2004-11-03 [paul] 0.9.12cvs138.1
[claws.git] / po / el.po
1 # Hellenic translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-08-24 14:59+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
11 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
16
17 #: src/account.c:309
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
23 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
24 "ëïãáñéáóìïýò."
25
26 #: src/account.c:561
27 msgid "Edit accounts"
28 msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
29
30 #: src/account.c:579
31 msgid ""
32 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
33 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
34 msgstr ""
35
36 #: src/account.c:599 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:643
37 #: src/compose.c:4990 src/compose.c:5166 src/editaddress.c:775
38 #: src/editaddress.c:824 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
39 #: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:397 src/editvcard.c:211
40 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
41 #: src/select-keys.c:301
42 msgid "Name"
43 msgstr "¼íïìá"
44
45 #: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
46 msgid "Protocol"
47 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
48
49 #: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
50 msgid "Server"
51 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
52
53 #: src/account.c:630 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:723
54 #: src/editaddress.c:857 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
55 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
56 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
57 #: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
58 msgid "Add"
59 msgstr "ÐñïóèÞêç"
60
61 #: src/account.c:636
62 msgid "Edit"
63 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
64
65 #: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
66 msgid " Delete "
67 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
68
69 #: src/account.c:648
70 #, fuzzy
71 msgid " Clone "
72 msgstr "Êëåßóéìï"
73
74 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
75 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
76 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
77 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
78 msgid "Down"
79 msgstr "ÊÜôù"
80
81 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
82 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
83 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
84 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
85 msgid "Up"
86 msgstr "ÐÜíù"
87
88 #: src/account.c:674
89 #, fuzzy
90 msgid " Set as default account "
91 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
92
93 #: src/account.c:680 src/action.c:1193 src/addressbook.c:1018
94 #: src/addressbook.c:3180 src/addressbook.c:3185 src/addressbook.c:3224
95 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:197
96 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:231 src/inc.c:713
97 #: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:212
98 msgid "Close"
99 msgstr "Êëåßóéìï"
100
101 #: src/account.c:756
102 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
103 msgstr ""
104
105 #: src/account.c:762
106 #, fuzzy, c-format
107 msgid "Cloned %s"
108 msgstr "ÂñÝèçêå %s\n"
109
110 #: src/account.c:904
111 msgid "Delete account"
112 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
113
114 #: src/account.c:905
115 msgid "Do you really want to delete this account?"
116 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
117
118 #: src/account.c:906 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318
119 #: src/addressbook.c:2346 src/compose.c:2369 src/compose.c:3300
120 #: src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/compose.c:6596
121 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
122 #: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
123 #: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200
124 #: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
125 #: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
126 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
127 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
128 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/ssl_manager.c:271
129 #: src/summary_search.c:351 src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258
130 #: src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366
131 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
132 #: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1903
133 #: src/textview.c:2050 src/toolbar.c:1869
134 msgid "Yes"
135 msgstr "Íáé"
136
137 #: src/account.c:906 src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/imap_gtk.c:253
138 #: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
139 #: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
140 msgid "+No"
141 msgstr "+¼÷é"
142
143 #: src/action.c:347
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "Could not get message file %d"
146 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
147
148 #: src/action.c:366
149 #, fuzzy
150 msgid "Could not get message part."
151 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
152
153 #: src/action.c:383
154 #, fuzzy
155 msgid "Can't get part of multipart message"
156 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
157
158 #: src/action.c:496
159 #, c-format
160 msgid ""
161 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
162 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
163 msgstr ""
164
165 #: src/action.c:771
166 #, c-format
167 msgid ""
168 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
169 "%s"
170 msgstr ""
171
172 #: src/action.c:858
173 #, fuzzy, c-format
174 msgid ""
175 "Could not fork to execute the following command:\n"
176 "%s\n"
177 "%s"
178 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
179
180 #: src/action.c:1081
181 #, c-format
182 msgid "--- Running: %s\n"
183 msgstr ""
184
185 #: src/action.c:1085
186 #, c-format
187 msgid "--- Ended: %s\n"
188 msgstr ""
189
190 #: src/action.c:1120
191 msgid "Action's input/output"
192 msgstr ""
193
194 #: src/action.c:1170
195 #, fuzzy
196 msgid " Send "
197 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
198
199 #: src/action.c:1186
200 msgid "Completed %v/%u"
201 msgstr ""
202
203 #: src/action.c:1192
204 #, fuzzy
205 msgid "Abort"
206 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
207
208 #: src/action.c:1334
209 #, fuzzy, c-format
210 msgid ""
211 "Enter the argument for the following action:\n"
212 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
213 "  %s"
214 msgstr ""
215 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
216 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
217
218 #: src/action.c:1339
219 msgid "Action's hidden user argument"
220 msgstr ""
221
222 #: src/action.c:1343
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid ""
225 "Enter the argument for the following action:\n"
226 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
227 "  %s"
228 msgstr ""
229 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
230 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
231
232 #: src/action.c:1348
233 msgid "Action's user argument"
234 msgstr ""
235
236 #: src/addressadd.c:165
237 #, fuzzy
238 msgid "Add to address book"
239 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
240
241 #: src/addressadd.c:197 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
242 msgid "Address"
243 msgstr "Äéåýèõíóç"
244
245 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:629
246 #: src/editaddress.c:693 src/editgroup.c:262
247 msgid "Remarks"
248 msgstr "Ó÷üëéá"
249
250 #: src/addressadd.c:229
251 #, fuzzy
252 msgid "Select Address Book Folder"
253 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
254
255 #: src/addressadd.c:243 src/addrgather.c:507 src/alertpanel.c:197
256 #: src/alertpanel.c:328 src/compose.c:6100 src/editaddress.c:514
257 #: src/editbook.c:205 src/editgroup.c:372 src/editjpilot.c:345
258 #: src/editldap_basedn.c:214 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:240
259 #: src/export.c:201 src/foldersel.c:197 src/grouplistdialog.c:237
260 #: src/gtk/about.c:231 src/gtk/description_window.c:120
261 #: src/gtk/gtkaspell.c:1470 src/gtk/gtkaspell.c:2440 src/gtk/inputdialog.c:202
262 #: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:206
263 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/main.c:727
264 #: src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961 src/mimeview.c:1026
265 #: src/passphrase.c:133 src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
266 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2537 src/prefs_common.c:2636
267 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
268 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
269 #: src/prefs_gtk.c:489 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
270 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
271 msgid "OK"
272 msgstr "OK"
273
274 #: src/addressadd.c:244 src/addressbook.c:2334 src/addrgather.c:508
275 #: src/compose.c:6101 src/compose.c:6797 src/compose.c:6835
276 #: src/editaddress.c:515 src/editbook.c:206 src/editgroup.c:373
277 #: src/editjpilot.c:346 src/editldap_basedn.c:215 src/editldap.c:343
278 #: src/editvcard.c:241 src/exphtmldlg.c:728 src/expldifdlg.c:748
279 #: src/export.c:202 src/foldersel.c:198 src/grouplistdialog.c:238
280 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1479 src/gtk/inputdialog.c:203
281 #: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:207
282 #: src/importldif.c:1036 src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
283 #: src/main.c:727 src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961
284 #: src/mimeview.c:1027 src/passphrase.c:137
285 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312 src/prefs_actions.c:162
286 #: src/prefs_common.c:2538 src/prefs_common.c:2637
287 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
288 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
289 #: src/prefs_gtk.c:490 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
290 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:427 src/prefs_themes.c:476
291 #: src/prefs_themes.c:483 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:824
292 #: src/summaryview.c:3276
293 msgid "Cancel"
294 msgstr "Áêýñùóç"
295
296 #: src/addressbook.c:369 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:435
297 #: src/messageview.c:151
298 msgid "/_File"
299 msgstr "/Áñ÷åßï"
300
301 #: src/addressbook.c:370
302 #, fuzzy
303 msgid "/_File/New _Book"
304 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
305
306 #: src/addressbook.c:371
307 #, fuzzy
308 msgid "/_File/New _vCard"
309 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
310
311 #: src/addressbook.c:373
312 #, fuzzy
313 msgid "/_File/New _JPilot"
314 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
315
316 #: src/addressbook.c:376
317 #, fuzzy
318 msgid "/_File/New _Server"
319 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
320
321 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:519
322 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
323 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
324 msgid "/_File/---"
325 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
326
327 #: src/addressbook.c:379
328 msgid "/_File/_Edit"
329 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
330
331 #: src/addressbook.c:380
332 msgid "/_File/_Delete"
333 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
334
335 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517
336 #, fuzzy
337 msgid "/_File/_Save"
338 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
339
340 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:524 src/messageview.c:155
341 msgid "/_File/_Close"
342 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
343
344 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
345 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
346 msgid "/_Edit"
347 msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
348
349 #: src/addressbook.c:385
350 #, fuzzy
351 msgid "/_Edit/C_ut"
352 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
353
354 #: src/addressbook.c:386 src/compose.c:531 src/mainwindow.c:452
355 #: src/messageview.c:158
356 msgid "/_Edit/_Copy"
357 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
358
359 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:532
360 msgid "/_Edit/_Paste"
361 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
362
363 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:529 src/compose.c:612 src/compose.c:618
364 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
365 msgid "/_Edit/---"
366 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
367
368 #: src/addressbook.c:389
369 #, fuzzy
370 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
371 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
372
373 #: src/addressbook.c:390
374 #, fuzzy
375 msgid "/_Address"
376 msgstr "Äéåýèõíóç"
377
378 #: src/addressbook.c:391
379 #, fuzzy
380 msgid "/_Address/New _Address"
381 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
382
383 #: src/addressbook.c:392
384 #, fuzzy
385 msgid "/_Address/New _Group"
386 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
387
388 #: src/addressbook.c:393
389 #, fuzzy
390 msgid "/_Address/New _Folder"
391 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
392
393 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
394 #, fuzzy
395 msgid "/_Address/---"
396 msgstr "Äéåýèõíóç"
397
398 #: src/addressbook.c:395
399 #, fuzzy
400 msgid "/_Address/_Edit"
401 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
402
403 #: src/addressbook.c:396
404 #, fuzzy
405 msgid "/_Address/_Delete"
406 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
407
408 #: src/addressbook.c:398
409 #, fuzzy
410 msgid "/_Address/_Mail To"
411 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
412
413 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
414 #: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
415 #: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
416 #: src/messageview.c:296
417 #, fuzzy
418 msgid "/_Tools/---"
419 msgstr "/Åñãáëåßá"
420
421 #: src/addressbook.c:400
422 #, fuzzy
423 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
424 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
425
426 #: src/addressbook.c:401
427 #, fuzzy
428 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
429 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
430
431 #: src/addressbook.c:402
432 #, fuzzy
433 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
434 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
435
436 #: src/addressbook.c:404
437 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
438 msgstr ""
439
440 #: src/addressbook.c:405
441 #, fuzzy
442 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
443 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
444
445 #: src/addressbook.c:406 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:740
446 #: src/messageview.c:299
447 msgid "/_Help"
448 msgstr "/ÂïÞèåéá"
449
450 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:750
451 #: src/messageview.c:300
452 msgid "/_Help/_About"
453 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
454
455 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
456 msgid "/_Delete"
457 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
458
459 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
460 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:510
461 #: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
462 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
463 #: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
464 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:85 src/plugins/trayicon/trayicon.c:88
465 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
466 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
467 msgid "/---"
468 msgstr "/---"
469
470 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
471 #, fuzzy
472 msgid "/New _Address"
473 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
474
475 #: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
476 #, fuzzy
477 msgid "/New _Group"
478 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
479
480 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
481 #, fuzzy
482 msgid "/New _Folder"
483 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
484
485 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
486 msgid "/C_ut"
487 msgstr ""
488
489 #: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
490 #, fuzzy
491 msgid "/_Copy"
492 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
493
494 #: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
495 #, fuzzy
496 msgid "/_Paste"
497 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
498
499 #: src/addressbook.c:437
500 #, fuzzy
501 msgid "/Pa_ste Address"
502 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
503
504 #: src/addressbook.c:438
505 #, fuzzy
506 msgid "/_Mail To"
507 msgstr "Mailbox"
508
509 #: src/addressbook.c:440
510 msgid "/_Browse Entry"
511 msgstr ""
512
513 #: src/addressbook.c:453 src/crash.c:442 src/crash.c:461 src/importldif.c:118
514 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:643
515 #: src/prefs_themes.c:675 src/prefs_themes.c:676
516 msgid "Unknown"
517 msgstr ""
518
519 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
520 msgid "Success"
521 msgstr ""
522
523 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
524 msgid "Bad arguments"
525 msgstr ""
526
527 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
528 #, fuzzy
529 msgid "File not specified"
530 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
531
532 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
533 #, fuzzy
534 msgid "Error opening file"
535 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
536
537 #: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
538 #, fuzzy
539 msgid "Error reading file"
540 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
541
542 #: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
543 msgid "End of file encountered"
544 msgstr ""
545
546 #: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
547 #, fuzzy
548 msgid "Error allocating memory"
549 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
550
551 #: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
552 #, fuzzy
553 msgid "Bad file format"
554 msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
555
556 #: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
557 #, fuzzy
558 msgid "Error writing to file"
559 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
560
561 #: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
562 msgid "Error opening directory"
563 msgstr ""
564
565 #: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
566 #, fuzzy
567 msgid "No path specified"
568 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
569
570 #: src/addressbook.c:480
571 #, fuzzy
572 msgid "Error connecting to LDAP server"
573 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
574
575 #: src/addressbook.c:481
576 msgid "Error initializing LDAP"
577 msgstr ""
578
579 #: src/addressbook.c:482
580 msgid "Error binding to LDAP server"
581 msgstr ""
582
583 #: src/addressbook.c:483
584 msgid "Error searching LDAP database"
585 msgstr ""
586
587 #: src/addressbook.c:484
588 msgid "Timeout performing LDAP operation"
589 msgstr ""
590
591 #: src/addressbook.c:485
592 msgid "Error in LDAP search criteria"
593 msgstr ""
594
595 #: src/addressbook.c:486
596 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
597 msgstr ""
598
599 #: src/addressbook.c:487
600 msgid "LDAP search terminated on request"
601 msgstr ""
602
603 #: src/addressbook.c:488
604 msgid "Error starting TLS connection"
605 msgstr ""
606
607 #: src/addressbook.c:644
608 msgid "E-Mail address"
609 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
610
611 #: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
612 #: src/toolbar.c:1530
613 msgid "Address book"
614 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
615
616 #: src/addressbook.c:749
617 msgid "Name:"
618 msgstr "¼íïìá:"
619
620 #: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2317 src/addressbook.c:2331
621 #: src/addressbook.c:2346 src/editaddress.c:717 src/editaddress.c:851
622 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
623 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
624 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
625 #: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
626 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
627 msgid "Delete"
628 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
629
630 #: src/addressbook.c:787
631 msgid "Lookup"
632 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
633
634 #: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1493 src/compose.c:3476
635 #: src/compose.c:4791 src/compose.c:5500 src/headerview.c:53
636 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
637 msgid "To:"
638 msgstr "Ðñïò:"
639
640 #: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1477 src/compose.c:3475
641 #: src/prefs_template.c:175
642 msgid "Cc:"
643 msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
644
645 #: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1480 src/prefs_template.c:176
646 msgid "Bcc:"
647 msgstr ""
648
649 #: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
650 msgid "Delete address(es)"
651 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
652
653 #: src/addressbook.c:1017
654 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
655 msgstr ""
656
657 #: src/addressbook.c:1040
658 msgid "Really delete the address(es)?"
659 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
660
661 #: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318 src/addressbook.c:2346
662 #: src/compose.c:2369 src/compose.c:3300 src/compose.c:6596
663 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
664 #: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
665 #: src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200 src/news_gtk.c:297
666 #: src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
667 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
668 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
669 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/summary_search.c:351
670 #: src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1302
671 #: src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1394
672 #: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
673 #: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1904 src/textview.c:2050
674 #: src/toolbar.c:1869
675 msgid "No"
676 msgstr "¼÷é"
677
678 #: src/addressbook.c:1595 src/addressbook.c:1668
679 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
680 msgstr ""
681
682 #: src/addressbook.c:1606
683 msgid "Cannot paste into an address group."
684 msgstr ""
685
686 #: src/addressbook.c:2314
687 #, c-format
688 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
689 msgstr ""
690
691 #: src/addressbook.c:2326
692 #, c-format
693 msgid ""
694 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
695 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
696 msgstr ""
697
698 #: src/addressbook.c:2332
699 #, fuzzy
700 msgid "Folder only"
701 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
702
703 #: src/addressbook.c:2333
704 #, fuzzy
705 msgid "Folder and Addresses"
706 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
707
708 #: src/addressbook.c:2345
709 #, c-format
710 msgid "Really delete `%s' ?"
711 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
712
713 #: src/addressbook.c:3130
714 msgid "New user, could not save index file."
715 msgstr ""
716
717 #: src/addressbook.c:3134
718 msgid "New user, could not save address book files."
719 msgstr ""
720
721 #: src/addressbook.c:3144
722 msgid "Old address book converted successfully."
723 msgstr ""
724
725 #: src/addressbook.c:3149
726 msgid ""
727 "Old address book converted,\n"
728 "could not save new address index file"
729 msgstr ""
730
731 #: src/addressbook.c:3162
732 msgid ""
733 "Could not convert address book,\n"
734 "but created empty new address book files."
735 msgstr ""
736
737 #: src/addressbook.c:3168
738 msgid ""
739 "Could not convert address book,\n"
740 "could not create new address book files."
741 msgstr ""
742
743 #: src/addressbook.c:3173
744 msgid ""
745 "Could not convert address book\n"
746 "and could not create new address book files."
747 msgstr ""
748
749 #: src/addressbook.c:3180
750 msgid "Addressbook conversion error"
751 msgstr ""
752
753 #: src/addressbook.c:3185
754 #, fuzzy
755 msgid "Addressbook conversion"
756 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
757
758 #: src/addressbook.c:3222
759 #, fuzzy
760 msgid "Addressbook Error"
761 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
762
763 #: src/addressbook.c:3223
764 msgid "Could not read address index"
765 msgstr ""
766
767 #: src/addressbook.c:3582
768 msgid "Busy searching..."
769 msgstr ""
770
771 #: src/addressbook.c:3653
772 #, fuzzy, c-format
773 msgid "Search '%s'"
774 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
775
776 #: src/addressbook.c:3873 src/prefs_common.c:962
777 msgid "Interface"
778 msgstr "ÄéåðáöÞ"
779
780 #: src/addressbook.c:3889 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:437
781 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
782 #, fuzzy
783 msgid "Address Book"
784 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
785
786 #: src/addressbook.c:3905
787 msgid "Person"
788 msgstr ""
789
790 #: src/addressbook.c:3921
791 #, fuzzy
792 msgid "EMail Address"
793 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
794
795 #: src/addressbook.c:3937
796 #, fuzzy
797 msgid "Group"
798 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
799
800 #: src/addressbook.c:3953 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
801 #: src/prefs_account.c:2138
802 msgid "Folder"
803 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
804
805 #: src/addressbook.c:3969
806 #, fuzzy
807 msgid "vCard"
808 msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
809
810 #: src/addressbook.c:3985 src/addressbook.c:4001
811 msgid "JPilot"
812 msgstr ""
813
814 #: src/addressbook.c:4017
815 #, fuzzy
816 msgid "LDAP Server"
817 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
818
819 #: src/addressbook.c:4033
820 #, fuzzy
821 msgid "LDAP Query"
822 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
823
824 #: src/addrgather.c:157
825 msgid "Please specify name for address book."
826 msgstr ""
827
828 #: src/addrgather.c:177
829 msgid "Please select the mail headers to search."
830 msgstr ""
831
832 #: src/addrgather.c:184
833 msgid "Busy harvesting addresses..."
834 msgstr ""
835
836 #: src/addrgather.c:222
837 msgid "Addresses gathered successfully."
838 msgstr ""
839
840 #: src/addrgather.c:286
841 #, fuzzy
842 msgid "No folder or message was selected."
843 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
844
845 #: src/addrgather.c:294
846 msgid ""
847 "Please select a folder to process from the folder\n"
848 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
849 "the message list."
850 msgstr ""
851
852 #: src/addrgather.c:346
853 #, fuzzy
854 msgid "Folder :"
855 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
856
857 #: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:669
858 #: src/importldif.c:950
859 #, fuzzy
860 msgid "Address Book :"
861 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
862
863 #: src/addrgather.c:367
864 #, fuzzy
865 msgid "Folder Size :"
866 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
867
868 #: src/addrgather.c:382
869 #, fuzzy
870 msgid "Process these mail header fields"
871 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
872
873 #: src/addrgather.c:400
874 msgid "Include sub-folders"
875 msgstr ""
876
877 #: src/addrgather.c:423
878 #, fuzzy
879 msgid "Header Name"
880 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
881
882 #: src/addrgather.c:424
883 #, fuzzy
884 msgid "Address Count"
885 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
886
887 #: src/addrgather.c:528 src/alertpanel.c:162 src/messageview.c:524
888 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1901 src/textview.c:2050
889 msgid "Warning"
890 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
891
892 #: src/addrgather.c:529
893 #, fuzzy
894 msgid "Header Fields"
895 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
896
897 #: src/addrgather.c:530 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:780
898 #: src/importldif.c:1069
899 msgid "Finish"
900 msgstr ""
901
902 #: src/addrgather.c:589
903 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
904 msgstr ""
905
906 #: src/addrgather.c:597
907 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
908 msgstr ""
909
910 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
911 msgid "Common address"
912 msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
913
914 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
915 msgid "Personal address"
916 msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
917
918 #: src/alertpanel.c:149 src/compose.c:6280
919 msgid "Notice"
920 msgstr "Óçìåßùóç"
921
922 #: src/alertpanel.c:175 src/alertpanel.c:197 src/compose.c:3808 src/inc.c:601
923 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
924 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
925 msgid "Error"
926 msgstr "ÓöÜëìá"
927
928 #: src/alertpanel.c:197
929 #, fuzzy
930 msgid "View log"
931 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
932
933 #: src/alertpanel.c:316
934 msgid "Show this message next time"
935 msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
936
937 #: src/browseldap.c:238
938 msgid "Browse Directory Entry"
939 msgstr ""
940
941 #: src/browseldap.c:258
942 #, fuzzy
943 msgid "Server Name :"
944 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
945
946 #: src/browseldap.c:268
947 msgid "Distinguished Name (dn) :"
948 msgstr ""
949
950 #: src/browseldap.c:291
951 #, fuzzy
952 msgid "LDAP Name"
953 msgstr "¼íïìá"
954
955 #: src/browseldap.c:293
956 msgid "Attribute Value"
957 msgstr ""
958
959 #: src/common/nntp.c:68
960 #, c-format
961 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
962 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
963
964 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
965 #, c-format
966 msgid "protocol error: %s\n"
967 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
968
969 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
970 msgid "protocol error\n"
971 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
972
973 #: src/common/nntp.c:293
974 msgid "Error occurred while posting\n"
975 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
976
977 #: src/common/nntp.c:373
978 #, fuzzy
979 msgid "Error occurred while sending command\n"
980 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
981
982 #: src/common/plugin.c:103
983 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
984 msgstr ""
985
986 #: src/common/smtp.c:154
987 msgid "SMTP AUTH not available\n"
988 msgstr ""
989
990 #: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
991 msgid "bad SMTP response\n"
992 msgstr ""
993
994 #: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
995 #, fuzzy
996 msgid "error occurred on SMTP session\n"
997 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
998
999 #: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:815
1000 #, fuzzy
1001 msgid "error occurred on authentication\n"
1002 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
1003
1004 #: src/common/smtp.c:504
1005 #, c-format
1006 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:808
1010 #, fuzzy
1011 msgid "can't start TLS session\n"
1012 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
1013
1014 #: src/common/ssl.c:136
1015 msgid "Error creating ssl context\n"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: src/common/ssl.c:155
1019 #, c-format
1020 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
1024 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
1025 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
1026 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
1027 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
1028 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
1029 msgid "<not in certificate>"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: src/common/ssl_certificate.c:189
1033 #, c-format
1034 msgid ""
1035 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1036 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1037 "  Fingerprint: %s\n"
1038 "  Signature status: %s"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1042 msgid "Can't load X509 default paths"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1049 "%s"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1053 #, c-format
1054 msgid ""
1055 "%s\n"
1056 "\n"
1057 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1058 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1062 #: src/prefs_common.c:1101
1063 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1067 #, c-format
1068 msgid ""
1069 "%s's SSL certificate changed !\n"
1070 "We have saved this one:\n"
1071 "%s\n"
1072 "\n"
1073 "It is now:\n"
1074 "%s\n"
1075 "\n"
1076 "This could mean the server answering is not the known one."
1077 msgstr ""
1078
1079 #: src/common/string_match.c:73
1080 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1081 msgstr ""
1082
1083 #: src/common/utils.c:179
1084 #, c-format
1085 msgid "%dB"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: src/common/utils.c:181
1089 #, c-format
1090 msgid "%.1fKB"
1091 msgstr ""
1092
1093 #: src/common/utils.c:183
1094 #, c-format
1095 msgid "%.2fMB"
1096 msgstr ""
1097
1098 #: src/common/utils.c:185
1099 #, c-format
1100 msgid "%.2fGB"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: src/compose.c:508
1104 msgid "/_Add..."
1105 msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
1106
1107 #: src/compose.c:509
1108 msgid "/_Remove"
1109 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
1110
1111 #: src/compose.c:511 src/folderview.c:234
1112 #, fuzzy
1113 msgid "/_Properties..."
1114 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
1115
1116 #: src/compose.c:520
1117 msgid "/_File/_Attach file"
1118 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
1119
1120 #: src/compose.c:521
1121 msgid "/_File/_Insert file"
1122 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
1123
1124 #: src/compose.c:522
1125 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1126 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
1127
1128 #: src/compose.c:527
1129 msgid "/_Edit/_Undo"
1130 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
1131
1132 #: src/compose.c:528
1133 msgid "/_Edit/_Redo"
1134 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
1135
1136 #: src/compose.c:530
1137 msgid "/_Edit/Cu_t"
1138 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
1139
1140 #: src/compose.c:533
1141 #, fuzzy
1142 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1143 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
1144
1145 #: src/compose.c:535 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
1146 msgid "/_Edit/Select _all"
1147 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
1148
1149 #: src/compose.c:536
1150 #, fuzzy
1151 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1152 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
1153
1154 #: src/compose.c:537
1155 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: src/compose.c:542
1159 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: src/compose.c:547
1163 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: src/compose.c:552
1167 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: src/compose.c:557
1171 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: src/compose.c:562
1175 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: src/compose.c:567
1179 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: src/compose.c:572
1183 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: src/compose.c:577
1187 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: src/compose.c:582
1191 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: src/compose.c:587
1195 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: src/compose.c:592
1199 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: src/compose.c:597
1203 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: src/compose.c:602
1207 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: src/compose.c:607
1211 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: src/compose.c:613
1215 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: src/compose.c:615
1219 #, fuzzy
1220 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1221 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
1222
1223 #: src/compose.c:617
1224 #, fuzzy
1225 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1226 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
1227
1228 #: src/compose.c:619
1229 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1230 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
1231
1232 #: src/compose.c:622
1233 #, fuzzy
1234 msgid "/_Spelling"
1235 msgstr "/¶íïéãìá"
1236
1237 #: src/compose.c:623
1238 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: src/compose.c:625
1242 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: src/compose.c:627
1246 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: src/compose.c:629
1250 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: src/compose.c:631
1254 #, fuzzy
1255 msgid "/_Spelling/---"
1256 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
1257
1258 #: src/compose.c:632
1259 #, fuzzy
1260 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1261 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
1262
1263 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
1264 #: src/summaryview.c:443
1265 msgid "/_View"
1266 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1267
1268 #: src/compose.c:637
1269 #, fuzzy
1270 msgid "/_View/_To"
1271 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
1272
1273 #: src/compose.c:638
1274 #, fuzzy
1275 msgid "/_View/_Cc"
1276 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1277
1278 #: src/compose.c:639
1279 #, fuzzy
1280 msgid "/_View/_Bcc"
1281 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1282
1283 #: src/compose.c:640
1284 #, fuzzy
1285 msgid "/_View/_Reply to"
1286 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
1287
1288 #: src/compose.c:641 src/compose.c:643 src/compose.c:645 src/mainwindow.c:477
1289 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
1290 #: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
1291 msgid "/_View/---"
1292 msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
1293
1294 #: src/compose.c:642
1295 #, fuzzy
1296 msgid "/_View/_Followup to"
1297 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
1298
1299 #: src/compose.c:644
1300 #, fuzzy
1301 msgid "/_View/R_uler"
1302 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
1303
1304 #: src/compose.c:646
1305 #, fuzzy
1306 msgid "/_View/_Attachment"
1307 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
1308
1309 #: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
1310 msgid "/_Message"
1311 msgstr "/ÌÞíõìá"
1312
1313 #: src/compose.c:649
1314 msgid "/_Message/_Send"
1315 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
1316
1317 #: src/compose.c:651
1318 msgid "/_Message/Send _later"
1319 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
1320
1321 #: src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661 src/compose.c:665
1322 #: src/compose.c:672 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:634
1323 #: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
1324 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
1325 #: src/messageview.c:268
1326 msgid "/_Message/---"
1327 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
1328
1329 #: src/compose.c:655
1330 msgid "/_Message/_To"
1331 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
1332
1333 #: src/compose.c:656
1334 msgid "/_Message/_Cc"
1335 msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
1336
1337 #: src/compose.c:657
1338 msgid "/_Message/_Bcc"
1339 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
1340
1341 #: src/compose.c:658
1342 msgid "/_Message/_Reply to"
1343 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
1344
1345 #: src/compose.c:660
1346 msgid "/_Message/_Followup to"
1347 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
1348
1349 #: src/compose.c:662
1350 msgid "/_Message/_Attach"
1351 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
1352
1353 #: src/compose.c:666
1354 msgid "/_Message/Si_gn"
1355 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
1356
1357 #: src/compose.c:667
1358 msgid "/_Message/_Encrypt"
1359 msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
1360
1361 #: src/compose.c:668
1362 #, fuzzy
1363 msgid "/_Message/Mode"
1364 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
1365
1366 #: src/compose.c:669
1367 #, fuzzy
1368 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1369 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
1370
1371 #: src/compose.c:670
1372 #, fuzzy
1373 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1374 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
1375
1376 #: src/compose.c:673
1377 #, fuzzy
1378 msgid "/_Message/_Priority"
1379 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
1380
1381 #: src/compose.c:674
1382 #, fuzzy
1383 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1384 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
1385
1386 #: src/compose.c:675
1387 #, fuzzy
1388 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1389 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
1390
1391 #: src/compose.c:676
1392 #, fuzzy
1393 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1394 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1395
1396 #: src/compose.c:677
1397 #, fuzzy
1398 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1399 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1400
1401 #: src/compose.c:678
1402 #, fuzzy
1403 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1404 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1405
1406 #: src/compose.c:680
1407 #, fuzzy
1408 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1409 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
1410
1411 #: src/compose.c:681
1412 #, fuzzy
1413 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1414 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
1415
1416 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
1417 #, fuzzy
1418 msgid "/_Tools"
1419 msgstr "/Åñãáëåßá"
1420
1421 #: src/compose.c:683
1422 #, fuzzy
1423 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1424 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
1425
1426 #: src/compose.c:684 src/messageview.c:272
1427 #, fuzzy
1428 msgid "/_Tools/_Address book"
1429 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1430
1431 #: src/compose.c:685
1432 msgid "/_Tools/_Template"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
1436 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: src/compose.c:1483
1440 #, fuzzy
1441 msgid "Reply-To:"
1442 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
1443
1444 #: src/compose.c:1486 src/compose.c:4788 src/compose.c:5502
1445 #: src/headerview.c:54
1446 msgid "Newsgroups:"
1447 msgstr "Newsgroups:"
1448
1449 #: src/compose.c:1489
1450 msgid "Followup-To:"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: src/compose.c:1817
1454 msgid "Quote mark format error."
1455 msgstr ""
1456
1457 #: src/compose.c:1833
1458 msgid "Message reply/forward format error."
1459 msgstr ""
1460
1461 #: src/compose.c:2224
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "File %s is empty."
1464 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
1465
1466 #: src/compose.c:2228
1467 #, fuzzy, c-format
1468 msgid "Can't read %s."
1469 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
1470
1471 #: src/compose.c:2262
1472 #, c-format
1473 msgid "Message: %s"
1474 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
1475
1476 #: src/compose.c:2366
1477 #, fuzzy
1478 msgid "Encrypted message"
1479 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
1480
1481 #: src/compose.c:2367
1482 msgid ""
1483 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1484 "Discard encrypted part?"
1485 msgstr ""
1486
1487 #: src/compose.c:3128
1488 msgid " [Edited]"
1489 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
1490
1491 #: src/compose.c:3130
1492 #, c-format
1493 msgid "%s - Compose message%s"
1494 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò%s"
1495
1496 #: src/compose.c:3133
1497 #, c-format
1498 msgid "Compose message%s"
1499 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò%s"
1500
1501 #: src/compose.c:3157 src/compose.c:3409
1502 msgid ""
1503 "Account for sending mail is not specified.\n"
1504 "Please select a mail account before sending."
1505 msgstr ""
1506 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
1507 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
1508
1509 #: src/compose.c:3290
1510 msgid "Recipient is not specified."
1511 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
1512
1513 #: src/compose.c:3298 src/messageview.c:524 src/prefs_account.c:766
1514 #: src/prefs_common.c:948 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1515 msgid "Send"
1516 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
1517
1518 #: src/compose.c:3299
1519 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: src/compose.c:3324
1523 #, fuzzy
1524 msgid "Could not queue message for sending"
1525 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
1526
1527 #: src/compose.c:3333
1528 msgid ""
1529 "The message was queued but could not be sent.\n"
1530 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1531 msgstr ""
1532
1533 #: src/compose.c:3425 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
1534 #, c-format
1535 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1536 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
1537
1538 #: src/compose.c:3445
1539 #, fuzzy
1540 msgid "Can't save the message to Sent."
1541 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
1542
1543 #: src/compose.c:3692
1544 #, c-format
1545 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1546 msgstr ""
1547
1548 #: src/compose.c:3804
1549 #, fuzzy, c-format
1550 msgid ""
1551 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1552 "%s to %s.\n"
1553 "Send it anyway?"
1554 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
1555
1556 #: src/compose.c:4094
1557 msgid "No account for sending mails available!"
1558 msgstr ""
1559
1560 #: src/compose.c:4104
1561 msgid "No account for posting news available!"
1562 msgstr ""
1563
1564 #: src/compose.c:4884 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1565 msgid "From:"
1566 msgstr "Áðü:"
1567
1568 #: src/compose.c:4988 src/compose.c:5164 src/compose.c:6039
1569 msgid "MIME type"
1570 msgstr "ôýðïò MIME"
1571
1572 #: src/compose.c:4989 src/compose.c:5165 src/mimeview.c:197
1573 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
1574 msgid "Size"
1575 msgstr "ÌÝãåèïò"
1576
1577 #: src/compose.c:5053
1578 #, fuzzy
1579 msgid "Save Message to "
1580 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
1581
1582 #: src/compose.c:5077 src/prefs_filtering_action.c:420
1583 #, fuzzy
1584 msgid "Select ..."
1585 msgstr "ÅðéëïãÞ... "
1586
1587 #: src/compose.c:5216 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1588 #: src/prefs_matcher.c:148
1589 msgid "Header"
1590 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
1591
1592 #: src/compose.c:5218
1593 #, fuzzy
1594 msgid "Attachments"
1595 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
1596
1597 #: src/compose.c:5220
1598 #, fuzzy
1599 msgid "Others"
1600 msgstr "¶ëëá"
1601
1602 #: src/compose.c:5235 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1603 #: src/summary_search.c:164
1604 msgid "Subject:"
1605 msgstr "ÈÝìá:"
1606
1607 #: src/compose.c:5449 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:281
1608 #: src/gtk/gtkaspell.c:1532 src/gtk/gtkaspell.c:2239 src/summaryview.c:4080
1609 #, fuzzy
1610 msgid "None"
1611 msgstr "ÔÝëïò"
1612
1613 #: src/compose.c:5459
1614 #, c-format
1615 msgid ""
1616 "Spell checker could not be started.\n"
1617 "%s"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: src/compose.c:5934
1621 msgid "Invalid MIME type."
1622 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
1623
1624 #: src/compose.c:5952
1625 msgid "File doesn't exist or is empty."
1626 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
1627
1628 #: src/compose.c:6021
1629 #, fuzzy
1630 msgid "Properties"
1631 msgstr "Éäéüôçôåò"
1632
1633 #: src/compose.c:6066
1634 msgid "Encoding"
1635 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
1636
1637 #: src/compose.c:6097
1638 msgid "Path"
1639 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
1640
1641 #: src/compose.c:6098 src/prefs_toolbar.c:808
1642 msgid "File name"
1643 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1644
1645 #: src/compose.c:6277
1646 #, c-format
1647 msgid ""
1648 "The external editor is still working.\n"
1649 "Force terminating the process?\n"
1650 "process group id: %d"
1651 msgstr ""
1652 "To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
1653 "Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
1654 "process group id:  %d"
1655
1656 #: src/compose.c:6594 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1657 #: src/toolbar.c:1867
1658 msgid "Offline warning"
1659 msgstr ""
1660
1661 #: src/compose.c:6595 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1662 #: src/toolbar.c:1868
1663 msgid "You're working offline. Override?"
1664 msgstr ""
1665
1666 #: src/compose.c:6714 src/compose.c:6735
1667 msgid "Select file"
1668 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
1669
1670 #: src/compose.c:6748
1671 #, c-format
1672 msgid "File '%s' could not be read."
1673 msgstr ""
1674
1675 #: src/compose.c:6750
1676 #, c-format
1677 msgid ""
1678 "File '%s' contained invalid characters\n"
1679 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1680 msgstr ""
1681
1682 #: src/compose.c:6795
1683 msgid "Discard message"
1684 msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
1685
1686 #: src/compose.c:6796
1687 msgid "This message has been modified. discard it?"
1688 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
1689
1690 #: src/compose.c:6797
1691 msgid "Discard"
1692 msgstr "Áðüññéøç"
1693
1694 #: src/compose.c:6797
1695 msgid "to Draft"
1696 msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
1697
1698 #: src/compose.c:6832
1699 #, c-format
1700 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: src/compose.c:6834
1704 msgid "Apply template"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: src/compose.c:6835
1708 #, fuzzy
1709 msgid "Replace"
1710 msgstr "ÁðÜíôçóç"
1711
1712 #: src/compose.c:6835 src/toolbar.c:426
1713 msgid "Insert"
1714 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
1715
1716 #: src/crash.c:141
1717 #, c-format
1718 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: src/crash.c:186
1722 msgid "Sylpheed has crashed"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: src/crash.c:202
1726 #, c-format
1727 msgid ""
1728 "%s.\n"
1729 "Please file a bug report and include the information below."
1730 msgstr ""
1731
1732 #: src/crash.c:207
1733 msgid "Debug log"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: src/crash.c:247
1737 #, fuzzy
1738 msgid "Save..."
1739 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
1740
1741 #: src/crash.c:252
1742 msgid "Create bug report"
1743 msgstr ""
1744
1745 #: src/crash.c:299
1746 #, fuzzy
1747 msgid "Save crash information"
1748 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
1749
1750 #: src/editaddress.c:144
1751 msgid "Add New Person"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: src/editaddress.c:145
1755 msgid "Edit Person Details"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: src/editaddress.c:286
1759 #, fuzzy
1760 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1761 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
1762
1763 #: src/editaddress.c:423
1764 msgid "A Name and Value must be supplied."
1765 msgstr ""
1766
1767 #: src/editaddress.c:481
1768 msgid "Edit Person Data"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: src/editaddress.c:578 src/expldifdlg.c:551 src/exporthtml.c:790
1772 #: src/ldif.c:826
1773 #, fuzzy
1774 msgid "Display Name"
1775 msgstr "ÅìöÜíéóç"
1776
1777 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:834
1778 #, fuzzy
1779 msgid "Last Name"
1780 msgstr "¼íïìá"
1781
1782 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:830
1783 #, fuzzy
1784 msgid "First Name"
1785 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1786
1787 #: src/editaddress.c:590
1788 #, fuzzy
1789 msgid "Nickname"
1790 msgstr "¼íïìá"
1791
1792 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:675 src/editaddress.c:885
1793 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:564 src/exporthtml.c:629
1794 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1795 #, fuzzy
1796 msgid "E-Mail Address"
1797 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
1798
1799 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:684
1800 msgid "Alias"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: src/editaddress.c:711
1804 msgid "Move Up"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: src/editaddress.c:714
1808 #, fuzzy
1809 msgid "Move Down"
1810 msgstr "ÊÜôù"
1811
1812 #: src/editaddress.c:720 src/editaddress.c:854
1813 msgid "Modify"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: src/editaddress.c:726 src/editaddress.c:860 src/gtk/quicksearch.c:308
1817 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
1818 msgid "Clear"
1819 msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
1820
1821 #: src/editaddress.c:776 src/editaddress.c:833 src/prefs_customheader.c:205
1822 #: src/prefs_matcher.c:457
1823 msgid "Value"
1824 msgstr "ÔéìÞ"
1825
1826 #: src/editaddress.c:884
1827 #, fuzzy
1828 msgid "Basic Data"
1829 msgstr "ÂáóéêÜ"
1830
1831 #: src/editaddress.c:886
1832 msgid "User Attributes"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: src/editbook.c:113
1836 msgid "File appears to be Ok."
1837 msgstr ""
1838
1839 #: src/editbook.c:116
1840 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1841 msgstr ""
1842
1843 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
1844 #, fuzzy
1845 msgid "Could not read file."
1846 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
1847
1848 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:265
1849 #, fuzzy
1850 msgid "Edit Addressbook"
1851 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
1852
1853 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
1854 msgid " Check File "
1855 msgstr ""
1856
1857 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
1858 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1573
1859 #, fuzzy
1860 msgid "File"
1861 msgstr "/Áñ÷åßï"
1862
1863 #: src/editbook.c:284
1864 #, fuzzy
1865 msgid "Add New Addressbook"
1866 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1867
1868 #: src/editgroup.c:103
1869 msgid "A Group Name must be supplied."
1870 msgstr ""
1871
1872 #: src/editgroup.c:267
1873 #, fuzzy
1874 msgid "Edit Group Data"
1875 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
1876
1877 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1878 msgid "Group Name"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: src/editgroup.c:314
1882 #, fuzzy
1883 msgid "Addresses in Group"
1884 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1885
1886 #: src/editgroup.c:316
1887 msgid " -> "
1888 msgstr ""
1889
1890 #: src/editgroup.c:343
1891 msgid " <- "
1892 msgstr ""
1893
1894 #: src/editgroup.c:345
1895 #, fuzzy
1896 msgid "Available Addresses"
1897 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
1898
1899 #: src/editgroup.c:405
1900 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: src/editgroup.c:453
1904 #, fuzzy
1905 msgid "Edit Group Details"
1906 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
1907
1908 #: src/editgroup.c:456
1909 #, fuzzy
1910 msgid "Add New Group"
1911 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
1912
1913 #: src/editgroup.c:506
1914 msgid "Edit folder"
1915 msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
1916
1917 #: src/editgroup.c:506
1918 msgid "Input the new name of folder:"
1919 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
1920
1921 #: src/editgroup.c:509 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
1922 msgid "New folder"
1923 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
1924
1925 #: src/editgroup.c:510 src/mh_gtk.c:119
1926 msgid "Input the name of new folder:"
1927 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
1928
1929 #: src/editjpilot.c:190
1930 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1931 msgstr ""
1932
1933 #: src/editjpilot.c:226
1934 #, fuzzy
1935 msgid "Select JPilot File"
1936 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
1937
1938 #: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:402
1939 msgid "Edit JPilot Entry"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:478 src/editvcard.c:230
1943 #: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:458 src/importldif.c:723
1944 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2166
1945 #: src/prefs_spelling.c:244
1946 #, fuzzy
1947 msgid " ... "
1948 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
1949
1950 #: src/editjpilot.c:320
1951 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: src/editjpilot.c:409
1955 msgid "Add New JPilot Entry"
1956 msgstr ""
1957
1958 #: src/editldap_basedn.c:143
1959 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:412
1963 msgid "Hostname"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:431 src/ssl_manager.c:106
1967 #, fuzzy
1968 msgid "Port"
1969 msgstr "Åêôýðùóç"
1970
1971 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:460
1972 #, fuzzy
1973 msgid "Search Base"
1974 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
1975
1976 #: src/editldap_basedn.c:204
1977 msgid "Available Search Base(s)"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: src/editldap_basedn.c:293
1981 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: src/editldap_basedn.c:297 src/editldap.c:267
1985 #, fuzzy
1986 msgid "Could not connect to server"
1987 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
1988
1989 #: src/editldap.c:148
1990 #, fuzzy
1991 msgid "A Name must be supplied."
1992 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
1993
1994 #: src/editldap.c:160
1995 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1996 msgstr ""
1997
1998 #: src/editldap.c:173
1999 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2000 msgstr ""
2001
2002 #: src/editldap.c:264
2003 msgid "Connected successfully to server"
2004 msgstr ""
2005
2006 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:965
2007 msgid "Edit LDAP Server"
2008 msgstr ""
2009
2010 #: src/editldap.c:407
2011 msgid "A name that you wish to call the server."
2012 msgstr ""
2013
2014 #: src/editldap.c:422
2015 msgid ""
2016 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2017 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2018 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2019 "computer as Sylpheed."
2020 msgstr ""
2021
2022 #: src/editldap.c:446
2023 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2024 msgstr ""
2025
2026 #: src/editldap.c:450
2027 #, fuzzy
2028 msgid " Check Server "
2029 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
2030
2031 #: src/editldap.c:455
2032 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2033 msgstr ""
2034
2035 #: src/editldap.c:470
2036 msgid ""
2037 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2038 "Examples include:\n"
2039 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2040 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2041 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: src/editldap.c:483
2045 msgid ""
2046 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2047 "server."
2048 msgstr ""
2049
2050 #: src/editldap.c:534
2051 #, fuzzy
2052 msgid "Search Attributes"
2053 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
2054
2055 #: src/editldap.c:544
2056 msgid ""
2057 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2058 "find a name or address."
2059 msgstr ""
2060
2061 #: src/editldap.c:548
2062 #, fuzzy
2063 msgid " Defaults "
2064 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
2065
2066 #: src/editldap.c:553
2067 msgid ""
2068 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2069 "names and addresses during a name or address search process."
2070 msgstr ""
2071
2072 #: src/editldap.c:560
2073 msgid "Max Query Age (secs)"
2074 msgstr ""
2075
2076 #: src/editldap.c:576
2077 msgid ""
2078 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2079 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2080 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2081 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2082 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2083 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2084 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2085 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2086 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2087 "more memory to cache results."
2088 msgstr ""
2089
2090 #: src/editldap.c:594
2091 msgid "Include server in dynamic search"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: src/editldap.c:600
2095 msgid ""
2096 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2097 "address completion."
2098 msgstr ""
2099
2100 #: src/editldap.c:607
2101 msgid "Match names 'containing' search term"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: src/editldap.c:613
2105 msgid ""
2106 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2107 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2108 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2109 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2110 "searches against other address interfaces."
2111 msgstr ""
2112
2113 #: src/editldap.c:668
2114 msgid "Bind DN"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: src/editldap.c:678
2118 msgid ""
2119 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2120 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2121 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2122 "performing a search."
2123 msgstr ""
2124
2125 #: src/editldap.c:686
2126 #, fuzzy
2127 msgid "Bind Password"
2128 msgstr "Êùäéêüò"
2129
2130 #: src/editldap.c:696
2131 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2132 msgstr ""
2133
2134 #: src/editldap.c:702
2135 msgid "Timeout (secs)"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: src/editldap.c:717
2139 msgid "The timeout period in seconds."
2140 msgstr ""
2141
2142 #: src/editldap.c:721
2143 msgid "Maximum Entries"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: src/editldap.c:736
2147 msgid ""
2148 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2149 msgstr ""
2150
2151 #: src/editldap.c:752 src/prefs_account.c:762
2152 msgid "Basic"
2153 msgstr "ÂáóéêÜ"
2154
2155 #: src/editldap.c:753 src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
2156 msgid "Search"
2157 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
2158
2159 #: src/editldap.c:754 src/gtk/quicksearch.c:280
2160 msgid "Extended"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: src/editldap.c:970
2164 #, fuzzy
2165 msgid "Add New LDAP Server"
2166 msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
2167
2168 #: src/editvcard.c:96
2169 msgid "File does not appear to be vCard format."
2170 msgstr ""
2171
2172 #: src/editvcard.c:132
2173 #, fuzzy
2174 msgid "Select vCard File"
2175 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2176
2177 #: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:292
2178 msgid "Edit vCard Entry"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: src/editvcard.c:297
2182 msgid "Add New vCard Entry"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: src/exphtmldlg.c:111
2186 msgid "Please specify output directory and file to create."
2187 msgstr ""
2188
2189 #: src/exphtmldlg.c:114
2190 msgid "Select stylesheet and formatting."
2191 msgstr ""
2192
2193 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2194 msgid "File exported successfully."
2195 msgstr ""
2196
2197 #: src/exphtmldlg.c:182
2198 #, c-format
2199 msgid ""
2200 "HTML Output Directory '%s'\n"
2201 "does not exist. OK to create new directory?"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:191
2205 msgid "Create Directory"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: src/exphtmldlg.c:194
2209 #, c-format
2210 msgid ""
2211 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2212 "%s"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:202
2216 msgid "Failed to Create Directory"
2217 msgstr ""
2218
2219 #: src/exphtmldlg.c:242
2220 #, fuzzy
2221 msgid "Error creating HTML file"
2222 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2223
2224 #: src/exphtmldlg.c:362
2225 msgid "Select HTML Output File"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: src/exphtmldlg.c:438
2229 msgid "HTML Output File"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: src/exphtmldlg.c:499
2233 msgid "Stylesheet"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2617 src/prefs_common.c:2925
2237 #, fuzzy
2238 msgid "Default"
2239 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
2240
2241 #: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
2242 #, fuzzy
2243 msgid "Full"
2244 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2245
2246 #: src/exphtmldlg.c:524
2247 #, fuzzy
2248 msgid "Custom"
2249 msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
2250
2251 #: src/exphtmldlg.c:530
2252 msgid "Custom-2"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: src/exphtmldlg.c:536
2256 msgid "Custom-3"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: src/exphtmldlg.c:542
2260 msgid "Custom-4"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: src/exphtmldlg.c:556
2264 #, fuzzy
2265 msgid "Full Name Format"
2266 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2267
2268 #: src/exphtmldlg.c:563
2269 msgid "First Name, Last Name"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: src/exphtmldlg.c:569
2273 msgid "Last Name, First Name"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: src/exphtmldlg.c:583
2277 msgid "Color Banding"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: src/exphtmldlg.c:589
2281 msgid "Format E-Mail Links"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: src/exphtmldlg.c:595
2285 msgid "Format User Attributes"
2286 msgstr ""
2287
2288 #: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:679 src/importldif.c:960
2289 #, fuzzy
2290 msgid "File Name :"
2291 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2292
2293 #: src/exphtmldlg.c:660
2294 #, fuzzy
2295 msgid "Open with Web Browser"
2296 msgstr "¶íïéãìá ìå"
2297
2298 #: src/exphtmldlg.c:692
2299 #, fuzzy
2300 msgid "Export Address Book to HTML File"
2301 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
2302
2303 #: src/exphtmldlg.c:726 src/expldifdlg.c:746 src/importldif.c:1034
2304 #, fuzzy
2305 msgid "Prev"
2306 msgstr "ÅðéëïãÝò"
2307
2308 #: src/exphtmldlg.c:727 src/expldifdlg.c:747 src/importldif.c:1035
2309 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2310 msgid "Next"
2311 msgstr "Åðüìåíï"
2312
2313 #: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:778 src/importldif.c:1067
2314 #, fuzzy
2315 msgid "File Info"
2316 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2317
2318 #: src/exphtmldlg.c:759
2319 #, fuzzy
2320 msgid "Format"
2321 msgstr "Ðñïþèçóç"
2322
2323 #: src/expldifdlg.c:110
2324 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2325 msgstr ""
2326
2327 #: src/expldifdlg.c:113
2328 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2329 msgstr ""
2330
2331 #: src/expldifdlg.c:188
2332 #, c-format
2333 msgid ""
2334 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2335 "does not exist. OK to create new directory?"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: src/expldifdlg.c:200
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2342 "%s"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: src/expldifdlg.c:244
2346 msgid "Suffix was not supplied"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: src/expldifdlg.c:246
2350 msgid ""
2351 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2352 "you wish to proceed without a suffix?"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: src/expldifdlg.c:264
2356 #, fuzzy
2357 msgid "Error creating LDIF file"
2358 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2359
2360 #: src/expldifdlg.c:373
2361 #, fuzzy
2362 msgid "Select LDIF Output File"
2363 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2364
2365 #: src/expldifdlg.c:449
2366 msgid "LDIF Output File"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: src/expldifdlg.c:510
2370 msgid "Suffix"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: src/expldifdlg.c:522
2374 msgid ""
2375 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2376 "entry. Examples include:\n"
2377 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2378 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2379 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: src/expldifdlg.c:531
2383 #, fuzzy
2384 msgid "Relative DN"
2385 msgstr "ÁðÜíôçóç"
2386
2387 #: src/expldifdlg.c:538
2388 #, fuzzy
2389 msgid "Unique ID"
2390 msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
2391
2392 #: src/expldifdlg.c:546
2393 msgid ""
2394 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2395 "to:\n"
2396 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: src/expldifdlg.c:559
2400 msgid ""
2401 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2402 "similar to:\n"
2403 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: src/expldifdlg.c:572
2407 msgid ""
2408 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2409 "is formatted similar to:\n"
2410 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2411 msgstr ""
2412
2413 #: src/expldifdlg.c:586
2414 msgid ""
2415 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2416 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2417 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2418 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2419 "available RDN options that will be used to create the DN."
2420 msgstr ""
2421
2422 #: src/expldifdlg.c:599
2423 msgid "Use DN attribute if present in data"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: src/expldifdlg.c:606
2427 msgid ""
2428 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2429 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2430 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2431 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2432 msgstr ""
2433
2434 #: src/expldifdlg.c:617
2435 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: src/expldifdlg.c:624
2439 msgid ""
2440 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2441 "option to ignore these records."
2442 msgstr ""
2443
2444 #: src/expldifdlg.c:712
2445 #, fuzzy
2446 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2447 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
2448
2449 #: src/expldifdlg.c:779
2450 #, fuzzy
2451 msgid "Distguished Name"
2452 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2453
2454 #: src/export.c:141
2455 msgid "Export"
2456 msgstr "ÅîáãùãÞ"
2457
2458 #: src/export.c:160
2459 msgid "Specify target folder and mbox file."
2460 msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
2461
2462 #: src/export.c:170
2463 msgid "Source dir:"
2464 msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
2465
2466 #: src/export.c:175
2467 msgid "Exporting file:"
2468 msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
2469
2470 #: src/export.c:188 src/export.c:194 src/import.c:193 src/import.c:199
2471 #: src/prefs_account.c:1229
2472 msgid " Select... "
2473 msgstr "ÅðéëïãÞ... "
2474
2475 #: src/export.c:233
2476 msgid "Select exporting file"
2477 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
2478
2479 #: src/exporthtml.c:796
2480 #, fuzzy
2481 msgid "Full Name"
2482 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2483
2484 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2485 msgid "Attributes"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: src/exporthtml.c:1001
2489 #, fuzzy
2490 msgid "Sylpheed Address Book"
2491 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
2492
2493 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2494 msgid "Name already exists but is not a directory."
2495 msgstr ""
2496
2497 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2498 msgid "No permissions to create directory."
2499 msgstr ""
2500
2501 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2502 msgid "Name is too long."
2503 msgstr ""
2504
2505 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2506 #, fuzzy
2507 msgid "Not specified."
2508 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
2509
2510 #: src/folder.c:1173
2511 msgid "Inbox"
2512 msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
2513
2514 #: src/folder.c:1177
2515 #, fuzzy
2516 msgid "Sent"
2517 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
2518
2519 #: src/folder.c:1181
2520 msgid "Queue"
2521 msgstr "ÏõñÜ"
2522
2523 #: src/folder.c:1185
2524 msgid "Trash"
2525 msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
2526
2527 #: src/folder.c:1189
2528 #, fuzzy
2529 msgid "Drafts"
2530 msgstr "Ðñü÷åéñá"
2531
2532 #: src/folder.c:1441
2533 #, fuzzy, c-format
2534 msgid "Processing (%s)...\n"
2535 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2536
2537 #: src/folder.c:2440
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "Moving %s to %s...\n"
2540 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
2541
2542 #: src/foldersel.c:153
2543 msgid "Select folder"
2544 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
2545
2546 #: src/folderview.c:232
2547 #, fuzzy
2548 msgid "/Mark all _read"
2549 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
2550
2551 #: src/folderview.c:233
2552 #, fuzzy
2553 msgid "/_Search folder..."
2554 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
2555
2556 #: src/folderview.c:235
2557 #, fuzzy
2558 msgid "/_Processing..."
2559 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2560
2561 #: src/folderview.c:314
2562 msgid "New"
2563 msgstr "ÍÝá"
2564
2565 #: src/folderview.c:315
2566 msgid "Unread"
2567 msgstr "ÁäéÜâáóôá"
2568
2569 #: src/folderview.c:316
2570 msgid "#"
2571 msgstr "áñ."
2572
2573 #: src/folderview.c:521
2574 msgid "Setting folder info..."
2575 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
2576
2577 #: src/folderview.c:728 src/mainwindow.c:2991 src/setup.c:80
2578 #, c-format
2579 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2580 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
2581
2582 #: src/folderview.c:732 src/mainwindow.c:2996 src/setup.c:85
2583 #, c-format
2584 msgid "Scanning folder %s ..."
2585 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2586
2587 #: src/folderview.c:773
2588 #, fuzzy
2589 msgid "Rebuilding folder tree..."
2590 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2591
2592 #: src/folderview.c:856
2593 #, fuzzy
2594 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2595 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
2596
2597 #: src/folderview.c:1520
2598 #, fuzzy, c-format
2599 msgid "Opening Folder %s..."
2600 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2601
2602 #: src/folderview.c:1532
2603 msgid "Folder could not be opened."
2604 msgstr ""
2605
2606 #: src/folderview.c:1722
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "Moving %s to %s..."
2609 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
2610
2611 #: src/folderview.c:1751
2612 msgid "Source and destination are the same."
2613 msgstr ""
2614
2615 #: src/folderview.c:1754
2616 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2617 msgstr ""
2618
2619 #: src/folderview.c:1757
2620 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2621 msgstr ""
2622
2623 #: src/folderview.c:1760
2624 #, fuzzy
2625 msgid "Move failed!"
2626 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
2627
2628 #: src/folderview.c:1795 src/summaryview.c:3883
2629 #, fuzzy
2630 msgid "Processing configuration"
2631 msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
2632
2633 #: src/grouplistdialog.c:171
2634 #, fuzzy
2635 msgid "Newsgroup subscription"
2636 msgstr "Newsgroups:"
2637
2638 #: src/grouplistdialog.c:187
2639 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2640 msgstr ""
2641
2642 #: src/grouplistdialog.c:193
2643 #, fuzzy
2644 msgid "Find groups:"
2645 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
2646
2647 #: src/grouplistdialog.c:201
2648 #, fuzzy
2649 msgid " Search "
2650 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
2651
2652 #: src/grouplistdialog.c:213
2653 #, fuzzy
2654 msgid "Newsgroup name"
2655 msgstr "Newsgroups:"
2656
2657 #: src/grouplistdialog.c:214
2658 #, fuzzy
2659 msgid "Messages"
2660 msgstr "ÌÞíõìá"
2661
2662 #: src/grouplistdialog.c:215
2663 #, fuzzy
2664 msgid "Type"
2665 msgstr "Ôýðïò MIME"
2666
2667 #: src/grouplistdialog.c:239
2668 msgid "Refresh"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: src/grouplistdialog.c:343
2672 msgid "moderated"
2673 msgstr ""
2674
2675 #: src/grouplistdialog.c:345
2676 msgid "readonly"
2677 msgstr ""
2678
2679 #: src/grouplistdialog.c:347
2680 msgid "unknown"
2681 msgstr ""
2682
2683 #: src/grouplistdialog.c:407
2684 #, fuzzy
2685 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2686 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
2687
2688 #: src/grouplistdialog.c:440 src/summaryview.c:1018
2689 #, fuzzy
2690 msgid "Done."
2691 msgstr "ÔÝëïò"
2692
2693 #: src/grouplistdialog.c:470
2694 #, c-format
2695 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: src/gtk/about.c:91
2699 msgid "About"
2700 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
2701
2702 #: src/gtk/about.c:112
2703 #, c-format
2704 msgid ""
2705 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2706 "Operating System: %s %s (%s)"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: src/gtk/about.c:127
2710 #, c-format
2711 msgid "Compiled-in features:%s"
2712 msgstr ""
2713
2714 #: src/gtk/about.c:210
2715 msgid ""
2716 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2717 "\n"
2718 msgstr ""
2719 "Ôï GPGME åßíáé copyright 2001 ôïõ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2720 "\n"
2721
2722 #: src/gtk/about.c:214
2723 msgid ""
2724 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2725 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2726 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2727 "version.\n"
2728 "\n"
2729 msgstr ""
2730 "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
2731 "êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
2732 "×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
2733 "áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
2734 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
2735 "\n"
2736
2737 #: src/gtk/about.c:220
2738 msgid ""
2739 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2740 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2741 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2742 "more details.\n"
2743 "\n"
2744 msgstr ""
2745 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
2746 "ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
2747 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
2748 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
2749 "\n"
2750
2751 #: src/gtk/about.c:226
2752 msgid ""
2753 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2754 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2755 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2756 msgstr ""
2757 "Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
2758 "ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
2759 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
2760 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2761
2762 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2763 msgid "Orange"
2764 msgstr ""
2765
2766 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2767 msgid "Red"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2771 #, fuzzy
2772 msgid "Pink"
2773 msgstr "Åêôýðùóç"
2774
2775 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2776 msgid "Sky blue"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2780 #, fuzzy
2781 msgid "Blue"
2782 msgstr "ÔéìÞ"
2783
2784 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2785 msgid "Green"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: src/gtk/colorlabel.c:54
2789 #, fuzzy
2790 msgid "Brown"
2791 msgstr "ÊÜôù"
2792
2793 #: src/gtk/foldersort.c:139
2794 #, fuzzy
2795 msgid "Set folder sortorder"
2796 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
2797
2798 #: src/gtk/foldersort.c:151
2799 msgid ""
2800 "Move folders up or down to change\n"
2801 "the sort order in the folderview"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: src/gtk/foldersort.c:171
2805 msgid "Ok"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: src/gtk/foldersort.c:219
2809 #, fuzzy
2810 msgid "Folders"
2811 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
2812
2813 #: src/gtk/gtkaspell.c:602
2814 #, fuzzy
2815 msgid "No dictionary selected."
2816 msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
2817
2818 #: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1716 src/gtk/gtkaspell.c:2003
2819 msgid "Normal Mode"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: src/gtk/gtkaspell.c:825 src/gtk/gtkaspell.c:1722 src/gtk/gtkaspell.c:2014
2823 msgid "Bad Spellers Mode"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: src/gtk/gtkaspell.c:864
2827 msgid "Unknown suggestion mode."
2828 msgstr ""
2829
2830 #: src/gtk/gtkaspell.c:1117
2831 msgid "No misspelled word found."
2832 msgstr ""
2833
2834 #: src/gtk/gtkaspell.c:1430
2835 msgid "Replace unknown word"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: src/gtk/gtkaspell.c:1440
2839 #, c-format
2840 msgid "Replace \"%s\" with: "
2841 msgstr ""
2842
2843 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
2844 msgid ""
2845 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2846 "will learn from mistake.\n"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: src/gtk/gtkaspell.c:1710 src/gtk/gtkaspell.c:1992
2850 msgid "Fast Mode"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: src/gtk/gtkaspell.c:1833
2854 #, c-format
2855 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846
2859 msgid "Accept in this session"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: src/gtk/gtkaspell.c:1856
2863 msgid "Add to personal dictionary"
2864 msgstr ""
2865
2866 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
2867 #, fuzzy
2868 msgid "Replace with..."
2869 msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
2870
2871 #: src/gtk/gtkaspell.c:1876
2872 #, c-format
2873 msgid "Check with %s"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: src/gtk/gtkaspell.c:1895
2877 msgid "(no suggestions)"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: src/gtk/gtkaspell.c:1906 src/gtk/gtkaspell.c:2066
2881 #, fuzzy
2882 msgid "More..."
2883 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
2884
2885 #: src/gtk/gtkaspell.c:1968
2886 #, c-format
2887 msgid "Dictionary: %s"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981
2891 #, c-format
2892 msgid "Use alternate (%s)"
2893 msgstr ""
2894
2895 #: src/gtk/gtkaspell.c:2029 src/prefs_spelling.c:172
2896 msgid "Check while typing"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: src/gtk/gtkaspell.c:2045
2900 msgid "Change dictionary"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/gtk/gtkaspell.c:2207
2904 #, c-format
2905 msgid ""
2906 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2907 "%s"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2911 #, c-format
2912 msgid "Input password for %s on %s:"
2913 msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
2914
2915 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2916 msgid "Input password"
2917 msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
2918
2919 #: src/gtk/logwindow.c:63
2920 msgid "Protocol log"
2921 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
2922
2923 #: src/gtk/pluginwindow.c:123
2924 #, fuzzy
2925 msgid "Select Plugin to load"
2926 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
2927
2928 #: src/gtk/pluginwindow.c:159 src/gtk/pluginwindow.c:183
2929 msgid "Plugins"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: src/gtk/pluginwindow.c:197 src/prefs_common.c:2483
2933 #, fuzzy
2934 msgid "Description"
2935 msgstr "Ðñïïñéóìüò"
2936
2937 #: src/gtk/pluginwindow.c:221
2938 msgid "Load Plugin"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: src/gtk/pluginwindow.c:226
2942 msgid "Unload Plugin"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2946 msgid "Page Index"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:491
2950 msgid "Apply"
2951 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
2952
2953 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2954 msgid "Account"
2955 msgstr "Ëïã/óìüò"
2956
2957 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2958 #: src/prefs_summary_column.c:68
2959 msgid "Status"
2960 msgstr "ÊáôÜóôáóç"
2961
2962 #: src/gtk/quicksearch.c:99
2963 msgid "Extended symbols"
2964 msgstr ""
2965
2966 #: src/gtk/quicksearch.c:179
2967 #, fuzzy
2968 msgid "all messages"
2969 msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
2970
2971 #: src/gtk/quicksearch.c:180
2972 msgid "messages whose age is greater than #"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: src/gtk/quicksearch.c:181
2976 msgid "messages whose age is less than #"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2980 msgid "messages which contain S in the message body"
2981 msgstr ""
2982
2983 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2984 msgid "messages which contain S in the whole message"
2985 msgstr ""
2986
2987 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2988 msgid "messages carbon-copied to S"
2989 msgstr ""
2990
2991 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2992 #, fuzzy
2993 msgid "message is either to: or cc: to S"
2994 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
2995
2996 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2997 #, fuzzy
2998 msgid "deleted messages"
2999 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
3000
3001 #: src/gtk/quicksearch.c:187
3002 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3003 msgstr ""
3004
3005 #: src/gtk/quicksearch.c:188
3006 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3007 msgstr ""
3008
3009 #: src/gtk/quicksearch.c:189
3010 msgid "messages originating from user S"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: src/gtk/quicksearch.c:190
3014 #, fuzzy
3015 msgid "forwarded messages"
3016 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3017
3018 #: src/gtk/quicksearch.c:191
3019 msgid "messages which contain header S"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: src/gtk/quicksearch.c:192
3023 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3024 msgstr ""
3025
3026 #: src/gtk/quicksearch.c:193
3027 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: src/gtk/quicksearch.c:194
3031 #, fuzzy
3032 msgid "locked messages"
3033 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3034
3035 #: src/gtk/quicksearch.c:195
3036 msgid "messages which are in newsgroup S"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: src/gtk/quicksearch.c:196
3040 #, fuzzy
3041 msgid "new messages"
3042 msgstr "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
3043
3044 #: src/gtk/quicksearch.c:197
3045 #, fuzzy
3046 msgid "old messages"
3047 msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
3048
3049 #: src/gtk/quicksearch.c:198
3050 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: src/gtk/quicksearch.c:199
3054 msgid "messages which have been replied to"
3055 msgstr ""
3056
3057 #: src/gtk/quicksearch.c:200
3058 #, fuzzy
3059 msgid "read messages"
3060 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3061
3062 #: src/gtk/quicksearch.c:201
3063 msgid "messages which contain S in subject"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: src/gtk/quicksearch.c:202
3067 msgid "messages whose score is equal to #"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: src/gtk/quicksearch.c:203
3071 msgid "messages whose score is greater than #"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: src/gtk/quicksearch.c:204
3075 msgid "messages whose score is lower than #"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: src/gtk/quicksearch.c:205
3079 msgid "messages whose size is equal to #"
3080 msgstr ""
3081
3082 #: src/gtk/quicksearch.c:206
3083 msgid "messages whose size is greater than #"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: src/gtk/quicksearch.c:207
3087 msgid "messages whose size is smaller than #"
3088 msgstr ""
3089
3090 #: src/gtk/quicksearch.c:208
3091 msgid "messages which have been sent to S"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: src/gtk/quicksearch.c:209
3095 #, fuzzy
3096 msgid "marked messages"
3097 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3098
3099 #: src/gtk/quicksearch.c:210
3100 #, fuzzy
3101 msgid "unread messages"
3102 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3103
3104 #: src/gtk/quicksearch.c:211
3105 msgid "messages which contain S in References header"
3106 msgstr ""
3107
3108 #: src/gtk/quicksearch.c:212
3109 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: src/gtk/quicksearch.c:213
3113 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: src/gtk/quicksearch.c:215
3117 msgid "logical AND operator"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3121 msgid "logical OR operator"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3125 msgid "logical NOT operator"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3129 #, fuzzy
3130 msgid "case sensitive search"
3131 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
3132
3133 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3134 msgid "all filtering expressions are allowed"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3138 msgid "Extended Search symbols"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: src/gtk/quicksearch.c:268 src/prefs_filtering_action.c:1115
3142 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
3143 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
3144 msgid "Subject"
3145 msgstr "ÈÝìá"
3146
3147 #: src/gtk/quicksearch.c:272 src/prefs_filtering_action.c:1116
3148 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
3149 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
3150 msgid "From"
3151 msgstr "Áðü"
3152
3153 #: src/gtk/quicksearch.c:276 src/prefs_filtering_action.c:1117
3154 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
3155 #, fuzzy
3156 msgid "To"
3157 msgstr "Ðñïò:"
3158
3159 #: src/gtk/quicksearch.c:317
3160 msgid "Extended Symbols"
3161 msgstr ""
3162
3163 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3164 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3165 msgid "correct"
3166 msgstr ""
3167
3168 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3169 #, fuzzy
3170 msgid "Owner"
3171 msgstr "¶ëëá"
3172
3173 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3174 #, fuzzy
3175 msgid "Signer"
3176 msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
3177
3178 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3179 #: src/prefs_themes.c:874
3180 #, fuzzy
3181 msgid "Name: "
3182 msgstr "¼íïìá:"
3183
3184 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3185 #, fuzzy
3186 msgid "Organization: "
3187 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
3188
3189 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3190 #, fuzzy
3191 msgid "Location: "
3192 msgstr "Ëïã/óìüò"
3193
3194 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3195 #, fuzzy
3196 msgid "Fingerprint: "
3197 msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
3198
3199 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3200 #, fuzzy
3201 msgid "Signature status: "
3202 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
3203
3204 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3205 #, c-format
3206 msgid "SSL certificate for %s"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3210 #, c-format
3211 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3215 #, fuzzy, c-format
3216 msgid "Signature status: %s"
3217 msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3218
3219 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3220 msgid "View certificate"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3224 msgid "Unknown SSL Certificate"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3228 msgid "Accept and save"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3232 #, fuzzy
3233 msgid "Cancel connection"
3234 msgstr "ÓõíäÝïìáé"
3235
3236 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3237 msgid "New certificate:"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3241 msgid "Known certificate:"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3245 #, c-format
3246 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3250 msgid "View certificates"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3254 msgid "Changed SSL Certificate"
3255 msgstr ""
3256
3257 #: src/headerview.c:171 src/summaryview.c:2247
3258 msgid "(No From)"
3259 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
3260
3261 #: src/headerview.c:186 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
3262 msgid "(No Subject)"
3263 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
3264
3265 #: src/imap.c:667
3266 #, fuzzy, c-format
3267 msgid "Connecting to %s failed"
3268 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
3269
3270 #: src/imap.c:672
3271 #, fuzzy, c-format
3272 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3273 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
3274
3275 #: src/imap.c:710
3276 #, fuzzy
3277 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3278 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
3279
3280 #: src/imap.c:723
3281 #, c-format
3282 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3283 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
3284
3285 #: src/imap.c:762
3286 msgid "Can't start TLS session.\n"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: src/imap.c:1096
3290 #, c-format
3291 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3292 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
3293
3294 #: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
3295 msgid "can't expunge\n"
3296 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
3297
3298 #: src/imap.c:1144
3299 #, fuzzy
3300 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3301 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: 1:%d\n"
3302
3303 #: src/imap.c:1186
3304 #, fuzzy
3305 msgid "can't close folder\n"
3306 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
3307
3308 #: src/imap.c:1238
3309 #, fuzzy, c-format
3310 msgid "root folder %s does not exist\n"
3311 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
3312
3313 #: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
3314 #, fuzzy
3315 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3316 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
3317
3318 #: src/imap.c:1653
3319 #, fuzzy
3320 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3321 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
3322
3323 #: src/imap.c:1675
3324 msgid "can't create mailbox\n"
3325 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
3326
3327 #: src/imap.c:1718
3328 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: src/imap.c:1750
3332 #, fuzzy, c-format
3333 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3334 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
3335
3336 #: src/imap.c:1812
3337 msgid "can't delete mailbox\n"
3338 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
3339
3340 #: src/imap.c:1850
3341 msgid "can't get envelope\n"
3342 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
3343
3344 #: src/imap.c:1858
3345 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3346 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
3347
3348 #: src/imap.c:1880
3349 #, c-format
3350 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3351 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
3352
3353 #: src/imap.c:1938
3354 #, c-format
3355 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: src/imap.c:1960
3359 #, c-format
3360 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3361 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
3362
3363 #: src/imap.c:1967
3364 #, fuzzy, c-format
3365 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3366 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
3367
3368 #: src/imap.c:2057
3369 msgid "can't get namespace\n"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: src/imap.c:2491
3373 #, c-format
3374 msgid "can't select folder: %s\n"
3375 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
3376
3377 #: src/imap.c:2631
3378 #, fuzzy
3379 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3380 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
3381
3382 #: src/imap.c:2648
3383 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3384 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
3385
3386 #: src/imap.c:2966
3387 #, c-format
3388 msgid "can't append %s to %s\n"
3389 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
3390
3391 #: src/imap.c:3015
3392 #, fuzzy, c-format
3393 msgid "can't append message to %s\n"
3394 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï ìÞíõìá %s\n"
3395
3396 #: src/imap.c:3097
3397 #, fuzzy, c-format
3398 msgid "can't copy %s to %s\n"
3399 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
3400
3401 #: src/imap.c:3147
3402 #, fuzzy, c-format
3403 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3404 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
3405
3406 #: src/imap.c:3164
3407 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3408 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
3409
3410 #: src/imap.c:3177
3411 #, fuzzy
3412 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3413 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
3414
3415 #: src/imap.c:3396 src/imap.c:3433
3416 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to UTF-8\n"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: src/imap.c:3528
3420 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
3424 msgid "/Create _new folder..."
3425 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
3426
3427 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
3428 msgid "/_Rename folder..."
3429 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
3430
3431 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
3432 #, fuzzy
3433 msgid "/M_ove folder..."
3434 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
3435
3436 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
3437 msgid "/_Delete folder"
3438 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
3439
3440 #: src/imap_gtk.c:57
3441 #, fuzzy
3442 msgid "/Down_load messages"
3443 msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
3444
3445 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
3446 #, fuzzy
3447 msgid "/_Check for new messages"
3448 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3449
3450 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
3451 #, fuzzy
3452 msgid "/R_ebuild folder tree"
3453 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
3454
3455 #: src/imap_gtk.c:62
3456 #, fuzzy
3457 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3458 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
3459
3460 #: src/imap_gtk.c:125
3461 msgid ""
3462 "Input the name of new folder:\n"
3463 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3464 " append `/' at the end of the name)"
3465 msgstr ""
3466 "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
3467 "(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
3468 " ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
3469
3470 #: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
3471 msgid "NewFolder"
3472 msgstr "NewFolder"
3473
3474 #: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3475 #, c-format
3476 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3477 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
3478
3479 #: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3480 #, c-format
3481 msgid "The folder `%s' already exists."
3482 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
3483
3484 #: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
3485 #, c-format
3486 msgid "Can't create the folder `%s'."
3487 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
3488
3489 #: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
3490 #, c-format
3491 msgid "Input new name for `%s':"
3492 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
3493
3494 #: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
3495 msgid "Rename folder"
3496 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
3497
3498 #: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
3499 msgid ""
3500 "The folder could not be renamed.\n"
3501 "The new folder name is not allowed."
3502 msgstr ""
3503
3504 #: src/imap_gtk.c:251
3505 #, fuzzy, c-format
3506 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3507 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
3508
3509 #: src/imap_gtk.c:252
3510 #, fuzzy
3511 msgid "Delete IMAP4 account"
3512 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
3513
3514 #: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
3515 #, c-format
3516 msgid ""
3517 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
3518 "Do you really want to delete?"
3519 msgstr ""
3520 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
3521 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
3522
3523 #: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
3524 msgid "Delete folder"
3525 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
3526
3527 #: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
3528 #, c-format
3529 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3530 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
3531
3532 #: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
3533 #, fuzzy
3534 msgid "Offline"
3535 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
3536
3537 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
3538 msgid "You are offline. Go online?"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
3542 #, fuzzy, c-format
3543 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3544 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
3545
3546 #: src/import.c:146
3547 msgid "Import"
3548 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
3549
3550 #: src/import.c:165
3551 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3552 msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
3553
3554 #: src/import.c:175
3555 msgid "Importing file:"
3556 msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
3557
3558 #: src/import.c:180
3559 msgid "Destination dir:"
3560 msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
3561
3562 #: src/import.c:238
3563 msgid "Select importing file"
3564 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
3565
3566 #: src/importldif.c:189
3567 msgid "Please specify address book name and file to import."
3568 msgstr ""
3569
3570 #: src/importldif.c:192
3571 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3572 msgstr ""
3573
3574 #: src/importldif.c:195
3575 #, fuzzy
3576 msgid "File imported."
3577 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
3578
3579 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3580 #, fuzzy
3581 msgid "Please select a file."
3582 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
3583
3584 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3585 msgid "Address book name must be supplied."
3586 msgstr ""
3587
3588 #: src/importldif.c:471
3589 msgid "Error reading LDIF fields."
3590 msgstr ""
3591
3592 #: src/importldif.c:494
3593 msgid "LDIF file imported successfully."
3594 msgstr ""
3595
3596 #: src/importldif.c:606
3597 #, fuzzy
3598 msgid "Select LDIF File"
3599 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
3600
3601 #: src/importldif.c:703
3602 msgid ""
3603 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3604 "file data."
3605 msgstr ""
3606
3607 #: src/importldif.c:709
3608 #, fuzzy
3609 msgid "File Name"
3610 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
3611
3612 #: src/importldif.c:720
3613 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3614 msgstr ""
3615
3616 #: src/importldif.c:729
3617 #, fuzzy
3618 msgid "Select the LDIF file to import."
3619 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
3620
3621 #: src/importldif.c:766
3622 msgid "R"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
3626 msgid "S"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: src/importldif.c:768
3630 #, fuzzy
3631 msgid "LDIF Field Name"
3632 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
3633
3634 #: src/importldif.c:769
3635 msgid "Attribute Name"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: src/importldif.c:824
3639 msgid "LDIF Field"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: src/importldif.c:836
3643 msgid "Attribute"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: src/importldif.c:847
3647 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3648 msgstr ""
3649
3650 #: src/importldif.c:852
3651 msgid "???"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: src/importldif.c:870
3655 msgid ""
3656 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3657 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3658 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3659 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3660 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3661 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3662 "field for import."
3663 msgstr ""
3664
3665 #: src/importldif.c:882
3666 #, fuzzy
3667 msgid "Select for Import"
3668 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
3669
3670 #: src/importldif.c:888
3671 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3672 msgstr ""
3673
3674 #: src/importldif.c:891
3675 msgid " Modify "
3676 msgstr ""
3677
3678 #: src/importldif.c:897
3679 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3680 msgstr ""
3681
3682 #: src/importldif.c:970
3683 msgid "Records Imported :"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: src/importldif.c:1001
3687 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: src/importmutt.c:143
3691 #, fuzzy
3692 msgid "Error importing MUTT file."
3693 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
3694
3695 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:329 src/importpine.c:171
3696 #: src/importpine.c:330
3697 #, fuzzy
3698 msgid "Please select a file to import."
3699 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
3700
3701 #: src/importmutt.c:185
3702 #, fuzzy
3703 msgid "Select MUTT File"
3704 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
3705
3706 #: src/importmutt.c:242
3707 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3708 msgstr ""
3709
3710 #: src/importpine.c:143
3711 #, fuzzy
3712 msgid "Error importing Pine file."
3713 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
3714
3715 #: src/importpine.c:185
3716 #, fuzzy
3717 msgid "Select Pine File"
3718 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
3719
3720 #: src/importpine.c:242
3721 msgid "Import Pine file into Address Book"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: src/inc.c:382
3725 msgid "Retrieving new messages"
3726 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
3727
3728 #: src/inc.c:429
3729 msgid "Standby"
3730 msgstr "ÐåñéìÝíù"
3731
3732 #: src/inc.c:556 src/inc.c:607
3733 #, fuzzy
3734 msgid "Cancelled"
3735 msgstr "Áêýñùóç"
3736
3737 #: src/inc.c:567
3738 msgid "Retrieving"
3739 msgstr "ËáìâÜíù"
3740
3741 #: src/inc.c:576
3742 #, c-format
3743 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: src/inc.c:580
3747 #, fuzzy
3748 msgid "Done (no new messages)"
3749 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3750
3751 #: src/inc.c:586
3752 #, fuzzy
3753 msgid "Connection failed"
3754 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
3755
3756 #: src/inc.c:590
3757 #, fuzzy
3758 msgid "Auth failed"
3759 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
3760
3761 #: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
3762 msgid "Locked"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3766 msgid "Timeout"
3767 msgstr ""
3768
3769 #: src/inc.c:681
3770 #, fuzzy, c-format
3771 msgid "Finished (%d new message(s))"
3772 msgstr "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
3773
3774 #: src/inc.c:684
3775 #, fuzzy
3776 msgid "Finished (no new messages)"
3777 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3778
3779 #: src/inc.c:693
3780 #, fuzzy
3781 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3782 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
3783
3784 #: src/inc.c:734
3785 #, c-format
3786 msgid "%s: Retrieving new messages"
3787 msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
3788
3789 #: src/inc.c:753
3790 #, fuzzy, c-format
3791 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3792 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
3793
3794 #: src/inc.c:763
3795 #, c-format
3796 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3797 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
3798
3799 #: src/inc.c:770
3800 #, c-format
3801 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3802 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
3803
3804 #: src/inc.c:851 src/send_message.c:461
3805 #, fuzzy
3806 msgid "Authenticating..."
3807 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
3808
3809 #: src/inc.c:852
3810 #, fuzzy, c-format
3811 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3812 msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
3813
3814 #: src/inc.c:858
3815 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3816 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
3817
3818 #: src/inc.c:862
3819 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3820 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
3821
3822 #: src/inc.c:866
3823 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3824 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
3825
3826 #: src/inc.c:870
3827 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3828 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
3829
3830 #: src/inc.c:880
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "Deleting message %d"
3833 msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
3834
3835 #: src/inc.c:887 src/send_message.c:479
3836 msgid "Quitting"
3837 msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
3838
3839 #: src/inc.c:912
3840 #, fuzzy, c-format
3841 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3842 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
3843
3844 #: src/inc.c:931
3845 #, fuzzy, c-format
3846 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3847 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
3848
3849 #: src/inc.c:1084
3850 #, fuzzy
3851 msgid "Connection failed."
3852 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
3853
3854 #: src/inc.c:1090
3855 msgid "Error occurred while processing mail."
3856 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
3857
3858 #: src/inc.c:1095
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid ""
3861 "Error occurred while processing mail:\n"
3862 "%s"
3863 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
3864
3865 #: src/inc.c:1101
3866 msgid "No disk space left."
3867 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
3868
3869 #: src/inc.c:1106
3870 #, fuzzy
3871 msgid "Can't write file."
3872 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
3873
3874 #: src/inc.c:1111
3875 msgid "Socket error."
3876 msgstr ""
3877
3878 #: src/inc.c:1117 src/send_message.c:604
3879 msgid "Connection closed by the remote host."
3880 msgstr ""
3881
3882 #: src/inc.c:1123
3883 #, fuzzy
3884 msgid "Mailbox is locked."
3885 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
3886
3887 #: src/inc.c:1127
3888 #, fuzzy, c-format
3889 msgid ""
3890 "Mailbox is locked:\n"
3891 "%s"
3892 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
3893
3894 #: src/inc.c:1133 src/send_message.c:589
3895 #, fuzzy
3896 msgid "Authentication failed."
3897 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
3898
3899 #: src/inc.c:1138 src/send_message.c:592
3900 #, fuzzy, c-format
3901 msgid ""
3902 "Authentication failed:\n"
3903 "%s"
3904 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
3905
3906 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:608
3907 msgid "Session timed out."
3908 msgstr ""
3909
3910 #: src/inc.c:1179
3911 #, fuzzy
3912 msgid "Incorporation cancelled\n"
3913 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
3914
3915 #: src/ldif.c:838
3916 #, fuzzy
3917 msgid "Nick Name"
3918 msgstr "¼íïìá"
3919
3920 #: src/main.c:158 src/main.c:167
3921 #, c-format
3922 msgid ""
3923 "File `%s' already exists.\n"
3924 "Can't create folder."
3925 msgstr ""
3926 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
3927 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
3928
3929 #: src/main.c:280
3930 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3931 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
3932
3933 #: src/main.c:587
3934 #, c-format
3935 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3936 msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
3937
3938 #: src/main.c:590
3939 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3940 msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
3941
3942 #: src/main.c:591
3943 msgid ""
3944 "  --attach file1 [file2]...\n"
3945 "                         open composition window with specified files\n"
3946 "                         attached"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: src/main.c:594
3950 msgid "  --receive              receive new messages"
3951 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3952
3953 #: src/main.c:595
3954 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3955 msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
3956
3957 #: src/main.c:596
3958 #, fuzzy
3959 msgid "  --send                 send all queued messages"
3960 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3961
3962 #: src/main.c:597
3963 #, fuzzy
3964 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3965 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3966
3967 #: src/main.c:598
3968 #, fuzzy
3969 msgid ""
3970 "  --status-full [folder]...\n"
3971 "                         show the status of each folder"
3972 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3973
3974 #: src/main.c:600
3975 #, fuzzy
3976 msgid "  --online               switch to online mode"
3977 msgstr "  --debug                debug mode"
3978
3979 #: src/main.c:601
3980 #, fuzzy
3981 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3982 msgstr "  --debug                debug mode"
3983
3984 #: src/main.c:602
3985 msgid "  --debug                debug mode"
3986 msgstr "  --debug                debug mode"
3987
3988 #: src/main.c:603
3989 msgid "  --help                 display this help and exit"
3990 msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
3991
3992 #: src/main.c:604
3993 msgid "  --version              output version information and exit"
3994 msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
3995
3996 #: src/main.c:605
3997 #, fuzzy
3998 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3999 msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
4000
4001 #: src/main.c:642 src/summaryview.c:5044
4002 #, c-format
4003 msgid "Processing (%s)..."
4004 msgstr ""
4005
4006 #: src/main.c:645
4007 #, fuzzy
4008 msgid "top level folder"
4009 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
4010
4011 #: src/main.c:709
4012 msgid "Really quit?"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: src/main.c:710
4016 #, fuzzy
4017 msgid "Composing message exists."
4018 msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
4019
4020 #: src/main.c:711
4021 #, fuzzy
4022 msgid "Draft them"
4023 msgstr "Ðñü÷åéñá"
4024
4025 #: src/main.c:711
4026 #, fuzzy
4027 msgid "Discard them"
4028 msgstr "Áðüññéøç"
4029
4030 #: src/main.c:711
4031 #, fuzzy
4032 msgid "Don't quit"
4033 msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
4034
4035 #: src/main.c:725
4036 msgid "Queued messages"
4037 msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
4038
4039 #: src/main.c:726
4040 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4041 msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
4042
4043 #: src/main.c:971
4044 #, fuzzy
4045 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4046 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
4047
4048 #: src/mainwindow.c:436
4049 #, fuzzy
4050 msgid "/_File/_Add mailbox"
4051 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
4052
4053 #: src/mainwindow.c:437
4054 #, fuzzy
4055 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4056 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
4057
4058 #: src/mainwindow.c:438
4059 #, fuzzy
4060 msgid "/_File/Change folder order"
4061 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
4062
4063 #: src/mainwindow.c:439
4064 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4065 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
4066
4067 #: src/mainwindow.c:440
4068 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4069 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
4070
4071 #: src/mainwindow.c:441
4072 msgid "/_File/Empty _trash"
4073 msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
4074
4075 #: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
4076 msgid "/_File/_Save as..."
4077 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
4078
4079 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
4080 msgid "/_File/_Print..."
4081 msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
4082
4083 #: src/mainwindow.c:446
4084 #, fuzzy
4085 msgid "/_File/_Work offline"
4086 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:449
4089 msgid "/_File/E_xit"
4090 msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
4091
4092 #: src/mainwindow.c:454
4093 #, fuzzy
4094 msgid "/_Edit/Select _thread"
4095 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
4098 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4099 msgstr ""
4100
4101 #: src/mainwindow.c:458
4102 #, fuzzy
4103 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4104 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
4105
4106 #: src/mainwindow.c:460
4107 msgid "/_View/Show or hi_de"
4108 msgstr ""
4109
4110 #: src/mainwindow.c:461
4111 #, fuzzy
4112 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4113 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
4114
4115 #: src/mainwindow.c:463
4116 #, fuzzy
4117 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4118 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
4119
4120 #: src/mainwindow.c:465
4121 #, fuzzy
4122 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4123 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:467
4126 #, fuzzy
4127 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4128 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
4129
4130 #: src/mainwindow.c:469
4131 #, fuzzy
4132 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4133 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
4134
4135 #: src/mainwindow.c:471
4136 #, fuzzy
4137 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4138 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
4139
4140 #: src/mainwindow.c:473
4141 #, fuzzy
4142 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4143 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:475
4146 #, fuzzy
4147 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4148 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
4149
4150 #: src/mainwindow.c:478
4151 #, fuzzy
4152 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4153 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
4154
4155 #: src/mainwindow.c:479
4156 #, fuzzy
4157 msgid "/_View/Separate m_essage view"
4158 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
4159
4160 #: src/mainwindow.c:481
4161 #, fuzzy
4162 msgid "/_View/_Sort"
4163 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
4164
4165 #: src/mainwindow.c:482
4166 #, fuzzy
4167 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4168 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
4169
4170 #: src/mainwindow.c:483
4171 #, fuzzy
4172 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4173 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
4174
4175 #: src/mainwindow.c:484
4176 #, fuzzy
4177 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4178 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
4179
4180 #: src/mainwindow.c:485
4181 #, fuzzy
4182 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4183 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
4184
4185 #: src/mainwindow.c:486
4186 #, fuzzy
4187 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4188 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
4189
4190 #: src/mainwindow.c:487
4191 #, fuzzy
4192 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4193 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
4194
4195 #: src/mainwindow.c:488
4196 #, fuzzy
4197 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4198 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
4199
4200 #: src/mainwindow.c:490
4201 #, fuzzy
4202 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4203 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
4204
4205 #: src/mainwindow.c:491
4206 #, fuzzy
4207 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4208 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
4209
4210 #: src/mainwindow.c:492
4211 #, fuzzy
4212 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4213 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
4214
4215 #: src/mainwindow.c:494
4216 #, fuzzy
4217 msgid "/_View/_Sort/by score"
4218 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
4219
4220 #: src/mainwindow.c:495
4221 #, fuzzy
4222 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4223 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
4224
4225 #: src/mainwindow.c:496
4226 #, fuzzy
4227 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4228 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
4229
4230 #: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
4231 #, fuzzy
4232 msgid "/_View/_Sort/---"
4233 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
4234
4235 #: src/mainwindow.c:498
4236 #, fuzzy
4237 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4238 msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
4239
4240 #: src/mainwindow.c:499
4241 #, fuzzy
4242 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4243 msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
4244
4245 #: src/mainwindow.c:501
4246 #, fuzzy
4247 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4248 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
4249
4250 #: src/mainwindow.c:503
4251 #, fuzzy
4252 msgid "/_View/Th_read view"
4253 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
4254
4255 #: src/mainwindow.c:504
4256 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4257 msgstr ""
4258
4259 #: src/mainwindow.c:505
4260 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4261 msgstr ""
4262
4263 #: src/mainwindow.c:506
4264 #, fuzzy
4265 msgid "/_View/_Hide read messages"
4266 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
4267
4268 #: src/mainwindow.c:507
4269 #, fuzzy
4270 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4271 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
4272
4273 #: src/mainwindow.c:510
4274 #, fuzzy
4275 msgid "/_View/_Go to"
4276 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
4277
4278 #: src/mainwindow.c:511
4279 #, fuzzy
4280 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4281 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
4282
4283 #: src/mainwindow.c:512
4284 #, fuzzy
4285 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4286 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
4287
4288 #: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4289 #: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
4290 #, fuzzy
4291 msgid "/_View/_Go to/---"
4292 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
4293
4294 #: src/mainwindow.c:514
4295 #, fuzzy
4296 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4297 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
4298
4299 #: src/mainwindow.c:516
4300 #, fuzzy
4301 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4302 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:519
4305 #, fuzzy
4306 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4307 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:520
4310 #, fuzzy
4311 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4312 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
4313
4314 #: src/mainwindow.c:522
4315 #, fuzzy
4316 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4317 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
4318
4319 #: src/mainwindow.c:524
4320 #, fuzzy
4321 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4322 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
4323
4324 #: src/mainwindow.c:527
4325 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4326 msgstr ""
4327
4328 #: src/mainwindow.c:529
4329 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4330 msgstr ""
4331
4332 #: src/mainwindow.c:532
4333 #, fuzzy
4334 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4335 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
4338 msgid "/_View/_Code set/---"
4339 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
4342 msgid "/_View/_Code set"
4343 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
4346 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4347 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
4350 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4351 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
4354 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4355 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
4358 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4359 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
4362 #, fuzzy
4363 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4364 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
4365
4366 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
4367 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4368 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
4369
4370 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
4371 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4372 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
4373
4374 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
4375 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4376 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
4377
4378 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
4379 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4380 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
4381
4382 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
4383 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4384 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
4385
4386 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
4387 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4388 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
4389
4390 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
4391 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4392 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
4393
4394 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
4395 #, fuzzy
4396 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4397 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
4398
4399 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
4400 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4401 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
4404 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4405 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
4406
4407 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
4408 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4409 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
4410
4411 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
4412 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4413 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
4414
4415 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
4416 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4417 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
4418
4419 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
4420 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4421 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
4422
4423 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
4424 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4425 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
4426
4427 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
4428 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4429 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
4430
4431 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
4432 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4433 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
4434
4435 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
4436 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4437 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
4438
4439 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
4440 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4441 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
4442
4443 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
4444 #, fuzzy
4445 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4446 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
4447
4448 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
4449 #, fuzzy
4450 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4451 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
4452
4453 #: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
4454 #, fuzzy
4455 msgid "/_View/Open in new _window"
4456 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
4457
4458 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
4459 #, fuzzy
4460 msgid "/_View/Mess_age source"
4461 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
4462
4463 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
4464 #, fuzzy
4465 msgid "/_View/Show all _headers"
4466 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
4467
4468 #: src/mainwindow.c:622
4469 #, fuzzy
4470 msgid "/_View/_Update summary"
4471 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
4472
4473 #: src/mainwindow.c:625
4474 #, fuzzy
4475 msgid "/_Message/Recei_ve"
4476 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
4477
4478 #: src/mainwindow.c:626
4479 #, fuzzy
4480 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4481 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
4482
4483 #: src/mainwindow.c:628
4484 #, fuzzy
4485 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4486 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
4487