updated translation
[claws.git] / po / el.po
1 # Hellenic translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-06-20 17:53+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
10 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
19
20 #: src/about.c:199
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "Ôá ôìÞìáôá êþäéêá ðïõ åöáñìüóèçêáí áðü ôï fetchmail åßíáé Copyright 1997 by "
29 "Eric S. Raymond. ÔìÞìáôá áõôïý åßíáé åðßóçò copyrighted by Carl Harris, 1993 "
30 "and 1995.  Ôï Copyright ôçñåßôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åëåýèåñçò áíáäéáíïìÞò "
31 "ôïõ êþäéêá\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:205
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Ôï Kcc åßíáé copyright ôïõ Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, êáé ôï libkcc"
41 " åßíáé copyright ôïõ takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:210
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Ôï GPGME åßíáé copyright 2001 ôïõ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:214
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
61 "êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
62 "×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
63 "áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
64 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
65 "\n"
66
67 #: src/about.c:220
68 msgid ""
69 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
70 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
71 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
72 "more details.\n"
73 "\n"
74 msgstr ""
75 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
76 "ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
77 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
78 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
79 "\n"
80
81 #: src/about.c:226
82 msgid ""
83 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
84 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
85 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
86 msgstr ""
87 "Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
88 "ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
89 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
90 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
91
92 #: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
93 #: src/compose.c:1476 src/compose.c:3132 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
94 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
95 #: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
96 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
97 #: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
98 #: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2025
99 #: src/summaryview.c:2541
100 msgid "OK"
101 msgstr "OK"
102
103 #: src/account.c:101
104 msgid "Reading all config for each account...\n"
105 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü...\n"
106
107 #: src/account.c:116
108 #, c-format
109 msgid "Found label: %s\n"
110 msgstr "ÂñÝèçêå ôáìðÝëá: %s\n"
111
112 #: src/account.c:208
113 msgid ""
114 "Some composing windows are open.\n"
115 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
116 msgstr ""
117 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
118 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
119 "ëïãáñéáóìïýò."
120
121 #: src/account.c:214
122 msgid "Opening account edit window...\n"
123 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
124
125 #: src/account.c:361
126 msgid "Creating account edit window...\n"
127 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
128
129 #: src/account.c:366
130 msgid "Edit accounts"
131 msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
132
133 #: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
134 #: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
135 msgid "Name"
136 msgstr "¼íïìá"
137
138 #: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
139 msgid "Protocol"
140 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
141
142 #: src/account.c:396
143 msgid "Server"
144 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
145
146 #: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
147 #: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
148 msgid "Add"
149 msgstr "ÐñïóèÞêç"
150
151 #: src/account.c:421
152 msgid "Edit"
153 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
154
155 #: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
156 msgid " Delete "
157 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
158
159 #: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
160 #: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
161 msgid "Down"
162 msgstr "ÊÜôù"
163
164 #: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
165 #: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
166 msgid "Up"
167 msgstr "ÐÜíù"
168
169 #: src/account.c:453
170 msgid " Set as usually used account "
171 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
172
173 #: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
174 msgid "Close"
175 msgstr "Êëåßóéìï"
176
177 #: src/account.c:513
178 msgid "Delete account"
179 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
180
181 #: src/account.c:514
182 msgid "Do you really want to delete this account?"
183 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
184
185 #: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
186 #: src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448 src/folderview.c:1491
187 #: src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631 src/folderview.c:1730
188 #: src/folderview.c:1763 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
189 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
190 #: src/summaryview.c:817
191 msgid "Yes"
192 msgstr "Íáé"
193
194 #: src/account.c:515 src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448
195 #: src/folderview.c:1491 src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631
196 #: src/folderview.c:1730 src/folderview.c:1763
197 msgid "+No"
198 msgstr "+¼÷é"
199
200 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
201 msgid "/_File"
202 msgstr "/Áñ÷åßï"
203
204 #: src/addressbook.c:230
205 msgid "/_File/New _address"
206 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
207
208 #: src/addressbook.c:231
209 msgid "/_File/New _group"
210 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
211
212 #: src/addressbook.c:232
213 msgid "/_File/New _folder"
214 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
215
216 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
217 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
218 msgid "/_File/---"
219 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
220
221 #: src/addressbook.c:234
222 msgid "/_File/_Edit"
223 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
224
225 #: src/addressbook.c:235
226 msgid "/_File/_Delete"
227 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
228
229 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
230 msgid "/_File/_Close"
231 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
232
233 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
234 msgid "/_Help"
235 msgstr "/ÂïÞèåéá"
236
237 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
238 msgid "/_Help/_About"
239 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
240
241 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
242 msgid "/New _address"
243 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
244
245 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
246 msgid "/New _group"
247 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
248
249 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
250 msgid "/New _folder"
251 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
252
253 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
254 #: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
255 #: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
256 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
257 #: src/summaryview.c:315
258 msgid "/---"
259 msgstr "/---"
260
261 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
262 #: src/mainwindow.c:351
263 msgid "/_Edit"
264 msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
265
266 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
267 msgid "/_Delete"
268 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
269
270 #: src/addressbook.c:318
271 msgid "E-Mail address"
272 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
273
274 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
275 msgid "Remarks"
276 msgstr "Ó÷üëéá"
277
278 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2804
279 msgid "Address book"
280 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
281
282 #: src/addressbook.c:413
283 msgid "Name:"
284 msgstr "¼íïìá:"
285
286 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
287 #: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
288 #: src/prefs_filter.c:398
289 msgid "Delete"
290 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
291
292 #: src/addressbook.c:442
293 msgid "Lookup"
294 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
295
296 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
297 msgid "To:"
298 msgstr "Ðñïò:"
299
300 #: src/addressbook.c:456
301 msgid "Cc:"
302 msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
303
304 #: src/addressbook.c:460
305 msgid "Bcc:"
306 msgstr ""
307
308 #: src/addressbook.c:479
309 msgid "Common address"
310 msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
311
312 #: src/addressbook.c:486
313 msgid "Personal address"
314 msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
315
316 #: src/addressbook.c:577
317 msgid "Delete address(es)"
318 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
319
320 #: src/addressbook.c:578
321 msgid "Really delete the address(es)?"
322 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
323
324 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
325 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
326 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
327 msgid "No"
328 msgstr "¼÷é"
329
330 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1321 src/folderview.c:1522
331 msgid "New folder"
332 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
333
334 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1322
335 msgid "Input the name of new folder:"
336 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
337
338 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1323 src/folderview.c:1526
339 msgid "NewFolder"
340 msgstr "NewFolder"
341
342 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
343 #: src/addressbook.c:1187
344 msgid "The name already exists."
345 msgstr "Ôï üíïìá õðÜñ÷åé Þäç."
346
347 #: src/addressbook.c:1045
348 msgid "New group"
349 msgstr "ÍÝá ïìÜäá"
350
351 #: src/addressbook.c:1046
352 msgid "Input the name of new group:"
353 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôçò íÝáò ïìÜäáò:"
354
355 #: src/addressbook.c:1047
356 msgid "NewGroup"
357 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
358
359 #: src/addressbook.c:1122
360 msgid "Edit group"
361 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
362
363 #: src/addressbook.c:1123
364 msgid "Input the new name of group:"
365 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôçò ïìÜäáò:"
366
367 #: src/addressbook.c:1173
368 msgid "Edit folder"
369 msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
370
371 #: src/addressbook.c:1174
372 msgid "Input the new name of folder:"
373 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
374
375 #: src/addressbook.c:1223
376 #, c-format
377 msgid "Really delete `%s' ?"
378 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
379
380 #: src/addressbook.c:1271
381 msgid "Edit address"
382 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
383
384 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2803 src/select-keys.c:302
385 msgid "Address"
386 msgstr "Äéåýèõíóç"
387
388 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1476 src/compose.c:3133
389 #: src/compose.c:3703 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
390 #: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
391 #: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
392 #: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
393 #: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
394 #: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2025
395 #: src/summaryview.c:2541
396 msgid "Cancel"
397 msgstr "Áêýñùóç"
398
399 #: src/addressbook.c:1524
400 msgid "Reading addressbook file..."
401 msgstr "ÄéáâÜæù ôï áñ÷åßï êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí..."
402
403 #: src/addressbook.c:1528
404 #, c-format
405 msgid "%s doesn't exist.\n"
406 msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
407
408 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856 src/imap.c:888
409 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
410 #: src/news.c:648 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:1003
411 #: src/summaryview.c:1209 src/summaryview.c:1291 src/summaryview.c:1352
412 #: src/summaryview.c:1809 src/summaryview.c:2287 src/summaryview.c:2310
413 #: src/summaryview.c:2331 src/summaryview.c:2424
414 msgid "done.\n"
415 msgstr "Ýãéíå.\n"
416
417 #: src/addressbook.c:1821
418 msgid "Exporting addressbook to file..."
419 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
420
421 #: src/addressbook.c:1839
422 msgid "failed to write addressbook data.\n"
423 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
424
425 #: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3306 src/main.c:332
426 msgid "Notice"
427 msgstr "Óçìåßùóç"
428
429 #: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
430 msgid "Warning"
431 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
432
433 #: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
434 msgid "Error"
435 msgstr "ÓöÜëìá"
436
437 #: src/alertpanel.c:183
438 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
439 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
440
441 #: src/alertpanel.c:269
442 msgid "Show this message next time"
443 msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
444
445 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
446 msgid "can't allocate memory\n"
447 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
448
449 #: src/compose.c:367
450 msgid "/_Add..."
451 msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
452
453 #: src/compose.c:368
454 msgid "/_Remove"
455 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
456
457 #: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
458 #: src/folderview.c:231
459 msgid "/_Property..."
460 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
461
462 #: src/compose.c:376
463 msgid "/_File/_Attach file"
464 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
465
466 #: src/compose.c:377
467 msgid "/_File/_Insert file"
468 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
469
470 #: src/compose.c:378
471 msgid "/_File/Insert si_gnature"
472 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
473
474 #: src/compose.c:383
475 msgid "/_Edit/_Undo"
476 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
477
478 #: src/compose.c:384
479 msgid "/_Edit/_Redo"
480 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
481
482 #: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
483 msgid "/_Edit/---"
484 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
485
486 #: src/compose.c:386
487 msgid "/_Edit/Cu_t"
488 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
489
490 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
491 msgid "/_Edit/_Copy"
492 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
493
494 #: src/compose.c:388
495 msgid "/_Edit/_Paste"
496 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
497
498 #: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
499 msgid "/_Edit/Select _all"
500 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
501
502 #: src/compose.c:391
503 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
504 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
505
506 #: src/compose.c:392
507 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
508 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
509
510 #: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
511 msgid "/_Message"
512 msgstr "/ÌÞíõìá"
513
514 #: src/compose.c:396
515 msgid "/_Message/_Send"
516 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
517
518 #: src/compose.c:398
519 msgid "/_Message/Send _later"
520 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
521
522 #: src/compose.c:400
523 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
524 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
525
526 #: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
527 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
528 #: src/mainwindow.c:470
529 msgid "/_Message/---"
530 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
531
532 #: src/compose.c:403
533 msgid "/_Message/_To"
534 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
535
536 #: src/compose.c:404
537 msgid "/_Message/_Cc"
538 msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
539
540 #: src/compose.c:405
541 msgid "/_Message/_Bcc"
542 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
543
544 #: src/compose.c:406
545 msgid "/_Message/_Reply to"
546 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
547
548 #: src/compose.c:408
549 msgid "/_Message/_Followup to"
550 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
551
552 #: src/compose.c:410
553 msgid "/_Message/_Attach"
554 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
555
556 #: src/compose.c:413
557 msgid "/_Message/Si_gn"
558 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
559
560 #: src/compose.c:414
561 msgid "/_Message/_Encrypt"
562 msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
563
564 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
565 msgid "/_Tool"
566 msgstr "/Åñãáëåßá"
567
568 #: src/compose.c:417
569 msgid "/_Tool/Show _ruler"
570 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
571
572 #: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
573 msgid "/_Tool/_Address book"
574 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
575
576 #: src/compose.c:494 src/compose.c:564 src/compose.c:624 src/procmsg.c:687
577 msgid "Can't get text part\n"
578 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
579
580 #: src/compose.c:556
581 #, c-format
582 msgid "%s: file not exist\n"
583 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
584
585 #: src/compose.c:568
586 msgid ""
587 "\n"
588 "\n"
589 "Begin forwarded message:\n"
590 "\n"
591 msgstr ""
592 "\n"
593 "\n"
594 "Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
595 "\n"
596
597 #: src/compose.c:1240
598 #, c-format
599 msgid "File %s doesn't exist\n"
600 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
601
602 #: src/compose.c:1244
603 #, c-format
604 msgid "Can't get file size of %s\n"
605 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ %s\n"
606
607 #: src/compose.c:1248
608 #, c-format
609 msgid "File %s is empty\n"
610 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
611
612 #: src/compose.c:1269
613 #, c-format
614 msgid "Message: %s"
615 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
616
617 #: src/compose.c:1375
618 msgid " [Edited]"
619 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
620
621 #: src/compose.c:1377
622 #, c-format
623 msgid "%s - Compose message%s"
624 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
625
626 #: src/compose.c:1380
627 #, c-format
628 msgid "Compose message%s"
629 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
630
631 #: src/compose.c:1402 src/compose.c:3596
632 msgid "Recipient is not specified."
633 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
634
635 #: src/compose.c:1420
636 msgid "can't get recipient list."
637 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
638
639 #: src/compose.c:1438
640 msgid ""
641 "Account for sending mail is not specified.\n"
642 "Please select a mail account before sending."
643 msgstr ""
644 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
645 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
646
647 #: src/compose.c:1459
648 #, c-format
649 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
650 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
651
652 #: src/compose.c:1473
653 msgid "Queueing"
654 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
655
656 #: src/compose.c:1474
657 msgid ""
658 "Error occurred while sending the message.\n"
659 "Put this message into queue folder?"
660 msgstr ""
661 "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
662 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
663
664 #: src/compose.c:1480 src/compose.c:3608
665 msgid "Can't queue the message."
666 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
667
668 #: src/compose.c:1483
669 msgid "Error occurred while sending the message."
670 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
671
672 #: src/compose.c:1490 src/compose.c:3615
673 msgid "Can't save the message to outbox."
674 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
675
676 #: src/compose.c:1516 src/compose.c:1637 src/compose.c:1723 src/utils.c:1540
677 msgid "can't change file mode\n"
678 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
679
680 #: src/compose.c:1542
681 msgid "Can't convert the codeset of the message."
682 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
683
684 #: src/compose.c:1551
685 msgid "can't write headers\n"
686 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí êåöáëßäá\n"
687
688 #: src/compose.c:1669
689 msgid "saving sent message...\n"
690 msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
691
692 #: src/compose.c:1674
693 msgid "can't save message\n"
694 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
695
696 #: src/compose.c:1680 src/compose.c:1787
697 msgid "can't open mark file\n"
698 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
699
700 #: src/compose.c:1703
701 msgid "queueing message...\n"
702 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
703
704 #: src/compose.c:1778
705 msgid "can't queue the message\n"
706 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
707
708 #: src/compose.c:1816
709 #, c-format
710 msgid "Can't open file %s\n"
711 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
712
713 #: src/compose.c:2170
714 #, c-format
715 msgid "generated Message-ID: %s\n"
716 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
717
718 #: src/compose.c:2244 src/compose.c:3104
719 msgid "MIME type"
720 msgstr "ôýðïò MIME"
721
722 #: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
723 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
724 msgid "Size"
725 msgstr "ÌÝãåèïò"
726
727 #: src/compose.c:2261
728 msgid "Creating compose window...\n"
729 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
730
731 #: src/compose.c:2307 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
732 msgid "From:"
733 msgstr "Áðü:"
734
735 #: src/compose.c:2730 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
736 #: src/prefs_common.c:636
737 msgid "Send"
738 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
739
740 #: src/compose.c:2731
741 msgid "Send message"
742 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
743
744 #: src/compose.c:2738
745 msgid "Send later"
746 msgstr ""
747 "ÁðïóôïëÞ\n"
748 "áñãüôåñá"
749
750 #: src/compose.c:2739
751 msgid "Put into queue folder and send later"
752 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
753
754 #: src/compose.c:2746 src/folderview.c:738
755 msgid "Draft"
756 msgstr "Ðñü÷åéñá"
757
758 #: src/compose.c:2747
759 msgid "Save to draft folder"
760 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
761
762 #: src/compose.c:2756
763 msgid "Insert"
764 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
765
766 #: src/compose.c:2757
767 msgid "Insert file"
768 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
769
770 #: src/compose.c:2764
771 msgid "Attach"
772 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
773
774 #: src/compose.c:2765
775 msgid "Attach file"
776 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
777
778 #: src/compose.c:2774 src/prefs_common.c:1035
779 msgid "Signature"
780 msgstr "YðïãñáöÞ"
781
782 #: src/compose.c:2775
783 msgid "Insert signature"
784 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
785
786 #: src/compose.c:2783
787 msgid "Editor"
788 msgstr "ÓõíèÝôçò"
789
790 #: src/compose.c:2784
791 msgid "Edit with external editor"
792 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
793
794 #: src/compose.c:2792
795 msgid "Linewrap"
796 msgstr ""
797 "Ôýëéîç\n"
798 "ãñáììÞò"
799
800 #: src/compose.c:2793
801 msgid "Wrap long lines"
802 msgstr "Áíáäßðëùóç ãñáììþí"
803
804 #: src/compose.c:3000
805 msgid "Invalid MIME type."
806 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
807
808 #: src/compose.c:3018
809 msgid "File doesn't exist or is empty."
810 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
811
812 #: src/compose.c:3086
813 msgid "Property"
814 msgstr "Éäéüôçôåò"
815
816 #: src/compose.c:3106
817 msgid "Encoding"
818 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
819
820 #: src/compose.c:3129
821 msgid "Path"
822 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
823
824 #: src/compose.c:3130
825 msgid "File name"
826 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
827
828 #: src/compose.c:3277
829 #, c-format
830 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
831 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
832
833 #: src/compose.c:3303
834 #, c-format
835 msgid ""
836 "The external editor is still working.\n"
837 "Force terminating the process?\n"
838 "process group id: %d"
839 msgstr ""
840 "To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
841 "Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
842 "process group id:  %d"
843
844 #: src/compose.c:3316
845 #, c-format
846 msgid "Terminated process group id: %d"
847 msgstr "Ôåñìáôßóôçêå process group id: %d"
848
849 #: src/compose.c:3317
850 #, c-format
851 msgid "Temporary file: %s"
852 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
853
854 #: src/compose.c:3341
855 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
856 msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
857
858 #. failed
859 #: src/compose.c:3374
860 msgid "Couldn't exec external editor\n"
861 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
862
863 #: src/compose.c:3378
864 msgid "Couldn't write to file\n"
865 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
866
867 #: src/compose.c:3380
868 msgid "Pipe read failed\n"
869 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
870
871 #: src/compose.c:3637
872 msgid "can't remove the old draft message\n"
873 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñü÷åéñï\n"
874
875 #: src/compose.c:3665 src/compose.c:3677
876 msgid "Select file"
877 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
878
879 #: src/compose.c:3701
880 msgid "Discard message"
881 msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
882
883 #: src/compose.c:3702
884 msgid "This message has been modified. discard it?"
885 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
886
887 #: src/compose.c:3703
888 msgid "Discard"
889 msgstr "Áðüññéøç"
890
891 #: src/compose.c:3703
892 msgid "to Draft"
893 msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
894
895 #: src/export.c:122
896 msgid "Export"
897 msgstr "ÅîáãùãÞ"
898
899 #: src/export.c:144
900 msgid "Specify target folder and mbox file."
901 msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
902
903 #: src/export.c:154
904 msgid "Source dir:"
905 msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
906
907 #: src/export.c:159
908 msgid "Exporting file:"
909 msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
910
911 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
912 #: src/prefs_filter.c:349
913 msgid " Select... "
914 msgstr "ÅðéëïãÞ... "
915
916 #: src/export.c:217
917 msgid "Select exporting file"
918 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
919
920 #: src/foldersel.c:131
921 msgid "Select folder"
922 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
923
924 #: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
925 msgid "/Create _new folder..."
926 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
927
928 #: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
929 msgid "/_Rename folder..."
930 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
931
932 #: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
933 msgid "/_Delete folder"
934 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
935
936 #: src/folderview.c:207
937 msgid "/Remove _mailbox"
938 msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
939
940 #: src/folderview.c:218
941 msgid "/Remove _IMAP4 server"
942 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
943
944 #: src/folderview.c:225
945 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
946 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
947
948 #: src/folderview.c:227
949 msgid "/_Remove newsgroup"
950 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
951
952 #: src/folderview.c:229
953 msgid "/Remove _news server"
954 msgstr "/ÄéáãñáöÞ news server"
955
956 #: src/folderview.c:240
957 msgid "Folder"
958 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
959
960 #: src/folderview.c:240
961 msgid "New"
962 msgstr "ÍÝá"
963
964 #: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
965 msgid "Unread"
966 msgstr "ÁäéÜâáóôá"
967
968 #: src/folderview.c:241
969 msgid "#"
970 msgstr "áñ."
971
972 #: src/folderview.c:251
973 msgid "Creating folder view...\n"
974 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
975
976 #: src/folderview.c:395
977 msgid "Setting folder info...\n"
978 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
979
980 #: src/folderview.c:396
981 msgid "Setting folder info..."
982 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
983
984 #: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2092 src/setup.c:81
985 #, c-format
986 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
987 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
988
989 #: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2097 src/setup.c:86
990 #, c-format
991 msgid "Scanning folder %s ..."
992 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
993
994 #: src/folderview.c:581
995 msgid "Updating all folders..."
996 msgstr "ÅíçìÝñùóç üëùí ôùí êáôáëüãùí..."
997
998 #: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
999 msgid "Inbox"
1000 msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
1001
1002 #: src/folderview.c:721
1003 msgid "Outbox"
1004 msgstr "Åîåñ÷üìåíá"
1005
1006 #: src/folderview.c:726
1007 msgid "Queue"
1008 msgstr "ÏõñÜ"
1009
1010 #: src/folderview.c:731
1011 msgid "Trash"
1012 msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
1013
1014 #: src/folderview.c:1213
1015 #, c-format
1016 msgid "Folder %s is selected\n"
1017 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
1018
1019 #: src/folderview.c:1327 src/folderview.c:1390 src/folderview.c:1531
1020 #, c-format
1021 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1022 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
1023
1024 #: src/folderview.c:1335 src/folderview.c:1399 src/folderview.c:1539
1025 #, c-format
1026 msgid "The folder `%s' already exists."
1027 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1028
1029 #: src/folderview.c:1343 src/folderview.c:1547
1030 msgid "Can't create the folder `%s'."
1031 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
1032
1033 #: src/folderview.c:1382
1034 #, c-format
1035 msgid "Input new name for `%s':"
1036 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
1037
1038 #: src/folderview.c:1384
1039 msgid "Rename folder"
1040 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
1041
1042 #: src/folderview.c:1444
1043 #, c-format
1044 msgid ""
1045 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1046 "Do you really want to delete?"
1047 msgstr ""
1048 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
1049 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
1050
1051 #: src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1589
1052 msgid "Delete folder"
1053 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
1054
1055 #: src/folderview.c:1453 src/folderview.c:1595
1056 msgid "Can't remove the folder `%s'."
1057 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
1058
1059 #: src/folderview.c:1487
1060 #, c-format
1061 msgid ""
1062 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1063 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1064 msgstr ""
1065 "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
1066 "(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
1067
1068 #: src/folderview.c:1490
1069 msgid "Remove folder"
1070 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
1071
1072 #: src/folderview.c:1523
1073 msgid ""
1074 "Input the name of new folder:\n"
1075 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1076 " append `/' at the end of the name)"
1077 msgstr ""
1078 "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
1079 "(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
1080 " ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
1081
1082 #: src/folderview.c:1587
1083 #, c-format
1084 msgid "Really delete folder `%s'?"
1085 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
1086
1087 #: src/folderview.c:1628
1088 #, c-format
1089 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1090 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
1091
1092 #: src/folderview.c:1630
1093 msgid "Delete IMAP4 server"
1094 msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
1095
1096 #: src/folderview.c:1671
1097 msgid "Subscribe newsgroup"
1098 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
1099
1100 #: src/folderview.c:1672
1101 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1102 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
1103
1104 #: src/folderview.c:1681
1105 #, c-format
1106 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1107 msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1108
1109 #: src/folderview.c:1727
1110 #, c-format
1111 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1112 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
1113
1114 #: src/folderview.c:1729
1115 msgid "Delete newsgroup"
1116 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
1117
1118 #: src/folderview.c:1760
1119 #, c-format
1120 msgid "Really delete news server `%s'?"
1121 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
1122
1123 #: src/folderview.c:1762
1124 msgid "Delete news server"
1125 msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
1126
1127 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1128 msgid "Abcdef"
1129 msgstr "Áâãäåæ"
1130
1131 #: src/headerview.c:56
1132 msgid "Newsgroups:"
1133 msgstr "Newsgroups:"
1134
1135 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1136 msgid "Subject:"
1137 msgstr "ÈÝìá:"
1138
1139 #: src/headerview.c:87
1140 msgid "Creating header view...\n"
1141 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
1142
1143 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1392
1144 msgid "(No From)"
1145 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
1146
1147 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1408
1148 msgid "(No Subject)"
1149 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
1150
1151 #: src/headerwindow.c:55
1152 msgid "Creating header window...\n"
1153 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êåöáëßäáò...\n"
1154
1155 #: src/headerwindow.c:59
1156 msgid "All header"
1157 msgstr "¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
1158
1159 #: src/headerwindow.c:113
1160 #, c-format
1161 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1162 msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò êåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
1163
1164 #: src/headerwindow.c:115
1165 #, c-format
1166 msgid "%s - All header"
1167 msgstr "%s - ¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
1168
1169 #: src/imageview.c:48
1170 msgid "Creating image view...\n"
1171 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
1172
1173 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1174 msgid "Can't load the image."
1175 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
1176
1177 #: src/imap.c:204
1178 #, c-format
1179 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1180 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
1181
1182 #: src/imap.c:230
1183 #, c-format
1184 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1185 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
1186
1187 #: src/imap.c:385
1188 #, c-format
1189 msgid "message %d has been already cached.\n"
1190 msgstr "ôï ìÞíõìá %d åßíáé Þäç óôç ìíÞìç.\n"
1191
1192 #: src/imap.c:395
1193 #, c-format
1194 msgid "getting message %d...\n"
1195 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1196
1197 #: src/imap.c:401 src/procmsg.c:587
1198 #, c-format
1199 msgid "can't fetch message %d\n"
1200 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ìÞíõìá %d\n"
1201
1202 #: src/imap.c:430
1203 msgid "can't append message %s\n"
1204 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï ìÞíõìá %s\n"
1205
1206 #: src/imap.c:459 src/imap.c:516 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
1207 #: src/mh.c:402
1208 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1209 msgstr "ï ðçãáßïò êáôÜëïãïò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
1210
1211 #: src/imap.c:469 src/imap.c:521 src/mh.c:201 src/mh.c:267
1212 #, c-format
1213 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1214 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
1215
1216 #: src/imap.c:473 src/imap.c:525 src/mh.c:331 src/mh.c:405
1217 #, c-format
1218 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
1219 msgstr "ÁíôéãñÜöù ôï ìÞíõìá %s%c%d óôï %s ...\n"
1220
1221 #: src/imap.c:593
1222 #, c-format
1223 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1224 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
1225
1226 #: src/imap.c:600 src/imap.c:639
1227 msgid "can't expunge\n"
1228 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
1229
1230 #: src/imap.c:632
1231 #, c-format
1232 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1233 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: 1:%d\n"
1234
1235 #: src/imap.c:744
1236 msgid "can't create mailbox\n"
1237 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
1238
1239 #: src/imap.c:781
1240 msgid "can't delete mailbox\n"
1241 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
1242
1243 #: src/imap.c:807
1244 msgid "can't get envelope\n"
1245 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
1246
1247 #: src/imap.c:813
1248 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1249 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
1250
1251 #: src/imap.c:821
1252 #, c-format
1253 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1254 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
1255
1256 #: src/imap.c:849
1257 #, c-format
1258 msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
1259 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá ìçíýìáôá %d - %d ... "
1260
1261 #: src/imap.c:882
1262 msgid "Deleting all cached messages... "
1263 msgstr "ÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíýìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
1264
1265 #: src/imap.c:896
1266 #, c-format
1267 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1268 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
1269
1270 #: src/imap.c:929
1271 msgid "can't get namespace\n"
1272 msgstr ""
1273
1274 #: src/imap.c:1346
1275 #, c-format
1276 msgid "can't select folder: %s\n"
1277 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
1278
1279 #: src/imap.c:1401
1280 msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
1281 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí åðüìåíï êþäéêá ôïõ êáôáëüãïõ: %s\n"
1282
1283 #: src/imap.c:1423
1284 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1285 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
1286
1287 #: src/imap.c:1636
1288 msgid "can't append %s to %s\n"
1289 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
1290
1291 #: src/imap.c:1656
1292 #, c-format
1293 msgid "can't copy %d to %s\n"
1294 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
1295
1296 #: src/imap.c:1681
1297 #, c-format
1298 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1299 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
1300
1301 #: src/imap.c:1695
1302 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1303 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
1304
1305 #: src/import.c:126
1306 msgid "Import"
1307 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
1308
1309 #: src/import.c:148
1310 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1311 msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
1312
1313 #: src/import.c:158
1314 msgid "Importing file:"
1315 msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
1316
1317 #: src/import.c:163
1318 msgid "Destination dir:"
1319 msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
1320
1321 #: src/import.c:221
1322 msgid "Select importing file"
1323 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
1324
1325 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
1326 msgid "Standby"
1327 msgstr "ÐåñéìÝíù"
1328
1329 #: src/inc.c:255
1330 msgid "Retrieving new messages"
1331 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1332
1333 #: src/inc.c:384 src/news.c:129
1334 #, c-format
1335 msgid "Input password for %s on %s:"
1336 msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
1337
1338 #: src/inc.c:388 src/news.c:131
1339 msgid "Input password"
1340 msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
1341
1342 #: src/inc.c:405
1343 msgid "Retrieving"
1344 msgstr "ËáìâÜíù"
1345
1346 #: src/inc.c:412
1347 msgid "Done"
1348 msgstr "ÔÝëïò"
1349
1350 #: src/inc.c:421
1351 #, c-format
1352 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1353 msgstr "Ç åîáêñßâùóç ãéá %s óôï %s áðÝôõ÷å"
1354
1355 #: src/inc.c:487
1356 #, c-format
1357 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1358 msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
1359
1360 #: src/inc.c:495
1361 #, c-format
1362 msgid "%s: Retrieving new messages"
1363 msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1364
1365 #: src/inc.c:516
1366 #, c-format
1367 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1368 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
1369
1370 #: src/inc.c:527 src/inc.c:660
1371 #, c-format
1372 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1373 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
1374
1375 #: src/inc.c:530 src/inc.c:663
1376 #, c-format
1377 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1378 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
1379
1380 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1381 #, c-format
1382 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1383 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1384
1385 #: src/inc.c:719
1386 msgid "Authorizing..."
1387 msgstr "Åîáêñßâùóç..."
1388
1389 #: src/inc.c:724
1390 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1391 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
1392
1393 #: src/inc.c:729
1394 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1395 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
1396
1397 #: src/inc.c:734
1398 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1399 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
1400
1401 #: src/inc.c:739
1402 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1403 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
1404
1405 #: src/inc.c:755
1406 msgid "Deleting message"
1407 msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
1408
1409 #: src/inc.c:759
1410 msgid "Quitting"
1411 msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
1412
1413 #: src/inc.c:787
1414 msgid "a message won't be received\n"
1415 msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
1416
1417 #: src/inc.c:813
1418 msgid "Error occurred while processing mail."
1419 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
1420
1421 #: src/inc.c:816
1422 msgid "No disk space left."
1423 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
1424
1425 #: src/inc.c:867
1426 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1427 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
1428
1429 #: src/inc.c:881
1430 #, c-format
1431 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1432 msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
1433
1434 #: src/logwindow.c:50
1435 msgid "Creating log window...\n"
1436 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
1437
1438 #: src/logwindow.c:54
1439 msgid "Protocol log"
1440 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
1441
1442 #. for gettext
1443 #: src/main.c:108
1444 #, c-format
1445 msgid ""
1446 "File `%s' already exists.\n"
1447 "Can't create folder."
1448 msgstr ""
1449 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
1450 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
1451
1452 #: src/main.c:149
1453 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1454 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
1455
1456 #: src/main.c:219
1457 msgid ""
1458 "GnuPG is not installed properly.\n"
1459 "OpenPGP support disabled."
1460 msgstr ""
1461 "Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
1462 "Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
1463
1464 #: src/main.c:300
1465 #, c-format
1466 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1467 msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
1468
1469 #: src/main.c:303
1470 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1471 msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
1472
1473 #: src/main.c:304
1474 msgid "  --receive              receive new messages"
1475 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
1476
1477 #: src/main.c:305
1478 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1479 msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
1480
1481 #: src/main.c:306
1482 msgid "  --debug                debug mode"
1483 msgstr "  --debug                debug mode"
1484
1485 #: src/main.c:307
1486 msgid "  --help                 display this help and exit"
1487 msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
1488
1489 #: src/main.c:308
1490 msgid "  --version              output version information and exit"
1491 msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
1492
1493 #: src/main.c:333
1494 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1495 msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
1496
1497 #: src/main.c:340
1498 msgid "Queued messages"
1499 msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
1500
1501 #: src/main.c:341
1502 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1503 msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
1504
1505 #. remote command mode
1506 #: src/main.c:412
1507 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1508 msgstr "Ýíá Üëëï Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
1509
1510 #: src/mainwindow.c:334
1511 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1512 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
1513
1514 #: src/mainwindow.c:335
1515 msgid "/_File/_Update folder tree"
1516 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
1517
1518 #: src/mainwindow.c:336
1519 msgid "/_File/_Folder"
1520 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
1521
1522 #: src/mainwindow.c:337
1523 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1524 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
1525
1526 #: src/mainwindow.c:339
1527 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1528 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
1529
1530 #: src/mainwindow.c:340
1531 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1532 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
1533
1534 #: src/mainwindow.c:341
1535 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1536 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
1537
1538 #: src/mainwindow.c:342
1539 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1540 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
1541
1542 #: src/mainwindow.c:343
1543 msgid "/_File/Empty _trash"
1544 msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
1545
1546 #: src/mainwindow.c:345
1547 msgid "/_File/_Save as..."
1548 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
1549
1550 #: src/mainwindow.c:346
1551 msgid "/_File/_Print..."
1552 msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
1553
1554 #: src/mainwindow.c:349
1555 msgid "/_File/E_xit"
1556 msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
1557
1558 #: src/mainwindow.c:355
1559 msgid "/_Edit/_Search"
1560 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
1561
1562 #: src/mainwindow.c:357
1563 msgid "/_View"
1564 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1565
1566 #: src/mainwindow.c:358
1567 msgid "/_View/_Folder tree"
1568 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄïìÞ êáôáëüãùí"
1569
1570 #: src/mainwindow.c:359
1571 msgid "/_View/_Message view"
1572 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
1573
1574 #: src/mainwindow.c:360
1575 msgid "/_View/_Toolbar"
1576 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
1577
1578 #: src/mainwindow.c:361
1579 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1580 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
1581
1582 #: src/mainwindow.c:362
1583 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1584 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
1585
1586 #: src/mainwindow.c:363
1587 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1588 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
1589
1590 #: src/mainwindow.c:364
1591 msgid "/_View/_Toolbar/_None"
1592 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
1593
1594 #: src/mainwindow.c:365
1595 msgid "/_View/_Status bar"
1596 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
1597
1598 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1599 msgid "/_View/---"
1600 msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
1601
1602 #: src/mainwindow.c:367
1603 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1604 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
1605
1606 #: src/mainwindow.c:368
1607 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1608 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
1609
1610 #: src/mainwindow.c:370
1611 msgid "/_View/_Code set"
1612 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
1613
1614 #: src/mainwindow.c:371
1615 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1616 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
1617
1618 #: src/mainwindow.c:379
1619 msgid "/_View/_Code set/---"
1620 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
1621
1622 #: src/mainwindow.c:380
1623 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1624 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
1625
1626 #: src/mainwindow.c:384
1627 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1628 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
1629
1630 #: src/mainwindow.c:388
1631 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1632 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
1633
1634 #: src/mainwindow.c:392
1635 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1636 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
1637
1638 #: src/mainwindow.c:395
1639 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1640 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
1641
1642 #: src/mainwindow.c:397
1643 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1644 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
1645
1646 #: src/mainwindow.c:400
1647 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1648 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
1649
1650 #: src/mainwindow.c:403
1651 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1652 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
1653
1654 #: src/mainwindow.c:406
1655 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1656 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
1657
1658 #: src/mainwindow.c:408
1659 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1660 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
1661
1662 #: src/mainwindow.c:410
1663 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1664 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
1665
1666 #: src/mainwindow.c:414
1667 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1668 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
1669
1670 #: src/mainwindow.c:417
1671 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1672 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
1673
1674 #: src/mainwindow.c:420
1675 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1676 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
1677
1678 #: src/mainwindow.c:422
1679 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1680 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
1681
1682 #: src/mainwindow.c:426
1683 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1684 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
1685
1686 #: src/mainwindow.c:428
1687 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1688 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
1689
1690 #: src/mainwindow.c:430
1691 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1692 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
1693
1694 #: src/mainwindow.c:432
1695 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1696 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
1697
1698 #: src/mainwindow.c:435
1699 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1700 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
1701
1702 #: src/mainwindow.c:437
1703 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1704 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
1705
1706 #: src/mainwindow.c:445
1707 msgid "/_Message/Get new ma_il"
1708 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
1709
1710 #: src/mainwindow.c:446
1711 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
1712 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
1713
1714 #: src/mainwindow.c:449
1715 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1716 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
1717
1718 #: src/mainwindow.c:452
1719 msgid "/_Message/Compose _new message"
1720 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
1721
1722 #: src/mainwindow.c:453
1723 msgid "/_Message/_Reply"
1724 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
1725
1726 #: src/mainwindow.c:454
1727 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
1728 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
1729
1730 #: src/mainwindow.c:455
1731 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1732 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
1733
1734 #: src/mainwindow.c:456
1735 msgid "/_Message/_Forward"
1736 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1737
1738 #: src/mainwindow.c:457
1739 msgid "/_Message/Forward as a_ttachment"
1740 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
1741
1742 #: src/mainwindow.c:460
1743 msgid "/_Message/M_ove..."
1744 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
1745
1746 #: src/mainwindow.c:461
1747 msgid "/_Message/_Copy..."
1748 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
1749
1750 #: src/mainwindow.c:462
1751 msgid "/_Message/_Delete"
1752 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
1753
1754 #: src/mainwindow.c:463
1755 msgid "/_Message/_Mark"
1756 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
1757
1758 #: src/mainwindow.c:464
1759 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1760 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
1761
1762 #: src/mainwindow.c:465
1763 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1764 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
1765
1766 #: src/mainwindow.c:466
1767 msgid "/_Message/_Mark/---"
1768 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
1769
1770 #: src/mainwindow.c:467
1771 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1772 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
1773
1774 #: src/mainwindow.c:468
1775 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
1776 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
1777
1778 #: src/mainwindow.c:471
1779 msgid "/_Message/Open in new _window"
1780 msgstr "/ÌÞíõìá/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
1781
1782 #: src/mainwindow.c:472
1783 msgid "/_Message/View _source"
1784 msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç ôïõ ðçãáßïõ"
1785
1786 #: src/mainwindow.c:473
1787 msgid "/_Message/Show all _header"
1788 msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò êåöáëßäáò"
1789
1790 #: src/mainwindow.c:474
1791 msgid "/_Message/Re-_edit"
1792 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
1793
1794 #: src/mainwindow.c:476
1795 msgid "/_Summary"
1796 msgstr "/Ðåñßëçøç"
1797
1798 #: src/mainwindow.c:477
1799 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1800 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
1801
1802 #: src/mainwindow.c:479
1803 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1804 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
1805
1806 #: src/mainwindow.c:480
1807 msgid "/_Summary/E_xecute"
1808 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
1809
1810 #: src/mainwindow.c:481
1811 msgid "/_Summary/_Update"
1812 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅíçìÝñùóç"
1813
1814 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
1815 msgid "/_Summary/---"
1816 msgstr "/Ðåñßëçøç/---"
1817
1818 #: src/mainwindow.c:483
1819 msgid "/_Summary/_Prev message"
1820 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
1821
1822 #: src/mainwindow.c:484
1823 msgid "/_Summary/_Next message"
1824 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
1825
1826 #: src/mainwindow.c:485
1827 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1828 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
1829
1830 #: src/mainwindow.c:487
1831 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1832 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
1833
1834 #: src/mainwindow.c:489
1835 msgid "/_Summary/_Sort"
1836 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç"
1837
1838 #: src/mainwindow.c:490
1839 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1840 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
1841
1842 #: src/mainwindow.c:491
1843 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1844 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
1845
1846 #: src/mainwindow.c:492
1847 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1848 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
1849
1850 #: src/mainwindow.c:493
1851 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1852 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
1853
1854 #: src/mainwindow.c:494
1855 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1856 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
1857
1858 #: src/mainwindow.c:495
1859 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1860 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/---"
1861
1862 #: src/mainwindow.c:496
1863 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1864 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
1865
1866 #: src/mainwindow.c:498
1867 msgid "/_Summary/_Thread view"
1868 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÍçìáôéêÞ áðåéêüíéóç"
1869
1870 #: src/mainwindow.c:499
1871 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1872 msgstr "/Ðåñßëçøç/Unt_hread view"
1873
1874 #: src/mainwindow.c:500
1875 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1876 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
1877
1878 #: src/mainwindow.c:504
1879 msgid "/_Tool/_Log window"
1880 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
1881
1882 #: src/mainwindow.c:506
1883 msgid "/_Configuration"
1884 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
1885
1886 #: src/mainwindow.c:507
1887 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1888 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
1889
1890 #: src/mainwindow.c:509
1891 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1892 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
1893
1894 #: src/mainwindow.c:511
1895 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1896 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
1897
1898 #: src/mainwindow.c:513
1899 msgid "/_Configuration/---"
1900 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
1901
1902 #: src/mainwindow.c:514
1903 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1904 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
1905
1906 #: src/mainwindow.c:516
1907 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1908 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
1909
1910 #: src/mainwindow.c:518
1911 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1912 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
1913
1914 #: src/mainwindow.c:522
1915 msgid "/_Help/_Manual"
1916 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
1917
1918 #: src/mainwindow.c:523
1919 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1920 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
1921
1922 #: src/mainwindow.c:524
1923 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1924 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
1925
1926 #: src/mainwindow.c:525
1927 msgid "/_Help/---"
1928 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
1929
1930 #: src/mainwindow.c:554
1931 msgid "Creating main window...\n"
1932 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
1933
1934 #: src/mainwindow.c:673
1935 #, c-format
1936 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1937 msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
1938
1939 #: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
1940 msgid "Untitled"
1941 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
1942
1943 #: src/mainwindow.c:840
1944 msgid "none"
1945 msgstr "êáíÝíá"
1946
1947 #: src/mainwindow.c:849
1948 #, c-format
1949 msgid "Current account: %s"
1950 msgstr "ÔñÝ÷ïí ëïãáñéáóìüò: %s"
1951
1952 #: src/mainwindow.c:940
1953 #, c-format
1954 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1955 msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
1956
1957 #: src/mainwindow.c:948
1958 msgid "Empty trash"
1959 msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
1960
1961 #: src/mainwindow.c:949
1962 msgid "Empty all messages in trash?"
1963 msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
1964
1965 #: src/mainwindow.c:977
1966 msgid "Add mailbox"
1967 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
1968
1969 #: src/mainwindow.c:978
1970 msgid ""
1971 "Input the location of mailbox.\n"
1972 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1973 "scanned automatically."
1974 msgstr ""
1975 "ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
1976 "Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
1977 "óáñùèåß áõôüìáôá."
1978
1979 #: src/mainwindow.c:984
1980 #, c-format
1981 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1982 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
1983
1984 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
1985 msgid "Mailbox"
1986 msgstr "Mailbox"
1987
1988 #: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
1989 msgid ""
1990 "Creation of the mailbox failed.\n"
1991 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1992 "there."
1993 msgstr ""
1994 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
1995 "ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
1996
1997 #: src/mainwindow.c:1141
1998 msgid "Setting widgets..."
1999 msgstr "Ñõèìßóåéò widgets..."
2000
2001 #: src/mainwindow.c:1342
2002 msgid "Get"
2003 msgstr "ËÞøç"
2004
2005 #: src/mainwindow.c:1343
2006 msgid "Incorporate new mail"
2007 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
2008
2009 #: src/mainwindow.c:1348
2010 msgid "Get all"
2011 msgstr "ËÞøç\nüëùí"
2012
2013 #: src/mainwindow.c:1349
2014 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
2015 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
2016
2017 #: src/mainwindow.c:1360
2018 msgid "Send queued message(s)"
2019 msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
2020
2021 #: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
2022 msgid "Compose"
2023 msgstr "Óýíèåóç"
2024
2025 #: src/mainwindow.c:1371
2026 msgid "Compose new message"
2027 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
2028
2029 #: src/mainwindow.c:1378
2030 msgid "Reply"
2031 msgstr "ÁðÜíôçóç"
2032
2033 #: src/mainwindow.c:1379
2034 msgid "Reply to the message"
2035 msgstr "ÁðÜíôçóç óôï ìÞíõìá"
2036
2037 #: src/mainwindow.c:1386
2038 msgid "Reply all"
2039 msgstr "ÁðÜíôçóç\nüëùí"
2040
2041 #: src/mainwindow.c:1387
2042 msgid "Reply to all"
2043 msgstr "ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
2044
2045 #: src/mainwindow.c:1394
2046 msgid "Forward"
2047 msgstr "Ðñïþèçóç"
2048
2049 #: src/mainwindow.c:1395
2050 msgid "Forward the message"
2051 msgstr "Ðñïþèçóç ìçíýìáôïò"
2052
2053 #: src/mainwindow.c:1406
2054 msgid "Delete the message"
2055 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
2056
2057 #: src/mainwindow.c:1414
2058 msgid "Execute"
2059 msgstr "ÅêôÝëåóç"
2060
2061 #: src/mainwindow.c:1415
2062 msgid "Execute marked process"
2063 msgstr "ÅêôÝëåóç óçìåéùìÝíçò åñãáóßáò"
2064
2065 #: src/mainwindow.c:1423
2066 msgid "Next"
2067 msgstr "Åðüìåíï"
2068
2069 #: src/mainwindow.c:1424
2070 msgid "Next unread message"
2071 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
2072
2073 #: src/mainwindow.c:1434
2074 msgid "Prefs"
2075 msgstr "ÅðéëïãÝò"
2076
2077 #: src/mainwindow.c:1435
2078 msgid "Common preference"
2079 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
2080
2081 #: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
2082 msgid "Account"
2083 msgstr "Ëïã/óìüò"
2084
2085 #: src/mainwindow.c:1443
2086 msgid "Account setting"
2087 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
2088
2089 #: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
2090 msgid "Exit"
2091 msgstr "¸îïäïò"
2092
2093 #: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
2094 msgid "Exit this program?"
2095 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
2096
2097 #: src/mainwindow.c:1793
2098 msgid "Sending queued message failed."
2099 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
2100
2101 #: src/mainwindow.c:1924
2102 #, c-format
2103 msgid "forced charset: %s\n"
2104 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
2105
2106 #: src/mbox.c:68
2107 #, c-format
2108 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2109 msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
2110
2111 #: src/mbox.c:78
2112 msgid "can't read mbox file.\n"
2113 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
2114
2115 #: src/mbox.c:85
2116 #, c-format
2117 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2118 msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
2119
2120 #: src/mbox.c:92
2121 #, c-format
2122 msgid "malformed mbox: %s\n"
2123 msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
2124
2125 #: src/mbox.c:109
2126 msgid "can't open temporary file\n"
2127 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
2128
2129 #: src/mbox.c:159
2130 #, c-format
2131 msgid ""
2132 "unescaped From found:\n"
2133 "%s"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: src/mbox.c:194
2137 msgid "can't write to temporary file\n"
2138 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
2139
2140 #: src/mbox.c:226
2141 #, c-format
2142 msgid "%d messages found.\n"
2143 msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
2144
2145 #: src/mbox.c:243
2146 #, c-format
2147 msgid "can't create lock file %s\n"
2148 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
2149
2150 #: src/mbox.c:244
2151 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2152 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
2153
2154 #: src/mbox.c:256
2155 #, c-format
2156 msgid "can't create %s\n"
2157 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
2158
2159 #: src/mbox.c:262
2160 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2161 msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
2162
2163 #: src/mbox.c:291
2164 #, c-format
2165 msgid "can't lock %s\n"
2166 msgstr "äåí ìðïñþ íá êëåéäþóù ôï %s\n"
2167
2168 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2169 msgid "invalid lock type\n"
2170 msgstr "áðáñÜäåêôïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
2171
2172 #: src/mbox.c:331
2173 #, c-format
2174 msgid "can't unlock %s\n"
2175 msgstr "äåí ìðïñþ íá îåêëåéäþóù ôï %s\n"
2176
2177 #: src/mbox.c:362
2178 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2179 msgstr "äåí ìðïñþ íá ìçäåíßóù ôï mailbox.\n"
2180
2181 #: src/mbox.c:383
2182 #, c-format
2183 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2184 msgstr "ÅîáãùãÞ ìçíõìÜôùí áðü %s ðñïò %s...\n"
2185
2186 #: src/messageview.c:67
2187 msgid "Creating message view...\n"
2188 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
2189
2190 #: src/mh.c:155
2191 #, c-format
2192 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2193 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
2194
2195 #: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
2196 msgid "Can't open mark file.\n"
2197 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
2198
2199 #: src/mh.c:340 src/mh.c:414
2200 #, c-format
2201 msgid "%s already exists."
2202 msgstr "ôï %s õðÜñ÷åé Þäç"
2203
2204 #: src/mh.c:553
2205 #, c-format
2206 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2207 msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
2208
2209 #: src/mh.c:752
2210 msgid "\tSearching uncached messages... "
2211 msgstr "\tÁíáæÞôçóç óôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
2212
2213 #: src/mh.c:807
2214 #, c-format
2215 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2216 msgstr "%d áðñïóðÝëáóôï(á) ìÞíõìá(ôá) âñÝèçêå(áí)\n"
2217
2218 #: src/mh.c:813
2219 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2220 msgstr "\tÔáîéíïìþ áñéèìçôéêÜ ôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
2221
2222 #: src/mimeview.c:113
2223 msgid "/_Open"
2224 msgstr "/¶íïéãìá"
2225
2226 #: src/mimeview.c:114
2227 msgid "/Open _with..."
2228 msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
2229
2230 #: src/mimeview.c:115
2231 msgid "/_Display as text"
2232 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
2233
2234 #: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
2235 msgid "/_Save as..."
2236 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
2237
2238 #: src/mimeview.c:119
2239 msgid "/_Check signature"
2240 msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
2241
2242 #: src/mimeview.c:139
2243 msgid "MIME Type"
2244 msgstr "Ôýðïò MIME"
2245
2246 #: src/mimeview.c:143
2247 msgid "Creating MIME view...\n"
2248 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
2249
2250 #: src/mimeview.c:244
2251 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2252 msgstr "ÅðéëÝîôå \"¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò\" ãéá Ýëåã÷ï"
2253
2254 #: src/mimeview.c:415
2255 msgid "Can't get the part of multipart message."
2256 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2257
2258 #: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
2259 msgid "Can't save the part of multipart message."
2260 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2261
2262 #: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2018
2263 msgid "Save as"
2264 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
2265
2266 #: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2023
2267 msgid "Overwrite"
2268 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
2269
2270 #: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2024
2271 msgid "Overwrite existing file?"
2272 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
2273
2274 #: src/mimeview.c:769
2275 msgid "Open with"
2276 msgstr "¶íïéãìá ìå"
2277
2278 #: src/mimeview.c:770
2279 msgid ""
2280 "Enter the command line to open file:\n"
2281 "(`%s' will be replaced with file name)"
2282 msgstr ""
2283 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
2284 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
2285
2286 #: src/mimeview.c:822
2287 #, c-format
2288 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2289 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
2290
2291 #: src/news.c:93
2292 #, c-format
2293 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2294 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
2295
2296 #: src/news.c:176
2297 #, c-format
2298 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2299 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
2300
2301 #: src/news.c:245
2302 #, c-format
2303 msgid "article %d has been already cached.\n"
2304 msgstr "ôï Üñèñï %d Ý÷åé ðñïóðåëáóôåß Þäç.\n"
2305
2306 #: src/news.c:257
2307 msgid "can't select group %s\n"
2308 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôçí ïìÜäá %s\n"
2309
2310 #: src/news.c:262
2311 #, c-format
2312 msgid "getting article %d...\n"
2313 msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
2314
2315 #: src/news.c:267
2316 #, c-format
2317 msgid "can't read article %d\n"
2318 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
2319
2320 #: src/news.c:299
2321 msgid "can't post article.\n"
2322 msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
2323
2324 #: src/news.c:323
2325 #, c-format
2326 msgid "can't retrieve article %d\n"
2327 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
2328
2329 #: src/news.c:393
2330 #, c-format
2331 msgid "can't set group: %s\n"
2332 msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
2333
2334 #: src/news.c:400
2335 #, c-format
2336 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2337 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
2338
2339 #: src/news.c:409
2340 msgid "no new articles.\n"
2341 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
2342
2343 #: src/news.c:422
2344 #, c-format
2345 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2346 msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
2347
2348 #: src/news.c:425
2349 msgid "can't get xover\n"
2350 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xover\n"
2351
2352 #: src/news.c:431
2353 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2354 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xover.\n"
2355
2356 #: src/news.c:439
2357 #, c-format
2358 msgid "invalid xover line: %s\n"
2359 msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
2360
2361 #: src/news.c:456 src/news.c:481
2362 msgid "can't get xhdr\n"
2363 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xhdr\n"
2364
2365 #: src/news.c:464 src/news.c:489
2366 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
2367 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
2368
2369 #: src/news.c:613
2370 #, c-format
2371 msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
2372 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá 1 - %d... "
2373
2374 #: src/news.c:642
2375 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2376 msgstr "\tÄéáãñÜöù üëá ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá... "
2377
2378 #: src/nntp.c:52
2379 #, c-format
2380 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2381 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
2382
2383 #: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
2384 #, c-format
2385 msgid "protocol error: %s\n"
2386 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
2387
2388 #: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
2389 msgid "protocol error\n"
2390 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
2391
2392 #: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
2393 msgid "Error occurred while posting\n"
2394 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
2395
2396 #: src/passphrase.c:77
2397 msgid "Passphrase"
2398 msgstr "ÊùäéêÞ öñÜóç"
2399
2400 #: src/passphrase.c:240
2401 msgid "[no user id]"
2402 msgstr "[÷ùñßò user id]"
2403
2404 #: src/passphrase.c:244
2405 #, c-format
2406 msgid ""
2407 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2408 "\n"
2409 "  %.*s  \n"
2410 "(%.*s)\n"
2411 msgstr ""
2412 "%sÐáñáêáëþ åéóÜãåôå ôçí êùäéêÞ öñÜóç ãéá:\n"
2413 "\n"
2414 "  %.*s  \n"
2415 "(%.*s)\n"
2416
2417 #: src/passphrase.c:248
2418 msgid ""
2419 "Bad passphrase! Try again...\n"
2420 "\n"
2421 msgstr ""
2422 "ËÜèïò êùäéêÞ öñÜóç! ÎáíáðñïóðáèÞóôå...\n"
2423 "\n"
2424
2425 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2426 msgid "error occurred on authorization\n"
2427 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
2428
2429 #: src/pop.c:117
2430 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2431 msgstr "Ðñïáðáéôïýìåíç timestamp APOP äåí âñÝèçêå óôï ÷áéñåôéóìü\n"
2432
2433 #: src/pop.c:123
2434 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2435 msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá timestamp óôï ÷áéñåôéóìü\n"
2436
2437 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2438 msgid "POP3 protocol error\n"
2439 msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
2440
2441 #: src/prefs.c:56
2442 msgid "Reading configuration...\n"
2443 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
2444
2445 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2446 #, c-format
2447 msgid "Found %s\n"
2448 msgstr "ÂñÝèçêå %s\n"
2449
2450 #: src/prefs.c:90
2451 msgid "Finished reading configuration.\n"
2452 msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
2453
2454 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
2455 #: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
2456 #: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
2457 #: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
2458 #: src/prefs_filter.c:542
2459 msgid "failed to write configuration to file\n"
2460 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
2461
2462 #: src/prefs.c:216
2463 msgid "Configuration is saved.\n"
2464 msgstr "Ïé ñõèìßóåéò áðïèçêåýôçêáí.\n"
2465
2466 #: src/prefs.c:469
2467 msgid "Apply"
2468 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
2469
2470 #: src/prefs_account.c:409
2471 msgid "Opening account preferences window...\n"
2472 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
2473
2474 #: src/prefs_account.c:436
2475 #, c-format
2476 msgid "Account%d"
2477 msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
2478
2479 #: src/prefs_account.c:449
2480 msgid "Preferences for new account"
2481 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
2482
2483 #: src/prefs_account.c:454
2484 msgid "Preferences for each account"
2485 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü"
2486
2487 #: src/prefs_account.c:477
2488 msgid "Creating account preferences window...\n"
2489 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
2490
2491 #: src/prefs_account.c:497
2492 msgid "Basic"
2493 msgstr "ÂáóéêÜ"
2494
2495 #: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
2496 msgid "Receive"
2497 msgstr "ËÞøç"
2498
2499 #: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
2500 msgid "Privacy"
2501 msgstr "Ìõóôéêüôçôá"
2502
2503 #: src/prefs_account.c:509
2504 msgid "Advanced"
2505 msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
2506
2507 #: src/prefs_account.c:563
2508 msgid "Name of this account"
2509 msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
2510
2511 #: src/prefs_account.c:572
2512 msgid "Usually used"
2513 msgstr "ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò"
2514
2515 #: src/prefs_account.c:576
2516 msgid "Personal information"
2517 msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
2518
2519 #: src/prefs_account.c:585
2520 msgid "Full name"
2521 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2522
2523 #: src/prefs_account.c:591
2524 msgid "Mail address"
2525 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
2526
2527 #: src/prefs_account.c:597
2528 msgid "Organization"
2529 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
2530
2531 #: src/prefs_account.c:621
2532 msgid "Server information"
2533 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
2534
2535 #: src/prefs_account.c:642
2536 msgid "POP3 (normal)"
2537 msgstr "POP3 (óýíçèåò)"
2538
2539 #: src/prefs_account.c:644
2540 msgid "POP3 (APOP auth)"
2541 msgstr "POP3 (ðéóôïðïßçóç APOP)"
2542
2543 #: src/prefs_account.c:646
2544 msgid "IMAP4"
2545 msgstr "IMAP4"
2546
2547 #: src/prefs_account.c:648
2548 msgid "News (NNTP)"
2549 msgstr "ÍÝá (NNTP)"
2550
2551 #: src/prefs_account.c:650
2552 msgid "None (local)"
2553 msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
2554
2555 #: src/prefs_account.c:672
2556 msgid "This server requires authentication"
2557 msgstr "Áõôüò ï åîõðçñÝôçò áðáéôåß ðéóôïðïßçóç"
2558
2559 #: src/prefs_account.c:711
2560 msgid "News server"
2561 msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
2562
2563 #: src/prefs_account.c:717
2564 msgid "Server for receiving"
2565 msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
2566
2567 #: src/prefs_account.c:723
2568 msgid "SMTP server (send)"
2569 msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
2570
2571 #: src/prefs_account.c:730
2572 msgid "User ID"
2573 msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
2574
2575 #: src/prefs_account.c:736
2576 msgid "Password"
2577 msgstr "Êùäéêüò"
2578
2579 #: src/prefs_account.c:786
2580 msgid "POP3"
2581 msgstr "POP3"
2582
2583 #: src/prefs_account.c:794
2584 msgid "Remove messages on server when received"
2585 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
2586
2587 #: src/prefs_account.c:796
2588 msgid "Download all messages on server"
2589 msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç"
2590
2591 #: src/prefs_account.c:799
2592 msgid "`Get all' checks for new mail on this account"
2593 msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
2594
2595 #: src/prefs_account.c:801
2596 msgid "Filter messages on receiving"
2597 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
2598
2599 #: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
2600 msgid "Header"
2601 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
2602
2603 #: src/prefs_account.c:845
2604 msgid "Add Date header field"
2605 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
2606
2607 #: src/prefs_account.c:846
2608 msgid "Generate Message-ID"
2609 msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
2610
2611 #: src/prefs_account.c:853
2612 msgid "Add user-defined header"
2613 msgstr "ÐñïóèÞêç êåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
2614
2615 #: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
2616 msgid " Edit... "
2617 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
2618
2619 #: src/prefs_account.c:865
2620 msgid "Automatically set following addresses"
2621 msgstr "Áõôüìáôïò ïñéóìüò áõôþí ôùí äéåõèýíóåùí"
2622
2623 #: src/prefs_account.c:874
2624 msgid "Cc"
2625 msgstr "Êïéíïðïßçóç"
2626
2627 #: src/prefs_account.c:887
2628 msgid "Bcc"
2629 msgstr "Bcc"
2630
2631 #: src/prefs_account.c:900
2632 msgid "Reply-To"
2633 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
2634
2635 #: src/prefs_account.c:913
2636 msgid "Authentication"
2637 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
2638
2639 #: src/prefs_account.c:921
2640 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2641 msgstr "Ðéóôïðïßçóç SMTP (SMTP AUTH)"
2642
2643 #: src/prefs_account.c:923
2644 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2645 msgstr "Ðéóôïðïßçóç ìå POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
2646
2647 #: src/prefs_account.c:957
2648 msgid "Signature file"
2649 msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
2650
2651 #: src/prefs_account.c:986
2652 msgid "Sign key"
2653 msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
2654
2655 #: src/prefs_account.c:994
2656 msgid "Use default GnuPG key"
2657 msgstr "×Þóç ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý GnuPG"
2658
2659 #: src/prefs_account.c:1003
2660 msgid "Select key by your email address"
2661 msgstr "ÅðéëïãÞ êëåéäéïý ìå âÜóç ôçí email äéåýèõíóç"
2662
2663 #: src/prefs_account.c:1012
2664 msgid "Specify key manually"
2665 msgstr "Ïñßóôå ìå ôï ÷Ýñé ôï êëåéäß"
2666
2667 #: src/prefs_account.c:1028
2668 msgid "User or key ID:"
2669 msgstr "×ñÞóôçò Þ key ID:"
2670
2671 #: src/prefs_account.c:1073
2672 msgid "Specify SMTP port"
2673 msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
2674
2675 #: src/prefs_account.c:1085
2676 msgid "Specify POP3 port"
2677 msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò POP3"
2678
2679 #: src/prefs_account.c:1097
2680 msgid "Specify domain name"
2681 msgstr "Ïñéóìüò ôïõ ïíüìáôïò ôïõ domain"
2682
2683 #: src/prefs_account.c:1144
2684 msgid "Mail address is not entered."
2685 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
2686
2687 #: src/prefs_account.c:1149
2688 msgid "SMTP server is not entered."
2689 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
2690
2691 #: src/prefs_account.c:1154
2692 msgid "User ID is not entered."
2693 msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
2694
2695 #: src/prefs_account.c:1159
2696 msgid "POP3 server is not entered."
2697 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
2698
2699 #: src/prefs_account.c:1164
2700 msgid "IMAP4 server is not entered."
2701 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
2702
2703 #: src/prefs_account.c:1169
2704 msgid "NNTP server is not entered."
2705 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
2706
2707 #: src/prefs_common.c:612
2708 msgid "Creating common preferences window...\n"
2709 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
2710
2711 #: src/prefs_common.c:616
2712 msgid "Common Preferences"
2713 msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
2714
2715 #: src/prefs_common.c:640
2716 msgid "Display"
2717 msgstr "ÅìöÜíéóç"
2718
2719 #: src/prefs_common.c:642
2720 msgid "Message"
2721 msgstr "ÌÞíõìá"
2722
2723 #: src/prefs_common.c:648
2724 msgid "Interface"
2725 msgstr "ÄéåðáöÞ"
2726
2727 #: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
2728 msgid "Other"
2729 msgstr "¶ëëá"
2730
2731 #: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
2732 msgid "External program"
2733 msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
2734
2735 #: src/prefs_common.c:699
2736 msgid "Use external program for incorporation"
2737 msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
2738
2739 #: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
2740 msgid "Program path"
2741 msgstr "ÄéáäñïìÞ ðñïãñÜììáôïò"
2742
2743 #: src/prefs_common.c:718
2744 msgid "Local spool"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: src/prefs_common.c:729
2748 msgid "Incorporate from spool"
2749 msgstr ""
2750
2751 #: src/prefs_common.c:731
2752 msgid "Filter on incorporation"
2753 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
2754
2755 #: src/prefs_common.c:739
2756 msgid "Spool directory"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: src/prefs_common.c:757
2760 msgid "Auto-check new mail"
2761 msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
2762
2763 #: src/prefs_common.c:759
2764 msgid "each"
2765 msgstr "êÜèå"
2766
2767 #: src/prefs_common.c:771
2768 msgid "minute(s)"
2769 msgstr "ëåðôÜ"
2770
2771 #: src/prefs_common.c:780
2772 msgid "Check new mail on startup"
2773 msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
2774
2775 #: src/prefs_common.c:782
2776 msgid "News"
2777 msgstr "ÍÝá"
2778
2779 #: src/prefs_common.c:790
2780 msgid ""
2781 "Maximum article number to download\n"
2782 "(unlimited if 0 is specified)"
2783 msgstr ""
2784 "ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
2785 "(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
2786
2787 #: src/prefs_common.c:858
2788 msgid "Use external program for sending"
2789 msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá áðïóôïëÞ"
2790
2791 #: src/prefs_common.c:882
2792 msgid "Save sent messages to outbox"
2793 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
2794
2795 #: src/prefs_common.c:884
2796 msgid "Queue messages that failed to send"
2797 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ áðÝôõ÷å ç áðïóôïëÞ ôïõò"
2798
2799 #: src/prefs_common.c:890
2800 msgid "Outgoing codeset"
2801 msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
2802
2803 #: src/prefs_common.c:905
2804 msgid "Automatic"
2805 msgstr "Áõôüìáôç"
2806
2807 #: src/prefs_common.c:906
2808 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2809 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
2810
2811 #: src/prefs_common.c:908
2812 msgid "Unicode (UTF-8)"
2813 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2814
2815 #: src/prefs_common.c:910
2816 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2817 msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
2818
2819 #: src/prefs_common.c:912
2820 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2821 msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
2822
2823 #: src/prefs_common.c:913
2824 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2825 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
2826
2827 #: src/prefs_common.c:914
2828 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2829 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
2830
2831 #: src/prefs_common.c:915
2832 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2833 msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
2834
2835 #: src/prefs_common.c:916
2836 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2837 msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
2838
2839 #: src/prefs_common.c:917
2840 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2841 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
2842
2843 #: src/prefs_common.c:918
2844 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2845 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
2846
2847 #: src/prefs_common.c:919
2848 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2849 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
2850
2851 #: src/prefs_common.c:920
2852 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2853 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
2854
2855 #: src/prefs_common.c:922
2856 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2857 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
2858
2859 #: src/prefs_common.c:924
2860 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2861 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
2862
2863 #: src/prefs_common.c:925
2864 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2865 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
2866
2867 #: src/prefs_common.c:928
2868 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2869 msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
2870
2871 #: src/prefs_common.c:929
2872 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2873 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
2874
2875 #: src/prefs_common.c:931
2876 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2877 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
2878
2879 #: src/prefs_common.c:932
2880 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2881 msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
2882
2883 #: src/prefs_common.c:934
2884 msgid "Korean (EUC-KR)"
2885 msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
2886
2887 #: src/prefs_common.c:984
2888 msgid "Quotation"
2889 msgstr "ÐáñÜèåóç"
2890
2891 #: src/prefs_common.c:992
2892 msgid "Quote message when replying"
2893 msgstr "ÐáñÜèåóç ôïõ ìçíýìáôïò üôáí áðáíôÜôå"
2894
2895 #: src/prefs_common.c:998
2896 msgid "Quotation mark"
2897 msgstr "ÓÞìá ðáñÜèåóçò"
2898
2899 #: src/prefs_common.c:1011
2900 msgid "Quotation format:"
2901 msgstr "Ìïñöïðïßçóç ðáñÜèåóçò:"
2902
2903 #: src/prefs_common.c:1016
2904 msgid " Description of symbols "
2905 msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
2906
2907 #: src/prefs_common.c:1043
2908 msgid "Insert signature automatically"
2909 msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
2910
2911 #: src/prefs_common.c:1049
2912 msgid "Signature separator"
2913 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
2914
2915 #: src/prefs_common.c:1067
2916 msgid "Wrap messages at"
2917 msgstr "Ôýëéîç ìçíõìÜôùí óôïõò"
2918
2919 #: src/prefs_common.c:1079
2920 msgid "characters"
2921 msgstr "÷áñáêôÞñåò"
2922
2923 #: src/prefs_common.c:1087
2924 msgid "Wrap quotation"
2925 msgstr "Ôýëéîç ðáñÜèåóçò"
2926
2927 #: src/prefs_common.c:1089
2928 msgid "Wrap before sending"
2929 msgstr "Ôýëéîç ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
2930
2931 #: src/prefs_common.c:1128
2932 msgid "Font"
2933 msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
2934
2935 #: src/prefs_common.c:1137
2936 msgid "Text"
2937 msgstr "Êåßìåíï"
2938
2939 #: src/prefs_common.c:1160
2940 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2941 msgstr ""
2942 "ÌåôÝöñáóå ôá ïíüìáôá ôùí ðåäßùí ôçò åðéêåöáëßäáò (üðùò ôï `From:' óå `Áðü')"
2943
2944 #: src/prefs_common.c:1163
2945 msgid "Display unread number next to folder name"
2946 msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
2947
2948 #. ---- Summary ----
2949 #: src/prefs_common.c:1167
2950 msgid "Summary View"
2951 msgstr "Áðåéêüíéóç Ðåñßëçøçò"
2952
2953 #: src/prefs_common.c:1176
2954 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2955 msgstr ""
2956 "ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôç óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóôå åóåßò"
2957
2958 #: src/prefs_common.c:1178
2959 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2960 msgstr "Åíåñãïðïßçóç ïñéæüíôéáò ãñáììÞò êýëéóçò"
2961
2962 #: src/prefs_common.c:1184
2963 msgid "Date format"
2964 msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
2965
2966 #: src/prefs_common.c:1195
2967 msgid ""
2968 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2969 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2970 "replaced as follows:\n"
2971 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2972 "%A: the full weekday name\n"
2973 "%b: the abbreviated month name\n"
2974 "%B: the full month name\n"
2975 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2976 "%C: the century number (year/100)\n"
2977 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2978 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2979 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2980 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2981 "%m: the month as a decimal number\n"
2982 "%M: the minute as a decimal number\n"
2983 "%p: either AM or PM\n"
2984 "%S: the second as a decimal number\n"
2985 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2986 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2987 "%y: the last two digits of a year\n"
2988 "%Y: the year as a decimal number\n"
2989 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2990 msgstr ""
2991 "Ïé ÷áñáêôÞñåò ðïõ ôïðïèåôïýíôáé óôï êåßìåíï ìïñöïðïéÞóçò áíôéãñÜöïíôáé "
2992 "÷ùñßò ìåôáôñïðÞ. Ãéá íá ìåôáôñáðåß Ýíáò ÷áñáêôÞñáò ðñÝðåé íá ðñïçãåßôáé ôï "
2993 "óýìâïëï % , êáé ïé ìåôáôñïðÝò ãßíïíôáé ùò åîÞò:\n"
2994 "%a: óõíôïìïãñáößá ôçò ìÝñáò ôçò åâäïìÜäáò\n"
2995 "%A: ðëÞñçò ìÝñá ôçò åâäïìÜäáò\n"
2996 "%b: óõíôïìïãñáößá ôïõ ïíüìáôïò ôïõ ìÞíá\n"
2997 "%B: ðëÞñåò üíïìá ôïõ ìÞíá\n"
2998 "%c: ç ðñïôéìþìåíç çìåñïìçíßá êáé þñá ãéá ôï ïñéóìÝíï locale\n"
2999 "%C: ï áñéèìüò áéþíá (Ýôïò/100)\n"
3000 "%d: ç çìÝñá ôïõ ìÞíá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
3001 "%H: ç þñá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñïëüé 24 ùñþí\n"
3002 "%I: ç þñá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñïëüé 12 ùñþí\n"
3003 "%j: ç ìÝñá ôïõ Ýôïõò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
3004 "%m: ï ìÞíáò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
3005 "%M: ôï ëåðôü ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
3006 "%p: åßôå ÐÌ Þ ÌÌ\n"
3007 "%S: ôá äåõôåñüëåðôá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
3008 "%w: ç ìÝñá ôçò åâäïìÜäáò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
3009 "%x: ç ðñïôéìþìåíç çìåñïìçíßá ãéá ôï ïñéóìÝíï locale\n"
3010 "%y: ôá ôåëåõôáßá äýï øçößá ôïõ Ýôïõò\n"
3011 "%Y: ôï Ýôïò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
3012 "%Z: ç æþíç þñáò, Þ üíïìá, Þ óõíôïìïãñáößá"
3013
3014 #: src/prefs_common.c:1224
3015 msgid " Set display item of summary... "
3016 msgstr " Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí ðåñßëçøçò... "
3017
3018 #: src/prefs_common.c:1278
3019 msgid "Enable coloration of message"
3020 msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
3021
3022 #: src/prefs_common.c:1297
3023 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
3024 msgstr "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
3025
3026 #: src/prefs_common.c:1299
3027 msgid "Display header pane above message view"
3028 msgstr "ÅìöÜíéóç ôìÞìáôïò ìå ôçí êåöáëßäá ðÜíù áðü ôçí ðñïâïëÞ ìçíýìáôïò"
3029
3030 #: src/prefs_common.c:1306
3031 msgid "Display short headers on message view"
3032 msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò êåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
3033
3034 #: src/prefs_common.c:1326
3035 msgid "Line space"
3036 msgstr "ÄéÜóôçìá ãñáììþí"
3037
3038 #: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
3039 msgid "pixel(s)"
3040 msgstr "pixel(s)"
3041
3042 #: src/prefs_common.c:1345
3043 msgid "Leave space on head"
3044 msgstr "Íá ìÝíåé äéÜóôçìá óôçí êåöáëßäá"
3045
3046 #: src/prefs_common.c:1347
3047 msgid "Scroll"
3048 msgstr "Êýëéóç"
3049
3050 #: src/prefs_common.c:1354
3051 msgid "Half page"
3052 msgstr "ÌéóÞ óåëßäá"
3053
3054 #: src/prefs_common.c:1360
3055 msgid "Smooth scroll"
3056 msgstr "ÏìáëÞ êýëéóç"
3057
3058 #: src/prefs_common.c:1366
3059 msgid "Step"
3060 msgstr "ÊáôÜ âÞìáôá"
3061
3062 #: src/prefs_common.c:1427
3063 msgid "Encrypt message by default"
3064 msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
3065
3066 #: src/prefs_common.c:1430
3067 msgid "Sign message by default"
3068 msgstr "ÕðïãñáöÞ ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
3069
3070 #: src/prefs_common.c:1433
3071 msgid "Automatically check signatures"
3072 msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
3073
3074 #: src/prefs_common.c:1436
3075 msgid "Show signature check result in a popup window"
3076 msgstr "ÅìöÜíéóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ôïõ åëÝã÷ïõ óå îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï"
3077
3078 #: src/prefs_common.c:1440
3079 msgid "Grab input while entering a passphrase"
3080 msgstr "Grab input while entering a passphrase"
3081
3082 #: src/prefs_common.c:1445
3083 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
3084 msgstr "ÅìöÜíéóç åéäïðïßçóçò êáôÜ ôçí åêêßíçóç áí ôï GnuPG äåí ëåéôïõñãåß"
3085
3086 #. create default signkey box
3087 #: src/prefs_common.c:1452
3088 msgid "Default Sign Key"
3089 msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
3090
3091 #: src/prefs_common.c:1554
3092 msgid ""
3093 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
3094 "Emacs-based mailer"
3095 msgstr ""
3096 "Ðñïóùìïßùóç ôçò óõìðåñéöïñÜò ôùí êéíÞóåùí ôïõ ðïíôéêéïý\n"
3097 "ôïõ Emacs-based ðñïãñÜììáôïò mail"
3098
3099 #: src/prefs_common.c:1561
3100 msgid "Open first unread message when entering a folder"
3101 msgstr "¶íïéãìá ôïõ ðñþôïõ áäéÜâáóôïõ ìçíýìáôïò êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç óå Ýíá êáôÜëïãï"
3102
3103 #: src/prefs_common.c:1565
3104 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
3105 msgstr "Ìåôáêßíçóç óôïí êáôÜëïãï åéóåñ÷ïìÝíùí ìåôÜ ôç ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3106
3107 #: src/prefs_common.c:1573
3108 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3109 msgstr "Áõôüìáôç åêôÝëåóç ãéá ôç ìåôáöïñÜ êáé äéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí"
3110
3111 #: src/prefs_common.c:1580
3112 msgid ""
3113 "(Messages will be just marked till execution\n"
3114 " if this is turned off)"
3115 msgstr ""
3116 "(Ôá ìçíýìáôá áðëÜ èá óçìáíèïýí ìÝ÷ñé ôçí åêôÝëåóç\n"
3117 "áí áõôü åßíáé áðåðéëåãìÝíï)"
3118
3119 #: src/prefs_common.c:1587
3120 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3121 msgstr "ÐñïóèÞêç äéåýèõíóçò óôïí ðñïïñéóìü óå äéðëü êëéê"
3122
3123 #: src/prefs_common.c:1589
3124 msgid "On exit"
3125 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
3126
3127 #: src/prefs_common.c:1597
3128 msgid "Confirm on exit"
3129 msgstr "Åðéâåâáßùóç åîüäïõ"
3130
3131 #: src/prefs_common.c:1604
3132 msgid "Empty trash on exit"
3133 msgstr "¶äåéáóìá ôùí äéáãñáììÝíùí óôçí Ýîïäï"
3134
3135 #: src/prefs_common.c:1606
3136 msgid "Ask before emptying"
3137 msgstr "Åðéâåâáßùóç ðñéí ôï Üäåéáóìá"
3138
3139 #: src/prefs_common.c:1610
3140 msgid "Warn if there are queued messages"
3141 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç áí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
3142
3143 #: src/prefs_common.c:1648
3144 #, c-format
3145 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3146 msgstr "Åîùôåñéêüò Web browser (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï URI)"
3147
3148 #: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
3149 msgid "Command"
3150 msgstr "ÅíôïëÞ"
3151
3152 #: src/prefs_common.c:1673
3153 #, c-format
3154 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3155 msgstr "Åêôýðùóç (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3156
3157 #: src/prefs_common.c:1689
3158 #, c-format
3159 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3160 msgstr ""
3161 "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3162
3163 #: src/prefs_common.c:1752
3164 msgid "Set message colors"
3165 msgstr "¼ñéóìïò ÷ñùìÜôùí ìçíýìáôïò"
3166
3167 #: src/prefs_common.c:1760
3168 msgid "Colors"
3169 msgstr "×ñþìáôá"
3170
3171 #: src/prefs_common.c:1794
3172 msgid "Quoted Text - First Level"
3173 msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ðñþôï åðßðåäï"
3174
3175 #: src/prefs_common.c:1800
3176 msgid "Quoted Text - Second Level"
3177 msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Äåýôåñï åðßðåäï"
3178
3179 #: src/prefs_common.c:1806
3180 msgid "Quoted Text - Third Level"
3181 msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ôñßôï åðßðåäï"
3182
3183 #: src/prefs_common.c:1812
3184 msgid "URI link"
3185 msgstr "Óýíäåóìïò URI"
3186
3187 #: src/prefs_common.c:1819
3188 msgid "Recycle quote colors"
3189 msgstr "Áíáêýêëùóç ÷ñùìÜôùí ðáñÜèåóçò"
3190
3191 #: src/prefs_common.c:1881
3192 msgid "Pick color for quotation level 1"
3193 msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ðñþôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
3194
3195 #: src/prefs_common.c:1884
3196 msgid "Pick color for quotation level 2"
3197 msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò äåýôåñïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
3198
3199 #: src/prefs_common.c:1887
3200 msgid "Pick color for quotation level 3"
3201 msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ôñßôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
3202
3203 #: src/prefs_common.c:1890
3204 msgid "Pick color for URI"
3205 msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ãéá URI"
3206
3207 #: src/prefs_common.c:2025
3208 msgid "Description of symbols"
3209 msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
3210
3211 #: src/prefs_common.c:2052
3212 #, c-format
3213 msgid ""
3214 "Date\n"
3215 "From\n"
3216 "Full Name of Sender\n"
3217 "First Name of Sender\n"
3218 "Initial of Sender\n"
3219 "Subject\n"
3220 "To\n"
3221 "Message-ID\n"
3222 "%"
3223 msgstr ""
3224 "Çìåñïìçíßá\n"
3225 "Áðü\n"
3226 "ÐëÞñåò üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3227 "Ìéêñü üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3228 "Áñ÷éêÜ ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3229 "ÈÝìá\n"
3230 "Ðñïò\n"
3231 "Message-ID\n"
3232 "%"
3233
3234 #: src/prefs_common.c:2155
3235 msgid "Set display item"
3236 msgstr "Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí"
3237
3238 #: src/prefs_common.c:2172
3239 msgid "Mark"
3240 msgstr "ÓÞìáíóç"
3241
3242 #: src/prefs_common.c:2174
3243 msgid "MIME"
3244 msgstr "MIME"
3245
3246 #: src/prefs_common.c:2175
3247 msgid "Number"
3248 msgstr "Áñéèìüò"
3249
3250 #: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
3251 msgid "Date"
3252 msgstr "Çìåñïìçíßá"
3253
3254 #: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
3255 msgid "From"
3256 msgstr "Áðü"
3257
3258 #: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
3259 msgid "Subject"
3260 msgstr "ÈÝìá"
3261
3262 #: src/prefs_common.c:2232
3263 msgid "Font selection"
3264 msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
3265
3266 #: src/prefs_customheader.c:148
3267 msgid "Custom headers"
3268 msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
3269
3270 #: src/prefs_customheader.c:150
3271 msgid "Creating custom header setting window...\n"
3272 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
3273
3274 #: src/prefs_customheader.c:168
3275 msgid "Custom header setting"
3276 msgstr "Ñõèìßóåéò åéäéêÞò êåöáëßäáò"
3277
3278 #: src/prefs_customheader.c:212
3279 msgid "Value"
3280 msgstr "ÔéìÞ"
3281
3282 #: src/prefs_customheader.c:320
3283 msgid "Reading custom header configuration...\n"
3284 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
3285
3286 #: src/prefs_customheader.c:365
3287 msgid "Writing custom header configuration...\n"
3288 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
3289
3290 #: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
3291 #: src/prefs_filter.c:613
3292 msgid "Header name is not set."
3293 msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
3294
3295 #: src/prefs_customheader.c:541
3296 msgid "Delete header"
3297 msgstr "ÄéáãñáöÞ êåöáëßäáò"
3298
3299 #: src/prefs_customheader.c:542
3300 msgid "Do you really want to delete this header?"
3301 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
3302
3303 #: src/prefs_display_header.c:187
3304 msgid "Creating display header setting window...\n"
3305 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åìöÜíéóçò ñõèìßóåùí åðéêåöáëßäáò...\n"
3306
3307 #: src/prefs_display_header.c:210
3308 msgid "Display header setting"
3309 msgstr "Ïñéóìüò åìöÜíéóçò êåöáëßäáò"
3310
3311 #: src/prefs_display_header.c:237
3312 msgid "Header name"
3313 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
3314
3315 #: src/prefs_display_header.c:269
3316 msgid "Displayed Headers"
3317 msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
3318
3319 #: src/prefs_display_header.c:327
3320 msgid "Hidden headers"
3321 msgstr "ÊñõììÝíåò êåöáëßäåò"
3322
3323 #: src/prefs_display_header.c:357
3324 msgid "Show all unspecified headers"
3325 msgstr "ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ìç ïñéóìÝíùí êåöáëßäùí"
3326
3327 #: src/prefs_display_header.c:382
3328 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3329 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
3330
3331 #: src/prefs_display_header.c:420
3332 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3333 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
3334
3335 #: src/prefs_display_header.c:552
3336 msgid "This header is already in the list."
3337 msgstr "ÁõôÞ ç êåöáëßäá åßíáé Þäç óôç ëßóôá."
3338
3339 #: src/prefs_filter.c:184
3340 msgid "Registered rules"
3341 msgstr "ÏñéóìÝíïé êáíüíåò"
3342
3343 #: src/prefs_filter.c:186
3344 msgid "Creating filter setting window...\n"
3345 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí ößëôñùí..\n"
3346
3347 #: src/prefs_filter.c:205
3348 msgid "Filter setting"
3349 msgstr "Ñõèìßóåéò ößëôñùí"
3350
3351 #: src/prefs_filter.c:228
3352 msgid "Operator"
3353 msgstr "ÔåëåóôÞò"
3354
3355 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3356 #: src/prefs_filter.c:777
3357 msgid "(none)"
3358 msgstr "(êáíÝíá)"
3359
3360 #: src/prefs_filter.c:272
3361 msgid "Keyword"
3362 msgstr "ËÝîç-êëåéäß"
3363
3364 #: src/prefs_filter.c:293
3365 msgid "Predicate"
3366 msgstr "ÊñéôÞñéï"
3367
3368 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3369 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3370 msgid "contains"
3371 msgstr "ðåñéÝ÷åé"
3372
3373 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3374 #: src/prefs_filter.c:785
3375 msgid "not contain"
3376 msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
3377
3378 #: src/prefs_filter.c:332
3379 msgid "Destination"
3380 msgstr "Ðñïïñéóìüò"
3381
3382 #: src/prefs_filter.c:356
3383 msgid "Use regex"
3384 msgstr "×ñÞóç regex"
3385
3386 #: src/prefs_filter.c:360
3387 msgid "Don't receive"
3388 msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
3389
3390 #: src/prefs_filter.c:385
3391 msgid "Register"
3392 msgstr "Êáôá÷þñçóç"
3393
3394 #: src/prefs_filter.c:391
3395 msgid " Substitute "
3396 msgstr " ÁíôéêáôÜóôáóç"
3397
3398 #: src/prefs_filter.c:478
3399 msgid "Reading filter configuration...\n"
3400 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3401
3402 #: src/prefs_filter.c:514
3403 msgid "Writing filter configuration...\n"
3404 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3405
3406 #: src/prefs_filter.c:557
3407 msgid "(New)"
3408 msgstr "(ÍÝï)"
3409
3410 #: src/prefs_filter.c:608
3411 msgid "Destination is not set."
3412 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
3413
3414 #: src/prefs_filter.c:719
3415 msgid "Delete rule"
3416 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáíüíá"
3417
3418 #: src/prefs_filter.c:720
3419 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3420 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôüò ï êáíüíáò;"
3421
3422 #: src/procmime.c:686
3423 msgid "Code conversion failed.\n"
3424 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
3425
3426 #: src/procmsg.c:138
3427 msgid "Cache data is corrupted\n"
3428 msgstr "Cache data is corrupted\n"
3429
3430 #: src/procmsg.c:202
3431 msgid "\tNo cache file\n"
3432 msgstr "\tNo cache file\n"
3433
3434 #: src/procmsg.c:209
3435 msgid "\tReading summary cache..."
3436 msgstr "\tReading summary cache..."
3437
3438 #: src/procmsg.c:214
3439 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3440 msgstr "Cache version is different. Discarding it.\n"
3441
3442 #: src/procmsg.c:279
3443 msgid "\tMarking the messages..."
3444 msgstr "\tÓçìåéþíù ôá ìçíýìáôá..."
3445
3446 #: src/procmsg.c:323
3447 #, c-format
3448 msgid "\t%d new message(s)\n"
3449 msgstr "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
3450
3451 #: src/procmsg.c:457
3452 msgid "Mark file not found.\n"
3453 msgstr "Ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí äåí âñÝèçêå.\n"
3454
3455 #: src/procmsg.c:459
3456 #, c-format
3457 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3458 msgstr "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3459
3460 #: src/procmsg.c:475
3461 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3462 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí ãéá ðñüóèåóç óôï ôÝëïò.\n"
3463
3464 #: src/procmsg.c:480
3465 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3466 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí ãéá åããñáöÞ.\n"
3467
3468 #: src/procmsg.c:663
3469 msgid "Sending queued message failed.\n"
3470 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
3471
3472 #: src/procmsg.c:720
3473 #, c-format
3474 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3475 msgstr "Ç åíôïëÞ åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
3476
3477 #: src/progressdialog.c:51
3478 msgid "Status"
3479 msgstr "ÊáôÜóôáóç"
3480
3481 #: src/progressdialog.c:53
3482 msgid "Creating progress dialog...\n"
3483 msgstr "Äçìéïõñãþ äéÜëïãï ðñïüäïõ...\n"
3484
3485 #: src/recv.c:111
3486 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3487 msgstr "ðñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí ëÞøç äåäïìÝíùí.\n"
3488
3489 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3490 msgid "Can't write to file.\n"
3491 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
3492
3493 #: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
3494 msgid "Oops: Signature not verified"
3495 msgstr "Ïõðò. Ç õðïãñáöÞ äåí åîáêñéâþèçêå"
3496
3497 #: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
3498 msgid "No signature found"
3499 msgstr "Äåí âñÝèçêå õðïãñáöÞ"
3500
3501 #: src/rfc2015.c:143
3502 msgid "Good signature"
3503 msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ"
3504
3505 #: src/rfc2015.c:146
3506 msgid "BAD signature"
3507 msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ"
3508
3509 #: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
3510 msgid "No public key to verify the signature"
3511 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äçìüóéï êëåéäß ãéá íá åîáêñéâþóù áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ"
3512
3513 #: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
3514 msgid "Error verifying the signature"
3515 msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åîáêñßâùóç ôçò õðïãñáöÞò"
3516
3517 #: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
3518 msgid "Different results for signatures"
3519 msgstr "ÄéáöïñåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôéò õðïãñáöÝò"
3520
3521 #: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
3522 msgid "Error: Unknown status"
3523 msgstr "ÓöÜëìá: ¶ãíùóôç êáôÜóôáóç"
3524
3525 #: src/rfc2015.c:178
3526 #, c-format
3527 msgid "Good signature from \"%s\""
3528 msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
3529
3530 #: src/rfc2015.c:181
3531 #, c-format
3532 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3533 msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
3534
3535 #: src/rfc2015.c:213
3536 msgid "Cannot find user ID for this key."
3537 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù user ID ãéá áõôü ôï êëåéäß"
3538
3539 #: src/rfc2015.c:224
3540 #, c-format
3541 msgid "                aka \"%s\"\n"
3542 msgstr "åðßóçò ãíùóôüò ùò \"%s\"\n"
3543
3544 #: src/rfc2015.c:252
3545 #, c-format
3546 msgid "Signature made %s\n"
3547 msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3548
3549 #: src/rfc2015.c:261
3550 #, c-format
3551 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3552 msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
3553
3554 #: src/select-keys.c:101
3555 #, c-format
3556 msgid "Please select key for `%s'"
3557 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
3558
3559 #: src/select-keys.c:104
3560 #, c-format
3561 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3562 msgstr "ÓõëëÝãù ðëçñïöïñßåò ãéá `%s' ... %c"
3563
3564 #: src/select-keys.c:272
3565 msgid "Select Keys"
3566 msgstr "ÅðÝëåîå êëåéäéÜ"
3567
3568 #: src/select-keys.c:300
3569 msgid "Key ID"
3570 msgstr "Key ID"
3571
3572 #: src/select-keys.c:303
3573 msgid "Val"
3574 msgstr "ÔéìÞ"
3575
3576 #: src/select-keys.c:325
3577 msgid "Select"
3578 msgstr "ÅðéëïãÞ"
3579
3580 #: src/select-keys.c:445
3581 msgid "Add key"
3582 msgstr "ÐñïóèÞêç êëåéäéïý"
3583
3584 #: src/select-keys.c:446
3585 msgid "Enter another user or key ID\n"
3586 msgstr "ÅéóáãùãÞ Üëëïõ ÷ñÞóôç Þ key ID\n"
3587
3588 #: src/send.c:148
3589 msgid "Queued message header is broken.\n"
3590 msgstr "Ç êåöáëßäá ôïõ åí áíáìïíÞ ìçíýìáôïò äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñç.\n"
3591
3592 #: src/send.c:157
3593 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3594 msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå. ×ñçóéìïðïéþ ôïí ôñÝ÷ïí ëïãáñéáóìï...\n"
3595
3596 #: src/send.c:168
3597 msgid "Account not found.\n"
3598 msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå.\n"
3599
3600 #: src/send.c:250
3601 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
3602 msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ..."
3603
3604 #: src/send.c:254
3605 msgid "Connecting"
3606 msgstr "ÓõíäÝïìáé"
3607
3608 #: src/send.c:261
3609 msgid "Sending MAIL FROM..."
3610 msgstr "ÓôÝëíù MAIL FROM..."
3611
3612 #: src/send.c:262
3613 msgid "Sending"
3614 msgstr "ÓôÝëíù"
3615
3616 #: src/send.c:269
3617 msgid "Sending RCPT TO..."
3618 msgstr "ÓôÝëíù RCPT TO..."
3619
3620 #: src/send.c:276
3621 msgid "Sending DATA..."
3622 msgstr "ÓôÝëíù DATA..."
3623
3624 #: src/send.c:292
3625 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
3626 msgstr "ÓôÝëíù ôï ìÞíõìá (%d / %d bytes)"
3627
3628 #: src/send.c:309
3629 msgid "Quitting..."
3630 msgstr "Åãêáôáëåßðù..."
3631
3632 #: src/send.c:330
3633 #, c-format
3634 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3635 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí åîõðçñÝôç SMTP: %s:%d\n"
3636
3637 #: src/send.c:341
3638 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3639 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
3640
3641 #: src/send.c:357
3642 msgid "Sending message"
3643 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
3644
3645 #: src/setup.c:43
3646 msgid "Mailbox setting"
3647 msgstr "Ñõèìßóåéò Mailbox"
3648
3649 #: src/setup.c:44
3650 msgid ""
3651 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3652 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3653 "if you have the one.\n"
3654 "If you're not sure, just select OK."
3655 msgstr ""
3656 "Áñ÷éêÜ, ðñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôç èÝóç ôïõ mailbox.\n"
3657 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Ýíá õðÜñ÷ïí mailbox óå ìïñöÞ MH\n"
3658 "Áí Ý÷åôå Ýíá ôÝôïéï.\n"
3659 "Áí äåí åßóôå óßãïõñïò, áðëÜ åðéëÝîôå OK."
3660
3661 #: src/sourcewindow.c:76
3662 msgid "Creating source window...\n"
3663 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ ðçãÞò...\n"
3664
3665 #: src/sourcewindow.c:80
3666 msgid "Source of the message"
3667 msgstr "ÐçãÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
3668
3669 #: src/sourcewindow.c:140
3670 #, c-format
3671 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3672 msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò ðçãÞò ôïõ %s ...\n"
3673
3674 #: src/sourcewindow.c:142
3675 #, c-format
3676 msgid "%s - Source"
3677 msgstr "%s - ÐçãÞ"
3678
3679 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3680 msgid "Search"
3681 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
3682
3683 #: src/summary_search.c:172
3684 msgid "Case sensitive"
3685 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
3686
3687 #: src/summary_search.c:178
3688 msgid "Backward search"
3689 msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
3690
3691 #: src/summary_search.c:184
3692 msgid "Select all matched"
3693 msgstr "ÅðéëïãÞ üëùí ôùí ôáéñéáóìÝíùí"
3694
3695 #: src/summary_search.c:191
3696 msgid "Clear"
3697 msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
3698
3699 #: src/summary_search.c:286
3700 msgid "Search failed"
3701 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
3702
3703 #: src/summary_search.c:287
3704 msgid "Search string not found."
3705 msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
3706
3707 #: src/summary_search.c:292
3708 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3709 msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
3710
3711 #: src/summary_search.c:294
3712 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3713 msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
3714
3715 #: src/summary_search.c:296
3716 msgid "Search finished"
3717 msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
3718
3719 #: src/summaryview.c:289
3720 msgid "/M_ove..."
3721 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
3722
3723 #: src/summaryview.c:290
3724 msgid "/_Copy..."
3725 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
3726
3727 #: src/summaryview.c:292
3728 msgid "/E_xecute"
3729 msgstr "/ÅêôÝëåóç"
3730
3731 #: src/summaryview.c:293
3732 msgid "/_Mark"
3733 msgstr "/ÓÞìáíóç"
3734
3735 #: src/summaryview.c:294
3736 msgid "/_Mark/_Mark"
3737 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
3738
3739 #: src/summaryview.c:295
3740 msgid "/_Mark/_Unmark"
3741 msgstr "/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
3742
3743 #: src/summaryview.c:296
3744 msgid "/_Mark/---"
3745 msgstr "/ÓÞìáíóç/---"
3746
3747 #: src/summaryview.c:297
3748 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3749 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
3750
3751 #: src/summaryview.c:298
3752 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
3753 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3754
3755 #: src/summaryview.c:301
3756 msgid "/_Reply"
3757 msgstr "/ÁðÜíôçóç"
3758
3759 #: src/summaryview.c:302
3760 msgid "/Repl_y to sender"
3761 msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
3762
3763 #: src/summaryview.c:303
3764 msgid "/Reply to a_ll"
3765 msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3766
3767 #: src/summaryview.c:304
3768 msgid "/_Forward"
3769 msgstr "/Ðñïþèçóç"
3770
3771 #: src/summaryview.c:305
3772 msgid "/Forward as a_ttachment"
3773 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
3774
3775 #: src/summaryview.c:308
3776 msgid "/Open in new _window"
3777 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
3778
3779 #: src/summaryview.c:309
3780 msgid "/View so_urce"
3781 msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
3782
3783 #: src/summaryview.c:310
3784 msgid "/Show all _header"
3785 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
3786
3787 #: src/summaryview.c:311
3788 msgid "/Re-_edit"
3789 msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
3790
3791 #: src/summaryview.c:314
3792 msgid "/_Print..."
3793 msgstr "/Åêôýðùóç..."
3794
3795 #: src/summaryview.c:316
3796 msgid "/Select _all"
3797 msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
3798
3799 #: src/summaryview.c:322
3800 msgid "M"
3801 msgstr "M"
3802
3803 #: src/summaryview.c:322
3804 msgid "U"
3805 msgstr "U"
3806
3807 #: src/summaryview.c:337
3808 msgid "Creating summary view...\n"
3809 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò ðåñßëçøçò...\n"
3810
3811 #: src/summaryview.c:352
3812 msgid "No."
3813 msgstr "Áñ."
3814
3815 #: src/summaryview.c:573
3816 msgid "Process mark"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: src/summaryview.c:574
3820 msgid "Some marks are left. Process it?"
3821 msgstr "ÌåñéêÝò óçìÜíóåéò Ý÷ïõí áðïìåßíåé. Íá åðåîåñãáóôïýí;"
3822
3823 #: src/summaryview.c:599
3824 msgid ""
3825 "empty folder\n"
3826 "\n"
3827 msgstr ""
3828 "Üäåéïò êáôÜëïãïò\n"
3829 "\n"
3830
3831 #: src/summaryview.c:611
3832 #, c-format
3833 msgid "Scanning folder (%s)..."
3834 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ (%s)..."
3835
3836 #: src/summaryview.c:680
3837 msgid "done."
3838 msgstr "ÔÝëïò."
3839
3840 #: src/summaryview.c:815
3841 msgid "No unread message"
3842 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3843
3844 #: src/summaryview.c:816
3845 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3846 msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
3847
3848 #: src/summaryview.c:957 src/summaryview.c:959
3849 msgid "Attracting messages by subject..."
3850 msgstr ""
3851
3852 #: src/summaryview.c:1102
3853 #, c-format
3854 msgid "%d deleted"
3855 msgstr "%d äéáãñÜöçêáí"
3856
3857 #: src/summaryview.c:1106
3858 #, c-format
3859 msgid "%s%d moved"
3860 msgstr "%s%d ìåôáêéíÞèçêáí"
3861
3862 #: src/summaryview.c:1107 src/summaryview.c:1114
3863 msgid ", "
3864 msgstr ", "
3865
3866 #: src/summaryview.c:1112
3867 #, c-format
3868 msgid "%s%d copied"
3869 msgstr "%s%d áíôéãñÜöçêáí"
3870
3871 #: src/summaryview.c:1129
3872 msgid " item(s) selected"
3873 msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
3874
3875 #: src/summaryview.c:1140
3876 #, c-format
3877 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3878 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
3879
3880 #: src/summaryview.c:1146
3881 #, c-format
3882 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3883 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ"
3884
3885 #: src/summaryview.c:1187 src/summaryview.c:1188
3886 msgid "Sorting summary..."
3887 msgstr "Ðåñßëçøç ôáîéíüìçóçò..."
3888
3889 #: src/summaryview.c:1226
3890 msgid "\tSetting summary from message data..."
3891 msgstr "\tÏñéóìüò ðåñßëçøçò áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
3892
3893 #: src/summaryview.c:1228
3894 msgid "Setting summary from message data..."
3895 msgstr "Ïñéóìüò ðåñßëçøçò áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
3896
3897 #: src/summaryview.c:1337
3898 #, c-format
3899 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3900 msgstr ""
3901
3902 #: src/summaryview.c:1389
3903 msgid "(No Date)"
3904 msgstr "(×ùñßò çìåñïìçíßá)"
3905
3906 #: src/summaryview.c:1654
3907 #, c-format
3908 msgid "Message %d is marked\n"
3909 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
3910
3911 #: src/summaryview.c:1683
3912 #, c-format
3913 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3914 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
3915
3916 #: src/summaryview.c:1718
3917 #, c-format
3918 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3919 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
3920
3921 #: src/summaryview.c:1760
3922 #, c-format
3923 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3924 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá äéáãñáöÞ\n"
3925
3926 #: src/summaryview.c:1774
3927 msgid "Current folder is Trash."
3928 msgstr "Ï ôñÝ÷ïí êáôÜëïãïò åßíáé ôá ÄéáãñáììÝíá"
3929
3930 #: src/summaryview.c:1796 src/summaryview.c:1798
3931 msgid "Deleting duplicated messages..."
3932 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
3933
3934 #: src/summaryview.c:1848
3935 #, c-format
3936 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3937 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d äåí Ý÷åé óçìåéùèåß\n"
3938
3939 #: src/summaryview.c:1885
3940 #, c-format
3941 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3942 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
3943
3944 #: src/summaryview.c:1897
3945 msgid "Destination is same as current folder."
3946 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
3947
3948 #: src/summaryview.c:1946
3949 #, c-format
3950 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3951 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d Ý÷åé ïñéóôåß íá áíôéãñáöåß óôï %s\n"
3952
3953 #: src/summaryview.c:1959
3954 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3955 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò áíôéãñáöÞò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
3956
3957 #: src/summaryview.c:1991
3958 msgid "Selecting all messages..."
3959 msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
3960
3961 #: src/summaryview.c:2045
3962 msgid "Print"
3963 msgstr "Åêôýðùóç"
3964
3965 #: src/summaryview.c:2046
3966 #, c-format
3967 msgid ""
3968 "Enter the print command line:\n"
3969 "(`%s' will be replaced with file name)"
3970 msgstr ""
3971 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
3972 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3973
3974 #: src/summaryview.c:2052
3975 #, c-format
3976 msgid ""
3977 "Print command line is invalid:\n"
3978 "`%s'"
3979 msgstr ""
3980 "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
3981 "`%s'"
3982
3983 #: src/summaryview.c:2270 src/summaryview.c:2275
3984 msgid "Building threads..."
3985 msgstr "Äçìéïõñãþ ôá íÞìáôá..."
3986
3987 #: src/summaryview.c:2297 src/summaryview.c:2298
3988 msgid "Unthreading..."
3989 msgstr ""
3990
3991 #: src/summaryview.c:2320
3992 msgid "Unthreading for execution..."
3993 msgstr ""
3994
3995 #: src/summaryview.c:2407
3996 msgid "filtering..."
3997 msgstr "öéëôñÜñù..."
3998
3999 #: src/summaryview.c:2408
4000 msgid "Filtering..."
4001 msgstr "ÖéëôñÜñù..."
4002
4003 #: src/summaryview.c:2514
4004 #, c-format
4005 msgid "Go to %s\n"
4006 msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
4007
4008 #: src/textview.c:138
4009 msgid "Creating text view...\n"
4010 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç êåéìÝíïõ...\n"
4011
4012 #: src/textview.c:366
4013 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
4014 msgstr "Ãéá íá áðïèçêåýóåôå áõôü ôï ôìÞìá, åðéëÝîôå ôï ìåíïý ìå "
4015
4016 #: src/textview.c:367
4017 msgid "right click and select `Save as...', "
4018 msgstr "äåîß êïõìðß êáé åðéëÝîôå `ÁðïèÞêåõóç ùò...', "
4019
4020 #: src/textview.c:368
4021 msgid ""
4022 "or press `y' key.\n"
4023 "\n"
4024 msgstr ""
4025 "Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `y'.\n"
4026 "\n"
4027
4028 #: src/textview.c:370
4029 msgid "To display this part as a text message, select "
4030 msgstr "Ãéá íá åìöáíßóåôå áõôü ôï ôìÞìá ùò ìÞíõìá êåéìÝíïõ, åðéëÝîôå"
4031
4032 #: src/textview.c:371
4033 msgid ""
4034 "`Display as text', or press `t' key.\n"
4035 "\n"
4036 msgstr ""
4037 "`ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï', Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `t'.\n"
4038 "\n"
4039
4040 #: src/textview.c:373
4041 msgid "To open this part with external program, select "
4042 msgstr "Ãéá íá áíïßîåôå áõôü ôï ôìÞìá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá, åðéëÝîôå "
4043
4044 #: src/textview.c:374
4045 msgid "`Open' or `Open with...', "
4046 msgstr "`¶íïéãìá', Þ `¶íïéãìá ìå...', "
4047
4048 #: src/textview.c:375
4049 msgid "or double-click, or click the center button, "
4050 msgstr "Þ êÜíôå äéðëü êëéê, Þ ðáôÞóôå ôï ìåóáßï êïõìðß, "
4051
4052 #: src/textview.c:376
4053 msgid "or press `l' key."
4054 msgstr "Þ ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï `l'."
4055
4056 #: src/textview.c:395
4057 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
4058 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí Ý÷åé Ýëåã÷èåß áêüìá.\n"
4059
4060 #: src/textview.c:396
4061 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
4062 msgstr "Ãéá íá ôçí åëÝãîåôå, åðéëÝîôå ôï ìåíïý ìå\n"
4063
4064 #: src/textview.c:397
4065 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
4066 msgstr "äåîß êïõìðß êáé åðéëÝîôå `¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò'.\n"
4067
4068 #: src/utils.c:1547
4069 #, c-format
4070 msgid "writing to %s failed.\n"
4071 msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
4072
4073 #: src/utils.c:1588
4074 msgid "move_file(): file %s already exists."
4075 msgstr "move_file(): ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
4076
4077 #: src/utils.c:1729
4078 #, c-format
4079 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
4080 msgstr "Ç åíôïëÞ áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
4081
4082 #~ msgid "deleting message %d...\n"
4083 #~ msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
4084
4085 #~ msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
4086 #~ msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Íá ìçí åìöáíßæåôáé"
4087
4088 #~ msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
4089 #~ msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
4090
4091 #~ msgid "/_Mark/Make it as _being read"
4092 #~ msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
4093
4094 #~ msgid "Show other headers"
4095 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Üëëùí êåöáëßäùí"
4096
4097 #~ msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
4098 #~ msgstr "Ç áíôéãñáöÞ áñ÷åßïõ áðü ôï %s óôï %s áðÝôõ÷å.\n"
4099
4100 #~ msgid ""
4101 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
4102 #~ "comment of the md5.c module for license terms.\n"
4103 #~ "\n"
4104 #~ msgstr ""
4105 #~ "Ç õðïóôÞñéîç MD5 åßíáé copyright ôçò RSA Data Security, Inc.  Äåßôå ôï  "
4106 #~ "ó÷üëéï óôçí åðéêåöáëßäá ôïõ  md5.c module ãéá ôïõò üñïõò ôçò Üäåéáò.\n"
4107 #~ "\n"
4108
4109 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
4110 #~ msgstr "Êõ Äå Ôñ Ôå Ðå Ðá Óá "
4111
4112 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
4113 #~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅðéëïãÞ üëùí"
4114
4115 #~ msgid "Clean trash"
4116 #~ msgstr "ÊáèÜñéóìá ôïõ trash"
4117
4118 #~ msgid "/_Mark/Mark as _important"
4119 #~ msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò óçìáíôéêü"
4120
4121 #~ msgid "TextView: color allocation failed\n"
4122 #~ msgstr "TextView: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí áðÝôõ÷å\n"
4123
4124 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
4125 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME\n"
4126