Imported version 1.0
[claws.git] / po / el.po
1 # Hellenic translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>, 2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-04-17 01:56+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 2001-01-14 11:33+0200\n"
10 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
15
16 #: src/about.c:86
17 msgid "About"
18 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
19
20 #: src/about.c:189
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "Ôá ôìÞìáôá êþäéêá ðïõ åöáñìüóèçêáí áðü ôï fetchmail åßíáé Copyright 1997 by "
29 "Eric S. Raymond. ÔìÞìáôá áõôïý åßíáé åðßóçò copyrighted by Carl Harris, 1993 "
30 "and 1995.  Ôï Copyright ôçñåßôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åëåýèåñçò áíáäéáíïìÞò "
31 "ôïõ êþäéêá\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:195
35 msgid ""
36 "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
37 "comment of the md5.c module for license terms.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Ç õðïóôÞñéîç MD5 åßíáé copyright ôçò RSA Data Security, Inc.  Äåßôå ôï  "
41 "ó÷üëéï óôçí åðéêåöáëßäá ôïõ  md5.c module ãéá ôïõò üñïõò ôçò Üäåéáò.\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:199
45 msgid ""
46 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
47 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
48 "\n"
49 msgstr ""
50
51 #: src/about.c:204
52 msgid ""
53 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
54 "\n"
55 msgstr ""
56
57 #: src/about.c:208
58 msgid ""
59 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
60 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
61 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
62 "version.\n"
63 "\n"
64 msgstr ""
65 "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
66 "êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
67 "×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
68 "áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
69 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
70 "\n"
71
72 #: src/about.c:214
73 msgid ""
74 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
75 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
76 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
77 "more details.\n"
78 "\n"
79 msgstr ""
80 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
81 "ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÛÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
82 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
83 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
84 "\n"
85
86 #: src/about.c:220
87 msgid ""
88 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
89 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
90 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
91 msgstr ""
92 "Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
93 "ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
94 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
95 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
96
97 #: src/about.c:227 src/addressbook.c:1289 src/alertpanel.c:209
98 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3068 src/foldersel.c:175 src/import.c:171
99 #: src/inputdialog.c:155 src/main.c:286 src/mainwindow.c:1630
100 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:115 src/prefs.c:467
101 #: src/prefs_common.c:1988 src/prefs_common.c:2207 src/prefs_common.c:2663
102 #: src/summaryview.c:2012 src/summaryview.c:2518
103 msgid "OK"
104 msgstr "ÅíôÜîåé"
105
106 #: src/account.c:97
107 msgid "Reading all config for each account...\n"
108 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü...\n"
109
110 #: src/account.c:112
111 #, c-format
112 msgid "Found label: %s\n"
113 msgstr "ÂñÝèçêå ôáìðÝëá: %s\n"
114
115 #: src/account.c:202
116 msgid ""
117 "Some composing windows are open.\n"
118 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
119 msgstr ""
120 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
121 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
122 "ëïãáñéóìïýò."
123
124 #: src/account.c:207
125 msgid "Opening account edit window...\n"
126 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
127
128 #: src/account.c:347
129 msgid "Creating account edit window...\n"
130 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
131
132 #: src/account.c:352
133 msgid "Edit accounts"
134 msgstr "Åðåîåñãáóßá ôùí ëïãáñéáóìþí"
135
136 #: src/account.c:380 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1285
137 #: src/compose.c:2185 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:272
138 msgid "Name"
139 msgstr "¼íïìá"
140
141 #: src/account.c:381 src/prefs_account.c:585
142 msgid "Protocol"
143 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
144
145 #: src/account.c:382
146 msgid "Server"
147 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
148
149 #: src/account.c:401 src/addressbook.c:439
150 msgid "Add"
151 msgstr "ÐñïóèÞêç"
152
153 #: src/account.c:407
154 msgid "Edit"
155 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
156
157 #: src/account.c:413
158 msgid " Delete "
159 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
160
161 #: src/account.c:419 src/prefs_common.c:1365
162 msgid "Down"
163 msgstr "ÊÜôù"
164
165 #: src/account.c:425 src/prefs_common.c:1359
166 msgid "Up"
167 msgstr "ÐÜíù"
168
169 #: src/account.c:439
170 msgid " Set as usually used account "
171 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü"
172
173 #: src/account.c:445 src/summary_search.c:192
174 msgid "Close"
175 msgstr "Êëåßóéìï"
176
177 #: src/account.c:498
178 msgid "Delete account"
179 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
180
181 #: src/account.c:499
182 msgid "Do you really want to delete this account?"
183 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
184
185 #: src/account.c:500 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1220
186 #: src/compose.c:3240 src/folderview.c:1263 src/folderview.c:1305
187 #: src/folderview.c:1394 src/folderview.c:1427 src/folderview.c:1526
188 #: src/folderview.c:1559 src/mainwindow.c:926 src/prefs_common.c:2473
189 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:569 src/summaryview.c:809
190 msgid "Yes"
191 msgstr "Íáé"
192
193 #: src/account.c:500 src/compose.c:3240 src/folderview.c:1263
194 #: src/folderview.c:1305 src/folderview.c:1394 src/folderview.c:1427
195 #: src/folderview.c:1526 src/folderview.c:1559
196 msgid "+No"
197 msgstr "+¼÷é"
198
199 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:324
200 msgid "/_File"
201 msgstr "/Áñ÷åßï"
202
203 #: src/addressbook.c:230
204 msgid "/_File/New _address"
205 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
206
207 #: src/addressbook.c:231
208 msgid "/_File/New _group"
209 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
210
211 #: src/addressbook.c:232
212 msgid "/_File/New _folder"
213 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
214
215 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
216 #: src/mainwindow.c:334 src/mainwindow.c:337
217 msgid "/_File/---"
218 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
219
220 #: src/addressbook.c:234
221 msgid "/_File/_Edit"
222 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
223
224 #: src/addressbook.c:235
225 msgid "/_File/_Delete"
226 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
227
228 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:338
229 msgid "/_File/_Close"
230 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
231
232 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:505
233 msgid "/_Help"
234 msgstr "/ÂïÞèåéá"
235
236 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:510
237 msgid "/_Help/_About"
238 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
239
240 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
241 msgid "/New _address"
242 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
243
244 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
245 msgid "/New _group"
246 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
247
248 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
249 msgid "/New _folder"
250 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
251
252 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
253 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
254 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
255 #: src/summaryview.c:299 src/summaryview.c:305 src/summaryview.c:310
256 #: src/summaryview.c:313
257 msgid "/---"
258 msgstr "/---"
259
260 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
261 #: src/mainwindow.c:341
262 msgid "/_Edit"
263 msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
264
265 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:290
266 msgid "/_Delete"
267 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
268
269 #: src/addressbook.c:318
270 msgid "E-Mail address"
271 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
272
273 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1287
274 msgid "Remarks"
275 msgstr "Ó÷üëéá"
276
277 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2742
278 msgid "Address book"
279 msgstr "Ôçëåöùíéêüò êáôÜëïãïò"
280
281 #: src/addressbook.c:413
282 msgid "Name:"
283 msgstr "¼íïìá"
284
285 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1220 src/mainwindow.c:1379
286 #: src/prefs_common.c:1326
287 msgid "Delete"
288 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
289
290 #: src/addressbook.c:442
291 msgid "Lookup"
292 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
293
294 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
295 msgid "To:"
296 msgstr "Ðñïò:"
297
298 #: src/addressbook.c:456
299 msgid "Cc:"
300 msgstr ""
301
302 #: src/addressbook.c:460
303 msgid "Bcc:"
304 msgstr ""
305
306 #: src/addressbook.c:479
307 msgid "Common address"
308 msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
309
310 #: src/addressbook.c:486
311 msgid "Personal address"
312 msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
313
314 #: src/addressbook.c:577
315 msgid "Delete address(es)"
316 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
317
318 #: src/addressbook.c:578
319 msgid "Really delete the address(es)?"
320 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
321
322 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1220 src/mainwindow.c:926
323 #: src/prefs_common.c:2473 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:569
324 #: src/summaryview.c:809
325 msgid "No"
326 msgstr "¼÷é"
327
328 #: src/addressbook.c:996 src/folderview.c:1141 src/folderview.c:1334
329 msgid "New folder"
330 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
331
332 #: src/addressbook.c:997 src/folderview.c:1142 src/folderview.c:1335
333 msgid "Input the name of new folder:"
334 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ: "
335
336 #: src/addressbook.c:998 src/folderview.c:1143 src/folderview.c:1336
337 msgid "NewFolder"
338 msgstr "ÍÝïòÊáôÜëïãïò"
339
340 #: src/addressbook.c:1009 src/addressbook.c:1054 src/addressbook.c:1131
341 #: src/addressbook.c:1183
342 msgid "The name already exists."
343 msgstr "Ôï üíïìá õðÜñ÷åé Þäç."
344
345 #: src/addressbook.c:1041
346 msgid "New group"
347 msgstr "ÍÝá ïìÜäá"
348
349 #: src/addressbook.c:1042
350 msgid "Input the name of new group:"
351 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôçò íÝáò ïìÜäáò:"
352
353 #: src/addressbook.c:1043
354 msgid "NewGroup"
355 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
356
357 #: src/addressbook.c:1118
358 msgid "Edit group"
359 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
360
361 #: src/addressbook.c:1119
362 msgid "Input the new name of group:"
363 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôçò ïìÜäáò:"
364
365 #: src/addressbook.c:1169
366 msgid "Edit folder"
367 msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
368
369 #: src/addressbook.c:1170
370 msgid "Input the new name of folder:"
371 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
372
373 #: src/addressbook.c:1219
374 #, c-format
375 msgid "Really delete `%s' ?"
376 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôï `%s' ;"
377
378 #: src/addressbook.c:1267
379 msgid "Edit address"
380 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
381
382 #: src/addressbook.c:1286 src/compose.c:2741 src/select-keys.c:273
383 msgid "Address"
384 msgstr "Äéåýèõíóç"
385
386 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:1460 src/compose.c:3069
387 #: src/compose.c:3638 src/foldersel.c:176 src/import.c:172
388 #: src/inputdialog.c:156 src/main.c:286 src/mainwindow.c:1630
389 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:119 src/prefs.c:468
390 #: src/prefs_common.c:2664 src/progressdialog.c:70 src/select-keys.c:289
391 #: src/summaryview.c:569 src/summaryview.c:2012 src/summaryview.c:2518
392 msgid "Cancel"
393 msgstr "Áêýñùóç"
394
395 #: src/addressbook.c:1520
396 msgid "Reading addressbook file..."
397 msgstr "ÄéáâÜæù ôï áñ÷åßï êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí..."
398
399 #: src/addressbook.c:1524
400 #, c-format
401 msgid "%s doesn't exist.\n"
402 msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
403
404 #: src/addressbook.c:1546 src/addressbook.c:1839 src/imap.c:618
405 #: src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:1262 src/mh.c:840 src/mh.c:847
406 #: src/news.c:483 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:990
407 #: src/summaryview.c:1196 src/summaryview.c:1278 src/summaryview.c:1339
408 #: src/summaryview.c:1796 src/summaryview.c:2269 src/summaryview.c:2292
409 #: src/summaryview.c:2313 src/summaryview.c:2406
410 msgid "done.\n"
411 msgstr "Ýãéíå.\n"
412
413 #: src/addressbook.c:1817
414 msgid "Exporting addressbook to file..."
415 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
416
417 #: src/addressbook.c:1835
418 msgid "failed to write addressbook data.\n"
419 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
420
421 #: src/alertpanel.c:98 src/compose.c:3240 src/main.c:284
422 msgid "Notice"
423 msgstr "Óçìåßùóç"
424
425 #: src/alertpanel.c:111
426 msgid "Warning"
427 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
428
429 #: src/alertpanel.c:124
430 msgid "Error"
431 msgstr "ÓöÜëìá"
432
433 #: src/alertpanel.c:160
434 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
435 msgstr "ÄÇìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
436
437 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
438 msgid "can't allocate memory\n"
439 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
440
441 #: src/compose.c:365
442 msgid "/_Add..."
443 msgstr "/ÐñïóèÞêç"
444
445 #: src/compose.c:366
446 msgid "/_Remove"
447 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
448
449 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
450 #: src/folderview.c:225
451 msgid "/_Property..."
452 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
453
454 #: src/compose.c:374
455 msgid "/_File/_Attach file"
456 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
457
458 #: src/compose.c:375
459 msgid "/_File/_Insert file"
460 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
461
462 #: src/compose.c:376
463 msgid "/_File/Insert si_gnature"
464 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
465
466 #: src/compose.c:381
467 msgid "/_Edit/_Undo"
468 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
469
470 #: src/compose.c:382
471 msgid "/_Edit/_Redo"
472 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
473
474 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:344
475 msgid "/_Edit/---"
476 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
477
478 #: src/compose.c:384
479 msgid "/_Edit/Cu_t"
480 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
481
482 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:342
483 msgid "/_Edit/_Copy"
484 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
485
486 #: src/compose.c:386
487 msgid "/_Edit/_Paste"
488 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
489
490 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:343
491 msgid "/_Edit/Select _all"
492 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
493
494 #: src/compose.c:389
495 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
496 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
497
498 #: src/compose.c:390
499 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
500 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
501
502 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:431
503 msgid "/_Message"
504 msgstr "/ÌÞíõìá"
505
506 #: src/compose.c:394
507 msgid "/_Message/_Send"
508 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
509
510 #: src/compose.c:396
511 msgid "/_Message/Send _later"
512 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
513
514 #: src/compose.c:398
515 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
516 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
517
518 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
519 #: src/mainwindow.c:435 src/mainwindow.c:438 src/mainwindow.c:445
520 #: src/mainwindow.c:456
521 msgid "/_Message/---"
522 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
523
524 #: src/compose.c:401
525 msgid "/_Message/_To"
526 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
527
528 #: src/compose.c:402
529 msgid "/_Message/_Cc"
530 msgstr "/ÌÞíõìá/Cc"
531
532 #: src/compose.c:403
533 msgid "/_Message/_Bcc"
534 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
535
536 #: src/compose.c:404
537 msgid "/_Message/_Reply to"
538 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
539
540 #: src/compose.c:406
541 msgid "/_Message/_Followup to"
542 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
543
544 #: src/compose.c:408
545 msgid "/_Message/_Attach"
546 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
547
548 #: src/compose.c:411
549 msgid "/_Message/Si_gn"
550 msgstr ""
551
552 #: src/compose.c:412
553 msgid "/_Message/_Encrypt"
554 msgstr ""
555
556 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:488
557 msgid "/_Tool"
558 msgstr "/Åñãáëåßá"
559
560 #: src/compose.c:415
561 msgid "/_Tool/Show _ruler"
562 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
563
564 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:489
565 msgid "/_Tool/_Address book"
566 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
567
568 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
569 msgid "Can't get text part\n"
570 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï êïììÜôé êåéìÝíïõ\n"
571
572 #: src/compose.c:548
573 #, c-format
574 msgid "%s: file not exist\n"
575 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
576
577 #: src/compose.c:560
578 msgid ""
579 "\n"
580 "\n"
581 "Begin forwarded message:\n"
582 "\n"
583 msgstr ""
584 "\n"
585 "\n"
586 "Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
587 "\n"
588
589 #: src/compose.c:1224
590 #, c-format
591 msgid "File %s doesn't exist\n"
592 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
593
594 #: src/compose.c:1228
595 #, c-format
596 msgid "Can't get file size of %s\n"
597 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ  %s\n"
598
599 #: src/compose.c:1232
600 #, c-format
601 msgid "File %s is empty\n"
602 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
603
604 #: src/compose.c:1253
605 #, c-format
606 msgid "Message: %s"
607 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
608
609 #: src/compose.c:1359
610 msgid " [Edited]"
611 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
612
613 #: src/compose.c:1361
614 #, c-format
615 msgid "%s - Compose message%s"
616 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
617
618 #: src/compose.c:1364
619 #, c-format
620 msgid "Compose message%s"
621 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
622
623 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3530
624 msgid "Recipient is not specified."
625 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
626
627 #: src/compose.c:1404
628 msgid "can't get recipient list."
629 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
630
631 #: src/compose.c:1422
632 msgid ""
633 "Account for sending mail is not specified.\n"
634 "Please select a mail account before sending."
635 msgstr ""
636 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
637 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
638
639 #: src/compose.c:1443
640 #, c-format
641 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
642 msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
643
644 #: src/compose.c:1457
645 msgid "Queueing"
646 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
647
648 #: src/compose.c:1458
649 msgid ""
650 "Error occurred while sending the message.\n"
651 "Put this message into queue folder?"
652 msgstr ""
653 "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
654 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
655
656 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3542
657 msgid "Can't queue the message."
658 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
659
660 #: src/compose.c:1467
661 msgid "Error occurred while sending the message."
662 msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
663
664 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3549
665 msgid "Can't save the message to outbox."
666 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôï outbox."
667
668 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1446
669 msgid "can't change file mode\n"
670 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
671
672 #: src/compose.c:1526
673 msgid "Can't convert the codeset of the message."
674 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
675
676 #: src/compose.c:1535
677 msgid "can't write headers\n"
678 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí åðéêåöáëßäá\n"
679
680 #: src/compose.c:1653
681 msgid "saving sent message...\n"
682 msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
683
684 #: src/compose.c:1658
685 msgid "can't save message\n"
686 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
687
688 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
689 msgid "can't open mark file\n"
690 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
691
692 #: src/compose.c:1687
693 msgid "queueing message...\n"
694 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
695
696 #: src/compose.c:1762
697 msgid "can't queue the message\n"
698 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
699
700 #: src/compose.c:1798
701 #, c-format
702 msgid "Can't open file %s\n"
703 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
704
705 #: src/compose.c:2111
706 #, c-format
707 msgid "generated Message-ID: %s\n"
708 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
709
710 #: src/compose.c:2185 src/compose.c:3040
711 msgid "MIME type"
712 msgstr "ôýðïò MIME"
713
714 #: src/compose.c:2185 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2658
715 #: src/select-keys.c:270 src/summaryview.c:360
716 msgid "Size"
717 msgstr "ÌÝãåèïò"
718
719 #: src/compose.c:2202
720 msgid "Creating compose window...\n"
721 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
722
723 #: src/compose.c:2248 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
724 msgid "From:"
725 msgstr "Áðü:"
726
727 #: src/compose.c:2668 src/mainwindow.c:1333 src/prefs_account.c:459
728 #: src/prefs_common.c:630
729 msgid "Send"
730 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
731
732 #: src/compose.c:2669
733 msgid "Send message"
734 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
735
736 #: src/compose.c:2676
737 msgid "Send later"
738 msgstr "ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
739
740 #: src/compose.c:2677
741 msgid "Put into queue folder and send later"
742 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
743
744 #: src/compose.c:2684 src/folderview.c:619
745 msgid "Draft"
746 msgstr "Ðñïó÷Ýäéï"
747
748 #: src/compose.c:2685
749 msgid "Save to draft folder"
750 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
751
752 #: src/compose.c:2694
753 msgid "Insert"
754 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
755
756 #: src/compose.c:2695
757 msgid "Insert file"
758 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
759
760 #: src/compose.c:2702
761 msgid "Attach"
762 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
763
764 #: src/compose.c:2703
765 msgid "Attach file"
766 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
767
768 #: src/compose.c:2712 src/prefs_common.c:1031
769 msgid "Signature"
770 msgstr "YðïãñáöÞ"
771
772 #: src/compose.c:2713
773 msgid "Insert signature"
774 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
775
776 #: src/compose.c:2721
777 msgid "Editor"
778 msgstr "ÓõíèÝôçò"
779
780 #: src/compose.c:2722
781 msgid "Edit with external editor"
782 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
783
784 #: src/compose.c:2730
785 msgid "Linewrap"
786 msgstr "Ôýëéîç ãñáììÞò"
787
788 #: src/compose.c:2731
789 msgid "Wrap long lines"
790 msgstr "×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
791
792 #: src/compose.c:2936
793 msgid "Invalid MIME type."
794 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
795
796 #: src/compose.c:2954
797 msgid "File doesn't exist or is empty."
798 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
799
800 #: src/compose.c:3022
801 msgid "Property"
802 msgstr "Éäéüôçôåò"
803
804 #: src/compose.c:3042
805 msgid "Encoding"
806 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
807
808 #: src/compose.c:3065
809 msgid "Path"
810 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
811
812 #: src/compose.c:3066
813 msgid "File name"
814 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
815
816 #: src/compose.c:3211
817 #, c-format
818 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
819 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
820
821 #: src/compose.c:3237
822 #, c-format
823 msgid ""
824 "The external editor is still working.\n"
825 "Force terminating the process?\n"
826 "process group id: %d"
827 msgstr ""
828
829 #: src/compose.c:3250
830 #, c-format
831 msgid "Terminated process group id: %d"
832 msgstr ""
833
834 #: src/compose.c:3251
835 #, c-format
836 msgid "Temporary file: %s"
837 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
838
839 #: src/compose.c:3275
840 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
841 msgstr ""
842
843 #. failed
844 #: src/compose.c:3308
845 msgid "Couldn't exec external editor\n"
846 msgstr ""
847
848 #: src/compose.c:3312
849 msgid "Couldn't write to file\n"
850 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
851
852 #: src/compose.c:3314
853 msgid "Pipe read failed\n"
854 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
855
856 #: src/compose.c:3571
857 msgid "can't remove the old draft message\n"
858 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñïó÷Ýäéï\n"
859
860 #: src/compose.c:3600 src/compose.c:3612
861 msgid "Select file"
862 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï"
863
864 #: src/compose.c:3636
865 msgid "Discard message"
866 msgstr "ÁðÝññéøå ôï ìÞíõìá"
867
868 #: src/compose.c:3637
869 msgid "This message has been modified. discard it?"
870 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá ôï áðïññßøù;"
871
872 #: src/compose.c:3638
873 msgid "Discard"
874 msgstr "Áðüññéøç"
875
876 #: src/compose.c:3638
877 msgid "to Draft"
878 msgstr "óôá ðñïó÷Ýäéá"
879
880 #: src/foldersel.c:130
881 msgid "Select folder"
882 msgstr "ÅðÝëåîå êáôÜëïãï"
883
884 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
885 msgid "/Create _new folder..."
886 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
887
888 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
889 msgid "/_Rename folder..."
890 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
891
892 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
893 msgid "/_Delete folder"
894 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
895
896 #: src/folderview.c:201
897 msgid "/Remove _mailbox"
898 msgstr ""
899
900 #: src/folderview.c:212
901 msgid "/Remove _IMAP4 server"
902 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
903
904 #: src/folderview.c:219
905 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
906 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
907
908 #: src/folderview.c:221
909 msgid "/_Remove newsgroup"
910 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
911
912 #: src/folderview.c:223
913 msgid "/Remove _news server"
914 msgstr "/ÄéáãñáöÞ news server"
915
916 #: src/folderview.c:234
917 msgid "Folder"
918 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
919
920 #: src/folderview.c:234
921 msgid "New"
922 msgstr "ÍÝï"
923
924 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2655
925 msgid "Unread"
926 msgstr "Ìç äéáâáóìÝíï"
927
928 #: src/folderview.c:235
929 msgid "#"
930 msgstr "áñ."
931
932 #: src/folderview.c:245
933 msgid "Creating folder view...\n"
934 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
935
936 #: src/folderview.c:382
937 msgid "Setting folder info...\n"
938 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
939
940 #: src/folderview.c:383
941 msgid "Setting folder info..."
942 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
943
944 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2042 src/setup.c:81
945 #, c-format
946 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
947 msgstr ""
948
949 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2047 src/setup.c:86
950 #, c-format
951 msgid "Scanning folder %s ..."
952 msgstr ""
953
954 #: src/folderview.c:558
955 msgid "Updating all folders..."
956 msgstr ""
957
958 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:608
959 msgid "Inbox"
960 msgstr ""
961
962 #: src/folderview.c:602
963 msgid "Outbox"
964 msgstr ""
965
966 #: src/folderview.c:607
967 msgid "Queue"
968 msgstr "ÏõñÜ"
969
970 #: src/folderview.c:612
971 msgid "Trash"
972 msgstr "Trash"
973
974 #: src/folderview.c:1057
975 #, c-format
976 msgid "Folder %s is selected\n"
977 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
978
979 #: src/folderview.c:1147 src/folderview.c:1205 src/folderview.c:1340
980 #, c-format
981 msgid "`%c' can't be included in folder name."
982 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
983
984 #: src/folderview.c:1155 src/folderview.c:1214 src/folderview.c:1348
985 #, c-format
986 msgid "The folder `%s' already exists."
987 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
988
989 #: src/folderview.c:1197
990 #, c-format
991 msgid "Input new name for `%s':"
992 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
993
994 #: src/folderview.c:1199
995 msgid "Rename folder"
996 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
997
998 #: src/folderview.c:1259
999 #, c-format
1000 msgid ""
1001 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1002 "Do you really want to delete?"
1003 msgstr ""
1004 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
1005 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå;"
1006
1007 #: src/folderview.c:1262 src/folderview.c:1393
1008 msgid "Delete folder"
1009 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
1010
1011 #: src/folderview.c:1268
1012 #, c-format
1013 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1014 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
1015
1016 #: src/folderview.c:1301
1017 #, c-format
1018 msgid ""
1019 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1020 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: src/folderview.c:1304
1024 msgid "Remove folder"
1025 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
1026
1027 #: src/folderview.c:1391
1028 #, c-format
1029 msgid "Really delete folder `%s'?"
1030 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
1031
1032 #: src/folderview.c:1424
1033 #, c-format
1034 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1035 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
1036
1037 #: src/folderview.c:1426
1038 msgid "Delete IMAP4 server"
1039 msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
1040
1041 #: src/folderview.c:1467
1042 msgid "Subscribe newsgroup"
1043 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
1044
1045 #: src/folderview.c:1468
1046 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1047 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
1048
1049 #: src/folderview.c:1477
1050 #, c-format
1051 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1052 msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1053
1054 #: src/folderview.c:1523
1055 #, c-format
1056 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1057 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
1058
1059 #: src/folderview.c:1525
1060 msgid "Delete newsgroup"
1061 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
1062
1063 #: src/folderview.c:1556
1064 #, c-format
1065 msgid "Really delete news server `%s'?"
1066 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
1067
1068 #: src/folderview.c:1558
1069 msgid "Delete news server"
1070 msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
1071
1072 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1073 msgid "Abcdef"
1074 msgstr "Áâãäåæ"
1075
1076 #: src/headerview.c:56
1077 msgid "Newsgroups:"
1078 msgstr "Newsgroups:"
1079
1080 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1081 msgid "Subject:"
1082 msgstr "ÈÝìá:"
1083
1084 #: src/headerview.c:87
1085 msgid "Creating header view...\n"
1086 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç åðéêåöáëßäáò...\n"
1087
1088 #: src/headerview.c:172 src/summaryview.c:1379
1089 msgid "(No From)"
1090 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
1091
1092 #: src/headerview.c:187 src/summaryview.c:1395
1093 msgid "(No Subject)"
1094 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
1095
1096 #: src/headerwindow.c:55
1097 msgid "Creating header window...\n"
1098 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
1099
1100 #: src/headerwindow.c:59
1101 msgid "All header"
1102 msgstr "¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
1103
1104 #: src/headerwindow.c:113
1105 #, c-format
1106 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1107 msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
1108
1109 #: src/headerwindow.c:115
1110 #, c-format
1111 msgid "%s - All header"
1112 msgstr "%s - ¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
1113
1114 #: src/imageview.c:48
1115 msgid "Creating image view...\n"
1116 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
1117
1118 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1119 msgid "Can't load the image."
1120 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
1121
1122 #: src/imap.c:141
1123 #, c-format
1124 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1125 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
1126
1127 #: src/imap.c:164
1128 #, c-format
1129 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1130 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
1131
1132 #: src/imap.c:231 src/imap.c:419 src/imap.c:455
1133 #, c-format
1134 msgid "can't select folder: %s\n"
1135 msgstr ""
1136
1137 #: src/imap.c:304
1138 #, c-format
1139 msgid "message %d has been already cached.\n"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: src/imap.c:313
1143 #, c-format
1144 msgid "getting message %d...\n"
1145 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1146
1147 #: src/imap.c:319 src/procmsg.c:575
1148 #, c-format
1149 msgid "can't fetch message %d\n"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: src/imap.c:340 src/imap.c:381 src/mh.c:170 src/mh.c:263 src/mh.c:334
1153 #: src/mh.c:417
1154 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1155 msgstr "ï êáôÜëïãïò áöåôçñßáò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
1156
1157 #: src/imap.c:350 src/imap.c:390 src/mh.c:183 src/mh.c:266
1158 #, c-format
1159 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1160 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
1161
1162 #: src/imap.c:426
1163 #, c-format
1164 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: src/imap.c:432 src/imap.c:468
1168 msgid "can't expunge\n"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: src/imap.c:462
1172 #, c-format
1173 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: src/imap.c:521
1177 msgid "can't get envelope\n"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: src/imap.c:527
1181 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: src/imap.c:535
1185 #, c-format
1186 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1187 msgstr ""
1188
1189 #: src/imap.c:565
1190 #, c-format
1191 msgid "deleting message %d...\n"
1192 msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1193
1194 #: src/imap.c:600
1195 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1196 msgstr ""
1197
1198 #: src/imap.c:628
1199 #, c-format
1200 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1201 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
1202
1203 #: src/imap.c:653
1204 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1205 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
1206
1207 #: src/imap.c:794
1208 #, c-format
1209 msgid "can't copy %d to %s\n"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: src/imap.c:1101
1213 #, c-format
1214 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: src/imap.c:1149
1218 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: src/import.c:116
1222 msgid "Import"
1223 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
1224
1225 #: src/import.c:140
1226 msgid "Importing file:"
1227 msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
1228
1229 #: src/import.c:145
1230 msgid "Destination dir:"
1231 msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
1232
1233 #: src/import.c:158 src/import.c:164 src/prefs_common.c:1277
1234 msgid " Select... "
1235 msgstr "ÅðÝëåîå... "
1236
1237 #: src/import.c:201
1238 msgid "Select importing file"
1239 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
1240
1241 #: src/inc.c:214
1242 msgid "Retrieving new messages"
1243 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1244
1245 #: src/inc.c:332
1246 #, c-format
1247 msgid "Input password for %s on %s:"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: src/inc.c:336
1251 msgid "Input password"
1252 msgstr "Äþóå ôïí êùäéêü"
1253
1254 #: src/inc.c:358
1255 #, c-format
1256 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1257 msgstr ""
1258
1259 #: src/inc.c:420
1260 #, c-format
1261 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1262 msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
1263
1264 #: src/inc.c:428
1265 #, c-format
1266 msgid "%s: Retrieving new messages"
1267 msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1268
1269 #: src/inc.c:449
1270 #, c-format
1271 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1272 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
1273
1274 #: src/inc.c:460 src/inc.c:588
1275 #, c-format
1276 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1277 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
1278
1279 #: src/inc.c:463 src/inc.c:591
1280 #, c-format
1281 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1282 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
1283
1284 #: src/inc.c:622
1285 msgid "Authorizing"
1286 msgstr "Åîáêñéâþíù"
1287
1288 #: src/inc.c:631
1289 msgid "Getting number of new messages"
1290 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1291
1292 #: src/inc.c:636
1293 #, c-format
1294 msgid "Retrieving message (%d / %d)"
1295 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d)"
1296
1297 #: src/inc.c:644
1298 msgid "Deleting message"
1299 msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
1300
1301 #: src/inc.c:648
1302 msgid "Quitting"
1303 msgstr "Åãêáôáëåßðù"
1304
1305 #: src/inc.c:676
1306 msgid "a message won't be received\n"
1307 msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
1308
1309 #: src/inc.c:703
1310 msgid "Error occurred while processing mail."
1311 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé mail."
1312
1313 #: src/inc.c:706
1314 msgid "No disk space left."
1315 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
1316
1317 #: src/inc.c:757
1318 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1319 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
1320
1321 #: src/inc.c:768
1322 #, c-format
1323 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1324 msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
1325
1326 #: src/logwindow.c:50
1327 msgid "Creating log window...\n"
1328 msgstr "Êëåßíù ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
1329
1330 #: src/logwindow.c:54
1331 msgid "Protocol log"
1332 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
1333
1334 #. for gettext
1335 #: src/main.c:100
1336 #, c-format
1337 msgid ""
1338 "File `%s' already exists.\n"
1339 "Can't create folder."
1340 msgstr ""
1341 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
1342 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
1343
1344 #: src/main.c:139
1345 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1346 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
1347
1348 #: src/main.c:265
1349 #, c-format
1350 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: src/main.c:267
1354 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: src/main.c:268
1358 msgid "  --receive              receive new messages"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: src/main.c:269
1362 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: src/main.c:270
1366 msgid "  --debug                debug mode"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: src/main.c:271
1370 msgid "  --help                 display this help and exit"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: src/main.c:285
1374 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1375 msgstr ""
1376
1377 #. remote command mode
1378 #: src/main.c:354
1379 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: src/mainwindow.c:325
1383 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1384 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
1385
1386 #: src/mainwindow.c:326
1387 msgid "/_File/_Update folder tree"
1388 msgstr "/Áñ÷åßï/Update folder tree"
1389
1390 #: src/mainwindow.c:327
1391 msgid "/_File/_Folder"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: src/mainwindow.c:328
1395 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1396 msgstr ""
1397
1398 #: src/mainwindow.c:330
1399 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1400 msgstr ""
1401
1402 #: src/mainwindow.c:331
1403 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: src/mainwindow.c:332
1407 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1408 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
1409
1410 #: src/mainwindow.c:333
1411 msgid "/_File/Empty _trash"
1412 msgstr ""
1413
1414 #: src/mainwindow.c:335
1415 msgid "/_File/_Save as..."
1416 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
1417
1418 #: src/mainwindow.c:336
1419 msgid "/_File/_Print..."
1420 msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
1421
1422 #: src/mainwindow.c:339
1423 msgid "/_File/E_xit"
1424 msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
1425
1426 #: src/mainwindow.c:345
1427 msgid "/_Edit/_Search"
1428 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
1429
1430 #: src/mainwindow.c:347
1431 msgid "/_View"
1432 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1433
1434 #: src/mainwindow.c:348
1435 msgid "/_View/_Folder tree"
1436 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄÝíôñï êáôáëüãùí"
1437
1438 #: src/mainwindow.c:349
1439 msgid "/_View/_Message view"
1440 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõìÜôïò"
1441
1442 #: src/mainwindow.c:350
1443 msgid "/_View/_Toolbar"
1444 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí"
1445
1446 #: src/mainwindow.c:351
1447 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1448 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
1449
1450 #: src/mainwindow.c:352
1451 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1452 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
1453
1454 #: src/mainwindow.c:353
1455 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1456 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
1457
1458 #: src/mainwindow.c:354
1459 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1460 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Íá ìçí åìöáíßæåôáé"
1461
1462 #: src/mainwindow.c:355
1463 msgid "/_View/_Status bar"
1464 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá êáôÜóôáóçò"
1465
1466 #: src/mainwindow.c:356 src/mainwindow.c:359
1467 msgid "/_View/---"
1468 msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
1469
1470 #: src/mainwindow.c:357
1471 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1472 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü äÝíôñï êáôáëüãùí"
1473
1474 #: src/mainwindow.c:358
1475 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1476 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
1477
1478 #: src/mainwindow.c:360
1479 msgid "/_View/_Code set"
1480 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
1481
1482 #: src/mainwindow.c:361
1483 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1484 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
1485
1486 #: src/mainwindow.c:369
1487 msgid "/_View/_Code set/---"
1488 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
1489
1490 #: src/mainwindow.c:370
1491 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1492 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
1493
1494 #: src/mainwindow.c:374
1495 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1496 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
1497
1498 #: src/mainwindow.c:378
1499 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1500 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
1501
1502 #: src/mainwindow.c:382
1503 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1504 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
1505
1506 #: src/mainwindow.c:385
1507 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1508 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
1509
1510 #: src/mainwindow.c:387
1511 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1512 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
1513
1514 #: src/mainwindow.c:390
1515 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1516 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
1517
1518 #: src/mainwindow.c:393
1519 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1520 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
1521
1522 #: src/mainwindow.c:396
1523 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1524 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
1525
1526 #: src/mainwindow.c:398
1527 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1528 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
1529
1530 #: src/mainwindow.c:400
1531 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1532 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
1533
1534 #: src/mainwindow.c:404
1535 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1536 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
1537
1538 #: src/mainwindow.c:407
1539 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1540 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
1541
1542 #: src/mainwindow.c:410
1543 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1544 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
1545
1546 #: src/mainwindow.c:412
1547 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1548 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
1549
1550 #: src/mainwindow.c:416
1551 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1552 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
1553
1554 #: src/mainwindow.c:418
1555 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1556 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
1557
1558 #: src/mainwindow.c:420
1559 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1560 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
1561
1562 #: src/mainwindow.c:422
1563 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1564 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
1565
1566 #: src/mainwindow.c:425
1567 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1568 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
1569
1570 #: src/mainwindow.c:427
1571 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1572 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
1573
1574 #: src/mainwindow.c:432
1575 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1576 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
1577
1578 #: src/mainwindow.c:433
1579 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1580 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
1581
1582 #: src/mainwindow.c:436
1583 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1584 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
1585
1586 #: src/mainwindow.c:439
1587 msgid "/_Message/Compose _new message"
1588 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
1589
1590 #: src/mainwindow.c:440
1591 msgid "/_Message/_Reply"
1592 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
1593
1594 #: src/mainwindow.c:441
1595 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1596 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
1597
1598 #: src/mainwindow.c:442
1599 msgid "/_Message/_Forward"
1600 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1601
1602 #: src/mainwindow.c:443
1603 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1604 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
1605
1606 #: src/mainwindow.c:446
1607 msgid "/_Message/M_ove..."
1608 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
1609
1610 #: src/mainwindow.c:447
1611 msgid "/_Message/_Copy..."
1612 msgstr ""
1613
1614 #: src/mainwindow.c:448
1615 msgid "/_Message/_Delete"
1616 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
1617
1618 #: src/mainwindow.c:449
1619 msgid "/_Message/_Mark"
1620 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
1621
1622 #: src/mainwindow.c:450
1623 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1624 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
1625
1626 #: src/mainwindow.c:451
1627 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1628 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
1629
1630 #: src/mainwindow.c:452
1631 msgid "/_Message/_Mark/---"
1632 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
1633
1634 #: src/mainwindow.c:453
1635 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1636 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
1637
1638 #: src/mainwindow.c:454
1639 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1640 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
1641
1642 #: src/mainwindow.c:457
1643 msgid "/_Message/Open in new _window"
1644 msgstr "/ÌÞíõìá/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
1645
1646 #: src/mainwindow.c:458
1647 msgid "/_Message/View _source"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: src/mainwindow.c:459
1651 msgid "/_Message/Show all _header"
1652 msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò åðéêåöáëßäáò"
1653
1654 #: src/mainwindow.c:460
1655 msgid "/_Message/Re_edit"
1656 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
1657
1658 #: src/mainwindow.c:462
1659 msgid "/_Summary"
1660 msgstr "/Ðåñßëçøç"
1661
1662 #: src/mainwindow.c:463
1663 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1664 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
1665
1666 #: src/mainwindow.c:465
1667 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1668 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
1669
1670 #: src/mainwindow.c:466
1671 msgid "/_Summary/E_xecute"
1672 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
1673
1674 #: src/mainwindow.c:467
1675 msgid "/_Summary/_Update"
1676 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅíçìÝñùóç"
1677
1678 #: src/mainwindow.c:468 src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:474
1679 msgid "/_Summary/---"
1680 msgstr "/Ðåñßëçøç/---"
1681
1682 #: src/mainwindow.c:469
1683 msgid "/_Summary/_Prev message"
1684 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
1685
1686 #: src/mainwindow.c:470
1687 msgid "/_Summary/_Next message"
1688 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
1689
1690 #: src/mainwindow.c:471
1691 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1692 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
1693
1694 #: src/mainwindow.c:473
1695 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1696 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÐÞãáéíå óå Üëëï êáôÜëïãï"
1697
1698 #: src/mainwindow.c:475
1699 msgid "/_Summary/_Sort"
1700 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç"
1701
1702 #: src/mainwindow.c:476
1703 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1704 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
1705
1706 #: src/mainwindow.c:477
1707 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1708 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
1709
1710 #: src/mainwindow.c:478
1711 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1712 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
1713
1714 #: src/mainwindow.c:479
1715 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1716 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
1717
1718 #: src/mainwindow.c:480
1719 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1720 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
1721
1722 #: src/mainwindow.c:481
1723 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1724 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/---"
1725
1726 #: src/mainwindow.c:482
1727 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1728 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
1729
1730 #: src/mainwindow.c:484
1731 msgid "/_Summary/_Thread view"
1732 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÍçìáôéêÞ áðåéêüíéóç"
1733
1734 #: src/mainwindow.c:485
1735 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1736 msgstr "/Ðåñßëçøç/Unt_hread view"
1737
1738 #: src/mainwindow.c:486
1739 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1740 msgstr "/Ðåñßëçøç/Set display _item..."
1741
1742 #: src/mainwindow.c:490
1743 msgid "/_Tool/_Log window"
1744 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
1745
1746 #: src/mainwindow.c:492
1747 msgid "/_Configuration"
1748 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
1749
1750 #: src/mainwindow.c:493
1751 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1752 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
1753
1754 #: src/mainwindow.c:495
1755 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1756 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
1757
1758 #: src/mainwindow.c:497
1759 msgid "/_Configuration/---"
1760 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
1761
1762 #: src/mainwindow.c:498
1763 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1764 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
1765
1766 #: src/mainwindow.c:500
1767 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1768 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
1769
1770 #: src/mainwindow.c:502
1771 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1772 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
1773
1774 #: src/mainwindow.c:506
1775 msgid "/_Help/_Manual"
1776 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
1777
1778 #: src/mainwindow.c:507
1779 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1780 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
1781
1782 #: src/mainwindow.c:508
1783 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1784 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
1785
1786 #: src/mainwindow.c:509
1787 msgid "/_Help/---"
1788 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
1789
1790 #: src/mainwindow.c:538
1791 msgid "Creating main window...\n"
1792 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
1793
1794 #: src/mainwindow.c:657
1795 #, c-format
1796 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1797 msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
1798
1799 #: src/mainwindow.c:798 src/mainwindow.c:815
1800 msgid "Untitled"
1801 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
1802
1803 #: src/mainwindow.c:816
1804 msgid "none"
1805 msgstr "êáíÝíá"
1806
1807 #: src/mainwindow.c:825
1808 #, c-format
1809 msgid "Current account: %s"
1810 msgstr "ÔñÝ÷ïí ëïãáñéáóìüò: %s"
1811
1812 #: src/mainwindow.c:916
1813 #, c-format
1814 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1815 msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
1816
1817 #: src/mainwindow.c:924
1818 msgid "Empty trash"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: src/mainwindow.c:925
1822 msgid "Empty all messages in trash?"
1823 msgstr ""
1824
1825 #: src/mainwindow.c:952
1826 msgid "Add mailbox"
1827 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
1828
1829 #: src/mainwindow.c:953
1830 msgid ""
1831 "Input the location of mailbox.\n"
1832 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1833 "scanned automatically."
1834 msgstr ""
1835
1836 #: src/mainwindow.c:959
1837 #, c-format
1838 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1839 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
1840
1841 #: src/mainwindow.c:964 src/setup.c:57
1842 msgid "Mailbox"
1843 msgstr "Mailbox"
1844
1845 #: src/mainwindow.c:970 src/setup.c:63
1846 msgid ""
1847 "Creation of the mailbox failed.\n"
1848 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1849 "there."
1850 msgstr ""
1851 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
1852 "ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß."
1853
1854 #: src/mainwindow.c:1115
1855 msgid "Setting widgets..."
1856 msgstr ""
1857
1858 #: src/mainwindow.c:1316
1859 msgid "Get"
1860 msgstr "ËÞøç"
1861
1862 #: src/mainwindow.c:1317
1863 msgid "Incorporate new mail"
1864 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
1865
1866 #: src/mainwindow.c:1322
1867 msgid "Get all"
1868 msgstr "ËÞøç üëùí"
1869
1870 #: src/mainwindow.c:1323
1871 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1872 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
1873
1874 #: src/mainwindow.c:1334
1875 msgid "Send queued message(s)"
1876 msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
1877
1878 #: src/mainwindow.c:1344 src/prefs_account.c:461 src/prefs_common.c:632
1879 msgid "Compose"
1880 msgstr "Óýíèåóç"
1881
1882 #: src/mainwindow.c:1345
1883 msgid "Compose new message"
1884 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
1885
1886 #: src/mainwindow.c:1352
1887 msgid "Reply"
1888 msgstr "ÁðÜíôçóç"
1889
1890 #: src/mainwindow.c:1353
1891 msgid "Reply to the message"
1892 msgstr "ÁðÜíôçóç óôï ìÞíõìá"
1893
1894 #: src/mainwindow.c:1360
1895 msgid "Reply all"
1896 msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
1897
1898 #: src/mainwindow.c:1361
1899 msgid "Reply to all"
1900 msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
1901
1902 #: src/mainwindow.c:1368
1903 msgid "Forward"
1904 msgstr "Ðñïþèçóç"
1905
1906 #: src/mainwindow.c:1369
1907 msgid "Forward the message"
1908 msgstr "Ðñïþèçóç ôïõ ìçíýìáôïò"
1909
1910 #: src/mainwindow.c:1380
1911 msgid "Delete the message"
1912 msgstr "ÄéáãñáöÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
1913
1914 #: src/mainwindow.c:1388
1915 msgid "Execute"
1916 msgstr "ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
1917
1918 #: src/mainwindow.c:1389
1919 msgid "Execute marked process"
1920 msgstr "ÅêôÝëåóç ôçò óçìåéùìÝíçò äéáäéêáóßáò"
1921
1922 #: src/mainwindow.c:1399
1923 msgid "Next"
1924 msgstr "Åðüìåíï"
1925
1926 #: src/mainwindow.c:1400
1927 msgid "Next unread message"
1928 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
1929
1930 #: src/mainwindow.c:1410
1931 msgid "Prefs"
1932 msgstr "ÅðéëïãÝò"
1933
1934 #: src/mainwindow.c:1411
1935 msgid "Common preference"
1936 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
1937
1938 #: src/mainwindow.c:1418
1939 msgid "Account"
1940 msgstr "Ëïãáñéáóìüò"
1941
1942 #: src/mainwindow.c:1419
1943 msgid "Account setting"
1944 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
1945
1946 #: src/mainwindow.c:1629 src/summaryview.c:2517
1947 msgid "Exit"
1948 msgstr "¸îïäïò"
1949
1950 #: src/mainwindow.c:1629 src/summaryview.c:2517
1951 msgid "Exit this program?"
1952 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
1953
1954 #: src/mainwindow.c:1763
1955 msgid "Sending queued message failed."
1956 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
1957
1958 #: src/mainwindow.c:1880
1959 #, c-format
1960 msgid "forced charset: %s\n"
1961 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
1962
1963 #: src/mbox.c:63
1964 #, c-format
1965 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
1966 msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
1967
1968 #: src/mbox.c:73
1969 msgid "can't read mbox file.\n"
1970 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
1971
1972 #: src/mbox.c:80
1973 #, c-format
1974 msgid "invalid mbox format: %s\n"
1975 msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
1976
1977 #: src/mbox.c:87
1978 #, c-format
1979 msgid "malformed mbox: %s\n"
1980 msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
1981
1982 #: src/mbox.c:104
1983 msgid "can't open temporary file\n"
1984 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
1985
1986 #: src/mbox.c:154
1987 #, c-format
1988 msgid ""
1989 "unescaped From found:\n"
1990 "%s"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: src/mbox.c:189
1994 msgid "can't write to temporary file\n"
1995 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
1996
1997 #: src/mbox.c:221
1998 #, c-format
1999 msgid "%d messages found.\n"
2000 msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
2001
2002 #: src/mbox.c:238
2003 #, c-format
2004 msgid "can't create lock file %s\n"
2005 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
2006
2007 #: src/mbox.c:239
2008 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2009 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
2010
2011 #: src/mbox.c:251
2012 #, c-format
2013 msgid "can't create %s\n"
2014 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
2015
2016 #: src/mbox.c:257
2017 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2018 msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
2019
2020 #: src/mbox.c:286
2021 #, c-format
2022 msgid "can't lock %s\n"
2023 msgstr ""
2024
2025 #: src/mbox.c:293 src/mbox.c:340
2026 msgid "invalid lock type\n"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: src/mbox.c:326
2030 #, c-format
2031 msgid "can't unlock %s\n"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: src/mbox.c:357
2035 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2036 msgstr ""
2037
2038 #: src/messageview.c:67
2039 msgid "Creating message view...\n"
2040 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
2041
2042 #: src/mh.c:149
2043 #, c-format
2044 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2045 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
2046
2047 #: src/mh.c:181 src/mh.c:257 src/mh.c:345 src/mh.c:411
2048 msgid "Can't open mark file.\n"
2049 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
2050
2051 #: src/mh.c:192 src/mh.c:275 src/mh.c:356 src/mh.c:429
2052 #, c-format
2053 msgid "%s already exists."
2054 msgstr ""
2055
2056 #: src/mh.c:347 src/mh.c:420
2057 #, c-format
2058 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2059 msgstr ""
2060
2061 #: src/mh.c:584
2062 #, c-format
2063 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2064 msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
2065
2066 #: src/mh.c:783
2067 msgid "\tSearching uncached messages... "
2068 msgstr ""
2069
2070 #: src/mh.c:838
2071 #, c-format
2072 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: src/mh.c:844
2076 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2077 msgstr ""
2078
2079 #: src/mimeview.c:110
2080 msgid "/_Open"
2081 msgstr "/¶íïéãìá"
2082
2083 #: src/mimeview.c:111
2084 msgid "/_Display as text"
2085 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
2086
2087 #: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:311
2088 msgid "/_Save as..."
2089 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
2090
2091 #: src/mimeview.c:115
2092 msgid "/_Check signature"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: src/mimeview.c:135
2096 msgid "MIME Type"
2097 msgstr "Ôýðïò MIME"
2098
2099 #: src/mimeview.c:139
2100 msgid "Creating MIME view...\n"
2101 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
2102
2103 #: src/mimeview.c:240
2104 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: src/mimeview.c:411
2108 msgid "Can't get the part of multipart message."
2109 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2110
2111 #: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
2112 msgid "Can't save the part of multipart message."
2113 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2114
2115 #: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2005
2116 msgid "Save as"
2117 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
2118
2119 #: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2010
2120 msgid "Overwrite"
2121 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
2122
2123 #: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2011
2124 msgid "Overwrite existing file?"
2125 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
2126
2127 #: src/mimeview.c:773
2128 #, c-format
2129 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2130 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
2131
2132 #: src/news.c:75
2133 #, c-format
2134 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2135 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
2136
2137 #: src/news.c:111
2138 #, c-format
2139 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2140 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
2141
2142 #: src/news.c:182
2143 #, c-format
2144 msgid "article %d has been already cached.\n"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: src/news.c:191
2148 #, c-format
2149 msgid "getting article %d...\n"
2150 msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
2151
2152 #: src/news.c:196
2153 #, c-format
2154 msgid "can't read article %d\n"
2155 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
2156
2157 #: src/news.c:228
2158 msgid "can't post article.\n"
2159 msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
2160
2161 #: src/news.c:252
2162 #, c-format
2163 msgid "can't retrieve article %d\n"
2164 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
2165
2166 #: src/news.c:291
2167 #, c-format
2168 msgid "can't set group: %s\n"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: src/news.c:297
2172 #, c-format
2173 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2174 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
2175
2176 #: src/news.c:306
2177 msgid "no new articles.\n"
2178 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
2179
2180 #: src/news.c:316
2181 #, c-format
2182 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: src/news.c:319
2186 msgid "can't get xover\n"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: src/news.c:325
2190 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: src/news.c:333
2194 #, c-format
2195 msgid "invalid xover line: %s\n"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: src/news.c:434
2199 #, c-format
2200 msgid "deleting article %d...\n"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: src/news.c:465
2204 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2205 msgstr ""
2206
2207 #: src/nntp.c:44
2208 #, c-format
2209 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2210 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
2211
2212 #: src/nntp.c:73 src/nntp.c:135
2213 #, c-format
2214 msgid "protocol error: %s\n"
2215 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
2216
2217 #: src/nntp.c:95 src/nntp.c:141
2218 msgid "protocol error\n"
2219 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
2220
2221 #: src/nntp.c:174 src/nntp.c:180
2222 msgid "Error occurred while posting\n"
2223 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
2224
2225 #: src/passphrase.c:73
2226 msgid "Passphrase"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: src/passphrase.c:228
2230 msgid "[no user id]"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: src/passphrase.c:232
2234 #, c-format
2235 msgid ""
2236 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2237 "\n"
2238 "  %.*s  \n"
2239 "(%.*s)\n"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: src/passphrase.c:236
2243 msgid ""
2244 "Bad passphrase! Try again...\n"
2245 "\n"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: src/pop.c:98 src/pop.c:144
2249 msgid "error occurred on authorization\n"
2250 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
2251
2252 #: src/pop.c:116
2253 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: src/pop.c:122
2257 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: src/pop.c:169 src/pop.c:206
2261 msgid "POP3 protocol error\n"
2262 msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
2263
2264 #: src/prefs.c:56
2265 msgid "Reading configuration...\n"
2266 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
2267
2268 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2269 #, c-format
2270 msgid "Found %s\n"
2271 msgstr "ÂñÝèçêå %s\n"
2272
2273 #: src/prefs.c:90
2274 msgid "Finished reading configuration.\n"
2275 msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
2276
2277 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:326
2278 #: src/prefs_account.c:340 src/prefs_common.c:2270 src/prefs_common.c:2294
2279 msgid "failed to write configuration to file\n"
2280 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
2281
2282 #: src/prefs.c:216
2283 msgid "Configuration is saved.\n"
2284 msgstr "Ïé ñõèìßóåéò áðïèçêåýôçêáí.\n"
2285
2286 #: src/prefs.c:469
2287 msgid "Apply"
2288 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
2289
2290 #: src/prefs_account.c:371
2291 msgid "Opening account preferences window...\n"
2292 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
2293
2294 #: src/prefs_account.c:396
2295 #, c-format
2296 msgid "Account%d"
2297 msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
2298
2299 #: src/prefs_account.c:409
2300 msgid "Preferences for new account"
2301 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
2302
2303 #: src/prefs_account.c:414
2304 msgid "Preferences for each account"
2305 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü"
2306
2307 #: src/prefs_account.c:435
2308 msgid "Creating account preferences window...\n"
2309 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
2310
2311 #: src/prefs_account.c:455
2312 msgid "Basic"
2313 msgstr "ÂáóéêÜ"
2314
2315 #: src/prefs_account.c:457 src/prefs_common.c:628
2316 msgid "Receive"
2317 msgstr "ËÞøç"
2318
2319 #: src/prefs_account.c:463
2320 msgid "Advanced"
2321 msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
2322
2323 #: src/prefs_account.c:516
2324 msgid "Name of this account"
2325 msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
2326
2327 #: src/prefs_account.c:525
2328 msgid "Usually used"
2329 msgstr "ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò"
2330
2331 #: src/prefs_account.c:529
2332 msgid "Personal information"
2333 msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
2334
2335 #: src/prefs_account.c:538
2336 msgid "Full name"
2337 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2338
2339 #: src/prefs_account.c:544
2340 msgid "Mail address"
2341 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
2342
2343 #: src/prefs_account.c:550
2344 msgid "Organization"
2345 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
2346
2347 #: src/prefs_account.c:574
2348 msgid "Server information"
2349 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
2350
2351 #: src/prefs_account.c:595
2352 msgid "POP3 (normal)"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: src/prefs_account.c:597
2356 msgid "POP3 (APOP auth)"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: src/prefs_account.c:599
2360 msgid "IMAP4"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: src/prefs_account.c:601
2364 msgid "News (NNTP)"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: src/prefs_account.c:603
2368 msgid "None (local)"
2369 msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
2370
2371 #: src/prefs_account.c:657
2372 msgid "News server"
2373 msgstr "ÅîõðçñÝôçò news"
2374
2375 #: src/prefs_account.c:663
2376 msgid "Server for receiving"
2377 msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
2378
2379 #: src/prefs_account.c:669
2380 msgid "SMTP server (send)"
2381 msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
2382
2383 #: src/prefs_account.c:676
2384 msgid "User ID"
2385 msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
2386
2387 #: src/prefs_account.c:682
2388 msgid "Password"
2389 msgstr "Êùäéêüò"
2390
2391 #: src/prefs_account.c:726
2392 msgid "POP3"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: src/prefs_account.c:734
2396 msgid "Remove messages on server when received"
2397 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
2398
2399 #: src/prefs_account.c:736
2400 msgid "Receive all messages on server"
2401 msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôïí åîõðçñÝôç"
2402
2403 #: src/prefs_account.c:738
2404 msgid "Receive at getting from all accounts"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: src/prefs_account.c:740
2408 msgid "Filter messages on receiving"
2409 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
2410
2411 #: src/prefs_account.c:777 src/prefs_common.c:1172
2412 msgid "Header"
2413 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
2414
2415 #: src/prefs_account.c:784
2416 msgid "Add Date header field"
2417 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí åðéêåöáëßäá"
2418
2419 #: src/prefs_account.c:785
2420 msgid "Generate Message-ID"
2421 msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
2422
2423 #: src/prefs_account.c:794
2424 msgid "Add user-defined header"
2425 msgstr "ÐñïóèÞêç åðéêåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
2426
2427 #: src/prefs_account.c:796 src/prefs_common.c:1473
2428 msgid " Edit... "
2429 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
2430
2431 #: src/prefs_account.c:803
2432 msgid "Automatically set following addresses"
2433 msgstr "Áõôüìáôá èÝóå áõôÝò ôéò äéåõèýíóåéò"
2434
2435 #: src/prefs_account.c:812
2436 msgid "Cc"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: src/prefs_account.c:825
2440 msgid "Bcc"
2441 msgstr ""
2442
2443 #: src/prefs_account.c:838
2444 msgid "Reply-To"
2445 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
2446
2447 #: src/prefs_account.c:851
2448 msgid "Authentication"
2449 msgstr ""
2450
2451 #: src/prefs_account.c:859
2452 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: src/prefs_account.c:861
2456 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: src/prefs_account.c:895
2460 msgid "Signature file"
2461 msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
2462
2463 #: src/prefs_account.c:933
2464 msgid "Specify SMTP port"
2465 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí SMTP èýñá"
2466
2467 #: src/prefs_account.c:945
2468 msgid "Specify POP3 port"
2469 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí POP3 èýñá"
2470
2471 #: src/prefs_account.c:957
2472 msgid "Specify domain name"
2473 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôï üíïìá ôïõ domain"
2474
2475 #: src/prefs_account.c:997
2476 msgid "Mail address is not entered."
2477 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ôåèåß."
2478
2479 #: src/prefs_account.c:1002
2480 msgid "SMTP server is not entered."
2481 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
2482
2483 #: src/prefs_account.c:1007
2484 msgid "User ID is not entered."
2485 msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ôåèåß."
2486
2487 #: src/prefs_account.c:1012
2488 msgid "POP3 server is not entered."
2489 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ôåèåß."
2490
2491 #: src/prefs_account.c:1017
2492 msgid "IMAP4 server is not entered."
2493 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ôåèåß."
2494
2495 #: src/prefs_account.c:1022
2496 msgid "NNTP server is not entered."
2497 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
2498
2499 #: src/prefs_common.c:605
2500 msgid "Creating common preferences window...\n"
2501 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
2502
2503 #: src/prefs_common.c:609
2504 msgid "Common Preferences"
2505 msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
2506
2507 #: src/prefs_common.c:634
2508 msgid "Display"
2509 msgstr "ÅìöÜíéóç"
2510
2511 #: src/prefs_common.c:636
2512 msgid "Filtering"
2513 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá"
2514
2515 #: src/prefs_common.c:639
2516 msgid "Privacy"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: src/prefs_common.c:642
2520 msgid "Interface"
2521 msgstr "ÄéåðáöÞ"
2522
2523 #: src/prefs_common.c:644
2524 msgid "Other"
2525 msgstr "¶ëëá"
2526
2527 #: src/prefs_common.c:684 src/prefs_common.c:844
2528 msgid "External program"
2529 msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
2530
2531 #: src/prefs_common.c:693
2532 msgid "Use external program for incorporation"
2533 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
2534
2535 #: src/prefs_common.c:700 src/prefs_common.c:861
2536 msgid "Program path"
2537 msgstr "ÄéáäñïìÞ ðñïãñÜììáôïò"
2538
2539 #: src/prefs_common.c:712
2540 msgid "Local spool"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/prefs_common.c:723
2544 msgid "Incorporate from spool"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: src/prefs_common.c:725
2548 msgid "Filter on incorporation"
2549 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
2550
2551 #: src/prefs_common.c:733
2552 msgid "Spool directory"
2553 msgstr ""
2554
2555 #: src/prefs_common.c:753
2556 msgid "Auto-check new mail"
2557 msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
2558
2559 #: src/prefs_common.c:755
2560 msgid "each"
2561 msgstr "êÜèå"
2562
2563 #: src/prefs_common.c:767
2564 msgid "minute(s)"
2565 msgstr "ëåðôÜ"
2566
2567 #: src/prefs_common.c:776
2568 msgid "Check new mail on startup"
2569 msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
2570
2571 #: src/prefs_common.c:778
2572 msgid "News"
2573 msgstr "ÍÝá"
2574
2575 #: src/prefs_common.c:786
2576 msgid ""
2577 "Maximum article number to download\n"
2578 "(unlimited if 0 is specified)"
2579 msgstr ""
2580 "ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
2581 "(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
2582
2583 #: src/prefs_common.c:854
2584 msgid "Use external program for sending"
2585 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá áðïóôïëÞ"
2586
2587 #: src/prefs_common.c:878
2588 msgid "Save sent message to outbox"
2589 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôïõ óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò óôï outbox"
2590
2591 #: src/prefs_common.c:880
2592 msgid "Queue message that failed to send"
2593 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôïõ ìçíýìáôïò ðïõ áðÝôõ÷å íá áðïóôáëåß"
2594
2595 #: src/prefs_common.c:886
2596 msgid "Outgoing codeset"
2597 msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
2598
2599 #: src/prefs_common.c:901
2600 msgid "Automatic"
2601 msgstr "Áõôüìáôç"
2602
2603 #: src/prefs_common.c:902
2604 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2605 msgstr ""
2606
2607 #: src/prefs_common.c:904
2608 msgid "Unicode (UTF-8)"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: src/prefs_common.c:906
2612 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2613 msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
2614
2615 #: src/prefs_common.c:908
2616 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2617 msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
2618
2619 #: src/prefs_common.c:909
2620 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2621 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
2622
2623 #: src/prefs_common.c:910
2624 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2625 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
2626
2627 #: src/prefs_common.c:911
2628 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2629 msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
2630
2631 #: src/prefs_common.c:912
2632 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2633 msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
2634
2635 #: src/prefs_common.c:913
2636 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2637 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
2638
2639 #: src/prefs_common.c:914
2640 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2641 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
2642
2643 #: src/prefs_common.c:915
2644 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2645 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
2646
2647 #: src/prefs_common.c:916
2648 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2649 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
2650
2651 #: src/prefs_common.c:918
2652 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2653 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
2654
2655 #: src/prefs_common.c:920
2656 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2657 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
2658
2659 #: src/prefs_common.c:921
2660 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2661 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
2662
2663 #: src/prefs_common.c:924
2664 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2665 msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
2666
2667 #: src/prefs_common.c:925
2668 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2669 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
2670
2671 #: src/prefs_common.c:927
2672 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2673 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
2674
2675 #: src/prefs_common.c:928
2676 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2677 msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
2678
2679 #: src/prefs_common.c:930
2680 msgid "Korean (EUC-KR)"
2681 msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
2682
2683 #: src/prefs_common.c:980
2684 msgid "Quotation"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: src/prefs_common.c:988
2688 msgid "Quote message when replying"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: src/prefs_common.c:994
2692 msgid "Quotation mark"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: src/prefs_common.c:1007
2696 msgid "Quotation format:"
2697 msgstr ""
2698
2699 #: src/prefs_common.c:1012
2700 msgid " Description of symbols "
2701 msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
2702
2703 #: src/prefs_common.c:1039
2704 msgid "Insert signature automatically"
2705 msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
2706
2707 #: src/prefs_common.c:1045
2708 msgid "Signature separator"
2709 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
2710
2711 #: src/prefs_common.c:1063
2712 msgid "Wrap messages at"
2713 msgstr "Ôýëéîç  ìçíõìÜôùí óôïõò"
2714
2715 #: src/prefs_common.c:1075
2716 msgid "characters"
2717 msgstr "÷áñáêôÞñåò"
2718
2719 #: src/prefs_common.c:1083
2720 msgid "Wrap quotation"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: src/prefs_common.c:1085
2724 msgid "Wrap before sending"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: src/prefs_common.c:1143
2728 msgid "Registered rules"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: src/prefs_common.c:1156
2732 msgid "Operator"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: src/prefs_common.c:1194 src/prefs_common.c:2378 src/prefs_common.c:2517
2736 #: src/prefs_common.c:2529
2737 msgid "(none)"
2738 msgstr "(êáíÝíá)"
2739
2740 #: src/prefs_common.c:1200
2741 msgid "Keyword"
2742 msgstr "ËÝîç-êëåéäß"
2743
2744 #: src/prefs_common.c:1221
2745 msgid "Predicate"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: src/prefs_common.c:1233 src/prefs_common.c:1244 src/prefs_common.c:2387
2749 #: src/prefs_common.c:2390 src/prefs_common.c:2534 src/prefs_common.c:2537
2750 msgid "contains"
2751 msgstr "ðåñéÝ÷åé"
2752
2753 #: src/prefs_common.c:1233 src/prefs_common.c:1244 src/prefs_common.c:2534
2754 #: src/prefs_common.c:2537
2755 msgid "not contain"
2756 msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
2757
2758 #: src/prefs_common.c:1260
2759 msgid "Destination"
2760 msgstr "Ðñïïñéóìüò"
2761
2762 #: src/prefs_common.c:1284
2763 msgid "Use regex"
2764 msgstr "×ñÞóç regex"
2765
2766 #: src/prefs_common.c:1288
2767 msgid "Don't receive"
2768 msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
2769
2770 #: src/prefs_common.c:1313
2771 msgid "Register"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: src/prefs_common.c:1319
2775 msgid " Substitute "
2776 msgstr " ÁíôéêáôÜóôáóç"
2777
2778 #: src/prefs_common.c:1426
2779 msgid "Font"
2780 msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
2781
2782 #: src/prefs_common.c:1435
2783 msgid "Message"
2784 msgstr "ÌÞíõìá"
2785
2786 #: src/prefs_common.c:1455
2787 msgid "Display unread number next to folder name"
2788 msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
2789
2790 #: src/prefs_common.c:1468
2791 msgid "Enable coloration of message"
2792 msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
2793
2794 #: src/prefs_common.c:1483
2795 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: src/prefs_common.c:1485
2799 msgid "Display short headers on message view"
2800 msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò åðéêåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
2801
2802 #: src/prefs_common.c:1495
2803 msgid "Line space"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: src/prefs_common.c:1509
2807 msgid "pixel(s)"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: src/prefs_common.c:1514
2811 msgid "Leave space on head"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: src/prefs_common.c:1524
2815 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2816 msgstr ""
2817 "ÌåôÝöñáóå ôá ïíüìáôá ôùí ðåäßùí ôçò åðéêåöáëßäáò (üðùò ôï `From:' óå `Áðü')"
2818
2819 #: src/prefs_common.c:1527
2820 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2821 msgstr ""
2822 "ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôçí óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóáé åóý"
2823
2824 #: src/prefs_common.c:1529
2825 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: src/prefs_common.c:1536
2829 msgid " Set display item of summary... "
2830 msgstr ""
2831
2832 #: src/prefs_common.c:1585
2833 msgid "Encrypt message by default"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: src/prefs_common.c:1588
2837 msgid "Sign message by default"
2838 msgstr ""
2839
2840 #: src/prefs_common.c:1591
2841 msgid "Automatically check signatures"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: src/prefs_common.c:1594
2845 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2846 msgstr ""
2847
2848 #. create default signkey box
2849 #: src/prefs_common.c:1601
2850 msgid "Default Sign Key"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: src/prefs_common.c:1703
2854 msgid ""
2855 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
2856 "Emacs-based mailer"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: src/prefs_common.c:1710
2860 msgid "Open first unread message when entering a folder"
2861 msgstr "¶íïéîå ôï ðñþôï áäéÜâáóôï ìÞíõìá üôáí ìðáßíåéò óå Ýíá êáôÜëïãï"
2862
2863 #: src/prefs_common.c:1714
2864 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: src/prefs_common.c:1722
2868 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/prefs_common.c:1729
2872 msgid ""
2873 "(Messages will be just marked till execution\n"
2874 " if this is turned off)"
2875 msgstr ""
2876
2877 #: src/prefs_common.c:1736
2878 msgid "Enable smooth scrolling on the message view"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: src/prefs_common.c:1742
2882 msgid "Scroll step"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: src/prefs_common.c:1757
2886 msgid "On exit"
2887 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
2888
2889 #: src/prefs_common.c:1765
2890 msgid "Confirm on exit"
2891 msgstr "Åðéâåâáßùóå ôçí Ýîïäï"
2892
2893 #: src/prefs_common.c:1772
2894 msgid "Empty trash on exit"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: src/prefs_common.c:1774
2898 msgid "Ask before emptying"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: src/prefs_common.c:1814
2902 #, c-format
2903 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
2904 msgstr "Åîùôåñéêüò Web browser (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï URI)"
2905
2906 #: src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:1845 src/prefs_common.c:1861
2907 msgid "Command"
2908 msgstr "ÅíôïëÞ"
2909
2910 #: src/prefs_common.c:1838
2911 #, c-format
2912 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
2913 msgstr "Åêôýðùóç (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
2914
2915 #: src/prefs_common.c:1854
2916 #, c-format
2917 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
2918 msgstr ""
2919 "Åîùôåñéêüò ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
2920
2921 #: src/prefs_common.c:1915
2922 msgid "Set message colors"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: src/prefs_common.c:1923
2926 msgid "Colors"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: src/prefs_common.c:1961
2930 msgid "Quoted Text - First Level"
2931 msgstr ""
2932
2933 #: src/prefs_common.c:1967
2934 msgid "Quoted Text - Second Level"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: src/prefs_common.c:1973
2938 msgid "Quoted Text - Third Level"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: src/prefs_common.c:1979
2942 msgid "URI link"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: src/prefs_common.c:1986
2946 msgid "Recycle quote colors"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: src/prefs_common.c:2034
2950 msgid "Pick color for quotation level 1"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: src/prefs_common.c:2037
2954 msgid "Pick color for quotation level 2"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: src/prefs_common.c:2040
2958 msgid "Pick color for quotation level 3"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: src/prefs_common.c:2043
2962 msgid "Pick color for URI"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: src/prefs_common.c:2167
2966 msgid "Description of symbols"
2967 msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
2968
2969 #: src/prefs_common.c:2194
2970 #, c-format
2971 msgid ""
2972 "Date\n"
2973 "From\n"
2974 "Full Name of Sender\n"
2975 "First Name of Sender\n"
2976 "Initial of Sender\n"
2977 "Subject\n"
2978 "To\n"
2979 "Message-ID\n"
2980 "%"
2981 msgstr ""
2982 "Çìåñïìçíßá\n"
2983 "Áðü\n"
2984 "ÐëÞñåò üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
2985 "Ìéêñü üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
2986 "Áñ÷éêÜ ôïõ áðïóôïëÝá\n"
2987 "ÈÝìá\n"
2988 "Ðñïò\n"
2989 "Message-ID\n"
2990 "%"
2991
2992 #: src/prefs_common.c:2230
2993 msgid "Reading filter configuration...\n"
2994 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
2995
2996 #: src/prefs_common.c:2266
2997 msgid "Writing filter configuration...\n"
2998 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
2999
3000 #: src/prefs_common.c:2309
3001 msgid "(New)"
3002 msgstr "(ÍÝï)"
3003
3004 #: src/prefs_common.c:2360
3005 msgid "Destination is not set."
3006 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ôåèåß."
3007
3008 #: src/prefs_common.c:2365
3009 msgid "Header name is not set."
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/prefs_common.c:2471
3013 msgid "Delete rule"
3014 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáíüíá"
3015
3016 #: src/prefs_common.c:2472
3017 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3018 msgstr "ÈÝëåéò ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåéò áõôü ôïí êáíüíá?"
3019
3020 #: src/prefs_common.c:2637
3021 msgid "Set display item"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: src/prefs_common.c:2654
3025 msgid "Mark"
3026 msgstr "ÓÞìáíóç"
3027
3028 #: src/prefs_common.c:2656
3029 msgid "MIME"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: src/prefs_common.c:2657
3033 msgid "Number"
3034 msgstr "Áñéèìüò"
3035
3036 #: src/prefs_common.c:2659 src/summaryview.c:351
3037 msgid "Date"
3038 msgstr "Çìåñïìçíßá"
3039
3040 #: src/prefs_common.c:2660 src/summaryview.c:352
3041 msgid "From"
3042 msgstr "Áðü"
3043
3044 #: src/prefs_common.c:2661 src/summaryview.c:353
3045 msgid "Subject"
3046 msgstr "ÈÝìá"
3047
3048 #: src/prefs_common.c:2714
3049 msgid "Font selection"
3050 msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
3051
3052 #: src/procheader.c:526
3053 msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
3054 msgstr "ÊõÄåÔñÔåÐåÐáÓá"
3055
3056 #: src/procmime.c:686
3057 msgid "Code conversion failed.\n"
3058 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
3059
3060 #: src/procmsg.c:138
3061 msgid "Cache data is corrupted\n"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: src/procmsg.c:202
3065 msgid "\tNo cache file\n"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: src/procmsg.c:209
3069 msgid "\tReading summary cache..."
3070 msgstr ""
3071
3072 #: src/procmsg.c:214
3073 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: src/procmsg.c:279
3077 msgid "\tMarking the messages..."
3078 msgstr "\tÓçìåéþíù ôá ìçíýìáôá..."
3079
3080 #: src/procmsg.c:323
3081 #, c-format
3082 msgid "\t%d new message(s)\n"
3083 msgstr "\t%d  íÝá ìçíýìáôá\n"
3084
3085 #: src/procmsg.c:445
3086 msgid "Mark file not found.\n"
3087 msgstr ""
3088
3089 #: src/procmsg.c:447
3090 #, c-format
3091 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: src/procmsg.c:463
3095 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: src/procmsg.c:468
3099 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: src/procmsg.c:651
3103 msgid "Sending queued message failed.\n"
3104 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
3105
3106 #: src/procmsg.c:708
3107 #, c-format
3108 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3109 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
3110
3111 #: src/progressdialog.c:48
3112 msgid "Creating progress dialog...\n"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: src/recv.c:107
3116 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3117 msgstr "ðñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí ëÞøç äåäïìÝíùí.\n"
3118
3119 #: src/recv.c:128 src/recv.c:169 src/recv.c:181
3120 msgid "Can't write to file.\n"
3121 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
3122
3123 #: src/rfc2015.c:135 src/rfc2015.c:170
3124 msgid "Oops: Signature not verified"
3125 msgstr ""
3126
3127 #: src/rfc2015.c:138 src/rfc2015.c:173
3128 msgid "No signature found"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: src/rfc2015.c:141
3132 msgid "Good signature"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: src/rfc2015.c:144
3136 msgid "BAD signature"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: src/rfc2015.c:147 src/rfc2015.c:182
3140 msgid "No public key to verify the signature"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: src/rfc2015.c:150 src/rfc2015.c:185
3144 msgid "Error verifying the signature"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: src/rfc2015.c:153 src/rfc2015.c:188
3148 msgid "Different results for signatures"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: src/rfc2015.c:156 src/rfc2015.c:191
3152 msgid "Error: Unknown status"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: src/rfc2015.c:176
3156 #, c-format
3157 msgid "Good signature from \"%s\""
3158 msgstr ""
3159
3160 #: src/rfc2015.c:179
3161 #, c-format
3162 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3163 msgstr ""
3164
3165 #: src/rfc2015.c:211
3166 msgid "Cannot find user ID for this key."
3167 msgstr ""
3168
3169 #: src/rfc2015.c:222
3170 #, c-format
3171 msgid "                aka \"%s\"\n"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: src/rfc2015.c:250
3175 #, c-format
3176 msgid "Signature made %s\n"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: src/rfc2015.c:259
3180 #, c-format
3181 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: src/select-keys.c:241
3185 msgid "Select Keys"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: src/select-keys.c:253
3189 msgid "Select key for: "
3190 msgstr ""
3191
3192 #: src/select-keys.c:271
3193 msgid "Key ID"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: src/select-keys.c:274
3197 msgid "Val"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: src/select-keys.c:288
3201 msgid "Select"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: src/send.c:146
3205 msgid "Queued message header is broken.\n"
3206 msgstr ""
3207
3208 #: src/send.c:155
3209 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: src/send.c:166
3213 msgid "Account not found.\n"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: src/send.c:197
3217 #, c-format
3218 msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
3219 msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ...\n"
3220
3221 #: src/send.c:239
3222 #, c-format
3223 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3224 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí åîõðçñÝôç SMTP: %s:%d\n"
3225
3226 #: src/send.c:252
3227 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3228 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
3229
3230 #: src/setup.c:43
3231 msgid "Mailbox setting"
3232 msgstr ""
3233
3234 #: src/setup.c:44
3235 msgid ""
3236 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3237 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3238 "if you have the one.\n"
3239 "If you're not sure, just select OK."
3240 msgstr ""
3241
3242 #: src/sourcewindow.c:76
3243 msgid "Creating source window...\n"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: src/sourcewindow.c:80
3247 msgid "Source of the message"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: src/sourcewindow.c:140
3251 #, c-format
3252 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3253 msgstr ""
3254
3255 #: src/sourcewindow.c:142
3256 #, c-format
3257 msgid "%s - Source"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3261 msgid "Search"
3262 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
3263
3264 #: src/summary_search.c:172
3265 msgid "Case sensitive"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: src/summary_search.c:178
3269 msgid "Backward search"
3270 msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
3271
3272 #: src/summary_search.c:184
3273 msgid "Select all matched"
3274 msgstr ""
3275
3276 #: src/summary_search.c:191
3277 msgid "Clear"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: src/summary_search.c:286
3281 msgid "Search failed"
3282 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
3283
3284 #: src/summary_search.c:287
3285 msgid "Search string not found."
3286 msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
3287
3288 #: src/summary_search.c:292
3289 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3290 msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
3291
3292 #: src/summary_search.c:294
3293 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3294 msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
3295
3296 #: src/summary_search.c:296
3297 msgid "Search finished"
3298 msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
3299
3300 #: src/summaryview.c:288
3301 msgid "/M_ove..."
3302 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
3303
3304 #: src/summaryview.c:289
3305 msgid "/_Copy..."
3306 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
3307
3308 #: src/summaryview.c:291
3309 msgid "/E_xecute"
3310 msgstr "/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
3311
3312 #: src/summaryview.c:292
3313 msgid "/_Mark"
3314 msgstr "/ÓÞìáíóç"
3315
3316 #: src/summaryview.c:293
3317 msgid "/_Mark/_Mark"
3318 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
3319
3320 #: src/summaryview.c:294
3321 msgid "/_Mark/_Unmark"
3322 msgstr "/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
3323
3324 #: src/summaryview.c:295
3325 msgid "/_Mark/---"
3326 msgstr "/ÓÞìáíóç/---"
3327
3328 #: src/summaryview.c:296
3329 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3330 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
3331
3332 #: src/summaryview.c:297
3333 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3334 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3335
3336 #: src/summaryview.c:300
3337 msgid "/_Reply"
3338 msgstr "/ÁðÜíôçóç"
3339
3340 #: src/summaryview.c:301
3341 msgid "/Reply to a_ll"
3342 msgstr "/ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
3343
3344 #: src/summaryview.c:302
3345 msgid "/_Forward"
3346 msgstr "/Ðñïþèçóç"
3347
3348 #: src/summaryview.c:303
3349 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3350 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
3351
3352 #: src/summaryview.c:306
3353 msgid "/Open in new _window"
3354 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
3355
3356 #: src/summaryview.c:307
3357 msgid "/View so_urce"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: src/summaryview.c:308
3361 msgid "/Show all _header"
3362 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò åðéêåöáëßäáò"
3363
3364 #: src/summaryview.c:309
3365 msgid "/Re_edit"
3366 msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
3367
3368 #: src/summaryview.c:312
3369 msgid "/_Print..."
3370 msgstr "/Åêôýðùóç..."
3371
3372 #: src/summaryview.c:314
3373 msgid "/Select _all"
3374 msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
3375
3376 #: src/summaryview.c:320
3377 msgid "M"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: src/summaryview.c:320
3381 msgid "U"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: src/summaryview.c:335
3385 msgid "Creating summary view...\n"
3386 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò ðåñßëçøçò...\n"
3387
3388 #: src/summaryview.c:350
3389 msgid "No."
3390 msgstr ""
3391
3392 #: src/summaryview.c:567
3393 msgid "Process mark"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: src/summaryview.c:568
3397 msgid "Some marks are left. Process it?"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: src/summaryview.c:592
3401 msgid ""
3402 "empty folder\n"
3403 "\n"
3404 msgstr ""
3405 "Üäåéïò êáôÜëïãïò\n"
3406 "\n"
3407
3408 #: src/summaryview.c:604
3409 #, c-format
3410 msgid "Scanning folder (%s)..."
3411 msgstr ""
3412
3413 #: src/summaryview.c:673
3414 msgid "done."
3415 msgstr ""
3416
3417 #: src/summaryview.c:807
3418 msgid "No unread message"
3419 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3420
3421 #: src/summaryview.c:808
3422 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3423 msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
3424
3425 #: src/summaryview.c:944 src/summaryview.c:946
3426 msgid "Attracting messages by subject..."
3427 msgstr ""
3428
3429 #: src/summaryview.c:1089
3430 #, c-format
3431 msgid "%d deleted"
3432 msgstr "äéåãñÜöçóáí %d"
3433
3434 #: src/summaryview.c:1093
3435 #, c-format
3436 msgid "%s%d moved"
3437 msgstr "%sìåôáêéíÞèçêáí %d"
3438
3439 #: src/summaryview.c:1094 src/summaryview.c:1101
3440 msgid ", "
3441 msgstr ", "
3442
3443 #: src/summaryview.c:1099
3444 #, c-format
3445 msgid "%s%d copied"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: src/summaryview.c:1116
3449 msgid " item(s) selected"
3450 msgstr " êïììÜôéá åðéëÝ÷èçêáí"
3451
3452 #: src/summaryview.c:1127
3453 #, c-format
3454 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3455 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
3456
3457 #: src/summaryview.c:1133
3458 #, c-format
3459 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3460 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ"
3461
3462 #: src/summaryview.c:1174 src/summaryview.c:1175
3463 msgid "Sorting summary..."
3464 msgstr "Ðåñßëçøç ôáîéíüìçóçò..."
3465
3466 #: src/summaryview.c:1213
3467 msgid "\tSetting summary from message data..."
3468 msgstr ""
3469
3470 #: src/summaryview.c:1215
3471 msgid "Setting summary from message data..."
3472 msgstr ""
3473
3474 #: src/summaryview.c:1324
3475 #, c-format
3476 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3477 msgstr ""
3478
3479 #: src/summaryview.c:1376
3480 msgid "(No Date)"
3481 msgstr "(×ùñßò çìåñïìçíßá)"
3482
3483 #: src/summaryview.c:1641
3484 #, c-format
3485 msgid "Message %d is marked\n"
3486 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
3487
3488 #: src/summaryview.c:1670
3489 #, c-format
3490 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3491 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
3492
3493 #: src/summaryview.c:1705
3494 #, c-format
3495 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3496 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
3497
3498 #: src/summaryview.c:1747
3499 #, c-format
3500 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3501 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá äéáãñáöÞ\n"
3502
3503 #: src/summaryview.c:1761
3504 msgid "Current folder is Trash."
3505 msgstr ""
3506
3507 #: src/summaryview.c:1783 src/summaryview.c:1785
3508 msgid "Deleting duplicated messages..."
3509 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
3510
3511 #: src/summaryview.c:1835
3512 #, c-format
3513 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3514 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d äåí Ý÷åé óçìåéùèåß\n"
3515
3516 #: src/summaryview.c:1872
3517 #, c-format
3518 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3519 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
3520
3521 #: src/summaryview.c:1884
3522 msgid "Destination is same as current folder."
3523 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
3524
3525 #: src/summaryview.c:1933
3526 #, c-format
3527 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: src/summaryview.c:1946
3531 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3532 msgstr ""
3533
3534 #: src/summaryview.c:1978
3535 msgid "Selecting all messages..."
3536 msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
3537
3538 #: src/summaryview.c:2032
3539 msgid "Print"
3540 msgstr "Åêôýðùóç"
3541
3542 #: src/summaryview.c:2033
3543 #, c-format
3544 msgid ""
3545 "Enter the print command line:\n"
3546 "(`%s' will be replaced with file name)"
3547 msgstr ""
3548 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
3549 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3550
3551 #: src/summaryview.c:2039
3552 #, c-format
3553 msgid ""
3554 "Print command line is invalid:\n"
3555 "`%s'"
3556 msgstr ""
3557 "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
3558 "`%s'"
3559
3560 #: src/summaryview.c:2256 src/summaryview.c:2257
3561 msgid "Building threads..."
3562 msgstr ""
3563
3564 #: src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2280
3565 msgid "Unthreading..."
3566 msgstr ""
3567
3568 #: src/summaryview.c:2302
3569 msgid "Unthreading for execution..."
3570 msgstr ""
3571
3572 #: src/summaryview.c:2389
3573 msgid "filtering..."
3574 msgstr "öéëôñÜñù..."
3575
3576 #: src/summaryview.c:2390
3577 msgid "Filtering..."
3578 msgstr "ÖéëôñÜñù..."
3579
3580 #: src/summaryview.c:2494
3581 #, c-format
3582 msgid "Go to %s\n"
3583 msgstr "ÐÞãáéíå óôï %s\n"
3584
3585 #: src/textview.c:137
3586 msgid "Creating text view...\n"
3587 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç êåéìÝíïõ...\n"
3588
3589 #: src/textview.c:372
3590 msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
3591 msgstr ""
3592
3593 #: src/textview.c:375
3594 msgid ""
3595 "right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
3596 "\n"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: src/textview.c:379
3600 msgid "To display this part as a text message, select\n"
3601 msgstr ""
3602
3603 #: src/textview.c:382
3604 msgid ""
3605 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3606 "\n"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: src/textview.c:386
3610 msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
3611 msgstr ""
3612
3613 #: src/textview.c:389
3614 msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
3615 msgstr ""
3616
3617 #: src/textview.c:410
3618 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: src/textview.c:413
3622 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: src/textview.c:416
3626 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: src/utils.c:1376 src/utils.c:1453
3630 #, c-format
3631 msgid "writing to %s failed.\n"
3632 msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
3633
3634 #: src/utils.c:1396
3635 #, c-format
3636 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: src/utils.c:1614
3640 #, c-format
3641 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3642 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
3643
3644 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
3645 #~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅðéëïãÞ üëùí"
3646
3647 #~ msgid "Clean trash"
3648 #~ msgstr "ÊáèÜñéóìá ôïõ trash"
3649
3650 #~ msgid "/_Mark/Mark as _important"
3651 #~ msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò óçìáíôéêü"
3652
3653 #~ msgid "TextView: color allocation failed\n"
3654 #~ msgstr "TextView: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí áðÝôõ÷å\n"
3655
3656 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
3657 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME\n"