updated Bulgarian message catalog
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-09-13 20:34+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25
26 #: src/about.c:214
27 msgid ""
28 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
29 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
30 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
31 "version.\n"
32 "\n"
33 msgstr ""
34 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/"
35 "èëèìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å "
36 "ïóáëèêóâàíîò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
37 "\n"
38
39 #: src/about.c:220
40 msgid ""
41 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
42 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
43 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
44 "more details.\n"
45 "\n"
46 msgstr ""
47 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî "
48 "ÁÅÇÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public "
49 "Licenseçà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:226
53 msgid ""
54 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
55 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
56 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
57 msgstr ""
58 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
59 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
60 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
61
62 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
63 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2957 src/compose.c:5553
64 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
65 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
66 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
67 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
68 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
69 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2049
70 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
71 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
72 #: src/prefs_common.c:3204 src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3703
73 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
74 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
75 #: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
76 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
77 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
78 #: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
79 #: src/summaryview.c:3267
80 msgid "OK"
81 msgstr "OK"
82
83 #: src/account.c:281
84 msgid ""
85 "Some composing windows are open.\n"
86 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
87 msgstr ""
88
89 #: src/account.c:489
90 msgid "Edit accounts"
91 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
92
93 #: src/account.c:507
94 msgid ""
95 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
96 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
97 msgstr ""
98 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
99 "â 'G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
100
101 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
102 #: src/compose.c:4400 src/compose.c:4571 src/editaddress.c:774
103 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
104 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
105 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
106 #: src/select-keys.c:299
107 msgid "Name"
108 msgstr "Èìå"
109
110 #: src/account.c:528 src/prefs_account.c:886
111 msgid "Protocol"
112 msgstr "Ïðîòîêîë"
113
114 #: src/account.c:529
115 msgid "Server"
116 msgstr "Ñúðâúð"
117
118 #: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
119 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
120 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
121 msgid "Add"
122 msgstr "Äîáàâè"
123
124 #: src/account.c:564
125 msgid "Edit"
126 msgstr "Ïðîìåíè"
127
128 #: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
129 msgid " Delete "
130 msgstr "Èçòðèé"
131
132 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
133 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
134 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
135 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:848
136 msgid "Down"
137 msgstr "Íàäîëó"
138
139 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
140 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
141 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
142 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:844
143 msgid "Up"
144 msgstr "Íàãîðå"
145
146 #: src/account.c:596
147 msgid " Set as default account "
148 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
149
150 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
151 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:244
152 #: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:657 src/message_search.c:135
153 #: src/prefs_actions.c:1656 src/summary_search.c:208
154 msgid "Close"
155 msgstr "Çàòâîðè"
156
157 #: src/account.c:684
158 msgid "Delete account"
159 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
160
161 #: src/account.c:685
162 msgid "Do you really want to delete this account?"
163 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
164
165 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
166 #: src/compose.c:2836 src/compose.c:3304 src/compose.c:5731 src/compose.c:6075
167 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
168 #: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
169 #: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:278 src/mainwindow.c:1303
170 #: src/mainwindow.c:2254 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
171 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
172 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
173 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
174 #: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
175 #: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
176 #: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2919
177 msgid "Yes"
178 msgstr "Äà"
179
180 #: src/account.c:686 src/compose.c:3304 src/compose.c:5731
181 #: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
182 #: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
183 msgid "+No"
184 msgstr "+Íå"
185
186 #: src/addressadd.c:163
187 msgid "Add Address to Book"
188 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
189
190 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5039 src/select-keys.c:300
191 msgid "Address"
192 msgstr "Àäðåñ"
193
194 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
195 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
196 msgid "Remarks"
197 msgstr "Áåëåæêè"
198
199 #: src/addressadd.c:225
200 msgid "Select Address Book Folder"
201 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
202
203 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
204 #: src/compose.c:2957 src/compose.c:5554 src/compose.c:6233 src/compose.c:6271
205 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
206 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
207 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
208 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
209 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
210 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
211 #: src/mainwindow.c:2049 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
212 #: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
213 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3205 src/prefs_common.c:3704
214 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
215 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
216 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
217 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
218 #: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
219 #: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3267
220 msgid "Cancel"
221 msgstr "Îòêàç"
222
223 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:404
224 msgid "/_File"
225 msgstr "/_Ôàéë"
226
227 #: src/addressbook.c:344
228 msgid "/_File/New _Book"
229 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà _Êíèãà"
230
231 #: src/addressbook.c:345
232 msgid "/_File/New _vCard"
233 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
234
235 #: src/addressbook.c:347
236 msgid "/_File/New _JPilot"
237 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
238
239 #: src/addressbook.c:350
240 msgid "/_File/New _Server"
241 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _Ñúðâúð"
242
243 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:506
244 #: src/mainwindow.c:418 src/mainwindow.c:421
245 msgid "/_File/---"
246 msgstr "/_Ôàéë/---"
247
248 #: src/addressbook.c:353
249 msgid "/_File/_Edit"
250 msgstr "/_Ôàéë/_Ðåäàêòèðàé"
251
252 #: src/addressbook.c:354
253 msgid "/_File/_Delete"
254 msgstr "/_Ôàéë/_Èçòðèé"
255
256 #: src/addressbook.c:356
257 msgid "/_File/_Save"
258 msgstr "/_Ôàéë/_Çàïàçè"
259
260 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:507
261 msgid "/_File/_Close"
262 msgstr "/_Ôàéë/_Çàòâîðè"
263
264 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
265 #: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:425
266 msgid "/_Edit"
267 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
268
269 #: src/addressbook.c:359
270 msgid "/_Edit/C_ut"
271 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
272
273 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:426
274 msgid "/_Edit/_Copy"
275 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Êîïèðàé"
276
277 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:515
278 msgid "/_Edit/_Paste"
279 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
280
281 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:512 src/compose.c:595
282 #: src/mainwindow.c:429
283 msgid "/_Edit/---"
284 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
285
286 #: src/addressbook.c:363
287 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
288 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè Àäðåñ"
289
290 #: src/addressbook.c:364
291 msgid "/_Address"
292 msgstr "/_Àäðåñè"
293
294 #: src/addressbook.c:365
295 msgid "/_Address/New _Address"
296 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
297
298 #: src/addressbook.c:366
299 msgid "/_Address/New _Group"
300 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ãðóïà"
301
302 #: src/addressbook.c:367
303 msgid "/_Address/New _Folder"
304 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ïàïêà"
305
306 #: src/addressbook.c:368
307 msgid "/_Address/---"
308 msgstr "/_Àäðåñ/---"
309
310 #: src/addressbook.c:369
311 msgid "/_Address/_Edit"
312 msgstr "/_Àäðåñ/_Ðåäàêòèðàé"
313
314 #: src/addressbook.c:370
315 msgid "/_Address/_Delete"
316 msgstr "/_Àäðåñ/_Èçòðèé"
317
318 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:630
319 #: src/mainwindow.c:639 src/mainwindow.c:650 src/mainwindow.c:652
320 #: src/mainwindow.c:655 src/mainwindow.c:657
321 msgid "/_Tools/---"
322 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
323
324 #: src/addressbook.c:372
325 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
326 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
327
328 #: src/addressbook.c:373
329 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
330 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè Mutt ôàéë"
331
332 #: src/addressbook.c:374
333 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
334 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
335
336 #: src/addressbook.c:376
337 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
338 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
339
340 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:685
341 msgid "/_Help"
342 msgstr "/_Ïîìîù"
343
344 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:699
345 msgid "/_Help/_About"
346 msgstr "/_Ïîìîù/_Îòíîñíî"
347
348 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
349 msgid "/New _Address"
350 msgstr "/Íîâ _Àäðåñ"
351
352 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
353 msgid "/New _Group"
354 msgstr "/Íîâà _Ãðóïà"
355
356 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
357 msgid "/New _Folder"
358 msgstr "/Íîâà _Ïàïêà"
359
360 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
361 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:496
362 #: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
363 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
364 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
365 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
366 #: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
367 #: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:406 src/summaryview.c:418
368 #: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:436
369 msgid "/---"
370 msgstr "/---"
371
372 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
373 msgid "/_Delete"
374 msgstr "/_Èçòðèé"
375
376 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
377 msgid "/C_ut"
378 msgstr ""
379
380 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
381 msgid "/_Copy"
382 msgstr "/Êîïèðàé"
383
384 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
385 msgid "/_Paste"
386 msgstr "/_Ïîñòàâè"
387
388 #: src/addressbook.c:408
389 msgid "/Pa_ste Address"
390 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
391
392 #: src/addressbook.c:530
393 msgid "E-Mail address"
394 msgstr "E-Mail àäðåñ"
395
396 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5040 src/prefs_common.c:2690
397 msgid "Address book"
398 msgstr "Àäðåñíèê"
399
400 #: src/addressbook.c:633
401 msgid "Name:"
402 msgstr "Èìå:"
403
404 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
405 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
406 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
407 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
408 #: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
409 #: src/prefs_toolbar.c:805 src/toolbar.c:305
410 msgid "Delete"
411 msgstr "Èçòðèé"
412
413 #: src/addressbook.c:671
414 msgid "Lookup"
415 msgstr "Ïîòúðñè"
416
417 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3011
418 #: src/compose.c:4218 src/compose.c:4919 src/headerview.c:55
419 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
420 msgid "To:"
421 msgstr "Äî:"
422
423 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3010
424 msgid "Cc:"
425 msgstr "Cc:"
426
427 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1320
428 msgid "Bcc:"
429 msgstr "Bcc:"
430
431 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
432 msgid "Delete address(es)"
433 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
434
435 #: src/addressbook.c:891
436 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
437 msgstr ""
438
439 #: src/addressbook.c:914
440 msgid "Really delete the address(es)?"
441 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
442
443 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
444 #: src/compose.c:6075 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
445 #: src/inc.c:278 src/mainwindow.c:1303 src/mainwindow.c:2254
446 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
447 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
448 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
449 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
450 #: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
451 #: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
452 #: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2919
453 msgid "No"
454 msgstr "Íå"
455
456 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
457 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
458 msgstr ""
459
460 #: src/addressbook.c:1435
461 msgid "Cannot paste into an address group."
462 msgstr ""
463
464 #: src/addressbook.c:2078
465 #, c-format
466 msgid ""
467 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
468 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
469 msgstr ""
470 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
471 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
472
473 #: src/addressbook.c:2082
474 msgid "Folder only"
475 msgstr "Ñàìî ïàïêà"
476
477 #: src/addressbook.c:2082
478 msgid "Folder and Addresses"
479 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
480
481 #: src/addressbook.c:2087
482 #, c-format
483 msgid "Really delete `%s' ?"
484 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
485
486 #: src/addressbook.c:2792
487 msgid "New user, could not save index file."
488 msgstr ""
489
490 #: src/addressbook.c:2796
491 msgid "New user, could not save address book files."
492 msgstr ""
493
494 #: src/addressbook.c:2806
495 msgid "Old address book converted successfully."
496 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
497
498 #: src/addressbook.c:2811
499 msgid ""
500 "Old address book converted,\n"
501 "could not save new address index file"
502 msgstr ""
503 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
504 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
505
506 #: src/addressbook.c:2824
507 msgid ""
508 "Could not convert address book,\n"
509 "but created empty new address book files."
510 msgstr ""
511 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
512 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
513
514 #: src/addressbook.c:2830
515 msgid ""
516 "Could not convert address book,\n"
517 "could not create new address book files."
518 msgstr ""
519 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
520 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
521
522 #: src/addressbook.c:2835
523 msgid ""
524 "Could not convert address book\n"
525 "and could not create new address book files."
526 msgstr ""
527 "Could not convert address book\n"
528 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
529
530 #: src/addressbook.c:2842
531 msgid "Addressbook conversion error"
532 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
533
534 #: src/addressbook.c:2846
535 msgid "Addressbook conversion"
536 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
537
538 #: src/addressbook.c:2881
539 msgid "Addressbook Error"
540 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
541
542 #: src/addressbook.c:2882
543 msgid "Could not read address index"
544 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
545
546 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1015
547 msgid "Interface"
548 msgstr "Èíòåðôåéñ"
549
550 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
551 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
552 msgid "Address Book"
553 msgstr "Àäðåñíèê"
554
555 #: src/addressbook.c:3377
556 msgid "Person"
557 msgstr "Ëèöå"
558
559 #: src/addressbook.c:3393
560 msgid "EMail Address"
561 msgstr "EMail Àäðåñ"
562
563 #: src/addressbook.c:3409
564 msgid "Group"
565 msgstr "Ãðóïà"
566
567 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
568 #: src/prefs_account.c:1891
569 msgid "Folder"
570 msgstr "Ïàïêà"
571
572 #: src/addressbook.c:3441
573 msgid "vCard"
574 msgstr "vCard"
575
576 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
577 msgid "JPilot"
578 msgstr "JPilot"
579
580 #: src/addressbook.c:3489
581 msgid "LDAP Server"
582 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
583
584 #: src/addrgather.c:156
585 msgid "Please specify name for address book."
586 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
587
588 #: src/addrgather.c:176
589 msgid "Please select the mail headers to search."
590 msgstr ""
591
592 #: src/addrgather.c:183
593 msgid "Busy harvesting addresses..."
594 msgstr ""
595
596 #: src/addrgather.c:221
597 msgid "Addresses gathered successfully."
598 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
599
600 #: src/addrgather.c:285
601 msgid "No folder or message was selected."
602 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà íèòî ñúîáùåíèå."
603
604 #: src/addrgather.c:293
605 msgid ""
606 "Please select a folder to process from the folder\n"
607 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
608 "the message list."
609 msgstr ""
610
611 #: src/addrgather.c:345
612 msgid "Folder :"
613 msgstr "Ïàïêà :"
614
615 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
616 msgid "Address Book :"
617 msgstr "Àäðåñíèê :"
618
619 #: src/addrgather.c:366
620 msgid "Folder Size :"
621 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
622
623 #: src/addrgather.c:381
624 msgid "Process these mail header fields"
625 msgstr ""
626
627 #: src/addrgather.c:399
628 msgid "Include sub-folders"
629 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
630
631 #: src/addrgather.c:422
632 msgid "Header Name"
633 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
634
635 #: src/addrgather.c:423
636 msgid "Address Count"
637 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
638
639 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
640 #: src/messageview.c:331
641 msgid "Warning"
642 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
643
644 #: src/addrgather.c:528
645 msgid "Header Fields"
646 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
647
648 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
649 msgid "Finish"
650 msgstr "Çàâúðøè"
651
652 #: src/addrgather.c:588
653 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
654 msgstr ""
655
656 #: src/addrgather.c:596
657 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
658 msgstr ""
659
660 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
661 msgid "Common address"
662 msgstr "Îáùè àäðåñè"
663
664 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
665 msgid "Personal address"
666 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
667
668 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5731 src/main.c:494
669 msgid "Notice"
670 msgstr "Ñúîáùåíèå"
671
672 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3302 src/inc.c:530
673 msgid "Error"
674 msgstr "Ãðåøêà"
675
676 #: src/alertpanel.c:279
677 msgid "Show this message next time"
678 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
679
680 #: src/colorlabel.c:45
681 msgid "Orange"
682 msgstr "Îðàíæåâ"
683
684 #: src/colorlabel.c:46
685 msgid "Red"
686 msgstr "×åðâåí"
687
688 #: src/colorlabel.c:47
689 msgid "Pink"
690 msgstr "Ðîçîâ"
691
692 #: src/colorlabel.c:48
693 msgid "Sky blue"
694 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
695
696 #: src/colorlabel.c:49
697 msgid "Blue"
698 msgstr "Ñèí"
699
700 #: src/colorlabel.c:50
701 msgid "Green"
702 msgstr "Çåëåí"
703
704 #: src/colorlabel.c:51
705 msgid "Brown"
706 msgstr "Êàôÿâ"
707
708 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
709 #: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4219
710 msgid "None"
711 msgstr "Íèêîé"
712
713 #: src/compose.c:494
714 msgid "/_Add..."
715 msgstr "/_Äîáàâè"
716
717 #: src/compose.c:495
718 msgid "/_Remove"
719 msgstr "/_Ìàõíè"
720
721 #: src/compose.c:497 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
722 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
723 msgid "/_Property..."
724 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
725
726 #: src/compose.c:503
727 msgid "/_File/_Attach file"
728 msgstr "/_Ôàéë/_Ïðèêðåïè ôàéë"
729
730 #: src/compose.c:504
731 msgid "/_File/_Insert file"
732 msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
733
734 #: src/compose.c:505
735 msgid "/_File/Insert si_gnature"
736 msgstr "/_Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
737
738 #: src/compose.c:510
739 msgid "/_Edit/_Undo"
740 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
741
742 #: src/compose.c:511
743 msgid "/_Edit/_Redo"
744 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
745
746 #: src/compose.c:513
747 msgid "/_Edit/Cu_t"
748 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
749
750 #: src/compose.c:516
751 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
752 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
753
754 #: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:427
755 msgid "/_Edit/Select _all"
756 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
757
758 #: src/compose.c:519
759 msgid "/_Edit/A_dvanced"
760 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
761
762 #: src/compose.c:520
763 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
764 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
765
766 #: src/compose.c:525
767 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
768 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
769
770 #: src/compose.c:530
771 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
772 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
773
774 #: src/compose.c:535
775 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
776 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
777
778 #: src/compose.c:540
779 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
780 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
781
782 #: src/compose.c:545
783 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
784 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
785
786 #: src/compose.c:550
787 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
788 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
789
790 #: src/compose.c:555
791 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
792 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
793
794 #: src/compose.c:560
795 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
796 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
797
798 #: src/compose.c:565
799 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
800 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
801
802 #: src/compose.c:570
803 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
804 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
805
806 #: src/compose.c:575
807 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
808 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
809
810 #: src/compose.c:580
811 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
812 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
813
814 #: src/compose.c:585
815 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
816 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
817
818 #: src/compose.c:590
819 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
820 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
821
822 #: src/compose.c:596
823 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
824 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
825
826 #: src/compose.c:598
827 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
828 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
829
830 #: src/compose.c:600
831 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
832 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
833
834 #: src/compose.c:603
835 msgid "/_Spelling"
836 msgstr "/_Ñïåëèíã"
837
838 #: src/compose.c:604
839 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
840 msgstr ""
841
842 #: src/compose.c:606
843 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
844 msgstr ""
845
846 #: src/compose.c:608
847 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
848 msgstr ""
849
850 #: src/compose.c:610
851 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
852 msgstr ""
853
854 #: src/compose.c:612
855 msgid "/_Spelling/---"
856 msgstr "/_Ñïåëèíã/---"
857
858 #: src/compose.c:613
859 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
860 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
861
862 #: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:433 src/summaryview.c:431
863 msgid "/_View"
864 msgstr "/_Èçãëåä"
865
866 #: src/compose.c:618
867 msgid "/_View/_To"
868 msgstr "/_Èçãëåä/Äî"
869
870 #: src/compose.c:619
871 msgid "/_View/_Cc"
872 msgstr "/_Èçãëåä/_Cc"
873
874 #: src/compose.c:620
875 msgid "/_View/_Bcc"
876 msgstr "/_Èçãëåä/_Bcc"
877
878 #: src/compose.c:621
879 msgid "/_View/_Reply to"
880 msgstr "/_Èçãëåä/_Îòãîâîðè íà"
881
882 #: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:451
883 #: src/mainwindow.c:454 src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:506
884 #: src/mainwindow.c:588 src/mainwindow.c:592
885 msgid "/_View/---"
886 msgstr "/_Èçãëåä/---"
887
888 #: src/compose.c:623
889 msgid "/_View/_Followup to"
890 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
891
892 #: src/compose.c:625
893 msgid "/_View/R_uler"
894 msgstr "/_Èçãëåä/Ëèíèÿ"
895
896 #: src/compose.c:627
897 msgid "/_View/_Attachment"
898 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
899
900 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:595
901 msgid "/_Message"
902 msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
903
904 #: src/compose.c:630
905 msgid "/_Message/_Send"
906 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
907
908 #: src/compose.c:632
909 msgid "/_Message/Send _later"
910 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
911
912 #: src/compose.c:634 src/compose.c:640 src/compose.c:645 src/compose.c:647
913 #: src/compose.c:651 src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/mainwindow.c:600
914 #: src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:611 src/mainwindow.c:613
915 #: src/mainwindow.c:618
916 msgid "/_Message/---"
917 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/---"
918
919 #: src/compose.c:635
920 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
921 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
922
923 #: src/compose.c:637
924 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
925 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
926
927 #: src/compose.c:641
928 msgid "/_Message/_To"
929 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Äî"
930
931 #: src/compose.c:642
932 msgid "/_Message/_Cc"
933 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Cc"
934
935 #: src/compose.c:643
936 msgid "/_Message/_Bcc"
937 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Bcc"
938
939 #: src/compose.c:644
940 msgid "/_Message/_Reply to"
941 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
942
943 #: src/compose.c:646
944 msgid "/_Message/_Followup to"
945 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
946
947 #: src/compose.c:648
948 msgid "/_Message/_Attach"
949 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
950
951 #: src/compose.c:652
952 msgid "/_Message/Si_gn"
953 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
954
955 #: src/compose.c:653
956 msgid "/_Message/_Encrypt"
957 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Êðèïòèðàé"
958
959 #: src/compose.c:656
960 msgid "/_Message/_Priority"
961 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
962
963 #: src/compose.c:657
964 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
965 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
966
967 #: src/compose.c:658
968 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
969 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
970
971 #: src/compose.c:659
972 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
973 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
974
975 #: src/compose.c:660
976 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
977 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
978
979 #: src/compose.c:661
980 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
981 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
982
983 #: src/compose.c:663
984 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
985 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
986
987 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:628
988 msgid "/_Tools"
989 msgstr "/_Èñòðóìåíòè"
990
991 #: src/compose.c:665
992 msgid "/_Tools/Show _ruler"
993 msgstr ""
994
995 #: src/compose.c:666
996 msgid "/_Tools/_Address book"
997 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
998
999 #: src/compose.c:667
1000 msgid "/_Tools/_Template"
1001 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1002
1003 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:651
1004 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1005 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1006
1007 #: src/compose.c:1017 src/compose.c:1102
1008 #, c-format
1009 msgid "%s: file not exist\n"
1010 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
1011
1012 #: src/compose.c:1198 src/procmsg.c:983
1013 msgid "Can't get text part\n"
1014 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
1015
1016 #: src/compose.c:1323
1017 msgid "Reply-To:"
1018 msgstr "Îòãîâîðè íà:"
1019
1020 #: src/compose.c:1326 src/compose.c:4215 src/compose.c:4921
1021 #: src/headerview.c:56
1022 msgid "Newsgroups:"
1023 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1024
1025 #: src/compose.c:1329
1026 msgid "Followup-To:"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: src/compose.c:1625
1030 msgid "Quote mark format error."
1031 msgstr ""
1032
1033 #: src/compose.c:1637
1034 msgid "Message reply/forward format error."
1035 msgstr ""
1036
1037 #: src/compose.c:1943
1038 #, c-format
1039 msgid "File %s doesn't exist\n"
1040 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
1041
1042 #: src/compose.c:1947
1043 #, c-format
1044 msgid "Can't get file size of %s\n"
1045 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
1046
1047 #: src/compose.c:1951
1048 #, c-format
1049 msgid "File %s is empty."
1050 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1051
1052 #: src/compose.c:1955
1053 #, c-format
1054 msgid "Can't read %s."
1055 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1056
1057 #: src/compose.c:1980
1058 #, c-format
1059 msgid "Message: %s"
1060 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1061
1062 #: src/compose.c:2052 src/mimeview.c:465
1063 msgid "Can't get the part of multipart message."
1064 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
1065
1066 #: src/compose.c:2651
1067 msgid " [Edited]"
1068 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1069
1070 #: src/compose.c:2653
1071 #, c-format
1072 msgid "%s - Compose message%s"
1073 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1074
1075 #: src/compose.c:2656
1076 #, c-format
1077 msgid "Compose message%s"
1078 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1079
1080 #: src/compose.c:2680
1081 msgid ""
1082 "Account for sending mail is not specified.\n"
1083 "Please select a mail account before sending."
1084 msgstr ""
1085 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1086 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1087
1088 #: src/compose.c:2826
1089 msgid "Recipient is not specified."
1090 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1091
1092 #: src/compose.c:2834 src/compose.c:4967 src/messageview.c:331
1093 #: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:997 src/toolbar.c:297
1094 msgid "Send"
1095 msgstr "Èçïðàùàíå"
1096
1097 #: src/compose.c:2835
1098 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1099 msgstr ""
1100
1101 #: src/compose.c:2855
1102 msgid "Could not queue message for sending"
1103 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1104
1105 #: src/compose.c:2899 src/compose.c:3521
1106 msgid "can't get recipient list."
1107 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
1108
1109 #: src/compose.c:2940 src/procmsg.c:1333
1110 #, c-format
1111 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1112 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1113
1114 #: src/compose.c:2954 src/messageview.c:408
1115 msgid "Queueing"
1116 msgstr "Èç÷àêâàì"
1117
1118 #: src/compose.c:2955
1119 msgid ""
1120 "Error occurred while sending the message.\n"
1121 "Put this message into queue folder?"
1122 msgstr ""
1123 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1124 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1125
1126 #: src/compose.c:2961
1127 msgid "Can't queue the message."
1128 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1129
1130 #: src/compose.c:2964
1131 msgid "Error occurred while sending the message."
1132 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1133
1134 #: src/compose.c:2980
1135 msgid "Can't save the message to Sent."
1136 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1137
1138 #: src/compose.c:3116 src/compose.c:3269 src/compose.c:3434 src/compose.c:3591
1139 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
1140 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
1141 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
1142 #: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2038
1143 msgid "can't change file mode\n"
1144 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà/òèïà íà ôàéëà\n"
1145
1146 #: src/compose.c:3211
1147 #, c-format
1148 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1149 msgstr ""
1150
1151 #: src/compose.c:3303
1152 msgid ""
1153 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1154 "Send it anyway?"
1155 msgstr ""
1156 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1157 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
1158
1159 #: src/compose.c:3333
1160 msgid "can't write headers\n"
1161 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
1162
1163 #: src/compose.c:3473
1164 msgid "can't remove the old message\n"
1165 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
1166
1167 #: src/compose.c:3535
1168 msgid "No account for sending mails available!"
1169 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1170
1171 #: src/compose.c:3545
1172 msgid "No account for posting news available!"
1173 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1174
1175 #: src/compose.c:3683
1176 msgid "can't find queue folder\n"
1177 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
1178
1179 #: src/compose.c:3690 src/messageview.c:274
1180 msgid "can't queue the message\n"
1181 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
1182
1183 #: src/compose.c:3733
1184 #, c-format
1185 msgid "Can't open file %s\n"
1186 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
1187
1188 #: src/compose.c:4294 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1189 msgid "From:"
1190 msgstr "Îò"
1191
1192 #: src/compose.c:4398 src/compose.c:4569 src/compose.c:5494
1193 msgid "MIME type"
1194 msgstr "MIME òèï"
1195
1196 #: src/compose.c:4399 src/compose.c:4570 src/mimeview.c:154
1197 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1198 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
1199 msgid "Size"
1200 msgstr "Ðàçìåð"
1201
1202 #: src/compose.c:4463
1203 msgid "Save Message to "
1204 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1205
1206 #: src/compose.c:4483 src/prefs_filtering.c:492
1207 msgid "Select ..."
1208 msgstr " Èçáåðè ... "
1209
1210 #: src/compose.c:4620 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
1211 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1212 msgid "Header"
1213 msgstr "Çàãëàâêà"
1214
1215 #: src/compose.c:4622 src/mimeview.c:201
1216 msgid "Attachments"
1217 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1218
1219 #: src/compose.c:4624
1220 msgid "Others"
1221 msgstr "Äðóãè"
1222
1223 #: src/compose.c:4639 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1224 #: src/summary_search.c:163
1225 msgid "Subject:"
1226 msgstr "Òåìà"
1227
1228 #: src/compose.c:4883
1229 #, c-format
1230 msgid ""
1231 "Spell checker could not be started.\n"
1232 "%s"
1233 msgstr ""
1234
1235 #: src/compose.c:4968
1236 msgid "Send message"
1237 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
1238
1239 #: src/compose.c:4974
1240 msgid "Send later"
1241 msgstr "... ïî êúñíî"
1242
1243 #: src/compose.c:4975
1244 msgid "Put into queue folder and send later"
1245 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
1246
1247 #: src/compose.c:4982
1248 msgid "Draft"
1249 msgstr "×åðíîâè"
1250
1251 #: src/compose.c:4983
1252 msgid "Save to draft folder"
1253 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
1254
1255 #: src/compose.c:4992 src/compose.c:6271
1256 msgid "Insert"
1257 msgstr "Âìúêíè"
1258
1259 #: src/compose.c:4993
1260 msgid "Insert file"
1261 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
1262
1263 #: src/compose.c:5000
1264 msgid "Attach"
1265 msgstr "Ïðèêðåïè"
1266
1267 #: src/compose.c:5001
1268 msgid "Attach file"
1269 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
1270
1271 #: src/compose.c:5010 src/prefs_common.c:1745
1272 msgid "Signature"
1273 msgstr "Ïîäïèñ"
1274
1275 #: src/compose.c:5011
1276 msgid "Insert signature"
1277 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
1278
1279 #: src/compose.c:5019 src/prefs_common.c:2873
1280 msgid "Editor"
1281 msgstr "Ðåäàêòîð"
1282
1283 #: src/compose.c:5020
1284 msgid "Edit with external editor"
1285 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1286
1287 #: src/compose.c:5028
1288 msgid "Linewrap"
1289 msgstr "Ïðåíåñè"
1290
1291 #: src/compose.c:5029
1292 msgid "Wrap all long lines"
1293 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1294
1295 #: src/compose.c:5389
1296 msgid "Invalid MIME type."
1297 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1298
1299 #: src/compose.c:5407
1300 msgid "File doesn't exist or is empty."
1301 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1302
1303 #: src/compose.c:5476
1304 msgid "Property"
1305 msgstr "Ñâîéñòâî"
1306
1307 #: src/compose.c:5521
1308 msgid "Encoding"
1309 msgstr "Åíêîäèíã"
1310
1311 #: src/compose.c:5550
1312 msgid "Path"
1313 msgstr "Ïúò"
1314
1315 #: src/compose.c:5551 src/prefs_toolbar.c:826
1316 msgid "File name"
1317 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1318
1319 #: src/compose.c:5702
1320 #, c-format
1321 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1322 msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1323
1324 #: src/compose.c:5728
1325 #, c-format
1326 msgid ""
1327 "The external editor is still working.\n"
1328 "Force terminating the process?\n"
1329 "process group id: %d"
1330 msgstr ""
1331 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1332 "Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1333 "process group id: %d"
1334
1335 #: src/compose.c:5741
1336 #, c-format
1337 msgid "Terminated process group id: %d"
1338 msgstr "Terminated process group id: %d"
1339
1340 #: src/compose.c:5742
1341 #, c-format
1342 msgid "Temporary file: %s"
1343 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
1344
1345 #: src/compose.c:5799
1346 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1347 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
1348
1349 #: src/compose.c:5803
1350 msgid "Couldn't write to file\n"
1351 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
1352
1353 #: src/compose.c:5805
1354 msgid "Pipe read failed\n"
1355 msgstr "Pipe read failed\n"
1356
1357 #: src/compose.c:6073 src/inc.c:168 src/inc.c:276 src/mainwindow.c:2252
1358 msgid "Offline warning"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: src/compose.c:6074 src/inc.c:169 src/inc.c:277 src/mainwindow.c:2253
1362 msgid "You're working offline. Override?"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: src/compose.c:6178 src/compose.c:6199
1366 msgid "Select file"
1367 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1368
1369 #: src/compose.c:6231
1370 msgid "Discard message"
1371 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1372
1373 #: src/compose.c:6232
1374 msgid "This message has been modified. discard it?"
1375 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1376
1377 #: src/compose.c:6233
1378 msgid "Discard"
1379 msgstr "Îòõâúðëè"
1380
1381 #: src/compose.c:6233
1382 msgid "to Draft"
1383 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1384
1385 #: src/compose.c:6268
1386 #, c-format
1387 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1388 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1389
1390 #: src/compose.c:6270
1391 msgid "Apply template"
1392 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1393
1394 #: src/compose.c:6271
1395 msgid "Replace"
1396 msgstr "Çàìåíè"
1397
1398 #: src/editaddress.c:143
1399 msgid "Add New Person"
1400 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1401
1402 #: src/editaddress.c:144
1403 msgid "Edit Person Details"
1404 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1405
1406 #: src/editaddress.c:285
1407 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1408 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1409
1410 #: src/editaddress.c:422
1411 msgid "A Name and Value must be supplied."
1412 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1413
1414 #: src/editaddress.c:480
1415 msgid "Edit Person Data"
1416 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1417
1418 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1419 msgid "Display Name"
1420 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1421
1422 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1423 msgid "Last Name"
1424 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1425
1426 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1427 msgid "First Name"
1428 msgstr "Èìå"
1429
1430 #: src/editaddress.c:589
1431 msgid "Nickname"
1432 msgstr "Ïðÿêîð"
1433
1434 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1435 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1436 msgid "E-Mail Address"
1437 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1438
1439 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1440 msgid "Alias"
1441 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1442
1443 #: src/editaddress.c:710
1444 msgid "Move Up"
1445 msgstr "Íàãîðå"
1446
1447 #: src/editaddress.c:713
1448 msgid "Move Down"
1449 msgstr "Íàäîëó"
1450
1451 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1452 msgid "Modify"
1453 msgstr "Ïðîìåíè"
1454
1455 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1456 #: src/summary_search.c:207
1457 msgid "Clear"
1458 msgstr "Èç÷èñòè"
1459
1460 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1461 #: src/prefs_matcher.c:393
1462 msgid "Value"
1463 msgstr "Ñòîéíîñò"
1464
1465 #: src/editaddress.c:883
1466 msgid "Basic Data"
1467 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1468
1469 #: src/editaddress.c:885
1470 msgid "User Attributes"
1471 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1472
1473 #: src/editbook.c:112
1474 msgid "File appears to be Ok."
1475 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1476
1477 #: src/editbook.c:115
1478 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1479 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1480
1481 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1482 msgid "Could not read file."
1483 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1484
1485 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1486 msgid "Edit Addressbook"
1487 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1488
1489 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1490 msgid " Check File "
1491 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1492
1493 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1494 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1495 msgid "File"
1496 msgstr "Ôàéë"
1497
1498 #: src/editbook.c:283
1499 msgid "Add New Addressbook"
1500 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1501
1502 #: src/editgroup.c:105
1503 msgid "A Group Name must be supplied."
1504 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî"
1505
1506 #: src/editgroup.c:261
1507 msgid "Edit Group Data"
1508 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1509
1510 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1511 msgid "Group Name"
1512 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1513
1514 #: src/editgroup.c:308
1515 msgid "Addresses in Group"
1516 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1517
1518 #: src/editgroup.c:310
1519 msgid " -> "
1520 msgstr " -> "
1521
1522 #: src/editgroup.c:337
1523 msgid " <- "
1524 msgstr " <- "
1525
1526 #: src/editgroup.c:339
1527 msgid "Available Addresses"
1528 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1529
1530 #: src/editgroup.c:403
1531 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1532 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1533
1534 #: src/editgroup.c:453
1535 msgid "Edit Group Details"
1536 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1537
1538 #: src/editgroup.c:456
1539 msgid "Add New Group"
1540 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1541
1542 #: src/editgroup.c:506
1543 msgid "Edit folder"
1544 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1545
1546 #: src/editgroup.c:506
1547 msgid "Input the new name of folder:"
1548 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1549
1550 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
1551 #: src/folderview.c:2211
1552 msgid "New folder"
1553 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1554
1555 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913
1556 msgid "Input the name of new folder:"
1557 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1558
1559 #: src/editjpilot.c:189
1560 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1561 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1562
1563 #: src/editjpilot.c:225
1564 msgid "Select JPilot File"
1565 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1566
1567 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1568 msgid "Edit JPilot Entry"
1569 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1570
1571 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1572 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1573 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1919
1574 msgid " ... "
1575 msgstr " ... "
1576
1577 #: src/editjpilot.c:319
1578 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1579 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
1580
1581 #: src/editjpilot.c:408
1582 msgid "Add New JPilot Entry"
1583 msgstr "Add New JPilot Entry"
1584
1585 #: src/editldap.c:164
1586 msgid "Connected successfully to server"
1587 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1588
1589 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1590 msgid "Could not connect to server"
1591 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1592
1593 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1594 msgid "Edit LDAP Server"
1595 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1596
1597 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1598 msgid "Hostname"
1599 msgstr "Hostname"
1600
1601 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1602 msgid "Port"
1603 msgstr "Ïîðò"
1604
1605 #: src/editldap.c:328
1606 msgid " Check Server "
1607 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1608
1609 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1610 msgid "Search Base"
1611 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1612
1613 #: src/editldap.c:390
1614 msgid "Search Criteria"
1615 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1616
1617 #: src/editldap.c:397
1618 msgid " Reset "
1619 msgstr "Ïðîìåíè "
1620
1621 #: src/editldap.c:402
1622 msgid "Bind DN"
1623 msgstr "Bind DN"
1624
1625 #: src/editldap.c:411
1626 msgid "Bind Password"
1627 msgstr "Bind Ïàðîëà"
1628
1629 #: src/editldap.c:420
1630 msgid "Timeout (secs)"
1631 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1632
1633 #: src/editldap.c:434
1634 msgid "Maximum Entries"
1635 msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
1636
1637 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:723
1638 msgid "Basic"
1639 msgstr "Îñíîâíè"
1640
1641 #: src/editldap.c:462
1642 msgid "Extended"
1643 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1644
1645 #: src/editldap.c:547
1646 msgid "Add New LDAP Server"
1647 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1648
1649 #: src/editldap_basedn.c:141
1650 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1651 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1652
1653 #: src/editldap_basedn.c:202
1654 msgid "Available Search Base(s)"
1655 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1656
1657 #: src/editldap_basedn.c:286
1658 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1659 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1660
1661 #: src/editvcard.c:96
1662 msgid "File does not appear to be vCard format."
1663 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1664
1665 #: src/editvcard.c:132
1666 msgid "Select vCard File"
1667 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1668
1669 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1670 msgid "Edit vCard Entry"
1671 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1672
1673 #: src/editvcard.c:296
1674 msgid "Add New vCard Entry"
1675 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1676
1677 #: src/exphtmldlg.c:101
1678 msgid "Please specify output directory and file to create."
1679 msgstr ""
1680
1681 #: src/exphtmldlg.c:104
1682 msgid "Select stylesheet and formatting."
1683 msgstr ""
1684
1685 #: src/exphtmldlg.c:107
1686 msgid "File exported successfully."
1687 msgstr "Ôàéëà å èçíåñåí óñïåøíî."
1688
1689 #: src/exphtmldlg.c:154
1690 #, c-format
1691 msgid ""
1692 "HTML Output Directory '%s'\n"
1693 "does not exist. OK to create new directory?"
1694 msgstr ""
1695 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1696 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1697
1698 #: src/exphtmldlg.c:157
1699 msgid "Create Directory"
1700 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1701
1702 #: src/exphtmldlg.c:166
1703 #, c-format
1704 msgid ""
1705 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1706 "%s"
1707 msgstr ""
1708
1709 #: src/exphtmldlg.c:168
1710 msgid "Failed to Create Directory"
1711 msgstr ""
1712
1713 #: src/exphtmldlg.c:318
1714 msgid "Select HTML Output File"
1715 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1716
1717 #: src/exphtmldlg.c:387
1718 msgid "HTML Output File"
1719 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1720
1721 #: src/exphtmldlg.c:443
1722 msgid "Stylesheet"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3693 src/prefs_common.c:4014
1726 msgid "Default"
1727 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1728
1729 #: src/exphtmldlg.c:462
1730 msgid "Full"
1731 msgstr "Ïúëíî èìå"
1732
1733 #: src/exphtmldlg.c:468
1734 msgid "Custom"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: src/exphtmldlg.c:474
1738 msgid "Custom-2"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: src/exphtmldlg.c:480
1742 msgid "Custom-3"
1743 msgstr ""
1744
1745 #: src/exphtmldlg.c:486
1746 msgid "Custom-4"
1747 msgstr ""
1748
1749 #: src/exphtmldlg.c:500
1750 msgid "Full Name Format"
1751 msgstr "Ïúëíî èìå"
1752
1753 #: src/exphtmldlg.c:507
1754 msgid "First Name, Last Name"
1755 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1756
1757 #: src/exphtmldlg.c:513
1758 msgid "Last Name, First Name"
1759 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1760
1761 #: src/exphtmldlg.c:527
1762 msgid "Color Banding"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: src/exphtmldlg.c:533
1766 msgid "Format E-Mail Links"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: src/exphtmldlg.c:539
1770 msgid "Format User Attributes"
1771 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1772
1773 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1774 msgid "File Name"
1775 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1776
1777 #: src/exphtmldlg.c:599
1778 msgid "Open with Web Browser"
1779 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1780
1781 #: src/exphtmldlg.c:628
1782 msgid "Export Address Book to HTML File"
1783 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1784
1785 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1786 msgid "Prev"
1787 msgstr "Ïðåäèøåí"
1788
1789 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:307
1790 msgid "Next"
1791 msgstr "Ñëåäâàù"
1792
1793 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1794 msgid "File Info"
1795 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:693
1798 msgid "Format"
1799 msgstr "Ôîðìàò"
1800
1801 #: src/export.c:127
1802 msgid "Export"
1803 msgstr "Èçíåñè"
1804
1805 #: src/export.c:146
1806 msgid "Specify target folder and mbox file."
1807 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1808
1809 #: src/export.c:156
1810 msgid "Source dir:"
1811 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1812
1813 #: src/export.c:161
1814 msgid "Exporting file:"
1815 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1816
1817 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1818 #: src/prefs_account.c:1176 src/prefs_filter.c:361
1819 msgid " Select... "
1820 msgstr " Èçáåðè... "
1821
1822 #: src/export.c:219
1823 msgid "Select exporting file"
1824 msgstr "Èçáåðè èçíàñÿí ôàéë"
1825
1826 #: src/exporthtml.c:799
1827 msgid "Full Name"
1828 msgstr "Ïúëíî èìå"
1829
1830 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1831 msgid "Attributes"
1832 msgstr "Àòðèáóòè"
1833
1834 #: src/exporthtml.c:1004
1835 msgid "Sylpheed Address Book"
1836 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1837
1838 #: src/exporthtml.c:1116
1839 msgid "Name already exists but is not a directory."
1840 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1841
1842 #: src/exporthtml.c:1119
1843 msgid "No permissions to create directory."
1844 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1845
1846 #: src/exporthtml.c:1122
1847 msgid "Name is too long."
1848 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1849
1850 #: src/exporthtml.c:1125
1851 msgid "Not specified."
1852 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1853
1854 #: src/foldersel.c:146
1855 msgid "Select folder"
1856 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1857
1858 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1042
1859 msgid "Inbox"
1860 msgstr "Âõîäÿùè"
1861
1862 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1058
1863 msgid "Sent"
1864 msgstr "Èçïðàòåíè"
1865
1866 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1074
1867 msgid "Queue"
1868 msgstr "×àêàùè"
1869
1870 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1090
1871 msgid "Trash"
1872 msgstr "Êîø÷å"
1873
1874 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1104
1875 msgid "Drafts"
1876 msgstr "×åðíîâè"
1877
1878 #: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
1879 msgid "/Create _new folder..."
1880 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1881
1882 #: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
1883 msgid "/_Rename folder..."
1884 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1885
1886 #: src/folderview.c:261 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
1887 msgid "/_Delete folder"
1888 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1889
1890 #: src/folderview.c:263 src/folderview.c:282
1891 msgid "/Remove _mailbox"
1892 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1893
1894 #: src/folderview.c:266 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
1895 #: src/folderview.c:322
1896 msgid "/_Processing..."
1897 msgstr "/_Ðàáîòÿ..."
1898
1899 #: src/folderview.c:267
1900 msgid "/_Scoring..."
1901 msgstr ""
1902
1903 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
1904 msgid "/Mark all _read"
1905 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1906
1907 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
1908 msgid "/_Check for new messages"
1909 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1910
1911 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:300
1912 msgid "/R_escan folder tree"
1913 msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1914
1915 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
1916 msgid "/_Search folder..."
1917 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1918
1919 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307 src/folderview.c:323
1920 msgid "/S_coring..."
1921 msgstr ""
1922
1923 #: src/folderview.c:302
1924 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1925 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1926
1927 #: src/folderview.c:314
1928 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1929 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1930
1931 #: src/folderview.c:316
1932 msgid "/_Remove newsgroup"
1933 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1934
1935 #: src/folderview.c:318
1936 msgid "/Remove _news account"
1937 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
1938
1939 #: src/folderview.c:348
1940 msgid "New"
1941 msgstr "Íîâè"
1942
1943 #: src/folderview.c:349 src/prefs_summary_column.c:68
1944 msgid "Unread"
1945 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
1946
1947 #: src/folderview.c:350 src/selective_download.c:800
1948 msgid "#"
1949 msgstr "#"
1950
1951 #: src/folderview.c:569
1952 msgid "Setting folder info..."
1953 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
1954
1955 #: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2714 src/setup.c:81
1956 #, c-format
1957 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1958 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
1959
1960 #: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2719 src/setup.c:86
1961 #, c-format
1962 msgid "Scanning folder %s ..."
1963 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
1964
1965 #: src/folderview.c:796
1966 msgid "Rescan folder tree"
1967 msgstr "Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1968
1969 #: src/folderview.c:797
1970 msgid ""
1971 "All previous settings for each folders will be lost.\n"
1972 "Continue?"
1973 msgstr ""
1974 "Âñè÷êè ïðåäèøíè íàñòðîéêè çà âñÿêà ïàïêà ùå áúäàò èçãóáåíè.\n"
1975 "Ïðîäúëæàâàìå ëè?"
1976
1977 #: src/folderview.c:803
1978 msgid "Rescanning folder tree..."
1979 msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
1980
1981 #: src/folderview.c:825
1982 msgid "Rescanning all folder trees..."
1983 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
1984
1985 #: src/folderview.c:903
1986 msgid "Checking for new messages in all folders..."
1987 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
1988
1989 #: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5127
1990 #, c-format
1991 msgid "Processing (%s)..."
1992 msgstr ""
1993
1994 #: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:2215
1995 msgid "NewFolder"
1996 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
1997
1998 #: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2220
1999 #, c-format
2000 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2001 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2002
2003 #: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1987
2004 #: src/folderview.c:2063 src/folderview.c:2232
2005 #, c-format
2006 msgid "The folder `%s' already exists."
2007 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2008
2009 #: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2239
2010 #, c-format
2011 msgid "Can't create the folder `%s'."
2012 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
2013
2014 #: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2053
2015 #, c-format
2016 msgid "Input new name for `%s':"
2017 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
2018
2019 #: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2055
2020 msgid "Rename folder"
2021 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2022
2023 #: src/folderview.c:2113
2024 #, c-format
2025 msgid ""
2026 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2027 "Do you really want to delete?"
2028 msgstr ""
2029 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2030 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2031
2032 #: src/folderview.c:2115
2033 msgid "Delete folder"
2034 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2035
2036 #: src/folderview.c:2124
2037 #, c-format
2038 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2039 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2040
2041 #: src/folderview.c:2176
2042 #, c-format
2043 msgid ""
2044 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2045 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2046 msgstr ""
2047 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2048 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
2049
2050 #: src/folderview.c:2178
2051 msgid "Remove mailbox"
2052 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2053
2054 #: src/folderview.c:2212
2055 msgid ""
2056 "Input the name of new folder:\n"
2057 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2058 " append `/' at the end of the name)"
2059 msgstr ""
2060 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2061 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2062 " äîáàâåòå '/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2063
2064 #: src/folderview.c:2284
2065 #, c-format
2066 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2067 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2068
2069 #: src/folderview.c:2285
2070 msgid "Delete IMAP4 account"
2071 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2072
2073 #: src/folderview.c:2418
2074 #, c-format
2075 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2076 msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2077
2078 #: src/folderview.c:2419
2079 msgid "Delete newsgroup"
2080 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2081
2082 #: src/folderview.c:2454
2083 #, c-format
2084 msgid "Really delete news account `%s'?"
2085 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2086
2087 #: src/folderview.c:2455
2088 msgid "Delete news account"
2089 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2090
2091 #: src/grouplistdialog.c:173
2092 msgid "Subscribe to newsgroup"
2093 msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
2094
2095 #: src/grouplistdialog.c:189
2096 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2097 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
2098
2099 #: src/grouplistdialog.c:195
2100 msgid "Find groups:"
2101 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2102
2103 #: src/grouplistdialog.c:203
2104 msgid " Search "
2105 msgstr "Òúðñåíå"
2106
2107 #: src/grouplistdialog.c:215
2108 msgid "Newsgroup name"
2109 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2110
2111 #: src/grouplistdialog.c:216
2112 msgid "Messages"
2113 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2114
2115 #: src/grouplistdialog.c:217
2116 msgid "Type"
2117 msgstr "Òèï"
2118
2119 #: src/grouplistdialog.c:243
2120 msgid "Refresh"
2121 msgstr "Îïðåñíè"
2122
2123 #: src/grouplistdialog.c:347
2124 msgid "moderated"
2125 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2126
2127 #: src/grouplistdialog.c:349
2128 msgid "readonly"
2129 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2130
2131 #: src/grouplistdialog.c:351
2132 msgid "unknown"
2133 msgstr "íåèçâåñòåí"
2134
2135 #: src/grouplistdialog.c:398
2136 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2137 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2138
2139 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1013
2140 msgid "Done."
2141 msgstr "Ãîòîâî."
2142
2143 #: src/grouplistdialog.c:477
2144 #, c-format
2145 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2146 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2147
2148 #: src/gtkaspell.c:479
2149 msgid "No dictionary selected."
2150 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2151
2152 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
2153 msgid "Normal Mode"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
2157 msgid "Bad Spellers Mode"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: src/gtkaspell.c:740
2161 msgid "Unknown suggestion mode."
2162 msgstr ""
2163
2164 #: src/gtkaspell.c:973
2165 msgid "No misspelled word found."
2166 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2167
2168 #: src/gtkaspell.c:1307
2169 msgid "Replace unknown word"
2170 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2171
2172 #: src/gtkaspell.c:1317
2173 #, c-format
2174 msgid "Replace \"%s\" with: "
2175 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ   : "
2176
2177 #: src/gtkaspell.c:1337
2178 msgid ""
2179 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2180 "will learn from mistake.\n"
2181 msgstr ""
2182
2183 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
2184 msgid "Fast Mode"
2185 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2186
2187 #: src/gtkaspell.c:1682
2188 #, c-format
2189 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2190 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2191
2192 #: src/gtkaspell.c:1695
2193 msgid "Accept in this session"
2194 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2195
2196 #: src/gtkaspell.c:1705
2197 msgid "Add to personal dictionary"
2198 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2199
2200 #: src/gtkaspell.c:1715
2201 msgid "Replace with..."
2202 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2203
2204 #: src/gtkaspell.c:1725
2205 #, c-format
2206 msgid "Check with %s"
2207 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2208
2209 #: src/gtkaspell.c:1744
2210 msgid "(no suggestions)"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: src/gtkaspell.c:1755
2214 msgid "Others..."
2215 msgstr "Äðóãè..."
2216
2217 #: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
2218 msgid "More..."
2219 msgstr "Ïîâå÷å..."
2220
2221 #: src/gtkaspell.c:1820
2222 #, c-format
2223 msgid "Dictionary: %s"
2224 msgstr "Ðå÷íèê   : %s"
2225
2226 #: src/gtkaspell.c:1833
2227 #, c-format
2228 msgid "Use alternate (%s)"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1585
2232 msgid "Check while typing"
2233 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2234
2235 #: src/gtkaspell.c:1897
2236 msgid "Change dictionary"
2237 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2238
2239 #: src/gtkaspell.c:2052
2240 #, c-format
2241 msgid ""
2242 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2243 "%s"
2244 msgstr ""
2245 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2246 "%s"
2247
2248 #: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
2249 msgid "Abcdef"
2250 msgstr "Àáâãäå"
2251
2252 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2223
2253 msgid "(No From)"
2254 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2255
2256 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2266 src/summaryview.c:2269
2257 msgid "(No Subject)"
2258 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2259
2260 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2261 msgid "Can't load the image."
2262 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
2263
2264 #: src/imap.c:427
2265 #, c-format
2266 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2267 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2268
2269 #: src/imap.c:469
2270 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2271 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2272
2273 #: src/imap.c:482
2274 #, c-format
2275 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2276 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2277
2278 #: src/imap.c:683
2279 #, c-format
2280 msgid "can't select mailbox %s\n"
2281 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2282
2283 #: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
2284 #, c-format
2285 msgid "can't fetch message %d\n"
2286 msgstr "íå ìîãà äà èçòåãëÿ ñúîáùåíèå %d\n"
2287
2288 #: src/imap.c:722 src/imap.c:731
2289 #, c-format
2290 msgid "can't append message %s\n"
2291 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
2292
2293 #: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
2294 #: src/mh.c:712
2295 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2296 msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
2297
2298 #: src/imap.c:769
2299 msgid "can't copy message\n"
2300 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
2301
2302 #: src/imap.c:985
2303 #, c-format
2304 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
2308 msgid "can't expunge\n"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: src/imap.c:1031
2312 #, c-format
2313 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: src/imap.c:1222
2317 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2318 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2319
2320 #: src/imap.c:1340
2321 #, c-format
2322 msgid "Can't create '%s'\n"
2323 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
2324
2325 #: src/imap.c:1345
2326 #, c-format
2327 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2328 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
2329
2330 #: src/imap.c:1408
2331 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2332 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2333
2334 #: src/imap.c:1429
2335 msgid "can't create mailbox\n"
2336 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2337
2338 #: src/imap.c:1500
2339 #, c-format
2340 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2341 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2342
2343 #: src/imap.c:1566
2344 msgid "can't delete mailbox\n"
2345 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2346
2347 #: src/imap.c:1599 src/imap.c:3223
2348 msgid "can't get envelope\n"
2349 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2350
2351 #: src/imap.c:1607 src/imap.c:3230
2352 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2353 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2354
2355 #: src/imap.c:1629 src/imap.c:3258
2356 #, c-format
2357 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2358 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2359
2360 #: src/imap.c:1720
2361 #, c-format
2362 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2363 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2364
2365 #: src/imap.c:1741
2366 #, c-format
2367 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2368 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2369
2370 #: src/imap.c:1748
2371 #, c-format
2372 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2373 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2374
2375 #: src/imap.c:1772
2376 msgid "Can't start TLS session.\n"
2377 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2378
2379 #: src/imap.c:1784
2380 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2381 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2382
2383 #: src/imap.c:1858
2384 msgid "can't get namespace\n"
2385 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2386
2387 #: src/imap.c:2288
2388 #, c-format
2389 msgid "can't select folder: %s\n"
2390 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2391
2392 #: src/imap.c:2411
2393 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2394 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2395
2396 #: src/imap.c:2672
2397 #, c-format
2398 msgid "can't append %s to %s\n"
2399 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2400
2401 #: src/imap.c:2677
2402 msgid "(sending file...)"
2403 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2404
2405 #: src/imap.c:2713
2406 #, c-format
2407 msgid "can't copy %d to %s\n"
2408 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2409
2410 #: src/imap.c:2738
2411 #, c-format
2412 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2413 msgstr ""
2414
2415 #: src/imap.c:2752
2416 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
2420 #, c-format
2421 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
2425 #, c-format
2426 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: src/import.c:131
2430 msgid "Import"
2431 msgstr "Âíåñè"
2432
2433 #: src/import.c:150
2434 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2435 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2436
2437 #: src/import.c:160
2438 msgid "Importing file:"
2439 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2440
2441 #: src/import.c:165
2442 msgid "Destination dir:"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: src/import.c:223
2446 msgid "Select importing file"
2447 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2448
2449 #: src/importldif.c:118
2450 msgid "Please specify address book name and file to import."
2451 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2452
2453 #: src/importldif.c:121
2454 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2455 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2456
2457 #: src/importldif.c:124
2458 msgid "File imported."
2459 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2460
2461 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2462 msgid "Please select a file."
2463 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2464
2465 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2466 msgid "Address book name must be supplied."
2467 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2468
2469 #: src/importldif.c:318
2470 msgid "Error reading LDIF fields."
2471 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2472
2473 #: src/importldif.c:341
2474 msgid "LDIF file imported successfully."
2475 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2476
2477 #: src/importldif.c:426
2478 msgid "Select LDIF File"
2479 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2480
2481 #: src/importldif.c:542
2482 msgid "S"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2486 msgid "LDIF Field"
2487 msgstr "LDIF Ïîëå"
2488
2489 #: src/importldif.c:544
2490 msgid "Attribute Name"
2491 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2492
2493 #: src/importldif.c:602
2494 msgid "Attribute"
2495 msgstr "Àòðèáóò"
2496
2497 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2498 msgid "Select"
2499 msgstr "Èçáåðè"
2500
2501 #: src/importldif.c:674
2502 msgid "File Name :"
2503 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2504
2505 #: src/importldif.c:684
2506 msgid "Records :"
2507 msgstr "Çàïèñè :"
2508
2509 #: src/importldif.c:712
2510 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2511 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2512
2513 #: src/importmutt.c:143
2514 msgid "Error importing MUTT file."
2515 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2516
2517 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2518 #: src/importpine.c:329
2519 msgid "Please select a file to import."
2520 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2521
2522 #: src/importmutt.c:185
2523 msgid "Select MUTT File"
2524 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2525
2526 #: src/importmutt.c:239
2527 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2528 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2529
2530 #: src/importpine.c:143
2531 msgid "Error importing Pine file."
2532 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2533
2534 #: src/importpine.c:185
2535 msgid "Select Pine File"
2536 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2537
2538 #: src/importpine.c:239
2539 msgid "Import Pine file into Address Book"
2540 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2541
2542 #: src/inc.c:254 src/inc.c:343 src/send.c:358
2543 msgid "Standby"
2544 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2545
2546 #: src/inc.c:367
2547 msgid "Retrieving new messages"
2548 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2549
2550 #: src/inc.c:497
2551 msgid "Retrieving"
2552 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2553
2554 #: src/inc.c:506
2555 #, c-format
2556 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2557 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2558
2559 #: src/inc.c:510
2560 msgid "Done (no new messages)"
2561 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2562
2563 #: src/inc.c:517
2564 msgid "Connection failed"
2565 msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
2566
2567 #: src/inc.c:521
2568 msgid "Auth failed"
2569 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
2570
2571 #: src/inc.c:525 src/prefs_summary_column.c:76
2572 msgid "Locked"
2573 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2574
2575 #: src/inc.c:534
2576 msgid "Cancelled"
2577 msgstr "Îòêàçàíî"
2578
2579 #: src/inc.c:547
2580 #, c-format
2581 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2582 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2583
2584 #: src/inc.c:627
2585 #, c-format
2586 msgid "Finished (%d new message(s))"
2587 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2588
2589 #: src/inc.c:630
2590 msgid "Finished (no new messages)"
2591 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2592
2593 #: src/inc.c:638
2594 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2595 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2596
2597 #: src/inc.c:701
2598 #, c-format
2599 msgid "%s: Retrieving new messages"
2600 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2601
2602 #: src/inc.c:729
2603 #, c-format
2604 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2605 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2606
2607 #: src/inc.c:737
2608 #, c-format
2609 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2610 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2611
2612 #: src/inc.c:744
2613 #, c-format
2614 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2615 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2616
2617 #: src/inc.c:854 src/inc.c:921
2618 #, c-format
2619 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2620 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2621
2622 #: src/inc.c:886
2623 msgid "Authenticating..."
2624 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2625
2626 #: src/inc.c:890
2627 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2628 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2629
2630 #: src/inc.c:894
2631 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2632 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2633
2634 #: src/inc.c:898
2635 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2636 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2637
2638 #: src/inc.c:902
2639 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2640 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2641
2642 #: src/inc.c:906
2643 #, c-format
2644 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2645 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2646
2647 #: src/inc.c:937
2648 #, c-format
2649 msgid "Deleting message %d"
2650 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2651
2652 #: src/inc.c:943
2653 msgid "Quitting"
2654 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2655
2656 #: src/inc.c:979
2657 msgid "a message won't be received\n"
2658 msgstr "ñúîáùåíèå íå áåøå ïîëó÷åíî\n"
2659
2660 #: src/inc.c:1014
2661 msgid "Error occurred while processing mail."
2662 msgstr ""
2663
2664 #: src/inc.c:1017
2665 msgid "No disk space left."
2666 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
2667
2668 #: src/inc.c:1021
2669 msgid "Mailbox is locked."
2670 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2671
2672 #: src/inc.c:1049
2673 msgid "Incorporation cancelled\n"
2674 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
2675
2676 #: src/inputdialog.c:151
2677 #, c-format
2678 msgid "Input password for %s on %s:"
2679 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2680
2681 #: src/inputdialog.c:153
2682 msgid "Input password"
2683 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2684
2685 #: src/logwindow.c:59
2686 msgid "Protocol log"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: src/logwindow.c:216
2690 msgid "Error clearing log\n"
2691 msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
2692
2693 #: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
2694 #, c-format
2695 msgid ""
2696 "File `%s' already exists.\n"
2697 "Can't create folder."
2698 msgstr ""
2699 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2700 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2701
2702 #: src/main.c:182
2703 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: src/main.c:268
2707 msgid ""
2708 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2709 "OpenPGP support disabled."
2710 msgstr ""
2711 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2712 "OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
2713
2714 #: src/main.c:418
2715 #, c-format
2716 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2717 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2718
2719 #: src/main.c:421
2720 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2721 msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
2722
2723 #: src/main.c:422
2724 msgid ""
2725 "  --attach file1 [file2]...\n"
2726 "                         open composition window with specified files\n"
2727 "                         attached"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: src/main.c:425
2731 msgid "  --receive              receive new messages"
2732 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2733
2734 #: src/main.c:426
2735 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2736 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2737
2738 #: src/main.c:427
2739 msgid "  --send                 send all queued messages"
2740 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2741
2742 #: src/main.c:428
2743 msgid "  --status               show the total number of messages"
2744 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2745
2746 #: src/main.c:429
2747 msgid "  --debug                debug mode"
2748 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2749
2750 #: src/main.c:430
2751 msgid "  --help                 display this help and exit"
2752 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2753
2754 #: src/main.c:431
2755 msgid "  --version              output version information and exit"
2756 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2757
2758 #: src/main.c:475
2759 msgid "top level folder"
2760 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2761
2762 #: src/main.c:495
2763 msgid "Composing message exists. Really quit?"
2764 msgstr ""
2765
2766 #: src/main.c:502
2767 msgid "Queued messages"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: src/main.c:503
2771 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2772 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2773
2774 #: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2263
2775 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2776 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2777
2778 #: src/mainwindow.c:405
2779 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2780 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2781
2782 #: src/mainwindow.c:406
2783 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2784 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2785
2786 #: src/mainwindow.c:407
2787 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2788 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2789
2790 #: src/mainwindow.c:409
2791 msgid "/_File/_Folder"
2792 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2793
2794 #: src/mainwindow.c:410
2795 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2796 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2797
2798 #: src/mainwindow.c:412
2799 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2800 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2801
2802 #: src/mainwindow.c:413
2803 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2804 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2805
2806 #: src/mainwindow.c:414
2807 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2808 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2809
2810 #: src/mainwindow.c:415
2811 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2812 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2813
2814 #: src/mainwindow.c:416
2815 msgid "/_File/Empty _trash"
2816 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2817
2818 #: src/mainwindow.c:417
2819 msgid "/_File/_Work offline"
2820 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2821
2822 #: src/mainwindow.c:419
2823 msgid "/_File/_Save as..."
2824 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2825
2826 #: src/mainwindow.c:420
2827 msgid "/_File/_Print..."
2828 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2829
2830 #: src/mainwindow.c:423
2831 msgid "/_File/E_xit"
2832 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2833
2834 #: src/mainwindow.c:428
2835 msgid "/_Edit/Select thread"
2836 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
2837
2838 #: src/mainwindow.c:430
2839 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2840 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2841
2842 #: src/mainwindow.c:432
2843 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2844 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
2845
2846 #: src/mainwindow.c:434
2847 msgid "/_View/Show or hi_de"
2848 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
2849
2850 #: src/mainwindow.c:435
2851 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2852 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
2853
2854 #: src/mainwindow.c:437
2855 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2856 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
2857
2858 #: src/mainwindow.c:439
2859 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2860 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
2861
2862 #: src/mainwindow.c:441
2863 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2864 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
2865
2866 #: src/mainwindow.c:443
2867 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2868 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
2869
2870 #: src/mainwindow.c:445
2871 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2872 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
2873
2874 #: src/mainwindow.c:447
2875 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2876 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
2877
2878 #: src/mainwindow.c:449
2879 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2880 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
2881
2882 #: src/mainwindow.c:452
2883 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2884 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
2885
2886 #: src/mainwindow.c:453
2887 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2888 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
2889
2890 #: src/mainwindow.c:455
2891 msgid "/_View/_Sort"
2892 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
2893
2894 #: src/mainwindow.c:456
2895 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2896 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
2897
2898 #: src/mainwindow.c:457
2899 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2900 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2901
2902 #: src/mainwindow.c:458
2903 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2904 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
2905
2906 #: src/mainwindow.c:459
2907 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2908 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
2909
2910 #: src/mainwindow.c:460
2911 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2912 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
2913
2914 #: src/mainwindow.c:461
2915 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2916 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
2917
2918 #: src/mainwindow.c:463
2919 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2920 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
2921
2922 #: src/mainwindow.c:464
2923 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2924 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
2925
2926 #: src/mainwindow.c:465
2927 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2928 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
2929
2930 #: src/mainwindow.c:467
2931 msgid "/_View/_Sort/by score"
2932 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2933
2934 #: src/mainwindow.c:468
2935 msgid "/_View/_Sort/by locked"
2936 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
2937
2938 #: src/mainwindow.c:469
2939 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2940 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
2941
2942 #: src/mainwindow.c:470 src/mainwindow.c:473
2943 msgid "/_View/_Sort/---"
2944 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
2945
2946 #: src/mainwindow.c:471
2947 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2948 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
2949
2950 #: src/mainwindow.c:472
2951 msgid "/_View/_Sort/Descending"
2952 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
2953
2954 #: src/mainwindow.c:474
2955 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2956 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
2957
2958 #: src/mainwindow.c:476
2959 msgid "/_View/Th_read view"
2960 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
2961
2962 #: src/mainwindow.c:477
2963 msgid "/_View/E_xpand all threads"
2964 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
2965
2966 #: src/mainwindow.c:478
2967 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2968 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
2969
2970 #: src/mainwindow.c:479
2971 msgid "/_View/_Hide read messages"
2972 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
2973
2974 #: src/mainwindow.c:480
2975 msgid "/_View/Set display _item..."
2976 msgstr "/_Èçãëåä/Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè"
2977
2978 #: src/mainwindow.c:483
2979 msgid "/_View/_Go to"
2980 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
2981
2982 #: src/mainwindow.c:484
2983 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2984 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
2985
2986 #: src/mainwindow.c:485
2987 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2988 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
2989
2990 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:494
2991 #: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:504
2992 msgid "/_View/_Go to/---"
2993 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
2994
2995 #: src/mainwindow.c:487
2996 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2997 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
2998
2999 #: src/mainwindow.c:489
3000 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3001 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3002
3003 #: src/mainwindow.c:492
3004 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3005 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3006
3007 #: src/mainwindow.c:493
3008 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3009 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3010
3011 #: src/mainwindow.c:495
3012 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3013 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3014
3015 #: src/mainwindow.c:497
3016 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3017 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3018
3019 #: src/mainwindow.c:500
3020 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3021 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3022
3023 #: src/mainwindow.c:502
3024 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3025 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3026
3027 #: src/mainwindow.c:505
3028 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3029 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3030
3031 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:516
3032 msgid "/_View/_Code set/---"
3033 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3034
3035 #: src/mainwindow.c:513
3036 msgid "/_View/_Code set"
3037 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3038
3039 #: src/mainwindow.c:514
3040 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3041 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3042
3043 #: src/mainwindow.c:517
3044 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3045 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3046
3047 #: src/mainwindow.c:521
3048 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3049 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Unicode (_UTF-8)"
3050
3051 #: src/mainwindow.c:525
3052 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3053 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-_1)"
3054
3055 #: src/mainwindow.c:527
3056 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3057 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-15)"
3058
3059 #: src/mainwindow.c:531
3060 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3061 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Central European (ISO-8859-_2)"
3062
3063 #: src/mainwindow.c:534
3064 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3065 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/_Baltic (ISO-8859-13)"
3066
3067 #: src/mainwindow.c:536
3068 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3069 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Baltic (ISO-8859-_4)"
3070
3071 #: src/mainwindow.c:539
3072 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3073 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Greek (ISO-8859-_7)"
3074
3075 #: src/mainwindow.c:542
3076 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3077 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Turkish (ISO-8859-_9)"
3078
3079 #: src/mainwindow.c:545
3080 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3081 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3082
3083 #: src/mainwindow.c:547
3084 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3085 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (KOI8-_R)"
3086
3087 #: src/mainwindow.c:549
3088 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3089 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (Windows-1251)"
3090
3091 #: src/mainwindow.c:553
3092 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3093 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3094
3095 #: src/mainwindow.c:556
3096 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3097 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3098
3099 #: src/mainwindow.c:559
3100 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3101 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_EUC-JP)"
3102
3103 #: src/mainwindow.c:561
3104 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3105 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_Shift__JIS)"
3106
3107 #: src/mainwindow.c:565
3108 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3109 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Simplified Chinese (_GB2312)"
3110
3111 #: src/mainwindow.c:567
3112 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3113 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (_Big5)"
3114
3115 #: src/mainwindow.c:569
3116 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3117 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3118
3119 #: src/mainwindow.c:571
3120 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3121 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3122
3123 #: src/mainwindow.c:574
3124 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3125 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (EUC-_KR)"
3126
3127 #: src/mainwindow.c:576
3128 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3129 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (ISO-2022-KR)"
3130
3131 #: src/mainwindow.c:579
3132 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3133 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (TIS-620)"
3134
3135 #: src/mainwindow.c:581
3136 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3137 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (Windows-874)"
3138
3139 #: src/mainwindow.c:589 src/summaryview.c:432
3140 msgid "/_View/Open in new _window"
3141 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3142
3143 #: src/mainwindow.c:590
3144 msgid "/_View/Mess_age source"
3145 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3146
3147 #: src/mainwindow.c:591
3148 msgid "/_View/Show all _header"
3149 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3150
3151 #: src/mainwindow.c:593
3152 msgid "/_View/_Update summary"
3153 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3154
3155 #: src/mainwindow.c:596
3156 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3157 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3158
3159 #: src/mainwindow.c:597
3160 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3161 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:599
3164 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3165 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:601
3168 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3169 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3170
3171 #: src/mainwindow.c:603
3172 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3173 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3174
3175 #: src/mainwindow.c:604
3176 msgid "/_Message/Compose a news message"
3177 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3178
3179 #: src/mainwindow.c:605
3180 msgid "/_Message/_Reply"
3181 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3182
3183 #: src/mainwindow.c:606
3184 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3185 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
3186
3187 #: src/mainwindow.c:607
3188 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3189 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3190
3191 #: src/mainwindow.c:608
3192 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3193 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3194
3195 #: src/mainwindow.c:609
3196 msgid "/_Message/_Forward"
3197 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3198
3199 #: src/mainwindow.c:610
3200 msgid "/_Message/Redirect"
3201 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3202
3203 #: src/mainwindow.c:612
3204 msgid "/_Message/Re-_edit"
3205 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3206
3207 #: src/mainwindow.c:614
3208 msgid "/_Message/M_ove..."
3209 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3210
3211 #: src/mainwindow.c:615
3212 msgid "/_Message/_Copy..."
3213 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3214
3215 #: src/mainwindow.c:616
3216 msgid "/_Message/_Delete"
3217 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3218
3219 #: src/mainwindow.c:617
3220 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3221 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3222
3223 #: src/mainwindow.c:619
3224 msgid "/_Message/_Mark"
3225 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3226
3227 #: src/mainwindow.c:620
3228 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3229 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3230
3231 #: src/mainwindow.c:621
3232 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3233 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3234
3235 #: src/mainwindow.c:622
3236 msgid "/_Message/_Mark/---"
3237 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3238
3239 #: src/mainwindow.c:623
3240 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3241 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3242
3243 #: src/mainwindow.c:624
3244 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3245 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3246
3247 #: src/mainwindow.c:626
3248 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3249 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3250
3251 #: src/mainwindow.c:629
3252 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3253 msgstr ""
3254
3255 #: src/mainwindow.c:631
3256 msgid "/_Tools/_Address book..."
3257 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3258
3259 #: src/mainwindow.c:632
3260 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3261 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3262
3263 #: src/mainwindow.c:634
3264 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3265 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3266
3267 #: src/mainwindow.c:635
3268 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3269 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò ïàïêà..."
3270
3271 #: src/mainwindow.c:637
3272 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3273 msgstr ""
3274
3275 #: src/mainwindow.c:640
3276 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3277 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3278
3279 #: src/mainwindow.c:641
3280 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3281 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3282
3283 #: src/mainwindow.c:642
3284 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3285 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3286
3287 #: src/mainwindow.c:644
3288 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3289 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3290
3291 #: src/mainwindow.c:646
3292 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3293 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3294
3295 #: src/mainwindow.c:648
3296 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3297 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3298
3299 #: src/mainwindow.c:653
3300 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3301 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3302
3303 #: src/mainwindow.c:656
3304 msgid "/_Tools/E_xecute"
3305 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3306
3307 #: src/mainwindow.c:658
3308 msgid "/_Tools/_Log window"
3309 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3310
3311 #: src/mainwindow.c:660
3312 msgid "/_Configuration"
3313 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3314
3315 #: src/mainwindow.c:661
3316 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3317 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3318
3319 #: src/mainwindow.c:663
3320 msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar..."
3321 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëêà ëåíòà ñ èíñòðèìåíòè..."
3322
3323 #: src/mainwindow.c:666
3324 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3325 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
3326
3327 #: src/mainwindow.c:669
3328 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3329 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3330
3331 #: src/mainwindow.c:671
3332 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3333 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3334
3335 #: src/mainwindow.c:673
3336 msgid "/_Configuration/_Template..."
3337 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
3338
3339 #: src/mainwindow.c:674
3340 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3341 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3342
3343 #: src/mainwindow.c:675
3344 msgid "/_Configuration/---"
3345 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3346
3347 #: src/mainwindow.c:676
3348 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3349 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3350
3351 #: src/mainwindow.c:678
3352 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3353 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3354
3355 #: src/mainwindow.c:680
3356 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3357 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3358
3359 #: src/mainwindow.c:682
3360 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3361 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3362
3363 #: src/mainwindow.c:686
3364 msgid "/_Help/_Manual"
3365 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
3366
3367 #: src/mainwindow.c:687
3368 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3369 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
3370
3371 #: src/mainwindow.c:688
3372 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3373 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
3374
3375 #: src/mainwindow.c:689
3376 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3377 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
3378
3379 #: src/mainwindow.c:690
3380 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3381 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
3382
3383 #: src/mainwindow.c:691
3384 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3385 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
3386
3387 #: src/mainwindow.c:692
3388 msgid "/_Help/_FAQ"
3389 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
3390
3391 #: src/mainwindow.c:693
3392 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3393 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
3394
3395 #: src/mainwindow.c:694
3396 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3397 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
3398
3399 #: src/mainwindow.c:695
3400 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3401 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
3402
3403 #: src/mainwindow.c:696
3404 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3405 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
3406
3407 #: src/mainwindow.c:697
3408 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3409 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
3410
3411 #: src/mainwindow.c:698
3412 msgid "/_Help/---"
3413 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3414
3415 #: src/mainwindow.c:896
3416 #, c-format
3417 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3418 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:1106 src/mainwindow.c:1123 src/prefs_folder_item.c:420
3421 #: src/selective_download.c:591
3422 msgid "Untitled"
3423 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3424
3425 #: src/mainwindow.c:1124
3426 msgid "none"
3427 msgstr "íèùî"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:1301
3430 msgid "Empty trash"
3431 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3432
3433 #: src/mainwindow.c:1302
3434 msgid "Empty all messages in trash?"
3435 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3436
3437 #: src/mainwindow.c:1327
3438 msgid "Add mailbox"
3439 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3440
3441 #: src/mainwindow.c:1328
3442 msgid ""
3443 "Input the location of mailbox.\n"
3444 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3445 "scanned automatically."
3446 msgstr ""
3447 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3448 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3449 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3450
3451 #: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1372
3452 #, c-format
3453 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3454 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3455
3456 #: src/mainwindow.c:1339 src/setup.c:57
3457 msgid "Mailbox"
3458 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:1345 src/setup.c:63
3461 msgid ""
3462 "Creation of the mailbox failed.\n"
3463 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3464 "there."
3465 msgstr ""
3466 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3467 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3468
3469 #: src/mainwindow.c:1365
3470 msgid "Add mbox mailbox"
3471 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3472
3473 #: src/mainwindow.c:1366
3474 msgid "Input the location of mailbox."
3475 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3476
3477 #: src/mainwindow.c:1387
3478 msgid "Creation of the mailbox failed."
3479 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3480
3481 #: src/mainwindow.c:1691
3482 msgid "Sylpheed - Folder View"
3483 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3484
3485 #: src/mainwindow.c:1707 src/messageview.c:134
3486 msgid "Sylpheed - Message View"
3487 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3488
3489 #: src/mainwindow.c:2048
3490 msgid "Exit"
3491 msgstr "Èçõîä"
3492
3493 #: src/mainwindow.c:2048
3494 msgid "Exit this program?"
3495 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3496
3497 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
3498 #: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
3499 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
3500 #: src/prefs_filter.c:868
3501 msgid "(none)"
3502 msgstr "(íÿìà)"
3503
3504 #: src/matcher.c:998
3505 msgid "filename is not set"
3506 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
3507
3508 #: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3509 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:575 src/prefs_account.c:589
3510 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3511 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3512 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3513 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:793
3514 #: src/procmime.c:808
3515 msgid "failed to write configuration to file\n"
3516 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
3517
3518 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
3519 msgid "can't write to temporary file\n"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: src/mbox.c:81
3523 msgid "can't read mbox file.\n"
3524 msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
3525
3526 #: src/mbox.c:88
3527 #, c-format
3528 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3529 msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
3530
3531 #: src/mbox.c:95
3532 #, c-format
3533 msgid "malformed mbox: %s\n"
3534 msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
3535
3536 #: src/mbox.c:113
3537 msgid "can't open temporary file\n"
3538 msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
3539
3540 #: src/mbox.c:166
3541 #, c-format
3542 msgid ""
3543 "unescaped From found:\n"
3544 "%s"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: src/mbox.c:268 src/mbox_folder.c:170
3548 #, c-format
3549 msgid "can't create lock file %s\n"
3550 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
3551
3552 #: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:171
3553 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3554 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
3555
3556 #: src/mbox.c:281 src/mbox_folder.c:183
3557 #, c-format
3558 msgid "can't create %s\n"
3559 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
3560
3561 #: src/mbox.c:287 src/mbox_folder.c:189
3562 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3563 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
3564
3565 #: src/mbox.c:316
3566 #, c-format
3567 msgid "can't lock %s\n"
3568 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
3569
3570 #: src/mbox.c:323 src/mbox.c:370
3571 msgid "invalid lock type\n"
3572 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
3573
3574 #: src/mbox.c:356
3575 #, c-format
3576 msgid "can't unlock %s\n"
3577 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
3578
3579 #: src/mbox.c:387
3580 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3581 msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
3582
3583 #: src/mbox_folder.c:267
3584 #, c-format
3585 msgid "could not lock read file %s\n"
3586 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
3587
3588 #: src/mbox_folder.c:286
3589 #, c-format
3590 msgid "could not lock write file %s\n"
3591 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
3592
3593 #: src/mbox_folder.c:1425
3594 #, c-format
3595 msgid "unvalid file - %s.\n"
3596 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3597
3598 #: src/mbox_folder.c:1437
3599 #, c-format
3600 msgid "invalid file - %s.\n"
3601 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3602
3603 #: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
3604 #: src/utils.c:2045
3605 #, c-format
3606 msgid "writing to %s failed.\n"
3607 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
3608
3609 #: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
3610 #, c-format
3611 msgid "can't rename %s to %s\n"
3612 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
3613
3614 #: src/mbox_folder.c:2247
3615 msgid "Cannot rename folder item"
3616 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
3617
3618 #: src/message_search.c:88
3619 msgid "Find in current message"
3620 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3621
3622 #: src/message_search.c:106
3623 msgid "Find text:"
3624 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3625
3626 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3627 msgid "Case sensitive"
3628 msgstr "×óâñòâèòåëåí êúì ðàçìåðà ..."
3629
3630 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3631 msgid "Backward search"
3632 msgstr "Òúðñåíå íàîïàêè"
3633
3634 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3635 msgid "Search"
3636 msgstr "Òúðñåíå"
3637
3638 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3639 msgid "Search failed"
3640 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3641
3642 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3643 msgid "Search string not found."
3644 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3645
3646 #: src/message_search.c:191
3647 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3648 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3649
3650 #: src/message_search.c:194
3651 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3652 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3653
3654 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3655 msgid "Search finished"
3656 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3657
3658 #: src/messageview.c:316
3659 msgid "<No Return-Path found>"
3660 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3661
3662 #: src/messageview.c:324
3663 #, c-format
3664 msgid ""
3665 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3666 "does not correspond to the return path:\n"
3667 "Notification address: %s\n"
3668 "Return path: %s\n"
3669 "It is advised to not to send the return receipt."
3670 msgstr ""
3671
3672 #: src/messageview.c:332
3673 msgid "+Don't Send"
3674 msgstr ""
3675
3676 #: src/messageview.c:341
3677 msgid ""
3678 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3679 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3680 "officially addressed to you.\n"
3681 "Receipt notification cancelled."
3682 msgstr ""
3683
3684 #: src/messageview.c:409
3685 msgid ""
3686 "Error occurred while sending the notification.\n"
3687 "Put this notification into queue folder?"
3688 msgstr ""
3689 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3690 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3691
3692 #: src/messageview.c:415
3693 msgid "Can't queue the notification."
3694 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3695
3696 #: src/messageview.c:418
3697 msgid "Error occurred while sending the notification."
3698 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3699
3700 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3701 msgid "can't get message file path.\n"
3702 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïúòÿ äî ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî.\n"
3703
3704 #: src/messageview.c:670
3705 msgid "This messages asks for a return receipt."
3706 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3707
3708 #: src/messageview.c:671
3709 msgid "Send receipt"
3710 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3711
3712 #: src/messageview.c:724
3713 msgid "Return Receipt Notification"
3714 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3715
3716 #: src/messageview.c:725
3717 msgid ""
3718 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3719 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3720 "notification:"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: src/messageview.c:729
3724 msgid "Send Notification"
3725 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3726
3727 #: src/messageview.c:729
3728 msgid "+Cancel"
3729 msgstr "+Îòêàç"
3730
3731 #: src/mh.c:416
3732 #, c-format
3733 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3734 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
3735
3736 #: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1511
3737 msgid "Can't open mark file.\n"
3738 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
3739
3740 #: src/mimeview.c:117
3741 msgid "/_Open"
3742 msgstr "/_Îòâîðè"
3743
3744 #: src/mimeview.c:118
3745 msgid "/Open _with..."
3746 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3747
3748 #: src/mimeview.c:119
3749 msgid "/_Display as text"
3750 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3751
3752 #: src/mimeview.c:120
3753 msgid "/_Display image"
3754 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3755
3756 #: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:437
3757 msgid "/_Save as..."
3758 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3759
3760 #: src/mimeview.c:122
3761 msgid "/Save _all..."
3762 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3763
3764 #: src/mimeview.c:125
3765 msgid "/_Check signature"
3766 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3767
3768 #: src/mimeview.c:153
3769 msgid "MIME Type"
3770 msgstr "MIME Òèï"
3771
3772 #: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2116
3773 msgid "Text"
3774 msgstr "Òåêñò"
3775
3776 #: src/mimeview.c:272
3777 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3778 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3779
3780 #: src/mimeview.c:785 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:905 src/mimeview.c:924
3781 #: src/mimeview.c:948
3782 msgid "Can't save the part of multipart message."
3783 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3784
3785 #: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3260
3786 msgid "Save as"
3787 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3788
3789 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3265
3790 msgid "Overwrite"
3791 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3792
3793 #: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3266
3794 msgid "Overwrite existing file?"
3795 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3796
3797 #: src/mimeview.c:958
3798 msgid "Open with"
3799 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3800
3801 #: src/mimeview.c:959
3802 #, c-format
3803 msgid ""
3804 "Enter the command line to open file:\n"
3805 "(`%s' will be replaced with file name)"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: src/mimeview.c:1015
3809 #, c-format
3810 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: src/news.c:174
3814 #, c-format
3815 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3816 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3817
3818 #: src/news.c:276
3819 #, c-format
3820 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3821 msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
3822
3823 #: src/news.c:373
3824 #, c-format
3825 msgid "can't select group %s\n"
3826 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
3827
3828 #: src/news.c:383
3829 #, c-format
3830 msgid "can't read article %d\n"
3831 msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
3832
3833 #: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
3834 #, c-format
3835 msgid "can't set group: %s\n"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: src/news.c:506
3839 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3840 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
3841
3842 #: src/news.c:606
3843 msgid "can't post article.\n"
3844 msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
3845
3846 #: src/news.c:630
3847 #, c-format
3848 msgid "can't retrieve article %d\n"
3849 msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
3850
3851 #: src/news.c:719 src/news.c:1053
3852 #, c-format
3853 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: src/news.c:742 src/news.c:1153
3857 #, c-format
3858 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
3862 msgid "can't get xover\n"
3863 msgstr ""
3864
3865 #: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
3866 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3867 msgstr ""
3868
3869 #: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
3870 #, c-format
3871 msgid "invalid xover line: %s\n"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
3875 #: src/news.c:1188 src/news.c:1213
3876 msgid "can't get xhdr\n"
3877 msgstr ""
3878
3879 #: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
3880 #: src/news.c:1196 src/news.c:1221
3881 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: src/news.c:1068
3885 #, c-format
3886 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3887 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3888
3889 #: src/news.c:1085
3890 #, c-format
3891 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: src/nntp.c:60
3895 #, c-format
3896 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3897 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
3898
3899 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
3900 #, c-format
3901 msgid "protocol error: %s\n"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
3905 msgid "protocol error\n"
3906 msgstr ""
3907
3908 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
3909 msgid "Error occurred while posting\n"
3910 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
3911
3912 #: src/passphrase.c:85
3913 msgid "Passphrase"
3914 msgstr ""
3915
3916 #: src/passphrase.c:253
3917 msgid "[no user id]"
3918 msgstr ""
3919
3920 #: src/passphrase.c:257
3921 #, c-format
3922 msgid ""
3923 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
3924 "\n"
3925 "  %.*s  \n"
3926 "(%.*s)\n"
3927 msgstr ""
3928
3929 #: src/passphrase.c:261
3930 msgid ""
3931 "Bad passphrase! Try again...\n"
3932 "\n"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: src/pop.c:65
3936 #, c-format
3937 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3938 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
3939
3940 #: src/pop.c:71
3941 #, c-format
3942 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3943 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
3944
3945 #: src/pop.c:137
3946 msgid "can't start TLS session\n"
3947 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
3948
3949 #: src/pop.c:165 src/pop.c:194 src/pop.c:246
3950 msgid "error occurred on authentication\n"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: src/pop.c:190 src/pop.c:242
3954 msgid "mailbox is locked\n"
3955 msgstr ""
3956
3957 #: src/pop.c:211
3958 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3959 msgstr ""
3960
3961 #: src/pop.c:218
3962 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: src/pop.c:268 src/pop.c:307
3966 msgid "POP3 protocol error\n"
3967 msgstr ""
3968
3969 #: src/pop.c:382 src/pop.c:432
3970 msgid "Socket error\n"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: src/prefs.c:270
3974 #, c-format
3975 msgid "no permission - %s\n"
3976 msgstr ""
3977
3978 #: src/prefs.c:477
3979 msgid "Apply"
3980 msgstr "Ïðèëîæè"
3981
3982 #: src/prefs_account.c:653
3983 #, c-format
3984 msgid "Account%d"
3985 msgstr "Àêàóíò%d"
3986
3987 #: src/prefs_account.c:672
3988 msgid "Preferences for new account"
3989 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
3990
3991 #: src/prefs_account.c:677
3992 msgid "Account preferences"
3993 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
3994
3995 #: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:995
3996 msgid "Receive"
3997 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
3998
3999 #: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:999
4000 msgid "Compose"
4001 msgstr "Ñú÷èíè"
4002
4003 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1012
4004 msgid "Privacy"
4005 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4006
4007 #: src/prefs_account.c:736
4008 msgid "SSL"
4009 msgstr "SSL"
4010
4011 #: src/prefs_account.c:739
4012 msgid "Advanced"
4013 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4014
4015 #: src/prefs_account.c:817
4016 msgid "Name of this account"
4017 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
4018
4019 #: src/prefs_account.c:826
4020 msgid "Set as default"
4021 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4022
4023 #: src/prefs_account.c:830
4024 msgid "Personal information"
4025 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4026
4027 #: src/prefs_account.c:839
4028 msgid "Full name"
4029 msgstr "Ïúëíî èìå"
4030
4031 #: src/prefs_account.c:845
4032 msgid "Mail address"
4033 msgstr "E-mail àäðåñ"
4034
4035 #: src/prefs_account.c:851
4036 msgid "Organization"
4037 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4038
4039 #: src/prefs_account.c:875
4040 msgid "Server information"
4041 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4042
4043 #: src/prefs_account.c:896
4044 msgid "POP3 (normal)"
4045 msgstr ""
4046
4047 #: src/prefs_account.c:898
4048 msgid "POP3 (APOP auth)"
4049 msgstr ""
4050
4051 #: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1643 src/prefs_account.c:1867
4052 msgid "IMAP4"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: src/prefs_account.c:902
4056 msgid "News (NNTP)"
4057 msgstr ""
4058
4059 #: src/prefs_account.c:904
4060 msgid "None (local)"
4061 msgstr ""
4062
4063 #: src/prefs_account.c:924
4064 msgid "This server requires authentication"
4065 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
4066
4067 #: src/prefs_account.c:968
4068 msgid "News server"
4069 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4070
4071 #: src/prefs_account.c:974
4072 msgid "Server for receiving"
4073 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4074
4075 #: src/prefs_account.c:980
4076 msgid "Local mailbox file"
4077 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4078
4079 #: src/prefs_account.c:987
4080 msgid "SMTP server (send)"
4081 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4082
4083 #: src/prefs_account.c:995
4084 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4085 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4086
4087 #: src/prefs_account.c:1004
4088 msgid "command to send mails"
4089 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4090
4091 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_account.c:1322
4092 msgid "User ID"
4093 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4094
4095 #: src/prefs_account.c:1017 src/prefs_account.c:1331
4096 msgid "Password"
4097 msgstr "Ïàðîëà"
4098
4099 #: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1626
4100 msgid "POP3"
4101 msgstr ""
4102
4103 #: src/prefs_account.c:1091
4104 msgid "Remove messages on server when received"
4105 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4106
4107 #: src/prefs_account.c:1102
4108 msgid "Remove after"
4109 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4110
4111 #: src/prefs_account.c:1111
4112 msgid "days"
4113 msgstr "äíè"
4114
4115 #: src/prefs_account.c:1128
4116 msgid "(0 days: remove immediately)"
4117 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4118
4119 #: src/prefs_account.c:1135
4120 msgid "Download all messages on server"
4121 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4122
4123 #: src/prefs_account.c:1137
4124 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4125 msgstr ""
4126
4127 #: src/prefs_account.c:1139
4128 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4129 msgstr ""
4130
4131 #: src/prefs_account.c:1145
4132 msgid "Receive size limit"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: src/prefs_account.c:1159
4136 msgid "Filter messages on receiving"
4137 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4138
4139 #: src/prefs_account.c:1167
4140 msgid "Default inbox"
4141 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4142
4143 #: src/prefs_account.c:1190
4144 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4145 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4146
4147 #: src/prefs_account.c:1197
4148 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4149 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4150
4151 #: src/prefs_account.c:1250
4152 msgid "Add Date header field"
4153 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
4154
4155 #: src/prefs_account.c:1251
4156 msgid "Generate Message-ID"
4157 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4158
4159 #: src/prefs_account.c:1258
4160 msgid "Add user-defined header"
4161 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2349 src/prefs_common.c:2374
4164 msgid " Edit... "
4165 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4166
4167 #: src/prefs_account.c:1270
4168 msgid "Authentication"
4169 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
4170
4171 #: src/prefs_account.c:1278
4172 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4173 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4174
4175 #: src/prefs_account.c:1293
4176 msgid "Authentication method"
4177 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4178
4179 #: src/prefs_account.c:1303
4180 msgid "Automatic"
4181 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4182
4183 #: src/prefs_account.c:1353
4184 msgid ""
4185 "If you leave these entries empty, the same\n"
4186 "user ID and password as receiving will be used."
4187 msgstr ""
4188
4189 #: src/prefs_account.c:1362
4190 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4191 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4192
4193 #: src/prefs_account.c:1400
4194 msgid "Signature file"
4195 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4196
4197 #: src/prefs_account.c:1408
4198 msgid "Automatically set the following addresses"
4199 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4200
4201 #: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4202 msgid "Cc"
4203 msgstr ""
4204
4205 #: src/prefs_account.c:1430
4206 msgid "Bcc"
4207 msgstr ""
4208
4209 #: src/prefs_account.c:1443
4210 msgid "Reply-To"
4211 msgstr ""
4212
4213 #: src/prefs_account.c:1493
4214 msgid "Encrypt message by default"
4215 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4216
4217 #: src/prefs_account.c:1495
4218 msgid "Sign message by default"
4219 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4220
4221 #: src/prefs_account.c:1497
4222 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4223 msgstr ""
4224
4225 #: src/prefs_account.c:1499
4226 msgid "Use clear text signature"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: src/prefs_account.c:1503
4230 msgid "Sign key"
4231 msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
4232
4233 #: src/prefs_account.c:1511
4234 msgid "Use default GnuPG key"
4235 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4236
4237 #: src/prefs_account.c:1520
4238 msgid "Select key by your email address"
4239 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4240
4241 #: src/prefs_account.c:1529
4242 msgid "Specify key manually"
4243 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4244
4245 #: src/prefs_account.c:1545
4246 msgid "User or key ID:"
4247 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4248
4249 #: src/prefs_account.c:1634 src/prefs_account.c:1651 src/prefs_account.c:1667
4250 #: src/prefs_account.c:1685
4251 msgid "Don't use SSL"
4252 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4253
4254 #: src/prefs_account.c:1637
4255 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4256 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4257
4258 #: src/prefs_account.c:1640 src/prefs_account.c:1657 src/prefs_account.c:1691
4259 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4260 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4261
4262 #: src/prefs_account.c:1654
4263 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4264 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4265
4266 #: src/prefs_account.c:1660
4267 msgid "NNTP"
4268 msgstr ""
4269
4270 #: src/prefs_account.c:1675
4271 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4272 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4273
4274 #: src/prefs_account.c:1677
4275 msgid "Send (SMTP)"
4276 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4277
4278 #: src/prefs_account.c:1688
4279 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4280 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4281
4282 #: src/prefs_account.c:1813
4283 msgid "Specify SMTP port"
4284 msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
4285
4286 #: src/prefs_account.c:1819
4287 msgid "Specify POP3 port"
4288 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4289
4290 #: src/prefs_account.c:1825
4291 msgid "Specify IMAP4 port"
4292 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4293
4294 #: src/prefs_account.c:1831
4295 msgid "Specify NNTP port"
4296 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4297
4298 #: src/prefs_account.c:1836
4299 msgid "Specify domain name"
4300 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4301
4302 #: src/prefs_account.c:1846
4303 msgid "Tunnel command to open connection"
4304 msgstr ""
4305
4306 #: src/prefs_account.c:1854
4307 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4308 msgstr ""
4309
4310 #: src/prefs_account.c:1878
4311 msgid "IMAP server directory"
4312 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4313
4314 #: src/prefs_account.c:1932
4315 msgid "Put sent messages in"
4316 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4317
4318 #: src/prefs_account.c:1934
4319 msgid "Put draft messages in"
4320 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4321
4322 #: src/prefs_account.c:1936
4323 msgid "Put deleted messages in"
4324 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4325
4326 #: src/prefs_account.c:2000
4327 msgid "Account name is not entered."
4328 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4329
4330 #: src/prefs_account.c:2004
4331 msgid "Mail address is not entered."
4332 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4333
4334 #: src/prefs_account.c:2009
4335 msgid "SMTP server is not entered."
4336 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4337
4338 #: src/prefs_account.c:2014
4339 msgid "User ID is not entered."
4340 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4341
4342 #: src/prefs_account.c:2019
4343 msgid "POP3 server is not entered."
4344 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4345
4346 #: src/prefs_account.c:2024
4347 msgid "IMAP4 server is not entered."
4348 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4349
4350 #: src/prefs_account.c:2029
4351 msgid "NNTP server is not entered."
4352 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4353
4354 #: src/prefs_account.c:2035
4355 msgid "local mailbox filename is not entered."
4356 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4357
4358 #: src/prefs_account.c:2041
4359 msgid "mail command is not entered."
4360 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4361
4362 #: src/prefs_account.c:2122
4363 msgid ""
4364 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4365 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4366 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4367 msgstr ""
4368
4369 #: src/prefs_actions.c:287
4370 msgid "Actions setting"
4371 msgstr "Íàñòðîéêè íà äåéñòâèÿòà"
4372
4373 #: src/prefs_actions.c:309
4374 msgid "Menu name:"
4375 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4376
4377 #: src/prefs_actions.c:318
4378 msgid "Command line:"
4379 msgstr "Êîìàíäà:"
4380
4381 #: src/prefs_actions.c:330
4382 msgid ""
4383 "Menu name:\n"
4384 " Use / in menu name to make submenus.\n"
4385 "Command line:\n"
4386 " Begin with:\n"
4387 "   | to send message body or selection to command\n"
4388 "   > to send user provided text to command\n"
4389 "   * to send user provided hidden text to command\n"
4390 " End with:\n"
4391 "   | to replace message body or selection with command output\n"
4392 "   & to run command asynchronously\n"
4393 " Use %f for message file name\n"
4394 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
4395 "   %p for the selected message part."
4396 msgstr ""
4397
4398 #: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
4399 #: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
4400 #: src/prefs_toolbar.c:793
4401 msgid "Register"
4402 msgstr "Çàïèøè"
4403
4404 #: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
4405 #: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
4406 #: src/prefs_toolbar.c:799
4407 msgid " Substitute "
4408 msgstr "Çàìåíè"
4409
4410 #: src/prefs_actions.c:383
4411 msgid " Syntax help "
4412 msgstr ""
4413
4414 #: src/prefs_actions.c:402
4415 msgid "Registered actions"
4416 msgstr "Çàïèñàíè äåéñòâèÿ"
4417
4418 #: src/prefs_actions.c:670 src/prefs_actions.c:675
4419 msgid "Could not get message file."
4420 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
4421
4422 #: src/prefs_actions.c:683
4423 msgid "Could not get message part."
4424 msgstr ""
4425
4426 #: src/prefs_actions.c:689
4427 msgid "No message part selected."
4428 msgstr ""
4429
4430 #: src/prefs_actions.c:693
4431 msgid "No message file selected."
4432 msgstr ""
4433
4434 #: src/prefs_actions.c:712
4435 msgid "Can't get part of multipart message"
4436 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
4437
4438 #: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
4439 #: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
4440 #: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
4441 #: src/prefs_template.c:301
4442 msgid "(New)"
4443 msgstr "(Íîâ)"
4444
4445 #: src/prefs_actions.c:780
4446 msgid "Menu name is not set."
4447 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
4448
4449 #: src/prefs_actions.c:785
4450 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4451 msgstr ""
4452
4453 #: src/prefs_actions.c:795
4454 msgid "Menu name is too long."
4455 msgstr ""
4456
4457 #: src/prefs_actions.c:804
4458 msgid "Command line not set."
4459 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
4460
4461 #: src/prefs_actions.c:809
4462 msgid "Menu name and command are too long."
4463 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
4464
4465 #: src/prefs_actions.c:814
4466 #, c-format
4467 msgid ""
4468 "The command\n"
4469 "%s\n"
4470 "has a syntax error."
4471 msgstr ""
4472
4473 #: src/prefs_actions.c:875
4474 msgid "Delete action"
4475 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
4476
4477 #: src/prefs_actions.c:876
4478 msgid "Do you really want to delete this action?"
4479 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîâà äåéñòâèå?"
4480
4481 #: src/prefs_actions.c:1074
4482 #, c-format
4483 msgid ""
4484 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4485 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4486 msgstr ""
4487
4488 #: src/prefs_actions.c:1247
4489 #, c-format
4490 msgid ""
4491 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4492 "%s"
4493 msgstr ""
4494
4495 #: src/prefs_actions.c:1333
4496 #, c-format
4497 msgid ""
4498 "Could not fork to execute the following command:\n"
4499 "%s\n"
4500 "%s"
4501 msgstr ""
4502 "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà:\n"
4503 "%s\n"
4504 "%s"
4505
4506 #: src/prefs_actions.c:1560
4507 #, c-format
4508 msgid "--- Running: %s\n"
4509 msgstr ""
4510
4511 #: src/prefs_actions.c:1564
4512 #, c-format
4513 msgid "--- Ended: %s\n"
4514 msgstr ""
4515
4516 #: src/prefs_actions.c:1598
4517 msgid "Action's input/output"
4518 msgstr ""
4519
4520 #: src/prefs_actions.c:1644
4521 msgid " Send "
4522 msgstr "Èçïðàùàíå"
4523
4524 #: src/prefs_actions.c:1655
4525 msgid "Abort"
4526 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
4527
4528 #: src/prefs_common.c:978
4529 msgid "Common Preferences"
4530 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
4531
4532 #: src/prefs_common.c:1002
4533 msgid "Spell Checker"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: src/prefs_common.c:1005
4537 msgid "Quote"
4538 msgstr "Öèòàòè"
4539
4540 #: src/prefs_common.c:1007
4541 msgid "Display"
4542 msgstr "Ïîêàçâàíå"
4543
4544 #: src/prefs_common.c:1009
4545 msgid "Message"
4546 msgstr "Ñúîáùåíèå"
4547
4548 #: src/prefs_common.c:1017 src/select-keys.c:324
4549 msgid "Other"
4550 msgstr "Äðóãè"
4551
4552 #: src/prefs_common.c:1066 src/prefs_common.c:1281
4553 msgid "External program"
4554 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
4555
4556 #: src/prefs_common.c:1075
4557 msgid "Use external program for incorporation"
4558 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
4559
4560 #: src/prefs_common.c:1082 src/prefs_common.c:1296
4561 msgid "Command"
4562 msgstr "Êîìàíäà"
4563
4564 #: src/prefs_common.c:1096
4565 msgid "Local spool"
4566 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
4567
4568 #: src/prefs_common.c:1107
4569 msgid "Incorporate from spool"
4570 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
4571
4572 #: src/prefs_common.c:1109
4573 msgid "Filter on incorporation"
4574 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
4575
4576 #: src/prefs_common.c:1117
4577 msgid "Spool directory"
4578 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
4579
4580 #: src/prefs_common.c:1135
4581 msgid "Auto-check new mail"
4582 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
4583
4584 #: src/prefs_common.c:1137
4585 msgid "every"
4586 msgstr "âñåêè"
4587
4588 #: src/prefs_common.c:1149
4589 msgid "minute(s)"
4590 msgstr "ìèíóòè"
4591
4592 #: src/prefs_common.c:1158
4593 msgid "Check new mail on startup"
4594 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
4595
4596 #: src/prefs_common.c:1160
4597 msgid "Update all local folders after incorporation"
4598 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
4599
4600 #: src/prefs_common.c:1163
4601 msgid "Run command when new mail arrives"
4602 msgstr ""
4603
4604 #: src/prefs_common.c:1173
4605 msgid "after autochecking"
4606 msgstr ""
4607
4608 #: src/prefs_common.c:1175
4609 msgid "after manual checking"
4610 msgstr ""
4611
4612 #: src/prefs_common.c:1189
4613 #, c-format
4614 msgid ""
4615 "Command to execute:\n"
4616 "(use %d as number of new mails)"
4617 msgstr ""
4618
4619 #: src/prefs_common.c:1207 src/toolbar.c:895
4620 msgid "News"
4621 msgstr "Íîâèíè"
4622
4623 #: src/prefs_common.c:1215
4624 msgid ""
4625 "Maximum number of articles to download\n"
4626 "(unlimited if 0 is specified)"
4627 msgstr ""
4628 "Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
4629 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
4630
4631 #: src/prefs_common.c:1289
4632 msgid "Use external program for sending"
4633 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
4634
4635 #: src/prefs_common.c:1315
4636 msgid "Save sent messages to Sent"
4637 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
4638
4639 #: src/prefs_common.c:1317
4640 msgid "Queue messages that fail to send"
4641 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
4642
4643 #: src/prefs_common.c:1323
4644 msgid "Outgoing codeset"
4645 msgstr "Êîäèðàíå íà çàìèíàâàùèòå"
4646
4647 #: src/prefs_common.c:1338
4648 msgid "Automatic (Recommended)"
4649 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
4650
4651 #: src/prefs_common.c:1339
4652 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4653 msgstr ""
4654
4655 #: src/prefs_common.c:1341
4656 msgid "Unicode (UTF-8)"
4657 msgstr ""
4658
4659 #: src/prefs_common.c:1343
4660 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4661 msgstr ""
4662
4663 #: src/prefs_common.c:1344
4664 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4665 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
4666
4667 #: src/prefs_common.c:1345
4668 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4669 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
4670
4671 #: src/prefs_common.c:1346
4672 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4673 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
4674
4675 #: src/prefs_common.c:1347
4676 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4677 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
4678
4679 #: src/prefs_common.c:1348
4680 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4681 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
4682
4683 #: src/prefs_common.c:1349
4684 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4685 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
4686
4687 #: src/prefs_common.c:1351
4688 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4689 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4690
4691 #: src/prefs_common.c:1353
4692 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4693 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
4694
4695 #: src/prefs_common.c:1355
4696 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4697 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
4698
4699 #: src/prefs_common.c:1356
4700 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4701 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
4702
4703 #: src/prefs_common.c:1358
4704 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4705 msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
4706
4707 #: src/prefs_common.c:1360
4708 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4709 msgstr "Japanese (EUC-JP)"
4710
4711 #: src/prefs_common.c:1361
4712 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4713 msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
4714
4715 #: src/prefs_common.c:1363
4716 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4717 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
4718
4719 #: src/prefs_common.c:1364
4720 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4721 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
4722
4723 #: src/prefs_common.c:1366
4724 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4725 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4726
4727 #: src/prefs_common.c:1367
4728 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4729 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
4730
4731 #: src/prefs_common.c:1369
4732 msgid "Korean (EUC-KR)"
4733 msgstr "Korean (EUC-KR)"
4734
4735 #: src/prefs_common.c:1370
4736 msgid "Thai (TIS-620)"
4737 msgstr "Thai (TIS-620)"
4738
4739 #: src/prefs_common.c:1371
4740 msgid "Thai (Windows-874)"
4741 msgstr "Thai (Windows-874)"
4742
4743 #: src/prefs_common.c:1380
4744 msgid ""
4745 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4746 "for the current locale will be used."
4747 msgstr ""
4748 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
4749 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
4750
4751 #: src/prefs_common.c:1507
4752 msgid "Select dictionaries location"
4753 msgstr ""
4754
4755 #: src/prefs_common.c:1570
4756 msgid "Global spelling checker settings"
4757 msgstr ""
4758
4759 #: src/prefs_common.c:1577
4760 msgid "Enable spell checker"
4761 msgstr ""
4762
4763 #: src/prefs_common.c:1588
4764 msgid "Enable alternate dictionary"
4765 msgstr ""
4766
4767 #: src/prefs_common.c:1590
4768 msgid ""
4769 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
4770 "with the last used dictionary faster."
4771 msgstr ""
4772
4773 #: src/prefs_common.c:1601
4774 msgid "Dictionaries path:"
4775 msgstr ""
4776
4777 #: src/prefs_common.c:1628
4778 msgid "Default dictionary:"
4779 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
4780
4781 #: src/prefs_common.c:1644
4782 msgid "Default suggestion mode"
4783 msgstr ""
4784
4785 #: src/prefs_common.c:1659
4786 msgid "Misspelled word color:"
4787 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
4788
4789 #: src/prefs_common.c:1753
4790 msgid "Insert signature automatically"
4791 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
4792
4793 #: src/prefs_common.c:1758
4794 msgid "Signature separator"
4795 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
4796
4797 #: src/prefs_common.c:1769
4798 msgid "Automatic account selection"
4799 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
4800
4801 #: src/prefs_common.c:1777
4802 msgid "when replying"
4803 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
4804
4805 #: src/prefs_common.c:1779
4806 msgid "when forwarding"
4807 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
4808
4809 #: src/prefs_common.c:1781
4810 msgid "when re-editing"
4811 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
4812
4813 #: src/prefs_common.c:1788
4814 msgid "Automatically launch the external editor"
4815 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
4816
4817 #: src/prefs_common.c:1795 src/prefs_filtering.c:231
4818 msgid "Forward as attachment"
4819 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
4820
4821 #: src/prefs_common.c:1798
4822 msgid "Block cursor"
4823 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
4824
4825 #: src/prefs_common.c:1801
4826 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
4827 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
4828
4829 #: src/prefs_common.c:1809
4830 msgid "Autosave to drafts every "
4831 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
4832
4833 #: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_common.c:1861
4834 msgid "characters"
4835 msgstr "çíàêà"
4836
4837 #: src/prefs_common.c:1824
4838 msgid "Undo level"
4839 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
4840
4841 #: src/prefs_common.c:1837
4842 msgid "Message wrapping"
4843 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
4844
4845 #: src/prefs_common.c:1849
4846 msgid "Wrap messages at"
4847 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
4848
4849 #: src/prefs_common.c:1869
4850 msgid "Wrap quotation"
4851 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
4852
4853 #: src/prefs_common.c:1871
4854 msgid "Wrap on input"
4855 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
4856
4857 #: src/prefs_common.c:1874
4858 msgid "Wrap before sending"
4859 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
4860
4861 #: src/prefs_common.c:1877
4862 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
4863 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
4864
4865 #: src/prefs_common.c:1945
4866 msgid "Reply will quote by default"
4867 msgstr ""
4868
4869 #: src/prefs_common.c:1947
4870 msgid "Reply format"
4871 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
4872
4873 #: src/prefs_common.c:1962 src/prefs_common.c:2001
4874 msgid "Quotation mark"
4875 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
4876
4877 #: src/prefs_common.c:1986
4878 msgid "Forward format"
4879 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
4880
4881 #: src/prefs_common.c:2030
4882 msgid " Description of symbols "
4883 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
4884
4885 #: src/prefs_common.c:2038
4886 msgid "Quoting characters"
4887 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
4888
4889 #: src/prefs_common.c:2053
4890 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
4891 msgstr ""
4892
4893 #: src/prefs_common.c:2106
4894 msgid "Font"
4895 msgstr "Øðèôò"
4896
4897 #: src/prefs_common.c:2135
4898 msgid "Small"
4899 msgstr ""
4900
4901 #: src/prefs_common.c:2154
4902 msgid "Normal"
4903 msgstr ""
4904
4905 #: src/prefs_common.c:2173
4906 msgid "Bold"
4907 msgstr "Óäåáåëåí"
4908
4909 #: src/prefs_common.c:2198
4910 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4911 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
4912
4913 #: src/prefs_common.c:2201
4914 msgid "Display unread number next to folder name"
4915 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
4916
4917 #: src/prefs_common.c:2204
4918 msgid "Automatically display images"
4919 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé êàðòèíêèòå"
4920
4921 #: src/prefs_common.c:2213
4922 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4923 msgstr ""
4924
4925 #: src/prefs_common.c:2228
4926 msgid "letters"
4927 msgstr "áóêâè"
4928
4929 #: src/prefs_common.c:2234
4930 msgid "Summary View"
4931 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
4932
4933 #: src/prefs_common.c:2243
4934 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4935 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
4936
4937 #: src/prefs_common.c:2246
4938 msgid "Display sender using address book"
4939 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
4940
4941 #: src/prefs_common.c:2248
4942 msgid "Enable horizontal scroll bar"
4943 msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
4944
4945 #: src/prefs_common.c:2250
4946 msgid "Expand threads"
4947 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
4948
4949 #: src/prefs_common.c:2253
4950 msgid "Display unread messages with bold font"
4951 msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
4952
4953 #: src/prefs_common.c:2261 src/prefs_common.c:3135 src/prefs_common.c:3173
4954 msgid "Date format"
4955 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
4956
4957 #: src/prefs_common.c:2283
4958 msgid " Set display item of summary... "
4959 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â ñáîðíèÿ èçãëåä... "
4960
4961 #: src/prefs_common.c:2344
4962 msgid "Enable coloration of message"
4963 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
4964
4965 #: src/prefs_common.c:2363
4966 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
4967 msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
4968
4969 #: src/prefs_common.c:2365
4970 msgid "Display header pane above message view"
4971 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
4972
4973 #: src/prefs_common.c:2372
4974 msgid "Display short headers on message view"
4975 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
4976
4977 #: src/prefs_common.c:2394
4978 msgid "Line space"
4979 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
4980
4981 #: src/prefs_common.c:2408 src/prefs_common.c:2448
4982 msgid "pixel(s)"
4983 msgstr "ïèêñåë(à)"
4984
4985 #: src/prefs_common.c:2413
4986 msgid "Leave space on head"
4987 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
4988
4989 #: src/prefs_common.c:2415
4990 msgid "Scroll"
4991 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
4992
4993 #: src/prefs_common.c:2422
4994 msgid "Half page"
4995 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
4996
4997 #: src/prefs_common.c:2428
4998 msgid "Smooth scroll"
4999 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
5000
5001 #: src/prefs_common.c:2434
5002 msgid "Step"
5003 msgstr "Ñòúïêà"
5004
5005 #: src/prefs_common.c:2495
5006 msgid "Automatically check signatures"
5007 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
5008
5009 #: src/prefs_common.c:2498
5010 msgid "Show signature check result in a popup window"
5011 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
5012
5013 #: src/prefs_common.c:2501
5014 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5015 msgstr ""
5016
5017 #: src/prefs_common.c:2516
5018 msgid "Expire after"
5019 msgstr ""
5020
5021 #: src/prefs_common.c:2529
5022 msgid "minute(s) "
5023 msgstr "ìèíóòè"
5024
5025 #: src/prefs_common.c:2542
5026 msgid ""
5027 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5028 " for the whole session)"
5029 msgstr ""
5030
5031 #: src/prefs_common.c:2552
5032 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5033 msgstr ""
5034
5035 #: src/prefs_common.c:2557
5036 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5037 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
5038
5039 #: src/prefs_common.c:2628
5040 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
5041 msgstr ""
5042
5043 #: src/prefs_common.c:2632
5044 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5045 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
5046
5047 #: src/prefs_common.c:2636
5048 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5049 msgstr ""
5050
5051 #: src/prefs_common.c:2640
5052 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5053 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
5054
5055 #: src/prefs_common.c:2648
5056 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5057 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
5058
5059 #: src/prefs_common.c:2655
5060 msgid ""
5061 "(Messages will be marked until execution\n"
5062 " if this is turned off)"
5063 msgstr ""
5064 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
5065 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
5066
5067 #: src/prefs_common.c:2667
5068 msgid "Show receive dialog"
5069 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
5070
5071 #: src/prefs_common.c:2677 src/prefs_common.c:2717
5072 msgid "Always"
5073 msgstr "Âèíàãè"
5074
5075 #: src/prefs_common.c:2678
5076 msgid "Only if a window is active"
5077 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
5078
5079 #: src/prefs_common.c:2680
5080 msgid "Never"
5081 msgstr "Íèêîãà"
5082
5083 #: src/prefs_common.c:2685
5084 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5085 msgstr ""
5086
5087 #: src/prefs_common.c:2688
5088 msgid "Close receive dialog when finished"
5089 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
5090
5091 #: src/prefs_common.c:2699
5092 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5093 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
5094
5095 #: src/prefs_common.c:2706
5096 msgid "Show no-unread-message dialog"
5097 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
5098
5099 #: src/prefs_common.c:2719
5100 msgid "Assume 'Yes'"
5101 msgstr "Ðàçáèðàé 'Äà'"
5102
5103 #: src/prefs_common.c:2721
5104 msgid "Assume 'No'"
5105 msgstr "Ðàçáèðàé 'Íå'"
5106
5107 #: src/prefs_common.c:2752
5108 msgid " Set key bindings... "
5109 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
5110
5111 #: src/prefs_common.c:2758
5112 msgid "Icon theme"
5113 msgstr ""
5114
5115 #: src/prefs_common.c:2830
5116 #, c-format
5117 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5118 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
5119
5120 #: src/prefs_common.c:2839
5121 msgid "Web browser"
5122 msgstr "Óåá áðàóçúð"
5123
5124 #: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3290
5125 msgid "Print"
5126 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
5127
5128 #: src/prefs_common.c:2895
5129 msgid "Log Size"
5130 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
5131
5132 #: src/prefs_common.c:2902
5133 msgid "Clip the log size"
5134 msgstr ""
5135
5136 #: src/prefs_common.c:2907
5137 msgid "Log window length"
5138 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
5139
5140 #: src/prefs_common.c:2919
5141 msgid "On exit"
5142 msgstr "Ïðè èçõîä"
5143
5144 #: src/prefs_common.c:2927
5145 msgid "Confirm on exit"
5146 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
5147
5148 #: src/prefs_common.c:2934
5149 msgid "Empty trash on exit"
5150 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
5151
5152 #: src/prefs_common.c:2936
5153 msgid "Ask before emptying"
5154 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
5155
5156 #: src/prefs_common.c:2940
5157 msgid "Warn if there are queued messages"
5158 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
5159
5160 #: src/prefs_common.c:3111
5161 msgid "the full abbreviated weekday name"
5162 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
5163
5164 #: src/prefs_common.c:3112
5165 msgid "the full weekday name"
5166 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
5167
5168 #: src/prefs_common.c:3113
5169 msgid "the abbreviated month name"
5170 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
5171
5172 #: src/prefs_common.c:3114
5173 msgid "the full month name"
5174 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
5175
5176 #: src/prefs_common.c:3115
5177 msgid "the preferred date and time for the current locale"
5178 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5179
5180 #: src/prefs_common.c:3116
5181 msgid "the century number (year/100)"
5182 msgstr ""
5183
5184 #: src/prefs_common.c:3117
5185 msgid "the day of the month as a decimal number"
5186 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5187
5188 #: src/prefs_common.c:3118
5189 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5190 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5191
5192 #: src/prefs_common.c:3119
5193 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5194 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5195
5196 #: src/prefs_common.c:3120
5197 msgid "the day of the year as a decimal number"
5198 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5199
5200 #: src/prefs_common.c:3121
5201 msgid "the month as a decimal number"
5202 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5203
5204 #: src/prefs_common.c:3122
5205 msgid "the minute as a decimal number"
5206 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5207
5208 #: src/prefs_common.c:3123
5209 msgid "either AM or PM"
5210 msgstr "èëè AM èëè PM"
5211
5212 #: src/prefs_common.c:3124
5213 msgid "the second as a decimal number"
5214 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5215
5216 #: src/prefs_common.c:3125
5217 msgid "the day of the week as a decimal number"
5218 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5219
5220 #: src/prefs_common.c:3126
5221 msgid "the preferred date for the current locale"
5222 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5223
5224 #: src/prefs_common.c:3127
5225 msgid "the last two digits of a year"
5226 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
5227
5228 #: src/prefs_common.c:3128
5229 msgid "the year as a decimal number"
5230 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5231
5232 #: src/prefs_common.c:3129
5233 msgid "the time zone or name or abbreviation"
5234 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
5235
5236 #: src/prefs_common.c:3150
5237 msgid "Specifier"
5238 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
5239
5240 #: src/prefs_common.c:3151
5241 msgid "Description"
5242 msgstr "Îïèñàíèå"
5243
5244 #: src/prefs_common.c:3190
5245 msgid "Example"
5246 msgstr "Ïðèìåð"
5247
5248 #: src/prefs_common.c:3279
5249 msgid "Set message colors"
5250 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
5251
5252 #: src/prefs_common.c:3287
5253 msgid "Colors"
5254 msgstr "Öâåòîâå"
5255
5256 #: src/prefs_common.c:3334
5257 msgid "Quoted Text - First Level"
5258 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
5259
5260 #: src/prefs_common.c:3340
5261 msgid "Quoted Text - Second Level"
5262 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
5263
5264 #: src/prefs_common.c:3346
5265 msgid "Quoted Text - Third Level"
5266 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
5267
5268 #: src/prefs_common.c:3352
5269 msgid "URI link"
5270 msgstr "URL âðúçêà"
5271
5272 #: src/prefs_common.c:3358
5273 msgid "Target folder"
5274 msgstr ""
5275
5276 #: src/prefs_common.c:3364
5277 msgid "Signatures"
5278 msgstr "Ïîäïèñè"
5279
5280 #: src/prefs_common.c:3371
5281 msgid "Recycle quote colors"
5282 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
5283
5284 #: src/prefs_common.c:3438
5285 msgid "Pick color for quotation level 1"
5286 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
5287
5288 #: src/prefs_common.c:3441
5289 msgid "Pick color for quotation level 2"
5290 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
5291
5292 #: src/prefs_common.c:3444
5293 msgid "Pick color for quotation level 3"
5294 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
5295
5296 #: src/prefs_common.c:3447
5297 msgid "Pick color for URI"
5298 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
5299
5300 #: src/prefs_common.c:3450
5301 msgid "Pick color for target folder"
5302 msgstr ""
5303
5304 #: src/prefs_common.c:3453
5305 msgid "Pick color for signatures"
5306 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
5307
5308 #: src/prefs_common.c:3457
5309 msgid "Pick color for misspelled word"
5310 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
5311
5312 #: src/prefs_common.c:3593
5313 msgid "Font selection"
5314 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
5315
5316 #: src/prefs_common.c:3667
5317 msgid "Key bindings"
5318 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
5319
5320 #: src/prefs_common.c:3681
5321 msgid ""
5322 "Select the preset of key bindings.\n"
5323 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
5324 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5325 msgstr ""
5326 "Èçáåðè ìîäåëà íà ñúêðàòåíèòå êëàâèøè.\n"
5327 "Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî\n"
5328 "íàòèñíåòå êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
5329
5330 #: src/prefs_common.c:3696 src/prefs_common.c:4020
5331 msgid "Old Sylpheed"
5332 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
5333
5334 #: src/prefs_customheader.c:163
5335 msgid "Custom header setting"
5336 msgstr "Íàñòðîéêà íà îáè÷àéíèòå çàãëàâêè"
5337
5338 #: src/prefs_customheader.c:261
5339 msgid "Custom headers"
5340 msgstr "Îáè÷àéíè çàãëàâêè"
5341
5342 #: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
5343 #: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1030
5344 msgid "Header name is not set."
5345 msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
5346
5347 #: src/prefs_customheader.c:539
5348 msgid "Delete header"
5349 msgstr "Èçòðèâàíå íà çàãëàâêà"
5350
5351 #: src/prefs_customheader.c:540
5352 msgid "Do you really want to delete this header?"
5353 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè çàãëàâêà?"
5354
5355 #: src/prefs_display_header.c:201
5356 msgid "Display header setting"
5357 msgstr "Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå çàãëàâêè"
5358
5359 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
5360 msgid "Header name"
5361 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
5362
5363 #: src/prefs_display_header.c:257
5364 msgid "Displayed Headers"
5365 msgstr "Ïîêàçâàíè çàãëàâêè"
5366
5367 #: src/prefs_display_header.c:315
5368 msgid "Hidden headers"
5369 msgstr "Ñêðèòè çàãëàâêè"
5370
5371 #: src/prefs_display_header.c:345
5372 msgid "Show all unspecified headers"
5373 msgstr "Ïîêàæè âñè÷êè íåîïðåäåëåíè çàãëàâêè"
5374
5375 #: src/prefs_display_header.c:540
5376 msgid "This header is already in the list."
5377 msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
5378
5379 #: src/prefs_filter.c:218
5380 msgid "Filter setting"
5381 msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
5382
5383 #: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:363 src/prefs_scoring.c:219
5384 msgid "Condition"
5385 msgstr "Óñëîâèå"
5386
5387 #: src/prefs_filter.c:284
5388 msgid "Keyword"
5389 msgstr "Êëþ÷îâà äóìà"
5390
5391 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
5392 msgid "Predicate"
5393 msgstr "Ïðåäïîëàãàì"
5394
5395 #: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
5396 #: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
5397 #: src/prefs_matcher.c:133
5398 msgid "contains"
5399 msgstr "ñúäúðæà"
5400
5401 #: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
5402 #: src/prefs_filter.c:876