0.8.11claws22
[claws.git] / po / el.po
1 # Hellenic translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
10 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
19
20 #: src/about.c:209
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "Ôá ôìÞìáôá êþäéêá ðïõ åöáñìüóèçêáí áðü ôï fetchmail åßíáé Copyright 1997 by "
29 "Eric S. Raymond. ÔìÞìáôá áõôïý åßíáé åðßóçò copyrighted by Carl Harris, 1993 "
30 "and 1995.  Ôï Copyright ôçñåßôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åëåýèåñçò áíáäéáíïìÞò "
31 "ôïõ êþäéêá\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:215
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Ôï Kcc åßíáé copyright ôïõ Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, êáé ôï "
41 "libkcc åßíáé copyright ôïõ takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:220
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Ôï GPGME åßíáé copyright 2001 ôïõ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:224
53 msgid ""
54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
55 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
56 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
57 "version.\n"
58 "\n"
59 msgstr ""
60 "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
61 "êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
62 "×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
63 "áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
64 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
65 "\n"
66
67 #: src/about.c:230
68 msgid ""
69 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
70 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
71 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
72 "more details.\n"
73 "\n"
74 msgstr ""
75 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
76 "ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
77 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
78 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
79 "\n"
80
81 #: src/about.c:236
82 msgid ""
83 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
84 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
85 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
86 msgstr ""
87 "Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
88 "ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
89 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
90 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
91
92 #. Button panel
93 #: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
94 #: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
95 #: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
96 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
97 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
98 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
99 #: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
100 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
101 #: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
102 #: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
103 #: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
104 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
105 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
106 #: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
107 #: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
108 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
109 #: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
110 msgid "OK"
111 msgstr "OK"
112
113 #: src/account.c:119
114 msgid "Reading all config for each account...\n"
115 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü...\n"
116
117 #: src/account.c:134
118 #, c-format
119 msgid "Found label: %s\n"
120 msgstr "ÂñÝèçêå ôáìðÝëá: %s\n"
121
122 #: src/account.c:254
123 msgid ""
124 "Some composing windows are open.\n"
125 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
126 msgstr ""
127 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
128 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
129 "ëïãáñéáóìïýò."
130
131 #: src/account.c:260
132 msgid "Opening account edit window...\n"
133 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
134
135 #: src/account.c:457
136 msgid "Creating account edit window...\n"
137 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
138
139 #: src/account.c:462
140 msgid "Edit accounts"
141 msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
142
143 #: src/account.c:480
144 msgid ""
145 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
146 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
147 msgstr ""
148
149 #: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
150 #: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
151 #: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
152 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
153 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
154 #: src/select-keys.c:301
155 msgid "Name"
156 msgstr "¼íïìá"
157
158 #: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
159 msgid "Protocol"
160 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
161
162 #: src/account.c:502
163 msgid "Server"
164 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
165
166 #: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
167 #: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
168 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
169 msgid "Add"
170 msgstr "ÐñïóèÞêç"
171
172 #: src/account.c:537
173 msgid "Edit"
174 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
175
176 #: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
177 msgid " Delete "
178 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
179
180 #: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
181 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
182 #: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
183 #: src/prefs_summary_column.c:289
184 msgid "Down"
185 msgstr "ÊÜôù"
186
187 #: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
188 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
189 #: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
190 #: src/prefs_summary_column.c:285
191 msgid "Up"
192 msgstr "ÐÜíù"
193
194 #: src/account.c:569
195 #, fuzzy
196 msgid " Set as default account "
197 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
198
199 #: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
200 #: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
201 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
202 msgid "Close"
203 msgstr "Êëåßóéìï"
204
205 #: src/account.c:657
206 msgid "Delete account"
207 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
208
209 #: src/account.c:658
210 msgid "Do you really want to delete this account?"
211 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
212
213 #: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
214 #: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
215 #: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
216 #: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
217 #: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
218 #: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
219 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
220 #: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
221 #: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
222 #: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
223 #: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
224 msgid "Yes"
225 msgstr "Íáé"
226
227 #: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
228 #: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
229 #: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
230 msgid "+No"
231 msgstr "+¼÷é"
232
233 #: src/account.c:671
234 msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
235 msgstr ""
236
237 #: src/addressadd.c:163
238 #, fuzzy
239 msgid "Add Address to Book"
240 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
241
242 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
243 msgid "Address"
244 msgstr "Äéåýèõíóç"
245
246 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
247 #: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
248 msgid "Remarks"
249 msgstr "Ó÷üëéá"
250
251 #: src/addressadd.c:225
252 #, fuzzy
253 msgid "Select Address Book Folder"
254 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
255
256 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
257 #: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
258 #: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
259 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
260 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
261 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
262 #: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
263 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
264 #: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
265 #: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
266 #: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
267 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
268 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
269 #: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
270 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
271 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
272 #: src/summaryview.c:3402
273 msgid "Cancel"
274 msgstr "Áêýñùóç"
275
276 #: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
277 msgid "/_File"
278 msgstr "/Áñ÷åßï"
279
280 #: src/addressbook.c:349
281 #, fuzzy
282 msgid "/_File/New _Book"
283 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
284
285 #: src/addressbook.c:350
286 #, fuzzy
287 msgid "/_File/New _vCard"
288 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
289
290 #: src/addressbook.c:352
291 #, fuzzy
292 msgid "/_File/New _JPilot"
293 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
294
295 #: src/addressbook.c:355
296 #, fuzzy
297 msgid "/_File/New _Server"
298 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
299
300 #: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
301 #: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
302 msgid "/_File/---"
303 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
304
305 #: src/addressbook.c:358
306 msgid "/_File/_Edit"
307 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
308
309 #: src/addressbook.c:359
310 msgid "/_File/_Delete"
311 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
312
313 #: src/addressbook.c:361
314 #, fuzzy
315 msgid "/_File/_Save"
316 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
317
318 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
319 msgid "/_File/_Close"
320 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
321
322 #: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
323 #: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
324 msgid "/_Edit"
325 msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
326
327 #: src/addressbook.c:364
328 #, fuzzy
329 msgid "/_Edit/C_ut"
330 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
331
332 #: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
333 msgid "/_Edit/_Copy"
334 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
335
336 #: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
337 msgid "/_Edit/_Paste"
338 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
339
340 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
341 #: src/mainwindow.c:516
342 msgid "/_Edit/---"
343 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
344
345 #: src/addressbook.c:368
346 #, fuzzy
347 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
348 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
349
350 #: src/addressbook.c:369
351 #, fuzzy
352 msgid "/_Address"
353 msgstr "Äéåýèõíóç"
354
355 #: src/addressbook.c:370
356 #, fuzzy
357 msgid "/_Address/New _Address"
358 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
359
360 #: src/addressbook.c:371
361 #, fuzzy
362 msgid "/_Address/New _Group"
363 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
364
365 #: src/addressbook.c:372
366 #, fuzzy
367 msgid "/_Address/New _Folder"
368 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
369
370 #: src/addressbook.c:373
371 #, fuzzy
372 msgid "/_Address/---"
373 msgstr "Äéåýèõíóç"
374
375 #: src/addressbook.c:374
376 #, fuzzy
377 msgid "/_Address/_Edit"
378 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
379
380 #: src/addressbook.c:375
381 #, fuzzy
382 msgid "/_Address/_Delete"
383 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
384
385 #: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
386 #: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
387 #: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
388 #, fuzzy
389 msgid "/_Tools/---"
390 msgstr "/Åñãáëåßá"
391
392 #: src/addressbook.c:377
393 #, fuzzy
394 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
395 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
396
397 #: src/addressbook.c:378
398 #, fuzzy
399 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
400 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
401
402 #: src/addressbook.c:379
403 #, fuzzy
404 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
405 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
406
407 #: src/addressbook.c:381
408 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
409 msgstr ""
410
411 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
412 msgid "/_Help"
413 msgstr "/ÂïÞèåéá"
414
415 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
416 msgid "/_Help/_About"
417 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
418
419 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
420 #, fuzzy
421 msgid "/New _Address"
422 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
423
424 #: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
425 #, fuzzy
426 msgid "/New _Group"
427 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
428
429 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
430 #, fuzzy
431 msgid "/New _Folder"
432 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
433
434 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
435 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
436 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
437 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
438 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
439 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
440 #: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
441 #: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
442 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
443 msgid "/---"
444 msgstr "/---"
445
446 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
447 msgid "/_Delete"
448 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
449
450 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
451 msgid "/C_ut"
452 msgstr ""
453
454 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
455 #, fuzzy
456 msgid "/_Copy"
457 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
458
459 #: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
460 #, fuzzy
461 msgid "/_Paste"
462 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
463
464 #: src/addressbook.c:413
465 #, fuzzy
466 msgid "/Pa_ste Address"
467 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
468
469 #: src/addressbook.c:535
470 msgid "E-Mail address"
471 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
472
473 #: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
474 msgid "Address book"
475 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
476
477 #: src/addressbook.c:638
478 msgid "Name:"
479 msgstr "¼íïìá:"
480
481 #. Buttons
482 #: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
483 #: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
484 #: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
485 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
486 #: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
487 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
488 msgid "Delete"
489 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
490
491 #: src/addressbook.c:676
492 msgid "Lookup"
493 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
494
495 #: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
496 #: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
497 #: src/summary_search.c:154
498 msgid "To:"
499 msgstr "Ðñïò:"
500
501 #: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
502 msgid "Cc:"
503 msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
504
505 #: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
506 msgid "Bcc:"
507 msgstr ""
508
509 #. Confirm deletion
510 #: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
511 msgid "Delete address(es)"
512 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
513
514 #: src/addressbook.c:892
515 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
516 msgstr ""
517
518 #: src/addressbook.c:915
519 msgid "Really delete the address(es)?"
520 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
521
522 #: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
523 #: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
524 #: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
525 #: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
526 #: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
527 #: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
528 #: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
529 #: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
530 #: src/summaryview.c:3046
531 msgid "No"
532 msgstr "¼÷é"
533
534 #: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
535 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
536 msgstr ""
537
538 #: src/addressbook.c:1428
539 msgid "Cannot paste into an address group."
540 msgstr ""
541
542 #: src/addressbook.c:2071
543 #, c-format
544 msgid ""
545 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
546 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
547 msgstr ""
548
549 #: src/addressbook.c:2075
550 #, fuzzy
551 msgid "Folder only"
552 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
553
554 #: src/addressbook.c:2075
555 #, fuzzy
556 msgid "Folder and Addresses"
557 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
558
559 #: src/addressbook.c:2080
560 #, c-format
561 msgid "Really delete `%s' ?"
562 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
563
564 #: src/addressbook.c:2858
565 msgid "New user, could not save index file."
566 msgstr ""
567
568 #: src/addressbook.c:2862
569 msgid "New user, could not save address book files."
570 msgstr ""
571
572 #: src/addressbook.c:2872
573 msgid "Old address book converted successfully."
574 msgstr ""
575
576 #: src/addressbook.c:2877
577 msgid ""
578 "Old address book converted,\n"
579 "could not save new address index file"
580 msgstr ""
581
582 #: src/addressbook.c:2890
583 msgid ""
584 "Could not convert address book,\n"
585 "but created empty new address book files."
586 msgstr ""
587
588 #: src/addressbook.c:2896
589 msgid ""
590 "Could not convert address book,\n"
591 "could not create new address book files."
592 msgstr ""
593
594 #: src/addressbook.c:2901
595 msgid ""
596 "Could not convert address book\n"
597 "and could not create new address book files."
598 msgstr ""
599
600 #: src/addressbook.c:2908
601 msgid "Addressbook conversion error"
602 msgstr ""
603
604 #: src/addressbook.c:2912
605 #, fuzzy
606 msgid "Addressbook conversion"
607 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
608
609 #: src/addressbook.c:2947
610 #, fuzzy
611 msgid "Addressbook Error"
612 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
613
614 #: src/addressbook.c:2948
615 msgid "Could not read address index"
616 msgstr ""
617
618 #: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
619 msgid "Interface"
620 msgstr "ÄéåðáöÞ"
621
622 #: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
623 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
624 #, fuzzy
625 msgid "Address Book"
626 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
627
628 #: src/addressbook.c:3456
629 msgid "Person"
630 msgstr ""
631
632 #: src/addressbook.c:3472
633 #, fuzzy
634 msgid "EMail Address"
635 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
636
637 #: src/addressbook.c:3488
638 #, fuzzy
639 msgid "Group"
640 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
641
642 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
643 #: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
644 #: src/prefs_account.c:1733
645 msgid "Folder"
646 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
647
648 #: src/addressbook.c:3520
649 #, fuzzy
650 msgid "vCard"
651 msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
652
653 #: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
654 msgid "JPilot"
655 msgstr ""
656
657 #: src/addressbook.c:3568
658 #, fuzzy
659 msgid "LDAP Server"
660 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
661
662 #: src/addrgather.c:156
663 msgid "Please specify name for address book."
664 msgstr ""
665
666 #: src/addrgather.c:176
667 msgid "Please select the mail headers to search."
668 msgstr ""
669
670 #. Go fer it
671 #: src/addrgather.c:182
672 msgid "Busy harvesting addresses..."
673 msgstr ""
674
675 #: src/addrgather.c:220
676 msgid "Addresses gathered successfully."
677 msgstr ""
678
679 #: src/addrgather.c:284
680 #, fuzzy
681 msgid "No folder or message was selected."
682 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
683
684 #: src/addrgather.c:292
685 msgid ""
686 "Please select a folder to process from the folder\n"
687 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
688 "the message list."
689 msgstr ""
690
691 #: src/addrgather.c:344
692 #, fuzzy
693 msgid "Folder :"
694 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
695
696 #: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
697 #, fuzzy
698 msgid "Address Book :"
699 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
700
701 #: src/addrgather.c:365
702 #, fuzzy
703 msgid "Folder Size :"
704 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
705
706 #: src/addrgather.c:380
707 #, fuzzy
708 msgid "Process these mail header fields"
709 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
710
711 #: src/addrgather.c:398
712 msgid "Include sub-folders"
713 msgstr ""
714
715 #: src/addrgather.c:421
716 #, fuzzy
717 msgid "Header Name"
718 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
719
720 #: src/addrgather.c:422
721 #, fuzzy
722 msgid "Address Count"
723 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
724
725 #. Create notebook pages
726 #: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
727 msgid "Warning"
728 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
729
730 #: src/addrgather.c:527
731 #, fuzzy
732 msgid "Header Fields"
733 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
734
735 #: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
736 msgid "Finish"
737 msgstr ""
738
739 #: src/addrgather.c:587
740 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
741 msgstr ""
742
743 #: src/addrgather.c:595
744 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
745 msgstr ""
746
747 #. Old address book
748 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
749 msgid "Common address"
750 msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
751
752 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
753 msgid "Personal address"
754 msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
755
756 #: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
757 msgid "Notice"
758 msgstr "Óçìåßùóç"
759
760 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
761 msgid "Error"
762 msgstr "ÓöÜëìá"
763
764 #: src/alertpanel.c:188
765 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
766 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
767
768 #: src/alertpanel.c:276
769 msgid "Show this message next time"
770 msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
771
772 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
773 msgid "can't allocate memory\n"
774 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
775
776 #: src/colorlabel.c:45
777 msgid "Orange"
778 msgstr ""
779
780 #: src/colorlabel.c:46
781 msgid "Red"
782 msgstr ""
783
784 #: src/colorlabel.c:47
785 #, fuzzy
786 msgid "Pink"
787 msgstr "Åêôýðùóç"
788
789 #: src/colorlabel.c:48
790 msgid "Sky blue"
791 msgstr ""
792
793 #: src/colorlabel.c:49
794 #, fuzzy
795 msgid "Blue"
796 msgstr "ÔéìÞ"
797
798 #: src/colorlabel.c:50
799 msgid "Green"
800 msgstr ""
801
802 #: src/colorlabel.c:51
803 #, fuzzy
804 msgid "Brown"
805 msgstr "ÊÜôù"
806
807 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
808 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
809 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
810 #. * can always get back the SummaryView pointer.
811 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
812 #: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
813 #, fuzzy
814 msgid "None"
815 msgstr "ÔÝëïò"
816
817 #: src/compose.c:485
818 msgid "/_Add..."
819 msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
820
821 #: src/compose.c:486
822 msgid "/_Remove"
823 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
824
825 #: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
826 #: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
827 msgid "/_Property..."
828 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
829
830 #: src/compose.c:494
831 msgid "/_File/_Attach file"
832 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
833
834 #: src/compose.c:495
835 msgid "/_File/_Insert file"
836 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
837
838 #: src/compose.c:496
839 msgid "/_File/Insert si_gnature"
840 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
841
842 #: src/compose.c:501
843 msgid "/_Edit/_Undo"
844 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
845
846 #: src/compose.c:502
847 msgid "/_Edit/_Redo"
848 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
849
850 #: src/compose.c:504
851 msgid "/_Edit/Cu_t"
852 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
853
854 #: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
855 msgid "/_Edit/Select _all"
856 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
857
858 #: src/compose.c:508
859 #, fuzzy
860 msgid "/_Edit/A_dvanced"
861 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
862
863 #: src/compose.c:509
864 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
865 msgstr ""
866
867 #: src/compose.c:514
868 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
869 msgstr ""
870
871 #: src/compose.c:519
872 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
873 msgstr ""
874
875 #: src/compose.c:524
876 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
877 msgstr ""
878
879 #: src/compose.c:529
880 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
881 msgstr ""
882
883 #: src/compose.c:534
884 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
885 msgstr ""
886
887 #: src/compose.c:539
888 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
889 msgstr ""
890
891 #: src/compose.c:544
892 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
893 msgstr ""
894
895 #: src/compose.c:549
896 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
897 msgstr ""
898
899 #: src/compose.c:554
900 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
901 msgstr ""
902
903 #: src/compose.c:559
904 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
905 msgstr ""
906
907 #: src/compose.c:564
908 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
909 msgstr ""
910
911 #: src/compose.c:569
912 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
913 msgstr ""
914
915 #: src/compose.c:574
916 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
917 msgstr ""
918
919 #: src/compose.c:579
920 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
921 msgstr ""
922
923 #: src/compose.c:585
924 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
925 msgstr ""
926
927 #: src/compose.c:587
928 #, fuzzy
929 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
930 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
931
932 #: src/compose.c:589
933 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
934 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
935
936 #: src/compose.c:592
937 #, fuzzy
938 msgid "/_Spelling"
939 msgstr "/¶íïéãìá"
940
941 #: src/compose.c:593
942 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
943 msgstr ""
944
945 #: src/compose.c:595
946 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
947 msgstr ""
948
949 #: src/compose.c:597
950 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
951 msgstr ""
952
953 #: src/compose.c:599
954 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
955 msgstr ""
956
957 #: src/compose.c:601
958 #, fuzzy
959 msgid "/_Spelling/---"
960 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
961
962 #: src/compose.c:602
963 #, fuzzy
964 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
965 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
966
967 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
968 msgid "/_View"
969 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
970
971 #: src/compose.c:607
972 #, fuzzy
973 msgid "/_View/_To"
974 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
975
976 #: src/compose.c:608
977 #, fuzzy
978 msgid "/_View/_Cc"
979 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
980
981 #: src/compose.c:609
982 #, fuzzy
983 msgid "/_View/_Bcc"
984 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
985
986 #: src/compose.c:610
987 #, fuzzy
988 msgid "/_View/_Reply to"
989 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
990
991 #: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
992 #: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
993 #: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
994 msgid "/_View/---"
995 msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
996
997 #: src/compose.c:612
998 #, fuzzy
999 msgid "/_View/_Followup to"
1000 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
1001
1002 #: src/compose.c:614
1003 #, fuzzy
1004 msgid "/_View/R_uler"
1005 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
1006
1007 #: src/compose.c:616
1008 #, fuzzy
1009 msgid "/_View/_Attachment"
1010 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
1011
1012 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
1013 msgid "/_Message"
1014 msgstr "/ÌÞíõìá"
1015
1016 #: src/compose.c:619
1017 msgid "/_Message/_Send"
1018 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
1019
1020 #: src/compose.c:621
1021 msgid "/_Message/Send _later"
1022 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
1023
1024 #: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
1025 #: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
1026 #: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
1027 #: src/mainwindow.c:693
1028 msgid "/_Message/---"
1029 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
1030
1031 #: src/compose.c:624
1032 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1033 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
1034
1035 #: src/compose.c:626
1036 #, fuzzy
1037 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1038 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
1039
1040 #: src/compose.c:630
1041 msgid "/_Message/_To"
1042 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
1043
1044 #: src/compose.c:631
1045 msgid "/_Message/_Cc"
1046 msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
1047
1048 #: src/compose.c:632
1049 msgid "/_Message/_Bcc"
1050 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
1051
1052 #: src/compose.c:633
1053 msgid "/_Message/_Reply to"
1054 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
1055
1056 #: src/compose.c:635
1057 msgid "/_Message/_Followup to"
1058 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
1059
1060 #: src/compose.c:637
1061 msgid "/_Message/_Attach"
1062 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
1063
1064 #: src/compose.c:641
1065 msgid "/_Message/Si_gn"
1066 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
1067
1068 #: src/compose.c:642
1069 msgid "/_Message/_Encrypt"
1070 msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
1071
1072 #: src/compose.c:645
1073 #, fuzzy
1074 msgid "/_Message/Priority"
1075 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
1076
1077 #: src/compose.c:646
1078 msgid "/_Message/Priority/Highest"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: src/compose.c:647
1082 #, fuzzy
1083 msgid "/_Message/Priority/High"
1084 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
1085
1086 #: src/compose.c:648
1087 #, fuzzy
1088 msgid "/_Message/Priority/Normal"
1089 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1090
1091 #: src/compose.c:649
1092 #, fuzzy
1093 msgid "/_Message/Priority/Low"
1094 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1095
1096 #: src/compose.c:650
1097 #, fuzzy
1098 msgid "/_Message/Priority/Lowest"
1099 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1100
1101 #: src/compose.c:652
1102 #, fuzzy
1103 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1104 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
1105
1106 #: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
1107 #, fuzzy
1108 msgid "/_Tools"
1109 msgstr "/Åñãáëåßá"
1110
1111 #: src/compose.c:654
1112 #, fuzzy
1113 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1114 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
1115
1116 #: src/compose.c:655
1117 #, fuzzy
1118 msgid "/_Tools/_Address book"
1119 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1120
1121 #: src/compose.c:656
1122 msgid "/_Tools/_Template"
1123 msgstr ""
1124
1125 #: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
1126 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
1130 msgid "Can't get the part of multipart message."
1131 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
1132
1133 #: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
1134 #, c-format
1135 msgid "%s: file not exist\n"
1136 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
1137
1138 #: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
1139 msgid "Can't get text part\n"
1140 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
1141
1142 #: src/compose.c:1326
1143 #, fuzzy
1144 msgid "Reply-To:"
1145 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
1146
1147 #: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
1148 #: src/headerview.c:56
1149 msgid "Newsgroups:"
1150 msgstr "Newsgroups:"
1151
1152 #: src/compose.c:1332
1153 msgid "Followup-To:"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: src/compose.c:1610
1157 msgid "Quote mark format error."
1158 msgstr ""
1159
1160 #: src/compose.c:1622
1161 msgid "Message reply/forward format error."
1162 msgstr ""
1163
1164 #: src/compose.c:1919
1165 #, c-format
1166 msgid "File %s doesn't exist\n"
1167 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
1168
1169 #: src/compose.c:1923
1170 #, c-format
1171 msgid "Can't get file size of %s\n"
1172 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ %s\n"
1173
1174 #: src/compose.c:1927
1175 #, fuzzy, c-format
1176 msgid "File %s is empty."
1177 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
1178
1179 #: src/compose.c:1931
1180 #, fuzzy, c-format
1181 msgid "Can't read %s."
1182 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
1183
1184 #: src/compose.c:1956
1185 #, c-format
1186 msgid "Message: %s"
1187 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
1188
1189 #: src/compose.c:2600
1190 msgid " [Edited]"
1191 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
1192
1193 #: src/compose.c:2602
1194 #, c-format
1195 msgid "%s - Compose message%s"
1196 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò%s"
1197
1198 #: src/compose.c:2605
1199 #, c-format
1200 msgid "Compose message%s"
1201 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò%s"
1202
1203 #: src/compose.c:2629
1204 msgid ""
1205 "Account for sending mail is not specified.\n"
1206 "Please select a mail account before sending."
1207 msgstr ""
1208 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
1209 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
1210
1211 #: src/compose.c:2684
1212 msgid "Recipient is not specified."
1213 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
1214
1215 #: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
1216 #: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
1217 msgid "Send"
1218 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
1219
1220 #: src/compose.c:2693
1221 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: src/compose.c:2713
1225 #, fuzzy
1226 msgid "Could not queue message for sending"
1227 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
1228
1229 #: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
1230 msgid "can't get recipient list."
1231 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
1232
1233 #: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
1234 #, c-format
1235 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1236 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
1237
1238 #: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
1239 msgid "Queueing"
1240 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
1241
1242 #: src/compose.c:2813
1243 msgid ""
1244 "Error occurred while sending the message.\n"
1245 "Put this message into queue folder?"
1246 msgstr ""
1247 "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
1248 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
1249
1250 #: src/compose.c:2819
1251 msgid "Can't queue the message."
1252 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
1253
1254 #: src/compose.c:2822
1255 msgid "Error occurred while sending the message."
1256 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
1257
1258 #: src/compose.c:2838
1259 #, fuzzy
1260 msgid "Can't save the message to Sent."
1261 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
1262
1263 #: src/compose.c:2867
1264 msgid "Writing bounce header\n"
1265 msgstr ""
1266
1267 #: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
1268 #: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
1269 #: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
1270 #: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
1271 #: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
1272 msgid "can't change file mode\n"
1273 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
1274
1275 #: src/compose.c:3106
1276 #, fuzzy
1277 msgid ""
1278 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1279 "Send it anyway?"
1280 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
1281
1282 #: src/compose.c:3123
1283 msgid "can't write headers\n"
1284 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí êåöáëßäá\n"
1285
1286 #: src/compose.c:3253
1287 #, fuzzy
1288 msgid "can't remove the old message\n"
1289 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñü÷åéñï\n"
1290
1291 #: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
1292 msgid "queueing message...\n"
1293 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
1294
1295 #: src/compose.c:3303
1296 msgid "No account for sending mails available!"
1297 msgstr ""
1298
1299 #: src/compose.c:3313
1300 msgid "No account for posting news available!"
1301 msgstr ""
1302
1303 #: src/compose.c:3443
1304 #, fuzzy
1305 msgid "can't find queue folder\n"
1306 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
1307
1308 #: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
1309 msgid "can't queue the message\n"
1310 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
1311
1312 #: src/compose.c:3495
1313 #, c-format
1314 msgid "Can't open file %s\n"
1315 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
1316
1317 #: src/compose.c:3601
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "Writing %s-header\n"
1320 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
1321
1322 #: src/compose.c:3861
1323 #, c-format
1324 msgid "compose: priority unknown : %d\n"
1325 msgstr ""
1326
1327 #: src/compose.c:3929
1328 #, c-format
1329 msgid "generated Message-ID: %s\n"
1330 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
1331
1332 #: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
1333 msgid "From:"
1334 msgstr "Áðü:"
1335
1336 #: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
1337 msgid "MIME type"
1338 msgstr "ôýðïò MIME"
1339
1340 #. S_COL_DATE
1341 #: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
1342 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
1343 #: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
1344 msgid "Size"
1345 msgstr "ÌÝãåèïò"
1346
1347 #. Save Message to folder
1348 #: src/compose.c:4241
1349 #, fuzzy
1350 msgid "Save Message to "
1351 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
1352
1353 #: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
1354 #, fuzzy
1355 msgid "Select ..."
1356 msgstr "ÅðéëïãÞ... "
1357
1358 #: src/compose.c:4347
1359 msgid "Creating compose window...\n"
1360 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
1361
1362 #. header labels and entries
1363 #: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
1364 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1365 msgid "Header"
1366 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
1367
1368 #. attachment list
1369 #: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
1370 #, fuzzy
1371 msgid "Attachments"
1372 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
1373
1374 #. Others Tab
1375 #: src/compose.c:4405
1376 #, fuzzy
1377 msgid "Others"
1378 msgstr "¶ëëá"
1379
1380 #: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1381 #: src/summary_search.c:161
1382 msgid "Subject:"
1383 msgstr "ÈÝìá:"
1384
1385 #: src/compose.c:4667
1386 #, c-format
1387 msgid ""
1388 "Spell checker could not be started.\n"
1389 "%s"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: src/compose.c:4674
1393 #, c-format
1394 msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: src/compose.c:4831
1398 msgid "Send message"
1399 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
1400
1401 #: src/compose.c:4837
1402 msgid "Send later"
1403 msgstr ""
1404 "ÁðïóôïëÞ\n"
1405 "áñãüôåñá"
1406
1407 #: src/compose.c:4838
1408 msgid "Put into queue folder and send later"
1409 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
1410
1411 #: src/compose.c:4845
1412 msgid "Draft"
1413 msgstr "Ðñü÷åéñá"
1414
1415 #: src/compose.c:4846
1416 msgid "Save to draft folder"
1417 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
1418
1419 #: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
1420 msgid "Insert"
1421 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
1422
1423 #: src/compose.c:4856
1424 msgid "Insert file"
1425 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
1426
1427 #: src/compose.c:4863
1428 msgid "Attach"
1429 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
1430
1431 #: src/compose.c:4864
1432 msgid "Attach file"
1433 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
1434
1435 #: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
1436 msgid "Signature"
1437 msgstr "YðïãñáöÞ"
1438
1439 #: src/compose.c:4874
1440 msgid "Insert signature"
1441 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
1442
1443 #: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
1444 msgid "Editor"
1445 msgstr "ÓõíèÝôçò"
1446
1447 #: src/compose.c:4883
1448 msgid "Edit with external editor"
1449 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
1450
1451 #: src/compose.c:4891
1452 msgid "Linewrap"
1453 msgstr ""
1454 "Ôýëéîç\n"
1455 "ãñáììÞò"
1456
1457 #: src/compose.c:4892
1458 #, fuzzy
1459 msgid "Wrap all long lines"
1460 msgstr "Áíáäßðëùóç ãñáììþí"
1461
1462 #: src/compose.c:5255
1463 msgid "Invalid MIME type."
1464 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
1465
1466 #: src/compose.c:5273
1467 msgid "File doesn't exist or is empty."
1468 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
1469
1470 #: src/compose.c:5342
1471 msgid "Property"
1472 msgstr "Éäéüôçôåò"
1473
1474 #: src/compose.c:5387
1475 msgid "Encoding"
1476 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
1477
1478 #: src/compose.c:5416
1479 msgid "Path"
1480 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
1481
1482 #: src/compose.c:5417
1483 msgid "File name"
1484 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1485
1486 #: src/compose.c:5564
1487 #, c-format
1488 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1489 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
1490
1491 #: src/compose.c:5590
1492 #, c-format
1493 msgid ""
1494 "The external editor is still working.\n"
1495 "Force terminating the process?\n"
1496 "process group id: %d"
1497 msgstr ""
1498 "To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
1499 "Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
1500 "process group id:  %d"
1501
1502 #: src/compose.c:5603
1503 #, c-format
1504 msgid "Terminated process group id: %d"
1505 msgstr "Ôåñìáôßóôçêå process group id: %d"
1506
1507 #: src/compose.c:5604
1508 #, c-format
1509 msgid "Temporary file: %s"
1510 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
1511
1512 #: src/compose.c:5628
1513 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1514 msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
1515
1516 #. failed
1517 #: src/compose.c:5661
1518 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1519 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
1520
1521 #: src/compose.c:5665
1522 msgid "Couldn't write to file\n"
1523 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
1524
1525 #: src/compose.c:5667
1526 msgid "Pipe read failed\n"
1527 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
1528
1529 #: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
1530 msgid "Offline warning"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
1534 msgid "You're working offline. Override?"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
1538 msgid "Select file"
1539 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
1540
1541 #: src/compose.c:6198
1542 msgid "Discard message"
1543 msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
1544
1545 #: src/compose.c:6199
1546 msgid "This message has been modified. discard it?"
1547 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
1548
1549 #: src/compose.c:6200
1550 msgid "Discard"
1551 msgstr "Áðüññéøç"
1552
1553 #: src/compose.c:6200
1554 msgid "to Draft"
1555 msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
1556
1557 #: src/compose.c:6232
1558 #, c-format
1559 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1560 msgstr ""
1561
1562 #: src/compose.c:6234
1563 msgid "Apply template"
1564 msgstr ""
1565
1566 #: src/compose.c:6235
1567 #, fuzzy
1568 msgid "Replace"
1569 msgstr "ÁðÜíôçóç"
1570
1571 #: src/editaddress.c:143
1572 msgid "Add New Person"
1573 msgstr ""
1574
1575 #: src/editaddress.c:144
1576 msgid "Edit Person Details"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: src/editaddress.c:280
1580 #, fuzzy
1581 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1582 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
1583
1584 #: src/editaddress.c:408
1585 msgid "A Name and Value must be supplied."
1586 msgstr ""
1587
1588 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1589 #: src/editaddress.c:462
1590 msgid "Edit Person Data"
1591 msgstr ""
1592
1593 #: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
1594 #, fuzzy
1595 msgid "Display Name"
1596 msgstr "ÅìöÜíéóç"
1597
1598 #: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
1599 #, fuzzy
1600 msgid "Last Name"
1601 msgstr "¼íïìá"
1602
1603 #: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
1604 #, fuzzy
1605 msgid "First Name"
1606 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1607
1608 #: src/editaddress.c:571
1609 #, fuzzy
1610 msgid "Nickname"
1611 msgstr "¼íïìá"
1612
1613 #: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
1614 #: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1615 #, fuzzy
1616 msgid "E-Mail Address"
1617 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
1618
1619 #: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
1620 msgid "Alias"
1621 msgstr ""
1622
1623 #. Buttons
1624 #: src/editaddress.c:692
1625 msgid "Move Up"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: src/editaddress.c:695
1629 #, fuzzy
1630 msgid "Move Down"
1631 msgstr "ÊÜôù"
1632
1633 #: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
1634 msgid "Modify"
1635 msgstr ""
1636
1637 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
1638 #: src/summary_search.c:199
1639 msgid "Clear"
1640 msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
1641
1642 #. value
1643 #: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
1644 #: src/prefs_matcher.c:393
1645 msgid "Value"
1646 msgstr "ÔéìÞ"
1647
1648 #: src/editaddress.c:865
1649 #, fuzzy
1650 msgid "Basic Data"
1651 msgstr "ÂáóéêÜ"
1652
1653 #: src/editaddress.c:867
1654 msgid "User Attributes"
1655 msgstr ""
1656
1657 #: src/editbook.c:112
1658 msgid "File appears to be Ok."
1659 msgstr ""
1660
1661 #: src/editbook.c:115
1662 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1663 msgstr ""
1664
1665 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1666 #, fuzzy
1667 msgid "Could not read file."
1668 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
1669
1670 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1671 #, fuzzy
1672 msgid "Edit Addressbook"
1673 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
1674
1675 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1676 msgid " Check File "
1677 msgstr ""
1678
1679 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1680 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1681 #, fuzzy
1682 msgid "File"
1683 msgstr "/Áñ÷åßï"
1684
1685 #: src/editbook.c:283
1686 #, fuzzy
1687 msgid "Add New Addressbook"
1688 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1689
1690 #: src/editgroup.c:103
1691 msgid "A Group Name must be supplied."
1692 msgstr ""
1693
1694 #: src/editgroup.c:259
1695 #, fuzzy
1696 msgid "Edit Group Data"
1697 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
1698
1699 #: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
1700 msgid "Group Name"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: src/editgroup.c:306
1704 #, fuzzy
1705 msgid "Addresses in Group"
1706 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
1707
1708 #: src/editgroup.c:308
1709 msgid " -> "
1710 msgstr ""
1711
1712 #: src/editgroup.c:335
1713 msgid " <- "
1714 msgstr ""
1715
1716 #: src/editgroup.c:337
1717 #, fuzzy
1718 msgid "Available Addresses"
1719 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
1720
1721 #: src/editgroup.c:401
1722 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: src/editgroup.c:450
1726 #, fuzzy
1727 msgid "Edit Group Details"
1728 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
1729
1730 #: src/editgroup.c:453
1731 #, fuzzy
1732 msgid "Add New Group"
1733 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
1734
1735 #: src/editgroup.c:501
1736 msgid "Edit folder"
1737 msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
1738
1739 #: src/editgroup.c:501
1740 msgid "Input the new name of folder:"
1741 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
1742
1743 #: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
1744 #: src/folderview.c:2126
1745 msgid "New folder"
1746 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
1747
1748 #: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
1749 msgid "Input the name of new folder:"
1750 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
1751
1752 #: src/editjpilot.c:189
1753 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1754 msgstr ""
1755
1756 #: src/editjpilot.c:225
1757 #, fuzzy
1758 msgid "Select JPilot File"
1759 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
1760
1761 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1762 msgid "Edit JPilot Entry"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1766 #: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1767 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
1768 #, fuzzy
1769 msgid " ... "
1770 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
1771
1772 #: src/editjpilot.c:319
1773 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: src/editjpilot.c:408
1777 msgid "Add New JPilot Entry"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: src/editldap.c:164
1781 msgid "Connected successfully to server"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1785 #, fuzzy
1786 msgid "Could not connect to server"
1787 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
1788
1789 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1790 msgid "Edit LDAP Server"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1794 msgid "Hostname"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1798 #, fuzzy
1799 msgid "Port"
1800 msgstr "Åêôýðùóç"
1801
1802 #: src/editldap.c:328
1803 #, fuzzy
1804 msgid " Check Server "
1805 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
1806
1807 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1808 #, fuzzy
1809 msgid "Search Base"
1810 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
1811
1812 #: src/editldap.c:390
1813 #, fuzzy
1814 msgid "Search Criteria"
1815 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
1816
1817 #: src/editldap.c:397
1818 #, fuzzy
1819 msgid " Reset "
1820 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
1821
1822 #: src/editldap.c:402
1823 msgid "Bind DN"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: src/editldap.c:411
1827 #, fuzzy
1828 msgid "Bind Password"
1829 msgstr "Êùäéêüò"
1830
1831 #: src/editldap.c:420
1832 msgid "Timeout (secs)"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: src/editldap.c:434
1836 msgid "Maximum Entries"
1837 msgstr ""
1838
1839 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
1840 msgid "Basic"
1841 msgstr "ÂáóéêÜ"
1842
1843 #: src/editldap.c:462
1844 msgid "Extended"
1845 msgstr ""
1846
1847 #: src/editldap.c:547
1848 #, fuzzy
1849 msgid "Add New LDAP Server"
1850 msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
1851
1852 #: src/editldap_basedn.c:141
1853 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: src/editldap_basedn.c:202
1857 msgid "Available Search Base(s)"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: src/editldap_basedn.c:286
1861 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: src/editvcard.c:96
1865 msgid "File does not appear to be vCard format."
1866 msgstr ""
1867
1868 #: src/editvcard.c:132
1869 #, fuzzy
1870 msgid "Select vCard File"
1871 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
1872
1873 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1874 msgid "Edit vCard Entry"
1875 msgstr ""
1876
1877 #: src/editvcard.c:296
1878 msgid "Add New vCard Entry"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: src/exphtmldlg.c:99
1882 msgid "Please specify output directory and file to create."
1883 msgstr ""
1884
1885 #: src/exphtmldlg.c:102
1886 msgid "Select stylesheet and formatting."
1887 msgstr ""
1888
1889 #: src/exphtmldlg.c:105
1890 msgid "File exported successfully."
1891 msgstr ""
1892
1893 #: src/exphtmldlg.c:152
1894 #, c-format
1895 msgid ""
1896 "HTML Output Directory '%s'\n"
1897 "does not exist. OK to create new directory?"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: src/exphtmldlg.c:155
1901 msgid "Create Directory"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: src/exphtmldlg.c:164
1905 #, c-format
1906 msgid ""
1907 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1908 "%s"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: src/exphtmldlg.c:166
1912 msgid "Failed to Create Directory"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: src/exphtmldlg.c:316
1916 msgid "Select HTML Output File"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: src/exphtmldlg.c:385
1920 msgid "HTML Output File"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: src/exphtmldlg.c:441
1924 msgid "Stylesheet"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
1928 #, fuzzy
1929 msgid "Default"
1930 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
1931
1932 #: src/exphtmldlg.c:460
1933 #, fuzzy
1934 msgid "Full"
1935 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
1936
1937 #: src/exphtmldlg.c:466
1938 #, fuzzy
1939 msgid "Custom"
1940 msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
1941
1942 #: src/exphtmldlg.c:472
1943 msgid "Custom-2"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: src/exphtmldlg.c:478
1947 msgid "Custom-3"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: src/exphtmldlg.c:484
1951 msgid "Custom-4"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: src/exphtmldlg.c:498
1955 #, fuzzy
1956 msgid "Full Name Format"
1957 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
1958
1959 #: src/exphtmldlg.c:505
1960 msgid "First Name, Last Name"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: src/exphtmldlg.c:511
1964 msgid "Last Name, First Name"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: src/exphtmldlg.c:525
1968 msgid "Color Banding"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: src/exphtmldlg.c:531
1972 msgid "Format E-Mail Links"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: src/exphtmldlg.c:537
1976 msgid "Format User Attributes"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
1980 #, fuzzy
1981 msgid "File Name"
1982 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
1983
1984 #: src/exphtmldlg.c:597
1985 #, fuzzy
1986 msgid "Open with Web Browser"
1987 msgstr "¶íïéãìá ìå"
1988
1989 #: src/exphtmldlg.c:626
1990 #, fuzzy
1991 msgid "Export Address Book to HTML File"
1992 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
1993
1994 #. Button panel
1995 #: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
1996 #, fuzzy
1997 msgid "Prev"
1998 msgstr "ÅðéëïãÝò"
1999
2000 #: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
2001 msgid "Next"
2002 msgstr "Åðüìåíï"
2003
2004 #: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
2005 #, fuzzy
2006 msgid "File Info"
2007 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2008
2009 #: src/exphtmldlg.c:691
2010 #, fuzzy
2011 msgid "Format"
2012 msgstr "Ðñïþèçóç"
2013
2014 #: src/export.c:127
2015 msgid "Export"
2016 msgstr "ÅîáãùãÞ"
2017
2018 #: src/export.c:146
2019 msgid "Specify target folder and mbox file."
2020 msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
2021
2022 #: src/export.c:156
2023 msgid "Source dir:"
2024 msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
2025
2026 #: src/export.c:161
2027 msgid "Exporting file:"
2028 msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
2029
2030 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
2031 #: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
2032 msgid " Select... "
2033 msgstr "ÅðéëïãÞ... "
2034
2035 #: src/export.c:219
2036 msgid "Select exporting file"
2037 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
2038
2039 #: src/exporthtml.c:799
2040 #, fuzzy
2041 msgid "Full Name"
2042 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2043
2044 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
2045 msgid "Attributes"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: src/exporthtml.c:1004
2049 #, fuzzy
2050 msgid "Sylpheed Address Book"
2051 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
2052
2053 #: src/exporthtml.c:1116
2054 msgid "Name already exists but is not a directory."
2055 msgstr ""
2056
2057 #: src/exporthtml.c:1119
2058 msgid "No permissions to create directory."
2059 msgstr ""
2060
2061 #: src/exporthtml.c:1122
2062 msgid "Name is too long."
2063 msgstr ""
2064
2065 #: src/exporthtml.c:1125
2066 #, fuzzy
2067 msgid "Not specified."
2068 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
2069
2070 #: src/folder.c:408
2071 #, fuzzy
2072 msgid "Counting total number of messages...\n"
2073 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
2074
2075 #: src/foldersel.c:146
2076 msgid "Select folder"
2077 msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
2078
2079 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
2080 msgid "Inbox"
2081 msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
2082
2083 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
2084 #, fuzzy
2085 msgid "Sent"
2086 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
2087
2088 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
2089 msgid "Queue"
2090 msgstr "ÏõñÜ"
2091
2092 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
2093 msgid "Trash"
2094 msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
2095
2096 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
2097 #, fuzzy
2098 msgid "Drafts"
2099 msgstr "Ðñü÷åéñá"
2100
2101 #: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
2102 msgid "/Create _new folder..."
2103 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
2104
2105 #: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
2106 msgid "/_Rename folder..."
2107 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
2108
2109 #: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
2110 msgid "/_Delete folder"
2111 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
2112
2113 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
2114 msgid "/Remove _mailbox"
2115 msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
2116
2117 #: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
2118 #: src/folderview.c:331
2119 #, fuzzy
2120 msgid "/_Processing..."
2121 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2122
2123 #: src/folderview.c:276
2124 #, fuzzy
2125 msgid "/_Scoring..."
2126 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2127
2128 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
2129 #, fuzzy
2130 msgid "/Mark all _read"
2131 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
2132
2133 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2134 #, fuzzy
2135 msgid "/_Check for new messages"
2136 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
2137
2138 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
2139 #, fuzzy
2140 msgid "/R_escan folder tree"
2141 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
2142
2143 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
2144 #, fuzzy
2145 msgid "/_Search folder..."
2146 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
2147
2148 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
2149 #, fuzzy
2150 msgid "/S_coring..."
2151 msgstr "/Åêôýðùóç..."
2152
2153 #: src/folderview.c:311
2154 #, fuzzy
2155 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2156 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
2157
2158 #: src/folderview.c:323
2159 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2160 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
2161
2162 #: src/folderview.c:325
2163 msgid "/_Remove newsgroup"
2164 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
2165
2166 #: src/folderview.c:327
2167 #, fuzzy
2168 msgid "/Remove _news account"
2169 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
2170
2171 #: src/folderview.c:353
2172 msgid "Creating folder view...\n"
2173 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
2174
2175 #: src/folderview.c:357
2176 msgid "New"
2177 msgstr "ÍÝá"
2178
2179 #. S_COL_MARK
2180 #: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
2181 msgid "Unread"
2182 msgstr "ÁäéÜâáóôá"
2183
2184 #: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
2185 msgid "#"
2186 msgstr "áñ."
2187
2188 #: src/folderview.c:576
2189 msgid "Setting folder info...\n"
2190 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
2191
2192 #: src/folderview.c:577
2193 msgid "Setting folder info..."
2194 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
2195
2196 #: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
2197 #, c-format
2198 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2199 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
2200
2201 #: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
2202 #, c-format
2203 msgid "Scanning folder %s ..."
2204 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2205
2206 #: src/folderview.c:803
2207 #, fuzzy
2208 msgid "Rescanning folder tree..."
2209 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2210
2211 #: src/folderview.c:822
2212 #, fuzzy
2213 msgid "Rescanning all folder trees..."
2214 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
2215
2216 #: src/folderview.c:1618
2217 #, c-format
2218 msgid "Folder %s is selected\n"
2219 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
2220
2221 #: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
2222 msgid "NewFolder"
2223 msgstr "NewFolder"
2224
2225 #: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
2226 #, c-format
2227 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2228 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
2229
2230 #: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
2231 #: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
2232 #, c-format
2233 msgid "The folder `%s' already exists."
2234 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
2235
2236 #: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
2237 #, c-format
2238 msgid "Can't create the folder `%s'."
2239 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
2240
2241 #: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
2242 #, c-format
2243 msgid "Input new name for `%s':"
2244 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
2245
2246 #: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
2247 msgid "Rename folder"
2248 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
2249
2250 #: src/folderview.c:2027
2251 #, c-format
2252 msgid ""
2253 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2254 "Do you really want to delete?"
2255 msgstr ""
2256 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
2257 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
2258
2259 #: src/folderview.c:2029
2260 msgid "Delete folder"
2261 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
2262
2263 #: src/folderview.c:2038
2264 #, c-format
2265 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2266 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
2267
2268 #: src/folderview.c:2091
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid ""
2271 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2272 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2273 msgstr ""
2274 "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
2275 "(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
2276
2277 #: src/folderview.c:2093
2278 msgid "Remove folder"
2279 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
2280
2281 #: src/folderview.c:2127
2282 msgid ""
2283 "Input the name of new folder:\n"
2284 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2285 " append `/' at the end of the name)"
2286 msgstr ""
2287 "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
2288 "(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
2289 " ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
2290
2291 #: src/folderview.c:2197
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2294 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
2295
2296 #: src/folderview.c:2198
2297 #, fuzzy
2298 msgid "Delete IMAP4 account"
2299 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
2300
2301 #: src/folderview.c:2331
2302 #, c-format
2303 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2304 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
2305
2306 #: src/folderview.c:2332
2307 msgid "Delete newsgroup"
2308 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
2309
2310 #: src/folderview.c:2367
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "Really delete news account `%s'?"
2313 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
2314
2315 #: src/folderview.c:2368
2316 #, fuzzy
2317 msgid "Delete news account"
2318 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
2319
2320 #: src/grouplistdialog.c:173
2321 #, fuzzy
2322 msgid "Subscribe to newsgroup"
2323 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
2324
2325 #: src/grouplistdialog.c:189
2326 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2327 msgstr ""
2328
2329 #: src/grouplistdialog.c:195
2330 #, fuzzy
2331 msgid "Find groups:"
2332 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
2333
2334 #: src/grouplistdialog.c:203
2335 #, fuzzy
2336 msgid " Search "
2337 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
2338
2339 #: src/grouplistdialog.c:215
2340 #, fuzzy
2341 msgid "Newsgroup name"
2342 msgstr "Newsgroups:"
2343
2344 #: src/grouplistdialog.c:216
2345 #, fuzzy
2346 msgid "Messages"
2347 msgstr "ÌÞíõìá"
2348
2349 #: src/grouplistdialog.c:217
2350 #, fuzzy
2351 msgid "Type"
2352 msgstr "Ôýðïò MIME"
2353
2354 #: src/grouplistdialog.c:243
2355 msgid "Refresh"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: src/grouplistdialog.c:347
2359 msgid "moderated"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: src/grouplistdialog.c:349
2363 msgid "readonly"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: src/grouplistdialog.c:351
2367 msgid "unknown"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: src/grouplistdialog.c:398
2371 #, fuzzy
2372 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2373 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
2374
2375 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
2376 #, fuzzy
2377 msgid "Done."
2378 msgstr "ÔÝëïò"
2379
2380 #: src/grouplistdialog.c:477
2381 #, c-format
2382 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: src/gtkspell.c:219
2386 #, c-format
2387 msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: src/gtkspell.c:227
2391 #, c-format
2392 msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: src/gtkspell.c:470
2396 #, fuzzy
2397 msgid "No dictionary selected."
2398 msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
2399
2400 #: src/gtkspell.c:500
2401 #, c-format
2402 msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: src/gtkspell.c:508
2406 #, c-format
2407 msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
2408 msgstr ""
2409
2410 #: src/gtkspell.c:513
2411 msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
2415 #, c-format
2416 msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: src/gtkspell.c:565
2420 #, c-format
2421 msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: src/gtkspell.c:571
2425 #, c-format
2426 msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: src/gtkspell.c:594
2430 #, c-format
2431 msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: src/gtkspell.c:622
2435 msgid "Pspell: removed all paths.\n"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: src/gtkspell.c:625
2439 #, c-format
2440 msgid "Pspell: added path %s.\n"
2441 msgstr ""
2442
2443 #: src/gtkspell.c:653
2444 #, c-format
2445 msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
2449 msgid "Normal Mode"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
2453 msgid "Bad Spellers Mode"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: src/gtkspell.c:736
2457 #, c-format
2458 msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
2459 msgstr ""
2460
2461 #: src/gtkspell.c:767
2462 msgid "Unknown suggestion mode."
2463 msgstr ""
2464
2465 #: src/gtkspell.c:986
2466 msgid "No misspelled word found."
2467 msgstr ""
2468
2469 #: src/gtkspell.c:1313
2470 msgid "Replace unknown word"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: src/gtkspell.c:1323
2474 #, c-format
2475 msgid "Replace \"%s\" with: "
2476 msgstr ""
2477
2478 #: src/gtkspell.c:1344
2479 msgid ""
2480 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2481 "will learn from mistake.\n"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: src/gtkspell.c:1459
2485 #, c-format
2486 msgid ""
2487 "Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
2488 "%s\n"
2489 msgstr ""
2490
2491 #: src/gtkspell.c:1467
2492 #, c-format
2493 msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
2494 msgstr ""
2495
2496 #: src/gtkspell.c:1484
2497 #, c-format
2498 msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
2499 msgstr ""
2500
2501 #: src/gtkspell.c:1493
2502 #, c-format
2503 msgid ""
2504 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2505 "No dictionary found.\n"
2506 "(%s)"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: src/gtkspell.c:1499
2510 msgid ""
2511 "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
2512 "No dictionary found."
2513 msgstr ""
2514
2515 #: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
2516 msgid "Fast Mode"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: src/gtkspell.c:1760
2520 #, c-format
2521 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: src/gtkspell.c:1773
2525 msgid "Accept in this session"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: src/gtkspell.c:1782
2529 msgid "Add to personal dictionary"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: src/gtkspell.c:1791
2533 #, fuzzy
2534 msgid "Replace with..."
2535 msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
2536
2537 #: src/gtkspell.c:1801
2538 #, c-format
2539 msgid "Check with %s"
2540 msgstr ""
2541
2542 #: src/gtkspell.c:1819
2543 msgid "(no suggestions)"
2544 msgstr ""
2545
2546 #: src/gtkspell.c:1830
2547 #, fuzzy
2548 msgid "Others..."
2549 msgstr "¶ëëá"
2550
2551 #: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
2552 #, fuzzy
2553 msgid "More..."
2554 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
2555
2556 #: src/gtkspell.c:1893
2557 #, c-format
2558 msgid "Dictionary: %s"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: src/gtkspell.c:1905
2562 #, c-format
2563 msgid "Use alternate (%s)"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
2567 msgid "Check while typing"
2568 msgstr ""
2569
2570 #: src/gtkspell.c:1972
2571 msgid "Change dictionary"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: src/gtkspell.c:2126
2575 #, c-format
2576 msgid ""
2577 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2578 "%s"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
2582 msgid "Abcdef"
2583 msgstr "Áâãäåæ"
2584
2585 #: src/headerview.c:87
2586 msgid "Creating header view...\n"
2587 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
2588
2589 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
2590 msgid "(No From)"
2591 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
2592
2593 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
2594 msgid "(No Subject)"
2595 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
2596
2597 #: src/imageview.c:48
2598 msgid "Creating image view...\n"
2599 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
2600
2601 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2602 msgid "Can't load the image."
2603 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
2604
2605 #: src/imap.c:357
2606 #, c-format
2607 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2608 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
2609
2610 #: src/imap.c:395
2611 #, fuzzy
2612 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2613 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
2614
2615 #: src/imap.c:402
2616 #, c-format
2617 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2618 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
2619
2620 #: src/imap.c:585
2621 #, c-format
2622 msgid "message %d has been already cached.\n"
2623 msgstr "ôï ìÞíõìá %d åßíáé Þäç óôç ìíÞìç.\n"
2624
2625 #: src/imap.c:599
2626 #, fuzzy, c-format
2627 msgid "can't select mailbox %s\n"
2628 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
2629
2630 #: src/imap.c:604
2631 #, c-format
2632 msgid "getting message %d...\n"
2633 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
2634
2635 #: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
2636 #, c-format
2637 msgid "can't fetch message %d\n"
2638 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ìÞíõìá %d\n"
2639
2640 #: src/imap.c:638 src/imap.c:647
2641 #, c-format
2642 msgid "can't append message %s\n"
2643 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï ìÞíõìá %s\n"
2644
2645 #: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
2646 #: src/mh.c:614
2647 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2648 msgstr "ï ðçãáßïò êáôÜëïãïò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
2649
2650 #: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
2651 #, c-format
2652 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
2653 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
2654
2655 #: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
2656 #, c-format
2657 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2658 msgstr "ÁíôéãñÜöù ôï ìÞíõìá %s%c%d óôï %s ...\n"
2659
2660 #: src/imap.c:887
2661 #, c-format
2662 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2663 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
2664
2665 #: src/imap.c:894 src/imap.c:934
2666 msgid "can't expunge\n"
2667 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
2668
2669 #: src/imap.c:927
2670 #, c-format
2671 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2672 msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: 1:%d\n"
2673
2674 #: src/imap.c:1105
2675 #, fuzzy
2676 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2677 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
2678
2679 #: src/imap.c:1223
2680 #, fuzzy, c-format
2681 msgid "Can't create '%s'\n"
2682 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
2683
2684 #: src/imap.c:1228
2685 #, fuzzy, c-format
2686 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2687 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
2688
2689 #: src/imap.c:1291
2690 #, fuzzy
2691 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2692 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
2693
2694 #: src/imap.c:1312
2695 msgid "can't create mailbox\n"
2696 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
2697
2698 #: src/imap.c:1383
2699 #, fuzzy, c-format
2700 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2701 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
2702
2703 #: src/imap.c:1449
2704 msgid "can't delete mailbox\n"
2705 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
2706
2707 #: src/imap.c:1482
2708 msgid "can't get envelope\n"
2709 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
2710
2711 #: src/imap.c:1490
2712 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2713 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
2714
2715 #: src/imap.c:1512
2716 #, c-format
2717 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2718 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
2719
2720 #: src/imap.c:1547
2721 #, c-format
2722 msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
2723 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá ìçíýìáôá %d - %d ... "
2724
2725 #: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
2726 #: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
2727 #: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
2728 #: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
2729 #: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
2730 #: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
2731 msgid "done.\n"
2732 msgstr "Ýãéíå.\n"
2733
2734 #: src/imap.c:1580
2735 msgid "Deleting all cached messages... "
2736 msgstr "ÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíýìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
2737
2738 #: src/imap.c:1596
2739 #, c-format
2740 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: src/imap.c:1614
2744 #, c-format
2745 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2746 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
2747
2748 #: src/imap.c:1621
2749 #, fuzzy, c-format
2750 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2751 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
2752
2753 #: src/imap.c:1637
2754 msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
2755 msgstr ""
2756
2757 #: src/imap.c:1711
2758 msgid "can't get namespace\n"
2759 msgstr ""
2760
2761 #: src/imap.c:2250
2762 #, c-format
2763 msgid "can't select folder: %s\n"
2764 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
2765
2766 #: src/imap.c:2370
2767 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2768 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
2769
2770 #: src/imap.c:2625
2771 #, c-format
2772 msgid "can't append %s to %s\n"
2773 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
2774
2775 #: src/imap.c:2630
2776 #, fuzzy
2777 msgid "(sending file...)"
2778 msgstr "ÓôÝëíù DATA..."
2779
2780 #: src/imap.c:2666
2781 #, c-format
2782 msgid "can't copy %d to %s\n"
2783 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
2784
2785 #: src/imap.c:2691
2786 #, c-format
2787 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2788 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
2789
2790 #: src/imap.c:2705
2791 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2792 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
2793
2794 #: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
2795 #, c-format
2796 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
2800 #, c-format
2801 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: src/import.c:132
2805 msgid "Import"
2806 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
2807
2808 #: src/import.c:151
2809 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2810 msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
2811
2812 #: src/import.c:161
2813 msgid "Importing file:"
2814 msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
2815
2816 #: src/import.c:166
2817 msgid "Destination dir:"
2818 msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
2819
2820 #: src/import.c:224
2821 msgid "Select importing file"
2822 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2823
2824 #: src/importldif.c:117
2825 msgid "Please specify address book name and file to import."
2826 msgstr ""
2827
2828 #: src/importldif.c:120
2829 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2830 msgstr ""
2831
2832 #: src/importldif.c:123
2833 #, fuzzy
2834 msgid "File imported."
2835 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2836
2837 #: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Please select a file."
2840 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
2841
2842 #: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2843 msgid "Address book name must be supplied."
2844 msgstr ""
2845
2846 #: src/importldif.c:317
2847 msgid "Error reading LDIF fields."
2848 msgstr ""
2849
2850 #: src/importldif.c:341
2851 msgid "LDIF file imported successfully."
2852 msgstr ""
2853
2854 #: src/importldif.c:426
2855 #, fuzzy
2856 msgid "Select LDIF File"
2857 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2858
2859 #: src/importldif.c:542
2860 msgid "S"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2864 msgid "LDIF Field"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: src/importldif.c:544
2868 msgid "Attribute Name"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/importldif.c:602
2872 msgid "Attribute"
2873 msgstr ""
2874
2875 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
2876 msgid "Select"
2877 msgstr "ÅðéëïãÞ"
2878
2879 #: src/importldif.c:674
2880 #, fuzzy
2881 msgid "File Name :"
2882 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
2883
2884 #: src/importldif.c:684
2885 msgid "Records :"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: src/importldif.c:712
2889 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: src/importmutt.c:143
2893 #, fuzzy
2894 msgid "Error importing MUTT file."
2895 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2896
2897 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2898 #: src/importpine.c:329
2899 #, fuzzy
2900 msgid "Please select a file to import."
2901 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
2902
2903 #: src/importmutt.c:185
2904 #, fuzzy
2905 msgid "Select MUTT File"
2906 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2907
2908 #: src/importmutt.c:239
2909 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: src/importpine.c:143
2913 #, fuzzy
2914 msgid "Error importing Pine file."
2915 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
2916
2917 #: src/importpine.c:185
2918 #, fuzzy
2919 msgid "Select Pine File"
2920 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
2921
2922 #: src/importpine.c:239
2923 msgid "Import Pine file into Address Book"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
2927 msgid "Standby"
2928 msgstr "ÐåñéìÝíù"
2929
2930 #: src/inc.c:349
2931 msgid "Retrieving new messages"
2932 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
2933
2934 #: src/inc.c:513
2935 msgid "Retrieving"
2936 msgstr "ËáìâÜíù"
2937
2938 #: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
2939 msgid "Done"
2940 msgstr "ÔÝëïò"
2941
2942 #: src/inc.c:523
2943 #, fuzzy
2944 msgid "Cancelled"
2945 msgstr "Áêýñùóç"
2946
2947 #: src/inc.c:528
2948 #, fuzzy
2949 msgid "Connection failed"
2950 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
2951
2952 #: src/inc.c:531
2953 #, fuzzy
2954 msgid "Auth failed"
2955 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
2956
2957 #: src/inc.c:543
2958 #, c-format
2959 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2960 msgstr "Ç åîáêñßâùóç ãéá %s óôï %s áðÝôõ÷å"
2961
2962 #: src/inc.c:627
2963 #, fuzzy
2964 msgid "Some errors occured while getting mail."
2965 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
2966
2967 #: src/inc.c:670
2968 #, c-format
2969 msgid "getting new messages of account %s...\n"
2970 msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
2971
2972 #: src/inc.c:678
2973 #, c-format
2974 msgid "%s: Retrieving new messages"
2975 msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
2976
2977 #: src/inc.c:706
2978 #, c-format
2979 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2980 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
2981
2982 #: src/inc.c:714
2983 #, c-format
2984 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2985 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
2986
2987 #: src/inc.c:721
2988 #, c-format
2989 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2990 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
2991
2992 #: src/inc.c:920 src/inc.c:986
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2995 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
2996
2997 #: src/inc.c:951
2998 #, fuzzy
2999 msgid "Authenticating..."
3000 msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
3001
3002 #: src/inc.c:955
3003 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3004 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
3005
3006 #: src/inc.c:959
3007 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3008 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
3009
3010 #: src/inc.c:963
3011 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3012 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
3013
3014 #: src/inc.c:967
3015 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3016 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
3017
3018 #: src/inc.c:971
3019 #, fuzzy, c-format
3020 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
3021 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
3022
3023 #: src/inc.c:1002
3024 msgid "Deleting message"
3025 msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
3026
3027 #: src/inc.c:1006
3028 msgid "Quitting"
3029 msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
3030
3031 #: src/inc.c:1041
3032 msgid "a message won't be received\n"
3033 msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
3034
3035 #: src/inc.c:1072
3036 msgid "Error occurred while processing mail."
3037 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
3038
3039 #: src/inc.c:1076
3040 msgid "No disk space left."
3041 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
3042
3043 #: src/inc.c:1177
3044 msgid "no messages in local mailbox.\n"
3045 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
3046
3047 #: src/inc.c:1193
3048 #, c-format
3049 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3050 msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
3051
3052 #: src/inputdialog.c:151
3053 #, c-format
3054 msgid "Input password for %s on %s:"
3055 msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
3056
3057 #: src/inputdialog.c:153
3058 msgid "Input password"
3059 msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
3060
3061 #: src/logwindow.c:50
3062 msgid "Creating log window...\n"
3063 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
3064
3065 #: src/logwindow.c:54
3066 msgid "Protocol log"
3067 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
3068
3069 #. for gettext
3070 #: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
3071 #, c-format
3072 msgid ""
3073 "File `%s' already exists.\n"
3074 "Can't create folder."
3075 msgstr ""
3076 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
3077 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
3078
3079 #: src/main.c:161
3080 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3081 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
3082
3083 #: src/main.c:248
3084 msgid ""
3085 "GnuPG is not installed properly.\n"
3086 "OpenPGP support disabled."
3087 msgstr ""
3088 "Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
3089 "Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
3090
3091 #: src/main.c:367
3092 #, c-format
3093 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3094 msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
3095
3096 #: src/main.c:370
3097 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3098 msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
3099
3100 #: src/main.c:371
3101 msgid "  --receive              receive new messages"
3102 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3103
3104 #: src/main.c:372
3105 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3106 msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
3107
3108 #: src/main.c:373
3109 #, fuzzy
3110 msgid "  --send                 send all queued messages"
3111 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3112
3113 #: src/main.c:374
3114 #, fuzzy
3115 msgid "  --status               show the total number of messages"
3116 msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3117
3118 #: src/main.c:375
3119 msgid "  --debug                debug mode"
3120 msgstr "  --debug                debug mode"
3121
3122 #: src/main.c:376
3123 msgid "  --help                 display this help and exit"
3124 msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
3125
3126 #: src/main.c:377
3127 msgid "  --version              output version information and exit"
3128 msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
3129
3130 #: src/main.c:402
3131 msgid "Composing message exists. Really quit?"
3132 msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
3133
3134 #: src/main.c:409
3135 msgid "Queued messages"
3136 msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
3137
3138 #: src/main.c:410
3139 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3140 msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
3141
3142 #. remote command mode
3143 #: src/main.c:493
3144 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3145 msgstr "Ýíá Üëëï Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
3146
3147 #: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
3148 #, fuzzy
3149 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3150 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
3151
3152 #: src/mainwindow.c:494
3153 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3154 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
3155
3156 #: src/mainwindow.c:495
3157 #, fuzzy
3158 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3159 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
3160
3161 #: src/mainwindow.c:496
3162 #, fuzzy
3163 msgid "/_File/_Rescan folder tree"
3164 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
3165
3166 #: src/mainwindow.c:497
3167 msgid "/_File/_Folder"
3168 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
3169
3170 #: src/mainwindow.c:498
3171 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3172 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
3173
3174 #: src/mainwindow.c:500
3175 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3176 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
3177
3178 #: src/mainwindow.c:501
3179 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3180 msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
3181
3182 #: src/mainwindow.c:502
3183 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3184 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
3185
3186 #: src/mainwindow.c:503
3187 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3188 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
3189
3190 #: src/mainwindow.c:504
3191 msgid "/_File/Empty _trash"
3192 msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
3193
3194 #: src/mainwindow.c:505
3195 #, fuzzy
3196 msgid "/_File/_Work offline"
3197 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
3198
3199 #: src/mainwindow.c:507
3200 msgid "/_File/_Save as..."
3201 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
3202
3203 #: src/mainwindow.c:508
3204 msgid "/_File/_Print..."
3205 msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
3206
3207 #: src/mainwindow.c:510
3208 msgid "/_File/E_xit"
3209 msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
3210
3211 #: src/mainwindow.c:515
3212 #, fuzzy
3213 msgid "/_Edit/Select thread"
3214 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
3215
3216 #: src/mainwindow.c:517
3217 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3218 msgstr ""
3219
3220 #: src/mainwindow.c:519
3221 #, fuzzy
3222 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3223 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
3224
3225 #: src/mainwindow.c:521
3226 msgid "/_View/Show or hi_de"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: src/mainwindow.c:522
3230 #, fuzzy
3231 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3232 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
3233
3234 #: src/mainwindow.c:524
3235 #, fuzzy
3236 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3237 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
3238
3239 #: src/mainwindow.c:526
3240 #, fuzzy
3241 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3242 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
3243
3244 #: src/mainwindow.c:528
3245 #, fuzzy
3246 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3247 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
3248
3249 #: src/mainwindow.c:530
3250 #, fuzzy
3251 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3252 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
3253
3254 #: src/mainwindow.c:532
3255 #, fuzzy
3256 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3257 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
3258
3259 #: src/mainwindow.c:535
3260 #, fuzzy
3261 msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
3262 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:536
3265 #, fuzzy
3266 msgid "/_View/Separate _Message View"
3267 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
3268
3269 #: src/mainwindow.c:537
3270 #, fuzzy
3271 msgid "/_View/E_xpand Summary View"
3272 msgstr "Áðåéêüíéóç Ðåñßëçøçò"
3273
3274 #: src/mainwindow.c:538
3275 #, fuzzy
3276 msgid "/_View/Ex_pand Message View"
3277 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
3278
3279 #: src/mainwindow.c:540
3280 #, fuzzy
3281 msgid "/_View/_Sort"
3282 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:541
3285 #, fuzzy
3286 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3287 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
3288
3289 #: src/mainwindow.c:542
3290 #, fuzzy
3291 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3292 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
3293
3294 #: src/mainwindow.c:543
3295 #, fuzzy
3296 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3297 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
3298
3299 #: src/mainwindow.c:544
3300 #, fuzzy
3301 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3302 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:545
3305 #, fuzzy
3306 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3307 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
3308
3309 #: src/mainwindow.c:546
3310 #, fuzzy
3311 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3312 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
3313
3314 #: src/mainwindow.c:548
3315 #, fuzzy
3316 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3317 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
3318
3319 #: src/mainwindow.c:549
3320 #, fuzzy
3321 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3322 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:550
3325 #, fuzzy
3326 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3327 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
3328
3329 #: src/mainwindow.c:552
3330 #, fuzzy
3331 msgid "/_View/_Sort/---"
3332 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
3333
3334 #: src/mainwindow.c:553
3335 #, fuzzy
3336 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3337 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
3338
3339 #: src/mainwindow.c:555
3340 #, fuzzy
3341 msgid "/_View/Th_read view"
3342 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:556
3345 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: src/mainwindow.c:557
3349 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: src/mainwindow.c:558
3353 #, fuzzy
3354 msgid "/_View/_Hide read messages"
3355 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
3356
3357 #: src/mainwindow.c:559
3358 #, fuzzy
3359 msgid "/_View/Set display _item..."
3360 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
3361
3362 #: src/mainwindow.c:562
3363 #, fuzzy
3364 msgid "/_View/_Go to"
3365 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
3366
3367 #: src/mainwindow.c:563
3368 #, fuzzy
3369 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3370 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:564
3373 #, fuzzy
3374 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3375 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
3376
3377 #: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
3378 #: src/mainwindow.c:580
3379 #, fuzzy
3380 msgid "/_View/_Go to/---"
3381 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
3382
3383 #: src/mainwindow.c:566
3384 #, fuzzy
3385 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3386 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:568
3389 #, fuzzy
3390 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3391 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
3392
3393 #: src/mainwindow.c:571
3394 #, fuzzy
3395 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3396 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
3397
3398 #: src/mainwindow.c:573
3399 #, fuzzy
3400 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3401 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
3402
3403 #: src/mainwindow.c:576
3404 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3405 msgstr ""
3406
3407 #: src/mainwindow.c:578
3408 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: src/mainwindow.c:581
3412 #, fuzzy
3413 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3414 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
3417 msgid "/_View/_Code set/---"
3418 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:589
3421 msgid "/_View/_Code set"
3422 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:590
3425 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3426 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:593
3429 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3430 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:597
3433 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3434 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:601
3437 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3438 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:603
3441 #, fuzzy
3442 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3443 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
3444
3445 #: src/mainwindow.c:607
3446 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3447 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
3448
3449 #: src/mainwindow.c:610
3450 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3451 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
3452
3453 #: src/mainwindow.c:612
3454 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3455 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
3456
3457 #: src/mainwindow.c:615
3458 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3459 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
3460
3461 #: src/mainwindow.c:618
3462 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3463 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
3464
3465 #: src/mainwindow.c:621
3466 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3467 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
3468
3469 #: src/mainwindow.c:623
3470 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3471 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
3472
3473 #: src/mainwindow.c:625
3474 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3475 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
3476
3477 #: src/mainwindow.c:629
3478 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3479 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
3480
3481 #: src/mainwindow.c:632
3482 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3483 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
3484
3485 #: src/mainwindow.c:635
3486 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3487 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
3488
3489 #: src/mainwindow.c:637
3490 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3491 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
3492
3493 #: src/mainwindow.c:641
3494 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3495 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
3496
3497 #: src/mainwindow.c:643
3498 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3499 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
3500
3501 #: src/mainwindow.c:645
3502 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3503 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
3504
3505 #: src/mainwindow.c:647
3506 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3507 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
3508
3509 #: src/mainwindow.c:650
3510 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3511 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
3512
3513 #: src/mainwindow.c:652
3514 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3515 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
3516
3517 #: src/mainwindow.c:655
3518 #, fuzzy
3519 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3520 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
3521
3522 #: src/mainwindow.c:657
3523 #, fuzzy
3524 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3525 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
3526
3527 #: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
3528 #, fuzzy
3529 msgid "/_View/Open in new _window"
3530 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:666
3533 #, fuzzy
3534 msgid "/_View/Mess_age source"
3535 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
3536
3537 #: src/mainwindow.c:667
3538 #, fuzzy
3539 msgid "/_View/Show all _header"
3540 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
3541
3542 #: src/mainwindow.c:669
3543 #, fuzzy
3544 msgid "/_View/_Update summary"
3545 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
3546
3547 #: src/mainwindow.c:672
3548 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3549 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
3550
3551 #: src/mainwindow.c:673
3552 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3553 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
3554
3555 #: src/mainwindow.c:675
3556 #, fuzzy
3557 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3558 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:677
3561 #, fuzzy
3562 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3563 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
3564
3565 #: src/mainwindow.c:679
3566 #, fuzzy
3567 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3568 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3569
3570 #: src/mainwindow.c:680
3571 #, fuzzy
3572 msgid "/_Message/Compose a news message"
3573 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3574
3575 #: src/mainwindow.c:681
3576 msgid "/_Message/_Reply"
3577 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
3578
3579 #: src/mainwindow.c:682
3580 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3581 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
3582
3583 #: src/mainwindow.c:683
3584 #, fuzzy
3585 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3586 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:684
3589 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3590 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:685
3593 msgid "/_Message/_Forward"
3594 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:686
3597 #, fuzzy
3598 msgid "/_Message/Bounce"
3599 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
3600
3601 #: src/mainwindow.c:688
3602 msgid "/_Message/Re-_edit"
3603 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:690
3606 msgid "/_Message/M_ove..."
3607 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
3608
3609 #: src/mainwindow.c:691
3610 msgid "/_Message/_Copy..."
3611 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
3612
3613 #: src/mainwindow.c:692
3614 msgid "/_Message/_Delete"
3615 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
3616
3617 #: src/mainwindow.c:694
3618 msgid "/_Message/_Mark"
3619 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:695
3622 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3623 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
3624
3625 #: src/mainwindow.c:696
3626 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3627 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
3628
3629 #: src/mainwindow.c:697
3630 msgid "/_Message/_Mark/---"
3631 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
3632
3633 #: src/mainwindow.c:698
3634 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3635 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:699
3638 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3639 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3640
3641 #: src/mainwindow.c:701
3642 #, fuzzy
3643 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3644 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3645
3646 #: src/mainwindow.c:704
3647 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3648 msgstr ""
3649
3650 #: src/mainwindow.c:706
3651 #, fuzzy
3652 msgid "/_Tools/_Address book..."
3653 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
3654
3655 #: src/mainwindow.c:707
3656 #, fuzzy
3657 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3658 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
3659
3660 #: src/mainwindow.c:709
3661 #, fuzzy
3662 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3663 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
3664
3665 #: src/mainwindow.c:710
3666 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3667 msgstr ""
3668
3669 #: src/mainwindow.c:712
3670 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3671 msgstr ""
3672
3673 #: src/mainwindow.c:715
3674 #, fuzzy
3675 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3676 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
3677
3678 #: src/mainwindow.c:716
3679 #, fuzzy
3680 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3681 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
3682
3683 #: src/mainwindow.c:717
3684 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: src/mainwindow.c:719
3688 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: src/mainwindow.c:721
3692 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: src/mainwindow.c:723
3696 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: src/mainwindow.c:728
3700 #, fuzzy
3701 msgid "/_Tools/E_xecute"
3702 msgstr "/ÅêôÝëåóç"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:730
3705 #, fuzzy
3706 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3707 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:733
3710 #, fuzzy
3711 msgid "/_Tools/_Log window"
3712 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
3713
3714 #: src/mainwindow.c:735
3715 msgid "/_Configuration"
3716 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
3717
3718 #: src/mainwindow.c:736
3719 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3720 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
3721
3722 #: src/mainwindow.c:738
3723 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3724 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3725
3726 #: src/mainwindow.c:740
3727 #, fuzzy
3728 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3729 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3730
3731 #: src/mainwindow.c:742
3732 #, fuzzy
3733 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3734 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3735
3736 #: src/mainwindow.c:744
3737 #, fuzzy
3738 msgid "/_Configuration/_Template..."
3739 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
3740
3741 #: src/mainwindow.c:745
3742 #, fuzzy
3743 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3744 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
3745
3746 #: src/mainwindow.c:746
3747 msgid "/_Configuration/---"
3748 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
3749
3750 #: src/mainwindow.c:747
3751 #, fuzzy
3752 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3753 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
3754
3755 #: src/mainwindow.c:749
3756 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3757 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
3758
3759 #: src/mainwindow.c:751
3760 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3761 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
3762
3763 #: src/mainwindow.c:753
3764 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3765 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
3766
3767 #: src/mainwindow.c:757
3768 msgid "/_Help/_Manual"
3769 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
3770
3771 #: src/mainwindow.c:758
3772 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3773 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
3774
3775 #: src/mainwindow.c:759
3776 #, fuzzy
3777 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3778 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
3779
3780 #: src/mainwindow.c:760
3781 #, fuzzy
3782 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3783 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
3784
3785 #: src/mainwindow.c:761
3786 #, fuzzy
3787 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3788 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
3789
3790 #: src/mainwindow.c:762
3791 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3792 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
3793
3794 #: src/mainwindow.c:763
3795 #, fuzzy
3796 msgid "/_Help/_FAQ"
3797 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
3798
3799 #: src/mainwindow.c:764
3800 #, fuzzy
3801 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3802 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:765
3805 #, fuzzy
3806 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3807 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
3808
3809 #: src/mainwindow.c:766
3810 #, fuzzy
3811 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3812 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
3813
3814 #: src/mainwindow.c:767
3815 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: src/mainwindow.c:768
3819 #, fuzzy
3820 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3821 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
3822
3823 #: src/mainwindow.c:769
3824 msgid "/_Help/---"
3825 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
3826
3827 #: src/mainwindow.c:774
3828 #, fuzzy
3829 msgid "/Reply with _quote"
3830 msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3831
3832 #: src/mainwindow.c:775
3833 msgid "/_Reply without quote"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: src/mainwindow.c:779
3837 #, fuzzy
3838 msgid "/Reply to all with _quote"
3839 msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3840
3841 #: src/mainwindow.c:780
3842 #, fuzzy
3843 msgid "/_Reply to all without quote"
3844 msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
3845
3846 #: src/mainwindow.c:784
3847 #, fuzzy
3848 msgid "/Reply to sender with _quote"
3849 msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
3850
3851 #: src/mainwindow.c:785
3852 #, fuzzy
3853 msgid "/_Reply to sender without quote"
3854 msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
3855
3856 #: src/mainwindow.c:789
3857 msgid "/_Forward message (inline style)"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: src/mainwindow.c:790
3861 #, fuzzy
3862 msgid "/Forward message as _attachment"
3863 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
3864
3865 #: src/mainwindow.c:831
3866 msgid "Creating main window...\n"
3867 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
3868
3869 #: src/mainwindow.c:1017
3870 #, c-format
3871 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3872 msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
3873
3874 #: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
3875 msgid "Untitled"
3876 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
3877
3878 #: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
3879 msgid "none"
3880 msgstr "êáíÝíá"
3881
3882 #: src/mainwindow.c:1290
3883 #, c-format
3884 msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: src/mainwindow.c:1370
3888 #, c-format
3889 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
3890 msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
3891
3892 #: src/mainwindow.c:1388
3893 msgid "Empty trash"
3894 msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
3895
3896 #: src/mainwindow.c:1389
3897 msgid "Empty all messages in trash?"
3898 msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
3899
3900 #: src/mainwindow.c:1415
3901 msgid "Add mailbox"
3902 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
3903
3904 #: src/mainwindow.c:1416
3905 msgid ""
3906 "Input the location of mailbox.\n"
3907 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3908 "scanned automatically."
3909 msgstr ""
3910 "ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
3911 "Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
3912 "óáñùèåß áõôüìáôá."
3913
3914 #: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
3915 #, c-format
3916 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3917 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
3918
3919 #: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
3920 msgid "Mailbox"
3921 msgstr "Mailbox"
3922
3923 #: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
3924 msgid ""
3925 "Creation of the mailbox failed.\n"
3926 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3927 "there."
3928 msgstr ""
3929 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
3930 "ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
3931
3932 #: src/mainwindow.c:1453
3933 #, fuzzy
3934 msgid "Add mbox mailbox"
3935 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:1454
3938 msgid "Input the location of mailbox."
3939 msgstr ""
3940
3941 #: src/mainwindow.c:1475
3942 msgid "Creation of the mailbox failed."
3943 msgstr ""
3944
3945 #: src/mainwindow.c:1775
3946 msgid "Setting widgets..."
3947 msgstr "Ñõèìßóåéò widgets..."
3948
3949 #: src/mainwindow.c:1781
3950 msgid "Sylpheed - Folder View"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
3954 msgid "Sylpheed - Message View"
3955 msgstr ""
3956
3957 #: src/mainwindow.c:2003
3958 msgid "Get"
3959 msgstr "ËÞøç"
3960
3961 #: src/mainwindow.c:2004
3962 #, fuzzy
3963 msgid "Get new mail from current account"
3964 msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
3965
3966 #: src/mainwindow.c:2009
3967 msgid "Get all"
3968 msgstr ""
3969 "ËÞøç\n"
3970 "üëùí"
3971
3972 #: src/mainwindow.c:2010
3973 #, fuzzy
3974 msgid "Get new mail from all accounts"
3975 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:2021
3978 msgid "Send queued message(s)"
3979 msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:2030
3982 msgid "Email"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: src/mainwindow.c:2031
3986 #, fuzzy
3987 msgid "Compose an email message"
3988 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3989
3990 #: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
3991 msgid "News"
3992 msgstr "ÍÝá"
3993
3994 #: src/mainwindow.c:2041
3995 #, fuzzy
3996 msgid "Compose a news message"
3997 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
3998
3999 #: src/mainwindow.c:2053
4000 msgid "Reply"
4001 msgstr "ÁðÜíôçóç"
4002
4003 #: src/mainwindow.c:2054
4004 msgid "Reply to the message - Right button: more options"
4005 msgstr ""
4006
4007 #: src/mainwindow.c:2064
4008 msgid "All"
4009 msgstr ""
4010
4011 #: src/mainwindow.c:2065
4012 msgid "Reply to all - Right button: more options"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: src/mainwindow.c:2074
4016 #, fuzzy
4017 msgid "Sender"
4018 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
4019
4020 #: src/mainwindow.c:2075
4021 msgid "Reply to sender - Right button: more options"
4022 msgstr ""
4023
4024 #: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
4025 msgid "Forward"
4026 msgstr "Ðñïþèçóç"
4027
4028 #: src/mainwindow.c:2085
4029 msgid "Forward the message - Right button: more options"
4030 msgstr ""
4031
4032 #: src/mainwindow.c:2096
4033 msgid "Delete the message"
4034 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
4035
4036 #: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
4037 #: src/prefs_matcher.c:157
4038 msgid "Execute"
4039 msgstr "ÅêôÝëåóç"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:2105
4042 msgid "Execute marked process"
4043 msgstr "ÅêôÝëåóç óçìåéùìÝíçò åñãáóßáò"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:2114
4046 msgid "Next unread message"
4047 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:2125
4050 msgid "Prefs"
4051 msgstr "ÅðéëïãÝò"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:2126
4054 #, fuzzy
4055 msgid "Common preferences"
4056 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
4057
4058 #: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
4059 msgid "Account"
4060 msgstr "Ëïã/óìüò"
4061
4062 #: src/mainwindow.c:2134
4063 msgid "Account setting"
4064 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
4065
4066 #: src/mainwindow.c:2560
4067 msgid "Exit"
4068 msgstr "¸îïäïò"
4069
4070 #: src/mainwindow.c:2560
4071 msgid "Exit this program?"
4072 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
4073
4074 #: src/mainwindow.c:2945
4075 #, c-format
4076 msgid "forced charset: %s\n"
4077 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
4078
4079 #: src/matcher.c:308
4080 #, c-format
4081 msgid "Command exit code: %i\n"
4082 msgstr ""
4083
4084 #: src/matcher.c:965
4085 #, fuzzy
4086 msgid "filename is not set"
4087 msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
4088
4089 #: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
4090 #: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
4091 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
4092 #: src/prefs_filter.c:868
4093 msgid "(none)"
4094 msgstr "(êáíÝíá)"
4095
4096 #: src/matcher.c:1178
4097 #, fuzzy
4098 msgid "Writing matcher configuration...\n"
4099 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
4100
4101 #: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
4102 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
4103 #: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
4104 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
4105 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
4106 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
4107 #: src/procmime.c:814
4108 msgid "failed to write configuration to file\n"
4109 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
4110
4111 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
4112 msgid "can't write to temporary file\n"
4113 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
4114
4115 #: src/mbox.c:70
4116 #, c-format
4117 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
4118 msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
4119
4120 #: src/mbox.c:80
4121 msgid "can't read mbox file.\n"
4122 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
4123
4124 #: src/mbox.c:87
4125 #, c-format
4126 msgid "invalid mbox format: %s\n"
4127 msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
4128
4129 #: src/mbox.c:94
4130 #, c-format
4131 msgid "malformed mbox: %s\n"
4132 msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
4133
4134 #: src/mbox.c:113
4135 msgid "can't open temporary file\n"
4136 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
4137
4138 #: src/mbox.c:165
4139 #, c-format
4140 msgid ""
4141 "unescaped From found:\n"
4142 "%s"
4143 msgstr ""
4144
4145 #: src/mbox.c:249
4146 #, c-format
4147 msgid "%d messages found.\n"
4148 msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
4149
4150 #: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
4151 #, c-format
4152 msgid "can't create lock file %s\n"
4153 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
4154
4155 #: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
4156 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
4157 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
4158
4159 #: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
4160 #, c-format
4161 msgid "can't create %s\n"
4162 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
4163
4164 #: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
4165 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
4166 msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
4167
4168 #: src/mbox.c:314
4169 #, c-format
4170 msgid "can't lock %s\n"
4171 msgstr "äåí ìðïñþ íá êëåéäþóù ôï %s\n"
4172
4173 #: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
4174 msgid "invalid lock type\n"
4175 msgstr "áðáñÜäåêôïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
4176
4177 #: src/mbox.c:354
4178 #, c-format
4179 msgid "can't unlock %s\n"
4180 msgstr "äåí ìðïñþ íá îåêëåéäþóù ôï %s\n"
4181
4182 #: src/mbox.c:385
4183 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
4184 msgstr "äåí ìðïñþ íá ìçäåíßóù ôï mailbox.\n"
4185
4186 #: src/mbox.c:406
4187 #, c-format
4188 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
4189 msgstr "ÅîáãùãÞ ìçíõìÜôùí áðü %s ðñïò %s...\n"
4190
4191 #: src/mbox_folder.c:255
4192 #, fuzzy, c-format
4193 msgid "could not lock read file %s\n"
4194 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
4195
4196 #: src/mbox_folder.c:274
4197 #, fuzzy, c-format
4198 msgid "could not lock write file %s\n"
4199 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
4200
4201 #: src/mbox_folder.c:833
4202 #, fuzzy, c-format
4203 msgid "read mbox - %s\n"
4204 msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
4205
4206 #: src/mbox_folder.c:864
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "read mbox from file - %s\n"
4209 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
4210
4211 #: src/mbox_folder.c:1414
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "unvalid file - %s.\n"
4214 msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
4215
4216 #: src/mbox_folder.c:1426
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "invalid file - %s.\n"
4219 msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
4220
4221 #: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
4222 #: src/utils.c:1958
4223 #, c-format
4224 msgid "writing to %s failed.\n"
4225 msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
4226
4227 #: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
4228 #, c-format
4229 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
4230 msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
4231
4232 #: src/mbox_folder.c:1960
4233 #, c-format
4234 msgid "no modification - %s\n"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: src/mbox_folder.c:1964
4238 #, c-format
4239 msgid "save modification - %s\n"
4240 msgstr ""
4241
4242 #: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
4243 #, fuzzy, c-format
4244 msgid "can't rename %s to %s\n"
4245 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
4246
4247 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
4248 #, c-format
4249 msgid "%i messages written - %s\n"
4250 msgstr ""
4251
4252 #: src/mbox_folder.c:2054
4253 #, fuzzy, c-format
4254 msgid "no deleted messages - %s\n"
4255 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
4256
4257 #: src/mbox_folder.c:2058
4258 #, fuzzy, c-format
4259 msgid "purge deleted messages - %s\n"
4260 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
4261
4262 #: src/mbox_folder.c:2236
4263 #, fuzzy
4264 msgid "Cannot rename folder item"
4265 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
4266
4267 #: src/menu.c:100
4268 #, c-format
4269 msgid "unknown menu entry %s\n"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: src/message_search.c:88
4273 #, fuzzy
4274 msgid "Find in current message"
4275 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
4276
4277 #: src/message_search.c:106
4278 msgid "Find text:"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
4282 msgid "Case sensitive"
4283 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
4284
4285 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
4286 msgid "Backward search"
4287 msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
4288
4289 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
4290 msgid "Search"
4291 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
4292
4293 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
4294 msgid "Search failed"
4295 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
4296
4297 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
4298 msgid "Search string not found."
4299 msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
4300
4301 #: src/message_search.c:191
4302 #, fuzzy
4303 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4304 msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
4305
4306 #: src/message_search.c:194
4307 #, fuzzy
4308 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4309 msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
4310
4311 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
4312 msgid "Search finished"
4313 msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
4314
4315 #: src/messageview.c:72
4316 msgid "Creating message view...\n"
4317 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
4318
4319 #: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
4320 msgid "can't open mark file\n"
4321 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
4322
4323 #: src/messageview.c:351
4324 #, fuzzy
4325 msgid ""
4326 "Error occurred while sending the notification.\n"
4327 "Put this notification into queue folder?"
4328 msgstr ""
4329 "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
4330 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
4331
4332 #: src/messageview.c:357
4333 #, fuzzy
4334 msgid "Can't queue the notification."
4335 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
4336
4337 #: src/messageview.c:360
4338 #, fuzzy
4339 msgid "Error occurred while sending the notification."
4340 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
4341
4342 #: src/messageview.c:411
4343 msgid "Return Receipt"
4344 msgstr ""
4345
4346 #: src/messageview.c:411
4347 msgid "Send return receipt ?"
4348 msgstr ""
4349
4350 #: src/messageview.c:415
4351 #, fuzzy
4352 msgid "Error occurred while sending notification."
4353 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
4354
4355 #: src/mh.c:242
4356 #, c-format
4357 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4358 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
4359
4360 #: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
4361 msgid "Can't open mark file.\n"
4362 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
4363
4364 #: src/mh.c:967
4365 msgid "\tSearching uncached messages... "
4366 msgstr "\tÁíáæÞôçóç óôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
4367
4368 #: src/mh.c:1022
4369 #, c-format
4370 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
4371 msgstr "%d áðñïóðÝëáóôï(á) ìÞíõìá(ôá) âñÝèçêå(áí)\n"
4372
4373 #: src/mh.c:1028
4374 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
4375 msgstr "\tÔáîéíïìþ áñéèìçôéêÜ ôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
4376
4377 #: src/mimeview.c:116
4378 msgid "/_Open"
4379 msgstr "/¶íïéãìá"
4380
4381 #: src/mimeview.c:117
4382 msgid "/Open _with..."
4383 msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
4384
4385 #: src/mimeview.c:118
4386 msgid "/_Display as text"
4387 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
4388
4389 #: src/mimeview.c:119
4390 #, fuzzy
4391 msgid "/_Display image"
4392 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
4393
4394 #: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
4395 msgid "/_Save as..."
4396 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
4397
4398 #: src/mimeview.c:123
4399 msgid "/_Check signature"
4400 msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
4401
4402 #: src/mimeview.c:148
4403 msgid "Creating MIME view...\n"
4404 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
4405
4406 #: src/mimeview.c:151
4407 msgid "MIME Type"
4408 msgstr "Ôýðïò MIME"
4409
4410 #: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
4411 msgid "Text"
4412 msgstr "Êåßìåíï"
4413
4414 #: src/mimeview.c:270
4415 msgid "Select \"Check signature\" to check"
4416 msgstr "ÅðéëÝîôå \"¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò\" ãéá Ýëåã÷ï"
4417
4418 #: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
4419 msgid "Can't save the part of multipart message."
4420 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
4421
4422 #: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
4423 msgid "Save as"
4424 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
4425
4426 #: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
4427 msgid "Overwrite"
4428 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
4429
4430 #: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
4431 msgid "Overwrite existing file?"
4432 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
4433
4434 #: src/mimeview.c:896
4435 msgid "Open with"
4436 msgstr "¶íïéãìá ìå"
4437
4438 #: src/mimeview.c:897
4439 #, c-format
4440 msgid ""
4441 "Enter the command line to open file:\n"
4442 "(`%s' will be replaced with file name)"
4443 msgstr ""
4444 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
4445 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
4446
4447 #: src/mimeview.c:953
4448 #, c-format
4449 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
4450 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
4451
4452 #: src/news.c:147
4453 #, c-format
4454 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4455 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
4456
4457 #: src/news.c:255
4458 #, c-format
4459 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
4460 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
4461
4462 #: src/news.c:331
4463 #, c-format
4464 msgid "article %d has been already cached.\n"
4465 msgstr "ôï Üñèñï %d Ý÷åé ðñïóðåëáóôåß Þäç.\n"
4466
4467 #: src/news.c:344
4468 #, c-format
4469 msgid "can't select group %s\n"
4470 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôçí ïìÜäá %s\n"
4471
4472 #: src/news.c:349
4473 #, c-format
4474 msgid "getting article %d...\n"
4475 msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"