6b03a42f8b429f3a301ebd82c6a9d36b2e1d4af0
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-10-13 10:50+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
10 "Last-Translator: Rui Hirokawa <rui_hirokawa@ybb.ne.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
16
17 #: src/account.c:305
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
23 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
24
25 #: src/account.c:555
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
28
29 #: src/account.c:573
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34 "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î½çÈ֤ǥÁ¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£`Á´¤Æ¼èÆÀ'¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
35 "¼èÆÀ¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢`G'¥«¥é¥à¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
36
37 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
38 #: src/compose.c:4680 src/compose.c:4850 src/editaddress.c:774
39 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
40 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
41 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
42 #: src/select-keys.c:301
43 msgid "Name"
44 msgstr "̾Á°"
45
46 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
47 msgid "Protocol"
48 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
49
50 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
51 msgid "Server"
52 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
53
54 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
55 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
56 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
57 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
58 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
59 msgid "Add"
60 msgstr "ÄɲÃ"
61
62 #: src/account.c:630
63 msgid "Edit"
64 msgstr "ÊÔ½¸"
65
66 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
67 msgid " Delete "
68 msgstr "  ºï½ü  "
69
70 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
71 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
72 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
73 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
74 msgid "Down"
75 msgstr "  ¢­  "
76
77 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
78 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
79 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
80 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
81 msgid "Up"
82 msgstr "  ¢¬  "
83
84 #: src/account.c:662
85 msgid " Set as default account "
86 msgstr " Ä̾異¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
87
88 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3014
89 #: src/addressbook.c:3018 src/addressbook.c:3056 src/crash.c:242
90 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
91 #: src/inc.c:674 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
92 msgid "Close"
93 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
94
95 #: src/account.c:736
96 msgid "Delete account"
97 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
98
99 #: src/account.c:737
100 msgid "Do you really want to delete this account?"
101 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
102
103 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
104 #: src/compose.c:2996 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965 src/compose.c:6273
105 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
106 #: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
107 #: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/inc.c:169 src/inc.c:259
108 #: src/mainwindow.c:1438 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
109 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
110 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
111 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
112 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383
113 #: src/summaryview.c:1427 src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494
114 #: src/summaryview.c:1526 src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576
115 #: src/summaryview.c:1601 src/summaryview.c:3090 src/toolbar.c:2048
116 msgid "Yes"
117 msgstr "¤Ï¤¤"
118
119 #: src/account.c:738 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965
120 #: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
121 #: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/ssl_manager.c:271
122 msgid "+No"
123 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
124
125 #: src/addressadd.c:162
126 msgid "Add to address book"
127 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲÃ"
128
129 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
130 msgid "Address"
131 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
132
133 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
134 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
135 msgid "Remarks"
136 msgstr "È÷¹Í"
137
138 #: src/addressadd.c:226
139 msgid "Select Address Book Folder"
140 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
141
142 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
143 #: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3121 src/compose.c:5787
144 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
145 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:340
146 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
147 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
148 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
149 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
150 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:616
151 #: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
152 #: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
153 #: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
154 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
155 #: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_matcher.c:370
156 #: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
157 #: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
158 msgid "OK"
159 msgstr "OK"
160
161 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
162 #: src/compose.c:3121 src/compose.c:5788 src/compose.c:6456 src/compose.c:6494
163 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
164 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:341
165 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
166 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
167 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319 src/import.c:191
168 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
169 #: src/inputdialog.c:204 src/main.c:616 src/mainwindow.c:2223
170 #: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
171 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770
172 #: src/prefs_common.c:3197 src/prefs_customheader.c:158
173 #: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:213
174 #: src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
175 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
176 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:920
177 #: src/summaryview.c:3432
178 msgid "Cancel"
179 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
180
181 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
182 #: src/messageview.c:141
183 msgid "/_File"
184 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
185
186 #: src/addressbook.c:358
187 msgid "/_File/New _Book"
188 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_B)"
189
190 #: src/addressbook.c:359
191 msgid "/_File/New _vCard"
192 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ _vCard"
193
194 #: src/addressbook.c:361
195 msgid "/_File/New _JPilot"
196 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ _JPilot"
197
198 #: src/addressbook.c:364
199 msgid "/_File/New _Server"
200 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ ¥µ¡¼¥Ð¡¼(_S)"
201
202 #: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
203 #: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
204 msgid "/_File/---"
205 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
206
207 #: src/addressbook.c:367
208 msgid "/_File/_Edit"
209 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
210
211 #: src/addressbook.c:368
212 msgid "/_File/_Delete"
213 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
214
215 #: src/addressbook.c:370
216 msgid "/_File/_Save"
217 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/Êݸ(_S)"
218
219 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
220 msgid "/_File/_Close"
221 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
222
223 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
224 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
225 msgid "/_Edit"
226 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
227
228 #: src/addressbook.c:373
229 msgid "/_Edit/C_ut"
230 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_u)"
231
232 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
233 #: src/messageview.c:148
234 msgid "/_Edit/_Copy"
235 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
236
237 #: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
238 msgid "/_Edit/_Paste"
239 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
240
241 #: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
242 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
243 msgid "/_Edit/---"
244 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
245
246 #: src/addressbook.c:377
247 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
248 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È(_s)"
249
250 #: src/addressbook.c:378
251 msgid "/_Address"
252 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
253
254 #: src/addressbook.c:379
255 msgid "/_Address/New _Address"
256 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
257
258 #: src/addressbook.c:380
259 msgid "/_Address/New _Group"
260 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
261
262 #: src/addressbook.c:381
263 msgid "/_Address/New _Folder"
264 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
265
266 #: src/addressbook.c:382
267 msgid "/_Address/---"
268 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/---"
269
270 #: src/addressbook.c:383
271 msgid "/_Address/_Edit"
272 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/ÊÔ½¸(_E)"
273
274 #: src/addressbook.c:384
275 msgid "/_Address/_Delete"
276 msgstr "/_¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/ºï½ü(_D)"
277
278 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
279 #: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
280 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
281 #: src/messageview.c:274
282 msgid "/_Tools/---"
283 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/---"
284
285 #: src/addressbook.c:386
286 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
287 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
288
289 #: src/addressbook.c:387
290 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
291 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/M_utt¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
292
293 #: src/addressbook.c:388
294 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
295 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
296
297 #: src/addressbook.c:390
298 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
299 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_HTML¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È..."
300
301 #: src/addressbook.c:391
302 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
303 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/LDI_F¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È..."
304
305 #: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
306 #: src/messageview.c:277
307 msgid "/_Help"
308 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
309
310 #: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
311 #: src/messageview.c:278
312 msgid "/_Help/_About"
313 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
314
315 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
316 msgid "/New _Address"
317 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
318
319 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
320 msgid "/New _Group"
321 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
322
323 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
324 msgid "/New _Folder"
325 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
326
327 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
328 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
329 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:288 src/folderview.c:297
330 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:308
331 #: src/folderview.c:318 src/folderview.c:323 src/folderview.c:327
332 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:339 src/folderview.c:343
333 #: src/folderview.c:346 src/folderview.c:348 src/summaryview.c:409
334 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
335 #: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
336 #: src/summaryview.c:455
337 msgid "/---"
338 msgstr "/---"
339
340 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:417
341 msgid "/_Delete"
342 msgstr "/ºï½ü(_D)"
343
344 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
345 msgid "/C_ut"
346 msgstr "¥«¥Ã¥È(_u)"
347
348 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
349 msgid "/_Copy"
350 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)"
351
352 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
353 msgid "/_Paste"
354 msgstr "/¥Ú¡¼¥¹¥È(_P)"
355
356 #: src/addressbook.c:423
357 msgid "/Pa_ste Address"
358 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È(_s)"
359
360 #: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
361 msgid "Unknown"
362 msgstr "ÉÔÌÀ"
363
364 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
365 msgid "Success"
366 msgstr "À®¸ù"
367
368 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
369 msgid "Bad arguments"
370 msgstr "°ú¿ô¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£"
371
372 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
373 msgid "File not specified"
374 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
375
376 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
377 msgid "Error opening file"
378 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼"
379
380 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
381 msgid "Error reading file"
382 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëÆɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
383
384 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
385 msgid "End of file encountered"
386 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ªÃ¼¤Ë㤷¤Þ¤·¤¿¡£"
387
388 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
389 msgid "Error allocating memory"
390 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó"
391
392 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
393 msgid "Bad file format"
394 msgstr "ÆüÉդνñ¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
395
396 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
397 msgid "Error writing to file"
398 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
399
400 #: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
401 msgid "Error opening directory"
402 msgstr "¼­½ñ¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼"
403
404 #: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
405 msgid "No path specified"
406 msgstr "¥Ñ¥¹¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
407
408 #: src/addressbook.c:462
409 msgid "Error connecting to LDAP server"
410 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥ÐÀܳ¥¨¥é¡¼"
411
412 #: src/addressbook.c:463
413 msgid "Error initializing LDAP"
414 msgstr "LDAP½é´ü²½¥¨¥é¡¼"
415
416 #: src/addressbook.c:464
417 msgid "Error binding to LDAP server"
418 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥ó¥É»þ¥¨¥é¡¼"
419
420 #: src/addressbook.c:465
421 msgid "Error searching LDAP database"
422 msgstr "LDAP¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¸¡º÷¥¨¥é¡¼"
423
424 #: src/addressbook.c:466
425 msgid "Timeout performing LDAP operation"
426 msgstr "LDAP½èÍý¼Â¹Ô»þ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È"
427
428 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
429 msgid "Error in LDAP search criteria"
430 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Á¾ò·ï¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
431
432 #: src/addressbook.c:469
433 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
434 msgstr "»ØÄꤷ¤¿¥µ¡¼¥Á¾ò·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆLDAP¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
435
436 #: src/addressbook.c:619
437 msgid "E-Mail address"
438 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
439
440 #: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
441 #: src/toolbar.c:1751
442 msgid "Address book"
443 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
444
445 #: src/addressbook.c:722
446 msgid "Name:"
447 msgstr "̾Á°:"
448
449 #: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
450 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
451 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
452 #: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
453 #: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
454 #: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
455 msgid "Delete"
456 msgstr "ºï½ü"
457
458 #: src/addressbook.c:760
459 msgid "Lookup"
460 msgstr "¸¡º÷"
461
462 #: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1436 src/compose.c:3171
463 #: src/compose.c:4497 src/compose.c:5204 src/headerview.c:53
464 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
465 msgid "To:"
466 msgstr "°¸Àè:"
467
468 #: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1420 src/compose.c:3170
469 #: src/prefs_template.c:175
470 msgid "Cc:"
471 msgstr "Cc:"
472
473 #: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1423 src/prefs_template.c:176
474 msgid "Bcc:"
475 msgstr "Bcc:"
476
477 #: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
478 msgid "Delete address(es)"
479 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
480
481 #: src/addressbook.c:983
482 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
483 msgstr "¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥Ç¡¼¥¿¤ÏÆɤ߹þ¤ß¤Î¤ß¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
484
485 #: src/addressbook.c:1006
486 msgid "Really delete the address(es)?"
487 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
488
489 #: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2996
490 #: src/compose.c:6273 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
491 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1438
492 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
493 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
494 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
495 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
496 #: src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1427
497 #: src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494 src/summaryview.c:1526
498 #: src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576 src/summaryview.c:1601
499 #: src/summaryview.c:3090 src/toolbar.c:2048
500 msgid "No"
501 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
502
503 #: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
504 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
505 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¡¼¥¹¥ÈÀè¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÏÆɤ߹þ¤ßÀìÍѤǤ¹¡£"
506
507 #: src/addressbook.c:1545
508 msgid "Cannot paste into an address group."
509 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
510
511 #: src/addressbook.c:2195
512 #, c-format
513 msgid ""
514 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
515 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
516 msgstr ""
517 "¥Õ¥©¥ë¥À¤È`%s'¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤« ? \n"
518 "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
519
520 #: src/addressbook.c:2199
521 msgid "Folder only"
522 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤ß"
523
524 #: src/addressbook.c:2199
525 msgid "Folder and Addresses"
526 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥¢¥É¥ì¥¹"
527
528 #: src/addressbook.c:2204
529 #, c-format
530 msgid "Really delete `%s' ?"
531 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
532
533 #: src/addressbook.c:2964
534 msgid "New user, could not save index file."
535 msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
536
537 #: src/addressbook.c:2968
538 msgid "New user, could not save address book files."
539 msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
540
541 #: src/addressbook.c:2978
542 msgid "Old address book converted successfully."
543 msgstr "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÊÑ´¹¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
544
545 #: src/addressbook.c:2983
546 msgid ""
547 "Old address book converted,\n"
548 "could not save new address index file"
549 msgstr ""
550 "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢\n"
551 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
552
553 #: src/addressbook.c:2996
554 msgid ""
555 "Could not convert address book,\n"
556 "but created empty new address book files."
557 msgstr ""
558 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢\n"
559 "¶õ¤Î¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
560
561 #: src/addressbook.c:3002
562 msgid ""
563 "Could not convert address book,\n"
564 "could not create new address book files."
565 msgstr ""
566 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
567 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
568
569 #: src/addressbook.c:3007
570 msgid ""
571 "Could not convert address book\n"
572 "and could not create new address book files."
573 msgstr ""
574 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
575 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
576
577 #: src/addressbook.c:3014
578 msgid "Addressbook conversion error"
579 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹¥¨¥é¡¼"
580
581 #: src/addressbook.c:3018
582 msgid "Addressbook conversion"
583 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹"
584
585 #: src/addressbook.c:3054
586 msgid "Addressbook Error"
587 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥¨¥é¡¼"
588
589 #: src/addressbook.c:3055
590 msgid "Could not read address index"
591 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤»¤ó"
592
593 #: src/addressbook.c:3406
594 msgid "Busy searching..."
595 msgstr "¸¡º÷¼Â¹ÔÃæ..."
596
597 #: src/addressbook.c:3607 src/prefs_common.c:989
598 msgid "Interface"
599 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
600
601 #: src/addressbook.c:3623 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
602 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
603 msgid "Address Book"
604 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
605
606 #: src/addressbook.c:3639
607 msgid "Person"
608 msgstr "¸Ä¿Í"
609
610 #: src/addressbook.c:3655
611 msgid "EMail Address"
612 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
613
614 #: src/addressbook.c:3671
615 msgid "Group"
616 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×"
617
618 #: src/addressbook.c:3687 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:380
619 #: src/prefs_account.c:2125
620 msgid "Folder"
621 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
622
623 #: src/addressbook.c:3703
624 msgid "vCard"
625 msgstr "vCard"
626
627 #: src/addressbook.c:3719 src/addressbook.c:3735
628 msgid "JPilot"
629 msgstr "JPilot"
630
631 #: src/addressbook.c:3751
632 msgid "LDAP Server"
633 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð"
634
635 #: src/addressbook.c:3767
636 msgid "LDAP Query"
637 msgstr "LDAP¥¯¥¨¥ê"
638
639 #: src/addrgather.c:156
640 msgid "Please specify name for address book."
641 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
642
643 #: src/addrgather.c:176
644 msgid "Please select the mail headers to search."
645 msgstr "¸¡º÷¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
646
647 #: src/addrgather.c:183
648 msgid "Busy harvesting addresses..."
649 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¼ý½¸Ãæ..."
650
651 #: src/addrgather.c:221
652 msgid "Addresses gathered successfully."
653 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¼ý½¸¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
654
655 #: src/addrgather.c:285
656 msgid "No folder or message was selected."
657 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
658
659 #: src/addrgather.c:293
660 msgid ""
661 "Please select a folder to process from the folder\n"
662 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
663 "the message list."
664 msgstr ""
665 "¥Õ¥©¥ë¥À°ìÍ÷¤«¤é½èÍý¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£\n"
666 "¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò\n"
667 "ÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
668
669 #: src/addrgather.c:345
670 msgid "Folder :"
671 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À :"
672
673 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
674 #: src/importldif.c:948
675 msgid "Address Book :"
676 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ :"
677
678 #: src/addrgather.c:366
679 msgid "Folder Size :"
680 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥µ¥¤¥º :"
681
682 #: src/addrgather.c:381
683 msgid "Process these mail header fields"
684 msgstr "»ØÄꤷ¤¿¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò½èÍý"
685
686 #: src/addrgather.c:399
687 msgid "Include sub-folders"
688 msgstr "¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òÆɤ߹þ¤à"
689
690 #: src/addrgather.c:422
691 msgid "Header Name"
692 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
693
694 #: src/addrgather.c:423
695 msgid "Address Count"
696 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¿ô"
697
698 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/main.c:264
699 #: src/messageview.c:492
700 msgid "Warning"
701 msgstr "·Ù¹ð"
702
703 #: src/addrgather.c:528
704 msgid "Header Fields"
705 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Õ¡¼¥ë¥É"
706
707 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
708 #: src/importldif.c:1067
709 msgid "Finish"
710 msgstr "½ªÎ»"
711
712 #: src/addrgather.c:588
713 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
714 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼ý½¸ - ÁªÂò¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é"
715
716 #: src/addrgather.c:596
717 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
718 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼ý½¸ - ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é"
719
720 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
721 msgid "Common address"
722 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
723
724 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
725 msgid "Personal address"
726 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
727
728 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:5965 src/main.c:598
729 msgid "Notice"
730 msgstr "Ãí°Õ"
731
732 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3482 src/inc.c:556
733 msgid "Error"
734 msgstr "¥¨¥é¡¼"
735
736 #: src/alertpanel.c:189
737 msgid "View log"
738 msgstr "¥í¥°¤ò¸«¤ë"
739
740 #: src/alertpanel.c:307
741 msgid "Show this message next time"
742 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
743
744 #: src/common/nntp.c:68
745 #, c-format
746 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
747 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
748
749 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
750 #, c-format
751 msgid "protocol error: %s\n"
752 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
753
754 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
755 msgid "protocol error\n"
756 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
757
758 #: src/common/nntp.c:267
759 msgid "Error occurred while posting\n"
760 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
761
762 #: src/common/smtp.c:152
763 msgid "SMTP AUTH not available\n"
764 msgstr "SMTPǧ¾Ú¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
765
766 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
767 msgid "bad SMTP response\n"
768 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊSMTP¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹\n"
769
770 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
771 msgid "error occurred on SMTP session\n"
772 msgstr "SMTP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
773
774 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
775 msgid "error occurred on authentication\n"
776 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
777
778 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
779 msgid "can't start TLS session\n"
780 msgstr "TLS¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
781
782 #: src/common/ssl.c:78
783 msgid "Error creating ssl context\n"
784 msgstr "SSL¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¥¨¥é¡¼\n"
785
786 #: src/common/ssl.c:97
787 #, c-format
788 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
789 msgstr "SSLÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿ (%s)\n"
790
791 #: src/common/ssl.c:105
792 #, c-format
793 msgid "SSL connection using %s\n"
794 msgstr "%s ¤Ë¤è¤êSSLÀܳ\n"
795
796 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
797 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
798 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
799 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
800 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
801 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
802 msgid "<not in certificate>"
803 msgstr "<̤ǧ¾Ú>"
804
805 #: src/common/ssl_certificate.c:189
806 #, c-format
807 msgid ""
808 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
809 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
810 "  Fingerprint: %s\n"
811 "  Signature status: %s"
812 msgstr ""
813 "  ½êÍ­¼Ô: %s (%s) in %s\n"
814 "  ½ð̾¼Ô: %s (%s) in %s\n"
815 "  »ØÌæ: %s\n"
816 "  ½ð̾¤Î¾õÂÖ: %s"
817
818 #: src/common/ssl_certificate.c:307
819 msgid "Can't load X509 default paths"
820 msgstr "X509¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ñ¥¹¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
821
822 #: src/common/ssl_certificate.c:362
823 #, c-format
824 msgid ""
825 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
826 "%s"
827 msgstr ""
828 "%s ¤Ï̤ÃΤÎSSL¾ÚÌÀ½ñ¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
829 "%s"
830
831 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
832 #, c-format
833 msgid ""
834 "%s\n"
835 "\n"
836 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
837 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
838 msgstr ""
839
840 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
841 #: src/prefs_common.c:1128
842 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
843 msgstr "¼õ¿®¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
844
845 #: src/common/ssl_certificate.c:398
846 #, c-format
847 msgid ""
848 "%s's SSL certificate changed !\n"
849 "We have saved this one:\n"
850 "%s\n"
851 "\n"
852 "It is now:\n"
853 "%s\n"
854 "\n"
855 "This could mean the server answering is not the known one."
856 msgstr ""
857
858 #: src/compose.c:491
859 msgid "/_Add..."
860 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
861
862 #: src/compose.c:492
863 msgid "/_Remove"
864 msgstr "/ºï½ü(_R)"
865
866 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
867 #: src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
868 msgid "/_Properties..."
869 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
870
871 #: src/compose.c:500
872 msgid "/_File/_Attach file"
873 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
874
875 #: src/compose.c:501
876 msgid "/_File/_Insert file"
877 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
878
879 #: src/compose.c:502
880 msgid "/_File/Insert si_gnature"
881 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
882
883 #: src/compose.c:507
884 msgid "/_Edit/_Undo"
885 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
886
887 #: src/compose.c:508
888 msgid "/_Edit/_Redo"
889 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
890
891 #: src/compose.c:510
892 msgid "/_Edit/Cu_t"
893 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
894
895 #: src/compose.c:513
896 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
897 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È(_q)"
898
899 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
900 msgid "/_Edit/Select _all"
901 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
902
903 #: src/compose.c:516
904 msgid "/_Edit/A_dvanced"
905 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(_d)"
906
907 #: src/compose.c:517
908 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
909 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìʸ»ú¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
910
911 #: src/compose.c:522
912 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
913 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìʸ»úÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
914
915 #: src/compose.c:527
916 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
917 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìñ¸ì¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
918
919 #: src/compose.c:532
920 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
921 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìñ¸ìÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
922
923 #: src/compose.c:537
924 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
925 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔƬ¤Ø°ÜÆ°"
926
927 #: src/compose.c:542
928 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
929 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔËö¤Ø°ÜÆ°"
930
931 #: src/compose.c:547
932 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
933 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/Á°¤Î¹Ô¤Ø°ÜÆ°"
934
935 #: src/compose.c:552
936 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
937 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¼¡¤Î¹Ô¤Ø°ÜÆ°"
938
939 #: src/compose.c:557
940 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
941 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ʸ»ú¤òºï½ü¤·¤Æ¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
942
943 #: src/compose.c:562
944 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
945 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ʸ»ú¤òºï½ü¤·¤ÆÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
946
947 #: src/compose.c:567
948 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
949 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ñ¸ì¤òºï½ü¤·¤Æ¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
950
951 #: src/compose.c:572
952 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
953 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ñ¸ì¤òºï½ü¤·¤ÆÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
954
955 #: src/compose.c:577
956 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
957 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹Ô¤òºï½ü"
958
959 #: src/compose.c:582
960 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
961 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔÁ´ÂΤòºï½ü"
962
963 #: src/compose.c:587
964 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
965 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔËö¤Þ¤Çºï½ü"
966
967 #: src/compose.c:593
968 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
969 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸½ºß¤Î¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_W)"
970
971 #: src/compose.c:595
972 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
973 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_l)"
974
975 #: src/compose.c:597
976 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
977 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
978
979 #: src/compose.c:600
980 msgid "/_Spelling"
981 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)"
982
983 #: src/compose.c:601
984 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
985 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/Á´¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤¿¤ÏÁªÂòÉô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(_C)"
986
987 #: src/compose.c:603
988 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
989 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤òÁ´¤Æ¶¯Ä´É½¼¨(_H)"
990
991 #: src/compose.c:605
992 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
993 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¸åÊý¤Ø¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤ò¸¡º÷(_b)"
994
995 #: src/compose.c:607
996 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
997 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¼¡¤Î¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤Þ¤ÇÁ°¿Ê(_F)"
998
999 #: src/compose.c:609
1000 msgid "/_Spelling/---"
1001 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/---"
1002
1003 #: src/compose.c:610
1004 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1005 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÀßÄê(_S)"
1006
1007 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
1008 #: src/summaryview.c:447
1009 msgid "/_View"
1010 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1011
1012 #: src/compose.c:615
1013 msgid "/_View/_To"
1014 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_To"
1015
1016 #: src/compose.c:616
1017 msgid "/_View/_Cc"
1018 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Cc"
1019
1020 #: src/compose.c:617
1021 msgid "/_View/_Bcc"
1022 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Bcc"
1023
1024 #: src/compose.c:618
1025 msgid "/_View/_Reply to"
1026 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Reply To"
1027
1028 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
1029 #: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
1030 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
1031 msgid "/_View/---"
1032 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1033
1034 #: src/compose.c:620
1035 msgid "/_View/_Followup to"
1036 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Followup To"
1037
1038 #: src/compose.c:622
1039 msgid "/_View/R_uler"
1040 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Ä구(_u)"
1041
1042 #: src/compose.c:624
1043 msgid "/_View/_Attachment"
1044 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë(_A)"
1045
1046 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
1047 msgid "/_Message"
1048 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
1049
1050 #: src/compose.c:627
1051 msgid "/_Message/_Send"
1052 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
1053
1054 #: src/compose.c:629
1055 msgid "/_Message/Send _later"
1056 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
1057
1058 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
1059 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
1060 #: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
1061 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
1062 #: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
1063 msgid "/_Message/---"
1064 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
1065
1066 #: src/compose.c:632
1067 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1068 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
1069
1070 #: src/compose.c:634
1071 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1072 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Êݸ¸å¤ËÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë(_k)"
1073
1074 #: src/compose.c:638
1075 msgid "/_Message/_To"
1076 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
1077
1078 #: src/compose.c:639
1079 msgid "/_Message/_Cc"
1080 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
1081
1082 #: src/compose.c:640
1083 msgid "/_Message/_Bcc"
1084 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
1085
1086 #: src/compose.c:641
1087 msgid "/_Message/_Reply to"
1088 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
1089
1090 #: src/compose.c:643
1091 msgid "/_Message/_Followup to"
1092 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
1093
1094 #: src/compose.c:645
1095 msgid "/_Message/_Attach"
1096 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
1097
1098 #: src/compose.c:649
1099 msgid "/_Message/Si_gn"
1100 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
1101
1102 #: src/compose.c:650
1103 msgid "/_Message/_Encrypt"
1104 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
1105
1106 #: src/compose.c:651
1107 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1108 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥â¡¼¥É/MIME"
1109
1110 #: src/compose.c:652
1111 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1112 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥â¡¼¥É/¥¤¥ó¥é¥¤¥ó"
1113
1114 #: src/compose.c:655
1115 msgid "/_Message/_Priority"
1116 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)"
1117
1118 #: src/compose.c:656
1119 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1120 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/ºÇ¹â(_H)"
1121
1122 #: src/compose.c:657
1123 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1124 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/¹â(_g)"
1125
1126 #: src/compose.c:658
1127 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1128 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/Ä̾ï(_N)"
1129
1130 #: src/compose.c:659
1131 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1132 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/Äã(_w)"
1133
1134 #: src/compose.c:660
1135 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1136 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/ºÇÄã(_L)"
1137
1138 #: src/compose.c:662
1139 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1140 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¼õ¼è¤ê³Îǧ¤òÍ×µá(_R)"
1141
1142 #: src/compose.c:663
1143 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1144 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ºï½ü(_v)"
1145
1146 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
1147 msgid "/_Tools"
1148 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
1149
1150 #: src/compose.c:665
1151 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1152 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_r)"
1153
1154 #: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
1155 msgid "/_Tools/_Address book"
1156 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
1157
1158 #: src/compose.c:667
1159 msgid "/_Tools/_Template"
1160 msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(_T)"
1161
1162 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
1163 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1164 msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_n)"
1165
1166 #: src/compose.c:1426
1167 msgid "Reply-To:"
1168 msgstr "ÊÖ¿®Àè:"
1169
1170 #: src/compose.c:1429 src/compose.c:4494 src/compose.c:5206
1171 #: src/headerview.c:54
1172 msgid "Newsgroups:"
1173 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1174
1175 #: src/compose.c:1432
1176 msgid "Followup-To:"
1177 msgstr "Followup-To:"
1178
1179 #: src/compose.c:1727
1180 msgid "Quote mark format error."
1181 msgstr "°úÍÑÉä¹æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
1182
1183 #: src/compose.c:1743
1184 msgid "Message reply/forward format error."
1185 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊÖ¿®/žÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
1186
1187 #: src/compose.c:2073
1188 #, c-format
1189 msgid "File %s is empty."
1190 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1191
1192 #: src/compose.c:2077
1193 #, c-format
1194 msgid "Can't read %s."
1195 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1196
1197 #: src/compose.c:2115
1198 #, c-format
1199 msgid "Message: %s"
1200 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
1201
1202 #: src/compose.c:2810
1203 msgid " [Edited]"
1204 msgstr " [¹¹¿·]"
1205
1206 #: src/compose.c:2812
1207 #, c-format
1208 msgid "%s - Compose message%s"
1209 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1210
1211 #: src/compose.c:2815
1212 #, c-format
1213 msgid "Compose message%s"
1214 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1215
1216 #: src/compose.c:2839 src/compose.c:3088
1217 msgid ""
1218 "Account for sending mail is not specified.\n"
1219 "Please select a mail account before sending."
1220 msgstr ""
1221 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1222 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1223
1224 #: src/compose.c:2986
1225 msgid "Recipient is not specified."
1226 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
1227
1228 #: src/compose.c:2994 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
1229 #: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1230 msgid "Send"
1231 msgstr "Á÷¿®"
1232
1233 #: src/compose.c:2995
1234 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1235 msgstr "·ï̾¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«?"
1236
1237 #: src/compose.c:3016
1238 msgid "Could not queue message for sending"
1239 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1240
1241 #: src/compose.c:3021
1242 msgid ""
1243 "The message was queued but could not be sent.\n"
1244 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1245 msgstr ""
1246 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤·¤¿¤¬Á÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
1247 "ºÆ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î\"Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®\"¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²¼"
1248 "¤µ¤¤¡£"
1249
1250 #: src/compose.c:3104 src/procmsg.c:1226 src/send_message.c:229
1251 #, c-format
1252 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1253 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1254
1255 #: src/compose.c:3118
1256 msgid "Queueing"
1257 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
1258
1259 #: src/compose.c:3119
1260 msgid ""
1261 "Error occurred while sending the message.\n"
1262 "Put this message into queue folder?"
1263 msgstr ""
1264 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1265 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
1266
1267 #: src/compose.c:3125
1268 msgid "Can't queue the message."
1269 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1270
1271 #: src/compose.c:3128 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1272 msgid "Error occurred while sending the message."
1273 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1274
1275 #: src/compose.c:3141
1276 msgid "Can't save the message to Sent."
1277 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1278
1279 #: src/compose.c:3372
1280 #, c-format
1281 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1282 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¡¼ID `%s' ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥­¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
1283
1284 #: src/compose.c:3478
1285 #, c-format
1286 msgid ""
1287 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1288 "%s to %s.\n"
1289 "Send it anyway?"
1290 msgstr ""
1291 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò\n"
1292 "%s¤«¤é%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1293 "ËÜÅö¤ËÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«?"
1294
1295 #: src/compose.c:3742
1296 msgid "No account for sending mails available!"
1297 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥á¡¼¥ëÁ÷¿®ÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1298
1299 #: src/compose.c:3752
1300 msgid "No account for posting news available!"
1301 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹ÆÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1302
1303 #: src/compose.c:4574 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:149
1304 msgid "From:"
1305 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
1306
1307 #: src/compose.c:4678 src/compose.c:4848 src/compose.c:5726
1308 msgid "MIME type"
1309 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
1310
1311 #: src/compose.c:4679 src/compose.c:4849 src/mimeview.c:198
1312 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
1313 msgid "Size"
1314 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1315
1316 #: src/compose.c:4743
1317 msgid "Save Message to "
1318 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊݸÀè "
1319
1320 #: src/compose.c:4763
1321 msgid "Select ..."
1322 msgstr "ÁªÂò ..."
1323
1324 #: src/compose.c:4899 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1325 #: src/prefs_matcher.c:146
1326 msgid "Header"
1327 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
1328
1329 #: src/compose.c:4901
1330 msgid "Attachments"
1331 msgstr "źÉÕ"
1332
1333 #: src/compose.c:4903
1334 msgid "Others"
1335 msgstr "¤½¤Î¾"
1336
1337 #: src/compose.c:4918 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1338 #: src/summary_search.c:163
1339 msgid "Subject:"
1340 msgstr "·ï̾:"
1341
1342 #: src/compose.c:5153 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1343 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4201
1344 msgid "None"
1345 msgstr "¤Ê¤·"
1346
1347 #: src/compose.c:5162
1348 #, c-format
1349 msgid ""
1350 "Spell checker could not be started.\n"
1351 "%s"
1352 msgstr ""
1353 "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1354 "%s"
1355
1356 #: src/compose.c:5621
1357 msgid "Invalid MIME type."
1358 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
1359
1360 #: src/compose.c:5639
1361 msgid "File doesn't exist or is empty."
1362 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1363
1364 #: src/compose.c:5708
1365 msgid "Properties"
1366 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
1367
1368 #: src/compose.c:5753
1369 msgid "Encoding"
1370 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
1371
1372 #: src/compose.c:5784
1373 msgid "Path"
1374 msgstr "¥Ñ¥¹"
1375
1376 #: src/compose.c:5785 src/prefs_toolbar.c:808
1377 msgid "File name"
1378 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1379
1380 #: src/compose.c:5962
1381 #, c-format
1382 msgid ""
1383 "The external editor is still working.\n"
1384 "Force terminating the process?\n"
1385 "process group id: %d"
1386 msgstr ""
1387 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
1388 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1389 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
1390
1391 #: src/compose.c:6271 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
1392 msgid "Offline warning"
1393 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·Ù¹ð"
1394
1395 #: src/compose.c:6272 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
1396 msgid "You're working offline. Override?"
1397 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Çºî¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£Êѹ¹¤·¤Þ¤¹¤«?"
1398
1399 #: src/compose.c:6390 src/compose.c:6411
1400 msgid "Select file"
1401 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
1402
1403 #: src/compose.c:6454
1404 msgid "Discard message"
1405 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
1406
1407 #: src/compose.c:6455
1408 msgid "This message has been modified. discard it?"
1409 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
1410
1411 #: src/compose.c:6456
1412 msgid "Discard"
1413 msgstr "ÇË´þ"
1414
1415 #: src/compose.c:6456
1416 msgid "to Draft"
1417 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
1418
1419 #: src/compose.c:6491
1420 #, c-format
1421 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1422 msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È `%s' ¤òŬÍѤ·¤Þ¤¹¤« ?"
1423
1424 #: src/compose.c:6493
1425 msgid "Apply template"
1426 msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬÍÑ"
1427
1428 #: src/compose.c:6494
1429 msgid "Replace"
1430 msgstr "ÃÖ´¹"
1431
1432 #: src/compose.c:6494 src/toolbar.c:417
1433 msgid "Insert"
1434 msgstr "ÁÞÆþ"
1435
1436 #: src/crash.c:141
1437 #, c-format
1438 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1439 msgstr "Sylpheed¥×¥í¥»¥¹ (%ld) ¤Ï¥·¥°¥Ê¥ë %ld ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿"
1440
1441 #: src/crash.c:186
1442 msgid "Sylpheed has crashed"
1443 msgstr "Sylpheed¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
1444
1445 #: src/crash.c:202
1446 #, c-format
1447 msgid ""
1448 "%s.\n"
1449 "Please file a bug report and include the information below."
1450 msgstr ""
1451 "%s.\n"
1452 "°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤¿¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1453
1454 #: src/crash.c:207
1455 msgid "Debug log"
1456 msgstr "¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥í¥°"
1457
1458 #: src/crash.c:247
1459 msgid "Save..."
1460 msgstr "Êݸ..."
1461
1462 #: src/crash.c:252
1463 msgid "Create bug report"
1464 msgstr "¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®"
1465
1466 #: src/crash.c:301
1467 msgid "Save crash information"
1468 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥å¾ðÊó¤òÊݸ"
1469
1470 #: src/editaddress.c:143
1471 msgid "Add New Person"
1472 msgstr "¿·µ¬¸Ä¿Í¤òÄɲÃ"
1473
1474 #: src/editaddress.c:144
1475 msgid "Edit Person Details"
1476 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¾ÜºÙÊÔ½¸"
1477
1478 #: src/editaddress.c:285
1479 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1480 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1481
1482 #: src/editaddress.c:422
1483 msgid "A Name and Value must be supplied."
1484 msgstr "̾Á°¤ÈÃͤÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1485
1486 #: src/editaddress.c:480
1487 msgid "Edit Person Data"
1488 msgstr "¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿ÊÔ½¸"
1489
1490 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1491 #: src/ldif.c:826
1492 msgid "Display Name"
1493 msgstr "ɽ¼¨Ì¾"
1494
1495 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1496 msgid "Last Name"
1497 msgstr "À«"
1498
1499 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1500 msgid "First Name"
1501 msgstr "̾"
1502
1503 #: src/editaddress.c:589
1504 msgid "Nickname"
1505 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
1506
1507 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1508 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1509 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1510 msgid "E-Mail Address"
1511 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
1512
1513 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1514 msgid "Alias"
1515 msgstr "ÊÌ̾"
1516
1517 #: src/editaddress.c:710
1518 msgid "Move Up"
1519 msgstr "¾å¤Ë°ÜÆ°"
1520
1521 #: src/editaddress.c:713
1522 msgid "Move Down"
1523 msgstr "²¼¤Ë°ÜÆ°"
1524
1525 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1526 msgid "Modify"
1527 msgstr "½¤Àµ"
1528
1529 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1530 #: src/summary_search.c:207
1531 msgid "Clear"
1532 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
1533
1534 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1535 #: src/prefs_matcher.c:455
1536 msgid "Value"
1537 msgstr "ÆâÍÆ"
1538
1539 #: src/editaddress.c:883
1540 msgid "Basic Data"
1541 msgstr "´ðËܥǡ¼¥¿"
1542
1543 #: src/editaddress.c:885
1544 msgid "User Attributes"
1545 msgstr "¥æ¡¼¥¶Â°À­"
1546
1547 #: src/editbook.c:112
1548 msgid "File appears to be Ok."
1549 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·Á¼°¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£"
1550
1551 #: src/editbook.c:115
1552 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1553 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÍ­¸ú¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1554
1555 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1556 msgid "Could not read file."
1557 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1558
1559 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1560 msgid "Edit Addressbook"
1561 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÔ½¸"
1562
1563 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1564 msgid " Check File "
1565 msgstr " ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯"
1566
1567 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1568 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1569 msgid "File"
1570 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1571
1572 #: src/editbook.c:283
1573 msgid "Add New Addressbook"
1574 msgstr "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÄɲÃ"
1575
1576 #: src/editgroup.c:103
1577 msgid "A Group Name must be supplied."
1578 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×̾¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1579
1580 #: src/editgroup.c:264
1581 msgid "Edit Group Data"
1582 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÔ½¸"
1583
1584 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1585 msgid "Group Name"
1586 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×̾"
1587
1588 #: src/editgroup.c:311
1589 msgid "Addresses in Group"
1590 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
1591
1592 #: src/editgroup.c:313
1593 msgid " -> "
1594 msgstr " -> "
1595
1596 #: src/editgroup.c:340
1597 msgid " <- "
1598 msgstr " <- "
1599
1600 #: src/editgroup.c:342
1601 msgid "Available Addresses"
1602 msgstr "»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
1603
1604 #: src/editgroup.c:402
1605 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1606 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÌð°õ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°ÜÆ°¤Þ¤¿¤ÏÌᤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1607
1608 #: src/editgroup.c:450
1609 msgid "Edit Group Details"
1610 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¾ÜºÙ¤òÊÔ½¸"
1611
1612 #: src/editgroup.c:453
1613 msgid "Add New Group"
1614 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÄɲÃ"
1615
1616 #: src/editgroup.c:503
1617 msgid "Edit folder"
1618 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
1619
1620 #: src/editgroup.c:503
1621 msgid "Input the new name of folder:"
1622 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1623
1624 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1874 src/folderview.c:1924
1625 #: src/folderview.c:2192
1626 msgid "New folder"
1627 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
1628
1629 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1875 src/folderview.c:1925
1630 msgid "Input the name of new folder:"
1631 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1632
1633 #: src/editjpilot.c:189
1634 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1635 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏJPilot·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1636
1637 #: src/editjpilot.c:225
1638 msgid "Select JPilot File"
1639 msgstr "JPilot¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1640
1641 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1642 msgid "Edit JPilot Entry"
1643 msgstr "JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÊÔ½¸"
1644
1645 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1646 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1647 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1648 #: src/prefs_spelling.c:244
1649 msgid " ... "
1650 msgstr " ... "
1651
1652 #: src/editjpilot.c:319
1653 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1654 msgstr "ÄɲäΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¹àÌÜ"
1655
1656 #: src/editjpilot.c:408
1657 msgid "Add New JPilot Entry"
1658 msgstr "¿·µ¬JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲÃ"
1659
1660 #: src/editldap_basedn.c:141
1661 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1662 msgstr "LDAP¤òÊÔ½¸ - ¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò"
1663
1664 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:404
1665 msgid "Hostname"
1666 msgstr "¥Û¥¹¥È̾"
1667
1668 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:414 src/ssl_manager.c:106
1669 msgid "Port"
1670 msgstr "¥Ý¡¼¥È"
1671
1672 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:432
1673 msgid "Search Base"
1674 msgstr "¥Ù¡¼¥¹¤ò¸¡º÷"
1675
1676 #: src/editldap_basedn.c:202
1677 msgid "Available Search Base(s)"
1678 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹"
1679
1680 #: src/editldap_basedn.c:291
1681 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1682 msgstr "¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤ò¥µ¡¼¥Ð¤«¤éÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó - ¼êÆ°¤ÇÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1683
1684 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:265
1685 msgid "Could not connect to server"
1686 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1687
1688 #: src/editldap.c:147
1689 msgid "A Name must be supplied."
1690 msgstr "̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1691
1692 #: src/editldap.c:159
1693 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1694 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Û¥¹¥È̾¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1695
1696 #: src/editldap.c:172
1697 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1698 msgstr "ºÇÄ㣱¤Ä¤ÎLDAP¸¡º÷°À­¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1699
1700 #: src/editldap.c:262
1701 msgid "Connected successfully to server"
1702 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀܳ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿"
1703
1704 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1705 msgid "Edit LDAP Server"
1706 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÊÔ½¸"
1707
1708 #: src/editldap.c:427
1709 msgid " Check Server "
1710 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ò³Îǧ"
1711
1712 #: src/editldap.c:488
1713 msgid "Search Attributes"
1714 msgstr "°À­¤ò¸¡º÷"
1715
1716 #: src/editldap.c:496
1717 msgid " Defaults "
1718 msgstr " ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È "
1719
1720 #: src/editldap.c:501
1721 msgid "Max Query Age (secs)"
1722 msgstr "ºÇÂ祯¥¨¥ê»þ´Ö (ÉÃ)"
1723
1724 #: src/editldap.c:518
1725 msgid "Include server in dynamic search"
1726 msgstr "ưŪ¸¡º÷»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¤¹¤ë"
1727
1728 #: src/editldap.c:565
1729 msgid "Bind DN"
1730 msgstr "¥Ð¥¤¥ó¥ÉÍÑDN"
1731
1732 #: src/editldap.c:575
1733 msgid "Bind Password"
1734 msgstr "¥Ð¥¤¥ó¥ÉÍѥѥ¹¥ï¡¼¥É"
1735
1736 #: src/editldap.c:585
1737 msgid "Timeout (secs)"
1738 msgstr "¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È"
1739
1740 #: src/editldap.c:600
1741 msgid "Maximum Entries"
1742 msgstr "ºÇÂ票¥ó¥È¥ê¿ô"
1743
1744 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1745 msgid "Basic"
1746 msgstr "´ðËÜ"
1747
1748 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1749 msgid "Search"
1750 msgstr "¸¡º÷"
1751
1752 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:642
1753 msgid "Extended"
1754 msgstr "³ÈÄ¥"
1755
1756 #: src/editldap.c:829
1757 msgid "Add New LDAP Server"
1758 msgstr "¿·µ¬LDAP¥µ¡¼¥Ð¤òÄɲÃ"
1759
1760 #: src/editvcard.c:96
1761 msgid "File does not appear to be vCard format."
1762 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏvCard·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1763
1764 #: src/editvcard.c:132
1765 msgid "Select vCard File"
1766 msgstr "vCard¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1767
1768 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1769 msgid "Edit vCard Entry"
1770 msgstr "vCard¥¨¥ó¥È¥ê¤òÊÔ½¸"
1771
1772 #: src/editvcard.c:296
1773 msgid "Add New vCard Entry"
1774 msgstr "vCard¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¿·µ¬¤ËÄɲÃ"
1775
1776 #: src/exphtmldlg.c:111
1777 msgid "Please specify output directory and file to create."
1778 msgstr "½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈºîÀ®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1779
1780 #: src/exphtmldlg.c:114
1781 msgid "Select stylesheet and formatting."
1782 msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¤ÆÀ®·Á"
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1785 msgid "File exported successfully."
1786 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1787
1788 #: src/exphtmldlg.c:181
1789 #, c-format
1790 msgid ""
1791 "HTML Output Directory '%s'\n"
1792 "does not exist. OK to create new directory?"
1793 msgstr ""
1794 "HTML½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê '%s'\n"
1795 "¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1798 msgid "Create Directory"
1799 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®"
1800
1801 #: src/exphtmldlg.c:193
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1805 "%s"
1806 msgstr ""
1807 "HTML¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤνÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó:\n"
1808 "%s"
1809
1810 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1811 msgid "Failed to Create Directory"
1812 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ"
1813
1814 #: src/exphtmldlg.c:241
1815 msgid "Error creating HTML file"
1816 msgstr "HTML¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®¥¨¥é¡¼"
1817
1818 #: src/exphtmldlg.c:361
1819 msgid "Select HTML Output File"
1820 msgstr "HTML½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:435
1823 msgid "HTML Output File"
1824 msgstr "HTML½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1825
1826 #: src/exphtmldlg.c:496
1827 msgid "Stylesheet"
1828 msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È"
1829
1830 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
1831 msgid "Default"
1832 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È"
1833
1834 #: src/exphtmldlg.c:515
1835 msgid "Full"
1836 msgstr "´°Á´"
1837
1838 #: src/exphtmldlg.c:521
1839 msgid "Custom"
1840 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à"
1841
1842 #: src/exphtmldlg.c:527
1843 msgid "Custom-2"
1844 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-2"
1845
1846 #: src/exphtmldlg.c:533
1847 msgid "Custom-3"
1848 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-3"
1849
1850 #: src/exphtmldlg.c:539
1851 msgid "Custom-4"
1852 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-4"
1853
1854 #: src/exphtmldlg.c:553
1855 msgid "Full Name Format"
1856 msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Î·Á¼°"
1857
1858 #: src/exphtmldlg.c:560
1859 msgid "First Name, Last Name"
1860 msgstr "̾Á°, Ì¾»ú"
1861
1862 #: src/exphtmldlg.c:566
1863 msgid "Last Name, First Name"
1864 msgstr "̾»ú, Ì¾Á°"
1865
1866 #: src/exphtmldlg.c:580
1867 msgid "Color Banding"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: src/exphtmldlg.c:586
1871 msgid "Format E-Mail Links"
1872 msgstr "¥á¡¼¥ë¥ê¥ó¥¯·Á¼°"
1873
1874 #: src/exphtmldlg.c:592
1875 msgid "Format User Attributes"
1876 msgstr "¥æ¡¼¥¶Â°À­·Á¼°"
1877
1878 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1879 msgid "File Name :"
1880 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ :"
1881
1882 #: src/exphtmldlg.c:657
1883 msgid "Open with Web Browser"
1884 msgstr "Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç³«¤¯"
1885
1886 #: src/exphtmldlg.c:689
1887 msgid "Export Address Book to HTML File"
1888 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òHTML¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
1889
1890 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1891 msgid "Prev"
1892 msgstr "Á°"
1893
1894 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1895 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1896 msgid "Next"
1897 msgstr "¼¡"
1898
1899 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1900 msgid "File Info"
1901 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó"
1902
1903 #: src/exphtmldlg.c:756
1904 msgid "Format"
1905 msgstr "¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1906
1907 #: src/expldifdlg.c:110
1908 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1909 msgstr "½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈºîÀ®¤¹¤ëLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1910
1911 #: src/expldifdlg.c:113
1912 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1913 msgstr "¼±ÊÌ̾¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1914
1915 #: src/expldifdlg.c:188
1916 #, c-format
1917 msgid ""
1918 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1919 "does not exist. OK to create new directory?"
1920 msgstr ""
1921 "LDIF ½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê '%s'\n"
1922 "¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·µ¬¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1923
1924 #: src/expldifdlg.c:200
1925 #, c-format
1926 msgid ""
1927 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1928 "%s"
1929 msgstr ""
1930 "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѽÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó:\n"
1931 "%s"
1932
1933 #: src/expldifdlg.c:244
1934 msgid "Suffix was not supplied"
1935 msgstr "ÀÜÈø¼­¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1936
1937 #: src/expldifdlg.c:246
1938 msgid ""
1939 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1940 "you wish to proceed without a suffix?"
1941 msgstr ""
1942 "¥Ç¡¼¥¿¤òLDAP¥µ¡¼¥Ð¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤ÏÀÜÈø¼­¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1943 "ÀÜÈø¼­¤Ê¤·¤Ç½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1944
1945 #: src/expldifdlg.c:264
1946 msgid "Error creating LDIF file"
1947 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®»þ¥¨¥é¡¼"
1948
1949 #: src/expldifdlg.c:373
1950 msgid "Select LDIF Output File"
1951 msgstr "LDIF½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1952
1953 #: src/expldifdlg.c:447
1954 msgid "LDIF Output File"
1955 msgstr "LDIF½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1956
1957 #: src/expldifdlg.c:508
1958 msgid "Suffix"
1959 msgstr "ÀÜÈø¼­"
1960
1961 #: src/expldifdlg.c:520
1962 msgid ""
1963 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1964 "entry. Examples include:\n"
1965 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1966 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1967 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1968 msgstr ""
1969 "LDAP¥¨¥ó¥È¥ê¤Î\"¼±ÊÌ̾\" (¤Þ¤¿¤Ï DN) ¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏLDAPÀÜÈø¼­"
1970 " ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã:\n"
1971 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1972 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1973 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1974
1975 #: src/expldifdlg.c:529
1976 msgid "Relative DN"
1977 msgstr "ÁêÂÐDN"
1978
1979 #: src/expldifdlg.c:536
1980 msgid "Unique ID"
1981 msgstr "¥æ¥Ë¡¼¥¯ID"
1982
1983 #: src/expldifdlg.c:544
1984 msgid ""
1985 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
1986 "to:\n"
1987 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: src/expldifdlg.c:557
1991 msgid ""
1992 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
1993 "similar to:\n"
1994 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: src/expldifdlg.c:570
1998 msgid ""
1999 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2000 "is formatted similar to:\n"
2001 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: src/expldifdlg.c:584
2005 msgid ""
2006 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2007 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2008 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2009 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2010 "available RDN options that will be used to create the DN."
2011 msgstr ""
2012
2013 #: src/expldifdlg.c:597
2014 msgid "Use DN attribute if present in data"
2015 msgstr ""
2016
2017 #: src/expldifdlg.c:604
2018 msgid ""
2019 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2020 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2021 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2022 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2023 msgstr ""
2024
2025 #: src/expldifdlg.c:615
2026 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: src/expldifdlg.c:622
2030 msgid ""
2031 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2032 "option to ignore these records."
2033 msgstr ""
2034
2035 #: src/expldifdlg.c:710
2036 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2037 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹"
2038
2039 #: src/expldifdlg.c:777
2040 msgid "Distguished Name"
2041 msgstr "¼±ÊÌ̾"
2042
2043 #: src/export.c:128
2044 msgid "Export"
2045 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
2046
2047 #: src/export.c:147
2048 msgid "Specify target folder and mbox file."
2049 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2050
2051 #: src/export.c:157
2052 msgid "Source dir:"
2053 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
2054
2055 #: src/export.c:162
2056 msgid "Exporting file:"
2057 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
2058
2059 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2060 #: src/prefs_account.c:1228
2061 msgid " Select... "
2062 msgstr " ÁªÂò... "
2063
2064 #: src/export.c:220
2065 msgid "Select exporting file"
2066 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2067
2068 #: src/exporthtml.c:796
2069 msgid "Full Name"
2070 msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à"
2071
2072 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2073 msgid "Attributes"
2074 msgstr "°À­"
2075
2076 #: src/exporthtml.c:1001
2077 msgid "Sylpheed Address Book"
2078 msgstr "Sylpheed¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
2079
2080 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2081 msgid "Name already exists but is not a directory."
2082 msgstr "̾Á°¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2083
2084 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2085 msgid "No permissions to create directory."
2086 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2087
2088 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2089 msgid "Name is too long."
2090 msgstr "̾Á°¤¬Ä¹²á¤®¤Þ¤¹¡£"
2091
2092 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2093 msgid "Not specified."
2094 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2095
2096 #: src/folder.c:854
2097 msgid "Inbox"
2098 msgstr "¼õ¿®È¢"
2099
2100 #: src/folder.c:858
2101 msgid "Sent"
2102 msgstr "Á÷¿®ºÑ¤ß"
2103
2104 #: src/folder.c:862
2105 msgid "Queue"
2106 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
2107
2108 #: src/folder.c:866
2109 msgid "Trash"
2110 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
2111
2112 #: src/folder.c:870
2113 msgid "Drafts"
2114 msgstr "Áð¹Æ"
2115
2116 #: src/folder.c:1083
2117 #, c-format
2118 msgid "Processing (%s)...\n"
2119 msgstr "½èÍýÃæ (%s) ...\n"
2120
2121 #: src/folder.c:1871
2122 #, c-format
2123 msgid "Moving %s to %s...\n"
2124 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2125
2126 #: src/foldersel.c:148
2127 msgid "Select folder"
2128 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
2129
2130 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
2131 msgid "/Create _new folder..."
2132 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
2133
2134 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2135 msgid "/_Rename folder..."
2136 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
2137
2138 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:300 src/folderview.c:321
2139 msgid "/M_ove folder..."
2140 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°ÜÆ°(_o)..."
2141
2142 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2143 msgid "/_Delete folder"
2144 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
2145
2146 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2147 msgid "/Remove _mailbox"
2148 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
2149
2150 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2151 #: src/folderview.c:351
2152 msgid "/_Processing..."
2153 msgstr "/½èÍý(_P)..."
2154
2155 #: src/folderview.c:291
2156 msgid "/_Scoring..."
2157 msgstr "/ºÎÅÀ(_S)..."
2158
2159 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
2160 msgid "/Mark all _read"
2161 msgstr "/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
2162
2163 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:344
2164 msgid "/_Check for new messages"
2165 msgstr "/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)"
2166
2167 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2168 msgid "/R_ebuild folder tree"
2169 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛ(_e)"
2170
2171 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:349
2172 msgid "/_Search folder..."
2173 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸¡º÷(_S)..."
2174
2175 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2176 msgid "/S_coring..."
2177 msgstr "/ºÎÅÀ(_c)..."
2178
2179 #: src/folderview.c:328
2180 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2181 msgstr "/IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_I)"
2182
2183 #: src/folderview.c:340
2184 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2185 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
2186
2187 #: src/folderview.c:342
2188 msgid "/_Remove newsgroup"
2189 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
2190
2191 #: src/folderview.c:347
2192 msgid "/Remove _news account"
2193 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_n)"
2194
2195 #: src/folderview.c:381
2196 msgid "New"
2197 msgstr "¿·Ãå"
2198
2199 #: src/folderview.c:382
2200 msgid "Unread"
2201 msgstr "̤ÆÉ"
2202
2203 #: src/folderview.c:383
2204 msgid "#"
2205 msgstr "#"
2206
2207 #: src/folderview.c:620
2208 msgid "Setting folder info..."
2209 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
2210
2211 #: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:79
2212 #, c-format
2213 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2214 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
2215
2216 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2787 src/setup.c:84
2217 #, c-format
2218 msgid "Scanning folder %s ..."
2219 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
2220
2221 #: src/folderview.c:825
2222 msgid "Rebuilding folder tree..."
2223 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛÃæ..."
2224
2225 #: src/folderview.c:907
2226 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2227 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³ÎǧÃæ..."
2228
2229 #: src/folderview.c:1677
2230 #, c-format
2231 msgid "Opening Folder %s..."
2232 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
2233
2234 #: src/folderview.c:1689
2235 msgid "Folder could not be opened."
2236 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
2237
2238 #: src/folderview.c:1876 src/folderview.c:1926 src/folderview.c:2196
2239 msgid "NewFolder"
2240 msgstr "NewFolder"
2241
2242 #: src/folderview.c:1881 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2201
2243 #, c-format
2244 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2245 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2246
2247 #: src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:1983
2248 #: src/folderview.c:2053 src/folderview.c:2213
2249 #, c-format
2250 msgid "The folder `%s' already exists."
2251 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2252
2253 #: src/folderview.c:1901 src/folderview.c:2220
2254 #, c-format
2255 msgid "Can't create the folder `%s'."
2256 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2257
2258 #: src/folderview.c:1966 src/folderview.c:2043
2259 #, c-format
2260 msgid "Input new name for `%s':"
2261 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
2262
2263 #: src/folderview.c:1967 src/folderview.c:2045
2264 msgid "Rename folder"
2265 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
2266
2267 #: src/folderview.c:2103
2268 #, c-format
2269 msgid ""
2270 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2271 "Do you really want to delete?"
2272 msgstr ""
2273 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2274 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2275
2276 #: src/folderview.c:2105
2277 msgid "Delete folder"
2278 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
2279
2280 #: src/folderview.c:2122
2281 #, c-format
2282 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2283 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2284
2285 #: src/folderview.c:2158
2286 #, c-format
2287 msgid ""
2288 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2289 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2290 msgstr ""
2291 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
2292 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
2293
2294 #: src/folderview.c:2160
2295 msgid "Remove mailbox"
2296 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü"
2297
2298 #: src/folderview.c:2193
2299 msgid ""
2300 "Input the name of new folder:\n"
2301 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2302 " append `/' at the end of the name)"
2303 msgstr ""
2304 "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2305 "(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
2306 " Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
2307
2308 #: src/folderview.c:2250
2309 #, c-format
2310 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2311 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2312
2313 #: src/folderview.c:2251
2314 msgid "Delete IMAP4 account"
2315 msgstr "IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2316
2317 #: src/folderview.c:2385
2318 #, c-format
2319 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2320 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2321
2322 #: src/folderview.c:2386
2323 msgid "Delete newsgroup"
2324 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
2325
2326 #: src/folderview.c:2423
2327 #, c-format
2328 msgid "Really delete news account `%s'?"
2329 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2330
2331 #: src/folderview.c:2424
2332 msgid "Delete news account"
2333 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2334
2335 #: src/folderview.c:2532
2336 #, c-format
2337 msgid "Moving %s to %s..."
2338 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
2339
2340 #: src/folderview.c:2561
2341 msgid "Source and destination are the same."
2342 msgstr "°ÜÆ°¸µ¤È°ÜÆ°À褬Ʊ¤¸¤Ç¤¹¡£"
2343
2344 #: src/folderview.c:2564
2345 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2346 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤½¤Î»Ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2347
2348 #: src/folderview.c:2567
2349 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2350 msgstr "°Û¤Ê¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹´Ö¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2351
2352 #: src/folderview.c:2570
2353 msgid "Move failed!"
2354 msgstr "°ÜÆ°¼ºÇÔ!"
2355
2356 #: src/grouplistdialog.c:176
2357 msgid "Newsgroup subscription"
2358 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ"
2359
2360 #: src/grouplistdialog.c:192
2361 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2362 msgstr "²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÁªÂò:"
2363
2364 #: src/grouplistdialog.c:198
2365 msgid "Find groups:"
2366 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¸¡º÷:"
2367
2368 #: src/grouplistdialog.c:206
2369 msgid " Search "
2370 msgstr " ¸¡º÷ "
2371
2372 #: src/grouplistdialog.c:218
2373 msgid "Newsgroup name"
2374 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾"
2375
2376 #: src/grouplistdialog.c:219
2377 msgid "Messages"
2378 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2379
2380 #: src/grouplistdialog.c:220
2381 msgid "Type"
2382 msgstr "·¿"
2383
2384 #: src/grouplistdialog.c:246
2385 msgid "Refresh"
2386 msgstr "¹¹¿·"
2387
2388 #: src/grouplistdialog.c:350
2389 msgid "moderated"
2390 msgstr "´ÉÍýÉÕ¤­"
2391
2392 #: src/grouplistdialog.c:352
2393 msgid "readonly"
2394 msgstr "Æɹþ¤ßÀìÍÑ"
2395
2396 #: src/grouplistdialog.c:354
2397 msgid "unknown"
2398 msgstr "ÉÔÌÀ"
2399
2400 #: src/grouplistdialog.c:401
2401 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2402 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2403
2404 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1159
2405 msgid "Done."
2406 msgstr "´°Î»"
2407
2408 #: src/grouplistdialog.c:480
2409 #, c-format
2410 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2411 msgstr "%d ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¼õ¿® (%s ÆɹþºÑ¤ß)"
2412
2413 #: src/gtk/about.c:89
2414 msgid "About"
2415 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2416
2417 #: src/gtk/about.c:111
2418 #, c-format
2419 msgid ""
2420 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2421 "Operating System: %s %s (%s)"
2422 msgstr ""
2423 "GTK+ ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó %d.%d.%d\n"
2424 "¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à: %s %s (%s)"
2425
2426 #: src/gtk/about.c:126
2427 #, c-format
2428 msgid "Compiled-in features:%s"
2429 msgstr "ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½:%s"
2430
2431 #: src/gtk/about.c:210
2432 msgid ""
2433 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2434 "\n"
2435 msgstr ""
2436 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
2437 "\n"
2438
2439 #: src/gtk/about.c:214
2440 msgid ""
2441 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2442 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2443 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2444 "version.\n"
2445 "\n"
2446 msgstr ""
2447 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2448 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2449 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2450 "version.\n"
2451 "\n"
2452
2453 #: src/gtk/about.c:220
2454 msgid ""
2455 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2456 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2457 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2458 "more details.\n"
2459 "\n"
2460 msgstr ""
2461 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2462 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2463 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2464 "more details.\n"
2465 "\n"
2466
2467 #: src/gtk/about.c:226
2468 msgid ""
2469 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2470 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2471 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2472 msgstr ""
2473 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2474 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2475 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2476
2477 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2478 msgid "Orange"
2479 msgstr "¥ª¥ì¥ó¥¸"
2480
2481 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2482 msgid "Red"
2483 msgstr "ÀÖ"
2484
2485 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2486 msgid "Pink"
2487 msgstr "¥Ô¥ó¥¯"
2488
2489 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2490 msgid "Sky blue"
2491 msgstr "¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼"
2492
2493 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2494 msgid "Blue"
2495 msgstr "ÀÄ"
2496
2497 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2498 msgid "Green"
2499 msgstr "ÎÐ"
2500
2501 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2502 msgid "Brown"
2503 msgstr "Ãã"
2504
2505 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2506 msgid "No dictionary selected."
2507 msgstr "¼­½ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2508
2509 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2510 msgid "Normal Mode"
2511 msgstr "Ä̾ï¤Î¥â¡¼¥É"
2512
2513 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2514 msgid "Bad Spellers Mode"
2515 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥Ú¥ë¥â¡¼¥É"
2516
2517 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2518 msgid "Unknown suggestion mode."
2519 msgstr "̤ÃΤν¤Àµ¸õÊä¥â¡¼¥É"
2520
2521 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2522 msgid "No misspelled word found."
2523 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Î¤¢¤ëñ¸ì¤Ï¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
2524
2525 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2526 msgid "Replace unknown word"
2527 msgstr "ÉÔÌÀ¤Êñ¸ì¤òÃÖ´¹¤¹¤ë"
2528
2529 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2530 #, c-format
2531 msgid "Replace \"%s\" with: "
2532 msgstr "\"%s\" ¤ò¼¡¤Îñ¸ì¤ÇÃÖ´¹ : "
2533
2534 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2535 msgid ""
2536 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2537 "will learn from mistake.\n"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2541 msgid "Fast Mode"
2542 msgstr "¹â®¥â¡¼¥É"
2543
2544 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2545 #, c-format
2546 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2550 msgid "Accept in this session"
2551 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÎÍÑ"
2552
2553 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2554 msgid "Add to personal dictionary"
2555 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ËÄɲÃ"
2556
2557 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2558 msgid "Replace with..."
2559 msgstr "ÃÖ´¹..."
2560
2561 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2562 #, c-format
2563 msgid "Check with %s"
2564 msgstr "%s¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯"
2565
2566 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2567 msgid "(no suggestions)"
2568 msgstr "(½¤Àµ¸õÊä¤Ê¤·)"
2569
2570 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2571 msgid "More..."
2572 msgstr "¼¡..."
2573
2574 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2575 #, c-format
2576 msgid "Dictionary: %s"
2577 msgstr "¼­½ñ: %s"
2578
2579 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2580 #, c-format
2581 msgid "Use alternate (%s)"
2582 msgstr "¾¤ÎÁªÂò»è (%s)¤ò»ÈÍÑ"
2583
2584 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2585 msgid "Check while typing"
2586 msgstr "ÆþÎÏÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯"
2587
2588 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2589 msgid "Change dictionary"
2590 msgstr "¼­½ñ¤òÊѹ¹"
2591
2592 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2593 #, c-format
2594 msgid ""
2595 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2596 "%s"
2597 msgstr ""
2598 "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤Ï¼­½ñ¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
2599 "%s"
2600
2601 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2602 msgid "Abcdef"
2603 msgstr "ÆüËܸìAbc"
2604
2605 #: src/gtk/logwindow.c:61
2606 msgid "Protocol log"
2607 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
2608
2609 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2610 msgid "Select Plugin to load"
2611 msgstr "¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÁªÂò"
2612
2613 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2614 msgid "Plugins"
2615 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó"
2616
2617 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
2618 msgid "Description"
2619 msgstr "ÀâÌÀ"
2620
2621 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2622 msgid "Load Plugin"
2623 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥í¡¼¥É"
2624
2625 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2626 msgid "Unload Plugin"
2627 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É"
2628
2629 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2630 msgid "Page Index"
2631 msgstr "¥Ú¡¼¥¸¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹"
2632
2633 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:451
2634 msgid "Apply"
2635 msgstr "ŬÍÑ"
2636
2637 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2638 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2639 msgid "correct"
2640 msgstr "Àµ¤·¤¤"
2641
2642 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2643 msgid "Owner"
2644 msgstr "½êÍ­¼Ô"
2645
2646 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2647 msgid "Signer"
2648 msgstr "½ð̾¼Ô"
2649
2650 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2651 #: src/progressdialog.c:53
2652 msgid "Status"
2653 msgstr "¾õÂÖ"
2654
2655 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2656 msgid "Name: "
2657 msgstr "̾Á°:"
2658
2659 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2660 msgid "Organization: "
2661 msgstr "ÁÈ¿¥: "
2662
2663 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2664 msgid "Location: "
2665 msgstr "¾ì½ê: "
2666
2667 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2668 msgid "Fingerprint: "
2669 msgstr "»ØÌæ: "
2670
2671 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2672 msgid "Signature status: "
2673 msgstr "½ð̾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹: "
2674
2675 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2676 #, c-format
2677 msgid "SSL certificate for %s"
2678 msgstr "%s¤ÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
2679
2680 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2681 #, c-format
2682 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2683 msgstr "%s¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ï̤ÃΤΤâ¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
2684
2685 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2686 #, c-format
2687 msgid "Signature status: %s"
2688 msgstr "½ð̾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹: %s"
2689
2690 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2691 msgid "View certificate"
2692 msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë"
2693
2694 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2695 msgid "Unknown SSL Certificate"
2696 msgstr "̤ÃΤÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
2697
2698 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2699 msgid "Accept and save"
2700 msgstr "¼õÍý¡¦Êݸ¤¹¤ë"
2701
2702 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2703 msgid "Cancel connection"
2704 msgstr "Àܳ¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
2705
2706 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2707 msgid "New certificate:"
2708 msgstr "¿·¤·¤¤¾ÚÌÀ½ñ:"
2709
2710 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2711 msgid "Known certificate:"
2712 msgstr "´ûÃΤξÚÌÀ½ñ:"
2713
2714 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2715 #, c-format
2716 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2717 msgstr "%s¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
2718
2719 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2720 msgid "View certificates"
2721 msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë¡£"
2722
2723 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2724 msgid "Changed SSL Certificate"
2725 msgstr "SSL¾ÚÌÀ½ñ¤òÊѹ¹¤¹¤ë"
2726
2727 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2374
2728 msgid "(No From)"
2729 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
2730
2731 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2416 src/summaryview.c:2419
2732 msgid "(No Subject)"
2733 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
2734
2735 #: src/imap.c:645
2736 #, c-format
2737 msgid "Connecting %s failed"
2738 msgstr "%s ¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2739
2740 #: src/imap.c:650
2741 #, c-format
2742 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2743 msgstr "%s¤Ø¤ÎIMAP4Àܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2744
2745 #: src/imap.c:690
2746 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2747 msgstr "¥È¥ó¥Í¥ê¥ó¥°IMAP4Àܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2748
2749 #: src/imap.c:703
2750 #, c-format
2751 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2752 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2753
2754 #: src/imap.c:742
2755 msgid "Can't start TLS session.\n"
2756 msgstr "TLS¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2757
2758 #: src/imap.c:1072
2759 #, c-format
2760 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2761 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
2762
2763 #: src/imap.c:1086 src/imap.c:1126
2764 msgid "can't expunge\n"
2765 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2766
2767 #: src/imap.c:1120
2768 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2769 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:*\n"
2770
2771 #: src/imap.c:1161
2772 msgid "can't close folder\n"
2773 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2774
2775 #: src/imap.c:1206
2776 #, c-format
2777 msgid "can't create root folder %s\n"
2778 msgstr "¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2779
2780 #: src/imap.c:1379 src/imap.c:1387
2781 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2782 msgstr "LIST¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2783
2784 #: src/imap.c:1615
2785 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2786 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: LIST¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2787
2788 #: src/imap.c:1637
2789 msgid "can't create mailbox\n"
2790 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2791
2792 #: src/imap.c:1705
2793 #, c-format
2794 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2795 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î̾Á°¤ò%s¤«¤é%s¤ËÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2796
2797 #: src/imap.c:1767
2798 msgid "can't delete mailbox\n"
2799 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2800
2801 #: src/imap.c:1805
2802 msgid "can't get envelope\n"
2803 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2804
2805 #: src/imap.c:1813
2806 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2807 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2808
2809 #: src/imap.c:1835
2810 #, c-format
2811 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2812 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2813
2814 #: src/imap.c:1891
2815 #, c-format
2816 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2817 msgstr "%s¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2818
2819 #: src/imap.c:1913
2820 #, c-format
2821 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2822 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2823
2824 #: src/imap.c:1920
2825 #, c-format
2826 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2827 msgstr "%s:%d¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP4¥µ¡¼¥Ð¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2828
2829 #: src/imap.c:2010
2830 msgid "can't get namespace\n"
2831 msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2832
2833 #: src/imap.c:2443
2834 #, c-format
2835 msgid "can't select folder: %s\n"
2836 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2837
2838 #: src/imap.c:2583
2839 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2840 msgstr "IMAP4ǧ¾Ú¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2841
2842 #: src/imap.c:2600
2843 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2844 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2845
2846 #: src/imap.c:2912
2847 #, c-format
2848 msgid "can't append %s to %s\n"
2849 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2850
2851 #: src/imap.c:2919
2852 msgid "(sending file...)"
2853 msgstr "(¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ÷¿®Ãæ...)"
2854
2855 #: src/imap.c:2961
2856 #, c-format
2857 msgid "can't append message to %s\n"
2858 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2859
2860 #: src/imap.c:3043
2861 #, c-format
2862 msgid "can't copy %s to %s\n"
2863 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2864
2865 #: src/imap.c:3093
2866 #, c-format
2867 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2868 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %s %s\n"
2869
2870 #: src/imap.c:3110
2871 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2872 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
2873
2874 #: src/imap.c:3123
2875 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2876 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: CLOSE\n"
2877
2878 #: src/imap.c:3378
2879 #, c-format
2880 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2881 msgstr "iconv¤ÏUTF-7¤ò%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2882
2883 #: src/import.c:130
2884 msgid "Import"
2885 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
2886
2887 #: src/import.c:149
2888 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2889 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2890
2891 #: src/import.c:159
2892 msgid "Importing file:"
2893 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
2894
2895 #: src/import.c:164
2896 msgid "Destination dir:"
2897 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
2898
2899 #: src/import.c:222
2900 msgid "Select importing file"
2901 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2902
2903 #: src/importldif.c:189
2904 msgid "Please specify address book name and file to import."
2905 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2906
2907 #: src/importldif.c:192
2908 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2909 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤òÁªÂò¤·¤Æ̾Á°¤òÊѹ¹"
2910
2911 #: src/importldif.c:195
2912 msgid "File imported."
2913 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
2914
2915 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2916 msgid "Please select a file."
2917 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2918
2919 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2920 msgid "Address book name must be supplied."
2921 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
2922
2923 #: src/importldif.c:470
2924 msgid "Error reading LDIF fields."
2925 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÆɤ߹þ¤ß»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¤òȯÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2926
2927 #: src/importldif.c:493
2928 msgid "LDIF file imported successfully."
2929 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɹþ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2930
2931 #: src/importldif.c:605
2932 msgid "Select LDIF File"
2933 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2934
2935 #: src/importldif.c:701
2936 msgid ""
2937 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2938 "file data."
2939 msgstr ""
2940 "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºîÀ®¤¹¤ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤ò"
2941 "»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2942
2943 #: src/importldif.c:707
2944 msgid "File Name"
2945 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2946
2947 #: src/importldif.c:718
2948 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2949 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë°À­"
2950
2951 #: src/importldif.c:727
2952 msgid "Select the LDIF file to import."
2953 msgstr "Æɤ߹þ¤àLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
2954
2955 #: src/importldif.c:764
2956 msgid "R"
2957 msgstr "R"
2958
2959 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
2960 msgid "S"
2961 msgstr "S"
2962
2963 #: src/importldif.c:766
2964 msgid "LDIF Field Name"
2965 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾"
2966
2967 #: src/importldif.c:767
2968 msgid "Attribute Name"
2969 msgstr "°À­Ì¾"
2970
2971 #: src/importldif.c:822
2972 msgid "LDIF Field"
2973 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É"
2974
2975 #: src/importldif.c:834
2976 msgid "Attribute"
2977 msgstr "°À­"
2978
2979 #: src/importldif.c:845
2980 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
2981 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¥æ¡¼¥¶Â°À­Ì¾¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
2982
2983 #: src/importldif.c:850
2984 msgid "???"
2985 msgstr "???"
2986
2987 #: src/importldif.c:868
2988 msgid ""
2989 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
2990 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
2991 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
2992 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
2993 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
2994 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
2995 "field for import."
2996 msgstr ""
2997
2998 #: src/importldif.c:880
2999 msgid "Select for Import"
3000 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÁªÂò"
3001
3002 #: src/importldif.c:886
3003 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3004 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3005
3006 #: src/importldif.c:889
3007 msgid " Modify "
3008 msgstr " ½¤Àµ "
3009
3010 #: src/importldif.c:895
3011 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3012 msgstr "¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï»ØÄꤷ¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¾åµ­¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£"
3013
3014 #: src/importldif.c:968
3015 msgid "Records Imported :"
3016 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥É :"
3017
3018 #: src/importldif.c:999
3019 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3020 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3021
3022 #: src/importmutt.c:143
3023 msgid "Error importing MUTT file."
3024 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼"
3025
3026 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3027 #: src/importpine.c:329
3028 msgid "Please select a file to import."
3029 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
3030
3031 #: src/importmutt.c:185
3032 msgid "Select MUTT File"
3033 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3034
3035 #: src/importmutt.c:239
3036 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3037 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3038
3039 #: src/importpine.c:143
3040 msgid "Error importing Pine file."
3041 msgstr "Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È»þ¥¨¥é¡¼"
3042
3043 #: src/importpine.c:185
3044 msgid "Select Pine File"
3045 msgstr "Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
3046
3047 #: src/importpine.c:239
3048 msgid "Import Pine file into Address Book"
3049 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËPine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3050
3051 #: src/inc.c:334
3052 msgid "Retrieving new messages"
3053 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
3054
3055 #: src/inc.c:379
3056 msgid "Standby"
3057 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
3058
3059 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3060 msgid "Cancelled"
3061 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
3062
3063 #: src/inc.c:515
3064 msgid "Retrieving"
3065 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
3066
3067 #: src/inc.c:531
3068 #, c-format
3069 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3070 msgstr "´°Î» (%d ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(s) (%s) ¼õ¿®)"
3071
3072 #: src/inc.c:535
3073 msgid "Done (no new messages)"
3074 msgstr "´°Î» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
3075
3076 #: src/inc.c:541
3077 msgid "Connection failed"
3078 msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3079
3080 #: src/inc.c:545
3081 msgid "Auth failed"
3082 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3083
3084 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3085 msgid "Locked"
3086 msgstr "¥í¥Ã¥¯"
3087
3088 #: src/inc.c:572
3089 #, c-format
3090 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3091 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3092
3093 #: src/inc.c:642
3094 #, c-format
3095 msgid "Finished (%d new message(s))"
3096 msgstr "½ªÎ» (%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)"
3097
3098 #: src/inc.c:645
3099 msgid "Finished (no new messages)"
3100 msgstr "½ªÎ» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
3101
3102 #: src/inc.c:654
3103 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3104 msgstr "¥á¡¼¥ë¼èÆÀÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3105
3106 #: src/inc.c:695
3107 #, c-format
3108 msgid "%s: Retrieving new messages"
3109 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
3110
3111 #: src/inc.c:714
3112 #, c-format
3113 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3114 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
3115
3116 #: src/inc.c:721
3117 #, c-format
3118 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3119 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3120
3121 #: src/inc.c:728
3122 #, c-format
3123 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3124 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3125
3126 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3127 msgid "Authenticating..."
3128 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
3129
3130 #: src/inc.c:795
3131 #, c-format
3132 msgid "Retrieving messages from %s..."
3133 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹..."
3134
3135 #: src/inc.c:800
3136 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3137 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
3138
3139 #: src/inc.c:804
3140 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3141 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
3142
3143 #: src/inc.c:808
3144 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3145 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
3146
3147 #: src/inc.c:812
3148 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3149 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
3150
3151 #: src/inc.c:829
3152 #, c-format
3153 msgid "Deleting message %d"
3154 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½üÃæ"
3155
3156 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3157 msgid "Quitting"
3158 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
3159
3160 # c-format
3161 #: src/inc.c:872
3162 #, c-format
3163 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3164 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%s / %s)"
3165
3166 #: src/inc.c:901
3167 #, c-format
3168 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3169 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d ·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ (%s) ¼õ¿®ºÑ¤ß)"
3170
3171 #: src/inc.c:963
3172 msgid "Connection failed."
3173 msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3174
3175 #: src/inc.c:969
3176 msgid "Error occurred while processing mail."
3177 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3178
3179 #: src/inc.c:974
3180 #, c-format
3181 msgid ""
3182 "Error occurred while processing mail:\n"
3183 "%s"
3184 msgstr ""
3185 "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3186 "%s"
3187
3188 #: src/inc.c:980
3189 msgid "No disk space left."
3190 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3191
3192 #: src/inc.c:985
3193 msgid "Can't write file."
3194 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
3195
3196 #: src/inc.c:990
3197 msgid "Socket error."
3198 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼"
3199
3200 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3201 msgid "Connection closed by the remote host."
3202 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤êÀܳ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
3203
3204 #: src/inc.c:1002
3205 msgid "Mailbox is locked."
3206 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3207
3208 #: src/inc.c:1006
3209 #, c-format
3210 msgid ""
3211 "Mailbox is locked:\n"
3212 "%s"
3213 msgstr ""
3214 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
3215 "%s"
3216
3217 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3218 msgid "Authentication failed."
3219 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3220
3221 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3222 #, c-format
3223 msgid ""
3224 "Authentication failed:\n"
3225 "%s"
3226 msgstr ""
3227 "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ:\n"
3228 "%s"
3229
3230 #: src/inc.c:1052
3231 msgid "Incorporation cancelled\n"
3232 msgstr "¼è¤ê¹þ¤ß¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3233
3234 #: src/inputdialog.c:152
3235 #, c-format
3236 msgid "Input password for %s on %s:"
3237 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
3238
3239 #: src/inputdialog.c:154
3240 msgid "Input password"
3241 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
3242
3243 #: src/ldif.c:838
3244 msgid "Nick Name"
3245 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
3246
3247 #: src/main.c:146 src/main.c:155
3248 #, c-format
3249 msgid ""
3250 "File `%s' already exists.\n"
3251 "Can't create folder."
3252 msgstr ""
3253 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3254 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
3255
3256 #: src/main.c:215
3257 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3258 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3259
3260 #: src/main.c:265
3261 msgid ""
3262 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3263 "OpenPGP support disabled."
3264 msgstr ""
3265 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¹¹¿·¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
3266 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
3267
3268 #: src/main.c:468
3269 #, c-format
3270 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3271 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
3272
3273 #: src/main.c:471
3274 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3275 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
3276
3277 #: src/main.c:472
3278 msgid ""
3279 "  --attach file1 [file2]...\n"
3280 "                         open composition window with specified files\n"
3281 "                         attached"
3282 msgstr ""
3283 "  --attach file1 [file2]...\n"
3284 "                         »ØÄꤷ¤¿ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇºîÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò\n"
3285 "                         ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë"
3286
3287 #: src/main.c:475
3288 msgid "  --receive              receive new messages"
3289 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3290
3291 #: src/main.c:476
3292 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3293 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3294
3295 #: src/main.c:477
3296 msgid "  --send                 send all queued messages"
3297 msgstr "  --send                ÂÔµ¡Ãæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
3298
3299 #: src/main.c:478
3300 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3301 msgstr "  --status [¥Õ¥©¥ë¥À]...   Á´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òɽ¼¨"
3302
3303 #: src/main.c:479
3304 msgid ""
3305 "  --status-full [folder]...\n"
3306 "                         show the status of each folder"
3307 msgstr ""
3308 "  --status-full [¥Õ¥©¥ë¥À]...\n"
3309 "                         ³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨"
3310
3311 #: src/main.c:481
3312 msgid "  --online               switch to online mode"
3313 msgstr "  --online               ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
3314
3315 #: src/main.c:482
3316 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3317 msgstr "  --offline              ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
3318
3319 #: src/main.c:483
3320 msgid "  --debug                debug mode"
3321 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
3322
3323 #: src/main.c:484
3324 msgid "  --help                 display this help and exit"
3325 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3326
3327 #: src/main.c:485
3328 msgid "  --version              output version information and exit"
3329 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3330
3331 #: src/main.c:486
3332 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3333 msgstr "  --config-dir           ÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò½ÐÎÏ"
3334
3335 #: src/main.c:530 src/summaryview.c:5157
3336 #, c-format
3337 msgid "Processing (%s)..."
3338 msgstr "½èÍýÃæ (%s)..."
3339
3340 #: src/main.c:533
3341 msgid "top level folder"
3342 msgstr "ºÇ¾å°Ì¥Õ¥©¥ë¥À"
3343
3344 #: src/main.c:599
3345 msgid "Composing message exists."
3346 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3347
3348 #: src/main.c:600
3349 msgid "Draft them"
3350 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø"
3351
3352 #: src/main.c:600
3353 msgid "Discard them"
3354 msgstr "ÇË´þ"
3355
3356 #: src/main.c:600
3357 msgid "Don't quit"
3358 msgstr "½ªÎ»¤·¤Ê¤¤"
3359
3360 #: src/main.c:614
3361 msgid "Queued messages"
3362 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3363
3364 #: src/main.c:615
3365 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3366 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
3367
3368 #: src/main.c:920
3369 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3370 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:418
3373 msgid "/_File/_Folder"
3374 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:419
3377 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3378 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
3379
3380 #: src/mainwindow.c:421
3381 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3382 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
3383
3384 #: src/mainwindow.c:422
3385 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3386 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:423
3389 msgid "/_File/_Folder/---"
3390 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/---"
3391
3392 #: src/mainwindow.c:424
3393 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3394 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)..."
3395
3396 #: src/mainwindow.c:426
3397 msgid "/_File/_Add mailbox"
3398 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
3399
3400 #: src/mainwindow.c:427
3401 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3402 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)/MH..."
3403
3404 #: src/mainwindow.c:428
3405 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3406 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)/mbox..."
3407
3408 #: src/mainwindow.c:429
3409 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3410 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
3411
3412 #: src/mainwindow.c:430
3413 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3414 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
3415
3416 #: src/mainwindow.c:431
3417 msgid "/_File/Empty _trash"
3418 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:432
3421 msgid "/_File/_Work offline"
3422 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ(_W)"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
3425 msgid "/_File/_Save as..."
3426 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
3427
3428 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
3429 msgid "/_File/_Print..."
3430 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
3431
3432 #: src/mainwindow.c:438
3433 msgid "/_File/E_xit"
3434 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:443
3437 msgid "/_Edit/Select _thread"
3438 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò(_t)"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
3441 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3442 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥ì¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥µ¡¼¥Á(_F)..."
3443
3444 #: src/mainwindow.c:447
3445 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3446 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Õ¥©¥ë¥À¸¡º÷(_S)..."
3447
3448 #: src/mainwindow.c:449
3449 msgid "/_View/Show or hi_de"
3450 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:450
3453 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3454 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:452
3457 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3458 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:454
3461 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3462 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:456
3465 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3466 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥¢¥¤¥³¥ó¤È¥Æ¥­¥¹¥È(_a)"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:458
3469 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3470 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:460
3473 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3474 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥Æ¥­¥¹¥È(_T)"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:462
3477 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3478 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:464
3481 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3482 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_b)"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:467
3485 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3486 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_o)"
3487
3488 #: src/mainwindow.c:468
3489 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3490 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_e)"
3491
3492 #: src/mainwindow.c:470
3493 msgid "/_View/_Sort"
3494 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:471
3497 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3498 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_n)"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:472
3501 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3502 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_i)"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:473
3505 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3506 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_d)"
3507
3508 #: src/mainwindow.c:474
3509 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3510 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_f)"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:475
3513 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3514 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/°¸Àè¤Ç¥½¡¼¥È(_r)"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:476
3517 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3518 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_s)"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:477
3521 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3522 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Ç¥½¡¼¥È(_c)"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:479
3525 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3526 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥½¡¼¥È(_m)"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:480
3529 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3530 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¥½¡¼¥È(_s)"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:481
3533 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3534 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/źÉդǥ½¡¼¥È(_t)"
3535
3536 #: src/mainwindow.c:483
3537 msgid "/_View/_Sort/by score"
3538 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥¹¥³¥¢¤Ç¥½¡¼¥È"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:484
3541 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3542 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥í¥Ã¥¯¤Î̵ͭ¤Ç¥½¡¼¥È"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:485
3545 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3546 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
3549 msgid "/_View/_Sort/---"
3550 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:487
3553 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3554 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¾º½ç"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:488
3557 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3558 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¹ß½ç"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:490
3561 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3562 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:492
3565 msgid "/_View/Th_read view"
3566 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ó¥å¡¼(_r)"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:493
3569 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3570 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«(_x)"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:494
3573 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3574 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò³ÊǼ(_l)"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:495
3577 msgid "/_View/_Hide read messages"
3578 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æɤ߹þ¤ß¤ò±£¤¹(_H)"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:496
3581 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3582 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_i)..."
3583
3584 #: src/mainwindow.c:499
3585 msgid "/_View/_Go to"
3586 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:500
3589 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3590 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:501
3593 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3594 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
3597 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
3598 msgid "/_View/_Go to/---"
3599 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/---"
3600
3601 #: src/mainwindow.c:503
3602 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3603 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_r)"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:505
3606 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3607 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_e)"
3608
3609 #: src/mainwindow.c:508
3610 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3611 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_w)"
3612
3613 #: src/mainwindow.c:509
3614 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3615 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_x)"
3616
3617 #: src/mainwindow.c:511
3618 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3619 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_m)"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:513
3622 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3623 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_a)"
3624
3625 #: src/mainwindow.c:516
3626 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3627 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_l)"
3628
3629 #: src/mainwindow.c:518
3630 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3631 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_b)"
3632
3633 #: src/mainwindow.c:521
3634 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3635 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_f)..."
3636
3637 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
3638 msgid "/_View/_Code set/---"
3639 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
3640
3641 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
3642 msgid "/_View/_Code set"
3643 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
3644
3645 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
3646 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3647 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
3648
3649 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
3650 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3651 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
3654 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3655 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
3656
3657 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
3658 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3659 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
3660
3661 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
3662 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3663 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/À¾²¤ (ISO-8859-_15)"
3664
3665 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
3666 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3667 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
3668
3669 #: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
3670 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3671 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
3672
3673 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
3674 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3675 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
3676
3677 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
3678 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3679 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
3680
3681 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
3682 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3683 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
3686 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3687 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
3690 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3691 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
3694 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3695 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
3698 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3699 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
3702 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3703 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
3706 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3707 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
3710 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3711 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
3712
3713 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
3714 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3715 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
3716
3717 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
3718 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3719 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
3720
3721 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
3722 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3723 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
3724
3725 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
3726 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3727 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
3728
3729 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
3730 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3731 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
3734 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3735 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
3736
3737 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
3738 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3739 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (TIS-620)"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
3742 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3743 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (Windows-874)"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:448
3746 msgid "/_View/Open in new _window"
3747 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_w)"
3748
3749 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
3750 msgid "/_View/Mess_age source"
3751 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¡¼¥¹(_a)"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:607
3754 msgid "/_View/Show all _headers"
3755 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:609
3758 msgid "/_View/_Update summary"
3759 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·(_U)"
3760
3761 #: src/mainwindow.c:612
3762 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3763 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_i)"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:613
3766 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3767 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_a)"
3768
3769 #: src/mainwindow.c:615
3770 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3771 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¼õ¿®¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹(_g)"
3772
3773 #: src/mainwindow.c:617
3774 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3775 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_S)"
3776
3777 #: src/mainwindow.c:619
3778 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3779 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_n)"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:620
3782 msgid "/_Message/Compose a news message"
3783 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®"
3784
3785 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
3786 msgid "/_Message/_Reply"
3787 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
3788
3789 #: src/mainwindow.c:622
3790 msgid "/_Message/Repl_y to"
3791 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)"
3792
3793 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
3794 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3795 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/Á´°÷(_a)"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
3798 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3799 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/º¹½Ð¿Í(_s)"
3800
3801 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
3802 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3803 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/¥ê¥¹¥È(_l)"
3804
3805 #: src/mainwindow.c:627
3806 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3807 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê"
3808
3809 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
3810 msgid "/_Message/_Forward"
3811 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
3812
3813 #: src/mainwindow.c:630
3814 msgid "/_Message/Redirect"
3815 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È"
3816
3817 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
3818 msgid "/_Message/Re-_edit"
3819 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3820
3821 #: src/mainwindow.c:634
3822 msgid "/_Message/M_ove..."
3823 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
3824
3825 #: src/mainwindow.c:635
3826 msgid "/_Message/_Copy..."
3827 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3828
3829 #: src/mainwindow.c:636
3830 msgid "/_Message/_Delete"
3831 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
3832
3833 #: src/mainwindow.c:637
3834 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3835 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
3836
3837 #: src/mainwindow.c:639
3838 msgid "/_Message/_Mark"
3839 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3840
3841 #: src/mainwindow.c:640
3842 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3843 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3844
3845 #: src/mainwindow.c:641
3846 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3847 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:642
3850 msgid "/_Message/_Mark/---"
3851 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3852
3853 #: src/mainwindow.c:643
3854 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3855 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:644
3858 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3859 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
3860
3861 #: src/mainwindow.c:646
3862 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3863 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
3864
3865 #: src/mainwindow.c:649
3866 msgid "/_Tools/_Address book..."
3867 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)..."
3868
3869 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
3870 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3871 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/º¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ØÄɲÃ(_k)"
3872
3873 #: src/mainwindow.c:652
3874 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3875 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)"
3876
3877 #: src/mainwindow.c:653
3878 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3879 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)/¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é(_F)..."
3880
3881 #: src/mainwindow.c:655
3882 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3883 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é(_M)..."
3884
3885 #: src/mainwindow.c:658
3886 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3887 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
3890 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3891 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)"
3892
3893 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
3894 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3895 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/¼«Æ°(_A)"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
3898 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3899 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_From¤«¤é"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
3902 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3903 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_To¤«¤é"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
3906 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3907 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_Subject¤«¤é"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:671
3910 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3911 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_p)"
3912
3913 #: src/mainwindow.c:674
3914 msgid "/_Tools/E_xecute"
3915 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¼Â¹Ô(_x)"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:677
3918 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3919 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/SSL¾ÚÌÀ½ñ(_f)..."
3920
3921 #: src/mainwindow.c:681
3922 msgid "/_Tools/_Log window"
3923 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
3924
3925 #: src/mainwindow.c:683
3926 msgid "/_Configuration"
3927 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
3928
3929 #: src/mainwindow.c:684
3930 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3931 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:686
3934 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3935 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê(_P)..."
3936
3937 #: src/mainwindow.c:688
3938 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3939 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
3940
3941 #: src/mainwindow.c:690
3942 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3943 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
3944
3945 #: src/mainwindow.c:692
3946 msgid "/_Configuration/---"
3947 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
3948
3949 #: src/mainwindow.c:693
3950 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3951 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
3952
3953 #: src/mainwindow.c:695
3954 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3955 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¹¥³¥¢ºîÀ®(_S)..."
3956
3957 #: src/mainwindow.c:697
3958 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3959 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±(_F)..."
3960
3961 #: src/mainwindow.c:699
3962 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3963 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(_T)..."
3964
3965 #: src/mainwindow.c:700
3966 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3967 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_A)..."
3968
3969 #: src/mainwindow.c:701
3970 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3971 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê(_O)..."
3972
3973 #: src/mainwindow.c:702
3974 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3975 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥×¥é¥°¥¤¥ó..."
3976
3977 #: src/mainwindow.c:705
3978 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3979 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M) (¥í¡¼¥«¥ë)"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:706
3982 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3983 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M) (Sylpheed Doc ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸)"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:708
3986 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3987 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)(¥í¡¼¥«¥ë)"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:709
3990 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3991 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F) (Sylpheed Doc ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸)"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:711
3994 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
3995 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/Claws FAQ(_C) (Claws¥É¥­¥å¥á¥ó¥È)"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:713
3998 msgid "/_Help/---"
3999 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:832
4002 msgid "Go offline"
4003 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë"
4004
4005 #: src/mainwindow.c:836
4006 msgid "Go online"
4007 msgstr "¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:852
4010 msgid "Select account"
4011 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:1178 src/mainwindow.c:1195 src/prefs_folder_item.c:378
4014 msgid "Untitled"
4015 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:1196
4018 msgid "none"
4019 msgstr "¤Ê¤·"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:1436
4022 msgid "Empty trash"
4023 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:1437
4026 msgid "Empty all messages in trash?"
4027 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:1455
4030 msgid "Add mailbox"
4031 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:1456
4034 msgid ""
4035 "Input the location of mailbox.\n"
4036 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4037 "scanned automatically."
4038 msgstr ""
4039 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4040 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
4041
4042 #: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:1498
4043 #, c-format
4044 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4045 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
4046
4047 #: src/mainwindow.c:1467 src/setup.c:57
4048 msgid "Mailbox"
4049 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
4050
4051 #: src/mainwindow.c:1472 src/setup.c:61
4052 msgid ""
4053 "Creation of the mailbox failed.\n"
4054 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4055 "there."
4056 msgstr ""
4057 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4058 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
4059
4060 #: src/mainwindow.c:1491
4061 msgid "Add mbox mailbox"
4062 msgstr "mbox¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
4063
4064 #: src/mainwindow.c:1492
4065 msgid "Input the location of mailbox."
4066 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ì½ê¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
4067
4068 #: src/mainwindow.c:1508
4069 msgid "Creation of the mailbox failed."
4070 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
4071
4072 #: src/mainwindow.c:1824
4073 msgid "Sylpheed - Folder View"
4074 msgstr "Sylpheed - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼"
4075
4076 #: src/mainwindow.c:1845 src/messageview.c:380
4077 msgid "Sylpheed - Message View"
4078 msgstr "Sylpheed - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼"
4079
4080 #: src/mainwindow.c:2222
4081 msgid "Exit"
4082 msgstr "½ªÎ»"
4083
4084 #: src/mainwindow.c:2222
4085 msgid "Exit this program?"
4086 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
4087
4088 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
4089 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
4090 msgid "(none)"
4091 msgstr "(¤Ê¤·)"
4092
4093 #: src/message_search.c:88
4094 msgid "Find in current message"
4095 msgstr "¥«¥ì¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¸¡º÷"
4096
4097 #: src/message_search.c:106
4098 msgid "Find text:"
4099 msgstr "¸¡º÷¥Æ¥­¥¹¥È:"
4100
4101 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4102 msgid "Case sensitive"
4103 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
4104
4105 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4106 msgid "Backward search"
4107 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
4108
4109 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4110 msgid "Search failed"
4111 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
4112
4113 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4114 msgid "Search string not found."
4115 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
4116
4117 #: src/message_search.c:191
4118 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4119 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç㤷¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é³¤±¤Þ¤¹¤«?"
4120
4121 #: src/message_search.c:194
4122 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4123 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç㤷¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é³¤±¤Þ¤¹¤«?"
4124
4125 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4126 msgid "Search finished"
4127 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
4128
4129 #: src/messageview.c:238
4130 msgid "/_View/Show all _header"
4131 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
4132
4133 #: src/messageview.c:241
4134 msgid "/_Message/Compose _new message"
4135 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_n)"
4136
4137 #: src/messageview.c:253
4138 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4139 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_w)"
4140
4141 #: src/messageview.c:255
4142 msgid "/_Message/Redirec_t"
4143 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È(_t)"
4144
4145 #: src/messageview.c:477
4146 msgid "<No Return-Path found>"
4147 msgstr "<Return-Path¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó>"
4148
4149 #: src/messageview.c:485
4150 #, c-format
4151 msgid ""
4152 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4153 "does not correspond to the return path:\n"
4154 "Notification address: %s\n"
4155 "Return path: %s\n"
4156 "It is advised to not to send the return receipt."
4157 msgstr ""
4158 "¼õ¿®³Îǧ¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤ëÄÌÃÎÀè¤Ïreturn path¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹:\n"
4159 "ÄÌÃÎÀè: %s\n"
4160 "Return path: %s\n"
4161 "¼õ¿®ÄÌÃΤòÁ÷¿®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£"
4162
4163 #: src/messageview.c:493
4164 msgid "+Don't Send"
4165 msgstr "+Á÷¿®¤·¤Ê¤¤"
4166
4167 #: src/messageview.c:503
4168 msgid ""
4169 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4170 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4171 "officially addressed to you.\n"
4172 "Receipt notification cancelled."
4173 msgstr ""
4174 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®³Îǧ¤òÊÖ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4175 "¤·¤«¤·¡¢'To:'¤ª¤è¤Ó'CC:'¥Ø¥Ã¥À¤¬\n"
4176 "Àµ¼°¤Ë¤¢¤Ê¤¿°¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4177 "¼õ¿®³Îǧ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
4178
4179 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
4180 #: src/summaryview.c:3427
4181 msgid "Save as"
4182 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
4183
4184 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4185 #: src/summaryview.c:3432
4186 msgid "Overwrite"
4187 msgstr "¾å½ñ¤­"
4188
4189 #: src/messageview.c:899
4190 msgid "Overwrite existing file?"
4191 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
4192
4193 #: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3440 src/summaryview.c:3444
4194 #: src/summaryview.c:3461
4195 #, c-format
4196 msgid "Can't save the file `%s'."
4197 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4198
4199 #: src/messageview.c:972
4200 msgid "This message asks for a return receipt"
4201 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¼è¤ê³Îǧ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
4202
4203 #: src/messageview.c:973
4204 msgid "Send receipt"
4205 msgstr "¼õ¼è¤ê¤òÁ÷¿®"
4206
4207 #: src/messageview.c:1026
4208 msgid "Return Receipt Notification"
4209 msgstr "¼õ¿®³Îǧ¤òÊÖ¤¹"
4210
4211 #: src/messageview.c:1027
4212 msgid ""
4213 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4214 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4215 "notification:"
4216 msgstr ""
4217 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊ£¿ô¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4218 "¼õ¿®³Îǧ¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤:"
4219
4220 #: src/messageview.c:1031
4221 msgid "Send Notification"
4222 msgstr "³Îǧ¤òÁ÷¿®"
4223
4224 #: src/messageview.c:1031
4225 msgid "+Cancel"
4226 msgstr "+¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
4227
4228 #: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3479
4229 #: src/toolbar.c:168
4230 msgid "Print"
4231 msgstr "°õºþ"
4232
4233 #: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3480
4234 #, c-format
4235 msgid ""
4236 "Enter the print command line:\n"
4237 "(`%s' will be replaced with file name)"
4238 msgstr ""
4239 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4240 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
4241
4242 #: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3486
4243 #, c-format
4244 msgid ""
4245 "Print command line is invalid:\n"
4246 "`%s'"
4247 msgstr ""
4248 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
4249 "`%s'"
4250
4251 #: src/mimeview.c:150
4252 msgid "/_Open"
4253 msgstr "/³«¤¯(_O)"
4254
4255 #: src/mimeview.c:151
4256 msgid "/Open _with..."
4257 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
4258
4259 #: src/mimeview.c:152
4260 msgid "/_Display as text"
4261 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
4262
4263 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:453
4264 msgid "/_Save as..."
4265 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
4266
4267 #: src/mimeview.c:154
4268 msgid "/Save _all..."
4269 msgstr "/Á´¤ÆÊݸ(_a)..."
4270
4271 #: src/mimeview.c:157
4272 msgid "/_Check signature"
4273 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
4274
4275 #: src/mimeview.c:197
4276 msgid "MIME Type"
4277 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
4278
4279 #: src/mimeview.c:365
4280 msgid "Right-click here to verify the signature"
4281 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
4282
4283 #: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
4284 #: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
4285 msgid "Can't save the part of multipart message."
4286 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
4287
4288 #: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
4289 #, c-format
4290 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4291 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë '%s' ¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
4292
4293 #: src/mimeview.c:1153
4294 msgid "Open with"
4295 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
4296
4297 #: src/mimeview.c:1154
4298 #, c-format
4299 msgid ""
4300 "Enter the command line to open file:\n"
4301 "(`%s' will be replaced with file name)"
4302 msgstr ""
4303 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4304 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
4305
4306 #: src/news.c:205
4307 #, c-format
4308 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4309 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
4310
4311 #: src/news.c:783
4312 #, c-format
4313 msgid "can't set group: %s\n"
4314 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4315
4316 #: src/news.c:793
4317 #, c-format
4318 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4319 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
4320
4321 #: src/news.c:814
4322 #, c-format
4323 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4324 msgstr "%s ¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4325
4326 #: src/news.c:831
4327 #, c-format
4328 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4329 msgstr "xover %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
4330
4331 #: src/news.c:834 src/news.c:903
4332 msgid "can't get xover\n"
4333 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4334
4335 #: src/news.c:839 src/news.c:909
4336 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4337 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4338
4339 #: src/news.c:845 src/news.c:922
4340 #, c-format
4341 msgid "invalid xover line: %s\n"
4342 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
4343
4344 #: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
4345 msgid "can't get xhdr\n"
4346 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4347
4348 #: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
4349 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4350 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4351
4352 #: src/news.c:900
4353 #, c-format
4354 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4355 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
4356
4357 #: src/passphrase.c:85
4358 msgid "Passphrase"
4359 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
4360
4361 #: src/passphrase.c:253
4362 msgid "[no user id]"
4363 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
4364
4365 #: src/passphrase.c:257
4366 #, c-format
4367 msgid ""
4368 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4369 "\n"
4370 "  %.*s  \n"
4371 "(%.*s)\n"
4372 msgstr ""
4373 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4374 "\n"
4375 "  %.*s  \n"
4376 "(%.*s)\n"
4377
4378 #: src/passphrase.c:261
4379 msgid ""
4380 "Bad passphrase! Try again...\n"
4381 "\n"
4382 msgstr ""
4383 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
4384 "\n"
4385
4386 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:230
4387 msgid "Clam AntiVirus"
4388 msgstr "Clam AntiVirus"
4389
4390 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:235
4391 msgid ""
4392 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
4393 "received from a POP account.\n"
4394 "\n"
4395 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
4396 "saved in a specially designated folder.\n"
4397 "\n"
4398 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
4399 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
4400 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
4404 msgid "Enable virus scanning"
4405 msgstr "¥¦¥¤¥ë¥¹¥¹¥­¥ã¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
4406
4407 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
4408 msgid "Scan archive contents"
4409 msgstr "¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë"
4410
4411 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
4412 msgid "Maximum attachment size"
4413 msgstr "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º"
4414
4415 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
4416 msgid "MB"
4417 msgstr "MB"
4418
4419 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
4420 msgid "Save infected messages"
4421 msgstr "±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ"
4422
4423 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
4424 msgid "Save folder"
4425 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
4426
4427 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
4428 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
4429 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
4430 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë"
4431
4432 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
4433 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
4434 msgstr "¿¶¤êʬ¤±/Clam AntiVirus"
4435
4436 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
4437 msgid "Clam AntiVirus GTK"
4438 msgstr "Clam AntiVirus GTK"
4439
4440 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
4441 msgid ""
4442 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
4443 "\n"
4444 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
4445 "Clam AntiVirus.\n"
4446 "\n"
4447 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
4448 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
4449 "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
4450 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
4451 "mail will be saved.\n"
4452 msgstr ""
4453 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏClam AntiVirus¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤÎÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4454 "\n"
4455 "¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê¤Î¿¶Ê¬¤±ÀßÄê/Clam AntiVirus¤Î²¼¤Ë¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4456 "\n"
4457 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¼Â¹Ô¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¼Â¹Ô¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô"
4458 "¤¦ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤Î»ØÄê(»ØÄꥵ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ"
4459 "¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹), ´¶À÷¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î»ØÄê(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È: Yes)¡¢´¶"
4460 "À÷¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤òÊݸ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
4461
4462 #: src/plugins/demo/demo.c:71
4463 msgid "Demo"
4464 msgstr "¥Ç¥â"
4465
4466 #: src/plugins/demo/demo.c:76
4467 msgid ""
4468 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
4469 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
4470 "\n"
4471 "It is not really useful"
4472 msgstr ""
4473
4474 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
4475 msgid "Do not load remote links in mails"
4476 msgstr "¥á¡¼¥ëʸ½ñ¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤"
4477
4478 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
4479 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
4480 msgstr "Dillo¤Î'--local'¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈƱÅù"
4481
4482 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
4483 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
4484 msgstr "¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¥Ú¡¼¥¸¤òºÆ¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤¹¡£"
4485
4486 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
4487 msgid "Full window mode (hide controls)"
4488 msgstr "¥¦¥¤¥ó¥É¥¦Á´É½¼¨¥â¡¼¥É (À©¸æ¤ò±£¤¹)"
4489
4490 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
4491 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
4492 msgstr "Dillo¤Î'--fullwindow'¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈƱÅù"
4493
4494 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
4495 msgid "Dillo HTML Viewer"
4496 msgstr "Dillo HTML¥Ó¥å¥¢¡¼"
4497
4498 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
4499 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
4500 msgstr ""
4501 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏDillo Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤è¤êHTML¥á¡¼¥ë¤ò¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£"
4502
4503 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
4504 msgid "Image Viewer"
4505 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¥¢¡¼"
4506
4507 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
4508 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
4509 msgstr ""
4510
4511 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
4512 msgid "Filename:"
4513 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾:"
4514
4515 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
4516 msgid "Filesize:"
4517 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º:"
4518
4519 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
4520 msgid "Load Image"
4521 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥í¡¼¥É"
4522
4523 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
4524 msgid "Content-Type:"
4525 msgstr "Content-Type:"
4526
4527 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
4528 msgid "Automatically display attached images"
4529 msgstr "źÉÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼«Æ°Åª¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë"
4530
4531 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
4532 msgid "Resize attached images"
4533 msgstr "źÉÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¹¤ë"
4534
4535 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
4536 msgid "MathML Viewer"
4537 msgstr "MathML¥Ó¥å¡¼¥¢"
4538
4539 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
4540 msgid ""
4541 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
4542 "(Content-Type: text/mathml)"
4543 msgstr ""
4544 "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏźÉÕ¤µ¤ì¤¿MathML(Content-Type: text/mathml)¤ò"
4545 "ɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËGtkMathView¥¦¥¤¥¸¥§¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
4546
4547 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
4548 msgid "SpamAssassin"
4549 msgstr "SpamAssassin"
4550
4551 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
4552 msgid ""
4553 "This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
4554 "spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
4555 "(spamd) running somewhere.\n"
4556 "\n"
4557 "When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
4558 "special folder.\n"
4559 "\n"
4560 "This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
4561 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
4562 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4563 msgstr ""
4564
4565 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
4566 msgid "Disabled"
4567 msgstr "̵¸ú"
4568
4569 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
4570 msgid "Localhost"
4571 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥Û¥¹¥È"
4572
4573 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
4574 msgid "TCP"
4575 msgstr "TCP"
4576
4577 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
4578 msgid "Unix Socket"
4579 msgstr "UNIX¥½¥±¥Ã¥È"
4580
4581 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
4582 msgid "Transport"
4583 msgstr "¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È"
4584
4585 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
4586 msgid "spamd "
4587 msgstr "spamd "
4588
4589 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
4590 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
4591 msgstr "spamd¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Û¥¹¥È̾¤Þ¤¿¤ÏIP¥¢¥É¥ì¥¹"
4592
4593 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
4594 msgid ":"
4595 msgstr ":"
4596
4597 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
4598 msgid "Port of spamd server"
4599 msgstr "spamd¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ý¡¼¥È"
4600
4601 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
4602 msgid "Path of Unix socket"
4603 msgstr "UNIX¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥¹"
4604
4605 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
4606 msgid "Timeout"
4607 msgstr "Í­¸ú»þ´Ö"
4608
4609 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
4610 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
4611 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
4612 msgstr "³Îǧ¤ò¹Ô¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º"
4613
4614 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
4615 msgid "s"
4616 msgstr "ÉÃ"
4617
4618 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
4619 msgid "Save Spam"
4620 msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤È¤·¤ÆÊݸ"
4621
4622 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
4623 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
4624 msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤Èǧ¼±¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
4625
4626 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
4627 msgid "kB"
4628 msgstr ""
4629
4630 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
4631 msgid "Save Folder"
4632 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
4633
4634 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
4635 msgid ""
4636 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
4637 "folder"
4638 msgstr ""
4639 "¥¹¥Ñ¥àÊݸÍѤ˻ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¡£¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï"
4640 "¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
4641
4642 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
4643 msgid "..."
4644 msgstr "..."
4645
4646 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
4647 msgid "Maximum Size"
4648 msgstr "ºÇÂ祵¥¤¥º"
4649
4650 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
4651 msgid "Filtering/SpamAssassin"
4652 msgstr "¿¶¤êʬ¤±/SpamAssassin"
4653
4654 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
4655 msgid "SpamAssassin GTK"
4656 msgstr "SpamAssassin GTK"
4657
4658 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
4659 msgid ""
4660 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
4661 "\n"
4662 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
4663 "SpamAssassin.\n"
4664 "\n"
4665 "With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
4666 "server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
4667 "the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
4668 "should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
4669 "be saved.\n"
4670 msgstr ""
4671
4672 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
4673 msgid "Trayicon"
4674 msgstr "¥È¥ì¥¤¥¢¥¤¥³¥ó"
4675
4676 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
4677 msgid ""
4678 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
4679 "have new or unread mail.\n"
4680 "\n"
4681 "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
4682 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
4683 msgstr ""
4684
4685 #: src/pop.c:151
4686 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4687 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4688
4689 #: src/pop.c:158
4690 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4691 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
4692
4693 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4694 msgid "POP3 protocol error\n"
4695 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
4696
4697 #: src/pop.c:628
4698 #, c-format
4699 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4700 msgstr "POP3: ´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4701
4702 #: src/pop.c:636
4703 #, c-format
4704 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4705 msgstr "POP3: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥¹¥­¥Ã¥×Ãæ (%d ¥Ð¥¤¥È)\n"
4706
4707 #: src/pop.c:667
4708 msgid "mailbox is locked\n"
4709 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4710
4711 #: src/pop.c:670
4712 msgid "session timeout\n"
4713 msgstr "¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ç¤¹\n"
4714
4715 #: src/pop.c:688
4716 msgid "command not supported\n"
4717 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4718
4719 #: src/pop.c:692
4720 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4721 msgstr "POP3¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
4722
4723 #: src/prefs_account.c:691
4724 #, c-format
4725 msgid "Account%d"
4726 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È%d"
4727
4728 #: src/prefs_account.c:710
4729 msgid "Preferences for new account"
4730 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
4731
4732 #: src/prefs_account.c:715
4733 msgid "Account preferences"
4734 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê"
4735
4736 #: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:973
4737 msgid "Receive"
4738 msgstr "¼õ¿®"
4739
4740 #: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:977 src/prefs_folder_item.c:546
4741 msgid "Compose"
4742 msgstr "ºîÀ®"
4743
4744 #: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:986
4745 msgid "Privacy"
4746 msgstr "µ¡Ì©"
4747
4748 #: src/prefs_account.c:776
4749 msgid "SSL"
4750 msgstr "SSL"
4751
4752 #: src/prefs_account.c:779
4753 msgid "Advanced"
4754 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
4755
4756 #: src/prefs_account.c:858
4757 msgid "Name of account"
4758 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾"
4759
4760 #: src/prefs_account.c:867
4761 msgid "Set as default"
4762 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê"
4763
4764 #: src/prefs_account.c:871
4765 msgid "Personal information"
4766 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
4767
4768 #: src/prefs_account.c:880
4769 msgid "Full name"
4770 msgstr "̾Á°"
4771
4772 #: src/prefs_account.c:886
4773 msgid "Mail address"
4774 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
4775
4776 #: src/prefs_account.c:892
4777 msgid "Organization"
4778 msgstr "ÁÈ¿¥"
4779
4780 #: src/prefs_account.c:916
4781 msgid "Server information"
4782 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
4783
4784 #: src/prefs_account.c:937
4785 msgid "POP3 (normal)"
4786 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
4787
4788 #: src/prefs_account.c:939
4789 msgid "POP3 (APOP auth)"
4790 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
4791
4792 #: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
4793 msgid "IMAP4"
4794 msgstr "IMAP4"
4795
4796 #: src/prefs_account.c:943
4797 msgid "News (NNTP)"
4798 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
4799
4800 #: src/prefs_account.c:945
4801 msgid "None (local)"
4802 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
4803
4804 #: src/prefs_account.c:965
4805 msgid "This server requires authentication"
4806 msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
4807
4808 #: src/prefs_account.c:972
4809 msgid "Authenticate on connect"
4810 msgstr "Àܳ»þ¤Ëǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
4811
4812 #: src/prefs_account.c:1017
4813 msgid "News server"
4814 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
4815
4816 #: src/prefs_account.c:1023
4817 msgid "Server for receiving"
4818 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
4819
4820 #: src/prefs_account.c:1029
4821 msgid "Local mailbox"
4822 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹"
4823
4824 #: src/prefs_account.c:1036
4825 msgid "SMTP server (send)"
4826 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
4827
4828 #: src/prefs_account.c:1044
4829 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4830 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯mail¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ"
4831
4832 #: src/prefs_account.c:1053
4833 msgid "command to send mails"
4834 msgstr "¥á¡¼¥ëÁ÷¿®ÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É"
4835
4836 #: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
4837 msgid "User ID"
4838 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
4839
4840 #: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
4841 msgid "Password"
4842 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
4843
4844 #: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
4845 msgid "POP3"
4846 msgstr "POP3"
4847
4848 #: src/prefs_account.c:1150
4849 msgid "Remove messages on server when received"
4850 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
4851
4852 #: src/prefs_account.c:1161
4853 msgid "Remove after"
4854 msgstr " "
4855
4856 #: src/prefs_account.c:1170
4857 msgid "days"
4858 msgstr " Æü¸å¤Ëºï½ü"
4859
4860 #: src/prefs_account.c:1187
4861 msgid "(0 days: remove immediately)"
4862 msgstr "(0 Æü: Ä¾¤Á¤Ëºï½ü)"
4863
4864 #: src/prefs_account.c:1194
4865 msgid "Download all messages on server"
4866 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
4867
4868 #: src/prefs_account.c:1200
4869 msgid "Receive size limit"
4870 msgstr "¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â"
4871
4872 #: src/prefs_account.c:1207
4873 msgid "KB"
4874 msgstr "KB"
4875
4876 #: src/prefs_account.c:1219
4877 msgid "Default inbox"
4878 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Îinbox"
4879
4880 #: src/prefs_account.c:1242
4881 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4882 msgstr "(¿¶¤êʬ¤±¤µ¤ì¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹)"
4883
4884 #: src/prefs_account.c:1247
4885 msgid "Maximum number of articles to download"
4886 msgstr "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â"
4887
4888 #: src/prefs_account.c:1266
4889 msgid "unlimited if 0 is specified"
4890 msgstr "0¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Ï̵À©¸Â"
4891
4892 #: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
4893 msgid "Authentication method"
4894 msgstr "ǧ¾ÚÊýË¡"
4895
4896 #: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1336
4897 msgid "Automatic"
4898 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
4899
4900 #: src/prefs_account.c:1299
4901 msgid "Filter messages on receiving"
4902 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
4903
4904 #: src/prefs_account.c:1303
4905 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4906 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
4907
4908 #: src/prefs_account.c:1362
4909 msgid "Add Date"
4910 msgstr "ÆüÉÕ¤ÎÄɲÃ"
4911
4912 #: src/prefs_account.c:1363
4913 msgid "Generate Message-ID"
4914 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
4915
4916 #: src/prefs_account.c:1370
4917 msgid "Add user-defined header"
4918 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
4919
4920 #: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:1895 src/prefs_common.c:1920
4921 msgid " Edit... "
4922 msgstr " ÊÔ½¸... "
4923
4924 #: src/prefs_account.c:1382
4925 msgid "Authentication"
4926 msgstr "ǧ¾Ú"
4927
4928 #: src/prefs_account.c:1390
4929 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4930 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
4931
4932 #: src/prefs_account.c:1465
4933 msgid ""
4934 "If you leave these entries empty, the same\n"
4935 "user ID and password as receiving will be used."
4936 msgstr ""
4937 "¶õÇò¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼õ¿®ÍѤΥ桼¥¶ID¤È\n"
4938 "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
4939
4940 #: src/prefs_account.c:1474
4941 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4942 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
4943
4944 #: src/prefs_account.c:1489
4945 msgid "POP authentication timeout: "
4946 msgstr "POPǧ¾Ú¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö: "
4947
4948 #: src/prefs_account.c:1498
4949 msgid "minutes"
4950 msgstr "ʬ¤´¤È"
4951
4952 #: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
4953 msgid "Signature"
4954 msgstr "½ð̾"
4955
4956 #: src/prefs_account.c:1553
4957 msgid "Insert signature automatically"
4958 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
4959
4960 #: src/prefs_account.c:1558
4961 msgid "Signature separator"
4962 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
4963
4964 #: src/prefs_account.c:1580
4965 msgid "Command output"
4966 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É½ÐÎÏ"
4967
4968 #: src/prefs_account.c:1598
4969 msgid "Automatically set the following addresses"
4970 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
4971
4972 #: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1710
4973 #: src/quote_fmt.c:49
4974 msgid "Cc"
4975 msgstr "Cc"
4976
4977 #: src/prefs_account.c:1620
4978 msgid "Bcc"
4979 msgstr "Bcc"
4980
4981 #: src/prefs_account.c:1633
4982 msgid "Reply-To"
4983 msgstr "Reply-To"
4984
4985 #: src/prefs_account.c:1688
4986 msgid "Encrypt message by default"
4987 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
4988
4989 #: src/prefs_account.c:1690
4990 msgid "Sign message by default"
4991 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
4992
4993 #: src/prefs_account.c:1692
4994 msgid "Default mode"
4995 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É"
4996
4997 #: src/prefs_account.c:1700
4998 msgid "Use PGP/MIME"
4999 msgstr "PGP/MIME¤ò»ÈÍÑ"
5000
5001 #: src/prefs_account.c:1709
5002 msgid "Use Inline"
5003 msgstr "¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ"
5004
5005 #: src/prefs_account.c:1719
5006 msgid "Sign key"
5007 msgstr "½ð̾¸°"
5008
5009 #: src/prefs_account.c:1727
5010 msgid "Use default GnuPG key"
5011 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5012
5013 #: src/prefs_account.c:1736
5014 msgid "Select key by your email address"
5015 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
5016
5017 #: src/prefs_account.c:1745
5018 msgid "Specify key manually"
5019 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
5020
5021 #: src/prefs_account.c:1761
5022 msgid "User or key ID:"
5023 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
5024
5025 #: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
5026 msgid "Don't use SSL"
5027 msgstr "SSL¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤"
5028
5029 #: src/prefs_account.c:1859
5030 msgid "Use SSL for POP3 connection"
5031 msgstr "POP3Àܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍÑ"
5032
5033 #: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
5034 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
5035 msgstr "SSL¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï»þ¤ËSTARTTLS¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5036
5037 #: src/prefs_account.c:1876
5038 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
5039 msgstr "IMAPÀܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5040
5041 #: src/prefs_account.c:1882
5042 msgid "NNTP"
5043 msgstr "NNTP"
5044
5045 #: src/prefs_account.c:1897
5046 msgid "Use SSL for NNTP connection"
5047 msgstr "NNTPÀܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5048
5049 #: src/prefs_account.c:1899
5050 msgid "Send (SMTP)"
5051 msgstr "Á÷¿® (SMTP)"
5052
5053 #: src/prefs_account.c:1907
5054 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
5055 msgstr "SSL¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤ (ɬÍפʾì¹ç¤ËSTARTTLS¤ò»ÈÍѤ¹¤ë)"
5056
5057 #: src/prefs_account.c:1910
5058 msgid "Use SSL for SMTP connection"
5059 msgstr "SMTPÀܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5060
5061 #: src/prefs_account.c:1921
5062 msgid "Use non-blocking SSL"
5063 msgstr "¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°SSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5064
5065 #: src/prefs_account.c:1933
5066 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
5067 msgstr "(SSLÀܳ»þ¤ËÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤ì¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤)"
5068
5069 #: src/prefs_account.c:2057
5070 msgid "Specify SMTP port"
5071 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
5072
5073 #: src/prefs_account.c:2063
5074 msgid "Specify POP3 port"
5075 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
5076
5077 #: src/prefs_account.c:2069
5078 msgid "Specify IMAP4 port"
5079 msgstr "IMAP4¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
5080
5081 #: src/prefs_account.c:2075
5082 msgid "Specify NNTP port"
5083 msgstr "NNTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
5084
5085 #: src/prefs_account.c:2080
5086 msgid "Specify domain name"
5087 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
5088
5089 #: src/prefs_account.c:2090
5090 msgid "Use command to communicate with server"
5091 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ëºÝ¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5092
5093 #: src/prefs_account.c:2098
5094 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
5095 msgstr "¥¯¥í¥¹¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æɤ߹þ¤ßºÑ¤ß¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯/¿§ÉÕ¤±¤¹¤ë:"
5096
5097 #: src/prefs_account.c:2112
5098 msgid "IMAP server directory"
5099 msgstr "IMAP¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
5100
5101 #: src/prefs_account.c:2166
5102 msgid "Put sent messages in"
5103 msgstr "Á÷¿®ºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊݸÀè:"
5104
5105 #: src/prefs_account.c:2168
5106 msgid "Put draft messages in"
5107 msgstr "¥É¥é¥Õ¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊݸÀè: "
5108
5109 #: src/prefs_account.c:2170
5110 msgid "Put deleted messages in"
5111 msgstr "ºï½üºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊݸÀè: "
5112
5113 #: src/prefs_account.c:2234
5114 msgid "Account name is not entered."
5115 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5116
5117 #: src/prefs_account.c:2238
5118 msgid "Mail address is not entered."
5119 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5120
5121 #: src/prefs_account.c:2243
5122 msgid "SMTP server is not entered."
5123 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5124
5125 #: src/prefs_account.c:2248
5126 msgid "User ID is not entered."
5127 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5128
5129 #: src/prefs_account.c:2253
5130 msgid "POP3 server is not entered."
5131 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5132
5133 #: src/prefs_account.c:2258
5134 msgid "IMAP4 server is not entered."
5135 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5136
5137 #: src/prefs_account.c:2263
5138 msgid "NNTP server is not entered."
5139 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5140
5141 #: src/prefs_account.c:2269
5142 msgid "local mailbox filename is not entered."
5143 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5144
5145 #: src/prefs_account.c:2275
5146 msgid "mail command is not entered."
5147 msgstr "mail¥³¥Þ¥ó¥É¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5148
5149 #: src/prefs_account.c:2359
5150 msgid ""
5151 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
5152 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
5153 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
5154 msgstr ""
5155
5156 #: src/prefs_actions.c:167
5157 msgid "Actions configuration"
5158 msgstr "¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀßÄê"
5159
5160 #: src/prefs_actions.c:189
5161 msgid "Menu name:"
5162 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾:"
5163
5164 #: src/prefs_actions.c:198
5165 msgid "Command line:"
5166 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó:"
5167
5168 #: src/prefs_actions.c:227
5169 msgid " Replace "
5170 msgstr " ÃÖ´¹ "
5171
5172 #: src/prefs_actions.c:240
5173 msgid " Syntax help "
5174 msgstr " ¹½Ê¸¥Ø¥ë¥× "
5175
5176 #: src/prefs_actions.c:259
5177 msgid "Current actions"
5178 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó"
5179
5180 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:591 src/prefs_filtering.c:651
5181 #: src/prefs_filtering.c:673 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
5182 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
5183 msgid "(New)"
5184 msgstr "(¿·µ¬)"
5185
5186 #: src/prefs_actions.c:428
5187 msgid "Menu name is not set."
5188 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5189
5190 #: src/prefs_actions.c:433
5191 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
5192 msgstr "¥³¥í¥ó ':' ¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£"
5193
5194 #: src/prefs_actions.c:443
5195 msgid "Menu name is too long."
5196 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤¬Ä¹²á¤®¤Þ¤¹¡£"
5197
5198 #: src/prefs_actions.c:452
5199 msgid "Command line not set."
5200 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
5201
5202 #: src/prefs_actions.c:457
5203 msgid "Menu name and command are too long."
5204 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤È¥³¥Þ¥ó¥É¤¬Ä¹²á¤®¤Þ¤¹¡£"
5205
5206 #: src/prefs_actions.c:462
5207 #, c-format
5208 msgid ""
5209 "The command\n"
5210 "%s\n"
5211 "has a syntax error."
5212 msgstr ""
5213 "¥³¥Þ¥ó¥É\n"
5214 "%s\n"
5215 "¤Ë¹½Ê¸¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
5216
5217 #: src/prefs_actions.c:523
5218 msgid "Delete action"
5219 msgstr "¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Îºï½ü"
5220
5221 #: src/prefs_actions.c:524
5222 msgid "Do you really want to delete this action?"
5223 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
5224
5225 #: src/prefs_actions.c:638
5226 msgid "MENU NAME:"
5227 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾:"
5228
5229 #: src/prefs_actions.c:639
5230 msgid "Use / in menu name to make submenus."
5231 msgstr "¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤Ç / ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
5232
5233 #: src/prefs_actions.c:641
5234 msgid "COMMAND LINE:"
5235 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó:"
5236
5237 #: src/prefs_actions.c:642
5238 msgid "Begin with:"
5239 msgstr "³«»Ï¤ò»ØÄê:"
5240
5241 #: src/prefs_actions.c:643
5242 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
5243 msgstr ""
5244
5245 #: src/prefs_actions.c:644
5246 msgid "to send user provided text to command's standard input"
5247 msgstr ""
5248
5249 #: src/prefs_actions.c:645
5250 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
5251 msgstr ""
5252
5253 #: src/prefs_actions.c:646
5254 msgid "End with:"
5255 msgstr "½ªÎ»¤ò»ØÄê:"
5256
5257 #: src/prefs_actions.c:647
5258 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
5259 msgstr ""
5260
5261 #: src/prefs_actions.c:648
5262 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
5263 msgstr ""
5264
5265 #: src/prefs_actions.c:649
5266 msgid "to run command asynchronously"
5267 msgstr ""
5268
5269 #: src/prefs_actions.c:650
5270 msgid "Use:"
5271 msgstr ""
5272
5273 #: src/prefs_actions.c:651
5274 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
5275 msgstr ""
5276
5277 #: src/prefs_actions.c:652
5278 msgid ""
5279 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
5280 msgstr ""
5281
5282 #: src/prefs_actions.c:653
5283 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
5284 msgstr ""
5285
5286 #: src/prefs_actions.c:654
5287 msgid "for a user provided argument"
5288 msgstr ""
5289
5290 #: src/prefs_actions.c:655
5291 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
5292 msgstr ""
5293
5294 #: src/prefs_actions.c:656
5295 msgid "for the text selection"
5296 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥ÈÁªÂòÍÑ"
5297
5298 #: src/prefs_actions.c:657
5299 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
5300 msgstr ""
5301
5302 #: src/prefs_actions.c:665 src/prefs_matcher.c:1725 src/quote_fmt.c:75
5303 msgid "Description of symbols"
5304 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
5305
5306 #: src/prefs_common.c:956
5307 msgid "Common Preferences"
5308 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
5309
5310 #: src/prefs_common.c:979
5311 msgid "Quote"
5312 msgstr "°úÍÑ"
5313
5314 #: src/prefs_common.c:981
5315 msgid "Display"
5316 msgstr "ɽ¼¨"
5317
5318 #: src/prefs_common.c:983
5319 msgid "Message"
5320 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
5321
5322 #: src/prefs_common.c:991 src/select-keys.c:333
5323 msgid "Other"
5324 msgstr "¤½¤Î¾"
5325
5326 #: src/prefs_common.c:1037
5327 msgid "External program"
5328 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
5329
5330 #: src/prefs_common.c:1046
5331 msgid "Use external program for incorporation"
5332 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
5333
5334 #: src/prefs_common.c:1053
5335 msgid "Command"
5336 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
5337
5338 #: src/prefs_common.c:1077
5339 msgid "Auto-check new mail"
5340 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
5341
5342 #: src/prefs_common.c:1079
5343 msgid "every"
5344 msgstr "³Æ"
5345
5346 #: src/prefs_common.c:1091
5347 msgid "minute(s)"
5348 msgstr "ʬ¤´¤È"
5349
5350 #: src/prefs_common.c:1100
5351 msgid "Check new mail on startup"
5352 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
5353
5354 #: src/prefs_common.c:1102
5355 msgid "Update all local folders after incorporation"
5356 msgstr "¼õ¿®¸å¤ËÁ´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë"
5357
5358 #: src/prefs_common.c:1110
5359 msgid "Show receive dialog"
5360 msgstr "¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
5361
5362 #: src/prefs_common.c:1120 src/prefs_common.c:1244 src/prefs_common.c:2223
5363 msgid "Always"
5364 msgstr "¾ï¤Ë"
5365
5366 #: src/prefs_common.c:1121
5367 msgid "Only on manual receiving"
5368 msgstr "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼õ¿®»þ¤Î¤ß"
5369
5370 #: src/prefs_common.c:1123 src/prefs_common.c:1245
5371 msgid "Never"
5372 msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
5373
5374 #: src/prefs_common.c:1131
5375 msgid "Close receive dialog when finished"
5376 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë"
5377
5378 #: src/prefs_common.c:1133
5379 msgid "Run command when new mail arrives"
5380 msgstr "¿·µ¬¥á¡¼¥ë¼õ¿®»þ¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô"
5381
5382 #: src/prefs_common.c:1143
5383 msgid "after autochecking"
5384 msgstr "¼«Æ°³Îǧ¸å"
5385
5386 #: src/prefs_common.c:1145
5387 msgid "after manual checking"
5388 msgstr "¼êÆ°³Îǧ¸å"
5389
5390 #: src/prefs_common.c:1159
5391 #, c-format
5392 msgid ""
5393 "Command to execute:\n"
5394 "(use %d as number of new mails)"
5395 msgstr ""
5396
5397 #: src/prefs_common.c:1228
5398 msgid "Save sent messages to Sent folder"
5399 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
5400
5401 #: src/prefs_common.c:1230
5402 msgid "Queue messages that fail to send"
5403 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
5404
5405 #: src/prefs_common.c:1235
5406 msgid "Show send dialog"
5407 msgstr "Á÷¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
5408
5409 #: src/prefs_common.c:1253
5410 msgid "Outgoing codeset"
5411 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
5412
5413 #: src/prefs_common.c:1262
5414 msgid ""
5415 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5416 "be used"
5417 msgstr ""
5418 "`¼«Æ°'¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ºß