update Russian translation
[claws.git] / po / el.po
1 # Hellenic translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
11 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
16
17 #: src/account.c:305
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
23 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
24 "ëïãáñéáóìïýò."
25
26 #: src/account.c:555
27 msgid "Edit accounts"
28 msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
29
30 #: src/account.c:573
31 msgid ""
32 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
33 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
34 msgstr ""
35
36 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
37 #: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
38 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
39 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
40 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
41 #: src/select-keys.c:301
42 msgid "Name"
43 msgstr "¼íïìá"
44
45 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
46 msgid "Protocol"
47 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
48
49 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
50 msgid "Server"
51 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
52
53 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
54 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
55 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
56 #: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
57 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
58 msgid "Add"
59 msgstr "ÐñïóèÞêç"
60
61 #: src/account.c:630
62 msgid "Edit"
63 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
64
65 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
66 msgid " Delete "
67 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
68
69 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
70 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
71 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
72 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
73 msgid "Down"
74 msgstr "ÊÜôù"
75
76 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
77 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
78 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
79 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
80 msgid "Up"
81 msgstr "ÐÜíù"
82
83 #: src/account.c:662
84 #, fuzzy
85 msgid " Set as default account "
86 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
87
88 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
89 #: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
90 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
91 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
92 msgid "Close"
93 msgstr "Êëåßóéìï"
94
95 #: src/account.c:736
96 msgid "Delete account"
97 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
98
99 #: src/account.c:737
100 msgid "Do you really want to delete this account?"
101 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
102
103 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
104 #: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
105 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
106 #: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
107 #: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
108 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
109 #: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
110 #: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
111 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
112 #: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
113 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
114 #: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
115 #: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
116 msgid "Yes"
117 msgstr "Íáé"
118
119 #: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
120 #: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
121 #: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
122 msgid "+No"
123 msgstr "+¼÷é"
124
125 #: src/addressadd.c:162
126 #, fuzzy
127 msgid "Add to address book"
128 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
129
130 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
131 msgid "Address"
132 msgstr "Äéåýèõíóç"
133
134 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
135 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
136 msgid "Remarks"
137 msgstr "Ó÷üëéá"
138
139 #: src/addressadd.c:226
140 #, fuzzy
141 msgid "Select Address Book Folder"
142 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
143
144 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
145 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
146 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
147 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
148 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
149 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
150 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
151 #: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
152 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
153 #: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
154 #: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
155 #: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
156 #: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
157 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
158 #: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
159 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
160 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
161 #: src/ssl_manager.c:98
162 msgid "OK"
163 msgstr "OK"
164
165 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
166 #: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
167 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
168 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
169 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
170 #: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
171 #: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
172 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
173 #: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
174 #: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
175 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
176 #: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
177 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
178 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
179 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
180 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
181 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
182 #: src/summaryview.c:3449
183 msgid "Cancel"
184 msgstr "Áêýñùóç"
185
186 #: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
187 #: src/messageview.c:143
188 msgid "/_File"
189 msgstr "/Áñ÷åßï"
190
191 #: src/addressbook.c:354
192 #, fuzzy
193 msgid "/_File/New _Book"
194 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
195
196 #: src/addressbook.c:355
197 #, fuzzy
198 msgid "/_File/New _vCard"
199 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
200
201 #: src/addressbook.c:357
202 #, fuzzy
203 msgid "/_File/New _JPilot"
204 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
205
206 #: src/addressbook.c:360
207 #, fuzzy
208 msgid "/_File/New _Server"
209 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
210
211 #: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
212 #: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
213 msgid "/_File/---"
214 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
215
216 #: src/addressbook.c:363
217 msgid "/_File/_Edit"
218 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
219
220 #: src/addressbook.c:364
221 msgid "/_File/_Delete"
222 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
223
224 #: src/addressbook.c:366
225 #, fuzzy
226 msgid "/_File/_Save"
227 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
228
229 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
230 msgid "/_File/_Close"
231 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
232
233 #: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
234 #: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
235 msgid "/_Edit"
236 msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
237
238 #: src/addressbook.c:369
239 #, fuzzy
240 msgid "/_Edit/C_ut"
241 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
242
243 #: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
244 #: src/messageview.c:150
245 msgid "/_Edit/_Copy"
246 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
247
248 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
249 msgid "/_Edit/_Paste"
250 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
251
252 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
253 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
254 msgid "/_Edit/---"
255 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
256
257 #: src/addressbook.c:373
258 #, fuzzy
259 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
260 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
261
262 #: src/addressbook.c:374
263 #, fuzzy
264 msgid "/_Address"
265 msgstr "Äéåýèõíóç"
266
267 #: src/addressbook.c:375
268 #, fuzzy
269 msgid "/_Address/New _Address"
270 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
271
272 #: src/addressbook.c:376
273 #, fuzzy
274 msgid "/_Address/New _Group"
275 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
276
277 #: src/addressbook.c:377
278 #, fuzzy
279 msgid "/_Address/New _Folder"
280 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
281
282 #: src/addressbook.c:378
283 #, fuzzy
284 msgid "/_Address/---"
285 msgstr "Äéåýèõíóç"
286
287 #: src/addressbook.c:379
288 #, fuzzy
289 msgid "/_Address/_Edit"
290 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
291
292 #: src/addressbook.c:380
293 #, fuzzy
294 msgid "/_Address/_Delete"
295 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
296
297 #: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
298 #: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
299 #: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
300 #: src/messageview.c:276
301 #, fuzzy
302 msgid "/_Tools/---"
303 msgstr "/Åñãáëåßá"
304
305 #: src/addressbook.c:382
306 #, fuzzy
307 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
308 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
309
310 #: src/addressbook.c:383
311 #, fuzzy
312 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
313 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
314
315 #: src/addressbook.c:384
316 #, fuzzy
317 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
318 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
319
320 #: src/addressbook.c:386
321 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
322 msgstr ""
323
324 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
325 #: src/messageview.c:279
326 msgid "/_Help"
327 msgstr "/ÂïÞèåéá"
328
329 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
330 #: src/messageview.c:280
331 msgid "/_Help/_About"
332 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
333
334 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
335 #, fuzzy
336 msgid "/New _Address"
337 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
338
339 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
340 #, fuzzy
341 msgid "/New _Group"
342 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
343
344 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
345 #, fuzzy
346 msgid "/New _Folder"
347 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
348
349 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
350 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
351 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
352 #: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
353 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
354 #: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
355 #: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
356 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
357 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
358 #: src/summaryview.c:457
359 msgid "/---"
360 msgstr "/---"
361
362 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
363 msgid "/_Delete"
364 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
365
366 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
367 msgid "/C_ut"
368 msgstr ""
369
370 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
371 #, fuzzy
372 msgid "/_Copy"
373 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
374
375 #: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
376 #, fuzzy
377 msgid "/_Paste"
378 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
379
380 #: src/addressbook.c:418
381 #, fuzzy
382 msgid "/Pa_ste Address"
383 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
384
385 #: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
386 msgid "Unknown"
387 msgstr ""
388
389 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
390 msgid "Success"
391 msgstr ""
392
393 #: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
394 msgid "Bad arguments"
395 msgstr ""
396
397 #: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
398 #, fuzzy
399 msgid "File not specified"
400 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
401
402 #: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
403 #, fuzzy
404 msgid "Error opening file"
405 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
406
407 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
408 #, fuzzy
409 msgid "Error reading file"
410 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
411
412 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
413 msgid "End of file encountered"
414 msgstr ""
415
416 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
417 #, fuzzy
418 msgid "Error allocating memory"
419 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
420
421 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
422 #, fuzzy
423 msgid "Bad file format"
424 msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
425
426 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
427 #, fuzzy
428 msgid "Error writing to file"
429 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
430
431 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
432 msgid "Error opening directory"
433 msgstr ""
434
435 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
436 #, fuzzy
437 msgid "No path specified"
438 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
439
440 #: src/addressbook.c:457
441 #, fuzzy
442 msgid "Error connecting to LDAP server"
443 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
444
445 #: src/addressbook.c:458
446 msgid "Error initializing LDAP"
447 msgstr ""
448
449 #: src/addressbook.c:459
450 msgid "Error binding to LDAP server"
451 msgstr ""
452
453 #: src/addressbook.c:460
454 msgid "Error searching LDAP database"
455 msgstr ""
456
457 #: src/addressbook.c:461
458 msgid "Timeout performing LDAP operation"
459 msgstr ""
460
461 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
462 msgid "Error in LDAP search criteria"
463 msgstr ""
464
465 #: src/addressbook.c:464
466 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
467 msgstr ""
468
469 #: src/addressbook.c:613
470 msgid "E-Mail address"
471 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
472
473 #: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
474 #: src/toolbar.c:1753
475 msgid "Address book"
476 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
477
478 #: src/addressbook.c:716
479 msgid "Name:"
480 msgstr "¼íïìá:"
481
482 #: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
483 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
484 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
485 #: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
486 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
487 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
488 msgid "Delete"
489 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
490
491 #: src/addressbook.c:754
492 msgid "Lookup"
493 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
494
495 #: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
496 #: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
497 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
498 msgid "To:"
499 msgstr "Ðñïò:"
500
501 #: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
502 #: src/prefs_template.c:175
503 msgid "Cc:"
504 msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
505
506 #: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
507 msgid "Bcc:"
508 msgstr ""
509
510 #: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
511 msgid "Delete address(es)"
512 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
513
514 #: src/addressbook.c:976
515 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
516 msgstr ""
517
518 #: src/addressbook.c:999
519 msgid "Really delete the address(es)?"
520 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
521
522 #: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
523 #: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
524 #: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
525 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
526 #: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
527 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
528 #: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
529 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
530 #: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
531 #: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
532 msgid "No"
533 msgstr "¼÷é"
534
535 #: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
536 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
537 msgstr ""
538
539 #: src/addressbook.c:1523
540 msgid "Cannot paste into an address group."
541 msgstr ""
542
543 #: src/addressbook.c:2166
544 #, c-format
545 msgid ""
546 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
547 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
548 msgstr ""
549
550 #: src/addressbook.c:2170
551 #, fuzzy
552 msgid "Folder only"
553 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
554
555 #: src/addressbook.c:2170
556 #, fuzzy
557 msgid "Folder and Addresses"
558 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
559
560 #: src/addressbook.c:2175
561 #, c-format
562 msgid "Really delete `%s' ?"
563 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
564
565 #: src/addressbook.c:2925
566 msgid "New user, could not save index file."
567 msgstr ""
568
569 #: src/addressbook.c:2929
570 msgid "New user, could not save address book files."
571 msgstr ""
572
573 #: src/addressbook.c:2939
574 msgid "Old address book converted successfully."
575 msgstr ""
576
577 #: src/addressbook.c:2944
578 msgid ""
579 "Old address book converted,\n"
580 "could not save new address index file"
581 msgstr ""
582
583 #: src/addressbook.c:2957
584 msgid ""
585 "Could not convert address book,\n"
586 "but created empty new address book files."
587 msgstr ""
588
589 #: src/addressbook.c:2963
590 msgid ""
591 "Could not convert address book,\n"
592 "could not create new address book files."
593 msgstr ""
594
595 #: src/addressbook.c:2968
596 msgid ""
597 "Could not convert address book\n"
598 "and could not create new address book files."
599 msgstr ""
600
601 #: src/addressbook.c:2975
602 msgid "Addressbook conversion error"
603 msgstr ""
604
605 #: src/addressbook.c:2979
606 #, fuzzy
607 msgid "Addressbook conversion"
608 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
609
610 #: src/addressbook.c:3014
611 #, fuzzy
612 msgid "Addressbook Error"
613 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
614
615 #: src/addressbook.c:3015
616 msgid "Could not read address index"
617 msgstr ""
618
619 #: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
620 msgid "Interface"
621 msgstr "ÄéåðáöÞ"
622
623 #: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
624 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
625 #, fuzzy
626 msgid "Address Book"
627 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
628
629 #: src/addressbook.c:3540
630 msgid "Person"
631 msgstr ""
632
633 #: src/addressbook.c:3556
634 #, fuzzy
635 msgid "EMail Address"
636 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
637
638 #: src/addressbook.c:3572
639 #, fuzzy
640 msgid "Group"
641 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
642
643 #: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
644 #: src/prefs_account.c:2043
645 msgid "Folder"
646 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
647
648 #: src/addressbook.c:3604
649 #, fuzzy
650 msgid "vCard"
651 msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
652
653 #: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
654 msgid "JPilot"
655 msgstr ""
656
657 #: src/addressbook.c:3652
658 #, fuzzy
659 msgid "LDAP Server"
660 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
661
662 #: src/addrgather.c:156
663 msgid "Please specify name for address book."
664 msgstr ""
665
666 #: src/addrgather.c:176
667 msgid "Please select the mail headers to search."
668 msgstr ""
669
670 #: src/addrgather.c:183
671 msgid "Busy harvesting addresses..."
672 msgstr ""
673
674 #: src/addrgather.c:221
675 msgid "Addresses gathered successfully."
676 msgstr ""
677
678 #: src/addrgather.c:285
679 #, fuzzy
680 msgid "No folder or message was selected."
681 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
682
683 #: src/addrgather.c:293
684 msgid ""
685 "Please select a folder to process from the folder\n"
686 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
687 "the message list."
688 msgstr ""
689
690 #: src/addrgather.c:345
691 #, fuzzy
692 msgid "Folder :"
693 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
694
695 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
696 #, fuzzy
697 msgid "Address Book :"
698 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
699
700 #: src/addrgather.c:366
701 #, fuzzy
702 msgid "Folder Size :"
703 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
704
705 #: src/addrgather.c:381
706 #, fuzzy
707 msgid "Process these mail header fields"
708 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
709
710 #: src/addrgather.c:399
711 msgid "Include sub-folders"
712 msgstr ""
713
714 #: src/addrgather.c:422
715 #, fuzzy
716 msgid "Header Name"
717 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
718
719 #: src/addrgather.c:423
720 #, fuzzy
721 msgid "Address Count"
722 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
723
724 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
725 #: src/messageview.c:576
726 msgid "Warning"
727 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
728
729 #: src/addrgather.c:528
730 #, fuzzy
731 msgid "Header Fields"
732 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
733
734 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
735 msgid "Finish"
736 msgstr ""
737
738 #: src/addrgather.c:588
739 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
740 msgstr ""
741
742 #: src/addrgather.c:596
743 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
744 msgstr ""
745
746 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
747 msgid "Common address"
748 msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
749
750 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
751 msgid "Personal address"
752 msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
753
754 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
755 msgid "Notice"
756 msgstr "Óçìåßùóç"
757
758 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
759 msgid "Error"
760 msgstr "ÓöÜëìá"
761
762 #: src/alertpanel.c:190
763 #, fuzzy
764 msgid "View log"
765 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
766
767 #: src/alertpanel.c:308
768 msgid "Show this message next time"
769 msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
770
771 #: src/common/nntp.c:68
772 #, c-format
773 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
774 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
775
776 #: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
777 #, c-format
778 msgid "protocol error: %s\n"
779 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
780
781 #: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
782 msgid "protocol error\n"
783 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
784
785 #: src/common/nntp.c:264
786 msgid "Error occurred while posting\n"
787 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
788
789 #: src/common/smtp.c:154
790 msgid "SMTP AUTH not available\n"
791 msgstr ""
792
793 #: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
794 msgid "bad SMTP response\n"
795 msgstr ""
796
797 #: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
798 #, fuzzy
799 msgid "error occurred on SMTP session\n"
800 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
801
802 #: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
803 #, fuzzy
804 msgid "error occurred on authentication\n"
805 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
806
807 #: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
808 #, fuzzy
809 msgid "can't start TLS session\n"
810 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
811
812 #: src/common/ssl.c:78
813 msgid "Error creating ssl context\n"
814 msgstr ""
815
816 #: src/common/ssl.c:97
817 #, c-format
818 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
819 msgstr ""
820
821 #: src/common/ssl.c:105
822 #, c-format
823 msgid "SSL connection using %s\n"
824 msgstr ""
825
826 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
827 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
828 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
829 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
830 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
831 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
832 msgid "<not in certificate>"
833 msgstr ""
834
835 #: src/common/ssl_certificate.c:189
836 #, c-format
837 msgid ""
838 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
839 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
840 "  Fingerprint: %s\n"
841 "  Signature status: %s"
842 msgstr ""
843
844 #: src/common/ssl_certificate.c:307
845 msgid "Can't load X509 default paths"
846 msgstr ""
847
848 #: src/common/ssl_certificate.c:362
849 #, c-format
850 msgid ""
851 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
852 "%s"
853 msgstr ""
854
855 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
856 #, c-format
857 msgid ""
858 "%s\n"
859 "\n"
860 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
861 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
862 msgstr ""
863
864 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
865 #: src/prefs_common.c:1229
866 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
867 msgstr ""
868
869 #: src/common/ssl_certificate.c:398
870 #, c-format
871 msgid ""
872 "%s's SSL certificate changed !\n"
873 "We have saved this one:\n"
874 "%s\n"
875 "\n"
876 "It is now:\n"
877 "%s\n"
878 "\n"
879 "This could mean the server answering is not the known one."
880 msgstr ""
881
882 #: src/compose.c:488
883 msgid "/_Add..."
884 msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
885
886 #: src/compose.c:489
887 msgid "/_Remove"
888 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
889
890 #: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
891 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
892 #, fuzzy
893 msgid "/_Properties..."
894 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
895
896 #: src/compose.c:497
897 msgid "/_File/_Attach file"
898 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
899
900 #: src/compose.c:498
901 msgid "/_File/_Insert file"
902 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
903
904 #: src/compose.c:499
905 msgid "/_File/Insert si_gnature"
906 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
907
908 #: src/compose.c:504
909 msgid "/_Edit/_Undo"
910 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
911
912 #: src/compose.c:505
913 msgid "/_Edit/_Redo"
914 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
915
916 #: src/compose.c:507
917 msgid "/_Edit/Cu_t"
918 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
919
920 #: src/compose.c:510
921 #, fuzzy
922 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
923 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
924
925 #: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
926 msgid "/_Edit/Select _all"
927 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
928
929 #: src/compose.c:513
930 #, fuzzy
931 msgid "/_Edit/A_dvanced"
932 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
933
934 #: src/compose.c:514
935 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
936 msgstr ""
937
938 #: src/compose.c:519
939 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
940 msgstr ""
941
942 #: src/compose.c:524
943 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
944 msgstr ""
945
946 #: src/compose.c:529
947 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
948 msgstr ""
949
950 #: src/compose.c:534
951 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
952 msgstr ""
953
954 #: src/compose.c:539
955 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
956 msgstr ""
957
958 #: src/compose.c:544
959 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
960 msgstr ""
961
962 #: src/compose.c:549
963 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
964 msgstr ""
965
966 #: src/compose.c:554
967 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
968 msgstr ""
969
970 #: src/compose.c:559
971 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
972 msgstr ""
973
974 #: src/compose.c:564
975 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
976 msgstr ""
977
978 #: src/compose.c:569
979 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
980 msgstr ""
981
982 #: src/compose.c:574
983 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
984 msgstr ""
985
986 #: src/compose.c:579
987 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
988 msgstr ""
989
990 #: src/compose.c:584
991 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
992 msgstr ""
993
994 #: src/compose.c:590
995 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
996 msgstr ""
997
998 #: src/compose.c:592
999 #, fuzzy
1000 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1001 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
1002
1003 #: src/compose.c:594
1004 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1005 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
1006
1007 #: src/compose.c:597
1008 #, fuzzy
1009 msgid "/_Spelling"
1010 msgstr "/¶íïéãìá"
1011
1012 #: src/compose.c:598
1013 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: src/compose.c:600
1017 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: src/compose.c:602
1021 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: src/compose.c:604
1025 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: src/compose.c:606
1029 #, fuzzy
1030 msgid "/_Spelling/---"
1031 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
1032
1033 #: src/compose.c:607
1034 #, fuzzy
1035 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1036 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
1037
1038 #: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
1039 #: src/summaryview.c:449
1040 msgid "/_View"
1041 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1042
1043 #: src/compose.c:612
1044 #, fuzzy
1045 msgid "/_View/_To"
1046 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
1047
1048 #: src/compose.c:613
1049 #, fuzzy
1050 msgid "/_View/_Cc"
1051 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1052
1053 #: src/compose.c:614
1054 #, fuzzy
1055 msgid "/_View/_Bcc"
1056 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1057
1058 #: src/compose.c:615
1059 #, fuzzy
1060 msgid "/_View/_Reply to"
1061 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
1062
1063 #: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
1064 #: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
1065 #: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
1066 msgid "/_View/---"
1067 msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
1068
1069 #: src/compose.c:617
1070 #, fuzzy
1071 msgid "/_View/_Followup to"
1072 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
1073
1074 #: src/compose.c:619
1075 #, fuzzy
1076 msgid "/_View/R_uler"
1077 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
1078
1079 #: src/compose.c:621
1080 #, fuzzy
1081 msgid "/_View/_Attachment"
1082 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
1083
1084 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
1085 msgid "/_Message"
1086 msgstr "/ÌÞíõìá"
1087
1088 #: src/compose.c:624
1089 msgid "/_Message/_Send"
1090 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
1091
1092 #: src/compose.c:626
1093 msgid "/_Message/Send _later"
1094 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
1095
1096 #: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
1097 #: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
1098 #: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
1099 #: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
1100 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1101 msgid "/_Message/---"
1102 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
1103
1104 #: src/compose.c:629
1105 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1106 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
1107
1108 #: src/compose.c:631
1109 #, fuzzy
1110 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1111 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
1112
1113 #: src/compose.c:635
1114 msgid "/_Message/_To"
1115 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
1116
1117 #: src/compose.c:636
1118 msgid "/_Message/_Cc"
1119 msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
1120
1121 #: src/compose.c:637
1122 msgid "/_Message/_Bcc"
1123 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
1124
1125 #: src/compose.c:638
1126 msgid "/_Message/_Reply to"
1127 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
1128
1129 #: src/compose.c:640
1130 msgid "/_Message/_Followup to"
1131 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
1132
1133 #: src/compose.c:642
1134 msgid "/_Message/_Attach"
1135 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
1136
1137 #: src/compose.c:646
1138 msgid "/_Message/Si_gn"
1139 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
1140
1141 #: src/compose.c:647
1142 msgid "/_Message/_Encrypt"
1143 msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
1144
1145 #: src/compose.c:648
1146 #, fuzzy
1147 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1148 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
1149
1150 #: src/compose.c:649
1151 #, fuzzy
1152 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1153 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
1154
1155 #: src/compose.c:652
1156 #, fuzzy
1157 msgid "/_Message/_Priority"
1158 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
1159
1160 #: src/compose.c:653
1161 #, fuzzy
1162 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1163 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
1164
1165 #: src/compose.c:654
1166 #, fuzzy
1167 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1168 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
1169
1170 #: src/compose.c:655
1171 #, fuzzy
1172 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1173 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1174
1175 #: src/compose.c:656
1176 #, fuzzy
1177 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1178 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1179
1180 #: src/compose.c:657
1181 #, fuzzy
1182 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1183 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1184
1185 #: src/compose.c:659
1186 #, fuzzy
1187 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1188 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
1189
1190 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
1191 #, fuzzy
1192 msgid "/_Tools"
1193 msgstr "/Åñãáëåßá"
1194
1195 #: src/compose.c:661
1196 #, fuzzy
1197 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1198 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
1199
1200 #: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
1201 #, fuzzy
1202 msgid "/_Tools/_Address book"
1203 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1204
1205 #: src/compose.c:663
1206 msgid "/_Tools/_Template"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
1210 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1211 msgstr ""
1212
1213 #: src/compose.c:1384
1214 #, fuzzy
1215 msgid "Reply-To:"
1216 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
1217
1218 #: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
1219 #: src/headerview.c:56
1220 msgid "Newsgroups:"
1221 msgstr "Newsgroups:"
1222
1223 #: src/compose.c:1390
1224 msgid "Followup-To:"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: src/compose.c:1685
1228 msgid "Quote mark format error."
1229 msgstr ""
1230
1231 #: src/compose.c:1701
1232 msgid "Message reply/forward format error."
1233 msgstr ""
1234
1235 #: src/compose.c:2030
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "File %s is empty."
1238 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
1239
1240 #: src/compose.c:2034
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "Can't read %s."
1243 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
1244
1245 #: src/compose.c:2062
1246 #, c-format
1247 msgid "Message: %s"
1248 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
1249
1250 #: src/compose.c:2756
1251 msgid " [Edited]"
1252 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
1253
1254 #: src/compose.c:2758
1255 #, c-format
1256 msgid "%s - Compose message%s"
1257 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò%s"
1258
1259 #: src/compose.c:2761
1260 #, c-format
1261 msgid "Compose message%s"
1262 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò%s"
1263
1264 #: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
1265 msgid ""
1266 "Account for sending mail is not specified.\n"
1267 "Please select a mail account before sending."
1268 msgstr ""
1269 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
1270 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
1271
1272 #: src/compose.c:2932
1273 msgid "Recipient is not specified."
1274 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
1275
1276 #: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
1277 #: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1278 msgid "Send"
1279 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
1280
1281 #: src/compose.c:2941
1282 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: src/compose.c:2962
1286 #, fuzzy
1287 msgid "Could not queue message for sending"
1288 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
1289
1290 #: src/compose.c:2967
1291 msgid ""
1292 "The message was queued but could not be sent.\n"
1293 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1294 msgstr ""
1295
1296 #: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
1297 #, c-format
1298 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1299 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
1300
1301 #: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
1302 msgid "Queueing"
1303 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
1304
1305 #: src/compose.c:3063
1306 msgid ""
1307 "Error occurred while sending the message.\n"
1308 "Put this message into queue folder?"
1309 msgstr ""
1310 "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
1311 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
1312
1313 #: src/compose.c:3069
1314 msgid "Can't queue the message."
1315 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
1316
1317 #: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
1318 msgid "Error occurred while sending the message."
1319 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
1320
1321 #: src/compose.c:3085
1322 #, fuzzy
1323 msgid "Can't save the message to Sent."
1324 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
1325
1326 #: src/compose.c:3316
1327 #, c-format
1328 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1329 msgstr ""
1330
1331 #: src/compose.c:3422
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid ""
1334 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1335 "%s to %s.\n"
1336 "Send it anyway?"
1337 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
1338
1339 #: src/compose.c:3681
1340 msgid "No account for sending mails available!"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: src/compose.c:3691
1344 msgid "No account for posting news available!"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1348 msgid "From:"
1349 msgstr "Áðü:"
1350
1351 #: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
1352 msgid "MIME type"
1353 msgstr "ôýðïò MIME"
1354
1355 #: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
1356 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1357 msgid "Size"
1358 msgstr "ÌÝãåèïò"
1359
1360 #: src/compose.c:4668
1361 #, fuzzy
1362 msgid "Save Message to "
1363 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
1364
1365 #: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
1366 #, fuzzy
1367 msgid "Select ..."
1368 msgstr "ÅðéëïãÞ... "
1369
1370 #: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
1371 #: src/prefs_matcher.c:146
1372 msgid "Header"
1373 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
1374
1375 #: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
1376 #, fuzzy
1377 msgid "Attachments"
1378 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
1379
1380 #: src/compose.c:4828
1381 #, fuzzy
1382 msgid "Others"
1383 msgstr "¶ëëá"
1384
1385 #: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1386 #: src/summary_search.c:163
1387 msgid "Subject:"
1388 msgstr "ÈÝìá:"
1389
1390 #: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
1391 #: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
1392 #, fuzzy
1393 msgid "None"
1394 msgstr "ÔÝëïò"
1395
1396 #: src/compose.c:5086
1397 #, c-format
1398 msgid ""
1399 "Spell checker could not be started.\n"
1400 "%s"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: src/compose.c:5545
1404 msgid "Invalid MIME type."
1405 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
1406
1407 #: src/compose.c:5563
1408 msgid "File doesn't exist or is empty."
1409 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
1410
1411 #: src/compose.c:5632
1412 #, fuzzy
1413 msgid "Properties"
1414 msgstr "Éäéüôçôåò"
1415
1416 #: src/compose.c:5677
1417 msgid "Encoding"
1418 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
1419
1420 #: src/compose.c:5708
1421 msgid "Path"
1422 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
1423
1424 #: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
1425 msgid "File name"
1426 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1427
1428 #: src/compose.c:5886
1429 #, c-format
1430 msgid ""
1431 "The external editor is still working.\n"
1432 "Force terminating the process?\n"
1433 "process group id: %d"
1434 msgstr ""
1435 "To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
1436 "Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
1437 "process group id:  %d"
1438
1439 #: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
1440 msgid "Offline warning"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
1444 msgid "You're working offline. Override?"
1445 msgstr ""
1446
1447 #: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
1448 msgid "Select file"
1449 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
1450
1451 #: src/compose.c:6372
1452 msgid "Discard message"
1453 msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
1454
1455 #: src/compose.c:6373
1456 msgid "This message has been modified. discard it?"
1457 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
1458
1459 #: src/compose.c:6374
1460 msgid "Discard"
1461 msgstr "Áðüññéøç"
1462
1463 #: src/compose.c:6374
1464 msgid "to Draft"
1465 msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
1466
1467 #: src/compose.c:6409
1468 #, c-format
1469 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1470 msgstr ""
1471
1472 #: src/compose.c:6411
1473 msgid "Apply template"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: src/compose.c:6412
1477 #, fuzzy
1478 msgid "Replace"
1479 msgstr "ÁðÜíôçóç"
1480
1481 #: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
1482 msgid "Insert"
1483 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
1484
1485 #: src/crash.c:144
1486 #, c-format
1487 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: src/crash.c:189
1491 msgid "Sylpheed has crashed"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: src/crash.c:205
1495 #, c-format
1496 msgid ""
1497 "%s.\n"
1498 "Please file a bug report and include the information below."
1499 msgstr ""
1500
1501 #: src/crash.c:210
1502 msgid "Debug log"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: src/crash.c:250
1506 #, fuzzy
1507 msgid "Save..."
1508 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
1509
1510 #: src/crash.c:255
1511 msgid "Create bug report"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: src/crash.c:304
1515 #, fuzzy
1516 msgid "Save crash information"
1517 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
1518
1519 #: src/editaddress.c:143
1520 msgid "Add New Person"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: src/editaddress.c:144
1524 msgid "Edit Person Details"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: src/editaddress.c:285
1528 #, fuzzy
1529 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1530 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
1531
1532 #: src/editaddress.c:422
1533 msgid "A Name and Value must be supplied."
1534 msgstr ""
1535
1536 #: src/editaddress.c:480
1537 msgid "Edit Person Data"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1541 #, fuzzy
1542 msgid "Display Name"
1543 msgstr "ÅìöÜíéóç"
1544
1545 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1546 #, fuzzy
1547 msgid "Last Name"
1548 msgstr "¼íïìá"
1549
1550 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1551 #, fuzzy
1552 msgid "First Name"
1553 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1554
1555 #: src/editaddress.c:589
1556 #, fuzzy
1557 msgid "Nickname"
1558 msgstr "¼íïìá"
1559
1560 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1561 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1562 #, fuzzy
1563 msgid "E-Mail Address"
1564 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
1565
1566 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1567 msgid "Alias"
1568 msgstr ""
1569
1570 #: src/editaddress.c:710
1571 msgid "Move Up"
1572 msgstr ""
1573
1574 #: src/editaddress.c:713
1575 #, fuzzy
1576 msgid "Move Down"
1577 msgstr "ÊÜôù"
1578
1579 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1580 msgid "Modify"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1584 #: src/summary_search.c:207
1585 msgid "Clear"
1586 msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
1587
1588 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1589 #: src/prefs_matcher.c:455
1590 msgid "Value"
1591 msgstr "ÔéìÞ"
1592
1593 #: src/editaddress.c:883
1594 #, fuzzy
1595 msgid "Basic Data"
1596 msgstr "ÂáóéêÜ"
1597
1598 #: src/editaddress.c:885
1599 msgid "User Attributes"
1600 msgstr ""
1601
1602 #: src/editbook.c:112
1603 msgid "File appears to be Ok."
1604 msgstr ""
1605
1606 #: src/editbook.c:115
1607 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1608 msgstr ""
1609
1610 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1611 #, fuzzy
1612 msgid "Could not read file."
1613 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
1614
1615 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1616 #, fuzzy
1617 msgid "Edit Addressbook"
1618 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
1619
1620 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1621 msgid " Check File "
1622 msgstr ""
1623
1624 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1625 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
1626 #, fuzzy
1627 msgid "File"
1628 msgstr "/Áñ÷åßï"
1629
1630 #: src/editbook.c:283
1631 #, fuzzy
1632 msgid "Add New Addressbook"
1633 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1634
1635 #: src/editgroup.c:103
1636 msgid "A Group Name must be supplied."
1637 msgstr ""
1638
1639 #: src/editgroup.c:264
1640 #, fuzzy
1641 msgid "Edit Group Data"
1642 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
1643
1644 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1645 msgid "Group Name"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: src/editgroup.c:311
1649 #, fuzzy
1650 msgid "Addresses in Group"
1651 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1652
1653 #: src/editgroup.c:313
1654 msgid " -> "
1655 msgstr ""
1656
1657 #: src/editgroup.c:340
1658 msgid " <- "
1659 msgstr ""
1660
1661 #: src/editgroup.c:342
1662 #, fuzzy
1663 msgid "Available Addresses"
1664 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
1665
1666 #: src/editgroup.c:402
1667 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1668 msgstr ""
1669
1670 #: src/editgroup.c:450
1671 #, fuzzy
1672 msgid "Edit Group Details"
1673 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
1674
1675 #: src/editgroup.c:453
1676 #, fuzzy
1677 msgid "Add New Group"
1678 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
1679
1680 #: src/editgroup.c:503
1681 msgid "Edit folder"
1682 msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
1683
1684 #: src/editgroup.c:503
1685 msgid "Input the new name of folder:"
1686 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
1687
1688 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
1689 #: src/folderview.c:2177
1690 msgid "New folder"
1691 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
1692
1693 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
1694 msgid "Input the name of new folder:"
1695 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
1696
1697 #: src/editjpilot.c:189
1698 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1699 msgstr ""
1700
1701 #: src/editjpilot.c:225
1702 #, fuzzy
1703 msgid "Select JPilot File"
1704 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
1705
1706 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1707 msgid "Edit JPilot Entry"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1711 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1712 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
1713 #, fuzzy
1714 msgid " ... "
1715 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
1716
1717 #: src/editjpilot.c:319
1718 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: src/editjpilot.c:408
1722 msgid "Add New JPilot Entry"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: src/editldap.c:164
1726 msgid "Connected successfully to server"
1727 msgstr ""
1728
1729 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1730 #, fuzzy
1731 msgid "Could not connect to server"
1732 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
1733
1734 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1735 msgid "Edit LDAP Server"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1739 msgid "Hostname"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1743 #, fuzzy
1744 msgid "Port"
1745 msgstr "Åêôýðùóç"
1746
1747 #: src/editldap.c:328
1748 #, fuzzy
1749 msgid " Check Server "
1750 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
1751
1752 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1753 #, fuzzy
1754 msgid "Search Base"
1755 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
1756
1757 #: src/editldap.c:390
1758 #, fuzzy
1759 msgid "Search Criteria"
1760 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
1761
1762 #: src/editldap.c:397
1763 #, fuzzy
1764 msgid " Reset "
1765 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
1766
1767 #: src/editldap.c:402
1768 msgid "Bind DN"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: src/editldap.c:411
1772 #, fuzzy
1773 msgid "Bind Password"
1774 msgstr "Êùäéêüò"
1775
1776 #: src/editldap.c:420
1777 msgid "Timeout (secs)"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: src/editldap.c:434
1781 msgid "Maximum Entries"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
1785 msgid "Basic"
1786 msgstr "ÂáóéêÜ"
1787
1788 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
1789 msgid "Extended"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: src/editldap.c:547
1793 #, fuzzy
1794 msgid "Add New LDAP Server"
1795 msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
1796
1797 #: src/editldap_basedn.c:141
1798 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: src/editldap_basedn.c:202
1802 msgid "Available Search Base(s)"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: src/editldap_basedn.c:286
1806 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: src/editvcard.c:96
1810 msgid "File does not appear to be vCard format."
1811 msgstr ""
1812
1813 #: src/editvcard.c:132
1814 #, fuzzy
1815 msgid "Select vCard File"
1816 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
1817
1818 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1819 msgid "Edit vCard Entry"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: src/editvcard.c:296
1823 msgid "Add New vCard Entry"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: src/exphtmldlg.c:101
1827 msgid "Please specify output directory and file to create."
1828 msgstr ""
1829
1830 #: src/exphtmldlg.c:104
1831 msgid "Select stylesheet and formatting."
1832 msgstr ""
1833
1834 #: src/exphtmldlg.c:107
1835 msgid "File exported successfully."
1836 msgstr ""
1837
1838 #: src/exphtmldlg.c:154
1839 #, c-format
1840 msgid ""
1841 "HTML Output Directory '%s'\n"
1842 "does not exist. OK to create new directory?"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: src/exphtmldlg.c:157
1846 msgid "Create Directory"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: src/exphtmldlg.c:166
1850 #, c-format
1851 msgid ""
1852 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1853 "%s"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: src/exphtmldlg.c:168
1857 msgid "Failed to Create Directory"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: src/exphtmldlg.c:318
1861 msgid "Select HTML Output File"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: src/exphtmldlg.c:387
1865 msgid "HTML Output File"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: src/exphtmldlg.c:443
1869 msgid "Stylesheet"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
1873 #, fuzzy
1874 msgid "Default"
1875 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
1876
1877 #: src/exphtmldlg.c:462
1878 #, fuzzy
1879 msgid "Full"
1880 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
1881
1882 #: src/exphtmldlg.c:468
1883 #, fuzzy
1884 msgid "Custom"
1885 msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
1886
1887 #: src/exphtmldlg.c:474
1888 msgid "Custom-2"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: src/exphtmldlg.c:480
1892 msgid "Custom-3"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: src/exphtmldlg.c:486
1896 msgid "Custom-4"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: src/exphtmldlg.c:500
1900 #, fuzzy
1901 msgid "Full Name Format"
1902 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
1903
1904 #: src/exphtmldlg.c:507
1905 msgid "First Name, Last Name"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: src/exphtmldlg.c:513
1909 msgid "Last Name, First Name"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: src/exphtmldlg.c:527
1913 msgid "Color Banding"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: src/exphtmldlg.c:533
1917 msgid "Format E-Mail Links"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: src/exphtmldlg.c:539
1921 msgid "Format User Attributes"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1925 #, fuzzy
1926 msgid "File Name"
1927 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1928
1929 #: src/exphtmldlg.c:599
1930 #, fuzzy
1931 msgid "Open with Web Browser"
1932 msgstr "¶íïéãìá ìå"
1933
1934 #: src/exphtmldlg.c:628
1935 #, fuzzy
1936 msgid "Export Address Book to HTML File"
1937 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
1938
1939 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1940 #, fuzzy
1941 msgid "Prev"
1942 msgstr "ÅðéëïãÝò"
1943
1944 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
1945 #: src/toolbar.c:467
1946 msgid "Next"
1947 msgstr "Åðüìåíï"
1948
1949 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1950 #, fuzzy
1951 msgid "File Info"
1952 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1953
1954 #: src/exphtmldlg.c:693
1955 #, fuzzy
1956 msgid "Format"
1957 msgstr "Ðñïþèçóç"
1958
1959 #: src/export.c:128
1960 msgid "Export"
1961 msgstr "ÅîáãùãÞ"
1962
1963 #: src/export.c:147
1964 msgid "Specify target folder and mbox file."
1965 msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
1966
1967 #: src/export.c:157
1968 msgid "Source dir:"
1969 msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
1970
1971 #: src/export.c:162
1972 msgid "Exporting file:"
1973 msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
1974
1975 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
1976 #: src/prefs_account.c:1205
1977 msgid " Select... "
1978 msgstr "ÅðéëïãÞ... "
1979
1980 #: src/export.c:220
1981 msgid "Select exporting file"
1982 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
1983
1984 #: src/exporthtml.c:796
1985 #, fuzzy
1986 msgid "Full Name"
1987 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
1988
1989 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1990 msgid "Attributes"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: src/exporthtml.c:1001
1994 #, fuzzy
1995 msgid "Sylpheed Address Book"
1996 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1997
1998 #: src/exporthtml.c:1113
1999 msgid "Name already exists but is not a directory."
2000 msgstr ""
2001
2002 #: src/exporthtml.c:1116
2003 msgid "No permissions to create directory."
2004 msgstr ""
2005
2006 #: src/exporthtml.c:1119
2007 msgid "Name is too long."
2008 msgstr ""
2009
2010 #: src/exporthtml.c:1122
2011 #, fuzzy
2012 msgid "Not specified."
2013 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
2014
2015 #: src/folder.c:685
2016 msgid "Inbox"
2017 msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
2018
2019 #: src/folder.c:689
2020 #, fuzzy
2021 msgid "Sent"
2022 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
2023
2024 #: src/folder.c:693
2025 msgid "Queue"
2026 msgstr "ÏõñÜ"
2027
2028 #: src/folder.c:697
2029 msgid "Trash"
2030 msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
2031
2032 #: src/folder.c:701
2033 #, fuzzy
2034 msgid "Drafts"
2035 msgstr "Ðñü÷åéñá"
2036
2037 #: src/folder.c:982
2038 #, fuzzy, c-format
2039 msgid "Processing (%s)...\n"
2040 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2041
2042 #: src/folder.c:1693
2043 #, fuzzy, c-format
2044 msgid "Moving %s to %s...\n"
2045 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
2046
2047 #: src/foldersel.c:148
2048 msgid "Select folder"
2049 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
2050
2051 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
2052 msgid "/Create _new folder..."
2053 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
2054
2055 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
2056 msgid "/_Rename folder..."
2057 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
2058
2059 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
2060 #, fuzzy
2061 msgid "/M_ove folder..."
2062 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
2063
2064 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2065 msgid "/_Delete folder"
2066 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
2067
2068 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
2069 msgid "/Remove _mailbox"
2070 msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
2071
2072 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
2073 #: src/folderview.c:349
2074 #, fuzzy
2075 msgid "/_Processing..."
2076 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2077
2078 #: src/folderview.c:289
2079 #, fuzzy
2080 msgid "/_Scoring..."
2081 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2082
2083 #: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
2084 #, fuzzy
2085 msgid "/Mark all _read"
2086 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
2087
2088 #: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
2089 #, fuzzy
2090 msgid "/_Check for new messages"
2091 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
2092
2093 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2094 #, fuzzy
2095 msgid "/R_ebuild folder tree"
2096 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
2097
2098 #: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
2099 #, fuzzy
2100 msgid "/_Search folder..."
2101 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
2102
2103 #: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
2104 #, fuzzy
2105 msgid "/S_coring..."
2106 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2107
2108 #: src/folderview.c:326
2109 #, fuzzy
2110 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2111 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
2112
2113 #: src/folderview.c:338
2114 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2115 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
2116
2117 #: src/folderview.c:340
2118 msgid "/_Remove newsgroup"
2119 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
2120
2121 #: src/folderview.c:345
2122 #, fuzzy
2123 msgid "/Remove _news account"
2124 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
2125
2126 #: src/folderview.c:375
2127 msgid "New"
2128 msgstr "ÍÝá"
2129
2130 #: src/folderview.c:376
2131 msgid "Unread"
2132 msgstr "ÁäéÜâáóôá"
2133
2134 #: src/folderview.c:377
2135 msgid "#"
2136 msgstr "áñ."
2137
2138 #: src/folderview.c:621
2139 msgid "Setting folder info..."
2140 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
2141
2142 #: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
2143 #, c-format
2144 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2145 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
2146
2147 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
2148 #, c-format
2149 msgid "Scanning folder %s ..."
2150 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2151
2152 #: src/folderview.c:825
2153 #, fuzzy
2154 msgid "Rebuilding folder tree..."
2155 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2156
2157 #: src/folderview.c:907
2158 #, fuzzy
2159 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2160 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
2161
2162 #: src/folderview.c:1657
2163 #, fuzzy, c-format
2164 msgid "Opening Folder %s..."
2165 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2166
2167 #: src/folderview.c:1669
2168 msgid "Folder could not be opened."
2169 msgstr ""
2170
2171 #: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
2172 msgid "NewFolder"
2173 msgstr "NewFolder"
2174
2175 #: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
2176 #, c-format
2177 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2178 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
2179
2180 #: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
2181 #: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
2182 #, c-format
2183 msgid "The folder `%s' already exists."
2184 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
2185
2186 #: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
2187 #, c-format
2188 msgid "Can't create the folder `%s'."
2189 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
2190
2191 #: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
2192 #, c-format
2193 msgid "Input new name for `%s':"
2194 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
2195
2196 #: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
2197 msgid "Rename folder"
2198 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
2199
2200 #: src/folderview.c:2085
2201 #, c-format
2202 msgid ""
2203 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2204 "Do you really want to delete?"
2205 msgstr ""
2206 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
2207 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
2208
2209 #: src/folderview.c:2087
2210 msgid "Delete folder"
2211 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
2212
2213 #: src/folderview.c:2096
2214 #, c-format
2215 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2216 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
2217
2218 #: src/folderview.c:2144
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid ""
2221 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2222 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2223 msgstr ""
2224 "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
2225 "(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
2226
2227 #: src/folderview.c:2146
2228 #, fuzzy
2229 msgid "Remove mailbox"
2230 msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
2231
2232 #: src/folderview.c:2178
2233 msgid ""
2234 "Input the name of new folder:\n"
2235 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2236 " append `/' at the end of the name)"
2237 msgstr ""
2238 "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
2239 "(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
2240 " ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
2241
2242 #: src/folderview.c:2237
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2245 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
2246
2247 #: src/folderview.c:2238
2248 #, fuzzy
2249 msgid "Delete IMAP4 account"
2250 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
2251
2252 #: src/folderview.c:2372
2253 #, c-format
2254 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2255 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
2256
2257 #: src/folderview.c:2373
2258 msgid "Delete newsgroup"
2259 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
2260
2261 #: src/folderview.c:2411
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "Really delete news account `%s'?"
2264 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
2265
2266 #: src/folderview.c:2412
2267 #, fuzzy
2268 msgid "Delete news account"
2269 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
2270
2271 #: src/folderview.c:2509
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "Moving %s to %s..."
2274 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
2275
2276 #: src/folderview.c:2545
2277 msgid "Source and destination are the same."
2278 msgstr ""
2279
2280 #: src/folderview.c:2548
2281 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2282 msgstr ""
2283
2284 #: src/folderview.c:2551
2285 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2286 msgstr ""
2287
2288 #: src/folderview.c:2554
2289 #, fuzzy
2290 msgid "Move failed!"
2291 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
2292
2293 #: src/grouplistdialog.c:173
2294 #, fuzzy
2295 msgid "Newsgroup subscription"
2296 msgstr "Newsgroups:"
2297
2298 #: src/grouplistdialog.c:189
2299 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: src/grouplistdialog.c:195
2303 #, fuzzy
2304 msgid "Find groups:"
2305 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
2306
2307 #: src/grouplistdialog.c:203
2308 #, fuzzy
2309 msgid " Search "
2310 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
2311
2312 #: src/grouplistdialog.c:215
2313 #, fuzzy
2314 msgid "Newsgroup name"
2315 msgstr "Newsgroups:"
2316
2317 #: src/grouplistdialog.c:216
2318 #, fuzzy
2319 msgid "Messages"
2320 msgstr "ÌÞíõìá"
2321
2322 #: src/grouplistdialog.c:217
2323 #, fuzzy
2324 msgid "Type"
2325 msgstr "Ôýðïò MIME"
2326
2327 #: src/grouplistdialog.c:243
2328 msgid "Refresh"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: src/grouplistdialog.c:347
2332 msgid "moderated"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: src/grouplistdialog.c:349
2336 msgid "readonly"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: src/grouplistdialog.c:351
2340 msgid "unknown"
2341 msgstr ""
2342
2343 #: src/grouplistdialog.c:398
2344 #, fuzzy
2345 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2346 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
2347
2348 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
2349 #, fuzzy
2350 msgid "Done."
2351 msgstr "ÔÝëïò"
2352
2353 #: src/grouplistdialog.c:477
2354 #, c-format
2355 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: src/gtk/about.c:89
2359 msgid "About"
2360 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
2361
2362 #: src/gtk/about.c:111
2363 #, c-format
2364 msgid ""
2365 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2366 "Operating System: %s %s (%s)"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: src/gtk/about.c:126
2370 #, c-format
2371 msgid "Compiled-in features:%s"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: src/gtk/about.c:210
2375 msgid ""
2376 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2377 "\n"
2378 msgstr ""
2379 "Ôï GPGME åßíáé copyright 2001 ôïõ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2380 "\n"
2381
2382 #: src/gtk/about.c:214
2383 msgid ""
2384 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2385 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2386 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2387 "version.\n"
2388 "\n"
2389 msgstr ""
2390 "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
2391 "êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
2392 "×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
2393 "áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
2394 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
2395 "\n"
2396
2397 #: src/gtk/about.c:220
2398 msgid ""
2399 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2400 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2401 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2402 "more details.\n"
2403 "\n"
2404 msgstr ""
2405 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
2406 "ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
2407 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
2408 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
2409 "\n"
2410
2411 #: src/gtk/about.c:226
2412 msgid ""
2413 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2414 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2415 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2416 msgstr ""
2417 "Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
2418 "ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
2419 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
2420 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2421
2422 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2423 msgid "Orange"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2427 msgid "Red"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2431 #, fuzzy
2432 msgid "Pink"
2433 msgstr "Åêôýðùóç"
2434
2435 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2436 msgid "Sky blue"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2440 #, fuzzy
2441 msgid "Blue"
2442 msgstr "ÔéìÞ"
2443
2444 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2445 msgid "Green"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2449 #, fuzzy
2450 msgid "Brown"
2451 msgstr "ÊÜôù"
2452
2453 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2454 msgid "Abcdef"
2455 msgstr "Áâãäåæ"
2456
2457 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2458 #, fuzzy
2459 msgid "Select Plugin to load"
2460 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
2461
2462 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2463 msgid "Plugins"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
2467 #, fuzzy
2468 msgid "Description"
2469 msgstr "Ðñïïñéóìüò"
2470
2471 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2472 msgid "Load Plugin"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2476 msgid "Unload Plugin"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: src/gtk/prefswindow.c:194
2480 msgid "Page Index"
2481 msgstr ""
2482
2483 #: src/gtk/prefswindow.c:202
2484 #, fuzzy
2485 msgid "Preferences"
2486 msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
2487
2488 #: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
2489 msgid "Apply"
2490 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
2491
2492 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2493 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2494 msgid "correct"
2495 msgstr ""
2496
2497 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2498 #, fuzzy
2499 msgid "Owner"
2500 msgstr "¶ëëá"
2501
2502 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2503 #, fuzzy
2504 msgid "Signer"
2505 msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
2506
2507 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2508 #: src/progressdialog.c:53
2509 msgid "Status"
2510 msgstr "ÊáôÜóôáóç"
2511
2512 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2513 #, fuzzy
2514 msgid "Name: "
2515 msgstr "¼íïìá:"
2516
2517 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2518 #, fuzzy
2519 msgid "Organization: "
2520 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
2521
2522 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2523 #, fuzzy
2524 msgid "Location: "
2525 msgstr "Ëïã/óìüò"
2526
2527 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2528 #, fuzzy
2529 msgid "Fingerprint: "
2530 msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
2531
2532 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2533 #, fuzzy
2534 msgid "Signature status: "
2535 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
2536
2537 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2538 #, c-format
2539 msgid "SSL certificate for %s"
2540 msgstr ""
2541
2542 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2543 #, c-format
2544 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid "Signature status: %s"
2550 msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
2551
2552 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2553 msgid "View certificate"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2557 msgid "Unknown SSL Certificate"
2558 msgstr ""
2559
2560 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2561 msgid "Accept and save"
2562 msgstr ""
2563
2564 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2565 #, fuzzy
2566 msgid "Cancel connection"
2567 msgstr "ÓõíäÝïìáé"
2568
2569 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2570 msgid "New certificate:"
2571 msgstr ""
2572
2573 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2574 msgid "Known certificate:"
2575 msgstr ""
2576
2577 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2578 #, c-format
2579 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2580 msgstr ""
2581
2582 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2583 msgid "View certificates"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2587 msgid "Changed SSL Certificate"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: src/gtk/gtkaspell.c:545
2591 #, fuzzy
2592 msgid "No dictionary selected."
2593 msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
2594
2595 #: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
2596 msgid "Normal Mode"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
2600 msgid "Bad Spellers Mode"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: src/gtk/gtkaspell.c:805
2604 msgid "Unknown suggestion mode."
2605 msgstr ""
2606
2607 #: src/gtk/gtkaspell.c:1038
2608 msgid "No misspelled word found."
2609 msgstr ""
2610
2611 #: src/gtk/gtkaspell.c:1372
2612 msgid "Replace unknown word"
2613 msgstr ""
2614
2615 #: src/gtk/gtkaspell.c:1382
2616 #, c-format
2617 msgid "Replace \"%s\" with: "
2618 msgstr ""
2619
2620 #: src/gtk/gtkaspell.c:1402
2621 msgid ""
2622 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2623 "will learn from mistake.\n"
2624 msgstr ""
2625
2626 #: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
2627 msgid "Fast Mode"
2628 msgstr ""
2629
2630 #: src/gtk/gtkaspell.c:1744
2631 #, c-format
2632 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2633 msgstr ""
2634
2635 #: src/gtk/gtkaspell.c:1757
2636 msgid "Accept in this session"
2637 msgstr ""
2638
2639 #: src/gtk/gtkaspell.c:1767
2640 msgid "Add to personal dictionary"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: src/gtk/gtkaspell.c:1777
2644 #, fuzzy
2645 msgid "Replace with..."
2646 msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
2647
2648 #: src/gtk/gtkaspell.c:1787
2649 #, c-format
2650 msgid "Check with %s"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: src/gtk/gtkaspell.c:1806
2654 msgid "(no suggestions)"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
2658 #, fuzzy
2659 msgid "More..."
2660 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
2661
2662 #: src/gtk/gtkaspell.c:1872
2663 #, c-format
2664 msgid "Dictionary: %s"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: src/gtk/gtkaspell.c:1885
2668 #, c-format
2669 msgid "Use alternate (%s)"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
2673 msgid "Check while typing"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: src/gtk/gtkaspell.c:1949
2677 msgid "Change dictionary"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: src/gtk/gtkaspell.c:2103
2681 #, c-format
2682 msgid ""
2683 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2684 "%s"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
2688 msgid "(No From)"
2689 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
2690
2691 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
2692 msgid "(No Subject)"
2693 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
2694
2695 #: src/imap.c:565
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "Connecting %s:%d failed"
2698 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
2699
2700 #: src/imap.c:570
2701 #, c-format
2702 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2703 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
2704
2705 #: src/imap.c:610
2706 #, fuzzy
2707 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2708 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
2709
2710 #: src/imap.c:623
2711 #, c-format
2712 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2713 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
2714
2715 #: src/imap.c:661
2716 msgid "Can't start TLS session.\n"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: src/imap.c:904
2720 #, c-format
2721 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2722 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
2723
2724 #: src/imap.c:910 src/imap.c:953
2725 msgid "can't expunge\n"
2726 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
2727
2728 #: src/imap.c:947
2729 #, c-format
2730 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2731 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: 1:%d\n"
2732
2733 #: src/imap.c:1109
2734 #, fuzzy
2735 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2736 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
2737
2738 #: src/imap.c:1295
2739 #, fuzzy
2740 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2741 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
2742
2743 #: src/imap.c:1317
2744 msgid "can't create mailbox\n"
2745 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
2746
2747 #: src/imap.c:1386
2748 #, fuzzy, c-format
2749 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2750 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
2751
2752 #: src/imap.c:1450
2753 msgid "can't delete mailbox\n"
2754 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
2755
2756 #: src/imap.c:1485
2757 msgid "can't get envelope\n"
2758 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
2759
2760 #: src/imap.c:1493
2761 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2762 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
2763
2764 #: src/imap.c:1515
2765 #, c-format
2766 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2767 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
2768
2769 #: src/imap.c:1571
2770 #, c-format
2771 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: src/imap.c:1593
2775 #, c-format
2776 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2777 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
2778
2779 #: src/imap.c:1600
2780 #, fuzzy, c-format
2781 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2782 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
2783
2784 #: src/imap.c:1690
2785 msgid "can't get namespace\n"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: src/imap.c:2105
2789 #, c-format
2790 msgid "can't select folder: %s\n"
2791 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
2792
2793 #: src/imap.c:2197
2794 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2795 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
2796
2797 #: src/imap.c:2618
2798 #, c-format
2799 msgid "can't append %s to %s\n"
2800 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
2801
2802 #: src/imap.c:2625
2803 #, fuzzy
2804 msgid "(sending file...)"
2805 msgstr "ÓôÝëíù DATA..."
2806
2807 #: src/imap.c:2650
2808 #, fuzzy, c-format
2809 msgid "can't append message to %s\n"
2810 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï ìÞíõìá %s\n"
2811
2812 #: src/imap.c:2687
2813 #, c-format
2814 msgid "can't copy %d to %s\n"
2815 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
2816
2817 #: src/imap.c:2745
2818 #, fuzzy, c-format
2819 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2820 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
2821
2822 #: src/imap.c:2759
2823 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2824 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
2825
2826 #: src/imap.c:3016
2827 #, c-format
2828 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: src/import.c:130
2832 msgid "Import"
2833 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
2834
2835 #: src/import.c:149
2836 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2837 msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
2838
2839 #: src/import.c:159
2840 msgid "Importing file:"
2841 msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
2842
2843 #: src/import.c:164
2844 msgid "Destination dir:"
2845 msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
2846
2847 #: src/import.c:222
2848 msgid "Select importing file"
2849 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2850
2851 #: src/importldif.c:176
2852 msgid "Please specify address book name and file to import."
2853 msgstr ""
2854
2855 #: src/importldif.c:179
2856 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2857 msgstr ""
2858
2859 #: src/importldif.c:182
2860 #, fuzzy
2861 msgid "File imported."
2862 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2863
2864 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2865 #, fuzzy
2866 msgid "Please select a file."
2867 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
2868
2869 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2870 msgid "Address book name must be supplied."
2871 msgstr ""
2872
2873 #: src/importldif.c:388
2874 msgid "Error reading LDIF fields."
2875 msgstr ""
2876
2877 #: src/importldif.c:411
2878 msgid "LDIF file imported successfully."
2879 msgstr ""
2880
2881 #: src/importldif.c:496
2882 #, fuzzy
2883 msgid "Select LDIF File"
2884 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2885
2886 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
2887 msgid "S"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2891 msgid "LDIF Field"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: src/importldif.c:614
2895 msgid "Attribute Name"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: src/importldif.c:674
2899 msgid "Attribute"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
2903 msgid "Select"
2904 msgstr "ÅðéëïãÞ"
2905
2906 #: src/importldif.c:752
2907 #, fuzzy
2908 msgid "File Name :"
2909 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2910
2911 #: src/importldif.c:762
2912 msgid "Records :"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: src/importldif.c:790
2916 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: src/importmutt.c:143
2920 #, fuzzy
2921 msgid "Error importing MUTT file."
2922 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2923
2924 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2925 #: src/importpine.c:329
2926 #, fuzzy
2927 msgid "Please select a file to import."
2928 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
2929
2930 #: src/importmutt.c:185
2931 #, fuzzy
2932 msgid "Select MUTT File"
2933 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2934
2935 #: src/importmutt.c:239
2936 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: src/importpine.c:143
2940 #, fuzzy
2941 msgid "Error importing Pine file."
2942 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2943
2944 #: src/importpine.c:185
2945 #, fuzzy
2946 msgid "Select Pine File"
2947 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2948
2949 #: src/importpine.c:239
2950 msgid "Import Pine file into Address Book"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: src/inc.c:356
2954 msgid "Retrieving new messages"
2955 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
2956
2957 #: src/inc.c:400
2958 msgid "Standby"
2959 msgstr "ÐåñéìÝíù"
2960
2961 #: src/inc.c:515 src/inc.c:572
2962 #, fuzzy
2963 msgid "Cancelled"
2964 msgstr "Áêýñùóç"
2965
2966 #: src/inc.c:526
2967 msgid "Retrieving"
2968 msgstr "ËáìâÜíù"
2969
2970 #: src/inc.c:542
2971 #, c-format
2972 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: src/inc.c:546
2976 #, fuzzy
2977 msgid "Done (no new messages)"
2978 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
2979
2980 #: src/inc.c:553
2981 #, fuzzy
2982 msgid "Connection failed"
2983 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
2984
2985 #: src/inc.c:557
2986 #, fuzzy
2987 msgid "Auth failed"
2988 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
2989
2990 #: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
2991 msgid "Locked"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: src/inc.c:585
2995 #, c-format
2996 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2997 msgstr "Ç åîáêñßâùóç ãéá %s óôï %s áðÝôõ÷å"
2998
2999 #: src/inc.c:652
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "Finished (%d new message(s))"
3002 msgstr "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
3003
3004 #: src/inc.c:655
3005 #, fuzzy
3006 msgid "Finished (no new messages)"
3007 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3008
3009 #: src/inc.c:664
3010 #, fuzzy
3011 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3012 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
3013
3014 #: src/inc.c:705
3015 #, c-format
3016 msgid "%s: Retrieving new messages"
3017 msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
3018
3019 #: src/inc.c:722
3020 #, c-format
3021 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
3022 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
3023
3024 #: src/inc.c:732
3025 #, c-format
3026 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3027 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
3028
3029 #: src/inc.c:739
3030 #, c-format
3031 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3032 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
3033
3034 #: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
3035 #, fuzzy
3036 msgid "Authenticating..."
3037 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
3038
3039 #: src/inc.c:809
3040 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3041 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
3042
3043 #: src/inc.c:813
3044 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3045 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
3046
3047 #: src/inc.c:817
3048 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3049 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
3050
3051 #: src/inc.c:821
3052 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3053 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
3054
3055 #: src/inc.c:832
3056 #, fuzzy, c-format
3057 msgid "Deleting message %d"
3058 msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
3059
3060 #: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
3061 msgid "Quitting"
3062 msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
3063
3064 #: src/inc.c:868
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3067 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
3068
3069 #: src/inc.c:949
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid ""
3072 "Error occurred while processing mail:\n"
3073 "%s"
3074 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
3075
3076 #: src/inc.c:951
3077 msgid "Error occurred while processing mail."
3078 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
3079
3080 #: src/inc.c:954
3081 msgid "No disk space left."
3082 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
3083
3084 #: src/inc.c:957
3085 #, fuzzy
3086 msgid "Can't write file."
3087 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
3088
3089 #: src/inc.c:962
3090 msgid "Socket error."
3091 msgstr ""
3092
3093 #: src/inc.c:968
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid ""
3096 "Mailbox is locked:\n"
3097 "%s"
3098 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
3099
3100 #: src/inc.c:970
3101 #, fuzzy
3102 msgid "Mailbox is locked."
3103 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
3104
3105 #: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
3106 #, fuzzy, c-format
3107 msgid ""
3108 "Authentication failed:\n"
3109 "%s"
3110 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
3111
3112 #: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
3113 #, fuzzy
3114 msgid "Authentication failed."
3115 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
3116
3117 #: src/inc.c:1001
3118 #, fuzzy
3119 msgid "Incorporation cancelled\n"
3120 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
3121
3122 #: src/inputdialog.c:152
3123 #, c-format
3124 msgid "Input password for %s on %s:"
3125 msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
3126
3127 #: src/inputdialog.c:154
3128 msgid "Input password"
3129 msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
3130
3131 #: src/logwindow.c:61
3132 msgid "Protocol log"
3133 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
3134
3135 #: src/main.c:139 src/main.c:148
3136 #, c-format
3137 msgid ""
3138 "File `%s' already exists.\n"
3139 "Can't create folder."
3140 msgstr ""
3141 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
3142 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
3143
3144 #: src/main.c:207
3145 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3146 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
3147
3148 #: src/main.c:257
3149 #, fuzzy
3150 msgid ""
3151 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3152 "OpenPGP support disabled."
3153 msgstr ""
3154 "Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
3155 "Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
3156
3157 #: src/main.c:425
3158 #, c-format
3159 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3160 msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
3161
3162 #: src/main.c:428
3163 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3164 msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
3165
3166 #: src/main.c:429
3167 msgid ""
3168 "  --attach file1 [file2]...\n"
3169 "                         open composition window with specified files\n"
3170 "                         attached"
3171 msgstr ""
3172
3173 #: src/main.c:432
3174 msgid "  --receive              receive new messages"
3175 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3176
3177 #: src/main.c:433
3178 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3179 msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
3180
3181 #: src/main.c:434
3182 #, fuzzy
3183 msgid "  --send                 send all queued messages"
3184 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3185
3186 #: src/main.c:435
3187 #, fuzzy
3188 msgid "  --status               show the total number of messages"
3189 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3190
3191 #: src/main.c:436
3192 #, fuzzy
3193 msgid "  --online               switch to online mode"
3194 msgstr "  --debug                debug mode"
3195
3196 #: src/main.c:437
3197 #, fuzzy
3198 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3199 msgstr "  --debug                debug mode"
3200
3201 #: src/main.c:438
3202 msgid "  --debug                debug mode"
3203 msgstr "  --debug                debug mode"
3204
3205 #: src/main.c:439
3206 msgid "  --help                 display this help and exit"
3207 msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
3208
3209 #: src/main.c:440
3210 msgid "  --version              output version information and exit"
3211 msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
3212
3213 #: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
3214 #, c-format
3215 msgid "Processing (%s)..."
3216 msgstr ""
3217
3218 #: src/main.c:484
3219 #, fuzzy
3220 msgid "top level folder"
3221 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
3222
3223 #: src/main.c:549
3224 #, fuzzy
3225 msgid "Composing message exists."
3226 msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
3227
3228 #: src/main.c:550
3229 #, fuzzy
3230 msgid "Draft them"
3231 msgstr "Ðñü÷åéñá"
3232
3233 #: src/main.c:550
3234 #, fuzzy
3235 msgid "Discard them"
3236 msgstr "Áðüññéøç"
3237
3238 #: src/main.c:550
3239 #, fuzzy
3240 msgid "Don't quit"
3241 msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
3242
3243 #: src/main.c:564
3244 msgid "Queued messages"
3245 msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
3246
3247 #: src/main.c:565
3248 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3249 msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
3250
3251 #: src/main.c:819
3252 #, fuzzy
3253 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3254 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
3255
3256 #: src/mainwindow.c:409
3257 msgid "/_File/_Folder"
3258 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
3259
3260 #: src/mainwindow.c:410
3261 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3262 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
3263
3264 #: src/mainwindow.c:412
3265 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3266 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
3267
3268 #: src/mainwindow.c:413
3269 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3270 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:414
3273 #, fuzzy
3274 msgid "/_File/_Folder/---"
3275 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
3276
3277 #: src/mainwindow.c:415
3278 #, fuzzy
3279 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3280 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
3281
3282 #: src/mainwindow.c:417
3283 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3284 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
3285
3286 #: src/mainwindow.c:418
3287 #, fuzzy
3288 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3289 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
3290
3291 #: src/mainwindow.c:419
3292 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3293 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
3294
3295 #: src/mainwindow.c:420
3296 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3297 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
3298
3299 #: src/mainwindow.c:421
3300 msgid "/_File/Empty _trash"
3301 msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
3302
3303 #: src/mainwindow.c:422
3304 #, fuzzy
3305 msgid "/_File/_Work offline"
3306 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
3309 msgid "/_File/_Save as..."
3310 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
3311
3312 #: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
3313 msgid "/_File/_Print..."
3314 msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
3315
3316 #: src/mainwindow.c:428
3317 msgid "/_File/E_xit"
3318 msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:433
3321 #, fuzzy
3322 msgid "/_Edit/Select _thread"
3323 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
3324
3325 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
3326 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3327 msgstr ""
3328
3329 #: src/mainwindow.c:437
3330 #, fuzzy
3331 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3332 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
3333
3334 #: src/mainwindow.c:439
3335 msgid "/_View/Show or hi_de"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: src/mainwindow.c:440
3339 #, fuzzy
3340 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3341 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
3342
3343 #: src/mainwindow.c:442
3344 #, fuzzy
3345 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3346 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:444
3349 #, fuzzy
3350 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3351 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
3352
3353 #: src/mainwindow.c:446
3354 #, fuzzy
3355 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3356 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
3357
3358 #: src/mainwindow.c:448
3359 #, fuzzy
3360 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3361 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
3362
3363 #: src/mainwindow.c:450
3364 #, fuzzy
3365 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3366 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:452
3369 #, fuzzy
3370 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3371 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
3372
3373 #: src/mainwindow.c:454
3374 #, fuzzy
3375 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3376 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
3377
3378 #: src/mainwindow.c:457
3379 #, fuzzy
3380 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3381 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
3382
3383 #: src/mainwindow.c:458
3384 #, fuzzy
3385 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3386 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:460
3389 #, fuzzy
3390 msgid "/_View/_Sort"
3391 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
3392
3393 #: src/mainwindow.c:461
3394 #, fuzzy
3395 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3396 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
3397
3398 #: src/mainwindow.c:462
3399 #, fuzzy
3400 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3401 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
3402
3403 #: src/mainwindow.c:463
3404 #, fuzzy
3405 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3406 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
3407
3408 #: src/mainwindow.c:464
3409 #, fuzzy
3410 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3411 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
3412
3413 #: src/mainwindow.c:465
3414 #, fuzzy
3415 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3416 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
3417
3418 #: src/mainwindow.c:466
3419 #, fuzzy
3420 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3421 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
3422
3423 #: src/mainwindow.c:467
3424 #, fuzzy
3425 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3426 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:469
3429 #, fuzzy
3430 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3431 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
3432
3433 #: src/mainwindow.c:470
3434 #, fuzzy
3435 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3436 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
3437
3438 #: src/mainwindow.c:471
3439 #, fuzzy
3440 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3441 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
3442
3443 #: src/mainwindow.c:473
3444 #, fuzzy
3445 msgid "/_View/_Sort/by score"
3446 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:474
3449 #, fuzzy
3450 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3451 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
3452
3453 #: src/mainwindow.c:475
3454 #, fuzzy
3455 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3456 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
3457
3458 #: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
3459 #, fuzzy
3460 msgid "/_View/_Sort/---"
3461 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
3462
3463 #: src/mainwindow.c:477
3464 #, fuzzy
3465 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3466 msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:478
3469 #, fuzzy
3470 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3471 msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
3472
3473 #: src/mainwindow.c:480
3474 #, fuzzy
3475 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3476 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:482
3479 #, fuzzy
3480 msgid "/_View/Th_read view"
3481 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
3482
3483 #: src/mainwindow.c:483
3484 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3485 msgstr ""
3486
3487 #: src/mainwindow.c:484
3488 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: src/mainwindow.c:485
3492 #, fuzzy
3493 msgid "/_View/_Hide read messages"
3494 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:486
3497 #, fuzzy
3498 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3499 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
3500
3501 #: src/mainwindow.c:489
3502 #, fuzzy
3503 msgid "/_View/_Go to"
3504 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
3505
3506 #: src/mainwindow.c:490
3507 #, fuzzy
3508 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3509 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
3510
3511 #: src/mainwindow.c:491
3512 #, fuzzy
3513 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3514 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
3517 #: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
3518 #, fuzzy
3519 msgid "/_View/_Go to/---"
3520 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
3521
3522 #: src/mainwindow.c:493
3523 #, fuzzy
3524 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3525 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
3526
3527 #: src/mainwindow.c:495
3528 #, fuzzy
3529 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3530 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:498
3533 #, fuzzy
3534 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3535 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
3536
3537 #: src/mainwindow.c:499
3538 #, fuzzy
3539 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3540 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
3541
3542 #: src/mainwindow.c:501
3543 #, fuzzy
3544 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3545 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
3546
3547 #: src/mainwindow.c:503
3548 #, fuzzy
3549 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3550 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:506
3553 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: src/mainwindow.c:508
3557 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3558 msgstr ""
3559
3560 #: src/mainwindow.c:511
3561 #, fuzzy
3562 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3563 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
3564
3565 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
3566 msgid "/_View/_Code set/---"
3567 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
3568
3569 #: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
3570 msgid "/_View/_Code set"
3571 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
3572
3573 #: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
3574 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3575 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
3576
3577 #: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
3578 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3579 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
3580
3581 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
3582 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3583 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
3584
3585 #: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
3586 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3587 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
3590 #, fuzzy
3591 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3592 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
3593
3594 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
3595 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3596 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
3597
3598 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
3599 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3600 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
3601
3602 #: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
3603 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3604 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
3605
3606 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
3607 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3608 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
3609
3610 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
3611 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3612 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
3613
3614 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
3615 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3616 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
3619 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3620 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
3621
3622 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
3623 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3624 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
3625
3626 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
3627 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3628 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
3629
3630 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
3631 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3632 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
3633
3634 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
3635 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3636 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
3637
3638 #: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
3639 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3640 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
3641
3642 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
3643 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3644 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
3645
3646 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
3647 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3648 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
3649
3650 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
3651 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3652 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
3653
3654 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
3655 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3656 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
3657
3658 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
3659 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3660 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
3661
3662 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
3663 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3664 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
3665
3666 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
3667 #, fuzzy
3668 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3669 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
3670
3671 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
3672 #, fuzzy
3673 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3674 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
3675
3676 #: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
3677 #, fuzzy
3678 msgid "/_View/Open in new _window"
3679 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
3680
3681 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
3682 #, fuzzy
3683 msgid "/_View/Mess_age source"
3684 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
3685
3686 #: src/mainwindow.c:597
3687 #, fuzzy
3688 msgid "/_View/Show all _headers"
3689 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
3690
3691 #: src/mainwindow.c:599
3692 #, fuzzy
3693 msgid "/_View/_Update summary"
3694 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:602
3697 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3698 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:603
3701 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3702 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:605
3705 #, fuzzy
3706 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3707 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:607
3710 #, fuzzy
3711 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3712 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
3713
3714 #: src/mainwindow.c:609
3715 #, fuzzy
3716 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3717 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3718
3719 #: src/mainwindow.c:610
3720 #, fuzzy
3721 msgid "/_Message/Compose a news message"
3722 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
3725 msgid "/_Message/_Reply"
3726 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:612
3729 #, fuzzy
3730 msgid "/_Message/Repl_y to"
3731 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
3734 #, fuzzy
3735 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3736 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3737
3738 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
3739 #, fuzzy
3740 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3741 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
3742
3743 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
3744 #, fuzzy
3745 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3746 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3747
3748 #: src/mainwindow.c:617
3749 #, fuzzy
3750 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3751 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
3754 msgid "/_Message/_Forward"
3755 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:620
3758 #, fuzzy
3759 msgid "/_Message/Redirect"
3760 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
3761
3762 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
3763 msgid "/_Message/Re-_edit"
3764 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
3765
3766 #: src/mainwindow.c:624
3767 msgid "/_Message/M_ove..."
3768 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
3769
3770 #: src/mainwindow.c:625
3771 msgid "/_Message/_Copy..."
3772 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
3773
3774 #: src/mainwindow.c:626
3775 msgid "/_Message/_Delete"
3776 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
3777
3778 #: src/mainwindow.c:627
3779 #, fuzzy
3780 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3781 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3782
3783 #: src/mainwindow.c:629
3784 msgid "/_Message/_Mark"
3785 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
3786
3787 #: src/mainwindow.c:630
3788 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3789 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
3790
3791 #: src/mainwindow.c:631
3792 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3793 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
3794
3795 #: src/mainwindow.c:632
3796 msgid "/_Message/_Mark/---"
3797 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
3798
3799 #: src/mainwindow.c:633
3800 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3801 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
3802
3803 #: src/mainwindow.c:634
3804 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3805 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3806
3807 #: src/mainwindow.c:636
3808 #, fuzzy
3809 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3810 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3811
3812 #: src/mainwindow.c:639
3813 #, fuzzy
3814 msgid "/_Tools/_Address book..."
3815 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
3816
3817 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
3818 #, fuzzy
3819 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3820 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
3821
3822 #: src/mainwindow.c:642
3823 #, fuzzy
3824 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3825 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
3826
3827 #: src/mainwindow.c:643
3828 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3829 msgstr ""
3830
3831 #: src/mainwindow.c:645
3832 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3833 msgstr ""
3834
3835 #: src/mainwindow.c:648
3836 #, fuzzy
3837 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3838 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
3839
3840 #: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
3841 #, fuzzy
3842 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3843 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
3844
3845 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
3846 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
3850 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
3854 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
3858 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: src/mainwindow.c:661
3862 #, fuzzy
3863 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3864 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
3865
3866 #: src/mainwindow.c:664
3867 #, fuzzy
3868 msgid "/_Tools/E_xecute"
3869 msgstr "/ÅêôÝëåóç"
3870
3871 #: src/mainwindow.c:667
3872 #, fuzzy
3873 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3874 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
3875
3876 #: src/mainwindow.c:671
3877 #, fuzzy
3878 msgid "/_Tools/_Log window"
3879 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
3880
3881 #: src/mainwindow.c:673
3882 msgid "/_Configuration"
3883 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
3884
3885 #: src/mainwindow.c:674
3886 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3887 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:676
3890 #, fuzzy
3891 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3892 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
3893
3894 #: src/mainwindow.c:678
3895 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3896 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
3897
3898 #: src/mainwindow.c:680
3899 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3900 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
3901
3902 #: src/mainwindow.c:682
3903 msgid "/_Configuration/---"
3904 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
3905
3906 #: src/mainwindow.c:683
3907 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3908 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
3909
3910 #: src/mainwindow.c:685
3911 #, fuzzy
3912 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3913 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3914
3915 #: src/mainwindow.c:687
3916 #, fuzzy
3917 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3918 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3919
3920 #: src/mainwindow.c:689
3921 #, fuzzy
3922 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3923 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3924
3925 #: src/mainwindow.c:690
3926 #, fuzzy
3927 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3928 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
3929
3930 #: src/mainwindow.c:691
3931 #, fuzzy
3932 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3933 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
3934
3935 #: src/mainwindow.c:692
3936 #, fuzzy
3937 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3938 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
3939
3940 #: src/mainwindow.c:695
3941 #, fuzzy
3942 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3943 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:696
3946 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: src/mainwindow.c:698
3950 #, fuzzy
3951 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3952 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
3953
3954 #: src/mainwindow.c:699
3955 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: src/mainwindow.c:701
3959 msgid "/_Help/---"
3960 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
3961
3962 #: src/mainwindow.c:820
3963 #, fuzzy
3964 msgid "Go offline"
3965 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
3966
3967 #: src/mainwindow.c:824
3968 #, fuzzy
3969 msgid "Go online"
3970 msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
3971
3972 #: src/mainwindow.c:840
3973 #, fuzzy
3974 msgid "Select account"
3975 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
3978 msgid "Untitled"
3979 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:1183
3982 msgid "none"
3983 msgstr "êáíÝíá"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:1361
3986 msgid "Empty trash"
3987 msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:1362
3990 msgid "Empty all messages in trash?"
3991 msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:1380
3994 msgid "Add mailbox"
3995 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:1381
3998 msgid ""
3999 "Input the location of mailbox.\n"
4000 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4001 "scanned automatically."
4002 msgstr ""
4003 "ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
4004 "Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
4005 "óáñùèåß áõôüìáôá."
4006
4007 #: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
4008 #, c-format
4009 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4010 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
4011
4012 #: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
4013 msgid "Mailbox"
4014 msgstr "Mailbox"
4015
4016 #: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
4017 msgid ""
4018 "Creation of the mailbox failed.\n"
4019 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4020 "there."
4021 msgstr ""
4022 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
4023 "ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
4024
4025 #: src/mainwindow.c:1417
4026 #, fuzzy
4027 msgid "Add mbox mailbox"
4028 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
4029
4030 #: src/mainwindow.c:1418
4031 msgid "Input the location of mailbox."
4032 msgstr ""
4033
4034 #: src/mainwindow.c:1434
4035 msgid "Creation of the mailbox failed."
4036 msgstr ""
4037
4038 #: src/mainwindow.c:1748
4039 msgid "Sylpheed - Folder View"
4040 msgstr ""
4041
4042 #: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
4043 msgid "Sylpheed - Message View"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: src/mainwindow.c:2125
4047 msgid "Exit"
4048 msgstr "¸îïäïò"
4049
4050 #: src/mainwindow.c:2125
4051 msgid "Exit this program?"
4052 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
4053
4054 #: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
4055 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
4056 msgid "(none)"
4057 msgstr "(êáíÝíá)"
4058
4059 #: src/message_search.c:88
4060 #, fuzzy
4061 msgid "Find in current message"
4062 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
4063
4064 #: src/message_search.c:106
4065 msgid "Find text:"
4066 msgstr ""
4067
4068 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4069 msgid "Case sensitive"
4070 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
4071
4072 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4073 msgid "Backward search"
4074 msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
4075
4076 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
4077 msgid "Search"
4078 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
4079
4080 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4081 msgid "Search failed"
4082 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
4083
4084 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4085 msgid "Search string not found."
4086 msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
4087
4088 #: src/message_search.c:191
4089 #, fuzzy
4090 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4091 msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
4092
4093 #: src/message_search.c:194
4094 #, fuzzy
4095 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4096 msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
4097
4098 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4099 msgid "Search finished"
4100 msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
4101
4102 #: src/messageview.c:240
4103 #, fuzzy
4104 msgid "/_View/Show all _header"
4105 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
4106
4107 #: src/messageview.c:243
4108 #, fuzzy
4109 msgid "/_Message/Compose _new message"
4110 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
4111
4112 #: src/messageview.c:255
4113 #, fuzzy
4114 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4115 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
4116
4117 #: src/messageview.c:257
4118 #, fuzzy
4119 msgid "/_Message/Redirec_t"
4120 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
4121
4122 #: src/messageview.c:561
4123 #, fuzzy
4124 msgid "<No Return-Path found>"
4125 msgstr "Äåí âñÝèçêå õðïãñáöÞ"
4126
4127 #: src/messageview.c:569
4128 #, c-format
4129 msgid ""
4130 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4131 "does not correspond to the return path:\n"
4132 "Notification address: %s\n"
4133 "Return path: %s\n"
4134 "It is advised to not to send the return receipt."
4135 msgstr ""
4136
4137 #: src/messageview.c:577
4138 msgid "+Don't Send"
4139 msgstr ""
4140
4141 #: src/messageview.c:586
4142 msgid ""
4143 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4144 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4145 "officially addressed to you.\n"
4146 "Receipt notification cancelled."
4147 msgstr ""
4148
4149 #: src/messageview.c:654
4150 #, fuzzy
4151 msgid ""
4152 "Error occurred while sending the notification.\n"
4153 "Put this notification into queue folder?"
4154 msgstr ""
4155 "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
4156 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
4157
4158 #: src/messageview.c:660
4159 #, fuzzy
4160 msgid "Can't queue the notification."
4161 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
4162
4163 #: src/messageview.c:663
4164 #, fuzzy
4165 msgid "Error occurred while sending the notification."
4166 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
4167
4168 #: src/messageview.c:818
4169 msgid "Message already removed from folder."
4170 msgstr ""
4171
4172 #: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
4173 #: src/summaryview.c:3444
4174 msgid "Save as"
4175 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
4176
4177 #: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
4178 #: src/summaryview.c:3449
4179 msgid "Overwrite"
4180 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
4181
4182 #: src/messageview.c:983
4183 msgid "Overwrite existing file?"
4184 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
4185
4186 #: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
4187 #: src/summaryview.c:3478
4188 #, fuzzy, c-format
4189 msgid "Can't save the file `%s'."
4190 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
4191
4192 #: src/messageview.c:1056
4193 msgid "This message asks for a return receipt"
4194 msgstr ""
4195
4196 #: src/messageview.c:1057
4197 msgid "Send receipt"
4198 msgstr ""
4199
4200 #: src/messageview.c:1110
4201 #, fuzzy
4202 msgid "Return Receipt Notification"
4203 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
4204
4205 #: src/messageview.c:1111
4206 msgid ""
4207 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4208 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4209 "notification:"
4210 msgstr ""
4211
4212 #: src/messageview.c:1115
4213 #, fuzzy
4214 msgid "Send Notification"
4215 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
4216
4217 #: src/messageview.c:1115
4218 #, fuzzy
4219 msgid "+Cancel"
4220 msgstr "Áêýñùóç"
4221
4222 #: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
4223 #: src/toolbar.c:168
4224 msgid "Print"
4225 msgstr "Åêôýðùóç"
4226
4227 #: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
4228 #, c-format
4229 msgid ""
4230 "Enter the print command line:\n"
4231 "(`%s' will be replaced with file name)"
4232 msgstr ""
4233 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
4234 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
4235
4236 #: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
4237 #, c-format
4238 msgid ""
4239 "Print command line is invalid:\n"
4240 "`%s'"
4241 msgstr ""
4242 "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
4243 "`%s'"
4244
4245 #: src/mimeview.c:115
4246 msgid "/_Open"
4247 msgstr "/¶íïéãìá"
4248
4249 #: src/mimeview.c:116
4250 msgid "/Open _with..."
4251 msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
4252
4253 #: src/mimeview.c:117
4254 msgid "/_Display as text"
4255 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
4256
4257 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
4258 msgid "/_Save as..."
4259 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
4260
4261 #: src/mimeview.c:119
4262 #, fuzzy
4263 msgid "/Save _all..."
4264 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
4265
4266 #: src/mimeview.c:122
4267 msgid "/_Check signature"
4268 msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
4269
4270 #: src/mimeview.c:153
4271 msgid "MIME Type"
4272 msgstr "Ôýðïò MIME"
4273
4274 #: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
4275 msgid "Text"
4276 msgstr "Êåßìåíï"
4277
4278 #: src/mimeview.c:274
4279 #, fuzzy
4280 msgid "Right-click here to verify the signature"
4281 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äçìüóéï êëåéäß ãéá íá åîáêñéâþóù áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ"
4282
4283 #: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
4284 #: src/mimeview.c:1010
4285 msgid "Can't save the part of multipart message."
4286 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
4287
4288 #: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
4289 #, fuzzy, c-format
4290 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4291 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
4292
4293 #: src/mimeview.c:1020
4294 msgid "Open with"
4295 msgstr "¶íïéãìá ìå"
4296
4297 #: src/mimeview.c:1021
4298 #, c-format
4299 msgid ""
4300 "Enter the command line to open file:\n"
4301 "(`%s' will be replaced with file name)"
4302 msgstr ""
4303 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
4304 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
4305
4306 #: src/news.c:200
4307 #, c-format
4308 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4309 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
4310
4311 #: src/news.c:795
4312 #, c-format
4313 msgid "can't set group: %s\n"
4314 msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
4315
4316 #: src/news.c:800
4317 #, c-format
4318 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4319 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
4320
4321 #: src/news.c:821
4322 #, fuzzy, c-format
4323 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4324 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
4325
4326 #: src/news.c:838
4327 #, fuzzy, c-format
4328 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4329 msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
4330
4331 #: src/news.c:841 src/news.c:910
4332 msgid "can't get xover\n"
4333 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xover\n"
4334
4335 #: src/news.c:846 src/news.c:916
4336 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4337 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xover.\n"
4338
4339 #: src/news.c:852 src/news.c:929
4340 #, c-format
4341 msgid "invalid xover line: %s\n"
4342 msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
4343
4344 #: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
4345 msgid "can't get xhdr\n"
4346 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xhdr\n"
4347
4348 #: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
4349 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4350 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
4351
4352 #: src/news.c:907
4353 #, c-format
4354 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4355 msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
4356
4357 #: src/passphrase.c:85
4358 msgid "Passphrase"
4359 msgstr "ÊùäéêÞ öñÜóç"
4360
4361 #: src/passphrase.c:253
4362 msgid "[no user id]"
4363 msgstr "[÷ùñßò user id]"
4364
4365 #: src/passphrase.c:257
4366 #, c-format
4367 msgid ""
4368 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4369 "\n"
4370 "  %.*s  \n"
4371 "(%.*s)\n"
4372 msgstr ""
4373 "%sÐáñáêáëþ åéóÜãåôå ôçí êùäéêÞ öñÜóç ãéá:\n"
4374 "\n"
4375 "  %.*s  \n"
4376 "(%.*s)\n"
4377
4378 #: src/passphrase.c:261
4379 msgid ""
4380 "Bad passphrase! Try again...\n"
4381 "\n"
4382 msgstr ""
4383 "ËÜèïò êùäéêÞ öñÜóç! ÎáíáðñïóðáèÞóôå...\n"
4384 "\n"
4385
4386 #: src/pop.c:148
4387 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4388 msgstr "Ðñïáðáéôïýìåíç timestamp APOP äåí âñÝèçêå óôï ÷áéñåôéóìü\n"
4389
4390 #: src/pop.c:155
4391 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4392 msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá timestamp óôï ÷áéñåôéóìü\n"
4393
4394 #: src/pop.c:181 src/pop.c:208
4395 msgid "POP3 protocol error\n"
4396 msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
4397
4398 #: src/pop.c:592
4399 #, fuzzy, c-format
4400 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4401 msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
4402
4403 #: src/pop.c:600
4404 #, fuzzy, c-format
4405 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4406 msgstr "ÓôÝëíù ôï ìÞíõìá (%d / %d bytes)"
4407
4408 #: src/pop.c:631
4409 #, fuzzy
4410 msgid "mailbox is locked\n"
4411 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
4412
4413 #: src/pop.c:634
4414 msgid "session timeout\n"
4415 msgstr ""
4416
4417 #: src/pop.c:652
4418 #, fuzzy
4419 msgid "command not supported\n"
4420 msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
4421
4422 #: src/pop.c:656
4423 #, fuzzy
4424 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4425 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
4426
4427 #: src/prefs_account.c:672
4428 #, c-format
4429 msgid "Account%d"
4430 msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
4431
4432 #: src/prefs_account.c:691
4433 msgid "Preferences for new account"
4434 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
4435
4436 #: src/prefs_account.c:696
4437 #, fuzzy
4438 msgid "Account preferences"
4439 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
4440
4441 #: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
4442 msgid "Receive"
4443 msgstr "ËÞøç"
4444
4445 #: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
4446 msgid "Compose"
4447 msgstr "Óýíèåóç"
4448
4449 #: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
4450 msgid "Privacy"
4451 msgstr "Ìõóôéêüôçôá"
4452
4453 #: src/prefs_account.c:757
4454 msgid "SSL"
4455 msgstr ""
4456
4457 #: src/prefs_account.c:760
4458 msgid "Advanced"
4459 msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
4460
4461 #: src/prefs_account.c:839
4462 #, fuzzy
4463 msgid "Name of account"
4464 msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
4465
4466 #: src/prefs_account.c:848
4467 msgid "Set as default"
4468 msgstr ""
4469
4470 #: src/prefs_account.c:852
4471 msgid "Personal information"
4472 msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
4473
4474 #: src/prefs_account.c:861
4475 msgid "Full name"
4476 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
4477
4478 #: src/prefs_account.c:867
4479 msgid "Mail address"
4480 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
4481
4482 #: src/prefs_account.c:873
4483 msgid "Organization"
4484 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
4485
4486 #: src/prefs_account.c:897
4487 msgid "Server information"
4488 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
4489
4490 #: src/prefs_account.c:918
4491 msgid "POP3 (normal)"