703da4dc8b6e2319a7fbfcf8449485bf57327bc6
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-06-20 17:53+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
10 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
19
20 #: src/about.c:199
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
29 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
30 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
31 "\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:205
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
41 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:210
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:214
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
61 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
62 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
63 "version.\n"
64 "\n"
65
66 #: src/about.c:220
67 msgid ""
68 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
69 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
70 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
71 "more details.\n"
72 "\n"
73 msgstr ""
74 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
75 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
76 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
77 "more details.\n"
78 "\n"
79
80 #: src/about.c:226
81 msgid ""
82 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
83 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
84 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
85 msgstr ""
86 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
87 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
88 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
89
90 #: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
91 #: src/compose.c:1476 src/compose.c:3132 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
92 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
93 #: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
94 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
95 #: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
96 #: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2025
97 #: src/summaryview.c:2541
98 msgid "OK"
99 msgstr "OK"
100
101 #: src/account.c:101
102 msgid "Reading all config for each account...\n"
103 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
104
105 #: src/account.c:116
106 #, c-format
107 msgid "Found label: %s\n"
108 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
109
110 #: src/account.c:208
111 msgid ""
112 "Some composing windows are open.\n"
113 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
114 msgstr ""
115 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
116 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
117
118 #: src/account.c:214
119 msgid "Opening account edit window...\n"
120 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
121
122 #: src/account.c:361
123 msgid "Creating account edit window...\n"
124 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
125
126 #: src/account.c:366
127 msgid "Edit accounts"
128 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
129
130 #: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
131 #: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
132 msgid "Name"
133 msgstr "̾Á°"
134
135 #: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
136 msgid "Protocol"
137 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
138
139 #: src/account.c:396
140 msgid "Server"
141 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
142
143 #: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
144 #: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
145 msgid "Add"
146 msgstr "ÄɲÃ"
147
148 #: src/account.c:421
149 msgid "Edit"
150 msgstr "ÊÔ½¸"
151
152 #: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
153 msgid " Delete "
154 msgstr "  ºï½ü  "
155
156 #: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
157 #: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
158 msgid "Down"
159 msgstr "  ¢­  "
160
161 #: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
162 #: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
163 msgid "Up"
164 msgstr "  ¢¬  "
165
166 #: src/account.c:453
167 msgid " Set as usually used account "
168 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
169
170 #: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
171 msgid "Close"
172 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
173
174 #: src/account.c:513
175 msgid "Delete account"
176 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
177
178 #: src/account.c:514
179 msgid "Do you really want to delete this account?"
180 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
181
182 #: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
183 #: src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448 src/folderview.c:1491
184 #: src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631 src/folderview.c:1730
185 #: src/folderview.c:1763 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
186 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
187 #: src/summaryview.c:817
188 msgid "Yes"
189 msgstr "¤Ï¤¤"
190
191 #: src/account.c:515 src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448
192 #: src/folderview.c:1491 src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631
193 #: src/folderview.c:1730 src/folderview.c:1763
194 msgid "+No"
195 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
196
197 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
198 msgid "/_File"
199 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
200
201 #: src/addressbook.c:230
202 msgid "/_File/New _address"
203 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
204
205 #: src/addressbook.c:231
206 msgid "/_File/New _group"
207 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
208
209 #: src/addressbook.c:232
210 msgid "/_File/New _folder"
211 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
212
213 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
214 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
215 msgid "/_File/---"
216 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
217
218 #: src/addressbook.c:234
219 msgid "/_File/_Edit"
220 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
221
222 #: src/addressbook.c:235
223 msgid "/_File/_Delete"
224 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
225
226 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
227 msgid "/_File/_Close"
228 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
229
230 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
231 msgid "/_Help"
232 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
233
234 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
235 msgid "/_Help/_About"
236 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
237
238 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
239 msgid "/New _address"
240 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
241
242 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
243 msgid "/New _group"
244 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
245
246 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
247 msgid "/New _folder"
248 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
249
250 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
251 #: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
252 #: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
253 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
254 #: src/summaryview.c:315
255 msgid "/---"
256 msgstr "/---"
257
258 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
259 #: src/mainwindow.c:351
260 msgid "/_Edit"
261 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
262
263 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
264 msgid "/_Delete"
265 msgstr "/ºï½ü(_D)"
266
267 #: src/addressbook.c:318
268 msgid "E-Mail address"
269 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
270
271 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
272 msgid "Remarks"
273 msgstr "È÷¹Í"
274
275 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2804
276 msgid "Address book"
277 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
278
279 #: src/addressbook.c:413
280 msgid "Name:"
281 msgstr "̾Á°:"
282
283 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
284 #: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
285 #: src/prefs_filter.c:398
286 msgid "Delete"
287 msgstr "ºï½ü"
288
289 #: src/addressbook.c:442
290 msgid "Lookup"
291 msgstr "¸¡º÷"
292
293 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
294 msgid "To:"
295 msgstr "°¸Àè:"
296
297 #: src/addressbook.c:456
298 msgid "Cc:"
299 msgstr "Cc:"
300
301 #: src/addressbook.c:460
302 msgid "Bcc:"
303 msgstr "Bcc:"
304
305 #: src/addressbook.c:479
306 msgid "Common address"
307 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
308
309 #: src/addressbook.c:486
310 msgid "Personal address"
311 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
312
313 #: src/addressbook.c:577
314 msgid "Delete address(es)"
315 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
316
317 #: src/addressbook.c:578
318 msgid "Really delete the address(es)?"
319 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
320
321 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
322 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
323 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
324 msgid "No"
325 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
326
327 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1321 src/folderview.c:1522
328 msgid "New folder"
329 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
330
331 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1322
332 msgid "Input the name of new folder:"
333 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
334
335 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1323 src/folderview.c:1526
336 msgid "NewFolder"
337 msgstr "NewFolder"
338
339 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
340 #: src/addressbook.c:1187
341 msgid "The name already exists."
342 msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
343
344 #: src/addressbook.c:1045
345 msgid "New group"
346 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
347
348 #: src/addressbook.c:1046
349 msgid "Input the name of new group:"
350 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
351
352 #: src/addressbook.c:1047
353 msgid "NewGroup"
354 msgstr "NewGroup"
355
356 #: src/addressbook.c:1122
357 msgid "Edit group"
358 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
359
360 #: src/addressbook.c:1123
361 msgid "Input the new name of group:"
362 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
363
364 #: src/addressbook.c:1173
365 msgid "Edit folder"
366 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
367
368 #: src/addressbook.c:1174
369 msgid "Input the new name of folder:"
370 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
371
372 #: src/addressbook.c:1223
373 #, c-format
374 msgid "Really delete `%s' ?"
375 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
376
377 #: src/addressbook.c:1271
378 msgid "Edit address"
379 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
380
381 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2803 src/select-keys.c:302
382 msgid "Address"
383 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
384
385 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1476 src/compose.c:3133
386 #: src/compose.c:3703 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
387 #: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
388 #: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
389 #: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
390 #: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
391 #: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2025
392 #: src/summaryview.c:2541
393 msgid "Cancel"
394 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
395
396 #: src/addressbook.c:1524
397 msgid "Reading addressbook file..."
398 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
399
400 #: src/addressbook.c:1528
401 #, c-format
402 msgid "%s doesn't exist.\n"
403 msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
404
405 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:869 src/imap.c:888
406 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
407 #: src/news.c:648 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:1003
408 #: src/summaryview.c:1209 src/summaryview.c:1291 src/summaryview.c:1352
409 #: src/summaryview.c:1809 src/summaryview.c:2287 src/summaryview.c:2310
410 #: src/summaryview.c:2331 src/summaryview.c:2424
411 msgid "done.\n"
412 msgstr "´°Î»¡£\n"
413
414 #: src/addressbook.c:1821
415 msgid "Exporting addressbook to file..."
416 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
417
418 #: src/addressbook.c:1839
419 msgid "failed to write addressbook data.\n"
420 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
421
422 #: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3306 src/main.c:332
423 msgid "Notice"
424 msgstr "Ãí°Õ"
425
426 #: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
427 msgid "Warning"
428 msgstr "·Ù¹ð"
429
430 #: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
431 msgid "Error"
432 msgstr "¥¨¥é¡¼"
433
434 #: src/alertpanel.c:183
435 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
436 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
437
438 #: src/alertpanel.c:269
439 msgid "Show this message next time"
440 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
441
442 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
443 msgid "can't allocate memory\n"
444 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
445
446 #: src/compose.c:367
447 msgid "/_Add..."
448 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
449
450 #: src/compose.c:368
451 msgid "/_Remove"
452 msgstr "/ºï½ü(_R)"
453
454 #: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
455 #: src/folderview.c:231
456 msgid "/_Property..."
457 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
458
459 #: src/compose.c:376
460 msgid "/_File/_Attach file"
461 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
462
463 #: src/compose.c:377
464 msgid "/_File/_Insert file"
465 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
466
467 #: src/compose.c:378
468 msgid "/_File/Insert si_gnature"
469 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
470
471 #: src/compose.c:383
472 msgid "/_Edit/_Undo"
473 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
474
475 #: src/compose.c:384
476 msgid "/_Edit/_Redo"
477 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
478
479 #: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
480 msgid "/_Edit/---"
481 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
482
483 #: src/compose.c:386
484 msgid "/_Edit/Cu_t"
485 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
486
487 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
488 msgid "/_Edit/_Copy"
489 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
490
491 #: src/compose.c:388
492 msgid "/_Edit/_Paste"
493 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
494
495 #: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
496 msgid "/_Edit/Select _all"
497 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
498
499 #: src/compose.c:391
500 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
501 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
502
503 #: src/compose.c:392
504 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
505 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
506
507 #: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
508 msgid "/_Message"
509 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
510
511 #: src/compose.c:396
512 msgid "/_Message/_Send"
513 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
514
515 #: src/compose.c:398
516 msgid "/_Message/Send _later"
517 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
518
519 #: src/compose.c:400
520 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
521 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
522
523 #: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
524 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
525 #: src/mainwindow.c:470
526 msgid "/_Message/---"
527 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
528
529 #: src/compose.c:403
530 msgid "/_Message/_To"
531 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
532
533 #: src/compose.c:404
534 msgid "/_Message/_Cc"
535 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
536
537 #: src/compose.c:405
538 msgid "/_Message/_Bcc"
539 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
540
541 #: src/compose.c:406
542 msgid "/_Message/_Reply to"
543 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
544
545 #: src/compose.c:408
546 msgid "/_Message/_Followup to"
547 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
548
549 #: src/compose.c:410
550 msgid "/_Message/_Attach"
551 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
552
553 #: src/compose.c:413
554 msgid "/_Message/Si_gn"
555 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
556
557 #: src/compose.c:414
558 msgid "/_Message/_Encrypt"
559 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
560
561 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
562 msgid "/_Tool"
563 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
564
565 #: src/compose.c:417
566 msgid "/_Tool/Show _ruler"
567 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
568
569 #: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
570 msgid "/_Tool/_Address book"
571 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
572
573 #: src/compose.c:494 src/compose.c:564 src/compose.c:624 src/procmsg.c:687
574 msgid "Can't get text part\n"
575 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
576
577 #: src/compose.c:556
578 #, c-format
579 msgid "%s: file not exist\n"
580 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
581
582 #: src/compose.c:568
583 msgid ""
584 "\n"
585 "\n"
586 "Begin forwarded message:\n"
587 "\n"
588 msgstr ""
589 "\n"
590 "\n"
591 "Begin forwarded message:\n"
592 "\n"
593
594 #: src/compose.c:1240
595 #, c-format
596 msgid "File %s doesn't exist\n"
597 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
598
599 #: src/compose.c:1244
600 #, c-format
601 msgid "Can't get file size of %s\n"
602 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
603
604 #: src/compose.c:1248
605 #, c-format
606 msgid "File %s is empty\n"
607 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
608
609 #: src/compose.c:1269
610 #, c-format
611 msgid "Message: %s"
612 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
613
614 #: src/compose.c:1375
615 msgid " [Edited]"
616 msgstr " [¹¹¿·]"
617
618 #: src/compose.c:1377
619 #, c-format
620 msgid "%s - Compose message%s"
621 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
622
623 #: src/compose.c:1380
624 #, c-format
625 msgid "Compose message%s"
626 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
627
628 #: src/compose.c:1402 src/compose.c:3596
629 msgid "Recipient is not specified."
630 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
631
632 #: src/compose.c:1420
633 msgid "can't get recipient list."
634 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
635
636 #: src/compose.c:1438
637 msgid ""
638 "Account for sending mail is not specified.\n"
639 "Please select a mail account before sending."
640 msgstr ""
641 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
642 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
643
644 #: src/compose.c:1459
645 #, c-format
646 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
647 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
648
649 #: src/compose.c:1473
650 msgid "Queueing"
651 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
652
653 #: src/compose.c:1474
654 msgid ""
655 "Error occurred while sending the message.\n"
656 "Put this message into queue folder?"
657 msgstr ""
658 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
659 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
660
661 #: src/compose.c:1480 src/compose.c:3608
662 msgid "Can't queue the message."
663 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
664
665 #: src/compose.c:1483
666 msgid "Error occurred while sending the message."
667 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
668
669 #: src/compose.c:1490 src/compose.c:3615
670 msgid "Can't save the message to outbox."
671 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
672
673 #: src/compose.c:1516 src/compose.c:1637 src/compose.c:1723 src/utils.c:1540
674 msgid "can't change file mode\n"
675 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
676
677 #: src/compose.c:1542
678 msgid "Can't convert the codeset of the message."
679 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
680
681 #: src/compose.c:1551
682 msgid "can't write headers\n"
683 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
684
685 #: src/compose.c:1669
686 msgid "saving sent message...\n"
687 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
688
689 #: src/compose.c:1674
690 msgid "can't save message\n"
691 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
692
693 #: src/compose.c:1680 src/compose.c:1787
694 msgid "can't open mark file\n"
695 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
696
697 #: src/compose.c:1703
698 msgid "queueing message...\n"
699 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
700
701 #: src/compose.c:1778
702 msgid "can't queue the message\n"
703 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
704
705 #: src/compose.c:1816
706 #, c-format
707 msgid "Can't open file %s\n"
708 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
709
710 #: src/compose.c:2170
711 #, c-format
712 msgid "generated Message-ID: %s\n"
713 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
714
715 #: src/compose.c:2244 src/compose.c:3104
716 msgid "MIME type"
717 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
718
719 #: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
720 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
721 msgid "Size"
722 msgstr "¥µ¥¤¥º"
723
724 #: src/compose.c:2261
725 msgid "Creating compose window...\n"
726 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
727
728 #: src/compose.c:2307 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
729 msgid "From:"
730 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
731
732 #: src/compose.c:2730 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
733 #: src/prefs_common.c:636
734 msgid "Send"
735 msgstr "Á÷¿®"
736
737 #: src/compose.c:2731
738 msgid "Send message"
739 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
740
741 #: src/compose.c:2738
742 msgid "Send later"
743 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
744
745 #: src/compose.c:2739
746 msgid "Put into queue folder and send later"
747 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
748
749 #: src/compose.c:2746 src/folderview.c:738
750 msgid "Draft"
751 msgstr "Áð¹Æ"
752
753 #: src/compose.c:2747
754 msgid "Save to draft folder"
755 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
756
757 #: src/compose.c:2756
758 msgid "Insert"
759 msgstr "ÁÞÆþ"
760
761 #: src/compose.c:2757
762 msgid "Insert file"
763 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
764
765 #: src/compose.c:2764
766 msgid "Attach"
767 msgstr "źÉÕ"
768
769 #: src/compose.c:2765
770 msgid "Attach file"
771 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
772
773 #: src/compose.c:2774 src/prefs_common.c:1035
774 msgid "Signature"
775 msgstr "½ð̾"
776
777 #: src/compose.c:2775
778 msgid "Insert signature"
779 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
780
781 #: src/compose.c:2783
782 msgid "Editor"
783 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
784
785 #: src/compose.c:2784
786 msgid "Edit with external editor"
787 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
788
789 #: src/compose.c:2792
790 msgid "Linewrap"
791 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
792
793 #: src/compose.c:2793
794 msgid "Wrap long lines"
795 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
796
797 #: src/compose.c:3000
798 msgid "Invalid MIME type."
799 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
800
801 #: src/compose.c:3018
802 msgid "File doesn't exist or is empty."
803 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
804
805 #: src/compose.c:3086
806 msgid "Property"
807 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
808
809 #: src/compose.c:3106
810 msgid "Encoding"
811 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
812
813 #: src/compose.c:3129
814 msgid "Path"
815 msgstr "¥Ñ¥¹"
816
817 #: src/compose.c:3130
818 msgid "File name"
819 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
820
821 #: src/compose.c:3277
822 #, c-format
823 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
824 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
825
826 #: src/compose.c:3303
827 #, c-format
828 msgid ""
829 "The external editor is still working.\n"
830 "Force terminating the process?\n"
831 "process group id: %d"
832 msgstr ""
833 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
834 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
835 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
836
837 #: src/compose.c:3316
838 #, c-format
839 msgid "Terminated process group id: %d"
840 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
841
842 #: src/compose.c:3317
843 #, c-format
844 msgid "Temporary file: %s"
845 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
846
847 #: src/compose.c:3341
848 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
849 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
850
851 #. failed
852 #: src/compose.c:3374
853 msgid "Couldn't exec external editor\n"
854 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
855
856 #: src/compose.c:3378
857 msgid "Couldn't write to file\n"
858 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
859
860 #: src/compose.c:3380
861 msgid "Pipe read failed\n"
862 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
863
864 #: src/compose.c:3637
865 msgid "can't remove the old draft message\n"
866 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
867
868 #: src/compose.c:3665 src/compose.c:3677
869 msgid "Select file"
870 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
871
872 #: src/compose.c:3701
873 msgid "Discard message"
874 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
875
876 #: src/compose.c:3702
877 msgid "This message has been modified. discard it?"
878 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
879
880 #: src/compose.c:3703
881 msgid "Discard"
882 msgstr "ÇË´þ"
883
884 #: src/compose.c:3703
885 msgid "to Draft"
886 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
887
888 #: src/export.c:122
889 msgid "Export"
890 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
891
892 #: src/export.c:144
893 msgid "Specify target folder and mbox file."
894 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
895
896 #: src/export.c:154
897 msgid "Source dir:"
898 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
899
900 #: src/export.c:159
901 msgid "Exporting file:"
902 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
903
904 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
905 #: src/prefs_filter.c:349
906 msgid " Select... "
907 msgstr " ÁªÂò... "
908
909 #: src/export.c:217
910 msgid "Select exporting file"
911 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
912
913 #: src/foldersel.c:131
914 msgid "Select folder"
915 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
916
917 #: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
918 msgid "/Create _new folder..."
919 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
920
921 #: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
922 msgid "/_Rename folder..."
923 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
924
925 #: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
926 msgid "/_Delete folder"
927 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
928
929 #: src/folderview.c:207
930 msgid "/Remove _mailbox"
931 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
932
933 #: src/folderview.c:218
934 msgid "/Remove _IMAP4 server"
935 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
936
937 #: src/folderview.c:225
938 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
939 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
940
941 #: src/folderview.c:227
942 msgid "/_Remove newsgroup"
943 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
944
945 #: src/folderview.c:229
946 msgid "/Remove _news server"
947 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
948
949 #: src/folderview.c:240
950 msgid "Folder"
951 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
952
953 #: src/folderview.c:240
954 msgid "New"
955 msgstr "¿·Ãå"
956
957 #: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
958 msgid "Unread"
959 msgstr "̤ÆÉ"
960
961 #: src/folderview.c:241
962 msgid "#"
963 msgstr "Áí¿ô"
964
965 #: src/folderview.c:251
966 msgid "Creating folder view...\n"
967 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
968
969 #: src/folderview.c:395
970 msgid "Setting folder info...\n"
971 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
972
973 #: src/folderview.c:396
974 msgid "Setting folder info..."
975 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
976
977 #: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2092 src/setup.c:81
978 #, c-format
979 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
980 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
981
982 #: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2097 src/setup.c:86
983 #, c-format
984 msgid "Scanning folder %s ..."
985 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
986
987 #: src/folderview.c:581
988 msgid "Updating all folders..."
989 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
990
991 #: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
992 msgid "Inbox"
993 msgstr "¼õ¿®È¢"
994
995 #: src/folderview.c:721
996 msgid "Outbox"
997 msgstr "Á÷¿®¹µ"
998
999 #: src/folderview.c:726
1000 msgid "Queue"
1001 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
1002
1003 #: src/folderview.c:731
1004 msgid "Trash"
1005 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
1006
1007 #: src/folderview.c:1213
1008 #, c-format
1009 msgid "Folder %s is selected\n"
1010 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
1011
1012 #: src/folderview.c:1327 src/folderview.c:1390 src/folderview.c:1531
1013 #, c-format
1014 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1015 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1016
1017 #: src/folderview.c:1335 src/folderview.c:1399 src/folderview.c:1539
1018 #, c-format
1019 msgid "The folder `%s' already exists."
1020 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1021
1022 #: src/folderview.c:1343 src/folderview.c:1547
1023 #, c-format
1024 msgid "Can't create the folder `%s'."
1025 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1026
1027 #: src/folderview.c:1382
1028 #, c-format
1029 msgid "Input new name for `%s':"
1030 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1031
1032 #: src/folderview.c:1384
1033 msgid "Rename folder"
1034 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
1035
1036 #: src/folderview.c:1444
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1040 "Do you really want to delete?"
1041 msgstr ""
1042 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1043 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1044
1045 #: src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1589
1046 msgid "Delete folder"
1047 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1048
1049 #: src/folderview.c:1453 src/folderview.c:1595
1050 #, c-format
1051 msgid "Can't remove the folder `%s'."
1052 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1053
1054 #: src/folderview.c:1487
1055 #, c-format
1056 msgid ""
1057 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1058 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1059 msgstr ""
1060 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1061 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
1062
1063 #: src/folderview.c:1490
1064 msgid "Remove folder"
1065 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1066
1067 #: src/folderview.c:1523
1068 msgid ""
1069 "Input the name of new folder:\n"
1070 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1071 " append `/' at the end of the name)"
1072 msgstr ""
1073 "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1074 "(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
1075 " Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
1076
1077 #: src/folderview.c:1587
1078 #, c-format
1079 msgid "Really delete folder `%s'?"
1080 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1081
1082 #: src/folderview.c:1628
1083 #, c-format
1084 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1085 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1086
1087 #: src/folderview.c:1630
1088 msgid "Delete IMAP4 server"
1089 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1090
1091 #: src/folderview.c:1671
1092 msgid "Subscribe newsgroup"
1093 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
1094
1095 #: src/folderview.c:1672
1096 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1097 msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1098
1099 #: src/folderview.c:1681
1100 #, c-format
1101 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1102 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1103
1104 #: src/folderview.c:1727
1105 #, c-format
1106 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1107 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1108
1109 #: src/folderview.c:1729
1110 msgid "Delete newsgroup"
1111 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
1112
1113 #: src/folderview.c:1760
1114 #, c-format
1115 msgid "Really delete news server `%s'?"
1116 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1117
1118 #: src/folderview.c:1762
1119 msgid "Delete news server"
1120 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1121
1122 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1123 msgid "Abcdef"
1124 msgstr "ÆüËܸìAbc"
1125
1126 #: src/headerview.c:56
1127 msgid "Newsgroups:"
1128 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1129
1130 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1131 msgid "Subject:"
1132 msgstr "·ï̾:"
1133
1134 #: src/headerview.c:87
1135 msgid "Creating header view...\n"
1136 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1137
1138 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1392
1139 msgid "(No From)"
1140 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
1141
1142 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1408
1143 msgid "(No Subject)"
1144 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
1145
1146 #: src/headerwindow.c:55
1147 msgid "Creating header window...\n"
1148 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1149
1150 #: src/headerwindow.c:59
1151 msgid "All header"
1152 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
1153
1154 #: src/headerwindow.c:113
1155 #, c-format
1156 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1157 msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1158
1159 #: src/headerwindow.c:115
1160 #, c-format
1161 msgid "%s - All header"
1162 msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
1163
1164 #: src/imageview.c:48
1165 msgid "Creating image view...\n"
1166 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1167
1168 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1169 msgid "Can't load the image."
1170 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1171
1172 #: src/imap.c:204
1173 #, c-format
1174 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1175 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
1176
1177 #: src/imap.c:230
1178 #, c-format
1179 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1180 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
1181
1182 #: src/imap.c:385
1183 #, c-format
1184 msgid "message %d has been already cached.\n"
1185 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1186
1187 #: src/imap.c:395
1188 #, c-format
1189 msgid "getting message %d...\n"
1190 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1191
1192 #: src/imap.c:401 src/procmsg.c:587
1193 #, c-format
1194 msgid "can't fetch message %d\n"
1195 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1196
1197 #: src/imap.c:430
1198 #, c-format
1199 msgid "can't append message %s\n"
1200 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
1201
1202 #: src/imap.c:459 src/imap.c:516 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
1203 #: src/mh.c:402
1204 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1205 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
1206
1207 #: src/imap.c:469 src/imap.c:521 src/mh.c:201 src/mh.c:267
1208 #, c-format
1209 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1210 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1211
1212 #: src/imap.c:473 src/imap.c:525 src/mh.c:331 src/mh.c:405
1213 #, c-format
1214 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
1215 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1216
1217 #: src/imap.c:593
1218 #, c-format
1219 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1220 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
1221
1222 #: src/imap.c:600 src/imap.c:639
1223 msgid "can't expunge\n"
1224 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1225
1226 #: src/imap.c:632
1227 #, c-format
1228 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1229 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
1230
1231 #: src/imap.c:744
1232 msgid "can't create mailbox\n"
1233 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1234
1235 #: src/imap.c:781
1236 msgid "can't delete mailbox\n"
1237 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1238
1239 #: src/imap.c:807
1240 msgid "can't get envelope\n"
1241 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1242
1243 #: src/imap.c:813
1244 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1245 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1246
1247 #: src/imap.c:821
1248 #, c-format
1249 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1250 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1251
1252 #: src/imap.c:849
1253 #, c-format
1254 msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
1255 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
1256
1257 #: src/imap.c:882
1258 msgid "Deleting all cached messages... "
1259 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
1260
1261 #: src/imap.c:896
1262 #, c-format
1263 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1264 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1265
1266 #: src/imap.c:929
1267 msgid "can't get namespace\n"
1268 msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1269
1270 #: src/imap.c:1346
1271 #, c-format
1272 msgid "can't select folder: %s\n"
1273 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1274
1275 #: src/imap.c:1401
1276 #, c-format
1277 msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
1278 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤Î ¼¡¤Î UID ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1279
1280 #: src/imap.c:1423
1281 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1282 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1283
1284 #: src/imap.c:1636
1285 #, c-format
1286 msgid "can't append %s to %s\n"
1287 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
1288
1289 #: src/imap.c:1656
1290 #, c-format
1291 msgid "can't copy %d to %s\n"
1292 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1293
1294 #: src/imap.c:1681
1295 #, c-format
1296 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1297 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
1298
1299 #: src/imap.c:1695
1300 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1301 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
1302
1303 #: src/import.c:126
1304 msgid "Import"
1305 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
1306
1307 #: src/import.c:148
1308 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1309 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1310
1311 #: src/import.c:158
1312 msgid "Importing file:"
1313 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1314
1315 #: src/import.c:163
1316 msgid "Destination dir:"
1317 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
1318
1319 #: src/import.c:221
1320 msgid "Select importing file"
1321 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1322
1323 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
1324 msgid "Standby"
1325 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
1326
1327 #: src/inc.c:255
1328 msgid "Retrieving new messages"
1329 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1330
1331 #: src/inc.c:384 src/news.c:129
1332 #, c-format
1333 msgid "Input password for %s on %s:"
1334 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1335
1336 #: src/inc.c:388 src/news.c:131
1337 msgid "Input password"
1338 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
1339
1340 #: src/inc.c:405
1341 msgid "Retrieving"
1342 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
1343
1344 #: src/inc.c:412
1345 msgid "Done"
1346 msgstr "´°Î»"
1347
1348 #: src/inc.c:421
1349 #, c-format
1350 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1351 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1352
1353 #: src/inc.c:487
1354 #, c-format
1355 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1356 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1357
1358 #: src/inc.c:495
1359 #, c-format
1360 msgid "%s: Retrieving new messages"
1361 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1362
1363 #: src/inc.c:516
1364 #, c-format
1365 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1366 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
1367
1368 #: src/inc.c:527 src/inc.c:660
1369 #, c-format
1370 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1371 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1372
1373 #: src/inc.c:530 src/inc.c:663
1374 #, c-format
1375 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1376 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1377
1378 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1379 #, c-format
1380 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1381 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1382
1383 #: src/inc.c:719
1384 msgid "Authorizing..."
1385 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
1386
1387 #: src/inc.c:724
1388 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1389 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
1390
1391 #: src/inc.c:729
1392 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1393 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
1394
1395 #: src/inc.c:734
1396 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1397 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
1398
1399 #: src/inc.c:739
1400 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1401 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
1402
1403 #: src/inc.c:755
1404 msgid "Deleting message"
1405 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
1406
1407 #: src/inc.c:759
1408 msgid "Quitting"
1409 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
1410
1411 #: src/inc.c:787
1412 msgid "a message won't be received\n"
1413 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1414
1415 #: src/inc.c:813
1416 msgid "Error occurred while processing mail."
1417 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1418
1419 #: src/inc.c:816
1420 msgid "No disk space left."
1421 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1422
1423 #: src/inc.c:867
1424 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1425 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1426
1427 #: src/inc.c:881
1428 #, c-format
1429 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1430 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1431
1432 #: src/logwindow.c:50
1433 msgid "Creating log window...\n"
1434 msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1435
1436 #: src/logwindow.c:54
1437 msgid "Protocol log"
1438 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
1439
1440 #. for gettext
1441 #: src/main.c:108
1442 #, c-format
1443 msgid ""
1444 "File `%s' already exists.\n"
1445 "Can't create folder."
1446 msgstr ""
1447 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1448 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1449
1450 #: src/main.c:149
1451 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1452 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1453
1454 #: src/main.c:219
1455 msgid ""
1456 "GnuPG is not installed properly.\n"
1457 "OpenPGP support disabled."
1458 msgstr ""
1459 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1460 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
1461
1462 #: src/main.c:300
1463 #, c-format
1464 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1465 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
1466
1467 #: src/main.c:303
1468 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1469 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
1470
1471 #: src/main.c:304
1472 msgid "  --receive              receive new messages"
1473 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1474
1475 #: src/main.c:305
1476 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1477 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1478
1479 #: src/main.c:306
1480 msgid "  --debug                debug mode"
1481 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
1482
1483 #: src/main.c:307
1484 msgid "  --help                 display this help and exit"
1485 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1486
1487 #: src/main.c:308
1488 msgid "  --version              output version information and exit"
1489 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1490
1491 #: src/main.c:333
1492 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1493 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1494
1495 #: src/main.c:340
1496 msgid "Queued messages"
1497 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1498
1499 #: src/main.c:341
1500 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1501 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1502
1503 #. remote command mode
1504 #: src/main.c:412
1505 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1506 msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1507
1508 #: src/mainwindow.c:334
1509 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1510 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
1511
1512 #: src/mainwindow.c:335
1513 msgid "/_File/_Update folder tree"
1514 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
1515
1516 #: src/mainwindow.c:336
1517 msgid "/_File/_Folder"
1518 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
1519
1520 #: src/mainwindow.c:337
1521 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1522 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
1523
1524 #: src/mainwindow.c:339
1525 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1526 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
1527
1528 #: src/mainwindow.c:340
1529 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1530 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
1531
1532 #: src/mainwindow.c:341
1533 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1534 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
1535
1536 #: src/mainwindow.c:342
1537 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1538 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
1539
1540 #: src/mainwindow.c:343
1541 msgid "/_File/Empty _trash"
1542 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
1543
1544 #: src/mainwindow.c:345
1545 msgid "/_File/_Save as..."
1546 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
1547
1548 #: src/mainwindow.c:346
1549 msgid "/_File/_Print..."
1550 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
1551
1552 #: src/mainwindow.c:349
1553 msgid "/_File/E_xit"
1554 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
1555
1556 #: src/mainwindow.c:355
1557 msgid "/_Edit/_Search"
1558 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
1559
1560 #: src/mainwindow.c:357
1561 msgid "/_View"
1562 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1563
1564 #: src/mainwindow.c:358
1565 msgid "/_View/_Folder tree"
1566 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
1567
1568 #: src/mainwindow.c:359
1569 msgid "/_View/_Message view"
1570 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
1571
1572 #: src/mainwindow.c:360
1573 msgid "/_View/_Toolbar"
1574 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1575
1576 #: src/mainwindow.c:361
1577 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1578 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
1579
1580 #: src/mainwindow.c:362
1581 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1582 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
1583
1584 #: src/mainwindow.c:363
1585 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1586 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
1587
1588 #: src/mainwindow.c:364
1589 msgid "/_View/_Toolbar/_None"
1590 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
1591
1592 #: src/mainwindow.c:365
1593 msgid "/_View/_Status bar"
1594 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
1595
1596 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1597 msgid "/_View/---"
1598 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1599
1600 #: src/mainwindow.c:367
1601 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1602 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
1603
1604 #: src/mainwindow.c:368
1605 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1606 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
1607
1608 #: src/mainwindow.c:370
1609 msgid "/_View/_Code set"
1610 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
1611
1612 #: src/mainwindow.c:371
1613 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1614 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
1615
1616 #: src/mainwindow.c:379
1617 msgid "/_View/_Code set/---"
1618 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
1619
1620 #: src/mainwindow.c:380
1621 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1622 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
1623
1624 #: src/mainwindow.c:384
1625 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1626 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
1627
1628 #: src/mainwindow.c:388
1629 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1630 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
1631
1632 #: src/mainwindow.c:392
1633 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1634 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
1635
1636 #: src/mainwindow.c:395
1637 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1638 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
1639
1640 #: src/mainwindow.c:397
1641 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1642 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
1643
1644 #: src/mainwindow.c:400
1645 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1646 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
1647
1648 #: src/mainwindow.c:403
1649 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1650 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
1651
1652 #: src/mainwindow.c:406
1653 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1654 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
1655
1656 #: src/mainwindow.c:408
1657 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1658 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
1659
1660 #: src/mainwindow.c:410
1661 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1662 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
1663
1664 #: src/mainwindow.c:414
1665 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1666 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
1667
1668 #: src/mainwindow.c:417
1669 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1670 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
1671
1672 #: src/mainwindow.c:420
1673 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1674 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
1675
1676 #: src/mainwindow.c:422
1677 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1678 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
1679
1680 #: src/mainwindow.c:426
1681 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1682 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
1683
1684 #: src/mainwindow.c:428
1685 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1686 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
1687
1688 #: src/mainwindow.c:430
1689 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1690 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
1691
1692 #: src/mainwindow.c:432
1693 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1694 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
1695
1696 #: src/mainwindow.c:435
1697 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1698 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
1699
1700 #: src/mainwindow.c:437
1701 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1702 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
1703
1704 #: src/mainwindow.c:445
1705 msgid "/_Message/Get new ma_il"
1706 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
1707
1708 #: src/mainwindow.c:446
1709 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
1710 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
1711
1712 #: src/mainwindow.c:449
1713 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1714 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
1715
1716 #: src/mainwindow.c:452
1717 msgid "/_Message/Compose _new message"
1718 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
1719
1720 #: src/mainwindow.c:453
1721 msgid "/_Message/_Reply"
1722 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
1723
1724 #: src/mainwindow.c:454
1725 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
1726 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
1727
1728 #: src/mainwindow.c:455
1729 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1730 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
1731
1732 #: src/mainwindow.c:456
1733 msgid "/_Message/_Forward"
1734 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1735
1736 #: src/mainwindow.c:457
1737 msgid "/_Message/Forward as a_ttachment"
1738 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
1739
1740 #: src/mainwindow.c:460
1741 msgid "/_Message/M_ove..."
1742 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
1743
1744 #: src/mainwindow.c:461
1745 msgid "/_Message/_Copy..."
1746 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
1747
1748 #: src/mainwindow.c:462
1749 msgid "/_Message/_Delete"
1750 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1751
1752 #: src/mainwindow.c:463
1753 msgid "/_Message/_Mark"
1754 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1755
1756 #: src/mainwindow.c:464
1757 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1758 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1759
1760 #: src/mainwindow.c:465
1761 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1762 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
1763
1764 #: src/mainwindow.c:466
1765 msgid "/_Message/_Mark/---"
1766 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
1767
1768 #: src/mainwindow.c:467
1769 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1770 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
1771
1772 #: src/mainwindow.c:468
1773 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
1774 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
1775
1776 #: src/mainwindow.c:471
1777 msgid "/_Message/Open in new _window"
1778 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
1779
1780 #: src/mainwindow.c:472
1781 msgid "/_Message/View _source"
1782 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
1783
1784 #: src/mainwindow.c:473
1785 msgid "/_Message/Show all _header"
1786 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
1787
1788 #: src/mainwindow.c:474
1789 msgid "/_Message/Re-_edit"
1790 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
1791
1792 #: src/mainwindow.c:476
1793 msgid "/_Summary"
1794 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
1795
1796 #: src/mainwindow.c:477
1797 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1798 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
1799
1800 #: src/mainwindow.c:479
1801 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1802 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
1803
1804 #: src/mainwindow.c:480
1805 msgid "/_Summary/E_xecute"
1806 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
1807
1808 #: src/mainwindow.c:481
1809 msgid "/_Summary/_Update"
1810 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
1811
1812 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
1813 msgid "/_Summary/---"
1814 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
1815
1816 #: src/mainwindow.c:483
1817 msgid "/_Summary/_Prev message"
1818 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
1819
1820 #: src/mainwindow.c:484
1821 msgid "/_Summary/_Next message"
1822 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
1823
1824 #: src/mainwindow.c:485
1825 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1826 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
1827
1828 #: src/mainwindow.c:487
1829 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1830 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
1831
1832 #: src/mainwindow.c:489
1833 msgid "/_Summary/_Sort"
1834 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
1835
1836 #: src/mainwindow.c:490
1837 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1838 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
1839
1840 #: src/mainwindow.c:491
1841 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1842 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
1843
1844 #: src/mainwindow.c:492
1845 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1846 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
1847
1848 #: src/mainwindow.c:493
1849 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1850 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
1851
1852 #: src/mainwindow.c:494
1853 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1854 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
1855
1856 #: src/mainwindow.c:495
1857 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1858 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
1859
1860 #: src/mainwindow.c:496
1861 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1862 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
1863
1864 #: src/mainwindow.c:498
1865 msgid "/_Summary/_Thread view"
1866 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
1867
1868 #: src/mainwindow.c:499
1869 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1870 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
1871
1872 #: src/mainwindow.c:500
1873 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1874 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
1875
1876 #: src/mainwindow.c:504
1877 msgid "/_Tool/_Log window"
1878 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
1879
1880 #: src/mainwindow.c:506
1881 msgid "/_Configuration"
1882 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
1883
1884 #: src/mainwindow.c:507
1885 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1886 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
1887
1888 #: src/mainwindow.c:509
1889 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1890 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
1891
1892 #: src/mainwindow.c:511
1893 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1894 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
1895
1896 #: src/mainwindow.c:513
1897 msgid "/_Configuration/---"
1898 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
1899
1900 #: src/mainwindow.c:514
1901 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1902 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
1903
1904 #: src/mainwindow.c:516
1905 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1906 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
1907
1908 #: src/mainwindow.c:518
1909 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1910 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
1911
1912 #: src/mainwindow.c:522
1913 msgid "/_Help/_Manual"
1914 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
1915
1916 #: src/mainwindow.c:523
1917 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1918 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
1919
1920 #: src/mainwindow.c:524
1921 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1922 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
1923
1924 #: src/mainwindow.c:525
1925 msgid "/_Help/---"
1926 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
1927
1928 #: src/mainwindow.c:554
1929 msgid "Creating main window...\n"
1930 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1931
1932 #: src/mainwindow.c:673
1933 #, c-format
1934 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1935 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1936
1937 #: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
1938 msgid "Untitled"
1939 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
1940
1941 #: src/mainwindow.c:840
1942 msgid "none"
1943 msgstr "¤Ê¤·"
1944
1945 #: src/mainwindow.c:849
1946 #, c-format
1947 msgid "Current account: %s"
1948 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
1949
1950 #: src/mainwindow.c:940
1951 #, c-format
1952 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1953 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
1954
1955 #: src/mainwindow.c:948
1956 msgid "Empty trash"
1957 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
1958
1959 #: src/mainwindow.c:949
1960 msgid "Empty all messages in trash?"
1961 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1962
1963 #: src/mainwindow.c:977
1964 msgid "Add mailbox"
1965 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
1966
1967 #: src/mainwindow.c:978
1968 msgid ""
1969 "Input the location of mailbox.\n"
1970 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1971 "scanned automatically."
1972 msgstr ""
1973 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1974 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
1975
1976 #: src/mainwindow.c:984
1977 #, c-format
1978 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1979 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1980
1981 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
1982 msgid "Mailbox"
1983 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
1984
1985 #: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
1986 msgid ""
1987 "Creation of the mailbox failed.\n"
1988 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1989 "there."
1990 msgstr ""
1991 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1992 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1993
1994 #: src/mainwindow.c:1141
1995 msgid "Setting widgets..."
1996 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1997
1998 #: src/mainwindow.c:1342
1999 msgid "Get"
2000 msgstr "¼õ¿®"
2001
2002 #: src/mainwindow.c:1343
2003 msgid "Incorporate new mail"
2004 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
2005
2006 #: src/mainwindow.c:1348
2007 msgid "Get all"
2008 msgstr "Á´¼õ¿®"
2009
2010 #: src/mainwindow.c:1349
2011 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
2012 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
2013
2014 #: src/mainwindow.c:1360
2015 msgid "Send queued message(s)"
2016 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
2017
2018 #: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
2019 msgid "Compose"
2020 msgstr "ºîÀ®"
2021
2022 #: src/mainwindow.c:1371
2023 msgid "Compose new message"
2024 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
2025
2026 #: src/mainwindow.c:1378
2027 msgid "Reply"
2028 msgstr "ÊÖ¿®"
2029
2030 #: src/mainwindow.c:1379
2031 msgid "Reply to the message"
2032 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
2033
2034 #: src/mainwindow.c:1386
2035 msgid "Reply all"
2036 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
2037
2038 #: src/mainwindow.c:1387
2039 msgid "Reply to all"
2040 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
2041
2042 #: src/mainwindow.c:1394
2043 msgid "Forward"
2044 msgstr "žÁ÷"
2045
2046 #: src/mainwindow.c:1395
2047 msgid "Forward the message"
2048 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
2049
2050 #: src/mainwindow.c:1406
2051 msgid "Delete the message"
2052 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2053
2054 #: src/mainwindow.c:1414
2055 msgid "Execute"
2056 msgstr "¼Â¹Ô"
2057
2058 #: src/mainwindow.c:1415
2059 msgid "Execute marked process"
2060 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
2061
2062 #: src/mainwindow.c:1423
2063 msgid "Next"
2064 msgstr "¼¡"
2065
2066 #: src/mainwindow.c:1424
2067 msgid "Next unread message"
2068 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2069
2070 #: src/mainwindow.c:1434
2071 msgid "Prefs"
2072 msgstr "ÀßÄê"
2073
2074 #: src/mainwindow.c:1435
2075 msgid "Common preference"
2076 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2077
2078 #: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
2079 msgid "Account"
2080 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
2081
2082 #: src/mainwindow.c:1443
2083 msgid "Account setting"
2084 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2085
2086 #: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
2087 msgid "Exit"
2088 msgstr "½ªÎ»"
2089
2090 #: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
2091 msgid "Exit this program?"
2092 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
2093
2094 #: src/mainwindow.c:1793
2095 msgid "Sending queued message failed."
2096 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2097
2098 #: src/mainwindow.c:1924
2099 #, c-format
2100 msgid "forced charset: %s\n"
2101 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
2102
2103 #: src/mbox.c:68
2104 #, c-format
2105 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2106 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
2107
2108 #: src/mbox.c:78
2109 msgid "can't read mbox file.\n"
2110 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2111
2112 #: src/mbox.c:85
2113 #, c-format
2114 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2115 msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
2116
2117 #: src/mbox.c:92
2118 #, c-format
2119 msgid "malformed mbox: %s\n"
2120 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
2121
2122 #: src/mbox.c:109
2123 msgid "can't open temporary file\n"
2124 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2125
2126 #: src/mbox.c:159
2127 #, c-format
2128 msgid ""
2129 "unescaped From found:\n"
2130 "%s"
2131 msgstr ""
2132 "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
2133 "%s"
2134
2135 #: src/mbox.c:194
2136 msgid "can't write to temporary file\n"
2137 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
2138
2139 #: src/mbox.c:226
2140 #, c-format
2141 msgid "%d messages found.\n"
2142 msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2143
2144 #: src/mbox.c:243
2145 #, c-format
2146 msgid "can't create lock file %s\n"
2147 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2148
2149 #: src/mbox.c:244
2150 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2151 msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2152
2153 #: src/mbox.c:256
2154 #, c-format
2155 msgid "can't create %s\n"
2156 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2157
2158 #: src/mbox.c:262
2159 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2160 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
2161
2162 #: src/mbox.c:291
2163 #, c-format
2164 msgid "can't lock %s\n"
2165 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2166
2167 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2168 msgid "invalid lock type\n"
2169 msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
2170
2171 #: src/mbox.c:331
2172 #, c-format
2173 msgid "can't unlock %s\n"
2174 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2175
2176 #: src/mbox.c:362
2177 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2178 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2179
2180 #: src/mbox.c:383
2181 #, c-format
2182 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2183 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2184
2185 #: src/messageview.c:67
2186 msgid "Creating message view...\n"
2187 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2188
2189 #: src/mh.c:155
2190 #, c-format
2191 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2192 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2193
2194 #: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
2195 msgid "Can't open mark file.\n"
2196 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2197
2198 #: src/mh.c:340 src/mh.c:414
2199 #, c-format
2200 msgid "%s already exists."
2201 msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2202
2203 #: src/mh.c:553
2204 #, c-format
2205 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2206 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
2207
2208 #: src/mh.c:752
2209 msgid "\tSearching uncached messages... "
2210 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
2211
2212 #: src/mh.c:807
2213 #, c-format
2214 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2215 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2216
2217 #: src/mh.c:813
2218 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2219 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2220
2221 #: src/mimeview.c:113
2222 msgid "/_Open"
2223 msgstr "/³«¤¯(_O)"
2224
2225 #: src/mimeview.c:114
2226 msgid "/Open _with..."
2227 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
2228
2229 #: src/mimeview.c:115
2230 msgid "/_Display as text"
2231 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
2232
2233 #: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
2234 msgid "/_Save as..."
2235 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
2236
2237 #: src/mimeview.c:119
2238 msgid "/_Check signature"
2239 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
2240
2241 #: src/mimeview.c:139
2242 msgid "MIME Type"
2243 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2244
2245 #: src/mimeview.c:143
2246 msgid "Creating MIME view...\n"
2247 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2248
2249 #: src/mimeview.c:244
2250 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2251 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2252
2253 #: src/mimeview.c:415
2254 msgid "Can't get the part of multipart message."
2255 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2256
2257 #: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
2258 msgid "Can't save the part of multipart message."
2259 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2260
2261 #: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2018
2262 msgid "Save as"
2263 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
2264
2265 #: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2023
2266 msgid "Overwrite"
2267 msgstr "¾å½ñ¤­"
2268
2269 #: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2024
2270 msgid "Overwrite existing file?"
2271 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
2272
2273 #: src/mimeview.c:769
2274 msgid "Open with"
2275 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
2276
2277 #: src/mimeview.c:770
2278 #, c-format
2279 msgid ""
2280 "Enter the command line to open file:\n"
2281 "(`%s' will be replaced with file name)"
2282 msgstr ""
2283 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2284 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
2285
2286 #: src/mimeview.c:822
2287 #, c-format
2288 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2289 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
2290
2291 #: src/news.c:93
2292 #, c-format
2293 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2294 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2295
2296 #: src/news.c:176
2297 #, c-format
2298 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2299 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2300
2301 #: src/news.c:245
2302 #, c-format
2303 msgid "article %d has been already cached.\n"
2304 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2305
2306 #: src/news.c:257
2307 #, c-format
2308 msgid "can't select group %s\n"
2309 msgstr "¥°¥ë¡¼¥× %s ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2310
2311 #: src/news.c:262
2312 #, c-format
2313 msgid "getting article %d...\n"
2314 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2315
2316 #: src/news.c:267
2317 #, c-format
2318 msgid "can't read article %d\n"
2319 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
2320
2321 #: src/news.c:299
2322 msgid "can't post article.\n"
2323 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2324
2325 #: src/news.c:323
2326 #, c-format
2327 msgid "can't retrieve article %d\n"
2328 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2329
2330 #: src/news.c:393
2331 #, c-format
2332 msgid "can't set group: %s\n"
2333 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2334
2335 #: src/news.c:400
2336 #, c-format
2337 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2338 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
2339
2340 #: src/news.c:409
2341 msgid "no new articles.\n"
2342 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2343
2344 #: src/news.c:422
2345 #, c-format
2346 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2347 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
2348
2349 #: src/news.c:425
2350 msgid "can't get xover\n"
2351 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2352
2353 #: src/news.c:431
2354 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2355 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2356
2357 #: src/news.c:439
2358 #, c-format
2359 msgid "invalid xover line: %s\n"
2360 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
2361
2362 #: src/news.c:456 src/news.c:481
2363 msgid "can't get xhdr\n"
2364 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2365
2366 #: src/news.c:464 src/news.c:489
2367 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
2368 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2369
2370 #: src/news.c:613
2371 #, c-format
2372 msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
2373 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö 1 - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2374
2375 #: src/news.c:642
2376 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2377 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2378
2379 #: src/nntp.c:52
2380 #, c-format
2381 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2382 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2383
2384 #: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
2385 #, c-format
2386 msgid "protocol error: %s\n"
2387 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
2388
2389 #: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
2390 msgid "protocol error\n"
2391 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2392
2393 #: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
2394 msgid "Error occurred while posting\n"
2395 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2396
2397 #: src/passphrase.c:77
2398 msgid "Passphrase"
2399 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
2400
2401 #: src/passphrase.c:240
2402 msgid "[no user id]"
2403 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
2404
2405 #: src/passphrase.c:244
2406 #, c-format
2407 msgid ""
2408 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2409 "\n"
2410 "  %.*s  \n"
2411 "(%.*s)\n"
2412 msgstr ""
2413 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2414 "\n"
2415 "  %.*s  \n"
2416 "(%.*s)\n"
2417
2418 #: src/passphrase.c:248
2419 msgid ""
2420 "Bad passphrase! Try again...\n"
2421 "\n"
2422 msgstr ""
2423 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
2424 "\n"
2425
2426 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2427 msgid "error occurred on authorization\n"
2428 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2429
2430 #: src/pop.c:117
2431 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2432 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2433
2434 #: src/pop.c:123
2435 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2436 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
2437
2438 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2439 msgid "POP3 protocol error\n"
2440 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2441
2442 #: src/prefs.c:56
2443 msgid "Reading configuration...\n"
2444 msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
2445
2446 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2447 #, c-format
2448 msgid "Found %s\n"
2449 msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
2450
2451 #: src/prefs.c:90
2452 msgid "Finished reading configuration.\n"
2453 msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2454
2455 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
2456 #: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
2457 #: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
2458 #: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
2459 #: src/prefs_filter.c:542
2460 msgid "failed to write configuration to file\n"
2461 msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2462
2463 #: src/prefs.c:216
2464 msgid "Configuration is saved.\n"
2465 msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2466
2467 #: src/prefs.c:469
2468 msgid "Apply"
2469 msgstr "ŬÍÑ"
2470
2471 #: src/prefs_account.c:409
2472 msgid "Opening account preferences window...\n"
2473 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2474
2475 #: src/prefs_account.c:436
2476 #, c-format
2477 msgid "Account%d"
2478 msgstr "Account%d"
2479
2480 #: src/prefs_account.c:449
2481 msgid "Preferences for new account"
2482 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2483
2484 #: src/prefs_account.c:454
2485 msgid "Preferences for each account"
2486 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
2487
2488 #: src/prefs_account.c:477
2489 msgid "Creating account preferences window...\n"
2490 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2491
2492 #: src/prefs_account.c:497
2493 msgid "Basic"
2494 msgstr "´ðËÜ"
2495
2496 #: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
2497 msgid "Receive"
2498 msgstr "¼õ¿®"
2499
2500 #: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
2501 msgid "Privacy"
2502 msgstr "µ¡Ì©"
2503
2504 #: src/prefs_account.c:509
2505 msgid "Advanced"
2506 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
2507
2508 #: src/prefs_account.c:563
2509 msgid "Name of this account"
2510 msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
2511
2512 #: src/prefs_account.c:572
2513 msgid "Usually used"
2514 msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
2515
2516 #: src/prefs_account.c:576
2517 msgid "Personal information"
2518 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
2519
2520 #: src/prefs_account.c:585
2521 msgid "Full name"
2522 msgstr "̾Á°"
2523
2524 #: src/prefs_account.c:591
2525 msgid "Mail address"
2526 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
2527
2528 #: src/prefs_account.c:597
2529 msgid "Organization"
2530 msgstr "ÁÈ¿¥"
2531
2532 #: src/prefs_account.c:621
2533 msgid "Server information"
2534 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
2535
2536 #: src/prefs_account.c:642
2537 msgid "POP3 (normal)"
2538 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
2539
2540 #: src/prefs_account.c:644
2541 msgid "POP3 (APOP auth)"
2542 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
2543
2544 #: src/prefs_account.c:646
2545 msgid "IMAP4"
2546 msgstr "IMAP4"
2547
2548 #: src/prefs_account.c:648
2549 msgid "News (NNTP)"
2550 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
2551
2552 #: src/prefs_account.c:650
2553 msgid "None (local)"
2554 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
2555
2556 #: src/prefs_account.c:672
2557 msgid "This server requires authentication"
2558 msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
2559
2560 #: src/prefs_account.c:711
2561 msgid "News server"
2562 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
2563
2564 #: src/prefs_account.c:717
2565 msgid "Server for receiving"
2566 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
2567
2568 #: src/prefs_account.c:723
2569 msgid "SMTP server (send)"
2570 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
2571
2572 #: src/prefs_account.c:730
2573 msgid "User ID"
2574 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
2575
2576 #: src/prefs_account.c:736
2577 msgid "Password"
2578 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
2579
2580 #: src/prefs_account.c:786
2581 msgid "POP3"
2582 msgstr "POP3"
2583
2584 #: src/prefs_account.c:794
2585 msgid "Remove messages on server when received"
2586 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2587
2588 #: src/prefs_account.c:796
2589 msgid "Download all messages on server"
2590 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
2591
2592 #: src/prefs_account.c:799
2593 msgid "`Get all' checks for new mail on this account"
2594 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2595
2596 #: src/prefs_account.c:801
2597 msgid "Filter messages on receiving"
2598 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2599
2600 #: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
2601 msgid "Header"
2602 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
2603
2604 #: src/prefs_account.c:845
2605 msgid "Add Date header field"
2606 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
2607
2608 #: src/prefs_account.c:846
2609 msgid "Generate Message-ID"
2610 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
2611
2612 #: src/prefs_account.c:853
2613 msgid "Add user-defined header"
2614 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
2615
2616 #: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
2617 msgid " Edit... "
2618 msgstr " ÊÔ½¸... "
2619
2620 #: src/prefs_account.c:865
2621 msgid "Automatically set following addresses"
2622 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
2623
2624 #: src/prefs_account.c:874
2625 msgid "Cc"
2626 msgstr "Cc"
2627
2628 #: src/prefs_account.c:887
2629 msgid "Bcc"
2630 msgstr "Bcc"
2631
2632 #: src/prefs_account.c:900
2633 msgid "Reply-To"
2634 msgstr "Reply-To"
2635
2636 #: src/prefs_account.c:913
2637 msgid "Authentication"
2638 msgstr "ǧ¾Ú"
2639
2640 #: src/prefs_account.c:921
2641 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2642 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
2643
2644 #: src/prefs_account.c:923
2645 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2646 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
2647
2648 #: src/prefs_account.c:957
2649 msgid "Signature file"
2650 msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2651
2652 #: src/prefs_account.c:986
2653 msgid "Sign key"
2654 msgstr "½ð̾¸°"
2655
2656 #: src/prefs_account.c:994
2657 msgid "Use default GnuPG key"
2658 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2659
2660 #: src/prefs_account.c:1003
2661 msgid "Select key by your email address"
2662 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2663
2664 #: src/prefs_account.c:1012
2665 msgid "Specify key manually"
2666 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
2667
2668 #: src/prefs_account.c:1028
2669 msgid "User or key ID:"
2670 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
2671
2672 #: src/prefs_account.c:1073
2673 msgid "Specify SMTP port"
2674 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2675
2676 #: src/prefs_account.c:1085
2677 msgid "Specify POP3 port"
2678 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2679
2680 #: src/prefs_account.c:1097
2681 msgid "Specify domain name"
2682 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
2683
2684 #: src/prefs_account.c:1144
2685 msgid "Mail address is not entered."
2686 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2687
2688 #: src/prefs_account.c:1149
2689 msgid "SMTP server is not entered."
2690 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2691
2692 #: src/prefs_account.c:1154
2693 msgid "User ID is not entered."
2694 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2695
2696 #: src/prefs_account.c:1159
2697 msgid "POP3 server is not entered."
2698 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2699
2700 #: src/prefs_account.c:1164
2701 msgid "IMAP4 server is not entered."
2702 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2703
2704 #: src/prefs_account.c:1169
2705 msgid "NNTP server is not entered."
2706 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2707
2708 #: src/prefs_common.c:612
2709 msgid "Creating common preferences window...\n"
2710 msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2711
2712 #: src/prefs_common.c:616
2713 msgid "Common Preferences"
2714 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2715
2716 #: src/prefs_common.c:640
2717 msgid "Display"
2718 msgstr "ɽ¼¨"
2719
2720 #: src/prefs_common.c:642
2721 msgid "Message"
2722 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2723
2724 #: src/prefs_common.c:648
2725 msgid "Interface"
2726 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
2727
2728 #: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
2729 msgid "Other"
2730 msgstr "¤½¤Î¾"
2731
2732 #: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
2733 msgid "External program"
2734 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
2735
2736 #: src/prefs_common.c:699
2737 msgid "Use external program for incorporation"
2738 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2739
2740 #: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
2741 msgid "Program path"
2742 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
2743
2744 #: src/prefs_common.c:718
2745 msgid "Local spool"
2746 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
2747
2748 #: src/prefs_common.c:729
2749 msgid "Incorporate from spool"
2750 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
2751
2752 #: src/prefs_common.c:731
2753 msgid "Filter on incorporation"
2754 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2755
2756 #: src/prefs_common.c:739
2757 msgid "Spool directory"
2758 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
2759
2760 #: src/prefs_common.c:757
2761 msgid "Auto-check new mail"
2762 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2763
2764 #: src/prefs_common.c:759
2765 msgid "each"
2766 msgstr " "
2767
2768 #: src/prefs_common.c:771
2769 msgid "minute(s)"
2770 msgstr "ʬ¤´¤È"
2771
2772 #: src/prefs_common.c:780
2773 msgid "Check new mail on startup"
2774 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2775
2776 #: src/prefs_common.c:782
2777 msgid "News"
2778 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
2779
2780 #: src/prefs_common.c:790
2781 msgid ""
2782 "Maximum article number to download\n"
2783 "(unlimited if 0 is specified)"
2784 msgstr ""
2785 "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
2786 "(0¤Ç̵À©¸Â)"
2787
2788 #: src/prefs_common.c:858
2789 msgid "Use external program for sending"
2790 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2791
2792 #: src/prefs_common.c:882
2793 msgid "Save sent messages to outbox"
2794 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
2795
2796 #: src/prefs_common.c:884
2797 msgid "Queue messages that fail to send"
2798 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
2799
2800 #: src/prefs_common.c:890
2801 msgid "Outgoing codeset"
2802 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
2803
2804 #: src/prefs_common.c:905
2805 msgid "Automatic"
2806 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
2807
2808 #: src/prefs_common.c:906
2809 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2810 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
2811
2812 #: src/prefs_common.c:908
2813 msgid "Unicode (UTF-8)"
2814 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2815
2816 #: src/prefs_common.c:910
2817 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2818 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
2819
2820 #: src/prefs_common.c:912
2821 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2822 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
2823
2824 #: src/prefs_common.c:913
2825 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2826 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
2827
2828 #: src/prefs_common.c:914
2829 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2830 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
2831
2832 #: src/prefs_common.c:915
2833 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2834 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
2835
2836 #: src/prefs_common.c:916
2837 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2838 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
2839
2840 #: src/prefs_common.c:917
2841 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2842 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
2843
2844 #: src/prefs_common.c:918
2845 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2846 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
2847
2848 #: src/prefs_common.c:919
2849 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2850 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
2851
2852 #: src/prefs_common.c:920
2853 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2854 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
2855
2856 #: src/prefs_common.c:922
2857 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2858 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
2859
2860 #: src/prefs_common.c:924
2861 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2862 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
2863
2864 #: src/prefs_common.c:925
2865 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2866 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
2867
2868 #: src/prefs_common.c:928
2869 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2870 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
2871
2872 #: src/prefs_common.c:929
2873 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2874 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
2875
2876 #: src/prefs_common.c:931
2877 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2878 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
2879
2880 #: src/prefs_common.c:932
2881 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2882 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
2883
2884 #: src/prefs_common.c:934
2885 msgid "Korean (EUC-KR)"
2886 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
2887
2888 #: src/prefs_common.c:984
2889 msgid "Quotation"
2890 msgstr "°úÍÑ"
2891
2892 #: src/prefs_common.c:992
2893 msgid "Quote message when replying"
2894 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
2895
2896 #: src/prefs_common.c:998
2897 msgid "Quotation mark"
2898 msgstr "°úÍÑÉä"
2899
2900 #: src/prefs_common.c:1011
2901 msgid "Quotation format:"
2902 msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
2903
2904 #: src/prefs_common.c:1016
2905 msgid " Description of symbols "
2906 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
2907
2908 #: src/prefs_common.c:1043
2909 msgid "Insert signature automatically"
2910 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
2911
2912 #: src/prefs_common.c:1049
2913 msgid "Signature separator"
2914 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
2915
2916 #: src/prefs_common.c:1067
2917 msgid "Wrap messages at"
2918 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
2919
2920 #: src/prefs_common.c:1079
2921 msgid "characters"
2922 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
2923
2924 #: src/prefs_common.c:1087
2925 msgid "Wrap quotation"
2926 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2927
2928 #: src/prefs_common.c:1089
2929 msgid "Wrap before sending"
2930 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2931
2932 #: src/prefs_common.c:1128
2933 msgid "Font"
2934 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2935
2936 #: src/prefs_common.c:1137
2937 msgid "Text"
2938 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
2939
2940 #: src/prefs_common.c:1160
2941 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2942 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
2943
2944 #: src/prefs_common.c:1163
2945 msgid "Display unread number next to folder name"
2946 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2947
2948 #. ---- Summary ----
2949 #: src/prefs_common.c:1167
2950 msgid "Summary View"
2951 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
2952
2953 #: src/prefs_common.c:1176
2954 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2955 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2956
2957 #: src/prefs_common.c:1178
2958 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2959 msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2960
2961 #: src/prefs_common.c:1184
2962 msgid "Date format"
2963 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
2964
2965 #: src/prefs_common.c:1195
2966 msgid ""
2967 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2968 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2969 "replaced as follows:\n"
2970 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2971 "%A: the full weekday name\n"
2972 "%b: the abbreviated month name\n"
2973 "%B: the full month name\n"
2974 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2975 "%C: the century number (year/100)\n"
2976 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2977 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2978 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2979 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2980 "%m: the month as a decimal number\n"
2981 "%M: the minute as a decimal number\n"
2982 "%p: either AM or PM\n"
2983 "%S: the second as a decimal number\n"
2984 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2985 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2986 "%y: the last two digits of a year\n"
2987 "%Y: the year as a decimal number\n"
2988 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2989 msgstr ""
2990 "½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % "
2991 "ʸ»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
2992 "%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
2993 "%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2994 "%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
2995 "%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2996 "%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
2997 "%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
2998 "%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2999 "%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
3000 "%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
3001 "%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
3002 "%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
3003 "%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
3004 "%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
3005 "%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
3006 "%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
3007 "%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
3008 "%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
3009 "%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
3010 "%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
3011
3012 #: src/prefs_common.c:1224
3013 msgid " Set display item of summary... "
3014 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
3015
3016 #: src/prefs_common.c:1278
3017 msgid "Enable coloration of message"
3018 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
3019
3020 #: src/prefs_common.c:1297
3021 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
3022 msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
3023
3024 #: src/prefs_common.c:1299
3025 msgid "Display header pane above message view"
3026 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
3027
3028 #: src/prefs_common.c:1306
3029 msgid "Display short headers on message view"
3030 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
3031
3032 #: src/prefs_common.c:1326
3033 msgid "Line space"
3034 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
3035
3036 #: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
3037 msgid "pixel(s)"
3038 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
3039
3040 #: src/prefs_common.c:1345
3041 msgid "Leave space on head"
3042 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
3043
3044 #: src/prefs_common.c:1347
3045 msgid "Scroll"
3046 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
3047
3048 #: src/prefs_common.c:1354
3049 msgid "Half page"
3050 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
3051
3052 #: src/prefs_common.c:1360
3053 msgid "Smooth scroll"
3054 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
3055
3056 #: src/prefs_common.c:1366
3057 msgid "Step"
3058 msgstr "´Ö³Ö"
3059
3060 #: src/prefs_common.c:1427
3061 msgid "Encrypt message by default"
3062 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
3063
3064 #: src/prefs_common.c:1430
3065 msgid "Sign message by default"
3066 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
3067
3068 #: src/prefs_common.c:1433
3069 msgid "Automatically check signatures"
3070 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
3071
3072 #: src/prefs_common.c:1436
3073 msgid "Show signature check result in a popup window"
3074 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
3075
3076 #: src/prefs_common.c:1440
3077 msgid "Grab input while entering a passphrase"
3078 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
3079
3080 #: src/prefs_common.c:1445
3081 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
3082 msgstr "GnuPG¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹çµ¯Æ°»þ¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
3083
3084 #. create default signkey box
3085 #: src/prefs_common.c:1452
3086 msgid "Default Sign Key"
3087 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
3088
3089 #: src/prefs_common.c:1554
3090 msgid ""
3091 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
3092 "Emacs-based mailer"
3093 msgstr ""
3094 "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
3095 "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
3096
3097 #: src/prefs_common.c:1561
3098 msgid "Open first unread message when entering a folder"
3099 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
3100
3101 #: src/prefs_common.c:1565
3102 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
3103 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
3104
3105 #: src/prefs_common.c:1573
3106 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3107 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
3108
3109 #: src/prefs_common.c:1580
3110 msgid ""
3111 "(Messages will be just marked till execution\n"
3112 " if this is turned off)"
3113 msgstr ""
3114 "(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
3115 " ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
3116
3117 #: src/prefs_common.c:1587
3118 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3119 msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
3120
3121 #: src/prefs_common.c:1589
3122 msgid "On exit"
3123 msgstr "½ªÎ»»þ"
3124
3125 #: src/prefs_common.c:1597
3126 msgid "Confirm on exit"
3127 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
3128
3129 #: src/prefs_common.c:1604
3130 msgid "Empty trash on exit"
3131 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3132
3133 #: src/prefs_common.c:1606
3134 msgid "Ask before emptying"
3135 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
3136
3137 #: src/prefs_common.c:1610
3138 msgid "Warn if there are queued messages"
3139 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
3140
3141 #: src/prefs_common.c:1648
3142 #, c-format
3143 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3144 msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3145
3146 #: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
3147 msgid "Command"
3148 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
3149
3150 #: src/prefs_common.c:1673
3151 #, c-format
3152 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3153 msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3154
3155 #: src/prefs_common.c:1689
3156 #, c-format
3157 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3158 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3159
3160 #: src/prefs_common.c:1752
3161 msgid "Set message colors"
3162 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
3163
3164 #: src/prefs_common.c:1760
3165 msgid "Colors"
3166 msgstr "¿§"
3167
3168 #: src/prefs_common.c:1794
3169 msgid "Quoted Text - First Level"
3170 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
3171
3172 #: src/prefs_common.c:1800
3173 msgid "Quoted Text - Second Level"
3174 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
3175
3176 #: src/prefs_common.c:1806
3177 msgid "Quoted Text - Third Level"
3178 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
3179
3180 #: src/prefs_common.c:1812
3181 msgid "URI link"
3182 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
3183
3184 #: src/prefs_common.c:1819
3185 msgid "Recycle quote colors"
3186 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
3187
3188 #: src/prefs_common.c:1881
3189 msgid "Pick color for quotation level 1"
3190 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
3191
3192 #: src/prefs_common.c:1884
3193 msgid "Pick color for quotation level 2"
3194 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
3195
3196 #: src/prefs_common.c:1887
3197 msgid "Pick color for quotation level 3"
3198 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
3199
3200 #: src/prefs_common.c:1890
3201 msgid "Pick color for URI"
3202 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
3203
3204 #: src/prefs_common.c:2025
3205 msgid "Description of symbols"
3206 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
3207
3208 #: src/prefs_common.c:2052
3209 #, c-format
3210 msgid ""
3211 "Date\n"
3212 "From\n"
3213 "Full Name of Sender\n"
3214 "First Name of Sender\n"
3215 "Initial of Sender\n"
3216 "Subject\n"
3217 "To\n"
3218 "Message-ID\n"
3219 "%"
3220 msgstr ""
3221 "ÆüÉÕ\n"
3222 "º¹½Ð¿Í\n"
3223 "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
3224 "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
3225 "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
3226 "·ï̾\n"
3227 "°¸Àè\n"
3228 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
3229 "%"
3230
3231 #: src/prefs_common.c:2155
3232 msgid "Set display item"
3233 msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
3234
3235 #: src/prefs_common.c:2172
3236 msgid "Mark"
3237 msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
3238
3239 #: src/prefs_common.c:2174
3240 msgid "MIME"
3241 msgstr "MIME"
3242
3243 #: src/prefs_common.c:2175
3244 msgid "Number"
3245 msgstr "ÈÖ¹æ"
3246
3247 #: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
3248 msgid "Date"
3249 msgstr "ÆüÉÕ"
3250
3251 #: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
3252 msgid "From"
3253 msgstr "º¹½Ð¿Í"
3254
3255 #: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
3256 msgid "Subject"
3257 msgstr "·ï̾"
3258
3259 #: src/prefs_common.c:2232
3260 msgid "Font selection"
3261 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
3262
3263 #: src/prefs_customheader.c:148
3264 msgid "Custom headers"
3265 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
3266
3267 #: src/prefs_customheader.c:150
3268 msgid "Creating custom header setting window...\n"
3269 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3270
3271 #: src/prefs_customheader.c:168
3272 msgid "Custom header setting"
3273 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
3274
3275 #: src/prefs_customheader.c:212
3276 msgid "Value"
3277 msgstr "ÆâÍÆ"
3278
3279 #: src/prefs_customheader.c:320
3280 msgid "Reading custom header configuration...\n"
3281 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3282
3283 #: src/prefs_customheader.c:365
3284 msgid "Writing custom header configuration...\n"
3285 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3286
3287 #: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
3288 #: src/prefs_filter.c:613
3289 msgid "Header name is not set."
3290 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3291
3292 #: src/prefs_customheader.c:541
3293 msgid "Delete header"
3294 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Îºï½ü"
3295
3296 #: src/prefs_customheader.c:542
3297 msgid "Do you really want to delete this header?"
3298 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3299
3300 #: src/prefs_display_header.c:187
3301 msgid "Creating display header setting window...\n"
3302 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3303
3304 #: src/prefs_display_header.c:210
3305 msgid "Display header setting"
3306 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
3307
3308 #: src/prefs_display_header.c:237
3309 msgid "Header name"
3310 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
3311
3312 #: src/prefs_display_header.c:269
3313 msgid "Displayed Headers"
3314 msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
3315
3316 #: src/prefs_display_header.c:327
3317 msgid "Hidden headers"
3318 msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À"
3319
3320 #: src/prefs_display_header.c:357
3321 msgid "Show all unspecified headers"
3322 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁ´¤Æɽ¼¨"
3323
3324 #: src/prefs_display_header.c:382
3325 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3326 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3327
3328 #: src/prefs_display_header.c:420
3329 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3330 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3331
3332 #: src/prefs_display_header.c:552
3333 msgid "This header is already in the list."
3334 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3335
3336 #: src/prefs_filter.c:184
3337 msgid "Registered rules"
3338 msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
3339
3340 #: src/prefs_filter.c:186
3341 msgid "Creating filter setting window...\n"
3342 msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3343
3344 #: src/prefs_filter.c:205
3345 msgid "Filter setting"
3346 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
3347
3348 #: src/prefs_filter.c:228
3349 msgid "Operator"
3350 msgstr "±é»»»Ò"
3351
3352 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3353 #: src/prefs_filter.c:777
3354 msgid "(none)"
3355 msgstr "(¤Ê¤·)"
3356
3357 #: src/prefs_filter.c:272
3358 msgid "Keyword"
3359 msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
3360
3361 #: src/prefs_filter.c:293
3362 msgid "Predicate"
3363 msgstr "½Ò¸ì"
3364
3365 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3366 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3367 msgid "contains"
3368 msgstr "´Þ¤à"
3369
3370 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3371 #: src/prefs_filter.c:785
3372 msgid "not contain"
3373 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
3374
3375 #: src/prefs_filter.c:332
3376 msgid "Destination"
3377 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
3378
3379 #: src/prefs_filter.c:356
3380 msgid "Use regex"
3381 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
3382
3383 #: src/prefs_filter.c:360
3384 msgid "Don't receive"
3385 msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
3386
3387 #: src/prefs_filter.c:385
3388 msgid "Register"
3389 msgstr "ÅÐÏ¿"
3390
3391 #: src/prefs_filter.c:391
3392 msgid " Substitute "
3393 msgstr "  ÃÖ´¹  "
3394
3395 #: src/prefs_filter.c:478
3396 msgid "Reading filter configuration...\n"
3397 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3398
3399 #: src/prefs_filter.c:514
3400 msgid "Writing filter configuration...\n"
3401 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3402
3403 #: src/prefs_filter.c:557
3404 msgid "(New)"
3405 msgstr "(¿·µ¬)"
3406
3407 #: src/prefs_filter.c:608
3408 msgid "Destination is not set."
3409 msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3410
3411 #: src/prefs_filter.c:719
3412 msgid "Delete rule"
3413 msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
3414
3415 #: src/prefs_filter.c:720
3416 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3417 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3418
3419 #: src/procmime.c:686
3420 msgid "Code conversion failed.\n"
3421 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3422
3423 #: src/procmsg.c:138
3424 msgid "Cache data is corrupted\n"
3425 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3426
3427 #: src/procmsg.c:202
3428 msgid "\tNo cache file\n"
3429 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3430
3431 #: src/procmsg.c:209
3432 msgid "\tReading summary cache..."
3433 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
3434
3435 #: src/procmsg.c:214
3436 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3437 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3438
3439 #: src/procmsg.c:279
3440 msgid "\tMarking the messages..."
3441 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3442
3443 #: src/procmsg.c:323
3444 #, c-format
3445 msgid "\t%d new message(s)\n"
3446 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
3447
3448 #: src/procmsg.c:457
3449 msgid "Mark file not found.\n"
3450 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3451
3452 #: src/procmsg.c:459
3453 #, c-format
3454 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3455 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3456
3457 #: src/procmsg.c:475
3458 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3459 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3460
3461 #: src/procmsg.c:480
3462 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3463 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3464
3465 #: src/procmsg.c:663
3466 msgid "Sending queued message failed.\n"
3467 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3468
3469 #: src/procmsg.c:720
3470 #, c-format
3471 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3472 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
3473
3474 #: src/progressdialog.c:51
3475 msgid "Status"
3476 msgstr "¾õÂÖ"
3477
3478 #: src/progressdialog.c:53
3479 msgid "Creating progress dialog...\n"
3480 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3481
3482 #: src/recv.c:111
3483 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3484 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3485
3486 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3487 msgid "Can't write to file.\n"
3488 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3489
3490 #: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
3491 msgid "Oops: Signature not verified"
3492 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3493
3494 #: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
3495 msgid "No signature found"
3496 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3497
3498 #: src/rfc2015.c:143
3499 msgid "Good signature"
3500 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
3501
3502 #: src/rfc2015.c:146
3503 msgid "BAD signature"
3504 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3505
3506 #: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
3507 msgid "No public key to verify the signature"
3508 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3509
3510 #: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
3511 msgid "Error verifying the signature"
3512 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
3513
3514 #: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
3515 msgid "Different results for signatures"
3516 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
3517
3518 #: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
3519 msgid "Error: Unknown status"
3520 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
3521
3522 #: src/rfc2015.c:178
3523 #, c-format
3524 msgid "Good signature from \"%s\""
3525 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
3526
3527 #: src/rfc2015.c:181
3528 #, c-format
3529 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3530 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3531
3532 #: src/rfc2015.c:213
3533 msgid "Cannot find user ID for this key."
3534 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3535
3536 #: src/rfc2015.c:224
3537 #, c-format
3538 msgid "                aka \"%s\"\n"
3539 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
3540
3541 #: src/rfc2015.c:252
3542 #, c-format
3543 msgid "Signature made %s\n"
3544 msgstr "Signature made %s\n"
3545
3546 #: src/rfc2015.c:261
3547 #, c-format
3548 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3549 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
3550
3551 #: src/select-keys.c:101
3552 #, c-format
3553 msgid "Please select key for `%s'"
3554 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3555
3556 #: src/select-keys.c:104
3557 #, c-format
3558 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3559 msgstr "`%s' ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ... %c"
3560
3561 #: src/select-keys.c:272
3562 msgid "Select Keys"
3563 msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
3564
3565 #: src/select-keys.c:300
3566 msgid "Key ID"
3567 msgstr "¸°ID"
3568
3569 #: src/select-keys.c:303
3570 msgid "Val"
3571 msgstr "ÀµÅöÀ­"
3572
3573 #: src/select-keys.c:325
3574 msgid "Select"
3575 msgstr "ÁªÂò"
3576
3577 #: src/select-keys.c:445
3578 msgid "Add key"
3579 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
3580
3581 #: src/select-keys.c:446
3582 msgid "Enter another user or key ID\n"
3583 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3584
3585 #: src/send.c:148
3586 msgid "Queued message header is broken.\n"
3587 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3588
3589 #: src/send.c:157
3590 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3591 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
3592
3593 #: src/send.c:168
3594 msgid "Account not found.\n"
3595 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3596
3597 #: src/send.c:250
3598 #, c-format
3599 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
3600 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
3601
3602 #: src/send.c:254
3603 msgid "Connecting"
3604 msgstr "ÀܳÃæ"
3605
3606 #: src/send.c:261
3607 msgid "Sending MAIL FROM..."
3608 msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3609
3610 #: src/send.c:262
3611 msgid "Sending"
3612 msgstr "Á÷¿®Ãæ"
3613
3614 #: src/send.c:269
3615 msgid "Sending RCPT TO..."
3616 msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3617
3618 #: src/send.c:276
3619 msgid "Sending DATA..."
3620 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3621
3622 #: src/send.c:292
3623 #, c-format
3624 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
3625 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
3626
3627 #: src/send.c:309
3628 msgid "Quitting..."
3629 msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
3630
3631 #: src/send.c:330
3632 #, c-format
3633 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3634 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3635
3636 #: src/send.c:341
3637 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3638 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3639
3640 #: src/send.c:357
3641 msgid "Sending message"
3642 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
3643
3644 #: src/setup.c:43
3645 msgid "Mailbox setting"
3646 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê"
3647
3648 #: src/setup.c:44
3649 msgid ""
3650 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3651 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3652 "if you have the one.\n"
3653 "If you're not sure, just select OK."
3654 msgstr ""
3655 "ºÇ½é¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3656 "MH¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
3657 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
3658 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3659
3660 #: src/sourcewindow.c:76
3661 msgid "Creating source window...\n"
3662 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3663
3664 #: src/sourcewindow.c:80
3665 msgid "Source of the message"
3666 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
3667
3668 #: src/sourcewindow.c:140
3669 #, c-format
3670 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3671 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
3672
3673 #: src/sourcewindow.c:142
3674 #, c-format
3675 msgid "%s - Source"
3676 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
3677
3678 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3679 msgid "Search"
3680 msgstr "¸¡º÷"
3681
3682 #: src/summary_search.c:172
3683 msgid "Case sensitive"
3684 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
3685
3686 #: src/summary_search.c:178
3687 msgid "Backward search"
3688 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
3689
3690 #: src/summary_search.c:184
3691 msgid "Select all matched"
3692 msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
3693
3694 #: src/summary_search.c:191
3695 msgid "Clear"
3696 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3697
3698 #: src/summary_search.c:286
3699 msgid "Search failed"
3700 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
3701
3702 #: src/summary_search.c:287
3703 msgid "Search string not found."
3704 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3705
3706 #: src/summary_search.c:292
3707 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3708 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3709
3710 #: src/summary_search.c:294
3711 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3712 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3713
3714 #: src/summary_search.c:296
3715 msgid "Search finished"
3716 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
3717
3718 #: src/summaryview.c:289
3719 msgid "/M_ove..."
3720 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
3721
3722 #: src/summaryview.c:290
3723 msgid "/_Copy..."
3724 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3725
3726 #: src/summaryview.c:292
3727 msgid "/E_xecute"
3728 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3729
3730 #: src/summaryview.c:293
3731 msgid "/_Mark"
3732 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3733
3734 #: src/summaryview.c:294
3735 msgid "/_Mark/_Mark"
3736 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3737
3738 #: src/summaryview.c:295
3739 msgid "/_Mark/_Unmark"
3740 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3741
3742 #: src/summaryview.c:296
3743 msgid "/_Mark/---"
3744 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3745
3746 #: src/summaryview.c:297
3747 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3748 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3749
3750 #: src/summaryview.c:298
3751 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
3752 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
3753
3754 #: src/summaryview.c:301
3755 msgid "/_Reply"
3756 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
3757
3758 #: src/summaryview.c:302
3759 msgid "/Repl_y to sender"
3760 msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
3761
3762 #: src/summaryview.c:303
3763 msgid "/Reply to a_ll"
3764 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3765
3766 #: src/summaryview.c:304
3767 msgid "/_Forward"
3768 msgstr "/žÁ÷(_F)"
3769
3770 #: src/summaryview.c:305
3771 msgid "/Forward as a_ttachment"
3772 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3773
3774 #: src/summaryview.c:308
3775 msgid "/Open in new _window"
3776 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3777
3778 #: src/summaryview.c:309
3779 msgid "/View so_urce"
3780 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3781
3782 #: src/summaryview.c:310
3783 msgid "/Show all _header"
3784 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3785
3786 #: src/summaryview.c:311
3787 msgid "/Re-_edit"
3788 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3789
3790 #: src/summaryview.c:314
3791 msgid "/_Print..."
3792 msgstr "/°õºþ(_P)..."
3793
3794 #: src/summaryview.c:316
3795 msgid "/Select _all"
3796 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3797
3798 #: src/summaryview.c:322
3799 msgid "M"
3800 msgstr "M"
3801
3802 #: src/summaryview.c:322
3803 msgid "U"
3804 msgstr "U"
3805
3806 #: src/summaryview.c:337
3807 msgid "Creating summary view...\n"
3808 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3809
3810 #: src/summaryview.c:352
3811 msgid "No."
3812 msgstr "ÈÖ¹æ"
3813
3814 #: src/summaryview.c:573
3815 msgid "Process mark"
3816 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
3817
3818 #: src/summaryview.c:574
3819 msgid "Some marks are left. Process it?"
3820 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
3821
3822 #: src/summaryview.c:599
3823 msgid ""
3824 "empty folder\n"
3825 "\n"
3826 msgstr ""
3827 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
3828 "\n"
3829
3830 #: src/summaryview.c:611
3831 #, c-format
3832 msgid "Scanning folder (%s)..."
3833 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
3834
3835 #: src/summaryview.c:680
3836 msgid "done."
3837 msgstr "´°Î»."
3838
3839 #: src/summaryview.c:815
3840 msgid "No unread message"
3841 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
3842
3843 #: src/summaryview.c:816
3844 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3845 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
3846
3847 #: src/summaryview.c:957 src/summaryview.c:959
3848 msgid "Attracting messages by subject..."
3849 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3850
3851 #: src/summaryview.c:1102
3852 #, c-format
3853 msgid "%d deleted"
3854 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
3855
3856 #: src/summaryview.c:1106
3857 #, c-format
3858 msgid "%s%d moved"
3859 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
3860
3861 #: src/summaryview.c:1107 src/summaryview.c:1114
3862 msgid ", "
3863 msgstr ", "
3864
3865 #: src/summaryview.c:1112
3866 #, c-format
3867 msgid "%s%d copied"
3868 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
3869
3870 #: src/summaryview.c:1129
3871 msgid " item(s) selected"
3872 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
3873
3874 #: src/summaryview.c:1140
3875 #, c-format
3876 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3877 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
3878
3879 #: src/summaryview.c:1146
3880 #, c-format
3881 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3882 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
3883
3884 #: src/summaryview.c:1187 src/summaryview.c:1188
3885 msgid "Sorting summary..."
3886 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
3887
3888 #: src/summaryview.c:1226
3889 msgid "\tSetting summary from message data..."
3890 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3891
3892 #: src/summaryview.c:1228
3893 msgid "Setting summary from message data..."
3894 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3895
3896 #: src/summaryview.c:1337
3897 #, c-format
3898 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3899 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
3900
3901 #: src/summaryview.c:1389
3902 msgid "(No Date)"
3903 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
3904
3905 #: src/summaryview.c:1654
3906 #, c-format
3907 msgid "Message %d is marked\n"
3908 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3909
3910 #: src/summaryview.c:1683
3911 #, c-format
3912 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3913 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3914
3915 #: src/summaryview.c:1718
3916 #, c-format
3917 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3918 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3919
3920 #: src/summaryview.c:1760
3921 #, c-format
3922 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3923 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3924
3925 #: src/summaryview.c:1774
3926 msgid "Current folder is Trash."
3927 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
3928
3929 #: src/summaryview.c:1796 src/summaryview.c:1798
3930 msgid "Deleting duplicated messages..."
3931 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3932
3933 #: src/summaryview.c:1848
3934 #, c-format
3935 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3936 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3937
3938 #: src/summaryview.c:1885
3939 #, c-format
3940 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3941 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3942
3943 #: src/summaryview.c:1897
3944 msgid "Destination is same as current folder."
3945 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3946
3947 #: src/summaryview.c:1946
3948 #, c-format
3949 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3950 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3951
3952 #: src/summaryview.c:1959
3953 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3954 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3955
3956 #: src/summaryview.c:1991
3957 msgid "Selecting all messages..."
3958 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
3959
3960 #: src/summaryview.c:2045
3961 msgid "Print"
3962 msgstr "°õºþ"
3963
3964 #: src/summaryview.c:2046
3965 #, c-format
3966 msgid ""
3967 "Enter the print command line:\n"
3968 "(`%s' will be replaced with file name)"
3969 msgstr ""
3970 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3971 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3972
3973 #: src/summaryview.c:2052
3974 #, c-format
3975 msgid ""
3976 "Print command line is invalid:\n"
3977 "`%s'"
3978 msgstr ""
3979 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
3980 "`%s'"
3981
3982 #: src/summaryview.c:2274 src/summaryview.c:2275
3983 msgid "Building threads..."
3984 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
3985
3986 #: src/summaryview.c:2297 src/summaryview.c:2298
3987 msgid "Unthreading..."
3988 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3989
3990 #: src/summaryview.c:2320
3991 msgid "Unthreading for execution..."
3992 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3993
3994 #: src/summaryview.c:2407
3995 msgid "filtering..."
3996 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3997
3998 #: src/summaryview.c:2408
3999 msgid "Filtering..."
4000 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
4001
4002 #: src/summaryview.c:2514
4003 #, c-format
4004 msgid "Go to %s\n"
4005 msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
4006
4007 #: src/textview.c:138
4008 msgid "Creating text view...\n"
4009 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
4010
4011 #: src/textview.c:366
4012 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
4013 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò"
4014
4015 #: src/textview.c:367
4016 msgid "right click and select `Save as...', "
4017 msgstr "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
4018
4019 #: src/textview.c:368
4020 msgid ""
4021 "or press `y' key.\n"
4022 "\n"
4023 msgstr ""
4024 "`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4025 "\n"
4026
4027 #: src/textview.c:370
4028 msgid "To display this part as a text message, select "
4029 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
4030
4031 #: src/textview.c:371
4032 msgid ""
4033 "`Display as text', or press `t' key.\n"
4034 "\n"
4035 msgstr ""
4036 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4037 "\n"
4038
4039 #: src/textview.c:373
4040 msgid "To open this part with external program, select "
4041 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï"
4042
4043 #: src/textview.c:374
4044 msgid "`Open' or `Open with...', "
4045 msgstr "¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
4046
4047 #: src/textview.c:375
4048 msgid "or double-click, or click the center button, "
4049 msgstr "¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"
4050
4051 #: src/textview.c:376
4052 msgid "or press `l' key."
4053 msgstr "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
4054
4055 #: src/textview.c:395
4056 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
4057 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4058
4059 #: src/textview.c:396
4060 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
4061 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
4062
4063 #: src/textview.c:397
4064 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
4065 msgstr ""
4066 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4067 "\n"
4068
4069 #: src/utils.c:1547
4070 #, c-format
4071 msgid "writing to %s failed.\n"
4072 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4073
4074 #: src/utils.c:1588
4075 #, c-format
4076 msgid "move_file(): file %s already exists."
4077 msgstr "move_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
4078
4079 #: src/utils.c:1729
4080 #, c-format
4081 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
4082 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"