93ec53fbc3c5e45b24c03ddc8bea7c130390c78c
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-05-10 17:10+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
10 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
19
20 #: src/about.c:200
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
29 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
30 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
31 "\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:206
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
41 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:211
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:215
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
61 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
62 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
63 "version.\n"
64 "\n"
65
66 #: src/about.c:221
67 msgid ""
68 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
69 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
70 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
71 "more details.\n"
72 "\n"
73 msgstr ""
74 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
75 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
76 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
77 "more details.\n"
78 "\n"
79
80 #: src/about.c:227
81 msgid ""
82 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
83 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
84 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
85 msgstr ""
86 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
87 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
88 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
89
90 #: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:212
91 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
92 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:319 src/main.c:327
93 #: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:117
94 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1799 src/prefs_common.c:2043
95 #: src/prefs_common.c:2159 src/prefs_display_header.c:195
96 #: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
97 msgid "OK"
98 msgstr "OK"
99
100 #: src/account.c:101
101 msgid "Reading all config for each account...\n"
102 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
103
104 #: src/account.c:116
105 #, c-format
106 msgid "Found label: %s\n"
107 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
108
109 #: src/account.c:208
110 msgid ""
111 "Some composing windows are open.\n"
112 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
113 msgstr ""
114 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
115 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
116
117 #: src/account.c:214
118 msgid "Opening account edit window...\n"
119 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
120
121 #: src/account.c:355
122 msgid "Creating account edit window...\n"
123 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
124
125 #: src/account.c:360
126 msgid "Edit accounts"
127 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
128
129 #: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
130 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
131 msgid "Name"
132 msgstr "̾Á°"
133
134 #: src/account.c:389 src/prefs_account.c:624
135 msgid "Protocol"
136 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
137
138 #: src/account.c:390
139 msgid "Server"
140 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
141
142 #: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:275
143 #: src/prefs_display_header.c:330
144 msgid "Add"
145 msgstr "ÄɲÃ"
146
147 #: src/account.c:415
148 msgid "Edit"
149 msgstr "ÊÔ½¸"
150
151 #: src/account.c:421
152 msgid " Delete "
153 msgstr "  ºï½ü  "
154
155 #: src/account.c:427 src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:438
156 msgid "Down"
157 msgstr "  ¢­  "
158
159 #: src/account.c:433 src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:432
160 msgid "Up"
161 msgstr "  ¢¬  "
162
163 #: src/account.c:447
164 msgid " Set as usually used account "
165 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
166
167 #: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
168 msgid "Close"
169 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
170
171 #: src/account.c:507
172 msgid "Delete account"
173 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
174
175 #: src/account.c:508
176 msgid "Do you really want to delete this account?"
177 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
178
179 #: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
180 #: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
181 #: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
182 #: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:721
183 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:814
184 msgid "Yes"
185 msgstr "¤Ï¤¤"
186
187 #: src/account.c:509 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
188 #: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
189 #: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
190 msgid "+No"
191 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
192
193 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
194 msgid "/_File"
195 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
196
197 #: src/addressbook.c:230
198 msgid "/_File/New _address"
199 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
200
201 #: src/addressbook.c:231
202 msgid "/_File/New _group"
203 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
204
205 #: src/addressbook.c:232
206 msgid "/_File/New _folder"
207 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
208
209 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
210 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
211 msgid "/_File/---"
212 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
213
214 #: src/addressbook.c:234
215 msgid "/_File/_Edit"
216 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
217
218 #: src/addressbook.c:235
219 msgid "/_File/_Delete"
220 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
221
222 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
223 msgid "/_File/_Close"
224 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
225
226 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
227 msgid "/_Help"
228 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
229
230 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
231 msgid "/_Help/_About"
232 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
233
234 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
235 msgid "/New _address"
236 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
237
238 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
239 msgid "/New _group"
240 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
241
242 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
243 msgid "/New _folder"
244 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
245
246 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
247 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
248 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
249 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
250 #: src/summaryview.c:314
251 msgid "/---"
252 msgstr "/---"
253
254 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
255 #: src/mainwindow.c:351
256 msgid "/_Edit"
257 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
258
259 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
260 msgid "/_Delete"
261 msgstr "/ºï½ü(_D)"
262
263 #: src/addressbook.c:318
264 msgid "E-Mail address"
265 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
266
267 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
268 msgid "Remarks"
269 msgstr "È÷¹Í"
270
271 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
272 msgid "Address book"
273 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
274
275 #: src/addressbook.c:413
276 msgid "Name:"
277 msgstr "̾Á°:"
278
279 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
280 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
281 #: src/prefs_filter.c:398
282 msgid "Delete"
283 msgstr "ºï½ü"
284
285 #: src/addressbook.c:442
286 msgid "Lookup"
287 msgstr "¸¡º÷"
288
289 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
290 msgid "To:"
291 msgstr "°¸Àè:"
292
293 #: src/addressbook.c:456
294 msgid "Cc:"
295 msgstr "Cc:"
296
297 #: src/addressbook.c:460
298 msgid "Bcc:"
299 msgstr "Bcc:"
300
301 #: src/addressbook.c:479
302 msgid "Common address"
303 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
304
305 #: src/addressbook.c:486
306 msgid "Personal address"
307 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
308
309 #: src/addressbook.c:577
310 msgid "Delete address(es)"
311 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
312
313 #: src/addressbook.c:578
314 msgid "Really delete the address(es)?"
315 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
316
317 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
318 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574
319 #: src/summaryview.c:814
320 msgid "No"
321 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
322
323 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
324 msgid "New folder"
325 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
326
327 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
328 msgid "Input the name of new folder:"
329 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
330
331 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
332 msgid "NewFolder"
333 msgstr "NewFolder"
334
335 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
336 #: src/addressbook.c:1187
337 msgid "The name already exists."
338 msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
339
340 #: src/addressbook.c:1045
341 msgid "New group"
342 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
343
344 #: src/addressbook.c:1046
345 msgid "Input the name of new group:"
346 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
347
348 #: src/addressbook.c:1047
349 msgid "NewGroup"
350 msgstr "NewGroup"
351
352 #: src/addressbook.c:1122
353 msgid "Edit group"
354 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
355
356 #: src/addressbook.c:1123
357 msgid "Input the new name of group:"
358 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
359
360 #: src/addressbook.c:1173
361 msgid "Edit folder"
362 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
363
364 #: src/addressbook.c:1174
365 msgid "Input the new name of folder:"
366 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
367
368 #: src/addressbook.c:1223
369 #, c-format
370 msgid "Really delete `%s' ?"
371 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
372
373 #: src/addressbook.c:1271
374 msgid "Edit address"
375 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
376
377 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:302
378 msgid "Address"
379 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
380
381 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
382 #: src/compose.c:3641 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
383 #: src/inputdialog.c:161 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
384 #: src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:121 src/prefs.c:468
385 #: src/prefs_common.c:2160 src/prefs_display_header.c:196
386 #: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:574
387 #: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
388 msgid "Cancel"
389 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
390
391 #: src/addressbook.c:1524
392 msgid "Reading addressbook file..."
393 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
394
395 #: src/addressbook.c:1528
396 #, c-format
397 msgid "%s doesn't exist.\n"
398 msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
399
400 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
401 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
402 #: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:995
403 #: src/summaryview.c:1201 src/summaryview.c:1283 src/summaryview.c:1344
404 #: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2302
405 #: src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2416
406 msgid "done.\n"
407 msgstr "´°Î»¡£\n"
408
409 #: src/addressbook.c:1821
410 msgid "Exporting addressbook to file..."
411 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
412
413 #: src/addressbook.c:1839
414 msgid "failed to write addressbook data.\n"
415 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
416
417 #: src/alertpanel.c:101 src/compose.c:3243 src/main.c:317
418 msgid "Notice"
419 msgstr "Ãí°Õ"
420
421 #: src/alertpanel.c:114
422 msgid "Warning"
423 msgstr "·Ù¹ð"
424
425 #: src/alertpanel.c:127 src/inc.c:415
426 msgid "Error"
427 msgstr "¥¨¥é¡¼"
428
429 #: src/alertpanel.c:163
430 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
431 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
432
433 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
434 msgid "can't allocate memory\n"
435 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
436
437 #: src/compose.c:365
438 msgid "/_Add..."
439 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
440
441 #: src/compose.c:366
442 msgid "/_Remove"
443 msgstr "/ºï½ü(_R)"
444
445 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
446 #: src/folderview.c:225
447 msgid "/_Property..."
448 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
449
450 #: src/compose.c:374
451 msgid "/_File/_Attach file"
452 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
453
454 #: src/compose.c:375
455 msgid "/_File/_Insert file"
456 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
457
458 #: src/compose.c:376
459 msgid "/_File/Insert si_gnature"
460 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
461
462 #: src/compose.c:381
463 msgid "/_Edit/_Undo"
464 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
465
466 #: src/compose.c:382
467 msgid "/_Edit/_Redo"
468 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
469
470 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
471 msgid "/_Edit/---"
472 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
473
474 #: src/compose.c:384
475 msgid "/_Edit/Cu_t"
476 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
477
478 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
479 msgid "/_Edit/_Copy"
480 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
481
482 #: src/compose.c:386
483 msgid "/_Edit/_Paste"
484 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
485
486 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
487 msgid "/_Edit/Select _all"
488 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
489
490 #: src/compose.c:389
491 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
492 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
493
494 #: src/compose.c:390
495 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
496 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
497
498 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
499 msgid "/_Message"
500 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
501
502 #: src/compose.c:394
503 msgid "/_Message/_Send"
504 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
505
506 #: src/compose.c:396
507 msgid "/_Message/Send _later"
508 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
509
510 #: src/compose.c:398
511 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
512 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
513
514 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
515 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
516 #: src/mainwindow.c:469
517 msgid "/_Message/---"
518 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
519
520 #: src/compose.c:401
521 msgid "/_Message/_To"
522 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
523
524 #: src/compose.c:402
525 msgid "/_Message/_Cc"
526 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
527
528 #: src/compose.c:403
529 msgid "/_Message/_Bcc"
530 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
531
532 #: src/compose.c:404
533 msgid "/_Message/_Reply to"
534 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
535
536 #: src/compose.c:406
537 msgid "/_Message/_Followup to"
538 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
539
540 #: src/compose.c:408
541 msgid "/_Message/_Attach"
542 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
543
544 #: src/compose.c:411
545 msgid "/_Message/Si_gn"
546 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
547
548 #: src/compose.c:412
549 msgid "/_Message/_Encrypt"
550 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
551
552 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
553 msgid "/_Tool"
554 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
555
556 #: src/compose.c:415
557 msgid "/_Tool/Show _ruler"
558 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
559
560 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
561 msgid "/_Tool/_Address book"
562 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
563
564 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
565 msgid "Can't get text part\n"
566 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
567
568 #: src/compose.c:548
569 #, c-format
570 msgid "%s: file not exist\n"
571 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
572
573 #: src/compose.c:560
574 msgid ""
575 "\n"
576 "\n"
577 "Begin forwarded message:\n"
578 "\n"
579 msgstr ""
580 "\n"
581 "\n"
582 "Begin forwarded message:\n"
583 "\n"
584
585 #: src/compose.c:1224
586 #, c-format
587 msgid "File %s doesn't exist\n"
588 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
589
590 #: src/compose.c:1228
591 #, c-format
592 msgid "Can't get file size of %s\n"
593 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
594
595 #: src/compose.c:1232
596 #, c-format
597 msgid "File %s is empty\n"
598 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
599
600 #: src/compose.c:1253
601 #, c-format
602 msgid "Message: %s"
603 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
604
605 #: src/compose.c:1359
606 msgid " [Edited]"
607 msgstr " [¹¹¿·]"
608
609 #: src/compose.c:1361
610 #, c-format
611 msgid "%s - Compose message%s"
612 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
613
614 #: src/compose.c:1364
615 #, c-format
616 msgid "Compose message%s"
617 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
618
619 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
620 msgid "Recipient is not specified."
621 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
622
623 #: src/compose.c:1404
624 msgid "can't get recipient list."
625 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
626
627 #: src/compose.c:1422
628 msgid ""
629 "Account for sending mail is not specified.\n"
630 "Please select a mail account before sending."
631 msgstr ""
632 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
633 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
634
635 #: src/compose.c:1443
636 #, c-format
637 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
638 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
639
640 #: src/compose.c:1457
641 msgid "Queueing"
642 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
643
644 #: src/compose.c:1458
645 msgid ""
646 "Error occurred while sending the message.\n"
647 "Put this message into queue folder?"
648 msgstr ""
649 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
650 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
651
652 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
653 msgid "Can't queue the message."
654 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
655
656 #: src/compose.c:1467
657 msgid "Error occurred while sending the message."
658 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
659
660 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
661 msgid "Can't save the message to outbox."
662 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
663
664 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1522
665 msgid "can't change file mode\n"
666 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
667
668 #: src/compose.c:1526
669 msgid "Can't convert the codeset of the message."
670 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
671
672 #: src/compose.c:1535
673 msgid "can't write headers\n"
674 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
675
676 #: src/compose.c:1653
677 msgid "saving sent message...\n"
678 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
679
680 #: src/compose.c:1658
681 msgid "can't save message\n"
682 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
683
684 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
685 msgid "can't open mark file\n"
686 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
687
688 #: src/compose.c:1687
689 msgid "queueing message...\n"
690 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
691
692 #: src/compose.c:1762
693 msgid "can't queue the message\n"
694 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
695
696 #: src/compose.c:1801
697 #, c-format
698 msgid "Can't open file %s\n"
699 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
700
701 #: src/compose.c:2114
702 #, c-format
703 msgid "generated Message-ID: %s\n"
704 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
705
706 #: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
707 msgid "MIME type"
708 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
709
710 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2154
711 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
712 msgid "Size"
713 msgstr "¥µ¥¤¥º"
714
715 #: src/compose.c:2205
716 msgid "Creating compose window...\n"
717 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
718
719 #: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
720 msgid "From:"
721 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
722
723 #: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:494
724 #: src/prefs_common.c:627
725 msgid "Send"
726 msgstr "Á÷¿®"
727
728 #: src/compose.c:2672
729 msgid "Send message"
730 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
731
732 #: src/compose.c:2679
733 msgid "Send later"
734 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
735
736 #: src/compose.c:2680
737 msgid "Put into queue folder and send later"
738 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
739
740 #: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
741 msgid "Draft"
742 msgstr "Áð¹Æ"
743
744 #: src/compose.c:2688
745 msgid "Save to draft folder"
746 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
747
748 #: src/compose.c:2697
749 msgid "Insert"
750 msgstr "ÁÞÆþ"
751
752 #: src/compose.c:2698
753 msgid "Insert file"
754 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
755
756 #: src/compose.c:2705
757 msgid "Attach"
758 msgstr "źÉÕ"
759
760 #: src/compose.c:2706
761 msgid "Attach file"
762 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
763
764 #: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1026
765 msgid "Signature"
766 msgstr "½ð̾"
767
768 #: src/compose.c:2716
769 msgid "Insert signature"
770 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
771
772 #: src/compose.c:2724
773 msgid "Editor"
774 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
775
776 #: src/compose.c:2725
777 msgid "Edit with external editor"
778 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
779
780 #: src/compose.c:2733
781 msgid "Linewrap"
782 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
783
784 #: src/compose.c:2734
785 msgid "Wrap long lines"
786 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
787
788 #: src/compose.c:2939
789 msgid "Invalid MIME type."
790 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
791
792 #: src/compose.c:2957
793 msgid "File doesn't exist or is empty."
794 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
795
796 #: src/compose.c:3025
797 msgid "Property"
798 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
799
800 #: src/compose.c:3045
801 msgid "Encoding"
802 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
803
804 #: src/compose.c:3068
805 msgid "Path"
806 msgstr "¥Ñ¥¹"
807
808 #: src/compose.c:3069
809 msgid "File name"
810 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
811
812 #: src/compose.c:3214
813 #, c-format
814 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
815 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
816
817 #: src/compose.c:3240
818 #, c-format
819 msgid ""
820 "The external editor is still working.\n"
821 "Force terminating the process?\n"
822 "process group id: %d"
823 msgstr ""
824 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
825 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
826 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
827
828 #: src/compose.c:3253
829 #, c-format
830 msgid "Terminated process group id: %d"
831 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
832
833 #: src/compose.c:3254
834 #, c-format
835 msgid "Temporary file: %s"
836 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
837
838 #: src/compose.c:3278
839 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
840 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
841
842 #. failed
843 #: src/compose.c:3311
844 msgid "Couldn't exec external editor\n"
845 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
846
847 #: src/compose.c:3315
848 msgid "Couldn't write to file\n"
849 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
850
851 #: src/compose.c:3317
852 msgid "Pipe read failed\n"
853 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
854
855 #: src/compose.c:3574
856 msgid "can't remove the old draft message\n"
857 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
858
859 #: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
860 msgid "Select file"
861 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
862
863 #: src/compose.c:3639
864 msgid "Discard message"
865 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
866
867 #: src/compose.c:3640
868 msgid "This message has been modified. discard it?"
869 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
870
871 #: src/compose.c:3641
872 msgid "Discard"
873 msgstr "ÇË´þ"
874
875 #: src/compose.c:3641
876 msgid "to Draft"
877 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
878
879 #: src/export.c:122
880 msgid "Export"
881 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
882
883 #: src/export.c:144
884 msgid "Specify target folder and mbox file."
885 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
886
887 #: src/export.c:154
888 msgid "Source dir:"
889 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
890
891 #: src/export.c:159
892 msgid "Exporting file:"
893 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
894
895 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
896 #: src/prefs_filter.c:349
897 msgid " Select... "
898 msgstr " ÁªÂò... "
899
900 #: src/export.c:217
901 msgid "Select exporting file"
902 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
903
904 #: src/foldersel.c:131
905 msgid "Select folder"
906 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
907
908 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
909 msgid "/Create _new folder..."
910 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
911
912 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
913 msgid "/_Rename folder..."
914 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
915
916 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
917 msgid "/_Delete folder"
918 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
919
920 #: src/folderview.c:201
921 msgid "/Remove _mailbox"
922 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
923
924 #: src/folderview.c:212
925 msgid "/Remove _IMAP4 server"
926 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
927
928 #: src/folderview.c:219
929 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
930 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
931
932 #: src/folderview.c:221
933 msgid "/_Remove newsgroup"
934 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
935
936 #: src/folderview.c:223
937 msgid "/Remove _news server"
938 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
939
940 #: src/folderview.c:234
941 msgid "Folder"
942 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
943
944 #: src/folderview.c:234
945 msgid "New"
946 msgstr "¿·Ãå"
947
948 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2151
949 msgid "Unread"
950 msgstr "̤ÆÉ"
951
952 #: src/folderview.c:235
953 msgid "#"
954 msgstr "Áí¿ô"
955
956 #: src/folderview.c:245
957 msgid "Creating folder view...\n"
958 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
959
960 #: src/folderview.c:382
961 msgid "Setting folder info...\n"
962 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
963
964 #: src/folderview.c:383
965 msgid "Setting folder info..."
966 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
967
968 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
969 #, c-format
970 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
971 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
972
973 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
974 #, c-format
975 msgid "Scanning folder %s ..."
976 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
977
978 #: src/folderview.c:558
979 msgid "Updating all folders..."
980 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
981
982 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:647
983 msgid "Inbox"
984 msgstr "¼õ¿®È¢"
985
986 #: src/folderview.c:602
987 msgid "Outbox"
988 msgstr "Á÷¿®¹µ"
989
990 #: src/folderview.c:607
991 msgid "Queue"
992 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
993
994 #: src/folderview.c:612
995 msgid "Trash"
996 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
997
998 #: src/folderview.c:1067
999 #, c-format
1000 msgid "Folder %s is selected\n"
1001 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
1002
1003 #: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
1004 #, c-format
1005 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1006 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1007
1008 #: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
1009 #, c-format
1010 msgid "The folder `%s' already exists."
1011 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1012
1013 #: src/folderview.c:1207
1014 #, c-format
1015 msgid "Input new name for `%s':"
1016 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1017
1018 #: src/folderview.c:1209
1019 msgid "Rename folder"
1020 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
1021
1022 #: src/folderview.c:1269
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1026 "Do you really want to delete?"
1027 msgstr ""
1028 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1029 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1030
1031 #: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
1032 msgid "Delete folder"
1033 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1034
1035 #: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
1036 #, c-format
1037 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1038 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1039
1040 #: src/folderview.c:1311
1041 #, c-format
1042 msgid ""
1043 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1044 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1045 msgstr ""
1046 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1047 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
1048
1049 #: src/folderview.c:1314
1050 msgid "Remove folder"
1051 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1052
1053 #: src/folderview.c:1401
1054 #, c-format
1055 msgid "Really delete folder `%s'?"
1056 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1057
1058 #: src/folderview.c:1441
1059 #, c-format
1060 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1061 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1062
1063 #: src/folderview.c:1443
1064 msgid "Delete IMAP4 server"
1065 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1066
1067 #: src/folderview.c:1484
1068 msgid "Subscribe newsgroup"
1069 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
1070
1071 #: src/folderview.c:1485
1072 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1073 msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1074
1075 #: src/folderview.c:1494
1076 #, c-format
1077 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1078 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1079
1080 #: src/folderview.c:1540
1081 #, c-format
1082 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1083 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1084
1085 #: src/folderview.c:1542
1086 msgid "Delete newsgroup"
1087 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
1088
1089 #: src/folderview.c:1573
1090 #, c-format
1091 msgid "Really delete news server `%s'?"
1092 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1093
1094 #: src/folderview.c:1575
1095 msgid "Delete news server"
1096 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1097
1098 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1099 msgid "Abcdef"
1100 msgstr "ÆüËܸìAbc"
1101
1102 #: src/headerview.c:56
1103 msgid "Newsgroups:"
1104 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1105
1106 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1107 msgid "Subject:"
1108 msgstr "·ï̾:"
1109
1110 #: src/headerview.c:87
1111 msgid "Creating header view...\n"
1112 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1113
1114 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1384
1115 msgid "(No From)"
1116 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
1117
1118 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1400
1119 msgid "(No Subject)"
1120 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
1121
1122 #: src/headerwindow.c:55
1123 msgid "Creating header window...\n"
1124 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1125
1126 #: src/headerwindow.c:59
1127 msgid "All header"
1128 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
1129
1130 #: src/headerwindow.c:113
1131 #, c-format
1132 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1133 msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1134
1135 #: src/headerwindow.c:115
1136 #, c-format
1137 msgid "%s - All header"
1138 msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
1139
1140 #: src/imageview.c:48
1141 msgid "Creating image view...\n"
1142 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1143
1144 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1145 msgid "Can't load the image."
1146 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1147
1148 #: src/imap.c:145
1149 #, c-format
1150 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1151 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
1152
1153 #: src/imap.c:168
1154 #, c-format
1155 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1156 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
1157
1158 #: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
1159 #, c-format
1160 msgid "can't select folder: %s\n"
1161 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1162
1163 #: src/imap.c:309
1164 #, c-format
1165 msgid "message %d has been already cached.\n"
1166 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1167
1168 #: src/imap.c:318
1169 #, c-format
1170 msgid "getting message %d...\n"
1171 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1172
1173 #: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
1174 #, c-format
1175 msgid "can't fetch message %d\n"
1176 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1177
1178 #: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
1179 #: src/mh.c:419
1180 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1181 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
1182
1183 #: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
1184 #, c-format
1185 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1186 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1187
1188 #: src/imap.c:431
1189 #, c-format
1190 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1191 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
1192
1193 #: src/imap.c:437 src/imap.c:473
1194 msgid "can't expunge\n"
1195 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1196
1197 #: src/imap.c:467
1198 #, c-format
1199 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1200 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
1201
1202 #: src/imap.c:510
1203 msgid "can't create mailbox\n"
1204 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1205
1206 #: src/imap.c:538
1207 msgid "can't delete mailbox\n"
1208 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1209
1210 #: src/imap.c:564
1211 msgid "can't get envelope\n"
1212 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1213
1214 #: src/imap.c:570
1215 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1216 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1217
1218 #: src/imap.c:578
1219 #, c-format
1220 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1221 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1222
1223 #: src/imap.c:608
1224 #, c-format
1225 msgid "deleting message %d...\n"
1226 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1227
1228 #: src/imap.c:643
1229 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1230 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
1231
1232 #: src/imap.c:670
1233 #, c-format
1234 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1235 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1236
1237 #: src/imap.c:693
1238 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1239 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1240
1241 #: src/imap.c:846
1242 #, c-format
1243 msgid "can't copy %d to %s\n"
1244 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1245
1246 #: src/imap.c:1153
1247 #, c-format
1248 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1249 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
1250
1251 #: src/imap.c:1201
1252 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1253 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
1254
1255 #: src/import.c:126
1256 msgid "Import"
1257 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
1258
1259 #: src/import.c:148
1260 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1261 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1262
1263 #: src/import.c:158
1264 msgid "Importing file:"
1265 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1266
1267 #: src/import.c:163
1268 msgid "Destination dir:"
1269 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
1270
1271 #: src/import.c:221
1272 msgid "Select importing file"
1273 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1274
1275 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:236
1276 msgid "Standby"
1277 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
1278
1279 #: src/inc.c:255
1280 msgid "Retrieving new messages"
1281 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1282
1283 #: src/inc.c:384
1284 #, c-format
1285 msgid "Input password for %s on %s:"
1286 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1287
1288 #: src/inc.c:388
1289 msgid "Input password"
1290 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
1291
1292 #: src/inc.c:405
1293 msgid "Retrieving"
1294 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
1295
1296 #: src/inc.c:412
1297 msgid "Done"
1298 msgstr "´°Î»"
1299
1300 #: src/inc.c:421
1301 #, c-format
1302 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1303 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1304
1305 #: src/inc.c:487
1306 #, c-format
1307 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1308 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1309
1310 #: src/inc.c:495
1311 #, c-format
1312 msgid "%s: Retrieving new messages"
1313 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1314
1315 #: src/inc.c:516
1316 #, c-format
1317 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1318 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
1319
1320 #: src/inc.c:527 src/inc.c:661
1321 #, c-format
1322 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1323 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1324
1325 #: src/inc.c:530 src/inc.c:664
1326 #, c-format
1327 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1328 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1329
1330 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1331 #, c-format
1332 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1333 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1334
1335 #: src/inc.c:719
1336 msgid "Authorizing..."
1337 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
1338
1339 #: src/inc.c:724
1340 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1341 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
1342
1343 #: src/inc.c:729
1344 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1345 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
1346
1347 #: src/inc.c:734
1348 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1349 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
1350
1351 #: src/inc.c:739
1352 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1353 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
1354
1355 #: src/inc.c:755
1356 msgid "Deleting message"
1357 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
1358
1359 #: src/inc.c:759
1360 msgid "Quitting"
1361 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
1362
1363 #: src/inc.c:787
1364 msgid "a message won't be received\n"
1365 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1366
1367 #: src/inc.c:814
1368 msgid "Error occurred while processing mail."
1369 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1370
1371 #: src/inc.c:817
1372 msgid "No disk space left."
1373 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1374
1375 #: src/inc.c:868
1376 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1377 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1378
1379 #: src/inc.c:882
1380 #, c-format
1381 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1382 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1383
1384 #: src/logwindow.c:50
1385 msgid "Creating log window...\n"
1386 msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1387
1388 #: src/logwindow.c:54
1389 msgid "Protocol log"
1390 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
1391
1392 #. for gettext
1393 #: src/main.c:104
1394 #, c-format
1395 msgid ""
1396 "File `%s' already exists.\n"
1397 "Can't create folder."
1398 msgstr ""
1399 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1400 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1401
1402 #: src/main.c:143
1403 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1404 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1405
1406 #: src/main.c:207
1407 msgid ""
1408 "GnuPG is not installed properly.\n"
1409 "OpenPGP support disabled."
1410 msgstr ""
1411 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1412 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
1413
1414 #: src/main.c:286
1415 #, c-format
1416 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1417 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
1418
1419 #: src/main.c:288
1420 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1421 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
1422
1423 #: src/main.c:289
1424 msgid "  --receive              receive new messages"
1425 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1426
1427 #: src/main.c:290
1428 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1429 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1430
1431 #: src/main.c:291
1432 msgid "  --debug                debug mode"
1433 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
1434
1435 #: src/main.c:292
1436 msgid "  --help                 display this help and exit"
1437 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1438
1439 #: src/main.c:293
1440 msgid "  --version              output version information and exit"
1441 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1442
1443 #: src/main.c:318
1444 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1445 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1446
1447 #: src/main.c:325
1448 msgid "Queued messages"
1449 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1450
1451 #: src/main.c:326
1452 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1453 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1454
1455 #. remote command mode
1456 #: src/main.c:397
1457 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1458 msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1459
1460 #: src/mainwindow.c:334
1461 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1462 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
1463
1464 #: src/mainwindow.c:335
1465 msgid "/_File/_Update folder tree"
1466 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
1467
1468 #: src/mainwindow.c:336
1469 msgid "/_File/_Folder"
1470 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
1471
1472 #: src/mainwindow.c:337
1473 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1474 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
1475
1476 #: src/mainwindow.c:339
1477 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1478 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
1479
1480 #: src/mainwindow.c:340
1481 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1482 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
1483
1484 #: src/mainwindow.c:341
1485 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1486 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
1487
1488 #: src/mainwindow.c:342
1489 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1490 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
1491
1492 #: src/mainwindow.c:343
1493 msgid "/_File/Empty _trash"
1494 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
1495
1496 #: src/mainwindow.c:345
1497 msgid "/_File/_Save as..."
1498 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
1499
1500 #: src/mainwindow.c:346
1501 msgid "/_File/_Print..."
1502 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
1503
1504 #: src/mainwindow.c:349
1505 msgid "/_File/E_xit"
1506 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
1507
1508 #: src/mainwindow.c:355
1509 msgid "/_Edit/_Search"
1510 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
1511
1512 #: src/mainwindow.c:357
1513 msgid "/_View"
1514 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1515
1516 #: src/mainwindow.c:358
1517 msgid "/_View/_Folder tree"
1518 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
1519
1520 #: src/mainwindow.c:359
1521 msgid "/_View/_Message view"
1522 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
1523
1524 #: src/mainwindow.c:360
1525 msgid "/_View/_Toolbar"
1526 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1527
1528 #: src/mainwindow.c:361
1529 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1530 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
1531
1532 #: src/mainwindow.c:362
1533 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1534 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
1535
1536 #: src/mainwindow.c:363
1537 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1538 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
1539
1540 #: src/mainwindow.c:364
1541 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1542 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
1543
1544 #: src/mainwindow.c:365
1545 msgid "/_View/_Status bar"
1546 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
1547
1548 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1549 msgid "/_View/---"
1550 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1551
1552 #: src/mainwindow.c:367
1553 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1554 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
1555
1556 #: src/mainwindow.c:368
1557 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1558 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
1559
1560 #: src/mainwindow.c:370
1561 msgid "/_View/_Code set"
1562 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
1563
1564 #: src/mainwindow.c:371
1565 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1566 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
1567
1568 #: src/mainwindow.c:379
1569 msgid "/_View/_Code set/---"
1570 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
1571
1572 #: src/mainwindow.c:380
1573 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1574 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
1575
1576 #: src/mainwindow.c:384
1577 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1578 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
1579
1580 #: src/mainwindow.c:388
1581 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1582 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
1583
1584 #: src/mainwindow.c:392
1585 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1586 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
1587
1588 #: src/mainwindow.c:395
1589 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1590 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
1591
1592 #: src/mainwindow.c:397
1593 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1594 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
1595
1596 #: src/mainwindow.c:400
1597 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1598 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
1599
1600 #: src/mainwindow.c:403
1601 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1602 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
1603
1604 #: src/mainwindow.c:406
1605 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1606 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
1607
1608 #: src/mainwindow.c:408
1609 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1610 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
1611
1612 #: src/mainwindow.c:410
1613 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1614 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
1615
1616 #: src/mainwindow.c:414
1617 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1618 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
1619
1620 #: src/mainwindow.c:417
1621 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1622 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
1623
1624 #: src/mainwindow.c:420
1625 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1626 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
1627
1628 #: src/mainwindow.c:422
1629 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1630 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
1631
1632 #: src/mainwindow.c:426
1633 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1634 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
1635
1636 #: src/mainwindow.c:428
1637 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1638 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
1639
1640 #: src/mainwindow.c:430
1641 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1642 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
1643
1644 #: src/mainwindow.c:432
1645 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1646 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
1647
1648 #: src/mainwindow.c:435
1649 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1650 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
1651
1652 #: src/mainwindow.c:437
1653 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1654 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
1655
1656 #: src/mainwindow.c:445
1657 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1658 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
1659
1660 #: src/mainwindow.c:446
1661 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1662 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
1663
1664 #: src/mainwindow.c:449
1665 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1666 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
1667
1668 #: src/mainwindow.c:452
1669 msgid "/_Message/Compose _new message"
1670 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
1671
1672 #: src/mainwindow.c:453
1673 msgid "/_Message/_Reply"
1674 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
1675
1676 #: src/mainwindow.c:454
1677 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1678 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
1679
1680 #: src/mainwindow.c:455
1681 msgid "/_Message/_Forward"
1682 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1683
1684 #: src/mainwindow.c:456
1685 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1686 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
1687
1688 #: src/mainwindow.c:459
1689 msgid "/_Message/M_ove..."
1690 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
1691
1692 #: src/mainwindow.c:460
1693 msgid "/_Message/_Copy..."
1694 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
1695
1696 #: src/mainwindow.c:461
1697 msgid "/_Message/_Delete"
1698 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1699
1700 #: src/mainwindow.c:462
1701 msgid "/_Message/_Mark"
1702 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1703
1704 #: src/mainwindow.c:463
1705 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1706 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1707
1708 #: src/mainwindow.c:464
1709 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1710 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
1711
1712 #: src/mainwindow.c:465
1713 msgid "/_Message/_Mark/---"
1714 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
1715
1716 #: src/mainwindow.c:466
1717 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1718 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
1719
1720 #: src/mainwindow.c:467
1721 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1722 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
1723
1724 #: src/mainwindow.c:470
1725 msgid "/_Message/Open in new _window"
1726 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
1727
1728 #: src/mainwindow.c:471
1729 msgid "/_Message/View _source"
1730 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
1731
1732 #: src/mainwindow.c:472
1733 msgid "/_Message/Show all _header"
1734 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
1735
1736 #: src/mainwindow.c:473
1737 msgid "/_Message/Re_edit"
1738 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
1739
1740 #: src/mainwindow.c:475
1741 msgid "/_Summary"
1742 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
1743
1744 #: src/mainwindow.c:476
1745 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1746 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
1747
1748 #: src/mainwindow.c:478
1749 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1750 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
1751
1752 #: src/mainwindow.c:479
1753 msgid "/_Summary/E_xecute"
1754 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
1755
1756 #: src/mainwindow.c:480
1757 msgid "/_Summary/_Update"
1758 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
1759
1760 #: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
1761 msgid "/_Summary/---"
1762 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
1763
1764 #: src/mainwindow.c:482
1765 msgid "/_Summary/_Prev message"
1766 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
1767
1768 #: src/mainwindow.c:483
1769 msgid "/_Summary/_Next message"
1770 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
1771
1772 #: src/mainwindow.c:484
1773 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1774 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
1775
1776 #: src/mainwindow.c:486
1777 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1778 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
1779
1780 #: src/mainwindow.c:488
1781 msgid "/_Summary/_Sort"
1782 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
1783
1784 #: src/mainwindow.c:489
1785 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1786 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
1787
1788 #: src/mainwindow.c:490
1789 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1790 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
1791
1792 #: src/mainwindow.c:491
1793 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1794 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
1795
1796 #: src/mainwindow.c:492
1797 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1798 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
1799
1800 #: src/mainwindow.c:493
1801 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1802 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
1803
1804 #: src/mainwindow.c:494
1805 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1806 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
1807
1808 #: src/mainwindow.c:495
1809 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1810 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
1811
1812 #: src/mainwindow.c:497
1813 msgid "/_Summary/_Thread view"
1814 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
1815
1816 #: src/mainwindow.c:498
1817 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1818 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
1819
1820 #: src/mainwindow.c:499
1821 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1822 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
1823
1824 #: src/mainwindow.c:503
1825 msgid "/_Tool/_Log window"
1826 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
1827
1828 #: src/mainwindow.c:505
1829 msgid "/_Configuration"
1830 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
1831
1832 #: src/mainwindow.c:506
1833 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1834 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
1835
1836 #: src/mainwindow.c:508
1837 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1838 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
1839
1840 #: src/mainwindow.c:510
1841 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1842 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
1843
1844 #: src/mainwindow.c:512
1845 msgid "/_Configuration/---"
1846 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
1847
1848 #: src/mainwindow.c:513
1849 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1850 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
1851
1852 #: src/mainwindow.c:515
1853 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1854 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
1855
1856 #: src/mainwindow.c:517
1857 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1858 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
1859
1860 #: src/mainwindow.c:521
1861 msgid "/_Help/_Manual"
1862 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
1863
1864 #: src/mainwindow.c:522
1865 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1866 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
1867
1868 #: src/mainwindow.c:523
1869 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1870 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
1871
1872 #: src/mainwindow.c:524
1873 msgid "/_Help/---"
1874 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
1875
1876 #: src/mainwindow.c:553
1877 msgid "Creating main window...\n"
1878 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1879
1880 #: src/mainwindow.c:672
1881 #, c-format
1882 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1883 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1884
1885 #: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
1886 msgid "Untitled"
1887 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
1888
1889 #: src/mainwindow.c:834
1890 msgid "none"
1891 msgstr "¤Ê¤·"
1892
1893 #: src/mainwindow.c:843
1894 #, c-format
1895 msgid "Current account: %s"
1896 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
1897
1898 #: src/mainwindow.c:934
1899 #, c-format
1900 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1901 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
1902
1903 #: src/mainwindow.c:942
1904 msgid "Empty trash"
1905 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
1906
1907 #: src/mainwindow.c:943
1908 msgid "Empty all messages in trash?"
1909 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1910
1911 #: src/mainwindow.c:971
1912 msgid "Add mailbox"
1913 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
1914
1915 #: src/mainwindow.c:972
1916 msgid ""
1917 "Input the location of mailbox.\n"
1918 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1919 "scanned automatically."
1920 msgstr ""
1921 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1922 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
1923
1924 #: src/mainwindow.c:978
1925 #, c-format
1926 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1927 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1928
1929 #: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
1930 msgid "Mailbox"
1931 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
1932
1933 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
1934 msgid ""
1935 "Creation of the mailbox failed.\n"
1936 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1937 "there."
1938 msgstr ""
1939 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1940 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1941
1942 #: src/mainwindow.c:1134
1943 msgid "Setting widgets..."
1944 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1945
1946 #: src/mainwindow.c:1335
1947 msgid "Get"
1948 msgstr "¼õ¿®"
1949
1950 #: src/mainwindow.c:1336
1951 msgid "Incorporate new mail"
1952 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1953
1954 #: src/mainwindow.c:1341
1955 msgid "Get all"
1956 msgstr "Á´¼õ¿®"
1957
1958 #: src/mainwindow.c:1342
1959 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1960 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1961
1962 #: src/mainwindow.c:1353
1963 msgid "Send queued message(s)"
1964 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
1965
1966 #: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:629
1967 msgid "Compose"
1968 msgstr "ºîÀ®"
1969
1970 #: src/mainwindow.c:1364
1971 msgid "Compose new message"
1972 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
1973
1974 #: src/mainwindow.c:1371
1975 msgid "Reply"
1976 msgstr "ÊÖ¿®"
1977
1978 #: src/mainwindow.c:1372
1979 msgid "Reply to the message"
1980 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
1981
1982 #: src/mainwindow.c:1379
1983 msgid "Reply all"
1984 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1985
1986 #: src/mainwindow.c:1380
1987 msgid "Reply to all"
1988 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1989
1990 #: src/mainwindow.c:1387
1991 msgid "Forward"
1992 msgstr "žÁ÷"
1993
1994 #: src/mainwindow.c:1388
1995 msgid "Forward the message"
1996 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
1997
1998 #: src/mainwindow.c:1399
1999 msgid "Delete the message"
2000 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2001
2002 #: src/mainwindow.c:1407
2003 msgid "Execute"
2004 msgstr "¼Â¹Ô"
2005
2006 #: src/mainwindow.c:1408
2007 msgid "Execute marked process"
2008 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
2009
2010 #: src/mainwindow.c:1418
2011 msgid "Next"
2012 msgstr "¼¡"
2013
2014 #: src/mainwindow.c:1419
2015 msgid "Next unread message"
2016 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2017
2018 #: src/mainwindow.c:1429
2019 msgid "Prefs"
2020 msgstr "ÀßÄê"
2021
2022 #: src/mainwindow.c:1430
2023 msgid "Common preference"
2024 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2025
2026 #: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
2027 msgid "Account"
2028 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
2029
2030 #: src/mainwindow.c:1438
2031 msgid "Account setting"
2032 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2033
2034 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
2035 msgid "Exit"
2036 msgstr "½ªÎ»"
2037
2038 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
2039 msgid "Exit this program?"
2040 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
2041
2042 #: src/mainwindow.c:1788
2043 msgid "Sending queued message failed."
2044 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2045
2046 #: src/mainwindow.c:1905
2047 #, c-format
2048 msgid "forced charset: %s\n"
2049 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
2050
2051 #: src/mbox.c:68
2052 #, c-format
2053 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2054 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
2055
2056 #: src/mbox.c:78
2057 msgid "can't read mbox file.\n"
2058 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2059
2060 #: src/mbox.c:85
2061 #, c-format
2062 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2063 msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
2064
2065 #: src/mbox.c:92
2066 #, c-format
2067 msgid "malformed mbox: %s\n"
2068 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
2069
2070 #: src/mbox.c:109
2071 msgid "can't open temporary file\n"
2072 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2073
2074 #: src/mbox.c:159
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "unescaped From found:\n"
2078 "%s"
2079 msgstr ""
2080 "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
2081 "%s"
2082
2083 #: src/mbox.c:194
2084 msgid "can't write to temporary file\n"
2085 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
2086
2087 #: src/mbox.c:226
2088 #, c-format
2089 msgid "%d messages found.\n"
2090 msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2091
2092 #: src/mbox.c:243
2093 #, c-format
2094 msgid "can't create lock file %s\n"
2095 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2096
2097 #: src/mbox.c:244
2098 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2099 msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2100
2101 #: src/mbox.c:256
2102 #, c-format
2103 msgid "can't create %s\n"
2104 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2105
2106 #: src/mbox.c:262
2107 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2108 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
2109
2110 #: src/mbox.c:291
2111 #, c-format
2112 msgid "can't lock %s\n"
2113 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2114
2115 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2116 msgid "invalid lock type\n"
2117 msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
2118
2119 #: src/mbox.c:331
2120 #, c-format
2121 msgid "can't unlock %s\n"
2122 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2123
2124 #: src/mbox.c:362
2125 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2126 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2127
2128 #: src/mbox.c:383
2129 #, c-format
2130 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2131 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2132
2133 #: src/messageview.c:67
2134 msgid "Creating message view...\n"
2135 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2136
2137 #: src/mh.c:149
2138 #, c-format
2139 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2140 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2141
2142 #: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
2143 msgid "Can't open mark file.\n"
2144 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2145
2146 #: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
2147 #, c-format
2148 msgid "%s already exists."
2149 msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2150
2151 #: src/mh.c:348 src/mh.c:422
2152 #, c-format
2153 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2154 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2155
2156 #: src/mh.c:586
2157 #, c-format
2158 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2159 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
2160
2161 #: src/mh.c:785
2162 msgid "\tSearching uncached messages... "
2163 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
2164
2165 #: src/mh.c:840
2166 #, c-format
2167 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2168 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2169
2170 #: src/mh.c:846
2171 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2172 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2173
2174 #: src/mimeview.c:113
2175 msgid "/_Open"
2176 msgstr "/³«¤¯(_O)"
2177
2178 #: src/mimeview.c:114
2179 msgid "/Open _with..."
2180 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(W)..."
2181
2182 #: src/mimeview.c:115
2183 msgid "/_Display as text"
2184 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
2185
2186 #: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:312
2187 msgid "/_Save as..."
2188 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
2189
2190 #: src/mimeview.c:119
2191 msgid "/_Check signature"
2192 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
2193
2194 #: src/mimeview.c:139
2195 msgid "MIME Type"
2196 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2197
2198 #: src/mimeview.c:143
2199 msgid "Creating MIME view...\n"
2200 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2201
2202 #: src/mimeview.c:244
2203 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2204 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2205
2206 #: src/mimeview.c:415
2207 msgid "Can't get the part of multipart message."
2208 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2209
2210 #: src/mimeview.c:667 src/mimeview.c:715 src/mimeview.c:734 src/mimeview.c:757
2211 msgid "Can't save the part of multipart message."
2212 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2213
2214 #: src/mimeview.c:701 src/summaryview.c:2010
2215 msgid "Save as"
2216 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
2217
2218 #: src/mimeview.c:707 src/summaryview.c:2015
2219 msgid "Overwrite"
2220 msgstr "¾å½ñ¤­"
2221
2222 #: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2016
2223 msgid "Overwrite existing file?"
2224 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
2225
2226 #: src/mimeview.c:762
2227 msgid "Open with"
2228 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
2229
2230 #: src/mimeview.c:763
2231 #, c-format
2232 msgid ""
2233 "Enter the command line to open file:\n"
2234 "(`%s' will be replaced with file name)"
2235 msgstr ""
2236 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2237 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
2238
2239 #: src/mimeview.c:815
2240 #, c-format
2241 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2242 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
2243
2244 #: src/news.c:75
2245 #, c-format
2246 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2247 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2248
2249 #: src/news.c:112
2250 #, c-format
2251 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2252 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2253
2254 #: src/news.c:183
2255 #, c-format
2256 msgid "article %d has been already cached.\n"
2257 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2258
2259 #: src/news.c:192
2260 #, c-format
2261 msgid "getting article %d...\n"
2262 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2263
2264 #: src/news.c:197
2265 #, c-format
2266 msgid "can't read article %d\n"
2267 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
2268
2269 #: src/news.c:229
2270 msgid "can't post article.\n"
2271 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2272
2273 #: src/news.c:253
2274 #, c-format
2275 msgid "can't retrieve article %d\n"
2276 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2277
2278 #: src/news.c:292
2279 #, c-format
2280 msgid "can't set group: %s\n"
2281 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2282
2283 #: src/news.c:298
2284 #, c-format
2285 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2286 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
2287
2288 #: src/news.c:307
2289 msgid "no new articles.\n"
2290 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2291
2292 #: src/news.c:317
2293 #, c-format
2294 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2295 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
2296
2297 #: src/news.c:320
2298 msgid "can't get xover\n"
2299 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2300
2301 #: src/news.c:326
2302 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2303 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2304
2305 #: src/news.c:334
2306 #, c-format
2307 msgid "invalid xover line: %s\n"
2308 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
2309
2310 #: src/news.c:435
2311 #, c-format
2312 msgid "deleting article %d...\n"
2313 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2314
2315 #: src/news.c:466
2316 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2317 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2318
2319 #: src/nntp.c:43
2320 #, c-format
2321 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2322 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2323
2324 #: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
2325 #, c-format
2326 msgid "protocol error: %s\n"
2327 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
2328
2329 #: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
2330 msgid "protocol error\n"
2331 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2332
2333 #: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
2334 msgid "Error occurred while posting\n"
2335 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2336
2337 #: src/passphrase.c:75
2338 msgid "Passphrase"
2339 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
2340
2341 #: src/passphrase.c:238
2342 msgid "[no user id]"
2343 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
2344
2345 #: src/passphrase.c:242
2346 #, c-format
2347 msgid ""
2348 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2349 "\n"
2350 "  %.*s  \n"
2351 "(%.*s)\n"
2352 msgstr ""
2353 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2354 "\n"
2355 "  %.*s  \n"
2356 "(%.*s)\n"
2357
2358 #: src/passphrase.c:246
2359 msgid ""
2360 "Bad passphrase! Try again...\n"
2361 "\n"
2362 msgstr ""
2363 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
2364 "\n"
2365
2366 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2367 msgid "error occurred on authorization\n"
2368 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2369
2370 #: src/pop.c:117
2371 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2372 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2373
2374 #: src/pop.c:123
2375 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2376 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
2377
2378 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2379 msgid "POP3 protocol error\n"
2380 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2381
2382 #: src/prefs.c:56
2383 msgid "Reading configuration...\n"
2384 msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
2385
2386 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2387 #, c-format
2388 msgid "Found %s\n"
2389 msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
2390
2391 #: src/prefs.c:90
2392 msgid "Finished reading configuration.\n"
2393 msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2394
2395 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:357
2396 #: src/prefs_account.c:371 src/prefs_display_header.c:414
2397 #: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:518
2398 #: src/prefs_filter.c:542
2399 msgid "failed to write configuration to file\n"
2400 msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2401
2402 #: src/prefs.c:216
2403 msgid "Configuration is saved.\n"
2404 msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2405
2406 #: src/prefs.c:469
2407 msgid "Apply"
2408 msgstr "ŬÍÑ"
2409
2410 #: src/prefs_account.c:402
2411 msgid "Opening account preferences window...\n"
2412 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2413
2414 #: src/prefs_account.c:429
2415 #, c-format
2416 msgid "Account%d"
2417 msgstr "Account%d"
2418
2419 #: src/prefs_account.c:442
2420 msgid "Preferences for new account"
2421 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2422
2423 #: src/prefs_account.c:447
2424 msgid "Preferences for each account"
2425 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
2426
2427 #: src/prefs_account.c:470
2428 msgid "Creating account preferences window...\n"
2429 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2430
2431 #: src/prefs_account.c:490
2432 msgid "Basic"
2433 msgstr "´ðËÜ"
2434
2435 #: src/prefs_account.c:492 src/prefs_common.c:625
2436 msgid "Receive"
2437 msgstr "¼õ¿®"
2438
2439 #: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:636
2440 msgid "Privacy"
2441 msgstr "µ¡Ì©"
2442
2443 #: src/prefs_account.c:502
2444 msgid "Advanced"
2445 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
2446
2447 #: src/prefs_account.c:555
2448 msgid "Name of this account"
2449 msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
2450
2451 #: src/prefs_account.c:564
2452 msgid "Usually used"
2453 msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
2454
2455 #: src/prefs_account.c:568
2456 msgid "Personal information"
2457 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
2458
2459 #: src/prefs_account.c:577
2460 msgid "Full name"
2461 msgstr "̾Á°"
2462
2463 #: src/prefs_account.c:583
2464 msgid "Mail address"
2465 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
2466
2467 #: src/prefs_account.c:589
2468 msgid "Organization"
2469 msgstr "ÁÈ¿¥"
2470
2471 #: src/prefs_account.c:613
2472 msgid "Server information"
2473 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
2474
2475 #: src/prefs_account.c:634
2476 msgid "POP3 (normal)"
2477 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
2478
2479 #: src/prefs_account.c:636
2480 msgid "POP3 (APOP auth)"
2481 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
2482
2483 #: src/prefs_account.c:638
2484 msgid "IMAP4"
2485 msgstr "IMAP4"
2486
2487 #: src/prefs_account.c:640
2488 msgid "News (NNTP)"
2489 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
2490
2491 #: src/prefs_account.c:642
2492 msgid "None (local)"
2493 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
2494
2495 #: src/prefs_account.c:696
2496 msgid "News server"
2497 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
2498
2499 #: src/prefs_account.c:702
2500 msgid "Server for receiving"
2501 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
2502
2503 #: src/prefs_account.c:708
2504 msgid "SMTP server (send)"
2505 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
2506
2507 #: src/prefs_account.c:715
2508 msgid "User ID"
2509 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
2510
2511 #: src/prefs_account.c:721
2512 msgid "Password"
2513 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
2514
2515 #: src/prefs_account.c:765
2516 msgid "POP3"
2517 msgstr "POP3"
2518
2519 #: src/prefs_account.c:773
2520 msgid "Remove messages on server when received"
2521 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2522
2523 #: src/prefs_account.c:775
2524 msgid "Receive all messages on server"
2525 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
2526
2527 #: src/prefs_account.c:778
2528 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
2529 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2530
2531 #: src/prefs_account.c:780
2532 msgid "Filter messages on receiving"
2533 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2534
2535 #: src/prefs_account.c:817 src/prefs_filter.c:244
2536 msgid "Header"
2537 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
2538
2539 #: src/prefs_account.c:824
2540 msgid "Add Date header field"
2541 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
2542
2543 #: src/prefs_account.c:825
2544 msgid "Generate Message-ID"
2545 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
2546
2547 #: src/prefs_account.c:834
2548 msgid "Add user-defined header"
2549 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
2550
2551 #: src/prefs_account.c:836 src/prefs_common.c:1274 src/prefs_common.c:1299
2552 msgid " Edit... "
2553 msgstr " ÊÔ½¸... "
2554
2555 #: src/prefs_account.c:843
2556 msgid "Automatically set following addresses"
2557 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
2558
2559 #: src/prefs_account.c:852
2560 msgid "Cc"
2561 msgstr "Cc"
2562
2563 #: src/prefs_account.c:865
2564 msgid "Bcc"
2565 msgstr "Bcc"
2566
2567 #: src/prefs_account.c:878
2568 msgid "Reply-To"
2569 msgstr "Reply-To"
2570
2571 #: src/prefs_account.c:891
2572 msgid "Authentication"
2573 msgstr "ǧ¾Ú"
2574
2575 #: src/prefs_account.c:899
2576 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2577 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
2578
2579 #: src/prefs_account.c:901
2580 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2581 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
2582
2583 #: src/prefs_account.c:935
2584 msgid "Signature file"
2585 msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2586
2587 #: src/prefs_account.c:964
2588 msgid "Sign key"
2589 msgstr "½ð̾¸°"
2590
2591 #: src/prefs_account.c:972
2592 msgid "Use default GnuPG key"
2593 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2594
2595 #: src/prefs_account.c:981
2596 msgid "Select key by your email address"
2597 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2598
2599 #: src/prefs_account.c:990
2600 msgid "Specify key manually"
2601 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
2602
2603 #: src/prefs_account.c:1006
2604 msgid "User or key ID:"
2605 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
2606
2607 #: src/prefs_account.c:1051
2608 msgid "Specify SMTP port"
2609 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2610
2611 #: src/prefs_account.c:1063
2612 msgid "Specify POP3 port"
2613 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2614
2615 #: src/prefs_account.c:1075
2616 msgid "Specify domain name"
2617 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
2618
2619 #: src/prefs_account.c:1122
2620 msgid "Mail address is not entered."
2621 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2622
2623 #: src/prefs_account.c:1127
2624 msgid "SMTP server is not entered."
2625 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2626
2627 #: src/prefs_account.c:1132
2628 msgid "User ID is not entered."
2629 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2630
2631 #: src/prefs_account.c:1137
2632 msgid "POP3 server is not entered."
2633 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2634
2635 #: src/prefs_account.c:1142
2636 msgid "IMAP4 server is not entered."
2637 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2638
2639 #: src/prefs_account.c:1147
2640 msgid "NNTP server is not entered."
2641 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2642
2643 #: src/prefs_common.c:603
2644 msgid "Creating common preferences window...\n"
2645 msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2646
2647 #: src/prefs_common.c:607
2648 msgid "Common Preferences"
2649 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2650
2651 #: src/prefs_common.c:631
2652 msgid "Display"
2653 msgstr "ɽ¼¨"
2654
2655 #: src/prefs_common.c:633
2656 msgid "Message"
2657 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2658
2659 #: src/prefs_common.c:639
2660 msgid "Interface"
2661 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
2662
2663 #: src/prefs_common.c:641 src/select-keys.c:324
2664 msgid "Other"
2665 msgstr "¤½¤Î¾"
2666
2667 #: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:839
2668 msgid "External program"
2669 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
2670
2671 #: src/prefs_common.c:690
2672 msgid "Use external program for incorporation"
2673 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2674
2675 #: src/prefs_common.c:697 src/prefs_common.c:856
2676 msgid "Program path"
2677 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
2678
2679 #: src/prefs_common.c:709
2680 msgid "Local spool"
2681 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
2682
2683 #: src/prefs_common.c:720
2684 msgid "Incorporate from spool"
2685 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
2686
2687 #: src/prefs_common.c:722
2688 msgid "Filter on incorporation"
2689 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2690
2691 #: src/prefs_common.c:730
2692 msgid "Spool directory"
2693 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
2694
2695 #: src/prefs_common.c:748
2696 msgid "Auto-check new mail"
2697 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2698
2699 #: src/prefs_common.c:750
2700 msgid "each"
2701 msgstr " "
2702
2703 #: src/prefs_common.c:762
2704 msgid "minute(s)"
2705 msgstr "ʬ¤´¤È"
2706
2707 #: src/prefs_common.c:771
2708 msgid "Check new mail on startup"
2709 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2710
2711 #: src/prefs_common.c:773
2712 msgid "News"
2713 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
2714
2715 #: src/prefs_common.c:781
2716 msgid ""
2717 "Maximum article number to download\n"
2718 "(unlimited if 0 is specified)"
2719 msgstr ""
2720 "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
2721 "(0¤Ç̵À©¸Â)"
2722
2723 #: src/prefs_common.c:849
2724 msgid "Use external program for sending"
2725 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2726
2727 #: src/prefs_common.c:873
2728 msgid "Save sent message to outbox"
2729 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
2730
2731 #: src/prefs_common.c:875
2732 msgid "Queue message that failed to send"
2733 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
2734
2735 #: src/prefs_common.c:881
2736 msgid "Outgoing codeset"
2737 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
2738
2739 #: src/prefs_common.c:896
2740 msgid "Automatic"
2741 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
2742
2743 #: src/prefs_common.c:897
2744 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2745 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
2746
2747 #: src/prefs_common.c:899
2748 msgid "Unicode (UTF-8)"
2749 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2750
2751 #: src/prefs_common.c:901
2752 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2753 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
2754
2755 #: src/prefs_common.c:903
2756 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2757 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
2758
2759 #: src/prefs_common.c:904
2760 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2761 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
2762
2763 #: src/prefs_common.c:905
2764 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2765 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
2766
2767 #: src/prefs_common.c:906
2768 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2769 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
2770
2771 #: src/prefs_common.c:907
2772 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2773 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
2774
2775 #: src/prefs_common.c:908
2776 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2777 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
2778
2779 #: src/prefs_common.c:909
2780 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2781 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
2782
2783 #: src/prefs_common.c:910
2784 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2785 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
2786
2787 #: src/prefs_common.c:911
2788 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2789 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
2790
2791 #: src/prefs_common.c:913
2792 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2793 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
2794
2795 #: src/prefs_common.c:915
2796 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2797 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
2798
2799 #: src/prefs_common.c:916
2800 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2801 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
2802
2803 #: src/prefs_common.c:919
2804 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2805 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
2806
2807 #: src/prefs_common.c:920
2808 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2809 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
2810
2811 #: src/prefs_common.c:922
2812 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2813 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
2814
2815 #: src/prefs_common.c:923
2816 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2817 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
2818
2819 #: src/prefs_common.c:925
2820 msgid "Korean (EUC-KR)"
2821 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
2822
2823 #: src/prefs_common.c:975
2824 msgid "Quotation"
2825 msgstr "°úÍÑ"
2826
2827 #: src/prefs_common.c:983
2828 msgid "Quote message when replying"
2829 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
2830
2831 #: src/prefs_common.c:989
2832 msgid "Quotation mark"
2833 msgstr "°úÍÑÉä"
2834
2835 #: src/prefs_common.c:1002
2836 msgid "Quotation format:"
2837 msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
2838
2839 #: src/prefs_common.c:1007
2840 msgid " Description of symbols "
2841 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
2842
2843 #: src/prefs_common.c:1034
2844 msgid "Insert signature automatically"
2845 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
2846
2847 #: src/prefs_common.c:1040
2848 msgid "Signature separator"
2849 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
2850
2851 #: src/prefs_common.c:1058
2852 msgid "Wrap messages at"
2853 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
2854
2855 #: src/prefs_common.c:1070
2856 msgid "characters"
2857 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
2858
2859 #: src/prefs_common.c:1078
2860 msgid "Wrap quotation"
2861 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2862
2863 #: src/prefs_common.c:1080
2864 msgid "Wrap before sending"
2865 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2866
2867 #: src/prefs_common.c:1119
2868 msgid "Font"
2869 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2870
2871 #: src/prefs_common.c:1128
2872 msgid "Text"
2873 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
2874
2875 #: src/prefs_common.c:1151
2876 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2877 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
2878
2879 #: src/prefs_common.c:1154
2880 msgid "Display unread number next to folder name"
2881 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2882
2883 #. ---- Summary ----
2884 #: src/prefs_common.c:1158
2885 msgid "Summary View"
2886 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
2887
2888 #: src/prefs_common.c:1167
2889 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2890 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2891
2892 #: src/prefs_common.c:1169
2893 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2894 msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2895
2896 #: src/prefs_common.c:1175
2897 msgid "Date format"
2898 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
2899
2900 #: src/prefs_common.c:1186
2901 msgid ""
2902 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2903 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2904 "replaced as follows:\n"
2905 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2906 "%A: the full weekday name\n"
2907 "%b: the abbreviated month name\n"
2908 "%B: the full month name\n"
2909 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2910 "%C: the century number (year/100)\n"
2911 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2912 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2913 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2914 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2915 "%m: the month as a decimal number\n"
2916 "%M: the minute as a decimal number\n"
2917 "%p: either AM or PM\n"
2918 "%S: the second as a decimal number\n"
2919 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2920 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2921 "%y: the last two digits of a year\n"
2922 "%Y: the year as a decimal number\n"
2923 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2924 msgstr ""
2925 "½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % "
2926 "ʸ»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
2927 "%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
2928 "%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2929 "%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
2930 "%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2931 "%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
2932 "%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
2933 "%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2934 "%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2935 "%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2936 "%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2937 "%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2938 "%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2939 "%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
2940 "%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2941 "%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
2942 "%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
2943 "%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
2944 "%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
2945 "%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
2946
2947 #: src/prefs_common.c:1215
2948 msgid " Set display item of summary... "
2949 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
2950
2951 #: src/prefs_common.c:1269
2952 msgid "Enable coloration of message"
2953 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2954
2955 #: src/prefs_common.c:1288
2956 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2957 msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
2958
2959 #: src/prefs_common.c:1290
2960 msgid "Display header pane above message view"
2961 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2962
2963 #: src/prefs_common.c:1297
2964 msgid "Display short headers on message view"
2965 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2966
2967 #: src/prefs_common.c:1317
2968 msgid "Line space"
2969 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
2970
2971 #: src/prefs_common.c:1331 src/prefs_common.c:1371
2972 msgid "pixel(s)"
2973 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
2974
2975 #: src/prefs_common.c:1336
2976 msgid "Leave space on head"
2977 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
2978
2979 #: src/prefs_common.c:1338
2980 msgid "Scroll"
2981 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
2982
2983 #: src/prefs_common.c:1345
2984 msgid "Half page"
2985 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
2986
2987 #: src/prefs_common.c:1351
2988 msgid "Smooth scroll"
2989 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
2990
2991 #: src/prefs_common.c:1357
2992 msgid "Step"
2993 msgstr "´Ö³Ö"
2994
2995 #: src/prefs_common.c:1416
2996 msgid "Encrypt message by default"
2997 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
2998
2999 #: src/prefs_common.c:1419
3000 msgid "Sign message by default"
3001 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
3002
3003 #: src/prefs_common.c:1422
3004 msgid "Automatically check signatures"
3005 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú"
3006
3007 #: src/prefs_common.c:1426
3008 msgid "Grab input while entering a passphrase"
3009 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
3010
3011 #. create default signkey box
3012 #: src/prefs_common.c:1434
3013 msgid "Default Sign Key"
3014 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
3015
3016 #: src/prefs_common.c:1533
3017 msgid ""
3018 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
3019 "Emacs-based mailer"
3020 msgstr ""
3021 "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
3022 "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
3023
3024 #: src/prefs_common.c:1540
3025 msgid "Open first unread message when entering a folder"
3026 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
3027
3028 #: src/prefs_common.c:1544
3029 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
3030 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
3031
3032 #: src/prefs_common.c:1552
3033 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3034 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
3035
3036 #: src/prefs_common.c:1559
3037 msgid ""
3038 "(Messages will be just marked till execution\n"
3039 " if this is turned off)"
3040 msgstr ""
3041 "(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
3042 " ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
3043
3044 #: src/prefs_common.c:1566
3045 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3046 msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
3047
3048 #: src/prefs_common.c:1568
3049 msgid "On exit"
3050 msgstr "½ªÎ»»þ"
3051
3052 #: src/prefs_common.c:1576
3053 msgid "Confirm on exit"
3054 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
3055
3056 #: src/prefs_common.c:1583
3057 msgid "Empty trash on exit"
3058 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3059
3060 #: src/prefs_common.c:1585
3061 msgid "Ask before emptying"
3062 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
3063
3064 #: src/prefs_common.c:1589
3065 msgid "Warn if there are queued messages"
3066 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
3067
3068 #: src/prefs_common.c:1627
3069 #, c-format
3070 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3071 msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3072
3073 #: src/prefs_common.c:1634 src/prefs_common.c:1658 src/prefs_common.c:1674
3074 msgid "Command"
3075 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
3076
3077 #: src/prefs_common.c:1651
3078 #, c-format
3079 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3080 msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3081
3082 #: src/prefs_common.c:1667
3083 #, c-format
3084 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3085 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3086
3087 #: src/prefs_common.c:1730
3088 msgid "Set message colors"
3089 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
3090
3091 #: src/prefs_common.c:1738
3092 msgid "Colors"
3093 msgstr "¿§"
3094
3095 #: src/prefs_common.c:1772
3096 msgid "Quoted Text - First Level"
3097 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
3098
3099 #: src/prefs_common.c:1778
3100 msgid "Quoted Text - Second Level"
3101 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
3102
3103 #: src/prefs_common.c:1784
3104 msgid "Quoted Text - Third Level"
3105 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
3106
3107 #: src/prefs_common.c:1790
3108 msgid "URI link"
3109 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
3110
3111 #: src/prefs_common.c:1797
3112 msgid "Recycle quote colors"
3113 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
3114
3115 #: src/prefs_common.c:1859
3116 msgid "Pick color for quotation level 1"
3117 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
3118
3119 #: src/prefs_common.c:1862
3120 msgid "Pick color for quotation level 2"
3121 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
3122
3123 #: src/prefs_common.c:1865
3124 msgid "Pick color for quotation level 3"
3125 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
3126
3127 #: src/prefs_common.c:1868
3128 msgid "Pick color for URI"
3129 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
3130
3131 #: src/prefs_common.c:2003
3132 msgid "Description of symbols"
3133 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
3134
3135 #: src/prefs_common.c:2030
3136 #, c-format
3137 msgid ""
3138 "Date\n"
3139 "From\n"
3140 "Full Name of Sender\n"
3141 "First Name of Sender\n"
3142 "Initial of Sender\n"
3143 "Subject\n"
3144 "To\n"
3145 "Message-ID\n"
3146 "%"
3147 msgstr ""
3148 "ÆüÉÕ\n"
3149 "º¹½Ð¿Í\n"
3150 "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
3151 "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
3152 "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
3153 "·ï̾\n"
3154 "°¸Àè\n"
3155 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
3156 "%"
3157
3158 #: src/prefs_common.c:2133
3159 msgid "Set display item"
3160 msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
3161
3162 #: src/prefs_common.c:2150
3163 msgid "Mark"
3164 msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
3165
3166 #: src/prefs_common.c:2152
3167 msgid "MIME"
3168 msgstr "MIME"
3169
3170 #: src/prefs_common.c:2153
3171 msgid "Number"
3172 msgstr "ÈÖ¹æ"
3173
3174 #: src/prefs_common.c:2155 src/summaryview.c:352
3175 msgid "Date"
3176 msgstr "ÆüÉÕ"
3177
3178 #: src/prefs_common.c:2156 src/summaryview.c:353
3179 msgid "From"
3180 msgstr "º¹½Ð¿Í"
3181
3182 #: src/prefs_common.c:2157 src/summaryview.c:354
3183 msgid "Subject"
3184 msgstr "·ï̾"
3185
3186 #: src/prefs_common.c:2210
3187 msgid "Font selection"
3188 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
3189
3190 #: src/prefs_display_header.c:179
3191 msgid "Creating display header setting window...\n"
3192 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3193
3194 #: src/prefs_display_header.c:202
3195 msgid "Display header setting"
3196 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
3197
3198 #: src/prefs_display_header.c:228
3199 msgid "Header name"
3200 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
3201
3202 #: src/prefs_display_header.c:260
3203 msgid "Displayed Headers"
3204 msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
3205
3206 #: src/prefs_display_header.c:315
3207 msgid "Hidden headers"
3208 msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À"
3209
3210 #: src/prefs_display_header.c:345
3211 msgid "Show all unspecified headers"
3212 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁ´¤Æɽ¼¨"
3213
3214 #: src/prefs_display_header.c:370
3215 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3216 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3217
3218 #: src/prefs_display_header.c:408
3219 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3220 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3221
3222 #: src/prefs_display_header.c:530 src/prefs_filter.c:613
3223 msgid "Header name is not set."
3224 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3225
3226 #: src/prefs_display_header.c:540
3227 msgid "This header is already in the list."
3228 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3229
3230 #: src/prefs_filter.c:184
3231 msgid "Registered rules"
3232 msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
3233
3234 #: src/prefs_filter.c:186
3235 msgid "Creating filter setting window...\n"
3236 msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3237
3238 #: src/prefs_filter.c:205
3239 msgid "Filter setting"
3240 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
3241
3242 #: src/prefs_filter.c:228
3243 msgid "Operator"
3244 msgstr "±é»»»Ò"
3245
3246 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3247 #: src/prefs_filter.c:777
3248 msgid "(none)"
3249 msgstr "(¤Ê¤·)"
3250
3251 #: src/prefs_filter.c:272
3252 msgid "Keyword"
3253 msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
3254
3255 #: src/prefs_filter.c:293
3256 msgid "Predicate"
3257 msgstr "½Ò¸ì"
3258
3259 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3260 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3261 msgid "contains"
3262 msgstr "´Þ¤à"
3263
3264 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3265 #: src/prefs_filter.c:785
3266 msgid "not contain"
3267 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
3268
3269 #: src/prefs_filter.c:332
3270 msgid "Destination"
3271 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
3272
3273 #: src/prefs_filter.c:356
3274 msgid "Use regex"
3275 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
3276
3277 #: src/prefs_filter.c:360
3278 msgid "Don't receive"
3279 msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
3280
3281 #: src/prefs_filter.c:385
3282 msgid "Register"
3283 msgstr "ÅÐÏ¿"
3284
3285 #: src/prefs_filter.c:391
3286 msgid " Substitute "
3287 msgstr "  ÃÖ´¹  "
3288
3289 #: src/prefs_filter.c:478
3290 msgid "Reading filter configuration...\n"
3291 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3292
3293 #: src/prefs_filter.c:514
3294 msgid "Writing filter configuration...\n"
3295 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3296
3297 #: src/prefs_filter.c:557
3298 msgid "(New)"
3299 msgstr "(¿·µ¬)"
3300
3301 #: src/prefs_filter.c:608
3302 msgid "Destination is not set."
3303 msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3304
3305 #: src/prefs_filter.c:719
3306 msgid "Delete rule"
3307 msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
3308
3309 #: src/prefs_filter.c:720
3310 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3311 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3312
3313 #: src/procmime.c:686
3314 msgid "Code conversion failed.\n"
3315 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3316
3317 #: src/procmsg.c:138
3318 msgid "Cache data is corrupted\n"
3319 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3320
3321 #: src/procmsg.c:202
3322 msgid "\tNo cache file\n"
3323 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3324
3325 #: src/procmsg.c:209
3326 msgid "\tReading summary cache..."
3327 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
3328
3329 #: src/procmsg.c:214
3330 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3331 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3332
3333 #: src/procmsg.c:279
3334 msgid "\tMarking the messages..."
3335 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3336
3337 #: src/procmsg.c:323
3338 #, c-format
3339 msgid "\t%d new message(s)\n"
3340 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
3341
3342 #: src/procmsg.c:445
3343 msgid "Mark file not found.\n"
3344 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3345
3346 #: src/procmsg.c:447
3347 #, c-format
3348 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3349 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3350
3351 #: src/procmsg.c:463
3352 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3353 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3354
3355 #: src/procmsg.c:468
3356 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3357 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3358
3359 #: src/procmsg.c:651
3360 msgid "Sending queued message failed.\n"
3361 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3362
3363 #: src/procmsg.c:708
3364 #, c-format
3365 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3366 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
3367
3368 #: src/progressdialog.c:51
3369 msgid "Status"
3370 msgstr "¾õÂÖ"
3371
3372 #: src/progressdialog.c:53
3373 msgid "Creating progress dialog...\n"
3374 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3375
3376 #: src/recv.c:111
3377 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3378 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3379
3380 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3381 msgid "Can't write to file.\n"
3382 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3383
3384 #: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
3385 msgid "Oops: Signature not verified"
3386 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3387
3388 #: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
3389 msgid "No signature found"
3390 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3391
3392 #: src/rfc2015.c:142
3393 msgid "Good signature"
3394 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
3395
3396 #: src/rfc2015.c:145
3397 msgid "BAD signature"
3398 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3399
3400 #: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
3401 msgid "No public key to verify the signature"
3402 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3403
3404 #: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
3405 msgid "Error verifying the signature"
3406 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
3407
3408 #: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
3409 msgid "Different results for signatures"
3410 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
3411
3412 #: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
3413 msgid "Error: Unknown status"
3414 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
3415
3416 #: src/rfc2015.c:177
3417 #, c-format
3418 msgid "Good signature from \"%s\""
3419 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
3420
3421 #: src/rfc2015.c:180
3422 #, c-format
3423 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3424 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3425
3426 #: src/rfc2015.c:212
3427 msgid "Cannot find user ID for this key."
3428 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3429
3430 #: src/rfc2015.c:223
3431 #, c-format
3432 msgid "                aka \"%s\"\n"
3433 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
3434
3435 #: src/rfc2015.c:251
3436 #, c-format
3437 msgid "Signature made %s\n"
3438 msgstr "Signature made %s\n"
3439
3440 #: src/rfc2015.c:260
3441 #, c-format
3442 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3443 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
3444
3445 #: src/select-keys.c:101
3446 #, c-format
3447 msgid "Please select key for `%s'"
3448 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3449
3450 #: src/select-keys.c:104
3451 #, c-format
3452 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3453 msgstr "`%s' ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ... %c"
3454
3455 #: src/select-keys.c:272
3456 msgid "Select Keys"
3457 msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
3458
3459 #: src/select-keys.c:300
3460 msgid "Key ID"
3461 msgstr "¸°ID"
3462
3463 #: src/select-keys.c:303
3464 msgid "Val"
3465 msgstr "ÀµÅöÀ­"
3466
3467 #: src/select-keys.c:325
3468 msgid "Select"
3469 msgstr "ÁªÂò"
3470
3471 #: src/select-keys.c:445
3472 msgid "Add key"
3473 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
3474
3475 #: src/select-keys.c:446
3476 msgid "Enter another user or key ID\n"
3477 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3478
3479 #: src/send.c:147
3480 msgid "Queued message header is broken.\n"
3481 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3482
3483 #: src/send.c:156
3484 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3485 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
3486
3487 #: src/send.c:167
3488 msgid "Account not found.\n"
3489 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3490
3491 #: src/send.c:240
3492 #, c-format
3493 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
3494 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
3495
3496 #: src/send.c:244
3497 msgid "Connecting"
3498 msgstr "ÀܳÃæ"
3499
3500 #: src/send.c:251
3501 msgid "Sending MAIL FROM..."
3502 msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3503
3504 #: src/send.c:252
3505 msgid "Sending"
3506 msgstr "Á÷¿®Ãæ"
3507
3508 #: src/send.c:259
3509 msgid "Sending RCPT TO..."
3510 msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3511
3512 #: src/send.c:266
3513 msgid "Sending DATA..."
3514 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3515
3516 #: src/send.c:282
3517 #, c-format
3518 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
3519 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
3520
3521 #: src/send.c:299
3522 msgid "Quitting..."
3523 msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
3524
3525 #: src/send.c:320
3526 #, c-format
3527 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3528 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3529
3530 #: src/send.c:331
3531 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3532 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3533
3534 #: src/send.c:347
3535 msgid "Sending message"
3536 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
3537
3538 #: src/setup.c:43
3539 msgid "Mailbox setting"
3540 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê"
3541
3542 #: src/setup.c:44
3543 msgid ""
3544 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3545 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3546 "if you have the one.\n"
3547 "If you're not sure, just select OK."
3548 msgstr ""
3549 "ºÇ½é¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3550 "MH¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
3551 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
3552 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3553
3554 #: src/sourcewindow.c:76
3555 msgid "Creating source window...\n"
3556 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3557
3558 #: src/sourcewindow.c:80
3559 msgid "Source of the message"
3560 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
3561
3562 #: src/sourcewindow.c:140
3563 #, c-format
3564 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3565 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
3566
3567 #: src/sourcewindow.c:142
3568 #, c-format
3569 msgid "%s - Source"
3570 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
3571
3572 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3573 msgid "Search"
3574 msgstr "¸¡º÷"
3575
3576 #: src/summary_search.c:172
3577 msgid "Case sensitive"
3578 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
3579
3580 #: src/summary_search.c:178
3581 msgid "Backward search"
3582 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
3583
3584 #: src/summary_search.c:184
3585 msgid "Select all matched"
3586 msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
3587
3588 #: src/summary_search.c:191
3589 msgid "Clear"
3590 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3591
3592 #: src/summary_search.c:286
3593 msgid "Search failed"
3594 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
3595
3596 #: src/summary_search.c:287
3597 msgid "Search string not found."
3598 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3599
3600 #: src/summary_search.c:292
3601 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3602 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3603
3604 #: src/summary_search.c:294
3605 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3606 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3607
3608 #: src/summary_search.c:296
3609 msgid "Search finished"
3610 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
3611
3612 #: src/summaryview.c:289
3613 msgid "/M_ove..."
3614 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
3615
3616 #: src/summaryview.c:290
3617 msgid "/_Copy..."
3618 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3619
3620 #: src/summaryview.c:292
3621 msgid "/E_xecute"
3622 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3623
3624 #: src/summaryview.c:293
3625 msgid "/_Mark"
3626 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3627
3628 #: src/summaryview.c:294
3629 msgid "/_Mark/_Mark"
3630 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3631
3632 #: src/summaryview.c:295
3633 msgid "/_Mark/_Unmark"
3634 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3635
3636 #: src/summaryview.c:296
3637 msgid "/_Mark/---"
3638 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3639
3640 #: src/summaryview.c:297
3641 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3642 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3643
3644 #: src/summaryview.c:298
3645 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3646 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
3647
3648 #: src/summaryview.c:301
3649 msgid "/_Reply"
3650 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
3651
3652 #: src/summaryview.c:302
3653 msgid "/Reply to a_ll"
3654 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3655
3656 #: src/summaryview.c:303
3657 msgid "/_Forward"
3658 msgstr "/žÁ÷(_F)"
3659
3660 #: src/summaryview.c:304
3661 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3662 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3663
3664 #: src/summaryview.c:307
3665 msgid "/Open in new _window"
3666 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3667
3668 #: src/summaryview.c:308
3669 msgid "/View so_urce"
3670 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3671
3672 #: src/summaryview.c:309
3673 msgid "/Show all _header"
3674 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3675
3676 #: src/summaryview.c:310
3677 msgid "/Re_edit"
3678 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3679
3680 #: src/summaryview.c:313
3681 msgid "/_Print..."
3682 msgstr "/°õºþ(_P)..."
3683
3684 #: src/summaryview.c:315
3685 msgid "/Select _all"
3686 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3687
3688 #: src/summaryview.c:321
3689 msgid "M"
3690 msgstr "M"
3691
3692 #: src/summaryview.c:321
3693 msgid "U"
3694 msgstr "U"
3695
3696 #: src/summaryview.c:336
3697 msgid "Creating summary view...\n"
3698 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3699
3700 #: src/summaryview.c:351
3701 msgid "No."
3702 msgstr "ÈÖ¹æ"
3703
3704 #: src/summaryview.c:572
3705 msgid "Process mark"
3706 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
3707
3708 #: src/summaryview.c:573
3709 msgid "Some marks are left. Process it?"
3710 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
3711
3712 #: src/summaryview.c:597
3713 msgid ""
3714 "empty folder\n"
3715 "\n"
3716 msgstr ""
3717 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
3718 "\n"
3719
3720 #: src/summaryview.c:609
3721 #, c-format
3722 msgid "Scanning folder (%s)..."
3723 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
3724
3725 #: src/summaryview.c:678
3726 msgid "done."
3727 msgstr "´°Î»."
3728
3729 #: src/summaryview.c:812
3730 msgid "No unread message"
3731 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
3732
3733 #: src/summaryview.c:813
3734 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3735 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
3736
3737 #: src/summaryview.c:949 src/summaryview.c:951
3738 msgid "Attracting messages by subject..."
3739 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3740
3741 #: src/summaryview.c:1094
3742 #, c-format
3743 msgid "%d deleted"
3744 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
3745
3746 #: src/summaryview.c:1098
3747 #, c-format
3748 msgid "%s%d moved"
3749 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
3750
3751 #: src/summaryview.c:1099 src/summaryview.c:1106
3752 msgid ", "
3753 msgstr ", "
3754
3755 #: src/summaryview.c:1104
3756 #, c-format
3757 msgid "%s%d copied"
3758 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
3759
3760 #: src/summaryview.c:1121
3761 msgid " item(s) selected"
3762 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
3763
3764 #: src/summaryview.c:1132
3765 #, c-format
3766 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3767 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
3768
3769 #: src/summaryview.c:1138
3770 #, c-format
3771 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3772 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
3773
3774 #: src/summaryview.c:1179 src/summaryview.c:1180
3775 msgid "Sorting summary..."
3776 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
3777
3778 #: src/summaryview.c:1218
3779 msgid "\tSetting summary from message data..."
3780 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3781
3782 #: src/summaryview.c:1220
3783 msgid "Setting summary from message data..."
3784 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3785
3786 #: src/summaryview.c:1329
3787 #, c-format
3788 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3789 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
3790
3791 #: src/summaryview.c:1381
3792 msgid "(No Date)"
3793 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
3794
3795 #: src/summaryview.c:1646
3796 #, c-format
3797 msgid "Message %d is marked\n"
3798 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3799
3800 #: src/summaryview.c:1675
3801 #, c-format
3802 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3803 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3804
3805 #: src/summaryview.c:1710
3806 #, c-format
3807 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3808 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3809
3810 #: src/summaryview.c:1752
3811 #, c-format
3812 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3813 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3814
3815 #: src/summaryview.c:1766
3816 msgid "Current folder is Trash."
3817 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
3818
3819 #: src/summaryview.c:1788 src/summaryview.c:1790
3820 msgid "Deleting duplicated messages..."
3821 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3822
3823 #: src/summaryview.c:1840
3824 #, c-format
3825 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3826 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3827
3828 #: src/summaryview.c:1877
3829 #, c-format
3830 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3831 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3832
3833 #: src/summaryview.c:1889
3834 msgid "Destination is same as current folder."
3835 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3836
3837 #: src/summaryview.c:1938
3838 #, c-format
3839 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3840 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3841
3842 #: src/summaryview.c:1951
3843 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3844 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3845
3846 #: src/summaryview.c:1983
3847 msgid "Selecting all messages..."
3848 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
3849
3850 #: src/summaryview.c:2037
3851 msgid "Print"
3852 msgstr "°õºþ"
3853
3854 #: src/summaryview.c:2038
3855 #, c-format
3856 msgid ""
3857 "Enter the print command line:\n"
3858 "(`%s' will be replaced with file name)"
3859 msgstr ""
3860 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3861 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3862
3863 #: src/summaryview.c:2044
3864 #, c-format
3865 msgid ""
3866 "Print command line is invalid:\n"
3867 "`%s'"
3868 msgstr ""
3869 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
3870 "`%s'"
3871
3872 #: src/summaryview.c:2266 src/summaryview.c:2267
3873 msgid "Building threads..."
3874 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
3875
3876 #: src/summaryview.c:2289 src/summaryview.c:2290
3877 msgid "Unthreading..."
3878 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3879
3880 #: src/summaryview.c:2312
3881 msgid "Unthreading for execution..."
3882 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3883
3884 #: src/summaryview.c:2399
3885 msgid "filtering..."
3886 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3887
3888 #: src/summaryview.c:2400
3889 msgid "Filtering..."
3890 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3891
3892 #: src/summaryview.c:2504
3893 #, c-format
3894 msgid "Go to %s\n"
3895 msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
3896
3897 #: src/textview.c:138
3898 msgid "Creating text view...\n"
3899 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3900
3901 #: src/textview.c:366
3902 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
3903 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò"
3904
3905 #: src/textview.c:367
3906 msgid "right click and select `Save as...', "
3907 msgstr "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
3908
3909 #: src/textview.c:368
3910 msgid ""
3911 "or press `y' key.\n"
3912 "\n"
3913 msgstr ""
3914 "`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3915 "\n"
3916
3917 #: src/textview.c:370
3918 msgid "To display this part as a text message, select "
3919 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
3920
3921 #: src/textview.c:371
3922 msgid ""
3923 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3924 "\n"
3925 msgstr ""
3926 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3927 "\n"
3928
3929 #: src/textview.c:373
3930 msgid "To open this part with external program, select "
3931 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï"
3932
3933 #: src/textview.c:374
3934 msgid "`Open' or `Open with...', "
3935 msgstr "¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
3936
3937 #: src/textview.c:375
3938 msgid "or double-click, or click the center button, "
3939 msgstr "¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"
3940
3941 #: src/textview.c:376
3942 msgid "or press `l' key."
3943 msgstr "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3944
3945 #: src/textview.c:395
3946 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3947 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3948
3949 #: src/textview.c:396
3950 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3951 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
3952
3953 #: src/textview.c:397
3954 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3955 msgstr ""
3956 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3957 "\n"
3958
3959 #: src/utils.c:1452 src/utils.c:1529
3960 #, c-format
3961 msgid "writing to %s failed.\n"
3962 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3963
3964 #: src/utils.c:1472
3965 #, c-format
3966 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3967 msgstr "%s ¤«¤é %s ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3968
3969 #: src/utils.c:1690
3970 #, c-format
3971 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3972 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"