3f85861848dd07a2690fa28602d29b1dcfb5c73f
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-06-06 15:00+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
10 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
19
20 #: src/about.c:199
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
29 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
30 "¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
31 "\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:205
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
41 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:210
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:214
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
61 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
62 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
63 "version.\n"
64 "\n"
65
66 #: src/about.c:220
67 msgid ""
68 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
69 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
70 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
71 "more details.\n"
72 "\n"
73 msgstr ""
74 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
75 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
76 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
77 "more details.\n"
78 "\n"
79
80 #: src/about.c:226
81 msgid ""
82 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
83 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
84 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
85 msgstr ""
86 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
87 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
88 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
89
90 #: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
91 #: src/compose.c:1468 src/compose.c:3124 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
92 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
93 #: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
94 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
95 #: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
96 #: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2019
97 #: src/summaryview.c:2530
98 msgid "OK"
99 msgstr "OK"
100
101 #: src/account.c:101
102 msgid "Reading all config for each account...\n"
103 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
104
105 #: src/account.c:116
106 #, c-format
107 msgid "Found label: %s\n"
108 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
109
110 #: src/account.c:208
111 msgid ""
112 "Some composing windows are open.\n"
113 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
114 msgstr ""
115 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
116 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
117
118 #: src/account.c:214
119 msgid "Opening account edit window...\n"
120 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
121
122 #: src/account.c:355
123 msgid "Creating account edit window...\n"
124 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
125
126 #: src/account.c:360
127 msgid "Edit accounts"
128 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
129
130 #: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
131 #: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
132 msgid "Name"
133 msgstr "̾Á°"
134
135 #: src/account.c:389 src/prefs_account.c:632
136 msgid "Protocol"
137 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
138
139 #: src/account.c:390
140 msgid "Server"
141 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
142
143 #: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
144 #: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
145 msgid "Add"
146 msgstr "ÄɲÃ"
147
148 #: src/account.c:415
149 msgid "Edit"
150 msgstr "ÊÔ½¸"
151
152 #: src/account.c:421 src/prefs_customheader.c:247
153 msgid " Delete "
154 msgstr "  ºï½ü  "
155
156 #: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:294
157 #: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
158 msgid "Down"
159 msgstr "  ¢­  "
160
161 #: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:288
162 #: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
163 msgid "Up"
164 msgstr "  ¢¬  "
165
166 #: src/account.c:447
167 msgid " Set as usually used account "
168 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
169
170 #: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
171 msgid "Close"
172 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
173
174 #: src/account.c:507
175 msgid "Delete account"
176 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
177
178 #: src/account.c:508
179 msgid "Do you really want to delete this account?"
180 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
181
182 #: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
183 #: src/compose.c:3298 src/folderview.c:1439 src/folderview.c:1481
184 #: src/folderview.c:1570 src/folderview.c:1610 src/folderview.c:1709
185 #: src/folderview.c:1742 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
186 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574
187 #: src/summaryview.c:816
188 msgid "Yes"
189 msgstr "¤Ï¤¤"
190
191 #: src/account.c:509 src/compose.c:3298 src/folderview.c:1439
192 #: src/folderview.c:1481 src/folderview.c:1570 src/folderview.c:1610
193 #: src/folderview.c:1709 src/folderview.c:1742
194 msgid "+No"
195 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
196
197 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
198 msgid "/_File"
199 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
200
201 #: src/addressbook.c:230
202 msgid "/_File/New _address"
203 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
204
205 #: src/addressbook.c:231
206 msgid "/_File/New _group"
207 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
208
209 #: src/addressbook.c:232
210 msgid "/_File/New _folder"
211 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
212
213 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
214 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
215 msgid "/_File/---"
216 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
217
218 #: src/addressbook.c:234
219 msgid "/_File/_Edit"
220 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
221
222 #: src/addressbook.c:235
223 msgid "/_File/_Delete"
224 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
225
226 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
227 msgid "/_File/_Close"
228 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
229
230 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
231 msgid "/_Help"
232 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
233
234 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
235 msgid "/_Help/_About"
236 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
237
238 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
239 msgid "/New _address"
240 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
241
242 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
243 msgid "/New _group"
244 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
245
246 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
247 msgid "/New _folder"
248 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
249
250 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
251 #: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
252 #: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
253 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
254 #: src/summaryview.c:315
255 msgid "/---"
256 msgstr "/---"
257
258 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
259 #: src/mainwindow.c:351
260 msgid "/_Edit"
261 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
262
263 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
264 msgid "/_Delete"
265 msgstr "/ºï½ü(_D)"
266
267 #: src/addressbook.c:318
268 msgid "E-Mail address"
269 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
270
271 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
272 msgid "Remarks"
273 msgstr "È÷¹Í"
274
275 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2796
276 msgid "Address book"
277 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
278
279 #: src/addressbook.c:413
280 msgid "Name:"
281 msgstr "̾Á°:"
282
283 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
284 #: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
285 #: src/prefs_filter.c:398
286 msgid "Delete"
287 msgstr "ºï½ü"
288
289 #: src/addressbook.c:442
290 msgid "Lookup"
291 msgstr "¸¡º÷"
292
293 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
294 msgid "To:"
295 msgstr "°¸Àè:"
296
297 #: src/addressbook.c:456
298 msgid "Cc:"
299 msgstr "Cc:"
300
301 #: src/addressbook.c:460
302 msgid "Bcc:"
303 msgstr "Bcc:"
304
305 #: src/addressbook.c:479
306 msgid "Common address"
307 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
308
309 #: src/addressbook.c:486
310 msgid "Personal address"
311 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
312
313 #: src/addressbook.c:577
314 msgid "Delete address(es)"
315 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
316
317 #: src/addressbook.c:578
318 msgid "Really delete the address(es)?"
319 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
320
321 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
322 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
323 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:816
324 msgid "No"
325 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
326
327 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1317 src/folderview.c:1510
328 msgid "New folder"
329 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
330
331 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1318 src/folderview.c:1511
332 msgid "Input the name of new folder:"
333 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
334
335 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1319 src/folderview.c:1512
336 msgid "NewFolder"
337 msgstr "NewFolder"
338
339 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
340 #: src/addressbook.c:1187
341 msgid "The name already exists."
342 msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
343
344 #: src/addressbook.c:1045
345 msgid "New group"
346 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
347
348 #: src/addressbook.c:1046
349 msgid "Input the name of new group:"
350 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
351
352 #: src/addressbook.c:1047
353 msgid "NewGroup"
354 msgstr "NewGroup"
355
356 #: src/addressbook.c:1122
357 msgid "Edit group"
358 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
359
360 #: src/addressbook.c:1123
361 msgid "Input the new name of group:"
362 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
363
364 #: src/addressbook.c:1173
365 msgid "Edit folder"
366 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
367
368 #: src/addressbook.c:1174
369 msgid "Input the new name of folder:"
370 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
371
372 #: src/addressbook.c:1223
373 #, c-format
374 msgid "Really delete `%s' ?"
375 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
376
377 #: src/addressbook.c:1271
378 msgid "Edit address"
379 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
380
381 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2795 src/select-keys.c:302
382 msgid "Address"
383 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
384
385 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1468 src/compose.c:3125
386 #: src/compose.c:3695 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
387 #: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
388 #: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
389 #: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
390 #: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
391 #: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:2019
392 #: src/summaryview.c:2530
393 msgid "Cancel"
394 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
395
396 #: src/addressbook.c:1524
397 msgid "Reading addressbook file..."
398 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
399
400 #: src/addressbook.c:1528
401 #, c-format
402 msgid "%s doesn't exist.\n"
403 msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
404
405 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:649
406 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:844 src/mh.c:851
407 #: src/news.c:661 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:997
408 #: src/summaryview.c:1203 src/summaryview.c:1285 src/summaryview.c:1346
409 #: src/summaryview.c:1803 src/summaryview.c:2281 src/summaryview.c:2304
410 #: src/summaryview.c:2325 src/summaryview.c:2418
411 msgid "done.\n"
412 msgstr "´°Î»¡£\n"
413
414 #: src/addressbook.c:1821
415 msgid "Exporting addressbook to file..."
416 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
417
418 #: src/addressbook.c:1839
419 msgid "failed to write addressbook data.\n"
420 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
421
422 #: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3298 src/main.c:332
423 msgid "Notice"
424 msgstr "Ãí°Õ"
425
426 #: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
427 msgid "Warning"
428 msgstr "·Ù¹ð"
429
430 #: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
431 msgid "Error"
432 msgstr "¥¨¥é¡¼"
433
434 #: src/alertpanel.c:183
435 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
436 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
437
438 #: src/alertpanel.c:269
439 msgid "Show this message next time"
440 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
441
442 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
443 msgid "can't allocate memory\n"
444 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
445
446 #: src/compose.c:367
447 msgid "/_Add..."
448 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
449
450 #: src/compose.c:368
451 msgid "/_Remove"
452 msgstr "/ºï½ü(_R)"
453
454 #: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
455 #: src/folderview.c:231
456 msgid "/_Property..."
457 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
458
459 #: src/compose.c:376
460 msgid "/_File/_Attach file"
461 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
462
463 #: src/compose.c:377
464 msgid "/_File/_Insert file"
465 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
466
467 #: src/compose.c:378
468 msgid "/_File/Insert si_gnature"
469 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
470
471 #: src/compose.c:383
472 msgid "/_Edit/_Undo"
473 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
474
475 #: src/compose.c:384
476 msgid "/_Edit/_Redo"
477 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
478
479 #: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
480 msgid "/_Edit/---"
481 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
482
483 #: src/compose.c:386
484 msgid "/_Edit/Cu_t"
485 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
486
487 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
488 msgid "/_Edit/_Copy"
489 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
490
491 #: src/compose.c:388
492 msgid "/_Edit/_Paste"
493 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
494
495 #: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
496 msgid "/_Edit/Select _all"
497 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
498
499 #: src/compose.c:391
500 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
501 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
502
503 #: src/compose.c:392
504 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
505 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
506
507 #: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
508 msgid "/_Message"
509 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
510
511 #: src/compose.c:396
512 msgid "/_Message/_Send"
513 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
514
515 #: src/compose.c:398
516 msgid "/_Message/Send _later"
517 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
518
519 #: src/compose.c:400
520 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
521 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
522
523 #: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
524 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
525 #: src/mainwindow.c:470
526 msgid "/_Message/---"
527 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
528
529 #: src/compose.c:403
530 msgid "/_Message/_To"
531 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
532
533 #: src/compose.c:404
534 msgid "/_Message/_Cc"
535 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
536
537 #: src/compose.c:405
538 msgid "/_Message/_Bcc"
539 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
540
541 #: src/compose.c:406
542 msgid "/_Message/_Reply to"
543 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
544
545 #: src/compose.c:408
546 msgid "/_Message/_Followup to"
547 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
548
549 #: src/compose.c:410
550 msgid "/_Message/_Attach"
551 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
552
553 #: src/compose.c:413
554 msgid "/_Message/Si_gn"
555 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
556
557 #: src/compose.c:414
558 msgid "/_Message/_Encrypt"
559 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
560
561 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
562 msgid "/_Tool"
563 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
564
565 #: src/compose.c:417
566 msgid "/_Tool/Show _ruler"
567 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
568
569 #: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
570 msgid "/_Tool/_Address book"
571 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
572
573 #: src/compose.c:489 src/compose.c:559 src/compose.c:619 src/procmsg.c:675
574 msgid "Can't get text part\n"
575 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
576
577 #: src/compose.c:551
578 #, c-format
579 msgid "%s: file not exist\n"
580 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
581
582 #: src/compose.c:563
583 msgid ""
584 "\n"
585 "\n"
586 "Begin forwarded message:\n"
587 "\n"
588 msgstr ""
589 "\n"
590 "\n"
591 "Begin forwarded message:\n"
592 "\n"
593
594 #: src/compose.c:1232
595 #, c-format
596 msgid "File %s doesn't exist\n"
597 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
598
599 #: src/compose.c:1236
600 #, c-format
601 msgid "Can't get file size of %s\n"
602 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
603
604 #: src/compose.c:1240
605 #, c-format
606 msgid "File %s is empty\n"
607 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
608
609 #: src/compose.c:1261
610 #, c-format
611 msgid "Message: %s"
612 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
613
614 #: src/compose.c:1367
615 msgid " [Edited]"
616 msgstr " [¹¹¿·]"
617
618 #: src/compose.c:1369
619 #, c-format
620 msgid "%s - Compose message%s"
621 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
622
623 #: src/compose.c:1372
624 #, c-format
625 msgid "Compose message%s"
626 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
627
628 #: src/compose.c:1394 src/compose.c:3588
629 msgid "Recipient is not specified."
630 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
631
632 #: src/compose.c:1412
633 msgid "can't get recipient list."
634 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
635
636 #: src/compose.c:1430
637 msgid ""
638 "Account for sending mail is not specified.\n"
639 "Please select a mail account before sending."
640 msgstr ""
641 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
642 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
643
644 #: src/compose.c:1451
645 #, c-format
646 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
647 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
648
649 #: src/compose.c:1465
650 msgid "Queueing"
651 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
652
653 #: src/compose.c:1466
654 msgid ""
655 "Error occurred while sending the message.\n"
656 "Put this message into queue folder?"
657 msgstr ""
658 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
659 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
660
661 #: src/compose.c:1472 src/compose.c:3600
662 msgid "Can't queue the message."
663 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
664
665 #: src/compose.c:1475
666 msgid "Error occurred while sending the message."
667 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
668
669 #: src/compose.c:1482 src/compose.c:3607
670 msgid "Can't save the message to outbox."
671 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
672
673 #: src/compose.c:1508 src/compose.c:1629 src/compose.c:1715 src/utils.c:1482
674 msgid "can't change file mode\n"
675 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
676
677 #: src/compose.c:1534
678 msgid "Can't convert the codeset of the message."
679 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
680
681 #: src/compose.c:1543
682 msgid "can't write headers\n"
683 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
684
685 #: src/compose.c:1661
686 msgid "saving sent message...\n"
687 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
688
689 #: src/compose.c:1666
690 msgid "can't save message\n"
691 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
692
693 #: src/compose.c:1672 src/compose.c:1779
694 msgid "can't open mark file\n"
695 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
696
697 #: src/compose.c:1695
698 msgid "queueing message...\n"
699 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
700
701 #: src/compose.c:1770
702 msgid "can't queue the message\n"
703 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
704
705 #: src/compose.c:1808
706 #, c-format
707 msgid "Can't open file %s\n"
708 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
709
710 #: src/compose.c:2162
711 #, c-format
712 msgid "generated Message-ID: %s\n"
713 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
714
715 #: src/compose.c:2236 src/compose.c:3096
716 msgid "MIME type"
717 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
718
719 #: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
720 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
721 msgid "Size"
722 msgstr "¥µ¥¤¥º"
723
724 #: src/compose.c:2253
725 msgid "Creating compose window...\n"
726 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
727
728 #: src/compose.c:2299 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
729 msgid "From:"
730 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
731
732 #: src/compose.c:2722 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
733 #: src/prefs_common.c:636
734 msgid "Send"
735 msgstr "Á÷¿®"
736
737 #: src/compose.c:2723
738 msgid "Send message"
739 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
740
741 #: src/compose.c:2730
742 msgid "Send later"
743 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
744
745 #: src/compose.c:2731
746 msgid "Put into queue folder and send later"
747 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
748
749 #: src/compose.c:2738 src/folderview.c:738
750 msgid "Draft"
751 msgstr "Áð¹Æ"
752
753 #: src/compose.c:2739
754 msgid "Save to draft folder"
755 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
756
757 #: src/compose.c:2748
758 msgid "Insert"
759 msgstr "ÁÞÆþ"
760
761 #: src/compose.c:2749
762 msgid "Insert file"
763 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
764
765 #: src/compose.c:2756
766 msgid "Attach"
767 msgstr "źÉÕ"
768
769 #: src/compose.c:2757
770 msgid "Attach file"
771 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
772
773 #: src/compose.c:2766 src/prefs_common.c:1035
774 msgid "Signature"
775 msgstr "½ð̾"
776
777 #: src/compose.c:2767
778 msgid "Insert signature"
779 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
780
781 #: src/compose.c:2775
782 msgid "Editor"
783 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
784
785 #: src/compose.c:2776
786 msgid "Edit with external editor"
787 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
788
789 #: src/compose.c:2784
790 msgid "Linewrap"
791 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
792
793 #: src/compose.c:2785
794 msgid "Wrap long lines"
795 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
796
797 #: src/compose.c:2992
798 msgid "Invalid MIME type."
799 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
800
801 #: src/compose.c:3010
802 msgid "File doesn't exist or is empty."
803 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
804
805 #: src/compose.c:3078
806 msgid "Property"
807 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
808
809 #: src/compose.c:3098
810 msgid "Encoding"
811 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
812
813 #: src/compose.c:3121
814 msgid "Path"
815 msgstr "¥Ñ¥¹"
816
817 #: src/compose.c:3122
818 msgid "File name"
819 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
820
821 #: src/compose.c:3269
822 #, c-format
823 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
824 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
825
826 #: src/compose.c:3295
827 #, c-format
828 msgid ""
829 "The external editor is still working.\n"
830 "Force terminating the process?\n"
831 "process group id: %d"
832 msgstr ""
833 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
834 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
835 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
836
837 #: src/compose.c:3308
838 #, c-format
839 msgid "Terminated process group id: %d"
840 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
841
842 #: src/compose.c:3309
843 #, c-format
844 msgid "Temporary file: %s"
845 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
846
847 #: src/compose.c:3333
848 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
849 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
850
851 #. failed
852 #: src/compose.c:3366
853 msgid "Couldn't exec external editor\n"
854 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
855
856 #: src/compose.c:3370
857 msgid "Couldn't write to file\n"
858 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
859
860 #: src/compose.c:3372
861 msgid "Pipe read failed\n"
862 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
863
864 #: src/compose.c:3629
865 msgid "can't remove the old draft message\n"
866 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
867
868 #: src/compose.c:3657 src/compose.c:3669
869 msgid "Select file"
870 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
871
872 #: src/compose.c:3693
873 msgid "Discard message"
874 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
875
876 #: src/compose.c:3694
877 msgid "This message has been modified. discard it?"
878 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
879
880 #: src/compose.c:3695
881 msgid "Discard"
882 msgstr "ÇË´þ"
883
884 #: src/compose.c:3695
885 msgid "to Draft"
886 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
887
888 #: src/export.c:122
889 msgid "Export"
890 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
891
892 #: src/export.c:144
893 msgid "Specify target folder and mbox file."
894 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
895
896 #: src/export.c:154
897 msgid "Source dir:"
898 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
899
900 #: src/export.c:159
901 msgid "Exporting file:"
902 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
903
904 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
905 #: src/prefs_filter.c:349
906 msgid " Select... "
907 msgstr " ÁªÂò... "
908
909 #: src/export.c:217
910 msgid "Select exporting file"
911 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
912
913 #: src/foldersel.c:131
914 msgid "Select folder"
915 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
916
917 #: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
918 msgid "/Create _new folder..."
919 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
920
921 #: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
922 msgid "/_Rename folder..."
923 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
924
925 #: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
926 msgid "/_Delete folder"
927 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
928
929 #: src/folderview.c:207
930 msgid "/Remove _mailbox"
931 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
932
933 #: src/folderview.c:218
934 msgid "/Remove _IMAP4 server"
935 msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
936
937 #: src/folderview.c:225
938 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
939 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
940
941 #: src/folderview.c:227
942 msgid "/_Remove newsgroup"
943 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
944
945 #: src/folderview.c:229
946 msgid "/Remove _news server"
947 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
948
949 #: src/folderview.c:240
950 msgid "Folder"
951 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
952
953 #: src/folderview.c:240
954 msgid "New"
955 msgstr "¿·Ãå"
956
957 #: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
958 msgid "Unread"
959 msgstr "̤ÆÉ"
960
961 #: src/folderview.c:241
962 msgid "#"
963 msgstr "Áí¿ô"
964
965 #: src/folderview.c:251
966 msgid "Creating folder view...\n"
967 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
968
969 #: src/folderview.c:395
970 msgid "Setting folder info...\n"
971 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
972
973 #: src/folderview.c:396
974 msgid "Setting folder info..."
975 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
976
977 #: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:81
978 #, c-format
979 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
980 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
981
982 #: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2089 src/setup.c:86
983 #, c-format
984 msgid "Scanning folder %s ..."
985 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
986
987 #: src/folderview.c:581
988 msgid "Updating all folders..."
989 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
990
991 #: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
992 msgid "Inbox"
993 msgstr "¼õ¿®È¢"
994
995 #: src/folderview.c:721
996 msgid "Outbox"
997 msgstr "Á÷¿®¹µ"
998
999 #: src/folderview.c:726
1000 msgid "Queue"
1001 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
1002
1003 #: src/folderview.c:731
1004 msgid "Trash"
1005 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
1006
1007 #: src/folderview.c:1210
1008 #, c-format
1009 msgid "Folder %s is selected\n"
1010 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
1011
1012 #: src/folderview.c:1323 src/folderview.c:1381 src/folderview.c:1516
1013 #, c-format
1014 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1015 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1016
1017 #: src/folderview.c:1331 src/folderview.c:1390 src/folderview.c:1524
1018 #, c-format
1019 msgid "The folder `%s' already exists."
1020 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1021
1022 #: src/folderview.c:1373
1023 #, c-format
1024 msgid "Input new name for `%s':"
1025 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1026
1027 #: src/folderview.c:1375
1028 msgid "Rename folder"
1029 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
1030
1031 #: src/folderview.c:1435
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1035 "Do you really want to delete?"
1036 msgstr ""
1037 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1038 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
1039
1040 #: src/folderview.c:1438 src/folderview.c:1569
1041 msgid "Delete folder"
1042 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1043
1044 #: src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1575
1045 #, c-format
1046 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1047 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1048
1049 #: src/folderview.c:1477
1050 #, c-format
1051 msgid ""
1052 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1053 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1054 msgstr ""
1055 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1056 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
1057
1058 #: src/folderview.c:1480
1059 msgid "Remove folder"
1060 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
1061
1062 #: src/folderview.c:1567
1063 #, c-format
1064 msgid "Really delete folder `%s'?"
1065 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1066
1067 #: src/folderview.c:1607
1068 #, c-format
1069 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1070 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1071
1072 #: src/folderview.c:1609
1073 msgid "Delete IMAP4 server"
1074 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1075
1076 #: src/folderview.c:1650
1077 msgid "Subscribe newsgroup"
1078 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
1079
1080 #: src/folderview.c:1651
1081 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1082 msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1083
1084 #: src/folderview.c:1660
1085 #, c-format
1086 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1087 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1088
1089 #: src/folderview.c:1706
1090 #, c-format
1091 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1092 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1093
1094 #: src/folderview.c:1708
1095 msgid "Delete newsgroup"
1096 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
1097
1098 #: src/folderview.c:1739
1099 #, c-format
1100 msgid "Really delete news server `%s'?"
1101 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1102
1103 #: src/folderview.c:1741
1104 msgid "Delete news server"
1105 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
1106
1107 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1108 msgid "Abcdef"
1109 msgstr "ÆüËܸìAbc"
1110
1111 #: src/headerview.c:56
1112 msgid "Newsgroups:"
1113 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1114
1115 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1116 msgid "Subject:"
1117 msgstr "·ï̾:"
1118
1119 #: src/headerview.c:87
1120 msgid "Creating header view...\n"
1121 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1122
1123 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1386
1124 msgid "(No From)"
1125 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
1126
1127 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1402
1128 msgid "(No Subject)"
1129 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
1130
1131 #: src/headerwindow.c:55
1132 msgid "Creating header window...\n"
1133 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1134
1135 #: src/headerwindow.c:59
1136 msgid "All header"
1137 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
1138
1139 #: src/headerwindow.c:113
1140 #, c-format
1141 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1142 msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1143
1144 #: src/headerwindow.c:115
1145 #, c-format
1146 msgid "%s - All header"
1147 msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
1148
1149 #: src/imageview.c:48
1150 msgid "Creating image view...\n"
1151 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1152
1153 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1154 msgid "Can't load the image."
1155 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1156
1157 #: src/imap.c:150
1158 #, c-format
1159 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1160 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
1161
1162 #: src/imap.c:172
1163 #, c-format
1164 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1165 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
1166
1167 #: src/imap.c:245 src/imap.c:431 src/imap.c:467
1168 #, c-format
1169 msgid "can't select folder: %s\n"
1170 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1171
1172 #: src/imap.c:316
1173 #, c-format
1174 msgid "message %d has been already cached.\n"
1175 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1176
1177 #: src/imap.c:325
1178 #, c-format
1179 msgid "getting message %d...\n"
1180 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1181
1182 #: src/imap.c:331 src/procmsg.c:575
1183 #, c-format
1184 msgid "can't fetch message %d\n"
1185 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
1186
1187 #: src/imap.c:352 src/imap.c:393 src/mh.c:188 src/mh.c:282 src/mh.c:353
1188 #: src/mh.c:437
1189 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1190 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
1191
1192 #: src/imap.c:362 src/imap.c:402 src/mh.c:201 src/mh.c:285
1193 #, c-format
1194 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1195 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1196
1197 #: src/imap.c:438
1198 #, c-format
1199 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1200 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
1201
1202 #: src/imap.c:444 src/imap.c:480
1203 msgid "can't expunge\n"
1204 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1205
1206 #: src/imap.c:474
1207 #, c-format
1208 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1209 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
1210
1211 #: src/imap.c:519
1212 msgid "can't create mailbox\n"
1213 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1214
1215 #: src/imap.c:548
1216 msgid "can't delete mailbox\n"
1217 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1218
1219 #: src/imap.c:574
1220 msgid "can't get envelope\n"
1221 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1222
1223 #: src/imap.c:580
1224 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1225 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1226
1227 #: src/imap.c:588
1228 #, c-format
1229 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1230 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1231
1232 #: src/imap.c:618
1233 #, c-format
1234 msgid "deleting message %d...\n"
1235 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
1236
1237 #: src/imap.c:643
1238 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1239 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
1240
1241 #: src/imap.c:657
1242 #, c-format
1243 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1244 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1245
1246 #: src/imap.c:680
1247 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1248 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1249
1250 #: src/imap.c:833
1251 #, c-format
1252 msgid "can't copy %d to %s\n"
1253 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1254
1255 #: src/imap.c:1140
1256 #, c-format
1257 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1258 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
1259
1260 #: src/imap.c:1188
1261 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1262 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
1263
1264 #: src/import.c:126
1265 msgid "Import"
1266 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
1267
1268 #: src/import.c:148
1269 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1270 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1271
1272 #: src/import.c:158
1273 msgid "Importing file:"
1274 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1275
1276 #: src/import.c:163
1277 msgid "Destination dir:"
1278 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
1279
1280 #: src/import.c:221
1281 msgid "Select importing file"
1282 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1283
1284 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:236
1285 msgid "Standby"
1286 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
1287
1288 #: src/inc.c:255
1289 msgid "Retrieving new messages"
1290 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1291
1292 #: src/inc.c:384 src/news.c:128
1293 #, c-format
1294 msgid "Input password for %s on %s:"
1295 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1296
1297 #: src/inc.c:388 src/news.c:130
1298 msgid "Input password"
1299 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
1300
1301 #: src/inc.c:405
1302 msgid "Retrieving"
1303 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
1304
1305 #: src/inc.c:412
1306 msgid "Done"
1307 msgstr "´°Î»"
1308
1309 #: src/inc.c:421
1310 #, c-format
1311 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1312 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1313
1314 #: src/inc.c:487
1315 #, c-format
1316 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1317 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1318
1319 #: src/inc.c:495
1320 #, c-format
1321 msgid "%s: Retrieving new messages"
1322 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
1323
1324 #: src/inc.c:516
1325 #, c-format
1326 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1327 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
1328
1329 #: src/inc.c:527 src/inc.c:660
1330 #, c-format
1331 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1332 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1333
1334 #: src/inc.c:530 src/inc.c:663
1335 #, c-format
1336 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1337 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1338
1339 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1340 #, c-format
1341 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1342 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1343
1344 #: src/inc.c:719
1345 msgid "Authorizing..."
1346 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
1347
1348 #: src/inc.c:724
1349 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1350 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
1351
1352 #: src/inc.c:729
1353 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1354 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
1355
1356 #: src/inc.c:734
1357 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1358 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
1359
1360 #: src/inc.c:739
1361 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1362 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
1363
1364 #: src/inc.c:755
1365 msgid "Deleting message"
1366 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
1367
1368 #: src/inc.c:759
1369 msgid "Quitting"
1370 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
1371
1372 #: src/inc.c:787
1373 msgid "a message won't be received\n"
1374 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1375
1376 #: src/inc.c:813
1377 msgid "Error occurred while processing mail."
1378 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1379
1380 #: src/inc.c:816
1381 msgid "No disk space left."
1382 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1383
1384 #: src/inc.c:867
1385 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1386 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1387
1388 #: src/inc.c:881
1389 #, c-format
1390 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1391 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
1392
1393 #: src/logwindow.c:50
1394 msgid "Creating log window...\n"
1395 msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1396
1397 #: src/logwindow.c:54
1398 msgid "Protocol log"
1399 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
1400
1401 #. for gettext
1402 #: src/main.c:108
1403 #, c-format
1404 msgid ""
1405 "File `%s' already exists.\n"
1406 "Can't create folder."
1407 msgstr ""
1408 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1409 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1410
1411 #: src/main.c:149
1412 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1413 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1414
1415 #: src/main.c:219
1416 msgid ""
1417 "GnuPG is not installed properly.\n"
1418 "OpenPGP support disabled."
1419 msgstr ""
1420 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1421 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
1422
1423 #: src/main.c:300
1424 #, c-format
1425 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1426 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
1427
1428 #: src/main.c:303
1429 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1430 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
1431
1432 #: src/main.c:304
1433 msgid "  --receive              receive new messages"
1434 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1435
1436 #: src/main.c:305
1437 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1438 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
1439
1440 #: src/main.c:306
1441 msgid "  --debug                debug mode"
1442 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
1443
1444 #: src/main.c:307
1445 msgid "  --help                 display this help and exit"
1446 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1447
1448 #: src/main.c:308
1449 msgid "  --version              output version information and exit"
1450 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
1451
1452 #: src/main.c:333
1453 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1454 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1455
1456 #: src/main.c:340
1457 msgid "Queued messages"
1458 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1459
1460 #: src/main.c:341
1461 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1462 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
1463
1464 #. remote command mode
1465 #: src/main.c:412
1466 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1467 msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1468
1469 #: src/mainwindow.c:334
1470 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1471 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
1472
1473 #: src/mainwindow.c:335
1474 msgid "/_File/_Update folder tree"
1475 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
1476
1477 #: src/mainwindow.c:336
1478 msgid "/_File/_Folder"
1479 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
1480
1481 #: src/mainwindow.c:337
1482 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1483 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
1484
1485 #: src/mainwindow.c:339
1486 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1487 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
1488
1489 #: src/mainwindow.c:340
1490 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1491 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
1492
1493 #: src/mainwindow.c:341
1494 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1495 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
1496
1497 #: src/mainwindow.c:342
1498 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1499 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
1500
1501 #: src/mainwindow.c:343
1502 msgid "/_File/Empty _trash"
1503 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
1504
1505 #: src/mainwindow.c:345
1506 msgid "/_File/_Save as..."
1507 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
1508
1509 #: src/mainwindow.c:346
1510 msgid "/_File/_Print..."
1511 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
1512
1513 #: src/mainwindow.c:349
1514 msgid "/_File/E_xit"
1515 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
1516
1517 #: src/mainwindow.c:355
1518 msgid "/_Edit/_Search"
1519 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
1520
1521 #: src/mainwindow.c:357
1522 msgid "/_View"
1523 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1524
1525 #: src/mainwindow.c:358
1526 msgid "/_View/_Folder tree"
1527 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
1528
1529 #: src/mainwindow.c:359
1530 msgid "/_View/_Message view"
1531 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
1532
1533 #: src/mainwindow.c:360
1534 msgid "/_View/_Toolbar"
1535 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
1536
1537 #: src/mainwindow.c:361
1538 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1539 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
1540
1541 #: src/mainwindow.c:362
1542 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1543 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
1544
1545 #: src/mainwindow.c:363
1546 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1547 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
1548
1549 #: src/mainwindow.c:364
1550 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1551 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
1552
1553 #: src/mainwindow.c:365
1554 msgid "/_View/_Status bar"
1555 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
1556
1557 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1558 msgid "/_View/---"
1559 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1560
1561 #: src/mainwindow.c:367
1562 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1563 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
1564
1565 #: src/mainwindow.c:368
1566 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1567 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
1568
1569 #: src/mainwindow.c:370
1570 msgid "/_View/_Code set"
1571 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
1572
1573 #: src/mainwindow.c:371
1574 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1575 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
1576
1577 #: src/mainwindow.c:379
1578 msgid "/_View/_Code set/---"
1579 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
1580
1581 #: src/mainwindow.c:380
1582 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1583 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
1584
1585 #: src/mainwindow.c:384
1586 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1587 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
1588
1589 #: src/mainwindow.c:388
1590 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1591 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
1592
1593 #: src/mainwindow.c:392
1594 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1595 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
1596
1597 #: src/mainwindow.c:395
1598 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1599 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
1600
1601 #: src/mainwindow.c:397
1602 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1603 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
1604
1605 #: src/mainwindow.c:400
1606 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1607 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
1608
1609 #: src/mainwindow.c:403
1610 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1611 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
1612
1613 #: src/mainwindow.c:406
1614 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1615 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
1616
1617 #: src/mainwindow.c:408
1618 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1619 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
1620
1621 #: src/mainwindow.c:410
1622 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1623 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
1624
1625 #: src/mainwindow.c:414
1626 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1627 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
1628
1629 #: src/mainwindow.c:417
1630 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1631 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
1632
1633 #: src/mainwindow.c:420
1634 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1635 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
1636
1637 #: src/mainwindow.c:422
1638 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1639 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
1640
1641 #: src/mainwindow.c:426
1642 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1643 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
1644
1645 #: src/mainwindow.c:428
1646 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1647 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
1648
1649 #: src/mainwindow.c:430
1650 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1651 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
1652
1653 #: src/mainwindow.c:432
1654 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1655 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
1656
1657 #: src/mainwindow.c:435
1658 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1659 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
1660
1661 #: src/mainwindow.c:437
1662 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1663 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
1664
1665 #: src/mainwindow.c:445
1666 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1667 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
1668
1669 #: src/mainwindow.c:446
1670 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1671 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
1672
1673 #: src/mainwindow.c:449
1674 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1675 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
1676
1677 #: src/mainwindow.c:452
1678 msgid "/_Message/Compose _new message"
1679 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
1680
1681 #: src/mainwindow.c:453
1682 msgid "/_Message/_Reply"
1683 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
1684
1685 #: src/mainwindow.c:454
1686 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
1687 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
1688
1689 #: src/mainwindow.c:455
1690 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1691 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
1692
1693 #: src/mainwindow.c:456
1694 msgid "/_Message/_Forward"
1695 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
1696
1697 #: src/mainwindow.c:457
1698 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1699 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
1700
1701 #: src/mainwindow.c:460
1702 msgid "/_Message/M_ove..."
1703 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
1704
1705 #: src/mainwindow.c:461
1706 msgid "/_Message/_Copy..."
1707 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
1708
1709 #: src/mainwindow.c:462
1710 msgid "/_Message/_Delete"
1711 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
1712
1713 #: src/mainwindow.c:463
1714 msgid "/_Message/_Mark"
1715 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1716
1717 #: src/mainwindow.c:464
1718 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1719 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
1720
1721 #: src/mainwindow.c:465
1722 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1723 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
1724
1725 #: src/mainwindow.c:466
1726 msgid "/_Message/_Mark/---"
1727 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
1728
1729 #: src/mainwindow.c:467
1730 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1731 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
1732
1733 #: src/mainwindow.c:468
1734 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1735 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
1736
1737 #: src/mainwindow.c:471
1738 msgid "/_Message/Open in new _window"
1739 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
1740
1741 #: src/mainwindow.c:472
1742 msgid "/_Message/View _source"
1743 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
1744
1745 #: src/mainwindow.c:473
1746 msgid "/_Message/Show all _header"
1747 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
1748
1749 #: src/mainwindow.c:474
1750 msgid "/_Message/Re_edit"
1751 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
1752
1753 #: src/mainwindow.c:476
1754 msgid "/_Summary"
1755 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
1756
1757 #: src/mainwindow.c:477
1758 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1759 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
1760
1761 #: src/mainwindow.c:479
1762 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1763 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
1764
1765 #: src/mainwindow.c:480
1766 msgid "/_Summary/E_xecute"
1767 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
1768
1769 #: src/mainwindow.c:481
1770 msgid "/_Summary/_Update"
1771 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
1772
1773 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
1774 msgid "/_Summary/---"
1775 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
1776
1777 #: src/mainwindow.c:483
1778 msgid "/_Summary/_Prev message"
1779 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
1780
1781 #: src/mainwindow.c:484
1782 msgid "/_Summary/_Next message"
1783 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
1784
1785 #: src/mainwindow.c:485
1786 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1787 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
1788
1789 #: src/mainwindow.c:487
1790 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1791 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
1792
1793 #: src/mainwindow.c:489
1794 msgid "/_Summary/_Sort"
1795 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
1796
1797 #: src/mainwindow.c:490
1798 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1799 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
1800
1801 #: src/mainwindow.c:491
1802 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1803 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
1804
1805 #: src/mainwindow.c:492
1806 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1807 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
1808
1809 #: src/mainwindow.c:493
1810 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1811 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
1812
1813 #: src/mainwindow.c:494
1814 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1815 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
1816
1817 #: src/mainwindow.c:495
1818 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1819 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
1820
1821 #: src/mainwindow.c:496
1822 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1823 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
1824
1825 #: src/mainwindow.c:498
1826 msgid "/_Summary/_Thread view"
1827 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
1828
1829 #: src/mainwindow.c:499
1830 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1831 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
1832
1833 #: src/mainwindow.c:500
1834 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1835 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
1836
1837 #: src/mainwindow.c:504
1838 msgid "/_Tool/_Log window"
1839 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
1840
1841 #: src/mainwindow.c:506
1842 msgid "/_Configuration"
1843 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
1844
1845 #: src/mainwindow.c:507
1846 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1847 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
1848
1849 #: src/mainwindow.c:509
1850 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1851 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
1852
1853 #: src/mainwindow.c:511
1854 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1855 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
1856
1857 #: src/mainwindow.c:513
1858 msgid "/_Configuration/---"
1859 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
1860
1861 #: src/mainwindow.c:514
1862 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1863 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
1864
1865 #: src/mainwindow.c:516
1866 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1867 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
1868
1869 #: src/mainwindow.c:518
1870 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1871 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
1872
1873 #: src/mainwindow.c:522
1874 msgid "/_Help/_Manual"
1875 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
1876
1877 #: src/mainwindow.c:523
1878 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1879 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
1880
1881 #: src/mainwindow.c:524
1882 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1883 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
1884
1885 #: src/mainwindow.c:525
1886 msgid "/_Help/---"
1887 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
1888
1889 #: src/mainwindow.c:554
1890 msgid "Creating main window...\n"
1891 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
1892
1893 #: src/mainwindow.c:673
1894 #, c-format
1895 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1896 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1897
1898 #: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
1899 msgid "Untitled"
1900 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
1901
1902 #: src/mainwindow.c:840
1903 msgid "none"
1904 msgstr "¤Ê¤·"
1905
1906 #: src/mainwindow.c:849
1907 #, c-format
1908 msgid "Current account: %s"
1909 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
1910
1911 #: src/mainwindow.c:940
1912 #, c-format
1913 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1914 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
1915
1916 #: src/mainwindow.c:948
1917 msgid "Empty trash"
1918 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
1919
1920 #: src/mainwindow.c:949
1921 msgid "Empty all messages in trash?"
1922 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
1923
1924 #: src/mainwindow.c:977
1925 msgid "Add mailbox"
1926 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
1927
1928 #: src/mainwindow.c:978
1929 msgid ""
1930 "Input the location of mailbox.\n"
1931 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1932 "scanned automatically."
1933 msgstr ""
1934 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1935 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
1936
1937 #: src/mainwindow.c:984
1938 #, c-format
1939 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1940 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
1941
1942 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
1943 msgid "Mailbox"
1944 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
1945
1946 #: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
1947 msgid ""
1948 "Creation of the mailbox failed.\n"
1949 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1950 "there."
1951 msgstr ""
1952 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1953 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1954
1955 #: src/mainwindow.c:1141
1956 msgid "Setting widgets..."
1957 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
1958
1959 #: src/mainwindow.c:1342
1960 msgid "Get"
1961 msgstr "¼õ¿®"
1962
1963 #: src/mainwindow.c:1343
1964 msgid "Incorporate new mail"
1965 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1966
1967 #: src/mainwindow.c:1348
1968 msgid "Get all"
1969 msgstr "Á´¼õ¿®"
1970
1971 #: src/mainwindow.c:1349
1972 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1973 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
1974
1975 #: src/mainwindow.c:1360
1976 msgid "Send queued message(s)"
1977 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
1978
1979 #: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
1980 msgid "Compose"
1981 msgstr "ºîÀ®"
1982
1983 #: src/mainwindow.c:1371
1984 msgid "Compose new message"
1985 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
1986
1987 #: src/mainwindow.c:1378
1988 msgid "Reply"
1989 msgstr "ÊÖ¿®"
1990
1991 #: src/mainwindow.c:1379
1992 msgid "Reply to the message"
1993 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
1994
1995 #: src/mainwindow.c:1386
1996 msgid "Reply all"
1997 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1998
1999 #: src/mainwindow.c:1387
2000 msgid "Reply to all"
2001 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
2002
2003 #: src/mainwindow.c:1394
2004 msgid "Forward"
2005 msgstr "žÁ÷"
2006
2007 #: src/mainwindow.c:1395
2008 msgid "Forward the message"
2009 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
2010
2011 #: src/mainwindow.c:1406
2012 msgid "Delete the message"
2013 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2014
2015 #: src/mainwindow.c:1414
2016 msgid "Execute"
2017 msgstr "¼Â¹Ô"
2018
2019 #: src/mainwindow.c:1415
2020 msgid "Execute marked process"
2021 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
2022
2023 #: src/mainwindow.c:1423
2024 msgid "Next"
2025 msgstr "¼¡"
2026
2027 #: src/mainwindow.c:1424
2028 msgid "Next unread message"
2029 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2030
2031 #: src/mainwindow.c:1434
2032 msgid "Prefs"
2033 msgstr "ÀßÄê"
2034
2035 #: src/mainwindow.c:1435
2036 msgid "Common preference"
2037 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2038
2039 #: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
2040 msgid "Account"
2041 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
2042
2043 #: src/mainwindow.c:1443
2044 msgid "Account setting"
2045 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2046
2047 #: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2529
2048 msgid "Exit"
2049 msgstr "½ªÎ»"
2050
2051 #: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2529
2052 msgid "Exit this program?"
2053 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
2054
2055 #: src/mainwindow.c:1793
2056 msgid "Sending queued message failed."
2057 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2058
2059 #: src/mainwindow.c:1916
2060 #, c-format
2061 msgid "forced charset: %s\n"
2062 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
2063
2064 #: src/mbox.c:68
2065 #, c-format
2066 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2067 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
2068
2069 #: src/mbox.c:78
2070 msgid "can't read mbox file.\n"
2071 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2072
2073 #: src/mbox.c:85
2074 #, c-format
2075 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2076 msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
2077
2078 #: src/mbox.c:92
2079 #, c-format
2080 msgid "malformed mbox: %s\n"
2081 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
2082
2083 #: src/mbox.c:109
2084 msgid "can't open temporary file\n"
2085 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2086
2087 #: src/mbox.c:159
2088 #, c-format
2089 msgid ""
2090 "unescaped From found:\n"
2091 "%s"
2092 msgstr ""
2093 "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
2094 "%s"
2095
2096 #: src/mbox.c:194
2097 msgid "can't write to temporary file\n"
2098 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
2099
2100 #: src/mbox.c:226
2101 #, c-format
2102 msgid "%d messages found.\n"
2103 msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2104
2105 #: src/mbox.c:243
2106 #, c-format
2107 msgid "can't create lock file %s\n"
2108 msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
2109
2110 #: src/mbox.c:244
2111 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2112 msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2113
2114 #: src/mbox.c:256
2115 #, c-format
2116 msgid "can't create %s\n"
2117 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2118
2119 #: src/mbox.c:262
2120 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2121 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
2122
2123 #: src/mbox.c:291
2124 #, c-format
2125 msgid "can't lock %s\n"
2126 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2127
2128 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2129 msgid "invalid lock type\n"
2130 msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
2131
2132 #: src/mbox.c:331
2133 #, c-format
2134 msgid "can't unlock %s\n"
2135 msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2136
2137 #: src/mbox.c:362
2138 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2139 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2140
2141 #: src/mbox.c:383
2142 #, c-format
2143 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2144 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2145
2146 #: src/messageview.c:67
2147 msgid "Creating message view...\n"
2148 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2149
2150 #: src/mh.c:155
2151 #, c-format
2152 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2153 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2154
2155 #: src/mh.c:199 src/mh.c:276 src/mh.c:364 src/mh.c:431
2156 msgid "Can't open mark file.\n"
2157 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2158
2159 #: src/mh.c:210 src/mh.c:294 src/mh.c:375 src/mh.c:449
2160 #, c-format
2161 msgid "%s already exists."
2162 msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2163
2164 #: src/mh.c:366 src/mh.c:440
2165 #, c-format
2166 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2167 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2168
2169 #: src/mh.c:588
2170 #, c-format
2171 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2172 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
2173
2174 #: src/mh.c:787
2175 msgid "\tSearching uncached messages... "
2176 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
2177
2178 #: src/mh.c:842
2179 #, c-format
2180 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2181 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2182
2183 #: src/mh.c:848
2184 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2185 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2186
2187 #: src/mimeview.c:113
2188 msgid "/_Open"
2189 msgstr "/³«¤¯(_O)"
2190
2191 #: src/mimeview.c:114
2192 msgid "/Open _with..."
2193 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
2194
2195 #: src/mimeview.c:115
2196 msgid "/_Display as text"
2197 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
2198
2199 #: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
2200 msgid "/_Save as..."
2201 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
2202
2203 #: src/mimeview.c:119
2204 msgid "/_Check signature"
2205 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
2206
2207 #: src/mimeview.c:139
2208 msgid "MIME Type"
2209 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
2210
2211 #: src/mimeview.c:143
2212 msgid "Creating MIME view...\n"
2213 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2214
2215 #: src/mimeview.c:244
2216 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2217 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2218
2219 #: src/mimeview.c:415
2220 msgid "Can't get the part of multipart message."
2221 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2222
2223 #: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
2224 msgid "Can't save the part of multipart message."
2225 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2226
2227 #: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2012
2228 msgid "Save as"
2229 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
2230
2231 #: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2017
2232 msgid "Overwrite"
2233 msgstr "¾å½ñ¤­"
2234
2235 #: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2018
2236 msgid "Overwrite existing file?"
2237 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
2238
2239 #: src/mimeview.c:769
2240 msgid "Open with"
2241 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
2242
2243 #: src/mimeview.c:770
2244 #, c-format
2245 msgid ""
2246 "Enter the command line to open file:\n"
2247 "(`%s' will be replaced with file name)"
2248 msgstr ""
2249 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2250 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
2251
2252 #: src/mimeview.c:822
2253 #, c-format
2254 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2255 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
2256
2257 #: src/news.c:92
2258 #, c-format
2259 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2260 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
2261
2262 #: src/news.c:175
2263 #, c-format
2264 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2265 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
2266
2267 #: src/news.c:244
2268 #, c-format
2269 msgid "article %d has been already cached.\n"
2270 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2271
2272 #: src/news.c:256
2273 #, c-format
2274 msgid "can't select group %s\n"
2275 msgstr "¥°¥ë¡¼¥× %s ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2276
2277 #: src/news.c:261
2278 #, c-format
2279 msgid "getting article %d...\n"
2280 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2281
2282 #: src/news.c:266
2283 #, c-format
2284 msgid "can't read article %d\n"
2285 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
2286
2287 #: src/news.c:298
2288 msgid "can't post article.\n"
2289 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2290
2291 #: src/news.c:322
2292 #, c-format
2293 msgid "can't retrieve article %d\n"
2294 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2295
2296 #: src/news.c:392
2297 #, c-format
2298 msgid "can't set group: %s\n"
2299 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2300
2301 #: src/news.c:399
2302 #, c-format
2303 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2304 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
2305
2306 #: src/news.c:408
2307 msgid "no new articles.\n"
2308 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2309
2310 #: src/news.c:421
2311 #, c-format
2312 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2313 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
2314
2315 #: src/news.c:424
2316 msgid "can't get xover\n"
2317 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2318
2319 #: src/news.c:430
2320 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2321 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2322
2323 #: src/news.c:438
2324 #, c-format
2325 msgid "invalid xover line: %s\n"
2326 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
2327
2328 #: src/news.c:455 src/news.c:480
2329 msgid "can't get xhdr\n"
2330 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2331
2332 #: src/news.c:463 src/news.c:488
2333 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
2334 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2335
2336 #: src/news.c:612
2337 #, c-format
2338 msgid "deleting article %d...\n"
2339 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2340
2341 #: src/news.c:643
2342 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2343 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
2344
2345 #: src/nntp.c:52
2346 #, c-format
2347 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2348 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2349
2350 #: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
2351 #, c-format
2352 msgid "protocol error: %s\n"
2353 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
2354
2355 #: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
2356 msgid "protocol error\n"
2357 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2358
2359 #: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
2360 msgid "Error occurred while posting\n"
2361 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2362
2363 #: src/passphrase.c:77
2364 msgid "Passphrase"
2365 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
2366
2367 #: src/passphrase.c:240
2368 msgid "[no user id]"
2369 msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
2370
2371 #: src/passphrase.c:244
2372 #, c-format
2373 msgid ""
2374 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2375 "\n"
2376 "  %.*s  \n"
2377 "(%.*s)\n"
2378 msgstr ""
2379 "%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2380 "\n"
2381 "  %.*s  \n"
2382 "(%.*s)\n"
2383
2384 #: src/passphrase.c:248
2385 msgid ""
2386 "Bad passphrase! Try again...\n"
2387 "\n"
2388 msgstr ""
2389 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
2390 "\n"
2391
2392 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2393 msgid "error occurred on authorization\n"
2394 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2395
2396 #: src/pop.c:117
2397 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2398 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2399
2400 #: src/pop.c:123
2401 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2402 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
2403
2404 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2405 msgid "POP3 protocol error\n"
2406 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
2407
2408 #: src/prefs.c:56
2409 msgid "Reading configuration...\n"
2410 msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
2411
2412 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2413 #, c-format
2414 msgid "Found %s\n"
2415 msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
2416
2417 #: src/prefs.c:90
2418 msgid "Finished reading configuration.\n"
2419 msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2420
2421 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
2422 #: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
2423 #: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
2424 #: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
2425 #: src/prefs_filter.c:542
2426 msgid "failed to write configuration to file\n"
2427 msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
2428
2429 #: src/prefs.c:216
2430 msgid "Configuration is saved.\n"
2431 msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2432
2433 #: src/prefs.c:469
2434 msgid "Apply"
2435 msgstr "ŬÍÑ"
2436
2437 #: src/prefs_account.c:409
2438 msgid "Opening account preferences window...\n"
2439 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2440
2441 #: src/prefs_account.c:436
2442 #, c-format
2443 msgid "Account%d"
2444 msgstr "Account%d"
2445
2446 #: src/prefs_account.c:449
2447 msgid "Preferences for new account"
2448 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
2449
2450 #: src/prefs_account.c:454
2451 msgid "Preferences for each account"
2452 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
2453
2454 #: src/prefs_account.c:477
2455 msgid "Creating account preferences window...\n"
2456 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2457
2458 #: src/prefs_account.c:497
2459 msgid "Basic"
2460 msgstr "´ðËÜ"
2461
2462 #: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
2463 msgid "Receive"
2464 msgstr "¼õ¿®"
2465
2466 #: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
2467 msgid "Privacy"
2468 msgstr "µ¡Ì©"
2469
2470 #: src/prefs_account.c:509
2471 msgid "Advanced"
2472 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
2473
2474 #: src/prefs_account.c:563
2475 msgid "Name of this account"
2476 msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
2477
2478 #: src/prefs_account.c:572
2479 msgid "Usually used"
2480 msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
2481
2482 #: src/prefs_account.c:576
2483 msgid "Personal information"
2484 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
2485
2486 #: src/prefs_account.c:585
2487 msgid "Full name"
2488 msgstr "̾Á°"
2489
2490 #: src/prefs_account.c:591
2491 msgid "Mail address"
2492 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
2493
2494 #: src/prefs_account.c:597
2495 msgid "Organization"
2496 msgstr "ÁÈ¿¥"
2497
2498 #: src/prefs_account.c:621
2499 msgid "Server information"
2500 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
2501
2502 #: src/prefs_account.c:642
2503 msgid "POP3 (normal)"
2504 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
2505
2506 #: src/prefs_account.c:644
2507 msgid "POP3 (APOP auth)"
2508 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
2509
2510 #: src/prefs_account.c:646
2511 msgid "IMAP4"
2512 msgstr "IMAP4"
2513
2514 #: src/prefs_account.c:648
2515 msgid "News (NNTP)"
2516 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
2517
2518 #: src/prefs_account.c:650
2519 msgid "None (local)"
2520 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
2521
2522 #: src/prefs_account.c:672
2523 msgid "This server requires authentication"
2524 msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
2525
2526 #: src/prefs_account.c:711
2527 msgid "News server"
2528 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
2529
2530 #: src/prefs_account.c:717
2531 msgid "Server for receiving"
2532 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
2533
2534 #: src/prefs_account.c:723
2535 msgid "SMTP server (send)"
2536 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
2537
2538 #: src/prefs_account.c:730
2539 msgid "User ID"
2540 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
2541
2542 #: src/prefs_account.c:736
2543 msgid "Password"
2544 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
2545
2546 #: src/prefs_account.c:786
2547 msgid "POP3"
2548 msgstr "POP3"
2549
2550 #: src/prefs_account.c:794
2551 msgid "Remove messages on server when received"
2552 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
2553
2554 #: src/prefs_account.c:796
2555 msgid "Receive all messages on server"
2556 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
2557
2558 #: src/prefs_account.c:799
2559 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
2560 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2561
2562 #: src/prefs_account.c:801
2563 msgid "Filter messages on receiving"
2564 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2565
2566 #: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
2567 msgid "Header"
2568 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
2569
2570 #: src/prefs_account.c:845
2571 msgid "Add Date header field"
2572 msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
2573
2574 #: src/prefs_account.c:846
2575 msgid "Generate Message-ID"
2576 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
2577
2578 #: src/prefs_account.c:853
2579 msgid "Add user-defined header"
2580 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
2581
2582 #: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
2583 msgid " Edit... "
2584 msgstr " ÊÔ½¸... "
2585
2586 #: src/prefs_account.c:865
2587 msgid "Automatically set following addresses"
2588 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
2589
2590 #: src/prefs_account.c:874
2591 msgid "Cc"
2592 msgstr "Cc"
2593
2594 #: src/prefs_account.c:887
2595 msgid "Bcc"
2596 msgstr "Bcc"
2597
2598 #: src/prefs_account.c:900
2599 msgid "Reply-To"
2600 msgstr "Reply-To"
2601
2602 #: src/prefs_account.c:913
2603 msgid "Authentication"
2604 msgstr "ǧ¾Ú"
2605
2606 #: src/prefs_account.c:921
2607 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2608 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
2609
2610 #: src/prefs_account.c:923
2611 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2612 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
2613
2614 #: src/prefs_account.c:957
2615 msgid "Signature file"
2616 msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2617
2618 #: src/prefs_account.c:986
2619 msgid "Sign key"
2620 msgstr "½ð̾¸°"
2621
2622 #: src/prefs_account.c:994
2623 msgid "Use default GnuPG key"
2624 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2625
2626 #: src/prefs_account.c:1003
2627 msgid "Select key by your email address"
2628 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2629
2630 #: src/prefs_account.c:1012
2631 msgid "Specify key manually"
2632 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
2633
2634 #: src/prefs_account.c:1028
2635 msgid "User or key ID:"
2636 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
2637
2638 #: src/prefs_account.c:1073
2639 msgid "Specify SMTP port"
2640 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2641
2642 #: src/prefs_account.c:1085
2643 msgid "Specify POP3 port"
2644 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
2645
2646 #: src/prefs_account.c:1097
2647 msgid "Specify domain name"
2648 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
2649
2650 #: src/prefs_account.c:1144
2651 msgid "Mail address is not entered."
2652 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2653
2654 #: src/prefs_account.c:1149
2655 msgid "SMTP server is not entered."
2656 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2657
2658 #: src/prefs_account.c:1154
2659 msgid "User ID is not entered."
2660 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2661
2662 #: src/prefs_account.c:1159
2663 msgid "POP3 server is not entered."
2664 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2665
2666 #: src/prefs_account.c:1164
2667 msgid "IMAP4 server is not entered."
2668 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2669
2670 #: src/prefs_account.c:1169
2671 msgid "NNTP server is not entered."
2672 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2673
2674 #: src/prefs_common.c:612
2675 msgid "Creating common preferences window...\n"
2676 msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
2677
2678 #: src/prefs_common.c:616
2679 msgid "Common Preferences"
2680 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
2681
2682 #: src/prefs_common.c:640
2683 msgid "Display"
2684 msgstr "ɽ¼¨"
2685
2686 #: src/prefs_common.c:642
2687 msgid "Message"
2688 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2689
2690 #: src/prefs_common.c:648
2691 msgid "Interface"
2692 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
2693
2694 #: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
2695 msgid "Other"
2696 msgstr "¤½¤Î¾"
2697
2698 #: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
2699 msgid "External program"
2700 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
2701
2702 #: src/prefs_common.c:699
2703 msgid "Use external program for incorporation"
2704 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2705
2706 #: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
2707 msgid "Program path"
2708 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
2709
2710 #: src/prefs_common.c:718
2711 msgid "Local spool"
2712 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
2713
2714 #: src/prefs_common.c:729
2715 msgid "Incorporate from spool"
2716 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
2717
2718 #: src/prefs_common.c:731
2719 msgid "Filter on incorporation"
2720 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
2721
2722 #: src/prefs_common.c:739
2723 msgid "Spool directory"
2724 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
2725
2726 #: src/prefs_common.c:757
2727 msgid "Auto-check new mail"
2728 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2729
2730 #: src/prefs_common.c:759
2731 msgid "each"
2732 msgstr " "
2733
2734 #: src/prefs_common.c:771
2735 msgid "minute(s)"
2736 msgstr "ʬ¤´¤È"
2737
2738 #: src/prefs_common.c:780
2739 msgid "Check new mail on startup"
2740 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
2741
2742 #: src/prefs_common.c:782
2743 msgid "News"
2744 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
2745
2746 #: src/prefs_common.c:790
2747 msgid ""
2748 "Maximum article number to download\n"
2749 "(unlimited if 0 is specified)"
2750 msgstr ""
2751 "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
2752 "(0¤Ç̵À©¸Â)"
2753
2754 #: src/prefs_common.c:858
2755 msgid "Use external program for sending"
2756 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2757
2758 #: src/prefs_common.c:882
2759 msgid "Save sent message to outbox"
2760 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
2761
2762 #: src/prefs_common.c:884
2763 msgid "Queue message that failed to send"
2764 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
2765
2766 #: src/prefs_common.c:890
2767 msgid "Outgoing codeset"
2768 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
2769
2770 #: src/prefs_common.c:905
2771 msgid "Automatic"
2772 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
2773
2774 #: src/prefs_common.c:906
2775 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2776 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
2777
2778 #: src/prefs_common.c:908
2779 msgid "Unicode (UTF-8)"
2780 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2781
2782 #: src/prefs_common.c:910
2783 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2784 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
2785
2786 #: src/prefs_common.c:912
2787 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2788 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
2789
2790 #: src/prefs_common.c:913
2791 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2792 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
2793
2794 #: src/prefs_common.c:914
2795 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2796 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
2797
2798 #: src/prefs_common.c:915
2799 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2800 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
2801
2802 #: src/prefs_common.c:916
2803 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2804 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
2805
2806 #: src/prefs_common.c:917
2807 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2808 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
2809
2810 #: src/prefs_common.c:918
2811 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2812 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
2813
2814 #: src/prefs_common.c:919
2815 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2816 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
2817
2818 #: src/prefs_common.c:920
2819 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2820 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
2821
2822 #: src/prefs_common.c:922
2823 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2824 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
2825
2826 #: src/prefs_common.c:924
2827 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2828 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
2829
2830 #: src/prefs_common.c:925
2831 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2832 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
2833
2834 #: src/prefs_common.c:928
2835 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2836 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
2837
2838 #: src/prefs_common.c:929
2839 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2840 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
2841
2842 #: src/prefs_common.c:931
2843 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2844 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
2845
2846 #: src/prefs_common.c:932
2847 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2848 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
2849
2850 #: src/prefs_common.c:934
2851 msgid "Korean (EUC-KR)"
2852 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
2853
2854 #: src/prefs_common.c:984
2855 msgid "Quotation"
2856 msgstr "°úÍÑ"
2857
2858 #: src/prefs_common.c:992
2859 msgid "Quote message when replying"
2860 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
2861
2862 #: src/prefs_common.c:998
2863 msgid "Quotation mark"
2864 msgstr "°úÍÑÉä"
2865
2866 #: src/prefs_common.c:1011
2867 msgid "Quotation format:"
2868 msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
2869
2870 #: src/prefs_common.c:1016
2871 msgid " Description of symbols "
2872 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
2873
2874 #: src/prefs_common.c:1043
2875 msgid "Insert signature automatically"
2876 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
2877
2878 #: src/prefs_common.c:1049
2879 msgid "Signature separator"
2880 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
2881
2882 #: src/prefs_common.c:1067
2883 msgid "Wrap messages at"
2884 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
2885
2886 #: src/prefs_common.c:1079
2887 msgid "characters"
2888 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
2889
2890 #: src/prefs_common.c:1087
2891 msgid "Wrap quotation"
2892 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2893
2894 #: src/prefs_common.c:1089
2895 msgid "Wrap before sending"
2896 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
2897
2898 #: src/prefs_common.c:1128
2899 msgid "Font"
2900 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2901
2902 #: src/prefs_common.c:1137
2903 msgid "Text"
2904 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
2905
2906 #: src/prefs_common.c:1160
2907 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2908 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
2909
2910 #: src/prefs_common.c:1163
2911 msgid "Display unread number next to folder name"
2912 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2913
2914 #. ---- Summary ----
2915 #: src/prefs_common.c:1167
2916 msgid "Summary View"
2917 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
2918
2919 #: src/prefs_common.c:1176
2920 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2921 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2922
2923 #: src/prefs_common.c:1178
2924 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2925 msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2926
2927 #: src/prefs_common.c:1184
2928 msgid "Date format"
2929 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
2930
2931 #: src/prefs_common.c:1195
2932 msgid ""
2933 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2934 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2935 "replaced as follows:\n"
2936 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2937 "%A: the full weekday name\n"
2938 "%b: the abbreviated month name\n"
2939 "%B: the full month name\n"
2940 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2941 "%C: the century number (year/100)\n"
2942 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2943 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2944 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2945 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2946 "%m: the month as a decimal number\n"
2947 "%M: the minute as a decimal number\n"
2948 "%p: either AM or PM\n"
2949 "%S: the second as a decimal number\n"
2950 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2951 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2952 "%y: the last two digits of a year\n"
2953 "%Y: the year as a decimal number\n"
2954 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2955 msgstr ""
2956 "½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % "
2957 "ʸ»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
2958 "%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
2959 "%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2960 "%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
2961 "%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
2962 "%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
2963 "%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
2964 "%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2965 "%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2966 "%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
2967 "%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2968 "%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2969 "%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2970 "%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
2971 "%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
2972 "%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
2973 "%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
2974 "%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
2975 "%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
2976 "%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
2977
2978 #: src/prefs_common.c:1224
2979 msgid " Set display item of summary... "
2980 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
2981
2982 #: src/prefs_common.c:1278
2983 msgid "Enable coloration of message"
2984 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
2985
2986 #: src/prefs_common.c:1297
2987 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2988 msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
2989
2990 #: src/prefs_common.c:1299
2991 msgid "Display header pane above message view"
2992 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2993
2994 #: src/prefs_common.c:1306
2995 msgid "Display short headers on message view"
2996 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2997
2998 #: src/prefs_common.c:1326
2999 msgid "Line space"
3000 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
3001
3002 #: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
3003 msgid "pixel(s)"
3004 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
3005
3006 #: src/prefs_common.c:1345
3007 msgid "Leave space on head"
3008 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
3009
3010 #: src/prefs_common.c:1347
3011 msgid "Scroll"
3012 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
3013
3014 #: src/prefs_common.c:1354
3015 msgid "Half page"
3016 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
3017
3018 #: src/prefs_common.c:1360
3019 msgid "Smooth scroll"
3020 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
3021
3022 #: src/prefs_common.c:1366
3023 msgid "Step"
3024 msgstr "´Ö³Ö"
3025
3026 #: src/prefs_common.c:1427
3027 msgid "Encrypt message by default"
3028 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
3029
3030 #: src/prefs_common.c:1430
3031 msgid "Sign message by default"
3032 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
3033
3034 #: src/prefs_common.c:1433
3035 msgid "Automatically check signatures"
3036 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
3037
3038 #: src/prefs_common.c:1436
3039 msgid "Show signature check result in a popup window"
3040 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
3041
3042 #: src/prefs_common.c:1440
3043 msgid "Grab input while entering a passphrase"
3044 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
3045
3046 #: src/prefs_common.c:1445
3047 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
3048 msgstr "GnuPG¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹çµ¯Æ°»þ¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
3049
3050 #. create default signkey box
3051 #: src/prefs_common.c:1452
3052 msgid "Default Sign Key"
3053 msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
3054
3055 #: src/prefs_common.c:1554
3056 msgid ""
3057 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
3058 "Emacs-based mailer"
3059 msgstr ""
3060 "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
3061 "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
3062
3063 #: src/prefs_common.c:1561
3064 msgid "Open first unread message when entering a folder"
3065 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
3066
3067 #: src/prefs_common.c:1565
3068 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
3069 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
3070
3071 #: src/prefs_common.c:1573
3072 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3073 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
3074
3075 #: src/prefs_common.c:1580
3076 msgid ""
3077 "(Messages will be just marked till execution\n"
3078 " if this is turned off)"
3079 msgstr ""
3080 "(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
3081 " ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
3082
3083 #: src/prefs_common.c:1587
3084 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3085 msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
3086
3087 #: src/prefs_common.c:1589
3088 msgid "On exit"
3089 msgstr "½ªÎ»»þ"
3090
3091 #: src/prefs_common.c:1597
3092 msgid "Confirm on exit"
3093 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
3094
3095 #: src/prefs_common.c:1604
3096 msgid "Empty trash on exit"
3097 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
3098
3099 #: src/prefs_common.c:1606
3100 msgid "Ask before emptying"
3101 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
3102
3103 #: src/prefs_common.c:1610
3104 msgid "Warn if there are queued messages"
3105 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
3106
3107 #: src/prefs_common.c:1648
3108 #, c-format
3109 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3110 msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3111
3112 #: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
3113 msgid "Command"
3114 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
3115
3116 #: src/prefs_common.c:1673
3117 #, c-format
3118 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3119 msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3120
3121 #: src/prefs_common.c:1689
3122 #, c-format
3123 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3124 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3125
3126 #: src/prefs_common.c:1752
3127 msgid "Set message colors"
3128 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
3129
3130 #: src/prefs_common.c:1760
3131 msgid "Colors"
3132 msgstr "¿§"
3133
3134 #: src/prefs_common.c:1794
3135 msgid "Quoted Text - First Level"
3136 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
3137
3138 #: src/prefs_common.c:1800
3139 msgid "Quoted Text - Second Level"
3140 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
3141
3142 #: src/prefs_common.c:1806
3143 msgid "Quoted Text - Third Level"
3144 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
3145
3146 #: src/prefs_common.c:1812
3147 msgid "URI link"
3148 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
3149
3150 #: src/prefs_common.c:1819
3151 msgid "Recycle quote colors"
3152 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
3153
3154 #: src/prefs_common.c:1881
3155 msgid "Pick color for quotation level 1"
3156 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
3157
3158 #: src/prefs_common.c:1884
3159 msgid "Pick color for quotation level 2"
3160 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
3161
3162 #: src/prefs_common.c:1887
3163 msgid "Pick color for quotation level 3"
3164 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
3165
3166 #: src/prefs_common.c:1890
3167 msgid "Pick color for URI"
3168 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
3169
3170 #: src/prefs_common.c:2025
3171 msgid "Description of symbols"
3172 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
3173
3174 #: src/prefs_common.c:2052
3175 #, c-format
3176 msgid ""
3177 "Date\n"
3178 "From\n"
3179 "Full Name of Sender\n"
3180 "First Name of Sender\n"
3181 "Initial of Sender\n"
3182 "Subject\n"
3183 "To\n"
3184 "Message-ID\n"
3185 "%"
3186 msgstr ""
3187 "ÆüÉÕ\n"
3188 "º¹½Ð¿Í\n"
3189 "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
3190 "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
3191 "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
3192 "·ï̾\n"
3193 "°¸Àè\n"
3194 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
3195 "%"
3196
3197 #: src/prefs_common.c:2155
3198 msgid "Set display item"
3199 msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
3200
3201 #: src/prefs_common.c:2172
3202 msgid "Mark"
3203 msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
3204
3205 #: src/prefs_common.c:2174
3206 msgid "MIME"
3207 msgstr "MIME"
3208
3209 #: src/prefs_common.c:2175
3210 msgid "Number"
3211 msgstr "ÈÖ¹æ"
3212
3213 #: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
3214 msgid "Date"
3215 msgstr "ÆüÉÕ"
3216
3217 #: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
3218 msgid "From"
3219 msgstr "º¹½Ð¿Í"
3220
3221 #: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
3222 msgid "Subject"
3223 msgstr "·ï̾"
3224
3225 #: src/prefs_common.c:2232
3226 msgid "Font selection"
3227 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
3228
3229 #: src/prefs_customheader.c:148
3230 msgid "Custom headers"
3231 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
3232
3233 #: src/prefs_customheader.c:150
3234 msgid "Creating custom header setting window...\n"
3235 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3236
3237 #: src/prefs_customheader.c:168
3238 msgid "Custom header setting"
3239 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
3240
3241 #: src/prefs_customheader.c:212
3242 msgid "Value"
3243 msgstr "ÆâÍÆ"
3244
3245 #: src/prefs_customheader.c:320
3246 msgid "Reading custom header configuration...\n"
3247 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3248
3249 #: src/prefs_customheader.c:365
3250 msgid "Writing custom header configuration...\n"
3251 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3252
3253 #: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
3254 #: src/prefs_filter.c:613
3255 msgid "Header name is not set."
3256 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3257
3258 #: src/prefs_customheader.c:541
3259 msgid "Delete header"
3260 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Îºï½ü"
3261
3262 #: src/prefs_customheader.c:542
3263 msgid "Do you really want to delete this header?"
3264 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3265
3266 #: src/prefs_display_header.c:187
3267 msgid "Creating display header setting window...\n"
3268 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3269
3270 #: src/prefs_display_header.c:210
3271 msgid "Display header setting"
3272 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
3273
3274 #: src/prefs_display_header.c:237
3275 msgid "Header name"
3276 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
3277
3278 #: src/prefs_display_header.c:269
3279 msgid "Displayed Headers"
3280 msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
3281
3282 #: src/prefs_display_header.c:327
3283 msgid "Hidden headers"
3284 msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À"
3285
3286 #: src/prefs_display_header.c:357
3287 msgid "Show all unspecified headers"
3288 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁ´¤Æɽ¼¨"
3289
3290 #: src/prefs_display_header.c:382
3291 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3292 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3293
3294 #: src/prefs_display_header.c:420
3295 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3296 msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3297
3298 #: src/prefs_display_header.c:552
3299 msgid "This header is already in the list."
3300 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3301
3302 #: src/prefs_filter.c:184
3303 msgid "Registered rules"
3304 msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
3305
3306 #: src/prefs_filter.c:186
3307 msgid "Creating filter setting window...\n"
3308 msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3309
3310 #: src/prefs_filter.c:205
3311 msgid "Filter setting"
3312 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
3313
3314 #: src/prefs_filter.c:228
3315 msgid "Operator"
3316 msgstr "±é»»»Ò"
3317
3318 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3319 #: src/prefs_filter.c:777
3320 msgid "(none)"
3321 msgstr "(¤Ê¤·)"
3322
3323 #: src/prefs_filter.c:272
3324 msgid "Keyword"
3325 msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
3326
3327 #: src/prefs_filter.c:293
3328 msgid "Predicate"
3329 msgstr "½Ò¸ì"
3330
3331 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3332 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3333 msgid "contains"
3334 msgstr "´Þ¤à"
3335
3336 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3337 #: src/prefs_filter.c:785
3338 msgid "not contain"
3339 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
3340
3341 #: src/prefs_filter.c:332
3342 msgid "Destination"
3343 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
3344
3345 #: src/prefs_filter.c:356
3346 msgid "Use regex"
3347 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
3348
3349 #: src/prefs_filter.c:360
3350 msgid "Don't receive"
3351 msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
3352
3353 #: src/prefs_filter.c:385
3354 msgid "Register"
3355 msgstr "ÅÐÏ¿"
3356
3357 #: src/prefs_filter.c:391
3358 msgid " Substitute "
3359 msgstr "  ÃÖ´¹  "
3360
3361 #: src/prefs_filter.c:478
3362 msgid "Reading filter configuration...\n"
3363 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
3364
3365 #: src/prefs_filter.c:514
3366 msgid "Writing filter configuration...\n"
3367 msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
3368
3369 #: src/prefs_filter.c:557
3370 msgid "(New)"
3371 msgstr "(¿·µ¬)"
3372
3373 #: src/prefs_filter.c:608
3374 msgid "Destination is not set."
3375 msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3376
3377 #: src/prefs_filter.c:719
3378 msgid "Delete rule"
3379 msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
3380
3381 #: src/prefs_filter.c:720
3382 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3383 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
3384
3385 #: src/procmime.c:686
3386 msgid "Code conversion failed.\n"
3387 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3388
3389 #: src/procmsg.c:138
3390 msgid "Cache data is corrupted\n"
3391 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3392
3393 #: src/procmsg.c:202
3394 msgid "\tNo cache file\n"
3395 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3396
3397 #: src/procmsg.c:209
3398 msgid "\tReading summary cache..."
3399 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
3400
3401 #: src/procmsg.c:214
3402 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3403 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3404
3405 #: src/procmsg.c:279
3406 msgid "\tMarking the messages..."
3407 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3408
3409 #: src/procmsg.c:323
3410 #, c-format
3411 msgid "\t%d new message(s)\n"
3412 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
3413
3414 #: src/procmsg.c:445
3415 msgid "Mark file not found.\n"
3416 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3417
3418 #: src/procmsg.c:447
3419 #, c-format
3420 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3421 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3422
3423 #: src/procmsg.c:463
3424 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3425 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3426
3427 #: src/procmsg.c:468
3428 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3429 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3430
3431 #: src/procmsg.c:651
3432 msgid "Sending queued message failed.\n"
3433 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3434
3435 #: src/procmsg.c:708
3436 #, c-format
3437 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3438 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
3439
3440 #: src/progressdialog.c:51
3441 msgid "Status"
3442 msgstr "¾õÂÖ"
3443
3444 #: src/progressdialog.c:53
3445 msgid "Creating progress dialog...\n"
3446 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3447
3448 #: src/recv.c:111
3449 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3450 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3451
3452 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3453 msgid "Can't write to file.\n"
3454 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3455
3456 #: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
3457 msgid "Oops: Signature not verified"
3458 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3459
3460 #: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
3461 msgid "No signature found"
3462 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3463
3464 #: src/rfc2015.c:143
3465 msgid "Good signature"
3466 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
3467
3468 #: src/rfc2015.c:146
3469 msgid "BAD signature"
3470 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3471
3472 #: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
3473 msgid "No public key to verify the signature"
3474 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3475
3476 #: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
3477 msgid "Error verifying the signature"
3478 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
3479
3480 #: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
3481 msgid "Different results for signatures"
3482 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
3483
3484 #: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
3485 msgid "Error: Unknown status"
3486 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
3487
3488 #: src/rfc2015.c:178
3489 #, c-format
3490 msgid "Good signature from \"%s\""
3491 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
3492
3493 #: src/rfc2015.c:181
3494 #, c-format
3495 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3496 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
3497
3498 #: src/rfc2015.c:213
3499 msgid "Cannot find user ID for this key."
3500 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3501
3502 #: src/rfc2015.c:224
3503 #, c-format
3504 msgid "                aka \"%s\"\n"
3505 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
3506
3507 #: src/rfc2015.c:252
3508 #, c-format
3509 msgid "Signature made %s\n"
3510 msgstr "Signature made %s\n"
3511
3512 #: src/rfc2015.c:261
3513 #, c-format
3514 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3515 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
3516
3517 #: src/select-keys.c:101
3518 #, c-format
3519 msgid "Please select key for `%s'"
3520 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3521
3522 #: src/select-keys.c:104
3523 #, c-format
3524 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3525 msgstr "`%s' ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ... %c"
3526
3527 #: src/select-keys.c:272
3528 msgid "Select Keys"
3529 msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
3530
3531 #: src/select-keys.c:300
3532 msgid "Key ID"
3533 msgstr "¸°ID"
3534
3535 #: src/select-keys.c:303
3536 msgid "Val"
3537 msgstr "ÀµÅöÀ­"
3538
3539 #: src/select-keys.c:325
3540 msgid "Select"
3541 msgstr "ÁªÂò"
3542
3543 #: src/select-keys.c:445
3544 msgid "Add key"
3545 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
3546
3547 #: src/select-keys.c:446
3548 msgid "Enter another user or key ID\n"
3549 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3550
3551 #: src/send.c:147
3552 msgid "Queued message header is broken.\n"
3553 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3554
3555 #: src/send.c:156
3556 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3557 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
3558
3559 #: src/send.c:167
3560 msgid "Account not found.\n"
3561 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3562
3563 #: src/send.c:240
3564 #, c-format
3565 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
3566 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
3567
3568 #: src/send.c:244
3569 msgid "Connecting"
3570 msgstr "ÀܳÃæ"
3571
3572 #: src/send.c:251
3573 msgid "Sending MAIL FROM..."
3574 msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3575
3576 #: src/send.c:252
3577 msgid "Sending"
3578 msgstr "Á÷¿®Ãæ"
3579
3580 #: src/send.c:259
3581 msgid "Sending RCPT TO..."
3582 msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3583
3584 #: src/send.c:266
3585 msgid "Sending DATA..."
3586 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
3587
3588 #: src/send.c:282
3589 #, c-format
3590 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
3591 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
3592
3593 #: src/send.c:299
3594 msgid "Quitting..."
3595 msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
3596
3597 #: src/send.c:320
3598 #, c-format
3599 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3600 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3601
3602 #: src/send.c:331
3603 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3604 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3605
3606 #: src/send.c:347
3607 msgid "Sending message"
3608 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
3609
3610 #: src/setup.c:43
3611 msgid "Mailbox setting"
3612 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÄê"
3613
3614 #: src/setup.c:44
3615 msgid ""
3616 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3617 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3618 "if you have the one.\n"
3619 "If you're not sure, just select OK."
3620 msgstr ""
3621 "ºÇ½é¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3622 "MH¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
3623 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
3624 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3625
3626 #: src/sourcewindow.c:76
3627 msgid "Creating source window...\n"
3628 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3629
3630 #: src/sourcewindow.c:80
3631 msgid "Source of the message"
3632 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
3633
3634 #: src/sourcewindow.c:140
3635 #, c-format
3636 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3637 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
3638
3639 #: src/sourcewindow.c:142
3640 #, c-format
3641 msgid "%s - Source"
3642 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
3643
3644 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3645 msgid "Search"
3646 msgstr "¸¡º÷"
3647
3648 #: src/summary_search.c:172
3649 msgid "Case sensitive"
3650 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
3651
3652 #: src/summary_search.c:178
3653 msgid "Backward search"
3654 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
3655
3656 #: src/summary_search.c:184
3657 msgid "Select all matched"
3658 msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
3659
3660 #: src/summary_search.c:191
3661 msgid "Clear"
3662 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3663
3664 #: src/summary_search.c:286
3665 msgid "Search failed"
3666 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
3667
3668 #: src/summary_search.c:287
3669 msgid "Search string not found."
3670 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3671
3672 #: src/summary_search.c:292
3673 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3674 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3675
3676 #: src/summary_search.c:294
3677 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3678 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
3679
3680 #: src/summary_search.c:296
3681 msgid "Search finished"
3682 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
3683
3684 #: src/summaryview.c:289
3685 msgid "/M_ove..."
3686 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
3687
3688 #: src/summaryview.c:290
3689 msgid "/_Copy..."
3690 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
3691
3692 #: src/summaryview.c:292
3693 msgid "/E_xecute"
3694 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
3695
3696 #: src/summaryview.c:293
3697 msgid "/_Mark"
3698 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3699
3700 #: src/summaryview.c:294
3701 msgid "/_Mark/_Mark"
3702 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
3703
3704 #: src/summaryview.c:295
3705 msgid "/_Mark/_Unmark"
3706 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
3707
3708 #: src/summaryview.c:296
3709 msgid "/_Mark/---"
3710 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
3711
3712 #: src/summaryview.c:297
3713 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3714 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
3715
3716 #: src/summaryview.c:298
3717 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3718 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
3719
3720 #: src/summaryview.c:301
3721 msgid "/_Reply"
3722 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
3723
3724 #: src/summaryview.c:302
3725 msgid "/Repl_y to sender"
3726 msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
3727
3728 #: src/summaryview.c:303
3729 msgid "/Reply to a_ll"
3730 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
3731
3732 #: src/summaryview.c:304
3733 msgid "/_Forward"
3734 msgstr "/žÁ÷(_F)"
3735
3736 #: src/summaryview.c:305
3737 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3738 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
3739
3740 #: src/summaryview.c:308
3741 msgid "/Open in new _window"
3742 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
3743
3744 #: src/summaryview.c:309
3745 msgid "/View so_urce"
3746 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
3747
3748 #: src/summaryview.c:310
3749 msgid "/Show all _header"
3750 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
3751
3752 #: src/summaryview.c:311
3753 msgid "/Re_edit"
3754 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
3755
3756 #: src/summaryview.c:314
3757 msgid "/_Print..."
3758 msgstr "/°õºþ(_P)..."
3759
3760 #: src/summaryview.c:316
3761 msgid "/Select _all"
3762 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
3763
3764 #: src/summaryview.c:322
3765 msgid "M"
3766 msgstr "M"
3767
3768 #: src/summaryview.c:322
3769 msgid "U"
3770 msgstr "U"
3771
3772 #: src/summaryview.c:337
3773 msgid "Creating summary view...\n"
3774 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3775
3776 #: src/summaryview.c:352
3777 msgid "No."
3778 msgstr "ÈÖ¹æ"
3779
3780 #: src/summaryview.c:572
3781 msgid "Process mark"
3782 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
3783
3784 #: src/summaryview.c:573
3785 msgid "Some marks are left. Process it?"
3786 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
3787
3788 #: src/summaryview.c:598
3789 msgid ""
3790 "empty folder\n"
3791 "\n"
3792 msgstr ""
3793 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
3794 "\n"
3795
3796 #: src/summaryview.c:610
3797 #, c-format
3798 msgid "Scanning folder (%s)..."
3799 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
3800
3801 #: src/summaryview.c:679
3802 msgid "done."
3803 msgstr "´°Î»."
3804
3805 #: src/summaryview.c:814
3806 msgid "No unread message"
3807 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
3808
3809 #: src/summaryview.c:815
3810 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3811 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
3812
3813 #: src/summaryview.c:951 src/summaryview.c:953
3814 msgid "Attracting messages by subject..."
3815 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3816
3817 #: src/summaryview.c:1096
3818 #, c-format
3819 msgid "%d deleted"
3820 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
3821
3822 #: src/summaryview.c:1100
3823 #, c-format
3824 msgid "%s%d moved"
3825 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
3826
3827 #: src/summaryview.c:1101 src/summaryview.c:1108
3828 msgid ", "
3829 msgstr ", "
3830
3831 #: src/summaryview.c:1106
3832 #, c-format
3833 msgid "%s%d copied"
3834 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
3835
3836 #: src/summaryview.c:1123
3837 msgid " item(s) selected"
3838 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
3839
3840 #: src/summaryview.c:1134
3841 #, c-format
3842 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3843 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
3844
3845 #: src/summaryview.c:1140
3846 #, c-format
3847 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3848 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
3849
3850 #: src/summaryview.c:1181 src/summaryview.c:1182
3851 msgid "Sorting summary..."
3852 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
3853
3854 #: src/summaryview.c:1220
3855 msgid "\tSetting summary from message data..."
3856 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3857
3858 #: src/summaryview.c:1222
3859 msgid "Setting summary from message data..."
3860 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
3861
3862 #: src/summaryview.c:1331
3863 #, c-format
3864 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3865 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
3866
3867 #: src/summaryview.c:1383
3868 msgid "(No Date)"
3869 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
3870
3871 #: src/summaryview.c:1648
3872 #, c-format
3873 msgid "Message %d is marked\n"
3874 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3875
3876 #: src/summaryview.c:1677
3877 #, c-format
3878 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3879 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3880
3881 #: src/summaryview.c:1712
3882 #, c-format
3883 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3884 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3885
3886 #: src/summaryview.c:1754
3887 #, c-format
3888 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3889 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3890
3891 #: src/summaryview.c:1768
3892 msgid "Current folder is Trash."
3893 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
3894
3895 #: src/summaryview.c:1790 src/summaryview.c:1792
3896 msgid "Deleting duplicated messages..."
3897 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3898
3899 #: src/summaryview.c:1842
3900 #, c-format
3901 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3902 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3903
3904 #: src/summaryview.c:1879
3905 #, c-format
3906 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3907 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3908
3909 #: src/summaryview.c:1891
3910 msgid "Destination is same as current folder."
3911 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3912
3913 #: src/summaryview.c:1940
3914 #, c-format
3915 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3916 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3917
3918 #: src/summaryview.c:1953
3919 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3920 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
3921
3922 #: src/summaryview.c:1985
3923 msgid "Selecting all messages..."
3924 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
3925
3926 #: src/summaryview.c:2039
3927 msgid "Print"
3928 msgstr "°õºþ"
3929
3930 #: src/summaryview.c:2040
3931 #, c-format
3932 msgid ""
3933 "Enter the print command line:\n"
3934 "(`%s' will be replaced with file name)"
3935 msgstr ""
3936 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3937 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
3938
3939 #: src/summaryview.c:2046
3940 #, c-format
3941 msgid ""
3942 "Print command line is invalid:\n"
3943 "`%s'"
3944 msgstr ""
3945 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
3946 "`%s'"
3947
3948 #: src/summaryview.c:2268 src/summaryview.c:2269
3949 msgid "Building threads..."
3950 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
3951
3952 #: src/summaryview.c:2291 src/summaryview.c:2292
3953 msgid "Unthreading..."
3954 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3955
3956 #: src/summaryview.c:2314
3957 msgid "Unthreading for execution..."
3958 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
3959
3960 #: src/summaryview.c:2401
3961 msgid "filtering..."
3962 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3963
3964 #: src/summaryview.c:2402
3965 msgid "Filtering..."
3966 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
3967
3968 #: src/summaryview.c:2506
3969 #, c-format
3970 msgid "Go to %s\n"
3971 msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
3972
3973 #: src/textview.c:138
3974 msgid "Creating text view...\n"
3975 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
3976
3977 #: src/textview.c:366
3978 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
3979 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò"
3980
3981 #: src/textview.c:367
3982 msgid "right click and select `Save as...', "
3983 msgstr "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
3984
3985 #: src/textview.c:368
3986 msgid ""
3987 "or press `y' key.\n"
3988 "\n"
3989 msgstr ""
3990 "`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3991 "\n"
3992
3993 #: src/textview.c:370
3994 msgid "To display this part as a text message, select "
3995 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
3996
3997 #: src/textview.c:371
3998 msgid ""
3999 "`Display as text', or press `t' key.\n"
4000 "\n"
4001 msgstr ""
4002 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4003 "\n"
4004
4005 #: src/textview.c:373
4006 msgid "To open this part with external program, select "
4007 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï"
4008
4009 #: src/textview.c:374
4010 msgid "`Open' or `Open with...', "
4011 msgstr "¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
4012
4013 #: src/textview.c:375
4014 msgid "or double-click, or click the center button, "
4015 msgstr "¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"
4016
4017 #: src/textview.c:376
4018 msgid "or press `l' key."
4019 msgstr "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
4020
4021 #: src/textview.c:395
4022 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
4023 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4024
4025 #: src/textview.c:396
4026 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
4027 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
4028
4029 #: src/textview.c:397
4030 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
4031 msgstr ""
4032 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4033 "\n"
4034
4035 #: src/utils.c:1489
4036 #, c-format
4037 msgid "writing to %s failed.\n"
4038 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4039
4040 #: src/utils.c:1650
4041 #, c-format
4042 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
4043 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"