sync with sylpheed 0.4.99cvs6
[claws.git] / po / el.po
1 # Hellenic translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>, 2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-05-10 16:18+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 2001-01-14 11:33+0200\n"
10 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
19
20 #: src/about.c:200
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "Ôá ôìÞìáôá êþäéêá ðïõ åöáñìüóèçêáí áðü ôï fetchmail åßíáé Copyright 1997 by "
29 "Eric S. Raymond. ÔìÞìáôá áõôïý åßíáé åðßóçò copyrighted by Carl Harris, 1993 "
30 "and 1995.  Ôï Copyright ôçñåßôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åëåýèåñçò áíáäéáíïìÞò "
31 "ôïõ êþäéêá\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:206
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40
41 #: src/about.c:211
42 msgid ""
43 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
44 "\n"
45 msgstr ""
46
47 #: src/about.c:215
48 msgid ""
49 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
50 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
51 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
52 "version.\n"
53 "\n"
54 msgstr ""
55 "Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
56 "êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
57 "×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
58 "áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
59 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
60 "\n"
61
62 #: src/about.c:221
63 msgid ""
64 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
65 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
66 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
67 "more details.\n"
68 "\n"
69 msgstr ""
70 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
71 "ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÛÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
72 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
73 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
74 "\n"
75
76 #: src/about.c:227
77 msgid ""
78 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
79 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
80 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
81 msgstr ""
82 "Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
83 "ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
84 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
85 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
86
87 #: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:212
88 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
89 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:319 src/main.c:327
90 #: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:117
91 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1799 src/prefs_common.c:2043
92 #: src/prefs_common.c:2159 src/prefs_display_header.c:195
93 #: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
94 msgid "OK"
95 msgstr "ÅíôÜîåé"
96
97 #: src/account.c:101
98 msgid "Reading all config for each account...\n"
99 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü...\n"
100
101 #: src/account.c:116
102 #, c-format
103 msgid "Found label: %s\n"
104 msgstr "ÂñÝèçêå ôáìðÝëá: %s\n"
105
106 #: src/account.c:208
107 msgid ""
108 "Some composing windows are open.\n"
109 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
110 msgstr ""
111 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
112 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
113 "ëïãáñéóìïýò."
114
115 #: src/account.c:214
116 msgid "Opening account edit window...\n"
117 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
118
119 #: src/account.c:355
120 msgid "Creating account edit window...\n"
121 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
122
123 #: src/account.c:360
124 msgid "Edit accounts"
125 msgstr "Åðåîåñãáóßá ôùí ëïãáñéáóìþí"
126
127 #: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
128 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
129 msgid "Name"
130 msgstr "¼íïìá"
131
132 #: src/account.c:389 src/prefs_account.c:624
133 msgid "Protocol"
134 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
135
136 #: src/account.c:390
137 msgid "Server"
138 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
139
140 #: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:275
141 #: src/prefs_display_header.c:330
142 msgid "Add"
143 msgstr "ÐñïóèÞêç"
144
145 #: src/account.c:415
146 msgid "Edit"
147 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
148
149 #: src/account.c:421
150 msgid " Delete "
151 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
152
153 #: src/account.c:427 src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:438
154 msgid "Down"
155 msgstr "ÊÜôù"
156
157 #: src/account.c:433 src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:432
158 msgid "Up"
159 msgstr "ÐÜíù"
160
161 #: src/account.c:447
162 msgid " Set as usually used account "
163 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü"
164
165 #: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
166 msgid "Close"
167 msgstr "Êëåßóéìï"
168
169 #: src/account.c:507
170 msgid "Delete account"
171 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
172
173 #: src/account.c:508
174 msgid "Do you really want to delete this account?"
175 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
176
177 #: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
178 #: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
179 #: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
180 #: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:721
181 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:814
182 msgid "Yes"
183 msgstr "Íáé"
184
185 #: src/account.c:509 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
186 #: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
187 #: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
188 msgid "+No"
189 msgstr "+¼÷é"
190
191 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
192 msgid "/_File"
193 msgstr "/Áñ÷åßï"
194
195 #: src/addressbook.c:230
196 msgid "/_File/New _address"
197 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
198
199 #: src/addressbook.c:231
200 msgid "/_File/New _group"
201 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
202
203 #: src/addressbook.c:232
204 msgid "/_File/New _folder"
205 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
206
207 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
208 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
209 msgid "/_File/---"
210 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
211
212 #: src/addressbook.c:234
213 msgid "/_File/_Edit"
214 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
215
216 #: src/addressbook.c:235
217 msgid "/_File/_Delete"
218 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
219
220 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
221 msgid "/_File/_Close"
222 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
223
224 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
225 msgid "/_Help"
226 msgstr "/ÂïÞèåéá"
227
228 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
229 msgid "/_Help/_About"
230 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
231
232 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
233 msgid "/New _address"
234 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
235
236 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
237 msgid "/New _group"
238 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
239
240 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
241 msgid "/New _folder"
242 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
243
244 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
245 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
246 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
247 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
248 #: src/summaryview.c:314
249 msgid "/---"
250 msgstr "/---"
251
252 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
253 #: src/mainwindow.c:351
254 msgid "/_Edit"
255 msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
256
257 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
258 msgid "/_Delete"
259 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
260
261 #: src/addressbook.c:318
262 msgid "E-Mail address"
263 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
264
265 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
266 msgid "Remarks"
267 msgstr "Ó÷üëéá"
268
269 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
270 msgid "Address book"
271 msgstr "Ôçëåöùíéêüò êáôÜëïãïò"
272
273 #: src/addressbook.c:413
274 msgid "Name:"
275 msgstr "¼íïìá"
276
277 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
278 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
279 #: src/prefs_filter.c:398
280 msgid "Delete"
281 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
282
283 #: src/addressbook.c:442
284 msgid "Lookup"
285 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
286
287 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
288 msgid "To:"
289 msgstr "Ðñïò:"
290
291 #: src/addressbook.c:456
292 msgid "Cc:"
293 msgstr ""
294
295 #: src/addressbook.c:460
296 msgid "Bcc:"
297 msgstr ""
298
299 #: src/addressbook.c:479
300 msgid "Common address"
301 msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
302
303 #: src/addressbook.c:486
304 msgid "Personal address"
305 msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
306
307 #: src/addressbook.c:577
308 msgid "Delete address(es)"
309 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
310
311 #: src/addressbook.c:578
312 msgid "Really delete the address(es)?"
313 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
314
315 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
316 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574
317 #: src/summaryview.c:814
318 msgid "No"
319 msgstr "¼÷é"
320
321 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
322 msgid "New folder"
323 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
324
325 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
326 msgid "Input the name of new folder:"
327 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ: "
328
329 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
330 msgid "NewFolder"
331 msgstr "ÍÝïòÊáôÜëïãïò"
332
333 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
334 #: src/addressbook.c:1187
335 msgid "The name already exists."
336 msgstr "Ôï üíïìá õðÜñ÷åé Þäç."
337
338 #: src/addressbook.c:1045
339 msgid "New group"
340 msgstr "ÍÝá ïìÜäá"
341
342 #: src/addressbook.c:1046
343 msgid "Input the name of new group:"
344 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôçò íÝáò ïìÜäáò:"
345
346 #: src/addressbook.c:1047
347 msgid "NewGroup"
348 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
349
350 #: src/addressbook.c:1122
351 msgid "Edit group"
352 msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
353
354 #: src/addressbook.c:1123
355 msgid "Input the new name of group:"
356 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôçò ïìÜäáò:"
357
358 #: src/addressbook.c:1173
359 msgid "Edit folder"
360 msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
361
362 #: src/addressbook.c:1174
363 msgid "Input the new name of folder:"
364 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
365
366 #: src/addressbook.c:1223
367 #, c-format
368 msgid "Really delete `%s' ?"
369 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôï `%s' ;"
370
371 #: src/addressbook.c:1271
372 msgid "Edit address"
373 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
374
375 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:302
376 msgid "Address"
377 msgstr "Äéåýèõíóç"
378
379 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
380 #: src/compose.c:3641 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
381 #: src/inputdialog.c:161 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
382 #: src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:121 src/prefs.c:468
383 #: src/prefs_common.c:2160 src/prefs_display_header.c:196
384 #: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:574
385 #: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
386 msgid "Cancel"
387 msgstr "Áêýñùóç"
388
389 #: src/addressbook.c:1524
390 msgid "Reading addressbook file..."
391 msgstr "ÄéáâÜæù ôï áñ÷åßï êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí..."
392
393 #: src/addressbook.c:1528
394 #, c-format
395 msgid "%s doesn't exist.\n"
396 msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
397
398 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
399 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
400 #: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:995
401 #: src/summaryview.c:1201 src/summaryview.c:1283 src/summaryview.c:1344
402 #: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2302
403 #: src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2416
404 msgid "done.\n"
405 msgstr "Ýãéíå.\n"
406
407 #: src/addressbook.c:1821
408 msgid "Exporting addressbook to file..."
409 msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
410
411 #: src/addressbook.c:1839
412 msgid "failed to write addressbook data.\n"
413 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
414
415 #: src/alertpanel.c:101 src/compose.c:3243 src/main.c:317
416 msgid "Notice"
417 msgstr "Óçìåßùóç"
418
419 #: src/alertpanel.c:114
420 msgid "Warning"
421 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
422
423 #: src/alertpanel.c:127 src/inc.c:415
424 msgid "Error"
425 msgstr "ÓöÜëìá"
426
427 #: src/alertpanel.c:163
428 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
429 msgstr "ÄÇìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
430
431 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
432 msgid "can't allocate memory\n"
433 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
434
435 #: src/compose.c:365
436 msgid "/_Add..."
437 msgstr "/ÐñïóèÞêç"
438
439 #: src/compose.c:366
440 msgid "/_Remove"
441 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
442
443 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
444 #: src/folderview.c:225
445 msgid "/_Property..."
446 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
447
448 #: src/compose.c:374
449 msgid "/_File/_Attach file"
450 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
451
452 #: src/compose.c:375
453 msgid "/_File/_Insert file"
454 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
455
456 #: src/compose.c:376
457 msgid "/_File/Insert si_gnature"
458 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
459
460 #: src/compose.c:381
461 msgid "/_Edit/_Undo"
462 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
463
464 #: src/compose.c:382
465 msgid "/_Edit/_Redo"
466 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
467
468 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
469 msgid "/_Edit/---"
470 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
471
472 #: src/compose.c:384
473 msgid "/_Edit/Cu_t"
474 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
475
476 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
477 msgid "/_Edit/_Copy"
478 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
479
480 #: src/compose.c:386
481 msgid "/_Edit/_Paste"
482 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
483
484 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
485 msgid "/_Edit/Select _all"
486 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
487
488 #: src/compose.c:389
489 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
490 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
491
492 #: src/compose.c:390
493 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
494 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
495
496 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
497 msgid "/_Message"
498 msgstr "/ÌÞíõìá"
499
500 #: src/compose.c:394
501 msgid "/_Message/_Send"
502 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
503
504 #: src/compose.c:396
505 msgid "/_Message/Send _later"
506 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
507
508 #: src/compose.c:398
509 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
510 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
511
512 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
513 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
514 #: src/mainwindow.c:469
515 msgid "/_Message/---"
516 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
517
518 #: src/compose.c:401
519 msgid "/_Message/_To"
520 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
521
522 #: src/compose.c:402
523 msgid "/_Message/_Cc"
524 msgstr "/ÌÞíõìá/Cc"
525
526 #: src/compose.c:403
527 msgid "/_Message/_Bcc"
528 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
529
530 #: src/compose.c:404
531 msgid "/_Message/_Reply to"
532 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
533
534 #: src/compose.c:406
535 msgid "/_Message/_Followup to"
536 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
537
538 #: src/compose.c:408
539 msgid "/_Message/_Attach"
540 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
541
542 #: src/compose.c:411
543 msgid "/_Message/Si_gn"
544 msgstr ""
545
546 #: src/compose.c:412
547 msgid "/_Message/_Encrypt"
548 msgstr ""
549
550 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
551 msgid "/_Tool"
552 msgstr "/Åñãáëåßá"
553
554 #: src/compose.c:415
555 msgid "/_Tool/Show _ruler"
556 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
557
558 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
559 msgid "/_Tool/_Address book"
560 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
561
562 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
563 msgid "Can't get text part\n"
564 msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï êïììÜôé êåéìÝíïõ\n"
565
566 #: src/compose.c:548
567 #, c-format
568 msgid "%s: file not exist\n"
569 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
570
571 #: src/compose.c:560
572 msgid ""
573 "\n"
574 "\n"
575 "Begin forwarded message:\n"
576 "\n"
577 msgstr ""
578 "\n"
579 "\n"
580 "Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
581 "\n"
582
583 #: src/compose.c:1224
584 #, c-format
585 msgid "File %s doesn't exist\n"
586 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
587
588 #: src/compose.c:1228
589 #, c-format
590 msgid "Can't get file size of %s\n"
591 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ  %s\n"
592
593 #: src/compose.c:1232
594 #, c-format
595 msgid "File %s is empty\n"
596 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
597
598 #: src/compose.c:1253
599 #, c-format
600 msgid "Message: %s"
601 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
602
603 #: src/compose.c:1359
604 msgid " [Edited]"
605 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
606
607 #: src/compose.c:1361
608 #, c-format
609 msgid "%s - Compose message%s"
610 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
611
612 #: src/compose.c:1364
613 #, c-format
614 msgid "Compose message%s"
615 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
616
617 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
618 msgid "Recipient is not specified."
619 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
620
621 #: src/compose.c:1404
622 msgid "can't get recipient list."
623 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
624
625 #: src/compose.c:1422
626 msgid ""
627 "Account for sending mail is not specified.\n"
628 "Please select a mail account before sending."
629 msgstr ""
630 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
631 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
632
633 #: src/compose.c:1443
634 #, c-format
635 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
636 msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
637
638 #: src/compose.c:1457
639 msgid "Queueing"
640 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
641
642 #: src/compose.c:1458
643 msgid ""
644 "Error occurred while sending the message.\n"
645 "Put this message into queue folder?"
646 msgstr ""
647 "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
648 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
649
650 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
651 msgid "Can't queue the message."
652 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
653
654 #: src/compose.c:1467
655 msgid "Error occurred while sending the message."
656 msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
657
658 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
659 msgid "Can't save the message to outbox."
660 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôï outbox."
661
662 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1522
663 msgid "can't change file mode\n"
664 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
665
666 #: src/compose.c:1526
667 msgid "Can't convert the codeset of the message."
668 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
669
670 #: src/compose.c:1535
671 msgid "can't write headers\n"
672 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí åðéêåöáëßäá\n"
673
674 #: src/compose.c:1653
675 msgid "saving sent message...\n"
676 msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
677
678 #: src/compose.c:1658
679 msgid "can't save message\n"
680 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
681
682 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
683 msgid "can't open mark file\n"
684 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
685
686 #: src/compose.c:1687
687 msgid "queueing message...\n"
688 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
689
690 #: src/compose.c:1762
691 msgid "can't queue the message\n"
692 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
693
694 #: src/compose.c:1801
695 #, c-format
696 msgid "Can't open file %s\n"
697 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
698
699 #: src/compose.c:2114
700 #, c-format
701 msgid "generated Message-ID: %s\n"
702 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
703
704 #: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
705 msgid "MIME type"
706 msgstr "ôýðïò MIME"
707
708 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2154
709 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
710 msgid "Size"
711 msgstr "ÌÝãåèïò"
712
713 #: src/compose.c:2205
714 msgid "Creating compose window...\n"
715 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
716
717 #: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
718 msgid "From:"
719 msgstr "Áðü:"
720
721 #: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:494
722 #: src/prefs_common.c:627
723 msgid "Send"
724 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
725
726 #: src/compose.c:2672
727 msgid "Send message"
728 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
729
730 #: src/compose.c:2679
731 msgid "Send later"
732 msgstr "ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
733
734 #: src/compose.c:2680
735 msgid "Put into queue folder and send later"
736 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
737
738 #: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
739 msgid "Draft"
740 msgstr "Ðñïó÷Ýäéï"
741
742 #: src/compose.c:2688
743 msgid "Save to draft folder"
744 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
745
746 #: src/compose.c:2697
747 msgid "Insert"
748 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
749
750 #: src/compose.c:2698
751 msgid "Insert file"
752 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
753
754 #: src/compose.c:2705
755 msgid "Attach"
756 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
757
758 #: src/compose.c:2706
759 msgid "Attach file"
760 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
761
762 #: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1026
763 msgid "Signature"
764 msgstr "YðïãñáöÞ"
765
766 #: src/compose.c:2716
767 msgid "Insert signature"
768 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
769
770 #: src/compose.c:2724
771 msgid "Editor"
772 msgstr "ÓõíèÝôçò"
773
774 #: src/compose.c:2725
775 msgid "Edit with external editor"
776 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
777
778 #: src/compose.c:2733
779 msgid "Linewrap"
780 msgstr "Ôýëéîç ãñáììÞò"
781
782 #: src/compose.c:2734
783 msgid "Wrap long lines"
784 msgstr "×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
785
786 #: src/compose.c:2939
787 msgid "Invalid MIME type."
788 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
789
790 #: src/compose.c:2957
791 msgid "File doesn't exist or is empty."
792 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
793
794 #: src/compose.c:3025
795 msgid "Property"
796 msgstr "Éäéüôçôåò"
797
798 #: src/compose.c:3045
799 msgid "Encoding"
800 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
801
802 #: src/compose.c:3068
803 msgid "Path"
804 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
805
806 #: src/compose.c:3069
807 msgid "File name"
808 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
809
810 #: src/compose.c:3214
811 #, c-format
812 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
813 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
814
815 #: src/compose.c:3240
816 #, c-format
817 msgid ""
818 "The external editor is still working.\n"
819 "Force terminating the process?\n"
820 "process group id: %d"
821 msgstr ""
822
823 #: src/compose.c:3253
824 #, c-format
825 msgid "Terminated process group id: %d"
826 msgstr ""
827
828 #: src/compose.c:3254
829 #, c-format
830 msgid "Temporary file: %s"
831 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
832
833 #: src/compose.c:3278
834 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
835 msgstr ""
836
837 #. failed
838 #: src/compose.c:3311
839 msgid "Couldn't exec external editor\n"
840 msgstr ""
841
842 #: src/compose.c:3315
843 msgid "Couldn't write to file\n"
844 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
845
846 #: src/compose.c:3317
847 msgid "Pipe read failed\n"
848 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
849
850 #: src/compose.c:3574
851 msgid "can't remove the old draft message\n"
852 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñïó÷Ýäéï\n"
853
854 #: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
855 msgid "Select file"
856 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï"
857
858 #: src/compose.c:3639
859 msgid "Discard message"
860 msgstr "ÁðÝññéøå ôï ìÞíõìá"
861
862 #: src/compose.c:3640
863 msgid "This message has been modified. discard it?"
864 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá ôï áðïññßøù;"
865
866 #: src/compose.c:3641
867 msgid "Discard"
868 msgstr "Áðüññéøç"
869
870 #: src/compose.c:3641
871 msgid "to Draft"
872 msgstr "óôá ðñïó÷Ýäéá"
873
874 #: src/export.c:122
875 msgid "Export"
876 msgstr ""
877
878 #: src/export.c:144
879 msgid "Specify target folder and mbox file."
880 msgstr ""
881
882 #: src/export.c:154
883 msgid "Source dir:"
884 msgstr ""
885
886 #: src/export.c:159
887 msgid "Exporting file:"
888 msgstr ""
889
890 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
891 #: src/prefs_filter.c:349
892 msgid " Select... "
893 msgstr "ÅðÝëåîå... "
894
895 #: src/export.c:217
896 msgid "Select exporting file"
897 msgstr ""
898
899 #: src/foldersel.c:131
900 msgid "Select folder"
901 msgstr "ÅðÝëåîå êáôÜëïãï"
902
903 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
904 msgid "/Create _new folder..."
905 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
906
907 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
908 msgid "/_Rename folder..."
909 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
910
911 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
912 msgid "/_Delete folder"
913 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
914
915 #: src/folderview.c:201
916 msgid "/Remove _mailbox"
917 msgstr ""
918
919 #: src/folderview.c:212
920 msgid "/Remove _IMAP4 server"
921 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
922
923 #: src/folderview.c:219
924 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
925 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
926
927 #: src/folderview.c:221
928 msgid "/_Remove newsgroup"
929 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
930
931 #: src/folderview.c:223
932 msgid "/Remove _news server"
933 msgstr "/ÄéáãñáöÞ news server"
934
935 #: src/folderview.c:234
936 msgid "Folder"
937 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
938
939 #: src/folderview.c:234
940 msgid "New"
941 msgstr "ÍÝï"
942
943 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2151
944 msgid "Unread"
945 msgstr "Ìç äéáâáóìÝíï"
946
947 #: src/folderview.c:235
948 msgid "#"
949 msgstr "áñ."
950
951 #: src/folderview.c:245
952 msgid "Creating folder view...\n"
953 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
954
955 #: src/folderview.c:382
956 msgid "Setting folder info...\n"
957 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
958
959 #: src/folderview.c:383
960 msgid "Setting folder info..."
961 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
962
963 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
964 #, c-format
965 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
966 msgstr ""
967
968 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
969 #, c-format
970 msgid "Scanning folder %s ..."
971 msgstr ""
972
973 #: src/folderview.c:558
974 msgid "Updating all folders..."
975 msgstr ""
976
977 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:647
978 msgid "Inbox"
979 msgstr ""
980
981 #: src/folderview.c:602
982 msgid "Outbox"
983 msgstr ""
984
985 #: src/folderview.c:607
986 msgid "Queue"
987 msgstr "ÏõñÜ"
988
989 #: src/folderview.c:612
990 msgid "Trash"
991 msgstr "Trash"
992
993 #: src/folderview.c:1067
994 #, c-format
995 msgid "Folder %s is selected\n"
996 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
997
998 #: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
999 #, c-format
1000 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1001 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
1002
1003 #: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
1004 #, c-format
1005 msgid "The folder `%s' already exists."
1006 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1007
1008 #: src/folderview.c:1207
1009 #, c-format
1010 msgid "Input new name for `%s':"
1011 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
1012
1013 #: src/folderview.c:1209
1014 msgid "Rename folder"
1015 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
1016
1017 #: src/folderview.c:1269
1018 #, c-format
1019 msgid ""
1020 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1021 "Do you really want to delete?"
1022 msgstr ""
1023 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
1024 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå;"
1025
1026 #: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
1027 msgid "Delete folder"
1028 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
1029
1030 #: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
1031 #, c-format
1032 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1033 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
1034
1035 #: src/folderview.c:1311
1036 #, c-format
1037 msgid ""
1038 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1039 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1040 msgstr ""
1041
1042 #: src/folderview.c:1314
1043 msgid "Remove folder"
1044 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
1045
1046 #: src/folderview.c:1401
1047 #, c-format
1048 msgid "Really delete folder `%s'?"
1049 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
1050
1051 #: src/folderview.c:1441
1052 #, c-format
1053 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1054 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
1055
1056 #: src/folderview.c:1443
1057 msgid "Delete IMAP4 server"
1058 msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
1059
1060 #: src/folderview.c:1484
1061 msgid "Subscribe newsgroup"
1062 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
1063
1064 #: src/folderview.c:1485
1065 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1066 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
1067
1068 #: src/folderview.c:1494
1069 #, c-format
1070 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1071 msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
1072
1073 #: src/folderview.c:1540
1074 #, c-format
1075 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1076 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
1077
1078 #: src/folderview.c:1542
1079 msgid "Delete newsgroup"
1080 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
1081
1082 #: src/folderview.c:1573
1083 #, c-format
1084 msgid "Really delete news server `%s'?"
1085 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
1086
1087 #: src/folderview.c:1575
1088 msgid "Delete news server"
1089 msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
1090
1091 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1092 msgid "Abcdef"
1093 msgstr "Áâãäåæ"
1094
1095 #: src/headerview.c:56
1096 msgid "Newsgroups:"
1097 msgstr "Newsgroups:"
1098
1099 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1100 msgid "Subject:"
1101 msgstr "ÈÝìá:"
1102
1103 #: src/headerview.c:87
1104 msgid "Creating header view...\n"
1105 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç åðéêåöáëßäáò...\n"
1106
1107 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1384
1108 msgid "(No From)"
1109 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
1110
1111 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1400
1112 msgid "(No Subject)"
1113 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
1114
1115 #: src/headerwindow.c:55
1116 msgid "Creating header window...\n"
1117 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
1118
1119 #: src/headerwindow.c:59
1120 msgid "All header"
1121 msgstr "¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
1122
1123 #: src/headerwindow.c:113
1124 #, c-format
1125 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1126 msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
1127
1128 #: src/headerwindow.c:115
1129 #, c-format
1130 msgid "%s - All header"
1131 msgstr "%s - ¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
1132
1133 #: src/imageview.c:48
1134 msgid "Creating image view...\n"
1135 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
1136
1137 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1138 msgid "Can't load the image."
1139 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
1140
1141 #: src/imap.c:145
1142 #, c-format
1143 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1144 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
1145
1146 #: src/imap.c:168
1147 #, c-format
1148 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1149 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
1150
1151 #: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
1152 #, c-format
1153 msgid "can't select folder: %s\n"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: src/imap.c:309
1157 #, c-format
1158 msgid "message %d has been already cached.\n"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: src/imap.c:318
1162 #, c-format
1163 msgid "getting message %d...\n"
1164 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1165
1166 #: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
1167 #, c-format
1168 msgid "can't fetch message %d\n"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
1172 #: src/mh.c:419
1173 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1174 msgstr "ï êáôÜëïãïò áöåôçñßáò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
1175
1176 #: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
1177 #, c-format
1178 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1179 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
1180
1181 #: src/imap.c:431
1182 #, c-format
1183 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: src/imap.c:437 src/imap.c:473
1187 msgid "can't expunge\n"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: src/imap.c:467
1191 #, c-format
1192 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: src/imap.c:510
1196 msgid "can't create mailbox\n"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: src/imap.c:538
1200 msgid "can't delete mailbox\n"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: src/imap.c:564
1204 msgid "can't get envelope\n"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: src/imap.c:570
1208 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: src/imap.c:578
1212 #, c-format
1213 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: src/imap.c:608
1217 #, c-format
1218 msgid "deleting message %d...\n"
1219 msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
1220
1221 #: src/imap.c:643
1222 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1223 msgstr ""
1224
1225 #: src/imap.c:670
1226 #, c-format
1227 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1228 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
1229
1230 #: src/imap.c:693
1231 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1232 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
1233
1234 #: src/imap.c:846
1235 #, c-format
1236 msgid "can't copy %d to %s\n"
1237 msgstr ""
1238
1239 #: src/imap.c:1153
1240 #, c-format
1241 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: src/imap.c:1201
1245 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: src/import.c:126
1249 msgid "Import"
1250 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
1251
1252 #: src/import.c:148
1253 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1254 msgstr ""
1255
1256 #: src/import.c:158
1257 msgid "Importing file:"
1258 msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
1259
1260 #: src/import.c:163
1261 msgid "Destination dir:"
1262 msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
1263
1264 #: src/import.c:221
1265 msgid "Select importing file"
1266 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
1267
1268 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:236
1269 msgid "Standby"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: src/inc.c:255
1273 msgid "Retrieving new messages"
1274 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1275
1276 #: src/inc.c:384
1277 #, c-format
1278 msgid "Input password for %s on %s:"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: src/inc.c:388
1282 msgid "Input password"
1283 msgstr "Äþóå ôïí êùäéêü"
1284
1285 #: src/inc.c:405
1286 msgid "Retrieving"
1287 msgstr ""
1288
1289 #: src/inc.c:412
1290 msgid "Done"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: src/inc.c:421
1294 #, c-format
1295 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1296 msgstr ""
1297
1298 #: src/inc.c:487
1299 #, c-format
1300 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1301 msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
1302
1303 #: src/inc.c:495
1304 #, c-format
1305 msgid "%s: Retrieving new messages"
1306 msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
1307
1308 #: src/inc.c:516
1309 #, c-format
1310 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1311 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
1312
1313 #: src/inc.c:527 src/inc.c:661
1314 #, c-format
1315 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1316 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
1317
1318 #: src/inc.c:530 src/inc.c:664
1319 #, c-format
1320 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1321 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
1322
1323 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1324 #, c-format
1325 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1326 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1327
1328 #: src/inc.c:719
1329 #, fuzzy
1330 msgid "Authorizing..."
1331 msgstr "Åîáêñéâþíù"
1332
1333 #: src/inc.c:724
1334 #, fuzzy
1335 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1336 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1337
1338 #: src/inc.c:729
1339 #, fuzzy
1340 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1341 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1342
1343 #: src/inc.c:734
1344 #, fuzzy
1345 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1346 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1347
1348 #: src/inc.c:739
1349 #, fuzzy
1350 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1351 msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
1352
1353 #: src/inc.c:755
1354 msgid "Deleting message"
1355 msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
1356
1357 #: src/inc.c:759
1358 msgid "Quitting"
1359 msgstr "Åãêáôáëåßðù"
1360
1361 #: src/inc.c:787
1362 msgid "a message won't be received\n"
1363 msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
1364
1365 #: src/inc.c:814
1366 msgid "Error occurred while processing mail."
1367 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé mail."
1368
1369 #: src/inc.c:817
1370 msgid "No disk space left."
1371 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
1372
1373 #: src/inc.c:868
1374 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1375 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
1376
1377 #: src/inc.c:882
1378 #, c-format
1379 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1380 msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
1381
1382 #: src/logwindow.c:50
1383 msgid "Creating log window...\n"
1384 msgstr "Êëåßíù ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
1385
1386 #: src/logwindow.c:54
1387 msgid "Protocol log"
1388 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
1389
1390 #. for gettext
1391 #: src/main.c:104
1392 #, c-format
1393 msgid ""
1394 "File `%s' already exists.\n"
1395 "Can't create folder."
1396 msgstr ""
1397 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
1398 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
1399
1400 #: src/main.c:143
1401 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1402 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
1403
1404 #: src/main.c:207
1405 msgid ""
1406 "GnuPG is not installed properly.\n"
1407 "OpenPGP support disabled."
1408 msgstr ""
1409
1410 #: src/main.c:286
1411 #, c-format
1412 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1413 msgstr ""
1414
1415 #: src/main.c:288
1416 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1417 msgstr ""
1418
1419 #: src/main.c:289
1420 msgid "  --receive              receive new messages"
1421 msgstr ""
1422
1423 #: src/main.c:290
1424 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: src/main.c:291
1428 msgid "  --debug                debug mode"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: src/main.c:292
1432 msgid "  --help                 display this help and exit"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: src/main.c:293
1436 msgid "  --version              output version information and exit"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: src/main.c:318
1440 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: src/main.c:325
1444 msgid "Queued messages"
1445 msgstr ""
1446
1447 #: src/main.c:326
1448 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1449 msgstr ""
1450
1451 #. remote command mode
1452 #: src/main.c:397
1453 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1454 msgstr ""
1455
1456 #: src/mainwindow.c:334
1457 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1458 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
1459
1460 #: src/mainwindow.c:335
1461 msgid "/_File/_Update folder tree"
1462 msgstr "/Áñ÷åßï/Update folder tree"
1463
1464 #: src/mainwindow.c:336
1465 msgid "/_File/_Folder"
1466 msgstr ""
1467
1468 #: src/mainwindow.c:337
1469 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1470 msgstr ""
1471
1472 #: src/mainwindow.c:339
1473 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1474 msgstr ""
1475
1476 #: src/mainwindow.c:340
1477 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1478 msgstr ""
1479
1480 #: src/mainwindow.c:341
1481 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1482 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
1483
1484 #: src/mainwindow.c:342
1485 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1486 msgstr ""
1487
1488 #: src/mainwindow.c:343
1489 msgid "/_File/Empty _trash"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: src/mainwindow.c:345
1493 msgid "/_File/_Save as..."
1494 msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
1495
1496 #: src/mainwindow.c:346
1497 msgid "/_File/_Print..."
1498 msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
1499
1500 #: src/mainwindow.c:349
1501 msgid "/_File/E_xit"
1502 msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
1503
1504 #: src/mainwindow.c:355
1505 msgid "/_Edit/_Search"
1506 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
1507
1508 #: src/mainwindow.c:357
1509 msgid "/_View"
1510 msgstr "/Áðåéêüíéóç"
1511
1512 #: src/mainwindow.c:358
1513 msgid "/_View/_Folder tree"
1514 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄÝíôñï êáôáëüãùí"
1515
1516 #: src/mainwindow.c:359
1517 msgid "/_View/_Message view"
1518 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõìÜôïò"
1519
1520 #: src/mainwindow.c:360
1521 msgid "/_View/_Toolbar"
1522 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí"
1523
1524 #: src/mainwindow.c:361
1525 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1526 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
1527
1528 #: src/mainwindow.c:362
1529 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1530 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
1531
1532 #: src/mainwindow.c:363
1533 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1534 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
1535
1536 #: src/mainwindow.c:364
1537 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1538 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Íá ìçí åìöáíßæåôáé"
1539
1540 #: src/mainwindow.c:365
1541 msgid "/_View/_Status bar"
1542 msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá êáôÜóôáóçò"
1543
1544 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1545 msgid "/_View/---"
1546 msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
1547
1548 #: src/mainwindow.c:367
1549 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1550 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü äÝíôñï êáôáëüãùí"
1551
1552 #: src/mainwindow.c:368
1553 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1554 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
1555
1556 #: src/mainwindow.c:370
1557 msgid "/_View/_Code set"
1558 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
1559
1560 #: src/mainwindow.c:371
1561 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1562 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
1563
1564 #: src/mainwindow.c:379
1565 msgid "/_View/_Code set/---"
1566 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
1567
1568 #: src/mainwindow.c:380
1569 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1570 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
1571
1572 #: src/mainwindow.c:384
1573 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1574 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
1575
1576 #: src/mainwindow.c:388
1577 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1578 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
1579
1580 #: src/mainwindow.c:392
1581 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1582 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
1583
1584 #: src/mainwindow.c:395
1585 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1586 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
1587
1588 #: src/mainwindow.c:397
1589 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1590 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
1591
1592 #: src/mainwindow.c:400
1593 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1594 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
1595
1596 #: src/mainwindow.c:403
1597 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1598 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
1599
1600 #: src/mainwindow.c:406
1601 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1602 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
1603
1604 #: src/mainwindow.c:408
1605 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1606 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
1607
1608 #: src/mainwindow.c:410
1609 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1610 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
1611
1612 #: src/mainwindow.c:414
1613 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1614 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
1615
1616 #: src/mainwindow.c:417
1617 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1618 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
1619
1620 #: src/mainwindow.c:420
1621 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1622 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
1623
1624 #: src/mainwindow.c:422
1625 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1626 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
1627
1628 #: src/mainwindow.c:426
1629 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1630 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
1631
1632 #: src/mainwindow.c:428
1633 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1634 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
1635
1636 #: src/mainwindow.c:430
1637 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1638 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
1639
1640 #: src/mainwindow.c:432
1641 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1642 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
1643
1644 #: src/mainwindow.c:435
1645 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1646 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
1647
1648 #: src/mainwindow.c:437
1649 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1650 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
1651
1652 #: src/mainwindow.c:445
1653 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1654 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
1655
1656 #: src/mainwindow.c:446
1657 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1658 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
1659
1660 #: src/mainwindow.c:449
1661 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1662 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
1663
1664 #: src/mainwindow.c:452
1665 msgid "/_Message/Compose _new message"
1666 msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
1667
1668 #: src/mainwindow.c:453
1669 msgid "/_Message/_Reply"
1670 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
1671
1672 #: src/mainwindow.c:454
1673 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1674 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
1675
1676 #: src/mainwindow.c:455
1677 msgid "/_Message/_Forward"
1678 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
1679
1680 #: src/mainwindow.c:456
1681 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1682 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
1683
1684 #: src/mainwindow.c:459
1685 msgid "/_Message/M_ove..."
1686 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
1687
1688 #: src/mainwindow.c:460
1689 msgid "/_Message/_Copy..."
1690 msgstr ""
1691
1692 #: src/mainwindow.c:461
1693 msgid "/_Message/_Delete"
1694 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
1695
1696 #: src/mainwindow.c:462
1697 msgid "/_Message/_Mark"
1698 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
1699
1700 #: src/mainwindow.c:463
1701 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1702 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
1703
1704 #: src/mainwindow.c:464
1705 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1706 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
1707
1708 #: src/mainwindow.c:465
1709 msgid "/_Message/_Mark/---"
1710 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
1711
1712 #: src/mainwindow.c:466
1713 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1714 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
1715
1716 #: src/mainwindow.c:467
1717 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1718 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
1719
1720 #: src/mainwindow.c:470
1721 msgid "/_Message/Open in new _window"
1722 msgstr "/ÌÞíõìá/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
1723
1724 #: src/mainwindow.c:471
1725 msgid "/_Message/View _source"
1726 msgstr ""
1727
1728 #: src/mainwindow.c:472
1729 msgid "/_Message/Show all _header"
1730 msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò åðéêåöáëßäáò"
1731
1732 #: src/mainwindow.c:473
1733 msgid "/_Message/Re_edit"
1734 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
1735
1736 #: src/mainwindow.c:475
1737 msgid "/_Summary"
1738 msgstr "/Ðåñßëçøç"
1739
1740 #: src/mainwindow.c:476
1741 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1742 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
1743
1744 #: src/mainwindow.c:478
1745 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1746 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
1747
1748 #: src/mainwindow.c:479
1749 msgid "/_Summary/E_xecute"
1750 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
1751
1752 #: src/mainwindow.c:480
1753 msgid "/_Summary/_Update"
1754 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅíçìÝñùóç"
1755
1756 #: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
1757 msgid "/_Summary/---"
1758 msgstr "/Ðåñßëçøç/---"
1759
1760 #: src/mainwindow.c:482
1761 msgid "/_Summary/_Prev message"
1762 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
1763
1764 #: src/mainwindow.c:483
1765 msgid "/_Summary/_Next message"
1766 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
1767
1768 #: src/mainwindow.c:484
1769 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1770 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
1771
1772 #: src/mainwindow.c:486
1773 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1774 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÐÞãáéíå óå Üëëï êáôÜëïãï"
1775
1776 #: src/mainwindow.c:488
1777 msgid "/_Summary/_Sort"
1778 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç"
1779
1780 #: src/mainwindow.c:489
1781 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1782 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
1783
1784 #: src/mainwindow.c:490
1785 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1786 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
1787
1788 #: src/mainwindow.c:491
1789 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1790 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
1791
1792 #: src/mainwindow.c:492
1793 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1794 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
1795
1796 #: src/mainwindow.c:493
1797 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1798 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
1799
1800 #: src/mainwindow.c:494
1801 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1802 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/---"
1803
1804 #: src/mainwindow.c:495
1805 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1806 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
1807
1808 #: src/mainwindow.c:497
1809 msgid "/_Summary/_Thread view"
1810 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÍçìáôéêÞ áðåéêüíéóç"
1811
1812 #: src/mainwindow.c:498
1813 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1814 msgstr "/Ðåñßëçøç/Unt_hread view"
1815
1816 #: src/mainwindow.c:499
1817 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1818 msgstr "/Ðåñßëçøç/Set display _item..."
1819
1820 #: src/mainwindow.c:503
1821 msgid "/_Tool/_Log window"
1822 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
1823
1824 #: src/mainwindow.c:505
1825 msgid "/_Configuration"
1826 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
1827
1828 #: src/mainwindow.c:506
1829 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1830 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
1831
1832 #: src/mainwindow.c:508
1833 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1834 msgstr ""
1835
1836 #: src/mainwindow.c:510
1837 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1838 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
1839
1840 #: src/mainwindow.c:512
1841 msgid "/_Configuration/---"
1842 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
1843
1844 #: src/mainwindow.c:513
1845 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1846 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
1847
1848 #: src/mainwindow.c:515
1849 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1850 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
1851
1852 #: src/mainwindow.c:517
1853 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1854 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
1855
1856 #: src/mainwindow.c:521
1857 msgid "/_Help/_Manual"
1858 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
1859
1860 #: src/mainwindow.c:522
1861 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1862 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
1863
1864 #: src/mainwindow.c:523
1865 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1866 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
1867
1868 #: src/mainwindow.c:524
1869 msgid "/_Help/---"
1870 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
1871
1872 #: src/mainwindow.c:553
1873 msgid "Creating main window...\n"
1874 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
1875
1876 #: src/mainwindow.c:672
1877 #, c-format
1878 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1879 msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
1880
1881 #: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
1882 msgid "Untitled"
1883 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
1884
1885 #: src/mainwindow.c:834
1886 msgid "none"
1887 msgstr "êáíÝíá"
1888
1889 #: src/mainwindow.c:843
1890 #, c-format
1891 msgid "Current account: %s"
1892 msgstr "ÔñÝ÷ïí ëïãáñéáóìüò: %s"
1893
1894 #: src/mainwindow.c:934
1895 #, c-format
1896 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1897 msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
1898
1899 #: src/mainwindow.c:942
1900 msgid "Empty trash"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: src/mainwindow.c:943
1904 msgid "Empty all messages in trash?"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: src/mainwindow.c:971
1908 msgid "Add mailbox"
1909 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
1910
1911 #: src/mainwindow.c:972
1912 msgid ""
1913 "Input the location of mailbox.\n"
1914 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1915 "scanned automatically."
1916 msgstr ""
1917
1918 #: src/mainwindow.c:978
1919 #, c-format
1920 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1921 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
1922
1923 #: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
1924 msgid "Mailbox"
1925 msgstr "Mailbox"
1926
1927 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
1928 msgid ""
1929 "Creation of the mailbox failed.\n"
1930 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1931 "there."
1932 msgstr ""
1933 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
1934 "ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß."
1935
1936 #: src/mainwindow.c:1134
1937 msgid "Setting widgets..."
1938 msgstr ""
1939
1940 #: src/mainwindow.c:1335
1941 msgid "Get"
1942 msgstr "ËÞøç"
1943
1944 #: src/mainwindow.c:1336
1945 msgid "Incorporate new mail"
1946 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
1947
1948 #: src/mainwindow.c:1341
1949 msgid "Get all"
1950 msgstr "ËÞøç üëùí"
1951
1952 #: src/mainwindow.c:1342
1953 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1954 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
1955
1956 #: src/mainwindow.c:1353
1957 msgid "Send queued message(s)"
1958 msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
1959
1960 #: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:629
1961 msgid "Compose"
1962 msgstr "Óýíèåóç"
1963
1964 #: src/mainwindow.c:1364
1965 msgid "Compose new message"
1966 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
1967
1968 #: src/mainwindow.c:1371
1969 msgid "Reply"
1970 msgstr "ÁðÜíôçóç"
1971
1972 #: src/mainwindow.c:1372
1973 msgid "Reply to the message"
1974 msgstr "ÁðÜíôçóç óôï ìÞíõìá"
1975
1976 #: src/mainwindow.c:1379
1977 msgid "Reply all"
1978 msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
1979
1980 #: src/mainwindow.c:1380
1981 msgid "Reply to all"
1982 msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
1983
1984 #: src/mainwindow.c:1387
1985 msgid "Forward"
1986 msgstr "Ðñïþèçóç"
1987
1988 #: src/mainwindow.c:1388
1989 msgid "Forward the message"
1990 msgstr "Ðñïþèçóç ôïõ ìçíýìáôïò"
1991
1992 #: src/mainwindow.c:1399
1993 msgid "Delete the message"
1994 msgstr "ÄéáãñáöÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
1995
1996 #: src/mainwindow.c:1407
1997 msgid "Execute"
1998 msgstr "ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
1999
2000 #: src/mainwindow.c:1408
2001 msgid "Execute marked process"
2002 msgstr "ÅêôÝëåóç ôçò óçìåéùìÝíçò äéáäéêáóßáò"
2003
2004 #: src/mainwindow.c:1418
2005 msgid "Next"
2006 msgstr "Åðüìåíï"
2007
2008 #: src/mainwindow.c:1419
2009 msgid "Next unread message"
2010 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
2011
2012 #: src/mainwindow.c:1429
2013 msgid "Prefs"
2014 msgstr "ÅðéëïãÝò"
2015
2016 #: src/mainwindow.c:1430
2017 msgid "Common preference"
2018 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
2019
2020 #: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
2021 msgid "Account"
2022 msgstr "Ëïãáñéáóìüò"
2023
2024 #: src/mainwindow.c:1438
2025 msgid "Account setting"
2026 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
2027
2028 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
2029 msgid "Exit"
2030 msgstr "¸îïäïò"
2031
2032 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
2033 msgid "Exit this program?"
2034 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
2035
2036 #: src/mainwindow.c:1788
2037 msgid "Sending queued message failed."
2038 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
2039
2040 #: src/mainwindow.c:1905
2041 #, c-format
2042 msgid "forced charset: %s\n"
2043 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
2044
2045 #: src/mbox.c:68
2046 #, c-format
2047 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2048 msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
2049
2050 #: src/mbox.c:78
2051 msgid "can't read mbox file.\n"
2052 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
2053
2054 #: src/mbox.c:85
2055 #, c-format
2056 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2057 msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
2058
2059 #: src/mbox.c:92
2060 #, c-format
2061 msgid "malformed mbox: %s\n"
2062 msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
2063
2064 #: src/mbox.c:109
2065 msgid "can't open temporary file\n"
2066 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
2067
2068 #: src/mbox.c:159
2069 #, c-format
2070 msgid ""
2071 "unescaped From found:\n"
2072 "%s"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: src/mbox.c:194
2076 msgid "can't write to temporary file\n"
2077 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
2078
2079 #: src/mbox.c:226
2080 #, c-format
2081 msgid "%d messages found.\n"
2082 msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
2083
2084 #: src/mbox.c:243
2085 #, c-format
2086 msgid "can't create lock file %s\n"
2087 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
2088
2089 #: src/mbox.c:244
2090 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2091 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
2092
2093 #: src/mbox.c:256
2094 #, c-format
2095 msgid "can't create %s\n"
2096 msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
2097
2098 #: src/mbox.c:262
2099 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2100 msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
2101
2102 #: src/mbox.c:291
2103 #, c-format
2104 msgid "can't lock %s\n"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2108 msgid "invalid lock type\n"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: src/mbox.c:331
2112 #, c-format
2113 msgid "can't unlock %s\n"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: src/mbox.c:362
2117 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: src/mbox.c:383
2121 #, c-format
2122 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: src/messageview.c:67
2126 msgid "Creating message view...\n"
2127 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
2128
2129 #: src/mh.c:149
2130 #, c-format
2131 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2132 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
2133
2134 #: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
2135 msgid "Can't open mark file.\n"
2136 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
2137
2138 #: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
2139 #, c-format
2140 msgid "%s already exists."
2141 msgstr ""
2142
2143 #: src/mh.c:348 src/mh.c:422
2144 #, c-format
2145 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: src/mh.c:586
2149 #, c-format
2150 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2151 msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
2152
2153 #: src/mh.c:785
2154 msgid "\tSearching uncached messages... "
2155 msgstr ""
2156
2157 #: src/mh.c:840
2158 #, c-format
2159 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: src/mh.c:846
2163 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2164 msgstr ""
2165
2166 #: src/mimeview.c:113
2167 msgid "/_Open"
2168 msgstr "/¶íïéãìá"
2169
2170 #: src/mimeview.c:114
2171 msgid "/Open _with..."
2172 msgstr ""
2173
2174 #: src/mimeview.c:115
2175 msgid "/_Display as text"
2176 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
2177
2178 #: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:312
2179 msgid "/_Save as..."
2180 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
2181
2182 #: src/mimeview.c:119
2183 msgid "/_Check signature"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: src/mimeview.c:139
2187 msgid "MIME Type"
2188 msgstr "Ôýðïò MIME"
2189
2190 #: src/mimeview.c:143
2191 msgid "Creating MIME view...\n"
2192 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
2193
2194 #: src/mimeview.c:244
2195 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: src/mimeview.c:415
2199 msgid "Can't get the part of multipart message."
2200 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2201
2202 #: src/mimeview.c:667 src/mimeview.c:715 src/mimeview.c:734 src/mimeview.c:757
2203 msgid "Can't save the part of multipart message."
2204 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
2205
2206 #: src/mimeview.c:701 src/summaryview.c:2010
2207 msgid "Save as"
2208 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
2209
2210 #: src/mimeview.c:707 src/summaryview.c:2015
2211 msgid "Overwrite"
2212 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
2213
2214 #: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2016
2215 msgid "Overwrite existing file?"
2216 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
2217
2218 #: src/mimeview.c:762
2219 #, fuzzy
2220 msgid "Open with"
2221 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
2222
2223 #: src/mimeview.c:763
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid ""
2226 "Enter the command line to open file:\n"
2227 "(`%s' will be replaced with file name)"
2228 msgstr ""
2229 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
2230 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
2231
2232 #: src/mimeview.c:815
2233 #, c-format
2234 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2235 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
2236
2237 #: src/news.c:75
2238 #, c-format
2239 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2240 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
2241
2242 #: src/news.c:112
2243 #, c-format
2244 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2245 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
2246
2247 #: src/news.c:183
2248 #, c-format
2249 msgid "article %d has been already cached.\n"
2250 msgstr ""
2251
2252 #: src/news.c:192
2253 #, c-format
2254 msgid "getting article %d...\n"
2255 msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
2256
2257 #: src/news.c:197
2258 #, c-format
2259 msgid "can't read article %d\n"
2260 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
2261
2262 #: src/news.c:229
2263 msgid "can't post article.\n"
2264 msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
2265
2266 #: src/news.c:253
2267 #, c-format
2268 msgid "can't retrieve article %d\n"
2269 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
2270
2271 #: src/news.c:292
2272 #, c-format
2273 msgid "can't set group: %s\n"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: src/news.c:298
2277 #, c-format
2278 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2279 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
2280
2281 #: src/news.c:307
2282 msgid "no new articles.\n"
2283 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
2284
2285 #: src/news.c:317
2286 #, c-format
2287 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: src/news.c:320
2291 msgid "can't get xover\n"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: src/news.c:326
2295 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: src/news.c:334
2299 #, c-format
2300 msgid "invalid xover line: %s\n"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: src/news.c:435
2304 #, c-format
2305 msgid "deleting article %d...\n"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: src/news.c:466
2309 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2310 msgstr ""
2311
2312 #: src/nntp.c:43
2313 #, c-format
2314 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2315 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
2316
2317 #: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
2318 #, c-format
2319 msgid "protocol error: %s\n"
2320 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
2321
2322 #: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
2323 msgid "protocol error\n"
2324 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
2325
2326 #: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
2327 msgid "Error occurred while posting\n"
2328 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
2329
2330 #: src/passphrase.c:75
2331 msgid "Passphrase"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: src/passphrase.c:238
2335 msgid "[no user id]"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: src/passphrase.c:242
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2342 "\n"
2343 "  %.*s  \n"
2344 "(%.*s)\n"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: src/passphrase.c:246
2348 msgid ""
2349 "Bad passphrase! Try again...\n"
2350 "\n"
2351 msgstr ""
2352
2353 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2354 msgid "error occurred on authorization\n"
2355 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
2356
2357 #: src/pop.c:117
2358 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: src/pop.c:123
2362 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2366 msgid "POP3 protocol error\n"
2367 msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
2368
2369 #: src/prefs.c:56
2370 msgid "Reading configuration...\n"
2371 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
2372
2373 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2374 #, c-format
2375 msgid "Found %s\n"
2376 msgstr "ÂñÝèçêå %s\n"
2377
2378 #: src/prefs.c:90
2379 msgid "Finished reading configuration.\n"
2380 msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
2381
2382 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:357
2383 #: src/prefs_account.c:371 src/prefs_display_header.c:414
2384 #: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:518
2385 #: src/prefs_filter.c:542
2386 msgid "failed to write configuration to file\n"
2387 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
2388
2389 #: src/prefs.c:216
2390 msgid "Configuration is saved.\n"
2391 msgstr "Ïé ñõèìßóåéò áðïèçêåýôçêáí.\n"
2392
2393 #: src/prefs.c:469
2394 msgid "Apply"
2395 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
2396
2397 #: src/prefs_account.c:402
2398 msgid "Opening account preferences window...\n"
2399 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
2400
2401 #: src/prefs_account.c:429
2402 #, c-format
2403 msgid "Account%d"
2404 msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
2405
2406 #: src/prefs_account.c:442
2407 msgid "Preferences for new account"
2408 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
2409
2410 #: src/prefs_account.c:447
2411 msgid "Preferences for each account"
2412 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü"
2413
2414 #: src/prefs_account.c:470
2415 msgid "Creating account preferences window...\n"
2416 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
2417
2418 #: src/prefs_account.c:490
2419 msgid "Basic"
2420 msgstr "ÂáóéêÜ"
2421
2422 #: src/prefs_account.c:492 src/prefs_common.c:625
2423 msgid "Receive"
2424 msgstr "ËÞøç"
2425
2426 #: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:636
2427 msgid "Privacy"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: src/prefs_account.c:502
2431 msgid "Advanced"
2432 msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
2433
2434 #: src/prefs_account.c:555
2435 msgid "Name of this account"
2436 msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
2437
2438 #: src/prefs_account.c:564
2439 msgid "Usually used"
2440 msgstr "ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò"
2441
2442 #: src/prefs_account.c:568
2443 msgid "Personal information"
2444 msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
2445
2446 #: src/prefs_account.c:577
2447 msgid "Full name"
2448 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
2449
2450 #: src/prefs_account.c:583
2451 msgid "Mail address"
2452 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
2453
2454 #: src/prefs_account.c:589
2455 msgid "Organization"
2456 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
2457
2458 #: src/prefs_account.c:613
2459 msgid "Server information"
2460 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
2461
2462 #: src/prefs_account.c:634
2463 msgid "POP3 (normal)"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/prefs_account.c:636
2467 msgid "POP3 (APOP auth)"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: src/prefs_account.c:638
2471 msgid "IMAP4"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: src/prefs_account.c:640
2475 msgid "News (NNTP)"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: src/prefs_account.c:642
2479 msgid "None (local)"
2480 msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
2481
2482 #: src/prefs_account.c:696
2483 msgid "News server"
2484 msgstr "ÅîõðçñÝôçò news"
2485
2486 #: src/prefs_account.c:702
2487 msgid "Server for receiving"
2488 msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
2489
2490 #: src/prefs_account.c:708
2491 msgid "SMTP server (send)"
2492 msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
2493
2494 #: src/prefs_account.c:715
2495 msgid "User ID"
2496 msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
2497
2498 #: src/prefs_account.c:721
2499 msgid "Password"
2500 msgstr "Êùäéêüò"
2501
2502 #: src/prefs_account.c:765
2503 msgid "POP3"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: src/prefs_account.c:773
2507 msgid "Remove messages on server when received"
2508 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
2509
2510 #: src/prefs_account.c:775
2511 msgid "Receive all messages on server"
2512 msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôïí åîõðçñÝôç"
2513
2514 #: src/prefs_account.c:778
2515 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: src/prefs_account.c:780
2519 msgid "Filter messages on receiving"
2520 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
2521
2522 #: src/prefs_account.c:817 src/prefs_filter.c:244
2523 msgid "Header"
2524 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
2525
2526 #: src/prefs_account.c:824
2527 msgid "Add Date header field"
2528 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí åðéêåöáëßäá"
2529
2530 #: src/prefs_account.c:825
2531 msgid "Generate Message-ID"
2532 msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
2533
2534 #: src/prefs_account.c:834
2535 msgid "Add user-defined header"
2536 msgstr "ÐñïóèÞêç åðéêåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
2537
2538 #: src/prefs_account.c:836 src/prefs_common.c:1274 src/prefs_common.c:1299
2539 msgid " Edit... "
2540 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
2541
2542 #: src/prefs_account.c:843
2543 msgid "Automatically set following addresses"
2544 msgstr "Áõôüìáôá èÝóå áõôÝò ôéò äéåõèýíóåéò"
2545
2546 #: src/prefs_account.c:852
2547 msgid "Cc"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: src/prefs_account.c:865
2551 msgid "Bcc"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: src/prefs_account.c:878
2555 msgid "Reply-To"
2556 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
2557
2558 #: src/prefs_account.c:891
2559 msgid "Authentication"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/prefs_account.c:899
2563 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: src/prefs_account.c:901
2567 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2568 msgstr ""
2569
2570 #: src/prefs_account.c:935
2571 msgid "Signature file"
2572 msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
2573
2574 #: src/prefs_account.c:964
2575 msgid "Sign key"
2576 msgstr ""
2577
2578 #: src/prefs_account.c:972
2579 msgid "Use default GnuPG key"
2580 msgstr ""
2581
2582 #: src/prefs_account.c:981
2583 msgid "Select key by your email address"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: src/prefs_account.c:990
2587 msgid "Specify key manually"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: src/prefs_account.c:1006
2591 msgid "User or key ID:"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: src/prefs_account.c:1051
2595 msgid "Specify SMTP port"
2596 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí SMTP èýñá"
2597
2598 #: src/prefs_account.c:1063
2599 msgid "Specify POP3 port"
2600 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí POP3 èýñá"
2601
2602 #: src/prefs_account.c:1075
2603 msgid "Specify domain name"
2604 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôï üíïìá ôïõ domain"
2605
2606 #: src/prefs_account.c:1122
2607 msgid "Mail address is not entered."
2608 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ôåèåß."
2609
2610 #: src/prefs_account.c:1127
2611 msgid "SMTP server is not entered."
2612 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
2613
2614 #: src/prefs_account.c:1132
2615 msgid "User ID is not entered."
2616 msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ôåèåß."
2617
2618 #: src/prefs_account.c:1137
2619 msgid "POP3 server is not entered."
2620 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ôåèåß."
2621
2622 #: src/prefs_account.c:1142
2623 msgid "IMAP4 server is not entered."
2624 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ôåèåß."
2625
2626 #: src/prefs_account.c:1147
2627 msgid "NNTP server is not entered."
2628 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
2629
2630 #: src/prefs_common.c:603
2631 msgid "Creating common preferences window...\n"
2632 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
2633
2634 #: src/prefs_common.c:607
2635 msgid "Common Preferences"
2636 msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
2637
2638 #: src/prefs_common.c:631
2639 msgid "Display"
2640 msgstr "ÅìöÜíéóç"
2641
2642 #: src/prefs_common.c:633
2643 msgid "Message"
2644 msgstr "ÌÞíõìá"
2645
2646 #: src/prefs_common.c:639
2647 msgid "Interface"
2648 msgstr "ÄéåðáöÞ"
2649
2650 #: src/prefs_common.c:641 src/select-keys.c:324
2651 msgid "Other"
2652 msgstr "¶ëëá"
2653
2654 #: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:839
2655 msgid "External program"
2656 msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
2657
2658 #: src/prefs_common.c:690
2659 msgid "Use external program for incorporation"
2660 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
2661
2662 #: src/prefs_common.c:697 src/prefs_common.c:856
2663 msgid "Program path"
2664 msgstr "ÄéáäñïìÞ ðñïãñÜììáôïò"
2665
2666 #: src/prefs_common.c:709
2667 msgid "Local spool"
2668 msgstr ""
2669
2670 #: src/prefs_common.c:720
2671 msgid "Incorporate from spool"
2672 msgstr ""
2673
2674 #: src/prefs_common.c:722
2675 msgid "Filter on incorporation"
2676 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
2677
2678 #: src/prefs_common.c:730
2679 msgid "Spool directory"
2680 msgstr ""
2681
2682 #: src/prefs_common.c:748
2683 msgid "Auto-check new mail"
2684 msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
2685
2686 #: src/prefs_common.c:750
2687 msgid "each"
2688 msgstr "êÜèå"
2689
2690 #: src/prefs_common.c:762
2691 msgid "minute(s)"
2692 msgstr "ëåðôÜ"
2693
2694 #: src/prefs_common.c:771
2695 msgid "Check new mail on startup"
2696 msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
2697
2698 #: src/prefs_common.c:773
2699 msgid "News"
2700 msgstr "ÍÝá"
2701
2702 #: src/prefs_common.c:781
2703 msgid ""
2704 "Maximum article number to download\n"
2705 "(unlimited if 0 is specified)"
2706 msgstr ""
2707 "ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
2708 "(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
2709
2710 #: src/prefs_common.c:849
2711 msgid "Use external program for sending"
2712 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá áðïóôïëÞ"
2713
2714 #: src/prefs_common.c:873
2715 msgid "Save sent message to outbox"
2716 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôïõ óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò óôï outbox"
2717
2718 #: src/prefs_common.c:875
2719 msgid "Queue message that failed to send"
2720 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôïõ ìçíýìáôïò ðïõ áðÝôõ÷å íá áðïóôáëåß"
2721
2722 #: src/prefs_common.c:881
2723 msgid "Outgoing codeset"
2724 msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
2725
2726 #: src/prefs_common.c:896
2727 msgid "Automatic"
2728 msgstr "Áõôüìáôç"
2729
2730 #: src/prefs_common.c:897
2731 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2732 msgstr ""
2733
2734 #: src/prefs_common.c:899
2735 msgid "Unicode (UTF-8)"
2736 msgstr ""
2737
2738 #: src/prefs_common.c:901
2739 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2740 msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
2741
2742 #: src/prefs_common.c:903
2743 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2744 msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
2745
2746 #: src/prefs_common.c:904
2747 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2748 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
2749
2750 #: src/prefs_common.c:905
2751 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2752 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
2753
2754 #: src/prefs_common.c:906
2755 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2756 msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
2757
2758 #: src/prefs_common.c:907
2759 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2760 msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
2761
2762 #: src/prefs_common.c:908
2763 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2764 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
2765
2766 #: src/prefs_common.c:909
2767 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2768 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
2769
2770 #: src/prefs_common.c:910
2771 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2772 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
2773
2774 #: src/prefs_common.c:911
2775 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2776 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
2777
2778 #: src/prefs_common.c:913
2779 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2780 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
2781
2782 #: src/prefs_common.c:915
2783 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2784 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
2785
2786 #: src/prefs_common.c:916
2787 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2788 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
2789
2790 #: src/prefs_common.c:919
2791 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2792 msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
2793
2794 #: src/prefs_common.c:920
2795 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2796 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
2797
2798 #: src/prefs_common.c:922
2799 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2800 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
2801
2802 #: src/prefs_common.c:923
2803 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2804 msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
2805
2806 #: src/prefs_common.c:925
2807 msgid "Korean (EUC-KR)"
2808 msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
2809
2810 #: src/prefs_common.c:975
2811 msgid "Quotation"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: src/prefs_common.c:983
2815 msgid "Quote message when replying"
2816 msgstr ""
2817
2818 #: src/prefs_common.c:989
2819 msgid "Quotation mark"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: src/prefs_common.c:1002
2823 msgid "Quotation format:"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: src/prefs_common.c:1007
2827 msgid " Description of symbols "
2828 msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
2829
2830 #: src/prefs_common.c:1034
2831 msgid "Insert signature automatically"
2832 msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
2833
2834 #: src/prefs_common.c:1040
2835 msgid "Signature separator"
2836 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
2837
2838 #: src/prefs_common.c:1058
2839 msgid "Wrap messages at"
2840 msgstr "Ôýëéîç  ìçíõìÜôùí óôïõò"
2841
2842 #: src/prefs_common.c:1070
2843 msgid "characters"
2844 msgstr "÷áñáêôÞñåò"
2845
2846 #: src/prefs_common.c:1078
2847 msgid "Wrap quotation"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: src/prefs_common.c:1080
2851 msgid "Wrap before sending"
2852 msgstr ""
2853
2854 #: src/prefs_common.c:1119
2855 msgid "Font"
2856 msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
2857
2858 #: src/prefs_common.c:1128
2859 msgid "Text"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: src/prefs_common.c:1151
2863 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2864 msgstr ""
2865 "ÌåôÝöñáóå ôá ïíüìáôá ôùí ðåäßùí ôçò åðéêåöáëßäáò (üðùò ôï `From:' óå `Áðü')"
2866
2867 #: src/prefs_common.c:1154
2868 msgid "Display unread number next to folder name"
2869 msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
2870
2871 #. ---- Summary ----
2872 #: src/prefs_common.c:1158
2873 msgid "Summary View"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: src/prefs_common.c:1167
2877 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2878 msgstr ""
2879 "ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôçí óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóáé åóý"
2880
2881 #: src/prefs_common.c:1169
2882 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: src/prefs_common.c:1175
2886 msgid "Date format"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: src/prefs_common.c:1186
2890 msgid ""
2891 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2892 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2893 "replaced as follows:\n"
2894 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2895 "%A: the full weekday name\n"
2896 "%b: the abbreviated month name\n"
2897 "%B: the full month name\n"
2898 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2899 "%C: the century number (year/100)\n"
2900 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2901 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2902 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2903 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2904 "%m: the month as a decimal number\n"
2905 "%M: the minute as a decimal number\n"
2906 "%p: either AM or PM\n"
2907 "%S: the second as a decimal number\n"
2908 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2909 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2910 "%y: the last two digits of a year\n"
2911 "%Y: the year as a decimal number\n"
2912 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: src/prefs_common.c:1215
2916 msgid " Set display item of summary... "
2917 msgstr ""
2918
2919 #: src/prefs_common.c:1269
2920 msgid "Enable coloration of message"
2921 msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
2922
2923 #: src/prefs_common.c:1288
2924 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: src/prefs_common.c:1290
2928 msgid "Display header pane above message view"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: src/prefs_common.c:1297
2932 msgid "Display short headers on message view"
2933 msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò åðéêåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
2934
2935 #: src/prefs_common.c:1317
2936 msgid "Line space"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: src/prefs_common.c:1331 src/prefs_common.c:1371
2940 msgid "pixel(s)"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: src/prefs_common.c:1336
2944 msgid "Leave space on head"
2945 msgstr ""
2946
2947 #: src/prefs_common.c:1338
2948 msgid "Scroll"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: src/prefs_common.c:1345
2952 msgid "Half page"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: src/prefs_common.c:1351
2956 msgid "Smooth scroll"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: src/prefs_common.c:1357
2960 msgid "Step"
2961 msgstr ""
2962
2963 #: src/prefs_common.c:1416
2964 msgid "Encrypt message by default"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: src/prefs_common.c:1419
2968 msgid "Sign message by default"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: src/prefs_common.c:1422
2972 msgid "Automatically check signatures"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: src/prefs_common.c:1426
2976 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2977 msgstr ""
2978
2979 #. create default signkey box
2980 #: src/prefs_common.c:1434
2981 msgid "Default Sign Key"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: src/prefs_common.c:1533
2985 msgid ""
2986 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
2987 "Emacs-based mailer"
2988 msgstr ""
2989
2990 #: src/prefs_common.c:1540
2991 msgid "Open first unread message when entering a folder"
2992 msgstr "¶íïéîå ôï ðñþôï áäéÜâáóôï ìÞíõìá üôáí ìðáßíåéò óå Ýíá êáôÜëïãï"
2993
2994 #: src/prefs_common.c:1544
2995 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
2996 msgstr ""
2997
2998 #: src/prefs_common.c:1552
2999 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: src/prefs_common.c:1559
3003 msgid ""
3004 "(Messages will be just marked till execution\n"
3005 " if this is turned off)"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: src/prefs_common.c:1566
3009 msgid "Add address to destination when double-clicked"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/prefs_common.c:1568
3013 msgid "On exit"
3014 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
3015
3016 #: src/prefs_common.c:1576
3017 msgid "Confirm on exit"
3018 msgstr "Åðéâåâáßùóå ôçí Ýîïäï"
3019
3020 #: src/prefs_common.c:1583
3021 msgid "Empty trash on exit"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: src/prefs_common.c:1585
3025 msgid "Ask before emptying"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: src/prefs_common.c:1589
3029 msgid "Warn if there are queued messages"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: src/prefs_common.c:1627
3033 #, c-format
3034 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3035 msgstr "Åîùôåñéêüò Web browser (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï URI)"
3036
3037 #: src/prefs_common.c:1634 src/prefs_common.c:1658 src/prefs_common.c:1674
3038 msgid "Command"
3039 msgstr "ÅíôïëÞ"
3040
3041 #: src/prefs_common.c:1651
3042 #, c-format
3043 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3044 msgstr "Åêôýðùóç (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3045
3046 #: src/prefs_common.c:1667
3047 #, c-format
3048 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3049 msgstr ""
3050 "Åîùôåñéêüò ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3051
3052 #: src/prefs_common.c:1730
3053 msgid "Set message colors"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: src/prefs_common.c:1738
3057 msgid "Colors"
3058 msgstr ""
3059
3060 #: src/prefs_common.c:1772
3061 msgid "Quoted Text - First Level"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: src/prefs_common.c:1778
3065 msgid "Quoted Text - Second Level"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: src/prefs_common.c:1784
3069 msgid "Quoted Text - Third Level"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: src/prefs_common.c:1790
3073 msgid "URI link"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: src/prefs_common.c:1797
3077 msgid "Recycle quote colors"
3078 msgstr ""
3079
3080 #: src/prefs_common.c:1859
3081 msgid "Pick color for quotation level 1"
3082 msgstr ""
3083
3084 #: src/prefs_common.c:1862
3085 msgid "Pick color for quotation level 2"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: src/prefs_common.c:1865
3089 msgid "Pick color for quotation level 3"
3090 msgstr ""
3091
3092 #: src/prefs_common.c:1868
3093 msgid "Pick color for URI"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: src/prefs_common.c:2003
3097 msgid "Description of symbols"
3098 msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
3099
3100 #: src/prefs_common.c:2030
3101 #, c-format
3102 msgid ""
3103 "Date\n"
3104 "From\n"
3105 "Full Name of Sender\n"
3106 "First Name of Sender\n"
3107 "Initial of Sender\n"
3108 "Subject\n"
3109 "To\n"
3110 "Message-ID\n"
3111 "%"
3112 msgstr ""
3113 "Çìåñïìçíßá\n"
3114 "Áðü\n"
3115 "ÐëÞñåò üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3116 "Ìéêñü üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3117 "Áñ÷éêÜ ôïõ áðïóôïëÝá\n"
3118 "ÈÝìá\n"
3119 "Ðñïò\n"
3120 "Message-ID\n"
3121 "%"
3122
3123 #: src/prefs_common.c:2133
3124 msgid "Set display item"
3125 msgstr ""
3126
3127 #: src/prefs_common.c:2150
3128 msgid "Mark"
3129 msgstr "ÓÞìáíóç"
3130
3131 #: src/prefs_common.c:2152
3132 msgid "MIME"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: src/prefs_common.c:2153
3136 msgid "Number"
3137 msgstr "Áñéèìüò"
3138
3139 #: src/prefs_common.c:2155 src/summaryview.c:352
3140 msgid "Date"
3141 msgstr "Çìåñïìçíßá"
3142
3143 #: src/prefs_common.c:2156 src/summaryview.c:353
3144 msgid "From"
3145 msgstr "Áðü"
3146
3147 #: src/prefs_common.c:2157 src/summaryview.c:354
3148 msgid "Subject"
3149 msgstr "ÈÝìá"
3150
3151 #: src/prefs_common.c:2210
3152 msgid "Font selection"
3153 msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
3154
3155 #: src/prefs_display_header.c:179
3156 #, fuzzy
3157 msgid "Creating display header setting window...\n"
3158 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
3159
3160 #: src/prefs_display_header.c:202
3161 #, fuzzy
3162 msgid "Display header setting"
3163 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
3164
3165 #: src/prefs_display_header.c:228
3166 #, fuzzy
3167 msgid "Header name"
3168 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
3169
3170 #: src/prefs_display_header.c:260
3171 #, fuzzy
3172 msgid "Displayed Headers"
3173 msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
3174
3175 #: src/prefs_display_header.c:315
3176 #, fuzzy
3177 msgid "Hidden headers"
3178 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
3179
3180 #: src/prefs_display_header.c:345
3181 #, fuzzy
3182 msgid "Show other headers"
3183 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò åðéêåöáëßäáò"
3184
3185 #: src/prefs_display_header.c:370
3186 #, fuzzy
3187 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3188 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
3189
3190 #: src/prefs_display_header.c:408
3191 #, fuzzy
3192 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3193 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3194
3195 #: src/prefs_display_header.c:530 src/prefs_filter.c:613
3196 msgid "Header name is not set."
3197 msgstr ""
3198
3199 #: src/prefs_display_header.c:540
3200 #, fuzzy
3201 msgid "This header is already in the list."
3202 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
3203
3204 #: src/prefs_filter.c:184
3205 msgid "Registered rules"
3206 msgstr ""
3207
3208 #: src/prefs_filter.c:186
3209 msgid "Creating filter setting window...\n"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: src/prefs_filter.c:205
3213 msgid "Filter setting"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: src/prefs_filter.c:228
3217 msgid "Operator"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3221 #: src/prefs_filter.c:777
3222 msgid "(none)"
3223 msgstr "(êáíÝíá)"
3224
3225 #: src/prefs_filter.c:272
3226 msgid "Keyword"
3227 msgstr "ËÝîç-êëåéäß"
3228
3229 #: src/prefs_filter.c:293
3230 msgid "Predicate"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3234 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3235 msgid "contains"
3236 msgstr "ðåñéÝ÷åé"
3237
3238 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3239 #: src/prefs_filter.c:785
3240 msgid "not contain"
3241 msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
3242
3243 #: src/prefs_filter.c:332
3244 msgid "Destination"
3245 msgstr "Ðñïïñéóìüò"
3246
3247 #: src/prefs_filter.c:356
3248 msgid "Use regex"
3249 msgstr "×ñÞóç regex"
3250
3251 #: src/prefs_filter.c:360
3252 msgid "Don't receive"
3253 msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
3254
3255 #: src/prefs_filter.c:385
3256 msgid "Register"
3257 msgstr ""
3258
3259 #: src/prefs_filter.c:391
3260 msgid " Substitute "
3261 msgstr " ÁíôéêáôÜóôáóç"
3262
3263 #: src/prefs_filter.c:478
3264 msgid "Reading filter configuration...\n"
3265 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3266
3267 #: src/prefs_filter.c:514
3268 msgid "Writing filter configuration...\n"
3269 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
3270
3271 #: src/prefs_filter.c:557
3272 msgid "(New)"
3273 msgstr "(ÍÝï)"
3274
3275 #: src/prefs_filter.c:608
3276 msgid "Destination is not set."
3277 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ôåèåß."
3278
3279 #: src/prefs_filter.c:719
3280 msgid "Delete rule"
3281 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáíüíá"
3282
3283 #: src/prefs_filter.c:720
3284 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3285 msgstr "ÈÝëåéò ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåéò áõôü ôïí êáíüíá?"
3286
3287 #: src/procmime.c:686
3288 msgid "Code conversion failed.\n"
3289 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
3290
3291 #: src/procmsg.c:138
3292 msgid "Cache data is corrupted\n"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: src/procmsg.c:202
3296 msgid "\tNo cache file\n"
3297 msgstr ""
3298
3299 #: src/procmsg.c:209
3300 msgid "\tReading summary cache..."
3301 msgstr ""
3302
3303 #: src/procmsg.c:214
3304 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3305 msgstr ""
3306
3307 #: src/procmsg.c:279
3308 msgid "\tMarking the messages..."
3309 msgstr "\tÓçìåéþíù ôá ìçíýìáôá..."
3310
3311 #: src/procmsg.c:323
3312 #, c-format
3313 msgid "\t%d new message(s)\n"
3314 msgstr "\t%d  íÝá ìçíýìáôá\n"
3315
3316 #: src/procmsg.c:445
3317 msgid "Mark file not found.\n"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: src/procmsg.c:447
3321 #, c-format
3322 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: src/procmsg.c:463
3326 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: src/procmsg.c:468
3330 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: src/procmsg.c:651
3334 msgid "Sending queued message failed.\n"
3335 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
3336
3337 #: src/procmsg.c:708
3338 #, c-format
3339 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3340 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
3341
3342 #: src/progressdialog.c:51
3343 msgid "Status"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: src/progressdialog.c:53
3347 msgid "Creating progress dialog...\n"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: src/recv.c:111
3351 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3352 msgstr "ðñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí ëÞøç äåäïìÝíùí.\n"
3353
3354 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3355 msgid "Can't write to file.\n"
3356 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
3357
3358 #: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
3359 msgid "Oops: Signature not verified"
3360 msgstr ""
3361
3362 #: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
3363 msgid "No signature found"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: src/rfc2015.c:142
3367 msgid "Good signature"
3368 msgstr ""
3369
3370 #: src/rfc2015.c:145
3371 msgid "BAD signature"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
3375 msgid "No public key to verify the signature"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
3379 msgid "Error verifying the signature"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
3383 msgid "Different results for signatures"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
3387 msgid "Error: Unknown status"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: src/rfc2015.c:177
3391 #, c-format
3392 msgid "Good signature from \"%s\""
3393 msgstr ""
3394
3395 #: src/rfc2015.c:180
3396 #, c-format
3397 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3398 msgstr ""
3399
3400 #: src/rfc2015.c:212
3401 msgid "Cannot find user ID for this key."
3402 msgstr ""
3403
3404 #: src/rfc2015.c:223
3405 #, c-format
3406 msgid "                aka \"%s\"\n"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: src/rfc2015.c:251
3410 #, c-format
3411 msgid "Signature made %s\n"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: src/rfc2015.c:260
3415 #, c-format
3416 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: src/select-keys.c:101
3420 #, c-format
3421 msgid "Please select key for `%s'"
3422 msgstr ""
3423
3424 #: src/select-keys.c:104
3425 #, c-format
3426 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3427 msgstr ""
3428
3429 #: src/select-keys.c:272
3430 msgid "Select Keys"
3431 msgstr ""
3432
3433 #: src/select-keys.c:300
3434 msgid "Key ID"
3435 msgstr ""
3436
3437 #: src/select-keys.c:303
3438 msgid "Val"
3439 msgstr ""
3440
3441 #: src/select-keys.c:325
3442 msgid "Select"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: src/select-keys.c:445
3446 msgid "Add key"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: src/select-keys.c:446
3450 msgid "Enter another user or key ID\n"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: src/send.c:147
3454 msgid "Queued message header is broken.\n"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: src/send.c:156
3458 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: src/send.c:167
3462 msgid "Account not found.\n"
3463 msgstr ""
3464
3465 #: src/send.c:240
3466 #, fuzzy, c-format
3467 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
3468 msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ...\n"
3469
3470 #: src/send.c:244
3471 msgid "Connecting"
3472 msgstr ""
3473
3474 #: src/send.c:251
3475 msgid "Sending MAIL FROM..."
3476 msgstr ""
3477
3478 #: src/send.c:252
3479 #, fuzzy
3480 msgid "Sending"
3481 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
3482
3483 #: src/send.c:259
3484 msgid "Sending RCPT TO..."
3485 msgstr ""
3486
3487 #: src/send.c:266
3488 msgid "Sending DATA..."
3489 msgstr ""
3490
3491 #: src/send.c:282
3492 #, fuzzy, c-format
3493 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
3494 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
3495
3496 #: src/send.c:299
3497 #, fuzzy
3498 msgid "Quitting..."
3499 msgstr "Åãêáôáëåßðù"
3500
3501 #: src/send.c:320
3502 #, c-format
3503 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3504 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí åîõðçñÝôç SMTP: %s:%d\n"
3505
3506 #: src/send.c:331
3507 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3508 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
3509
3510 #: src/send.c:347
3511 #, fuzzy
3512 msgid "Sending message"
3513 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
3514
3515 #: src/setup.c:43
3516 msgid "Mailbox setting"
3517 msgstr ""
3518
3519 #: src/setup.c:44
3520 msgid ""
3521 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3522 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3523 "if you have the one.\n"
3524 "If you're not sure, just select OK."
3525 msgstr ""
3526
3527 #: src/sourcewindow.c:76
3528 msgid "Creating source window...\n"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: src/sourcewindow.c:80
3532 msgid "Source of the message"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: src/sourcewindow.c:140
3536 #, c-format
3537 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3538 msgstr ""
3539
3540 #: src/sourcewindow.c:142
3541 #, c-format
3542 msgid "%s - Source"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3546 msgid "Search"
3547 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
3548
3549 #: src/summary_search.c:172
3550 msgid "Case sensitive"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: src/summary_search.c:178
3554 msgid "Backward search"
3555 msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
3556
3557 #: src/summary_search.c:184
3558 msgid "Select all matched"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: src/summary_search.c:191
3562 msgid "Clear"
3563 msgstr ""
3564
3565 #: src/summary_search.c:286
3566 msgid "Search failed"
3567 msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
3568
3569 #: src/summary_search.c:287
3570 msgid "Search string not found."
3571 msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
3572
3573 #: src/summary_search.c:292
3574 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3575 msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
3576
3577 #: src/summary_search.c:294
3578 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3579 msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
3580
3581 #: src/summary_search.c:296
3582 msgid "Search finished"
3583 msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
3584
3585 #: src/summaryview.c:289
3586 msgid "/M_ove..."
3587 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
3588
3589 #: src/summaryview.c:290
3590 msgid "/_Copy..."
3591 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
3592
3593 #: src/summaryview.c:292
3594 msgid "/E_xecute"
3595 msgstr "/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
3596
3597 #: src/summaryview.c:293
3598 msgid "/_Mark"
3599 msgstr "/ÓÞìáíóç"
3600
3601 #: src/summaryview.c:294
3602 msgid "/_Mark/_Mark"
3603 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
3604
3605 #: src/summaryview.c:295
3606 msgid "/_Mark/_Unmark"
3607 msgstr "/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
3608
3609 #: src/summaryview.c:296
3610 msgid "/_Mark/---"
3611 msgstr "/ÓÞìáíóç/---"
3612
3613 #: src/summaryview.c:297
3614 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3615 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
3616
3617 #: src/summaryview.c:298
3618 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3619 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
3620
3621 #: src/summaryview.c:301
3622 msgid "/_Reply"
3623 msgstr "/ÁðÜíôçóç"
3624
3625 #: src/summaryview.c:302
3626 msgid "/Reply to a_ll"
3627 msgstr "/ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
3628
3629 #: src/summaryview.c:303
3630 msgid "/_Forward"
3631 msgstr "/Ðñïþèçóç"
3632
3633 #: src/summaryview.c:304
3634 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3635 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
3636
3637 #: src/summaryview.c:307
3638 msgid "/Open in new _window"
3639 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
3640
3641 #: src/summaryview.c:308
3642 msgid "/View so_urce"
3643 msgstr ""
3644
3645 #: src/summaryview.c:309
3646 msgid "/Show all _header"
3647 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò åðéêåöáëßäáò"
3648
3649 #: src/summaryview.c:310
3650 msgid "/Re_edit"
3651 msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
3652
3653 #: src/summaryview.c:313
3654 msgid "/_Print..."
3655 msgstr "/Åêôýðùóç..."
3656
3657 #: src/summaryview.c:315
3658 msgid "/Select _all"
3659 msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
3660
3661 #: src/summaryview.c:321
3662 msgid "M"
3663 msgstr ""
3664
3665 #: src/summaryview.c:321
3666 msgid "U"
3667 msgstr ""
3668
3669 #: src/summaryview.c:336
3670 msgid "Creating summary view...\n"
3671 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò ðåñßëçøçò...\n"
3672
3673 #: src/summaryview.c:351
3674 msgid "No."
3675 msgstr ""
3676
3677 #: src/summaryview.c:572
3678 msgid "Process mark"
3679 msgstr ""
3680
3681 #: src/summaryview.c:573
3682 msgid "Some marks are left. Process it?"
3683 msgstr ""
3684
3685 #: src/summaryview.c:597
3686 msgid ""
3687 "empty folder\n"
3688 "\n"
3689 msgstr ""
3690 "Üäåéïò êáôÜëïãïò\n"
3691 "\n"
3692
3693 #: src/summaryview.c:609
3694 #, c-format
3695 msgid "Scanning folder (%s)..."
3696 msgstr ""
3697
3698 #: src/summaryview.c:678
3699 msgid "done."
3700 msgstr ""
3701
3702 #: src/summaryview.c:812
3703 msgid "No unread message"
3704 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
3705
3706 #: src/summaryview.c:813
3707 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3708 msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
3709
3710 #: src/summaryview.c:949 src/summaryview.c:951
3711 msgid "Attracting messages by subject..."
3712 msgstr ""
3713
3714 #: src/summaryview.c:1094
3715 #, c-format
3716 msgid "%d deleted"
3717 msgstr "äéåãñÜöçóáí %d"
3718
3719 #: src/summaryview.c:1098
3720 #, c-format
3721 msgid "%s%d moved"
3722 msgstr "%sìåôáêéíÞèçêáí %d"
3723
3724 #: src/summaryview.c:1099 src/summaryview.c:1106
3725 msgid ", "
3726 msgstr ", "
3727
3728 #: src/summaryview.c:1104
3729 #, c-format
3730 msgid "%s%d copied"
3731 msgstr ""
3732
3733 #: src/summaryview.c:1121
3734 msgid " item(s) selected"
3735 msgstr " êïììÜôéá åðéëÝ÷èçêáí"
3736
3737 #: src/summaryview.c:1132
3738 #, c-format
3739 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3740 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
3741
3742 #: src/summaryview.c:1138
3743 #, c-format
3744 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3745 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ"
3746
3747 #: src/summaryview.c:1179 src/summaryview.c:1180
3748 msgid "Sorting summary..."
3749 msgstr "Ðåñßëçøç ôáîéíüìçóçò..."
3750
3751 #: src/summaryview.c:1218
3752 msgid "\tSetting summary from message data..."
3753 msgstr ""
3754
3755 #: src/summaryview.c:1220
3756 msgid "Setting summary from message data..."
3757 msgstr ""
3758
3759 #: src/summaryview.c:1329
3760 #, c-format
3761 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3762 msgstr ""
3763
3764 #: src/summaryview.c:1381
3765 msgid "(No Date)"
3766 msgstr "(×ùñßò çìåñïìçíßá)"
3767
3768 #: src/summaryview.c:1646
3769 #, c-format
3770 msgid "Message %d is marked\n"
3771 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
3772
3773 #: src/summaryview.c:1675
3774 #, c-format
3775 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3776 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
3777
3778 #: src/summaryview.c:1710
3779 #, c-format
3780 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3781 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
3782
3783 #: src/summaryview.c:1752
3784 #, c-format
3785 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3786 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá äéáãñáöÞ\n"
3787
3788 #: src/summaryview.c:1766
3789 msgid "Current folder is Trash."
3790 msgstr ""
3791
3792 #: src/summaryview.c:1788 src/summaryview.c:1790
3793 msgid "Deleting duplicated messages..."
3794 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
3795
3796 #: src/summaryview.c:1840
3797 #, c-format
3798 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3799 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d äåí Ý÷åé óçìåéùèåß\n"
3800
3801 #: src/summaryview.c:1877
3802 #, c-format
3803 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3804 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
3805
3806 #: src/summaryview.c:1889
3807 msgid "Destination is same as current folder."
3808 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
3809
3810 #: src/summaryview.c:1938
3811 #, c-format
3812 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: src/summaryview.c:1951
3816 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3817 msgstr ""
3818
3819 #: src/summaryview.c:1983
3820 msgid "Selecting all messages..."
3821 msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
3822
3823 #: src/summaryview.c:2037
3824 msgid "Print"
3825 msgstr "Åêôýðùóç"
3826
3827 #: src/summaryview.c:2038
3828 #, c-format
3829 msgid ""
3830 "Enter the print command line:\n"
3831 "(`%s' will be replaced with file name)"
3832 msgstr ""
3833 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
3834 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
3835
3836 #: src/summaryview.c:2044
3837 #, c-format
3838 msgid ""
3839 "Print command line is invalid:\n"
3840 "`%s'"
3841 msgstr ""
3842 "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
3843 "`%s'"
3844
3845 #: src/summaryview.c:2266 src/summaryview.c:2267
3846 msgid "Building threads..."
3847 msgstr ""
3848
3849 #: src/summaryview.c:2289 src/summaryview.c:2290
3850 msgid "Unthreading..."
3851 msgstr ""
3852
3853 #: src/summaryview.c:2312
3854 msgid "Unthreading for execution..."
3855 msgstr ""
3856
3857 #: src/summaryview.c:2399
3858 msgid "filtering..."
3859 msgstr "öéëôñÜñù..."
3860
3861 #: src/summaryview.c:2400
3862 msgid "Filtering..."
3863 msgstr "ÖéëôñÜñù..."
3864
3865 #: src/summaryview.c:2504
3866 #, c-format
3867 msgid "Go to %s\n"
3868 msgstr "ÐÞãáéíå óôï %s\n"
3869
3870 #: src/textview.c:138
3871 msgid "Creating text view...\n"
3872 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç êåéìÝíïõ...\n"
3873
3874 #: src/textview.c:366
3875 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
3876 msgstr ""
3877
3878 #: src/textview.c:367
3879 msgid "right click and select `Save as...', "
3880 msgstr ""
3881
3882 #: src/textview.c:368
3883 msgid ""
3884 "or press `y' key.\n"
3885 "\n"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: src/textview.c:370
3889 msgid "To display this part as a text message, select "
3890 msgstr ""
3891
3892 #: src/textview.c:371
3893 msgid ""
3894 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3895 "\n"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: src/textview.c:373
3899 msgid "To open this part with external program, select "
3900 msgstr ""
3901
3902 #: src/textview.c:374
3903 msgid "`Open' or `Open with...', "
3904 msgstr ""
3905
3906 #: src/textview.c:375
3907 msgid "or double-click, or click the center button, "
3908 msgstr ""
3909
3910 #: src/textview.c:376
3911 msgid "or press `l' key."
3912 msgstr ""
3913
3914 #: src/textview.c:395
3915 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3916 msgstr ""
3917
3918 #: src/textview.c:396
3919 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: src/textview.c:397
3923 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: src/utils.c:1452 src/utils.c:1529
3927 #, c-format
3928 msgid "writing to %s failed.\n"
3929 msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
3930
3931 #: src/utils.c:1472
3932 #, c-format
3933 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: src/utils.c:1690
3937 #, c-format
3938 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3939 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
3940
3941 #~ msgid ""
3942 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
3943 #~ "comment of the md5.c module for license terms.\n"
3944 #~ "\n"
3945 #~ msgstr ""
3946 #~ "Ç õðïóôÞñéîç MD5 åßíáé copyright ôçò RSA Data Security, Inc.  Äåßôå ôï  "
3947 #~ "ó÷üëéï óôçí åðéêåöáëßäá ôïõ  md5.c module ãéá ôïõò üñïõò ôçò Üäåéáò.\n"
3948 #~ "\n"
3949
3950 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
3951 #~ msgstr "ÊõÄåÔñÔåÐåÐáÓá"
3952
3953 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
3954 #~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅðéëïãÞ üëùí"
3955
3956 #~ msgid "Clean trash"
3957 #~ msgstr "ÊáèÜñéóìá ôïõ trash"
3958
3959 #~ msgid "/_Mark/Mark as _important"
3960 #~ msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò óçìáíôéêü"
3961
3962 #~ msgid "TextView: color allocation failed\n"
3963 #~ msgstr "TextView: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí áðÝôõ÷å\n"
3964
3965 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
3966 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME\n"