2004-11-03 [paul] 0.9.12cvs138.1
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-08-24 14:59+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-03-17 10:42GMT+0100\n"
11 "Last-Translator: Radek Vybíral <Radek.Vybiral@vsb.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
17
18 #: src/account.c:309
19 msgid ""
20 "Some composing windows are open.\n"
21 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
22 msgstr ""
23 "Jsou stále otevøena nìjaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
24 "Pøed úpravou tohoto úètu zavøete prosím v¹echna tato okna."
25
26 #: src/account.c:561
27 msgid "Edit accounts"
28 msgstr "Úpravy úètù"
29
30 #: src/account.c:579
31 msgid ""
32 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
33 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
34 msgstr ""
35 "Nové zprávy budou kontrolovány v tomto poøadí. Pokud má být úèet\n"
36 "kontrolován pøi volbì 'Stáhnout v¹e, za¹krtnìte políèko ve sloupci 'G'."
37
38 #: src/account.c:599 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:643
39 #: src/compose.c:4990 src/compose.c:5166 src/editaddress.c:775
40 #: src/editaddress.c:824 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
41 #: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:397 src/editvcard.c:211
42 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
43 #: src/select-keys.c:301
44 msgid "Name"
45 msgstr "Jméno"
46
47 #: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
48 msgid "Protocol"
49 msgstr "Protokol"
50
51 #: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
52 msgid "Server"
53 msgstr "Server"
54
55 #: src/account.c:630 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:723
56 #: src/editaddress.c:857 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
57 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
58 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
59 #: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
60 msgid "Add"
61 msgstr "Pøidat"
62
63 #: src/account.c:636
64 msgid "Edit"
65 msgstr "Upravit"
66
67 #: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
68 msgid " Delete "
69 msgstr " Smazat "
70
71 #: src/account.c:648
72 #, fuzzy
73 msgid " Clone "
74 msgstr "Zavøít"
75
76 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
77 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
78 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
79 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
80 msgid "Down"
81 msgstr "Dolù"
82
83 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
84 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
85 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
86 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
87 msgid "Up"
88 msgstr "Nahoru"
89
90 #: src/account.c:674
91 msgid " Set as default account "
92 msgstr " Nastavit úèet jako výchozí "
93
94 #: src/account.c:680 src/action.c:1193 src/addressbook.c:1018
95 #: src/addressbook.c:3180 src/addressbook.c:3185 src/addressbook.c:3224
96 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:197
97 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:231 src/inc.c:713
98 #: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:212
99 msgid "Close"
100 msgstr "Zavøít"
101
102 #: src/account.c:756
103 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
104 msgstr ""
105
106 #: src/account.c:762
107 #, fuzzy, c-format
108 msgid "Cloned %s"
109 msgstr "Nalezený %s\n"
110
111 #: src/account.c:904
112 msgid "Delete account"
113 msgstr "Smazat úèet"
114
115 #: src/account.c:905
116 msgid "Do you really want to delete this account?"
117 msgstr "Opravdu chcete tento úèet smazat?"
118
119 #: src/account.c:906 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318
120 #: src/addressbook.c:2346 src/compose.c:2369 src/compose.c:3300
121 #: src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/compose.c:6596
122 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
123 #: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
124 #: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200
125 #: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
126 #: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
127 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
128 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
129 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/ssl_manager.c:271
130 #: src/summary_search.c:351 src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258
131 #: src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366
132 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
133 #: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1903
134 #: src/textview.c:2050 src/toolbar.c:1869
135 msgid "Yes"
136 msgstr "Ano"
137
138 #: src/account.c:906 src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/imap_gtk.c:253
139 #: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
140 #: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
141 msgid "+No"
142 msgstr "+Ne"
143
144 #: src/action.c:347
145 #, c-format
146 msgid "Could not get message file %d"
147 msgstr "Nelze naèíst soubor %d se zprávou"
148
149 #: src/action.c:366
150 msgid "Could not get message part."
151 msgstr "Nelze naèíst èást zprávy."
152
153 #: src/action.c:383
154 msgid "Can't get part of multipart message"
155 msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy"
156
157 #: src/action.c:496
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid ""
160 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
161 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
162 msgstr ""
163 "V oknì pro psaní zprávy nelze vybranou akci pou¾ít\n"
164 "proto¾e obsahuje %%f, %%F nebo %%p."
165
166 #: src/action.c:771
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
170 "%s"
171 msgstr ""
172 "Nelze spustit pøíkaz. Selhalo vytvoøení roury.\n"
173 "%s"
174
175 #: src/action.c:858
176 #, c-format
177 msgid ""
178 "Could not fork to execute the following command:\n"
179 "%s\n"
180 "%s"
181 msgstr ""
182 "Nelze provést fork pro spu¹tìní následujícího pøíkazu:\n"
183 "%s\n"
184 "%s"
185
186 #: src/action.c:1081
187 #, c-format
188 msgid "--- Running: %s\n"
189 msgstr "--- Spu¹tìn: %s\n"
190
191 #: src/action.c:1085
192 #, c-format
193 msgid "--- Ended: %s\n"
194 msgstr "--- Ukonèen: %s\n"
195
196 #: src/action.c:1120
197 msgid "Action's input/output"
198 msgstr "Vstup/výstup pro akce"
199
200 #: src/action.c:1170
201 msgid " Send "
202 msgstr " Odeslat "
203
204 #: src/action.c:1186
205 msgid "Completed %v/%u"
206 msgstr ""
207
208 #: src/action.c:1192
209 msgid "Abort"
210 msgstr "Pøeru¹it"
211
212 #: src/action.c:1334
213 #, fuzzy, c-format
214 msgid ""
215 "Enter the argument for the following action:\n"
216 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
217 "  %s"
218 msgstr ""
219 "Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
220 "('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
221
222 #: src/action.c:1339
223 msgid "Action's hidden user argument"
224 msgstr ""
225
226 #: src/action.c:1343
227 #, fuzzy, c-format
228 msgid ""
229 "Enter the argument for the following action:\n"
230 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
231 "  %s"
232 msgstr ""
233 "Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
234 "('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
235
236 #: src/action.c:1348
237 msgid "Action's user argument"
238 msgstr ""
239
240 #: src/addressadd.c:165
241 msgid "Add to address book"
242 msgstr "Pøidat do knihy adres"
243
244 #: src/addressadd.c:197 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
245 msgid "Address"
246 msgstr "Adresa"
247
248 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:629
249 #: src/editaddress.c:693 src/editgroup.c:262
250 msgid "Remarks"
251 msgstr "Poznámky"
252
253 #: src/addressadd.c:229
254 msgid "Select Address Book Folder"
255 msgstr "Vybrat slo¾ku pro knihu adres"
256
257 #: src/addressadd.c:243 src/addrgather.c:507 src/alertpanel.c:197
258 #: src/alertpanel.c:328 src/compose.c:6100 src/editaddress.c:514
259 #: src/editbook.c:205 src/editgroup.c:372 src/editjpilot.c:345
260 #: src/editldap_basedn.c:214 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:240
261 #: src/export.c:201 src/foldersel.c:197 src/grouplistdialog.c:237
262 #: src/gtk/about.c:231 src/gtk/description_window.c:120
263 #: src/gtk/gtkaspell.c:1470 src/gtk/gtkaspell.c:2440 src/gtk/inputdialog.c:202
264 #: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:206
265 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/main.c:727
266 #: src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961 src/mimeview.c:1026
267 #: src/passphrase.c:133 src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
268 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2537 src/prefs_common.c:2636
269 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
270 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
271 #: src/prefs_gtk.c:489 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
272 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
273 msgid "OK"
274 msgstr "OK"
275
276 #: src/addressadd.c:244 src/addressbook.c:2334 src/addrgather.c:508
277 #: src/compose.c:6101 src/compose.c:6797 src/compose.c:6835
278 #: src/editaddress.c:515 src/editbook.c:206 src/editgroup.c:373
279 #: src/editjpilot.c:346 src/editldap_basedn.c:215 src/editldap.c:343
280 #: src/editvcard.c:241 src/exphtmldlg.c:728 src/expldifdlg.c:748
281 #: src/export.c:202 src/foldersel.c:198 src/grouplistdialog.c:238
282 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1479 src/gtk/inputdialog.c:203
283 #: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:207
284 #: src/importldif.c:1036 src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
285 #: src/main.c:727 src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961
286 #: src/mimeview.c:1027 src/passphrase.c:137
287 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312 src/prefs_actions.c:162
288 #: src/prefs_common.c:2538 src/prefs_common.c:2637
289 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
290 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
291 #: src/prefs_gtk.c:490 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
292 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:427 src/prefs_themes.c:476
293 #: src/prefs_themes.c:483 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:824
294 #: src/summaryview.c:3276
295 msgid "Cancel"
296 msgstr "Zru¹it"
297
298 #: src/addressbook.c:369 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:435
299 #: src/messageview.c:151
300 msgid "/_File"
301 msgstr "/_Soubor"
302
303 #: src/addressbook.c:370
304 msgid "/_File/New _Book"
305 msgstr "/_Soubor/Nová _kniha"
306
307 #: src/addressbook.c:371
308 msgid "/_File/New _vCard"
309 msgstr "/_Soubor/Nová _vCard"
310
311 #: src/addressbook.c:373
312 msgid "/_File/New _JPilot"
313 msgstr "/_Soubor/Nový _JPilot"
314
315 #: src/addressbook.c:376
316 msgid "/_File/New _Server"
317 msgstr "/_Soubor/Nový _server"
318
319 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:519
320 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
321 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
322 msgid "/_File/---"
323 msgstr "/_Soubor/---"
324
325 #: src/addressbook.c:379
326 msgid "/_File/_Edit"
327 msgstr "/_Soubor/Up_ravit"
328
329 #: src/addressbook.c:380
330 msgid "/_File/_Delete"
331 msgstr "/_Soubor/_Smazat"
332
333 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517
334 msgid "/_File/_Save"
335 msgstr "/_Soubor/_Ulo¾it"
336
337 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:524 src/messageview.c:155
338 msgid "/_File/_Close"
339 msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
340
341 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
342 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
343 msgid "/_Edit"
344 msgstr "/Úp_ravy"
345
346 #: src/addressbook.c:385
347 msgid "/_Edit/C_ut"
348 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
349
350 #: src/addressbook.c:386 src/compose.c:531 src/mainwindow.c:452
351 #: src/messageview.c:158
352 msgid "/_Edit/_Copy"
353 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
354
355 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:532
356 msgid "/_Edit/_Paste"
357 msgstr "/Úp_ravy/V_lo¾it"
358
359 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:529 src/compose.c:612 src/compose.c:618
360 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
361 msgid "/_Edit/---"
362 msgstr "/Úp_ravy/---"
363
364 #: src/addressbook.c:389
365 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
366 msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it _adresu"
367
368 #: src/addressbook.c:390
369 msgid "/_Address"
370 msgstr "/_Adresa"
371
372 #: src/addressbook.c:391
373 msgid "/_Address/New _Address"
374 msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
375
376 #: src/addressbook.c:392
377 msgid "/_Address/New _Group"
378 msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
379
380 #: src/addressbook.c:393
381 msgid "/_Address/New _Folder"
382 msgstr "/_Adresa/Nová s_lo¾ka"
383
384 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
385 msgid "/_Address/---"
386 msgstr "/_Adresa/--"
387
388 #: src/addressbook.c:395
389 msgid "/_Address/_Edit"
390 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
391
392 #: src/addressbook.c:396
393 msgid "/_Address/_Delete"
394 msgstr "/_Adresa/S_mazat"
395
396 #: src/addressbook.c:398
397 #, fuzzy
398 msgid "/_Address/_Mail To"
399 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
400
401 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
402 #: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
403 #: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
404 #: src/messageview.c:296
405 msgid "/_Tools/---"
406 msgstr "/_Nástroje/---"
407
408 #: src/addressbook.c:400
409 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
410 msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
411
412 #: src/addressbook.c:401
413 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
414 msgstr "/_Nástroje/Importovat M_utt soubor..."
415
416 #: src/addressbook.c:402
417 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
418 msgstr "/_Nástroje/_Importovat Pine soubor..."
419
420 #: src/addressbook.c:404
421 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
422 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
423
424 #: src/addressbook.c:405
425 #, fuzzy
426 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
427 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
428
429 #: src/addressbook.c:406 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:740
430 #: src/messageview.c:299
431 msgid "/_Help"
432 msgstr "/Nápo_vìda"
433
434 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:750
435 #: src/messageview.c:300
436 msgid "/_Help/_About"
437 msgstr "/Nápo_vìda/_O aplikaci"
438
439 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
440 msgid "/_Delete"
441 msgstr "/_Smazat"
442
443 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
444 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:510
445 #: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
446 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
447 #: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
448 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:85 src/plugins/trayicon/trayicon.c:88
449 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
450 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
451 msgid "/---"
452 msgstr "/---"
453
454 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
455 msgid "/New _Address"
456 msgstr "/Nová _adresa"
457
458 #: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
459 msgid "/New _Group"
460 msgstr "/Nová _skupina"
461
462 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
463 msgid "/New _Folder"
464 msgstr "/Nová s_lo¾ka"
465
466 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
467 msgid "/C_ut"
468 msgstr "/_Vyjmout"
469
470 #: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
471 msgid "/_Copy"
472 msgstr "/_Kopírovat"
473
474 #: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
475 msgid "/_Paste"
476 msgstr "/V_lo¾it"
477
478 #: src/addressbook.c:437
479 msgid "/Pa_ste Address"
480 msgstr "/Vlo¾it _adresu"
481
482 #: src/addressbook.c:438
483 #, fuzzy
484 msgid "/_Mail To"
485 msgstr "Mailbox"
486
487 #: src/addressbook.c:440
488 msgid "/_Browse Entry"
489 msgstr ""
490
491 #: src/addressbook.c:453 src/crash.c:442 src/crash.c:461 src/importldif.c:118
492 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:643
493 #: src/prefs_themes.c:675 src/prefs_themes.c:676
494 msgid "Unknown"
495 msgstr "Neznámý"
496
497 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
498 msgid "Success"
499 msgstr "Úspìch"
500
501 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
502 msgid "Bad arguments"
503 msgstr "©patné argumenty"
504
505 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
506 msgid "File not specified"
507 msgstr "Není zadán soubor"
508
509 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
510 msgid "Error opening file"
511 msgstr "Chyba pøi otevírání souboru"
512
513 #: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
514 msgid "Error reading file"
515 msgstr "Chyba pøi ètení souboru"
516
517 #: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
518 msgid "End of file encountered"
519 msgstr "Byl dosa¾en konec souboru"
520
521 #: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
522 msgid "Error allocating memory"
523 msgstr "Chyba pøi alokaci pamìti"
524
525 #: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
526 msgid "Bad file format"
527 msgstr "©patný formát souboru"
528
529 #: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
530 msgid "Error writing to file"
531 msgstr "Chyba pøi zápisu do souboru"
532
533 #: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
534 msgid "Error opening directory"
535 msgstr "Chyba pøi otevírání adresáøe"
536
537 #: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
538 msgid "No path specified"
539 msgstr "Není zadána cesta"
540
541 #: src/addressbook.c:480
542 msgid "Error connecting to LDAP server"
543 msgstr "Chyba pøi pøipojování na LDAP server"
544
545 #: src/addressbook.c:481
546 msgid "Error initializing LDAP"
547 msgstr "Chyba pøi inicializaci LDAP"
548
549 #: src/addressbook.c:482
550 msgid "Error binding to LDAP server"
551 msgstr "Chyba pøi napojování na LDAP server"
552
553 #: src/addressbook.c:483
554 msgid "Error searching LDAP database"
555 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
556
557 #: src/addressbook.c:484
558 msgid "Timeout performing LDAP operation"
559 msgstr "Pøi provádìní oprací s LDAP vypr¹el èas"
560
561 #: src/addressbook.c:485
562 msgid "Error in LDAP search criteria"
563 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
564
565 #: src/addressbook.c:486
566 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
567 msgstr "Pro vyhledávací LDAP kritéria nebyly nalezeny ¾ádné polo¾ky"
568
569 #: src/addressbook.c:487
570 msgid "LDAP search terminated on request"
571 msgstr ""
572
573 #: src/addressbook.c:488
574 #, fuzzy
575 msgid "Error starting TLS connection"
576 msgstr "Chyba pøi vytváøení ssl kontextu\n"
577
578 #: src/addressbook.c:644
579 msgid "E-Mail address"
580 msgstr "E-mail adresa"
581
582 #: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
583 #: src/toolbar.c:1530
584 msgid "Address book"
585 msgstr "Kniha adres"
586
587 #: src/addressbook.c:749
588 msgid "Name:"
589 msgstr "Jméno:"
590
591 #: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2317 src/addressbook.c:2331
592 #: src/addressbook.c:2346 src/editaddress.c:717 src/editaddress.c:851
593 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
594 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
595 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
596 #: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
597 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
598 msgid "Delete"
599 msgstr "Smazat"
600
601 #: src/addressbook.c:787
602 msgid "Lookup"
603 msgstr "Hledat"
604
605 #: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1493 src/compose.c:3476
606 #: src/compose.c:4791 src/compose.c:5500 src/headerview.c:53
607 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
608 msgid "To:"
609 msgstr "Komu:"
610
611 #: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1477 src/compose.c:3475
612 #: src/prefs_template.c:175
613 msgid "Cc:"
614 msgstr "Kopie:"
615
616 #: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1480 src/prefs_template.c:176
617 msgid "Bcc:"
618 msgstr "Slepá kopie:"
619
620 #: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
621 msgid "Delete address(es)"
622 msgstr "Smazat adresu(y)"
623
624 #: src/addressbook.c:1017
625 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
626 msgstr "Tato data jsou pouze pro ètení a nelze je smazat."
627
628 #: src/addressbook.c:1040
629 msgid "Really delete the address(es)?"
630 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu(y)?"
631
632 #: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318 src/addressbook.c:2346
633 #: src/compose.c:2369 src/compose.c:3300 src/compose.c:6596
634 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
635 #: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
636 #: src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200 src/news_gtk.c:297
637 #: src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
638 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
639 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
640 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/summary_search.c:351
641 #: src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1302
642 #: src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1394
643 #: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
644 #: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1904 src/textview.c:2050
645 #: src/toolbar.c:1869
646 msgid "No"
647 msgstr "Ne"
648
649 #: src/addressbook.c:1595 src/addressbook.c:1668
650 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
651 msgstr "Nelze vlo¾it. Cílová kniha adres je pouze pro ètení."
652
653 #: src/addressbook.c:1606
654 msgid "Cannot paste into an address group."
655 msgstr "Nelze provést vlo¾ení do skupiny adres."
656
657 #: src/addressbook.c:2314
658 #, fuzzy, c-format
659 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
660 msgstr "Opravdu chcete pou¾ít ¹ablonu '%s' ?"
661
662 #: src/addressbook.c:2326
663 #, c-format
664 msgid ""
665 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
666 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
667 msgstr ""
668 "Chcete smazat slo¾ku '%s' A TAKÉ v¹echny adresy v ní? \n"
669 "Pokud sma¾ete pouze slo¾ku, adresy budou pøesunuty do nadøazené slo¾ky."
670
671 #: src/addressbook.c:2332
672 msgid "Folder only"
673 msgstr "Pouze slo¾ku"
674
675 #: src/addressbook.c:2333
676 msgid "Folder and Addresses"
677 msgstr "Slo¾ku a adresy"
678
679 #: src/addressbook.c:2345
680 #, c-format
681 msgid "Really delete `%s' ?"
682 msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
683
684 #: src/addressbook.c:3130
685 msgid "New user, could not save index file."
686 msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it index soubor."
687
688 #: src/addressbook.c:3134
689 msgid "New user, could not save address book files."
690 msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it soubory s knihou adres."
691
692 #: src/addressbook.c:3144
693 msgid "Old address book converted successfully."
694 msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
695
696 #: src/addressbook.c:3149
697 msgid ""
698 "Old address book converted,\n"
699 "could not save new address index file"
700 msgstr ""
701 "Stará kniha adres pøevedena,\n"
702 "nelze ulo¾it nový soubor s indexem"
703
704 #: src/addressbook.c:3162
705 msgid ""
706 "Could not convert address book,\n"
707 "but created empty new address book files."
708 msgstr ""
709 "Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
710 "ale byl vytvoøen nový soubor pro knihu adres."
711
712 #: src/addressbook.c:3168
713 msgid ""
714 "Could not convert address book,\n"
715 "could not create new address book files."
716 msgstr ""
717 "Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
718 "nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
719
720 #: src/addressbook.c:3173
721 msgid ""
722 "Could not convert address book\n"
723 "and could not create new address book files."
724 msgstr ""
725 "Nelze provést konverzi knihy adres\n"
726 "a nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
727
728 #: src/addressbook.c:3180
729 msgid "Addressbook conversion error"
730 msgstr "Chyba pøi konverzi knihy adres"
731
732 #: src/addressbook.c:3185
733 msgid "Addressbook conversion"
734 msgstr "Konverze knihy adres"
735
736 #: src/addressbook.c:3222
737 msgid "Addressbook Error"
738 msgstr "Chyba v knize adres"
739
740 #: src/addressbook.c:3223
741 msgid "Could not read address index"
742 msgstr "Nelze naèíst index adres"
743
744 #: src/addressbook.c:3582
745 msgid "Busy searching..."
746 msgstr ""
747
748 #: src/addressbook.c:3653
749 #, fuzzy, c-format
750 msgid "Search '%s'"
751 msgstr " Vyhledat "
752
753 #: src/addressbook.c:3873 src/prefs_common.c:962
754 msgid "Interface"
755 msgstr "Rozhraní"
756
757 #: src/addressbook.c:3889 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:437
758 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
759 msgid "Address Book"
760 msgstr "Kniha adres"
761
762 #: src/addressbook.c:3905
763 msgid "Person"
764 msgstr "Osoba"
765
766 #: src/addressbook.c:3921
767 msgid "EMail Address"
768 msgstr "Email adresa"
769
770 #: src/addressbook.c:3937
771 msgid "Group"
772 msgstr "Skupina"
773
774 #: src/addressbook.c:3953 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
775 #: src/prefs_account.c:2138
776 msgid "Folder"
777 msgstr "Slo¾ka"
778
779 #: src/addressbook.c:3969
780 msgid "vCard"
781 msgstr "vCard"
782
783 #: src/addressbook.c:3985 src/addressbook.c:4001
784 msgid "JPilot"
785 msgstr "JPilot"
786
787 #: src/addressbook.c:4017
788 msgid "LDAP Server"
789 msgstr "LDAP server"
790
791 #: src/addressbook.c:4033
792 #, fuzzy
793 msgid "LDAP Query"
794 msgstr "LDAP server"
795
796 #: src/addrgather.c:157
797 msgid "Please specify name for address book."
798 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
799
800 #: src/addrgather.c:177
801 msgid "Please select the mail headers to search."
802 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
803
804 #: src/addrgather.c:184
805 msgid "Busy harvesting addresses..."
806 msgstr ""
807
808 #: src/addrgather.c:222
809 #, fuzzy
810 msgid "Addresses gathered successfully."
811 msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
812
813 #: src/addrgather.c:286
814 msgid "No folder or message was selected."
815 msgstr "Není vybrána ¾ádná slo¾ka nebo zpráva."
816
817 #: src/addrgather.c:294
818 msgid ""
819 "Please select a folder to process from the folder\n"
820 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
821 "the message list."
822 msgstr ""
823
824 #: src/addrgather.c:346
825 msgid "Folder :"
826 msgstr "Slo¾ka :"
827
828 #: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:669
829 #: src/importldif.c:950
830 msgid "Address Book :"
831 msgstr "Kniha adres :"
832
833 #: src/addrgather.c:367
834 msgid "Folder Size :"
835 msgstr "Velikost slo¾ky :"
836
837 #: src/addrgather.c:382
838 msgid "Process these mail header fields"
839 msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailù"
840
841 #: src/addrgather.c:400
842 msgid "Include sub-folders"
843 msgstr "Zahrnout podslo¾ky"
844
845 #: src/addrgather.c:423
846 msgid "Header Name"
847 msgstr "Název záhlaví"
848
849 #: src/addrgather.c:424
850 msgid "Address Count"
851 msgstr "Poèet adres"
852
853 #: src/addrgather.c:528 src/alertpanel.c:162 src/messageview.c:524
854 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1901 src/textview.c:2050
855 msgid "Warning"
856 msgstr "Varování"
857
858 #: src/addrgather.c:529
859 msgid "Header Fields"
860 msgstr "Pole záhlaví"
861
862 #: src/addrgather.c:530 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:780
863 #: src/importldif.c:1069
864 msgid "Finish"
865 msgstr "Konec"
866
867 #: src/addrgather.c:589
868 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
869 msgstr ""
870
871 #: src/addrgather.c:597
872 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
873 msgstr ""
874
875 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
876 msgid "Common address"
877 msgstr "Spoleèná adresa"
878
879 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
880 msgid "Personal address"
881 msgstr "Osobní adresa"
882
883 #: src/alertpanel.c:149 src/compose.c:6280
884 msgid "Notice"
885 msgstr "Poznámka"
886
887 #: src/alertpanel.c:175 src/alertpanel.c:197 src/compose.c:3808 src/inc.c:601
888 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
889 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
890 msgid "Error"
891 msgstr "Chyba"
892
893 #: src/alertpanel.c:197
894 msgid "View log"
895 msgstr "Zobrazit log"
896
897 #: src/alertpanel.c:316
898 msgid "Show this message next time"
899 msgstr "Zobrazovat pøí¹tì tuto zprávu"
900
901 #: src/browseldap.c:238
902 #, fuzzy
903 msgid "Browse Directory Entry"
904 msgstr "Vytvoøit adresáø"
905
906 #: src/browseldap.c:258
907 #, fuzzy
908 msgid "Server Name :"
909 msgstr "Název souboru :"
910
911 #: src/browseldap.c:268
912 msgid "Distinguished Name (dn) :"
913 msgstr ""
914
915 #: src/browseldap.c:291
916 #, fuzzy
917 msgid "LDAP Name"
918 msgstr "Pøíjmení"
919
920 #: src/browseldap.c:293
921 #, fuzzy
922 msgid "Attribute Value"
923 msgstr "Název atributu"
924
925 #: src/common/nntp.c:68
926 #, c-format
927 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
928 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
929
930 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
931 #, c-format
932 msgid "protocol error: %s\n"
933 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
934
935 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
936 msgid "protocol error\n"
937 msgstr "Chyba protokolu\n"
938
939 #: src/common/nntp.c:293
940 msgid "Error occurred while posting\n"
941 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání\n"
942
943 #: src/common/nntp.c:373
944 #, fuzzy
945 msgid "Error occurred while sending command\n"
946 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání QUIT\n"
947
948 #: src/common/plugin.c:103
949 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
950 msgstr ""
951
952 #: src/common/smtp.c:154
953 msgid "SMTP AUTH not available\n"
954 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
955
956 #: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
957 msgid "bad SMTP response\n"
958 msgstr ""
959
960 #: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
961 #, fuzzy
962 msgid "error occurred on SMTP session\n"
963 msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
964
965 #: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:815
966 msgid "error occurred on authentication\n"
967 msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
968
969 #: src/common/smtp.c:504
970 #, c-format
971 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
972 msgstr ""
973
974 #: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:808
975 msgid "can't start TLS session\n"
976 msgstr "Nelze spustit TLS relaci\n"
977
978 #: src/common/ssl.c:136
979 msgid "Error creating ssl context\n"
980 msgstr "Chyba pøi vytváøení ssl kontextu\n"
981
982 #: src/common/ssl.c:155
983 #, c-format
984 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
985 msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
986
987 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
988 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
989 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
990 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
991 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
992 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
993 msgid "<not in certificate>"
994 msgstr "<not in certificate>"
995
996 #: src/common/ssl_certificate.c:189
997 #, c-format
998 msgid ""
999 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1000 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1001 "  Fingerprint: %s\n"
1002 "  Signature status: %s"
1003 msgstr ""
1004 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
1005 "  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
1006 "  Fingerprint: %s\n"
1007 "  Stav podpisu: %s"
1008
1009 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1010 msgid "Can't load X509 default paths"
1011 msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
1012
1013 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1014 #, c-format
1015 msgid ""
1016 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1017 "%s"
1018 msgstr ""
1019 "%s zaslal neznámý SSL certifikát:\n"
1020 "%s"
1021
1022 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "%s\n"
1026 "\n"
1027 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1028 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1029 msgstr ""
1030 "%s\n"
1031 "\n"
1032 "Z tohoto úètu nebude sta¾ena ¾ádná po¹ta, dokud neulo¾íte certifikát.\n"
1033 "(Od¹krtnìte \"%s\" v nastavení).\n"
1034
1035 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1036 #: src/prefs_common.c:1101
1037 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1038 msgstr "Pøi pøíjmu chyby nezobrazovat popup dialog"
1039
1040 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1041 #, c-format
1042 msgid ""
1043 "%s's SSL certificate changed !\n"
1044 "We have saved this one:\n"
1045 "%s\n"
1046 "\n"
1047 "It is now:\n"
1048 "%s\n"
1049 "\n"
1050 "This could mean the server answering is not the known one."
1051 msgstr ""
1052 "SSL certifikát serveru %s se zmìnil !\n"
1053 "Byl ulo¾en tento:\n"
1054 "%s\n"
1055 "\n"
1056 "A nyní je naèten tento:\n"
1057 "%s\n"
1058 "\n"
1059 "To znamená, ¾e server nemusí být ten známý."
1060
1061 #: src/common/string_match.c:73
1062 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1063 msgstr "(Pøedmìt smazán reg. výrazem)"
1064
1065 #: src/common/utils.c:179
1066 #, c-format
1067 msgid "%dB"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: src/common/utils.c:181
1071 #, c-format
1072 msgid "%.1fKB"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: src/common/utils.c:183
1076 #, c-format
1077 msgid "%.2fMB"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: src/common/utils.c:185
1081 #, c-format
1082 msgid "%.2fGB"
1083 msgstr ""
1084
1085 #: src/compose.c:508
1086 msgid "/_Add..."
1087 msgstr "/_Pøidat..."
1088
1089 #: src/compose.c:509
1090 msgid "/_Remove"
1091 msgstr "/_Odstranit"
1092
1093 #: src/compose.c:511 src/folderview.c:234
1094 msgid "/_Properties..."
1095 msgstr "/_Vlastnosti..."
1096
1097 #: src/compose.c:520
1098 msgid "/_File/_Attach file"
1099 msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
1100
1101 #: src/compose.c:521
1102 msgid "/_File/_Insert file"
1103 msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
1104
1105 #: src/compose.c:522
1106 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1107 msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
1108
1109 #: src/compose.c:527
1110 msgid "/_Edit/_Undo"
1111 msgstr "/Úp_ravy/_Zpìt"
1112
1113 #: src/compose.c:528
1114 msgid "/_Edit/_Redo"
1115 msgstr "/Úp_ravy/Z_nova"
1116
1117 #: src/compose.c:530
1118 msgid "/_Edit/Cu_t"
1119 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
1120
1121 #: src/compose.c:533
1122 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1123 msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it jako _citaci"
1124
1125 #: src/compose.c:535 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
1126 msgid "/_Edit/Select _all"
1127 msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at v¹e"
1128
1129 #: src/compose.c:536
1130 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1131 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené"
1132
1133 #: src/compose.c:537
1134 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1135 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak zpìt"
1136
1137 #: src/compose.c:542
1138 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1139 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak dále"
1140
1141 #: src/compose.c:547
1142 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1143 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slovo zpìt"
1144
1145 #: src/compose.c:552
1146 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1147 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slov dále"
1148
1149 #: src/compose.c:557
1150 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1151 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na zaèátek øádku"
1152
1153 #: src/compose.c:562
1154 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1155 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na konec øádku"
1156
1157 #: src/compose.c:567
1158 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1159 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na pøedchozí øádek"
1160
1161 #: src/compose.c:572
1162 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1163 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na dal¹í øádek"
1164
1165 #: src/compose.c:577
1166 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1167 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak zpìt"
1168
1169 #: src/compose.c:582
1170 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1171 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak vpøedu"
1172
1173 #: src/compose.c:587
1174 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1175 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo zpìt"
1176
1177 #: src/compose.c:592
1178 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1179 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo vpøedu"
1180
1181 #: src/compose.c:597
1182 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1183 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat øádek"
1184
1185 #: src/compose.c:602
1186 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1187 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat celý øádek"
1188
1189 #: src/compose.c:607
1190 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1191 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat do konce øádku"
1192
1193 #: src/compose.c:613
1194 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1195 msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
1196
1197 #: src/compose.c:615
1198 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1199 msgstr "/Úp_ravy/Zarovnat _v¹echny dlouhá øádky"
1200
1201 #: src/compose.c:617
1202 #, fuzzy
1203 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1204 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
1205
1206 #: src/compose.c:619
1207 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1208 msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
1209
1210 #: src/compose.c:622
1211 msgid "/_Spelling"
1212 msgstr "/_Kontrola pravopisu"
1213
1214 #: src/compose.c:623
1215 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1216 msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Zkontrolovat v¹e nebo výbìr"
1217
1218 #: src/compose.c:625
1219 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1220 msgstr "/_Kontrola pravopisu/Z_výraznit nesprávná slova"
1221
1222 #: src/compose.c:627
1223 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1224 msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na pøed_chozí pravopisnou chybu"
1225
1226 #: src/compose.c:629
1227 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1228 msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na _dal¹í pravopisnou chybu"
1229
1230 #: src/compose.c:631
1231 msgid "/_Spelling/---"
1232 msgstr "/_Kontrola pravopisu/---"
1233
1234 #: src/compose.c:632
1235 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1236 msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Nastavení pravopisu"
1237
1238 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
1239 #: src/summaryview.c:443
1240 msgid "/_View"
1241 msgstr "/Z_obrazit"
1242
1243 #: src/compose.c:637
1244 msgid "/_View/_To"
1245 msgstr "/Z_obrazit/_Komu"
1246
1247 #: src/compose.c:638
1248 msgid "/_View/_Cc"
1249 msgstr "/Z_obrazit/K_opie"
1250
1251 #: src/compose.c:639
1252 msgid "/_View/_Bcc"
1253 msgstr "/Z_obrazit/_Slepá kopie"
1254
1255 #: src/compose.c:640
1256 msgid "/_View/_Reply to"
1257 msgstr "/Z_obrazit/_Odpovìï komu "
1258
1259 #: src/compose.c:641 src/compose.c:643 src/compose.c:645 src/mainwindow.c:477
1260 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
1261 #: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
1262 msgid "/_View/---"
1263 msgstr "/Z_obrazit/---"
1264
1265 #: src/compose.c:642
1266 msgid "/_View/_Followup to"
1267 msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
1268
1269 #: src/compose.c:644
1270 msgid "/_View/R_uler"
1271 msgstr "/Z_obrazit/Praví_tko"
1272
1273 #: src/compose.c:646
1274 msgid "/_View/_Attachment"
1275 msgstr "/Z_obrazit/Pøílo_ha"
1276
1277 #: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
1278 msgid "/_Message"
1279 msgstr "/_Zpráva"
1280
1281 #: src/compose.c:649
1282 msgid "/_Message/_Send"
1283 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
1284
1285 #: src/compose.c:651
1286 msgid "/_Message/Send _later"
1287 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
1288
1289 #: src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661 src/compose.c:665
1290 #: src/compose.c:672 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:634
1291 #: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
1292 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
1293 #: src/messageview.c:268
1294 msgid "/_Message/---"
1295 msgstr "/_Zpráva/---"
1296
1297 #: src/compose.c:655
1298 msgid "/_Message/_To"
1299 msgstr "/_Zpráva/_Komu"
1300
1301 #: src/compose.c:656
1302 msgid "/_Message/_Cc"
1303 msgstr "/_Zpráva/K_opie"
1304
1305 #: src/compose.c:657
1306 msgid "/_Message/_Bcc"
1307 msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
1308
1309 #: src/compose.c:658
1310 msgid "/_Message/_Reply to"
1311 msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
1312
1313 #: src/compose.c:660
1314 msgid "/_Message/_Followup to"
1315 msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
1316
1317 #: src/compose.c:662
1318 msgid "/_Message/_Attach"
1319 msgstr "/_Zpráva/Pøipoji_t"
1320
1321 #: src/compose.c:666
1322 msgid "/_Message/Si_gn"
1323 msgstr "/_Zpráva/Po_depsat"
1324
1325 #: src/compose.c:667
1326 msgid "/_Message/_Encrypt"
1327 msgstr "/_Zpráva/Za¹i_frovat"
1328
1329 #: src/compose.c:668
1330 #, fuzzy
1331 msgid "/_Message/Mode"
1332 msgstr "/_Zpráva/Re¾im/MIME"
1333
1334 #: src/compose.c:669
1335 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1336 msgstr "/_Zpráva/Re¾im/MIME"
1337
1338 #: src/compose.c:670
1339 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1340 msgstr "/_Zpráva/Re¾im/Inline"
1341
1342 #: src/compose.c:673
1343 msgid "/_Message/_Priority"
1344 msgstr "/_Zpráva/Priorit_a"
1345
1346 #: src/compose.c:674
1347 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1348 msgstr "/_Zpráva/Priorita/_Nejvy¹¹í"
1349
1350 #: src/compose.c:675
1351 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1352 msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/_Vysoká"
1353
1354 #: src/compose.c:676
1355 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1356 msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Nor_mální"
1357
1358 #: src/compose.c:677
1359 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1360 msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ní_zká"
1361
1362 #: src/compose.c:678
1363 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1364 msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ne_jni¾¹í"
1365
1366 #: src/compose.c:680
1367 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1368 msgstr "/_Zpráva/_Vy¾ádat potvrzení o doruèení"
1369
1370 #: src/compose.c:681
1371 #, fuzzy
1372 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1373 msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
1374
1375 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
1376 msgid "/_Tools"
1377 msgstr "/_Nástroje"
1378
1379 #: src/compose.c:683
1380 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1381 msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
1382
1383 #: src/compose.c:684 src/messageview.c:272
1384 msgid "/_Tools/_Address book"
1385 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
1386
1387 #: src/compose.c:685
1388 msgid "/_Tools/_Template"
1389 msgstr "/_Nástroje/©a_blona"
1390
1391 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
1392 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1393 msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1394
1395 #: src/compose.c:1483
1396 msgid "Reply-To:"
1397 msgstr "Odpovìdìt komu:"
1398
1399 #: src/compose.c:1486 src/compose.c:4788 src/compose.c:5502
1400 #: src/headerview.c:54
1401 msgid "Newsgroups:"
1402 msgstr "Diskusní skupiny:"
1403
1404 #: src/compose.c:1489
1405 msgid "Followup-To:"
1406 msgstr "Followup-To:"
1407
1408 #: src/compose.c:1817
1409 msgid "Quote mark format error."
1410 msgstr "Chyba v uvozovkách."
1411
1412 #: src/compose.c:1833
1413 msgid "Message reply/forward format error."
1414 msgstr "Chyba formátu odpovìdi/pøeposlání."
1415
1416 #: src/compose.c:2224
1417 #, c-format
1418 msgid "File %s is empty."
1419 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1420
1421 #: src/compose.c:2228
1422 #, c-format
1423 msgid "Can't read %s."
1424 msgstr "Nemohu naèíst %s."
1425
1426 #: src/compose.c:2262
1427 #, c-format
1428 msgid "Message: %s"
1429 msgstr "Zpráva: %s"
1430
1431 #: src/compose.c:2366
1432 #, fuzzy
1433 msgid "Encrypted message"
1434 msgstr "nepøeètené zprávy"
1435
1436 #: src/compose.c:2367
1437 msgid ""
1438 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1439 "Discard encrypted part?"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: src/compose.c:3128
1443 msgid " [Edited]"
1444 msgstr " [Upraveno]"
1445
1446 #: src/compose.c:3130
1447 #, c-format
1448 msgid "%s - Compose message%s"
1449 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1450
1451 #: src/compose.c:3133
1452 #, c-format
1453 msgid "Compose message%s"
1454 msgstr "Psaní zprávy%s"
1455
1456 #: src/compose.c:3157 src/compose.c:3409
1457 msgid ""
1458 "Account for sending mail is not specified.\n"
1459 "Please select a mail account before sending."
1460 msgstr ""
1461 "Není zadán úèet pro odesílání mailù.\n"
1462 "Pøed odesláním vyberte prosím nìjaký úèet."
1463
1464 #: src/compose.c:3290
1465 msgid "Recipient is not specified."
1466 msgstr "Není uveden pøíjemce."
1467
1468 #: src/compose.c:3298 src/messageview.c:524 src/prefs_account.c:766
1469 #: src/prefs_common.c:948 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1470 msgid "Send"
1471 msgstr "Odeslat"
1472
1473 #: src/compose.c:3299
1474 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1475 msgstr "Pøedmìt je prázdný. Pøesto mám zprávu odeslat?"
1476
1477 #: src/compose.c:3324
1478 msgid "Could not queue message for sending"
1479 msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání"
1480
1481 #: src/compose.c:3333
1482 msgid ""
1483 "The message was queued but could not be sent.\n"
1484 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1485 msgstr ""
1486 "Zpráva byla ulo¾ena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
1487 "Pou¾ijte nabídku \"Odeslat pozdr¾ené zprávy \" z hlavního okna."
1488
1489 #: src/compose.c:3425 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
1490 #, c-format
1491 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1492 msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy na %s ."
1493
1494 #: src/compose.c:3445
1495 msgid "Can't save the message to Sent."
1496 msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do odeslané po¹ty."
1497
1498 #: src/compose.c:3692
1499 #, c-format
1500 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1501 msgstr "Nemohu najít ¾ádný klíè asociovaný s aktuálnì vybraným id klíèe '%s'."
1502
1503 #: src/compose.c:3804
1504 #, c-format
1505 msgid ""
1506 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1507 "%s to %s.\n"
1508 "Send it anyway?"
1509 msgstr ""
1510 "Nelze pøevést znakovou sadu zprávy z\n"
1511 "%s na %s.\n"
1512 "Pøesto poslat?"
1513
1514 #: src/compose.c:4094
1515 msgid "No account for sending mails available!"
1516 msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání po¹ty!"
1517
1518 #: src/compose.c:4104
1519 msgid "No account for posting news available!"
1520 msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání pøíspìvku do diskusních skupin!"
1521
1522 #: src/compose.c:4884 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1523 msgid "From:"
1524 msgstr "Od:"
1525
1526 #: src/compose.c:4988 src/compose.c:5164 src/compose.c:6039
1527 msgid "MIME type"
1528 msgstr "MIME typ"
1529
1530 #: src/compose.c:4989 src/compose.c:5165 src/mimeview.c:197
1531 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
1532 msgid "Size"
1533 msgstr "Délka"
1534
1535 #: src/compose.c:5053
1536 msgid "Save Message to "
1537 msgstr "Ulo¾it zprávu do "
1538
1539 #: src/compose.c:5077 src/prefs_filtering_action.c:420
1540 msgid "Select ..."
1541 msgstr "Vybrat ..."
1542
1543 #: src/compose.c:5216 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1544 #: src/prefs_matcher.c:148
1545 msgid "Header"
1546 msgstr "Záhlaví"
1547
1548 #: src/compose.c:5218
1549 msgid "Attachments"
1550 msgstr "Pøílohy"
1551
1552 #: src/compose.c:5220
1553 msgid "Others"
1554 msgstr "Ostatní"
1555
1556 #: src/compose.c:5235 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1557 #: src/summary_search.c:164
1558 msgid "Subject:"
1559 msgstr "Pøedmìt:"
1560
1561 #: src/compose.c:5449 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:281
1562 #: src/gtk/gtkaspell.c:1532 src/gtk/gtkaspell.c:2239 src/summaryview.c:4080
1563 msgid "None"
1564 msgstr "®ádná"
1565
1566 #: src/compose.c:5459
1567 #, c-format
1568 msgid ""
1569 "Spell checker could not be started.\n"
1570 "%s"
1571 msgstr ""
1572 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
1573 "%s"
1574
1575 #: src/compose.c:5934
1576 msgid "Invalid MIME type."
1577 msgstr "Neplatný MIME typ."
1578
1579 #: src/compose.c:5952
1580 msgid "File doesn't exist or is empty."
1581 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
1582
1583 #: src/compose.c:6021
1584 msgid "Properties"
1585 msgstr "Vlastnosti"
1586
1587 #: src/compose.c:6066
1588 msgid "Encoding"
1589 msgstr "Kódování"
1590
1591 #: src/compose.c:6097
1592 msgid "Path"
1593 msgstr "Cesta k souboru"
1594
1595 #: src/compose.c:6098 src/prefs_toolbar.c:808
1596 msgid "File name"
1597 msgstr "Název souboru"
1598
1599 #: src/compose.c:6277
1600 #, c-format
1601 msgid ""
1602 "The external editor is still working.\n"
1603 "Force terminating the process?\n"
1604 "process group id: %d"
1605 msgstr ""
1606 "Externí editor stále pracuje.\n"
1607 "Mám pøeru¹it proces?\n"
1608 "èíslo procesu: %d"
1609
1610 #: src/compose.c:6594 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1611 #: src/toolbar.c:1867
1612 msgid "Offline warning"
1613 msgstr "Varování offline re¾imu"
1614
1615 #: src/compose.c:6595 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1616 #: src/toolbar.c:1868
1617 msgid "You're working offline. Override?"
1618 msgstr "Pracujete v re¾imu offline. Pøepnout?"
1619
1620 #: src/compose.c:6714 src/compose.c:6735
1621 msgid "Select file"
1622 msgstr "Vybrat soubor"
1623
1624 #: src/compose.c:6748
1625 #, fuzzy, c-format
1626 msgid "File '%s' could not be read."
1627 msgstr "Slo¾ku nelze otevøít."
1628
1629 #: src/compose.c:6750
1630 #, c-format
1631 msgid ""
1632 "File '%s' contained invalid characters\n"
1633 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1634 msgstr ""
1635
1636 #: src/compose.c:6795
1637 msgid "Discard message"
1638 msgstr "Zru¹it zprávu"
1639
1640 #: src/compose.c:6796
1641 msgid "This message has been modified. discard it?"
1642 msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Chcete ji stornovat?"
1643
1644 #: src/compose.c:6797
1645 msgid "Discard"
1646 msgstr "Stornovat"
1647
1648 #: src/compose.c:6797
1649 msgid "to Draft"
1650 msgstr "Ulo¾it jako koncept"
1651
1652 #: src/compose.c:6832
1653 #, c-format
1654 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1655 msgstr "Opravdu chcete pou¾ít ¹ablonu '%s' ?"
1656
1657 #: src/compose.c:6834
1658 msgid "Apply template"
1659 msgstr "Pøidat ¹ablonu"
1660
1661 #: src/compose.c:6835
1662 msgid "Replace"
1663 msgstr "Nahradit"
1664
1665 #: src/compose.c:6835 src/toolbar.c:426
1666 msgid "Insert"
1667 msgstr "Vlo¾it"
1668
1669 #: src/crash.c:141
1670 #, c-format
1671 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1672 msgstr "Sylpheed process (%ld) obdr¾el signál %ld"
1673
1674 #: src/crash.c:186
1675 msgid "Sylpheed has crashed"
1676 msgstr "Sylpheed neoèekávanì spadnul"
1677
1678 #: src/crash.c:202
1679 #, c-format
1680 msgid ""
1681 "%s.\n"
1682 "Please file a bug report and include the information below."
1683 msgstr ""
1684 "%s.\n"
1685 "Vyplòte prosím hlá¹ení o chybì a vlo¾te vý¹e uvedené informace."
1686
1687 #: src/crash.c:207
1688 msgid "Debug log"
1689 msgstr "Debug log"
1690
1691 #: src/crash.c:247
1692 msgid "Save..."
1693 msgstr "Ulo¾it..."
1694
1695 #: src/crash.c:252
1696 msgid "Create bug report"
1697 msgstr "Vytvoøit hlá¹ení o chybì"
1698
1699 #: src/crash.c:299
1700 msgid "Save crash information"
1701 msgstr "Ulo¾it informace o pádu"
1702
1703 #: src/editaddress.c:144
1704 msgid "Add New Person"
1705 msgstr "Pøidat novou osobu"
1706
1707 #: src/editaddress.c:145
1708 msgid "Edit Person Details"
1709 msgstr "Upravit detaily o osobì"
1710
1711 #: src/editaddress.c:286
1712 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1713 msgstr "Nebyla zadána e-mail adresa."
1714
1715 #: src/editaddress.c:423
1716 msgid "A Name and Value must be supplied."
1717 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
1718
1719 #: src/editaddress.c:481
1720 msgid "Edit Person Data"
1721 msgstr "Upravit data o osobì"
1722
1723 #: src/editaddress.c:578 src/expldifdlg.c:551 src/exporthtml.c:790
1724 #: src/ldif.c:826
1725 msgid "Display Name"
1726 msgstr "Zobrazit jméno"
1727
1728 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:834
1729 msgid "Last Name"
1730 msgstr "Pøíjmení"
1731
1732 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:830
1733 msgid "First Name"
1734 msgstr "Køestní jméno"
1735
1736 #: src/editaddress.c:590
1737 msgid "Nickname"
1738 msgstr "Pøezdívka"
1739
1740 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:675 src/editaddress.c:885
1741 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:564 src/exporthtml.c:629
1742 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1743 msgid "E-Mail Address"
1744 msgstr "E-mail adresa"
1745
1746 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:684
1747 msgid "Alias"
1748 msgstr "Alias"
1749
1750 #: src/editaddress.c:711
1751 msgid "Move Up"
1752 msgstr "Posunout nahoru"
1753
1754 #: src/editaddress.c:714
1755 msgid "Move Down"
1756 msgstr "Posunout dolù"
1757
1758 #: src/editaddress.c:720 src/editaddress.c:854
1759 msgid "Modify"
1760 msgstr "Zmìnit"
1761
1762 #: src/editaddress.c:726 src/editaddress.c:860 src/gtk/quicksearch.c:308
1763 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
1764 msgid "Clear"
1765 msgstr "Vyèistit"
1766
1767 #: src/editaddress.c:776 src/editaddress.c:833 src/prefs_customheader.c:205
1768 #: src/prefs_matcher.c:457
1769 msgid "Value"
1770 msgstr "Hodnota"
1771
1772 #: src/editaddress.c:884
1773 msgid "Basic Data"
1774 msgstr "Základní data"
1775
1776 #: src/editaddress.c:886
1777 msgid "User Attributes"
1778 msgstr "Atributy u¾ivatele"
1779
1780 #: src/editbook.c:113
1781 msgid "File appears to be Ok."
1782 msgstr "Soubor je OK."
1783
1784 #: src/editbook.c:116
1785 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1786 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
1787
1788 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
1789 msgid "Could not read file."
1790 msgstr "Nelze naèíst soubor."
1791
1792 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:265
1793 msgid "Edit Addressbook"
1794 msgstr "Upravit knihu adres"
1795
1796 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
1797 msgid " Check File "
1798 msgstr " Otestovat soubor "
1799
1800 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
1801 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1573
1802 msgid "File"
1803 msgstr "Soubor"
1804
1805 #: src/editbook.c:284
1806 msgid "Add New Addressbook"
1807 msgstr "Pøidat novou knihu adres"
1808
1809 #: src/editgroup.c:103
1810 msgid "A Group Name must be supplied."
1811 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
1812
1813 #: src/editgroup.c:267
1814 msgid "Edit Group Data"
1815 msgstr "Upravit data o skupinì"
1816
1817 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1818 msgid "Group Name"
1819 msgstr "Jméno skupiny"
1820
1821 #: src/editgroup.c:314
1822 msgid "Addresses in Group"
1823 msgstr "Adresy ve skupinì"
1824
1825 #: src/editgroup.c:316
1826 msgid " -> "
1827 msgstr " -> "
1828
1829 #: src/editgroup.c:343
1830 msgid " <- "
1831 msgstr " <- "
1832
1833 #: src/editgroup.c:345
1834 msgid "Available Addresses"
1835 msgstr "Dostupné adresy"
1836
1837 #: src/editgroup.c:405
1838 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1839 msgstr ""
1840 "E-mail adresy lze pøesunovat do a ze skupiny pomocí tlaèítek se ¹ipkami"
1841
1842 #: src/editgroup.c:453
1843 msgid "Edit Group Details"
1844 msgstr "Upravit detaily o skupinì"
1845
1846 #: src/editgroup.c:456
1847 msgid "Add New Group"
1848 msgstr "Pøidat novou skupinu"
1849
1850 #: src/editgroup.c:506
1851 msgid "Edit folder"
1852 msgstr "Upravit slo¾ku"
1853
1854 #: src/editgroup.c:506
1855 msgid "Input the new name of folder:"
1856 msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
1857
1858 #: src/editgroup.c:509 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
1859 msgid "New folder"
1860 msgstr "Nová slo¾ka"
1861
1862 #: src/editgroup.c:510 src/mh_gtk.c:119
1863 msgid "Input the name of new folder:"
1864 msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
1865
1866 #: src/editjpilot.c:190
1867 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1868 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
1869
1870 #: src/editjpilot.c:226
1871 msgid "Select JPilot File"
1872 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
1873
1874 #: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:402
1875 msgid "Edit JPilot Entry"
1876 msgstr "Upravit JPilot soubor"
1877
1878 #: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:478 src/editvcard.c:230
1879 #: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:458 src/importldif.c:723
1880 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2166
1881 #: src/prefs_spelling.c:244
1882 msgid " ... "
1883 msgstr " ... "
1884
1885 #: src/editjpilot.c:320
1886 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1887 msgstr "Dal¹í polo¾ka(y) e-mail adresy"
1888
1889 #: src/editjpilot.c:409
1890 msgid "Add New JPilot Entry"
1891 msgstr "Pøidat nový JPilot záznam"
1892
1893 #: src/editldap_basedn.c:143
1894 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1895 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
1896
1897 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:412
1898 msgid "Hostname"
1899 msgstr "Jméno poèítaèe"
1900
1901 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:431 src/ssl_manager.c:106
1902 msgid "Port"
1903 msgstr "Port"
1904
1905 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:460
1906 msgid "Search Base"
1907 msgstr "Báze pro hledání"
1908
1909 #: src/editldap_basedn.c:204
1910 msgid "Available Search Base(s)"
1911 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
1912
1913 #: src/editldap_basedn.c:293
1914 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1915 msgstr "Nelze naèíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ruènì"
1916
1917 #: src/editldap_basedn.c:297 src/editldap.c:267
1918 msgid "Could not connect to server"
1919 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
1920
1921 #: src/editldap.c:148
1922 #, fuzzy
1923 msgid "A Name must be supplied."
1924 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
1925
1926 #: src/editldap.c:160
1927 #, fuzzy
1928 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1929 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
1930
1931 #: src/editldap.c:173
1932 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1933 msgstr ""
1934
1935 #: src/editldap.c:264
1936 msgid "Connected successfully to server"
1937 msgstr "Úspì¹nì pøipojeno k serveru"
1938
1939 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:965
1940 msgid "Edit LDAP Server"
1941 msgstr "Upravit LDAP server"
1942
1943 #: src/editldap.c:407
1944 msgid "A name that you wish to call the server."
1945 msgstr ""
1946
1947 #: src/editldap.c:422
1948 msgid ""
1949 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1950 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1951 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1952 "computer as Sylpheed."
1953 msgstr ""
1954
1955 #: src/editldap.c:446
1956 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1957 msgstr ""
1958
1959 #: src/editldap.c:450
1960 msgid " Check Server "
1961 msgstr " Zjistit server "
1962
1963 #: src/editldap.c:455
1964 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1965 msgstr ""
1966
1967 #: src/editldap.c:470
1968 msgid ""
1969 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1970 "Examples include:\n"
1971 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1972 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1973 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: src/editldap.c:483
1977 msgid ""
1978 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1979 "server."
1980 msgstr ""
1981
1982 #: src/editldap.c:534
1983 #, fuzzy
1984 msgid "Search Attributes"
1985 msgstr "Atributy u¾ivatele"
1986
1987 #: src/editldap.c:544
1988 msgid ""
1989 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1990 "find a name or address."
1991 msgstr ""
1992
1993 #: src/editldap.c:548
1994 #, fuzzy
1995 msgid " Defaults "
1996 msgstr "Výchozí"
1997
1998 #: src/editldap.c:553
1999 msgid ""
2000 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2001 "names and addresses during a name or address search process."
2002 msgstr ""
2003
2004 #: src/editldap.c:560
2005 msgid "Max Query Age (secs)"
2006 msgstr ""
2007
2008 #: src/editldap.c:576
2009 msgid ""
2010 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2011 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2012 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2013 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2014 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2015 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2016 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2017 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2018 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2019 "more memory to cache results."
2020 msgstr ""
2021
2022 #: src/editldap.c:594
2023 msgid "Include server in dynamic search"
2024 msgstr ""
2025
2026 #: src/editldap.c:600
2027 msgid ""
2028 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2029 "address completion."
2030 msgstr ""
2031
2032 #: src/editldap.c:607
2033 msgid "Match names 'containing' search term"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: src/editldap.c:613
2037 msgid ""
2038 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2039 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2040 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2041 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2042 "searches against other address interfaces."
2043 msgstr ""
2044
2045 #: src/editldap.c:668
2046 msgid "Bind DN"
2047 msgstr "Bind DN"
2048
2049 #: src/editldap.c:678
2050 msgid ""
2051 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2052 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2053 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2054 "performing a search."
2055 msgstr ""
2056
2057 #: src/editldap.c:686
2058 msgid "Bind Password"
2059 msgstr "Bind Heslo"
2060
2061 #: src/editldap.c:696
2062 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2063 msgstr ""
2064
2065 #: src/editldap.c:702
2066 msgid "Timeout (secs)"
2067 msgstr "Timeout (vteøin)"
2068
2069 #: src/editldap.c:717
2070 msgid "The timeout period in seconds."
2071 msgstr ""
2072
2073 #: src/editldap.c:721
2074 msgid "Maximum Entries"
2075 msgstr "Maximum polo¾ek"
2076
2077 #: src/editldap.c:736
2078 msgid ""
2079 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2080 msgstr ""
2081
2082 #: src/editldap.c:752 src/prefs_account.c:762
2083 msgid "Basic"
2084 msgstr "Základní"
2085
2086 #: src/editldap.c:753 src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
2087 msgid "Search"
2088 msgstr "Vyhledat"
2089
2090 #: src/editldap.c:754 src/gtk/quicksearch.c:280
2091 msgid "Extended"
2092 msgstr "Roz¹íøení"
2093
2094 #: src/editldap.c:970
2095 msgid "Add New LDAP Server"
2096 msgstr "Pøidat nový LDAP server"
2097
2098 #: src/editvcard.c:96
2099 msgid "File does not appear to be vCard format."
2100 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2101
2102 #: src/editvcard.c:132
2103 msgid "Select vCard File"
2104 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2105
2106 #: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:292
2107 msgid "Edit vCard Entry"
2108 msgstr "Upravit vCard záznam"
2109
2110 #: src/editvcard.c:297
2111 msgid "Add New vCard Entry"
2112 msgstr "Pøidat nový vCard záznam"
2113
2114 #: src/exphtmldlg.c:111
2115 msgid "Please specify output directory and file to create."
2116 msgstr "Zadejte prosím adresáø pro výstup a soubor, který se bude vytvoøen."
2117
2118 #: src/exphtmldlg.c:114
2119 msgid "Select stylesheet and formatting."
2120 msgstr "Vyberte ¹ablonu stylù a formátování."
2121
2122 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2123 msgid "File exported successfully."
2124 msgstr "Export souboru byl úspì¹ný."
2125
2126 #: src/exphtmldlg.c:182
2127 #, c-format
2128 msgid ""
2129 "HTML Output Directory '%s'\n"
2130 "does not exist. OK to create new directory?"
2131 msgstr ""
2132 "Výstupní adresáø pro HTML '%s'\n"
2133 "neexistuje. Mám vytvoøit nový adresáø?"
2134
2135 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:191
2136 msgid "Create Directory"
2137 msgstr "Vytvoøit adresáø"
2138
2139 #: src/exphtmldlg.c:194
2140 #, c-format
2141 msgid ""
2142 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2143 "%s"
2144 msgstr ""
2145 "Nelze vytvoøit výstupní adresáø pro HTML soubor:\n"
2146 "%s"
2147
2148 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:202
2149 msgid "Failed to Create Directory"
2150 msgstr "Vytvoøení adresáøe selhalo"
2151
2152 #: src/exphtmldlg.c:242
2153 #, fuzzy
2154 msgid "Error creating HTML file"
2155 msgstr "Chyba pøi ètení souboru"
2156
2157 #: src/exphtmldlg.c:362
2158 msgid "Select HTML Output File"
2159 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
2160
2161 #: src/exphtmldlg.c:438
2162 msgid "HTML Output File"
2163 msgstr "Výstupní HTML soubor"
2164
2165 #: src/exphtmldlg.c:499
2166 msgid "Stylesheet"
2167 msgstr "©ablona stylu"
2168
2169 #: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2617 src/prefs_common.c:2925
2170 msgid "Default"
2171 msgstr "Výchozí"
2172
2173 #: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
2174 msgid "Full"
2175 msgstr "Celý"
2176
2177 #: src/exphtmldlg.c:524
2178 msgid "Custom"
2179 msgstr "Vlastní"
2180
2181 #: src/exphtmldlg.c:530
2182 msgid "Custom-2"
2183 msgstr "Vlastní-2"
2184
2185 #: src/exphtmldlg.c:536
2186 msgid "Custom-3"
2187 msgstr "Vlastní-3"
2188
2189 #: src/exphtmldlg.c:542
2190 msgid "Custom-4"
2191 msgstr "Vlastní-4"
2192
2193 #: src/exphtmldlg.c:556
2194 msgid "Full Name Format"
2195 msgstr "Celé jméno"
2196
2197 #: src/exphtmldlg.c:563
2198 msgid "First Name, Last Name"
2199 msgstr "Køestní jméno, pøíjmení"
2200
2201 #: src/exphtmldlg.c:569
2202 msgid "Last Name, First Name"
2203 msgstr "Pøíjmení, køestní jméno"
2204
2205 #: src/exphtmldlg.c:583
2206 msgid "Color Banding"
2207 msgstr "Barevné oznaèení"
2208
2209 #: src/exphtmldlg.c:589
2210 msgid "Format E-Mail Links"
2211 msgstr "Formát odkazù na e-mail"
2212
2213 #: src/exphtmldlg.c:595
2214 msgid "Format User Attributes"
2215 msgstr "Formát atributù u¾ivatele"
2216
2217 #: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:679 src/importldif.c:960
2218 msgid "File Name :"
2219 msgstr "Název souboru :"
2220
2221 #: src/exphtmldlg.c:660
2222 msgid "Open with Web Browser"
2223 msgstr "Otevøít ve webovém prohlí¾eèi"
2224
2225 #: src/exphtmldlg.c:692
2226 msgid "Export Address Book to HTML File"
2227 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
2228
2229 #: src/exphtmldlg.c:726 src/expldifdlg.c:746 src/importldif.c:1034
2230 msgid "Prev"
2231 msgstr "Pøedchozí"
2232
2233 #: src/exphtmldlg.c:727 src/expldifdlg.c:747 src/importldif.c:1035
2234 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2235 msgid "Next"
2236 msgstr "Dal¹í"
2237
2238 #: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:778 src/importldif.c:1067
2239 msgid "File Info"
2240 msgstr "Informace o souboru"
2241
2242 #: src/exphtmldlg.c:759
2243 msgid "Format"
2244 msgstr "Formát"
2245
2246 #: src/expldifdlg.c:110
2247 #, fuzzy
2248 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2249 msgstr "Zadejte prosím adresáø pro výstup a soubor, který se bude vytvoøen."
2250
2251 #: src/expldifdlg.c:113
2252 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2253 msgstr ""
2254
2255 #: src/expldifdlg.c:188
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid ""
2258 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2259 "does not exist. OK to create new directory?"
2260 msgstr ""
2261 "Výstupní adresáø pro HTML '%s'\n"
2262 "neexistuje. Mám vytvoøit nový adresáø?"
2263
2264 #: src/expldifdlg.c:200
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid ""
2267 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2268 "%s"
2269 msgstr ""
2270 "Nelze vytvoøit výstupní adresáø pro HTML soubor:\n"
2271 "%s"
2272
2273 #: src/expldifdlg.c:244
2274 msgid "Suffix was not supplied"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: src/expldifdlg.c:246
2278 msgid ""
2279 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2280 "you wish to proceed without a suffix?"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: src/expldifdlg.c:264
2284 #, fuzzy
2285 msgid "Error creating LDIF file"
2286 msgstr "Chyba pøi ètení LDIF polo¾ek."
2287
2288 #: src/expldifdlg.c:373
2289 #, fuzzy
2290 msgid "Select LDIF Output File"
2291 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
2292
2293 #: src/expldifdlg.c:449
2294 #, fuzzy
2295 msgid "LDIF Output File"
2296 msgstr "Výstupní HTML soubor"
2297
2298 #: src/expldifdlg.c:510
2299 msgid "Suffix"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: src/expldifdlg.c:522
2303 msgid ""
2304 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2305 "entry. Examples include:\n"
2306 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2307 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2308 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: src/expldifdlg.c:531
2312 #, fuzzy
2313 msgid "Relative DN"
2314 msgstr " Nahradit "
2315
2316 #: src/expldifdlg.c:538
2317 #, fuzzy
2318 msgid "Unique ID"
2319 msgstr "U¾ivatelské jméno"
2320
2321 #: src/expldifdlg.c:546
2322 msgid ""
2323 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2324 "to:\n"
2325 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: src/expldifdlg.c:559
2329 msgid ""
2330 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2331 "similar to:\n"
2332 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: src/expldifdlg.c:572
2336 msgid ""
2337 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2338 "is formatted similar to:\n"
2339 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: src/expldifdlg.c:586
2343 msgid ""
2344 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2345 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2346 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2347 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2348 "available RDN options that will be used to create the DN."
2349 msgstr ""
2350
2351 #: src/expldifdlg.c:599
2352 msgid "Use DN attribute if present in data"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: src/expldifdlg.c:606
2356 msgid ""
2357 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2358 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2359 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2360 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2361 msgstr ""
2362
2363 #: src/expldifdlg.c:617
2364 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: src/expldifdlg.c:624
2368 msgid ""
2369 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2370 "option to ignore these records."
2371 msgstr ""
2372
2373 #: src/expldifdlg.c:712
2374 #, fuzzy
2375 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2376 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
2377
2378 #: src/expldifdlg.c:779
2379 #, fuzzy
2380 msgid "Distguished Name"
2381 msgstr "Køestní jméno"
2382
2383 #: src/export.c:141
2384 msgid "Export"
2385 msgstr "Export"
2386
2387 #: src/export.c:160
2388 msgid "Specify target folder and mbox file."
2389 msgstr "Zadejte cílovou slo¾ku a soubor mbox."
2390
2391 #: src/export.c:170
2392 msgid "Source dir:"
2393 msgstr "Zdrojový adresáø:"
2394
2395 #: src/export.c:175
2396 msgid "Exporting file:"
2397 msgstr "Exportovaný soubor:"
2398
2399 #: src/export.c:188 src/export.c:194 src/import.c:193 src/import.c:199
2400 #: src/prefs_account.c:1229
2401 msgid " Select... "
2402 msgstr " Vybrat... "
2403
2404 #: src/export.c:233
2405 msgid "Select exporting file"
2406 msgstr "Vyberte soubor pro export"
2407
2408 #: src/exporthtml.c:796
2409 msgid "Full Name"
2410 msgstr "Celý název"
2411
2412 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2413 msgid "Attributes"
2414 msgstr "Atributy"
2415
2416 #: src/exporthtml.c:1001
2417 msgid "Sylpheed Address Book"
2418 msgstr "Kniha adres"
2419
2420 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2421 msgid "Name already exists but is not a directory."
2422 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáøe."
2423
2424 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2425 msgid "No permissions to create directory."
2426 msgstr "Nemohu vytvoøit adresáø."
2427
2428 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2429 msgid "Name is too long."
2430 msgstr "Název je pøíli¹ dlouhý."
2431
2432 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2433 msgid "Not specified."
2434 msgstr "Není uveden."
2435
2436 #: src/folder.c:1173
2437 msgid "Inbox"
2438 msgstr "Doruèená po¹ta"
2439
2440 #: src/folder.c:1177
2441 msgid "Sent"
2442 msgstr "Odeslaná po¹ta"
2443
2444 #: src/folder.c:1181
2445 msgid "Queue"
2446 msgstr "Fronta"
2447
2448 #: src/folder.c:1185
2449 msgid "Trash"
2450 msgstr "Ko¹"
2451
2452 #: src/folder.c:1189
2453 msgid "Drafts"
2454 msgstr "Koncepty"
2455
2456 #: src/folder.c:1441
2457 #, c-format
2458 msgid "Processing (%s)...\n"
2459 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
2460
2461 #: src/folder.c:2440
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "Moving %s to %s...\n"
2464 msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
2465
2466 #: src/foldersel.c:153
2467 msgid "Select folder"
2468 msgstr "Vybrat slo¾ku"
2469
2470 #: src/folderview.c:232
2471 msgid "/Mark all _read"
2472 msgstr "/Oznaèit v¹echny jako _pøeètené"
2473
2474 #: src/folderview.c:233
2475 msgid "/_Search folder..."
2476 msgstr "/_Vyhledat slo¾ku..."
2477
2478 #: src/folderview.c:235
2479 msgid "/_Processing..."
2480 msgstr "/Zpra_cování..."
2481
2482 #: src/folderview.c:314
2483 msgid "New"
2484 msgstr "Nová"
2485
2486 #: src/folderview.c:315
2487 msgid "Unread"
2488 msgstr "Nepøeètené"
2489
2490 #: src/folderview.c:316
2491 msgid "#"
2492 msgstr "#"
2493
2494 #: src/folderview.c:521
2495 msgid "Setting folder info..."
2496 msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
2497
2498 #: src/folderview.c:728 src/mainwindow.c:2991 src/setup.c:80
2499 #, c-format
2500 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2501 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
2502
2503 #: src/folderview.c:732 src/mainwindow.c:2996 src/setup.c:85
2504 #, c-format
2505 msgid "Scanning folder %s ..."
2506 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
2507
2508 #: src/folderview.c:773
2509 msgid "Rebuilding folder tree..."
2510 msgstr "Provádím obnovu stromu slo¾ek..."
2511
2512 #: src/folderview.c:856
2513 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2514 msgstr "Zji¹»uji nové zprávy ve v¹ech slo¾kách..."
2515
2516 #: src/folderview.c:1520
2517 #, c-format
2518 msgid "Opening Folder %s..."
2519 msgstr "Otevírám slo¾ku %s..."
2520
2521 #: src/folderview.c:1532
2522 msgid "Folder could not be opened."
2523 msgstr "Slo¾ku nelze otevøít."
2524
2525 #: src/folderview.c:1722
2526 #, c-format
2527 msgid "Moving %s to %s..."
2528 msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
2529
2530 #: src/folderview.c:1751
2531 msgid "Source and destination are the same."
2532 msgstr "Zdroj i cíl jsou toto¾né."
2533
2534 #: src/folderview.c:1754
2535 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2536 msgstr "Nelze pøesunout slo¾ku do své vlastní podslo¾ky."
2537
2538 #: src/folderview.c:1757
2539 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2540 msgstr "Pøesun slo¾ky mezi rùznými po¹tovními schránkami nelze provést."
2541
2542 #: src/folderview.c:1760
2543 msgid "Move failed!"
2544 msgstr "Pøesun se nezdaøil!"
2545
2546 #: src/folderview.c:1795 src/summaryview.c:3883
2547 #, fuzzy
2548 msgid "Processing configuration"
2549 msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
2550
2551 #: src/grouplistdialog.c:171
2552 msgid "Newsgroup subscription"
2553 msgstr "Pøihla¹ování diskusní skupiny"
2554
2555 #: src/grouplistdialog.c:187
2556 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2557 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro pøihlá¹ení:"
2558
2559 #: src/grouplistdialog.c:193
2560 msgid "Find groups:"
2561 msgstr "Najít skupiny:"
2562
2563 #: src/grouplistdialog.c:201
2564 msgid " Search "
2565 msgstr " Vyhledat "
2566
2567 #: src/grouplistdialog.c:213
2568 msgid "Newsgroup name"
2569 msgstr "Název diskusní skupiny"
2570
2571 #: src/grouplistdialog.c:214
2572 msgid "Messages"
2573 msgstr "Zprávy"
2574
2575 #: src/grouplistdialog.c:215
2576 msgid "Type"
2577 msgstr "Typ"
2578
2579 #: src/grouplistdialog.c:239
2580 msgid "Refresh"
2581 msgstr "Obnovit"
2582
2583 #: src/grouplistdialog.c:343
2584 msgid "moderated"
2585 msgstr "moderovaný"
2586
2587 #: src/grouplistdialog.c:345
2588 msgid "readonly"
2589 msgstr "pouze pro ètení"
2590
2591 #: src/grouplistdialog.c:347
2592 msgid "unknown"
2593 msgstr "neznámý"
2594
2595 #: src/grouplistdialog.c:407
2596 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2597 msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin."
2598
2599 #: src/grouplistdialog.c:440 src/summaryview.c:1018
2600 msgid "Done."
2601 msgstr "Hotovo."
2602
2603 #: src/grouplistdialog.c:470
2604 #, c-format
2605 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2606 msgstr "%d diskuzních skupin pøijato (%s èteno)"
2607
2608 #: src/gtk/about.c:91
2609 msgid "About"
2610 msgstr "O aplikaci"
2611
2612 #: src/gtk/about.c:112
2613 #, c-format
2614 msgid ""
2615 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2616 "Operating System: %s %s (%s)"
2617 msgstr ""
2618 "GTK+ verze %d.%d.%d\n"
2619 "Operaèní systém: %s %s (%s)"
2620
2621 #: src/gtk/about.c:127
2622 #, c-format
2623 msgid "Compiled-in features:%s"
2624 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2625
2626 #: src/gtk/about.c:210
2627 msgid ""
2628 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2629 "\n"
2630 msgstr ""
2631 "Na GPGME má copyright od 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2632 "\n"
2633
2634 #: src/gtk/about.c:214
2635 msgid ""
2636 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2637 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2638 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2639 "version.\n"
2640 "\n"
2641 msgstr ""
2642 "Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
2643 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
2644 "Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
2645 "verzi.\n"
2646 "\n"
2647
2648 #: src/gtk/about.c:220
2649 msgid ""
2650 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2651 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2652 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2653 "more details.\n"
2654 "\n"
2655 msgstr ""
2656 "Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
2657 "ZÁRUKY. Více detailù naleznete v GNU General Public License.\n"
2658 "\n"
2659
2660 #: src/gtk/about.c:226
2661 msgid ""
2662 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2663 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2664 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2665 msgstr ""
2666 "Kopii GNU General Public License by jste mìli obdr¾et spoleènì s tímto "
2667 "programem, pokud ne, napi¹te na adresu Free Software Foundation, Inc., 59 "
2668 "Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2669
2670 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2671 msgid "Orange"
2672 msgstr "Oran¾ová"
2673
2674 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2675 msgid "Red"
2676 msgstr "Èervená"
2677
2678 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2679 msgid "Pink"
2680 msgstr "Rù¾ová"
2681
2682 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2683 msgid "Sky blue"
2684 msgstr "Nebeská modø"
2685
2686 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2687 msgid "Blue"
2688 msgstr "Modrá"
2689
2690 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2691 msgid "Green"
2692 msgstr "Zelená"
2693
2694 #: src/gtk/colorlabel.c:54
2695 msgid "Brown"
2696 msgstr "Hnìdá"
2697
2698 #: src/gtk/foldersort.c:139
2699 #, fuzzy
2700 msgid "Set folder sortorder"
2701 msgstr "Vybrat slo¾ku"
2702
2703 #: src/gtk/foldersort.c:151
2704 msgid ""
2705 "Move folders up or down to change\n"
2706 "the sort order in the folderview"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: src/gtk/foldersort.c:171
2710 msgid "Ok"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: src/gtk/foldersort.c:219
2714 #, fuzzy
2715 msgid "Folders"
2716 msgstr "Slo¾ka"
2717
2718 #: src/gtk/gtkaspell.c:602
2719 msgid "No dictionary selected."
2720 msgstr "Není vybrán ¾ádný slovník."
2721
2722 #: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1716 src/gtk/gtkaspell.c:2003
2723 msgid "Normal Mode"
2724 msgstr "Normální re¾im"
2725
2726 #: src/gtk/gtkaspell.c:825 src/gtk/gtkaspell.c:1722 src/gtk/gtkaspell.c:2014
2727 msgid "Bad Spellers Mode"
2728 msgstr "Re¾im nesprávných slov"
2729
2730 #: src/gtk/gtkaspell.c:864
2731 msgid "Unknown suggestion mode."
2732 msgstr "Neznámý re¾im návrhu."
2733
2734 #: src/gtk/gtkaspell.c:1117
2735 msgid "No misspelled word found."
2736 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
2737
2738 #: src/gtk/gtkaspell.c:1430
2739 msgid "Replace unknown word"
2740 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
2741
2742 #: src/gtk/gtkaspell.c:1440
2743 #, c-format
2744 msgid "Replace \"%s\" with: "
2745 msgstr "Nahradit \"%s\" za: "
2746
2747 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
2748 #, fuzzy
2749 msgid ""
2750 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2751 "will learn from mistake.\n"
2752 msgstr ""
2753 "Pøi souèasném stisknutí kláves MOD1 a Enter\n"
2754 "se spustí re¾im uèení z chyb.\n"
2755
2756 #: src/gtk/gtkaspell.c:1710 src/gtk/gtkaspell.c:1992
2757 msgid "Fast Mode"
2758 msgstr "Rychlý re¾im"
2759
2760 #: src/gtk/gtkaspell.c:1833
2761 #, c-format
2762 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2763 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
2764
2765 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846
2766 msgid "Accept in this session"
2767 msgstr "Pøijmout pro toto sezení"
2768
2769 #: src/gtk/gtkaspell.c:1856
2770 msgid "Add to personal dictionary"
2771 msgstr "Pøidat do vlastního slovníku"
2772
2773 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
2774 msgid "Replace with..."
2775 msgstr "Nahradit èím..."
2776
2777 #: src/gtk/gtkaspell.c:1876
2778 #, c-format
2779 msgid "Check with %s"
2780 msgstr "Otestovat pomocí %s"
2781
2782 #: src/gtk/gtkaspell.c:1895
2783 msgid "(no suggestions)"
2784 msgstr "(nejsou návrhy)"
2785
2786 #: src/gtk/gtkaspell.c:1906 src/gtk/gtkaspell.c:2066
2787 msgid "More..."
2788 msgstr "Více..."
2789
2790 #: src/gtk/gtkaspell.c:1968
2791 #, c-format
2792 msgid "Dictionary: %s"
2793 msgstr "Slovník: %s"
2794
2795 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981
2796 #, c-format
2797 msgid "Use alternate (%s)"
2798 msgstr "Pou¾ít alternativní (%s)"
2799
2800 #: src/gtk/gtkaspell.c:2029 src/prefs_spelling.c:172
2801 msgid "Check while typing"
2802 msgstr "Kontrolovat bìhem psaní"
2803
2804 #: src/gtk/gtkaspell.c:2045
2805 msgid "Change dictionary"
2806 msgstr "Zmìnit slovník"
2807
2808 #: src/gtk/gtkaspell.c:2207
2809 #, c-format
2810 msgid ""
2811 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2812 "%s"
2813 msgstr ""
2814 "Nelze zmìnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
2815 "%s"
2816
2817 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2818 #, c-format
2819 msgid "Input password for %s on %s:"
2820 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
2821
2822 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2823 msgid "Input password"
2824 msgstr "Zadejte heslo"
2825
2826 #: src/gtk/logwindow.c:63
2827 msgid "Protocol log"
2828 msgstr "Záznamový protokol"
2829
2830 #: src/gtk/pluginwindow.c:123
2831 msgid "Select Plugin to load"
2832 msgstr "Vyberte zásuvný modul"
2833
2834 #: src/gtk/pluginwindow.c:159 src/gtk/pluginwindow.c:183
2835 msgid "Plugins"
2836 msgstr "Zásuvné moduly"
2837
2838 #: src/gtk/pluginwindow.c:197 src/prefs_common.c:2483
2839 msgid "Description"
2840 msgstr "Popis"
2841
2842 #: src/gtk/pluginwindow.c:221
2843 msgid "Load Plugin"
2844 msgstr "Nahrát zásuvný modul"
2845
2846 #: src/gtk/pluginwindow.c:226
2847 msgid "Unload Plugin"
2848 msgstr "Odebrat zásuvný modul"
2849
2850 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2851 msgid "Page Index"
2852 msgstr "Index stránky"
2853
2854 #: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:491
2855 msgid "Apply"
2856 msgstr "Pou¾ít"
2857
2858 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2859 msgid "Account"
2860 msgstr "Úèet"
2861
2862 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2863 #: src/prefs_summary_column.c:68
2864 msgid "Status"
2865 msgstr "Stav"
2866
2867 #: src/gtk/quicksearch.c:99
2868 #, fuzzy
2869 msgid "Extended symbols"
2870 msgstr "Roz¹íøené symboly"
2871
2872 #: src/gtk/quicksearch.c:179
2873 msgid "all messages"
2874 msgstr "v¹echny zprávy"
2875
2876 #: src/gtk/quicksearch.c:180
2877 #, fuzzy
2878 msgid "messages whose age is greater than #"
2879 msgstr "zprávy, které jsou star¹í ne¾ #"
2880
2881 #: src/gtk/quicksearch.c:181
2882 #, fuzzy
2883 msgid "messages whose age is less than #"
2884 msgstr "zprávy, které jsou star¹í ne¾ #"
2885
2886 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2887 msgid "messages which contain S in the message body"
2888 msgstr "zprávy, které obsahují S v tìle zprávy"
2889
2890 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2891 msgid "messages which contain S in the whole message"
2892 msgstr "zprávy, které obsahují S v celé zprávì"
2893
2894 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2895 msgid "messages carbon-copied to S"
2896 msgstr "zprávy s kopií na S"
2897
2898 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2899 msgid "message is either to: or cc: to S"
2900 msgstr "zpráva, kde je S v poli Komu: nebo Kopie:"
2901
2902 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2903 msgid "deleted messages"
2904 msgstr "smazané zprávy"
2905
2906 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2907 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2908 msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odesílatel"
2909
2910 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2911 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2912 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspì¹né"
2913
2914 #: src/gtk/quicksearch.c:189
2915 msgid "messages originating from user S"
2916 msgstr "zprávy, které pocházejí od u¾ivatele S"
2917
2918 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2919 msgid "forwarded messages"
2920 msgstr "pøeposlané zprávy"
2921
2922 #: src/gtk/quicksearch.c:191
2923 msgid "messages which contain header S"
2924 msgstr "zprávy, které obsahují v hlavièce S"
2925
2926 #: src/gtk/quicksearch.c:192
2927 #, fuzzy
2928 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2929 msgstr "zprávy, které obsahují S v Message-Id hlavièce"
2930
2931 #: src/gtk/quicksearch.c:193
2932 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2933 msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví inreplayto"
2934
2935 #: src/gtk/quicksearch.c:194
2936 msgid "locked messages"
2937 msgstr "zamknuté zprávy"
2938
2939 #: src/gtk/quicksearch.c:195
2940 msgid "messages which are in newsgroup S"
2941 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupinì S"
2942
2943 #: src/gtk/quicksearch.c:196
2944 msgid "new messages"
2945 msgstr "nové zprávy"
2946
2947 #: src/gtk/quicksearch.c:197
2948 msgid "old messages"
2949 msgstr "staré zprávy"
2950
2951 #: src/gtk/quicksearch.c:198
2952 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: src/gtk/quicksearch.c:199
2956 msgid "messages which have been replied to"
2957 msgstr "zprávy, na které bylo odpovìzeno"
2958
2959 #: src/gtk/quicksearch.c:200
2960 msgid "read messages"
2961 msgstr "pøeètené zprávy"
2962
2963 #: src/gtk/quicksearch.c:201
2964 msgid "messages which contain S in subject"
2965 msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Pøedmìt"
2966
2967 #: src/gtk/quicksearch.c:202
2968 msgid "messages whose score is equal to #"
2969 msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je rovné #"
2970
2971 #: src/gtk/quicksearch.c:203
2972 msgid "messages whose score is greater than #"
2973 msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je vìt¹í ne¾ #"
2974
2975 #: src/gtk/quicksearch.c:204
2976 msgid "messages whose score is lower than #"
2977 msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je men¹í ne¾ #"
2978
2979 #: src/gtk/quicksearch.c:205
2980 msgid "messages whose size is equal to #"
2981 msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je rovna #"
2982
2983 #: src/gtk/quicksearch.c:206
2984 msgid "messages whose size is greater than #"
2985 msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je vìt¹í ne¾ #"
2986
2987 #: src/gtk/quicksearch.c:207
2988 msgid "messages whose size is smaller than #"
2989 msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je men¹í #"
2990
2991 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2992 msgid "messages which have been sent to S"
2993 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
2994
2995 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2996 msgid "marked messages"
2997 msgstr "oznaèené zprávy"
2998
2999 #: src/gtk/quicksearch.c:210
3000 msgid "unread messages"
3001 msgstr "nepøeètené zprávy"
3002
3003 #: src/gtk/quicksearch.c:211
3004 msgid "messages which contain S in References header"
3005 msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odvolávka"
3006
3007 #: src/gtk/quicksearch.c:212
3008 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: src/gtk/quicksearch.c:213
3012 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3013 msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví X-Label"
3014
3015 #: src/gtk/quicksearch.c:215
3016 msgid "logical AND operator"
3017 msgstr "logický AND operátor"
3018
3019 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3020 msgid "logical OR operator"
3021 msgstr "logický OR operátor"
3022
3023 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3024 msgid "logical NOT operator"
3025 msgstr "logický NOT operátor"
3026
3027 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3028 msgid "case sensitive search"
3029 msgstr "vyhledávání rozli¹uje malá a velká písmena"
3030
3031 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3032 msgid "all filtering expressions are allowed"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3036 msgid "Extended Search symbols"
3037 msgstr "Roz¹íøené vyhledávací symboly"
3038
3039 #: src/gtk/quicksearch.c:268 src/prefs_filtering_action.c:1115
3040 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
3041 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
3042 msgid "Subject"
3043 msgstr "Pøedmìt"
3044
3045 #: src/gtk/quicksearch.c:272 src/prefs_filtering_action.c:1116
3046 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
3047 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
3048 msgid "From"
3049 msgstr "Od"
3050
3051 #: src/gtk/quicksearch.c:276 src/prefs_filtering_action.c:1117
3052 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
3053 msgid "To"
3054 msgstr "Komu"
3055
3056 #: src/gtk/quicksearch.c:317
3057 msgid "Extended Symbols"
3058 msgstr "Roz¹íøené symboly"
3059
3060 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3061 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3062 msgid "correct"
3063 msgstr "správný"
3064
3065 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3066 msgid "Owner"
3067 msgstr "Vlastník"
3068
3069 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3070 msgid "Signer"
3071 msgstr "Podepsal"
3072
3073 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3074 #: src/prefs_themes.c:874
3075 msgid "Name: "
3076 msgstr "Jméno: "
3077
3078 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3079 msgid "Organization: "
3080 msgstr "Organizace: "
3081
3082 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3083 msgid "Location: "
3084 msgstr "Umístìní: "
3085
3086 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3087 msgid "Fingerprint: "
3088 msgstr "Fingerprint: "
3089
3090 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3091 msgid "Signature status: "
3092 msgstr "Stav podpisu: "
3093
3094 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3095 #, c-format
3096 msgid "SSL certificate for %s"
3097 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
3098
3099 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3100 #, c-format
3101 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3102 msgstr "Certifikát pro %s je neznámý. Chtete jej pøijmout?"
3103
3104 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3105 #, c-format
3106 msgid "Signature status: %s"
3107 msgstr "Stav podpisu: %s"
3108
3109 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3110 msgid "View certificate"
3111 msgstr "Zobrazit certifikát"
3112
3113 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3114 msgid "Unknown SSL Certificate"
3115 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
3116
3117 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3118 msgid "Accept and save"
3119 msgstr "Pøijmout a ulo¾it"
3120
3121 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3122 msgid "Cancel connection"
3123 msgstr "Zru¹it pøipojení"
3124
3125 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3126 msgid "New certificate:"
3127 msgstr "Nový certifikát:"
3128
3129 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3130 msgid "Known certificate:"
3131 msgstr "Známý certifikát:"
3132
3133 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3134 #, c-format
3135 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3136 msgstr "Certifikát pro %s se zmìnil. Chcete jej pøjmout?"
3137
3138 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3139 msgid "View certificates"
3140 msgstr "Zobrazit certifikáty"
3141
3142 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3143 msgid "Changed SSL Certificate"
3144 msgstr "Zmìnìné SSL certifikáty"
3145
3146 #: src/headerview.c:171 src/summaryview.c:2247
3147 msgid "(No From)"
3148 msgstr "(není znám odesílatel)"
3149
3150 #: src/headerview.c:186 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
3151 msgid "(No Subject)"
3152 msgstr "(®ádný pøedmìt)"
3153
3154 #: src/imap.c:667
3155 #, fuzzy, c-format
3156 msgid "Connecting to %s failed"
3157 msgstr "Spojení %s:%d selhalo"
3158
3159 #: src/imap.c:672
3160 #, fuzzy, c-format
3161 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3162 msgstr "IMAP4 spojení s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
3163
3164 #: src/imap.c:710
3165 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3166 msgstr "vytváøím tunelované IMAP4 spojení\n"
3167
3168 #: src/imap.c:723
3169 #, c-format
3170 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3171 msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
3172
3173 #: src/imap.c:762
3174 msgid "Can't start TLS session.\n"
3175 msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
3176
3177 #: src/imap.c:1096
3178 #, c-format
3179 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3180 msgstr "nelze nastavit pøíznak smazání: %d\n"
3181
3182 #: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
3183 msgid "can't expunge\n"
3184 msgstr "nelze odstranit\n"
3185
3186 #: src/imap.c:1144
3187 #, fuzzy
3188 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3189 msgstr "nelze nastavit pøíznak smazané: 1: %d\n"
3190
3191 #: src/imap.c:1186
3192 #, fuzzy
3193 msgid "can't close folder\n"
3194 msgstr "nelze vybrat slo¾ku: %s\n"
3195
3196 #: src/imap.c:1238
3197 #, fuzzy, c-format
3198 msgid "root folder %s does not exist\n"
3199 msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
3200
3201 #: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
3202 #, fuzzy
3203 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3204 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem pøíkazu LIST.\n"
3205
3206 #: src/imap.c:1653
3207 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3208 msgstr "nelze vytvoøit mailbox: selhal pøíkaz LIST\n"
3209
3210 #: src/imap.c:1675
3211 msgid "can't create mailbox\n"
3212 msgstr "nelze vytvoøit mailbox\n"
3213
3214 #: src/imap.c:1718
3215 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: src/imap.c:1750
3219 #, c-format
3220 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3221 msgstr "nelze pøejmenovat mailbox: %s na %s\n"
3222
3223 #: src/imap.c:1812
3224 msgid "can't delete mailbox\n"
3225 msgstr "nelze smazat mailbox\n"
3226
3227 #: src/imap.c:1850
3228 msgid "can't get envelope\n"
3229 msgstr "Nemohu naèíst obálku\n"
3230
3231 #: src/imap.c:1858
3232 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3233 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem naèítání obálky.\n"
3234
3235 #: src/imap.c:1880
3236 #, c-format
3237 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3238 msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
3239
3240 #: src/imap.c:1938
3241 #, c-format
3242 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3243 msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s\n"
3244
3245 #: src/imap.c:1960
3246 #, c-format
3247 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3248 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
3249
3250 #: src/imap.c:1967
3251 #, c-format
3252 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3253 msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
3254
3255 #: src/imap.c:2057
3256 msgid "can't get namespace\n"
3257 msgstr "nemohu najít obálku\n"
3258
3259 #: src/imap.c:2491
3260 #, c-format
3261 msgid "can't select folder: %s\n"
3262 msgstr "nelze vybrat slo¾ku: %s\n"
3263
3264 #: src/imap.c:2631
3265 #, fuzzy
3266 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3267 msgstr "Metoda autentizace"
3268
3269 #: src/imap.c:2648
3270 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3271 msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
3272
3273 #: src/imap.c:2966
3274 #, c-format
3275 msgid "can't append %s to %s\n"
3276 msgstr "Nemohu pøidat %s do %s\n"
3277
3278 #: src/imap.c:3015
3279 #, fuzzy, c-format
3280 msgid "can't append message to %s\n"
3281 msgstr "nelze pøidat zprávu %s\n"
3282
3283 #: src/imap.c:3097
3284 #, fuzzy, c-format
3285 msgid "can't copy %s to %s\n"
3286 msgstr "nelze kopírovat %d na %s\n"
3287
3288 #: src/imap.c:3147
3289 #, fuzzy, c-format
3290 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3291 msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: STORE %d %d %s\n"
3292
3293 #: src/imap.c:3164
3294 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3295 msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: EXPUNGE\n"
3296
3297 #: src/imap.c:3177
3298 #, fuzzy
3299 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3300 msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: EXPUNGE\n"
3301
3302 #: src/imap.c:3396 src/imap.c:3433
3303 #, fuzzy
3304 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to UTF-8\n"
3305 msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-7 na %s\n"
3306
3307 #: src/imap.c:3528
3308 #, fuzzy
3309 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3310 msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-7 na %s\n"
3311
3312 #: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
3313 msgid "/Create _new folder..."
3314 msgstr "/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
3315
3316 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
3317 msgid "/_Rename folder..."
3318 msgstr "/Pøej_menovat slo¾ku..."
3319
3320 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
3321 msgid "/M_ove folder..."
3322 msgstr "/Pøes_unout slo¾ku..."
3323
3324 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
3325 msgid "/_Delete folder"
3326 msgstr "/_Smazat slo¾ku"
3327
3328 #: src/imap_gtk.c:57
3329 #, fuzzy
3330 msgid "/Down_load messages"
3331 msgstr "staré zprávy"
3332
3333 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
3334 msgid "/_Check for new messages"
3335 msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
3336
3337 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
3338 msgid "/R_ebuild folder tree"
3339 msgstr "/O_bnovit strom slo¾ek"
3340
3341 #: src/imap_gtk.c:62
3342 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3343 msgstr "/Odebrat _IMAP4 úèet"
3344
3345 #: src/imap_gtk.c:125
3346 msgid ""
3347 "Input the name of new folder:\n"
3348 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3349 " append `/' at the end of the name)"
3350 msgstr ""
3351 "Zadejte název pro novou slo¾ku:\n"
3352 "(Pokud chcete vytvoøit slo¾ku, která bude mít dal¹í\n"
3353 "podslo¾ky, pøidejte nakonec názvu '/')"
3354
3355 #: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
3356 msgid "NewFolder"
3357 msgstr "Nová slo¾ka"
3358
3359 #: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3360 #, c-format
3361 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3362 msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
3363
3364 #: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3365 #, c-format
3366 msgid "The folder `%s' already exists."
3367 msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
3368
3369 #: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
3370 #, c-format
3371 msgid "Can't create the folder `%s'."
3372 msgstr "Nemohu vytvoøit slo¾ku '%s'."
3373
3374 #: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
3375 #, c-format
3376 msgid "Input new name for `%s':"
3377 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
3378
3379 #: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
3380 msgid "Rename folder"
3381 msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
3382
3383 #: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
3384 msgid ""
3385 "The folder could not be renamed.\n"
3386 "The new folder name is not allowed."
3387 msgstr ""
3388
3389 #: src/imap_gtk.c:251
3390 #, c-format
3391 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3392 msgstr "Opravdu smazat IMAP4 úèet '%s'?"
3393
3394 #: src/imap_gtk.c:252
3395 msgid "Delete IMAP4 account"
3396 msgstr "Smazat IMAP4 úèet"
3397
3398 #: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
3399 #, c-format
3400 msgid ""
3401 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
3402 "Do you really want to delete?"
3403 msgstr ""
3404 "V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
3405 "Chcete je opravdu smazat ?"
3406
3407 #: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
3408 msgid "Delete folder"
3409 msgstr "Smazat slo¾ku "
3410
3411 #: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
3412 #, c-format
3413 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3414 msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'."
3415
3416 #: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
3417 #, fuzzy
3418 msgid "Offline"
3419 msgstr "Pracovat offline"
3420
3421 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
3422 #, fuzzy
3423 msgid "You are offline. Go online?"
3424 msgstr "Pracujete v re¾imu offline. Pøepnout?"
3425
3426 #: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
3427 #, fuzzy, c-format
3428 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3429 msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy pro '%s'."
3430
3431 #: src/import.c:146
3432 msgid "Import"
3433 msgstr "Import"
3434
3435 #: src/import.c:165
3436 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3437 msgstr "Zadejte cílový mbox soubor a cílovou slo¾ku."
3438
3439 #: src/import.c:175
3440 msgid "Importing file:"
3441 msgstr "Importovaný soubor :"
3442
3443 #: src/import.c:180
3444 msgid "Destination dir:"
3445 msgstr "Cílový adresáø:"
3446
3447 #: src/import.c:238
3448 msgid "Select importing file"
3449 msgstr "Vybrat soubor pro import"
3450
3451 #: src/importldif.c:189
3452 msgid "Please specify address book name and file to import."
3453 msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
3454
3455 #: src/importldif.c:192
3456 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3457 msgstr "Vyberte a pøejmenujte názvy LDIF polí pro import."
3458
3459 #: src/importldif.c:195
3460 msgid "File imported."
3461 msgstr "Soubor importován."
3462
3463 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3464 msgid "Please select a file."
3465 msgstr "Vyberte prosím soubor."
3466
3467 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3468 msgid "Address book name must be supplied."
3469 msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
3470
3471 #: src/importldif.c:471
3472 msgid "Error reading LDIF fields."
3473 msgstr "Chyba pøi ètení LDIF polo¾ek."
3474
3475 #: src/importldif.c:494
3476 msgid "LDIF file imported successfully."
3477 msgstr "Import LDIF soubor byl úspì¹ný."
3478
3479 #: src/importldif.c:606
3480 msgid "Select LDIF File"
3481 msgstr "Výbìr LDIF souboru"
3482
3483 #: src/importldif.c:703
3484 msgid ""
3485 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3486 "file data."
3487 msgstr ""
3488
3489 #: src/importldif.c:709
3490 msgid "File Name"
3491 msgstr "Název souboru"
3492
3493 #: src/importldif.c:720
3494 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3495 msgstr ""
3496
3497 #: src/importldif.c:729
3498 #, fuzzy
3499 msgid "Select the LDIF file to import."
3500 msgstr "Vyberte a pøejmenujte názvy LDIF polí pro import."
3501
3502 #: src/importldif.c:766
3503 msgid "R"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
3507 msgid "S"
3508 msgstr "S"
3509
3510 #: src/importldif.c:768
3511 #, fuzzy
3512 msgid "LDIF Field Name"
3513 msgstr "Polo¾ky LDIF"
3514
3515 #: src/importldif.c:769
3516 msgid "Attribute Name"
3517 msgstr "Název atributu"
3518
3519 #: src/importldif.c:824
3520 msgid "LDIF Field"
3521 msgstr "Polo¾ky LDIF"
3522
3523 #: src/importldif.c:836
3524 msgid "Attribute"
3525 msgstr "Atribut"
3526
3527 #: src/importldif.c:847
3528 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3529 msgstr ""
3530
3531 #: src/importldif.c:852
3532 msgid "???"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: src/importldif.c:870
3536 msgid ""
3537 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3538 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3539 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3540 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3541 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3542 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3543 "field for import."
3544 msgstr ""
3545
3546 #: src/importldif.c:882
3547 #, fuzzy
3548 msgid "Select for Import"
3549 msgstr "Vybrat slo¾ku"
3550
3551 #: src/importldif.c:888
3552 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3553 msgstr ""
3554
3555 #: src/importldif.c:891
3556 #, fuzzy
3557 msgid " Modify "
3558 msgstr "Zmìnit"
3559
3560 #: src/importldif.c:897
3561 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3562 msgstr ""
3563
3564 #: src/importldif.c:970
3565 #, fuzzy
3566 msgid "Records Imported :"
3567 msgstr "Záznamù :"
3568
3569 #: src/importldif.c:1001
3570 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3571 msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
3572
3573 #: src/importmutt.c:143
3574 msgid "Error importing MUTT file."
3575 msgstr "Chyba pøi importu souborù z MUTT."
3576
3577 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:329 src/importpine.c:171
3578 #: src/importpine.c:330
3579 msgid "Please select a file to import."
3580 msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
3581
3582 #: src/importmutt.c:185
3583 msgid "Select MUTT File"
3584 msgstr "Vyberte MUTT soubor"
3585
3586 #: src/importmutt.c:242
3587 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3588 msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
3589
3590 #: src/importpine.c:143
3591 msgid "Error importing Pine file."
3592 msgstr "Chyba pøi importu souborù z Pine."
3593
3594 #: src/importpine.c:185
3595 msgid "Select Pine File"
3596 msgstr "Vyberte Pine soubor"
3597
3598 #: src/importpine.c:242
3599 msgid "Import Pine file into Address Book"
3600 msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
3601
3602 #: src/inc.c:382
3603 msgid "Retrieving new messages"
3604 msgstr "Naèítám nové zprávy"
3605
3606 #: src/inc.c:429
3607 msgid "Standby"
3608 msgstr "V pohotovosti"
3609
3610 #: src/inc.c:556 src/inc.c:607
3611 msgid "Cancelled"
3612 msgstr "Zru¹eno"
3613
3614 #: src/inc.c:567
3615 msgid "Retrieving"
3616 msgstr "Naèítám"
3617
3618 #: src/inc.c:576
3619 #, c-format
3620 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3621 msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) pøijato)"
3622
3623 #: src/inc.c:580
3624 msgid "Done (no new messages)"
3625 msgstr "Hotovo (Nejsou ¾ádné nové zprávy)"
3626
3627 #: src/inc.c:586
3628 msgid "Connection failed"
3629 msgstr "Spojení selhalo"
3630
3631 #: src/inc.c:590
3632 msgid "Auth failed"
3633 msgstr "Autentizace selhala"
3634
3635 #: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
3636 msgid "Locked"
3637 msgstr "Zamknuto"
3638
3639 #: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Timeout"
3642 msgstr "Timeout (vteøin)"
3643
3644 #: src/inc.c:681
3645 #, c-format
3646 msgid "Finished (%d new message(s))"
3647 msgstr "Dokonèeno (%d nová(é) zpráva(y))"
3648
3649 #: src/inc.c:684
3650 msgid "Finished (no new messages)"
3651 msgstr "Dokonèeno (nejsou nové zprávy)"
3652
3653 #: src/inc.c:693
3654 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3655 msgstr "Bìhem naèítání zpráv se vyskytly chyby."
3656
3657 #: src/inc.c:734
3658 #, c-format
3659 msgid "%s: Retrieving new messages"
3660 msgstr "%s : Naèítám nové zprávy"
3661
3662 #: src/inc.c:753
3663 #, fuzzy, c-format
3664 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3665 msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
3666
3667 #: src/inc.c:763
3668 #, c-format
3669 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3670 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
3671
3672 #: src/inc.c:770
3673 #, c-format
3674 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3675 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
3676
3677 #: src/inc.c:851 src/send_message.c:461
3678 msgid "Authenticating..."
3679 msgstr "Autentizuji..."
3680
3681 #: src/inc.c:852
3682 #, fuzzy, c-format
3683 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3684 msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
3685
3686 #: src/inc.c:858
3687 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3688 msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (STAT)..."
3689
3690 #: src/inc.c:862
3691 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3692 msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (LAST)..."
3693
3694 #: src/inc.c:866
3695 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3696 msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (UIDL)..."
3697
3698 #: src/inc.c:870
3699 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3700 msgstr "Zji¹»uji poèet zpráv (LIST)..."
3701
3702 #: src/inc.c:880
3703 #, c-format
3704 msgid "Deleting message %d"
3705 msgstr "Vymazávám zprávu %d"
3706
3707 #: src/inc.c:887 src/send_message.c:479
3708 msgid "Quitting"
3709 msgstr "Ukonèuji"
3710
3711 #: src/inc.c:912
3712 #, c-format
3713 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3714 msgstr "Naèítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
3715
3716 #: src/inc.c:931
3717 #, fuzzy, c-format
3718 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3719 msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) pøijato)"
3720
3721 #: src/inc.c:1084
3722 #, fuzzy
3723 msgid "Connection failed."
3724 msgstr "Spojení selhalo"
3725
3726 #: src/inc.c:1090
3727 msgid "Error occurred while processing mail."
3728 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
3729
3730 #: src/inc.c:1095
3731 #, fuzzy, c-format
3732 msgid ""
3733 "Error occurred while processing mail:\n"
3734 "%s"
3735 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
3736
3737 #: src/inc.c:1101
3738 msgid "No disk space left."
3739 msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
3740
3741 #: src/inc.c:1106
3742 msgid "Can't write file."
3743 msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
3744
3745 #: src/inc.c:1111
3746 msgid "Socket error."
3747 msgstr "Chyba soketu."
3748
3749 #: src/inc.c:1117 src/send_message.c:604
3750 msgid "Connection closed by the remote host."
3751 msgstr ""
3752
3753 #: src/inc.c:1123
3754 msgid "Mailbox is locked."
3755 msgstr "Mailbox je zamknut."
3756
3757 #: src/inc.c:1127
3758 #, fuzzy, c-format
3759 msgid ""
3760 "Mailbox is locked:\n"
3761 "%s"
3762 msgstr "Mailbox je zamknut."
3763
3764 #: src/inc.c:1133 src/send_message.c:589
3765 #, fuzzy
3766 msgid "Authentication failed."
3767 msgstr "Metoda autentizace"
3768
3769 #: src/inc.c:1138 src/send_message.c:592
3770 #, fuzzy, c-format
3771 msgid ""
3772 "Authentication failed:\n"
3773 "%s"
3774 msgstr "Metoda autentizace"
3775
3776 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:608
3777 msgid "Session timed out."
3778 msgstr ""
3779
3780 #: src/inc.c:1179
3781 msgid "Incorporation cancelled\n"
3782 msgstr "Zaèleòování zru¹eno\n"
3783
3784 #: src/ldif.c:838
3785 #, fuzzy
3786 msgid "Nick Name"
3787 msgstr "Pøezdívka"
3788
3789 #: src/main.c:158 src/main.c:167
3790 #, c-format
3791 msgid ""
3792 "File `%s' already exists.\n"
3793 "Can't create folder."
3794 msgstr ""
3795 "Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
3796 "Nemohu vytvoøit slo¾ku."
3797
3798 #: src/main.c:280
3799 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3800 msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
3801
3802 #: src/main.c:587
3803 #, c-format
3804 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3805 msgstr "Pou¾ití: %s [VOLBY]...\n"
3806
3807 #: src/main.c:590
3808 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3809 msgstr "  --compose [adresa]     otevøe okno pro psaní nové zprávy"
3810
3811 #: src/main.c:591
3812 msgid ""
3813 "  --attach file1 [file2]...\n"
3814 "                         open composition window with specified files\n"
3815 "                         attached"
3816 msgstr ""
3817 "  --attach soubor1 [soubor2]...\n"
3818 "                           otevøe okno pro psaní zprávy s pøipojeným\n"
3819 "                           souborem(y)"
3820
3821 #: src/main.c:594
3822 msgid "  --receive              receive new messages"
3823 msgstr "  --receive             naète nové zprávy"
3824
3825 #: src/main.c:595
3826 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3827 msgstr "  --receive-all          naète v¹echny nové zprávy ze v¹ech úètù"
3828
3829 #: src/main.c:596
3830 msgid "  --send                 send all queued messages"
3831 msgstr "  --send              po¹le v¹echny pozdr¾ené zprávy"
3832
3833 #: src/main.c:597
3834 #, fuzzy
3835 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3836 msgstr "  --status             vypí¹e celkový poèet zpráv"
3837
3838 #: src/main.c:598
3839 #, fuzzy
3840 msgid ""
3841 "  --status-full [folder]...\n"
3842 "                         show the status of each folder"
3843 msgstr "  --status             vypí¹e celkový poèet zpráv"
3844
3845 #: src/main.c:600
3846 msgid "  --online               switch to online mode"
3847 msgstr "  --online              pøejde do online re¾imu"
3848
3849 #: src/main.c:601
3850 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3851 msgstr "  --offline              pøejde do offline re¾imu"
3852
3853 #: src/main.c:602
3854 msgid "  --debug                debug mode"
3855 msgstr "  --debug              re¾im trasování"
3856
3857 #: src/main.c:603
3858 msgid "  --help                 display this help and exit"
3859 msgstr "  --help            vypí¹e tento text a skonèí"
3860
3861 #: src/main.c:604
3862 msgid "  --version              output version information and exit"
3863 msgstr "  --version             vypí¹e informace o verzi a skonèí"
3864
3865 #: src/main.c:605
3866 #, fuzzy
3867 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3868 msgstr "  --version             vypí¹e informace o verzi a skonèí"
3869
3870 #: src/main.c:642 src/summaryview.c:5044
3871 #, c-format
3872 msgid "Processing (%s)..."
3873 msgstr "Zpracovávám (%s)..."
3874
3875 #: src/main.c:645
3876 msgid "top level folder"
3877 msgstr "nejvy¹¹í slo¾ka v hierarchii"
3878
3879 #: src/main.c:709
3880 msgid "Really quit?"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: src/main.c:710
3884 msgid "Composing message exists."
3885 msgstr "Vytváøená zpráva existuje."
3886
3887 #: src/main.c:711
3888 msgid "Draft them"
3889 msgstr "Ulo¾it jako koncepty"
3890
3891 #: src/main.c:711
3892 msgid "Discard them"
3893 msgstr "Stornovat je"
3894
3895 #: src/main.c:711
3896 msgid "Don't quit"
3897 msgstr "Neskonèit"
3898
3899 #: src/main.c:725
3900 msgid "Queued messages"
3901 msgstr "Pozdr¾ené zprávy"
3902
3903 #: src/main.c:726
3904 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3905 msgstr "Ve frontì jsou neodeslanì zprávy. Skonèit nyní?"
3906
3907 #: src/main.c:971
3908 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3909 msgstr "Pøi posílání pozdr¾ených zpráv nastala stejná chyba."
3910
3911 #: src/mainwindow.c:436
3912 #, fuzzy
3913 msgid "/_File/_Add mailbox"
3914 msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mailbox...."
3915
3916 #: src/mainwindow.c:437
3917 #, fuzzy
3918 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3919 msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mailbox...."
3920
3921 #: src/mainwindow.c:438
3922 #, fuzzy
3923 msgid "/_File/Change folder order"
3924 msgstr "/_Soubor/Z_novu naèíst strom slo¾ek"
3925
3926 #: src/mainwindow.c:439
3927 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3928 msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
3929
3930 #: src/mainwindow.c:440
3931 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3932 msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
3933
3934 #: src/mainwindow.c:441
3935 msgid "/_File/Empty _trash"
3936 msgstr "/_Soubor/_Vyprázdnit ko¹"
3937
3938 #: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
3939 msgid "/_File/_Save as..."
3940 msgstr "/_Soubor/Ulo¾it j_ako..."
3941
3942 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
3943 msgid "/_File/_Print..."
3944 msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
3945
3946 #: src/mainwindow.c:446
3947 msgid "/_File/_Work offline"
3948 msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
3949
3950 #: src/mainwindow.c:449
3951 msgid "/_File/E_xit"
3952 msgstr "/_Soubor/_Konec"
3953
3954 #: src/mainwindow.c:454
3955 msgid "/_Edit/Select _thread"
3956 msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
3957
3958 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
3959 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3960 msgstr "/Ú_pravy/_Najít v aktuální zprávì..."
3961
3962 #: src/mainwindow.c:458
3963 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3964 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hledat slo¾ku..."
3965
3966 #: src/mainwindow.c:460
3967 msgid "/_View/Show or hi_de"
3968 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
3969
3970 #: src/mainwindow.c:461
3971 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3972 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom slo¾ek "
3973
3974 #: src/mainwindow.c:463
3975 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3976 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Ná_hled na zprávu"
3977
3978 #: src/mainwindow.c:465
3979 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3980 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta"
3981
3982 #: src/mainwindow.c:467
3983 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3984 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Ikony _a text"
3985
3986 #: src/mainwindow.c:469
3987 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3988 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Ikony"
3989
3990 #: src/mainwindow.c:471
3991 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3992 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Text"
3993
3994 #: src/mainwindow.c:473
3995 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3996 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Nic"
3997
3998 #: src/mainwindow.c:475
3999 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4000 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _li¹ta"
4001
4002 #: src/mainwindow.c:478
4003 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4004 msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
4005
4006 #: src/mainwindow.c:479
4007 msgid "/_View/Separate m_essage view"
4008 msgstr "/Z_obrazit/Samostatné pro_hlédnutí zprávy"
4009
4010 #: src/mainwindow.c:481
4011 msgid "/_View/_Sort"
4012 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it"
4013
4014 #: src/mainwindow.c:482
4015 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4016 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle èí_sla"
4017
4018 #: src/mainwindow.c:483
4019 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4020 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _velikosti"
4021
4022 #: src/mainwindow.c:484
4023 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4024 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _data"
4025
4026 #: src/mainwindow.c:485
4027 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4028 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _od koho"
4029
4030 #: src/mainwindow.c:486
4031 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4032 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle odesí_latele"
4033
4034 #: src/mainwindow.c:487
4035 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4036 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pø_edmìtu"
4037
4038 #: src/mainwindow.c:488
4039 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4040 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _barevné znaèky"
4041
4042 #: src/mainwindow.c:490
4043 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4044 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle o_znaèení"
4045
4046 #: src/mainwindow.c:491
4047 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4048 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _stavu"
4049
4050 #: src/mainwindow.c:492
4051 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4052 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pøipo_jených souborù"
4053
4054 #: src/mainwindow.c:494
4055 msgid "/_View/_Sort/by score"
4056 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle ohodnocení"
4057
4058 #: src/mainwindow.c:495
4059 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4060 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle zámku"
4061
4062 #: src/mainwindow.c:496
4063 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4064 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Netøídit"
4065
4066 #: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
4067 msgid "/_View/_Sort/---"
4068 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/---"
4069
4070 #: src/mainwindow.c:498
4071 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4072 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Vzestupnì"
4073
4074 #: src/mainwindow.c:499
4075 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4076 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Sestupnì"
4077
4078 #: src/mainwindow.c:501
4079 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4080 msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
4081
4082 #: src/mainwindow.c:503
4083 msgid "/_View/Th_read view"
4084 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
4085
4086 #: src/mainwindow.c:504
4087 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4088 msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit v¹e_chna vlákna"
4089
4090 #: src/mainwindow.c:505
4091 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4092 msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit v¹echna vlákna"
4093
4094 #: src/mainwindow.c:506
4095 msgid "/_View/_Hide read messages"
4096 msgstr "/Z_obrazit/Skrýt pøeè_tené zprávy"
4097
4098 #: src/mainwindow.c:507
4099 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4100 msgstr "/Z_obrazit/Nastavit zobrazené po_lo¾ky..."
4101
4102 #: src/mainwindow.c:510
4103 msgid "/_View/_Go to"
4104 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít"
4105
4106 #: src/mainwindow.c:511
4107 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4108 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pø_edchozí zpráva"
4109
4110 #: src/mainwindow.c:512
4111 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4112 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Dal¹í zpráva"
4113
4114 #: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4115 #: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
4116 msgid "/_View/_Go to/---"
4117 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/---"
4118
4119 #: src/mainwindow.c:514
4120 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4121 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí nepøeètená zp_ráva"
4122
4123 #: src/mainwindow.c:516
4124 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4125 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
4126
4127 #: src/mainwindow.c:519
4128 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4129 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Pøedchozí nová zpráva"
4130
4131 #: src/mainwindow.c:520
4132 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4133 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í n_ová zpráva"
4134
4135 #: src/mainwindow.c:522
4136 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4137 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøed_chozí oznaèená zpráva"
4138
4139 #: src/mainwindow.c:524
4140 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4141 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í oz_naèená zpráva"
4142
4143 #: src/mainwindow.c:527
4144 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4145 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí _zpráva s návì¹tím"
4146
4147 #: src/mainwindow.c:529
4148 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4149 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Da_l¹í zpráva s návì¹tím"
4150
4151 #: src/mainwindow.c:532
4152 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4153 msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Do _jiné slo¾ky"
4154
4155 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
4156 msgid "/_View/_Code set/---"
4157 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
4158
4159 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
4160 msgid "/_View/_Code set"
4161 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada"
4162
4163 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
4164 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4165 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
4166
4167 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
4168 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4169 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
4170
4171 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
4172 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4173 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
4174
4175 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
4176 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4177 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
4178
4179 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
4180 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4181 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
4182
4183 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
4184 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4185 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støední Evropa (ISO-8859-_2)"
4186
4187 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
4188 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4189 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Baltská (ISO-8859-13)"
4190
4191 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
4192 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4193 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
4194
4195 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
4196 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4197 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
4198
4199 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
4200 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4201 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
4202
4203 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
4204 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4205 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
4206
4207 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
4208 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4209 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
4210
4211 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
4212 #, fuzzy
4213 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4214 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
4215
4216 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
4217 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4218 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
4219
4220 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
4221 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4222 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
4223
4224 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
4225 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4226 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
4227
4228 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
4229 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4230 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
4231
4232 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
4233 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4234 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
4235
4236 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
4237 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4238 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
4239
4240 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
4241 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4242 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
4243
4244 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
4245 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4246 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
4247
4248 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
4249 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4250 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
4251
4252 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
4253 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4254 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
4255
4256 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
4257 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4258 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
4259
4260 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
4261 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4262 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (TIS-620)"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
4265 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4266 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (Windows-874)"
4267
4268 #: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
4269 msgid "/_View/Open in new _window"
4270 msgstr "/Z_obrazit/Otevøít v _novém oknì"
4271
4272 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
4273 msgid "/_View/Mess_age source"
4274 msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
4275
4276 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
4277 msgid "/_View/Show all _headers"
4278 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
4279
4280 #: src/mainwindow.c:622
4281 msgid "/_View/_Update summary"
4282 msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizace souhrnu"
4283
4284 #: src/mainwindow.c:625
4285 #, fuzzy
4286 msgid "/_Message/Recei_ve"
4287 msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
4288
4289 #: src/mainwindow.c:626
4290 #, fuzzy
4291 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4292 msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech úètù"
4293
4294 #: src/mainwindow.c:628
4295 #, fuzzy
4296 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4297 msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech úètù"
4298
4299 #: src/mainwindow.c:630
4300 #, fuzzy
4301 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4302 msgstr "/_Zpráva/Pøeru¹it pøí_jem zpráv"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:632
4305 #, fuzzy
4306 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4307 msgstr "/_Zpráva/---"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:633
4310 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4311 msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_r¾ené zprávy"
4312
4313 #: src/mainwindow.c:635
4314 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4315 msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:636
4318 msgid "/_Message/Compose a news message"
4319 msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
4320
4321 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
4322 msgid "/_Message/_Reply"
4323 msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
4324
4325 #: src/mainwindow.c:638
4326 msgid "/_Message/Repl_y to"
4327 msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
4328
4329 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
4330 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4331 msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_v¹em"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4334 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4335 msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_odesílateli"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
4338 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4339 msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/do _diskusního listu"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:643
4342 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4343 msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt a postoupit komu"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
4346 msgid "/_Message/_Forward"
4347 msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:646
4350 msgid "/_Message/Redirect"
4351 msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:648
4354 msgid "/_Message/M_ove..."
4355 msgstr "/_Zpráva/Pøe_sunout..."
4356
4357 #: src/mainwindow.c:649
4358 msgid "/_Message/_Copy..."
4359 msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
4360
4361 #: src/mainwindow.c:650
4362 msgid "/_Message/_Delete"
4363 msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
4364
4365 #: src/mainwindow.c:651
4366 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4367 msgstr "/_Zpráva/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:653
4370 msgid "/_Message/_Mark"
4371 msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:654
4374 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4375 msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Oznaèit"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:655
4378 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4379 msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Zru¹it oznaèení"
4380
4381 #: src/mainwindow.c:656
4382 msgid "/_Message/_Mark/---"
4383 msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/---"
4384
4385 #: src/mainwindow.c:657
4386 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4387 msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _nepøeètené"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:658
4390 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4391 msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _pøeètenou"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:660
4394 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4395 msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit _v¹echny jako pøeètené"
4396
4397 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
4398 msgid "/_Message/Re-_edit"
4399 msgstr "/_Zpráva/Znov_u editovat"
4400
4401 #: src/mainwindow.c:665
4402 msgid "/_Tools/_Address book..."
4403 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres..."
4404
4405 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
4406 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4407 msgstr "/_Nástroje/Pøidat odesílatele do a_dresáøe"
4408
4409 #: src/mainwindow.c:668
4410 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4411 msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:669
4414 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4415 msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze s_lo¾ky..."
4416
4417 #: src/mainwindow.c:671
4418 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4419 msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze _zpráv..."
4420
4421 #: src/mainwindow.c:674
4422 #, fuzzy
4423 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4424 msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
4425
4426 #: src/mainwindow.c:676
4427 #, fuzzy
4428 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4429 msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
4430
4431 #: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
4432 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4433 msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru"
4434
4435 #: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:278
4436 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4437 msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/_Automaticky"
4438
4439 #: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:280
4440 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4441 msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Od"
4442
4443 #: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:282
4444 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4445 msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Komu"
4446
4447 #: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:284
4448 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4449 msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Pøedmìtu"
4450
4451 #: src/mainwindow.c:687
4452 #, fuzzy
4453 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4454 msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru"