7866269cd03624c1001fb40cfe8afdc7e115b852
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
11 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
12 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:305
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
23 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
24
25 #: src/account.c:555
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
28
29 #: src/account.c:573
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34
35 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
36 #: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
37 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
38 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
39 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
40 #: src/select-keys.c:301
41 msgid "Name"
42 msgstr "̾Á°"
43
44 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
45 msgid "Protocol"
46 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
47
48 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
49 msgid "Server"
50 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
51
52 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
53 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
54 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
55 #: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
56 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
57 msgid "Add"
58 msgstr "ÄɲÃ"
59
60 #: src/account.c:630
61 msgid "Edit"
62 msgstr "ÊÔ½¸"
63
64 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
65 msgid " Delete "
66 msgstr "  ºï½ü  "
67
68 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
69 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
70 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
71 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
72 msgid "Down"
73 msgstr "  ¢­  "
74
75 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
76 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
77 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
78 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
79 msgid "Up"
80 msgstr "  ¢¬  "
81
82 #: src/account.c:662
83 #, fuzzy
84 msgid " Set as default account "
85 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
86
87 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
88 #: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
89 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
90 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
91 msgid "Close"
92 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
93
94 #: src/account.c:736
95 msgid "Delete account"
96 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
97
98 #: src/account.c:737
99 msgid "Do you really want to delete this account?"
100 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
101
102 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
103 #: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
104 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
105 #: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
106 #: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
107 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
108 #: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
109 #: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
110 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
111 #: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
112 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
113 #: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
114 #: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
115 msgid "Yes"
116 msgstr "¤Ï¤¤"
117
118 #: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
119 #: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
120 #: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
121 msgid "+No"
122 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
123
124 #: src/addressadd.c:162
125 #, fuzzy
126 msgid "Add to address book"
127 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
128
129 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
130 msgid "Address"
131 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
132
133 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
134 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
135 msgid "Remarks"
136 msgstr "È÷¹Í"
137
138 #: src/addressadd.c:226
139 #, fuzzy
140 msgid "Select Address Book Folder"
141 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
142
143 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
144 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
145 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
146 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
147 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
148 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
149 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
150 #: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
151 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
152 #: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
153 #: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
154 #: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
155 #: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
156 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
157 #: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
158 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
159 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
160 #: src/ssl_manager.c:98
161 msgid "OK"
162 msgstr "OK"
163
164 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
165 #: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
166 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
167 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
168 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
169 #: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
170 #: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
171 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
172 #: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
173 #: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
174 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
175 #: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
176 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
177 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
178 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
179 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
180 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
181 #: src/summaryview.c:3449
182 msgid "Cancel"
183 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
184
185 #: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
186 #: src/messageview.c:143
187 msgid "/_File"
188 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
189
190 #: src/addressbook.c:354
191 #, fuzzy
192 msgid "/_File/New _Book"
193 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
194
195 #: src/addressbook.c:355
196 #, fuzzy
197 msgid "/_File/New _vCard"
198 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
199
200 #: src/addressbook.c:357
201 #, fuzzy
202 msgid "/_File/New _JPilot"
203 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
204
205 #: src/addressbook.c:360
206 #, fuzzy
207 msgid "/_File/New _Server"
208 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
209
210 #: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
211 #: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
212 msgid "/_File/---"
213 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
214
215 #: src/addressbook.c:363
216 msgid "/_File/_Edit"
217 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
218
219 #: src/addressbook.c:364
220 msgid "/_File/_Delete"
221 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
222
223 #: src/addressbook.c:366
224 #, fuzzy
225 msgid "/_File/_Save"
226 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
227
228 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
229 msgid "/_File/_Close"
230 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
231
232 #: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
233 #: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
234 msgid "/_Edit"
235 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
236
237 #: src/addressbook.c:369
238 #, fuzzy
239 msgid "/_Edit/C_ut"
240 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
241
242 #: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
243 #: src/messageview.c:150
244 msgid "/_Edit/_Copy"
245 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
246
247 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
248 msgid "/_Edit/_Paste"
249 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
250
251 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
252 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
253 msgid "/_Edit/---"
254 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
255
256 #: src/addressbook.c:373
257 #, fuzzy
258 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
259 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
260
261 #: src/addressbook.c:374
262 #, fuzzy
263 msgid "/_Address"
264 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
265
266 #: src/addressbook.c:375
267 #, fuzzy
268 msgid "/_Address/New _Address"
269 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
270
271 #: src/addressbook.c:376
272 #, fuzzy
273 msgid "/_Address/New _Group"
274 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
275
276 #: src/addressbook.c:377
277 #, fuzzy
278 msgid "/_Address/New _Folder"
279 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
280
281 #: src/addressbook.c:378
282 #, fuzzy
283 msgid "/_Address/---"
284 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
285
286 #: src/addressbook.c:379
287 #, fuzzy
288 msgid "/_Address/_Edit"
289 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
290
291 #: src/addressbook.c:380
292 #, fuzzy
293 msgid "/_Address/_Delete"
294 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
295
296 #: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
297 #: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
298 #: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
299 #: src/messageview.c:276
300 #, fuzzy
301 msgid "/_Tools/---"
302 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
303
304 #: src/addressbook.c:382
305 #, fuzzy
306 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
307 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
308
309 #: src/addressbook.c:383
310 #, fuzzy
311 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
312 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
313
314 #: src/addressbook.c:384
315 #, fuzzy
316 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
317 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
318
319 #: src/addressbook.c:386
320 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
321 msgstr ""
322
323 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
324 #: src/messageview.c:279
325 msgid "/_Help"
326 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
327
328 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
329 #: src/messageview.c:280
330 msgid "/_Help/_About"
331 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
332
333 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
334 #, fuzzy
335 msgid "/New _Address"
336 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
337
338 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
339 #, fuzzy
340 msgid "/New _Group"
341 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
342
343 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
344 #, fuzzy
345 msgid "/New _Folder"
346 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
347
348 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
349 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
350 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
351 #: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
352 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
353 #: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
354 #: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
355 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
356 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
357 #: src/summaryview.c:457
358 msgid "/---"
359 msgstr "/---"
360
361 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
362 msgid "/_Delete"
363 msgstr "/ºï½ü(_D)"
364
365 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
366 msgid "/C_ut"
367 msgstr ""
368
369 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
370 #, fuzzy
371 msgid "/_Copy"
372 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
373
374 #: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
375 #, fuzzy
376 msgid "/_Paste"
377 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
378
379 #: src/addressbook.c:418
380 #, fuzzy
381 msgid "/Pa_ste Address"
382 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
383
384 #: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
385 msgid "Unknown"
386 msgstr ""
387
388 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
389 msgid "Success"
390 msgstr ""
391
392 #: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
393 msgid "Bad arguments"
394 msgstr ""
395
396 #: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
397 #, fuzzy
398 msgid "File not specified"
399 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
400
401 #: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
402 #, fuzzy
403 msgid "Error opening file"
404 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
405
406 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
407 #, fuzzy
408 msgid "Error reading file"
409 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
410
411 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
412 msgid "End of file encountered"
413 msgstr ""
414
415 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
416 #, fuzzy
417 msgid "Error allocating memory"
418 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
419
420 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
421 #, fuzzy
422 msgid "Bad file format"
423 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
424
425 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
426 #, fuzzy
427 msgid "Error writing to file"
428 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
429
430 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
431 #, fuzzy
432 msgid "Error opening directory"
433 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
434
435 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
436 #, fuzzy
437 msgid "No path specified"
438 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
439
440 #: src/addressbook.c:457
441 #, fuzzy
442 msgid "Error connecting to LDAP server"
443 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
444
445 #: src/addressbook.c:458
446 msgid "Error initializing LDAP"
447 msgstr ""
448
449 #: src/addressbook.c:459
450 msgid "Error binding to LDAP server"
451 msgstr ""
452
453 #: src/addressbook.c:460
454 msgid "Error searching LDAP database"
455 msgstr ""
456
457 #: src/addressbook.c:461
458 msgid "Timeout performing LDAP operation"
459 msgstr ""
460
461 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
462 msgid "Error in LDAP search criteria"
463 msgstr ""
464
465 #: src/addressbook.c:464
466 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
467 msgstr ""
468
469 #: src/addressbook.c:613
470 msgid "E-Mail address"
471 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
472
473 #: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
474 #: src/toolbar.c:1753
475 msgid "Address book"
476 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
477
478 #: src/addressbook.c:716
479 msgid "Name:"
480 msgstr "̾Á°:"
481
482 #: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
483 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
484 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
485 #: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
486 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
487 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
488 msgid "Delete"
489 msgstr "ºï½ü"
490
491 #: src/addressbook.c:754
492 msgid "Lookup"
493 msgstr "¸¡º÷"
494
495 #: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
496 #: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
497 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
498 msgid "To:"
499 msgstr "°¸Àè:"
500
501 #: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
502 #: src/prefs_template.c:175
503 msgid "Cc:"
504 msgstr "Cc:"
505
506 #: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
507 msgid "Bcc:"
508 msgstr "Bcc:"
509
510 #: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
511 msgid "Delete address(es)"
512 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
513
514 #: src/addressbook.c:976
515 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
516 msgstr ""
517
518 #: src/addressbook.c:999
519 msgid "Really delete the address(es)?"
520 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
521
522 #: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
523 #: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
524 #: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
525 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
526 #: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
527 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
528 #: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
529 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
530 #: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
531 #: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
532 msgid "No"
533 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
534
535 #: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
536 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
537 msgstr ""
538
539 #: src/addressbook.c:1523
540 msgid "Cannot paste into an address group."
541 msgstr ""
542
543 #: src/addressbook.c:2166
544 #, c-format
545 msgid ""
546 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
547 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
548 msgstr ""
549
550 #: src/addressbook.c:2170
551 #, fuzzy
552 msgid "Folder only"
553 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
554
555 #: src/addressbook.c:2170
556 #, fuzzy
557 msgid "Folder and Addresses"
558 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
559
560 #: src/addressbook.c:2175
561 #, c-format
562 msgid "Really delete `%s' ?"
563 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
564
565 #: src/addressbook.c:2925
566 msgid "New user, could not save index file."
567 msgstr ""
568
569 #: src/addressbook.c:2929
570 msgid "New user, could not save address book files."
571 msgstr ""
572
573 #: src/addressbook.c:2939
574 msgid "Old address book converted successfully."
575 msgstr ""
576
577 #: src/addressbook.c:2944
578 msgid ""
579 "Old address book converted,\n"
580 "could not save new address index file"
581 msgstr ""
582
583 #: src/addressbook.c:2957
584 msgid ""
585 "Could not convert address book,\n"
586 "but created empty new address book files."
587 msgstr ""
588
589 #: src/addressbook.c:2963
590 msgid ""
591 "Could not convert address book,\n"
592 "could not create new address book files."
593 msgstr ""
594
595 #: src/addressbook.c:2968
596 msgid ""
597 "Could not convert address book\n"
598 "and could not create new address book files."
599 msgstr ""
600
601 #: src/addressbook.c:2975
602 msgid "Addressbook conversion error"
603 msgstr ""
604
605 #: src/addressbook.c:2979
606 #, fuzzy
607 msgid "Addressbook conversion"
608 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
609
610 #: src/addressbook.c:3014
611 #, fuzzy
612 msgid "Addressbook Error"
613 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
614
615 #: src/addressbook.c:3015
616 msgid "Could not read address index"
617 msgstr ""
618
619 #: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
620 msgid "Interface"
621 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
622
623 #: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
624 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
625 #, fuzzy
626 msgid "Address Book"
627 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
628
629 #: src/addressbook.c:3540
630 msgid "Person"
631 msgstr ""
632
633 #: src/addressbook.c:3556
634 #, fuzzy
635 msgid "EMail Address"
636 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
637
638 #: src/addressbook.c:3572
639 #, fuzzy
640 msgid "Group"
641 msgstr "NewGroup"
642
643 #: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
644 #: src/prefs_account.c:2043
645 msgid "Folder"
646 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
647
648 #: src/addressbook.c:3604
649 #, fuzzy
650 msgid "vCard"
651 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
652
653 #: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
654 msgid "JPilot"
655 msgstr ""
656
657 #: src/addressbook.c:3652
658 #, fuzzy
659 msgid "LDAP Server"
660 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
661
662 #: src/addrgather.c:156
663 msgid "Please specify name for address book."
664 msgstr ""
665
666 #: src/addrgather.c:176
667 msgid "Please select the mail headers to search."
668 msgstr ""
669
670 #: src/addrgather.c:183
671 msgid "Busy harvesting addresses..."
672 msgstr ""
673
674 #: src/addrgather.c:221
675 msgid "Addresses gathered successfully."
676 msgstr ""
677
678 #: src/addrgather.c:285
679 #, fuzzy
680 msgid "No folder or message was selected."
681 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
682
683 #: src/addrgather.c:293
684 msgid ""
685 "Please select a folder to process from the folder\n"
686 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
687 "the message list."
688 msgstr ""
689
690 #: src/addrgather.c:345
691 #, fuzzy
692 msgid "Folder :"
693 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
694
695 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
696 #, fuzzy
697 msgid "Address Book :"
698 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
699
700 #: src/addrgather.c:366
701 #, fuzzy
702 msgid "Folder Size :"
703 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
704
705 #: src/addrgather.c:381
706 #, fuzzy
707 msgid "Process these mail header fields"
708 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
709
710 #: src/addrgather.c:399
711 msgid "Include sub-folders"
712 msgstr ""
713
714 #: src/addrgather.c:422
715 #, fuzzy
716 msgid "Header Name"
717 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
718
719 #: src/addrgather.c:423
720 #, fuzzy
721 msgid "Address Count"
722 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
723
724 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
725 #: src/messageview.c:576
726 msgid "Warning"
727 msgstr "·Ù¹ð"
728
729 #: src/addrgather.c:528
730 #, fuzzy
731 msgid "Header Fields"
732 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
733
734 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
735 msgid "Finish"
736 msgstr ""
737
738 #: src/addrgather.c:588
739 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
740 msgstr ""
741
742 #: src/addrgather.c:596
743 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
744 msgstr ""
745
746 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
747 msgid "Common address"
748 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
749
750 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
751 msgid "Personal address"
752 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
753
754 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
755 msgid "Notice"
756 msgstr "Ãí°Õ"
757
758 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
759 msgid "Error"
760 msgstr "¥¨¥é¡¼"
761
762 #: src/alertpanel.c:190
763 #, fuzzy
764 msgid "View log"
765 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
766
767 #: src/alertpanel.c:308
768 msgid "Show this message next time"
769 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
770
771 #: src/common/nntp.c:68
772 #, c-format
773 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
774 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
775
776 #: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
777 #, c-format
778 msgid "protocol error: %s\n"
779 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
780
781 #: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
782 msgid "protocol error\n"
783 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
784
785 #: src/common/nntp.c:264
786 msgid "Error occurred while posting\n"
787 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
788
789 #: src/common/smtp.c:154
790 msgid "SMTP AUTH not available\n"
791 msgstr ""
792
793 #: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
794 msgid "bad SMTP response\n"
795 msgstr ""
796
797 #: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
798 #, fuzzy
799 msgid "error occurred on SMTP session\n"
800 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
801
802 #: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
803 #, fuzzy
804 msgid "error occurred on authentication\n"
805 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
806
807 #: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
808 #, fuzzy
809 msgid "can't start TLS session\n"
810 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
811
812 #: src/common/ssl.c:78
813 msgid "Error creating ssl context\n"
814 msgstr ""
815
816 #: src/common/ssl.c:97
817 #, c-format
818 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
819 msgstr ""
820
821 #: src/common/ssl.c:105
822 #, c-format
823 msgid "SSL connection using %s\n"
824 msgstr ""
825
826 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
827 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
828 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
829 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
830 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
831 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
832 msgid "<not in certificate>"
833 msgstr ""
834
835 #: src/common/ssl_certificate.c:189
836 #, c-format
837 msgid ""
838 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
839 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
840 "  Fingerprint: %s\n"
841 "  Signature status: %s"
842 msgstr ""
843
844 #: src/common/ssl_certificate.c:307
845 msgid "Can't load X509 default paths"
846 msgstr ""
847
848 #: src/common/ssl_certificate.c:362
849 #, c-format
850 msgid ""
851 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
852 "%s"
853 msgstr ""
854
855 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
856 #, c-format
857 msgid ""
858 "%s\n"
859 "\n"
860 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
861 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
862 msgstr ""
863
864 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
865 #: src/prefs_common.c:1229
866 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
867 msgstr ""
868
869 #: src/common/ssl_certificate.c:398
870 #, c-format
871 msgid ""
872 "%s's SSL certificate changed !\n"
873 "We have saved this one:\n"
874 "%s\n"
875 "\n"
876 "It is now:\n"
877 "%s\n"
878 "\n"
879 "This could mean the server answering is not the known one."
880 msgstr ""
881
882 #: src/compose.c:488
883 msgid "/_Add..."
884 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
885
886 #: src/compose.c:489
887 msgid "/_Remove"
888 msgstr "/ºï½ü(_R)"
889
890 #: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
891 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
892 #, fuzzy
893 msgid "/_Properties..."
894 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
895
896 #: src/compose.c:497
897 msgid "/_File/_Attach file"
898 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
899
900 #: src/compose.c:498
901 msgid "/_File/_Insert file"
902 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
903
904 #: src/compose.c:499
905 msgid "/_File/Insert si_gnature"
906 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
907
908 #: src/compose.c:504
909 msgid "/_Edit/_Undo"
910 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
911
912 #: src/compose.c:505
913 msgid "/_Edit/_Redo"
914 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
915
916 #: src/compose.c:507
917 msgid "/_Edit/Cu_t"
918 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
919
920 #: src/compose.c:510
921 #, fuzzy
922 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
923 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
924
925 #: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
926 msgid "/_Edit/Select _all"
927 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
928
929 #: src/compose.c:513
930 #, fuzzy
931 msgid "/_Edit/A_dvanced"
932 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
933
934 #: src/compose.c:514
935 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
936 msgstr ""
937
938 #: src/compose.c:519
939 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
940 msgstr ""
941
942 #: src/compose.c:524
943 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
944 msgstr ""
945
946 #: src/compose.c:529
947 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
948 msgstr ""
949
950 #: src/compose.c:534
951 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
952 msgstr ""
953
954 #: src/compose.c:539
955 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
956 msgstr ""
957
958 #: src/compose.c:544
959 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
960 msgstr ""
961
962 #: src/compose.c:549
963 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
964 msgstr ""
965
966 #: src/compose.c:554
967 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
968 msgstr ""
969
970 #: src/compose.c:559
971 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
972 msgstr ""
973
974 #: src/compose.c:564
975 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
976 msgstr ""
977
978 #: src/compose.c:569
979 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
980 msgstr ""
981
982 #: src/compose.c:574
983 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
984 msgstr ""
985
986 #: src/compose.c:579
987 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
988 msgstr ""
989
990 #: src/compose.c:584
991 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
992 msgstr ""
993
994 #: src/compose.c:590
995 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
996 msgstr ""
997
998 #: src/compose.c:592
999 #, fuzzy
1000 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1001 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
1002
1003 #: src/compose.c:594
1004 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1005 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
1006
1007 #: src/compose.c:597
1008 #, fuzzy
1009 msgid "/_Spelling"
1010 msgstr "/³«¤¯(_O)"
1011
1012 #: src/compose.c:598
1013 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: src/compose.c:600
1017 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: src/compose.c:602
1021 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: src/compose.c:604
1025 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: src/compose.c:606
1029 #, fuzzy
1030 msgid "/_Spelling/---"
1031 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
1032
1033 #: src/compose.c:607
1034 #, fuzzy
1035 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1036 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
1037
1038 #: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
1039 #: src/summaryview.c:449
1040 msgid "/_View"
1041 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1042
1043 #: src/compose.c:612
1044 #, fuzzy
1045 msgid "/_View/_To"
1046 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1047
1048 #: src/compose.c:613
1049 #, fuzzy
1050 msgid "/_View/_Cc"
1051 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1052
1053 #: src/compose.c:614
1054 #, fuzzy
1055 msgid "/_View/_Bcc"
1056 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1057
1058 #: src/compose.c:615
1059 #, fuzzy
1060 msgid "/_View/_Reply to"
1061 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
1062
1063 #: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
1064 #: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
1065 #: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
1066 msgid "/_View/---"
1067 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1068
1069 #: src/compose.c:617
1070 #, fuzzy
1071 msgid "/_View/_Followup to"
1072 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
1073
1074 #: src/compose.c:619
1075 #, fuzzy
1076 msgid "/_View/R_uler"
1077 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1078
1079 #: src/compose.c:621
1080 #, fuzzy
1081 msgid "/_View/_Attachment"
1082 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
1083
1084 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
1085 msgid "/_Message"
1086 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
1087
1088 #: src/compose.c:624
1089 msgid "/_Message/_Send"
1090 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
1091
1092 #: src/compose.c:626
1093 msgid "/_Message/Send _later"
1094 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
1095
1096 #: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
1097 #: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
1098 #: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
1099 #: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
1100 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1101 msgid "/_Message/---"
1102 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
1103
1104 #: src/compose.c:629
1105 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1106 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
1107
1108 #: src/compose.c:631
1109 #, fuzzy
1110 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1111 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
1112
1113 #: src/compose.c:635
1114 msgid "/_Message/_To"
1115 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
1116
1117 #: src/compose.c:636
1118 msgid "/_Message/_Cc"
1119 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
1120
1121 #: src/compose.c:637
1122 msgid "/_Message/_Bcc"
1123 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
1124
1125 #: src/compose.c:638
1126 msgid "/_Message/_Reply to"
1127 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
1128
1129 #: src/compose.c:640
1130 msgid "/_Message/_Followup to"
1131 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
1132
1133 #: src/compose.c:642
1134 msgid "/_Message/_Attach"
1135 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
1136
1137 #: src/compose.c:646
1138 msgid "/_Message/Si_gn"
1139 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
1140
1141 #: src/compose.c:647
1142 msgid "/_Message/_Encrypt"
1143 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
1144
1145 #: src/compose.c:648
1146 #, fuzzy
1147 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1148 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
1149
1150 #: src/compose.c:649
1151 #, fuzzy
1152 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1153 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
1154
1155 #: src/compose.c:652
1156 #, fuzzy
1157 msgid "/_Message/_Priority"
1158 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
1159
1160 #: src/compose.c:653
1161 #, fuzzy
1162 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1163 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
1164
1165 #: src/compose.c:654
1166 #, fuzzy
1167 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1168 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
1169
1170 #: src/compose.c:655
1171 #, fuzzy
1172 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1173 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1174
1175 #: src/compose.c:656
1176 #, fuzzy
1177 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1178 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1179
1180 #: src/compose.c:657
1181 #, fuzzy
1182 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1183 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1184
1185 #: src/compose.c:659
1186 #, fuzzy
1187 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1188 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1189
1190 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
1191 #, fuzzy
1192 msgid "/_Tools"
1193 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
1194
1195 #: src/compose.c:661
1196 #, fuzzy
1197 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1198 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
1199
1200 #: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
1201 #, fuzzy
1202 msgid "/_Tools/_Address book"
1203 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
1204
1205 #: src/compose.c:663
1206 msgid "/_Tools/_Template"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
1210 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1211 msgstr ""
1212
1213 #: src/compose.c:1384
1214 #, fuzzy
1215 msgid "Reply-To:"
1216 msgstr "Reply-To"
1217
1218 #: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
1219 #: src/headerview.c:56
1220 msgid "Newsgroups:"
1221 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1222
1223 #: src/compose.c:1390
1224 msgid "Followup-To:"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: src/compose.c:1685
1228 msgid "Quote mark format error."
1229 msgstr ""
1230
1231 #: src/compose.c:1701
1232 msgid "Message reply/forward format error."
1233 msgstr ""
1234
1235 #: src/compose.c:2030
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "File %s is empty."
1238 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
1239
1240 #: src/compose.c:2034
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "Can't read %s."
1243 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1244
1245 #: src/compose.c:2062
1246 #, c-format
1247 msgid "Message: %s"
1248 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
1249
1250 #: src/compose.c:2756
1251 msgid " [Edited]"
1252 msgstr " [¹¹¿·]"
1253
1254 #: src/compose.c:2758
1255 #, c-format
1256 msgid "%s - Compose message%s"
1257 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1258
1259 #: src/compose.c:2761
1260 #, c-format
1261 msgid "Compose message%s"
1262 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1263
1264 #: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
1265 msgid ""
1266 "Account for sending mail is not specified.\n"
1267 "Please select a mail account before sending."
1268 msgstr ""
1269 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1270 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1271
1272 #: src/compose.c:2932
1273 msgid "Recipient is not specified."
1274 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
1275
1276 #: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
1277 #: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1278 msgid "Send"
1279 msgstr "Á÷¿®"
1280
1281 #: src/compose.c:2941
1282 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: src/compose.c:2962
1286 #, fuzzy
1287 msgid "Could not queue message for sending"
1288 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1289
1290 #: src/compose.c:2967
1291 msgid ""
1292 "The message was queued but could not be sent.\n"
1293 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1294 msgstr ""
1295
1296 #: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
1297 #, c-format
1298 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1299 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1300
1301 #: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
1302 msgid "Queueing"
1303 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
1304
1305 #: src/compose.c:3063
1306 msgid ""
1307 "Error occurred while sending the message.\n"
1308 "Put this message into queue folder?"
1309 msgstr ""
1310 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1311 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
1312
1313 #: src/compose.c:3069
1314 msgid "Can't queue the message."
1315 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1316
1317 #: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
1318 msgid "Error occurred while sending the message."
1319 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1320
1321 #: src/compose.c:3085
1322 #, fuzzy
1323 msgid "Can't save the message to Sent."
1324 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1325
1326 #: src/compose.c:3316
1327 #, c-format
1328 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1329 msgstr ""
1330
1331 #: src/compose.c:3422
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid ""
1334 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1335 "%s to %s.\n"
1336 "Send it anyway?"
1337 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1338
1339 #: src/compose.c:3681
1340 msgid "No account for sending mails available!"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: src/compose.c:3691
1344 msgid "No account for posting news available!"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1348 msgid "From:"
1349 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
1350
1351 #: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
1352 msgid "MIME type"
1353 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
1354
1355 #: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
1356 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1357 msgid "Size"
1358 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1359
1360 #: src/compose.c:4668
1361 #, fuzzy
1362 msgid "Save Message to "
1363 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
1364
1365 #: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
1366 #, fuzzy
1367 msgid "Select ..."
1368 msgstr " ÁªÂò... "
1369
1370 #: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
1371 #: src/prefs_matcher.c:146
1372 msgid "Header"
1373 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
1374
1375 #: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
1376 #, fuzzy
1377 msgid "Attachments"
1378 msgstr "źÉÕ"
1379
1380 #: src/compose.c:4828
1381 #, fuzzy
1382 msgid "Others"
1383 msgstr "¤½¤Î¾"
1384
1385 #: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1386 #: src/summary_search.c:163
1387 msgid "Subject:"
1388 msgstr "·ï̾:"
1389
1390 #: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
1391 #: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
1392 #, fuzzy
1393 msgid "None"
1394 msgstr "´°Î»"
1395
1396 #: src/compose.c:5086
1397 #, c-format
1398 msgid ""
1399 "Spell checker could not be started.\n"
1400 "%s"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: src/compose.c:5545
1404 msgid "Invalid MIME type."
1405 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
1406
1407 #: src/compose.c:5563
1408 msgid "File doesn't exist or is empty."
1409 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1410
1411 #: src/compose.c:5632
1412 #, fuzzy
1413 msgid "Properties"
1414 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
1415
1416 #: src/compose.c:5677
1417 msgid "Encoding"
1418 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
1419
1420 #: src/compose.c:5708
1421 msgid "Path"
1422 msgstr "¥Ñ¥¹"
1423
1424 #: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
1425 msgid "File name"
1426 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1427
1428 #: src/compose.c:5886
1429 #, c-format
1430 msgid ""
1431 "The external editor is still working.\n"
1432 "Force terminating the process?\n"
1433 "process group id: %d"
1434 msgstr ""
1435 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
1436 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1437 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
1438
1439 #: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
1440 msgid "Offline warning"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
1444 msgid "You're working offline. Override?"
1445 msgstr ""
1446
1447 #: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
1448 msgid "Select file"
1449 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
1450
1451 #: src/compose.c:6372
1452 msgid "Discard message"
1453 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
1454
1455 #: src/compose.c:6373
1456 msgid "This message has been modified. discard it?"
1457 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
1458
1459 #: src/compose.c:6374
1460 msgid "Discard"
1461 msgstr "ÇË´þ"
1462
1463 #: src/compose.c:6374
1464 msgid "to Draft"
1465 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
1466
1467 #: src/compose.c:6409
1468 #, c-format
1469 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1470 msgstr ""
1471
1472 #: src/compose.c:6411
1473 msgid "Apply template"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: src/compose.c:6412
1477 #, fuzzy
1478 msgid "Replace"
1479 msgstr "ÊÖ¿®"
1480
1481 #: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
1482 msgid "Insert"
1483 msgstr "ÁÞÆþ"
1484
1485 #: src/crash.c:144
1486 #, c-format
1487 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: src/crash.c:189
1491 msgid "Sylpheed has crashed"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: src/crash.c:205
1495 #, c-format
1496 msgid ""
1497 "%s.\n"
1498 "Please file a bug report and include the information below."
1499 msgstr ""
1500
1501 #: src/crash.c:210
1502 msgid "Debug log"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: src/crash.c:250
1506 #, fuzzy
1507 msgid "Save..."
1508 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
1509
1510 #: src/crash.c:255
1511 msgid "Create bug report"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: src/crash.c:304
1515 #, fuzzy
1516 msgid "Save crash information"
1517 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
1518
1519 #: src/editaddress.c:143
1520 msgid "Add New Person"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: src/editaddress.c:144
1524 msgid "Edit Person Details"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: src/editaddress.c:285
1528 #, fuzzy
1529 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1530 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
1531
1532 #: src/editaddress.c:422
1533 msgid "A Name and Value must be supplied."
1534 msgstr ""
1535
1536 #: src/editaddress.c:480
1537 msgid "Edit Person Data"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1541 #, fuzzy
1542 msgid "Display Name"
1543 msgstr "ɽ¼¨"
1544
1545 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1546 #, fuzzy
1547 msgid "Last Name"
1548 msgstr "̾Á°"
1549
1550 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1551 #, fuzzy
1552 msgid "First Name"
1553 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1554
1555 #: src/editaddress.c:589
1556 #, fuzzy
1557 msgid "Nickname"
1558 msgstr "̾Á°"
1559
1560 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1561 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1562 #, fuzzy
1563 msgid "E-Mail Address"
1564 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
1565
1566 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1567 msgid "Alias"
1568 msgstr ""
1569
1570 #: src/editaddress.c:710
1571 msgid "Move Up"
1572 msgstr ""
1573
1574 #: src/editaddress.c:713
1575 #, fuzzy
1576 msgid "Move Down"
1577 msgstr "  ¢­  "
1578
1579 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1580 msgid "Modify"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1584 #: src/summary_search.c:207
1585 msgid "Clear"
1586 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
1587
1588 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1589 #: src/prefs_matcher.c:455
1590 msgid "Value"
1591 msgstr "ÆâÍÆ"
1592
1593 #: src/editaddress.c:883
1594 #, fuzzy
1595 msgid "Basic Data"
1596 msgstr "´ðËÜ"
1597
1598 #: src/editaddress.c:885
1599 msgid "User Attributes"
1600 msgstr ""
1601
1602 #: src/editbook.c:112
1603 msgid "File appears to be Ok."
1604 msgstr ""
1605
1606 #: src/editbook.c:115
1607 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1608 msgstr ""
1609
1610 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1611 #, fuzzy
1612 msgid "Could not read file."
1613 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1614
1615 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1616 #, fuzzy
1617 msgid "Edit Addressbook"
1618 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
1619
1620 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1621 msgid " Check File "
1622 msgstr ""
1623
1624 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1625 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
1626 #, fuzzy
1627 msgid "File"
1628 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
1629
1630 #: src/editbook.c:283
1631 #, fuzzy
1632 msgid "Add New Addressbook"
1633 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
1634
1635 #: src/editgroup.c:103
1636 msgid "A Group Name must be supplied."
1637 msgstr ""
1638
1639 #: src/editgroup.c:264
1640 #, fuzzy
1641 msgid "Edit Group Data"
1642 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
1643
1644 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1645 msgid "Group Name"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: src/editgroup.c:311
1649 #, fuzzy
1650 msgid "Addresses in Group"
1651 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
1652
1653 #: src/editgroup.c:313
1654 msgid " -> "
1655 msgstr ""
1656
1657 #: src/editgroup.c:340
1658 msgid " <- "
1659 msgstr ""
1660
1661 #: src/editgroup.c:342
1662 #, fuzzy
1663 msgid "Available Addresses"
1664 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
1665
1666 #: src/editgroup.c:402
1667 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1668 msgstr ""
1669
1670 #: src/editgroup.c:450
1671 #, fuzzy
1672 msgid "Edit Group Details"
1673 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
1674
1675 #: src/editgroup.c:453
1676 #, fuzzy
1677 msgid "Add New Group"
1678 msgstr "NewGroup"
1679
1680 #: src/editgroup.c:503
1681 msgid "Edit folder"
1682 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
1683
1684 #: src/editgroup.c:503
1685 msgid "Input the new name of folder:"
1686 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1687
1688 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
1689 #: src/folderview.c:2177
1690 msgid "New folder"
1691 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
1692
1693 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
1694 msgid "Input the name of new folder:"
1695 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1696
1697 #: src/editjpilot.c:189
1698 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1699 msgstr ""
1700
1701 #: src/editjpilot.c:225
1702 #, fuzzy
1703 msgid "Select JPilot File"
1704 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1705
1706 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1707 msgid "Edit JPilot Entry"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1711 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1712 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
1713 #, fuzzy
1714 msgid " ... "
1715 msgstr " ÊÔ½¸... "
1716
1717 #: src/editjpilot.c:319
1718 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: src/editjpilot.c:408
1722 msgid "Add New JPilot Entry"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: src/editldap.c:164
1726 msgid "Connected successfully to server"
1727 msgstr ""
1728
1729 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1730 #, fuzzy
1731 msgid "Could not connect to server"
1732 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1733
1734 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1735 msgid "Edit LDAP Server"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1739 msgid "Hostname"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1743 #, fuzzy
1744 msgid "Port"
1745 msgstr "°õºþ"
1746
1747 #: src/editldap.c:328
1748 #, fuzzy
1749 msgid " Check Server "
1750 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
1751
1752 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1753 #, fuzzy
1754 msgid "Search Base"
1755 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
1756
1757 #: src/editldap.c:390
1758 #, fuzzy
1759 msgid "Search Criteria"
1760 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
1761
1762 #: src/editldap.c:397
1763 #, fuzzy
1764 msgid " Reset "
1765 msgstr "  ºï½ü  "
1766
1767 #: src/editldap.c:402
1768 msgid "Bind DN"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: src/editldap.c:411
1772 #, fuzzy
1773 msgid "Bind Password"
1774 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
1775
1776 #: src/editldap.c:420
1777 msgid "Timeout (secs)"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: src/editldap.c:434
1781 msgid "Maximum Entries"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
1785 msgid "Basic"
1786 msgstr "´ðËÜ"
1787
1788 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
1789 msgid "Extended"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: src/editldap.c:547
1793 #, fuzzy
1794 msgid "Add New LDAP Server"
1795 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
1796
1797 #: src/editldap_basedn.c:141
1798 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: src/editldap_basedn.c:202
1802 msgid "Available Search Base(s)"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: src/editldap_basedn.c:286
1806 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: src/editvcard.c:96
1810 msgid "File does not appear to be vCard format."
1811 msgstr ""
1812
1813 #: src/editvcard.c:132
1814 #, fuzzy
1815 msgid "Select vCard File"
1816 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
1817
1818 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1819 msgid "Edit vCard Entry"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: src/editvcard.c:296
1823 msgid "Add New vCard Entry"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: src/exphtmldlg.c:101
1827 msgid "Please specify output directory and file to create."
1828 msgstr ""
1829
1830 #: src/exphtmldlg.c:104
1831 msgid "Select stylesheet and formatting."
1832 msgstr ""
1833
1834 #: src/exphtmldlg.c:107
1835 msgid "File exported successfully."
1836 msgstr ""
1837
1838 #: src/exphtmldlg.c:154
1839 #, c-format
1840 msgid ""
1841 "HTML Output Directory '%s'\n"
1842 "does not exist. OK to create new directory?"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: src/exphtmldlg.c:157
1846 msgid "Create Directory"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: src/exphtmldlg.c:166
1850 #, c-format
1851 msgid ""
1852 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1853 "%s"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: src/exphtmldlg.c:168
1857 msgid "Failed to Create Directory"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: src/exphtmldlg.c:318
1861 msgid "Select HTML Output File"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: src/exphtmldlg.c:387
1865 msgid "HTML Output File"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: src/exphtmldlg.c:443
1869 msgid "Stylesheet"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
1873 #, fuzzy
1874 msgid "Default"
1875 msgstr "ºï½ü"
1876
1877 #: src/exphtmldlg.c:462
1878 #, fuzzy
1879 msgid "Full"
1880 msgstr "̾Á°"
1881
1882 #: src/exphtmldlg.c:468
1883 #, fuzzy
1884 msgid "Custom"
1885 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
1886
1887 #: src/exphtmldlg.c:474
1888 msgid "Custom-2"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: src/exphtmldlg.c:480
1892 msgid "Custom-3"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: src/exphtmldlg.c:486
1896 msgid "Custom-4"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: src/exphtmldlg.c:500
1900 #, fuzzy
1901 msgid "Full Name Format"
1902 msgstr "̾Á°"
1903
1904 #: src/exphtmldlg.c:507
1905 msgid "First Name, Last Name"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: src/exphtmldlg.c:513
1909 msgid "Last Name, First Name"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: src/exphtmldlg.c:527
1913 msgid "Color Banding"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: src/exphtmldlg.c:533
1917 msgid "Format E-Mail Links"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: src/exphtmldlg.c:539
1921 msgid "Format User Attributes"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1925 #, fuzzy
1926 msgid "File Name"
1927 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1928
1929 #: src/exphtmldlg.c:599
1930 #, fuzzy
1931 msgid "Open with Web Browser"
1932 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
1933
1934 #: src/exphtmldlg.c:628
1935 #, fuzzy
1936 msgid "Export Address Book to HTML File"
1937 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1938
1939 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1940 #, fuzzy
1941 msgid "Prev"
1942 msgstr "ÀßÄê"
1943
1944 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
1945 #: src/toolbar.c:467
1946 msgid "Next"
1947 msgstr "¼¡"
1948
1949 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1950 #, fuzzy
1951 msgid "File Info"
1952 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1953
1954 #: src/exphtmldlg.c:693
1955 #, fuzzy
1956 msgid "Format"
1957 msgstr "žÁ÷"
1958
1959 #: src/export.c:128
1960 msgid "Export"
1961 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
1962
1963 #: src/export.c:147
1964 msgid "Specify target folder and mbox file."
1965 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1966
1967 #: src/export.c:157
1968 msgid "Source dir:"
1969 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
1970
1971 #: src/export.c:162
1972 msgid "Exporting file:"
1973 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1974
1975 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
1976 #: src/prefs_account.c:1205
1977 msgid " Select... "
1978 msgstr " ÁªÂò... "
1979
1980 #: src/export.c:220
1981 msgid "Select exporting file"
1982 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1983
1984 #: src/exporthtml.c:796
1985 #, fuzzy
1986 msgid "Full Name"
1987 msgstr "̾Á°"
1988
1989 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1990 msgid "Attributes"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: src/exporthtml.c:1001
1994 #, fuzzy
1995 msgid "Sylpheed Address Book"
1996 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
1997
1998 #: src/exporthtml.c:1113
1999 msgid "Name already exists but is not a directory."
2000 msgstr ""
2001
2002 #: src/exporthtml.c:1116
2003 msgid "No permissions to create directory."
2004 msgstr ""
2005
2006 #: src/exporthtml.c:1119
2007 msgid "Name is too long."
2008 msgstr ""
2009
2010 #: src/exporthtml.c:1122
2011 #, fuzzy
2012 msgid "Not specified."
2013 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2014
2015 #: src/folder.c:685
2016 msgid "Inbox"
2017 msgstr "¼õ¿®È¢"
2018
2019 #: src/folder.c:689
2020 #, fuzzy
2021 msgid "Sent"
2022 msgstr "Á÷¿®"
2023
2024 #: src/folder.c:693
2025 msgid "Queue"
2026 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
2027
2028 #: src/folder.c:697
2029 msgid "Trash"
2030 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
2031
2032 #: src/folder.c:701
2033 #, fuzzy
2034 msgid "Drafts"
2035 msgstr "Áð¹Æ"
2036
2037 #: src/folder.c:982
2038 #, fuzzy, c-format
2039 msgid "Processing (%s)...\n"
2040 msgstr "/°õºþ(_P)..."
2041
2042 #: src/folder.c:1693
2043 #, fuzzy, c-format
2044 msgid "Moving %s to %s...\n"
2045 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2046
2047 #: src/foldersel.c:148
2048 msgid "Select folder"
2049 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
2050
2051 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
2052 msgid "/Create _new folder..."
2053 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
2054
2055 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
2056 msgid "/_Rename folder..."
2057 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
2058
2059 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
2060 #, fuzzy
2061 msgid "/M_ove folder..."
2062 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
2063
2064 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2065 msgid "/_Delete folder"
2066 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
2067
2068 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
2069 msgid "/Remove _mailbox"
2070 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
2071
2072 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
2073 #: src/folderview.c:349
2074 #, fuzzy
2075 msgid "/_Processing..."
2076 msgstr "/°õºþ(_P)..."
2077
2078 #: src/folderview.c:289
2079 #, fuzzy
2080 msgid "/_Scoring..."
2081 msgstr "/°õºþ(_P)..."
2082
2083 #: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
2084 #, fuzzy
2085 msgid "/Mark all _read"
2086 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
2087
2088 #: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
2089 #, fuzzy
2090 msgid "/_Check for new messages"
2091 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
2092
2093 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2094 #, fuzzy
2095 msgid "/R_ebuild folder tree"
2096 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
2097
2098 #: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
2099 #, fuzzy
2100 msgid "/_Search folder..."
2101 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
2102
2103 #: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
2104 #, fuzzy
2105 msgid "/S_coring..."
2106 msgstr "/°õºþ(_P)..."
2107
2108 #: src/folderview.c:326
2109 #, fuzzy
2110 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2111 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
2112
2113 #: src/folderview.c:338
2114 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2115 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
2116
2117 #: src/folderview.c:340
2118 msgid "/_Remove newsgroup"
2119 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
2120
2121 #: src/folderview.c:345
2122 #, fuzzy
2123 msgid "/Remove _news account"
2124 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
2125
2126 #: src/folderview.c:375
2127 msgid "New"
2128 msgstr "¿·Ãå"
2129
2130 #: src/folderview.c:376
2131 msgid "Unread"
2132 msgstr "̤ÆÉ"
2133
2134 #: src/folderview.c:377
2135 msgid "#"
2136 msgstr "Áí¿ô"
2137
2138 #: src/folderview.c:621
2139 msgid "Setting folder info..."
2140 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
2141
2142 #: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
2143 #, c-format
2144 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2145 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
2146
2147 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
2148 #, c-format
2149 msgid "Scanning folder %s ..."
2150 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
2151
2152 #: src/folderview.c:825
2153 #, fuzzy
2154 msgid "Rebuilding folder tree..."
2155 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
2156
2157 #: src/folderview.c:907
2158 #, fuzzy
2159 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2160 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
2161
2162 #: src/folderview.c:1657
2163 #, fuzzy, c-format
2164 msgid "Opening Folder %s..."
2165 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
2166
2167 #: src/folderview.c:1669
2168 msgid "Folder could not be opened."
2169 msgstr ""
2170
2171 #: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
2172 msgid "NewFolder"
2173 msgstr "NewFolder"
2174
2175 #: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
2176 #, c-format
2177 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2178 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2179
2180 #: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
2181 #: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
2182 #, c-format
2183 msgid "The folder `%s' already exists."
2184 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2185
2186 #: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
2187 #, c-format
2188 msgid "Can't create the folder `%s'."
2189 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2190
2191 #: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
2192 #, c-format
2193 msgid "Input new name for `%s':"
2194 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
2195
2196 #: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
2197 msgid "Rename folder"
2198 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
2199
2200 #: src/folderview.c:2085
2201 #, c-format
2202 msgid ""
2203 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2204 "Do you really want to delete?"
2205 msgstr ""
2206 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2207 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2208
2209 #: src/folderview.c:2087
2210 msgid "Delete folder"
2211 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
2212
2213 #: src/folderview.c:2096
2214 #, c-format
2215 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2216 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2217
2218 #: src/folderview.c:2144
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid ""
2221 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2222 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2223 msgstr ""
2224 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
2225 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
2226
2227 #: src/folderview.c:2146
2228 #, fuzzy
2229 msgid "Remove mailbox"
2230 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
2231
2232 #: src/folderview.c:2178
2233 msgid ""
2234 "Input the name of new folder:\n"
2235 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2236 " append `/' at the end of the name)"
2237 msgstr ""
2238 "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2239 "(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
2240 " Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
2241
2242 #: src/folderview.c:2237
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2245 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2246
2247 #: src/folderview.c:2238
2248 #, fuzzy
2249 msgid "Delete IMAP4 account"
2250 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2251
2252 #: src/folderview.c:2372
2253 #, c-format
2254 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2255 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2256
2257 #: src/folderview.c:2373
2258 msgid "Delete newsgroup"
2259 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
2260
2261 #: src/folderview.c:2411
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "Really delete news account `%s'?"
2264 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2265
2266 #: src/folderview.c:2412
2267 #, fuzzy
2268 msgid "Delete news account"
2269 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2270
2271 #: src/folderview.c:2509
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "Moving %s to %s..."
2274 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2275
2276 #: src/folderview.c:2545
2277 msgid "Source and destination are the same."
2278 msgstr ""
2279
2280 #: src/folderview.c:2548
2281 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2282 msgstr ""
2283
2284 #: src/folderview.c:2551
2285 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2286 msgstr ""
2287
2288 #: src/folderview.c:2554
2289 #, fuzzy
2290 msgid "Move failed!"
2291 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
2292
2293 #: src/grouplistdialog.c:173
2294 #, fuzzy
2295 msgid "Newsgroup subscription"
2296 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
2297
2298 #: src/grouplistdialog.c:189
2299 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: src/grouplistdialog.c:195
2303 #, fuzzy
2304 msgid "Find groups:"
2305 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
2306
2307 #: src/grouplistdialog.c:203
2308 #, fuzzy
2309 msgid " Search "
2310 msgstr "¸¡º÷"
2311
2312 #: src/grouplistdialog.c:215
2313 #, fuzzy
2314 msgid "Newsgroup name"
2315 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
2316
2317 #: src/grouplistdialog.c:216
2318 #, fuzzy
2319 msgid "Messages"
2320 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2321
2322 #: src/grouplistdialog.c:217
2323 #, fuzzy
2324 msgid "Type"
2325 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2326
2327 #: src/grouplistdialog.c:243
2328 msgid "Refresh"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: src/grouplistdialog.c:347
2332 msgid "moderated"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: src/grouplistdialog.c:349
2336 msgid "readonly"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: src/grouplistdialog.c:351
2340 msgid "unknown"
2341 msgstr ""
2342
2343 #: src/grouplistdialog.c:398
2344 #, fuzzy
2345 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2346 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2347
2348 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
2349 #, fuzzy
2350 msgid "Done."
2351 msgstr "´°Î»"
2352
2353 #: src/grouplistdialog.c:477
2354 #, c-format
2355 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: src/gtk/about.c:89
2359 msgid "About"
2360 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2361
2362 #: src/gtk/about.c:111
2363 #, c-format
2364 msgid ""
2365 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2366 "Operating System: %s %s (%s)"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: src/gtk/about.c:126
2370 #, c-format
2371 msgid "Compiled-in features:%s"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: src/gtk/about.c:210
2375 msgid ""
2376 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2377 "\n"
2378 msgstr ""
2379 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
2380 "\n"
2381
2382 #: src/gtk/about.c:214
2383 msgid ""
2384 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2385 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2386 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2387 "version.\n"
2388 "\n"
2389 msgstr ""
2390 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2391 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2392 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2393 "version.\n"
2394 "\n"
2395
2396 #: src/gtk/about.c:220
2397 msgid ""
2398 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2399 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2400 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2401 "more details.\n"
2402 "\n"
2403 msgstr ""
2404 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2405 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2406 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2407 "more details.\n"
2408 "\n"
2409
2410 #: src/gtk/about.c:226
2411 msgid ""
2412 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2413 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2414 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2415 msgstr ""
2416 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2417 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2418 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2419
2420 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2421 msgid "Orange"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2425 msgid "Red"
2426 msgstr ""
2427
2428 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2429 #, fuzzy
2430 msgid "Pink"
2431 msgstr "°õºþ"
2432
2433 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2434 msgid "Sky blue"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2438 #, fuzzy
2439 msgid "Blue"
2440 msgstr "ÆâÍÆ"
2441
2442 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2443 msgid "Green"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2447 #, fuzzy
2448 msgid "Brown"
2449 msgstr "  ¢­  "
2450
2451 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2452 msgid "Abcdef"
2453 msgstr "ÆüËܸìAbc"
2454
2455 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2456 #, fuzzy
2457 msgid "Select Plugin to load"
2458 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
2459
2460 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2461 msgid "Plugins"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
2465 #, fuzzy
2466 msgid "Description"
2467 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
2468
2469 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2470 msgid "Load Plugin"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2474 msgid "Unload Plugin"
2475 msgstr ""
2476
2477 #: src/gtk/prefswindow.c:194
2478 msgid "Page Index"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: src/gtk/prefswindow.c:202
2482 #, fuzzy
2483 msgid "Preferences"
2484 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2485
2486 #: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
2487 msgid "Apply"
2488 msgstr "ŬÍÑ"
2489
2490 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2491 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2492 msgid "correct"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2496 #, fuzzy
2497 msgid "Owner"
2498 msgstr "¤½¤Î¾"
2499
2500 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2501 #, fuzzy
2502 msgid "Signer"
2503 msgstr "½ð̾¸°"
2504
2505 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2506 #: src/progressdialog.c:53
2507 msgid "Status"
2508 msgstr "¾õÂÖ"
2509
2510 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2511 #, fuzzy
2512 msgid "Name: "
2513 msgstr "̾Á°:"
2514
2515 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2516 #, fuzzy
2517 msgid "Organization: "
2518 msgstr "ÁÈ¿¥"
2519
2520 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2521 #, fuzzy
2522 msgid "Location: "
2523 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
2524
2525 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2526 #, fuzzy
2527 msgid "Fingerprint: "
2528 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
2529
2530 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2531 #, fuzzy
2532 msgid "Signature status: "
2533 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
2534
2535 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2536 #, c-format
2537 msgid "SSL certificate for %s"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2541 #, c-format
2542 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "Signature status: %s"
2548 msgstr "Signature made %s\n"
2549
2550 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2551 msgid "View certificate"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2555 msgid "Unknown SSL Certificate"
2556 msgstr ""
2557
2558 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2559 msgid "Accept and save"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2563 #, fuzzy
2564 msgid "Cancel connection"
2565 msgstr "ÀܳÃæ"
2566
2567 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2568 msgid "New certificate:"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2572 msgid "Known certificate:"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2576 #, c-format
2577 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2578 msgstr ""
2579
2580 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2581 msgid "View certificates"
2582 msgstr ""
2583
2584 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2585 msgid "Changed SSL Certificate"
2586 msgstr ""
2587
2588 #: src/gtk/gtkaspell.c:545
2589 #, fuzzy
2590 msgid "No dictionary selected."
2591 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
2592
2593 #: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
2594 msgid "Normal Mode"
2595 msgstr ""
2596
2597 #: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
2598 msgid "Bad Spellers Mode"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: src/gtk/gtkaspell.c:805
2602 msgid "Unknown suggestion mode."
2603 msgstr ""
2604
2605 #: src/gtk/gtkaspell.c:1038
2606 msgid "No misspelled word found."
2607 msgstr ""
2608
2609 #: src/gtk/gtkaspell.c:1372
2610 msgid "Replace unknown word"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: src/gtk/gtkaspell.c:1382
2614 #, c-format
2615 msgid "Replace \"%s\" with: "
2616 msgstr ""
2617
2618 #: src/gtk/gtkaspell.c:1402
2619 msgid ""
2620 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2621 "will learn from mistake.\n"
2622 msgstr ""
2623
2624 #: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
2625 msgid "Fast Mode"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: src/gtk/gtkaspell.c:1744
2629 #, c-format
2630 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: src/gtk/gtkaspell.c:1757
2634 msgid "Accept in this session"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: src/gtk/gtkaspell.c:1767
2638 msgid "Add to personal dictionary"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: src/gtk/gtkaspell.c:1777
2642 #, fuzzy
2643 msgid "Replace with..."
2644 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
2645
2646 #: src/gtk/gtkaspell.c:1787
2647 #, c-format
2648 msgid "Check with %s"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: src/gtk/gtkaspell.c:1806
2652 msgid "(no suggestions)"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
2656 #, fuzzy
2657 msgid "More..."
2658 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
2659
2660 #: src/gtk/gtkaspell.c:1872
2661 #, c-format
2662 msgid "Dictionary: %s"
2663 msgstr ""
2664
2665 #: src/gtk/gtkaspell.c:1885
2666 #, c-format
2667 msgid "Use alternate (%s)"
2668 msgstr ""
2669
2670 #: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
2671 msgid "Check while typing"
2672 msgstr ""
2673
2674 #: src/gtk/gtkaspell.c:1949
2675 msgid "Change dictionary"
2676 msgstr ""
2677
2678 #: src/gtk/gtkaspell.c:2103
2679 #, c-format
2680 msgid ""
2681 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2682 "%s"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
2686 msgid "(No From)"
2687 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
2688
2689 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
2690 msgid "(No Subject)"
2691 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
2692
2693 #: src/imap.c:565
2694 #, fuzzy, c-format
2695 msgid "Connecting %s:%d failed"
2696 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2697
2698 #: src/imap.c:570
2699 #, c-format
2700 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2701 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2702
2703 #: src/imap.c:610
2704 #, fuzzy
2705 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2706 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2707
2708 #: src/imap.c:623
2709 #, c-format
2710 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2711 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2712
2713 #: src/imap.c:661
2714 msgid "Can't start TLS session.\n"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: src/imap.c:904
2718 #, c-format
2719 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2720 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
2721
2722 #: src/imap.c:910 src/imap.c:953
2723 msgid "can't expunge\n"
2724 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2725
2726 #: src/imap.c:947
2727 #, c-format
2728 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2729 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
2730
2731 #: src/imap.c:1109
2732 #, fuzzy
2733 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2734 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2735
2736 #: src/imap.c:1295
2737 #, fuzzy
2738 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2739 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2740
2741 #: src/imap.c:1317
2742 msgid "can't create mailbox\n"
2743 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2744
2745 #: src/imap.c:1386
2746 #, fuzzy, c-format
2747 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2748 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2749
2750 #: src/imap.c:1450
2751 msgid "can't delete mailbox\n"
2752 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2753
2754 #: src/imap.c:1485
2755 msgid "can't get envelope\n"
2756 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2757
2758 #: src/imap.c:1493
2759 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2760 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2761
2762 #: src/imap.c:1515
2763 #, c-format
2764 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2765 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2766
2767 #: src/imap.c:1571
2768 #, c-format
2769 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2770 msgstr ""
2771
2772 #: src/imap.c:1593
2773 #, c-format
2774 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2775 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2776
2777 #: src/imap.c:1600
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2780 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2781
2782 #: src/imap.c:1690
2783 msgid "can't get namespace\n"
2784 msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2785
2786 #: src/imap.c:2105
2787 #, c-format
2788 msgid "can't select folder: %s\n"
2789 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2790
2791 #: src/imap.c:2197
2792 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2793 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2794
2795 #: src/imap.c:2618
2796 #, c-format
2797 msgid "can't append %s to %s\n"
2798 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2799
2800 #: src/imap.c:2625
2801 #, fuzzy
2802 msgid "(sending file...)"
2803 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
2804
2805 #: src/imap.c:2650
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "can't append message to %s\n"
2808 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2809
2810 #: src/imap.c:2687
2811 #, c-format
2812 msgid "can't copy %d to %s\n"
2813 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2814
2815 #: src/imap.c:2745
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2818 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
2819
2820 #: src/imap.c:2759
2821 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2822 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
2823
2824 #: src/imap.c:3016
2825 #, c-format
2826 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: src/import.c:130
2830 msgid "Import"
2831 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
2832
2833 #: src/import.c:149
2834 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2835 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2836
2837 #: src/import.c:159
2838 msgid "Importing file:"
2839 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
2840
2841 #: src/import.c:164
2842 msgid "Destination dir:"
2843 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
2844
2845 #: src/import.c:222
2846 msgid "Select importing file"
2847 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2848
2849 #: src/importldif.c:176
2850 msgid "Please specify address book name and file to import."
2851 msgstr ""
2852
2853 #: src/importldif.c:179
2854 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2855 msgstr ""
2856
2857 #: src/importldif.c:182
2858 #, fuzzy
2859 msgid "File imported."
2860 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2861
2862 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2863 #, fuzzy
2864 msgid "Please select a file."
2865 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2866
2867 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2868 msgid "Address book name must be supplied."
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/importldif.c:388
2872 msgid "Error reading LDIF fields."
2873 msgstr ""
2874
2875 #: src/importldif.c:411
2876 msgid "LDIF file imported successfully."
2877 msgstr ""
2878
2879 #: src/importldif.c:496
2880 #, fuzzy
2881 msgid "Select LDIF File"
2882 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2883
2884 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
2885 msgid "S"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2889 msgid "LDIF Field"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: src/importldif.c:614
2893 msgid "Attribute Name"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: src/importldif.c:674
2897 msgid "Attribute"
2898 msgstr ""
2899
2900 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
2901 msgid "Select"
2902 msgstr "ÁªÂò"
2903
2904 #: src/importldif.c:752
2905 #, fuzzy
2906 msgid "File Name :"
2907 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2908
2909 #: src/importldif.c:762
2910 msgid "Records :"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/importldif.c:790
2914 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: src/importmutt.c:143
2918 #, fuzzy
2919 msgid "Error importing MUTT file."
2920 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2921
2922 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2923 #: src/importpine.c:329
2924 #, fuzzy
2925 msgid "Please select a file to import."
2926 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2927
2928 #: src/importmutt.c:185
2929 #, fuzzy
2930 msgid "Select MUTT File"
2931 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2932
2933 #: src/importmutt.c:239
2934 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: src/importpine.c:143
2938 #, fuzzy
2939 msgid "Error importing Pine file."
2940 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2941
2942 #: src/importpine.c:185
2943 #, fuzzy
2944 msgid "Select Pine File"
2945 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2946
2947 #: src/importpine.c:239
2948 msgid "Import Pine file into Address Book"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: src/inc.c:356
2952 msgid "Retrieving new messages"
2953 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
2954
2955 #: src/inc.c:400
2956 msgid "Standby"
2957 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
2958
2959 #: src/inc.c:515 src/inc.c:572
2960 #, fuzzy
2961 msgid "Cancelled"
2962 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
2963
2964 #: src/inc.c:526
2965 msgid "Retrieving"
2966 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
2967
2968 #: src/inc.c:542
2969 #, c-format
2970 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2971 msgstr ""
2972
2973 #: src/inc.c:546
2974 #, fuzzy
2975 msgid "Done (no new messages)"
2976 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
2977
2978 #: src/inc.c:553
2979 #, fuzzy
2980 msgid "Connection failed"
2981 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2982
2983 #: src/inc.c:557
2984 #, fuzzy
2985 msgid "Auth failed"
2986 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
2987
2988 #: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
2989 msgid "Locked"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: src/inc.c:585
2993 #, c-format
2994 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2995 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
2996
2997 #: src/inc.c:652
2998 #, fuzzy, c-format
2999 msgid "Finished (%d new message(s))"
3000 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
3001
3002 #: src/inc.c:655
3003 #, fuzzy
3004 msgid "Finished (no new messages)"
3005 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
3006
3007 #: src/inc.c:664
3008 #, fuzzy
3009 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3010 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3011
3012 #: src/inc.c:705
3013 #, c-format
3014 msgid "%s: Retrieving new messages"
3015 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
3016
3017 #: src/inc.c:722
3018 #, c-format
3019 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
3020 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
3021
3022 #: src/inc.c:732
3023 #, c-format
3024 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3025 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3026
3027 #: src/inc.c:739
3028 #, c-format
3029 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3030 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3031
3032 #: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
3033 #, fuzzy
3034 msgid "Authenticating..."
3035 msgstr "ǧ¾Ú"
3036
3037 #: src/inc.c:809
3038 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3039 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
3040
3041 #: src/inc.c:813
3042 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3043 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
3044
3045 #: src/inc.c:817
3046 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3047 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
3048
3049 #: src/inc.c:821
3050 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3051 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
3052
3053 #: src/inc.c:832
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "Deleting message %d"
3056 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
3057
3058 #: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
3059 msgid "Quitting"
3060 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
3061
3062 #: src/inc.c:868
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3065 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
3066
3067 #: src/inc.c:949
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid ""
3070 "Error occurred while processing mail:\n"
3071 "%s"
3072 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3073
3074 #: src/inc.c:951
3075 msgid "Error occurred while processing mail."
3076 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3077
3078 #: src/inc.c:954
3079 msgid "No disk space left."
3080 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3081
3082 #: src/inc.c:957
3083 #, fuzzy
3084 msgid "Can't write file."
3085 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3086
3087 #: src/inc.c:962
3088 msgid "Socket error."
3089 msgstr ""
3090
3091 #: src/inc.c:968
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid ""
3094 "Mailbox is locked:\n"
3095 "%s"
3096 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3097
3098 #: src/inc.c:970
3099 #, fuzzy
3100 msgid "Mailbox is locked."
3101 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3102
3103 #: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
3104 #, fuzzy, c-format
3105 msgid ""
3106 "Authentication failed:\n"
3107 "%s"
3108 msgstr "ǧ¾Ú"
3109
3110 #: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
3111 #, fuzzy
3112 msgid "Authentication failed."
3113 msgstr "ǧ¾Ú"
3114
3115 #: src/inc.c:1001
3116 #, fuzzy
3117 msgid "Incorporation cancelled\n"
3118 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
3119
3120 #: src/inputdialog.c:152
3121 #, c-format
3122 msgid "Input password for %s on %s:"
3123 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
3124
3125 #: src/inputdialog.c:154
3126 msgid "Input password"
3127 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
3128
3129 #: src/logwindow.c:61
3130 msgid "Protocol log"
3131 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
3132
3133 #: src/main.c:139 src/main.c:148
3134 #, c-format
3135 msgid ""
3136 "File `%s' already exists.\n"
3137 "Can't create folder."
3138 msgstr ""
3139 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3140 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
3141
3142 #: src/main.c:207
3143 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3144 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3145
3146 #: src/main.c:257
3147 #, fuzzy
3148 msgid ""
3149 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3150 "OpenPGP support disabled."
3151 msgstr ""
3152 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3153 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
3154
3155 #: src/main.c:425
3156 #, c-format
3157 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3158 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
3159
3160 #: src/main.c:428
3161 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3162 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
3163
3164 #: src/main.c:429
3165 msgid ""
3166 "  --attach file1 [file2]...\n"
3167 "                         open composition window with specified files\n"
3168 "                         attached"
3169 msgstr ""
3170
3171 #: src/main.c:432
3172 msgid "  --receive              receive new messages"
3173 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3174
3175 #: src/main.c:433
3176 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3177 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3178
3179 #: src/main.c:434
3180 #, fuzzy
3181 msgid "  --send                 send all queued messages"
3182 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3183
3184 #: src/main.c:435
3185 #, fuzzy
3186 msgid "  --status               show the total number of messages"
3187 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3188
3189 #: src/main.c:436
3190 #, fuzzy
3191 msgid "  --online               switch to online mode"
3192 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
3193
3194 #: src/main.c:437
3195 #, fuzzy
3196 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3197 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
3198
3199 #: src/main.c:438
3200 msgid "  --debug                debug mode"
3201 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
3202
3203 #: src/main.c:439
3204 msgid "  --help                 display this help and exit"
3205 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3206
3207 #: src/main.c:440
3208 msgid "  --version              output version information and exit"
3209 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3210
3211 #: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
3212 #, c-format
3213 msgid "Processing (%s)..."
3214 msgstr ""
3215
3216 #: src/main.c:484
3217 #, fuzzy
3218 msgid "top level folder"
3219 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
3220
3221 #: src/main.c:549
3222 #, fuzzy
3223 msgid "Composing message exists."
3224 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
3225
3226 #: src/main.c:550
3227 #, fuzzy
3228 msgid "Draft them"
3229 msgstr "Áð¹Æ"
3230
3231 #: src/main.c:550
3232 #, fuzzy
3233 msgid "Discard them"
3234 msgstr "ÇË´þ"
3235
3236 #: src/main.c:550
3237 #, fuzzy
3238 msgid "Don't quit"
3239 msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
3240
3241 #: src/main.c:564
3242 msgid "Queued messages"
3243 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3244
3245 #: src/main.c:565
3246 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3247 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
3248
3249 #: src/main.c:819
3250 #, fuzzy
3251 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3252 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3253
3254 #: src/mainwindow.c:409
3255 msgid "/_File/_Folder"
3256 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
3257
3258 #: src/mainwindow.c:410
3259 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3260 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
3261
3262 #: src/mainwindow.c:412
3263 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3264 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
3265
3266 #: src/mainwindow.c:413
3267 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3268 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
3269
3270 #: src/mainwindow.c:414
3271 #, fuzzy
3272 msgid "/_File/_Folder/---"
3273 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
3274
3275 #: src/mainwindow.c:415
3276 #, fuzzy
3277 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3278 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
3279
3280 #: src/mainwindow.c:417
3281 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3282 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
3283
3284 #: src/mainwindow.c:418
3285 #, fuzzy
3286 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3287 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
3288
3289 #: src/mainwindow.c:419
3290 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3291 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
3292
3293 #: src/mainwindow.c:420
3294 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3295 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
3296
3297 #: src/mainwindow.c:421
3298 msgid "/_File/Empty _trash"
3299 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
3300
3301 #: src/mainwindow.c:422
3302 #, fuzzy
3303 msgid "/_File/_Work offline"
3304 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
3305
3306 #: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
3307 msgid "/_File/_Save as..."
3308 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
3309
3310 #: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
3311 msgid "/_File/_Print..."
3312 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
3313
3314 #: src/mainwindow.c:428
3315 msgid "/_File/E_xit"
3316 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
3317
3318 #: src/mainwindow.c:433
3319 #, fuzzy
3320 msgid "/_Edit/Select _thread"
3321 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3322
3323 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
3324 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3325 msgstr ""
3326
3327 #: src/mainwindow.c:437
3328 #, fuzzy
3329 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3330 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:439
3333 msgid "/_View/Show or hi_de"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: src/mainwindow.c:440
3337 #, fuzzy
3338 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3339 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
3340
3341 #: src/mainwindow.c:442
3342 #, fuzzy
3343 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3344 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
3345
3346 #: src/mainwindow.c:444
3347 #, fuzzy
3348 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3349 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
3350
3351 #: src/mainwindow.c:446
3352 #, fuzzy
3353 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3354 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:448
3357 #, fuzzy
3358 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3359 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
3360
3361 #: src/mainwindow.c:450
3362 #, fuzzy
3363 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3364 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
3365
3366 #: src/mainwindow.c:452
3367 #, fuzzy
3368 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3369 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
3370
3371 #: src/mainwindow.c:454
3372 #, fuzzy
3373 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3374 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:457
3377 #, fuzzy
3378 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3379 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
3380
3381 #: src/mainwindow.c:458
3382 #, fuzzy
3383 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3384 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:460
3387 #, fuzzy
3388 msgid "/_View/_Sort"
3389 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
3390
3391 #: src/mainwindow.c:461
3392 #, fuzzy
3393 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3394 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
3395
3396 #: src/mainwindow.c:462
3397 #, fuzzy
3398 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3399 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
3400
3401 #: src/mainwindow.c:463
3402 #, fuzzy
3403 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3404 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
3405
3406 #: src/mainwindow.c:464
3407 #, fuzzy
3408 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3409 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
3410
3411 #: src/mainwindow.c:465
3412 #, fuzzy
3413 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3414 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:466
3417 #, fuzzy
3418 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3419 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
3420
3421 #: src/mainwindow.c:467
3422 #, fuzzy
3423 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3424 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
3425
3426 #: src/mainwindow.c:469
3427 #, fuzzy
3428 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3429 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
3430
3431 #: src/mainwindow.c:470
3432 #, fuzzy
3433 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3434 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:471
3437 #, fuzzy
3438 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3439 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3440
3441 #: src/mainwindow.c:473
3442 #, fuzzy
3443 msgid "/_View/_Sort/by score"
3444 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:474
3447 #, fuzzy
3448 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3449 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
3450
3451 #: src/mainwindow.c:475
3452 #, fuzzy
3453 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3454 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
3457 #, fuzzy
3458 msgid "/_View/_Sort/---"
3459 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
3460
3461 #: src/mainwindow.c:477
3462 #, fuzzy
3463 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3464 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:478
3467 #, fuzzy
3468 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3469 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3470
3471 #: src/mainwindow.c:480
3472 #, fuzzy
3473 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3474 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:482
3477 #, fuzzy
3478 msgid "/_View/Th_read view"
3479 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
3480
3481 #: src/mainwindow.c:483
3482 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: src/mainwindow.c:484
3486 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: src/mainwindow.c:485
3490 #, fuzzy
3491 msgid "/_View/_Hide read messages"
3492 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
3493
3494 #: src/mainwindow.c:486
3495 #, fuzzy
3496 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3497 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
3498
3499 #: src/mainwindow.c:489
3500 #, fuzzy
3501 msgid "/_View/_Go to"
3502 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:490
3505 #, fuzzy
3506 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3507 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
3508
3509 #: src/mainwindow.c:491
3510 #, fuzzy
3511 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3512 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
3513
3514 #: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
3515 #: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
3516 #, fuzzy
3517 msgid "/_View/_Go to/---"
3518 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:493
3521 #, fuzzy
3522 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3523 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3524
3525 #: src/mainwindow.c:495
3526 #, fuzzy
3527 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3528 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
3529
3530 #: src/mainwindow.c:498
3531 #, fuzzy
3532 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3533 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
3534
3535 #: src/mainwindow.c:499
3536 #, fuzzy
3537 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3538 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:501
3541 #, fuzzy
3542 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3543 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
3544
3545 #: src/mainwindow.c:503
3546 #, fuzzy
3547 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3548 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3549
3550 #: src/mainwindow.c:506
3551 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: src/mainwindow.c:508
3555 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3556 msgstr ""
3557
3558 #: src/mainwindow.c:511
3559 #, fuzzy
3560 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3561 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
3562
3563 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
3564 msgid "/_View/_Code set/---"
3565 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
3566
3567 #: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
3568 msgid "/_View/_Code set"
3569 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
3570
3571 #: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
3572 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3573 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
3574
3575 #: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
3576 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3577 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
3578
3579 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
3580 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3581 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
3582
3583 #: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
3584 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3585 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
3586
3587 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
3588 #, fuzzy
3589 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3590 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
3593 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3594 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
3597 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3598 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
3601 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3602 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
3603
3604 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
3605 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3606 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
3607
3608 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
3609 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3610 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
3613 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3614 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
3617 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3618 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
3619
3620 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
3621 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3622 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
3625 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3626 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
3627
3628 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
3629 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3630 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
3633 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3634 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
3637 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3638 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
3641 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3642 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
3643
3644 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
3645 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3646 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
3649 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3650 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
3653 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3654 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
3657 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3658 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
3659
3660 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
3661 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3662 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
3665 #, fuzzy
3666 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3667 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
3668
3669 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
3670 #, fuzzy
3671 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3672 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
3673
3674 #: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
3675 #, fuzzy
3676 msgid "/_View/Open in new _window"
3677 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3678
3679 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
3680 #, fuzzy
3681 msgid "/_View/Mess_age source"
3682 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:597
3685 #, fuzzy
3686 msgid "/_View/Show all _headers"
3687 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:599
3690 #, fuzzy
3691 msgid "/_View/_Update summary"
3692 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
3693
3694 #: src/mainwindow.c:602
3695 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3696 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
3697
3698 #: src/mainwindow.c:603
3699 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3700 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
3701
3702 #: src/mainwindow.c:605
3703 #, fuzzy
3704 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3705 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
3706
3707 #: src/mainwindow.c:607
3708 #, fuzzy
3709 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3710 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:609
3713 #, fuzzy
3714 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3715 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
3716
3717 #: src/mainwindow.c:610
3718 #, fuzzy
3719 msgid "/_Message/Compose a news message"
3720 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
3721
3722 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
3723 msgid "/_Message/_Reply"
3724 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
3725
3726 #: src/mainwindow.c:612
3727 #, fuzzy
3728 msgid "/_Message/Repl_y to"
3729 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
3730
3731 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
3732 #, fuzzy
3733 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3734 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3735
3736 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
3737 #, fuzzy
3738 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3739 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
3742 #, fuzzy
3743 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3744 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3745
3746 #: src/mainwindow.c:617
3747 #, fuzzy
3748 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3749 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
3750
3751 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
3752 msgid "/_Message/_Forward"
3753 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
3754
3755 #: src/mainwindow.c:620
3756 #, fuzzy
3757 msgid "/_Message/Redirect"
3758 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
3761 msgid "/_Message/Re-_edit"
3762 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:624
3765 msgid "/_Message/M_ove..."
3766 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
3767
3768 #: src/mainwindow.c:625
3769 msgid "/_Message/_Copy..."
3770 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3771
3772 #: src/mainwindow.c:626
3773 msgid "/_Message/_Delete"
3774 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
3775
3776 #: src/mainwindow.c:627
3777 #, fuzzy
3778 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3779 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:629
3782 msgid "/_Message/_Mark"
3783 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3784
3785 #: src/mainwindow.c:630
3786 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3787 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3788
3789 #: src/mainwindow.c:631
3790 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3791 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3792
3793 #: src/mainwindow.c:632
3794 msgid "/_Message/_Mark/---"
3795 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:633
3798 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3799 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3800
3801 #: src/mainwindow.c:634
3802 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3803 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
3804
3805 #: src/mainwindow.c:636
3806 #, fuzzy
3807 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3808 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
3809
3810 #: src/mainwindow.c:639
3811 #, fuzzy
3812 msgid "/_Tools/_Address book..."
3813 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
3814
3815 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
3816 #, fuzzy
3817 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3818 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:642
3821 #, fuzzy
3822 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3823 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
3824
3825 #: src/mainwindow.c:643
3826 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3827 msgstr ""
3828
3829 #: src/mainwindow.c:645
3830 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3831 msgstr ""
3832
3833 #: src/mainwindow.c:648
3834 #, fuzzy
3835 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3836 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
3837
3838 #: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
3839 #, fuzzy
3840 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3841 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
3842
3843 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
3844 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3845 msgstr ""
3846
3847 #: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
3848 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3849 msgstr ""
3850
3851 #: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
3852 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3853 msgstr ""
3854
3855 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
3856 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3857 msgstr ""
3858
3859 #: src/mainwindow.c:661
3860 #, fuzzy
3861 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3862 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:664
3865 #, fuzzy
3866 msgid "/_Tools/E_xecute"
3867 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3868
3869 #: src/mainwindow.c:667
3870 #, fuzzy
3871 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3872 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
3873
3874 #: src/mainwindow.c:671
3875 #, fuzzy
3876 msgid "/_Tools/_Log window"
3877 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
3878
3879 #: src/mainwindow.c:673
3880 msgid "/_Configuration"
3881 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
3882
3883 #: src/mainwindow.c:674
3884 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3885 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
3886
3887 #: src/mainwindow.c:676
3888 #, fuzzy
3889 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3890 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
3891
3892 #: src/mainwindow.c:678
3893 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3894 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
3895
3896 #: src/mainwindow.c:680
3897 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3898 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
3899
3900 #: src/mainwindow.c:682
3901 msgid "/_Configuration/---"
3902 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
3903
3904 #: src/mainwindow.c:683
3905 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3906 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
3907
3908 #: src/mainwindow.c:685
3909 #, fuzzy
3910 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3911 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
3912
3913 #: src/mainwindow.c:687
3914 #, fuzzy
3915 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3916 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
3917
3918 #: src/mainwindow.c:689
3919 #, fuzzy
3920 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3921 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
3922
3923 #: src/mainwindow.c:690
3924 #, fuzzy
3925 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3926 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
3927
3928 #: src/mainwindow.c:691
3929 #, fuzzy
3930 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3931 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
3932
3933 #: src/mainwindow.c:692
3934 #, fuzzy
3935 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3936 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
3937
3938 #: src/mainwindow.c:695
3939 #, fuzzy
3940 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3941 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
3942
3943 #: src/mainwindow.c:696
3944 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3945 msgstr ""
3946
3947 #: src/mainwindow.c:698
3948 #, fuzzy
3949 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3950 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
3951
3952 #: src/mainwindow.c:699
3953 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: src/mainwindow.c:701
3957 msgid "/_Help/---"
3958 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
3959
3960 #: src/mainwindow.c:820
3961 #, fuzzy
3962 msgid "Go offline"
3963 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:824
3966 #, fuzzy
3967 msgid "Go online"
3968 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
3969
3970 #: src/mainwindow.c:840
3971 #, fuzzy
3972 msgid "Select account"
3973 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
3974
3975 #: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
3976 msgid "Untitled"
3977 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
3978
3979 #: src/mainwindow.c:1183
3980 msgid "none"
3981 msgstr "¤Ê¤·"
3982
3983 #: src/mainwindow.c:1361
3984 msgid "Empty trash"
3985 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3986
3987 #: src/mainwindow.c:1362
3988 msgid "Empty all messages in trash?"
3989 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
3990
3991 #: src/mainwindow.c:1380
3992 msgid "Add mailbox"
3993 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
3994
3995 #: src/mainwindow.c:1381
3996 msgid ""
3997 "Input the location of mailbox.\n"
3998 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3999 "scanned automatically."
4000 msgstr ""
4001 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4002 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
4003
4004 #: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
4005 #, c-format
4006 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4007 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
4010 msgid "Mailbox"
4011 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
4014 msgid ""
4015 "Creation of the mailbox failed.\n"
4016 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4017 "there."
4018 msgstr ""
4019 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4020 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
4021
4022 #: src/mainwindow.c:1417
4023 #, fuzzy
4024 msgid "Add mbox mailbox"
4025 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
4026
4027 #: src/mainwindow.c:1418
4028 msgid "Input the location of mailbox."
4029 msgstr ""
4030
4031 #: src/mainwindow.c:1434
4032 msgid "Creation of the mailbox failed."
4033 msgstr ""
4034
4035 #: src/mainwindow.c:1748
4036 msgid "Sylpheed - Folder View"
4037 msgstr ""
4038
4039 #: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
4040 msgid "Sylpheed - Message View"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: src/mainwindow.c:2125
4044 msgid "Exit"
4045 msgstr "½ªÎ»"
4046
4047 #: src/mainwindow.c:2125
4048 msgid "Exit this program?"
4049 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
4050
4051 #: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
4052 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
4053 msgid "(none)"
4054 msgstr "(¤Ê¤·)"
4055
4056 #: src/message_search.c:88
4057 #, fuzzy
4058 msgid "Find in current message"
4059 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
4060
4061 #: src/message_search.c:106
4062 msgid "Find text:"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4066 msgid "Case sensitive"
4067 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
4068
4069 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4070 msgid "Backward search"
4071 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
4072
4073 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
4074 msgid "Search"
4075 msgstr "¸¡º÷"
4076
4077 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4078 msgid "Search failed"
4079 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
4080
4081 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4082 msgid "Search string not found."
4083 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
4084
4085 #: src/message_search.c:191
4086 #, fuzzy
4087 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4088 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
4089
4090 #: src/message_search.c:194
4091 #, fuzzy
4092 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4093 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
4094
4095 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4096 msgid "Search finished"
4097 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
4098
4099 #: src/messageview.c:240
4100 #, fuzzy
4101 msgid "/_View/Show all _header"
4102 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
4103
4104 #: src/messageview.c:243
4105 #, fuzzy
4106 msgid "/_Message/Compose _new message"
4107 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
4108
4109 #: src/messageview.c:255
4110 #, fuzzy
4111 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4112 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
4113
4114 #: src/messageview.c:257
4115 #, fuzzy
4116 msgid "/_Message/Redirec_t"
4117 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
4118
4119 #: src/messageview.c:561
4120 #, fuzzy
4121 msgid "<No Return-Path found>"
4122 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
4123
4124 #: src/messageview.c:569
4125 #, c-format
4126 msgid ""
4127 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4128 "does not correspond to the return path:\n"
4129 "Notification address: %s\n"
4130 "Return path: %s\n"
4131 "It is advised to not to send the return receipt."
4132 msgstr ""
4133
4134 #: src/messageview.c:577
4135 msgid "+Don't Send"
4136 msgstr ""
4137
4138 #: src/messageview.c:586
4139 msgid ""
4140 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4141 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4142 "officially addressed to you.\n"
4143 "Receipt notification cancelled."
4144 msgstr ""
4145
4146 #: src/messageview.c:654
4147 #, fuzzy
4148 msgid ""
4149 "Error occurred while sending the notification.\n"
4150 "Put this notification into queue folder?"
4151 msgstr ""
4152 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4153 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
4154
4155 #: src/messageview.c:660
4156 #, fuzzy
4157 msgid "Can't queue the notification."
4158 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4159
4160 #: src/messageview.c:663
4161 #, fuzzy
4162 msgid "Error occurred while sending the notification."
4163 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
4164
4165 #: src/messageview.c:818
4166 msgid "Message already removed from folder."
4167 msgstr ""
4168
4169 #: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
4170 #: src/summaryview.c:3444
4171 msgid "Save as"
4172 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
4173
4174 #: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
4175 #: src/summaryview.c:3449
4176 msgid "Overwrite"
4177 msgstr "¾å½ñ¤­"
4178
4179 #: src/messageview.c:983
4180 msgid "Overwrite existing file?"
4181 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
4182
4183 #: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
4184 #: src/summaryview.c:3478
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "Can't save the file `%s'."
4187 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4188
4189 #: src/messageview.c:1056
4190 msgid "This message asks for a return receipt"
4191 msgstr ""
4192
4193 #: src/messageview.c:1057
4194 msgid "Send receipt"
4195 msgstr ""
4196
4197 #: src/messageview.c:1110
4198 #, fuzzy
4199 msgid "Return Receipt Notification"
4200 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4201
4202 #: src/messageview.c:1111
4203 msgid ""
4204 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4205 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4206 "notification:"
4207 msgstr ""
4208
4209 #: src/messageview.c:1115
4210 #, fuzzy
4211 msgid "Send Notification"
4212 msgstr "ǧ¾Ú"
4213
4214 #: src/messageview.c:1115
4215 #, fuzzy
4216 msgid "+Cancel"
4217 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
4218
4219 #: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
4220 #: src/toolbar.c:168
4221 msgid "Print"
4222 msgstr "°õºþ"
4223
4224 #: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
4225 #, c-format
4226 msgid ""
4227 "Enter the print command line:\n"
4228 "(`%s' will be replaced with file name)"
4229 msgstr ""
4230 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4231 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
4232
4233 #: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
4234 #, c-format
4235 msgid ""
4236 "Print command line is invalid:\n"
4237 "`%s'"
4238 msgstr ""
4239 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
4240 "`%s'"
4241
4242 #: src/mimeview.c:115
4243 msgid "/_Open"
4244 msgstr "/³«¤¯(_O)"
4245
4246 #: src/mimeview.c:116
4247 msgid "/Open _with..."
4248 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
4249
4250 #: src/mimeview.c:117
4251 msgid "/_Display as text"
4252 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
4253
4254 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
4255 msgid "/_Save as..."
4256 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
4257
4258 #: src/mimeview.c:119
4259 #, fuzzy
4260 msgid "/Save _all..."
4261 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
4262
4263 #: src/mimeview.c:122
4264 msgid "/_Check signature"
4265 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
4266
4267 #: src/mimeview.c:153
4268 msgid "MIME Type"
4269 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
4270
4271 #: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
4272 msgid "Text"
4273 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
4274
4275 #: src/mimeview.c:274
4276 #, fuzzy
4277 msgid "Right-click here to verify the signature"
4278 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
4279
4280 #: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
4281 #: src/mimeview.c:1010
4282 msgid "Can't save the part of multipart message."
4283 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4284
4285 #: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
4286 #, fuzzy, c-format
4287 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4288 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
4289
4290 #: src/mimeview.c:1020
4291 msgid "Open with"
4292 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
4293
4294 #: src/mimeview.c:1021
4295 #, c-format
4296 msgid ""
4297 "Enter the command line to open file:\n"
4298 "(`%s' will be replaced with file name)"
4299 msgstr ""
4300 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4301 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
4302
4303 #: src/news.c:200
4304 #, c-format
4305 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4306 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
4307
4308 #: src/news.c:795
4309 #, c-format
4310 msgid "can't set group: %s\n"
4311 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4312
4313 #: src/news.c:800
4314 #, c-format
4315 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4316 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
4317
4318 #: src/news.c:821
4319 #, fuzzy, c-format
4320 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4321 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4322
4323 #: src/news.c:838
4324 #, fuzzy, c-format
4325 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4326 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
4327
4328 #: src/news.c:841 src/news.c:910
4329 msgid "can't get xover\n"
4330 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4331
4332 #: src/news.c:846 src/news.c:916
4333 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4334 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4335
4336 #: src/news.c:852 src/news.c:929
4337 #, c-format
4338 msgid "invalid xover line: %s\n"
4339 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
4340
4341 #: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
4342 msgid "can't get xhdr\n"
4343 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4344
4345 #: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
4346 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4347 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4348
4349 #: src/news.c:907
4350 #, c-format
4351 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4352 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
4353
4354 #: src/passphrase.c:85
4355 msgid "Passphrase"
4356 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
4357
4358 #: src/passphrase.c:253
4359 msgid "[no user id]"
4360 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
4361
4362 #: src/passphrase.c:257
4363 #, c-format
4364 msgid ""
4365 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4366 "\n"
4367 "  %.*s  \n"
4368 "(%.*s)\n"
4369 msgstr ""
4370 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4371 "\n"
4372 "  %.*s  \n"
4373 "(%.*s)\n"
4374
4375 #: src/passphrase.c:261
4376 msgid ""
4377 "Bad passphrase! Try again...\n"
4378 "\n"
4379 msgstr ""
4380 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
4381 "\n"
4382
4383 #: src/pop.c:148
4384 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4385 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4386
4387 #: src/pop.c:155
4388 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4389 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
4390
4391 #: src/pop.c:181 src/pop.c:208
4392 msgid "POP3 protocol error\n"
4393 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
4394
4395 #: src/pop.c:592
4396 #, fuzzy, c-format
4397 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4398 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
4399
4400 #: src/pop.c:600
4401 #, fuzzy, c-format
4402 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4403 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
4404
4405 #: src/pop.c:631
4406 #, fuzzy
4407 msgid "mailbox is locked\n"
4408 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
4409
4410 #: src/pop.c:634
4411 msgid "session timeout\n"
4412 msgstr ""
4413
4414 #: src/pop.c:652
4415 #, fuzzy
4416 msgid "command not supported\n"
4417 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4418
4419 #: src/pop.c:656
4420 #, fuzzy
4421 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4422 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
4423
4424 #: src/prefs_account.c:672
4425 #, c-format
4426 msgid "Account%d"
4427 msgstr "Account%d"
4428
4429 #: src/prefs_account.c:691
4430 msgid "Preferences for new account"
4431 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
4432
4433 #: src/prefs_account.c:696
4434 #, fuzzy
4435 msgid "Account preferences"
4436 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
4437
4438 #: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
4439 msgid "Receive"
4440 msgstr "¼õ¿®"
4441
4442 #: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
4443 msgid "Compose"
4444 msgstr "ºîÀ®"
4445
4446 #: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
4447 msgid "Privacy"
4448 msgstr "µ¡Ì©"
4449
4450 #: src/prefs_account.c:757
4451 msgid "SSL"
4452 msgstr ""
4453
4454 #: src/prefs_account.c:760
4455 msgid "Advanced"
4456 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
4457
4458 #: src/prefs_account.c:839
4459 #, fuzzy
4460 msgid "Name of account"
4461 msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
4462
4463 #: src/prefs_account.c:848
4464 msgid "Set as default"
4465 msgstr ""
4466
4467 #: src/prefs_account.c:852
4468 msgid "Personal information"
4469 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
4470
4471 #: src/prefs_account.c:861
4472 msgid "Full name"
4473 msgstr "̾Á°"
4474
4475 #: src/prefs_account.c:867
4476 msgid "Mail address"
4477 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
4478
4479 #: src/prefs_account.c:873
4480 msgid "Organization"
4481 msgstr "ÁÈ¿¥"
4482
4483 #: src/prefs_account.c:897
4484 msgid "Server information"
4485 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
4486
4487 #: src/prefs_account.c:918
4488 msgid "POP3 (normal)"
4489 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
4490
4491 #: src/prefs_account.c:920
4492 msgid "POP3 (APOP auth)"
4493 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
4494
4495 #: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
4496 msgid "IMAP4"
4497 msgstr "IMAP4"
4498
4499 #: src/prefs_account.c:924
4500 msgid "News (NNTP)"
4501 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
4502
4503 #: src/prefs_account.c:926
4504 msgid "None (local)"
4505 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
4506
4507 #: src/prefs_account.c:946
4508 msgid "This server requires authentication"
4509 msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
4510
4511 #: src/prefs_account.c:953
4512 #, fuzzy
4513 msgid "Authenticate on connect"
4514 msgstr "ǧ¾Ú"
4515
4516 #: src/prefs_account.c:998
4517 msgid "News server"
4518 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
4519
4520 #: src/prefs_account.c:1004
4521 msgid "Server for receiving"
4522 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
4523
4524 #: src/prefs_account.c:1010
4525 #, fuzzy
4526 msgid "Local mailbox file"
4527 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4528
4529 #: src/prefs_account.c:1017
4530 msgid "SMTP server (send)"
4531 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
4532
4533 #: src/prefs_account.c:1025
4534 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4535 msgstr ""
4536
4537 #: src/prefs_account.c:1034
4538 msgid "command to send mails"
4539 msgstr ""
4540
4541 #: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
4542 msgid "User ID"
4543 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
4544
4545 #: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
4546 msgid "Password"
4547 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
4548
4549 #: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
4550 msgid "POP3"
4551 msgstr "POP3"
4552
4553 #: src/prefs_account.c:1127
4554 #, fuzzy
4555 msgid "Remove messages on server when received"
4556 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
4557
4558 #: src/prefs_account.c:1138
4559 #, fuzzy
4560 msgid "Remove after"
4561 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
4562
4563 #: src/prefs_account.c:1147
4564 msgid "days"
4565 msgstr ""
4566
4567 #: src/prefs_account.c:1164
4568 msgid "(0 days: remove immediately)"
4569 msgstr ""
4570
4571 #: src/prefs_account.c:1171
4572 msgid "Download all messages on server"
4573 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
4574
4575 #: src/prefs_account.c:1177
4576 msgid "Receive size limit"
4577 msgstr ""
4578
4579 #: src/prefs_account.c:1184
4580 msgid "KB"
4581 msgstr ""
4582
4583 #: src/prefs_account.c:1196
4584 #, fuzzy
4585 msgid "Default inbox"
4586 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
4587
4588 #: src/prefs_account.c:1219
4589 #, fuzzy
4590 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4591 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
4592
4593 #: src/prefs_account.c:1224
4594 #, fuzzy
4595 msgid "Maximum number of articles to download"
4596 msgstr ""
4597 "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
4598 "(0¤Ç̵À©¸Â)"
4599
4600 #: src/prefs_account.c:1243
4601 msgid "unlimited if 0 is specified"
4602 msgstr ""
4603
4604 #: src/prefs_account.c:1249
4605 msgid "Filter messages on receiving"
4606 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
4607
4608 #: src/prefs_account.c:1253
4609 #, fuzzy
4610 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4611 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
4612
4613 #: src/prefs_account.c:1309
4614 #, fuzzy
4615 msgid "Add Date"
4616 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
4617
4618 #: src/prefs_account.c:1310
4619 msgid "Generate Message-ID"
4620 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
4621
4622 #: src/prefs_account.c:1317
4623 msgid "Add user-defined header"
4624 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
4625
4626 #: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
4627 msgid " Edit... "
4628 msgstr " ÊÔ½¸... "
4629
4630 #: src/prefs_account.c:1329
4631 msgid "Authentication"
4632 msgstr "ǧ¾Ú"
4633
4634 #: src/prefs_account.c:1337
4635 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4636 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
4637
4638 #: src/prefs_account.c:1352
4639 #, fuzzy
4640 msgid "Authentication method"
4641 msgstr "ǧ¾Ú"
4642
4643 #: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
4644 msgid "Automatic"
4645 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
4646
4647 #: src/prefs_account.c:1412
4648 msgid ""
4649 "If you leave these entries empty, the same\n"
4650 "user ID and password as receiving will be used."
4651 msgstr ""
4652
4653 #: src/prefs_account.c:1421
4654 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4655 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
4656
4657 #: src/prefs_account.c:1436
4658 #, fuzzy
4659 msgid "POP authentication timeout: "
4660 msgstr "ǧ¾Ú"
4661
4662 #: src/prefs_account.c:1445
4663 #, fuzzy
4664 msgid "minutes"
4665 msgstr "ʬ¤´¤È"
4666
4667 #: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
4668 msgid "Signature"
4669 msgstr "½ð̾"
4670
4671 #: src/prefs_account.c:1500
4672 msgid "Insert signature automatically"
4673 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
4674
4675 #: src/prefs_account.c:1505
4676 msgid "Signature separator"
4677 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
4678
4679 #: src/prefs_account.c:1527
4680 #, fuzzy
4681 msgid "Command output"
4682 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
4683
4684 #: src/prefs_account.c:1545
4685 #, fuzzy
4686 msgid "Automatically set the following addresses"
4687 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
4688
4689 #: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
4690 #: src/quote_fmt.c:49
4691 msgid "Cc"
4692 msgstr "Cc"
4693
4694 #: src/prefs_account.c:1567
4695 msgid "Bcc"
4696 msgstr "Bcc"
4697
4698 #: src/prefs_account.c:1580
4699 msgid "Reply-To"
4700 msgstr "Reply-To"
4701
4702 #: src/prefs_account.c:1635
4703 msgid "Encrypt message by default"
4704 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
4705
4706 #: src/prefs_account.c:1637
4707 msgid "Sign message by default"
4708 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
4709
4710 #: src/prefs_account.c:1639
4711 #, fuzzy
4712 msgid "Default mode"
4713 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
4714
4715 #: src/prefs_account.c:1647
4716 msgid "Use PGP/MIME"
4717 msgstr ""
4718
4719 #: src/prefs_account.c:1656
4720 msgid "Use Inline"
4721 msgstr ""
4722
4723 #: src/prefs_account.c:1666
4724 msgid "Sign key"
4725 msgstr "½ð̾¸°"
4726
4727 #: src/prefs_account.c:1674
4728 msgid "Use default GnuPG key"
4729 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
4730
4731 #: src/prefs_account.c:1683
4732 msgid "Select key by your email address"
4733 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
4734
4735 #: src/prefs_account.c:1692
4736 msgid "Specify key manually"
4737 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
4738
4739 #: src/prefs_account.c:1708
4740 msgid "User or key ID:"
4741 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
4742
4743 #: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
4744 msgid "Don't use SSL"
4745 msgstr ""
4746
4747 #: src/prefs_account.c:1800
4748 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4749 msgstr ""
4750
4751 #: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
4752 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4753 msgstr ""
4754
4755 #: src/prefs_account.c:1817
4756 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4757 msgstr ""
4758
4759 #: src/prefs_account.c:1823
4760 msgid "NNTP"
4761 msgstr ""
4762
4763 #: src/prefs_account.c:1838
4764 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4765 msgstr ""
4766
4767 #: src/prefs_account.c:1840
4768 msgid "Send (SMTP)"
4769 msgstr ""
4770
4771 #: src/prefs_account.c:1848
4772 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
4773 msgstr ""
4774
4775 #: src/prefs_account.c:1851
4776 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4777 msgstr ""
4778
4779 #: src/prefs_account.c:1975
4780 msgid "Specify SMTP port"
4781 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
4782
4783 #: src/prefs_account.c:1981
4784 msgid "Specify POP3 port"
4785 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
4786
4787 #: src/prefs_account.c:1987
4788 #, fuzzy
4789 msgid "Specify IMAP4 port"
4790 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
4791
4792 #: src/prefs_account.c:1993
4793 #, fuzzy
4794 msgid "Specify NNTP port"
4795 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
4796
4797 #: src/prefs_account.c:1998
4798 msgid "Specify domain name"
4799 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
4800
4801 #: src/prefs_account.c:2008
4802 msgid "Use command to communicate with server"
4803 msgstr ""
4804
4805 #: src/prefs_account.c:2016
4806 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4807 msgstr ""
4808
4809 #: src/prefs_account.c:2030
4810 #, fuzzy
4811 msgid "IMAP server directory"
4812 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4813
4814 #: src/prefs_account.c:2084
4815 #, fuzzy
4816 msgid "Put sent messages in"
4817 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
4818
4819 #: src/prefs_account.c:2086
4820 #, fuzzy
4821 msgid "Put draft messages in"
4822 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
4823
4824 #: src/prefs_account.c:2088
4825 #, fuzzy
4826 msgid "Put deleted messages in"
4827 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
4828
4829 #: src/prefs_account.c:2152
4830 #, fuzzy
4831 msgid "Account name is not entered."
4832 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4833
4834 #: src/prefs_account.c:2156
4835 msgid "Mail address is not entered."
4836 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4837
4838 #: src/prefs_account.c:2161
4839 msgid "SMTP server is not entered."
4840 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4841
4842 #: src/prefs_account.c:2166
4843 msgid "User ID is not entered."
4844 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4845
4846 #: src/prefs_account.c:2171
4847 msgid "POP3 server is not entered."
4848 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4849
4850 #: src/prefs_account.c:2176
4851 msgid "IMAP4 server is not entered."
4852 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4853
4854 #: src/prefs_account.c:2181
4855 msgid "NNTP server is not entered."
4856 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4857
4858 #: src/prefs_account.c:2187
4859 #, fuzzy
4860 msgid "local mailbox filename is not entered."
4861 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4862
4863 #: src/prefs_account.c:2193
4864 #, fuzzy
4865 msgid "mail command is not entered."
4866 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4867
4868 #: src/prefs_account.c:2277
4869 msgid ""
4870 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4871 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4872 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4873 msgstr ""
4874
4875 #: src/prefs_actions.c:167
4876 #, fuzzy
4877 msgid "Actions configuration"
4878 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
4879
4880 #: src/prefs_actions.c:189
4881 #, fuzzy
4882 msgid "Menu name:"
4883 msgstr "̾Á°"
4884
4885 #: src/prefs_actions.c:198
4886 #, fuzzy
4887 msgid "Command line:"
4888 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
4889
4890 #: src/prefs_actions.c:227
4891 #, fuzzy
4892 msgid " Replace "
4893 msgstr "ÊÖ¿®"
4894
4895 #: src/prefs_actions.c:240
4896 msgid " Syntax help "
4897 msgstr ""
4898
4899 #: src/prefs_actions.c:259
4900 #, fuzzy
4901 msgid "Current actions"
4902 msgstr "°úÍÑ"
4903
4904 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
4905 #: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4906 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
4907 msgid "(New)"
4908 msgstr "(¿·µ¬)"
4909
4910 #: src/prefs_actions.c:428
4911 #, fuzzy
4912 msgid "Menu name is not set."
4913 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4914
4915 #: src/prefs_actions.c:433
4916 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4917 msgstr ""
4918
4919 #: src/prefs_actions.c:443
4920 msgid "Menu name is too long."
4921 msgstr ""
4922
4923 #: src/prefs_actions.c:452
4924 #, fuzzy
4925 msgid "Command line not set."
4926 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
4927
4928 #: src/prefs_actions.c:457
4929 msgid "Menu name and command are too long."
4930 msgstr ""
4931
4932 #: src/prefs_actions.c:462
4933 #, c-format
4934 msgid ""
4935 "The command\n"
4936 "%s\n"
4937 "has a syntax error."
4938 msgstr ""
4939
4940 #: src/prefs_actions.c:523
4941 #, fuzzy
4942 msgid "Delete action"
4943 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
4944
4945 #: src/prefs_actions.c:524
4946 #, fuzzy
4947 msgid "Do you really want to delete this action?"
4948 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
4949
4950 #: src/prefs_actions.c:638
4951 msgid "MENU NAME:"
4952 msgstr ""
4953
4954 #: src/prefs_actions.c:639
4955 msgid "Use / in menu name to make submenus."
4956 msgstr ""
4957
4958 #: src/prefs_actions.c:641
4959 msgid "COMMAND LINE:"
4960 msgstr ""
4961
4962 #: src/prefs_actions.c:642
4963 #, fuzzy
4964 msgid "Begin with:"
4965 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
4966
4967 #: src/prefs_actions.c:643
4968 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
4969 msgstr ""
4970
4971 #: src/prefs_actions.c:644
4972 msgid "to send user provided text to command's standard input"
4973 msgstr ""
4974
4975 #: src/prefs_actions.c:645
4976 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
4977 msgstr ""
4978
4979 #: src/prefs_actions.c:646
4980 #, fuzzy
4981 msgid "End with:"
4982 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
4983
4984 #: src/prefs_actions.c:647
4985 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
4986 msgstr ""
4987
4988 #: src/prefs_actions.c:648
4989 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
4990 msgstr ""
4991
4992 #: src/prefs_actions.c:649
4993 msgid "to run command asynchronously"
4994 msgstr ""
4995
4996 #: src/prefs_actions.c:650
4997 msgid "Use:"
4998 msgstr ""
4999
5000 #: src/prefs_actions.c:651
5001 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
5002 msgstr ""
5003
5004 #: src/prefs_actions.c:652
5005 msgid ""
5006 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
5007 msgstr ""
5008
5009 #: src/prefs_actions.c:653
5010 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
5011 msgstr ""
5012
5013 #: src/prefs_actions.c:654
5014 msgid "for a user provided argument"
5015 msgstr ""
5016
5017 #: src/prefs_actions.c:655
5018 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
5019 msgstr ""
5020
5021 #: src/prefs_actions.c:656
5022 #, fuzzy
5023 msgid "for the text selection"
5024 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
5025
5026 #: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
5027 msgid "Description of symbols"
5028 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
5029
5030 #: src/prefs_common.c:1018
5031 msgid "Common Preferences"
5032 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
5033
5034 #: src/prefs_common.c:1042
5035 #, fuzzy
5036 msgid "Spell Checker"
5037 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
5038
5039 #: src/prefs_common.c:1045
5040 #, fuzzy
5041 msgid "Quote"
5042 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
5043
5044 #: src/prefs_common.c:1047
5045 msgid "Display"
5046 msgstr "ɽ¼¨"
5047
5048 #: src/prefs_common.c:1049
5049 msgid "Message"
5050 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
5051
5052 #: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
5053 msgid "Other"
5054 msgstr "¤½¤Î¾"
5055
5056 #: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
5057 msgid "External program"
5058 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
5059
5060 #: src/prefs_common.c:1118
5061 msgid "Use external program for incorporation"
5062 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5063
5064 #: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
5065 msgid "Command"
5066 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
5067
5068 #: src/prefs_common.c:1139
5069 msgid "Local spool"
5070 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
5071
5072 #: src/prefs_common.c:1150
5073 msgid "Incorporate from spool"
5074 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
5075
5076 #: src/prefs_common.c:1152
5077 msgid "Filter on incorporation"
5078 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
5079
5080 #: src/prefs_common.c:1160
5081 msgid "Spool directory"
5082 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
5083
5084 #: src/prefs_common.c:1178
5085 msgid "Auto-check new mail"
5086 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
5087
5088 #: src/prefs_common.c:1180
5089 #, fuzzy
5090 msgid "every"
5091 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
5092
5093 #: src/prefs_common.c:1192
5094 msgid "minute(s)"
5095 msgstr "ʬ¤´¤È"
5096
5097 #: src/prefs_common.c:1201
5098 msgid "Check new mail on startup"
5099 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
5100
5101 #: src/prefs_common.c:1203
5102 #, fuzzy
5103 msgid "Update all local folders after incorporation"
5104 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5105
5106 #: src/prefs_common.c:1211
5107 msgid "Show receive dialog"
5108 msgstr ""
5109
5110 #: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
5111 msgid "Always"
5112 msgstr ""
5113
5114 #: src/prefs_common.c:1222
5115 msgid "Only if a window is active"
5116 msgstr ""
5117
5118 #: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
5119 #, fuzzy
5120 msgid "Never"
5121 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
5122
5123 #: src/prefs_common.c:1232
5124 msgid "Close receive dialog when finished"
5125 msgstr ""
5126
5127 #: src/prefs_common.c:1234
5128 msgid "Run command when new mail arrives"
5129 msgstr ""
5130
5131 #: src/prefs_common.c:1244
5132 msgid "after autochecking"
5133 msgstr ""
5134
5135 #: src/prefs_common.c:1246
5136 msgid "after manual checking"
5137 msgstr ""
5138
5139 #: src/prefs_common.c:1260
5140 #, c-format
5141 msgid ""
5142 "Command to execute:\n"
5143 "(use %d as number of new mails)"
5144 msgstr ""
5145
5146 #: src/prefs_common.c:1342
5147 msgid "Use external program for sending"
5148 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5149
5150 #: src/prefs_common.c:1368
5151 #, fuzzy
5152 msgid "Save sent messages to Sent folder"
5153 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
5154
5155 #: src/prefs_common.c:1370
5156 msgid "Queue messages that fail to send"
5157 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
5158
5159 #: src/prefs_common.c:1376
5160 #, fuzzy
5161 msgid "Show send dialog"
5162 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
5163
5164 #: src/prefs_common.c:1394
5165 msgid "Outgoing codeset"
5166 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
5167
5168 #: src/prefs_common.c:1409
5169 msgid "Automatic (Recommended)"
5170 msgstr ""
5171
5172 #: src/prefs_common.c:1410
5173 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5174 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
5175
5176 #: src/prefs_common.c:1412
5177 msgid "Unicode (UTF-8)"
5178 msgstr "Unicode (UTF-8)"
5179
5180 #: src/prefs_common.c:1414
5181 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5182 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
5183
5184 #: src/prefs_common.c:1415
5185 #, fuzzy
5186 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5187 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
5188
5189 #: src/prefs_common.c:1416
5190 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5191 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
5192
5193 #: src/prefs_common.c:1417
5194 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5195 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
5196
5197 #: src/prefs_common.c:1418
5198 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5199 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
5200
5201 #: src/prefs_common.c:1419
5202 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5203 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
5204
5205 #: src/prefs_common.c:1420
5206 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5207 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
5208
5209 #: src/prefs_common.c:1422
5210 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5211 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
5212
5213 #: src/prefs_common.c:1424
5214 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5215 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
5216
5217 #: src/prefs_common.c:1426
5218 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5219 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
5220
5221 #: src/prefs_common.c:1427
5222 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5223 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
5224
5225 #: src/prefs_common.c:1429
5226 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5227 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
5228
5229 #: src/prefs_common.c:1431
5230 msgid "Japanese (EUC-JP)"
5231 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
5232
5233 #: src/prefs_common.c:1432
5234 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5235 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
5236
5237 #: src/prefs_common.c:1434
5238 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5239 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
5240
5241 #: src/prefs_common.c:1435
5242 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5243 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
5244
5245 #: src/prefs_common.c:1437
5246 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5247 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
5248
5249 #: src/prefs_common.c:1438
5250 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5251 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
5252
5253 #: src/prefs_common.c:1440
5254 msgid "Korean (EUC-KR)"
5255 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
5256
5257 #: src/prefs_common.c:1441
5258 msgid "Thai (TIS-620)"
5259 msgstr ""
5260
5261 #: src/prefs_common.c:1442
5262 msgid "Thai (Windows-874)"
5263 msgstr ""
5264
5265 #: src/prefs_common.c:1452
5266 msgid ""
5267 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
5268 "for the current locale will be used."
5269 msgstr ""
5270
5271 #: src/prefs_common.c:1464
5272 #, fuzzy
5273 msgid "Transfer encoding"
5274 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
5275
5276 #: src/prefs_common.c:1487
5277 msgid ""
5278 "Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
5279 "message body contains non-ASCII characters."
5280 msgstr ""
5281
5282 #: src/prefs_common.c:1617
5283 msgid "Select dictionaries location"
5284 msgstr ""
5285
5286 #: src/prefs_common.c:1680
5287 msgid "Global spelling checker settings"
5288 msgstr ""
5289
5290 #: src/prefs_common.c:1687
5291 #, fuzzy
5292 msgid "Enable spell checker"
5293 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
5294
5295 #: src/prefs_common.c:1698
5296 msgid "Enable alternate dictionary"
5297 msgstr ""
5298
5299 #: src/prefs_common.c:1700
5300 msgid ""
5301 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
5302 "with the last used dictionary faster."
5303 msgstr ""
5304
5305 #: src/prefs_common.c:1713
5306 msgid "Dictionaries path:"
5307 msgstr ""
5308
5309 #: src/prefs_common.c:1740
5310 #, fuzzy
5311 msgid "Default dictionary:"
5312 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
5313
5314 #: src/prefs_common.c:1756
5315 #, fuzzy
5316 msgid "Default suggestion mode"
5317 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
5318
5319 #: src/prefs_common.c:1771
5320 msgid "Misspelled word color:"
5321 msgstr ""
5322
5323 #: src/prefs_common.c:1853
5324 #, fuzzy
5325 msgid "Automatic account selection"
5326 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
5327
5328 #: src/prefs_common.c:1861
5329 #, fuzzy
5330 msgid "when replying"
5331 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
5332
5333 #: src/prefs_common.c:1863
5334 msgid "when forwarding"
5335 msgstr ""
5336
5337 #: src/prefs_common.c:1865
5338 msgid "when re-editing"
5339 msgstr ""
5340
5341 #: src/prefs_common.c:1872
5342 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5343 msgstr ""
5344
5345 #: src/prefs_common.c:1875
5346 #, fuzzy
5347 msgid "Automatically launch the external editor"
5348 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
5349
5350 #: src/prefs_common.c:1882 src/prefs_filtering.c:232
5351 #, fuzzy
5352 msgid "Forward as attachment"
5353 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
5354
5355 #: src/prefs_common.c:1885
5356 msgid "Block cursor"
5357 msgstr ""
5358
5359 #: src/prefs_common.c:1888
5360 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5361 msgstr ""
5362
5363 #: src/prefs_common.c:1896
5364 #, fuzzy
5365 msgid "Autosave to Drafts folder every "
5366 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
5367
5368 #: src/prefs_common.c:1903 src/prefs_common.c:1948
5369 msgid "characters"
5370 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
5371
5372 #: src/prefs_common.c:1911
5373 msgid "Undo level"
5374 msgstr ""
5375
5376 #: src/prefs_common.c:1924
5377 #, fuzzy
5378 msgid "Message wrapping"
5379 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
5380
5381 #: src/prefs_common.c:1936
5382 msgid "Wrap messages at"
5383 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
5384
5385 #: src/prefs_common.c:1956
5386 msgid "Wrap quotation"
5387 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
5388
5389 #: src/prefs_common.c:1958
5390 #, fuzzy
5391 msgid "Wrap on input"
5392 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
5393
5394 #: src/prefs_common.c:1961
5395 msgid "Wrap before sending"
5396 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
5397
5398 #: src/prefs_common.c:1964
5399 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5400 msgstr ""
5401
5402 #: src/prefs_common.c:2030
5403 msgid "Reply will quote by default"
5404 msgstr ""
5405
5406 #: src/prefs_common.c:2032
5407 #, fuzzy
5408 msgid "Reply format"
5409 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
5410
5411 #: src/prefs_common.c:2047 src/prefs_common.c:2086
5412 msgid "Quotation mark"
5413 msgstr "°úÍÑÉä"
5414
5415 #: src/prefs_common.c:2071
5416 #, fuzzy
5417 msgid "Forward format"
5418 msgstr "žÁ÷"
5419
5420 #: src/prefs_common.c:2115
5421 msgid " Description of symbols "
5422 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
5423
5424 #: src/prefs_common.c:2123
5425 #, fuzzy
5426 msgid "Quotation characters"
5427 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
5428
5429 #: src/prefs_common.c:2138
5430 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5431 msgstr ""
5432
5433 #: src/prefs_common.c:2188
5434 msgid "Font"
5435 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
5436
5437 #: src/prefs_common.c:2217
5438 msgid "Small"
5439 msgstr ""
5440
5441 #: src/prefs_common.c:2236
5442 msgid "Normal"
5443 msgstr ""
5444
5445 #: src/prefs_common.c:2255
5446 #, fuzzy
5447 msgid "Bold"
5448 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
5449
5450 #: src/prefs_common.c:2280
5451 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5452 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
5453
5454 #: src/prefs_common.c:2283
5455 msgid "Display unread number next to folder name"
5456 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
5457
5458 #: src/prefs_common.c:2292
5459 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
5460 msgstr ""
5461
5462 #: src/prefs_common.c:2307
5463 #, fuzzy
5464 msgid "letters"
5465 msgstr "ºï½ü"
5466
5467 #: src/prefs_common.c:2313
5468 msgid "Summary View"
5469 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
5470
5471 #: src/prefs_common.c:2322
5472 #, fuzzy
5473 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
5474 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
5475
5476 #: src/prefs_common.c:2325
5477 #, fuzzy
5478 msgid "Display sender using address book"
5479 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
5480
5481 #: src/prefs_common.c:2328
5482 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
5483 msgstr ""
5484
5485 #: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3225 src/prefs_common.c:3263
5486 msgid "Date format"
5487 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
5488
5489 #: src/prefs_common.c:2358
5490 #, fuzzy
5491 msgid " Set displayed items in summary... "
5492 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
5493
5494 #: src/prefs_common.c:2422
5495 msgid "Enable coloration of message"
5496 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
5497
5498 #: src/prefs_common.c:2437
5499 #, fuzzy
5500 msgid ""
5501 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
5502 "ASCII character (Japanese only)"
5503 msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
5504
5505 #: src/prefs_common.c:2443
5506 msgid "Display header pane above message view"
5507 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
5508
5509 #: src/prefs_common.c:2450
5510 msgid "Display short headers on message view"
5511 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
5512
5513 #: src/prefs_common.c:2472
5514 msgid "Line space"
5515 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
5516
5517 #: src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2526
5518 msgid "pixel(s)"
5519 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
5520
5521 #: src/prefs_common.c:2491
5522 msgid "Leave space on head"
5523 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
5524
5525 #: src/prefs_common.c:2493
5526 msgid "Scroll"
5527 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
5528
5529 #: src/prefs_common.c:2500
5530 msgid "Half page"
5531 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
5532
5533 #: src/prefs_common.c:2506
5534 msgid "Smooth scroll"
5535 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
5536
5537 #: src/prefs_common.c:2512
5538 msgid "Step"
5539 msgstr "´Ö³Ö"
5540
5541 #: src/prefs_common.c:2537
5542 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
5543 msgstr ""
5544
5545 #: src/prefs_common.c:2583
5546 msgid "Automatically check signatures"
5547 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
5548
5549 #: src/prefs_common.c:2586
5550 msgid "Show signature check result in a popup window"
5551 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
5552
5553 #: src/prefs_common.c:2589
5554 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5555 msgstr ""
5556
5557 #: src/prefs_common.c:2604
5558 #, fuzzy
5559 msgid "Expire after"
5560 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
5561
5562 #: src/prefs_common.c:2617
5563 #, fuzzy
5564 msgid "minute(s) "
5565 msgstr "ʬ¤´¤È"
5566
5567 #: src/prefs_common.c:2630
5568 msgid ""
5569 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5570 " for the whole session)"
5571 msgstr ""
5572
5573 #: src/prefs_common.c:2640
5574 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5575 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
5576
5577 #: src/prefs_common.c:2645
5578 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5579 msgstr "GnuPG¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹çµ¯Æ°»þ¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
5580
5581 #: src/prefs_common.c:2707
5582 #, fuzzy
5583 msgid "Always open messages in summary when selected"
5584 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
5585
5586 #: src/prefs_common.c:2711
5587 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5588 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
5589
5590 #: src/prefs_common.c:2715
5591 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5592 msgstr ""
5593
5594 #: src/prefs_common.c:2719
5595 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5596 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
5597
5598 #: src/prefs_common.c:2727
5599 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5600 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
5601
5602 #: src/prefs_common.c:2734
5603 #, fuzzy
5604 msgid &quo