sync with sylpheed 0.4.99cvs3
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-05-27 13:41+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
10 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
19
20 #: src/about.c:199
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
29 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
30 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
31 "\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:205
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
41 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:210
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:214
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
61 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
62 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
63 "version.\n"
64 "\n"
65
66 #: src/about.c:220
67 msgid ""
68 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
69 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
70 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
71 "more details.\n"
72 "\n"
73 msgstr ""
74 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
75 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
76 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
77 "more details.\n"
78 "\n"
79
80 #: src/about.c:226
81 msgid ""
82 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
83 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
84 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
85 msgstr ""
86 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
87 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
88 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
89
90 #: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
91 #: src/compose.c:1465 src/compose.c:3121 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
92 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
93 #: src/mainwindow.c:1658 src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:119
94 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
95 #: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
96 #: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2017
97 #: src/summaryview.c:2528
98 msgid "OK"
99 msgstr "OK"
100
101 #: src/account.c:101
102 msgid "Reading all config for each account...\n"
103 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
104
105 #: src/account.c:116
106 #, c-format
107 msgid "Found label: %s\n"
108 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
109
110 #: src/account.c:208
111 msgid ""
112 "Some composing windows are open.\n"
113 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
114 msgstr ""
115 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
116 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
117
118 #: src/account.c:214
119 msgid "Opening account edit window...\n"
120 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
121
122 #: src/account.c:355
123 msgid "Creating account edit window...\n"
124 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
125
126 #: src/account.c:360
127 msgid "Edit accounts"
128 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
129
130 #: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
131 #: src/compose.c:2233 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
132 msgid "Name"
133 msgstr "̾Á°"
134
135 #: src/account.c:389 src/prefs_account.c:632
136 msgid "Protocol"
137 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
138
139 #: src/account.c:390
140 msgid "Server"
141 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
142
143 #: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
144 #: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
145 msgid "Add"
146 msgstr "ÄɲÃ"
147
148 #: src/account.c:415
149 msgid "Edit"
150 msgstr "ÊÔ½¸"
151
152 #: src/account.c:421 src/prefs_customheader.c:247
153 msgid " Delete "
154 msgstr "  ºï½ü  "
155
156 #: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:294
157 #: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
158 msgid "Down"
159 msgstr "  ¢­  "
160
161 #: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:288
162 #: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
163 msgid "Up"
164 msgstr "  ¢¬  "
165
166 #: src/account.c:447
167 msgid " Set as usually used account "
168 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
169
170 #: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
171 msgid "Close"
172 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
173
174 #: src/account.c:507
175 msgid "Delete account"
176 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
177
178 #: src/account.c:508
179 msgid "Do you really want to delete this account?"
180 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
181
182 #: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
183 #: src/compose.c:3295 src/folderview.c:1427 src/folderview.c:1469
184 #: src/folderview.c:1558 src/folderview.c:1598 src/folderview.c:1697
185 #: src/folderview.c:1730 src/mainwindow.c:949 src/prefs_customheader.c:543
186 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574
187 #: src/summaryview.c:814
188 msgid "Yes"
189 msgstr "¤Ï¤¤"
190
191 #: src/account.c:509 src/compose.c:3295 src/folderview.c:1427
192 #: src/folderview.c:1469 src/folderview.c:1558 src/folderview.c:1598
193 #: src/folderview.c:1697 src/folderview.c:1730
194 msgid "+No"
195 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
196
197 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:374 src/mainwindow.c:333
198 msgid "/_File"
199 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
200
201 #: src/addressbook.c:230
202 msgid "/_File/New _address"
203 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
204
205 #: src/addressbook.c:231
206 msgid "/_File/New _group"
207 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
208
209 #: src/addressbook.c:232
210 msgid "/_File/New _folder"
211 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
212
213 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:378
214 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
215 msgid "/_File/---"
216 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
217
218 #: src/addressbook.c:234
219 msgid "/_File/_Edit"
220 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
221
222 #: src/addressbook.c:235
223 msgid "/_File/_Delete"
224 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
225
226 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:379 src/mainwindow.c:348
227 msgid "/_File/_Close"
228 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
229
230 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:520
231 msgid "/_Help"
232 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
233
234 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:525
235 msgid "/_Help/_About"
236 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
237
238 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
239 msgid "/New _address"
240 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
241
242 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
243 msgid "/New _group"
244 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
245
246 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
247 msgid "/New _folder"
248 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
249
250 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:368
251 #: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
252 #: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
253 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
254 #: src/summaryview.c:314
255 msgid "/---"
256 msgstr "/---"
257
258 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:381
259 #: src/mainwindow.c:351
260 msgid "/_Edit"
261 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
262
263 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
264 msgid "/_Delete"
265 msgstr "/ºï½ü(_D)"
266
267 #: src/addressbook.c:318
268 msgid "E-Mail address"
269 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
270
271 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
272 msgid "Remarks"
273 msgstr "È÷¹Í"
274
275 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2793
276 msgid "Address book"
277 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
278
279 #: src/addressbook.c:413
280 msgid "Name:"
281 msgstr "̾Á°:"
282
283 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1403
284 #: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
285 #: src/prefs_filter.c:398
286 msgid "Delete"
287 msgstr "ºï½ü"
288
289 #: src/addressbook.c:442
290 msgid "Lookup"
291 msgstr "¸¡º÷"
292
293 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
294 msgid "To:"
295 msgstr "°¸Àè:"
296
297 #: src/addressbook.c:456
298 msgid "Cc:"
299 msgstr "Cc:"
300
301 #: src/addressbook.c:460
302 msgid "Bcc:"
303 msgstr "Bcc:"
304
305 #: src/addressbook.c:479
306 msgid "Common address"
307 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
308
309 #: src/addressbook.c:486
310 msgid "Personal address"
311 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
312
313 #: src/addressbook.c:577
314 msgid "Delete address(es)"
315 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
316
317 #: src/addressbook.c:578
318 msgid "Really delete the address(es)?"
319 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
320
321 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:949
322 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
323 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:814
324 msgid "No"
325 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
326
327 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1305 src/folderview.c:1498
328 msgid "New folder"
329 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
330
331 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1306 src/folderview.c:1499
332 msgid "Input the name of new folder:"
333 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
334
335 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1307 src/folderview.c:1500
336 msgid "NewFolder"
337 msgstr "NewFolder"
338
339 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
340 #: src/addressbook.c:1187
341 msgid "The name already exists."
342 msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
343
344 #: src/addressbook.c:1045
345 msgid "New group"
346 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
347
348 #: src/addressbook.c:1046
349 msgid "Input the name of new group:"
350 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
351
352 #: src/addressbook.c:1047
353 msgid "NewGroup"
354 msgstr "NewGroup"
355
356 #: src/addressbook.c:1122
357 msgid "Edit group"
358 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
359
360 #: src/addressbook.c:1123
361 msgid "Input the new name of group:"
362 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
363
364 #: src/addressbook.c:1173
365 msgid "Edit folder"
366 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
367
368 #: src/addressbook.c:1174
369 msgid "Input the new name of folder:"
370 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
371
372 #: src/addressbook.c:1223
373 #, c-format
374 msgid "Really delete `%s' ?"
375 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
376
377 #: src/addressbook.c:1271
378 msgid "Edit address"
379 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
380
381 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2792 src/select-keys.c:302
382 msgid "Address"
383 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
384
385 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1465 src/compose.c:3122
386 #: src/compose.c:3692 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
387 #: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1658
388 #: src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
389 #: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
390 #: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
391 #: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:2017
392 #: src/summaryview.c:2528
393 msgid "Cancel"
394 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
395
396 #: src/addressbook.c:1524
397 msgid "Reading addressbook file..."
398 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
399
400 #: src/addressbook.c:1528
401 #, c-format
402 msgid "%s doesn't exist.\n"
403 msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
404
405 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:664
406 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1286 src/mh.c:860 src/mh.c:867
407 #: src/news.c:657 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:995
408 #: src/summaryview.c:1201 src/summaryview.c:1283 src/summaryview.c:1344
409 #: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2302
410 #: src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2416
411 msgid "done.\n"
412 msgstr "´°Î»¡£\n"
413
414 #: src/addressbook.c:1821
415 msgid "Exporting addressbook to file..."
416 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
417
418 #: src/addressbook.c:1839
419 msgid "failed to write addressbook data.\n"
420 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
421
422 #: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3295 src/main.c:332
423 msgid "Notice"
424 msgstr "Ãí°Õ"
425
426 #: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
427 msgid "Warning"
428 msgstr "·Ù¹ð"
429
430 #: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
431 msgid "Error"
432 msgstr "¥¨¥é¡¼"
433
434 #: src/alertpanel.c:183
435 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
436 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
437
438 #: src/alertpanel.c:269
439 msgid "Show this message next time"
440 msgstr ""
441
442 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
443 msgid "can't allocate memory\n"
444 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
445
446 #: src/compose.c:366
447 msgid "/_Add..."
448 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
449
450 #: src/compose.c:367
451 msgid "/_Remove"
452 msgstr "/ºï½ü(_R)"
453
454 #: src/compose.c:369 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
455 #: src/folderview.c:231
456 msgid "/_Property..."
457 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
458
459 #: src/compose.c:375
460 msgid "/_File/_Attach file"
461 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
462
463 #: src/compose.c:376
464 msgid "/_File/_Insert file"
465 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
466
467 #: src/compose.c:377
468 msgid "/_File/Insert si_gnature"
469 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
470
471 #: src/compose.c:382
472 msgid "/_Edit/_Undo"
473 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
474
475 #: src/compose.c:383
476 msgid "/_Edit/_Redo"
477 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
478
479 #: src/compose.c:384 src/compose.c:389 src/mainwindow.c:354
480 msgid "/_Edit/---"
481 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
482
483 #: src/compose.c:385
484 msgid "/_Edit/Cu_t"
485 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
486
487 #: src/compose.c:386 src/mainwindow.c:352
488 msgid "/_Edit/_Copy"
489 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
490
491 #: src/compose.c:387
492 msgid "/_Edit/_Paste"
493 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
494
495 #: src/compose.c:388 src/mainwindow.c:353
496 msgid "/_Edit/Select _all"
497 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
498
499 #: src/compose.c:390
500 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
501 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
502
503 #: src/compose.c:391
504 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
505 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
506
507 #: src/compose.c:394 src/mainwindow.c:444
508 msgid "/_Message"
509 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
510
511 #: src/compose.c:395
512 msgid "/_Message/_Send"
513 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
514
515 #: src/compose.c:397
516 msgid "/_Message/Send _later"
517 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
518
519 #: src/compose.c:399
520 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
521 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
522
523 #: src/compose.c:401 src/compose.c:406 src/compose.c:408 src/compose.c:411
524 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
525 #: src/mainwindow.c:469
526 msgid "/_Message/---"
527 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
528
529 #: src/compose.c:402
530 msgid "/_Message/_To"
531 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
532
533 #: src/compose.c:403
534 msgid "/_Message/_Cc"
535 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
536
537 #: src/compose.c:404
538 msgid "/_Message/_Bcc"
539 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
540
541 #: src/compose.c:405
542 msgid "/_Message/_Reply to"
543 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
544
545 #: src/compose.c:407
546 msgid "/_Message/_Followup to"
547 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
548
549 #: src/compose.c:409
550 msgid "/_Message/_Attach"
551 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
552
553 #: src/compose.c:412
554 msgid "/_Message/Si_gn"
555 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
556
557 #: src/compose.c:413
558 msgid "/_Message/_Encrypt"
559 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
560
561 #: src/compose.c:415 src/mainwindow.c:501
562 msgid "/_Tool"
563 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
564
565 #: src/compose.c:416
566 msgid "/_Tool/Show _ruler"
567 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
568
569 #: src/compose.c:417 src/mainwindow.c:502
570 msgid "/_Tool/_Address book"
571 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
572
573 #: src/compose.c:487 src/compose.c:557 src/compose.c:617 src/procmsg.c:675
574 msgid "Can't get text part\n"
575 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
576
577 #: src/compose.c:549
578 #, c-format
579 msgid "%s: file not exist\n"
580 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
581
582 #: src/compose.c:561
583 msgid ""
584 "\n"
585 "\n"
586 "Begin forwarded message:\n"
587 "\n"
588 msgstr ""
589 "\n"
590 "\n"
591 "Begin forwarded message:\n"
592 "\n"
593
594 #: src/compose.c:1229
595 #, c-format
596 msgid "File %s doesn't exist\n"
597 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
598
599 #: src/compose.c:1233
600 #, c-format
601 msgid "Can't get file size of %s\n"
602 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
603
604 #: src/compose.c:1237
605 #, c-format
606 msgid "File %s is empty\n"
607 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
608
609 #: src/compose.c:1258
610 #, c-format
611 msgid "Message: %s"
612 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
613
614 #: src/compose.c:1364
615 msgid " [Edited]"
616 msgstr " [¹¹¿·]"
617
618 #: src/compose.c:1366
619 #, c-format
620 msgid "%s - Compose message%s"
621 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
622
623 #: src/compose.c:1369
624 #, c-format
625 msgid "Compose message%s"
626 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
627
628 #: src/compose.c:1391 src/compose.c:3585
629 msgid "Recipient is not specified."
630 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
631
632 #: src/compose.c:1409
633 msgid "can't get recipient list."
634 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
635
636 #: src/compose.c:1427
637 msgid ""
638 "Account for sending mail is not specified.\n"
639 "Please select a mail account before sending."
640 msgstr ""
641 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
642 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
643
644 #: src/compose.c:1448
645 #, c-format
646 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
647 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
648
649 #: src/compose.c:1462
650 msgid "Queueing"
651 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
652
653 #: src/compose.c:1463
654 msgid ""
655 "Error occurred while sending the message.\n"
656 "Put this message into queue folder?"
657 msgstr ""
658 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
659 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
660
661 #: src/compose.c:1469 src/compose.c:3597
662 msgid "Can't queue the message."
663 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
664
665 #: src/compose.c:1472
666 msgid "Error occurred while sending the message."
667 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
668
669 #: src/compose.c:1479 src/compose.c:3604
670 msgid "Can't save the message to outbox."
671 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
672
673 #: src/compose.c:1505 src/compose.c:1626 src/compose.c:1712 src/utils.c:1444
674 msgid "can't change file mode\n"
675 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
676
677 #: src/compose.c:1531
678 msgid "Can't convert the codeset of the message."
679 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
680
681 #: src/compose.c:1540
682 msgid "can't write headers\n"
683 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
684
685 #: src/compose.c:1658
686 msgid "saving sent message...\n"
687 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
688
689 #: src/compose.c:1663
690 msgid "can't save message\n"
691 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
692
693 #: src/compose.c:1669 src/compose.c:1776
694 msgid "can't open mark file\n"
695 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
696
697 #: src/compose.c:1692
698 msgid "queueing message...\n"
699 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
700
701 #: src/compose.c:1767
702 msgid "can't queue the message\n"
703 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
704
705 #: src/compose.c:1805
706 #, c-format
707 msgid "Can't open file %s\n"
708 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
709
710 #: src/compose.c:2159
711 #, c-format
712 msgid "generated Message-ID: %s\n"
713 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
714
715 #: src/compose.c:2233 src/compose.c:3093
716 msgid "MIME type"
717 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
718
719 #: src/compose.c:2233 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
720 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
721 msgid "Size"
722 msgstr "¥µ¥¤¥º"
723
724 #: src/compose.c:2250
725 msgid "Creating compose window...\n"
726 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
727
728 #: src/compose.c:2296 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
729 msgid "From:"
730 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
731
732 #: src/compose.c:2719 src/mainwindow.c:1357 src/prefs_account.c:501
733 #: src/prefs_common.c:636
734 msgid "Send"
735 msgstr "Á÷¿®"
736
737 #: src/compose.c:2720
738 msgid "Send message"
739 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
740
741 #: src/compose.c:2727
742 msgid "Send later"
743 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
744
745 #: src/compose.c:2728
746 msgid "Put into queue folder and send later"
747 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
748
749 #: src/compose.c:2735 src/folderview.c:738
750 msgid "Draft"
751 msgstr "Áð¹Æ"
752
753 #: src/compose.c:2736
754 msgid "Save to draft folder"
755 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
756
757 #: src/compose.c:2745
758 msgid "Insert"
759 msgstr "ÁÞÆþ"
760
761 #: src/compose.c:2746
762 msgid "Insert file"
763 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
764
765 #: src/compose.c:2753
766 msgid "Attach"
767 msgstr "źÉÕ"
768
769 #: src/compose.c:2754
770 msgid "Attach file"
771 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
772
773 #: src/compose.c:2763 src/prefs_common.c:1035
774 msgid "Signature"
775 msgstr "½ð̾"
776
777 #: src/compose.c:2764
778 msgid "Insert signature"
779 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
780
781 #: src/compose.c:2772
782 msgid "Editor"
783 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
784
785 #: src/compose.c:2773
786 msgid "Edit with external editor"
787 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
788
789 #: src/compose.c:2781
790 msgid "Linewrap"
791 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
792
793 #: src/compose.c:2782
794 msgid "Wrap long lines"
795 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
796
797 #: src/compose.c:2989
798 msgid "Invalid MIME type."
799 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
800
801 #: src/compose.c:3007
802 msgid "File doesn't exist or is empty."
803 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
804
805 #: src/compose.c:3075
806 msgid "Property"
807 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
808
809 #: src/compose.c:3095
810 msgid "Encoding"
811 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
812
813 #: src/compose.c:3118
814 msgid "Path"
815 msgstr "¥Ñ¥¹"
816
817 #: src/compose.c:3119
818 msgid "File name"
819 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
820
821 #: src/compose.c:3266
822 #, c-format
823 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
824 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
825
826 #: src/compose.c:3292
827 #, c-format
828 msgid ""
829 "The external editor is still working.\n"
830 "Force terminating the process?\n"
831 "process group id: %d"
832 msgstr ""
833 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
834 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
835 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
836
837 #: src/compose.c:3305
838 #, c-format
839 msgid "Terminated process group id: %d"
840 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
841
842 #: src/compose.c:3306
843 #, c-format
844 msgid "Temporary file: %s"
845 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
846
847 #: src/compose.c:3330
848 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
849 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
850
851 #. failed
852 #: src/compose.c:3363
853 msgid "Couldn't exec external editor\n"
854 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
855
856 #: src/compose.c:3367
857 msgid "Couldn't write to file\n"
858 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
859
860 #: src/compose.c:3369
861 msgid "Pipe read failed\n"
862 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
863
864 #: src/compose.c:3626
865 msgid "can't remove the old draft message\n"
866 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
867
868 #: src/compose.c:3654 src/compose.c:3666
869 msgid "Select file"
870 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
871
872 #: src/compose.c:3690
873 msgid "Discard message"
874 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
875
876 #: src/compose.c:3691
877 msgid "This message has been modified. discard it?"
878 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
879
880 #: src/compose.c:3692
881 msgid "Discard"
882 msgstr "ÇË´þ"
883
884 #: src/compose.c:3692
885 msgid "to Draft"
886 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
887
888 #: src/export.c:122
889 msgid "Export"
890 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
891
892 #: src/export.c:144
893 msgid "Specify target folder and mbox file."
894 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
895
896 #: src/export.c:154
897 msgid "Source dir:"
898 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
899
900 #: src/export.c:159
901 msgid "Exporting file:"
902 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
903
904 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
905 #: src/prefs_filter.c:349
906 msgid " Select... "
907 msgstr " ÁªÂò... "
908
909 #: src/export.c:217
910 msgid "Select exporting file"
911 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
912
913 #: src/foldersel.c:131
914 msgid "Select folder"
915 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
916
917 #: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
918 msgid "/Create _new folder..."
919 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
920
921 #: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
922 msgid "/_Rename folder..."
923 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
924
925 #: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
926 msgid "/_Delete folder"
927 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
928
929 #: src/folderview.c:207
930 msgid "/Remove _mailbox"
931 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
932
933 #: src/folderview.c:218
934 msgid "/Remove _IMAP4 server"
935 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
936
937 #: src/folderview.c:225
938 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
939 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
940
941 #: src/folderview.c:227
942 msgid "/_Remove newsgroup"
943 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
944
945 #: src/folderview.c:229
946 msgid "/Remove _news server"
947 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
948
949 #: src/folderview.c:240
950 msgid "Folder"
951 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
952
953 #: src/folderview.c:240
954 msgid "New"
955 msgstr "¿·Ãå"
956
957 #: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
958 msgid "Unread"
959 msgstr "̤ÆÉ"
960
961 #: src/folderview.c:241
962 msgid "#"
963 msgstr "Áí¿ô"
964
965 #: src/folderview.c:251
966 msgid "Creating folder view...\n"
967 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
968
969 #: src/folderview.c:395
970 msgid "Setting folder info...\n"
971 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
972
973 #: src/folderview.c:396
974 msgid "Setting folder info..."
975 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
976
977 #: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2076 src/setup.c:81
978 #, c-format
979 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
980 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
981
982 #: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2081 src/setup.c:86
983 #, c-format
984 msgid "Scanning folder %s ..."
985 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
986
987 #: src/folderview.c:581
988 msgid "Updating all folders..."
989 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
990
991 #: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
992 msgid "Inbox"
993 msgstr "¼õ¿®È¢"
994
995 #: src/folderview.c:721
996 msgid "Outbox"
997 msgstr "Á÷¿®¹µ"
998
999 #: src/folderview.c:726
1000 msgid "Queue"
1001 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
1002
1003 #: src/folderview.c:731
1004 msgid "Trash"
1005 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
1006
1007 #: src/folderview.c:1209
1008 #, c-format
1009 msgid "Folder %s is selected\n"
1010 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
1011
1012 #: src/folderview.c:1311 src/folderview.c:1369 src/folderview.c:1504
1013 #, c-format
1014 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1015 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1016
1017 #: src/folderview.c:1319 src/folderview.c:1378 src/folderview.c:1512
1018 #, c-format
1019 msgid "The folder `%s' already exists."
1020 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1021
1022 #: src/folderview.c:1361
1023 #, c-format
1024 msgid "Input new name for `%s':"
1025 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1026
1027 #: src/folderview.c:1363
1028 msgid "Rename folder"
1029 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
1030
1031 #: src/folderview.c:1423
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1035 "Do you really want to delete?"
1036 msgstr ""
1037 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1038 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1039
1040 #: src/folderview.c:1426 src/folderview.c:1557
1041 msgid "Delete folder"
1042 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1043
1044 #: src/folderview.c:1432 src/folderview.c:1563
1045 #, c-format
1046 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1047 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1048
1049 #: src/folderview.c:1465
1050 #, c-format
1051 msgid ""
1052 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1053 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1054 msgstr ""
1055 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1056 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
1057
1058 #: src/folderview.c:1468
1059 msgid "Remove folder"
1060 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1061
1062 #: src/folderview.c:1555
1063 #, c-format
1064 msgid "Really delete folder `%s'?"
1065 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1066
1067 #: src/folderview.c:1595
1068 #, c-format
1069 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1070 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1071
1072 #: src/folderview.c:1597
1073 msgid "Delete IMAP4 server"
1074 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1075
1076 #: src/folderview.c:1638
1077 msgid "Subscribe newsgroup"
1078 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
1079
1080 #: src/folderview.c:1639
1081 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1082 msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1083
1084 #: src/folderview.c:1648
1085 #, c-format
1086 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1087 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1088
1089 #: src/folderview.c:1694
1090 #, c-format
1091 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1092 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1093
1094 #: src/folderview.c:1696
1095 msgid "Delete newsgroup"
1096 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
1097
1098 #: src/folderview.c:1727
1099 #, c-format
1100 msgid "Really delete news server `%s'?"
1101 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1102
1103 #: src/folderview.c:1729
1104 msgid "Delete news server"
1105 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1106
1107 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1108 msgid "Abcdef"
1109 msgstr "ÆüËܸìAbc"
1110
1111 #: src/headerview.c:56
1112 msgid "Newsgroups:"
1113 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1114
1115 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1116 msgid "Subject:"
1117 msgstr "·ï̾:"
1118
1119 #: src/headerview.c:87
1120 msgid "Creating header view...\n"
1121 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1122
1123 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1384
1124 msgid "(No From)"
1125 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
1126
1127 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1400
1128 msgid "(No Subject)"
1129 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
1130
1131 #: src/headerwindow.c:55
1132 msgid "Creating header window...\n"
1133 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1134
1135 #: src/headerwindow.c:59
1136 msgid "All header"
1137 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
1138
1139 #: src/headerwindow.c:113
1140 #, c-format
1141 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1142 msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1143
1144 #: src/headerwindow.c:115
1145 #, c-format
1146 msgid "%s - All header"
1147 msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
1148
1149 #: src/imageview.c:48
1150 msgid "Creating image view...\n"
1151 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1152
1153 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1154 msgid "Can't load the image."
1155 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1156
1157 #: src/imap.c:145
1158 #, c-format
1159 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1160 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
1161
1162 #: src/imap.c:168
1163 #, c-format
1164 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1165 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
1166
1167 #: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
1168 #, c-format
1169 msgid "can't select folder: %s\n"
1170 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1171
1172 #: src/imap.c:309
1173 #, c-format
1174 msgid "message %d has been already cached.\n"
1175 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1176
1177 #: src/imap.c:318
1178 #, c-format
1179 msgid "getting message %d...\n"
1180 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1181
1182 #: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
1183 #, c-format
1184 msgid "can't fetch message %d\n"
1185 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1186
1187 #: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:188 src/mh.c:282 src/mh.c:353
1188 #: src/mh.c:437
1189 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1190 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
1191
1192 #: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:201 src/mh.c:285
1193 #, c-format
1194 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1195 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1196
1197 #: src/imap.c:431
1198 #, c-format
1199 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1200 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
1201
1202 #: src/imap.c:437 src/imap.c:473
1203 msgid "can't expunge\n"
1204 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1205
1206 #: src/imap.c:467
1207 #, c-format
1208 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1209 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
1210
1211 #: src/imap.c:512
1212 msgid "can't create mailbox\n"
1213 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1214
1215 #: src/imap.c:541
1216 msgid "can't delete mailbox\n"
1217 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1218
1219 #: src/imap.c:567
1220 msgid "can't get envelope\n"
1221 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1222
1223 #: src/imap.c:573
1224 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1225 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1226
1227 #: src/imap.c:581
1228 #, c-format
1229 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1230 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1231
1232 #: src/imap.c:611
1233 #, c-format
1234 msgid "deleting message %d...\n"
1235 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1236
1237 #: src/imap.c:646
1238 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1239 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
1240
1241 #: src/imap.c:673
1242 #, c-format
1243 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1244 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1245
1246 #: src/imap.c:696
1247 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1248 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1249
1250 #: src/imap.c:849
1251 #, c-format
1252 msgid "can't copy %d to %s\n"
1253 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1254
1255 #: src/imap.c:1156
1256 #, c-format
1257 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1258 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
1259
1260 #: src/imap.c:1204
1261 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1262 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
1263
1264 #: src/import.c:126
1265 msgid "Import"
1266 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
1267
1268 #: src/import.c:148
1269 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1270 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1271
1272 #: src/import.c:158
1273 msgid "Importing file:"
1274 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1275
1276 #: src/import.c:163
1277 msgid "Destination dir:"
1278 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
1279
1280 #: src/import.c:221
1281 msgid "Select importing file"
1282 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1283
1284 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:236
1285 msgid "Standby"
1286 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
1287
1288 #: src/inc.c:255
1289 msgid "Retrieving new messages"
1290 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1291
1292 #: src/inc.c:384 src/news.c:126
1293 #, c-format
1294 msgid "Input password for %s on %s:"
1295 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1296
1297 #: src/inc.c:388 src/news.c:128
1298 msgid "Input password"
1299 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
1300
1301 #: src/inc.c:405
1302 msgid "Retrieving"
1303 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
1304
1305 #: src/inc.c:412
1306 msgid "Done"
1307 msgstr "´°Î»"
1308
1309 #: src/inc.c:421
1310 #, c-format
1311 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1312 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1313
1314 #: src/inc.c:487
1315 #, c-format
1316 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1317 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1318
1319 #: src/inc.c:495
1320 #, c-format
1321 msgid "%s: Retrieving new messages"
1322 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1323
1324 #: src/inc.c:516
1325 #, c-format
1326 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1327 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
1328
1329 #: src/inc.c:527 src/inc.c:660
1330 #, c-format
1331 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1332 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1333
1334 #: src/inc.c:530 src/inc.c:663
1335 #, c-format
1336 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1337 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1338
1339 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1340 #, c-format
1341 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1342 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1343
1344 #: src/inc.c:719
1345 msgid "Authorizing..."
1346 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
1347
1348 #: src/inc.c:724
1349 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1350 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
1351
1352 #: src/inc.c:729
1353 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1354 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
1355
1356 #: src/inc.c:734
1357 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1358 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
1359
1360 #: src/inc.c:739
1361 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1362 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
1363
1364 #: src/inc.c:755
1365 msgid "Deleting message"
1366 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
1367
1368 #: src/inc.c:759
1369 msgid "Quitting"
1370 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
1371
1372 #: src/inc.c:787
1373 msgid "a message won't be received\n"
1374 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1375
1376 #: src/inc.c:813
1377 msgid "Error occurred while processing mail."
1378 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1379
1380 #: src/inc.c:816
1381 msgid "No disk space left."
1382 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1383
1384 #: src/inc.c:867
1385 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1386 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1387
1388 #: src/inc.c:881
1389 #, c-format
1390 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1391 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1392
1393 #: src/logwindow.c:50
1394 msgid "Creating log window...\n"
1395 msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1396
1397 #: src/logwindow.c:54
1398 msgid "Protocol log"
1399 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
1400
1401 #. for gettext
1402 #: src/main.c:108
1403 #, c-format
1404 msgid ""
1405 "File `%s' already exists.\n"
1406 "Can't create folder."
1407 msgstr ""
1408 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1409 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1410
1411 #: src/main.c:149
1412 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1413 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1414
1415 #: src/main.c:219
1416 msgid ""
1417 "GnuPG is not installed properly.\n"
1418 "OpenPGP support disabled."
1419 msgstr ""
1420 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1421 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
1422
1423 #: src/main.c:300
1424 #, c-format
1425 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1426 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
1427
1428 #: src/main.c:303
1429 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1430 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
1431
1432 #: src/main.c:304
1433 msgid "  --receive              receive new messages"
1434 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1435
1436 #: src/main.c:305
1437 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1438 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1439
1440 #: src/main.c:306
1441 msgid "  --debug                debug mode"
1442 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
1443
1444 #: src/main.c:307
1445 msgid "  --help                 display this help and exit"
1446 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1447
1448 #: src/main.c:308
1449 msgid "  --version              output version information and exit"
1450 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1451
1452 #: src/main.c:333
1453 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1454 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1455
1456 #: src/main.c:340
1457 msgid "Queued messages"
1458 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1459
1460 #: src/main.c:341
1461 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1462 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1463
1464 #. remote command mode
1465 #: src/main.c:412
1466 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1467 msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1468
1469 #: src/mainwindow.c:334
1470 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1471 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
1472
1473 #: src/mainwindow.c:335
1474 msgid "/_File/_Update folder tree"
1475 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
1476
1477 #: src/mainwindow.c:336
1478 msgid "/_File/_Folder"
1479 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
1480
1481 #: src/mainwindow.c:337
1482 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1483 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
1484
1485 #: src/mainwindow.c:339
1486 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1487 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
1488
1489 #: src/mainwindow.c:340
1490 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1491 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
1492
1493 #: src/mainwindow.c:341
1494 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1495 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
1496
1497 #: src/mainwindow.c:342
1498 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1499 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
1500
1501 #: src/mainwindow.c:343
1502 msgid "/_File/Empty _trash"
1503 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
1504
1505 #: src/mainwindow.c:345
1506 msgid "/_File/_Save as..."
1507 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
1508
1509 #: src/mainwindow.c:346
1510 msgid "/_File/_Print..."
1511 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
1512
1513 #: src/mainwindow.c:349
1514 msgid "/_File/E_xit"
1515 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
1516
1517 #: src/mainwindow.c:355
1518 msgid "/_Edit/_Search"
1519 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
1520
1521 #: src/mainwindow.c:357
1522 msgid "/_View"
1523 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1524
1525 #: src/mainwindow.c:358
1526 msgid "/_View/_Folder tree"
1527 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
1528
1529 #: src/mainwindow.c:359
1530 msgid "/_View/_Message view"
1531 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
1532
1533 #: src/mainwindow.c:360
1534 msgid "/_View/_Toolbar"
1535 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1536
1537 #: src/mainwindow.c:361
1538 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1539 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
1540
1541 #: src/mainwindow.c:362
1542 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1543 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
1544
1545 #: src/mainwindow.c:363
1546 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1547 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
1548
1549 #: src/mainwindow.c:364
1550 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1551 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
1552
1553 #: src/mainwindow.c:365
1554 msgid "/_View/_Status bar"
1555 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
1556
1557 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1558 msgid "/_View/---"
1559 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1560
1561 #: src/mainwindow.c:367
1562 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1563 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
1564
1565 #: src/mainwindow.c:368
1566 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1567 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
1568
1569 #: src/mainwindow.c:370
1570 msgid "/_View/_Code set"
1571 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
1572
1573 #: src/mainwindow.c:371
1574 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1575 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
1576
1577 #: src/mainwindow.c:379
1578 msgid "/_View/_Code set/---"
1579 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
1580
1581 #: src/mainwindow.c:380
1582 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1583 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
1584
1585 #: src/mainwindow.c:384
1586 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1587 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
1588
1589 #: src/mainwindow.c:388
1590 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1591 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
1592
1593 #: src/mainwindow.c:392
1594 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1595 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
1596
1597 #: src/mainwindow.c:395
1598 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1599 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
1600
1601 #: src/mainwindow.c:397
1602 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1603 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
1604
1605 #: src/mainwindow.c:400
1606 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1607 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
1608
1609 #: src/mainwindow.c:403
1610 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1611 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
1612
1613 #: src/mainwindow.c:406
1614 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1615 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
1616
1617 #: src/mainwindow.c:408
1618 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1619 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
1620
1621 #: src/mainwindow.c:410
1622 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1623 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
1624
1625 #: src/mainwindow.c:414
1626 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1627 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
1628
1629 #: src/mainwindow.c:417
1630 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1631 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
1632
1633 #: src/mainwindow.c:420
1634 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1635 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
1636
1637 #: src/mainwindow.c:422
1638 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1639 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
1640
1641 #: src/mainwindow.c:426
1642 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1643 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
1644
1645 #: src/mainwindow.c:428
1646 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1647 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
1648
1649 #: src/mainwindow.c:430
1650 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1651 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
1652
1653 #: src/mainwindow.c:432
1654 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1655 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
1656
1657 #: src/mainwindow.c:435
1658 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1659 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
1660
1661 #: src/mainwindow.c:437
1662 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1663 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
1664
1665 #: src/mainwindow.c:445
1666 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1667 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
1668
1669 #: src/mainwindow.c:446
1670 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1671 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
1672
1673 #: src/mainwindow.c:449
1674 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1675 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
1676
1677 #: src/mainwindow.c:452
1678 msgid "/_Message/Compose _new message"
1679 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
1680
1681 #: src/mainwindow.c:453
1682 msgid "/_Message/_Reply"
1683 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
1684
1685 #: src/mainwindow.c:454
1686 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1687 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
1688
1689 #: src/mainwindow.c:455
1690 msgid "/_Message/_Forward"
1691 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1692
1693 #: src/mainwindow.c:456
1694 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1695 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
1696
1697 #: src/mainwindow.c:459
1698 msgid "/_Message/M_ove..."
1699 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
1700
1701 #: src/mainwindow.c:460
1702 msgid "/_Message/_Copy..."
1703 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
1704
1705 #: src/mainwindow.c:461
1706 msgid "/_Message/_Delete"
1707 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1708
1709 #: src/mainwindow.c:462
1710 msgid "/_Message/_Mark"
1711 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1712
1713 #: src/mainwindow.c:463
1714 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1715 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1716
1717 #: src/mainwindow.c:464
1718 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1719 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
1720
1721 #: src/mainwindow.c:465
1722 msgid "/_Message/_Mark/---"
1723 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
1724
1725 #: src/mainwindow.c:466
1726 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1727 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
1728
1729 #: src/mainwindow.c:467
1730 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1731 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
1732
1733 #: src/mainwindow.c:470
1734 msgid "/_Message/Open in new _window"
1735 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
1736
1737 #: src/mainwindow.c:471
1738 msgid "/_Message/View _source"
1739 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
1740
1741 #: src/mainwindow.c:472
1742 msgid "/_Message/Show all _header"
1743 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
1744
1745 #: src/mainwindow.c:473
1746 msgid "/_Message/Re_edit"
1747 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
1748
1749 #: src/mainwindow.c:475
1750 msgid "/_Summary"
1751 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
1752
1753 #: src/mainwindow.c:476
1754 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1755 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
1756
1757 #: src/mainwindow.c:478
1758 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1759 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
1760
1761 #: src/mainwindow.c:479
1762 msgid "/_Summary/E_xecute"
1763 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
1764
1765 #: src/mainwindow.c:480
1766 msgid "/_Summary/_Update"
1767 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
1768
1769 #: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
1770 msgid "/_Summary/---"
1771 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
1772
1773 #: src/mainwindow.c:482
1774 msgid "/_Summary/_Prev message"
1775 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
1776
1777 #: src/mainwindow.c:483
1778 msgid "/_Summary/_Next message"
1779 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
1780
1781 #: src/mainwindow.c:484
1782 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1783 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
1784
1785 #: src/mainwindow.c:486
1786 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1787 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
1788
1789 #: src/mainwindow.c:488
1790 msgid "/_Summary/_Sort"
1791 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
1792
1793 #: src/mainwindow.c:489
1794 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1795 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
1796
1797 #: src/mainwindow.c:490
1798 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1799 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
1800
1801 #: src/mainwindow.c:491
1802 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1803 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
1804
1805 #: src/mainwindow.c:492
1806 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1807 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
1808
1809 #: src/mainwindow.c:493
1810 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1811 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
1812
1813 #: src/mainwindow.c:494
1814 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1815 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
1816
1817 #: src/mainwindow.c:495
1818 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1819 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
1820
1821 #: src/mainwindow.c:497
1822 msgid "/_Summary/_Thread view"
1823 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
1824
1825 #: src/mainwindow.c:498
1826 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1827 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
1828
1829 #: src/mainwindow.c:499
1830 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1831 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
1832
1833 #: src/mainwindow.c:503
1834 msgid "/_Tool/_Log window"
1835 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
1836
1837 #: src/mainwindow.c:505
1838 msgid "/_Configuration"
1839 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
1840
1841 #: src/mainwindow.c:506
1842 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1843 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
1844
1845 #: src/mainwindow.c:508
1846 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1847 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
1848
1849 #: src/mainwindow.c:510
1850 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1851 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
1852
1853 #: src/mainwindow.c:512
1854 msgid "/_Configuration/---"
1855 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
1856
1857 #: src/mainwindow.c:513
1858 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1859 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
1860
1861 #: src/mainwindow.c:515
1862 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1863 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
1864
1865 #: src/mainwindow.c:517
1866 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1867 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
1868
1869 #: src/mainwindow.c:521
1870 msgid "/_Help/_Manual"
1871 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
1872
1873 #: src/mainwindow.c:522
1874 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1875 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
1876
1877 #: src/mainwindow.c:523
1878 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1879 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
1880
1881 #: src/mainwindow.c:524
1882 msgid "/_Help/---"
1883 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
1884
1885 #: src/mainwindow.c:553
1886 msgid "Creating main window...\n"
1887 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1888
1889 #: src/mainwindow.c:672
1890 #, c-format
1891 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1892 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1893
1894 #: src/mainwindow.c:821 src/mainwindow.c:838
1895 msgid "Untitled"
1896 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
1897
1898 #: src/mainwindow.c:839
1899 msgid "none"
1900 msgstr "¤Ê¤·"
1901
1902 #: src/mainwindow.c:848
1903 #, c-format
1904 msgid "Current account: %s"
1905 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
1906
1907 #: src/mainwindow.c:939
1908 #, c-format
1909 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1910 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
1911
1912 #: src/mainwindow.c:947
1913 msgid "Empty trash"
1914 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
1915
1916 #: src/mainwindow.c:948
1917 msgid "Empty all messages in trash?"
1918 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1919
1920 #: src/mainwindow.c:976
1921 msgid "Add mailbox"
1922 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
1923
1924 #: src/mainwindow.c:977
1925 msgid ""
1926 "Input the location of mailbox.\n"
1927 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1928 "scanned automatically."
1929 msgstr ""
1930 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1931 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
1932
1933 #: src/mainwindow.c:983
1934 #, c-format
1935 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1936 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1937
1938 #: src/mainwindow.c:988 src/setup.c:57
1939 msgid "Mailbox"
1940 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
1941
1942 #: src/mainwindow.c:994 src/setup.c:63
1943 msgid ""
1944 "Creation of the mailbox failed.\n"
1945 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1946 "there."
1947 msgstr ""
1948 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1949 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1950
1951 #: src/mainwindow.c:1139
1952 msgid "Setting widgets..."
1953 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1954
1955 #: src/mainwindow.c:1340
1956 msgid "Get"
1957 msgstr "¼õ¿®"
1958
1959 #: src/mainwindow.c:1341
1960 msgid "Incorporate new mail"
1961 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1962
1963 #: src/mainwindow.c:1346
1964 msgid "Get all"
1965 msgstr "Á´¼õ¿®"
1966
1967 #: src/mainwindow.c:1347
1968 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1969 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1970
1971 #: src/mainwindow.c:1358
1972 msgid "Send queued message(s)"
1973 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
1974
1975 #: src/mainwindow.c:1368 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
1976 msgid "Compose"
1977 msgstr "ºîÀ®"
1978
1979 #: src/mainwindow.c:1369
1980 msgid "Compose new message"
1981 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
1982
1983 #: src/mainwindow.c:1376
1984 msgid "Reply"
1985 msgstr "ÊÖ¿®"
1986
1987 #: src/mainwindow.c:1377
1988 msgid "Reply to the message"
1989 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
1990
1991 #: src/mainwindow.c:1384
1992 msgid "Reply all"
1993 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1994
1995 #: src/mainwindow.c:1385
1996 msgid "Reply to all"
1997 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1998
1999 #: src/mainwindow.c:1392
2000 msgid "Forward"
2001 msgstr "žÁ÷"
2002
2003 #: src/mainwindow.c:1393
2004 msgid "Forward the message"
2005 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
2006
2007 #: src/mainwindow.c:1404
2008 msgid "Delete the message"
2009 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2010
2011 #: src/mainwindow.c:1412
2012 msgid "Execute"
2013 msgstr "¼Â¹Ô"
2014
2015 #: src/mainwindow.c:1413
2016 msgid "Execute marked process"
2017 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
2018
2019 #: src/mainwindow.c:1421
2020 msgid "Next"
2021 msgstr "¼¡"
2022
2023 #: src/mainwindow.c:1422
2024 msgid "Next unread message"
2025 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2026
2027 #: src/mainwindow.c:1432
2028 msgid "Prefs"
2029 msgstr "ÀßÄê"
2030
2031 #: src/mainwindow.c:1433
2032 msgid "Common preference"
2033 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2034
2035 #: src/mainwindow.c:1440 src/progressdialog.c:50
2036 msgid "Account"
2037 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
2038
2039 #: src/mainwindow.c:1441
2040 msgid "Account setting"
2041 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2042
2043 #: src/mainwindow.c:1657 src/summaryview.c:2527
2044 msgid "Exit"
2045 msgstr "½ªÎ»"
2046
2047 #: src/mainwindow.c:1657 src/summaryview.c:2527
2048 msgid "Exit this program?"
2049 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
2050
2051 #: src/mainwindow.c:1791
2052 msgid "Sending queued message failed."
2053 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2054
2055 #: src/mainwindow.c:1908
2056 #, c-format
2057 msgid "forced charset: %s\n"
2058 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
2059
2060 #: src/mbox.c:68
2061 #, c-format
2062 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2063 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
2064
2065 #: src/mbox.c:78
2066 msgid "can't read mbox file.\n"
2067 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2068
2069 #: src/mbox.c:85
2070 #, c-format
2071 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2072 msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
2073
2074 #: src/mbox.c:92
2075 #, c-format
2076 msgid "malformed mbox: %s\n"
2077 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
2078
2079 #: src/mbox.c:109
2080 msgid "can't open temporary file\n"
2081 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2082
2083 #: src/mbox.c:159
2084 #, c-format
2085 msgid ""
2086 "unescaped From found:\n"
2087 "%s"
2088 msgstr ""
2089 "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
2090 "%s"
2091
2092 #: src/mbox.c:194
2093 msgid "can't write to temporary file\n"
2094 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
2095
2096 #: src/mbox.c:226
2097 #, c-format
2098 msgid "%d messages found.\n"
2099 msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2100
2101 #: src/mbox.c:243
2102 #, c-format
2103 msgid "can't create lock file %s\n"
2104 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2105
2106 #: src/mbox.c:244
2107 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2108 msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2109
2110 #: src/mbox.c:256
2111 #, c-format
2112 msgid "can't create %s\n"
2113 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2114
2115 #: src/mbox.c:262
2116 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2117 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
2118
2119 #: src/mbox.c:291
2120 #, c-format
2121 msgid "can't lock %s\n"
2122 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2123
2124 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2125 msgid "invalid lock type\n"
2126 msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
2127
2128 #: src/mbox.c:331
2129 #, c-format
2130 msgid "can't unlock %s\n"
2131 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2132
2133 #: src/mbox.c:362
2134 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2135 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2136
2137 #: src/mbox.c:383
2138 #, c-format
2139 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2140 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2141
2142 #: src/messageview.c:67
2143 msgid "Creating message view...\n"
2144 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2145
2146 #: src/mh.c:155
2147 #, c-format
2148 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2149 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2150
2151 #: src/mh.c:199 src/mh.c:276 src/mh.c:364 src/mh.c:431
2152 msgid "Can't open mark file.\n"
2153 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2154
2155 #: src/mh.c:210 src/mh.c:294 src/mh.c:375 src/mh.c:449
2156 #, c-format
2157 msgid "%s already exists."
2158 msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2159
2160 #: src/mh.c:366 src/mh.c:440
2161 #, c-format
2162 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2163 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2164
2165 #: src/mh.c:604
2166 #, c-format
2167 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2168 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
2169
2170 #: src/mh.c:803
2171 msgid "\tSearching uncached messages... "
2172 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
2173
2174 #: src/mh.c:858
2175 #, c-format
2176 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2177 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2178
2179 #: src/mh.c:864
2180 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2181 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2182
2183 #: src/mimeview.c:113
2184 msgid "/_Open"
2185 msgstr "/³«¤¯(_O)"
2186
2187 #: src/mimeview.c:114
2188 msgid "/Open _with..."
2189 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(W)..."
2190
2191 #: src/mimeview.c:115
2192 msgid "/_Display as text"
2193 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
2194
2195 #: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:312
2196 msgid "/_Save as..."
2197 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
2198
2199 #: src/mimeview.c:119
2200 msgid "/_Check signature"
2201 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
2202
2203 #: src/mimeview.c:139
2204 msgid "MIME Type"
2205 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2206
2207 #: src/mimeview.c:143
2208 msgid "Creating MIME view...\n"
2209 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2210
2211 #: src/mimeview.c:244
2212 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2213 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2214
2215 #: src/mimeview.c:415
2216 msgid "Can't get the part of multipart message."
2217 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2218
2219 #: src/mimeview.c:667 src/mimeview.c:715 src/mimeview.c:734 src/mimeview.c:757
2220 msgid "Can't save the part of multipart message."
2221 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2222
2223 #: src/mimeview.c:701 src/summaryview.c:2010
2224 msgid "Save as"
2225 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
2226
2227 #: src/mimeview.c:707 src/summaryview.c:2015
2228 msgid "Overwrite"
2229 msgstr "¾å½ñ¤­"
2230
2231 #: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2016
2232 msgid "Overwrite existing file?"
2233 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
2234
2235 #: src/mimeview.c:762
2236 msgid "Open with"
2237 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
2238
2239 #: src/mimeview.c:763
2240 #, c-format
2241 msgid ""
2242 "Enter the command line to open file:\n"
2243 "(`%s' will be replaced with file name)"
2244 msgstr ""
2245 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2246 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
2247
2248 #: src/mimeview.c:815
2249 #, c-format
2250 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2251 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
2252
2253 #: src/news.c:90
2254 #, c-format
2255 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2256 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2257
2258 #: src/news.c:170
2259 #, c-format
2260 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2261 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2262
2263 #: src/news.c:240
2264 #, c-format
2265 msgid "article %d has been already cached.\n"
2266 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2267
2268 #: src/news.c:252
2269 #, c-format
2270 msgid "can't select group %s\n"
2271 msgstr "¥°¥ë¡¼¥× %s ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2272
2273 #: src/news.c:257
2274 #, c-format
2275 msgid "getting article %d...\n"
2276 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2277
2278 #: src/news.c:262
2279 #, c-format
2280 msgid "can't read article %d\n"
2281 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
2282
2283 #: src/news.c:294
2284 msgid "can't post article.\n"
2285 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2286
2287 #: src/news.c:318
2288 #, c-format
2289 msgid "can't retrieve article %d\n"
2290 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2291
2292 #: src/news.c:388
2293 #, c-format
2294 msgid "can't set group: %s\n"
2295 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2296
2297 #: src/news.c:395
2298 #, c-format
2299 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2300 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
2301
2302 #: src/news.c:404
2303 msgid "no new articles.\n"
2304 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2305
2306 #: src/news.c:417
2307 #, c-format
2308 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2309 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
2310
2311 #: src/news.c:420
2312 msgid "can't get xover\n"
2313 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2314
2315 #: src/news.c:426
2316 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2317 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2318
2319 #: src/news.c:434
2320 #, c-format
2321 msgid "invalid xover line: %s\n"
2322 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
2323
2324 #: src/news.c:451 src/news.c:476
2325 msgid "can't get xhdr\n"
2326 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2327
2328 #: src/news.c:459 src/news.c:484
2329 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
2330 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2331
2332 #: src/news.c:608
2333 #, c-format
2334 msgid "deleting article %d...\n"
2335 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2336
2337 #: src/news.c:639
2338 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2339 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2340
2341 #: src/nntp.c:52
2342 #, c-format
2343 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2344 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2345
2346 #: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
2347 #, c-format
2348 msgid "protocol error: %s\n"
2349 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
2350
2351 #: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
2352 msgid "protocol error\n"
2353 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2354
2355 #: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
2356 msgid "Error occurred while posting\n"
2357 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2358
2359 #: src/passphrase.c:77
2360 msgid "Passphrase"
2361 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
2362
2363 #: src/passphrase.c:240
2364 msgid "[no user id]"
2365 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
2366
2367 #: src/passphrase.c:244
2368 #, c-format
2369 msgid ""
2370 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2371 "\n"
2372 "  %.*s  \n"
2373 "(%.*s)\n"
2374 msgstr ""
2375 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2376 "\n"
2377 "  %.*s  \n"
2378 "(%.*s)\n"
2379
2380 #: src/passphrase.c:248
2381 msgid ""
2382 "Bad passphrase! Try again...\n"
2383 "\n"
2384 msgstr ""
2385 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
2386 "\n"
2387
2388 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2389 msgid "error occurred on authorization\n"
2390 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2391
2392 #: src/pop.c:117
2393 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2394 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2395
2396 #: src/pop.c:123
2397 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2398 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
2399
2400 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2401 msgid "POP3 protocol error\n"
2402 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2403
2404 #: src/prefs.c:56
2405 msgid "Reading configuration...\n"
2406 msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
2407
2408 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2409 #, c-format
2410 msgid "Found %s\n"
2411 msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
2412
2413 #: src/prefs.c:90
2414 msgid "Finished reading configuration.\n"
2415 msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2416
2417 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
2418 #: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
2419 #: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
2420 #: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
2421 #: src/prefs_filter.c:542
2422 msgid "failed to write configuration to file\n"
2423 msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2424
2425 #: src/prefs.c:216
2426 msgid "Configuration is saved.\n"
2427 msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2428
2429 #: src/prefs.c:469
2430 msgid "Apply"
2431 msgstr "ŬÍÑ"
2432
2433 #: src/prefs_account.c:409
2434 msgid "Opening account preferences window...\n"
2435 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2436
2437 #: src/prefs_account.c:436
2438 #, c-format
2439 msgid "Account%d"
2440 msgstr "Account%d"
2441
2442 #: src/prefs_account.c:449
2443 msgid "Preferences for new account"
2444 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2445
2446 #: src/prefs_account.c:454
2447 msgid "Preferences for each account"
2448 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
2449
2450 #: src/prefs_account.c:477
2451 msgid "Creating account preferences window...\n"
2452 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2453
2454 #: src/prefs_account.c:497
2455 msgid "Basic"
2456 msgstr "´ðËÜ"
2457
2458 #: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
2459 msgid "Receive"
2460 msgstr "¼õ¿®"
2461
2462 #: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
2463 msgid "Privacy"
2464 msgstr "µ¡Ì©"
2465
2466 #: src/prefs_account.c:509
2467 msgid "Advanced"
2468 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
2469
2470 #: src/prefs_account.c:563
2471 msgid "Name of this account"
2472 msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
2473
2474 #: src/prefs_account.c:572
2475 msgid "Usually used"
2476 msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
2477
2478 #: src/prefs_account.c:576
2479 msgid "Personal information"
2480 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
2481
2482 #: src/prefs_account.c:585
2483 msgid "Full name"
2484 msgstr "̾Á°"
2485
2486 #: src/prefs_account.c:591
2487 msgid "Mail address"
2488 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
2489
2490 #: src/prefs_account.c:597
2491 msgid "Organization"
2492 msgstr "ÁÈ¿¥"
2493
2494 #: src/prefs_account.c:621
2495 msgid "Server information"
2496 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
2497
2498 #: src/prefs_account.c:642
2499 msgid "POP3 (normal)"
2500 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
2501
2502 #: src/prefs_account.c:644
2503 msgid "POP3 (APOP auth)"
2504 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
2505
2506 #: src/prefs_account.c:646
2507 msgid "IMAP4"
2508 msgstr "IMAP4"
2509
2510 #: src/prefs_account.c:648
2511 msgid "News (NNTP)"
2512 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
2513
2514 #: src/prefs_account.c:650
2515 msgid "None (local)"
2516 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
2517
2518 #: src/prefs_account.c:672
2519 msgid "This server requires authentication"
2520 msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
2521
2522 #: src/prefs_account.c:711
2523 msgid "News server"
2524 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
2525
2526 #: src/prefs_account.c:717
2527 msgid "Server for receiving"
2528 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
2529
2530 #: src/prefs_account.c:723
2531 msgid "SMTP server (send)"
2532 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
2533
2534 #: src/prefs_account.c:730
2535 msgid "User ID"
2536 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
2537
2538 #: src/prefs_account.c:736
2539 msgid "Password"
2540 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
2541
2542 #: src/prefs_account.c:786
2543 msgid "POP3"
2544 msgstr "POP3"
2545
2546 #: src/prefs_account.c:794
2547 msgid "Remove messages on server when received"
2548 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2549
2550 #: src/prefs_account.c:796
2551 msgid "Receive all messages on server"
2552 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
2553
2554 #: src/prefs_account.c:799
2555 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
2556 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2557
2558 #: src/prefs_account.c:801
2559 msgid "Filter messages on receiving"
2560 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2561
2562 #: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
2563 msgid "Header"
2564 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
2565
2566 #: src/prefs_account.c:845
2567 msgid "Add Date header field"
2568 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
2569
2570 #: src/prefs_account.c:846
2571 msgid "Generate Message-ID"
2572 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
2573
2574 #: src/prefs_account.c:853
2575 msgid "Add user-defined header"
2576 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
2577
2578 #: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
2579 msgid " Edit... "
2580 msgstr " ÊÔ½¸... "
2581
2582 #: src/prefs_account.c:865
2583 msgid "Automatically set following addresses"
2584 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
2585
2586 #: src/prefs_account.c:874
2587 msgid "Cc"
2588 msgstr "Cc"
2589
2590 #: src/prefs_account.c:887
2591 msgid "Bcc"
2592 msgstr "Bcc"
2593
2594 #: src/prefs_account.c:900
2595 msgid "Reply-To"
2596 msgstr "Reply-To"
2597
2598 #: src/prefs_account.c:913
2599 msgid "Authentication"
2600 msgstr "ǧ¾Ú"
2601
2602 #: src/prefs_account.c:921
2603 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2604 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
2605
2606 #: src/prefs_account.c:923
2607 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2608 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
2609
2610 #: src/prefs_account.c:957
2611 msgid "Signature file"
2612 msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2613
2614 #: src/prefs_account.c:986
2615 msgid "Sign key"
2616 msgstr "½ð̾¸°"
2617
2618 #: src/prefs_account.c:994
2619 msgid "Use default GnuPG key"
2620 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2621
2622 #: src/prefs_account.c:1003
2623 msgid "Select key by your email address"
2624 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2625
2626 #: src/prefs_account.c:1012
2627 msgid "Specify key manually"
2628 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
2629
2630 #: src/prefs_account.c:1028
2631 msgid "User or key ID:"
2632 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
2633
2634 #: src/prefs_account.c:1073
2635 msgid "Specify SMTP port"
2636 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2637
2638 #: src/prefs_account.c:1085
2639 msgid "Specify POP3 port"
2640 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2641
2642 #: src/prefs_account.c:1097
2643 msgid "Specify domain name"
2644 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
2645
2646 #: src/prefs_account.c:1144
2647 msgid "Mail address is not entered."
2648 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2649
2650 #: src/prefs_account.c:1149
2651 msgid "SMTP server is not entered."
2652 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2653
2654 #: src/prefs_account.c:1154
2655 msgid "User ID is not entered."
2656 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2657
2658 #: src/prefs_account.c:1159
2659 msgid "POP3 server is not entered."
2660 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2661
2662 #: src/prefs_account.c:1164
2663 msgid "IMAP4 server is not entered."
2664 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2665
2666 #: src/prefs_account.c:1169
2667 msgid "NNTP server is not entered."
2668 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2669
2670 #: src/prefs_common.c:612
2671 msgid "Creating common preferences window...\n"
2672 msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2673
2674 #: src/prefs_common.c:616
2675 msgid "Common Preferences"
2676 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2677
2678 #: src/prefs_common.c:640
2679 msgid "Display"
2680 msgstr "ɽ¼¨"
2681
2682 #: src/prefs_common.c:642
2683 msgid "Message"
2684 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2685
2686 #: src/prefs_common.c:648
2687 msgid "Interface"
2688 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
2689
2690 #: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
2691 msgid "Other"
2692 msgstr "¤½¤Î¾"
2693
2694 #: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
2695 msgid "External program"
2696 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
2697
2698 #: src/prefs_common.c:699
2699 msgid "Use external program for incorporation"
2700 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2701
2702 #: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
2703 msgid "Program path"
2704 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
2705
2706 #: src/prefs_common.c:718
2707 msgid "Local spool"
2708 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
2709
2710 #: src/prefs_common.c:729
2711 msgid "Incorporate from spool"
2712 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
2713
2714 #: src/prefs_common.c:731
2715 msgid "Filter on incorporation"
2716 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2717
2718 #: src/prefs_common.c:739
2719 msgid "Spool directory"
2720 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
2721
2722 #: src/prefs_common.c:757
2723 msgid "Auto-check new mail"
2724 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2725
2726 #: src/prefs_common.c:759
2727 msgid "each"
2728 msgstr " "
2729
2730 #: src/prefs_common.c:771
2731 msgid "minute(s)"
2732 msgstr "ʬ¤´¤È"
2733
2734 #: src/prefs_common.c:780
2735 msgid "Check new mail on startup"
2736 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2737
2738 #: src/prefs_common.c:782
2739 msgid "News"
2740 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
2741
2742 #: src/prefs_common.c:790
2743 msgid ""
2744 "Maximum article number to download\n"
2745 "(unlimited if 0 is specified)"
2746 msgstr ""
2747 "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
2748 "(0¤Ç̵À©¸Â)"
2749
2750 #: src/prefs_common.c:858
2751 msgid "Use external program for sending"
2752 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2753
2754 #: src/prefs_common.c:882
2755 msgid "Save sent message to outbox"
2756 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
2757
2758 #: src/prefs_common.c:884
2759 msgid "Queue message that failed to send"
2760 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
2761
2762 #: src/prefs_common.c:890
2763 msgid "Outgoing codeset"
2764 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
2765
2766 #: src/prefs_common.c:905
2767 msgid "Automatic"
2768 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
2769
2770 #: src/prefs_common.c:906
2771 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2772 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
2773
2774 #: src/prefs_common.c:908
2775 msgid "Unicode (UTF-8)"
2776 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2777
2778 #: src/prefs_common.c:910
2779 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2780 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
2781
2782 #: src/prefs_common.c:912
2783 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2784 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
2785
2786 #: src/prefs_common.c:913
2787 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2788 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
2789
2790 #: src/prefs_common.c:914
2791 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2792 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
2793
2794 #: src/prefs_common.c:915
2795 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2796 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
2797
2798 #: src/prefs_common.c:916
2799 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2800 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
2801
2802 #: src/prefs_common.c:917
2803 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2804 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
2805
2806 #: src/prefs_common.c:918
2807 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2808 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
2809
2810 #: src/prefs_common.c:919
2811 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2812 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
2813
2814 #: src/prefs_common.c:920
2815 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2816 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
2817
2818 #: src/prefs_common.c:922
2819 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2820 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
2821
2822 #: src/prefs_common.c:924
2823 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2824 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
2825
2826 #: src/prefs_common.c:925
2827 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2828 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
2829
2830 #: src/prefs_common.c:928
2831 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2832 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
2833
2834 #: src/prefs_common.c:929
2835 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2836 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
2837
2838 #: src/prefs_common.c:931
2839 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2840 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
2841
2842 #: src/prefs_common.c:932
2843 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2844 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
2845
2846 #: src/prefs_common.c:934
2847 msgid "Korean (EUC-KR)"
2848 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
2849
2850 #: src/prefs_common.c:984
2851 msgid "Quotation"
2852 msgstr "°úÍÑ"
2853
2854 #: src/prefs_common.c:992
2855 msgid "Quote message when replying"
2856 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
2857
2858 #: src/prefs_common.c:998
2859 msgid "Quotation mark"
2860 msgstr "°úÍÑÉä"
2861
2862 #: src/prefs_common.c:1011
2863 msgid "Quotation format:"
2864 msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
2865
2866 #: src/prefs_common.c:1016
2867 msgid " Description of symbols "
2868 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
2869
2870 #: src/prefs_common.c:1043
2871 msgid "Insert signature automatically"
2872 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
2873
2874 #: src/prefs_common.c:1049
2875 msgid "Signature separator"
2876 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
2877
2878 #: src/prefs_common.c:1067
2879 msgid "Wrap messages at"
2880 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
2881
2882 #: src/prefs_common.c:1079
2883 msgid "characters"
2884 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
2885
2886 #: src/prefs_common.c:1087
2887 msgid "Wrap quotation"
2888 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2889
2890 #: src/prefs_common.c:1089
2891 msgid "Wrap before sending"
2892 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2893
2894 #: src/prefs_common.c:1128
2895 msgid "Font"
2896 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2897
2898 #: src/prefs_common.c:1137
2899 msgid "Text"
2900 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
2901
2902 #: src/prefs_common.c:1160
2903 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2904 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
2905
2906 #: src/prefs_common.c:1163
2907 msgid "Display unread number next to folder name"
2908 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2909
2910 #. ---- Summary ----
2911 #: src/prefs_common.c:1167
2912 msgid "Summary View"
2913 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
2914
2915 #: src/prefs_common.c:1176
2916 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2917 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2918
2919 #: src/prefs_common.c:1178
2920 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2921 msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2922
2923 #: src/prefs_common.c:1184
2924 msgid "Date format"
2925 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
2926
2927 #: src/prefs_common.c:1195
2928 msgid ""
2929 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2930 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2931 "replaced as follows:\n"
2932 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2933 "%A: the full weekday name\n"
2934 "%b: the abbreviated month name\n"
2935 "%B: the full month name\n"
2936 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2937 "%C: the century number (year/100)\n"
2938 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2939 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2940 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2941 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2942 "%m: the month as a decimal number\n"
2943 "%M: the minute as a decimal number\n"
2944 "%p: either AM or PM\n"
2945 "%S: the second as a decimal number\n"
2946 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2947 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2948 "%y: the last two digits of a year\n"
2949 "%Y: the year as a decimal number\n"
2950 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2951 msgstr ""
2952 "½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % "
2953 "ʸ»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
2954 "%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
2955 "%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2956 "%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
2957 "%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2958 "%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
2959 "%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
2960 "%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2961 "%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2962 "%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2963 "%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2964 "%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2965 "%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2966 "%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
2967 "%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2968 "%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
2969 "%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
2970 "%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
2971 "%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
2972 "%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
2973
2974 #: src/prefs_common.c:1224
2975 msgid " Set display item of summary... "
2976 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
2977
2978 #: src/prefs_common.c:1278
2979 msgid "Enable coloration of message"
2980 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2981
2982 #: src/prefs_common.c:1297
2983 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2984 msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
2985
2986 #: src/prefs_common.c:1299
2987 msgid "Display header pane above message view"
2988 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2989
2990 #: src/prefs_common.c:1306
2991 msgid "Display short headers on message view"
2992 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2993
2994 #: src/prefs_common.c:1326
2995 msgid "Line space"
2996 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
2997
2998 #: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
2999 msgid "pixel(s)"
3000 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
3001
3002 #: src/prefs_common.c:1345
3003 msgid "Leave space on head"
3004 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
3005
3006 #: src/prefs_common.c:1347
3007 msgid "Scroll"
3008 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
3009
3010 #: src/prefs_common.c:1354
3011 msgid "Half page"
3012 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
3013
3014 #: src/prefs_common.c:1360
3015 msgid "Smooth scroll"
3016 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
3017
3018 #: src/prefs_common.c:1366
3019 msgid "Step"
3020 msgstr "´Ö³Ö"
3021
3022 #: src/prefs_common.c:1427
3023 msgid "Encrypt message by default"
3024 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
3025
3026 #: src/prefs_common.c:1430
3027 msgid "Sign message by default"
3028 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
3029
3030 #: src/prefs_common.c:1433
3031 msgid "Automatically check signatures"
3032 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
3033
3034 #: src/prefs_common.c:1436
3035 msgid "Show signature check result in a popup window"
3036 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
3037
3038 #: src/prefs_common.c:1440
3039 msgid "Grab input while entering a passphrase"
3040 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
3041
3042 #: src/prefs_common.c:1445
3043 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
3044 msgstr "GnuPG¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹çµ¯Æ°»þ¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
3045
3046 #. create default signkey box
3047 #: src/prefs_common.c:1452
3048 msgid "Default Sign Key"
3049 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
3050
3051 #: src/prefs_common.c:1554
3052 msgid ""
3053 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
3054 "Emacs-based mailer"
3055 msgstr ""
3056 "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
3057 "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
3058
3059 #: src/prefs_common.c:1561
3060 msgid "Open first unread message when entering a folder"
3061 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
3062
3063 #: src/prefs_common.c:1565
3064 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
3065 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
3066
3067 #: src/prefs_common.c:1573
3068 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3069 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
3070
3071 #: src/prefs_common.c:1580
3072 msgid ""
3073 "(Messages will be just marked till execution\n"
3074 " if this is turned off)"
3075 msgstr ""
3076 "(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
3077 " ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
3078
3079 #: src/prefs_common.c:1587
3080 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3081 msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
3082
3083 #: src/prefs_common.c:1589
3084 msgid "On exit"
3085 msgstr "½ªÎ»»þ"
3086
3087 #: src/prefs_common.c:1597
3088 msgid "Confirm on exit"
3089 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
3090
3091 #: src/prefs_common.c:1604
3092 msgid "Empty trash on exit"
3093 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3094
3095 #: src/prefs_common.c:1606
3096 msgid "Ask before emptying"
3097 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
3098
3099 #: src/prefs_common.c:1610
3100 msgid "Warn if there are queued messages"
3101 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
3102
3103 #: src/prefs_common.c:1648
3104 #, c-format
3105 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3106 msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3107
3108 #: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
3109 msgid "Command"
3110 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
3111
3112 #: src/prefs_common.c:1673
3113 #, c-format
3114 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3115 msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3116
3117 #: src/prefs_common.c:1689
3118 #, c-format
3119 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3120 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3121
3122 #: src/prefs_common.c:1752
3123 msgid "Set message colors"
3124 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
3125
3126 #: src/prefs_common.c:1760
3127 msgid "Colors"
3128 msgstr "¿§"
3129
3130 #: src/prefs_common.c:1794
3131 msgid "Quoted Text - First Level"
3132 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
3133
3134 #: src/prefs_common.c:1800
3135 msgid "Quoted Text - Second Level"
3136 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
3137
3138 #: src/prefs_common.c:1806
3139 msgid "Quoted Text - Third Level"
3140 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
3141
3142 #: src/prefs_common.c:1812
3143 msgid "URI link"
3144 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
3145
3146 #: src/prefs_common.c:1819
3147 msgid "Recycle quote colors"
3148 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
3149
3150 #: src/prefs_common.c:1881
3151 msgid "Pick color for quotation level 1"
3152 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
3153
3154 #: src/prefs_common.c:1884
3155 msgid "Pick color for quotation level 2"
3156 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
3157
3158 #: src/prefs_common.c:1887
3159 msgid "Pick color for quotation level 3"
3160 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
3161
3162 #: src/prefs_common.c:1890
3163 msgid "Pick color for URI"
3164 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
3165
3166 #: src/prefs_common.c:2025
3167 msgid "Description of symbols"
3168 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
3169
3170 #: src/prefs_common.c:2052
3171 #, c-format
3172 msgid ""
3173 "Date\n"
3174 "From\n"
3175 "Full Name of Sender\n"
3176 "First Name of Sender\n"
3177 "Initial of Sender\n"
3178 "Subject\n"
3179 "To\n"
3180 "Message-ID\n"
3181 "%"
3182 msgstr ""
3183 "ÆüÉÕ\n"
3184 "º¹½Ð¿Í\n"
3185 "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
3186 "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
3187 "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
3188 "·ï̾\n"
3189 "°¸Àè\n"
3190 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
3191 "%"
3192
3193 #: src/prefs_common.c:2155
3194 msgid "Set display item"
3195 msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
3196
3197 #: src/prefs_common.c:2172
3198 msgid "Mark"
3199 msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
3200
3201 #: src/prefs_common.c:2174
3202 msgid "MIME"
3203 msgstr "MIME"
3204
3205 #: src/prefs_common.c:2175
3206 msgid "Number"
3207 msgstr "ÈÖ¹æ"
3208
3209 #: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:352
3210 msgid "Date"
3211 msgstr "ÆüÉÕ"
3212
3213 #: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:353
3214 msgid "From"
3215 msgstr "º¹½Ð¿Í"
3216
3217 #: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:354
3218 msgid "Subject"
3219 msgstr "·ï̾"
3220
3221 #: src/prefs_common.c:2232
3222 msgid "Font selection"
3223 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
3224
3225 #: src/prefs_customheader.c:148
3226 msgid "Custom headers"
3227 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
3228
3229 #: src/prefs_customheader.c:150
3230 msgid "Creating custom header setting window...\n"
3231 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3232
3233 #: src/prefs_customheader.c:168
3234 msgid "Custom header setting"
3235 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
3236
3237 #: src/prefs_customheader.c:212
3238 msgid "Value"
3239 msgstr "ÆâÍÆ"
3240
3241 #: src/prefs_customheader.c:320
3242 msgid "Reading custom header configuration...\n"
3243 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3244
3245 #: src/prefs_customheader.c:365
3246 msgid "Writing custom header configuration...\n"
3247 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3248
3249 #: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
3250 #: src/prefs_filter.c:613
3251 msgid "Header name is not set."
3252 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3253
3254 #: src/prefs_customheader.c:541
3255 msgid "Delete header"
3256 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Îºï½ü"
3257
3258 #: src/prefs_customheader.c:542
3259 msgid "Do you really want to delete this header?"
3260 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3261
3262 #: src/prefs_display_header.c:187
3263 msgid "Creating display header setting window...\n"
3264 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3265
3266 #: src/prefs_display_header.c:210
3267 msgid "Display header setting"
3268 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
3269
3270 #: src/prefs_display_header.c:237
3271 msgid "Header name"
3272 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
3273
3274 #: src/prefs_display_header.c:269
3275 msgid "Displayed Headers"
3276 msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
3277
3278 #: src/prefs_display_header.c:327
3279 msgid "Hidden headers"
3280 msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À"
3281
3282 #: src/prefs_display_header.c:357
3283 msgid "Show all unspecified headers"
3284 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁ´¤Æɽ¼¨"
3285
3286 #: src/prefs_display_header.c:382
3287 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3288 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3289
3290 #: src/prefs_display_header.c:420
3291 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3292 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3293
3294 #: src/prefs_display_header.c:552
3295 msgid "This header is already in the list."
3296 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3297
3298 #: src/prefs_filter.c:184
3299 msgid "Registered rules"
3300 msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
3301
3302 #: src/prefs_filter.c:186
3303 msgid "Creating filter setting window...\n"
3304 msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3305
3306 #: src/prefs_filter.c:205
3307 msgid "Filter setting"
3308 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
3309
3310 #: src/prefs_filter.c:228
3311 msgid "Operator"
3312 msgstr "±é»»»Ò"
3313
3314 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3315 #: src/prefs_filter.c:777
3316 msgid "(none)"
3317 msgstr "(¤Ê¤·)"
3318
3319 #: src/prefs_filter.c:272
3320 msgid "Keyword"
3321 msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
3322
3323 #: src/prefs_filter.c:293
3324 msgid "Predicate"
3325 msgstr "½Ò¸ì"
3326
3327 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3328 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3329 msgid "contains"
3330 msgstr "´Þ¤à"
3331
3332 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3333 #: src/prefs_filter.c:785
3334 msgid "not contain"
3335 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
3336
3337 #: src/prefs_filter.c:332
3338 msgid "Destination"
3339 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
3340
3341 #: src/prefs_filter.c:356
3342 msgid "Use regex"
3343 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
3344
3345 #: src/prefs_filter.c:360
3346 msgid "Don't receive"
3347 msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
3348
3349 #: src/prefs_filter.c:385
3350 msgid "Register"
3351 msgstr "ÅÐÏ¿"
3352
3353 #: src/prefs_filter.c:391
3354 msgid " Substitute "
3355 msgstr "  ÃÖ´¹  "
3356
3357 #: src/prefs_filter.c:478
3358 msgid "Reading filter configuration...\n"
3359 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3360
3361 #: src/prefs_filter.c:514
3362 msgid "Writing filter configuration...\n"
3363 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3364
3365 #: src/prefs_filter.c:557
3366 msgid "(New)"
3367 msgstr "(¿·µ¬)"
3368
3369 #: src/prefs_filter.c:608
3370 msgid "Destination is not set."
3371 msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3372
3373 #: src/prefs_filter.c:719
3374 msgid "Delete rule"
3375 msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
3376
3377 #: src/prefs_filter.c:720
3378 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3379 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3380
3381 #: src/procmime.c:686
3382 msgid "Code conversion failed.\n"
3383 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3384
3385 #: src/procmsg.c:138
3386 msgid "Cache data is corrupted\n"
3387 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3388
3389 #: src/procmsg.c:202
3390 msgid "\tNo cache file\n"
3391 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3392
3393 #: src/procmsg.c:209
3394 msgid "\tReading summary cache..."
3395 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
3396
3397 #: src/procmsg.c:214
3398 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3399 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3400
3401 #: src/procmsg.c:279
3402 msgid "\tMarking the messages..."
3403 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3404
3405 #: src/procmsg.c:323
3406 #, c-format
3407 msgid "\t%d new message(s)\n"
3408 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
3409
3410 #: src/procmsg.c:445
3411 msgid "Mark file not found.\n"
3412 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3413
3414 #: src/procmsg.c:447
3415 #, c-format
3416 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3417 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3418
3419 #: src/procmsg.c:463
3420 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3421 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3422
3423 #: src/procmsg.c:468
3424 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3425 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3426
3427 #: src/procmsg.c:651
3428 msgid "Sending queued message failed.\n"
3429 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3430
3431 #: src/procmsg.c:708
3432 #, c-format
3433 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3434 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
3435
3436 #: src/progressdialog.c:51
3437 msgid "Status"
3438 msgstr "¾õÂÖ"
3439
3440 #: src/progressdialog.c:53
3441 msgid "Creating progress dialog...\n"
3442 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3443
3444 #: src/recv.c:111
3445 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3446 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3447
3448 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3449 msgid "Can't write to file.\n"
3450 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3451
3452 #: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
3453 msgid "Oops: Signature not verified"
3454 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3455
3456 #: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
3457 msgid "No signature found"
3458 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3459
3460 #: src/rfc2015.c:143
3461 msgid "Good signature"
3462 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
3463
3464 #: src/rfc2015.c:146
3465 msgid "BAD signature"
3466 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3467
3468 #: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
3469 msgid "No public key to verify the signature"
3470 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3471
3472 #: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
3473 msgid "Error verifying the signature"
3474 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
3475
3476 #: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
3477 msgid "Different results for signatures"
3478 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
3479
3480 #: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
3481 msgid "Error: Unknown status"
3482 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
3483
3484 #: src/rfc2015.c:178
3485 #, c-format
3486 msgid "Good signature from \"%s\""
3487 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
3488
3489 #: src/rfc2015.c:181
3490 #, c-format
3491 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3492 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3493
3494 #: src/rfc2015.c:213
3495 msgid "Cannot find user ID for this key."
3496 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3497
3498 #: src/rfc2015.c:224
3499 #, c-format
3500 msgid "                aka \"%s\"\n"
3501 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
3502
3503 #: src/rfc2015.c:252
3504 #, c-format
3505 msgid "Signature made %s\n"
3506 msgstr "Signature made %s\n"
3507
3508 #: src/rfc2015.c:261
3509 #, c-format
3510 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3511 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
3512
3513 #: src/select-keys.c:101
3514 #, c-format
3515 msgid "Please select key for `%s'"
3516 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3517
3518 #: src/select-keys.c:104
3519 #, c-format
3520 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3521 msgstr "`%s' ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ... %c"
3522
3523 #: src/select-keys.c:272
3524 msgid "Select Keys"
3525 msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
3526
3527 #: src/select-keys.c:300
3528 msgid "Key ID"
3529 msgstr "¸°ID"
3530
3531 #: src/select-keys.c:303
3532 msgid "Val"
3533 msgstr "ÀµÅöÀ­"
3534
3535 #: src/select-keys.c:325
3536 msgid "Select"
3537 msgstr "ÁªÂò"
3538
3539 #: src/select-keys.c:445
3540 msgid "Add key"
3541 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
3542
3543 #: src/select-keys.c:446
3544 msgid "Enter another user or key ID\n"
3545 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3546
3547 #: src/send.c:147
3548 msgid "Queued message header is broken.\n"
3549 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3550
3551 #: src/send.c:156
3552 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3553 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
3554
3555 #: src/send.c:167
3556 msgid "Account not found.\n"
3557 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3558
3559 #: src/send.c:240
3560 #, c-format
3561 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
3562 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
3563
3564 #: src/send.c:244
3565 msgid "Connecting"
3566 msgstr "ÀܳÃæ"
3567
3568 #: src/send.c:251
3569 msgid "Sending MAIL FROM..."
3570 msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3571
3572 #: src/send.c:252
3573 msgid "Sending"
3574 msgstr "Á÷¿®Ãæ"
3575
3576 #: src/send.c:259
3577 msgid "Sending RCPT TO..."
3578 msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3579
3580 #: src/send.c:266
3581 msgid "Sending DATA..."
3582 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3583
3584 #: src/send.c:282
3585 #, c-format
3586 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
3587 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
3588
3589 #: src/send.c:299
3590 msgid "Quitting..."
3591 msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
3592
3593 #: src/send.c:320
3594 #, c-format
3595 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3596 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3597
3598 #: src/send.c:331
3599 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3600 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3601
3602 #: src/send.c:347
3603 msgid "Sending message"
3604 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
3605
3606 #: src/setup.c:43
3607 msgid "Mailbox setting"
3608 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê"
3609
3610 #: src/setup.c:44
3611 msgid ""
3612 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3613 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3614 "if you have the one.\n"
3615 "If you're not sure, just select OK."
3616 msgstr ""
3617 "ºÇ½é¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3618 "MH¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
3619 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
3620 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3621
3622 #: src/sourcewindow.c:76
3623 msgid "Creating source window...\n"
3624 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3625
3626 #: src/sourcewindow.c:80
3627 msgid "Source of the message"
3628 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
3629
3630 #: src/sourcewindow.c:140
3631 #, c-format
3632 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3633 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
3634
3635 #: src/sourcewindow.c:142
3636 #, c-format
3637 msgid "%s - Source"
3638 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
3639
3640 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3641 msgid "Search"
3642 msgstr "¸¡º÷"
3643
3644 #: src/summary_search.c:172
3645 msgid "Case sensitive"
3646 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
3647
3648 #: src/summary_search.c:178
3649 msgid "Backward search"
3650 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
3651
3652 #: src/summary_search.c:184
3653 msgid "Select all matched"
3654 msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
3655
3656 #: src/summary_search.c:191
3657 msgid "Clear"
3658 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3659
3660 #: src/summary_search.c:286
3661 msgid "Search failed"
3662 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
3663
3664 #: src/summary_search.c:287
3665 msgid "Search string not found."
3666 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3667
3668 #: src/summary_search.c:292
3669 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3670 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3671
3672 #: src/summary_search.c:294
3673 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3674 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3675
3676 #: src/summary_search.c:296
3677 msgid "Search finished"
3678 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
3679
3680 #: src/summaryview.c:289
3681 msgid "/M_ove..."
3682 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
3683
3684 #: src/summaryview.c:290
3685 msgid "/_Copy..."
3686 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3687
3688 #: src/summaryview.c:292
3689 msgid "/E_xecute"
3690 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3691
3692 #: src/summaryview.c:293
3693 msgid "/_Mark"
3694 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3695
3696 #: src/summaryview.c:294
3697 msgid "/_Mark/_Mark"
3698 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3699
3700 #: src/summaryview.c:295
3701 msgid "/_Mark/_Unmark"
3702 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3703
3704 #: src/summaryview.c:296
3705 msgid "/_Mark/---"
3706 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3707
3708 #: src/summaryview.c:297
3709 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3710 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3711
3712 #: src/summaryview.c:298
3713 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3714 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
3715
3716 #: src/summaryview.c:301
3717 msgid "/_Reply"
3718 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
3719
3720 #: src/summaryview.c:302
3721 msgid "/Reply to a_ll"
3722 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3723
3724 #: src/summaryview.c:303
3725 msgid "/_Forward"
3726 msgstr "/žÁ÷(_F)"
3727
3728 #: src/summaryview.c:304
3729 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3730 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3731
3732 #: src/summaryview.c:307
3733 msgid "/Open in new _window"
3734 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3735
3736 #: src/summaryview.c:308
3737 msgid "/View so_urce"
3738 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3739
3740 #: src/summaryview.c:309
3741 msgid "/Show all _header"
3742 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3743
3744 #: src/summaryview.c:310
3745 msgid "/Re_edit"
3746 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3747
3748 #: src/summaryview.c:313
3749 msgid "/_Print..."
3750 msgstr "/°õºþ(_P)..."
3751
3752 #: src/summaryview.c:315
3753 msgid "/Select _all"
3754 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3755
3756 #: src/summaryview.c:321
3757 msgid "M"
3758 msgstr "M"
3759
3760 #: src/summaryview.c:321
3761 msgid "U"
3762 msgstr "U"
3763
3764 #: src/summaryview.c:336
3765 msgid "Creating summary view...\n"
3766 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3767
3768 #: src/summaryview.c:351
3769 msgid "No."
3770 msgstr "ÈÖ¹æ"
3771
3772 #: src/summaryview.c:572
3773 msgid "Process mark"
3774 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
3775
3776 #: src/summaryview.c:573
3777 msgid "Some marks are left. Process it?"
3778 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
3779
3780 #: src/summaryview.c:597
3781 msgid ""
3782 "empty folder\n"
3783 "\n"
3784 msgstr ""
3785 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
3786 "\n"
3787
3788 #: src/summaryview.c:609
3789 #, c-format
3790 msgid "Scanning folder (%s)..."
3791 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
3792
3793 #: src/summaryview.c:678
3794 msgid "done."
3795 msgstr "´°Î»."
3796
3797 #: src/summaryview.c:812
3798 msgid "No unread message"
3799 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
3800
3801 #: src/summaryview.c:813
3802 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3803 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
3804
3805 #: src/summaryview.c:949 src/summaryview.c:951
3806 msgid "Attracting messages by subject..."
3807 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3808
3809 #: src/summaryview.c:1094
3810 #, c-format
3811 msgid "%d deleted"
3812 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
3813
3814 #: src/summaryview.c:1098
3815 #, c-format
3816 msgid "%s%d moved"
3817 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
3818
3819 #: src/summaryview.c:1099 src/summaryview.c:1106
3820 msgid ", "
3821 msgstr ", "
3822
3823 #: src/summaryview.c:1104
3824 #, c-format
3825 msgid "%s%d copied"
3826 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
3827
3828 #: src/summaryview.c:1121
3829 msgid " item(s) selected"
3830 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
3831
3832 #: src/summaryview.c:1132
3833 #, c-format
3834 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3835 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
3836
3837 #: src/summaryview.c:1138
3838 #, c-format
3839 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3840 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
3841
3842 #: src/summaryview.c:1179 src/summaryview.c:1180
3843 msgid "Sorting summary..."
3844 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
3845
3846 #: src/summaryview.c:1218
3847 msgid "\tSetting summary from message data..."
3848 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3849
3850 #: src/summaryview.c:1220
3851 msgid "Setting summary from message data..."
3852 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3853
3854 #: src/summaryview.c:1329
3855 #, c-format
3856 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3857 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
3858
3859 #: src/summaryview.c:1381
3860 msgid "(No Date)"
3861 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
3862
3863 #: src/summaryview.c:1646
3864 #, c-format
3865 msgid "Message %d is marked\n"
3866 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3867
3868 #: src/summaryview.c:1675
3869 #, c-format
3870 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3871 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3872
3873 #: src/summaryview.c:1710
3874 #, c-format
3875 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3876 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3877
3878 #: src/summaryview.c:1752
3879 #, c-format
3880 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3881 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3882
3883 #: src/summaryview.c:1766
3884 msgid "Current folder is Trash."
3885 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
3886
3887 #: src/summaryview.c:1788 src/summaryview.c:1790
3888 msgid "Deleting duplicated messages..."
3889 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3890
3891 #: src/summaryview.c:1840
3892 #, c-format
3893 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3894 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3895
3896 #: src/summaryview.c:1877
3897 #, c-format
3898 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3899 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3900
3901 #: src/summaryview.c:1889
3902 msgid "Destination is same as current folder."
3903 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3904
3905 #: src/summaryview.c:1938
3906 #, c-format
3907 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3908 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3909
3910 #: src/summaryview.c:1951
3911 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3912 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3913
3914 #: src/summaryview.c:1983
3915 msgid "Selecting all messages..."
3916 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
3917
3918 #: src/summaryview.c:2037
3919 msgid "Print"
3920 msgstr "°õºþ"
3921
3922 #: src/summaryview.c:2038
3923 #, c-format
3924 msgid ""
3925 "Enter the print command line:\n"
3926 "(`%s' will be replaced with file name)"
3927 msgstr ""
3928 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3929 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3930
3931 #: src/summaryview.c:2044
3932 #, c-format
3933 msgid ""
3934 "Print command line is invalid:\n"
3935 "`%s'"
3936 msgstr ""
3937 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
3938 "`%s'"
3939
3940 #: src/summaryview.c:2266 src/summaryview.c:2267
3941 msgid "Building threads..."
3942 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
3943
3944 #: src/summaryview.c:2289 src/summaryview.c:2290
3945 msgid "Unthreading..."
3946 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3947
3948 #: src/summaryview.c:2312
3949 msgid "Unthreading for execution..."
3950 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3951
3952 #: src/summaryview.c:2399
3953 msgid "filtering..."
3954 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3955
3956 #: src/summaryview.c:2400
3957 msgid "Filtering..."
3958 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3959
3960 #: src/summaryview.c:2504
3961 #, c-format
3962 msgid "Go to %s\n"
3963 msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
3964
3965 #: src/textview.c:138
3966 msgid "Creating text view...\n"
3967 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3968
3969 #: src/textview.c:366
3970 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
3971 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò"
3972
3973 #: src/textview.c:367
3974 msgid "right click and select `Save as...', "
3975 msgstr "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
3976
3977 #: src/textview.c:368
3978 msgid ""
3979 "or press `y' key.\n"
3980 "\n"
3981 msgstr ""
3982 "`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3983 "\n"
3984
3985 #: src/textview.c:370
3986 msgid "To display this part as a text message, select "
3987 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
3988
3989 #: src/textview.c:371
3990 msgid ""
3991 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3992 "\n"
3993 msgstr ""
3994 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3995 "\n"
3996
3997 #: src/textview.c:373
3998 msgid "To open this part with external program, select "
3999 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï"
4000
4001 #: src/textview.c:374
4002 msgid "`Open' or `Open with...', "
4003 msgstr "¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
4004
4005 #: src/textview.c:375
4006 msgid "or double-click, or click the center button, "
4007 msgstr "¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"
4008
4009 #: src/textview.c:376
4010 msgid "or press `l' key."
4011 msgstr "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
4012
4013 #: src/textview.c:395
4014 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
4015 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4016
4017 #: src/textview.c:396
4018 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
4019 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
4020
4021 #: src/textview.c:397
4022 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
4023 msgstr ""
4024 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4025 "\n"
4026
4027 #: src/utils.c:1451
4028 #, c-format
4029 msgid "writing to %s failed.\n"
4030 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4031
4032 #: src/utils.c:1612
4033 #, c-format
4034 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
4035 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"