update translations
[claws.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-12-18 23:10+0900\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
11 "Last-Translator: Rui Hirokawa <rui_hirokawa@ybb.ne.jp>\n"
12 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:312
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
23 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
24
25 #: src/account.c:563
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
28
29 #: src/account.c:581
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34 "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î½çÈ֤ǥÁ¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£`Á´¤Æ¼èÆÀ'¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
35 "¼èÆÀ¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢`G'¥«¥é¥à¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
36
37 #: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
38 #: src/compose.c:4765 src/compose.c:4935 src/editaddress.c:774
39 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
40 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
41 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
42 #: src/select-keys.c:301
43 msgid "Name"
44 msgstr "̾Á°"
45
46 #: src/account.c:602 src/prefs_account.c:928
47 msgid "Protocol"
48 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
49
50 #: src/account.c:603 src/ssl_manager.c:105
51 msgid "Server"
52 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
53
54 #: src/account.c:632 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
55 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
56 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
57 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
58 #: src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
59 msgid "Add"
60 msgstr "ÄɲÃ"
61
62 #: src/account.c:638
63 msgid "Edit"
64 msgstr "ÊÔ½¸"
65
66 #: src/account.c:644 src/prefs_customheader.c:241
67 msgid " Delete "
68 msgstr "  ºï½ü  "
69
70 #: src/account.c:650
71 msgid " Clone "
72 msgstr " ¥³¥Ô¡¼ "
73
74 #: src/account.c:656 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
75 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
76 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:639
77 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
78 msgid "Down"
79 msgstr "  ¢­  "
80
81 #: src/account.c:662 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
82 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
83 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:633
84 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
85 msgid "Up"
86 msgstr "  ¢¬  "
87
88 #: src/account.c:676
89 msgid " Set as default account "
90 msgstr " Ä̾異¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
91
92 #: src/account.c:682 src/action.c:1205 src/addressbook.c:1008
93 #: src/addressbook.c:3120 src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162
94 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
95 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674
96 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
97 msgid "Close"
98 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
99
100 #: src/account.c:758
101 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
102 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÌý±§¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÏºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
103
104 #: src/account.c:764
105 #, c-format
106 msgid "Cloned %s"
107 msgstr "%s ¤Î¥³¥Ô¡¼¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
108
109 #: src/account.c:906
110 msgid "Delete account"
111 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
112
113 #: src/account.c:907
114 msgid "Do you really want to delete this account?"
115 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
116
117 #: src/account.c:908 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
118 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2232 src/compose.c:3077
119 #: src/compose.c:3577 src/compose.c:6050 src/compose.c:6358
120 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
121 #: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
122 #: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/inc.c:169 src/inc.c:259
123 #: src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
124 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:855
125 #: src/prefs_filtering.c:1003 src/prefs_matcher.c:1667
126 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
127 #: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
128 #: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
129 #: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
130 #: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1865 src/toolbar.c:2079
131 msgid "Yes"
132 msgstr "¤Ï¤¤"
133
134 #: src/account.c:908 src/compose.c:3577 src/compose.c:6050
135 #: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
136 #: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/ssl_manager.c:271
137 msgid "+No"
138 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
139
140 #: src/action.c:346
141 #, c-format
142 msgid "Could not get message file %d"
143 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë %d ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
144
145 #: src/action.c:365
146 msgid "Could not get message part."
147 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
148
149 #: src/action.c:382
150 msgid "Can't get part of multipart message"
151 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ìÉô¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
152
153 #: src/action.c:488
154 #, c-format
155 msgid ""
156 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
157 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
158 msgstr ""
159 "%%f, %%F, %%as ¤Þ¤¿¤Ï %%p ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢\n"
160 "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏºîÀ®²èÌ̤ǤϻÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£"
161
162 #: src/action.c:776
163 #, c-format
164 msgid ""
165 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
166 "%s"
167 msgstr ""
168 "¥³¥Þ¥ó¥É¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥¤¥×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
169 "%s"
170
171 #: src/action.c:861
172 #, c-format
173 msgid ""
174 "Could not fork to execute the following command:\n"
175 "%s\n"
176 "%s"
177 msgstr ""
178 "°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ò¥×¥í¥»¥¹¤òµ¯Æ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿:\n"
179 "%s\n"
180 "%s"
181
182 #: src/action.c:1088
183 #, c-format
184 msgid "--- Running: %s\n"
185 msgstr "--- ¼Â¹ÔÃæ: %s\n"
186
187 #: src/action.c:1092
188 #, c-format
189 msgid "--- Ended: %s\n"
190 msgstr "--- ½ªÎ»: %s\n"
191
192 #: src/action.c:1128
193 msgid "Action's input/output"
194 msgstr "¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ"
195
196 #: src/action.c:1174
197 msgid " Send "
198 msgstr " Á÷¿® "
199
200 #: src/action.c:1194
201 msgid "Completed %v/%u"
202 msgstr "´°Î» %v/%u"
203
204 #: src/action.c:1204
205 msgid "Abort"
206 msgstr "ÃæÃÇ"
207
208 #: src/action.c:1353
209 #, c-format
210 msgid ""
211 "Enter the argument for the following action:\n"
212 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
213 "  %s"
214 msgstr ""
215 "°Ê²¼¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ú¿ô¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
216 "(`%%h' ¤Ï°ú¿ô¤ÇÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹)\n"
217 "  %s"
218
219 #: src/action.c:1358
220 msgid "Action's hidden user argument"
221 msgstr "¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Îhidden¥æ¡¼¥¶°ú¿ô"
222
223 #: src/action.c:1362
224 #, c-format
225 msgid ""
226 "Enter the argument for the following action:\n"
227 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
228 "  %s"
229 msgstr ""
230 "°Ê²¼¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ú¿ô¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
231 "(`%%u' ¤Ï°ú¿ô¤ÇÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹)\n"
232 "  %s"
233
234 #: src/action.c:1367
235 msgid "Action's user argument"
236 msgstr "¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¡¼¥¶°ú¿ô"
237
238 #: src/addressadd.c:162
239 msgid "Add to address book"
240 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲÃ"
241
242 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:432
243 msgid "Address"
244 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
245
246 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
247 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
248 msgid "Remarks"
249 msgstr "È÷¹Í"
250
251 #: src/addressadd.c:226
252 msgid "Select Address Book Folder"
253 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
254
255 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
256 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3202 src/compose.c:5872
257 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
258 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
259 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
260 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233
261 #: src/gtk/description_window.c:121 src/gtk/gtkaspell.c:1425
262 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
263 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
264 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:654
265 #: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908 src/mimeview.c:1018
266 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
267 #: src/prefs_common.c:2758 src/prefs_common.c:2927 src/prefs_common.c:3185
268 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
269 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
270 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
271 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
272 msgid "OK"
273 msgstr "OK"
274
275 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
276 #: src/compose.c:3202 src/compose.c:5873 src/compose.c:6553 src/compose.c:6591
277 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
278 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
279 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
280 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
281 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
282 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
283 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
284 #: src/main.c:654 src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908
285 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
286 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2759 src/prefs_common.c:3186
287 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
288 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
289 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
290 #: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:935
291 #: src/summaryview.c:3453
292 msgid "Cancel"
293 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
294
295 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:507 src/mainwindow.c:425
296 #: src/messageview.c:143
297 msgid "/_File"
298 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
299
300 #: src/addressbook.c:364
301 msgid "/_File/New _Book"
302 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_B)"
303
304 #: src/addressbook.c:365
305 msgid "/_File/New _vCard"
306 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ _vCard"
307
308 #: src/addressbook.c:367
309 msgid "/_File/New _JPilot"
310 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ _JPilot"
311
312 #: src/addressbook.c:370
313 msgid "/_File/New _Server"
314 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ ¥µ¡¼¥Ð¡¼(_S)"
315
316 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:511
317 #: src/mainwindow.c:439 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:444
318 #: src/messageview.c:146
319 msgid "/_File/---"
320 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
321
322 #: src/addressbook.c:373
323 msgid "/_File/_Edit"
324 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
325
326 #: src/addressbook.c:374
327 msgid "/_File/_Delete"
328 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
329
330 #: src/addressbook.c:376
331 msgid "/_File/_Save"
332 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/Êݸ(_S)"
333
334 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:512 src/messageview.c:147
335 msgid "/_File/_Close"
336 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
337
338 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
339 #: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:149
340 msgid "/_Edit"
341 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
342
343 #: src/addressbook.c:379
344 msgid "/_Edit/C_ut"
345 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_u)"
346
347 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:519 src/mainwindow.c:449
348 #: src/messageview.c:150
349 msgid "/_Edit/_Copy"
350 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
351
352 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:520
353 msgid "/_Edit/_Paste"
354 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
355
356 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517 src/compose.c:600
357 #: src/mainwindow.c:452 src/messageview.c:152
358 msgid "/_Edit/---"
359 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
360
361 #: src/addressbook.c:383
362 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
363 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È(_s)"
364
365 #: src/addressbook.c:384
366 msgid "/_Address"
367 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
368
369 #: src/addressbook.c:385
370 msgid "/_Address/New _Address"
371 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
372
373 #: src/addressbook.c:386
374 msgid "/_Address/New _Group"
375 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
376
377 #: src/addressbook.c:387
378 msgid "/_Address/New _Folder"
379 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
380
381 #: src/addressbook.c:388
382 msgid "/_Address/---"
383 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/---"
384
385 #: src/addressbook.c:389
386 msgid "/_Address/_Edit"
387 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/ÊÔ½¸(_E)"
388
389 #: src/addressbook.c:390
390 msgid "/_Address/_Delete"
391 msgstr "/_¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/ºï½ü(_D)"
392
393 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:665
394 #: src/mainwindow.c:685 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:690
395 #: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:265
396 #: src/messageview.c:284
397 msgid "/_Tools/---"
398 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/---"
399
400 #: src/addressbook.c:392
401 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
402 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
403
404 #: src/addressbook.c:393
405 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
406 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/M_utt¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
407
408 #: src/addressbook.c:394
409 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
410 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
411
412 #: src/addressbook.c:396
413 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
414 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_HTML¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È..."
415
416 #: src/addressbook.c:397
417 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
418 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/LDI_F¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È..."
419
420 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:677 src/mainwindow.c:723
421 #: src/messageview.c:287
422 msgid "/_Help"
423 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
424
425 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:733
426 #: src/messageview.c:288
427 msgid "/_Help/_About"
428 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
429
430 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
431 msgid "/New _Address"
432 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
433
434 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
435 msgid "/New _Group"
436 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
437
438 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
439 msgid "/New _Folder"
440 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
441
442 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
443 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:501
444 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:290 src/folderview.c:300
445 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
446 #: src/folderview.c:320 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
447 #: src/folderview.c:331 src/folderview.c:340 src/folderview.c:344
448 #: src/folderview.c:347 src/folderview.c:349 src/summaryview.c:410
449 #: src/summaryview.c:413 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:421
450 #: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:462
451 #: src/summaryview.c:465
452 msgid "/---"
453 msgstr "/---"
454
455 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:418
456 msgid "/_Delete"
457 msgstr "/ºï½ü(_D)"
458
459 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
460 msgid "/C_ut"
461 msgstr "¥«¥Ã¥È(_u)"
462
463 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
464 msgid "/_Copy"
465 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)"
466
467 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
468 msgid "/_Paste"
469 msgstr "/¥Ú¡¼¥¹¥È(_P)"
470
471 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
472 msgid "/Pa_ste Address"
473 msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È(_s)"
474
475 #: src/addressbook.c:431
476 msgid "/_Browse Entry"
477 msgstr "/¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¸«¤ë(_B)"
478
479 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
480 #: src/sgpgme.c:86
481 msgid "Unknown"
482 msgstr "ÉÔÌÀ"
483
484 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
485 msgid "Success"
486 msgstr "À®¸ù"
487
488 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
489 msgid "Bad arguments"
490 msgstr "°ú¿ô¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£"
491
492 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
493 msgid "File not specified"
494 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
495
496 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
497 msgid "Error opening file"
498 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼"
499
500 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
501 msgid "Error reading file"
502 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëÆɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
503
504 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
505 msgid "End of file encountered"
506 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ªÃ¼¤Ë㤷¤Þ¤·¤¿¡£"
507
508 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
509 msgid "Error allocating memory"
510 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó"
511
512 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
513 msgid "Bad file format"
514 msgstr "ÆüÉդνñ¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
515
516 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
517 msgid "Error writing to file"
518 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
519
520 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
521 msgid "Error opening directory"
522 msgstr "¼­½ñ¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼"
523
524 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
525 msgid "No path specified"
526 msgstr "¥Ñ¥¹¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
527
528 #: src/addressbook.c:473
529 msgid "Error connecting to LDAP server"
530 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥ÐÀܳ¥¨¥é¡¼"
531
532 #: src/addressbook.c:474
533 msgid "Error initializing LDAP"
534 msgstr "LDAP½é´ü²½¥¨¥é¡¼"
535
536 #: src/addressbook.c:475
537 msgid "Error binding to LDAP server"
538 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥ó¥É»þ¥¨¥é¡¼"
539
540 #: src/addressbook.c:476
541 msgid "Error searching LDAP database"
542 msgstr "LDAP¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¸¡º÷¥¨¥é¡¼"
543
544 #: src/addressbook.c:477
545 msgid "Timeout performing LDAP operation"
546 msgstr "LDAP½èÍý¼Â¹Ô»þ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È"
547
548 #: src/addressbook.c:478
549 msgid "Error in LDAP search criteria"
550 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Á¾ò·ï¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
551
552 #: src/addressbook.c:479
553 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
554 msgstr "»ØÄꤷ¤¿¥µ¡¼¥Á¾ò·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆLDAP¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
555
556 #: src/addressbook.c:480
557 msgid "LDAP search terminated on request"
558 msgstr "LDAP¸¡º÷¤ÏÍ×µá¤Ë¤è¤ê½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿"
559
560 #: src/addressbook.c:636
561 msgid "E-Mail address"
562 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
563
564 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2380 src/toolbar.c:181
565 #: src/toolbar.c:1767
566 msgid "Address book"
567 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
568
569 #: src/addressbook.c:739
570 msgid "Name:"
571 msgstr "̾Á°:"
572
573 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
574 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
575 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
576 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
577 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
578 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
579 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:382 src/toolbar.c:474
580 msgid "Delete"
581 msgstr "ºï½ü"
582
583 #: src/addressbook.c:777
584 msgid "Lookup"
585 msgstr "¸¡º÷"
586
587 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1445 src/compose.c:3253
588 #: src/compose.c:4582 src/compose.c:5289 src/headerview.c:53
589 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
590 msgid "To:"
591 msgstr "°¸Àè:"
592
593 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1429 src/compose.c:3252
594 #: src/prefs_template.c:175
595 msgid "Cc:"
596 msgstr "Cc:"
597
598 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1432 src/prefs_template.c:176
599 msgid "Bcc:"
600 msgstr "Bcc:"
601
602 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
603 msgid "Delete address(es)"
604 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
605
606 #: src/addressbook.c:1007
607 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
608 msgstr "¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥Ç¡¼¥¿¤ÏÆɤ߹þ¤ß¤Î¤ß¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
609
610 #: src/addressbook.c:1030
611 msgid "Really delete the address(es)?"
612 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
613
614 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
615 #: src/compose.c:2232 src/compose.c:3077 src/compose.c:6358
616 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
617 #: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198
618 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
619 #: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:1003
620 #: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328
621 #: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
622 #: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
623 #: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
624 #: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1866 src/toolbar.c:2079
625 msgid "No"
626 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
627
628 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
629 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
630 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¡¼¥¹¥ÈÀè¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÏÆɤ߹þ¤ßÀìÍѤǤ¹¡£"
631
632 #: src/addressbook.c:1580
633 msgid "Cannot paste into an address group."
634 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
635
636 #: src/addressbook.c:2261
637 #, c-format
638 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
639 msgstr "`%s'¤Î¥¯¥¨¥ê·ë²Ì¤È¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤« ?"
640
641 #: src/addressbook.c:2273
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
645 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
646 msgstr ""
647 "¥Õ¥©¥ë¥À¤È`%s'¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤« ? \n"
648 "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
649
650 #: src/addressbook.c:2279
651 msgid "Folder only"
652 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤ß"
653
654 #: src/addressbook.c:2280
655 msgid "Folder and Addresses"
656 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥¢¥É¥ì¥¹"
657
658 #: src/addressbook.c:2292
659 #, c-format
660 msgid "Really delete `%s' ?"
661 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
662
663 #: src/addressbook.c:3070
664 msgid "New user, could not save index file."
665 msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
666
667 #: src/addressbook.c:3074
668 msgid "New user, could not save address book files."
669 msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
670
671 #: src/addressbook.c:3084
672 msgid "Old address book converted successfully."
673 msgstr "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÊÑ´¹¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
674
675 #: src/addressbook.c:3089
676 msgid ""
677 "Old address book converted,\n"
678 "could not save new address index file"
679 msgstr ""
680 "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢\n"
681 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
682
683 #: src/addressbook.c:3102
684 msgid ""
685 "Could not convert address book,\n"
686 "but created empty new address book files."
687 msgstr ""
688 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢\n"
689 "¶õ¤Î¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
690
691 #: src/addressbook.c:3108
692 msgid ""
693 "Could not convert address book,\n"
694 "could not create new address book files."
695 msgstr ""
696 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
697 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
698
699 #: src/addressbook.c:3113
700 msgid ""
701 "Could not convert address book\n"
702 "and could not create new address book files."
703 msgstr ""
704 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
705 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
706
707 #: src/addressbook.c:3120
708 msgid "Addressbook conversion error"
709 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹¥¨¥é¡¼"
710
711 #: src/addressbook.c:3124
712 msgid "Addressbook conversion"
713 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹"
714
715 #: src/addressbook.c:3160
716 msgid "Addressbook Error"
717 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥¨¥é¡¼"
718
719 #: src/addressbook.c:3161
720 msgid "Could not read address index"
721 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤»¤ó"
722
723 #: src/addressbook.c:3518
724 msgid "Busy searching..."
725 msgstr "¸¡º÷¼Â¹ÔÃæ..."
726
727 #: src/addressbook.c:3572
728 #, c-format
729 msgid "Search '%s'"
730 msgstr "'%s'¤ò¸¡º÷"
731
732 #: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:984
733 msgid "Interface"
734 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
735
736 #: src/addressbook.c:3810 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
737 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
738 msgid "Address Book"
739 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
740
741 #: src/addressbook.c:3826
742 msgid "Person"
743 msgstr "¸Ä¿Í"
744
745 #: src/addressbook.c:3842
746 msgid "EMail Address"
747 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
748
749 #: src/addressbook.c:3858
750 msgid "Group"
751 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×"
752
753 #: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:384
754 #: src/prefs_account.c:2126
755 msgid "Folder"
756 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
757
758 #: src/addressbook.c:3890
759 msgid "vCard"
760 msgstr "vCard"
761
762 #: src/addressbook.c:3906 src/addressbook.c:3922
763 msgid "JPilot"
764 msgstr "JPilot"
765
766 #: src/addressbook.c:3938
767 msgid "LDAP Server"
768 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð"
769
770 #: src/addressbook.c:3954
771 msgid "LDAP Query"
772 msgstr "LDAP¥¯¥¨¥ê"
773
774 #: src/addrgather.c:156
775 msgid "Please specify name for address book."
776 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
777
778 #: src/addrgather.c:176
779 msgid "Please select the mail headers to search."
780 msgstr "¸¡º÷¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
781
782 #: src/addrgather.c:183
783 msgid "Busy harvesting addresses..."
784 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¼ý½¸Ãæ..."
785
786 #: src/addrgather.c:221
787 msgid "Addresses gathered successfully."
788 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¼ý½¸¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
789
790 #: src/addrgather.c:285
791 msgid "No folder or message was selected."
792 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
793
794 #: src/addrgather.c:293
795 msgid ""
796 "Please select a folder to process from the folder\n"
797 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
798 "the message list."
799 msgstr ""
800 "¥Õ¥©¥ë¥À°ìÍ÷¤«¤é½èÍý¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£\n"
801 "¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò\n"
802 "ÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
803
804 #: src/addrgather.c:345
805 msgid "Folder :"
806 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À :"
807
808 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
809 #: src/importldif.c:948
810 msgid "Address Book :"
811 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ :"
812
813 #: src/addrgather.c:366
814 msgid "Folder Size :"
815 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥µ¥¤¥º :"
816
817 #: src/addrgather.c:381
818 msgid "Process these mail header fields"
819 msgstr "»ØÄꤷ¤¿¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò½èÍý"
820
821 #: src/addrgather.c:399
822 msgid "Include sub-folders"
823 msgstr "¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òÆɤ߹þ¤à"
824
825 #: src/addrgather.c:422
826 msgid "Header Name"
827 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
828
829 #: src/addrgather.c:423
830 msgid "Address Count"
831 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¿ô"
832
833 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:491
834 #: src/sgpgme.c:279 src/textview.c:1863
835 msgid "Warning"
836 msgstr "·Ù¹ð"
837
838 #: src/addrgather.c:528
839 msgid "Header Fields"
840 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Õ¡¼¥ë¥É"
841
842 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
843 #: src/importldif.c:1067
844 msgid "Finish"
845 msgstr "½ªÎ»"
846
847 #: src/addrgather.c:588
848 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
849 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼ý½¸ - ÁªÂò¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é"
850
851 #: src/addrgather.c:596
852 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
853 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼ý½¸ - ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é"
854
855 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
856 msgid "Common address"
857 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
858
859 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
860 msgid "Personal address"
861 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
862
863 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:636
864 msgid "Notice"
865 msgstr "Ãí°Õ"
866
867 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3577 src/inc.c:556
868 #: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
869 msgid "Error"
870 msgstr "¥¨¥é¡¼"
871
872 #: src/alertpanel.c:190
873 msgid "View log"
874 msgstr "¥í¥°¤ò¸«¤ë"
875
876 #: src/alertpanel.c:308
877 msgid "Show this message next time"
878 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
879
880 #: src/browseldap.c:238
881 msgid "Browse Directory Entry"
882 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¸«¤ë"
883
884 #: src/browseldap.c:258
885 msgid "Server Name :"
886 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼Ì¾ :"
887
888 #: src/browseldap.c:268
889 msgid "Distinguished Name (dn) :"
890 msgstr "¼±ÊÌ̾ (dn) :"
891
892 #: src/browseldap.c:291
893 msgid "LDAP Name"
894 msgstr "LDAP̾"
895
896 #: src/browseldap.c:293
897 msgid "Attribute Value"
898 msgstr "°À­ÃÍ"
899
900 #: src/common/nntp.c:68
901 #, c-format
902 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
903 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
904
905 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
906 #, c-format
907 msgid "protocol error: %s\n"
908 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
909
910 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
911 msgid "protocol error\n"
912 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
913
914 #: src/common/nntp.c:267
915 msgid "Error occurred while posting\n"
916 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
917
918 #: src/common/plugin.c:103
919 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
920 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤΥá¥â¥ê³ÎÊݤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
921
922 #: src/common/smtp.c:152
923 msgid "SMTP AUTH not available\n"
924 msgstr "SMTPǧ¾Ú¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
925
926 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
927 msgid "bad SMTP response\n"
928 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊSMTP¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹\n"
929
930 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
931 msgid "error occurred on SMTP session\n"
932 msgstr "SMTP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
933
934 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
935 msgid "error occurred on authentication\n"
936 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
937
938 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
939 msgid "can't start TLS session\n"
940 msgstr "TLS¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
941
942 #: src/common/ssl.c:77
943 msgid "Error creating ssl context\n"
944 msgstr "SSL¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¥¨¥é¡¼\n"
945
946 #: src/common/ssl.c:96
947 #, c-format
948 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
949 msgstr "SSLÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿ (%s)\n"
950
951 #: src/common/ssl.c:104
952 #, c-format
953 msgid "SSL connection using %s\n"
954 msgstr "%s ¤Ë¤è¤êSSLÀܳ\n"
955
956 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
957 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
958 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
959 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
960 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
961 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
962 msgid "<not in certificate>"
963 msgstr "<̤ǧ¾Ú>"
964
965 #: src/common/ssl_certificate.c:189
966 #, c-format
967 msgid ""
968 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
969 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
970 "  Fingerprint: %s\n"
971 "  Signature status: %s"
972 msgstr ""
973 "  ½êÍ­¼Ô: %s (%s) in %s\n"
974 "  ½ð̾¼Ô: %s (%s) in %s\n"
975 "  »ØÌæ: %s\n"
976 "  ½ð̾¤Î¾õÂÖ: %s"
977
978 #: src/common/ssl_certificate.c:307
979 msgid "Can't load X509 default paths"
980 msgstr "X509¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ñ¥¹¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
981
982 #: src/common/ssl_certificate.c:362
983 #, c-format
984 msgid ""
985 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
986 "%s"
987 msgstr ""
988 "%s ¤Ï̤ÃΤÎSSL¾ÚÌÀ½ñ¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
989 "%s"
990
991 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
992 #, c-format
993 msgid ""
994 "%s\n"
995 "\n"
996 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
997 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
998 msgstr ""
999 "%s\n"
1000 "\n"
1001 "¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤òÊݸ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥á¡¼¥ë¤Ï¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1002 "(\"%s\" ÀßÄê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤)\n"
1003
1004 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1005 #: src/prefs_common.c:1123
1006 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1007 msgstr "¼õ¿®¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
1008
1009 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1010 #, c-format
1011 msgid ""
1012 "%s's SSL certificate changed !\n"
1013 "We have saved this one:\n"
1014 "%s\n"
1015 "\n"
1016 "It is now:\n"
1017 "%s\n"
1018 "\n"
1019 "This could mean the server answering is not the known one."
1020 msgstr ""
1021 "%s ¤ÎSSL¾ÚÌÀ½ñ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ !\n"
1022 "ÊݸºÑ¤ß¤Î¾ÚÌÀ½ñ:\n"
1023 "%s\n"
1024 "\n"
1025 "Êѹ¹¸å¤Î¾ÚÌÀ½ñ:\n"
1026 "%s\n"
1027 "\n"
1028 "¤³¤ì¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ð¤ÎÊÖ¿®¤¬´ûÃΤΤâ¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£"
1029
1030 #: src/common/utils.c:178
1031 #, c-format
1032 msgid "%dB"
1033 msgstr "%dB"
1034
1035 #: src/common/utils.c:180
1036 #, c-format
1037 msgid "%.1fKB"
1038 msgstr "%.1fKB"
1039
1040 #: src/common/utils.c:182
1041 #, c-format
1042 msgid "%.2fMB"
1043 msgstr "%.2fMB"
1044
1045 #: src/common/utils.c:184
1046 #, c-format
1047 msgid "%.2fGB"
1048 msgstr "%.2fGB"
1049
1050 #: src/compose.c:499
1051 msgid "/_Add..."
1052 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
1053
1054 #: src/compose.c:500
1055 msgid "/_Remove"
1056 msgstr "/ºï½ü(_R)"
1057
1058 #: src/compose.c:502 src/folderview.c:291 src/folderview.c:313
1059 #: src/folderview.c:333 src/folderview.c:351
1060 msgid "/_Properties..."
1061 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
1062
1063 #: src/compose.c:508
1064 msgid "/_File/_Attach file"
1065 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
1066
1067 #: src/compose.c:509
1068 msgid "/_File/_Insert file"
1069 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
1070
1071 #: src/compose.c:510
1072 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1073 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
1074
1075 #: src/compose.c:515
1076 msgid "/_Edit/_Undo"
1077 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
1078
1079 #: src/compose.c:516
1080 msgid "/_Edit/_Redo"
1081 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
1082
1083 #: src/compose.c:518
1084 msgid "/_Edit/Cu_t"
1085 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
1086
1087 #: src/compose.c:521
1088 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1089 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È(_q)"
1090
1091 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:151
1092 msgid "/_Edit/Select _all"
1093 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
1094
1095 #: src/compose.c:524
1096 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1097 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(_d)"
1098
1099 #: src/compose.c:525
1100 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1101 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìʸ»ú¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
1102
1103 #: src/compose.c:530
1104 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1105 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìʸ»úÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
1106
1107 #: src/compose.c:535
1108 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1109 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìñ¸ì¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
1110
1111 #: src/compose.c:540
1112 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1113 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìñ¸ìÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
1114
1115 #: src/compose.c:545
1116 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1117 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔƬ¤Ø°ÜÆ°"
1118
1119 #: src/compose.c:550
1120 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1121 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔËö¤Ø°ÜÆ°"
1122
1123 #: src/compose.c:555
1124 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1125 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/Á°¤Î¹Ô¤Ø°ÜÆ°"
1126
1127 #: src/compose.c:560
1128 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1129 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¼¡¤Î¹Ô¤Ø°ÜÆ°"
1130
1131 #: src/compose.c:565
1132 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1133 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ʸ»ú¤òºï½ü¤·¤Æ¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
1134
1135 #: src/compose.c:570
1136 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1137 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ʸ»ú¤òºï½ü¤·¤ÆÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
1138
1139 #: src/compose.c:575
1140 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1141 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ñ¸ì¤òºï½ü¤·¤Æ¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
1142
1143 #: src/compose.c:580
1144 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1145 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ñ¸ì¤òºï½ü¤·¤ÆÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
1146
1147 #: src/compose.c:585
1148 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1149 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹Ô¤òºï½ü"
1150
1151 #: src/compose.c:590
1152 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1153 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔÁ´ÂΤòºï½ü"
1154
1155 #: src/compose.c:595
1156 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1157 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔËö¤Þ¤Çºï½ü"
1158
1159 #: src/compose.c:601
1160 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1161 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸½ºß¤Î¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_W)"
1162
1163 #: src/compose.c:603
1164 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1165 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_l)"
1166
1167 #: src/compose.c:605
1168 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1169 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
1170
1171 #: src/compose.c:608
1172 msgid "/_Spelling"
1173 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)"
1174
1175 #: src/compose.c:609
1176 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1177 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/Á´¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤¿¤ÏÁªÂòÉô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(_C)"
1178
1179 #: src/compose.c:611
1180 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1181 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤òÁ´¤Æ¶¯Ä´É½¼¨(_H)"
1182
1183 #: src/compose.c:613
1184 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1185 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¸åÊý¤Ø¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤ò¸¡º÷(_b)"
1186
1187 #: src/compose.c:615
1188 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1189 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¼¡¤Î¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤Þ¤ÇÁ°¿Ê(_F)"
1190
1191 #: src/compose.c:617
1192 msgid "/_Spelling/---"
1193 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/---"
1194
1195 #: src/compose.c:618
1196 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1197 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÀßÄê(_S)"
1198
1199 #: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:156
1200 #: src/summaryview.c:457
1201 msgid "/_View"
1202 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
1203
1204 #: src/compose.c:623
1205 msgid "/_View/_To"
1206 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_To"
1207
1208 #: src/compose.c:624
1209 msgid "/_View/_Cc"
1210 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Cc"
1211
1212 #: src/compose.c:625
1213 msgid "/_View/_Bcc"
1214 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Bcc"
1215
1216 #: src/compose.c:626
1217 msgid "/_View/_Reply to"
1218 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Reply To"
1219
1220 #: src/compose.c:627 src/compose.c:629 src/compose.c:631 src/mainwindow.c:474
1221 #: src/mainwindow.c:477 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:530
1222 #: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:238
1223 msgid "/_View/---"
1224 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
1225
1226 #: src/compose.c:628
1227 msgid "/_View/_Followup to"
1228 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Followup To"
1229
1230 #: src/compose.c:630
1231 msgid "/_View/R_uler"
1232 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Ä구(_u)"
1233
1234 #: src/compose.c:632
1235 msgid "/_View/_Attachment"
1236 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë(_A)"
1237
1238 #: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:242
1239 msgid "/_Message"
1240 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
1241
1242 #: src/compose.c:635
1243 msgid "/_Message/_Send"
1244 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
1245
1246 #: src/compose.c:637
1247 msgid "/_Message/Send _later"
1248 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
1249
1250 #: src/compose.c:639 src/compose.c:645 src/compose.c:650 src/compose.c:652
1251 #: src/compose.c:656 src/compose.c:662 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:624
1252 #: src/mainwindow.c:626 src/mainwindow.c:636 src/mainwindow.c:639
1253 #: src/mainwindow.c:641 src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:245
1254 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1255 msgid "/_Message/---"
1256 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
1257
1258 #: src/compose.c:640
1259 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1260 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
1261
1262 #: src/compose.c:642
1263 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1264 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Êݸ¸å¤ËÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë(_k)"
1265
1266 #: src/compose.c:646
1267 msgid "/_Message/_To"
1268 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
1269
1270 #: src/compose.c:647
1271 msgid "/_Message/_Cc"
1272 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
1273
1274 #: src/compose.c:648
1275 msgid "/_Message/_Bcc"
1276 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
1277
1278 #: src/compose.c:649
1279 msgid "/_Message/_Reply to"
1280 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
1281
1282 #: src/compose.c:651
1283 msgid "/_Message/_Followup to"
1284 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
1285
1286 #: src/compose.c:653
1287 msgid "/_Message/_Attach"
1288 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
1289
1290 #: src/compose.c:657
1291 msgid "/_Message/Si_gn"
1292 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
1293
1294 #: src/compose.c:658
1295 msgid "/_Message/_Encrypt"
1296 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
1297
1298 #: src/compose.c:659
1299 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1300 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥â¡¼¥É/MIME"
1301
1302 #: src/compose.c:660
1303 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1304 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥â¡¼¥É/¥¤¥ó¥é¥¤¥ó"
1305
1306 #: src/compose.c:663
1307 msgid "/_Message/_Priority"
1308 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)"
1309
1310 #: src/compose.c:664
1311 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1312 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/ºÇ¹â(_H)"
1313
1314 #: src/compose.c:665
1315 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1316 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/¹â(_g)"
1317
1318 #: src/compose.c:666
1319 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1320 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/Ä̾ï(_N)"
1321
1322 #: src/compose.c:667
1323 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1324 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/Äã(_w)"
1325
1326 #: src/compose.c:668
1327 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1328 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/ºÇÄã(_L)"
1329
1330 #: src/compose.c:670
1331 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1332 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¼õ¼è¤ê³Îǧ¤òÍ×µá(_R)"
1333
1334 #: src/compose.c:671
1335 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1336 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ºï½ü(_v)"
1337
1338 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:261
1339 msgid "/_Tools"
1340 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
1341
1342 #: src/compose.c:673
1343 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1344 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_r)"
1345
1346 #: src/compose.c:674 src/messageview.c:262
1347 msgid "/_Tools/_Address book"
1348 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
1349
1350 #: src/compose.c:675
1351 msgid "/_Tools/_Template"
1352 msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(_T)"
1353
1354 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:285
1355 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1356 msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_n)"
1357
1358 #: src/compose.c:1435
1359 msgid "Reply-To:"
1360 msgstr "ÊÖ¿®Àè:"
1361
1362 #: src/compose.c:1438 src/compose.c:4579 src/compose.c:5291
1363 #: src/headerview.c:54
1364 msgid "Newsgroups:"
1365 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
1366
1367 #: src/compose.c:1441
1368 msgid "Followup-To:"
1369 msgstr "Followup-To:"
1370
1371 #: src/compose.c:1741
1372 msgid "Quote mark format error."
1373 msgstr "°úÍÑÉä¹æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
1374
1375 #: src/compose.c:1757
1376 msgid "Message reply/forward format error."
1377 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊÖ¿®/žÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
1378
1379 #: src/compose.c:2099
1380 #, c-format
1381 msgid "File %s is empty."
1382 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1383
1384 #: src/compose.c:2103
1385 #, c-format
1386 msgid "Can't read %s."
1387 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1388
1389 #: src/compose.c:2141
1390 #, c-format
1391 msgid "Message: %s"
1392 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
1393
1394 #: src/compose.c:2229
1395 msgid "Encrypted message"
1396 msgstr "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
1397
1398 #: src/compose.c:2230
1399 msgid ""
1400 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1401 "Discard encrypted part?"
1402 msgstr ""
1403 "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1404 "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤òÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
1405
1406 #: src/compose.c:2891
1407 msgid " [Edited]"
1408 msgstr " [¹¹¿·]"
1409
1410 #: src/compose.c:2893
1411 #, c-format
1412 msgid "%s - Compose message%s"
1413 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1414
1415 #: src/compose.c:2896
1416 #, c-format
1417 msgid "Compose message%s"
1418 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
1419
1420 #: src/compose.c:2920 src/compose.c:3169
1421 msgid ""
1422 "Account for sending mail is not specified.\n"
1423 "Please select a mail account before sending."
1424 msgstr ""
1425 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1426 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1427
1428 #: src/compose.c:3067
1429 msgid "Recipient is not specified."
1430 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
1431
1432 #: src/compose.c:3075 src/messageview.c:491 src/prefs_account.c:768
1433 #: src/prefs_common.c:970 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:421
1434 msgid "Send"
1435 msgstr "Á÷¿®"
1436
1437 #: src/compose.c:3076
1438 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1439 msgstr "·ï̾¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«?"
1440
1441 #: src/compose.c:3097
1442 msgid "Could not queue message for sending"
1443 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1444
1445 #: src/compose.c:3102
1446 msgid ""
1447 "The message was queued but could not be sent.\n"
1448 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1449 msgstr ""
1450 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤·¤¿¤¬Á÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
1451 "ºÆ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î\"Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®\"¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²¼"
1452 "¤µ¤¤¡£"
1453
1454 #: src/compose.c:3185 src/procmsg.c:1149 src/send_message.c:229
1455 #, c-format
1456 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1457 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1458
1459 #: src/compose.c:3199
1460 msgid "Queueing"
1461 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
1462
1463 #: src/compose.c:3200
1464 msgid ""
1465 "Error occurred while sending the message.\n"
1466 "Put this message into queue folder?"
1467 msgstr ""
1468 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1469 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
1470
1471 #: src/compose.c:3206
1472 msgid "Can't queue the message."
1473 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1474
1475 #: src/compose.c:3209 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1476 msgid "Error occurred while sending the message."
1477 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1478
1479 #: src/compose.c:3222
1480 msgid "Can't save the message to Sent."
1481 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1482
1483 #: src/compose.c:3467
1484 #, c-format
1485 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1486 msgstr ""
1487 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¡¼ID `%s' ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥­¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
1488
1489 #: src/compose.c:3573
1490 #, c-format
1491 msgid ""
1492 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1493 "%s to %s.\n"
1494 "Send it anyway?"
1495 msgstr ""
1496 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò\n"
1497 "%s¤«¤é%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1498 "ËÜÅö¤ËÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«?"
1499
1500 #: src/compose.c:3836
1501 msgid "No account for sending mails available!"
1502 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥á¡¼¥ëÁ÷¿®ÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1503
1504 #: src/compose.c:3846
1505 msgid "No account for posting news available!"
1506 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹ÆÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1507
1508 #: src/compose.c:4659 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1509 msgid "From:"
1510 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
1511
1512 #: src/compose.c:4763 src/compose.c:4933 src/compose.c:5811
1513 msgid "MIME type"
1514 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
1515
1516 #: src/compose.c:4764 src/compose.c:4934 src/mimeview.c:193
1517 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:477
1518 msgid "Size"
1519 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1520
1521 #: src/compose.c:4828
1522 msgid "Save Message to "
1523 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊݸÀè "
1524
1525 #: src/compose.c:4848 src/prefs_filtering_action.c:420
1526 msgid "Select ..."
1527 msgstr "ÁªÂò ..."
1528
1529 #: src/compose.c:4984 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1530 #: src/prefs_matcher.c:146
1531 msgid "Header"
1532 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
1533
1534 #: src/compose.c:4986
1535 msgid "Attachments"
1536 msgstr "źÉÕ"
1537
1538 #: src/compose.c:4988
1539 msgid "Others"
1540 msgstr "¤½¤Î¾"
1541
1542 #: src/compose.c:5003 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1543 #: src/summary_search.c:164
1544 msgid "Subject:"
1545 msgstr "·ï̾:"
1546
1547 #: src/compose.c:5238 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1548 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4247
1549 msgid "None"
1550 msgstr "¤Ê¤·"
1551
1552 #: src/compose.c:5247
1553 #, c-format
1554 msgid ""
1555 "Spell checker could not be started.\n"
1556 "%s"
1557 msgstr ""
1558 "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1559 "%s"
1560
1561 #: src/compose.c:5706
1562 msgid "Invalid MIME type."
1563 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
1564
1565 #: src/compose.c:5724
1566 msgid "File doesn't exist or is empty."
1567 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1568
1569 #: src/compose.c:5793
1570 msgid "Properties"
1571 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
1572
1573 #: src/compose.c:5838
1574 msgid "Encoding"
1575 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
1576
1577 #: src/compose.c:5869
1578 msgid "Path"
1579 msgstr "¥Ñ¥¹"
1580
1581 #: src/compose.c:5870 src/prefs_toolbar.c:808
1582 msgid "File name"
1583 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1584
1585 #: src/compose.c:6047
1586 #, c-format
1587 msgid ""
1588 "The external editor is still working.\n"
1589 "Force terminating the process?\n"
1590 "process group id: %d"
1591 msgstr ""
1592 "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬Æ°ºîÃæ¤Ç¤¹¡£\n"
1593 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
1594 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
1595
1596 #: src/compose.c:6356 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2077
1597 msgid "Offline warning"
1598 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·Ù¹ð"
1599
1600 #: src/compose.c:6357 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2078
1601 msgid "You're working offline. Override?"
1602 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Çºî¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£Êѹ¹¤·¤Þ¤¹¤«?"
1603
1604 #: src/compose.c:6475 src/compose.c:6496
1605 msgid "Select file"
1606 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
1607
1608 #: src/compose.c:6510
1609 #, c-format
1610 msgid "File '%s' could not be read."
1611 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë '%s' ¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
1612
1613 #: src/compose.c:6512
1614 #, c-format
1615 msgid ""
1616 "File '%s' contained invalid characters\n"
1617 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1618 msgstr ""
1619 "¥Õ¥¡¥¤¥ë '%s' ¤Ë¤Ï¥«¥ì¥ó¥È¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç\n"
1620 "̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÞÆþ¤¹¤ë¤ÈÀµ¤·¤¤·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£"
1621
1622 #: src/compose.c:6551
1623 msgid "Discard message"
1624 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
1625
1626 #: src/compose.c:6552
1627 msgid "This message has been modified. discard it?"
1628 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
1629
1630 #: src/compose.c:6553
1631 msgid "Discard"
1632 msgstr "ÇË´þ"
1633
1634 #: src/compose.c:6553
1635 msgid "to Draft"
1636 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
1637
1638 #: src/compose.c:6588
1639 #, c-format
1640 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1641 msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È `%s' ¤òŬÍѤ·¤Þ¤¹¤« ?"
1642
1643 #: src/compose.c:6590
1644 msgid "Apply template"
1645 msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬÍÑ"
1646
1647 #: src/compose.c:6591
1648 msgid "Replace"
1649 msgstr "ÃÖ´¹"
1650
1651 #: src/compose.c:6591 src/toolbar.c:425
1652 msgid "Insert"
1653 msgstr "ÁÞÆþ"
1654
1655 #: src/crash.c:141
1656 #, c-format
1657 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1658 msgstr "Sylpheed¥×¥í¥»¥¹ (%ld) ¤Ï¥·¥°¥Ê¥ë %ld ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿"
1659
1660 #: src/crash.c:186
1661 msgid "Sylpheed has crashed"
1662 msgstr "Sylpheed¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
1663
1664 #: src/crash.c:202
1665 #, c-format
1666 msgid ""
1667 "%s.\n"
1668 "Please file a bug report and include the information below."
1669 msgstr ""
1670 "%s.\n"
1671 "°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤¿¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1672
1673 #: src/crash.c:207
1674 msgid "Debug log"
1675 msgstr "¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥í¥°"
1676
1677 #: src/crash.c:247
1678 msgid "Save..."
1679 msgstr "Êݸ..."
1680
1681 #: src/crash.c:252
1682 msgid "Create bug report"
1683 msgstr "¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®"
1684
1685 #: src/crash.c:301
1686 msgid "Save crash information"
1687 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥å¾ðÊó¤òÊݸ"
1688
1689 #: src/editaddress.c:143
1690 msgid "Add New Person"
1691 msgstr "¿·µ¬¸Ä¿Í¤òÄɲÃ"
1692
1693 #: src/editaddress.c:144
1694 msgid "Edit Person Details"
1695 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¾ÜºÙÊÔ½¸"
1696
1697 #: src/editaddress.c:285
1698 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1699 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1700
1701 #: src/editaddress.c:422
1702 msgid "A Name and Value must be supplied."
1703 msgstr "̾Á°¤ÈÃͤÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1704
1705 #: src/editaddress.c:480
1706 msgid "Edit Person Data"
1707 msgstr "¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿ÊÔ½¸"
1708
1709 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1710 #: src/ldif.c:826
1711 msgid "Display Name"
1712 msgstr "ɽ¼¨Ì¾"
1713
1714 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1715 msgid "Last Name"
1716 msgstr "À«"
1717
1718 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1719 msgid "First Name"
1720 msgstr "̾"
1721
1722 #: src/editaddress.c:589
1723 msgid "Nickname"
1724 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
1725
1726 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1727 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1728 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1729 msgid "E-Mail Address"
1730 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
1731
1732 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1733 msgid "Alias"
1734 msgstr "ÊÌ̾"
1735
1736 #: src/editaddress.c:710
1737 msgid "Move Up"
1738 msgstr "¾å¤Ë°ÜÆ°"
1739
1740 #: src/editaddress.c:713
1741 msgid "Move Down"
1742 msgstr "²¼¤Ë°ÜÆ°"
1743
1744 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1745 msgid "Modify"
1746 msgstr "½¤Àµ"
1747
1748 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1749 #: src/summary_search.c:210
1750 msgid "Clear"
1751 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
1752
1753 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1754 #: src/prefs_matcher.c:455
1755 msgid "Value"
1756 msgstr "ÆâÍÆ"
1757
1758 #: src/editaddress.c:883
1759 msgid "Basic Data"
1760 msgstr "´ðËܥǡ¼¥¿"
1761
1762 #: src/editaddress.c:885
1763 msgid "User Attributes"
1764 msgstr "¥æ¡¼¥¶Â°À­"
1765
1766 #: src/editbook.c:112
1767 msgid "File appears to be Ok."
1768 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·Á¼°¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£"
1769
1770 #: src/editbook.c:115
1771 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1772 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÍ­¸ú¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1773
1774 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1775 msgid "Could not read file."
1776 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
1777
1778 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1779 msgid "Edit Addressbook"
1780 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÔ½¸"
1781
1782 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1783 msgid " Check File "
1784 msgstr " ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯"
1785
1786 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1787 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
1788 msgid "File"
1789 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1790
1791 #: src/editbook.c:283
1792 msgid "Add New Addressbook"
1793 msgstr "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÄɲÃ"
1794
1795 #: src/editgroup.c:103
1796 msgid "A Group Name must be supplied."
1797 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×̾¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1798
1799 #: src/editgroup.c:264
1800 msgid "Edit Group Data"
1801 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÔ½¸"
1802
1803 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1804 msgid "Group Name"
1805 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×̾"
1806
1807 #: src/editgroup.c:311
1808 msgid "Addresses in Group"
1809 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
1810
1811 #: src/editgroup.c:313
1812 msgid " -> "
1813 msgstr " -> "
1814
1815 #: src/editgroup.c:340
1816 msgid " <- "
1817 msgstr " <- "
1818
1819 #: src/editgroup.c:342
1820 msgid "Available Addresses"
1821 msgstr "»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
1822
1823 #: src/editgroup.c:402
1824 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1825 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÌð°õ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°ÜÆ°¤Þ¤¿¤ÏÌᤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1826
1827 #: src/editgroup.c:450
1828 msgid "Edit Group Details"
1829 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¾ÜºÙ¤òÊÔ½¸"
1830
1831 #: src/editgroup.c:453
1832 msgid "Add New Group"
1833 msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÄɲÃ"
1834
1835 #: src/editgroup.c:503
1836 msgid "Edit folder"
1837 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
1838
1839 #: src/editgroup.c:503
1840 msgid "Input the new name of folder:"
1841 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1842
1843 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1893 src/folderview.c:1944
1844 #: src/folderview.c:2215
1845 msgid "New folder"
1846 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
1847
1848 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1945
1849 msgid "Input the name of new folder:"
1850 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
1851
1852 #: src/editjpilot.c:189
1853 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1854 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏJPilot·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1855
1856 #: src/editjpilot.c:225
1857 msgid "Select JPilot File"
1858 msgstr "JPilot¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
1859
1860 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1861 msgid "Edit JPilot Entry"
1862 msgstr "JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÊÔ½¸"
1863
1864 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1865 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1866 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
1867 #: src/prefs_spelling.c:244
1868 msgid " ... "
1869 msgstr " ... "
1870
1871 #: src/editjpilot.c:319
1872 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1873 msgstr "ÄɲäΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¹àÌÜ"
1874
1875 #: src/editjpilot.c:408
1876 msgid "Add New JPilot Entry"
1877 msgstr "¿·µ¬JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲÃ"
1878
1879 #: src/editldap_basedn.c:141
1880 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1881 msgstr "LDAP¤òÊÔ½¸ - ¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò"
1882
1883 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1884 msgid "Hostname"
1885 msgstr "¥Û¥¹¥È̾"
1886
1887 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1888 msgid "Port"
1889 msgstr "¥Ý¡¼¥È"
1890
1891 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1892 msgid "Search Base"
1893 msgstr "¥Ù¡¼¥¹¤ò¸¡º÷"
1894
1895 #: src/editldap_basedn.c:202
1896 msgid "Available Search Base(s)"
1897 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹"
1898
1899 #: src/editldap_basedn.c:291
1900 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1901 msgstr "¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤ò¥µ¡¼¥Ð¤«¤éÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó - ¼êÆ°¤ÇÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
1902
1903 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1904 msgid "Could not connect to server"
1905 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1906
1907 #: src/editldap.c:148
1908 msgid "A Name must be supplied."
1909 msgstr "̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1910
1911 #: src/editldap.c:160
1912 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1913 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Û¥¹¥È̾¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1914
1915 #: src/editldap.c:173
1916 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1917 msgstr "ºÇÄ㣱¤Ä¤ÎLDAP¸¡º÷°À­¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1918
1919 #: src/editldap.c:263
1920 msgid "Connected successfully to server"
1921 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀܳ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿"
1922
1923 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1924 msgid "Edit LDAP Server"
1925 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÊÔ½¸"
1926
1927 #: src/editldap.c:406
1928 msgid "A name that you wish to call the server."
1929 msgstr "¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î̾Á°¡£"
1930
1931 #: src/editldap.c:421
1932 msgid ""
1933 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1934 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1935 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1936 "computer as Sylpheed."
1937 msgstr ""
1938 "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Û¥¹¥È̾¤Ç¤¹¡£Î㤨¤Ð¡¢\"ldap.mydomain.com\" ¤Ï¡¢ÃÄÂΠ\"mydomain.com"
1939 "\" ¤Ë¤ª¤¤¤ÆŬÅö¤Ê̾Á°¤Ç¤¹¡£IP¥¢¥É¥ì¥¹¤â»ÈÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£Sylpheed¤ÈƱ¤¸¥³¥ó¥Ô¥å¡¼"
1940 "¥¿¤ÇLDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢\"localhost\"¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ"
1941 "¤¹¡£"
1942
1943 #: src/editldap.c:445
1944 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1945 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬ÀܳÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ý¡¼¥ÈÈֹ档¥Ý¡¼¥È389¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤¹¡£"
1946
1947 #: src/editldap.c:449
1948 msgid " Check Server "
1949 msgstr " ¥µ¡¼¥Ð¤ò³Îǧ "
1950
1951 #: src/editldap.c:454
1952 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1953 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤ÎÀܳ¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1954
1955 #: src/editldap.c:469
1956 msgid ""
1957 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1958 "Examples include:\n"
1959 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1960 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1961 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1962 msgstr ""
1963 "¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤Ç¸¡º÷¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Îã:\n"
1964 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1965 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1966 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1967
1968 #: src/editldap.c:482
1969 msgid ""
1970 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1971 "server."
1972 msgstr ""
1973 "¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
1974
1975 #: src/editldap.c:533
1976 msgid "Search Attributes"
1977 msgstr "°À­¤ò¸¡º÷"
1978
1979 #: src/editldap.c:543
1980 msgid ""
1981 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1982 "find a name or address."
1983 msgstr "̾Á°¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¸¡º÷¤¹¤ëLDAP°À­Ì¾¤Î¥ê¥¹¥È"
1984
1985 #: src/editldap.c:547
1986 msgid " Defaults "
1987 msgstr " ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È "
1988
1989 #: src/editldap.c:552
1990 msgid ""
1991 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1992 "names and addresses during a name or address search process."
1993 msgstr ""
1994 "¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â°À­Ì¾¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤ˥ꥻ¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢Ì¾Á°¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¸¡º÷½èÍý"
1995 "»þ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î̾Á°¤È¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¸¡º÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£"
1996
1997 #: src/editldap.c:559
1998 msgid "Max Query Age (secs)"
1999 msgstr "ºÇÂ祯¥¨¥ê»þ´Ö (ÉÃ)"
2000
2001 #: src/editldap.c:575
2002 msgid ""
2003 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2004 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2005 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2006 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2007 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2008 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2009 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2010 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2011 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2012 "more memory to cache results."
2013 msgstr ""
2014 "¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°ÍѤ˥¢¥É¥ì¥¹¸¡º÷·ë²Ì¤ÎÍ­¸ú»þ´Ö(ñ°Ì:ÉÃ)¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£¸¡º÷·ë²Ì¤Ï¡¢"
2015 "¤³¤Î»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ËÊݸ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÇË´þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢"
2016 "¥É¥ì¥¹Êä´°»þ¤ËƱ¤¸Ì¾Á°¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ºÆÅÙ¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î±þÅú¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È"
2017 "¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¸¡º÷Í׵᤬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¸¡º÷¤µ¤ì¤Þ"
2018 "¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤÏ600ÉÃ(10ʬ)¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÃͤȤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£¤³"
2019 "¤ÎÃͤò¤è¤êÂ礭¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢Â³¤¹¤ë¸¡º÷¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢"
2020 "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î±þÅú»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍ­ÍѤǤ¹¤¬¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å·ë²Ì¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤è"
2021 "¤ê¿¤¯¤Î¥á¥â¥ê¤òÍפ·¤Þ¤¹¡£"
2022
2023 #: src/editldap.c:593
2024 msgid "Include server in dynamic search"
2025 msgstr "ưŪ¸¡º÷»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¤¹¤ë"
2026
2027 #: src/editldap.c:599
2028 msgid ""
2029 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2030 "address completion."
2031 msgstr ""
2032 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤òÍѤ¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËưŪ¸¡º÷¤Ë¤³¤Î"
2033 "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò´Þ¤á¤Þ¤¹¡£"
2034
2035 #: src/editldap.c:606
2036 msgid "Match names 'containing' search term"
2037 msgstr "¸¡º÷¸ì¤ò'´Þ¤à'̾Á°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á"
2038
2039 #: src/editldap.c:612
2040 msgid ""
2041 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2042 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2043 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2044 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2045 "searches against other address interfaces."
2046 msgstr ""
2047 "¸¡º÷¾ò·ï \"¤Ç»Ï¤Þ¤ë\" ¤Þ¤¿¤Ï \"¤ò´Þ¤à\"¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÍѤ¤¤Æ¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¸ì¤ò"
2048 "´Þ¤à¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Ä̾¤³¤Î·Á¼°¤Î¸¡º÷¤Ï"
2049 "´°Î»¤Ë¤è¤ê»þ´Ö¤òÍפ·¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°»þ¤Ë\"¤Ç»Ï¤Þ¤ë\"¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
2050 "¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÁ´¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À­Ç½Ì̤«¤éÃí°Õ¤òÍפ·¤Þ¤¹¡£"
2051
2052 #: src/editldap.c:667
2053 msgid "Bind DN"
2054 msgstr "¥Ð¥¤¥ó¥ÉÍÑDN"
2055
2056 #: src/editldap.c:677
2057 msgid ""
2058 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2059 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2060 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2061 "performing a search."
2062 msgstr ""
2063 "¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÀܳ»þ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ëLDAP¥æ¡¼¥¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¡£Ä̾ï¤Ï¡¢\tǧ¾Ú¤ÇÊݸ¤ì"
2064 "¤¿¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î̾Á°¤Ï¡¢Ä̾¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£: "
2065 "\"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\"¸¡º÷¤ò¼Â¹Ô»þ¤Ï¡¢Ä̾¤³¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤È"
2066 "¤·¤Þ¤¹¡£"
2067
2068 #: src/editldap.c:685
2069 msgid "Bind Password"
2070 msgstr "¥Ð¥¤¥ó¥ÉÍѥѥ¹¥ï¡¼¥É"
2071
2072 #: src/editldap.c:695
2073 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2074 msgstr "\"Bind DN\"¥æ¡¼¥¶¤È¤·¤ÆÀܳ¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡£"
2075
2076 #: src/editldap.c:701
2077 msgid "Timeout (secs)"
2078 msgstr "¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È"
2079
2080 #: src/editldap.c:716
2081 msgid "The timeout period in seconds."
2082 msgstr "¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È»þ´Ö(ñ°Ì:ÉÃ)¡£"
2083
2084 #: src/editldap.c:720
2085 msgid "Maximum Entries"
2086 msgstr "ºÇÂ票¥ó¥È¥ê¿ô"
2087
2088 #: src/editldap.c:735
2089 msgid ""
2090 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2091 msgstr "¸¡º÷·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¿ô¤Î¾å¸Â¡£"
2092
2093 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:764
2094 msgid "Basic"
2095 msgstr "´ðËÜ"
2096
2097 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
2098 msgid "Search"
2099 msgstr "¸¡º÷"
2100
2101 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:653
2102 msgid "Extended"
2103 msgstr "³ÈÄ¥"
2104
2105 #: src/editldap.c:969
2106 msgid "Add New LDAP Server"
2107 msgstr "¿·µ¬LDAP¥µ¡¼¥Ð¤òÄɲÃ"
2108
2109 #: src/editvcard.c:96
2110 msgid "File does not appear to be vCard format."
2111 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏvCard·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2112
2113 #: src/editvcard.c:132
2114 msgid "Select vCard File"
2115 msgstr "vCard¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2116
2117 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2118 msgid "Edit vCard Entry"
2119 msgstr "vCard¥¨¥ó¥È¥ê¤òÊÔ½¸"
2120
2121 #: src/editvcard.c:296
2122 msgid "Add New vCard Entry"
2123 msgstr "vCard¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¿·µ¬¤ËÄɲÃ"
2124
2125 #: src/exphtmldlg.c:111
2126 msgid "Please specify output directory and file to create."
2127 msgstr "½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈºîÀ®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
2128
2129 #: src/exphtmldlg.c:114
2130 msgid "Select stylesheet and formatting."
2131 msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¤ÆÀ®·Á"
2132
2133 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2134 msgid "File exported successfully."
2135 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2136
2137 #: src/exphtmldlg.c:181
2138 #, c-format
2139 msgid ""
2140 "HTML Output Directory '%s'\n"
2141 "does not exist. OK to create new directory?"
2142 msgstr ""
2143 "HTML½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê '%s'\n"
2144 "¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2147 msgid "Create Directory"
2148 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®"
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:193
2151 #, c-format
2152 msgid ""
2153 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2154 "%s"
2155 msgstr ""
2156 "HTML¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤνÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó:\n"
2157 "%s"
2158
2159 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2160 msgid "Failed to Create Directory"
2161 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ"
2162
2163 #: src/exphtmldlg.c:241
2164 msgid "Error creating HTML file"
2165 msgstr "HTML¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®¥¨¥é¡¼"
2166
2167 #: src/exphtmldlg.c:361
2168 msgid "Select HTML Output File"
2169 msgstr "HTML½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2170
2171 #: src/exphtmldlg.c:435
2172 msgid "HTML Output File"
2173 msgstr "HTML½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2174
2175 #: src/exphtmldlg.c:496
2176 msgid "Stylesheet"
2177 msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È"
2178
2179 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3166 src/prefs_common.c:3448
2180 msgid "Default"
2181 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È"
2182
2183 #: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
2184 msgid "Full"
2185 msgstr "´°Á´"
2186
2187 #: src/exphtmldlg.c:521
2188 msgid "Custom"
2189 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à"
2190
2191 #: src/exphtmldlg.c:527
2192 msgid "Custom-2"
2193 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-2"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:533
2196 msgid "Custom-3"
2197 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-3"
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:539
2200 msgid "Custom-4"
2201 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-4"
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:553
2204 msgid "Full Name Format"
2205 msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Î·Á¼°"
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:560
2208 msgid "First Name, Last Name"
2209 msgstr "̾Á°, Ì¾»ú"
2210
2211 #: src/exphtmldlg.c:566
2212 msgid "Last Name, First Name"
2213 msgstr "̾»ú, Ì¾Á°"
2214
2215 #: src/exphtmldlg.c:580
2216 msgid "Color Banding"
2217 msgstr "¿§ÈÏ°Ï»ØÄê"
2218
2219 #: src/exphtmldlg.c:586
2220 msgid "Format E-Mail Links"
2221 msgstr "¥á¡¼¥ë¥ê¥ó¥¯·Á¼°"
2222
2223 #: src/exphtmldlg.c:592
2224 msgid "Format User Attributes"
2225 msgstr "¥æ¡¼¥¶Â°À­·Á¼°"
2226
2227 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2228 msgid "File Name :"
2229 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ :"
2230
2231 #: src/exphtmldlg.c:657
2232 msgid "Open with Web Browser"
2233 msgstr "Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç³«¤¯"
2234
2235 #: src/exphtmldlg.c:689
2236 msgid "Export Address Book to HTML File"
2237 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òHTML¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
2238
2239 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2240 msgid "Prev"
2241 msgstr "Á°"
2242
2243 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2244 #: src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:475
2245 msgid "Next"
2246 msgstr "¼¡"
2247
2248 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2249 msgid "File Info"
2250 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó"
2251
2252 #: src/exphtmldlg.c:756
2253 msgid "Format"
2254 msgstr "¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
2255
2256 #: src/expldifdlg.c:110
2257 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2258 msgstr "½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈºîÀ®¤¹¤ëLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2259
2260 #: src/expldifdlg.c:113
2261 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2262 msgstr "¼±ÊÌ̾¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2263
2264 #: src/expldifdlg.c:188
2265 #, c-format
2266 msgid ""
2267 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2268 "does not exist. OK to create new directory?"
2269 msgstr ""
2270 "LDIF ½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê '%s'\n"
2271 "¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·µ¬¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2272
2273 #: src/expldifdlg.c:200
2274 #, c-format
2275 msgid ""
2276 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2277 "%s"
2278 msgstr ""
2279 "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѽÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó:\n"
2280 "%s"
2281
2282 #: src/expldifdlg.c:244
2283 msgid "Suffix was not supplied"
2284 msgstr "ÀÜÈø¼­¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2285
2286 #: src/expldifdlg.c:246
2287 msgid ""
2288 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2289 "you wish to proceed without a suffix?"
2290 msgstr ""
2291 "¥Ç¡¼¥¿¤òLDAP¥µ¡¼¥Ð¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤ÏÀÜÈø¼­¤¬É¬ÍפǤ¹¡£ÀÜÈø¼­¤Ê¤·¤Ç½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â"
2292 "¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2293
2294 #: src/expldifdlg.c:264
2295 msgid "Error creating LDIF file"
2296 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®»þ¥¨¥é¡¼"
2297
2298 #: src/expldifdlg.c:373
2299 msgid "Select LDIF Output File"
2300 msgstr "LDIF½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2301
2302 #: src/expldifdlg.c:447
2303 msgid "LDIF Output File"
2304 msgstr "LDIF½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2305
2306 #: src/expldifdlg.c:508
2307 msgid "Suffix"
2308 msgstr "ÀÜÈø¼­"
2309
2310 #: src/expldifdlg.c:520
2311 msgid ""
2312 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2313 "entry. Examples include:\n"
2314 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2315 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2316 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2317 msgstr ""
2318 "LDAP¥¨¥ó¥È¥ê¤Î\"¼±ÊÌ̾\" (¤Þ¤¿¤Ï DN) ¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏLDAPÀÜÈø¼­ ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ"
2319 "¤¹¡£Îã:\n"
2320 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2321 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2322 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2323
2324 #: src/expldifdlg.c:529
2325 msgid "Relative DN"
2326 msgstr "ÁêÂÐDN"
2327
2328 #: src/expldifdlg.c:536
2329 msgid "Unique ID"
2330 msgstr "¥æ¥Ë¡¼¥¯ID"
2331
2332 #: src/expldifdlg.c:544
2333 msgid ""
2334 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2335 "to:\n"
2336 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2337 msgstr ""
2338 " uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org \n"
2339 "¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤ÎDN¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊID¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹ "
2340
2341 #: src/expldifdlg.c:557
2342 msgid ""
2343 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2344 "similar to:\n"
2345 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2346 msgstr ""
2347 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org \n"
2348 "¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤ÎDN¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Îɽ¼¨Ì¾¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹ "
2349
2350 #: src/expldifdlg.c:570
2351 msgid ""
2352 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2353 "is formatted similar to:\n"
2354 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2355 msgstr ""
2356 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org \n"
2357 "¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤ÎDN¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¸Ä¿Í¤Ë°¤¹¤ëºÇ½é¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬DN¤òºîÀ®¤¹¤ë"
2358 "ºÝ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹"
2359
2360 #: src/expldifdlg.c:584
2361 msgid ""
2362 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2363 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2364 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2365 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2366 "available RDN options that will be used to create the DN."
2367 msgstr ""
2368 "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤ÏÄ̾ïLDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¤¬´Þ¤Þ"
2369 "¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³Æ¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥É¤Ï\"¼±ÊÌ̾\" (¤Þ¤¿¤Ï DN)¤¬³ä¤êÉÕ¤±"
2370 "¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DN¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤ËÀÜÈø¼­¤¬ \"ÁêÂм±ÊÌ̾\"(¤Þ¤¿¤ÏRDN)¤ËÄɲ䵤ì¤Þ"
2371 "¤¹¡£DN¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ëRDN¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î£±¤Ä¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2372
2373 #: src/expldifdlg.c:597
2374 msgid "Use DN attribute if present in data"
2375 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËDN°À­¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
2376
2377 #: src/expldifdlg.c:604
2378 msgid ""
2379 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2380 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2381 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2382 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2383 msgstr ""
2384 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¤ÏLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬"
2385 "¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ç¡¼¤¿¤Ë\"¼±ÊÌ̾\" (DN) ¥æ¡¼¥¶Â°À­¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥¨"
2386 "¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¾å¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿RDN¤ÏDN"
2387 "¥æ¡¼¥¶Â°À­¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
2388
2389 #: src/expldifdlg.c:615
2390 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2391 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¥ì¥³¡¼¥É¤ò½ü³°¤¹¤ë"
2392
2393 #: src/expldifdlg.c:622
2394 msgid ""
2395 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2396 "option to ignore these records."
2397 msgstr ""
2398 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¤Ï¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î"
2399 "¥ì¥³¡¼¥É¤ò½ü³°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
2400
2401 #: src/expldifdlg.c:710
2402 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2403 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹"
2404
2405 #: src/expldifdlg.c:777
2406 msgid "Distguished Name"
2407 msgstr "¼±ÊÌ̾"
2408
2409 #: src/export.c:128
2410 msgid "Export"
2411 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
2412
2413 #: src/export.c:147
2414 msgid "Specify target folder and mbox file."
2415 msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2416
2417 #: src/export.c:157
2418 msgid "Source dir:"
2419 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
2420
2421 #: src/export.c:162
2422 msgid "Exporting file:"
2423 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
2424
2425 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2426 #: src/prefs_account.c:1229
2427 msgid " Select... "
2428 msgstr " ÁªÂò... "
2429
2430 #: src/export.c:220
2431 msgid "Select exporting file"
2432 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
2433
2434 #: src/exporthtml.c:796
2435 msgid "Full Name"
2436 msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à"
2437
2438 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2439 msgid "Attributes"
2440 msgstr "°À­"
2441
2442 #: src/exporthtml.c:1001
2443 msgid "Sylpheed Address Book"
2444 msgstr "Sylpheed¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
2445
2446 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2447 msgid "Name already exists but is not a directory."
2448 msgstr "̾Á°¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2449
2450 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2451 msgid "No permissions to create directory."
2452 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2453
2454 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2455 msgid "Name is too long."
2456 msgstr "̾Á°¤¬Ä¹²á¤®¤Þ¤¹¡£"
2457
2458 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2459 msgid "Not specified."
2460 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2461
2462 #: src/folder.c:1011
2463 msgid "Inbox"
2464 msgstr "¼õ¿®È¢"
2465
2466 #: src/folder.c:1015
2467 msgid "Sent"
2468 msgstr "Á÷¿®ºÑ¤ß"
2469
2470 #: src/folder.c:1019
2471 msgid "Queue"
2472 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
2473
2474 #: src/folder.c:1023
2475 msgid "Trash"
2476 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
2477
2478 #: src/folder.c:1027
2479 msgid "Drafts"
2480 msgstr "Áð¹Æ"
2481
2482 #: src/folder.c:1240
2483 #, c-format
2484 msgid "Processing (%s)...\n"
2485 msgstr "½èÍýÃæ (%s) ...\n"
2486
2487 #: src/folder.c:2028
2488 #, c-format
2489 msgid "Moving %s to %s...\n"
2490 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2491
2492 #: src/foldersel.c:148
2493 msgid "Select folder"
2494 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
2495
2496 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
2497 msgid "/Create _new folder..."
2498 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
2499
2500 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:302 src/folderview.c:322
2501 msgid "/_Rename folder..."
2502 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
2503
2504 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:303 src/folderview.c:323
2505 msgid "/M_ove folder..."
2506 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°ÜÆ°(_o)..."
2507
2508 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
2509 msgid "/_Delete folder"
2510 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
2511
2512 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
2513 msgid "/Remove _mailbox"
2514 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
2515
2516 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:314 src/folderview.c:334
2517 #: src/folderview.c:352
2518 msgid "/_Processing..."
2519 msgstr "/½èÍý(_P)..."
2520
2521 #: src/folderview.c:293
2522 msgid "/_Scoring..."
2523 msgstr "/ºÎÅÀ(_S)..."
2524
2525 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:339
2526 msgid "/Mark all _read"
2527 msgstr "/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
2528
2529 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:326 src/folderview.c:345
2530 msgid "/_Check for new messages"
2531 msgstr "/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)"
2532
2533 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:328
2534 msgid "/R_ebuild folder tree"
2535 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛ(_e)"
2536
2537 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:332 src/folderview.c:350
2538 msgid "/_Search folder..."
2539 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸¡º÷(_S)..."
2540
2541 #: src/folderview.c:330
2542 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2543 msgstr "/IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_I)"
2544
2545 #: src/folderview.c:341
2546 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2547 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
2548
2549 #: src/folderview.c:343
2550 msgid "/_Remove newsgroup"
2551 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
2552
2553 #: src/folderview.c:348
2554 msgid "/Remove _news account"
2555 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_n)"
2556
2557 #: src/folderview.c:385
2558 msgid "New"
2559 msgstr "¿·Ãå"
2560
2561 #: src/folderview.c:386
2562 msgid "Unread"
2563 msgstr "̤ÆÉ"
2564
2565 #: src/folderview.c:387
2566 msgid "#"
2567 msgstr "#"
2568
2569 #: src/folderview.c:630
2570 msgid "Setting folder info..."
2571 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
2572
2573 #: src/folderview.c:790 src/mainwindow.c:2799 src/setup.c:80
2574 #, c-format
2575 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2576 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
2577
2578 #: src/folderview.c:794 src/mainwindow.c:2804 src/setup.c:85
2579 #, c-format
2580 msgid "Scanning folder %s ..."
2581 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
2582
2583 #: src/folderview.c:835
2584 msgid "Rebuilding folder tree..."
2585 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛÃæ..."
2586
2587 #: src/folderview.c:918
2588 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2589 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³ÎǧÃæ..."
2590
2591 #: src/folderview.c:1696
2592 #, c-format
2593 msgid "Opening Folder %s..."
2594 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
2595
2596 #: src/folderview.c:1708
2597 msgid "Folder could not be opened."
2598 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
2599
2600 #: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1946 src/folderview.c:2219
2601 msgid "NewFolder"
2602 msgstr "¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À"
2603
2604 #: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2224
2605 #, c-format
2606 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2607 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2608
2609 #: src/folderview.c:1913 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2004
2610 #: src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2236
2611 #, c-format
2612 msgid "The folder `%s' already exists."
2613 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
2614
2615 #: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:2243
2616 #, c-format
2617 msgid "Can't create the folder `%s'."
2618 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2619
2620 #: src/folderview.c:1987 src/folderview.c:2065
2621 #, c-format
2622 msgid "Input new name for `%s':"
2623 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
2624
2625 #: src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2067
2626 msgid "Rename folder"
2627 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
2628
2629 #: src/folderview.c:2126
2630 #, c-format
2631 msgid ""
2632 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2633 "Do you really want to delete?"
2634 msgstr ""
2635 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2636 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
2637
2638 #: src/folderview.c:2128
2639 msgid "Delete folder"
2640 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
2641
2642 #: src/folderview.c:2145
2643 #, c-format
2644 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2645 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2646
2647 #: src/folderview.c:2181
2648 #, c-format
2649 msgid ""
2650 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2651 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2652 msgstr ""
2653 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
2654 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
2655
2656 #: src/folderview.c:2183
2657 msgid "Remove mailbox"
2658 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü"
2659
2660 #: src/folderview.c:2216
2661 msgid ""
2662 "Input the name of new folder:\n"
2663 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2664 " append `/' at the end of the name)"
2665 msgstr ""
2666 "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
2667 "(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
2668 " Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
2669
2670 #: src/folderview.c:2273
2671 #, c-format
2672 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2673 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2674
2675 #: src/folderview.c:2274
2676 msgid "Delete IMAP4 account"
2677 msgstr "IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2678
2679 #: src/folderview.c:2408
2680 #, c-format
2681 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2682 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2683
2684 #: src/folderview.c:2409
2685 msgid "Delete newsgroup"
2686 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
2687
2688 #: src/folderview.c:2446
2689 #, c-format
2690 msgid "Really delete news account `%s'?"
2691 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
2692
2693 #: src/folderview.c:2447
2694 msgid "Delete news account"
2695 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
2696
2697 #: src/folderview.c:2543
2698 #, c-format
2699 msgid "Moving %s to %s..."
2700 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
2701
2702 #: src/folderview.c:2572
2703 msgid "Source and destination are the same."
2704 msgstr "°ÜÆ°¸µ¤È°ÜÆ°À褬Ʊ¤¸¤Ç¤¹¡£"
2705
2706 #: src/folderview.c:2575
2707 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2708 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤½¤Î»Ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2709
2710 #: src/folderview.c:2578
2711 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2712 msgstr "°Û¤Ê¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹´Ö¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2713
2714 #: src/folderview.c:2581
2715 msgid "Move failed!"
2716 msgstr "°ÜÆ°¼ºÇÔ!"
2717
2718 #: src/folderview.c:2625 src/summaryview.c:4050
2719 msgid "Processing configuration"
2720 msgstr "½èÍýÀßÄê"
2721
2722 #: src/grouplistdialog.c:176
2723 msgid "Newsgroup subscription"
2724 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ"
2725
2726 #: src/grouplistdialog.c:192
2727 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2728 msgstr "²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÁªÂò:"
2729
2730 #: src/grouplistdialog.c:198
2731 msgid "Find groups:"
2732 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¸¡º÷:"
2733
2734 #: src/grouplistdialog.c:206
2735 msgid " Search "
2736 msgstr " ¸¡º÷ "
2737
2738 #: src/grouplistdialog.c:218
2739 msgid "Newsgroup name"
2740 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾"
2741
2742 #: src/grouplistdialog.c:219
2743 msgid "Messages"
2744 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2745
2746 #: src/grouplistdialog.c:220
2747 msgid "Type"
2748 msgstr "·¿"
2749
2750 #: src/grouplistdialog.c:246
2751 msgid "Refresh"
2752 msgstr "¹¹¿·"
2753
2754 #: src/grouplistdialog.c:350
2755 msgid "moderated"
2756 msgstr "´ÉÍýÉÕ¤­"
2757
2758 #: src/grouplistdialog.c:352
2759 msgid "readonly"
2760 msgstr "Æɹþ¤ßÀìÍÑ"
2761
2762 #: src/grouplistdialog.c:354
2763 msgid "unknown"
2764 msgstr "ÉÔÌÀ"
2765
2766 #: src/grouplistdialog.c:401
2767 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2768 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2769
2770 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1178
2771 msgid "Done."
2772 msgstr "´°Î»"
2773
2774 #: src/grouplistdialog.c:480
2775 #, c-format
2776 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2777 msgstr "%d ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¼õ¿® (%s ÆɹþºÑ¤ß)"
2778
2779 #: src/gtk/about.c:89
2780 msgid "About"
2781 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2782
2783 #: src/gtk/about.c:111
2784 #, c-format
2785 msgid ""
2786 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2787 "Operating System: %s %s (%s)"
2788 msgstr ""
2789 "GTK+ ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó %d.%d.%d\n"
2790 "¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à: %s %s (%s)"
2791
2792 #: src/gtk/about.c:126
2793 #, c-format
2794 msgid "Compiled-in features:%s"
2795 msgstr "ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½:%s"
2796
2797 #: src/gtk/about.c:210
2798 msgid ""
2799 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2800 "\n"
2801 msgstr ""
2802 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
2803 "\n"
2804
2805 #: src/gtk/about.c:214
2806 msgid ""
2807 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2808 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2809 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2810 "version.\n"
2811 "\n"
2812 msgstr ""
2813 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2814 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2815 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2816 "version.\n"
2817 "\n"
2818
2819 #: src/gtk/about.c:220
2820 msgid ""
2821 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2822 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2823 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2824 "more details.\n"
2825 "\n"
2826 msgstr ""
2827 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2828 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2829 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2830 "more details.\n"
2831 "\n"
2832
2833 #: src/gtk/about.c:226
2834 msgid ""
2835 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2836 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2837 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2838 msgstr ""
2839 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2840 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2841 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2842
2843 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2844 msgid "Orange"
2845 msgstr "¥ª¥ì¥ó¥¸"
2846
2847 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2848 msgid "Red"
2849 msgstr "ÀÖ"
2850
2851 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2852 msgid "Pink"
2853 msgstr "¥Ô¥ó¥¯"
2854
2855 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2856 msgid "Sky blue"
2857 msgstr "¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼"
2858
2859 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2860 msgid "Blue"
2861 msgstr "ÀÄ"
2862
2863 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2864 msgid "Green"
2865 msgstr "ÎÐ"
2866
2867 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2868 msgid "Brown"
2869 msgstr "Ãã"
2870
2871 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2872 msgid "No dictionary selected."
2873 msgstr "¼­½ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2874
2875 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2876 msgid "Normal Mode"
2877 msgstr "Ä̾ï¤Î¥â¡¼¥É"
2878
2879 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2880 msgid "Bad Spellers Mode"
2881 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥Ú¥ë¥â¡¼¥É"
2882
2883 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2884 msgid "Unknown suggestion mode."
2885 msgstr "̤ÃΤν¤Àµ¸õÊä¥â¡¼¥É"
2886
2887 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2888 msgid "No misspelled word found."
2889 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Î¤¢¤ëñ¸ì¤Ï¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
2890
2891 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2892 msgid "Replace unknown word"
2893 msgstr "ÉÔÌÀ¤Êñ¸ì¤òÃÖ´¹¤¹¤ë"
2894
2895 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2896 #, c-format
2897 msgid "Replace \"%s\" with: "
2898 msgstr "\"%s\" ¤ò¼¡¤Îñ¸ì¤ÇÃÖ´¹ : "
2899
2900 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2901 msgid ""
2902 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2903 "will learn from mistake.\n"
2904 msgstr ""
2905 "MOD1¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éEnter¤ò²¡¤¹¤È¡¢\n"
2906 "¸í¤ê¤«¤é³Ø½¬¤·¤Þ¤¹¡£\n"
2907
2908 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2909 msgid "Fast Mode"
2910 msgstr "¹â®¥â¡¼¥É"
2911
2912 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2913 #, c-format
2914 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2915 msgstr "\"%s\" ¤¬ÉÔÌÀ (%s)"
2916
2917 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2918 msgid "Accept in this session"
2919 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÎÍÑ"
2920
2921 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2922 msgid "Add to personal dictionary"
2923 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ËÄɲÃ"
2924
2925 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2926 msgid "Replace with..."
2927 msgstr "ÃÖ´¹..."
2928
2929 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2930 #, c-format
2931 msgid "Check with %s"
2932 msgstr "%s¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯"
2933
2934 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2935 msgid "(no suggestions)"
2936 msgstr "(½¤Àµ¸õÊä¤Ê¤·)"
2937
2938 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2939 msgid "More..."
2940 msgstr "¼¡..."
2941
2942 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2943 #, c-format
2944 msgid "Dictionary: %s"
2945 msgstr "¼­½ñ: %s"
2946
2947 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2948 #, c-format
2949 msgid "Use alternate (%s)"
2950 msgstr "¾¤ÎÁªÂò»è (%s)¤ò»ÈÍÑ"
2951
2952 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2953 msgid "Check while typing"
2954 msgstr "ÆþÎÏÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯"
2955
2956 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2957 msgid "Change dictionary"
2958 msgstr "¼­½ñ¤òÊѹ¹"
2959
2960 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2961 #, c-format
2962 msgid ""
2963 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2964 "%s"
2965 msgstr ""
2966 "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤Ï¼­½ñ¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
2967 "%s"
2968
2969 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2970 msgid "Abcdef"
2971 msgstr "ÆüËܸìAbc"
2972
2973 #: src/gtk/logwindow.c:61
2974 msgid "Protocol log"
2975 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
2976
2977 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2978 msgid "Select Plugin to load"
2979 msgstr "¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÁªÂò"
2980
2981 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2982 msgid "Plugins"
2983 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó"
2984
2985 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2705
2986 msgid "Description"
2987 msgstr "ÀâÌÀ"
2988
2989 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2990 msgid "Load Plugin"
2991 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥í¡¼¥É"
2992
2993 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2994 msgid "Unload Plugin"
2995 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É"
2996
2997 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2998 msgid "Page Index"
2999 msgstr "¥Ú¡¼¥¸¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹"
3000
3001 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
3002 msgid "Apply"
3003 msgstr "ŬÍÑ"
3004
3005 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
3006 msgid "Account"
3007 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
3008
3009 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
3010 #: src/prefs_summary_column.c:68
3011 msgid "Status"
3012 msgstr "¾õÂÖ"
3013
3014 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3015 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3016 msgid "correct"
3017 msgstr "Àµ¤·¤¤"
3018
3019 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3020 msgid "Owner"
3021 msgstr "½êÍ­¼Ô"
3022
3023 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3024 msgid "Signer"
3025 msgstr "½ð̾¼Ô"
3026
3027 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3028 msgid "Name: "
3029 msgstr "̾Á°:"
3030
3031 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3032 msgid "Organization: "
3033 msgstr "ÁÈ¿¥: "
3034
3035 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3036 msgid "Location: "
3037 msgstr "¾ì½ê: "
3038
3039 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3040 msgid "Fingerprint: "
3041 msgstr "»ØÌæ: "
3042
3043 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3044 msgid "Signature status: "
3045 msgstr "½ð̾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹: "
3046
3047 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3048 #, c-format
3049 msgid "SSL certificate for %s"
3050 msgstr "%s¤ÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
3051
3052 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3053 #, c-format
3054 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3055 msgstr "%s¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ï̤ÃΤΤâ¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
3056
3057 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3058 #, c-format
3059 msgid "Signature status: %s"
3060 msgstr "½ð̾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹: %s"
3061
3062 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3063 msgid "View certificate"
3064 msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë"
3065
3066 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3067 msgid "Unknown SSL Certificate"
3068 msgstr "̤ÃΤÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
3069
3070 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3071 msgid "Accept and save"
3072 msgstr "¼õÍý¡¦Êݸ¤¹¤ë"
3073
3074 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3075 msgid "Cancel connection"
3076 msgstr "Àܳ¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
3077
3078 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3079 msgid "New certificate:"
3080 msgstr "¿·¤·¤¤¾ÚÌÀ½ñ:"
3081
3082 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3083 msgid "Known certificate:"
3084 msgstr "´ûÃΤξÚÌÀ½ñ:"
3085
3086 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3087 #, c-format
3088 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3089 msgstr "%s¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
3090
3091 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3092 msgid "View certificates"
3093 msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë¡£"
3094
3095 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3096 msgid "Changed SSL Certificate"
3097 msgstr "SSL¾ÚÌÀ½ñ¤òÊѹ¹¤¹¤ë"
3098
3099 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2398
3100 msgid "(No From)"
3101 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
3102
3103 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2440 src/summaryview.c:2443
3104 msgid "(No Subject)"
3105 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
3106
3107 #: src/imap.c:669
3108 #, c-format
3109 msgid "Connecting %s failed"
3110 msgstr "%s ¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3111
3112 #: src/imap.c:674
3113 #, c-format
3114 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3115 msgstr "%s¤Ø¤ÎIMAP4Àܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
3116
3117 #: src/imap.c:714
3118 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3119 msgstr "¥È¥ó¥Í¥ê¥ó¥°IMAP4Àܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
3120
3121 #: src/imap.c:727
3122 #, c-format
3123 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3124 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
3125
3126 #: src/imap.c:766
3127 msgid "Can't start TLS session.\n"
3128 msgstr "TLS¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3129
3130 #: src/imap.c:1100
3131 #, c-format
3132 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3133 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
3134
3135 #: src/imap.c:1114 src/imap.c:1154
3136 msgid "can't expunge\n"
3137 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3138
3139 #: src/imap.c:1148
3140 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3141 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:*\n"
3142
3143 #: src/imap.c:1190
3144 msgid "can't close folder\n"
3145 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3146
3147 #: src/imap.c:1242
3148 #, c-format
3149 msgid "root folder %s does not exist\n"
3150 msgstr "¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3151
3152 #: src/imap.c:1415 src/imap.c:1423
3153 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3154 msgstr "LIST¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3155
3156 #: src/imap.c:1651
3157 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3158 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: LIST¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3159
3160 #: src/imap.c:1673
3161 msgid "can't create mailbox\n"
3162 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3163
3164 #: src/imap.c:1742
3165 #, c-format
3166 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3167 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î̾Á°¤ò%s¤«¤é%s¤ËÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3168
3169 #: src/imap.c:1804
3170 msgid "can't delete mailbox\n"
3171 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3172
3173 #: src/imap.c:1842
3174 msgid "can't get envelope\n"
3175 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3176
3177 #: src/imap.c:1850
3178 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3179 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3180
3181 #: src/imap.c:1872
3182 #, c-format
3183 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3184 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3185
3186 #: src/imap.c:1928
3187 #, c-format
3188 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3189 msgstr "%s¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3190
3191 #: src/imap.c:1950
3192 #, c-format
3193 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3194 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3195
3196 #: src/imap.c:1957
3197 #, c-format
3198 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3199 msgstr "%s:%d¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP4¥µ¡¼¥Ð¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3200
3201 #: src/imap.c:2047
3202 msgid "can't get namespace\n"
3203 msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3204
3205 #: src/imap.c:2480
3206 #, c-format
3207 msgid "can't select folder: %s\n"
3208 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3209
3210 #: src/imap.c:2620
3211 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3212 msgstr "IMAP4ǧ¾Ú¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3213
3214 #: src/imap.c:2637
3215 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3216 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3217
3218 #: src/imap.c:2953
3219 #, c-format
3220 msgid "can't append %s to %s\n"
3221 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
3222
3223 #: src/imap.c:2960
3224 msgid "(sending file...)"
3225 msgstr "(¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ÷¿®Ãæ...)"
3226
3227 #: src/imap.c:3002
3228 #, c-format
3229 msgid "can't append message to %s\n"
3230 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
3231
3232 #: src/imap.c:3084
3233 #, c-format
3234 msgid "can't copy %s to %s\n"
3235 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3236
3237 #: src/imap.c:3134
3238 #, c-format
3239 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3240 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %s %s\n"
3241
3242 #: src/imap.c:3151
3243 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3244 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
3245
3246 #: src/imap.c:3164
3247 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3248 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: CLOSE\n"
3249
3250 #: src/imap.c:3419
3251 #, c-format
3252 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3253 msgstr "iconv¤ÏUTF-7¤ò%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3254
3255 #: src/import.c:130
3256 msgid "Import"
3257 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3258
3259 #: src/import.c:149
3260 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3261 msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3262
3263 #: src/import.c:159
3264 msgid "Importing file:"
3265 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
3266
3267 #: src/import.c:164
3268 msgid "Destination dir:"
3269 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
3270
3271 #: src/import.c:222
3272 msgid "Select importing file"
3273 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
3274
3275 #: src/importldif.c:189
3276 msgid "Please specify address book name and file to import."
3277 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3278
3279 #: src/importldif.c:192
3280 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3281 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤òÁªÂò¤·¤Æ̾Á°¤òÊѹ¹"
3282
3283 #: src/importldif.c:195
3284 msgid "File imported."
3285 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
3286
3287 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3288 msgid "Please select a file."
3289 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3290
3291 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3292 msgid "Address book name must be supplied."
3293 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3294
3295 #: src/importldif.c:470
3296 msgid "Error reading LDIF fields."
3297 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÆɤ߹þ¤ß»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¤òȯÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3298
3299 #: src/importldif.c:493
3300 msgid "LDIF file imported successfully."
3301 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɹþ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3302
3303 #: src/importldif.c:605
3304 msgid "Select LDIF File"
3305 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
3306
3307 #: src/importldif.c:701
3308 msgid ""
3309 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3310 "file data."
3311 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºîÀ®¤¹¤ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3312
3313 #: src/importldif.c:707
3314 msgid "File Name"
3315 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
3316
3317 #: src/importldif.c:718
3318 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3319 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë°À­"
3320
3321 #: src/importldif.c:727
3322 msgid "Select the LDIF file to import."
3323 msgstr "Æɤ߹þ¤àLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
3324
3325 #: src/importldif.c:764
3326 msgid "R"
3327 msgstr "R"
3328
3329 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:472
3330 msgid "S"
3331 msgstr "S"
3332
3333 #: src/importldif.c:766
3334 msgid "LDIF Field Name"
3335 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾"
3336
3337 #: src/importldif.c:767
3338 msgid "Attribute Name"
3339 msgstr "°À­Ì¾"
3340
3341 #: src/importldif.c:822
3342 msgid "LDIF Field"
3343 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É"
3344
3345 #: src/importldif.c:834
3346 msgid "Attribute"
3347 msgstr "°À­"
3348
3349 #: src/importldif.c:845
3350 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3351 msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¥æ¡¼¥¶Â°À­Ì¾¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
3352
3353 #: src/importldif.c:850
3354 msgid "???"
3355 msgstr "???"
3356
3357 #: src/importldif.c:868
3358 msgid ""
3359 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3360 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3361 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3362 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3363 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3364 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3365 "field for import."
3366 msgstr ""
3367 "¾å¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é̾Á°¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤«¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÍѤËÁªÂò¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ"
3368 "²¼¤µ¤¤¡£Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É(\"R\"¥«¥é¥à¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥¤¥ó"
3369 "¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Ì¾Á°¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£Select (\"S\") ¥«¥é¥à¤Ç°ì²ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥¤"
3370 "¥ó¥Ý¡¼¥ÈÍѤΥե£¡¼¥ë¥É¤È¤·¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹Ô¤Î¤É¤³¤«¤Ç°ì²ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È"
3371 "¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¡¢¥ê¥¹¥È¤Î²¼¤ÎÆþÎÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç̾Á°¤¬Êѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹Ô¤Î¤É"
3372 "¤³¤«¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤·¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
3373
3374 #: src/importldif.c:880
3375 msgid "Select for Import"
3376 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÁªÂò"
3377
3378 #: src/importldif.c:886
3379 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3380 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
3381
3382 #: src/importldif.c:889
3383 msgid " Modify "
3384 msgstr " ½¤Àµ "
3385
3386 #: src/importldif.c:895
3387 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3388 msgstr "¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï»ØÄꤷ¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¾åµ­¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£"
3389
3390 #: src/importldif.c:968
3391 msgid "Records Imported :"
3392 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥É :"
3393
3394 #: src/importldif.c:999
3395 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3396 msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3397
3398 #: src/importmutt.c:143
3399 msgid "Error importing MUTT file."
3400 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼"
3401
3402 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3403 #: src/importpine.c:329
3404 msgid "Please select a file to import."
3405 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
3406
3407 #: src/importmutt.c:185
3408 msgid "Select MUTT File"
3409 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3410
3411 #: src/importmutt.c:239
3412 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3413 msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3414
3415 #: src/importpine.c:143
3416 msgid "Error importing Pine file."
3417 msgstr "Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È»þ¥¨¥é¡¼"
3418
3419 #: src/importpine.c:185
3420 msgid "Select Pine File"
3421 msgstr "Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
3422
3423 #: src/importpine.c:239
3424 msgid "Import Pine file into Address Book"
3425 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËPine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
3426
3427 #: src/inc.c:334
3428 msgid "Retrieving new messages"
3429 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
3430
3431 #: src/inc.c:379
3432 msgid "Standby"
3433 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
3434
3435 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3436 msgid "Cancelled"
3437 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
3438
3439 #: src/inc.c:515
3440 msgid "Retrieving"
3441 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
3442
3443 #: src/inc.c:531
3444 #, c-format
3445 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3446 msgstr "´°Î» (%d ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(s) (%s) ¼õ¿®)"
3447
3448 #: src/inc.c:535
3449 msgid "Done (no new messages)"
3450 msgstr "´°Î» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
3451
3452 #: src/inc.c:541
3453 msgid "Connection failed"
3454 msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3455
3456 #: src/inc.c:545
3457 msgid "Auth failed"
3458 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3459
3460 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3461 msgid "Locked"
3462 msgstr "¥í¥Ã¥¯"
3463
3464 #: src/inc.c:572
3465 #, c-format
3466 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3467 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3468
3469 #: src/inc.c:642
3470 #, c-format
3471 msgid "Finished (%d new message(s))"
3472 msgstr "½ªÎ» (%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)"
3473
3474 #: src/inc.c:645
3475 msgid "Finished (no new messages)"
3476 msgstr "½ªÎ» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
3477
3478 #: src/inc.c:654
3479 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3480 msgstr "¥á¡¼¥ë¼èÆÀÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3481
3482 #: src/inc.c:695
3483 #, c-format
3484 msgid "%s: Retrieving new messages"
3485 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
3486
3487 #: src/inc.c:714
3488 #, c-format
3489 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3490 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
3491
3492 #: src/inc.c:721
3493 #, c-format
3494 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3495 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3496
3497 #: src/inc.c:728
3498 #, c-format
3499 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3500 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3501
3502 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3503 msgid "Authenticating..."
3504 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
3505
3506 #: src/inc.c:795
3507 #, c-format
3508 msgid "Retrieving messages from %s..."
3509 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹..."
3510
3511 #: src/inc.c:800
3512 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3513 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
3514
3515 #: src/inc.c:804
3516 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3517 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
3518
3519 #: src/inc.c:808
3520 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3521 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
3522
3523 #: src/inc.c:812
3524 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3525 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
3526
3527 #: src/inc.c:829
3528 #, c-format
3529 msgid "Deleting message %d"
3530 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½üÃæ"
3531
3532 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3533 msgid "Quitting"
3534 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
3535
3536 # c-format
3537 #: src/inc.c:872
3538 #, c-format
3539 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3540 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%s / %s)"
3541
3542 #: src/inc.c:901
3543 #, c-format
3544 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3545 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d ·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ (%s) ¼õ¿®ºÑ¤ß)"
3546
3547 #: src/inc.c:963
3548 msgid "Connection failed."
3549 msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3550
3551 #: src/inc.c:969
3552 msgid "Error occurred while processing mail."
3553 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3554
3555 #: src/inc.c:974
3556 #, c-format
3557 msgid ""
3558 "Error occurred while processing mail:\n"
3559 "%s"
3560 msgstr ""
3561 "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3562 "%s"
3563
3564 #: src/inc.c:980
3565 msgid "No disk space left."
3566 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3567
3568 #: src/inc.c:985
3569 msgid "Can't write file."
3570 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
3571
3572 #: src/inc.c:990
3573 msgid "Socket error."
3574 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼"
3575
3576 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3577 msgid "Connection closed by the remote host."
3578 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤êÀܳ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
3579
3580 #: src/inc.c:1002
3581 msgid "Mailbox is locked."
3582 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3583
3584 #: src/inc.c:1006
3585 #, c-format
3586 msgid ""
3587 "Mailbox is locked:\n"
3588 "%s"
3589 msgstr ""
3590 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
3591 "%s"
3592
3593 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3594 msgid "Authentication failed."
3595 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3596
3597 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3598 #, c-format
3599 msgid ""
3600 "Authentication failed:\n"
3601 "%s"
3602 msgstr ""
3603 "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ:\n"
3604 "%s"
3605
3606 #: src/inc.c:1052
3607 msgid "Incorporation cancelled\n"
3608 msgstr "¼è¤ê¹þ¤ß¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3609
3610 #: src/inputdialog.c:152
3611 #, c-format
3612 msgid "Input password for %s on %s:"
3613 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
3614
3615 #: src/inputdialog.c:154
3616 msgid "Input password"
3617 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
3618
3619 #: src/ldif.c:838
3620 msgid "Nick Name"
3621 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
3622
3623 #: src/main.c:143 src/main.c:152
3624 #, c-format
3625 msgid ""
3626 "File `%s' already exists.\n"
3627 "Can't create folder."
3628 msgstr ""
3629 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3630 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
3631
3632 #: src/main.c:212
3633 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3634 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3635
3636 #: src/main.c:514
3637 #, c-format
3638 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3639 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
3640
3641 #: src/main.c:517
3642 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3643 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
3644
3645 #: src/main.c:518
3646 msgid ""
3647 "  --attach file1 [file2]...\n"
3648 "                         open composition window with specified files\n"
3649 "                         attached"
3650 msgstr ""
3651 "  --attach file1 [file2]...\n"
3652 "                         »ØÄꤷ¤¿ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇºîÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò\n"
3653 "\t\t\t  ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë"
3654
3655 #: src/main.c:521
3656 msgid "  --receive              receive new messages"
3657 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3658
3659 #: src/main.c:522
3660 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3661 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
3662
3663 #: src/main.c:523
3664 msgid "  --send                 send all queued messages"
3665 msgstr "  --send                ÂÔµ¡Ãæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
3666
3667 #: src/main.c:524
3668 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3669 msgstr "  --status [¥Õ¥©¥ë¥À]...   Á´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òɽ¼¨"
3670
3671 #: src/main.c:525
3672 msgid ""
3673 "  --status-full [folder]...\n"
3674 "                         show the status of each folder"
3675 msgstr ""
3676 "  --status-full [¥Õ¥©¥ë¥À]...\n"
3677 "                         ³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨"
3678
3679 #: src/main.c:527
3680 msgid "  --online               switch to online mode"
3681 msgstr "  --online               ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
3682
3683 #: src/main.c:528
3684 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3685 msgstr "  --offline              ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
3686
3687 #: src/main.c:529
3688 msgid "  --debug                debug mode"
3689 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
3690
3691 #: src/main.c:530
3692 msgid "  --help                 display this help and exit"
3693 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3694
3695 #: src/main.c:531
3696 msgid "  --version              output version information and exit"
3697 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
3698
3699 #: src/main.c:532
3700 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3701 msgstr "  --config-dir           ÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò½ÐÎÏ"
3702
3703 #: src/main.c:569 src/summaryview.c:5198
3704 #, c-format
3705 msgid "Processing (%s)..."
3706 msgstr "½èÍýÃæ (%s)..."
3707
3708 #: src/main.c:572
3709 msgid "top level folder"
3710 msgstr "ºÇ¾å°Ì¥Õ¥©¥ë¥À"
3711
3712 #: src/main.c:637
3713 msgid "Composing message exists."
3714 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
3715
3716 #: src/main.c:638
3717 msgid "Draft them"
3718 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø"
3719
3720 #: src/main.c:638
3721 msgid "Discard them"
3722 msgstr "ÇË´þ"
3723
3724 #: src/main.c:638
3725 msgid "Don't quit"
3726 msgstr "½ªÎ»¤·¤Ê¤¤"
3727
3728 #: src/main.c:652
3729 msgid "Queued messages"
3730 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3731
3732 #: src/main.c:653
3733 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3734 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
3735
3736 #: src/main.c:898
3737 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3738 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3739
3740 #: src/mainwindow.c:426
3741 msgid "/_File/_Folder"
3742 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
3743
3744 #: src/mainwindow.c:427
3745 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3746 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
3747
3748 #: src/mainwindow.c:429
3749 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3750 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
3751
3752 #: src/mainwindow.c:430
3753 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3754 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:431
3757 msgid "/_File/_Folder/---"
3758 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/---"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:432
3761 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3762 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)..."
3763
3764 #: src/mainwindow.c:434
3765 msgid "/_File/_Add mailbox"
3766 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
3767
3768 #: src/mainwindow.c:435
3769 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3770 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)/MH..."
3771
3772 #: src/mainwindow.c:436
3773 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3774 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
3775
3776 #: src/mainwindow.c:437
3777 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3778 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
3779
3780 #: src/mainwindow.c:438
3781 msgid "/_File/Empty _trash"
3782 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
3783
3784 #: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:144
3785 msgid "/_File/_Save as..."
3786 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
3787
3788 #: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:145
3789 msgid "/_File/_Print..."
3790 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
3791
3792 #: src/mainwindow.c:443
3793 msgid "/_File/_Work offline"
3794 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ(_W)"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:446
3797 msgid "/_File/E_xit"
3798 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:451
3801 msgid "/_Edit/Select _thread"
3802 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò(_t)"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:153
3805 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3806 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥ì¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥µ¡¼¥Á(_F)..."
3807
3808 #: src/mainwindow.c:455
3809 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3810 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Õ¥©¥ë¥À¸¡º÷(_S)..."
3811
3812 #: src/mainwindow.c:457
3813 msgid "/_View/Show or hi_de"
3814 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:458
3817 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3818 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:460
3821 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3822 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:462
3825 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3826 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:464
3829 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3830 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥¢¥¤¥³¥ó¤È¥Æ¥­¥¹¥È(_a)"
3831
3832 #: src/mainwindow.c:466
3833 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3834 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
3835
3836 #: src/mainwindow.c:468
3837 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3838 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥Æ¥­¥¹¥È(_T)"
3839
3840 #: src/mainwindow.c:470
3841 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3842 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:472
3845 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3846 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_b)"
3847
3848 #: src/mainwindow.c:475
3849 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3850 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_o)"
3851
3852 #: src/mainwindow.c:476
3853 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3854 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_e)"
3855
3856 #: src/mainwindow.c:478
3857 msgid "/_View/_Sort"
3858 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)"
3859
3860 #: src/mainwindow.c:479
3861 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3862 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_n)"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:480
3865 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3866 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_i)"
3867
3868 #: src/mainwindow.c:481
3869 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3870 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_d)"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:482
3873 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3874 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_f)"
3875
3876 #: src/mainwindow.c:483
3877 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3878 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/°¸Àè¤Ç¥½¡¼¥È(_r)"
3879
3880 #: src/mainwindow.c:484
3881 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3882 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_s)"
3883
3884 #: src/mainwindow.c:485
3885 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3886 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Ç¥½¡¼¥È(_c)"
3887
3888 #: src/mainwindow.c:487
3889 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3890 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥½¡¼¥È(_m)"
3891
3892 #: src/mainwindow.c:488
3893 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3894 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¥½¡¼¥È(_s)"
3895
3896 #: src/mainwindow.c:489
3897 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3898 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/źÉդǥ½¡¼¥È(_t)"
3899
3900 #: src/mainwindow.c:491
3901 msgid "/_View/_Sort/by score"
3902 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥¹¥³¥¢¤Ç¥½¡¼¥È"
3903
3904 #: src/mainwindow.c:492
3905 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3906 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥í¥Ã¥¯¤Î̵ͭ¤Ç¥½¡¼¥È"
3907
3908 #: src/mainwindow.c:493
3909 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3910 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤"
3911
3912 #: src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:497
3913 msgid "/_View/_Sort/---"
3914 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
3915
3916 #: src/mainwindow.c:495
3917 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3918 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¾º½ç"
3919
3920 #: src/mainwindow.c:496
3921 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3922 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¹ß½ç"
3923
3924 #: src/mainwindow.c:498
3925 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3926 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
3927
3928 #: src/mainwindow.c:500
3929 msgid "/_View/Th_read view"
3930 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ó¥å¡¼(_r)"
3931
3932 #: src/mainwindow.c:501
3933 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3934 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«(_x)"
3935
3936 #: src/mainwindow.c:502
3937 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3938 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò³ÊǼ(_l)"
3939
3940 #: src/mainwindow.c:503
3941 msgid "/_View/_Hide read messages"
3942 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æɤ߹þ¤ß¤ò±£¤¹(_H)"
3943
3944 #: src/mainwindow.c:504
3945 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3946 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_i)..."
3947
3948 #: src/mainwindow.c:507
3949 msgid "/_View/_Go to"
3950 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)"
3951
3952 #: src/mainwindow.c:508
3953 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3954 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
3955
3956 #: src/mainwindow.c:509
3957 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3958 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
3959
3960 #: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
3961 #: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:528
3962 msgid "/_View/_Go to/---"
3963 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/---"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:511
3966 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3967 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_r)"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:513
3970 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3971 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_e)"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:516
3974 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3975 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_w)"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:517
3978 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3979 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_x)"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:519
3982 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3983 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_m)"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:521
3986 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3987 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_a)"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:524
3990 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3991 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_l)"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:526
3994 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3995 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_b)"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:529
3998 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3999 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_f)..."
4000
4001 #: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:159
4002 msgid "/_View/_Code set/---"
4003 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
4004
4005 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:163
4006 msgid "/_View/_Code set"
4007 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:164
4010 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4011 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:167
4014 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4015 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:171
4018 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4019 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:175
4022 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4023 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:177
4026 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4027 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/À¾²¤ (ISO-8859-_15)"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:181
4030 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4031 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:184
4034 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4035 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:186
4038 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4039 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:189
4042 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4043 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:192
4046 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4047 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:195
4050 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4051 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:197
4054 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4055 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:199
4058 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4059 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:203
4062 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4063 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:206
4066 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4067 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:209
4070 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4071 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:211
4074 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4075 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:215
4078 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4079 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:217
4082 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4083 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:219
4086 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4087 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:221
4090 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4091 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
4092
4093 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:224
4094 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4095 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:226
4098 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4099 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
4100
4101 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:229
4102 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4103 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (TIS-620)"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:231
4106 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4107 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (Windows-874)"
4108
4109 #: src/mainwindow.c:613 src/summaryview.c:458
4110 msgid "/_View/Open in new _window"
4111 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_w)"
4112
4113 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:239
4114 msgid "/_View/Mess_age source"
4115 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¡¼¥¹(_a)"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:615
4118 msgid "/_View/Show all _headers"
4119 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
4120
4121 #: src/mainwindow.c:617
4122 msgid "/_View/_Update summary"
4123 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·(_U)"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:620
4126 msgid "/_Message/Get new ma_il"
4127 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_i)"
4128
4129 #: src/mainwindow.c:621
4130 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
4131 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_a)"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:623
4134 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
4135 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¼õ¿®¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹(_g)"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:625
4138 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4139 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_S)"
4140
4141 #: src/mainwindow.c:627
4142 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4143 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_n)"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:628
4146 msgid "/_Message/Compose a news message"
4147 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:246
4150 msgid "/_Message/_Reply"
4151 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:630
4154 msgid "/_Message/Repl_y to"
4155 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:247
4158 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4159 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/Á´°÷(_a)"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:249
4162 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4163 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/º¹½Ð¿Í(_s)"
4164
4165 #: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:251
4166 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4167 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/¥ê¥¹¥È(_l)"
4168
4169 #: src/mainwindow.c:635
4170 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4171 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê"
4172
4173 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:254
4174 msgid "/_Message/_Forward"
4175 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
4176
4177 #: src/mainwindow.c:638
4178 msgid "/_Message/Redirect"
4179 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È"
4180
4181 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4182 msgid "/_Message/Re-_edit"
4183 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
4184
4185 #: src/mainwindow.c:642
4186 msgid "/_Message/M_ove..."
4187 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
4188
4189 #: src/mainwindow.c:643
4190 msgid "/_Message/_Copy..."
4191 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
4192
4193 #: src/mainwindow.c:644
4194 msgid "/_Message/_Delete"
4195 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
4196
4197 #: src/mainwindow.c:645
4198 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4199 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
4200
4201 #: src/mainwindow.c:647
4202 msgid "/_Message/_Mark"
4203 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
4204
4205 #: src/mainwindow.c:648
4206 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4207 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
4208
4209 #: src/mainwindow.c:649
4210 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4211 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
4212
4213 #: src/mainwindow.c:650
4214 msgid "/_Message/_Mark/---"
4215 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:651
4218 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4219 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
4220
4221 #: src/mainwindow.c:652
4222 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4223 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
4224
4225 #: src/mainwindow.c:654
4226 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4227 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:657
4230 msgid "/_Tools/_Address book..."
4231 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)..."
4232
4233 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:263
4234 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4235 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/º¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ØÄɲÃ(_k)"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:660
4238 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4239 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)"
4240
4241 #: src/mainwindow.c:661
4242 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4243 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)/¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é(_F)..."
4244
4245 #: src/mainwindow.c:663
4246 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4247 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é(_M)..."
4248
4249 #: src/mainwindow.c:666
4250 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4251 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
4252
4253 #: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:266
4254 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4255 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)"
4256
4257 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
4258 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4259 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/¼«Æ°(_A)"
4260
4261 #: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:270
4262 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4263 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_From¤«¤é"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:272
4266 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4267 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_To¤«¤é"
4268
4269 #: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:274
4270 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4271 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_Subject¤«¤é"
4272
4273 #: src/mainwindow.c:676
4274 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4275 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)"
4276
4277 #: src/mainwindow.c:677
4278 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
4279 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/¼«Æ°(_A)"
4280
4281 #: src/mainwindow.c:679
4282 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
4283 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_From¤«¤é"
4284
4285 #: src/mainwindow.c:681
4286 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
4287 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_To¤«¤é"
4288
4289 #: src/mainwindow.c:683
4290 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
4291 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_Subject¤«¤é"
4292
4293 #: src/mainwindow.c:688
4294 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4295 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_p)"
4296
4297 #: src/mainwindow.c:691
4298 msgid "/_Tools/E_xecute"
4299 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¼Â¹Ô(_x)"
4300
4301 #: src/mainwindow.c:694
4302 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4303 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/SSL¾ÚÌÀ½ñ(_f)..."
4304
4305 #: src/mainwindow.c:698
4306 msgid "/_Tools/_Log window"
4307 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:700
4310 msgid "/_Configuration"
4311 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
4312
4313 #: src/mainwindow.c:701
4314 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4315 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:703
4318 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4319 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê(_P)..."
4320
4321 #: src/mainwindow.c:705
4322 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4323 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
4324
4325 #: src/mainwindow.c:707
4326 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4327 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
4328
4329 #: src/mainwindow.c:709
4330 msgid "/_Configuration/---"
4331 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:710
4334 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4335 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
4336
4337 #: src/mainwindow.c:712
4338 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
4339 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á°½èÍý..."
4340
4341 #: src/mainwindow.c:714
4342 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
4343 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸å½èÍý..."
4344
4345 #: src/mainwindow.c:716
4346 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4347 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±(_F)..."
4348
4349 #: src/mainwindow.c:718
4350 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4351 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(_T)..."
4352
4353 #: src/mainwindow.c:719
4354 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4355 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_A)..."
4356
4357 #: src/mainwindow.c:720
4358 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4359 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê(_O)..."
4360
4361 #: src/mainwindow.c:721
4362 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4363 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥×¥é¥°¥¤¥ó..."
4364
4365 #: src/mainwindow.c:724
4366 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4367 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M) (¥í¡¼¥«¥ë)"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:725
4370 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4371 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M) (Sylpheed Doc ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸)"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:727
4374 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4375 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)(¥í¡¼¥«¥ë)"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:728
4378 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4379 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F) (Sylpheed Doc ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸)"