c673af3fbb167e71f027f2871ef2e14727fdf264
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-05-03 13:29+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
10 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
19
20 #: src/about.c:200
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
29 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
30 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
31 "\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:206
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
41 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:211
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:215
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
61 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
62 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
63 "version.\n"
64 "\n"
65
66 #: src/about.c:221
67 msgid ""
68 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
69 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
70 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
71 "more details.\n"
72 "\n"
73 msgstr ""
74 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
75 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
76 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
77 "more details.\n"
78 "\n"
79
80 #: src/about.c:227
81 msgid ""
82 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
83 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
84 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
85 msgstr ""
86 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
87 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
88 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
89
90 #: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:209
91 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:184 src/foldersel.c:175
92 #: src/import.c:188 src/inputdialog.c:155 src/main.c:314 src/main.c:322
93 #: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:115
94 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1772 src/prefs_common.c:1991
95 #: src/prefs_common.c:2107 src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
96 msgid "OK"
97 msgstr "OK"
98
99 #: src/account.c:97
100 msgid "Reading all config for each account...\n"
101 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
102
103 #: src/account.c:112
104 #, c-format
105 msgid "Found label: %s\n"
106 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
107
108 #: src/account.c:202
109 msgid ""
110 "Some composing windows are open.\n"
111 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
112 msgstr ""
113 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
114 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
115
116 #: src/account.c:207
117 msgid "Opening account edit window...\n"
118 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
119
120 #: src/account.c:347
121 msgid "Creating account edit window...\n"
122 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
123
124 #: src/account.c:352
125 msgid "Edit accounts"
126 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
127
128 #: src/account.c:380 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
129 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:299
130 msgid "Name"
131 msgstr "̾Á°"
132
133 #: src/account.c:381 src/prefs_account.c:616
134 msgid "Protocol"
135 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
136
137 #: src/account.c:382
138 msgid "Server"
139 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
140
141 #: src/account.c:401 src/addressbook.c:439
142 msgid "Add"
143 msgstr "ÄɲÃ"
144
145 #: src/account.c:407
146 msgid "Edit"
147 msgstr "ÊÔ½¸"
148
149 #: src/account.c:413
150 msgid " Delete "
151 msgstr "  ºï½ü  "
152
153 #: src/account.c:419 src/prefs_filter.c:432
154 msgid "Down"
155 msgstr "  ¢­  "
156
157 #: src/account.c:425 src/prefs_filter.c:426
158 msgid "Up"
159 msgstr "  ¢¬  "
160
161 #: src/account.c:439
162 msgid " Set as usually used account "
163 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
164
165 #: src/account.c:445 src/prefs_filter.c:192 src/summary_search.c:192
166 msgid "Close"
167 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
168
169 #: src/account.c:498
170 msgid "Delete account"
171 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
172
173 #: src/account.c:499
174 msgid "Do you really want to delete this account?"
175 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
176
177 #: src/account.c:500 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
178 #: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
179 #: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
180 #: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:715
181 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:813
182 msgid "Yes"
183 msgstr "¤Ï¤¤"
184
185 #: src/account.c:500 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
186 #: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
187 #: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
188 msgid "+No"
189 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
190
191 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
192 msgid "/_File"
193 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
194
195 #: src/addressbook.c:230
196 msgid "/_File/New _address"
197 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
198
199 #: src/addressbook.c:231
200 msgid "/_File/New _group"
201 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
202
203 #: src/addressbook.c:232
204 msgid "/_File/New _folder"
205 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
206
207 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
208 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
209 msgid "/_File/---"
210 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
211
212 #: src/addressbook.c:234
213 msgid "/_File/_Edit"
214 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
215
216 #: src/addressbook.c:235
217 msgid "/_File/_Delete"
218 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
219
220 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
221 msgid "/_File/_Close"
222 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
223
224 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
225 msgid "/_Help"
226 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
227
228 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
229 msgid "/_Help/_About"
230 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
231
232 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
233 msgid "/New _address"
234 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
235
236 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
237 msgid "/New _group"
238 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
239
240 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
241 msgid "/New _folder"
242 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
243
244 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
245 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
246 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
247 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
248 #: src/summaryview.c:314
249 msgid "/---"
250 msgstr "/---"
251
252 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
253 #: src/mainwindow.c:351
254 msgid "/_Edit"
255 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
256
257 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
258 msgid "/_Delete"
259 msgstr "/ºï½ü(_D)"
260
261 #: src/addressbook.c:318
262 msgid "E-Mail address"
263 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
264
265 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
266 msgid "Remarks"
267 msgstr "È÷¹Í"
268
269 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
270 msgid "Address book"
271 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
272
273 #: src/addressbook.c:413
274 msgid "Name:"
275 msgstr "̾Á°:"
276
277 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
278 #: src/prefs_filter.c:392
279 msgid "Delete"
280 msgstr "ºï½ü"
281
282 #: src/addressbook.c:442
283 msgid "Lookup"
284 msgstr "¸¡º÷"
285
286 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
287 msgid "To:"
288 msgstr "°¸Àè:"
289
290 #: src/addressbook.c:456
291 msgid "Cc:"
292 msgstr "Cc:"
293
294 #: src/addressbook.c:460
295 msgid "Bcc:"
296 msgstr "Bcc:"
297
298 #: src/addressbook.c:479
299 msgid "Common address"
300 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
301
302 #: src/addressbook.c:486
303 msgid "Personal address"
304 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
305
306 #: src/addressbook.c:577
307 msgid "Delete address(es)"
308 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
309
310 #: src/addressbook.c:578
311 msgid "Really delete the address(es)?"
312 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
313
314 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
315 #: src/prefs_filter.c:715 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573
316 #: src/summaryview.c:813
317 msgid "No"
318 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
319
320 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
321 msgid "New folder"
322 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
323
324 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
325 msgid "Input the name of new folder:"
326 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
327
328 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
329 msgid "NewFolder"
330 msgstr "NewFolder"
331
332 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
333 #: src/addressbook.c:1187
334 msgid "The name already exists."
335 msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
336
337 #: src/addressbook.c:1045
338 msgid "New group"
339 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
340
341 #: src/addressbook.c:1046
342 msgid "Input the name of new group:"
343 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
344
345 #: src/addressbook.c:1047
346 msgid "NewGroup"
347 msgstr "NewGroup"
348
349 #: src/addressbook.c:1122
350 msgid "Edit group"
351 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
352
353 #: src/addressbook.c:1123
354 msgid "Input the new name of group:"
355 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
356
357 #: src/addressbook.c:1173
358 msgid "Edit folder"
359 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
360
361 #: src/addressbook.c:1174
362 msgid "Input the new name of folder:"
363 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
364
365 #: src/addressbook.c:1223
366 #, c-format
367 msgid "Really delete `%s' ?"
368 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
369
370 #: src/addressbook.c:1271
371 msgid "Edit address"
372 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
373
374 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:300
375 msgid "Address"
376 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
377
378 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
379 #: src/compose.c:3641 src/export.c:185 src/foldersel.c:176 src/import.c:189
380 #: src/inputdialog.c:156 src/main.c:314 src/main.c:322 src/mainwindow.c:1655
381 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:119 src/prefs.c:468
382 #: src/prefs_common.c:2108 src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:324
383 #: src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
384 msgid "Cancel"
385 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
386
387 #: src/addressbook.c:1524
388 msgid "Reading addressbook file..."
389 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
390
391 #: src/addressbook.c:1528
392 #, c-format
393 msgid "%s doesn't exist.\n"
394 msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
395
396 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
397 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
398 #: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:994
399 #: src/summaryview.c:1200 src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1343
400 #: src/summaryview.c:1800 src/summaryview.c:2275 src/summaryview.c:2298
401 #: src/summaryview.c:2319 src/summaryview.c:2412
402 msgid "done.\n"
403 msgstr "´°Î»¡£\n"
404
405 #: src/addressbook.c:1821
406 msgid "Exporting addressbook to file..."
407 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
408
409 #: src/addressbook.c:1839
410 msgid "failed to write addressbook data.\n"
411 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
412
413 #: src/alertpanel.c:98 src/compose.c:3243 src/main.c:312
414 msgid "Notice"
415 msgstr "Ãí°Õ"
416
417 #: src/alertpanel.c:111
418 msgid "Warning"
419 msgstr "·Ù¹ð"
420
421 #: src/alertpanel.c:124 src/inc.c:403
422 msgid "Error"
423 msgstr "¥¨¥é¡¼"
424
425 #: src/alertpanel.c:160
426 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
427 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
428
429 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
430 msgid "can't allocate memory\n"
431 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
432
433 #: src/compose.c:365
434 msgid "/_Add..."
435 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
436
437 #: src/compose.c:366
438 msgid "/_Remove"
439 msgstr "/ºï½ü(_R)"
440
441 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
442 #: src/folderview.c:225
443 msgid "/_Property..."
444 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
445
446 #: src/compose.c:374
447 msgid "/_File/_Attach file"
448 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
449
450 #: src/compose.c:375
451 msgid "/_File/_Insert file"
452 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
453
454 #: src/compose.c:376
455 msgid "/_File/Insert si_gnature"
456 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
457
458 #: src/compose.c:381
459 msgid "/_Edit/_Undo"
460 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
461
462 #: src/compose.c:382
463 msgid "/_Edit/_Redo"
464 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
465
466 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
467 msgid "/_Edit/---"
468 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
469
470 #: src/compose.c:384
471 msgid "/_Edit/Cu_t"
472 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
473
474 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
475 msgid "/_Edit/_Copy"
476 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
477
478 #: src/compose.c:386
479 msgid "/_Edit/_Paste"
480 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
481
482 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
483 msgid "/_Edit/Select _all"
484 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
485
486 #: src/compose.c:389
487 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
488 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
489
490 #: src/compose.c:390
491 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
492 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
493
494 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
495 msgid "/_Message"
496 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
497
498 #: src/compose.c:394
499 msgid "/_Message/_Send"
500 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
501
502 #: src/compose.c:396
503 msgid "/_Message/Send _later"
504 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
505
506 #: src/compose.c:398
507 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
508 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
509
510 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
511 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
512 #: src/mainwindow.c:469
513 msgid "/_Message/---"
514 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
515
516 #: src/compose.c:401
517 msgid "/_Message/_To"
518 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
519
520 #: src/compose.c:402
521 msgid "/_Message/_Cc"
522 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
523
524 #: src/compose.c:403
525 msgid "/_Message/_Bcc"
526 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
527
528 #: src/compose.c:404
529 msgid "/_Message/_Reply to"
530 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
531
532 #: src/compose.c:406
533 msgid "/_Message/_Followup to"
534 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
535
536 #: src/compose.c:408
537 msgid "/_Message/_Attach"
538 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
539
540 #: src/compose.c:411
541 msgid "/_Message/Si_gn"
542 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
543
544 #: src/compose.c:412
545 msgid "/_Message/_Encrypt"
546 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
547
548 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
549 msgid "/_Tool"
550 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
551
552 #: src/compose.c:415
553 msgid "/_Tool/Show _ruler"
554 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
555
556 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
557 msgid "/_Tool/_Address book"
558 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
559
560 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
561 msgid "Can't get text part\n"
562 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
563
564 #: src/compose.c:548
565 #, c-format
566 msgid "%s: file not exist\n"
567 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
568
569 #: src/compose.c:560
570 msgid ""
571 "\n"
572 "\n"
573 "Begin forwarded message:\n"
574 "\n"
575 msgstr ""
576 "\n"
577 "\n"
578 "Begin forwarded message:\n"
579 "\n"
580
581 #: src/compose.c:1224
582 #, c-format
583 msgid "File %s doesn't exist\n"
584 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
585
586 #: src/compose.c:1228
587 #, c-format
588 msgid "Can't get file size of %s\n"
589 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
590
591 #: src/compose.c:1232
592 #, c-format
593 msgid "File %s is empty\n"
594 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
595
596 #: src/compose.c:1253
597 #, c-format
598 msgid "Message: %s"
599 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
600
601 #: src/compose.c:1359
602 msgid " [Edited]"
603 msgstr " [¹¹¿·]"
604
605 #: src/compose.c:1361
606 #, c-format
607 msgid "%s - Compose message%s"
608 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
609
610 #: src/compose.c:1364
611 #, c-format
612 msgid "Compose message%s"
613 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
614
615 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
616 msgid "Recipient is not specified."
617 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
618
619 #: src/compose.c:1404
620 msgid "can't get recipient list."
621 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
622
623 #: src/compose.c:1422
624 msgid ""
625 "Account for sending mail is not specified.\n"
626 "Please select a mail account before sending."
627 msgstr ""
628 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
629 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
630
631 #: src/compose.c:1443
632 #, c-format
633 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
634 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
635
636 #: src/compose.c:1457
637 msgid "Queueing"
638 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
639
640 #: src/compose.c:1458
641 msgid ""
642 "Error occurred while sending the message.\n"
643 "Put this message into queue folder?"
644 msgstr ""
645 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
646 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
647
648 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
649 msgid "Can't queue the message."
650 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
651
652 #: src/compose.c:1467
653 msgid "Error occurred while sending the message."
654 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
655
656 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
657 msgid "Can't save the message to outbox."
658 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
659
660 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1477
661 msgid "can't change file mode\n"
662 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
663
664 #: src/compose.c:1526
665 msgid "Can't convert the codeset of the message."
666 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
667
668 #: src/compose.c:1535
669 msgid "can't write headers\n"
670 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
671
672 #: src/compose.c:1653
673 msgid "saving sent message...\n"
674 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
675
676 #: src/compose.c:1658
677 msgid "can't save message\n"
678 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
679
680 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
681 msgid "can't open mark file\n"
682 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
683
684 #: src/compose.c:1687
685 msgid "queueing message...\n"
686 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
687
688 #: src/compose.c:1762
689 msgid "can't queue the message\n"
690 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
691
692 #: src/compose.c:1801
693 #, c-format
694 msgid "Can't open file %s\n"
695 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
696
697 #: src/compose.c:2114
698 #, c-format
699 msgid "generated Message-ID: %s\n"
700 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
701
702 #: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
703 msgid "MIME type"
704 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
705
706 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2102
707 #: src/select-keys.c:297 src/summaryview.c:361
708 msgid "Size"
709 msgstr "¥µ¥¤¥º"
710
711 #: src/compose.c:2205
712 msgid "Creating compose window...\n"
713 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
714
715 #: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
716 msgid "From:"
717 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
718
719 #: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:486
720 #: src/prefs_common.c:611
721 msgid "Send"
722 msgstr "Á÷¿®"
723
724 #: src/compose.c:2672
725 msgid "Send message"
726 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
727
728 #: src/compose.c:2679
729 msgid "Send later"
730 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
731
732 #: src/compose.c:2680
733 msgid "Put into queue folder and send later"
734 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
735
736 #: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
737 msgid "Draft"
738 msgstr "Áð¹Æ"
739
740 #: src/compose.c:2688
741 msgid "Save to draft folder"
742 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
743
744 #: src/compose.c:2697
745 msgid "Insert"
746 msgstr "ÁÞÆþ"
747
748 #: src/compose.c:2698
749 msgid "Insert file"
750 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
751
752 #: src/compose.c:2705
753 msgid "Attach"
754 msgstr "źÉÕ"
755
756 #: src/compose.c:2706
757 msgid "Attach file"
758 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
759
760 #: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1012
761 msgid "Signature"
762 msgstr "½ð̾"
763
764 #: src/compose.c:2716
765 msgid "Insert signature"
766 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
767
768 #: src/compose.c:2724
769 msgid "Editor"
770 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
771
772 #: src/compose.c:2725
773 msgid "Edit with external editor"
774 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
775
776 #: src/compose.c:2733
777 msgid "Linewrap"
778 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
779
780 #: src/compose.c:2734
781 msgid "Wrap long lines"
782 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
783
784 #: src/compose.c:2939
785 msgid "Invalid MIME type."
786 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
787
788 #: src/compose.c:2957
789 msgid "File doesn't exist or is empty."
790 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
791
792 #: src/compose.c:3025
793 msgid "Property"
794 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
795
796 #: src/compose.c:3045
797 msgid "Encoding"
798 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
799
800 #: src/compose.c:3068
801 msgid "Path"
802 msgstr "¥Ñ¥¹"
803
804 #: src/compose.c:3069
805 msgid "File name"
806 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
807
808 #: src/compose.c:3214
809 #, c-format
810 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
811 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
812
813 #: src/compose.c:3240
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "The external editor is still working.\n"
817 "Force terminating the process?\n"
818 "process group id: %d"
819 msgstr ""
820 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
821 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
822 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
823
824 #: src/compose.c:3253
825 #, c-format
826 msgid "Terminated process group id: %d"
827 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
828
829 #: src/compose.c:3254
830 #, c-format
831 msgid "Temporary file: %s"
832 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
833
834 #: src/compose.c:3278
835 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
836 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
837
838 #. failed
839 #: src/compose.c:3311
840 msgid "Couldn't exec external editor\n"
841 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
842
843 #: src/compose.c:3315
844 msgid "Couldn't write to file\n"
845 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
846
847 #: src/compose.c:3317
848 msgid "Pipe read failed\n"
849 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
850
851 #: src/compose.c:3574
852 msgid "can't remove the old draft message\n"
853 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
854
855 #: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
856 msgid "Select file"
857 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
858
859 #: src/compose.c:3639
860 msgid "Discard message"
861 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
862
863 #: src/compose.c:3640
864 msgid "This message has been modified. discard it?"
865 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
866
867 #: src/compose.c:3641
868 msgid "Discard"
869 msgstr "ÇË´þ"
870
871 #: src/compose.c:3641
872 msgid "to Draft"
873 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
874
875 #: src/export.c:121
876 msgid "Export"
877 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
878
879 #: src/export.c:143
880 msgid "Specify target folder and mbox file."
881 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
882
883 #: src/export.c:153
884 msgid "Source dir:"
885 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
886
887 #: src/export.c:158
888 msgid "Exporting file:"
889 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
890
891 #: src/export.c:171 src/export.c:177 src/import.c:175 src/import.c:181
892 #: src/prefs_filter.c:343
893 msgid " Select... "
894 msgstr " ÁªÂò... "
895
896 #: src/export.c:216
897 msgid "Select exporting file"
898 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
899
900 #: src/foldersel.c:130
901 msgid "Select folder"
902 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
903
904 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
905 msgid "/Create _new folder..."
906 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
907
908 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
909 msgid "/_Rename folder..."
910 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
911
912 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
913 msgid "/_Delete folder"
914 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
915
916 #: src/folderview.c:201
917 msgid "/Remove _mailbox"
918 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
919
920 #: src/folderview.c:212
921 msgid "/Remove _IMAP4 server"
922 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
923
924 #: src/folderview.c:219
925 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
926 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
927
928 #: src/folderview.c:221
929 msgid "/_Remove newsgroup"
930 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
931
932 #: src/folderview.c:223
933 msgid "/Remove _news server"
934 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
935
936 #: src/folderview.c:234
937 msgid "Folder"
938 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
939
940 #: src/folderview.c:234
941 msgid "New"
942 msgstr "¿·Ãå"
943
944 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2099
945 msgid "Unread"
946 msgstr "̤ÆÉ"
947
948 #: src/folderview.c:235
949 msgid "#"
950 msgstr "Áí¿ô"
951
952 #: src/folderview.c:245
953 msgid "Creating folder view...\n"
954 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
955
956 #: src/folderview.c:382
957 msgid "Setting folder info...\n"
958 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
959
960 #: src/folderview.c:383
961 msgid "Setting folder info..."
962 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
963
964 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
965 #, c-format
966 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
967 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
968
969 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
970 #, c-format
971 msgid "Scanning folder %s ..."
972 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
973
974 #: src/folderview.c:558
975 msgid "Updating all folders..."
976 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
977
978 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:639
979 msgid "Inbox"
980 msgstr "¼õ¿®È¢"
981
982 #: src/folderview.c:602
983 msgid "Outbox"
984 msgstr "Á÷¿®¹µ"
985
986 #: src/folderview.c:607
987 msgid "Queue"
988 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
989
990 #: src/folderview.c:612
991 msgid "Trash"
992 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
993
994 #: src/folderview.c:1067
995 #, c-format
996 msgid "Folder %s is selected\n"
997 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
998
999 #: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
1000 #, c-format
1001 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1002 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1003
1004 #: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
1005 #, c-format
1006 msgid "The folder `%s' already exists."
1007 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1008
1009 #: src/folderview.c:1207
1010 #, c-format
1011 msgid "Input new name for `%s':"
1012 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1013
1014 #: src/folderview.c:1209
1015 msgid "Rename folder"
1016 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
1017
1018 #: src/folderview.c:1269
1019 #, c-format
1020 msgid ""
1021 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1022 "Do you really want to delete?"
1023 msgstr ""
1024 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1025 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1026
1027 #: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
1028 msgid "Delete folder"
1029 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1030
1031 #: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
1032 #, c-format
1033 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1034 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1035
1036 #: src/folderview.c:1311
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1040 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1041 msgstr ""
1042 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1043 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
1044
1045 #: src/folderview.c:1314
1046 msgid "Remove folder"
1047 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1048
1049 #: src/folderview.c:1401
1050 #, c-format
1051 msgid "Really delete folder `%s'?"
1052 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1053
1054 #: src/folderview.c:1441
1055 #, c-format
1056 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1057 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1058
1059 #: src/folderview.c:1443
1060 msgid "Delete IMAP4 server"
1061 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1062
1063 #: src/folderview.c:1484
1064 msgid "Subscribe newsgroup"
1065 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
1066
1067 #: src/folderview.c:1485
1068 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1069 msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1070
1071 #: src/folderview.c:1494
1072 #, c-format
1073 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1074 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1075
1076 #: src/folderview.c:1540
1077 #, c-format
1078 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1079 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1080
1081 #: src/folderview.c:1542
1082 msgid "Delete newsgroup"
1083 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
1084
1085 #: src/folderview.c:1573
1086 #, c-format
1087 msgid "Really delete news server `%s'?"
1088 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1089
1090 #: src/folderview.c:1575
1091 msgid "Delete news server"
1092 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1093
1094 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1095 msgid "Abcdef"
1096 msgstr "ÆüËܸìAbc"
1097
1098 #: src/headerview.c:56
1099 msgid "Newsgroups:"
1100 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1101
1102 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1103 msgid "Subject:"
1104 msgstr "·ï̾:"
1105
1106 #: src/headerview.c:87
1107 msgid "Creating header view...\n"
1108 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1109
1110 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1383
1111 msgid "(No From)"
1112 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
1113
1114 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1399
1115 msgid "(No Subject)"
1116 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
1117
1118 #: src/headerwindow.c:55
1119 msgid "Creating header window...\n"
1120 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1121
1122 #: src/headerwindow.c:59
1123 msgid "All header"
1124 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
1125
1126 #: src/headerwindow.c:113
1127 #, c-format
1128 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1129 msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1130
1131 #: src/headerwindow.c:115
1132 #, c-format
1133 msgid "%s - All header"
1134 msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
1135
1136 #: src/imageview.c:48
1137 msgid "Creating image view...\n"
1138 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1139
1140 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1141 msgid "Can't load the image."
1142 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1143
1144 #: src/imap.c:145
1145 #, c-format
1146 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1147 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
1148
1149 #: src/imap.c:168
1150 #, c-format
1151 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1152 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
1153
1154 #: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
1155 #, c-format
1156 msgid "can't select folder: %s\n"
1157 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1158
1159 #: src/imap.c:309
1160 #, c-format
1161 msgid "message %d has been already cached.\n"
1162 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1163
1164 #: src/imap.c:318
1165 #, c-format
1166 msgid "getting message %d...\n"
1167 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1168
1169 #: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
1170 #, c-format
1171 msgid "can't fetch message %d\n"
1172 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1173
1174 #: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
1175 #: src/mh.c:419
1176 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1177 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
1178
1179 #: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
1180 #, c-format
1181 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1182 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1183
1184 #: src/imap.c:431
1185 #, c-format
1186 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1187 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
1188
1189 #: src/imap.c:437 src/imap.c:473
1190 msgid "can't expunge\n"
1191 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1192
1193 #: src/imap.c:467
1194 #, c-format
1195 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1196 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
1197
1198 #: src/imap.c:510
1199 msgid "can't create mailbox\n"
1200 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1201
1202 #: src/imap.c:538
1203 msgid "can't delete mailbox\n"
1204 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1205
1206 #: src/imap.c:564
1207 msgid "can't get envelope\n"
1208 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1209
1210 #: src/imap.c:570
1211 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1212 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1213
1214 #: src/imap.c:578
1215 #, c-format
1216 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1217 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1218
1219 #: src/imap.c:608
1220 #, c-format
1221 msgid "deleting message %d...\n"
1222 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1223
1224 #: src/imap.c:643
1225 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1226 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
1227
1228 #: src/imap.c:670
1229 #, c-format
1230 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1231 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1232
1233 #: src/imap.c:693
1234 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1235 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1236
1237 #: src/imap.c:846
1238 #, c-format
1239 msgid "can't copy %d to %s\n"
1240 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1241
1242 #: src/imap.c:1153
1243 #, c-format
1244 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1245 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
1246
1247 #: src/imap.c:1201
1248 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1249 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
1250
1251 #: src/import.c:125
1252 msgid "Import"
1253 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
1254
1255 #: src/import.c:147
1256 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1257 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1258
1259 #: src/import.c:157
1260 msgid "Importing file:"
1261 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1262
1263 #: src/import.c:162
1264 msgid "Destination dir:"
1265 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
1266
1267 #: src/import.c:220
1268 msgid "Select importing file"
1269 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1270
1271 #: src/inc.c:183 src/inc.c:225
1272 msgid "Standby"
1273 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
1274
1275 #: src/inc.c:243
1276 msgid "Retrieving new messages"
1277 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1278
1279 #: src/inc.c:372
1280 #, c-format
1281 msgid "Input password for %s on %s:"
1282 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1283
1284 #: src/inc.c:376
1285 msgid "Input password"
1286 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
1287
1288 #: src/inc.c:393
1289 msgid "Retrieving"
1290 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
1291
1292 #: src/inc.c:400
1293 msgid "Done"
1294 msgstr "´°Î»"
1295
1296 #: src/inc.c:409
1297 #, c-format
1298 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1299 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1300
1301 #: src/inc.c:475
1302 #, c-format
1303 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1304 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1305
1306 #: src/inc.c:483
1307 #, c-format
1308 msgid "%s: Retrieving new messages"
1309 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1310
1311 #: src/inc.c:504
1312 #, c-format
1313 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1314 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
1315
1316 #: src/inc.c:515 src/inc.c:649
1317 #, c-format
1318 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1319 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1320
1321 #: src/inc.c:518 src/inc.c:652
1322 #, c-format
1323 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1324 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1325
1326 #: src/inc.c:683 src/inc.c:733
1327 #, c-format
1328 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1329 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1330
1331 #: src/inc.c:708
1332 msgid "Authorizing..."
1333 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
1334
1335 #: src/inc.c:713
1336 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1337 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
1338
1339 #: src/inc.c:718
1340 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1341 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
1342
1343 #: src/inc.c:723
1344 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1345 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
1346
1347 #: src/inc.c:728
1348 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1349 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
1350
1351 #: src/inc.c:744
1352 msgid "Deleting message"
1353 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
1354
1355 #: src/inc.c:748
1356 msgid "Quitting"
1357 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
1358
1359 #: src/inc.c:776
1360 msgid "a message won't be received\n"
1361 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1362
1363 #: src/inc.c:803
1364 msgid "Error occurred while processing mail."
1365 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1366
1367 #: src/inc.c:806
1368 msgid "No disk space left."
1369 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1370
1371 #: src/inc.c:857
1372 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1373 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1374
1375 #: src/inc.c:868
1376 #, c-format
1377 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1378 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1379
1380 #: src/logwindow.c:50
1381 msgid "Creating log window...\n"
1382 msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1383
1384 #: src/logwindow.c:54
1385 msgid "Protocol log"
1386 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
1387
1388 #. for gettext
1389 #: src/main.c:103
1390 #, c-format
1391 msgid ""
1392 "File `%s' already exists.\n"
1393 "Can't create folder."
1394 msgstr ""
1395 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1396 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1397
1398 #: src/main.c:142
1399 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1400 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1401
1402 #: src/main.c:206
1403 msgid ""
1404 "GnuPG is not installed properly.\n"
1405 "OpenPGP support disabled."
1406 msgstr ""
1407 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1408 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
1409
1410 #: src/main.c:281
1411 #, c-format
1412 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1413 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
1414
1415 #: src/main.c:283
1416 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1417 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
1418
1419 #: src/main.c:284
1420 msgid "  --receive              receive new messages"
1421 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1422
1423 #: src/main.c:285
1424 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1425 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1426
1427 #: src/main.c:286
1428 msgid "  --debug                debug mode"
1429 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
1430
1431 #: src/main.c:287
1432 msgid "  --help                 display this help and exit"
1433 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1434
1435 #: src/main.c:288
1436 msgid "  --version              output version information and exit"
1437 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1438
1439 #: src/main.c:313
1440 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1441 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1442
1443 #: src/main.c:320
1444 msgid "Queued messages"
1445 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1446
1447 #: src/main.c:321
1448 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1449 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1450
1451 #. remote command mode
1452 #: src/main.c:392
1453 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1454 msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1455
1456 #: src/mainwindow.c:334
1457 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1458 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
1459
1460 #: src/mainwindow.c:335
1461 msgid "/_File/_Update folder tree"
1462 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
1463
1464 #: src/mainwindow.c:336
1465 msgid "/_File/_Folder"
1466 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
1467
1468 #: src/mainwindow.c:337
1469 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1470 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
1471
1472 #: src/mainwindow.c:339
1473 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1474 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
1475
1476 #: src/mainwindow.c:340
1477 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1478 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
1479
1480 #: src/mainwindow.c:341
1481 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1482 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
1483
1484 #: src/mainwindow.c:342
1485 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1486 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
1487
1488 #: src/mainwindow.c:343
1489 msgid "/_File/Empty _trash"
1490 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
1491
1492 #: src/mainwindow.c:345
1493 msgid "/_File/_Save as..."
1494 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
1495
1496 #: src/mainwindow.c:346
1497 msgid "/_File/_Print..."
1498 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
1499
1500 #: src/mainwindow.c:349
1501 msgid "/_File/E_xit"
1502 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
1503
1504 #: src/mainwindow.c:355
1505 msgid "/_Edit/_Search"
1506 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
1507
1508 #: src/mainwindow.c:357
1509 msgid "/_View"
1510 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1511
1512 #: src/mainwindow.c:358
1513 msgid "/_View/_Folder tree"
1514 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
1515
1516 #: src/mainwindow.c:359
1517 msgid "/_View/_Message view"
1518 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
1519
1520 #: src/mainwindow.c:360
1521 msgid "/_View/_Toolbar"
1522 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1523
1524 #: src/mainwindow.c:361
1525 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1526 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
1527
1528 #: src/mainwindow.c:362
1529 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1530 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
1531
1532 #: src/mainwindow.c:363
1533 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1534 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
1535
1536 #: src/mainwindow.c:364
1537 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1538 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
1539
1540 #: src/mainwindow.c:365
1541 msgid "/_View/_Status bar"
1542 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
1543
1544 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1545 msgid "/_View/---"
1546 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1547
1548 #: src/mainwindow.c:367
1549 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1550 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
1551
1552 #: src/mainwindow.c:368
1553 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1554 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
1555
1556 #: src/mainwindow.c:370
1557 msgid "/_View/_Code set"
1558 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
1559
1560 #: src/mainwindow.c:371
1561 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1562 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
1563
1564 #: src/mainwindow.c:379
1565 msgid "/_View/_Code set/---"
1566 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
1567
1568 #: src/mainwindow.c:380
1569 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1570 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
1571
1572 #: src/mainwindow.c:384
1573 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1574 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
1575
1576 #: src/mainwindow.c:388
1577 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1578 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
1579
1580 #: src/mainwindow.c:392
1581 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1582 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
1583
1584 #: src/mainwindow.c:395
1585 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1586 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
1587
1588 #: src/mainwindow.c:397
1589 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1590 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
1591
1592 #: src/mainwindow.c:400
1593 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1594 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
1595
1596 #: src/mainwindow.c:403
1597 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1598 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
1599
1600 #: src/mainwindow.c:406
1601 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1602 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
1603
1604 #: src/mainwindow.c:408
1605 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1606 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
1607
1608 #: src/mainwindow.c:410
1609 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1610 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
1611
1612 #: src/mainwindow.c:414
1613 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1614 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
1615
1616 #: src/mainwindow.c:417
1617 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1618 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
1619
1620 #: src/mainwindow.c:420
1621 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1622 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
1623
1624 #: src/mainwindow.c:422
1625 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1626 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
1627
1628 #: src/mainwindow.c:426
1629 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1630 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
1631
1632 #: src/mainwindow.c:428
1633 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1634 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
1635
1636 #: src/mainwindow.c:430
1637 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1638 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
1639
1640 #: src/mainwindow.c:432
1641 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1642 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
1643
1644 #: src/mainwindow.c:435
1645 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1646 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
1647
1648 #: src/mainwindow.c:437
1649 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1650 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
1651
1652 #: src/mainwindow.c:445
1653 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1654 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
1655
1656 #: src/mainwindow.c:446
1657 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1658 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
1659
1660 #: src/mainwindow.c:449
1661 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1662 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
1663
1664 #: src/mainwindow.c:452
1665 msgid "/_Message/Compose _new message"
1666 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
1667
1668 #: src/mainwindow.c:453
1669 msgid "/_Message/_Reply"
1670 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
1671
1672 #: src/mainwindow.c:454
1673 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1674 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
1675
1676 #: src/mainwindow.c:455
1677 msgid "/_Message/_Forward"
1678 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1679
1680 #: src/mainwindow.c:456
1681 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1682 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
1683
1684 #: src/mainwindow.c:459
1685 msgid "/_Message/M_ove..."
1686 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
1687
1688 #: src/mainwindow.c:460
1689 msgid "/_Message/_Copy..."
1690 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
1691
1692 #: src/mainwindow.c:461
1693 msgid "/_Message/_Delete"
1694 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1695
1696 #: src/mainwindow.c:462
1697 msgid "/_Message/_Mark"
1698 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1699
1700 #: src/mainwindow.c:463
1701 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1702 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1703
1704 #: src/mainwindow.c:464
1705 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1706 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
1707
1708 #: src/mainwindow.c:465
1709 msgid "/_Message/_Mark/---"
1710 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
1711
1712 #: src/mainwindow.c:466
1713 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1714 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
1715
1716 #: src/mainwindow.c:467
1717 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1718 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
1719
1720 #: src/mainwindow.c:470
1721 msgid "/_Message/Open in new _window"
1722 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
1723
1724 #: src/mainwindow.c:471
1725 msgid "/_Message/View _source"
1726 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
1727
1728 #: src/mainwindow.c:472
1729 msgid "/_Message/Show all _header"
1730 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
1731
1732 #: src/mainwindow.c:473
1733 msgid "/_Message/Re_edit"
1734 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
1735
1736 #: src/mainwindow.c:475
1737 msgid "/_Summary"
1738 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
1739
1740 #: src/mainwindow.c:476
1741 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1742 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
1743
1744 #: src/mainwindow.c:478
1745 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1746 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
1747
1748 #: src/mainwindow.c:479
1749 msgid "/_Summary/E_xecute"
1750 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
1751
1752 #: src/mainwindow.c:480
1753 msgid "/_Summary/_Update"
1754 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
1755
1756 #: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
1757 msgid "/_Summary/---"
1758 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
1759
1760 #: src/mainwindow.c:482
1761 msgid "/_Summary/_Prev message"
1762 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
1763
1764 #: src/mainwindow.c:483
1765 msgid "/_Summary/_Next message"
1766 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
1767
1768 #: src/mainwindow.c:484
1769 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1770 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
1771
1772 #: src/mainwindow.c:486
1773 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1774 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
1775
1776 #: src/mainwindow.c:488
1777 msgid "/_Summary/_Sort"
1778 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
1779
1780 #: src/mainwindow.c:489
1781 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1782 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
1783
1784 #: src/mainwindow.c:490
1785 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1786 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
1787
1788 #: src/mainwindow.c:491
1789 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1790 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
1791
1792 #: src/mainwindow.c:492
1793 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1794 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
1795
1796 #: src/mainwindow.c:493
1797 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1798 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
1799
1800 #: src/mainwindow.c:494
1801 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1802 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
1803
1804 #: src/mainwindow.c:495
1805 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1806 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
1807
1808 #: src/mainwindow.c:497
1809 msgid "/_Summary/_Thread view"
1810 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
1811
1812 #: src/mainwindow.c:498
1813 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1814 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
1815
1816 #: src/mainwindow.c:499
1817 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1818 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
1819
1820 #: src/mainwindow.c:503
1821 msgid "/_Tool/_Log window"
1822 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
1823
1824 #: src/mainwindow.c:505
1825 msgid "/_Configuration"
1826 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
1827
1828 #: src/mainwindow.c:506
1829 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1830 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
1831
1832 #: src/mainwindow.c:508
1833 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1834 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
1835
1836 #: src/mainwindow.c:510
1837 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1838 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
1839
1840 #: src/mainwindow.c:512
1841 msgid "/_Configuration/---"
1842 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
1843
1844 #: src/mainwindow.c:513
1845 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1846 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
1847
1848 #: src/mainwindow.c:515
1849 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1850 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
1851
1852 #: src/mainwindow.c:517
1853 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1854 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
1855
1856 #: src/mainwindow.c:521
1857 msgid "/_Help/_Manual"
1858 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
1859
1860 #: src/mainwindow.c:522
1861 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1862 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
1863
1864 #: src/mainwindow.c:523
1865 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1866 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
1867
1868 #: src/mainwindow.c:524
1869 msgid "/_Help/---"
1870 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
1871
1872 #: src/mainwindow.c:553
1873 msgid "Creating main window...\n"
1874 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1875
1876 #: src/mainwindow.c:672
1877 #, c-format
1878 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1879 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1880
1881 #: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
1882 msgid "Untitled"
1883 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
1884
1885 #: src/mainwindow.c:834
1886 msgid "none"
1887 msgstr "¤Ê¤·"
1888
1889 #: src/mainwindow.c:843
1890 #, c-format
1891 msgid "Current account: %s"
1892 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
1893
1894 #: src/mainwindow.c:934
1895 #, c-format
1896 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1897 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
1898
1899 #: src/mainwindow.c:942
1900 msgid "Empty trash"
1901 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
1902
1903 #: src/mainwindow.c:943
1904 msgid "Empty all messages in trash?"
1905 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1906
1907 #: src/mainwindow.c:971
1908 msgid "Add mailbox"
1909 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
1910
1911 #: src/mainwindow.c:972
1912 msgid ""
1913 "Input the location of mailbox.\n"
1914 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1915 "scanned automatically."
1916 msgstr ""
1917 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1918 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
1919
1920 #: src/mainwindow.c:978
1921 #, c-format
1922 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1923 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1924
1925 #: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
1926 msgid "Mailbox"
1927 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
1928
1929 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
1930 msgid ""
1931 "Creation of the mailbox failed.\n"
1932 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1933 "there."
1934 msgstr ""
1935 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1936 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1937
1938 #: src/mainwindow.c:1134
1939 msgid "Setting widgets..."
1940 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1941
1942 #: src/mainwindow.c:1335
1943 msgid "Get"
1944 msgstr "¼õ¿®"
1945
1946 #: src/mainwindow.c:1336
1947 msgid "Incorporate new mail"
1948 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1949
1950 #: src/mainwindow.c:1341
1951 msgid "Get all"
1952 msgstr "Á´¼õ¿®"
1953
1954 #: src/mainwindow.c:1342
1955 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1956 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1957
1958 #: src/mainwindow.c:1353
1959 msgid "Send queued message(s)"
1960 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
1961
1962 #: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:488 src/prefs_common.c:613
1963 msgid "Compose"
1964 msgstr "ºîÀ®"
1965
1966 #: src/mainwindow.c:1364
1967 msgid "Compose new message"
1968 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
1969
1970 #: src/mainwindow.c:1371
1971 msgid "Reply"
1972 msgstr "ÊÖ¿®"
1973
1974 #: src/mainwindow.c:1372
1975 msgid "Reply to the message"
1976 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
1977
1978 #: src/mainwindow.c:1379
1979 msgid "Reply all"
1980 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1981
1982 #: src/mainwindow.c:1380
1983 msgid "Reply to all"
1984 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1985
1986 #: src/mainwindow.c:1387
1987 msgid "Forward"
1988 msgstr "žÁ÷"
1989
1990 #: src/mainwindow.c:1388
1991 msgid "Forward the message"
1992 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
1993
1994 #: src/mainwindow.c:1399
1995 msgid "Delete the message"
1996 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
1997
1998 #: src/mainwindow.c:1407
1999 msgid "Execute"
2000 msgstr "¼Â¹Ô"
2001
2002 #: src/mainwindow.c:1408
2003 msgid "Execute marked process"
2004 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
2005
2006 #: src/mainwindow.c:1418
2007 msgid "Next"
2008 msgstr "¼¡"
2009
2010 #: src/mainwindow.c:1419
2011 msgid "Next unread message"
2012 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2013
2014 #: src/mainwindow.c:1429
2015 msgid "Prefs"
2016 msgstr "ÀßÄê"
2017
2018 #: src/mainwindow.c:1430
2019 msgid "Common preference"
2020 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2021
2022 #: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
2023 msgid "Account"
2024 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
2025
2026 #: src/mainwindow.c:1438
2027 msgid "Account setting"
2028 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2029
2030 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2031 msgid "Exit"
2032 msgstr "½ªÎ»"
2033
2034 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2035 msgid "Exit this program?"
2036 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
2037
2038 #: src/mainwindow.c:1788
2039 msgid "Sending queued message failed."
2040 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2041
2042 #: src/mainwindow.c:1905
2043 #, c-format
2044 msgid "forced charset: %s\n"
2045 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
2046
2047 #: src/mbox.c:68
2048 #, c-format
2049 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2050 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
2051
2052 #: src/mbox.c:78
2053 msgid "can't read mbox file.\n"
2054 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2055
2056 #: src/mbox.c:85
2057 #, c-format
2058 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2059 msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
2060
2061 #: src/mbox.c:92
2062 #, c-format
2063 msgid "malformed mbox: %s\n"
2064 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
2065
2066 #: src/mbox.c:109
2067 msgid "can't open temporary file\n"
2068 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2069
2070 #: src/mbox.c:159
2071 #, c-format
2072 msgid ""
2073 "unescaped From found:\n"
2074 "%s"
2075 msgstr ""
2076 "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
2077 "%s"
2078
2079 #: src/mbox.c:194
2080 msgid "can't write to temporary file\n"
2081 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
2082
2083 #: src/mbox.c:226
2084 #, c-format
2085 msgid "%d messages found.\n"
2086 msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2087
2088 #: src/mbox.c:243
2089 #, c-format
2090 msgid "can't create lock file %s\n"
2091 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2092
2093 #: src/mbox.c:244
2094 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2095 msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2096
2097 #: src/mbox.c:256
2098 #, c-format
2099 msgid "can't create %s\n"
2100 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2101
2102 #: src/mbox.c:262
2103 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2104 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
2105
2106 #: src/mbox.c:291
2107 #, c-format
2108 msgid "can't lock %s\n"
2109 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2110
2111 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2112 msgid "invalid lock type\n"
2113 msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
2114
2115 #: src/mbox.c:331
2116 #, c-format
2117 msgid "can't unlock %s\n"
2118 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2119
2120 #: src/mbox.c:362
2121 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2122 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2123
2124 #: src/mbox.c:383
2125 #, c-format
2126 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2127 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2128
2129 #: src/messageview.c:67
2130 msgid "Creating message view...\n"
2131 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2132
2133 #: src/mh.c:149
2134 #, c-format
2135 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2136 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2137
2138 #: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
2139 msgid "Can't open mark file.\n"
2140 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2141
2142 #: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
2143 #, c-format
2144 msgid "%s already exists."
2145 msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2146
2147 #: src/mh.c:348 src/mh.c:422
2148 #, c-format
2149 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2150 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2151
2152 #: src/mh.c:586
2153 #, c-format
2154 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2155 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
2156
2157 #: src/mh.c:785
2158 msgid "\tSearching uncached messages... "
2159 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
2160
2161 #: src/mh.c:840
2162 #, c-format
2163 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2164 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2165
2166 #: src/mh.c:846
2167 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2168 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2169
2170 #: src/mimeview.c:110
2171 msgid "/_Open"
2172 msgstr "/³«¤¯(_O)"
2173
2174 #: src/mimeview.c:111
2175 msgid "/_Display as text"
2176 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
2177
2178 #: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:312
2179 msgid "/_Save as..."
2180 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
2181
2182 #: src/mimeview.c:115
2183 msgid "/_Check signature"
2184 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
2185
2186 #: src/mimeview.c:135
2187 msgid "MIME Type"
2188 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2189
2190 #: src/mimeview.c:139
2191 msgid "Creating MIME view...\n"
2192 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2193
2194 #: src/mimeview.c:240
2195 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2196 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2197
2198 #: src/mimeview.c:411
2199 msgid "Can't get the part of multipart message."
2200 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2201
2202 #: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
2203 msgid "Can't save the part of multipart message."
2204 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2205
2206 #: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2009
2207 msgid "Save as"
2208 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
2209
2210 #: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2014
2211 msgid "Overwrite"
2212 msgstr "¾å½ñ¤­"
2213
2214 #: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2015
2215 msgid "Overwrite existing file?"
2216 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
2217
2218 #: src/mimeview.c:773
2219 #, c-format
2220 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2221 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
2222
2223 #: src/news.c:75
2224 #, c-format
2225 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2226 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2227
2228 #: src/news.c:112
2229 #, c-format
2230 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2231 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2232
2233 #: src/news.c:183
2234 #, c-format
2235 msgid "article %d has been already cached.\n"
2236 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2237
2238 #: src/news.c:192
2239 #, c-format
2240 msgid "getting article %d...\n"
2241 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2242
2243 #: src/news.c:197
2244 #, c-format
2245 msgid "can't read article %d\n"
2246 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
2247
2248 #: src/news.c:229
2249 msgid "can't post article.\n"
2250 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2251
2252 #: src/news.c:253
2253 #, c-format
2254 msgid "can't retrieve article %d\n"
2255 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2256
2257 #: src/news.c:292
2258 #, c-format
2259 msgid "can't set group: %s\n"
2260 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2261
2262 #: src/news.c:298
2263 #, c-format
2264 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2265 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
2266
2267 #: src/news.c:307
2268 msgid "no new articles.\n"
2269 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2270
2271 #: src/news.c:317
2272 #, c-format
2273 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2274 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
2275
2276 #: src/news.c:320
2277 msgid "can't get xover\n"
2278 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2279
2280 #: src/news.c:326
2281 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2282 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2283
2284 #: src/news.c:334
2285 #, c-format
2286 msgid "invalid xover line: %s\n"
2287 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
2288
2289 #: src/news.c:435
2290 #, c-format
2291 msgid "deleting article %d...\n"
2292 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2293
2294 #: src/news.c:466
2295 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2296 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2297
2298 #: src/nntp.c:43
2299 #, c-format
2300 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2301 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2302
2303 #: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
2304 #, c-format
2305 msgid "protocol error: %s\n"
2306 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
2307
2308 #: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
2309 msgid "protocol error\n"
2310 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2311
2312 #: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
2313 msgid "Error occurred while posting\n"
2314 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2315
2316 #: src/passphrase.c:73
2317 msgid "Passphrase"
2318 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
2319
2320 #: src/passphrase.c:228
2321 msgid "[no user id]"
2322 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
2323
2324 #: src/passphrase.c:232
2325 #, c-format
2326 msgid ""
2327 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2328 "\n"
2329 "  %.*s  \n"
2330 "(%.*s)\n"
2331 msgstr ""
2332 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2333 "\n"
2334 "  %.*s  \n"
2335 "(%.*s)\n"
2336
2337 #: src/passphrase.c:236
2338 msgid ""
2339 "Bad passphrase! Try again...\n"
2340 "\n"
2341 msgstr ""
2342 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
2343 "\n"
2344
2345 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2346 msgid "error occurred on authorization\n"
2347 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2348
2349 #: src/pop.c:117
2350 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2351 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2352
2353 #: src/pop.c:123
2354 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2355 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
2356
2357 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2358 msgid "POP3 protocol error\n"
2359 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2360
2361 #: src/prefs.c:56
2362 msgid "Reading configuration...\n"
2363 msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
2364
2365 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2366 #, c-format
2367 msgid "Found %s\n"
2368 msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
2369
2370 #: src/prefs.c:90
2371 msgid "Finished reading configuration.\n"
2372 msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2373
2374 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:353
2375 #: src/prefs_account.c:367 src/prefs_filter.c:512 src/prefs_filter.c:536
2376 msgid "failed to write configuration to file\n"
2377 msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2378
2379 #: src/prefs.c:216
2380 msgid "Configuration is saved.\n"
2381 msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2382
2383 #: src/prefs.c:469
2384 msgid "Apply"
2385 msgstr "ŬÍÑ"
2386
2387 #: src/prefs_account.c:398
2388 msgid "Opening account preferences window...\n"
2389 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2390
2391 #: src/prefs_account.c:423
2392 #, c-format
2393 msgid "Account%d"
2394 msgstr "Account%d"
2395
2396 #: src/prefs_account.c:436
2397 msgid "Preferences for new account"
2398 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2399
2400 #: src/prefs_account.c:441
2401 msgid "Preferences for each account"
2402 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
2403
2404 #: src/prefs_account.c:462
2405 msgid "Creating account preferences window...\n"
2406 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2407
2408 #: src/prefs_account.c:482
2409 msgid "Basic"
2410 msgstr "´ðËÜ"
2411
2412 #: src/prefs_account.c:484 src/prefs_common.c:609
2413 msgid "Receive"
2414 msgstr "¼õ¿®"
2415
2416 #: src/prefs_account.c:491 src/prefs_common.c:620
2417 msgid "Privacy"
2418 msgstr "µ¡Ì©"
2419
2420 #: src/prefs_account.c:494
2421 msgid "Advanced"
2422 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
2423
2424 #: src/prefs_account.c:547
2425 msgid "Name of this account"
2426 msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
2427
2428 #: src/prefs_account.c:556
2429 msgid "Usually used"
2430 msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
2431
2432 #: src/prefs_account.c:560
2433 msgid "Personal information"
2434 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
2435
2436 #: src/prefs_account.c:569
2437 msgid "Full name"
2438 msgstr "̾Á°"
2439
2440 #: src/prefs_account.c:575
2441 msgid "Mail address"
2442 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
2443
2444 #: src/prefs_account.c:581
2445 msgid "Organization"
2446 msgstr "ÁÈ¿¥"
2447
2448 #: src/prefs_account.c:605
2449 msgid "Server information"
2450 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
2451
2452 #: src/prefs_account.c:626
2453 msgid "POP3 (normal)"
2454 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
2455
2456 #: src/prefs_account.c:628
2457 msgid "POP3 (APOP auth)"
2458 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
2459
2460 #: src/prefs_account.c:630
2461 msgid "IMAP4"
2462 msgstr "IMAP4"
2463
2464 #: src/prefs_account.c:632
2465 msgid "News (NNTP)"
2466 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
2467
2468 #: src/prefs_account.c:634
2469 msgid "None (local)"
2470 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
2471
2472 #: src/prefs_account.c:688
2473 msgid "News server"
2474 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
2475
2476 #: src/prefs_account.c:694
2477 msgid "Server for receiving"
2478 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
2479
2480 #: src/prefs_account.c:700
2481 msgid "SMTP server (send)"
2482 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
2483
2484 #: src/prefs_account.c:707
2485 msgid "User ID"
2486 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
2487
2488 #: src/prefs_account.c:713
2489 msgid "Password"
2490 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
2491
2492 #: src/prefs_account.c:757
2493 msgid "POP3"
2494 msgstr "POP3"
2495
2496 #: src/prefs_account.c:765
2497 msgid "Remove messages on server when received"
2498 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2499
2500 #: src/prefs_account.c:767
2501 msgid "Receive all messages on server"
2502 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
2503
2504 #: src/prefs_account.c:769
2505 msgid "Receive at getting from all accounts"
2506 msgstr "¡ÖÁ´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¡×¤Ç¼õ¿®¤¹¤ë"
2507
2508 #: src/prefs_account.c:771
2509 msgid "Filter messages on receiving"
2510 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2511
2512 #: src/prefs_account.c:808 src/prefs_filter.c:238
2513 msgid "Header"
2514 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
2515
2516 #: src/prefs_account.c:815
2517 msgid "Add Date header field"
2518 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
2519
2520 #: src/prefs_account.c:816
2521 msgid "Generate Message-ID"
2522 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
2523
2524 #: src/prefs_account.c:825
2525 msgid "Add user-defined header"
2526 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
2527
2528 #: src/prefs_account.c:827 src/prefs_common.c:1259
2529 msgid " Edit... "
2530 msgstr " ÊÔ½¸... "
2531
2532 #: src/prefs_account.c:834
2533 msgid "Automatically set following addresses"
2534 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
2535
2536 #: src/prefs_account.c:843
2537 msgid "Cc"
2538 msgstr "Cc"
2539
2540 #: src/prefs_account.c:856
2541 msgid "Bcc"
2542 msgstr "Bcc"
2543
2544 #: src/prefs_account.c:869
2545 msgid "Reply-To"
2546 msgstr "Reply-To"
2547
2548 #: src/prefs_account.c:882
2549 msgid "Authentication"
2550 msgstr "ǧ¾Ú"
2551
2552 #: src/prefs_account.c:890
2553 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2554 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
2555
2556 #: src/prefs_account.c:892
2557 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2558 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
2559
2560 #: src/prefs_account.c:926
2561 msgid "Signature file"
2562 msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2563
2564 #: src/prefs_account.c:955
2565 msgid "Sign key"
2566 msgstr "½ð̾¸°"
2567
2568 #: src/prefs_account.c:963
2569 msgid "Use default GnuPG key"
2570 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2571
2572 #: src/prefs_account.c:972
2573 msgid "Select key by your email address"
2574 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2575
2576 #: src/prefs_account.c:981
2577 msgid "Specify key manually"
2578 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
2579
2580 #: src/prefs_account.c:997
2581 msgid "User or key ID:"
2582 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
2583
2584 #: src/prefs_account.c:1042
2585 msgid "Specify SMTP port"
2586 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2587
2588 #: src/prefs_account.c:1054
2589 msgid "Specify POP3 port"
2590 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2591
2592 #: src/prefs_account.c:1066
2593 msgid "Specify domain name"
2594 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
2595
2596 #: src/prefs_account.c:1106
2597 msgid "Mail address is not entered."
2598 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2599
2600 #: src/prefs_account.c:1111
2601 msgid "SMTP server is not entered."
2602 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2603
2604 #: src/prefs_account.c:1116
2605 msgid "User ID is not entered."
2606 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2607
2608 #: src/prefs_account.c:1121
2609 msgid "POP3 server is not entered."
2610 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2611
2612 #: src/prefs_account.c:1126
2613 msgid "IMAP4 server is not entered."
2614 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2615
2616 #: src/prefs_account.c:1131
2617 msgid "NNTP server is not entered."
2618 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2619
2620 #: src/prefs_common.c:586
2621 msgid "Creating common preferences window...\n"
2622 msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2623
2624 #: src/prefs_common.c:590
2625 msgid "Common Preferences"
2626 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2627
2628 #: src/prefs_common.c:615
2629 msgid "Display"
2630 msgstr "ɽ¼¨"
2631
2632 #: src/prefs_common.c:617
2633 msgid "Message"
2634 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2635
2636 #: src/prefs_common.c:623
2637 msgid "Interface"
2638 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
2639
2640 #: src/prefs_common.c:625 src/select-keys.c:322
2641 msgid "Other"
2642 msgstr "¤½¤Î¾"
2643
2644 #: src/prefs_common.c:665 src/prefs_common.c:825
2645 msgid "External program"
2646 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
2647
2648 #: src/prefs_common.c:674
2649 msgid "Use external program for incorporation"
2650 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2651
2652 #: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:842
2653 msgid "Program path"
2654 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
2655
2656 #: src/prefs_common.c:693
2657 msgid "Local spool"
2658 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
2659
2660 #: src/prefs_common.c:704
2661 msgid "Incorporate from spool"
2662 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
2663
2664 #: src/prefs_common.c:706
2665 msgid "Filter on incorporation"
2666 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2667
2668 #: src/prefs_common.c:714
2669 msgid "Spool directory"
2670 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
2671
2672 #: src/prefs_common.c:734
2673 msgid "Auto-check new mail"
2674 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2675
2676 #: src/prefs_common.c:736
2677 msgid "each"
2678 msgstr " "
2679
2680 #: src/prefs_common.c:748
2681 msgid "minute(s)"
2682 msgstr "ʬ¤´¤È"
2683
2684 #: src/prefs_common.c:757
2685 msgid "Check new mail on startup"
2686 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2687
2688 #: src/prefs_common.c:759
2689 msgid "News"
2690 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
2691
2692 #: src/prefs_common.c:767
2693 msgid ""
2694 "Maximum article number to download\n"
2695 "(unlimited if 0 is specified)"
2696 msgstr ""
2697 "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
2698 "(0¤Ç̵À©¸Â)"
2699
2700 #: src/prefs_common.c:835
2701 msgid "Use external program for sending"
2702 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2703
2704 #: src/prefs_common.c:859
2705 msgid "Save sent message to outbox"
2706 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
2707
2708 #: src/prefs_common.c:861
2709 msgid "Queue message that failed to send"
2710 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
2711
2712 #: src/prefs_common.c:867
2713 msgid "Outgoing codeset"
2714 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
2715
2716 #: src/prefs_common.c:882
2717 msgid "Automatic"
2718 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
2719
2720 #: src/prefs_common.c:883
2721 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2722 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
2723
2724 #: src/prefs_common.c:885
2725 msgid "Unicode (UTF-8)"
2726 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2727
2728 #: src/prefs_common.c:887
2729 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2730 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
2731
2732 #: src/prefs_common.c:889
2733 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2734 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
2735
2736 #: src/prefs_common.c:890
2737 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2738 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
2739
2740 #: src/prefs_common.c:891
2741 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2742 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
2743
2744 #: src/prefs_common.c:892
2745 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2746 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
2747
2748 #: src/prefs_common.c:893
2749 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2750 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
2751
2752 #: src/prefs_common.c:894
2753 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2754 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
2755
2756 #: src/prefs_common.c:895
2757 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2758 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
2759
2760 #: src/prefs_common.c:896
2761 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2762 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
2763
2764 #: src/prefs_common.c:897
2765 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2766 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
2767
2768 #: src/prefs_common.c:899
2769 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2770 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
2771
2772 #: src/prefs_common.c:901
2773 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2774 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
2775
2776 #: src/prefs_common.c:902
2777 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2778 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
2779
2780 #: src/prefs_common.c:905
2781 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2782 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
2783
2784 #: src/prefs_common.c:906
2785 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2786 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
2787
2788 #: src/prefs_common.c:908
2789 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2790 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
2791
2792 #: src/prefs_common.c:909
2793 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2794 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
2795
2796 #: src/prefs_common.c:911
2797 msgid "Korean (EUC-KR)"
2798 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
2799
2800 #: src/prefs_common.c:961
2801 msgid "Quotation"
2802 msgstr "°úÍÑ"
2803
2804 #: src/prefs_common.c:969
2805 msgid "Quote message when replying"
2806 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
2807
2808 #: src/prefs_common.c:975
2809 msgid "Quotation mark"
2810 msgstr "°úÍÑÉä"
2811
2812 #: src/prefs_common.c:988
2813 msgid "Quotation format:"
2814 msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
2815
2816 #: src/prefs_common.c:993
2817 msgid " Description of symbols "
2818 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
2819
2820 #: src/prefs_common.c:1020
2821 msgid "Insert signature automatically"
2822 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
2823
2824 #: src/prefs_common.c:1026
2825 msgid "Signature separator"
2826 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
2827
2828 #: src/prefs_common.c:1044
2829 msgid "Wrap messages at"
2830 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
2831
2832 #: src/prefs_common.c:1056
2833 msgid "characters"
2834 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
2835
2836 #: src/prefs_common.c:1064
2837 msgid "Wrap quotation"
2838 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2839
2840 #: src/prefs_common.c:1066
2841 msgid "Wrap before sending"
2842 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2843
2844 #: src/prefs_common.c:1105
2845 msgid "Font"
2846 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2847
2848 #: src/prefs_common.c:1114
2849 msgid "Text"
2850 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
2851
2852 #: src/prefs_common.c:1137
2853 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2854 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
2855
2856 #: src/prefs_common.c:1140
2857 msgid "Display unread number next to folder name"
2858 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2859
2860 #. ---- Summary ----
2861 #: src/prefs_common.c:1144
2862 msgid "Summary View"
2863 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
2864
2865 #: src/prefs_common.c:1153
2866 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2867 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2868
2869 #: src/prefs_common.c:1155
2870 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2871 msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2872
2873 #: src/prefs_common.c:1161
2874 msgid "Date format"
2875 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
2876
2877 #: src/prefs_common.c:1172
2878 msgid ""
2879 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2880 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2881 "replaced as follows:\n"
2882 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2883 "%A: the full weekday name\n"
2884 "%b: the abbreviated month name\n"
2885 "%B: the full month name\n"
2886 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2887 "%C: the century number (year/100)\n"
2888 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2889 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2890 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2891 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2892 "%m: the month as a decimal number\n"
2893 "%M: the minute as a decimal number\n"
2894 "%p: either AM or PM\n"
2895 "%S: the second as a decimal number\n"
2896 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2897 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2898 "%y: the last two digits of a year\n"
2899 "%Y: the year as a decimal number\n"
2900 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2901 msgstr ""
2902 "½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % "
2903 "ʸ»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
2904 "%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
2905 "%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2906 "%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
2907 "%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2908 "%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
2909 "%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
2910 "%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2911 "%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2912 "%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2913 "%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2914 "%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2915 "%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2916 "%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
2917 "%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2918 "%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
2919 "%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
2920 "%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
2921 "%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
2922 "%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
2923
2924 #: src/prefs_common.c:1201
2925 msgid " Set display item of summary... "
2926 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
2927
2928 #: src/prefs_common.c:1254
2929 msgid "Enable coloration of message"
2930 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2931
2932 #: src/prefs_common.c:1273
2933 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2934 msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
2935
2936 #: src/prefs_common.c:1275
2937 msgid "Display header pane above message view"
2938 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2939
2940 #: src/prefs_common.c:1277
2941 msgid "Display short headers on message view"
2942 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2943
2944 #: src/prefs_common.c:1287
2945 msgid "Line space"
2946 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
2947
2948 #: src/prefs_common.c:1301 src/prefs_common.c:1341
2949 msgid "pixel(s)"
2950 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
2951
2952 #: src/prefs_common.c:1306
2953 msgid "Leave space on head"
2954 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
2955
2956 #: src/prefs_common.c:1308
2957 msgid "Scroll"
2958 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
2959
2960 #: src/prefs_common.c:1315
2961 msgid "Half page"
2962 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
2963
2964 #: src/prefs_common.c:1321
2965 msgid "Smooth scroll"
2966 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
2967
2968 #: src/prefs_common.c:1327
2969 msgid "Step"
2970 msgstr "´Ö³Ö"
2971
2972 #: src/prefs_common.c:1386
2973 msgid "Encrypt message by default"
2974 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
2975
2976 #: src/prefs_common.c:1389
2977 msgid "Sign message by default"
2978 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
2979
2980 #: src/prefs_common.c:1392
2981 msgid "Automatically check signatures"
2982 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú"
2983
2984 #: src/prefs_common.c:1396
2985 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2986 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
2987
2988 #. create default signkey box
2989 #: src/prefs_common.c:1404
2990 msgid "Default Sign Key"
2991 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
2992
2993 #: src/prefs_common.c:1503
2994 msgid ""
2995 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
2996 "Emacs-based mailer"
2997 msgstr ""
2998 "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
2999 "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
3000
3001 #: src/prefs_common.c:1510
3002 msgid "Open first unread message when entering a folder"
3003 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
3004
3005 #: src/prefs_common.c:1514
3006 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
3007 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
3008
3009 #: src/prefs_common.c:1522
3010 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3011 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
3012
3013 #: src/prefs_common.c:1529
3014 msgid ""
3015 "(Messages will be just marked till execution\n"
3016 " if this is turned off)"
3017 msgstr ""
3018 "(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
3019 " ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
3020
3021 #: src/prefs_common.c:1536
3022 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3023 msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
3024
3025 #: src/prefs_common.c:1538
3026 msgid "On exit"
3027 msgstr "½ªÎ»»þ"
3028
3029 #: src/prefs_common.c:1546
3030 msgid "Confirm on exit"
3031 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
3032
3033 #: src/prefs_common.c:1553
3034 msgid "Empty trash on exit"
3035 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3036
3037 #: src/prefs_common.c:1555
3038 msgid "Ask before emptying"
3039 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
3040
3041 #: src/prefs_common.c:1559
3042 msgid "Warn if there are queued messages"
3043 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
3044
3045 #: src/prefs_common.c:1597
3046 #, c-format
3047 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3048 msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3049
3050 #: src/prefs_common.c:1604 src/prefs_common.c:1628 src/prefs_common.c:1644
3051 msgid "Command"
3052 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
3053
3054 #: src/prefs_common.c:1621
3055 #, c-format
3056 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3057 msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3058
3059 #: src/prefs_common.c:1637
3060 #, c-format
3061 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3062 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3063
3064 #: src/prefs_common.c:1699
3065 msgid "Set message colors"
3066 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
3067
3068 #: src/prefs_common.c:1707
3069 msgid "Colors"
3070 msgstr "¿§"
3071
3072 #: src/prefs_common.c:1745
3073 msgid "Quoted Text - First Level"
3074 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
3075
3076 #: src/prefs_common.c:1751
3077 msgid "Quoted Text - Second Level"
3078 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
3079
3080 #: src/prefs_common.c:1757
3081 msgid "Quoted Text - Third Level"
3082 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
3083
3084 #: src/prefs_common.c:1763
3085 msgid "URI link"
3086 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
3087
3088 #: src/prefs_common.c:1770
3089 msgid "Recycle quote colors"
3090 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
3091
3092 #: src/prefs_common.c:1818
3093 msgid "Pick color for quotation level 1"
3094 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
3095
3096 #: src/prefs_common.c:1821
3097 msgid "Pick color for quotation level 2"
3098 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
3099
3100 #: src/prefs_common.c:1824
3101 msgid "Pick color for quotation level 3"
3102 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
3103
3104 #: src/prefs_common.c:1827
3105 msgid "Pick color for URI"
3106 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
3107
3108 #: src/prefs_common.c:1951
3109 msgid "Description of symbols"
3110 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
3111
3112 #: src/prefs_common.c:1978
3113 #, c-format
3114 msgid ""
3115 "Date\n"
3116 "From\n"
3117 "Full Name of Sender\n"
3118 "First Name of Sender\n"
3119 "Initial of Sender\n"
3120 "Subject\n"
3121 "To\n"
3122 "Message-ID\n"
3123 "%"
3124 msgstr ""
3125 "ÆüÉÕ\n"
3126 "º¹½Ð¿Í\n"
3127 "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
3128 "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
3129 "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
3130 "·ï̾\n"
3131 "°¸Àè\n"
3132 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
3133 "%"
3134
3135 #: src/prefs_common.c:2081
3136 msgid "Set display item"
3137 msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
3138
3139 #: src/prefs_common.c:2098
3140 msgid "Mark"
3141 msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
3142
3143 #: src/prefs_common.c:2100
3144 msgid "MIME"
3145 msgstr "MIME"
3146
3147 #: src/prefs_common.c:2101
3148 msgid "Number"
3149 msgstr "ÈÖ¹æ"
3150
3151 #: src/prefs_common.c:2103 src/summaryview.c:352
3152 msgid "Date"
3153 msgstr "ÆüÉÕ"
3154
3155 #: src/prefs_common.c:2104 src/summaryview.c:353
3156 msgid "From"
3157 msgstr "º¹½Ð¿Í"
3158
3159 #: src/prefs_common.c:2105 src/summaryview.c:354
3160 msgid "Subject"
3161 msgstr "·ï̾"
3162
3163 #: src/prefs_common.c:2158
3164 msgid "Font selection"
3165 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
3166
3167 #: src/prefs_filter.c:178
3168 msgid "Registered rules"
3169 msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
3170
3171 #: src/prefs_filter.c:180
3172 msgid "Creating filter setting window...\n"
3173 msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3174
3175 #: src/prefs_filter.c:199
3176 msgid "Filter setting"
3177 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
3178
3179 #: src/prefs_filter.c:222
3180 msgid "Operator"
3181 msgstr "±é»»»Ò"
3182
3183 #: src/prefs_filter.c:260 src/prefs_filter.c:620 src/prefs_filter.c:759
3184 #: src/prefs_filter.c:771
3185 msgid "(none)"
3186 msgstr "(¤Ê¤·)"
3187
3188 #: src/prefs_filter.c:266
3189 msgid "Keyword"
3190 msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
3191
3192 #: src/prefs_filter.c:287
3193 msgid "Predicate"
3194 msgstr "½Ò¸ì"
3195
3196 #: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:629
3197 #: src/prefs_filter.c:632 src/prefs_filter.c:776 src/prefs_filter.c:779
3198 msgid "contains"
3199 msgstr "´Þ¤à"
3200
3201 #: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:776
3202 #: src/prefs_filter.c:779
3203 msgid "not contain"
3204 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
3205
3206 #: src/prefs_filter.c:326
3207 msgid "Destination"
3208 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
3209
3210 #: src/prefs_filter.c:350
3211 msgid "Use regex"
3212 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
3213
3214 #: src/prefs_filter.c:354
3215 msgid "Don't receive"
3216 msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
3217
3218 #: src/prefs_filter.c:379
3219 msgid "Register"
3220 msgstr "ÅÐÏ¿"
3221
3222 #: src/prefs_filter.c:385
3223 msgid " Substitute "
3224 msgstr "  ÃÖ´¹  "
3225
3226 #: src/prefs_filter.c:472
3227 msgid "Reading filter configuration...\n"
3228 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3229
3230 #: src/prefs_filter.c:508
3231 msgid "Writing filter configuration...\n"
3232 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3233
3234 #: src/prefs_filter.c:551
3235 msgid "(New)"
3236 msgstr "(¿·µ¬)"
3237
3238 #: src/prefs_filter.c:602
3239 msgid "Destination is not set."
3240 msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3241
3242 #: src/prefs_filter.c:607
3243 msgid "Header name is not set."
3244 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3245
3246 #: src/prefs_filter.c:713
3247 msgid "Delete rule"
3248 msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
3249
3250 #: src/prefs_filter.c:714
3251 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3252 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3253
3254 #: src/procmime.c:686
3255 msgid "Code conversion failed.\n"
3256 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3257
3258 #: src/procmsg.c:138
3259 msgid "Cache data is corrupted\n"
3260 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3261
3262 #: src/procmsg.c:202
3263 msgid "\tNo cache file\n"
3264 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3265
3266 #: src/procmsg.c:209
3267 msgid "\tReading summary cache..."
3268 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
3269
3270 #: src/procmsg.c:214
3271 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3272 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3273
3274 #: src/procmsg.c:279
3275 msgid "\tMarking the messages..."
3276 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3277
3278 #: src/procmsg.c:323
3279 #, c-format
3280 msgid "\t%d new message(s)\n"
3281 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
3282
3283 #: src/procmsg.c:445
3284 msgid "Mark file not found.\n"
3285 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3286
3287 #: src/procmsg.c:447
3288 #, c-format
3289 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3290 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3291
3292 #: src/procmsg.c:463
3293 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3294 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3295
3296 #: src/procmsg.c:468
3297 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3298 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3299
3300 #: src/procmsg.c:651
3301 msgid "Sending queued message failed.\n"
3302 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3303
3304 #: src/procmsg.c:708
3305 #, c-format
3306 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3307 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
3308
3309 #: src/progressdialog.c:51
3310 msgid "Status"
3311 msgstr "¾õÂÖ"
3312
3313 #: src/progressdialog.c:53
3314 msgid "Creating progress dialog...\n"
3315 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3316
3317 #: src/recv.c:106
3318 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3319 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3320
3321 #: src/recv.c:130 src/recv.c:167 src/recv.c:182
3322 msgid "Can't write to file.\n"
3323 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3324
3325 #: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
3326 msgid "Oops: Signature not verified"
3327 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3328
3329 #: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
3330 msgid "No signature found"
3331 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3332
3333 #: src/rfc2015.c:142
3334 msgid "Good signature"
3335 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
3336
3337 #: src/rfc2015.c:145
3338 msgid "BAD signature"
3339 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3340
3341 #: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
3342 msgid "No public key to verify the signature"
3343 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3344
3345 #: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
3346 msgid "Error verifying the signature"
3347 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
3348
3349 #: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
3350 msgid "Different results for signatures"
3351 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
3352
3353 #: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
3354 msgid "Error: Unknown status"
3355 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
3356
3357 #: src/rfc2015.c:177
3358 #, c-format
3359 msgid "Good signature from \"%s\""
3360 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
3361
3362 #: src/rfc2015.c:180
3363 #, c-format
3364 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3365 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3366
3367 #: src/rfc2015.c:212
3368 msgid "Cannot find user ID for this key."
3369 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3370
3371 #: src/rfc2015.c:223
3372 #, c-format
3373 msgid "                aka \"%s\"\n"
3374 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
3375
3376 #: src/rfc2015.c:251
3377 #, c-format
3378 msgid "Signature made %s\n"
3379 msgstr "Signature made %s\n"
3380
3381 #: src/rfc2015.c:260
3382 #, c-format
3383 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3384 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
3385
3386 #: src/select-keys.c:99
3387 #, c-format
3388 msgid "Please select key for `%s'"
3389 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3390
3391 #: src/select-keys.c:102
3392 #, c-format
3393 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3394 msgstr "`%s' ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ... %c"
3395
3396 #: src/select-keys.c:270
3397 msgid "Select Keys"
3398 msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
3399
3400 #: src/select-keys.c:298
3401 msgid "Key ID"
3402 msgstr "¸°ID"
3403
3404 #: src/select-keys.c:301
3405 msgid "Val"
3406 msgstr "ÀµÅöÀ­"
3407
3408 #: src/select-keys.c:323
3409 msgid "Select"
3410 msgstr "ÁªÂò"
3411
3412 #: src/select-keys.c:431
3413 msgid "Add key"
3414 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
3415
3416 #: src/select-keys.c:432
3417 msgid "Enter another user or key ID\n"
3418 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3419
3420 #: src/send.c:148
3421 msgid "Queued message header is broken.\n"
3422 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3423
3424 #: src/send.c:157
3425 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3426 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
3427
3428 #: src/send.c:168
3429 msgid "Account not found.\n"
3430 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3431
3432 #: src/send.c:199
3433 #, c-format
3434 msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
3435 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ...\n"
3436
3437 #: src/send.c:240
3438 #, c-format
3439 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3440 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3441
3442 #: src/send.c:251
3443 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3444 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3445
3446 #: src/setup.c:43
3447 msgid "Mailbox setting"
3448 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê"
3449
3450 #: src/setup.c:44
3451 msgid ""
3452 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3453 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3454 "if you have the one.\n"
3455 "If you're not sure, just select OK."
3456 msgstr ""
3457 "ºÇ½é¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3458 "MH¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
3459 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
3460 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3461
3462 #: src/sourcewindow.c:76
3463 msgid "Creating source window...\n"
3464 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3465
3466 #: src/sourcewindow.c:80
3467 msgid "Source of the message"
3468 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
3469
3470 #: src/sourcewindow.c:140
3471 #, c-format
3472 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3473 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
3474
3475 #: src/sourcewindow.c:142
3476 #, c-format
3477 msgid "%s - Source"
3478 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
3479
3480 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3481 msgid "Search"
3482 msgstr "¸¡º÷"
3483
3484 #: src/summary_search.c:172
3485 msgid "Case sensitive"
3486 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
3487
3488 #: src/summary_search.c:178
3489 msgid "Backward search"
3490 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
3491
3492 #: src/summary_search.c:184
3493 msgid "Select all matched"
3494 msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
3495
3496 #: src/summary_search.c:191
3497 msgid "Clear"
3498 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3499
3500 #: src/summary_search.c:286
3501 msgid "Search failed"
3502 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
3503
3504 #: src/summary_search.c:287
3505 msgid "Search string not found."
3506 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3507
3508 #: src/summary_search.c:292
3509 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3510 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3511
3512 #: src/summary_search.c:294
3513 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3514 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3515
3516 #: src/summary_search.c:296
3517 msgid "Search finished"
3518 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
3519
3520 #: src/summaryview.c:289
3521 msgid "/M_ove..."
3522 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
3523
3524 #: src/summaryview.c:290
3525 msgid "/_Copy..."
3526 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3527
3528 #: src/summaryview.c:292
3529 msgid "/E_xecute"
3530 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3531
3532 #: src/summaryview.c:293
3533 msgid "/_Mark"
3534 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3535
3536 #: src/summaryview.c:294
3537 msgid "/_Mark/_Mark"
3538 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3539
3540 #: src/summaryview.c:295
3541 msgid "/_Mark/_Unmark"
3542 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3543
3544 #: src/summaryview.c:296
3545 msgid "/_Mark/---"
3546 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3547
3548 #: src/summaryview.c:297
3549 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3550 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3551
3552 #: src/summaryview.c:298
3553 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3554 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
3555
3556 #: src/summaryview.c:301
3557 msgid "/_Reply"
3558 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
3559
3560 #: src/summaryview.c:302
3561 msgid "/Reply to a_ll"
3562 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3563
3564 #: src/summaryview.c:303
3565 msgid "/_Forward"
3566 msgstr "/žÁ÷(_F)"
3567
3568 #: src/summaryview.c:304
3569 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3570 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3571
3572 #: src/summaryview.c:307
3573 msgid "/Open in new _window"
3574 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3575
3576 #: src/summaryview.c:308
3577 msgid "/View so_urce"
3578 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3579
3580 #: src/summaryview.c:309
3581 msgid "/Show all _header"
3582 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3583
3584 #: src/summaryview.c:310
3585 msgid "/Re_edit"
3586 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3587
3588 #: src/summaryview.c:313
3589 msgid "/_Print..."
3590 msgstr "/°õºþ(_P)..."
3591
3592 #: src/summaryview.c:315
3593 msgid "/Select _all"
3594 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3595
3596 #: src/summaryview.c:321
3597 msgid "M"
3598 msgstr "M"
3599
3600 #: src/summaryview.c:321
3601 msgid "U"
3602 msgstr "U"
3603
3604 #: src/summaryview.c:336
3605 msgid "Creating summary view...\n"
3606 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3607
3608 #: src/summaryview.c:351
3609 msgid "No."
3610 msgstr "ÈÖ¹æ"
3611
3612 #: src/summaryview.c:571
3613 msgid "Process mark"
3614 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
3615
3616 #: src/summaryview.c:572
3617 msgid "Some marks are left. Process it?"
3618 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
3619
3620 #: src/summaryview.c:596
3621 msgid ""
3622 "empty folder\n"
3623 "\n"
3624 msgstr ""
3625 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
3626 "\n"
3627
3628 #: src/summaryview.c:608
3629 #, c-format
3630 msgid "Scanning folder (%s)..."
3631 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
3632
3633 #: src/summaryview.c:677
3634 msgid "done."
3635 msgstr "´°Î»."
3636
3637 #: src/summaryview.c:811
3638 msgid "No unread message"
3639 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
3640
3641 #: src/summaryview.c:812
3642 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3643 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
3644
3645 #: src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:950
3646 msgid "Attracting messages by subject..."
3647 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3648
3649 #: src/summaryview.c:1093
3650 #, c-format
3651 msgid "%d deleted"
3652 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
3653
3654 #: src/summaryview.c:1097
3655 #, c-format
3656 msgid "%s%d moved"
3657 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
3658
3659 #: src/summaryview.c:1098 src/summaryview.c:1105
3660 msgid ", "
3661 msgstr ", "
3662
3663 #: src/summaryview.c:1103
3664 #, c-format
3665 msgid "%s%d copied"
3666 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
3667
3668 #: src/summaryview.c:1120
3669 msgid " item(s) selected"
3670 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
3671
3672 #: src/summaryview.c:1131
3673 #, c-format
3674 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3675 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
3676
3677 #: src/summaryview.c:1137
3678 #, c-format
3679 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3680 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
3681
3682 #: src/summaryview.c:1178 src/summaryview.c:1179
3683 msgid "Sorting summary..."
3684 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
3685
3686 #: src/summaryview.c:1217
3687 msgid "\tSetting summary from message data..."
3688 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3689
3690 #: src/summaryview.c:1219
3691 msgid "Setting summary from message data..."
3692 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3693
3694 #: src/summaryview.c:1328
3695 #, c-format
3696 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3697 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
3698
3699 #: src/summaryview.c:1380
3700 msgid "(No Date)"
3701 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
3702
3703 #: src/summaryview.c:1645
3704 #, c-format
3705 msgid "Message %d is marked\n"
3706 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3707
3708 #: src/summaryview.c:1674
3709 #, c-format
3710 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3711 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3712
3713 #: src/summaryview.c:1709
3714 #, c-format
3715 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3716 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3717
3718 #: src/summaryview.c:1751
3719 #, c-format
3720 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3721 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3722
3723 #: src/summaryview.c:1765
3724 msgid "Current folder is Trash."
3725 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
3726
3727 #: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1789
3728 msgid "Deleting duplicated messages..."
3729 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3730
3731 #: src/summaryview.c:1839
3732 #, c-format
3733 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3734 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3735
3736 #: src/summaryview.c:1876
3737 #, c-format
3738 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3739 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3740
3741 #: src/summaryview.c:1888
3742 msgid "Destination is same as current folder."
3743 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3744
3745 #: src/summaryview.c:1937
3746 #, c-format
3747 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3748 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3749
3750 #: src/summaryview.c:1950
3751 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3752 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3753
3754 #: src/summaryview.c:1982
3755 msgid "Selecting all messages..."
3756 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
3757
3758 #: src/summaryview.c:2036
3759 msgid "Print"
3760 msgstr "°õºþ"
3761
3762 #: src/summaryview.c:2037
3763 #, c-format
3764 msgid ""
3765 "Enter the print command line:\n"
3766 "(`%s' will be replaced with file name)"
3767 msgstr ""
3768 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3769 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3770
3771 #: src/summaryview.c:2043
3772 #, c-format
3773 msgid ""
3774 "Print command line is invalid:\n"
3775 "`%s'"
3776 msgstr ""
3777 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
3778 "`%s'"
3779
3780 #: src/summaryview.c:2262 src/summaryview.c:2263
3781 msgid "Building threads..."
3782 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
3783
3784 #: src/summaryview.c:2285 src/summaryview.c:2286
3785 msgid "Unthreading..."
3786 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3787
3788 #: src/summaryview.c:2308
3789 msgid "Unthreading for execution..."
3790 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3791
3792 #: src/summaryview.c:2395
3793 msgid "filtering..."
3794 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3795
3796 #: src/summaryview.c:2396
3797 msgid "Filtering..."
3798 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3799
3800 #: src/summaryview.c:2500
3801 #, c-format
3802 msgid "Go to %s\n"
3803 msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
3804
3805 #: src/textview.c:137
3806 msgid "Creating text view...\n"
3807 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3808
3809 #: src/textview.c:372
3810 msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
3811 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò\n"
3812
3813 #: src/textview.c:375
3814 msgid ""
3815 "right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
3816 "\n"
3817 msgstr ""
3818 "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3819 "\n"
3820
3821 #: src/textview.c:379
3822 msgid "To display this part as a text message, select\n"
3823 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢\n"
3824
3825 #: src/textview.c:382
3826 msgid ""
3827 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3828 "\n"
3829 msgstr ""
3830 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3831 "\n"
3832
3833 #: src/textview.c:386
3834 msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
3835 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢\n"
3836
3837 #: src/textview.c:389
3838 msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
3839 msgstr ""
3840 "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢\n"
3841 "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3842
3843 #: src/textview.c:410
3844 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3845 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3846
3847 #: src/textview.c:413
3848 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3849 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
3850
3851 #: src/textview.c:416
3852 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3853 msgstr ""
3854 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3855 "\n"
3856
3857 #: src/utils.c:1407 src/utils.c:1484
3858 #, c-format
3859 msgid "writing to %s failed.\n"
3860 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3861
3862 #: src/utils.c:1427
3863 #, c-format
3864 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3865 msgstr "%s ¤«¤é %s ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3866
3867 #: src/utils.c:1645
3868 #, c-format
3869 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3870 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"