updated en_GB translation
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 #: src/addrgather.c:278
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 "POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
11 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
12 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/about.c:89
18 msgid "About"
19 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
20
21 #: src/about.c:209
22 msgid ""
23 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
24 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
25 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
26 "source.\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ"
30 "¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢"
31 "¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:215
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
41 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:220
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:224
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
61 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
62 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
63 "version.\n"
64 "\n"
65
66 #: src/about.c:230
67 msgid ""
68 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
69 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
70 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
71 "more details.\n"
72 "\n"
73 msgstr ""
74 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
75 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
76 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
77 "more details.\n"
78 "\n"
79
80 #: src/about.c:236
81 msgid ""
82 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
83 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
84 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
85 msgstr ""
86 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
87 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
88 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
89
90 #. Button panel
91 #: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
92 #: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
93 #: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
94 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
95 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
96 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
97 #: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
98 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
99 #: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
100 #: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
101 #: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
102 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
103 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
104 #: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
105 #: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
106 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
107 #: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
108 msgid "OK"
109 msgstr "OK"
110
111 #: src/account.c:119
112 msgid "Reading all config for each account...\n"
113 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
114
115 #: src/account.c:134
116 #, c-format
117 msgid "Found label: %s\n"
118 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
119
120 #: src/account.c:254
121 msgid ""
122 "Some composing windows are open.\n"
123 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
124 msgstr ""
125 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
126 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
127
128 #: src/account.c:260
129 msgid "Opening account edit window...\n"
130 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
131
132 #: src/account.c:457
133 msgid "Creating account edit window...\n"
134 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
135
136 #: src/account.c:462
137 msgid "Edit accounts"
138 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
139
140 #: src/account.c:480
141 msgid ""
142 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
143 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
144 msgstr ""
145
146 #: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
147 #: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
148 #: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
149 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
150 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
151 #: src/select-keys.c:301
152 msgid "Name"
153 msgstr "̾Á°"
154
155 #: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
156 msgid "Protocol"
157 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
158
159 #: src/account.c:502
160 msgid "Server"
161 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
162
163 #: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
164 #: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
165 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
166 msgid "Add"
167 msgstr "ÄɲÃ"
168
169 #: src/account.c:537
170 msgid "Edit"
171 msgstr "ÊÔ½¸"
172
173 #: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
174 msgid " Delete "
175 msgstr "  ºï½ü  "
176
177 #: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
178 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
179 #: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
180 #: src/prefs_summary_column.c:289
181 msgid "Down"
182 msgstr "  ¢­  "
183
184 #: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
185 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
186 #: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
187 #: src/prefs_summary_column.c:285
188 msgid "Up"
189 msgstr "  ¢¬  "
190
191 #: src/account.c:569
192 #, fuzzy
193 msgid " Set as default account "
194 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
195
196 #: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
197 #: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
198 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
199 msgid "Close"
200 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
201
202 #: src/account.c:657
203 msgid "Delete account"
204 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
205
206 #: src/account.c:658
207 msgid "Do you really want to delete this account?"
208 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
209
210 #: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
211 #: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
212 #: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
213 #: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
214 #: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
215 #: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
216 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
217 #: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
218 #: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
219 #: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
220 #: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
221 msgid "Yes"
222 msgstr "¤Ï¤¤"
223
224 #: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
225 #: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
226 #: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
227 msgid "+No"
228 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
229
230 #: src/account.c:671
231 msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
232 msgstr ""
233
234 #: src/addressadd.c:163
235 #, fuzzy
236 msgid "Add Address to Book"
237 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
238
239 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
240 msgid "Address"
241 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
242
243 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
244 #: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
245 msgid "Remarks"
246 msgstr "È÷¹Í"
247
248 #: src/addressadd.c:225
249 #, fuzzy
250 msgid "Select Address Book Folder"
251 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
252
253 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
254 #: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
255 #: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
256 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
257 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
258 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
259 #: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
260 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
261 #: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
262 #: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
263 #: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
264 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
265 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
266 #: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
267 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
268 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
269 #: src/summaryview.c:3402
270 msgid "Cancel"
271 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
272
273 #: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
274 msgid "/_File"
275 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
276
277 #: src/addressbook.c:349
278 #, fuzzy
279 msgid "/_File/New _Book"
280 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
281
282 #: src/addressbook.c:350
283 #, fuzzy
284 msgid "/_File/New _vCard"
285 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
286
287 #: src/addressbook.c:352
288 #, fuzzy
289 msgid "/_File/New _JPilot"
290 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
291
292 #: src/addressbook.c:355
293 #, fuzzy
294 msgid "/_File/New _Server"
295 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
296
297 #: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
298 #: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
299 msgid "/_File/---"
300 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
301
302 #: src/addressbook.c:358
303 msgid "/_File/_Edit"
304 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
305
306 #: src/addressbook.c:359
307 msgid "/_File/_Delete"
308 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
309
310 #: src/addressbook.c:361
311 #, fuzzy
312 msgid "/_File/_Save"
313 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
314
315 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
316 msgid "/_File/_Close"
317 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
318
319 #: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
320 #: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
321 msgid "/_Edit"
322 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
323
324 #: src/addressbook.c:364
325 #, fuzzy
326 msgid "/_Edit/C_ut"
327 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
328
329 #: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
330 msgid "/_Edit/_Copy"
331 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
332
333 #: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
334 msgid "/_Edit/_Paste"
335 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
336
337 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
338 #: src/mainwindow.c:516
339 msgid "/_Edit/---"
340 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
341
342 #: src/addressbook.c:368
343 #, fuzzy
344 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
345 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
346
347 #: src/addressbook.c:369
348 #, fuzzy
349 msgid "/_Address"
350 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
351
352 #: src/addressbook.c:370
353 #, fuzzy
354 msgid "/_Address/New _Address"
355 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
356
357 #: src/addressbook.c:371
358 #, fuzzy
359 msgid "/_Address/New _Group"
360 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
361
362 #: src/addressbook.c:372
363 #, fuzzy
364 msgid "/_Address/New _Folder"
365 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
366
367 #: src/addressbook.c:373
368 #, fuzzy
369 msgid "/_Address/---"
370 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
371
372 #: src/addressbook.c:374
373 #, fuzzy
374 msgid "/_Address/_Edit"
375 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
376
377 #: src/addressbook.c:375
378 #, fuzzy
379 msgid "/_Address/_Delete"
380 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
381
382 #: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
383 #: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
384 #: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
385 #, fuzzy
386 msgid "/_Tools/---"
387 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
388
389 #: src/addressbook.c:377
390 #, fuzzy
391 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
392 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
393
394 #: src/addressbook.c:378
395 #, fuzzy
396 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
397 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
398
399 #: src/addressbook.c:379
400 #, fuzzy
401 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
402 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
403
404 #: src/addressbook.c:381
405 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
406 msgstr ""
407
408 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
409 msgid "/_Help"
410 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
411
412 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
413 msgid "/_Help/_About"
414 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
415
416 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
417 #, fuzzy
418 msgid "/New _Address"
419 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
420
421 #: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
422 #, fuzzy
423 msgid "/New _Group"
424 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
425
426 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
427 #, fuzzy
428 msgid "/New _Folder"
429 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
430
431 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
432 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
433 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
434 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
435 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
436 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
437 #: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
438 #: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
439 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
440 msgid "/---"
441 msgstr "/---"
442
443 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
444 msgid "/_Delete"
445 msgstr "/ºï½ü(_D)"
446
447 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
448 msgid "/C_ut"
449 msgstr ""
450
451 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
452 #, fuzzy
453 msgid "/_Copy"
454 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
455
456 #: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
457 #, fuzzy
458 msgid "/_Paste"
459 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
460
461 #: src/addressbook.c:413
462 #, fuzzy
463 msgid "/Pa_ste Address"
464 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
465
466 #: src/addressbook.c:535
467 msgid "E-Mail address"
468 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
469
470 #: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
471 msgid "Address book"
472 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
473
474 #: src/addressbook.c:638
475 msgid "Name:"
476 msgstr "̾Á°:"
477
478 #. Buttons
479 #: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
480 #: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
481 #: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
482 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
483 #: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
484 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
485 msgid "Delete"
486 msgstr "ºï½ü"
487
488 #: src/addressbook.c:676
489 msgid "Lookup"
490 msgstr "¸¡º÷"
491
492 #: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
493 #: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
494 #: src/summary_search.c:154
495 msgid "To:"
496 msgstr "°¸Àè:"
497
498 #: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
499 msgid "Cc:"
500 msgstr "Cc:"
501
502 #: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
503 msgid "Bcc:"
504 msgstr "Bcc:"
505
506 #. Confirm deletion
507 #: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
508 msgid "Delete address(es)"
509 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
510
511 #: src/addressbook.c:892
512 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
513 msgstr ""
514
515 #: src/addressbook.c:915
516 msgid "Really delete the address(es)?"
517 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
518
519 #: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
520 #: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
521 #: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
522 #: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
523 #: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
524 #: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
525 #: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
526 #: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
527 #: src/summaryview.c:3046
528 msgid "No"
529 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
530
531 #: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
532 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
533 msgstr ""
534
535 #: src/addressbook.c:1428
536 msgid "Cannot paste into an address group."
537 msgstr ""
538
539 #: src/addressbook.c:2071
540 #, c-format
541 msgid ""
542 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
543 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
544 msgstr ""
545
546 #: src/addressbook.c:2075
547 #, fuzzy
548 msgid "Folder only"
549 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
550
551 #: src/addressbook.c:2075
552 #, fuzzy
553 msgid "Folder and Addresses"
554 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
555
556 #: src/addressbook.c:2080
557 #, c-format
558 msgid "Really delete `%s' ?"
559 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
560
561 #: src/addressbook.c:2858
562 msgid "New user, could not save index file."
563 msgstr ""
564
565 #: src/addressbook.c:2862
566 msgid "New user, could not save address book files."
567 msgstr ""
568
569 #: src/addressbook.c:2872
570 msgid "Old address book converted successfully."
571 msgstr ""
572
573 #: src/addressbook.c:2877
574 msgid ""
575 "Old address book converted,\n"
576 "could not save new address index file"
577 msgstr ""
578
579 #: src/addressbook.c:2890
580 msgid ""
581 "Could not convert address book,\n"
582 "but created empty new address book files."
583 msgstr ""
584
585 #: src/addressbook.c:2896
586 msgid ""
587 "Could not convert address book,\n"
588 "could not create new address book files."
589 msgstr ""
590
591 #: src/addressbook.c:2901
592 msgid ""
593 "Could not convert address book\n"
594 "and could not create new address book files."
595 msgstr ""
596
597 #: src/addressbook.c:2908
598 msgid "Addressbook conversion error"
599 msgstr ""
600
601 #: src/addressbook.c:2912
602 #, fuzzy
603 msgid "Addressbook conversion"
604 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
605
606 #: src/addressbook.c:2947
607 #, fuzzy
608 msgid "Addressbook Error"
609 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
610
611 #: src/addressbook.c:2948
612 msgid "Could not read address index"
613 msgstr ""
614
615 #: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
616 msgid "Interface"
617 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
618
619 #: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
620 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
621 #, fuzzy
622 msgid "Address Book"
623 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
624
625 #: src/addressbook.c:3456
626 msgid "Person"
627 msgstr ""
628
629 #: src/addressbook.c:3472
630 #, fuzzy
631 msgid "EMail Address"
632 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
633
634 #: src/addressbook.c:3488
635 #, fuzzy
636 msgid "Group"
637 msgstr "NewGroup"
638
639 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
640 #: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
641 #: src/prefs_account.c:1733
642 msgid "Folder"
643 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
644
645 #: src/addressbook.c:3520
646 #, fuzzy
647 msgid "vCard"
648 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
649
650 #: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
651 msgid "JPilot"
652 msgstr ""
653
654 #: src/addressbook.c:3568
655 #, fuzzy
656 msgid "LDAP Server"
657 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
658
659 #: src/addrgather.c:156
660 msgid "Please specify name for address book."
661 msgstr ""
662
663 #: src/addrgather.c:176
664 msgid "Please select the mail headers to search."
665 msgstr ""
666
667 #. Go fer it
668 #: src/addrgather.c:182
669 msgid "Busy harvesting addresses..."
670 msgstr ""
671
672 #: src/addrgather.c:220
673 msgid "Addresses gathered successfully."
674 msgstr ""
675
676 #: src/addrgather.c:284
677 #, fuzzy
678 msgid "No folder or message was selected."
679 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
680
681 #: src/addrgather.c:292
682 msgid ""
683 "Please select a folder to process from the folder\n"
684 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
685 "the message list."
686 msgstr ""
687
688 #: src/addrgather.c:344
689 #, fuzzy
690 msgid "Folder :"
691 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
692
693 #: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
694 #, fuzzy
695 msgid "Address Book :"
696 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
697
698 #: src/addrgather.c:365
699 #, fuzzy
700 msgid "Folder Size :"
701 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
702
703 #: src/addrgather.c:380
704 #, fuzzy
705 msgid "Process these mail header fields"
706 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
707
708 #: src/addrgather.c:398
709 msgid "Include sub-folders"
710 msgstr ""
711
712 #: src/addrgather.c:421
713 #, fuzzy
714 msgid "Header Name"
715 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
716
717 #: src/addrgather.c:422
718 #, fuzzy
719 msgid "Address Count"
720 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
721
722 #. Create notebook pages
723 #: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
724 msgid "Warning"
725 msgstr "·Ù¹ð"
726
727 #: src/addrgather.c:527
728 #, fuzzy
729 msgid "Header Fields"
730 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
731
732 #: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
733 msgid "Finish"
734 msgstr ""
735
736 #: src/addrgather.c:587
737 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
738 msgstr ""
739
740 #: src/addrgather.c:595
741 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
742 msgstr ""
743
744 #. Old address book
745 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
746 msgid "Common address"
747 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
748
749 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
750 msgid "Personal address"
751 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
752
753 #: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
754 msgid "Notice"
755 msgstr "Ãí°Õ"
756
757 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
758 msgid "Error"
759 msgstr "¥¨¥é¡¼"
760
761 #: src/alertpanel.c:188
762 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
763 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
764
765 #: src/alertpanel.c:276
766 msgid "Show this message next time"
767 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
768
769 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
770 msgid "can't allocate memory\n"
771 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
772
773 #: src/colorlabel.c:45
774 msgid "Orange"
775 msgstr ""
776
777 #: src/colorlabel.c:46
778 msgid "Red"
779 msgstr ""
780
781 #: src/colorlabel.c:47
782 #, fuzzy
783 msgid "Pink"
784 msgstr "°õºþ"
785
786 #: src/colorlabel.c:48
787 msgid "Sky blue"
788 msgstr ""
789
790 #: src/colorlabel.c:49
791 #, fuzzy
792 msgid "Blue"
793 msgstr "ÆâÍÆ"
794
795 #: src/colorlabel.c:50
796 msgid "Green"
797 msgstr ""
798
799 #: src/colorlabel.c:51
800 #, fuzzy
801 msgid "Brown"
802 msgstr "  ¢­  "
803
804 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
805 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
806 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
807 #. * can always get back the SummaryView pointer.
808 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
809 #: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
810 #, fuzzy
811 msgid "None"
812 msgstr "´°Î»"
813
814 #: src/compose.c:485
815 msgid "/_Add..."
816 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
817
818 #: src/compose.c:486
819 msgid "/_Remove"
820 msgstr "/ºï½ü(_R)"
821
822 #: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
823 #: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
824 msgid "/_Property..."
825 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
826
827 #: src/compose.c:494
828 msgid "/_File/_Attach file"
829 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
830
831 #: src/compose.c:495
832 msgid "/_File/_Insert file"
833 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
834
835 #: src/compose.c:496
836 msgid "/_File/Insert si_gnature"
837 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
838
839 #: src/compose.c:501
840 msgid "/_Edit/_Undo"
841 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
842
843 #: src/compose.c:502
844 msgid "/_Edit/_Redo"
845 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
846
847 #: src/compose.c:504
848 msgid "/_Edit/Cu_t"
849 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
850
851 #: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
852 msgid "/_Edit/Select _all"
853 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
854
855 #: src/compose.c:508
856 #, fuzzy
857 msgid "/_Edit/A_dvanced"
858 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
859
860 #: src/compose.c:509
861 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
862 msgstr ""
863
864 #: src/compose.c:514
865 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
866 msgstr ""
867
868 #: src/compose.c:519
869 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
870 msgstr ""
871
872 #: src/compose.c:524
873 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
874 msgstr ""
875
876 #: src/compose.c:529
877 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
878 msgstr ""
879
880 #: src/compose.c:534
881 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
882 msgstr ""
883
884 #: src/compose.c:539
885 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
886 msgstr ""
887
888 #: src/compose.c:544
889 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
890 msgstr ""
891
892 #: src/compose.c:549
893 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
894 msgstr ""
895
896 #: src/compose.c:554
897 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
898 msgstr ""
899
900 #: src/compose.c:559
901 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
902 msgstr ""
903
904 #: src/compose.c:564
905 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
906 msgstr ""
907
908 #: src/compose.c:569
909 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
910 msgstr ""
911
912 #: src/compose.c:574
913 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
914 msgstr ""
915
916 #: src/compose.c:579
917 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
918 msgstr ""
919
920 #: src/compose.c:585
921 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
922 msgstr ""
923
924 #: src/compose.c:587
925 #, fuzzy
926 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
927 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
928
929 #: src/compose.c:589
930 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
931 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
932
933 #: src/compose.c:592
934 #, fuzzy
935 msgid "/_Spelling"
936 msgstr "/³«¤¯(_O)"
937
938 #: src/compose.c:593
939 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
940 msgstr ""
941
942 #: src/compose.c:595
943 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
944 msgstr ""
945
946 #: src/compose.c:597
947 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
948 msgstr ""
949
950 #: src/compose.c:599
951 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
952 msgstr ""
953
954 #: src/compose.c:601
955 #, fuzzy
956 msgid "/_Spelling/---"
957 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
958
959 #: src/compose.c:602
960 #, fuzzy
961 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
962 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
963
964 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
965 msgid "/_View"
966 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
967
968 #: src/compose.c:607
969 #, fuzzy
970 msgid "/_View/_To"
971 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
972
973 #: src/compose.c:608
974 #, fuzzy
975 msgid "/_View/_Cc"
976 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
977
978 #: src/compose.c:609
979 #, fuzzy
980 msgid "/_View/_Bcc"
981 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
982
983 #: src/compose.c:610
984 #, fuzzy
985 msgid "/_View/_Reply to"
986 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
987
988 #: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
989 #: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
990 #: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
991 msgid "/_View/---"
992 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
993
994 #: src/compose.c:612
995 #, fuzzy
996 msgid "/_View/_Followup to"
997 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
998
999 #: src/compose.c:614
1000 #, fuzzy
1001 msgid "/_View/R_uler"
1002 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1003
1004 #: src/compose.c:616
1005 #, fuzzy
1006 msgid "/_View/_Attachment"
1007 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
1008
1009 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
1010 msgid "/_Message"
1011 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
1012
1013 #: src/compose.c:619
1014 msgid "/_Message/_Send"
1015 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
1016
1017 #: src/compose.c:621
1018 msgid "/_Message/Send _later"
1019 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
1020
1021 #: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
1022 #: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
1023 #: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
1024 #: src/mainwindow.c:693
1025 msgid "/_Message/---"
1026 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
1027
1028 #: src/compose.c:624
1029 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1030 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
1031
1032 #: src/compose.c:626
1033 #, fuzzy
1034 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1035 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
1036
1037 #: src/compose.c:630
1038 msgid "/_Message/_To"
1039 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
1040
1041 #: src/compose.c:631
1042 msgid "/_Message/_Cc"
1043 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
1044
1045 #: src/compose.c:632
1046 msgid "/_Message/_Bcc"
1047 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
1048
1049 #: src/compose.c:633
1050 msgid "/_Message/_Reply to"
1051 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
1052
1053 #: src/compose.c:635
1054 msgid "/_Message/_Followup to"
1055 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
1056
1057 #: src/compose.c:637
1058 msgid "/_Message/_Attach"
1059 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
1060
1061 #: src/compose.c:641
1062 msgid "/_Message/Si_gn"
1063 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
1064
1065 #: src/compose.c:642
1066 msgid "/_Message/_Encrypt"
1067 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
1068
1069 #: src/compose.c:645
1070 #, fuzzy
1071 msgid "/_Message/Priority"
1072 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
1073
1074 #: src/compose.c:646
1075 msgid "/_Message/Priority/Highest"
1076 msgstr ""
1077
1078 #: src/compose.c:647
1079 #, fuzzy
1080 msgid "/_Message/Priority/High"
1081 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
1082
1083 #: src/compose.c:648
1084 #, fuzzy
1085 msgid "/_Message/Priority/Normal"
1086 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1087
1088 #: src/compose.c:649
1089 #, fuzzy
1090 msgid "/_Message/Priority/Low"
1091 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1092
1093 #: src/compose.c:650
1094 #, fuzzy
1095 msgid "/_Message/Priority/Lowest"
1096 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1097
1098 #: src/compose.c:652
1099 #, fuzzy
1100 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1101 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1102
1103 #: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
1104 #, fuzzy
1105 msgid "/_Tools"
1106 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
1107
1108 #: src/compose.c:654
1109 #, fuzzy
1110 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1111 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
1112
1113 #: src/compose.c:655
1114 #, fuzzy
1115 msgid "/_Tools/_Address book"
1116 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
1117
1118 #: src/compose.c:656
1119 msgid "/_Tools/_Template"
1120 msgstr ""
1121
1122 #: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
1123 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1124 msgstr ""
1125
1126 #: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
1127 msgid "Can't get the part of multipart message."
1128 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1129
1130 #: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
1131 #, c-format
1132 msgid "%s: file not exist\n"
1133 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1134
1135 #: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
1136 msgid "Can't get text part\n"
1137 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1138
1139 #: src/compose.c:1326
1140 #, fuzzy
1141 msgid "Reply-To:"
1142 msgstr "Reply-To"
1143
1144 #: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
1145 #: src/headerview.c:56
1146 msgid "Newsgroups:"
1147 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1148
1149 #: src/compose.c:1332
1150 msgid "Followup-To:"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: src/compose.c:1610
1154 msgid "Quote mark format error."
1155 msgstr ""
1156
1157 #: src/compose.c:1622
1158 msgid "Message reply/forward format error."
1159 msgstr ""
1160
1161 #: src/compose.c:1919
1162 #, c-format
1163 msgid "File %s doesn't exist\n"
1164 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1165
1166 #: src/compose.c:1923
1167 #, c-format
1168 msgid "Can't get file size of %s\n"
1169 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1170
1171 #: src/compose.c:1927
1172 #, fuzzy, c-format
1173 msgid "File %s is empty."
1174 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
1175
1176 #: src/compose.c:1931
1177 #, fuzzy, c-format
1178 msgid "Can't read %s."
1179 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1180
1181 #: src/compose.c:1956
1182 #, c-format
1183 msgid "Message: %s"
1184 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
1185
1186 #: src/compose.c:2600
1187 msgid " [Edited]"
1188 msgstr " [¹¹¿·]"
1189
1190 #: src/compose.c:2602
1191 #, c-format
1192 msgid "%s - Compose message%s"
1193 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1194
1195 #: src/compose.c:2605
1196 #, c-format
1197 msgid "Compose message%s"
1198 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1199
1200 #: src/compose.c:2629
1201 msgid ""
1202 "Account for sending mail is not specified.\n"
1203 "Please select a mail account before sending."
1204 msgstr ""
1205 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1206 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1207
1208 #: src/compose.c:2684
1209 msgid "Recipient is not specified."
1210 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
1211
1212 #: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
1213 #: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
1214 msgid "Send"
1215 msgstr "Á÷¿®"
1216
1217 #: src/compose.c:2693
1218 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: src/compose.c:2713
1222 #, fuzzy
1223 msgid "Could not queue message for sending"
1224 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1225
1226 #: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
1227 msgid "can't get recipient list."
1228 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1229
1230 #: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
1231 #, c-format
1232 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1233 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1234
1235 #: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
1236 msgid "Queueing"
1237 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
1238
1239 #: src/compose.c:2813
1240 msgid ""
1241 "Error occurred while sending the message.\n"
1242 "Put this message into queue folder?"
1243 msgstr ""
1244 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1245 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
1246
1247 #: src/compose.c:2819
1248 msgid "Can't queue the message."
1249 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1250
1251 #: src/compose.c:2822
1252 msgid "Error occurred while sending the message."
1253 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1254
1255 #: src/compose.c:2838
1256 #, fuzzy
1257 msgid "Can't save the message to Sent."
1258 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1259
1260 #: src/compose.c:2867
1261 msgid "Writing bounce header\n"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
1265 #: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
1266 #: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
1267 #: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
1268 #: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
1269 msgid "can't change file mode\n"
1270 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1271
1272 #: src/compose.c:3106
1273 #, fuzzy
1274 msgid ""
1275 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1276 "Send it anyway?"
1277 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1278
1279 #: src/compose.c:3123
1280 msgid "can't write headers\n"
1281 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1282
1283 #: src/compose.c:3253
1284 #, fuzzy
1285 msgid "can't remove the old message\n"
1286 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1287
1288 #: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
1289 msgid "queueing message...\n"
1290 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1291
1292 #: src/compose.c:3303
1293 msgid "No account for sending mails available!"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: src/compose.c:3313
1297 msgid "No account for posting news available!"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: src/compose.c:3443
1301 #, fuzzy
1302 msgid "can't find queue folder\n"
1303 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1304
1305 #: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
1306 msgid "can't queue the message\n"
1307 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1308
1309 #: src/compose.c:3495
1310 #, c-format
1311 msgid "Can't open file %s\n"
1312 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1313
1314 #: src/compose.c:3601
1315 #, fuzzy, c-format
1316 msgid "Writing %s-header\n"
1317 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1318
1319 #: src/compose.c:3861
1320 #, c-format
1321 msgid "compose: priority unknown : %d\n"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: src/compose.c:3929
1325 #, c-format
1326 msgid "generated Message-ID: %s\n"
1327 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
1328
1329 #: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
1330 msgid "From:"
1331 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
1332
1333 #: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
1334 msgid "MIME type"
1335 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
1336
1337 #. S_COL_DATE
1338 #: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
1339 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
1340 #: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
1341 msgid "Size"
1342 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1343
1344 #. Save Message to folder
1345 #: src/compose.c:4241
1346 #, fuzzy
1347 msgid "Save Message to "
1348 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
1349
1350 #: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
1351 #, fuzzy
1352 msgid "Select ..."
1353 msgstr " ÁªÂò... "
1354
1355 #: src/compose.c:4347
1356 msgid "Creating compose window...\n"
1357 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1358
1359 #. header labels and entries
1360 #: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
1361 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1362 msgid "Header"
1363 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
1364
1365 #. attachment list
1366 #: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
1367 #, fuzzy
1368 msgid "Attachments"
1369 msgstr "źÉÕ"
1370
1371 #. Others Tab
1372 #: src/compose.c:4405
1373 #, fuzzy
1374 msgid "Others"
1375 msgstr "¤½¤Î¾"
1376
1377 #: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1378 #: src/summary_search.c:161
1379 msgid "Subject:"
1380 msgstr "·ï̾:"
1381
1382 #: src/compose.c:4667
1383 #, c-format
1384 msgid ""
1385 "Spell checker could not be started.\n"
1386 "%s"
1387 msgstr ""
1388
1389 #: src/compose.c:4674
1390 #, c-format
1391 msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: src/compose.c:4831
1395 msgid "Send message"
1396 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
1397
1398 #: src/compose.c:4837
1399 msgid "Send later"
1400 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
1401
1402 #: src/compose.c:4838
1403 msgid "Put into queue folder and send later"
1404 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
1405
1406 #: src/compose.c:4845
1407 msgid "Draft"
1408 msgstr "Áð¹Æ"
1409
1410 #: src/compose.c:4846
1411 msgid "Save to draft folder"
1412 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
1413
1414 #: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
1415 msgid "Insert"
1416 msgstr "ÁÞÆþ"
1417
1418 #: src/compose.c:4856
1419 msgid "Insert file"
1420 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
1421
1422 #: src/compose.c:4863
1423 msgid "Attach"
1424 msgstr "źÉÕ"
1425
1426 #: src/compose.c:4864
1427 msgid "Attach file"
1428 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
1429
1430 #: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
1431 msgid "Signature"
1432 msgstr "½ð̾"
1433
1434 #: src/compose.c:4874
1435 msgid "Insert signature"
1436 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
1437
1438 #: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
1439 msgid "Editor"
1440 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
1441
1442 #: src/compose.c:4883
1443 msgid "Edit with external editor"
1444 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
1445
1446 #: src/compose.c:4891
1447 msgid "Linewrap"
1448 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
1449
1450 #: src/compose.c:4892
1451 #, fuzzy
1452 msgid "Wrap all long lines"
1453 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
1454
1455 #: src/compose.c:5255
1456 msgid "Invalid MIME type."
1457 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
1458
1459 #: src/compose.c:5273
1460 msgid "File doesn't exist or is empty."
1461 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1462
1463 #: src/compose.c:5342
1464 msgid "Property"
1465 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
1466
1467 #: src/compose.c:5387
1468 msgid "Encoding"
1469 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
1470
1471 #: src/compose.c:5416
1472 msgid "Path"
1473 msgstr "¥Ñ¥¹"
1474
1475 #: src/compose.c:5417
1476 msgid "File name"
1477 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1478
1479 #: src/compose.c:5564
1480 #, c-format
1481 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1482 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
1483
1484 #: src/compose.c:5590
1485 #, c-format
1486 msgid ""
1487 "The external editor is still working.\n"
1488 "Force terminating the process?\n"
1489 "process group id: %d"
1490 msgstr ""
1491 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
1492 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1493 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
1494
1495 #: src/compose.c:5603
1496 #, c-format
1497 msgid "Terminated process group id: %d"
1498 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
1499
1500 #: src/compose.c:5604
1501 #, c-format
1502 msgid "Temporary file: %s"
1503 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
1504
1505 #: src/compose.c:5628
1506 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1507 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
1508
1509 #. failed
1510 #: src/compose.c:5661
1511 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1512 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1513
1514 #: src/compose.c:5665
1515 msgid "Couldn't write to file\n"
1516 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1517
1518 #: src/compose.c:5667
1519 msgid "Pipe read failed\n"
1520 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
1521
1522 #: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
1523 msgid "Offline warning"
1524 msgstr ""
1525
1526 #: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
1527 msgid "You're working offline. Override?"
1528 msgstr ""
1529
1530 #: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
1531 msgid "Select file"
1532 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
1533
1534 #: src/compose.c:6198
1535 msgid "Discard message"
1536 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
1537
1538 #: src/compose.c:6199
1539 msgid "This message has been modified. discard it?"
1540 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
1541
1542 #: src/compose.c:6200
1543 msgid "Discard"
1544 msgstr "ÇË´þ"
1545
1546 #: src/compose.c:6200
1547 msgid "to Draft"
1548 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
1549
1550 #: src/compose.c:6232
1551 #, c-format
1552 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: src/compose.c:6234
1556 msgid "Apply template"
1557 msgstr ""
1558
1559 #: src/compose.c:6235
1560 #, fuzzy
1561 msgid "Replace"
1562 msgstr "ÊÖ¿®"
1563
1564 #: src/editaddress.c:143
1565 msgid "Add New Person"
1566 msgstr ""
1567
1568 #: src/editaddress.c:144
1569 msgid "Edit Person Details"
1570 msgstr ""
1571
1572 #: src/editaddress.c:280
1573 #, fuzzy
1574 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1575 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
1576
1577 #: src/editaddress.c:408
1578 msgid "A Name and Value must be supplied."
1579 msgstr ""
1580
1581 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1582 #: src/editaddress.c:462
1583 msgid "Edit Person Data"
1584 msgstr ""
1585
1586 #: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
1587 #, fuzzy
1588 msgid "Display Name"
1589 msgstr "ɽ¼¨"
1590
1591 #: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
1592 #, fuzzy
1593 msgid "Last Name"
1594 msgstr "̾Á°"
1595
1596 #: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
1597 #, fuzzy
1598 msgid "First Name"
1599 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1600
1601 #: src/editaddress.c:571
1602 #, fuzzy
1603 msgid "Nickname"
1604 msgstr "̾Á°"
1605
1606 #: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
1607 #: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1608 #, fuzzy
1609 msgid "E-Mail Address"
1610 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
1611
1612 #: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
1613 msgid "Alias"
1614 msgstr ""
1615
1616 #. Buttons
1617 #: src/editaddress.c:692
1618 msgid "Move Up"
1619 msgstr ""
1620
1621 #: src/editaddress.c:695
1622 #, fuzzy
1623 msgid "Move Down"
1624 msgstr "  ¢­  "
1625
1626 #: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
1627 msgid "Modify"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
1631 #: src/summary_search.c:199
1632 msgid "Clear"
1633 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
1634
1635 #. value
1636 #: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
1637 #: src/prefs_matcher.c:393
1638 msgid "Value"
1639 msgstr "ÆâÍÆ"
1640
1641 #: src/editaddress.c:865
1642 #, fuzzy
1643 msgid "Basic Data"
1644 msgstr "´ðËÜ"
1645
1646 #: src/editaddress.c:867
1647 msgid "User Attributes"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: src/editbook.c:112
1651 msgid "File appears to be Ok."
1652 msgstr ""
1653
1654 #: src/editbook.c:115
1655 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1656 msgstr ""
1657
1658 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1659 #, fuzzy
1660 msgid "Could not read file."
1661 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1662
1663 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1664 #, fuzzy
1665 msgid "Edit Addressbook"
1666 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
1667
1668 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1669 msgid " Check File "
1670 msgstr ""
1671
1672 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1673 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1674 #, fuzzy
1675 msgid "File"
1676 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
1677
1678 #: src/editbook.c:283
1679 #, fuzzy
1680 msgid "Add New Addressbook"
1681 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
1682
1683 #: src/editgroup.c:103
1684 msgid "A Group Name must be supplied."
1685 msgstr ""
1686
1687 #: src/editgroup.c:259
1688 #, fuzzy
1689 msgid "Edit Group Data"
1690 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
1691
1692 #: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
1693 msgid "Group Name"
1694 msgstr ""
1695
1696 #: src/editgroup.c:306
1697 #, fuzzy
1698 msgid "Addresses in Group"
1699 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
1700
1701 #: src/editgroup.c:308
1702 msgid " -> "
1703 msgstr ""
1704
1705 #: src/editgroup.c:335
1706 msgid " <- "
1707 msgstr ""
1708
1709 #: src/editgroup.c:337
1710 #, fuzzy
1711 msgid "Available Addresses"
1712 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
1713
1714 #: src/editgroup.c:401
1715 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: src/editgroup.c:450
1719 #, fuzzy
1720 msgid "Edit Group Details"
1721 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
1722
1723 #: src/editgroup.c:453
1724 #, fuzzy
1725 msgid "Add New Group"
1726 msgstr "NewGroup"
1727
1728 #: src/editgroup.c:501
1729 msgid "Edit folder"
1730 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
1731
1732 #: src/editgroup.c:501
1733 msgid "Input the new name of folder:"
1734 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1735
1736 #: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
1737 #: src/folderview.c:2126
1738 msgid "New folder"
1739 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
1740
1741 #: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
1742 msgid "Input the name of new folder:"
1743 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1744
1745 #: src/editjpilot.c:189
1746 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1747 msgstr ""
1748
1749 #: src/editjpilot.c:225
1750 #, fuzzy
1751 msgid "Select JPilot File"
1752 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1753
1754 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1755 msgid "Edit JPilot Entry"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1759 #: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1760 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
1761 #, fuzzy
1762 msgid " ... "
1763 msgstr " ÊÔ½¸... "
1764
1765 #: src/editjpilot.c:319
1766 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: src/editjpilot.c:408
1770 msgid "Add New JPilot Entry"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: src/editldap.c:164
1774 msgid "Connected successfully to server"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1778 #, fuzzy
1779 msgid "Could not connect to server"
1780 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1781
1782 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1783 msgid "Edit LDAP Server"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1787 msgid "Hostname"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1791 #, fuzzy
1792 msgid "Port"
1793 msgstr "°õºþ"
1794
1795 #: src/editldap.c:328
1796 #, fuzzy
1797 msgid " Check Server "
1798 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
1799
1800 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1801 #, fuzzy
1802 msgid "Search Base"
1803 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
1804
1805 #: src/editldap.c:390
1806 #, fuzzy
1807 msgid "Search Criteria"
1808 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
1809
1810 #: src/editldap.c:397
1811 #, fuzzy
1812 msgid " Reset "
1813 msgstr "  ºï½ü  "
1814
1815 #: src/editldap.c:402
1816 msgid "Bind DN"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: src/editldap.c:411
1820 #, fuzzy
1821 msgid "Bind Password"
1822 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
1823
1824 #: src/editldap.c:420
1825 msgid "Timeout (secs)"
1826 msgstr ""
1827
1828 #: src/editldap.c:434
1829 msgid "Maximum Entries"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
1833 msgid "Basic"
1834 msgstr "´ðËÜ"
1835
1836 #: src/editldap.c:462
1837 msgid "Extended"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: src/editldap.c:547
1841 #, fuzzy
1842 msgid "Add New LDAP Server"
1843 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
1844
1845 #: src/editldap_basedn.c:141
1846 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: src/editldap_basedn.c:202
1850 msgid "Available Search Base(s)"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: src/editldap_basedn.c:286
1854 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: src/editvcard.c:96
1858 msgid "File does not appear to be vCard format."
1859 msgstr ""
1860
1861 #: src/editvcard.c:132
1862 #, fuzzy
1863 msgid "Select vCard File"
1864 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
1865
1866 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1867 msgid "Edit vCard Entry"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: src/editvcard.c:296
1871 msgid "Add New vCard Entry"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: src/exphtmldlg.c:99
1875 msgid "Please specify output directory and file to create."
1876 msgstr ""
1877
1878 #: src/exphtmldlg.c:102
1879 msgid "Select stylesheet and formatting."
1880 msgstr ""
1881
1882 #: src/exphtmldlg.c:105
1883 msgid "File exported successfully."
1884 msgstr ""
1885
1886 #: src/exphtmldlg.c:152
1887 #, c-format
1888 msgid ""
1889 "HTML Output Directory '%s'\n"
1890 "does not exist. OK to create new directory?"
1891 msgstr ""
1892
1893 #: src/exphtmldlg.c:155
1894 msgid "Create Directory"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: src/exphtmldlg.c:164
1898 #, c-format
1899 msgid ""
1900 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1901 "%s"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: src/exphtmldlg.c:166
1905 msgid "Failed to Create Directory"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: src/exphtmldlg.c:316
1909 msgid "Select HTML Output File"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: src/exphtmldlg.c:385
1913 msgid "HTML Output File"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: src/exphtmldlg.c:441
1917 msgid "Stylesheet"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
1921 #, fuzzy
1922 msgid "Default"
1923 msgstr "ºï½ü"
1924
1925 #: src/exphtmldlg.c:460
1926 #, fuzzy
1927 msgid "Full"
1928 msgstr "̾Á°"
1929
1930 #: src/exphtmldlg.c:466
1931 #, fuzzy
1932 msgid "Custom"
1933 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
1934
1935 #: src/exphtmldlg.c:472
1936 msgid "Custom-2"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: src/exphtmldlg.c:478
1940 msgid "Custom-3"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: src/exphtmldlg.c:484
1944 msgid "Custom-4"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: src/exphtmldlg.c:498
1948 #, fuzzy
1949 msgid "Full Name Format"
1950 msgstr "̾Á°"
1951
1952 #: src/exphtmldlg.c:505
1953 msgid "First Name, Last Name"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: src/exphtmldlg.c:511
1957 msgid "Last Name, First Name"
1958 msgstr ""
1959
1960 #: src/exphtmldlg.c:525
1961 msgid "Color Banding"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: src/exphtmldlg.c:531
1965 msgid "Format E-Mail Links"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: src/exphtmldlg.c:537
1969 msgid "Format User Attributes"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
1973 #, fuzzy
1974 msgid "File Name"
1975 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1976
1977 #: src/exphtmldlg.c:597
1978 #, fuzzy
1979 msgid "Open with Web Browser"
1980 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
1981
1982 #: src/exphtmldlg.c:626
1983 #, fuzzy
1984 msgid "Export Address Book to HTML File"
1985 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1986
1987 #. Button panel
1988 #: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
1989 #, fuzzy
1990 msgid "Prev"
1991 msgstr "ÀßÄê"
1992
1993 #: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
1994 msgid "Next"
1995 msgstr "¼¡"
1996
1997 #: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
1998 #, fuzzy
1999 msgid "File Info"
2000 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2001
2002 #: src/exphtmldlg.c:691
2003 #, fuzzy
2004 msgid "Format"
2005 msgstr "žÁ÷"
2006
2007 #: src/export.c:127
2008 msgid "Export"
2009 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
2010
2011 #: src/export.c:146
2012 msgid "Specify target folder and mbox file."
2013 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2014
2015 #: src/export.c:156
2016 msgid "Source dir:"
2017 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
2018
2019 #: src/export.c:161
2020 msgid "Exporting file:"
2021 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
2022
2023 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
2024 #: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
2025 msgid " Select... "
2026 msgstr " ÁªÂò... "
2027
2028 #: src/export.c:219
2029 msgid "Select exporting file"
2030 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2031
2032 #: src/exporthtml.c:799
2033 #, fuzzy
2034 msgid "Full Name"
2035 msgstr "̾Á°"
2036
2037 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
2038 msgid "Attributes"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: src/exporthtml.c:1004
2042 #, fuzzy
2043 msgid "Sylpheed Address Book"
2044 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
2045
2046 #: src/exporthtml.c:1116
2047 msgid "Name already exists but is not a directory."
2048 msgstr ""
2049
2050 #: src/exporthtml.c:1119
2051 msgid "No permissions to create directory."
2052 msgstr ""
2053
2054 #: src/exporthtml.c:1122
2055 msgid "Name is too long."
2056 msgstr ""
2057
2058 #: src/exporthtml.c:1125
2059 #, fuzzy
2060 msgid "Not specified."
2061 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2062
2063 #: src/folder.c:408
2064 #, fuzzy
2065 msgid "Counting total number of messages...\n"
2066 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
2067
2068 #: src/foldersel.c:146
2069 msgid "Select folder"
2070 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
2071
2072 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
2073 msgid "Inbox"
2074 msgstr "¼õ¿®È¢"
2075
2076 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
2077 #, fuzzy
2078 msgid "Sent"
2079 msgstr "Á÷¿®"
2080
2081 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
2082 msgid "Queue"
2083 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
2084
2085 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
2086 msgid "Trash"
2087 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
2088
2089 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
2090 #, fuzzy
2091 msgid "Drafts"
2092 msgstr "Áð¹Æ"
2093
2094 #: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
2095 msgid "/Create _new folder..."
2096 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
2097
2098 #: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
2099 msgid "/_Rename folder..."
2100 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
2101
2102 #: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
2103 msgid "/_Delete folder"
2104 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
2105
2106 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
2107 msgid "/Remove _mailbox"
2108 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
2109
2110 #: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
2111 #: src/folderview.c:331
2112 #, fuzzy
2113 msgid "/_Processing..."
2114 msgstr "/°õºþ(_P)..."
2115
2116 #: src/folderview.c:276
2117 #, fuzzy
2118 msgid "/_Scoring..."
2119 msgstr "/°õºþ(_P)..."
2120
2121 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
2122 #, fuzzy
2123 msgid "/Mark all _read"
2124 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
2125
2126 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2127 #, fuzzy
2128 msgid "/_Check for new messages"
2129 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
2130
2131 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
2132 #, fuzzy
2133 msgid "/R_escan folder tree"
2134 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
2135
2136 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
2137 #, fuzzy
2138 msgid "/_Search folder..."
2139 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
2140
2141 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
2142 #, fuzzy
2143 msgid "/S_coring..."
2144 msgstr "/°õºþ(_P)..."
2145
2146 #: src/folderview.c:311
2147 #, fuzzy
2148 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2149 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
2150
2151 #: src/folderview.c:323
2152 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2153 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
2154
2155 #: src/folderview.c:325
2156 msgid "/_Remove newsgroup"
2157 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
2158
2159 #: src/folderview.c:327
2160 #, fuzzy
2161 msgid "/Remove _news account"
2162 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
2163
2164 #: src/folderview.c:353
2165 msgid "Creating folder view...\n"
2166 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2167
2168 #: src/folderview.c:357
2169 msgid "New"
2170 msgstr "¿·Ãå"
2171
2172 #. S_COL_MARK
2173 #: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
2174 msgid "Unread"
2175 msgstr "̤ÆÉ"
2176
2177 #: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
2178 msgid "#"
2179 msgstr "Áí¿ô"
2180
2181 #: src/folderview.c:576
2182 msgid "Setting folder info...\n"
2183 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
2184
2185 #: src/folderview.c:577
2186 msgid "Setting folder info..."
2187 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
2188
2189 #: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
2190 #, c-format
2191 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2192 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
2193
2194 #: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
2195 #, c-format
2196 msgid "Scanning folder %s ..."
2197 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
2198
2199 #: src/folderview.c:803
2200 #, fuzzy
2201 msgid "Rescanning folder tree..."
2202 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
2203
2204 #: src/folderview.c:822
2205 #, fuzzy
2206 msgid "Rescanning all folder trees..."
2207 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
2208
2209 #: src/folderview.c:1618
2210 #, c-format
2211 msgid "Folder %s is selected\n"
2212 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
2213
2214 #: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
2215 msgid "NewFolder"
2216 msgstr "NewFolder"
2217
2218 #: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
2219 #, c-format
2220 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2221 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2222
2223 #: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
2224 #: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
2225 #, c-format
2226 msgid "The folder `%s' already exists."
2227 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2228
2229 #: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
2230 #, c-format
2231 msgid "Can't create the folder `%s'."
2232 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2233
2234 #: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
2235 #, c-format
2236 msgid "Input new name for `%s':"
2237 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
2238
2239 #: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
2240 msgid "Rename folder"
2241 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
2242
2243 #: src/folderview.c:2027
2244 #, c-format
2245 msgid ""
2246 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2247 "Do you really want to delete?"
2248 msgstr ""
2249 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2250 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2251
2252 #: src/folderview.c:2029
2253 msgid "Delete folder"
2254 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
2255
2256 #: src/folderview.c:2038
2257 #, c-format
2258 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2259 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2260
2261 #: src/folderview.c:2091
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid ""
2264 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2265 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2266 msgstr ""
2267 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
2268 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
2269
2270 #: src/folderview.c:2093
2271 msgid "Remove folder"
2272 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
2273
2274 #: src/folderview.c:2127
2275 msgid ""
2276 "Input the name of new folder:\n"
2277 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2278 " append `/' at the end of the name)"
2279 msgstr ""
2280 "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2281 "(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
2282 " Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
2283
2284 #: src/folderview.c:2197
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2287 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2288
2289 #: src/folderview.c:2198
2290 #, fuzzy
2291 msgid "Delete IMAP4 account"
2292 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2293
2294 #: src/folderview.c:2331
2295 #, c-format
2296 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2297 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2298
2299 #: src/folderview.c:2332
2300 msgid "Delete newsgroup"
2301 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
2302
2303 #: src/folderview.c:2367
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "Really delete news account `%s'?"
2306 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2307
2308 #: src/folderview.c:2368
2309 #, fuzzy
2310 msgid "Delete news account"
2311 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2312
2313 #: src/grouplistdialog.c:173
2314 #, fuzzy
2315 msgid "Subscribe to newsgroup"
2316 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
2317
2318 #: src/grouplistdialog.c:189
2319 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2320 msgstr ""
2321
2322 #: src/grouplistdialog.c:195
2323 #, fuzzy
2324 msgid "Find groups:"
2325 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
2326
2327 #: src/grouplistdialog.c:203
2328 #, fuzzy
2329 msgid " Search "
2330 msgstr "¸¡º÷"
2331
2332 #: src/grouplistdialog.c:215
2333 #, fuzzy
2334 msgid "Newsgroup name"
2335 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
2336
2337 #: src/grouplistdialog.c:216
2338 #, fuzzy
2339 msgid "Messages"
2340 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2341
2342 #: src/grouplistdialog.c:217
2343 #, fuzzy
2344 msgid "Type"
2345 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2346
2347 #: src/grouplistdialog.c:243
2348 msgid "Refresh"
2349 msgstr ""
2350
2351 #: src/grouplistdialog.c:347
2352 msgid "moderated"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: src/grouplistdialog.c:349
2356 msgid "readonly"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: src/grouplistdialog.c:351
2360 msgid "unknown"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: src/grouplistdialog.c:398
2364 #, fuzzy
2365 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2366 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2367
2368 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
2369 #, fuzzy
2370 msgid "Done."
2371 msgstr "´°Î»"
2372
2373 #: src/grouplistdialog.c:477
2374 #, c-format
2375 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: src/gtkspell.c:219
2379 #, c-format
2380 msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: src/gtkspell.c:227
2384 #, c-format
2385 msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: src/gtkspell.c:470
2389 #, fuzzy
2390 msgid "No dictionary selected."
2391 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
2392
2393 #: src/gtkspell.c:500
2394 #, c-format
2395 msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: src/gtkspell.c:508
2399 #, c-format
2400 msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: src/gtkspell.c:513
2404 msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
2408 #, c-format
2409 msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: src/gtkspell.c:565
2413 #, c-format
2414 msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: src/gtkspell.c:571
2418 #, c-format
2419 msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: src/gtkspell.c:594
2423 #, c-format
2424 msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
2425 msgstr ""
2426
2427 #: src/gtkspell.c:622
2428 msgid "Pspell: removed all paths.\n"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: src/gtkspell.c:625
2432 #, c-format
2433 msgid "Pspell: added path %s.\n"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: src/gtkspell.c:653
2437 #, c-format
2438 msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
2442 msgid "Normal Mode"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
2446 msgid "Bad Spellers Mode"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: src/gtkspell.c:736
2450 #, c-format
2451 msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: src/gtkspell.c:767
2455 msgid "Unknown suggestion mode."
2456 msgstr ""
2457
2458 #: src/gtkspell.c:986
2459 msgid "No misspelled word found."
2460 msgstr ""
2461
2462 #: src/gtkspell.c:1313
2463 msgid "Replace unknown word"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/gtkspell.c:1323
2467 #, c-format
2468 msgid "Replace \"%s\" with: "
2469 msgstr ""
2470
2471 #: src/gtkspell.c:1344
2472 msgid ""
2473 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2474 "will learn from mistake.\n"
2475 msgstr ""
2476
2477 #: src/gtkspell.c:1459
2478 #, c-format
2479 msgid ""
2480 "Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
2481 "%s\n"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: src/gtkspell.c:1467
2485 #, c-format
2486 msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: src/gtkspell.c:1484
2490 #, c-format
2491 msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: src/gtkspell.c:1493
2495 #, c-format
2496 msgid ""
2497 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2498 "No dictionary found.\n"
2499 "(%s)"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: src/gtkspell.c:1499
2503 msgid ""
2504 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2505 "No dictionary found."
2506 msgstr ""
2507
2508 #: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
2509 msgid "Fast Mode"
2510 msgstr ""
2511
2512 #: src/gtkspell.c:1760
2513 #, c-format
2514 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: src/gtkspell.c:1773
2518 msgid "Accept in this session"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: src/gtkspell.c:1782
2522 msgid "Add to personal dictionary"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: src/gtkspell.c:1791
2526 #, fuzzy
2527 msgid "Replace with..."
2528 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
2529
2530 #: src/gtkspell.c:1801
2531 #, c-format
2532 msgid "Check with %s"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: src/gtkspell.c:1819
2536 msgid "(no suggestions)"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: src/gtkspell.c:1830
2540 #, fuzzy
2541 msgid "Others..."
2542 msgstr "¤½¤Î¾"
2543
2544 #: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
2545 #, fuzzy
2546 msgid "More..."
2547 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
2548
2549 #: src/gtkspell.c:1893
2550 #, c-format
2551 msgid "Dictionary: %s"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: src/gtkspell.c:1905
2555 #, c-format
2556 msgid "Use alternate (%s)"
2557 msgstr ""
2558
2559 #: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
2560 msgid "Check while typing"
2561 msgstr ""
2562
2563 #: src/gtkspell.c:1972
2564 msgid "Change dictionary"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: src/gtkspell.c:2126
2568 #, c-format
2569 msgid ""
2570 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2571 "%s"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
2575 msgid "Abcdef"
2576 msgstr "ÆüËܸìAbc"
2577
2578 #: src/headerview.c:87
2579 msgid "Creating header view...\n"
2580 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2581
2582 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
2583 msgid "(No From)"
2584 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
2585
2586 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
2587 msgid "(No Subject)"
2588 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
2589
2590 #: src/imageview.c:48
2591 msgid "Creating image view...\n"
2592 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2593
2594 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2595 msgid "Can't load the image."
2596 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
2597
2598 #: src/imap.c:357
2599 #, c-format
2600 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2601 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2602
2603 #: src/imap.c:395
2604 #, fuzzy
2605 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2606 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2607
2608 #: src/imap.c:402
2609 #, c-format
2610 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2611 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2612
2613 #: src/imap.c:585
2614 #, c-format
2615 msgid "message %d has been already cached.\n"
2616 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2617
2618 #: src/imap.c:599
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "can't select mailbox %s\n"
2621 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2622
2623 #: src/imap.c:604
2624 #, c-format
2625 msgid "getting message %d...\n"
2626 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2627
2628 #: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
2629 #, c-format
2630 msgid "can't fetch message %d\n"
2631 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
2632
2633 #: src/imap.c:638 src/imap.c:647
2634 #, c-format
2635 msgid "can't append message %s\n"
2636 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2637
2638 #: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
2639 #: src/mh.c:614
2640 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2641 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
2642
2643 #: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
2644 #, c-format
2645 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
2646 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2647
2648 #: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
2649 #, c-format
2650 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2651 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2652
2653 #: src/imap.c:887
2654 #, c-format
2655 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2656 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
2657
2658 #: src/imap.c:894 src/imap.c:934
2659 msgid "can't expunge\n"
2660 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2661
2662 #: src/imap.c:927
2663 #, c-format
2664 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2665 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
2666
2667 #: src/imap.c:1105
2668 #, fuzzy
2669 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2670 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2671
2672 #: src/imap.c:1223
2673 #, fuzzy, c-format
2674 msgid "Can't create '%s'\n"
2675 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2676
2677 #: src/imap.c:1228
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2680 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2681
2682 #: src/imap.c:1291
2683 #, fuzzy
2684 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2685 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2686
2687 #: src/imap.c:1312
2688 msgid "can't create mailbox\n"
2689 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2690
2691 #: src/imap.c:1383
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2694 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2695
2696 #: src/imap.c:1449
2697 msgid "can't delete mailbox\n"
2698 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2699
2700 #: src/imap.c:1482
2701 msgid "can't get envelope\n"
2702 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2703
2704 #: src/imap.c:1490
2705 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2706 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2707
2708 #: src/imap.c:1512
2709 #, c-format
2710 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2711 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2712
2713 #: src/imap.c:1547
2714 #, c-format
2715 msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
2716 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2717
2718 #: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
2719 #: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
2720 #: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
2721 #: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
2722 #: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
2723 #: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
2724 msgid "done.\n"
2725 msgstr "´°Î»¡£\n"
2726
2727 #: src/imap.c:1580
2728 msgid "Deleting all cached messages... "
2729 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2730
2731 #: src/imap.c:1596
2732 #, c-format
2733 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: src/imap.c:1614
2737 #, c-format
2738 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2739 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2740
2741 #: src/imap.c:1621
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2744 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2745
2746 #: src/imap.c:1637
2747 msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: src/imap.c:1711
2751 msgid "can't get namespace\n"
2752 msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2753
2754 #: src/imap.c:2250
2755 #, c-format
2756 msgid "can't select folder: %s\n"
2757 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2758
2759 #: src/imap.c:2370
2760 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2761 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2762
2763 #: src/imap.c:2625
2764 #, c-format
2765 msgid "can't append %s to %s\n"
2766 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2767
2768 #: src/imap.c:2630
2769 #, fuzzy
2770 msgid "(sending file...)"
2771 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
2772
2773 #: src/imap.c:2666
2774 #, c-format
2775 msgid "can't copy %d to %s\n"
2776 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2777
2778 #: src/imap.c:2691
2779 #, c-format
2780 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2781 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
2782
2783 #: src/imap.c:2705
2784 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2785 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
2786
2787 #: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
2788 #, c-format
2789 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
2793 #, c-format
2794 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: src/import.c:132
2798 msgid "Import"
2799 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
2800
2801 #: src/import.c:151
2802 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2803 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2804
2805 #: src/import.c:161
2806 msgid "Importing file:"
2807 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
2808
2809 #: src/import.c:166
2810 msgid "Destination dir:"
2811 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
2812
2813 #: src/import.c:224
2814 msgid "Select importing file"
2815 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2816
2817 #: src/importldif.c:117
2818 msgid "Please specify address book name and file to import."
2819 msgstr ""
2820
2821 #: src/importldif.c:120
2822 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2823 msgstr ""
2824
2825 #: src/importldif.c:123
2826 #, fuzzy
2827 msgid "File imported."
2828 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2829
2830 #: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2831 #, fuzzy
2832 msgid "Please select a file."
2833 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2834
2835 #: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2836 msgid "Address book name must be supplied."
2837 msgstr ""
2838
2839 #: src/importldif.c:317
2840 msgid "Error reading LDIF fields."
2841 msgstr ""
2842
2843 #: src/importldif.c:341
2844 msgid "LDIF file imported successfully."
2845 msgstr ""
2846
2847 #: src/importldif.c:426
2848 #, fuzzy
2849 msgid "Select LDIF File"
2850 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2851
2852 #: src/importldif.c:542
2853 msgid "S"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2857 msgid "LDIF Field"
2858 msgstr ""
2859
2860 #: src/importldif.c:544
2861 msgid "Attribute Name"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: src/importldif.c:602
2865 msgid "Attribute"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
2869 msgid "Select"
2870 msgstr "ÁªÂò"
2871
2872 #: src/importldif.c:674
2873 #, fuzzy
2874 msgid "File Name :"
2875 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2876
2877 #: src/importldif.c:684
2878 msgid "Records :"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: src/importldif.c:712
2882 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: src/importmutt.c:143
2886 #, fuzzy
2887 msgid "Error importing MUTT file."
2888 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2889
2890 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2891 #: src/importpine.c:329
2892 #, fuzzy
2893 msgid "Please select a file to import."
2894 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2895
2896 #: src/importmutt.c:185
2897 #, fuzzy
2898 msgid "Select MUTT File"
2899 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2900
2901 #: src/importmutt.c:239
2902 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: src/importpine.c:143
2906 #, fuzzy
2907 msgid "Error importing Pine file."
2908 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2909
2910 #: src/importpine.c:185
2911 #, fuzzy
2912 msgid "Select Pine File"
2913 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2914
2915 #: src/importpine.c:239
2916 msgid "Import Pine file into Address Book"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
2920 msgid "Standby"
2921 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
2922
2923 #: src/inc.c:349
2924 msgid "Retrieving new messages"
2925 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
2926
2927 #: src/inc.c:513
2928 msgid "Retrieving"
2929 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
2930
2931 #: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
2932 msgid "Done"
2933 msgstr "´°Î»"
2934
2935 #: src/inc.c:523
2936 #, fuzzy
2937 msgid "Cancelled"
2938 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
2939
2940 #: src/inc.c:528
2941 #, fuzzy
2942 msgid "Connection failed"
2943 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2944
2945 #: src/inc.c:531
2946 #, fuzzy
2947 msgid "Auth failed"
2948 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
2949
2950 #: src/inc.c:543
2951 #, c-format
2952 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2953 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
2954
2955 #: src/inc.c:627
2956 #, fuzzy
2957 msgid "Some errors occured while getting mail."
2958 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2959
2960 #: src/inc.c:670
2961 #, c-format
2962 msgid "getting new messages of account %s...\n"
2963 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
2964
2965 #: src/inc.c:678
2966 #, c-format
2967 msgid "%s: Retrieving new messages"
2968 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
2969
2970 #: src/inc.c:706
2971 #, c-format
2972 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2973 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
2974
2975 #: src/inc.c:714
2976 #, c-format
2977 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2978 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2979
2980 #: src/inc.c:721
2981 #, c-format
2982 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2983 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2984
2985 #: src/inc.c:920 src/inc.c:986
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2988 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
2989
2990 #: src/inc.c:951
2991 #, fuzzy
2992 msgid "Authenticating..."
2993 msgstr "ǧ¾Ú"
2994
2995 #: src/inc.c:955
2996 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2997 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
2998
2999 #: src/inc.c:959
3000 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3001 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
3002
3003 #: src/inc.c:963
3004 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3005 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
3006
3007 #: src/inc.c:967
3008 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3009 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
3010
3011 #: src/inc.c:971
3012 #, fuzzy, c-format
3013 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
3014 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
3015
3016 #: src/inc.c:1002
3017 msgid "Deleting message"
3018 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
3019
3020 #: src/inc.c:1006
3021 msgid "Quitting"
3022 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
3023
3024 #: src/inc.c:1041
3025 msgid "a message won't be received\n"
3026 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
3027
3028 #: src/inc.c:1072
3029 msgid "Error occurred while processing mail."
3030 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3031
3032 #: src/inc.c:1076
3033 msgid "No disk space left."
3034 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3035
3036 #: src/inc.c:1177
3037 msgid "no messages in local mailbox.\n"
3038 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3039
3040 #: src/inc.c:1193
3041 #, c-format
3042 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3043 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
3044
3045 #: src/inputdialog.c:151
3046 #, c-format
3047 msgid "Input password for %s on %s:"
3048 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
3049
3050 #: src/inputdialog.c:153
3051 msgid "Input password"
3052 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
3053
3054 #: src/logwindow.c:50
3055 msgid "Creating log window...\n"
3056 msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3057
3058 #: src/logwindow.c:54
3059 msgid "Protocol log"
3060 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
3061
3062 #. for gettext
3063 #: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
3064 #, c-format
3065 msgid ""
3066 "File `%s' already exists.\n"
3067 "Can't create folder."
3068 msgstr ""
3069 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3070 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
3071
3072 #: src/main.c:161
3073 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3074 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3075
3076 #: src/main.c:248
3077 msgid ""
3078 "GnuPG is not installed properly.\n"
3079 "OpenPGP support disabled."
3080 msgstr ""
3081 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3082 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
3083
3084 #: src/main.c:367
3085 #, c-format
3086 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3087 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
3088
3089 #: src/main.c:370
3090 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3091 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
3092
3093 #: src/main.c:371
3094 msgid "  --receive              receive new messages"
3095 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3096
3097 #: src/main.c:372
3098 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3099 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3100
3101 #: src/main.c:373
3102 #, fuzzy
3103 msgid "  --send                 send all queued messages"
3104 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3105
3106 #: src/main.c:374
3107 #, fuzzy
3108 msgid "  --status               show the total number of messages"
3109 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3110
3111 #: src/main.c:375
3112 msgid "  --debug                debug mode"
3113 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
3114
3115 #: src/main.c:376
3116 msgid "  --help                 display this help and exit"
3117 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3118
3119 #: src/main.c:377
3120 msgid "  --version              output version information and exit"
3121 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3122
3123 #: src/main.c:402
3124 msgid "Composing message exists. Really quit?"
3125 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
3126
3127 #: src/main.c:409
3128 msgid "Queued messages"
3129 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3130
3131 #: src/main.c:410
3132 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3133 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
3134
3135 #. remote command mode
3136 #: src/main.c:493
3137 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3138 msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3139
3140 #: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
3141 #, fuzzy
3142 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3143 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3144
3145 #: src/mainwindow.c:494
3146 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3147 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
3148
3149 #: src/mainwindow.c:495
3150 #, fuzzy
3151 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3152 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
3153
3154 #: src/mainwindow.c:496
3155 #, fuzzy
3156 msgid "/_File/_Rescan folder tree"
3157 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
3158
3159 #: src/mainwindow.c:497
3160 msgid "/_File/_Folder"
3161 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:498
3164 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3165 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
3166
3167 #: src/mainwindow.c:500
3168 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3169 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
3170
3171 #: src/mainwindow.c:501
3172 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3173 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
3174
3175 #: src/mainwindow.c:502
3176 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3177 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
3178
3179 #: src/mainwindow.c:503
3180 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3181 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
3182
3183 #: src/mainwindow.c:504
3184 msgid "/_File/Empty _trash"
3185 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
3186
3187 #: src/mainwindow.c:505
3188 #, fuzzy
3189 msgid "/_File/_Work offline"
3190 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
3191
3192 #: src/mainwindow.c:507
3193 msgid "/_File/_Save as..."
3194 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
3195
3196 #: src/mainwindow.c:508
3197 msgid "/_File/_Print..."
3198 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
3199
3200 #: src/mainwindow.c:510
3201 msgid "/_File/E_xit"
3202 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
3203
3204 #: src/mainwindow.c:515
3205 #, fuzzy
3206 msgid "/_Edit/Select thread"
3207 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3208
3209 #: src/mainwindow.c:517
3210 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3211 msgstr ""
3212
3213 #: src/mainwindow.c:519
3214 #, fuzzy
3215 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3216 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
3217
3218 #: src/mainwindow.c:521
3219 msgid "/_View/Show or hi_de"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: src/mainwindow.c:522
3223 #, fuzzy
3224 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3225 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
3226
3227 #: src/mainwindow.c:524
3228 #, fuzzy
3229 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3230 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:526
3233 #, fuzzy
3234 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3235 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
3236
3237 #: src/mainwindow.c:528
3238 #, fuzzy
3239 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3240 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
3241
3242 #: src/mainwindow.c:530
3243 #, fuzzy
3244 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3245 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
3246
3247 #: src/mainwindow.c:532
3248 #, fuzzy
3249 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3250 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:535
3253 #, fuzzy
3254 msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
3255 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
3256
3257 #: src/mainwindow.c:536
3258 #, fuzzy
3259 msgid "/_View/Separate _Message View"
3260 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
3261
3262 #: src/mainwindow.c:537
3263 #, fuzzy
3264 msgid "/_View/E_xpand Summary View"
3265 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
3266
3267 #: src/mainwindow.c:538
3268 #, fuzzy
3269 msgid "/_View/Ex_pand Message View"
3270 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:540
3273 #, fuzzy
3274 msgid "/_View/_Sort"
3275 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
3276
3277 #: src/mainwindow.c:541
3278 #, fuzzy
3279 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3280 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
3281
3282 #: src/mainwindow.c:542
3283 #, fuzzy
3284 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3285 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
3286
3287 #: src/mainwindow.c:543
3288 #, fuzzy
3289 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3290 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:544
3293 #, fuzzy
3294 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3295 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
3296
3297 #: src/mainwindow.c:545
3298 #, fuzzy
3299 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3300 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
3301
3302 #: src/mainwindow.c:546
3303 #, fuzzy
3304 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3305 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
3306
3307 #: src/mainwindow.c:548
3308 #, fuzzy
3309 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3310 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:549
3313 #, fuzzy
3314 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3315 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
3316
3317 #: src/mainwindow.c:550
3318 #, fuzzy
3319 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3320 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3321
3322 #: src/mainwindow.c:552
3323 #, fuzzy
3324 msgid "/_View/_Sort/---"
3325 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
3326
3327 #: src/mainwindow.c:553
3328 #, fuzzy
3329 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3330 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:555
3333 #, fuzzy
3334 msgid "/_View/Th_read view"
3335 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
3336
3337 #: src/mainwindow.c:556
3338 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: src/mainwindow.c:557
3342 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: src/mainwindow.c:558
3346 #, fuzzy
3347 msgid "/_View/_Hide read messages"
3348 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
3349
3350 #: src/mainwindow.c:559
3351 #, fuzzy
3352 msgid "/_View/Set display _item..."
3353 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
3354
3355 #: src/mainwindow.c:562
3356 #, fuzzy
3357 msgid "/_View/_Go to"
3358 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:563
3361 #, fuzzy
3362 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3363 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
3364
3365 #: src/mainwindow.c:564
3366 #, fuzzy
3367 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3368 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
3369
3370 #: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
3371 #: src/mainwindow.c:580
3372 #, fuzzy
3373 msgid "/_View/_Go to/---"
3374 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:566
3377 #, fuzzy
3378 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3379 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3380
3381 #: src/mainwindow.c:568
3382 #, fuzzy
3383 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3384 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:571
3387 #, fuzzy
3388 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3389 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
3390
3391 #: src/mainwindow.c:573
3392 #, fuzzy
3393 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3394 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3395
3396 #: src/mainwindow.c:576
3397 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: src/mainwindow.c:578
3401 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: src/mainwindow.c:581
3405 #, fuzzy
3406 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3407 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
3408
3409 #: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
3410 msgid "/_View/_Code set/---"
3411 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
3412
3413 #: src/mainwindow.c:589
3414 msgid "/_View/_Code set"
3415 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
3416
3417 #: src/mainwindow.c:590
3418 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3419 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
3420
3421 #: src/mainwindow.c:593
3422 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3423 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
3424
3425 #: src/mainwindow.c:597
3426 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3427 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:601
3430 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3431 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
3432
3433 #: src/mainwindow.c:603
3434 #, fuzzy
3435 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3436 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
3437
3438 #: src/mainwindow.c:607
3439 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3440 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
3441
3442 #: src/mainwindow.c:610
3443 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3444 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:612
3447 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3448 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:615
3451 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3452 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:618
3455 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3456 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
3457
3458 #: src/mainwindow.c:621
3459 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3460 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:623
3463 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3464 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:625
3467 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3468 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
3469
3470 #: src/mainwindow.c:629
3471 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3472 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
3473
3474 #: src/mainwindow.c:632
3475 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3476 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:635
3479 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3480 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:637
3483 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3484 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:641
3487 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3488 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
3489
3490 #: src/mainwindow.c:643
3491 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3492 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
3493
3494 #: src/mainwindow.c:645
3495 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3496 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
3497
3498 #: src/mainwindow.c:647
3499 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3500 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:650
3503 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3504 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
3505
3506 #: src/mainwindow.c:652
3507 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3508 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
3509
3510 #: src/mainwindow.c:655
3511 #, fuzzy
3512 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3513 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
3514
3515 #: src/mainwindow.c:657
3516 #, fuzzy
3517 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3518 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
3521 #, fuzzy
3522 msgid "/_View/Open in new _window"
3523 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3524
3525 #: src/mainwindow.c:666
3526 #, fuzzy
3527 msgid "/_View/Mess_age source"
3528 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
3529
3530 #: src/mainwindow.c:667
3531 #, fuzzy
3532 msgid "/_View/Show all _header"
3533 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3534
3535 #: src/mainwindow.c:669
3536 #, fuzzy
3537 msgid "/_View/_Update summary"
3538 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:672
3541 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3542 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:673
3545 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3546 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:675
3549 #, fuzzy
3550 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3551 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
3552
3553 #: src/mainwindow.c:677
3554 #, fuzzy
3555 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3556 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
3557
3558 #: src/mainwindow.c:679
3559 #, fuzzy
3560 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3561 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
3562
3563 #: src/mainwindow.c:680
3564 #, fuzzy
3565 msgid "/_Message/Compose a news message"
3566 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:681
3569 msgid "/_Message/_Reply"
3570 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:682
3573 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3574 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:683
3577 #, fuzzy
3578 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3579 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
3580
3581 #: src/mainwindow.c:684
3582 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3583 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3584
3585 #: src/mainwindow.c:685
3586 msgid "/_Message/_Forward"
3587 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:686
3590 #, fuzzy
3591 msgid "/_Message/Bounce"
3592 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
3593
3594 #: src/mainwindow.c:688
3595 msgid "/_Message/Re-_edit"
3596 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3597
3598 #: src/mainwindow.c:690
3599 msgid "/_Message/M_ove..."
3600 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
3601
3602 #: src/mainwindow.c:691
3603 msgid "/_Message/_Copy..."
3604 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3605
3606 #: src/mainwindow.c:692
3607 msgid "/_Message/_Delete"
3608 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
3609
3610 #: src/mainwindow.c:694
3611 msgid "/_Message/_Mark"
3612 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3613
3614 #: src/mainwindow.c:695
3615 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3616 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:696
3619 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3620 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3621
3622 #: src/mainwindow.c:697
3623 msgid "/_Message/_Mark/---"
3624 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3625
3626 #: src/mainwindow.c:698
3627 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3628 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3629
3630 #: src/mainwindow.c:699
3631 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3632 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
3633
3634 #: src/mainwindow.c:701
3635 #, fuzzy
3636 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3637 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
3638
3639 #: src/mainwindow.c:704
3640 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3641 msgstr ""
3642
3643 #: src/mainwindow.c:706
3644 #, fuzzy
3645 msgid "/_Tools/_Address book..."
3646 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:707
3649 #, fuzzy
3650 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3651 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:709
3654 #, fuzzy
3655 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3656 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
3657
3658 #: src/mainwindow.c:710
3659 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3660 msgstr ""
3661
3662 #: src/mainwindow.c:712
3663 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3664 msgstr ""
3665
3666 #: src/mainwindow.c:715
3667 #, fuzzy
3668 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3669 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
3670
3671 #: src/mainwindow.c:716
3672 #, fuzzy
3673 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3674 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
3675
3676 #: src/mainwindow.c:717
3677 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3678 msgstr ""
3679
3680 #: src/mainwindow.c:719
3681 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3682 msgstr ""
3683
3684 #: src/mainwindow.c:721
3685 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: src/mainwindow.c:723
3689 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: src/mainwindow.c:728
3693 #, fuzzy
3694 msgid "/_Tools/E_xecute"
3695 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:730
3698 #, fuzzy
3699 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3700 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
3701
3702 #: src/mainwindow.c:733
3703 #, fuzzy
3704 msgid "/_Tools/_Log window"
3705 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
3706
3707 #: src/mainwindow.c:735
3708 msgid "/_Configuration"
3709 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
3710
3711 #: src/mainwindow.c:736
3712 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3713 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
3714
3715 #: src/mainwindow.c:738
3716 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3717 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
3718
3719 #: src/mainwindow.c:740
3720 #, fuzzy
3721 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3722 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
3723
3724 #: src/mainwindow.c:742
3725 #, fuzzy
3726 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3727 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
3728
3729 #: src/mainwindow.c:744
3730 #, fuzzy
3731 msgid "/_Configuration/_Template..."
3732 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
3733
3734 #: src/mainwindow.c:745
3735 #, fuzzy
3736 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3737 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
3738
3739 #: src/mainwindow.c:746
3740 msgid "/_Configuration/---"
3741 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
3742
3743 #: src/mainwindow.c:747
3744 #, fuzzy
3745 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3746 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
3747
3748 #: src/mainwindow.c:749
3749 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3750 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
3751
3752 #: src/mainwindow.c:751
3753 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3754 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
3755
3756 #: src/mainwindow.c:753
3757 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3758 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:757
3761 msgid "/_Help/_Manual"
3762 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:758
3765 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3766 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:759
3769 #, fuzzy
3770 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3771 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
3772
3773 #: src/mainwindow.c:760
3774 #, fuzzy
3775 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3776 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
3777
3778 #: src/mainwindow.c:761
3779 #, fuzzy
3780 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3781 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
3782
3783 #: src/mainwindow.c:762
3784 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3785 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
3786
3787 #: src/mainwindow.c:763
3788 #, fuzzy
3789 msgid "/_Help/_FAQ"
3790 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:764
3793 #, fuzzy
3794 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3795 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:765
3798 #, fuzzy
3799 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3800 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
3801
3802 #: src/mainwindow.c:766
3803 #, fuzzy
3804 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3805 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
3806
3807 #: src/mainwindow.c:767
3808 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3809 msgstr ""
3810
3811 #: src/mainwindow.c:768
3812 #, fuzzy
3813 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3814 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:769
3817 msgid "/_Help/---"
3818 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:774
3821 #, fuzzy
3822 msgid "/Reply with _quote"
3823 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3824
3825 #: src/mainwindow.c:775
3826 msgid "/_Reply without quote"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: src/mainwindow.c:779
3830 #, fuzzy
3831 msgid "/Reply to all with _quote"
3832 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3833
3834 #: src/mainwindow.c:780
3835 #, fuzzy
3836 msgid "/_Reply to all without quote"
3837 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3838
3839 #: src/mainwindow.c:784
3840 #, fuzzy
3841 msgid "/Reply to sender with _quote"
3842 msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:785
3845 #, fuzzy
3846 msgid "/_Reply to sender without quote"
3847 msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:789
3850 msgid "/_Forward message (inline style)"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: src/mainwindow.c:790
3854 #, fuzzy
3855 msgid "/Forward message as _attachment"
3856 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3857
3858 #: src/mainwindow.c:831
3859 msgid "Creating main window...\n"
3860 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3861
3862 #: src/mainwindow.c:1017
3863 #, c-format
3864 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3865 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3866
3867 #: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
3868 msgid "Untitled"
3869 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
3870
3871 #: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
3872 msgid "none"
3873 msgstr "¤Ê¤·"
3874
3875 #: src/mainwindow.c:1290
3876 #, c-format
3877 msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3878 msgstr ""
3879
3880 #: src/mainwindow.c:1370
3881 #, c-format
3882 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
3883 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
3884
3885 #: src/mainwindow.c:1388
3886 msgid "Empty trash"
3887 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:1389
3890 msgid "Empty all messages in trash?"
3891 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
3892
3893 #: src/mainwindow.c:1415
3894 msgid "Add mailbox"
3895 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:1416
3898 msgid ""
3899 "Input the location of mailbox.\n"
3900 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3901 "scanned automatically."
3902 msgstr ""
3903 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3904 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
3905
3906 #: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
3907 #, c-format
3908 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3909 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3910
3911 #: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
3912 msgid "Mailbox"
3913 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
3914
3915 #: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
3916 msgid ""
3917 "Creation of the mailbox failed.\n"
3918 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3919 "there."
3920 msgstr ""
3921 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3922 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3923
3924 #: src/mainwindow.c:1453
3925 #, fuzzy
3926 msgid "Add mbox mailbox"
3927 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
3928
3929 #: src/mainwindow.c:1454
3930 msgid "Input the location of mailbox."
3931 msgstr ""
3932
3933 #: src/mainwindow.c:1475
3934 msgid "Creation of the mailbox failed."
3935 msgstr ""
3936
3937 #: src/mainwindow.c:1775
3938 msgid "Setting widgets..."
3939 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3940
3941 #: src/mainwindow.c:1781
3942 msgid "Sylpheed - Folder View"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
3946 msgid "Sylpheed - Message View"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: src/mainwindow.c:2003
3950 msgid "Get"
3951 msgstr "¼õ¿®"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:2004
3954 #, fuzzy
3955 msgid "Get new mail from current account"
3956 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
3957
3958 #: src/mainwindow.c:2009
3959 msgid "Get all"
3960 msgstr "Á´¼õ¿®"
3961
3962 #: src/mainwindow.c:2010
3963 #, fuzzy
3964 msgid "Get new mail from all accounts"
3965 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
3966
3967 #: src/mainwindow.c:2021
3968 msgid "Send queued message(s)"
3969 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
3970
3971 #: src/mainwindow.c:2030
3972 msgid "Email"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: src/mainwindow.c:2031
3976 #, fuzzy
3977 msgid "Compose an email message"
3978 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
3979
3980 #: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
3981 msgid "News"
3982 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
3983
3984 #: src/mainwindow.c:2041
3985 #, fuzzy
3986 msgid "Compose a news message"
3987 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:2053
3990 msgid "Reply"
3991 msgstr "ÊÖ¿®"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:2054
3994 msgid "Reply to the message - Right button: more options"
3995 msgstr ""
3996
3997 #: src/mainwindow.c:2064
3998 msgid "All"
3999 msgstr ""
4000
4001 #: src/mainwindow.c:2065
4002 msgid "Reply to all - Right button: more options"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: src/mainwindow.c:2074
4006 #, fuzzy
4007 msgid "Sender"
4008 msgstr "Á÷¿®"
4009
4010 #: src/mainwindow.c:2075
4011 msgid "Reply to sender - Right button: more options"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
4015 msgid "Forward"
4016 msgstr "žÁ÷"
4017
4018 #: src/mainwindow.c:2085
4019 msgid "Forward the message - Right button: more options"
4020 msgstr ""
4021
4022 #: src/mainwindow.c:2096
4023 msgid "Delete the message"
4024 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
4025
4026 #: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
4027 #: src/prefs_matcher.c:157
4028 msgid "Execute"
4029 msgstr "¼Â¹Ô"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:2105
4032 msgid "Execute marked process"
4033 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:2114
4036 msgid "Next unread message"
4037 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:2125
4040 msgid "Prefs"
4041 msgstr "ÀßÄê"
4042
4043 #: src/mainwindow.c:2126
4044 #, fuzzy
4045 msgid "Common preferences"
4046 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
4047
4048 #: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
4049 msgid "Account"
4050 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
4051
4052 #: src/mainwindow.c:2134
4053 msgid "Account setting"
4054 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
4055
4056 #: src/mainwindow.c:2560
4057 msgid "Exit"
4058 msgstr "½ªÎ»"
4059
4060 #: src/mainwindow.c:2560
4061 msgid "Exit this program?"
4062 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
4063
4064 #: src/mainwindow.c:2945
4065 #, c-format
4066 msgid "forced charset: %s\n"
4067 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
4068
4069 #: src/matcher.c:308
4070 #, c-format
4071 msgid "Command exit code: %i\n"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: src/matcher.c:965
4075 #, fuzzy
4076 msgid "filename is not set"
4077 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4078
4079 #: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
4080 #: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
4081 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
4082 #: src/prefs_filter.c:868
4083 msgid "(none)"
4084 msgstr "(¤Ê¤·)"
4085
4086 #: src/matcher.c:1178
4087 #, fuzzy
4088 msgid "Writing matcher configuration...\n"
4089 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
4090
4091 #: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
4092 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
4093 #: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
4094 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
4095 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
4096 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
4097 #: src/procmime.c:814
4098 msgid "failed to write configuration to file\n"
4099 msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
4100
4101 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
4102 msgid "can't write to temporary file\n"
4103 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
4104
4105 #: src/mbox.c:70
4106 #, c-format
4107 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
4108 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
4109
4110 #: src/mbox.c:80
4111 msgid "can't read mbox file.\n"
4112 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4113
4114 #: src/mbox.c:87
4115 #, c-format
4116 msgid "invalid mbox format: %s\n"
4117 msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
4118
4119 #: src/mbox.c:94
4120 #, c-format
4121 msgid "malformed mbox: %s\n"
4122 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
4123
4124 #: src/mbox.c:113
4125 msgid "can't open temporary file\n"
4126 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4127
4128 #: src/mbox.c:165
4129 #, c-format
4130 msgid ""
4131 "unescaped From found:\n"
4132 "%s"
4133 msgstr ""
4134 "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
4135 "%s"
4136
4137 #: src/mbox.c:249
4138 #, c-format
4139 msgid "%d messages found.\n"
4140 msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4141
4142 #: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
4143 #, c-format
4144 msgid "can't create lock file %s\n"
4145 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4146
4147 #: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
4148 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
4149 msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4150
4151 #: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
4152 #, c-format
4153 msgid "can't create %s\n"
4154 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4155
4156 #: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
4157 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
4158 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
4159
4160 #: src/mbox.c:314
4161 #, c-format
4162 msgid "can't lock %s\n"
4163 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4164
4165 #: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
4166 msgid "invalid lock type\n"
4167 msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
4168
4169 #: src/mbox.c:354
4170 #, c-format
4171 msgid "can't unlock %s\n"
4172 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4173
4174 #: src/mbox.c:385
4175 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
4176 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4177
4178 #: src/mbox.c:406
4179 #, c-format
4180 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
4181 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
4182
4183 #: src/mbox_folder.c:255
4184 #, fuzzy, c-format
4185 msgid "could not lock read file %s\n"
4186 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4187
4188 #: src/mbox_folder.c:274
4189 #, fuzzy, c-format
4190 msgid "could not lock write file %s\n"
4191 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
4192
4193 #: src/mbox_folder.c:833
4194 #, fuzzy, c-format
4195 msgid "read mbox - %s\n"
4196 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
4197
4198 #: src/mbox_folder.c:864
4199 #, fuzzy, c-format
4200 msgid "read mbox from file - %s\n"
4201 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4202
4203 #: src/mbox_folder.c:1414
4204 #, fuzzy, c-format
4205 msgid "unvalid file - %s.\n"
4206 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
4207
4208 #: src/mbox_folder.c:1426
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "invalid file - %s.\n"
4211 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
4212
4213 #: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
4214 #: src/utils.c:1958
4215 #, c-format
4216 msgid "writing to %s failed.\n"
4217 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4218
4219 #: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
4220 #, c-format
4221 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
4222 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
4223
4224 #: src/mbox_folder.c:1960
4225 #, c-format
4226 msgid "no modification - %s\n"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: src/mbox_folder.c:1964
4230 #, c-format
4231 msgid "save modification - %s\n"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
4235 #, fuzzy, c-format
4236 msgid "can't rename %s to %s\n"
4237 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
4238
4239 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
4240 #, c-format
4241 msgid "%i messages written - %s\n"
4242 msgstr ""
4243
4244 #: src/mbox_folder.c:2054
4245 #, fuzzy, c-format
4246 msgid "no deleted messages - %s\n"
4247 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
4248
4249 #: src/mbox_folder.c:2058
4250 #, fuzzy, c-format
4251 msgid "purge deleted messages - %s\n"
4252 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
4253
4254 #: src/mbox_folder.c:2236
4255 #, fuzzy
4256 msgid "Cannot rename folder item"
4257 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
4258
4259 #: src/menu.c:100
4260 #, c-format
4261 msgid "unknown menu entry %s\n"
4262 msgstr ""
4263
4264 #: src/message_search.c:88
4265 #, fuzzy
4266 msgid "Find in current message"
4267 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
4268
4269 #: src/message_search.c:106
4270 msgid "Find text:"
4271 msgstr ""
4272
4273 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
4274 msgid "Case sensitive"
4275 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
4276
4277 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
4278 msgid "Backward search"
4279 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
4280
4281 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
4282 msgid "Search"
4283 msgstr "¸¡º÷"
4284
4285 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
4286 msgid "Search failed"
4287 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
4288
4289 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
4290 msgid "Search string not found."
4291 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
4292
4293 #: src/message_search.c:191
4294 #, fuzzy
4295 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4296 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
4297
4298 #: src/message_search.c:194
4299 #, fuzzy
4300 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4301 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
4302
4303 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
4304 msgid "Search finished"
4305 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
4306
4307 #: src/messageview.c:72
4308 msgid "Creating message view...\n"
4309 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
4310
4311 #: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
4312 msgid "can't open mark file\n"
4313 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4314
4315 #: src/messageview.c:351
4316 #, fuzzy
4317 msgid ""
4318 "Error occurred while sending the notification.\n"
4319 "Put this notification into queue folder?"
4320 msgstr ""
4321 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4322 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
4323
4324 #: src/messageview.c:357
4325 #, fuzzy
4326 msgid "Can't queue the notification."
4327 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4328
4329 #: src/messageview.c:360
4330 #, fuzzy
4331 msgid "Error occurred while sending the notification."
4332 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
4333
4334 #: src/messageview.c:411
4335 msgid "Return Receipt"
4336 msgstr ""
4337
4338 #: src/messageview.c:411
4339 msgid "Send return receipt ?"
4340 msgstr ""
4341
4342 #: src/messageview.c:415
4343 #, fuzzy
4344 msgid "Error occurred while sending notification."
4345 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
4346
4347 #: src/mh.c:242
4348 #, c-format
4349 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4350 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4351
4352 #: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
4353 msgid "Can't open mark file.\n"
4354 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4355
4356 #: src/mh.c:967
4357 msgid "\tSearching uncached messages... "
4358 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
4359
4360 #: src/mh.c:1022
4361 #, c-format
4362 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
4363 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4364
4365 #: src/mh.c:1028
4366 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
4367 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
4368
4369 #: src/mimeview.c:116
4370 msgid "/_Open"
4371 msgstr "/³«¤¯(_O)"
4372
4373 #: src/mimeview.c:117
4374 msgid "/Open _with..."
4375 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
4376
4377 #: src/mimeview.c:118
4378 msgid "/_Display as text"
4379 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
4380
4381 #: src/mimeview.c:119
4382 #, fuzzy
4383 msgid "/_Display image"
4384 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
4385
4386 #: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
4387 msgid "/_Save as..."
4388 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
4389
4390 #: src/mimeview.c:123
4391 msgid "/_Check signature"
4392 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
4393
4394 #: src/mimeview.c:148
4395 msgid "Creating MIME view...\n"
4396 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
4397
4398 #: src/mimeview.c:151
4399 msgid "MIME Type"
4400 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
4401
4402 #: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
4403 msgid "Text"
4404 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
4405
4406 #: src/mimeview.c:270
4407 msgid "Select \"Check signature\" to check"
4408 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
4409
4410 #: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
4411 msgid "Can't save the part of multipart message."
4412 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4413
4414 #: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
4415 msgid "Save as"
4416 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
4417
4418 #: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
4419 msgid "Overwrite"
4420 msgstr "¾å½ñ¤­"
4421
4422 #: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
4423 msgid "Overwrite existing file?"
4424 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
4425
4426 #: src/mimeview.c:896
4427 msgid "Open with"
4428 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
4429
4430 #: src/mimeview.c:897
4431 #, c-format
4432 msgid ""
4433 "Enter the command line to open file:\n"
4434 "(`%s' will be replaced with file name)"
4435 msgstr ""
4436 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4437 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
4438
4439 #: src/mimeview.c:953
4440 #, c-format
4441 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
4442 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
4443
4444 #: src/news.c:147
4445 #, c-format
4446 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4447 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
4448
4449 #: src/news.c:255
4450 #, c-format
4451 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
4452 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
4453
4454 #: src/news.c:331
4455 #, c-format
4456 msgid "article %d has been already cached.\n"
4457 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4458
4459 #: src/news.c:344
4460 #, c-format
4461 msgid "can't select group %s\n"
4462 msgstr "¥°¥ë¡¼¥× %s ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4463
4464 #: src/news.c:349
4465 #, c-format
4466 msgid "getting article %d...\n"
4467 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
4468
4469 #: src/news.c:354
4470 #, c-format
4471 msgid "can't read article %d\n"
4472 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
4473
4474 #: src/news.c:379 src/news.c:693
4475 #, c-format
4476 msgid "can't set group: %s\n"
4477 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4478
4479 #: src/news.c:472
4480 #, fuzzy
4481 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
4482 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4483
4484 #: src/news.c:572
4485 msgid "can't post article.\n"
4486 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4487
4488 #: src/news.c:596
4489 #, c-format
4490 msgid "can't retrieve article %d\n"
4491 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4492
4493 #: src/news.c:699
4494 #, c-format
4495 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4496 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
4497
4498 #: src/news.c:708
4499 msgid "no new articles.\n"
4500 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4501
4502 #: src/news.c:721
4503 #, c-format
4504 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4505 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
4506
4507 #: src/news.c:724
4508 msgid "can't get xover\n"
4509 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4510