Updated german translations
[claws.git] / po / el.po
1 # Hellenic translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
4 #
5 #: src/addrgather.c:278
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
9 "POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
11 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
16
17 #: src/about.c:89
18 msgid "About"
19 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
20
21 #: src/about.c:209
22 msgid ""
23 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
24 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
25 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
26 "source.\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "Ôá ôìÞìáôá êþäéêá ðïõ åöáñìüóèçêáí áðü ôï fetchmail åßíáé Copyright 1997 by "
30 "Eric S. Raymond. ÔìÞìáôá áõôïý åßíáé åðßóçò copyrighted by Carl Harris, 1993 "
31 "and 1995.  Ôï Copyright ôçñåßôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åëåýèåñçò áíáäéáíïìÞò "
32 "ôïõ êþäéêá\n"
33 "\n"
34
35 #: src/about.c:215
36 msgid ""
37 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
38 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
39 "\n"
40 msgstr ""
41 "Ôï Kcc åßíáé copyright ôïõ Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, êáé ôï "
42 "libkcc åßíáé copyright ôïõ takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
43 "\n"
44
45 #: src/about.c:220
46 msgid ""
47 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
48 "\n"
49 msgstr ""
50 "Ôï GPGME åßíáé copyright 2001 ôïõ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
51 "\n"
52
53 #: src/about.c:224
54 msgid ""
55 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
56 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
57 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
58 "version.\n"
59 "\n"
60 msgstr ""
61 "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
62 "êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
63 "×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
64 "áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
65 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
66 "\n"
67
68 #: src/about.c:230
69 msgid ""
70 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
71 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
72 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
73 "more details.\n"
74 "\n"
75 msgstr ""
76 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
77 "ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
78 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
79 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
80 "\n"
81
82 #: src/about.c:236
83 msgid ""
84 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
85 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
86 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
87 msgstr ""
88 "Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
89 "ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
90 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
91 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
92
93 #. Button panel
94 #: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
95 #: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
96 #: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
97 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
98 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
99 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
100 #: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
101 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
102 #: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
103 #: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
104 #: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
105 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
106 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
107 #: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
108 #: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
109 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
110 #: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
111 msgid "OK"
112 msgstr "OK"
113
114 #: src/account.c:119
115 msgid "Reading all config for each account...\n"
116 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü...\n"
117
118 #: src/account.c:134
119 #, c-format
120 msgid "Found label: %s\n"
121 msgstr "ÂñÝèçêå ôáìðÝëá: %s\n"
122
123 #: src/account.c:254
124 msgid ""
125 "Some composing windows are open.\n"
126 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
127 msgstr ""
128 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
129 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
130 "ëïãáñéáóìïýò."
131
132 #: src/account.c:260
133 msgid "Opening account edit window...\n"
134 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
135
136 #: src/account.c:457
137 msgid "Creating account edit window...\n"
138 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
139
140 #: src/account.c:462
141 msgid "Edit accounts"
142 msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
143
144 #: src/account.c:480
145 msgid ""
146 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
147 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
148 msgstr ""
149
150 #: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
151 #: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
152 #: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
153 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
154 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
155 #: src/select-keys.c:301
156 msgid "Name"
157 msgstr "¼íïìá"
158
159 #: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
160 msgid "Protocol"
161 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
162
163 #: src/account.c:502
164 msgid "Server"
165 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
166
167 #: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
168 #: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
169 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
170 msgid "Add"
171 msgstr "ÐñïóèÞêç"
172
173 #: src/account.c:537
174 msgid "Edit"
175 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
176
177 #: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
178 msgid " Delete "
179 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
180
181 #: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
182 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
183 #: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
184 #: src/prefs_summary_column.c:289
185 msgid "Down"
186 msgstr "ÊÜôù"
187
188 #: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
189 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
190 #: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
191 #: src/prefs_summary_column.c:285
192 msgid "Up"
193 msgstr "ÐÜíù"
194
195 #: src/account.c:569
196 #, fuzzy
197 msgid " Set as default account "
198 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
199
200 #: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
201 #: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
202 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
203 msgid "Close"
204 msgstr "Êëåßóéìï"
205
206 #: src/account.c:657
207 msgid "Delete account"
208 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
209
210 #: src/account.c:658
211 msgid "Do you really want to delete this account?"
212 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
213
214 #: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
215 #: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
216 #: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
217 #: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
218 #: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
219 #: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
220 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
221 #: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
222 #: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
223 #: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
224 #: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
225 msgid "Yes"
226 msgstr "Íáé"
227
228 #: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
229 #: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
230 #: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
231 msgid "+No"
232 msgstr "+¼÷é"
233
234 #: src/account.c:671
235 msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
236 msgstr ""
237
238 #: src/addressadd.c:163
239 #, fuzzy
240 msgid "Add Address to Book"
241 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
242
243 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
244 msgid "Address"
245 msgstr "Äéåýèõíóç"
246
247 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
248 #: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
249 msgid "Remarks"
250 msgstr "Ó÷üëéá"
251
252 #: src/addressadd.c:225
253 #, fuzzy
254 msgid "Select Address Book Folder"
255 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
256
257 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
258 #: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
259 #: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
260 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
261 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
262 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
263 #: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
264 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
265 #: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
266 #: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
267 #: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
268 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
269 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
270 #: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
271 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
272 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
273 #: src/summaryview.c:3402
274 msgid "Cancel"
275 msgstr "Áêýñùóç"
276
277 #: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
278 msgid "/_File"
279 msgstr "/Áñ÷åßï"
280
281 #: src/addressbook.c:349
282 #, fuzzy
283 msgid "/_File/New _Book"
284 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
285
286 #: src/addressbook.c:350
287 #, fuzzy
288 msgid "/_File/New _vCard"
289 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
290
291 #: src/addressbook.c:352
292 #, fuzzy
293 msgid "/_File/New _JPilot"
294 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
295
296 #: src/addressbook.c:355
297 #, fuzzy
298 msgid "/_File/New _Server"
299 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
300
301 #: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
302 #: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
303 msgid "/_File/---"
304 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
305
306 #: src/addressbook.c:358
307 msgid "/_File/_Edit"
308 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
309
310 #: src/addressbook.c:359
311 msgid "/_File/_Delete"
312 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
313
314 #: src/addressbook.c:361
315 #, fuzzy
316 msgid "/_File/_Save"
317 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
318
319 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
320 msgid "/_File/_Close"
321 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
322
323 #: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
324 #: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
325 msgid "/_Edit"
326 msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
327
328 #: src/addressbook.c:364
329 #, fuzzy
330 msgid "/_Edit/C_ut"
331 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
332
333 #: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
334 msgid "/_Edit/_Copy"
335 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
336
337 #: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
338 msgid "/_Edit/_Paste"
339 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
340
341 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
342 #: src/mainwindow.c:516
343 msgid "/_Edit/---"
344 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
345
346 #: src/addressbook.c:368
347 #, fuzzy
348 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
349 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
350
351 #: src/addressbook.c:369
352 #, fuzzy
353 msgid "/_Address"
354 msgstr "Äéåýèõíóç"
355
356 #: src/addressbook.c:370
357 #, fuzzy
358 msgid "/_Address/New _Address"
359 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
360
361 #: src/addressbook.c:371
362 #, fuzzy
363 msgid "/_Address/New _Group"
364 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
365
366 #: src/addressbook.c:372
367 #, fuzzy
368 msgid "/_Address/New _Folder"
369 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
370
371 #: src/addressbook.c:373
372 #, fuzzy
373 msgid "/_Address/---"
374 msgstr "Äéåýèõíóç"
375
376 #: src/addressbook.c:374
377 #, fuzzy
378 msgid "/_Address/_Edit"
379 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
380
381 #: src/addressbook.c:375
382 #, fuzzy
383 msgid "/_Address/_Delete"
384 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
385
386 #: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
387 #: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
388 #: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
389 #, fuzzy
390 msgid "/_Tools/---"
391 msgstr "/Åñãáëåßá"
392
393 #: src/addressbook.c:377
394 #, fuzzy
395 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
396 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
397
398 #: src/addressbook.c:378
399 #, fuzzy
400 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
401 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
402
403 #: src/addressbook.c:379
404 #, fuzzy
405 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
406 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
407
408 #: src/addressbook.c:381
409 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
410 msgstr ""
411
412 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
413 msgid "/_Help"
414 msgstr "/ÂïÞèåéá"
415
416 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
417 msgid "/_Help/_About"
418 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
419
420 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
421 #, fuzzy
422 msgid "/New _Address"
423 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
424
425 #: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
426 #, fuzzy
427 msgid "/New _Group"
428 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
429
430 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
431 #, fuzzy
432 msgid "/New _Folder"
433 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
434
435 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
436 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
437 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
438 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
439 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
440 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
441 #: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
442 #: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
443 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
444 msgid "/---"
445 msgstr "/---"
446
447 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
448 msgid "/_Delete"
449 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
450
451 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
452 msgid "/C_ut"
453 msgstr ""
454
455 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
456 #, fuzzy
457 msgid "/_Copy"
458 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
459
460 #: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
461 #, fuzzy
462 msgid "/_Paste"
463 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
464
465 #: src/addressbook.c:413
466 #, fuzzy
467 msgid "/Pa_ste Address"
468 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
469
470 #: src/addressbook.c:535
471 msgid "E-Mail address"
472 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
473
474 #: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
475 msgid "Address book"
476 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
477
478 #: src/addressbook.c:638
479 msgid "Name:"
480 msgstr "¼íïìá:"
481
482 #. Buttons
483 #: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
484 #: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
485 #: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
486 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
487 #: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
488 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
489 msgid "Delete"
490 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
491
492 #: src/addressbook.c:676
493 msgid "Lookup"
494 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
495
496 #: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
497 #: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
498 #: src/summary_search.c:154
499 msgid "To:"
500 msgstr "Ðñïò:"
501
502 #: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
503 msgid "Cc:"
504 msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
505
506 #: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
507 msgid "Bcc:"
508 msgstr ""
509
510 #. Confirm deletion
511 #: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
512 msgid "Delete address(es)"
513 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
514
515 #: src/addressbook.c:892
516 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
517 msgstr ""
518
519 #: src/addressbook.c:915
520 msgid "Really delete the address(es)?"
521 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
522
523 #: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
524 #: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
525 #: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
526 #: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
527 #: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
528 #: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
529 #: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
530 #: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
531 #: src/summaryview.c:3046
532 msgid "No"
533 msgstr "¼÷é"
534
535 #: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
536 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
537 msgstr ""
538
539 #: src/addressbook.c:1428
540 msgid "Cannot paste into an address group."
541 msgstr ""
542
543 #: src/addressbook.c:2071
544 #, c-format
545 msgid ""
546 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
547 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
548 msgstr ""
549
550 #: src/addressbook.c:2075
551 #, fuzzy
552 msgid "Folder only"
553 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
554
555 #: src/addressbook.c:2075
556 #, fuzzy
557 msgid "Folder and Addresses"
558 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
559
560 #: src/addressbook.c:2080
561 #, c-format
562 msgid "Really delete `%s' ?"
563 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
564
565 #: src/addressbook.c:2858
566 msgid "New user, could not save index file."
567 msgstr ""
568
569 #: src/addressbook.c:2862
570 msgid "New user, could not save address book files."
571 msgstr ""
572
573 #: src/addressbook.c:2872
574 msgid "Old address book converted successfully."
575 msgstr ""
576
577 #: src/addressbook.c:2877
578 msgid ""
579 "Old address book converted,\n"
580 "could not save new address index file"
581 msgstr ""
582
583 #: src/addressbook.c:2890
584 msgid ""
585 "Could not convert address book,\n"
586 "but created empty new address book files."
587 msgstr ""
588
589 #: src/addressbook.c:2896
590 msgid ""
591 "Could not convert address book,\n"
592 "could not create new address book files."
593 msgstr ""
594
595 #: src/addressbook.c:2901
596 msgid ""
597 "Could not convert address book\n"
598 "and could not create new address book files."
599 msgstr ""
600
601 #: src/addressbook.c:2908
602 msgid "Addressbook conversion error"
603 msgstr ""
604
605 #: src/addressbook.c:2912
606 #, fuzzy
607 msgid "Addressbook conversion"
608 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
609
610 #: src/addressbook.c:2947
611 #, fuzzy
612 msgid "Addressbook Error"
613 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
614
615 #: src/addressbook.c:2948
616 msgid "Could not read address index"
617 msgstr ""
618
619 #: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
620 msgid "Interface"
621 msgstr "ÄéåðáöÞ"
622
623 #: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
624 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
625 #, fuzzy
626 msgid "Address Book"
627 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
628
629 #: src/addressbook.c:3456
630 msgid "Person"
631 msgstr ""
632
633 #: src/addressbook.c:3472
634 #, fuzzy
635 msgid "EMail Address"
636 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
637
638 #: src/addressbook.c:3488
639 #, fuzzy
640 msgid "Group"
641 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
642
643 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
644 #: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
645 #: src/prefs_account.c:1733
646 msgid "Folder"
647 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
648
649 #: src/addressbook.c:3520
650 #, fuzzy
651 msgid "vCard"
652 msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
653
654 #: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
655 msgid "JPilot"
656 msgstr ""
657
658 #: src/addressbook.c:3568
659 #, fuzzy
660 msgid "LDAP Server"
661 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
662
663 #: src/addrgather.c:156
664 msgid "Please specify name for address book."
665 msgstr ""
666
667 #: src/addrgather.c:176
668 msgid "Please select the mail headers to search."
669 msgstr ""
670
671 #. Go fer it
672 #: src/addrgather.c:182
673 msgid "Busy harvesting addresses..."
674 msgstr ""
675
676 #: src/addrgather.c:220
677 msgid "Addresses gathered successfully."
678 msgstr ""
679
680 #: src/addrgather.c:284
681 #, fuzzy
682 msgid "No folder or message was selected."
683 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
684
685 #: src/addrgather.c:292
686 msgid ""
687 "Please select a folder to process from the folder\n"
688 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
689 "the message list."
690 msgstr ""
691
692 #: src/addrgather.c:344
693 #, fuzzy
694 msgid "Folder :"
695 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
696
697 #: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
698 #, fuzzy
699 msgid "Address Book :"
700 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
701
702 #: src/addrgather.c:365
703 #, fuzzy
704 msgid "Folder Size :"
705 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
706
707 #: src/addrgather.c:380
708 #, fuzzy
709 msgid "Process these mail header fields"
710 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
711
712 #: src/addrgather.c:398
713 msgid "Include sub-folders"
714 msgstr ""
715
716 #: src/addrgather.c:421
717 #, fuzzy
718 msgid "Header Name"
719 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
720
721 #: src/addrgather.c:422
722 #, fuzzy
723 msgid "Address Count"
724 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
725
726 #. Create notebook pages
727 #: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
728 msgid "Warning"
729 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
730
731 #: src/addrgather.c:527
732 #, fuzzy
733 msgid "Header Fields"
734 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
735
736 #: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
737 msgid "Finish"
738 msgstr ""
739
740 #: src/addrgather.c:587
741 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
742 msgstr ""
743
744 #: src/addrgather.c:595
745 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
746 msgstr ""
747
748 #. Old address book
749 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
750 msgid "Common address"
751 msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
752
753 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
754 msgid "Personal address"
755 msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
756
757 #: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
758 msgid "Notice"
759 msgstr "Óçìåßùóç"
760
761 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
762 msgid "Error"
763 msgstr "ÓöÜëìá"
764
765 #: src/alertpanel.c:188
766 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
767 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
768
769 #: src/alertpanel.c:276
770 msgid "Show this message next time"
771 msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
772
773 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
774 msgid "can't allocate memory\n"
775 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
776
777 #: src/colorlabel.c:45
778 msgid "Orange"
779 msgstr ""
780
781 #: src/colorlabel.c:46
782 msgid "Red"
783 msgstr ""
784
785 #: src/colorlabel.c:47
786 #, fuzzy
787 msgid "Pink"
788 msgstr "Åêôýðùóç"
789
790 #: src/colorlabel.c:48
791 msgid "Sky blue"
792 msgstr ""
793
794 #: src/colorlabel.c:49
795 #, fuzzy
796 msgid "Blue"
797 msgstr "ÔéìÞ"
798
799 #: src/colorlabel.c:50
800 msgid "Green"
801 msgstr ""
802
803 #: src/colorlabel.c:51
804 #, fuzzy
805 msgid "Brown"
806 msgstr "ÊÜôù"
807
808 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
809 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
810 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
811 #. * can always get back the SummaryView pointer.
812 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
813 #: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
814 #, fuzzy
815 msgid "None"
816 msgstr "ÔÝëïò"
817
818 #: src/compose.c:485
819 msgid "/_Add..."
820 msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
821
822 #: src/compose.c:486
823 msgid "/_Remove"
824 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
825
826 #: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
827 #: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
828 msgid "/_Property..."
829 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
830
831 #: src/compose.c:494
832 msgid "/_File/_Attach file"
833 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
834
835 #: src/compose.c:495
836 msgid "/_File/_Insert file"
837 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
838
839 #: src/compose.c:496
840 msgid "/_File/Insert si_gnature"
841 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
842
843 #: src/compose.c:501
844 msgid "/_Edit/_Undo"
845 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
846
847 #: src/compose.c:502
848 msgid "/_Edit/_Redo"
849 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
850
851 #: src/compose.c:504
852 msgid "/_Edit/Cu_t"
853 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
854
855 #: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
856 msgid "/_Edit/Select _all"
857 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
858
859 #: src/compose.c:508
860 #, fuzzy
861 msgid "/_Edit/A_dvanced"
862 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
863
864 #: src/compose.c:509
865 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
866 msgstr ""
867
868 #: src/compose.c:514
869 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
870 msgstr ""
871
872 #: src/compose.c:519
873 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
874 msgstr ""
875
876 #: src/compose.c:524
877 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
878 msgstr ""
879
880 #: src/compose.c:529
881 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
882 msgstr ""
883
884 #: src/compose.c:534
885 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
886 msgstr ""
887
888 #: src/compose.c:539
889 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
890 msgstr ""
891
892 #: src/compose.c:544
893 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
894 msgstr ""
895
896 #: src/compose.c:549
897 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
898 msgstr ""
899
900 #: src/compose.c:554
901 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
902 msgstr ""
903
904 #: src/compose.c:559
905 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
906 msgstr ""
907
908 #: src/compose.c:564
909 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
910 msgstr ""
911
912 #: src/compose.c:569
913 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
914 msgstr ""
915
916 #: src/compose.c:574
917 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
918 msgstr ""
919
920 #: src/compose.c:579
921 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
922 msgstr ""
923
924 #: src/compose.c:585
925 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
926 msgstr ""
927
928 #: src/compose.c:587
929 #, fuzzy
930 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
931 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
932
933 #: src/compose.c:589
934 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
935 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
936
937 #: src/compose.c:592
938 #, fuzzy
939 msgid "/_Spelling"
940 msgstr "/¶íïéãìá"
941
942 #: src/compose.c:593
943 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
944 msgstr ""
945
946 #: src/compose.c:595
947 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
948 msgstr ""
949
950 #: src/compose.c:597
951 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
952 msgstr ""
953
954 #: src/compose.c:599
955 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
956 msgstr ""
957
958 #: src/compose.c:601
959 #, fuzzy
960 msgid "/_Spelling/---"
961 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
962
963 #: src/compose.c:602
964 #, fuzzy
965 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
966 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
967
968 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
969 msgid "/_View"
970 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
971
972 #: src/compose.c:607
973 #, fuzzy
974 msgid "/_View/_To"
975 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
976
977 #: src/compose.c:608
978 #, fuzzy
979 msgid "/_View/_Cc"
980 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
981
982 #: src/compose.c:609
983 #, fuzzy
984 msgid "/_View/_Bcc"
985 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
986
987 #: src/compose.c:610
988 #, fuzzy
989 msgid "/_View/_Reply to"
990 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
991
992 #: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
993 #: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
994 #: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
995 msgid "/_View/---"
996 msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
997
998 #: src/compose.c:612
999 #, fuzzy
1000 msgid "/_View/_Followup to"
1001 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
1002
1003 #: src/compose.c:614
1004 #, fuzzy
1005 msgid "/_View/R_uler"
1006 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
1007
1008 #: src/compose.c:616
1009 #, fuzzy
1010 msgid "/_View/_Attachment"
1011 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
1012
1013 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
1014 msgid "/_Message"
1015 msgstr "/ÌÞíõìá"
1016
1017 #: src/compose.c:619
1018 msgid "/_Message/_Send"
1019 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
1020
1021 #: src/compose.c:621
1022 msgid "/_Message/Send _later"
1023 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
1024
1025 #: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
1026 #: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
1027 #: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
1028 #: src/mainwindow.c:693
1029 msgid "/_Message/---"
1030 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
1031
1032 #: src/compose.c:624
1033 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1034 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
1035
1036 #: src/compose.c:626
1037 #, fuzzy
1038 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1039 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
1040
1041 #: src/compose.c:630
1042 msgid "/_Message/_To"
1043 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
1044
1045 #: src/compose.c:631
1046 msgid "/_Message/_Cc"
1047 msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
1048
1049 #: src/compose.c:632
1050 msgid "/_Message/_Bcc"
1051 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
1052
1053 #: src/compose.c:633
1054 msgid "/_Message/_Reply to"
1055 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
1056
1057 #: src/compose.c:635
1058 msgid "/_Message/_Followup to"
1059 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
1060
1061 #: src/compose.c:637
1062 msgid "/_Message/_Attach"
1063 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
1064
1065 #: src/compose.c:641
1066 msgid "/_Message/Si_gn"
1067 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
1068
1069 #: src/compose.c:642
1070 msgid "/_Message/_Encrypt"
1071 msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
1072
1073 #: src/compose.c:645
1074 #, fuzzy
1075 msgid "/_Message/Priority"
1076 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
1077
1078 #: src/compose.c:646
1079 msgid "/_Message/Priority/Highest"
1080 msgstr ""
1081
1082 #: src/compose.c:647
1083 #, fuzzy
1084 msgid "/_Message/Priority/High"
1085 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
1086
1087 #: src/compose.c:648
1088 #, fuzzy
1089 msgid "/_Message/Priority/Normal"
1090 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1091
1092 #: src/compose.c:649
1093 #, fuzzy
1094 msgid "/_Message/Priority/Low"
1095 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1096
1097 #: src/compose.c:650
1098 #, fuzzy
1099 msgid "/_Message/Priority/Lowest"
1100 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1101
1102 #: src/compose.c:652
1103 #, fuzzy
1104 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1105 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
1106
1107 #: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
1108 #, fuzzy
1109 msgid "/_Tools"
1110 msgstr "/Åñãáëåßá"
1111
1112 #: src/compose.c:654
1113 #, fuzzy
1114 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1115 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
1116
1117 #: src/compose.c:655
1118 #, fuzzy
1119 msgid "/_Tools/_Address book"
1120 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1121
1122 #: src/compose.c:656
1123 msgid "/_Tools/_Template"
1124 msgstr ""
1125
1126 #: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
1127 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
1131 msgid "Can't get the part of multipart message."
1132 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
1133
1134 #: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
1135 #, c-format
1136 msgid "%s: file not exist\n"
1137 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
1138
1139 #: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
1140 msgid "Can't get text part\n"
1141 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
1142
1143 #: src/compose.c:1326
1144 #, fuzzy
1145 msgid "Reply-To:"
1146 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
1147
1148 #: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
1149 #: src/headerview.c:56
1150 msgid "Newsgroups:"
1151 msgstr "Newsgroups:"
1152
1153 #: src/compose.c:1332
1154 msgid "Followup-To:"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: src/compose.c:1610
1158 msgid "Quote mark format error."
1159 msgstr ""
1160
1161 #: src/compose.c:1622
1162 msgid "Message reply/forward format error."
1163 msgstr ""
1164
1165 #: src/compose.c:1919
1166 #, c-format
1167 msgid "File %s doesn't exist\n"
1168 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
1169
1170 #: src/compose.c:1923
1171 #, c-format
1172 msgid "Can't get file size of %s\n"
1173 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ %s\n"
1174
1175 #: src/compose.c:1927
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "File %s is empty."
1178 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
1179
1180 #: src/compose.c:1931
1181 #, fuzzy, c-format
1182 msgid "Can't read %s."
1183 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
1184
1185 #: src/compose.c:1956
1186 #, c-format
1187 msgid "Message: %s"
1188 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
1189
1190 #: src/compose.c:2600
1191 msgid " [Edited]"
1192 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
1193
1194 #: src/compose.c:2602
1195 #, c-format
1196 msgid "%s - Compose message%s"
1197 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
1198
1199 #: src/compose.c:2605
1200 #, c-format
1201 msgid "Compose message%s"
1202 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
1203
1204 #: src/compose.c:2629
1205 msgid ""
1206 "Account for sending mail is not specified.\n"
1207 "Please select a mail account before sending."
1208 msgstr ""
1209 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
1210 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
1211
1212 #: src/compose.c:2684
1213 msgid "Recipient is not specified."
1214 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
1215
1216 #: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
1217 #: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
1218 msgid "Send"
1219 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
1220
1221 #: src/compose.c:2693
1222 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: src/compose.c:2713
1226 #, fuzzy
1227 msgid "Could not queue message for sending"
1228 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
1229
1230 #: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
1231 msgid "can't get recipient list."
1232 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
1233
1234 #: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
1235 #, c-format
1236 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1237 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
1238
1239 #: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
1240 msgid "Queueing"
1241 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
1242
1243 #: src/compose.c:2813
1244 msgid ""
1245 "Error occurred while sending the message.\n"
1246 "Put this message into queue folder?"
1247 msgstr ""
1248 "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
1249 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
1250
1251 #: src/compose.c:2819
1252 msgid "Can't queue the message."
1253 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
1254
1255 #: src/compose.c:2822
1256 msgid "Error occurred while sending the message."
1257 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
1258
1259 #: src/compose.c:2838
1260 #, fuzzy
1261 msgid "Can't save the message to Sent."
1262 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
1263
1264 #: src/compose.c:2867
1265 msgid "Writing bounce header\n"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
1269 #: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
1270 #: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
1271 #: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
1272 #: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
1273 msgid "can't change file mode\n"
1274 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
1275
1276 #: src/compose.c:3106
1277 #, fuzzy
1278 msgid ""
1279 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1280 "Send it anyway?"
1281 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
1282
1283 #: src/compose.c:3123
1284 msgid "can't write headers\n"
1285 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí êåöáëßäá\n"
1286
1287 #: src/compose.c:3253
1288 #, fuzzy
1289 msgid "can't remove the old message\n"
1290 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñü÷åéñï\n"
1291
1292 #: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
1293 msgid "queueing message...\n"
1294 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
1295
1296 #: src/compose.c:3303
1297 msgid "No account for sending mails available!"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: src/compose.c:3313
1301 msgid "No account for posting news available!"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: src/compose.c:3443
1305 #, fuzzy
1306 msgid "can't find queue folder\n"
1307 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
1308
1309 #: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
1310 msgid "can't queue the message\n"
1311 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
1312
1313 #: src/compose.c:3495
1314 #, c-format
1315 msgid "Can't open file %s\n"
1316 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
1317
1318 #: src/compose.c:3601
1319 #, fuzzy, c-format
1320 msgid "Writing %s-header\n"
1321 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
1322
1323 #: src/compose.c:3861
1324 #, c-format
1325 msgid "compose: priority unknown : %d\n"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: src/compose.c:3929
1329 #, c-format
1330 msgid "generated Message-ID: %s\n"
1331 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
1332
1333 #: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
1334 msgid "From:"
1335 msgstr "Áðü:"
1336
1337 #: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
1338 msgid "MIME type"
1339 msgstr "ôýðïò MIME"
1340
1341 #. S_COL_DATE
1342 #: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
1343 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
1344 #: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
1345 msgid "Size"
1346 msgstr "ÌÝãåèïò"
1347
1348 #. Save Message to folder
1349 #: src/compose.c:4241
1350 #, fuzzy
1351 msgid "Save Message to "
1352 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
1353
1354 #: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
1355 #, fuzzy
1356 msgid "Select ..."
1357 msgstr "ÅðéëïãÞ... "
1358
1359 #: src/compose.c:4347
1360 msgid "Creating compose window...\n"
1361 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
1362
1363 #. header labels and entries
1364 #: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
1365 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1366 msgid "Header"
1367 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
1368
1369 #. attachment list
1370 #: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
1371 #, fuzzy
1372 msgid "Attachments"
1373 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
1374
1375 #. Others Tab
1376 #: src/compose.c:4405
1377 #, fuzzy
1378 msgid "Others"
1379 msgstr "¶ëëá"
1380
1381 #: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1382 #: src/summary_search.c:161
1383 msgid "Subject:"
1384 msgstr "ÈÝìá:"
1385
1386 #: src/compose.c:4667
1387 #, c-format
1388 msgid ""
1389 "Spell checker could not be started.\n"
1390 "%s"
1391 msgstr ""
1392
1393 #: src/compose.c:4674
1394 #, c-format
1395 msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: src/compose.c:4831
1399 msgid "Send message"
1400 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
1401
1402 #: src/compose.c:4837
1403 msgid "Send later"
1404 msgstr ""
1405 "ÁðïóôïëÞ\n"
1406 "áñãüôåñá"
1407
1408 #: src/compose.c:4838
1409 msgid "Put into queue folder and send later"
1410 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
1411
1412 #: src/compose.c:4845
1413 msgid "Draft"
1414 msgstr "Ðñü÷åéñá"
1415
1416 #: src/compose.c:4846
1417 msgid "Save to draft folder"
1418 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
1419
1420 #: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
1421 msgid "Insert"
1422 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
1423
1424 #: src/compose.c:4856
1425 msgid "Insert file"
1426 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
1427
1428 #: src/compose.c:4863
1429 msgid "Attach"
1430 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
1431
1432 #: src/compose.c:4864
1433 msgid "Attach file"
1434 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
1435
1436 #: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
1437 msgid "Signature"
1438 msgstr "YðïãñáöÞ"
1439
1440 #: src/compose.c:4874
1441 msgid "Insert signature"
1442 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
1443
1444 #: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
1445 msgid "Editor"
1446 msgstr "ÓõíèÝôçò"
1447
1448 #: src/compose.c:4883
1449 msgid "Edit with external editor"
1450 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
1451
1452 #: src/compose.c:4891
1453 msgid "Linewrap"
1454 msgstr ""
1455 "Ôýëéîç\n"
1456 "ãñáììÞò"
1457
1458 #: src/compose.c:4892
1459 #, fuzzy
1460 msgid "Wrap all long lines"
1461 msgstr "Áíáäßðëùóç ãñáììþí"
1462
1463 #: src/compose.c:5255
1464 msgid "Invalid MIME type."
1465 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
1466
1467 #: src/compose.c:5273
1468 msgid "File doesn't exist or is empty."
1469 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
1470
1471 #: src/compose.c:5342
1472 msgid "Property"
1473 msgstr "Éäéüôçôåò"
1474
1475 #: src/compose.c:5387
1476 msgid "Encoding"
1477 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
1478
1479 #: src/compose.c:5416
1480 msgid "Path"
1481 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
1482
1483 #: src/compose.c:5417
1484 msgid "File name"
1485 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1486
1487 #: src/compose.c:5564
1488 #, c-format
1489 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1490 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
1491
1492 #: src/compose.c:5590
1493 #, c-format
1494 msgid ""
1495 "The external editor is still working.\n"
1496 "Force terminating the process?\n"
1497 "process group id: %d"
1498 msgstr ""
1499 "To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
1500 "Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
1501 "process group id:  %d"
1502
1503 #: src/compose.c:5603
1504 #, c-format
1505 msgid "Terminated process group id: %d"
1506 msgstr "Ôåñìáôßóôçêå process group id: %d"
1507
1508 #: src/compose.c:5604
1509 #, c-format
1510 msgid "Temporary file: %s"
1511 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
1512
1513 #: src/compose.c:5628
1514 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1515 msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
1516
1517 #. failed
1518 #: src/compose.c:5661
1519 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1520 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
1521
1522 #: src/compose.c:5665
1523 msgid "Couldn't write to file\n"
1524 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
1525
1526 #: src/compose.c:5667
1527 msgid "Pipe read failed\n"
1528 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
1529
1530 #: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
1531 msgid "Offline warning"
1532 msgstr ""
1533
1534 #: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
1535 msgid "You're working offline. Override?"
1536 msgstr ""
1537
1538 #: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
1539 msgid "Select file"
1540 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
1541
1542 #: src/compose.c:6198
1543 msgid "Discard message"
1544 msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
1545
1546 #: src/compose.c:6199
1547 msgid "This message has been modified. discard it?"
1548 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
1549
1550 #: src/compose.c:6200
1551 msgid "Discard"
1552 msgstr "Áðüññéøç"
1553
1554 #: src/compose.c:6200
1555 msgid "to Draft"
1556 msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
1557
1558 #: src/compose.c:6232
1559 #, c-format
1560 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1561 msgstr ""
1562
1563 #: src/compose.c:6234
1564 msgid "Apply template"
1565 msgstr ""
1566
1567 #: src/compose.c:6235
1568 #, fuzzy
1569 msgid "Replace"
1570 msgstr "ÁðÜíôçóç"
1571
1572 #: src/editaddress.c:143
1573 msgid "Add New Person"
1574 msgstr ""
1575
1576 #: src/editaddress.c:144
1577 msgid "Edit Person Details"
1578 msgstr ""
1579
1580 #: src/editaddress.c:280
1581 #, fuzzy
1582 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1583 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
1584
1585 #: src/editaddress.c:408
1586 msgid "A Name and Value must be supplied."
1587 msgstr ""
1588
1589 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1590 #: src/editaddress.c:462
1591 msgid "Edit Person Data"
1592 msgstr ""
1593
1594 #: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
1595 #, fuzzy
1596 msgid "Display Name"
1597 msgstr "ÅìöÜíéóç"
1598
1599 #: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
1600 #, fuzzy
1601 msgid "Last Name"
1602 msgstr "¼íïìá"
1603
1604 #: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
1605 #, fuzzy
1606 msgid "First Name"
1607 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1608
1609 #: src/editaddress.c:571
1610 #, fuzzy
1611 msgid "Nickname"
1612 msgstr "¼íïìá"
1613
1614 #: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
1615 #: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1616 #, fuzzy
1617 msgid "E-Mail Address"
1618 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
1619
1620 #: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
1621 msgid "Alias"
1622 msgstr ""
1623
1624 #. Buttons
1625 #: src/editaddress.c:692
1626 msgid "Move Up"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: src/editaddress.c:695
1630 #, fuzzy
1631 msgid "Move Down"
1632 msgstr "ÊÜôù"
1633
1634 #: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
1635 msgid "Modify"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
1639 #: src/summary_search.c:199
1640 msgid "Clear"
1641 msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
1642
1643 #. value
1644 #: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
1645 #: src/prefs_matcher.c:393
1646 msgid "Value"
1647 msgstr "ÔéìÞ"
1648
1649 #: src/editaddress.c:865
1650 #, fuzzy
1651 msgid "Basic Data"
1652 msgstr "ÂáóéêÜ"
1653
1654 #: src/editaddress.c:867
1655 msgid "User Attributes"
1656 msgstr ""
1657
1658 #: src/editbook.c:112
1659 msgid "File appears to be Ok."
1660 msgstr ""
1661
1662 #: src/editbook.c:115
1663 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1664 msgstr ""
1665
1666 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1667 #, fuzzy
1668 msgid "Could not read file."
1669 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
1670
1671 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1672 #, fuzzy
1673 msgid "Edit Addressbook"
1674 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
1675
1676 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1677 msgid " Check File "
1678 msgstr ""
1679
1680 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1681 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1682 #, fuzzy
1683 msgid "File"
1684 msgstr "/Áñ÷åßï"
1685
1686 #: src/editbook.c:283
1687 #, fuzzy
1688 msgid "Add New Addressbook"
1689 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1690
1691 #: src/editgroup.c:103
1692 msgid "A Group Name must be supplied."
1693 msgstr ""
1694
1695 #: src/editgroup.c:259
1696 #, fuzzy
1697 msgid "Edit Group Data"
1698 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
1699
1700 #: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
1701 msgid "Group Name"
1702 msgstr ""
1703
1704 #: src/editgroup.c:306
1705 #, fuzzy
1706 msgid "Addresses in Group"
1707 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1708
1709 #: src/editgroup.c:308
1710 msgid " -> "
1711 msgstr ""
1712
1713 #: src/editgroup.c:335
1714 msgid " <- "
1715 msgstr ""
1716
1717 #: src/editgroup.c:337
1718 #, fuzzy
1719 msgid "Available Addresses"
1720 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
1721
1722 #: src/editgroup.c:401
1723 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1724 msgstr ""
1725
1726 #: src/editgroup.c:450
1727 #, fuzzy
1728 msgid "Edit Group Details"
1729 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
1730
1731 #: src/editgroup.c:453
1732 #, fuzzy
1733 msgid "Add New Group"
1734 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
1735
1736 #: src/editgroup.c:501
1737 msgid "Edit folder"
1738 msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
1739
1740 #: src/editgroup.c:501
1741 msgid "Input the new name of folder:"
1742 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
1743
1744 #: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
1745 #: src/folderview.c:2126
1746 msgid "New folder"
1747 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
1748
1749 #: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
1750 msgid "Input the name of new folder:"
1751 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
1752
1753 #: src/editjpilot.c:189
1754 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1755 msgstr ""
1756
1757 #: src/editjpilot.c:225
1758 #, fuzzy
1759 msgid "Select JPilot File"
1760 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
1761
1762 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1763 msgid "Edit JPilot Entry"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1767 #: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1768 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
1769 #, fuzzy
1770 msgid " ... "
1771 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
1772
1773 #: src/editjpilot.c:319
1774 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: src/editjpilot.c:408
1778 msgid "Add New JPilot Entry"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: src/editldap.c:164
1782 msgid "Connected successfully to server"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1786 #, fuzzy
1787 msgid "Could not connect to server"
1788 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
1789
1790 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1791 msgid "Edit LDAP Server"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1795 msgid "Hostname"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1799 #, fuzzy
1800 msgid "Port"
1801 msgstr "Åêôýðùóç"
1802
1803 #: src/editldap.c:328
1804 #, fuzzy
1805 msgid " Check Server "
1806 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
1807
1808 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1809 #, fuzzy
1810 msgid "Search Base"
1811 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
1812
1813 #: src/editldap.c:390
1814 #, fuzzy
1815 msgid "Search Criteria"
1816 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
1817
1818 #: src/editldap.c:397
1819 #, fuzzy
1820 msgid " Reset "
1821 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
1822
1823 #: src/editldap.c:402
1824 msgid "Bind DN"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: src/editldap.c:411
1828 #, fuzzy
1829 msgid "Bind Password"
1830 msgstr "Êùäéêüò"
1831
1832 #: src/editldap.c:420
1833 msgid "Timeout (secs)"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: src/editldap.c:434
1837 msgid "Maximum Entries"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
1841 msgid "Basic"
1842 msgstr "ÂáóéêÜ"
1843
1844 #: src/editldap.c:462
1845 msgid "Extended"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: src/editldap.c:547
1849 #, fuzzy
1850 msgid "Add New LDAP Server"
1851 msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
1852
1853 #: src/editldap_basedn.c:141
1854 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: src/editldap_basedn.c:202
1858 msgid "Available Search Base(s)"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: src/editldap_basedn.c:286
1862 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: src/editvcard.c:96
1866 msgid "File does not appear to be vCard format."
1867 msgstr ""
1868
1869 #: src/editvcard.c:132
1870 #, fuzzy
1871 msgid "Select vCard File"
1872 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
1873
1874 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1875 msgid "Edit vCard Entry"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: src/editvcard.c:296
1879 msgid "Add New vCard Entry"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: src/exphtmldlg.c:99
1883 msgid "Please specify output directory and file to create."
1884 msgstr ""
1885
1886 #: src/exphtmldlg.c:102
1887 msgid "Select stylesheet and formatting."
1888 msgstr ""
1889
1890 #: src/exphtmldlg.c:105
1891 msgid "File exported successfully."
1892 msgstr ""
1893
1894 #: src/exphtmldlg.c:152
1895 #, c-format
1896 msgid ""
1897 "HTML Output Directory '%s'\n"
1898 "does not exist. OK to create new directory?"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: src/exphtmldlg.c:155
1902 msgid "Create Directory"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: src/exphtmldlg.c:164
1906 #, c-format
1907 msgid ""
1908 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1909 "%s"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: src/exphtmldlg.c:166
1913 msgid "Failed to Create Directory"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: src/exphtmldlg.c:316
1917 msgid "Select HTML Output File"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: src/exphtmldlg.c:385
1921 msgid "HTML Output File"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: src/exphtmldlg.c:441
1925 msgid "Stylesheet"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
1929 #, fuzzy
1930 msgid "Default"
1931 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
1932
1933 #: src/exphtmldlg.c:460
1934 #, fuzzy
1935 msgid "Full"
1936 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
1937
1938 #: src/exphtmldlg.c:466
1939 #, fuzzy
1940 msgid "Custom"
1941 msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
1942
1943 #: src/exphtmldlg.c:472
1944 msgid "Custom-2"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: src/exphtmldlg.c:478
1948 msgid "Custom-3"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: src/exphtmldlg.c:484
1952 msgid "Custom-4"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: src/exphtmldlg.c:498
1956 #, fuzzy
1957 msgid "Full Name Format"
1958 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
1959
1960 #: src/exphtmldlg.c:505
1961 msgid "First Name, Last Name"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: src/exphtmldlg.c:511
1965 msgid "Last Name, First Name"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: src/exphtmldlg.c:525
1969 msgid "Color Banding"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: src/exphtmldlg.c:531
1973 msgid "Format E-Mail Links"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: src/exphtmldlg.c:537
1977 msgid "Format User Attributes"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
1981 #, fuzzy
1982 msgid "File Name"
1983 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1984
1985 #: src/exphtmldlg.c:597
1986 #, fuzzy
1987 msgid "Open with Web Browser"
1988 msgstr "¶íïéãìá ìå"
1989
1990 #: src/exphtmldlg.c:626
1991 #, fuzzy
1992 msgid "Export Address Book to HTML File"
1993 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
1994
1995 #. Button panel
1996 #: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
1997 #, fuzzy
1998 msgid "Prev"
1999 msgstr "ÅðéëïãÝò"
2000
2001 #: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
2002 msgid "Next"
2003 msgstr "Åðüìåíï"
2004
2005 #: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
2006 #, fuzzy
2007 msgid "File Info"
2008 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2009
2010 #: src/exphtmldlg.c:691
2011 #, fuzzy
2012 msgid "Format"
2013 msgstr "Ðñïþèçóç"
2014
2015 #: src/export.c:127
2016 msgid "Export"
2017 msgstr "ÅîáãùãÞ"
2018
2019 #: src/export.c:146
2020 msgid "Specify target folder and mbox file."
2021 msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
2022
2023 #: src/export.c:156
2024 msgid "Source dir:"
2025 msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
2026
2027 #: src/export.c:161
2028 msgid "Exporting file:"
2029 msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
2030
2031 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
2032 #: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
2033 msgid " Select... "
2034 msgstr "ÅðéëïãÞ... "
2035
2036 #: src/export.c:219
2037 msgid "Select exporting file"
2038 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
2039
2040 #: src/exporthtml.c:799
2041 #, fuzzy
2042 msgid "Full Name"
2043 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2044
2045 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
2046 msgid "Attributes"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: src/exporthtml.c:1004
2050 #, fuzzy
2051 msgid "Sylpheed Address Book"
2052 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
2053
2054 #: src/exporthtml.c:1116
2055 msgid "Name already exists but is not a directory."
2056 msgstr ""
2057
2058 #: src/exporthtml.c:1119
2059 msgid "No permissions to create directory."
2060 msgstr ""
2061
2062 #: src/exporthtml.c:1122
2063 msgid "Name is too long."
2064 msgstr ""
2065
2066 #: src/exporthtml.c:1125
2067 #, fuzzy
2068 msgid "Not specified."
2069 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
2070
2071 #: src/folder.c:408
2072 #, fuzzy
2073 msgid "Counting total number of messages...\n"
2074 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
2075
2076 #: src/foldersel.c:146
2077 msgid "Select folder"
2078 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
2079
2080 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
2081 msgid "Inbox"
2082 msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
2083
2084 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
2085 #, fuzzy
2086 msgid "Sent"
2087 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
2088
2089 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
2090 msgid "Queue"
2091 msgstr "ÏõñÜ"
2092
2093 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
2094 msgid "Trash"
2095 msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
2096
2097 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
2098 #, fuzzy
2099 msgid "Drafts"
2100 msgstr "Ðñü÷åéñá"
2101
2102 #: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
2103 msgid "/Create _new folder..."
2104 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
2105
2106 #: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
2107 msgid "/_Rename folder..."
2108 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
2109
2110 #: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
2111 msgid "/_Delete folder"
2112 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
2113
2114 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
2115 msgid "/Remove _mailbox"
2116 msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
2117
2118 #: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
2119 #: src/folderview.c:331
2120 #, fuzzy
2121 msgid "/_Processing..."
2122 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2123
2124 #: src/folderview.c:276
2125 #, fuzzy
2126 msgid "/_Scoring..."
2127 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2128
2129 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
2130 #, fuzzy
2131 msgid "/Mark all _read"
2132 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
2133
2134 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2135 #, fuzzy
2136 msgid "/_Check for new messages"
2137 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
2138
2139 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
2140 #, fuzzy
2141 msgid "/R_escan folder tree"
2142 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
2143
2144 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
2145 #, fuzzy
2146 msgid "/_Search folder..."
2147 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
2148
2149 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
2150 #, fuzzy
2151 msgid "/S_coring..."
2152 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2153
2154 #: src/folderview.c:311
2155 #, fuzzy
2156 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2157 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
2158
2159 #: src/folderview.c:323
2160 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2161 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
2162
2163 #: src/folderview.c:325
2164 msgid "/_Remove newsgroup"
2165 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
2166
2167 #: src/folderview.c:327
2168 #, fuzzy
2169 msgid "/Remove _news account"
2170 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
2171
2172 #: src/folderview.c:353
2173 msgid "Creating folder view...\n"
2174 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
2175
2176 #: src/folderview.c:357
2177 msgid "New"
2178 msgstr "ÍÝá"
2179
2180 #. S_COL_MARK
2181 #: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
2182 msgid "Unread"
2183 msgstr "ÁäéÜâáóôá"
2184
2185 #: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
2186 msgid "#"
2187 msgstr "áñ."
2188
2189 #: src/folderview.c:576
2190 msgid "Setting folder info...\n"
2191 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
2192
2193 #: src/folderview.c:577
2194 msgid "Setting folder info..."
2195 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
2196
2197 #: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
2198 #, c-format
2199 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2200 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
2201
2202 #: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
2203 #, c-format
2204 msgid "Scanning folder %s ..."
2205 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2206
2207 #: src/folderview.c:803
2208 #, fuzzy
2209 msgid "Rescanning folder tree..."
2210 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2211
2212 #: src/folderview.c:822
2213 #, fuzzy
2214 msgid "Rescanning all folder trees..."
2215 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2216
2217 #: src/folderview.c:1618
2218 #, c-format
2219 msgid "Folder %s is selected\n"
2220 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
2221
2222 #: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
2223 msgid "NewFolder"
2224 msgstr "NewFolder"
2225
2226 #: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
2227 #, c-format
2228 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2229 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
2230
2231 #: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
2232 #: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
2233 #, c-format
2234 msgid "The folder `%s' already exists."
2235 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
2236
2237 #: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
2238 #, c-format
2239 msgid "Can't create the folder `%s'."
2240 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
2241
2242 #: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
2243 #, c-format
2244 msgid "Input new name for `%s':"
2245 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
2246
2247 #: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
2248 msgid "Rename folder"
2249 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
2250
2251 #: src/folderview.c:2027
2252 #, c-format
2253 msgid ""
2254 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2255 "Do you really want to delete?"
2256 msgstr ""
2257 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
2258 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
2259
2260 #: src/folderview.c:2029
2261 msgid "Delete folder"
2262 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
2263
2264 #: src/folderview.c:2038
2265 #, c-format
2266 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2267 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
2268
2269 #: src/folderview.c:2091
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid ""
2272 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2273 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2274 msgstr ""
2275 "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
2276 "(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
2277
2278 #: src/folderview.c:2093
2279 msgid "Remove folder"
2280 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
2281
2282 #: src/folderview.c:2127
2283 msgid ""
2284 "Input the name of new folder:\n"
2285 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2286 " append `/' at the end of the name)"
2287 msgstr ""
2288 "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
2289 "(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
2290 " ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
2291
2292 #: src/folderview.c:2197
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2295 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
2296
2297 #: src/folderview.c:2198
2298 #, fuzzy
2299 msgid "Delete IMAP4 account"
2300 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
2301
2302 #: src/folderview.c:2331
2303 #, c-format
2304 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2305 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
2306
2307 #: src/folderview.c:2332
2308 msgid "Delete newsgroup"
2309 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
2310
2311 #: src/folderview.c:2367
2312 #, fuzzy, c-format
2313 msgid "Really delete news account `%s'?"
2314 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
2315
2316 #: src/folderview.c:2368
2317 #, fuzzy
2318 msgid "Delete news account"
2319 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
2320
2321 #: src/grouplistdialog.c:173
2322 #, fuzzy
2323 msgid "Subscribe to newsgroup"
2324 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
2325
2326 #: src/grouplistdialog.c:189
2327 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2328 msgstr ""
2329
2330 #: src/grouplistdialog.c:195
2331 #, fuzzy
2332 msgid "Find groups:"
2333 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
2334
2335 #: src/grouplistdialog.c:203
2336 #, fuzzy
2337 msgid " Search "
2338 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
2339
2340 #: src/grouplistdialog.c:215
2341 #, fuzzy
2342 msgid "Newsgroup name"
2343 msgstr "Newsgroups:"
2344
2345 #: src/grouplistdialog.c:216
2346 #, fuzzy
2347 msgid "Messages"
2348 msgstr "ÌÞíõìá"
2349
2350 #: src/grouplistdialog.c:217
2351 #, fuzzy
2352 msgid "Type"
2353 msgstr "Ôýðïò MIME"
2354
2355 #: src/grouplistdialog.c:243
2356 msgid "Refresh"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: src/grouplistdialog.c:347
2360 msgid "moderated"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: src/grouplistdialog.c:349
2364 msgid "readonly"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: src/grouplistdialog.c:351
2368 msgid "unknown"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: src/grouplistdialog.c:398
2372 #, fuzzy
2373 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2374 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
2375
2376 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
2377 #, fuzzy
2378 msgid "Done."
2379 msgstr "ÔÝëïò"
2380
2381 #: src/grouplistdialog.c:477
2382 #, c-format
2383 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: src/gtkspell.c:219
2387 #, c-format
2388 msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: src/gtkspell.c:227
2392 #, c-format
2393 msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: src/gtkspell.c:470
2397 #, fuzzy
2398 msgid "No dictionary selected."
2399 msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
2400
2401 #: src/gtkspell.c:500
2402 #, c-format
2403 msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: src/gtkspell.c:508
2407 #, c-format
2408 msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: src/gtkspell.c:513
2412 msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
2413 msgstr ""
2414
2415 #: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
2416 #, c-format
2417 msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
2418 msgstr ""
2419
2420 #: src/gtkspell.c:565
2421 #, c-format
2422 msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: src/gtkspell.c:571
2426 #, c-format
2427 msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: src/gtkspell.c:594
2431 #, c-format
2432 msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: src/gtkspell.c:622
2436 msgid "Pspell: removed all paths.\n"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: src/gtkspell.c:625
2440 #, c-format
2441 msgid "Pspell: added path %s.\n"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: src/gtkspell.c:653
2445 #, c-format
2446 msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
2450 msgid "Normal Mode"
2451 msgstr ""
2452
2453 #: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
2454 msgid "Bad Spellers Mode"
2455 msgstr ""
2456
2457 #: src/gtkspell.c:736
2458 #, c-format
2459 msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
2460 msgstr ""
2461
2462 #: src/gtkspell.c:767
2463 msgid "Unknown suggestion mode."
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/gtkspell.c:986
2467 msgid "No misspelled word found."
2468 msgstr ""
2469
2470 #: src/gtkspell.c:1313
2471 msgid "Replace unknown word"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: src/gtkspell.c:1323
2475 #, c-format
2476 msgid "Replace \"%s\" with: "
2477 msgstr ""
2478
2479 #: src/gtkspell.c:1344
2480 msgid ""
2481 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2482 "will learn from mistake.\n"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: src/gtkspell.c:1459
2486 #, c-format
2487 msgid ""
2488 "Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
2489 "%s\n"
2490 msgstr ""
2491
2492 #: src/gtkspell.c:1467
2493 #, c-format
2494 msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
2495 msgstr ""
2496
2497 #: src/gtkspell.c:1484
2498 #, c-format
2499 msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: src/gtkspell.c:1493
2503 #, c-format
2504 msgid ""
2505 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2506 "No dictionary found.\n"
2507 "(%s)"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: src/gtkspell.c:1499
2511 msgid ""
2512 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2513 "No dictionary found."
2514 msgstr ""
2515
2516 #: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
2517 msgid "Fast Mode"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: src/gtkspell.c:1760
2521 #, c-format
2522 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: src/gtkspell.c:1773
2526 msgid "Accept in this session"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: src/gtkspell.c:1782
2530 msgid "Add to personal dictionary"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: src/gtkspell.c:1791
2534 #, fuzzy
2535 msgid "Replace with..."
2536 msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
2537
2538 #: src/gtkspell.c:1801
2539 #, c-format
2540 msgid "Check with %s"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/gtkspell.c:1819
2544 msgid "(no suggestions)"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: src/gtkspell.c:1830
2548 #, fuzzy
2549 msgid "Others..."
2550 msgstr "¶ëëá"
2551
2552 #: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
2553 #, fuzzy
2554 msgid "More..."
2555 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
2556
2557 #: src/gtkspell.c:1893
2558 #, c-format
2559 msgid "Dictionary: %s"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/gtkspell.c:1905
2563 #, c-format
2564 msgid "Use alternate (%s)"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
2568 msgid "Check while typing"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: src/gtkspell.c:1972
2572 msgid "Change dictionary"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: src/gtkspell.c:2126
2576 #, c-format
2577 msgid ""
2578 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2579 "%s"
2580 msgstr ""
2581
2582 #: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
2583 msgid "Abcdef"
2584 msgstr "Áâãäåæ"
2585
2586 #: src/headerview.c:87
2587 msgid "Creating header view...\n"
2588 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
2589
2590 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
2591 msgid "(No From)"
2592 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
2593
2594 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
2595 msgid "(No Subject)"
2596 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
2597
2598 #: src/imageview.c:48
2599 msgid "Creating image view...\n"
2600 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
2601
2602 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2603 msgid "Can't load the image."
2604 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
2605
2606 #: src/imap.c:357
2607 #, c-format
2608 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2609 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
2610
2611 #: src/imap.c:395
2612 #, fuzzy
2613 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2614 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
2615
2616 #: src/imap.c:402
2617 #, c-format
2618 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2619 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
2620
2621 #: src/imap.c:585
2622 #, c-format
2623 msgid "message %d has been already cached.\n"
2624 msgstr "ôï ìÞíõìá %d åßíáé Þäç óôç ìíÞìç.\n"
2625
2626 #: src/imap.c:599
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "can't select mailbox %s\n"
2629 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
2630
2631 #: src/imap.c:604
2632 #, c-format
2633 msgid "getting message %d...\n"
2634 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
2635
2636 #: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
2637 #, c-format
2638 msgid "can't fetch message %d\n"
2639 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ìÞíõìá %d\n"
2640
2641 #: src/imap.c:638 src/imap.c:647
2642 #, c-format
2643 msgid "can't append message %s\n"
2644 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï ìÞíõìá %s\n"
2645
2646 #: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
2647 #: src/mh.c:614
2648 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2649 msgstr "ï ðçãáßïò êáôÜëïãïò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
2650
2651 #: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
2652 #, c-format
2653 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
2654 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
2655
2656 #: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
2657 #, c-format
2658 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2659 msgstr "ÁíôéãñÜöù ôï ìÞíõìá %s%c%d óôï %s ...\n"
2660
2661 #: src/imap.c:887
2662 #, c-format
2663 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2664 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
2665
2666 #: src/imap.c:894 src/imap.c:934
2667 msgid "can't expunge\n"
2668 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
2669
2670 #: src/imap.c:927
2671 #, c-format
2672 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2673 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: 1:%d\n"
2674
2675 #: src/imap.c:1105
2676 #, fuzzy
2677 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2678 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
2679
2680 #: src/imap.c:1223
2681 #, fuzzy, c-format
2682 msgid "Can't create '%s'\n"
2683 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
2684
2685 #: src/imap.c:1228
2686 #, fuzzy, c-format
2687 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2688 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
2689
2690 #: src/imap.c:1291
2691 #, fuzzy
2692 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2693 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
2694
2695 #: src/imap.c:1312
2696 msgid "can't create mailbox\n"
2697 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
2698
2699 #: src/imap.c:1383
2700 #, fuzzy, c-format
2701 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2702 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
2703
2704 #: src/imap.c:1449
2705 msgid "can't delete mailbox\n"
2706 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
2707
2708 #: src/imap.c:1482
2709 msgid "can't get envelope\n"
2710 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
2711
2712 #: src/imap.c:1490
2713 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2714 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
2715
2716 #: src/imap.c:1512
2717 #, c-format
2718 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2719 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
2720
2721 #: src/imap.c:1547
2722 #, c-format
2723 msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
2724 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá ìçíýìáôá %d - %d ... "
2725
2726 #: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
2727 #: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
2728 #: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
2729 #: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
2730 #: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
2731 #: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
2732 msgid "done.\n"
2733 msgstr "Ýãéíå.\n"
2734
2735 #: src/imap.c:1580
2736 msgid "Deleting all cached messages... "
2737 msgstr "ÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíýìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
2738
2739 #: src/imap.c:1596
2740 #, c-format
2741 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: src/imap.c:1614
2745 #, c-format
2746 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2747 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
2748
2749 #: src/imap.c:1621
2750 #, fuzzy, c-format
2751 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2752 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
2753
2754 #: src/imap.c:1637
2755 msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: src/imap.c:1711
2759 msgid "can't get namespace\n"
2760 msgstr ""
2761
2762 #: src/imap.c:2250
2763 #, c-format
2764 msgid "can't select folder: %s\n"
2765 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
2766
2767 #: src/imap.c:2370
2768 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2769 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
2770
2771 #: src/imap.c:2625
2772 #, c-format
2773 msgid "can't append %s to %s\n"
2774 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
2775
2776 #: src/imap.c:2630
2777 #, fuzzy
2778 msgid "(sending file...)"
2779 msgstr "ÓôÝëíù DATA..."
2780
2781 #: src/imap.c:2666
2782 #, c-format
2783 msgid "can't copy %d to %s\n"
2784 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
2785
2786 #: src/imap.c:2691
2787 #, c-format
2788 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2789 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
2790
2791 #: src/imap.c:2705
2792 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2793 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
2794
2795 #: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
2796 #, c-format
2797 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
2801 #, c-format
2802 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: src/import.c:132
2806 msgid "Import"
2807 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
2808
2809 #: src/import.c:151
2810 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2811 msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
2812
2813 #: src/import.c:161
2814 msgid "Importing file:"
2815 msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
2816
2817 #: src/import.c:166
2818 msgid "Destination dir:"
2819 msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
2820
2821 #: src/import.c:224
2822 msgid "Select importing file"
2823 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2824
2825 #: src/importldif.c:117
2826 msgid "Please specify address book name and file to import."
2827 msgstr ""
2828
2829 #: src/importldif.c:120
2830 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2831 msgstr ""
2832
2833 #: src/importldif.c:123
2834 #, fuzzy
2835 msgid "File imported."
2836 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2837
2838 #: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2839 #, fuzzy
2840 msgid "Please select a file."
2841 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
2842
2843 #: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2844 msgid "Address book name must be supplied."
2845 msgstr ""
2846
2847 #: src/importldif.c:317
2848 msgid "Error reading LDIF fields."
2849 msgstr ""
2850
2851 #: src/importldif.c:341
2852 msgid "LDIF file imported successfully."
2853 msgstr ""
2854
2855 #: src/importldif.c:426
2856 #, fuzzy
2857 msgid "Select LDIF File"
2858 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2859
2860 #: src/importldif.c:542
2861 msgid "S"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2865 msgid "LDIF Field"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: src/importldif.c:544
2869 msgid "Attribute Name"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: src/importldif.c:602
2873 msgid "Attribute"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
2877 msgid "Select"
2878 msgstr "ÅðéëïãÞ"
2879
2880 #: src/importldif.c:674
2881 #, fuzzy
2882 msgid "File Name :"
2883 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2884
2885 #: src/importldif.c:684
2886 msgid "Records :"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: src/importldif.c:712
2890 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: src/importmutt.c:143
2894 #, fuzzy
2895 msgid "Error importing MUTT file."
2896 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2897
2898 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2899 #: src/importpine.c:329
2900 #, fuzzy
2901 msgid "Please select a file to import."
2902 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
2903
2904 #: src/importmutt.c:185
2905 #, fuzzy
2906 msgid "Select MUTT File"
2907 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2908
2909 #: src/importmutt.c:239
2910 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/importpine.c:143
2914 #, fuzzy
2915 msgid "Error importing Pine file."
2916 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2917
2918 #: src/importpine.c:185
2919 #, fuzzy
2920 msgid "Select Pine File"
2921 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2922
2923 #: src/importpine.c:239
2924 msgid "Import Pine file into Address Book"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
2928 msgid "Standby"
2929 msgstr "ÐåñéìÝíù"
2930
2931 #: src/inc.c:349
2932 msgid "Retrieving new messages"
2933 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
2934
2935 #: src/inc.c:513
2936 msgid "Retrieving"
2937 msgstr "ËáìâÜíù"
2938
2939 #: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
2940 msgid "Done"
2941 msgstr "ÔÝëïò"
2942
2943 #: src/inc.c:523
2944 #, fuzzy
2945 msgid "Cancelled"
2946 msgstr "Áêýñùóç"
2947
2948 #: src/inc.c:528
2949 #, fuzzy
2950 msgid "Connection failed"
2951 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
2952
2953 #: src/inc.c:531
2954 #, fuzzy
2955 msgid "Auth failed"
2956 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
2957
2958 #: src/inc.c:543
2959 #, c-format
2960 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2961 msgstr "Ç åîáêñßâùóç ãéá %s óôï %s áðÝôõ÷å"
2962
2963 #: src/inc.c:627
2964 #, fuzzy
2965 msgid "Some errors occured while getting mail."
2966 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
2967
2968 #: src/inc.c:670
2969 #, c-format
2970 msgid "getting new messages of account %s...\n"
2971 msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
2972
2973 #: src/inc.c:678
2974 #, c-format
2975 msgid "%s: Retrieving new messages"
2976 msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
2977
2978 #: src/inc.c:706
2979 #, c-format
2980 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2981 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
2982
2983 #: src/inc.c:714
2984 #, c-format
2985 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2986 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
2987
2988 #: src/inc.c:721
2989 #, c-format
2990 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2991 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
2992
2993 #: src/inc.c:920 src/inc.c:986
2994 #, fuzzy, c-format
2995 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2996 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
2997
2998 #: src/inc.c:951
2999 #, fuzzy
3000 msgid "Authenticating..."
3001 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
3002
3003 #: src/inc.c:955
3004 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3005 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
3006
3007 #: src/inc.c:959
3008 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3009 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
3010
3011 #: src/inc.c:963
3012 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3013 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
3014
3015 #: src/inc.c:967
3016 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3017 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
3018
3019 #: src/inc.c:971
3020 #, fuzzy, c-format
3021 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
3022 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
3023
3024 #: src/inc.c:1002
3025 msgid "Deleting message"
3026 msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
3027
3028 #: src/inc.c:1006
3029 msgid "Quitting"
3030 msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
3031
3032 #: src/inc.c:1041
3033 msgid "a message won't be received\n"
3034 msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
3035
3036 #: src/inc.c:1072
3037 msgid "Error occurred while processing mail."
3038 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
3039
3040 #: src/inc.c:1076
3041 msgid "No disk space left."
3042 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
3043
3044 #: src/inc.c:1177
3045 msgid "no messages in local mailbox.\n"
3046 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
3047
3048 #: src/inc.c:1193
3049 #, c-format
3050 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3051 msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
3052
3053 #: src/inputdialog.c:151
3054 #, c-format
3055 msgid "Input password for %s on %s:"
3056 msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
3057
3058 #: src/inputdialog.c:153
3059 msgid "Input password"
3060 msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
3061
3062 #: src/logwindow.c:50
3063 msgid "Creating log window...\n"
3064 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
3065
3066 #: src/logwindow.c:54
3067 msgid "Protocol log"
3068 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
3069
3070 #. for gettext
3071 #: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
3072 #, c-format
3073 msgid ""
3074 "File `%s' already exists.\n"
3075 "Can't create folder."
3076 msgstr ""
3077 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
3078 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
3079
3080 #: src/main.c:161
3081 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3082 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
3083
3084 #: src/main.c:248
3085 msgid ""
3086 "GnuPG is not installed properly.\n"
3087 "OpenPGP support disabled."
3088 msgstr ""
3089 "Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
3090 "Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
3091
3092 #: src/main.c:367
3093 #, c-format
3094 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3095 msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
3096
3097 #: src/main.c:370
3098 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3099 msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
3100
3101 #: src/main.c:371
3102 msgid "  --receive              receive new messages"
3103 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3104
3105 #: src/main.c:372
3106 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3107 msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
3108
3109 #: src/main.c:373
3110 #, fuzzy
3111 msgid "  --send                 send all queued messages"
3112 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3113
3114 #: src/main.c:374
3115 #, fuzzy
3116 msgid "  --status               show the total number of messages"
3117 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3118
3119 #: src/main.c:375
3120 msgid "  --debug                debug mode"
3121 msgstr "  --debug                debug mode"
3122
3123 #: src/main.c:376
3124 msgid "  --help                 display this help and exit"
3125 msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
3126
3127 #: src/main.c:377
3128 msgid "  --version              output version information and exit"
3129 msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
3130
3131 #: src/main.c:402
3132 msgid "Composing message exists. Really quit?"
3133 msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
3134
3135 #: src/main.c:409
3136 msgid "Queued messages"
3137 msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
3138
3139 #: src/main.c:410
3140 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3141 msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
3142
3143 #. remote command mode
3144 #: src/main.c:493
3145 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3146 msgstr "Ýíá Üëëï Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
3147
3148 #: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
3149 #, fuzzy
3150 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3151 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
3152
3153 #: src/mainwindow.c:494
3154 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3155 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
3156
3157 #: src/mainwindow.c:495
3158 #, fuzzy
3159 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3160 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
3161
3162 #: src/mainwindow.c:496
3163 #, fuzzy
3164 msgid "/_File/_Rescan folder tree"
3165 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:497
3168 msgid "/_File/_Folder"
3169 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
3170
3171 #: src/mainwindow.c:498
3172 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3173 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
3174
3175 #: src/mainwindow.c:500
3176 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3177 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
3178
3179 #: src/mainwindow.c:501
3180 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3181 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
3182
3183 #: src/mainwindow.c:502
3184 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3185 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
3186
3187 #: src/mainwindow.c:503
3188 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3189 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
3190
3191 #: src/mainwindow.c:504
3192 msgid "/_File/Empty _trash"
3193 msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
3194
3195 #: src/mainwindow.c:505
3196 #, fuzzy
3197 msgid "/_File/_Work offline"
3198 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
3199
3200 #: src/mainwindow.c:507
3201 msgid "/_File/_Save as..."
3202 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
3203
3204 #: src/mainwindow.c:508
3205 msgid "/_File/_Print..."
3206 msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
3207
3208 #: src/mainwindow.c:510
3209 msgid "/_File/E_xit"
3210 msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
3211
3212 #: src/mainwindow.c:515
3213 #, fuzzy
3214 msgid "/_Edit/Select thread"
3215 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
3216
3217 #: src/mainwindow.c:517
3218 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3219 msgstr ""
3220
3221 #: src/mainwindow.c:519
3222 #, fuzzy
3223 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3224 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
3225
3226 #: src/mainwindow.c:521
3227 msgid "/_View/Show or hi_de"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: src/mainwindow.c:522
3231 #, fuzzy
3232 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3233 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
3234
3235 #: src/mainwindow.c:524
3236 #, fuzzy
3237 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3238 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
3239
3240 #: src/mainwindow.c:526
3241 #, fuzzy
3242 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3243 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
3244
3245 #: src/mainwindow.c:528
3246 #, fuzzy
3247 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3248 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
3249
3250 #: src/mainwindow.c:530
3251 #, fuzzy
3252 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3253 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
3254
3255 #: src/mainwindow.c:532
3256 #, fuzzy
3257 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3258 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
3259
3260 #: src/mainwindow.c:535
3261 #, fuzzy
3262 msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
3263 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
3264
3265 #: src/mainwindow.c:536
3266 #, fuzzy
3267 msgid "/_View/Separate _Message View"
3268 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
3269
3270 #: src/mainwindow.c:537
3271 #, fuzzy
3272 msgid "/_View/E_xpand Summary View"
3273 msgstr "Áðåéêüíéóç Ðåñßëçøçò"
3274
3275 #: src/mainwindow.c:538
3276 #, fuzzy
3277 msgid "/_View/Ex_pand Message View"
3278 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:540
3281 #, fuzzy
3282 msgid "/_View/_Sort"
3283 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
3284
3285 #: src/mainwindow.c:541
3286 #, fuzzy
3287 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3288 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
3289
3290 #: src/mainwindow.c:542
3291 #, fuzzy
3292 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3293 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
3294
3295 #: src/mainwindow.c:543
3296 #, fuzzy
3297 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3298 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:544
3301 #, fuzzy
3302 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3303 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
3304
3305 #: src/mainwindow.c:545
3306 #, fuzzy
3307 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3308 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
3309
3310 #: src/mainwindow.c:546
3311 #, fuzzy
3312 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3313 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
3314
3315 #: src/mainwindow.c:548
3316 #, fuzzy
3317 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3318 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:549
3321 #, fuzzy
3322 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3323 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
3324
3325 #: src/mainwindow.c:550
3326 #, fuzzy
3327 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3328 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
3329
3330 #: src/mainwindow.c:552
3331 #, fuzzy
3332 msgid "/_View/_Sort/---"
3333 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
3334
3335 #: src/mainwindow.c:553
3336 #, fuzzy
3337 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3338 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:555
3341 #, fuzzy
3342 msgid "/_View/Th_read view"
3343 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
3344
3345 #: src/mainwindow.c:556
3346 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: src/mainwindow.c:557
3350 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: src/mainwindow.c:558
3354 #, fuzzy
3355 msgid "/_View/_Hide read messages"
3356 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
3357
3358 #: src/mainwindow.c:559
3359 #, fuzzy
3360 msgid "/_View/Set display _item..."
3361 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
3362
3363 #: src/mainwindow.c:562
3364 #, fuzzy
3365 msgid "/_View/_Go to"
3366 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:563
3369 #, fuzzy
3370 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3371 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
3372
3373 #: src/mainwindow.c:564
3374 #, fuzzy
3375 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3376 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
3377
3378 #: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
3379 #: src/mainwindow.c:580
3380 #, fuzzy
3381 msgid "/_View/_Go to/---"
3382 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
3383
3384 #: src/mainwindow.c:566
3385 #, fuzzy
3386 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3387 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
3388
3389 #: src/mainwindow.c:568
3390 #, fuzzy
3391 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3392 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
3393
3394 #: src/mainwindow.c:571
3395 #, fuzzy
3396 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3397 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
3398
3399 #: src/mainwindow.c:573
3400 #, fuzzy
3401 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3402 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
3403
3404 #: src/mainwindow.c:576
3405 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3406 msgstr ""
3407
3408 #: src/mainwindow.c:578
3409 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3410 msgstr ""
3411
3412 #: src/mainwindow.c:581
3413 #, fuzzy
3414 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3415 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
3416
3417 #: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
3418 msgid "/_View/_Code set/---"
3419 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
3420
3421 #: src/mainwindow.c:589
3422 msgid "/_View/_Code set"
3423 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
3424
3425 #: src/mainwindow.c:590
3426 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3427 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:593
3430 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3431 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
3432
3433 #: src/mainwindow.c:597
3434 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3435 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
3436
3437 #: src/mainwindow.c:601
3438 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3439 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
3440
3441 #: src/mainwindow.c:603
3442 #, fuzzy
3443 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3444 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:607
3447 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3448 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:610
3451 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3452 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:612
3455 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3456 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
3457
3458 #: src/mainwindow.c:615
3459 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3460 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:618
3463 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3464 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:621
3467 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3468 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
3469
3470 #: src/mainwindow.c:623
3471 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3472 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
3473
3474 #: src/mainwindow.c:625
3475 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3476 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:629
3479 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3480 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:632
3483 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3484 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:635
3487 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3488 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
3489
3490 #: src/mainwindow.c:637
3491 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3492 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
3493
3494 #: src/mainwindow.c:641
3495 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3496 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
3497
3498 #: src/mainwindow.c:643
3499 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3500 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:645
3503 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3504 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
3505
3506 #: src/mainwindow.c:647
3507 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3508 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
3509
3510 #: src/mainwindow.c:650
3511 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3512 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
3513
3514 #: src/mainwindow.c:652
3515 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3516 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:655
3519 #, fuzzy
3520 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3521 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
3522
3523 #: src/mainwindow.c:657
3524 #, fuzzy
3525 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3526 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
3529 #, fuzzy
3530 msgid "/_View/Open in new _window"
3531 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
3532
3533 #: src/mainwindow.c:666
3534 #, fuzzy
3535 msgid "/_View/Mess_age source"
3536 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
3537
3538 #: src/mainwindow.c:667
3539 #, fuzzy
3540 msgid "/_View/Show all _header"
3541 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
3542
3543 #: src/mainwindow.c:669
3544 #, fuzzy
3545 msgid "/_View/_Update summary"
3546 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:672
3549 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3550 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:673
3553 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3554 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:675
3557 #, fuzzy
3558 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3559 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
3560
3561 #: src/mainwindow.c:677
3562 #, fuzzy
3563 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3564 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
3565
3566 #: src/mainwindow.c:679
3567 #, fuzzy
3568 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3569 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3570
3571 #: src/mainwindow.c:680
3572 #, fuzzy
3573 msgid "/_Message/Compose a news message"
3574 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:681
3577 msgid "/_Message/_Reply"
3578 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:682
3581 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3582 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:683
3585 #, fuzzy
3586 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3587 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:684
3590 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3591 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3592
3593 #: src/mainwindow.c:685
3594 msgid "/_Message/_Forward"
3595 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
3596
3597 #: src/mainwindow.c:686
3598 #, fuzzy
3599 msgid "/_Message/Bounce"
3600 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
3601
3602 #: src/mainwindow.c:688
3603 msgid "/_Message/Re-_edit"
3604 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
3605
3606 #: src/mainwindow.c:690
3607 msgid "/_Message/M_ove..."
3608 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
3609
3610 #: src/mainwindow.c:691
3611 msgid "/_Message/_Copy..."
3612 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
3613
3614 #: src/mainwindow.c:692
3615 msgid "/_Message/_Delete"
3616 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:694
3619 msgid "/_Message/_Mark"
3620 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
3621
3622 #: src/mainwindow.c:695
3623 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3624 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
3625
3626 #: src/mainwindow.c:696
3627 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3628 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
3629
3630 #: src/mainwindow.c:697
3631 msgid "/_Message/_Mark/---"
3632 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
3633
3634 #: src/mainwindow.c:698
3635 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3636 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
3637
3638 #: src/mainwindow.c:699
3639 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3640 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3641
3642 #: src/mainwindow.c:701
3643 #, fuzzy
3644 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3645 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3646
3647 #: src/mainwindow.c:704
3648 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3649 msgstr ""
3650
3651 #: src/mainwindow.c:706
3652 #, fuzzy
3653 msgid "/_Tools/_Address book..."
3654 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:707
3657 #, fuzzy
3658 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3659 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
3660
3661 #: src/mainwindow.c:709
3662 #, fuzzy
3663 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3664 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
3665
3666 #: src/mainwindow.c:710
3667 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3668 msgstr ""
3669
3670 #: src/mainwindow.c:712
3671 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3672 msgstr ""
3673
3674 #: src/mainwindow.c:715
3675 #, fuzzy
3676 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3677 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
3678
3679 #: src/mainwindow.c:716
3680 #, fuzzy
3681 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3682 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:717
3685 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: src/mainwindow.c:719
3689 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: src/mainwindow.c:721
3693 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: src/mainwindow.c:723
3697 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: src/mainwindow.c:728
3701 #, fuzzy
3702 msgid "/_Tools/E_xecute"
3703 msgstr "/ÅêôÝëåóç"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:730
3706 #, fuzzy
3707 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3708 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
3709
3710 #: src/mainwindow.c:733
3711 #, fuzzy
3712 msgid "/_Tools/_Log window"
3713 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
3714
3715 #: src/mainwindow.c:735
3716 msgid "/_Configuration"
3717 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
3718
3719 #: src/mainwindow.c:736
3720 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3721 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
3722
3723 #: src/mainwindow.c:738
3724 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3725 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3726
3727 #: src/mainwindow.c:740
3728 #, fuzzy
3729 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3730 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3731
3732 #: src/mainwindow.c:742
3733 #, fuzzy
3734 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3735 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3736
3737 #: src/mainwindow.c:744
3738 #, fuzzy
3739 msgid "/_Configuration/_Template..."
3740 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3741
3742 #: src/mainwindow.c:745
3743 #, fuzzy
3744 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3745 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
3746
3747 #: src/mainwindow.c:746
3748 msgid "/_Configuration/---"
3749 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
3750
3751 #: src/mainwindow.c:747
3752 #, fuzzy
3753 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3754 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
3755
3756 #: src/mainwindow.c:749
3757 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3758 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
3759
3760 #: src/mainwindow.c:751
3761 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3762 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
3763
3764 #: src/mainwindow.c:753
3765 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3766 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:757
3769 msgid "/_Help/_Manual"
3770 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
3771
3772 #: src/mainwindow.c:758
3773 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3774 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
3775
3776 #: src/mainwindow.c:759
3777 #, fuzzy
3778 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3779 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:760
3782 #, fuzzy
3783 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3784 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
3785
3786 #: src/mainwindow.c:761
3787 #, fuzzy
3788 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3789 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
3790
3791 #: src/mainwindow.c:762
3792 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3793 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
3794
3795 #: src/mainwindow.c:763
3796 #, fuzzy
3797 msgid "/_Help/_FAQ"
3798 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:764
3801 #, fuzzy
3802 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3803 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
3804
3805 #: src/mainwindow.c:765
3806 #, fuzzy
3807 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3808 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
3809
3810 #: src/mainwindow.c:766
3811 #, fuzzy
3812 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3813 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
3814
3815 #: src/mainwindow.c:767
3816 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: src/mainwindow.c:768
3820 #, fuzzy
3821 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3822 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:769
3825 msgid "/_Help/---"
3826 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:774
3829 #, fuzzy
3830 msgid "/Reply with _quote"
3831 msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3832
3833 #: src/mainwindow.c:775
3834 msgid "/_Reply without quote"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: src/mainwindow.c:779
3838 #, fuzzy
3839 msgid "/Reply to all with _quote"
3840 msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3841
3842 #: src/mainwindow.c:780
3843 #, fuzzy
3844 msgid "/_Reply to all without quote"
3845 msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3846
3847 #: src/mainwindow.c:784
3848 #, fuzzy
3849 msgid "/Reply to sender with _quote"
3850 msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
3851
3852 #: src/mainwindow.c:785
3853 #, fuzzy
3854 msgid "/_Reply to sender without quote"
3855 msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:789
3858 msgid "/_Forward message (inline style)"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: src/mainwindow.c:790
3862 #, fuzzy
3863 msgid "/Forward message as _attachment"
3864 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
3865
3866 #: src/mainwindow.c:831
3867 msgid "Creating main window...\n"
3868 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
3869
3870 #: src/mainwindow.c:1017
3871 #, c-format
3872 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3873 msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
3874
3875 #: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
3876 msgid "Untitled"
3877 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
3878
3879 #: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
3880 msgid "none"
3881 msgstr "êáíÝíá"
3882
3883 #: src/mainwindow.c:1290
3884 #, c-format
3885 msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: src/mainwindow.c:1370
3889 #, c-format
3890 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
3891 msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
3892
3893 #: src/mainwindow.c:1388
3894 msgid "Empty trash"
3895 msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:1389
3898 msgid "Empty all messages in trash?"
3899 msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:1415
3902 msgid "Add mailbox"
3903 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:1416
3906 msgid ""
3907 "Input the location of mailbox.\n"
3908 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3909 "scanned automatically."
3910 msgstr ""
3911 "ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
3912 "Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
3913 "óáñùèåß áõôüìáôá."
3914
3915 #: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
3916 #, c-format
3917 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3918 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
3919
3920 #: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
3921 msgid "Mailbox"
3922 msgstr "Mailbox"
3923
3924 #: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
3925 msgid ""
3926 "Creation of the mailbox failed.\n"
3927 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3928 "there."
3929 msgstr ""
3930 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
3931 "ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
3932
3933 #: src/mainwindow.c:1453
3934 #, fuzzy
3935 msgid "Add mbox mailbox"
3936 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
3937
3938 #: src/mainwindow.c:1454
3939 msgid "Input the location of mailbox."
3940 msgstr ""
3941
3942 #: src/mainwindow.c:1475
3943 msgid "Creation of the mailbox failed."
3944 msgstr ""
3945
3946 #: src/mainwindow.c:1775
3947 msgid "Setting widgets..."
3948 msgstr "Ñõèìßóåéò widgets..."
3949
3950 #: src/mainwindow.c:1781
3951 msgid "Sylpheed - Folder View"
3952 msgstr ""
3953
3954 #: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
3955 msgid "Sylpheed - Message View"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: src/mainwindow.c:2003
3959 msgid "Get"
3960 msgstr "ËÞøç"
3961
3962 #: src/mainwindow.c:2004
3963 #, fuzzy
3964 msgid "Get new mail from current account"
3965 msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
3966
3967 #: src/mainwindow.c:2009
3968 msgid "Get all"
3969 msgstr ""
3970 "ËÞøç\n"
3971 "üëùí"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:2010
3974 #, fuzzy
3975 msgid "Get new mail from all accounts"
3976 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
3977
3978 #: src/mainwindow.c:2021
3979 msgid "Send queued message(s)"
3980 msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
3981
3982 #: src/mainwindow.c:2030
3983 msgid "Email"
3984 msgstr ""
3985
3986 #: src/mainwindow.c:2031
3987 #, fuzzy
3988 msgid "Compose an email message"
3989 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3990
3991 #: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
3992 msgid "News"
3993 msgstr "ÍÝá"
3994
3995 #: src/mainwindow.c:2041
3996 #, fuzzy
3997 msgid "Compose a news message"
3998 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3999
4000 #: src/mainwindow.c:2053
4001 msgid "Reply"
4002 msgstr "ÁðÜíôçóç"
4003
4004 #: src/mainwindow.c:2054
4005 msgid "Reply to the message - Right button: more options"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: src/mainwindow.c:2064
4009 msgid "All"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: src/mainwindow.c:2065
4013 msgid "Reply to all - Right button: more options"
4014 msgstr ""
4015
4016 #: src/mainwindow.c:2074
4017 #, fuzzy
4018 msgid "Sender"
4019 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:2075
4022 msgid "Reply to sender - Right button: more options"
4023 msgstr ""
4024
4025 #: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
4026 msgid "Forward"
4027 msgstr "Ðñïþèçóç"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:2085
4030 msgid "Forward the message - Right button: more options"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: src/mainwindow.c:2096
4034 msgid "Delete the message"
4035 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
4038 #: src/prefs_matcher.c:157
4039 msgid "Execute"
4040 msgstr "ÅêôÝëåóç"
4041
4042 #: src/mainwindow.c:2105
4043 msgid "Execute marked process"
4044 msgstr "ÅêôÝëåóç óçìåéùìÝíçò åñãáóßáò"
4045
4046 #: src/mainwindow.c:2114
4047 msgid "Next unread message"
4048 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
4049
4050 #: src/mainwindow.c:2125
4051 msgid "Prefs"
4052 msgstr "ÅðéëïãÝò"
4053
4054 #: src/mainwindow.c:2126
4055 #, fuzzy
4056 msgid "Common preferences"
4057 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
4058
4059 #: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
4060 msgid "Account"
4061 msgstr "Ëïã/óìüò"
4062
4063 #: src/mainwindow.c:2134
4064 msgid "Account setting"
4065 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
4066
4067 #: src/mainwindow.c:2560
4068 msgid "Exit"
4069 msgstr "¸îïäïò"
4070
4071 #: src/mainwindow.c:2560
4072 msgid "Exit this program?"
4073 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
4074
4075 #: src/mainwindow.c:2945
4076 #, c-format
4077 msgid "forced charset: %s\n"
4078 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
4079
4080 #: src/matcher.c:308
4081 #, c-format
4082 msgid "Command exit code: %i\n"
4083 msgstr ""
4084
4085 #: src/matcher.c:965
4086 #, fuzzy
4087 msgid "filename is not set"
4088 msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
4089
4090 #: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
4091 #: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
4092 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
4093 #: src/prefs_filter.c:868
4094 msgid "(none)"
4095 msgstr "(êáíÝíá)"
4096
4097 #: src/matcher.c:1178
4098 #, fuzzy
4099 msgid "Writing matcher configuration...\n"
4100 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
4101
4102 #: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
4103 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
4104 #: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
4105 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
4106 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
4107 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
4108 #: src/procmime.c:814
4109 msgid "failed to write configuration to file\n"
4110 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
4111
4112 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
4113 msgid "can't write to temporary file\n"
4114 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
4115
4116 #: src/mbox.c:70
4117 #, c-format
4118 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
4119 msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
4120
4121 #: src/mbox.c:80
4122 msgid "can't read mbox file.\n"
4123 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
4124
4125 #: src/mbox.c:87
4126 #, c-format
4127 msgid "invalid mbox format: %s\n"
4128 msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
4129
4130 #: src/mbox.c:94
4131 #, c-format
4132 msgid "malformed mbox: %s\n"
4133 msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
4134
4135 #: src/mbox.c:113
4136 msgid "can't open temporary file\n"
4137 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
4138
4139 #: src/mbox.c:165
4140 #, c-format
4141 msgid ""
4142 "unescaped From found:\n"
4143 "%s"
4144 msgstr ""
4145
4146 #: src/mbox.c:249
4147 #, c-format
4148 msgid "%d messages found.\n"
4149 msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
4150
4151 #: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
4152 #, c-format
4153 msgid "can't create lock file %s\n"
4154 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
4155
4156 #: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
4157 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
4158 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
4159
4160 #: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
4161 #, c-format
4162 msgid "can't create %s\n"
4163 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
4164
4165 #: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
4166 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
4167 msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
4168
4169 #: src/mbox.c:314
4170 #, c-format
4171 msgid "can't lock %s\n"
4172 msgstr "äåí ìðïñþ íá êëåéäþóù ôï %s\n"
4173
4174 #: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
4175 msgid "invalid lock type\n"
4176 msgstr "áðáñÜäåêôïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
4177
4178 #: src/mbox.c:354
4179 #, c-format
4180 msgid "can't unlock %s\n"
4181 msgstr "äåí ìðïñþ íá îåêëåéäþóù ôï %s\n"
4182
4183 #: src/mbox.c:385
4184 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
4185 msgstr "äåí ìðïñþ íá ìçäåíßóù ôï mailbox.\n"
4186
4187 #: src/mbox.c:406
4188 #, c-format
4189 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
4190 msgstr "ÅîáãùãÞ ìçíõìÜôùí áðü %s ðñïò %s...\n"
4191
4192 #: src/mbox_folder.c:255
4193 #, fuzzy, c-format
4194 msgid "could not lock read file %s\n"
4195 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
4196
4197 #: src/mbox_folder.c:274
4198 #, fuzzy, c-format
4199 msgid "could not lock write file %s\n"
4200 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
4201
4202 #: src/mbox_folder.c:833
4203 #, fuzzy, c-format
4204 msgid "read mbox - %s\n"
4205 msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
4206
4207 #: src/mbox_folder.c:864
4208 #, fuzzy, c-format
4209 msgid "read mbox from file - %s\n"
4210 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
4211
4212 #: src/mbox_folder.c:1414
4213 #, fuzzy, c-format
4214 msgid "unvalid file - %s.\n"
4215 msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
4216
4217 #: src/mbox_folder.c:1426
4218 #, fuzzy, c-format
4219 msgid "invalid file - %s.\n"
4220 msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
4221
4222 #: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
4223 #: src/utils.c:1958
4224 #, c-format
4225 msgid "writing to %s failed.\n"
4226 msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
4227
4228 #: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
4229 #, c-format
4230 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
4231 msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
4232
4233 #: src/mbox_folder.c:1960
4234 #, c-format
4235 msgid "no modification - %s\n"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: src/mbox_folder.c:1964
4239 #, c-format
4240 msgid "save modification - %s\n"
4241 msgstr ""
4242
4243 #: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
4244 #, fuzzy, c-format
4245 msgid "can't rename %s to %s\n"
4246 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
4247
4248 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
4249 #, c-format
4250 msgid "%i messages written - %s\n"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: src/mbox_folder.c:2054
4254 #, fuzzy, c-format
4255 msgid "no deleted messages - %s\n"
4256 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
4257
4258 #: src/mbox_folder.c:2058
4259 #, fuzzy, c-format
4260 msgid "purge deleted messages - %s\n"
4261 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
4262
4263 #: src/mbox_folder.c:2236
4264 #, fuzzy
4265 msgid "Cannot rename folder item"
4266 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
4267
4268 #: src/menu.c:100
4269 #, c-format
4270 msgid "unknown menu entry %s\n"
4271 msgstr ""
4272
4273 #: src/message_search.c:88
4274 #, fuzzy
4275 msgid "Find in current message"
4276 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
4277
4278 #: src/message_search.c:106
4279 msgid "Find text:"
4280 msgstr ""
4281
4282 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
4283 msgid "Case sensitive"
4284 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
4285
4286 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
4287 msgid "Backward search"
4288 msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
4289
4290 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
4291 msgid "Search"
4292 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
4293
4294 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
4295 msgid "Search failed"
4296 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
4297
4298 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
4299 msgid "Search string not found."
4300 msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
4301
4302 #: src/message_search.c:191
4303 #, fuzzy
4304 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4305 msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
4306
4307 #: src/message_search.c:194
4308 #, fuzzy
4309 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4310 msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
4311
4312 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
4313 msgid "Search finished"
4314 msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
4315
4316 #: src/messageview.c:72
4317 msgid "Creating message view...\n"
4318 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
4319
4320 #: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
4321 msgid "can't open mark file\n"
4322 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
4323
4324 #: src/messageview.c:351
4325 #, fuzzy
4326 msgid ""
4327 "Error occurred while sending the notification.\n"
4328 "Put this notification into queue folder?"
4329 msgstr ""
4330 "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
4331 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
4332
4333 #: src/messageview.c:357
4334 #, fuzzy
4335 msgid "Can't queue the notification."
4336 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
4337
4338 #: src/messageview.c:360
4339 #, fuzzy
4340 msgid "Error occurred while sending the notification."
4341 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
4342
4343 #: src/messageview.c:411
4344 msgid "Return Receipt"
4345 msgstr ""
4346
4347 #: src/messageview.c:411
4348 msgid "Send return receipt ?"
4349 msgstr ""
4350
4351 #: src/messageview.c:415
4352 #, fuzzy
4353 msgid "Error occurred while sending notification."
4354 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
4355
4356 #: src/mh.c:242
4357 #, c-format
4358 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4359 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
4360
4361 #: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
4362 msgid "Can't open mark file.\n"
4363 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
4364
4365 #: src/mh.c:967
4366 msgid "\tSearching uncached messages... "
4367 msgstr "\tÁíáæÞôçóç óôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
4368
4369 #: src/mh.c:1022
4370 #, c-format
4371 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
4372 msgstr "%d áðñïóðÝëáóôï(á) ìÞíõìá(ôá) âñÝèçêå(áí)\n"
4373
4374 #: src/mh.c:1028
4375 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
4376 msgstr "\tÔáîéíïìþ áñéèìçôéêÜ ôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
4377
4378 #: src/mimeview.c:116
4379 msgid "/_Open"
4380 msgstr "/¶íïéãìá"
4381
4382 #: src/mimeview.c:117
4383 msgid "/Open _with..."
4384 msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
4385
4386 #: src/mimeview.c:118
4387 msgid "/_Display as text"
4388 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
4389
4390 #: src/mimeview.c:119
4391 #, fuzzy
4392 msgid "/_Display image"
4393 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
4394
4395 #: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
4396 msgid "/_Save as..."
4397 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
4398
4399 #: src/mimeview.c:123
4400 msgid "/_Check signature"
4401 msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
4402
4403 #: src/mimeview.c:148
4404 msgid "Creating MIME view...\n"
4405 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
4406
4407 #: src/mimeview.c:151
4408 msgid "MIME Type"
4409 msgstr "Ôýðïò MIME"
4410
4411 #: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
4412 msgid "Text"
4413 msgstr "Êåßìåíï"
4414
4415 #: src/mimeview.c:270
4416 msgid "Select \"Check signature\" to check"
4417 msgstr "ÅðéëÝîôå \"¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò\" ãéá Ýëåã÷ï"
4418
4419 #: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
4420 msgid "Can't save the part of multipart message."
4421 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
4422
4423 #: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
4424 msgid "Save as"
4425 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
4426
4427 #: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
4428 msgid "Overwrite"
4429 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
4430
4431 #: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
4432 msgid "Overwrite existing file?"
4433 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
4434
4435 #: src/mimeview.c:896
4436 msgid "Open with"
4437 msgstr "¶íïéãìá ìå"
4438
4439 #: src/mimeview.c:897
4440 #, c-format
4441 msgid ""
4442 "Enter the command line to open file:\n"
4443 "(`%s' will be replaced with file name)"
4444 msgstr ""
4445 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
4446 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
4447
4448 #: src/mimeview.c:953
4449 #, c-format
4450 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
4451 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
4452
4453 #: src/news.c:147
4454 #, c-format
4455 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4456 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
4457
4458 #: src/news.c:255
4459 #, c-format
4460 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
4461 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
4462
4463 #: src/news.c:331
4464 #, c-format
4465 msgid "article %d has been already cached.\n"
4466 msgstr "ôï Üñèñï %d Ý÷åé ðñïóðåëáóôåß Þäç.\n"
4467
4468 #: src/news.c:344
4469 #, c-format
4470 msgid "can't select group %s\n"
4471 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôçí ïìÜäá %s\n"
4472
4473 #: src/news.c:349
4474 #, c-format
4475 msgid "getting article %d...\n"
4476 msgstr "ë