sync with sylpheed 0.4.65cvs10
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-04-26 13:47+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
10 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
19
20 #: src/about.c:200
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
29 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
30 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
31 "\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:206
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
41 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:211
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:215
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
61 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
62 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
63 "version.\n"
64 "\n"
65
66 #: src/about.c:221
67 msgid ""
68 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
69 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
70 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
71 "more details.\n"
72 "\n"
73 msgstr ""
74 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
75 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
76 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
77 "more details.\n"
78 "\n"
79
80 #: src/about.c:227
81 msgid ""
82 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
83 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
84 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
85 msgstr ""
86 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
87 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
88 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
89
90 #: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:209
91 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:184 src/foldersel.c:175
92 #: src/import.c:188 src/inputdialog.c:155 src/main.c:314 src/main.c:322
93 #: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:115
94 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1772 src/prefs_common.c:1991
95 #: src/prefs_common.c:2107 src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2522
96 msgid "OK"
97 msgstr "OK"
98
99 #: src/account.c:97
100 msgid "Reading all config for each account...\n"
101 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
102
103 #: src/account.c:112
104 #, c-format
105 msgid "Found label: %s\n"
106 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
107
108 #: src/account.c:202
109 msgid ""
110 "Some composing windows are open.\n"
111 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
112 msgstr ""
113 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
114 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
115
116 #: src/account.c:207
117 msgid "Opening account edit window...\n"
118 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
119
120 #: src/account.c:347
121 msgid "Creating account edit window...\n"
122 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
123
124 #: src/account.c:352
125 msgid "Edit accounts"
126 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
127
128 #: src/account.c:380 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
129 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:299
130 msgid "Name"
131 msgstr "̾Á°"
132
133 #: src/account.c:381 src/prefs_account.c:616
134 msgid "Protocol"
135 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
136
137 #: src/account.c:382
138 msgid "Server"
139 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
140
141 #: src/account.c:401 src/addressbook.c:439
142 msgid "Add"
143 msgstr "ÄɲÃ"
144
145 #: src/account.c:407
146 msgid "Edit"
147 msgstr "ÊÔ½¸"
148
149 #: src/account.c:413
150 msgid " Delete "
151 msgstr "  ºï½ü  "
152
153 #: src/account.c:419 src/prefs_filter.c:432
154 msgid "Down"
155 msgstr "  ¢­  "
156
157 #: src/account.c:425 src/prefs_filter.c:426
158 msgid "Up"
159 msgstr "  ¢¬  "
160
161 #: src/account.c:439
162 msgid " Set as usually used account "
163 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
164
165 #: src/account.c:445 src/prefs_filter.c:192 src/summary_search.c:192
166 msgid "Close"
167 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
168
169 #: src/account.c:498
170 msgid "Delete account"
171 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
172
173 #: src/account.c:499
174 msgid "Do you really want to delete this account?"
175 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
176
177 #: src/account.c:500 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
178 #: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
179 #: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1437 src/folderview.c:1536
180 #: src/folderview.c:1569 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:715
181 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:813
182 msgid "Yes"
183 msgstr "¤Ï¤¤"
184
185 #: src/account.c:500 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
186 #: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1437
187 #: src/folderview.c:1536 src/folderview.c:1569
188 msgid "+No"
189 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
190
191 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
192 msgid "/_File"
193 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
194
195 #: src/addressbook.c:230
196 msgid "/_File/New _address"
197 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
198
199 #: src/addressbook.c:231
200 msgid "/_File/New _group"
201 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
202
203 #: src/addressbook.c:232
204 msgid "/_File/New _folder"
205 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
206
207 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
208 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
209 msgid "/_File/---"
210 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
211
212 #: src/addressbook.c:234
213 msgid "/_File/_Edit"
214 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
215
216 #: src/addressbook.c:235
217 msgid "/_File/_Delete"
218 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
219
220 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
221 msgid "/_File/_Close"
222 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
223
224 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
225 msgid "/_Help"
226 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
227
228 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
229 msgid "/_Help/_About"
230 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
231
232 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
233 msgid "/New _address"
234 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
235
236 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
237 msgid "/New _group"
238 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
239
240 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
241 msgid "/New _folder"
242 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
243
244 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
245 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
246 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
247 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
248 #: src/summaryview.c:314
249 msgid "/---"
250 msgstr "/---"
251
252 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
253 #: src/mainwindow.c:351
254 msgid "/_Edit"
255 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
256
257 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
258 msgid "/_Delete"
259 msgstr "/ºï½ü(_D)"
260
261 #: src/addressbook.c:318
262 msgid "E-Mail address"
263 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
264
265 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
266 msgid "Remarks"
267 msgstr "È÷¹Í"
268
269 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
270 msgid "Address book"
271 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
272
273 #: src/addressbook.c:413
274 msgid "Name:"
275 msgstr "̾Á°:"
276
277 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
278 #: src/prefs_filter.c:392
279 msgid "Delete"
280 msgstr "ºï½ü"
281
282 #: src/addressbook.c:442
283 msgid "Lookup"
284 msgstr "¸¡º÷"
285
286 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
287 msgid "To:"
288 msgstr "°¸Àè:"
289
290 #: src/addressbook.c:456
291 msgid "Cc:"
292 msgstr "Cc:"
293
294 #: src/addressbook.c:460
295 msgid "Bcc:"
296 msgstr "Bcc:"
297
298 #: src/addressbook.c:479
299 msgid "Common address"
300 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
301
302 #: src/addressbook.c:486
303 msgid "Personal address"
304 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
305
306 #: src/addressbook.c:577
307 msgid "Delete address(es)"
308 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
309
310 #: src/addressbook.c:578
311 msgid "Really delete the address(es)?"
312 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
313
314 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
315 #: src/prefs_filter.c:715 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573
316 #: src/summaryview.c:813
317 msgid "No"
318 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
319
320 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
321 msgid "New folder"
322 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
323
324 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
325 msgid "Input the name of new folder:"
326 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
327
328 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
329 msgid "NewFolder"
330 msgstr "NewFolder"
331
332 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
333 #: src/addressbook.c:1187
334 msgid "The name already exists."
335 msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
336
337 #: src/addressbook.c:1045
338 msgid "New group"
339 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
340
341 #: src/addressbook.c:1046
342 msgid "Input the name of new group:"
343 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
344
345 #: src/addressbook.c:1047
346 msgid "NewGroup"
347 msgstr "NewGroup"
348
349 #: src/addressbook.c:1122
350 msgid "Edit group"
351 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
352
353 #: src/addressbook.c:1123
354 msgid "Input the new name of group:"
355 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
356
357 #: src/addressbook.c:1173
358 msgid "Edit folder"
359 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
360
361 #: src/addressbook.c:1174
362 msgid "Input the new name of folder:"
363 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
364
365 #: src/addressbook.c:1223
366 #, c-format
367 msgid "Really delete `%s' ?"
368 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
369
370 #: src/addressbook.c:1271
371 msgid "Edit address"
372 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
373
374 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:300
375 msgid "Address"
376 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
377
378 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
379 #: src/compose.c:3641 src/export.c:185 src/foldersel.c:176 src/import.c:189
380 #: src/inputdialog.c:156 src/main.c:314 src/main.c:322 src/mainwindow.c:1655
381 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:119 src/prefs.c:468
382 #: src/prefs_common.c:2108 src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:324
383 #: src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2522
384 msgid "Cancel"
385 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
386
387 #: src/addressbook.c:1524
388 msgid "Reading addressbook file..."
389 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
390
391 #: src/addressbook.c:1528
392 #, c-format
393 msgid "%s doesn't exist.\n"
394 msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
395
396 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:618
397 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
398 #: src/news.c:483 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:994
399 #: src/summaryview.c:1200 src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1343
400 #: src/summaryview.c:1800 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2296
401 #: src/summaryview.c:2317 src/summaryview.c:2410
402 msgid "done.\n"
403 msgstr "´°Î»¡£\n"
404
405 #: src/addressbook.c:1821
406 msgid "Exporting addressbook to file..."
407 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
408
409 #: src/addressbook.c:1839
410 msgid "failed to write addressbook data.\n"
411 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
412
413 #: src/alertpanel.c:98 src/compose.c:3243 src/main.c:312
414 msgid "Notice"
415 msgstr "Ãí°Õ"
416
417 #: src/alertpanel.c:111
418 msgid "Warning"
419 msgstr "·Ù¹ð"
420
421 #: src/alertpanel.c:124 src/inc.c:397
422 msgid "Error"
423 msgstr "¥¨¥é¡¼"
424
425 #: src/alertpanel.c:160
426 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
427 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
428
429 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
430 msgid "can't allocate memory\n"
431 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
432
433 #: src/compose.c:365
434 msgid "/_Add..."
435 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
436
437 #: src/compose.c:366
438 msgid "/_Remove"
439 msgstr "/ºï½ü(_R)"
440
441 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
442 #: src/folderview.c:225
443 msgid "/_Property..."
444 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
445
446 #: src/compose.c:374
447 msgid "/_File/_Attach file"
448 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
449
450 #: src/compose.c:375
451 msgid "/_File/_Insert file"
452 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
453
454 #: src/compose.c:376
455 msgid "/_File/Insert si_gnature"
456 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
457
458 #: src/compose.c:381
459 msgid "/_Edit/_Undo"
460 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
461
462 #: src/compose.c:382
463 msgid "/_Edit/_Redo"
464 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
465
466 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
467 msgid "/_Edit/---"
468 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
469
470 #: src/compose.c:384
471 msgid "/_Edit/Cu_t"
472 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
473
474 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
475 msgid "/_Edit/_Copy"
476 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
477
478 #: src/compose.c:386
479 msgid "/_Edit/_Paste"
480 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
481
482 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
483 msgid "/_Edit/Select _all"
484 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
485
486 #: src/compose.c:389
487 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
488 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
489
490 #: src/compose.c:390
491 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
492 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
493
494 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
495 msgid "/_Message"
496 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
497
498 #: src/compose.c:394
499 msgid "/_Message/_Send"
500 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
501
502 #: src/compose.c:396
503 msgid "/_Message/Send _later"
504 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
505
506 #: src/compose.c:398
507 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
508 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
509
510 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
511 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
512 #: src/mainwindow.c:469
513 msgid "/_Message/---"
514 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
515
516 #: src/compose.c:401
517 msgid "/_Message/_To"
518 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
519
520 #: src/compose.c:402
521 msgid "/_Message/_Cc"
522 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
523
524 #: src/compose.c:403
525 msgid "/_Message/_Bcc"
526 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
527
528 #: src/compose.c:404
529 msgid "/_Message/_Reply to"
530 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
531
532 #: src/compose.c:406
533 msgid "/_Message/_Followup to"
534 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
535
536 #: src/compose.c:408
537 msgid "/_Message/_Attach"
538 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
539
540 #: src/compose.c:411
541 msgid "/_Message/Si_gn"
542 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
543
544 #: src/compose.c:412
545 msgid "/_Message/_Encrypt"
546 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
547
548 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
549 msgid "/_Tool"
550 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
551
552 #: src/compose.c:415
553 msgid "/_Tool/Show _ruler"
554 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
555
556 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
557 msgid "/_Tool/_Address book"
558 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
559
560 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
561 msgid "Can't get text part\n"
562 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
563
564 #: src/compose.c:548
565 #, c-format
566 msgid "%s: file not exist\n"
567 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
568
569 #: src/compose.c:560
570 msgid ""
571 "\n"
572 "\n"
573 "Begin forwarded message:\n"
574 "\n"
575 msgstr ""
576 "\n"
577 "\n"
578 "Begin forwarded message:\n"
579 "\n"
580
581 #: src/compose.c:1224
582 #, c-format
583 msgid "File %s doesn't exist\n"
584 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
585
586 #: src/compose.c:1228
587 #, c-format
588 msgid "Can't get file size of %s\n"
589 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
590
591 #: src/compose.c:1232
592 #, c-format
593 msgid "File %s is empty\n"
594 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
595
596 #: src/compose.c:1253
597 #, c-format
598 msgid "Message: %s"
599 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
600
601 #: src/compose.c:1359
602 msgid " [Edited]"
603 msgstr " [¹¹¿·]"
604
605 #: src/compose.c:1361
606 #, c-format
607 msgid "%s - Compose message%s"
608 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
609
610 #: src/compose.c:1364
611 #, c-format
612 msgid "Compose message%s"
613 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
614
615 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
616 msgid "Recipient is not specified."
617 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
618
619 #: src/compose.c:1404
620 msgid "can't get recipient list."
621 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
622
623 #: src/compose.c:1422
624 msgid ""
625 "Account for sending mail is not specified.\n"
626 "Please select a mail account before sending."
627 msgstr ""
628 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
629 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
630
631 #: src/compose.c:1443
632 #, c-format
633 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
634 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
635
636 #: src/compose.c:1457
637 msgid "Queueing"
638 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
639
640 #: src/compose.c:1458
641 msgid ""
642 "Error occurred while sending the message.\n"
643 "Put this message into queue folder?"
644 msgstr ""
645 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
646 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
647
648 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
649 msgid "Can't queue the message."
650 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
651
652 #: src/compose.c:1467
653 msgid "Error occurred while sending the message."
654 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
655
656 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
657 msgid "Can't save the message to outbox."
658 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
659
660 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1477
661 msgid "can't change file mode\n"
662 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
663
664 #: src/compose.c:1526
665 msgid "Can't convert the codeset of the message."
666 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
667
668 #: src/compose.c:1535
669 msgid "can't write headers\n"
670 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
671
672 #: src/compose.c:1653
673 msgid "saving sent message...\n"
674 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
675
676 #: src/compose.c:1658
677 msgid "can't save message\n"
678 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
679
680 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
681 msgid "can't open mark file\n"
682 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
683
684 #: src/compose.c:1687
685 msgid "queueing message...\n"
686 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
687
688 #: src/compose.c:1762
689 msgid "can't queue the message\n"
690 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
691
692 #: src/compose.c:1801
693 #, c-format
694 msgid "Can't open file %s\n"
695 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
696
697 #: src/compose.c:2114
698 #, c-format
699 msgid "generated Message-ID: %s\n"
700 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
701
702 #: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
703 msgid "MIME type"
704 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
705
706 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2102
707 #: src/select-keys.c:297 src/summaryview.c:361
708 msgid "Size"
709 msgstr "¥µ¥¤¥º"
710
711 #: src/compose.c:2205
712 msgid "Creating compose window...\n"
713 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
714
715 #: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
716 msgid "From:"
717 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
718
719 #: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:486
720 #: src/prefs_common.c:611
721 msgid "Send"
722 msgstr "Á÷¿®"
723
724 #: src/compose.c:2672
725 msgid "Send message"
726 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
727
728 #: src/compose.c:2679
729 msgid "Send later"
730 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
731
732 #: src/compose.c:2680
733 msgid "Put into queue folder and send later"
734 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
735
736 #: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
737 msgid "Draft"
738 msgstr "Áð¹Æ"
739
740 #: src/compose.c:2688
741 msgid "Save to draft folder"
742 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
743
744 #: src/compose.c:2697
745 msgid "Insert"
746 msgstr "ÁÞÆþ"
747
748 #: src/compose.c:2698
749 msgid "Insert file"
750 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
751
752 #: src/compose.c:2705
753 msgid "Attach"
754 msgstr "źÉÕ"
755
756 #: src/compose.c:2706
757 msgid "Attach file"
758 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
759
760 #: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1012
761 msgid "Signature"
762 msgstr "½ð̾"
763
764 #: src/compose.c:2716
765 msgid "Insert signature"
766 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
767
768 #: src/compose.c:2724
769 msgid "Editor"
770 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
771
772 #: src/compose.c:2725
773 msgid "Edit with external editor"
774 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
775
776 #: src/compose.c:2733
777 msgid "Linewrap"
778 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
779
780 #: src/compose.c:2734
781 msgid "Wrap long lines"
782 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
783
784 #: src/compose.c:2939
785 msgid "Invalid MIME type."
786 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
787
788 #: src/compose.c:2957
789 msgid "File doesn't exist or is empty."
790 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
791
792 #: src/compose.c:3025
793 msgid "Property"
794 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
795
796 #: src/compose.c:3045
797 msgid "Encoding"
798 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
799
800 #: src/compose.c:3068
801 msgid "Path"
802 msgstr "¥Ñ¥¹"
803
804 #: src/compose.c:3069
805 msgid "File name"
806 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
807
808 #: src/compose.c:3214
809 #, c-format
810 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
811 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
812
813 #: src/compose.c:3240
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "The external editor is still working.\n"
817 "Force terminating the process?\n"
818 "process group id: %d"
819 msgstr ""
820 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
821 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
822 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
823
824 #: src/compose.c:3253
825 #, c-format
826 msgid "Terminated process group id: %d"
827 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
828
829 #: src/compose.c:3254
830 #, c-format
831 msgid "Temporary file: %s"
832 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
833
834 #: src/compose.c:3278
835 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
836 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
837
838 #. failed
839 #: src/compose.c:3311
840 msgid "Couldn't exec external editor\n"
841 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
842
843 #: src/compose.c:3315
844 msgid "Couldn't write to file\n"
845 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
846
847 #: src/compose.c:3317
848 msgid "Pipe read failed\n"
849 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
850
851 #: src/compose.c:3574
852 msgid "can't remove the old draft message\n"
853 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
854
855 #: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
856 msgid "Select file"
857 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
858
859 #: src/compose.c:3639
860 msgid "Discard message"
861 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
862
863 #: src/compose.c:3640
864 msgid "This message has been modified. discard it?"
865 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
866
867 #: src/compose.c:3641
868 msgid "Discard"
869 msgstr "ÇË´þ"
870
871 #: src/compose.c:3641
872 msgid "to Draft"
873 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
874
875 #: src/export.c:121
876 msgid "Export"
877 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
878
879 #: src/export.c:143
880 msgid "Specify target folder and mbox file."
881 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
882
883 #: src/export.c:153
884 msgid "Source dir:"
885 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
886
887 #: src/export.c:158
888 msgid "Exporting file:"
889 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
890
891 #: src/export.c:171 src/export.c:177 src/import.c:175 src/import.c:181
892 #: src/prefs_filter.c:343
893 msgid " Select... "
894 msgstr " ÁªÂò... "
895
896 #: src/export.c:216
897 msgid "Select exporting file"
898 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
899
900 #: src/foldersel.c:130
901 msgid "Select folder"
902 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
903
904 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
905 msgid "/Create _new folder..."
906 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
907
908 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
909 msgid "/_Rename folder..."
910 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
911
912 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
913 msgid "/_Delete folder"
914 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
915
916 #: src/folderview.c:201
917 msgid "/Remove _mailbox"
918 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
919
920 #: src/folderview.c:212
921 msgid "/Remove _IMAP4 server"
922 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
923
924 #: src/folderview.c:219
925 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
926 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
927
928 #: src/folderview.c:221
929 msgid "/_Remove newsgroup"
930 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
931
932 #: src/folderview.c:223
933 msgid "/Remove _news server"
934 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
935
936 #: src/folderview.c:234
937 msgid "Folder"
938 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
939
940 #: src/folderview.c:234
941 msgid "New"
942 msgstr "¿·Ãå"
943
944 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2099
945 msgid "Unread"
946 msgstr "̤ÆÉ"
947
948 #: src/folderview.c:235
949 msgid "#"
950 msgstr "Áí¿ô"
951
952 #: src/folderview.c:245
953 msgid "Creating folder view...\n"
954 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
955
956 #: src/folderview.c:382
957 msgid "Setting folder info...\n"
958 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
959
960 #: src/folderview.c:383
961 msgid "Setting folder info..."
962 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
963
964 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
965 #, c-format
966 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
967 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
968
969 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
970 #, c-format
971 msgid "Scanning folder %s ..."
972 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
973
974 #: src/folderview.c:558
975 msgid "Updating all folders..."
976 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
977
978 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:639
979 msgid "Inbox"
980 msgstr "¼õ¿®È¢"
981
982 #: src/folderview.c:602
983 msgid "Outbox"
984 msgstr "Á÷¿®¹µ"
985
986 #: src/folderview.c:607
987 msgid "Queue"
988 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
989
990 #: src/folderview.c:612
991 msgid "Trash"
992 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
993
994 #: src/folderview.c:1067
995 #, c-format
996 msgid "Folder %s is selected\n"
997 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
998
999 #: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
1000 #, c-format
1001 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1002 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1003
1004 #: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
1005 #, c-format
1006 msgid "The folder `%s' already exists."
1007 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1008
1009 #: src/folderview.c:1207
1010 #, c-format
1011 msgid "Input new name for `%s':"
1012 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1013
1014 #: src/folderview.c:1209
1015 msgid "Rename folder"
1016 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
1017
1018 #: src/folderview.c:1269
1019 #, c-format
1020 msgid ""
1021 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1022 "Do you really want to delete?"
1023 msgstr ""
1024 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1025 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1026
1027 #: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
1028 msgid "Delete folder"
1029 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1030
1031 #: src/folderview.c:1278
1032 #, c-format
1033 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1034 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1035
1036 #: src/folderview.c:1311
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1040 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1041 msgstr ""
1042 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1043 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
1044
1045 #: src/folderview.c:1314
1046 msgid "Remove folder"
1047 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1048
1049 #: src/folderview.c:1401
1050 #, c-format
1051 msgid "Really delete folder `%s'?"
1052 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1053
1054 #: src/folderview.c:1434
1055 #, c-format
1056 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1057 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1058
1059 #: src/folderview.c:1436
1060 msgid "Delete IMAP4 server"
1061 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1062
1063 #: src/folderview.c:1477
1064 msgid "Subscribe newsgroup"
1065 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
1066
1067 #: src/folderview.c:1478
1068 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1069 msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1070
1071 #: src/folderview.c:1487
1072 #, c-format
1073 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1074 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1075
1076 #: src/folderview.c:1533
1077 #, c-format
1078 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1079 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1080
1081 #: src/folderview.c:1535
1082 msgid "Delete newsgroup"
1083 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
1084
1085 #: src/folderview.c:1566
1086 #, c-format
1087 msgid "Really delete news server `%s'?"
1088 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1089
1090 #: src/folderview.c:1568
1091 msgid "Delete news server"
1092 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1093
1094 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1095 msgid "Abcdef"
1096 msgstr "ÆüËܸìAbc"
1097
1098 #: src/headerview.c:56
1099 msgid "Newsgroups:"
1100 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1101
1102 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1103 msgid "Subject:"
1104 msgstr "·ï̾:"
1105
1106 #: src/headerview.c:87
1107 msgid "Creating header view...\n"
1108 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1109
1110 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1383
1111 msgid "(No From)"
1112 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
1113
1114 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1399
1115 msgid "(No Subject)"
1116 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
1117
1118 #: src/headerwindow.c:55
1119 msgid "Creating header window...\n"
1120 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1121
1122 #: src/headerwindow.c:59
1123 msgid "All header"
1124 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
1125
1126 #: src/headerwindow.c:113
1127 #, c-format
1128 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1129 msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1130
1131 #: src/headerwindow.c:115
1132 #, c-format
1133 msgid "%s - All header"
1134 msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
1135
1136 #: src/imageview.c:48
1137 msgid "Creating image view...\n"
1138 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1139
1140 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1141 msgid "Can't load the image."
1142 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1143
1144 #: src/imap.c:141
1145 #, c-format
1146 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1147 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
1148
1149 #: src/imap.c:164
1150 #, c-format
1151 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1152 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
1153
1154 #: src/imap.c:231 src/imap.c:419 src/imap.c:455
1155 #, c-format
1156 msgid "can't select folder: %s\n"
1157 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1158
1159 #: src/imap.c:304
1160 #, c-format
1161 msgid "message %d has been already cached.\n"
1162 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1163
1164 #: src/imap.c:313
1165 #, c-format
1166 msgid "getting message %d...\n"
1167 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1168
1169 #: src/imap.c:319 src/procmsg.c:575
1170 #, c-format
1171 msgid "can't fetch message %d\n"
1172 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1173
1174 #: src/imap.c:340 src/imap.c:381 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
1175 #: src/mh.c:419
1176 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1177 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
1178
1179 #: src/imap.c:350 src/imap.c:390 src/mh.c:183 src/mh.c:267
1180 #, c-format
1181 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1182 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1183
1184 #: src/imap.c:426
1185 #, c-format
1186 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1187 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
1188
1189 #: src/imap.c:432 src/imap.c:468
1190 msgid "can't expunge\n"
1191 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1192
1193 #: src/imap.c:462
1194 #, c-format
1195 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1196 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
1197
1198 #: src/imap.c:521
1199 msgid "can't get envelope\n"
1200 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1201
1202 #: src/imap.c:527
1203 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1204 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1205
1206 #: src/imap.c:535
1207 #, c-format
1208 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1209 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1210
1211 #: src/imap.c:565
1212 #, c-format
1213 msgid "deleting message %d...\n"
1214 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1215
1216 #: src/imap.c:600
1217 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1218 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
1219
1220 #: src/imap.c:628
1221 #, c-format
1222 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1223 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1224
1225 #: src/imap.c:653
1226 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1227 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1228
1229 #: src/imap.c:794
1230 #, c-format
1231 msgid "can't copy %d to %s\n"
1232 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1233
1234 #: src/imap.c:1101
1235 #, c-format
1236 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1237 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
1238
1239 #: src/imap.c:1149
1240 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1241 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
1242
1243 #: src/import.c:125
1244 msgid "Import"
1245 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
1246
1247 #: src/import.c:147
1248 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1249 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1250
1251 #: src/import.c:157
1252 msgid "Importing file:"
1253 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1254
1255 #: src/import.c:162
1256 msgid "Destination dir:"
1257 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
1258
1259 #: src/import.c:220
1260 msgid "Select importing file"
1261 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1262
1263 #: src/inc.c:179 src/inc.c:221
1264 msgid "Standby"
1265 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
1266
1267 #: src/inc.c:239
1268 msgid "Retrieving new messages"
1269 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1270
1271 #: src/inc.c:366
1272 #, c-format
1273 msgid "Input password for %s on %s:"
1274 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1275
1276 #: src/inc.c:370
1277 msgid "Input password"
1278 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
1279
1280 #: src/inc.c:387
1281 msgid "Retrieving"
1282 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
1283
1284 #: src/inc.c:394
1285 msgid "Done"
1286 msgstr "´°Î»"
1287
1288 #: src/inc.c:403
1289 #, c-format
1290 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1291 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1292
1293 #: src/inc.c:467
1294 #, c-format
1295 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1296 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1297
1298 #: src/inc.c:475
1299 #, c-format
1300 msgid "%s: Retrieving new messages"
1301 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1302
1303 #: src/inc.c:496
1304 #, c-format
1305 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1306 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
1307
1308 #: src/inc.c:507 src/inc.c:635
1309 #, c-format
1310 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1311 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1312
1313 #: src/inc.c:510 src/inc.c:638
1314 #, c-format
1315 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1316 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1317
1318 #: src/inc.c:669
1319 msgid "Authorizing"
1320 msgstr "ǧ¾ÚÃæ"
1321
1322 #: src/inc.c:678
1323 msgid "Getting number of new messages"
1324 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ"
1325
1326 #: src/inc.c:683
1327 #, c-format
1328 msgid "Retrieving message (%d / %d)"
1329 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d)"
1330
1331 #: src/inc.c:691
1332 msgid "Deleting message"
1333 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
1334
1335 #: src/inc.c:695
1336 msgid "Quitting"
1337 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
1338
1339 #: src/inc.c:723
1340 msgid "a message won't be received\n"
1341 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1342
1343 #: src/inc.c:750
1344 msgid "Error occurred while processing mail."
1345 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1346
1347 #: src/inc.c:753
1348 msgid "No disk space left."
1349 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1350
1351 #: src/inc.c:804
1352 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1353 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1354
1355 #: src/inc.c:815
1356 #, c-format
1357 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1358 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1359
1360 #: src/logwindow.c:50
1361 msgid "Creating log window...\n"
1362 msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1363
1364 #: src/logwindow.c:54
1365 msgid "Protocol log"
1366 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
1367
1368 #. for gettext
1369 #: src/main.c:103
1370 #, c-format
1371 msgid ""
1372 "File `%s' already exists.\n"
1373 "Can't create folder."
1374 msgstr ""
1375 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1376 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1377
1378 #: src/main.c:142
1379 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1380 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1381
1382 #: src/main.c:206
1383 msgid ""
1384 "GnuPG is not installed properly.\n"
1385 "OpenPGP support disabled."
1386 msgstr ""
1387 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1388 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
1389
1390 #: src/main.c:281
1391 #, c-format
1392 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1393 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
1394
1395 #: src/main.c:283
1396 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1397 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
1398
1399 #: src/main.c:284
1400 msgid "  --receive              receive new messages"
1401 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1402
1403 #: src/main.c:285
1404 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1405 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1406
1407 #: src/main.c:286
1408 msgid "  --debug                debug mode"
1409 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
1410
1411 #: src/main.c:287
1412 msgid "  --help                 display this help and exit"
1413 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1414
1415 #: src/main.c:288
1416 msgid "  --version              output version information and exit"
1417 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1418
1419 #: src/main.c:313
1420 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1421 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1422
1423 #: src/main.c:320
1424 msgid "Queued messages"
1425 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1426
1427 #: src/main.c:321
1428 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1429 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1430
1431 #. remote command mode
1432 #: src/main.c:392
1433 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1434 msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1435
1436 #: src/mainwindow.c:334
1437 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1438 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
1439
1440 #: src/mainwindow.c:335
1441 msgid "/_File/_Update folder tree"
1442 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
1443
1444 #: src/mainwindow.c:336
1445 msgid "/_File/_Folder"
1446 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
1447
1448 #: src/mainwindow.c:337
1449 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1450 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
1451
1452 #: src/mainwindow.c:339
1453 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1454 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
1455
1456 #: src/mainwindow.c:340
1457 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1458 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
1459
1460 #: src/mainwindow.c:341
1461 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1462 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
1463
1464 #: src/mainwindow.c:342
1465 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1466 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
1467
1468 #: src/mainwindow.c:343
1469 msgid "/_File/Empty _trash"
1470 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
1471
1472 #: src/mainwindow.c:345
1473 msgid "/_File/_Save as..."
1474 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
1475
1476 #: src/mainwindow.c:346
1477 msgid "/_File/_Print..."
1478 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
1479
1480 #: src/mainwindow.c:349
1481 msgid "/_File/E_xit"
1482 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
1483
1484 #: src/mainwindow.c:355
1485 msgid "/_Edit/_Search"
1486 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
1487
1488 #: src/mainwindow.c:357
1489 msgid "/_View"
1490 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1491
1492 #: src/mainwindow.c:358
1493 msgid "/_View/_Folder tree"
1494 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
1495
1496 #: src/mainwindow.c:359
1497 msgid "/_View/_Message view"
1498 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
1499
1500 #: src/mainwindow.c:360
1501 msgid "/_View/_Toolbar"
1502 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1503
1504 #: src/mainwindow.c:361
1505 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1506 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
1507
1508 #: src/mainwindow.c:362
1509 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1510 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
1511
1512 #: src/mainwindow.c:363
1513 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1514 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
1515
1516 #: src/mainwindow.c:364
1517 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1518 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
1519
1520 #: src/mainwindow.c:365
1521 msgid "/_View/_Status bar"
1522 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
1523
1524 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1525 msgid "/_View/---"
1526 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1527
1528 #: src/mainwindow.c:367
1529 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1530 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
1531
1532 #: src/mainwindow.c:368
1533 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1534 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
1535
1536 #: src/mainwindow.c:370
1537 msgid "/_View/_Code set"
1538 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
1539
1540 #: src/mainwindow.c:371
1541 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1542 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
1543
1544 #: src/mainwindow.c:379
1545 msgid "/_View/_Code set/---"
1546 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
1547
1548 #: src/mainwindow.c:380
1549 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1550 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
1551
1552 #: src/mainwindow.c:384
1553 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1554 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
1555
1556 #: src/mainwindow.c:388
1557 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1558 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
1559
1560 #: src/mainwindow.c:392
1561 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1562 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
1563
1564 #: src/mainwindow.c:395
1565 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1566 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
1567
1568 #: src/mainwindow.c:397
1569 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1570 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
1571
1572 #: src/mainwindow.c:400
1573 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1574 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
1575
1576 #: src/mainwindow.c:403
1577 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1578 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
1579
1580 #: src/mainwindow.c:406
1581 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1582 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
1583
1584 #: src/mainwindow.c:408
1585 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1586 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
1587
1588 #: src/mainwindow.c:410
1589 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1590 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
1591
1592 #: src/mainwindow.c:414
1593 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1594 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
1595
1596 #: src/mainwindow.c:417
1597 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1598 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
1599
1600 #: src/mainwindow.c:420
1601 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1602 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
1603
1604 #: src/mainwindow.c:422
1605 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1606 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
1607
1608 #: src/mainwindow.c:426
1609 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1610 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
1611
1612 #: src/mainwindow.c:428
1613 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1614 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
1615
1616 #: src/mainwindow.c:430
1617 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1618 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
1619
1620 #: src/mainwindow.c:432
1621 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1622 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
1623
1624 #: src/mainwindow.c:435
1625 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1626 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
1627
1628 #: src/mainwindow.c:437
1629 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1630 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
1631
1632 #: src/mainwindow.c:445
1633 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1634 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
1635
1636 #: src/mainwindow.c:446
1637 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1638 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
1639
1640 #: src/mainwindow.c:449
1641 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1642 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
1643
1644 #: src/mainwindow.c:452
1645 msgid "/_Message/Compose _new message"
1646 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
1647
1648 #: src/mainwindow.c:453
1649 msgid "/_Message/_Reply"
1650 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
1651
1652 #: src/mainwindow.c:454
1653 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1654 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
1655
1656 #: src/mainwindow.c:455
1657 msgid "/_Message/_Forward"
1658 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1659
1660 #: src/mainwindow.c:456
1661 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1662 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
1663
1664 #: src/mainwindow.c:459
1665 msgid "/_Message/M_ove..."
1666 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
1667
1668 #: src/mainwindow.c:460
1669 msgid "/_Message/_Copy..."
1670 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
1671
1672 #: src/mainwindow.c:461
1673 msgid "/_Message/_Delete"
1674 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1675
1676 #: src/mainwindow.c:462
1677 msgid "/_Message/_Mark"
1678 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1679
1680 #: src/mainwindow.c:463
1681 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1682 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1683
1684 #: src/mainwindow.c:464
1685 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1686 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
1687
1688 #: src/mainwindow.c:465
1689 msgid "/_Message/_Mark/---"
1690 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
1691
1692 #: src/mainwindow.c:466
1693 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1694 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
1695
1696 #: src/mainwindow.c:467
1697 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1698 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
1699
1700 #: src/mainwindow.c:470
1701 msgid "/_Message/Open in new _window"
1702 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
1703
1704 #: src/mainwindow.c:471
1705 msgid "/_Message/View _source"
1706 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
1707
1708 #: src/mainwindow.c:472
1709 msgid "/_Message/Show all _header"
1710 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
1711
1712 #: src/mainwindow.c:473
1713 msgid "/_Message/Re_edit"
1714 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
1715
1716 #: src/mainwindow.c:475
1717 msgid "/_Summary"
1718 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
1719
1720 #: src/mainwindow.c:476
1721 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1722 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
1723
1724 #: src/mainwindow.c:478
1725 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1726 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
1727
1728 #: src/mainwindow.c:479
1729 msgid "/_Summary/E_xecute"
1730 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
1731
1732 #: src/mainwindow.c:480
1733 msgid "/_Summary/_Update"
1734 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
1735
1736 #: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
1737 msgid "/_Summary/---"
1738 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
1739
1740 #: src/mainwindow.c:482
1741 msgid "/_Summary/_Prev message"
1742 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
1743
1744 #: src/mainwindow.c:483
1745 msgid "/_Summary/_Next message"
1746 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
1747
1748 #: src/mainwindow.c:484
1749 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1750 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
1751
1752 #: src/mainwindow.c:486
1753 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1754 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
1755
1756 #: src/mainwindow.c:488
1757 msgid "/_Summary/_Sort"
1758 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
1759
1760 #: src/mainwindow.c:489
1761 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1762 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
1763
1764 #: src/mainwindow.c:490
1765 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1766 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
1767
1768 #: src/mainwindow.c:491
1769 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1770 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
1771
1772 #: src/mainwindow.c:492
1773 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1774 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
1775
1776 #: src/mainwindow.c:493
1777 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1778 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
1779
1780 #: src/mainwindow.c:494
1781 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1782 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
1783
1784 #: src/mainwindow.c:495
1785 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1786 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
1787
1788 #: src/mainwindow.c:497
1789 msgid "/_Summary/_Thread view"
1790 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
1791
1792 #: src/mainwindow.c:498
1793 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1794 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
1795
1796 #: src/mainwindow.c:499
1797 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1798 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
1799
1800 #: src/mainwindow.c:503
1801 msgid "/_Tool/_Log window"
1802 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
1803
1804 #: src/mainwindow.c:505
1805 msgid "/_Configuration"
1806 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
1807
1808 #: src/mainwindow.c:506
1809 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1810 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
1811
1812 #: src/mainwindow.c:508
1813 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1814 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
1815
1816 #: src/mainwindow.c:510
1817 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1818 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
1819
1820 #: src/mainwindow.c:512
1821 msgid "/_Configuration/---"
1822 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
1823
1824 #: src/mainwindow.c:513
1825 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1826 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
1827
1828 #: src/mainwindow.c:515
1829 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1830 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
1831
1832 #: src/mainwindow.c:517
1833 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1834 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
1835
1836 #: src/mainwindow.c:521
1837 msgid "/_Help/_Manual"
1838 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
1839
1840 #: src/mainwindow.c:522
1841 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1842 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
1843
1844 #: src/mainwindow.c:523
1845 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1846 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
1847
1848 #: src/mainwindow.c:524
1849 msgid "/_Help/---"
1850 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
1851
1852 #: src/mainwindow.c:553
1853 msgid "Creating main window...\n"
1854 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1855
1856 #: src/mainwindow.c:672
1857 #, c-format
1858 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1859 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1860
1861 #: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
1862 msgid "Untitled"
1863 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
1864
1865 #: src/mainwindow.c:834
1866 msgid "none"
1867 msgstr "¤Ê¤·"
1868
1869 #: src/mainwindow.c:843
1870 #, c-format
1871 msgid "Current account: %s"
1872 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
1873
1874 #: src/mainwindow.c:934
1875 #, c-format
1876 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1877 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
1878
1879 #: src/mainwindow.c:942
1880 msgid "Empty trash"
1881 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
1882
1883 #: src/mainwindow.c:943
1884 msgid "Empty all messages in trash?"
1885 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1886
1887 #: src/mainwindow.c:971
1888 msgid "Add mailbox"
1889 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
1890
1891 #: src/mainwindow.c:972
1892 msgid ""
1893 "Input the location of mailbox.\n"
1894 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1895 "scanned automatically."
1896 msgstr ""
1897 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1898 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
1899
1900 #: src/mainwindow.c:978
1901 #, c-format
1902 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1903 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1904
1905 #: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
1906 msgid "Mailbox"
1907 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
1908
1909 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
1910 msgid ""
1911 "Creation of the mailbox failed.\n"
1912 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1913 "there."
1914 msgstr ""
1915 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1916 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1917
1918 #: src/mainwindow.c:1134
1919 msgid "Setting widgets..."
1920 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1921
1922 #: src/mainwindow.c:1335
1923 msgid "Get"
1924 msgstr "¼õ¿®"
1925
1926 #: src/mainwindow.c:1336
1927 msgid "Incorporate new mail"
1928 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1929
1930 #: src/mainwindow.c:1341
1931 msgid "Get all"
1932 msgstr "Á´¼õ¿®"
1933
1934 #: src/mainwindow.c:1342
1935 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1936 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1937
1938 #: src/mainwindow.c:1353
1939 msgid "Send queued message(s)"
1940 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
1941
1942 #: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:488 src/prefs_common.c:613
1943 msgid "Compose"
1944 msgstr "ºîÀ®"
1945
1946 #: src/mainwindow.c:1364
1947 msgid "Compose new message"
1948 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
1949
1950 #: src/mainwindow.c:1371
1951 msgid "Reply"
1952 msgstr "ÊÖ¿®"
1953
1954 #: src/mainwindow.c:1372
1955 msgid "Reply to the message"
1956 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
1957
1958 #: src/mainwindow.c:1379
1959 msgid "Reply all"
1960 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1961
1962 #: src/mainwindow.c:1380
1963 msgid "Reply to all"
1964 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1965
1966 #: src/mainwindow.c:1387
1967 msgid "Forward"
1968 msgstr "žÁ÷"
1969
1970 #: src/mainwindow.c:1388
1971 msgid "Forward the message"
1972 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
1973
1974 #: src/mainwindow.c:1399
1975 msgid "Delete the message"
1976 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
1977
1978 #: src/mainwindow.c:1407
1979 msgid "Execute"
1980 msgstr "¼Â¹Ô"
1981
1982 #: src/mainwindow.c:1408
1983 msgid "Execute marked process"
1984 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
1985
1986 #: src/mainwindow.c:1418
1987 msgid "Next"
1988 msgstr "¼¡"
1989
1990 #: src/mainwindow.c:1419
1991 msgid "Next unread message"
1992 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1993
1994 #: src/mainwindow.c:1429
1995 msgid "Prefs"
1996 msgstr "ÀßÄê"
1997
1998 #: src/mainwindow.c:1430
1999 msgid "Common preference"
2000 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2001
2002 #: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
2003 msgid "Account"
2004 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
2005
2006 #: src/mainwindow.c:1438
2007 msgid "Account setting"
2008 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2009
2010 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2521
2011 msgid "Exit"
2012 msgstr "½ªÎ»"
2013
2014 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2521
2015 msgid "Exit this program?"
2016 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
2017
2018 #: src/mainwindow.c:1788
2019 msgid "Sending queued message failed."
2020 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2021
2022 #: src/mainwindow.c:1905
2023 #, c-format
2024 msgid "forced charset: %s\n"
2025 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
2026
2027 #: src/mbox.c:68
2028 #, c-format
2029 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2030 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
2031
2032 #: src/mbox.c:78
2033 msgid "can't read mbox file.\n"
2034 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2035
2036 #: src/mbox.c:85
2037 #, c-format
2038 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2039 msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
2040
2041 #: src/mbox.c:92
2042 #, c-format
2043 msgid "malformed mbox: %s\n"
2044 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
2045
2046 #: src/mbox.c:109
2047 msgid "can't open temporary file\n"
2048 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2049
2050 #: src/mbox.c:159
2051 #, c-format
2052 msgid ""
2053 "unescaped From found:\n"
2054 "%s"
2055 msgstr ""
2056 "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
2057 "%s"
2058
2059 #: src/mbox.c:194
2060 msgid "can't write to temporary file\n"
2061 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
2062
2063 #: src/mbox.c:226
2064 #, c-format
2065 msgid "%d messages found.\n"
2066 msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2067
2068 #: src/mbox.c:243
2069 #, c-format
2070 msgid "can't create lock file %s\n"
2071 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2072
2073 #: src/mbox.c:244
2074 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2075 msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2076
2077 #: src/mbox.c:256
2078 #, c-format
2079 msgid "can't create %s\n"
2080 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2081
2082 #: src/mbox.c:262
2083 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2084 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
2085
2086 #: src/mbox.c:291
2087 #, c-format
2088 msgid "can't lock %s\n"
2089 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2090
2091 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2092 msgid "invalid lock type\n"
2093 msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
2094
2095 #: src/mbox.c:331
2096 #, c-format
2097 msgid "can't unlock %s\n"
2098 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2099
2100 #: src/mbox.c:362
2101 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2102 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2103
2104 #: src/mbox.c:383
2105 #, c-format
2106 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2107 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2108
2109 #: src/messageview.c:67
2110 msgid "Creating message view...\n"
2111 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2112
2113 #: src/mh.c:149
2114 #, c-format
2115 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2116 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2117
2118 #: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
2119 msgid "Can't open mark file.\n"
2120 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2121
2122 #: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
2123 #, c-format
2124 msgid "%s already exists."
2125 msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2126
2127 #: src/mh.c:348 src/mh.c:422
2128 #, c-format
2129 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2130 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2131
2132 #: src/mh.c:586
2133 #, c-format
2134 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2135 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
2136
2137 #: src/mh.c:785
2138 msgid "\tSearching uncached messages... "
2139 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
2140
2141 #: src/mh.c:840
2142 #, c-format
2143 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2144 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2145
2146 #: src/mh.c:846
2147 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2148 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2149
2150 #: src/mimeview.c:110
2151 msgid "/_Open"
2152 msgstr "/³«¤¯(_O)"
2153
2154 #: src/mimeview.c:111
2155 msgid "/_Display as text"
2156 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
2157
2158 #: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:312
2159 msgid "/_Save as..."
2160 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
2161
2162 #: src/mimeview.c:115
2163 msgid "/_Check signature"
2164 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
2165
2166 #: src/mimeview.c:135
2167 msgid "MIME Type"
2168 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2169
2170 #: src/mimeview.c:139
2171 msgid "Creating MIME view...\n"
2172 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2173
2174 #: src/mimeview.c:240
2175 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2176 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2177
2178 #: src/mimeview.c:411
2179 msgid "Can't get the part of multipart message."
2180 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2181
2182 #: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
2183 msgid "Can't save the part of multipart message."
2184 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2185
2186 #: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2009
2187 msgid "Save as"
2188 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
2189
2190 #: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2014
2191 msgid "Overwrite"
2192 msgstr "¾å½ñ¤­"
2193
2194 #: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2015
2195 msgid "Overwrite existing file?"
2196 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
2197
2198 #: src/mimeview.c:773
2199 #, c-format
2200 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2201 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
2202
2203 #: src/news.c:75
2204 #, c-format
2205 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2206 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2207
2208 #: src/news.c:111
2209 #, c-format
2210 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2211 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2212
2213 #: src/news.c:182
2214 #, c-format
2215 msgid "article %d has been already cached.\n"
2216 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2217
2218 #: src/news.c:191
2219 #, c-format
2220 msgid "getting article %d...\n"
2221 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2222
2223 #: src/news.c:196
2224 #, c-format
2225 msgid "can't read article %d\n"
2226 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
2227
2228 #: src/news.c:228
2229 msgid "can't post article.\n"
2230 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2231
2232 #: src/news.c:252
2233 #, c-format
2234 msgid "can't retrieve article %d\n"
2235 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2236
2237 #: src/news.c:291
2238 #, c-format
2239 msgid "can't set group: %s\n"
2240 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2241
2242 #: src/news.c:297
2243 #, c-format
2244 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2245 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
2246
2247 #: src/news.c:306
2248 msgid "no new articles.\n"
2249 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2250
2251 #: src/news.c:316
2252 #, c-format
2253 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2254 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
2255
2256 #: src/news.c:319
2257 msgid "can't get xover\n"
2258 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2259
2260 #: src/news.c:325
2261 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2262 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2263
2264 #: src/news.c:333
2265 #, c-format
2266 msgid "invalid xover line: %s\n"
2267 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
2268
2269 #: src/news.c:434
2270 #, c-format
2271 msgid "deleting article %d...\n"
2272 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2273
2274 #: src/news.c:465
2275 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2276 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2277
2278 #: src/nntp.c:44
2279 #, c-format
2280 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2281 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2282
2283 #: src/nntp.c:73 src/nntp.c:135
2284 #, c-format
2285 msgid "protocol error: %s\n"
2286 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
2287
2288 #: src/nntp.c:95 src/nntp.c:141
2289 msgid "protocol error\n"
2290 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2291
2292 #: src/nntp.c:174 src/nntp.c:180
2293 msgid "Error occurred while posting\n"
2294 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2295
2296 #: src/passphrase.c:73
2297 msgid "Passphrase"
2298 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
2299
2300 #: src/passphrase.c:228
2301 msgid "[no user id]"
2302 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
2303
2304 #: src/passphrase.c:232
2305 #, c-format
2306 msgid ""
2307 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2308 "\n"
2309 "  %.*s  \n"
2310 "(%.*s)\n"
2311 msgstr ""
2312 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2313 "\n"
2314 "  %.*s  \n"
2315 "(%.*s)\n"
2316
2317 #: src/passphrase.c:236
2318 msgid ""
2319 "Bad passphrase! Try again...\n"
2320 "\n"
2321 msgstr ""
2322 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
2323 "\n"
2324
2325 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2326 msgid "error occurred on authorization\n"
2327 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2328
2329 #: src/pop.c:117
2330 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2331 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2332
2333 #: src/pop.c:123
2334 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2335 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
2336
2337 #: src/pop.c:170 src/pop.c:207
2338 msgid "POP3 protocol error\n"
2339 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2340
2341 #: src/prefs.c:56
2342 msgid "Reading configuration...\n"
2343 msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
2344
2345 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2346 #, c-format
2347 msgid "Found %s\n"
2348 msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
2349
2350 #: src/prefs.c:90
2351 msgid "Finished reading configuration.\n"
2352 msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2353
2354 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:353
2355 #: src/prefs_account.c:367 src/prefs_filter.c:512 src/prefs_filter.c:536
2356 msgid "failed to write configuration to file\n"
2357 msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2358
2359 #: src/prefs.c:216
2360 msgid "Configuration is saved.\n"
2361 msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2362
2363 #: src/prefs.c:469
2364 msgid "Apply"
2365 msgstr "ŬÍÑ"
2366
2367 #: src/prefs_account.c:398
2368 msgid "Opening account preferences window...\n"
2369 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2370
2371 #: src/prefs_account.c:423
2372 #, c-format
2373 msgid "Account%d"
2374 msgstr "Account%d"
2375
2376 #: src/prefs_account.c:436
2377 msgid "Preferences for new account"
2378 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2379
2380 #: src/prefs_account.c:441
2381 msgid "Preferences for each account"
2382 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
2383
2384 #: src/prefs_account.c:462
2385 msgid "Creating account preferences window...\n"
2386 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2387
2388 #: src/prefs_account.c:482
2389 msgid "Basic"
2390 msgstr "´ðËÜ"
2391
2392 #: src/prefs_account.c:484 src/prefs_common.c:609
2393 msgid "Receive"
2394 msgstr "¼õ¿®"
2395
2396 #: src/prefs_account.c:491 src/prefs_common.c:620
2397 msgid "Privacy"
2398 msgstr "µ¡Ì©"
2399
2400 #: src/prefs_account.c:494
2401 msgid "Advanced"
2402 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
2403
2404 #: src/prefs_account.c:547
2405 msgid "Name of this account"
2406 msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
2407
2408 #: src/prefs_account.c:556
2409 msgid "Usually used"
2410 msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
2411
2412 #: src/prefs_account.c:560
2413 msgid "Personal information"
2414 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
2415
2416 #: src/prefs_account.c:569
2417 msgid "Full name"
2418 msgstr "̾Á°"
2419
2420 #: src/prefs_account.c:575
2421 msgid "Mail address"
2422 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
2423
2424 #: src/prefs_account.c:581
2425 msgid "Organization"
2426 msgstr "ÁÈ¿¥"
2427
2428 #: src/prefs_account.c:605
2429 msgid "Server information"
2430 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
2431
2432 #: src/prefs_account.c:626
2433 msgid "POP3 (normal)"
2434 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
2435
2436 #: src/prefs_account.c:628
2437 msgid "POP3 (APOP auth)"
2438 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
2439
2440 #: src/prefs_account.c:630
2441 msgid "IMAP4"
2442 msgstr "IMAP4"
2443
2444 #: src/prefs_account.c:632
2445 msgid "News (NNTP)"
2446 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
2447
2448 #: src/prefs_account.c:634
2449 msgid "None (local)"
2450 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
2451
2452 #: src/prefs_account.c:688
2453 msgid "News server"
2454 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
2455
2456 #: src/prefs_account.c:694
2457 msgid "Server for receiving"
2458 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
2459
2460 #: src/prefs_account.c:700
2461 msgid "SMTP server (send)"
2462 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
2463
2464 #: src/prefs_account.c:707
2465 msgid "User ID"
2466 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
2467
2468 #: src/prefs_account.c:713
2469 msgid "Password"
2470 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
2471
2472 #: src/prefs_account.c:757
2473 msgid "POP3"
2474 msgstr "POP3"
2475
2476 #: src/prefs_account.c:765
2477 msgid "Remove messages on server when received"
2478 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2479
2480 #: src/prefs_account.c:767
2481 msgid "Receive all messages on server"
2482 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
2483
2484 #: src/prefs_account.c:769
2485 msgid "Receive at getting from all accounts"
2486 msgstr "¡ÖÁ´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¡×¤Ç¼õ¿®¤¹¤ë"
2487
2488 #: src/prefs_account.c:771
2489 msgid "Filter messages on receiving"
2490 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2491
2492 #: src/prefs_account.c:808 src/prefs_filter.c:238
2493 msgid "Header"
2494 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
2495
2496 #: src/prefs_account.c:815
2497 msgid "Add Date header field"
2498 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
2499
2500 #: src/prefs_account.c:816
2501 msgid "Generate Message-ID"
2502 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
2503
2504 #: src/prefs_account.c:825
2505 msgid "Add user-defined header"
2506 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
2507
2508 #: src/prefs_account.c:827 src/prefs_common.c:1259
2509 msgid " Edit... "
2510 msgstr " ÊÔ½¸... "
2511
2512 #: src/prefs_account.c:834
2513 msgid "Automatically set following addresses"
2514 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
2515
2516 #: src/prefs_account.c:843
2517 msgid "Cc"
2518 msgstr "Cc"
2519
2520 #: src/prefs_account.c:856
2521 msgid "Bcc"
2522 msgstr "Bcc"
2523
2524 #: src/prefs_account.c:869
2525 msgid "Reply-To"
2526 msgstr "Reply-To"
2527
2528 #: src/prefs_account.c:882
2529 msgid "Authentication"
2530 msgstr "ǧ¾Ú"
2531
2532 #: src/prefs_account.c:890
2533 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2534 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
2535
2536 #: src/prefs_account.c:892
2537 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2538 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
2539
2540 #: src/prefs_account.c:926
2541 msgid "Signature file"
2542 msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2543
2544 #: src/prefs_account.c:955
2545 msgid "Sign key"
2546 msgstr "½ð̾¸°"
2547
2548 #: src/prefs_account.c:963
2549 msgid "Use default GnuPG key"
2550 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2551
2552 #: src/prefs_account.c:972
2553 msgid "Select key by your email address"
2554 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2555
2556 #: src/prefs_account.c:981
2557 msgid "Specify key manually"
2558 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
2559
2560 #: src/prefs_account.c:997
2561 msgid "User or key ID:"
2562 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
2563
2564 #: src/prefs_account.c:1042
2565 msgid "Specify SMTP port"
2566 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2567
2568 #: src/prefs_account.c:1054
2569 msgid "Specify POP3 port"
2570 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2571
2572 #: src/prefs_account.c:1066
2573 msgid "Specify domain name"
2574 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
2575
2576 #: src/prefs_account.c:1106
2577 msgid "Mail address is not entered."
2578 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2579
2580 #: src/prefs_account.c:1111
2581 msgid "SMTP server is not entered."
2582 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2583
2584 #: src/prefs_account.c:1116
2585 msgid "User ID is not entered."
2586 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2587
2588 #: src/prefs_account.c:1121
2589 msgid "POP3 server is not entered."
2590 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2591
2592 #: src/prefs_account.c:1126
2593 msgid "IMAP4 server is not entered."
2594 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2595
2596 #: src/prefs_account.c:1131
2597 msgid "NNTP server is not entered."
2598 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2599
2600 #: src/prefs_common.c:586
2601 msgid "Creating common preferences window...\n"
2602 msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2603
2604 #: src/prefs_common.c:590
2605 msgid "Common Preferences"
2606 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2607
2608 #: src/prefs_common.c:615
2609 msgid "Display"
2610 msgstr "ɽ¼¨"
2611
2612 #: src/prefs_common.c:617
2613 msgid "Message"
2614 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2615
2616 #: src/prefs_common.c:623
2617 msgid "Interface"
2618 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
2619
2620 #: src/prefs_common.c:625 src/select-keys.c:322
2621 msgid "Other"
2622 msgstr "¤½¤Î¾"
2623
2624 #: src/prefs_common.c:665 src/prefs_common.c:825
2625 msgid "External program"
2626 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
2627
2628 #: src/prefs_common.c:674
2629 msgid "Use external program for incorporation"
2630 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2631
2632 #: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:842
2633 msgid "Program path"
2634 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
2635
2636 #: src/prefs_common.c:693
2637 msgid "Local spool"
2638 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
2639
2640 #: src/prefs_common.c:704
2641 msgid "Incorporate from spool"
2642 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
2643
2644 #: src/prefs_common.c:706
2645 msgid "Filter on incorporation"
2646 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2647
2648 #: src/prefs_common.c:714
2649 msgid "Spool directory"
2650 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
2651
2652 #: src/prefs_common.c:734
2653 msgid "Auto-check new mail"
2654 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2655
2656 #: src/prefs_common.c:736
2657 msgid "each"
2658 msgstr " "
2659
2660 #: src/prefs_common.c:748
2661 msgid "minute(s)"
2662 msgstr "ʬ¤´¤È"
2663
2664 #: src/prefs_common.c:757
2665 msgid "Check new mail on startup"
2666 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2667
2668 #: src/prefs_common.c:759
2669 msgid "News"
2670 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
2671
2672 #: src/prefs_common.c:767
2673 msgid ""
2674 "Maximum article number to download\n"
2675 "(unlimited if 0 is specified)"
2676 msgstr ""
2677 "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
2678 "(0¤Ç̵À©¸Â)"
2679
2680 #: src/prefs_common.c:835
2681 msgid "Use external program for sending"
2682 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2683
2684 #: src/prefs_common.c:859
2685 msgid "Save sent message to outbox"
2686 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
2687
2688 #: src/prefs_common.c:861
2689 msgid "Queue message that failed to send"
2690 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
2691
2692 #: src/prefs_common.c:867
2693 msgid "Outgoing codeset"
2694 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
2695
2696 #: src/prefs_common.c:882
2697 msgid "Automatic"
2698 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
2699
2700 #: src/prefs_common.c:883
2701 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2702 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
2703
2704 #: src/prefs_common.c:885
2705 msgid "Unicode (UTF-8)"
2706 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2707
2708 #: src/prefs_common.c:887
2709 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2710 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
2711
2712 #: src/prefs_common.c:889
2713 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2714 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
2715
2716 #: src/prefs_common.c:890
2717 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2718 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
2719
2720 #: src/prefs_common.c:891
2721 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2722 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
2723
2724 #: src/prefs_common.c:892
2725 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2726 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
2727
2728 #: src/prefs_common.c:893
2729 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2730 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
2731
2732 #: src/prefs_common.c:894
2733 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2734 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
2735
2736 #: src/prefs_common.c:895
2737 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2738 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
2739
2740 #: src/prefs_common.c:896
2741 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2742 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
2743
2744 #: src/prefs_common.c:897
2745 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2746 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
2747
2748 #: src/prefs_common.c:899
2749 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2750 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
2751
2752 #: src/prefs_common.c:901
2753 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2754 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
2755
2756 #: src/prefs_common.c:902
2757 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2758 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
2759
2760 #: src/prefs_common.c:905
2761 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2762 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
2763
2764 #: src/prefs_common.c:906
2765 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2766 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
2767
2768 #: src/prefs_common.c:908
2769 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2770 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
2771
2772 #: src/prefs_common.c:909
2773 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2774 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
2775
2776 #: src/prefs_common.c:911
2777 msgid "Korean (EUC-KR)"
2778 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
2779
2780 #: src/prefs_common.c:961
2781 msgid "Quotation"
2782 msgstr "°úÍÑ"
2783
2784 #: src/prefs_common.c:969
2785 msgid "Quote message when replying"
2786 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
2787
2788 #: src/prefs_common.c:975
2789 msgid "Quotation mark"
2790 msgstr "°úÍÑÉä"
2791
2792 #: src/prefs_common.c:988
2793 msgid "Quotation format:"
2794 msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
2795
2796 #: src/prefs_common.c:993
2797 msgid " Description of symbols "
2798 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
2799
2800 #: src/prefs_common.c:1020
2801 msgid "Insert signature automatically"
2802 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
2803
2804 #: src/prefs_common.c:1026
2805 msgid "Signature separator"
2806 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
2807
2808 #: src/prefs_common.c:1044
2809 msgid "Wrap messages at"
2810 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
2811
2812 #: src/prefs_common.c:1056
2813 msgid "characters"
2814 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
2815
2816 #: src/prefs_common.c:1064
2817 msgid "Wrap quotation"
2818 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2819
2820 #: src/prefs_common.c:1066
2821 msgid "Wrap before sending"
2822 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2823
2824 #: src/prefs_common.c:1105
2825 msgid "Font"
2826 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2827
2828 #: src/prefs_common.c:1114
2829 msgid "Text"
2830 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
2831
2832 #: src/prefs_common.c:1137
2833 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2834 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
2835
2836 #: src/prefs_common.c:1140
2837 msgid "Display unread number next to folder name"
2838 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2839
2840 #. ---- Summary ----
2841 #: src/prefs_common.c:1144
2842 msgid "Summary View"
2843 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
2844
2845 #: src/prefs_common.c:1153
2846 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2847 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2848
2849 #: src/prefs_common.c:1155
2850 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2851 msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2852
2853 #: src/prefs_common.c:1161
2854 msgid "Date format"
2855 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
2856
2857 #: src/prefs_common.c:1172
2858 msgid ""
2859 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2860 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2861 "replaced as follows:\n"
2862 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2863 "%A: the full weekday name\n"
2864 "%b: the abbreviated month name\n"
2865 "%B: the full month name\n"
2866 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2867 "%C: the century number (year/100)\n"
2868 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2869 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2870 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2871 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2872 "%m: the month as a decimal number\n"
2873 "%M: the minute as a decimal number\n"
2874 "%p: either AM or PM\n"
2875 "%S: the second as a decimal number\n"
2876 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2877 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2878 "%y: the last two digits of a year\n"
2879 "%Y: the year as a decimal number\n"
2880 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2881 msgstr ""
2882 "½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % "
2883 "ʸ»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
2884 "%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
2885 "%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2886 "%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
2887 "%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2888 "%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
2889 "%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
2890 "%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2891 "%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2892 "%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2893 "%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2894 "%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2895 "%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2896 "%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
2897 "%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2898 "%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
2899 "%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
2900 "%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
2901 "%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
2902 "%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
2903
2904 #: src/prefs_common.c:1201
2905 msgid " Set display item of summary... "
2906 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
2907
2908 #: src/prefs_common.c:1254
2909 msgid "Enable coloration of message"
2910 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2911
2912 #: src/prefs_common.c:1273
2913 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2914 msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
2915
2916 #: src/prefs_common.c:1275
2917 msgid "Display header pane above message view"
2918 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2919
2920 #: src/prefs_common.c:1277
2921 msgid "Display short headers on message view"
2922 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2923
2924 #: src/prefs_common.c:1287
2925 msgid "Line space"
2926 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
2927
2928 #: src/prefs_common.c:1301 src/prefs_common.c:1341
2929 msgid "pixel(s)"
2930 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
2931
2932 #: src/prefs_common.c:1306
2933 msgid "Leave space on head"
2934 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
2935
2936 #: src/prefs_common.c:1308
2937 msgid "Scroll"
2938 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
2939
2940 #: src/prefs_common.c:1315
2941 msgid "Half page"
2942 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
2943
2944 #: src/prefs_common.c:1321
2945 msgid "Smooth scroll"
2946 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
2947
2948 #: src/prefs_common.c:1327
2949 msgid "Step"
2950 msgstr "´Ö³Ö"
2951
2952 #: src/prefs_common.c:1386
2953 msgid "Encrypt message by default"
2954 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
2955
2956 #: src/prefs_common.c:1389
2957 msgid "Sign message by default"
2958 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
2959
2960 #: src/prefs_common.c:1392
2961 msgid "Automatically check signatures"
2962 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú"
2963
2964 #: src/prefs_common.c:1396
2965 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2966 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
2967
2968 #. create default signkey box
2969 #: src/prefs_common.c:1404
2970 msgid "Default Sign Key"
2971 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
2972
2973 #: src/prefs_common.c:1503
2974 msgid ""
2975 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
2976 "Emacs-based mailer"
2977 msgstr ""
2978 "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
2979 "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
2980
2981 #: src/prefs_common.c:1510
2982 msgid "Open first unread message when entering a folder"
2983 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
2984
2985 #: src/prefs_common.c:1514
2986 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
2987 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
2988
2989 #: src/prefs_common.c:1522
2990 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
2991 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
2992
2993 #: src/prefs_common.c:1529
2994 msgid ""
2995 "(Messages will be just marked till execution\n"
2996 " if this is turned off)"
2997 msgstr ""
2998 "(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
2999 " ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
3000
3001 #: src/prefs_common.c:1536
3002 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3003 msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
3004
3005 #: src/prefs_common.c:1538
3006 msgid "On exit"
3007 msgstr "½ªÎ»»þ"
3008
3009 #: src/prefs_common.c:1546
3010 msgid "Confirm on exit"
3011 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
3012
3013 #: src/prefs_common.c:1553
3014 msgid "Empty trash on exit"
3015 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3016
3017 #: src/prefs_common.c:1555
3018 msgid "Ask before emptying"
3019 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
3020
3021 #: src/prefs_common.c:1559
3022 msgid "Warn if there are queued messages"
3023 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
3024
3025 #: src/prefs_common.c:1597
3026 #, c-format
3027 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3028 msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3029
3030 #: src/prefs_common.c:1604 src/prefs_common.c:1628 src/prefs_common.c:1644
3031 msgid "Command"
3032 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
3033
3034 #: src/prefs_common.c:1621
3035 #, c-format
3036 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3037 msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3038
3039 #: src/prefs_common.c:1637
3040 #, c-format
3041 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3042 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3043
3044 #: src/prefs_common.c:1699
3045 msgid "Set message colors"
3046 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
3047
3048 #: src/prefs_common.c:1707
3049 msgid "Colors"
3050 msgstr "¿§"
3051
3052 #: src/prefs_common.c:1745
3053 msgid "Quoted Text - First Level"
3054 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
3055
3056 #: src/prefs_common.c:1751
3057 msgid "Quoted Text - Second Level"
3058 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
3059
3060 #: src/prefs_common.c:1757
3061 msgid "Quoted Text - Third Level"
3062 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
3063
3064 #: src/prefs_common.c:1763
3065 msgid "URI link"
3066 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
3067
3068 #: src/prefs_common.c:1770
3069 msgid "Recycle quote colors"
3070 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
3071
3072 #: src/prefs_common.c:1818
3073 msgid "Pick color for quotation level 1"
3074 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
3075
3076 #: src/prefs_common.c:1821
3077 msgid "Pick color for quotation level 2"
3078 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
3079
3080 #: src/prefs_common.c:1824
3081 msgid "Pick color for quotation level 3"
3082 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
3083
3084 #: src/prefs_common.c:1827
3085 msgid "Pick color for URI"
3086 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
3087
3088 #: src/prefs_common.c:1951
3089 msgid "Description of symbols"
3090 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
3091
3092 #: src/prefs_common.c:1978
3093 #, c-format
3094 msgid ""
3095 "Date\n"
3096 "From\n"
3097 "Full Name of Sender\n"
3098 "First Name of Sender\n"
3099 "Initial of Sender\n"
3100 "Subject\n"
3101 "To\n"
3102 "Message-ID\n"
3103 "%"
3104 msgstr ""
3105 "ÆüÉÕ\n"
3106 "º¹½Ð¿Í\n"
3107 "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
3108 "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
3109 "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
3110 "·ï̾\n"
3111 "°¸Àè\n"
3112 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
3113 "%"
3114
3115 #: src/prefs_common.c:2081
3116 msgid "Set display item"
3117 msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
3118
3119 #: src/prefs_common.c:2098
3120 msgid "Mark"
3121 msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
3122
3123 #: src/prefs_common.c:2100
3124 msgid "MIME"
3125 msgstr "MIME"
3126
3127 #: src/prefs_common.c:2101
3128 msgid "Number"
3129 msgstr "ÈÖ¹æ"
3130
3131 #: src/prefs_common.c:2103 src/summaryview.c:352
3132 msgid "Date"
3133 msgstr "ÆüÉÕ"
3134
3135 #: src/prefs_common.c:2104 src/summaryview.c:353
3136 msgid "From"
3137 msgstr "º¹½Ð¿Í"
3138
3139 #: src/prefs_common.c:2105 src/summaryview.c:354
3140 msgid "Subject"
3141 msgstr "·ï̾"
3142
3143 #: src/prefs_common.c:2158
3144 msgid "Font selection"
3145 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
3146
3147 #: src/prefs_filter.c:178
3148 msgid "Registered rules"
3149 msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
3150
3151 #: src/prefs_filter.c:180
3152 msgid "Creating filter setting window...\n"
3153 msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3154
3155 #: src/prefs_filter.c:199
3156 msgid "Filter setting"
3157 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
3158
3159 #: src/prefs_filter.c:222
3160 msgid "Operator"
3161 msgstr "±é»»»Ò"
3162
3163 #: src/prefs_filter.c:260 src/prefs_filter.c:620 src/prefs_filter.c:759
3164 #: src/prefs_filter.c:771
3165 msgid "(none)"
3166 msgstr "(¤Ê¤·)"
3167
3168 #: src/prefs_filter.c:266
3169 msgid "Keyword"
3170 msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
3171
3172 #: src/prefs_filter.c:287
3173 msgid "Predicate"
3174 msgstr "½Ò¸ì"
3175
3176 #: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:629
3177 #: src/prefs_filter.c:632 src/prefs_filter.c:776 src/prefs_filter.c:779
3178 msgid "contains"
3179 msgstr "´Þ¤à"
3180
3181 #: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:776
3182 #: src/prefs_filter.c:779
3183 msgid "not contain"
3184 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
3185
3186 #: src/prefs_filter.c:326
3187 msgid "Destination"
3188 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
3189
3190 #: src/prefs_filter.c:350
3191 msgid "Use regex"
3192 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
3193
3194 #: src/prefs_filter.c:354
3195 msgid "Don't receive"
3196 msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
3197
3198 #: src/prefs_filter.c:379
3199 msgid "Register"
3200 msgstr "ÅÐÏ¿"
3201
3202 #: src/prefs_filter.c:385
3203 msgid " Substitute "
3204 msgstr "  ÃÖ´¹  "
3205
3206 #: src/prefs_filter.c:472
3207 msgid "Reading filter configuration...\n"
3208 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3209
3210 #: src/prefs_filter.c:508
3211 msgid "Writing filter configuration...\n"
3212 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3213
3214 #: src/prefs_filter.c:551
3215 msgid "(New)"
3216 msgstr "(¿·µ¬)"
3217
3218 #: src/prefs_filter.c:602
3219 msgid "Destination is not set."
3220 msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3221
3222 #: src/prefs_filter.c:607
3223 msgid "Header name is not set."
3224 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3225
3226 #: src/prefs_filter.c:713
3227 msgid "Delete rule"
3228 msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
3229
3230 #: src/prefs_filter.c:714
3231 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3232 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3233
3234 #: src/procmime.c:686
3235 msgid "Code conversion failed.\n"
3236 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3237
3238 #: src/procmsg.c:138
3239 msgid "Cache data is corrupted\n"
3240 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3241
3242 #: src/procmsg.c:202
3243 msgid "\tNo cache file\n"
3244 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3245
3246 #: src/procmsg.c:209
3247 msgid "\tReading summary cache..."
3248 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
3249
3250 #: src/procmsg.c:214
3251 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3252 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3253
3254 #: src/procmsg.c:279
3255 msgid "\tMarking the messages..."
3256 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3257
3258 #: src/procmsg.c:323
3259 #, c-format
3260 msgid "\t%d new message(s)\n"
3261 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
3262
3263 #: src/procmsg.c:445
3264 msgid "Mark file not found.\n"
3265 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3266
3267 #: src/procmsg.c:447
3268 #, c-format
3269 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3270 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3271
3272 #: src/procmsg.c:463
3273 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3274 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3275
3276 #: src/procmsg.c:468
3277 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3278 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3279
3280 #: src/procmsg.c:651
3281 msgid "Sending queued message failed.\n"
3282 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3283
3284 #: src/procmsg.c:708
3285 #, c-format
3286 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3287 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
3288
3289 #: src/progressdialog.c:51
3290 msgid "Status"
3291 msgstr "¾õÂÖ"
3292
3293 #: src/progressdialog.c:53
3294 msgid "Creating progress dialog...\n"
3295 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3296
3297 #: src/recv.c:107
3298 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3299 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3300
3301 #: src/recv.c:128 src/recv.c:169 src/recv.c:181
3302 msgid "Can't write to file.\n"
3303 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3304
3305 #: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
3306 msgid "Oops: Signature not verified"
3307 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3308
3309 #: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
3310 msgid "No signature found"
3311 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3312
3313 #: src/rfc2015.c:142
3314 msgid "Good signature"
3315 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
3316
3317 #: src/rfc2015.c:145
3318 msgid "BAD signature"
3319 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3320
3321 #: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
3322 msgid "No public key to verify the signature"
3323 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3324
3325 #: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
3326 msgid "Error verifying the signature"
3327 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
3328
3329 #: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
3330 msgid "Different results for signatures"
3331 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
3332
3333 #: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
3334 msgid "Error: Unknown status"
3335 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
3336
3337 #: src/rfc2015.c:177
3338 #, c-format
3339 msgid "Good signature from \"%s\""
3340 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
3341
3342 #: src/rfc2015.c:180
3343 #, c-format
3344 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3345 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3346
3347 #: src/rfc2015.c:212
3348 msgid "Cannot find user ID for this key."
3349 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3350
3351 #: src/rfc2015.c:223
3352 #, c-format
3353 msgid "                aka \"%s\"\n"
3354 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
3355
3356 #: src/rfc2015.c:251
3357 #, c-format
3358 msgid "Signature made %s\n"
3359 msgstr "Signature made %s\n"
3360
3361 #: src/rfc2015.c:260
3362 #, c-format
3363 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3364 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
3365
3366 #: src/select-keys.c:99
3367 #, c-format
3368 msgid "Please select key for `%s'"
3369 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3370
3371 #: src/select-keys.c:102
3372 #, c-format
3373 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3374 msgstr "`%s' ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ... %c"
3375
3376 #: src/select-keys.c:270
3377 msgid "Select Keys"
3378 msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
3379
3380 #: src/select-keys.c:298
3381 msgid "Key ID"
3382 msgstr "¸°ID"
3383
3384 #: src/select-keys.c:301
3385 msgid "Val"
3386 msgstr "ÀµÅöÀ­"
3387
3388 #: src/select-keys.c:323
3389 msgid "Select"
3390 msgstr "ÁªÂò"
3391
3392 #: src/select-keys.c:431
3393 msgid "Add key"
3394 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
3395
3396 #: src/select-keys.c:432
3397 msgid "Enter another user or key ID\n"
3398 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3399
3400 #: src/send.c:146
3401 msgid "Queued message header is broken.\n"
3402 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3403
3404 #: src/send.c:155
3405 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3406 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
3407
3408 #: src/send.c:166
3409 msgid "Account not found.\n"
3410 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3411
3412 #: src/send.c:197
3413 #, c-format
3414 msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
3415 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ...\n"
3416
3417 #: src/send.c:239
3418 #, c-format
3419 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3420 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3421
3422 #: src/send.c:252
3423 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3424 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3425
3426 #: src/setup.c:43
3427 msgid "Mailbox setting"
3428 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê"
3429
3430 #: src/setup.c:44
3431 msgid ""
3432 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3433 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3434 "if you have the one.\n"
3435 "If you're not sure, just select OK."
3436 msgstr ""
3437 "ºÇ½é¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3438 "MH¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
3439 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
3440 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3441
3442 #: src/sourcewindow.c:76
3443 msgid "Creating source window...\n"
3444 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3445
3446 #: src/sourcewindow.c:80
3447 msgid "Source of the message"
3448 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
3449
3450 #: src/sourcewindow.c:140
3451 #, c-format
3452 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3453 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
3454
3455 #: src/sourcewindow.c:142
3456 #, c-format
3457 msgid "%s - Source"
3458 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
3459
3460 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3461 msgid "Search"
3462 msgstr "¸¡º÷"
3463
3464 #: src/summary_search.c:172
3465 msgid "Case sensitive"
3466 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
3467
3468 #: src/summary_search.c:178
3469 msgid "Backward search"
3470 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
3471
3472 #: src/summary_search.c:184
3473 msgid "Select all matched"
3474 msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
3475
3476 #: src/summary_search.c:191
3477 msgid "Clear"
3478 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3479
3480 #: src/summary_search.c:286
3481 msgid "Search failed"
3482 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
3483
3484 #: src/summary_search.c:287
3485 msgid "Search string not found."
3486 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3487
3488 #: src/summary_search.c:292
3489 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3490 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3491
3492 #: src/summary_search.c:294
3493 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3494 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3495
3496 #: src/summary_search.c:296
3497 msgid "Search finished"
3498 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
3499
3500 #: src/summaryview.c:289
3501 msgid "/M_ove..."
3502 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
3503
3504 #: src/summaryview.c:290
3505 msgid "/_Copy..."
3506 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3507
3508 #: src/summaryview.c:292
3509 msgid "/E_xecute"
3510 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3511
3512 #: src/summaryview.c:293
3513 msgid "/_Mark"
3514 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3515
3516 #: src/summaryview.c:294
3517 msgid "/_Mark/_Mark"
3518 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3519
3520 #: src/summaryview.c:295
3521 msgid "/_Mark/_Unmark"
3522 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3523
3524 #: src/summaryview.c:296
3525 msgid "/_Mark/---"
3526 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3527
3528 #: src/summaryview.c:297
3529 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3530 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3531
3532 #: src/summaryview.c:298
3533 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3534 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
3535
3536 #: src/summaryview.c:301
3537 msgid "/_Reply"
3538 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
3539
3540 #: src/summaryview.c:302
3541 msgid "/Reply to a_ll"
3542 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3543
3544 #: src/summaryview.c:303
3545 msgid "/_Forward"
3546 msgstr "/žÁ÷(_F)"
3547
3548 #: src/summaryview.c:304
3549 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3550 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3551
3552 #: src/summaryview.c:307
3553 msgid "/Open in new _window"
3554 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3555
3556 #: src/summaryview.c:308
3557 msgid "/View so_urce"
3558 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3559
3560 #: src/summaryview.c:309
3561 msgid "/Show all _header"
3562 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3563
3564 #: src/summaryview.c:310
3565 msgid "/Re_edit"
3566 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3567
3568 #: src/summaryview.c:313
3569 msgid "/_Print..."
3570 msgstr "/°õºþ(_P)..."
3571
3572 #: src/summaryview.c:315
3573 msgid "/Select _all"
3574 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3575
3576 #: src/summaryview.c:321
3577 msgid "M"
3578 msgstr "M"
3579
3580 #: src/summaryview.c:321
3581 msgid "U"
3582 msgstr "U"
3583
3584 #: src/summaryview.c:336
3585 msgid "Creating summary view...\n"
3586 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3587
3588 #: src/summaryview.c:351
3589 msgid "No."
3590 msgstr "ÈÖ¹æ"
3591
3592 #: src/summaryview.c:571
3593 msgid "Process mark"
3594 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
3595
3596 #: src/summaryview.c:572
3597 msgid "Some marks are left. Process it?"
3598 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
3599
3600 #: src/summaryview.c:596
3601 msgid ""
3602 "empty folder\n"
3603 "\n"
3604 msgstr ""
3605 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
3606 "\n"
3607
3608 #: src/summaryview.c:608
3609 #, c-format
3610 msgid "Scanning folder (%s)..."
3611 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
3612
3613 #: src/summaryview.c:677
3614 msgid "done."
3615 msgstr "´°Î»."
3616
3617 #: src/summaryview.c:811
3618 msgid "No unread message"
3619 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
3620
3621 #: src/summaryview.c:812
3622 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3623 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
3624
3625 #: src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:950
3626 msgid "Attracting messages by subject..."
3627 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3628
3629 #: src/summaryview.c:1093
3630 #, c-format
3631 msgid "%d deleted"
3632 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
3633
3634 #: src/summaryview.c:1097
3635 #, c-format
3636 msgid "%s%d moved"
3637 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
3638
3639 #: src/summaryview.c:1098 src/summaryview.c:1105
3640 msgid ", "
3641 msgstr ", "
3642
3643 #: src/summaryview.c:1103
3644 #, c-format
3645 msgid "%s%d copied"
3646 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
3647
3648 #: src/summaryview.c:1120
3649 msgid " item(s) selected"
3650 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
3651
3652 #: src/summaryview.c:1131
3653 #, c-format
3654 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3655 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
3656
3657 #: src/summaryview.c:1137
3658 #, c-format
3659 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3660 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
3661
3662 #: src/summaryview.c:1178 src/summaryview.c:1179
3663 msgid "Sorting summary..."
3664 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
3665
3666 #: src/summaryview.c:1217
3667 msgid "\tSetting summary from message data..."
3668 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3669
3670 #: src/summaryview.c:1219
3671 msgid "Setting summary from message data..."
3672 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3673
3674 #: src/summaryview.c:1328
3675 #, c-format
3676 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3677 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
3678
3679 #: src/summaryview.c:1380
3680 msgid "(No Date)"
3681 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
3682
3683 #: src/summaryview.c:1645
3684 #, c-format
3685 msgid "Message %d is marked\n"
3686 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3687
3688 #: src/summaryview.c:1674
3689 #, c-format
3690 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3691 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3692
3693 #: src/summaryview.c:1709
3694 #, c-format
3695 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3696 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3697
3698 #: src/summaryview.c:1751
3699 #, c-format
3700 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3701 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3702
3703 #: src/summaryview.c:1765
3704 msgid "Current folder is Trash."
3705 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
3706
3707 #: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1789
3708 msgid "Deleting duplicated messages..."
3709 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3710
3711 #: src/summaryview.c:1839
3712 #, c-format
3713 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3714 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3715
3716 #: src/summaryview.c:1876
3717 #, c-format
3718 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3719 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3720
3721 #: src/summaryview.c:1888
3722 msgid "Destination is same as current folder."
3723 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3724
3725 #: src/summaryview.c:1937
3726 #, c-format
3727 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3728 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3729
3730 #: src/summaryview.c:1950
3731 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3732 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3733
3734 #: src/summaryview.c:1982
3735 msgid "Selecting all messages..."
3736 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
3737
3738 #: src/summaryview.c:2036
3739 msgid "Print"
3740 msgstr "°õºþ"
3741
3742 #: src/summaryview.c:2037
3743 #, c-format
3744 msgid ""
3745 "Enter the print command line:\n"
3746 "(`%s' will be replaced with file name)"
3747 msgstr ""
3748 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3749 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3750
3751 #: src/summaryview.c:2043
3752 #, c-format
3753 msgid ""
3754 "Print command line is invalid:\n"
3755 "`%s'"
3756 msgstr ""
3757 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
3758 "`%s'"
3759
3760 #: src/summaryview.c:2260 src/summaryview.c:2261
3761 msgid "Building threads..."
3762 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
3763
3764 #: src/summaryview.c:2283 src/summaryview.c:2284
3765 msgid "Unthreading..."
3766 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3767
3768 #: src/summaryview.c:2306
3769 msgid "Unthreading for execution..."
3770 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3771
3772 #: src/summaryview.c:2393
3773 msgid "filtering..."
3774 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3775
3776 #: src/summaryview.c:2394
3777 msgid "Filtering..."
3778 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3779
3780 #: src/summaryview.c:2498
3781 #, c-format
3782 msgid "Go to %s\n"
3783 msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
3784
3785 #: src/textview.c:137
3786 msgid "Creating text view...\n"
3787 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3788
3789 #: src/textview.c:372
3790 msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
3791 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò\n"
3792
3793 #: src/textview.c:375
3794 msgid ""
3795 "right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
3796 "\n"
3797 msgstr ""
3798 "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3799 "\n"
3800
3801 #: src/textview.c:379
3802 msgid "To display this part as a text message, select\n"
3803 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢\n"
3804
3805 #: src/textview.c:382
3806 msgid ""
3807 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3808 "\n"
3809 msgstr ""
3810 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3811 "\n"
3812
3813 #: src/textview.c:386
3814 msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
3815 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢\n"
3816
3817 #: src/textview.c:389
3818 msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
3819 msgstr ""
3820 "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢\n"
3821 "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3822
3823 #: src/textview.c:410
3824 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3825 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3826
3827 #: src/textview.c:413
3828 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3829 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
3830
3831 #: src/textview.c:416
3832 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3833 msgstr ""
3834 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3835 "\n"
3836
3837 #: src/utils.c:1407 src/utils.c:1484
3838 #, c-format
3839 msgid "writing to %s failed.\n"
3840 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3841
3842 #: src/utils.c:1427
3843 #, c-format
3844 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3845 msgstr "%s ¤«¤é %s ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3846
3847 #: src/utils.c:1645
3848 #, c-format
3849 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3850 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"