mistake.\n"
2645 msgstr ""
2646
2647 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2648 msgid "Fast Mode"
2649 msgstr "¹â®¥â¡¼¥É"
2650
2651 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2652 #, c-format
2653 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2657 msgid "Accept in this session"
2658 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÎÍÑ"
2659
2660 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2661 msgid "Add to personal dictionary"
2662 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ËÄɲÃ"
2663
2664 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2665 msgid "Replace with..."
2666 msgstr "ÃÖ´¹..."
2667
2668 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2669 #, c-format
2670 msgid "Check with %s"
2671 msgstr "%s¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯"
2672
2673 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2674 msgid "(no suggestions)"
2675 msgstr "(½¤Àµ¸õÊä¤Ê¤·)"
2676
2677 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2678 msgid "More..."
2679 msgstr "¼¡..."
2680
2681 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2682 #, c-format
2683 msgid "Dictionary: %s"
2684 msgstr "¼­½ñ: %s"
2685
2686 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2687 #, c-format
2688 msgid "Use alternate (%s)"
2689 msgstr "¾¤ÎÁªÂò»è (%s)¤ò»ÈÍÑ"
2690
2691 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2692 msgid "Check while typing"
2693 msgstr "ÆþÎÏÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯"
2694
2695 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2696 msgid "Change dictionary"
2697 msgstr "¼­½ñ¤òÊѹ¹"
2698
2699 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2700 #, c-format
2701 msgid ""
2702 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2703 "%s"
2704 msgstr ""
2705 "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤Ï¼­½ñ¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
2706 "%s"
2707
2708 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
2709 msgid "(No From)"
2710 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
2711
2712 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
2713 msgid "(No Subject)"
2714 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
2715
2716 #: src/imap.c:643
2717 #, c-format
2718 msgid "Connecting %s failed"
2719 msgstr "%s ¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2720
2721 #: src/imap.c:648
2722 #, c-format
2723 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2724 msgstr "%s¤Ø¤ÎIMAP4Àܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2725
2726 #: src/imap.c:688
2727 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2728 msgstr "¥È¥ó¥Í¥ê¥ó¥°IMAP4Àܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2729
2730 #: src/imap.c:701
2731 #, c-format
2732 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2733 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2734
2735 #: src/imap.c:740
2736 msgid "Can't start TLS session.\n"
2737 msgstr ""
2738
2739 #: src/imap.c:1070
2740 #, c-format
2741 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2742 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
2743
2744 #: src/imap.c:1076 src/imap.c:1114
2745 msgid "can't expunge\n"
2746 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2747
2748 #: src/imap.c:1108
2749 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2750 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:*\n"
2751
2752 #: src/imap.c:1150
2753 msgid "can't close folder\n"
2754 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2755
2756 #: src/imap.c:1349
2757 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2758 msgstr "LIST¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2759
2760 #: src/imap.c:1581
2761 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2762 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: LIST¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2763
2764 #: src/imap.c:1603
2765 msgid "can't create mailbox\n"
2766 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2767
2768 #: src/imap.c:1671
2769 #, c-format
2770 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2771 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î̾Á°¤ò%s¤«¤é%s¤ËÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2772
2773 #: src/imap.c:1733
2774 msgid "can't delete mailbox\n"
2775 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2776
2777 #: src/imap.c:1771
2778 msgid "can't get envelope\n"
2779 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2780
2781 #: src/imap.c:1779
2782 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2783 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2784
2785 #: src/imap.c:1801
2786 #, c-format
2787 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2788 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2789
2790 #: src/imap.c:1857
2791 #, c-format
2792 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2793 msgstr "%s¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2794
2795 #: src/imap.c:1879
2796 #, c-format
2797 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2798 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2799
2800 #: src/imap.c:1886
2801 #, c-format
2802 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2803 msgstr "%s:%d¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP4¥µ¡¼¥Ð¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2804
2805 #: src/imap.c:1976
2806 msgid "can't get namespace\n"
2807 msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2808
2809 #: src/imap.c:2408
2810 #, c-format
2811 msgid "can't select folder: %s\n"
2812 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2813
2814 #: src/imap.c:2548
2815 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2816 msgstr "IMAP4ǧ¾Ú¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2817
2818 #: src/imap.c:2565
2819 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2820 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2821
2822 #: src/imap.c:2877
2823 #, c-format
2824 msgid "can't append %s to %s\n"
2825 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2826
2827 #: src/imap.c:2884
2828 msgid "(sending file...)"
2829 msgstr "(¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ÷¿®Ãæ...)"
2830
2831 #: src/imap.c:2912
2832 #, c-format
2833 msgid "can't append message to %s\n"
2834 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2835
2836 #: src/imap.c:2949
2837 #, c-format
2838 msgid "can't copy %s to %s\n"
2839 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2840
2841 #: src/imap.c:3012
2842 #, c-format
2843 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2844 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %s %s\n"
2845
2846 #: src/imap.c:3026
2847 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2848 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
2849
2850 #: src/imap.c:3039
2851 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2852 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: CLOSE\n"
2853
2854 #: src/imap.c:3294
2855 #, c-format
2856 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2857 msgstr "iconv¤ÏUTF-7¤ò%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2858
2859 #: src/import.c:130
2860 msgid "Import"
2861 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
2862
2863 #: src/import.c:149
2864 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2865 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2866
2867 #: src/import.c:159
2868 msgid "Importing file:"
2869 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
2870
2871 #: src/import.c:164
2872 msgid "Destination dir:"
2873 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
2874
2875 #: src/import.c:222
2876 msgid "Select importing file"
2877 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2878
2879 #: src/importldif.c:189
2880 msgid "Please specify address book name and file to import."
2881 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2882
2883 #: src/importldif.c:192
2884 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2885 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤òÁªÂò¤·¤Æ̾Á°¤òÊѹ¹"
2886
2887 #: src/importldif.c:195
2888 msgid "File imported."
2889 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
2890
2891 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2892 msgid "Please select a file."
2893 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2894
2895 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2896 msgid "Address book name must be supplied."
2897 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
2898
2899 #: src/importldif.c:470
2900 msgid "Error reading LDIF fields."
2901 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÆɤ߹þ¤ß»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¤òȯÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2902
2903 #: src/importldif.c:493
2904 msgid "LDIF file imported successfully."
2905 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɹþ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2906
2907 #: src/importldif.c:605
2908 msgid "Select LDIF File"
2909 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2910
2911 #: src/importldif.c:701
2912 msgid ""
2913 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2914 "file data."
2915 msgstr ""
2916
2917 #: src/importldif.c:707
2918 msgid "File Name"
2919 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2920
2921 #: src/importldif.c:718
2922 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2923 msgstr ""
2924
2925 #: src/importldif.c:727
2926 msgid "Select the LDIF file to import."
2927 msgstr "Æɤ߹þ¤àLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
2928
2929 #: src/importldif.c:764
2930 msgid "R"
2931 msgstr "R"
2932
2933 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
2934 msgid "S"
2935 msgstr "S"
2936
2937 #: src/importldif.c:766
2938 msgid "LDIF Field Name"
2939 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾"
2940
2941 #: src/importldif.c:767
2942 msgid "Attribute Name"
2943 msgstr "°À­Ì¾"
2944
2945 #: src/importldif.c:822
2946 msgid "LDIF Field"
2947 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É"
2948
2949 #: src/importldif.c:834
2950 msgid "Attribute"
2951 msgstr "°À­"
2952
2953 #: src/importldif.c:845
2954 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
2955 msgstr ""
2956
2957 #: src/importldif.c:850
2958 msgid "???"
2959 msgstr "???"
2960
2961 #: src/importldif.c:868
2962 msgid ""
2963 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
2964 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
2965 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
2966 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
2967 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
2968 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
2969 "field for import."
2970 msgstr ""
2971
2972 #: src/importldif.c:880
2973 msgid "Select for Import"
2974 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÁªÂò"
2975
2976 #: src/importldif.c:886
2977 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
2978 msgstr ""
2979
2980 #: src/importldif.c:889
2981 msgid " Modify "
2982 msgstr " ½¤Àµ "
2983
2984 #: src/importldif.c:895
2985 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
2986 msgstr ""
2987
2988 #: src/importldif.c:968
2989 msgid "Records Imported :"
2990 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥É :"
2991
2992 #: src/importldif.c:999
2993 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2994 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
2995
2996 #: src/importmutt.c:143
2997 msgid "Error importing MUTT file."
2998 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼"
2999
3000 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3001 #: src/importpine.c:329
3002 msgid "Please select a file to import."
3003 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
3004
3005 #: src/importmutt.c:185
3006 msgid "Select MUTT File"
3007 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3008
3009 #: src/importmutt.c:239
3010 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3011 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3012
3013 #: src/importpine.c:143
3014 msgid "Error importing Pine file."
3015 msgstr "Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È»þ¥¨¥é¡¼"
3016
3017 #: src/importpine.c:185
3018 msgid "Select Pine File"
3019 msgstr "Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
3020
3021 #: src/importpine.c:239
3022 msgid "Import Pine file into Address Book"
3023 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËPine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3024
3025 #: src/inc.c:351
3026 msgid "Retrieving new messages"
3027 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
3028
3029 #: src/inc.c:396
3030 msgid "Standby"
3031 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
3032
3033 #: src/inc.c:521 src/inc.c:576
3034 msgid "Cancelled"
3035 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
3036
3037 #: src/inc.c:532
3038 msgid "Retrieving"
3039 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
3040
3041 #: src/inc.c:548
3042 #, c-format
3043 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3044 msgstr "´°Î» (%d ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(s) (%s) ¼õ¿®)"
3045
3046 #: src/inc.c:552
3047 msgid "Done (no new messages)"
3048 msgstr "´°Î» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
3049
3050 #: src/inc.c:558
3051 msgid "Connection failed"
3052 msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3053
3054 #: src/inc.c:562
3055 msgid "Auth failed"
3056 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3057
3058 #: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
3059 msgid "Locked"
3060 msgstr "¥í¥Ã¥¯"
3061
3062 #: src/inc.c:589
3063 #, c-format
3064 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3065 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3066
3067 #: src/inc.c:659
3068 #, c-format
3069 msgid "Finished (%d new message(s))"
3070 msgstr "½ªÎ» (%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)"
3071
3072 #: src/inc.c:662
3073 msgid "Finished (no new messages)"
3074 msgstr "½ªÎ» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
3075
3076 #: src/inc.c:671
3077 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3078 msgstr "¥á¡¼¥ë¼èÆÀÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3079
3080 #: src/inc.c:712
3081 #, c-format
3082 msgid "%s: Retrieving new messages"
3083 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
3084
3085 #: src/inc.c:731
3086 #, c-format
3087 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3088 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
3089
3090 #: src/inc.c:738
3091 #, c-format
3092 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3093 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3094
3095 #: src/inc.c:745
3096 #, c-format
3097 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3098 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3099
3100 #: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
3101 msgid "Authenticating..."
3102 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
3103
3104 #: src/inc.c:812
3105 #, c-format
3106 msgid "Retrieving messages from %s..."
3107 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹..."
3108
3109 #: src/inc.c:817
3110 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3111 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
3112
3113 #: src/inc.c:821
3114 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3115 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
3116
3117 #: src/inc.c:825
3118 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3119 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
3120
3121 #: src/inc.c:829
3122 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3123 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
3124
3125 #: src/inc.c:846
3126 #, c-format
3127 msgid "Deleting message %d"
3128 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½üÃæ"
3129
3130 #: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
3131 msgid "Quitting"
3132 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
3133
3134 #: src/inc.c:889
3135 # c-format
3136 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3137 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%s / %s)"
3138
3139 #: src/inc.c:918
3140 #, c-format
3141 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3142 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d ·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ (%s) ¼õ¿®ºÑ¤ß)"
3143
3144 #: src/inc.c:980
3145 msgid "Connection failed."
3146 msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3147
3148 #: src/inc.c:986
3149 msgid "Error occurred while processing mail."
3150 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3151
3152 #: src/inc.c:991
3153 #, c-format
3154 msgid ""
3155 "Error occurred while processing mail:\n"
3156 "%s"
3157 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3158 "%s"
3159
3160 #: src/inc.c:997
3161 msgid "No disk space left."
3162 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3163
3164 #: src/inc.c:1002
3165 msgid "Can't write file."
3166 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
3167
3168 #: src/inc.c:1007
3169 msgid "Socket error."
3170 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼"
3171
3172 #: src/inc.c:1013 src/send_message.c:608
3173 msgid "Connection closed by the remote host."
3174 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤êÀܳ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
3175
3176 #: src/inc.c:1019
3177 msgid "Mailbox is locked."
3178 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3179
3180 #: src/inc.c:1023
3181 #, c-format
3182 msgid ""
3183 "Mailbox is locked:\n"
3184 "%s"
3185 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
3186 "%s"
3187
3188 #: src/inc.c:1029 src/send_message.c:595
3189 msgid "Authentication failed."
3190 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3191
3192 #: src/inc.c:1034 src/send_message.c:598
3193 #, c-format
3194 msgid ""
3195 "Authentication failed:\n"
3196 "%s"
3197 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ:\n"
3198 "%s"
3199
3200 #: src/inc.c:1069
3201 msgid "Incorporation cancelled\n"
3202 msgstr "¼è¤ê¹þ¤ß¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3203
3204 #: src/inputdialog.c:152
3205 #, c-format
3206 msgid "Input password for %s on %s:"
3207 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
3208
3209 #: src/inputdialog.c:154
3210 msgid "Input password"
3211 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
3212
3213 #: src/logwindow.c:61
3214 msgid "Protocol log"
3215 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
3216
3217 #: src/ldif.c:838
3218 msgid "Nick Name"
3219 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
3220
3221 #: src/main.c:145 src/main.c:154
3222 #, c-format
3223 msgid ""
3224 "File `%s' already exists.\n"
3225 "Can't create folder."
3226 msgstr ""
3227 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3228 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
3229
3230 #: src/main.c:214
3231 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3232 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3233
3234 #: src/main.c:264
3235 msgid ""
3236 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3237 "OpenPGP support disabled."
3238 msgstr ""
3239 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¹¹¿·¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
3240 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
3241
3242 #: src/main.c:465
3243 #, c-format
3244 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3245 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
3246
3247 #: src/main.c:468
3248 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3249 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
3250
3251 #: src/main.c:469
3252 msgid ""
3253 "  --attach file1 [file2]...\n"
3254 "                         open composition window with specified files\n"
3255 "                         attached"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: src/main.c:472
3259 msgid "  --receive              receive new messages"
3260 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3261
3262 #: src/main.c:473
3263 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3264 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3265
3266 #: src/main.c:474
3267 msgid "  --send                 send all queued messages"
3268 msgstr "  --send                ÂÔµ¡Ãæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
3269
3270 #: src/main.c:475
3271 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3272 msgstr "  --status [¥Õ¥©¥ë¥À]...   Á´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òɽ¼¨"
3273
3274 #: src/main.c:476
3275 msgid ""
3276 "  --status-full [folder]...\n"
3277 "                         show the status of each folder"
3278 msgstr ""
3279 "  --status-full [¥Õ¥©¥ë¥À]...\n"
3280 "                         ³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨"
3281
3282 #: src/main.c:478
3283 msgid "  --online               switch to online mode"
3284 msgstr "  --online               ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
3285
3286 #: src/main.c:479
3287 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3288 msgstr "  --offline              ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
3289
3290 #: src/main.c:480
3291 msgid "  --debug                debug mode"
3292 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
3293
3294 #: src/main.c:481
3295 msgid "  --help                 display this help and exit"
3296 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3297
3298 #: src/main.c:482
3299 msgid "  --version              output version information and exit"
3300 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3301
3302 #: src/main.c:483
3303 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3304 msgstr "  --config-dir           ÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò½ÐÎÏ"
3305
3306 #: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
3307 #, c-format
3308 msgid "Processing (%s)..."
3309 msgstr "½èÍýÃæ (%s)..."
3310
3311 #: src/main.c:530
3312 msgid "top level folder"
3313 msgstr "ºÇ¾å°Ì¥Õ¥©¥ë¥À"
3314
3315 #: src/main.c:596
3316 msgid "Composing message exists."
3317 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3318
3319 #: src/main.c:597
3320 msgid "Draft them"
3321 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø"
3322
3323 #: src/main.c:597
3324 msgid "Discard them"
3325 msgstr "ÇË´þ"
3326
3327 #: src/main.c:597
3328 msgid "Don't quit"
3329 msgstr "½ªÎ»¤·¤Ê¤¤"
3330
3331 #: src/main.c:611
3332 msgid "Queued messages"
3333 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3334
3335 #: src/main.c:612
3336 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3337 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
3338
3339 #: src/main.c:917
3340 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3341 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3342
3343 #: src/mainwindow.c:418
3344 msgid "/_File/_Folder"
3345 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
3346
3347 #: src/mainwindow.c:419
3348 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3349 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
3350
3351 #: src/mainwindow.c:421
3352 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3353 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
3354
3355 #: src/mainwindow.c:422
3356 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3357 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
3358
3359 #: src/mainwindow.c:423
3360 msgid "/_File/_Folder/---"
3361 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/---"
3362
3363 #: src/mainwindow.c:424
3364 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3365 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)..."
3366
3367 #: src/mainwindow.c:426
3368 msgid "/_File/_Add mailbox"
3369 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
3370
3371 #: src/mainwindow.c:427
3372 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3373 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)/MH..."
3374
3375 #: src/mainwindow.c:428
3376 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3377 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)/mbox..."
3378
3379 #: src/mainwindow.c:429
3380 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3381 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
3382
3383 #: src/mainwindow.c:430
3384 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3385 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
3386
3387 #: src/mainwindow.c:431
3388 msgid "/_File/Empty _trash"
3389 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
3390
3391 #: src/mainwindow.c:432
3392 msgid "/_File/_Work offline"
3393 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ(_W)"
3394
3395 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
3396 msgid "/_File/_Save as..."
3397 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
3398
3399 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
3400 msgid "/_File/_Print..."
3401 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
3402
3403 #: src/mainwindow.c:438
3404 msgid "/_File/E_xit"
3405 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
3406
3407 #: src/mainwindow.c:443
3408 msgid "/_Edit/Select _thread"
3409 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò(_t)"
3410
3411 #: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
3412 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3413 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥ì¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥µ¡¼¥Á(_F)..."
3414
3415 #: src/mainwindow.c:447
3416 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3417 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Õ¥©¥ë¥À¸¡º÷(_S)..."
3418
3419 #: src/mainwindow.c:449
3420 msgid "/_View/Show or hi_de"
3421 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)"
3422
3423 #: src/mainwindow.c:450
3424 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3425 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
3426
3427 #: src/mainwindow.c:452
3428 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3429 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
3430
3431 #: src/mainwindow.c:454
3432 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3433 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
3434
3435 #: src/mainwindow.c:456
3436 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3437 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥¢¥¤¥³¥ó¤È¥Æ¥­¥¹¥È(_a)"
3438
3439 #: src/mainwindow.c:458
3440 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3441 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
3442
3443 #: src/mainwindow.c:460
3444 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3445 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥Æ¥­¥¹¥È(_T)"
3446
3447 #: src/mainwindow.c:462
3448 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3449 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
3450
3451 #: src/mainwindow.c:464
3452 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3453 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_b)"
3454
3455 #: src/mainwindow.c:467
3456 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3457 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_o)"
3458
3459 #: src/mainwindow.c:468
3460 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3461 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_e)"
3462
3463 #: src/mainwindow.c:470
3464 msgid "/_View/_Sort"
3465 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)"
3466
3467 #: src/mainwindow.c:471
3468 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3469 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_n)"
3470
3471 #: src/mainwindow.c:472
3472 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3473 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_i)"
3474
3475 #: src/mainwindow.c:473
3476 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3477 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_d)"
3478
3479 #: src/mainwindow.c:474
3480 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3481 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_f)"
3482
3483 #: src/mainwindow.c:475
3484 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3485 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/°¸Àè¤Ç¥½¡¼¥È(_r)"
3486
3487 #: src/mainwindow.c:476
3488 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3489 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_s)"
3490
3491 #: src/mainwindow.c:477
3492 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3493 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Ç¥½¡¼¥È(_c)"
3494
3495 #: src/mainwindow.c:479
3496 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3497 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥½¡¼¥È(_m)"
3498
3499 #: src/mainwindow.c:480
3500 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3501 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¥½¡¼¥È(_s)"
3502
3503 #: src/mainwindow.c:481
3504 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3505 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/źÉդǥ½¡¼¥È(_t)"
3506
3507 #: src/mainwindow.c:483
3508 msgid "/_View/_Sort/by score"
3509 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥¹¥³¥¢¤Ç¥½¡¼¥È"
3510
3511 #: src/mainwindow.c:484
3512 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3513 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥í¥Ã¥¯¤Î̵ͭ¤Ç¥½¡¼¥È"
3514
3515 #: src/mainwindow.c:485
3516 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3517 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤"
3518
3519 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
3520 msgid "/_View/_Sort/---"
3521 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
3522
3523 #: src/mainwindow.c:487
3524 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3525 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¾º½ç"
3526
3527 #: src/mainwindow.c:488
3528 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3529 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¹ß½ç"
3530
3531 #: src/mainwindow.c:490
3532 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3533 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
3534
3535 #: src/mainwindow.c:492
3536 msgid "/_View/Th_read view"
3537 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ó¥å¡¼(_r)"
3538
3539 #: src/mainwindow.c:493
3540 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3541 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«(_x)"
3542
3543 #: src/mainwindow.c:494
3544 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3545 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò³ÊǼ(_l)"
3546
3547 #: src/mainwindow.c:495
3548 msgid "/_View/_Hide read messages"
3549 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æɤ߹þ¤ß¤ò±£¤¹(_H)"
3550
3551 #: src/mainwindow.c:496
3552 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3553 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_i)..."
3554
3555 #: src/mainwindow.c:499
3556 msgid "/_View/_Go to"
3557 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)"
3558
3559 #: src/mainwindow.c:500
3560 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3561 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
3562
3563 #: src/mainwindow.c:501
3564 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3565 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
3566
3567 #: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
3568 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
3569 msgid "/_View/_Go to/---"
3570 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/---"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:503
3573 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3574 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_r)"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:505
3577 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3578 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_e)"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:508
3581 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3582 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_w)"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:509
3585 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3586 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_x)"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:511
3589 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3590 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_m)"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:513
3593 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3594 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_a)"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:516
3597 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3598 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_l)"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:518
3601 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3602 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_b)"
3603
3604 #: src/mainwindow.c:521
3605 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3606 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_f)..."
3607
3608 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
3609 msgid "/_View/_Code set/---"
3610 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
3613 msgid "/_View/_Code set"
3614 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
3617 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3618 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
3619
3620 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
3621 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3622 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
3625 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3626 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
3627
3628 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
3629 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3630 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
3633 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3634 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/À¾²¤ (ISO-8859-_15)"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
3637 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3638 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
3641 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3642 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
3643
3644 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
3645 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3646 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
3649 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3650 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
3653 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3654 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
3657 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3658 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
3659
3660 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
3661 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3662 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
3665 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3666 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
3667
3668 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
3669 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3670 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
3673 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3674 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
3675
3676 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
3677 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3678 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
3681 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3682 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
3685 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3686 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
3687
3688 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
3689 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3690 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
3691
3692 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
3693 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3694 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
3697 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3698 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
3701 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3702 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
3705 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3706 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
3707
3708 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
3709 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3710 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (TIS-620)"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
3713 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3714 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (Windows-874)"
3715
3716 #: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:450
3717 msgid "/_View/Open in new _window"
3718 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_w)"
3719
3720 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
3721 msgid "/_View/Mess_age source"
3722 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¡¼¥¹(_a)"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:607
3725 msgid "/_View/Show all _headers"
3726 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:609
3729 msgid "/_View/_Update summary"
3730 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·(_U)"
3731
3732 #: src/mainwindow.c:612
3733 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3734 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_i)"
3735
3736 #: src/mainwindow.c:613
3737 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3738 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_a)"
3739
3740 #: src/mainwindow.c:615
3741 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3742 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¼õ¿®¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹(_g)"
3743
3744 #: src/mainwindow.c:617
3745 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3746 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_S)"
3747
3748 #: src/mainwindow.c:619
3749 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3750 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_n)"
3751
3752 #: src/mainwindow.c:620
3753 msgid "/_Message/Compose a news message"
3754 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
3757 msgid "/_Message/_Reply"
3758 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:622
3761 msgid "/_Message/Repl_y to"
3762 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
3765 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3766 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/Á´°÷(_a)"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
3769 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3770 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/º¹½Ð¿Í(_s)"
3771
3772 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
3773 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3774 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/¥ê¥¹¥È(_l)"
3775
3776 #: src/mainwindow.c:627
3777 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3778 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê"
3779
3780 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
3781 msgid "/_Message/_Forward"
3782 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
3783
3784 #: src/mainwindow.c:630
3785 msgid "/_Message/Redirect"
3786 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È"
3787
3788 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
3789 msgid "/_Message/Re-_edit"
3790 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:634
3793 msgid "/_Message/M_ove..."
3794 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
3795
3796 #: src/mainwindow.c:635
3797 msgid "/_Message/_Copy..."
3798 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3799
3800 #: src/mainwindow.c:636
3801 msgid "/_Message/_Delete"
3802 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:637
3805 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3806 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
3807
3808 #: src/mainwindow.c:639
3809 msgid "/_Message/_Mark"
3810 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3811
3812 #: src/mainwindow.c:640
3813 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3814 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:641
3817 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3818 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:642
3821 msgid "/_Message/_Mark/---"
3822 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:643
3825 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3826 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:644
3829 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3830 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
3831
3832 #: src/mainwindow.c:646
3833 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3834 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
3835
3836 #: src/mainwindow.c:649
3837 msgid "/_Tools/_Address book..."
3838 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)..."
3839
3840 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
3841 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3842 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/º¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ØÄɲÃ(_k)"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:652
3845 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3846 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)"
3847
3848 #: src/mainwindow.c:653
3849 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3850 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)/¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é(_F)..."
3851
3852 #: src/mainwindow.c:655
3853 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3854 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é(_M)..."
3855
3856 #: src/mainwindow.c:658
3857 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3858 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
3859
3860 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
3861 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3862 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
3865 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3866 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/¼«Æ°(_A)"
3867
3868 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
3869 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3870 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_From¤«¤é"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
3873 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3874 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_To¤«¤é"
3875
3876 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
3877 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3878 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_Subject¤«¤é"
3879
3880 #: src/mainwindow.c:671
3881 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3882 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_p)"
3883
3884 #: src/mainwindow.c:674
3885 msgid "/_Tools/E_xecute"
3886 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¼Â¹Ô(_x)"
3887
3888 #: src/mainwindow.c:677
3889 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3890 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/SSL¾ÚÌÀ½ñ(_f)..."
3891
3892 #: src/mainwindow.c:681
3893 msgid "/_Tools/_Log window"
3894 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
3895
3896 #: src/mainwindow.c:683
3897 msgid "/_Configuration"
3898 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
3899
3900 #: src/mainwindow.c:684
3901 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3902 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
3903
3904 #: src/mainwindow.c:686
3905 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3906 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê(_P)..."
3907
3908 #: src/mainwindow.c:688
3909 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3910 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
3911
3912 #: src/mainwindow.c:690
3913 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3914 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
3915
3916 #: src/mainwindow.c:692
3917 msgid "/_Configuration/---"
3918 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
3919
3920 #: src/mainwindow.c:693
3921 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3922 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
3923
3924 #: src/mainwindow.c:695
3925 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3926 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¹¥³¥¢ºîÀ®(_S)..."
3927
3928 #: src/mainwindow.c:697
3929 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3930 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±(_F)..."
3931
3932 #: src/mainwindow.c:699
3933 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3934 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(_T)..."
3935
3936 #: src/mainwindow.c:700
3937 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3938 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_A)..."
3939
3940 #: src/mainwindow.c:701
3941 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3942 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê(_O)..."
3943
3944 #: src/mainwindow.c:702
3945 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3946 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥×¥é¥°¥¤¥ó..."
3947
3948 #: src/mainwindow.c:705
3949 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3950 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M) (¥í¡¼¥«¥ë)"
3951
3952 #: src/mainwindow.c:706
3953 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3954 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M) (Sylpheed Doc ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸)"
3955
3956 #: src/mainwindow.c:708
3957 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3958 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)(¥í¡¼¥«¥ë)"
3959
3960 #: src/mainwindow.c:709
3961 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3962 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F) (Sylpheed Doc ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸)"
3963
3964 #: src/mainwindow.c:711
3965 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
3966 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/Claws FAQ(_C) (Claws¥É¥­¥å¥á¥ó¥È)"
3967
3968 #: src/mainwindow.c:713
3969 msgid "/_Help/---"
3970 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
3971
3972 #: src/mainwindow.c:832
3973 msgid "Go offline"
3974 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë"
3975
3976 #: src/mainwindow.c:836
3977 msgid "Go online"
3978 msgstr "¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë"
3979
3980 #: src/mainwindow.c:852
3981 msgid "Select account"
3982 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
3983
3984 #: src/mainwindow.c:1176 src/mainwindow.c:1193 src/prefs_folder_item.c:378
3985 msgid "Untitled"
3986 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
3987
3988 #: src/mainwindow.c:1194
3989 msgid "none"
3990 msgstr "¤Ê¤·"
3991
3992 #: src/mainwindow.c:1434
3993 msgid "Empty trash"
3994 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3995
3996 #: src/mainwindow.c:1435
3997 msgid "Empty all messages in trash?"
3998 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
3999
4000 #: src/mainwindow.c:1453
4001 msgid "Add mailbox"
4002 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
4003
4004 #: src/mainwindow.c:1454
4005 msgid ""
4006 "Input the location of mailbox.\n"
4007 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4008 "scanned automatically."
4009 msgstr ""
4010 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4011 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
4014 #, c-format
4015 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4016 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
4017
4018 #: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
4019 msgid "Mailbox"
4020 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
4021
4022 #: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
4023 msgid ""
4024 "Creation of the mailbox failed.\n"
4025 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4026 "there."
4027 msgstr ""
4028 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4029 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:1490
4032 msgid "Add mbox mailbox"
4033 msgstr "mbox¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:1491
4036 msgid "Input the location of mailbox."
4037 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ì½ê¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:1507
4040 msgid "Creation of the mailbox failed."
4041 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
4042
4043 #: src/mainwindow.c:1823
4044 msgid "Sylpheed - Folder View"
4045 msgstr "Sylpheed - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼"
4046
4047 #: src/mainwindow.c:1844 src/messageview.c:380
4048 msgid "Sylpheed - Message View"
4049 msgstr "Sylpheed - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼"
4050
4051 #: src/mainwindow.c:2217
4052 msgid "Exit"
4053 msgstr "½ªÎ»"
4054
4055 #: src/mainwindow.c:2217
4056 msgid "Exit this program?"
4057 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
4058
4059 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
4060 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
4061 msgid "(none)"
4062 msgstr "(¤Ê¤·)"
4063
4064 #: src/message_search.c:88
4065 msgid "Find in current message"
4066 msgstr "¥«¥ì¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¸¡º÷"
4067
4068 #: src/message_search.c:106
4069 msgid "Find text:"
4070 msgstr "¸¡º÷¥Æ¥­¥¹¥È:"
4071
4072 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4073 msgid "Case sensitive"
4074 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
4075
4076 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4077 msgid "Backward search"
4078 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
4079
4080 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4081 msgid "Search failed"
4082 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
4083
4084 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4085 msgid "Search string not found."
4086 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
4087
4088 #: src/message_search.c:191
4089 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4090 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç㤷¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é³¤±¤Þ¤¹¤«?"
4091
4092 #: src/message_search.c:194
4093 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4094 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç㤷¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é³¤±¤Þ¤¹¤«?"
4095
4096 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4097 msgid "Search finished"
4098 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
4099
4100 #: src/messageview.c:238
4101 msgid "/_View/Show all _header"
4102 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
4103
4104 #: src/messageview.c:241
4105 msgid "/_Message/Compose _new message"
4106 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_n)"
4107
4108 #: src/messageview.c:253
4109 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4110 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_w)"
4111
4112 #: src/messageview.c:255
4113 msgid "/_Message/Redirec_t"
4114 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È(_t)"
4115
4116 #: src/messageview.c:477
4117 msgid "<No Return-Path found>"
4118 msgstr "<Return-Path¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó>"
4119
4120 #: src/messageview.c:485
4121 #, c-format
4122 msgid ""
4123 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4124 "does not correspond to the return path:\n"
4125 "Notification address: %s\n"
4126 "Return path: %s\n"
4127 "It is advised to not to send the return receipt."
4128 msgstr ""
4129
4130 #: src/messageview.c:493
4131 msgid "+Don't Send"
4132 msgstr ""
4133
4134 #: src/messageview.c:503
4135 msgid ""
4136 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4137 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4138 "officially addressed to you.\n"
4139 "Receipt notification cancelled."
4140 msgstr ""
4141
4142 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
4143 #: src/summaryview.c:3420
4144 msgid "Save as"
4145 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
4146
4147 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4148 #: src/summaryview.c:3425
4149 msgid "Overwrite"
4150 msgstr "¾å½ñ¤­"
4151
4152 #: src/messageview.c:899
4153 msgid "Overwrite existing file?"
4154 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
4155
4156 #: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
4157 #: src/summaryview.c:3454
4158 #, c-format
4159 msgid "Can't save the file `%s'."
4160 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4161
4162 #: src/messageview.c:972
4163 msgid "This message asks for a return receipt"
4164 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¼è¤ê³Îǧ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
4165
4166 #: src/messageview.c:973
4167 msgid "Send receipt"
4168 msgstr "¼õ¼è¤ê¤òÁ÷¿®"
4169
4170 #: src/messageview.c:1026
4171 msgid "Return Receipt Notification"
4172 msgstr "¼õ¿®³Îǧ¤òÊÖ¤¹"
4173
4174 #: src/messageview.c:1027
4175 msgid ""
4176 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4177 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4178 "notification:"
4179 msgstr ""
4180 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊ£¿ô¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4181 "¼õ¿®³Îǧ¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò"
4182 "ÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤:"
4183
4184 #: src/messageview.c:1031
4185 msgid "Send Notification"
4186 msgstr "³Îǧ¤òÁ÷¿®"
4187
4188 #: src/messageview.c:1031
4189 msgid "+Cancel"
4190 msgstr "+¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
4191
4192 #: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3472
4193 #: src/toolbar.c:168
4194 msgid "Print"
4195 msgstr "°õºþ"
4196
4197 #: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3473
4198 #, c-format
4199 msgid ""
4200 "Enter the print command line:\n"
4201 "(`%s' will be replaced with file name)"
4202 msgstr ""
4203 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4204 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
4205
4206 #: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
4207 #, c-format
4208 msgid ""
4209 "Print command line is invalid:\n"
4210 "`%s'"
4211 msgstr ""
4212 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
4213 "`%s'"
4214
4215 #: src/mimeview.c:150
4216 msgid "/_Open"
4217 msgstr "/³«¤¯(_O)"
4218
4219 #: src/mimeview.c:151
4220 msgid "/Open _with..."
4221 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
4222
4223 #: src/mimeview.c:152
4224 msgid "/_Display as text"
4225 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
4226
4227 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
4228 msgid "/_Save as..."
4229 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
4230
4231 #: src/mimeview.c:154
4232 msgid "/Save _all..."
4233 msgstr "/Á´¤ÆÊݸ(_a)..."
4234
4235 #: src/mimeview.c:157
4236 msgid "/_Check signature"
4237 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
4238
4239 #: src/mimeview.c:197
4240 msgid "MIME Type"
4241 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
4242
4243 #: src/mimeview.c:365
4244 msgid "Right-click here to verify the signature"
4245 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
4246
4247 #: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
4248 #: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
4249 msgid "Can't save the part of multipart message."
4250 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4251
4252 #: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
4253 #, c-format
4254 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4255 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë '%s' ¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
4256
4257 #: src/mimeview.c:1153
4258 msgid "Open with"
4259 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
4260
4261 #: src/mimeview.c:1154
4262 #, c-format
4263 msgid ""
4264 "Enter the command line to open file:\n"
4265 "(`%s' will be replaced with file name)"
4266 msgstr ""
4267 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4268 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
4269
4270 #: src/news.c:205
4271 #, c-format
4272 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4273 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
4274
4275 #: src/news.c:783
4276 #, c-format
4277 msgid "can't set group: %s\n"
4278 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4279
4280 #: src/news.c:793
4281 #, c-format
4282 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4283 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
4284
4285 #: src/news.c:814
4286 #, c-format
4287 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4288 msgstr "%s ¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4289
4290 #: src/news.c:831
4291 #, c-format
4292 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4293 msgstr "xover %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
4294
4295 #: src/news.c:834 src/news.c:903
4296 msgid "can't get xover\n"
4297 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4298
4299 #: src/news.c:839 src/news.c:909
4300 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4301 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4302
4303 #: src/news.c:845 src/news.c:922
4304 #, c-format
4305 msgid "invalid xover line: %s\n"
4306 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
4307
4308 #: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
4309 msgid "can't get xhdr\n"
4310 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4311
4312 #: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
4313 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4314 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4315
4316 #: src/news.c:900
4317 #, c-format
4318 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4319 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
4320
4321 #: src/passphrase.c:85
4322 msgid "Passphrase"
4323 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
4324
4325 #: src/passphrase.c:253
4326 msgid "[no user id]"
4327 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
4328
4329 #: src/passphrase.c:257
4330 #, c-format
4331 msgid ""
4332 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4333 "\n"
4334 "  %.*s  \n"
4335 "(%.*s)\n"
4336 msgstr ""
4337 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4338 "\n"
4339 "  %.*s  \n"
4340 "(%.*s)\n"
4341
4342 #: src/passphrase.c:261
4343 msgid ""
4344 "Bad passphrase! Try again...\n"
4345 "\n"
4346 msgstr ""
4347 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
4348 "\n"
4349
4350 #: src/pop.c:151
4351 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4352 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4353
4354 #: src/pop.c:158
4355 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4356 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
4357
4358 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4359 msgid "POP3 protocol error\n"
4360 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
4361
4362 #: src/pop.c:628
4363 #, c-format
4364 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4365 msgstr "POP3: ´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4366
4367 #: src/pop.c:636
4368 #, c-format
4369 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4370 msgstr "POP3: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥¹¥­¥Ã¥×Ãæ (%d ¥Ð¥¤¥È)\n"
4371
4372 #: src/pop.c:667
4373 msgid "mailbox is locked\n"
4374 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4375
4376 #: src/pop.c:670
4377 msgid "session timeout\n"
4378 msgstr "¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ç¤¹\n"
4379
4380 #: src/pop.c:688
4381 msgid "command not supported\n"
4382 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4383
4384 #: src/pop.c:692
4385 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4386 msgstr "POP3¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
4387
4388 #: src/prefs_gtk.c:775
4389 msgid "Preferences"
4390 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
4391
4392 #: src/prefs_account.c:691
4393 #, c-format
4394 msgid "Account%d"
4395 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È%d"
4396
4397 #: src/prefs_account.c:710
4398 msgid "Preferences for new account"
4399 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
4400
4401 #: src/prefs_account.c:715
4402 msgid "Account preferences"
4403 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê"
4404
4405 #: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1021
4406 msgid "Receive"
4407 msgstr "¼õ¿®"
4408
4409 #: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1025 src/prefs_folder_item.c:546
4410 msgid "Compose"
4411 msgstr "ºîÀ®"
4412
4413 #: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1034
4414 msgid "Privacy"
4415 msgstr "µ¡Ì©"
4416
4417 #: src/prefs_account.c:776
4418 msgid "SSL"
4419 msgstr "SSL"