*** empty log message ***
[claws.git] / po / el.po
1 # Hellenic translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>, 2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-05-01 18:07+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 2001-01-14 11:33+0200\n"
10 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
19
20 #: src/about.c:200
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "Ôá ôìÞìáôá êþäéêá ðïõ åöáñìüóèçêáí áðü ôï fetchmail åßíáé Copyright 1997 by "
29 "Eric S. Raymond. ÔìÞìáôá áõôïý åßíáé åðßóçò copyrighted by Carl Harris, 1993 "
30 "and 1995.  Ôï Copyright ôçñåßôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åëåýèåñçò áíáäéáíïìÞò "
31 "ôïõ êþäéêá\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:206
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40
41 #: src/about.c:211
42 msgid ""
43 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
44 "\n"
45 msgstr ""
46
47 #: src/about.c:215
48 msgid ""
49 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
50 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
51 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
52 "version.\n"
53 "\n"
54 msgstr ""
55 "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
56 "êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
57 "×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
58 "áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
59 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
60 "\n"
61
62 #: src/about.c:221
63 msgid ""
64 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
65 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
66 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
67 "more details.\n"
68 "\n"
69 msgstr ""
70 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
71 "ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÛÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
72 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
73 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
74 "\n"
75
76 #: src/about.c:227
77 msgid ""
78 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
79 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
80 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
81 msgstr ""
82 "Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
83 "ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
84 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
85 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
86
87 #: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:209
88 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:184 src/foldersel.c:175
89 #: src/import.c:188 src/inputdialog.c:155 src/main.c:314 src/main.c:322
90 #: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:115
91 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1772 src/prefs_common.c:1991
92 #: src/prefs_common.c:2107 src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
93 msgid "OK"
94 msgstr "ÅíôÜîåé"
95
96 #: src/account.c:97
97 msgid "Reading all config for each account...\n"
98 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü...\n"
99
100 #: src/account.c:112
101 #, c-format
102 msgid "Found label: %s\n"
103 msgstr "ÂñÝèçêå ôáìðÝëá: %s\n"
104
105 #: src/account.c:202
106 msgid ""
107 "Some composing windows are open.\n"
108 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
109 msgstr ""
110 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
111 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
112 "ëïãáñéóìïýò."
113
114 #: src/account.c:207
115 msgid "Opening account edit window...\n"
116 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
117
118 #: src/account.c:347
119 msgid "Creating account edit window...\n"
120 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
121
122 #: src/account.c:352
123 msgid "Edit accounts"
124 msgstr "Åðåîåñãáóßá ôùí ëïãáñéáóìþí"
125
126 #: src/account.c:380 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
127 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:299
128 msgid "Name"
129 msgstr "¼íïìá"
130
131 #: src/account.c:381 src/prefs_account.c:616
132 msgid "Protocol"
133 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
134
135 #: src/account.c:382
136 msgid "Server"
137 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
138
139 #: src/account.c:401 src/addressbook.c:439
140 msgid "Add"
141 msgstr "ÐñïóèÞêç"
142
143 #: src/account.c:407
144 msgid "Edit"
145 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
146
147 #: src/account.c:413
148 msgid " Delete "
149 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
150
151 #: src/account.c:419 src/prefs_filter.c:432
152 msgid "Down"
153 msgstr "ÊÜôù"
154
155 #: src/account.c:425 src/prefs_filter.c:426
156 msgid "Up"
157 msgstr "ÐÜíù"
158
159 #: src/account.c:439
160 msgid " Set as usually used account "
161 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü"
162
163 #: src/account.c:445 src/prefs_filter.c:192 src/summary_search.c:192
164 msgid "Close"
165 msgstr "Êëåßóéìï"
166
167 #: src/account.c:498
168 msgid "Delete account"
169 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
170
171 #: src/account.c:499
172 msgid "Do you really want to delete this account?"
173 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
174
175 #: src/account.c:500 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
176 #: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
177 #: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
178 #: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:715
179 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:813
180 msgid "Yes"
181 msgstr "Íáé"
182
183 #: src/account.c:500 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
184 #: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
185 #: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
186 msgid "+No"
187 msgstr "+¼÷é"
188
189 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
190 msgid "/_File"
191 msgstr "/Áñ÷åßï"
192
193 #: src/addressbook.c:230
194 msgid "/_File/New _address"
195 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
196
197 #: src/addressbook.c:231
198 msgid "/_File/New _group"
199 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
200
201 #: src/addressbook.c:232
202 msgid "/_File/New _folder"
203 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
204
205 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
206 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
207 msgid "/_File/---"
208 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
209
210 #: src/addressbook.c:234
211 msgid "/_File/_Edit"
212 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
213
214 #: src/addressbook.c:235
215 msgid "/_File/_Delete"
216 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
217
218 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
219 msgid "/_File/_Close"
220 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
221
222 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
223 msgid "/_Help"
224 msgstr "/ÂïÞèåéá"
225
226 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
227 msgid "/_Help/_About"
228 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
229
230 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
231 msgid "/New _address"
232 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
233
234 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
235 msgid "/New _group"
236 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
237
238 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
239 msgid "/New _folder"
240 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
241
242 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
243 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
244 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
245 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
246 #: src/summaryview.c:314
247 msgid "/---"
248 msgstr "/---"
249
250 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
251 #: src/mainwindow.c:351
252 msgid "/_Edit"
253 msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
254
255 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
256 msgid "/_Delete"
257 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
258
259 #: src/addressbook.c:318
260 msgid "E-Mail address"
261 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
262
263 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
264 msgid "Remarks"
265 msgstr "Ó÷üëéá"
266
267 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
268 msgid "Address book"
269 msgstr "Ôçëåöùíéêüò êáôÜëïãïò"
270
271 #: src/addressbook.c:413
272 msgid "Name:"
273 msgstr "¼íïìá"
274
275 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
276 #: src/prefs_filter.c:392
277 msgid "Delete"
278 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
279
280 #: src/addressbook.c:442
281 msgid "Lookup"
282 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
283
284 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
285 msgid "To:"
286 msgstr "Ðñïò:"
287
288 #: src/addressbook.c:456
289 msgid "Cc:"
290 msgstr ""
291
292 #: src/addressbook.c:460
293 msgid "Bcc:"
294 msgstr ""
295
296 #: src/addressbook.c:479
297 msgid "Common address"
298 msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
299
300 #: src/addressbook.c:486
301 msgid "Personal address"
302 msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
303
304 #: src/addressbook.c:577
305 msgid "Delete address(es)"
306 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
307
308 #: src/addressbook.c:578
309 msgid "Really delete the address(es)?"
310 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
311
312 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
313 #: src/prefs_filter.c:715 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573
314 #: src/summaryview.c:813
315 msgid "No"
316 msgstr "¼÷é"
317
318 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
319 msgid "New folder"
320 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
321
322 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
323 msgid "Input the name of new folder:"
324 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ: "
325
326 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
327 msgid "NewFolder"
328 msgstr "ÍÝïòÊáôÜëïãïò"
329
330 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
331 #: src/addressbook.c:1187
332 msgid "The name already exists."
333 msgstr "Ôï üíïìá õðÜñ÷åé Þäç."
334
335 #: src/addressbook.c:1045
336 msgid "New group"
337 msgstr "ÍÝá ïìÜäá"
338
339 #: src/addressbook.c:1046
340 msgid "Input the name of new group:"
341 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôçò íÝáò ïìÜäáò:"
342
343 #: src/addressbook.c:1047
344 msgid "NewGroup"
345 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
346
347 #: src/addressbook.c:1122
348 msgid "Edit group"
349 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
350
351 #: src/addressbook.c:1123
352 msgid "Input the new name of group:"
353 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôçò ïìÜäáò:"
354
355 #: src/addressbook.c:1173
356 msgid "Edit folder"
357 msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
358
359 #: src/addressbook.c:1174
360 msgid "Input the new name of folder:"
361 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
362
363 #: src/addressbook.c:1223
364 #, c-format
365 msgid "Really delete `%s' ?"
366 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôï `%s' ;"
367
368 #: src/addressbook.c:1271
369 msgid "Edit address"
370 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
371
372 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:300
373 msgid "Address"
374 msgstr "Äéåýèõíóç"
375
376 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
377 #: src/compose.c:3641 src/export.c:185 src/foldersel.c:176 src/import.c:189
378 #: src/inputdialog.c:156 src/main.c:314 src/main.c:322 src/mainwindow.c:1655
379 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:119 src/prefs.c:468
380 #: src/prefs_common.c:2108 src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:324
381 #: src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
382 msgid "Cancel"
383 msgstr "Áêýñùóç"
384
385 #: src/addressbook.c:1524
386 msgid "Reading addressbook file..."
387 msgstr "ÄéáâÜæù ôï áñ÷åßï êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí..."
388
389 #: src/addressbook.c:1528
390 #, c-format
391 msgid "%s doesn't exist.\n"
392 msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
393
394 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
395 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
396 #: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:994
397 #: src/summaryview.c:1200 src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1343
398 #: src/summaryview.c:1800 src/summaryview.c:2275 src/summaryview.c:2298
399 #: src/summaryview.c:2319 src/summaryview.c:2412
400 msgid "done.\n"
401 msgstr "Ýãéíå.\n"
402
403 #: src/addressbook.c:1821
404 msgid "Exporting addressbook to file..."
405 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
406
407 #: src/addressbook.c:1839
408 msgid "failed to write addressbook data.\n"
409 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
410
411 #: src/alertpanel.c:98 src/compose.c:3243 src/main.c:312
412 msgid "Notice"
413 msgstr "Óçìåßùóç"
414
415 #: src/alertpanel.c:111
416 msgid "Warning"
417 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
418
419 #: src/alertpanel.c:124 src/inc.c:403
420 msgid "Error"
421 msgstr "ÓöÜëìá"
422
423 #: src/alertpanel.c:160
424 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
425 msgstr "ÄÇìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
426
427 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
428 msgid "can't allocate memory\n"
429 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
430
431 #: src/compose.c:365
432 msgid "/_Add..."
433 msgstr "/ÐñïóèÞêç"
434
435 #: src/compose.c:366
436 msgid "/_Remove"
437 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
438
439 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
440 #: src/folderview.c:225
441 msgid "/_Property..."
442 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
443
444 #: src/compose.c:374
445 msgid "/_File/_Attach file"
446 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
447
448 #: src/compose.c:375
449 msgid "/_File/_Insert file"
450 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
451
452 #: src/compose.c:376
453 msgid "/_File/Insert si_gnature"
454 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
455
456 #: src/compose.c:381
457 msgid "/_Edit/_Undo"
458 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
459
460 #: src/compose.c:382
461 msgid "/_Edit/_Redo"
462 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
463
464 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
465 msgid "/_Edit/---"
466 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
467
468 #: src/compose.c:384
469 msgid "/_Edit/Cu_t"
470 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
471
472 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
473 msgid "/_Edit/_Copy"
474 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
475
476 #: src/compose.c:386
477 msgid "/_Edit/_Paste"
478 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
479
480 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
481 msgid "/_Edit/Select _all"
482 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
483
484 #: src/compose.c:389
485 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
486 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
487
488 #: src/compose.c:390
489 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
490 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
491
492 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
493 msgid "/_Message"
494 msgstr "/ÌÞíõìá"
495
496 #: src/compose.c:394
497 msgid "/_Message/_Send"
498 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
499
500 #: src/compose.c:396
501 msgid "/_Message/Send _later"
502 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
503
504 #: src/compose.c:398
505 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
506 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
507
508 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
509 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
510 #: src/mainwindow.c:469
511 msgid "/_Message/---"
512 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
513
514 #: src/compose.c:401
515 msgid "/_Message/_To"
516 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
517
518 #: src/compose.c:402
519 msgid "/_Message/_Cc"
520 msgstr "/ÌÞíõìá/Cc"
521
522 #: src/compose.c:403
523 msgid "/_Message/_Bcc"
524 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
525
526 #: src/compose.c:404
527 msgid "/_Message/_Reply to"
528 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
529
530 #: src/compose.c:406
531 msgid "/_Message/_Followup to"
532 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
533
534 #: src/compose.c:408
535 msgid "/_Message/_Attach"
536 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
537
538 #: src/compose.c:411
539 msgid "/_Message/Si_gn"
540 msgstr ""
541
542 #: src/compose.c:412
543 msgid "/_Message/_Encrypt"
544 msgstr ""
545
546 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
547 msgid "/_Tool"
548 msgstr "/Åñãáëåßá"
549
550 #: src/compose.c:415
551 msgid "/_Tool/Show _ruler"
552 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
553
554 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
555 msgid "/_Tool/_Address book"
556 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
557
558 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
559 msgid "Can't get text part\n"
560 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï êïììÜôé êåéìÝíïõ\n"
561
562 #: src/compose.c:548
563 #, c-format
564 msgid "%s: file not exist\n"
565 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
566
567 #: src/compose.c:560
568 msgid ""
569 "\n"
570 "\n"
571 "Begin forwarded message:\n"
572 "\n"
573 msgstr ""
574 "\n"
575 "\n"
576 "Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
577 "\n"
578
579 #: src/compose.c:1224
580 #, c-format
581 msgid "File %s doesn't exist\n"
582 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
583
584 #: src/compose.c:1228
585 #, c-format
586 msgid "Can't get file size of %s\n"
587 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ  %s\n"
588
589 #: src/compose.c:1232
590 #, c-format
591 msgid "File %s is empty\n"
592 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
593
594 #: src/compose.c:1253
595 #, c-format
596 msgid "Message: %s"
597 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
598
599 #: src/compose.c:1359
600 msgid " [Edited]"
601 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
602
603 #: src/compose.c:1361
604 #, c-format
605 msgid "%s - Compose message%s"
606 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
607
608 #: src/compose.c:1364
609 #, c-format
610 msgid "Compose message%s"
611 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
612
613 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
614 msgid "Recipient is not specified."
615 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
616
617 #: src/compose.c:1404
618 msgid "can't get recipient list."
619 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
620
621 #: src/compose.c:1422
622 msgid ""
623 "Account for sending mail is not specified.\n"
624 "Please select a mail account before sending."
625 msgstr ""
626 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
627 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
628
629 #: src/compose.c:1443
630 #, c-format
631 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
632 msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
633
634 #: src/compose.c:1457
635 msgid "Queueing"
636 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
637
638 #: src/compose.c:1458
639 msgid ""
640 "Error occurred while sending the message.\n"
641 "Put this message into queue folder?"
642 msgstr ""
643 "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
644 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
645
646 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
647 msgid "Can't queue the message."
648 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
649
650 #: src/compose.c:1467
651 msgid "Error occurred while sending the message."
652 msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
653
654 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
655 msgid "Can't save the message to outbox."
656 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôï outbox."
657
658 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1477
659 msgid "can't change file mode\n"
660 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
661
662 #: src/compose.c:1526
663 msgid "Can't convert the codeset of the message."
664 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
665
666 #: src/compose.c:1535
667 msgid "can't write headers\n"
668 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí åðéêåöáëßäá\n"
669
670 #: src/compose.c:1653
671 msgid "saving sent message...\n"
672 msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
673
674 #: src/compose.c:1658
675 msgid "can't save message\n"
676 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
677
678 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
679 msgid "can't open mark file\n"
680 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
681
682 #: src/compose.c:1687
683 msgid "queueing message...\n"
684 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
685
686 #: src/compose.c:1762
687 msgid "can't queue the message\n"
688 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
689
690 #: src/compose.c:1801
691 #, c-format
692 msgid "Can't open file %s\n"
693 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
694
695 #: src/compose.c:2114
696 #, c-format
697 msgid "generated Message-ID: %s\n"
698 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
699
700 #: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
701 msgid "MIME type"
702 msgstr "ôýðïò MIME"
703
704 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2102
705 #: src/select-keys.c:297 src/summaryview.c:361
706 msgid "Size"
707 msgstr "ÌÝãåèïò"
708
709 #: src/compose.c:2205
710 msgid "Creating compose window...\n"
711 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
712
713 #: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
714 msgid "From:"
715 msgstr "Áðü:"
716
717 #: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:486
718 #: src/prefs_common.c:611
719 msgid "Send"
720 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
721
722 #: src/compose.c:2672
723 msgid "Send message"
724 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
725
726 #: src/compose.c:2679
727 msgid "Send later"
728 msgstr "ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
729
730 #: src/compose.c:2680
731 msgid "Put into queue folder and send later"
732 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
733
734 #: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
735 msgid "Draft"
736 msgstr "Ðñïó÷Ýäéï"
737
738 #: src/compose.c:2688
739 msgid "Save to draft folder"
740 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
741
742 #: src/compose.c:2697
743 msgid "Insert"
744 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
745
746 #: src/compose.c:2698
747 msgid "Insert file"
748 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
749
750 #: src/compose.c:2705
751 msgid "Attach"
752 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
753
754 #: src/compose.c:2706
755 msgid "Attach file"
756 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
757
758 #: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1012
759 msgid "Signature"
760 msgstr "YðïãñáöÞ"
761
762 #: src/compose.c:2716
763 msgid "Insert signature"
764 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
765
766 #: src/compose.c:2724
767 msgid "Editor"
768 msgstr "ÓõíèÝôçò"
769
770 #: src/compose.c:2725
771 msgid "Edit with external editor"
772 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
773
774 #: src/compose.c:2733
775 msgid "Linewrap"
776 msgstr "Ôýëéîç ãñáììÞò"
777
778 #: src/compose.c:2734
779 msgid "Wrap long lines"
780 msgstr "×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
781
782 #: src/compose.c:2939
783 msgid "Invalid MIME type."
784 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
785
786 #: src/compose.c:2957
787 msgid "File doesn't exist or is empty."
788 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
789
790 #: src/compose.c:3025
791 msgid "Property"
792 msgstr "Éäéüôçôåò"
793
794 #: src/compose.c:3045
795 msgid "Encoding"
796 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
797
798 #: src/compose.c:3068
799 msgid "Path"
800 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
801
802 #: src/compose.c:3069
803 msgid "File name"
804 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
805
806 #: src/compose.c:3214
807 #, c-format
808 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
809 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
810
811 #: src/compose.c:3240
812 #, c-format
813 msgid ""
814 "The external editor is still working.\n"
815 "Force terminating the process?\n"
816 "process group id: %d"
817 msgstr ""
818
819 #: src/compose.c:3253
820 #, c-format
821 msgid "Terminated process group id: %d"
822 msgstr ""
823
824 #: src/compose.c:3254
825 #, c-format
826 msgid "Temporary file: %s"
827 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
828
829 #: src/compose.c:3278
830 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
831 msgstr ""
832
833 #. failed
834 #: src/compose.c:3311
835 msgid "Couldn't exec external editor\n"
836 msgstr ""
837
838 #: src/compose.c:3315
839 msgid "Couldn't write to file\n"
840 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
841
842 #: src/compose.c:3317
843 msgid "Pipe read failed\n"
844 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
845
846 #: src/compose.c:3574
847 msgid "can't remove the old draft message\n"
848 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñïó÷Ýäéï\n"
849
850 #: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
851 msgid "Select file"
852 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï"
853
854 #: src/compose.c:3639
855 msgid "Discard message"
856 msgstr "ÁðÝññéøå ôï ìÞíõìá"
857
858 #: src/compose.c:3640
859 msgid "This message has been modified. discard it?"
860 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá ôï áðïññßøù;"
861
862 #: src/compose.c:3641
863 msgid "Discard"
864 msgstr "Áðüññéøç"
865
866 #: src/compose.c:3641
867 msgid "to Draft"
868 msgstr "óôá ðñïó÷Ýäéá"
869
870 #: src/export.c:121
871 msgid "Export"
872 msgstr ""
873
874 #: src/export.c:143
875 msgid "Specify target folder and mbox file."
876 msgstr ""
877
878 #: src/export.c:153
879 msgid "Source dir:"
880 msgstr ""
881
882 #: src/export.c:158
883 msgid "Exporting file:"
884 msgstr ""
885
886 #: src/export.c:171 src/export.c:177 src/import.c:175 src/import.c:181
887 #: src/prefs_filter.c:343
888 msgid " Select... "
889 msgstr "ÅðÝëåîå... "
890
891 #: src/export.c:216
892 msgid "Select exporting file"
893 msgstr ""
894
895 #: src/foldersel.c:130
896 msgid "Select folder"
897 msgstr "ÅðÝëåîå êáôÜëïãï"
898
899 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
900 msgid "/Create _new folder..."
901 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
902
903 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
904 msgid "/_Rename folder..."
905 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
906
907 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
908 msgid "/_Delete folder"
909 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
910
911 #: src/folderview.c:201
912 msgid "/Remove _mailbox"
913 msgstr ""
914
915 #: src/folderview.c:212
916 msgid "/Remove _IMAP4 server"
917 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
918
919 #: src/folderview.c:219
920 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
921 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
922
923 #: src/folderview.c:221
924 msgid "/_Remove newsgroup"
925 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
926
927 #: src/folderview.c:223
928 msgid "/Remove _news server"
929 msgstr "/ÄéáãñáöÞ news server"
930
931 #: src/folderview.c:234
932 msgid "Folder"
933 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
934
935 #: src/folderview.c:234
936 msgid "New"
937 msgstr "ÍÝï"
938
939 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2099
940 msgid "Unread"
941 msgstr "Ìç äéáâáóìÝíï"
942
943 #: src/folderview.c:235
944 msgid "#"
945 msgstr "áñ."
946
947 #: src/folderview.c:245
948 msgid "Creating folder view...\n"
949 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
950
951 #: src/folderview.c:382
952 msgid "Setting folder info...\n"
953 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
954
955 #: src/folderview.c:383
956 msgid "Setting folder info..."
957 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
958
959 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
960 #, c-format
961 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
962 msgstr ""
963
964 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
965 #, c-format
966 msgid "Scanning folder %s ..."
967 msgstr ""
968
969 #: src/folderview.c:558
970 msgid "Updating all folders..."
971 msgstr ""
972
973 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:639
974 msgid "Inbox"
975 msgstr ""
976
977 #: src/folderview.c:602
978 msgid "Outbox"
979 msgstr ""
980
981 #: src/folderview.c:607
982 msgid "Queue"
983 msgstr "ÏõñÜ"
984
985 #: src/folderview.c:612
986 msgid "Trash"
987 msgstr "Trash"
988
989 #: src/folderview.c:1067
990 #, c-format
991 msgid "Folder %s is selected\n"
992 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
993
994 #: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
995 #, c-format
996 msgid "`%c' can't be included in folder name."
997 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
998
999 #: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
1000 #, c-format
1001 msgid "The folder `%s' already exists."
1002 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1003
1004 #: src/folderview.c:1207
1005 #, c-format
1006 msgid "Input new name for `%s':"
1007 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
1008
1009 #: src/folderview.c:1209
1010 msgid "Rename folder"
1011 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
1012
1013 #: src/folderview.c:1269
1014 #, c-format
1015 msgid ""
1016 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1017 "Do you really want to delete?"
1018 msgstr ""
1019 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
1020 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå;"
1021
1022 #: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
1023 msgid "Delete folder"
1024 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
1025
1026 #: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
1027 #, c-format
1028 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1029 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
1030
1031 #: src/folderview.c:1311
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1035 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1036 msgstr ""
1037
1038 #: src/folderview.c:1314
1039 msgid "Remove folder"
1040 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
1041
1042 #: src/folderview.c:1401
1043 #, c-format
1044 msgid "Really delete folder `%s'?"
1045 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
1046
1047 #: src/folderview.c:1441
1048 #, c-format
1049 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1050 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
1051
1052 #: src/folderview.c:1443
1053 msgid "Delete IMAP4 server"
1054 msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
1055
1056 #: src/folderview.c:1484
1057 msgid "Subscribe newsgroup"
1058 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
1059
1060 #: src/folderview.c:1485
1061 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1062 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
1063
1064 #: src/folderview.c:1494
1065 #, c-format
1066 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1067 msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1068
1069 #: src/folderview.c:1540
1070 #, c-format
1071 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1072 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
1073
1074 #: src/folderview.c:1542
1075 msgid "Delete newsgroup"
1076 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
1077
1078 #: src/folderview.c:1573
1079 #, c-format
1080 msgid "Really delete news server `%s'?"
1081 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
1082
1083 #: src/folderview.c:1575
1084 msgid "Delete news server"
1085 msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
1086
1087 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1088 msgid "Abcdef"
1089 msgstr "Áâãäåæ"
1090
1091 #: src/headerview.c:56
1092 msgid "Newsgroups:"
1093 msgstr "Newsgroups:"
1094
1095 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1096 msgid "Subject:"
1097 msgstr "ÈÝìá:"
1098
1099 #: src/headerview.c:87
1100 msgid "Creating header view...\n"
1101 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç åðéêåöáëßäáò...\n"
1102
1103 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1383
1104 msgid "(No From)"
1105 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
1106
1107 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1399
1108 msgid "(No Subject)"
1109 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
1110
1111 #: src/headerwindow.c:55
1112 msgid "Creating header window...\n"
1113 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
1114
1115 #: src/headerwindow.c:59
1116 msgid "All header"
1117 msgstr "¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
1118
1119 #: src/headerwindow.c:113
1120 #, c-format
1121 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1122 msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
1123
1124 #: src/headerwindow.c:115
1125 #, c-format
1126 msgid "%s - All header"
1127 msgstr "%s - ¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
1128
1129 #: src/imageview.c:48
1130 msgid "Creating image view...\n"
1131 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
1132
1133 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1134 msgid "Can't load the image."
1135 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
1136
1137 #: src/imap.c:145
1138 #, c-format
1139 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1140 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
1141
1142 #: src/imap.c:168
1143 #, c-format
1144 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1145 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
1146
1147 #: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
1148 #, c-format
1149 msgid "can't select folder: %s\n"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: src/imap.c:309
1153 #, c-format
1154 msgid "message %d has been already cached.\n"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: src/imap.c:318
1158 #, c-format
1159 msgid "getting message %d...\n"
1160 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1161
1162 #: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
1163 #, c-format
1164 msgid "can't fetch message %d\n"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
1168 #: src/mh.c:419
1169 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1170 msgstr "ï êáôÜëïãïò áöåôçñßáò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
1171
1172 #: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
1173 #, c-format
1174 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1175 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
1176
1177 #: src/imap.c:431
1178 #, c-format
1179 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: src/imap.c:437 src/imap.c:473
1183 msgid "can't expunge\n"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: src/imap.c:467
1187 #, c-format
1188 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: src/imap.c:510
1192 msgid "can't create mailbox\n"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: src/imap.c:538
1196 msgid "can't delete mailbox\n"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: src/imap.c:564
1200 msgid "can't get envelope\n"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: src/imap.c:570
1204 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: src/imap.c:578
1208 #, c-format
1209 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: src/imap.c:608
1213 #, c-format
1214 msgid "deleting message %d...\n"
1215 msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1216
1217 #: src/imap.c:643
1218 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1219 msgstr ""
1220
1221 #: src/imap.c:670
1222 #, c-format
1223 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1224 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
1225
1226 #: src/imap.c:693
1227 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1228 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
1229
1230 #: src/imap.c:846
1231 #, c-format
1232 msgid "can't copy %d to %s\n"
1233 msgstr ""
1234
1235 #: src/imap.c:1153
1236 #, c-format
1237 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: src/imap.c:1201
1241 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: src/import.c:125
1245 msgid "Import"
1246 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
1247
1248 #: src/import.c:147
1249 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1250 msgstr ""
1251
1252 #: src/import.c:157
1253 msgid "Importing file:"
1254 msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
1255
1256 #: src/import.c:162
1257 msgid "Destination dir:"
1258 msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
1259
1260 #: src/import.c:220
1261 msgid "Select importing file"
1262 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
1263
1264 #: src/inc.c:183 src/inc.c:225
1265 msgid "Standby"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: src/inc.c:243
1269 msgid "Retrieving new messages"
1270 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1271
1272 #: src/inc.c:372
1273 #, c-format
1274 msgid "Input password for %s on %s:"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: src/inc.c:376
1278 msgid "Input password"
1279 msgstr "Äþóå ôïí êùäéêü"
1280
1281 #: src/inc.c:393
1282 msgid "Retrieving"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: src/inc.c:400
1286 msgid "Done"
1287 msgstr ""
1288
1289 #: src/inc.c:409
1290 #, c-format
1291 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1292 msgstr ""
1293
1294 #: src/inc.c:475
1295 #, c-format
1296 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1297 msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
1298
1299 #: src/inc.c:483
1300 #, c-format
1301 msgid "%s: Retrieving new messages"
1302 msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1303
1304 #: src/inc.c:504
1305 #, c-format
1306 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1307 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
1308
1309 #: src/inc.c:515 src/inc.c:649
1310 #, c-format
1311 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1312 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
1313
1314 #: src/inc.c:518 src/inc.c:652
1315 #, c-format
1316 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1317 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
1318
1319 #: src/inc.c:683 src/inc.c:722
1320 #, c-format
1321 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1322 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1323
1324 #: src/inc.c:708
1325 msgid "Authorizing"
1326 msgstr "Åîáêñéâþíù"
1327
1328 #: src/inc.c:717
1329 msgid "Getting number of new messages"
1330 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1331
1332 #: src/inc.c:733
1333 msgid "Deleting message"
1334 msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
1335
1336 #: src/inc.c:737
1337 msgid "Quitting"
1338 msgstr "Åãêáôáëåßðù"
1339
1340 #: src/inc.c:765
1341 msgid "a message won't be received\n"
1342 msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
1343
1344 #: src/inc.c:792
1345 msgid "Error occurred while processing mail."
1346 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé mail."
1347
1348 #: src/inc.c:795
1349 msgid "No disk space left."
1350 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
1351
1352 #: src/inc.c:846
1353 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1354 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
1355
1356 #: src/inc.c:857
1357 #, c-format
1358 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1359 msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
1360
1361 #: src/logwindow.c:50
1362 msgid "Creating log window...\n"
1363 msgstr "Êëåßíù ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
1364
1365 #: src/logwindow.c:54
1366 msgid "Protocol log"
1367 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
1368
1369 #. for gettext
1370 #: src/main.c:103
1371 #, c-format
1372 msgid ""
1373 "File `%s' already exists.\n"
1374 "Can't create folder."
1375 msgstr ""
1376 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
1377 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
1378
1379 #: src/main.c:142
1380 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1381 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
1382
1383 #: src/main.c:206
1384 msgid ""
1385 "GnuPG is not installed properly.\n"
1386 "OpenPGP support disabled."
1387 msgstr ""
1388
1389 #: src/main.c:281
1390 #, c-format
1391 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: src/main.c:283
1395 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: src/main.c:284
1399 msgid "  --receive              receive new messages"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: src/main.c:285
1403 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: src/main.c:286
1407 msgid "  --debug                debug mode"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: src/main.c:287
1411 msgid "  --help                 display this help and exit"
1412 msgstr ""
1413
1414 #: src/main.c:288
1415 msgid "  --version              output version information and exit"
1416 msgstr ""
1417
1418 #: src/main.c:313
1419 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1420 msgstr ""
1421
1422 #: src/main.c:320
1423 msgid "Queued messages"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: src/main.c:321
1427 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1428 msgstr ""
1429
1430 #. remote command mode
1431 #: src/main.c:392
1432 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: src/mainwindow.c:334
1436 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1437 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
1438
1439 #: src/mainwindow.c:335
1440 msgid "/_File/_Update folder tree"
1441 msgstr "/Áñ÷åßï/Update folder tree"
1442
1443 #: src/mainwindow.c:336
1444 msgid "/_File/_Folder"
1445 msgstr ""
1446
1447 #: src/mainwindow.c:337
1448 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1449 msgstr ""
1450
1451 #: src/mainwindow.c:339
1452 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1453 msgstr ""
1454
1455 #: src/mainwindow.c:340
1456 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: src/mainwindow.c:341
1460 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1461 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
1462
1463 #: src/mainwindow.c:342
1464 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1465 msgstr ""
1466
1467 #: src/mainwindow.c:343
1468 msgid "/_File/Empty _trash"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: src/mainwindow.c:345
1472 msgid "/_File/_Save as..."
1473 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
1474
1475 #: src/mainwindow.c:346
1476 msgid "/_File/_Print..."
1477 msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
1478
1479 #: src/mainwindow.c:349
1480 msgid "/_File/E_xit"
1481 msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
1482
1483 #: src/mainwindow.c:355
1484 msgid "/_Edit/_Search"
1485 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
1486
1487 #: src/mainwindow.c:357
1488 msgid "/_View"
1489 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1490
1491 #: src/mainwindow.c:358
1492 msgid "/_View/_Folder tree"
1493 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄÝíôñï êáôáëüãùí"
1494
1495 #: src/mainwindow.c:359
1496 msgid "/_View/_Message view"
1497 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõìÜôïò"
1498
1499 #: src/mainwindow.c:360
1500 msgid "/_View/_Toolbar"
1501 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí"
1502
1503 #: src/mainwindow.c:361
1504 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1505 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
1506
1507 #: src/mainwindow.c:362
1508 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1509 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
1510
1511 #: src/mainwindow.c:363
1512 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1513 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
1514
1515 #: src/mainwindow.c:364
1516 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1517 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Íá ìçí åìöáíßæåôáé"
1518
1519 #: src/mainwindow.c:365
1520 msgid "/_View/_Status bar"
1521 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá êáôÜóôáóçò"
1522
1523 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1524 msgid "/_View/---"
1525 msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
1526
1527 #: src/mainwindow.c:367
1528 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1529 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü äÝíôñï êáôáëüãùí"
1530
1531 #: src/mainwindow.c:368
1532 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1533 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
1534
1535 #: src/mainwindow.c:370
1536 msgid "/_View/_Code set"
1537 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
1538
1539 #: src/mainwindow.c:371
1540 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1541 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
1542
1543 #: src/mainwindow.c:379
1544 msgid "/_View/_Code set/---"
1545 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
1546
1547 #: src/mainwindow.c:380
1548 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1549 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
1550
1551 #: src/mainwindow.c:384
1552 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1553 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
1554
1555 #: src/mainwindow.c:388
1556 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1557 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
1558
1559 #: src/mainwindow.c:392
1560 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1561 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
1562
1563 #: src/mainwindow.c:395
1564 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1565 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
1566
1567 #: src/mainwindow.c:397
1568 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1569 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
1570
1571 #: src/mainwindow.c:400
1572 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1573 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
1574
1575 #: src/mainwindow.c:403
1576 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1577 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
1578
1579 #: src/mainwindow.c:406
1580 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1581 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
1582
1583 #: src/mainwindow.c:408
1584 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1585 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
1586
1587 #: src/mainwindow.c:410
1588 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1589 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
1590
1591 #: src/mainwindow.c:414
1592 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1593 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
1594
1595 #: src/mainwindow.c:417
1596 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1597 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
1598
1599 #: src/mainwindow.c:420
1600 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1601 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
1602
1603 #: src/mainwindow.c:422
1604 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1605 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
1606
1607 #: src/mainwindow.c:426
1608 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1609 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
1610
1611 #: src/mainwindow.c:428
1612 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1613 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
1614
1615 #: src/mainwindow.c:430
1616 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1617 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
1618
1619 #: src/mainwindow.c:432
1620 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1621 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
1622
1623 #: src/mainwindow.c:435
1624 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1625 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
1626
1627 #: src/mainwindow.c:437
1628 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1629 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
1630
1631 #: src/mainwindow.c:445
1632 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1633 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
1634
1635 #: src/mainwindow.c:446
1636 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1637 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
1638
1639 #: src/mainwindow.c:449
1640 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1641 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
1642
1643 #: src/mainwindow.c:452
1644 msgid "/_Message/Compose _new message"
1645 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
1646
1647 #: src/mainwindow.c:453
1648 msgid "/_Message/_Reply"
1649 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
1650
1651 #: src/mainwindow.c:454
1652 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1653 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
1654
1655 #: src/mainwindow.c:455
1656 msgid "/_Message/_Forward"
1657 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1658
1659 #: src/mainwindow.c:456
1660 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1661 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
1662
1663 #: src/mainwindow.c:459
1664 msgid "/_Message/M_ove..."
1665 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
1666
1667 #: src/mainwindow.c:460
1668 msgid "/_Message/_Copy..."
1669 msgstr ""
1670
1671 #: src/mainwindow.c:461
1672 msgid "/_Message/_Delete"
1673 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
1674
1675 #: src/mainwindow.c:462
1676 msgid "/_Message/_Mark"
1677 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
1678
1679 #: src/mainwindow.c:463
1680 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1681 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
1682
1683 #: src/mainwindow.c:464
1684 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1685 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
1686
1687 #: src/mainwindow.c:465
1688 msgid "/_Message/_Mark/---"
1689 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
1690
1691 #: src/mainwindow.c:466
1692 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1693 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
1694
1695 #: src/mainwindow.c:467
1696 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1697 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
1698
1699 #: src/mainwindow.c:470
1700 msgid "/_Message/Open in new _window"
1701 msgstr "/ÌÞíõìá/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
1702
1703 #: src/mainwindow.c:471
1704 msgid "/_Message/View _source"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: src/mainwindow.c:472
1708 msgid "/_Message/Show all _header"
1709 msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò åðéêåöáëßäáò"
1710
1711 #: src/mainwindow.c:473
1712 msgid "/_Message/Re_edit"
1713 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
1714
1715 #: src/mainwindow.c:475
1716 msgid "/_Summary"
1717 msgstr "/Ðåñßëçøç"
1718
1719 #: src/mainwindow.c:476
1720 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1721 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
1722
1723 #: src/mainwindow.c:478
1724 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1725 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
1726
1727 #: src/mainwindow.c:479
1728 msgid "/_Summary/E_xecute"
1729 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
1730
1731 #: src/mainwindow.c:480
1732 msgid "/_Summary/_Update"
1733 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅíçìÝñùóç"
1734
1735 #: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
1736 msgid "/_Summary/---"
1737 msgstr "/Ðåñßëçøç/---"
1738
1739 #: src/mainwindow.c:482
1740 msgid "/_Summary/_Prev message"
1741 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
1742
1743 #: src/mainwindow.c:483
1744 msgid "/_Summary/_Next message"
1745 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
1746
1747 #: src/mainwindow.c:484
1748 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1749 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
1750
1751 #: src/mainwindow.c:486
1752 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1753 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÐÞãáéíå óå Üëëï êáôÜëïãï"
1754
1755 #: src/mainwindow.c:488
1756 msgid "/_Summary/_Sort"
1757 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç"
1758
1759 #: src/mainwindow.c:489
1760 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1761 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
1762
1763 #: src/mainwindow.c:490
1764 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1765 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
1766
1767 #: src/mainwindow.c:491
1768 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1769 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
1770
1771 #: src/mainwindow.c:492
1772 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1773 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
1774
1775 #: src/mainwindow.c:493
1776 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1777 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
1778
1779 #: src/mainwindow.c:494
1780 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1781 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/---"
1782
1783 #: src/mainwindow.c:495
1784 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1785 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
1786
1787 #: src/mainwindow.c:497
1788 msgid "/_Summary/_Thread view"
1789 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÍçìáôéêÞ áðåéêüíéóç"
1790
1791 #: src/mainwindow.c:498
1792 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1793 msgstr "/Ðåñßëçøç/Unt_hread view"
1794
1795 #: src/mainwindow.c:499
1796 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1797 msgstr "/Ðåñßëçøç/Set display _item..."
1798
1799 #: src/mainwindow.c:503
1800 msgid "/_Tool/_Log window"
1801 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
1802
1803 #: src/mainwindow.c:505
1804 msgid "/_Configuration"
1805 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
1806
1807 #: src/mainwindow.c:506
1808 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1809 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
1810
1811 #: src/mainwindow.c:508
1812 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1813 msgstr ""
1814
1815 #: src/mainwindow.c:510
1816 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1817 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
1818
1819 #: src/mainwindow.c:512
1820 msgid "/_Configuration/---"
1821 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
1822
1823 #: src/mainwindow.c:513
1824 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1825 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
1826
1827 #: src/mainwindow.c:515
1828 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1829 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
1830
1831 #: src/mainwindow.c:517
1832 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1833 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
1834
1835 #: src/mainwindow.c:521
1836 msgid "/_Help/_Manual"
1837 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
1838
1839 #: src/mainwindow.c:522
1840 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1841 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
1842
1843 #: src/mainwindow.c:523
1844 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1845 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
1846
1847 #: src/mainwindow.c:524
1848 msgid "/_Help/---"
1849 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
1850
1851 #: src/mainwindow.c:553
1852 msgid "Creating main window...\n"
1853 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
1854
1855 #: src/mainwindow.c:672
1856 #, c-format
1857 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1858 msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
1859
1860 #: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
1861 msgid "Untitled"
1862 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
1863
1864 #: src/mainwindow.c:834
1865 msgid "none"
1866 msgstr "êáíÝíá"
1867
1868 #: src/mainwindow.c:843
1869 #, c-format
1870 msgid "Current account: %s"
1871 msgstr "ÔñÝ÷ïí ëïãáñéáóìüò: %s"
1872
1873 #: src/mainwindow.c:934
1874 #, c-format
1875 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1876 msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
1877
1878 #: src/mainwindow.c:942
1879 msgid "Empty trash"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: src/mainwindow.c:943
1883 msgid "Empty all messages in trash?"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: src/mainwindow.c:971
1887 msgid "Add mailbox"
1888 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
1889
1890 #: src/mainwindow.c:972
1891 msgid ""
1892 "Input the location of mailbox.\n"
1893 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1894 "scanned automatically."
1895 msgstr ""
1896
1897 #: src/mainwindow.c:978
1898 #, c-format
1899 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1900 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
1901
1902 #: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
1903 msgid "Mailbox"
1904 msgstr "Mailbox"
1905
1906 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
1907 msgid ""
1908 "Creation of the mailbox failed.\n"
1909 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1910 "there."
1911 msgstr ""
1912 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
1913 "ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß."
1914
1915 #: src/mainwindow.c:1134
1916 msgid "Setting widgets..."
1917 msgstr ""
1918
1919 #: src/mainwindow.c:1335
1920 msgid "Get"
1921 msgstr "ËÞøç"
1922
1923 #: src/mainwindow.c:1336
1924 msgid "Incorporate new mail"
1925 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
1926
1927 #: src/mainwindow.c:1341
1928 msgid "Get all"
1929 msgstr "ËÞøç üëùí"
1930
1931 #: src/mainwindow.c:1342
1932 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1933 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
1934
1935 #: src/mainwindow.c:1353
1936 msgid "Send queued message(s)"
1937 msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
1938
1939 #: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:488 src/prefs_common.c:613
1940 msgid "Compose"
1941 msgstr "Óýíèåóç"
1942
1943 #: src/mainwindow.c:1364
1944 msgid "Compose new message"
1945 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
1946
1947 #: src/mainwindow.c:1371
1948 msgid "Reply"
1949 msgstr "ÁðÜíôçóç"
1950
1951 #: src/mainwindow.c:1372
1952 msgid "Reply to the message"
1953 msgstr "ÁðÜíôçóç óôï ìÞíõìá"
1954
1955 #: src/mainwindow.c:1379
1956 msgid "Reply all"
1957 msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
1958
1959 #: src/mainwindow.c:1380
1960 msgid "Reply to all"
1961 msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
1962
1963 #: src/mainwindow.c:1387
1964 msgid "Forward"
1965 msgstr "Ðñïþèçóç"
1966
1967 #: src/mainwindow.c:1388
1968 msgid "Forward the message"
1969 msgstr "Ðñïþèçóç ôïõ ìçíýìáôïò"
1970
1971 #: src/mainwindow.c:1399
1972 msgid "Delete the message"
1973 msgstr "ÄéáãñáöÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
1974
1975 #: src/mainwindow.c:1407
1976 msgid "Execute"
1977 msgstr "ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
1978
1979 #: src/mainwindow.c:1408
1980 msgid "Execute marked process"
1981 msgstr "ÅêôÝëåóç ôçò óçìåéùìÝíçò äéáäéêáóßáò"
1982
1983 #: src/mainwindow.c:1418
1984 msgid "Next"
1985 msgstr "Åðüìåíï"
1986
1987 #: src/mainwindow.c:1419
1988 msgid "Next unread message"
1989 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
1990
1991 #: src/mainwindow.c:1429
1992 msgid "Prefs"
1993 msgstr "ÅðéëïãÝò"
1994
1995 #: src/mainwindow.c:1430
1996 msgid "Common preference"
1997 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
1998
1999 #: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
2000 msgid "Account"
2001 msgstr "Ëïãáñéáóìüò"
2002
2003 #: src/mainwindow.c:1438
2004 msgid "Account setting"
2005 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
2006
2007 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2008 msgid "Exit"
2009 msgstr "¸îïäïò"
2010
2011 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2012 msgid "Exit this program?"
2013 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
2014
2015 #: src/mainwindow.c:1788
2016 msgid "Sending queued message failed."
2017 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
2018
2019 #: src/mainwindow.c:1905
2020 #, c-format
2021 msgid "forced charset: %s\n"
2022 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
2023
2024 #: src/mbox.c:68
2025 #, c-format
2026 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2027 msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
2028
2029 #: src/mbox.c:78
2030 msgid "can't read mbox file.\n"
2031 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
2032
2033 #: src/mbox.c:85
2034 #, c-format
2035 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2036 msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
2037
2038 #: src/mbox.c:92
2039 #, c-format
2040 msgid "malformed mbox: %s\n"
2041 msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
2042
2043 #: src/mbox.c:109
2044 msgid "can't open temporary file\n"
2045 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
2046
2047 #: src/mbox.c:159
2048 #, c-format
2049 msgid ""
2050 "unescaped From found:\n"
2051 "%s"
2052 msgstr ""
2053
2054 #: src/mbox.c:194
2055 msgid "can't write to temporary file\n"
2056 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
2057
2058 #: src/mbox.c:226
2059 #, c-format
2060 msgid "%d messages found.\n"
2061 msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
2062
2063 #: src/mbox.c:243
2064 #, c-format
2065 msgid "can't create lock file %s\n"
2066 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
2067
2068 #: src/mbox.c:244
2069 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2070 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
2071
2072 #: src/mbox.c:256
2073 #, c-format
2074 msgid "can't create %s\n"
2075 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
2076
2077 #: src/mbox.c:262
2078 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2079 msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
2080
2081 #: src/mbox.c:291
2082 #, c-format
2083 msgid "can't lock %s\n"
2084 msgstr ""
2085
2086 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2087 msgid "invalid lock type\n"
2088 msgstr ""
2089
2090 #: src/mbox.c:331
2091 #, c-format
2092 msgid "can't unlock %s\n"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: src/mbox.c:362
2096 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: src/mbox.c:383
2100 #, c-format
2101 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: src/messageview.c:67
2105 msgid "Creating message view...\n"
2106 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
2107
2108 #: src/mh.c:149
2109 #, c-format
2110 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2111 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
2112
2113 #: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
2114 msgid "Can't open mark file.\n"
2115 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
2116
2117 #: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
2118 #, c-format
2119 msgid "%s already exists."
2120 msgstr ""
2121
2122 #: src/mh.c:348 src/mh.c:422
2123 #, c-format
2124 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: src/mh.c:586
2128 #, c-format
2129 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2130 msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
2131
2132 #: src/mh.c:785
2133 msgid "\tSearching uncached messages... "
2134 msgstr ""
2135
2136 #: src/mh.c:840
2137 #, c-format
2138 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: src/mh.c:846
2142 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2143 msgstr ""
2144
2145 #: src/mimeview.c:110
2146 msgid "/_Open"
2147 msgstr "/¶íïéãìá"
2148
2149 #: src/mimeview.c:111
2150 msgid "/_Display as text"
2151 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
2152
2153 #: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:312
2154 msgid "/_Save as..."
2155 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
2156
2157 #: src/mimeview.c:115
2158 msgid "/_Check signature"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: src/mimeview.c:135
2162 msgid "MIME Type"
2163 msgstr "Ôýðïò MIME"
2164
2165 #: src/mimeview.c:139
2166 msgid "Creating MIME view...\n"
2167 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
2168
2169 #: src/mimeview.c:240
2170 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: src/mimeview.c:411
2174 msgid "Can't get the part of multipart message."
2175 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2176
2177 #: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
2178 msgid "Can't save the part of multipart message."
2179 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2180
2181 #: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2009
2182 msgid "Save as"
2183 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
2184
2185 #: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2014
2186 msgid "Overwrite"
2187 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
2188
2189 #: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2015
2190 msgid "Overwrite existing file?"
2191 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
2192
2193 #: src/mimeview.c:773
2194 #, c-format
2195 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2196 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
2197
2198 #: src/news.c:75
2199 #, c-format
2200 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2201 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
2202
2203 #: src/news.c:112
2204 #, c-format
2205 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2206 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
2207
2208 #: src/news.c:183
2209 #, c-format
2210 msgid "article %d has been already cached.\n"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: src/news.c:192
2214 #, c-format
2215 msgid "getting article %d...\n"
2216 msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
2217
2218 #: src/news.c:197
2219 #, c-format
2220 msgid "can't read article %d\n"
2221 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
2222
2223 #: src/news.c:229
2224 msgid "can't post article.\n"
2225 msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
2226
2227 #: src/news.c:253
2228 #, c-format
2229 msgid "can't retrieve article %d\n"
2230 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
2231
2232 #: src/news.c:292
2233 #, c-format
2234 msgid "can't set group: %s\n"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: src/news.c:298
2238 #, c-format
2239 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2240 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
2241
2242 #: src/news.c:307
2243 msgid "no new articles.\n"
2244 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
2245
2246 #: src/news.c:317
2247 #, c-format
2248 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/news.c:320
2252 msgid "can't get xover\n"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: src/news.c:326
2256 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: src/news.c:334
2260 #, c-format
2261 msgid "invalid xover line: %s\n"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: src/news.c:435
2265 #, c-format
2266 msgid "deleting article %d...\n"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: src/news.c:466
2270 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2271 msgstr ""
2272
2273 #: src/nntp.c:43
2274 #, c-format
2275 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2276 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
2277
2278 #: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
2279 #, c-format
2280 msgid "protocol error: %s\n"
2281 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
2282
2283 #: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
2284 msgid "protocol error\n"
2285 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
2286
2287 #: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
2288 msgid "Error occurred while posting\n"
2289 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
2290
2291 #: src/passphrase.c:73
2292 msgid "Passphrase"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: src/passphrase.c:228
2296 msgid "[no user id]"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: src/passphrase.c:232
2300 #, c-format
2301 msgid ""
2302 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2303 "\n"
2304 "  %.*s  \n"
2305 "(%.*s)\n"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: src/passphrase.c:236
2309 msgid ""
2310 "Bad passphrase! Try again...\n"
2311 "\n"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2315 msgid "error occurred on authorization\n"
2316 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
2317
2318 #: src/pop.c:117
2319 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: src/pop.c:123
2323 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2324 msgstr ""
2325
2326 #: src/pop.c:171 src/pop.c:208
2327 msgid "POP3 protocol error\n"
2328 msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
2329
2330 #: src/prefs.c:56
2331 msgid "Reading configuration...\n"
2332 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
2333
2334 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2335 #, c-format
2336 msgid "Found %s\n"
2337 msgstr "ÂñÝèçêå %s\n"
2338
2339 #: src/prefs.c:90
2340 msgid "Finished reading configuration.\n"
2341 msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
2342
2343 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:353
2344 #: src/prefs_account.c:367 src/prefs_filter.c:512 src/prefs_filter.c:536
2345 msgid "failed to write configuration to file\n"
2346 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
2347
2348 #: src/prefs.c:216
2349 msgid "Configuration is saved.\n"
2350 msgstr "Ïé ñõèìßóåéò áðïèçêåýôçêáí.\n"
2351
2352 #: src/prefs.c:469
2353 msgid "Apply"
2354 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
2355
2356 #: src/prefs_account.c:398
2357 msgid "Opening account preferences window...\n"
2358 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
2359
2360 #: src/prefs_account.c:423
2361 #, c-format
2362 msgid "Account%d"
2363 msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
2364
2365 #: src/prefs_account.c:436
2366 msgid "Preferences for new account"
2367 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
2368
2369 #: src/prefs_account.c:441
2370 msgid "Preferences for each account"
2371 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü"
2372
2373 #: src/prefs_account.c:462
2374 msgid "Creating account preferences window...\n"
2375 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
2376
2377 #: src/prefs_account.c:482
2378 msgid "Basic"
2379 msgstr "ÂáóéêÜ"
2380
2381 #: src/prefs_account.c:484 src/prefs_common.c:609
2382 msgid "Receive"
2383 msgstr "ËÞøç"
2384
2385 #: src/prefs_account.c:491 src/prefs_common.c:620
2386 msgid "Privacy"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: src/prefs_account.c:494
2390 msgid "Advanced"
2391 msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
2392
2393 #: src/prefs_account.c:547
2394 msgid "Name of this account"
2395 msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
2396
2397 #: src/prefs_account.c:556
2398 msgid "Usually used"
2399 msgstr "ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò"
2400
2401 #: src/prefs_account.c:560
2402 msgid "Personal information"
2403 msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
2404
2405 #: src/prefs_account.c:569
2406 msgid "Full name"
2407 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2408
2409 #: src/prefs_account.c:575
2410 msgid "Mail address"
2411 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
2412
2413 #: src/prefs_account.c:581
2414 msgid "Organization"
2415 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
2416
2417 #: src/prefs_account.c:605
2418 msgid "Server information"
2419 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
2420
2421 #: src/prefs_account.c:626
2422 msgid "POP3 (normal)"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: src/prefs_account.c:628
2426 msgid "POP3 (APOP auth)"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: src/prefs_account.c:630
2430 msgid "IMAP4"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: src/prefs_account.c:632
2434 msgid "News (NNTP)"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: src/prefs_account.c:634
2438 msgid "None (local)"
2439 msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
2440
2441 #: src/prefs_account.c:688
2442 msgid "News server"
2443 msgstr "ÅîõðçñÝôçò news"
2444
2445 #: src/prefs_account.c:694
2446 msgid "Server for receiving"
2447 msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
2448
2449 #: src/prefs_account.c:700
2450 msgid "SMTP server (send)"
2451 msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
2452
2453 #: src/prefs_account.c:707
2454 msgid "User ID"
2455 msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
2456
2457 #: src/prefs_account.c:713
2458 msgid "Password"
2459 msgstr "Êùäéêüò"
2460
2461 #: src/prefs_account.c:757
2462 msgid "POP3"
2463 msgstr ""
2464
2465 #: src/prefs_account.c:765
2466 msgid "Remove messages on server when received"
2467 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
2468
2469 #: src/prefs_account.c:767
2470 msgid "Receive all messages on server"
2471 msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôïí åîõðçñÝôç"
2472
2473 #: src/prefs_account.c:769
2474 msgid "Receive at getting from all accounts"
2475 msgstr ""
2476
2477 #: src/prefs_account.c:771
2478 msgid "Filter messages on receiving"
2479 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
2480
2481 #: src/prefs_account.c:808 src/prefs_filter.c:238
2482 msgid "Header"
2483 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
2484
2485 #: src/prefs_account.c:815
2486 msgid "Add Date header field"
2487 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí åðéêåöáëßäá"
2488
2489 #: src/prefs_account.c:816
2490 msgid "Generate Message-ID"
2491 msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
2492
2493 #: src/prefs_account.c:825
2494 msgid "Add user-defined header"
2495 msgstr "ÐñïóèÞêç åðéêåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
2496
2497 #: src/prefs_account.c:827 src/prefs_common.c:1259
2498 msgid " Edit... "
2499 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
2500
2501 #: src/prefs_account.c:834
2502 msgid "Automatically set following addresses"
2503 msgstr "Áõôüìáôá èÝóå áõôÝò ôéò äéåõèýíóåéò"
2504
2505 #: src/prefs_account.c:843
2506 msgid "Cc"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: src/prefs_account.c:856
2510 msgid "Bcc"
2511 msgstr ""
2512
2513 #: src/prefs_account.c:869
2514 msgid "Reply-To"
2515 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
2516
2517 #: src/prefs_account.c:882
2518 msgid "Authentication"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: src/prefs_account.c:890
2522 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: src/prefs_account.c:892
2526 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: src/prefs_account.c:926
2530 msgid "Signature file"
2531 msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
2532
2533 #: src/prefs_account.c:955
2534 msgid "Sign key"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: src/prefs_account.c:963
2538 msgid "Use default GnuPG key"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: src/prefs_account.c:972
2542 msgid "Select key by your email address"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: src/prefs_account.c:981
2546 msgid "Specify key manually"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: src/prefs_account.c:997
2550 msgid "User or key ID:"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: src/prefs_account.c:1042
2554 msgid "Specify SMTP port"
2555 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí SMTP èýñá"
2556
2557 #: src/prefs_account.c:1054
2558 msgid "Specify POP3 port"
2559 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí POP3 èýñá"
2560
2561 #: src/prefs_account.c:1066
2562 msgid "Specify domain name"
2563 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôï üíïìá ôïõ domain"
2564
2565 #: src/prefs_account.c:1106
2566 msgid "Mail address is not entered."
2567 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ôåèåß."
2568
2569 #: src/prefs_account.c:1111
2570 msgid "SMTP server is not entered."
2571 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
2572
2573 #: src/prefs_account.c:1116
2574 msgid "User ID is not entered."
2575 msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ôåèåß."
2576
2577 #: src/prefs_account.c:1121
2578 msgid "POP3 server is not entered."
2579 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ôåèåß."
2580
2581 #: src/prefs_account.c:1126
2582 msgid "IMAP4 server is not entered."
2583 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ôåèåß."
2584
2585 #: src/prefs_account.c:1131
2586 msgid "NNTP server is not entered."
2587 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
2588
2589 #: src/prefs_common.c:586
2590 msgid "Creating common preferences window...\n"
2591 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
2592
2593 #: src/prefs_common.c:590
2594 msgid "Common Preferences"
2595 msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
2596
2597 #: src/prefs_common.c:615
2598 msgid "Display"
2599 msgstr "ÅìöÜíéóç"
2600
2601 #: src/prefs_common.c:617
2602 msgid "Message"
2603 msgstr "ÌÞíõìá"
2604
2605 #: src/prefs_common.c:623
2606 msgid "Interface"
2607 msgstr "ÄéåðáöÞ"
2608
2609 #: src/prefs_common.c:625 src/select-keys.c:322
2610 msgid "Other"
2611 msgstr "¶ëëá"
2612
2613 #: src/prefs_common.c:665 src/prefs_common.c:825
2614 msgid "External program"
2615 msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
2616
2617 #: src/prefs_common.c:674
2618 msgid "Use external program for incorporation"
2619 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
2620
2621 #: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:842
2622 msgid "Program path"
2623 msgstr "ÄéáäñïìÞ ðñïãñÜììáôïò"
2624
2625 #: src/prefs_common.c:693
2626 msgid "Local spool"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: src/prefs_common.c:704
2630 msgid "Incorporate from spool"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: src/prefs_common.c:706
2634 msgid "Filter on incorporation"
2635 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
2636
2637 #: src/prefs_common.c:714
2638 msgid "Spool directory"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: src/prefs_common.c:734
2642 msgid "Auto-check new mail"
2643 msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
2644
2645 #: src/prefs_common.c:736
2646 msgid "each"
2647 msgstr "êÜèå"
2648
2649 #: src/prefs_common.c:748
2650 msgid "minute(s)"
2651 msgstr "ëåðôÜ"
2652
2653 #: src/prefs_common.c:757
2654 msgid "Check new mail on startup"
2655 msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
2656
2657 #: src/prefs_common.c:759
2658 msgid "News"
2659 msgstr "ÍÝá"
2660
2661 #: src/prefs_common.c:767
2662 msgid ""
2663 "Maximum article number to download\n"
2664 "(unlimited if 0 is specified)"
2665 msgstr ""
2666 "ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
2667 "(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
2668
2669 #: src/prefs_common.c:835
2670 msgid "Use external program for sending"
2671 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá áðïóôïëÞ"
2672
2673 #: src/prefs_common.c:859
2674 msgid "Save sent message to outbox"
2675 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôïõ óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò óôï outbox"
2676
2677 #: src/prefs_common.c:861
2678 msgid "Queue message that failed to send"
2679 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôïõ ìçíýìáôïò ðïõ áðÝôõ÷å íá áðïóôáëåß"
2680
2681 #: src/prefs_common.c:867
2682 msgid "Outgoing codeset"
2683 msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
2684
2685 #: src/prefs_common.c:882
2686 msgid "Automatic"
2687 msgstr "Áõôüìáôç"
2688
2689 #: src/prefs_common.c:883
2690 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: src/prefs_common.c:885
2694 msgid "Unicode (UTF-8)"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: src/prefs_common.c:887
2698 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2699 msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
2700
2701 #: src/prefs_common.c:889
2702 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2703 msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
2704
2705 #: src/prefs_common.c:890
2706 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2707 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
2708
2709 #: src/prefs_common.c:891
2710 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2711 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
2712
2713 #: src/prefs_common.c:892
2714 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2715 msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
2716
2717 #: src/prefs_common.c:893
2718 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2719 msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
2720
2721 #: src/prefs_common.c:894
2722 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2723 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
2724
2725 #: src/prefs_common.c:895
2726 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2727 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
2728
2729 #: src/prefs_common.c:896
2730 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2731 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
2732
2733 #: src/prefs_common.c:897
2734 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2735 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
2736
2737 #: src/prefs_common.c:899
2738 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2739 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
2740
2741 #: src/prefs_common.c:901
2742 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2743 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
2744
2745 #: src/prefs_common.c:902
2746 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2747 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
2748
2749 #: src/prefs_common.c:905
2750 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2751 msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
2752
2753 #: src/prefs_common.c:906
2754 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2755 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
2756
2757 #: src/prefs_common.c:908
2758 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2759 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
2760
2761 #: src/prefs_common.c:909
2762 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2763 msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
2764
2765 #: src/prefs_common.c:911
2766 msgid "Korean (EUC-KR)"
2767 msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
2768
2769 #: src/prefs_common.c:961
2770 msgid "Quotation"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: src/prefs_common.c:969
2774 msgid "Quote message when replying"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: src/prefs_common.c:975
2778 msgid "Quotation mark"
2779 msgstr ""
2780
2781 #: src/prefs_common.c:988
2782 msgid "Quotation format:"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: src/prefs_common.c:993
2786 msgid " Description of symbols "
2787 msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
2788
2789 #: src/prefs_common.c:1020
2790 msgid "Insert signature automatically"
2791 msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
2792
2793 #: src/prefs_common.c:1026
2794 msgid "Signature separator"
2795 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
2796
2797 #: src/prefs_common.c:1044
2798 msgid "Wrap messages at"
2799 msgstr "Ôýëéîç  ìçíõìÜôùí óôïõò"
2800
2801 #: src/prefs_common.c:1056
2802 msgid "characters"
2803 msgstr "÷áñáêôÞñåò"
2804
2805 #: src/prefs_common.c:1064
2806 msgid "Wrap quotation"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: src/prefs_common.c:1066
2810 msgid "Wrap before sending"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: src/prefs_common.c:1105
2814 msgid "Font"
2815 msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
2816
2817 #: src/prefs_common.c:1114
2818 msgid "Text"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: src/prefs_common.c:1137
2822 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2823 msgstr ""
2824 "ÌåôÝöñáóå ôá ïíüìáôá ôùí ðåäßùí ôçò åðéêåöáëßäáò (üðùò ôï `From:' óå `Áðü')"
2825
2826 #: src/prefs_common.c:1140
2827 msgid "Display unread number next to folder name"
2828 msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
2829
2830 #. ---- Summary ----
2831 #: src/prefs_common.c:1144
2832 msgid "Summary View"
2833 msgstr ""
2834
2835 #: src/prefs_common.c:1153
2836 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2837 msgstr ""
2838 "ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôçí óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóáé åóý"
2839
2840 #: src/prefs_common.c:1155
2841 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: src/prefs_common.c:1161
2845 msgid "Date format"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: src/prefs_common.c:1172
2849 msgid ""
2850 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2851 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2852 "replaced as follows:\n"
2853 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2854 "%A: the full weekday name\n"
2855 "%b: the abbreviated month name\n"
2856 "%B: the full month name\n"
2857 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2858 "%C: the century number (year/100)\n"
2859 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2860 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2861 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2862 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2863 "%m: the month as a decimal number\n"
2864 "%M: the minute as a decimal number\n"
2865 "%p: either AM or PM\n"
2866 "%S: the second as a decimal number\n"
2867 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2868 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2869 "%y: the last two digits of a year\n"
2870 "%Y: the year as a decimal number\n"
2871 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: src/prefs_common.c:1201
2875 msgid " Set display item of summary... "
2876 msgstr ""
2877
2878 #: src/prefs_common.c:1254
2879 msgid "Enable coloration of message"
2880 msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
2881
2882 #: src/prefs_common.c:1273
2883 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: src/prefs_common.c:1275
2887 msgid "Display header pane above message view"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: src/prefs_common.c:1277
2891 msgid "Display short headers on message view"
2892 msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò åðéêåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
2893
2894 #: src/prefs_common.c:1287
2895 msgid "Line space"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: src/prefs_common.c:1301 src/prefs_common.c:1341
2899 msgid "pixel(s)"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: src/prefs_common.c:1306
2903 msgid "Leave space on head"
2904 msgstr ""
2905
2906 #: src/prefs_common.c:1308
2907 msgid "Scroll"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: src/prefs_common.c:1315
2911 msgid "Half page"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/prefs_common.c:1321
2915 msgid "Smooth scroll"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: src/prefs_common.c:1327
2919 msgid "Step"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: src/prefs_common.c:1386
2923 msgid "Encrypt message by default"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: src/prefs_common.c:1389
2927 msgid "Sign message by default"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: src/prefs_common.c:1392
2931 msgid "Automatically check signatures"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: src/prefs_common.c:1396
2935 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2936 msgstr ""
2937
2938 #. create default signkey box
2939 #: src/prefs_common.c:1404
2940 msgid "Default Sign Key"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: src/prefs_common.c:1503
2944 msgid ""
2945 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
2946 "Emacs-based mailer"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: src/prefs_common.c:1510
2950 msgid "Open first unread message when entering a folder"
2951 msgstr "¶íïéîå ôï ðñþôï áäéÜâáóôï ìÞíõìá üôáí ìðáßíåéò óå Ýíá êáôÜëïãï"
2952
2953 #: src/prefs_common.c:1514
2954 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: src/prefs_common.c:1522
2958 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: src/prefs_common.c:1529
2962 msgid ""
2963 "(Messages will be just marked till execution\n"
2964 " if this is turned off)"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: src/prefs_common.c:1536
2968 msgid "Add address to destination when double-clicked"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: src/prefs_common.c:1538
2972 msgid "On exit"
2973 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
2974
2975 #: src/prefs_common.c:1546
2976 msgid "Confirm on exit"
2977 msgstr "Åðéâåâáßùóå ôçí Ýîïäï"
2978
2979 #: src/prefs_common.c:1553
2980 msgid "Empty trash on exit"
2981 msgstr ""
2982
2983 #: src/prefs_common.c:1555
2984 msgid "Ask before emptying"
2985 msgstr ""
2986
2987 #: src/prefs_common.c:1559
2988 msgid "Warn if there are queued messages"
2989 msgstr ""
2990
2991 #: src/prefs_common.c:1597
2992 #, c-format
2993 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
2994 msgstr "Åîùôåñéêüò Web browser (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï URI)"
2995
2996 #: src/prefs_common.c:1604 src/prefs_common.c:1628 src/prefs_common.c:1644
2997 msgid "Command"
2998 msgstr "ÅíôïëÞ"
2999
3000 #: src/prefs_common.c:1621
3001 #, c-format
3002 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3003 msgstr "Åêôýðùóç (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3004
3005 #: src/prefs_common.c:1637
3006 #, c-format
3007 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3008 msgstr ""
3009 "Åîùôåñéêüò ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3010
3011 #: src/prefs_common.c:1699
3012 msgid "Set message colors"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: src/prefs_common.c:1707
3016 msgid "Colors"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: src/prefs_common.c:1745
3020 msgid "Quoted Text - First Level"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: src/prefs_common.c:1751
3024 msgid "Quoted Text - Second Level"
3025 msgstr ""
3026
3027 #: src/prefs_common.c:1757
3028 msgid "Quoted Text - Third Level"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: src/prefs_common.c:1763
3032 msgid "URI link"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: src/prefs_common.c:1770
3036 msgid "Recycle quote colors"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: src/prefs_common.c:1818
3040 msgid "Pick color for quotation level 1"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: src/prefs_common.c:1821
3044 msgid "Pick color for quotation level 2"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: src/prefs_common.c:1824
3048 msgid "Pick color for quotation level 3"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: src/prefs_common.c:1827
3052 msgid "Pick color for URI"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: src/prefs_common.c:1951
3056 msgid "Description of symbols"
3057 msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
3058
3059 #: src/prefs_common.c:1978
3060 #, c-format
3061 msgid ""
3062 "Date\n"
3063 "From\n"
3064 "Full Name of Sender\n"
3065 "First Name of Sender\n"
3066 "Initial of Sender\n"
3067 "Subject\n"
3068 "To\n"
3069 "Message-ID\n"
3070 "%"
3071 msgstr ""
3072 "Çìåñïìçíßá\n"
3073 "Áðü\n"
3074 "ÐëÞñåò üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3075 "Ìéêñü üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3076 "Áñ÷éêÜ ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3077 "ÈÝìá\n"
3078 "Ðñïò\n"
3079 "Message-ID\n"
3080 "%"
3081
3082 #: src/prefs_common.c:2081
3083 msgid "Set display item"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: src/prefs_common.c:2098
3087 msgid "Mark"
3088 msgstr "ÓÞìáíóç"
3089
3090 #: src/prefs_common.c:2100
3091 msgid "MIME"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: src/prefs_common.c:2101
3095 msgid "Number"
3096 msgstr "Áñéèìüò"
3097
3098 #: src/prefs_common.c:2103 src/summaryview.c:352
3099 msgid "Date"
3100 msgstr "Çìåñïìçíßá"
3101
3102 #: src/prefs_common.c:2104 src/summaryview.c:353
3103 msgid "From"
3104 msgstr "Áðü"
3105
3106 #: src/prefs_common.c:2105 src/summaryview.c:354
3107 msgid "Subject"
3108 msgstr "ÈÝìá"
3109
3110 #: src/prefs_common.c:2158
3111 msgid "Font selection"
3112 msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
3113
3114 #: src/prefs_filter.c:178
3115 msgid "Registered rules"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: src/prefs_filter.c:180
3119 msgid "Creating filter setting window...\n"
3120 msgstr ""
3121
3122 #: src/prefs_filter.c:199
3123 msgid "Filter setting"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: src/prefs_filter.c:222
3127 msgid "Operator"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: src/prefs_filter.c:260 src/prefs_filter.c:620 src/prefs_filter.c:759
3131 #: src/prefs_filter.c:771
3132 msgid "(none)"
3133 msgstr "(êáíÝíá)"
3134
3135 #: src/prefs_filter.c:266
3136 msgid "Keyword"
3137 msgstr "ËÝîç-êëåéäß"
3138
3139 #: src/prefs_filter.c:287
3140 msgid "Predicate"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:629
3144 #: src/prefs_filter.c:632 src/prefs_filter.c:776 src/prefs_filter.c:779
3145 msgid "contains"
3146 msgstr "ðåñéÝ÷åé"
3147
3148 #: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:776
3149 #: src/prefs_filter.c:779
3150 msgid "not contain"
3151 msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
3152
3153 #: src/prefs_filter.c:326
3154 msgid "Destination"
3155 msgstr "Ðñïïñéóìüò"
3156
3157 #: src/prefs_filter.c:350
3158 msgid "Use regex"
3159 msgstr "×ñÞóç regex"
3160
3161 #: src/prefs_filter.c:354
3162 msgid "Don't receive"
3163 msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
3164
3165 #: src/prefs_filter.c:379
3166 msgid "Register"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: src/prefs_filter.c:385
3170 msgid " Substitute "
3171 msgstr " ÁíôéêáôÜóôáóç"
3172
3173 #: src/prefs_filter.c:472
3174 msgid "Reading filter configuration...\n"
3175 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3176
3177 #: src/prefs_filter.c:508
3178 msgid "Writing filter configuration...\n"
3179 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3180
3181 #: src/prefs_filter.c:551
3182 msgid "(New)"
3183 msgstr "(ÍÝï)"
3184
3185 #: src/prefs_filter.c:602
3186 msgid "Destination is not set."
3187 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ôåèåß."
3188
3189 #: src/prefs_filter.c:607
3190 msgid "Header name is not set."
3191 msgstr ""
3192
3193 #: src/prefs_filter.c:713
3194 msgid "Delete rule"
3195 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáíüíá"
3196
3197 #: src/prefs_filter.c:714
3198 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3199 msgstr "ÈÝëåéò ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåéò áõôü ôïí êáíüíá?"
3200
3201 #: src/procmime.c:686
3202 msgid "Code conversion failed.\n"
3203 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
3204
3205 #: src/procmsg.c:138
3206 msgid "Cache data is corrupted\n"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: src/procmsg.c:202
3210 msgid "\tNo cache file\n"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: src/procmsg.c:209
3214 msgid "\tReading summary cache..."
3215 msgstr ""
3216
3217 #: src/procmsg.c:214
3218 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: src/procmsg.c:279
3222 msgid "\tMarking the messages..."
3223 msgstr "\tÓçìåéþíù ôá ìçíýìáôá..."
3224
3225 #: src/procmsg.c:323
3226 #, c-format
3227 msgid "\t%d new message(s)\n"
3228 msgstr "\t%d  íÝá ìçíýìáôá\n"
3229
3230 #: src/procmsg.c:445
3231 msgid "Mark file not found.\n"
3232 msgstr ""
3233
3234 #: src/procmsg.c:447
3235 #, c-format
3236 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3237 msgstr ""
3238
3239 #: src/procmsg.c:463
3240 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3241 msgstr ""
3242
3243 #: src/procmsg.c:468
3244 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: src/procmsg.c:651
3248 msgid "Sending queued message failed.\n"
3249 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
3250
3251 #: src/procmsg.c:708
3252 #, c-format
3253 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3254 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
3255
3256 #: src/progressdialog.c:51
3257 msgid "Status"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: src/progressdialog.c:53
3261 msgid "Creating progress dialog...\n"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: src/recv.c:110
3265 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3266 msgstr "ðñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí ëÞøç äåäïìÝíùí.\n"
3267
3268 #: src/recv.c:135 src/recv.c:180 src/recv.c:196
3269 msgid "Can't write to file.\n"
3270 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
3271
3272 #: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
3273 msgid "Oops: Signature not verified"
3274 msgstr ""
3275
3276 #: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
3277 msgid "No signature found"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: src/rfc2015.c:142
3281 msgid "Good signature"
3282 msgstr ""
3283
3284 #: src/rfc2015.c:145
3285 msgid "BAD signature"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
3289 msgid "No public key to verify the signature"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
3293 msgid "Error verifying the signature"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
3297 msgid "Different results for signatures"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
3301 msgid "Error: Unknown status"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: src/rfc2015.c:177
3305 #, c-format
3306 msgid "Good signature from \"%s\""
3307 msgstr ""
3308
3309 #: src/rfc2015.c:180
3310 #, c-format
3311 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3312 msgstr ""
3313
3314 #: src/rfc2015.c:212
3315 msgid "Cannot find user ID for this key."
3316 msgstr ""
3317
3318 #: src/rfc2015.c:223
3319 #, c-format
3320 msgid "                aka \"%s\"\n"
3321 msgstr ""
3322
3323 #: src/rfc2015.c:251
3324 #, c-format
3325 msgid "Signature made %s\n"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: src/rfc2015.c:260
3329 #, c-format
3330 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: src/select-keys.c:99
3334 #, c-format
3335 msgid "Please select key for `%s'"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: src/select-keys.c:102
3339 #, c-format
3340 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: src/select-keys.c:270
3344 msgid "Select Keys"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: src/select-keys.c:298
3348 msgid "Key ID"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: src/select-keys.c:301
3352 msgid "Val"
3353 msgstr ""
3354
3355 #: src/select-keys.c:323
3356 msgid "Select"
3357 msgstr ""
3358
3359 #: src/select-keys.c:431
3360 msgid "Add key"
3361 msgstr ""
3362
3363 #: src/select-keys.c:432
3364 msgid "Enter another user or key ID\n"
3365 msgstr ""
3366
3367 #: src/send.c:148
3368 msgid "Queued message header is broken.\n"
3369 msgstr ""
3370
3371 #: src/send.c:157
3372 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: src/send.c:168
3376 msgid "Account not found.\n"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: src/send.c:199
3380 #, c-format
3381 msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
3382 msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ...\n"
3383
3384 #: src/send.c:240
3385 #, c-format
3386 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3387 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí åîõðçñÝôç SMTP: %s:%d\n"
3388
3389 #: src/send.c:251
3390 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3391 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
3392
3393 #: src/setup.c:43
3394 msgid "Mailbox setting"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: src/setup.c:44
3398 msgid ""
3399 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3400 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3401 "if you have the one.\n"
3402 "If you're not sure, just select OK."
3403 msgstr ""
3404
3405 #: src/sourcewindow.c:76
3406 msgid "Creating source window...\n"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: src/sourcewindow.c:80
3410 msgid "Source of the message"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: src/sourcewindow.c:140
3414 #, c-format
3415 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: src/sourcewindow.c:142
3419 #, c-format
3420 msgid "%s - Source"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3424 msgid "Search"
3425 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
3426
3427 #: src/summary_search.c:172
3428 msgid "Case sensitive"
3429 msgstr ""
3430
3431 #: src/summary_search.c:178
3432 msgid "Backward search"
3433 msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
3434
3435 #: src/summary_search.c:184
3436 msgid "Select all matched"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: src/summary_search.c:191
3440 msgid "Clear"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: src/summary_search.c:286
3444 msgid "Search failed"
3445 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
3446
3447 #: src/summary_search.c:287
3448 msgid "Search string not found."
3449 msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
3450
3451 #: src/summary_search.c:292
3452 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3453 msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
3454
3455 #: src/summary_search.c:294
3456 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3457 msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
3458
3459 #: src/summary_search.c:296
3460 msgid "Search finished"
3461 msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
3462
3463 #: src/summaryview.c:289
3464 msgid "/M_ove..."
3465 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
3466
3467 #: src/summaryview.c:290
3468 msgid "/_Copy..."
3469 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
3470
3471 #: src/summaryview.c:292
3472 msgid "/E_xecute"
3473 msgstr "/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
3474
3475 #: src/summaryview.c:293
3476 msgid "/_Mark"
3477 msgstr "/ÓÞìáíóç"
3478
3479 #: src/summaryview.c:294
3480 msgid "/_Mark/_Mark"
3481 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
3482
3483 #: src/summaryview.c:295
3484 msgid "/_Mark/_Unmark"
3485 msgstr "/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
3486
3487 #: src/summaryview.c:296
3488 msgid "/_Mark/---"
3489 msgstr "/ÓÞìáíóç/---"
3490
3491 #: src/summaryview.c:297
3492 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3493 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
3494
3495 #: src/summaryview.c:298
3496 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3497 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3498
3499 #: src/summaryview.c:301
3500 msgid "/_Reply"
3501 msgstr "/ÁðÜíôçóç"
3502
3503 #: src/summaryview.c:302
3504 msgid "/Reply to a_ll"
3505 msgstr "/ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
3506
3507 #: src/summaryview.c:303
3508 msgid "/_Forward"
3509 msgstr "/Ðñïþèçóç"
3510
3511 #: src/summaryview.c:304
3512 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3513 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
3514
3515 #: src/summaryview.c:307
3516 msgid "/Open in new _window"
3517 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
3518
3519 #: src/summaryview.c:308
3520 msgid "/View so_urce"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: src/summaryview.c:309
3524 msgid "/Show all _header"
3525 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò åðéêåöáëßäáò"
3526
3527 #: src/summaryview.c:310
3528 msgid "/Re_edit"
3529 msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
3530
3531 #: src/summaryview.c:313
3532 msgid "/_Print..."
3533 msgstr "/Åêôýðùóç..."
3534
3535 #: src/summaryview.c:315
3536 msgid "/Select _all"
3537 msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
3538
3539 #: src/summaryview.c:321
3540 msgid "M"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: src/summaryview.c:321
3544 msgid "U"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: src/summaryview.c:336
3548 msgid "Creating summary view...\n"
3549 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò ðåñßëçøçò...\n"
3550
3551 #: src/summaryview.c:351
3552 msgid "No."
3553 msgstr ""
3554
3555 #: src/summaryview.c:571
3556 msgid "Process mark"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: src/summaryview.c:572
3560 msgid "Some marks are left. Process it?"
3561 msgstr ""
3562
3563 #: src/summaryview.c:596
3564 msgid ""
3565 "empty folder\n"
3566 "\n"
3567 msgstr ""
3568 "Üäåéïò êáôÜëïãïò\n"
3569 "\n"
3570
3571 #: src/summaryview.c:608
3572 #, c-format
3573 msgid "Scanning folder (%s)..."
3574 msgstr ""
3575
3576 #: src/summaryview.c:677
3577 msgid "done."
3578 msgstr ""
3579
3580 #: src/summaryview.c:811
3581 msgid "No unread message"
3582 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3583
3584 #: src/summaryview.c:812
3585 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3586 msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
3587
3588 #: src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:950
3589 msgid "Attracting messages by subject..."
3590 msgstr ""
3591
3592 #: src/summaryview.c:1093
3593 #, c-format
3594 msgid "%d deleted"
3595 msgstr "äéåãñÜöçóáí %d"
3596
3597 #: src/summaryview.c:1097
3598 #, c-format
3599 msgid "%s%d moved"
3600 msgstr "%sìåôáêéíÞèçêáí %d"
3601
3602 #: src/summaryview.c:1098 src/summaryview.c:1105
3603 msgid ", "
3604 msgstr ", "
3605
3606 #: src/summaryview.c:1103
3607 #, c-format
3608 msgid "%s%d copied"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: src/summaryview.c:1120
3612 msgid " item(s) selected"
3613 msgstr " êïììÜôéá åðéëÝ÷èçêáí"
3614
3615 #: src/summaryview.c:1131
3616 #, c-format
3617 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3618 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
3619
3620 #: src/summaryview.c:1137
3621 #, c-format
3622 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3623 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ"
3624
3625 #: src/summaryview.c:1178 src/summaryview.c:1179
3626 msgid "Sorting summary..."
3627 msgstr "Ðåñßëçøç ôáîéíüìçóçò..."
3628
3629 #: src/summaryview.c:1217
3630 msgid "\tSetting summary from message data..."
3631 msgstr ""
3632
3633 #: src/summaryview.c:1219
3634 msgid "Setting summary from message data..."
3635 msgstr ""
3636
3637 #: src/summaryview.c:1328
3638 #, c-format
3639 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3640 msgstr ""
3641
3642 #: src/summaryview.c:1380
3643 msgid "(No Date)"
3644 msgstr "(×ùñßò çìåñïìçíßá)"
3645
3646 #: src/summaryview.c:1645
3647 #, c-format
3648 msgid "Message %d is marked\n"
3649 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
3650
3651 #: src/summaryview.c:1674
3652 #, c-format
3653 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3654 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
3655
3656 #: src/summaryview.c:1709
3657 #, c-format
3658 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3659 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
3660
3661 #: src/summaryview.c:1751
3662 #, c-format
3663 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3664 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá äéáãñáöÞ\n"
3665
3666 #: src/summaryview.c:1765
3667 msgid "Current folder is Trash."
3668 msgstr ""
3669
3670 #: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1789
3671 msgid "Deleting duplicated messages..."
3672 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
3673
3674 #: src/summaryview.c:1839
3675 #, c-format
3676 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3677 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d äåí Ý÷åé óçìåéùèåß\n"
3678
3679 #: src/summaryview.c:1876
3680 #, c-format
3681 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3682 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
3683
3684 #: src/summaryview.c:1888
3685 msgid "Destination is same as current folder."
3686 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
3687
3688 #: src/summaryview.c:1937
3689 #, c-format
3690 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3691 msgstr ""
3692
3693 #: src/summaryview.c:1950
3694 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3695 msgstr ""
3696
3697 #: src/summaryview.c:1982
3698 msgid "Selecting all messages..."
3699 msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
3700
3701 #: src/summaryview.c:2036
3702 msgid "Print"
3703 msgstr "Åêôýðùóç"
3704
3705 #: src/summaryview.c:2037
3706 #, c-format
3707 msgid ""
3708 "Enter the print command line:\n"
3709 "(`%s' will be replaced with file name)"
3710 msgstr ""
3711 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
3712 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3713
3714 #: src/summaryview.c:2043
3715 #, c-format
3716 msgid ""
3717 "Print command line is invalid:\n"
3718 "`%s'"
3719 msgstr ""
3720 "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
3721 "`%s'"
3722
3723 #: src/summaryview.c:2262 src/summaryview.c:2263
3724 msgid "Building threads..."
3725 msgstr ""
3726
3727 #: src/summaryview.c:2285 src/summaryview.c:2286
3728 msgid "Unthreading..."
3729 msgstr ""
3730
3731 #: src/summaryview.c:2308
3732 msgid "Unthreading for execution..."
3733 msgstr ""
3734
3735 #: src/summaryview.c:2395
3736 msgid "filtering..."
3737 msgstr "öéëôñÜñù..."
3738
3739 #: src/summaryview.c:2396
3740 msgid "Filtering..."
3741 msgstr "ÖéëôñÜñù..."
3742
3743 #: src/summaryview.c:2500
3744 #, c-format
3745 msgid "Go to %s\n"
3746 msgstr "ÐÞãáéíå óôï %s\n"
3747
3748 #: src/textview.c:137
3749 msgid "Creating text view...\n"
3750 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç êåéìÝíïõ...\n"
3751
3752 #: src/textview.c:372
3753 msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: src/textview.c:375
3757 msgid ""
3758 "right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
3759 "\n"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: src/textview.c:379
3763 msgid "To display this part as a text message, select\n"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: src/textview.c:382
3767 msgid ""
3768 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3769 "\n"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: src/textview.c:386
3773 msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: src/textview.c:389
3777 msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
3778 msgstr ""
3779
3780 #: src/textview.c:410
3781 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3782 msgstr ""
3783
3784 #: src/textview.c:413
3785 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: src/textview.c:416
3789 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: src/utils.c:1407 src/utils.c:1484
3793 #, c-format
3794 msgid "writing to %s failed.\n"
3795 msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
3796
3797 #: src/utils.c:1427
3798 #, c-format
3799 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: src/utils.c:1645
3803 #, c-format
3804 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3805 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
3806
3807 #~ msgid ""
3808 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
3809 #~ "comment of the md5.c module for license terms.\n"
3810 #~ "\n"
3811 #~ msgstr ""
3812 #~ "Ç õðïóôÞñéîç MD5 åßíáé copyright ôçò RSA Data Security, Inc.  Äåßôå ôï  "
3813 #~ "ó÷üëéï óôçí åðéêåöáëßäá ôïõ  md5.c module ãéá ôïõò üñïõò ôçò Üäåéáò.\n"
3814 #~ "\n"
3815
3816 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
3817 #~ msgstr "ÊõÄåÔñÔåÐåÐáÓá"
3818
3819 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
3820 #~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅðéëïãÞ üëùí"
3821
3822 #~ msgid "Clean trash"
3823 #~ msgstr "ÊáèÜñéóìá ôïõ trash"
3824
3825 #~ msgid "/_Mark/Mark as _important"
3826 #~ msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò óçìáíôéêü"
3827
3828 #~ msgid "TextView: color allocation failed\n"
3829 #~ msgstr "TextView: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí áðÝôõ÷å\n"
3830
3831 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
3832 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME\n"