sync with sylpheed 0.4.99
[claws.git] / po / el.po
1 # Hellenic translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>, 2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-06-16 13:11+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 2001-06-02 11:33+0200\n"
10 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
19
20 #: src/about.c:199
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "Ôá ôìÞìáôá êþäéêá ðïõ åöáñìüóèçêáí áðü ôï fetchmail åßíáé Copyright 1997 by "
29 "Eric S. Raymond. ÔìÞìáôá áõôïý åßíáé åðßóçò copyrighted by Carl Harris, 1993 "
30 "and 1995.  Ôï Copyright ôçñåßôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åëåýèåñçò áíáäéáíïìÞò "
31 "ôïõ êþäéêá\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:205
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40
41 #: src/about.c:210
42 msgid ""
43 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
44 "\n"
45 msgstr ""
46
47 #: src/about.c:214
48 msgid ""
49 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
50 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
51 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
52 "version.\n"
53 "\n"
54 msgstr ""
55 "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
56 "êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
57 "×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
58 "áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
59 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
60 "\n"
61
62 #: src/about.c:220
63 msgid ""
64 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
65 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
66 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
67 "more details.\n"
68 "\n"
69 msgstr ""
70 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
71 "ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÛÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
72 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
73 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
74 "\n"
75
76 #: src/about.c:226
77 msgid ""
78 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
79 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
80 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
81 msgstr ""
82 "Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
83 "ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
84 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
85 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
86
87 #: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
88 #: src/compose.c:1468 src/compose.c:3124 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
89 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
90 #: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
91 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
92 #: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
93 #: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2020
94 #: src/summaryview.c:2531
95 msgid "OK"
96 msgstr "ÅíôÜîåé"
97
98 #: src/account.c:101
99 msgid "Reading all config for each account...\n"
100 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü...\n"
101
102 #: src/account.c:116
103 #, c-format
104 msgid "Found label: %s\n"
105 msgstr "ÂñÝèçêå ôáìðÝëá: %s\n"
106
107 #: src/account.c:208
108 msgid ""
109 "Some composing windows are open.\n"
110 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
111 msgstr ""
112 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
113 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
114 "ëïãáñéáóìïýò."
115
116 #: src/account.c:214
117 msgid "Opening account edit window...\n"
118 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
119
120 #: src/account.c:361
121 msgid "Creating account edit window...\n"
122 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
123
124 #: src/account.c:366
125 msgid "Edit accounts"
126 msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
127
128 #: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
129 #: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
130 msgid "Name"
131 msgstr "¼íïìá"
132
133 #: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
134 msgid "Protocol"
135 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
136
137 #: src/account.c:396
138 msgid "Server"
139 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
140
141 #: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
142 #: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
143 msgid "Add"
144 msgstr "ÐñïóèÞêç"
145
146 #: src/account.c:421
147 msgid "Edit"
148 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
149
150 #: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
151 msgid " Delete "
152 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
153
154 #: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
155 #: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
156 msgid "Down"
157 msgstr "ÊÜôù"
158
159 #: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
160 #: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
161 msgid "Up"
162 msgstr "ÐÜíù"
163
164 #: src/account.c:453
165 msgid " Set as usually used account "
166 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü"
167
168 #: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
169 msgid "Close"
170 msgstr "Êëåßóéìï"
171
172 #: src/account.c:513
173 msgid "Delete account"
174 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
175
176 #: src/account.c:514
177 msgid "Do you really want to delete this account?"
178 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
179
180 #: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
181 #: src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1490
182 #: src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630 src/folderview.c:1729
183 #: src/folderview.c:1762 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
184 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
185 #: src/summaryview.c:817
186 msgid "Yes"
187 msgstr "Íáé"
188
189 #: src/account.c:515 src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447
190 #: src/folderview.c:1490 src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630
191 #: src/folderview.c:1729 src/folderview.c:1762
192 msgid "+No"
193 msgstr "+¼÷é"
194
195 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
196 msgid "/_File"
197 msgstr "/Áñ÷åßï"
198
199 #: src/addressbook.c:230
200 msgid "/_File/New _address"
201 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
202
203 #: src/addressbook.c:231
204 msgid "/_File/New _group"
205 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
206
207 #: src/addressbook.c:232
208 msgid "/_File/New _folder"
209 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
210
211 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
212 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
213 msgid "/_File/---"
214 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
215
216 #: src/addressbook.c:234
217 msgid "/_File/_Edit"
218 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
219
220 #: src/addressbook.c:235
221 msgid "/_File/_Delete"
222 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
223
224 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
225 msgid "/_File/_Close"
226 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
227
228 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
229 msgid "/_Help"
230 msgstr "/ÂïÞèåéá"
231
232 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
233 msgid "/_Help/_About"
234 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
235
236 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
237 msgid "/New _address"
238 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
239
240 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
241 msgid "/New _group"
242 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
243
244 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
245 msgid "/New _folder"
246 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
247
248 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
249 #: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
250 #: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
251 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
252 #: src/summaryview.c:315
253 msgid "/---"
254 msgstr "/---"
255
256 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
257 #: src/mainwindow.c:351
258 msgid "/_Edit"
259 msgstr "/Åðåîñãáóßá"
260
261 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
262 msgid "/_Delete"
263 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
264
265 #: src/addressbook.c:318
266 msgid "E-Mail address"
267 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
268
269 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
270 msgid "Remarks"
271 msgstr "Ó÷üëéá"
272
273 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2796
274 msgid "Address book"
275 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
276
277 #: src/addressbook.c:413
278 msgid "Name:"
279 msgstr "¼íïìá:"
280
281 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
282 #: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
283 #: src/prefs_filter.c:398
284 msgid "Delete"
285 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
286
287 #: src/addressbook.c:442
288 msgid "Lookup"
289 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
290
291 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
292 msgid "To:"
293 msgstr "Ðñïò:"
294
295 #: src/addressbook.c:456
296 msgid "Cc:"
297 msgstr "Ãíùóôïðïßçóç:"
298
299 #: src/addressbook.c:460
300 msgid "Bcc:"
301 msgstr ""
302
303 #: src/addressbook.c:479
304 msgid "Common address"
305 msgstr "ÊïéíÞ äéåýèõíóç"
306
307 #: src/addressbook.c:486
308 msgid "Personal address"
309 msgstr "ÐñïóùðéêÞ äéåýèõíóç"
310
311 #: src/addressbook.c:577
312 msgid "Delete address(es)"
313 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
314
315 #: src/addressbook.c:578
316 msgid "Really delete the address(es)?"
317 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
318
319 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
320 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
321 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
322 msgid "No"
323 msgstr "¼÷é"
324
325 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1320 src/folderview.c:1521
326 msgid "New folder"
327 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
328
329 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1321
330 msgid "Input the name of new folder:"
331 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
332
333 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1322 src/folderview.c:1525
334 msgid "NewFolder"
335 msgstr ""
336
337 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
338 #: src/addressbook.c:1187
339 msgid "The name already exists."
340 msgstr "Ôï üíïìá õðÜñ÷åé Þäç."
341
342 #: src/addressbook.c:1045
343 msgid "New group"
344 msgstr "ÍÝá ïìÜäá"
345
346 #: src/addressbook.c:1046
347 msgid "Input the name of new group:"
348 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôçò íÝáò ïìÜäáò:"
349
350 #: src/addressbook.c:1047
351 msgid "NewGroup"
352 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
353
354 #: src/addressbook.c:1122
355 msgid "Edit group"
356 msgstr "Åðåîñãáóßá ïìÜäáò"
357
358 #: src/addressbook.c:1123
359 msgid "Input the new name of group:"
360 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôçò ïìÜäáò:"
361
362 #: src/addressbook.c:1173
363 msgid "Edit folder"
364 msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
365
366 #: src/addressbook.c:1174
367 msgid "Input the new name of folder:"
368 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
369
370 #: src/addressbook.c:1223
371 #, c-format
372 msgid "Really delete `%s' ?"
373 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôï `%s' ;"
374
375 #: src/addressbook.c:1271
376 msgid "Edit address"
377 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
378
379 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2795 src/select-keys.c:302
380 msgid "Address"
381 msgstr "Äéåýèõíóç"
382
383 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1468 src/compose.c:3125
384 #: src/compose.c:3695 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
385 #: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
386 #: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
387 #: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
388 #: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
389 #: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2020
390 #: src/summaryview.c:2531
391 msgid "Cancel"
392 msgstr "Áêýñùóç"
393
394 #: src/addressbook.c:1524
395 msgid "Reading addressbook file..."
396 msgstr "ÄéáâÜæù ôï áñ÷åßï êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí..."
397
398 #: src/addressbook.c:1528
399 #, c-format
400 msgid "%s doesn't exist.\n"
401 msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
402
403 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856
404 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
405 #: src/news.c:661 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:998
406 #: src/summaryview.c:1204 src/summaryview.c:1286 src/summaryview.c:1347
407 #: src/summaryview.c:1804 src/summaryview.c:2282 src/summaryview.c:2305
408 #: src/summaryview.c:2326 src/summaryview.c:2419
409 msgid "done.\n"
410 msgstr "Ýãéíå.\n"
411
412 #: src/addressbook.c:1821
413 msgid "Exporting addressbook to file..."
414 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
415
416 #: src/addressbook.c:1839
417 msgid "failed to write addressbook data.\n"
418 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
419
420 #: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3298 src/main.c:332
421 msgid "Notice"
422 msgstr "Óçìåßùóç"
423
424 #: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
425 msgid "Warning"
426 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
427
428 #: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
429 msgid "Error"
430 msgstr "ÓöÜëìá"
431
432 #: src/alertpanel.c:183
433 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
434 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
435
436 #: src/alertpanel.c:269
437 msgid "Show this message next time"
438 msgstr ""
439
440 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
441 msgid "can't allocate memory\n"
442 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
443
444 #: src/compose.c:367
445 msgid "/_Add..."
446 msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
447
448 #: src/compose.c:368
449 msgid "/_Remove"
450 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
451
452 #: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
453 #: src/folderview.c:231
454 msgid "/_Property..."
455 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
456
457 #: src/compose.c:376
458 msgid "/_File/_Attach file"
459 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
460
461 #: src/compose.c:377
462 msgid "/_File/_Insert file"
463 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
464
465 #: src/compose.c:378
466 msgid "/_File/Insert si_gnature"
467 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
468
469 #: src/compose.c:383
470 msgid "/_Edit/_Undo"
471 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
472
473 #: src/compose.c:384
474 msgid "/_Edit/_Redo"
475 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
476
477 #: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
478 msgid "/_Edit/---"
479 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
480
481 #: src/compose.c:386
482 msgid "/_Edit/Cu_t"
483 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
484
485 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
486 msgid "/_Edit/_Copy"
487 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
488
489 #: src/compose.c:388
490 msgid "/_Edit/_Paste"
491 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
492
493 #: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
494 msgid "/_Edit/Select _all"
495 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
496
497 #: src/compose.c:391
498 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
499 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
500
501 #: src/compose.c:392
502 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
503 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
504
505 #: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
506 msgid "/_Message"
507 msgstr "/ÌÞíõìá"
508
509 #: src/compose.c:396
510 msgid "/_Message/_Send"
511 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
512
513 #: src/compose.c:398
514 msgid "/_Message/Send _later"
515 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
516
517 #: src/compose.c:400
518 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
519 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
520
521 #: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
522 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
523 #: src/mainwindow.c:470
524 msgid "/_Message/---"
525 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
526
527 #: src/compose.c:403
528 msgid "/_Message/_To"
529 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
530
531 #: src/compose.c:404
532 msgid "/_Message/_Cc"
533 msgstr "/ÌÞíõìá/Ãíùóôïðïßçóç"
534
535 #: src/compose.c:405
536 msgid "/_Message/_Bcc"
537 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
538
539 #: src/compose.c:406
540 msgid "/_Message/_Reply to"
541 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
542
543 #: src/compose.c:408
544 msgid "/_Message/_Followup to"
545 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
546
547 #: src/compose.c:410
548 msgid "/_Message/_Attach"
549 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
550
551 #: src/compose.c:413
552 msgid "/_Message/Si_gn"
553 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
554
555 #: src/compose.c:414
556 msgid "/_Message/_Encrypt"
557 msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
558
559 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
560 msgid "/_Tool"
561 msgstr "/Åñãáëåßá"
562
563 #: src/compose.c:417
564 msgid "/_Tool/Show _ruler"
565 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
566
567 #: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
568 msgid "/_Tool/_Address book"
569 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
570
571 #: src/compose.c:489 src/compose.c:559 src/compose.c:619 src/procmsg.c:686
572 msgid "Can't get text part\n"
573 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
574
575 #: src/compose.c:551
576 #, c-format
577 msgid "%s: file not exist\n"
578 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
579
580 #: src/compose.c:563
581 msgid ""
582 "\n"
583 "\n"
584 "Begin forwarded message:\n"
585 "\n"
586 msgstr ""
587 "\n"
588 "\n"
589 "Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
590 "\n"
591
592 #: src/compose.c:1232
593 #, c-format
594 msgid "File %s doesn't exist\n"
595 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
596
597 #: src/compose.c:1236
598 #, c-format
599 msgid "Can't get file size of %s\n"
600 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ  %s\n"
601
602 #: src/compose.c:1240
603 #, c-format
604 msgid "File %s is empty\n"
605 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
606
607 #: src/compose.c:1261
608 #, c-format
609 msgid "Message: %s"
610 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
611
612 #: src/compose.c:1367
613 msgid " [Edited]"
614 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
615
616 #: src/compose.c:1369
617 #, c-format
618 msgid "%s - Compose message%s"
619 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
620
621 #: src/compose.c:1372
622 #, c-format
623 msgid "Compose message%s"
624 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
625
626 #: src/compose.c:1394 src/compose.c:3588
627 msgid "Recipient is not specified."
628 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
629
630 #: src/compose.c:1412
631 msgid "can't get recipient list."
632 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
633
634 #: src/compose.c:1430
635 msgid ""
636 "Account for sending mail is not specified.\n"
637 "Please select a mail account before sending."
638 msgstr ""
639 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
640 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
641
642 #: src/compose.c:1451
643 #, c-format
644 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
645 msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
646
647 #: src/compose.c:1465
648 msgid "Queueing"
649 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
650
651 #: src/compose.c:1466
652 msgid ""
653 "Error occurred while sending the message.\n"
654 "Put this message into queue folder?"
655 msgstr ""
656 "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
657 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
658
659 #: src/compose.c:1472 src/compose.c:3600
660 msgid "Can't queue the message."
661 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
662
663 #: src/compose.c:1475
664 msgid "Error occurred while sending the message."
665 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
666
667 #: src/compose.c:1482 src/compose.c:3607
668 msgid "Can't save the message to outbox."
669 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôï outbox."
670
671 #: src/compose.c:1508 src/compose.c:1629 src/compose.c:1715 src/utils.c:1533
672 msgid "can't change file mode\n"
673 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
674
675 #: src/compose.c:1534
676 msgid "Can't convert the codeset of the message."
677 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
678
679 #: src/compose.c:1543
680 msgid "can't write headers\n"
681 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí åðéêåöáëßäá\n"
682
683 #: src/compose.c:1661
684 msgid "saving sent message...\n"
685 msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
686
687 #: src/compose.c:1666
688 msgid "can't save message\n"
689 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
690
691 #: src/compose.c:1672 src/compose.c:1779
692 msgid "can't open mark file\n"
693 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
694
695 #: src/compose.c:1695
696 msgid "queueing message...\n"
697 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
698
699 #: src/compose.c:1770
700 msgid "can't queue the message\n"
701 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
702
703 #: src/compose.c:1808
704 #, c-format
705 msgid "Can't open file %s\n"
706 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
707
708 #: src/compose.c:2162
709 #, c-format
710 msgid "generated Message-ID: %s\n"
711 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
712
713 #: src/compose.c:2236 src/compose.c:3096
714 msgid "MIME type"
715 msgstr "ôýðïò MIME"
716
717 #: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
718 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
719 msgid "Size"
720 msgstr "ÌÝãåèïò"
721
722 #: src/compose.c:2253
723 msgid "Creating compose window...\n"
724 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
725
726 #: src/compose.c:2299 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
727 msgid "From:"
728 msgstr "Áðü:"
729
730 #: src/compose.c:2722 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
731 #: src/prefs_common.c:636
732 msgid "Send"
733 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
734
735 #: src/compose.c:2723
736 msgid "Send message"
737 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
738
739 #: src/compose.c:2730
740 msgid "Send later"
741 msgstr ""
742 "ÁðïóôïëÞ\n"
743 "áñãüôåñá"
744
745 #: src/compose.c:2731
746 msgid "Put into queue folder and send later"
747 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
748
749 #: src/compose.c:2738 src/folderview.c:738
750 msgid "Draft"
751 msgstr "Ðñïó÷Ýäéï"
752
753 #: src/compose.c:2739
754 msgid "Save to draft folder"
755 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
756
757 #: src/compose.c:2748
758 msgid "Insert"
759 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
760
761 #: src/compose.c:2749
762 msgid "Insert file"
763 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
764
765 #: src/compose.c:2756
766 msgid "Attach"
767 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
768
769 #: src/compose.c:2757
770 msgid "Attach file"
771 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
772
773 #: src/compose.c:2766 src/prefs_common.c:1035
774 msgid "Signature"
775 msgstr "YðïãñáöÞ"
776
777 #: src/compose.c:2767
778 msgid "Insert signature"
779 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
780
781 #: src/compose.c:2775
782 msgid "Editor"
783 msgstr "ÓõíèÝôçò"
784
785 #: src/compose.c:2776
786 msgid "Edit with external editor"
787 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
788
789 #: src/compose.c:2784
790 msgid "Linewrap"
791 msgstr ""
792 "Ôýëéîç\n"
793 "ãñáììÞò"
794
795 #: src/compose.c:2785
796 msgid "Wrap long lines"
797 msgstr "×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
798
799 #: src/compose.c:2992
800 msgid "Invalid MIME type."
801 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
802
803 #: src/compose.c:3010
804 msgid "File doesn't exist or is empty."
805 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
806
807 #: src/compose.c:3078
808 msgid "Property"
809 msgstr "Éäéüôçôåò"
810
811 #: src/compose.c:3098
812 msgid "Encoding"
813 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
814
815 #: src/compose.c:3121
816 msgid "Path"
817 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
818
819 #: src/compose.c:3122
820 msgid "File name"
821 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
822
823 #: src/compose.c:3269
824 #, c-format
825 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
826 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
827
828 #: src/compose.c:3295
829 #, c-format
830 msgid ""
831 "The external editor is still working.\n"
832 "Force terminating the process?\n"
833 "process group id: %d"
834 msgstr ""
835 "To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
836 "Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
837 "process group id:  %d"
838
839 #: src/compose.c:3308
840 #, c-format
841 msgid "Terminated process group id: %d"
842 msgstr "Ôåñìáôßóôçêå process group id: %d"
843
844 #: src/compose.c:3309
845 #, c-format
846 msgid "Temporary file: %s"
847 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
848
849 #: src/compose.c:3333
850 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
851 msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
852
853 #. failed
854 #: src/compose.c:3366
855 msgid "Couldn't exec external editor\n"
856 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
857
858 #: src/compose.c:3370
859 msgid "Couldn't write to file\n"
860 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
861
862 #: src/compose.c:3372
863 msgid "Pipe read failed\n"
864 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
865
866 #: src/compose.c:3629
867 msgid "can't remove the old draft message\n"
868 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñïó÷Ýäéï\n"
869
870 #: src/compose.c:3657 src/compose.c:3669
871 msgid "Select file"
872 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï"
873
874 #: src/compose.c:3693
875 msgid "Discard message"
876 msgstr "ÁðÝññéøå ôï ìÞíõìá"
877
878 #: src/compose.c:3694
879 msgid "This message has been modified. discard it?"
880 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá ôï áðïññßøù;"
881
882 #: src/compose.c:3695
883 msgid "Discard"
884 msgstr "Áðüññéøç"
885
886 #: src/compose.c:3695
887 msgid "to Draft"
888 msgstr "óôá ðñïó÷Ýäéá"
889
890 #: src/export.c:122
891 msgid "Export"
892 msgstr "ÅîáãùãÞ"
893
894 #: src/export.c:144
895 msgid "Specify target folder and mbox file."
896 msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï-óôü÷ï êáé áñ÷åßï mbox."
897
898 #: src/export.c:154
899 msgid "Source dir:"
900 msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
901
902 #: src/export.c:159
903 msgid "Exporting file:"
904 msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
905
906 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
907 #: src/prefs_filter.c:349
908 msgid " Select... "
909 msgstr "ÅðÝëåîå... "
910
911 #: src/export.c:217
912 msgid "Select exporting file"
913 msgstr "ÅðÝëåîå åîáãùãÞ áñ÷åßïõ"
914
915 #: src/foldersel.c:131
916 msgid "Select folder"
917 msgstr "ÅðÝëåîå êáôÜëïãï"
918
919 #: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
920 msgid "/Create _new folder..."
921 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
922
923 #: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
924 msgid "/_Rename folder..."
925 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
926
927 #: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
928 msgid "/_Delete folder"
929 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
930
931 #: src/folderview.c:207
932 msgid "/Remove _mailbox"
933 msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
934
935 #: src/folderview.c:218
936 msgid "/Remove _IMAP4 server"
937 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
938
939 #: src/folderview.c:225
940 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
941 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
942
943 #: src/folderview.c:227
944 msgid "/_Remove newsgroup"
945 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
946
947 #: src/folderview.c:229
948 msgid "/Remove _news server"
949 msgstr "/ÄéáãñáöÞ news server"
950
951 #: src/folderview.c:240
952 msgid "Folder"
953 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
954
955 #: src/folderview.c:240
956 msgid "New"
957 msgstr "ÍÝá"
958
959 #: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
960 msgid "Unread"
961 msgstr "Ìç äéáâáóìÝíï"
962
963 #: src/folderview.c:241
964 msgid "#"
965 msgstr "áñ."
966
967 #: src/folderview.c:251
968 msgid "Creating folder view...\n"
969 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
970
971 #: src/folderview.c:395
972 msgid "Setting folder info...\n"
973 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
974
975 #: src/folderview.c:396
976 msgid "Setting folder info..."
977 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
978
979 #: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:81
980 #, c-format
981 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
982 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
983
984 #: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2089 src/setup.c:86
985 #, c-format
986 msgid "Scanning folder %s ..."
987 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
988
989 #: src/folderview.c:581
990 msgid "Updating all folders..."
991 msgstr "ÅíçìÝñùóç üëùí ôùí êáôáëüãùí..."
992
993 #: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
994 msgid "Inbox"
995 msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
996
997 #: src/folderview.c:721
998 msgid "Outbox"
999 msgstr "Åîåñ÷üìåíá"
1000
1001 #: src/folderview.c:726
1002 msgid "Queue"
1003 msgstr "ÏõñÜ"
1004
1005 #: src/folderview.c:731
1006 msgid "Trash"
1007 msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
1008
1009 #: src/folderview.c:1213
1010 #, c-format
1011 msgid "Folder %s is selected\n"
1012 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
1013
1014 #: src/folderview.c:1326 src/folderview.c:1389 src/folderview.c:1530
1015 #, c-format
1016 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1017 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
1018
1019 #: src/folderview.c:1334 src/folderview.c:1398 src/folderview.c:1538
1020 #, c-format
1021 msgid "The folder `%s' already exists."
1022 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1023
1024 #: src/folderview.c:1342 src/folderview.c:1546
1025 #, fuzzy, c-format
1026 msgid "Can't create the folder `%s'."
1027 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
1028
1029 #: src/folderview.c:1381
1030 #, c-format
1031 msgid "Input new name for `%s':"
1032 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
1033
1034 #: src/folderview.c:1383
1035 msgid "Rename folder"
1036 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
1037
1038 #: src/folderview.c:1443
1039 #, c-format
1040 msgid ""
1041 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1042 "Do you really want to delete?"
1043 msgstr ""
1044 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
1045 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå;"
1046
1047 #: src/folderview.c:1446 src/folderview.c:1588
1048 msgid "Delete folder"
1049 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
1050
1051 #: src/folderview.c:1452 src/folderview.c:1594
1052 #, fuzzy, c-format
1053 msgid "Can't remove the folder `%s'."
1054 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
1055
1056 #: src/folderview.c:1486
1057 #, c-format
1058 msgid ""
1059 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1060 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1061 msgstr ""
1062 "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôï mailbox `%s' ;\n"
1063 "(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
1064
1065 #: src/folderview.c:1489
1066 msgid "Remove folder"
1067 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
1068
1069 #: src/folderview.c:1522
1070 msgid ""
1071 "Input the name of new folder:\n"
1072 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1073 " append `/' at the end of the name)"
1074 msgstr ""
1075
1076 #: src/folderview.c:1586
1077 #, c-format
1078 msgid "Really delete folder `%s'?"
1079 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
1080
1081 #: src/folderview.c:1627
1082 #, c-format
1083 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1084 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
1085
1086 #: src/folderview.c:1629
1087 msgid "Delete IMAP4 server"
1088 msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
1089
1090 #: src/folderview.c:1670
1091 msgid "Subscribe newsgroup"
1092 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
1093
1094 #: src/folderview.c:1671
1095 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1096 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
1097
1098 #: src/folderview.c:1680
1099 #, c-format
1100 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1101 msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1102
1103 #: src/folderview.c:1726
1104 #, c-format
1105 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1106 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
1107
1108 #: src/folderview.c:1728
1109 msgid "Delete newsgroup"
1110 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
1111
1112 #: src/folderview.c:1759
1113 #, c-format
1114 msgid "Really delete news server `%s'?"
1115 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
1116
1117 #: src/folderview.c:1761
1118 msgid "Delete news server"
1119 msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
1120
1121 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1122 msgid "Abcdef"
1123 msgstr "Áâãäåæ"
1124
1125 #: src/headerview.c:56
1126 msgid "Newsgroups:"
1127 msgstr "Newsgroups:"
1128
1129 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1130 msgid "Subject:"
1131 msgstr "ÈÝìá:"
1132
1133 #: src/headerview.c:87
1134 msgid "Creating header view...\n"
1135 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç åðéêåöáëßäáò...\n"
1136
1137 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1387
1138 msgid "(No From)"
1139 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
1140
1141 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1403
1142 msgid "(No Subject)"
1143 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
1144
1145 #: src/headerwindow.c:55
1146 msgid "Creating header window...\n"
1147 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
1148
1149 #: src/headerwindow.c:59
1150 msgid "All header"
1151 msgstr "¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
1152
1153 #: src/headerwindow.c:113
1154 #, c-format
1155 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1156 msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
1157
1158 #: src/headerwindow.c:115
1159 #, c-format
1160 msgid "%s - All header"
1161 msgstr "%s - ¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
1162
1163 #: src/imageview.c:48
1164 msgid "Creating image view...\n"
1165 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
1166
1167 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1168 msgid "Can't load the image."
1169 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
1170
1171 #: src/imap.c:193
1172 #, c-format
1173 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1174 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
1175
1176 #: src/imap.c:219
1177 #, c-format
1178 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1179 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
1180
1181 #: src/imap.c:360
1182 #, c-format
1183 msgid "message %d has been already cached.\n"
1184 msgstr "ôï ìÞíõìá %d åßíáé Þäç óôç ìíÞìç.\n"
1185
1186 #: src/imap.c:369
1187 #, c-format
1188 msgid "getting message %d...\n"
1189 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1190
1191 #: src/imap.c:375 src/procmsg.c:586
1192 #, c-format
1193 msgid "can't fetch message %d\n"
1194 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ìÞíõìá %d\n"
1195
1196 #: src/imap.c:404
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "can't append message %s\n"
1199 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
1200
1201 #: src/imap.c:433 src/imap.c:490 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
1202 #: src/mh.c:402
1203 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1204 msgstr "ï ðçãáßïò êáôÜëïãïò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
1205
1206 #: src/imap.c:443 src/imap.c:495 src/mh.c:201 src/mh.c:267
1207 #, c-format
1208 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1209 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
1210
1211 #: src/imap.c:447 src/imap.c:499 src/mh.c:331 src/mh.c:405
1212 #, c-format
1213 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: src/imap.c:567
1217 #, c-format
1218 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: src/imap.c:574 src/imap.c:613
1222 msgid "can't expunge\n"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: src/imap.c:606
1226 #, c-format
1227 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: src/imap.c:718
1231 msgid "can't create mailbox\n"
1232 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù mailbox\n"
1233
1234 #: src/imap.c:755
1235 msgid "can't delete mailbox\n"
1236 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù mailbox\n"
1237
1238 #: src/imap.c:781
1239 msgid "can't get envelope\n"
1240 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
1241
1242 #: src/imap.c:787
1243 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1244 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
1245
1246 #: src/imap.c:795
1247 #, c-format
1248 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1249 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
1250
1251 #: src/imap.c:825
1252 #, c-format
1253 msgid "deleting message %d...\n"
1254 msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1255
1256 #: src/imap.c:850
1257 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1258 msgstr "\tÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíÞìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
1259
1260 #: src/imap.c:864
1261 #, c-format
1262 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1263 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
1264
1265 #: src/imap.c:897
1266 #, fuzzy
1267 msgid "can't get namespace\n"
1268 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
1269
1270 #: src/imap.c:1304
1271 #, c-format
1272 msgid "can't select folder: %s\n"
1273 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
1274
1275 #: src/imap.c:1320
1276 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1277 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
1278
1279 #: src/imap.c:1490
1280 #, fuzzy, c-format
1281 msgid "can't append %s to %s\n"
1282 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
1283
1284 #: src/imap.c:1506
1285 #, c-format
1286 msgid "can't copy %d to %s\n"
1287 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
1288
1289 #: src/imap.c:1530
1290 #, c-format
1291 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1292 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
1293
1294 #: src/imap.c:1544
1295 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1296 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
1297
1298 #: src/import.c:126
1299 msgid "Import"
1300 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
1301
1302 #: src/import.c:148
1303 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1304 msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
1305
1306 #: src/import.c:158
1307 msgid "Importing file:"
1308 msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
1309
1310 #: src/import.c:163
1311 msgid "Destination dir:"
1312 msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
1313
1314 #: src/import.c:221
1315 msgid "Select importing file"
1316 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
1317
1318 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
1319 msgid "Standby"
1320 msgstr "ÐåñéìÝíù"
1321
1322 #: src/inc.c:255
1323 msgid "Retrieving new messages"
1324 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1325
1326 #: src/inc.c:384 src/news.c:128
1327 #, c-format
1328 msgid "Input password for %s on %s:"
1329 msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
1330
1331 #: src/inc.c:388 src/news.c:130
1332 msgid "Input password"
1333 msgstr "Äþóå ôïí êùäéêü"
1334
1335 #: src/inc.c:405
1336 msgid "Retrieving"
1337 msgstr "ËáìâÜíù"
1338
1339 #: src/inc.c:412
1340 msgid "Done"
1341 msgstr "¸ãéíå"
1342
1343 #: src/inc.c:421
1344 #, c-format
1345 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1346 msgstr "Ç åîáêñßâùóç ãéá %s óôï %s áðÝôõ÷å"
1347
1348 #: src/inc.c:487
1349 #, c-format
1350 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1351 msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
1352
1353 #: src/inc.c:495
1354 #, c-format
1355 msgid "%s: Retrieving new messages"
1356 msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1357
1358 #: src/inc.c:516
1359 #, c-format
1360 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1361 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
1362
1363 #: src/inc.c:527 src/inc.c:660
1364 #, c-format
1365 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1366 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
1367
1368 #: src/inc.c:530 src/inc.c:663
1369 #, c-format
1370 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1371 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
1372
1373 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1374 #, c-format
1375 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1376 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1377
1378 #: src/inc.c:719
1379 #, fuzzy
1380 msgid "Authorizing..."
1381 msgstr "Åîáêñéâþíù..."
1382
1383 #: src/inc.c:724
1384 #, fuzzy
1385 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1386 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1387
1388 #: src/inc.c:729
1389 #, fuzzy
1390 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1391 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1392
1393 #: src/inc.c:734
1394 #, fuzzy
1395 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1396 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1397
1398 #: src/inc.c:739
1399 #, fuzzy
1400 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1401 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1402
1403 #: src/inc.c:755
1404 msgid "Deleting message"
1405 msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
1406
1407 #: src/inc.c:759
1408 msgid "Quitting"
1409 msgstr "Åãêáôáëåßðù"
1410
1411 #: src/inc.c:787
1412 msgid "a message won't be received\n"
1413 msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
1414
1415 #: src/inc.c:813
1416 msgid "Error occurred while processing mail."
1417 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé mail."
1418
1419 #: src/inc.c:816
1420 msgid "No disk space left."
1421 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
1422
1423 #: src/inc.c:867
1424 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1425 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
1426
1427 #: src/inc.c:881
1428 #, c-format
1429 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1430 msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
1431
1432 #: src/logwindow.c:50
1433 msgid "Creating log window...\n"
1434 msgstr "Êëåßíù ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
1435
1436 #: src/logwindow.c:54
1437 msgid "Protocol log"
1438 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
1439
1440 #. for gettext
1441 #: src/main.c:108
1442 #, c-format
1443 msgid ""
1444 "File `%s' already exists.\n"
1445 "Can't create folder."
1446 msgstr ""
1447 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
1448 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
1449
1450 #: src/main.c:149
1451 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1452 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
1453
1454 #: src/main.c:219
1455 msgid ""
1456 "GnuPG is not installed properly.\n"
1457 "OpenPGP support disabled."
1458 msgstr ""
1459 "Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
1460 "Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
1461
1462 #: src/main.c:300
1463 #, c-format
1464 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1465 msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
1466
1467 #: src/main.c:303
1468 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1469 msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
1470
1471 #: src/main.c:304
1472 msgid "  --receive              receive new messages"
1473 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
1474
1475 #: src/main.c:305
1476 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1477 msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
1478
1479 #: src/main.c:306
1480 msgid "  --debug                debug mode"
1481 msgstr "  --debug                debug mode"
1482
1483 #: src/main.c:307
1484 msgid "  --help                 display this help and exit"
1485 msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
1486
1487 #: src/main.c:308
1488 msgid "  --version              output version information and exit"
1489 msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
1490
1491 #: src/main.c:333
1492 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1493 msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
1494
1495 #: src/main.c:340
1496 msgid "Queued messages"
1497 msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
1498
1499 #: src/main.c:341
1500 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1501 msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
1502
1503 #. remote command mode
1504 #: src/main.c:412
1505 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1506 msgstr "Üëëï Ýíá Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
1507
1508 #: src/mainwindow.c:334
1509 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1510 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
1511
1512 #: src/mainwindow.c:335
1513 msgid "/_File/_Update folder tree"
1514 msgstr "/Áñ÷åßï/Update folder tree"
1515
1516 #: src/mainwindow.c:336
1517 msgid "/_File/_Folder"
1518 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
1519
1520 #: src/mainwindow.c:337
1521 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1522 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
1523
1524 #: src/mainwindow.c:339
1525 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1526 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
1527
1528 #: src/mainwindow.c:340
1529 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1530 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
1531
1532 #: src/mainwindow.c:341
1533 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1534 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
1535
1536 #: src/mainwindow.c:342
1537 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1538 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
1539
1540 #: src/mainwindow.c:343
1541 msgid "/_File/Empty _trash"
1542 msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéåãñáììÝíùí"
1543
1544 #: src/mainwindow.c:345
1545 msgid "/_File/_Save as..."
1546 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
1547
1548 #: src/mainwindow.c:346
1549 msgid "/_File/_Print..."
1550 msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
1551
1552 #: src/mainwindow.c:349
1553 msgid "/_File/E_xit"
1554 msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
1555
1556 #: src/mainwindow.c:355
1557 msgid "/_Edit/_Search"
1558 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
1559
1560 #: src/mainwindow.c:357
1561 msgid "/_View"
1562 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1563
1564 #: src/mainwindow.c:358
1565 msgid "/_View/_Folder tree"
1566 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄÝíôñï êáôáëüãùí"
1567
1568 #: src/mainwindow.c:359
1569 msgid "/_View/_Message view"
1570 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõìÜôïò"
1571
1572 #: src/mainwindow.c:360
1573 msgid "/_View/_Toolbar"
1574 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí"
1575
1576 #: src/mainwindow.c:361
1577 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1578 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
1579
1580 #: src/mainwindow.c:362
1581 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1582 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
1583
1584 #: src/mainwindow.c:363
1585 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1586 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
1587
1588 #: src/mainwindow.c:364
1589 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1590 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Íá ìçí åìöáíßæåôáé"
1591
1592 #: src/mainwindow.c:365
1593 msgid "/_View/_Status bar"
1594 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá êáôÜóôáóçò"
1595
1596 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1597 msgid "/_View/---"
1598 msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
1599
1600 #: src/mainwindow.c:367
1601 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1602 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü äÝíôñï êáôáëüãùí"
1603
1604 #: src/mainwindow.c:368
1605 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1606 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
1607
1608 #: src/mainwindow.c:370
1609 msgid "/_View/_Code set"
1610 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
1611
1612 #: src/mainwindow.c:371
1613 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1614 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
1615
1616 #: src/mainwindow.c:379
1617 msgid "/_View/_Code set/---"
1618 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
1619
1620 #: src/mainwindow.c:380
1621 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1622 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
1623
1624 #: src/mainwindow.c:384
1625 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1626 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
1627
1628 #: src/mainwindow.c:388
1629 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1630 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
1631
1632 #: src/mainwindow.c:392
1633 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1634 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
1635
1636 #: src/mainwindow.c:395
1637 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1638 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
1639
1640 #: src/mainwindow.c:397
1641 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1642 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
1643
1644 #: src/mainwindow.c:400
1645 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1646 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
1647
1648 #: src/mainwindow.c:403
1649 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1650 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
1651
1652 #: src/mainwindow.c:406
1653 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1654 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
1655
1656 #: src/mainwindow.c:408
1657 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1658 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
1659
1660 #: src/mainwindow.c:410
1661 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1662 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
1663
1664 #: src/mainwindow.c:414
1665 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1666 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
1667
1668 #: src/mainwindow.c:417
1669 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1670 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
1671
1672 #: src/mainwindow.c:420
1673 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1674 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
1675
1676 #: src/mainwindow.c:422
1677 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1678 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
1679
1680 #: src/mainwindow.c:426
1681 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1682 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
1683
1684 #: src/mainwindow.c:428
1685 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1686 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
1687
1688 #: src/mainwindow.c:430
1689 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1690 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
1691
1692 #: src/mainwindow.c:432
1693 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1694 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
1695
1696 #: src/mainwindow.c:435
1697 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1698 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
1699
1700 #: src/mainwindow.c:437
1701 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1702 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
1703
1704 #: src/mainwindow.c:445
1705 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1706 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
1707
1708 #: src/mainwindow.c:446
1709 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1710 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
1711
1712 #: src/mainwindow.c:449
1713 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1714 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
1715
1716 #: src/mainwindow.c:452
1717 msgid "/_Message/Compose _new message"
1718 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
1719
1720 #: src/mainwindow.c:453
1721 msgid "/_Message/_Reply"
1722 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
1723
1724 #: src/mainwindow.c:454
1725 #, fuzzy
1726 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
1727 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
1728
1729 #: src/mainwindow.c:455
1730 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1731 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
1732
1733 #: src/mainwindow.c:456
1734 msgid "/_Message/_Forward"
1735 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1736
1737 #: src/mainwindow.c:457
1738 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1739 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
1740
1741 #: src/mainwindow.c:460
1742 msgid "/_Message/M_ove..."
1743 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
1744
1745 #: src/mainwindow.c:461
1746 msgid "/_Message/_Copy..."
1747 msgstr ""
1748
1749 #: src/mainwindow.c:462
1750 msgid "/_Message/_Delete"
1751 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
1752
1753 #: src/mainwindow.c:463
1754 msgid "/_Message/_Mark"
1755 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
1756
1757 #: src/mainwindow.c:464
1758 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1759 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
1760
1761 #: src/mainwindow.c:465
1762 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1763 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
1764
1765 #: src/mainwindow.c:466
1766 msgid "/_Message/_Mark/---"
1767 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
1768
1769 #: src/mainwindow.c:467
1770 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1771 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
1772
1773 #: src/mainwindow.c:468
1774 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1775 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
1776
1777 #: src/mainwindow.c:471
1778 msgid "/_Message/Open in new _window"
1779 msgstr "/ÌÞíõìá/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
1780
1781 #: src/mainwindow.c:472
1782 msgid "/_Message/View _source"
1783 msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç ôïõ ðçãáßïõ"
1784
1785 #: src/mainwindow.c:473
1786 msgid "/_Message/Show all _header"
1787 msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò åðéêåöáëßäáò"
1788
1789 #: src/mainwindow.c:474
1790 msgid "/_Message/Re_edit"
1791 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
1792
1793 #: src/mainwindow.c:476
1794 msgid "/_Summary"
1795 msgstr "/Ðåñßëçøç"
1796
1797 #: src/mainwindow.c:477
1798 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1799 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
1800
1801 #: src/mainwindow.c:479
1802 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1803 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
1804
1805 #: src/mainwindow.c:480
1806 msgid "/_Summary/E_xecute"
1807 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
1808
1809 #: src/mainwindow.c:481
1810 msgid "/_Summary/_Update"
1811 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅíçìÝñùóç"
1812
1813 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
1814 msgid "/_Summary/---"
1815 msgstr "/Ðåñßëçøç/---"
1816
1817 #: src/mainwindow.c:483
1818 msgid "/_Summary/_Prev message"
1819 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
1820
1821 #: src/mainwindow.c:484
1822 msgid "/_Summary/_Next message"
1823 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
1824
1825 #: src/mainwindow.c:485
1826 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1827 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
1828
1829 #: src/mainwindow.c:487
1830 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1831 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÐÞãáéíå óå Üëëï êáôÜëïãï"
1832
1833 #: src/mainwindow.c:489
1834 msgid "/_Summary/_Sort"
1835 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç"
1836
1837 #: src/mainwindow.c:490
1838 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1839 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
1840
1841 #: src/mainwindow.c:491
1842 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1843 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
1844
1845 #: src/mainwindow.c:492
1846 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1847 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
1848
1849 #: src/mainwindow.c:493
1850 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1851 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
1852
1853 #: src/mainwindow.c:494
1854 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1855 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
1856
1857 #: src/mainwindow.c:495
1858 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1859 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/---"
1860
1861 #: src/mainwindow.c:496
1862 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1863 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
1864
1865 #: src/mainwindow.c:498
1866 msgid "/_Summary/_Thread view"
1867 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÍçìáôéêÞ áðåéêüíéóç"
1868
1869 #: src/mainwindow.c:499
1870 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1871 msgstr "/Ðåñßëçøç/Unt_hread view"
1872
1873 #: src/mainwindow.c:500
1874 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1875 msgstr "/Ðåñßëçøç/Set display _item..."
1876
1877 #: src/mainwindow.c:504
1878 msgid "/_Tool/_Log window"
1879 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
1880
1881 #: src/mainwindow.c:506
1882 msgid "/_Configuration"
1883 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
1884
1885 #: src/mainwindow.c:507
1886 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1887 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
1888
1889 #: src/mainwindow.c:509
1890 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1891 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
1892
1893 #: src/mainwindow.c:511
1894 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1895 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
1896
1897 #: src/mainwindow.c:513
1898 msgid "/_Configuration/---"
1899 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
1900
1901 #: src/mainwindow.c:514
1902 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1903 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
1904
1905 #: src/mainwindow.c:516
1906 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1907 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
1908
1909 #: src/mainwindow.c:518
1910 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1911 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
1912
1913 #: src/mainwindow.c:522
1914 msgid "/_Help/_Manual"
1915 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
1916
1917 #: src/mainwindow.c:523
1918 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1919 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
1920
1921 #: src/mainwindow.c:524
1922 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1923 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
1924
1925 #: src/mainwindow.c:525
1926 msgid "/_Help/---"
1927 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
1928
1929 #: src/mainwindow.c:554
1930 msgid "Creating main window...\n"
1931 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
1932
1933 #: src/mainwindow.c:673
1934 #, c-format
1935 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1936 msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
1937
1938 #: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
1939 msgid "Untitled"
1940 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
1941
1942 #: src/mainwindow.c:840
1943 msgid "none"
1944 msgstr "êáíÝíá"
1945
1946 #: src/mainwindow.c:849
1947 #, c-format
1948 msgid "Current account: %s"
1949 msgstr "ÔñÝ÷ïí ëïãáñéáóìüò: %s"
1950
1951 #: src/mainwindow.c:940
1952 #, c-format
1953 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1954 msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
1955
1956 #: src/mainwindow.c:948
1957 msgid "Empty trash"
1958 msgstr "¶äåéáóìá äéåãñáììÝíùí"
1959
1960 #: src/mainwindow.c:949
1961 msgid "Empty all messages in trash?"
1962 msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéåãñáììÝíá ìçíýìáôá"
1963
1964 #: src/mainwindow.c:977
1965 msgid "Add mailbox"
1966 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
1967
1968 #: src/mainwindow.c:978
1969 msgid ""
1970 "Input the location of mailbox.\n"
1971 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1972 "scanned automatically."
1973 msgstr ""
1974 "ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
1975 "Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
1976 "óáñùèåß áõôüìáôá."
1977
1978 #: src/mainwindow.c:984
1979 #, c-format
1980 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1981 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
1982
1983 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
1984 msgid "Mailbox"
1985 msgstr "Mailbox"
1986
1987 #: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
1988 msgid ""
1989 "Creation of the mailbox failed.\n"
1990 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1991 "there."
1992 msgstr ""
1993 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
1994 "ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
1995
1996 #: src/mainwindow.c:1141
1997 msgid "Setting widgets..."
1998 msgstr "Ñõèìßóåéò widgets..."
1999
2000 #: src/mainwindow.c:1342
2001 msgid "Get"
2002 msgstr "ËÞøç"
2003
2004 #: src/mainwindow.c:1343
2005 msgid "Incorporate new mail"
2006 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
2007
2008 #: src/mainwindow.c:1348
2009 msgid "Get all"
2010 msgstr "ËÞøç üëùí"
2011
2012 #: src/mainwindow.c:1349
2013 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
2014 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
2015
2016 #: src/mainwindow.c:1360
2017 msgid "Send queued message(s)"
2018 msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
2019
2020 #: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
2021 msgid "Compose"
2022 msgstr "Óýíèåóç"
2023
2024 #: src/mainwindow.c:1371
2025 msgid "Compose new message"
2026 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
2027
2028 #: src/mainwindow.c:1378
2029 msgid "Reply"
2030 msgstr "ÁðÜíôçóç"
2031
2032 #: src/mainwindow.c:1379
2033 msgid "Reply to the message"
2034 msgstr "ÁðÜíôçóç óôï ìÞíõìá"
2035
2036 #: src/mainwindow.c:1386
2037 msgid "Reply all"
2038 msgstr "Áð/óç üëùí"
2039
2040 #: src/mainwindow.c:1387
2041 msgid "Reply to all"
2042 msgstr "ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
2043
2044 #: src/mainwindow.c:1394
2045 msgid "Forward"
2046 msgstr "Ðñïþèçóç"
2047
2048 #: src/mainwindow.c:1395
2049 msgid "Forward the message"
2050 msgstr "Ðñïþèçóç ìçíýìáôïò"
2051
2052 #: src/mainwindow.c:1406
2053 msgid "Delete the message"
2054 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
2055
2056 #: src/mainwindow.c:1414
2057 msgid "Execute"
2058 msgstr "ÅêôÝëåóç"
2059
2060 #: src/mainwindow.c:1415
2061 msgid "Execute marked process"
2062 msgstr "ÅêôÝëåóç óçìåéùìÝíçò åñãáóßáò"
2063
2064 #: src/mainwindow.c:1423
2065 msgid "Next"
2066 msgstr "Åðüìåíï"
2067
2068 #: src/mainwindow.c:1424
2069 msgid "Next unread message"
2070 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
2071
2072 #: src/mainwindow.c:1434
2073 msgid "Prefs"
2074 msgstr "ÅðéëïãÝò"
2075
2076 #: src/mainwindow.c:1435
2077 msgid "Common preference"
2078 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
2079
2080 #: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
2081 msgid "Account"
2082 msgstr "Ëïã/óìüò"
2083
2084 #: src/mainwindow.c:1443
2085 msgid "Account setting"
2086 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
2087
2088 #: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
2089 msgid "Exit"
2090 msgstr "¸îïäïò"
2091
2092 #: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
2093 msgid "Exit this program?"
2094 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
2095
2096 #: src/mainwindow.c:1793
2097 msgid "Sending queued message failed."
2098 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
2099
2100 #: src/mainwindow.c:1916
2101 #, c-format
2102 msgid "forced charset: %s\n"
2103 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
2104
2105 #: src/mbox.c:68
2106 #, c-format
2107 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2108 msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
2109
2110 #: src/mbox.c:78
2111 msgid "can't read mbox file.\n"
2112 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
2113
2114 #: src/mbox.c:85
2115 #, c-format
2116 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2117 msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
2118
2119 #: src/mbox.c:92
2120 #, c-format
2121 msgid "malformed mbox: %s\n"
2122 msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
2123
2124 #: src/mbox.c:109
2125 msgid "can't open temporary file\n"
2126 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
2127
2128 #: src/mbox.c:159
2129 #, c-format
2130 msgid ""
2131 "unescaped From found:\n"
2132 "%s"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: src/mbox.c:194
2136 msgid "can't write to temporary file\n"
2137 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
2138
2139 #: src/mbox.c:226
2140 #, c-format
2141 msgid "%d messages found.\n"
2142 msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
2143
2144 #: src/mbox.c:243
2145 #, c-format
2146 msgid "can't create lock file %s\n"
2147 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
2148
2149 #: src/mbox.c:244
2150 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2151 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
2152
2153 #: src/mbox.c:256
2154 #, c-format
2155 msgid "can't create %s\n"
2156 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
2157
2158 #: src/mbox.c:262
2159 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2160 msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
2161
2162 #: src/mbox.c:291
2163 #, c-format
2164 msgid "can't lock %s\n"
2165 msgstr "äåí ìðïñþ íá êëåéäþóù ôï %s\n"
2166
2167 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2168 msgid "invalid lock type\n"
2169 msgstr "ìç Ýãêõñïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
2170
2171 #: src/mbox.c:331
2172 #, c-format
2173 msgid "can't unlock %s\n"
2174 msgstr "äåí ìðïñþ íá îåêëåéäþóù ôï %s\n"
2175
2176 #: src/mbox.c:362
2177 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2178 msgstr "äåí ìðïñþ íá ìçäåíßóù ôï mailbox.\n"
2179
2180 #: src/mbox.c:383
2181 #, c-format
2182 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2183 msgstr "ÅîáãùãÞ ìçíõìÜôùí áðü %s ðñïò %s...\n"
2184
2185 #: src/messageview.c:67
2186 msgid "Creating message view...\n"
2187 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
2188
2189 #: src/mh.c:155
2190 #, c-format
2191 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2192 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
2193
2194 #: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
2195 msgid "Can't open mark file.\n"
2196 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
2197
2198 #: src/mh.c:340 src/mh.c:414
2199 #, c-format
2200 msgid "%s already exists."
2201 msgstr ""
2202
2203 #: src/mh.c:553
2204 #, c-format
2205 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2206 msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
2207
2208 #: src/mh.c:752
2209 msgid "\tSearching uncached messages... "
2210 msgstr ""
2211
2212 #: src/mh.c:807
2213 #, c-format
2214 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: src/mh.c:813
2218 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2219 msgstr ""
2220
2221 #: src/mimeview.c:113
2222 msgid "/_Open"
2223 msgstr "/¶íïéãìá"
2224
2225 #: src/mimeview.c:114
2226 msgid "/Open _with..."
2227 msgstr ""
2228
2229 #: src/mimeview.c:115
2230 msgid "/_Display as text"
2231 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
2232
2233 #: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
2234 msgid "/_Save as..."
2235 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
2236
2237 #: src/mimeview.c:119
2238 msgid "/_Check signature"
2239 msgstr "/'Åëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
2240
2241 #: src/mimeview.c:139
2242 msgid "MIME Type"
2243 msgstr "Ôýðïò MIME"
2244
2245 #: src/mimeview.c:143
2246 msgid "Creating MIME view...\n"
2247 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
2248
2249 #: src/mimeview.c:244
2250 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2251 msgstr "ÅðéëÝîôå \"¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò\" ãéá Ýëåã÷ï"
2252
2253 #: src/mimeview.c:415
2254 msgid "Can't get the part of multipart message."
2255 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2256
2257 #: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
2258 msgid "Can't save the part of multipart message."
2259 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2260
2261 #: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2013
2262 msgid "Save as"
2263 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
2264
2265 #: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2018
2266 msgid "Overwrite"
2267 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
2268
2269 #: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2019
2270 msgid "Overwrite existing file?"
2271 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
2272
2273 #: src/mimeview.c:769
2274 #, fuzzy
2275 msgid "Open with"
2276 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
2277
2278 #: src/mimeview.c:770
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid ""
2281 "Enter the command line to open file:\n"
2282 "(`%s' will be replaced with file name)"
2283 msgstr ""
2284 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
2285 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
2286
2287 #: src/mimeview.c:822
2288 #, c-format
2289 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2290 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
2291
2292 #: src/news.c:92
2293 #, c-format
2294 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2295 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
2296
2297 #: src/news.c:175
2298 #, c-format
2299 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2300 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
2301
2302 #: src/news.c:244
2303 #, c-format
2304 msgid "article %d has been already cached.\n"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: src/news.c:256
2308 #, fuzzy, c-format
2309 msgid "can't select group %s\n"
2310 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
2311
2312 #: src/news.c:261
2313 #, c-format
2314 msgid "getting article %d...\n"
2315 msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
2316
2317 #: src/news.c:266
2318 #, c-format
2319 msgid "can't read article %d\n"
2320 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
2321
2322 #: src/news.c:298
2323 msgid "can't post article.\n"
2324 msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
2325
2326 #: src/news.c:322
2327 #, c-format
2328 msgid "can't retrieve article %d\n"
2329 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
2330
2331 #: src/news.c:392
2332 #, c-format
2333 msgid "can't set group: %s\n"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: src/news.c:399
2337 #, c-format
2338 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2339 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
2340
2341 #: src/news.c:408
2342 msgid "no new articles.\n"
2343 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
2344
2345 #: src/news.c:421
2346 #, c-format
2347 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: src/news.c:424
2351 msgid "can't get xover\n"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: src/news.c:430
2355 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: src/news.c:438
2359 #, c-format
2360 msgid "invalid xover line: %s\n"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: src/news.c:455 src/news.c:480
2364 #, fuzzy
2365 msgid "can't get xhdr\n"
2366 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
2367
2368 #: src/news.c:463 src/news.c:488
2369 #, fuzzy
2370 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
2371 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
2372
2373 #: src/news.c:612
2374 #, c-format
2375 msgid "deleting article %d...\n"
2376 msgstr "äéáãñÜöù ôï Üñèñï %d...\n"
2377
2378 #: src/news.c:643
2379 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2380 msgstr ""
2381
2382 #: src/nntp.c:52
2383 #, c-format
2384 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2385 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
2386
2387 #: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
2388 #, c-format
2389 msgid "protocol error: %s\n"
2390 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
2391
2392 #: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
2393 msgid "protocol error\n"
2394 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
2395
2396 #: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
2397 msgid "Error occurred while posting\n"
2398 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
2399
2400 #: src/passphrase.c:77
2401 msgid "Passphrase"
2402 msgstr "ÊùäéêÞ öñÜóç"
2403
2404 #: src/passphrase.c:240
2405 msgid "[no user id]"
2406 msgstr "[÷ùñßò user id]"
2407
2408 #: src/passphrase.c:244
2409 #, c-format
2410 msgid ""
2411 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2412 "\n"
2413 "  %.*s  \n"
2414 "(%.*s)\n"
2415 msgstr ""
2416 "%sÐáñáêáëþ åéóÜãåôå ôçí êùäéêÞ öñÜóç ãéá:\n"
2417 "\n"
2418 "  %.*s  \n"
2419 "(%.*s)\n"
2420
2421 #: src/passphrase.c:248
2422 msgid ""
2423 "Bad passphrase! Try again...\n"
2424 "\n"
2425 msgstr ""
2426 "ËÜèïò êùäéêÞ öñÜóç! ÎáíáðñïóðáèÞóôå...\n"
2427 "\n"
2428
2429 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2430 msgid "error occurred on authorization\n"
2431 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
2432
2433 #: src/pop.c:117
2434 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: src/pop.c:123
2438 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2442 msgid "POP3 protocol error\n"
2443 msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
2444
2445 #: src/prefs.c:56
2446 msgid "Reading configuration...\n"
2447 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
2448
2449 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2450 #, c-format
2451 msgid "Found %s\n"
2452 msgstr "ÂñÝèçêå %s\n"
2453
2454 #: src/prefs.c:90
2455 msgid "Finished reading configuration.\n"
2456 msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
2457
2458 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
2459 #: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
2460 #: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
2461 #: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
2462 #: src/prefs_filter.c:542
2463 msgid "failed to write configuration to file\n"
2464 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
2465
2466 #: src/prefs.c:216
2467 msgid "Configuration is saved.\n"
2468 msgstr "Ïé ñõèìßóåéò áðïèçêåýôçêáí.\n"
2469
2470 #: src/prefs.c:469
2471 msgid "Apply"
2472 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
2473
2474 #: src/prefs_account.c:409
2475 msgid "Opening account preferences window...\n"
2476 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
2477
2478 #: src/prefs_account.c:436
2479 #, c-format
2480 msgid "Account%d"
2481 msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
2482
2483 #: src/prefs_account.c:449
2484 msgid "Preferences for new account"
2485 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
2486
2487 #: src/prefs_account.c:454
2488 msgid "Preferences for each account"
2489 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü"
2490
2491 #: src/prefs_account.c:477
2492 msgid "Creating account preferences window...\n"
2493 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
2494
2495 #: src/prefs_account.c:497
2496 msgid "Basic"
2497 msgstr "ÂáóéêÜ"
2498
2499 #: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
2500 msgid "Receive"
2501 msgstr "ËÞøç"
2502
2503 #: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
2504 msgid "Privacy"
2505 msgstr "Ìõóôéêüôçôá"
2506
2507 #: src/prefs_account.c:509
2508 msgid "Advanced"
2509 msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
2510
2511 #: src/prefs_account.c:563
2512 msgid "Name of this account"
2513 msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
2514
2515 #: src/prefs_account.c:572
2516 msgid "Usually used"
2517 msgstr "ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò"
2518
2519 #: src/prefs_account.c:576
2520 msgid "Personal information"
2521 msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
2522
2523 #: src/prefs_account.c:585
2524 msgid "Full name"
2525 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2526
2527 #: src/prefs_account.c:591
2528 msgid "Mail address"
2529 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
2530
2531 #: src/prefs_account.c:597
2532 msgid "Organization"
2533 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
2534
2535 #: src/prefs_account.c:621
2536 msgid "Server information"
2537 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
2538
2539 #: src/prefs_account.c:642
2540 msgid "POP3 (normal)"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/prefs_account.c:644
2544 msgid "POP3 (APOP auth)"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: src/prefs_account.c:646
2548 msgid "IMAP4"
2549 msgstr ""
2550
2551 #: src/prefs_account.c:648
2552 msgid "News (NNTP)"
2553 msgstr ""
2554
2555 #: src/prefs_account.c:650
2556 msgid "None (local)"
2557 msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
2558
2559 #: src/prefs_account.c:672
2560 msgid "This server requires authentication"
2561 msgstr ""
2562
2563 #: src/prefs_account.c:711
2564 msgid "News server"
2565 msgstr "ÅîõðçñÝôçò news"
2566
2567 #: src/prefs_account.c:717
2568 msgid "Server for receiving"
2569 msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
2570
2571 #: src/prefs_account.c:723
2572 msgid "SMTP server (send)"
2573 msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
2574
2575 #: src/prefs_account.c:730
2576 msgid "User ID"
2577 msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
2578
2579 #: src/prefs_account.c:736
2580 msgid "Password"
2581 msgstr "Êùäéêüò"
2582
2583 #: src/prefs_account.c:786
2584 msgid "POP3"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: src/prefs_account.c:794
2588 msgid "Remove messages on server when received"
2589 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
2590
2591 #: src/prefs_account.c:796
2592 msgid "Receive all messages on server"
2593 msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôïí åîõðçñÝôç"
2594
2595 #: src/prefs_account.c:799
2596 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
2597 msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
2598
2599 #: src/prefs_account.c:801
2600 msgid "Filter messages on receiving"
2601 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
2602
2603 #: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
2604 msgid "Header"
2605 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
2606
2607 #: src/prefs_account.c:845
2608 msgid "Add Date header field"
2609 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí åðéêåöáëßäá"
2610
2611 #: src/prefs_account.c:846
2612 msgid "Generate Message-ID"
2613 msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
2614
2615 #: src/prefs_account.c:853
2616 msgid "Add user-defined header"
2617 msgstr "ÐñïóèÞêç åðéêåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
2618
2619 #: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
2620 msgid " Edit... "
2621 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
2622
2623 #: src/prefs_account.c:865
2624 msgid "Automatically set following addresses"
2625 msgstr "Áõôüìáôá èÝóå áõôÝò ôéò äéåõèýíóåéò"
2626
2627 #: src/prefs_account.c:874
2628 msgid "Cc"
2629 msgstr "Ãíùóôïðïßçóç"
2630
2631 #: src/prefs_account.c:887
2632 msgid "Bcc"
2633 msgstr ""
2634
2635 #: src/prefs_account.c:900
2636 msgid "Reply-To"
2637 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
2638
2639 #: src/prefs_account.c:913
2640 msgid "Authentication"
2641 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
2642
2643 #: src/prefs_account.c:921
2644 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2645 msgstr ""
2646
2647 #: src/prefs_account.c:923
2648 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2649 msgstr "Ðéóôïðïßçóå ìå ôï POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
2650
2651 #: src/prefs_account.c:957
2652 msgid "Signature file"
2653 msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
2654
2655 #: src/prefs_account.c:986
2656 msgid "Sign key"
2657 msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
2658
2659 #: src/prefs_account.c:994
2660 msgid "Use default GnuPG key"
2661 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå ôï ðñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß GnuPG"
2662
2663 #: src/prefs_account.c:1003
2664 msgid "Select key by your email address"
2665 msgstr "ÅðéëïãÞ êëåéäéïý ìå âÜóç ôçí email äéåýèõíóç"
2666
2667 #: src/prefs_account.c:1012
2668 msgid "Specify key manually"
2669 msgstr "Ïñßóôå ìå ôï ÷Ýñé ôï êëåéäß"
2670
2671 #: src/prefs_account.c:1028
2672 msgid "User or key ID:"
2673 msgstr "×ñÞóôçò Þ key ID:"
2674
2675 #: src/prefs_account.c:1073
2676 msgid "Specify SMTP port"
2677 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí SMTP èýñá"
2678
2679 #: src/prefs_account.c:1085
2680 msgid "Specify POP3 port"
2681 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí POP3 èýñá"
2682
2683 #: src/prefs_account.c:1097
2684 msgid "Specify domain name"
2685 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôï üíïìá ôïõ domain"
2686
2687 #: src/prefs_account.c:1144
2688 msgid "Mail address is not entered."
2689 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ôåèåß."
2690
2691 #: src/prefs_account.c:1149
2692 msgid "SMTP server is not entered."
2693 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
2694
2695 #: src/prefs_account.c:1154
2696 msgid "User ID is not entered."
2697 msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ôåèåß."
2698
2699 #: src/prefs_account.c:1159
2700 msgid "POP3 server is not entered."
2701 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ôåèåß."
2702
2703 #: src/prefs_account.c:1164
2704 msgid "IMAP4 server is not entered."
2705 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ôåèåß."
2706
2707 #: src/prefs_account.c:1169
2708 msgid "NNTP server is not entered."
2709 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
2710
2711 #: src/prefs_common.c:612
2712 msgid "Creating common preferences window...\n"
2713 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
2714
2715 #: src/prefs_common.c:616
2716 msgid "Common Preferences"
2717 msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
2718
2719 #: src/prefs_common.c:640
2720 msgid "Display"
2721 msgstr "ÅìöÜíéóç"
2722
2723 #: src/prefs_common.c:642
2724 msgid "Message"
2725 msgstr "ÌÞíõìá"
2726
2727 #: src/prefs_common.c:648
2728 msgid "Interface"
2729 msgstr "ÄéåðáöÞ"
2730
2731 #: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
2732 msgid "Other"
2733 msgstr "¶ëëá"
2734
2735 #: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
2736 msgid "External program"
2737 msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
2738
2739 #: src/prefs_common.c:699
2740 msgid "Use external program for incorporation"
2741 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
2742
2743 #: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
2744 msgid "Program path"
2745 msgstr "ÄéáäñïìÞ ðñïãñÜììáôïò"
2746
2747 #: src/prefs_common.c:718
2748 msgid "Local spool"
2749 msgstr ""
2750
2751 #: src/prefs_common.c:729
2752 msgid "Incorporate from spool"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: src/prefs_common.c:731
2756 msgid "Filter on incorporation"
2757 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
2758
2759 #: src/prefs_common.c:739
2760 msgid "Spool directory"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: src/prefs_common.c:757
2764 msgid "Auto-check new mail"
2765 msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
2766
2767 #: src/prefs_common.c:759
2768 msgid "each"
2769 msgstr "êÜèå"
2770
2771 #: src/prefs_common.c:771
2772 msgid "minute(s)"
2773 msgstr "ëåðôÜ"
2774
2775 #: src/prefs_common.c:780
2776 msgid "Check new mail on startup"
2777 msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
2778
2779 #: src/prefs_common.c:782
2780 msgid "News"
2781 msgstr "ÍÝá"
2782
2783 #: src/prefs_common.c:790
2784 msgid ""
2785 "Maximum article number to download\n"
2786 "(unlimited if 0 is specified)"
2787 msgstr ""
2788 "ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
2789 "(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
2790
2791 #: src/prefs_common.c:858
2792 msgid "Use external program for sending"
2793 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá áðïóôïëÞ"
2794
2795 #: src/prefs_common.c:882
2796 msgid "Save sent message to outbox"
2797 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôïõ óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò óôï outbox"
2798
2799 #: src/prefs_common.c:884
2800 msgid "Queue message that failed to send"
2801 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôïõ ìçíýìáôïò ðïõ áðÝôõ÷å íá áðïóôáëåß"
2802
2803 #: src/prefs_common.c:890
2804 msgid "Outgoing codeset"
2805 msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
2806
2807 #: src/prefs_common.c:905
2808 msgid "Automatic"
2809 msgstr "Áõôüìáôç"
2810
2811 #: src/prefs_common.c:906
2812 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: src/prefs_common.c:908
2816 msgid "Unicode (UTF-8)"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: src/prefs_common.c:910
2820 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2821 msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
2822
2823 #: src/prefs_common.c:912
2824 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2825 msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
2826
2827 #: src/prefs_common.c:913
2828 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2829 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
2830
2831 #: src/prefs_common.c:914
2832 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2833 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
2834
2835 #: src/prefs_common.c:915
2836 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2837 msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
2838
2839 #: src/prefs_common.c:916
2840 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2841 msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
2842
2843 #: src/prefs_common.c:917
2844 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2845 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
2846
2847 #: src/prefs_common.c:918
2848 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2849 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
2850
2851 #: src/prefs_common.c:919
2852 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2853 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
2854
2855 #: src/prefs_common.c:920
2856 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2857 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
2858
2859 #: src/prefs_common.c:922
2860 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2861 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
2862
2863 #: src/prefs_common.c:924
2864 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2865 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
2866
2867 #: src/prefs_common.c:925
2868 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2869 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
2870
2871 #: src/prefs_common.c:928
2872 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2873 msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
2874
2875 #: src/prefs_common.c:929
2876 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2877 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
2878
2879 #: src/prefs_common.c:931
2880 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2881 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
2882
2883 #: src/prefs_common.c:932
2884 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2885 msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
2886
2887 #: src/prefs_common.c:934
2888 msgid "Korean (EUC-KR)"
2889 msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
2890
2891 #: src/prefs_common.c:984
2892 msgid "Quotation"
2893 msgstr "ÐáñÜèåóç"
2894
2895 #: src/prefs_common.c:992
2896 msgid "Quote message when replying"
2897 msgstr "ÐáñáèÝóôå ôï ìÞíõìá üôáí áðáíôÜôå"
2898
2899 #: src/prefs_common.c:998
2900 msgid "Quotation mark"
2901 msgstr "ÓÞìá ðáñÜèåóçò"
2902
2903 #: src/prefs_common.c:1011
2904 msgid "Quotation format:"
2905 msgstr "Ìïñöïðïßçóç ðáñÜèåóçò:"
2906
2907 #: src/prefs_common.c:1016
2908 msgid " Description of symbols "
2909 msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
2910
2911 #: src/prefs_common.c:1043
2912 msgid "Insert signature automatically"
2913 msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
2914
2915 #: src/prefs_common.c:1049
2916 msgid "Signature separator"
2917 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
2918
2919 #: src/prefs_common.c:1067
2920 msgid "Wrap messages at"
2921 msgstr "Ôýëéîç ìçíõìÜôùí óôïõò"
2922
2923 #: src/prefs_common.c:1079
2924 msgid "characters"
2925 msgstr "÷áñáêôÞñåò"
2926
2927 #: src/prefs_common.c:1087
2928 msgid "Wrap quotation"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: src/prefs_common.c:1089
2932 msgid "Wrap before sending"
2933 msgstr ""
2934
2935 #: src/prefs_common.c:1128
2936 msgid "Font"
2937 msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
2938
2939 #: src/prefs_common.c:1137
2940 msgid "Text"
2941 msgstr "Êåßìåíï"
2942
2943 #: src/prefs_common.c:1160
2944 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2945 msgstr ""
2946 "ÌåôÝöñáóå ôá ïíüìáôá ôùí ðåäßùí ôçò åðéêåöáëßäáò (üðùò ôï `From:' óå `Áðü')"
2947
2948 #: src/prefs_common.c:1163
2949 msgid "Display unread number next to folder name"
2950 msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
2951
2952 #. ---- Summary ----
2953 #: src/prefs_common.c:1167
2954 msgid "Summary View"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: src/prefs_common.c:1176
2958 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2959 msgstr ""
2960 "ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôçí óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóáé åóý"
2961
2962 #: src/prefs_common.c:1178
2963 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2964 msgstr ""
2965
2966 #: src/prefs_common.c:1184
2967 msgid "Date format"
2968 msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
2969
2970 #: src/prefs_common.c:1195
2971 msgid ""
2972 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2973 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2974 "replaced as follows:\n"
2975 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2976 "%A: the full weekday name\n"
2977 "%b: the abbreviated month name\n"
2978 "%B: the full month name\n"
2979 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2980 "%C: the century number (year/100)\n"
2981 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2982 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2983 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2984 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2985 "%m: the month as a decimal number\n"
2986 "%M: the minute as a decimal number\n"
2987 "%p: either AM or PM\n"
2988 "%S: the second as a decimal number\n"
2989 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2990 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2991 "%y: the last two digits of a year\n"
2992 "%Y: the year as a decimal number\n"
2993 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: src/prefs_common.c:1224
2997 msgid " Set display item of summary... "
2998 msgstr ""
2999
3000 #: src/prefs_common.c:1278
3001 msgid "Enable coloration of message"
3002 msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
3003
3004 #: src/prefs_common.c:1297
3005 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: src/prefs_common.c:1299
3009 msgid "Display header pane above message view"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/prefs_common.c:1306
3013 msgid "Display short headers on message view"
3014 msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò åðéêåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
3015
3016 #: src/prefs_common.c:1326
3017 msgid "Line space"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
3021 msgid "pixel(s)"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: src/prefs_common.c:1345
3025 msgid "Leave space on head"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: src/prefs_common.c:1347
3029 msgid "Scroll"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: src/prefs_common.c:1354
3033 msgid "Half page"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: src/prefs_common.c:1360
3037 msgid "Smooth scroll"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: src/prefs_common.c:1366
3041 msgid "Step"
3042 msgstr ""
3043
3044 #: src/prefs_common.c:1427
3045 msgid "Encrypt message by default"
3046 msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóå ôá ìçíýìáôá"
3047
3048 #: src/prefs_common.c:1430
3049 msgid "Sign message by default"
3050 msgstr "ÕðÝãñáøå ôá ìçíýìáôá"
3051
3052 #: src/prefs_common.c:1433
3053 msgid "Automatically check signatures"
3054 msgstr "Áõôüìáôá Ýëåãîå ôéò çìåñïìçíßåò"
3055
3056 #: src/prefs_common.c:1436
3057 msgid "Show signature check result in a popup window"
3058 msgstr ""
3059
3060 #: src/prefs_common.c:1440
3061 msgid "Grab input while entering a passphrase"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: src/prefs_common.c:1445
3065 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
3066 msgstr ""
3067
3068 #. create default signkey box
3069 #: src/prefs_common.c:1452
3070 msgid "Default Sign Key"
3071 msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
3072
3073 #: src/prefs_common.c:1554
3074 msgid ""
3075 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
3076 "Emacs-based mailer"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: src/prefs_common.c:1561
3080 msgid "Open first unread message when entering a folder"
3081 msgstr "¶íïéîå ôï ðñþôï áäéÜâáóôï ìÞíõìá üôáí ìðáßíåéò óå Ýíá êáôÜëïãï"
3082
3083 #: src/prefs_common.c:1565
3084 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
3085 msgstr "ÐÞãáéíå óôïí êáôÜëïãï åéóåñ÷ïìÝíùí üôáí ëáìâÜíåéò íÝá ìçíýìáôá"
3086
3087 #: src/prefs_common.c:1573
3088 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3089 msgstr "Áõôüìáôç åêôÝëåóç ãéá ôç ìåôáöïñÜ êáé äéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí"
3090
3091 #: src/prefs_common.c:1580
3092 msgid ""
3093 "(Messages will be just marked till execution\n"
3094 " if this is turned off)"
3095 msgstr ""
3096 "(Ôá ìçíýìáôá áðëÜ èá óçìáíèïýí ìÝ÷ñé ôçí åêôÝëåóç\n"
3097 "áí áõôü åßíáé áðåðéëåãìÝíï)"
3098
3099 #: src/prefs_common.c:1587
3100 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: src/prefs_common.c:1589
3104 msgid "On exit"
3105 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
3106
3107 #: src/prefs_common.c:1597
3108 msgid "Confirm on exit"
3109 msgstr "Åðéâåâáßùóå ôçí Ýîïäï"
3110
3111 #: src/prefs_common.c:1604
3112 msgid "Empty trash on exit"
3113 msgstr "¶äåéáóìá ôùí äéåãñáììÝíùí óôçí Ýîïäï"
3114
3115 #: src/prefs_common.c:1606
3116 msgid "Ask before emptying"
3117 msgstr "Åðéâåâáßùóç ðñéí ôï Üäåéáóìá"
3118
3119 #: src/prefs_common.c:1610
3120 msgid "Warn if there are queued messages"
3121 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóå áí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
3122
3123 #: src/prefs_common.c:1648
3124 #, c-format
3125 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3126 msgstr "Åîùôåñéêüò Web browser (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï URI)"
3127
3128 #: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
3129 msgid "Command"
3130 msgstr "ÅíôïëÞ"
3131
3132 #: src/prefs_common.c:1673
3133 #, c-format
3134 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3135 msgstr "Åêôýðùóç (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3136
3137 #: src/prefs_common.c:1689
3138 #, c-format
3139 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3140 msgstr ""
3141 "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3142
3143 #: src/prefs_common.c:1752
3144 msgid "Set message colors"
3145 msgstr "¼ñéóå ôá ÷ñþìáôá ôïõ ìçíýìáôïò"
3146
3147 #: src/prefs_common.c:1760
3148 msgid "Colors"
3149 msgstr "×ñþìáôá"
3150
3151 #: src/prefs_common.c:1794
3152 msgid "Quoted Text - First Level"
3153 msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ðñþôï åðßðåäï"
3154
3155 #: src/prefs_common.c:1800
3156 msgid "Quoted Text - Second Level"
3157 msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Äåýôåñï åðßðåäï"
3158
3159 #: src/prefs_common.c:1806
3160 msgid "Quoted Text - Third Level"
3161 msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ôñßôï åðßðåäï"
3162
3163 #: src/prefs_common.c:1812
3164 msgid "URI link"
3165 msgstr "Óýíäåóìïò URI"
3166
3167 #: src/prefs_common.c:1819
3168 msgid "Recycle quote colors"
3169 msgstr "Áíáêýêëùóç ÷ñùìÜôùí ðáñÜèåóçò"
3170
3171 #: src/prefs_common.c:1881
3172 msgid "Pick color for quotation level 1"
3173 msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá ðñþôï åðßðåäï ðáñÜèåóçò"
3174
3175 #: src/prefs_common.c:1884
3176 msgid "Pick color for quotation level 2"
3177 msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá äåýôåñï åðßðåäï ðáñÜèåóçò"
3178
3179 #: src/prefs_common.c:1887
3180 msgid "Pick color for quotation level 3"
3181 msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá ôñßôï åðßðåäï ðáñÜèåóçò"
3182
3183 #: src/prefs_common.c:1890
3184 msgid "Pick color for URI"
3185 msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá URI"
3186
3187 #: src/prefs_common.c:2025
3188 msgid "Description of symbols"
3189 msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
3190
3191 #: src/prefs_common.c:2052
3192 #, c-format
3193 msgid ""
3194 "Date\n"
3195 "From\n"
3196 "Full Name of Sender\n"
3197 "First Name of Sender\n"
3198 "Initial of Sender\n"
3199 "Subject\n"
3200 "To\n"
3201 "Message-ID\n"
3202 "%"
3203 msgstr ""
3204 "Çìåñïìçíßá\n"
3205 "Áðü\n"
3206 "ÐëÞñåò üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3207 "Ìéêñü üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3208 "Áñ÷éêÜ ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3209 "ÈÝìá\n"
3210 "Ðñïò\n"
3211 "Message-ID\n"
3212 "%"
3213
3214 #: src/prefs_common.c:2155
3215 msgid "Set display item"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: src/prefs_common.c:2172
3219 msgid "Mark"
3220 msgstr "ÓÞìáíóç"
3221
3222 #: src/prefs_common.c:2174
3223 msgid "MIME"
3224 msgstr "MIME"
3225
3226 #: src/prefs_common.c:2175
3227 msgid "Number"
3228 msgstr "Áñéèìüò"
3229
3230 #: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
3231 msgid "Date"
3232 msgstr "Çìåñïìçíßá"
3233
3234 #: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
3235 msgid "From"
3236 msgstr "Áðü"
3237
3238 #: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
3239 msgid "Subject"
3240 msgstr "ÈÝìá"
3241
3242 #: src/prefs_common.c:2232
3243 msgid "Font selection"
3244 msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
3245
3246 #: src/prefs_customheader.c:148
3247 msgid "Custom headers"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: src/prefs_customheader.c:150
3251 #, fuzzy
3252 msgid "Creating custom header setting window...\n"
3253 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åìöÜíéóçò ñõèìßóåùí åðéêåöáëßäáò...\n"
3254
3255 #: src/prefs_customheader.c:168
3256 #, fuzzy
3257 msgid "Custom header setting"
3258 msgstr "Ñõèìßóåéò ößëôñùí"
3259
3260 #: src/prefs_customheader.c:212
3261 #, fuzzy
3262 msgid "Value"
3263 msgstr "ÔéìÞ"
3264
3265 #: src/prefs_customheader.c:320
3266 #, fuzzy
3267 msgid "Reading custom header configuration...\n"
3268 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3269
3270 #: src/prefs_customheader.c:365
3271 #, fuzzy
3272 msgid "Writing custom header configuration...\n"
3273 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3274
3275 #: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
3276 #: src/prefs_filter.c:613
3277 msgid "Header name is not set."
3278 msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
3279
3280 #: src/prefs_customheader.c:541
3281 #, fuzzy
3282 msgid "Delete header"
3283 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
3284
3285 #: src/prefs_customheader.c:542
3286 #, fuzzy
3287 msgid "Do you really want to delete this header?"
3288 msgstr "ÈÝëåéò ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåéò áõôü ôïí êáíüíá?"
3289
3290 #: src/prefs_display_header.c:187
3291 #, fuzzy
3292 msgid "Creating display header setting window...\n"
3293 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åìöÜíéóçò ñõèìßóåùí åðéêåöáëßäáò...\n"
3294
3295 #: src/prefs_display_header.c:210
3296 msgid "Display header setting"
3297 msgstr ""
3298
3299 #: src/prefs_display_header.c:237
3300 #, fuzzy
3301 msgid "Header name"
3302 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
3303
3304 #: src/prefs_display_header.c:269
3305 #, fuzzy
3306 msgid "Displayed Headers"
3307 msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
3308
3309 #: src/prefs_display_header.c:327
3310 #, fuzzy
3311 msgid "Hidden headers"
3312 msgstr "ÊñõììÝíåò êåöáëßäåò"
3313
3314 #: src/prefs_display_header.c:357
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Show all unspecified headers"
3317 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
3318
3319 #: src/prefs_display_header.c:382
3320 #, fuzzy
3321 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3322 msgstr "ÄéáâÜæù ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
3323
3324 #: src/prefs_display_header.c:420
3325 #, fuzzy
3326 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3327 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
3328
3329 #: src/prefs_display_header.c:552
3330 #, fuzzy
3331 msgid "This header is already in the list."
3332 msgstr "ÁõôÞ ç êåöáëßäá åßíáé Þäç óôç ëßóôá."
3333
3334 #: src/prefs_filter.c:184
3335 msgid "Registered rules"
3336 msgstr "ÏñéóìÝíïé êáíüíåò"
3337
3338 #: src/prefs_filter.c:186
3339 msgid "Creating filter setting window...\n"
3340 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí ößëôñùí..\n"
3341
3342 #: src/prefs_filter.c:205
3343 msgid "Filter setting"
3344 msgstr "Ñõèìßóåéò ößëôñùí"
3345
3346 #: src/prefs_filter.c:228
3347 msgid "Operator"
3348 msgstr "ÔåëåóôÞò"
3349
3350 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3351 #: src/prefs_filter.c:777
3352 msgid "(none)"
3353 msgstr "(êáíÝíá)"
3354
3355 #: src/prefs_filter.c:272
3356 msgid "Keyword"
3357 msgstr "ËÝîç-êëåéäß"
3358
3359 #: src/prefs_filter.c:293
3360 msgid "Predicate"
3361 msgstr ""
3362
3363 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3364 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3365 msgid "contains"
3366 msgstr "ðåñéÝ÷åé"
3367
3368 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3369 #: src/prefs_filter.c:785
3370 msgid "not contain"
3371 msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
3372
3373 #: src/prefs_filter.c:332
3374 msgid "Destination"
3375 msgstr "Ðñïïñéóìüò"
3376
3377 #: src/prefs_filter.c:356
3378 msgid "Use regex"
3379 msgstr "×ñÞóç regex"
3380
3381 #: src/prefs_filter.c:360
3382 msgid "Don't receive"
3383 msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
3384
3385 #: src/prefs_filter.c:385
3386 msgid "Register"
3387 msgstr "Êáôá÷þñçóç"
3388
3389 #: src/prefs_filter.c:391
3390 msgid " Substitute "
3391 msgstr " ÁíôéêáôÜóôáóç"
3392
3393 #: src/prefs_filter.c:478
3394 msgid "Reading filter configuration...\n"
3395 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3396
3397 #: src/prefs_filter.c:514
3398 msgid "Writing filter configuration...\n"
3399 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3400
3401 #: src/prefs_filter.c:557
3402 msgid "(New)"
3403 msgstr "(ÍÝï)"
3404
3405 #: src/prefs_filter.c:608
3406 msgid "Destination is not set."
3407 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ôåèåß."
3408
3409 #: src/prefs_filter.c:719
3410 msgid "Delete rule"
3411 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáíüíá"
3412
3413 #: src/prefs_filter.c:720
3414 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3415 msgstr "ÈÝëåéò ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåéò áõôü ôïí êáíüíá?"
3416
3417 #: src/procmime.c:686
3418 msgid "Code conversion failed.\n"
3419 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
3420
3421 #: src/procmsg.c:138
3422 msgid "Cache data is corrupted\n"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: src/procmsg.c:202
3426 msgid "\tNo cache file\n"
3427 msgstr ""
3428
3429 #: src/procmsg.c:209
3430 msgid "\tReading summary cache..."
3431 msgstr ""
3432
3433 #: src/procmsg.c:214
3434 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3435 msgstr ""
3436
3437 #: src/procmsg.c:279
3438 msgid "\tMarking the messages..."
3439 msgstr "\tÓçìåéþíù ôá ìçíýìáôá..."
3440
3441 #: src/procmsg.c:323
3442 #, c-format
3443 msgid "\t%d new message(s)\n"
3444 msgstr "\t%d  íÝá ìçíýìáôá\n"
3445
3446 #: src/procmsg.c:456
3447 msgid "Mark file not found.\n"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: src/procmsg.c:458
3451 #, c-format
3452 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3453 msgstr ""
3454
3455 #: src/procmsg.c:474
3456 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: src/procmsg.c:479
3460 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: src/procmsg.c:662
3464 msgid "Sending queued message failed.\n"
3465 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
3466
3467 #: src/procmsg.c:719
3468 #, c-format
3469 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3470 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
3471
3472 #: src/progressdialog.c:51
3473 msgid "Status"
3474 msgstr "ÊáôÜóôáóç"
3475
3476 #: src/progressdialog.c:53
3477 msgid "Creating progress dialog...\n"
3478 msgstr "Äçìéïõñãþ äéÜëïãï ðñïüäïõ...\n"
3479
3480 #: src/recv.c:111
3481 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3482 msgstr "ðñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí ëÞøç äåäïìÝíùí.\n"
3483
3484 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3485 msgid "Can't write to file.\n"
3486 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
3487
3488 #: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
3489 msgid "Oops: Signature not verified"
3490 msgstr "Ïõðò. Ç õðïãñáöÞ äåí åîáêñéâþèçêå"
3491
3492 #: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
3493 msgid "No signature found"
3494 msgstr "Äåí âñÝèçêå õðïãñáöÞ"
3495
3496 #: src/rfc2015.c:143
3497 msgid "Good signature"
3498 msgstr "ÏñèÞ õðïãñáöÞ"
3499
3500 #: src/rfc2015.c:146
3501 msgid "BAD signature"
3502 msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ"
3503
3504 #: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
3505 msgid "No public key to verify the signature"
3506 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äçìüóéï êëåéäß ãéá íá åîáêñéâþóù áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ"
3507
3508 #: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
3509 msgid "Error verifying the signature"
3510 msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åîáêñßâùóç ôçò õðïãñáöÞò"
3511
3512 #: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
3513 msgid "Different results for signatures"
3514 msgstr "ÄéáöïñåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôéò õðïãñáöÝò"
3515
3516 #: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
3517 msgid "Error: Unknown status"
3518 msgstr "ÓöÜëìá: ¶ãíùóôç êáôÜóôáóç"
3519
3520 #: src/rfc2015.c:178
3521 #, c-format
3522 msgid "Good signature from \"%s\""
3523 msgstr "ÏñèÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
3524
3525 #: src/rfc2015.c:181
3526 #, c-format
3527 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3528 msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
3529
3530 #: src/rfc2015.c:213
3531 msgid "Cannot find user ID for this key."
3532 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù user ID ãéá áõôü ôï êëåéäß"
3533
3534 #: src/rfc2015.c:224
3535 #, c-format
3536 msgid "                aka \"%s\"\n"
3537 msgstr "åðßóçò ãíùóôüò ùò \"%s\"\n"
3538
3539 #: src/rfc2015.c:252
3540 #, c-format
3541 msgid "Signature made %s\n"
3542 msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3543
3544 #: src/rfc2015.c:261
3545 #, c-format
3546 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3547 msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
3548
3549 #: src/select-keys.c:101
3550 #, c-format
3551 msgid "Please select key for `%s'"
3552 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
3553
3554 #: src/select-keys.c:104
3555 #, c-format
3556 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3557 msgstr "ÓõëëÝãù ðëçñïöïñßåò ãéá `%s' ... %c"
3558
3559 #: src/select-keys.c:272
3560 msgid "Select Keys"
3561 msgstr "ÅðÝëåîå êëåéäéÜ"
3562
3563 #: src/select-keys.c:300
3564 msgid "Key ID"
3565 msgstr "Key ID"
3566
3567 #: src/select-keys.c:303
3568 msgid "Val"
3569 msgstr "ÔéìÞ"
3570
3571 #: src/select-keys.c:325
3572 msgid "Select"
3573 msgstr "ÅðÝëåîå"
3574
3575 #: src/select-keys.c:445
3576 msgid "Add key"
3577 msgstr "Ðñüóèåóå êëåéäß"
3578
3579 #: src/select-keys.c:446
3580 msgid "Enter another user or key ID\n"
3581 msgstr "ÅéóÞãáãå Üëëï ÷ñÞóôç Þ key ID\n"
3582
3583 #: src/send.c:148
3584 msgid "Queued message header is broken.\n"
3585 msgstr "Ç åðéêåöáëßäá ôïõ quede message äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñç.\n"
3586
3587 #: src/send.c:157
3588 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3589 msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå. ×ñçóéìïðïéþ ôïí ôñÝ÷ïí ëïãáñéáóìï...\n"
3590
3591 #: src/send.c:168
3592 msgid "Account not found.\n"
3593 msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå.\n"
3594
3595 #: src/send.c:250
3596 #, fuzzy, c-format
3597 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
3598 msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ...\n"
3599
3600 #: src/send.c:254
3601 msgid "Connecting"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: src/send.c:261
3605 msgid "Sending MAIL FROM..."
3606 msgstr ""
3607
3608 #: src/send.c:262
3609 #, fuzzy
3610 msgid "Sending"
3611 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
3612
3613 #: src/send.c:269
3614 msgid "Sending RCPT TO..."
3615 msgstr ""
3616
3617 #: src/send.c:276
3618 msgid "Sending DATA..."
3619 msgstr ""
3620
3621 #: src/send.c:292
3622 #, fuzzy, c-format
3623 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
3624 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
3625
3626 #: src/send.c:309
3627 #, fuzzy
3628 msgid "Quitting..."
3629 msgstr "Åãêáôáëåßðù"
3630
3631 #: src/send.c:330
3632 #, c-format
3633 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3634 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí åîõðçñÝôç SMTP: %s:%d\n"
3635
3636 #: src/send.c:341
3637 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3638 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
3639
3640 #: src/send.c:357
3641 #, fuzzy
3642 msgid "Sending message"
3643 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
3644
3645 #: src/setup.c:43
3646 msgid "Mailbox setting"
3647 msgstr "Ñõèìßóåéò Mailbox"
3648
3649 #: src/setup.c:44
3650 msgid ""
3651 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3652 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3653 "if you have the one.\n"
3654 "If you're not sure, just select OK."
3655 msgstr ""
3656
3657 #: src/sourcewindow.c:76
3658 msgid "Creating source window...\n"
3659 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ ðçãÞò...\n"
3660
3661 #: src/sourcewindow.c:80
3662 msgid "Source of the message"
3663 msgstr "ÐçãÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
3664
3665 #: src/sourcewindow.c:140
3666 #, c-format
3667 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3668 msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò ðçãÞò ôïõ %s ...\n"
3669
3670 #: src/sourcewindow.c:142
3671 #, c-format
3672 msgid "%s - Source"
3673 msgstr "%s - ÐçãÞ"
3674
3675 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3676 msgid "Search"
3677 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
3678
3679 #: src/summary_search.c:172
3680 msgid "Case sensitive"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: src/summary_search.c:178
3684 msgid "Backward search"
3685 msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
3686
3687 #: src/summary_search.c:184
3688 msgid "Select all matched"
3689 msgstr "ÅðéëïãÞ üëùí ôùí ôáéñéáóìÝíùí"
3690
3691 #: src/summary_search.c:191
3692 msgid "Clear"
3693 msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
3694
3695 #: src/summary_search.c:286
3696 msgid "Search failed"
3697 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
3698
3699 #: src/summary_search.c:287
3700 msgid "Search string not found."
3701 msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
3702
3703 #: src/summary_search.c:292
3704 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3705 msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
3706
3707 #: src/summary_search.c:294
3708 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3709 msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
3710
3711 #: src/summary_search.c:296
3712 msgid "Search finished"
3713 msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
3714
3715 #: src/summaryview.c:289
3716 msgid "/M_ove..."
3717 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
3718
3719 #: src/summaryview.c:290
3720 msgid "/_Copy..."
3721 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
3722
3723 #: src/summaryview.c:292
3724 msgid "/E_xecute"
3725 msgstr "/ÅêôÝëåóç"
3726
3727 #: src/summaryview.c:293
3728 msgid "/_Mark"
3729 msgstr "/ÓÞìáíóç"
3730
3731 #: src/summaryview.c:294
3732 msgid "/_Mark/_Mark"
3733 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
3734
3735 #: src/summaryview.c:295
3736 msgid "/_Mark/_Unmark"
3737 msgstr "/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
3738
3739 #: src/summaryview.c:296
3740 msgid "/_Mark/---"
3741 msgstr "/ÓÞìáíóç/---"
3742
3743 #: src/summaryview.c:297
3744 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3745 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
3746
3747 #: src/summaryview.c:298
3748 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3749 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3750
3751 #: src/summaryview.c:301
3752 msgid "/_Reply"
3753 msgstr "/ÁðÜíôçóç"
3754
3755 #: src/summaryview.c:302
3756 #, fuzzy
3757 msgid "/Repl_y to sender"
3758 msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3759
3760 #: src/summaryview.c:303
3761 msgid "/Reply to a_ll"
3762 msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3763
3764 #: src/summaryview.c:304
3765 msgid "/_Forward"
3766 msgstr "/Ðñïþèçóç"
3767
3768 #: src/summaryview.c:305
3769 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3770 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
3771
3772 #: src/summaryview.c:308
3773 msgid "/Open in new _window"
3774 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
3775
3776 #: src/summaryview.c:309
3777 msgid "/View so_urce"
3778 msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
3779
3780 #: src/summaryview.c:310
3781 msgid "/Show all _header"
3782 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
3783
3784 #: src/summaryview.c:311
3785 msgid "/Re_edit"
3786 msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
3787
3788 #: src/summaryview.c:314
3789 msgid "/_Print..."
3790 msgstr "/Åêôýðùóç..."
3791
3792 #: src/summaryview.c:316
3793 msgid "/Select _all"
3794 msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
3795
3796 #: src/summaryview.c:322
3797 msgid "M"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: src/summaryview.c:322
3801 msgid "U"
3802 msgstr ""
3803
3804 #: src/summaryview.c:337
3805 msgid "Creating summary view...\n"
3806 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò ðåñßëçøçò...\n"
3807
3808 #: src/summaryview.c:352
3809 msgid "No."
3810 msgstr "Áñ."
3811
3812 #: src/summaryview.c:573
3813 msgid "Process mark"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: src/summaryview.c:574
3817 msgid "Some marks are left. Process it?"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: src/summaryview.c:599
3821 msgid ""
3822 "empty folder\n"
3823 "\n"
3824 msgstr ""
3825 "Üäåéïò êáôÜëïãïò\n"
3826 "\n"
3827
3828 #: src/summaryview.c:611
3829 #, c-format
3830 msgid "Scanning folder (%s)..."
3831 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ (%s)..."
3832
3833 #: src/summaryview.c:680
3834 msgid "done."
3835 msgstr "ôÝëïò."
3836
3837 #: src/summaryview.c:815
3838 msgid "No unread message"
3839 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3840
3841 #: src/summaryview.c:816
3842 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3843 msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
3844
3845 #: src/summaryview.c:952 src/summaryview.c:954
3846 msgid "Attracting messages by subject..."
3847 msgstr ""
3848
3849 #: src/summaryview.c:1097
3850 #, c-format
3851 msgid "%d deleted"
3852 msgstr "äéåãñÜöçóáí %d"
3853
3854 #: src/summaryview.c:1101
3855 #, c-format
3856 msgid "%s%d moved"
3857 msgstr "%sìåôáêéíÞèçêáí %d"
3858
3859 #: src/summaryview.c:1102 src/summaryview.c:1109
3860 msgid ", "
3861 msgstr ", "
3862
3863 #: src/summaryview.c:1107
3864 #, c-format
3865 msgid "%s%d copied"
3866 msgstr "%s%d áíôéãñÜöçêáí"
3867
3868 #: src/summaryview.c:1124
3869 msgid " item(s) selected"
3870 msgstr " êïììÜôéá åðéëÝ÷èçêáí"
3871
3872 #: src/summaryview.c:1135
3873 #, c-format
3874 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3875 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
3876
3877 #: src/summaryview.c:1141
3878 #, c-format
3879 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3880 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ"
3881
3882 #: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1183
3883 msgid "Sorting summary..."
3884 msgstr "Ðåñßëçøç ôáîéíüìçóçò..."
3885
3886 #: src/summaryview.c:1221
3887 msgid "\tSetting summary from message data..."
3888 msgstr "\tÏñßæù ôçí ðåñßëçøç áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
3889
3890 #: src/summaryview.c:1223
3891 msgid "Setting summary from message data..."
3892 msgstr "Ïñßæù ôçí ðåñßëçøç áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
3893
3894 #: src/summaryview.c:1332
3895 #, c-format
3896 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3897 msgstr ""
3898
3899 #: src/summaryview.c:1384
3900 msgid "(No Date)"
3901 msgstr "(×ùñßò çìåñïìçíßá)"
3902
3903 #: src/summaryview.c:1649
3904 #, c-format
3905 msgid "Message %d is marked\n"
3906 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
3907
3908 #: src/summaryview.c:1678
3909 #, c-format
3910 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3911 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
3912
3913 #: src/summaryview.c:1713
3914 #, c-format
3915 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3916 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
3917
3918 #: src/summaryview.c:1755
3919 #, c-format
3920 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3921 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá äéáãñáöÞ\n"
3922
3923 #: src/summaryview.c:1769
3924 msgid "Current folder is Trash."
3925 msgstr "Ï ôñÝ÷ïí êáôÜëïãïò åßíáé ôá äéåãñáììÝíá"
3926
3927 #: src/summaryview.c:1791 src/summaryview.c:1793
3928 msgid "Deleting duplicated messages..."
3929 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
3930
3931 #: src/summaryview.c:1843
3932 #, c-format
3933 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3934 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d äåí Ý÷åé óçìåéùèåß\n"
3935
3936 #: src/summaryview.c:1880
3937 #, c-format
3938 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3939 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
3940
3941 #: src/summaryview.c:1892
3942 msgid "Destination is same as current folder."
3943 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
3944
3945 #: src/summaryview.c:1941
3946 #, c-format
3947 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3948 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d Ý÷åé ïñéóôåß íá áíôéãñáöåß óôï %s\n"
3949
3950 #: src/summaryview.c:1954
3951 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3952 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò áíôéãñáöÞò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
3953
3954 #: src/summaryview.c:1986
3955 msgid "Selecting all messages..."
3956 msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
3957
3958 #: src/summaryview.c:2040
3959 msgid "Print"
3960 msgstr "Åêôýðùóç"
3961
3962 #: src/summaryview.c:2041
3963 #, c-format
3964 msgid ""
3965 "Enter the print command line:\n"
3966 "(`%s' will be replaced with file name)"
3967 msgstr ""
3968 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
3969 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3970
3971 #: src/summaryview.c:2047
3972 #, c-format
3973 msgid ""
3974 "Print command line is invalid:\n"
3975 "`%s'"
3976 msgstr ""
3977 "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
3978 "`%s'"
3979
3980 #: src/summaryview.c:2269 src/summaryview.c:2270
3981 msgid "Building threads..."
3982 msgstr "Äçìéïõñãþ ôá íÞìáôá..."
3983
3984 #: src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2293
3985 msgid "Unthreading..."
3986 msgstr ""
3987
3988 #: src/summaryview.c:2315
3989 msgid "Unthreading for execution..."
3990 msgstr ""
3991
3992 #: src/summaryview.c:2402
3993 msgid "filtering..."
3994 msgstr "öéëôñÜñù..."
3995
3996 #: src/summaryview.c:2403
3997 msgid "Filtering..."
3998 msgstr "ÖéëôñÜñù..."
3999
4000 #: src/summaryview.c:2507
4001 #, c-format
4002 msgid "Go to %s\n"
4003 msgstr "ÐÞãáéíå óôï %s\n"
4004
4005 #: src/textview.c:138
4006 msgid "Creating text view...\n"
4007 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç êåéìÝíïõ...\n"
4008
4009 #: src/textview.c:366
4010 #, fuzzy
4011 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
4012 msgstr "Ãéá íá áðïèçêåýóåôå áõôü ôï ôìÞìá, åðéëÝîôå ôï ìåíïý ìå\n"
4013
4014 #: src/textview.c:367
4015 #, fuzzy
4016 msgid "right click and select `Save as...', "
4017 msgstr ""
4018 "äåîß êëéê êáé åðéëïãÞ `ÁðïèÞêåõóç ùò...', ç ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `y'.\n"
4019 "\n"
4020
4021 #: src/textview.c:368
4022 #, fuzzy
4023 msgid ""
4024 "or press `y' key.\n"
4025 "\n"
4026 msgstr ""
4027 "`ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï', Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `t'.\n"
4028 "\n"
4029
4030 #: src/textview.c:370
4031 #, fuzzy
4032 msgid "To display this part as a text message, select "
4033 msgstr "Ãéá íá åìöáíßóåôå áõôü ôï ôìÞìá ùò ìÞíõìá êåéìÝíïõ, åðéëÝîôå\n"
4034
4035 #: src/textview.c:371
4036 msgid ""
4037 "`Display as text', or press `t' key.\n"
4038 "\n"
4039 msgstr ""
4040 "`ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï', Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `t'.\n"
4041 "\n"
4042
4043 #: src/textview.c:373
4044 #, fuzzy
4045 msgid "To open this part with external program, select "
4046 msgstr ""
4047 "Ãéá íá áíïßîåôå áõôü ôï ôìÞìá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá, åðéëÝîôå `¶íïéãìá',\n"
4048
4049 #: src/textview.c:374
4050 msgid "`Open' or `Open with...', "
4051 msgstr ""
4052
4053 #: src/textview.c:375
4054 #, fuzzy
4055 msgid "or double-click, or click the center button, "
4056 msgstr ""
4057 "Þ êÜíôå äéðëü êëéê, Þ ðáôÞóôå ôï ìåóáßï êïõìðß, Þ ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï `l'."
4058
4059 #: src/textview.c:376
4060 msgid "or press `l' key."
4061 msgstr ""
4062
4063 #: src/textview.c:395
4064 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
4065 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí Ý÷åé Ýëåã÷èåß áêüìá.\n"
4066
4067 #: src/textview.c:396
4068 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
4069 msgstr "Ãéá íá ôçí åëÝãîåôå, åðéëÝîôå ôï ìåíïý ìå\n"
4070
4071 #: src/textview.c:397
4072 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
4073 msgstr "äåîß êëéê êáé åðéëÝîôå `¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò'.\n"
4074
4075 #: src/utils.c:1540
4076 #, c-format
4077 msgid "writing to %s failed.\n"
4078 msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
4079
4080 #: src/utils.c:1581
4081 #, fuzzy, c-format
4082 msgid "move_file(): file %s already exists."
4083 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
4084
4085 #: src/utils.c:1722
4086 #, c-format
4087 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
4088 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
4089
4090 #, fuzzy
4091 #~ msgid "Show other headers"
4092 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Üëëùí êåöáëßäùí"
4093
4094 #~ msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
4095 #~ msgstr "Ç áíôéãñáöÞ áñ÷åßïõ áðü ôï %s óôï %s áðÝôõ÷å.\n"
4096
4097 #~ msgid ""
4098 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
4099 #~ "comment of the md5.c module for license terms.\n"
4100 #~ "\n"
4101 #~ msgstr ""
4102 #~ "Ç õðïóôÞñéîç MD5 åßíáé copyright ôçò RSA Data Security, Inc.  Äåßôå ôï  "
4103 #~ "ó÷üëéï óôçí åðéêåöáëßäá ôïõ  md5.c module ãéá ôïõò üñïõò ôçò Üäåéáò.\n"
4104 #~ "\n"
4105
4106 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
4107 #~ msgstr "ÊõÄåÔñÔåÐåÐáÓá"
4108
4109 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
4110 #~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅðéëïãÞ üëùí"
4111
4112 #~ msgid "Clean trash"
4113 #~ msgstr "ÊáèÜñéóìá ôïõ trash"
4114
4115 #~ msgid "/_Mark/Mark as _important"
4116 #~ msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò óçìáíôéêü"
4117
4118 #~ msgid "TextView: color allocation failed\n"
4119 #~ msgstr "TextView: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí áðÝôõ÷å\n"
4120
4121 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
4122 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME\n"