sync with sylpheed 0.4.66
[claws.git] / po / el.po
1 # Hellenic translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>, 2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-05-08 14:03+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 2001-01-14 11:33+0200\n"
10 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
19
20 #: src/about.c:200
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "Ôá ôìÞìáôá êþäéêá ðïõ åöáñìüóèçêáí áðü ôï fetchmail åßíáé Copyright 1997 by "
29 "Eric S. Raymond. ÔìÞìáôá áõôïý åßíáé åðßóçò copyrighted by Carl Harris, 1993 "
30 "and 1995.  Ôï Copyright ôçñåßôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åëåýèåñçò áíáäéáíïìÞò "
31 "ôïõ êþäéêá\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:206
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40
41 #: src/about.c:211
42 msgid ""
43 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
44 "\n"
45 msgstr ""
46
47 #: src/about.c:215
48 msgid ""
49 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
50 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
51 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
52 "version.\n"
53 "\n"
54 msgstr ""
55 "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
56 "êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
57 "×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
58 "áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
59 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
60 "\n"
61
62 #: src/about.c:221
63 msgid ""
64 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
65 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
66 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
67 "more details.\n"
68 "\n"
69 msgstr ""
70 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
71 "ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÛÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
72 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
73 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
74 "\n"
75
76 #: src/about.c:227
77 msgid ""
78 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
79 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
80 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
81 msgstr ""
82 "Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
83 "ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
84 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
85 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
86
87 #: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:212
88 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
89 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:158 src/main.c:319 src/main.c:327
90 #: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:117
91 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1796 src/prefs_common.c:2015
92 #: src/prefs_common.c:2131 src/prefs_display_header.c:195
93 #: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
94 msgid "OK"
95 msgstr "ÅíôÜîåé"
96
97 #: src/account.c:101
98 msgid "Reading all config for each account...\n"
99 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü...\n"
100
101 #: src/account.c:116
102 #, c-format
103 msgid "Found label: %s\n"
104 msgstr "ÂñÝèçêå ôáìðÝëá: %s\n"
105
106 #: src/account.c:208
107 msgid ""
108 "Some composing windows are open.\n"
109 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
110 msgstr ""
111 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
112 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
113 "ëïãáñéóìïýò."
114
115 #: src/account.c:214
116 msgid "Opening account edit window...\n"
117 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
118
119 #: src/account.c:355
120 msgid "Creating account edit window...\n"
121 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
122
123 #: src/account.c:360
124 msgid "Edit accounts"
125 msgstr "Åðåîåñãáóßá ôùí ëïãáñéáóìþí"
126
127 #: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
128 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:301
129 msgid "Name"
130 msgstr "¼íïìá"
131
132 #: src/account.c:389 src/prefs_account.c:624
133 msgid "Protocol"
134 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
135
136 #: src/account.c:390
137 msgid "Server"
138 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
139
140 #: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:275
141 #: src/prefs_display_header.c:330
142 msgid "Add"
143 msgstr "ÐñïóèÞêç"
144
145 #: src/account.c:415
146 msgid "Edit"
147 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
148
149 #: src/account.c:421
150 msgid " Delete "
151 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
152
153 #: src/account.c:427 src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:438
154 msgid "Down"
155 msgstr "ÊÜôù"
156
157 #: src/account.c:433 src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:432
158 msgid "Up"
159 msgstr "ÐÜíù"
160
161 #: src/account.c:447
162 msgid " Set as usually used account "
163 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü"
164
165 #: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
166 msgid "Close"
167 msgstr "Êëåßóéìï"
168
169 #: src/account.c:507
170 msgid "Delete account"
171 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
172
173 #: src/account.c:508
174 msgid "Do you really want to delete this account?"
175 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
176
177 #: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
178 #: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
179 #: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
180 #: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:721
181 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:813
182 msgid "Yes"
183 msgstr "Íáé"
184
185 #: src/account.c:509 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
186 #: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
187 #: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
188 msgid "+No"
189 msgstr "+¼÷é"
190
191 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
192 msgid "/_File"
193 msgstr "/Áñ÷åßï"
194
195 #: src/addressbook.c:230
196 msgid "/_File/New _address"
197 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
198
199 #: src/addressbook.c:231
200 msgid "/_File/New _group"
201 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
202
203 #: src/addressbook.c:232
204 msgid "/_File/New _folder"
205 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
206
207 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
208 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
209 msgid "/_File/---"
210 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
211
212 #: src/addressbook.c:234
213 msgid "/_File/_Edit"
214 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
215
216 #: src/addressbook.c:235
217 msgid "/_File/_Delete"
218 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
219
220 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
221 msgid "/_File/_Close"
222 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
223
224 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
225 msgid "/_Help"
226 msgstr "/ÂïÞèåéá"
227
228 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
229 msgid "/_Help/_About"
230 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
231
232 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
233 msgid "/New _address"
234 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
235
236 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
237 msgid "/New _group"
238 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
239
240 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
241 msgid "/New _folder"
242 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
243
244 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
245 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
246 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
247 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
248 #: src/summaryview.c:314
249 msgid "/---"
250 msgstr "/---"
251
252 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
253 #: src/mainwindow.c:351
254 msgid "/_Edit"
255 msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
256
257 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
258 msgid "/_Delete"
259 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
260
261 #: src/addressbook.c:318
262 msgid "E-Mail address"
263 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
264
265 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
266 msgid "Remarks"
267 msgstr "Ó÷üëéá"
268
269 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
270 msgid "Address book"
271 msgstr "Ôçëåöùíéêüò êáôÜëïãïò"
272
273 #: src/addressbook.c:413
274 msgid "Name:"
275 msgstr "¼íïìá"
276
277 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
278 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
279 #: src/prefs_filter.c:398
280 msgid "Delete"
281 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
282
283 #: src/addressbook.c:442
284 msgid "Lookup"
285 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
286
287 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
288 msgid "To:"
289 msgstr "Ðñïò:"
290
291 #: src/addressbook.c:456
292 msgid "Cc:"
293 msgstr ""
294
295 #: src/addressbook.c:460
296 msgid "Bcc:"
297 msgstr ""
298
299 #: src/addressbook.c:479
300 msgid "Common address"
301 msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
302
303 #: src/addressbook.c:486
304 msgid "Personal address"
305 msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
306
307 #: src/addressbook.c:577
308 msgid "Delete address(es)"
309 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
310
311 #: src/addressbook.c:578
312 msgid "Really delete the address(es)?"
313 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
314
315 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
316 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573
317 #: src/summaryview.c:813
318 msgid "No"
319 msgstr "¼÷é"
320
321 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
322 msgid "New folder"
323 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
324
325 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
326 msgid "Input the name of new folder:"
327 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ: "
328
329 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
330 msgid "NewFolder"
331 msgstr "ÍÝïòÊáôÜëïãïò"
332
333 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
334 #: src/addressbook.c:1187
335 msgid "The name already exists."
336 msgstr "Ôï üíïìá õðÜñ÷åé Þäç."
337
338 #: src/addressbook.c:1045
339 msgid "New group"
340 msgstr "ÍÝá ïìÜäá"
341
342 #: src/addressbook.c:1046
343 msgid "Input the name of new group:"
344 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôçò íÝáò ïìÜäáò:"
345
346 #: src/addressbook.c:1047
347 msgid "NewGroup"
348 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
349
350 #: src/addressbook.c:1122
351 msgid "Edit group"
352 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
353
354 #: src/addressbook.c:1123
355 msgid "Input the new name of group:"
356 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôçò ïìÜäáò:"
357
358 #: src/addressbook.c:1173
359 msgid "Edit folder"
360 msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
361
362 #: src/addressbook.c:1174
363 msgid "Input the new name of folder:"
364 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
365
366 #: src/addressbook.c:1223
367 #, c-format
368 msgid "Really delete `%s' ?"
369 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôï `%s' ;"
370
371 #: src/addressbook.c:1271
372 msgid "Edit address"
373 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
374
375 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:302
376 msgid "Address"
377 msgstr "Äéåýèõíóç"
378
379 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
380 #: src/compose.c:3641 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
381 #: src/inputdialog.c:159 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
382 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:121 src/prefs.c:468
383 #: src/prefs_common.c:2132 src/prefs_display_header.c:196
384 #: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:573
385 #: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
386 msgid "Cancel"
387 msgstr "Áêýñùóç"
388
389 #: src/addressbook.c:1524
390 msgid "Reading addressbook file..."
391 msgstr "ÄéáâÜæù ôï áñ÷åßï êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí..."
392
393 #: src/addressbook.c:1528
394 #, c-format
395 msgid "%s doesn't exist.\n"
396 msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
397
398 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
399 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
400 #: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:994
401 #: src/summaryview.c:1200 src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1343
402 #: src/summaryview.c:1800 src/summaryview.c:2275 src/summaryview.c:2298
403 #: src/summaryview.c:2319 src/summaryview.c:2412
404 msgid "done.\n"
405 msgstr "Ýãéíå.\n"
406
407 #: src/addressbook.c:1821
408 msgid "Exporting addressbook to file..."
409 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
410
411 #: src/addressbook.c:1839
412 msgid "failed to write addressbook data.\n"
413 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
414
415 #: src/alertpanel.c:101 src/compose.c:3243 src/main.c:317
416 msgid "Notice"
417 msgstr "Óçìåßùóç"
418
419 #: src/alertpanel.c:114
420 msgid "Warning"
421 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
422
423 #: src/alertpanel.c:127 src/inc.c:415
424 msgid "Error"
425 msgstr "ÓöÜëìá"
426
427 #: src/alertpanel.c:163
428 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
429 msgstr "ÄÇìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
430
431 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
432 msgid "can't allocate memory\n"
433 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
434
435 #: src/compose.c:365
436 msgid "/_Add..."
437 msgstr "/ÐñïóèÞêç"
438
439 #: src/compose.c:366
440 msgid "/_Remove"
441 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
442
443 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
444 #: src/folderview.c:225
445 msgid "/_Property..."
446 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
447
448 #: src/compose.c:374
449 msgid "/_File/_Attach file"
450 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
451
452 #: src/compose.c:375
453 msgid "/_File/_Insert file"
454 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
455
456 #: src/compose.c:376
457 msgid "/_File/Insert si_gnature"
458 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
459
460 #: src/compose.c:381
461 msgid "/_Edit/_Undo"
462 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
463
464 #: src/compose.c:382
465 msgid "/_Edit/_Redo"
466 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
467
468 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
469 msgid "/_Edit/---"
470 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
471
472 #: src/compose.c:384
473 msgid "/_Edit/Cu_t"
474 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
475
476 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
477 msgid "/_Edit/_Copy"
478 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
479
480 #: src/compose.c:386
481 msgid "/_Edit/_Paste"
482 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
483
484 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
485 msgid "/_Edit/Select _all"
486 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
487
488 #: src/compose.c:389
489 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
490 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
491
492 #: src/compose.c:390
493 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
494 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
495
496 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
497 msgid "/_Message"
498 msgstr "/ÌÞíõìá"
499
500 #: src/compose.c:394
501 msgid "/_Message/_Send"
502 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
503
504 #: src/compose.c:396
505 msgid "/_Message/Send _later"
506 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
507
508 #: src/compose.c:398
509 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
510 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
511
512 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
513 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
514 #: src/mainwindow.c:469
515 msgid "/_Message/---"
516 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
517
518 #: src/compose.c:401
519 msgid "/_Message/_To"
520 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
521
522 #: src/compose.c:402
523 msgid "/_Message/_Cc"
524 msgstr "/ÌÞíõìá/Cc"
525
526 #: src/compose.c:403
527 msgid "/_Message/_Bcc"
528 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
529
530 #: src/compose.c:404
531 msgid "/_Message/_Reply to"
532 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
533
534 #: src/compose.c:406
535 msgid "/_Message/_Followup to"
536 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
537
538 #: src/compose.c:408
539 msgid "/_Message/_Attach"
540 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
541
542 #: src/compose.c:411
543 msgid "/_Message/Si_gn"
544 msgstr ""
545
546 #: src/compose.c:412
547 msgid "/_Message/_Encrypt"
548 msgstr ""
549
550 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
551 msgid "/_Tool"
552 msgstr "/Åñãáëåßá"
553
554 #: src/compose.c:415
555 msgid "/_Tool/Show _ruler"
556 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
557
558 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
559 msgid "/_Tool/_Address book"
560 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
561
562 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
563 msgid "Can't get text part\n"
564 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï êïììÜôé êåéìÝíïõ\n"
565
566 #: src/compose.c:548
567 #, c-format
568 msgid "%s: file not exist\n"
569 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
570
571 #: src/compose.c:560
572 msgid ""
573 "\n"
574 "\n"
575 "Begin forwarded message:\n"
576 "\n"
577 msgstr ""
578 "\n"
579 "\n"
580 "Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
581 "\n"
582
583 #: src/compose.c:1224
584 #, c-format
585 msgid "File %s doesn't exist\n"
586 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
587
588 #: src/compose.c:1228
589 #, c-format
590 msgid "Can't get file size of %s\n"
591 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ  %s\n"
592
593 #: src/compose.c:1232
594 #, c-format
595 msgid "File %s is empty\n"
596 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
597
598 #: src/compose.c:1253
599 #, c-format
600 msgid "Message: %s"
601 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
602
603 #: src/compose.c:1359
604 msgid " [Edited]"
605 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
606
607 #: src/compose.c:1361
608 #, c-format
609 msgid "%s - Compose message%s"
610 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
611
612 #: src/compose.c:1364
613 #, c-format
614 msgid "Compose message%s"
615 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
616
617 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
618 msgid "Recipient is not specified."
619 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
620
621 #: src/compose.c:1404
622 msgid "can't get recipient list."
623 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
624
625 #: src/compose.c:1422
626 msgid ""
627 "Account for sending mail is not specified.\n"
628 "Please select a mail account before sending."
629 msgstr ""
630 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
631 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
632
633 #: src/compose.c:1443
634 #, c-format
635 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
636 msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
637
638 #: src/compose.c:1457
639 msgid "Queueing"
640 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
641
642 #: src/compose.c:1458
643 msgid ""
644 "Error occurred while sending the message.\n"
645 "Put this message into queue folder?"
646 msgstr ""
647 "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
648 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
649
650 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
651 msgid "Can't queue the message."
652 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
653
654 #: src/compose.c:1467
655 msgid "Error occurred while sending the message."
656 msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
657
658 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
659 msgid "Can't save the message to outbox."
660 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôï outbox."
661
662 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1495
663 msgid "can't change file mode\n"
664 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
665
666 #: src/compose.c:1526
667 msgid "Can't convert the codeset of the message."
668 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
669
670 #: src/compose.c:1535
671 msgid "can't write headers\n"
672 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí åðéêåöáëßäá\n"
673
674 #: src/compose.c:1653
675 msgid "saving sent message...\n"
676 msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
677
678 #: src/compose.c:1658
679 msgid "can't save message\n"
680 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
681
682 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
683 msgid "can't open mark file\n"
684 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
685
686 #: src/compose.c:1687
687 msgid "queueing message...\n"
688 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
689
690 #: src/compose.c:1762
691 msgid "can't queue the message\n"
692 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
693
694 #: src/compose.c:1801
695 #, c-format
696 msgid "Can't open file %s\n"
697 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
698
699 #: src/compose.c:2114
700 #, c-format
701 msgid "generated Message-ID: %s\n"
702 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
703
704 #: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
705 msgid "MIME type"
706 msgstr "ôýðïò MIME"
707
708 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2126
709 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
710 msgid "Size"
711 msgstr "ÌÝãåèïò"
712
713 #: src/compose.c:2205
714 msgid "Creating compose window...\n"
715 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
716
717 #: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
718 msgid "From:"
719 msgstr "Áðü:"
720
721 #: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:494
722 #: src/prefs_common.c:621
723 msgid "Send"
724 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
725
726 #: src/compose.c:2672
727 msgid "Send message"
728 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
729
730 #: src/compose.c:2679
731 msgid "Send later"
732 msgstr "ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
733
734 #: src/compose.c:2680
735 msgid "Put into queue folder and send later"
736 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
737
738 #: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
739 msgid "Draft"
740 msgstr "Ðñïó÷Ýäéï"
741
742 #: src/compose.c:2688
743 msgid "Save to draft folder"
744 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
745
746 #: src/compose.c:2697
747 msgid "Insert"
748 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
749
750 #: src/compose.c:2698
751 msgid "Insert file"
752 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
753
754 #: src/compose.c:2705
755 msgid "Attach"
756 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
757
758 #: src/compose.c:2706
759 msgid "Attach file"
760 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
761
762 #: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1020
763 msgid "Signature"
764 msgstr "YðïãñáöÞ"
765
766 #: src/compose.c:2716
767 msgid "Insert signature"
768 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
769
770 #: src/compose.c:2724
771 msgid "Editor"
772 msgstr "ÓõíèÝôçò"
773
774 #: src/compose.c:2725
775 msgid "Edit with external editor"
776 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
777
778 #: src/compose.c:2733
779 msgid "Linewrap"
780 msgstr "Ôýëéîç ãñáììÞò"
781
782 #: src/compose.c:2734
783 msgid "Wrap long lines"
784 msgstr "×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
785
786 #: src/compose.c:2939
787 msgid "Invalid MIME type."
788 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
789
790 #: src/compose.c:2957
791 msgid "File doesn't exist or is empty."
792 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
793
794 #: src/compose.c:3025
795 msgid "Property"
796 msgstr "Éäéüôçôåò"
797
798 #: src/compose.c:3045
799 msgid "Encoding"
800 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
801
802 #: src/compose.c:3068
803 msgid "Path"
804 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
805
806 #: src/compose.c:3069
807 msgid "File name"
808 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
809
810 #: src/compose.c:3214
811 #, c-format
812 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
813 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
814
815 #: src/compose.c:3240
816 #, c-format
817 msgid ""
818 "The external editor is still working.\n"
819 "Force terminating the process?\n"
820 "process group id: %d"
821 msgstr ""
822
823 #: src/compose.c:3253
824 #, c-format
825 msgid "Terminated process group id: %d"
826 msgstr ""
827
828 #: src/compose.c:3254
829 #, c-format
830 msgid "Temporary file: %s"
831 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
832
833 #: src/compose.c:3278
834 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
835 msgstr ""
836
837 #. failed
838 #: src/compose.c:3311
839 msgid "Couldn't exec external editor\n"
840 msgstr ""
841
842 #: src/compose.c:3315
843 msgid "Couldn't write to file\n"
844 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
845
846 #: src/compose.c:3317
847 msgid "Pipe read failed\n"
848 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
849
850 #: src/compose.c:3574
851 msgid "can't remove the old draft message\n"
852 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñïó÷Ýäéï\n"
853
854 #: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
855 msgid "Select file"
856 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï"
857
858 #: src/compose.c:3639
859 msgid "Discard message"
860 msgstr "ÁðÝññéøå ôï ìÞíõìá"
861
862 #: src/compose.c:3640
863 msgid "This message has been modified. discard it?"
864 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá ôï áðïññßøù;"
865
866 #: src/compose.c:3641
867 msgid "Discard"
868 msgstr "Áðüññéøç"
869
870 #: src/compose.c:3641
871 msgid "to Draft"
872 msgstr "óôá ðñïó÷Ýäéá"
873
874 #: src/export.c:122
875 msgid "Export"
876 msgstr ""
877
878 #: src/export.c:144
879 msgid "Specify target folder and mbox file."
880 msgstr ""
881
882 #: src/export.c:154
883 msgid "Source dir:"
884 msgstr ""
885
886 #: src/export.c:159
887 msgid "Exporting file:"
888 msgstr ""
889
890 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
891 #: src/prefs_filter.c:349
892 msgid " Select... "
893 msgstr "ÅðÝëåîå... "
894
895 #: src/export.c:217
896 msgid "Select exporting file"
897 msgstr ""
898
899 #: src/foldersel.c:131
900 msgid "Select folder"
901 msgstr "ÅðÝëåîå êáôÜëïãï"
902
903 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
904 msgid "/Create _new folder..."
905 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
906
907 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
908 msgid "/_Rename folder..."
909 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
910
911 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
912 msgid "/_Delete folder"
913 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
914
915 #: src/folderview.c:201
916 msgid "/Remove _mailbox"
917 msgstr ""
918
919 #: src/folderview.c:212
920 msgid "/Remove _IMAP4 server"
921 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
922
923 #: src/folderview.c:219
924 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
925 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
926
927 #: src/folderview.c:221
928 msgid "/_Remove newsgroup"
929 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
930
931 #: src/folderview.c:223
932 msgid "/Remove _news server"
933 msgstr "/ÄéáãñáöÞ news server"
934
935 #: src/folderview.c:234
936 msgid "Folder"
937 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
938
939 #: src/folderview.c:234
940 msgid "New"
941 msgstr "ÍÝï"
942
943 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2123
944 msgid "Unread"
945 msgstr "Ìç äéáâáóìÝíï"
946
947 #: src/folderview.c:235
948 msgid "#"
949 msgstr "áñ."
950
951 #: src/folderview.c:245
952 msgid "Creating folder view...\n"
953 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
954
955 #: src/folderview.c:382
956 msgid "Setting folder info...\n"
957 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
958
959 #: src/folderview.c:383
960 msgid "Setting folder info..."
961 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
962
963 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
964 #, c-format
965 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
966 msgstr ""
967
968 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
969 #, c-format
970 msgid "Scanning folder %s ..."
971 msgstr ""
972
973 #: src/folderview.c:558
974 msgid "Updating all folders..."
975 msgstr ""
976
977 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:647
978 msgid "Inbox"
979 msgstr ""
980
981 #: src/folderview.c:602
982 msgid "Outbox"
983 msgstr ""
984
985 #: src/folderview.c:607
986 msgid "Queue"
987 msgstr "ÏõñÜ"
988
989 #: src/folderview.c:612
990 msgid "Trash"
991 msgstr "Trash"
992
993 #: src/folderview.c:1067
994 #, c-format
995 msgid "Folder %s is selected\n"
996 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
997
998 #: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
999 #, c-format
1000 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1001 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
1002
1003 #: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
1004 #, c-format
1005 msgid "The folder `%s' already exists."
1006 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1007
1008 #: src/folderview.c:1207
1009 #, c-format
1010 msgid "Input new name for `%s':"
1011 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
1012
1013 #: src/folderview.c:1209
1014 msgid "Rename folder"
1015 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
1016
1017 #: src/folderview.c:1269
1018 #, c-format
1019 msgid ""
1020 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1021 "Do you really want to delete?"
1022 msgstr ""
1023 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
1024 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå;"
1025
1026 #: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
1027 msgid "Delete folder"
1028 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
1029
1030 #: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
1031 #, c-format
1032 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1033 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
1034
1035 #: src/folderview.c:1311
1036 #, c-format
1037 msgid ""
1038 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1039 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1040 msgstr ""
1041
1042 #: src/folderview.c:1314
1043 msgid "Remove folder"
1044 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
1045
1046 #: src/folderview.c:1401
1047 #, c-format
1048 msgid "Really delete folder `%s'?"
1049 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
1050
1051 #: src/folderview.c:1441
1052 #, c-format
1053 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1054 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
1055
1056 #: src/folderview.c:1443
1057 msgid "Delete IMAP4 server"
1058 msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
1059
1060 #: src/folderview.c:1484
1061 msgid "Subscribe newsgroup"
1062 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
1063
1064 #: src/folderview.c:1485
1065 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1066 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
1067
1068 #: src/folderview.c:1494
1069 #, c-format
1070 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1071 msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1072
1073 #: src/folderview.c:1540
1074 #, c-format
1075 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1076 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
1077
1078 #: src/folderview.c:1542
1079 msgid "Delete newsgroup"
1080 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
1081
1082 #: src/folderview.c:1573
1083 #, c-format
1084 msgid "Really delete news server `%s'?"
1085 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
1086
1087 #: src/folderview.c:1575
1088 msgid "Delete news server"
1089 msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
1090
1091 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1092 msgid "Abcdef"
1093 msgstr "Áâãäåæ"
1094
1095 #: src/headerview.c:56
1096 msgid "Newsgroups:"
1097 msgstr "Newsgroups:"
1098
1099 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1100 msgid "Subject:"
1101 msgstr "ÈÝìá:"
1102
1103 #: src/headerview.c:87
1104 msgid "Creating header view...\n"
1105 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç åðéêåöáëßäáò...\n"
1106
1107 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1383
1108 msgid "(No From)"
1109 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
1110
1111 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1399
1112 msgid "(No Subject)"
1113 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
1114
1115 #: src/headerwindow.c:55
1116 msgid "Creating header window...\n"
1117 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
1118
1119 #: src/headerwindow.c:59
1120 msgid "All header"
1121 msgstr "¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
1122
1123 #: src/headerwindow.c:113
1124 #, c-format
1125 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1126 msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
1127
1128 #: src/headerwindow.c:115
1129 #, c-format
1130 msgid "%s - All header"
1131 msgstr "%s - ¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
1132
1133 #: src/imageview.c:48
1134 msgid "Creating image view...\n"
1135 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
1136
1137 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1138 msgid "Can't load the image."
1139 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
1140
1141 #: src/imap.c:145
1142 #, c-format
1143 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1144 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
1145
1146 #: src/imap.c:168
1147 #, c-format
1148 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1149 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
1150
1151 #: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
1152 #, c-format
1153 msgid "can't select folder: %s\n"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: src/imap.c:309
1157 #, c-format
1158 msgid "message %d has been already cached.\n"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: src/imap.c:318
1162 #, c-format
1163 msgid "getting message %d...\n"
1164 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1165
1166 #: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
1167 #, c-format
1168 msgid "can't fetch message %d\n"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
1172 #: src/mh.c:419
1173 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1174 msgstr "ï êáôÜëïãïò áöåôçñßáò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
1175
1176 #: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
1177 #, c-format
1178 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1179 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
1180
1181 #: src/imap.c:431
1182 #, c-format
1183 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: src/imap.c:437 src/imap.c:473
1187 msgid "can't expunge\n"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: src/imap.c:467
1191 #, c-format
1192 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: src/imap.c:510
1196 msgid "can't create mailbox\n"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: src/imap.c:538
1200 msgid "can't delete mailbox\n"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: src/imap.c:564
1204 msgid "can't get envelope\n"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: src/imap.c:570
1208 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: src/imap.c:578
1212 #, c-format
1213 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: src/imap.c:608
1217 #, c-format
1218 msgid "deleting message %d...\n"
1219 msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1220
1221 #: src/imap.c:643
1222 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1223 msgstr ""
1224
1225 #: src/imap.c:670
1226 #, c-format
1227 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1228 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
1229
1230 #: src/imap.c:693
1231 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1232 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
1233
1234 #: src/imap.c:846
1235 #, c-format
1236 msgid "can't copy %d to %s\n"
1237 msgstr ""
1238
1239 #: src/imap.c:1153
1240 #, c-format
1241 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: src/imap.c:1201
1245 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: src/import.c:126
1249 msgid "Import"
1250 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
1251
1252 #: src/import.c:148
1253 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1254 msgstr ""
1255
1256 #: src/import.c:158
1257 msgid "Importing file:"
1258 msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
1259
1260 #: src/import.c:163
1261 msgid "Destination dir:"
1262 msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
1263
1264 #: src/import.c:221
1265 msgid "Select importing file"
1266 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
1267
1268 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236
1269 msgid "Standby"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: src/inc.c:255
1273 msgid "Retrieving new messages"
1274 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1275
1276 #: src/inc.c:384
1277 #, c-format
1278 msgid "Input password for %s on %s:"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: src/inc.c:388
1282 msgid "Input password"
1283 msgstr "Äþóå ôïí êùäéêü"
1284
1285 #: src/inc.c:405
1286 msgid "Retrieving"
1287 msgstr ""
1288
1289 #: src/inc.c:412
1290 msgid "Done"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: src/inc.c:421
1294 #, c-format
1295 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1296 msgstr ""
1297
1298 #: src/inc.c:487
1299 #, c-format
1300 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1301 msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
1302
1303 #: src/inc.c:495
1304 #, c-format
1305 msgid "%s: Retrieving new messages"
1306 msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1307
1308 #: src/inc.c:516
1309 #, c-format
1310 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1311 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
1312
1313 #: src/inc.c:527 src/inc.c:661
1314 #, c-format
1315 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1316 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
1317
1318 #: src/inc.c:530 src/inc.c:664
1319 #, c-format
1320 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1321 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
1322
1323 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1324 #, c-format
1325 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1326 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1327
1328 #: src/inc.c:719
1329 #, fuzzy
1330 msgid "Authorizing..."
1331 msgstr "Åîáêñéâþíù"
1332
1333 #: src/inc.c:724
1334 #, fuzzy
1335 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1336 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1337
1338 #: src/inc.c:729
1339 #, fuzzy
1340 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1341 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1342
1343 #: src/inc.c:734
1344 #, fuzzy
1345 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1346 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1347
1348 #: src/inc.c:739
1349 #, fuzzy
1350 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1351 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1352
1353 #: src/inc.c:755
1354 msgid "Deleting message"
1355 msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
1356
1357 #: src/inc.c:759
1358 msgid "Quitting"
1359 msgstr "Åãêáôáëåßðù"
1360
1361 #: src/inc.c:787
1362 msgid "a message won't be received\n"
1363 msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
1364
1365 #: src/inc.c:814
1366 msgid "Error occurred while processing mail."
1367 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé mail."
1368
1369 #: src/inc.c:817
1370 msgid "No disk space left."
1371 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
1372
1373 #: src/inc.c:868
1374 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1375 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
1376
1377 #: src/inc.c:882
1378 #, c-format
1379 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1380 msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
1381
1382 #: src/logwindow.c:50
1383 msgid "Creating log window...\n"
1384 msgstr "Êëåßíù ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
1385
1386 #: src/logwindow.c:54
1387 msgid "Protocol log"
1388 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
1389
1390 #. for gettext
1391 #: src/main.c:104
1392 #, c-format
1393 msgid ""
1394 "File `%s' already exists.\n"
1395 "Can't create folder."
1396 msgstr ""
1397 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
1398 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
1399
1400 #: src/main.c:143
1401 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1402 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
1403
1404 #: src/main.c:207
1405 msgid ""
1406 "GnuPG is not installed properly.\n"
1407 "OpenPGP support disabled."
1408 msgstr ""
1409
1410 #: src/main.c:286
1411 #, c-format
1412 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1413 msgstr ""
1414
1415 #: src/main.c:288
1416 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1417 msgstr ""
1418
1419 #: src/main.c:289
1420 msgid "  --receive              receive new messages"
1421 msgstr ""
1422
1423 #: src/main.c:290
1424 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: src/main.c:291
1428 msgid "  --debug                debug mode"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: src/main.c:292
1432 msgid "  --help                 display this help and exit"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: src/main.c:293
1436 msgid "  --version              output version information and exit"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: src/main.c:318
1440 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: src/main.c:325
1444 msgid "Queued messages"
1445 msgstr ""
1446
1447 #: src/main.c:326
1448 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1449 msgstr ""
1450
1451 #. remote command mode
1452 #: src/main.c:397
1453 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1454 msgstr ""
1455
1456 #: src/mainwindow.c:334
1457 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1458 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
1459
1460 #: src/mainwindow.c:335
1461 msgid "/_File/_Update folder tree"
1462 msgstr "/Áñ÷åßï/Update folder tree"
1463
1464 #: src/mainwindow.c:336
1465 msgid "/_File/_Folder"
1466 msgstr ""
1467
1468 #: src/mainwindow.c:337
1469 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1470 msgstr ""
1471
1472 #: src/mainwindow.c:339
1473 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1474 msgstr ""
1475
1476 #: src/mainwindow.c:340
1477 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1478 msgstr ""
1479
1480 #: src/mainwindow.c:341
1481 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1482 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
1483
1484 #: src/mainwindow.c:342
1485 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1486 msgstr ""
1487
1488 #: src/mainwindow.c:343
1489 msgid "/_File/Empty _trash"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: src/mainwindow.c:345
1493 msgid "/_File/_Save as..."
1494 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
1495
1496 #: src/mainwindow.c:346
1497 msgid "/_File/_Print..."
1498 msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
1499
1500 #: src/mainwindow.c:349
1501 msgid "/_File/E_xit"
1502 msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
1503
1504 #: src/mainwindow.c:355
1505 msgid "/_Edit/_Search"
1506 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
1507
1508 #: src/mainwindow.c:357
1509 msgid "/_View"
1510 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1511
1512 #: src/mainwindow.c:358
1513 msgid "/_View/_Folder tree"
1514 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄÝíôñï êáôáëüãùí"
1515
1516 #: src/mainwindow.c:359
1517 msgid "/_View/_Message view"
1518 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõìÜôïò"
1519
1520 #: src/mainwindow.c:360
1521 msgid "/_View/_Toolbar"
1522 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí"
1523
1524 #: src/mainwindow.c:361
1525 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1526 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
1527
1528 #: src/mainwindow.c:362
1529 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1530 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
1531
1532 #: src/mainwindow.c:363
1533 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1534 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
1535
1536 #: src/mainwindow.c:364
1537 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1538 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Íá ìçí åìöáíßæåôáé"
1539
1540 #: src/mainwindow.c:365
1541 msgid "/_View/_Status bar"
1542 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá êáôÜóôáóçò"
1543
1544 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1545 msgid "/_View/---"
1546 msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
1547
1548 #: src/mainwindow.c:367
1549 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1550 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü äÝíôñï êáôáëüãùí"
1551
1552 #: src/mainwindow.c:368
1553 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1554 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
1555
1556 #: src/mainwindow.c:370
1557 msgid "/_View/_Code set"
1558 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
1559
1560 #: src/mainwindow.c:371
1561 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1562 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
1563
1564 #: src/mainwindow.c:379
1565 msgid "/_View/_Code set/---"
1566 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
1567
1568 #: src/mainwindow.c:380
1569 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1570 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
1571
1572 #: src/mainwindow.c:384
1573 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1574 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
1575
1576 #: src/mainwindow.c:388
1577 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1578 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
1579
1580 #: src/mainwindow.c:392
1581 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1582 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
1583
1584 #: src/mainwindow.c:395
1585 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1586 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
1587
1588 #: src/mainwindow.c:397
1589 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1590 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
1591
1592 #: src/mainwindow.c:400
1593 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1594 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
1595
1596 #: src/mainwindow.c:403
1597 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1598 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
1599
1600 #: src/mainwindow.c:406
1601 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1602 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
1603
1604 #: src/mainwindow.c:408
1605 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1606 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
1607
1608 #: src/mainwindow.c:410
1609 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1610 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
1611
1612 #: src/mainwindow.c:414
1613 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1614 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
1615
1616 #: src/mainwindow.c:417
1617 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1618 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
1619
1620 #: src/mainwindow.c:420
1621 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1622 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
1623
1624 #: src/mainwindow.c:422
1625 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1626 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
1627
1628 #: src/mainwindow.c:426
1629 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1630 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
1631
1632 #: src/mainwindow.c:428
1633 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1634 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
1635
1636 #: src/mainwindow.c:430
1637 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1638 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
1639
1640 #: src/mainwindow.c:432
1641 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1642 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
1643
1644 #: src/mainwindow.c:435
1645 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1646 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
1647
1648 #: src/mainwindow.c:437
1649 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1650 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
1651
1652 #: src/mainwindow.c:445
1653 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1654 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
1655
1656 #: src/mainwindow.c:446
1657 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1658 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
1659
1660 #: src/mainwindow.c:449
1661 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1662 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
1663
1664 #: src/mainwindow.c:452
1665 msgid "/_Message/Compose _new message"
1666 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
1667
1668 #: src/mainwindow.c:453
1669 msgid "/_Message/_Reply"
1670 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
1671
1672 #: src/mainwindow.c:454
1673 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1674 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
1675
1676 #: src/mainwindow.c:455
1677 msgid "/_Message/_Forward"
1678 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1679
1680 #: src/mainwindow.c:456
1681 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1682 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
1683
1684 #: src/mainwindow.c:459
1685 msgid "/_Message/M_ove..."
1686 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
1687
1688 #: src/mainwindow.c:460
1689 msgid "/_Message/_Copy..."
1690 msgstr ""
1691
1692 #: src/mainwindow.c:461
1693 msgid "/_Message/_Delete"
1694 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
1695
1696 #: src/mainwindow.c:462
1697 msgid "/_Message/_Mark"
1698 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
1699
1700 #: src/mainwindow.c:463
1701 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1702 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
1703
1704 #: src/mainwindow.c:464
1705 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1706 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
1707
1708 #: src/mainwindow.c:465
1709 msgid "/_Message/_Mark/---"
1710 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
1711
1712 #: src/mainwindow.c:466
1713 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1714 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
1715
1716 #: src/mainwindow.c:467
1717 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1718 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
1719
1720 #: src/mainwindow.c:470
1721 msgid "/_Message/Open in new _window"
1722 msgstr "/ÌÞíõìá/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
1723
1724 #: src/mainwindow.c:471
1725 msgid "/_Message/View _source"
1726 msgstr ""
1727
1728 #: src/mainwindow.c:472
1729 msgid "/_Message/Show all _header"
1730 msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò åðéêåöáëßäáò"
1731
1732 #: src/mainwindow.c:473
1733 msgid "/_Message/Re_edit"
1734 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
1735
1736 #: src/mainwindow.c:475
1737 msgid "/_Summary"
1738 msgstr "/Ðåñßëçøç"
1739
1740 #: src/mainwindow.c:476
1741 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1742 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
1743
1744 #: src/mainwindow.c:478
1745 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1746 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
1747
1748 #: src/mainwindow.c:479
1749 msgid "/_Summary/E_xecute"
1750 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
1751
1752 #: src/mainwindow.c:480
1753 msgid "/_Summary/_Update"
1754 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅíçìÝñùóç"
1755
1756 #: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
1757 msgid "/_Summary/---"
1758 msgstr "/Ðåñßëçøç/---"
1759
1760 #: src/mainwindow.c:482
1761 msgid "/_Summary/_Prev message"
1762 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
1763
1764 #: src/mainwindow.c:483
1765 msgid "/_Summary/_Next message"
1766 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
1767
1768 #: src/mainwindow.c:484
1769 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1770 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
1771
1772 #: src/mainwindow.c:486
1773 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1774 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÐÞãáéíå óå Üëëï êáôÜëïãï"
1775
1776 #: src/mainwindow.c:488
1777 msgid "/_Summary/_Sort"
1778 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç"
1779
1780 #: src/mainwindow.c:489
1781 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1782 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
1783
1784 #: src/mainwindow.c:490
1785 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1786 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
1787
1788 #: src/mainwindow.c:491
1789 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1790 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
1791
1792 #: src/mainwindow.c:492
1793 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1794 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
1795
1796 #: src/mainwindow.c:493
1797 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1798 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
1799
1800 #: src/mainwindow.c:494
1801 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1802 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/---"
1803
1804 #: src/mainwindow.c:495
1805 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1806 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
1807
1808 #: src/mainwindow.c:497
1809 msgid "/_Summary/_Thread view"
1810 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÍçìáôéêÞ áðåéêüíéóç"
1811
1812 #: src/mainwindow.c:498
1813 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1814 msgstr "/Ðåñßëçøç/Unt_hread view"
1815
1816 #: src/mainwindow.c:499
1817 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1818 msgstr "/Ðåñßëçøç/Set display _item..."
1819
1820 #: src/mainwindow.c:503
1821 msgid "/_Tool/_Log window"
1822 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
1823
1824 #: src/mainwindow.c:505
1825 msgid "/_Configuration"
1826 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
1827
1828 #: src/mainwindow.c:506
1829 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1830 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
1831
1832 #: src/mainwindow.c:508
1833 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1834 msgstr ""
1835
1836 #: src/mainwindow.c:510
1837 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1838 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
1839
1840 #: src/mainwindow.c:512
1841 msgid "/_Configuration/---"
1842 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
1843
1844 #: src/mainwindow.c:513
1845 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1846 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
1847
1848 #: src/mainwindow.c:515
1849 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1850 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
1851
1852 #: src/mainwindow.c:517
1853 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1854 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
1855
1856 #: src/mainwindow.c:521
1857 msgid "/_Help/_Manual"
1858 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
1859
1860 #: src/mainwindow.c:522
1861 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1862 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
1863
1864 #: src/mainwindow.c:523
1865 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1866 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
1867
1868 #: src/mainwindow.c:524
1869 msgid "/_Help/---"
1870 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
1871
1872 #: src/mainwindow.c:553
1873 msgid "Creating main window...\n"
1874 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
1875
1876 #: src/mainwindow.c:672
1877 #, c-format
1878 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1879 msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
1880
1881 #: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
1882 msgid "Untitled"
1883 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
1884
1885 #: src/mainwindow.c:834
1886 msgid "none"
1887 msgstr "êáíÝíá"
1888
1889 #: src/mainwindow.c:843
1890 #, c-format
1891 msgid "Current account: %s"
1892 msgstr "ÔñÝ÷ïí ëïãáñéáóìüò: %s"
1893
1894 #: src/mainwindow.c:934
1895 #, c-format
1896 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1897 msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
1898
1899 #: src/mainwindow.c:942
1900 msgid "Empty trash"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: src/mainwindow.c:943
1904 msgid "Empty all messages in trash?"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: src/mainwindow.c:971
1908 msgid "Add mailbox"
1909 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
1910
1911 #: src/mainwindow.c:972
1912 msgid ""
1913 "Input the location of mailbox.\n"
1914 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1915 "scanned automatically."
1916 msgstr ""
1917
1918 #: src/mainwindow.c:978
1919 #, c-format
1920 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1921 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
1922
1923 #: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
1924 msgid "Mailbox"
1925 msgstr "Mailbox"
1926
1927 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
1928 msgid ""
1929 "Creation of the mailbox failed.\n"
1930 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1931 "there."
1932 msgstr ""
1933 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
1934 "ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß."
1935
1936 #: src/mainwindow.c:1134
1937 msgid "Setting widgets..."
1938 msgstr ""
1939
1940 #: src/mainwindow.c:1335
1941 msgid "Get"
1942 msgstr "ËÞøç"
1943
1944 #: src/mainwindow.c:1336
1945 msgid "Incorporate new mail"
1946 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
1947
1948 #: src/mainwindow.c:1341
1949 msgid "Get all"
1950 msgstr "ËÞøç üëùí"
1951
1952 #: src/mainwindow.c:1342
1953 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1954 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
1955
1956 #: src/mainwindow.c:1353
1957 msgid "Send queued message(s)"
1958 msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
1959
1960 #: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:623
1961 msgid "Compose"
1962 msgstr "Óýíèåóç"
1963
1964 #: src/mainwindow.c:1364
1965 msgid "Compose new message"
1966 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
1967
1968 #: src/mainwindow.c:1371
1969 msgid "Reply"
1970 msgstr "ÁðÜíôçóç"
1971
1972 #: src/mainwindow.c:1372
1973 msgid "Reply to the message"
1974 msgstr "ÁðÜíôçóç óôï ìÞíõìá"
1975
1976 #: src/mainwindow.c:1379
1977 msgid "Reply all"
1978 msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
1979
1980 #: src/mainwindow.c:1380
1981 msgid "Reply to all"
1982 msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
1983
1984 #: src/mainwindow.c:1387
1985 msgid "Forward"
1986 msgstr "Ðñïþèçóç"
1987
1988 #: src/mainwindow.c:1388
1989 msgid "Forward the message"
1990 msgstr "Ðñïþèçóç ôïõ ìçíýìáôïò"
1991
1992 #: src/mainwindow.c:1399
1993 msgid "Delete the message"
1994 msgstr "ÄéáãñáöÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
1995
1996 #: src/mainwindow.c:1407
1997 msgid "Execute"
1998 msgstr "ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
1999
2000 #: src/mainwindow.c:1408
2001 msgid "Execute marked process"
2002 msgstr "ÅêôÝëåóç ôçò óçìåéùìÝíçò äéáäéêáóßáò"
2003
2004 #: src/mainwindow.c:1418
2005 msgid "Next"
2006 msgstr "Åðüìåíï"
2007
2008 #: src/mainwindow.c:1419
2009 msgid "Next unread message"
2010 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
2011
2012 #: src/mainwindow.c:1429
2013 msgid "Prefs"
2014 msgstr "ÅðéëïãÝò"
2015
2016 #: src/mainwindow.c:1430
2017 msgid "Common preference"
2018 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
2019
2020 #: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
2021 msgid "Account"
2022 msgstr "Ëïãáñéáóìüò"
2023
2024 #: src/mainwindow.c:1438
2025 msgid "Account setting"
2026 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
2027
2028 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2029 msgid "Exit"
2030 msgstr "¸îïäïò"
2031
2032 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2033 msgid "Exit this program?"
2034 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
2035
2036 #: src/mainwindow.c:1788
2037 msgid "Sending queued message failed."
2038 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
2039
2040 #: src/mainwindow.c:1905
2041 #, c-format
2042 msgid "forced charset: %s\n"
2043 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
2044
2045 #: src/mbox.c:68
2046 #, c-format
2047 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2048 msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
2049
2050 #: src/mbox.c:78
2051 msgid "can't read mbox file.\n"
2052 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
2053
2054 #: src/mbox.c:85
2055 #, c-format
2056 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2057 msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
2058
2059 #: src/mbox.c:92
2060 #, c-format
2061 msgid "malformed mbox: %s\n"
2062 msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
2063
2064 #: src/mbox.c:109
2065 msgid "can't open temporary file\n"
2066 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
2067
2068 #: src/mbox.c:159
2069 #, c-format
2070 msgid ""
2071 "unescaped From found:\n"
2072 "%s"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: src/mbox.c:194
2076 msgid "can't write to temporary file\n"
2077 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
2078
2079 #: src/mbox.c:226
2080 #, c-format
2081 msgid "%d messages found.\n"
2082 msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
2083
2084 #: src/mbox.c:243
2085 #, c-format
2086 msgid "can't create lock file %s\n"
2087 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
2088
2089 #: src/mbox.c:244
2090 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2091 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
2092
2093 #: src/mbox.c:256
2094 #, c-format
2095 msgid "can't create %s\n"
2096 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
2097
2098 #: src/mbox.c:262
2099 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2100 msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
2101
2102 #: src/mbox.c:291
2103 #, c-format
2104 msgid "can't lock %s\n"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2108 msgid "invalid lock type\n"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: src/mbox.c:331
2112 #, c-format
2113 msgid "can't unlock %s\n"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: src/mbox.c:362
2117 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: src/mbox.c:383
2121 #, c-format
2122 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: src/messageview.c:67
2126 msgid "Creating message view...\n"
2127 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
2128
2129 #: src/mh.c:149
2130 #, c-format
2131 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2132 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
2133
2134 #: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
2135 msgid "Can't open mark file.\n"
2136 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
2137
2138 #: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
2139 #, c-format
2140 msgid "%s already exists."
2141 msgstr ""
2142
2143 #: src/mh.c:348 src/mh.c:422
2144 #, c-format
2145 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: src/mh.c:586
2149 #, c-format
2150 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2151 msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
2152
2153 #: src/mh.c:785
2154 msgid "\tSearching uncached messages... "
2155 msgstr ""
2156
2157 #: src/mh.c:840
2158 #, c-format
2159 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: src/mh.c:846
2163 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2164 msgstr ""
2165
2166 #: src/mimeview.c:110
2167 msgid "/_Open"
2168 msgstr "/¶íïéãìá"
2169
2170 #: src/mimeview.c:111
2171 msgid "/_Display as text"
2172 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
2173
2174 #: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:312
2175 msgid "/_Save as..."
2176 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
2177
2178 #: src/mimeview.c:115
2179 msgid "/_Check signature"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: src/mimeview.c:135
2183 msgid "MIME Type"
2184 msgstr "Ôýðïò MIME"
2185
2186 #: src/mimeview.c:139
2187 msgid "Creating MIME view...\n"
2188 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
2189
2190 #: src/mimeview.c:240
2191 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: src/mimeview.c:411
2195 msgid "Can't get the part of multipart message."
2196 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2197
2198 #: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
2199 msgid "Can't save the part of multipart message."
2200 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2201
2202 #: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2009
2203 msgid "Save as"
2204 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
2205
2206 #: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2014
2207 msgid "Overwrite"
2208 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
2209
2210 #: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2015
2211 msgid "Overwrite existing file?"
2212 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
2213
2214 #: src/mimeview.c:773
2215 #, c-format
2216 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2217 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
2218
2219 #: src/news.c:75
2220 #, c-format
2221 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2222 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
2223
2224 #: src/news.c:112
2225 #, c-format
2226 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2227 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
2228
2229 #: src/news.c:183
2230 #, c-format
2231 msgid "article %d has been already cached.\n"
2232 msgstr ""
2233
2234 #: src/news.c:192
2235 #, c-format
2236 msgid "getting article %d...\n"
2237 msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
2238
2239 #: src/news.c:197
2240 #, c-format
2241 msgid "can't read article %d\n"
2242 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
2243
2244 #: src/news.c:229
2245 msgid "can't post article.\n"
2246 msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
2247
2248 #: src/news.c:253
2249 #, c-format
2250 msgid "can't retrieve article %d\n"
2251 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
2252
2253 #: src/news.c:292
2254 #, c-format
2255 msgid "can't set group: %s\n"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: src/news.c:298
2259 #, c-format
2260 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2261 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
2262
2263 #: src/news.c:307
2264 msgid "no new articles.\n"
2265 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
2266
2267 #: src/news.c:317
2268 #, c-format
2269 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: src/news.c:320
2273 msgid "can't get xover\n"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: src/news.c:326
2277 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: src/news.c:334
2281 #, c-format
2282 msgid "invalid xover line: %s\n"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: src/news.c:435
2286 #, c-format
2287 msgid "deleting article %d...\n"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: src/news.c:466
2291 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2292 msgstr ""
2293
2294 #: src/nntp.c:43
2295 #, c-format
2296 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2297 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
2298
2299 #: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
2300 #, c-format
2301 msgid "protocol error: %s\n"
2302 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
2303
2304 #: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
2305 msgid "protocol error\n"
2306 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
2307
2308 #: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
2309 msgid "Error occurred while posting\n"
2310 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
2311
2312 #: src/passphrase.c:75
2313 msgid "Passphrase"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: src/passphrase.c:238
2317 msgid "[no user id]"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/passphrase.c:242
2321 #, c-format
2322 msgid ""
2323 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2324 "\n"
2325 "  %.*s  \n"
2326 "(%.*s)\n"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: src/passphrase.c:246
2330 msgid ""
2331 "Bad passphrase! Try again...\n"
2332 "\n"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2336 msgid "error occurred on authorization\n"
2337 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
2338
2339 #: src/pop.c:117
2340 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2341 msgstr ""
2342
2343 #: src/pop.c:123
2344 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2348 msgid "POP3 protocol error\n"
2349 msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
2350
2351 #: src/prefs.c:56
2352 msgid "Reading configuration...\n"
2353 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
2354
2355 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2356 #, c-format
2357 msgid "Found %s\n"
2358 msgstr "ÂñÝèçêå %s\n"
2359
2360 #: src/prefs.c:90
2361 msgid "Finished reading configuration.\n"
2362 msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
2363
2364 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:357
2365 #: src/prefs_account.c:371 src/prefs_display_header.c:414
2366 #: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:518
2367 #: src/prefs_filter.c:542
2368 msgid "failed to write configuration to file\n"
2369 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
2370
2371 #: src/prefs.c:216
2372 msgid "Configuration is saved.\n"
2373 msgstr "Ïé ñõèìßóåéò áðïèçêåýôçêáí.\n"
2374
2375 #: src/prefs.c:469
2376 msgid "Apply"
2377 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
2378
2379 #: src/prefs_account.c:402
2380 msgid "Opening account preferences window...\n"
2381 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
2382
2383 #: src/prefs_account.c:429
2384 #, c-format
2385 msgid "Account%d"
2386 msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
2387
2388 #: src/prefs_account.c:442
2389 msgid "Preferences for new account"
2390 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
2391
2392 #: src/prefs_account.c:447
2393 msgid "Preferences for each account"
2394 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü"
2395
2396 #: src/prefs_account.c:470
2397 msgid "Creating account preferences window...\n"
2398 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
2399
2400 #: src/prefs_account.c:490
2401 msgid "Basic"
2402 msgstr "ÂáóéêÜ"
2403
2404 #: src/prefs_account.c:492 src/prefs_common.c:619
2405 msgid "Receive"
2406 msgstr "ËÞøç"
2407
2408 #: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:630
2409 msgid "Privacy"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: src/prefs_account.c:502
2413 msgid "Advanced"
2414 msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
2415
2416 #: src/prefs_account.c:555
2417 msgid "Name of this account"
2418 msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
2419
2420 #: src/prefs_account.c:564
2421 msgid "Usually used"
2422 msgstr "ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò"
2423
2424 #: src/prefs_account.c:568
2425 msgid "Personal information"
2426 msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
2427
2428 #: src/prefs_account.c:577
2429 msgid "Full name"
2430 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2431
2432 #: src/prefs_account.c:583
2433 msgid "Mail address"
2434 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
2435
2436 #: src/prefs_account.c:589
2437 msgid "Organization"
2438 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
2439
2440 #: src/prefs_account.c:613
2441 msgid "Server information"
2442 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
2443
2444 #: src/prefs_account.c:634
2445 msgid "POP3 (normal)"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: src/prefs_account.c:636
2449 msgid "POP3 (APOP auth)"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: src/prefs_account.c:638
2453 msgid "IMAP4"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: src/prefs_account.c:640
2457 msgid "News (NNTP)"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: src/prefs_account.c:642
2461 msgid "None (local)"
2462 msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
2463
2464 #: src/prefs_account.c:696
2465 msgid "News server"
2466 msgstr "ÅîõðçñÝôçò news"
2467
2468 #: src/prefs_account.c:702
2469 msgid "Server for receiving"
2470 msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
2471
2472 #: src/prefs_account.c:708
2473 msgid "SMTP server (send)"
2474 msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
2475
2476 #: src/prefs_account.c:715
2477 msgid "User ID"
2478 msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
2479
2480 #: src/prefs_account.c:721
2481 msgid "Password"
2482 msgstr "Êùäéêüò"
2483
2484 #: src/prefs_account.c:765
2485 msgid "POP3"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: src/prefs_account.c:773
2489 msgid "Remove messages on server when received"
2490 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
2491
2492 #: src/prefs_account.c:775
2493 msgid "Receive all messages on server"
2494 msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôïí åîõðçñÝôç"
2495
2496 #: src/prefs_account.c:778
2497 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: src/prefs_account.c:780
2501 msgid "Filter messages on receiving"
2502 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
2503
2504 #: src/prefs_account.c:817 src/prefs_filter.c:244
2505 msgid "Header"
2506 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
2507
2508 #: src/prefs_account.c:824
2509 msgid "Add Date header field"
2510 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí åðéêåöáëßäá"
2511
2512 #: src/prefs_account.c:825
2513 msgid "Generate Message-ID"
2514 msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
2515
2516 #: src/prefs_account.c:834
2517 msgid "Add user-defined header"
2518 msgstr "ÐñïóèÞêç åðéêåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
2519
2520 #: src/prefs_account.c:836 src/prefs_common.c:1268 src/prefs_common.c:1293
2521 msgid " Edit... "
2522 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
2523
2524 #: src/prefs_account.c:843
2525 msgid "Automatically set following addresses"
2526 msgstr "Áõôüìáôá èÝóå áõôÝò ôéò äéåõèýíóåéò"
2527
2528 #: src/prefs_account.c:852
2529 msgid "Cc"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: src/prefs_account.c:865
2533 msgid "Bcc"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: src/prefs_account.c:878
2537 msgid "Reply-To"
2538 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
2539
2540 #: src/prefs_account.c:891
2541 msgid "Authentication"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: src/prefs_account.c:899
2545 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: src/prefs_account.c:901
2549 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: src/prefs_account.c:935
2553 msgid "Signature file"
2554 msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
2555
2556 #: src/prefs_account.c:964
2557 msgid "Sign key"
2558 msgstr ""
2559
2560 #: src/prefs_account.c:972
2561 msgid "Use default GnuPG key"
2562 msgstr ""
2563
2564 #: src/prefs_account.c:981
2565 msgid "Select key by your email address"
2566 msgstr ""
2567
2568 #: src/prefs_account.c:990
2569 msgid "Specify key manually"
2570 msgstr ""
2571
2572 #: src/prefs_account.c:1006
2573 msgid "User or key ID:"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: src/prefs_account.c:1051
2577 msgid "Specify SMTP port"
2578 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí SMTP èýñá"
2579
2580 #: src/prefs_account.c:1063
2581 msgid "Specify POP3 port"
2582 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí POP3 èýñá"
2583
2584 #: src/prefs_account.c:1075
2585 msgid "Specify domain name"
2586 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôï üíïìá ôïõ domain"
2587
2588 #: src/prefs_account.c:1122
2589 msgid "Mail address is not entered."
2590 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ôåèåß."
2591
2592 #: src/prefs_account.c:1127
2593 msgid "SMTP server is not entered."
2594 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
2595
2596 #: src/prefs_account.c:1132
2597 msgid "User ID is not entered."
2598 msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ôåèåß."
2599
2600 #: src/prefs_account.c:1137
2601 msgid "POP3 server is not entered."
2602 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ôåèåß."
2603
2604 #: src/prefs_account.c:1142
2605 msgid "IMAP4 server is not entered."
2606 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ôåèåß."
2607
2608 #: src/prefs_account.c:1147
2609 msgid "NNTP server is not entered."
2610 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
2611
2612 #: src/prefs_common.c:597
2613 msgid "Creating common preferences window...\n"
2614 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
2615
2616 #: src/prefs_common.c:601
2617 msgid "Common Preferences"
2618 msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
2619
2620 #: src/prefs_common.c:625
2621 msgid "Display"
2622 msgstr "ÅìöÜíéóç"
2623
2624 #: src/prefs_common.c:627
2625 msgid "Message"
2626 msgstr "ÌÞíõìá"
2627
2628 #: src/prefs_common.c:633
2629 msgid "Interface"
2630 msgstr "ÄéåðáöÞ"
2631
2632 #: src/prefs_common.c:635 src/select-keys.c:324
2633 msgid "Other"
2634 msgstr "¶ëëá"
2635
2636 #: src/prefs_common.c:675 src/prefs_common.c:833
2637 msgid "External program"
2638 msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
2639
2640 #: src/prefs_common.c:684
2641 msgid "Use external program for incorporation"
2642 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
2643
2644 #: src/prefs_common.c:691 src/prefs_common.c:850
2645 msgid "Program path"
2646 msgstr "ÄéáäñïìÞ ðñïãñÜììáôïò"
2647
2648 #: src/prefs_common.c:703
2649 msgid "Local spool"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: src/prefs_common.c:714
2653 msgid "Incorporate from spool"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: src/prefs_common.c:716
2657 msgid "Filter on incorporation"
2658 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
2659
2660 #: src/prefs_common.c:724
2661 msgid "Spool directory"
2662 msgstr ""
2663
2664 #: src/prefs_common.c:742
2665 msgid "Auto-check new mail"
2666 msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
2667
2668 #: src/prefs_common.c:744
2669 msgid "each"
2670 msgstr "êÜèå"
2671
2672 #: src/prefs_common.c:756
2673 msgid "minute(s)"
2674 msgstr "ëåðôÜ"
2675
2676 #: src/prefs_common.c:765
2677 msgid "Check new mail on startup"
2678 msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
2679
2680 #: src/prefs_common.c:767
2681 msgid "News"
2682 msgstr "ÍÝá"
2683
2684 #: src/prefs_common.c:775
2685 msgid ""
2686 "Maximum article number to download\n"
2687 "(unlimited if 0 is specified)"
2688 msgstr ""
2689 "ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
2690 "(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
2691
2692 #: src/prefs_common.c:843
2693 msgid "Use external program for sending"
2694 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá áðïóôïëÞ"
2695
2696 #: src/prefs_common.c:867
2697 msgid "Save sent message to outbox"
2698 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôïõ óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò óôï outbox"
2699
2700 #: src/prefs_common.c:869
2701 msgid "Queue message that failed to send"
2702 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôïõ ìçíýìáôïò ðïõ áðÝôõ÷å íá áðïóôáëåß"
2703
2704 #: src/prefs_common.c:875
2705 msgid "Outgoing codeset"
2706 msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
2707
2708 #: src/prefs_common.c:890
2709 msgid "Automatic"
2710 msgstr "Áõôüìáôç"
2711
2712 #: src/prefs_common.c:891
2713 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: src/prefs_common.c:893
2717 msgid "Unicode (UTF-8)"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: src/prefs_common.c:895
2721 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2722 msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
2723
2724 #: src/prefs_common.c:897
2725 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2726 msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
2727
2728 #: src/prefs_common.c:898
2729 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2730 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
2731
2732 #: src/prefs_common.c:899
2733 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2734 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
2735
2736 #: src/prefs_common.c:900
2737 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2738 msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
2739
2740 #: src/prefs_common.c:901
2741 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2742 msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
2743
2744 #: src/prefs_common.c:902
2745 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2746 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
2747
2748 #: src/prefs_common.c:903
2749 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2750 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
2751
2752 #: src/prefs_common.c:904
2753 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2754 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
2755
2756 #: src/prefs_common.c:905
2757 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2758 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
2759
2760 #: src/prefs_common.c:907
2761 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2762 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
2763
2764 #: src/prefs_common.c:909
2765 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2766 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
2767
2768 #: src/prefs_common.c:910
2769 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2770 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
2771
2772 #: src/prefs_common.c:913
2773 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2774 msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
2775
2776 #: src/prefs_common.c:914
2777 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2778 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
2779
2780 #: src/prefs_common.c:916
2781 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2782 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
2783
2784 #: src/prefs_common.c:917
2785 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2786 msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
2787
2788 #: src/prefs_common.c:919
2789 msgid "Korean (EUC-KR)"
2790 msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
2791
2792 #: src/prefs_common.c:969
2793 msgid "Quotation"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: src/prefs_common.c:977
2797 msgid "Quote message when replying"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: src/prefs_common.c:983
2801 msgid "Quotation mark"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: src/prefs_common.c:996
2805 msgid "Quotation format:"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: src/prefs_common.c:1001
2809 msgid " Description of symbols "
2810 msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
2811
2812 #: src/prefs_common.c:1028
2813 msgid "Insert signature automatically"
2814 msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
2815
2816 #: src/prefs_common.c:1034
2817 msgid "Signature separator"
2818 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
2819
2820 #: src/prefs_common.c:1052
2821 msgid "Wrap messages at"
2822 msgstr "Ôýëéîç  ìçíõìÜôùí óôïõò"
2823
2824 #: src/prefs_common.c:1064
2825 msgid "characters"
2826 msgstr "÷áñáêôÞñåò"
2827
2828 #: src/prefs_common.c:1072
2829 msgid "Wrap quotation"
2830 msgstr ""
2831
2832 #: src/prefs_common.c:1074
2833 msgid "Wrap before sending"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: src/prefs_common.c:1113
2837 msgid "Font"
2838 msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
2839
2840 #: src/prefs_common.c:1122
2841 msgid "Text"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: src/prefs_common.c:1145
2845 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2846 msgstr ""
2847 "ÌåôÝöñáóå ôá ïíüìáôá ôùí ðåäßùí ôçò åðéêåöáëßäáò (üðùò ôï `From:' óå `Áðü')"
2848
2849 #: src/prefs_common.c:1148
2850 msgid "Display unread number next to folder name"
2851 msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
2852
2853 #. ---- Summary ----
2854 #: src/prefs_common.c:1152
2855 msgid "Summary View"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: src/prefs_common.c:1161
2859 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2860 msgstr ""
2861 "ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôçí óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóáé åóý"
2862
2863 #: src/prefs_common.c:1163
2864 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: src/prefs_common.c:1169
2868 msgid "Date format"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/prefs_common.c:1180
2872 msgid ""
2873 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2874 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2875 "replaced as follows:\n"
2876 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2877 "%A: the full weekday name\n"
2878 "%b: the abbreviated month name\n"
2879 "%B: the full month name\n"
2880 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2881 "%C: the century number (year/100)\n"
2882 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2883 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2884 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2885 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2886 "%m: the month as a decimal number\n"
2887 "%M: the minute as a decimal number\n"
2888 "%p: either AM or PM\n"
2889 "%S: the second as a decimal number\n"
2890 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2891 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2892 "%y: the last two digits of a year\n"
2893 "%Y: the year as a decimal number\n"
2894 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: src/prefs_common.c:1209
2898 msgid " Set display item of summary... "
2899 msgstr ""
2900
2901 #: src/prefs_common.c:1263
2902 msgid "Enable coloration of message"
2903 msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
2904
2905 #: src/prefs_common.c:1282
2906 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: src/prefs_common.c:1284
2910 msgid "Display header pane above message view"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/prefs_common.c:1291
2914 msgid "Display short headers on message view"
2915 msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò åðéêåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
2916
2917 #: src/prefs_common.c:1311
2918 msgid "Line space"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: src/prefs_common.c:1325 src/prefs_common.c:1365
2922 msgid "pixel(s)"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: src/prefs_common.c:1330
2926 msgid "Leave space on head"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: src/prefs_common.c:1332
2930 msgid "Scroll"
2931 msgstr ""
2932
2933 #: src/prefs_common.c:1339
2934 msgid "Half page"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: src/prefs_common.c:1345
2938 msgid "Smooth scroll"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: src/prefs_common.c:1351
2942 msgid "Step"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: src/prefs_common.c:1410
2946 msgid "Encrypt message by default"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: src/prefs_common.c:1413
2950 msgid "Sign message by default"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: src/prefs_common.c:1416
2954 msgid "Automatically check signatures"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: src/prefs_common.c:1420
2958 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2959 msgstr ""
2960
2961 #. create default signkey box
2962 #: src/prefs_common.c:1428
2963 msgid "Default Sign Key"
2964 msgstr ""
2965
2966 #: src/prefs_common.c:1527
2967 msgid ""
2968 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
2969 "Emacs-based mailer"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: src/prefs_common.c:1534
2973 msgid "Open first unread message when entering a folder"
2974 msgstr "¶íïéîå ôï ðñþôï áäéÜâáóôï ìÞíõìá üôáí ìðáßíåéò óå Ýíá êáôÜëïãï"
2975
2976 #: src/prefs_common.c:1538
2977 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: src/prefs_common.c:1546
2981 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: src/prefs_common.c:1553
2985 msgid ""
2986 "(Messages will be just marked till execution\n"
2987 " if this is turned off)"
2988 msgstr ""
2989
2990 #: src/prefs_common.c:1560
2991 msgid "Add address to destination when double-clicked"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: src/prefs_common.c:1562
2995 msgid "On exit"
2996 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
2997
2998 #: src/prefs_common.c:1570
2999 msgid "Confirm on exit"
3000 msgstr "Åðéâåâáßùóå ôçí Ýîïäï"
3001
3002 #: src/prefs_common.c:1577
3003 msgid "Empty trash on exit"
3004 msgstr ""
3005
3006 #: src/prefs_common.c:1579
3007 msgid "Ask before emptying"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: src/prefs_common.c:1583
3011 msgid "Warn if there are queued messages"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: src/prefs_common.c:1621
3015 #, c-format
3016 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3017 msgstr "Åîùôåñéêüò Web browser (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï URI)"
3018
3019 #: src/prefs_common.c:1628 src/prefs_common.c:1652 src/prefs_common.c:1668
3020 msgid "Command"
3021 msgstr "ÅíôïëÞ"
3022
3023 #: src/prefs_common.c:1645
3024 #, c-format
3025 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3026 msgstr "Åêôýðùóç (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3027
3028 #: src/prefs_common.c:1661
3029 #, c-format
3030 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3031 msgstr ""
3032 "Åîùôåñéêüò ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3033
3034 #: src/prefs_common.c:1723
3035 msgid "Set message colors"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: src/prefs_common.c:1731
3039 msgid "Colors"
3040 msgstr ""
3041
3042 #: src/prefs_common.c:1769
3043 msgid "Quoted Text - First Level"
3044 msgstr ""
3045
3046 #: src/prefs_common.c:1775
3047 msgid "Quoted Text - Second Level"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: src/prefs_common.c:1781
3051 msgid "Quoted Text - Third Level"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: src/prefs_common.c:1787
3055 msgid "URI link"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: src/prefs_common.c:1794
3059 msgid "Recycle quote colors"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: src/prefs_common.c:1842
3063 msgid "Pick color for quotation level 1"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: src/prefs_common.c:1845
3067 msgid "Pick color for quotation level 2"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: src/prefs_common.c:1848
3071 msgid "Pick color for quotation level 3"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: src/prefs_common.c:1851
3075 msgid "Pick color for URI"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: src/prefs_common.c:1975
3079 msgid "Description of symbols"
3080 msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
3081
3082 #: src/prefs_common.c:2002
3083 #, c-format
3084 msgid ""
3085 "Date\n"
3086 "From\n"
3087 "Full Name of Sender\n"
3088 "First Name of Sender\n"
3089 "Initial of Sender\n"
3090 "Subject\n"
3091 "To\n"
3092 "Message-ID\n"
3093 "%"
3094 msgstr ""
3095 "Çìåñïìçíßá\n"
3096 "Áðü\n"
3097 "ÐëÞñåò üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3098 "Ìéêñü üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3099 "Áñ÷éêÜ ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3100 "ÈÝìá\n"
3101 "Ðñïò\n"
3102 "Message-ID\n"
3103 "%"
3104
3105 #: src/prefs_common.c:2105
3106 msgid "Set display item"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/prefs_common.c:2122
3110 msgid "Mark"
3111 msgstr "ÓÞìáíóç"
3112
3113 #: src/prefs_common.c:2124
3114 msgid "MIME"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: src/prefs_common.c:2125
3118 msgid "Number"
3119 msgstr "Áñéèìüò"
3120
3121 #: src/prefs_common.c:2127 src/summaryview.c:352
3122 msgid "Date"
3123 msgstr "Çìåñïìçíßá"
3124
3125 #: src/prefs_common.c:2128 src/summaryview.c:353
3126 msgid "From"
3127 msgstr "Áðü"
3128
3129 #: src/prefs_common.c:2129 src/summaryview.c:354
3130 msgid "Subject"
3131 msgstr "ÈÝìá"
3132
3133 #: src/prefs_common.c:2182
3134 msgid "Font selection"
3135 msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
3136
3137 #: src/prefs_display_header.c:179
3138 #, fuzzy
3139 msgid "Creating display header setting window...\n"
3140 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
3141
3142 #: src/prefs_display_header.c:202
3143 #, fuzzy
3144 msgid "Display header setting"
3145 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
3146
3147 #: src/prefs_display_header.c:228
3148 #, fuzzy
3149 msgid "Header name"
3150 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
3151
3152 #: src/prefs_display_header.c:260
3153 #, fuzzy
3154 msgid "Displayed Headers"
3155 msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
3156
3157 #: src/prefs_display_header.c:315
3158 #, fuzzy
3159 msgid "Hidden headers"
3160 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
3161
3162 #: src/prefs_display_header.c:345
3163 #, fuzzy
3164 msgid "Show other headers"
3165 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò åðéêåöáëßäáò"
3166
3167 #: src/prefs_display_header.c:370
3168 #, fuzzy
3169 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3170 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
3171
3172 #: src/prefs_display_header.c:408
3173 #, fuzzy
3174 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3175 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3176
3177 #: src/prefs_display_header.c:530 src/prefs_filter.c:613
3178 msgid "Header name is not set."
3179 msgstr ""
3180
3181 #: src/prefs_display_header.c:540
3182 #, fuzzy
3183 msgid "This header is already in the list."
3184 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
3185
3186 #: src/prefs_filter.c:184
3187 msgid "Registered rules"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: src/prefs_filter.c:186
3191 msgid "Creating filter setting window...\n"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: src/prefs_filter.c:205
3195 msgid "Filter setting"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: src/prefs_filter.c:228
3199 msgid "Operator"
3200 msgstr ""
3201
3202 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3203 #: src/prefs_filter.c:777
3204 msgid "(none)"
3205 msgstr "(êáíÝíá)"
3206
3207 #: src/prefs_filter.c:272
3208 msgid "Keyword"
3209 msgstr "ËÝîç-êëåéäß"
3210
3211 #: src/prefs_filter.c:293
3212 msgid "Predicate"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3216 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3217 msgid "contains"
3218 msgstr "ðåñéÝ÷åé"
3219
3220 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3221 #: src/prefs_filter.c:785
3222 msgid "not contain"
3223 msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
3224
3225 #: src/prefs_filter.c:332
3226 msgid "Destination"
3227 msgstr "Ðñïïñéóìüò"
3228
3229 #: src/prefs_filter.c:356
3230 msgid "Use regex"
3231 msgstr "×ñÞóç regex"
3232
3233 #: src/prefs_filter.c:360
3234 msgid "Don't receive"
3235 msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
3236
3237 #: src/prefs_filter.c:385
3238 msgid "Register"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: src/prefs_filter.c:391
3242 msgid " Substitute "
3243 msgstr " ÁíôéêáôÜóôáóç"
3244
3245 #: src/prefs_filter.c:478
3246 msgid "Reading filter configuration...\n"
3247 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3248
3249 #: src/prefs_filter.c:514
3250 msgid "Writing filter configuration...\n"
3251 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3252
3253 #: src/prefs_filter.c:557
3254 msgid "(New)"
3255 msgstr "(ÍÝï)"
3256
3257 #: src/prefs_filter.c:608
3258 msgid "Destination is not set."
3259 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ôåèåß."
3260
3261 #: src/prefs_filter.c:719
3262 msgid "Delete rule"
3263 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáíüíá"
3264
3265 #: src/prefs_filter.c:720
3266 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3267 msgstr "ÈÝëåéò ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåéò áõôü ôïí êáíüíá?"
3268
3269 #: src/procmime.c:686
3270 msgid "Code conversion failed.\n"
3271 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
3272
3273 #: src/procmsg.c:138
3274 msgid "Cache data is corrupted\n"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: src/procmsg.c:202
3278 msgid "\tNo cache file\n"
3279 msgstr ""
3280
3281 #: src/procmsg.c:209
3282 msgid "\tReading summary cache..."
3283 msgstr ""
3284
3285 #: src/procmsg.c:214
3286 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: src/procmsg.c:279
3290 msgid "\tMarking the messages..."
3291 msgstr "\tÓçìåéþíù ôá ìçíýìáôá..."
3292
3293 #: src/procmsg.c:323
3294 #, c-format
3295 msgid "\t%d new message(s)\n"
3296 msgstr "\t%d  íÝá ìçíýìáôá\n"
3297
3298 #: src/procmsg.c:445
3299 msgid "Mark file not found.\n"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: src/procmsg.c:447
3303 #, c-format
3304 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3305 msgstr ""
3306
3307 #: src/procmsg.c:463
3308 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3309 msgstr ""
3310
3311 #: src/procmsg.c:468
3312 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3313 msgstr ""
3314
3315 #: src/procmsg.c:651
3316 msgid "Sending queued message failed.\n"
3317 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
3318
3319 #: src/procmsg.c:708
3320 #, c-format
3321 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3322 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
3323
3324 #: src/progressdialog.c:51
3325 msgid "Status"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: src/progressdialog.c:53
3329 msgid "Creating progress dialog...\n"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: src/recv.c:111
3333 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3334 msgstr "ðñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí ëÞøç äåäïìÝíùí.\n"
3335
3336 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3337 msgid "Can't write to file.\n"
3338 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
3339
3340 #: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
3341 msgid "Oops: Signature not verified"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
3345 msgid "No signature found"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: src/rfc2015.c:142
3349 msgid "Good signature"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: src/rfc2015.c:145
3353 msgid "BAD signature"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
3357 msgid "No public key to verify the signature"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
3361 msgid "Error verifying the signature"
3362 msgstr ""
3363
3364 #: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
3365 msgid "Different results for signatures"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
3369 msgid "Error: Unknown status"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: src/rfc2015.c:177
3373 #, c-format
3374 msgid "Good signature from \"%s\""
3375 msgstr ""
3376
3377 #: src/rfc2015.c:180
3378 #, c-format
3379 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3380 msgstr ""
3381
3382 #: src/rfc2015.c:212
3383 msgid "Cannot find user ID for this key."
3384 msgstr ""
3385
3386 #: src/rfc2015.c:223
3387 #, c-format
3388 msgid "                aka \"%s\"\n"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: src/rfc2015.c:251
3392 #, c-format
3393 msgid "Signature made %s\n"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: src/rfc2015.c:260
3397 #, c-format
3398 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: src/select-keys.c:101
3402 #, c-format
3403 msgid "Please select key for `%s'"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: src/select-keys.c:104
3407 #, c-format
3408 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: src/select-keys.c:272
3412 msgid "Select Keys"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: src/select-keys.c:300
3416 msgid "Key ID"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: src/select-keys.c:303
3420 msgid "Val"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: src/select-keys.c:325
3424 msgid "Select"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: src/select-keys.c:445
3428 msgid "Add key"
3429 msgstr ""
3430
3431 #: src/select-keys.c:446
3432 msgid "Enter another user or key ID\n"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: src/send.c:148
3436 msgid "Queued message header is broken.\n"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: src/send.c:157
3440 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: src/send.c:168
3444 msgid "Account not found.\n"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: src/send.c:199
3448 #, c-format
3449 msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
3450 msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ...\n"
3451
3452 #: src/send.c:240
3453 #, c-format
3454 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3455 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí åîõðçñÝôç SMTP: %s:%d\n"
3456
3457 #: src/send.c:251
3458 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3459 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
3460
3461 #: src/setup.c:43
3462 msgid "Mailbox setting"
3463 msgstr ""
3464
3465 #: src/setup.c:44
3466 msgid ""
3467 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3468 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3469 "if you have the one.\n"
3470 "If you're not sure, just select OK."
3471 msgstr ""
3472
3473 #: src/sourcewindow.c:76
3474 msgid "Creating source window...\n"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: src/sourcewindow.c:80
3478 msgid "Source of the message"
3479 msgstr ""
3480
3481 #: src/sourcewindow.c:140
3482 #, c-format
3483 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3484 msgstr ""
3485
3486 #: src/sourcewindow.c:142
3487 #, c-format
3488 msgid "%s - Source"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3492 msgid "Search"
3493 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
3494
3495 #: src/summary_search.c:172
3496 msgid "Case sensitive"
3497 msgstr ""
3498
3499 #: src/summary_search.c:178
3500 msgid "Backward search"
3501 msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
3502
3503 #: src/summary_search.c:184
3504 msgid "Select all matched"
3505 msgstr ""
3506
3507 #: src/summary_search.c:191
3508 msgid "Clear"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: src/summary_search.c:286
3512 msgid "Search failed"
3513 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
3514
3515 #: src/summary_search.c:287
3516 msgid "Search string not found."
3517 msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
3518
3519 #: src/summary_search.c:292
3520 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3521 msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
3522
3523 #: src/summary_search.c:294
3524 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3525 msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
3526
3527 #: src/summary_search.c:296
3528 msgid "Search finished"
3529 msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
3530
3531 #: src/summaryview.c:289
3532 msgid "/M_ove..."
3533 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
3534
3535 #: src/summaryview.c:290
3536 msgid "/_Copy..."
3537 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
3538
3539 #: src/summaryview.c:292
3540 msgid "/E_xecute"
3541 msgstr "/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
3542
3543 #: src/summaryview.c:293
3544 msgid "/_Mark"
3545 msgstr "/ÓÞìáíóç"
3546
3547 #: src/summaryview.c:294
3548 msgid "/_Mark/_Mark"
3549 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
3550
3551 #: src/summaryview.c:295
3552 msgid "/_Mark/_Unmark"
3553 msgstr "/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
3554
3555 #: src/summaryview.c:296
3556 msgid "/_Mark/---"
3557 msgstr "/ÓÞìáíóç/---"
3558
3559 #: src/summaryview.c:297
3560 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3561 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
3562
3563 #: src/summaryview.c:298
3564 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3565 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3566
3567 #: src/summaryview.c:301
3568 msgid "/_Reply"
3569 msgstr "/ÁðÜíôçóç"
3570
3571 #: src/summaryview.c:302
3572 msgid "/Reply to a_ll"
3573 msgstr "/ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
3574
3575 #: src/summaryview.c:303
3576 msgid "/_Forward"
3577 msgstr "/Ðñïþèçóç"
3578
3579 #: src/summaryview.c:304
3580 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3581 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
3582
3583 #: src/summaryview.c:307
3584 msgid "/Open in new _window"
3585 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
3586
3587 #: src/summaryview.c:308
3588 msgid "/View so_urce"
3589 msgstr ""
3590
3591 #: src/summaryview.c:309
3592 msgid "/Show all _header"
3593 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò åðéêåöáëßäáò"
3594
3595 #: src/summaryview.c:310
3596 msgid "/Re_edit"
3597 msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
3598
3599 #: src/summaryview.c:313
3600 msgid "/_Print..."
3601 msgstr "/Åêôýðùóç..."
3602
3603 #: src/summaryview.c:315
3604 msgid "/Select _all"
3605 msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
3606
3607 #: src/summaryview.c:321
3608 msgid "M"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: src/summaryview.c:321
3612 msgid "U"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: src/summaryview.c:336
3616 msgid "Creating summary view...\n"
3617 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò ðåñßëçøçò...\n"
3618
3619 #: src/summaryview.c:351
3620 msgid "No."
3621 msgstr ""
3622
3623 #: src/summaryview.c:571
3624 msgid "Process mark"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: src/summaryview.c:572
3628 msgid "Some marks are left. Process it?"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: src/summaryview.c:596
3632 msgid ""
3633 "empty folder\n"
3634 "\n"
3635 msgstr ""
3636 "Üäåéïò êáôÜëïãïò\n"
3637 "\n"
3638
3639 #: src/summaryview.c:608
3640 #, c-format
3641 msgid "Scanning folder (%s)..."
3642 msgstr ""
3643
3644 #: src/summaryview.c:677
3645 msgid "done."
3646 msgstr ""
3647
3648 #: src/summaryview.c:811
3649 msgid "No unread message"
3650 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3651
3652 #: src/summaryview.c:812
3653 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3654 msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
3655
3656 #: src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:950
3657 msgid "Attracting messages by subject..."
3658 msgstr ""
3659
3660 #: src/summaryview.c:1093
3661 #, c-format
3662 msgid "%d deleted"
3663 msgstr "äéåãñÜöçóáí %d"
3664
3665 #: src/summaryview.c:1097
3666 #, c-format
3667 msgid "%s%d moved"
3668 msgstr "%sìåôáêéíÞèçêáí %d"
3669
3670 #: src/summaryview.c:1098 src/summaryview.c:1105
3671 msgid ", "
3672 msgstr ", "
3673
3674 #: src/summaryview.c:1103
3675 #, c-format
3676 msgid "%s%d copied"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: src/summaryview.c:1120
3680 msgid " item(s) selected"
3681 msgstr " êïììÜôéá åðéëÝ÷èçêáí"
3682
3683 #: src/summaryview.c:1131
3684 #, c-format
3685 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3686 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
3687
3688 #: src/summaryview.c:1137
3689 #, c-format
3690 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3691 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ"
3692
3693 #: src/summaryview.c:1178 src/summaryview.c:1179
3694 msgid "Sorting summary..."
3695 msgstr "Ðåñßëçøç ôáîéíüìçóçò..."
3696
3697 #: src/summaryview.c:1217
3698 msgid "\tSetting summary from message data..."
3699 msgstr ""
3700
3701 #: src/summaryview.c:1219
3702 msgid "Setting summary from message data..."
3703 msgstr ""
3704
3705 #: src/summaryview.c:1328
3706 #, c-format
3707 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3708 msgstr ""
3709
3710 #: src/summaryview.c:1380
3711 msgid "(No Date)"
3712 msgstr "(×ùñßò çìåñïìçíßá)"
3713
3714 #: src/summaryview.c:1645
3715 #, c-format
3716 msgid "Message %d is marked\n"
3717 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
3718
3719 #: src/summaryview.c:1674
3720 #, c-format
3721 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3722 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
3723
3724 #: src/summaryview.c:1709
3725 #, c-format
3726 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3727 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
3728
3729 #: src/summaryview.c:1751
3730 #, c-format
3731 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3732 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá äéáãñáöÞ\n"
3733
3734 #: src/summaryview.c:1765
3735 msgid "Current folder is Trash."
3736 msgstr ""
3737
3738 #: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1789
3739 msgid "Deleting duplicated messages..."
3740 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
3741
3742 #: src/summaryview.c:1839
3743 #, c-format
3744 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3745 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d äåí Ý÷åé óçìåéùèåß\n"
3746
3747 #: src/summaryview.c:1876
3748 #, c-format
3749 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3750 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
3751
3752 #: src/summaryview.c:1888
3753 msgid "Destination is same as current folder."
3754 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
3755
3756 #: src/summaryview.c:1937
3757 #, c-format
3758 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: src/summaryview.c:1950
3762 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3763 msgstr ""
3764
3765 #: src/summaryview.c:1982
3766 msgid "Selecting all messages..."
3767 msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
3768
3769 #: src/summaryview.c:2036
3770 msgid "Print"
3771 msgstr "Åêôýðùóç"
3772
3773 #: src/summaryview.c:2037
3774 #, c-format
3775 msgid ""
3776 "Enter the print command line:\n"
3777 "(`%s' will be replaced with file name)"
3778 msgstr ""
3779 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
3780 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3781
3782 #: src/summaryview.c:2043
3783 #, c-format
3784 msgid ""
3785 "Print command line is invalid:\n"
3786 "`%s'"
3787 msgstr ""
3788 "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
3789 "`%s'"
3790
3791 #: src/summaryview.c:2262 src/summaryview.c:2263
3792 msgid "Building threads..."
3793 msgstr ""
3794
3795 #: src/summaryview.c:2285 src/summaryview.c:2286
3796 msgid "Unthreading..."
3797 msgstr ""
3798
3799 #: src/summaryview.c:2308
3800 msgid "Unthreading for execution..."
3801 msgstr ""
3802
3803 #: src/summaryview.c:2395
3804 msgid "filtering..."
3805 msgstr "öéëôñÜñù..."
3806
3807 #: src/summaryview.c:2396
3808 msgid "Filtering..."
3809 msgstr "ÖéëôñÜñù..."
3810
3811 #: src/summaryview.c:2500
3812 #, c-format
3813 msgid "Go to %s\n"
3814 msgstr "ÐÞãáéíå óôï %s\n"
3815
3816 #: src/textview.c:138
3817 msgid "Creating text view...\n"
3818 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç êåéìÝíïõ...\n"
3819
3820 #: src/textview.c:365
3821 msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
3822 msgstr ""
3823
3824 #: src/textview.c:368
3825 msgid ""
3826 "right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
3827 "\n"
3828 msgstr ""
3829
3830 #: src/textview.c:372
3831 msgid "To display this part as a text message, select\n"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: src/textview.c:375
3835 msgid ""
3836 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3837 "\n"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: src/textview.c:379
3841 msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: src/textview.c:382
3845 msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
3846 msgstr ""
3847
3848 #: src/textview.c:403
3849 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: src/textview.c:406
3853 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: src/textview.c:409
3857 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: src/utils.c:1425 src/utils.c:1502
3861 #, c-format
3862 msgid "writing to %s failed.\n"
3863 msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
3864
3865 #: src/utils.c:1445
3866 #, c-format
3867 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: src/utils.c:1663
3871 #, c-format
3872 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3873 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
3874
3875 #~ msgid ""
3876 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
3877 #~ "comment of the md5.c module for license terms.\n"
3878 #~ "\n"
3879 #~ msgstr ""
3880 #~ "Ç õðïóôÞñéîç MD5 åßíáé copyright ôçò RSA Data Security, Inc.  Äåßôå ôï  "
3881 #~ "ó÷üëéï óôçí åðéêåöáëßäá ôïõ  md5.c module ãéá ôïõò üñïõò ôçò Üäåéáò.\n"
3882 #~ "\n"
3883
3884 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
3885 #~ msgstr "ÊõÄåÔñÔåÐåÐáÓá"
3886
3887 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
3888 #~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅðéëïãÞ üëùí"
3889
3890 #~ msgid "Clean trash"
3891 #~ msgstr "ÊáèÜñéóìá ôïõ trash"
3892
3893 #~ msgid "/_Mark/Mark as _important"
3894 #~ msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò óçìáíôéêü"
3895
3896 #~ msgid "TextView: color allocation failed\n"
3897 #~ msgstr "TextView: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí áðÝôõ÷å\n"
3898
3899 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
3900 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME\n"